Procedure : 2017/0143(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0278/2018

Ingediende teksten :

A8-0278/2018

Debatten :

PV 04/04/2019 - 2
CRE 04/04/2019 - 2

Stemmingen :

PV 04/04/2019 - 6.15
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0347

VERSLAG     ***I
PDF 1722kWORD 300k
6.9.2018
PE 618.225v02-00 A8-0278/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Sophia in 't Veld

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 ADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)

(COM(2017)0343) – C8-0219/2017 –2017/0143(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0343),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0219/2017),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 oktober 2017(1),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A8-0278/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

AMENDMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT(2)*

op het voorstel van de Commissie

---------------------------------------------------------

2017/0143(COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(3),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  EU-huishoudens behoren tot de grootste spaarders ter wereld, maar het grootste deel van deze besparingen wordt aangehouden op bankrekeningen met korte looptijden. Wanneer meer wordt belegd op de kapitaalmarkten kan dit bijdragen tot het aangaan van de uitdagingen die geboden worden door de vergrijzing van de bevolking en de lage rentetarieven.

(1 bis)  Ouderdomspensioenen vormen een essentieel onderdeel van het inkomen van gepensioneerden en voor veel mensen maakt een toereikende pensioenvoorziening het verschil tussen een waardige oude dag en armoede. Deze pensioenen vormen een eerste voorwaarde voor het uitoefenen van de grondrechten die zijn neergelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met inbegrip van de rechten van ouderen als bedoeld in artikel 25, waarin het volgende is bepaald: "De Unie erkent en eerbiedigt het recht van ouderen, een waardig en zelfstandig leven te leiden en aan het maatschappelijk en cultureel leven deel te nemen."

(1 ter)  De Unie wordt geconfronteerd met een aantal uitdagingen, waaronder demografische vraagstukken die voortvloeien uit de vergrijzing van Europa. Daarnaast vinden er radicale veranderingen plaats in loopbaanpatronen, de arbeidsmarkt en de verdeling van de welvaart, niet in de laatste plaats als gevolg van de digitale revolutie. Tegelijkertijd wordt het steeds duidelijker dat de nationale zekerheidsstelsels niet zijn afgestemd op een gemondialiseerde kenniseconomie met open grenzen, arbeidsmobiliteit en migratie. Er zijn te veel mensen die niet of op ontoereikende wijze onder de traditionele nationale pensioenstelsels vallen, onder wie vrouwen, jongeren, migranten, laaggeschoolden, zelfstandigen en werknemers met atypische arbeidsovereenkomsten.

(1 quater)  Een aanzienlijk deel van de ouderdomspensioenen wordt uit hoofde van publieke regelingen verstrekt. Om die reden bestaat er een rechtstreeks verband tussen de nationale pensioenstelsels en de duurzaamheid van de overheidsfinanciën. Niettegenstaande de in de Verdragen vastgelegde exclusieve nationale bevoegdheid voor de organisatie van pensioenstelsels zijn toereikende inkomens en financieel duurzame nationale pensioenstelsels van vitaal belang voor de stabiliteit van de Unie in haar geheel. De overheveling van meer spaargelden van Europese burgers van kas- en bankdeposito's naar beleggingsproducten voor de lange termijn, zoals vrijwillige pensioenregelingen, zou voordelen kunnen opleveren voor de individuele burgers (in de vorm van een hoger rendement en een beter pensioen) en voor de bredere economie.

(1 quinquies)  In 2015 woonden 11,3 miljoen burgers van de Unie in de werkende leeftijd (20‑64 jaar) in een andere lidstaat dan die waarvan zij staatsburger waren, en werkten 1,3 miljoen burgers van de Unie in een andere lidstaat dan die waarin zij woonden.

(1 sexies)  Meeneembaarheid van een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) zal de aantrekkelijkheid ervan als product verhogen, met name voor jongeren, en zal het recht van burgers om in de hele Unie te leven en te werken verder helpen bevorderen.

(2)  Persoonlijke pensioenen zijn belangrijk bij het koppelen van langetermijnspaarders aan langetermijnbeleggingen. Een grotere Europese markt voor persoonlijke pensioenen zal het aanbod van financiële middelen voor institutionele beleggers en investeringen in de reële economie ondersteunen.

(2 ter)  Deze verordening maakt de invoering mogelijk van een pensioenproduct dat, zo veel als mogelijk, eenvoudig, veilig, redelijk geprijst, transparant, klantvriendelijk en in de hele Unie meeneembaar zal zijn, en complementair aan de bestaande stelsels in de lidstaten.

(3)  Momenteel functioneert de interne markt voor persoonlijke pensioenen niet soepel. In een aantal lidstaten is er nog geen markt voor pensioenproducten. In andere lidstaten zijn wel particuliere pensioenproducten beschikbaar, maar er is sprake van een hoge mate van fragmentatie tussen de nationale markten. Het gevolg is dat persoonlijke pensioenproducten slechts in beperkte mate meeneembaar zijn. Dit kan het moeilijk maken voor natuurlijke personen om gebruik te maken van hun fundamentele vrijheden. Zo kunnen zij verhinderd worden een baan te nemen of met pensioen te gaan in een andere lidstaat. Bovendien wordt de mogelijkheid voor aanbieders om de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten te gebruiken, belemmerd door het gebrek aan standaardisatie van bestaande persoonlijke pensioenproducten.

(3 bis)  De Europese pensioenmarkt is uitermate gefragmenteerd en divers, waardoor de impact van het PEPP van lidstaat tot lidstaat sterk verschilt, en de doelgroep is net zo gevarieerd. In lidstaten waar de eerste en tweede pijler onvoldoende zijn ontwikkeld, kan het PEPP oplossingen bieden voor mensen die momenteel geen toegang hebben tot toereikende voorzieningen. In lidstaten met sterk ontwikkelde pensioenmarkten zou het PEPP consumenten meer keuzemogelijkheden kunnen bieden of oplossingen kunnen aanreiken voor mobiele burgers. Het PEPP moet er evenwel niet op gericht zijn bestaande nationale pensioenstelsels te vervangen, aangezien het een aanvullend en complementair product betreft en er prioriteit moet worden gegeven aan de verdere ontwikkeling, versterking en hervorming van de eerste en tweede pijler.

(4)  De kapitaalmarktenunie zal ertoe bijdragen kapitaal in Europa te mobiliseren en te kanaliseren naar alle ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, infrastructuur en duurzame langetermijnprojecten die daaraan behoefte hebben om uit te breiden en banen te creëren. Een van de belangrijkste doelstellingen van de kapitaalmarktenunie is om investeringen en keuzes voor retailbeleggers te vermeerderen door Europese besparingen beter te gebruiken. In dit kader zal een PEPP een stap voorwaarts zijn voor een betere integratie van de kapitaalmarkten, aangezien deze producten de langetermijnfinanciering van de reële economie ondersteunen.

(5)  Zoals aangekondigd in het actieplan van de Commissie over de opbouw van een kapitaalmarktenunie(4), in september 2015, zal de Commissie "beoordelen of een beleidskader noodzakelijk is om te komen tot een succesvolle Europese markt voor eenvoudige, efficiënte en concurrerende individuele pensioenen, en zij zal nagaan of EU-wetgeving noodzakelijk is om deze markt te ondersteunen of een EU-beleidskader met het oog op een succesvolle Europese markt voor eenvoudige, efficiënte en concurrerende persoonlijke pensioenen noodzakelijk is en of deze markt met EU-wetgeving moet worden ondersteund."

(6)  In zijn resolutie van 19 januari 2016(5) heeft het Europees Parlement benadrukt dat "een omgeving moet worden gecreëerd waarin de innovatie van financiële producten wordt gestimuleerd, zodat meer diversiteit en voordelen voor de reële economie worden bewerkstelligd en wordt voorzien in sterkere investeringsprikkels, en die eveneens kan bijdragen tot de waarborging van adequate, veilige en duurzame pensioenen, bijvoorbeeld door middel van de ontwikkeling van een pan-Europees pensioenproduct (PEPP), met een eenvoudige en transparante opzet".

(7)  In zijn conclusies van 28 juni 2016(6) heeft de Europese Raad opgeroepen tot "snelle en vastberaden vooruitgang om te zorgen voor een gemakkelijker toegang tot financiering voor bedrijven en om investeringen in de reële economie te ondersteunen door vaart te zetten achter de agenda voor de kapitaalmarktenunie".

(8)  In haar Mededeling van 14 september 2016 Kapitaalmarktenunie – Versnellen van de hervorming(7) heeft de Commissie aangekondigd voorstellen te zullen "bekijken voor een eenvoudig, efficiënt en concurrerend persoonlijk pensioenproduct van de EU [...]. Opties die worden bekeken zijn onder meer een mogelijk wetgevingsvoorstel dat in 2017 zou kunnen worden ingediend."

(9)  De Commissie heeft in haar Mededeling over de tussentijdse evaluatie van het actieplan kapitaalmarktenunie(8) aangekondigd te zullen komen met "wetgevingsvoorstel over een pan-Europees Persoonlijk Pensioen Product (PEPP) (eind juni 2017). Hiermee zullen de fundamenten worden gelegd voor een veiligere, kostenefficiëntere en transparantere markt voor betaalbaar en vrijwillig individueel pensioensparen dat op een pan-Europese schaal kan worden beheerd. Dit zal helpen tegemoet te komen aan de behoeften van mensen die de toereikendheid van hun pensioenvoorzieningen willen versterken, de demografische uitdaging adresseren, een aanvulling zijn op de bestaande pensioenproducten en -regelingen, en de kostenefficiëntie ondersteunen van individuele pensioenen door goede kansen te bieden voor langetermijnbeleggingen voor individuele pensioenen."

(10)  Onder de persoonlijke pensioenproducten zal de ontwikkeling van een PEPP tot het vermeerderen van de keuzes voor pensioensparen bijdragen, in het bijzonder voor mobiele werknemers, en een EU-markt voor PEPP-aanbieders instellen. Dit mag echter geen afbreuk doen aan de fundamentele verantwoordelijkheid die lidstaten hebben om te garanderen dat hun burgers op latere leeftijd een fatsoenlijke minimale levensstandaard hebben, of aan de urgente behoefte om de capaciteit van staatspensioenstelsels te vergroten, zodat deze veilige, substantiële en effectieve sociale zekerheid bieden voor iedereen.

(10 bis)  Financiële voorlichting kan bijdragen tot meer inzicht en bewustzijn van de door huishoudens gemaakte spaarkeuzes op het gebied van vrijwillige individuele pensioenregelingen. Spaarders moeten ook daadwerkelijk in de gelegenheid worden gesteld om volledig inzicht te krijgen in de risico's en kenmerken van een pan-Europees product.

(11)  Een wetgevend kader voor een PEPP zal de basis leggen voor een succesvolle markt voor betaalbare en vrijwillige pensioengerelateerde beleggingen die op pan-Europese schaal kan worden beheerd. Door de bestaande wettelijke en bedrijfspensioenregelingen en pensioenproducten aan te vullen, zal het bijdragen tot het voorzien in de behoeften van mensen die de toereikendheid van hun pensioenbesparingen willen vermeerderen, het oppakken van de demografische uitdaging en het beschikbaar stellen van een krachtige nieuwe bron van privaat kapitaal voor langetermijninvesteringen. Dit kader vervangt of harmoniseert geen bestaande nationale persoonlijkpensioenregelingen, noch doet het afbreuk aan bestaande nationale wettelijke en bedrijfspensioenregelingen en pensioenproducten. Het PEPP houdt direct noch indirect verband met het beroep of de arbeidsstatus van de PEPP-spaarder.

(11 bis)  Een wetgevingskader voor PEPP's mag geen grenzen stellen aan de verplichting van de lidstaten om te voorzien in een toereikend overheidspensioen.

(12)  De verordening harmoniseert een reeks kernkenmerken voor het PEPP, die betrekking hebben op sleutelelementen zoals distributie, contracten, beleggingsbeleid, overstap naar een andere aanbieder of grensoverschrijdend aanbod en grensoverschrijdende meeneembaarheid. De harmonisatie van deze kernkenmerken zal het gelijk speelveld voor aanbieders van persoonlijke pensioenen in het algemeen verbeteren en tot het stimuleren van de voltooiing van de kapitaalmarktenunie en de integratie van de interne markt voor persoonlijke pensioenen bijdragen. Zij zal leiden tot het creëren van een grotendeels gestandaardiseerd pan-Europees product dat in alle lidstaten beschikbaar is, waardoor de consument de mogelijkheid krijgt om ten volle gebruik te maken van de interne markt door zijn pensioenrechten naar het buitenland over te dragen en er een bredere keuze zal komen uit verschillende soorten aanbieders, inclusief op een grensoverschrijdende manier. Als gevolg van minder belemmeringen voor het verlenen van pensioendiensten over de grenzen, zal een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct de concurrentie tussen aanbieders op pan-Europese basis vermeerderen en schaalvoordelen creëren waarvan de spaarders zouden moeten profiteren.

(13)  Artikel 114 VWEU staat toe handelingen zowel in de vorm van een verordening als in de vorm van een richtlijn vast te stellen. Er is de voorkeur aan gegeven een verordening vast te stellen aangezien deze rechtstreeks van toepassing zou worden in alle lidstaten. Bijgevolg zou een verordening een snellere marktpenetratie van het PEPP mogelijk maken en sneller bijdragen tot het voorzien in de behoefte aan meer pensioenbesparingen en -beleggingen in de context van de kapitaalmarktenunie. Aangezien deze verordening de kernkenmerken van de PEPP’s harmoniseert, mogen deze niet aan specifieke nationale regels onderworpen zijn, waardoor een verordening in dit geval beter geschikt lijkt dan een richtlijn. Anderzijds zijn de kenmerken die buiten de werkingssfeer van de verordening vallen (bijvoorbeeld de voorwaarden van de opbouwfase) onderworpen aan nationale regels.

(14)  PEPP-aanbieders moeten toegang hebben tot de gehele Uniemarkt met één enkele productvergunning afgegeven door de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen ("Eiopa"), op basis van één enkele regelgeving en in samenwerking met de nationale bevoegde autoriteiten.

(16)  Om te zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en effectieve consumentenbescherming, moeten de lidstaat van herkomst en de lidstaat van ontvangst nauw met elkaar samenwerken bij de handhaving van de in deze verordening vastgestelde verplichtingen. Indien PEPP-aanbieders en -distributeurs in verschillende lidstaten opereren onder de vrijheid van dienstverrichting moet de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst verantwoordelijk zijn voor het zorgen voor naleving van de in deze verordening vastgestelde verplichtingen wegens haar nauwere banden met de PEPP-aanbieder. Om een rechtvaardige verdeling van verantwoordelijkheden tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst en de lidstaat van ontvangst te waarborgen, moet de bevoegde autoriteit van een lidstaat van ontvangst, als deze vaststelt dat er op haar grondgebied verplichtingen niet worden nageleefd, de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst daarvan in kennis stellen, die dan verplicht moet worden de aangewezen maatregelen te nemen. Bovendien moet de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst in staat zijn te interveniëren als de lidstaat van herkomst nalaat de nodige actie te ondernemen of als de actie ontoereikend is.

(17)  In geval van de vestiging van een bijkantoor of van een permanente aanwezigheid in een andere lidstaat is het aangewezen de verantwoordelijkheid voor de handhaving te verdelen over de lidstaat van herkomst en de lidstaat van ontvangst. Terwijl de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst verantwoordelijk moet blijven voor de naleving van de verplichtingen die betrekking hebben op het gehele bedrijf — zoals de regels betreffende beroepsvereisten — op grond van dezelfde regels als die welke van toepassing zijn op de dienstverlening, moet de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de handhaving van de regels inzake informatievereisten en gedragsregels met betrekking tot de diensten die op haar grondgebied worden geleverd. Indien de bevoegde autoriteit van een land van ontvangst echter merkt dat er op haar grondgebied niet wordt voldaan aan verplichtingen met betrekking waartoe deze richtlijn geen verantwoordelijkheid toekent aan de lidstaat van ontvangst, vereist een nauwe samenwerking dat die autoriteit de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst daarvan in kennis stelt zodat deze laatste de aangewezen maatregelen neemt. Dit is met name het geval bij schendingen van de regels inzake betrouwbaarheid, beroepskennis en vakbekwaamheidsvereisten. Bovendien moet, met het oog op het beschermen van consumenten, de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst het recht hebben te interveniëren als de lidstaat van herkomst nalaat de aangewezen maatregelen te nemen of als de genomen maatregelen niet volstaan.

(18)  De bevoegde autoriteiten van de lidstaten dienen over alle nodige middelen te beschikken om te garanderen dat PEPP-aanbieders en -distributeurs in heel de Unie hun activiteiten op een ordelijke wijze uitoefenen, ongeacht of deze activiteiten op grond van het recht van vestiging dan wel in het kader van het vrij verrichten van diensten worden verricht. Met het oog op de doeltreffendheid van het toezicht moeten alle acties die door de bevoegde autoriteiten worden ondernomen evenredig zijn met de aard, omvang en complexiteit van de risico's die inherent zijn aan de activiteiten van een bepaalde aanbieder of distributeur▐.

(19)  De pan-Europese dimensie van het PEPP kan niet alleen op het niveau van de aanbieder worden ontwikkeld, via de mogelijkheden voor zijn grensoverschrijdende activiteit, maar ook op het niveau van de PEPP-spaarder - via de meeneembaarheid van het PEPP, waardoor wordt bijgedragen aan het veiligstellen van de persoonlijk-pensioenrechten van personen die hun recht op vrij verkeer uitoefenen overeenkomstig de artikelen 21 en 45 VWEU. Meeneembaarheid houdt in dat de PEPP-spaarder van woonplaats verandert naar een andere lidstaat zonder van PEPP-aanbieder te veranderen, terwijl overstap naar een andere PEPP-aanbieder niet noodzakelijk een verandering van woonplaats inhoudt. Hoe dan ook moet op basis van de vestigingsplaats van een PEPP worden bepaald welke fiscale regeling op de spaarder van toepassing is.

(20)  Een PEPP moet nationale compartimenten omvatten, die voorzien in persoonlijk-pensioenproductkenmerken, waardoor bijdragen in het PEPP in aanmerking komen voor prikkels. Op het niveau van de individuele PEPP-spaarder moet een eerste compartiment worden gecreëerd bij het openen van een PEPP.

(21)  ▌Bij de start van een PEPP dient de aanbieder in de overeenkomst informatie te verstrekken over het feit welke nationale compartimenten direct beschikbaar zijn. Als een PEPP-aanbieder een nationaal compartiment in een bepaalde lidstaat niet kan aanbieden, moet deze aanbieder de PEPP-spaarder alternatieve opties van meeneembaarheid aanbieden, zoals de mogelijkheid om te blijven sparen binnen een PEPP via een partnerschapsovereenkomst. Indien dergelijke partnerschappen niet bestaan, moeten PEPP-spaarders kosteloos kunnen overstappen naar een andere PEPP-aanbieder.

(22)  Rekening houdend met de aard van het vastgestelde pensioenproduct en de betrokken administratieve lasten, dienen PEPP-aanbieders en -distributeurs duidelijke, gemakkelijk te begrijpen en toereikende informatie te verstrekken aan potentiële PEPP-spaarders en PEPP-gerechtigden om hun besluitvorming over hun pensioen te ondersteunen. Om dezelfde reden moeten PEPP-aanbieders en -distributeurs in dezelfde mate voor een hoog niveau van transparantie zorgen in alle verschillende fasen van een regeling, namelijk vóór de deelneming, tijdens de deelneming (met inbegrip van vóór de pensionering) en na de pensionering. Meer bepaald dient informatie te worden verstrekt over opgebouwde pensioenrechten, verwachte omvang van de pensioenuitkeringen, risico's en garanties, met inbegrip van risico's in verband met milieu-, sociale en governancefactoren, en kosten. Indien de verwachte hoogte van de pensioenuitkeringen op economische scenario's is gebaseerd, moet die informatie ook een ongunstig scenario omvatten dat extreem maar plausibel is.

(23)  Alvorens bij een PEPP-regeling aan te sluiten moeten potentiële PEPP-spaarders alle nodige informatie krijgen om een gefundeerde keuze te maken aan de hand van een advies waarin hun spaarwensen en -behoeften worden beoordeeld.

(24)  Om te zorgen voor optimale producttransparantie, dienen PEPP-aanbieders het essentiële-informatiedocument voor PEPP's op te stellen voor de PEPP's die zij ontwikkelen voordat het product kan worden gedistribueerd aan PEPP-spaarders. Zij moeten ook verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid van het essentiële-informatiedocument voor PEPP's. ▌

(25)  Met het oog op een brede verspreiding en beschikbaarheid van essentiële-informatiedocumenten voor PEPP's moet deze verordening bepalen dat een PEPP-aanbieder essentiële-informatiedocumenten voor PEPP's op zijn website publiceert.

(26)  Rekentools voor pensioenproducten worden reeds op nationaal niveau ontwikkeld. Om zo nuttig mogelijk voor consumenten te zijn, moeten deze rekentools echter ook rekening houden met de kosten en vergoedingen die door de diverse PEPP-aanbieders in rekening worden gebracht, alsmede alle andere kosten of vergoedingen die door intermediairs of andere actoren in de beleggingsketen in rekening worden gebracht en die niet al door de PEPP-aanbieders zijn meegeteld.

(26 bis)  Er moet, naast de ontwikkeling van producten als het PEPP, dringend een pensioentracker van de Unie worden ontwikkeld, die burgers in staat stelt hun opgebouwde pensioenkapitaal en verworven pensioenrechten te berekenen, zodat zij een volledig overzicht hebben.

(28)  Het essentiële-informatiedocument voor PEPP's moet duidelijk te onderscheiden zijn, en gescheiden worden van marketingmededelingen.

(29)  PEPP-aanbieders dienen een tot PEPP-spaarders gericht pensioenoverzicht op te stellen, om hen te voorzien van zeer belangrijke persoonlijke en generieke gegevens over de PEPP-regeling en om voortdurende informatie erover te waarborgen. Het pensioenoverzicht moet duidelijk en volledig zijn en moet relevante en passende informatie bevatten, zodat het een goed inzicht biedt in de pensioenrechten in de tijd en in de verschillende regelingen, en tevens de arbeidsmobiliteit ten goede komt. Het pensioenoverzicht moet jaarlijks worden uitgereikt aan de PEPP-spaarder.

(30)  PEPP-aanbieders moeten PEPP-spaarders voldoende tijd vóór het pensioen en ten minste een jaar voor het ingaan van de afbouwfase, informeren over hun uitbetalingsopties Ingeval de pensioenuitkering niet in de vorm van een levenslange lijfrente wordt uitbetaald, in overeenstemming met de opties die van toepassing zijn op het basis-PEPP of op een alternatief PEPP, moeten deelnemers van wie de pensionering nadert, informatie over de beschikbare uitkeringsproducten ontvangen teneinde de financiële planning voor de pensionering te vergemakkelijken.

(31)  Tijdens de fase waarin pensioenuitkeringen worden uitbetaald, moeten PEPP-gerechtigden informatie over hun uitkeringen en de desbetreffende betalingsmogelijkheden blijven ontvangen. Dat is met name van belang wanneer tijdens de uitbetalingsfase een significant deel van het beleggingsrisico door de PEPP-gerechtigden wordt gedragen. PEPP-gerechtigden moeten ook van elke verlaging van de hun toekomende uitkeringen in kennis worden gesteld voordat deze verlaging wordt toegepast en nadat een beslissing die zal leiden tot verlaging is genomen. ▌PEPP-aanbieders wordt aanbevolen PEPP-gerechtigden te raadplegen alvorens een dergelijke beslissing wordt genomen.

(32)  Om de rechten van PEPP-spaarders en PEPP-gerechtigden afdoende te beschermen, moeten PEPP-aanbieders kunnen kiezen voor een allocatie van activa die strookt met de specifieke aard en de looptijd van hun verplichtingen, met inbegrip van verplichtingen op de lange termijn. Bijgevolg is efficiënt toezicht vereist, alsook een benadering van de beleggingsregels die PEPP-aanbieders voldoende flexibiliteit biedt om het veiligste en doelmatigste beleggingsbeleid te kiezen en hen verplicht prudent en overeenkomstig de behoeften en voorkeuren van de PEPP-spaarder te handelen. Naleving van het prudentiebeginsel vereist derhalve een beleggingsbeleid dat is toegespitst op de klantenstructuur van de individuele PEPP-aanbieder.

(33)  Door het prudentiebeginsel tot onderliggend beginsel te maken voor vermogensbelegging en door het voor PEPP-aanbieders mogelijk te maken om grensoverschrijdende activiteiten te verrichten, wordt de overheveling van besparingen naar de sector persoonlijkpensioenvoorziening gestimuleerd, waardoor wordt bijgedragen aan de economische en sociale vooruitgang. In het prudentiebeginsel moet ook uitdrukkelijk rekening worden gehouden met de rol van milieu-, sociale en governancefactoren in het beleggingsproces.

(34)  Deze verordening moet een passend niveau van beleggingsvrijheid voor PEPP-aanbieders waarborgen. Als beleggers op zeer lange termijn met lage liquiditeitsrisico's kunnen PEPP-aanbieders bijdragen aan de ontwikkeling van de kapitaalmarktenunie door binnen prudente grenzen te beleggen in niet-liquide activa zoals aandelen en in andere instrumenten die een economisch langetermijnprofiel hebben en niet verhandeld worden op gereglementeerde markten, multilaterale handelsfaciliteiten (MTF's) of georganiseerde handelsfaciliteiten (OTF's). Zij kunnen ook van de voordelen van internationale diversificatie profiteren. Beleggingen in aandelen in andere valuta's dan die waarin de verplichtingen zijn uitgedrukt en in andere instrumenten die een economisch langetermijnprofiel hebben en niet op gereglementeerde markten, MTF's of OTF's worden verhandeld, mogen derhalve, tenzij om prudentiële redenen, overeenkomstig het prudentiebeginsel niet worden beperkt, teneinde de belangen van PEPP-spaarders en PEPP-gerechtigden te beschermen.

(35)  In de context van de verdieping van de kapitaalmarktenunie moet het begrip instrumenten met een economisch langetermijnprofiel ruim worden opgevat. Dergelijke instrumenten zijn niet-overdraagbare effecten die bijgevolg niet van de door secundaire markten geboden liquiditeit kunnen profiteren. Zij vereisen vaak dat men zich gedurende een bepaalde termijn vastlegt, waardoor de verhandelbaarheid ervan beperkt is en zij moeten worden geacht participatie- en schuldinstrumenten van niet-beursgenoteerde ondernemingen en aan dergelijke ondernemingen verstrekte leningen te omvatten. Niet-beursgenoteerde ondernemingen zijn onder meer infrastructuurprojecten, niet-beursgenoteerde vennootschappen die groei nastreven en vastgoed of andere activa die geschikt kunnen zijn voor langetermijnbeleggingsdoeleinden. Koolstofarme en klimaatbestendige infrastructuurprojecten zijn veelal niet-beursgenoteerde activa en zijn wat projectfinanciering betreft vaak op langetermijnkredieten aangewezen. Gezien de langlopende aard van hun verplichtingen worden PEPP-aanbieders aangemoedigd om een voldoende deel van hun activaportefeuille toe te wijzen ten behoeve van duurzame investeringen in de reële economie met economische langetermijnvoordelen, met name infrastructuurprojecten en -bedrijven.

(36)  Milieu-, sociale en governancefactoren, als bedoeld in de VN-beginselen voor verantwoord beleggen, zijn belangrijk voor het beleggingsbeleid en de risicobeheersystemen van PEPP-aanbieders. PEPP-aanbieders moeten ▌bij beleggingsbeslissingen dergelijke factoren in aanmerking nemen en rekening houden met de wijze waarop deze deel uitmaken van hun risicomanagementsysteem zodat gestrande activa kunnen worden voorkomen. De informatie over milieu-, sociale en governancefactoren moet toegankelijk voor de Eiopa, de bevoegde autoriteiten en de PEPP-spaarder.

(36 bis)  Een van de doelstellingen van de regulering van PEPP's is de totstandbrenging van een veilig, betaalbaar, pensioenspaarproduct voor de lange termijn. Aangezien de investeringen met betrekking tot pensioenproducten langetermijninvesteringen zijn, moet bijzondere aandacht worden besteed aan de langetermijngevolgen van allocatie van activa. In het bijzonder moet rekening worden gehouden met milieu-, sociale en governancefactoren. PEPP-spaargeld moet worden belegd in overeenstemming met de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen van de Unie, zoals vastgesteld in de Overeenkomst van Parijs, de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de Verenigde Naties. Bovendien moeten PEPP-aanbieders een beleid voor de uitsluiting van bepaalde beleggingen vaststellen om te garanderen dat spaartegoeden niet worden geïnvesteerd in controversiële en schadelijke producten of belastingontwijkingstactieken.

(37)  Om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan hun verplichting om een beleggingsbeleid te ontwikkelen in overeenstemming met het prudentiebeginsel, moet PEPP-aanbieders worden belet te beleggen in risicovolle en niet-coöperatieve jurisdicties die door de Financiële-actiegroep zijn geïdentificeerd of in landen die zijn opgenomen op de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden of de EU-lijst van derde landen met een hoog risico en strategische tekortkomingen in hun beleid voor het voorkomen van witwassen en van de financiering van terrorisme.

(38)  Gezien de langetermijnpensioendoelstelling van het PEPP moeten de beleggingsopties die aan de PEPP-spaarders worden toegekend, worden geformuleerd en daarbij de elementen worden behandeld die beleggers in staat stellen om een beleggingsbeslissing te nemen ▌.

(39)  Het basis-PEPP dient een eenvoudig en veilig product te zijn dat gemakkelijk in elke lidstaat kan worden aangeschaft, en dient als standaardoptie te fungeren. Het moet erop gericht zijn de PEPP-spaarder kapitaalbescherming te bieden, door risicolimiteringstechnieken (zoals levenscyclusstrategieën) toe te passen of via een kapitaalgarantie. De PEPP-spaarder moet advies over zowel de risico's als de voordelen van de verschillende technieken ontvangen.

(39 bis)  In gerechtvaardigde gevallen, zoals bij bewezen nalatigheid, wetsovertredingen of belastingontwijking, of wanneer een vergunning voor een PEPP wordt ingetrokken, moeten PEPP-spaarders kunnen overstappen naar een andere aanbieder zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht of dat ze vastzitten aan een contract.

(40)  De voornaamste doelstellingen van de bevoegde autoriteit bij de uitoefening van haar bevoegdheden moeten de bescherming van de rechten van PEPP-spaarders en PEPP-gerechtigden en de stabiliteit en soliditeit van PEPP-aanbieders zijn.

(41)  Indien de PEPP-aanbieder een instelling is voor bedrijfspensioenvoorziening of een beleggingsonderneming, moet hij een bewaarder aanstellen in verband met de bewaring van zijn activa. Dit is nodig om de consument te beschermen, aangezien de sectorale wetgeving die van toepassing is op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening en beleggingsondernemingen niet voorziet in de aanstelling van een bewaarder.

(42)  Transparantie en billijkheid van kosten en vergoedingen zijn essentieel om vertrouwen op te bouwen met PEPP-spaarders en hen in staat te stellen gefundeerde keuzes te maken. Dienovereenkomstig moet het gebruik van niet-transparante prijsmethoden worden verboden.

(43)  Teneinde de in deze verordening geformuleerde doelstellingen te verwezenlijken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen wat betreft het specificeren van de voorwaarden voor de interventiebevoegdheden van de Eiopa en de bevoegde autoriteiten. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden passend overleg pleegt. De Commissie moet bij de voorbereiding en opstelling van gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en aan de Raad.

(44)  De Commissie moet ontwerpen van technische reguleringsnormen vaststellen die door de ETA's, via het Gemengd Comité, zijn ontwikkeld met betrekking tot de presentatie en de inhoud van specifieke elementen van het essentiële-informatiedocument voor PEPP’s die niet vallen onder de [PRIIPs KID RTS] in overeenstemming met de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad(9), Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad(10) en Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad(11). De Commissie moet het technische werk van de ETA's aanvullen door consumentenonderzoeken uit te voeren naar de presentatie van het essentiële-informatiedocument zoals door de ETA's voorgesteld.

(45)  Onverminderd het recht van PEPP-klanten om een rechtsvordering in te stellen bij de rechtbank, dienen gemakkelijk toegankelijke, adequate, onafhankelijke, onpartijdige, transparante en effectieve procedures voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR) tussen PEPP-aanbieders of -distributeurs en PEPP-klanten te worden ingesteld voor de beslechting van geschillen uit hoofde van de rechten en verplichtingen die in deze verordening zijn vastgesteld.

(46)  Met het oog op de instelling van een efficiënte en effectieve geschillenbeslechtingsprocedure dienen PEPP-aanbieders en -distributeurs een effectieve klachtenprocedure in te voeren die door hun klanten kan worden doorlopen voordat het geschil wordt doorverwezen om in een ADR-procedure of voor een rechtbank te worden beslecht. De klachtenprocedure dient te voorzien in korte en duidelijk bepaalde termijnen waarbinnen de PEPP-aanbieder of -distributeur op een klacht moet reageren. ADR-entiteiten moeten over toereikende capaciteit beschikken om op adequate en efficiënte wijze grensoverschrijdend samen te werken met betrekking tot geschillen betreffende de rechten en plichten die uit deze verordening voortvloeien.

(47)  Om betere voorwaarden te vinden voor hun beleggingen, waardoor ook de concurrentie tussen PEPP-aanbieders wordt gestimuleerd, moeten PEPP-spaarders het recht hebben om tijdens de opbouw- en afbouwfase via een duidelijke, goedkope, snelle en veilige procedure naar een andere aanbieder over te stappen.

(48)  Het overstapproces moet eenvoudig zijn voor de PEPP-spaarder. Dienovereenkomstig moet de ontvangende PEPP-aanbieder verantwoordelijk zijn voor het initiëren en beheren van het proces namens de PEPP-spaarder. PEPP-aanbieders moeten op vrijwillige basis extra middelen, zoals een technische oplossing, kunnen gebruiken bij de oprichting van de overstapdienst. Gezien de pan-Europese aard van het product moeten PEPP-spaarders kosteloos kunnen overstappen wanneer in de lidstaat waar de PEPP-spaarder naartoe verhuist geen compartiment beschikbaar is.

(49)  De consument moet, voordat hij toestemming verleent om over te stappen, worden geïnformeerd over alle stappen en de kosten van de procedure die noodzakelijk zijn om de overstap te voltooien, teneinde de PEPP-spaarder in de gelegenheid te stellen een geïnformeerde beslissing te nemen over de overstapdienst.

(50)  De medewerking van de overdragende PEPP-aanbieder is noodzakelijk voor een succesvolle overstap. Bijgevolg moet aan de ontvangende PEPP-aanbieder door de overdragende PEPP-aanbieder alle informatie worden verstrekt die nodig is om de betalingen naar de andere PEPP-rekening over te brengen. Deze informatie dient evenwel beperkt te blijven tot wat nodig is om de overstap uit te voeren.

(51)  Om een grensoverschrijdende overstap te vergemakkelijken, moet de PEPP-spaarder het recht hebben de nieuwe PEPP-aanbieder te vragen aan de PEPP-spaarder informatie te verstrekken met gegevens over de nieuwe PEPP-rekening, bij voorkeur in één enkele ontmoeting met de nieuwe PEPP-aanbieder.

(52)  PEPP-spaarders zouden niet mogen worden onderworpen aan financiële verliezen, daaronder begrepen heffingen en interesten, die het gevolg zijn van fouten van een van beide PEPP-aanbieders die bij de overstap betrokken zijn. PEPP-spaarders zouden met name geen financieel verlies mogen dragen als gevolg van de betaling van bijkomende vergoedingen, interesten of andere heffingen, alsmede van boeten, sancties of enige andere financiële schade die is toe te schrijven aan de vertraagde uitvoering van de overstap.

(53)  PEPP-spaarders zouden de vrijheid moeten hebben om bij het toetreden tot een PEPP te beslissen over hun uitbetalingskeuze (annuïteiten, bedrag ineens of andere keuze) in de afbouwfase, maar met de mogelijkheid om hun keuze daarna om de drie jaar te herzien teneinde hun uitbetalingskeuze optimaal te kunnen aanpassen aan hun behoeften wanneer zij het pensioen naderen.

(54)  PEPP-aanbieders moeten een breed scala aan afbouwopties aan PEPP-spaarders kunnen aanbieden. Deze aanpak zou het doel bereiken van een verhoogde marktpenetratie van het PEPP via meer flexibiliteit en keuze voor PEPP-spaarders. Aanbieders zouden daardoor hun PEPP's op de meest kosteneffectieve wijze kunnen ontwerpen. Hij is coherent met ander EU-beleid en politiek haalbaar, aangezien de lidstaten zo voldoende ruimte hebben om te beslissen welke afbouwopties zij willen aanmoedigen. In het basis-PEPP met kapitaalgarantie moet evenwel een bepaald percentage (35 %) van het kapitaal in de vorm van levenslange annuïteiten worden uitgekeerd, teneinde recht te doen aan het feit dat het om een pensioenproduct gaat. De mogelijkheid om een percentage van het totale bedrag op te nemen moet beperkt worden tot 30 %, waarbij de opname in het eerste jaar moet plaatsvinden. Voor een door een levensstrategie gedekt basis-PEPP, dient uitkering via een ontrekkingenplan verplicht te zijn.

(55)  Er moet volledige transparantie over kosten en vergoedingen in verband met de belegging in een PEPP gegarandeerd worden. Er zou een gelijk speelveld voor aanbieders worden ingesteld, waarbij consumentenbescherming wordt gewaarborgd. Er zou vergelijkende informatie beschikbaar zijn voor de verschillende producten, waardoor concurrerende prijsstelling wordt gestimuleerd.

(56)  Hoewel het doorlopende toezicht op PEPP-aanbieders door de respectieve bevoegde nationale autoriteiten moet worden uitgeoefend, moet het toezicht op PEPP's door de Eiopa worden gecoördineerd om de consistente toepassing van een uniforme toezichthoudende methode te waarborgen, waardoor tot de pan-Europese aard van het pensioenproduct wordt bijgedragen.

(56 bis)  Teneinde de consumentenrechten te versterken en de toegang tot een klachtenprocedure te vergemakkelijken, moeten PEPP-spaarders individueel of collectief klachten kunnen indienen bij hun eigen nationale bevoegde autoriteit, die als één-loket moet dienen. De bevoegde autoriteit waar de klacht wordt ingediend, moet verantwoordelijk zijn voor de verdere stappen van de klachtenprocedure.

(57)  De Eiopa moet samenwerken met de nationale bevoegde autoriteiten en de samenwerking en consistentie tussen hen vergemakkelijken. In dit verband moet de Eiopa een rol spelen in verband met de bevoegdheid van de bevoegde nationale autoriteiten om toezichtsmaatregelen toe te passen door bewijs te leveren over PEPP-gerelateerde inbreuken. De Eiopa dient ook bindende bemiddeling te bieden in geval van onenigheid tussen bevoegde autoriteiten in grensoverschrijdende situaties.

(58)  Om ervoor te zorgen dat de bepalingen van deze verordening worden nageleefd door de financiële ondernemingen die het PEPP ontwikkelen en door de financiële ondernemingen en personen die het PEPP distribueren, en om ervoor te zorgen dat zij in heel de Unie gelijk behandeld worden, moet in administratieve sancties en andere maatregelen die effectief, evenredig en afschrikkend zijn worden voorzien.

(59)  Overeenkomstig de mededeling van de Commissie van 8 december 2010 "Het versterken van sanctieregelingen in de financiële sector"(12) en ter waarborging van de nakoming van de vereisten van deze verordening moeten de lidstaten de nodige stappen ondernemen om op overtredingen van deze verordening passende bestuursrechtelijke sancties en maatregelen te stellen.

(60)  Hoewel de lidstaten regels voor zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke sancties voor dezelfde inbreuken vast kunnen stellen, mag van de lidstaten niet worden verlangd dat zij regels voor bestuursrechtelijke sancties vaststellen voor de inbreuken op deze verordening die onder hun nationale strafrecht vallen. Het handhaven van strafrechtelijke sancties in plaats van bestuursrechtelijke sancties voor inbreuken op deze verordening mag de bevoegde autoriteiten evenwel niet beperken of anderszins beïnvloeden in hun vermogen om voor de toepassing van deze verordening tijdig samen te werken, informatie in te winnen en uit te wisselen met bevoegde autoriteiten in andere lidstaten, ook nadat de betrokken inbreuken voor strafrechtelijke vervolging naar de bevoegde rechterlijke instanties zijn verwezen.

(61)  De bevoegde autoriteiten moeten worden gemachtigd om geldboeten op te leggen die hoog genoeg zijn om actuele of potentiële winsten teniet te doen en die zelfs op grotere financiële ondernemingen en de bestuurders daarvan een afschrikkend effect hebben.

(62)  Om de consistente toepassing van sancties in heel de Unie te waarborgen, dienen de bevoegde autoriteiten rekening te houden met alle relevante omstandigheden bij het bepalen van het type administratieve sancties of andere maatregelen en het niveau van administratieve geldelijke sancties.

(63)  Om ervoor te zorgen dat beslissingen inzake overtredingen en sancties door bevoegde autoriteiten een afschrikkend effect hebben op het grote publiek en om de consumentenbescherming te versterken door hen te waarschuwen over PEPP's die in strijd met deze verordening worden gedistribueerd, moeten deze beslissingen worden gepubliceerd, mits de periode voor het instellen van een beroep is verstreken en geen beroep is ingesteld, tenzij een dergelijke bekendmaking de stabiliteit van de financiële markten of een aan de gang zijnd onderzoek in gevaar brengt.

(64)  De bevoegde autoriteiten moeten over de nodige onderzoeksbevoegdheden beschikken om mogelijke schendingen op te sporen, en moeten tevens doeltreffende mechanismen opzetten om de melding van mogelijke of feitelijke schendingen mogelijk te maken.

(64 bis)  Gezien het pan-Europese karakter van het PEPP en de verstrekking van dit product, moeten er ook grensoverschrijdende mechanismen voor collectieve schadevergoedingen voor consumenten beschikbaar zijn.

(65)  Deze verordening moet de bepalingen van de nationale wetgevingen van de lidstaten met betrekking tot strafbare feiten onverlet laten.

(66)  De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening, zoals bij de uitwisseling of doorgifte van persoonsgegevens door de bevoegde autoriteiten, de opslag van persoonsgegevens in het door de Eiopa beheerde centrale register en de verwerking van persoonsgegevens door PEPP-aanbieders of PEPP-distributeurs, moet plaatsvinden in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad(13), Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad(14) en een verordening met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie, en tot intrekking van Richtlijn 2002/58/EG (verordening betreffende privacy en elektronische communicatie). Iedere uitwisseling of doorgifte van informatie door de ETA's moet plaatsvinden in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad(15).

(66 bis)  Gezien de gevoeligheid van persoonlijke financiële gegevens is een sterke gegevensbescherming van groot belang. Derhalve wordt aanbevolen dat gegevensbeschermingsautoriteiten nauw betrokken zijn bij de uitvoering van en het toezicht op deze verordening.

(67)  Belastingprikkels kunnen verschillende vormen aannemen en een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van de marktpenetratie van persoonlijke pensioenproducten (PPP's) in een aantal lidstaten In veel lidstaten komen de bijdragen die betaald worden voor PPP's expliciet of impliciet in aanmerking voor een vorm van belastingvermindering.

(68)  Deze verordening dient niet te worden opgevat als een verplichting voor de lidstaten om op PEPP's dezelfde belastingregels toe te passen als zij zouden toepassen op vergelijkbare persoonlijke pensioenproducten overeenkomstig hun nationale wetgeving. Met toepassing van het beginsel van de behandeling als eigen onderdaan, voortvloeiend uit de artikelen 21 en 45 van het VWEU en door het Hof van Justitie van de Europese Unie geïnterpreteerd, moet echter voor een PEPP dat objectief vergelijkbaar is met een persoonlijk pensioenproduct (PPP) dat in een bepaalde lidstaat gedistribueerd wordt dezelfde belastingvermindering en contractuele voordelen, zoals toegezegde rente, kunnen gelden als die welke geldt voor het PPP in deze lidstaat▐. Dit geldt eveneens als het PEPP wordt aangeboden door een aanbieder uit een andere lidstaat.

(69)  Na de start van het PEPP worden de lidstaten aangemoedigd rekening te houden met Aanbeveling (EU) 2017 / ... van de Commissie, en de voordelen van de belastingfaciliteiten die zij aan nationale PPP's toekennen ook aan het PEPP toe te kennen.

(70)  Er moet een evaluatie van deze verordening worden uitgevoerd, onder meer door beoordeling van marktontwikkelingen, zoals de opkomst van nieuwe types PEPP's, alsook ontwikkelingen op andere gebieden van het Unierecht en de ervaringen van de lidstaten. In die evaluatie moet rekening worden gehouden met de verschillende doelstellingen van de totstandbrenging van een goed functionerende PEPP-markt en moet met name worden nagegaan of deze verordening heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van pensioenstelsels met meerdere pijlers in de lidstaten en ertoe heeft geleid dat meer Europese burgers sparen voor duurzame en toereikende pensioenen.

(70 bis)  Gezien de mogelijke gevolgen van deze verordening op de lange termijn is het van groot belang dat de ontwikkelingen tijdens de eerste toepassingsfase nauwlettend worden gemonitord. Bij de evaluatie moet de Commissie ook rekening houden met de ervaringen van de Eiopa, belanghebbenden en deskundigen, en ze moet het Europees Parlement en de Raad in kennis stellen van eventuele bevindingen.

(71)  Deze verordening moet erop toezien dat de grondrechten worden gerespecteerd en neemt de beginselen in acht die zijn erkend in met name het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name het recht van ouderen een waardig en zelfstandig leven te leiden en aan het maatschappelijk en cultureel leven deel te nemen, het recht op bescherming van persoonsgegevens, het eigendomsrecht, de vrijheid van ondernemerschap, het beginsel van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en het beginsel van een hoog niveau van consumentenbescherming.

(72)  Daar de doelstellingen van deze verordening, te weten een betere bescherming van de PEPP-spaarder en een groter vertrouwen van de PEPP-beleggers in PEPP's, met inbegrip van de grensoverschrijdende distributie van deze producten, niet voldoende door de onafhankelijk van elkaar optredende lidstaten kunnen worden verwezenlijkt maar vanwege de gevolgen van het optreden beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1Onderwerp

In deze verordening worden eenvormige regels vastgesteld voor de vergunningverlening voor, de verstrekking en distributie van en het toezicht op persoonlijke pensioenproducten die in de Unie worden gedistribueerd onder de benaming "pan-Europees persoonlijk pensioenproduct" of "PEPP".

