Procedură : 2017/0143(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0278/2018

Texte depuse :

A8-0278/2018

Dezbateri :

PV 04/04/2019 - 2
CRE 04/04/2019 - 2

Voturi :

PV 04/04/2019 - 6.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0347

RAPORT     ***I
PDF 1980kWORD 301k
6.9.2018
PE 618.225v02-00 A8-0278/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportoare: Sophia in 't Veld

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0343),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0219/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 octombrie 2017(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0278/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN(2)*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

2017/0143(COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(3),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)  Gospodăriile din UE înregistrează unele dintre cele mai mari niveluri de economisire din lume, dar cea mai mare parte a acestor economii sunt depuse în conturi bancare cu perioade scurte de scadență. Creșterea investițiilor în piețele de capital ar contribui la soluționarea provocărilor pe care le prezintă îmbătrânirea populației și ratele scăzute ale dobânzii.

(1a)  Pensiile pentru limită de vârstă constituie o parte esențială a venitului unui pensionar și, pentru multe persoane, furnizarea unei pensii adecvate face diferența între o bătrânețe confortabilă și sărăcie; aceasta reprezintă o condiție prealabilă pentru exercitarea drepturilor fundamentale prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv la articolul 25 referitor la drepturile persoanelor în vârstă, în care se precizează următoarele: „Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor în vârstă de a duce o viață demnă și independentă și de a participa la viața socială și culturală”.

(1b)  Uniunea se confruntă cu o serie de provocări, inclusiv provocări demografice, din cauza faptului că Europa este un continent care îmbătrânește. În plus, modelele de carieră, piața forței de muncă și distribuirea bogăției sunt supuse unor schimbări radicale, nu în ultimul rând ca urmare a revoluției digitale. În același timp, este din ce în ce mai clar că sistemele naționale de securitate socială nu sunt adaptate la o economie globalizată a cunoașterii, caracterizată prin frontiere deschise, mobilitate a forței de muncă și migrație. Un număr prea mare de persoane nu sunt sau sunt insuficient acoperite de sistemele naționale de pensii tradiționale, printre care se numără femeile, tinerii, migranții, lucrătorii slab calificați, lucrătorii independenți și lucrătorii cu contracte atipice.

(1c)  O parte substanțială a pensiilor pentru limită de vârstă este furnizată în cadrul sistemelor publice, astfel încât există o legătură directă între sistemele naționale de pensii și sustenabilitatea finanțelor publice. În pofida competenței naționale exclusive referitoare la organizarea sistemelor de pensii, astfel cum este stabilită prin tratate, adecvarea veniturilor și sustenabilitatea financiară a sistemelor de pensii naționale sunt esențiale pentru stabilitatea Uniunii în ansamblu. Prin canalizarea mai multor economii ale cetățenilor europeni de la numerar și depozite bancare la produse de investiții pe termen lung, cum ar fi sistemele de pensii voluntare, impactul ar fi benefic, prin urmare, atât pentru persoanele fizice (care ar beneficia de venituri mai mari și de o adecvare mai bună a pensiilor), cât și pentru economie, în general.

(1d)  În 2015, 11,3 milioane de cetățeni ai Uniunii de vârstă activă (între 20 și 64 de ani) locuiau într-un alt stat membru decât statul membru a cărui cetățenie o aveau, iar 1,3 milioane de cetățeni ai Uniunii lucrau într-un alt stat membru decât statul lor membru de reședință.

(1e)  Un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) transferabil va crește atractivitatea sa ca produs în special pentru tineri și va facilita și mai mult dreptul cetățenilor Uniunii de a trăi și munci în întreaga Uniune.

(2)  Pensiile personale joacă un rol important prin faptul că le oferă deponenților pe termen lung oportunitatea de a face investiții pe termen lung. O piață europeană mai mare a pensiilor personale va susține furnizarea de fonduri pentru investitorii instituționali și investițiile în economia reală.

(2b)  Prezentul regulament permite crearea unui produs de pensii care să fie, pe cât posibil, simplu, sigur, la un preț rezonabil, transparent, ușor de utilizat de către consumatori, precum și transferabil în întreaga Uniune, venind în completarea sistemelor existente în statele membre.

(3)  În prezent, funcționarea pieței interne a pensiilor personale nu este adecvată. În unele state membre nu există încă o piață pentru produse de pensii. În alte state membre sunt disponibile produse de pensii private, dar se înregistrează un grad ridicat de fragmentare a piețelor naționale. Prin urmare, produsele de pensii personale au un grad limitat de transferabilitate. Din această cauză, cetățenii pot avea dificultăți în ceea ce privește exercitarea libertăților fundamentale. De exemplu, aceștia ar putea să nu fie în măsură să accepte un loc de muncă sau să se pensioneze în alt stat membru. În plus, posibilitatea ca furnizorii să utilizeze libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii este afectată de lipsa de standardizare a produselor de pensii personale existente.

(3a)  Piața europeană a pensiilor este foarte fragmentată și diversă, astfel încât impactul PEPP va fi foarte diferit în diversele state membre, iar publicul-țintă este la fel de variat. În statele membre în care primul și al doilea pilon nu sunt suficient de dezvoltate, PEPP ar putea oferi soluții pentru persoanele care nu au acces, în prezent, la prestații adecvate. În statele membre cu piețe ale pensiilor foarte dezvoltate, PEPP ar putea să extindă posibilitățile de alegere ale consumatorilor sau să le ofere soluții cetățenilor mobili. Totuși, PEPP nu ar trebui să vizeze înlocuirea sistemelor naționale de pensii existente, deoarece este un produs suplimentar și complementar și ar trebui să se acorde mai multă atenție dezvoltării, consolidării și reformării în continuare a primului și a celui de-al doilea pilon.

(4)  Uniunea piețelor de capital va contribui la mobilizarea capitalului în Europa și la direcționarea acestuia către toate societățile, inclusiv întreprinderi mici și mijlocii, proiecte de infrastructură și proiecte sustenabile pe termen lung care au nevoie de finanțare pentru dezvoltare și crearea de locuri de muncă. Unul dintre obiectivele principale ale uniunii piețelor de capital este creșterea investițiilor și a posibilităților de alegere pentru investitorii individuali, asigurând o utilizare mai bună a economiilor cetățenilor europeni. În acest scop, PEPP vor reprezenta un progres în direcția creșterii gradului de integrare a piețelor de capital ca urmare a sprijinului pe care îl acordă finanțării pe termen lung a economiei reale.

(5)  Așa cum s-a anunțat în Planul de acțiune privind edificarea unei Uniuni a piețelor de capital(4), prezentat în septembrie 2015, „Comisia va evalua necesitatea unui cadru de politici pentru crearea unei piețe europene funcționale pentru produse de pensii personale simple, eficiente și competitive și va stabili dacă este necesar să propună legislație la nivelul UE pentru sprijinirea acestei piețe.”

(6)  În Rezoluția sa din 19 ianuarie 2016(5), Parlamentul European a subliniat că „trebuie promovat un mediu care să stimuleze inovarea în materie de produse financiare, aducând beneficii economiei reale și sporind gradul de diversitate a acesteia, care să ofere stimulente mai puternice pentru investiții și care să poată contribui, totodată, la asigurarea de pensii adecvate, sigure și viabile, prin mijloace cum ar fi, spre exemplu, dezvoltarea unui produs de pensii paneuropean (PPPE), cu o structură simplă și transparentă”.

(7)  În Concluziile sale din 28 iunie 2016(6), Consiliul European a făcut apel la „asigurarea unui acces mai ușor la finanțare pentru întreprinderi și sprijinirea investițiilor în economia reală prin înregistrarea de progrese în ceea ce privește agenda uniunii piețelor de capital.”

(8)  În comunicarea sa din 14 septembrie 2016, intitulată „Uniunea piețelor de capital – Accelerarea reformelor”(7), Comisia a anunțat că „va examina propunerile pentru un produs de pensii private la nivelul UE, care să fie simplu, eficient și competitiv [...]. Opțiunile avute în vedere includ o posibilă propunere legislativă care ar putea fi prezentată în 2017.”

(9)  În comunicarea sa intitulată „Evaluarea la jumătatea perioadei a Planului de acțiune privind uniunea piețelor de capital”(8), Comisia a anunțat că va prezenta „o propunere legislativă privind crearea unui produs paneuropean de pensii personale (PEPP) până la sfârșitul lunii iunie 2017. Propunerea va pune bazele pentru o piață mai sigură, mai eficientă din punctul de vedere al costurilor și mai transparentă a economiilor pentru pensii personale, pe bază voluntară și la prețuri accesibile, care să poată fi gestionată la scară paneuropeană. Aceasta va răspunde nevoilor persoanelor care doresc să îmbunătățească gradul de adecvare a economiilor pentru pensii de care dispun, va aborda provocarea demografică, va completa produsele și sistemele de pensii existente și va susține eficiența din punctul de vedere al costurilor a pensiilor personale prin oferirea de oportunități viabile pentru investirea pe termen lung a economiilor pentru pensie.”

(10)  Printre produsele de pensii personale, elaborarea unui PEPP va contribui la lărgirea gamei de opțiuni prin care se pot face economii pentru pensie, în special pentru lucrătorii mobili, și la crearea unei piețe la nivelul UE pentru furnizorii de PEPP. Totuși, acest proiect nu ar trebui să reducă importanța acordată responsabilității fundamentale a statelor membre de a garanta un standard minim de viață decent pentru cetățenii vârstnici și necesității imperioase de a consolida capacitatea sistemelor publice de pensii de a oferi tuturor o protecție socială sigură, substanțială și eficace.

(10a)  Educația financiară poate sprijini înțelegerea și conștientizarea opțiunilor de economisire ale gospodăriilor în domeniul sistemelor de pensii personale pe bază voluntară. Deponenții ar trebui, de asemenea, să aibă o șansă reală să înțeleagă pe deplin riscurile și caracteristicile unui produs paneuropean.

(11)  Un cadru legislativ privind un PEPP va pune bazele unei piețe performante a investițiilor pentru pensie pe bază voluntară și la prețuri accesibile, care să poată fi gestionată la scară paneuropeană. Completând sistemele și produsele de pensii legale și ocupaționale existente, acesta va contribui la satisfacerea nevoilor persoanelor care doresc să îmbunătățească gradul de adecvare a economiilor pentru pensii de care dispun, va aborda provocarea demografică și va oferi o sursă nouă considerabilă de capital privat pentru investițiile pe termen lung. Cadrul în cauză nu va înlocui sau armoniza sistemele naționale existente de pensii personale și nici nu va afecta sistemele și produsele naționale de pensii legale și ocupaționale existente. PEPP nu va fi legat nici direct, nici indirect de ocupația sau de statutul profesional al deponentului în PEPP.

(11a)  Un cadru legislativ pentru PEPP nu ar trebui să limiteze responsabilitatea statelor membre de a-și îndeplini obligațiile privind acordarea unei pensii de stat suficiente.

(12)  Regulamentul armonizează o serie de caracteristici centrale ale PEPP, care vizează elemente esențiale precum distribuția, contractele, politica de investiții, schimbarea furnizorilor sau furnizarea ori transferabilitatea transfrontalieră. Armonizarea acestor caracteristici centrale va ameliora condițiile de concurență pentru toți furnizorii de pensii personale și va facilita realizarea uniunii piețelor de capital și integrarea pieței interne a pensiilor personale. Aceasta va conduce la crearea unui produs paneuropean standardizat în mare măsură, disponibil în toate statele membre, care va permite consumatorilor să beneficieze pe deplin de piața internă prin transferarea drepturilor lor de pensie în străinătate și va oferi posibilități mai largi de alegere între diferite tipuri de furnizori, inclusiv la nivel transfrontalier. Ca urmare a reducerii barierelor din calea furnizării de servicii transfrontaliere de pensii, un produs paneuropean de pensii personale va spori concurența dintre furnizori la nivel paneuropean și va crea economii de scară ce ar trebui să fie în avantajul deponenților.

