Procedura : 2017/0143(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0278/2018

Teksty złożone :

A8-0278/2018

Debaty :

PV 04/04/2019 - 2
CRE 04/04/2019 - 2

Głosowanie :

PV 04/04/2019 - 6.15
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0347

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 2049kWORD 306k
6.9.2018
PE 618.225v02-00 A8-0278/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0343),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0219/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 października 2017 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jak również opinie przedstawione przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0278/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO(2)*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

2017/0143 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Unijne gospodarstwa domowe mają jedne z najwyższych oszczędności na świecie, jednak gros tych oszczędności spoczywa na krótkoterminowych lokatach bankowych. Większe inwestycje na rynkach kapitałowych mogą pomóc sprostać wyzwaniom, jakie niosą ze sobą starzenie się społeczeństwa i niskie stopy procentowe.

(1a)  Emerytury stanowią zasadniczą część dochodów uzyskiwanych przez emerytów, a w przypadku wielu osób adekwatne świadczenia emerytalne mają wpływ na to, czy osoby te w podeszłym wieku żyją komfortowo, czy też w ubóstwie. Adekwatne świadczenia emerytalne stanowią warunek korzystania z praw podstawowych ustanowionych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym w jej art. 25 dotyczącym praw osób w podeszłym wieku, stanowiącym, że: „Unia uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym”.

(1b)  Unia boryka się z wieloma wyzwaniami, w tym natury demograficznej, ponieważ Europa jest starzejącym się kontynentem. Ponadto wzorce rozwoju kariery zawodowej, rynek pracy i modele podziału bogactwa przechodzą głębokie przemiany, także na skutek rewolucji cyfrowej. Jednocześnie coraz wyraźniej widać, że krajowe systemy zabezpieczenia społecznego nie są dostosowane do zglobalizowanej gospodarki opartej na wiedzy, która charakteryzuje się otwartymi granicami, mobilnością pracowników i migracją. Zbyt wiele osób nie jest w ogóle bądź w wystarczającym stopniu objętych tradycyjnymi krajowymi systemami emerytalnymi; wśród nich można wymienić kobiety, młodych ludzi, migrantów, pracowników o niskich umiejętnościach, osoby samozatrudnione i pracowników zatrudnionych na podstawie nietypowych umów o pracę.

(1c)  Znaczna część emerytur jest wypłacana w ramach systemów publicznych, dlatego istnieje bezpośredni związek między krajowymi systemami emerytalnymi a stabilnością finansów publicznych. Wprawdzie zgodnie z traktatami organizacja systemów emerytalnych podlega wyłącznym kompetencjom krajowym, jednak adekwatność dochodu i stabilność finansowa krajowych systemów emerytalnych ma kluczowe znaczenie dla stabilności Unii jako całości. Przekierowanie większej części oszczędności Europejczyków z gotówki i depozytów bankowych do długoterminowych produktów inwestycyjnych, takich jak dobrowolne systemy emerytalne, byłoby korzystne zarówno dla poszczególnych osób (przynosząc im wyższe dochody i bardziej adekwatne emerytury), jak i ogólnie dla gospodarki.

(1d)  W 2015 r. 11,3 mln obywateli Unii w wieku produkcyjnym (od 20 do 64 lat) mieszkało w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie ich obywatelstwa, a 1,3 mln obywateli Unii pracowało w państwie członkowskim innym niż ich państwo członkowskie zamieszkania.

(1e)  Możliwość przenoszenia ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) zwiększy atrakcyjność tego produktu szczególnie dla młodych ludzi i pomoże jeszcze bardziej ułatwić obywatelom Unii korzystanie z prawa do życia i pracy w całej Unii.

(2)  Indywidualne produkty emerytalne odgrywają ważną rolę, zapewniając osobom oszczędzającym w długoterminowej perspektywie dostęp do długoterminowych inwestycji. Większy europejski rynek emerytur indywidualnych pozwoli zwiększyć dopływ środków finansowych dla inwestorów instytucjonalnych oraz podnieść poziom inwestycji w gospodarkę realną.

(2b)  Niniejsze rozporządzenie pozwala na stworzenie produktu emerytalnego, który będzie możliwie prosty, bezpieczny, przystępny cenowo, przejrzysty, przyjazny dla konsumenta i możliwy do przenoszenia w całej UE oraz który uzupełnia systemy istniejące w państwach członkowskich.

(3)  Obecnie wewnętrzny rynek emerytur indywidualnych nie funkcjonuje sprawnie. W niektórych państwach członkowskich nie istnieje nawet jeszcze rynek produktów emerytalnych. W innych państwach członkowskich dostępne są oferty prywatnych produktów emerytalnych, można jednak zaobserwować wysoki stopień fragmentacji między rynkami krajowymi. W konsekwencji istnieją jedynie ograniczone możliwości przenoszenia indywidualnych produktów emerytalnych. Taka sytuacja może utrudniać obywatelom korzystanie z ich podstawowych swobód. Na przykład może uniemożliwiać im podjęcie zatrudnienia lub przejście na emeryturę w innym państwie członkowskim. Ponadto pragnąc skorzystać ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług, dostawcy tych produktów napotykają trudności, których źródłem jest brak normalizacji istniejących indywidualnych produktów emerytalnych.

(3a)  Europejski rynek emerytur jest w znacznym stopniu rozdrobniony i niejednolity, dlatego wpływ OIPE będzie bardzo różny w poszczególnych państwach członkowskich. Podobnie zróżnicowaną grupę stanowią też odbiorcy docelowi. W państwach członkowskich, w których pierwszy i drugi filar są niewystarczająco rozwinięte, OIPE może stanowić rozwiązanie dla osób, które obecnie nie mają dostępu do adekwatnych świadczeń. W państwach członkowskich, w których rynki emerytalne są wysoce rozwinięte, OIPE może zapewnić konsumentom większy wybór lub stanowić rozwiązanie dla mobilnych obywateli. OIPE nie powinien jednak mieć na celu zastąpienia istniejących krajowych systemów emerytalnych, ponieważ jest to produkt o charakterze dodatkowym i uzupełniającym, a ponadto należy nadal priorytetowo traktować dalszy rozwój, wzmocnienie i reformę pierwszego i drugiego filaru.

(4)  Unia rynków kapitałowych pomoże zmobilizować kapitał w Europie i skierować go do tych wszystkich przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz na te wszystkie projekty infrastrukturalne i długoterminowe zrównoważone projekty, które potrzebują środków finansowych, aby móc się rozwijać i tworzyć miejsca pracy. Jednym z głównych celów unii rynków kapitałowych jest zwiększenie inwestycji i możliwości wyboru dla inwestorów indywidualnych poprzez skuteczniejsze wykorzystanie oszczędności zgromadzonych w Europie. W tym celu OIPE będzie stanowić krok naprzód w kierunku lepszej integracji rynków kapitałowych ze względu na fakt, że wspiera on długoterminowe finansowanie gospodarki realnej.

(5)  W swoim planie działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych(4) z września 2015 r. Komisja zapowiedziała, że „oceni możliwość stworzenia dzięki ramom polityki prężnego europejskiego rynku prostych, efektywnych i konkurencyjnych emerytur indywidualnych i określi, czy konieczne jest wsparcie tego rynku przy pomocy prawodawstwa UE”.

(6)  W swojej rezolucji z dnia 19 stycznia 2016 r.(5) Parlament Europejski podkreślił, że „należy stworzyć warunki sprzyjające innowacjom w zakresie produktów finansowych, które doprowadzą do większej różnorodności i większych korzyści dla gospodarki realnej, a także bardziej zdecydowanie zachęcą do inwestycji, oraz które mogą przyczynić się do zapewnienia odpowiednich, bezpiecznych i trwałych emerytur (np. paneuropejski produkt emerytalny (PEPP)) o prostej i przejrzystej strukturze”.

(7)  W swoich konkluzjach z dnia 28 czerwca 2016 r.(6) Rada Europejska wezwała do dokonywania „szybkich i zdecydowanych postępów, aby zapewnić przedsiębiorstwom łatwiejszy dostęp do finansowania i wspierać inwestycje w gospodarkę realną poprzez postępy w realizacji agendy unii rynków kapitałowych”.

(8)  W swoim komunikacie z dnia 14 września 2016 r. pt. „Unia rynków kapitałowych – przyspieszenie reformy”(7) Komisja zapowiedziała, że „rozważy propozycje prostego, skutecznego i konkurencyjnego unijnego produktu z zakresu indywidualnego zabezpieczenia emerytalnego […]. Jednym z rozważanych wariantów jest ewentualny wniosek legislacyjny, który mógłby zostać przedstawiony w 2017 r.”.

(9)  W swoim komunikacie pt. „Śródokresowy przegląd planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych”(8) Komisja zapowiedziała, że przedstawi „wniosek ustawodawczy dotyczący ogólnoeuropejskiego produktu z zakresu indywidualnego zabezpieczenia emerytalnego – do końca czerwca 2017 r. Wniosek ten położy podwaliny pod bezpieczniejszy, bardziej opłacalny i przejrzystszy rynek przystępnych i dobrowolnych prywatnych emerytalnych programów oszczędnościowych, którymi będzie można zarządzać na skalę ogólnoeuropejską. Pomoże on zaspokoić wymagania osób pragnących zwiększyć poziom swoich oszczędności emerytalnych adekwatnie do potrzeb, sprostać wyzwaniu demograficznemu, uzupełnić ofertę istniejących produktów i programów emerytalnych oraz zwiększyć opłacalność indywidualnego oszczędzania na emeryturę poprzez zaproponowanie atrakcyjnych możliwości inwestowania długoterminowego w ramach emerytur prywatnych”.

(10)  Rozwój OIPE, który wzbogaci asortyment indywidualnych produktów emerytalnych, przyczyni się do poszerzenia oferty produktów pozwalających gromadzić oszczędności na emeryturę, zwłaszcza dla pracowników mobilnych, oraz do ustanowienia unijnego rynku dla dostawców OIPE. Nie powinien on jednak podważać fundamentalnej odpowiedzialności państw członkowskich za zagwarantowanie obywatelom w podeszłym wieku godnego minimalnego poziomu życia ani kwestionować pilnej potrzeby wzmocnienia zdolności publicznych systemów emerytalnych w zakresie zapewniania bezpiecznej, znaczącej i skutecznej ochrony socjalnej dla wszystkich.

(10a)  Edukacja finansowa może przyczynić się do poprawy zrozumienia i świadomości przy dokonywaniu przez gospodarstwa domowe wyborów dotyczących oszczędzania, jeśli chodzi o dobrowolne indywidualne systemy emerytalne. Oszczędzający powinni również mieć możliwość pełnego zrozumienia ryzyka związanego z ogólnoeuropejskim produktem oraz sposobu jego działania.

(11)  Ramy legislacyjne dotyczące OIPE położą fundamenty pod skuteczny rynek przystępnych i dobrowolnych inwestycji emerytalnych, którymi zarządzać będzie można w skali ogólnoeuropejskiej. Uzupełniając istniejące ustawowe i pracownicze programy i produkty emerytalne, OIPE pozwoli zaspokoić potrzeby osób pragnących zwiększyć adekwatność swoich oszczędności emerytalnych, a także pomoże sprostać wyzwaniu demograficznemu oraz zapewnić nowe bogate źródło kapitału prywatnego na potrzeby inwestycji długoterminowych. Wspomniane ramy nie zastąpią jednak ani nie zharmonizują istniejących krajowych systemów emerytur indywidualnych, jak również nie będą mieć wpływu na istniejące ustawowe i pracownicze programy i produkty emerytalne. OIPE nie będzie bezpośrednio ani pośrednio powiązany z wykonywanym zawodem ani statusem zatrudnienia osoby oszczędzającej.

(11a)  Ramy legislacyjne dotyczące OIPE nie powinny ograniczać odpowiedzialności państw członkowskich za wypełnianie ich obowiązków w zakresie zapewnienia wystarczająco wysokich emerytur państwowych.

(12)  W rozporządzeniu zharmonizowano szereg podstawowych cech OIPE, które odnoszą się do kluczowych elementów takich jak: dystrybucja, umowy, polityka inwestycyjna, zmiana dostawcy czy też transgraniczne oferowanie produktu i możliwość jego transgranicznego przenoszenia. Harmonizacja tych podstawowych cech pozwoli zrównać warunki działania z korzyścią dla ogółu dostawców indywidualnych produktów emerytalnych oraz pomoże zdynamizować proces tworzenia unii rynków kapitałowych i integrację wewnętrznego rynku emerytur indywidualnych. Doprowadzi to do utworzenia w dużej mierze znormalizowanego ogólnoeuropejskiego produktu, dostępnego we wszystkich państwach członkowskich, który pozwoli konsumentom wykorzystać w pełni dobrodziejstwa rynku wewnętrznego, umożliwiając im przenoszenie uprawnień emerytalnych za granicę i oferując szerszy wybór różnego rodzaju dostawców, w tym dostawców zagranicznych. W wyniku zniesienia części barier dla transgranicznego świadczenia usług w zakresie zabezpieczenia emerytalnego ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny przyczyni się do wzrostu konkurencji między dostawcami w skali ogólnoeuropejskiej oraz wygeneruje korzyści skali z pożytkiem dla oszczędzających.

(13)  W art. 114 TFUE przewidziano możliwość przyjęcia aktów zarówno w postaci rozporządzeń, jak i dyrektyw. Za preferowany instrument uznano rozporządzenie, gdyż będzie ono bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Rozporządzenie umożliwi zatem szybsze upowszechnienie się OIPE i pozwoli szybciej zaspokoić zapotrzebowanie na dodatkowe emerytalne produkty oszczędnościowe i nowe inwestycje w kontekście unii rynków kapitałowych. Ponieważ niniejsze rozporządzenie przewiduje harmonizację podstawowych cech OIPE, cechy te nie muszą podlegać szczególnym przepisom krajowym, a zatem w niniejszym przypadku rozporządzenie jest właściwszym instrumentem niż dyrektywa. Z drugiej strony cechy wspomnianego produktu, które nie wchodzą w zakres niniejszego rozporządzenia (np. warunki regulujące fazę akumulacji), będą podlegać przepisom krajowym.

(14)  Dostawcy OIPE powinni mieć dostęp do całego unijnego rynku na podstawie pojedynczego zezwolenia na produkt wydawanego przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych („EIOPA”) w oparciu o jednolity zbiór przepisów i we współpracy z właściwymi organami krajowymi.

(16)  Aby zapewnić wysoką jakość usług i skuteczną ochronę konsumentów, państwo członkowskie pochodzenia oraz przyjmujące państwo członkowskie powinny ściśle współpracować przy egzekwowaniu obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu. W przypadku gdy dostawcy i dystrybutorzy OIPE prowadzą działalność w różnych państwach członkowskich, korzystając ze swobody świadczenia usług, za zapewnienie przestrzegania obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu odpowiedzialny powinien być właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia ze względu na jego bliższe związki z dostawcą OIPE. W celu zapewnienia sprawiedliwego podziału obowiązków między właściwymi organami państwa członkowskiego pochodzenia i przyjmującego państwa członkowskiego, w przypadku gdy właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego poweźmie wiedzę o naruszeniach obowiązków, które mają miejsce na terytorium tego państwa członkowskiego, powinien poinformować o tym właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia, na którym to organie powinien wówczas spoczywać obowiązek zastosowania odpowiednich środków. Ponadto właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego powinien być uprawniony do interwencji, jeżeli państwo członkowskie pochodzenia nie zastosuje odpowiednich środków lub jeżeli zastosowane środki będą niewystarczające.

(17)  W przypadku ustanowienia oddziału lub stałej obecności w innym państwie członkowskim odpowiedzialność za egzekwowanie przepisów należy podzielić między państwo członkowskie pochodzenia oraz przyjmujące państwo członkowskie. Podczas gdy odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania obowiązków dotyczących prowadzenia działalności w ujęciu całościowym – na przykład przepisów o kwalifikacjach zawodowych – powinna nadal spoczywać na właściwym organie państwa członkowskiego pochodzenia na takich samych zasadach jak w przypadku świadczenia usług, to właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego powinien przyjąć odpowiedzialność za egzekwowanie przepisów dotyczących wymogów informacyjnych i prowadzenia działalności w odniesieniu do usług świadczonych na terytorium tego państwa. Jeżeli właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego poweźmie wiedzę o jakichkolwiek naruszeniach obowiązków, które mają miejsce na terytorium tego państwa członkowskiego, w odniesieniu do których niniejsze rozporządzenie nie nakłada odpowiedzialności na przyjmujące państwo członkowskie, zgodnie z zasadami dobrej współpracy organ ten powinien jednak poinformować o tym właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia, aby ten mógł zastosować odpowiednie środki. Dotyczy to w szczególności naruszeń przepisów dotyczących wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii, fachowej wiedzy i kompetencji zawodowych. Ponadto w celu ochrony konsumentów właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego powinien być uprawniony do interwencji, jeżeli państwo członkowskie pochodzenia nie zastosuje odpowiednich środków lub jeżeli zastosowane środki będą niewystarczające.

(18)  Właściwe organy państw członkowskich powinny mieć do dyspozycji wszystkie środki, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego prowadzenia działalności przez dostawców i dystrybutorów OIPE na całym terytorium Unii, niezależnie od tego, czy podmioty te prowadzą działalność, korzystając ze swobody przedsiębiorczości czy też swobody świadczenia usług. Aby zapewnić skuteczność nadzoru, wszelkie działania podejmowane przez właściwe organy powinny być współmierne do charakteru, skali i złożoności ryzyka właściwego dla działalności danego dostawcy lub dystrybutora▐.

(19)  Ogólnoeuropejski wymiar OIPE można rozwijać nie tylko na poziomie dostawców – zapewniając im możliwość prowadzenia działalności transgranicznej – lecz także na poziomie oszczędzających w ramach OIPE – zapewniając im możliwość przenoszenia OIPE, a tym samym przyczyniając się do ochrony indywidualnych uprawnień emerytalnych osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania przewidzianego w art. 21 i 45 TFUE. Możliwość przenoszenia OIPE ma zastosowanie w sytuacji, gdy oszczędzający w ramach OIPE zmienia miejsce swojego zamieszkania, przenosząc się do innego państwa członkowskiego, bez zmiany dostawcy OIPE, natomiast zmiana dostawcy OIPE niekoniecznie musi wiązać się ze zmianą miejsca zamieszkania. W każdym wypadku o systemie podatkowym, który ma zastosowanie w przypadku oszczędzającego w ramach OIPE, decyduje miejsce zamieszkania tego oszczędzającego.

(20)  W ramach OIPE powinny funkcjonować krajowe subkonta: każde z nich powinno uwzględniać te cechy indywidualnego produktu emerytalnego, których obecność warunkuje objęcie ulgami składek wpłacanych na rzecz OIPE. Na poziomie indywidualnego oszczędzającego w ramach OIPE pierwsze subkonto powinno zostać utworzone w momencie otwarcia OIPE.

(21)  ▌W momencie uruchomienia OIPE dostawca powinien przekazywać w umowieinformacje na temat tego, które krajowe subkonta są natychmiast dostępne. Jeśli dostawca OIPE nie jest w stanie zaoferować krajowego subkonta w określonym państwie członkowskim, powinien zapewnić oszczędzającemu w ramach OIPE alternatywne opcje przeniesienia produktu, takie jak możliwość dalszego oszczędzania w ramach OIPE na podstawie umowy o partnerstwie. W przypadku braku takich partnerstw oszczędzający w ramach OIPE powinien mieć możliwość bezpłatnej zmiany dostawcy.

(22)  Mając na względzie charakter utworzonego programu emerytalnego oraz związane z tym obciążenie administracyjne, dostawcy i dystrybutorzy OIPE powinni przekazywać osobom zainteresowanym oszczędzaniem w ramach OIPE oraz beneficjentom OIPE jasne, zrozumiałe i odpowiednio szczegółowe informacje, aby wesprzeć ich w podejmowaniu decyzji dotyczących ich emerytury. Z tego samego powodu dostawcy i dystrybutorzy OIPE powinni również zadbać o wysoki poziom przejrzystości na różnych etapach funkcjonowania tego programu, w tym przed przystąpieniem uczestnika do programu, w trakcie jego uczestnictwa w programie (w tym w okresie przedemerytalnym) oraz po jego przejściu na emeryturę. W szczególności powinni oni udzielać informacji dotyczących nabytych uprawnień emerytalnych, prognozowanego poziomu świadczeń emerytalnych, ryzyka i gwarancji, w tym ryzyka związanego z czynnikami z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, oraz kosztów. Jeżeli prognozowany poziom świadczeń emerytalnych opiera się na scenariuszach ekonomicznych, w informacjach tych należy również uwzględnić scenariusz niekorzystny, który powinien być skrajny, lecz prawdopodobny.

(23)  Przed przystąpieniem do programu OIPE osobie zainteresowanej oszczędzaniem w ramach OIPE należy przekazać wszystkie informacje niezbędne do dokonania świadomego wyboru, udzielając porady, w ramach której przeprowadzona zostanie ocena oczekiwań i potrzeb tej osoby w odniesieniu do oszczędzania.

(24)  W celu zapewnienia optymalnej przejrzystości w odniesieniu do produktu dostawcy OIPE powinni sporządzić dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące OIPE, który tworzą, zanim produkt będzie można rozprowadzać wśród oszczędzających w ramach OIPE. Powinni być oni również odpowiedzialni za dokładność dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące OIPE. ▌

(25)  W celu zapewnienia szerokiego upowszechnienia i dostępności dokumentów zawierających kluczowe informacje dotyczące OIPE niniejsze rozporządzenie powinno przewidywać obowiązek publikowania przez dostawcę OIPE na jego stronie internetowej dokumentów zawierających kluczowe informacje dotyczące OIPE.

(26)  Kalkulatory produktów emerytalnych są już opracowywane na poziomie krajowym. Aby te kalkulatory były w możliwie największym stopniu użyteczne dla konsumentów, powinny uwzględniać jednak koszty i opłaty pobierane przez różnych dostawców OIPE, a także wszelkie dalsze koszty lub opłaty pobierane przez pośredników lub inne strony łańcucha inwestycyjnego, które nie zostały jeszcze uwzględnione przez dostawców OIPE.

(26a)  Równocześnie z rozwojem produktów w rodzaju OIPE należy w trybie pilnym opracować unijny system monitorowania emerytur, umożliwiający obywatelom obliczenie wysokości zgromadzonego przez nich kapitału emerytalnego oraz nabytych uprawnień emerytalnych, aby dać im pełen obraz sytuacji.

(28)  Dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące OIPE powinien wyraźnie odróżniać się od wszelkich materiałów marketingowych i stanowić oddzielny dokument.

(29)  Dostawcy OIPE powinni sporządzać „Informację o świadczeniach emerytalnych” skierowaną do oszczędzających w ramach OIPE, aby przedstawić im najważniejsze dane dotyczące programu OIPE o charakterze osobistym i ogólnym oraz aby zapewnić bieżące informacje na temat tego produktu. Informacja o świadczeniach emerytalnych powinna być jasna i wyczerpująca oraz powinna zawierać istotne i odpowiednie informacje, aby ułatwić zrozumienie, jak uprawnienia emerytalne kształtują się w czasie w różnych programach emerytalnych, i sprzyjać mobilności pracowników. Informację o świadczeniach emerytalnych należy przekazywać oszczędzającemu w ramach OIPE corocznie.

(30)  Dostawcy OIPE powinni informować oszczędzających w ramach OIPE z dostatecznym wyprzedzeniem przed przejściem na emeryturę i co najmniej rok przed wejściem w fazę dekumulacji o wariantach wypłaty świadczeń. Jeżeli świadczenie emerytalne nie jest wypłacane zgodnie z wariantami mającymi zastosowanie do podstawowego OIPE lub w przypadku alternatywnego OIPE w postaci świadczenia dożywotniego, uczestnicy zbliżający się do momentu przejścia na emeryturę powinni otrzymać informację o dostępnych wariantach wypłaty świadczeń, aby ułatwić im planowanie finansowe emerytury.

(31)  Na etapie wypłaty świadczeń emerytalnych beneficjenci OIPE powinni nadal otrzymywać informacje o swoich świadczeniach i odpowiednich wariantach wypłaty. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy beneficjenci OIPE ponoszą znaczne ryzyko inwestycyjne na etapie wypłaty. Beneficjenci OIPE powinni być także informowani o każdym obniżeniu poziomu należnych świadczeń przed dokonaniem tego obniżenia, a po podjęciu decyzji skutkującej takim obniżeniem. ▌Zaleca się, by przed podjęciem każdej takiej decyzji dostawcy OIPE konsultowali się z beneficjentami OIPE.

(32)  W celu odpowiedniej ochrony praw oszczędzających w ramach OIPE i beneficjentów OIPE dostawcy OIPE powinni móc wybrać sposób alokacji aktywów, który precyzyjnie odpowiada rodzajowi i okresowi trwania ich zobowiązań, w tym zobowiązań mających długi horyzont czasowy. Należy zatem zapewnić skuteczny nadzór, jak również podejście do zasad inwestowania, które pozwala dostawcom OIPE na odpowiednio dużą elastyczność w decydowaniu o najbardziej bezpiecznej i skutecznej polityce inwestycyjnej, a jednocześnie zobowiązuje ich do działania w sposób ostrożny oraz zgodny z potrzebami i preferencjami oszczędzających w ramach OIPE. Z tego względu konieczność przestrzegania zasady „ostrożnego inwestora” wymaga opracowania polityki inwestycyjnej dostosowanej do struktury klientów danego dostawcy OIPE.

(33)  Poprzez ustalenie zasady „ostrożnego inwestora” jako podstawowej zasady w odniesieniu do inwestycji kapitałowych i poprzez stworzenie dostawcom OIPE możliwości transgranicznego działania, zachęca się do przekierowania oszczędności do sektora indywidualnych programów emerytalnych, przyczyniając się w ten sposób do postępu gospodarczego i społecznego. Zasada „ostrożnego inwestora” powinna wyraźnie uwzględniać również rolę, jaką w procesie inwestycyjnym odgrywają czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego.

(34)  W niniejszym rozporządzeniu należy zapewnić dostawcom OIPE odpowiedni poziom swobody inwestycyjnej. Jako inwestorzy długookresowi o niskim ryzyku płynności dostawcy OIPE mogą przyczyniać się do rozwoju unii rynków kapitałowych, inwestując – w ramach rozsądnych limitów – w niepłynne aktywa takie jak akcje oraz w inne instrumenty o długoterminowym profilu ekonomicznym, które nie są przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych, na wielostronnych platformach obrotu (MTF) lub zorganizowanych platformach obrotu (OTF). Mogą oni również korzystać z międzynarodowej dywersyfikacji. Dlatego też możliwość inwestowania w akcje denominowane w walutach innych niż te, w których wyrażone są zobowiązania, oraz w inne instrumenty o długoterminowym profilu ekonomicznym, które nie są przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych, na MTF ani na OTF, powinna podlegać ograniczeniu wyłącznie ze względów ostrożnościowych, zgodnie z zasadą „ostrożnego inwestora”, aby chronić interesy oszczędzających w ramach OIPE i beneficjentów OIPE.

(35)  W kontekście pogłębiania unii rynków kapitałowych pojęcie instrumentów o długoterminowym profilu ekonomicznym można rozumieć szeroko. Instrumenty te są niezbywalnymi papierami wartościowymi, a więc nie posiadają płynności, jaką zapewniają rynki wtórne. Często wymagają one zaangażowania kapitału na czas określony, co ogranicza ich zbywalność; należy do nich zaliczyć także udziały kapitałowe i papiery dłużne w przedsiębiorstwach nienotowanych na rynku regulowanym oraz pożyczki udzielone takim przedsiębiorstwom. Do przedsiębiorstw nienotowanych na rynku regulowanym zaliczają się projekty infrastrukturalne, spółki nienotowane na rynku regulowanym nastawione na wzrost, nieruchomości i inne aktywa, które mogą nadawać się do celów inwestycji długoterminowych. Niskoemisyjne projekty infrastrukturalne oraz projekty z zakresu infrastruktury odpornej na zmiany klimatu często są aktywami nienotowanymi na rynku regulowanym, a ich finansowanie zależy od kredytów długoterminowych. Dostawców OIPE zachęca się – zważywszy na długoterminowy charakter ich zobowiązań – do przeznaczania odpowiednio dużej części ich portfela aktywów na zrównoważone inwestycje w gospodarkę realną, przynoszące długoterminowe korzyści gospodarcze, zwłaszcza na projekty i przedsiębiorstwa infrastrukturalne.

(36)  W polityce inwestycyjnej dostawców OIPE i w ich systemach zarządzania ryzykiem ważną rolę odgrywają czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, o których mowa w popieranych przez ONZ zasadach odpowiedzialnego inwestowania. Dostawcy OIPE powinni uwzględniać te czynniki przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz brać pod uwagę to, w jaki sposób wpisują się one w ich system zarządzania ryzykiem, tak aby można było uniknąć powstawania aktywów osieroconych. Informacje na temat czynników z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego powinny być dostępne dla EIOPA, właściwych organów oraz oszczędzających w ramach OIPE.

(36a)  Jednym z celów regulacji OIPE jest stworzenie bezpiecznego i opłacalnego długoterminowego oszczędnościowego produktu emerytalnego. Ponieważ inwestycje związane z produktami emerytalnymi są długoterminowe, należy zwrócić szczególną uwagę na długoterminowe skutki alokacji aktywów. W szczególności należy wziąć pod uwagę czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego. Oszczędności zgromadzone w ramach OIPE powinny być inwestowane zgodnie z celami Unii dotyczącymi klimatu i zrównoważoności określonymi w porozumieniu paryskim, celami zrównoważonego rozwoju oraz wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka. Ponadto dostawcy OIPE powinni przyjąć strategię wykluczenia z inwestycji w celu zapewnienia, że oszczędności nie będą inwestowane w najbardziej kontrowersyjne i szkodliwe produkty lub metody unikania opodatkowania.

(37)  Aby zapewnić, by dostawcy OIPE przestrzegali obowiązku opracowywania polityki inwestycyjnej zgodnie z zasadą „ostrożnego inwestora”, należy im zakazać inwestowania w jurysdykcjach wysokiego ryzyka i jurysdykcjach niechętnych współpracy wskazanych przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz w kraju figurującym w unijnym wykazie jurysdykcji podatkowych niechętnych współpracy, a także w kraju figurującym w unijnym wykazie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki w systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

(38)  Mając na względzie cel OIPE, a mianowicie długoterminowe oszczędzanie z myślą o emeryturze, wariantom inwestycyjnym udostępnianym oszczędzającym w ramach OIPE należy nadać ramy obejmujące aspekty, które umożliwiają inwestorom podejmowanie decyzji inwestycyjnych ▌.

(39)  Podstawowy OIPE powinien być prostym i bezpiecznym produktem, który można nabyć w łatwy sposób w każdym państwie członkowskim i który powinien stanowić opcję domyślną. Jego celem powinna być ochrona kapitału oszczędzającego w ramach OIPE przez zastosowanie technik ograniczania ryzyka w cyklu życia lub przez gwarancję kapitału. Oszczędzający w ramach OIPE powinni otrzymywać porady dotyczące zarówno ryzyka związanego z różnymi technikami, jak i korzyści wynikających z tych technik.

(39a)  W uzasadnionych przypadkach, takich jak udowodnione zaniedbanie, naruszenie prawa lub unikanie opodatkowania, a także w przypadku wycofania zezwolenia dla OIPE oszczędzający w ramach OIPE powinni mieć w dowolnej chwili możliwość zmiany dostawcy bez konieczności ponoszenia opłat i pozostawania związanymi umową.

(40)  Właściwe organy powinny wykonywać swoje uprawnienia, mając na uwadze nadrzędny cel, jakim jest ochrona praw oszczędzających w ramach OIPE i beneficjentów OIPE oraz stabilność i należyte funkcjonowanie dostawców OIPE.

(41)  Jeżeli dostawca OIPE jest instytucją pracowniczych programów emerytalnych lub firmą inwestycyjną, powinien wyznaczyć depozytariusza odpowiedzialnego za przechowywanie swoich aktywów. Jest to konieczne, aby zapewnić ochronę konsumentów, ponieważ przepisy sektorowe regulujące instytucje pracowniczych programów emerytalnych i firmy inwestycyjne nie przewidują wymogu wyznaczenia depozytariusza.

(42)  Przejrzystość i sprawiedliwość kosztów i opłat ma zasadnicze znaczenie, aby zyskać zaufanie oszczędzających w ramach OIPE i umożliwić im dokonywanie świadomych wyborów. Należy zatem zakazać stosowania nieprzejrzystych metod ustalania cen.

(43)  Aby osiągnąć cele określone w niniejszym rozporządzeniu, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu określenia warunków wykonywania przez EIOPA i właściwe organy uprawnień do interwencji. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(44)  Komisja powinna przyjąć projekt regulacyjnych standardów technicznych opracowanych przez europejskie urzędy nadzoru za pośrednictwem Wspólnego Komitetu w odniesieniu do prezentacji i treści poszczególnych elementów dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące OIPE, które nie zostały uwzględnione w [PRIIPs KID RTS], zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010(9), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010(10) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010(11). Komisja powinna uzupełnić prace techniczne europejskich urzędów nadzoru prowadzonymi z udziałem konsumentów badaniami poświęconymi prezentacji dokumentu zawierającego kluczowe informacje w kształcie zaproponowanym przez te urzędy.

(45)  Bez uszczerbku dla przysługującego klientom OIPE prawa do wniesienia powództwa do sądu należy ustanowić łatwo dostępne, odpowiednie, niezależne, bezstronne, przejrzyste i skuteczne procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między dostawcami lub dystrybutorami OIPE a klientami OIPE na potrzeby rozstrzygania sporów powstałych na tle praw i obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(46)  W celu ustanowienia wydajnej i skutecznej procedury rozstrzygania sporów dostawcy i dystrybutorzy OIPE powinni wdrożyć skuteczną procedurę rozpatrywania skarg, z której skorzystać mogą ich klienci, zanim spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia w ramach procedury pozasądowego rozstrzygania sporów lub w ramach postępowania sądowego. Procedura rozpatrywania skarg powinna przewidywać krótkie i jasno określone terminy, przed których upływem dostawca lub dystrybutor OIPE powinien udzielić odpowiedzi na skargę. Podmioty zajmujące się pozasądowym rozstrzyganiem sporów powinny dysponować wystarczającymi zdolnościami do prowadzenia w odpowiedni i wydajny sposób współpracy transgranicznej w odniesieniu do sporów dotyczących praw i obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia.

(47)  Oszczędzającym w ramach OIPE powinno przysługiwać prawo zmiany dostawcy w fazie akumulacji i dekumulacji w oparciu o jasną, niedrogą, szybką i bezpieczną procedurę, co pozwoli im znaleźć lepsze warunki dla swoich inwestycji, a jednocześnie pobudzi konkurencję między dostawcami OIPE.

(48)  Proces zmiany dostawcy powinien być prosty dla oszczędzających w ramach OIPE. Dlatego też odpowiedzialność za zainicjowanie tego procesu i zarządzanie nim w imieniu oszczędzającego w ramach OIPE powinna spoczywać na przyszłym dostawcy OIPE. Przy ustanawianiu usługi zmiany dostawcy dostawcy OIPE powinni móc stosować, na zasadzie dobrowolności, dodatkowe środki takie jak rozwiązania techniczne. Biorąc pod uwagę ogólnoeuropejski charakter produktu, oszczędzający w ramach OIPE powinni mieć możliwość bezpłatnej zmiany dostawcy w sytuacji, gdy w państwie członkowskim, do którego się przeprowadza, nie jest dostępne żadne subkonto.

(49)  Aby oszczędzający w ramach OIPE mógł podjąć świadomą decyzję w sprawie zmiany dostawcy, przed udzieleniem upoważnienia do zmiany dostawcy oszczędzający w ramach OIPE powinien otrzymać informacje na temat wszystkich etapów procedury i kosztów, które są niezbędne do ukończenia procesu zmiany dostawcy.

(50)  Aby zmiana dostawcy przebiegła pomyślnie, konieczna jest współpraca ze strony dotychczasowego dostawcy OIPE. Przyszły dostawca OIPE powinien zatem otrzymać od dotychczasowego dostawcy OIPE wszelkie informacje niezbędne do wznowienia wpłat na nowe konto OIPE. Takie informacje nie powinny jednak wykraczać poza to, co jest konieczne do realizacji procesu zmiany dostawcy.

(51)  W celu ułatwienia zmiany dostawcy w kontekście transgranicznym należy zadbać o to, by oszczędzający w ramach OIPE mógł zwrócić się do nowego dostawcy OIPE o szczegółowe informacje na temat nowego konta OIPE, najlepiej podczas jednego spotkania z nowym dostawcą OIPE.

(52)  Oszczędzający w ramach OIPE nie powinni być narażeni na straty finansowe, w tym opłaty i odsetki, spowodowane błędami któregokolwiek z dostawców OIPE zaangażowanych w proces zmiany dostawcy. W szczególności oszczędzający w ramach OIPE nie powinni ponosić żadnej straty finansowej wynikającej z konieczności zapłaty dodatkowych opłat, odsetek lub innych prowizji oraz grzywien, kar, ani też innego rodzaju szkód finansowych z powodu opóźnienia w realizacji procesu zmiany dostawcy.

(53)  Oszczędzający w ramach OIPE powinni móc swobodnie zdecydować w momencie nabycia OIPE o trybie wypłaty (wypłata w ratach, wypłata jednorazowa lub inny sposób) w fazie dekumulacji, jednak z możliwością późniejszej zmiany wybranego trybu raz na trzy lata, tak aby mogli jak najlepiej dostosować wybrany tryb wypłaty do swoich potrzeb, gdy będą zbliżać się do emerytury.

(54)  Dostawcom OIPE należy zezwolić na udostępnianie oszczędzającym w ramach OIPE szerokiej gamy wariantów wypłaty w fazie dekumulacji. Takie podejście pozwoli osiągnąć cel, jakim jest upowszechnienie OIPE, dzięki zwiększonej elastyczności i większym możliwościom wyboru dla oszczędzających w ramach OIPE. Pozwoli ono dostawcom na konstruowanie swoich OIPE w sposób najbardziej racjonalny pod względem kosztów. Podejście to jest również spójne z polityką UE w innych dziedzinach i wykonalne z politycznego punktu widzenia, gdyż pozwala państwom członkowskim zachować odpowiednio dużą swobodę w decydowaniu o tym, które warianty wypłaty w fazie dekumulacji pragną wspierać. Jednak w przypadku podstawowego OIPE z gwarancją kapitału pewna część (35%) kapitału powinna być wypłacana w formie dożywotnich rat, aby uwzględnić emerytalny charakter produktu. W związku z tym możliwość wypłaty części kwoty całkowitej powinna ostać ograniczona do 30%, przy czym kwota ta może zostać wypłacona w pierwszym roku. W przypadku podstawowego OIPE stosującego gwarancje w oparciu o cykl życia obowiązkowa powinna być wypłata środków w formie wypłat pomniejszających zgromadzony kapitał.

(55)  Należy zagwarantować pełną przejrzystość kosztów i opłat związanych z inwestowaniem w OIPE. Dzięki temu dostawcy będą mogli działać w warunkach równej konkurencji, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony konsumentów. Informacje porównawcze byłyby dostępne dla różnych produktów, zachęcając tym samym dostawców do konkurowania ceną.

(56)  Chociaż bieżący nadzór nad dostawcami OIPE ma być prowadzony przez odpowiednie właściwe organy krajowe, EIOPA powinien koordynować nadzór w odniesieniu do OIPE, aby zagwarantować spójne stosowanie ujednoliconej metodyki nadzoru, przyczyniając się w ten sposób do wzmocnienia ogólnoeuropejskiego charakteru tego produktu emerytalnego.

(56a)  W celu wzmocnienia praw konsumentów i ułatwienia dostępu do procedury rozpatrywania skarg, oszczędzający w ramach OIPE powinni mieć możliwość indywidualnego lub zbiorowego składania skarg za pośrednictwem swojego właściwego organu krajowego, zgodnie z zasadą „pojedynczego punktu kontaktowego”. Właściwy organ, do którego złożona została skarga, jest odpowiedzialny za dalszy bieg procedury rozpatrywania skarg.

(57)  EIOPA powinien współpracować z właściwymi organami krajowymi oraz ułatwiać współpracę i osiągnięcie spójności między nimi. W tym względzie EIOPA powinien odgrywać określoną rolę w wykonywaniu przez właściwe organy krajowe przysługujących im uprawnień do stosowania środków nadzoru, udostępniając dowody naruszeń związanych z OIPE. EIOPA powinien również zapewniać wiążącą mediację w przypadku braku porozumienia między właściwymi organami w sytuacjach transgranicznych.

(58)  Aby zapewnić przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia przez przedsiębiorstwa finansowe tworzące OIPE oraz przez przedsiębiorstwa finansowe i osoby prowadzące dystrybucję tych produktów, a także aby zadbać o to, by podlegali oni podobnemu traktowaniu w całej Unii, należy przewidzieć sankcje administracyjne i inne środki, które są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(59)  Zgodnie z komunikatem Komisji z dnia 8 grudnia 2010 r. pt. „Wzmocnienie systemów sankcji w branży usług finansowych”(12) oraz w celu zapewnienia wypełniania wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu istotne jest, by państwa członkowskie podejmowały niezbędne działania mające na celu zapewnienie, by naruszenia niniejszego rozporządzenia podlegały odpowiednim sankcjom i środkom administracyjnym.

(60)  Chociaż państwa członkowskie mogą ustanawiać przepisy dotyczące sankcji administracyjnych i sankcji karnych za te same naruszenia, nie należy od nich wymagać ustanawiania przepisów dotyczących sankcji administracyjnych za te naruszenia niniejszego rozporządzenia, które podlegają krajowemu prawu karnemu. Utrzymanie sankcji karnych zamiast sankcji administracyjnych za naruszenia niniejszego rozporządzenia nie powinno jednak ograniczać ani w żaden inny sposób naruszać zdolności właściwych organów do współpracy oraz udostępniania i wymiany w terminowy sposób informacji z właściwymi organami w innych państwach członkowskich do celów niniejszego rozporządzenia, w tym po przekazaniu odnośnych naruszeń do rozpatrzenia przez właściwe organy sądowe w ramach postępowania karnego.

(61)  Właściwym organom należy przyznać uprawnienia do nakładania sankcji finansowych, które są wystarczająco wysokie, aby niwelowały rzeczywiste lub potencjalne zyski oraz aby nawet dla większych przedsiębiorstw finansowych i osób zarządzających nimi stanowiły środek odstraszający.

(62)  Aby zapewnić spójne stosowanie sankcji w całej Unii, przy ustalaniu rodzaju sankcji administracyjnych lub innych środków oraz wysokości administracyjnych sankcji finansowych właściwe organy powinny brać pod uwagę wszystkie istotne okoliczności.

(63)  W celu zapewnienia, aby decyzje właściwych organów w sprawie naruszeń i sankcji miały efekt odstraszający wobec ogółu społeczeństwa, oraz aby wzmocnić ochronę konsumentów poprzez informowanie ich o OIPE rozprowadzanych z naruszeniem niniejszego rozporządzenia, decyzje te powinny być publikowane, pod warunkiem bezskutecznego upływu terminu na złożenie odwołania, chyba że takie ujawnienie zagraża stabilności rynków finansowych lub trwającemu dochodzeniu.

(64)  W celu wykrywania potencjalnych naruszeń przepisów właściwe organy powinny dysponować niezbędnymi uprawnieniami dochodzeniowymi oraz powinny ustanowić skuteczne mechanizmy umożliwiające zgłaszanie potencjalnych lub rzeczywistych naruszeń.

(64a)  Z uwagi na ogólnoeuropejski charakter OIPE i oferowania OIPE konsumenci powinni mieć również dostęp do transgranicznych mechanizmów zbiorowego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

(65)  Niniejsze rozporządzenie nie powinno naruszać jakichkolwiek przepisów państw członkowskich dotyczących przestępstw.

(66)  Każde przetwarzanie danych osobowych prowadzone w ramach niniejszego rozporządzenia, takie jak wymiana lub przekazywanie danych osobowych przez właściwe organy, przechowywanie danych osobowych w centralnym rejestrze prowadzonym przez EIOPA, przetwarzanie danych osobowych przez dostawców OIPE lub dystrybutorów OIPE, powinno przebiegać zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679(13), dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680(14) oraz rozporządzeniem w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzeniem w sprawie prywatności i łączności elektronicznej). Każda wymiana lub każde przekazanie informacji przez europejskie urzędy nadzoru powinny przebiegać zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady(15).

(66a)  Ze względu na wrażliwość osobistych danych finansowych silna ochrona danych ma ogromne znaczenie. W związku z tym zaleca się, aby organy ochrony danych były ściśle zaangażowane we wdrażanie niniejszego rozporządzenia i nadzór nad jego przestrzeganiem.

(67)  Bodźce podatkowe mogą przybierać różne formy i odgrywają ważną rolę w upowszechnianiu indywidualnych produktów emerytalnych (IPE) w szeregu państw członkowskich. W wielu państwach członkowskich z tytułu składek wpłacanych na poczet IPE przysługuje pewnego rodzaju ulga podatkowa, czy to bezpośrednia, czy też pośrednia.

(68)  Niniejszego rozporządzenia nie należy traktować jako zobowiązującego państwa członkowskie do stosowania do OIPE tych samych przepisów podatkowych, jakie stosowałyby do porównywalnych indywidualnych produktów emerytalnych w świetle swojego prawa krajowego. W zastosowaniu zasady traktowania narodowego, wynikającej z art. 21 i 45 TFUE i będącej przedmiotem wykładni Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, OIPE, który jest obiektywnie porównywalny z IPE rozprowadzanym w danym państwie członkowskim, powinien móc jednak korzystać z tej samej ulgi podatkowej i świadczeń umownych, takich jak obiecane odsetki, jakie przyznano IPE w tym państwie członkowskim▐. Dotyczy to również sytuacji, gdy OIPE jest oferowany przez dostawcę z innego państwa członkowskiego.

(69)  Po uruchomieniu OIPE państwa członkowskie zachęca się do uwzględnienia zalecenia Komisji (UE) 2017/… oraz do rozszerzenia korzyści podatkowych, jakie przyznają krajowym IPE, również na OIPE.

(70)  W ramach oceny funkcjonowania niniejszego rozporządzenia należy m.in. dokonać oceny zmian na rynku, takich jak pojawienie się nowych rodzajów OIPE, oraz zmian w innych obszarach prawa unijnego, a także doświadczeń państw członkowskich. W ramach takiej oceny trzeba uwzględnić różne cele przyświecające ustanowieniu dobrze funkcjonującego rynku OIPE, a w szczególności należy ustalić, czy niniejsze rozporządzenie przyczyniło się do rozwoju wielofilarowych systemów emerytalnych w państwach członkowskich i czy doprowadziło do tego, że więcej obywateli Unii oszczędza na zrównoważoną i odpowiednią emeryturę.

(70a)  Z uwagi na możliwe długofalowe skutki niniejszego rozporządzenia istotne jest dokładne monitorowanie rozwoju sytuacji na początkowym etapie jego stosowania. W ocenie Komisja powinna uwzględnić również doświadczenia EIOPA, zainteresowanych stron i ekspertów oraz informować Parlament Europejski i Radę o wszelkich poczynionych spostrzeżeniach.

(71)  Niniejsze rozporządzenie powinno zapewniać poszanowanie praw podstawowych i zasad zapisanych w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a zwłaszcza prawa osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym, prawa do ochrony danych osobowych, prawa własności, swobody przedsiębiorczości, zasady równości płci oraz zasady przewidującej wysoki poziom ochrony konsumentów.