Artikel 2Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1)   "persoonlijk pensioenproduct": een product dat:

a)   is gebaseerd op een overeenkomst op vrijwillige en complementaire basis tussen een individuele spaarder en een entiteit;

c)   voorziet in de opbouw van kapitaal op de lange termijn met het expliciete doel om inkomen voor pensionering te verschaffen;

2)   "pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)": een persoonlijk pensioenproduct op lange termijn dat op grond van een overeengekomen PEPP-regeling wordt aangeboden door een gereglementeerde financiële onderneming die krachtens Unierecht en in overeenstemming met artikel 5, lid 1, over een vergunning beschikt om collectieve of individuele beleggingen of spaargelden te beheren, en waarop een individuele PEPP-spaarder of een onafhankelijke vereniging van PEPP-spaarders namens haar leden vrijwillig heeft ingeschreven met het oog op pensioen en dat niet of strikt beperkt restitueerbaar is;

3)   "PEPP-spaarder": iedere natuurlijke persoon;

4)  "PEPP-regeling": een contract, een overeenkomst of een trustakte tussen een PEPP-spaarder en een PEPP-aanbieder waarin is bepaald welke pensioenuitkeringen worden toegezegd en onder welke voorwaarden, op grond van een met een PEPP-aanbieder overeengekomen individueel pensioenspaarplan;

5)   "PEPP-rekening": een op naam van een PEPP-spaarder of PEPP-gerechtigde aangehouden persoonlijke pensioenrekening die wordt gebruikt voor de uitvoering van transacties zodat de PEPP-spaarder periodiek kan bijdragen aan zijn pensioen en de PEPP-gerechtigde zijn pensioenuitkeringen kan ontvangen;

6)  "PEPP-aanbod": de ontwikkeling en distributie van een PEPP;

6 bis)  "PEPP-ontwikkelaar": een PEPP-aanbieder die de voorwaarden van een PEPP-regeling vaststelt om namens PEPP-spaarders en begunstigden PEPP-rekeningen aan te houden;

7)   "PEPP-gerechtigde": persoon die PEPP-pensioenuitkeringen ontvangt;

8)   "PEPP-distributie": de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over, het voorstellen of het uitvoeren van ander voorbereidend werk voor het sluiten van overeenkomsten voor het aanbieden van een PEPP, in het sluiten van dit soort overeenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering van dit soort overeenkomsten, daaronder begrepen het verstrekken van informatie over één of meerdere PEPP-overeenkomsten op basis van criteria die PEPP-cliënten via een website of andere media kiezen, en het opstellen van een ranglijst van PEPP-producten, met inbegrip van prijs- en productvergelijking, of van een korting op de premie van een PEPP-overeenkomst, wanneer de PEPP-cliënt direct of indirect via een website of andere media een PEPP-overeenkomst kan sluiten;

9)   "PEPP-pensioenuitkeringen": uitkeringen die worden uitbetaald bij het bereiken of naar verwachting bereiken van de pensioenleeftijd. Deze uitkeringen kunnen de vorm aannemen van levenslange betalingen, in de tijd beperkte betalingen, een bedrag ineens of een combinatie daarvan;

10)   "opbouwfase": de periode waarin de activa (stortingen) worden opgebouwd op een PEPP-rekening en die in de regel loopt tot de pensioenleeftijd van de PEPP-gerechtigde;

11)   "afbouwfase": de periode waarin de op een PEPP-rekening opgebouwde activa worden aangesproken om pensioen- of andere inkomensbehoeften te financieren;

12)   "annuïteit": bedrag dat periodiek wordt betaald gedurende een bepaalde periode, zoals gedurende het leven van de PEPP-gerechtigde of gedurende een bepaald aantal jaar, als tegenprestatie voor een belegging;

13)   "onttrekkingen": de mogelijkheid voor PEPP-gerechtigden om discretionaire bedragen op te nemen, tot een bepaald plafond op periodieke basis;

13 bis)  "totaal bedrag": het volledige bedrag aan opgebouwd pensioenkapitaal;

14)   "aanbieder van een PEPP" of "PEPP-aanbieder": een financiële onderneming die een vergunning heeft om een PEPP te ontwikkelen en te distribueren;

15)   "distributeur van een PEPP" of "PEPP-distributeur": een financiële onderneming die een vergunning heeft om niet door haar ontwikkelde PEPP's te distribueren▐;

16)   "duurzame drager": ieder hulpmiddel:

a)   dat een PEPP-cliënt in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op zodanige wijze op te slaan dat deze achteraf gedurende een voor het doel van de informatie toereikende periode kan worden geraadpleegd, en

b)   waarmee de opgeslagen informatie ongewijzigd kan worden gereproduceerd;

17)   "bevoegde autoriteit": de nationale autoriteit of nationale autoriteiten die door elke lidstaat is/zijn aangewezen om in het kader van deze verordening toezicht te houden;

18)   "lidstaat van herkomst van de PEPP-aanbieder": de lidstaat waar de PEPP-aanbieder zijn vergunning heeft ontvangen;

19)   "lidstaat van ontvangst van de PEPP-aanbieder": een lidstaat niet zijnde de lidstaat van herkomst waar een PEPP-aanbieder PEPP's ontwikkelt of distribueert;

20)   "compartiment": een segment dat binnen elke individuele PEPP-raamovereenkomst (PEPP-rekening) wordt geopend ▌voor het gebruik van fiscale prikkels die op nationaal niveau voor het beleggen in een PEPP zijn vastgesteld door de lidstaat van woonplaats van de PEPP-spaarder. Bijgevolg kan een PEPP-spaarder of een PEPP-gerechtigde in elk compartiment zitten, afhankelijk van de desbetreffende wettelijke vereisten voor de opbouw- en afbouwfasen;

21)   "kapitaal": totaal van de financiële bijdragen en het rendement op de beleggingen die met deze bijdragen worden gedaan, berekend op basis van belegbare bedragen na aftrek van alle vergoedingen, lasten en kosten die direct of indirect door de beleggers worden gedragen;

22)   "financieel instrument": een financieel instrument als genoemd in deel C van bijlage I bij Richtlijn 2014/65/EU;

23)   "bewaarder": een instelling belast met de bewaring van activa en het toezicht op de inachtneming van het reglement van het fonds en het toepasselijke recht;

24)   "basis-PEPP": een beleggingsstrategie als gedefinieerd in artikel 39, die wordt toegepast wanneer de PEPP-spaarder geen instructies heeft gegeven over de wijze waarop de op zijn PEPP-rekening opgebouwde middelen moeten worden belegd;

25)   "risicolimiteringstechnieken": technieken voor een stelselmatige vermindering van de omvang van de blootstelling aan een risico en/of de kans dat dit zich voordoet;

26)   "overstap naar een andere aanbieder": het op verzoek van een PEPP-cliënt van één PEPP-aanbieder naar een andere PEPP-aanbieder overdragen van een positief saldo van één PEPP-rekening naar de andere PEPP-rekening, al dan niet met afsluiting van de eerste PEPP-rekening;

27)   "advies": het verstrekken van een persoonlijke aanbeveling aan een PEPP-spaarder, hetzij op diens verzoek, hetzij op initiatief van de PEPP-aanbieder of -distributeur, ten aanzien van een of meer overeenkomsten tot inschrijving op een PEPP;

28)   "PEPP-cliënt": een PEPP-spaarder, een toekomstige PEPP-spaarder en/of een PEPP-gerechtigde;

28 bis)  "partnerschappen": situaties waarin PEPP-aanbieders met elkaar samenwerken om compartimenten in verschillende lidstaten aan te bieden met het oog op de meeneembaarheidsdienst bedoeld in artikel 12.

28 ter)  "biometrische risico's": risico's in verband met de levensverwachting, arbeidsongeschiktheid en overlijden;

28 quater)  "milieu-, sociale en governancefactoren": de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen van de Unie, zoals vastgesteld in de Overeenkomst van Parijs, de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de Verenigde Naties en de UNPRI-definities.

Artikel 3Toepasselijke regels

Het aanbieden van PEPP's is onderworpen aan:

a)   deze verordening,

b)   voor zover toegestaan door deze verordening, de bepalingen van de PEPP-regeling,

c)   voor de aangelegenheden die niet bij deze verordening worden geregeld of, wanneer een aangelegenheid hierbij slechts gedeeltelijk is geregeld, voor de aspecten die niet onder deze verordening vallen:

i)  de door de lidstaten ter uitvoering van Uniemaatregelen vastgestelde wettelijke voorschriften die specifiek op het PEPP zijn gericht;

ii)  de wettelijke voorschriften van de lidstaten die zouden gelden voor een vergelijkbaar persoonlijk pensioenproduct dat wordt ontwikkeld en gedistribueerd in overeenstemming met het recht van de lidstaat waar de ontwikkelaar zijn statutaire zetel heeft.

HOOFDSTUK II VERGUNNINGVERLENING

Artikel 4Vergunningverlening

1.  Een PEPP mag in de Unie alleen worden ontwikkeld en gedistribueerd wanneer de Eiopa daarvoor overeenkomstig deze verordening een vergunning heeft afgegeven.

2.  De PEPP-vergunning is voor alle lidstaten geldig. De vergunninghouder mag daarmee het PEPP ontwikkelen en distribueren waarvoor de Eiopa vergunning heeft verleend.

Artikel 5Aanvraag van een PEPP-vergunning

1.  Alleen de volgende financiële ondernemingen kunnen een PEPP-vergunning aanvragen:

a)   kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad(16) vergunning is verleend;

b)  verzekeringsondernemingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad(17) vergunning is verleend en die actief zijn op het gebied van directe levensverzekering overeenkomstig artikel 2, lid 3, en bijlage II van Richtlijn 2009/138/EG;

c)  instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening die zijn geregistreerd of beschikken over een vergunning overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad(18) en die zelf geen biometrische risico's kunnen dekken en geen beleggingsresultaat of een bepaald niveau van pensioenuitkeringen garanderen; Alle met een PEPP overeenkomende activa en passiva worden afgescheiden zonder dat er enige mogelijkheid tot overdracht naar de andere pensioenvoorzieningswerkzaamheden van de instelling bestaat;

d)  beleggingsondernemingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU vergunning is verleend en die actief zijn op het gebied van vermogensbeheer of beleggingsadvies;

e)  beleggingsondernemingen of beheersmaatschappijen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EU van het Europees Parlement en de Raad(19) vergunning is verleend;

f)  beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen ("abi-beheerders") waaraan overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad(20) vergunning is verleend.

f bis)  andere entiteiten die, overeenkomstig de bepalingen van de nationale wetgeving, zijn geregistreerd of over een vergunning beschikken om de in artikel 2, lid 1, van deze verordening gedefinieerde persoonlijke pensioenproducten aan te bieden, mits de Eiopa in een beoordeling, waarbij de in lid 5 bis van deze verordening opgenomen procedure wordt gevolgd, bepaalt dat deze bepalingen afdoende zijn.

2.  De in lid 1 genoemde financiële ondernemingen dienen hun vergunningaanvragen voor een PEPP in bij de Eiopa. De aanvraag omvat:

a)   informatie over standaardcontractvoorwaarden die PEPP-spaarders zullen worden voorgesteld;

b)   informatie over de identiteit van de aanvrager en diens huidige en eerdere financiële ervaring en achtergrond;

c)   de identiteit van de personen die het bedrijf van het ontwikkelen en/of distribueren van het PEPP feitelijk leiden;

d)  informatie over regelingen betreffende portefeuille- en risicobeheer en administratie met betrekking tot het PEPP, in voorkomend geval met inbegrip van informatie waarin wordt gegarandeerd dat de PEPP-aanbieder niet investeert in bedrijven die nucleaire wapens produceren;

e)  informatie over de beleggingsstrategieën, het risicoprofiel en andere kenmerken van het PEPP;

f)   een lijst van de lidstaten waar de PEPP-aanvrager het PEPP op de markt wil brengen;

g)   informatie over de identiteit van de bewaarder (voor zover van toepassing);

h)   een beschrijving van de aan PEPP-spaarders beschikbaar te stellen informatie, met inbegrip van een beschrijving van de regelingen voor het behandelen van klachten van PEPP-spaarders;

i)   bewijs van de vergunning of de registratie van de aanvrager overeenkomstig de in lid 1 genoemde toepasselijke Uniewetgevingshandeling en informatie over de identiteit van de bevoegde autoriteit die deze heeft afgegeven.

3.  De Eiopa mag om verduidelijking en aanvullende informatie vragen met betrekking tot de uit hoofde van lid 1 verstrekte documentatie en informatie.

4.  De Eiopa mag de bevoegde autoriteit van de financiële onderneming die de vergunning aanvraagt, om verduidelijking en informatie vragen ten aanzien van de in lid 2 genoemde documentatie. De bevoegde autoriteit antwoordt op het verzoek binnen 10 werkdagen vanaf de datum waarop zij het door de Eiopa ingediende verzoek heeft ontvangen.

5.  Alle verdere wijzigingen van de in de leden 1 en 2 bedoelde documentatie en informatie worden onverwijld ter kennis gebracht van de Eiopa.

5 bis.  De nationale bevoegde autoriteit voor de onder punt f bis) van lid 1 bedoelde entiteiten verzoekt de Eiopa te beoordelen of deze entiteiten aan de voorwaarden voldoen en aan te geven op welke gronden een vergunningverlening kan worden gerechtvaardigd. De Eiopa neemt binnen twee maanden na ontvangst van een dergelijk verzoek een beslissing. Indien de bevoegde autoriteit het advies van Eiopa niet volgt, omkleedt ze haar besluit naar behoren met redenen en licht zij elke betekenisvolle afwijking van dat advies toe en rechtvaardigt ze deze.

Artikel 6Voorwaarden voor vergunningverlening voor PEPP's

1.  Binnen twee maanden vanaf de datum van indiening van een volledige, door de nationale bevoegde autoriteit goedgekeurde, aanvraag geeft de Eiopa alleen een PEPP-vergunning af indien de Eiopa er volledig van overtuigd is dat de volgende voorwaarden zijn vervuld:

a)  de aanvrager leeft deze verordening na;

b)  de aanvrager heeft van zijn bevoegde autoriteit een vergunning gekregen om producten te ontwikkelen die beleggingsstrategieën volgen van het soort waarop deze verordening ziet;

c)  het voorgestelde PEPP voldoet aan alle vereisten van deze verordening;

d)  het voorgestelde PEPP is gebaseerd op een beleggingsstrategie waarmee de in de voorgestelde contractuele regels opgenomen pensioenuitkomst kan worden bereikt.

2.  Voordat de Eiopa een besluit neemt over de aanvraag, raadpleegt zij de bevoegde autoriteit van de aanvrager.

3.  De Eiopa deelt de aanvrager de redenen mee voor een weigering om een PEPP-vergunning af te geven.

4.  De Eiopa trekt de PEPP-vergunning in ingeval de voorwaarden voor het afgeven van deze vergunning niet langer vervuld zijn.

5.  De Eiopa stelt op kwartaalbasis de bevoegde autoriteiten van de in artikel 5, lid 1, genoemde financiële ondernemingen in kennis van besluiten tot verlening, weigering of intrekking van vergunning op grond van deze verordening.

6.  Met het oog op de uitoefening van hun respectieve taken coördineert de Eiopa met en verstrekt zij informatie aan de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit (EBA)) opgericht bij Verordening (EU) nr. 1093/2010, en aan de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)) opgericht bij Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 7Benaming en omzetting

1.  De benaming "PEPP" of "pan-Europees persoonlijk pensioenproduct" mag met betrekking tot een persoonlijk pensioenproduct alleen worden gebruikt wanneer voor het persoonlijke pensioenproduct door de Eiopa een vergunning is verleend om in overeenstemming met deze verordening onder de benaming "PEPP" te worden gedistribueerd.

2.  Bestaande persoonlijke pensioenproducten kunnen worden omgezet in "PEPP's" na toestemming van de Eiopa.

3.  PEPP-aanbieders mogen "PEPP's" niet omzetten in persoonlijke pensioenproducten die niet onder deze verordening vallen.

Artikel 8Distributie van PEPP's

1.  De in artikel 5, lid 1, genoemde financiële ondernemingen mogen door henzelf ontwikkelde PEPP's distribueren mits deze activiteit overeenkomstig de desbetreffende sectorale wetgeving onder het toepassingsgebied van de vergunning valt.

2.  In overeenstemming met Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad(21) geregistreerde verzekeringstussenpersonen zijn gerechtigd om PEPP's te distribueren die zijzelf niet hebben ontwikkeld.

Artikel 9Voor de verschillende soorten aanbieders geldend prudentieel regime

Zonder afbreuk te doen aan deze verordening, voldoen PEPP-aanbieders en PEPP-distributeurs ▌aan het desbetreffende prudentiële regime dat voor hen geldt in overeenstemming met de in artikel 5, lid 1, en artikel 8, lid 2, genoemde wetgevingshandelingen.

Artikel 10Centraal publiek register

De Eiopa houdt een centraal publiek register bij dat elk PEPP dat op grond van deze verordening een vergunning heeft, de aanbieder van dit PEPP, de datum van afgifte van de vergunning van het PEPP, de beschikbare nationale compartimenten die worden aangeboden en de bevoegde autoriteit van de PEPP-aanbieder bevat. Het register wordt in elektronische vorm publiek beschikbaar gesteld en wordt onmiddellijk geactualiseerd wanneer er zich wijzigingen voordoen.

HOOFDSTUK IIIGRENSOVERSCHRIJDENDE AANBIEDING EN MEENEEMBAARHEID VAN PEPP's

AFDELING IVRIJHEID VAN DIENSTVERRICHTING EN VRIJHEID VAN VESTIGING

Artikel 11Uitoefening van de vrijheid van dienstverrichting en de vrijheid van vestiging door PEPP-aanbieders en -distributeurs

PEPP-aanbieders mogen PEPP's aanbieden en distribueren en PEPP-distributeurs mogen PEPP's distribueren op het grondgebied van een lidstaat van ontvangst op grond van de vrijheid van dienstverrichting of de vrijheid van vestiging op voorwaarde dat ze dat doen met inachtneming van de desbetreffende regels en procedures die zijn vastgesteld in of op grond van de in artikel 5, lid 1, of artikel 8, lid 2, genoemde Uniewetgevingshandelingen die op hen van toepassing zijn.

AFDELING IIMEENEEMBAARHEID

Artikel 12De meeneembaarheidsdienst

1.  In het kader van deze afdeling wordt onder de meeneembaarheidsdienst verstaan het recht van PEPP-spaarders om te blijven bijdragen in een PEPP, terwijl ze van verblijfplaats veranderen door te verhuizen naar een andere lidstaat.

2.  Bij gebruik van de meeneembaarheidsdienst hebben PEPP-spaarders het recht om alle voordelen en prikkels te behouden die door de PEPP-aanbieder zijn verleend en die verband houden met doorlopende belegging in hetzelfde PEPP, alsook het recht om in meer dan één compartiment tegelijk te sparen.

Artikel 13Aanbieden van de meeneembaarheidsdienst

1.  PEPP-aanbieders bieden de meeneembaarheidsdienst aan PEPP-spaarders aan die een PEPP-rekening bij hen aanhouden en om deze dienst verzoeken.

2.  Bij het voorstellen van een PEPP verstrekt de PEPP-aanbieder of PEPP-distributeur potentiële PEPP-spaarders informatie over de meeneembaarheidsopties en over welke nationale compartimenten bij de PEPP-aanbieder zelf of bij een geregistreerde partner ▌beschikbaar zijn.

3.   De beschikbare compartimenten worden in de PEPP-regeling vermeld. De PEPP-aanbieder is verplicht ten minste de in deze regeling vermelde compartimenten aan te bieden. Wanneer een PEPP-spaarder van verblijfplaats verandert en naar een andere lidstaat verhuist, en de PEPP-aanbieder geen compartiment kan aanbieden in deze lidstaat zelf noch via een partnerschap, wordt de PEPP-spaarder de mogelijkheid geboden om kosteloos van PEPP-aanbieder te veranderen.

Artikel 14Compartimenten van het PEPP

Wanneer PEPP-aanbieders overeenkomstig artikel 13 een meeneembaarheidsdienst aan PEPP-spaarders aanbieden, zorgen zij ervoor dat binnen elke individuele PEPP-rekening een nieuw compartiment kan worden geopend, ofwel via de overdracht van opgebouwde activa ofwel door een aanvullend compartiment te openen dat voldoet aan de wettelijke eisen en voorwaarden voor het gebruik van fiscale prikkels die op nationaal niveau voor het PEPP zijn vastgesteld door de lidstaat waarheen de PEPP-spaarder verhuist en waarvoor een nationaal compartiment beschikbaar is.

Artikel 15Opening van een nieuw compartiment

1.  ▌Onmiddellijk na ontvangst van het verzoek van de PEPP-spaarder om gebruik te maken van de meeneembaarheidsdienst, informeert de PEPP-aanbieder de PEPP-spaarder over de opties waarover hij of zij beschikt, waaronder de mogelijkheid om te blijven sparen in een nieuw compartiment.

Indien er geen partnerschap of compartiment beschikbaar is, informeert de PEPP-aanbieder de PEPP-spaarder bijgevolg over het recht om kosteloos over te stappen.

2.  Wanneer een PEPP-spaarder zijn voornemen bekendmaakt om gebruik te maken van een compartiment in een andere lidstaat, zoals aangeboden door de PEPP-aanbieder, verkrijgt de PEPP-aanbieder de volgende informatie:

a)   de nieuwe lidstaat van verblijfplaats van de PEPP-spaarder;

b)   de datum vanaf wanneer de bijdragen naar het nieuwe compartiment moeten worden gericht;

c)   alle nodige informatie over mogelijke aanpassingen in de vastgelegde beleggingsstrategie of andere elementen.

c bis)  vermelding of de mobiliteit een overdracht of een toevoeging betreft;

3.  Uiterlijk drie maanden na de ontvangst van het in lid 2 bedoelde verzoek verstrekt de PEPP-aanbieder de PEPP-spaarder kosteloos volledige informatie en advies op grond van hoofdstuk IV, afdelingen II en III, met betrekking tot de voorwaarden die voor het nieuwe compartiment gelden.

4.  Het nieuwe compartiment wordt geopend door het ondertekenen van een nieuwe overeenkomst of het aanpassen van een bestaande overeenkomst tussen de PEPP-spaarder en de PEPP-aanbieder, in overeenstemming met het toepasselijke overeenkomstenrecht. De openingsdatum wordt in de overeenkomst vastgesteld of, bij gebreke van dergelijke bepaling, wordt het nieuwe compartiment geacht te zijn geopend op de datum van de ondertekening van de overeenkomst of de aanpassing daarvan.

Artikel 16Overdracht van opgebouwde

activa tussen de compartimenten van het PEPP 

1.  Op verzoek van de PEPP-spaarder stelt de PEPP-aanbieder aan de PEPP-spaarder voor om de volledige of gedeeltelijke overdracht te regelen van opgebouwde activa en, waar van toepassing, de afkoopwaarde naar andere compartimenten van de ▌PEPP-rekening.

1 bis.  Onmiddellijk na ontvangst van het verzoek om overdracht van de gedane deposito's stelt de PEPP-aanbieder de PEPP-spaarder in kennis van alle gevolgen van deze overdracht van activa, waaronder voor de toepasselijke fiscale prikkels, van de vergoedingen en kosten, en van de financiële gevolgen van het houden van het bestaande compartiment.

2.  De activaoverdracht op grond van artikel 1 wordt mogelijk gemaakt zonder enige restitutie in natura van deze activa.

Artikel 17Informatieverstrekking aan de nationale autoriteiten over de meeneembaarheid

1.  Alle contractuele regelingen voor het aanbieden van de meeneembaarheidsdienst en van in deze verordening gedefinieerde partnerschapsregelingen worden door de PEPP-aanbieder ter kennis gebracht van de Eiopa en, indien van toepassing, de ESMA.

2.  De informatie van lid 1 wordt elektronisch ingevoerd in een centrale database bij de Eiopa binnen één maand na de opening van het nieuwe compartiment of partnerschap. De nationale bevoegde autoriteiten hebben toegang tot deze database en ontvangen in het geval van wijzigingen automatisch informatie over de lokale compartimenten en gedetailleerde gegevens betreffende bestaande en nieuwe partnerschapsregelingen die tussen aanbieders zijn gesloten. Deze informatie bevat ten minste:

a)   identificatie van het compartiment (naam van de PEPP-spaarder; toepasselijke nationale wetgeving; openingsdatum van het compartiment of datum van sluiting van het partnerschap);

b)   eventueel bedrag van de overgedragen activa;

c)   wijze van overdracht (met of zonder restitutie in natura van de overgedragen activa).

HOOFDSTUK IVVOORWAARDEN INZAKE DISTRIBUTIE EN INFORMATIEVERSTREKKING

AFDELING IAlgemene bepalingen

Artikel 18Algemeen beginsel

Bij het uitvoeren van distributieactiviteiten voor PEPP's handelen PEPP-aanbieders en PEPP-distributeurs steeds eerlijk, billijk en professioneel in het beste belang van hun PEPP-cliënten.

Artikel 19Distributieregeling voor de verschillende soorten PEPP-aanbieders en -distributeurs

Voor de distributie van PEPP's nemen de verschillende soorten PEPP-aanbieders en -distributeurs alle bepalingen van dit hoofdstuk in acht.

Artikel 20Inducements

Met betrekking tot de betaling of ontvangst van provisies of commissies, of de verstrekking of ontvangst van niet-geldelijke tegemoetkomingen ▐ nemen de ▐ PEPP-aanbieders of -distributeurs de toepasselijke nationale wetgeving tot omzetting van de regels voor beleggingsondernemingen zoals die in artikel 24, lid 7, onder b), en artikel 24, leden 8 en 9, van Richtlijn 2014/65/EU zijn uiteengezet, in acht. Voor de toepassing van dit artikel wordt de verwijzing in artikel 24, lid 9, van Richtlijn 2014/65/EG naar artikel 23 van die richtlijn gelezen als een verwijzing naar artikel 18 van de onderhavige verordening.

Artikel 21Elektronische distributie en andere duurzame dragers

Alle documenten en informatie in het kader van dit hoofdstuk worden PEPP-cliënten kosteloos verstrekt, ofwel in elektronische vorm ofwel, op verzoek, op een andere duurzame drager, mits de PEPP-cliënt in staat wordt gesteld om deze informatie op zodanige wijze op te slaan dat deze gedurende een voor het doel van de informatie toereikende periode kan worden geraadpleegd en met het instrument de opgeslagen informatie ongewijzigd kan worden gereproduceerd. Op verzoek verstrekken PEPP-aanbieders en ‑distributeurs deze documenten en informatie ook kosteloos op een andere duurzame drager.

Artikel 22Toezicht op producten en governancevereisten

1.  PEPP-aanbieders zorgen voor handhaving, toepassing en toetsing van een procedure voor de goedkeuring van elk PEPP, of van significante aanpassingen van een bestaand PEPP, voordat het onder PEPP-cliënten wordt gedistribueerd.

Het productgoedkeuringsproces is evenredig aan en past bij de aard van het PEPP.

Tijdens het productgoedkeuringsproces wordt een beoogde doelmarkt voor elk PEPP gespecificeerd, wordt gewaarborgd dat alle desbetreffende risico's voor een dergelijke beoogde doelmarkt zijn geëvalueerd en dat de geplande distributiestrategie in samenhang is met de beoogde doelmarkt, en worden redelijke stappen genomen om ervoor te zorgen dat het PEPP op de beoogde doelmarkt wordt gedistribueerd.

De PEPP-aanbieder begrijpt en toetst ook regelmatig de PEPP's die hij aanbiedt, waarbij rekening wordt gehouden met alle gebeurtenissen die materiële gevolgen kunnen hebben voor het potentiële risico voor de beoogde doelmarkt, om ten minste te beoordelen of het PEPP blijft beantwoorden aan de behoeften van de beoogde doelmarkt en of de geplande distributiestrategie passend blijft.

PEPP-aanbieders verstrekken aan alle PEPP-distributeurs alle adequate informatie over het PEPP en het productgoedkeuringsproces, met inbegrip van de beoogde doelmarkt van het PEPP.

PEPP-distributeurs beschikken over adequate regelingen om de in de vijfde alinea genoemde informatie te verkrijgen en de kenmerken en de beoogde doelmarkt van elk PEPP te begrijpen.

2.  De in dit artikel bedoelde beleidsmaatregelen, processen en regelingen laten alle overige vereisten op grond of uit hoofde van deze verordening, met inbegrip van de vereisten inzake openbaarmaking, geschiktheid of adequaatheid, vaststelling van en omgang met belangenconflicten, ▌inducements en milieu-, sociale en governancefactoren onverlet.

AFDELING IIINFORMATIEVERSTREKKING IN DE PRECONTRACTUELE FASE

Artikel 23Essentiële-informatiedocument voor PEPP's

1.  Voordat een PEPP aan PEPP-spaarders wordt voorgesteld, stelt de PEPP-aanbieder een essentiële-informatiedocument voor een PEPP op in overeenstemming met de voorschriften van dit hoofdstuk en maakt hij het document op zijn website bekend.

2.  Het essentiële-informatiedocument bevat precontractuele informatie. Het document is accuraat, eerlijk en duidelijk en mag niet misleidend zijn. Het bevat essentiële informatie en strookt met alle bindende contractuele documenten, met de ter zake doende delen van de documenten houdende het aanbod en met de voorwaarden van het PEPP.

3.  Het essentiële-informatiedocument is een opzichzelfstaand document dat duidelijk verschilt van marketingmaterialen. Het bevat geen verwijzingen naar marketingmateriaal. In het document kan worden verwezen naar andere documenten zoals een prospectus (in voorkomend geval), maar alleen wanneer de verwijzing verband houdt met de informatie die in het essentiële-informatiedocument moet staan.

3 bis.  Wanneer een PEPP de PEPP-spaarder een waaier aan beleggingsopties biedt, waardoor niet alle informatie met betrekking tot elke onderliggende beleggingsoptie in één beknopt, opzichzelfstaand document kan worden verstrekt, wordt in afwijking van lid 3 ter in het essentiële-informatiedocument op zijn minst een algemene beschrijving gegeven van de onderliggende beleggingsopties. Er wordt ook aangegeven waar en hoe spaarders gedetailleerdere precontractuele informatiedocumentatie over de beleggingsproducten ter ondersteuning van de onderliggende beleggingsopties kunnen vinden.

3 ter.  Het essentiële-informatiedocument wordt beknopt en in heldere, bondige en begrijpelijke taal opgesteld en bevat de essentiële informatie die PEPP-spaarders nodig hebben. Het essentiële-informatiedocument dient op zodanige wijze te worden gepresenteerd dat het gemakkelijk leesbaar is en bestaat uit maximaal drie geprinte pagina's in A4-formaat.

3 quater.   Naast het essentiële-informatiedocument voor een PEPP verstrekken PEPP-aanbieders en PEPP-distributeurs potentiële PEPP-spaarders een samenvatting van en verwijzingen naar relevante verslagen over de solvabiliteit en de financiële toestand van de PEPP-aanbieder, zodat zij gemakkelijk kennis kunnen nemen van deze informatie.

3 quinquies.  Potentiële PEPP-spaarders ontvangen bovendien informatie over de resultaten die beleggingen in verband met het PEPP in het verleden hebben behaald, over de jaren waarin de PEPP-regeling is uitgevoerd.

3 septies.  Wanneer in het essentiële-informatiedocument kleuren worden gebruikt, doen deze geen afbreuk aan de begrijpelijkheid van de informatie als het essentiële-informatiedocument in zwart-wit wordt afgedrukt of gefotokopieerd.

3 octies.  Wanneer de bedrijfsnaam of het logo van de PEPP-ontwikkelaar of de groep waarvan hij deel uitmaakt in het essentiële-informatiedocument wordt gebruikt, mag dat de aandacht van de PEPP-spaarder niet afleiden van de informatie in de tekst, noch de tekst moeilijker leesbaar maken.

4.  Naast het essentiële-informatiedocument voor een PEPP verstrekken PEPP-aanbieders en PEPP-distributeurs potentiële PEPP-spaarders verwijzingen naar verslagen over de solvabiliteit en de financiële toestand van de PEPP-aanbieder, zodat ze gemakkelijk kennis kunnen nemen van deze informatie.

6.  Om een coherente toepassing van dit artikel te verzekeren, ontwikkelen de Europese toezichthoudende autoriteiten (de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor effecten en markten en Eiopa) (hierna "ETA's" genoemd) via het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten ontwerpen van technische reguleringsnormen waarin de presentatie en de inhoud van elk van de in dit artikel genoemde informatiegegevens nader zijn aangegeven, samen met de vereisten om die informatie in een gestandaardiseerd formaat te presenteren zodat deze kan worden vergeleken.

Bij de ontwikkeling van de ontwerpen van technische reguleringsnormen houden de ETA's rekening met de diverse soorten PEPP's, de verschillen ertussen en de capaciteiten van de PEPP-spaarders, alsmede met de kenmerken van de PEPP's op basis waarvan de PEPP-spaarder een keuze kan maken tussen verschillende onderliggende beleggingen of andere opties die het product biedt, onder meer wanneer deze keuze op verschillende tijdstippen kan worden gemaakt of in de toekomst kan worden gewijzigd.

De ETA's leggen deze ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk op ... , voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1093/2010, van Verordening (EU) nr. 1094/2010 en van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 23 bis

Informatie in het essentiële-informatiedocument voor PEPP's

1.  De titel "essentiële-informatiedocument voor een PEPP" staat duidelijk zichtbaar bovenaan de eerste bladzijde van het essentiële-informatiedocument voor een PEPP. Het essentiële-informatiedocument voor PEPP's wordt opgesteld zoals in de leden 2 en 3 is vastgelegd.

2.  Onmiddellijk onder de titel van het essentiële-informatiedocument voor PEPP's staat een toelichting. Die luidt als volgt: "Dit document verschaft u essentiële informatie aangaande dit pensioenproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard, de risico's, de kosten en de mogelijke winsten en verliezen van dit product, en om u te helpen het met andere producten te vergelijken."

3.  Het essentiële-informatiedocument voor een PEPP bevat ten minste de volgende informatie:

a)  aan het begin van het document: de naam van het PEPP en of het al dan niet om een basis-PEPP gaat, de identiteit en contactgegevens van de PEPP-aanbieder, informatie over de bevoegde autoriteit van de PEPP-aanbieder en de datum van het document;

b)  indien van toepassing, een begrijpelijkheidswaarschuwing die als volgt luidt: "U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig is en misschien moeilijk te begrijpen is.";

c)  onder het kopje "Wat is dit voor een product?"": de aard en de voornaamste kenmerken van het PEPP, met inbegrip van:

i)  een beschrijving van de pensioenuitkeringen en de mate waarin deze gegarandeerd zijn, alsook de mate waarin deze aan risico's blootstaan, de beleggingsmethode en de mogelijke wijzen van betaling, evenals een verklaring waarin erop wordt gewezen dat advies over de wijze van betaling een jaar vóór het moment van pensionering moet worden verstrekt;

ii)  de juridische informatie over de pensioengerechtigde leeftijd in de lidstaat, met inbegrip van de vraag of het mogelijk is om na pensionering aan de regeling te blijven bijdragen;

iii)  informatie over de fiscale behandeling van het PEPP,

iv)  informatie over de meeneembaarheidsopties en overstapmogelijkheden;

v)  informatie over de mogelijkheden en gevolgen van een vroegtijdige terugtrekking uit de PEPP-regeling;

vi)  beschikbare informatie over de prestaties van het beleggingsbeleid van het PEPP wat betreft milieu-, sociale en governancefactoren;

vii)  de doelstelling van het PEPP, inclusief een specificatie van de markten waarin het PEPP beleggen;

viii)  een beschrijving van de soort pensioenspaarder tot wie het PEPP wordt gericht wanneer het op de markt komt, met name wat betreft diens vermogen om beleggingsverlies te dragen en de beleggingshorizon,

ix)  indien het PEPP verzekeringsuitkeringen biedt, nadere gegevens over die verzekeringsuitkeringen en over de omstandigheden die aanleiding geven tot uitkering;

d)  onder de titel "Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?": een korte beschrijving van het risico-rendementsprofiel die de volgende elementen omvat:

i)  een samenvattende risico-indicator, aangevuld met een beschrijvende toelichting van die indicator, de voornaamste beperkingen ervan en een beschrijvende toelichting van de voor het PEPP materieel relevante risico's die niet afdoende in de samenvattende risico-indicator worden weergegeven;

ii)  het maximaal mogelijke verlies aan belegd kapitaal, met inbegrip van informatie over:

  passende prestatiescenario's, en de aannames waarop zij zijn gebaseerd;

  indien van toepassing, informatie over de rendementsvoorwaarden voor de PEPP-spaarders of ingebouwde prestatiebeperkingen;

e)  onder de titel "Wat gebeurt er als [naam van de PEPP-ontwikkelaar] niet kan uitbetalen?": een korte beschrijving van de vraag of het verlies wordt gedekt door een compensatie- of waarborgregeling voor beleggers, en zo ja, om welke regeling het gaat, de naam van de avalist en welke risico's al dan niet door de regeling worden gedekt;

f)  onder de titel "Wat zijn de kosten?": de kosten die aan de belegging in het PEPP zijn verbonden, waaronder de door de PEPP-spaarder te dragen directe en indirecte kosten, met inbegrip van zowel eenmalige als vaste kosten, gepresenteerd door middel van samenvattende indicatoren van deze kosten en, ter wille van de vergelijkbaarheid, een vermelding van de totale kosten, uitgedrukt in geldelijke en in procentuele termen, om alle gevolgen van de totale kosten voor de belegging te tonen.

In het essentiële-informatiedocument wordt duidelijk aangegeven dat adviseurs, distributeurs of andere personen die over het PEPP advies geven of het verkopen, uitgebreide informatie zullen geven over distributiekosten die niet in de voornoemde kosten zijn vervat, zodat de PEPP-spaarders het cumulatieve effect van deze totale kosten op het rendement van de belegging kunnen begrijpen;

g)  onder de titel "Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?":

i)  indien van toepassing, een vermelding of er een bedenktijd of annuleringsperiode voor het PEPP bestaat;

ii)  een aanduiding van de aanbevolen en, indien van toepassing, vereiste minimumperiode van bezit,

iii)  de mogelijkheid tot en de voorwaarden voor desinvestering vóór de vervaldatum, inclusief alle toepasselijke vergoedingen en sancties, rekening houdend met het risico-rendementsprofiel van het PEPP en de door het PEPP beoogde marktevolutie,

iv)  informatie over de potentiële gevolgen van het innen van geld vóór het einde van de periode of de aanbevolen periode van bezit, zoals verlies van kapitaalbescherming of aanvullende voorwaardelijke vergoedingen;

h)  onder het kopje "Hoe kan ik een klacht indienen?": informatie over hoe en bij wie een PEPP-spaarder een klacht kan indienen over het product of over het gedrag van de PEPP-ontwikkelaar of van een persoon die over het product advies geeft of het product verkoopt;

i)  onder de titel "Overige nuttige informatie": een korte aanduiding van aanvullende informatiedocumenten die aan de PEPP-spaarder moeten worden geleverd in de pre- en/of postcontractuele fase, met uitzondering van marketingmateriaal.

4.  De op grond van lid 3 vereiste informatie mag in gelaagde vorm worden verstrekt, zodat gedetailleerde stukken informatie kunnen worden weergegeven in pop-upvensters of via links naar bijbehorende lagen, om ervoor te zorgen dat het essentiële-informatiedocument kan voldoen aan de lengteverplichting als vastgesteld in artikel 23, lid 3 ter.

Om een consistente toepassing van dit artikel te garanderen, stelt de Eiopa, in overleg met de ETA's, ontwerpen van technische reguleringsnormen op waarin gespecificeerd wordt:

a)  de details van de presentatie en inhoud van elk van de informatie-elementen genoemd in artikel 19, samen met de vereisten die moeten worden vervuld om die informatie in een gestandaardiseerde vorm weer te geven die vergelijking mogelijk maakt;

b)  de vereiste berekeningsmethoden voor de informatie bedoeld in lid 3, onder d), punten i en iii, en lid 3, onder f);

c)  waar het verstrekken van informatie in gelaagde vorm is toegestaan: welke informatie in de kernpresentatie moet worden opgenomen en welke informatie in de aanvullende gedetailleerde lagen mag worden verstrekt.

Bij de ontwikkeling van de ontwerpen van technische reguleringsnormen houden de ETA's rekening met de diverse soorten PEPP's, de verschillen ertussen en de capaciteiten van de PEPP-spaarders, alsmede met de kenmerken van de PEPP's op basis waarvan de PEPP-spaarder een keuze kan maken tussen verschillende onderliggende beleggingen of andere opties die het product biedt, onder meer wanneer deze keuze op verschillende tijdstippen kan worden gemaakt of in de toekomst kan worden gewijzigd.

Artikel 23 ter

Taal van het essentiële-informatiedocument voor PEPP's

1.  Het essentiële-informatiedocument voor een PEPP wordt opgesteld in de officiële talen – of ten minste één daarvan – die worden gebruikt in de regio van de lidstaat waar het PEPP wordt gedistribueerd, of in een andere taal die door de bevoegde autoriteiten van die lidstaat wordt aanvaard. Indien het document in een andere taal is opgesteld, wordt het in één van deze talen vertaald.

Deze vertaling vormt een getrouwe en accurate weergave van het oorspronkelijke essentiële-informatiedocument.

2.  Wanneer een PEPP in een lidstaat gepromoot wordt met marketingdocumenten die zijn opgesteld in één of meer van de officiële talen van die lidstaat, wordt het essentiële-informatiedocument ten minste in dezelfde officiële talen opgesteld.

3.  Het essentiële-informatiedocument voor een PEPP wordt op verzoek in een geschikt formaat ter beschikking gesteld van PEPP-spaarders met een visuele of auditieve handicap, alsook van laag- en ongeletterde PEPP-spaarders.

Artikel 23 quater

Herziening van het essentiële-informatiedocument voor PEPP's

1.  De PEPP-ontwikkelaar evalueert op gezette tijdstippen de in het essentiële-informatiedocument vermelde informatie en herziet het document wanneer uit de evaluatie blijkt dat er veranderingen moeten worden aangebracht. De herziene versie wordt snel beschikbaar gesteld.

2.  Om de consequente toepassing van dit artikel te waarborgen, stellen de ETA's, via het Gemengd Comité, ontwerpen van technische reguleringsnormen op tot nadere bepaling van:

a)  de voorwaarden voor de evaluatie van de informatie in het essentiële-informatiedocument;

b)  de omstandigheden waarin het essentiële-informatiedocument moet worden herzien;

c)  de specifieke voorwaarden waaronder de informatie in het essentiële-informatiedocument moet worden geëvalueerd of het essentiële-informatiedocument moet worden herzien wanneer een PEPP niet continu ter beschikking wordt gesteld van PEPP-spaarders;

d)  de omstandigheden waarin, alsmede de middelen waarmee, PEPP-spaarders op de hoogte moeten worden gebracht over een herzien essentiële-informatiedocument voor een door hen gekocht PEPP.

De ETA's dienen die ontwerpen van technische reguleringsnormen 12 maanden na inwerkingtreding van deze verordening bij de Commissie in.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1093/2010, Verordening (EU) nr. 1094/2010 en Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 23 quinquiesMarketingcommunicatie

Marketingcommunicatie die specifieke informatie met betrekking tot het PEPP geeft, bevat geen uitspraken die in strijd zijn met de informatie van het essentiële-informatiedocument of die de betekenis van het essentiële-informatiedocument aantasten. In marketingcommunicatie wordt vermeld dat er een essentiële-informatiedocument beschikbaar is en wordt aangegeven hoe en waar dit kan worden verkregen, en wordt ook de website van de PEPP-ontwikkelaar vermeld.

Artikel 23 sexies

Civielrechtelijke aansprakelijkheid

1.  De PEPP-ontwikkelaar kan niet civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld enkel op basis van het essentiële-informatiedocument, of een vertaling daarvan, tenzij het misleidend is, niet accuraat is of niet strookt met de ter zake doende gedeelten van juridisch bindende precontractuele en contractuele documenten of met de in artikel 23 opgenomen vereisten.

2.  Een PEPP-klant die aantoont verlies te hebben geleden omdat hij heeft vertrouwd op een essentiële-informatiedocument, onder de in lid 1 genoemde omstandigheden, op het moment van beleggen in het PEPP waarvoor dat essentiële-informatiedocument is opgesteld, kan overeenkomstig nationaal recht van de PEPP-ontwikkelaar voor dat verlies een schadevergoeding vorderen.

3.  Elementen zoals "verlies" of "schadevergoeding" als bedoeld in lid 2, die niet worden gedefinieerd, worden uitgelegd en toegepast in overeenstemming met het toepasselijke nationale recht zoals aangewezen door de betreffende regels van het internationaal privaatrecht.

4.  Dit artikel staat nadere vorderingen voor civielrechtelijke aansprakelijkheid overeenkomstig het nationale recht niet in de weg.

5.  De verplichtingen uit hoofde van dit artikel worden niet door contractuele bedingen beperkt of uitgesloten.

Artikel 23 septies

Verzekeringselementen

Wanneer het essentiële-informatiedocument voor een PEPP een verzekeringscontract behelst, gelden de verplichtingen van de verzekeringsondernemers uitsluitend ten aanzien van de polishouder van het verzekeringscontract en niet ten aanzien van de begunstigde van het verzekeringscontract.

Artikel 23 octies

Verstrekking van het essentiële-informatiedocument

1.  Een persoon die advies geeft over een PEPP of een PEPP verkoopt, verstrekt het essentiële-informatiedocument tijdig aan PEPP-spaarders, voordat zij gebonden zijn aan een overeenkomst of aanbod met betrekking tot dat PEPP.

2.  Een persoon die advies geeft over een PEPP of een PEPP verkoopt, kan aan de vereisten van lid 1 voldoen door het essentiële-informatiedocument te verstrekken aan een persoon met een schriftelijke volmacht om namens de PEPP-spaarder beleggingsbesluiten te nemen met betrekking tot transacties die uit hoofde van die schriftelijke volmacht worden gesloten.

Artikel 23 nonies

Bekendmaking van informatie aan PEPP-spaarders met betrekking tot distributie

1.  PEPP-aanbieders en -distributeurs waarborgen dat de in artikel 5, lid 1, en artikel 8 van deze verordening bedoelde PEPP-aanbieders, ‑tussenpersonen of ‑distributeurs tijdig vóór het afsluiten van een PEPP-overeenkomst ten minste de volgende informatie verstrekken aan (potentiële) PEPP-spaarders:

a)  of zij een rechtstreekse of middellijke deelneming van 10 % of meer van de stemrechten of het kapitaal van een bepaalde PEPP-aanbieder bezitten;

b)  met betrekking tot de overeenkomst die wordt voorgesteld of waarover advies wordt verleend:

i)  of een PEPP-aanbieder of de moederonderneming daarvan een rechtstreekse of middellijke deelneming van 10 % of meer van de stemrechten of het kapitaal van de PEPP-tussenpersoon of -distributeur bezit;

ii)  of zij advies verlenen op grond van een onpartijdige en persoonlijke analyse;

iii)  of zij een contractuele verplichting hebben om uitsluitend met een of meer PEPP-aanbieders distributiezaken te doen – in dat geval moeten tevens de namen van die PEPP-aanbieders worden meegedeeld; of

iv)  of zij geen contractuele verplichting hebben om uitsluitend met een of meer PEPP-aanbieders distributiezaken te doen en geen advies verlenen op grond van een onpartijdige en persoonlijke analyse – in dat geval moeten tevens de namen worden meegedeeld van de PEPP-aanbieders waarmee zij zaken doen of mogen doen;

c)  de aard van de vergoeding die zij in het kader van de overeenkomst ontvangen;

d)  of zij ten aanzien van de overeenkomst werken op basis van:

i)  een provisie, dat wil zeggen een rechtstreeks door de PEPP-spaarder betaalde vergoeding;

ii)  om het even welke soort commissie, dat wil zeggen de vergoeding die is opgenomen in de kosten en heffingen voor de distributie van het PEPP;

iii)  enigerlei andere soort vergoeding, met inbegrip van economische voordelen van welke aard dan ook, die in verband met de overeenkomst worden aangeboden of verstrekt; of

iv)  een combinatie van enigerlei soorten vergoedingen als bedoeld in de punten i), ii) en iii).

2.  Indien een provisie rechtstreeks door de PEPP-spaarder moet worden betaald, informeert de PEPP-tussenpersoon of -distributeur de PEPP-spaarder over de hoogte van het bedrag. Indien dat niet mogelijk is, geeft hij informatie over de methode die wordt gebruikt om het bedrag te berekenen.

3.  Als de PEPP-spaarder na het sluiten van de overeenkomst in het kader daarvan andere betalingen verricht dan gepland, verstrekt de PEPP-tussenpersoon of -distributeur ook de informatie over elke dergelijke betaling in overeenstemming met dit artikel.

4.  De lidstaten zorgen ervoor dat de PEPP-aanbieder de PEPP-spaarder tijdig vóór het sluiten van een overeenkomst informeert over de aard van de door zijn medewerkers in verband met de overeenkomst ontvangen vergoeding.

5.  Als de PEPP-spaarder na het sluiten van de overeenkomst in het kader daarvan andere betalingen verricht dan gepland, verstrekt de PEPP-aanbieder ook de informatie over elke dergelijke betaling in overeenstemming met dit artikel.