(13)  Articolul 114 din TFUE permite adoptarea de acte atât sub formă de regulamente, cât și sub formă de directive. S-a preferat adoptarea unui regulament, deoarece acesta ar fi direct aplicabil în toate statele membre. Așadar, un regulament ar permite o adoptare mai rapidă a PEPP și ar contribui mai rapid la consolidarea economiilor și a investițiilor pentru pensii în contextul uniunii piețelor de capital. Deoarece prezentul regulament armonizează caracteristicile centrale ale PEPP, ele nu trebuie să fie supuse unor norme naționale specifice, așa că un regulament pare să fie mai potrivit decât o directivă în acest caz. În schimb, caracteristicile care nu sunt incluse în domeniul de aplicare al regulamentului (de exemplu, condițiile pentru faza de acumulare) sunt supuse normelor naționale.

(14)  Furnizorii de PEPP ar trebui să aibă acces la întreaga piață a Uniunii cu o singură autorizație de produs emisă de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale („EIOPA”), pe baza unui set unic de norme și în cooperare cu autoritățile naționale competente.

(16)  Pentru a se asigura un nivel ridicat de calitate a serviciilor și o protecție efectivă a consumatorilor, statul membru de origine și statul membru gazdă ar trebui să coopereze strâns pentru a garanta respectarea obligațiilor prevăzute în prezentul regulament. În cazul în care furnizorii și distribuitorii de PEPP își desfășoară activitatea în state membre diferite în temeiul libertății de a presta servicii, autoritatea competentă din statul membru de origine ar trebui să fie responsabilă de asigurarea îndeplinirii tuturor obligațiilor prevăzute în prezentul regulament, datorită legăturilor sale mai strânse cu furnizorul de PEPP. Pentru a asigura o împărțire echitabilă a responsabilităților între autoritățile competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă, dacă autoritatea competentă din statul membru gazdă constată o încălcare a obligațiilor care intervine pe teritoriul său, aceasta ar trebui să informeze autoritatea competentă din statul membru de origine, care ar trebui să aibă obligația de a lua măsurile ce se impun. În plus, autoritatea competentă din statul membru gazdă ar trebui să aibă dreptul de a interveni atunci când statul membru de origine nu ia măsurile adecvate sau când măsurile luate sunt insuficiente.

(17)  În cazul în care se înființează o sucursală sau o prezență permanentă într-un alt stat membru, este oportun ca responsabilitatea pentru asigurarea îndeplinirii condițiilor să fie partajată între statul membru de origine și statul membru gazdă. În timp ce responsabilitatea pentru îndeplinirea obligațiilor legate de desfășurarea activității în general – cum ar fi normele privind cerințele profesionale – ar trebui să îi revină în continuare autorității competente din statul membru de origine, în aceleași condiții care se aplică în cazul prestării de servicii, autoritatea competentă din statul membru gazdă ar trebui să își asume responsabilitatea pentru asigurarea respectării normelor privind furnizarea de informații și desfășurarea activității în legătură cu serviciile prestate pe teritoriul său. Cu toate acestea, în cazul în care constată o încălcare a obligațiilor care intervine pe teritoriul său și pentru care prezenta directivă nu conferă responsabilitatea statului membru gazdă, cooperarea strânsă impune ca autoritatea competentă dintr-un stat membru gazdă să informeze autoritatea competentă din statul membru de origine, pentru ca aceasta să ia măsurile ce se impun. Aceasta este situația în special în cazul în care sunt încălcate normele privind buna reputație, cunoștințele profesionale și cerințele de competență. În plus, pentru a proteja consumatorii, autoritatea competentă din statul membru gazdă ar trebui să aibă dreptul de a interveni atunci când statul membru de origine nu ia măsurile adecvate sau când măsurile luate sunt insuficiente.

(18)  Autoritățile competente din statele membre ar trebui să dispună de toate mijloacele necesare pentru a asigura o desfășurare ordonată a activităților furnizorilor de PEPP în întreaga Uniune, indiferent dacă acestea sunt efectuate în temeiul libertății de stabilire sau al libertății de a presta servicii. Pentru a asigura eficacitatea supravegherii, toate acțiunile întreprinse de autoritățile competente ar trebui să fie proporționale cu natura, dimensiunea și complexitatea riscurilor inerente activității unui anumit furnizor sau distribuitor▐.

(19)  Dimensiunea paneuropeană a PEPP poate fi dezvoltată nu numai la nivelul furnizorului, prin posibilitățile de a desfășura activități transfrontaliere, ci și la nivelul deponentului în PEPP, prin intermediul transferabilității PEPP, contribuind astfel la menținerea drepturilor de pensie personală ale persoanelor care își exercită dreptul la liberă circulație, în temeiul articolelor 21 și 45 din TFUE. Transferabilitatea implică schimbarea reședinței deponentului în PEPP într-un alt stat membru, fără să se schimbe furnizorii de PEPP, iar schimbarea furnizorilor de PEPP nu implică neapărat o schimbare a reședinței. În orice caz, regimul fiscal aplicabil deponentului în PEPP ar trebui stabilit în funcție de locul de reședință al deponentului respectiv.

(20)  Un PEPP ar trebui să cuprindă compartimente naționale, fiecare dintre acestea având caracteristici ale produselor de pensii personale care să permită calificarea pentru stimulente a contribuțiilor la PEPP. La nivelul fiecărui deponent în PEPP, un prim compartiment ar trebui să fie creat la deschiderea unui PEPP.

(21)  ▌La lansarea unui PEPP, furnizorul ar trebui să ofere informații referitoare la compartimentele naționale care sunt disponibile imediat în contract. În cazul în care un furnizor de PEPP nu poate pune la dispoziție un compartiment național într-un anumit stat membru, acesta ar trebui să îi ofere deponentului în PEPP opțiuni alternative pentru asigurarea transferabilității, cum ar fi posibilitatea de a continua să economisească într-un PEPP prin intermediul unui acord de parteneriat. Dacă nu există astfel de parteneriate, deponentul în PEPP ar trebui să poată schimba furnizorul în mod gratuit.

(22)  Ținând seama de natura sistemului de pensii stabilit și de sarcina administrativă aferentă, furnizorii și distribuitorii de PEPP ar trebui să ofere informații clare, ușor de înțeles și adecvate potențialilor deponenți în PEPP și beneficiari de PEPP pentru a-i ajuta să ia decizii cu privire la pensie. Din același motiv, furnizorii și distribuitorii de PEPP ar trebui, de asemenea, să asigure un nivel ridicat de transparență de-a lungul diferitelor faze ale sistemului, și anume preadeziunea, adeziunea (inclusiv perioada dinaintea pensionării) și perioada de după pensionare. Mai precis, ar trebui oferite informații referitoare la drepturile la pensie dobândite, la nivelurile prognozate ale pensiei care va fi plătită, la riscuri și garanții, inclusiv la riscurile legate de factorii de mediu, sociali și de guvernanță, precum și la costuri. În cazul în care nivelul prognozat al pensiilor se bazează pe scenarii economice, informațiile respective ar trebui să includă și un scenariu nefavorabil, care ar trebui să fie de natură extremă, dar totodată realist.

(23)  Înainte de a adera la un sistem de PEPP, potențialii deponenți în PEPP ar trebui să beneficieze de toate informațiile necesare pentru a face alegeri în cunoștință de cauză, prin furnizarea de consultanță prin intermediul căreia să se evalueze nevoile și așteptările lor în legătură cu planul de economisire.

(24)  Pentru a asigura transparența optimă a produselor, furnizorii de PEPP ar trebui să elaboreze documentul cu informații esențiale privind PEPP pentru PEPP pe care le creează, înainte ca produsul să poată fi distribuit deponenților în PEPP. Ei ar trebui să răspundă, de asemenea, de întocmirea corectă a documentului cu informații esențiale privind PEPP. ▌

(25)  Pentru a asigura difuzarea și disponibilitatea pe scară largă a documentelor cu informații esențiale privind PEPP, prezentul regulament ar trebui să dispună publicarea de către furnizorul de PEPP a documentelor cu informații esențiale privind PEPP pe site-ul său internet.

(26)  La nivel național se concep deja mijloace de calcul pentru produsele de pensii. Totuși, pentru a fi pe deplin utile consumatorilor, aceste mijloace de calcul ar trebui să acopere costurile și comisioanele percepute de diverșii furnizori de PEPP, alături de orice alte costuri sau comisioane suplimentare percepute de intermediari sau de alte sectoare ale lanțului investițional care nu sunt deja incluse de furnizorii de PEPP.

(26a)  Un instrument al Uniunii de monitorizare a pensiilor, care să le permită cetățenilor să își calculeze capitalul de pensie acumulat și drepturile la pensie acumulate, pentru a avea o imagine completă, ar trebui dezvoltat urgent, în paralel cu dezvoltarea de produse precum PEPP.

(28)  Documentul cu informații esențiale privind PEPP ar trebui să poată fi diferențiat în mod clar și separat de eventuale materiale de marketing.

(29)  Furnizorii de PEPP ar trebui să întocmească o declarație de pensie adresată deponenților în PEPP, pentru a le prezenta acestora principalele date generice și cu caracter personal referitoare la sistemul de PEPP și a asigura informarea permanentă cu privire la acesta. Declarația de pensie ar trebui să fie clară și inteligibilă și ar trebui să conțină informații relevante și adecvate, pentru a facilita înțelegerea drepturilor de pensie în ceea ce privește evoluția în timp a acestora și relația dintre diferitele sisteme de pensii și pentru a încuraja mobilitatea lucrătorilor. Declarația de pensie ar trebui să i se comunice anual deponentului în PEPP.

(30)  Furnizorii de PEPP ar trebui să îi informeze pe deponenții în PEPP, cu suficient timp înainte ca aceștia să se pensioneze, despre opțiunile de plată a pensiilor și cu cel puțin un an înainte de a intra în faza de lichidare. În cazul în care pensiile nu se plătesc, în conformitate cu opțiunile aplicabile PEPP de bază sau unui PEPP alternativ, sub formă de anuități pe viață, membrii care se apropie de pensionare ar trebui să primească informații despre produsele disponibile sub forma cărora se plătesc pensiile, cu scopul de a se facilita planificarea financiară pentru pensionare.

(31)  În timpul fazei în care pensiile sunt plătite, beneficiarii PEPP ar trebui să primească în continuare informații despre plățile la care au dreptul și opțiunile de plată corespunzătoare acestora. Acest lucru este deosebit de important atunci când beneficiarii PEPP suportă o parte importantă a riscului investițional în faza plății pensiilor. Beneficiarii PEPP ar trebui să fie informați și cu privire la orice reducere a pensiei la care au dreptul, după ce s-a luat o decizie care poate determina reducerea, înainte însă ca reducerea să devină efectivă. ▌Furnizorilor de PEPP li se recomandă să consulte beneficiarii PEPP înainte de luarea unei astfel de decizii.

(32)  Pentru a proteja în mod adecvat drepturile deponenților în PEPP și ale beneficiarilor de PEPP, furnizorii de PEPP ar trebui să fie în măsură să opteze pentru o alocare a activelor care să corespundă naturii și duratei exacte a angajamentelor lor, inclusiv a celor asumate pe termen lung. Prin urmare, este nevoie de o supraveghere eficientă și de o abordare a regulilor investiționale care să confere furnizorilor de PEPP suficientă flexibilitate pentru a decide asupra celei mai sigure și eficiente politici de investiții și care să îi oblige totodată să acționeze prudent și în conformitate cu nevoile și preferințele deponenților în PEPP. De aceea, respectarea regulii prudenței necesită o politică de investiții adaptată la structura clienților fiecărui furnizor de PEPP.

(33)  Prin stabilirea regulii prudenței ca principiu de bază pentru investirea capitalului și prevederea posibilității ca furnizorii de PEPP să opereze la nivel transfrontalier, se încurajează redirecționarea economiilor către sectorul furnizării de pensii personale, contribuindu-se astfel la progresul economic și social. Regula prudenței ar trebui, de asemenea, să țină seama explicit de rolul jucat de factorii de mediu, sociali și de guvernanță în procesul investițional.