(72)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie podniesienie poziomu ochrony oszczędzających w ramach OIPE oraz zwiększenie ich zaufania do OIPE, w tym również w przypadku transgranicznej dystrybucji tych produktów, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na ich skutki możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może wprowadzić środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się jednolite przepisy dotyczące udzielania zezwoleń dla indywidualnych produktów emerytalnych, które są dystrybuowane w Unii pod oznaczeniem „ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny” lub „OIPE”, jak również jednolite przepisy dotyczące oferowania i dystrybucji tych produktów oraz nadzoru nad nimi.

Artykuł 2Definicje

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)   „indywidualny produkt emerytalny” oznacza produkt, który:

a)   opiera się na dobrowolnej i mającej charakter uzupełniający umowie między indywidualnym oszczędzającym i podmiotem oferującym ten produkt;

c)   przewiduje długoterminową akumulację kapitału w wyraźnie określonym celu zapewnienia dochodu na emeryturze;

2)   „ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE)” oznacza indywidualny produkt emerytalny o charakterze produktu oszczędzania długoterminowego, który jest oferowany w ramach uzgodnionego programu OIPE przez regulowane przedsiębiorstwo finansowe uprawnione zgodnie z art. 5 ust. 1 i posiadające zgodnie z prawem Unii zezwolenie na zarządzanie zbiorowymi lub indywidualnymi inwestycjami lub oszczędnościami i który jest nabywany na zasadzie dobrowolnej umowy przez indywidualnego oszczędzającego w ramach OIPE lub przez niezależne stowarzyszenie oszczędzających w ramach OIPE w imieniu jego członków zmyślą o emeryturze, przy czym możliwość wypłaty zgromadzonych w ramach tego produktu środków przed upływem okresu oszczędzania nie istnieje lub jest ściśle ograniczona;

3)   „oszczędzający w ramach OIPE” oznacza każdą osobę fizyczną;

4)  „program OIPE” oznacza umowę, porozumienie lub umowę powierniczą między oszczędzającym w ramach OIPE a dostawcą OIPE określające, jakie świadczenia emerytalne i na jakich warunkach są przyznawane na podstawie indywidualnego planu oszczędzania na emeryturę uzgodnionego z dostawcą OIPE;

5)   „konto OIPE” oznacza indywidualne konto emerytalne prowadzone w imieniu oszczędzającego w ramach OIPE lub beneficjenta OIPE, które jest wykorzystywane do realizacji transakcji, umożliwiające oszczędzającemu w ramach OIPE na okresowe wpłacanie kwot na poczet▐ przyszłej emerytury, a beneficjentowi OIPE na otrzymywanie świadczeń emerytalnych;

6)  „oferowanie OIPE” oznacza tworzenie i dystrybucję OIPE;

6a)  „twórca OIPE” oznacza dostawcę OIPE, który określa warunki programu OIPE w celu obsługi kont OIPE w imieniu oszczędzających w ramach OIPE i beneficjentów OIPE;

7)   „beneficjent OIPE” oznacza osobę otrzymującą świadczenia emerytalne z tytułu OIPE;

8)   „dystrybucja OIPE” oznacza działalność polegającą na doradzaniu, proponowaniu lub przeprowadzaniu innych prac przygotowujących do zawarcia umów dotyczących oferowania OIPE, na zawieraniu takich umów lub udzielaniu pomocy w administrowaniu takimi umowami i wykonywaniu ich, w tym udzielanie informacji dotyczących jednej lub większej liczby umów dotyczących OIPE na podstawie kryteriów wybranych przez klienta OIPE za pośrednictwem strony internetowej lub innych mediów oraz opracowywanie rankingu OIPE obejmującego porównanie cen i produktów, lub udzielanie zniżki od ceny umowy emerytalnej, gdy klient OIPE jest w stanie pośrednio lub bezpośrednio zawrzeć umowę emerytalną za pośrednictwem strony internetowej lub innych mediów;

9)   „świadczenia emerytalne z OIPE” oznaczają świadczenia wypłacane poprzez odniesienie do momentu przejścia na emeryturę lub oczekiwanego przejścia na emeryturę; Świadczenia te mogą mieć formę wypłat dożywotnich, wypłat dokonywanych przez określony czas, wypłaty jednorazowej lub dowolnego połączenia wymienionych rodzajów wypłat;

10)   „faza akumulacji” oznacza okres, przez który aktywa (wpłaty) są gromadzone na koncie OIPE i który zasadniczo trwa do osiągnięcia wieku emerytalnego przez beneficjenta OIPE;

11)   „faza dekumulacji” oznacza okres, przez który aktywa zgromadzone na koncie OIPE są wykorzystywane w celu finansowania emerytury lub innych potrzeb w zakresie dochodów;

12)   „wypłata w ratach” oznacza sumę, która – w zamian za zainwestowane środki – podlega wypłacie w określonych momentach przez pewien okres, np. do końca życia beneficjenta OIPE lub przez określoną liczbę lat;

13)   „wypłaty pomniejszające zgromadzony kapitał” oznaczają możliwość okresowego wypłacania przez beneficjentów OIPE dowolnych, ale nieprzekraczających określonego limitu kwot;

13a)  „kwota całkowita” oznacza pełną kwotę zgromadzonego kapitału emerytalnego;

14)   „dostawca OIPE” oznacza przedsiębiorstwo finansowe posiadające zezwolenie na tworzenie OIPE i jego dystrybucję;

15)   „dystrybutor OIPE” oznacza przedsiębiorstwo finansowe posiadające zezwolenie na dystrybucję OIPE, których nie jest twórcą▐;

16)   „trwały nośnik” oznacza każde narzędzie, które:

a)   pozwala klientowi OIPE na przechowywanie informacji kierowanych do niego osobiście, w sposób umożliwiający przyszłe korzystanie z nich przez okres odpowiedni do celów tych informacji; oraz

b)   pozwala na niezmienione odtworzenie przechowywanych informacji;

17)   „właściwy organoznacza organ krajowy lub organy krajowe wyznaczone przez każde państwo członkowskie do sprawowania nadzoru w ramach niniejszego rozporządzenia;

18)   „państwo członkowskie pochodzenia dostawcy OIPE” oznacza państwo członkowskie, w którym dostawca OIPE uzyskał zezwolenie;

19)   „państwo członkowskie przyjmujące dostawcę OIPE” oznacza państwo członkowskie, inne niż państwo członkowskie pochodzenia, w którym dostawca OIPE tworzy lub dystrybuuje OIPE;

20)   „subkonto” oznacza subkonto otwarte w ramach każdej indywidualnej umowy ramowej OIPE (konta OIPE), które pozwala skorzystać z zachęt do inwestowania w OIPE określonych na poziomie krajowym przez państwo członkowskie, w którym oszczędzający w ramach OIPE posiada swoje miejsce zamieszkania; w ramach każdego subkonta osoba może być zatem oszczędzającym w ramach OIPE lub beneficjentem OIPE w zależności od tego, jakie wymogi prawne każdorazowo obowiązują w odniesieniu do fazy akumulacji i fazy dekumulacji;

21)   „kapitał” oznacza łączne wkłady finansowe oraz zwrot z inwestycji uzyskany z tytułu tych wkładów, obliczone na podstawie kwot, które mogą zostać zainwestowane, po odliczeniu wszystkich opłat, prowizji i wydatków bezpośrednio lub pośrednio ponoszonych przez inwestorów;

22)   „instrument finansowy” oznacza instrumenty wymienione w sekcji C załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE;

23)   „depozytariusz” oznacza instytucję, której powierzono przechowywanie aktywów oraz nadzór nad przestrzeganiem zasad funduszu i obowiązujących przepisów;

24)   „podstawowy OIPE” oznacza strategię inwestycyjną zdefiniowaną w art. 39, która będzie stosowana w przypadku, gdy oszczędzający w ramach OIPE nie wydał dyspozycji co do sposobu inwestowania środków gromadzonych na jego koncie OIPE;

25)   „techniki ograniczania ryzyka” oznaczają techniki służące do systematycznego zmniejszenia zakresu ekspozycji na ryzyko lub prawdopodobieństwa jego zmaterializowania się;

26)   „zmiana dostawcy” oznacza przeniesienie, na żądanie klienta OIPE, dodatniego salda z konta OIPE u jednego dostawcy OIPE na konto OIPE u innego dostawcy OIPE, przy której to okazji można dokonać zamknięcia pierwotnego konta OIPE;

27)   „doradztwo” oznacza udzielenie indywidualnego zalecenia oszczędzającemu w ramach OIPE, na jego prośbę albo z inicjatywy dostawcy OIPE lub dystrybutora OIPE, w odniesieniu do co najmniej jednej umowy dotyczącej nabycia OIPE;

28)   „klient OIPE” oznacza oszczędzającego w ramach OIPE, osobę zainteresowaną oszczędzaniem w ramach OIPE lub beneficjenta OIPE;

28a)  „partnerstwa” oznaczają współpracę między dostawcami OIPE, która polega na oferowaniu subkont w różnych państwach członkowskich w kontekście usługi przenoszenia produktu, o której mowa w art. 12;

28b)  „biometryczne rodzaje ryzyka” oznaczają rodzaje ryzyka związane z długowiecznością, niepełnosprawnością i śmiercią;

28c)  „czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego” oznaczają cele Unii w dziedzinie klimatu i zrównoważoności określone w porozumieniu paryskim, cele zrównoważonego rozwoju, wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka oraz zasady odpowiedzialnego inwestowania.

Artykuł 3Obowiązujące przepisy

Oferowanie OIPE podlega:

a)   przepisom niniejszego rozporządzenia;

b)   w przypadkach dopuszczonych przepisami niniejszego rozporządzenia – postanowieniom programu OIPE,

c)   w przypadku kwestii nieuregulowanych niniejszym rozporządzeniem lub, jeżeli są one uregulowane jedynie częściowo, w zakresie aspektów nieobjętych niniejszym rozporządzeniem:

(i)  przepisom prawa przyjętym przez państwa członkowskie w celu wprowadzenia w życie środków unijnych dotyczących konkretnie OIPE;

(ii)  przepisom prawa państw członkowskich, które obowiązywałyby w odniesieniu do porównywalnego indywidualnego produktu emerytalnego tworzonego i dystrybuowanego zgodnie z prawem państwa członkowskiego, w którym jego twórca ma swoją siedzibę statutową.

ROZDZIAŁ II ZEZWOLENIE

Artykuł 4Zezwolenia

1.  OIPE może być tworzony i dystrybuowany w Unii jedynie wówczas, gdy uzyskał zezwolenie od EIOPA zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2.  Zezwolenie dla OIPE jest ważne we wszystkich państwach członkowskich. Zezwolenie uprawnia jego posiadacza do tworzenia i dystrybucji OIPE w sposób zatwierdzony przez EIOPA.

Artykuł 5Wniosek o udzielenie zezwolenia dla OIPE

1.  O zezwolenie dla OIPE mogą wystąpić jedynie następujące przedsiębiorstwa finansowe:

a)   instytucje kredytowe, które otrzymały zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE(16);

b)  zakłady ubezpieczeń, które otrzymały zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE(17), prowadzące działalność w zakresie bezpośrednich ubezpieczeń na życie zgodnie z art. 2 ust. 3 dyrektywy 2009/138/WE i załącznikiem II do tej dyrektywy;

c)  instytucje pracowniczych programów emerytalnych, które zostały zarejestrowane lub otrzymały zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341(18) oraz które samodzielnie nie mogą zapewniać ochrony przed biometrycznymi rodzajami ryzyka oraz nie gwarantują wyników inwestycyjnych ani osiągnięcia określonego poziomu świadczeń emerytalnych; wszystkie aktywa i pasywa odpowiadające OIPE są wyodrębnione bez możliwości przeniesienia ich na inną działalność instytucji w zakresie programów emerytalnych;

d)  firmy inwestycyjne, które otrzymały zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE, prowadzące działalność w zakresie zarządzania portfelem lub doradztwa inwestycyjnego;

e)  spółki inwestycyjne lub spółki zarządzające, które otrzymały zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE(19);

f)  zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AFI), którzy otrzymali zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE(20);

fa)  inne podmioty zarejestrowane lub posiadające zezwolenie zgodnie z przepisami prawa krajowego na oferowanie indywidualnych produktów emerytalnych określonych w art. 2 pkt 1 niniejszego rozporządzenia, o ile te przepisy zostaną uznane za wystarczające po ocenie przeprowadzonej przez EIOPA zgodnie z procedurą określoną w art. 5a;

2.  Przedsiębiorstwa finansowe wymienione w ust. 1 składają wniosek o zezwolenie dla OIPE do EIOPA. Wniosek zawiera następujące elementy:

a)   informacje o standardowych warunkach umowy, które mają być proponowane oszczędzającym w ramach OIPE;

b)   informacje o tożsamości wnioskodawcy oraz o jego aktualnym i dotychczasowym doświadczeniu finansowym i historii finansowej;

c)   informacje o tożsamości osób, które faktycznie prowadzą działalność w zakresie tworzenia lub dystrybucji OIPE;

d)  informacje o ustaleniach w zakresie zarządzania i administrowania portfelem i ryzykiem w odniesieniu do OIPE, w tym – w stosownych przypadkach – informacje potwierdzające, że dostawca OIPE nie inwestuje w producentów broni jądrowej;

e)  informacje o strategiach inwestycyjnych, profilu ryzyka i innych cechach charakterystycznych OIPE;

f)   wykaz państw członkowskich, w których wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie dla OIPE zamierza wprowadzić do obrotu OIPE;

g)   w stosownych przypadkach informacje o tożsamości depozytariusza;

h)   opis informacji, które mają zostać udostępnione oszczędzającym w ramach OIPE, w tym opis mechanizmów rozpatrywania skarg składanych przez oszczędzających w ramach OIPE;

i)   dowód uzyskania zezwolenia przez wnioskodawcę lub rejestracji wnioskodawcy zgodnie z mającym zastosowanie aktem ustawodawczym Unii, o którym mowa w ust. 1, oraz informacje o tożsamości właściwego organu, który wydał zezwolenie lub dokonał rejestracji.

3.  EIOPA może zwrócić się o wyjaśnienia i dodatkowe informacje w odniesieniu do dokumentów i informacji określonych w ust. 1.

4.  EIOPA może zwrócić się do organu właściwego dla przedsiębiorstwa finansowego, które ubiega się o zezwolenie, o wyjaśnienia i informacje w odniesieniu do dokumentów, o których mowa w ust. 2. Właściwy organ udziela odpowiedzi w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym otrzymał wniosek złożony przez EIOPA.

5.  O wszelkich późniejszych zmianach w dokumentach i informacjach, o których mowa w ust. 1 i 2, bezzwłocznie powiadamia się EIOPA.

5a  Organ krajowy właściwy dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 lit. fa), zwraca się do EIOPA z wnioskiem o przeprowadzenie oceny zgodności w odniesieniu do tych podmiotów, a także o przedstawienie powodów uzasadniających udzielenie zezwolenia. EIOPA podejmuje decyzję w terminie dwóch miesięcy od otrzymania wniosku. W przypadku gdy właściwy organ nie zgadza się z decyzją EIOPA, należycie przedstawia powody oraz wyjaśnia i uzasadnia wszelkie znaczące odstępstwa względem tej decyzji.

Artykuł 6Warunki udzielenia zezwolenia dla OIPE

1.  W terminie dwóch miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku, zatwierdzonego przez właściwy organ krajowy, EIOPA udziela zezwolenia dla OIPE wyłącznie wówczas, gdy jest w pełni przekonany, że spełnione są następujące warunki:

a)  wnioskodawca spełnia wymogi niniejszego rozporządzenia;

b)  wnioskodawca posiada zezwolenie właściwego dla niego organu na tworzenie produktów, w przypadku których stosowane są strategie inwestycyjne w rodzaju tych, które są objęte niniejszym rozporządzeniem;

c)  proponowany OIPE spełnia wszystkie wymogi niniejszego rozporządzenia;

d)  proponowany OIPE opiera się na strategii inwestycyjnej, która umożliwia osiągnięcie celów emerytalnych zawartych w proponowanych warunkach umowy.

2.  Przed podjęciem decyzji w sprawie wniosku EIOPA konsultuje się z organem właściwym dla wnioskodawcy.

3.  EIOPA informuje wnioskodawcę o powodach odmowy udzielenia zezwolenia na OIPE.

4.  EIOPA cofa zezwolenie dla OIPE w przypadku, gdy nie są już spełniane warunki udzielenia tego zezwolenia.

5.  EIOPA informuje co kwartał organy właściwe dla przedsiębiorstw finansowych wymienionych w art. 5 ust. 1 o decyzjach o udzieleniu, odmowie udzielenia lub cofnięciu zezwolenia na mocy niniejszego rozporządzenia.

6.  EIOPA zapewnia koordynację z Europejskim Urzędem Nadzoru (Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego) ustanowionym rozporządzeniem (UE) nr 1093/2010 i Europejskim Urzędem Nadzoru (Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) ustanowionym rozporządzeniem (UE) nr 1095/2010 oraz przekazuje tym urzędom informacje do celów wykonywania przez nie powierzonych im zadań.

Artykuł 7Oznaczenie i przekształcenie

1.  Oznaczenie „OIPE” lub „ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny” można stosować w odniesieniu do indywidualnego produktu emerytalnego tylko wówczas, gdy EIOPA udzielił zgodnie z niniejszym rozporządzeniem zezwolenia na dystrybucję danego indywidualnego produktu emerytalnego pod oznaczeniem „OIPE”.

2.  Istniejące indywidualne produkty emerytalne mogą zostać przekształcone w OIPE po uzyskaniu zezwolenia EIOPA.

3.  Dostawcy OIPE nie mogą przekształcać OIPE w indywidualne produkty emerytalne, które nie są objęte niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 8Dystrybucja OIPE

1.  Przedsiębiorstwa finansowe, o których mowa w art. 5 ust. 1, mogą prowadzić dystrybucję OIPE, których nie są twórcami, o ile ta działalność jest objęta zakresem zezwolenia zgodnie z odpowiednimi przepisami sektorowymi.

2.  Pośrednicy ubezpieczeniowi zarejestrowani zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97(21) są uprawnieni do dystrybucji OIPE, których nie są twórcami.

Artykuł 9Systemy nadzoru ostrożnościowego mające zastosowanie do różnych kategorii dostawców

Bez uszczerbku dla przepisów niniejszego rozporządzenia dostawcy OIPE i dystrybutorzy OIPE ▌spełniają wymogi odpowiedniego systemu nadzoru ostrożnościowego mającego do nich zastosowanie zgodnie z aktami ustawodawczymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 2.

Artykuł 10Centralny rejestr publiczny

EIOPA prowadzi centralny rejestr publiczny, w którym ujmuje się każdy OIPE, który otrzymał zezwolenie na mocy niniejszego rozporządzenia, dostawcę tego OIPE, datę wydania zezwolenia dla OIPE, oferowane przez niego dostępne subkonta krajowe oraz organ właściwy dla dostawcy OIPE. Rejestr jest dostępny publicznie w formie elektronicznej, a w przypadku zaistnienia zmian dokonuje się jego niezwłocznej aktualizacji.

ROZDZIAŁ IIITRANSGRANICZNE OFEROWANIE I MOŻLIWOŚĆ TRANSGRANICZNEGO PRZENOSZENIA OIPE

SEKCJA ISWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG I SWOBODA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Artykuł 11Korzystanie ze swobody świadczenia usług i swobody przedsiębiorczości przez dostawców i dystrybutorów OIPE

Dostawcy OIPE mogą oferować i dystrybuować OIPE, a dystrybutorzy OIPE mogą dystrybuować OIPE na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego w ramach swobody świadczenia usług lub swobody przedsiębiorczości, pod warunkiem że czynią to w zgodzie z odpowiednimi przepisami i procedurami ustanowionymi w mających do nich zastosowanie aktach ustawodawczych Unii lub na podstawie tych aktów, o których mowa w art. 5 ust. 1 lub art. 8 ust. 2.

SEKCJA IIMOŻLIWOŚĆ TRANSGRANICZNEGO PRZENOSZENIA PRODUKTU

Artykuł 12Usługa przenoszenia produktu

1.  Do celów niniejszej sekcji usługę przenoszenia produktu definiuje się jako prawo oszczędzających w ramach OIPE, którzy zmienią miejsce zamieszkania, przenosząc się do innego państwa członkowskiego, do dalszego wpłacania składek na poczet OIPE.

2.  W przypadku skorzystania z usługi przenoszenia produktu oszczędzający w ramach OIPE mają prawo zachować wszystkie korzyści i ulgi przyznane przez dostawcę OIPE i związane z nieprzerwanym inwestowaniem w ten sam OIPE, a ponadto przysługuje im prawo do oszczędzania na więcej niż jednym subkoncie jednocześnie.

Artykuł 13Oferowanie usługi przenoszenia produktu

1.  Dostawcy OIPE oferują usługę przenoszenia produktu oszczędzającym w ramach OIPE, którzy posiadają u nich konto OIPE i pragną skorzystać z tej usługi.

2.  Proponując nabycie OIPE, dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE udostępniają osobom zainteresowanym oszczędzaniem w ramach OIPE informacje na temat opcji przeniesienia produktu oraz na temat tego, które krajowe subkonta są ▌dostępne w ramach oferty dostawcy OIPE lub zarejestrowanego partnera.

3.   Dostępne subkonta są wymienione w programie OIPE. Dostawca OIPE jest zobowiązany oferować przynajmniej te subkonta, które są wymienione w tym programie. Jeżeli oszczędzający w ramach OIPE zmienia miejsce zamieszkania i przenosi się do innego państwa członkowskiego, a dostawca OIPE nie może oferować w tym państwie członkowskim subkonta samodzielnie ani w ramach partnerstwa, oszczędzającemu w ramach OIPE należy zapewnić możliwość nieodpłatnej zmiany dostawcy OIPE.

Artykuł 14Subkonta OIPE

Jeżeli dostawcy OIPE świadczą usługę przenoszenia produktu oszczędzającym w ramach OIPE zgodnie z art. 13, zapewniają oni możliwość otwarcia – w drodze transferu zgromadzonych aktywów lub otwarcia dodatkowego subkonta – w każdym odrębnym koncie OIPE nowego subkonta odpowiadającego wymogom i warunkom prawnym ustalonym na poziomie krajowym przez państwo członkowskie, do którego przenosi się oszczędzający w ramach OIPE i dla którego dostępne jest krajowe subkonto.

Artykuł 15Otwarcie nowego subkonta

1.  ▌Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku oszczędzającego w ramach OIPE o skorzystanie z usługi przenoszenia produktu dostawca OIPE informuje oszczędzającego w ramach OIPE o dostępnych mu opcjach, w tym o możliwości dalszego oszczędzania na nowym subkoncie.

Jeżeli żadne partnerstwo ani subkonto nie jest dostępne, dostawca OIPE informuje oszczędzającego w ramach OIPE o prawie do bezpłatnej zmiany dostawcy.

2.  W przypadku gdy oszczędzający w ramach OIPE zgłasza zamiar skorzystania z subkonta w innym państwie członkowskim oferowanego przez dostawcę OIPE, dostawca OIPE musi uzyskać następujące informacje:

a)   państwo członkowskie, w którym znajduje się nowe miejsce zamieszkania oszczędzającego w ramach OIPE;

b)   dzień, z którym składki mają być kierowane na nowe subkonto;

c)   wszelkie stosowne informacje o możliwych zmianach przyjętej strategii inwestycyjnej lub innych elementów.

ca)  informację, czy przeniesienie polega na transferze czy na dodaniu;

3.  Najpóźniej trzy miesiące po otrzymaniu wniosku zgodnie z ust. 2 dostawca OIPE nieodpłatnie udostępnia oszczędzającemu w ramach OIPE kompletne informacje oraz zapewnia doradztwo zgodnie z przepisami rozdziału IV sekcje II i III dotyczące warunków mających zastosowanie do nowego subkonta.

4.  Nowe subkonto zostaje otwarte w drodze zawarcia nowej lub zmiany istniejącej umowy między oszczędzającym w ramach OIPE i dostawcą OIPE, zgodnie z mającym zastosowanie prawem umów. Data otwarcia zostaje określona w umowie lub, w przypadku braku odpowiedniego postanowienia umownego, nowe subkonto uznaje się za otwarte w dniu zawarcia umowy lub dokonania zmian w umowie.

Artykuł 16Przeniesienie zgromadzonych

aktywów między subkontami OIPE

1.  Na wniosek oszczędzającego w ramach OIPE dostawca OIPE proponuje oszczędzającemu w ramach OIPE dokonanie pełnego lub częściowego przeniesienia zgromadzonych aktywów i – w stosownych przypadkach – wartości wykupu na inne subkonta konta OIPE.

1a.  Bezpośrednio po otrzymaniu wniosku o przeniesienie dokonanych wpłat dostawca OIPE informuje oszczędzającego w ramach OIPE o wszelkich konsekwencjach tego przeniesienia aktywów, o należnych podatkach, kosztach i opłatach związanych z przeniesieniem oraz o konsekwencjach finansowych zachowania dotychczasowego subkonta.

2.  Przeniesienie aktywów zgodnie z ust. 1 musi być możliwe bez konieczności wypłaty w formie rzeczowej tych aktywów.

Artykuł 17Informowanie organów krajowych o możliwości przenoszenia produktu

1.  Dostawca OIPE powiadamia EIOPA oraz, w stosownych przypadkach, ESMA o wszystkich uzgodnieniach umownych dotyczących usługi przenoszenia produktu, a także o wszelkich umowach partnerskich określonych w niniejszym rozporządzeniu.

2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, są w terminie jednego miesiąca od otwarcia nowego subkonta lub partnerstwa przekazywane drogą elektroniczną do centralnej bazy danych prowadzonej przez EIOPA. Baza danych jest dostępna dla właściwych organów krajowych, które w razie jakichkolwiek zmian automatycznie otrzymują informacje dotyczące lokalnych subkont, jak również szczegółowe informacje dotyczące wszelkich istniejących i nowych umów partnerskich między dostawcami, i zawiera co najmniej następujące informacje:

a)   dane identyfikacyjne subkonta (imię i nazwisko oszczędzającego w ramach OIPE, mające zastosowanie przepisy krajowe, data otwarcia subkonta lub rozpoczęcia partnerstwa);

b)   kwota przeniesionych aktywów, jeżeli dotyczy;

c)   sposób przeniesienia (wraz z wypłatą w formie rzeczowej lub bez wypłaty w formie rzeczowej przenoszonych aktywów),

ROZDZIAŁ IVWYMOGI DOTYCZĄCE DYSTRYBUCJI I INFORMACJI

SEKCJA IPrzepisy ogólne

Artykuł 18Zasada ogólna

Prowadząc dystrybucję OIPE, dostawcy OIPE i dystrybutorzy OIPE mają obowiązek zawsze działać uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie zgodnie z najlepiej pojętym interesem▐ klientów OIPE.

Artykuł 19Systemy dystrybucji mające zastosowanie do różnych kategorii dostawców OIPE i dystrybutorów OIPE

W odniesieniu do dystrybucji OIPE poszczególne kategorie dostawców OIPE i dystrybutorów OIPE stosują się do wszystkich przepisów niniejszego rozdziału.

Artykuł 20Zachęty

W odniesieniu do płacenia lub przyjmowania wynagrodzeń lub prowizji bądź oferowania lub przyjmowania korzyści niepieniężnych▐, dostawcy OIPE lub dystrybutorzy OIPE▐ stosują się do obowiązujących przepisów krajowych nadających skuteczność przepisom dotyczącym firm inwestycyjnych ustanowionym w art. 24 ust. 7 lit. b) i art. 24 ust. 8 i 9 dyrektywy 2014/65/UE. Do celów niniejszego artykułu odniesienie w art. 24 ust. 9 dyrektywy 2014/65/UE do art. 23 tej dyrektywy należy rozumieć jako odniesienie do art. 18 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 21Dystrybucja elektroniczna i inne trwałe nośniki

Wszystkie dokumenty i informacje, o których mowa w niniejszym rozdziale, udostępnia się nieodpłatnie klientom OIPE w formie elektronicznej lub – na odpowiedni wniosek – na innym trwałym nośniku, pod warunkiem że klient OIPE ma możliwość przechowywania tych informacji w sposób umożliwiający przyszłe korzystanie z nich przez okres odpowiedni do celów tych informacji oraz że stosowane w tym celu narzędzie pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej formie. Na żądanie dostawcy OIPE i dystrybutorzy OIPE udostępniają również wspomniane dokumenty i informacje nieodpłatnie na innym trwałym nośniku.

Artykuł 22Wymogi w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim

1.  Dostawcy OIPE posiadają i stosują proces zatwierdzania każdego OIPE lub istotnych dostosowań istniejącego OIPE, zanim zostanie on wprowadzony do dystrybucji wśród klientów OIPE, a także dokonują przeglądu tego procesu

Proces zatwierdzania produktu musi być proporcjonalny i odpowiedni do charakteru danego OIPE.

W procesie zatwierdzania produktu wskazuje się określony rynek docelowy dla każdego OIPE oraz zapewnia się ocenę wszelkich stosownych rodzajów ryzyka dla takiego określonego rynku docelowego oraz adekwatność zamierzonej strategii dystrybucji do określonego rynku docelowego, a także podejmuje się uzasadnione działania, aby zapewnić dystrybucję danego OIPE na określonym rynku docelowym.

Dostawca OIPE musi rozumieć i poddawać regularnemu przeglądowi OIPE, które oferuje, przy uwzględnieniu wszelkich zdarzeń, które mogą istotnie wpływać na potencjalne ryzyko dla określonego rynku docelowego, aby ocenić przynajmniej, czy dane OIPE nadal odpowiadają potrzebom określonego rynku docelowego oraz czy zamierzona strategia dystrybucji jest nadal odpowiednia.

Dostawcy OIPE udostępniają dystrybutorom OIPE wszystkie odpowiednie informacje o danym OIPE i o procesie zatwierdzania produktu, w tym informacje na temat określonego rynku docelowego dla danego OIPE.

Dystrybutorzy OIPE muszą dysponować odpowiednimi rozwiązaniami w celu uzyskania informacji, o których mowa w akapicie piątym, oraz rozumieć cechy i określony rynek docelowy każdego OIPE.

2.  Zasady, procesy i rozwiązania, o których mowa w niniejszym artykule, pozostają bez uszczerbku dla wszelkich innych wymogów przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu lub mających zastosowanie na mocy niniejszego rozporządzenia, w tym dotyczących ujawniania informacji, odpowiedniości lub stosowności, wykrywania konfliktów interesów i zarządzania nimi, zachęt oraz czynników z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego.

SEKCJA IIINFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZED ZAWARCIEM UMOWY

Artykuł 23Dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące OIPE

1.  Zanim OIPE zostanie zaproponowany oszczędzającym w ramach OIPE, dostawca OIPE sporządza dla tego produktu dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące OIPE zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym rozdziale oraz publikuje ten dokument na swojej stronie internetowej.

2.  Informacje zawarte w dokumencie zawierającym kluczowe informacje stanowią informacje przedkontraktowe. Dokument ten musi być sformułowany w sposób dokładny, rzetelny, jasny i niewprowadzający w błąd. Zawiera on kluczowe informacje i musi być spójny z wszelkimi wiążącymi dokumentami umownymi, z odpowiednimi częściami dokumentów ofertowych oraz warunkami OIPE.

3.  Dokument zawierający kluczowe informacje musi być dokumentem odrębnym, wyraźnie oddzielonym od materiałów marketingowych. Nie może on zawierać odniesień do materiałów marketingowych. Może zawierać odniesienia do innych dokumentów, w tym w stosownych przypadkach do prospektu, tylko wtedy, gdy odniesienie jest związane z informacjami, które należy uwzględnić w dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

3a.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 3b, w przypadku gdy OIPE oferuje oszczędzającemu w ramach OIPE różne warianty inwestycji, tak że wszystkie informacje w odniesieniu do każdego konkretnego wariantu inwestycji nie mogą być przekazane w ramach pojedynczego, zwięzłego odrębnego dokumentu, dokument zawierający kluczowe informacje zawiera co najmniej ogólny opis konkretnych wariantów inwestycyjnych i określa, gdzie i jak można znaleźć bardziej szczegółową dokumentację zawierającą informacje przedkontraktowe odnoszące się do produktów inwestycyjnych wspierających konkretne warianty inwestycyjne.

3b.  Dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące OIPE musi być napisany w sposób zwięzły, jasnym, konkretnym i zrozumiałym językiem, oraz musi zawierać kluczowe informacje, których wymagają oszczędzający w ramach OIPE. Dokument zawierający kluczowe informacje należy przedstawić w sposób umożliwiający łatwy odczyt, a długość dokumentu po wydruku nie może przekraczać trzech stron formatu A4.

3c.   W uzupełnieniu dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące OIPE dostawcy OIPE i dystrybutorzy OIPE przekazują osobom zainteresowanym oszczędzaniem w ramach OIPE streszczenia lub odniesienia do istotnych sprawozdań dotyczących wypłacalności i sytuacji finansowej dostawcy OIPE, umożliwiając im łatwy dostęp do tego rodzaju informacji.

3d.  Osobom zainteresowanym oszczędzaniem w ramach OIPE udostępnia się również informacje dotyczące dotychczasowych wyników inwestycji związanych z OIPE, obejmujące wszystkie lata istnienia OIPE.

3f.  Jeżeli w dokumencie zawierającym kluczowe informacje użyto kolorów, nie mogą one utrudniać zrozumienia informacji w przypadku, gdy dokument jest drukowany lub kopiowany w trybie czarno-białym.

3g  W przypadku zamieszczenia w dokumencie zawierającym kluczowe informacje dotyczące OIPE elementów identyfikacji wizualnej lub logo twórcy OIPE lub grupy, do której należy, nie mogą one odwracać uwagi oszczędzającego w ramach OIPE od informacji zawartych w tym dokumencie ani zasłaniać tekstu.

4.  W uzupełnieniu dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące OIPE dostawcy OIPE i dystrybutorzy OIPE odsyłają również osoby zainteresowane oszczędzaniem w ramach OIPE do ewentualnych sprawozdań dotyczących wypłacalności i sytuacji finansowej dostawcy OIPE i zapewniają im łatwy dostęp do tego rodzaju informacji.

6.  Aby zapewnić spójne stosowanie niniejszego artykułu, Europejskie Urzędy Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz EIOPA) opracowują, w ramach Wspólnego Komitetu Europejskich Urzędów Nadzoru, projekt regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły prezentacji oraz treść każdego elementu informacji, o których mowa w niniejszym artykule, wraz z wymogami niezbędnymi do prezentacji tych informacji w znormalizowanym formacie umożliwiającym ich porównywanie.

Przy opracowywaniu projektu regulacyjnych standardów technicznych Europejskie Urzędy Nadzoru biorą pod uwagę różne rodzaje OIPE, różnice między nimi oraz możliwości oszczędzających w ramach OIPE, a także cechy OIPE, tak aby umożliwić oszczędzającemu w ramach OIPE dokonanie wyboru między różnymi bazowymi inwestycjami lub innymi wariantami, które oferuje dany produkt, co obejmuje również sytuacje, gdy wybór ten może zostać dokonany w różnych momentach lub zmieniony w przyszłości.

Europejskie Urzędy Nadzoru przedłożą Komisji ten projekt regulacyjnych standardów technicznych do dnia ...

Komisja jest uprawniona do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 oraz rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 23aInformacje zawarte w dokumencie zawierającym kluczowe informacje dotyczące OIPE

1.  Tytuł „Dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące OIPE” wyraźnie eksponuje się na górze pierwszej strony dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące OIPE. Dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące OIPE prezentuje informacje w kolejności określonej w ust. 2 i 3.

2.  Bezpośrednio pod tytułem dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące OIPE umieszcza się uwagę wyjaśniającą. Jej treść brzmi następująco: „Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym produkcie emerytalnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także ułatwić porównanie go z innymi produktami.”

3.  Dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące OIPE zawiera przynajmniej następujące informacje:

a)  na początku dokumentu – nazwę OIPE oraz wskazanie, czy jest to podstawowy OIPE, tożsamość i dane kontaktowe dostawcy OIPE, informacje o organie właściwym dla dostawcy OIPE, a także datę sporządzenia dokumentu;

b)  w stosownych przypadkach – ostrzeżenie przed błędnym zrozumieniem o następującej treści: „Zamierza Pani/Pan kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny do zrozumienia.”;

c)  w części zatytułowanej „Co to za produkt ?” – informacje na temat charakteru i głównych cech OIPE, w tym:

(i)  opis świadczeń emerytalnych i zakresu, w jakim są one gwarantowane, a także zakresu, w jakim ponoszą ryzyko, metody inwestowania i sposobu wypłaty, a także oświadczenie, że rok przed przejściem na emeryturę należy skorzystać z porad dotyczących wypłaty;

(ii)  informacje prawne dotyczące wieku emerytalnego w danym państwie członkowskim, w tym informacje o tym, czy istnieje możliwość dokonywania wpłat na rzecz systemu po przejściu na emeryturę;

(iii)  informacje na temat traktowania podatkowego OIPE;

(iv)  informacje na temat opcji przeniesienia produktu i zmiany dostawcy;

(v)  informacje na temat możliwości i konsekwencji wcześniejszego wycofania się z programu OIPE;

(vi)  dostępne informacje na temat wyników inwestycji OIPE w odniesieniu do czynników z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego;

(vii)  cel OIPE, obejmujący specyfikację rynków, na których inwestuje OIPE;

(viii)  opis typu osoby oszczędzającej na emeryturę, z myślą o której dany OIPE jest wprowadzany do obrotu, w szczególności, jeżeli chodzi o skłonność do poniesienia straty inwestycyjnej i horyzont inwestycyjny;

(ix)  w przypadku gdy OIPE oferuje świadczenia ubezpieczeniowe – szczegółowe informacje na temat tych świadczeń, w tym okoliczności, które prowadzą do ich wypłaty;

d)  w części zatytułowanej „Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?” – krótki opis profilu ryzyka i zysku obejmujący następujące elementy:

(i)  ogólny wskaźnik ryzyka, uzupełniony o opisowe wyjaśnienie tego wskaźnika, jego główne ograniczenia oraz opisowe wyjaśnienie rodzajów ryzyka, które mają istotne znaczenie dla OIPE i które nie mogły zostać odpowiednio uwzględnione w ogólnym wskaźniku ryzyka;

(ii)  możliwa maksymalna strata zainwestowanego kapitału, w tym następujące informacje:

  odpowiednie scenariusze rozwoju sytuacji oraz przyjęte założenia, na jakich powstały;

  w stosownych przypadkach – informacje na temat warunków zwrotu dla oszczędzających w ramach OIPE lub wyznaczonych górnych limitów zysku dla oszczędzających;

e)  w części zatytułowanej „Co się stanie jeśli [nazwa twórcy OIPE] nie ma możliwości wypłaty?” – krótki opis tego, czy powstała strata jest objęta systemem rekompensat lub gwarancji dla inwestorów, a jeżeli tak, wskazanie tego systemu, nazwę gwaranta oraz informacje, które ryzyka są nim objęte, a które nie;

f)  w części zatytułowanej „Jakie są koszty?” – koszty związane z inwestycją w dany OIPE, obejmujące zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, które poniesie oszczędzający w ramach OIPE, w tym koszty jednorazowe i powtarzające się, przedstawione za pomocą ogólnych wskaźników kosztów, oraz – aby zapewnić możliwość porównania – całkowite łączne koszty wyrażone w wartościach pieniężnych i procentowych w celu wykazania złożonego wpływu całkowitych kosztów na inwestycję.

W dokumencie zawierającym kluczowe informacje musi być jasno wskazane, że doradcy, dystrybutorzy lub każda inna osoba doradzająca w zakresie OIPE lub je sprzedająca przekażą informacje wyszczególniające wszelkie koszty dystrybucji, które nie są jeszcze uwzględnione w kosztach określonych powyżej, tak aby umożliwić oszczędzającym w ramach OIPE zrozumienie skumulowanego wpływu łącznych kosztów na zwrot z inwestycji;

g)  w części zatytułowanej „Ile czasu powinno się posiadać produkt i czy można wcześniej wypłacić pieniądze?”

(i)  w stosownych przypadkach – informacje o terminie odstąpienia od umowy lub okresu unieważnienia w odniesieniu do danego OIPE;

(ii)  wskazanie zalecanego oraz, w stosownych przypadkach, wymaganego minimalnego okresu posiadania;

(iii)  możliwości i warunki przedterminowego zbycia, w tym wszystkie mające zastosowanie opłaty i sankcje, z uwzględnieniem profilu ryzyka i zysku OIPE oraz pożądanych zmian na rynku w kontekście danego produktu;

(iv)  informacje na temat możliwych konsekwencji spieniężenia przed upływem terminu ważności lub końcem zalecanego okresu posiadania, takich jak utrata ochrony kapitału lub dodatkowe opłaty warunkowe;

h)  w części zatytułowanej „Jak mogę złożyć skargę?” – informacje o tym, jak i do kogo oszczędzający w ramach OIPE może złożyć skargę dotyczącą produktu bądź postępowania twórcy OIPE lub osoby doradzającej w odniesieniu do danego produktu lub go sprzedającej;

i)w części zatytułowanej „Inne istotne informacje” – krótką informację o wszelkich dodatkowych dokumentach zawierających informacje, które mają być przekazane oszczędzającemu w ramach OIPE przed zawarciem umowy lub po jej zawarciu, z wyłączeniem wszelkich materiałów marketingowych.

4.  Dopuszcza się prezentowanie informacji wymaganych na mocy ust. 3 w warstwach, co oznacza, że szczegółowe elementy tych informacji mogą być prezentowane w wyskakujących okienkach typu pop-up lub z zastosowaniem odnośników do warstw towarzyszących, aby zapewnić, że dokument zawierający kluczowe informacje spełnia wymóg dotyczący długości określony w art. 23 ust. 3b.

W celu zapewnienia spójnego stosowania niniejszego artykułu EIOPA, po konsultacji z europejskimi urzędami nadzoru, opracowuje projekt regulacyjnych standardów technicznych:

a)  określających szczegóły prezentacji oraz treść każdego elementu informacji, o których mowa w art. 19, wraz z wymogami niezbędnymi do prezentacji tych informacji w znormalizowanym formacie umożliwiającym ich porównywanie;

b)  określających metody obliczeniowe niezbędne w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 3 lit. d) ppkt (i), ust. 3 lit. d) ppkt (iii) oraz w ust. 3 lit. f);

c)  określających, w przypadku gdy dozwolone jest prezentowanie informacji w warstwach, które informacje znajdują się w tekście głównym, a które informacje są przekazywane w warstwach wyższego poziomu szczegółowości.

Przy opracowywaniu projektu regulacyjnych standardów technicznych europejskie urzędy nadzoru biorą pod uwagę różne rodzaje OIPE, różnice między nimi oraz możliwości oszczędzających w ramach OIPE, a także cechy OIPE, tak aby umożliwić oszczędzającemu w ramach OIPE dokonanie wyboru między różnymi bazowymi inwestycjami lub innymi wariantami, które oferuje dany produkt, co obejmuje również sytuacje, gdy wybór ten może zostać dokonany w różnych momentach lub zmieniony w przyszłości.

Artykuł 23b

Język dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące OIPE

1.  Dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące OIPE sporządza się w językach urzędowych lub co najmniej w jednym z języków urzędowych używanych w części państwa członkowskiego, gdzie jest dystrybuowany OIPE, lub w innym języku zaakceptowanym przez właściwe organy tego państwa członkowskiego, a w przypadku sporządzenia go w innym języku tłumaczy się go na jeden z tych języków.

Tłumaczenie musi wiernie i dokładnie oddawać treść oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje.

2.  Jeżeli OIPE jest promowany w danym państwie członkowskim za pomocą dokumentów marketingowych napisanych w jednym lub większej liczbie języków urzędowych tego państwa członkowskiego, dokument zawierający kluczowe informacje musi być napisany przynajmniej w odpowiednich językach urzędowych.

3.  Dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące OIPE jest na żądanie udostępniany w stosownym formacie oszczędzającym w ramach OIPE z upośledzeniem narządu wzroku lub słuchu, a także oszczędzającym w ramach OIPE, którzy mają problemy z czytaniem i pisaniem lub nie posiadają umiejętności czytania i pisania.

Artykuł 23c

Zmiany w dokumencie zawierającym kluczowe informacje dotyczące OIPE

1.  Twórca OIPE regularnie dokonuje przeglądu informacji zawartych w dokumencie zawierającym kluczowe informacje oraz dokonuje w nim zmian, jeżeli w wyniku przeglądu stwierdzono konieczność ich wprowadzenia. Zmieniona wersja jest niezwłocznie udostępniana.

2.  Aby zapewnić spójne stosowanie niniejszego artykułu, europejskie urzędy nadzoru opracowują, w ramach Wspólnego Komitetu, projekt regulacyjnych standardów technicznych określających:

a)  warunki przeglądu informacji zawartych w dokumencie zawierającym kluczowe informacje;

b)  warunki, na jakich dokument zawierający kluczowe informacje musi być zmieniany;

c)  szczególne warunki wymagające przeglądu informacji zawartych w dokumencie zawierającym kluczowe informacje lub zmiany dokumentu zawierającego kluczowe informacje, w przypadku gdy OIPE oferowany jest oszczędzającym w ramach OIPE w sposób nieciągły;

d)  okoliczności, w jakich należy informować oszczędzających w ramach OIPE o zmianie dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla zakupionego przez nich OIPE, a także środki, za pomocą których oszczędzający w ramach OIPE mają być informowani.

Europejskie urzędy nadzoru przedkładają Komisji projekt tych regulacyjnych standardów technicznych 12 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 23dMateriały marketingowe

Materiały marketingowe zawierające konkretne informacje na temat OIPE nie mogą zawierać żadnych stwierdzeń, które byłyby sprzeczne z informacjami zawartymi w dokumencie zawierającym kluczowe informacje lub pomniejszałyby znaczenie tego dokumentu. Materiały marketingowe muszą zawierać wzmiankę o dostępności dokumentu zawierającego kluczowe informacje oraz informację o sposobie i miejscu jego uzyskania, w tym o stronie internetowej twórcy OIPE.

Artykuł 23e

Odpowiedzialność cywilna

1.  Twórca OIPE nie ponosi odpowiedzialności cywilnej wyłącznie na podstawie dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące OIPE, w tym jakiegokolwiek jego tłumaczenia, chyba że wprowadza on w błąd, jest niedokładny lub niespójny z odpowiednimi częściami prawnie wiążących dokumentów przedumownych i umownych lub z wymogami określonymi w art. 23.

2.  Oszczędzający w ramach OIPE, który wykaże stratę wynikającą z polegania na dokumencie zawierającym kluczowe informacje w okolicznościach, o których mowa w ust. 1, przy inwestowaniu w OIPE, w odniesieniu do którego sporządzony został ten dokument zawierający kluczowe informacje, może domagać się naprawienia szkody od twórcy OIPE obejmującego wspomnianą stratę zgodnie z prawem krajowym.

3.  Elementy takie jak „strata” lub „szkoda”, o których mowa w ust. 2, które nie są zdefiniowane, interpretuje się i stosuje zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym określonym w odpowiednich przepisach prawa międzynarodowego prywatnego.

4.  Niniejszy artykuł nie wyłącza podnoszenia dalszych roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej zgodnie z prawem krajowym.

5.  Obowiązki na mocy niniejszego artykułu nie mogą być ograniczane ani uchylane na mocy klauzul umownych.

Artykuł 23f

Elementy ubezpieczeniowe

W przypadku gdy dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące OIPE dotyczy umowy ubezpieczenia, obowiązki zakładów ubezpieczeń dotyczą wyłącznie ubezpieczającego, a nie beneficjenta umowy ubezpieczenia.