6.  Tijdig vóór het sluiten van een overeenkomst wordt aan (potentiële) PEPP-spaarders passende informatie verstrekt met betrekking tot de distributie van het PEPP en met betrekking tot alle kosten en hiermee verband houdende heffingen. Deze informatie behelst ten minste het volgende:

a)  indien advies wordt verleend: of de PEPP-tussenpersoon of ‑distributeur de PEPP-spaarders een periodieke beoordeling verstrekt van de geschiktheid van het PEPP dat aan die PEPP-spaarders is aanbevolen;

b)  met betrekking tot de informatie over alle kosten en hiermee verband houdende heffingen die moet worden verstrekt: informatie met betrekking tot de distributie van het PEPP, met inbegrip van – indien van toepassing – de kosten van de adviesverlening, de kosten van het aanbevolen of aan de PEPP-spaarders aangeboden PEPP en de manier waarop de PEPP-spaarder hiervoor kan betalen, waaronder betalingen door derde partijen overeenkomstig artikel 28.

7.  De in lid 3 bedoelde informatie wordt verstrekt in een gestandaardiseerd formaat dat vergelijking mogelijk maakt, en in begrijpelijke vorm en op zodanige wijze verstrekt dat PEPP-spaarders redelijkerwijze in staat zijn de aard en de risico's van het aangeboden PEPP te begrijpen en derhalve met kennis van zaken beleggingsbeslissingen te nemen.

8.  De Commissie wordt de bevoegdheid toegekend overeenkomstig artikel 62 gedelegeerde handelingen vast te stellen om het volgende te specificeren:

a)  de voorwaarden waaraan de informatie moet voldoen om eerlijk, duidelijk en niet misleidend te zijn, waaronder de criteria waarop het gestandaardiseerde formaat als bedoeld in lid 2 wordt gebaseerd;

b)  de details met betrekking tot de inhoud en het formaat van de informatie voor PEPP-spaarders ten aanzien van PEPP-aanbieders, ‑tussenpersonen en ‑distributeurs evenals kosten en heffingen.

Advies IIIAdvies ▌

Artikel 25Specificatie van verlangens en behoeften en adviesverlening

1.  Voorafgaand aan de sluiting van een PEPP-overeenkomst stelt de in deze verordening bedoelde PEPP-aanbieder of -distributeur, op basis van de van de PEPP-spaarder ontvangen informatie, de pensioenverlangens en -behoeften van die PEPP-spaarder vast en verstrekt hij de PEPP-spaarder objectieve informatie over het PEPP, in een begrijpelijke vorm, om hem in staat te stellen met kennis van zaken een beslissing te nemen.

Iedere voorgestelde overeenkomst sluit aan bij de pensioenverlangens en -behoeften van de PEPP-spaarders, alsook bij hun opgebouwde pensioenrechten.

2.  De in artikel 19, onder c), van deze verordening bedoelde PEPP-aanbieder of -distributeur doet een gepersonaliseerde aanbeveling aan de PEPP-spaarder waarin wordt uitgelegd waarom een bepaald PEPP het best aansluit bij de verlangens en behoeften van de PEPP-spaarders.

3.   Wanneer een PEPP-aanbieder of -distributeur de PEPP-spaarder meedeelt dat hij op onafhankelijke wijze advies verleent, baseert hij zijn advies op een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare persoonlijke pensioenproducten, zodat hij aan de hand van professionele criteria in staat is een persoonlijke aanbeveling te doen over een PEPP-overeenkomst die aan de behoeften van de PEPP-spaarder voldoet en die factoren bevat die een risico kunnen vormen voor de PEPP-spaarder.

4.  Wanneer in enige fase van de overeenkomst advies wordt verleend, wint de PEPP-aanbieder de nodige informatie in met betrekking tot de voor het PEPP relevante kennis en ervaring van de PEPP-spaarder op het gebied van beleggingen, de financiële situatie van de betrokken persoon, met inbegrip van diens vermogen om verliezen te dragen, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn risicotolerantie, zodat de PEPP-aanbieder, -tussenpersoon of -distributeur in staat is de (potentiële) PEPP-spaarder een PEPP aan te bevelen dat voor hem geschikt is en, in het bijzonder, in overeenstemming is met zijn risicotolerantie en vermogen om verliezen te dragen.

4 bis.  In het geval van een basis-PEPP dient de PEPP-spaarder te worden geïnformeerd over de toepasselijke beleggingsoptie.

4 ter.  Advies mag via digitale kanalen worden verstrekt, waarbij alle in deze verordening vastgelegde regels moeten worden geëerbiedigd.

5.  De PEPP-aanbieders, -distributeurs en -tussenpersonen waarborgen en tonen, op verzoek, aan de bevoegde autoriteiten aan dat natuurlijke personen die advies over PEPP's verstrekken, over de nodige kennis en bekwaamheid beschikken om hun verplichtingen krachtens deze verordening na te komen. De lidstaten maken de criteria ter beoordeling van deze kennis en bekwaamheid openbaar.

AFDELING IVINFORMATIE OVER DE LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 27Algemene bepalingen

1.  PEPP-aanbieders stellen ten behoeve van iedere PEPP-spaarder een beknopt, gepersonaliseerd document met essentiële informatie op, rekening houdende met de specifieke aard van de nationale pensioenstelsels en de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van nationale sociale, arbeids- en belastingrecht ("PEPP-overzicht"). De titel van het document bevat het woord "PEPP-overzicht".

2.  De precieze datum waarop de informatie in het PEPP-overzicht betrekking heeft, wordt duidelijk zichtbaar vermeld.

3.  Daarnaast wordt de PEPP-spaarder gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst op de hoogte gehouden van elke wijziging van de volgende gegevens:

a)   de algemene en bijzondere voorwaarden;

b)   de naam of firmanaam, de rechtsvorm of het adres van het hoofdkantoor van de PEPP-aanbieder en, in voorkomend geval, van het bijkantoor waarmee de overeenkomst is gesloten;

c)   alle in artikel 23, leden 2 tot en met 5, bedoelde inlichtingen in het geval van een aanpassing van de PEPP-voorwaarden of wijzing van de op de PEPP-overeenkomst van toepassing zijnde wetgeving;

d)   informatie over de wijze waarop in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met milieu-, sociale en governancefactoren.

3 bis.  De informatie in het PEPP-uitkeringsoverzicht is nauwkeurig en actueel en wordt ten minste jaarlijks kosteloos aan iedere PEPP-spaarder ter beschikking gesteld in elektronische vorm, onder meer op een duurzame drager of op een website, dan wel op papier. Op verzoek wordt aan de PEPP-spaarders, naast informatie in elektronische vorm, ook een papieren afschrift verstrekt. Elke wezenlijke wijziging van de in het PEPP-overzicht opgenomen informatie ten opzichte van het voorgaande jaar wordt duidelijk aangegeven.

Artikel 28PEPP-overzicht

1.  Het PEPP-overzicht bevat ten minste de volgende essentiële informatie voor de PEPP-spaarders:

a)   de persoonsgegevens van de PEPP-spaarder, naam van de PEPP-aanbieder, informatie over pensioenprojecties, informatie over de opgebouwde pensioenaanspraken of het opgebouwde kapitaal, alsook informatie over de bijdragen die de PEPP-spaarder of derde partijen hebben betaald en over de dekkingsgraad van de PEPP-regeling▐;

b)   een duidelijke indicatie van de wettelijke pensioenleeftijd van de PEPP-spaarder, de in de pensioenregeling vastgelegde of door de PEPP-aanbieder geschatte pensioenleeftijd of, indien van toepassing, de pensioenleeftijd die door de PEPP-spaarder is vastgesteld, en, indien deze afwijkt van de pensioenleeftijd, de verwachte aanvang van de afbouwfase;

c)    de naam van de PEPP-aanbieder en zijn contactadres, evenals de PEPP-regeling van de PEPP-spaarder;

d)   informatie over de pensioenprojecties op basis van de onder b) vermelde pensioenleeftijd, met een waarschuwing dat die projecties kunnen verschillen van de uiteindelijke waarde van de ontvangen uitkeringen. Indien de pensioenprojecties op basis van economische scenario's worden opgesteld, moet die informatie ook het meest realistische scenario en een ongunstig scenario omvatten, rekening houdend met de specifieke aard van de PEPP-regeling;

e)   informatie over de opgebouwde pensioenaanspraken of het opgebouwde kapitaal, rekening houdend met de specifieke aard van de PEPP-regeling;

(e bis)  informatie over de bijdragen die derde partijen en de PEPP-spaarder gedurende ten minste de afgelopen twaalf maanden aan de PEPP-regeling hebben betaald, rekening houdend met de specifieke aard van de PEPP-regeling;

e ter)  informatie over de resultaten die in het verleden door de PEPP-regeling als geheel of, in voorkomend geval, in het kader van de door de PEPP-spaarder gekozen beleggingsoptie zijn behaald, gepresenteerd in de vorm van een grafiek waarin de resultaten voor de beschikbare jaren zijn weergegeven;

e quater)  een uitsplitsing van de door de PEPP-aanbieder in mindering gebrachte kosten ten minste over de afgelopen 12 maanden, waarbij de administratiekosten, de kosten voor het bewaren van activa, de kosten in verband met portofoliotransacties en de overige kosten worden vermeld, alsmede een raming van de impact van de kosten op de uiteindelijke uitkeringen;

e quinquies)  informatie over het financieringsniveau van de PEPP-regeling in haar geheel;

e sexies)  informatie over het beleggingsbeleid in verband met milieu-, sociale en governancefactoren.

2.  In het pensioenoverzicht wordt vermeld waar en hoe aanvullende informatie kan worden verkregen, waaronder: nadere praktische informatie over de opties waarover de PEPP-spaarders in het kader van de PEPP-regeling beschikken.

3.  De Eiopa stelt in overleg met de Europese Centrale Bank en de nationale toezichthouders ontwerpen van technische reguleringsnormen op waarin de regels worden uiteengezet ter bepaling van de in lid 1, onder a), bedoelde aannames over pensioenprojecties, de in lid 1, onder e ter), bedoelde in het verleden behaalde resultaten en de in lid 1, onder e quater), bedoelde weergave van de kosten. Die regels passen de PEPP-aanbieders toe voor de vaststelling van (voor zover van toepassing) het jaarlijkse percentage van de nominale beleggingsresultaten, het jaarlijkse inflatiepercentage en de toekomstige loontrend.

De Eiopa legt die technische ontwerpnormen voor de regelgeving uiterlijk op … voor aan de Commissie. De Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea genoemde technische reguleringsnormen vast te stellen in overeenstemming met artikel 10 van Verordening (EU) nr. 1094/2010.

Artikel 29Aanvullende informatie

1.  In het PEPP-overzicht wordt nader vermeld waar en hoe aanvullende informatie kan worden verkregen, zoals onder meer:

a)   verdere praktische informatie over de opties waarover de PEPP-spaarders in het kader van de pensioenregeling beschikken, met inbegrip van de meeneembaarheidsopties;

b)   informatie over jaarrekeningen en jaarverslagen van de PEPP-aanbieder, waarbij rekening wordt gehouden met elke door die aanbieder uitgevoerde PEPP-regeling en, indien van toepassing, jaarrekeningen en jaarverslagen voor elke PEPP-regeling;

d)   (indien van toepassing) informatie over de gehanteerde aannames voor in annuïteiten uitgedrukte bedragen, met name over het percentage van de annuïteit, het soort PEPP-aanbieder en de duur van de annuïteit;

e)   informatie over de hoogte van de uitkeringen in geval van vervroegde terugbetaling.

2.  bij PEPP-regelingen waarbij de PEPP-spaarders beleggingsrisico dragen en waarbij krachtens een in het kader van de PEPP-regeling vastgelegde specifieke regel aan de PEPP-spaarder een beleggingsoptie wordt opgelegd, wordt in het PEPP-overzicht vermeld waar aanvullende informatie beschikbaar is;

2 bis.  Bij PEPP-regelingen waarbij de PEPP-spaarders beleggingsrisico dragen en waarbij krachtens een in het kader van de PEPP-regeling vastgelegde specifieke regel aan de PEPP-spaarder een beleggingsoptie wordt opgelegd, wordt in het PEPP-overzicht vermeld waar aanvullende informatie beschikbaar is;

2 ter.  De informatie moet kosteloos en gemakkelijk toegankelijk gemaakt worden in elektronische vorm.

2 quater.  Op verzoek van een PEPP-spaarder, een PEPP-gerechtigde of hun vertegenwoordigers verstrekt de PEPP-aanbieder de volgende aanvullende informatie:

a)  de jaarrekeningen en de jaarverslagen als bedoeld in lid 1, onder b), of, indien een PEPP-aanbieder voor meer dan één PEPP-regeling verantwoordelijk is, de jaarverslagen en de jaarrekeningen die met hun specifieke PEPP-regeling verband houden;

b)  de verklaring inzake de beginselen van het beleggingsbeleid als bedoeld in artikel 28, lid 1, onder e sexies);

c)  alle verdere informatie over de aannames die zijn gebruikt om de in artikel 28, lid 1, onder a), bedoelde projecties op te stellen.

2 quinquies.  De informatie wordt kosteloos en gemakkelijk toegankelijk gemaakt in elektronische vorm.

3.  De Eiopa ontwikkelt, na raadpleging van nationale autoriteiten en consumentenorganisaties, ontwerpen van technische reguleringsnormen waarin de presentatie van de in artikel 28 en in dit artikel bedoelde informatiegegevens nader zijn aangegeven.

De Eiopa dient die ontwerpen van technische reguleringsnormen binnen ... [9 maanden na de inwerkingtreding van de verordening] bij de Commissie in.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1094/2010.

Artikel 30Informatie te verstrekken aan PEPP-spaarders tijdens de fase vóór de pensionering en aan PEPP-gerechtigden tijdens de afbouwfase

1.  In aanvulling op het PEPP-overzicht verstrekken PEPP-aanbieders aan iedere PEPP-spaarder ten minste één jaar vóór de in artikel 30 bedoelde pensioenleeftijd of op verzoek van de PEPP-spaarder, informatie over de beschikbare opties van uitbetaling bij het innen van hun pensioenuitkeringen.

2.  Eén jaar voorafgaand aan de pensionering wordt een bericht verstuurd naar de PEPP-spaarder om deze te informeren over het aanstaande begin van de afbouwfase en de mogelijke vormen van uitbetaling.

AFDELING VRAPPORTAGE AAN NATIONALE AUTORITEITEN

Artikel 32Algemene bepalingen

1.  PEPP-aanbieders dienen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat van herkomst en, indien van toepassing, bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat van ontvangst de voor toezichtsdoeleinden benodigde informatie in. Die informatie omvat ten minste de gegevens die nodig zijn om bij de uitvoering van een toezichtsproces de volgende activiteiten uit te voeren:

a)   beoordelen van het door de PEPP-aanbieders toegepaste governancesysteem, de door hen verrichte werkzaamheden, de voor solvabiliteitsdoeleinden gehanteerde waarderingsgrondslagen, de risico's en de risicobeheersystemen en hun kapitaalstructuur, -behoeften en -beheer;

b)   op basis van de uitoefening van hun rechten en plichten als toezichthouder elke passende beslissing nemen.

2.  De bevoegde autoriteiten beschikken over de bevoegdheden om:

a)   de aard, de reikwijdte en het model van de in lid 1 bedoelde informatie vast te stellen die PEPP-aanbieders op de volgende tijdstippen moeten verschaffen:

i)   in van tevoren bepaalde perioden;

ii)   wanneer zich van tevoren omschreven gebeurtenissen voordoen;

iii)   bij onderzoek naar de situatie van een PEPP-aanbieder;

b)   bij de PEPP-aanbieders alle informatie in te winnen over overeenkomsten die in het bezit zijn van PEPP-aanbieders, of over overeenkomsten die met derden worden aangegaan; en

c)   informatie op te vragen bij externe deskundigen, zoals accountants en actuarissen.

3.  De in de leden 1 en 2 bedoelde informatie bestaat uit:

a)   kwalitatieve of kwantitatieve elementen, of een passende combinatie daarvan;

b)   historische, actuele of prospectieve elementen, of een passende combinatie daarvan;

c)   gegevens uit interne of externe bronnen, of een passende combinatie daarvan.

4.  De in de leden 1 en 2 bedoelde informatie:

a)   houdt rekening met de aard, omvang en complexiteit van de werkzaamheden van de PEPP-aanbieder, en met name met de risico’s die aan die werkzaamheden verbonden zijn;

b)   is toegankelijk, in alle essentiële opzichten volledig, vergelijkbaar en in de tijd gezien consistent;

c)   is relevant, betrouwbaar en begrijpelijk.

5.  PEPP-aanbieders beschikken over passende systemen en structuren om aan de vereisten van de leden 1 tot en met 4 te voldoen, alsmede over een door het bestuurlijk, beleidsbepalend of toezichthoudend orgaan van de PEPP-aanbieder goedgekeurde schriftelijk vastgelegde beleidslijn die waarborgt dat de ingediende informatie steeds correct is.

6.  Op verzoek aan de bevoegde autoriteiten heeft de Eiopa toegang tot de door de PEPP-aanbieders ingediende informatie.

7.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 62 gedelegeerde handelingen vast waarin nadere invulling wordt gegeven aan de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde informatie, teneinde te zorgen voor een passende convergentie van de rapportage aan toezichthoudende autoriteiten.

De Eiopa ontwikkelt, na raadpleging van nationale autoriteiten en na consumententests, ontwerpen van technische uitvoeringsnormen wat betreft het formaat van de toezichtsrapportage.

De Eiopa dient die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen binnen ... [9 maanden na de inwerkingtreding van de verordening] bij de Commissie in.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de tweede alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1094/2010.

HOOFDSTUK VOPBOUWFASE

AFDELING IBELEGGINGSREGELS VOOR PEPP-AANBIEDERS

Artikel 33Beleggingsregels

1.  PEPP-aanbieders beleggen in overeenstemming met de "prudent person"-regel en met name met de volgende voorschriften:

a)   de met de PEPP verbonden activa worden belegd in het belang op lange termijn van de PEPP-spaarders in hun geheel. In geval van mogelijke tegenstrijdige belangen zorgt een PEPP-aanbieder (of de entiteit die zijn portefeuille beheert) ervoor dat de belegging uitsluitend in het belang van de PEPP-spaarders plaatsvindt;

a bis)  De met de PEPP verbonden activa worden geïnvesteerd op een manier die risico's in verband met milieu-, sociale en governancefactoren beperkt, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijke langetermijngevolgen van beleggingsbesluiten voor milieu-, sociale en governancefactoren.

b)   de activa worden op zodanige wijze belegd dat de veiligheid, de kwaliteit, de liquiditeit en het rendement van de portefeuille als geheel worden gewaarborgd;

c)   activa worden hoofdzakelijk op gereglementeerde markten belegd. Beleggingen in niet tot de handel op een gereglementeerde financiële markt toegelaten activa, moeten hoe dan ook tot prudente niveaus worden beperkt;

d)   beleggingen in derivaten zijn toegestaan voor zover deze instrumenten tot een vermindering van het beleggingsrisico bijdragen of een doeltreffend portefeuillebeheer vergemakkelijken. Die instrumenten worden op prudente basis gewaardeerd, met inachtneming van de onderliggende activa, en worden mede in aanmerking genomen bij de waardering van de activa van een PEPP-aanbieder. PEPP-aanbieders vermijden voorts een bovenmatig risico met betrekking tot één en dezelfde tegenpartij en tot andere derivatenverrichtingen;

e)  de activa zijn naar behoren gediversifieerd zodat een bovenmatige afhankelijkheid van (of vertrouwen in) bepaalde activa, of een bepaalde emittent of groep van ondernemingen en risicoaccumulatie in de portefeuille als geheel worden vermeden. Beleggingen in activa uitgegeven door dezelfde emittent of door emittenten die tot dezelfde groep behoren, mogen de PEPP-aanbieder niet blootstellen aan bovenmatige risicoconcentratie;

f)  de activa worden niet belegd in een rechtsgebied dat, in de conclusies van de Raad van 5 december 2017 over de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden, als niet-coöperatief rechtsgebied met een hoog risico is aangewezen, noch in een rechtsgebied dat als niet-coöperatief rechtsgebied met een hoog risico is aangewezen door de Financiële Actiegroep (FATF) en in Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 van de Commissie;

g)  de PEPP-aanbieder stelt zichzelf niet bloot aan risico's veroorzaakt door buitensporige hefboomwerking en buitensporige looptijdtransformatie.

2.  De in lid 1, onder a) tot en met g), beschreven regels gelden alleen voor zover er geen strengere bepaling is in de voor de PEPP-aanbieder geldende desbetreffende sectorale wetgeving.

AFDELING IIBELEGGINGSREGELS VOOR PEPP-SPAARDERS

Artikel 34Algemene bepalingen

1.  PEPP-aanbieders en -distributeurs bieden PEPP-spaarders een basis-PEPP aan en kunnen hun alternatieve beleggingsopties aanbieden.

3.  Alle beleggingsopties worden door PEPP-aanbieders ontworpen op basis van beproefde risicolimiteringstechnieken die afdoende bescherming bieden voor PEPP-spaarders.

Artikel 35Keuze van de beleggingsoptie door de PEPP-spaarder

De PEPP-spaarder kiest bij het afsluiten van de PEPP-overeenkomst, na ontvangst van de relevante informatie, en het relevante advies en besluitvormingsondersteunend instrument, voor een beleggingsoptie.

Artikel 36Voorwaarden voor het aanpassen van de gekozen beleggingsoptie

1.  De voorwaarden voor de aanpassing van de beleggingsoptie worden opgenomen in de PEPP-overeenkomst.

Artikel 37

Het basis-PEPP

1.  Het basis-PEPP is een veilig, kosteneffectief product dat gemakkelijk in elke lidstaat kan worden aangeschaft, ook via digitale kanalen. Het is een standaardbeleggingsoptie.

1 bis.  De voor het basis-PEPP toegepaste risicolimiteringstechniek strookt met de doelstelling om de PEPP-spaarder in staat te stellen het kapitaal te recupereren.

2.  De totale kosten en vergoedingen voor het basis-PEPP bedragen ten hoogste 1 % van het opgebouwde kapitaal per jaar.

Artikel 39Gedelegeerde handeling betreffende de beleggingsopties

1.  Het gebruik van risicolimiteringstechnieken zorgt ervoor dat de beleggingsstrategie voor het PEPP zodanig is ontworpen dat met het PEPP een stabiel en toereikend toekomstig persoonlijk pensioeninkomen wordt opgebouwd en dat wordt gezorgd voor een eerlijke behandeling van alle generaties van PEPP-spaarders. De toepasselijke risicolimiteringstechnieken omvatten de bepalingen als bedoeld onder a) of b), of een combinatie hiervan, en kunnen worden aangevuld met de bepalingen als bedoeld onder c):

a)  bepalingen voor de geleidelijke aanpassing van de beleggingsallocatie om de financiële risico's van beleggingen voor cohorten te beperken in overeenstemming met de resterende looptijd (levenscyclusstrategie);

b)  bepalingen voor het aanleggen van reserves van bijdragen of beleggingsresultaten, die op eerlijke en transparante wijze aan PEPP-spaarders worden toegewezen, om beleggingsverliezen te verzachten (kapitaalgarantie);

c)  bepalingen voor het gebruik van passende financiële garanties voor de bescherming tegen beleggingsverliezen.

2.  Indien een PEPP als bedoeld in artikel 37 wordt aangeboden zonder een bepaling bedoeld onder a) of die is gebaseerd op de in lid 1 vermelde bepalingen, geeft de PEPP-aanbieder of -distributeur in schriftelijke vorm duidelijk aan dat er een PEPP beschikbaar is dat uitsluitend is gebaseerd op kapitaalgaranties, om welke redenen hij een PEPP aanbeveelt dat is gebaseerd op de bepalingen onder b) of c) of een combinatie van de voornoemde bepalingen, en welke eventuele bijkomende risico's deze PEPP's kunnen inhouden ten opzichte van het op een kapitaalgarantie gebaseerd PEPP.

3.  Teneinde criteria vast te stellen voor doeltreffende risicolimiteringstechnieken die consequent kunnen worden toegepast, ontwikkelt de Eiopa ontwerpen van technische reguleringsnormen waarin de details van de bepalingen voor risicolimiteringstechnieken worden gespecificeerd. De Eiopa dient deze ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk ... [xxx na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] in bij de Commissie. Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1094/2010.

AFDELING IIIANDERE ASPECTEN VAN DE OPBOUWFASE

Artikel 40Voorwaarden met betrekking tot de opbouwfase

Tenzij anders bepaald in deze verordening, worden de ▐voorwaarden met betrekking tot de opbouwfase vastgesteld door de lidstaten en zijn deze voorwaarden niet minder gunstig dan de toepasselijke nationale regels.

HOOFDSTUK VIBELEGGERSBESCHERMING

Artikel 41Bewaarder

1.  Wanneer de PEPP-aanbieder een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening of een beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 5, lid 1, is, kan hij een of meerdere bewaarders aanstellen voor de bewaring van activa en de vervulling van toezichttaken.

2.  Voor de aanstelling van de bewaarder en de uitvoering van zijn taken is artikel 33, leden 5, 6 en 7, van Richtlijn 2016/2341/EU van overeenkomstige toepassing.

3.  Voor de bewaring van activa en de aansprakelijkheid van de bewaarder is artikel 34, leden 1 en 2, van Richtlijn 2016/2341/EU van overeenkomstige toepassing. De bewaarder is jegens de PEPP-aanbieder en de PEPP-spaarders aansprakelijk voor alle door hen geleden schade ten gevolge van ongerechtvaardigde niet-nakoming of gebrekkige nakoming van zijn verplichtingen. De aansprakelijkheid van de bewaarder blijft bestaan wanneer hij de activa die hij in bewaring heeft genomen, geheel of ten dele aan derden heeft toevertrouwd.

4.  Voor de toezichttaken van een bewaarder is artikel 35, lid 1, van Richtlijn 2016/2341/EU van overeenkomstige toepassing.

Artikel 42Dekking van biometrische risico's

Onverminderd artikel 5, kunnen PEPP-aanbieders PEPP's aanbieden met een aanvullende optie om het risico van biometrische risico's te dekken. ▌

Artikel 43Klachten

1.  PEPP-aanbieders en -distributeurs zetten adequate en effectieve klachtenprocedures op en passen deze toe voor de afhandeling van klachten van PEPP-cliënten met betrekking tot de uit deze verordening voortvloeiende rechten en plichten.

2.  Die procedures gelden in alle lidstaten waar de PEPP-aanbieder of -distributeur zijn diensten aanbiedt en zijn beschikbaar in een officiële taal van de betrokken lidstaat naar keuze van de PEPP-cliënt, of in een andere taal indien overeengekomen tussen de PEPP-aanbieder of -distributeur en de PEPP-cliënt.

3.  PEPP-aanbieders en -distributeurs leveren alle mogelijke inspanningen om schriftelijk of, indien overeengekomen tussen de PEPP-aanbieder of -distributeur en de PEPP-cliënt, op een andere duurzame drager, te reageren op de klachten van PEPP-cliënten. In die reactie wordt op alle naar voren gebrachte punten ingegaan, binnen een passende termijn, doch uiterlijk binnen 15 werkdagen na ontvangst van de klacht. In uitzonderlijke situaties, waarin het om redenen die de PEPP-aanbieder of ‑distributeur niet verwijtbaar zijn, niet mogelijk is om binnen 15 werkdagen antwoord te geven, is deze gehouden een bericht te sturen waarin om verlenging van de antwoordtermijn wordt verzocht, de redenen van de vertraging in de beantwoording van de klacht duidelijk worden vermeld en de termijn wordt genoemd waarbinnen de PEPP-cliënt de definitieve reactie zal ontvangen. De termijn voor het ontvangen van de definitieve reactie mag in geen geval meer dan 35 werkdagen bedragen.

4.  PEPP-aanbieders en -distributeurs stellen de PEPP-cliënt in kennis van ten minste één entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR) die bevoegd is voor het behandelen van geschillen over rechten en plichten van PEPP-cliënten uit hoofde van deze verordening.

5.  De in lid 3 bedoelde informatie wordt op duidelijke, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke wijze ter beschikking gesteld op de website van de PEPP-aanbieder of -distributeur, in het bijkantoor en in de algemene voorwaarden van de tussen PEPP-aanbieder of -distributeur en de PEPP-cliënt gesloten overeenkomst. Daarbij wordt aangegeven hoe er verdere informatie over de betrokken ADR-entiteit en over de voorwaarden voor de inschakeling ervan kan worden verkregen.

6.  De bevoegde autoriteiten zetten procedures op die PEPP-cliënten en andere belanghebbenden, met inbegrip van consumentenverenigingen, de mogelijkheid bieden bij de bevoegde autoriteiten klachten in te dienen met betrekking tot mogelijke inbreuken van PEPP-aanbieders en -distributeurs op deze verordening. In alle gevallen ontvangen de klagers een antwoord.

6 bis.   De bevoegde autoriteit van de hoofdvestiging of enige vestiging van de aanbieder of distributeur is bevoegd om op te treden als behandelende bevoegde autoriteit voor de grensoverschrijdende aanbieding van PEPP's.

6 ter.   Bij gevallen die meer dan één lidstaat betreffen, mag de indiener van de klacht ervoor kiezen zijn klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit van zijn eigen lidstaat, ongeacht waar de inbreuk heeft plaatsgevonden. Met het oog hierop en onverminderd lid 6 bis, is elke bevoegde autoriteit bevoegd een bij haar ingediende klacht of een eventuele inbreuk op deze verordening te behandelen indien het onderwerp van die zaak verband houdt met een vestiging in haar lidstaat of wezenlijke gevolgen heeft voor PEPP-spaarders in haar lidstaat. In dergelijke gevallen stelt de bevoegde autoriteit de behandelende bevoegde autoriteit hiervan onverwijld in kennis.

6 quater.   Wanneer de betrokken bevoegde autoriteiten geen overeenstemming bereiken, wordt de geschillenbeslechtingsprocedure bedoeld in artikel 56 toegepast.

HOOFDSTUK VIIOVERSTAP NAAR ANDERE PEPP-AANBIEDERS

Artikel 45Aanbod van de overstapdienst

1.  PEPP-aanbieders bieden een overstapdienst aan waarmee, op verzoek van een PEPP-spaarder, een positief saldo van een bij de overdragende aanbieder aangehouden PEPP-rekening naar een nieuwe bij de ontvangende aanbieder geopende PEPP-rekening wordt overgedragen, waarbij de eerste PEPP-rekening wordt afgesloten.

De overstapdienst kan worden aangeboden door PEPP-aanbieders gevestigd in dezelfde lidstaat (binnenlandse overstap) of in verschillende lidstaten (grensoverschrijdende overstap).

Bij een binnenlandse overstap zijn PEPP-aanbieders verplicht de nationale bevoegde autoriteiten in kennis te stellen van de door hen ten behoeve van PEPP-spaarders verleende overstapdiensten. De nationale bevoegde autoriteiten oefenen regelmatig toezicht uit op de naleving van dit hoofdstuk door de PEPP-aanbieders.

Bij een grensoverschrijdende overstap zijn PEPP-aanbieders verplicht Eiopa in kennis te stellen van de door hen ten behoeve van PEPP-spaarders verleende overstapdiensten. De Eiopa oefent regelmatig toezicht uit op de naleving van dit hoofdstuk door de PEPP-aanbieders.

2.  De voorwaarden voor het wisselen van PEPP-aanbieder worden opgenomen in de PEPP-overeenkomst. De PEPP-spaarder heeft in elk geval het recht om op het moment van pensionering over te stappen.

Artikel 46De overstapdienst

1.  Op verzoek van de PEPP-spaarder wordt de overstapdienst geïnitieerd door de ontvangende PEPP-aanbieder. ▌

2.  De ontvangende PEPP-aanbieder initieert de overstapdienst bij ontvangst van het verzoek van de PEPP-spaarder.

Het verzoek wordt opgesteld in een officiële taal van de lidstaat waar de overstapdienst wordt geïnitieerd of in een andere door de partijen overeengekomen taal.

Het verzoek biedt de PEPP-spaarder de mogelijkheid om de overdragende PEPP-aanbieder uitdrukkelijk toe te staan om elk van de in lid 3 vermelde taken te verrichten en om de ontvangende PEPP-aanbieder uitdrukkelijk toe te staan om elk van de in lid 5 vermelde taken te verrichten.

Het verzoek biedt de PEPP-spaarder de mogelijkheid om de over te dragen activaportfolio's en/of bedragen specifiek te identificeren. Het verzoek biedt de PEPP-spaarders ook de mogelijkheid om te vermelden vanaf welke datum de betalingen op de bij de ontvangende PEPP-aanbieder geopende PEPP-rekening moeten worden uitgevoerd. Die datum ligt ten minste zes werkdagen na de datum waarop de ontvangende PEPP-aanbieder de documenten ontvangt die de overdragende PEPP-aanbieder overeenkomstig lid 4 heeft overgedragen. De lidstaten kunnen voorschrijven dat het verzoek van de PEPP-spaarder op schrift wordt gesteld, en dat een kopie van het verzoek aan de PEPP-spaarder wordt verstrekt.

3.  Binnen vijf werkdagen na de ontvangst van het in lid 2 bedoelde verzoek verzoekt de ontvangende PEPP-aanbieder de overdragende PEPP-aanbieder, indien het verzoek van de PEPP-spaarder daarin voorziet, de volgende taken uit te voeren:

a)   aan de ontvangende PEPP-aanbieder en, indien de PEPP-spaarder daar uitdrukkelijk om heeft verzocht, aan de PEPP-spaarder een lijst toezenden van de bestaande activa die worden overgedragen;

b)   op de door de PEPP-spaarder bepaalde datum enig overblijvend positief saldo naar de bij de ontvangende PEPP-aanbieder geopende of aangehouden PEPP-rekening overbrengen; en

c)   op de door de PEPP-spaarder bepaalde datum de bij de overdragende PEPP-aanbieder aangehouden PEPP-rekening opheffen.

4.  Bij ontvangst van een verzoek van de ontvangende PEPP-aanbieder voert de overdragende PEPP-aanbieder de volgende taken uit indien de toestemming van de PEPP-spaarder daarin voorziet:

a)   binnen vijf werkdagen aan de ontvangende PEPP-aanbieder de in lid 3, onder a), bedoelde informatie toezenden;

b)   indien de overdragende PEPP-aanbieder geen systeem aanbiedt voor het automatisch doorzenden van de inkomende overmakingen naar de PEPP-rekening die de PEPP-spaarder bij de ontvangende PEPP-aanbieder heeft geopend, vanaf de in het verzoek bepaalde datum geen inkomende overmakingen meer te aanvaarden. De lidstaten kunnen voorschrijven dat de overdragende PEPP-aanbieder de PEPP-spaarder in kennis stelt van de reden voor niet-aanvaarding van inkomende overmakingen;

c)   op de in het verzoek bepaalde datum het overblijvende positieve saldo van de PEPP-rekening overdragen naar de bij de ontvangende PEPP-aanbieder geopende nieuwe PEPP-rekening;

d)   de PEPP-rekening op de in het verzoek bepaalde datum opheffen indien de PEPP-spaarder met betrekking tot deze PEPP-rekening geen openstaande verplichtingen meer heeft, mits de onder a), b) en d) van dit lid bedoelde verrichtingen zijn voltooid. Indien er van dergelijke openstaande verplichtingen sprake is, stelt de PEPP-aanbieder de PEPP-spaarder er onverwijld van in kennis dat de rekening van de PEPP-spaarder niet kan worden opgeheven.

5.  Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de in lid 3 bedoelde informatie waar de overdragende PEPP-aanbieder om is verzocht, voert de ontvangende PEPP-aanbieder de volgende taken uit voor zover en zoals vermeld in het verzoek en voor zover de door de overdragende PEPP-aanbieder of door de PEPP-spaarder verstrekte informatie de ontvangende PEPP-aanbieder daartoe in staat stelt:

a)   alle nodige voorbereidingen treffen om inkomende betalingen te aanvaarden, en deze aanvaarden vanaf de in het verzoek bepaalde datum;

b)   de in de toestemming vermelde betalers in kennis stellen van de nadere gegevens betreffende de PEPP-rekening van de PEPP-spaarder bij de ontvangende PEPP-aanbieder, en de betalers een kopie van het verzoek van de PEPP-spaarder toezenden.

Indien de ontvangende PEPP-aanbieder niet over alle informatie beschikt die hij nodig heeft om de betalers te informeren als bedoeld in punt b) van de eerste alinea, verzoekt hij de PEPP-spaarder of de overdragende PEPP-aanbieder de ontbrekende informatie te verstrekken.

Wanneer de PEPP-belegger besluit persoonlijk de in punt b) van de eerste alinea bedoelde informatie te verstrekken aan de betalers in plaats van overeenkomstig lid 2 daartoe aan de ontvangende PEPP-aanbieder specifiek toestemming te verlenen, verstrekt de ontvangende PEPP-aanbieder aan de PEPP-spaarder standaardbrieven met de gegevens van de PEPP-rekening en de in het verzoek vermelde aanvangsdatum, waarbij de in de eerste alinea bedoelde termijn in acht wordt genomen.

Artikel 47Faciliteren van binnenlandse en grensoverschrijdende overstap voor PEPP-spaarders

1.  Wanneer een PEPP-spaarder zijn PEPP-aanbieder in kennis stelt van zijn voornemen om een PEPP-rekening te openen bij een in dezelfde of een andere lidstaat gevestigde PEPP-aanbieder, biedt de PEPP-aanbieder waarbij de PEPP-spaarder een PEPP-rekening aanhoudt, na ontvangst van het desbetreffende verzoek, de PEPP-spaarder de volgende vormen van bijstand aan:

a)   de PEPP-spaarder kosteloos de beschikbare informatie verstrekken over terugkerende inkomende betalingen die gedurende de voorafgaande 13 maanden op de PEPP-rekening van de PEPP-spaarder zijn uitgevoerd;

b)   het overblijvende positieve saldo van de door de PEPP-spaarder aangehouden PEPP-rekening overdragen naar de PEPP-rekening die de PEPP-spaarder bij de ontvangende PEPP-aanbieder heeft geopend, mits het verzoek alle gegevens bevat die nodig zijn om de ontvangende PEPP-aanbieder en de PEPP-rekening van de PEPP-spaarder te kunnen identificeren;

c)   de door de PEPP-spaarder aangehouden PEPP-rekening opheffen.

2.  Indien de PEPP-spaarder ten opzichte van deze PEPP-rekening geen openstaande verplichtingen meer heeft, geeft de PEPP-aanbieder waarbij de PEPP-spaarder die PEPP-rekening aanhoudt, de in lid 1, onder a), b) en c), van dit artikel genoemde bijstand op de door de PEPP-spaarder bepaalde datum, die ten minste zes werkdagen na de ontvangst van het verzoek van de PEPP-spaarder aan de PEPP-aanbieder valt, tenzij door de partijen anders is overeengekomen. Wanneer er van dergelijke openstaande verplichtingen sprake is, stelt de PEPP-aanbieder de PEPP-spaarder er onverwijld van in kennis dat zijn PEPP-rekening niet kan worden opgeheven.

Artikel 48Aan de overstapdienst verbonden vergoedingen en kosten

1.  PEPP-spaarders kunnen kosteloos toegang krijgen tot hun persoonlijke informatie die in het bezit is van de overdragende of de ontvangende PEPP-aanbieder.

2.  De overdragende PEPP-aanbieder verstrekt de door de ontvangende PEPP-aanbieder overeenkomstig artikel 46, lid 4, onder a), gevraagde informatie zonder de PEPP-spaarder of de ontvangende PEPP-aanbieder kosten in rekening te brengen.

3.  De totale vergoedingen en kosten die de overdragende PEPP-aanbieder de PEPP-spaarder berekent voor het afsluiten van de bij hem aangehouden PEPP-rekening, zijn beperkt tot maximaal 0,5 % van het aan de ontvangende PEPP-aanbieder overgedragen positieve saldo.

4.  ▌ De ontvangende aanbieder mag uitsluitend de daadwerkelijke kosten van de overstapdienst in rekening brengen.

Artikel 49Bescherming van PEPP-spaarders tegen financieel verlies

1.  De door de PEPP-spaarder geleden financiële verliezen, met inbegrip van vergoedingen, kosten en interesten, die rechtstreeks voortvloeien uit het feit dat een bij het overstapproces betrokken PEPP-aanbieder zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 46 niet is nagekomen, worden door die PEPP-aanbieder onverwijld vergoed.

2.  De aansprakelijkheid krachtens lid 1 geldt niet in abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de PEPP-aanbieder die zich erop beroept, en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden voorkomen, noch wanneer een PEPP-aanbieder uit hoofde van nationale of Uniewetgevingshandelingen andere wettelijke verplichtingen heeft.

3.  De in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid wordt vastgesteld in overeenstemming met de op nationaal niveau toepasselijke wettelijke bepalingen.

4.  De PEPP-spaarder draagt de kosten en alle risico's op financieel verlies in verband met de restitutie in natura van de op de PEPP-rekening gehouden activa ten behoeve van de overdracht ervan van de overdragende PEPP-aanbieder naar de ontvangende PEPP-aanbieder.

5.  De PEPP-spaarder draagt de kosten en alle risico's op financieel verlies in verband met de kapitaalbescherming die wordt geboden door de overdragende PEPP-aanbieder. Deze kapitaalbescherming, waarmee de PEPP-spaarder het belegde kapitaal kan recupereren en die een inflatie-indexeringsmechanisme bevat, wordt uitgeoefend op het moment van de overstap naar een andere aanbieder.

5 bis.  De lidstaten zorgen ervoor dat er grensoverschrijdende klachten- en beroepsmechanismen worden opgezet die individuele en collectieve schadevergoedingen over de grenzen heen mogelijk maken.

Artikel 50Informatie over de overstapdienst

1.  PEPP-aanbieders stellen de volgende informatie over de overstapdienst beschikbaar voor PEPP-spaarders:

a)   de taken van de overdragende en de ontvangende PEPP-aanbieder bij elke stap van het overstapproces, als vermeld in artikel 46;

b)   het tijdpad voor de voltooiing van de respectieve stappen;

c)   de vergoedingen en kosten die voor het overstapproces in rekening worden gebracht;

d)   alle informatie die de PEPP-spaarder gevraagd zal worden te verstrekken.

PEPP-aanbieders stellen ook andere informatie beschikbaar, zoals (voor zover van toepassing) de informatie die nodig is om te bepalen aan welk depositogarantiestelsel, beleggerscompensatiestelsel of pensioenbeschermingsregeling binnen de Unie de PEPP-aanbieder deelneemt. Een "pensioenbeschermingsregeling" is een regeling om PEPP-spaarders of PEPP-gerechtigden compensatie te betalen in geval van insolventie van de PEPP-aanbieder.

2.  De in lid 1 bedoelde informatie is te allen tijde in elektronische vorm beschikbaar op de website van de PEPP-aanbieder, wordt in alle voor PEPP-spaarders toegankelijke kantoren van de PEPP-aanbieder kosteloos op papier of op een andere duurzame drager aan PEPP-spaarders beschikbaar gesteld, en wordt op verzoek aan PEPP-spaarders verstrekt.

HOOFDSTUK VIIIAFBOUWFASE

Artikel 51Voorwaarden met betrekking tot de afbouwfase

1.  Tenzij anders bepaald in deze verordening, worden de ▐voorwaarden met betrekking tot de afbouwfase vastgesteld door de lidstaten en zijn deze voorwaarden niet minder gunstig dan de toepasselijke nationale regels.

Artikel 52Vormen van uitbetaling

1.  PEPP-aanbieders kunnen PEPP-spaarders een of meer van de volgende vormen van uitbetaling beschikbaar stellen:

a)   annuïteiten;

b)   het totale bedrag;

c)   onttrekkingen;

d)   combinaties van de bovenstaande vormen.

2.  Voor de basis-PEPP geldt dat in het eerste jaar maximaal 30 % van het totale bedrag mag worden uitbetaald. Het resterende kapitaal kan worden uitgekeerd in de vorm van onttrekkingen, annuïteiten of een combinatie van die twee. In het geval van een basis-PEPP met kapitaalgarantie wordt minstens 35 % van het kapitaal in de vorm van levenslange annuïteiten uitbetaald.

2 bis.  Met in achtneming van de individuele omstandigheden van PEPP-spaarders en rekening houdend met de relatieve waarde van het opgebouwde kapitaal ten opzichte van de waarde van huidige annuïteiten, mogen annuïteiten als een totaalbedrag of in de vorm van onttrekkingen worden uitbetaald. Teneinde consistente procedures en criteria vast te stellen om dergelijke omstandigheden te beoordelen en om de correcte relatieve waarde van het opgebouwde kapitaal te bepalen, ontwikkelt de Eiopa ontwerpen van technische reguleringsnormen.

De Eiopa legt die ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk op … voor aan de Commissie.

De Commissie krijgt de bevoegdheid om de in de eerste alinea genoemde technische reguleringsnormen aan te nemen overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EU) nr. 1094/2010.

2 ter.  PEPP-spaarders kiezen de vorm van uitbetaling vijf jaar voor aanvang van de afbouwfase.

HOOFDSTUK IXTOEZICHT

Artikel 53Toezicht door de bevoegde autoriteiten en monitoring door de Eiopa

1.  De bevoegde autoriteit van de PEPP-aanbieder houdt doorlopend toezicht op de naleving van deze verordening. Zij is ook verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de verplichtingen die zijn neergelegd in het reglement of in de statuten van de PEPP-aanbieder, en op de toereikendheid van diens regelingen en organisatie voor de bij het aanbieden van een PEPP uit te voeren taken.

2.  De Eiopa ▌controleert dat de ▌"PEPP" niet wordt gebruikt tenzij hiervoor een vergunning is verleend en dit gebruik in overeenstemming is met deze verordening.

3.  In samenspraak met de andere Europese toezichthoudende autoriteiten licht de Eiopa de door de bevoegde autoriteiten vastgestelde jaarplannen voor toezicht op de PEPP-aanbieders door.

Artikel 54Bevoegdheden van bevoegde autoriteiten

Elke lidstaat zorgt ervoor dat de bevoegde autoriteit beschikt over alle toezichthoudende en onderzoeksbevoegdheden die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van haar taken ingevolge deze verordening.

Artikel 55Samenwerking

en samenhang

1.  Elke bevoegde autoriteit draagt bij tot de consequente toepassing van de verordening in de hele Unie. Daartoe werken de bevoegde autoriteiten samen met elkaar en met de Commissie.

2.  De bevoegde autoriteiten werken onderling samen in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad(22), Richtlijn 2009/138/EG, Richtlijn 2016/2341/EU, Richtlijn 2014/65/EU, Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2011/61/EU.

3.  De bevoegde autoriteiten en de Eiopa werken voor het uitvoeren van hun respectieve taken krachtens deze verordening met elkaar samen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1094/2010.

4.  De bevoegde autoriteiten en de Eiopa wisselen alle informatie en documentatie uit die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun respectieve taken krachtens deze verordening in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 1094/2010, met name om inbreuken op deze verordening vast te stellen en te verhelpen.

5.  Om een coherente toepassing van dit artikel te verzekeren, ontwikkelt de Eiopa ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarin het mechanisme voor samenhang, samenwerking en informatie-uitwisseling nader is uitgewerkt, samen met de vereisten om die informatie in een gestandaardiseerd formaat te presenteren zodat deze kan worden vergeleken.

De Eiopa dient die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen binnen ... [6 maanden na de inwerkingtreding van de verordening] bij de Commissie in.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1094/2010.

Artikel 56Beslechting van meningsverschillen tussen bevoegde autoriteiten in grensoverschrijdende situaties

1.  Wanneer een bevoegde autoriteit van een PEPP-aanbieder of -distributeur in procedureel of inhoudelijk opzicht van mening verschilt over door een bevoegde autoriteit van een andere lidstaat genomen of niet genomen maatregelen met betrekking tot de toepassing van deze verordening, kan de Eiopa, op verzoek van een of meer betrokken bevoegde autoriteiten, die autoriteiten bijstaan bij het bereiken van overeenstemming overeenkomstig de in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel vastgestelde procedure.