(34)  Prezentul regulament ar trebui să asigure un nivel adecvat de libertate a investițiilor pentru furnizorii de PEPP. În calitate de investitori pe termen foarte lung cu riscuri de lichiditate scăzute, furnizorii de PEPP sunt în măsură să contribuie la dezvoltarea uniunii piețelor de capital prin investiții în active nelichide precum acțiunile și în alte instrumente care au un profil economic pe termen lung și care nu sunt tranzacționate pe piețe reglementate, în sisteme alternative de tranzacționare (MTF) sau în sisteme organizate de tranzacționare (OTF), în limitele prudenței. Aceștia pot beneficia și de avantajele diversificării internaționale. Prin urmare, investițiile în acțiuni, în alte valute decât cele ale angajamentelor, și în alte instrumente care au un profil economic pe termen lung și care nu sunt tranzacționate pe piețe reglementate, în MTF sau OTF nu ar trebui restricționate decât din motive prudențiale, în conformitate cu regula prudenței, pentru a proteja interesele deponenților în PEPP și ale beneficiarilor de PEPP.

(35)  În contextul aprofundării uniunii piețelor de capital, conceptul de instrumente cu profil economic pe termen lung are un înțeles amplu. Astfel de instrumente sunt titluri de valoare netransferabile și, prin urmare, nu au acces la lichiditatea piețelor secundare. Acestea necesită adesea angajamente cu durată fixă care le restricționează perspectivele de comercializare și ar trebui înțelese ca incluzând participațiile, instrumentele de datorie emise de întreprinderile necotate și împrumuturile acordate acestor întreprinderi. Întreprinderile necotate includ proiecte de infrastructură, societăți necotate care vizează creșterea, active imobiliare sau alte active care ar putea fi adecvate pentru obiectivele investițiilor pe termen lung. Proiectele de infrastructură care vizează scăderea emisiilor de dioxid de carbon și creșterea rezilienței la schimbările climatice sunt adesea active necotate și se bazează pe credite pe termen lung pentru finanțare. Având în vedere natura pe termen lung a angajamentelor acestora, furnizorii de PEPP sunt încurajați să aloce o parte suficientă din portofoliul lor de active către investiții sustenabile în economia reală, cu beneficii economice pe termen lung, în special pentru proiecte și întreprinderi de infrastructură.

(36)  Factorii de mediu, sociali și de guvernanță, astfel cum sunt menționați în principiile pentru investiții responsabile susținute de Organizația Națiunilor Unite, sunt importanți pentru politica de investiții și sistemele de gestionare a riscurilor ale furnizorilor de PEPP. Furnizorii de PEPP ar trebui ▌să țină cont de acești factori în deciziile de investiții și de modul în care aceștia se integrează în sistemul lor de gestionare a riscurilor, astfel încât problema activelor depreciate să poată fi evitată. EIOPA, autoritățile competente și deponenții în PEPP ar trebui să aibă la dispoziție informațiile referitoare la factorii de mediu, sociali și de guvernanță.

(36a)  Unul dintre obiectivele vizate de reglementarea PEPP este crearea unui produs de economii pentru pensie pe termen lung, care să fie sigur și necostisitor. Întrucât investițiile aferente produselor de pensii se realizează pe termen lung, trebuie să se țină seama în mod deosebit de efectele pe care le va avea pe termen lung modul în care sunt alocate activele. În special, trebuie să se țină seama de factorii de mediu, sociali și de guvernanță. Economiile acumulate prin intermediul PEPP ar trebui să fie investite în conformitate cu obiectivele Uniunii de combatere a schimbărilor climatice și de sustenabilitate, consacrate în Acordul de la Paris, în obiectivele de dezvoltare durabilă și în Principiile directoare ale Organizației Națiunilor Unite privind afacerile și drepturile omului. În plus, furnizorii de PEPP ar trebui să adopte o politică de excludere a anumitor categorii de investiții pentru a garanta că economiile acumulate nu sunt investite în cele mai controversate și nocive produse și nu fac obiectul unor tactici de evitare a obligațiilor fiscale.

(37)  Pentru a asigura respectarea obligației lor de a elabora o politică de investiții conformă cu regula prudenței, furnizorii de PEPP ar trebui împiedicați să investească în jurisdicțiile cu risc ridicat și necooperante identificate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională și nici în țările incluse pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante în materie fiscală sau în țările de pe lista UE a țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice în ceea ce privește regimul de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

(38)  Având în vedere obiectivul pe termen lung al PEPP care vizează perioada pensiei, opțiunile de investiții acordate deponenților în PEPP ar trebui să fie încadrate, cuprinzând elementele care le permit investitorilor să ia o decizie de investiție ▌.

(39)  PEPP de bază trebuie să fie un produs simplu și sigur, care poate fi achiziționat cu ușurință în orice stat membru și care trebuie să constituie opțiunea implicită. Un astfel de produs trebuie să urmărească protecția capitalului deponenților în PEPP, fie aplicând tehnici de diminuare a riscurilor pe durata ciclului de viață, fie prin intermediul unui instrument de garantare a capitalului. Deponenților în PEPP ar trebui să li se explice atât riscurile, cât și beneficiile diferitelor tehnici.

(39a)  În cazuri justificate, cum ar fi cele de neglijență dovedită, de încălcare a legii sau de evitare a obligațiilor fiscale, sau atunci când se retrage autorizația unui PEPP, deponenții în PEPP ar trebui să aibă posibilitatea să schimbe furnizorii în orice moment și în mod gratuit, fără a li se percepe taxe și fără a fi blocați prin contract.

(40)  În exercitarea prerogativelor sale, autoritatea competentă ar trebui să aibă drept obiective principale protejarea drepturilor deponenților în PEPP și ale beneficiarilor de PEPP și stabilitatea și soliditatea furnizorilor de PEPP.

(41)  În cazul în care furnizorul de PEPP este o instituție pentru furnizarea de pensii ocupaționale sau o firmă de investiții, acesta ar trebui să desemneze un depozitar pentru păstrarea în condiții de siguranță a activelor sale. Acest lucru este necesar pentru protecția consumatorilor, întrucât legislația sectorială aplicabilă instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale și firmelor de investiții nu prevede desemnarea unui depozitar.

(42)  Transparența și corectitudinea costurilor și a comisioanelor sunt esențiale pentru dezvoltarea încrederii deponenților în PEPP și pentru a le permite acestora să facă alegeri în cunoștință de cauză. În consecință, utilizarea unor metode de tarifare netransparente ar trebui să fie interzisă.

(43)  În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în prezentul regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește precizarea condițiilor de exercitare a competențelor de intervenție de către EIOPA și de către autoritățile competente. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu.

(44)  Comisia ar trebui să adopte proiectele de standarde tehnice de reglementare elaborate de AES, prin intermediul comitetului mixt, în ceea ce privește prezentarea și conținutul elementelor specifice ale documentului cu informații esențiale privind PEPP care nu sunt vizate de [standardele tehnice de reglementare privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP)] în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului(9), din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului(10) și din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului(11). Comisia ar trebui să completeze activitatea tehnică a AES prin efectuarea de teste în rândul consumatorilor referitoare la prezentarea documentului cu informații esențiale în forma propusă de AES.

(45)  Fără a aduce atingere dreptului clienților PEPP de a introduce o acțiune în instanță, pentru soluționarea litigiilor care decurg din drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul regulament ar trebui stabilite proceduri de soluționare alternativă a litigiilor între furnizorii sau distribuitorii de PEPP și clienții PEPP, proceduri care să fie ușor accesibile, adecvate, independente, imparțiale, transparente și eficace.

(46)  În vederea stabilirii unui cadru eficient și eficace de soluționare a litigiilor, furnizorii și distribuitorii de PEPP ar trebui să instituie o procedură eficace de reclamație care să poată fi urmată de clienți înainte ca litigiul să facă obiectul unei proceduri de soluționare alternativă a litigiilor sau al unei acțiuni în instanță. Procedura de reclamație ar trebui să prevadă termene scurte și definite clar în care furnizorul sau distribuitorul de PEPP să răspundă la reclamație. Entitățile de soluționare alternativă a litigiilor ar trebui să dispună de o capacitate suficientă pentru a se angaja într-un mod adecvat și eficient într-o cooperare transfrontalieră în ceea ce privește litigiile referitoare la drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul regulament.

(47)  În vederea găsirii unor condiții mai bune pentru investițiile lor, stimulând astfel și concurența între furnizorii de PEPP, deponenții în PEPP ar trebui să aibă dreptul de a schimba furnizorii în cursul fazelor de acumulare și de lichidare printr-o procedură clară, cu costuri reduse, rapidă și sigură.

(48)  Procesul de schimbare a furnizorului ar trebui să fie simplu pentru deponentul în PEPP. În consecință, furnizorul de PEPP destinatar ar trebui să fie responsabil cu inițierea și gestionarea procesului în numele deponentului în PEPP. Furnizorii de PEPP ar trebui să poată utiliza în mod voluntar mijloace suplimentare, precum o soluție tehnică, atunci când efectuează serviciul de schimbare a furnizorului. Având în vedere caracterul paneuropean al acestui produs, deponenții în PEPP ar trebui să aibă posibilitatea de a schimba furnizorul gratuit dacă în statul membru în care se mută deponentul în PEPP nu există un compartiment.

(49)  Înainte de a autoriza schimbarea, deponentul în PEPP ar trebui informat cu privire la toate etapele procedurale care trebuie parcurse și la toate costurile pentru finalizarea procesului de schimbare a furnizorului, pentru a permite deponentului în PEPP să ia o decizie în cunoștință de cauză cu privire la serviciul de schimbare a furnizorului.

(50)  Pentru a realiza schimbarea, este necesară cooperarea furnizorului de PEPP care efectuează transferul. Prin urmare, acesta ar trebui să îi comunice furnizorului de PEPP destinatar toate informațiile necesare în vederea restabilirii plăților din celălalt cont de PEPP. Totuși, aceste informații nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar pentru efectuarea schimbării furnizorului.

(51)  Pentru a facilita schimbarea furnizorului la nivel transfrontalier, deponentului în PEPP ar trebui să i se permită să solicite noului furnizor de PEPP să îi ofere informații detaliate despre noul cont de PEPP, de preferat în cadrul unei singure întâlniri cu noul furnizor de PEPP.

(52)  Deponenții în PEPP nu ar trebui să suporte pierderi financiare, inclusiv taxe sau dobânzi, cauzate de eventuale greșeli făcute de oricare dintre furnizorii de PEPP implicați în procesul de schimbare a furnizorului. Mai precis, deponenții în PEPP nu ar trebui să suporte nicio pierdere financiară care rezultă din plata unor comisioane, dobânzi sau alte taxe suplimentare, precum și amenzi, penalități sau orice alt tip de pagubă financiară cauzată de executarea cu întârziere a schimbării.

(53)  Deponenții în PEPP ar trebui să aibă libertatea de a decide, la subscrierea unui PEPP, modul în care să se realizeze plățile (anuități, sumă forfetară sau de altă natură) în faza de lichidare, dar să aibă posibilitatea de a-și revizui alegerea ulterior o dată la trei ani, pentru a putea adapta cât mai bine modalitățile de plată la nevoi atunci când se apropie de pensionare.

(54)  Furnizorilor de PEPP ar trebui să li se permită să le ofere deponenților în PEPP o gamă largă de opțiuni de lichidare. Această abordare ar atinge obiectivul de recurgere într-o măsură mai mare la PEPP prin sporirea flexibilității și a posibilităților de alegere pentru deponenții în PEPP. Aceasta ar permite furnizorilor să își conceapă PEPP în modul cel mai rentabil posibil. Acest obiectiv este coerent cu alte politici ale UE și este fezabil din punct de vedere politic, deoarece oferă statelor membre un grad suficient de flexibilitate pentru a decide cu privire la opțiunile de lichidare pe care doresc să le promoveze. Totuși, în cazul PEPP de bază cu capital garantat, o anumită proporție a capitalului (35%) ar trebui percepută sub formă de anuități viagere, pentru a se reflecta esența produsului, care vizează pensiile. De aceea, procentajul care poate fi perceput din suma totală în primul an ar trebui limitat la 30%. Pentru PEPP de bază asigurate prin strategii bazate pe ciclul de viață, plata prin retrageri ar trebui să fie obligatorie.