Artykuł 23g

Przekazywanie dokumentu zawierającego kluczowe informacje

1.  Osoba doradzająca w zakresie OIPE lub go sprzedająca przekazuje oszczędzającym w ramach OIPE dokument zawierający kluczowe informacje wystarczająco wcześnie przed związaniem oszczędzających w ramach OIPE jakąkolwiek umową lub ofertą dotyczącą tego OIPE.

2.  Osoba doradzająca w zakresie OIPE lub go sprzedająca może spełnić wymogi ust. 1 poprzez przekazanie dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące OIPE osobie upoważnionej pisemnie do podejmowania decyzji inwestycyjnych w imieniu oszczędzających w ramach OIPE w odniesieniu do transakcji zawieranych w ramach tego pisemnego upoważnienia.

Artykuł 23h

Ujawnianie informacji dotyczących dystrybucji oszczędzającym w ramach OIPE

1.  Dostawcy i dystrybutorzy OIPE zapewniają, aby wystarczająco wcześnie przed zawarciem umowy dotyczącej OIPE dostawcy, pośrednicy i dystrybutorzy OIPE, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 8 niniejszego rozporządzenia, przekazują oszczędzającym w ramach OIPE lub osobom zainteresowanym oszczędzaniem w ramach OIPE co najmniej następujące informacje:

a)  informację o tym, czy posiadają, bezpośrednio lub pośrednio, udziały stanowiące co najmniej 10 % praw głosu lub kapitału w danym dostawcy OIPE;

b)  w odniesieniu do proponowanej umowy lub umowy, której dotyczy porada – informację o tym, czy:

(i)  dostawca OIPE lub jednostka dominująca danego dostawcy OIPE posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udziały reprezentujące 10 % lub więcej praw głosu lub kapitału w pośredniku lub dystrybutorze OIPE;

(ii)  świadczą oni usługi doradcze na podstawie rzetelnej i zindywidualizowanej analizy;

(iii)  podlegają zobowiązaniu umownemu do prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji wyłącznie z jednym dostawcą OIPE lub z większą liczbą dostawców OIPE, w którym to przypadku należy podać nazwy tych dostawców OIPE; lub

(iv)  podlegają zobowiązaniu umownemu do prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji wyłącznie z jednym dostawcą OIPE lub większą liczbą dostawców OIPE i nie świadczą doradztwa na podstawie rzetelnej i zindywidualizowanej analizy, w którym to przypadku należy podać nazwy dostawców OIPE, z którymi mogą prowadzić i prowadzą działalność;

c)  informacje na temat charakteru wynagrodzenia otrzymanego w związku z umową;

d)  informację o tym, czy w związku z umową otrzymują za swoją pracę:

(i)  honorarium, tj. wynagrodzenie płacone bezpośrednio przez oszczędzającego w ramach OIPE;

(ii)  prowizję dowolnego rodzaju, tj. wynagrodzenie uwzględnione w kosztach i opłatach z tytułu dystrybucji OIPE;

(iii)  jakikolwiek inny rodzaj wynagrodzenia, w tym korzyść ekonomiczną jakiegokolwiek rodzaju oferowaną lub przekazywaną w związku z umową; lub

(iv)  wynagrodzenie stanowiące połączenie którychkolwiek rodzajów wynagrodzenia określonych w ppkt (i), (ii) oraz (iii).

2.  W przypadku gdy honorarium jest płacone bezpośrednio przez oszczędzającego w ramach OIPE, pośrednik lub dystrybutor OIPE informuje oszczędzającego w ramach OIPE o wysokości honorarium, a w przypadku gdy jest to niemożliwe – o metodzie wyliczenia honorarium.

3.  Jeżeli po zawarciu umowy oszczędzający w ramach OIPE dokonuje z jej tytułu jakichkolwiek płatności innych niż planowe płatności, pośrednik lub dystrybutor OIPE ujawnia również informacje zgodnie z niniejszym artykułem w odniesieniu do każdej takiej płatności.

4.  Państwa członkowskie zapewniają, aby odpowiednio wcześnie przed zawarciem umowy dostawca OIPE informował oszczędzającego w ramach OIPE o charakterze wynagrodzeń otrzymywanych przez jego pracowników w związku z tą umową.

5.  Jeżeli po zawarciu umowy oszczędzający w ramach OIPE dokonuje z jej tytułu jakichkolwiek płatności innych niż planowe płatności, dostawca OIPE ujawnia również informacje zgodnie z niniejszym artykułem w odniesieniu do każdej takiej płatności.

6.  Odpowiednio wcześnie przed zawarciem umowy oszczędzającym w ramach OIPE lub osobom zainteresowanym oszczędzaniem w ramach OIPE przekazuje się odpowiednie informacje dotyczące dystrybucji OIPE oraz wszystkich kosztów i powiązanych opłat. Informacje te obejmują co najmniej:

a)  w przypadku świadczenia usługi doradztwa – informację, czy pośrednik lub dystrybutor OIPE udostępniać będzie oszczędzającym w ramach OIPE okresową ocenę odpowiedniości rekomendowanych im OIPE;

b)  w odniesieniu do informacji o wszelkich kosztach i powiązanych opłatach, które mają zostać ujawnione – informacje dotyczące dystrybucji OIPE, w tym w stosownym przypadku kosztu doradztwa, kosztu OIPE rekomendowanego lub sprzedawanego oszczędzającemu w ramach OIPE oraz sposobu zapłaty przez oszczędzającego w ramach OIPE, co obejmuje również wszelkie płatności stron trzecich zgodnie z art. 28.

7.  Informacje, o których mowa w ust. 3, udostępnia się w znormalizowanym formacie umożliwiającym ich porównywanie oraz w zrozumiałej formie w taki sposób, aby oszczędzający w ramach OIPE byli w stanie zrozumieć charakter oferowanego OIPE oraz związane z nim ryzyko i w konsekwencji byli w stanie podejmować świadome decyzje inwestycyjne.

8.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 62 w celu określenia:

a)  warunków, które muszą spełniać te informacje, aby mogły być uznane za uczciwe, jasne i niewprowadzające w błąd, co obejmuje kryteria, na których opiera się znormalizowany format, o którym mowa w ust. 2;

b)  szczegółów na temat treści i formatu informacji przekazywanych oszczędzającym w ramach OIPE w odniesieniu do dostawców, pośredników i dystrybutorów OIPE oraz kosztów i opłat.

SEKCJA IIIDoradztwo ▌

Artykuł 25Określenie wymagań i potrzeb klientów oraz świadczenie doradztwa

1.  Przed zawarciem umowy dotyczącej OIPE dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, określa, na podstawie informacji otrzymanych od oszczędzającego w ramach OIPE, wymagania i potrzeby emerytalne tego oszczędzającego w ramach OIPE, jak również udostępnia mu w zrozumiałej formie obiektywne informacje na temat OIPE, tak aby umożliwić mu podjęcie świadomej decyzji.

Każda proponowana umowa musi być zgodna z wymaganiami i potrzebami emerytalnymi oszczędzającego w ramach OIPE, w tym z poziomem nabytych uprawnień emerytalnych danego oszczędzającego.

2.  Dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE, o których mowa w art. 19 lit. c) niniejszego rozporządzenia, udziela oszczędzającemu w ramach OIPE zindywidualizowanej rekomendacji, wyjaśniając, dlaczego dany OIPE najlepiej spełnia jego wymagania i potrzeby.

3.   W przypadku gdy dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE informuje oszczędzającego w ramach OIPE, że świadczy doradztwo w sposób niezależny, świadczy on to doradztwo na podstawie dostatecznie dużej liczby indywidualnych produktów emerytalnych dostępnych na rynku umożliwiającej mu udzielenie – zgodnie z kryteriami zawodowymi – zindywidualizowanej rekomendacji dotyczącej tego, która umowa dotycząca OIPE odpowiednio spełniałaby potrzeby oszczędzającego w ramach OIPE, a ponadto wskazującej czynniki, które mogą narażać oszczędzającego w ramach OIPE na ryzyko.

4.  W przypadku świadczenia doradztwa w dowolnym momencie w okresie obowiązywania umowy dostawca OIPE uzyskuje niezbędne informacje dotyczące wiedzy i doświadczenia posiadanych przez oszczędzającego w ramach OIPE w dziedzinie inwestowania istotnej dla OIPE, sytuacji finansowej tej osoby, w tym jej skłonności do ponoszenia strat, a także jej celów inwestycyjnych, w tym tolerancji ryzyka, tak aby umożliwić dostawcy, pośrednikowi lub dystrybutorowi OIPE zarekomendowanie oszczędzającemu w ramach OIPE lub osobie zainteresowanej oszczędzaniem w ramach OIPE odpowiednie dla nich OIPE, które w szczególności odpowiada ich tolerancji ryzyka i skłonności do ponoszenia strat.

4a.  W przypadku podstawowego OIPE oszczędzający w ramach OIPE jest informowany o mającym zastosowanie wariancie inwestycyjnym.

4b.  Usługi doradcze mogą być świadczone kanałami cyfrowymi, przy przestrzeganiu wszystkich zasad określonych w niniejszym rozporządzeniu.

5.  Dostawcy, dystrybutorzy i pośrednicy OIPE ▌dopilnowują, by osoby fizyczne świadczące doradztwo w odniesieniu do OIPE posiadały wiedzę i umiejętności niezbędne do wywiązania się z ich obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu, oraz na żądanie właściwych organów są w stanie wykazać spełnienie tego wymogu Państwa członkowskie publikują kryteria stosowane na potrzeby oceny tej wiedzy i tych umiejętności.

SEKCJA IVINFORMACJE PRZEKAZYWANE W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Artykuł 27Przepisy ogólne

1.  Dostawcy OIPE sporządzają zwięzły zindywidualizowany dokument zawierający kluczowe informacje dla każdego oszczędzającego w ramach OIPE, biorąc pod uwagę specyficzny charakter krajowych systemów emerytalnych oraz odpowiedniego prawodawstwa, w tym krajowych przepisów prawa socjalnego, prawa pracy i prawa podatkowego („Informacja o świadczeniach z OIPE”). W tytule dokumentu musi znaleźć się sformułowanie „Informacja o świadczeniach z OIPE”.

2.  W widocznym miejscu podaje się dokładną datę, do której odnoszą się informacje zawarte w „Informacji o świadczeniach z OIPE”.

3.  Ponadto przez cały okres obowiązywania umowy oszczędzający w ramach OIPE jest informowany o wszelkich zmianach dotyczących następujących informacji:

a)   ogólnych i szczegółowych warunków umowy;

b)   nazwy przedsiębiorstwa dostawcy OIPE, jego formy prawnej lub adresu siedziby zarządu oraz, w stosownych przypadkach, oddziału, który zawarł umowę;

c)   wszystkich informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2–5, w przypadku zmiany warunków OIPE lub zmiany prawa właściwego dla umowy dotyczącej OIPE;

d)   informacji o sposobach uwzględniania w polityce inwestycyjnej czynników z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego.

3a.  Informacje zawarte w „Informacji o świadczeniach z OIPE” są dokładne, aktualizowane i udostępniane bezpłatnie każdemu oszczędzającemu w ramach OIPE przynajmniej raz w roku za pomocą środków elektronicznych, w tym na trwałym nośniku, lub za pośrednictwem strony internetowej, bądź w wersji papierowej. Oprócz wszelkich informacji dostarczanych oszczędzającym w ramach OIPE za pomocą środków elektronicznych, na żądanie dostarcza się egzemplarz w wersji papierowej. Wyraźnie wskazuje się wszelkie istotne zmiany w informacjach zawartych w „Informacji o świadczeniach z OIPE” w porównaniu z rokiem poprzednim.

Artykuł 28Informacja o świadczeniach z OIPE

1.  „Informacja o świadczeniach z OIPE” zawiera co najmniej następujące kluczowe informacje dla oszczędzających w ramach OIPE:

a)   dane osobowe oszczędzającego w ramach OIPE, nazwa dostawcy OIPE, informacje na temat prognoz dotyczących świadczeń emerytalnych, informacje o nabytych uprawnieniach lub zgromadzonym kapitale, informacje o składkach wpłaconych przez oszczędzającego w ramach OIPE lub dowolną stronę trzecią oraz informacje o poziomie finansowania programu OIPE▐;

b)   jasne wskazanie, stosownie do okoliczności, ustawowego wieku emerytalnego oszczędzającego w ramach OIPE, wieku emerytalnego określonego w programie emerytalnym lub szacowanego przez dostawcę OIPE, bądź wieku emerytalnego określonego przez oszczędzającego w ramach OIPE, a także oczekiwany termin rozpoczęcia fazy dekumulacji, jeżeli różni się on daty osiągnięcia wieku emerytalnego;

c)    nazwę dostawcy OIPE oraz jego adres kontaktowy, a także wskazanie programu OIPE, w którym uczestniczy oszczędzający w ramach OIPE;

d)   informacje na temat prognoz dotyczących świadczeń emerytalnych, w oparciu o wiek emerytalny określony w lit. b), oraz zastrzeżenie, że prognozy te mogą różnić się od końcowej wartości otrzymywanych świadczeń; jeśli prognozy dotyczące świadczeń emerytalnych są oparte na scenariuszach ekonomicznych, informacje te muszą również zawierać najbardziej optymistyczny oraz pesymistyczny scenariusz, z uwzględnieniem specyficznego charakteru programu OIPE;

e)   informacje o nabytych uprawnieniach lub zgromadzonym kapitale, z uwzględnieniem specyficznego charakteru programu OIPE;

ea)  informacje o składkach wpłaconych w ramach programu OIPE przez dowolną stronę trzecią i przez oszczędzającego w ramach OIPE, co najmniej za okres ostatnich 12 miesięcy, z uwzględnieniem specyficznego charakteru programu OIPE;

eb)  informacje o wynikach osiągniętych w przeszłości przez program OIPE jako całość, lub, w stosownych przypadkach, w ramach wariantu inwestycyjnego wybranego przez oszczędzającego w ramach OIPE, przedstawione w postaci wykresu obejmującego wspomniane wyniki za dowolne dostępne lata;

ec)  wyszczególnienie kosztów potrąconych przez dostawcę OIPE w ciągu co najmniej ostatnich 12 miesięcy, ze wskazaniem kosztów administracyjnych, kosztów przechowywania aktywów, kosztów związanych z transakcjami portfelowymi i pozostałych kosztów, jak również oszacowanie wpływu tych kosztów na ostateczne świadczenia.

ed)  informacje o poziomie finansowania programu OIPE jako całości;

ef)  informacje na temat polityki inwestycyjnej dotyczącej czynników z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego.

2.  W „Informacji o świadczeniach z OIFE” podaje się, gdzie i jak można otrzymać dodatkowe informacje, w tym: dodatkowe praktyczne informacje o wariantach oferowanych oszczędzającym w ramach OIPE w programie OIPE.

3.  EIOPA, w porozumieniu z Europejskim Bankiem Centralnym i krajowymi organami nadzoru, opracowuje projekt regulacyjnych standardów technicznych określający zasady ustalania założeń prognoz dotyczących świadczeń emerytalnych, o których mowa w ust. 1 lit. a), prezentacji wyników osiągniętych w przeszłości, o których mowa w ust. 1 lit. eb), i prezentacji kosztów, o których mowa w ust. 1 lit. ec). Zasady te są stosowane przez dostawców OIPE w celu ustalania w razie potrzeby rocznej stopy nominalnego zwrotu z inwestycji, rocznej stopy inflacji oraz tendencji przyszłego kształtowania się płac.

EIOPA przekazuje Komisji projekt regulacyjnych standardów technicznych do dnia ... r. Komisji przyznaje się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010.

Artykuł 29Informacje dodatkowe

1.  W „Informacji o świadczeniach z OIPE” podaje się, gdzie i w jaki sposób można otrzymać dodatkowe informacje, w tym:

a)   dodatkowe praktyczne informacje o wariantach oferowanych oszczędzającym w ramach OIPE w programie OIPE, w tym opcjach przeniesienia produktu;

b)   informacje o rocznych sprawozdaniach finansowych i rocznych sprawozdaniach z działalności dostawcy OIPE, z uwzględnieniem każdego programu OIPE prowadzonego przez danego dostawcę, oraz, w stosownych przypadkach, roczne sprawozdania finansowe i roczne sprawozdania z działalności każdego programu OIPE;

d)   w stosownych przypadkach informacje o założeniach przyjętych w odniesieniu do kwot wyrażonych w postaci wypłaty w ratach, w szczególności jeżeli chodzi o wartość wypłaty w ratach, rodzaj dostawcy OIPE i okres wypłaty w ratach;

e)   informacje o poziomie świadczeń w przypadku wcześniejszego wyjścia z inwestycji.

2.  W przypadku programów OIPE, w których oszczędzający w ramach OIPE ponoszą ryzyko inwestycyjne, a wariant inwestycyjny jest przypisywany oszczędzającemu w ramach OIPE według określonej zasady przewidzianej w programie OIPE, w „Informacji o świadczeniach z OIPE” podaje się, gdzie są dostępne dodatkowe informacje.

2a.  W przypadku programów OIPE, w których oszczędzający w ramach OIPE ponoszą ryzyko inwestycyjne, a wariant inwestycyjny jest przypisywany oszczędzającemu w ramach OIPE według określonej zasady przewidzianej w programie OIPE, w „Informacji o świadczeniach z OIPE” podaje się, gdzie są dostępne dodatkowe informacje.

2b.  Informacje te udostępnia się nieodpłatnie i w sposób łatwy za pomocą środków elektronicznych.

2c.  Na żądanie oszczędzającego w ramach OIPE lub beneficjenta OIPE lub ich przedstawicieli dostawca OIPE przekazuje następujące dodatkowe informacje:

a)  roczne sprawozdania finansowe i roczne sprawozdania z działalności, o których mowa w ust. 1 lit. b), lub, w przypadku gdy dostawca OIPE jest odpowiedzialny za więcej niż jeden program OIPE, roczne sprawozdania finansowe i roczne sprawozdania z działalności danego programu OIPE;

b)  oświadczenie o zasadach polityki inwestycyjnej, o którym mowa w art. 28 ust. 1 lit. ef);

c)  wszelkie dodatkowe informacje o założeniach stosowanych w celu uzyskania prognoz, o których mowa w art. 28 ust. 1 lit. a).

2d.  Informacje te udostępnia się nieodpłatnie i w sposób łatwy za pomocą środków elektronicznych.

3.  Po przeprowadzeniu konsultacji z organami krajowymi oraz organizacjami konsumentów EIOPA opracowuje projekt regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące prezentacji informacji, o których mowa w art. 28 i w niniejszym artykule.

EIOPA przedstawia Komisji projekt tych regulacyjnych standardów technicznych do dnia … [9 months after the entry into force of the Regulation] r.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010.

Artykuł 30Informacje przekazywane oszczędzającym w ramach OIPE w okresie przed przejściem na emeryturę oraz beneficjentom OIPE w fazie dekumulacji

1.  Oprócz „Informacji o świadczeniach z OIPE” dostawcy OIPE przekazują każdemu oszczędzającemu w ramach OIPE, przynajmniej rok przed osiągnięciem wieku emerytalnego określonego w art. 30 lub na żądanie oszczędzającego w ramach OIPE, informacje o dostępnych opcjach wypłaty otrzymywanych świadczeń emerytalnych.

2.  Rok przed przejściem na emeryturę oszczędzającemu w ramach OIPE przesyła się informację o zbliżającym się początku fazy dekumulacji i możliwych formach wypłat.

SEKCJA VINFORMACJE PRZEKAZYWANE ORGANOM KRAJOWYM

Artykuł 32Przepisy ogólne

1.  Dostawcy OIPE przekazują właściwemu organowi państwa członkowskiego pochodzenia, a w stosownych przypadkach właściwemu organowi przyjmującego państwa członkowskiego informacje konieczne do celów nadzoru. Informacje te obejmują co najmniej informacje konieczne do przeprowadzenia w trakcie procesu nadzoru następujących czynności:

a)   oceny systemu zarządzania stosowanego przez dostawców OIPE, prowadzonej przez nich działalności, zasad wyceny stosowanych do celów określenia wypłacalności, ryzyka związanego z działalnością i systemów zarządzania ryzykiem, a także ich struktury kapitałowej, potrzeb kapitałowych i zarządzania kapitałem;

b)   podjęcia wszelkich stosownych decyzji wynikających z wykonywania ich praw i obowiązków nadzorczych.

2.  Właściwe organy posiadają uprawnienia do:

a)   określania charakteru, zakresu i formatu informacji, o których mowa w ust. 1 i których przekazania wymagają od dostawców OIPE:

(i)   w uprzednio określonych odstępach czasu;

(ii)   w przypadku wystąpienia uprzednio określonych zdarzeń;

(iii)   w trakcie postępowań, których przedmiotem jest sytuacja dostawcy OIPE;

b)   uzyskania od dostawców OIPE wszelkich informacji dotyczących umów zawartych przez dostawców OIPE lub umów zawartych z osobami trzecimi; oraz

c)   żądania informacji od ekspertów zewnętrznych, takich jak biegli rewidenci i aktuariusze.

3.  Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują:

a)   elementy jakościowe lub ilościowe lub wszelkie odpowiednie połączenie tych elementów;

b)   elementy odnoszące się do przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości lub wszelkie odpowiednie połączenie tych elementów;

c)   dane pochodzące ze źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych lub wszelkie odpowiednie połączenie tych danych;

4.  Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, muszą:

a)   odzwierciedlać charakter, skalę i złożoność działalności danego dostawcy OIPE, a w szczególności ryzyka właściwe dla tej działalności;

b)   być dostępne, kompletne pod wszelkimi istotnymi względami, porównywalne i spójne na przestrzeni czasu;

c)   być istotne, wiarygodne i zrozumiałe.

5.  Dostawcy OIPE posiadają odpowiednie systemy i struktury w celu spełnienia wymogów określonych w ust. 1–4, a także sporządzone na piśmie zasady, zatwierdzone przez organ administrujący, zarządzający lub nadzorczy dostawcy OIPE, zapewniające stałą adekwatność przekazywanych informacji.

6.  Na wniosek skierowany do właściwych organów EIOPA uzyskuje dostęp do informacji przekazanych przez dostawców OIPE.

7.  Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 62 doprecyzowujące informacje, o których mowa w ust. 1–4, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia konwergencji sprawozdawczości dla organów nadzoru.

Po przeprowadzeniu konsultacji z organami krajowymi oraz badań wśród konsumentów EIOPA opracowuje projekt wykonawczych standardów technicznych określających format sprawozdawczości dla organów nadzoru.

EIOPA przedstawia Komisji projekt tych wykonawczych standardów technicznych do dnia … [9 months after the entry into force of the Regulation] r.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w akapicie drugim, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010.

ROZDZIAŁ VFAZA AKUMULACJI

SEKCJA IZASADY INWESTOWANIA OBOWIĄZUJĄCE DOSTAWCÓW OIPE

Artykuł 33Zasady inwestowania

1.  Dostawcy OIPE inwestują zgodnie z zasadą „ostrożnego inwestora”, a w szczególności zgodnie z następującymi zasadami:

a)   aktywa związane z OIPE inwestuje się w najlepiej pojętym długoterminowym interesie ogółu oszczędzających w ramach OIPE. W przypadku potencjalnego konfliktu interesów dostawca OIPE lub podmiot, który zarządza jego portfelem, zapewnia, aby inwestycja była dokonywana wyłącznie w interesie oszczędzających w ramach OIPE;

aa)  aktywa związane z OIPE inwestuje się w sposób, który ogranicza ryzyko związane z czynnikami z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego oraz który uwzględnia potencjalny długoterminowy wpływ decyzji inwestycyjnych na te czynniki;

b)   aktywa inwestuje się w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo, jakość, płynność i rentowność portfela jako całości;

c)   aktywa inwestuje się głównie na rynkach regulowanych. Inwestycje w aktywa, które nie są dopuszczone do obrotu na regulowanym rynku finansowym, muszą być w każdym przypadku utrzymywane na ostrożnym poziomie;

d)   inwestowanie w instrumenty pochodne jest możliwe w zakresie, w jakim takie instrumenty przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka inwestycji lub ułatwienia efektywnego zarządzania portfelem. Instrumenty te wycenia się na zasadzie ostrożnościowej, z uwzględnieniem aktywów bazowych, i uwzględnia się w wycenie aktywów dostawcy OIPE. Dostawcy OIPE unikają również nadmiernej ekspozycji na ryzyko w stosunku do jednego kontrahenta oraz w stosunku do innych transakcji na instrumentach pochodnych;

e)  aktywa dywersyfikuje się odpowiednio w taki sposób, aby uniknąć nadmiernego uzależnienia od jednego określonego składnika aktywów lub emitenta lub od jednej określonej grupy przedsiębiorstw oraz kumulacji ryzyk w portfelu jako całości. Inwestycje w aktywa emitowane przez tego samego emitenta lub emitentów należących do tej samej grupy nie mogą narażać dostawcy OIPE na nadmierną koncentrację ryzyka;

f)  aktywa nie mogą być inwestowane w jurysdykcjach wysokiego ryzyka i jurysdykcjach niechętnych współpracy, które wskazano w konkluzjach Rady z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych, lub w jurysdykcjach wysokiego ryzyka i jurysdykcjach niechętnych współpracy wskazanych przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 2016/1675;

g)  dostawca OIPE nie może narażać się na ryzyko wynikające z nadmiernej dźwigni i nadmiernej transformacji terminów zapadalności.

2.  Zasady określone w ust. 1 lit. a)–g) mają zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim dany dostawca OIPE nie podlega bardziej rygorystycznym przepisom zawartym w odpowiednim, mającym do niego zastosowanie ustawodawstwie sektorowym.

SEKCJA IIZASADY INWESTOWANIA OBOWIĄZUJĄCE OSZCZĘDZAJĄCYCH W RAMACH OIPE

Artykuł 34Przepisy ogólne

1.  Dostawcy OIPE i dystrybutorzy OIPE oferują podstawowy OIPE oraz mogą oferować alternatywne warianty inwestycyjne.

3.  Wszystkie warianty inwestycyjne są zaprojektowane przez dostawców OIPE z uwzględnieniem sprawdzonych technik ograniczania ryzyka, aby zapewnić oszczędzającym w ramach OIPE wystarczający poziom ochrony.

Artykuł 35Wybór wariantu inwestycyjnego przez oszczędzającego w ramach OIPE

Oszczędzający w ramach OIPE dokonuje przy zawieraniu umowy dotyczącej OIPE wyboru wariantu inwestycyjnego po otrzymaniu odpowiednich informacji i porad oraz po skorzystaniu z narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji.

Artykuł 36Warunki zmiany wybranego wariantu inwestycyjnego

1.  Warunki dotyczące zmiany wariantu inwestycyjnego są wskazane w umowie dotyczącej OIPE.

Artykuł 37

Podstawowy OIPE

1.  Podstawowy OIPE jest bezpiecznym i niskokosztowym produktem, który można nabyć w łatwy sposób, w tym z wykorzystaniem kanałów cyfrowych, w każdym państwie członkowskim. Stanowi on domyślny wariant inwestycyjny.

1a.  Technika ograniczania ryzyka stosowana w odniesieniu do podstawowego OIPE musi odpowiadać celowi, jakim jest umożliwienie oszczędzającemu w ramach OIPE odzyskanie zainwestowanego kapitału.

2.  Łączne koszty i opłaty związane z podstawowym OIPE nie mogą przekraczać 1% zgromadzonego kapitału rocznie.

Artykuł 39Akt delegowany dotyczący wariantów inwestycyjnych

1.  Zastosowanie technik ograniczania ryzyka służy zadbaniu o to, aby strategia inwestycyjna dotycząca OIPE była zaprojektowana w sposób umożliwiający uzyskiwanie w przyszłości stabilnych i adekwatnych indywidualnych dochodów emerytalnych z OIPE oraz zapewnienie sprawiedliwego traktowania oszczędzających w ramach OIPE należących do wszystkich pokoleń. W ramach odpowiednich technik ograniczania ryzyka stosuje się zasady, o których mowa w lit. a) lub b) bądź też kombinację tych zasad; ewentualnie w ich ramach można uwzględnić zasady, o których mowa w lit. c):

a)  zasady umożliwiające stopniowe dostosowywanie sposobu alokacji inwestycji z myślą o ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego w miarę upływu czasu dla danych kohort (life cycle);

b)  zasady służące ustanowieniu rezerw ze składek lub zwrotów z inwestycji, które są przydzielane oszczędzającym w ramach OIPE w sposób uczciwy i przejrzysty w celu ograniczenia strat inwestycyjnych (gwarancja kapitału);

c)  zasady dotyczące stosowania odpowiednich gwarancji finansowych w celu zapewnienia ochrony przed stratami finansowymi.

2.  W przypadku gdy OIPE, o którym mowa w art. 37 niniejszej dyrektywy, jest oferowany bez zastosowania zasad, o których mowa w lit. a), bądź też kombinacji zasad, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, dostawca lub dystrybutor OIPE powinien jasno wyjaśnić, że istnieje OIPE funkcjonujący wyłącznie w oparciu o gwarancję kapitału, przedstawia powody rekomendacji OIPE funkcjonującego w oparciu o przepisy lit. b) lub c) bądź też kombinację tych przepisów, oraz powinien wyraźnie wskazać dodatkowe rodzaje ryzyka, z jakim mogą wiązać się takie OIPE, w porównaniu z OIPE opartym na gwarancji kapitału, podając wszystkie te informacje na piśmie.

3.  W celu ustanowienia kryteriów dotyczących skutecznych technik ograniczania ryzyka, które mogłyby być stosowane w spójny sposób, EIOPA opracowuje projekt regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowe zasady dotyczące technik ograniczania ryzyka. EIOPA przekazuje ten projekt regulacyjnych standardów technicznych Komisji do dnia ... [xxx od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r. Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010.

SEKCJA IIIINNE ASPEKTY DOTYCZĄCE FAZY AKUMULACJI

Artykuł 40Warunki dotyczące fazy akumulacji

▐ Warunki dotyczące fazy akumulacji, o ile nie ustanowiono ich w niniejszym rozporządzeniu, są określane przez państwa członkowskie i nie mogą być mniej korzystne niż obowiązujące przepisy krajowe.

ROZDZIAŁ VIOCHRONA INWESTORÓW

Artykuł 41Depozytariusz

1.  Jeżeli dostawca OIPE jest instytucją pracowniczych programów emerytalnych lub firmą inwestycyjną, o których mowa w art. 5 ust. 1, może on wyznaczyć co najmniej jednego depozytariusza odpowiedzialnego za przechowywanie aktywów i pełnienie obowiązków nadzorczych.

2.  W odniesieniu do wyznaczenia depozytariusza i wykonywania powierzonych mu zadań stosuje się odpowiednio przepisy art. 33 ust. 5, 6 i 7 dyrektywy (UE) 2016/2341.

3.  W odniesieniu do przechowywania aktywów i odpowiedzialności depozytariusza stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 ust. 1 i 2 dyrektywy (UE) 2016/2341. Depozytariusz jest odpowiedzialny wobec dostawcy OIPE i oszczędzających w ramach OIPE za wszelkie straty poniesione przez nich w wyniku nieuzasadnionego uchybienia przez niego swoim obowiązkom lub ich niewłaściwego wykonania. Na odpowiedzialność depozytariusza nie ma wpływu fakt, że powierzył on osobie trzeciej wszystkie lub niektóre z przechowywanych przez siebie aktywów.

4.  W odniesieniu do obowiązków nadzorczych depozytariusza stosuje się odpowiednio przepisy art. 35 ust. 1 dyrektywy 2016/2341/UE.

Artykuł 42Uwzględnienie biometrycznych rodzajów ryzyka

Nie naruszając art. 5, dostawcy OIPE mogą oferować OIPE zapewniające w sposób uzupełniający możliwość ochrony przed biometrycznymi rodzajami ryzyka. ▌

Artykuł 43Skargi

1.  Dostawcy OIPE i dystrybutorzy OIPE wprowadzają i stosują adekwatne i skuteczne procedury rozpatrywania skarg składanych przez klientów OIPE i dotyczących ich praw i obowiązków wynikających z przepisów niniejszego rozporządzenia.

2.  Procedury te są stosowane w każdym państwie członkowskim, w którym dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE oferuje swoje usługi, i są dostępne w języku urzędowym danego państwa członkowskiego (w przypadku wielu języków urzędowych – w języku wybranym przez klienta OIPE) lub w innym języku, który został uzgodniony między dostawcą OIPE lub dystrybutorem OIPE a klientem OIPE.

3.  Dostawcy OIPE i dystrybutorzy OIPE dokładają wszelkich starań w celu udzielenia – w formie papierowej lub, jeżeli zostało to uzgodnione między dostawcą OIPE lub dystrybutorem OIPE a klientem OIPE, na innym trwałym nośniku – odpowiedzi na skargi klientów OIPE. W odpowiedzi należy ustosunkować się do wszystkich podniesionych kwestii, w odpowiednim terminie i nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania skargi. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli niemożliwe jest udzielenie odpowiedzi w terminie 15 dni roboczych ze względów będących poza kontrolą dostawcy OIPE lub dystrybutora OIPE, są oni zobowiązani do przesłania wstępnej odpowiedzi, w której wyraźnie podaje się powód opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na skargę oraz termin, w którym klient OIPE otrzyma ostateczną odpowiedź. W żadnym przypadku termin otrzymania ostatecznej odpowiedzi nie może przekroczyć 35 dni roboczych.

4.  Dostawcy OIPE i dystrybutorzy OIPE informują klienta OIPE o co najmniej jednym podmiocie zajmującym się alternatywnym rozstrzyganiem sporów, który jest właściwy do rozstrzygania sporów dotyczących praw i obowiązków klientów OIPE wynikających z przepisów niniejszego rozporządzenia.

5.  Informacje, o których mowa w ust. 3, są udostępniane w sposób jasny, wyczerpujący i łatwo dostępny na stronie internetowej dostawcy OIPE lub dystrybutora OIPE, w oddziale oraz w ogólnych warunkach umowy między dostawcą OIPE lub dystrybutorem OIPE a klientem OIPE. Określa się w nich również, w jaki sposób można uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji na temat danego podmiotu zajmującego się alternatywnym rozstrzyganiem sporów oraz warunków korzystania z jego usług.

6.  Właściwe organy ustanawiają procedury umożliwiające klientom OIPE i innym zainteresowanym stronom, w tym organizacjom konsumenckim, składanie do właściwych organów skarg dotyczących domniemanych naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia przez dostawców OIPE i dystrybutorów OIPE. We wszystkich przypadkach skarżący muszą otrzymać odpowiedź.

6a.   Organ właściwy dla głównej jednostki organizacyjnej lub pojedynczej jednostki organizacyjnej dostawcy lub dystrybutora jest właściwy do działania w charakterze głównego właściwego organu w odniesieniu do transgranicznego oferowania OIPE.

6b.   W przypadkach, które dotyczą więcej niż jednego państwa członkowskiego, skarżący może zdecydować o jej złożeniu za pośrednictwem właściwego organu swojego państwa członkowskiego niezależnie od miejsca, w którym wystąpiło naruszenie. W tym celu oraz niezależnie od ust. 6a każdy właściwy organ jest właściwy do rozpatrzenia skargi, którą do niego wniesiono, lub zajęcia się ewentualnym naruszeniem niniejszego rozporządzenia, jeżeli sprawa dotyczy podmiotu w jego państwie członkowskim lub jeśli znacznie wpływa na oszczędzających w ramach OIPE w jego państwie członkowskim. W takich przypadkach właściwy organ niezwłocznie informuje o tej sprawie główny właściwy organ.

6c.   W razie braku porozumienia między zainteresowanymi właściwymi organami zastosowanie ma procedura rozstrzygania sporów przewidziana w art. 56.

ROZDZIAŁ VIIZMIANA DOSTAWCY OIPE

Artykuł 45Świadczenie usługi zmiany dostawcy

1.  Dostawcy OIPE świadczą usługę zmiany dostawcy polegającą na przeniesieniu, na wniosek oszczędzającego w ramach OIPE, dodatniego salda z konta OIPE prowadzonego u dotychczasowego dostawcy na nowe konto OIPE otwarte u przyszłego dostawcy, przy czym dotychczasowe konto OIPE zostaje zamknięte.

Usługa zmiany dostawcy może być świadczona przez dostawców OIPE mających siedzibę w tym samym państwie członkowskim (zmiana krajowa) lub w różnych państwach członkowskich (zmiana transgraniczna).

W przypadku zmiany krajowej dostawcy OIPE mają obowiązek poinformować właściwe organy krajowe o każdej usłudze zmiany dostawcy świadczonej oszczędzającym w ramach OIPE. Właściwe organy krajowe regularnie monitorują przestrzeganie przepisów niniejszego rozdziału przez dostawców OIPE.

W przypadku zmiany transgranicznej dostawcy OIPE mają obowiązek poinformować EIOPA o każdej usłudze zmiany dostawcy świadczonej oszczędzającym w ramach OIPE. EIOPA regularnie monitoruje przestrzeganie przepisów niniejszego rozdziału przez dostawców OIPE.

2.  Warunki zmiany dostawcy OIPE podaje się w umowie dotyczącej OIPE. W każdym przypadku oszczędzający w ramach OIPE ma prawo do zmiany w chwili przejścia na emeryturę.

Artykuł 46Usługa zmiany dostawcy

1.  Usługa zmiany dostawcy jest inicjowana przez przyszłego dostawcę OIPE na wniosek oszczędzającego w ramach OIPE. ▌

2.  Przyszły dostawca OIPE inicjuje usługę zmiany dostawcy po otrzymaniu wniosku od oszczędzającego w ramach OIPE.

Wniosek sporządza się w języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym zainicjowano usługę zmiany dostawcy, lub w dowolnym innym języku uzgodnionym przez strony.

Wniosek zapewnia oszczędzającemu w ramach OIPE możliwość udzielenia wyraźnej zgody na dokonanie przez dotychczasowego dostawcę OIPE każdej z czynności, o których mowa w ust. 3, oraz udzielenia wyraźnej zgody na dokonanie przez przyszłego dostawcę OIPE każdej z czynności, o których mowa w ust. 5.

Wniosek zapewnia oszczędzającemu w ramach OIPE możliwość szczegółowego określenia portfeli aktywów lub kwot, które mają zostać przeniesione. Wniosek zapewnia również oszczędzającemu w ramach OIPE możliwość określenia daty, od której wpłaty mają być dokonywane na konto OIPE otwarte u przyszłego dostawcy OIPE. Datę tę ustala się na co najmniej sześć dni roboczych po dacie otrzymania przez przyszłego dostawcę OIPE dokumentów przekazanych przez dotychczasowego dostawcę OIPE zgodnie z ust. 4. Państwa członkowskie mogą wymagać, aby wniosek od oszczędzającego w ramach OIPE miał formę pisemną oraz aby kopia wniosku była przekazywana oszczędzającemu w ramach OIPE.

3.  W ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, przyszły dostawca OIPE zwraca się do dotychczasowego dostawcy OIPE o dokonanie następujących czynności, o ile są one objęte wnioskiem oszczędzającego w ramach OIPE:

a)   przekazanie przyszłemu dostawcy OIPE oraz – jeżeli oszczędzający w ramach OIPE wyraźnie tego zażądał we wniosku – oszczędzającemu w ramach OIPE wykazu istniejących aktywów, które mają zostać przeniesione;

b)   przeniesienie pozostałego dodatniego salda na konto OIPE otwarte lub prowadzone u przyszłego dostawcy OIPE w dniu określonym przez oszczędzającego w ramach OIPE; oraz

c)   zamknięcie konta OIPE prowadzonego u dotychczasowego dostawcy OIPE w dniu określonym przez oszczędzającego w ramach OIPE.

4.  Po otrzymaniu wniosku od przyszłego dostawcy OIPE dotychczasowy dostawca OIPE dokonuje następujących czynności, o ile są one objęte upoważnieniem oszczędzającego w ramach OIPE:

a)   przekazanie przyszłemu dostawcy OIPE w ciągu pięciu dni roboczych informacji, o których mowa w ust. 3 lit. a);

b)   zaprzestanie akceptowania wpłat na konto OIPE ze skutkiem od dnia określonego we wniosku w przypadku, gdy dotychczasowy dostawca OIPE nie zapewnia mechanizmu automatycznego przekierowywania wpłat na konto OIPE otwarte przez oszczędzającego w ramach OIPE u przyszłego dostawcy OIPE. Państwa członkowskie mogą wymagać, aby dotychczasowy dostawca OIPE poinformował oszczędzającego w ramach OIPE o powodach nieakceptowania wpłat;

c)   przeniesienie, w dniu określonym we wniosku, pozostałego dodatniego salda z konta OIPE na nowe konto OIPE otwarte u przyszłego dostawcy OIPE;

d)   zamknięcie konta OIPE w dniu określonym we wniosku, jeżeli oszczędzający w ramach OIPE nie ma na tym koncie OIPE nieuregulowanych zobowiązań i pod warunkiem zakończenia czynności wymienionych w lit. a), b) i c) niniejszego ustępu. Dostawca OIPE natychmiast informuje oszczędzającego w ramach OIPE, jeżeli takie nieuregulowane zobowiązania uniemożliwiają zamknięcie konta oszczędzającego w ramach OIPE.

5.  W ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania informacji, o które zwrócono się do dotychczasowego dostawcy OIPE, określonych w ust. 3, przyszły dostawca OIPE dokonuje następujących czynności, o ile są one objęte wnioskiem i w zakresie, w jakim informacje przekazane przez dotychczasowego dostawcę OIPE lub oszczędzającego w ramach OIPE umożliwiają mu dokonanie tych czynności:

a)   dokonanie wszelkich niezbędnych przygotowań do akceptowania wpłat i akceptowanie ich ze skutkiem od dnia określonego we wniosku;

b)   poinformowanie płatników określonych we wniosku o szczegółach dotyczących konta OIPE otwartego przez oszczędzającego w ramach OIPE u przyszłego dostawcy OIPE oraz przekazanie płatnikom kopii upoważnienia udzielonego przez oszczędzającego w ramach OIPE.

Jeżeli przyszły dostawca OIPE nie posiada wszystkich niezbędnych informacji, aby poinformować płatników zgodnie z akapitem pierwszym lit. b), zwraca się do oszczędzającego w ramach OIPE lub dotychczasowego dostawcy OIPE o przekazanie brakujących informacji.

Jeżeli oszczędzający w ramach OIPE decyduje się osobiście przekazać płatnikom informacje, o których mowa w akapicie pierwszym lit. b), zamiast zgodnie z ust. 2 udzielać przyszłemu dostawcy OIPE wyraźnej zgody na dokonanie tej czynności, przyszły dostawca OIPE przekazuje oszczędzającemu w ramach OIPE w terminie, o którym mowa w akapicie pierwszym, standardowe pisma zawierające szczegóły dotyczące rachunku OIPE oraz datę początkową określoną we wniosku.

Artykuł 47Ułatwienia krajowej i transgranicznej zmiany dostawcy dla oszczędzających w ramach OIPE

1.  Jeżeli oszczędzający w ramach OIPE zgłasza swojemu dostawcy OIPE zamiar otwarcia konta OIPE u dostawcy OIPE zlokalizowanego w tym samym lub w innym państwie członkowskim, dostawca OIPE, u którego oszczędzający w ramach OIPE posiada konto OIPE, po otrzymaniu takiego zgłoszenia udziela oszczędzającemu w ramach OIPE pomocy w następujący sposób:

a)   przekazuje nieodpłatnie oszczędzającemu w ramach OIPE dostępne informacje na temat regularnych wpłat na konto OIPE oszczędzającego w ramach OIPE w ciągu ostatnich 13 miesięcy;

b)   przekazuje dodatnie saldo pozostałe na koncie OIPE posiadanym przez oszczędzającego w ramach OIPE na konto OIPE otwarte przez oszczędzającego w ramach OIPE u przyszłego dostawcy OIPE, pod warunkiem że wniosek zawiera kompletne dane umożliwiające identyfikację przyszłego dostawcy OIPE i konta OIPE oszczędzającego w ramach OIPE;

c)   zamyka konto OIPE posiadane przez oszczędzającego w ramach OIPE.

2.  Jeżeli oszczędzający w ramach OIPE nie ma na koncie OIPE nieuregulowanych zobowiązań, dostawca OIPE, u którego oszczędzający w ramach OIPE posiada to konto OIPE, udziela pomocy określonej w ust. 1 lit. a), b) i c) niniejszego artykułu w dniu określonym przez oszczędzającego w ramach OIPE, który to dzień przypada, o ile strony nie uzgodniły inaczej, co najmniej sześć dni roboczych po otrzymaniu przez tego dostawcę OIPE wniosku oszczędzającego w ramach OIPE. Dostawca OIPE natychmiast informuje oszczędzającego w ramach OIPE, jeżeli nieuregulowane zobowiązania uniemożliwiają zamknięcie jego konta OIPE.

Artykuł 48Opłaty i prowizje związane z usługą zmiany dostawcy

1.  Oszczędzający w ramach OIPE mają możliwość nieodpłatnego dostępu do swoich informacji indywidualnych znajdujących się w posiadaniu dotychczasowego lub przyszłego dostawcy OIPE.

2.  Dotychczasowy dostawca OIPE przekazuje informacje, o które zwraca się przyszły dostawca OIPE zgodnie z art. 46 ust. 4 lit. a), bez pobierania jakichkolwiek opłat od oszczędzającego w ramach OIPE lub przyszłego dostawcy OIPE.

3.  Łączne opłaty i prowizje pobierane przez dotychczasowego dostawcę OIPE od oszczędzającego w ramach OIPE za zamknięcie posiadanego u niego konta OIPE są ograniczone do maksymalnie 0,5 % dodatniego salda, które ma zostać przeniesione do przyszłego dostawcy OIPE.

4.  Przyszły dostawca OIPE może naliczać jedynie faktyczne koszty usługi zmiany.

Artykuł 49Ochrona oszczędzających w ramach OIPE przed stratami finansowymi

1.  Dostawca OIPE niezwłocznie wyrównuje każdą stratę finansową, obejmującą również opłaty, prowizje i odsetki, poniesioną przez oszczędzającego w ramach OIPE i wynikającą bezpośrednio z niewywiązania się przez tego dostawcę OIPE, zaangażowanego w proces zmiany dostawcy, z jego obowiązków określonych w art. 46.

2.  Odpowiedzialność zgodnie z ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych okoliczności będących poza kontrolą dostawcy OIPE powołującego się na takie okoliczności, których skutki byłyby nieuniknione mimo wszelkich starań w celu zapobieżenia im, lub w przypadku gdy dostawcę OIPE wiążą inne zobowiązania prawne wynikające z unijnych lub krajowych aktów ustawodawczych.

3.  Odpowiedzialność zgodnie z ust. 1 jest ustalana w sposób zgodny z wymogami prawnymi mającymi zastosowanie na poziomie krajowym.

4.  Oszczędzający w ramach OIPE ponosi koszty oraz wszelkie ryzyko strat finansowych związane z wypłatą w formie rzeczowej aktywów utrzymywanych na koncie OIPE w celu ich przeniesienia od dotychczasowego dostawcy OIPE do przyszłego dostawcy OIPE.

5.  Oszczędzający w ramach OIPE ponosi koszty oraz wszelkie ryzyko strat finansowych związane z ochroną kapitału zapewnianą przez dotychczasowego dostawcę OIPE. Ta ochrona kapitału, która umożliwia oszczędzającemu w ramach OIPE odzyskanie zainwestowanego kapitału i zapewnia mechanizm indeksacji inflacyjnej, jest realizowana z chwilą zmiany dostawcy.

5a.  Państwa członkowskie zapewniają ustanowienie mechanizmów transgranicznego rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń, które umożliwiają indywidualne i zbiorowe dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na szczeblu transgranicznym.