In gevallen van grensoverschrijdende situaties, en waar op basis van objectieve criteria een verschil van mening tussen de bevoegde autoriteiten van verschillende lidstaten kan worden geconstateerd, kan de Eiopa, ambtshalve of op verzoek van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit (EBA)) of de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)), de bevoegde autoriteiten bijstaan bij het bereiken van overeenstemming overeenkomstig de in de leden 2, 3 en 4 vastgestelde procedure.

2.  De Eiopa stelt een termijn vast voor verzoening tussen de bevoegde autoriteiten, rekening houdende met desbetreffende termijnen en met de complexiteit en urgentie van de aangelegenheid. In dat stadium treedt de Eiopa als bemiddelaar op.

Indien de betrokken bevoegde autoriteiten er tijdens de in lid 2 bedoelde verzoeningsfase niet in slagen tot overeenstemming te komen, kan de Eiopa overeenkomstig de procedure van artikel 44, lid 1, derde en vierde alinea, van Verordening (EU) nr. 1094/2010 een besluit nemen dat de betrokken bevoegde autoriteiten verplicht specifieke maatregelen te nemen of van het nemen van maatregelen af te zien om de zaak te schikken, met bindende werking voor de betrokken bevoegde autoriteiten, teneinde de naleving van het Unierecht te garanderen.

3.  Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie op grond van artikel 258 VWEU kan de Eiopa, wanneer een bevoegde autoriteit het besluit van de Eiopa niet naleeft en er daardoor niet in slaagt te verzekeren dat een PEPP-aanbieder of -distributeur voldoet aan de krachtens deze verordening rechtstreeks toepasselijke eisen, een tot die PEPP-aanbieder of -distributeur gericht individueel besluit vaststellen waarin deze wordt gelast de nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan zijn verplichtingen op grond van het Unierecht, met inbegrip van de stopzetting van activiteiten.

4.  Op grond van lid 4 vastgestelde besluiten hebben voorrang op eerdere besluiten die door de bevoegde autoriteiten over dezelfde aangelegenheid zijn vastgesteld. Maatregelen van de bevoegde autoriteiten met betrekking tot feiten die onder een besluit ingevolge lid 3 of 4 vallen, zijn verenigbaar met die besluiten.

5.  De voorzitter van de Eiopa vermeldt in het in artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1094/2010 bedoelde verslag de aard en het type van de meningsverschillen tussen bevoegde autoriteiten, de bereikte overeenkomsten en de besluiten die genomen zijn om die meningsverschillen te schikken.

HOOFDSTUK XSANCTIES

Artikel 57Bestuursrechtelijke sancties en remediërende maatregelen

1.  Onverminderd het recht van de lidstaten om strafrechtelijke sancties vast te stellen en op te leggen, kunnen bevoegde autoriteiten bestuursrechtelijke sancties en remediërende maatregelen opleggen met betrekking tot situaties waarin:

a)  een in artikel 5, lid 1, genoemde financiële onderneming, in strijd met de artikelen 5 en 6, een PEPP-vergunning heeft verkregen door middel van valse of misleidende verklaringen of op enige andere onregelmatige wijze;

b)  een in artikel 5, lid 1, genoemde financiële onderneming producten aanbiedt of distribueert onder de benaming "PEPP" of "pan-Europees persoonlijk pensioenproduct" zonder daarvoor over een vergunning te beschikken.

c)  een PEPP-aanbieder inbreuk heeft gemaakt op artikel 7, lid 3, ▌of niet heeft voldaan aan de in hoofdstuk IV, hoofdstuk V, artikel 43, en hoofdstuk VII uiteengezette vereisten en verplichtingen;

d)  een bewaarder zijn toezichtstaken uit hoofde van artikel 42 niet heeft vervuld.

2.  Die sancties en maatregelen zijn doeltreffend, evenredig en afschrikkend en omvatten ten minste het volgende:

a)  een publieke verklaring, waarin, overeenkomstig artikel 59, de identiteit van de natuurlijke persoon of rechtspersoon en de aard van de inbreuk worden vermeld;

b)  een bevel waarmee de natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt gelast de gedraging te staken en niet meer te herhalen;

c)  een tijdelijk verbod voor een lid van het leidinggevend orgaan van de financiële onderneming of een andere natuurlijke persoon die verantwoordelijk wordt gehouden, om leidinggevende functies in dergelijke ondernemingen uit te oefenen;

d)  bestuursrechtelijke maximumboeten van ten minste 5 000 000 EUR of, in de lidstaten die de euro niet als munt hebben, de overeenkomstige waarde in de nationale munteenheid op [datum van inwerkingtreding van deze verordening];

e)  in geval van een rechtspersoon, de in punt d) bedoelde bestuursrechtelijke maximumboeten tot maximaal 10% van de totale jaaromzet volgens de meest recente jaarrekening die door het leidinggevende orgaan is goedgekeurd. Wanneer de rechtspersoon een moederonderneming is of een dochteronderneming van de moederonderneming die overeenkomstig Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad(23) een geconsolideerde jaarrekening moet opstellen, is de desbetreffende totale jaaromzet gelijk aan de totale jaaromzet of het soort inkomsten dat daarmee overeenkomstig de toepasselijke wetgevingshandelingen inzake jaarrekeningen overeenstemt volgens de meest recente door het leidinggevende orgaan van de uiteindelijke moederonderneming goedgekeurde geconsolideerde jaarrekening;

f)  maximale bestuursrechtelijke geldboeten van ten minste tweemaal het bedrag van het aan de inbreuk ontleende voordeel indien dat kan worden bepaald, zelfs indien dat bedrag de in de punten d) en e) genoemde maximumbedragen overschrijdt.

3.  Wanneer de in lid 1 genoemde bepalingen op rechtspersonen van toepassing zijn, passen de bevoegde autoriteiten de in lid 2 vermelde bestuursrechtelijke sancties en remediërende maatregelen toe op leden van het leidinggevend orgaan en andere personen die op grond van het nationale recht verantwoordelijk zijn voor de inbreuk.

4.  Elk besluit waarbij de in lid 2 beschreven bestuursrechtelijke sancties of remediërende maatregelen worden opgelegd, is goed onderbouwd en daartegen kan beroep worden ingesteld bij de rechter.

Artikel 58Uitoefening van de bevoegdheid tot het opleggen van bestuursrechtelijke sancties en remediërende maatregelen

1.  De bevoegde autoriteiten oefenen de in artikel 57 bedoelde bevoegdheden tot het opleggen van bestuursrechtelijke sancties en remediërende maatregelen in overeenstemming met hun nationale rechtskader uit:

a)  rechtstreeks;

b)  in samenwerking met andere autoriteiten;

c)  door middel van een verzoek aan de bevoegde rechterlijke instanties.

2.  De bevoegde autoriteiten nemen bij het bepalen van het type en de omvang van een op grond van artikel 57 opgelegde bestuursrechtelijke sanctie of remediërende maatregel alle relevante omstandigheden in aanmerking, waaronder, in voorkomend geval:

a)  de materialiteit, ernst en duur van de inbreuk;

b)  de mate van verantwoordelijkheid van de voor de inbreuk verantwoordelijke natuurlijke persoon of rechtspersoon;

c)  de financiële draagkracht van de voor de inbreuk verantwoordelijke natuurlijke persoon of rechtspersoon, zoals deze met name blijkt uit de totale omzet van de verantwoordelijke rechtspersoon of het jaarinkomen en het nettovermogen van de verantwoordelijke natuurlijke persoon;

d)  de omvang van de door de verantwoordelijke natuurlijke persoon of rechtspersoon behaalde winsten of vermeden verliezen, voor zover deze kunnen worden bepaald;

e)  de verliezen die derden als gevolg van de inbreuk hebben geleden, voor zover deze kunnen worden bepaald;

f)  de mate waarin de verantwoordelijke natuurlijke persoon of rechtspersoon met de bevoegde autoriteit meewerkt, onverminderd de noodzaak te zorgen voor terugbetaling van de door die persoon behaalde winsten of vermeden verliezen;

g)  eerdere inbreuken van de voor de inbreuk verantwoordelijke natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Artikel 59Bekendmaking van bestuursrechtelijke sancties en remediërende maatregelen

1.  De bevoegde autoriteiten maken op hun officiële website alle besluiten waarbij bestuursrechtelijke sancties of remediërende maatregelen worden opgelegd, zonder verdere vertraging bekend nadat de persoon aan wie de sanctie of de maatregel is opgelegd, van dat besluit in kennis is gesteld.

2.  De in lid 1 bedoelde bekendmaking omvat informatie over het type en de aard van de inbreuk en de identiteit van de verantwoordelijke personen en de opgelegde sancties of maatregelen.

3.  Indien de bekendmaking van de identiteit, in geval van rechtspersonen, of de identiteit en de persoonsgegevens, in geval van natuurlijke personen, na een per geval uitgevoerde beoordeling door de bevoegde autoriteit onevenredig wordt geacht, of indien de bevoegde autoriteit van oordeel is dat de bekendmaking de stabiliteit van de financiële markten of een lopend onderzoek in gevaar brengt, handelen de bevoegde autoriteiten als volgt:

a)  ze stellen de bekendmaking van het besluit waarbij de bestuursrechtelijke sanctie of remediërende maatregel wordt opgelegd, uit totdat de redenen voor niet-bekendmaking vervallen; of

b)  ze maken het besluit waarbij de bestuursrechtelijke sanctie of remediërende maatregel wordt opgelegd, bekend onder weglating gedurende een redelijke termijn van de identiteit en de persoonsgegevens van de adressaat, indien wordt verwacht dat binnen die termijn de redenen voor anonieme bekendmaking vervallen en op voorwaarde dat een dergelijke anonieme bekendmaking een effectieve bescherming van de betreffende persoonsgegevens waarborgt; of

c)  ze maken het besluit waarbij de bestuursrechtelijke sanctie of remediërende maatregel wordt opgelegd in het geheel niet bekend indien de hierboven onder a) en b) vermelde opties als ontoereikend worden beschouwd, om zo te waarborgen dat:

i)  de stabiliteit van de financiële markten niet in gevaar wordt gebracht;

ii)  de bekendmaking van dergelijke besluiten evenredig is aan maatregelen die als weinig ingrijpend worden beschouwd.

4.  In het geval van een besluit tot bekendmaking van een sanctie of maatregel op basis van anonimiteit als bedoeld in lid 3, onder b), kan de bekendmaking van de betrokken gegevens worden uitgesteld. Wanneer een besluit om een bestuursrechtelijke sanctie of remediërende maatregel op te leggen onderworpen is aan een beroepsmogelijkheid voor de betrokken rechterlijke instantie, voegen de bevoegde autoriteiten ook die informatie en alle verdere informatie over de uitkomst van dat beroep onmiddellijk toe op hun officiële website. Ook een rechterlijke beslissing tot nietigverklaring van een besluit waarbij een bestuursrechtelijke sanctie of een remediërende maatregel wordt opgelegd, wordt bekendgemaakt.

5.  De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat een in de leden 1 tot en met 4 bedoelde bekendmaking gedurende een periode van ten minste vijf jaar na de bekendmaking ervan op hun officiële website blijft staan. In de bekendmaking opgenomen persoonsgegevens worden op de officiële website van de bevoegde autoriteit niet langer bewaard dan overeenkomstig de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming noodzakelijk is.

Artikel 60Verplichting tot verstrekking van informatie over bestuursrechtelijke sancties en remediërende maatregelen aan de Eiopa

1.  De bevoegde autoriteiten brengen de Eiopa op de hoogte van alle overeenkomstig artikel 59, lid 1, opgelegde, maar niet bekendgemaakte bestuursrechtelijke sancties en andere maatregelen.

2.  De bevoegde autoriteiten verstrekken de Eiopa jaarlijks geaggregeerde informatie over alle bestuursrechtelijke sancties en remediërende maatregelen die overeenkomstig artikel 57 zijn opgelegd.

De Eiopa publiceert deze informatie in een jaarlijks verslag.

3.  Wanneer de bevoegde autoriteit een bestuursrechtelijke sanctie of andere maatregel openbaar maakt, stelt zij tegelijkertijd de Eiopa daarvan in kennis.

HOOFDSTUK XISLOTBEPALINGEN

Artikel 61Verwerking van persoonsgegevens

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening voeren PEPP-aanbieders en bevoegde autoriteiten hun taken in het kader van deze verordening uit in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 en een verordening met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie, en tot intrekking van Richtlijn 2002/58/EG (verordening betreffende privacy en elektronische communicatie). Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Eiopa in het kader van deze verordening neemt de Eiopa Verordening (EG) nr. 45/2001 in acht.

Artikel 62Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2.  De in artikel 24, lid 3, artikel 26, lid 3, artikel 28, lid 2, artikel 32, lid 7, en artikel 39 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 24, lid 3, artikel 26, lid 3, artikel 28, lid 2, artikel 32, lid 7, en artikel 39 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

4.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

5.  Een overeenkomstig artikel 24, lid 3, artikel 26, lid 3, artikel 28, lid 2, artikel 32, lid 7, en artikel 39 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van die handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad vóór het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.

Artikel 63Evaluatie en verslag

1.  Om de vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening maakt de Commissie een evaluatie van deze verordening en dient zij, na overleg met de Eiopa, een verslag met de belangrijkste bevindingen in bij het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité.

2.  ▌Het verslag heeft betrekking op alle kwesties in verband met het functioneren van de verordening en met name met:

a)  de meeneembaarheid;

b)  de ontwikkeling van compartimenten en partnerschappen;

c)  het overstapmechanisme;

d)  de marktpenetratie van het basis-PEPP;

e)  de klachtenprocedure;

f)  de toepassing in de hele Unie;

g)  de integratie van milieu-, sociale en governancefactoren in het beleggingsbeleid van het PEPP;

h)  de limiet van 1 % als bedoeld in artikel 37, lid 2.

3.  De Commissie stelt een panel in van relevante belanghebbenden om de ontwikkeling en de uitvoering van het PEPP permanent te monitoren. Dit panel omvat ten minste Eiopa, de nationale toezichthouders, vertegenwoordigers van de sector en consumenten en onafhankelijke deskundigen.

De Eiopa treedt op als het secretariaat van het panel.

Artikel 64Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is van toepassing vanaf twaalf maanden na de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van de gedelegeerde handelingen waarin de verordening voorziet.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,  

Voor het Europees Parlement  Voor de Raad

De voorzitter  De voorzitter

(1)

Nog niet in het Publicatieblad verschenen.

(2)

* Amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het symbool ▐ aangegeven.

(3)

  PB C , , blz. .

(4)

  Actieplan voor de opbouw van een kapitaalmarktenunie, Europese Commissie, 30 september 2015, COM(2015) 468 final.

(5)

  Resolutie van het Europees Parlement van 19 januari 2016 over de inventarisatie en uitdagingen van de EU-verordening financiële diensten: impact en op weg naar een efficiënter en doeltreffender EU-kader voor financiële regelgeving en een kapitaalmarktenunie, 2015/2106(INI), punt 20.

(6)

  Conclusies van de Europese Raad van 28 juni 2016, EUCO 26/16, punt 11.

(7)

  COM(2016) 601 final, blz. 4

(8)

  COM(2017) 292 final, blz. 6.

(9)

  Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12).

(10)

  Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48).

(11)

  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

(12)

  Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's betreffende het versterken van sanctieregelingen in de financiële sector, 8 december 2010 (COM(2010) 716 definitief).

(13)

  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

(14)

  Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).

(15)

  Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

(16)

  Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338).

(17)

  Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1).

(18)

  Richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's) (herschikking) (PB L 354 van 23.12.2016, blz. 37).

(19)

  Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (herschikking) (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32).

(20)

(21)

  Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (PB L 26 van 2.2.2016, blz. 19).

(22)

  Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1).

(23)

  Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 29.6.2013, blz. 19).


ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (29.6.2018)

aan de Commissie economische en monetaire zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Rapporteur voor advies: Heinz K. Becker

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  EU-huishoudens behoren tot de grootste spaarders ter wereld, maar het grootste deel van deze besparingen wordt aangehouden op bankrekeningen met korte looptijden. Wanneer meer wordt belegd op de kapitaalmarkten kan dit bijdragen tot het aangaan van de uitdagingen die geboden worden door de vergrijzing van de bevolking en de lage rentetarieven.

(1)  EU-huishoudens behoren tot de grootste spaarders ter wereld, maar het grootste deel van deze besparingen wordt aangehouden op bankrekeningen met korte looptijden en lage opbrengsten. De spaarquotes van huishoudens in de EU-lidstaten lopen echter aanmerkelijk uiteen en aanhoudende verschillen tussen de EU-lidstaten kunnen van invloed zijn op investeringen en groei aangezien het spaargeld van huishoudens een belangrijke financieringsbron is voor particuliere en overheidsinvesteringen. Wanneer meer wordt belegd op de kapitaalmarkten kan dit bijdragen tot het aangaan van de uitdagingen die geboden worden door de vergrijzing van de bevolking, de lage rentetarieven en een laag aandeel aan langetermijnbeleggingen.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  Teneinde de huidige en de toekomstige gepensioneerden een fatsoenlijke levensstandaard te garanderen, moeten de lidstaten prioriteit geven aan de verdere ontwikkeling, versterking en hervorming van de eerste (staats-) en tweede (bedrijfs-) pijler van de nationale pensioenstelsels. Deze twee pijlers blijven van essentieel belang voor het ouderdomsinkomen en de duurzaamheid van de nationale stelsels. PEPP's moeten de stelsels van de eerste en de tweede pijler niet vervangen of ondermijnen. Teneinde de financiële middelen die voor deze pijlers nodig zijn te consolideren, moeten de lidstaten verder de werkloosheid, alsook zwartwerk en onverzekerd werk aanpakken. In het licht van de aanstaande afname van de werkende bevolking, van een verhouding van 1:4 naar een verhouding van 1:2, is een benadering met verschillende pensioenpijlers echter van cruciaal belang. Een vrijwillig pan-Europees persoonlijk langetermijnpensioenproduct zal dienen ter aanvulling en ter versterking van bestaande pensioenvoorzieningen, de toereikendheid ervan vergroten en daarnaast zorgen voor een ruimere dekking van categorieën mensen die vroeger werden geconfronteerd met een (gedeeltelijk) gebrek aan toereikende dekking, zoals vrouwen, jongeren, zelfstandigen en mensen die werken in atypische of nieuwe arbeidsvormen.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 ter)  In 2015 woonden 11,3 miljoen burgers van de EU‑28 in de werkende leeftijd (20‑64 jaar) in een andere lidstaat dan hun lidstaat van herkomst en werkten 1,3 miljoen burgers van de EU‑28 in een andere lidstaat dan die waarin zij woonden.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 quater)  Ouderdomspensioenen vormen een essentieel onderdeel van het inkomen van gepensioneerden omdat zij een fatsoenlijke levensstandaard garanderen en armoede bij ouderen bestrijden. Deze pensioenen vormen een eerste voorwaarde voor het uitoefenen van de grondrechten die zijn neergelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met inbegrip van artikel 25 inzake de rechten van ouderen, waarin het volgende is bepaald: "De Unie erkent en eerbiedigt het recht van ouderen, een waardig en zelfstandig leven te leiden en aan het maatschappelijk en cultureel leven deel te nemen", evenals de rechten die verankerd zijn in de Aanbeveling van het Comité van Ministers van de Raad van Europa aan de lidstaten betreffende de bevordering van de mensenrechten van ouderen1bis.

 

__________________

 

1bis Aanbeveling CM/Rec(2014)2 van het Comité van ministers van de Raad van Europa aan de lidstaten betreffende de bevordering van de mensenrechten van ouderen.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 quinquies)  Het PEPP is bedoeld als aanvullende, vrijwillige pensioenvoorzieningsoptie voor burgers van de Unie en is gericht op het bevorderen van de meeneembaarheid van hun pensioenrechten. Daarnaast vormt het PEPP een aanvulling op nationale pensioenstelsels en op Richtlijn 2014/50/EU.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 sexies)  De vergrijzing en het dalende geboortecijfer zijn belangrijke demografische uitdagingen voor de Unie die zowel de toereikendheid en de duurzaamheid van de pensioenen bedreigen als de intergenerationele solidariteit in het gedrang brengen. Daarnaast zullen de digitalisering en veranderingen op de arbeidsmarkt het probleem waarschijnlijk nog verergeren en de pensioenen van de eerste en de tweede pijler verder onder druk zetten.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 septies)  De genderpensioenkloof, die onder meer wordt veroorzaakt door onregelmatige bijdragen aan pensioenregelingen vanwege werkonderbreking, moederschap of zorg voor de kinderen, blijft in de Unie voortbestaan. Het pensioen van een gepensioneerde vrouw tussen de 65 en 79 jaar ligt in de Unie gemiddeld bijna 40 % lager dan dat van haar mannelijke leeftijdsgenoten. Met het PEPP kan deze vrouwen een aanvullende mogelijkheid worden geboden om een toereikend pensioen op te bouwen.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 octies)  Volgens EIOPA hebben slechts 67 miljoen mensen, oftewel 27 % van de totale EU-bevolking tussen 25 en 59 jaar oud, vrijwillig ingetekend op financiële producten met een langetermijnpensioendoelstelling en dit percentage is geconcentreerd in slechts enkele lidstaten.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 nonies)  Het PEPP moet hoofdzakelijk ondersteuning bieden op de lange termijn, teneinde met name voor jonge burgers van de Unie een goede levensstandaard te waarborgen na pensionering. Het PEPP kan gepensioneerde burgers op doeltreffende wijze helpen de voor een individuele levensstandaard nodige kosten te dekken.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 decies)  De Unie staat voor een steeds grotere demografische uitdaging, die er uiteindelijk toe zal leiden dat de huidige afhankelijkheidsratio van ouderen tegen 2060 zal dalen van 1:4 naar 1:2. Momenteel zijn er voor elke burger van 65 jaar of ouder vier burgers tussen de 15 en 64 jaar; tegen 2060 zullen dit er slechts twee zijn.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 undecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 undecies)  Dankzij de meeneembaarheid van het PEPP wordt de aantrekkelijkheid van dit product verhoogd, met name voor jongeren, en wordt het recht van burgers om in de hele Unie te leven en te werken verder bevorderd.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 duodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 duodecies)  Het PEPP is als Europees kader voor persoonlijke pensioenen met name nodig en nuttig voor mensen die geen toereikend pensioen kunnen opbouwen of op zoek zijn naar een spaarplan ter aanvulling van nationale regelingen.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Momenteel wordt de werking van de interne markt voor persoonlijke pensioenen belemmerd door de hoge mate van fragmentatie tussen de nationale markten en de beperkte mate van meeneembaarheid van persoonlijke pensioenproducten. Dit kan het moeilijk maken voor natuurlijke personen om gebruik te maken van hun fundamentele vrijheden. Zo kunnen zij verhinderd worden een baan te nemen of met pensioen te gaan in een andere lidstaat. Bovendien wordt de mogelijkheid voor aanbieders om de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten te gebruiken, belemmerd door het gebrek aan standaardisatie van bestaande persoonlijke pensioenproducten.

(3)  Momenteel wordt de werking van de interne markt voor persoonlijke pensioenen belemmerd door de hoge mate van fragmentatie tussen de nationale markten en de beperkte mate van meeneembaarheid van persoonlijke pensioenproducten. Dit kan het moeilijk maken voor natuurlijke personen om gebruik te maken van hun fundamentele vrijheden. Zo kunnen zij verhinderd worden een baan te zoeken of te nemen of met pensioen te gaan in een andere lidstaat. Bovendien wordt de mogelijkheid voor aanbieders om de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten te gebruiken, belemmerd door het gebrek aan standaardisatie van bestaande persoonlijke pensioenproducten.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis)  Aangezien het PEPP naar verwachting zal bijdragen tot de opbouw van de kapitaalmarktenunie en kapitaal zal kanaliseren naar de reële economie en naar duurzame langetermijnprojecten, moeten de spaarders worden betrokken bij dit proces zodat ze zich bewust worden van hun financiële en niet-financiële belangen en van de onderlinge relatie tussen de prestaties van het product en milieu-, sociale en governancefactoren. De doeltreffendheid van dit proces hangt samen met een hoog niveau van transparantie en openbaarmaking, evenals met de passende betrokkenheid van de spaarders.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis)  Mensen met een lager inkomen en degenen die minder tijd hebben doorgebracht op de arbeidsmarkt hebben minder financiële ruimte om te beleggen in persoonlijke pensioenproducten, hetgeen leidt tot een grotere inkomensongelijkheid op latere leeftijd. Dit geldt met name in het algemeen voor vrouwen ten gevolge van de loonkloof tussen mannen en vrouwen waar zij tijdens hun gehele beroepsloopbaan onder gebukt gaan, en omdat ze door hun zorgverantwoordelijkheid meer tijd doorbrengen buiten de arbeidsmarkt, zonder inkomen of met een heel laag inkomen.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Onder de persoonlijke pensioenproducten zal de ontwikkeling van een PEPP tot het vermeerderen van de keuzes voor pensioensparen bijdragen en een EU-markt voor PEPP-aanbieders instellen. Huishoudens zullen over betere opties kunnen beschikken om hun pensioendoelstellingen te bereiken.

(10)  Onder de persoonlijke pensioenproducten zal de ontwikkeling van een PEPP tot het vermeerderen van de keuzes voor pensioensparen bijdragen en een EU-markt voor PEPP-aanbieders instellen. Huishoudens moeten over goed geregelde, veilige, sociaal verantwoorde en duurzame betere opties kunnen beschikken om hun pensioendoelstellingen te bereiken, waarbij naar behoren rekening wordt gehouden met hun behoeften en voorkeuren.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis)  Met de hier voorgelegde PEPP-verordening worden de lidstaten geen belemmeringen in de weg gelegd om het pensioenstelsel met kapitaaldekking verder collectief vorm te geven.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Een wetgevend kader voor een PEPP zal de basis leggen voor een succesvolle markt voor betaalbare en vrijwillige pensioengerelateerde beleggingen die op pan-Europese schaal kan worden beheerd. Door de bestaande pensioenproducten en -regelingen aan te vullen, zal het bijdragen tot het voorzien in de behoeften van mensen die de toereikendheid van hun pensioenbesparingen willen vermeerderen, het oppakken van de demografische uitdaging en het beschikbaar stellen van een krachtige nieuwe bron van privaat kapitaal voor langetermijninvesteringen. Dit kader vervangt of harmoniseert geen bestaande nationale persoonlijkpensioenregelingen.

(11)  Een wetgevend kader voor een PEPP zal de basis leggen voor een succesvolle markt voor betaalbare en vrijwillige pensioengerelateerde beleggingen die op pan-Europese schaal kan worden beheerd. Het PEPP zal bijdragen tot het voorzien in de behoeften van mensen die de toereikendheid van hun pensioenbesparingen willen vermeerderen en bijdragen tot het oppakken van de demografische uitdaging en de bestaande pensioenkloven door het beschikbaar stellen van een krachtige nieuwe bron van privaat kapitaal voor duurzame en sociaal verantwoorde langetermijninvesteringen. Dit kader vervangt of harmoniseert geen bestaande nationale persoonlijke producten of bedrijfspensioenregelingen.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  PEPP-aanbieders moeten toegang hebben tot de gehele Uniemarkt met één enkele productvergunning afgegeven door de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen ("EIOPA"), op basis van één enkele regelgeving.

(14)  PEPP-aanbieders moeten toegang hebben tot de gehele Uniemarkt met één enkele productvergunning afgegeven door de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen ("EIOPA"), op basis van één enkele regelgeving en in samenwerking met de nationale bevoegde autoriteiten.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 bis)  De wijze waarop instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening zijn georganiseerd en gereglementeerd, verschilt aanzienlijk van lidstaat tot lidstaat. In sommige lidstaten mogen deze instellingen alleen werkzaamheden in verband met bedrijfspensioenen verrichten, terwijl ze in andere lidstaten daarnaast ook werkzaamheden in verband met persoonlijke pensioenen mogen verrichten. Dit heeft niet alleen geleid tot uiteenlopende organisatiestructuren bij instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening maar gaat ook gepaard met een ander toezicht op nationaal niveau. Zo is het prudentieel toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening die zich zowel met bedrijfspensioenen als met persoonlijke pensioenen bezighouden breder dan dat van instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening die uitsluitend actief zijn op het gebied van bedrijfspensioenen. Om de financiële stabiliteit niet in gevaar te brengen en rekening te houden met de uiteenlopende structuur en het verschillende toezicht, zouden alleen die instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening PEPP's mogen verstrekken die volgens de nationale wetgeving gemachtigd zijn en onder voldoende toezicht staan om persoonlijke pensioenproducten te verstrekken. Om de financiële stabiliteit verder veilig te stellen moeten bovendien alle met PEPP-voorzieningswerkzaamheden overeenkomende activa en passiva afgescheiden en gescheiden van de overige werkzaamheden van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening worden beheerd en georganiseerd, zonder dat er enige mogelijkheid tot overdracht bestaat.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis)  Het voor het PEPP toepasselijke belastingstelsel moet worden vastgesteld door de wetgeving in elke lidstaat waar de PEPP-spaarder bijdragen heeft betaald. Bijgevolg wordt in elke lidstaat waar de PEPP-spaarder bijdragen heeft betaald op het PEPP belasting geheven in verhouding tot de bijdragen die er zijn betaald.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 bis)  Levenslange pensioenen en aanvullende financiële zekerheid om risico's als arbeidsongeschiktheid, overlijden of langdurige zorg te dekken, zijn cruciale elementen van uitgebreide pensioenvoorzieningsproducten. Pensioenproducten zijn bedoeld om klanten na pensionering te voorzien van een zeker en stabiel aanvullend inkomen.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 ter)  Bij bijdrageregelingen moeten prognoses worden gemaakt met betrekking tot de waarde en rentabiliteit van de fondsen, de geraamde inflatie en economische groei.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Om een soepele overgang voor PEPP-aanbieders mogelijk te maken, zal de verplichting tot het aanbieden van PEPP's met compartimenten voor elke lidstaat drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening van toepassing zijn. Bij de start van een PEPP dient de aanbieder echter informatie te verstrekken over het feit welke nationale compartimenten direct beschikbaar zijn om mogelijke misleiding van de consument te voorkomen.

(21)  Bij de start van een PEPP dient de aanbieder in de overeenkomst informatie te verstrekken over het feit welke nationale compartimenten direct beschikbaar zijn. Wanneer een PEPP-spaarder verhuist naar een lidstaat waar de PEPP-aanbieder geen direct beschikbaar compartiment aanbiedt, wordt het overstappen naar een andere aanbieder kosteloos aangeboden. PEPP-gerechtigden moeten PEPP-uitbetalingen kunnen ontvangen ongeacht de lidstaat waar zij wonen.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 bis)  Om het openen van nationale compartimenten in alle lidstaten te vergemakkelijken, moeten PEPP-aanbieders partnerschappen kunnen sluiten met andere PEPP-aanbieders.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Rekening houdend met de aard van de vastgestelde pensioenregeling en de betrokken administratieve lasten, dienen PEPP-aanbieders en -distributeurs duidelijke en toereikende informatie te verstrekken aan potentiële PEPP-spaarders en PEPP-gerechtigden om hun besluitvorming over hun pensioen te ondersteunen. Om dezelfde reden moeten PEPP-aanbieders en -distributeurs in dezelfde mate voor een hoog niveau van transparantie zorgen in alle verschillende fasen van een regeling, namelijk vóór de deelneming, tijdens de deelneming (met inbegrip van vóór de pensionering) en na de pensionering. Meer bepaald dient informatie te worden verstrekt over opgebouwde pensioenrechten, verwachte omvang van de pensioenuitkeringen, risico's, garanties en kosten. Indien de verwachte hoogte van de pensioenuitkeringen op economische scenario's is gebaseerd, moet die informatie ook een ongunstig scenario omvatten dat extreem maar plausibel is.

(22)  Rekening houdend met de aard van de vastgestelde pensioenregeling en de betrokken administratieve lasten, dienen PEPP-aanbieders en -distributeurs duidelijke en toereikende informatie te verstrekken aan potentiële PEPP-spaarders en PEPP-gerechtigden om hun besluitvorming over hun pensioen te ondersteunen. Om dezelfde reden moeten PEPP-aanbieders en -distributeurs in dezelfde mate voor een hoog niveau van transparantie zorgen in alle verschillende fasen van een regeling, namelijk vóór de deelneming, tijdens de deelneming (met inbegrip van vóór de pensionering) en na de pensionering. Meer bepaald dient informatie te worden verstrekt over opgebouwde pensioenrechten, verwachte omvang van de pensioenuitkeringen, risico's, garanties, kosten en de integratie van milieu-, sociale en governancefactoren. De verwachte hoogte van de pensioenuitkeringen moet onder meer op economische scenario's zijn gebaseerd, ook op een ongunstig scenario.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  Alvorens bij een PEPP-regeling aan te sluiten moeten potentiële PEPP-spaarders alle nodige informatie krijgen om een gefundeerde keuze te maken.

(23)  Alvorens bij een PEPP-regeling aan te sluiten moeten potentiële PEPP-spaarders alle nodige informatie krijgen om een gefundeerde keuze te maken aan de hand van een advies waarin hun spaarwensen en -behoeften worden beoordeeld.

Motivering

Dit advies kan een zinvol instrument zijn om consumenten bewust te maken van hun keuzes.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Om te zorgen voor optimale producttransparantie, dienen PEPP-ontwikkelaars het essentiële-informatiedocument voor PEPP's op te stellen voor de PEPP's die zij ontwikkelen voordat het product kan worden gedistribueerd aan PEPP-spaarders. Zij moeten ook verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid van het essentiële-informatiedocument voor PEPP's. Het essentiële-informatiedocument voor PEPP’s moet het essentiële-informatiedocument voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten op grond van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad33, dat niet voor PEPP's zou hoeven te worden verstrekt, vervangen en aanpassen.

(24)  Om te zorgen voor optimale producttransparantie, dienen PEPP-aanbieders het essentiële-informatiedocument voor PEPP's op te stellen voor de PEPP's die zij ontwikkelen voordat het product kan worden gedistribueerd aan PEPP-spaarders. Zij moeten ook verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid van het essentiële-informatiedocument voor PEPP's. Het essentiële-informatiedocument voor PEPP’s moet het essentiële-informatiedocument voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten op grond van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad33, dat niet voor PEPP's zou hoeven te worden verstrekt, vervangen en aanpassen.

__________________

__________________

33 Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's), PB L 352 van 9.12.2014, blz. 1.

33 Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's), PB L 352 van 9.12.2014, blz. 1.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26)   Rekentools voor pensioenproducten worden reeds op nationaal niveau ontwikkeld. Om zo nuttig mogelijk voor consumenten te zijn, moeten deze rekentools echter ook rekening houden met de kosten en vergoedingen die door de diverse PEPP-ontwikkelaars in rekening worden gebracht, alsmede alle andere kosten of vergoedingen die door intermediairs of andere actoren in de beleggingsketen in rekening worden gebracht en die niet al door de PEPP-ontwikkelaars zijn meegeteld.

(26)  Rekentools voor pensioenproducten worden reeds op nationaal niveau ontwikkeld. Om zo nuttig mogelijk voor consumenten te zijn, moeten deze rekentools echter ook rekening houden met de kosten en vergoedingen die door de diverse PEPP-aanbieders in rekening worden gebracht, alsmede alle andere kosten of vergoedingen die door intermediairs of andere actoren in de beleggingsketen in rekening worden gebracht en die niet al door de PEPP-aanbieders zijn meegeteld.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(26 bis)  De belegger moet aan de hand van een hulpmiddel de hoogte van de uitkeringen tijdens de afbouwfase kunnen berekenen.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(28 bis)  In marketingmededelingen worden de digitale mogelijkheden benut en worden de kenmerken van het PEPP op een eenvoudige, begrijpelijke en klantvriendelijke manier gepresenteerd, met volledige inachtneming van artikel 9 van Verordening (EU) nr. 1286/2014 (de PRIIP-verordening).

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29)  PEPP-aanbieders dienen een tot PEPP-spaarders gericht pensioenoverzicht op te stellen, om hen te voorzien van zeer belangrijke persoonlijke en generieke gegevens over de PEPP-regeling en om voortdurende informatie erover te waarborgen. Het pensioenoverzicht moet duidelijk en volledig zijn en moet relevante en passende informatie bevatten, zodat het een goed inzicht biedt in de pensioenrechten in de tijd en in de verschillende regelingen, en tevens de arbeidsmobiliteit ten goede komt.

(29)  PEPP-aanbieders dienen een tot PEPP-spaarders gericht pensioenoverzicht op te stellen, om hen te voorzien van zeer belangrijke persoonlijke en generieke gegevens over de PEPP-regeling en om voortdurende informatie erover te waarborgen. Het pensioenoverzicht moet ook tot PEPP-gerechtigden gericht zijn, indien de PEPP-spaarder hiermee heeft ingestemd. Het pensioenoverzicht moet duidelijk, geactualiseerd, eenvoudig en volledig zijn en moet relevante en passende informatie bevatten, zodat het een goed inzicht biedt in de aanvullende pensioenrechten in de tijd en in de verschillende regelingen, en tevens de arbeidsmobiliteit ten goede komt.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32)  Om de rechten van PEPP-spaarders en PEPP-gerechtigden afdoende te beschermen, moeten PEPP-aanbieders kunnen kiezen voor een allocatie van activa die strookt met de specifieke aard en de looptijd van hun verplichtingen. Bijgevolg is efficiënt toezicht vereist, alsook een benadering van de beleggingsregels die PEPP-aanbieders voldoende flexibiliteit biedt om het veiligste en doelmatigste beleggingsbeleid te kiezen en hen verplicht prudent te handelen. Naleving van het prudentiebeginsel vereist derhalve een beleggingsbeleid dat is toegespitst op de klantenstructuur van de individuele PEPP-aanbieder.

(32)  Om de rechten van PEPP-spaarders en PEPP-gerechtigden afdoende te beschermen, moeten PEPP-aanbieders kunnen kiezen voor een allocatie van activa die strookt met de specifieke aard en de looptijd van hun verplichtingen. Bijgevolg is efficiënt toezicht vereist, alsook een benadering van de beleggingsregels die PEPP-aanbieders voldoende flexibiliteit biedt om het veiligste en doelmatigste beleggingsbeleid te kiezen en hen verplicht prudent en overeenkomstig de behoeften en voorkeuren van de PEPP-spaarder te handelen. Naleving van het prudentiebeginsel vereist derhalve een beleggingsbeleid dat is toegespitst op de klantenstructuur van de individuele PEPP-aanbieder.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(33)  Door het prudentiebeginsel tot onderliggend beginsel te maken voor vermogensbelegging en door het voor PEPP-aanbieders mogelijk te maken om grensoverschrijdende activiteiten te verrichten, wordt de overheveling van besparingen naar de sector persoonlijkpensioenvoorziening gestimuleerd, waardoor wordt bijgedragen aan de economische en sociale vooruitgang.

(33)  Door het prudentiebeginsel tot onderliggend beginsel te maken voor vermogensbelegging en door het voor PEPP-aanbieders mogelijk te maken om grensoverschrijdende activiteiten te verrichten, wordt de overheveling van besparingen naar de sector persoonlijkpensioenvoorziening gestimuleerd, waardoor wordt bijgedragen aan de economische, sociale en milieuvooruitgang.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35)  In de context van de verdieping van de kapitaalmarktenunie moet het begrip instrumenten met een economisch langetermijnprofiel ruim worden opgevat. Dergelijke instrumenten zijn niet-overdraagbare effecten die bijgevolg niet van de door secundaire markten geboden liquiditeit kunnen profiteren. Zij vereisen vaak dat men zich gedurende een bepaalde termijn vastlegt, waardoor de verhandelbaarheid ervan beperkt is en zij moeten worden geacht participatie- en schuldinstrumenten van niet-beursgenoteerde ondernemingen en aan dergelijke ondernemingen verstrekte leningen te omvatten. Niet-beursgenoteerde ondernemingen zijn onder meer infrastructuurprojecten, niet-beursgenoteerde vennootschappen die groei nastreven en vastgoed of andere activa die geschikt kunnen zijn voor langetermijnbeleggingsdoeleinden. Koolstofarme en klimaatbestendige infrastructuurprojecten zijn veelal niet-beursgenoteerde activa en zijn wat projectfinanciering betreft vaak op langetermijnkredieten aangewezen. Gezien de langlopende aard van hun verplichtingen worden PEPP-aanbieders aangemoedigd om een voldoende deel van hun activaportefeuille toe te wijzen ten behoeve van duurzame investeringen in de reële economie met economische langetermijnvoordelen, met name infrastructuurprojecten en -bedrijven.

(35)  In de context van de verdieping van de kapitaalmarktenunie moet het begrip instrumenten met een economisch langetermijnprofiel ruim worden opgevat. Dergelijke instrumenten zijn niet-overdraagbare effecten die bijgevolg niet van de door secundaire markten geboden liquiditeit kunnen profiteren. Zij vereisen vaak dat men zich gedurende een bepaalde termijn vastlegt, waardoor de verhandelbaarheid ervan beperkt is en zij moeten worden geacht participatie- en schuldinstrumenten van niet-beursgenoteerde ondernemingen en aan dergelijke ondernemingen verstrekte leningen te omvatten. Niet-beursgenoteerde ondernemingen zijn onder meer infrastructuurprojecten, niet-beursgenoteerde vennootschappen die groei nastreven en vastgoed of andere activa die geschikt kunnen zijn voor langetermijnbeleggingsdoeleinden. Koolstofarme en klimaatbestendige infrastructuurprojecten zijn veelal niet-beursgenoteerde activa en zijn wat projectfinanciering betreft vaak op langetermijnkredieten aangewezen. Gezien de langlopende aard van hun verplichtingen worden PEPP-aanbieders aangemoedigd om een voldoende deel van hun activaportefeuille toe te wijzen ten behoeve van duurzame investeringen in de reële economie met economische, milieu- en sociale langetermijnvoordelen, met name infrastructuurprojecten en -bedrijven.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(36)  Milieu-, sociale en governancefactoren, als bedoeld in de VN-beginselen voor verantwoord beleggen, zijn belangrijk voor het beleggingsbeleid en de risicobeheersystemen van PEPP-aanbieders. PEPP-aanbieders moeten worden aangemoedigd om bij beleggingsbeslissingen dergelijke factoren in aanmerking te nemen en rekening te houden met de wijze waarop deze deel uitmaken van hun risicomanagementsysteem.

(36)  Milieu-, sociale en governancefactoren, als bedoeld in de VN-beginselen voor verantwoord beleggen, zijn belangrijk voor het beleggingsbeleid en de risicobeheersystemen van PEPP-aanbieders. De PEPP-aanbieder moet derhalve rekening houden met de potentiële milieu-, sociale en governancegevolgen van kapitaalinvesteringen. Deze risicobeoordeling moet ook ter beschikking worden gesteld aan EIOPA en de bevoegde autoriteiten, alsook aan de PEPP-spaarders. PEPP-aanbieders moeten bij beleggingsbeslissingen dergelijke factoren in aanmerking nemen en rekening houden met de wijze waarop deze deel uitmaken van hun risicomanagementsysteem.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Overweging 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(36 bis)  Een van de doelstellingen van deze verordening is het kanaliseren van kapitaal naar Europese langetermijninvesteringen in de reële economie. PEPP-aanbieders dienen milieu-, sociale en governancefactoren te integreren in hun beleggingsbeslissingen.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Overweging 36 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

36 ter)  PEPP-aanbieders moeten regelmatig contact houden met hun klanten om erop toe te zien dat hun bezorgdheden en voorkeuren, onder meer met betrekking tot milieu-, sociale en governancefactoren, naar behoren worden geïntegreerd in de beleggingsbeslissingen.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Overweging 36 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

36 quater)  PEPP-aanbieders moeten een uitsluitingsbeleid goedkeuren dat ervoor zorgt dat spaargeld niet wordt belegd in sterk controversiële en schadelijke producten zoals steenkoolenergie, kernwapens, clustermunitie of tabaksproductie, of wordt gebruikt om steun te verlenen aan schadelijk gedrag, zoals ernstige schendingen van de mensenrechten en de arbeidsrechten, ernstige milieu- en klimaatschade, corruptie en belastingontwijking.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37)  Om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan hun verplichting om een beleggingsbeleid te ontwikkelen in overeenstemming met het prudentiebeginsel, moet PEPP-aanbieders worden belet te beleggen in risicovolle en niet-coöperatieve jurisdicties die door de Financiële-actiegroep zijn geïdentificeerd.

(37)  Om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan hun verplichting om een beleggingsbeleid te ontwikkelen in overeenstemming met het prudentiebeginsel, moet PEPP-aanbieders worden belet agressieve belastingontwijkingsstrategieën te volgen en te beleggen in risicovolle en niet-coöperatieve jurisdicties die door de Financiële-actiegroep zijn geïdentificeerd evenals door de gedelegeerde verordening van de Commissie ter identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen op de gemeenschappelijke EU-lijst van rechtsgebieden van derde landen voor fiscale doeleinden.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38)  Gezien de langetermijnpensioendoelstelling van het PEPP moeten de beleggingsopties die aan de PEPP-spaarders worden toegekend, worden geformuleerd en daarbij de elementen worden behandeld die beleggers in staat stellen om een beleggingsbeslissing te nemen, inclusief het aantal beleggingsopties waaruit zij kunnen kiezen. Na de eerste keuze die is gemaakt bij de toetreding tot een PEPP, moet de PEPP-spaarder de mogelijkheid hebben om deze keuze met redelijke tussenpozen (om de vijf jaar) te wijzigen zodat aanbieders voldoende stabiliteit wordt geboden voor hun langetermijnbeleggingsstrategie terwijl tegelijkertijd beleggersbescherming wordt gewaarborgd.

(38)  Gezien de langetermijnpensioendoelstelling van het PEPP moeten de beleggingsopties die aan de PEPP-spaarders worden aangeboden, duidelijk worden beschreven en daarbij de elementen worden behandeld die beleggers in staat stellen om zich aan te passen aan de voorkeuren en langetermijnbehoeften van hun klanten en een goed gefundeerde beleggingsbeslissing te nemen, inclusief het aantal beleggingsopties waaruit zij kunnen kiezen. Na de eerste keuze die is gemaakt bij de toetreding tot een PEPP, moet de PEPP-spaarder de mogelijkheid hebben om deze keuze met redelijke tussenpozen (om de vijf jaar) te wijzigen zodat aanbieders voldoende stabiliteit wordt geboden voor hun langetermijnbeleggingsstrategie terwijl tegelijkertijd beleggersbescherming wordt gewaarborgd.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(39)  De standaardbeleggingsoptie moet de PEPP-spaarder in staat stellen het belegde kapitaal te recupereren. De PEPP-aanbieders kunnen bovendien een inflatie-indexeringsmechanisme opnemen om ten minste gedeeltelijk de inflatie te dekken.

(39)  De standaardbeleggingsoptie, die door iedere PEPP-aanbieder wordt aangeboden, moet de PEPP-spaarder kapitaalbescherming bieden middels een kapitaalgarantie. De PEPP-aanbieders moeten bovendien een inflatie-indexeringsmechanisme opnemen om de inflatie op de best mogelijke wijze te dekken.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(45)  Onverminderd het recht van PEPP-klanten om een rechtsvordering in te stellen bij de rechtbank, dienen gemakkelijk toegankelijke, adequate, onafhankelijke, onpartijdige, transparante en effectieve procedures voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR) tussen PEPP-aanbieders of -distributeurs en PEPP-klanten te worden ingesteld voor de beslechting van geschillen uit hoofde van de rechten en verplichtingen die in deze verordening zijn vastgesteld.