(55)  Ar trebui să se garanteze transparența deplină cu privire la costurile și comisioanele aferente investiției într-un PEPP. Astfel s-ar crea condiții de concurență echitabile între furnizori, garantându-se, în același timp, protecția consumatorilor. Ar fi disponibile informații comparative între diferitele produse, stimulându-se astfel competitivitatea tarifelor.

(56)  Deși supravegherea continuă a furnizorilor de PEPP urmează să fie exercitată de către autoritățile naționale competente, EIOPA ar trebui să coordoneze supravegherea în materie de PEPP, cu scopul de a garanta aplicarea consecventă a unei metodologii unificate de supraveghere, contribuind în acest fel la caracterul paneuropean al produsului de pensie.

(56a)  În vederea consolidării drepturilor consumatorilor și a facilitării accesului la o procedură de reclamație, deponenții în PEPP ar trebui să poată, în mod individual sau colectiv, să depună reclamații prin intermediul propriilor autorități naționale competente, printr-un „ghișeu unic”. Autoritatea competentă la care a fost depusă reclamația ar trebui să fie responsabilă pentru etapele ulterioare ale procedurii de reclamație.

(57)  EIOPA ar trebui să coopereze cu autoritățile naționale competente și să faciliteze cooperarea și coerența între acestea. În acest context, EIOPA ar trebui să aibă un rol în ceea ce privește dreptul autorităților naționale competente de a aplica măsuri de supraveghere prin furnizarea de dovezi cu privire la încălcările legate de PEPP. De asemenea, EIOPA ar trebui să ofere mediere obligatorie în caz de dezacord între autoritățile competente în situații transfrontaliere.

(58)  Pentru a se asigura respectarea dispozițiilor prezentului regulament de către întreprinderile financiare care elaborează PEPP și de către întreprinderile financiare și persoanele care distribuie PEPP, și pentru a se asigura faptul că acestea sunt supuse unui tratament similar pe tot teritoriul Uniunii, ar trebui să se prevadă sancțiuni administrative și alte măsuri care să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

(59)  În concordanță cu comunicarea Comisiei din 8 decembrie 2010 intitulată „Consolidarea regimurilor de sancțiuni în sectorul serviciilor financiare”(12) și pentru a asigura îndeplinirea cerințelor prezentului regulament, este important ca statele membre să ia măsurile necesare pentru ca încălcările prezentului regulament să facă obiectul unor sancțiuni și măsuri administrative adecvate.

(60)  Chiar dacă statele membre pot stabili sancțiuni cu caracter administrativ și penal pentru aceleași încălcări, acestora nu ar trebui să li se impună să stabilească sancțiuni administrative pentru încălcările prezentului regulament care intră sub incidența dreptului penal intern. Cu toate acestea, menținerea sancțiunilor penale în locul sancțiunilor administrative pentru încălcările prezentului regulament nu ar trebui să reducă sau să afecteze sub nicio formă capacitatea autorităților competente de a coopera, de a accesa și de a face schimb de informații în timp util cu autoritățile competente din alte state membre în scopurile prezentului regulament, inclusiv după eventuala trimitere a cazurilor relevante de încălcare către autoritățile judiciare competente în vederea urmăririi penale.

(61)  Autoritățile competente ar trebui să fie abilitate să impună sancțiuni pecuniare suficient de ridicate pentru a contracara profiturile efective sau potențiale și pentru a fi disuasive chiar și pentru întreprinderile financiare mai mari și pentru managerii acestora.

(62)  Pentru a asigura o aplicare consecventă a sancțiunilor pe tot teritoriul Uniunii, autoritățile competente ar trebui să ia în considerare toate circumstanțele relevante atunci când stabilesc tipul sancțiunilor administrative sau al altor măsuri și nivelul sancțiunilor pecuniare administrative.

(63)  Pentru a se asigura că deciziile autorităților competente și penalitățile impuse de acestea cu privire la încălcări au efect disuasiv asupra publicului larg și pentru a consolida protecția consumatorilor avertizându-i cu privire la PEPP distribuite cu încălcarea prezentului regulament, deciziile în cauză ar trebui să fie publicate, cu condiția să fi expirat termenul pentru introducerea unei căi de atac fără să fi fost introdusă nicio cale de atac și cu excepția cazului în care publicarea ar pune în pericol stabilitatea piețelor financiare sau o anchetă în curs.

(64)  Pentru a detecta eventualele încălcări ale normelor, autoritățile competente ar trebui să aibă competențele de investigare necesare și să instituie mecanisme eficace pentru a permite raportarea încălcărilor potențiale sau efective.

(64a)  Având în vedere caracterul paneuropean al PEPP și al furnizării de PEPP, ar trebui să fie disponibile și mecanisme transfrontaliere de recurs colectiv pentru consumatori.

(65)  Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere dispozițiilor prevăzute în legislația statelor membre în materie de infracțiuni.

(66)  Orice operațiune de prelucrare de date cu caracter personal efectuată în contextul prezentului regulament, cum ar fi schimbul de astfel de date sau transmiterea lor de către autoritățile competente, stocarea datelor cu caracter personal în registrul central ținut de EIOPA, prelucrarea datelor cu caracter personal de către furnizorii de PEPP sau distribuitorii de PEPP, ar trebui întreprinsă în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului(13), cu Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului(14) și cu un regulament privind respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice și de abrogare a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice). Orice schimb sau transmitere de informații de către AES ar trebui efectuată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului(15).

(66a)  Dat fiind caracterul sensibil al datelor financiare personale, o protecție strictă a datelor este extrem de importantă. Prin urmare, se recomandă ca autoritățile responsabile cu protecția datelor să fie strâns implicate în punerea în aplicare și monitorizarea prezentului regulament.

(67)  Stimulentele fiscale pot lua forme diferite și pot juca un rol important în încurajarea recurgerii la produsele de pensii personale (PPP) în mai multe state membre. În multe state membre, contribuțiile plătite pentru PPP sunt eligibile într-o formă sau alta pentru acordarea de facilități fiscale, fie explicite, fie implicite.

(68)  Prezentul regulament nu ar trebui să fie înțeles ca obligând statele membre să aplice PEPP aceleași norme fiscale pe care le-ar aplica produselor de pensii personale comparabile în temeiul legislației lor naționale. Cu toate acestea, în conformitate cu principiul tratamentului național, astfel cum decurge din articolele 21 și 45 din TFUE și cum a fost interpretat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, ar trebui să fie posibil ca un PEPP care este comparabil în mod obiectiv cu un produs de pensie personală (PPP) distribuit într-un anumit stat membru să beneficieze de aceleași facilități fiscale și beneficii contractuale, cum ar fi dobânda promisă, acordate PPP în acest stat membru ▌. Acest lucru este valabil și în cazul în care PEPP este furnizat de un furnizor dintr-un alt stat membru.

(69)  După lansarea PEPP, statele membre sunt încurajate să țină seama de Recomandarea (UE) 2017/... a Comisiei și să extindă și la PEPP avantajele fiscale pe care le acordă PPP naționale.

(70)  Se va efectua o evaluare a prezentului regulament, analizându-se, printre altele, evoluțiile pieței, de exemplu apariția unor noi tipuri de PEPP, precum și evoluțiile din alte domenii ale legislației Uniunii și experiența statelor membre. O astfel de evaluare trebuie să țină seama de diferitele obiective și scopuri ale creării unei piețe PEPP funcționale și, în special, ar trebui să evalueze dacă prezentul regulament a contribuit la dezvoltarea sistemelor de pensii cu mai mulți piloni în statele membre și a determinat mai mulți cetățeni europeni să realizeze economii în vederea obținerii unor pensii sustenabile și adecvate.

(70a)  Având în vedere posibilele implicații pe termen lung ale prezentului regulament, este esențial să se monitorizeze îndeaproape evoluțiile înregistrate în cursul fazei inițiale de aplicare. Atunci când efectuează evaluarea, Comisia ar trebui, de asemenea, să țină seama de experiența EIOPA, a părților interesate și a experților și să transmită Parlamentului European și Consiliului eventualele sale observații.

(71)  Prezentul regulament ar trebui să asigure respectarea drepturilor fundamentale și a principiilor recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, mai ales dreptul persoanelor în vârstă de a duce o viață demnă și independentă și de a participa la viața socială și culturală, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, dreptul la proprietate, libertatea de a desfășura o activitate comercială, principiul egalității între și bărbați și femei și principiul unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor.

(72)  Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume îmbunătățirea protecției deponenților în PEPP și creșterea încrederii acestora în PEPP, inclusiv în cazul produselor distribuite la nivel transfrontalier, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, ci, având în vedere efectele sale, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1Obiect

Prezentul regulament prevede norme uniforme privind autorizarea, furnizarea, distribuția și supravegherea produselor de pensii personale care sunt distribuite în Uniune sub denumirea de „produs paneuropean de pensii personale” sau „PEPP”.

Articolul 2Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.   „produs de pensii personale” înseamnă un produs care:

(a)   se bazează pe un contract încheiat în mod voluntar și complementar între un deponent individual și o entitate;

(c)   prevede acumularea de capital pe termen lung cu obiectivul explicit de a asigura un venit după pensionare;

2.   „produs paneuropean de pensii personale (PEPP)” înseamnă un produs de pensii personale de economisire pe termen lung, care este furnizat în cadrul unui sistem aprobat de PEPP de către o întreprindere financiară reglementată, autorizată în temeiul dreptului Uniunii și eligibilă în temeiul articolului 5 alineatul (1) să gestioneze investiții sau economii colective ori individuale, și care a fost subscris în mod voluntar de un deponent individual în PEPP sau de o asociație independentă de deponenți în PEPP în numele membrilor săi în vederea pensionării, fără posibilitate de răscumpărare sau cu posibilități strict limitate de răscumpărare;

3.   „deponent în PEPP” înseamnă orice persoană fizică;

4.  „sistem de PEPP” înseamnă un contract, un acord sau un act fiduciar între un deponent în PEPP și un furnizor de PEPP, care prevede ce prestații de pensie se acordă și în ce condiții pe baza unui plan individual de economisire pentru pensie convenit cu un furnizor de PEPP;

5.   „cont de PEPP” înseamnă un cont de pensie personală deținut în numele unui deponent în PEPP sau al unui beneficiar al PEPP, cont care este folosit pentru executarea de operațiuni care permit deponentului în PEPP să contribuie periodic la pensie, iar beneficiarului PEPP să primească prestații de pensie;

6.  „furnizarea de PEPP” înseamnă elaborarea și distribuția de PEPP;

6a.  „creator de PEPP” înseamnă un furnizor de PEPP care stabilește condițiile unui sistem de PEPP pentru a administra conturi de PEPP în numele deponenților în PEPP și al beneficiarilor PEPP;

7.   „beneficiar al PEPP” înseamnă o persoană care primește o pensie bazată pe PEPP;

8.   „distribuție de PEPP” înseamnă orice activitate care constă în consultanță cu privire la contracte de furnizare de PEPP, propunerea de astfel de contracte sau desfășurarea altor acțiuni pregătitoare în vederea încheierii unor astfel de contracte, în încheierea unor astfel de contracte sau în asistență pentru gestionarea sau derularea unor astfel de contracte, inclusiv furnizarea de informații privind unul sau mai multe contracte de PEPP în conformitate cu criteriile selectate de clienții PEPP pe un site web sau prin alte mijloace de comunicare și alcătuirea unui clasament al produselor PEPP, inclusiv comparații de preț și de produse, sau o reducere la prețul unui contract de pensie, în cazul în care clientul PEPP are posibilitatea de a încheia în mod direct sau indirect un contract de pensie prin utilizarea unui site web sau a altor mijloace de comunicare;