Artykuł 50Informacje na temat usługi zmiany dostawcy

1.  Dostawcy OIPE udostępniają oszczędzającym w ramach OIPE następujące informacje na temat usługi zmiany dostawcy:

a)   zadania dotychczasowego i przyszłego dostawcy OIPE na każdym etapie procesu zmiany dostawcy, które określono w art. 46;

b)   terminy zakończenia poszczególnych etapów;

c)   opłaty i prowizje pobierane w związku z procesem zmiany dostawcy;

d)   wszelkie informacje, o których przedstawienie zostanie poproszony oszczędzający w ramach OIPE.

Dostawcy OIPE udostępniają również inne informacje, w tym, w stosownych przypadkach, informacje niezbędne do identyfikacji systemu gwarancji depozytów, systemu rekompensat dla inwestorów lub programu ochrony emerytur, do którego w Unii należy dostawca OIPE. „Program ochrony emerytur” oznacza mechanizm służący wypłacie rekompensat oszczędzającym w ramach OIPE lub beneficjentom OIPE w przypadku niewypłacalności dostawcy OIPE.

2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, są stale dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej dostawcy OIPE, są udostępniane nieodpłatnie w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku we wszystkich lokalach dostawcy OIPE dostępnych dla oszczędzających w ramach OIPE oraz są przekazywane na żądanie oszczędzającym w ramach OIPE.

ROZDZIAŁ VIIIFAZA DEKUMULACJI

Artykuł 51Warunki dotyczące fazy dekumulacji

1.  ▐ Warunki dotyczące fazy dekumulacji, o ile nie ustanowiono ich w niniejszym rozporządzeniu, są określane przez państwa członkowskie i nie mogą być mniej korzystne niż obowiązujące przepisy krajowe.

Artykuł 52Formy wypłat

1.  Dostawcy OIPE mogą udostępnić oszczędzającym w ramach OIPE jedną lub większą liczbę z następujących form wypłat:

a)   wypłata w ratach;

b)   wypłata kwoty całkowitej;

c)   wypłaty pomniejszające zgromadzony kapitał;

d)   kombinacja powyższych form.

2.  W przypadku podstawowego OIPE w ciągu pierwszego roku dopuszcza się wypłatę maksymalnie 30% kwoty całkowitej. Pozostałą część kapitału można wypłacić w formie rat, w formie wypłat pomniejszających zgromadzony kapitał lub kombinacji tych dwóch form. W przypadku podstawowego OIPE z gwarancją kapitału jako wariantem inwestycyjnym co najmniej 35% płatności będzie wypłacane w formie rat.

2a.  Biorąc pod uwagę sytuację danego oszczędzającego w ramach OIPE oraz względną wartość zgromadzonego kapitału w stosunku do bieżącej wielkości rat, wypłaty z podstawowego OIPE mogą zamiast rat przybrać formę wypłaty kwoty całkowitej lub wypłat pomniejszających zgromadzony kapitał. W celu ustanowienia spójnych procesów i kryteriów oceny takiej sytuacji oraz określenia odpowiedniej względnej wartości zgromadzonego kapitału EIOPA opracowuje projekt regulacyjnych standardów technicznych.

EIOPA przedstawia Komisji ten projekt regulacyjnych standardów technicznych do dnia ...

Komisja jest uprawniona do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010.

2b.  Oszczędzający w ramach OIPE dokonują wyboru formy wypłat pięć lat przed rozpoczęciem fazy dekumulacji.

ROZDZIAŁ IXNADZÓR

Artykuł 53Nadzór sprawowany przez właściwe organy oraz monitorowanie przez EIOPA

1.  Właściwy organ właściwy dla dostawcy OIPE na bieżąco nadzoruje przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia. Organ ten jest również odpowiedzialny za nadzorowanie wypełniania obowiązków określonych w regulaminie lub dokumentach założycielskich dostawcy OIPE, a także za nadzorowanie tego, czy mechanizmy i organizacja dostawcy OIPE są adekwatne do czynności, które należy wykonywać w związku z oferowaniem OIPE.

2.  EIOPA upewnia się, że oznaczenie „OIPE” jest stosowane tylko w przypadku, gdy udzielono stosownego zezwolenia na podstawie niniejszego rozporządzenia i zgodnie z jego przepisami.

3.  W koordynacji z pozostałymi Europejskimi Urzędami Nadzoru EIOPA dokonuje przeglądu rocznych planów nadzoru nad dostawcami OIPE przyjętych przez właściwe organy.

Artykuł 54Uprawnienia właściwych organów

Każde państwo członkowskie zapewnia, by właściwe organy posiadały wszystkie uprawnienia nadzorcze i dochodzeniowe, które są niezbędne do wykonywania ich funkcji na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 55Współpraca

i spójność

1.  Każdy właściwy organ przyczynia się do spójnego stosowania niniejszego rozporządzenia w całej Unii. W tym celu właściwe organy współpracują ze sobą oraz z Komisją.

2.  Właściwe organy współpracują ze sobą zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013(22), dyrektywą 2009/138/WE, dyrektywą (UE) 2016/2341, dyrektywą 2014/65/UE, dyrektywą 2009/65/WE i dyrektywą 2011/61/UE.

3.  Właściwe organy i EIOPA współpracują ze sobą w celu wykonywania swoich odnośnych obowiązków na podstawie niniejszego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1094/2010.

4.  Właściwe organy i EIOPA wymieniają się wszystkimi informacjami i dokumentami niezbędnymi do wykonywania swoich odnośnych obowiązków na podstawie niniejszego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1094/2010, w szczególności do celów wykrywania i usuwania naruszeń niniejszego rozporządzenia.

5.  Aby zapewnić spójne stosowanie niniejszego artykułu, EIOPA opracowuje projekt wykonawczych standardów technicznych określających szczegóły mechanizmów spójności, współpracy i wymiany informacji, wraz z wymogami niezbędnymi do prezentacji tych informacji w znormalizowanym formacie umożliwiającym ich porównywanie.

EIOPA przedstawia Komisji projekt tych wykonawczych standardów technicznych do dnia … [6 months after the entry into force of the Regulation] r.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010.

Artykuł 56Rozstrzyganie sporów między właściwymi organami w sytuacjach transgranicznych

1.  W przypadku gdy właściwy organ właściwy dla dostawcy OIPE lub dystrybutora OIPE nie zgadza się z trybem lub treścią działania lub brakiem działania właściwego organu innego państwa członkowskiego w odniesieniu do stosowania niniejszego rozporządzenia EIOPA może – na wniosek co najmniej jednego właściwego organu, którego to dotyczy – podjąć działania mające na celu umożliwienie tym właściwym organom osiągnięcie porozumienia zgodnie z procedurą określoną w ust. 2–4.

W przypadkach dotyczących sytuacji transgranicznych oraz gdy na podstawie obiektywnych kryteriów można stwierdzić, że istnieje różnica zdań między właściwymi organami z różnych państw członkowskich, EIOPA może – z własnej inicjatywy lub na wniosek Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) lub Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) – podjąć działania mające na celu umożliwienie tym właściwym organom osiągnięcie porozumienia zgodnie z procedurą określoną w ust. 2–4.

2.  Uwzględniając odpowiednie terminy oraz stopień złożoności i pilności sprawy, EIOPA wyznacza termin zakończenia postępowania pojednawczego między właściwymi organami. Na tym etapie EIOPA występuje w roli mediatora.

Jeżeli właściwe organy, których to dotyczy, nie osiągną porozumienia na etapie postępowania pojednawczego, o którym mowa w ust. 2, EIOPA może – zgodnie z procedurą określoną w art. 44 ust. 1 akapit trzeci i czwarty rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 – wydać decyzję zobowiązującą te organy do podjęcia określonych działań lub do powstrzymania się od działań w celu rozstrzygnięcia sporu, wywierającą skutek wiążący dla właściwych organów, których to dotyczy, tak aby zapewnić zgodność z prawem Unii.

3.  Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 258 TFUE, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji EIOPA i w ten sposób nie zapewnia spełniania przez dostawcę OIPE lub dystrybutora OIPE wymogów, które mają do niego bezpośrednio zastosowanie na mocy niniejszego rozporządzenia, EIOPA może wydać indywidualną decyzję skierowaną do dostawcy OIPE lub dystrybutora OIPE zobowiązującą go do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jego obowiązków wynikających z prawa Unii, w tym do zaprzestania określonej praktyki.

4.  Decyzje wydane na mocy ust. 4 mają pierwszeństwo wobec wszelkich decyzji przyjętych wcześniej przez właściwe organy w tej samej sprawie. Wszelkie działania podjęte przez właściwe organy w związku z sytuacją faktyczną będącą przyczyną wydania decyzji na mocy ust. 3 lub 4 muszą być zgodne z tymi decyzjami.

5.  W sprawozdaniu, o którym mowa w art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010, Przewodniczący EIOPA wskazuje charakter i rodzaj sporów między właściwymi organami, osiągnięte porozumienia oraz decyzje wydane w celu rozstrzygnięcia takich sporów.

ROZDZIAŁ XSANKCJE

Artykuł 57Sankcje administracyjne i środki naprawcze

1.  Bez uszczerbku dla prawa państw członkowskich do przewidywania i nakładania sankcji karnych właściwe organy mogą nakładać sankcje administracyjne i środki naprawcze mające zastosowanie w przypadku, gdy:

a)  przedsiębiorstwo finansowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1, uzyskało zezwolenie dla OIPE na podstawie fałszywych lub mylących oświadczeń lub w inny sposób niezgodny z przepisami art. 5 i 6;

b)  przedsiębiorstwo finansowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1, oferuje, względnie dystrybuuje, produkty noszące oznaczenie „OIPE” lub „ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny” bez wymaganego zezwolenia;

c)  dostawca OIPE narusza art. 7 ust. 3 ▌lub nie spełnia wymogów i obowiązków określonych w rozdziale IV, rozdziale V, art. 43 i rozdziale VII;

d)  depozytariusz nie wypełnia swoich obowiązków nadzorczych zgodnie z art. 42.

2.  Te sankcje i środki muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające i muszą obejmować co najmniej następujące elementy:

a)  publiczne oświadczenie, w którym wskazuje się tożsamość osoby fizycznej lub prawnej oraz charakter naruszenia zgodnie z art. 59;

b)  nakaz zobowiązujący osobę fizyczną lub prawną do zaprzestania danego postępowania oraz do powstrzymania się od ponownego podejmowania tego postępowania;

c)  tymczasowy zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach finansowych nałożony na każdego członka organu zarządzającego takiego przedsiębiorstwa lub każdą inną osobę fizyczną, które uznano za odpowiedzialne za naruszenie;

d)  maksymalna administracyjna kara pieniężna w wysokości co najmniej 5 000 000 EUR lub, w państwie członkowskim, którego walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień [date of entry into force of this Regulation] r.;

e)  w przypadku osoby prawnej maksymalna administracyjna kara pieniężna, o której mowa w lit. d), może wynosić do 10 % całkowitych rocznych obrotów ustalonych na podstawie najnowszego dostępnego sprawozdania finansowego zatwierdzonego przez organ zarządzający; w przypadku gdy dana osoba prawna jest jednostką dominującą lub jednostką zależną jednostki dominującej, która ma obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE(23), stosowne całkowite roczne obroty oznaczają całkowite roczne obroty lub analogiczny rodzaj przychodów zgodnie z właściwymi aktami prawnymi dotyczącymi rachunkowości, ustalone na podstawie najnowszego dostępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zatwierdzonego przez organ zarządzający jednostki dominującej najwyższego szczebla;

f)  maksymalna administracyjna kara pieniężna w wysokości równej co najmniej dwukrotności kwoty korzyści uzyskanych w wyniku naruszenia, w przypadku gdy możliwe jest ustalenie kwoty uzyskanych korzyści, nawet jeśli kwota ta przekracza kwoty maksymalne określone w lit. d) i e).

3.  Jeżeli przepisy, o których mowa w ustępie pierwszym, mają zastosowanie do osób prawnych, właściwe organy stosują sankcje administracyjne i środki naprawcze określone w ust. 2 do członków organu zarządzającego oraz innych osób fizycznych, które w świetle prawa krajowego ponoszą odpowiedzialność za naruszenie.

4.  Każda decyzja nakładająca sankcje administracyjne lub środki naprawcze określone w ust. 2 musi być właściwie uzasadniona i podlega prawu do odwołania się do sądu.

Artykuł 58Wykonywanie uprawnień do nakładania sankcji administracyjnych lub środków naprawczych

1.  Właściwe organy wykonują uprawnienia do nakładania sankcji administracyjnych i środków naprawczych, o których mowa w art. 57, zgodnie z krajowymi ramami prawnymi:

a)  bezpośrednio;

b)  we współpracy z innymi organami;

c)  poprzez zwracanie się do właściwych organów sądowych.

2.  Określając rodzaj oraz wysokość sankcji administracyjnych lub środków naprawczych nakładanych na mocy art. 57, właściwe organy uwzględniają wszystkie istotne okoliczności, w tym, w stosownych przypadkach:

a)  istotność, wagę i czas trwania naruszenia;

b)  stopień odpowiedzialności osoby fizycznej lub prawnej odpowiedzialnej za dane naruszenie;

c)  sytuację finansową odpowiedzialnej osoby fizycznej lub prawnej, której wyznacznikiem jest w szczególności wysokość całkowitych obrotów odpowiedzialnej osoby prawnej lub rocznego dochodu oraz majątku netto odpowiedzialnej osoby fizycznej;

d)  skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez odpowiedzialną osobę fizyczną lub prawną, o ile można je ustalić;

e)  straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, o ile można je ustalić;

f)  stopień współpracy odpowiedzialnej osoby fizycznej lub prawnej z właściwym organem, bez uszczerbku dla konieczności wydania uzyskanych korzyści lub strat unikniętych przez daną osobę;

g)  uprzednie naruszenia popełnione przez odpowiedzialną osobę fizyczną lub prawną.

Artykuł 59Publikacja informacji o nałożonych sankcjach administracyjnych i środkach naprawczych

1.  Właściwe organy publikują bez zbędnej zwłoki na swojej oficjalnej stronie internetowej każdą decyzję o nałożeniu sankcji administracyjnej lub środka naprawczego w związku z naruszeniem niniejszego rozporządzenia, po uprzednim poinformowaniu o tej decyzji osoby, na którą nałożono sankcję lub środek.

2.  Publikacja, o której mowa w ust. 1, zawiera co najmniej informacje na temat rodzaju i charakteru naruszenia oraz tożsamości osób odpowiedzialnych za naruszenie, a także informacje o nałożonych sankcjach lub środkach.

3.  Jeżeli na podstawie indywidualnej oceny właściwy organ uzna, że opublikowanie tożsamości (w przypadku osób prawnych) lub tożsamości i danych osobowych (w przypadku osób fizycznych) jest nieproporcjonalne, lub jeżeli właściwy organ uzna, że taka publikacja zagraża stabilności rynków finansowych lub trwającemu dochodzeniu, właściwy organ:

a)  odracza publikację decyzji o nałożeniu sankcji administracyjnej lub środka naprawczego do momentu, kiedy ustaną przyczyny nieopublikowania; lub

b)  publikuje decyzję o nałożeniu sankcji administracyjnej lub środka naprawczego z pominięciem przez uzasadniony okres czasu informacji o tożsamości i danych osobowych osoby, na którą je nałożono, jeżeli przewiduje się, że po tym okresie ustaną przyczyny opublikowania informacji w formie zanonimizowanej i o ile taka zanonimizowana publikacja zapewnia skuteczną ochronę odnośnych danych osobowych; lub

c)  rezygnuje z publikacji decyzji o nałożeniu sankcji administracyjnej lub środka naprawczego w przypadku, gdy warianty określone w lit. a) i b) uznaje się za niewystarczające, aby zapewnić, by:

(i)  stabilność rynków finansowych nie była zagrożona;

(ii)  została zachowana proporcjonalność publikacji takich decyzji w odniesieniu do środków uznanych za mniej istotne.

4.  W przypadku decyzji o publikacji informacji o sankcji lub środku w formie zanonimizowanej, o której mowa w ust. 3 lit. b), opublikowanie odpowiednich danych może zostać odłożone w czasie. Jeżeli od decyzji o nałożeniu sankcji administracyjnej lub środka naprawczego przysługuje odwołanie do odpowiednich organów sądowych, właściwe organy informują o tym natychmiast na swojej oficjalnej stronie internetowej oraz zamieszczają na niej wszelkie późniejsze informacje na temat wyniku rozpatrzenia tego odwołania. Publikuje się również każdą decyzję unieważniającą decyzję o nałożeniu sankcji administracyjnej lub środka naprawczego.

5.  Właściwe organy zapewniają, by każda publikacja, o której mowa w ust. 1–4, była dostępna na ich oficjalnej stronie internetowej przez co najmniej pięć lat po jej dokonaniu. Opublikowane dane osobowe są dostępne na oficjalnej stronie internetowej właściwego organu jedynie przez okres, który jest wymagany zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych.

Artykuł 60Obowiązek przekazania EIOPA informacji dotyczących sankcji administracyjnych i środków naprawczych

1.  Właściwe organy informują EIOPA o wszystkich sankcjach administracyjnych i innych środkach nałożonych, lecz nieopublikowanych zgodnie art. 59 ust. 1.

2.  Właściwe organy przekazują EIOPA co roku zbiorczą informację o wszystkich sankcjach administracyjnych i środkach naprawczych nałożonych zgodnie z art. 57.

EIOPA publikuje te informacje w sprawozdaniu rocznym.

3.  W przypadku gdy właściwy organ ujawnia publicznie sankcję administracyjną lub inny środek, powiadamia o tym jednocześnie EIOPA.

ROZDZIAŁ XIPRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 61Przetwarzanie danych osobowych

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszego rozporządzenia dostawcy OIPE i właściwe organy wykonują swoje zadania do celów niniejszego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 oraz rozporządzeniem w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającym dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzeniem w sprawie prywatności i łączności elektronicznej). W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez EIOPA w ramach niniejszego rozporządzenia EIOPA stosuje się do przepisów rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Artykuł 62Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 24 ust. 3, art. 26 ust. 3, art. 28 ust. 2, art. 32 ust. 7 i art. 39, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 24 ust. 3, art. 26 ust. 3, art. 28 ust. 2, art. 32 ust. 7 i art. 39, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 24 ust. 3, art. 26 ust. 3, art. 28 ust. 2, art. 32 ust. 7 i art. 39 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 63Ocena i sprawozdanie

1.  Co pięć lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje oceny jego funkcjonowania oraz, po skonsultowaniu się z EIOPA, przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie zawierające główne ustalenia dokonane w trakcie tej oceny.

2.  ▌W sprawozdaniu ujmuje się wszystkie kwestie dotyczące funkcjonowania niniejszego rozporządzenia, w szczególności:

a)  możliwość przenoszenia;

b)  rozwój subkont i partnerstw;

c)  mechanizm zmiany dostawcy;

d)  popularność podstawowego OIPE;

e)  procedura rozpatrywania skarg;

f)  stosowanie w całej Unii;

g)  uwzględnienie czynników z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego w polityce inwestycyjnej OIPE;

h)  próg 1%, o którym mowa w art. 37 ust. 2.

3.  Komisja tworzy panel złożony z odpowiednich zainteresowanych stron, którego zadaniem jest monitorowanie na bieżąco rozwoju i wprowadzania w życie OIPE. W skład panelu wchodzi co najmniej EIOPA, krajowe organy nadzoru, przedstawiciele branży i konsumentów oraz niezależni eksperci.

Funkcje sekretariatu panelu pełni EIOPA.

Artykuł 64Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się po upływie 12 miesięcy od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej aktów delegowanych przewidzianych w rozporządzeniu.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia r.  

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

(1)

Dotychczas nieopublikowana Dzienniku Urzędowym.

(2)

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony wytłuszczonym drukiem i kursywą; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.

(3)

  Dz.U. C z , s. .

(4)

  Plan działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych, Komisja Europejska, 30 września 2015 r. (COM(2015) 468 final).

(5)

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie bilansu obecnej sytuacji i przyszłych wyzwań związanych z regulacją usług finansowych w UE: wpływ unijnych ram dotyczących regulacji finansowych i unii rynków kapitałowych oraz dalsze działania na rzecz ich usprawnienia, 2015/2106(INI), pkt 20.

(6)

  Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 28 czerwca 2016 r., EUCO 26/16, pkt 11.

(7)

  COM(2016) 601 final, s. 4.

(8)

  COM(2017) 292 final, s. 6.

(9)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

(10)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48).

(11)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

(12)

  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Wzmocnienie systemów sankcji w branży usług finansowych”, 8 grudnia 2010 r., COM(2010) 716 final.

(13)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

(14)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).

(15)

  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

(16)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

(17)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).

(18)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (IORP) (Dz.U. L 354 z 23.12.2016, s. 37).

(19)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (wersja przekształcona) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).

(20)

(21)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. L 26 z 2.2.2016, s. 19).

(22)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

(23)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19).


OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (29.6.2018)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE)

(COM(2017)0343 – C8‑0219/2017 – 2017/0143(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Heinz K. Becker

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Unijne gospodarstwa domowe mają jedne z najwyższych oszczędności na świecie, jednak gros tych oszczędności spoczywa na krótkoterminowych lokatach bankowych. Większe inwestycje na rynkach kapitałowych mogą pomóc sprostać wyzwaniom, jakie niosą ze sobą starzenie się społeczeństwa niskie stopy procentowe.

(1)  Unijne gospodarstwa domowe mają jedne z najwyższych oszczędności na świecie, jednak gros tych oszczędności spoczywa na krótkoterminowych, niskoprocentowych lokatach bankowych. Niemniej stopy oszczędności gospodarstw domowych różnią się znacznie między państwami UE, a utrzymujące się między nimi różnice mogą mieć wpływ na inwestycje i wzrost, ponieważ oszczędności gospodarstw domowych są ważnym źródłem finansowania inwestycji prywatnych i publicznych. Większe inwestycje na rynkach kapitałowych mogą pomóc sprostać wyzwaniom, jakie niosą ze sobą starzenie się społeczeństwa, niskie stopy procentowe oraz niski poziom inwestycji długoterminowych.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  W celu zapewnienia godziwych warunków życia obecnym i przyszłym emerytom państwa członkowskie powinny potraktować priorytetowo dalsze rozwijanie, wzmacnianie i reformowanie pierwszego (publicznego) i drugiego (pracowniczego) filaru krajowych systemów emerytalnych. Te dwa filary pozostają kluczowe z perspektywy świadczeń emerytalnych i stabilności systemów krajowych. OIPE nie mogą zastąpić programów emerytalnych pierwszego i drugiego filaru ani ich osłabić. Aby skonsolidować zasoby finansowe niezbędne na potrzeby tych filarów, państwa członkowskie powinny także stawić czoła bezrobociu oraz zwalczać pracę bez ubezpieczenia i pracę nierejestrowaną. Niemniej w świetle nieuchronnie zbliżającego się spadku liczby pracujących ze stosunku 1:4 do 1:2 zasadnicze znaczenie ma podejście oparte na wielofilarowym systemie emerytalnym. Dobrowolny, długoterminowy ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny będzie stanowił uzupełnienie i wzmocnienie istniejących emerytalnych programów oszczędnościowych, wzmacniając ich adekwatność, a także zwiększając ich zakres o kategorie osób, które wcześniej borykały się z brakiem lub częściowym brakiem odpowiedniego zabezpieczenia, takich jak kobiety, młodzi ludzie, osoby prowadzące działalność na własny rachunek i osoby zatrudnione w ramach nietypowych lub nowych form zatrudnienia.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b)  W 2015 r. 11,3 mln obywateli UE-28 w wieku produkcyjnym (od 20 do 64 lat) mieszkało w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie ich obywatelstwa, a 1,3 mln obywateli UE-28 pracowało w państwie członkowskim innym niż ich państwo członkowskie zamieszkania.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1c)  Emerytury stanowią podstawową część dochodu emerytów mającego zapewnić godny poziom życia i służyć zwalczaniu ubóstwa osób starszych. Jest to warunek korzystania z praw podstawowych ustanowionych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym w jej art. 25 dotyczącym praw osób w podeszłym wieku, stanowiącym, że: „Unia uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym”, oraz z praw zapisanych w rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie promocji praw osób starszych1a.

 

__________________

 

1a Rekomendacja CM/Rec(2014)2 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie promocji praw osób starszych.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1d)  OIPE ma zapewnić obywatelom Unii dodatkowy dobrowolny wybór formy gromadzenia oszczędności emerytalnych oraz zwiększyć możliwość przenoszenia uprawnień. Będzie on też uzupełnieniem krajowych systemów emerytalnych i dyrektywy 2014/50/UE.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1e)  Starzenie się społeczeństwa i spadające współczynniki urodzeń to istotne wyzwania demograficzne dla Unii, które zagrażają zarówno adekwatności emerytur i stabilności, jak również solidarności międzypokoleniowej. Ponadto cyfryzacja i zmiany na rynku pracy mogą jeszcze bardziej zaostrzyć problem i wywierać coraz większą presję na emerytury pierwszego i drugiego filaru.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1f)  W Unii nadal istnieje zróżnicowanie emerytur ze względu na płeć, wynikające m.in. z nieregularnego odprowadzania składek do programów emerytalnych w związku z przerwami w pracy lub w opłacaniu składek z powodu macierzyństwa lub opieki nad dziećmi. Emerytura kobiety w wieku od 65 do 79 lat jest w Unii średnio prawie 40 % niższa niż emerytura mężczyzny w tym samym wieku. OIPE może im zapewnić dodatkową możliwość uzyskania odpowiedniej emerytury.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1g)  Według EIOPA jedynie 67 milionów ludzi, czyli 27 % całkowitej populacji UE w wieku 25–59 lat, jest dobrowolnymi subskrybentami produktów finansowych z długoterminowym celem emerytalnym, a ponadto dotyczy to obywateli tylko kilku państw członkowskich.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1h)  OIPE powinien być przede wszystkim długoterminowym instrumentem wsparcia umożliwiającym zwłaszcza młodym obywatelom Unii godny poziom życia po przejściu na emeryturę. OIPE może skutecznie poprawić zdolność pokrywania kosztów niezbędną do utrzymania indywidualnego poziomu życia po przejściu na emeryturę.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1i)  Unia stoi w obliczu rosnących wyzwań demograficznych, w związku z którymi ostatecznie współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi wynoszący obecnie 1:4 zmniejszy się do 1:2 w 2060 r. Na każdego obywatela w wieku co najmniej 65 lat przypadają cztery osoby w wieku od 15 do 64 lat, a w 2060 r. stosunek ten wyniesie dwie osoby w tym przedziale wiekowym na każdego obywatela powyżej 65 roku życia.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 j (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1j)  Możliwość przenoszenia OIPE zwiększy jego atrakcyjność jako produktu szczególnie dla młodych ludzi i pomoże w dalszym stopniu ułatwić korzystanie z prawa obywateli do życia i pracy w całej Unii.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 k (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1k)  OIPE stanowiący europejskie ramy w zakresie emerytur indywidualnych jest szczególnie konieczny i przydatny dla osób, którym nie przysługuje wystarczająca emerytura lub które chciałyby mieć dodatkowy plan oszczędnościowy w uzupełnieniu programów krajowych.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Obecnie funkcjonowanie wewnętrznego rynku emerytur indywidualnych utrudnia wysoki stopień fragmentacji rynków wzdłuż granic krajowych oraz ograniczone możliwości przenoszenia indywidualnych produktów emerytalnych. Taka sytuacja może utrudniać obywatelom korzystanie z ich podstawowych swobód. Na przykład może uniemożliwiać im podjęcie zatrudnienia lub przejście na emeryturę w innym państwie członkowskim. Ponadto pragnąc skorzystać ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług, dostawcy tych produktów napotykają trudności, których źródłem jest brak normalizacji istniejących indywidualnych produktów emerytalnych.

(3)  Obecnie funkcjonowanie wewnętrznego rynku emerytur indywidualnych utrudnia wysoki stopień fragmentacji rynków wzdłuż granic krajowych oraz ograniczone możliwości przenoszenia indywidualnych produktów emerytalnych. Taka sytuacja może utrudniać obywatelom korzystanie z ich podstawowych swobód. Na przykład może uniemożliwiać im poszukiwanie lub podjęcie zatrudnienia lub przejście na emeryturę w innym państwie członkowskim. Ponadto pragnąc skorzystać ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług, dostawcy tych produktów napotykają trudności, których źródłem jest brak normalizacji istniejących indywidualnych produktów emerytalnych.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Ze względu na wkład, jaki OIPE ma wnieść w budowę unii rynków kapitałowych i ukierunkowywanie kapitału na realną gospodarkę i długofalowe zrównoważone projekty, oszczędzający muszą być zaangażowani w proces, dzięki któremu będą świadomi swoich finansowych i niefinansowych interesów i wzajemnego związku między funkcjonowaniem produktu a czynnikami z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego. Skuteczność tego procesu wiąże się z wysokim poziomem przejrzystości i jawności, a także z odpowiednim zaangażowaniem oszczędzających.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Osoby o niższych dochodach i osoby, które pozostają krócej na rynku pracy, mają mniejsze możliwości finansowe pozwalające na inwestowanie w indywidualne produkty emerytalne, co prowadzi do wzrostu nierówności dochodów w starszym wieku. Dotyczy to w szczególności kobiet w związku ze zróżnicowaniem wynagrodzenia ze względu na płeć, które dotyka je w trakcie kariery zawodowej, i ze względu na fakt, że spędzają więcej czasu poza rynkiem pracy, aby wypełniać obowiązki opiekuńcze bez żadnego dochodu lub uzyskując bardzo niskie dochody.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Rozwój OIPE, który wzbogaci asortyment indywidualnych produktów emerytalnych, przyczyni się do poszerzenia oferty produktów pozwalających gromadzić oszczędności na emeryturę oraz do ustanowienia unijnego rynku dla dostawców OIPE. Zapewni on gospodarstwom domowym bardziej atrakcyjne możliwości oszczędzania z myślą o emeryturze.

(10)  Rozwój OIPE, który wzbogaci asortyment indywidualnych produktów emerytalnych, przyczyni się do poszerzenia oferty produktów pozwalających gromadzić oszczędności na emeryturę oraz do ustanowienia unijnego rynku dla dostawców OIPE. Powinien zapewnić gospodarstwom domowym dobrze uregulowane, bezpieczne, odpowiedzialne społecznie i zrównoważone, bardziej atrakcyjne możliwości oszczędzania z myślą o emeryturze, przy należytym uwzględnieniu ich potrzeb i preferencji.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Celem niniejszego rozporządzenia w sprawie OIPE nie jest stawianie przeszkód państwom członkowskim, które nadal będą kolektywnie kształtować kapitałowy system emerytalny.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Ramy legislacyjne dotyczące OIPE położą fundamenty pod skuteczny rynek przystępnych i dobrowolnych inwestycji emerytalnych, którymi zarządzać będzie można w skali ogólnoeuropejskiej. Uzupełniając istniejące produkty i programy emerytalne, OIPE pozwoli zaspokoić potrzeby osób pragnących zwiększyć adekwatność swoich oszczędności emerytalnych, a także pomoże sprostać wyzwaniu demograficznemu oraz zapewnić nowe bogate źródło kapitału prywatnego na potrzeby inwestycji długoterminowych. Wspomniane ramy nie zastąpią jednak ani nie zharmonizują istniejących krajowych systemów emerytur indywidualnych.

(11)  Ramy legislacyjne dotyczące OIPE położą fundamenty pod skuteczny rynek przystępnych i dobrowolnych inwestycji emerytalnych, którymi zarządzać będzie można w skali ogólnoeuropejskiej. OIPE będzie przyczyniać się do zaspokajania potrzeb osób pragnących zwiększyć adekwatność swoich oszczędności emerytalnych, a także wspierać w stawianiu czoła wyzwaniu demograficznemu i istniejącym lukom emerytalnym poprzez zapewnienie nowego, bogatego źródła kapitału prywatnego na potrzeby zrównoważonych inwestycji długoterminowych, w tym inwestycji społecznych. Wspomniane ramy nie zastąpią jednak ani nie zharmonizują istniejących krajowych produktów indywidualnych lub pracowniczych systemów emerytalnych.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Dostawcy OIPE powinni mieć dostęp do całego unijnego rynku na podstawie pojedynczego zezwolenia na produkt wydawanego przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych („EIOPA”) w oparciu o jednolity zbiór przepisów.

(14)  Dostawcy OIPE powinni mieć dostęp do całego unijnego rynku na podstawie pojedynczego zezwolenia na produkt wydawanego przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych („EIOPA”) w oparciu o jednolity zbiór przepisów i we współpracy z właściwymi organami krajowymi.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Istnieją znaczne różnice między państwami członkowskimi, jeżeli chodzi o sposób organizacji i uregulowania instytucji pracowniczych programów emerytalnych (IORP). W niektórych państwach członkowskich instytucje te mogą prowadzić jedynie działalność związaną z pracowniczymi programami emerytalnymi, podczas gdy w innych państwach członkowskich mogą prowadzić działalność w zakresie pracowniczych i prywatnych programów emerytalnych. Doprowadziło to nie tylko do zróżnicowania struktur organizacyjnych tych instytucji, ale wiąże się także z różnicami w zakresie prowadzenia nadzoru na szczeblu krajowym. W szczególności nadzór ostrożnościowy nad IORP prowadzącymi działalność w zakresie pracowniczych i prywatnych programów emerytalnych jest szerszy niż w przypadku IORP prowadzącymi jedynie działalność związaną z pracowniczymi programami emerytalnymi. Aby nie zagrażać stabilności finansowej oraz uwzględnić różne struktury organizacyjne i nadzór, możliwość dostarczania OIPE powinny mieć wyłącznie IORP, które zgodnie z prawem krajowym otrzymały zezwolenie na dostarczanie indywidualnych produktów emerytalnych i są odpowiednio nadzorowane. Ponadto aby bardziej zabezpieczyć stabilność finansową, wszystkie aktywa i pasywa odpowiadające działalności w zakresie OIPE powinny być wyodrębniane, zarządzane i porządkowane odrębnie od innej działalności w zakresie pracowniczych programów emerytalnych, bez możliwości przeniesienia.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  W ustawodawstwie każdego państwa członkowskiego, w którym oszczędzający w ramach OIPE wpłaca składki, należy określić odpowiedni system podatkowy dla OIPE. W konsekwencji produkt OIPE będzie opodatkowany w każdym państwie członkowskim, w którym oszczędzający w ramach OIPE wpłacał składki proporcjonalnie na poziomie składki odpowiednio w każdym z państw członkowskich.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  Renty dożywotnie i dodatkowe zabezpieczenie finansowe na pokrycie np. ryzyka niepełnosprawności, śmierci lub opieki długoterminowej to zasadnicze elementy kompleksowego produktu w ramach programu świadczenia usług emerytalnych. Produkty emerytalne powinny zapewniać klientowi długoterminowy, pewny i stabilny dodatkowy dochód po przejściu na emeryturę.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20b)  Programom opłacania składek powinny towarzyszyć prognozy koncentrujące się na wartości funduszy, zwrocie z inwestycji, szacowanej inflacji i wzroście gospodarczym.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Aby umożliwić dostawcom OIPE bezproblemowe wdrożenie tego produktu w jego ostatecznym kształcie, obowiązek zapewnienia OIPE zawierającego subkonta dla każdego państwa członkowskiego będzie miał zastosowanie po upływie trzech lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. W momencie uruchomienia OIPE dostawca powinien jednak przekazywać informacje na temat tego, które krajowe subkonta są natychmiast dostępne, aby uniknąć ewentualnego wprowadzania konsumentów w błąd.

(21)  W momencie uruchomienia OIPE dostawca powinien przekazywać w umowie informacje na temat tego, które krajowe subkonta są natychmiast dostępne. Jeśli oszczędzający w ramach OIPE zmieni miejsce zamieszkania, przenosząc się do państwa członkowskiego, w którym dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE nie oferuje łatwo dostępnego subkonta, zmiana dostawcy musi być dla wszystkich klientów nieodpłatna. Beneficjenci OIPE powinni mieć możliwość otrzymywania wypłat w ramach OIPE bez względu na państwo członkowskie, w którym zamieszkują.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  Aby ułatwić wykonywanie przepisów dotyczących otwierania krajowych subkont we wszystkich państwach członkowskich, dostawcy OIPE powinni mieć możliwość zawierania partnerstw z innymi dostawcami OIPE.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Mając na względzie charakter utworzonego programu emerytalnego oraz związane z tym obciążenie administracyjne, dostawcy i dystrybutorzy OIPE powinni przekazywać osobom zainteresowanym oszczędzaniem w ramach OIPE oraz beneficjentom OIPE jasne i odpowiednio szczegółowe informacje, aby wesprzeć ich w podejmowaniu decyzji dotyczących ich emerytury. Z tego samego powodu dostawcy i dystrybutorzy OIPE powinni również zadbać o wysoki poziom przejrzystości na różnych etapach funkcjonowania tego programu, w tym przed przystąpieniem uczestnika do programu, w trakcie jego uczestnictwa w programie (w tym w okresie przedemerytalnym) oraz po jego przejściu na emeryturę. W szczególności powinni oni udzielać informacji dotyczących nabytych uprawnień emerytalnych, prognozowanego poziomu świadczeń emerytalnych, ryzyka i gwarancji oraz kosztów. Jeżeli prognozowany poziom świadczeń emerytalnych opiera się na scenariuszach ekonomicznych, w informacjach tych należy również uwzględnić scenariusz niekorzystny, który powinien być skrajny, lecz prawdopodobny.

(22)  Mając na względzie charakter utworzonego programu emerytalnego oraz związane z tym obciążenie administracyjne, dostawcy i dystrybutorzy OIPE powinni przekazywać osobom zainteresowanym oszczędzaniem w ramach OIPE oraz beneficjentom OIPE jasne i odpowiednio szczegółowe informacje, aby wesprzeć ich w podejmowaniu decyzji dotyczących ich emerytury. Z tego samego powodu dostawcy i dystrybutorzy OIPE powinni również zadbać o wysoki poziom przejrzystości na różnych etapach funkcjonowania tego programu, w tym przed przystąpieniem uczestnika do programu, w trakcie jego uczestnictwa w programie (w tym w okresie przedemerytalnym) oraz po jego przejściu na emeryturę. W szczególności powinni oni udzielać informacji dotyczących nabytych uprawnień emerytalnych, prognozowanego poziomu świadczeń emerytalnych, ryzyka i gwarancji, kosztów oraz uwzględnienia czynników z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego. Prognozowany poziom świadczeń emerytalnych musi opierać się między innymi na scenariuszach ekonomicznych, w tym scenariuszu niekorzystnym.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Przed przystąpieniem do programu OIPE osobie zainteresowanej oszczędzaniem w ramach OIPE należy przekazać wszystkie informacje niezbędne do dokonania świadomego wyboru.

(23)  Przed przystąpieniem do programu OIPE osobie zainteresowanej oszczędzaniem w ramach OIPE należy przekazać wszystkie informacje niezbędne do dokonania świadomego wyboru przez zapewnienie doradztwa oceniającego jej wymagania i potrzeby.

Uzasadnienie

Doradztwo może być znaczącym narzędziem wspierającym konsumentów w podejmowaniu świadomych wyborów.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  W celu zapewnienia optymalnej przejrzystości w odniesieniu do produktu twórcy OIPE powinni sporządzić dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące OIPE, który tworzą, zanim produkt będzie można rozprowadzać wśród oszczędzających w ramach OIPE. Powinni być oni również odpowiedzialni za dokładność dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące OIPE. Dokumentem zawierającym kluczowe informacje dotyczące OIPE należy zastąpić i dostosować dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/201433, który nie musiałby być przekazywany w przypadku OIPE.

(24)  W celu zapewnienia optymalnej przejrzystości w odniesieniu do produktu dostawcy OIPE powinni sporządzić dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące OIPE, który tworzą, zanim produkt będzie można rozprowadzać wśród oszczędzających w ramach OIPE. Powinni być oni również odpowiedzialni za dokładność dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące OIPE. Dokumentem zawierającym kluczowe informacje dotyczące OIPE należy zastąpić i dostosować dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/201433, który nie musiałby być przekazywany w przypadku OIPE.

__________________

__________________

33 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), Dz.U. L 352 z 9.12.2014, s. 1.

33 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), Dz.U. L 352 z 9.12.2014, s. 1.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)   Kalkulatory produktów emerytalnych są już opracowywane na poziomie krajowym. Aby te kalkulatory były w możliwie największym stopniu użyteczne dla konsumentów, powinny uwzględniać jednak koszty i opłaty pobierane przez różnych twórców OIPE, a także wszelkie dalsze koszty lub opłaty pobierane przez pośredników lub inne strony łańcucha inwestycyjnego, które nie zostały jeszcze uwzględnione przez twórców OIPE.

(26)  Kalkulatory produktów emerytalnych są już opracowywane na poziomie krajowym. Aby te kalkulatory były w możliwie największym stopniu użyteczne dla konsumentów, powinny uwzględniać jednak koszty i opłaty pobierane przez różnych dostawców OIPE, a także wszelkie dalsze koszty lub opłaty pobierane przez pośredników lub inne strony łańcucha inwestycyjnego, które nie zostały jeszcze uwzględnione przez dostawców OIPE.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26a)  Inwestujący powinni mieć możliwość obliczania – za pomocą specjalnego narzędzia – poziomów świadczeń w okresie dekumulacji.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28a)  W materiałach marketingowych należy wykorzystywać możliwości dostępne dzięki cyfryzacji i przedstawiać charakterystykę OIPE w prosty i łatwy do zrozumienia oraz przyjazny dla użytkownika sposób, w pełnej zgodności z art. 9 rozporządzenia 1286/2014 (rozporządzenie w sprawie PRIIP).

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Dostawcy OIPE powinni sporządzać „Informację o świadczeniach emerytalnych” skierowaną do oszczędzających w ramach OIPE, aby przedstawić im najważniejsze dane dotyczące programu OIPE o charakterze osobistym i ogólnym oraz aby zapewnić bieżące informacje na temat tego produktu. Informacja o świadczeniach emerytalnych powinna być jasna i wyczerpująca oraz powinna zawierać istotne i odpowiednie informacje, aby ułatwić zrozumienie, jak uprawnienia emerytalne kształtują się w czasie w różnych programach emerytalnych, i sprzyjać mobilności pracowników.

(29)  Dostawcy OIPE powinni sporządzać „Informację o świadczeniach emerytalnych” skierowaną do oszczędzających w ramach OIPE, aby przedstawić im najważniejsze dane dotyczące programu OIPE o charakterze osobistym i ogólnym oraz aby zapewnić bieżące informacje na temat tego produktu. „Informacja o świadczeniach emerytalnych” powinna być również kierowana do beneficjentów OIPE, jeżeli jest to uzgodnione z oszczędzającym w ramach OIPE. Informacja o świadczeniach emerytalnych powinna być jasna, aktualna, prosta i wyczerpująca oraz powinna zawierać istotne i odpowiednie informacje, aby ułatwić zrozumienie, jak uprawnienia emerytalne kształtują się w czasie w różnych programach emerytalnych, i sprzyjać mobilności pracowników.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  W celu odpowiedniej ochrony praw oszczędzających w ramach OIPE i beneficjentów OIPE dostawcy OIPE powinni móc wybrać sposób alokacji aktywów, który precyzyjnie odpowiada rodzajowi i okresowi trwania ich zobowiązań. Należy zatem zapewnić skuteczny nadzór, jak również podejście do zasad inwestowania, które pozwala dostawcom OIPE na odpowiednio dużą elastyczność w decydowaniu o najbardziej bezpiecznej i skutecznej polityce inwestycyjnej, a jednocześnie zobowiązuje ich do działania w sposób ostrożny. Z tego względu konieczność przestrzegania zasady „ostrożnego inwestora” wymaga opracowania polityki inwestycyjnej dostosowanej do struktury klientów danego dostawcy OIPE.

(32)  W celu odpowiedniej ochrony praw oszczędzających w ramach OIPE i beneficjentów OIPE dostawcy OIPE powinni móc wybrać sposób alokacji aktywów, który precyzyjnie odpowiada rodzajowi i okresowi trwania ich zobowiązań. Należy zatem zapewnić skuteczny nadzór, jak również podejście do zasad inwestowania, które pozwala dostawcom OIPE na odpowiednio dużą elastyczność w decydowaniu o najbardziej bezpiecznej i skutecznej polityce inwestycyjnej, a jednocześnie zobowiązuje ich do działania w sposób ostrożny oraz zgodny z potrzebami i preferencjami oszczędzających w ramach OIPE. Z tego względu konieczność przestrzegania zasady „ostrożnego inwestora” wymaga opracowania polityki inwestycyjnej dostosowanej do struktury klientów danego dostawcy OIPE.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Poprzez ustalenie zasady „ostrożnego inwestora” jako podstawowej zasady w odniesieniu do inwestycji kapitałowych i poprzez stworzenie dostawcom OIPE możliwości transgranicznego działania, zachęca się do przekierowania oszczędności do sektora indywidualnych programów emerytalnych, przyczyniając się w ten sposób do postępu gospodarczego i społecznego.

(33)  Poprzez ustalenie zasady „ostrożnego inwestora” jako podstawowej zasady w odniesieniu do inwestycji kapitałowych i poprzez stworzenie dostawcom OIPE możliwości transgranicznego działania, zachęca się do przekierowania oszczędności do sektora indywidualnych programów emerytalnych, przyczyniając się w ten sposób do postępu gospodarczego, społecznego i w zakresie ochrony środowiska.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  W kontekście pogłębiania unii rynków kapitałowych pojęcie instrumentów o długoterminowym profilu ekonomicznym można rozumieć szeroko. Instrumenty te są niezbywalnymi papierami wartościowymi, a więc nie posiadają płynności, jaką zapewniają rynki wtórne. Często wymagają one zaangażowania kapitału na czas określony, co ogranicza ich zbywalność; należy do nich zaliczyć także udziały kapitałowe i papiery dłużne w przedsiębiorstwach nienotowanych na rynku regulowanym oraz pożyczki udzielone takim przedsiębiorstwom. Do przedsiębiorstw nienotowanych na rynku regulowanym zaliczają się projekty infrastrukturalne, spółki nienotowane na rynku regulowanym nastawione na wzrost, nieruchomości i inne aktywa, które mogą nadawać się do celów inwestycji długoterminowych. Niskoemisyjne projekty infrastrukturalne oraz projekty z zakresu infrastruktury odpornej na zmiany klimatu często są aktywami nienotowanymi na rynku regulowanym, a ich finansowanie zależy od kredytów długoterminowych. Dostawców OIPE zachęca się – zważywszy na długoterminowy charakter ich zobowiązań – do przeznaczania odpowiednio dużej części ich portfela aktywów na zrównoważone inwestycje w gospodarkę realną, przynoszące długoterminowe korzyści gospodarcze, zwłaszcza na projekty i przedsiębiorstwa infrastrukturalne.

(35)  W kontekście pogłębiania unii rynków kapitałowych pojęcie instrumentów o długoterminowym profilu ekonomicznym można rozumieć szeroko. Instrumenty te są niezbywalnymi papierami wartościowymi, a więc nie posiadają płynności, jaką zapewniają rynki wtórne. Często wymagają one zaangażowania kapitału na czas określony, co ogranicza ich zbywalność; należy do nich zaliczyć także udziały kapitałowe i papiery dłużne w przedsiębiorstwach nienotowanych na rynku regulowanym oraz pożyczki udzielone takim przedsiębiorstwom. Do przedsiębiorstw nienotowanych na rynku regulowanym zaliczają się projekty infrastrukturalne, spółki nienotowane na rynku regulowanym nastawione na wzrost, nieruchomości i inne aktywa, które mogą nadawać się do celów inwestycji długoterminowych. Niskoemisyjne projekty infrastrukturalne oraz projekty z zakresu infrastruktury odpornej na zmiany klimatu często są aktywami nienotowanymi na rynku regulowanym, a ich finansowanie zależy od kredytów długoterminowych. Dostawców OIPE zachęca się – zważywszy na długoterminowy charakter ich zobowiązań – do przeznaczania odpowiednio dużej części ich portfela aktywów na zrównoważone inwestycje w gospodarkę realną, przynoszące długoterminowe korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne, zwłaszcza na projekty i przedsiębiorstwa infrastrukturalne.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  W polityce inwestycyjnej dostawców OIPE i w ich systemach zarządzania ryzykiem ważną rolę odgrywają czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, o których mowa w popieranych przez ONZ zasadach odpowiedzialnego inwestowania. Dostawców OIPE należy zachęcać, by uwzględniali te czynniki przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz brali pod uwagę to, w jaki sposób wpisują się one w ich system zarządzania ryzykiem.