(45)  Onverminderd het recht van PEPP-klanten om een rechtsvordering in te stellen bij de rechtbank, dienen gemakkelijk toegankelijke, adequate, onafhankelijke, onpartijdige, transparante en effectieve procedures voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR) tussen PEPP-aanbieders of -distributeurs en PEPP-klanten en, in voorkomend geval, PEPP-gerechtigden te worden ingesteld voor de beslechting van geschillen uit hoofde van de rechten en verplichtingen die in deze verordening zijn vastgesteld.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(46)  Met het oog op de instelling van een efficiënte en effectieve geschillenbeslechtingsprocedure dienen PEPP-aanbieders en -distributeurs een effectieve klachtenprocedure in te voeren die door hun klanten kan worden doorlopen voordat het geschil wordt doorverwezen om in een ADR-procedure of voor een rechtbank te worden beslecht. De klachtenprocedure dient te voorzien in korte en duidelijk bepaalde termijnen waarbinnen de PEPP-aanbieder of -distributeur op een klacht moet reageren. ADR-entiteiten moeten over toereikende capaciteit beschikken om op adequate en efficiënte wijze grensoverschrijdend samen te werken met betrekking tot geschillen betreffende de rechten en plichten die uit deze verordening voortvloeien.

(46)  Met het oog op de instelling van een efficiënte en effectieve geschillenbeslechtingsprocedure dienen PEPP-aanbieders en -distributeurs een effectieve klachtenprocedure in te voeren die door hun klanten en PEPP-gerechtigden kan worden doorlopen voordat het geschil wordt doorverwezen om in een ADR-procedure of voor een rechtbank te worden beslecht. De klachtenprocedure dient te voorzien in korte en duidelijk bepaalde termijnen waarbinnen de PEPP-aanbieder of -distributeur op een klacht moet reageren. ADR-entiteiten moeten over toereikende capaciteit beschikken om op adequate en efficiënte wijze grensoverschrijdend samen te werken met betrekking tot geschillen betreffende de rechten en plichten die uit deze verordening voortvloeien.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(47)  Om betere voorwaarden te vinden voor hun beleggingen, waardoor ook de concurrentie tussen PEPP-aanbieders wordt gestimuleerd, moeten PEPP-spaarders het recht hebben om tijdens de opbouw- en afbouwfase via een duidelijke, snelle en veilige procedure naar een andere aanbieder over te stappen.

(47)  Om betere voorwaarden te vinden voor hun beleggingen, waardoor ook de concurrentie tussen PEPP-aanbieders wordt gestimuleerd, moeten PEPP-spaarders het recht hebben om tijdens de opbouw- en afbouwfase via een duidelijke, snelle, veilige en transparante procedure naar een andere aanbieder over te stappen.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(47)  Om betere voorwaarden te vinden voor hun beleggingen, waardoor ook de concurrentie tussen PEPP-aanbieders wordt gestimuleerd, moeten PEPP-spaarders het recht hebben om tijdens de opbouw- en afbouwfase via een duidelijke, snelle en veilige procedure naar een andere aanbieder over te stappen.

(47)  Om betere voorwaarden te vinden voor hun beleggingen, waardoor ook de concurrentie tussen PEPP-aanbieders wordt gestimuleerd, moeten PEPP-spaarders het recht hebben om tijdens de opbouw- en afbouwfase via een duidelijke, snelle, goedkope en veilige procedure naar een andere aanbieder over te stappen.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(48)  Het overstapproces moet eenvoudig zijn voor de PEPP-spaarder. Dienovereenkomstig moet de ontvangende PEPP-aanbieder verantwoordelijk zijn voor het initiëren en beheren van het proces namens de PEPP-spaarder. PEPP-aanbieders moeten op vrijwillige basis extra middelen, zoals een technische oplossing, kunnen gebruiken bij de oprichting van de overstapdienst.

(48)  Het overstapproces moet eenvoudig zijn voor de PEPP-spaarder. Dienovereenkomstig moet de ontvangende PEPP-aanbieder verantwoordelijk zijn voor het initiëren en beheren van het proces namens de PEPP-spaarder. PEPP-aanbieders moeten op vrijwillige basis extra middelen, zoals een technische oplossing, kunnen gebruiken bij de oprichting van de overstapdienst. Overstappen wordt kosteloos aangeboden bij beperkte meeneembaarheid, bij intrekking van de vergunning en op verzoek van de PEPP-spaarder.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(55)  Er moet volledige transparantie over kosten en vergoedingen in verband met de belegging in een PEPP gegarandeerd worden. Er zou een gelijk speelveld voor aanbieders worden ingesteld, waarbij consumentenbescherming wordt gewaarborgd. Er zou vergelijkende informatie beschikbaar zijn voor de verschillende producten, waardoor concurrerende prijsstelling wordt gestimuleerd.

(55)  Er moet volledige transparantie over kosten en vergoedingen in verband met de belegging in een PEPP gegarandeerd worden. Er zou een gelijk speelveld voor aanbieders worden ingesteld, waarbij consumentenbescherming wordt gewaarborgd. Er is vergelijkende informatie beschikbaar voor de verschillende producten, waardoor concurrerende prijsstelling wordt gestimuleerd.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(56)  Hoewel het doorlopende toezicht op PEPP-aanbieders door de respectieve bevoegde nationale autoriteiten moet worden uitgeoefend, moet het toezicht op PEPP's door EIOPA worden gecoördineerd om de toepassing van een uniforme toezichthoudende methode te waarborgen, waardoor tot de pan-Europese aard van het pensioenproduct wordt bijgedragen.

(56)  Hoewel het doorlopende toezicht op PEPP-aanbieders door de respectieve bevoegde nationale autoriteiten moet worden uitgeoefend, moet het toezicht op PEPP's door EIOPA worden gecoördineerd om de consistente toepassing van een uniforme toezichthoudende methode te waarborgen, waardoor tot de pan-Europese aard van het pensioenproduct wordt bijgedragen.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Overweging 67 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(67 bis)  In de EU wordt 14,6% van de 65-plussers met armoede bedreigd. Aangezien inkomsten uit vermogen normaal gezien geconcentreerd zijn in de hoogste inkomensklassen, kunnen belastingprikkels voor particuliere pensioenen leiden tot effectieve belastingtarieven die negatief en degressief zijn. Deze gederfde belastingontvangsten worden beter besteed aan een verbetering van de duurzaamheid en toereikendheid van de eerste pijler van het pensioenstelsel. De lidstaten moeten belastingprikkels voor particuliere pensioenproducten, waaronder PEPP, beperken en ze richten op specifieke groepen met beperkte toegang tot andere aanvullende pensioenregelingen, zoals groepen met een laag inkomen, zelfstandigen en mensen met grote hiaten in hun bijdrageperioden.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Overweging 68 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(68 bis)  Het PEPP is een nieuwe aanvulling op pensioenregelingen en is voor alle burgers van de Unie beschikbaar. Binnen nationale belastingstelsels moet het PEPP onder de gunstigste fiscale regelingen vallen, die ook op de nationale pensioenspaarproducten van toepassing zijn.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Overweging 69

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(69)  Na de start van het PEPP worden de lidstaten aangemoedigd rekening te houden met Aanbeveling (EU) 2017 / ... van de Commissie, en de voordelen van de belastingfaciliteiten die zij aan nationale PPP's toekennen ook aan het PEPP toe te kennen.

(69)  Na de start van het PEPP worden de lidstaten sterk aangemoedigd rekening te houden met Aanbeveling (EU) 2017 / ... van de Commissie, en de voordelen van de belastingfaciliteiten die zij aan nationale PPP's toekennen ook aan het PEPP toe te kennen.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Overweging 69 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(69 bis)  De lidstaten worden aangemoedigd een adequaat nationaal kader voor PEPP te bieden.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Overweging 70

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(70)  Er moet een evaluatie van deze verordening worden uitgevoerd, onder meer door beoordeling van marktontwikkelingen, zoals de opkomst van nieuwe types PEPP's, alsook ontwikkelingen op andere gebieden van het Unierecht en de ervaringen van de lidstaten.

(70)  Er moet een evaluatie van deze verordening worden uitgevoerd, onder meer door beoordeling van marktontwikkelingen, zoals de opkomst van nieuwe types PEPP's, alsook ontwikkelingen op andere gebieden van het Unierecht en de ervaringen van de lidstaten. In die evaluatie moet rekening worden gehouden met de verschillende doelstellingen van de totstandbrenging van een goed functionerende PEPP-markt en moet met name worden nagegaan of deze verordening heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van pensioenstelsels met meerdere pijlers in de lidstaten en ertoe heeft geleid dat meer Europese burgers sparen voor duurzame en toereikende pensioenen.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Overweging 71

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(71)  Deze verordening respecteert de grondrechten en neemt de beginselen in acht die zijn erkend in met name het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name het recht op bescherming van persoonsgegevens, het eigendomsrecht, de vrijheid van ondernemerschap, het beginsel van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en het beginsel van een hoog niveau van consumentenbescherming.

(71)  Deze verordening moet erop toezien dat de grondrechten worden gerespecteerd en neemt de beginselen in acht die zijn erkend in met name het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name het recht van ouderen een waardig en zelfstandig leven te leiden en aan het maatschappelijk en cultureel leven deel te nemen, het recht op bescherming van persoonsgegevens, het eigendomsrecht, de vrijheid van ondernemerschap, het beginsel van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en het beginsel van een hoog niveau van consumentenbescherming.

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  is gebaseerd op een overeenkomst op vrijwillige basis tussen een individuele spaarder en een entiteit;

a)  is gebaseerd op een overeenkomst op vrijwillige en complementaire basis tussen een individuele spaarder en een entiteit;

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2)  "pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)": een langetermijn persoonlijk pensioenproduct dat op grond van een overeengekomen PEPP-regeling wordt aangeboden door een gereglementeerde financiële onderneming die krachtens Unierecht over een vergunning beschikt om collectieve of individuele beleggingen of spaargelden te beheren, en waarop een individuele PEPP-spaarder vrijwillig heeft ingeschreven met het oog op pensioen en dat niet of strikt beperkt restitueerbaar is;

2)  "pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)": een duurzaam en sociaal verantwoord persoonlijk pensioenproduct op lange termijn dat op grond van een overeengekomen PEPP-regeling wordt aangeboden door een gereglementeerde financiële onderneming die krachtens Unierecht over een vergunning beschikt om collectieve of individuele beleggingen of spaargelden te beheren, en waarop een individuele PEPP-spaarder of een onafhankelijke vereniging van PEPP-spaarders namens haar leden vrijwillig heeft ingeschreven met het oog op pensioen en dat niet of strikt beperkt restitueerbaar is;

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  een niet-professionele cliënt in de zin van artikel 4, lid 1), punt 11, van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad41;

a)  een niet-professionele cliënt in de zin van artikel 4, lid 1), punt 11, van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad41, dat wil zeggen een cliënt die een niet-professionele cliënt is;

__________________

__________________

41 Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).

41 Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  een onafhankelijke vereniging die namens haar leden inschrijft op PEPP-producten;

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

12 bis)  "uitkering ineens": de volledige betaling van het opgebouwde kapitaal aan het einde van de opbouwfase;

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

19 bis)  "lidstaat van herkomst van de PEPP-distributeur": de lidstaat waar de PEPP-distributeur zijn statutaire zetel heeft;

Motivering

Het is belangrijk rechtszekerheid te bieden betreffende de nationale bevoegde autoriteit die verantwoordelijk zal zijn voor het continue toezicht op de PEPP-aanbieders en -distributeurs in grensoverschrijdende situaties, met name wat betreft de regels inzake distributie en de informatievereisten.

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

19 ter)  "lidstaat van ontvangst van de PEPP-distributeur": een lidstaat niet zijnde de lidstaat van herkomst waar een PEPP-distributeur PEPP's distribueert;

Motivering

Het is belangrijk rechtszekerheid te bieden betreffende de nationale bevoegde autoriteit die verantwoordelijk zal zijn voor het continue toezicht op de PEPP-aanbieders en -distributeurs in grensoverschrijdende situaties, met name wat betreft de regels inzake distributie en de informatievereisten.

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

21)  "kapitaal": totaal van de kapitaalinbrengen en ongestort toegezegd kapitaal, berekend op basis van belegbare bedragen na aftrek van alle vergoedingen, lasten en kosten die direct of indirect door de beleggers worden gedragen;

21)  "kapitaal": totaal van de kapitaalinbrengen en ongestort toegezegd kapitaal, berekend op basis van belegbare bedragen voor aftrek van alle vergoedingen, lasten en kosten die direct of indirect door de beleggers worden gedragen;

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

24)  "standaardbeleggingsoptie": een beleggingsstrategie die wordt toegepast wanneer de PEPP-spaarder geen instructies heeft gegeven over de wijze waarop de op zijn PEPP-rekening opgebouwde middelen moeten worden belegd;

24)  "standaardbeleggingsoptie": een beleggingsstrategie waarbij de PEPP-spaarder ten minste het belegde kapitaal recupereert en die ofwel wordt gekozen door de PEPP-spaarder of die wordt toegepast wanneer de PEPP-spaarder geen instructies heeft gegeven over de wijze waarop de op zijn PEPP-rekening opgebouwde middelen moeten worden belegd;

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

28 bis)  "milieu-, sociale en governancefactoren": de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen van de Unie zoals vastgesteld in de Overeenkomst van Parijs, de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de Verenigde Naties en de UNPRI-definities waarin de milieufactoren klimaatverandering, broeikasgasuitstoot, de uitputting van bronnen (met inbegrip van waterverspilling en verontreiniging) en ontbossing omvatten, de sociale factoren de mensenrechten, arbeidsomstandigheden (met inbegrip van slavernij en kinderarbeid), lokale gemeenschappen (met inbegrip van autochtone gemeenschappen), conflicten, gezondheid en veiligheid, arbeidsverhoudingen en diversiteit omvatten en de governancefactoren de betaling van het hoger personeel, omkoping en corruptie, politieke lobbying en giften, diversiteit en structuur van de raad van bestuur en belastingstrategie omvatten.

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 28 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

28 ter)  "biometrische risico's": risico's in verband met de levensverwachting, arbeidsongeschiktheid, langdurige zorg en overlijden.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 28 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

28 quater)  "compartimentpartnerschappen": situaties waarin PEPP-aanbieders met elkaar samenwerken om compartimenten in verschillende lidstaten aan te bieden met het oog op de meeneembaarheidsdienst als bedoeld in artikel 12. De aansprakelijkheid in deze partnerschappen blijft in elk geval bij de belangrijkste aanbieder berusten.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Een PEPP mag in de Unie alleen worden ontwikkeld en gedistribueerd wanneer EIOPA daarvoor overeenkomstig deze verordening een vergunning heeft afgegeven.

1.  Een PEPP mag in de Unie alleen worden ontwikkeld en gedistribueerd wanneer de bevoegde toezichthoudende autoriteit EIOPA daarvoor een vergunning heeft afgegeven, en deze heeft goedgekeurd en gecertificeerd.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  informatie over regelingen betreffende portefeuille- en risicobeheer en administratie met betrekking tot het PEPP;

d)  informatie over regelingen betreffende portefeuille- en risicobeheer en administratie met betrekking tot het PEPP, met onder meer de rol die milieu-, sociale en governancefactoren spelen in het beleggingsproces en de langetermijngevolgen en externe effecten van de beleggingsbeslissingen;

Motivering

Aangezien milieu-, sociale en governancefactoren naar verwachting van invloed zullen zijn op beleggingsbeslissingen voor de lange termijn, zoals die betreffende PEPP's, lijkt het passend om openbaar te maken hoe deze factoren worden meegenomen in het risicomanagementsysteem van de aanbieder en ze op te nemen in de informatie die nodig is om een vergunningsaanvraag voor dit product in te dienen.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  informatie over de beleggingsstrategieën, het risicoprofiel en andere kenmerken van het PEPP;

e)  informatie over de beleggingsstrategieën, het risicoprofiel en andere kenmerken van het PEPP, met inbegrip van de integratie van milieu-, sociale en governancefactoren en met name de vraag hoe de beleggingsstrategie wordt afgestemd op de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen die zijn vastgesteld in de Overeenkomst van Parijs, de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de Verenigde Naties;

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e bis)  informatie over het uitsluitingsbeleid voor beleggingen die verband houden met ernstige milieuschade, ernstige mensenrechtenschendingen met inbegrip van schendingen van arbeidsrechten, en wapenproductie;

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

f bis)  informatie over partnerschappen tussen PEPP-aanbieders met de bedoeling compartimenten aan te bieden in verschillende lidstaten;

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

h)  een beschrijving van de aan PEPP-spaarders beschikbaar te stellen informatie, met inbegrip van een beschrijving van de regelingen voor het behandelen van klachten van PEPP-spaarders;

h)  een beschrijving van de aan PEPP-spaarders en PEPP-gerechtigden beschikbaar te stellen informatie, met inbegrip van een beschrijving van de regelingen voor het behandelen van klachten van PEPP-spaarders en PEPP-gerechtigden;

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  de aanvrager heeft een geloofwaardig uitsluitingsbeleid goedgekeurd en bekendgemaakt voor beleggingen die verband houden met ernstige milieuschade, ernstige mensenrechtenschendingen met inbegrip van schendingen van arbeidsrechten, en wapenproductie;

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  het voorgestelde PEPP integreert milieu-, sociale en governancefactoren op doelmatige wijze in zijn beleggingsstrategie en risicomanagement en zorgt ervoor dat zijn portefeuillebeheer is afgestemd op de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen van de Unie die zijn vastgesteld in de Overeenkomst van Parijs, de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de Verenigde Naties;

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Voordat EIOPA een besluit neemt over de aanvraag, raadpleegt zij de bevoegde autoriteit van de aanvrager.

2.  Voordat EIOPA een besluit neemt over de aanvraag, raadpleegt zij de bevoegde autoriteit van de aanvrager. Daartoe bezorgt zij deze autoriteit een kopie van de aanvraag en alle relevante informatie die voor de raadpleging nodig is, teneinde te verifiëren of er bezwaren zijn tegen de verlening van de vergunning.

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  EIOPA trekt de PEPP-vergunning in ingeval de voorwaarden voor het afgeven van deze vergunning niet langer vervuld zijn.

4.  EIOPA trekt de PEPP-vergunning in ingeval de voorwaarden voor het afgeven van deze vergunning niet langer vervuld zijn. De nationale bevoegde autoriteiten mogen EIOPA vragen de intrekking van een PEPP-vergunning te overwegen en dienen EIOPA ter motivering van deze aanvraag daartoe relevante informatie te verstrekken. Bij een intrekking van de vergunning worden de PEPP-spaarders naar behoren geïnformeerd en hebben PEPP-spaarders het recht kosteloos over te stappen naar een andere PEPP-aanbieder ongeacht de in artikel 45 vastgestelde overstapfrequentie.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  Wanneer een PEPP-vergunning wordt ingetrokken, coördineert EIOPA de nodige maatregelen om de PEPP-spaarders te beschermen die een overeenkomst hebben met de PEPP-aanbieder wiens vergunning is ingetrokken.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

EIOPA houdt een centraal publiek register bij dat elk PEPP dat op grond van deze verordening een vergunning heeft, de aanbieder van deze PEPP en de bevoegde autoriteit van de PEPP-aanbieder bevat. Het register wordt in elektronische vorm publiek beschikbaar gesteld.

EIOPA houdt een centraal publiek register bij dat elk PEPP dat op grond van deze verordening een vergunning heeft, de aanbieder van dit PEPP, de bevoegde autoriteit van de PEPP-aanbieder, de datum waarop de PEPP-vergunning werd verleend en het aantal beschikbare nationale compartimenten bevat. Het register wordt in elektronische vorm publiek beschikbaar gesteld en wordt onmiddellijk geactualiseerd wanneer er zich wijzigingen voordoen.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Met de meeneembaarheidsdienst kunnen PEPP-spaarders blijven bijdragen in het PEPP waarvoor zij al een overeenkomst zijn aangegaan met de aanbieder ervan, terwijl ze van woonplaats veranderen door te verhuizen naar een andere lidstaat.

1.  Met de meeneembaarheidsdienst kunnen PEPP-spaarders blijven bijdragen in het PEPP waarvoor zij al een overeenkomst zijn aangegaan met de aanbieder ervan, terwijl ze van woonplaats veranderen door te verhuizen naar een andere lidstaat. De Commissie dient te onderzoeken of, als prikkel, kan worden afgezien van een vergoeding voor het overstappen naar een andere aanbieder. De kosten voor een overstap moeten in elk geval redelijk zijn en altijd worden meegedeeld op het ogenblik dat de overeenkomst wordt gesloten.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Bij gebruik van de meeneembaarheidsdienst hebben PEPP-spaarders het recht om alle voordelen en prikkels te behouden die door de PEPP-aanbieder zijn verleend en die verband houden met doorlopende belegging in hetzelfde PEPP.

2.  Bij gebruik van de meeneembaarheidsdienst hebben PEPP-spaarders het recht om alle voordelen en prikkels te behouden die door de PEPP-aanbieder zijn verleend en die verband houden met doorlopende belegging in hetzelfde PEPP. De kosten van de meeneembaarheidsdienst zijn redelijk.

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Wanneer PEPP-spaarders van woonplaats veranderen en naar een andere lidstaat verhuizen waar door de PEPP-aanbieder geen compartiment wordt aangeboden, wordt de spaarder de mogelijkheid geboden om kosteloos van aanbieder te veranderen.

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  PEPP-ontvangers zorgen ervoor dat gerechtigden PEPP-uitbetalingen kunnen ontvangen ongeacht de lidstaat waar zij wonen.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Bij het voorstellen van een PEPP verstrekt de PEPP-aanbieder of PEPP-distributeur potentiële PEPP-spaarders informatie over welke nationale compartimenten onmiddellijk beschikbaar zijn.

2.  Bij het voorstellen van een PEPP verstrekt de PEPP-aanbieder of PEPP-distributeur potentiële PEPP-spaarders informatie over welke nationale compartimenten onmiddellijk beschikbaar zijn, bij de PEPP-aanbieder zelf of bij een geregistreerde partner.

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening biedt elk PEPP, na een verzoek aan de PEPP-aanbieder, nationale compartimenten aan voor alle lidstaten.

3.  In de overeenkomst tussen de PEPP-spaarder en de PEPP-aanbieder worden de beschikbare compartimenten vermeld. De PEPP-aanbieder moet ten minste de in de overeenkomst vermelde compartimenten aanbieden. Een PEPP-spaarder die naar een andere lidstaat wenst te verhuizen, kan in elk geval zijn of haar recht op mobiliteit uitoefenen door naar een andere PEPP-aanbieder over te stappen wanneer het nationale compartiment dat de spaarder wenst te openen niet beschikbaar wordt gesteld door de PEPP-aanbieder noch door een geregistreerde partner. In deze gevallen worden voor alle cliënten geen kosten of vergoedingen in rekening gebracht.

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Onverminderd de termijn op grond van artikel 13, lid 3, zorgen PEPP-aanbieders ervoor dat binnen elke individuele PEPP-rekening een nieuw compartiment kan worden geopend dat voldoet aan de wettelijke eisen en voorwaarden voor het gebruik van fiscale prikkels die op nationaal niveau voor het PEPP zijn vastgesteld door de lidstaat waarheen de PEPP-spaarder verhuist.

PEPP-aanbieders zorgen ervoor dat binnen elke individuele PEPP-rekening een nieuw compartiment kan worden geopend, middels overdracht of toevoeging, dat voldoet aan de wettelijke eisen en voorwaarden voor het gebruik van fiscale prikkels die op nationaal niveau voor het PEPP zijn vastgesteld en die gelden in de lidstaat waar het compartiment wordt geopend.

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

PEPP-aanbieders kunnen met andere PEPP-aanbieders een compartimentpartnerschap aangaan teneinde de mogelijkheid te bevorderen om in alle lidstaten compartimenten te openen.

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Onverminderd de termijn op grond van artikel 13, lid 3, informeert de PEPP-aanbieder onmiddellijk nadat hij in kennis is gesteld van het voornemen van de PEPP-spaarder om zijn recht op mobiliteit tussen lidstaten uit te oefenen, de PEPP-spaarder over de mogelijkheid om binnen de individuele rekening van de PEPP-spaarder een nieuw compartiment te openen en over de termijn waarbinnen dit compartiment kan worden geopend.

1.  De PEPP-aanbieder informeert onmiddellijk nadat hij in kennis is gesteld van het voornemen van de PEPP-spaarder om zijn recht op mobiliteit tussen lidstaten uit te oefenen, de PEPP-spaarder over de mogelijkheid om binnen de individuele rekening van de PEPP-spaarder een nieuw compartiment te openen en over de termijn waarbinnen dit compartiment kan worden geopend.

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  alle nodige informatie over mogelijke aanpassingen in de vastgelegde beleggingsstrategie of andere elementen.

Schrappen

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Op verzoek van de PEPP-spaarder stelt de PEPP-aanbieder aan de PEPP-spaarder voor om de overdracht te regelen van opgebouwde activa tussen verschillende compartimenten van de individuele PEPP-rekening, zodat alle activa in één compartiment kunnen worden geconsolideerd.

1.  Op verzoek van de PEPP-spaarder stelt de PEPP-aanbieder aan de PEPP-spaarder voor om de overdracht te regelen van opgebouwde activa tussen verschillende compartimenten van de individuele PEPP-rekening, zodat alle activa in één compartiment kunnen worden geconsolideerd. De kosten die met deze overdracht samenhangen, moeten zijn meegedeeld op het ogenblik dat de overeenkomst werd gesloten.

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Informatieverstrekking aan de nationale autoriteiten over de meeneembaarheid

Informatieverstrekking aan de bevoegde autoriteiten over de meeneembaarheid

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Alle contractuele regelingen voor het aanbieden van de meeneembaarheidsdienst worden door de PEPP-aanbieder ter kennis gebracht van de respectieve nationale autoriteit die op hem prudentieel toezicht uitoefent.

1.  Alle contractuele regelingen voor het aanbieden van de meeneembaarheidsdienst worden door de PEPP-aanbieder ter kennis gebracht van EIOPA.

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De informatie van lid 1 wordt elektronisch ingevoerd in een centrale database bij de nationale toezichthoudende autoriteit binnen één maand na de opening van het nieuwe compartiment en bevat ten minste:

2.  De informatie van lid 1 wordt elektronisch ingevoerd in een centrale database bij EIOPA binnen één maand na de opening van het nieuwe compartiment. EIOPA geeft de nationale bevoegde autoriteiten toegang tot deze database, en deze ontvangen in het geval van wijzigingen automatisch informatie over de lokale compartimenten. De database bevat ten minste:

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  identificatie van de geregistreerde partner, in voorkomend geval;

Amendement    95

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Alle documenten en informatie in het kader van dit hoofdstuk worden PEPP-cliënten in elektronische vorm verstrekt, mits de PEPP-cliënt in staat wordt gesteld om deze informatie op zodanige wijze op te slaan dat deze gedurende een voor het doel van de informatie toereikende periode kan worden geraadpleegd en met het instrument de opgeslagen informatie ongewijzigd kan worden gereproduceerd. Op verzoek verstrekken PEPP-aanbieders en -distributeurs deze documenten en informatie ook kosteloos op een andere duurzame drager.

Alle documenten en informatie in het kader van dit hoofdstuk worden PEPP-cliënten in elektronische vorm verstrekt, mits de PEPP-cliënt in staat wordt gesteld om deze informatie op zodanige wijze op te slaan dat deze gedurende een voor het doel van de informatie toereikende periode kan worden geraadpleegd en met het instrument de opgeslagen informatie ongewijzigd kan worden gereproduceerd. Op verzoek verstrekken PEPP-aanbieders en -distributeurs deze documenten en informatie ook kosteloos op een andere duurzame drager, waaronder op papier, en in een toegankelijk formaat voor PEPP-spaarders met een beperking, en in een eenvoudig te lezen versie voor PEPP-spaarders met weinig of geen financiële geletterdheid.

Amendement    96

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Voordat een PEPP aan PEPP-spaarders wordt voorgesteld, stelt de PEPP-aanbieder een essentiële-informatiedocument voor een PEPP op in overeenstemming met de voorschriften van dit hoofdstuk en maakt hij het document op zijn website bekend.

1.  Voordat een PEPP aan PEPP-spaarders wordt voorgesteld, stelt de PEPP-aanbieder een essentiële-informatiedocument voor een PEPP op dat de precontractuele informatie vormt in overeenstemming met de voorschriften van dit hoofdstuk en maakt hij het document op zijn website bekend.

Amendement    97

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  PEPP-aanbieders en PEPP-distributeurs nemen artikel 5, lid 2, en de artikelen 6 tot en met 18 van Verordening (EU) nr. 1286/2014 in acht.

2.  PEPP-aanbieders en PEPP-distributeurs passen de vereisten toe die zijn opgenomen in artikel 5, lid 2, en de artikelen 6 tot en met 18 van Verordening (EU) nr. 1286/2014 wanneer ze het essentiële-informatiedocument voor PEPP's opstellen.

Amendement    98

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

In afwijking van artikel 8 van Verordening (EU) nr. 1286/2014 en met het oog op het aanvullen van de andere hierboven vermelde bepalingen:

 

a)  wordt het essentiële-informatiedocument voor PEPP's op een voor de klanten begrijpelijke manier opgesteld, zodat producten op eerlijke wijze kunnen worden vergeleken. Bovendien zijn de kenmerken van de pensioenproducten duidelijk;

 

b)  wordt het essentiële-informatiedocument op zodanige wijze vorm gegeven dat het duidelijk en gemakkelijk leesbaar is, met gebruikmaking van tekens van leesbare grootte;

 

c)  moet het essentiële-informatiedocument, wanneer het oorspronkelijk in kleur is, even begrijpelijk zijn als het in zwart-wit wordt afgedrukt of gefotokopieerd;

 

d)  moet het essentiële-informatiedocument geschreven zijn in de officiële talen, of in een van de officiële talen, die gebruikt worden in het deel van de lidstaat waar het PEPP wordt aangeboden, of, indien de PEPP-spaarder en de PEPP-distributeur dit overeenkomen, in een andere taal;

 

e)  moet het essentiële-informatiedocument kosteloos zijn;

 

f)  mag het essentiële-informatiedocument niet misleidend of onnauwkeurig zijn;

Amendement    99

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 3 – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

iii)  de pensioenleeftijd;

iii)  informatie over a) de pensioenleeftijd zoals voorgesteld in de PEPP-regeling, en b) de standaardpensioenleeftijd van de lidstaat van de toepasselijke wetgeving;

Amendement    100

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 3 – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

iv)  algemene informatie over de meeneembaarheidsdienst, met inbegrip van informatie over de compartimenten,

iv)  algemene informatie over de meeneembaarheidsdienst, met inbegrip van informatie over de compartimenten, geregistreerde partners, in voorkomend geval, en uitbetalingen in andere lidstaten;

Amendement    101

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  In afwijking van artikel 8 van Verordening (EU) nr. 1286/2014 (de PRIIP-verordening) heeft het essentiële-informatiedocument voor PEPP's de lay-out zoals aangegeven in de onderstaande punten:

 

a)  Onder het kopje "Essentiële-informatiedocument van het PEPP" boven aan de eerste bladzijde volgen onmiddellijk:

 

i)  het soort PEPP;

 

ii)  de naam van het PEPP;

 

iii)  de naam en de contactgegevens alsook, in voorkomend geval, het goedkeuringsnummer van de PEPP-aanbieder van de nationale bevoegde autoriteiten en de certificering door EIOPA;

 

iv)  de naam en de contactgegevens van de bevoegde autoriteit van de PEPP-aanbieder;

 

v)  de datum van het essentiële-informatiedocument van het PEPP;

 

vi)  informatie over de toestemming overeenkomstig artikel 4;

 

vii)   informatie over het beleggingsbeleid van het PEPP wat betreft milieu-, sociale en governancefactoren;

 

viii)   informatie over om het even welke gevolgen die het moment van pensionering kan hebben voor de risico's en pensioenuitkeringen in het kader van het PEPP;

 

ix)   een beschrijving van de afbouwopties en een verklaring waarin erop wordt gewezen dat het verstandig kan zijn vóór het moment van pensionering advies in te winnen over deze opties.

 

b)  Onmiddellijk na de informatie onder de titel van het essentiële-informatiedocument van het PEPP staat een toelichting. Die luidt als volgt: "Dit document verschaft u essentiële informatie aangaande dit PEPP. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard, de risico's, de kosten en de mogelijke winsten en verliezen van dit product, en om u te helpen het met andere producten te vergelijken.";

 

c)  Onder het kopje "Wat is dit voor een product?", naast de informatie als bedoeld in artikel 23, lid 3, van deze [PEPP-] verordening, de aard en de voornaamste kenmerken van het PEPP, waaronder:

 

i)   algemene informatie over de meeneembaarheidsdienst in de volgende bewoording: "Wij bieden een meeneembaarheidsdienst aan in de volgende lidstaten van de Europese Unie:" gevolgd door een lijst van de desbetreffende landen;

 

ii)  algemene informatie over de overstapdienst in de volgende bewoording: "U kunt elke 5 jaar van beleggingsoptie en aanbieder wisselen. Hiervoor brengen wij u [x] % van het op het moment van de overstap gespaarde vermogen in rekening.";

 

iii)  indien het PEPP tijdens de opbouwfase verzekeringsuitkeringen biedt, informatie over die verzekeringsuitkeringen, met inbegrip van de omstandigheden die aanleiding geven tot die uitkeringen;

 

iv)  beschikbare informatie over de beleggingsstrategie in termen van milieu-, sociale en governancefactoren;

 

v)  het recht dat op de PEPP-overeenkomst van toepassing is, hetzij wanneer de partijen geen vrijheid van rechtskeuze hebben, hetzij ten gevolge van de keuze die de PEPP-aanbieder voorstelt indien zulks wel het geval is;

 

d)  onder het kopje "Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?": een korte beschrijving van het risico-rendementsprofiel, die de volgende elementen omvat:

 

i)  een samenvattende risico-indicator;

 

ii)  de omvang van de kapitaalbescherming tegen marktrisico's aan het einde van de opbouwfase, uitgedrukt in een percentage van het ingelegde kapitaal;

 

iii)  in voorkomend geval, informatie over het totale uit te keren bedrag tot de leeftijden van 80, 90 en 100 jaar van de PEPP-spaarder bij drie verschillende prestatiescenario's van 1 %, 2 % en 3 % tijdens de afbouwfase, inclusief een gemiddelde jaarlijkse inflatie van 4 %;

 

iv)  informatie over de gegarandeerde levenslange minimumuitkering per maand voor elke 10 000 EUR van het opgebouwde kapitaal;

 

v)  een korte verklaring dat de belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van de PEPP-spaarder invloed kan hebben op de daadwerkelijke uitbetaling;

 

e)  onder het kopje "Wat gebeurt er als [naam van de PEPP-aanbieder] niet kan uitbetalen?": een korte beschrijving van de vraag of het verlies wordt gedekt door een compensatie- of waarborgregeling voor beleggers, en zo ja, om welke regeling het gaat en welke risico's al dan niet door de regeling worden gedekt;

 

f)  onder het kopje "Wat zijn de kosten?": de met de belegging in het PEPP samenhangende verwachte directe en indirecte kosten, die in totaal over het desbetreffende kapitaal in rekening worden gebracht en die ter wille van de directe vergelijkbaarheid procentueel worden uitgedrukt. Voor het kostenoverzicht wordt uitgegaan van een vaste jaarlijkse groei van het beoogde kapitaal van 2 %;

 

g)  onder het kopje "Hoe lang moet ik het PEPP aanhouden en kan ik er eerder geld uit halen?":

 

i)  een verwijzing naar de aanbevolen periode van bezit, die in lijn is met de pensioenleeftijd, alsook in voorkomend geval naar een voorgeschreven minimumperiode van bezit;

 

ii)  de mogelijkheid van vroegtijdige opzegging alsook de voorwaarden hiervoor, met inbegrip van alle toepasselijke kosten en vergoedingen;

 

iii)  informatie over de potentiële gevolgen, met inbegrip van kosten, van opzegging voor het eind van de opbouwfase of de aanbevolen periode van bezit, zoals verlies van de kapitaalbescherming of bijkomende voorwaardelijke vergoedingen;

 

h)  onder het kopje "Hoe kan ik een klacht indienen?": informatie over hoe en bij wie een PEPP-spaarder een klacht kan indienen over het product of over het gedrag van de PEPP-aanbieder of van een persoon die over het product advies geeft of het product verkoopt;

 

i)  onder het kopje "Andere nuttige informatie": een korte aanduiding van bijkomende informatiedocumenten zoals eventuele berichten, over de solvabiliteit en de financiële toestand van de PEPP-aanbieder, met uitzondering van marketingmateriaal.

 

j)   het essentiële-informatiedocument moet gemakkelijk toegankelijk zijn op de website van de aanbieder, met de mogelijkheid het te downloaden;

Amendement    102

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Aan potentiële PEPP-spaarders wordt ook informatie verstrekt over de resultaten die de beleggingen in verband met de PEPP-regeling in het verleden hebben behaald over ten minste vijf jaar, of alle jaren gedurende welke de regeling is uitgevoerd indien dat minder dan vijf jaar is, alsmede informatie over de structuur van de kosten die door de PEPP-spaarders en PEPP-gerechtigden worden gedragen.

5.  Aan potentiële PEPP-spaarders wordt ook informatie verstrekt over de resultaten die de beleggingen in verband met de PEPP-regeling in het verleden hebben behaald over ten minste 20 jaar, met cijfers voor elk afzonderlijk jaar, of alle jaren gedurende welke de regeling is uitgevoerd indien dat minder dan 20 jaar is, alsmede heldere informatie over de structuur van de totale kosten en vergoedingen die door de PEPP-spaarders en PEPP-gerechtigden worden gedragen. Indien deze informatie niet kan worden verstrekt in gevallen waarin de PEPP-regeling minder dan één jaar is uitgevoerd, dienen PEPP-spaarders in ieder geval toegang te hebben tot de prestaties van een vergelijkbare beleggingsregeling.

Amendement    103

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  PEPP-aanbieders en PEPP-distributeurs nemen de artikelen 9 tot en met 18 van Verordening (EU) nr. 1286/2014 in acht.

Amendement    104

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Specificatie van verlangens en behoeften en adviesverlening

Specificatie van verlangens, behoeften en voorkeuren, en adviesverlening

Amendement    105

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorafgaand aan de sluiting van een PEPP-overeenkomst stelt de in artikel 19, onder c), van deze verordening bedoelde PEPP-aanbieder of -distributeur, op basis van de van de PEPP-spaarder ontvangen informatie, de pensioenverlangens en -behoeften van die PEPP-spaarder vast en verstrekt hij de PEPP-spaarder objectieve informatie over het PEPP, in een begrijpelijke vorm, om hem in staat te stellen met kennis van zaken een beslissing te nemen.

Voorafgaand aan de sluiting van een PEPP-overeenkomst stelt de in artikel 19, onder c), van deze verordening bedoelde PEPP-aanbieder of -distributeur, op basis van de van de PEPP-spaarder ontvangen informatie, de pensioenverlangens en -behoeften en voorkeuren, met inbegrip van voorkeuren ten aanzien van milieu- sociale en governancefactoren, van die PEPP-spaarder vast en verstrekt hij de PEPP-spaarder objectieve informatie over het PEPP, in een begrijpelijke vorm, om hem in staat te stellen met kennis van zaken een beslissing te nemen.

Amendement    106

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Met de adviesverlening wordt beoogd de risicoaversie en de financiële vaardigheden van een PEPP-spaarder te beoordelen en hem in staat te stellen de beleggingsoptie te kiezen die het best bij zijn risicoprofiel aansluit.

Motivering

Het is van belang om te specificeren waarop het advies gericht is. Speciale aandacht moet daarbij uitgaan naar evaluatie van het risicoprofiel van de PEPP-spaarder.

Amendement    107

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 1 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De PEPP-spaarder wordt aan de hand van advies geïnformeerd over de belangrijkste aspecten van het product.

Motivering

Om het risicoprofiel van een PEPP-spaarder te kunnen evalueren, is het passend om informatie over de belangrijkste aspecten van een PEPP te verstrekken.

Amendement    108

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Wanneer voorafgaand aan het afsluiten van een specifieke overeenkomst advies wordt gegeven, doet de in artikel 19, onder c), van deze verordening bedoelde PEPP-aanbieder of -distributeur een gepersonaliseerde aanbeveling aan de PEPP-spaarder waarin wordt uitgelegd waarom een bepaald PEPP het best aansluit bij de verlangens en behoeften van de PEPP-spaarders.

2.  Voorafgaand aan het afsluiten van een specifieke overeenkomst wordt advies gegeven. De in artikel 19, onder c), van deze verordening bedoelde PEPP-aanbieder of -distributeur doet een gepersonaliseerde aanbeveling aan de PEPP-spaarder waarin wordt uitgelegd waarom een bepaald PEPP het best aansluit bij de verlangens, behoeften en voorkeuren van de PEPP-spaarders. De PEPP-spaarder moet ook worden geïnformeerd over de mogelijke milieu-, sociale en governancegerelateerde gevolgen van die gepersonaliseerde aanbeveling.

Amendement    109

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Bij het verstrekken van advies over PEPP's, neemt de in artikel 19, onder c), van deze verordening bedoelde PEPP-aanbieder of -distributeur de toepasselijke nationale wetgeving tot omzetting van de in artikel 25, lid 2, van Richtlijn 2014/65/EU uiteengezette regels en alle met betrekking tot die regels op grond van artikel 25, lid 8, van die richtlijn aangenomen rechtstreeks toepasselijke Uniewetgeving in acht.

3.  Onverminderd de verplichtingen zoals vervat in het voorgaande lid, neemt de in artikel 19, onder c), van deze verordening bedoelde PEPP-aanbieder of -distributeur de toepasselijke nationale wetgeving tot omzetting van de in artikel 25, lid 2, van Richtlijn 2014/65/EU uiteengezette regels en alle met betrekking tot die regels op grond van artikel 25, lid 8, van die richtlijn aangenomen rechtstreeks toepasselijke Uniewetgeving in acht.

Motivering

Under Article 22(2) of Directive (EU) 2016/97 (IDD), Member States have a national option to make the provision of advice mandatory by insurance distributors prior to the conclusion of any insurance contract. Where a PEPP distributor is an insurance intermediary registered under IDD, Article 19(a) of the PEPP Regulation provides that Chapters V and VI of IDD apply: the national option for mandatory advice (covered by Chapter V) will therefore apply. In some Member States, PEPP contracts distributed by insurance intermediaries will therefore always be sold with prior advice. This will not be the case where PEPP contracts are distributed by investment firms authorized under MiFID II or by any other type of financial undertaking allowed as PEPP provider under Article 5(1) of the PEPP Regulation. This is because neither MiFID II nor the proposed PEPP Regulation currently contains a national option to make the provision of advice mandatory prior to the conclusion of a PEPP contract. This will result in PEPP savers being treated differently depending on the legal status of the PEPP distributor with whom they will deal. These amendments solve this issue and ensure a higher standard for the protection of the PEPP saver.

Amendement    110

Voorstel voor een verordening

Artikel 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 26

Schrappen

Afsluiten van een overeenkomst voor een PEPP zonder advies

 

1.  Onverminderd het bepaalde in artikel 25, lid 1, kan de PEPP-spaarder afzien van zijn recht om advies te krijgen met betrekking tot het afsluiten van een contract voor de standaardbeleggingsoptie.

 

Wanneer de PEPP-spaarder afziet van zijn recht om advies te krijgen, vragen de in artikel 19, onder c), van deze verordening bedoelde PEPP-aanbieders of -distributeurs, wanneer zij andere PEPP-distributieactiviteiten uitoefenen, de PEPP-spaarder of potentiële PEPP-spaarder informatie te verstrekken over diens kennis en ervaring op het beleggingsgebied met betrekking tot het PEPP dat wordt aangeboden of verlangd, zodat de PEPP-aanbieder of -distributeur kan beoordelen of het in overweging genomen PEPP geschikt is voor de PEPP-spaarder.

 

Indien de in artikel 19, onder c), van deze verordening bedoelde PEPP-aanbieder of -distributeur op grond van de uit hoofde van de eerste alinea ontvangen informatie oordeelt dat het product voor de PEPP-spaarder of potentiële PEPP-spaarder niet geschikt is, waarschuwt de PEPP-aanbieder of -distributeur de PEPP-spaarder of potentiële PEPP-spaarder. Die waarschuwing mag in gestandaardiseerde vorm worden verstrekt.

 

Indien PEPP-spaarders of potentiële PEPP-spaarders de in de eerste alinea bedoelde informatie niet verstrekken of indien zij onvoldoende informatie over hun kennis en ervaring verstrekken, waarschuwt de PEPP-aanbieder of -distributeur hen dat hij niet in een positie verkeert om vast te stellen of het in overweging genomen PEPP voor hen geschikt is. Die waarschuwing mag in gestandaardiseerde vorm worden verstrekt.

 

2.  Onverminderd artikel 25, lid 1, kan de in artikel 19, onder c), van deze verordening bedoelde PEPP-aanbieder of -distributeur, wanneer de PEPP-spaarder heeft afgezien van zijn recht om advies te krijgen met betrekking tot de standaardbeleggingsoptie, PEPP-distributieactiviteiten uitoefenen zonder informatie te hoeven inwinnen of vast te hoeven stellen hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald, indien aan elk van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 

a)  de activiteiten betreffen PEPP-overeenkomsten waarbij de standaardbeleggingsoptie alleen afhangt van onderliggende financiële instrumenten die aangemerkt kunnen worden als niet-complex in de zin van artikel 25, lid 4, onder a), van Richtlijn 2014/65/EU, en waarvan de structuur niet zodanig is dat PEPP-spaarder de daaraan verbonden risico's moeilijk kan beoordelen;

 

b)  de PEPP-distributie vindt plaats op initiatief van de PEPP-spaarder of potentiële PEPP-spaarder;

 

c)  aan de PEPP-spaarder of potentiële PEPP-spaarder is duidelijk meegedeeld dat bij het verrichten van de PEPP-distributieactiviteit de PEPP-aanbieder of -distributeur niet verplicht is de adequaatheid van de verstrekte of aangeboden PEPP of PEPP-distributieactiviteit te beoordelen en dat de PEPP-spaarder of potentiële PEPP-spaarder niet de overeenkomstige bescherming van de toepasselijke bepalingen betreffende de gedragsregels geniet. Dit soort waarschuwing mag in gestandaardiseerde vorm worden verstrekt;

 

d)  de PEPP-aanbieder of -distributeur neemt de verplichtingen op grond van de regels die in overeenstemming met dit hoofdstuk voor hem gelden, in acht met betrekking tot belangenconflicten ten aanzien van PEPP-distributieactiviteiten.

 

3.  De Commissie is gemachtigd om overeenkomstig artikel 62 gedelegeerde handelingen vast te stellen om nader te bepalen hoe de in artikel 19, onder c), van deze verordening bedoelde PEPP-aanbieders of -distributeurs de in dit artikel neergelegde beginselen in acht moeten nemen wanneer ze PEPP-distributieactiviteiten uitvoeren, onder meer wat betreft de informatie die moet worden verkregen bij het beoordelen van de geschiktheid van PEPP's voor hun cliënten en de criteria voor de beoordeling van niet-complexe PEPP-overeenkomsten ten behoeve van lid 2, onder a), punt ii), van dit artikel. In die gedelegeerde handelingen wordt rekening gehouden met het volgende:

 

a)   de aard van de diensten die aan de PEPP-spaarder of potentiële PEPP-spaarder worden aangeboden of worden verleend, met inachtneming van de soort, het voorwerp, de omvang en de frequentie van de transacties; alsmede

 

b)   de aard van de aangeboden of in overweging genomen producten, met inbegrip van verschillende soorten financiële instrumenten.

 

Motivering

Dit amendement is bedoeld om voor PEPP-spaarders de mogelijkheid weg te nemen om afstand te doen van hun recht op advies. Aan PEPP-consumenten moet sowieso advies worden gegeven.

Amendement    111

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  PEPP-aanbieders stellen ten behoeve van iedere PEPP-spaarder een beknopt, gepersonaliseerd document met essentiële informatie op, rekening houdende met de specifieke aard van de nationale pensioenstelsels en het toepasselijke nationale sociale, arbeids- en belastingrecht ("PEPP-overzicht"). De titel van het document bevat het woord "PEPP-overzicht".