9.   „pensie bazată pe PEPP” înseamnă prestațiile plătite la pensionare sau în perspectiva pensionării. Aceste prestații pot lua forma unei rente viagere, unei rente temporare, unei sume forfetare sau forma oricărei combinații dintre acestea;

10.   „faza de acumulare” înseamnă perioada în care activele (contribuțiile) se acumulează într-un cont de PEPP, fază ce durează, în mod normal, până la vârsta de pensionare a beneficiarului PEPP;

11.   „faza de lichidare” înseamnă perioada în care activele acumulate într-un cont de PEPP sunt utilizate pentru finanțarea pensiei sau a altor nevoi în materie de venituri;

12.   „anuitate” înseamnă o sumă plătibilă la intervale specifice de-a lungul unei perioade, cum ar fi viața beneficiarului PEPP sau un anumit număr de ani, în schimbul unei investiții;

13.   „retrageri” înseamnă posibilitatea ca beneficiarii PEPP să retragă periodic sume discreționare, până la o anumită limită;

13a.  „valoarea totală” înseamnă cuantumul integral al capitalului de pensie acumulat;

14.   „furnizor al unui PEPP” sau „furnizor de PEPP” înseamnă o întreprindere financiară autorizată să elaboreze un PEPP și să îl distribuie;

15.   „distribuitor al unui PEPP” sau „distribuitor de PEPP” înseamnă o întreprindere financiară autorizată să distribuie PEPP care nu au fost elaborate de ea însăși ▌;

16.   „suport durabil” înseamnă orice instrument care:

(a)   îi permite unui client PEPP să stocheze informații care îi sunt adresate personal, într-un mod care permite ca informațiile respective să fie consultate ulterior pentru o perioadă de timp adaptată scopului acestor informații și

(b)   permite reproducerea neschimbată a informațiilor stocate;

17.   „autoritatea competentă” ▌înseamnă autoritatea națională sau autoritățile naționale desemnate de fiecare stat membru pentru supravegherea prevăzură în cadrul prezentului regulament;

18.   „stat membru de origine al furnizorului de PEPP” înseamnă statul membru în care a fost autorizat furnizorul de PEPP;

19.   „stat membru gazdă al furnizorului de PEPP” înseamnă un stat membru, altul decât statul membru de origine, în care un furnizor de PEPP elaborează sau distribuie PEPP;

20.   „compartiment” înseamnă o secțiune care este deschisă în fiecare contract-cadru (cont de PEPP) pentru utilizarea de stimulente stabilite la nivel național, pentru investițiile într-un PEPP, de către statul membru în care este domiciliat deponentul în PEPP. În consecință, o persoană fizică poate fi deponent în PEPP sau beneficiar al unor PEPP în fiecare compartiment, în funcție de cerințele legale pentru faza de acumulare și, respectiv, faza de lichidare;

21.   „capital” înseamnă totalul aporturilor financiare și randamentul investiției efectuate cu respectivele aporturi, calculat pe baza sumelor investibile după deducerea tuturor comisioanelor, taxelor și cheltuielilor care sunt suportate direct sau indirect de către investitori;

22.   „instrument financiar” înseamnă instrumentele specificate în secțiunea C a anexei I la Directiva 2014/65/UE;

23.   „depozitar” înseamnă o instituție responsabilă cu păstrarea în condiții de siguranță a activelor și cu supravegherea conformității cu regulile fondului și cu legea aplicabilă;

24.   „PEPP de bază” înseamnă o strategie de investiții, conform definiției de la articolul 39, care va fi aplicată atunci când deponentul în PEPP nu a furnizat instrucțiuni privind modul în care urmează să fie investite fondurile acumulate în contul său de PEPP;

25.   „tehnici de diminuare a riscurilor” înseamnă tehnicile de reducere sistematică a nivelului de expunere la un risc și/sau a probabilității producerii acestuia;

26.   „schimbarea furnizorilor” înseamnă transferarea, la cererea unui client PEPP, de la un furnizor de PEPP la altul a oricărui sold pozitiv al unui cont de PEPP către noul cont, cu sau fără închiderea vechiului cont de PEPP;

27.   „consultanță” înseamnă furnizarea de recomandări personale unui deponent în PEPP, fie la cererea sa, fie la inițiativa furnizorului sau distribuitorului de PEPP, în legătură cu unul sau mai multe contracte de subscriere de PEPP;

28.   „client PEPP” înseamnă un deponent în PEPP, un potențial deponent în PEPP și/sau un beneficiar al PEPP;

28a.  „parteneriate” înseamnă cooperarea între furnizorii de PEPP în vederea asigurării de compartimente în diferite state membre pentru a se putea asigura serviciul de transferabilitate menționat la articolul 12;

28b.  „riscuri biometrice” înseamnă riscurile legate de longevitate, invaliditate și deces;

28c.  „factori de mediu, sociali și de guvernanță (MSG)” înseamnă obiectivele Uniunii de combatere a schimbărilor climatice și de sustenabilitate, consacrate în Acordul de la Paris, în obiectivele de dezvoltare durabilă, în Principiile directoare ale Organizației Națiunilor Unite privind afacerile și drepturile omului și în principiile pentru investiții responsabile.

Articolul 3Norme aplicabile

Furnizarea de PEPP este reglementată de:

(a)   prezentul regulament;

(b)   în cazul în care acest lucru este autorizat prin prezentul regulament, de dispozițiile sistemului de PEPP,

(c)   în domeniile nereglementate de prezentul regulament sau, atunci când un domeniu este reglementat parțial, pentru aspectele neacoperite de prezentul regulament, de:

(i)  dispozițiile legislative adoptate de statele membre pentru aplicarea măsurilor UE referitoare în mod specific la PEPP;

(ii)  dispozițiile legislative din statele membre care s-ar aplica unui produs de pensii personale comparabil creat și distribuit în conformitate cu legislația statului membru în care creatorul produsului își are sediul social.

CAPITOLUL IIAUTORIZARE

Articolul 4Autorizare

(1)  Un PEPP poate fi creat și distribuit în Uniune doar dacă a fost autorizat de EIOPA în conformitate cu prezentul regulament.

(2)  Autorizația unui PEPP este valabilă în toate statele membre. Aceasta îi conferă titularului său dreptul de a crea și a distribui PEPP în forma autorizată de către EIOPA.

Articolul 5Cererea de autorizare a unui PEPP

(1)  Numai următoarele întreprinderi financiare pot depune o cerere de autorizare a unui PEPP:

(a)   instituțiile de credit autorizate în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului(16);

(b)  întreprinderile de asigurare autorizate în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului(17), care desfășoară activități de asigurări directe de viață în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) și cu anexa II la Directiva 2009/138/CE;

(c)  instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale înregistrate sau autorizate în conformitate cu Directiva 2016/2341/UE a Parlamentului European și a Consiliului(18) care nu pot acoperi riscurile biometrice, ca atare, și nu garantează randamentul investițiilor sau un anumit nivel al pensiilor. Toate activele și pasivele corespunzătoare unui PEPP sunt restricționate, fără posibilitatea de a le transfera către alte activități de realizare de planuri de pensii ale instituției;

(d)  firmele de investiții autorizate în conformitate cu Directiva 2014/65/UE, care desfășoară activități de administrare de portofolii sau de consultanță de investiții;

(e)  societățile de investiții sau societățile de administrare autorizate în conformitate cu Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului(19);

(f)  administratorii fondurilor de investiții alternative („FIA”) autorizați în conformitate cu Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului(20);

(fa)  alte entități înregistrate sau autorizate, în conformitate cu dispozițiile legislației naționale, să furnizeze produsele de pensii personale definite la articolul 2 alineatul (1) din prezentul regulament, cu condiția ca aceste dispoziții să fie considerate suficiente după o evaluare a EIOPA, în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (5a).

(2)  Întreprinderile financiare enumerate la alineatul (1) depun cererile de autorizare a unui PEPP la EIOPA. În cerere se indică următoarele elemente:

(a)   informații privind clauzele contractuale standard care urmează să fie propuse deponenților în PEPP;

(b)   informații privind identitatea solicitantului și experiența sa financiară actuală și anterioară, precum și privind istoricul acestuia;

(c)   identitatea persoanelor care desfășoară efectiv activitatea de creare și/sau de distribuție a PEPP;

(d)  informații referitoare la modalitățile de administrare și gestionare a portofoliului și a riscurilor legate de PEPP, inclusiv, dacă este cazul, informații care garantează că furnizorul de PEPP nu investește în producătorii de arme nucleare;

(e)  informații referitoare la strategiile de investiții, profilul de risc și alte caracteristici ale PEPP;

(f)   lista statelor membre în care solicitantul intenționează să comercializeze PEPP;

(g)   informații privind identitatea depozitarului, dacă este cazul;

(h)   descrierea informațiilor ce urmează să fie puse la dispoziția deponenților în PEPP, inclusiv descrierea mecanismelor prevăzute pentru soluționarea reclamațiilor din partea acestora;

(i)   dovada autorizării sau a înregistrării solicitantului în conformitate cu actul legislativ aplicabil al Uniunii menționat la alineatul (1) și informații privind identitatea autorității competente care a acordat-o.

(3)  EIOPA poate solicita clarificări și informații suplimentare cu privire la documentația și la informațiile furnizate în temeiul alineatului (1).

(4)  EIOPA poate cere autorității competente a întreprinderii financiare care solicită autorizația clarificări și informații referitoare la documentația menționată la alineatul (2). Autoritatea competentă răspunde solicitării în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care a primit solicitarea transmisă de EIOPA.

(5)  Orice modificare ulterioară a documentației și a informațiilor menționate la alineatele (1) și (2) se notifică imediat EIOPA.

(5a)  Autoritatea națională competentă pentru entitățile menționate la alineatul (1) litera (fa) solicită EIOPA o evaluare a conformității acestor entități, precum și motivele pentru care autorizația se justifică. EIOPA ia o decizie în termen de două luni de la primirea respectivei solicitări. În cazul în care autoritatea competentă nu este de acord cu decizia EIOPA, aceasta își prezintă motivele în mod corespunzător și explică și justifică orice abatere semnificativă de la decizie.

Articolul 6Condițiile de acordare a autorizației privind PEPP

(1)  În termen de două luni de la data depunerii unei cereri complete, validate de autoritatea națională de concurență, EIOPA acordă autorizația privind PEPP doar dacă are certitudinea că sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)  solicitantul respectă prezentul regulament;

(b)  solicitantul este autorizat de autoritatea sa competentă să creeze produse care urmăresc strategii de investiții de tipul celor care intră sub incidența prezentului regulament;

(c)  PEPP propus îndeplinește toate cerințele prevăzute în prezentul regulament;

(d)  PEPP propus se bazează pe o strategie de investiții care permite obținerea pensiei indicate în clauzele contractuale propuse.

(2)  Înainte de a lua o decizie cu privire la cerere, EIOPA consultă autoritatea competentă a solicitantului.

(3)  EIOPA informează solicitantul cu privire la motivele eventualei neacordări a autorizației privind un PEPP.

(4)  EIOPA retrage autorizația privind un PEPP în cazul în care condițiile de acordare a autorizației nu mai sunt îndeplinite.

(5)  Trimestrial, EIOPA informează autoritățile competente ale întreprinderilor financiare enumerate la articolul 5 alineatul (1) cu privire la deciziile de acordare, de refuzare sau de retragere a autorizațiilor luate în temeiul prezentului regulament.

(6)  EIOPA asigură coordonarea cu Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, și cu Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, și le transmite acestora informații în scopul exercitării sarcinilor lor respective.

Articolul 7Denumire și transformare

(1)  Denumirea „PEPP” sau „produs paneuropean de pensii personale” poate fi utilizată în legătură cu un produs de pensii personale numai în cazul în care produsul respectiv a fost autorizat de către EIOPA să fie distribuit sub denumirea „PEPP” în conformitate cu prezentul regulament.