(36)  W polityce inwestycyjnej dostawców OIPE i w ich systemach zarządzania ryzykiem ważną rolę odgrywają czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, o których mowa w popieranych przez ONZ zasadach odpowiedzialnego inwestowania. Dostawca OIPE powinien zatem uwzględniać potencjalne skutki inwestycji kapitałowych dla środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego. Dokonywana przez niego ocena ryzyka powinna być również udostępniana EIOPA i właściwym organom oraz oszczędzającym w ramach OIPE. Dostawcy OIPE powinni uwzględniać te czynniki przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz brać pod uwagę to, w jaki sposób wpisują się one w ich system zarządzania ryzykiem.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(36a)  Jednym z celów niniejszego rozporządzenia jest ukierunkowanie kapitału na europejskie długoterminowe inwestycje w gospodarkę realną. Dostawcy OIPE powinni uwzględniać w swoich decyzjach inwestycyjnych czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(36b)  Dostawcy OIPE powinni utrzymywać regularne kontakty ze swoimi klientami, aby zadbać o to, by ich obawy i preferencje, w tym dotyczące czynników z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, były odpowiednio uwzględniane w decyzjach inwestycyjnych.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(36c)  Dostawcy OIPE powinni przyjąć politykę wykluczenia inwestycyjnego w celu zadbania o to, by oszczędności nie były inwestowane w wysoce kontrowersyjne i szkodliwe produkty, takie jak energia węglowa, broń jądrowa, amunicja kasetowa, produkcja tytoniu, lub wykorzystywane do wspierania szkodliwych działań, takich jak poważne naruszenia praw człowieka i praw pracowniczych, poważne szkody środowiskowe i klimatyczne, korupcja i unikanie opodatkowania.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  Aby zapewnić, by dostawcy OIPE przestrzegali obowiązku opracowywania polityki inwestycyjnej zgodnie z zasadą „ostrożnego inwestora”, należy im zakazać inwestowania w jurysdykcjach wysokiego ryzyka i jurysdykcjach niechętnych współpracy wskazanych przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

(37)  Aby dopilnować, by dostawcy OIPE przestrzegali obowiązku opracowywania polityki inwestycyjnej zgodnie z zasadą „ostrożnego inwestora”, należy zakazać im angażowania się w agresywne strategie unikania opodatkowania oraz inwestowania w jurysdykcjach wysokiego ryzyka i jurysdykcjach niechętnych współpracy wskazanych przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz w rozporządzeniu delegowanym Komisji wskazującym państwa trzecie wysokiego ryzyka mające strategiczne braki, a także w jurysdykcjach ujętych we wspólnym unijnym wykazie jurysdykcji państw trzecich niechętnych współpracy do celów podatkowych.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  Mając na względzie cel OIPE, a mianowicie długoterminowe oszczędzanie z myślą o emeryturze, wariantom inwestycyjnym udostępnianym oszczędzającym w ramach OIPE należy nadać ramy obejmujące aspekty, które umożliwiają inwestorom podejmowanie decyzji inwestycyjnych, w tym liczbę wariantów inwestycyjnych, spośród których inwestorzy mogą dokonać wyboru. Po dokonaniu początkowego wyboru w momencie nabycia OIPE, oszczędzający w ramach OIPE powinien mieć możliwość zmiany swojego wyboru w rozsądnych odstępach czasu (co pięć lat), co pozwoli dostawcom zachować odpowiednią stabilność swoich strategii w zakresie inwestycji długoterminowych, a jednocześnie zapewni ochronę inwestorów.

(38)  Mając na względzie cel OIPE, a mianowicie długoterminowe oszczędzanie z myślą o emeryturze, warianty inwestycyjne oferowane oszczędzającym w ramach OIPE należy przedstawiać w czytelnym skrócie obejmującym aspekty, które umożliwią inwestorom dostosowywanie się do preferencji i długoterminowych potrzeb ich klientów oraz podejmowanie przemyślanych decyzji inwestycyjnych, w tym liczbę wariantów inwestycyjnych, spośród których inwestorzy mogą dokonać wyboru. Po dokonaniu początkowego wyboru w momencie nabycia OIPE, oszczędzający w ramach OIPE powinien mieć możliwość zmiany swojego wyboru w rozsądnych odstępach czasu (co pięć lat), co pozwoli dostawcom zachować odpowiednią stabilność swoich strategii w zakresie inwestycji długoterminowych, a jednocześnie zapewni ochronę inwestorów.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39)  Domyślny wariant inwestycyjny powinien umożliwić oszczędzającemu w ramach OIPE odzyskanie zainwestowanego kapitału. Dostawcy OIPE mogliby dodatkowo zaoferować mechanizm indeksacji powiązany ze wskaźnikiem inflacji, aby choć częściowo zrekompensować wpływ inflacji.

(39)  Domyślny wariant inwestycyjny, oferowany przez każdego dostawcę OIPE, powinien gwarantować ochronę kapitału oszczędzającego w ramach OIPE poprzez gwarancję kapitału. Dostawcy OIPE powinni dodatkowo oferować mechanizm indeksacji powiązany ze wskaźnikiem inflacji, aby w możliwie najlepszy sposób zrekompensować wpływ inflacji.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(45)  Bez uszczerbku dla przysługującego klientom OIPE prawa do wniesienia powództwa do sądu należy ustanowić łatwo dostępne, odpowiednie, niezależne, bezstronne, przejrzyste i skuteczne procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między dostawcami lub dystrybutorami OIPE a klientami OIPE na potrzeby rozstrzygania sporów powstałych na tle praw i obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(45)  Bez uszczerbku dla przysługującego klientom OIPE prawa do wniesienia powództwa do sądu należy ustanowić łatwo dostępne, odpowiednie, niezależne, bezstronne, przejrzyste i skuteczne procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między dostawcami lub dystrybutorami OIPE a klientami OIPE i – w stosownych przypadkach – beneficjentami OIPE na potrzeby rozstrzygania sporów powstałych na tle praw i obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(46)  W celu ustanowienia wydajnej i skutecznej procedury rozstrzygania sporów dostawcy i dystrybutorzy OIPE powinni wdrożyć skuteczną procedurę rozpatrywania skarg, z której skorzystać mogą ich klienci, zanim spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia w ramach procedury pozasądowego rozstrzygania sporów lub w ramach postępowania sądowego. Procedura rozpatrywania skarg powinna przewidywać krótkie i jasno określone terminy, przed których upływem dostawca lub dystrybutor OIPE powinien udzielić odpowiedzi na skargę. Podmioty zajmujące się pozasądowym rozstrzyganiem sporów powinny dysponować wystarczającymi zdolnościami do prowadzenia w odpowiedni i wydajny sposób współpracy transgranicznej w odniesieniu do sporów dotyczących praw i obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia.

(46)  W celu ustanowienia wydajnej i skutecznej procedury rozstrzygania sporów dostawcy i dystrybutorzy OIPE powinni wdrożyć skuteczną procedurę rozpatrywania skarg, z której skorzystać mogą ich klienci i beneficjenci OIPE, zanim spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia w ramach procedury pozasądowego rozstrzygania sporów lub w ramach postępowania sądowego. Procedura rozpatrywania skarg powinna przewidywać krótkie i jasno określone terminy, przed których upływem dostawca lub dystrybutor OIPE powinien udzielić odpowiedzi na skargę. Podmioty zajmujące się pozasądowym rozstrzyganiem sporów powinny dysponować wystarczającymi zdolnościami do prowadzenia w odpowiedni i wydajny sposób współpracy transgranicznej w odniesieniu do sporów dotyczących praw i obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47)  Oszczędzającym w ramach OIPE powinno przysługiwać prawo zmiany dostawcy w fazie akumulacji i dekumulacji w oparciu o jasną, szybką i bezpieczną procedurę, co pozwoli im znaleźć lepsze warunki dla swoich inwestycji, a jednocześnie pobudzi konkurencję między dostawcami OIPE.

(47)  Oszczędzającym w ramach OIPE powinno przysługiwać prawo zmiany dostawcy w fazie akumulacji i dekumulacji w oparciu o jasną, szybką, bezpieczną i przejrzystą procedurę, co pozwoli im znaleźć lepsze warunki dla swoich inwestycji, a jednocześnie pobudzi konkurencję między dostawcami OIPE.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47)  Oszczędzającym w ramach OIPE powinno przysługiwać prawo zmiany dostawcy w fazie akumulacji i dekumulacji w oparciu o jasną, szybką i bezpieczną procedurę, co pozwoli im znaleźć lepsze warunki dla swoich inwestycji, a jednocześnie pobudzi konkurencję między dostawcami OIPE.

(47)  Oszczędzającym w ramach OIPE powinno przysługiwać prawo zmiany dostawcy w fazie akumulacji i dekumulacji w oparciu o jasną, szybką, niekosztowną i bezpieczną procedurę, co pozwoli im znaleźć lepsze warunki dla swoich inwestycji, a jednocześnie pobudzi konkurencję między dostawcami OIPE.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(48)  Proces zmiany dostawcy powinien być prosty dla oszczędzających w ramach OIPE. Dlatego też odpowiedzialność za zainicjowanie tego procesu i zarządzanie nim w imieniu oszczędzającego w ramach OIPE powinna spoczywać na przyszłym dostawcy OIPE. Przy ustanawianiu usługi zmiany dostawcy dostawcy OIPE powinni móc stosować, na zasadzie dobrowolności, dodatkowe środki takie jak rozwiązania techniczne.

(48)  Proces zmiany dostawcy powinien być prosty dla oszczędzających w ramach OIPE. Dlatego też odpowiedzialność za zainicjowanie tego procesu i zarządzanie nim w imieniu oszczędzającego w ramach OIPE powinna spoczywać na przyszłym dostawcy OIPE. Przy ustanawianiu usługi zmiany dostawcy dostawcy OIPE powinni móc stosować, na zasadzie dobrowolności, dodatkowe środki takie jak rozwiązania techniczne. Usługa zmiany dostawcy musi być świadczona nieodpłatnie w przypadku ograniczonych możliwości przenoszenia, cofnięcia zezwolenia oraz na wniosek oszczędzającego w ramach OIPE.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(55)  Należy zagwarantować pełną przejrzystość kosztów i opłat związanych z inwestowaniem w OIPE. Dzięki temu dostawcy będą mogli działać w warunkach równej konkurencji, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony konsumentów. Informacje porównawcze byłyby dostępne dla różnych produktów, zachęcając tym samym dostawców do konkurowania ceną.

(55)  Należy zagwarantować pełną przejrzystość kosztów i opłat związanych z inwestowaniem w OIPE. Dzięki temu dostawcy będą mogli działać w warunkach równej konkurencji, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony konsumentów. Informacje porównawcze muszą być dostępne w odniesieniu do różnych produktów, co będzie stanowić dla dostawców zachętę do konkurowania ceną.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 56

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(56)  Chociaż bieżący nadzór nad dostawcami OIPE ma być prowadzony przez odpowiednie właściwe organy krajowe, EIOPA powinien koordynować nadzór w odniesieniu do OIPE, aby zagwarantować stosowanie ujednoliconej metodyki nadzoru, przyczyniając się w ten sposób do wzmocnienia ogólnoeuropejskiego charakteru tego produktu emerytalnego.

(56)  Chociaż bieżący nadzór nad dostawcami OIPE ma być prowadzony przez odpowiednie właściwe organy krajowe, EIOPA powinien koordynować nadzór w odniesieniu do OIPE, aby zagwarantować spójne stosowanie ujednoliconej metodyki nadzoru, przyczyniając się w ten sposób do wzmocnienia ogólnoeuropejskiego charakteru tego produktu emerytalnego.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 67 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(67a)  W UE 14,6 % osób w wieku 65 lat i starszych jest zagrożonych ubóstwem. Jako że dochody kapitałowe koncentrują się zazwyczaj w górnych przedziałach dochodowych, zachęty podatkowe do oszczędzania w prywatnych programach emerytalnych mogą skutkować negatywnymi efektywnymi stawkami podatkowymi o charakterze regresywnym. Te utracone dochody podatkowe powinny być raczej wydawane na wzmocnienie stabilności i adekwatności systemów pierwszego filaru. Państwa członkowskie powinny ograniczać grono beneficjentów zachęt podatkowych do oszczędzania w ramach prywatnych produktów emerytalnych, w tym OIPE, i ukierunkowywać je na konkretne grupy o ograniczonym dostępie do innych dodatkowych świadczeń emerytalnych, takie jak grupy o niskich dochodach, osoby prowadzące działalność na własny rachunek i osoby z długimi przerwami w okresach składkowych.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 68 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(68a)  OIPE jest nowym instrumentem uzupełniającym programy emerytalne i dostępnym dla wszystkich obywateli Unii. W ramach krajowych systemów podatkowych OIPE należy opodatkować w najbardziej korzystny sposób mający zastosowanie do krajowych oszczędnościowych produktów emerytalnych.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 69

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(69)  Po uruchomieniu OIPE państwa członkowskie zachęca się do uwzględnienia zalecenia Komisji (UE) 2017/… oraz do rozszerzenia korzyści podatkowych, jakie przyznają krajowym IPE, również na OIPE.

(69)  Po uruchomieniu OIPE państwa członkowskie zdecydowanie zachęca się do uwzględnienia zalecenia Komisji (UE) 2017/… oraz do rozszerzenia korzyści podatkowych, jakie przyznają krajowym IPE, również na OIPE.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 69 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(69a)  Zachęca się państwa członkowskie do stworzenia stosownych ram krajowych dla OIPE.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 70

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(70)  W ramach oceny funkcjonowania niniejszego rozporządzenia należy m.in. dokonać oceny zmian na rynku, takich jak pojawienie się nowych rodzajów OIPE, oraz zmian w innych obszarach prawa unijnego, a także doświadczeń państw członkowskich.

(70)  W ramach oceny funkcjonowania niniejszego rozporządzenia należy m.in. dokonać oceny zmian na rynku, takich jak pojawienie się nowych rodzajów OIPE, oraz zmian w innych obszarach prawa unijnego, a także doświadczeń państw członkowskich. W ramach takiej oceny trzeba uwzględnić różne cele przyświecające ustanowieniu dobrze funkcjonującego rynku OIPE, a w szczególności należy ustalić, czy niniejsze rozporządzenie przyczyniło się do rozwoju wielofilarowych systemów emerytalnych w państwach członkowskich i czy doprowadziło do tego, że więcej obywateli Unii oszczędza na zrównoważoną i odpowiednią emeryturę.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 71

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(71)  Niniejsze rozporządzenie zredagowano z poszanowaniem praw podstawowych i zasad zapisanych w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a zwłaszcza prawa do ochrony danych osobowych, prawa własności, swobody przedsiębiorczości, zasady równości płci oraz zasady przewidującej wysoki poziom ochrony konsumentów.

(71)  Niniejsze rozporządzenie powinno zapewniać poszanowanie praw podstawowych i zasad zapisanych w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a zwłaszcza prawa osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym, prawa do ochrony danych osobowych, prawa własności, swobody przedsiębiorczości, zasady równości płci oraz zasady przewidującej wysoki poziom ochrony konsumentów.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  opiera się na dobrowolnej umowie między indywidualnym oszczędzającym i podmiotem oferującym ten produkt;

a)  opiera się na dobrowolnej i mającej charakter uzupełniający umowie między indywidualnym oszczędzającym i podmiotem oferującym ten produkt;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  „ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny” („OIPE”) oznacza indywidualny produkt emerytalny o charakterze produktu oszczędzania długoterminowego, który jest oferowany w ramach uzgodnionego programu OIPE przez regulowane przedsiębiorstwo finansowe posiadające zgodnie z prawem Unii zezwolenie na zarządzanie zbiorowymi lub indywidualnymi inwestycjami lub oszczędnościami i który jest nabywany na zasadzie dobrowolnej umowy przez indywidualnego oszczędzającego w ramach OIPE z myślą o emeryturze, przy czym możliwość wypłaty zgromadzonych w ramach tego produktu środków przed upływem okresu oszczędzania nie istnieje lub jest ściśle ograniczona;

2)  „ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE) oznacza indywidualny produkt emerytalny o cechach produktu oszczędzania długoterminowego oraz mający charakter zrównoważony i odpowiedzialny społecznie, który jest oferowany w ramach uzgodnionego programu OIPE przez regulowane przedsiębiorstwo finansowe posiadające zgodnie z prawem Unii zezwolenie na zarządzanie zbiorowymi lub indywidualnymi inwestycjami lub oszczędnościami i który jest nabywany na zasadzie dobrowolnej umowy przez indywidualnego oszczędzającego w ramach OIPE lub niezależne stowarzyszenie oszczędzających w ramach OIPE w imieniu jego członków z myślą o emeryturze, przy czym możliwość wypłaty zgromadzonych w ramach tego produktu środków przed upływem okresu oszczędzania nie istnieje lub jest ściśle ograniczona;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  klienta detalicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE41;

a)  klienta detalicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE41, czyli klienta, który nie jest klientem profesjonalnym;

__________________

__________________

41 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

41 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  niezależne stowarzyszenie nabywające produkty OIPE dla swoich członków;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12a)  „wypłata jednorazowa” oznacza wypłatę zgromadzonego kapitału w całości z końcem fazy akumulacji;

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

19a)  „państwo członkowskie pochodzenia dystrybutora OIPE” oznacza państwo członkowskie, w którym dystrybutor OIPE ma swoją siedzibę statutową;

Uzasadnienie

Ważne jest zagwarantowanie pewności prawa w odniesieniu do tego, który właściwy organ krajowy będzie odpowiedzialny za bieżący nadzór nad dostawcami OIPE i dystrybutorami OIPE w sytuacjach transgranicznych, w szczególności w odniesieniu do zasad dotyczących dystrybucji i wymogów w zakresie przekazywania informacji.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

19b)  „państwo członkowskie przyjmujące dystrybutora OIPE” oznacza państwo członkowskie inne niż państwo członkowskie pochodzenia, w którym dystrybutor OIPE dystrybuuje OIPE;

Uzasadnienie

Ważne jest zagwarantowanie pewności prawa w odniesieniu do tego, który właściwy organ krajowy będzie odpowiedzialny za bieżący nadzór nad dostawcami OIPE i dystrybutorami OIPE w sytuacjach transgranicznych, w szczególności w odniesieniu do zasad dotyczących dystrybucji i wymogów w zakresie przekazywania informacji.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

21)  „kapitał” oznacza łączne wkłady kapitałowe oraz niewniesiony kapitał zadeklarowany, obliczone na podstawie kwot, które mogą zostać zainwestowane, po odliczeniu wszystkich opłat, prowizji i wydatków bezpośrednio lub pośrednio ponoszonych przez inwestorów;

21)  „kapitał” oznacza łączne wkłady kapitałowe oraz niewniesiony kapitał zadeklarowany, obliczone na podstawie kwot, które mogą zostać zainwestowane, przed odliczeniem wszystkich opłat, prowizji i wydatków bezpośrednio lub pośrednio ponoszonych przez inwestorów;

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

24)  „domyślny wariant inwestycyjny” oznacza strategię inwestycyjną stosowaną w przypadku, gdy oszczędzający w ramach OIPE nie wydał dyspozycji co do sposobu inwestowania środków gromadzonych na jego koncie OIPE;

24)  „domyślny wariant inwestycyjny” oznacza strategię inwestycyjną, w ramach której oszczędzający w ramach OIPE odzyskuje przynajmniej zainwestowany kapitał i która jest albo wybierana przez oszczędzającego w ramach OIPE, albo stosowana w przypadku, gdy oszczędzający w ramach OIPE nie wydał dyspozycji co do sposobu inwestowania środków gromadzonych na jego koncie OIPE;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

28a)  „czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego” obejmują unijne cele w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju określone w porozumieniu paryskim, cele zrównoważonego rozwoju, Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka oraz definicje zasad odpowiedzialnego inwestowania, w których czynniki z zakresu ochrony środowiska obejmują zmianę klimatu, emisje gazów cieplarnianych, wyczerpywanie zasobów (w tym marnowanie wody i zanieczyszczenie) i wylesianie; czynniki z zakresu polityki społecznej obejmują prawa człowieka, warunki pracy (w tym niewolnictwo i pracę dzieci), społeczności lokalne (w tym społeczności tubylcze), konflikty, zdrowie i bezpieczeństwo, relacje z pracownikami i różnorodność; czynniki z zakresu ładu korporacyjnego obejmują wynagrodzenia kadry kierowniczej, przekupstwo i korupcję, lobbing polityczny i darowizny, różnorodność i strukturę zarządu oraz strategię podatkową.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 28 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

28b)  „biometryczne rodzaje ryzyka” oznaczają rodzaje ryzyka związane z długowiecznością, niepełnosprawnością, opieką długoterminową i śmiercią;

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 28 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

28c)  „partnerstwo w sprawie subkont” oznacza współpracę między dostawcami OIPE polegającą na oferowaniu subkont w różnych państwach członkowskich w ramach usługi przenoszenia produktu, o której mowa w art. 12; odpowiedzialność w tych partnerstwach pozostaje we wszystkich przypadkach po stronie głównego dostawcy;

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  OIPE może być tworzony i dystrybuowany w Unii jedynie wówczas, gdy uzyskał zezwolenie od EIOPA zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

1.  OIPE może być tworzony i dystrybuowany w Unii jedynie wówczas, gdy uzyska zezwolenie, zostanie zatwierdzony i uzyska certyfikat od właściwego urzędu nadzoru EIOPA.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  informacje o ustaleniach w zakresie zarządzania i administrowania portfelem i ryzykiem w odniesieniu do OIPE;

d)  informacje o ustaleniach w zakresie zarządzania i administrowania portfelem i ryzykiem w odniesieniu do OIPE, w tym o roli, jaką odgrywają czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego w procesie inwestycyjnym, oraz o długoterminowym wpływie i zewnętrznych skutkach decyzji inwestycyjnych;

Uzasadnienie

Oczekuje się, że czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego będą miały wpływ na długoterminowe decyzje inwestycyjne, takie jak te dotyczące OIPE, dlatego wydaje się właściwe ujawnienie, w jaki sposób są one rozważane w systemie zarządzania ryzykiem dostawcy, i uznanie ich za część informacji potrzebnych do złożenia wniosku o uzyskanie zezwolenia na dostarczanie tego produktu.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  informacje o strategiach inwestycyjnych, profilu ryzyka i innych cechach charakterystycznych OIPE;

e)  informacje o strategiach inwestycyjnych, profilu ryzyka i innych cechach charakterystycznych OIPE, w tym o uwzględnieniu czynników z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, a w szczególności o sposobie, w jaki strategia inwestycyjna jest dostosowana do unijnych celów w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju określonych w porozumieniu paryskim, celów zrównoważonego rozwoju i Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka;

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  informacje o polityce wykluczenia inwestycyjnego w odniesieniu do poważnych szkód środowiskowych, poważnych naruszeń praw człowieka, w tym praw pracowniczych, oraz produkcji broni;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  informacje o wszelkich partnerstwach między dostawcami OIPE dotyczących oferowania subkont w różnych państwach członkowskich;

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  opis informacji, które mają zostać udostępnione oszczędzającym w ramach OIPE, w tym opis mechanizmów rozpatrywania skarg składanych przez oszczędzających w ramach OIPE;

h)  opis informacji, które mają zostać udostępnione oszczędzającym w ramach OIPE i beneficjentom OIPE, w tym opis mechanizmów rozpatrywania skarg składanych przez oszczędzających w ramach OIPE i beneficjentów OIPE;

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wnioskodawca przyjął i opublikował wiarygodną politykę wykluczenia inwestycyjnego w odniesieniu do poważnych szkód środowiskowych, poważnych naruszeń praw człowieka, w tym praw pracowniczych, oraz produkcji broni;

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  proponowany OIPE faktycznie uwzględnia w strategii inwestycyjnej i w zarządzaniu ryzykiem czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego oraz dba o to, by zarządzanie portfelem było dostosowane do unijnych celów w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju określonych w porozumieniu paryskim, celów zrównoważonego rozwoju i Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka;

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przed podjęciem decyzji w sprawie wniosku EIOPA konsultuje się z organem właściwym dla wnioskodawcy.

2.  Przed podjęciem decyzji w sprawie wniosku EIOPA konsultuje się z organem właściwym dla wnioskodawcy poprzez przekazanie mu kopii wniosku oraz wszelkich stosownych informacji potrzebnych w ramach konsultacji w celu sprawdzenia, czy istnieją zastrzeżenia przeciwko udzieleniu zezwolenia.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  EIOPA cofa zezwolenie dla OIPE w przypadku, gdy nie są już spełniane warunki udzielenia tego zezwolenia.

4.  EIOPA cofa zezwolenie dla OIPE w przypadku, gdy nie są już spełniane warunki udzielenia tego zezwolenia. Właściwe organy krajowe mogą zwrócić się do EIOPA o rozważenie cofnięcia zezwolenia dla OIPE, przedstawiając mu wszelkie istotne informacje uzasadniające ten wniosek. W przypadku cofnięcia zezwolenia oszczędzający w ramach OIPE zostają o tym wyraźnie poinformowani i mają prawo nieodpłatnie zmienić dostawcę OIPE bez względu na częstotliwość zmian określoną w art. 45.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Po cofnięciu zezwolenia dla OIPE EIOPA koordynuje działania niezbędne do zapewnienia ochrony oszczędzających w ramach OIPE posiadających umowę z dostawcą OIPE, któremu cofnięto zezwolenie.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

EIOPA prowadzi centralny rejestr publiczny, w którym ujęty jest każdy OIPE, który otrzymał zezwolenie na mocy niniejszego rozporządzenia, dostawca tego OIPE oraz organ właściwy dla dostawcy OIPE. Rejestr jest dostępny publicznie w formie elektronicznej.

EIOPA prowadzi centralny rejestr publiczny, w którym ujęty jest każdy OIPE, który otrzymał zezwolenie na mocy niniejszego rozporządzenia, dostawca tego OIPE, organ właściwy dla dostawcy OIPE, data wydania zezwolenia dla OIPE oraz liczba dostępnych krajowych subkont. Rejestr jest dostępny publicznie w formie elektronicznej i jest niezwłocznie aktualizowany w przypadku wystąpienia zmian.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Usługa przenoszenia produktu umożliwia oszczędzającym w ramach OIPE, którzy zmienią miejsce zamieszkania, przenosząc się do innego państwa członkowskiego, dalsze wpłacanie składek na poczet tego OIPE, który wykupili już u dostawcy tego produktu.

1.  Usługa przenoszenia produktu umożliwia oszczędzającym w ramach OIPE, którzy zmienią miejsce zamieszkania, przenosząc się do innego państwa członkowskiego, dalsze wpłacanie składek na poczet tego OIPE, który wykupili już u dostawcy tego produktu. Komisja powinna rozważyć zniesienie opłaty za zmianę dostawcy jako zachętę. W każdym przypadku koszty muszą być rozsądne, a informacje na ich temat muszą być przekazywane zawsze w chwili zawierania umowy.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku skorzystania z usługi przenoszenia produktu oszczędzający w ramach OIPE mają prawo zachować wszystkie korzyści i ulgi przyznane przez dostawcę OIPE i związane z nieprzerwanym inwestowaniem w ten sam OIPE.

2.  W przypadku skorzystania z usługi przenoszenia produktu oszczędzający w ramach OIPE mają prawo zachować wszystkie korzyści i ulgi przyznane przez dostawcę OIPE i związane z nieprzerwanym inwestowaniem w ten sam OIPE. Koszty korzystania z usługi przenoszenia muszą mieć rozsądną wysokość.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W sytuacjach, w których oszczędzający w ramach OIPE zmienia miejsce zamieszkania i przenosi się do innego państwa członkowskiego, a dostawca OIPE nie oferuje w tym państwie członkowskim żadnych subkont, oszczędzającemu w ramach OIPE trzeba zapewnić możliwość nieodpłatnej zmiany dostawcy.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Odbiorcy OIPE dbają o to, by beneficjenci mieli możliwość otrzymywania wypłat w ramach OIPE bez względu na państwo członkowskie, w którym zamieszkują.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Proponując nabycie OIPE, dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE udostępniają osobom zainteresowanym oszczędzaniem w ramach OIPE informacje na temat tego, które krajowe subkonta są natychmiast dostępne.

2.  Proponując nabycie OIPE, dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE udostępniają osobom zainteresowanym oszczędzaniem w ramach OIPE informacje na temat tego, które krajowe subkonta są natychmiast dostępne w ramach oferty dostawcy OIPE lub zarejestrowanego partnera.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Najpóźniej po upływie trzech lat od rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia każdy OIPE musi, w przypadku wniosku skierowanego do dostawcy OIPE, oferować subkonto krajowe dla każdego państwa członkowskiego.

3.  Dostępne subkonta wskazuje się w umowie zawieranej między oszczędzającym w ramach OIPE a dostawcą OIPE. Dostawca OIPE musi oferować przynajmniej te subkonta, które są wskazane w umowie. Jeżeli krajowe subkonto, które oszczędzający w ramach OIPE chce otworzyć, nie jest udostępniane ani przez dostawcę OIPE, ani przez zarejestrowanego partnera, oszczędzający w ramach OIPE, który chce zmienić miejsce zamieszkania i przeprowadzić się do innego państwa członkowskiego, może w każdym przypadku skorzystać z przysługującego mu prawa do przeniesienia się, zmieniając dostawcę OIPE. W takich przypadkach od żadnego z klientów nie pobiera się opłat ani prowizji.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bez uszczerbku dla terminu, o którym mowa w art. 13 ust. 3, dostawcy OIPE zapewniają możliwość otwarcia w każdym odrębnym koncie OIPE nowego subkonta odpowiadającego wymogom i warunkom prawnym ustalonym na poziomie krajowym przez państwo członkowskie, do którego przenosi się oszczędzający w ramach OIPE, których spełnienie pozwala skorzystać z zachęt w przypadku inwestowania w OIPE.

Dostawcy OIPE zapewniają możliwość otwarcia – w drodze przeniesienia lub dodania – na każdym odrębnym koncie OIPE nowego subkonta odpowiadającego wymogom i warunkom prawnym ustalonym na poziomie krajowym w państwie członkowskim, w którym subkonto ma zostać otwarte, których spełnienie pozwala skorzystać z zachęt w przypadku inwestowania w OIPE.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Aby ułatwić wykonywanie przepisów dotyczących otwierania krajowych subkont we wszystkich państwach członkowskich, dostawcy OIPE mogą przystępować do partnerstw w sprawie subkont z innymi dostawcami OIPE.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Bez uszczerbku dla terminu, o którym mowa w art. 13 ust. 3, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zamiarze skorzystania przez oszczędzającego w ramach OIPE z prawa do przeniesienia się do innego państwa członkowskiego dostawca OIPE informuje oszczędzającego w ramach OIPE o możliwości otwarcia nowego subkonta w indywidualnym koncie oszczędzającego w ramach OIPE oraz o terminie, w jakim subkonto to może zostać otwarte.

1.  Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zamiarze skorzystania przez oszczędzającego w ramach OIPE z prawa do przeniesienia się do innego państwa członkowskiego dostawca OIPE informuje oszczędzającego w ramach OIPE o możliwości otwarcia nowego subkonta w indywidualnym koncie oszczędzającego w ramach OIPE oraz o terminie, w jakim subkonto to może zostać otwarte.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wszelkie stosowne informacje o możliwych zmianach przyjętej strategii inwestycyjnej lub innych elementów.

skreśla się

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Na wniosek oszczędzającego w ramach OIPE dostawca OIPE proponuje oszczędzającemu w ramach OIPE dokonanie przeniesienia zgromadzonych aktywów między różnymi subkontami indywidualnego konta OIPE w celu umożliwienia konsolidacji wszystkich aktywów na jednym subkoncie.

1.  Na wniosek oszczędzającego w ramach OIPE dostawca OIPE proponuje oszczędzającemu w ramach OIPE dokonanie przeniesienia zgromadzonych aktywów między różnymi subkontami indywidualnego konta OIPE w celu umożliwienia konsolidacji wszystkich aktywów na jednym subkoncie. Koszty związane z takim przeniesieniem muszą być określone w chwili zawarcia umowy.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informowanie organów krajowych o możliwości przenoszenia produktu

Informowanie właściwych organów o możliwości przenoszenia produktu

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawca OIPE informuje odpowiedni organ krajowy, który sprawuje nad nim nadzór ostrożnościowy, o wszystkich uzgodnieniach umownych dotyczących usługi przenoszenia produktu.

1.  Dostawca OIPE informuje EIOPA o wszystkich uzgodnieniach umownych dotyczących usługi przenoszenia produktu.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, są w terminie jednego miesiąca od otwarcia nowego subkonta przekazywane drogą elektroniczną do centralnej bazy danych prowadzonej przez krajowy organ nadzoru i obejmują co najmniej:

2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, są w terminie jednego miesiąca od otwarcia nowego subkonta przekazywane drogą elektroniczną do centralnej bazy danych prowadzonej przez EIOPA. EIOPA udostępnia bazę danych właściwym organom krajowym, które w razie jakichkolwiek zmian są także automatycznie powiadamiane i otrzymują informacje dotyczące lokalnych subkont. Baza danych obejmuje co najmniej:

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  dane identyfikacyjne ewentualnego zarejestrowanego partnera;

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wszystkie dokumenty i informacje, o których mowa w niniejszym rozdziale, udostępnia się klientom OIPE w formie elektronicznej, pod warunkiem że klient OIPE ma możliwość przechowywania tych informacji w sposób umożliwiający przyszłe korzystanie z nich przez okres odpowiedni do celów tych informacji oraz że stosowane w tym celu narzędzie pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej formie. Na żądanie dostawcy OIPE i dystrybutorzy OIPE udostępniają również wspomniane dokumenty i informacje nieodpłatnie na innym trwałym nośniku.

Wszystkie dokumenty i informacje, o których mowa w niniejszym rozdziale, udostępnia się klientom OIPE w formie elektronicznej, pod warunkiem że klient OIPE ma możliwość przechowywania tych informacji w sposób umożliwiający przyszłe korzystanie z nich przez okres odpowiedni do celów tych informacji oraz że stosowane w tym celu narzędzie pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej formie. Na żądanie dostawcy OIPE i dystrybutorzy OIPE udostępniają również wspomniane dokumenty i informacje nieodpłatnie na innym trwałym nośniku, w tym w wersji papierowej, i w formacie dostępnym dla niepełnosprawnych oszczędzających w ramach OIPE oraz w bardziej przystępnej wersji dla oszczędzających w ramach OIPE posiadających niewielką wiedzę finansową lub nieposiadających takiej wiedzy.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zanim OIPE zostanie zaproponowany oszczędzającym w ramach OIPE, dostawca OIPE sporządza dla tego produktu dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące OIPE zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym rozdziale oraz publikuje ten dokument na swojej stronie internetowej.

1.  Zanim OIPE zostanie zaproponowany oszczędzającym w ramach OIPE, dostawca OIPE sporządza dla tego produktu dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące OIPE, będący zbiorem informacji przekazywanych przed zawarciem umowy zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym rozdziale, oraz publikuje ten dokument na swojej stronie internetowej.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dostawcy OIPE i dystrybutorzy OIPE stosują się do przepisów art. 5 ust. 2 i art. 6–18 rozporządzenia (UE) nr 1286/2014.

2.  Przy sporządzaniu dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące OIPE dostawcy OIPE i dystrybutorzy OIPE stosują się do wymogów zawartych w art. 5 ust. 2 i art. 6–18 rozporządzenia (UE) nr 1286/2014.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W drodze odstępstwa od art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1286/2014 oraz w celu uzupełnienia innych wyżej wymienionych przepisów dokument zawierający kluczowe informacje w sprawie OIPE:

 

a)  musi mieć formę zrozumiałą dla klienta i umożliwiać obiektywne porównanie produktów; ponadto czytelne muszą być cechy charakterystyczne produktu emerytalnego;

 

b)  musi mieć przejrzysty układ i przystępną formę, a użyta czcionka musi być wygodna dla czytającego;

 

c)  jeżeli w oryginale został sporządzony w kolorze – musi być nie mniej zrozumiały w przypadku wydrukowania go lub powielenia w wersji czarno-białej;

 

d)  musi być napisany w językach urzędowych lub w jednym z języków urzędowych używanych w tej części państwa członkowskiego, w której OIPE jest oferowany, lub w innym języku, jeżeli zostanie to uzgodnione między oszczędzającym w ramach OIPE a dystrybutorem OIPE;

 

e)  musi być bezpłatny;

 

f)  nie może wprowadzać w błąd i być niedokładny;

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  wiek emerytalny;

(iii)  wskazanie a) wieku emerytalnego proponowanego w ramach programu OIPE oraz b) ustawowego wieku emerytalnego w państwie członkowskim, którego prawo jest właściwe;

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  ogólne informacje dotyczące usługi przenoszenia produktu, w tym informacje dotyczące subkont;

(iv)  ogólne informacje dotyczące usługi przenoszenia produktu, w tym informacje dotyczące subkont, ewentualnych zarejestrowanych partnerów i wypłat w innych państwach członkowskich;

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  W drodze odstępstwa od art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1286/2014 (rozporządzenie w sprawie PRIIP) dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące OIPE musi zostać sporządzony w sekwencji przedstawionej w poniższych ustępach.

 

a)  Bezpośrednio po tytule „Dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące OIPE” znajdującym się na górze pierwszej strony podaje się:

 

(i)  rodzaj OIPE;

 

(ii)  nazwę OIPE;

 

(iii)  nazwę, dane kontaktowe oraz w stosownych przypadkach numer zezwolenia udzielonego dostawcy OIPE przez właściwy organ krajowy i numer certyfikatu wydanego przez EIOPA;

 

(iv)  nazwę i dane kontaktowe organu właściwego dla dostawcy OIPE;

 

(v)  datę sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące OIPE;

 

(vi)  szczegółowe informacje dotyczące zezwolenia zgodnie z art. 4;

 

(vii)   informacje dotyczące polityki inwestycyjnej OIPE w odniesieniu do czynników z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego;

 

(viii)   informacje o wszelkich skutkach, jakie wiek przejścia na emeryturę może mieć dla rodzajów ryzyka i świadczeń emerytalnych w ramach OIPE;

 

(ix)   opis wariantów dekumulacji oraz stwierdzenie, że rozważne może być zasięgnięcie porady dotyczącej tych wariantów przed przejściem na emeryturę.

 

b)  Bezpośrednio pod informacjami podanymi pod tytułem dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące OIPE zamieszcza się uwagę wyjaśniającą. Jej treść brzmi następująco: „Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc klientowi w zrozumieniu charakteru tego produktu oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także ułatwić porównanie go z innymi produktami.”.

 

c)  W części zatytułowanej „Co to za produkt?” – jako uzupełnienie informacji, o których mowa w art. 23 ust. 3 rozporządzenia [w sprawie OIPE] – charakter i główne cechy OIPE, w tym następujące informacje:

 

(i)   ogólną informację o usłudze przenoszenia produktu w brzmieniu: „Oferujemy usługę przenoszenia produktu do następujących państw członkowskich Unii Europejskiej:” oraz wykaz odnośnych państw członkowskich;

 

(ii)  ogólną informację o usłudze zmiany dostawcy w brzmieniu: „Istnieje możliwość zmiany wariantu inwestycyjnego i zmiany dostawcy, odpowiednio, co 5 lat. Z tego tytułu pobieramy opłatę w wysokości [x]% kapitału zgromadzonego do momentu dokonania zmiany.”;

 

(iii)  gdy OIPE oferuje w fazie akumulacji świadczenia ubezpieczeniowe, szczegółowe informacje o tych świadczeniach ubezpieczeniowych, w tym o okolicznościach prowadzących do ich wypłaty;

 

(iv)  dostępne informacje dotyczące polityki inwestycyjnej w odniesieniu do czynników z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego;

 

(v)  prawo właściwe dla umowy dotyczącej OIPE w przypadku, gdy strony nie mają swobody wyboru prawa właściwego, lub – w przypadku gdy strony mają swobodę wyboru prawa właściwego – prawo proponowane przez dostawcę OIPE.

 

d)  W części zatytułowanej „Jakie są rodzaje ryzyka i możliwe korzyści?” – krótki opis profilu ryzyka i zysku obejmujący następujące elementy:

 

(i)  ogólny wskaźnik ryzyka;

 

(ii)  poziom ochrony kapitału przed ryzykiem rynkowym na zakończenie fazy akumulacji, wyrażony jako wartość procentowa wpłaconego kapitału;

 

(iii)  w stosownych przypadkach, szczegółowe informacje dotyczące całkowitej kwoty wypłaty świadczeń w fazie dekumulacji aż do ukończenia przez oszczędzającego w ramach OIPE 80, 90 i 100 lat w trzech różnych scenariuszach – 1 %, 2 % i 3 % – z uwzględnieniem średniej rocznej stopy inflacji na poziomie 4 %;

 

(iv)  szczegółowe informacje dotyczące gwarantowanych dożywotnich minimalnych miesięcznych wypłat przypadających na każde 10 000 EUR wpłaconego kapitału;

 

(v)  zwięzłe stwierdzenie, że przepisy podatkowe państwa członkowskiego pochodzenia oszczędzającego w ramach OIPE mogą mieć wpływ na faktyczną kwotę wypłaty.

 

e)  W części zatytułowanej „Co się stanie, gdy [nazwa dostawcy OIPE] nie będzie w stanie dokonywać wypłat?” – zwięzły opis tego, czy związana z tym strata jest objęta systemem rekompensat lub gwarancji dla inwestorów, a jeżeli tak, wskazanie tego systemu oraz informacje o tym, które rodzaje ryzyka są nim objęte, a które nie.

 

f)  W części zatytułowanej „Jakie są koszty?” – przewidywalne bezpośrednie i pośrednie koszty związane z inwestycją w dany OIPE, obliczane łącznie na podstawie zainwestowanego kapitału i wyrażone jako wartość procentowa, aby zapewnić możliwość porównania; w celu oszacowania kosztów przyjmuje się stały roczny wzrost zainwestowanego kapitału w wysokości 2 %.

 

g)  W części zatytułowanej „Jak długo trzeba posiadać produkt i czy można wypłacić pieniądze wcześniej?”:

 

(i)  informację o zalecanym okresie posiadania produktu w zależności od wieku, w którym zaczną być pobierane świadczenie emerytalne, oraz informację o obowiązkowym minimalnym okresie posiadania produktu;

 

(ii)  informację o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy dotyczącej OIPE oraz warunki wcześniejszego rozwiązania umowy, w tym informacje o wszelkich stosownych kosztach i opłatach;

 

(iii)  informację o możliwych konsekwencjach rozwiązania umowy przed zakończeniem fazy akumulacji lub przed końcem zalecanego okresu posiadania produktu, takich jak utrata ochrony kapitału lub dodatkowe opłaty warunkowe.

 

h)  W części zatytułowanej „Jak mogę złożyć skargę?” – informacje o tym, jak i do kogo oszczędzający w ramach OIPE może złożyć skargę dotyczącą produktu bądź postępowania dostawcy OIPE lub osoby doradzającej w odniesieniu do danego produktu lub go sprzedającej.

 

i)  W części zatytułowanej „Inne istotne informacje” – krótką informację o wszelkich dodatkowych dokumentach informacyjnych, takich jak wszelkie sprawozdania dotyczące wypłacalności i sytuacji finansowej dostawcy OIPE, z wyłączeniem wszelkich materiałów marketingowych.

 

j)   Dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące OIPE musi być łatwo dostępny na stronie internetowej dostawcy, z możliwością pobrania pliku.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Osobom zainteresowanym oszczędzaniem w ramach OIPE udostępnia się również informacje dotyczące dotychczasowych wyników inwestycji związanych z programem OIPE obejmujące okres co najmniej pięciu lat lub, jeżeli program istnieje przez okres krótszy niż pięć lat, obejmujące wszystkie lata istnienia programu, jak również informacje dotyczące struktury kosztów ponoszonych przez oszczędzających w ramach OIPE i beneficjentów OIPE.

5.  Osobom zainteresowanym oszczędzaniem w ramach OIPE udostępnia się również informacje dotyczące dotychczasowych wyników inwestycji związanych z programem OIPE obejmujące okres co najmniej 20 lat z danymi liczbowymi za każdy rok lub, jeżeli program istnieje przez okres krótszy niż 20 lat, obejmujące wszystkie lata istnienia programu, jak również informacje dotyczące struktury całkowitych kosztów i opłat ponoszonych przez oszczędzających w ramach OIPE i beneficjentów OIPE. Jeżeli nie można udostępnić takich informacji, gdyż program OIPE istnieje krócej niż jeden rok, oszczędzający w ramach OIPE powinni mieć przynajmniej dostęp do wyników porównywalnego programu inwestycyjnego.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Dostawcy OIPE i dystrybutorzy OIPE stosują się do przepisów art. 9–18 rozporządzenia (UE) nr 1286/2014.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Określenie wymagań i potrzeb klientów oraz świadczenie doradztwa

Określenie wymagań, potrzeb i preferencji klientów oraz świadczenie doradztwa

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przed zawarciem umowy dotyczącej OIPE dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE, o których mowa w art. 19 lit. c) niniejszego rozporządzenia, określa, na podstawie informacji otrzymanych od oszczędzającego w ramach OIPE, wymagania i potrzeby emerytalne tego oszczędzającego w ramach OIPE, jak również udostępnia mu w zrozumiałej formie obiektywne informacje na temat OIPE, tak aby umożliwić mu podjęcie świadomej decyzji.

Przed zawarciem umowy dotyczącej OIPE dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE, o których mowa w art. 19 lit. c) niniejszego rozporządzenia, określa, na podstawie informacji otrzymanych od oszczędzającego w ramach OIPE, wymagania i potrzeby oraz preferencje emerytalne, w tym preferencje związane z czynnikami z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, tego oszczędzającego w ramach OIPE, jak również udostępnia mu w zrozumiałej formie obiektywne informacje na temat OIPE, tak aby umożliwić mu podjęcie świadomej decyzji.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Doradztwo ma na celu dokonanie oceny niechęci do ryzyka i umiejętności finansowych oszczędzającego w ramach OIPE, jak również umożliwienie mu wyboru takiego wariantu inwestycyjnego, który najlepiej odpowiada jego profilowi ryzyka.

Uzasadnienie

Jest istotne, aby określić, co mają na celu porady, ze szczególnym uwzględnieniem oceny profilu ryzyka oszczędzającego w ramach OIPE.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W ramach doradztwa oszczędzający w ramach OIPE jest informowany o podstawowych cechach produktu.

Uzasadnienie

Aby lepiej ocenić profil ryzyka oszczędzającego w ramach OIPE, należy mu udzielić informacji o podstawowych cechach OIPE.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku świadczenia doradztwa przed zawarciem każdej konkretnej umowy dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE, o których mowa w art. 19 lit. c) niniejszego rozporządzenia, udziela oszczędzającemu w ramach OIPE zindywidualizowanej rekomendacji, wyjaśniając, dlaczego dany OIPE najlepiej spełnia jego wymagania i potrzeby.