1.  PEPP-aanbieders stellen ten behoeve van iedere PEPP-spaarder, alsook, indien de PEPP-spaarder daar akkoord mee gaat, ten behoeve van PEPP-gerechtigden, een beknopt, helder en begrijpelijk gepersonaliseerd document met essentiële informatie op, rekening houdende met de specifieke aard van de nationale pensioenstelsels en het toepasselijke nationale sociale, arbeids- en belastingrecht ("PEPP-overzicht"). De titel van het document bevat het woord "PEPP-overzicht".

Amendement    112

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Daarnaast wordt de PEPP-spaarder gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst op de hoogte gehouden van elke wijziging van de volgende gegevens:

3.  Daarnaast worden de PEPP-spaarder en de PEPP-gerechtigden gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst op de hoogte gehouden van elke wijziging van de volgende gegevens:

Amendement    113

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  informatie over de wijze waarop in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met milieu-, sociale en governancefactoren.

d)  informatie over de wijze waarop in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met milieu-, sociale en governancefactoren, met inbegrip van de rol die zij spelen in het beleggingsproces alsook het langetermijneffect en de externe effecten van beleggingsbeslissingen.

Motivering

PEPP-spaarders dienen te worden geïnformeerd over de externe effecten die hun beleggingsbeslissingen hebben op de samenleving.

Amendement    114

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Het PEPP-overzicht bevat ten minste de volgende essentiële informatie voor de PEPP-spaarders:

1.  Het PEPP-overzicht wordt gratis verstrekt, jaarlijks opgesteld en bevat ten minste de volgende essentiële informatie voor de PEPP-spaarders en PEPP-gerechtigden, indien de PEPP-spaarder hier mee instemt:

Amendement    115

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de persoonsgegevens van de PEPP-spaarder, naam van de PEPP-aanbieder, informatie over pensioenprojecties, informatie over de opgebouwde pensioenaanspraken of het opgebouwde kapitaal, informatie over de bijdragen die de PEPP-spaarder of derde partijen hebben betaald en over de dekkingsgraad van de PEPP-regeling, waarvoor het bepaalde in artikel 39, lid 1, onder a), b), d), e), f) en h), van Richtlijn 2016/2341/EU van toepassing is, waarbij voor de toepassing van deze verordening "deelnemer" staat voor "PEPP-spaarder", de "IBPV" voor de "PEPP-aanbieder", de "pensioenregeling" voor de "PEPP-regeling" en de "bijdragende onderneming" voor derde partijen;

a)  de persoonsgegevens van de PEPP-spaarder, naam en contactgegevens van de PEPP-aanbieder, identificatie van de regeling van de PEPP-spaarder, informatie over pensioenprojecties, informatie over de opgebouwde pensioenaanspraken of het opgebouwde kapitaal, informatie over de bijdragen die de PEPP-spaarder of derde partijen hebben betaald en over de dekkingsgraad van de PEPP-regeling, waarvoor het bepaalde in artikel 39, lid 1, onder a), b), d), e), f) en h), van Richtlijn 2016/2341/EU van toepassing is, waarbij voor de toepassing van deze verordening "deelnemer" staat voor "PEPP-spaarder", de "IBPV" voor de "PEPP-aanbieder", de "pensioenregeling" voor de "PEPP-regeling" en de "bijdragende onderneming" voor derde partijen;

Amendement    116

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e bis)  een overzicht van de beginselen van het beleggingsbeleid van de PEPP-aanbieder, die nader worden omschreven in de aanvullende informatie overeenkomstig artikel 29, onder c), van de huidige verordening.

Motivering

De belangrijkste informatie met betrekking tot de beginselen van het beleggingsbeleid van de PEPP-aanbieder moet worden omschreven in het PEPP-overzicht; in de in artikel 29 omschreven aanvullende informatie kunnen nadere details worden opgenomen.

Amendement    117

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e ter)  informatie over de pensioenprojecties op basis van de onder b) vermelde pensioenleeftijd, met een waarschuwing dat die projecties kunnen verschillen van de uiteindelijke waarde van de ontvangen uitkeringen. Deze worden toegelicht op basis van economische scenario's, inclusief het meest realistische scenario en een ongunstig scenario, rekening houdend met de specifieke aard van de PEPP-regeling.

Amendement    118

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 1 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e quater)  informatie over de opgebouwde pensioenrechten of het opgebouwde pensioenkapitaal, rekening houdend met de specifieke aard van de PEPP-regeling;

Amendement    119

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – letter e quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e quinquies)  informatie over wat er gebeurt in het geval van het overlijden van de PEPP-spaarder of -begunstigde

Amendement    120

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Informatie te verstrekken aan PEPP-spaarders tijdens de fase vóór de pensionering en aan PEPP-gerechtigden tijdens de afbouwfase

Informatie te verstrekken aan PEPP-spaarders en -gerechtigden tijdens de fase vóór de pensionering en aan PEPP-gerechtigden tijdens de afbouwfase

Amendement    121

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  PEPP-spaarders ontvangen tijdens de fase vóór pensionering informatie zoals uiteengezet in artikel 42 van Richtlijn 2016/2341/EU.

1.  PEPP-spaarders en -gerechtigden ontvangen op verzoek van de spaarder of naar aanleiding van een rechterlijke beschikking, tijdens de fase vóór pensionering informatie zoals uiteengezet in artikel 42 van Richtlijn 2016/2341/EU. Deze informatie moet ten laatste één jaar voor de pensioenleeftijd worden verstrekt en onder andere betrekking hebben op het aanstaande begint van de afbouwfase en de mogelijke vormen van uitbetaling.

Amendement    122

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  beoordelen van het door de PEPP-aanbieders toegepaste governancesysteem, de door hen verrichte werkzaamheden, de voor solvabiliteitsdoeleinden gehanteerde waarderingsgrondslagen, de risico's en de risicobeheersystemen en hun kapitaalstructuur, -behoeften en -beheer;

a)  beoordelen van het door de PEPP-aanbieders toegepaste governancesysteem, de door hen verrichte werkzaamheden, de voor solvabiliteitsdoeleinden gehanteerde waarderingsgrondslagen, de risico's en de risicobeheersystemen, met inbegrip van de integratie van de risico's op het gebied van milieu, maatschappij en governance, en hun kapitaalstructuur, -behoeften en -beheer;

Amendement    123

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  overeenkomstig artikel 31 bis bij de PEPP-aanbieders informatie in te winnen aangaande milieu-, sociale en governancefactoren;

Amendement    124

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  met het oog op de "prudent person"-regel houden de PEPP-aanbieders rekening met het mogelijke langetermijneffect van beleggingsbeslissingen op milieu-, sociale en governancefactoren.

Amendement    125

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  beleggingen in derivaten zijn toegestaan voor zover deze instrumenten tot een vermindering van het beleggingsrisico bijdragen of een doeltreffend portefeuillebeheer vergemakkelijken. Die instrumenten worden op prudente basis gewaardeerd, met inachtneming van de onderliggende activa, en worden mede in aanmerking genomen bij de waardering van de activa van een PEPP-aanbieder. PEPP-aanbieders vermijden voorts een bovenmatig risico met betrekking tot één en dezelfde tegenpartij en tot andere derivatenverrichtingen;

Schrappen

Amendement    126

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  de activa worden niet belegd in een rechtsgebied dat door de Financiële Actiegroep (FATF) als niet-coöperatief rechtsgebied met een hoog risico is aangewezen;

f)  het is verboden te beleggen in een rechtsgebied dat door de Financiële Actiegroep (FATF) als niet-coöperatief rechtsgebied met een hoog risico is aangewezen;

Amendement    127

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  PEPP-aanbieders bieden PEPP-spaarders tot vijf beleggingsopties aan.

1.  PEPP-aanbieders bieden PEPP-spaarders ten minste het standaard-PEPP en/of verscheidene beleggingsopties aan.

Amendement    128

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De PEPP-spaarder kiest bij het afsluiten van de PEPP-overeenkomst voor een beleggingsoptie.

De PEPP-spaarder kiest bij het afsluiten van de PEPP-overeenkomst voor een van de verschillende beleggingsopties.

Amendement    129

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De PEPP-spaarder kan om de vijf jaar van opbouw in het PEPP kiezen voor een andere beleggingsoptie.

1.  De voorwaarden voor de aanpassing van de beleggingsoptie worden opgenomen in de PEPP-overeenkomst. De PEPP-spaarder kan hoe dan ook om de vijf jaar van opbouw in het PEPP kiezen voor een andere beleggingsoptie.

Motivering

PEPP-spaarders moeten elke vijf jaar of zelfs eerder indien toegestaan op grond van hun PEPP-overeenkomst, van beleggingsoptie kunnen wisselen.

Amendement    130

Voorstel voor een verordening

Artikel 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 37

Artikel 37

Standaardbeleggingsoptie

Standaardbeleggingsoptie

1.  De standaardbeleggingsoptie biedt de PEPP-spaarder kapitaalbescherming, op basis van een risicolimiteringstechniek die een veilige beleggingsstrategie oplevert.

1.  Bij de standaardoptie garandeert de PEPP-aanbieder de PEPP-spaarder dat het aan het begin van de afbouwfase gecumuleerde kapitaal ten minste gelijk is aan de betaalde bijdragen, inclusief alle kosten en vergoedingen, en nadat met inflatie rekening is gehouden overeenkomstig de toepasselijke index, met een maximale gemiddelde jaarlijkse inflatie van 4 %. De standaardbeleggingsoptie is een simpel en veilig product, dat in elke lidstaat eenvoudig kan worden begrepen en aangeschaft, onder andere via digitale kanalen.

2.  Dankzij kapitaalbescherming kan de PEPP-spaarder het belegde kapitaal recupereren.

2.  Dankzij kapitaalbescherming kan de PEPP-spaarder middels een kapitaalgarantie het belegde kapitaal, met inbegrip van vergoedingen, kosten en inflatiecompensatie, recupereren.

Amendement    131

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Indien PEPP-aanbieders alternatieve beleggingsopties aanbieden, is ten minste één van die opties een voor de PEPP-spaarder kostenefficiënte beleggingsoptie.

1.  Indien PEPP-aanbieders alternatieve beleggingsopties aanbieden, bieden zij allemaal de PEPP-spaarder een standaardoptie.

Amendement    132

Voorstel voor een verordening

Artikel 42 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

PEPP-aanbieders kunnen PEPP's aanbieden met een optie om het risico van biometrische risico's te dekken. Voor de toepassing van deze verordening zijn "biometrische risico's" risico's in verband met levensverwachting, arbeidsongeschiktheid en overlijden.

PEPP-aanbieders nemen een garantie op met betrekking tot het belegde kapitaal voor overlijden en blijvende arbeidsongeschiktheid van de PEPP-spaarder tijdens de opbouwfase.

Motivering

Omschrijving van de term is verplaatst naar artikel 2.

Amendement    133

Voorstel voor een verordening

Artikel 45 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De overstapdienst kan worden aangeboden door PEPP-aanbieders gevestigd in dezelfde lidstaat (binnenlandse overstap) of in verschillende lidstaten (grensoverschrijdende overstap).

De voorwaarden voor het wisselen van PEPP-aanbieder worden opgenomen in de PEPP-overeenkomst. De PEPP-spaarder kan hoe dan ook om de vijf jaar van opbouw in het PEPP kiezen voor een andere beleggingsoptie.

Amendement    134

Voorstel voor een verordening

Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Binnen twee werkdagen na de ontvangst van de in lid 2 bedoelde toestemming verzoekt de ontvangende PEPP-aanbieder de overdragende PEPP-aanbieder, indien de door de PEPP-spaarder verleende toestemming daarin voorziet, de volgende taken uit te voeren:

3.  Binnen vijf werkdagen na de ontvangst van het in lid 2 bedoelde verzoek van de PEPP-spaarder verzoekt de ontvangende PEPP-aanbieder de overdragende PEPP-aanbieder, indien het verzoek van de PEPP-spaarder daarin voorziet, de volgende taken uit te voeren:

a)  aan de ontvangende PEPP-aanbieder en, indien de PEPP-spaarder daar uitdrukkelijk om heeft verzocht, aan de PEPP-spaarder een lijst toezenden van de bestaande bedragen die worden overgedragen;

a)  aan de ontvangende PEPP-aanbieder en, indien de PEPP-spaarder daar uitdrukkelijk om heeft verzocht, aan de PEPP-spaarder een lijst toezenden van de bestaande bedragen die worden overgedragen;

b)   op de door de PEPP-spaarder bepaalde datum enig overblijvend positief saldo naar de bij de ontvangende PEPP-aanbieder geopende of aangehouden PEPP-rekening overbrengen; alsmede

(b)  vanaf de door de PEPP-spaarder bepaalde datum enig overblijvend positief saldo naar de bij de ontvangende PEPP-aanbieder aangehouden PEPP-rekening overbrengen; alsmede

c)   op de door de PEPP-spaarder bepaalde datum de bij de overdragende PEPP-aanbieder aangehouden PEPP-rekening opheffen.

c)  vanaf de door de PEPP-spaarder bepaalde datum de bij de overdragende PEPP-aanbieder aangehouden PEPP-rekening opheffen.

Amendement    135

Voorstel voor een verordening

Artikel 48 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De totale vergoedingen en kosten die de overdragende PEPP-aanbieder de PEPP-spaarder berekent voor het afsluiten van de bij hem aangehouden PEPP-rekening, zijn beperkt tot maximaal 1,5 % van het aan de ontvangende PEPP-aanbieder overgedragen positieve saldo.

3.  De totale vergoedingen en kosten die de overdragende PEPP-aanbieder de PEPP-spaarder berekent voor het afsluiten van de bij hem aangehouden PEPP-rekening, zijn beperkt tot maximaal 0,5 % van het aan de ontvangende PEPP-aanbieder overgedragen positieve saldo. De Commissie onderzoekt of moet worden afgezien van een vergoeding voor het wisselen van aanbieder als stimulans om het PEPP-product te promoten.

Amendement    136

Voorstel voor een verordening

Artikel 48 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Eventuele vergoedingen en kosten die de overdragende of de ontvangende PEPP-aanbieder aan de PEPP-spaarder berekent voor krachtens artikel 46 verleende diensten niet zijnde de in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel bedoelde diensten, zijn redelijk en in overeenstemming met de daadwerkelijke kosten die door de PEPP-aanbieder in kwestie zijn gemaakt.

4.  In het kader van het overstapproces zijn de diensten van de ontvangende PEPP-aanbieder gratis.

Amendement    137

Voorstel voor een verordening

Artikel 50 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

PEPP-aanbieders stellen de volgende informatie over de overstapdienst beschikbaar voor PEPP-spaarders:

Ontvangende PEPP-aanbieders stellen de volgende informatie over de overstapdienst beschikbaar voor PEPP-spaarders:

Amendement    138

Voorstel voor een verordening

Artikel 51 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Bij die voorwaarden kan het met name gaan om het vaststellen van de pensioenleeftijd, een verplichte koppeling tussen het bereiken van de pensioenleeftijd en de start van de afbouwfase, een minimumperiode van deelname aan een PEPP-regeling, een maximumperiode vóór het bereiken van de pensioenleeftijd voor het toetreden tot een PEPP-regeling, alsmede om voorwaarden voor terugbetaling vóór de pensioenleeftijd in geval van bijzondere tegenspoed.

2.  Bij die voorwaarden gaat het met name om het vaststellen van de pensioenleeftijd, een verplichte koppeling tussen het bereiken van de pensioenleeftijd en de start van de afbouwfase, een minimumperiode van deelname aan een PEPP-regeling, een maximumperiode vóór het bereiken van de pensioenleeftijd voor het toetreden tot een PEPP-regeling, alsmede om voorwaarden voor terugbetaling vóór de pensioenleeftijd in geval van bijzondere tegenspoed.

Amendement    139

Voorstel voor een verordening

Artikel 52 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  PEPP-aanbieders kunnen PEPP-spaarders een of meer van de volgende vormen van uitbetaling beschikbaar stellen:

1.  PEPP-aanbieders stellen PEPP-spaarders een of meer van de volgende vormen van uitbetaling beschikbaar:

Amendement    140

Voorstel voor een verordening

Artikel 52 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De keuze van de vorm van uitbetaling voor de afbouwfase wordt gemaakt door PEPP-spaarders bij het afsluiten van een PEPP-overeenkomst en kan nadien, voor zover van toepassing, eens in de vijf jaar worden aangepast tijdens de opbouwfase.

2.  De keuze van de vorm van uitbetaling voor de afbouwfase wordt gemaakt door PEPP-spaarders bij het afsluiten van een PEPP-overeenkomst en kan nadien eens in de vijf jaar en tijdens het laatste jaar van de opbouwfase worden aangepast. Deze overstapmogelijkheid dient gratis te zijn.

Motivering

De consument moet tijdens het laatste jaar van de opbouwfase de mogelijkheid hebben om zijn keuze voor de afbouwfase te wijzigen.

Amendement    141

Voorstel voor een verordening

Artikel 52 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Wanneer de lidstaten niet voorzien in een verplichte koppeling tussen het bereiken van de pensioenleeftijd en de start van de afbouwfase, bieden PEPP-aanbieders PEPP-spaarders de optie om het begin van de afbouwfase uit te stellen tot een na het bereiken van de pensioenleeftijd gelegen datum.

Motivering

Cliënten moeten hun PEPP kunnen aanspreken op een later tijdstip na hun pensionering.

Amendement    142

Voorstel voor een verordening

Artikel 52 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  Voor wat betreft de standaardbeleggingsoptie is een minimum van 25 % aan uitbetalingen in de vorm van annuïteiten verplicht.

Amendement    143

Voorstel voor een verordening

Artikel 52 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 quater.  Mits de totale waarde van de op de PEPP-rekening opgebouwde activa bij aanvang van de afbouwfase een door elke lidstaat vast te stellen en jaarlijks te herzien bedrag niet overschrijdt, heeft de PEPP-spaarder het recht de PEPP-rekening te liquideren en de activa als vast bedrag te laten uitbetalen.

Motivering

De verordening dient in de mogelijkheid te voorzien om PEPP's te liquideren in de vorm van uitbetaling van een vast bedrag bij pensionering.

Amendement    144

Voorstel voor een verordening

Artikel 53 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De bevoegde autoriteit van de PEPP-aanbieder houdt doorlopend toezicht op de naleving van deze verordening. Zij is ook verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de verplichtingen die zijn neergelegd in het reglement of in de statuten van de PEPP-aanbieder, en op de toereikendheid van diens regelingen en organisatie voor de bij het aanbieden van een PEPP uit te voeren taken.

1.  De bevoegde autoriteit van de lidstaat van vestiging van de PEPP-aanbieder houdt doorlopend toezicht op de naleving van deze verordening. Zij is ook verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de verplichtingen die zijn neergelegd in het reglement of in de statuten van de PEPP-aanbieder, en op de toereikendheid van diens regelingen en organisatie voor de bij het aanbieden van een PEPP uit te voeren taken.

 

In afwijking van lid 1 houdt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van vestiging van de PEPP-aanbieder en de PEPP-distributeur doorlopend toezicht op de naleving van hoofdstuk IV van deze verordening door de aanbieder en de distributeur van het PEPP.

Motivering

Dit amendement is erop gericht wettelijke zekerheid te bieden ten aanzien van de verantwoordelijkheid van de nationale bevoegde autoriteit voor het continue toezicht op PEPP-aanbieders en -distributeurs in grensoverschrijdende situaties, in het bijzonder ten aanzien van de distributieregels en informatievereisten zoals uiteengezet in hoofdstuk IV van de verordening.

Amendement    145

Voorstel voor een verordening

Artikel 63 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening maakt de Commissie een evaluatie van deze verordening en dient zij, na overleg met EIOPA, een verslag met de belangrijkste bevindingen in bij het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Om de vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening maakt de Commissie een evaluatie van deze verordening en dient zij, na overleg met EIOPA, een verslag met de belangrijkste bevindingen in bij het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité. De Commissie raadpleegt bij het opstellen van dit verslag ook de nationale bevoegde autoriteiten.

Amendement    146

Voorstel voor een verordening

Artikel 63 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening maakt de Commissie een evaluatie van deze verordening en dient zij, na overleg met EIOPA, een verslag met de belangrijkste bevindingen in bij het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité.

 

Deze specifieke evaluatie gaat met name in op de toegevoegde waarde van het PEPP bij het dichten van de pensioenkloof en de toegevoegde waarde voor langetermijnbeleggingen. Meer in het bijzonder biedt de evaluatie informatie op basis waarvan kan worden geverifieerd of het creëren van een PEPP-markt er daadwerkelijk toe heeft bijgedragen dat meer Europese burgers toegang hebben tot adequate pensioenen.

Amendement    147

Voorstel voor een verordening

Artikel 63 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De Commissie stelt een panel in van relevante belanghebbenden om de ontwikkeling en de uitvoering van het PEPP permanent te monitoren. Dit panel omvat ten minste vertegenwoordigers van Eiopa, de nationale toezichthouders, de sector en de consument alsook onafhankelijke deskundigen, waaronder ten minste één deskundige op het gebied van milieu-, sociale en governancefactoren. EIOPA treedt op als het secretariaat van het panel.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)

Document- en procedurenummers

COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ECON

11.9.2017

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

EMPL

11.9.2017

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Heinz K. Becker

3.10.2017

Behandeling in de commissie

25.4.2018

19.6.2018

 

 

Datum goedkeuring

28.6.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

35

4

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Siôn Simon, Marita Ulvskog

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Maria Arena, Georges Bach, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Edouard Martin, Ivari Padar, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE ADVISERENDE COMMISSIE

35

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke

4

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

2

0

EFDD

Laura Agea, Tiziana Beghin

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (6.7.2018)

aan de Commissie economische en monetaire zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een pan‑Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Rapporteur voor advies: Birgit Collin-Langen

BEKNOPTE MOTIVERING

Rapporteur begroet het initiatief van de Commissie voor een pan-Europees pensioenproduct, alsmede de achterliggende gedachte om de Europese burger te stimuleren regelingen voor zijn persoonlijke pensioen te treffen. Gezien de demografische verandering is het in het algemeen belang de effecten daarvan op het pensioenbeleid in de afzonderlijke lidstaten op te vangen en tijdig particuliere spaarmaatregelen te initiëren. Dit geldt vooral voor de jongere generaties en de mensen met een gering inkomen.

Op dit moment is er geen interne markt voor persoonlijke pensioenen. In een aantal lidstaten worden momenteel nauwelijks of geen persoonlijke pensioenproducten aangeboden. En daar waar wel nationale markten voor dit soort producten bestaan, zijn deze sterk gefragmenteerd. Het is niet mogelijk een product naar een andere lidstaat mee te nemen of een pensioenproduct grensoverschrijdend in een andere lidstaat te kopen en daarbij belastingvoordelen te ontvangen. Een gestandaardiseerd, pan-Europees product zou hier iets aan kunnen doen. Het voorstel voor een verordening bevat geëigende en passende oplossingen voor het uitfaseren van de bestaande belemmeringen voor het grensoverschrijdend kopen, of naar een andere lidstaat meenemen, van pensioenproducten. Het voorstel is proportioneel, want hoewel de markten voor persoonlijk pensioenproducten aan de regelgeving van de lidstaten onderworpen zijn, kunnen de belemmeringen voor het naar een andere lidstaat meenemen van een product niet door slechts één lidstaat worden geëlimineerd.

Doel is het te komen tot een vrijwillig, eenvoudig, veilig, transparant, gebruikersvriendelijk en gunstig pensioenproduct.

Het idee van een pan-Europees meeneembaar pensioenproduct kan alleen slagen als aan al deze voorwaarden wordt voldaan.

Een PEPP is een product voor de oudedagsvoorziening. Dit aspect krijgt alleen invulling indien sprake is van een pensioen tot het overlijden in de regel in de afbouwfase.

Een conditio sine qua non voor het PEPP is de steun van de lidstaten. Het zijn immers alleen de lidstaten die voor een PEPP dezelfde fiscale prikkels en dezelfde preferentiële fiscale behandeling kunnen creëren als voor vergelijkbare nationale producten.

Met het oog op het waarborgen van een hoog niveau van consumentenbescherming worden meerdere wijzigingen en preciseringen voorgesteld:

Te verstrekken informatie: Voorgesteld wordt de regels met betrekking tot reclame en precontractuele informatie (PEPP KID) in deze verordening op te nemen en de verwijzing naar Verordening (EU) nr. 1286/2014 (de PRIIP-verordening) te schrappen. Dit zorgt voor meer duidelijkheid en vergroot de rechtszekerheid.

Meeneembaarheid: Rapporteur juicht het ambitieuze doel toe dat PEPP's in alle lidstaten aangeboden zouden moeten worden. De termijn hiervoor lijkt wel te krap, en rapporteur stelt dan ook voor de termijn voor het aanbieden van compartimenten te verlengen tot vijf jaar. Verder wordt wat compartimenten betreft de invoering van partnerschappen voorgesteld, die de aanbieders van PEPP's moeten helpen bij het in alle lidstaten aanbieden van de producten in kwestie.

Beleggingsopties: Rapporteur is voorstander van een eenvoudig, veilig, transparant, verbruikersvriendelijk en gunstig pensioenproduct. Bij de standaardopties moet het mogelijk zijn het contract zonder advies te sluiten. Veel consumenten beschikken over onvoldoende kennis om een besluit met zo verstrekkende financiële gevolgen te treffen. Om ervoor te zorgen dat consumenten te allen tijde een besluit met kennis van zake nemen, wordt een beslissingsboom ingevoerd. Deze door EIOPA te ontwikkelen beslissingsboom moet echter geen aanbeveling vormen. Met behulp van de beslissingsboom moet worden vastgesteld of een PEPP in het algemeen de juiste pensioenkeuze voor de klant in kwestie is. Daarnaast dient de beslissingsboom om de verschillende varianten van de standaardoptie inzichtelijk te maken, zodat de klant zich op de hoogte kan stellen van de verschillen en een zakenkundig besluit kan nemen.

Bij de beleggingsoptie moet de spaarder de garantie hebben dat zijn gespaarde kapitaal aan het begin van de afbouwfase ten minste gelijk is aan de ingelegde bedragen inclusief alle kosten en vergoedingen.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  Ouderdomspensioenen vormen een essentieel onderdeel van het inkomen van gepensioneerden en voor veel mensen maakt een toereikende pensioenvoorziening het verschil tussen een waardige oude dag en armoede. Deze pensioenen vormen een eerste voorwaarde voor het uitoefenen van de grondrechten die zijn neergelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met inbegrip van de rechten van ouderen als bedoeld in artikel 25, waarin het volgende is bepaald: "De Unie erkent en eerbiedigt het recht van ouderen om een waardig en zelfstandig leven te leiden en aan het maatschappelijk en cultureel leven deel te nemen". De Unie erkent verder de rechten die zijn verankerd in de aanbeveling van het Comité van ministers van de Raad van Europa aan de lidstaten betreffende de bevordering van de mensenrechten van ouderen1 bis.

 

_________________

 

1 bis Aanbeveling CM/Rec(2014)2 van het Comité van ministers van de Raad van Europa aan de lidstaten betreffende de bevordering van de mensenrechten van ouderen.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 ter)  Een aanzienlijk deel van de ouderdomspensioenen wordt uit hoofde van publieke regelingen verstrekt. Om die reden bestaat er een rechtstreeks verband tussen de nationale pensioenstelsels en de duurzaamheid van de overheidsfinanciën. Niettegenstaande de in de Verdragen vastgelegde exclusieve nationale bevoegdheid voor de organisatie van pensioenstelsels zijn toereikende inkomens en financieel duurzame nationale pensioenstelsels van vitaal belang voor de stabiliteit van de Unie in haar geheel. De overheveling van meer spaargelden van Europese burgers van kas- en bankdeposito's naar beleggingsproducten voor de lange termijn, zoals vrijwillige pensioenregelingen, zou voordelen kunnen opleveren voor de individuele burgers (in de vorm van een hoger rendement en een beter pensioen) en voor de bredere economie.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 quater)  De Unie wordt geconfronteerd met een aantal uitdagingen, waaronder demografische vraagstukken die voortvloeien uit de vergrijzing van Europa. Daarnaast vinden er radicale veranderingen plaats in loopbaanpatronen, de arbeidsmarkt en de verdeling van de welvaart, niet in de laatste plaats als gevolg van de digitale revolutie. Tegelijkertijd wordt het steeds duidelijker dat de nationale zekerheidsstelsels niet zijn afgestemd op een gemondialiseerde kenniseconomie met open grenzen, arbeidsmobiliteit en migratie. Er zijn te veel mensen die niet of op ontoereikende wijze onder de traditionele nationale pensioenstelsels vallen, onder wie vrouwen, jongeren, migranten, laaggeschoolden, zelfstandigen en werknemers met atypische arbeidsovereenkomsten.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 quinquies)  Naar verwachting zal het aandeel van de op omslag gebaseerde overheidspensioenen van de eerste pijler in het vervangingspercentage afnemen. Dit zou deels kunnen worden gecompenseerd door opgebouwde pensioenrechten in het kader van regelingen met kapitaaldekking van de tweede pijler. Een goed ontwikkelde derde pijler levert echter een aanzienlijke bijdrage aan het verbeteren van de toereikendheid en duurzaamheid van de bestaande nationale pensioenstelsels. Het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) dient de markt voor individuele pensioenproducten in de hele Unie derhalve aan te vullen en te versterken.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  Een verdieping van de interne markt voor pensioenproducten door het aanpakken van grensoverschrijdende obstakels zou voor meer concurrentie zorgen, waardoor de consumenten in het genot komen van kwalitatief hoogwaardiger producten tegen lagere prijzen, terwijl producenten schaalvoordelen kunnen behalen. Zelfs lidstaten met een gunstige demografische ontwikkeling en goed gefinancierde pensioenstelsels zouden daardoor profiteren van een beter functionerende interne markt voor pensioenproducten.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 ter)  Het voorstel voor een verordening maakt de invoering mogelijk van een pensioenproduct dat, zo veel als mogelijk, eenvoudig, veilig, redelijk geprijst, transparant, klantvriendelijk en in de hele EU meeneembaar zal zijn, en complementair aan de bestaande stelsels in de lidstaten.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Momenteel wordt de werking van de interne markt voor persoonlijke pensioenen belemmerd door de hoge mate van fragmentatie tussen de nationale markten en de beperkte mate van meeneembaarheid van persoonlijke pensioenproducten. Dit kan het moeilijk maken voor natuurlijke personen om gebruik te maken van hun fundamentele vrijheden. Zo kunnen zij verhinderd worden een baan te nemen of met pensioen te gaan in een andere lidstaat. Bovendien wordt de mogelijkheid voor aanbieders om de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten te gebruiken, belemmerd door het gebrek aan standaardisatie van bestaande persoonlijke pensioenproducten.

(3)  Momenteel functioneert de interne markt voor persoonlijke pensioenen niet soepel. In een aantal lidstaten is er nog geen markt voor pensioenproducten. In andere lidstaten zijn wel particuliere pensioenproducten beschikbaar, maar er is sprake van een hoge mate van fragmentatie tussen de nationale markten. Het gevolg is dat persoonlijke pensioenproducten slechts in beperkte mate meeneembaar zijn. Dit kan het moeilijk maken voor natuurlijke personen om gebruik te maken van hun fundamentele vrijheden. Zo kunnen zij verhinderd worden een baan te nemen of met pensioen te gaan in een andere lidstaat. Bovendien wordt de mogelijkheid voor aanbieders om de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten te gebruiken, belemmerd door het gebrek aan standaardisatie van bestaande persoonlijke pensioenproducten.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Zoals aangekondigd in het actieplan van de Commissie over de opbouw van een kapitaalmarktenunie28, in september 2015, zal de Commissie “beoordelen of een beleidskader noodzakelijk is om te komen tot een succesvolle Europese markt voor eenvoudige, efficiënte en concurrerende individuele pensioenen, en zij zal nagaan of EU-wetgeving noodzakelijk is om deze markt te ondersteunen of een EU-beleidskader met het oog op een succesvolle Europese markt voor eenvoudige, efficiënte en concurrerende persoonlijke pensioenen noodzakelijk is en of deze markt met EU-wetgeving moet worden ondersteund.”

Schrappen

__________________

 

28 Actieplan voor de opbouw van een kapitaalmarktenunie, Europese Commissie, 30 september 2015 COM(2015) 468 final.

 

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  In zijn conclusies van 28 juni 201630 heeft de Europese Raad opgeroepen tot "snelle en vastberaden vooruitgang om te zorgen voor een gemakkelijker toegang tot financiering voor bedrijven en om investeringen in de reële economie te ondersteunen door vaart te zetten achter de agenda voor de kapitaalmarktenunie".

Schrappen

__________________

 

30 Conclusies van de Europese Raad van 28 juni 2016, EUCO 26/16, punt 11.

 

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  In haar Mededeling van 14 september 2016 Kapitaalmarktenunie – Versnellen van de hervorming31 heeft de Commissie aangekondigd voorstellen te zullen "bekijken voor een eenvoudig, efficiënt en concurrerend persoonlijk pensioenproduct van de EU [...]. Opties die worden bekeken zijn onder meer een mogelijk wetgevingsvoorstel dat in 2017 zou kunnen worden ingediend."

Schrappen

__________________

 

31 COM(2016) 601 final, blz. 4.

 

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  De Commissie heeft in haar Mededeling over de tussentijdse evaluatie van het actieplan kapitaalmarktenunie32 aangekondigd te zullen komen met “wetgevingsvoorstel over een pan-Europees Persoonlijk Pensioen Product (PEPP) (eind juni 2017). Hiermee zullen de fundamenten worden gelegd voor een veiligere, kostenefficiëntere en transparantere markt voor betaalbaar en vrijwillig individueel pensioensparen dat op een pan-Europese schaal kan worden beheerd. Dit zal helpen tegemoet te komen aan de behoeften van mensen die de toereikendheid van hun pensioenvoorzieningen willen versterken, de demografische uitdaging adresseren, een aanvulling zijn op de bestaande pensioenproducten en -regelingen, en de kostenefficiëntie ondersteunen van individuele pensioenen door goede kansen te bieden voor langetermijnbeleggingen voor individuele pensioenen.”.

Schrappen

__________________

 

32 COM(2017) 292 final, blz. 6.

 

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Onder de persoonlijke pensioenproducten zal de ontwikkeling van een PEPP tot het vermeerderen van de keuzes voor pensioensparen bijdragen en een EU-markt voor PEPP-aanbieders instellen. Huishoudens zullen over betere opties kunnen beschikken om hun pensioendoelstellingen te bereiken.

(10)  Onder de persoonlijke pensioenproducten zal de ontwikkeling van een PEPP tot het vermeerderen van de keuzes voor pensioensparen bijdragen en een EU-markt voor PEPP-aanbieders instellen. Huishoudens zullen over aanvullende opties kunnen beschikken om hun pensioendoelstellingen te bereiken.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis)  Onzekere banen en veranderingen in de wetgeving resulteren in steeds verder dalende pensioenen. Het is tegen deze achtergrond met name voor de jonge generaties en mensen met een laag inkomen bijzonder belangrijk ervoor te kunnen zorgen dat hun levensstandaard op hun oude dag op peil blijft. Dit betekent dat PEPP's met name voor deze groepen aantrekkelijk en toegankelijk moeten zijn.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 ter)  Financiële voorlichting kan bijdragen tot meer inzicht en bewustzijn van de door huishoudens gemaakte spaarkeuzes op het gebied van vrijwillige individuele pensioenregelingen. Spaarders moeten ook daadwerkelijk in de gelegenheid worden gesteld om volledig inzicht te krijgen in de risico's en kenmerken van een pan-Europees product.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Een wetgevend kader voor een PEPP zal de basis leggen voor een succesvolle markt voor betaalbare en vrijwillige pensioengerelateerde beleggingen die op pan-Europese schaal kan worden beheerd. Door de bestaande pensioenproducten en -regelingen aan te vullen, zal het bijdragen tot het voorzien in de behoeften van mensen die de toereikendheid van hun pensioenbesparingen willen vermeerderen, het oppakken van de demografische uitdaging en het beschikbaar stellen van een krachtige nieuwe bron van privaat kapitaal voor langetermijninvesteringen. Dit kader vervangt of harmoniseert geen bestaande nationale persoonlijk pensioenregelingen.

(11)  Een wetgevend kader voor een PEPP zal de basis leggen voor een succesvolle markt voor betaalbare en vrijwillige pensioengerelateerde beleggingen die op pan-Europese schaal kan worden beheerd. Door de bestaande wettelijke en bedrijfspensioenregelingen en pensioenproducten aan te vullen, zal het bijdragen tot het voorzien in de behoeften van mensen die de toereikendheid van hun pensioenbesparingen willen vermeerderen, het oppakken van de demografische uitdaging en het beschikbaar stellen van een krachtige nieuwe bron van privaat kapitaal voor langetermijninvesteringen. Dit kader vervangt of harmoniseert geen bestaande nationale persoonlijkpensioenregelingen, noch doet het afbreuk aan bestaande nationale wettelijke en bedrijfspensioenregelingen en pensioenproducten. Het PEPP houdt direct noch indirect verband met het beroep of de arbeidsstatus van de PEPP-spaarder.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis)  Dit wetgevend kader mag geen grenzen stellen aan de verplichting van de lidstaten om te voorzien in een toereikend overheidspensioen.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  De verordening harmoniseert een reeks kernkenmerken voor het PEPP, die betrekking hebben op sleutelelementen zoals distributie, beleggingsbeleid, overstap naar een andere aanbieder of grensoverschrijdend aanbod en grensoverschrijdende meeneembaarheid. De harmonisatie van deze kernkenmerken zal het gelijk speelveld voor aanbieders van persoonlijke pensioenen in het algemeen verbeteren en tot het stimuleren van de voltooiing van de kapitaalmarktenunie en de integratie van de interne markt voor persoonlijke pensioenen bijdragen. Zij zal leiden tot het creëren van een grotendeels gestandaardiseerd pan-Europees product dat in alle lidstaten beschikbaar is, waardoor de consument de mogelijkheid krijgt om ten volle gebruik te maken van de interne markt door zijn pensioenrechten naar het buitenland over te dragen en er een bredere keuze zal komen uit verschillende soorten aanbieders, inclusief op een grensoverschrijdende manier. Als gevolg van minder belemmeringen voor het verlenen van pensioendiensten over de grenzen, zal een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct de concurrentie tussen aanbieders op pan-Europese basis vermeerderen en schaalvoordelen creëren waarvan de spaarders zouden moeten profiteren.

(12)  De verordening harmoniseert een reeks kernkenmerken voor het PEPP, die betrekking hebben op sleutelelementen zoals distributie, contracten, beleggingsbeleid, overstap naar een andere aanbieder of grensoverschrijdend aanbod en grensoverschrijdende meeneembaarheid. De harmonisatie van deze kernkenmerken zal het gelijk speelveld voor aanbieders van persoonlijke pensioenen in het algemeen verbeteren en tot het stimuleren van de voltooiing van de kapitaalmarktenunie en de integratie van de interne markt voor persoonlijke pensioenen bijdragen. Zij zal leiden tot het creëren van een grotendeels gestandaardiseerd pan-Europees product dat in alle lidstaten beschikbaar is, waardoor de consument de mogelijkheid krijgt om ten volle gebruik te maken van de interne markt door zijn pensioenrechten naar het buitenland over te dragen en er een bredere keuze zal komen uit verschillende soorten aanbieders, inclusief op een grensoverschrijdende manier. Als gevolg van minder belemmeringen voor het verlenen van pensioendiensten over de grenzen, zal een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct de concurrentie tussen aanbieders op pan-Europese basis vermeerderen en schaalvoordelen creëren waarvan de spaarders zouden moeten profiteren.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis)  De EIOPA moet bij het verlenen van een vergunning voor een PEPP het bepaalde in deze verordening in acht nemen. Een vergunning mag nooit met terugwerkende kracht worden verleend.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  PEPP-aanbieders moeten toegang hebben tot de gehele Uniemarkt met één enkele productvergunning afgegeven door de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen ("EIOPA"), op basis van één enkele regelgeving.

(14)  PEPP-aanbieders moeten toegang hebben tot de gehele Uniemarkt met één enkele productvergunning afgegeven door de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen ("Eiopa"), op basis van één enkele regelgeving en in samenwerking met de nationale bevoegde autoriteiten. De vergunning waarborgt dat alleen veilige, geteste beleggingsproducten die als PEPP's worden beschreven op de markt worden aangeboden. De EIOPA controleert de contractvoorwaarden van PEPP's om ervoor te zorgen dat het bepaalde in deze verordening in acht wordt genomen.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Om te zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en effectieve consumentenbescherming, moeten de lidstaat van herkomst en de lidstaat van ontvangst nauw met elkaar samenwerken bij de handhaving van de in deze verordening vastgestelde verplichtingen. Indien PEPP-aanbieders en -distributeurs in verschillende lidstaten opereren onder de vrijheid van dienstverrichting moet de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst verantwoordelijk zijn voor het zorgen voor naleving van de in deze verordening vastgestelde verplichtingen wegens haar nauwere banden met de PEPP-aanbieder. Om een rechtvaardige verdeling van verantwoordelijkheden tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst en de lidstaat van ontvangst te waarborgen, moet de bevoegde autoriteit van een lidstaat van ontvangst, als deze vaststelt dat er op haar grondgebied verplichtingen niet worden nageleefd, de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst daarvan in kennis stellen, die dan verplicht moet worden de aangewezen maatregelen te nemen. Bovendien moet de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst in staat zijn te interveniëren als de lidstaat van herkomst nalaat de nodige actie te ondernemen of als de actie ontoereikend is.

(16)  Om te zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en effectieve consumentenbescherming, moeten de lidstaat van herkomst en de lidstaat van ontvangst van de aanbieders en distributeurs van PEPP's nauw met elkaar samenwerken bij de handhaving van de in deze verordening vastgestelde verplichtingen. Indien PEPP-aanbieders en -distributeurs in verschillende lidstaten opereren onder de vrijheid van dienstverrichting moet de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst verantwoordelijk zijn voor het zorgen voor naleving van de in deze verordening vastgestelde verplichtingen wegens haar nauwere banden met de PEPP-aanbieder. Om een rechtvaardige verdeling van verantwoordelijkheden tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst en de lidstaat van ontvangst te waarborgen, moet de bevoegde autoriteit van een lidstaat van ontvangst, als deze vaststelt dat er op haar grondgebied verplichtingen niet worden nageleefd, de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst daarvan in kennis stellen, die dan verplicht moet worden de aangewezen maatregelen te nemen. Bovendien moet de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst in staat zijn te interveniëren als de lidstaat van herkomst nalaat de nodige actie te ondernemen of als de actie ontoereikend is.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  In geval van de vestiging van een bijkantoor of van een permanente aanwezigheid in een andere lidstaat is het aangewezen de verantwoordelijkheid voor de handhaving te verdelen over de lidstaat van herkomst en de lidstaat van ontvangst. Terwijl de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst verantwoordelijk moet blijven voor de naleving van de verplichtingen die betrekking hebben op het gehele bedrijf — zoals de regels betreffende beroepsvereisten — op grond van dezelfde regels als die welke van toepassing zijn op de dienstverlening, moet de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de handhaving van de regels inzake informatievereisten en gedragsregels met betrekking tot de diensten die op haar grondgebied worden geleverd. Indien de bevoegde autoriteit van een land van ontvangst echter merkt dat er op haar grondgebied niet wordt voldaan aan verplichtingen met betrekking waartoe deze richtlijn geen verantwoordelijkheid toekent aan de lidstaat van ontvangst, vereist een nauwe samenwerking dat die autoriteit de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst daarvan in kennis stelt zodat deze laatste de aangewezen maatregelen neemt. Dit is met name het geval bij schendingen van de regels inzake betrouwbaarheid, beroepskennis en vakbekwaamheidsvereisten. Bovendien moet, met het oog op het beschermen van consumenten, de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst het recht hebben te interveniëren als de lidstaat van herkomst nalaat de aangewezen maatregelen te nemen of als de genomen maatregelen niet volstaan.

(17)  In geval van de vestiging van een bijkantoor of van een permanente aanwezigheid in een andere lidstaat is het aangewezen de verantwoordelijkheid voor de handhaving te verdelen over de lidstaat van herkomst en de lidstaat van ontvangst. Terwijl de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst verantwoordelijk moet blijven voor de naleving van de verplichtingen die betrekking hebben op het gehele bedrijf – zoals de regels betreffende beroepsvereisten – op grond van dezelfde regels als die welke van toepassing zijn op de dienstverlening, moet de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de handhaving van de regels inzake informatievereisten, reclame en gedragsregels met betrekking tot de diensten die op haar grondgebied worden geleverd. Indien de bevoegde autoriteit van een land van ontvangst echter merkt dat er op haar grondgebied niet wordt voldaan aan verplichtingen met betrekking waartoe deze verordening geen verantwoordelijkheid toekent aan de lidstaat van ontvangst, vereist een nauwe samenwerking dat die autoriteit de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst daarvan in kennis stelt zodat deze laatste de aangewezen maatregelen neemt. Dit is met name het geval bij schendingen van de regels inzake betrouwbaarheid, beroepskennis en vakbekwaamheidsvereisten. Bovendien moet, met het oog op het beschermen van consumenten, de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst het recht hebben te interveniëren als de lidstaat van herkomst nalaat de aangewezen maatregelen te nemen of als de genomen maatregelen niet volstaan.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 bis)  PEPP-spaarders moeten het recht hebben een PEPP in een andere lidstaat dan de lidstaat waar zij wonen te verwerven of te kopen, en moeten het recht hebben tegelijkertijd in meer dan één compartiment te sparen, terwijl op een PEPP de fiscale prikkels van toepassing moeten zijn van de lidstaat waar de PEPP-spaarder woont, teneinde fiscaal misbruik in verband met verschillen in de nationale belastingstelsels te voorkomen.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 bis)  De intrekking van de PEPP-vergunning door EIOPA laat alle verplichtingen van de PEPP-aanbieder jegens de PEPP-spaarder of de PEPP-begunstigde onverlet.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Om een soepele overgang voor PEPP-aanbieders mogelijk te maken, zal de verplichting tot het aanbieden van PEPP's met compartimenten voor elke lidstaat drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening van toepassing zijn. Bij de start van een PEPP dient de aanbieder echter informatie te verstrekken over het feit welke nationale compartimenten direct beschikbaar zijn om mogelijke misleiding van de consument te voorkomen.

(21)  Om een soepele overgang voor PEPP-aanbieders mogelijk te maken, zal de verplichting tot het aanbieden van PEPP's met compartimenten voor elke lidstaat vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening van toepassing zijn. PEPP-aanbieders moeten om aan deze voorwaarde te voldoen voor compartimenten partnerschappen kunnen sluiten. Bij de start van een PEPP dient de aanbieder echter in de overeenkomst informatie te verstrekken over het feit welke nationale compartimenten direct beschikbaar zijn om mogelijke misleiding van de consument te voorkomen. Wanneer een PEPP nog niet meeneembaar is, moet de PEPP-spaarder de mogelijkheid hebben om kosteloos over te stappen om de meeneembaarheid te waarborgen.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 bis)  Wanneer een PEPP-spaarder naar een andere lidstaat verhuist en gebruikmaakt van de meeneembaarheidsdienst om een nieuw compartiment te openen, moet hij in het genot komen van belastingvoordelen die gelijkwaardig zijn aan die voor lokale PEPP-spaarders.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 ter)  Indien de PEPP-spaarder tijdens de overgangsperiode van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening van woonplaats verandert door te verhuizen naar een lidstaat waar de PEPP-aanbieder geen compartiment kan aanbieden, moet de PEPP-spaarder kosteloos kunnen overstappen naar een andere aanbieder.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Rekening houdend met de aard van de vastgestelde pensioenregeling en de betrokken administratieve lasten, dienen PEPP-aanbieders en -distributeurs duidelijke en toereikende informatie te verstrekken aan potentiële PEPP-spaarders en PEPP-gerechtigden om hun besluitvorming over hun pensioen te ondersteunen. Om dezelfde reden moeten PEPP-aanbieders en -distributeurs in dezelfde mate voor een hoog niveau van transparantie zorgen in alle verschillende fasen van een regeling, namelijk vóór de deelneming, tijdens de deelneming (met inbegrip van vóór de pensionering) en na de pensionering. Meer bepaald dient informatie te worden verstrekt over opgebouwde pensioenrechten, verwachte omvang van de pensioenuitkeringen, risico's, garanties en kosten. Indien de verwachte hoogte van de pensioenuitkeringen op economische scenario's is gebaseerd, moet die informatie ook een ongunstig scenario omvatten dat extreem maar plausibel is.