(2)  Produsele de pensii personale existente pot fi transformate în „PEPP” după autorizarea de către EIOPA.

(3)  Furnizorii de PEPP nu pot transforma PEPP în produse de pensii personale care nu intră sub incidența prezentului regulament.

Articolul 8Distribuția PEPP

(1)  Întreprinderile financiare menționate la articolul 5 alineatul (1) pot distribui PEPP pe care nu le-au creat ele însele cu condiția ca această activitate să fie cuprinsă în domeniul de aplicare al autorizației, în conformitate cu legislația sectorială aplicabilă.

(2)  Intermediarii de asigurări înregistrați în conformitate cu Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului(21) au dreptul să distribuie PEPP pe care nu le-au creat ei înșiși.

Articolul 9Regimul prudențial aplicabil diferitelor categorii de furnizori

Fără a aduce atingere dispozițiilor prezentului regulament, furnizorii de PEPP și distribuitorii de PEPP respectă ▌regimul prudențial relevant care li se aplică în conformitate cu actele legislative menționate la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 8 alineatul (2).

Articolul 10Registrul public central

EIOPA ține un registru public central în care identifică fiecare PEPP autorizat în temeiul prezentului regulament, furnizorul respectivului PEPP, data autorizării PEPP, compartimentele naționale disponibile pe care le furnizează și autoritatea competentă a furnizorului de PEPP. Registrul se pune la dispoziția publicului în format electronic și este actualizat cu promptitudine dacă apar modificări.

CAPITOLUL IIIFURNIZAREA ȘI TRANSFERABILITATEA TRANSFRONTALIERE ALE PEPP

SECȚIUNEA ILIBERTATEA DE A PRESTA SERVICII ȘI LIBERTATEA DE STABILIRE

Articolul 11Exercitarea de către furnizorii și distribuitorii de PEPP a libertății de a presta servicii și a libertății de stabilire

Furnizorii de PEPP pot furniza și distribui, iar distribuitorii de PEPP pot distribui PEPP pe teritoriul unui stat membru gazdă în temeiul libertății de a presta servicii sau al libertății de stabilire, cu condiția de a desfășura aceste activități în conformitate cu normele și procedurile relevante stabilite prin actele legislative ale Uniunii care le sunt aplicabile sau în temeiul acestora, astfel cum sunt menționate la articolul 5 alineatul (1) sau la articolul 8 alineatul (2).

SECȚIUNEA IITRANSFERABILITATE

Articolul 12Serviciul de transferabilitate

(1)  În sensul prezentei secțiuni, serviciul de transferabilitate este definit ca fiind dreptul deponenților în PEPP de a contribui în continuare la un PEPP pe care l-au contractat cu furnizorul lor și după ce își schimbă locul de reședință și se mută într-un alt stat membru.

(2)  În cazul în care utilizează serviciul de transferabilitate, deponenții în PEPP au dreptul de a păstra toate avantajele și stimulentele acordate de către furnizorul de PEPP și legate de investirea continuă în același PEPP și au dreptul de a contribui simultan la mai mult de un compartiment.

Articolul 13Prestarea serviciului de transferabilitate

(1)  Furnizorii de PEPP prestează serviciul de transferabilitate deponenților în PEPP care dețin un cont de PEPP la ei și solicită acest serviciu.

(2)  Când propune un PEPP, furnizorul sau distribuitorul acestuia le oferă potențialilor deponenți la PEPP informații despre opțiunile de transferabilitate și compartimentele naționale care sunt disponibile, fie prin intermediul furnizorului, fie de la un partener înregistrat.

(3)   Compartimentele disponibile sunt enumerate în sistemul de PEPP. Furnizorul de PEPP este obligat să ofere cel puțin compartimentele enumerate în aceste sistem. În situațiile în care un deponent în PEPP își schimbă locul de reședință într-un alt stat membru, iar furnizorul de PEPP nu-i poate oferi un compartiment în statul membru respectiv sau printr-un parteneriat, deponentului în PEPP i se poate oferi posibilitatea de a trece gratuit la un alt furnizor de PEPP.

Articolul 14Compartimentele PEPP

Dacă furnizorii de PEPP le oferă un serviciu de transferabilitate deponenților în PEPP, în conformitate cu articolul 13, ei se asigură că în cadrul fiecărui cont de PEPP s-ar putea deschide un compartiment nou, fie prin transferul activelor acumulate, fie prin deschiderea unui compartiment suplimentar, corespunzător cerințelor și condițiilor legale pentru utilizarea stimulentelor stabilite la nivel național pentru PEPP de către statul membru în care se mută deponentul în PEPP și pentru care este disponibil un compartiment național.

Articolul 15Deschiderea unui compartiment nou

(1)  ▌Imediat după ce primește o cerere din partea deponenților în PEPP de a recurge la serviciul de transferabilitate, furnizorul de PEPP îl informează pe deponentul în PEPP cu privire la opțiunile de care acesta dispune, inclusiv cu privire la posibilitatea de a continua să economisească într-un nou compartiment.

În consecință, în cazul în care nu este disponibil niciun parteneriat sau compartiment, furnizorul de PEPP informează deponentul în PEPP cu privire la dreptul de a schimba furnizorul în mod gratuit.

(2)  Dacă un deponent în PEPP își anunță intenția de a beneficia de un compartiment în alt stat membru oferit de furnizorul de PEPP, furnizorul de PEPP obține următoarele informații:

(a)   noul stat membru de reședință al deponentului în PEPP;

(b)   data de la care contribuțiile ar trebui direcționate către noul compartiment;

(c)   toate informațiile relevante cu privire la eventualele modificări ale strategiei de investiții adoptate sau la alte elemente.

(ca)  dacă mobilitatea se referă la un transfer sau la o suplimentare.

(3)  În termen de cel mult trei luni de la primirea cererii prevăzute la alineatul (2), furnizorul de PEPP oferă deponentului în PEPP informații complete gratuit și consultanță, în conformitate cu capitolul IV secțiunile II și III, cu privire la condițiile aplicabile noului compartiment.

(4)  Noul compartiment se deschide prin semnarea unui nou contract sau prin modificarea contractului existent între deponentul în PEPP și furnizorul de PEPP, în conformitate cu dreptul contractual aplicabil. Data de deschidere se precizează în contract sau, în lipsa unei astfel de dispoziții, noul compartiment se consideră deschis la data semnării contractului sau a modificării acestuia.

Articolul 16Transferul

activelor acumulate între compartimentele PEPP

(1)  La cererea deponentului în PEPP, furnizorul de PEPP îi propune acestuia să efectueze transferul integral sau parțial al activelor acumulate și, dacă este cazul, al valorii de răscumpărare, către alte compartimente ale contului PEPP ▌.

(1a)  Imediat după primirea cererii de transferare a contribuțiilor efectuate, furnizorul de PEPP îl informează pe deponentul în PEPP despre toate implicațiile acestui transfer de active și despre taxele, comisioanele și spezele aferente transferului, precum și despre consecințele financiare ale păstrării compartimentului existent.

(2)  Transferul de active prevăzut la alineatul (1) se poate efectua fără răscumpărarea în natură a activelor respective.

Articolul 17Informarea autorităților naționale cu privire la transferabilitate

(1)  Toate acordurile contractuale privind prestarea serviciului de transferabilitate, precum și orice acorduri de parteneriat definite în prezentul regulament, se notifică de către furnizorul de PEPP EIOPA și, dacă este cazul, ESMA.

(2)  Informațiile prevăzute la alineatul (1) se introduc în format electronic într-o bază de date centrală, deținută de EIOPA, în termen de o lună de la deschiderea noului compartiment sau parteneriat. Baza de date este accesibilă autorităților naționale competente, care primesc în mod automat informații cu privire la compartimentele locale în cazul vreunei modificări, precum și detalii referitoare la orice acorduri de parteneriat noi sau existente între furnizori și conține cel puțin:

(a)   datele de identificare a compartimentului (numele deponentului în PEPP, legislația națională aplicabilă și data deschiderii compartimentului sau parteneriatului);

(b)   valoarea activelor transferate, dacă este cazul;

(c)   modalitatea de transfer (cu sau fără răscumpărarea în natură a activelor transferate).

CAPITOLUL IVCERINȚE DE DISTRIBUȚIE ȘI INFORMARE

SECȚIUNEA IDISPOZIȚII GENERALE

Articolul 18Principiu general

Atunci când desfășoară activități de distribuție de PEPP, furnizorii și distribuitorii de PEPP acționează întotdeauna într-un mod onest, echitabil și profesionist care să corespundă cel mai bine intereselor clienților PEPP.

Articolul 19Regimul de distribuție aplicabil diferitelor categorii de furnizori și distribuitori de PEPP

Pentru distribuția de PEPP, diferitele categorii de furnizori și de distribuitori de PEPP respectă toate dispozițiile din prezentul capitol.

Articolul 20Stimulente

În ceea ce privește plata sau primirea de comisioane sau taxe sau acordarea sau primirea de beneficii nepecuniare▐, furnizorii sau distribuitorii de PEPP▐, respectă legislația națională aplicabilă de punere în aplicare a normelor prevăzute cu privire la firmele de investiții la articolul 24 alineatul (7) litera (b) și alineatele (8) și (9) din Directiva 2014/65/UE. În sensul prezentului articol, trimiterea de la articolul 24 alineatul (9) din Directiva 2014/65/CE la articolul 23 din directiva menționată se interpretează ca trimitere la articolul 18 din prezentul regulament.

Articolul 21Transmiterea electronică și alte suporturi durabile

Toate documentele și informațiile prevăzute în prezentul capitol se pun la dispoziția clienților PEPP în mod gratuit, fie în format electronic, fie la cerere, pe un alt suport durabil, cu condiția ca aceștia din urmă să le poată stoca într-un mod care permite consultarea ulterioară pentru o perioadă de timp adaptată scopului informațiilor, precum și ca instrumentul să permită reproducerea neschimbată a informațiilor stocate. La cerere, furnizorii și distribuitorii de PEPP furnizează gratuit aceste documente și informații pe alt tip de suport durabil.

Articolul 22Cerințe de supraveghere a produselor și de guvernanță

(1)  Furnizorii de PEPP gestionează, aplică și revizuiesc un proces de aprobare a fiecărui PEPP sau a adaptărilor importante ale PEPP existente, înainte ca acestea să fie distribuite clienților.

Procesul de aprobare a produselor este proporțional cu natura unui PEPP și adecvat acesteia.

Procesul de aprobare a produselor identifică pentru fiecare PEPP o piață-țintă, asigură evaluarea tuturor riscurilor relevante conexe pieței respective, precum și consecvența strategiei de distribuție preconizate cu piața-țintă identificată și include măsuri rezonabile pentru a asigura distribuția PEPP pe piața-țintă identificată.

Furnizorul de PEPP înțelege și revizuiește periodic PEPP furnizate, ținând cont de orice eveniment ce ar putea afecta în mod semnificativ riscul potențial aferent pieței-țintă identificate, evaluând cel puțin dacă PEPP respective corespund în continuare nevoilor pieței-țintă identificate și dacă strategia de distribuție preconizată este în continuare adecvată.

Furnizorii de PEPP pun la dispoziția distribuitorilor toate informațiile necesare privind PEPP, precum și privind procesul de aprobare a produselor, inclusiv piața-țintă identificată a unui PEPP.

Distribuitorii de PEPP dispun de mecanisme adecvate pentru a obține informațiile menționate la al cincilea paragraf și pentru a înțelege caracteristicile și piața-țintă identificată ale fiecărui PEPP.

(2)  Politicile, procesele și mecanismele menționate la prezentul articol nu aduc atingere celorlalte cerințe prevăzute de prezentul regulament sau aplicabile în temeiul acestuia, inclusiv celor cu privire la publicarea informațiilor, caracterul adecvat și corespunzător, identificarea și gestionarea conflictelor de interese, stimulentele și factorii ESG.