2.  Doradztwo musi być świadczone przed zawarciem każdej konkretnej umowy. Dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE, o których mowa w art. 19 lit. c) niniejszego rozporządzenia, udziela oszczędzającemu w ramach OIPE zindywidualizowanej rekomendacji, wyjaśniając, dlaczego dany OIPE najlepiej spełnia jego wymagania, potrzeby i preferencje. Oszczędzający w ramach OIPE powinien również otrzymywać informacje dotyczące możliwych skutków środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym, wynikających z tej zindywidualizowanej rekomendacji.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku świadczenia doradztwa w odniesieniu do OIPE dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE, o których mowa w art. 19 lit. c) niniejszego rozporządzenia, stosuje się do obowiązujących przepisów krajowych nadających skuteczność przepisom ustanowionym w art. 25 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE oraz do wszystkich bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii przyjętych na mocy art. 25 ust. 8 tej dyrektywy i dotyczących wspomnianych przepisów.

3.  Bez uszczerbku dla obowiązku określonego w poprzednim ustępie dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE, o których mowa w art. 19 lit. c) niniejszego rozporządzenia, stosuje się do obowiązujących przepisów krajowych nadających skuteczność przepisom ustanowionym w art. 25 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE oraz do wszystkich bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii przyjętych na mocy art. 25 ust. 8 tej dyrektywy i dotyczących wspomnianych przepisów.

Uzasadnienie

Under Article 22(2) of Directive (EU) 2016/97 (IDD), Member States have a national option to make the provision of advice mandatory by insurance distributors prior to the conclusion of any insurance contract. Where a PEPP distributor is an insurance intermediary registered under IDD, Article 19(a) of the PEPP Regulation provides that Chapters V and VI of IDD apply: the national option for mandatory advice (covered by Chapter V) will therefore apply. In some Member States, PEPP contracts distributed by insurance intermediaries will therefore always be sold with prior advice. This will not be the case where PEPP contracts are distributed by investment firms authorized under MiFID II or by any other type of financial undertaking allowed as PEPP provider under Article 5(1) of the PEPP Regulation. This is because neither MiFID II nor the proposed PEPP Regulation currently contains a national option to make the provision of advice mandatory prior to the conclusion of a PEPP contract. This will result in PEPP savers being treated differently depending on the legal status of the PEPP distributor with whom they will deal. These amendments solve this issue and ensure a higher standard for the protection of the PEPP saver.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 26

skreśla się

Zawarcie umowy dotyczącej OIPE bez doradztwa

 

1.  Nie naruszając przepisów art. 25 ust. 1, w przypadku zawarcia umowy dotyczącej domyślnego wariantu inwestycyjnego oszczędzający w ramach OIPE może zrezygnować ze swojego prawa do doradztwa.

 

Jeżeli oszczędzający w ramach OIPE rezygnuje ze swojego prawa do doradztwa, dostawcy OIPE lub dystrybutorzy OIPE, o których mowa w art. 19 lit. c) niniejszego rozporządzenia, prowadząc dystrybucję OIPE, zwracają się do oszczędzającego w ramach OIPE lub osoby zainteresowanej oszczędzaniem w ramach OIPE o udzielenie informacji na temat wiedzy i doświadczenia posiadanych przez tę osobę w dziedzinie inwestowania istotnej dla oferowanego OIPE lub OIPE, który mu zaoferowano tak aby umożliwić dostawcy OIPE lub dystrybutorowi OIPE ocenę tego, czy rozpatrywany OIPE jest odpowiedni dla oszczędzającego w ramach OIPE.

 

Jeżeli dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE, o których mowa w art. 19 lit. c) niniejszego rozporządzenia, w oparciu o informacje otrzymane na podstawie akapitu pierwszego uzna, że produkt nie jest odpowiedni dla oszczędzającego w ramach OIPE lub osoby zainteresowanej oszczędzaniem w ramach OIPE, dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE ostrzega o tym fakcie oszczędzającego w ramach OIPE lub osobę zainteresowaną oszczędzaniem w ramach OIPE. Ostrzeżenie to może być przekazane w znormalizowanym formacie.

 

Jeżeli oszczędzający w ramach OIPE lub osoba zainteresowana oszczędzaniem w ramach OIPE nie przekaże informacji, o których mowa w akapicie pierwszym, lub przekaże niewystarczające informacje na temat swojej wiedzy i doświadczenia, dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE ostrzega oszczędzającego w ramach OIPE lub osobę zainteresowaną oszczędzaniem w ramach OIPE, że nie jest w stanie stwierdzić, czy rozpatrywany OIPE jest dla niego odpowiedni. Ostrzeżenie to może być przekazane w znormalizowanym formacie.

 

2.  Nie naruszając przepisów art. 25 ust. 1, jeżeli oszczędzający w ramach OIPE rezygnuje ze swojego prawa do doradztwa w przypadku domyślnego wariantu inwestycyjnego, dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE, o których mowa w art. 19 lit. c) niniejszego rozporządzenia, może prowadzić dystrybucję OIPE bez konieczności uzyskania informacji lub dokonania ustaleń określonych w ust. 1 niniejszego artykułu, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

 

a)  dystrybucja obejmuje umowy dotyczące OIPE z domyślnym wariantem inwestycyjnym, których ryzyko inwestycyjne związane jest tylko z instrumentami finansowymi uznawanymi za niekompleksowe zgodnie z art. 25 ust. 4 lit. a) dyrektywy 2014/65/UE i które to umowy nie mają struktury, która utrudnia oszczędzającemu w ramach OIPE zrozumienie związanego z nimi ryzyka;

 

b)  dystrybucja OIPE jest prowadzona z inicjatywy oszczędzającego w ramach OIPE lub osoby zainteresowanej oszczędzaniem w ramach OIPE;

 

c)  oszczędzający w ramach OIPE lub osoba zainteresowana oszczędzaniem w ramach OIPE został wyraźnie poinformowany, że dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE, prowadząc dystrybucję OIPE, nie jest zobowiązany do oceny odpowiedniości dostarczanego lub oferowanego OIPE lub prowadzonej lub oferowanej dystrybucji OIPE, a oszczędzający w ramach OIPE lub osoba zainteresowana oszczędzaniem w ramach OIPE nie korzysta z odpowiedniej ochrony na mocy stosownych przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Takie ostrzeżenie może być przekazane w znormalizowanym formacie;

 

d)  dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE wywiązuje się z obowiązków spoczywających na nim na mocy przepisów dotyczących konfliktu interesów w odniesieniu do dystrybucji OIPE, mających do niego zastosowanie zgodnie z niniejszym rozdziałem.

 

3.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 62 w celu doprecyzowania, w jaki sposób dostawcy OIPE lub dystrybutorzy OIPE, o których mowa w art. 19 lit. c) niniejszego rozporządzenia, mają przestrzegać zasad określonych w niniejszym artykule przy prowadzeniu dystrybucji OIPE, w tym w odniesieniu do informacji, które muszą uzyskać na potrzeby oceny odpowiedniości OIPE dla ich klientów, oraz kryteriów oceny niezłożonych umów dotyczących OIPE do celów ust. 2 lit. a) ppkt (ii) niniejszego artykułu. Te akty delegowane uwzględniają:

 

a)   charakter usług oferowanych oszczędzającemu w ramach OIPE lub osobie zainteresowanej oszczędzaniem w ramach OIPE lub świadczonych na ich rzecz, z uwzględnieniem rodzaju, przedmiotu, wielkości i częstotliwości transakcji; oraz

 

b)   charakter oferowanych lub rozpatrywanych produktów, w tym różne rodzaje instrumentów finansowych.

 

Uzasadnienie

Ta poprawka ma na celu wyeliminowanie możliwości zrzeczenia się przez oszczędzającego w ramach OIPE prawa do uzyskania doradztwa, które należy zapewnić konsumentom OIPE w każdym przypadku.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawcy OIPE sporządzają zwięzły zindywidualizowany dokument zawierający kluczowe informacje dla każdego oszczędzającego w ramach OIPE, biorąc pod uwagę specyficzny charakter krajowych systemów emerytalnych oraz odpowiednich krajowych przepisów prawa socjalnego, prawa pracy i prawa podatkowego („Informacja o świadczeniach z OIPE”). W tytule dokumentu musi znaleźć się sformułowanie „Informacja o świadczeniach z OIPE”.

1.  Dostawcy OIPE sporządzają zwięzły, czytelny i zrozumiały zindywidualizowany dokument zawierający kluczowe informacje przeznaczony dla każdego oszczędzającego w ramach OIPE oraz do beneficjentów OIPE, jeżeli zostało to uzgodnione z oszczędzającym w ramach OIPE, biorąc pod uwagę specyficzny charakter krajowych systemów emerytalnych oraz odpowiednich krajowych przepisów prawa socjalnego, prawa pracy i prawa podatkowego („Informacja o świadczeniach z OIPE”). W tytule dokumentu musi znaleźć się sformułowanie „Informacja o świadczeniach z OIPE”.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Ponadto przez cały okres obowiązywania umowy oszczędzający w ramach OIPE jest informowany o wszelkich zmianach dotyczących następujących informacji:

3.  Ponadto przez cały okres obowiązywania umowy oszczędzający w ramach OIPE i beneficjenci OIPE są informowani o wszelkich zmianach dotyczących następujących informacji:

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  informacji o sposobach uwzględniania w polityce inwestycyjnej czynników z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego.

d)  informacji o sposobach uwzględniania w polityce inwestycyjnej czynników z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, w tym o roli, jaką one odgrywają w procesie inwestycyjnym, oraz o długoterminowych skutkach i efektach zewnętrznych decyzji inwestycyjnych.

Uzasadnienie

Oszczędzających w ramach OIPE należy informować o efektach zewnętrznych podejmowanych przez nich decyzji inwestycyjnych dla społeczeństwa.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  „Informacja o świadczeniach z OIPE” zawiera co najmniej następujące kluczowe informacje dla oszczędzających w ramach OIPE:

1.  „Informacja o świadczeniach z OIPE” jest przekazywana nieodpłatnie, raz do roku i zawiera co najmniej następujące kluczowe informacje przeznaczone dla oszczędzających w ramach OIPE i dla beneficjentów OIPE, jeżeli zostało to uzgodnione z oszczędzającym w ramach OIPE:

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  dane osobowe oszczędzającego w ramach OIPE, nazwa dostawcy OIPE, informacje na temat prognoz dotyczących świadczeń emerytalnych, informacje o nabytych uprawnieniach lub zgromadzonym kapitale, informacje o składkach wpłaconych przez oszczędzającego w ramach OIPE lub dowolną stronę trzecią oraz informacje o poziomie finansowania programu OIPE, przy czym do wszystkich tych informacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 39 ust. 1 lit. a), b), d), e), f) i h) dyrektywy (UE) 2016/2341, w których to przepisach do celów niniejszego rozporządzenia „uczestnik” oznacza oszczędzającego w ramach OIPE, „IORP” oznacza dostawcę OIPE, „program emerytalny” oznacza program OIPE oraz „instytucja finansująca” oznacza dowolną stronę trzecią;

a)  dane osobowe oszczędzającego w ramach OIPE, nazwa i dane kontaktowe dostawcy OIPE, wskazanie programu oszczędzającego w ramach OIPE, informacje na temat prognoz dotyczących świadczeń emerytalnych, informacje o nabytych uprawnieniach lub zgromadzonym kapitale, informacje o składkach wpłaconych przez oszczędzającego w ramach OIPE lub dowolną stronę trzecią oraz informacje o poziomie finansowania programu OIPE, przy czym do wszystkich tych informacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 39 ust. 1 lit. a), b), d), e), f) i h) dyrektywy (UE) 2016/2341, w których to przepisach do celów niniejszego rozporządzenia „uczestnik” oznacza oszczędzającego w ramach OIPE, „IORP” oznacza dostawcę OIPE, „program emerytalny” oznacza program OIPE, a „instytucja finansująca” oznacza dowolną stronę trzecią;

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  streszczenie zasad polityki inwestycyjnej dostawcy OIPE, które są szerzej opisane w informacji uzupełniającej zgodnie z art. 29 lit. c) niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

W „Informacji o świadczeniach z OIPE” trzeba podać najważniejsze informacje na temat polityki inwestycyjnej dostawcy OIPE, natomiast dalsze szczegółowe informacje należy zawrzeć w informacji uzupełniającej, o której mowa w art. 29.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb)  informacje o prognozach dotyczących świadczeń emerytalnych w oparciu o wiek emerytalny określony w lit. b) oraz zastrzeżenie, że prognozy te mogą różnić się od końcowej wartości otrzymywanych świadczeń; prognozy dotyczące świadczeń emerytalnych muszą być oparte na scenariuszach ekonomicznych, w tym na scenariuszu najbardziej optymistycznym oraz na scenariuszu pesymistycznym, z uwzględnieniem specyficznego charakteru programu OIPE;

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera e c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ec)  informacje o nabytych uprawnieniach emerytalnych lub o zgromadzonym kapitale emerytalnym, z uwzględnieniem specyficznego charakteru programu OIPE;

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera e d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ed)  informacje o tym, co się stanie w razie śmierci oszczędzającego w ramach OIPE lub beneficjenta OIPE;

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacje przekazywane oszczędzającym w ramach OIPE w okresie przed przejściem na emeryturę oraz beneficjentom OIPE w fazie dekumulacji

Informacje przekazywane oszczędzającym w ramach OIPE i beneficjentom OIPE w okresie przed przejściem na emeryturę oraz beneficjentom OIPE w fazie dekumulacji

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Oszczędzający w ramach OIPE otrzymują w okresie przed przejściem na emeryturę informacje określone w art. 42 dyrektywy (UE) 2016/2341.

1.  Oszczędzający w ramach OIPE i beneficjenci OIPE na wniosek oszczędzającego w ramach OIPE lub na mocy orzeczenia sądowego otrzymują w okresie przed przejściem na emeryturę informacje określone w art. 42 dyrektywy (UE) 2016/2341. Informacje te muszą być dostarczone najpóźniej rok przed osiągnięciem wieku emerytalnego i obejmować informacje o zbliżającym się rozpoczęciu fazy dekumulacji oraz o możliwych formach wypłat.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  oceny systemu zarządzania stosowanego przez dostawców OIPE, prowadzonej przez nich działalności, zasad wyceny stosowanych do celów określenia wypłacalności, ryzyka związanego z działalnością i systemów zarządzania ryzykiem, a także ich struktury kapitałowej, potrzeb kapitałowych i zarządzania kapitałem;

a)  oceny systemu zarządzania stosowanego przez dostawców OIPE, prowadzonej przez nich działalności, zasad wyceny stosowanych do celów określenia wypłacalności, ryzyka związanego z działalnością i systemów zarządzania ryzykiem, w tym uwzględnienia ryzyka związanego z czynnikami z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, a także ich struktury kapitałowej, potrzeb kapitałowych i zarządzania kapitałem;

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  uzyskania od dostawców OIPE wszelkich informacji o czynnikach z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego zgodnie z art. 31a;

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  w myśl zasady „ostrożnego inwestora” dostawcy OIPE uwzględniają potencjalne długoterminowe skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego;

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  inwestowanie w instrumenty pochodne jest możliwe w zakresie, w jakim takie instrumenty przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka inwestycji lub ułatwienia efektywnego zarządzania portfelem. Instrumenty te wycenia się na zasadzie ostrożnościowej, z uwzględnieniem aktywów bazowych, i uwzględnia się w wycenie aktywów dostawcy OIPE. Dostawcy OIPE unikają również nadmiernej ekspozycji na ryzyko w stosunku do jednego kontrahenta oraz w stosunku do innych transakcji na instrumentach pochodnych;

skreśla się

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  aktywa nie mogą być inwestowane w jurysdykcjach wysokiego ryzyka i jurysdykcjach niechętnych współpracy wskazanych przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy;

f)  zakazuje się inwestycji w jurysdykcjach wysokiego ryzyka i jurysdykcjach niechętnych współpracy wskazanych przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy;

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawcy OIPE oferują oszczędzającym w ramach OIPE maksymalnie pięć wariantów inwestycyjnych.

1.  Dostawcy OIPE oferują oszczędzającym w ramach OIPE co najmniej wariant domyślny OIPE i/lub kilka wariantów inwestycyjnych.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Oszczędzający w ramach OIPE dokonuje przy zawieraniu umowy dotyczącej OIPE wyboru wariantu inwestycyjnego.

Oszczędzający w ramach OIPE dokonuje przy zawieraniu umowy dotyczącej OIPE wyboru jednego z kilku wariantów inwestycyjnych.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Oszczędzającemu w ramach OIPE przysługuje prawo do zmiany wariantu inwestycyjnego raz na pięć lat w fazie akumulacji.

1.  Warunki zmiany wariantu inwestycyjnego muszą być podane w umowie dotyczącej OIPE. W każdym wypadku oszczędzającemu w ramach OIPE przysługuje prawo do zmiany wariantu inwestycyjnego raz na pięć lat w fazie akumulacji.

Uzasadnienie

Oszczędzający w ramach OIPE powinni mieć możliwość zmiany wariantu inwestycyjnego raz na pięć lat lub nawet częściej, jeśli umowa dotycząca OIPE tak przewiduje.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 37

Artykuł 37

Domyślny wariant inwestycyjny

Domyślny wariant inwestycyjny

1.  Domyślny wariant inwestycyjny gwarantuje oszczędzającemu w ramach OIPE ochronę kapitału dzięki zastosowaniu techniki ograniczania ryzyka, której wynikiem jest bezpieczna strategia inwestycyjna.

1.  Dostawca OIPE gwarantuje oszczędzającemu w ramach OIPE w wariancie domyślnym, że kapitał zgromadzony do czasu rozpoczęcia fazy wypłaty będzie co najmniej równy kwocie wpłaconych składek, włącznie ze wszystkimi kosztami i opłatami oraz kompensacją inflacji zgodnie ze stosownym wskaźnikiem, nieprzekraczającym jednak średniej rocznej stopy inflacji na poziomie 4 %. Domyślny wariant inwestycyjny musi być produktem prostym i bezpiecznym, który można łatwo zrozumieć i nabyć, w tym z wykorzystaniem kanałów cyfrowych, w każdym państwie członkowskim.

2.  Ochrona kapitału umożliwia oszczędzającemu w ramach OIPE odzyskanie zainwestowanego kapitału.

2.  Ochrona kapitału stanowi gwarancję kapitału umożliwiającą oszczędzającemu w ramach OIPE odzyskanie zainwestowanego kapitału włącznie z opłatami, kosztami oraz kompensacją inflacji.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli dostawcy OIPE oferują alternatywne warianty inwestycyjne, co najmniej jeden z nich musi umożliwiać oszczędzającemu w ramach OIPE dokonywanie inwestycji w sposób oszczędny pod względem kosztów.

1.  Jeżeli dostawcy OIPE oferują alternatywne warianty inwestycyjne, wszyscy muszą oferować oszczędzającemu w ramach OIPE wariant domyślny.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dostawcy OIPE mogą oferować OIPE zapewniające możliwość ochrony przed biometrycznymi rodzajami ryzyka. Do celów niniejszego rozporządzenia „biometryczne rodzaje ryzyka” oznaczają rodzaje ryzyka związane z długowiecznością, niepełnosprawnością i śmiercią.

Dostawcy OIPE muszą uwzględniać gwarancję zainwestowanego kapitału na wypadek śmierci lub trwałej niepełnosprawności oszczędzającego w ramach OIPE w fazie akumulacji.

Uzasadnienie

Definicja pojęcia została przeniesiona do art. 2.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Usługa zmiany dostawcy może być świadczona przez dostawców OIPE mających siedzibę w tym samym państwie członkowskim (zmiana krajowa) lub w różnych państwach członkowskich (zmiana transgraniczna).

Warunki zmiany dostawcy OIPE podaje się w umowie dotyczącej OIPE. W każdym wypadku oszczędzającemu w ramach OIPE przysługuje prawo do zmiany dostawcy OIPE raz na pięć lat w fazie akumulacji w ramach OIPE.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, przyszły dostawca OIPE zwraca się do dotychczasowego dostawcy OIPE o dokonanie następujących czynności, o ile są one objęte upoważnieniem oszczędzającego w ramach OIPE:

3.  W ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania wniosku oszczędzającego w ramach OIPE, o którym mowa w ust. 2, przyszły dostawca OIPE zwraca się do dotychczasowego dostawcy OIPE o dokonanie następujących czynności, o ile są one ujęte we wniosku oszczędzającego w ramach OIPE:

a)  przekazanie przyszłemu dostawcy OIPE oraz jeżeli oszczędzający w ramach OIPE wyraźnie tego zażądał w upoważnieniu oszczędzającemu w ramach OIPE wykazu istniejących aktywów, które mają zostać przeniesione;

a)  przekazanie przyszłemu dostawcy OIPE – jak również oszczędzającemu w ramach OIPE, jeżeli wyraźnie tego zażądał – wykazu istniejących kwot, które mają zostać przeniesione;

b)   przeniesienie pozostałego dodatniego salda na konto OIPE otwarte lub prowadzone u przyszłego dostawcy OIPE w dniu określonym przez oszczędzającego w ramach OIPE; oraz

b)  przeniesienie pozostałego dodatniego salda na konto OIPE prowadzone u przyszłego dostawcy OIPE w dniu określonym przez oszczędzającego w ramach OIPE; oraz

c)   zamknięcie konta OIPE prowadzonego u dotychczasowego dostawcy OIPE w dniu określonym przez oszczędzającego w ramach OIPE.

c)  zamknięcie konta OIPE prowadzonego u dotychczasowego dostawcy OIPE w dniu określonym przez oszczędzającego w ramach OIPE.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Łączne opłaty i prowizje pobierane przez dotychczasowego dostawcę OIPE od oszczędzającego w ramach OIPE za zamknięcie posiadanego u niego konta OIPE są ograniczone do maksymalnie 1,5 % dodatniego salda, które ma zostać przeniesione do przyszłego dostawcy OIPE.

3.  Łączne opłaty i prowizje pobierane przez dotychczasowego dostawcę OIPE od oszczędzającego w ramach OIPE za zamknięcie posiadanego u niego konta OIPE są ograniczone do maksymalnie 0,5 % dodatniego salda, które ma zostać przeniesione do przyszłego dostawcy OIPE. Komisja zbada, czy odstąpienie od opłaty za zmianę dostawcy stanowi zachętę do promowania produktu OIPE.

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Ewentualne opłaty i prowizje pobierane przez dotychczasowego lub przyszłego dostawcę OIPE od oszczędzającego w ramach OIPE za dowolną usługę świadczoną zgodnie z art. 46, inną niż usługi, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu, muszą mieć rozsądną wysokość i być zgodne z faktycznymi kosztami ponoszonymi przez danego dostawcę OIPE.

4.  Usługi świadczone przez przyszłego dostawcę OIPE w związku ze zmianą dostawcy są nieodpłatne.

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dostawcy OIPE udostępniają oszczędzającym w ramach OIPE następujące informacje na temat usługi zmiany dostawcy:

Przyszli dostawcy OIPE udostępniają oszczędzającym w ramach OIPE następujące informacje na temat usługi zmiany dostawcy:

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Warunki te mogą obejmować w szczególności wiek emerytalny, obowiązkowe powiązanie między osiągnięciem wieku emerytalnego i początkiem fazy dekumulacji, minimalny okres uczestnictwa w programie OIPE, maksymalny okres na przystąpienie do programu OIPE przed osiągnięciem wieku emerytalnego, jak również warunki wyjścia z inwestycji w przypadku szczególnych trudności.

2.  Warunki te obejmują w szczególności wiek emerytalny, obowiązkowe powiązanie między osiągnięciem wieku emerytalnego i początkiem fazy dekumulacji, minimalny okres uczestnictwa w programie OIPE, maksymalny okres na przystąpienie do programu OIPE przed osiągnięciem wieku emerytalnego, jak również warunki wyjścia z inwestycji w przypadku szczególnych trudności.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawcy OIPE mogą udostępnić oszczędzającym w ramach OIPE jedną lub większą liczbę z następujących form wypłat:

1.  Dostawcy OIPE udostępniają oszczędzającym w ramach OIPE jedną lub większą liczbę z następujących form wypłat:

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Formę wypłat w fazie dekumulacji oszczędzający w ramach OIPE określa w momencie zawarcia umowy dotyczącej OIPE, a następnie w fazie akumulacji może w stosownych przypadkach dokonać jej zmiany raz na pięć lat.

2.  Formę wypłat w fazie dekumulacji oszczędzający w ramach OIPE wybiera w momencie zawarcia umowy dotyczącej OIPE, a następnie w fazie akumulacji może dokonać jej zmiany raz na pięć lat oraz w ostatnim roku fazy akumulacji. Możliwość dokonania zmiany powinna być nieodpłatna.

Uzasadnienie

W ostatnim roku fazy akumulacji konsument powinien mieć możliwość zmiany decyzji co do fazy dekumulacji.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W przypadku gdy państwa członkowskie nie wprowadziły obowiązkowego powiązania między osiągnięciem wieku emerytalnego a rozpoczęciem fazy dekumulacji, dostawcy OIPE oferują oszczędzającym w ramach OIPE możliwość odroczenia rozpoczęcia fazy dekumulacji do danego dnia po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Uzasadnienie

Klienci powinni mieć możliwość korzystania z OIPE w późniejszym czasie w trakcie emerytury.

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  W ramach domyślnego wariantu inwestycyjnego minimum 25 % wypłat odbywa się obowiązkowo w ratach.

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c.  Jeżeli w momencie rozpoczęcia fazy dekumulacji łączna wartość aktywów zgromadzonych na koncie OIPE nie przekracza kwoty, którą każde państwo członkowskie określa i aktualizuje każdego roku, oszczędzającemu w ramach OIPE przysługuje prawo do zamknięcia konta OIPE i otrzymania wypłaty jednorazowej.

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno umożliwiać likwidację niewielkich OIPE w drodze wypłaty jednorazowej w chwili przejścia na emeryturę.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Właściwy organ właściwy dla dostawcy OIPE na bieżąco nadzoruje przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia. Organ ten jest również odpowiedzialny za nadzorowanie wypełniania obowiązków określonych w regulaminie lub dokumentach założycielskich dostawcy OIPE, a także za nadzorowanie tego, czy mechanizmy i organizacja dostawcy OIPE są adekwatne do czynności, które należy wykonywać w związku z oferowaniem OIPE.

1.  Właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia dostawcy OIPE na bieżąco nadzoruje przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia. Organ ten jest również odpowiedzialny za nadzorowanie wypełniania obowiązków określonych w regulaminie lub dokumentach założycielskich dostawcy OIPE, a także za nadzorowanie tego, czy mechanizmy i organizacja dostawcy OIPE są adekwatne do czynności, które należy wykonywać w związku z oferowaniem OIPE.

 

W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego dostawca OIPE i dystrybutor OIPE, o których mowa w rozdziale IV niniejszego rozporządzenia, podlegają na bieżąco nadzorowi ze strony właściwego organu państwa członkowskiego przyjmującego dostawcę OIPE i dystrybutora OIPE.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zagwarantowanie pewności prawa co do tego, który organ krajowy jest odpowiedzialny za bieżący nadzór nad dostawcami i dystrybutorami OIPE w sytuacjach transgranicznych, w szczególności w odniesieniu do przepisów dotyczących dystrybucji i wymogów informacyjnych określonych w rozdziale IV rozporządzenia.

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Z upływem pięciu lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje oceny jego funkcjonowania oraz, po skonsultowaniu się z EIOPA, przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie zawierające główne ustalenia dokonane w trakcie tej oceny.

Co pięć lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje oceny jego funkcjonowania oraz, po skonsultowaniu się z EIOPA, przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie zawierające główne ustalenia dokonane w trakcie tej oceny. Sporządzając sprawozdanie, Komisja zasięga również opinii właściwych organów krajowych.

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Po upływie pięciu lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokona oceny jego funkcjonowania oraz, po skonsultowaniu się z EIOPA, przedłoży Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie zawierające główne ustalenia dokonane w trakcie tej oceny.

 

W tejże ocenie uwzględnia się w szczególności wartość dodaną OIPE pod względem likwidacji luki emerytalnej oraz wartość dodaną z perspektywy inwestycji długoterminowych. Ocena ta powinna przede wszystkim dostarczyć danych umożliwiających sprawdzenie, czy utworzenie rynku OIPE skutecznie przyczyniło się do zwiększenia liczby europejskich obywateli mających dostęp do odpowiedniej emerytury.

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – akapit 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja stworzy z udziałem odpowiednich zainteresowanych stron panel, którego zadaniem będzie monitorowanie na bieżąco tworzenia i funkcjonowania OIPE. W skład panelu wejdą co najmniej EIOPA, krajowe organy nadzoru, przedstawiciele branży i konsumentów oraz niezależni eksperci, w tym co najmniej jeden ekspert specjalizujący się w czynnikach z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego. Funkcje sekretariatu panelu będzie pełnić EIOPA.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE)

Odsyłacze

COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

11.9.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

11.9.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Heinz K. Becker

3.10.2017

Rozpatrzenie w komisji

25.4.2018

19.6.2018

 

 

Data przyjęcia

28.6.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

4

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Siôn Simon, Marita Ulvskog

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, Georges Bach, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Edouard Martin, Ivari Padar, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

35

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke

4

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

2

0

EFDD

Laura Agea, Tiziana Beghin

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (6.7.2018)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Birgit Collin-Langen

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę Komisji na rzecz ogólnoeuropejskiego produktu emerytalnego i motywację do zachęcania obywateli Europy, by poczynili przygotowania w kierunku emerytur indywidualnych. W obliczu przemian demograficznych w interesie ogólnym leży przeciwdziałanie ich skutkom dla polityki emerytalnej w poszczególnych państwach członkowskich i odpowiednio wczesne wdrożenie indywidualnych środków oszczędnościowych. Odnosi się to przede wszystkim do młodego pokolenia i osób o mniejszych dochodach.

Obecnie nie istnieje wewnętrzny rynek emerytur indywidualnych. W niektórych państwach członkowskich prawie nie oferuje się obecnie indywidualnych produktów emerytalnych lub nie oferuje się ich wcale, a już istniejące rynki wykazują wysoki stopień fragmentacji wzdłuż granic krajowych. Nie istnieje możliwość przeniesienia produktu do innego państwa członkowskiego ani zawarcia w innym państwie członkowskim transgranicznej umowy dotyczącej produktu emerytalnego i uzyskania przy tym korzyści podatkowych. Tej sytuacji mógłby zaradzić znormalizowany ogólnoeuropejski produkt. Wniosek dotyczący rozporządzenia przewiduje podjęcie odpowiednich środków służących usunięciu istniejących przeszkód przy zawieraniu transgranicznych umów dotyczących produktów emerytalnych i przenoszeniu tych produktów. Wniosek jest proporcjonalny, ponieważ chociaż rynki emerytur indywidualnych podlegają przepisom krajowym, przeszkody dla możliwości przenoszenia produktu do innego państwa członkowskiego nie mogą zostać usunięte przez samo państwo członkowskie.

Celem wniosku jest stworzenie dobrowolnego, prostego, bezpiecznego, przejrzystego, korzystnego dla konsumenta i przystępnego produktu emerytalnego.

Tylko wtedy, gdy zapewnione będą te cechy, pomysł dotyczący możliwego do przenoszenia ogólnoeuropejskiego produktu emerytalnego odniesie sukces.

W przypadku OIPE chodzi o produkt z zakresu zabezpieczenia emerytalnego. Aspekt ten może zostać zrealizowany tylko wtedy, gdy zabezpieczenie jest zapewnione w formie wypłaty w ratach wypłacanej regularnie do śmierci w fazie dekumulacji.

Koniecznym warunkiem sukcesu OIPE jest wsparcie ze strony państw członkowskich. A to dlatego, że tylko one mogą przewidzieć w odniesieniu do OIPE te same bodźce i ulgi podatkowe, które dotyczą porównywalnych produktów krajowych.

Aby zagwarantować wysoki poziom ochrony konsumentów, proponowane są różne zmiany i konkretyzacje:

Wymogi dotyczące informowania: Proponuje się uregulowanie przepisów dotyczących marketingu i informacji przekazywanych przed zawarciem umowy (OIPE KID) bezpośrednio w rozporządzeniu oraz skreślenie odniesienia do rozporządzenia (UE) nr 1286/2014 (rozporządzenie w sprawie PRIIP). Dzięki temu uzyskamy większą jasność i pewność prawa.

Możliwość przenoszenia: Sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem ambitny cel, jakim jest udostępnienie OIPE we wszystkich państwach członkowskich. Ramy czasowe wydają się jednak zbyt wąskie, dlatego okres prowadzenia subkont powinien zostać wydłużony do 5 lat. Poza tym wprowadza się partnerstwa w sprawie subkont, które pomogą dostawcom OIPE oferować OIPE we wszystkich państwach członkowskich.

Warianty inwestycyjne: Sprawozdawczyni opowiada się za prostym, bezpiecznym, przejrzystym, korzystnym dla konsumenta i przystępnym produktem emerytalnym. W przypadku wariantu domyślnego powinna istnieć możliwość zawarcia umowy bez uzyskiwania doradztwa. Wielu konsumentów nie ma wystarczającej wiedzy do podjęcia tak dalekosiężnej decyzji finansowej. Aby decyzja konsumenta zawsze jednak opierała się na rzetelnych informacjach, na taki wypadek wprowadza się schemat podejmowania decyzji. Opracowywany przez EIOPA schemat podejmowania decyzji nie ma stanowić rekomendacji. Przy jego pomocy dokonywane ma być sprawdzenie tego, czy zawarcie umowy dotyczącej OIPE stanowi generalnie właściwą decyzję w odniesieniu do emerytury klienta OIPE. Ponadto przedstawione powinny zostać różne rodzaje wariantu domyślnego, aby klient zdawał sobie sprawę z różnic i mógł podjąć decyzję opartą na rzetelnych informacjach.

Przy tworzeniu wariantu inwestycyjnego należy zagwarantować oszczędzającemu, że na początku fazy dekumulacji zgromadzony przez niego kapitał będzie odpowiadał przynajmniej wpłaconym przez niego składkom łącznie ze wszystkimi kosztami i opłatami.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Emerytury stanowią zasadniczą część dochodów uzyskiwanych przez emerytów, a w przypadku wielu osób adekwatne świadczenia emerytalne mają wpływ na to, czy osoby te w podeszłym wieku żyją komfortowo, czy też w ubóstwie. Jest to warunek korzystania z praw podstawowych ustanowionych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym w jej art. 25 dotyczącym praw osób w podeszłym wieku, stanowiącym, że: „Unia uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym”; a także z praw zagwarantowanych w zaleceniu Komitetu Ministrów Rady Europy do państw członkowskich w sprawie propagowania praw człowieka w odniesieniu do osób starszych1a.

 

_________________

 

1a Zalecenie CM/Rec(2014)2 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie propagowania praw osób starszych.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b)  Znaczna część emerytur jest wypłacana w ramach systemów publicznych, dlatego istnieje bezpośredni związek między krajowymi systemami emerytalnymi a stabilnością finansów publicznych. Niezależnie od faktu, że zgodnie z traktatami organizacja systemów emerytalnych podlega wyłącznym kompetencjom krajowym, adekwatność dochodu i stabilność finansowa krajowych systemów emerytalnych ma kluczowe znaczenie dla stabilności Unii jako całości. Przekierowanie większej części oszczędności Europejczyków z gotówki i depozytów bankowych do długoterminowych produktów inwestycyjnych, takich jak dobrowolne systemy emerytalne, byłoby korzystne zarówno dla poszczególnych osób (przynosząc im wyższe dochody i bardziej adekwatne emerytury), jak i ogólnie dla gospodarki.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1c)  Unia boryka się z wieloma wyzwaniami, w tym natury demograficznej, ponieważ Europa jest starzejącym się kontynentem. Ponadto wzorce rozwoju kariery zawodowej, rynek pracy i modele podziału bogactwa przechodzą głębokie przemiany, także na skutek rewolucji cyfrowej. Jednocześnie coraz wyraźniej widać, że krajowe systemy zabezpieczenia nie są dostosowane do zglobalizowanej gospodarki opartej na wiedzy, która charakteryzuje się otwartymi granicami, mobilnością i migracją pracowników. Zbyt wiele osób nie jest w ogóle bądź w wystarczającym stopniu włączonych do tradycyjnych krajowych systemów emerytalnych; wśród nich można wymienić kobiety, młodych ludzi, migrantów, pracowników o niskich umiejętnościach, osoby samozatrudnione, pracowników zatrudnionych na podstawie nietypowych umów o pracę.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1d)  Oczekuje się jednak, że udział w stopie zastąpienia emerytur publicznych z pierwszego filaru wypłacanych w ramach systemu repartycyjnego będzie malał. Częściowo można byłoby to zrównoważyć uprawnieniami emerytalnymi nabywanymi w ramach systemów drugiego filaru. Jednak to odpowiednio rozwinięty trzeci filar musi w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia adekwatności i stabilności istniejących krajowych systemów emerytalnych. Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE) musi zatem dopełniać i wzmacniać rynek indywidualnych produktów emerytalnych w całej Unii.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Pogłębienie rynku wewnętrznego produktów emerytalnych przez usunięcie barier transgranicznych zwiększyłoby konkurencję, umożliwiając konsumentom czerpanie korzyści z lepszej jakości produktów i niższych cen, podczas gdy producenci mogliby czerpać korzyści z efektu skali. Wówczas nawet te państwa członkowskie, w których trendy demograficzne są korzystne i których systemy emerytalne są dobrze finansowane, odniosłyby korzyści z bardziej skutecznego rynku wewnętrznego indywidualnych produktów emerytalnych.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b)  Celem wniosku dotyczącego rozporządzenia jest stworzenie możliwie prostego, bezpiecznego, przystępnego, przejrzystego, korzystnego dla konsumenta i możliwego do przenoszenia w całej UE produktu emerytalnego z myślą o uzupełnieniu systemów istniejących w państwach członkowskich.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Obecnie funkcjonowanie wewnętrznego rynku emerytur indywidualnych utrudnia wysoki stopień fragmentacji rynków wzdłuż granic krajowych oraz ograniczone możliwości przenoszenia indywidualnych produktów emerytalnych. Taka sytuacja może utrudniać obywatelom korzystanie z ich podstawowych swobód. Na przykład może uniemożliwiać im podjęcie zatrudnienia lub przejście na emeryturę w innym państwie członkowskim. Ponadto pragnąc skorzystać ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług, dostawcy tych produktów napotykają trudności, których źródłem jest brak normalizacji istniejących indywidualnych produktów emerytalnych.

(3)  Obecnie wewnętrzny rynek emerytur indywidualnych nie funkcjonuje sprawnie. W niektórych państwach członkowskich nie istnieje nawet jeszcze rynek produktów emerytalnych. W innych państwach członkowskich dostępne są oferty prywatnych produktów emerytalnych, rynki wykazują jednak wysoki stopień fragmentacji wzdłuż granic krajowych. W konsekwencji istnieją jedynie ograniczone możliwości przenoszenia indywidualnych produktów emerytalnych. Taka sytuacja może utrudniać obywatelom korzystanie z podstawowych swobód. Na przykład może uniemożliwiać im podjęcie zatrudnienia lub przejście na emeryturę w innym państwie członkowskim. Ponadto pragnąc skorzystać ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług, dostawcy tych produktów napotykają trudności, których źródłem jest brak normalizacji istniejących indywidualnych produktów emerytalnych.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W swoim planie działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych z września 2015 r.28 Komisja zapowiedziała, że „oceni możliwość stworzenia dzięki ramom polityki prężnego europejskiego rynku prostych, efektywnych i konkurencyjnych emerytur indywidualnych i określi, czy konieczne jest wsparcie tego rynku przy pomocy prawodawstwa UE”.

skreśla się

__________________

 

28 Plan działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych, Komisja Europejska, 30 września 2015 r. (COM(2015) 468 final).

 

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  W swoich konkluzjach z dnia 28 czerwca 2016 r.30 Rada Europejska wezwała do dokonywania „szybkich i zdecydowanych postępów, aby zapewnić przedsiębiorstwom łatwiejszy dostęp do finansowania i wspierać inwestycje w gospodarkę realną poprzez postępy w realizacji agendy unii rynków kapitałowych”.

skreśla się

__________________

 

30 Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 28 czerwca 2016 r., EUCO 26/16, pkt 11.

 

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W swoim komunikacie z dnia 14 września 2016 r. pt. „Unia rynków kapitałowych – przyspieszenie reformy”31 Komisja zapowiedziała, że „rozważy propozycje prostego, skutecznego i konkurencyjnego unijnego produktu z zakresu indywidualnego zabezpieczenia emerytalnego […]. Jednym z rozważanych wariantów jest ewentualny wniosek legislacyjny, który mógłby zostać przedstawiony w 2017 r.”.

skreśla się

__________________

 

31 COM(2016) 601 final, s. 4.

 

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W swoim komunikacie pt. „Śródokresowy przegląd planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych”32 Komisja zapowiedziała, że przedstawi „wniosek ustawodawczy dotyczący ogólnoeuropejskiego produktu z zakresu indywidualnego zabezpieczenia emerytalnego – do końca czerwca 2017 r. Wniosek ten położy podwaliny pod bezpieczniejszy, bardziej opłacalny i przejrzystszy rynek przystępnych i dobrowolnych prywatnych emerytalnych programów oszczędnościowych, którymi będzie można zarządzać na skalę ogólnoeuropejską. Pomoże on zaspokoić wymagania osób pragnących zwiększyć poziom swoich oszczędności emerytalnych adekwatnie do potrzeb, sprostać wyzwaniu demograficznemu, uzupełnić ofertę istniejących produktów i programów emerytalnych oraz zwiększyć opłacalność indywidualnego oszczędzania na emeryturę poprzez zaproponowanie atrakcyjnych możliwości inwestowania długoterminowego w ramach emerytur prywatnych”.

skreśla się

__________________

 

32 COM(2017) 292 final, s. 6.

 

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Rozwój OIPE, który wzbogaci asortyment indywidualnych produktów emerytalnych, przyczyni się do poszerzenia oferty produktów pozwalających gromadzić oszczędności na emeryturę oraz do ustanowienia unijnego rynku dla dostawców OIPE. Zapewni on gospodarstwom domowym bardziej atrakcyjne możliwości oszczędzania z myślą o emeryturze.

(10)  Rozwój OIPE, który wzbogaci asortyment indywidualnych produktów emerytalnych, przyczyni się do poszerzenia oferty produktów pozwalających gromadzić oszczędności na emeryturę oraz do ustanowienia unijnego rynku dla dostawców OIPE. Zapewni on gospodarstwom domowym dodatkowe możliwości oszczędzania z myślą o emeryturze.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Niepewne warunki zatrudnienia i zmiany prawne powodują ciągły spadek poziomu emerytur. Z tego powodu szczególnie ważne jest, aby przede wszystkim młode pokolenie i osoby o mniejszych dochodach otrzymały możliwość zabezpieczenia swojego standardu życia na starość. OIPE musi być zatem atrakcyjny i przystępny zwłaszcza dla tych osób.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10b)  Edukacja finansowa może przyczynić się do poprawy zrozumienia i świadomości przy dokonywaniu przez gospodarstwa domowe wyborów dotyczących oszczędzania, jeśli chodzi o dobrowolne indywidualne systemy emerytalne. Oszczędzający zyskają także możliwość pełnego zrozumienia ryzyka związanego z ogólnoeuropejskim produktem oraz sposobu jego działania.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Ramy legislacyjne dotyczące OIPE położą fundamenty pod skuteczny rynek przystępnych i dobrowolnych inwestycji emerytalnych, którymi zarządzać będzie można w skali ogólnoeuropejskiej. Uzupełniając istniejące produkty i programy emerytalne, OIPE pozwoli zaspokoić potrzeby osób pragnących zwiększyć adekwatność swoich oszczędności emerytalnych, a także pomoże sprostać wyzwaniu demograficznemu oraz zapewnić nowe bogate źródło kapitału prywatnego na potrzeby inwestycji długoterminowych. Wspomniane ramy nie zastąpią jednak ani nie zharmonizują istniejących krajowych systemów emerytur indywidualnych.

(11)  Ramy legislacyjne dotyczące OIPE położą fundamenty pod skuteczny rynek przystępnych i dobrowolnych inwestycji emerytalnych, którymi zarządzać będzie można w skali ogólnoeuropejskiej. Uzupełniając istniejące ustawowe i pracownicze programy i produkty emerytalne, OIPE pozwoli zaspokoić potrzeby osób pragnących zwiększyć adekwatność swoich oszczędności emerytalnych, a także pomoże sprostać wyzwaniu demograficznemu oraz zapewnić nowe bogate źródło kapitału prywatnego na potrzeby inwestycji długoterminowych. Wspomniane ramy nie zastąpią jednak ani nie zharmonizują istniejących krajowych systemów emerytur indywidualnych, jak również nie będą mieć wpływu na istniejące ustawowe i pracownicze programy i produkty emerytalne. OIPE nie będzie bezpośrednio ani pośrednio powiązany z wykonywanym zawodem ani statusem zatrudnienia osoby oszczędzającej.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Wspomniane ramy legislacyjne nie mogą zmniejszyć odpowiedzialności państw członkowskich za wypełnianie ich obowiązków dotyczących zapewnienia wystarczająco wysokich emerytur państwowych.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  W rozporządzeniu zharmonizowano szereg podstawowych cech OIPE, które odnoszą się do kluczowych elementów takich jak: dystrybucja, polityka inwestycyjna, zmiana dostawcy czy też transgraniczne oferowanie produktu i możliwość jego transgranicznego przenoszenia. Harmonizacja tych podstawowych cech pozwoli zrównać warunki działania z korzyścią dla ogółu dostawców indywidualnych produktów emerytalnych oraz pomoże zdynamizować proces tworzenia unii rynków kapitałowych i integrację wewnętrznego rynku emerytur indywidualnych. Doprowadzi to do utworzenia w dużej mierze znormalizowanego ogólnoeuropejskiego produktu, dostępnego we wszystkich państwach członkowskich, który pozwoli konsumentom wykorzystać w pełni dobrodziejstwa rynku wewnętrznego, umożliwiając im przenoszenie uprawnień emerytalnych za granicę i oferując szerszy wybór różnego rodzaju dostawców, w tym dostawców zagranicznych. W wyniku zniesienia części barier dla transgranicznego świadczenia usług w zakresie zabezpieczenia emerytalnego ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny przyczyni się do wzrostu konkurencji między dostawcami w skali ogólnoeuropejskiej oraz wygeneruje korzyści skali z pożytkiem dla oszczędzających.

(12)  W rozporządzeniu zharmonizowano szereg podstawowych cech OIPE, które odnoszą się do kluczowych elementów takich jak: dystrybucja, umowy, polityka inwestycyjna, zmiana dostawcy czy też transgraniczne oferowanie produktu i możliwość jego transgranicznego przenoszenia. Harmonizacja tych podstawowych cech pozwoli zrównać warunki działania z korzyścią dla ogółu dostawców indywidualnych produktów emerytalnych oraz pomoże zdynamizować proces tworzenia unii rynków kapitałowych i integrację wewnętrznego rynku emerytur indywidualnych. Doprowadzi to do utworzenia w dużej mierze znormalizowanego ogólnoeuropejskiego produktu, dostępnego we wszystkich państwach członkowskich, który pozwoli konsumentom wykorzystać w pełni dobrodziejstwa rynku wewnętrznego, umożliwiając im przenoszenie uprawnień emerytalnych za granicę i oferując szerszy wybór różnego rodzaju dostawców, w tym dostawców zagranicznych. W wyniku zniesienia części barier dla transgranicznego świadczenia usług w zakresie zabezpieczenia emerytalnego ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny przyczyni się do wzrostu konkurencji między dostawcami w skali ogólnoeuropejskiej oraz wygeneruje korzyści skali z pożytkiem dla oszczędzających.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  EIOPA powinien wydawać zezwolenie na OIPE zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Zezwolenie nigdy nie powinno być udzielane z mocą wsteczną.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Dostawcy OIPE powinni mieć dostęp do całego unijnego rynku na podstawie pojedynczego zezwolenia na produkt wydawanego przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych („EIOPA”) w oparciu o jednolity zbiór przepisów.