(22)  Rekening houdend met de aard van het vastgestelde pensioenproduct en de betrokken administratieve lasten, dienen PEPP-aanbieders en -distributeurs duidelijke, gemakkelijk te begrijpen en toereikende informatie te verstrekken aan potentiële PEPP-spaarders en PEPP-gerechtigden om hun besluitvorming over hun pensioen te ondersteunen. Om dezelfde reden moeten PEPP-aanbieders en -distributeurs in dezelfde mate voor een hoog niveau van transparantie zorgen in alle verschillende fasen van een regeling, namelijk vóór de deelneming, tijdens de deelneming (met inbegrip van vóór de pensionering) en na de pensionering. Meer bepaald dient informatie te worden verstrekt over opgebouwde pensioenrechten, verwachte omvang van de pensioenuitkeringen, risico's en garanties, met inbegrip van risico's in verband met milieu-, sociale en governancefactoren, en kosten. Indien de verwachte hoogte van de pensioenuitkeringen op economische scenario's is gebaseerd, moet die informatie ook een ongunstig scenario omvatten dat extreem maar plausibel is.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  Alvorens bij een PEPP-regeling aan te sluiten moeten potentiële PEPP-spaarders alle nodige informatie krijgen om een gefundeerde keuze te maken.

(23)  Alvorens bij een PEPP-regeling aan te sluiten moeten potentiële PEPP-spaarders alle nodige informatie krijgen om een gefundeerde keuze te maken. In het geval van de standaardoptie moeten PEPP-spaarders een beslissingsboom raadplegen die hen helpt bij het maken van die keuze.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Om te zorgen voor optimale producttransparantie, dienen PEPP-ontwikkelaars het essentiële-informatiedocument voor PEPP’s op te stellen voor de PEPP's die zij ontwikkelen voordat het product kan worden gedistribueerd aan PEPP-spaarders. Zij moeten ook verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid van het essentiële-informatiedocument voor PEPP’s. Het essentiële-informatiedocument voor PEPP’s moet het essentiële-informatiedocument voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten op grond van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad33, dat niet voor PEPP's zou hoeven te worden verstrekt, vervangen en aanpassen.

(24)  Om te zorgen voor optimale producttransparantie, dienen PEPP-ontwikkelaars het essentiële-informatiedocument voor PEPP's op te stellen voor de PEPP's die zij ontwikkelen voordat het product kan worden gedistribueerd aan PEPP-spaarders. Zij moeten ook verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid van het essentiële-informatiedocument voor PEPP's.

__________________

__________________

33 Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's), PB L 352 van 9.12.2014, blz. 1.

33 Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's), PB L 352 van 9.12.2014, blz. 1.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27)  De details van de informatie die in het essentiële-informatiedocument voor PEPP’s moet worden opgenomen, naast elementen waarin al in het essentiële-informatiedocument voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten op grond van Verordening (EU) nr. 1286/2014 is voorzien en de presentatie van deze informatie moeten verder worden geharmoniseerd via technische reguleringsnormen ter aanvulling van de technische reguleringsnormen die zijn vastgesteld in de gedelegeerde verordening van de Commissie van 8 maart 201734, rekening houdend met bestaand en lopend onderzoek naar consumentengedrag, inclusief resultaten van het testen van de effectiviteit van verschillende manieren om informatie aan de consument te presenteren.

(27)  De details van de informatie die in het essentiële-informatiedocument voor PEPP’s moet worden opgenomen en de presentatie van deze informatie moeten verder worden geharmoniseerd via technische reguleringsnormen, rekening houdend met bestaand en lopend onderzoek naar consumentengedrag, inclusief resultaten van het testen van de effectiviteit van verschillende manieren om informatie aan de consument te presenteren.

__________________

 

34 Gedelegeerde Verordening van de Commissie van 8 maart 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (priip's) door de vaststelling van technische reguleringsnormen voor de presentatie, inhoud, evaluatie en herziening van essentiële-informatiedocumenten en de voorwaarden voor het voldoen aan het vereiste om dergelijke documenten te verstrekken.

 

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(27 bis)  Het essentiële-informatiedocument moet uit twee delen bestaan. In het eerste – algemene – deel moet algemene informatie over het PEPP worden verstrekt. In het tweede – specifieke – deel moet de informatie worden verstrekt die per lidstaat verschilt, zoals de pensioenleeftijd.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29)  PEPP-aanbieders dienen een tot PEPP-spaarders gericht pensioenoverzicht op te stellen, om hen te voorzien van zeer belangrijke persoonlijke en generieke gegevens over de PEPP-regeling en om voortdurende informatie erover te waarborgen. Het pensioenoverzicht moet duidelijk en volledig zijn en moet relevante en passende informatie bevatten, zodat het een goed inzicht biedt in de pensioenrechten in de tijd en in de verschillende regelingen, en tevens de arbeidsmobiliteit ten goede komt.

(29)  PEPP-aanbieders dienen een tot PEPP-spaarders gericht pensioenoverzicht op te stellen, om hen te voorzien van zeer belangrijke persoonlijke en generieke gegevens over de PEPP-regeling en om voortdurende informatie erover te waarborgen. Het pensioenoverzicht moet duidelijk en volledig zijn en moet relevante en passende informatie bevatten, zodat het een goed inzicht biedt in de pensioenrechten in de tijd en in de verschillende regelingen, en tevens de arbeidsmobiliteit ten goede komt. Het pensioenoverzicht wordt jaarlijks uitgereikt aan de PEPP-spaarder.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(29 bis)  PEPP-aanbieders moeten PEPP-spaarders een pensioenplan en prognoses over de waarde van de spaargelden, het rendement en ramingen van de inflatie en de economische groei verstrekken.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30)  PEPP-aanbieders moeten PEPP-spaarders voldoende tijd vóór het pensioen informeren over hun uitbetalingsopties. Ingeval de pensioenuitkering niet in de vorm van een levenslange lijfrente wordt uitbetaald, moeten deelnemers van wie de pensionering nadert, informatie over de beschikbare uitkeringsproducten ontvangen teneinde de financiële planning voor de pensionering te vergemakkelijken.

(30)  PEPP-aanbieders moeten PEPP-spaarders voldoende tijd vóór het pensioen informeren over hun uitbetalingsopties. Hierbij dienen PEPP-spaarders ook te worden gewezen op de mogelijkheid om van uitbetalingsoptie te wisselen. In het kader van de standaardoptie moet een eenmalige uitkering van een bedrag ineens van ten hoogste 30 % mogelijk zijn; het resterende bedrag dient als levenslange lijfrente te worden uitbetaald. Eén jaar vóór de pensionering moet een laatste keer op deze mogelijkheid worden gewezen. Ingeval de pensioenuitkering niet in de vorm van een levenslange lijfrente wordt uitbetaald, moeten deelnemers van wie de pensionering nadert, informatie over de beschikbare uitkeringsproducten ontvangen teneinde de financiële planning voor de pensionering te vergemakkelijken.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31)  Tijdens de fase waarin pensioenuitkeringen worden uitbetaald, moeten PEPP-gerechtigden informatie over hun uitkeringen en de desbetreffende betalingsmogelijkheden blijven ontvangen. Dat is met name van belang wanneer tijdens de uitbetalingsfase een significant deel van het beleggingsrisico door de PEPP-gerechtigden wordt gedragen. PEPP-gerechtigden moeten ook van elke verlaging van de hun toekomende uitkeringen in kennis worden gesteld voordat deze verlaging wordt toegepast en nadat een beslissing die zal leiden tot verlaging is genomen. Als best practice wordt PEPP-aanbieders aanbevolen PEPP-gerechtigden te raadplegen alvorens een dergelijke beslissing wordt genomen.

(31)  Tijdens de fase waarin pensioenuitkeringen worden uitbetaald, moeten PEPP-gerechtigden informatie over hun uitkeringen en de desbetreffende betalingsmogelijkheden blijven ontvangen. Dat is met name van belang wanneer tijdens de uitbetalingsfase een significant deel van het beleggingsrisico door de PEPP-gerechtigden wordt gedragen. PEPP-gerechtigden moeten ook van elke verlaging van de hun toekomende uitkeringen in kennis worden gesteld voordat deze verlaging wordt toegepast en nadat een beslissing die zal leiden tot verlaging is genomen. PEPP-aanbieders wordt aanbevolen PEPP-gerechtigden te raadplegen alvorens een dergelijke beslissing wordt genomen.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32)  Om de rechten van PEPP-spaarders en PEPP-gerechtigden afdoende te beschermen, moeten PEPP-aanbieders kunnen kiezen voor een allocatie van activa die strookt met de specifieke aard en de looptijd van hun verplichtingen. Bijgevolg is efficiënt toezicht vereist, alsook een benadering van de beleggingsregels die PEPP-aanbieders voldoende flexibiliteit biedt om het veiligste en doelmatigste beleggingsbeleid te kiezen en hen verplicht prudent te handelen. Naleving van het prudentiebeginsel vereist derhalve een beleggingsbeleid dat is toegespitst op de klantenstructuur van de individuele PEPP-aanbieder.

(32)  Om de rechten van PEPP-spaarders en PEPP-gerechtigden afdoende te beschermen, moeten PEPP-aanbieders kunnen kiezen voor een allocatie van activa die strookt met de specifieke aard en de looptijd van hun verplichtingen, met inbegrip van langetermijnverplichtingen. Bijgevolg is efficiënt toezicht vereist, alsook een benadering van de beleggingsregels die PEPP-aanbieders voldoende flexibiliteit biedt om het veiligste en doelmatigste beleggingsbeleid te kiezen en de beleggingen af te stemmen op de langetermijnverplichtingen van de PEPP-spaarder, en die hen verplicht prudent te handelen. Naleving van het prudentiebeginsel vereist derhalve een beleggingsbeleid dat is toegespitst op de klantenstructuur van de individuele PEPP-aanbieder.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(33)  Door het prudentiebeginsel tot onderliggend beginsel te maken voor vermogensbelegging en door het voor PEPP-aanbieders mogelijk te maken om grensoverschrijdende activiteiten te verrichten, wordt de overheveling van besparingen naar de sector persoonlijkpensioenvoorziening gestimuleerd, waardoor wordt bijgedragen aan de economische en sociale vooruitgang.

(33)  Door het prudentiebeginsel tot onderliggend beginsel te maken voor vermogensbelegging en door het voor PEPP-aanbieders mogelijk te maken om grensoverschrijdende activiteiten te verrichten, wordt de overheveling van besparingen naar de sector persoonlijkpensioenvoorziening gestimuleerd, waardoor wordt bijgedragen aan de economische en sociale vooruitgang. Bij de toepassing van het prudentiebeginsel wordt ook rekening gehouden met de rol van milieu-, sociale en governancefactoren in het beleggingsproces.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(36)  Milieu-, sociale en governancefactoren, als bedoeld in de VN-beginselen voor verantwoord beleggen, zijn belangrijk voor het beleggingsbeleid en de risicobeheersystemen van PEPP-aanbieders. PEPP-aanbieders moeten worden aangemoedigd om bij beleggingsbeslissingen dergelijke factoren in aanmerking te nemen en rekening te houden met de wijze waarop deze deel uitmaken van hun risicomanagementsysteem.

(36)  Milieu-, sociale en governancefactoren, als bedoeld in de VN‑beginselen voor verantwoord beleggen, zijn belangrijk voor het beleggingsbeleid en de risicobeheersystemen van PEPP-aanbieders. PEPP-aanbieders moeten worden aangemoedigd om bij beleggingsbeslissingen dergelijke factoren in aanmerking te nemen en rekening te houden met de wijze waarop deze deel uitmaken van hun risicomanagementsysteem. Deze risicobeoordeling moet ook ter beschikking worden gesteld aan EIOPA en de bevoegde autoriteiten, alsook aan de PEPP-spaarders.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(38 bis)  Indien een aanbieder een bepaalde beleggingsoptie niet kan aanbieden omdat hij deze niet of slechts in één lidstaat kan aanbieden, moet hij de optie in het kader van een productpartnerschap kunnen aanbieden.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(39)  De standaardbeleggingsoptie moet de PEPP-spaarder in staat stellen het belegde kapitaal te recupereren. De PEPP-aanbieders kunnen bovendien een inflatie-indexeringsmechanisme opnemen om ten minste gedeeltelijk de inflatie te dekken.

(39)  De standaardbeleggingsoptie moet de PEPP-spaarder in staat stellen het reëel belegde kapitaal vóór aftrek van de cumulatieve vergoedingen en kosten, en na inflatiecorrectie, te recupereren.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(39 bis)  In gerechtvaardigde gevallen, zoals bij bewezen nalatigheid, wetsovertredingen of belastingontwijking, of wanneer een vergunning voor een PEPP wordt ingetrokken, moeten PEPP-spaarders kunnen overstappen naar een andere aanbieder zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht of dat ze vastzitten aan een contract.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(42)  Transparantie van kosten en vergoedingen is essentieel om vertrouwen op te bouwen met PEPP-spaarders en hen in staat te stellen gefundeerde keuzes te maken. Dienovereenkomstig moet het gebruik van niet-transparante prijsmethoden worden verboden.

(42)  Transparantie en billijkheid van kosten en vergoedingen zijn essentieel om vertrouwen op te bouwen met PEPP-spaarders en hen in staat te stellen gefundeerde keuzes te maken. Dienovereenkomstig moet het gebruik van niet-transparante prijsmethoden worden verboden.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(44)  De Commissie moet ontwerpen van technische uitvoeringsnormen vaststellen die door de ETA's, via het Gemengd Comité, zijn ontwikkeld met betrekking tot de presentatie en de inhoud van specifieke elementen van het essentiële-informatiedocument voor PEPP’s die niet vallen onder de [PRIIPs KID RTS] in overeenstemming met de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad35, Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad36 en Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad37. De Commissie moet het technische werk van de ETA's aanvullen door consumentenonderzoeken uit te voeren naar de presentatie van het essentiële-informatiedocument zoals door de ETA's voorgesteld.

Schrappen

__________________

 

35 Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12).

 

36 Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48).

 

37 Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

 

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Overweging 46 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(46 bis)  Bevoegde instanties moeten overeenkomstig de EU-wetgeving representatieve vorderingen kunnen instellen ter bescherming van de collectieve belangen van PEPP-spaarders en PEPP-begunstigden.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(47)  Om betere voorwaarden te vinden voor hun beleggingen, waardoor ook de concurrentie tussen PEPP-aanbieders wordt gestimuleerd, moeten PEPP-spaarders het recht hebben om tijdens de opbouw- en afbouwfase via een duidelijke, snelle en veilige procedure naar een andere aanbieder over te stappen.

(47)  Om betere voorwaarden te vinden voor hun beleggingen, waardoor ook de concurrentie tussen PEPP-aanbieders wordt gestimuleerd, moeten PEPP-spaarders het recht hebben om tijdens de opbouw- en afbouwfase via een duidelijke, snelle en veilige procedure naar een andere aanbieder over te stappen. In het geval van de standaardoptie moet dit uitsluitend mogelijk zijn tijdens de opbouwfase omdat met het oog op de consumentenbescherming beoogd wordt voor betrouwbare annuïteiten te zorgen, en overstappen negatieve financiële gevolgen kan hebben.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(48)  Het overstapproces moet eenvoudig zijn voor de PEPP-spaarder. Dienovereenkomstig moet de ontvangende PEPP-aanbieder verantwoordelijk zijn voor het initiëren en beheren van het proces namens de PEPP-spaarder. PEPP-aanbieders moeten op vrijwillige basis extra middelen, zoals een technische oplossing, kunnen gebruiken bij de oprichting van de overstapdienst.

(48)  Het overstapproces moet eenvoudig zijn voor de PEPP-spaarder. Dienovereenkomstig moet de ontvangende PEPP-aanbieder verantwoordelijk zijn voor het initiëren en beheren van het proces namens en op verzoek van de PEPP-spaarder. PEPP-aanbieders moeten op vrijwillige basis extra middelen, zoals een technische oplossing, kunnen gebruiken bij de oprichting van de overstapdienst.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(49)  De consument moet, voordat hij toestemming verleent om over te stappen, worden geïnformeerd over alle stappen van de procedure die noodzakelijk zijn om de overstap te voltooien.

(49)  De consument moet, voordat hij toestemming verleent om over te stappen, worden geïnformeerd over alle stappen en de kosten van de procedure die noodzakelijk zijn om de overstap te voltooien, teneinde de PEPP-spaarder in de gelegenheid te stellen een geïnformeerde beslissing te nemen over de overstapdienst.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Overweging 51 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(51 bis)  PEPP-spaarders die overwegen over te stappen moeten worden geïnformeerd over het potentiële verlies van fiscale prikkels en over de andere financiële gevolgen van het overstappen en van het overdragen van activa aan een andere, en onder een andere regeling voor fiscale prikkels vallende, PEPP-aanbieder. De bevoegde autoriteiten moeten, als onderdeel van het proces van het faciliteren van het overstappen en het overdragen van activa in het geval van een PEPP-opname, de PEPP-spaarders in het geval van een overstap informeren over de beschikbaarheid van alternatieve PEPP-aanbieders en alternatieve PEPP-producten die voor identieke of vergelijkbare fiscale prikkels in aanmerking komen, teneinde de financiële verliezen tot een minimum te beperken.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(53)  PEPP-spaarders zouden de vrijheid moeten hebben om bij het toetreden tot een PEPP te beslissen over hun uitbetalingskeuze (annuïteiten, bedrag ineens of andere keuze) in de afbouwfase, maar met de mogelijkheid om hun keuze daarna om de vijf jaar te herzien teneinde hun uitbetalingskeuze optimaal te kunnen aanpassen aan hun behoeften wanneer zij het pensioen naderen.

(53)  PEPP-spaarders zouden de vrijheid moeten hebben om bij het toetreden tot een PEPP te beslissen over hun uitbetalingskeuze (periodieke pensioenbetalingen, bedrag ineens of andere keuze) in de afbouwfase, maar met de mogelijkheid om hun keuze daarna om de vijf jaar te herzien teneinde hun uitbetalingskeuze optimaal te kunnen aanpassen aan hun behoeften wanneer zij het pensioen naderen.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(54)  PEPP-aanbieders moeten een breed scala aan afbouwopties aan PEPP-spaarders kunnen aanbieden. Deze aanpak zou het doel bereiken van een verhoogde marktpenetratie van het PEPP via meer flexibiliteit en keuze voor PEPP-spaarders. Aanbieders zouden daardoor hun PEPP's op de meest kosteneffectieve wijze kunnen ontwerpen. Hij is coherent met ander EU-beleid en politiek haalbaar, aangezien de lidstaten zo voldoende ruimte hebben om te beslissen welke afbouwopties zij willen aanmoedigen.

(54)  PEPP-aanbieders moeten gedurende de afbouwfase een toereikend scala aan afbouwopties aan PEPP-spaarders kunnen aanbieden. Deze aanpak zou het doel bereiken van een verhoogde marktpenetratie van het PEPP via meer flexibiliteit en keuze voor PEPP-spaarders. Aanbieders zouden daardoor hun PEPP's op de meest kosteneffectieve wijze kunnen ontwerpen. Hij is coherent met ander EU-beleid en politiek haalbaar, aangezien de lidstaten zo voldoende ruimte hebben om te beslissen welke afbouwopties zij willen aanmoedigen.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Overweging 54 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(54 bis)  In het kader van de standaardoptie moet een vast percentage van 70 % van de uitbetalingen worden uitgekeerd in de vorm van annuïteiten.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Overweging 66

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(66)  De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening, zoals bij de uitwisseling of doorgifte van persoonsgegevens door de bevoegde autoriteiten, moet plaatsvinden in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad39en iedere uitwisseling of doorgifte van informatie door de ETA's moet plaatsvinden in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad40.

(66)  De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening, zoals bij de uitwisseling of doorgifte van persoonsgegevens door de bevoegde autoriteiten, de opslag van persoonsgegevens in het door EIOPA beheerde centrale register en de verwerking van persoonsgegevens door PEPP-aanbieders of PEPP-distributeurs, moet plaatsvinden in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad39, Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad39 bis en een verordening met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie, en tot intrekking van Richtlijn 2002/58/EG (verordening betreffende privacy en elektronische communicatie). Iedere uitwisseling of doorgifte van informatie door de ETA's moet plaatsvinden in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad40.

_________________

_________________

39 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

39 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

 

39 bis Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).

40 Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

40 Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Overweging 66 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(66 bis)  Gezien de gevoeligheid van persoonlijke financiële gegevens is een sterke gegevensbescherming van groot belang. Derhalve wordt aanbevolen dat gegevensbeschermingsautoriteiten nauw betrokken zijn bij de uitvoering van en het toezicht op deze verordening.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Overweging 70 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(70 bis)  Gezien de mogelijke gevolgen van deze verordening op de lange termijn is het van groot belang dat de ontwikkelingen tijdens de eerste toepassingsfase nauwlettend worden gemonitord. Bij de evaluatie moet de Commissie ook rekening houden met de ervaringen van de EIOPA, belanghebbenden en deskundigen, en ze moet het Europees Parlement en de Raad in kennis stellen van eventuele bevindingen.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In deze verordening worden eenvormige regels vastgesteld voor de vergunningverlening voor, de ontwikkeling en distributie van en het toezicht op persoonlijke pensioenproducten die in de Unie worden gedistribueerd onder de benaming "pan-Europees persoonlijk pensioenproduct" of "PEPP".

In deze verordening worden eenvormige regels vastgesteld voor de verlening en intrekking van vergunningen voor, de ontwikkeling en distributie van en het toezicht op persoonlijke pensioenproducten die in de Unie worden gedistribueerd onder de benaming "pan-Europees persoonlijk pensioenproduct" of "PEPP".

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  voorziet in de opbouw van kapitaal tot aan de pensionering, met slechts beperkte mogelijkheden voor vervroegde opname vóór pensionering;

c)  voorziet in de opbouw van kapitaal tot aan de pensionering;

Motivering

Gezien de aard van PEPP's moet opbouw tot aan de pensionering verplicht zijn, ongeacht de beleggingsoptie.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  voorziet in een inkomen bij pensionering;

d)  voorziet in een pensioenuitkering bij pensionering;

Motivering

Aanpassing aan punt 9.

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  "pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)": een langetermijn persoonlijk pensioenproduct dat op grond van een overeengekomen PEPP-regeling wordt aangeboden door een gereglementeerde financiële onderneming die krachtens Unierecht over een vergunning beschikt om collectieve of individuele beleggingen of spaargelden te beheren, en waarop een individuele PEPP-spaarder vrijwillig heeft ingeschreven met het oog op pensioen en dat niet of strikt beperkt restitueerbaar is;

2)  "pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)": een persoonlijk pensioenproduct een persoonlijk pensioenproduct op lange termijn dat op grond van een overeengekomen PEPP-regeling wordt aangeboden door een financiële onderneming als bedoeld in artikel 5, die krachtens Unierecht over een vergunning beschikt om collectieve of individuele beleggingen of spaargelden te beheren, en waarop een individuele PEPP-spaarder vrijwillig heeft ingeschreven met het oog op pensioen en dat niet of strikt beperkt restitueerbaar is;

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  "PEPP-spaarder":

3)  "PEPP-spaarder": een natuurlijke persoon die een PEPP-overeenkomst sluit met een PEPP-aanbieder of ‑distributeur;

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  een niet-professionele cliënt in de zin van artikel 4, lid 1), punt 11, van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad41;

Schrappen

__________________

 

41 Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).

 

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  een cliënt in de zin van Richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad42, indien die cliënt niet kwalificeert als een professionele cliënt in de zin van artikel 4, lid 1, punt 10, van Richtlijn 2014/65/EU;

Schrappen

__________________

 

42 Richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende verzekeringsbemiddeling (PB L 9 van 15.1.2003, blz. 3).

 

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  "opbouwfase": de periode waarin de activa (stortingen) worden opgebouwd op een PEPP-rekening en die in de regel loopt tot de pensioenleeftijd van de PEPP-gerechtigde;

10)  "opbouwfase": de periode waarin de activa (stortingen) worden opgebouwd op een PEPP-rekening en die in de regel loopt tot het begin van de afbouwfase van de PEPP;

Motivering

Zie motivering bij artikel 2, lid 1, onder c).

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  "annuïteit": bedrag dat periodiek wordt betaald gedurende een bepaalde periode, zoals gedurende het leven van de PEPP-gerechtigde of gedurende een bepaald aantal jaar, als tegenprestatie voor een belegging;

12)  "annuïteit": bedrag dat periodiek wordt betaald gedurende de periode van het leven van de PEPP-gerechtigde als tegenprestatie voor een belegging;

Motivering

Het doel van een pensioen is het verschaffen van een oudedagsuitkering en het bieden van bescherming tegen ouderdomsarmoede. Daarom moet er sprake zijn van een betaling gedurende het hele leven.

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

12 bis)  "uitkering ineens": de betaling van het opgebouwde kapitaal aan het einde van de opbouwfase;

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  "compartiment": een segment dat binnen elke individuele PEPP-rekening wordt geopend en voldoet aan de wettelijke eisen en voorwaarden voor het gebruik van fiscale prikkels die op nationaal niveau voor het beleggen in een PEPP zijn vastgesteld door de lidstaat van woonplaats van de PEPP-spaarder. Bijgevolg kan een PEPP-spaarder of een PEPP-gerechtigde in elk compartiment zitten, afhankelijk van de desbetreffende wettelijke vereisten voor de opbouw- en afbouwfasen;

20)  "compartiment": een nationaal segment dat binnen elke individuele PEPP-rekening wordt geopend en voldoet aan de wettelijke eisen en voorwaarden voor het gebruik van fiscale prikkels die op nationaal niveau voor het beleggen in een PEPP zijn vastgesteld door de lidstaat van woonplaats van de PEPP-spaarder. Bijgevolg kan een PEPP-spaarder of een PEPP-gerechtigde in elk compartiment zitten, afhankelijk van de desbetreffende wettelijke vereisten voor de opbouw- en afbouwfasen;

Motivering

Ter verduidelijking.

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  "kapitaal": totaal van de kapitaalinbrengen en ongestort toegezegd kapitaal, berekend op basis van belegbare bedragen na aftrek van alle vergoedingen, lasten en kosten die direct of indirect door de beleggers worden gedragen;

21)  "kapitaal": totaal van de kapitaalinbrengen en ongestort toegezegd kapitaal, berekend op basis van belegbare bedragen vóór aftrek van alle vergoedingen, lasten en kosten die direct of indirect door de beleggers worden gedragen;

Motivering

Het doel van het amendement is het in stand houden van het kapitaal.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

21 bis)  "kapitaalbescherming": een garantie voor het opgebouwde belegde kapitaal vóór aftrek van vergoedingen, lasten en kosten, en na inflatiecorrectie;

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  "standaardbeleggingsoptie": een beleggingsstrategie die wordt toegepast wanneer de PEPP-spaarder geen instructies heeft gegeven over de wijze waarop de op zijn PEPP-rekening opgebouwde middelen moeten worden belegd;

24)  "standaardoptie": een pensioenproduct dat elke aanbieder moet aanbieden in overeenstemming met een beleggingsstrategie zoals bedoeld in artikel 37;

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

25 bis)  "biometrische risico's": risico's in verband met de levensverwachting, arbeidsongeschiktheid of overlijden;

Motivering

Aangezien een PEPP biometrische risico's kan afdekken, moet hiervan een standaarddefinitie worden opgenomen.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

28 bis)  "compartimentenpartnerschap": samenwerking tussen verschillende PEPP-aanbieders om compartimenten in alle lidstaten aan te bieden;

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 28 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

28 ter)  "productpartnerschap": een samenwerking tussen PEPP-aanbieders die nodig is indien een aanbieder een beleggingsoptie niet of in een bepaalde lidstaat niet kan aanbieden;

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen ("abi"-beheerders) waaraan overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad47 vergunning is verleend.

Schrappen

__________________

 

47 Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 (PB L 174 van 1.7.2011, blz. 1).

 

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  informatie over de identiteit van de aanvrager en diens huidige en eerdere financiële ervaring en achtergrond;

b)  informatie over de identiteit van de aanvrager, met inbegrip van de volledige naam, het adres, het nummer van inschrijving in het handelsregister, zijn aandelenkapitaal en diens huidige en eerdere financiële ervaring en achtergrond;

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  de identiteit van de personen die het bedrijf van het ontwikkelen en/of distribueren van het PEPP feitelijk leiden;

Schrappen

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  informatie over de beleggingsstrategieën, het risicoprofiel en andere kenmerken van het PEPP;

e)  informatie over de beleggingsstrategieën, het risicoprofiel en andere kenmerken van het PEPP, met onder meer de rol die milieu-, sociale en governancefactoren spelen in het beleggingsproces, en de langetermijngevolgen en externe effecten van de beleggingsbeslissingen;

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  EIOPA mag om verduidelijking en aanvullende informatie vragen met betrekking tot de uit hoofde van lid 1 verstrekte documentatie en informatie.

3.  EIOPA mag de in lid 1 genoemde financiële ondernemingen om verduidelijking en aanvullende informatie vragen met betrekking tot de uit hoofde van lid 1 verstrekte documentatie en informatie.

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  EIOPA mag de bevoegde autoriteit van de financiële onderneming die de vergunning aanvraagt, om verduidelijking en informatie vragen ten aanzien van de in lid 2 genoemde documentatie. De bevoegde autoriteit antwoordt op het verzoek binnen 10 werkdagen vanaf de datum waarop zij het door EIOPA ingediende verzoek heeft ontvangen.

4.  Wanneer zij een aanvraag voor een PEPP-vergunning ontvangt, informeert EIOPA de nationale bevoegde autoriteit. EIOPA mag de bevoegde autoriteit van de financiële onderneming die de vergunning aanvraagt, om verduidelijking en informatie vragen ten aanzien van de in lid 2 genoemde documentatie. De bevoegde autoriteit antwoordt op het verzoek binnen 10 werkdagen vanaf de datum waarop zij het door EIOPA ingediende verzoek heeft ontvangen.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Alle verdere wijzigingen van de in de leden 1 en 2 bedoelde documentatie en informatie worden onverwijld ter kennis gebracht van EIOPA.

5.  Alle verdere wijzigingen van de in de leden 1 en 2 bedoelde documentatie en informatie worden door financiële ondernemingen onverwijld ter kennis gebracht van EIOPA.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  het voorgestelde PEPP is gebaseerd op een beleggingsstrategie waarin is vermeld in welke mate in het voorgestelde risicobeheersysteem van de aanbieder rekening wordt gehouden met milieu-, sociale en governancefactoren.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Voordat EIOPA een besluit neemt over de aanvraag, raadpleegt zij de bevoegde autoriteit van de aanvrager.

2.  Voordat Eiopa een besluit neemt over de aanvraag, raadpleegt zij de bevoegde nationale autoriteit van de aanvrager. De bevoegde nationale autoriteit mag een bezwaar tegen een aanvrager kenbaar maken onder vermelding van de redenen voor dit bezwaar, waarmee door EIOPA rekening zal worden gehouden.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  In het geval van intrekking van de vergunning door EIOPA stelt EIOPA de nationale bevoegde autoriteit daarvan onmiddellijk in kennis en coördineert en faciliteert zij, samen met de nationale bevoegde autoriteiten, het overstappen en overdragen van activa in overeenstemming met hoofdstuk VII van deze verordening, en de nationale bevoegde autoriteiten stellen de PEPP-spaarders onmiddellijk in kennis van de gevolgen van de intrekking; indien een PEPP-vergunning wordt ingetrokken, mogen PEPP-spaarders kosteloos van PEPP-aanbieder veranderen, los van de overstapfrequenties die in artikel 48 worden genoemd.

 

Indien de PEPP-spaarder geen gebruik maakt van de overstapdienst als bedoeld in lid 4bis heeft de PEPP-spaarder het recht om de PEPP-overeenkomst kosteloos te beëindigen middels een ondubbelzinnige verklaring waarin deze zijn of haar besluit meedeelt om de overeenkomst te beëindigen in het geval van intrekking van de PEPP-vergunning door EIOPA. De PEPP-aanbieder betaalt alle van de PEPP-spaarder ontvangen bedragen en alle bijkomende opgebouwde activa onverwijld aan de PEPP-spaarder terug.

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  EIOPA stelt op kwartaalbasis de bevoegde autoriteiten van de in artikel 5, lid 1, genoemde financiële ondernemingen in kennis van besluiten tot verlening, weigering of intrekking van vergunning op grond van deze verordening.

5.  EIOPA stelt de bevoegde autoriteiten van de in artikel 5, lid 1, genoemde financiële ondernemingen onverwijld in kennis van besluiten tot verlening, weigering of intrekking van vergunning op grond van deze verordening.

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Bestaande persoonlijke pensioenproducten kunnen worden omgezet in "PEPP's" na toestemming van EIOPA.

2.  Bestaande persoonlijke pensioenproducten kunnen worden omgezet in "PEPP's" na toestemming van EIOPA. In dergelijke gevallen is toestemming van de consument vereist.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De in artikel 5, lid 1, genoemde financiële ondernemingen mogen niet door henzelf ontwikkelde PEPP's distribueren nadat hun door de bevoegde autoriteiten van hun lidstaat van herkomst vergunning tot distribueren is verleend.

1.  De in artikel 5, lid 1, genoemde financiële ondernemingen mogen niet door henzelf ontwikkelde PEPP's distribueren mits deze activiteit overeenkomstig de desbetreffende sectorale wetgeving onder het toepassingsgebied van de vergunning valt. De bevoegde autoriteiten stellen EIOPA in kennis van elke vergunningverlening en elke weigering tot het verlenen van een vergunning.

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

EIOPA houdt een centraal publiek register bij dat elk PEPP dat op grond van deze verordening een vergunning heeft, de aanbieder van deze PEPP en de bevoegde autoriteit van de PEPP-aanbieder bevat. Het register wordt in elektronische vorm publiek beschikbaar gesteld.

EIOPA houdt een centraal publiek register bij dat elk PEPP dat op grond van deze verordening een vergunning heeft, onder vermelding van informatie over de beschikbare nationale compartimenten en partnerschappen van elk PEPP, de aanbieder en distributeur van deze PEPP en de bevoegde autoriteit van de PEPP-aanbieder of -distributeur bevat. Het register wordt in elektronische vorm publiek beschikbaar gesteld.

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Met de meeneembaarheidsdienst kunnen PEPP-spaarders blijven bijdragen in het PEPP waarvoor zij al een overeenkomst zijn aangegaan met de aanbieder ervan, terwijl ze van woonplaats veranderen door te verhuizen naar een andere lidstaat.

1.  Met de meeneembaarheidsdienst kunnen PEPP-spaarders blijven bijdragen in het PEPP waarvoor zij al een overeenkomst zijn aangegaan met de aanbieder ervan, terwijl ze van woonplaats veranderen door te verhuizen naar een andere lidstaat, en ze hebben het recht tegelijkertijd te sparen in meer dan één compartiment door hetzij een nieuw, aanvullend compartiment te openen en het bestaande compartiment te houden, hetzij door een nieuw compartiment te openen en het bestaande compartiment te sluiten.

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Bij gebruik van de meeneembaarheidsdienst hebben PEPP-spaarders het recht om alle voordelen en prikkels te behouden die door de PEPP-aanbieder zijn verleend en die verband houden met doorlopende belegging in hetzelfde PEPP.

2.  Bij gebruik van de meeneembaarheidsdienst hebben PEPP-spaarders het recht om alle voordelen en prikkels te behouden die door de PEPP-aanbieder zijn verleend en die verband houden met doorlopende belegging in zijn PEPP.

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De meeneembaarheid naar andere compartimenten wordt aangeboden door hetzij de PEPP-aanbieder, hetzij in het kader van compartimentenpartnerschappen.

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening biedt elk PEPP, na een verzoek aan de PEPP-aanbieder, nationale compartimenten aan voor alle lidstaten.

3.  Uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening biedt elk PEPP, na een verzoek aan de PEPP-aanbieder, nationale compartimenten aan voor alle lidstaten.

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Tijdens de overgangsperiode bedoeld in lid 3 kunnen PEPP-spaarders kosteloos overstappen naar een andere PEPP-aanbieder indien zij verhuizen naar een lidstaat waar nog geen compartiment voor hun PEPP wordt aangeboden.

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 14 bis

 

Compartimentenpartnerschappen tussen vergunninghoudende PEPP-aanbieders voor het aanbieden van nationale compartimenten

 

1.  De in artikel 5 genoemde PEPP-aanbieders kunnen compartimentenpartnerschappen voor het aanbieden van nationale compartimenten sluiten teneinde aan de verplichtingen van artikel 13 te kunnen voldoen.

 

2.  EIOPA wordt in kennis gesteld van de tussen PEPP-aanbieders gesloten overeenkomsten inzake compartimentenpartnerschappen.

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Onverminderd de termijn op grond van artikel 13, lid 3, informeert de PEPP-aanbieder onmiddellijk nadat hij in kennis is gesteld van het voornemen van de PEPP-spaarder om zijn recht op mobiliteit tussen lidstaten uit te oefenen, de PEPP-spaarder over de mogelijkheid om binnen de individuele rekening van de PEPP-spaarder een nieuw compartiment te openen en over de termijn waarbinnen dit compartiment kan worden geopend.

1.  Onverminderd de termijn op grond van artikel 13, lid 3, informeert de PEPP-aanbieder onmiddellijk nadat hij in kennis is gesteld van het voornemen van de PEPP-spaarder om zijn recht op mobiliteit tussen lidstaten uit te oefenen, de PEPP-spaarder over de mogelijkheid om binnen de PEPP-rekening van de PEPP-spaarder kosteloos een nieuw, aanvullend compartiment te openen, met behoud van het bestaande compartiment, en over de termijn waarbinnen dit compartiment voor de PEPP-spaarder kan worden geopend.

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de datum vanaf wanneer de beleggingen naar het nieuw geopende compartiment moeten worden gericht;

b)  in het geval van overdracht de datum vanaf wanneer alle gedane deposito's naar het nieuw geopende compartiment moeten worden gericht;

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Uiterlijk drie maanden na de ontvangst van het in lid 2 bedoelde verzoek verstrekt de PEPP-aanbieder de PEPP-spaarder kosteloos volledige informatie en advies op grond van hoofdstuk IV, afdelingen II en III, met betrekking tot de voorwaarden die voor het nieuwe compartiment gelden.

3.  Uiterlijk één maand na de ontvangst van het in lid 2 bedoelde verzoek verstrekt de PEPP-aanbieder de PEPP-spaarder kosteloos volledige informatie en kosteloos advies op grond van hoofdstuk IV, afdelingen II en III, met betrekking tot de voorwaarden die voor het nieuwe compartiment gelden.

Amendement    95

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Onmiddellijk na ontvangst van het verzoek om overdracht van de gedane deposito's stelt de PEPP-aanbieder de PEPP-spaarder in kennis van alle gevolgen van deze overdracht van activa, waaronder voor de toepasselijke fiscale prikkels, van de vergoedingen en kosten, en van de financiële gevolgen van het houden van het bestaande compartiment.

Amendement    96

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Informatieverstrekking aan de nationale autoriteiten over de meeneembaarheid

Informatieverstrekking aan de bevoegde autoriteiten over de meeneembaarheid

Amendement    97

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Alle contractuele regelingen voor het aanbieden van de meeneembaarheidsdienst worden door de PEPP-aanbieder ter kennis gebracht van de respectieve nationale autoriteit die op hem prudentieel toezicht uitoefent.

1.  Alle contractuele regelingen voor het aanbieden van de meeneembaarheidsdienst worden door de PEPP-aanbieder ter kennis gebracht van EIOPA.

Amendement    98

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De informatie van lid 1 wordt elektronisch ingevoerd in een centrale database bij de nationale toezichthoudende autoriteit binnen één maand na de opening van het nieuwe compartiment en bevat ten minste:

2.  De informatie van lid 1 wordt elektronisch ingevoerd in het centraal publiek register bij EIOPA binnen één maand na de opening van het nieuwe compartiment. Het centraal publiek register is toegankelijk voor de nationale bevoegde autoriteiten, die in het geval van wijzigingen automatisch informatie ontvangen over de lokale compartimenten en gedetailleerde gegevens betreffende bestaande en nieuwe partnerschapsregelingen voor compartimenten die tussen aanbieders zijn gesloten. Het centraal publiek register bevat ten minste:

Amendement    99

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor de distributie van PEPP's nemen de verschillende soorten PEPP-aanbieders en -distributeurs de volgende regels in acht:

Voor de distributie van PEPP's nemen de verschillende soorten PEPP-aanbieders en ‑distributeurs de volgende regels in dit hoofdstuk in acht:

Amendement    100

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Alle documenten en informatie in het kader van dit hoofdstuk worden PEPP-cliënten in elektronische vorm verstrekt, mits de PEPP-cliënt in staat wordt gesteld om deze informatie op zodanige wijze op te slaan dat deze gedurende een voor het doel van de informatie toereikende periode kan worden geraadpleegd en met het instrument de opgeslagen informatie ongewijzigd kan worden gereproduceerd. Op verzoek verstrekken PEPP-aanbieders en -distributeurs deze documenten en informatie ook kosteloos op een andere duurzame drager.

Alle documenten en informatie in het kader van dit hoofdstuk worden PEPP-cliënten op gemakkelijk toegankelijke wijze op de website van een PEPP-aanbieder ter beschikking gesteld, en kosteloos in een ander formaat van hun keuze verstrekt, hetzij in elektronische vorm, mits de PEPP-cliënt in staat wordt gesteld om deze informatie op zodanige wijze op te slaan dat deze gedurende een voor het doel van de informatie toereikende periode kan worden geraadpleegd en met het instrument de opgeslagen informatie ongewijzigd kan worden gereproduceerd, hetzij op papier.

Amendement    101

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Tijdens het productgoedkeuringsproces wordt een beoogde doelmarkt voor elk PEPP gespecificeerd, wordt gewaarborgd dat alle desbetreffende risico's voor een dergelijke beoogde doelmarkt zijn geëvalueerd en dat de geplande distributiestrategie in samenhang is met de beoogde doelmarkt, en worden redelijke stappen genomen om ervoor te zorgen dat het PEPP op de beoogde doelmarkt wordt gedistribueerd.

Schrappen

Amendement    102

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De PEPP-aanbieder begrijpt en toetst ook regelmatig de PEPP's die hij aanbiedt, waarbij rekening wordt gehouden met alle gebeurtenissen die materiële gevolgen kunnen hebben voor het potentiële risico voor de beoogde doelmarkt, om ten minste te beoordelen of het PEPP blijft beantwoorden aan de behoeften van de beoogde doelmarkt en of de geplande distributiestrategie passend blijft.

Schrappen

Amendement    103

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

PEPP-aanbieders verstrekken aan alle PEPP-distributeurs alle adequate informatie over het PEPP en het productgoedkeuringsproces, met inbegrip van de beoogde doelmarkt van het PEPP.

PEPP-aanbieders verstrekken aan alle PEPP-distributeurs alle adequate informatie over het PEPP en het productgoedkeuringsproces.

Amendement    104

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

PEPP-distributeurs beschikken over adequate regelingen om de in de vijfde alinea genoemde informatie te verkrijgen en de kenmerken en de beoogde doelmarkt van elk PEPP te begrijpen.

PEPP-distributeurs beschikken over adequate regelingen om de in de vijfde alinea genoemde informatie te verkrijgen.

Amendement    105

Voorstel voor een verordening

Hoofdstuk 4 – afdeling 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

INFORMATIEVERSTREKKING IN DE PRECONTRACTUELE FASE

RECLAME EN INFORMATIEVERSTREKKING IN DE PRECONTRACTUELE FASE

Amendement    106

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Essentiële-informatiedocument voor PEPP's

Algemene bepalingen betreffende het essentiële-informatiedocument voor PEPP's

Motivering

Als gevolg van de verwijzing (in artikel 23, lid 2) naar de artikelen 5, lid 2, en 8 t/m 18 van Verordening (EU) nr. 1286/2014 is er sprake van rechtsonzekerheid. De bepalingen betreffende reclame en precontractuele informatie moeten bij voorkeur in de verordening zelf worden opgenomen.

Amendement    107

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  PEPP-aanbieders en PEPP-distributeurs nemen artikel 5, lid 2, en de artikelen 6 tot en met 18 van Verordening (EU) nr. 1286/2014 in acht.

Schrappen

Amendement    108

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Elke lidstaat kan van de PEPP-aanbieder of van de persoon die een PEPP aanbiedt vereisen dat deze het essentiële-informatiedocument vooraf verstrekt aan de voor de in die lidstaat verhandelde PEPP's bevoegde autoriteit.

Amendement    109

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  Het essentiële-informatiedocument bevat precontractuele informatie. Het document is accuraat, eerlijk en duidelijk en mag niet misleidend zijn. Het bevat essentiële informatie en strookt met alle bindende contractuele documenten, met de ter zake doende delen van de documenten houdende het aanbod en met de voorwaarden van het PEPP.

Amendement    110

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  Tijdig vóór het sluiten van een PEPP-overeenkomst wordt het document kosteloos aan PEPP-spaarders verstrekt.

Amendement    111

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 quinquies.  Het essentiële-informatiedocument is een opzichzelfstaand document dat duidelijk verschilt van marketingmaterialen. Het bevat geen verwijzingen naar marketingmateriaal. Het kan verwijzen naar andere documenten, waaronder, indien van toepassing, een prospectus, maar alleen wanneer de verwijzing te maken heeft met de informatie die uit hoofde van deze verordening in het essentiële-informatiedocument moet staan.

Amendement    112

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 2 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 sexies.  Elk essentiële-informatiedocument heeft betrekking op één beleggingsoptie.

Amendement    113

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 2 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 septies.  Het essentiële-informatiedocument voor een PEPP wordt, ter bevordering van de vergelijkbaarheid, beknopt opgesteld als een kort document dat uit maximaal drie geprinte pagina's in A4-formaat bestaat. Wanneer het document niet in papieren versie maar op een andere duurzame drager wordt verstrekt, kan het een gelaagde vorm worden gegeven met het oog op de praktische aspecten van het essentiële-informatiedocument voor een PEPP. Het essentiële-informatiedocument:

 

a)  is op zodanige wijze gepresenteerd en vormgegeven dat het gemakkelijk leesbaar is, met gebruik van tekens van leesbare grootte;

 

b)  is toegespitst op de essentiële informatie die PEPP-spaarders nodig hebben;

 

c)  is ondubbelzinnig en geschreven in een taal en een stijl die de boodschap op zodanige wijze overbrengen dat de informatie gemakkelijk kan worden begrepen, meer bepaald in een taalgebruik dat duidelijk, nauwkeurig en begrijpelijk is.

Amendement    114

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 2 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 octies.  Wanneer in het essentiële-informatiedocument kleuren worden gebruikt, doen deze geen afbreuk aan de begrijpelijkheid van de informatie als het essentiële-informatiedocument in zwart-wit wordt afgedrukt of gefotokopieerd.

Amendement    115

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 2 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 nonies.  Wanneer de bedrijfsnaam of het logo van de PEPP-aanbieder of de groep waarvan hij deel uitmaakt wordt gebruikt, mag dat niet de aandacht van de informatie in het essentiële-informatiedocument afleiden of de leesbaarheid van de tekst bemoeilijken.

Amendement    116

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Naast de in artikel 8, lid 3, onder c), van Verordening (EU) nr. 1286/2014 genoemde informatie bevat het onderdeel met het kopje "Wat is dit voor een product?" de volgende informatie:

Schrappen

i)  een beschrijving van de pensioenuitkeringen en de mate waarin deze zijn gegarandeerd;

 

ii)  een eventuele minimum- of maximumduur voor deelneming aan de PEPP-regeling;

 

iii)  de pensioenleeftijd;

 

iv)  algemene informatie over de meeneembaarheidsdienst, met inbegrip van informatie over de compartimenten;

 

v)  algemene informatie over de overstapdienst en een verwijzing naar de op grond van artikel 50 over de overstapdienst beschikbare specifieke informatie;

 

vi)  informatie beschikbaar over de prestaties van het beleggingsbeleid in termen van milieu-, sociale en governancefactoren;

 

vii)  het recht dat op de PEPP-overeenkomst van toepassing is, hetzij wanneer de partijen geen vrijheid van rechtskeuze hebben, hetzij ten gevolge van de keuze die de PEPP-aanbieder voorstelt indien zulks wel het geval is.