SECȚIUNEA IIINFORMAȚII PRECONTRACTUALE

Articolul 23Documentul cu informații esențiale privind PEPP

(1)  Înainte ca un PEPP să fie propus deponenților în PEPP, furnizorul de PEPP redactează un document cu informații esențiale privind produsul respectiv în conformitate cu cerințele prezentului capitol și publică documentul pe site-ul său internet.

(2)  Documentul cu informații esențiale conține informații precontractuale. Este precis, corect, clar și neechivoc. El oferă informații esențiale și este consecvent cu toate documentele contractuale cu caracter obligatoriu, cu părțile relevante ale documentelor de ofertă și cu termenii și condițiile PEPP.

(3)  Documentul cu informații esențiale este un document de sine stătător, separat în mod clar de materialele de marketing. El nu conține referințe încrucișate la materiale de marketing. Documentul respectiv poate conține trimiteri la alte documente, inclusiv la prospect, dacă este cazul, și numai atunci când trimiterea are legătură cu informații care trebuie incluse în documentul cu informații esențiale.

(3a)  Prin derogare de la alineatul (3b), atunci când un PEPP oferă deponentului în PEPP o gamă de opțiuni pentru investiții, în care toate informațiile referitoare la fiecare opțiune de investiții suport nu pot fi furnizate într-un singur document concis, de sine stătător, documentul cu informații esențiale despre PEPP furnizează cel puțin o descriere generală a opțiunilor de investiții suport și precizează locul și modul în care se poate găsi o documentație cu informații precontractuale mai detaliate legate de produsele de investiții pe care se bazează opțiunile de investiții-suport.

(3b)  Documentul cu informații esențiale despre PEPP este redactat în mod concis, folosind un limbaj clar, succint și ușor de înțeles și cuprinde informațiile de bază de care au nevoie deponenții în PEPP. Documentul cu informații esențiale ar trebui prezentat în așa fel încât să fie ușor de citit și constă din maxim trei pagini format A4 atunci când este imprimat.

(3c)   Pe lângă documentul cu informații esențiale despre PEPP, distribuitorii și furnizorii de PEPP pun la dispoziția potențialilor deponenți PEPP trimiteri la rapoartele relevante privind solvabilitatea și situația financiară a furnizorului de PEPP, precum și un rezumat al rapoartelor respective, care să permită accesul ușor la aceste informații.

(3d)  De asemenea, potențialilor deponenți în PEPP li se furnizează informații cu privire la rezultatele anterioare ale investițiilor legate de PEPP, acoperind anii de funcționare ai PEPP.

(3f)  În cazul în care în documentul cu informații esențiale se utilizează culori, acestea nu diminuează inteligibilitatea informațiilor dacă documentul este imprimat sau fotocopiat în alb-negru.

(3g)  În cazul în care în documentul cu informații esențiale privind PEPP se utilizează marca sau logoul furnizorului de PEPP sau grupului din care face parte, ele nu trebuie să distragă atenția deponentului în PEPP de la informațiile cuprinse în document sau să ascundă textul.

(4)  Pe lângă documentul cu informații esențiale privind PEPP, distribuitorii și furnizorii de PEPP pun la dispoziția potențialilor deponenți în PEPP trimiteri la toate rapoartele privind solvabilitatea și situația financiară a furnizorului de PEPP, care să permită accesul ușor la aceste informații.

(6)  Pentru a asigura aplicarea consecventă a prezentului articol, autoritățile europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și EIOPA), denumite în continuare „AES”, elaborează, prin intermediul Comitetului mixt al AES, proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza detaliile modului de prezentare și conținutul fiecărei informații menționate la prezentul articol, precum și cerințele necesare pentru a prezenta aceste informații într-un format standardizat care să permită o comparație.

La elaborarea proiectelor de standarde tehnice de reglementare, AES țin cont de diversele tipuri de PEPP, de diferențele dintre acestea și de capacitățile deponenților în PEPP, precum și de caracteristicile PEPP, astfel încât deponentul în PEPP să poată alege între diferitele investiții-suport sau între opțiunile pe care le oferă produsul, inclusiv de cazurile în care această alegere poate fi făcută în momente diferite sau poate fi modificată ulterior.

ESA înaintează Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare până la … .

Comisiei i se conferă competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, respectiv, din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 23aInformațiile din documentul cu informații esențiale privind PEPP

(1)  Titlul „Document cu informații esențiale privind PEPP” apare evidențiat în partea de sus a primei pagini a documentului cu informații esențiale privind PEPP. Forma de prezentare a documentului cu informații esențiale despre PEPP respectă succesiunea stabilită la alineatele (2) și (3).

(2)  Imediat sub titlul documentului cu informații esențiale privind PEPP figurează o declarație explicativă. Aceasta are următorul conținut: „Prezentul document conține informații esențiale referitoare la acest produs de pensii. Nu este un material de marketing. Informațiile vă sunt oferite în virtutea unei obligații legale, pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile, câștigurile și pierderile potențiale aferente acestui produs și pentru a vă ajuta să îl comparați cu alte produse”.

(3)  Documentul cu informații esențiale despre PEPP conține cel puțin următoarele informații:

(a)  la începutul documentului, denumirea PEPP, dacă este un PEPP de bază, identitatea și datele de contact ale furnizorului de PEPP, informații despre autoritatea competentă a furnizorului de PEPP și data documentului;

(b)  dacă este cazul, o alertă de inteligibilitate cu următorul cuprins: „Sunteți pe cale să cumpărați un produs care nu este simplu și poate fi greu de înțeles.”;

(c)  într-o secțiune intitulată „În ce constă acest produs?”, natura și principalele caracteristici ale PEPP, inclusiv:

(i)  o descriere a pensiilor și a măsurii în care acestea sunt garantate, precum și măsura în care acestea suportă riscurile, metoda de investiții și opțiunile de plată și o declarație care precizează că plata este furnizată cu un an înainte de pensionare;

(ii)  informațiile legale privind vârsta de pensionare în statul membru respectiv, inclusiv dacă există posibilitatea de a contribui la sistem după pensionare;

(iii)  informații privind regimul fiscal al PEPP;

(iv)  informații privind opțiunile de transferabilitate și serviciul de schimbare a furnizorului;

(v)  informații privind posibilitățile și consecințele retragerii anticipate din sistemul de PEPP;

(vi)  informații disponibile privind performanța investiției PEPP din punctul de vedere al factorilor de mediu, sociali și de guvernanță;

(vii)  obiectivul PEPP, inclusiv o specificare a piețelor în care investește PEPP;

(viii)  o descriere a tipului de viitor pensionar căruia îi este destinat PEPP, în special în ceea ce privește capacitatea de asumare a pierderilor și orizontul investiției;

(ix)  atunci când PEPP oferă beneficii de asigurare, detaliile acestora, inclusiv circumstanțele care determină acordarea lor;

(d)  într-o secțiune intitulată „Care sunt riscurile și ce aș putea obține în schimb?”, o scurtă descriere a profilului de risc și de randament cuprinzând următoarele elemente:

(i)  un indicator de risc sintetic, însoțit de o explicație a indicatorului și a principalelor sale limitări, precum și o explicație a riscurilor cu potențiale consecințe pecuniare pentru PEPP și pe care indicatorul de risc sintetic nu le reflectă corespunzător;

(ii)  pierderea maximă posibilă a capitalului investit, inclusiv informații despre:

  scenarii adecvate privind performanța și ipotezele aflate la baza lor;

  după caz, informații despre condițiile de asigurare a randamentului pentru deponenții PEPP sau despre pragurile de performanță incorporate;

(e)  într-o secțiune intitulată „Ce se întâmplă dacă [numele creatorului de PEPP] nu poate să plătească?”, o scurtă descriere a posibilității ca pierderea aferentă să fie acoperită de o schemă de despăgubire sau de garantare a investitorului și, dacă da, care este această schemă, numele garantului și ce riscuri acoperă/nu acoperă schema;

(f)  într-o secțiune intitulată „Care sunt costurile?”, costurile aferente unei investiții în PEPP, cuprinzând costurile directe și indirecte care trebuie suportate de deponentul PEPP, inclusiv costurile unice și recurente prezentate prin intermediul unor indicatori sintetici ai acestor costuri, și, pentru a asigura comparabilitatea, costurile totale cumulate exprimate în termeni monetari și procentuali, pentru a indica efectele cumulate ale costurilor totale asupra investiției;

Documentul cu informații esențiale include precizarea clară că consultanții, distribuitorii sau orice altă persoană care oferă consultanță cu privire la PEPP sau care vinde PEPP va oferi informații detaliate despre costurile de distribuție neincluse în costurile precizate mai sus, astfel încât să le ofere deponenților PEPP posibilitatea de a înțelege efectul cumulativ pe care îl au aceste costuri cumulate asupra randamentului investiției;

(g)  într-o secțiune intitulată „Cât timp ar trebui să îl păstrez și pot retrage banii anticipat?”:

(i)  după caz, dacă în cazul PEPP există o perioadă de reflecție sau o perioadă de anulare;

(ii)  o mențiune a perioadei minime de deținere recomandate și, după caz, obligatorii;

(iii)  posibilitatea de a dezinvesti înainte de scadență și condițiile aferente, inclusiv toate tarifele și penalitățile aplicabile, având în vedere profilul de risc și randament al PEPP și evoluția pieței pe care o vizează acesta;

(iv)  informații privind consecințele potențiale ale retragerii investiției înainte de finalul termenului sau al perioadei de deținere recomandate, precum pierderea protecției capitalului sau tarife contingente suplimentare;

(h)  într-o secțiune intitulată „Cum pot să depun o reclamație?”, informații despre modul și locul în care un deponent în PEPP poate depune o reclamație referitoare la produs sau la comportamentul creatorului de PEPP sau al unei persoane care oferă consultanță cu privire la produs sau care îl vinde;

(i)într-o secțiune intitulată „Alte informații relevante”, o scurtă precizare a tuturor documentelor de informare suplimentare care trebuie puse la dispoziția deponentului în PEPP în etapa precontractuală și/sau în etapa postcontractuală, cu excepția oricărui material de marketing;

(4)  Stratificarea informațiilor solicitate la alineatul (3) este permisă, părți detaliate ale informațiilor putând fi prezentate prin ferestre pop-up sau prin linkuri către straturi însoțitoare, astfel încât să se garanteze că documentul cu informații esențiale îndeplinește obligația prevăzută la articolul 23 alineatul (3b) privind lungimea documentului cu informații esențiale.

Pentru a asigura aplicarea consecventă a prezentului articol, EIOPA, în consultare cu AES, elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare în care:

(a)  precizează detaliile modului de prezentare și conținutul fiecărei informații menționate la articolul 19, precum și cerințele necesare pentru a prezenta aceste informații într-un format standardizat care să permită compararea;

(b)  precizează metodologiile de calcul necesare pentru informațiile menționate la alineatul (3) litera (d) punctele (i) și (iii) și la alineatul (3) litera (f);

(c)  precizează, în cazul în care stratificarea informațiilor este permisă, ce informații ar trebui să fie plasate în prezentarea principală și ce informații sunt furnizate în straturile suplimentare detaliate.

La elaborarea proiectelor de standarde tehnice de reglementare, AES țin cont de diversele tipuri de PEPP, de diferențele dintre acestea și de capacitățile deponenților în PEPP, precum și de caracteristicile PEPP, astfel încât deponentul PEPP să poată alege între diferitele investiții-suport sau între opțiunile pe care le oferă produsul, inclusiv de cazurile în care această alegere poate fi făcută în momente diferite sau poate fi modificată ulterior.

Articolul 23bLimbajul utilizat în documentul cu informații esențiale privind PEPP

(1)  Documentul cu informații esențiale privind PEPP se redactează în limbile oficiale sau în una dintre limbile oficiale, utilizată în partea din statul membru în care este distribuit PEPP, sau într-o altă limbă acceptată de autoritățile competente ale acelui stat membru, iar dacă a fost redactat într-o altă limbă, se traduce în una dintre aceste limbi.