(14)  Dostawcy OIPE powinni mieć dostęp do całego unijnego rynku na podstawie pojedynczego zezwolenia na produkt wydawanego przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych („EIOPA”) w oparciu o jednolity zbiór przepisów i we współpracy z właściwymi organami krajowymi. Zezwolenie zapewni, że pod nazwą OIPE dostępne na rynku będą tylko bezpieczne i sprawdzone produkty inwestycyjne. EIOPA sprawdza odpowiednio warunki umowy dotyczącej OIPE pod kątem tego, czy spełnione są wymogi niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Aby zapewnić wysoką jakość usług i skuteczną ochronę konsumentów, państwo członkowskie pochodzenia oraz przyjmujące państwo członkowskie powinny ściśle współpracować przy egzekwowaniu obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu. W przypadku gdy dostawcy i dystrybutorzy OIPE prowadzą działalność w różnych państwach członkowskich, korzystając ze swobody świadczenia usług, za zapewnienie przestrzegania obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu odpowiedzialny powinien być właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia ze względu na jego bliższe związki z dostawcą OIPE. W celu zapewnienia sprawiedliwego podziału obowiązków między właściwymi organami państwa członkowskiego pochodzenia i przyjmującego państwa członkowskiego, w przypadku gdy właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego poweźmie wiedzę o naruszeniach obowiązków, które mają miejsce na terytorium tego państwa członkowskiego, powinien poinformować o tym właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia, na którym to organie powinien wówczas spoczywać obowiązek zastosowania odpowiednich środków. Ponadto właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego powinien być uprawniony do interwencji, jeżeli państwo członkowskie pochodzenia nie zastosuje odpowiednich środków lub jeżeli zastosowane środki będą niewystarczające.

(16)  Aby zapewnić wysoką jakość usług i skuteczną ochronę konsumentów, państwo członkowskie pochodzenia dostawcy i dystrybutorów OIPE oraz państwo członkowskie przyjmujące dostawców i dystrybutorów OIPE powinny ściśle współpracować przy egzekwowaniu obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu. W przypadku gdy dostawcy i dystrybutorzy OIPE prowadzą działalność w różnych państwach członkowskich, korzystając ze swobody świadczenia usług, za zapewnienie przestrzegania obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu odpowiedzialny powinien być właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia ze względu na jego bliższe związki z dostawcą OIPE. W celu zapewnienia sprawiedliwego podziału obowiązków między właściwymi organami państwa członkowskiego pochodzenia i przyjmującego państwa członkowskiego, w przypadku gdy właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego poweźmie wiedzę o naruszeniach obowiązków, które mają miejsce na terytorium tego państwa członkowskiego, powinien poinformować o tym właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia, na którym to organie powinien wówczas spoczywać obowiązek zastosowania odpowiednich środków. Ponadto właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego powinien być uprawniony do interwencji, jeżeli państwo członkowskie pochodzenia nie zastosuje odpowiednich środków lub jeżeli zastosowane środki będą niewystarczające.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  W przypadku ustanowienia oddziału lub stałej obecności w innym państwie członkowskim odpowiedzialność za egzekwowanie przepisów należy podzielić między państwo członkowskie pochodzenia oraz przyjmujące państwo członkowskie. Podczas gdy odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania obowiązków dotyczących prowadzenia działalności w ujęciu całościowym – na przykład przepisów o kwalifikacjach zawodowych – powinna nadal spoczywać na właściwym organie państwa członkowskiego pochodzenia na takich samych zasadach jak w przypadku świadczenia usług, to właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego powinien przyjąć odpowiedzialność za egzekwowanie przepisów dotyczących wymogów informacyjnych i prowadzenia działalności w odniesieniu do usług świadczonych na terytorium tego państwa. Jeżeli właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego poweźmie wiedzę o jakichkolwiek naruszeniach obowiązków, które mają miejsce na terytorium tego państwa członkowskiego, w odniesieniu do których niniejsze rozporządzenie nie nakłada odpowiedzialności na przyjmujące państwo członkowskie, zgodnie z zasadami dobrej współpracy organ ten powinien jednak poinformować o tym właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia, aby ten mógł zastosować odpowiednie środki. Dotyczy to w szczególności naruszeń przepisów dotyczących wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii, fachowej wiedzy i kompetencji zawodowych. Ponadto w celu ochrony konsumentów właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego powinien być uprawniony do interwencji, jeżeli państwo członkowskie pochodzenia nie zastosuje odpowiednich środków lub jeżeli zastosowane środki będą niewystarczające.

(17)  W przypadku ustanowienia oddziału lub stałej obecności w innym państwie członkowskim odpowiedzialność za egzekwowanie przepisów należy podzielić między państwo członkowskie pochodzenia oraz przyjmujące państwo członkowskie. Podczas gdy odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania obowiązków dotyczących prowadzenia działalności w ujęciu całościowym – na przykład przepisów o kwalifikacjach zawodowych – powinna nadal spoczywać na właściwym organie państwa członkowskiego pochodzenia na takich samych zasadach jak w przypadku świadczenia usług, to właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego powinien przyjąć odpowiedzialność za egzekwowanie przepisów dotyczących wymogów informacyjnych, reklam i prowadzenia działalności w odniesieniu do usług świadczonych na terytorium tego państwa. Jeżeli właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego dowie się o jakichkolwiek naruszeniach obowiązków, które mają miejsce na terytorium tego państwa członkowskiego, w odniesieniu do których niniejsze rozporządzenie nie nakłada odpowiedzialności na przyjmujące państwo członkowskie, zgodnie z zasadami dobrej współpracy organ ten powinien jednak poinformować o tym właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia, aby ten mógł zastosować odpowiednie środki. Dotyczy to w szczególności naruszeń przepisów dotyczących wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii, fachowej wiedzy i kompetencji zawodowych. Ponadto w celu ochrony konsumentów właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego powinien być uprawniony do interwencji, jeżeli państwo członkowskie pochodzenia nie zastosuje odpowiednich środków lub jeżeli zastosowane środki będą niewystarczające.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  Oszczędzający w ramach OIPE powinni mieć prawo do nabycia lub zakupu OIPE w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie zamieszkania oraz prawo do równoczesnego oszczędzania na więcej niż jednym subkoncie, przy czym w odniesieniu do danego OIPE powinny mieć zastosowanie zachęty podatkowe państwa członkowskiego, w którym oszczędzający w ramach OIPE ma miejsce zamieszkania, w celu zapobiegania wszelkim nadużyciom podatkowym wynikającym z różnych krajowych systemów podatkowych.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a)  Cofnięcie przez EIOPA zezwolenia dla OIPE nie powinno wpływać na zobowiązania dostawcy OIPE wobec oszczędzającego w ramach OIPE ani beneficjenta OIPE.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Aby umożliwić dostawcom OIPE bezproblemowe wdrożenie tego produktu w jego ostatecznym kształcie, obowiązek zapewnienia OIPE zawierającego subkonta dla każdego państwa członkowskiego będzie miał zastosowanie po upływie trzech lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. W momencie uruchomienia OIPE dostawca powinien jednak przekazywać informacje na temat tego, które krajowe subkonta są natychmiast dostępne, aby uniknąć ewentualnego wprowadzania konsumentów w błąd.

(21)  Aby umożliwić dostawcom OIPE bezproblemowe wdrożenie tego produktu w jego ostatecznym kształcie, obowiązek zapewnienia OIPE zawierającego subkonta dla każdego państwa członkowskiego będzie miał zastosowanie po upływie pięciu lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Aby spełnić ten warunek, dostawca OIPE powinien mieć możliwość zawierania partnerstw w sprawie subkont. W momencie uruchomienia OIPE dostawca powinien jednak przekazywać w umowie informacje na temat tego, które krajowe subkonta są natychmiast dostępne, aby uniknąć ewentualnego wprowadzania konsumentów w błąd. Jeżeli nie istnieje jeszcze możliwość przenoszenia OIPE, oszczędzający w ramach OIPE powinien mieć możliwość nieodpłatnej zmiany dostawcy w celu zapewnienia możliwości przenoszenia.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  W przypadku gdy oszczędzający w ramach OIPE przeprowadza się do innego państwa członkowskiego i otwiera nowe subkonto, korzystając z usługi przenoszenia produktu, powinien korzystać z takich samych ulg podatkowych jak lokalni oszczędzający w ramach OIPE.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21b)  W przypadku gdy w okresie przejściowym, wynoszącym pięć lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, oszczędzający w ramach OIPE zmienia miejsce zamieszkania, przenosząc się do państwa członkowskiego, w którym dostawca OIPE nie jest w stanie zapewnić subkonta, oszczędzający w ramach OIPE ma możliwość nieodpłatnej zmiany dostawcy OIPE.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Mając na względzie charakter utworzonego programu emerytalnego oraz związane z tym obciążenie administracyjne, dostawcy i dystrybutorzy OIPE powinni przekazywać osobom zainteresowanym oszczędzaniem w ramach OIPE oraz beneficjentom OIPE jasne i odpowiednio szczegółowe informacje, aby wesprzeć ich w podejmowaniu decyzji dotyczących ich emerytury. Z tego samego powodu dostawcy i dystrybutorzy OIPE powinni również zadbać o wysoki poziom przejrzystości na różnych etapach funkcjonowania tego programu, w tym przed przystąpieniem uczestnika do programu, w trakcie jego uczestnictwa w programie (w tym w okresie przedemerytalnym) oraz po jego przejściu na emeryturę. W szczególności powinni oni udzielać informacji dotyczących nabytych uprawnień emerytalnych, prognozowanego poziomu świadczeń emerytalnych, ryzyka i gwarancji oraz kosztów. Jeżeli prognozowany poziom świadczeń emerytalnych opiera się na scenariuszach ekonomicznych, w informacjach tych należy również uwzględnić scenariusz niekorzystny, który powinien być skrajny, lecz prawdopodobny.

(22)  Mając na względzie charakter utworzonego programu emerytalnego oraz związane z tym obciążenie administracyjne, dostawcy i dystrybutorzy OIPE powinni przekazywać osobom zainteresowanym oszczędzaniem w ramach OIPE oraz beneficjentom OIPE jasne, zrozumiałe i odpowiednio szczegółowe informacje, aby wesprzeć ich w podejmowaniu decyzji dotyczących ich emerytury. Z tego samego powodu dostawcy i dystrybutorzy OIPE powinni również zadbać o wysoki poziom przejrzystości na różnych etapach funkcjonowania tego programu, w tym przed przystąpieniem uczestnika do programu, w trakcie jego uczestnictwa w programie (w tym w okresie przedemerytalnym) oraz po jego przejściu na emeryturę. W szczególności powinni oni udzielać informacji dotyczących nabytych uprawnień emerytalnych, prognozowanego poziomu świadczeń emerytalnych, ryzyka i gwarancji, w tym ryzyka związanego z czynnikami z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, oraz kosztów. Jeżeli prognozowany poziom świadczeń emerytalnych opiera się na scenariuszach ekonomicznych, w informacjach tych należy również uwzględnić scenariusz niekorzystny, który powinien być skrajny, lecz prawdopodobny.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Przed przystąpieniem do programu OIPE osobie zainteresowanej oszczędzaniem w ramach OIPE należy przekazać wszystkie informacje niezbędne do dokonania świadomego wyboru.

(23)  Przed przystąpieniem do programu OIPE osobie zainteresowanej oszczędzaniem w ramach OIPE należy przekazać wszystkie informacje niezbędne do dokonania świadomego wyboru. W przypadku wariantu domyślnego oszczędzający w ramach OIPE powinni przejść przez schemat podejmowania decyzji pomagający im w dokonaniu świadomego wyboru.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  W celu zapewnienia optymalnej przejrzystości w odniesieniu do produktu twórcy OIPE powinni sporządzić dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące OIPE, który tworzą, zanim produkt będzie można rozprowadzać wśród oszczędzających w ramach OIPE. Powinni być oni również odpowiedzialni za dokładność dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące OIPE. Dokumentem zawierającym kluczowe informacje dotyczące OIPE należy zastąpić i dostosować dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/201433, który nie musiałby być przekazywany w przypadku OIPE.

(24)  W celu zapewnienia optymalnej przejrzystości w odniesieniu do produktu twórcy OIPE powinni sporządzić dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące OIPE, który tworzą, zanim produkt będzie można rozprowadzać wśród oszczędzających w ramach OIPE. Powinni być oni również odpowiedzialni za dokładność dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące OIPE.

__________________

__________________

33 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), Dz.U. L 352 z 9.12.2014, s. 1.

33 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), Dz.U. L 352 z 9.12.2014, s. 1.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Szczegółowe informacje, które należy uwzględnić w dokumencie zawierającym kluczowe informacje dotyczące OIPE, oprócz elementów przewidzianych już w dokumencie zawierającym kluczowe informacje dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1286/2014, oraz sposób prezentacji tych informacji należy dodatkowo zharmonizować za pomocą regulacyjnych standardów technicznych uzupełniających regulacyjne standardy techniczne ustanowione rozporządzeniem delegowanym Komisji z dnia 8 marca 2017 r.34, uwzględniając istniejące i trwające badania nad zachowaniami konsumentów, w tym wyniki prowadzonych z udziałem konsumentów badań poświęconych skuteczności różnych sposobów prezentacji informacji.

(27)  Szczegółowe informacje, które należy uwzględnić w dokumencie zawierającym kluczowe informacje dotyczące OIPE, oraz sposób prezentacji tych informacji należy dodatkowo zharmonizować za pomocą regulacyjnych standardów technicznych, uwzględniając istniejące i trwające badania nad zachowaniami konsumentów, w tym wyniki prowadzonych z udziałem konsumentów badań poświęconych skuteczności różnych sposobów prezentacji informacji.

__________________

 

34 Rozporządzenie delegowane Komisji z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów.

 

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a)  Dokument zawierający kluczowe informacje powinien składać się z dwóch części. W ogólnej części pierwszej powinny być zamieszczone ogólne informacje na temat OIPE. W szczegółowej części drugiej powinny być zamieszczone informacje różniące się w zależności od państwa członkowskiego, jak np. wiek przejścia na emeryturę.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Dostawcy OIPE powinni sporządzać „Informację o świadczeniach emerytalnych” skierowaną do oszczędzających w ramach OIPE, aby przedstawić im najważniejsze dane dotyczące programu OIPE o charakterze osobistym i ogólnym oraz aby zapewnić bieżące informacje na temat tego produktu. Informacja o świadczeniach emerytalnych powinna być jasna i wyczerpująca oraz powinna zawierać istotne i odpowiednie informacje, aby ułatwić zrozumienie, jak uprawnienia emerytalne kształtują się w czasie w różnych programach emerytalnych, i sprzyjać mobilności pracowników.

(29)  Dostawcy OIPE powinni sporządzać „Informację o świadczeniach emerytalnych” skierowaną do oszczędzających w ramach OIPE, aby przedstawić im najważniejsze dane dotyczące programu OIPE o charakterze osobistym i ogólnym oraz aby zapewnić bieżące informacje na temat tego produktu. Informacja o świadczeniach emerytalnych powinna być jasna i wyczerpująca oraz powinna zawierać istotne i odpowiednie informacje, aby ułatwić zrozumienie, jak uprawnienia emerytalne kształtują się w czasie w różnych programach emerytalnych, i sprzyjać mobilności pracowników. Informację o świadczeniach emerytalnych oszczędzający w ramach OIPE otrzymuje corocznie.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29a)  Dostawcy OIPE powinni sporządzać dla oszczędzających w ramach OIPE plany składek i prognozy dotyczące wartości środków pieniężnych, zwrotów z inwestycji, szacowanej inflacji i wzrostu gospodarczego.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Dostawcy OIPE powinni informować oszczędzających w ramach OIPE z dostatecznym wyprzedzeniem przed przejściem na emeryturę o wariantach wypłaty świadczeń. Jeżeli świadczenie emerytalne nie jest wypłacane w postaci świadczenia dożywotniego, uczestnicy zbliżający się do momentu przejścia na emeryturę powinni otrzymać informację o dostępnych wariantach wypłaty świadczeń, aby ułatwić im planowanie finansowe emerytury.

(30)  Dostawcy OIPE powinni informować oszczędzających w ramach OIPE z dostatecznym wyprzedzeniem przed przejściem na emeryturę o wariantach wypłaty świadczeń. Jednocześnie oszczędzającym w ramach OIPE należy przypominać o możliwości zmiany wariantów wypłaty świadczeń. W wariancie domyślnym powinna być możliwa wypłata jednorazowa w wysokości nieprzekraczającej 30 %, a reszta sumy powinna być wypłacana w postaci świadczenia dożywotniego. Ostatnie przypomnienie należy wystosować na rok przed przejściem oszczędzającego w ramach OIPE na emeryturę. Jeżeli świadczenie emerytalne nie jest wypłacane w postaci świadczenia dożywotniego, uczestnicy zbliżający się do momentu przejścia na emeryturę powinni otrzymać informację o dostępnych wariantach wypłaty świadczeń, aby ułatwić im planowanie finansowe emerytury.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Na etapie wypłaty świadczeń emerytalnych beneficjenci OIPE powinni nadal otrzymywać informacje o swoich świadczeniach i odpowiednich wariantach wypłaty. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy beneficjenci OIPE ponoszą znaczne ryzyko inwestycyjne na etapie wypłaty. Beneficjenci OIPE powinni być także informowani o każdym obniżeniu poziomu należnych świadczeń przed dokonaniem tego obniżenia, a po podjęciu decyzji skutkującej takim obniżeniem. Jako najlepszą praktykę zaleca się, by przed podjęciem każdej takiej decyzji dostawcy OIPE konsultowali się z beneficjentami OIPE.

(31)  Na etapie wypłaty świadczeń emerytalnych beneficjenci OIPE powinni nadal otrzymywać informacje o swoich świadczeniach i odpowiednich wariantach wypłaty. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy beneficjenci OIPE ponoszą znaczne ryzyko inwestycyjne na etapie wypłaty. Beneficjenci OIPE powinni być także informowani o każdym obniżeniu poziomu należnych świadczeń przed dokonaniem tego obniżenia, a po podjęciu decyzji skutkującej takim obniżeniem. Zaleca się, by przed podjęciem każdej takiej decyzji dostawcy OIPE konsultowali się z beneficjentami OIPE.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  W celu odpowiedniej ochrony praw oszczędzających w ramach OIPE i beneficjentów OIPE dostawcy OIPE powinni móc wybrać sposób alokacji aktywów, który precyzyjnie odpowiada rodzajowi i okresowi trwania ich zobowiązań. Należy zatem zapewnić skuteczny nadzór, jak również podejście do zasad inwestowania, które pozwala dostawcom OIPE na odpowiednio dużą elastyczność w decydowaniu o najbardziej bezpiecznej i skutecznej polityce inwestycyjnej, a jednocześnie zobowiązuje ich do działania w sposób ostrożny. Z tego względu konieczność przestrzegania zasady „ostrożnego inwestora” wymaga opracowania polityki inwestycyjnej dostosowanej do struktury klientów danego dostawcy OIPE.

(32)  W celu odpowiedniej ochrony praw oszczędzających w ramach OIPE i beneficjentów OIPE dostawcy OIPE powinni móc wybrać sposób alokacji aktywów, który precyzyjnie odpowiada rodzajowi i okresowi trwania ich zobowiązań, łącznie z zobowiązaniami długoterminowymi. Należy zatem zapewnić skuteczny nadzór, jak również podejście do zasad inwestowania, które pozwala dostawcom OIPE na odpowiednio dużą elastyczność w decydowaniu o najbardziej bezpiecznej i skutecznej polityce inwestycyjnej, a jednocześnie zobowiązuje ich do działania w sposób ostrożny, umożliwiając dostosowanie do zobowiązań długoterminowych oszczędzającego w ramach OIPE. Z tego względu konieczność przestrzegania zasady „ostrożnego inwestora” wymaga opracowania polityki inwestycyjnej dostosowanej do struktury klientów danego dostawcy OIPE.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Poprzez ustalenie zasady „ostrożnego inwestora” jako podstawowej zasady w odniesieniu do inwestycji kapitałowych i poprzez stworzenie dostawcom OIPE możliwości transgranicznego działania, zachęca się do przekierowania oszczędności do sektora indywidualnych programów emerytalnych, przyczyniając się w ten sposób do postępu gospodarczego i społecznego.

(33)  Poprzez ustalenie zasady „ostrożnego inwestora” jako podstawowej zasady w odniesieniu do inwestycji kapitałowych i poprzez stworzenie dostawcom OIPE możliwości transgranicznego działania, zachęca się do przekierowania oszczędności do sektora indywidualnych programów emerytalnych, przyczyniając się w ten sposób do postępu gospodarczego i społecznego. Zasada „ostrożnego inwestora” powinna uwzględniać również rolę, jaką w procesie inwestycyjnym odgrywają czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  W polityce inwestycyjnej dostawców OIPE i w ich systemach zarządzania ryzykiem ważną rolę odgrywają czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, o których mowa w popieranych przez ONZ zasadach odpowiedzialnego inwestowania. Dostawców OIPE należy zachęcać, by uwzględniali te czynniki przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz brali pod uwagę to, w jaki sposób wpisują się one w ich system zarządzania ryzykiem.

(36)  W polityce inwestycyjnej dostawców OIPE i w ich systemach zarządzania ryzykiem ważną rolę odgrywają czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, o których mowa w popieranych przez ONZ zasadach odpowiedzialnego inwestowania. Dostawców OIPE należy zachęcać, by uwzględniali te czynniki przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz brali pod uwagę to, w jaki sposób wpisują się one w ich system zarządzania ryzykiem. Ocena ryzyka powinna być również udostępniona EIOPA oraz właściwym organom, a także oszczędzającym w ramach OIPE.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(38a)  Jeżeli dostawca nie może sam oferować określonego wariantu inwestycyjnego, ponieważ nie może stworzyć tego wariantu lub ponieważ nie może oferować go tylko w określonym państwie członkowskim, powinien mieć możliwość oferowania tego wariantu inwestycyjnego w ramach partnerstwa w sprawie produktu.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39)  Domyślny wariant inwestycyjny powinien umożliwić oszczędzającemu w ramach OIPE odzyskanie zainwestowanego kapitału. Dostawcy OIPE mogliby dodatkowo zaoferować mechanizm indeksacji powiązany ze wskaźnikiem inflacji, aby choć częściowo zrekompensować wpływ inflacji.

(39)  Domyślny wariant inwestycyjny powinien umożliwić oszczędzającemu w ramach OIPE odzyskanie rzeczywistego zainwestowanego kapitału, przed odliczeniem łącznych opłat i kosztów i po uwzględnieniu inflacji.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(39a)  W uzasadnionych przypadkach, takich jak udowodnione zaniedbanie, naruszenie prawa lub unikanie opodatkowania, a także w przypadku wycofania zezwolenia dla OIPE oszczędzający w ramach OIPE powinni mieć w dowolnej chwili możliwość zmiany dostawcy bez opłaty czy bez związania umową.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42)  Przejrzystość kosztów i opłat ma zasadnicze znaczenie, aby zyskać zaufanie oszczędzających w ramach OIPE i umożliwić im dokonywanie świadomych wyborów. Należy zatem zakazać stosowania nieprzejrzystych metod ustalania cen.

(42)  Przejrzystość i sprawiedliwość rozłożenia kosztów i opłat mają zasadnicze znaczenie, aby zyskać zaufanie oszczędzających w ramach OIPE i umożliwić im dokonywanie świadomych wyborów. Należy zatem zakazać stosowania nieprzejrzystych metod ustalania cen.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44)  Komisja powinna przyjąć projekt wykonawczych standardów technicznych opracowanych przez europejskie urzędy nadzoru za pośrednictwem Wspólnego Komitetu w odniesieniu do prezentacji i treści poszczególnych elementów dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące OIPE, które nie zostały uwzględnione w [PRIIPs KID RTS], zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/201035, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/201036 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/201037. Komisja powinna uzupełnić prace techniczne europejskich urzędów nadzoru prowadzonymi z udziałem konsumentów badaniami poświęconymi prezentacji dokumentu zawierającego kluczowe informacje w kształcie zaproponowanym przez te urzędy.

skreśla się

__________________

 

35 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

 

36 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48).

 

37 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

 

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(46a)  Uprawnionym podmiotom powinno przysługiwać prawo do wytaczania powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów oszczędzających w ramach OIPE i beneficjentów OIPE zgodnie z prawem UE.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47)  Oszczędzającym w ramach OIPE powinno przysługiwać prawo zmiany dostawcy w fazie akumulacji i dekumulacji w oparciu o jasną, szybką i bezpieczną procedurę, co pozwoli im znaleźć lepsze warunki dla swoich inwestycji, a jednocześnie pobudzi konkurencję między dostawcami OIPE.

(47)  Oszczędzającym w ramach OIPE powinno przysługiwać prawo zmiany dostawcy w fazie akumulacji i dekumulacji w oparciu o jasną, szybką i bezpieczną procedurę, co pozwoli im znaleźć lepsze warunki dla swoich inwestycji, a jednocześnie pobudzi konkurencję między dostawcami OIPE. W odniesieniu do wariantu domyślnego powinno być to możliwe tylko w fazie akumulacji, ponieważ ze względów ochrony konsumentów uzyskane powinno zostać gwarantowane świadczenie emerytalne, a zmiana może pociągnąć za sobą negatywne skutki finansowe.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(48)  Proces zmiany dostawcy powinien być prosty dla oszczędzających w ramach OIPE. Dlatego też odpowiedzialność za zainicjowanie tego procesu i zarządzanie nim w imieniu oszczędzającego w ramach OIPE powinna spoczywać na przyszłym dostawcy OIPE. Przy ustanawianiu usługi zmiany dostawcy dostawcy OIPE powinni móc stosować, na zasadzie dobrowolności, dodatkowe środki takie jak rozwiązania techniczne.

(48)  Proces zmiany dostawcy powinien być prosty dla oszczędzających w ramach OIPE. Dlatego też odpowiedzialność za zainicjowanie tego procesu i zarządzanie nim w imieniu oszczędzającego w ramach OIPE i na jego wniosek powinna spoczywać na przyszłym dostawcy OIPE. Przy ustanawianiu usługi zmiany dostawcy OIPE powinni móc stosować, na zasadzie dobrowolności, dodatkowe środki takie jak rozwiązania techniczne.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(49)  Przed udzieleniem upoważnienia do zmiany dostawcy oszczędzający w ramach OIPE powinien otrzymać informacje na temat wszystkich etapów procedury, które są niezbędne do ukończenia procesu zmiany dostawcy.

(49)  Aby oszczędzający w ramach OIPE mógł dokonać świadomej decyzji w sprawie zmiany dostawcy usługi, przed udzieleniem upoważnienia do zmiany dostawcy oszczędzający w ramach OIPE powinien otrzymać informacje na temat wszystkich etapów procedury i kosztów, które są niezbędne do ukończenia procesu zmiany dostawcy.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 51 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(51a)  W przypadku zmiany dostawcy oszczędzający w ramach OIPE powinni zostać poinformowani o ewentualnej utracie bodźców podatkowych i o innych konsekwencjach finansowych związanych ze zmianą dostawcy i z przeniesieniem aktywów do dostawcy OIPE podlegającego innemu systemowi bodźców podatkowych; w ramach ułatwiania zmiany dostawcy i przenoszenia aktywów w przypadku cofnięcia zezwolenia dla OIPE właściwe organy powinny w takim przypadku poinformować oszczędzających w ramach OIPE o dostępności alternatywnych dostawców i produktów OIPE pozwalających skorzystać z podobnych lub porównywalnych bodźców podatkowych, aby zminimalizować straty finansowe.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(53)  Oszczędzający w ramach OIPE powinni móc swobodnie zdecydować w momencie nabycia OIPE o trybie wypłaty (wypłata w ratach, wypłata jednorazowa lub inny sposób) w fazie dekumulacji, jednak z możliwością późniejszej zmiany wybranego trybu raz na pięć lat, tak aby mogli jak najlepiej dostosować wybrany tryb wypłaty do swoich potrzeb, gdy będą zbliżać się do emerytury.

(53)  Oszczędzający w ramach OIPE powinni móc swobodnie zdecydować w momencie nabycia OIPE o trybie wypłaty (wypłata okresowa, wypłata jednorazowa lub inny sposób) w fazie dekumulacji, jednak z możliwością późniejszej zmiany wybranego trybu raz na pięć lat, tak aby mogli jak najlepiej dostosować wybrany tryb wypłaty do swoich potrzeb, gdy będą zbliżać się do emerytury.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 54

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(54)  Dostawcom OIPE należy zezwolić na udostępnianie oszczędzającym w ramach OIPE szerokiej gamy wariantów wypłaty w fazie dekumulacji. Takie podejście pozwoli osiągnąć cel, jakim jest upowszechnienie OIPE, dzięki zwiększonej elastyczności i większym możliwościom wyboru dla oszczędzających w ramach OIPE. Pozwoli ono dostawcom na konstruowanie swoich OIPE w sposób najbardziej racjonalny pod względem kosztów. Podejście to jest również spójne z polityką UE w innych dziedzinach i wykonalne z politycznego punktu widzenia, gdyż pozwala państwom członkowskim zachować odpowiednio dużą swobodę w decydowaniu o tym, które warianty wypłaty w fazie dekumulacji pragną wspierać.

(54)  Dostawcom OIPE należy zezwolić na udostępnianie oszczędzającym w ramach OIPE dostatecznie szerokiej gamy wariantów wypłaty w fazie dekumulacji. Takie podejście pozwoli osiągnąć cel, jakim jest upowszechnienie OIPE, dzięki zwiększonej elastyczności i większym możliwościom wyboru dla oszczędzających w ramach OIPE. Pozwoli ono dostawcom na konstruowanie swoich OIPE w sposób najbardziej racjonalny pod względem kosztów. Podejście to jest również spójne z polityką UE w innych dziedzinach i wykonalne z politycznego punktu widzenia, gdyż pozwala państwom członkowskim zachować odpowiednio dużą swobodę w decydowaniu o tym, które warianty wypłaty w fazie dekumulacji pragną wspierać.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 54 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(54a)  W przypadku opcji domyślnej stały odsetek wynoszący 70 % wypłat ratalnych powinien mieć charakter obowiązkowy.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 66

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(66)  Każde przetwarzanie danych osobowych prowadzone w ramach niniejszego rozporządzenia, takie jak wymiana lub przekazywanie danych osobowych przez właściwe organy, powinno przebiegać zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67939, a każda wymiana lub każde przekazanie informacji przez europejskie urzędy nadzoru powinny przebiegać zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady40.

(66)  Każde przetwarzanie danych osobowych prowadzone w ramach niniejszego rozporządzenia, takie jak wymiana lub przekazywanie danych osobowych przez właściwe organy, przechowywanie danych osobowych w centralnym rejestrze prowadzonym przez EIOPA, przetwarzanie danych osobowych przez dostawców OIPE lub dystrybutorów OIPE, powinno przebiegać zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67939, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/68039a i rozporządzeniem w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzeniem w sprawie prywatności i łączności elektronicznej). Każda wymiana lub każde przekazanie informacji przez europejskie urzędy nadzoru powinny przebiegać zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady40.

_________________

_________________

39 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

39 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

 

39a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).

40 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

40 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 66 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(66a)  Ze względu na wrażliwość danych osobowych o charakterze finansowym ogromne znaczenie ma skuteczna ochrona danych. W związku z tym zaleca się, aby organy ochrony danych były ściśle zaangażowane we wdrażanie niniejszego rozporządzenia i nadzór nad jego przestrzeganiem.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 70 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(70a)  Z uwagi na możliwe długofalowe skutki niniejszego rozporządzenia istotne jest dokładne monitorowanie rozwoju sytuacji na początkowym etapie jego stosowania. W ocenie Komisja powinna uwzględnić również doświadczenia EIOPA, zainteresowanych stron i ekspertów oraz informować Parlament Europejski i Radę o wszelkich poczynionych spostrzeżeniach.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się jednolite przepisy dotyczące udzielania zezwoleń dla indywidualnych produktów emerytalnych, które są dystrybuowane w Unii pod oznaczeniem „ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny” lub „OIPE”, jak również jednolite przepisy dotyczące tworzenia i dystrybucji tych produktów oraz nadzoru nad nimi.

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się jednolite przepisy dotyczące udzielania i cofania zezwoleń dla indywidualnych produktów emerytalnych, które są dystrybuowane w Unii pod oznaczeniem „ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny” lub „OIPE”, jak również jednolite przepisy dotyczące tworzenia i dystrybucji tych produktów oraz nadzoru nad nimi.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  przewiduje akumulację kapitału do momentu przejścia na emeryturę, przy jedynie ograniczonych możliwościach wcześniejszego wycofania zgromadzonych oszczędności;

c)  przewiduje akumulację kapitału do momentu przejścia na emeryturę;

Uzasadnienie

W przypadku OIPE chodzi o produkt emerytalny, dlatego oszczędzanie do osiągnięcia wieku emerytalnego powinno być obowiązkowe niezależnie od wariantu inwestycyjnego.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zapewnia dochód po przejściu na emeryturę;

d)  zapewnia świadczenie emerytalne po przejściu na emeryturę;

Uzasadnienie

Dostosowanie do pkt 9.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  „ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny” („OIPE”) oznacza indywidualny produkt emerytalny o charakterze produktu oszczędzania długoterminowego, który jest oferowany w ramach uzgodnionego programu OIPE przez regulowane przedsiębiorstwo finansowe posiadające zgodnie z prawem Unii zezwolenie na zarządzanie zbiorowymi lub indywidualnymi inwestycjami lub oszczędnościami i który jest nabywany na zasadzie dobrowolnej umowy przez indywidualnego oszczędzającego w ramach OIPE z myślą o emeryturze, przy czym możliwość wypłaty zgromadzonych w ramach tego produktu środków przed upływem okresu oszczędzania nie istnieje lub jest ściśle ograniczona;

2)  „ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny” („OIPE”) oznacza indywidualny produkt emerytalny o charakterze produktu oszczędzania długoterminowego, który jest oferowany w ramach uzgodnionego programu OIPE przez przedsiębiorstwo finansowe wskazane w art. 5 oraz posiadające zgodnie z prawem Unii zezwolenie na zarządzanie zbiorowymi lub indywidualnymi inwestycjami lub oszczędnościami i który jest nabywany na zasadzie dobrowolnej umowy przez indywidualnego oszczędzającego w ramach OIPE z myślą o emeryturze, przy czym możliwość wypłaty zgromadzonych w ramach tego produktu środków przed upływem okresu oszczędzania nie istnieje lub jest ściśle ograniczona;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  „oszczędzający w ramach OIPE” oznacza:

3)  „oszczędzający w ramach OIPE” oznacza osobę fizyczną, która zawarła umowę dotyczącą OIPE z dostawcą lub dystrybutorem OIPE;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  klienta detalicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE41;

skreśla się

__________________

 

41 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

 

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  klienta w rozumieniu dyrektywy 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady42, o ile klient ten nie kwalifikuje się jako klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 dyrektywy 2014/65/UE;

skreśla się

__________________

 

42 Dyrektywa 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (Dz.U. L 9 z 15.1.2003, s. 3).

 

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10)  „faza akumulacji” oznacza okres, przez który aktywa (wpłaty) są gromadzone na koncie OIPE i który zasadniczo trwa do osiągnięcia wieku emerytalnego przez beneficjenta OIPE;

10)  „faza akumulacji” oznacza okres, przez który aktywa (wpłaty) są gromadzone na koncie OIPE i który zasadniczo trwa do rozpoczęcia fazy dekumulacji OIPE;

Uzasadnienie

Por. uzasadnienie poprawki do art. 2 ust. 1 lit. c).

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12)  „wypłata w ratach” oznacza sumę, która – w zamian za zainwestowane środki – podlega wypłacie w określonych momentach przez pewien okres, np. do końca życia beneficjenta OIPE lub przez określoną liczbę lat;

12)  „wypłata w ratach” oznacza sumę, która – w zamian za zainwestowane środki – podlega wypłacie w określonych momentach do końca życia beneficjenta OIPE;

Uzasadnienie

Wypłata w ratach służy zabezpieczeniu na starość i ochronie przed ubóstwem w tym okresie życia. W związku z tym świadczenie powinno być wypłacane do końca życia.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12a)  „wypłata jednorazowa” oznacza wypłatę zgromadzonego kapitału z końcem fazy akumulacji;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

20)  „subkonto” oznacza subkonto krajowe otwarte w ramach każdego indywidualnego konta OIPE i odpowiadające wymogom i warunkom prawnym ustalonym na poziomie krajowym przez państwo członkowskie, w którym oszczędzający w ramach OIPE posiada swoje miejsce zamieszkania, których spełnienie pozwala skorzystać z zachęt w przypadku inwestowania w OIPE; W ramach każdego subkonta osoba może być zatem oszczędzającym w ramach OIPE lub beneficjentem OIPE w zależności od tego, jakie wymogi prawne każdorazowo obowiązują w odniesieniu do fazy akumulacji i fazy dekumulacji;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Uzasadnienie

Celem jest wyjaśnienie.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

21)  „kapitał” oznacza łączne wkłady kapitałowe oraz niewniesiony kapitał zadeklarowany, obliczone na podstawie kwot, które mogą zostać zainwestowane, po odliczeniu wszystkich opłat, prowizji i wydatków bezpośrednio lub pośrednio ponoszonych przez inwestorów;

21)  „kapitał” oznacza łączne wkłady kapitałowe oraz niewniesiony kapitał zadeklarowany, obliczone na podstawie kwot, które mogą zostać zainwestowane, przed odliczeniem wszystkich opłat, prowizji i wydatków bezpośrednio lub pośrednio ponoszonych przez inwestorów;

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zachowanie kapitału.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

21a)  „ochrona kapitału” oznacza gwarancję na zgromadzony kapitał zainwestowany przed odliczeniem opłat, prowizji i wydatków oraz po uwzględnieniu inflacji;

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

24)  „domyślny wariant inwestycyjny” oznacza strategię inwestycyjną stosowaną w przypadku, gdy oszczędzający w ramach OIPE nie wydał dyspozycji co do sposobu inwestowania środków gromadzonych na jego koncie OIPE;

24)  „wariant domyślny” oznacza produkt emerytalny, który każdy dostawca musi oferować zgodnie ze strategią inwestycyjną określoną w art. 37;

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

25a)  „biometryczne rodzaje ryzyka” oznaczają rodzaje ryzyka związane z długowiecznością, niepełnosprawnością lub śmiercią;

Uzasadnienie

Ponieważ w przypadku OIPE zabezpieczane mogą być również biometryczne rodzaje ryzyka, powinny one zostać jednolicie zdefiniowane.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

28a)  „partnerstwo w sprawie subkont” oznacza współpracę między kilkoma dostawcami OIPE w celu oferowania subkont we wszystkich państwach członkowskich;

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 28 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

28b)  „partnerstwo w sprawie produktu” oznacza współpracę między kilkoma dostawcami OIPE, która jest niezbędna, gdy dostawca nie może oferować wariantu inwestycyjnego lub nie może oferować go w określonym państwie członkowskim;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AFI), którzy otrzymali zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE47.

skreśla się

__________________

 

47 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).

 

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  informacje o tożsamości wnioskodawcy oraz o jego aktualnym i dotychczasowym doświadczeniu finansowym i historii finansowej;

b)  informacje o tożsamości wnioskodawcy, w tym jego pełna nazwa, siedziba, numer wpisu do krajowego rejestru handlowego i kapitał podstawowy, oraz o jego aktualnym i dotychczasowym doświadczeniu finansowym i historii finansowej;

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  informacje o tożsamości osób, które faktycznie prowadzą działalność w zakresie tworzenia lub dystrybucji OIPE;

skreśla się

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  informacje o strategiach inwestycyjnych, profilu ryzyka i innych cechach charakterystycznych OIPE;

e)  informacje o strategiach inwestycyjnych, profilu ryzyka i innych cechach charakterystycznych OIPE, w tym roli, jaką odgrywają czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego w procesie inwestycyjnym, oraz o długoterminowym wpływie i zewnętrznych skutkach decyzji inwestycyjnych;

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  EIOPA może zwrócić się o wyjaśnienia i dodatkowe informacje w odniesieniu do dokumentów i informacji określonych w ust. 1.

3.  EIOPA może zwrócić się do przedsiębiorstw finansowych, o których mowa w ust. 1, o wyjaśnienia i dodatkowe informacje w odniesieniu do dokumentów i informacji określonych w ust. 1.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  EIOPA może zwrócić się do organu właściwego dla przedsiębiorstwa finansowego, które ubiega się o zezwolenie, o wyjaśnienia i informacje w odniesieniu do dokumentów, o których mowa w ust. 2. Właściwy organ udziela odpowiedzi w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym otrzymał wniosek złożony przez EIOPA.

4.  EIOPA informuje właściwy organ krajowy o wniosku o zezwolenie dla OIPE. EIOPA może zwrócić się do organu właściwego dla przedsiębiorstwa finansowego, które ubiega się o zezwolenie, o wyjaśnienia i informacje w odniesieniu do dokumentów, o których mowa w ust. 2. Właściwy organ udziela odpowiedzi w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym otrzymał wniosek złożony przez EIOPA.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  O wszelkich późniejszych zmianach w dokumentach i informacjach, o których mowa w ust. 1 i 2, bezzwłocznie powiadamia się EIOPA.

5.  O wszelkich późniejszych zmianach w dokumentach i informacjach, o których mowa w ust. 1 i 2, przedsiębiorstwa finansowe bezzwłocznie powiadamiają EIOPA.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  proponowany OIPE opiera się na strategii inwestycyjnej, która określa, w jakim stopniu czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego są uwzględnione w systemie zarządzania ryzykiem proponowanego dostawcy.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przed podjęciem decyzji w sprawie wniosku EIOPA konsultuje się z organem właściwym dla wnioskodawcy.

2.  Przed podjęciem decyzji w sprawie wniosku EIOPA konsultuje się z krajowym organem właściwym dla wnioskodawcy. Właściwy organ krajowy może zgłosić sprzeciw wobec wnioskodawcy, podając powody sprzeciwu, które EIOPA uwzględnia.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Jeżeli EIOPA cofa zezwolenie dla OIPE, niezwłocznie informuje o tym właściwy organ krajowy; EIOPA wraz z właściwymi organami krajowymi państw członkowskich koordynuje i ułatwia zmianę dostawcy oraz przeniesienie aktywów zgodnie z rozdziałem VII niniejszego rozporządzenia, a właściwe organy krajowe niezwłocznie informują oszczędzających w ramach OIPE o konsekwencjach cofnięcia zezwolenia; w przypadku cofnięcia zezwolenia dla OIPE oszczędzający w ramach OIPE mają prawo do nieodpłatnej zmiany dostawcy OIPE niezależnie od częstotliwości zmiany, o której mowa w art. 48.

 

Jeżeli w przypadku cofnięcia przez EIOPA zezwolenia dla OIPE oszczędzający w ramach OIPE nie skorzysta z usługi zmiany dostawcy, o której mowa w ust. 4a, przysługuje mu prawo do nieodpłatnego rozwiązania umowy w sprawie OIPE w drodze jednoznacznego oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Dostawca OIPE bez zbędnej zwłoki zwraca oszczędzającemu w ramach OIPE całość wpłaconych kwot i wszystkich zgromadzonych dodatkowo aktywów.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  EIOPA informuje co kwartał organy właściwe dla przedsiębiorstw finansowych wymienionych w art. 5 ust. 1 o decyzjach o udzieleniu, odmowie udzielenia lub cofnięciu zezwolenia na mocy niniejszego rozporządzenia.

5.  EIOPA bez zwłoki informuje organy właściwe dla przedsiębiorstw finansowych wymienionych w art. 5 ust. 1 o decyzjach o udzieleniu, odmowie udzielenia lub cofnięciu zezwolenia na mocy niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Istniejące indywidualne produkty emerytalne mogą zostać przekształcone w OIPE po uzyskaniu zezwolenia EIOPA.

2.  Istniejące indywidualne produkty emerytalne mogą zostać przekształcone w OIPE po uzyskaniu zezwolenia EIOPA. W takich przypadkach na przekształcenie wymagana jest zgoda klienta.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przedsiębiorstwa finansowe, o których mowa w art. 5 ust. 1, mogą prowadzić dystrybucję OIPE, których nie są twórcami, po otrzymaniu zezwolenia na dystrybucję od właściwych organów państwa członkowskiego swojego pochodzenia.

1.  Przedsiębiorstwa finansowe, o których mowa w art. 5 ust. 1, mogą prowadzić dystrybucję OIPE, których nie są twórcami, pod warunkiem że na działalność tę wydane jest zezwolenie na mocy obowiązujących przepisów sektorowych. Właściwe organy informują EIOPA o każdym udzielonym zezwoleniu bądź o odmowie udzielenia zezwolenia.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

EIOPA prowadzi centralny rejestr publiczny, w którym ujęty jest każdy OIPE, który otrzymał zezwolenie na mocy niniejszego rozporządzenia, dostawca tego OIPE oraz organ właściwy dla dostawcy OIPE. Rejestr jest dostępny publicznie w formie elektronicznej.

EIOPA prowadzi centralny rejestr publiczny, w którym ujęty jest każdy OIPE, który otrzymał zezwolenie na mocy niniejszego rozporządzenia, wraz z informacjami na temat dostępnych subkont krajowych i partnerstw w sprawie subkont dla każdego OIPE, dostawca i dystrybutor tego OIPE oraz organ właściwy dla dostawcy lub dystrybutora OIPE. Rejestr jest dostępny publicznie w formie elektronicznej.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Usługa przenoszenia produktu umożliwia oszczędzającym w ramach OIPE, którzy zmienią miejsce zamieszkania, przenosząc się do innego państwa członkowskiego, dalsze wpłacanie składek na poczet tego OIPE, który wykupili już u dostawcy tego produktu.

1.  Usługa przenoszenia produktu umożliwia oszczędzającym w ramach OIPE, którzy zmienią miejsce zamieszkania, przenosząc się do innego państwa członkowskiego, dalsze wpłacanie składek na poczet tego OIPE, który wykupili już u dostawcy tego produktu, oraz daje im prawo jednoczesnego oszczędzania na więcej niż jednym subkoncie poprzez otwarcie nowego, dodatkowego subkonta i zachowanie dotychczasowego albo otwarcie nowego subkonta i zamknięcie dotychczasowego.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku skorzystania z usługi przenoszenia produktu oszczędzający w ramach OIPE mają prawo zachować wszystkie korzyści i ulgi przyznane przez dostawcę OIPE i związane z nieprzerwanym inwestowaniem w ten sam OIPE.

2.  W przypadku skorzystania z usługi przenoszenia produktu oszczędzający w ramach OIPE mają prawo zachować wszystkie korzyści i ulgi przyznane przez dostawcę OIPE i związane z nieprzerwanym inwestowaniem w jego OIPE.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Przenoszenia produktu na inne subkonto dokonuje dostawca OIPE albo odbywa się to w ramach partnerstwa w sprawie subkont.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Najpóźniej po upływie trzech lat od rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia każdy OIPE musi, w przypadku wniosku skierowanego do dostawcy OIPE, oferować subkonto krajowe dla każdego państwa członkowskiego.