 

Amendement    117

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Naast het essentiële-informatiedocument voor een PEPP verstrekken PEPP-aanbieders en PEPP-distributeurs potentiële PEPP-spaarders verwijzingen naar verslagen over de solvabiliteit en de financiële toestand van de PEPP-aanbieder, zodat ze gemakkelijk kennis kunnen nemen van deze informatie.

4.  Naast het essentiële-informatiedocument voor een PEPP verstrekken PEPP-aanbieders en PEPP-distributeurs potentiële PEPP-spaarders verwijzingen naar verslagen over de solvabiliteit en de financiële toestand van de PEPP-aanbieder, zodat ze gemakkelijk en kosteloos kennis kunnen nemen van deze informatie.

Amendement    118

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Aan potentiële PEPP-spaarders wordt ook informatie verstrekt over de resultaten die de beleggingen in verband met de PEPP-regeling in het verleden hebben behaald over ten minste vijf jaar, of alle jaren gedurende welke de regeling is uitgevoerd indien dat minder dan vijf jaar is, alsmede informatie over de structuur van de kosten die door de PEPP-spaarders en PEPP-gerechtigden worden gedragen.

5.  Aan potentiële PEPP-spaarders wordt ook informatie verstrekt over de resultaten die de beleggingen in verband met de PEPP-regeling in het verleden hebben behaald over ten minste tien jaar, of alle jaren gedurende welke de regeling is uitgevoerd indien dat minder dan tien jaar is, alsmede kosteloze informatie over de structuur van de kosten die door de PEPP-spaarders en PEPP-gerechtigden worden gedragen.

Amendement    119

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 23 bis

 

Reclame

 

Marketingcommunicatie is duidelijk als zodanig herkenbaar. Marketingcommunicatie die specifieke informatie met betrekking tot het PEPP geeft, bevat geen uitspraken die in strijd zijn met de informatie van het essentiële-informatiedocument of die de betekenis van het essentiële-informatiedocument aantasten. In marketingcommunicatie moet worden vermeld dat er een essentiële-informatiedocument van het PEPP beschikbaar is, en hoe en waar dit kan worden verkregen. Ook wordt de website van de PEPP-aanbieder vermeld.

Amendement    120

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 23 ter

 

Linguïstische vereisten met betrekking tot het essentiële-informatiedocument

 

1.  Het essentiële-informatiedocument wordt opgesteld in één of meerdere officiële talen van de lidstaat waar het PEPP in de handel wordt gebracht.

 

2.  Wanneer een PEPP in een lidstaat gepromoot wordt met marketingdocumenten die opgesteld zijn in één of meerdere van de officiële talen van die lidstaat, wordt het essentiële-informatiedocument ten minste in dezelfde officiële taal/talen opgesteld.

 

3.  Het essentiële-informatiedocument voor een PEPP wordt op verzoek in een geschikt formaat ter beschikking gesteld van PEPP-spaarders met een visuele of auditieve handicap, alsook van laag- en ongeletterde PEPP-spaarders.

Amendement    121

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 23 quater

 

Vorm en inhoud van het essentiële-informatiedocument

 

1.  De titel "essentiële-informatiedocument" staat duidelijk zichtbaar bovenaan de eerste bladzijde van het essentiële-informatiedocument. Het essentiële-informatiedocument wordt opgesteld zoals in de leden 2 en 3 is vastgelegd.

 

2.  Onmiddellijk onder de titel van het essentiële-informatiedocument staat een toelichting die luidt als volgt: "Dit document verschaft u essentiële informatie aangaande dit pensioenproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard, de risico's, de kosten en de mogelijke winsten en verliezen van dit product, en om u te helpen het met andere producten te vergelijken."

 

3.  Het essentiële-informatiedocument bestaat uit twee delen. Het eerste, algemene deel bevat de algemene PEPP-informatie. Het tweede, specifieke deel bevat de informatie die per lidstaat verschilt.

 

4.  Het essentiële-informatiedocument bevat de volgende algemene gegevens:

 

a)   aan het begin van het document: de naam van het PEPP en of het al dan niet om een standaardoptie gaat, de identiteit en contactgegevens van de PEPP-ontwikkelaar, informatie over de bevoegde autoriteit van de PEPP-ontwikkelaar, en de datum van het document;

 

b)   indien het om een ander product dan het standaardbeleggingsproduct gaat, een waarschuwing die als volgt luidt: "U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig is en misschien moeilijk te begrijpen is.";

 

c)   onder de titel "Wat is dit voor een product en wat gebeurt er wanneer ik met pensioen ga?": de aard en belangrijkste kenmerken van het PEPP, waaronder:

 

i)  de beleggingsopties, met inbegrip van de standaardoptie;

 

ii)  indien het PEPP verzekeringsuitkeringen biedt, nadere gegevens over die verzekeringsuitkeringen en over de omstandigheden die aanleiding geven tot uitkering;

 

iii)  een beschrijving van de pensioenuitkeringen en de mate waarin deze zijn gegarandeerd;

 

iv)  informatie over fiscale prikkels of andere voordelen;

 

v)  indien van toepassing, een vermelding of er een bedenktijd of annuleringsperiode voor het PEPP bestaat;

 

vi)  een eventuele minimum- of maximumduur voor deelneming aan de PEPP-regeling;

 

vii)  de wettelijke pensioenleeftijd in de lidstaat waarvan de wetgeving van toepassing is;

 

viii)  een beschrijving van de afbouwopties en informatie het recht om tot aan het begin van de afbouwfase voor een andere uitbetalingsvorm te kiezen;

 

ix)  informatie over de meeneembaarheidsdienst, met inbegrip van informatie over de compartimenten;

 

x)  informatie over de overstapdienst, en een verwijzing naar de op grond van artikel 50 over de overstapdienst beschikbare specifieke informatie;

 

xi)  informatie over de prestaties van het beleggingsbeleid in termen van milieu-, sociale en governancefactoren;

 

xii)  onder de titel "Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?": een korte beschrijving van het risico-rendementsprofiel die de volgende elementen omvat:

 

  een samenvattende risico-indicator, aangevuld met een beschrijvende toelichting van die indicator, de voornaamste beperkingen ervan en een beschrijvende toelichting van de voor het PEPP materieel relevante risico's die niet afdoende in de samenvattende risico-indicator worden weergegeven;

 

  het maximaal mogelijke verlies aan belegd kapitaal, met inbegrip van informatie over:

 

•  de vraag of de PEPP-spaarder het belegde kapitaal volledig kan verliezen, of

 

•  de vraag of de PEPP-spaarder risico loopt op aanvullende financiële verbintenissen of verplichtingen, met inbegrip van voorwaardelijke verplichtingen bovenop het vermogen dat in het PEPP is belegd, en

 

•  indien van toepassing, de vraag of het PEPP kapitaalbescherming biedt tegen marktrisico, en nadere gegevens over de dekking en de beperkingen ervan, in het bijzonder wat betreft het tijdstip waarop het van toepassing is;

 

  passende prestatiescenario's, en de aannames waarop zij zijn gebaseerd;

 

  indien van toepassing, informatie over de rendementsvoorwaarden voor de PEPP-spaarders of ingebouwde prestatiebeperkingen;

 

  een verklaring dat de belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van de PEPP-spaarder invloed kan hebben op de daadwerkelijke uitbetaling;

 

xiii)  onder het kopje "Wat zijn de kosten?", de kosten die aan de belegging in het PEPP zijn verbonden, waaronder de te dragen directe en indirecte kosten, met eenmalige en vaste kosten, gepresenteerd door middel van samenvattende indicatoren van deze kosten en, ter wille van de vergelijkbaarheid, vermelding van de totale kosten, uitgedrukt in absolute en in procentuele termen, om alle gevolgen van de totale kosten voor de belegging te tonen;

 

xiv)  duidelijke vermelding dat adviseurs, distributeurs of andere personen die over het PEPP advies geven of het verkopen, uitgebreide informatie zullen geven over distributiekosten die niet al in de hierboven gespecificeerde kosten zitten, zodat de PEPP-spaarder het cumulatief effect van deze totale kosten op het rendement van de belegging kan begrijpen;

 

xv)  gedetailleerde informatie over de afbouwvormen en de afbouwfase;

 

xvi)  de vermelding dat indien voor een andere afbouwvorm wordt gekozen dit gevolgen voor de fiscale prikkels of voordelen kan hebben;

 

xvii)  onder de titel "Hoe kan ik een klacht indienen?": informatie over hoe en bij wie een PEPP-spaarder een klacht kan indienen over het product of over het gedrag van de PEPP-aanbieder of van een persoon die over het product advies geeft of het product verkoopt;

 

xviii)  onder de titel "Overige nuttige informatie": een korte aanduiding van aanvullende informatiedocumenten die aan de PEPP-spaarder moeten worden geleverd in de pre- en/of postcontractuele fase, met uitzondering van marketingmateriaal.

 

5.   De PEPP-ontwikkelaar evalueert op gezette tijdstippen de in het essentiële-informatiedocument vermelde informatie en herziet het document wanneer uit de evaluatie blijkt dat er veranderingen moeten worden aangebracht. De herziene versie wordt de PEPP-klant onverwijld ter beschikking gesteld.

Amendement    122

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 23 quinquies

 

Precontractuele aansprakelijkheid

 

1.   De PEPP-ontwikkelaar kan niet civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld enkel op basis van het essentiële-informatiedocument, of een vertaling daarvan, tenzij het misleidend is, niet accuraat is of niet strookt met de ter zake doende gedeelten van juridisch bindende precontractuele en contractuele documenten of met de in artikel 23 opgenomen vereisten.

 

2.   Een PEPP-spaarder die verlies heeft geleden omdat hij heeft vertrouwd op een essentiële-informatiedocument voor een PEPP – onder de in lid 1 genoemde omstandigheden – door te beleggen in het PEPP waarvoor dat essentiële-informatiedocument werd opgesteld, kan overeenkomstig nationaal recht van de PEPP-aanbieder voor dat verlies een schadevergoeding vorderen. De PEPP-ontwikkelaar kan niet civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld wanneer hij kan aantonen dat de informatie niet misleidend, inaccuraat of onverenigbaar is en dat het verlies van de PEPP-spaarder geen gevolg is van het feit dat deze heeft vertrouwd op een essentiële-informatiedocument.

 

3.   Elementen zoals "verlies" of "schadevergoeding" als bedoeld in lid 2, die niet worden gedefinieerd, worden uitgelegd en toegepast in overeenstemming met het toepasselijke nationale recht zoals aangewezen door de betreffende regels van het internationaal privaatrecht.

 

4.   Dit artikel staat nadere vorderingen voor civielrechtelijke aansprakelijkheid overeenkomstig het nationale recht niet in de weg.

 

5.   De verplichtingen uit hoofde van dit artikel worden niet door contractuele bedingen beperkt of uitgesloten.

Amendement    123

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 23 sexies

 

Verstrekking van het essentiële-informatiedocument

 

1.   Een persoon die advies geeft over een PEPP of een PEPP verkoopt, verstrekt het essentiële-informatiedocument tijdig en kosteloos aan PEPP-spaarders, voordat zij gebonden zijn aan een overeenkomst of aanbod met betrekking tot dat PEPP.

 

Wanneer het essentiële-informatiedocument overeenkomstig artikel 10 is herzien, worden PEPP-spaarders op verzoek ook eerdere versies daarvan ter beschikking gesteld.

Amendement    124

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 23 septies

 

Bekendmaking van informatie aan PEPP-spaarders met betrekking tot distributie

 

1.  Tijdig vóór het afsluiten van een PEPP-overeenkomst verstrekken PEPP-aanbieders en -distributeurs aan (potentiële) PEPP-spaarders ten minste de volgende informatie:

 

a)  of zij een rechtstreekse of middellijke deelneming van 10 % of meer van de stemrechten of het kapitaal van een bepaalde PEPP-aanbieder bezitten;

 

b)  met betrekking tot de overeenkomst die wordt voorgesteld of waarover advies wordt verleend:

 

i)  of een PEPP-aanbieder of de moederonderneming daarvan een rechtstreekse of middellijke deelneming van 10 % of meer van de stemrechten of het kapitaal van de PEPP-tussenpersoon of -distributeur bezit;

 

ii)  dat zij advies verlenen op grond van een onpartijdige en persoonlijke analyse;

 

iii)  dat zij een contractuele verplichting hebben om uitsluitend met een of meer PEPP-aanbieders distributiezaken te doen – in dat geval moeten tevens de namen van die PEPP-aanbieders worden meegedeeld; of

 

iv)  dat zij geen contractuele verplichting hebben om uitsluitend met een of meer PEPP-aanbieders distributiezaken te doen en geen advies verlenen op grond van een onpartijdige en persoonlijke analyse – in dat geval moeten tevens de namen worden meegedeeld van de PEPP-aanbieders waarmee zij zaken doen of mogen doen;

 

c)  de aard van de vergoeding die zij in het kader van de overeenkomst ontvangen;

 

d)  of zij ten aanzien van de overeenkomst werken:

 

i)  op basis van een provisie, dat wil zeggen een rechtstreeks door de PEPP-spaarder betaalde vergoeding;

 

ii)  op basis van om het even welke soort commissie, dat wil zeggen de vergoeding die is opgenomen in de kosten en heffingen voor de distributie van het PEPP;

 

iii)  op basis van enigerlei andere soort vergoeding, met inbegrip van economische voordelen van welke aard dan ook, die in verband met de overeenkomst worden aangeboden of verstrekt; of

 

iv)  op basis van een combinatie van enigerlei soorten vergoedingen als bedoeld in de punten i), ii) en iii).

 

2.  Indien een provisie rechtstreeks door de PEPP-spaarder moet worden betaald, informeert de PEPP-distributeur de PEPP-spaarder over de hoogte van het bedrag. Indien dat niet mogelijk is, geeft hij informatie over de methode die wordt gebruikt om het bedrag te berekenen.

 

3.  Als de PEPP-spaarder na het sluiten van de overeenkomst in het kader daarvan andere betalingen verricht dan gepland, verstrekt de PEPP-distributeur ook de informatie over elke dergelijke betaling in overeenstemming met dit artikel.

 

4.  De lidstaten zorgen ervoor dat een PEPP-aanbieder de PEPP-spaarder tijdig vóór het sluiten van een overeenkomst informeert over de aard van de door zijn medewerkers in verband met de overeenkomst ontvangen vergoeding.

 

5.  Als de PEPP-spaarder na het sluiten van de overeenkomst in het kader daarvan andere betalingen verricht dan gepland, verstrekt de PEPP-aanbieder ook de informatie over elke dergelijke betaling in overeenstemming met dit artikel.

 

6.  Tijdig vóór het sluiten van een overeenkomst wordt aan (potentiële) PEPP-spaarders passende informatie verstrekt met betrekking tot de distributie van het PEPP en met betrekking tot alle kosten en hiermee verband houdende heffingen. Deze informatie behelst ten minste het volgende:

 

a)  indien advies wordt verleend: of de PEPP-tussenpersoon of ‑distributeur de PEPP-spaarders een periodieke beoordeling verstrekt van de geschiktheid van het PEPP dat aan die PEPP-spaarders is aanbevolen;

 

b)  met betrekking tot de informatie over alle kosten en hiermee verband houdende heffingen die moet worden verstrekt: informatie met betrekking tot de distributie van het PEPP, met inbegrip van – indien van toepassing – de kosten van de adviesverlening, de kosten van het aanbevolen of aan de PEPP-spaarders aangeboden PEPP en de manier waarop de PEPP-spaarder hiervoor kan betalen, waaronder betalingen door derde partijen overeenkomstig artikel 32, lid 1, onder e), punt ii).

 

7.  De in lid 1 bedoelde informatie wordt verstrekt in begrijpelijke vorm en in een gestandaardiseerd formaat dat vergelijking mogelijk maakt. De informatie wordt op zodanige wijze verstrekt dat PEPP-spaarders redelijkerwijze in staat zijn de aard en de risico's van het aangeboden PEPP te begrijpen en derhalve met kennis van zaken beleggingsbeslissingen te nemen.

 

8.  De Commissie stelt in overeenstemming met artikel 62 gedelegeerde handelingen vast ter bepaling van:

 

a)  de voorwaarden waaraan de informatie moet voldoen om eerlijk, duidelijk en niet misleidend te zijn, waaronder de criteria waarop het gestandaardiseerde formaat als bedoeld in lid 7 wordt gebaseerd;

 

b)  de details met betrekking tot de inhoud en het formaat van de informatie voor PEPP-spaarders ten aanzien van PEPP-aanbieders, ‑tussenpersonen en ‑distributeurs evenals kosten en heffingen.

Amendement    125

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Tijdig vóór het afsluiten van een PEPP-overeenkomst verstrekken in artikel 19, onder c), van deze verordening genoemde PEPP-aanbieders of -distributeurs aan PEPP-spaarders of potentiële PEPP-spaarders ten minste informatie over de PEPP-overeenkomst en over henzelf zoals uiteengezet in artikel 19 en artikel 29, lid 1, eerste alinea, onder a) en c), van Richtlijn (EU) 2016/97 met betrekking tot verzekeringscontracten en verzekeringstussenpersonen.

1.  Tijdig vóór het afsluiten van een PEPP-overeenkomst verstrekken in artikel 5, lid 1, en artikel 8 van deze verordening genoemde PEPP-aanbieders of -distributeurs aan PEPP-spaarders of potentiële PEPP-spaarders ten minste het essentiële-informatiedocument en informatie over de PEPP-overeenkomst en over henzelf zoals uiteengezet in artikel 19 en artikel 29, lid 1, eerste alinea, onder a) en c), van Richtlijn (EU) 2016/97 met betrekking tot verzekeringscontracten en verzekeringstussenpersonen.

Amendement    126

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in lid 1 bedoelde informatie wordt verstrekt in een gestandaardiseerd formaat dat vergelijking mogelijk maakt, en in begrijpelijke vorm en op zodanige wijze verstrekt dat PEPP-spaarders redelijkerwijze in staat zijn de aard en de risico's van het aangeboden PEPP te begrijpen en derhalve met kennis van zaken beleggingsbeslissingen te nemen.

2.  De in lid 1 bedoelde informatie wordt verstrekt in een gestandaardiseerd formaat dat vergelijking mogelijk maakt, en in begrijpelijke vorm en op zodanige wijze verstrekt dat PEPP-spaarders in staat zijn de aard en de risico's en kosten van het aangeboden PEPP te begrijpen en derhalve met kennis van zaken beleggingsbeslissingen te nemen.

Amendement    127

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 1 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De PEPP-spaarder wordt aan de hand van advies geïnformeerd over de belangrijkste aspecten van het product.

Amendement    128

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Het advies is bedoeld om de risicoaversie en de financiële kennis van een PEPP-spaarder te beoordelen en hun vermogen om verliezen te dragen, evenals de spaarder in staat te stellen om te bepalen welke beleggingsoptie het best overeenkomt met hun risicoprofiel.

Amendement    129

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorafgaand aan de sluiting van een PEPP-overeenkomst stelt de in artikel 19, onder c), van deze verordening bedoelde PEPP-aanbieder of -distributeur, op basis van de van de PEPP-spaarder ontvangen informatie, de pensioenverlangens en -behoeften van die PEPP-spaarder vast en verstrekt hij de PEPP-spaarder objectieve informatie over het PEPP, in een begrijpelijke vorm, om hem in staat te stellen met kennis van zaken een beslissing te nemen.

Voorafgaand aan de sluiting van een PEPP-overeenkomst stelt de in artikel 5, lid 1, en artikel 8 van deze verordening bedoelde PEPP-aanbieder of ‑distributeur, op basis van de van de PEPP-spaarder ontvangen informatie, de pensioenverlangens en ‑behoeften van die PEPP-spaarder vast en verstrekt hij de PEPP-spaarder objectieve informatie over het PEPP, in een begrijpelijke vorm, om hem in staat te stellen met kennis van zaken een beslissing te nemen om de PEPP-aanbieder, ‑tussenpersoon of ‑distributeur in staat te stellen de PEPP-spaarder, of de potentiële PEPP-spaarder, het PEPP aan te bevelen dat voor hem of haar geschikt is en dat, in het bijzonder, aansluit bij zijn of haar risicotolerantie of vermogen om verliezen op te vangen.

Amendement    130

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Wanneer voorafgaand aan het afsluiten van een specifieke overeenkomst advies wordt gegeven, doet de in artikel 19, onder c), van deze verordening bedoelde PEPP-aanbieder of -distributeur een gepersonaliseerde aanbeveling aan de PEPP-spaarder waarin wordt uitgelegd waarom een bepaald PEPP het best aansluit bij de verlangens en behoeften van de PEPP-spaarders.

2.  Wanneer voorafgaand aan het afsluiten van een specifieke overeenkomst advies wordt gegeven, doet de in artikel 5, lid 1, en artikel 8 van deze verordening bedoelde PEPP-aanbieder of ‑distributeur een gepersonaliseerde aanbeveling aan de PEPP-spaarder waarin wordt uitgelegd waarom een bepaald PEPP het best aansluit bij de verlangens en behoeften van de PEPP-spaarders.

Amendement    131

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Bij het verstrekken van advies over PEPP's, neemt de in artikel 19, onder c), van deze verordening bedoelde PEPP-aanbieder of -distributeur de toepasselijke nationale wetgeving tot omzetting van de in artikel 25, lid 2, van Richtlijn 2014/65/EU uiteengezette regels en alle met betrekking tot die regels op grond van artikel 25, lid 8, van die richtlijn aangenomen rechtstreeks toepasselijke Uniewetgeving in acht.

3.  Bij het verstrekken van advies over PEPP's, neemt de in artikel 5, lid 1, en artikel 8 van deze verordening bedoelde PEPP-aanbieder of ‑distributeur de toepasselijke nationale wetgeving tot omzetting van de in artikel 25, lid 2, van Richtlijn 2014/65/EU uiteengezette regels en alle met betrekking tot die regels op grond van artikel 25, lid 8, van die richtlijn aangenomen rechtstreeks toepasselijke Uniewetgeving in acht.

Amendement    132

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Wanneer een in artikel 19, onder c), van deze verordening bedoelde PEPP-aanbieder of -distributeur de PEPP-spaarder meedeelt dat hij op onafhankelijke wijze advies verleent, baseert hij zijn advies op een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare persoonlijke pensioenproducten, zodat hij aan de hand van professionele criteria in staat is een persoonlijke aanbeveling te doen over een PEPP-overeenkomst die aan de behoeften van de PEPP-spaarder voldoet. Dit soort advies mag niet beperkt blijven tot PEPP-overeenkomsten die worden verstrekt door de PEPP-aanbieder of -distributeur zelf, door entiteiten die nauwe banden hebben met de PEPP-aanbieder of -distributeur of door andere entiteiten waarmee de PEPP-aanbieder of -distributeur in een zodanig nauw juridisch of economisch verband staat, zoals een contractueel verband, dat het risico bestaat dat dit afbreuk doet aan de onafhankelijke basis van het verstrekte advies.

4.  Wanneer een in artikel 5, lid 1, en artikel 8 van deze verordening bedoelde PEPP-aanbieder of ‑distributeur de PEPP-spaarder meedeelt dat hij op onafhankelijke wijze advies verleent, baseert hij zijn advies op een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare persoonlijke pensioenproducten, zodat hij aan de hand van professionele criteria in staat is een persoonlijke aanbeveling te doen over een PEPP-overeenkomst die aan de behoeften van de PEPP-spaarder voldoet. Dit soort advies mag niet beperkt blijven tot PEPP-overeenkomsten die worden verstrekt door de PEPP-aanbieder of ‑distributeur zelf, door entiteiten die nauwe banden hebben met de PEPP-aanbieder of ‑distributeur of door andere entiteiten waarmee de PEPP-aanbieder of ‑distributeur in een zodanig nauw juridisch of economisch verband staat, zoals een contractueel verband, dat het risico bestaat dat dit afbreuk doet aan de onafhankelijke basis van het verstrekte advies.

Amendement    133

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De in artikel 19, onder c), van deze verordening bedoelde PEPP-aanbieders en -distributeurs waarborgen en tonen, op verzoek, aan de bevoegde autoriteiten aan dat natuurlijke personen die advies over PEPP's verstrekken, over de nodige kennis en bekwaamheid beschikken om hun verplichtingen krachtens dit hoofdstuk na te komen. De lidstaten maken de criteria ter beoordeling van deze kennis en bekwaamheid openbaar.

5.  De in artikel 5, lid 1, en artikel 8 van deze verordening bedoelde PEPP-aanbieders en ‑distributeurs waarborgen en tonen, op verzoek, aan de bevoegde autoriteiten aan dat natuurlijke personen die advies over PEPP's verstrekken, over de nodige kennis en bekwaamheid beschikken om hun verplichtingen krachtens dit hoofdstuk na te komen. De lidstaten maken de criteria ter beoordeling van deze kennis en bekwaamheid openbaar.

Amendement    134

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 25 bis

 

Beslissingsboom

 

1.  De PEPP-aanbieder of -distributeur biedt de PEPP-klant een door EIOPA vastgestelde gestandaardiseerde beslissingsboom om potentiële PEPP-spaarders in de eerste fase van belangstelling te helpen bij de afweging welk PEPP-product, de standaardoptie of elke andere alternatieve beleggingsoptie, geschikt zou zijn voor hen. De beslissingsboom heeft betrekking op de essentiële kenmerken van een PEPP en beoogt te verduidelijken dat de door de aanbieder aangeboden standaardoptie kan verschillen van de door andere aanbieders aangeboden standaardopties, teneinde de PEPP-klant in staat te stellen vóór het afsluiten van een PEPP-contract met deze informatie rekening te houden.

 

2.  De beslissingsboom wordt op papier of op enige andere duurzame drager ter beschikking gesteld en de PEPP-aanbieder of ‑distributeur zorgt ervoor dat de PEPP-klant de beslissingsboom heeft gebruikt voordat hij een contract afsluit.

 

3.  De beslissingsboom vormt geen persoonlijke aanbeveling, noch een vervanging voor een mogelijke vraag naar advies in verband met andere beleggingsopties dan de standaardoptie.

 

4.  Om voor een uniform gebruik van de in lid 1 bedoelde gestandaardiseerde beslissingsboom te zorgen, stelt EIOPA ontwerpen van technische reguleringsnormen op die:

 

a)  de inhoud en de presentatie van de gestandaardiseerde beslissingsboom specificeren, waaronder de definitie van de belangrijkste kenmerken van PEPP's en de soorten standaardopties die door de verschillende aanbieders worden aangeboden in overeenstemming met de in de beslissingsboom op te nemen reguleringsnormen;

 

b)  de voorwaarden vaststellen op grond waarvan de gestandaardiseerde beslissingsboom wordt verstrekt op een duurzame drager of op papier, en hoe deze met het oog hierop kan worden aangepast. Bij het opstellen van ontwerpen van technische reguleringsnormen verricht EIOPA consumententests en houdt ze rekening met:

 

i)  de verschillende soorten PEPP's;

 

ii)  de verschillen tussen PEPP's;

 

iii)  de competentie van PEPP-spaarders en de kenmerken van PEPP's;

 

iv)  de interactieve technische implementatie, waaronder het gebruik van websites en apps voor mobiele apparaten, of het gebruik van een verschillende vorm voor het verstrekken en complementeren van de beslissingsboom; alsmede

 

v)  de noodzaak duidelijk te maken dat de beslissingsboom geen persoonlijke aanbeveling vormt.

 

EIOPA legt de ontwerpen van technische reguleringsnormen voor aan de Commissie na de bekendmaking ervan. Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in dit lid bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1094/2010.

Amendement    135

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Onverminderd het bepaalde in artikel 25, lid 1, kan de PEPP-spaarder afzien van zijn recht om advies te krijgen met betrekking tot het afsluiten van een contract voor de standaardbeleggingsoptie.

Onverminderd het bepaalde in artikel 25, lid 1, kan de PEPP-spaarder afzien van zijn recht om advies te krijgen met betrekking tot het afsluiten van een contract voor de standaardbeleggingsoptie, na de beslissingsboom te hebben gebruikt en door te bevestigen dat hem advies is aangeboden, maar dat hij heeft afgezien van zijn recht op ontvangst ervan.

Amendement    136

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer de PEPP-spaarder afziet van zijn recht om advies te krijgen, vragen de in artikel 19, onder c), van deze verordening bedoelde PEPP-aanbieders of -distributeurs, wanneer zij andere PEPP-distributieactiviteiten uitoefenen, de PEPP-spaarder of potentiële PEPP-spaarder informatie te verstrekken over diens kennis en ervaring op het beleggingsgebied met betrekking tot het PEPP dat wordt aangeboden of verlangd, zodat de PEPP-aanbieder of -distributeur kan beoordelen of het in overweging genomen PEPP geschikt is voor de PEPP-spaarder.

Wanneer de PEPP-spaarder afziet van zijn recht om advies te krijgen, vragen de in artikel 5, lid 1, onder c), en artikel 8 van deze verordening bedoelde PEPP-aanbieders of -distributeurs, wanneer zij andere PEPP-distributieactiviteiten uitoefenen, de PEPP-spaarder of potentiële PEPP-spaarder informatie te verstrekken over diens kennis en ervaring op het beleggingsgebied met betrekking tot het PEPP dat wordt aangeboden of verlangd, zodat de PEPP-aanbieder of ‑distributeur kan beoordelen of het in overweging genomen PEPP geschikt is voor de PEPP-spaarder.

Amendement    137

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien de in artikel 19, onder c), van deze verordening bedoelde PEPP-aanbieder of -distributeur op grond van de uit hoofde van de eerste alinea ontvangen informatie oordeelt dat het product voor de PEPP-spaarder of potentiële PEPP-spaarder niet geschikt is, waarschuwt de PEPP-aanbieder of -distributeur de PEPP-spaarder of potentiële PEPP-spaarder. Die waarschuwing mag in gestandaardiseerde vorm worden verstrekt.

Indien de in artikel 5, lid 1, onder c), en artikel 8 van deze verordening bedoelde PEPP-aanbieder of -distributeur op grond van de uit hoofde van de eerste alinea ontvangen informatie oordeelt dat het product voor de PEPP-spaarder of potentiële PEPP-spaarder niet geschikt is, waarschuwt de PEPP-aanbieder of ‑distributeur de PEPP-spaarder of potentiële PEPP-spaarder. Die waarschuwing mag in gestandaardiseerde vorm worden verstrekt.

Amendement    138

Voorstel voor een verordening

Hoofdstuk IV – afdeling III bis (nieuw) – artikel 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Afdeling III bis

 

PEPP-contract

 

Artikel 26 bis

 

Verplichte informatie in het contract

 

Het PEPP-contract bestaat uit het essentiële-informatiedocument voor een PEPP en de volgende informatie:

 

a)  het soort PEPP;

 

b)  de persoonsgegevens van de PEPP-spaarder, diens naam en adres;

 

c)  de bijzonderheden omtrent de uitkeringen in verband met de gekozen beleggingsoptie: in het geval van de standaardoptie worden de uitkeringen betaald in de vorm van levenslange annuïteiten vanaf de datum van pensionering; bij wijze van alternatief kan worden gekozen voor een kapitaaluitkering van 30 % op de vervaldag van de eerste betaling. Indien voor een dergelijke kapitaaluitkering wordt gekozen, wordt het restkapitaal gebruikt voor het berekenen van het bedrag van de annuïteiten.

 

d)  de uitkeringen in geval van overlijden vóór pensionering bij de standaardoptie: alle betaalde bijdragen worden in het geval de PEPP-spaarder overlijdt vóór de overeengekomen datum van pensionering zonder dat daarvoor kosten in rekening worden gebracht aan de erfgenamen uitbetaald. Bij leven kan de PEPP-spaarder een contract ten gunste van derde partijen afsluiten.

 

e)  de hoogte van en de vervaldagen voor de bijdragen, alsook informatie over de vraag of en hoe de betaling van bijdragen kan worden opgeschort en of het mogelijk is aanvullende betalingen te doen;

 

f)  de te volgen procedure bij het uitoefenen van het recht om de overeenkomst te beëindigen;

 

g)  of het contract al dan niet kan worden beëindigd;

 

h)  informatie over het veranderen van beleggingsopties;

 

i)  een aanduiding van de taal waarin de PEPP-aanbieder het PEPP-overzicht verstrekt;

 

j)  informatie over procedures voor alternatieve geschillenbeslechting;

 

k)  specifieke informatie die naargelang van de lidstaat verschilt, zoals informatie ten aanzien van de pensioenleeftijd, en de fiscale voordelen en prikkels;

 

l)  gedetailleerde informatie over alle kosten in verband met het PEPP-product;

 

m)  informatie en de procedure voor het openen van een nieuw nationaal compartiment;

 

n)  de voorwaarden voor aanvullende regelingen zoals biometrisch risico;

 

o)  de voorwaarden voor het overstappen naar een andere aanbieder.

Motivering

Met het oog op rechtszekerheid moet alle informatie die verplicht in een PEPP-contract moet worden vermeld, in de verordening worden gespecificeerd.

Amendement    139

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Het PEPP-uitkeringsoverzicht wordt ten minste jaarlijks kosteloos aan de PEPP-spaarder ter beschikking gesteld.

Amendement    140

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  informatie over de wijze waarop in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met milieu-, sociale en governancefactoren.

d)  informatie over de beleggingsbeleidsbeginselen van de PEPP-aanbieder, en in het bijzonder over de wijze waarop in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met milieu-, sociale en governancefactoren, met inbegrip van de rol die zij spelen in het beleggingsproces, alsook de impact ervan op de lange termijn en de externe effecten van de beleggingsbeslissingen.

Amendement    141

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de persoonsgegevens van de PEPP-spaarder, naam van de PEPP-aanbieder, informatie over pensioenprojecties, informatie over de opgebouwde pensioenaanspraken of het opgebouwde kapitaal, informatie over de bijdragen die de PEPP-spaarder of derde partijen hebben betaald en over de dekkingsgraad van de PEPP-regeling, waarvoor het bepaalde in artikel 39, lid 1, onder a), b), d), e), f) en h), van Richtlijn 2016/2341/EU van toepassing is, waarbij voor de toepassing van deze verordening "deelnemer" staat voor "PEPP-spaarder", de "IBPV" voor de "PEPP-aanbieder", de "pensioenregeling" voor de "PEPP-regeling" en de "bijdragende onderneming" voor derde partijen;

a)  de persoonsgegevens van de PEPP-spaarder, naam, adres en contactgegevens van de PEPP-aanbieder en PEPP-distributeurs, informatie over pensioenprojecties, informatie over de opgebouwde pensioenaanspraken of het opgebouwde kapitaal per compartiment, informatie over de bijdragen die de PEPP-spaarder of derde partijen hebben betaald en over de dekkingsgraad van de PEPP-regeling, waarvoor het bepaalde in artikel 39, lid 1, onder a), b), d), e), f) en h), van Richtlijn 2016/2341/EU van toepassing is, waarbij voor de toepassing van deze verordening "deelnemer" staat voor "PEPP-spaarder", de "IBPV" voor de "PEPP-aanbieder", de "pensioenregeling" voor de "PEPP-regeling" en de "bijdragende onderneming" voor derde partijen; informatie over het gecumuleerde kapitaal of de gecumuleerde betaalde bijdragen wordt uitgesplitst per compartiment;

Amendement    142

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  een duidelijke indicatie van de wettelijke pensioenleeftijd van de PEPP-spaarder, de in de pensioenregeling vastgelegde of door de PEPP-aanbieder geschatte pensioenleeftijd of, indien van toepassing, de pensioenleeftijd die door de PEPP-spaarder is vastgesteld;

Amendement    143

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a ter)  gedetailleerde gegevens van de pensioenregelingportfolio, met inbegrip van de samenstelling en het gewicht van de activa;

Amendement    144

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  een waarschuwing dat die projecties kunnen verschillen van de uiteindelijke waarde van de ontvangen uitkeringen;

Amendement    145

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  een uitsplitsing van de door de PEPP-aanbieder in mindering gebrachte kosten ten minste over de afgelopen 12 maanden, waarbij de administratiekosten, de kosten voor het bewaren van activa, de kosten in verband met portofoliotransacties en de overige kosten worden vermeld, alsmede een raming van de impact van de kosten op de uiteindelijke uitkeringen.

e)  de totale kosten die over de afgelopen 12 maanden aan de hand van het totale-kostenpercentage aan de kleine belegger zijn doorberekend, een uitsplitsing van de door de PEPP-aanbieder in mindering gebrachte kosten ten minste over de afgelopen 12 maanden, waarbij de administratiekosten, de kosten voor het bewaren van activa, de kosten in verband met portofoliotransacties en de overige kosten worden vermeld, alsmede een raming van de impact van de kosten op de uiteindelijke uitkeringen;

Amendement    146

Voorstel voor een verordening

Artikel 28– lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e bis)  beleggingen in activa die niet zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde financiële markt.

Amendement    147

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  In het PEPP-overzicht wordt nader vermeld waar en hoe aanvullende informatie kan worden verkregen, zoals onder meer:

1.  In het PEPP-overzicht wordt nader vermeld waar en hoe aanvullende informatie kan worden verkregen. De informatie wordt kosteloos en gemakkelijk toegankelijk gemaakt in elektronische vorm, zoals onder meer:

Amendement    148

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  een schriftelijke verklaring met daarin de beginselen van het beleggingsbeleid van de PEPP-aanbieder, verklaring die ten minste onderwerpen omvat zoals de toegepaste wegingsmethoden voor beleggingsrisico's, de risicobeheersprocedures en de strategische allocatie van activa in het licht van de aard en de looptijd van de PEPP-verplichtingen, alsmede de wijze waarop in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met milieu-, sociale en governancefactoren;

c)  een schriftelijke verklaring met daarin de beginselen van het beleggingsbeleid van de PEPP-aanbieder zoals uiteengezet in artikel 30 van Richtlijn 2016/2341/EU, verklaring die ten minste onderwerpen omvat zoals de toegepaste wegingsmethoden voor beleggingsrisico's, de risicobeheersprocedures en de strategische allocatie van activa in het licht van de aard en de looptijd van de PEPP-verplichtingen, alsmede de wijze waarop in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met milieu-, sociale en governancefactoren;

Amendement    149

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

EIOPA ontwikkelt, na raadpleging van nationale autoriteiten en na consumententests, ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarin de presentatie van de in artikel 28 en in dit artikel bedoelde informatiegegevens nader zijn aangegeven.

EIOPA ontwikkelt, na raadpleging van nationale autoriteiten en consumentenorganisaties, en op basis van consumententests, ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarin de presentatie van de in artikel 28 en in dit artikel bedoelde informatiegegevens nader zijn aangegeven.

Amendement    150

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

EIOPA dient die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen binnen [9 maanden na de inwerkingtreding van de verordening] bij de Commissie in.

EIOPA dient die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen binnen [maanden na de inwerkingtreding van de verordening] bij de Commissie in.

Amendement    151

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  PEPP-spaarders ontvangen tijdens de fase vóór pensionering informatie zoals uiteengezet in artikel 42 van Richtlijn 2016/2341/EU.

1.  PEPP-spaarders ontvangen tijdens de fase vóór pensionering informatie zoals uiteengezet in artikel 42 van Richtlijn 2016/2341/EU. Adviesverlening één jaar vóór de pensionering is verplicht.

Amendement    152

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Eén jaar vóór de pensionering wordt de PEPP-spaarder in kennis gesteld van de op handen zijnde aanvang van de afbouwfase en over de beschikbare uitbetalingsopties met betrekking tot zijn uitkering.

Motivering

De PEPP-spaarder moet één jaar vóór aanvang van zijn pensionering in kennis worden gesteld van de uitbetalingsopties en de mogelijkheid hebben om de gewenste uitbetalingsoptie(s) aan te geven.

Amendement    153

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 62 gedelegeerde handelingen vast waarin nadere invulling wordt gegeven aan de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde informatie, teneinde te zorgen voor een passende convergentie van de rapportage aan toezichthoudende autoriteiten.

Schrappen

EIOPA ontwikkelt, na raadpleging van nationale autoriteiten en na consumententests, ontwerpen van technische uitvoeringsnormen wat betreft het formaat van de toezichtsrapportage.

 

EIOPA dient die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen binnen [9 maanden na de inwerkingtreding van de verordening] bij de Commissie in.

 

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de tweede alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1094/2010.

 

Amendement    154

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  de activa worden hoofdzakelijk op gereglementeerde markten belegd. Beleggingen in niet tot de handel op een gereglementeerde financiële markt toegelaten activa, moeten hoe dan ook tot prudente niveaus worden beperkt;

c)  de activa worden hoofdzakelijk op gereglementeerde markten belegd. Beleggingen in niet tot de handel op een gereglementeerde financiële markt toegelaten activa mogen de 20 % niet overschrijden;

Amendement    155

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  PEPP-aanbieders bieden PEPP-spaarders tot vijf beleggingsopties aan.

1.  PEPP-aanbieders bieden ten minste één standaardoptie aan. Zij kunnen daarnaast aanvullende beleggingsopties aanbieden.

Amendement    156

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De beleggingsopties omvatten een standaardbeleggingsoptie en kunnen alternatieve beleggingsopties omvatten.

Schrappen

Amendement    157

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De PEPP is ongeacht de beleggingsoptie kosteneffectief.

Amendement    158

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De PEPP-spaarder kiest bij het afsluiten van de PEPP-overeenkomst voor een beleggingsoptie.

De PEPP-spaarder kiest bij het afsluiten van de PEPP-overeenkomst, na ontvangst van de relevante informatie, en het relevante advies en besluitvormingsondersteunend instrument, voor een beleggingsoptie.

Motivering

PEPP-spaarders moeten in staat worden gesteld om met kennis van zaken een beslissing te nemen.

Amendement    159

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De PEPP-spaarder kan om de vijf jaar van opbouw in het PEPP kiezen voor een andere beleggingsoptie.

1.  Na het afsluiten van de PEPP-overeenkomst kan de PEPP-spaarder hoe dan ook om de vijf jaar van opbouw in het PEPP gedurende de opbouwfase kiezen voor een andere beleggingsoptie. Nog eens opnieuw overstappen kan pas vijf jaar na de laatste overstap. De PEPP-aanbieder mag bepalen dat vaker overstappen is toegestaan.

Amendement    160

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De PEPP-aanbieder bereidt het overstappen op verzoek van de PEPP-spaarder voor en stelt de laatste in kennis van de mogelijke gevolgen van overstappen, zoals het verlies van de kapitaalgarantie en biometrische risico's.

Amendement    161

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Standaardbeleggingsoptie

Standaardoptie

Amendement    162

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De standaardbeleggingsoptie biedt de PEPP-spaarder kapitaalbescherming, op basis van een risicolimiteringstechniek die een veilige beleggingsstrategie oplevert.

1.  Bij de standaardoptie garandeert de PEPP-aanbieder de PEPP-spaarder, op basis van een risicolimiteringstechniek, dat het aan het begin van de afbouwfase gecumuleerde kapitaal ten minste gelijk is aan de betaalde bijdragen, inclusief alle kosten en vergoedingen, en nadat met inflatie rekening is gehouden, ongeacht de beleggingsstrategie die de PEPP-aanbieder voor zijn standaardoptie aanbiedt. De risicolimiteringstechnieken leveren een veilige beleggingsstrategie op, in overeenstemming met de door EIOPA vastgestelde technische reguleringsnormen.

Amendement    163

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Dankzij kapitaalbescherming kan de PEPP-spaarder het belegde kapitaal recupereren.

Schrappen

Amendement    164

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Om aan de in lid 1 genoemde voorwaarden te voldoen, kan de PEPP-aanbieder PEPP-productpartnerschappen aangaan.

Amendement    165

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  De totale kosten, vergoedingen en heffingen mogen ​niet meer bedragen dan 0,75 % van het opgebouwde kapitaal.

Amendement    166

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Indien PEPP-aanbieders alternatieve beleggingsopties aanbieden, is ten minste één van die opties een voor de PEPP-spaarder kostenefficiënte beleggingsoptie.

1.  Indien PEPP-aanbieders alternatieve beleggingsopties aanbieden, is elk van die opties een voor de PEPP-spaarder kostenefficiënte beleggingsoptie.

Amendement    167

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De alternatieve beleggingsopties omvatten door de PEPP-aanbieders te bepalen risicolimiteringstechnieken.

2.  De alternatieve beleggingsopties omvatten door de PEPP-aanbieders te bepalen risicolimiteringstechnieken, overeenkomstig de door EIOPA vastgestelde ontwerpen van technische reguleringsnormen.

Amendement    168

Voorstel voor een verordening

Artikel 39 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de risicolimiteringstechniek om in het kader van de standaardbeleggingsoptie kapitaalbescherming te garanderen;

a)  de risicolimiteringstechniek om in het kader van de standaardbeleggingsoptie kapitaal te beschermen;

Amendement    169

Voorstel voor een verordening

Artikel 39 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

EIOPA, in samenwerking met de Europese toezichthoudende autoriteiten, verleent de Commissie technische bijstand voor het verrichten van de in dit artikel vermelde taken.

Amendement    170

Voorstel voor een verordening

Artikel 39 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Teneinde criteria vast te stellen voor doeltreffende risicolimiteringstechnieken die consequent kunnen worden toegepast, ontwikkelt EIOPA ontwerpen van technische reguleringsnormen waarin de details van de bepalingen voor risicolimiteringstechnieken worden gespecificeerd. EIOPA dient deze ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk [xxx na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] in bij de Commissie. Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1094/2010.

Amendement    171

Voorstel voor een verordening

Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  In overeenstemming met artikel 3, onder b), worden de PEPP-voorwaarden met betrekking tot de opbouwfase vastgesteld door de lidstaten, tenzij in deze verordening anders is bepaald.

1.  Tenzij in deze verordening anders is bepaald, worden de voorwaarden met betrekking tot de opbouwfase van het PEPP vastgesteld door de lidstaten en zijn deze voorwaarden niet minder gunstig dan de toepasselijke nationale regels;

Amendement    172

Voorstel voor een verordening

Artikel 40 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Bij deze voorwaarden kan het met name gaan om leeftijdsgrenzen voor het starten van de opbouwfase, de minimumduur van de opbouwfase, maximum- en minimumbedragen van stortingen en de continuïteit ervan, alsmede voorwaarden voor terugbetaling vóór de pensioenleeftijd in geval van bijzondere tegenspoed.

2.  Bij deze voorwaarden kan het met name gaan om leeftijdsgrenzen voor het starten van de opbouwfase, de minimumduur van de opbouwfase, maximum- en minimumbedragen van stortingen, de continuïteit ervan en de minimumpensioenleeftijd, alsmede voorwaarden voor terugbetaling vóór de pensioenleeftijd in geval van bijzondere tegenspoed.

Amendement    173

Voorstel voor een verordening

Artikel 40 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Lidstaten passen dezelfde voorwaarden met betrekking tot de opbouwfase van PEPP-producten toe als voor andere vergelijkbare nationale producten.

Amendement    174

Voorstel voor een verordening

Artikel 42 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

PEPP-aanbieders kunnen PEPP's aanbieden met een optie om het risico van biometrische risico's te dekken. Voor de toepassing van deze verordening zijn "biometrische risico's" risico's in verband met levensverwachting, arbeidsongeschiktheid en overlijden.

PEPP-aanbieders kunnen PEPP's aanbieden met een optie om het risico van biometrische risico's te dekken. Met het oog daarop mogen PEPP-aanbieders PEPP-productpartnerschappen aangaan.

Amendement    175

Voorstel voor een verordening

Artikel 43 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  PEPP-aanbieders en -distributeurs leveren alle mogelijke inspanningen om schriftelijk of, indien overeengekomen tussen de PEPP-aanbieder of -distributeur en de PEPP-cliënt, op een and