3.  Najpóźniej po upływie pięciu lat od rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia każdy OIPE musi, w przypadku wniosku skierowanego do dostawcy OIPE, oferować subkonto krajowe dla każdego państwa członkowskiego.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  W okresie przejściowym, o którym mowa w ust. 3, oszczędzający w ramach OIPE mogą nieodpłatnie zmienić dostawcę OIPE, jeżeli przeprowadzają się do państwa członkowskiego, w którym nie ma jeszcze subkonta dla ich OIPE.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 14a

 

Partnerstwa w sprawie subkont między dostawcami OIPE, które uzyskały zezwolenie, w celu oferowania subkont krajowych

 

1.  Aby wykonać zobowiązania ustanowione w art. 13, dostawcy OIPE, o których mowa w art. 5, mogą zawierać partnerstwa w sprawie subkont w celu oferowania subkont krajowych.

 

2.  O zawarciu partnerstwa w sprawie subkont między dostawcami OIPE informuje się EIOPA.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Bez uszczerbku dla terminu, o którym mowa w art. 13 ust. 3, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zamiarze skorzystania przez oszczędzającego w ramach OIPE z prawa do przeniesienia się do innego państwa członkowskiego dostawca OIPE informuje oszczędzającego w ramach OIPE o możliwości otwarcia nowego subkonta w indywidualnym koncie oszczędzającego w ramach OIPE oraz o terminie, w jakim subkonto to może zostać otwarte.

1.  Bez uszczerbku dla terminu, o którym mowa w art. 13 ust. 3, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zamiarze skorzystania przez oszczędzającego w ramach OIPE z prawa do przeniesienia się do innego państwa członkowskiego dostawca OIPE informuje oszczędzającego w ramach OIPE o możliwości bezpłatnego otwarcia nowego, dodatkowego subkonta w koncie OIPE oszczędzającego w ramach OIPE przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego subkonta oraz o terminie, w jakim to subkonto dla oszczędzającego w ramach OIPE może zostać otwarte.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dzień, z którym inwestycje mają być kierowane na nowo otwarte subkonto;

b)  w przypadku przeniesienia, dzień, z którym wszystkie dokonywane wpłaty mają być kierowane na nowo otwarte subkonto;

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Najpóźniej trzy miesiące po otrzymaniu wniosku zgodnie z ust. 2 dostawca OIPE nieodpłatnie udostępnia oszczędzającemu w ramach OIPE kompletne informacje oraz zapewnia doradztwo zgodnie z przepisami rozdziału IV sekcje II i III dotyczące warunków mających zastosowanie do nowego subkonta.

3.  Najpóźniej miesiąc po otrzymaniu wniosku zgodnie z ust. 2 dostawca OIPE nieodpłatnie udziela oszczędzającemu w ramach OIPE kompletnych informacji i porad zgodnie z przepisami rozdziału IV sekcje II i III na temat warunków mających zastosowanie do nowego subkonta.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Bezpośrednio po otrzymaniu wniosku o przeniesienie dokonanych wpłat dostawca OIPE informuje oszczędzającego w ramach OIPE o wszelkich konsekwencjach tego przeniesienia aktywów, o należnych podatkach, kosztach i opłatach związanych z przeniesieniem oraz o konsekwencjach finansowych zachowania dotychczasowego subkonta.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informowanie organów krajowych o możliwości przenoszenia produktu

Informowanie właściwych organów krajowych o możliwości przenoszenia produktu

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawca OIPE informuje odpowiedni organ krajowy, który sprawuje nad nim nadzór ostrożnościowy, o wszystkich uzgodnieniach umownych dotyczących usługi przenoszenia produktu.

1.  Dostawca OIPE informuje EIOPA o wszystkich uzgodnieniach umownych dotyczących usługi przenoszenia produktu.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, są w terminie jednego miesiąca od otwarcia nowego subkonta przekazywane drogą elektroniczną do centralnej bazy danych prowadzonej przez krajowy organ nadzoru i obejmują co najmniej:

2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, są w terminie jednego miesiąca od otwarcia nowego subkonta przekazywane drogą elektroniczną do centralnego rejestru publicznego prowadzonego przez EIOPA. Centralny rejestr publiczny jest dostępny dla właściwych organów krajowych, które w razie jakichkolwiek zmian automatycznie otrzymują informacje dotyczące lokalnych subkont, jak również szczegółowe informacje dotyczące wszelkich istniejących lub nowych umów o partnerstwach w sprawie subkont, zawartych między dostawcami. Centralny rejestr publiczny obejmuje co najmniej:

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W odniesieniu do dystrybucji OIPE poszczególne kategorie dostawców OIPE i dystrybutorów OIPE stosują się do następujących przepisów:

W odniesieniu do dystrybucji OIPE poszczególne kategorie dostawców i dystrybutorów OIPE stosują się do przepisów niniejszego rozdziału:

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wszystkie dokumenty i informacje, o których mowa w niniejszym rozdziale, udostępnia się klientom OIPE w formie elektronicznej, pod warunkiem że klient OIPE ma możliwość przechowywania tych informacji w sposób umożliwiający przyszłe korzystanie z nich przez okres odpowiedni do celów tych informacji oraz że stosowane w tym celu narzędzie pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej formie. Na żądanie dostawcy OIPE i dystrybutorzy OIPE udostępniają również wspomniane dokumenty i informacje nieodpłatnie na innym trwałym nośniku.

Wszystkie dokumenty i informacje, o których mowa w niniejszym rozdziale, są publikowane na stronie internetowej dostawcy OIPE w łatwo dostępnej formie i udostępnia się je klientom OIPE bezpłatnie w wybranym przez nich formacie, albo w formie elektronicznej, pod warunkiem że klient OIPE ma możliwość przechowywania tych informacji w sposób umożliwiający przyszłe korzystanie z nich przez okres odpowiedni do celów tych informacji oraz że stosowane w tym celu narzędzie pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej formie, albo w formie dokumentów papierowych.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W procesie zatwierdzania produktu wskazuje się określony rynek docelowy dla każdego OIPE oraz zapewnia się ocenę wszelkich stosownych rodzajów ryzyka dla takiego określonego rynku docelowego oraz adekwatność zamierzonej strategii dystrybucji do określonego rynku docelowego, a także podejmuje się uzasadnione działania, aby zapewnić dystrybucję danego OIPE na określonym rynku docelowym.

skreśla się

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dostawca OIPE musi rozumieć i poddawać regularnemu przeglądowi OIPE, które oferuje, przy uwzględnieniu wszelkich zdarzeń, które mogą istotnie wpływać na potencjalne ryzyko dla określonego rynku docelowego, aby ocenić przynajmniej, czy dane OIPE nadal odpowiadają potrzebom określonego rynku docelowego oraz czy zamierzona strategia dystrybucji jest nadal odpowiednia.

skreśla się

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dostawcy OIPE udostępniają dystrybutorom OIPE wszystkie odpowiednie informacje o danym OIPE i o procesie zatwierdzania produktu, w tym informacje na temat określonego rynku docelowego dla danego OIPE.

Dostawcy OIPE udostępniają dystrybutorom OIPE wszystkie odpowiednie informacje o danym OIPE i o procesie zatwierdzania produktu.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dystrybutorzy OIPE muszą dysponować odpowiednimi rozwiązaniami w celu uzyskania informacji, o których mowa w akapicie piątym, oraz rozumieć cechy i określony rynek docelowy każdego OIPE.

Dystrybutorzy OIPE muszą dysponować odpowiednimi rozwiązaniami w celu uzyskania informacji, o których mowa w akapicie piątym.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział IV – sekcja II – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZED ZAWARCIEM UMOWY

MARKETING I INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZED ZAWARCIEM UMOWY

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące OIPE

Ogólne przepisy odnoszące się do dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące OIPE

Uzasadnienie

Zamieszczone w art. 23 ust. 2 odniesienie do art. 5 ust. 2 i art. 8–18 rozporządzenia (UE) nr 1286/2014 powoduje niepewność prawa. Lepsze jest bezpośrednie uregulowanie w rozporządzeniu przepisów dotyczących marketingu i informacji przekazywanych przed zawarciem umowy.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dostawcy OIPE i dystrybutorzy OIPE stosują się do przepisów art. 5 ust. 2 i art. 6–18 rozporządzenia (UE) nr 1286/2014.

skreśla się

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Każde państwo członkowskie może wymagać uprzedniego przekazania właściwemu organowi przez dostawcę OIPE lub osobę oferującą OIPE dokumentu zawierającego kluczowe informacje, w odniesieniu do OIPE wprowadzanych do obrotu w tym państwie członkowskim.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Dokument zawierający kluczowe informacje obejmuje wszystkie informacje przekazywane przed zawarciem umowy. Dokument ten musi być sformułowany w sposób dokładny, rzetelny, jasny i niewprowadzający w błąd. Zawiera on kluczowe informacje i musi być spójny z wszelkimi wiążącymi dokumentami umownymi, z odpowiednimi częściami dokumentów ofertowych oraz warunkami OIPE.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c.  Dokument jest dostarczany oszczędzającym w ramach OIPE bez opłaty, z wystarczającym wyprzedzeniem przed zawarciem umowy dotyczącej OIPE.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2d.  Dokument zawierający kluczowe informacje musi być dokumentem odrębnym, wyraźnie oddzielonym od materiałów marketingowych. Nie może zawierać odniesień do materiałów marketingowych. Może zawierać odniesienia do innych dokumentów, w tym w stosownych przypadkach do prospektu, tylko wtedy, gdy odniesienie jest związane z informacjami, które należy na mocy niniejszego rozporządzenia uwzględnić w dokumencie zawierającym kluczowe informacje na temat OIPE.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2e.  W jednym dokumencie zawierającym kluczowe informacje zamieszczony jest każdorazowo jeden wariant inwestycyjny.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2f.  Dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące OIPE sporządza się jako krótki dokument napisany w zwięzły sposób, który po wydrukowaniu składa się maksymalnie z trzech stron formatu A4 i zapewnia możliwość porównania, a w przypadku przedłożenia na trwałym nośniku innym niż papier może zawierać informacje prezentowane warstwowo z myślą o zapewnieniu praktyczności dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące OIPE. Dokument ten:

 

a)  musi mieć wygląd i strukturę umożliwiające łatwe czytanie, przy użyciu czcionki o czytelnej wielkości;

 

b)  koncentruje się na kluczowych informacjach, których potrzebują oszczędzający w ramach OIPE;

 

c)  musi być jasno sformułowany oraz napisany językiem i stylem, które przekazują treść w sposób ułatwiający zrozumienie informacji, a w szczególności językiem jasnym, zwięzłym i zrozumiałym.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2g.  Jeżeli w dokumencie zawierającym kluczowe informacje użyto kolorów, nie mogą one utrudniać zrozumienia informacji, w przypadku gdy dokument jest drukowany lub kopiowany w trybie czarno-białym.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2h.  W przypadku zamieszczenia w dokumencie zawierającym kluczowe informacje elementów identyfikacji wizualnej lub logo dostawcy OIPE lub grupy, do której należy, nie mogą one odciągać uwagi od informacji zawartych w tym dokumencie ani zasłaniać tekstu.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Oprócz informacji określonych w art. 8 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1286/2014 część „Co to za produkt?” zawiera następujące informacje:

skreśla się

(i)  opis świadczeń emerytalnych oraz zakresu, w jakim są one gwarantowane;

 

(ii)  ewentualny minimalny lub maksymalny okres uczestnictwa w programie OIPE;

 

(iii)  wiek emerytalny;

 

(iv)  ogólne informacje dotyczące usługi przenoszenia produktu, w tym informacje dotyczące subkont;

 

(v)  ogólne informacje dotyczące usługi zmiany dostawcy oraz odesłanie do szczegółowych informacji dotyczących usługi zmiany dostawcy dostępnych na mocy art. 50;

 

(vi)  dostępne informacje dotyczące wyników polityki inwestycyjnej w odniesieniu do czynników z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego;

 

(vii)  prawo właściwe dla umowy dotyczącej OIPE, w przypadku gdy strony nie mają swobody wyboru prawa właściwego, lub – w przypadku gdy strony mają swobodę wyboru prawa właściwego – prawo proponowane przez dostawcę OIPE.

 

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W uzupełnieniu dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące OIPE dostawcy OIPE i dystrybutorzy OIPE odsyłają również osoby zainteresowane oszczędzaniem w ramach OIPE do ewentualnych sprawozdań dotyczących wypłacalności i sytuacji finansowej dostawcy OIPE i zapewniają im łatwy dostęp do tego rodzaju informacji.

4.  W uzupełnieniu dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące OIPE dostawcy OIPE i dystrybutorzy OIPE odsyłają również osoby zainteresowane oszczędzaniem w ramach OIPE do ewentualnych sprawozdań dotyczących wypłacalności i sytuacji finansowej dostawcy OIPE i zapewniają im łatwy i bezpłatny dostęp do tego rodzaju informacji.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Osobom zainteresowanym oszczędzaniem w ramach OIPE udostępnia się również informacje dotyczące dotychczasowych wyników inwestycji związanych z programem OIPE obejmujące okres co najmniej pięciu lat lub, jeżeli program istnieje przez okres krótszy niż pięć lat, obejmujące wszystkie lata istnienia programu, jak również informacje dotyczące struktury kosztów ponoszonych przez oszczędzających w ramach OIPE i beneficjentów OIPE.

5.  Osobom zainteresowanym oszczędzaniem w ramach OIPE udostępnia się bezpłatnie również informacje dotyczące dotychczasowych wyników inwestycji związanych z programem OIPE obejmujące okres co najmniej dziesięciu lat lub, jeżeli program istnieje przez okres krótszy niż dziesięć lat, obejmujące wszystkie lata istnienia programu, jak również informacje dotyczące struktury kosztów ponoszonych przez oszczędzających w ramach OIPE i beneficjentów OIPE.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 23a

 

Marketing

 

Materiały marketingowe muszą być w jednoznaczny sposób oznaczone jako takie. Materiały marketingowe zawierające konkretne informacje na temat OIPE nie mogą zawierać żadnych stwierdzeń, które byłyby sprzeczne z informacjami zawartymi w dokumencie zawierającym kluczowe informacje lub pomniejszałyby znaczenie tego dokumentu. Materiały marketingowe muszą zawierać wzmiankę o dostępności dokumentu zawierającego kluczowe informacje oraz informację o sposobie i miejscu jego uzyskania, w tym o stronie internetowej dostawcy OIPE.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 23b

 

Wymogi językowe dotyczące dokumentu zawierającego kluczowe informacje

 

1.  Dokument zawierający kluczowe informacje sporządza się w jednym lub większej liczbie języków urzędowych używanych w państwie członkowskim, gdzie jest dystrybuowany OIPE.

 

2.  Jeżeli OIPE jest promowany w danym państwie członkowskim za pomocą dokumentów marketingowych napisanych w jednym lub większej liczbie języków urzędowych tego państwa członkowskiego, dokument zawierający kluczowe informacje musi być napisany przynajmniej w odpowiednich językach urzędowych.

 

3.  Dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące OIPE jest na żądanie udostępniany w stosownym formacie oszczędzającym w ramach OIPE z upośledzeniem narządu wzroku lub słuchu, a także oszczędzającym w ramach OIPE, którzy mają problemy z czytaniem i pisaniem oraz nie posiadają umiejętności czytania i pisania.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 23c

 

Forma i treść dokumentu zawierającego kluczowe informacje

 

1.  Tytuł „Dokument zawierający kluczowe informacje” wyraźnie eksponuje się na górze pierwszej strony dokumentu zawierającego kluczowe informacje. Dokument zawierający kluczowe informacje prezentuje się w sekwencji przedstawionej w ust. 2 i 3.

 

2.  Bezpośrednio pod tytułem dokumentu zawierającego kluczowe informacje umieszcza się uwagę wyjaśniającą o następującej treści: „Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o tym produkcie emerytalnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także ułatwić porównanie go z innymi produktami”.

 

3.  Dokument zawierający kluczowe informacje składa się z dwóch części. W ogólnej części pierwszej zamieszczone są ogólne informacje na temat OIPE. W szczegółowej części drugiej zamieszczone są informacje różniące się w zależności od państwa członkowskiego.

 

4.  Dokument zawierający kluczowe informacje zawiera następujące ogólne informacje:

 

a)   na początku dokumentu – nazwę OIPE oraz wskazanie, czy jest to wariant domyślny, tożsamość i dane kontaktowe twórcy OIPE, informacje o organie właściwym dla twórcy OIPE, a także datę sporządzenia dokumentu;

 

b)   w przypadku gdy nie chodzi o produkt standardowy, ostrzeżenie następującej treści: „Zamierzasz kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny do zrozumienia.”;

 

c)   w części „Co to za produkt i co się dzieje z chwilą przejścia na emeryturę?” – charakter i główne cechy OIPE, w tym następujące informacje:

 

(i)  (iv) wariant inwestycyjny, w tym wariant domyślny;

 

(ii)  w przypadku gdy OIPE oferuje świadczenia ubezpieczeniowe – szczegółowe informacje na temat tych świadczeń, w tym okoliczności, które prowadzą do ich wypłaty;

 

(iii)  opis świadczeń emerytalnych oraz zakresu, w jakim są one gwarantowane;

 

(iv)  informacje na temat istniejących bodźców podatkowych lub innych ulg;

 

(v)  w stosownych przypadkach, informacje o terminie odstąpienia od umowy lub o okresie unieważnienia w odniesieniu do danego OIPE;

 

(vi)  ewentualny minimalny lub maksymalny okres uczestnictwa w programie OIPE;

 

(vii)  ustawowy wiek emerytalny w państwie członkowskim, którego prawo ma zastosowanie;

 

(viii)  opis wariantów dekumulacji oraz prawo do zmiany wybranej formy wypłat do czasu rozpoczęcia fazy dekumulacji;

 

(ix)  ogólne informacje dotyczące usługi przenoszenia produktu, w tym informacje dotyczące subkont;

 

(x)  ogólne informacje dotyczące usługi zmiany dostawcy oraz odesłanie do szczegółowych informacji dotyczących usługi zmiany dostawcy dostępnych na mocy art. 50;

 

(xi)  informacje dotyczące wyników polityki inwestycyjnej pod względem czynników z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego;

 

(xii)  w części zatytułowanej „Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?” – krótki opis profilu ryzyka i zysku obejmujący następujące elementy:

 

-  ogólny wskaźnik ryzyka, uzupełniony o opisowe wyjaśnienie tego wskaźnika, jego główne ograniczenia oraz opisowe wyjaśnienie rodzajów ryzyka, które mają istotne znaczenie dla OIPE i które nie zostały odpowiednio uwzględnione w ogólnym wskaźniku ryzyka;

 

-  możliwa maksymalna strata zainwestowanego kapitału, w tym informacje dotyczące:

 

•  tego, czy oszczędzający w ramach OIPE może utracić cały zainwestowany kapitał, lub

 

•  tego, czy oszczędzający w ramach OIPE ponosi ryzyko zaciągania dodatkowych finansowych zobowiązań lub obowiązków, w tym zobowiązań warunkowych oprócz kapitału zainwestowanego w OIPE, oraz

 

•  w stosownych przypadkach, tego, czy OIPE uwzględnia ochronę kapitału przed ryzykiem rynkowym, oraz szczegółów dotyczących jej zakresu i ograniczeń, w szczególności w odniesieniu do czasu jej trwania;

 

-  odpowiednie scenariusze rozwoju sytuacji oraz przyjęte założenia, na jakich powstały;

 

-  w stosownych przypadkach, informacje na temat warunków zwrotu dla oszczędzających w ramach OIPE lub wyznaczonych górnych limitów zysku dla oszczędzających;

 

-  stwierdzenie, że przepisy podatkowe państwa członkowskiego pochodzenia oszczędzającego w ramach OIPE mogą mieć wpływ na rzeczywisty wypłacony zysk;

 

(xiii)  w części zatytułowanej „Jakie są koszty?” – koszty związane z inwestycją w dany OIPE, obejmujące zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie koszty, w tym koszty jednorazowe i powtarzające się, przedstawione za pomocą ogólnych wskaźników kosztów, oraz – aby zapewnić możliwość porównania – całkowite łączne koszty wyrażone w wartościach pieniężnych i procentowych w celu wykazania złożonego wpływu całkowitych kosztów na inwestycję;

 

(xiv)  jasne wskazanie, że doradcy, dystrybutorzy lub każda inna osoba doradzająca w zakresie OIPE lub je sprzedająca przekażą informacje wyszczególniające wszelkie koszty dystrybucji, które nie są jeszcze uwzględnione w kosztach określonych powyżej, tak aby umożliwić inwestorowi indywidualnemu zrozumienie skumulowanego wpływu łącznych kosztów na zwrot z inwestycji;

 

(xv)  szczegóły dotyczące sposobów wypłaty i fazy dekumulacji;

 

(xvi)  informację o tym, że zmiana sposobu wypłaty może pociągnąć za sobą pewne skutki pod względem bodźców podatkowych lub ulg;

 

(xvii)  w części zatytułowanej „Jak mogę złożyć skargę?” – informacje na temat tego, jak i do kogo oszczędzający w ramach OIPE może złożyć skargę dotyczącą produktu lub zachowania dostawcy OIPE lub osoby doradzającej w zakresie danego produktu lub go sprzedającej;

 

(xviii)  w części zatytułowanej „Inne istotne informacje” – krótką informację o wszelkich dodatkowych dokumentach zawierających informacje, które mają być przekazane oszczędzającemu w ramach OIPE przed zawarciem umowy lub po jej zawarciu, z wyłączeniem wszelkich materiałów marketingowych.

 

5.   Twórca OIPE regularnie dokonuje przeglądu informacji zawartych w dokumencie zawierającym kluczowe informacje oraz dokonuje w nim zmian, w przypadku gdy w wyniku przeglądu stwierdzono konieczność ich wprowadzenia. Zmieniona wersja jest niezwłocznie udostępniana klientowi OIPE.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 23d

 

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej przed zawarciem umowy

 

1.   Twórca OIPE nie ponosi odpowiedzialności cywilnej wyłącznie na podstawie dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące OIPE, w tym jakiegokolwiek jego tłumaczenia, chyba że wprowadza on w błąd, jest niedokładny lub niespójny z odpowiednimi częściami prawnie wiążących dokumentów przedumownych i umownych lub z wymogami określonymi w art. 23.

 

2.   Oszczędzający w ramach OIPE może domagać się naprawienia szkody od twórcy OIPE zgodnie z prawem krajowym w przypadku straty wynikającej z polegania na dokumencie zawierającym kluczowe informacje w okolicznościach, o których mowa w ust. 1, przy inwestowaniu w OIPE, w odniesieniu do którego sporządzony został ten dokument. Twórca OIPE nie ponosi odpowiedzialności cywilnej, jeżeli wykaże, że informacje nie wprowadzały w błąd, nie były niedokładne ani niespójne oraz że strata poniesiona przez oszczędzającego w ramach OIPE nie wynika z polegania na dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

 

3.   Elementy takie jak „strata” lub „szkoda”, o których mowa w ust. 2, które nie są zdefiniowane, interpretuje się i stosuje zgodnie z obowiązującym prawem krajowym określonym w odpowiednich przepisach międzynarodowego prawa prywatnego.

 

4.   Niniejszy artykuł nie wyklucza podnoszenia dalszych roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej zgodnie z prawem krajowym.

 

5.   Obowiązki wynikające z niniejszego artykułu nie są ograniczane ani uchylane na mocy klauzul umownych.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 23e

 

Przekazywanie dokumentu zawierającego kluczowe informacje

 

1.   Osoba doradzająca w zakresie OIPE lub go sprzedająca przekazuje nieodpłatnie klientowi OIPE dokument zawierający kluczowe informacje z należytym wyprzedzeniem, zanim klient OIPE zostanie związany jakąkolwiek umową lub ofertą dotyczącą tego OIPE.

 

W przypadku zmiany dokumentu zawierającego kluczowe informacje zgodnie z art. 10, klientowi OIPE przekazywane są na żądanie również poprzednie wersje.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 23f

 

Ujawnianie informacji dotyczących dystrybucji oszczędzającym w ramach OIPE

 

1.  Wystarczająco wcześnie przed zawarciem umowy dotyczącej OIPE dostawca i dystrybutor OIPE przekazują oszczędzającym w ramach OIPE lub osobom zainteresowanym oszczędzaniem w ramach OIPE co najmniej następujące informacje:

 

a)  czy posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udziały stanowiące co najmniej 10 % praw głosu lub kapitału w danym dostawcy OIPE;

 

b)  w odniesieniu do proponowanej umowy lub umowy, której dotyczy porada, czy:

 

(i)  dostawca OIPE lub jednostka dominująca danego dostawcy OIPE posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udziały stanowiące co najmniej 10 % praw głosu lub kapitału w pośredniku lub dystrybutorze OIPE;

 

(ii)  świadczy usługi doradcze na podstawie rzetelnej i zindywidualizowanej analizy;

 

(iii)  podlega zobowiązaniu umownemu do prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji wyłącznie z jednym dostawcą OIPE lub z większą liczbą dostawców OIPE, w którym to przypadku powinien podać nazwy tych dostawców OIPE; lub

 

(iv)  nie podlega zobowiązaniu umownemu do prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji wyłącznie z jednym dostawcą OIPE lub większą liczbą dostawców OIPE i nie świadczy doradztwa na podstawie rzetelnej i zindywidualizowanej analizy, w którym to przypadku powinien podać nazwy dostawców OIPE, z którymi może prowadzić i prowadzi działalność;

 

c)  informacje na temat charakteru wynagrodzenia otrzymanego w związku z umową;

 

d)  czy w związku z umową za swoją pracę otrzymuje:

 

(i)  honorarium, to znaczy wynagrodzenie płacone bezpośrednio przez oszczędzającego w ramach OIPE;

 

(ii)  prowizję dowolnego rodzaju, to znaczy wynagrodzenie uwzględnione w kosztach i opłatach z tytułu dystrybucji OIPE;

 

(iii)  jakikolwiek inny rodzaj wynagrodzenia, w tym korzyść ekonomiczną jakiegokolwiek rodzaju oferowaną lub przekazywaną w związku z umową; lub

 

(iv)  wynagrodzenie stanowiące połączenie którychkolwiek rodzajów wynagrodzenia określonych w ppkt (i), (ii) oraz (iii).

 

2.  W przypadku gdy honorarium jest płacone bezpośrednio przez oszczędzającego w ramach OIPE, dystrybutor OIPE informuje oszczędzającego w ramach OIPE o wysokości honorarium, a w przypadku gdy jest to niemożliwe – o metodzie wyliczenia honorarium.

 

3.  Jeżeli po zawarciu umowy oszczędzający w ramach OIPE dokonuje z jej tytułu jakichkolwiek płatności innych niż planowe płatności, dystrybutor OIPE ujawnia również informacje zgodnie z niniejszym artykułem w odniesieniu do każdej takiej płatności.

 

4.  Państwa członkowskie zapewniają, aby odpowiednio wcześnie przed zawarciem umowy dostawca OIPE informował oszczędzającego w ramach OIPE o charakterze wynagrodzeń otrzymywanych przez jego pracowników w związku z tą umową.

 

5.  Jeżeli po zawarciu umowy oszczędzający w ramach OIPE dokonuje z jej tytułu jakichkolwiek płatności innych niż planowe płatności, dostawca OIPE ujawnia również informacje zgodnie z niniejszym artykułem w odniesieniu do każdej takiej płatności.

 

6.  Wystarczająco wcześnie przed zawarciem umowy oszczędzającym w ramach OIPE lub osobom zainteresowanym oszczędzaniem w ramach OIPE przekazuje się odpowiednie informacje dotyczące dystrybucji OIPE oraz wszystkich kosztów i powiązanych opłat. Informacje te obejmują co najmniej:

 

a)  w przypadku świadczenia usługi doradztwa – informację, czy pośrednik lub dystrybutor OIPE będzie udostępniać oszczędzającym w ramach OIPE okresową ocenę odpowiedniości rekomendowanych im OIPE;

 

b)  w odniesieniu do informacji o wszelkich kosztach i powiązanych opłatach, które mają zostać ujawnione – informacje dotyczące dystrybucji OIPE, w tym w stosownym przypadku kosztu doradztwa, kosztu OIPE rekomendowanego lub sprzedawanego oszczędzającemu w ramach OIPE oraz sposobu zapłaty przez oszczędzającego w ramach OIPE, co obejmuje również wszelkie płatności stron trzecich zgodnie z art. 32 ust. 1 lit. e) ppkt (ii).

 

7.  Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się w znormalizowanym formacie umożliwiającym ich porównywanie oraz w zrozumiałej formie w taki sposób, aby oszczędzający w ramach OIPE byli w stanie zrozumieć charakter oferowanego OIPE oraz związane z nim ryzyko i w konsekwencji byli w stanie podejmować świadome decyzje inwestycyjne.

 

8.  Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 62 w celu określenia:

 

a)  warunków, które muszą spełniać te informacje, aby mogły być uznane za uczciwe, jasne i niewprowadzające w błąd, co obejmuje kryteria, na których opiera się znormalizowany format, o którym mowa w ust. 7;

 

b)  szczegółowych informacji na temat treści i formatu informacji przekazywanych oszczędzającym w ramach OIPE w odniesieniu do dostawców, pośredników i dystrybutorów OIPE oraz kosztów i opłat.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Z należytym wyprzedzeniem przed zawarciem umowy dotyczącej OIPE dostawcy OIPE lub dystrybutorzy OIPE, o których mowa w art. 19 lit. c) niniejszego rozporządzenia, udostępniają oszczędzającym w ramach OIPE lub osobom zainteresowanym oszczędzaniem w ramach OIPE co najmniej informacje na temat umowy dotyczącej OIPE oraz w odniesieniu do siebie samych określone w art. 19 i w art. 29 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) i c) dyrektywy (UE) 2016/97 w odniesieniu do umów ubezpieczenia i pośredników ubezpieczeniowych.

1.  Z należytym wyprzedzeniem przed zawarciem umowy dotyczącej OIPE dostawcy OIPE lub dystrybutorzy OIPE, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 8 niniejszego rozporządzenia, udostępniają oszczędzającym w ramach OIPE lub osobom zainteresowanym oszczędzaniem w ramach OIPE co najmniej dokument zawierający kluczowe informacje, a także informacje na temat umowy dotyczącej OIPE oraz w odniesieniu do siebie samych określone w art. 19 i w art. 29 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) i c) dyrektywy (UE) 2016/97 w odniesieniu do umów ubezpieczenia i pośredników ubezpieczeniowych.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się w znormalizowanym formacie umożliwiającym ich porównywanie oraz w zrozumiałej formie w taki sposób, aby oszczędzający w ramach OIPE byli w stanie zrozumieć charakter oferowanego OIPE oraz związane z nim ryzyko i w konsekwencji byli w stanie podejmować świadome decyzje inwestycyjne.

2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się w znormalizowanym formacie umożliwiającym ich porównywanie oraz w zrozumiałej formie w taki sposób, aby oszczędzający w ramach OIPE byli w stanie zrozumieć charakter oferowanego OIPE oraz związane z nim ryzyko i koszty i w konsekwencji byli w stanie podejmować świadome decyzje inwestycyjne.

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W ramach usługi doradztwa przekazuje się oszczędzającemu w ramach OIPE informacje na temat głównych cech produktu.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Doradztwo ma na celu ocenę niechęci do ryzyka i wiedzy finansowej oszczędzającego w ramach OIPE, jego zdolności do ponoszenia strat, a także ułatwienie oszczędzającemu dokonania wyboru wariantu inwestycyjnego najlepiej dostosowanego do jego profilu ryzyka.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przed zawarciem umowy dotyczącej OIPE dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE, o których mowa w art. 19 lit. c) niniejszego rozporządzenia, określa, na podstawie informacji otrzymanych od oszczędzającego w ramach OIPE, wymagania i potrzeby emerytalne tego oszczędzającego w ramach OIPE, jak również udostępnia mu w zrozumiałej formie obiektywne informacje na temat OIPE, tak aby umożliwić mu podjęcie świadomej decyzji.

Przed zawarciem umowy dotyczącej OIPE dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 8 niniejszego rozporządzenia, określa, na podstawie informacji otrzymanych od oszczędzającego w ramach OIPE, wymagania i potrzeby emerytalne tego oszczędzającego w ramach OIPE, jak również udostępnia mu w zrozumiałej formie obiektywne informacje na temat OIPE, tak aby umożliwić mu podjęcie świadomej decyzji, a dostawcy, pośrednikowi lub dystrybutorowi OIPE zarekomendowanie oszczędzającemu w ramach OIPE lub osobie zainteresowanej oszczędzaniem w ramach OIPE odpowiedniego produktu, który w szczególności odpowiada ich tolerancji ryzyka i zdolności do ponoszenia strat.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku świadczenia doradztwa przed zawarciem każdej konkretnej umowy dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE, o których mowa w art. 19 lit. c) niniejszego rozporządzenia, udziela oszczędzającemu w ramach OIPE zindywidualizowanej rekomendacji, wyjaśniając, dlaczego dany OIPE najlepiej spełnia jego wymagania i potrzeby.

2.  W przypadku świadczenia doradztwa przed zawarciem każdej konkretnej umowy dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 8 niniejszego rozporządzenia, udziela oszczędzającemu w ramach OIPE zindywidualizowanej rekomendacji, wyjaśniając, dlaczego dany OIPE najlepiej spełnia jego wymagania i potrzeby.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku świadczenia doradztwa w odniesieniu do OIPE dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE, o których mowa w art. 19 litc) niniejszego rozporządzenia, stosuje się do obowiązujących przepisów krajowych nadających skuteczność przepisom ustanowionym w art. 25 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE oraz do wszystkich bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii przyjętych na mocy art. 25 ust. 8 tej dyrektywy i dotyczących wspomnianych przepisów.

3.  W przypadku świadczenia doradztwa w odniesieniu do OIPE dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE, o których mowa w art. 5 ust1 i art. 8 niniejszego rozporządzenia, stosuje się do obowiązujących przepisów krajowych nadających skuteczność przepisom ustanowionym w art. 25 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE oraz do wszystkich bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii przyjętych na mocy art. 25 ust. 8 tej dyrektywy i dotyczących wspomnianych przepisów.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W przypadku gdy dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE, o których mowa w art. 19 litc) niniejszego rozporządzenia, informuje oszczędzającego w ramach OIPE, że świadczy doradztwo w sposób niezależny, świadczy on to doradztwo na podstawie dostatecznie dużej liczby indywidualnych produktów emerytalnych dostępnych na rynku umożliwiającej mu udzielenie – zgodnie z kryteriami zawodowymi – zindywidualizowanej rekomendacji dotyczącej tego, która umowa dotycząca OIPE odpowiednio spełniałaby potrzeby oszczędzającego w ramach OIPE. Doradztwo takie nie może się ograniczać do umów dotyczących OIPE oferowanych przez samego dostawcę OIPE lub dystrybutora OIPE, przez podmioty posiadające bliskie powiązania z dostawcą OIPE lub dystrybutorem OIPE lub przez inne podmioty, z którymi dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE utrzymuje bliskie stosunki prawne lub gospodarcze, w tym stosunki umowne, gdyż może to naruszać niezależność świadczonego doradztwa.

4.  W przypadku gdy dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE, o których mowa w art. 5 ust1 i art. 8 niniejszego rozporządzenia, informuje oszczędzającego w ramach OIPE, że świadczy doradztwo w sposób niezależny, świadczy on to doradztwo na podstawie dostatecznie dużej liczby indywidualnych produktów emerytalnych dostępnych na rynku umożliwiającej mu udzielenie – zgodnie z kryteriami zawodowymi – zindywidualizowanej rekomendacji dotyczącej tego, która umowa dotycząca OIPE odpowiednio spełniałaby potrzeby oszczędzającego w ramach OIPE. Doradztwo takie nie może się ograniczać do umów dotyczących OIPE oferowanych przez samego dostawcę OIPE lub dystrybutora OIPE, przez podmioty posiadające bliskie powiązania z dostawcą OIPE lub dystrybutorem OIPE lub przez inne podmioty, z którymi dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE utrzymuje bliskie stosunki prawne lub gospodarcze, w tym stosunki umowne, gdyż może to naruszać niezależność świadczonego doradztwa.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Dostawcy OIPE i dystrybutorzy OIPE, o których mowa w art. 19 lit. c) niniejszego rozporządzenia, dopilnowują, by osoby fizyczne świadczące doradztwo w odniesieniu do OIPE posiadały wiedzę i umiejętności niezbędne do wywiązania się z ich obowiązków określonych w niniejszym rozdziale, oraz na żądanie właściwych organów są w stanie wykazać spełnienie tego wymogu. Państwa członkowskie publikują kryteria stosowane na potrzeby oceny tej wiedzy i tych umiejętności.

5.  Dostawcy OIPE i dystrybutorzy OIPE, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 8 niniejszego rozporządzenia, dopilnowują, by osoby fizyczne świadczące doradztwo w odniesieniu do OIPE posiadały wiedzę i umiejętności niezbędne do wywiązania się z obowiązków określonych w niniejszym rozdziale, oraz na żądanie właściwych organów są w stanie wykazać spełnienie tego wymogu. Państwa członkowskie publikują kryteria stosowane na potrzeby oceny tej wiedzy i tych umiejętności.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 25a

 

Schemat podejmowania decyzji

 

1.  Dostawca lub dystrybutor OIPE dostarcza klientowi OIPE znormalizowany schemat podejmowania decyzji opracowany przez EIOPA, by pomóc zainteresowanym oszczędzaniem w ramach OIPE, na początkowym etapie zainteresowania, w dokonaniu oceny, który produkt OIPE – wariant domyślny czy inny alternatywny wariant inwestycyjny – byłby dla nich odpowiedni. Schemat ten prezentuje istotne cechy danego OIPE i ma na celu wyjaśnienie, że wariant domyślny oferowany przez dostawcę może różnić się od wariantów domyślnych oferowanych przez innych dostawców, aby klient OIPE mógł uwzględnić te informacje przed zawarciem umowy dotyczącej OIPE.

 

2.  Schemat podejmowania decyzji jest udostępniany na papierze lub innym trwałym nośniku danych, a dostawca lub dystrybutor OIPE dba o to, by klient OIPE przeszedł przez poszczególne etapy schematu podejmowania decyzji przed zawarciem umowy.

 

3.  Schemat podejmowania decyzji nie stanowi zindywidualizowanej rekomendacji i nie zastępuje wniosków o doradztwo na temat innych wariantów inwestycyjnych niż wariant domyślny.

 

4.  Aby zagwarantować jednolite stosowanie znormalizowanego schematu podejmowania decyzji zgodnie z ust. 1, EIOPA opracowuje projekty regulacyjnych standardów technicznych:

 

a)  wyszczególnienie treści i prezentacji znormalizowanego schematu podejmowania decyzji, łącznie z określeniem głównych cech OIPE i rodzajów wariantów domyślnych oferowanych przez różnych dostawców zgodnie z normami regulacyjnymi, które należy włączyć do schematu;

 

b)  ustalenie warunków, na których znormalizowany schemat podejmowania decyzji jest udostępniany na trwałym nośniku lub na papierze i może być dostosowany w tym celu. Opracowując projekty regulacyjnych standardów technicznych, EIOPA przeprowadza badania wśród konsumentów i uwzględnia:

 

(i)  poszczególne rodzaje OIPE;

 

(ii)  różnice między OIPE;

 

(iii)  kompetencje oszczędzających w ramach OIPE oraz cechy OIPE;

 

(iv)  wdrożone interaktywne elementy techniczne, w tym wykorzystanie stron internetowych i aplikacji do urządzeń mobilnych lub wykorzystanie innych form udostępniania i uzupełniania schematu podejmowania decyzji; oraz

 

(v)  konieczność zapewnienia jasnej informacji, że schemat podejmowania decyzji nie stanowi zindywidualizowanej rekomendacji.

 

EIOPA przedstawia Komisji projekty regulacyjnych standardów technicznych po ich opublikowaniu. Komisja jest uprawniona do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w niniejszym ustępie, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 25 ust. 1, w przypadku zawarcia umowy dotyczącej domyślnego wariantu inwestycyjnego oszczędzający w ramach OIPE może zrezygnować ze swojego prawa do doradztwa.

Nie naruszając przepisów art. 25 ust. 1, w przypadku zawarcia umowy dotyczącej domyślnego wariantu inwestycyjnego oszczędzający w ramach OIPE może zrezygnować z prawa do doradztwa po przejściu przez cały schemat podejmowania decyzji i przez potwierdzenie, że zaoferowano mu doradztwo i zrezygnował z przysługującego mu prawa do jego otrzymania.

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli oszczędzający w ramach OIPE rezygnuje ze swojego prawa do doradztwa, dostawcy OIPE lub dystrybutorzy OIPE, o których mowa w art. 19 litc) niniejszego rozporządzenia, prowadząc dystrybucję OIPE, zwracają się do oszczędzającego w ramach OIPE lub osoby zainteresowanej oszczędzaniem w ramach OIPE o udzielenie informacji na temat wiedzy i doświadczenia posiadanych przez tę osobę w dziedzinie inwestowania istotnej dla oferowanego OIPE lub OIPE, który mu zaoferowano tak aby umożliwić dostawcy OIPE lub dystrybutorowi OIPE ocenę tego, czy rozpatrywany OIPE jest odpowiedni dla oszczędzającego w ramach OIPE.

Jeżeli oszczędzający w ramach OIPE rezygnuje ze swojego prawa do doradztwa, dostawcy OIPE lub dystrybutorzy OIPE, o których mowa w art. 5 ust1 i art. 8 niniejszego rozporządzenia, prowadząc dystrybucję OIPE, zwracają się do oszczędzającego w ramach OIPE lub osoby zainteresowanej oszczędzaniem w ramach OIPE o udzielenie informacji na temat wiedzy i doświadczenia posiadanych przez tę osobę w dziedzinie inwestowania istotnej dla oferowanego OIPE lub OIPE, który mu zaoferowano, tak aby umożliwić dostawcy OIPE lub dystrybutorowi OIPE ocenę tego, czy rozpatrywany OIPE jest odpowiedni dla oszczędzającego w ramach OIPE.

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE, o których mowa w art. 19 lit. c) niniejszego rozporządzenia, w oparciu o informacje otrzymane na podstawie akapitu pierwszego uzna, że produkt nie jest odpowiedni dla oszczędzającego w ramach OIPE lub osoby zainteresowanej oszczędzaniem w ramach OIPE, dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE ostrzega o tym fakcie oszczędzającego w ramach OIPE lub osobę zainteresowaną oszczędzaniem w ramach OIPE. Ostrzeżenie to może być przekazane w znormalizowanym formacie.

Jeżeli dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 8 niniejszego rozporządzenia, w oparciu o informacje otrzymane na podstawie akapitu pierwszego uzna, że produkt nie jest odpowiedni dla oszczędzającego w ramach OIPE lub osoby zainteresowanej oszczędzaniem w ramach OIPE, dostawca OIPE lub dystrybutor OIPE ostrzega o tym fakcie oszczędzającego w ramach OIPE lub osobę zainteresowaną oszczędzaniem w ramach OIPE. Ostrzeżenie to może być przekazane w znormalizowanym formacie.

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział IV – sekcja III a (nowa) – artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Sekcja IIIa

 

Umowa dotycząca OIPE

 

Artykuł 26a

 

Obowiązkowe informacje, które należy ująć w umowie

 

Umowa dotycząca OIPE składa się z dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczące OIPE oraz z następujących informacji:

 

a)  rodzaj OIPE;

 

b)  dane osobowe oszczędzającego w ramach OIPE, jego imię i nazwisko, adres;

 

c)  informacje na temat świadczeń w ramach wybranego wariantu inwestycyjnego: w przypadku wariantu domyślnego świadczenia są wypłacane w ratach od chwili przejścia na emeryturę jako świadczenie w formie płatności dożywotnich. W dniu wymagalności pierwszej płatności można wybrać również wypłatę kapitału w wysokości 30 %. Jeżeli zostanie ona dokonana, z pozostałego kapitału oblicza się kwotę wypłaty w ratach;

 

d)  świadczenie w przypadku śmierci przed przejściem na emeryturę w wariancie domyślnym: jeżeli oszczędzający w ramach OIPE umrze przed uzgodnionym terminem przejścia na emeryturę, wszystkie dokonane wpłaty są nieodpłatnie zwracane spadkobiercom. Oszczędzający w ramach OIPE może zawrzeć za życia umowę na korzyść osób trzecich;

 

e)  wysokość i wymagalność płatności składek i informacje o tym, czy i w jaki sposób możliwe jest wstrzymanie płatności składek i czy istnieje możliwość dokonywania dodatkowych wpłat;

 

f)  obowiązujące warunki korzystania z prawa do wypowiedzenia umowy;

 

g)  istnienie lub brak prawa do wypowiedzenia umowy;

 

h)  informacje na temat zmiany wariantu inwestycyjnego;

 

i)  podanie języka, w którym dostawca OIPE musi przekazywać informacje o świadczeniach z OIPE;

 

j)  informacje na temat alternatywnych metod rozstrzygania sporów;

 

k)  specyficzne informacje różniące się zależnie od państwa członkowskiego, jak np. wiek przejścia na emeryturę oraz ulgi i bodźce podatkowe;

 

l)  szczegółowe informacje o wszystkich kosztach dotyczących OIPE;

 

m)  informacje i procedury dotyczące otwierania nowego subkonta krajowego;

 

n)  warunki dotyczące dodatkowych przepisów, np. dotyczących ryzyka biometrycznego;

 

o)  warunki zmiany dostawcy.

Uzasadnienie

Ze względów pewności prawa obowiązkowe informacje, które musi zawierać umowa dotycząca OIPE, powinny zostać uregulowane w rozporządzeniu.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Informację o świadczeniach przekazuje się oszczędzającemu w ramach OIPE bezpłatnie i co najmniej raz w roku.

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  informacji o sposobach uwzględniania w polityce inwestycyjnej czynników z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego.

d)  informacji o zasadach polityki inwestycyjnej dostawcy OIPE, w szczególności o sposobach uwzględniania w polityce inwestycyjnej czynników z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, w tym roli odgrywanej przez nie w procesie inwestycyjnym, a także długoterminowych skutków i efektów zewnętrznych decyzji inwestycyjnych.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  dane osobowe oszczędzającego w ramach OIPE, nazwa dostawcy OIPE, informacje na temat prognoz dotyczących świadczeń emerytalnych, informacje o nabytych uprawnieniach lub zgromadzonym kapitale, informacje o składkach wpłaconych przez oszczędzającego w ramach OIPE lub dowolną stronę trzecią oraz informacje o poziomie finansowania programu OIPE, przy czym do wszystkich tych informacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 39 ust. 1 lit. a), b), d), e), f) i h) dyrektywy (UE) 2016/2341, w których to przepisach do celów niniejszego rozporządzenia „uczestnik” oznacza oszczędzającego w ramach OIPE, „IORP” oznacza dostawcę OIPE, „program emerytalny” oznacza program OIPE oraz „instytucja finansująca” oznacza dowolną stronę trzecią;

a)  dane osobowe oszczędzającego w ramach OIPE, nazwa, adres i dane kontaktowe dostawcy i dystrybutorów OIPE, informacje na temat prognoz dotyczących świadczeń emerytalnych, informacje o nabytych uprawnieniach lub zgromadzonym kapitale w odniesieniu do każdego subkonta, informacje o składkach wpłaconych przez oszczędzającego w ramach OIPE lub dowolną stronę trzecią oraz informacje o poziomie finansowania programu OIPE, przy czym do wszystkich tych informacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 39 ust. 1 lit. a), b), d), e), f) i h) dyrektywy (UE) 2016/2341, w których to przepisach do celów niniejszego rozporządzenia „uczestnik” oznacza oszczędzającego w ramach OIPE, „IORP” oznacza dostawcę OIPE, „program emerytalny” oznacza program OIPE, a „instytucja finansująca” oznacza dowolną stronę trzecią; w przypadku informacji na temat zgromadzonego kapitału lub wpłaconych składek należy dokonać rozróżnienia według subkonta;

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst prop