Traducerea reflectă fidel și precis conținutul documentului cu informații esențiale original.

(2)  Dacă un PEPP este promovat într-un stat membru prin documente de marketing redactate într-una sau mai multe limbi oficiale ale statului membru respectiv, documentul cu informații esențiale este redactat cel puțin în limbile oficiale corespunzătoare.

(3)  Documentul cu informații esențiale privind PEPP este pus la dispoziție la cerere, într-un format adecvat, deponenților PEPP cu deficiențe de vedere sau de auz, precum și deponenților PEPP cu un nivel redus de instruire și analfabeți.

Articolul 23cRevizuirea documentului cu informații esențiale privind PEPP

(1)  Creatorul de PEPP revizuiește periodic informațiile cuprinse în documentul cu informații esențiale și modifică documentul dacă acest lucru se dovedește necesar în urma revizuirii. Versiunea modificată se pune la dispoziție fără întârziere.

(2)  Pentru a asigura aplicarea consecventă a prezentului articol, AES elaborează, prin intermediul comitetului mixt, proiecte de standarde tehnice de reglementare care specifică:

(a)  condițiile în care se analizează informațiile cuprinse în documentul cu informații esențiale;

(b)  condițiile în care documentul cu informații esențiale trebuie revizuit;

(c)  condițiile specifice în care informațiile cuprinse în documentul cu informații esențiale trebuie analizate sau în care documentul cu informații esențiale trebuie revizuit atunci când un PEPP este pus la dispoziția deponenților în PEPP în mod nepermanent;

(d)  condițiile în care deponenții în PEPP trebuie informați despre modificarea unui document cu informații esențiale privind un PEPP pe care aceștia l-au achiziționat, precum și modul în care trebuie informați deponenții în PEPP.

AES prezintă Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Comisiei îi este delegată competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 23dComunicarea de marketing

Materialele de marketing care conțin informații specifice referitoare la PEPP nu includ nicio declarație care contrazice informațiile cuprinse în documentul cu informații esențiale sau care diminuează importanța acestuia. Materialele de marketing menționează existența unui document cu informații esențiale și furnizează informații despre modul și despre locul în care acesta poate fi obținut, inclusiv site-ul internet al creatorului de PEPP.

Articolul 23eRăspunderea civilă

(1)  Răspunderea civilă a creatorului de PEPP nu se aplică numai pe baza documentului cu informații esențiale, inclusiv a eventualelor traduceri ale acestuia, cu excepția cazului în care induce în eroare, este imprecis sau inconsecvent cu elementele pertinente ale documentelor precontractuale și contractuale cu obligativitate juridică sau cu cerințele prevăzute la articolul 23.

(2)  Un deponent în PEPP care demonstrează că a suferit o pierdere deoarece s-a bazat pe un document cu informații esențiale în condițiile menționate la alineatul (1), atunci când a investit în PEPP pentru care fusese furnizat documentul cu informații esențiale respectiv, acesta poate pretinde daune interese din partea creatorului de PEPP pentru pierderea respectivă, în conformitate cu dreptul intern.

(3)  Elemente precum „pierdere” sau „daune”, menționate la alineatul (2), care nu sunt definite, se interpretează și se aplică în conformitate cu dreptul intern aplicabil, astfel cum derivă din normele relevante de drept internațional privat.

(4)  Prezentul articol nu exclude alte acțiuni în răspundere civilă în conformitate cu dreptul intern.

(5)  Obligațiile care decurg din prezentul articol nu pot fi restrânse și nici nu se poate deroga de la ele prin clauze contractuale.

Articolul 23fElementele de asigurare

Atunci când documentul cu informații esențiale privind PEPP vizează un contract de asigurare, societățile de asigurare au obligații numai față de deținătorul poliței contractului de asigurare și nu față de beneficiarul contractului de asigurare.

Articolul 23gFurnizarea documentului cu informații cheie

(1)  O persoană care acordă consultanță cu privire la un PEPP sau vinde un PEPP pune la dispoziția deponenților în PEPP documentul cu informații esențiale în timp util înainte ca deponenții respectivi în PEPP să intre într-o obligație contractuală sau bazată pe o ofertă în legătură cu PEPP în cauză.

(2)  O persoană care acordă consultanță cu privire la un PEPP sau vinde un PEPP poate satisface cerințele de la alineatul (1) prin transmiterea documentului cu informații esențiale unei persoane autorizate în scris să ia decizii de investiții în numele deponenților în PEPP în ceea ce privește tranzacțiile încheiate în temeiul autorizației respective exprimate în scris.

Articolul 23hComunicarea către deponenții în PEPP a informațiilor referitoare la distribuție

(1)  Cu suficient timp înainte de încheierea unui contract în legătură cu un PEPP, furnizorii de PEPP și distribuitorii de PEPP se asigură că furnizorii, intermediarii sau distribuitorii de PEPP menționați la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 8 din prezentul regulament pun la dispoziția deponenților în PEPP sau a potențialilor deponenți în PEPP cel puțin următoarele informații:

(a)  dacă dețin orice participație, directă sau indirectă, care reprezintă cel puțin 10% din drepturile de vot sau din capital, deținută la un anumit furnizor de PEPP;

(b)  în legătură cu contractul propus sau pentru care oferă consultanță:

(i)  dacă un furnizor de PEPP sau societatea-mamă a unui furnizor de PEPP deține participații, directe sau indirecte, care reprezintă cel puțin 10% din drepturile de vot sau din capital, la intermediarul sau distribuitorul de PEPP;

(ii)  dacă oferă consultanță pe baza unei analize imparțiale și personale;

(iii)  dacă sunt obligați prin contract să distribuie în mod exclusiv produsele unuia sau mai multor furnizori de PEPP, caz în care trebuie să comunice numele furnizorilor de PEPP respectivi; sau

(iv)  dacă au vreo obligație contractuală de a distribui exclusiv produsele unuia sau mai multor furnizori de PEPP și dacă nu oferă consultanță pe baza unei analize imparțiale și personale, caz în care trebuie să comunice numele furnizorilor de PEPP cu care pot lucra și cu care lucrează efectiv;

(c)  natura remunerației primite în legătură cu contractul;

(d)  dacă, în legătură cu contractul, lucrează:

(i)  pe baza unui onorariu, și anume remunerația plătită direct de deponentul în PEPP;

(ii)  pe baza unui comision, de orice natură, mai exact dacă remunerația este inclusă în cheltuielile și taxele aferente distribuirii PEPP;

(iii)  pe baza oricărui alt tip de remunerație, inclusiv beneficii economice de orice natură oferite sau date în legătură cu contractul; sau

(iv)  pe baza unei combinații dintre oricare dintre tipurile de remunerație de la punctele (i), (ii) și (iii).

(2)  Dacă onorariul este plătit direct de către deponentul în PEPP, intermediarul sau distribuitorul de PEPP informează deponentul în PEPP cu privire la cuantumul onorariului sau, dacă nu este posibil, cu privire la metoda de calculare a onorariului.

(3)  Dacă deponentul în PEPP efectuează plăți în temeiul contractului după ce acesta este încheiat, cu excepția plăților programate, intermediarul sau distribuitorul de PEPP informează deponentul și cu privire la fiecare dintre aceste plăți, în conformitate cu prezentul articol.

(4)  Statele membre asigură condițiile necesare ca, în timp util înainte de încheierea unui contract, furnizorul de PEPP să-i comunice deponentului în PEPP natura remunerației primite de angajații săi în legătură cu contractul.

(5)  Dacă deponentul în PEPP efectuează plăți în temeiul contractului după ce acesta este încheiat, cu excepția plăților programate, furnizorul de PEPP informează deponentul și cu privire la fiecare dintre aceste plăți, în conformitate cu prezentul articol.

(6)  Într-un interval de timp adecvat înainte de încheierea unui contract, deponenților în PEPP sau potențialilor deponenți în PEPP li se comunică informații corespunzătoare cu privire la distribuirea PEPP și la toate cheltuielile și taxele aferente. Informațiile respective includ cel puțin următoarele:

(a)  atunci când se oferă consultanță, dacă intermediarul sau distribuitorul de PEPP le va oferi deponenților în PEPP evaluări periodice privind gradul în care PEPP recomandat le corespunde respectivilor deponenți în PEPP;

(b)  în ceea ce privește informațiile care trebuie comunicate cu privire la toate cheltuielile și taxele aferente, informații legate de distribuirea PEPP, inclusiv costul consultanței, dacă este cazul, costul PEPP recomandat sau prezentat deponentului în PEPP și modul în care acesta poată să-l achite, inclusiv eventuale plăți de către terți în conformitate cu articolul 28.

(7)  Informațiile menționate la alineatul (3) se furnizează într-un format standardizat care să permită compararea și într-o formă ușor de înțeles, astfel încât deponenții în PEPP să fie în mod rezonabil în măsură să înțeleagă natura și riscurile legate de PEPP oferit și, astfel, să ia decizii de investiții în cunoștință de cauză.

(8)  Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 62, pentru a specifica:

(a)  condițiile pe care trebuie să le satisfacă informațiile în cauză pentru a se considera nepărtinitoare, clare și neînșelătoare, inclusiv criteriile pe care trebuie să se bazeze formatul standardizat menționat la alineatul (2);

(b)  detaliile privind conținutul și formatul informațiilor comunicate deponenților în PEPP care se referă la furnizorii, intermediarii și distribuitorii de PEPP, precum și la costuri și taxe.

Secțiunea IIIConsultanța ▌

Articolul 25Specificarea exigențelor și a nevoilor și oferirea de consultanță

(1)  Înainte de încheierea unui contract privind PEPP, furnizorul sau distribuitorul de PEPP menționat în prezentul regulament specifică, pe baza informațiilor obținute de la deponentul în PEPP, exigențele și nevoile legate de pensie ale acestuia și îi oferă informații obiective privind PEPP într-o formă ușor de înțeles, care să îi permită deponentului luarea unei decizii în cunoștință de cauză.

Orice contract propus corespunde exigențelor și nevoilor legate de pensii ale deponenților în PEPP, inclusiv drepturilor de pensie acumulate ale acestora.

(2)  Furnizorul sau distribuitorul de PEPP menționat la articolul 19 litera (c) din prezentul regulament îi oferă deponentului în PEPP recomandări personalizate, explicându-i de ce un anumit PEPP ar răspunde cel mai bine exigențelor și nevoilor sale.

(3)   Dacă un furnizor sau distribuitor de PEPP informează deponentul în PEPP că oferă consultanță independentă, acesta oferă consultanța pe baza analizei unui număr suficient de mare de produse de pensii personale disponibile pe piață pentru a permite formularea unei recomandări personalizate, bazată pe criterii profesionale, privind contractul care ar corespunde nevoilor deponentului în PEPP și care ar putea conține factori ce ar putea reprezenta un risc pentru deponentul în PEPP.

(4)  Atunci când oferă consultanță în orice etapă a contractului, furnizorul de PEPP obține informațiile necesare referitoare la cunoștințele și experiența pe care le are deponentul în PEPP în domeniul investițiilor pertinent pentru PEPP respectiv, la situația financiară a persoanei în cauză, inclusiv capacitatea acesteia de a suporta pierderi, precum și la obiectivele sale de investiții, inclusiv toleranța față de risc, astfel încât furnizorul, intermediarul sau distribuitorul de PEPP să îi poată recomanda deponentului sau potențialului deponent în PEPP produsul care îi corespunde și, în special, care îi respectă toleranța față de risc și capacitatea de a suporta pierderi.

(4a)  În cazul unui PEPP de bază, deponentul în PEPP trebuie informat cu privire la opțiunea de investiții aplicabilă.

(4b)  Consultanța poate fi acordată prin canale digitale, cu respectarea tuturor normelor prevăzute în prezentul regulament.

(5)  Furnizorii, distribuitorii și intermediarii de PEPP se asigură și demonstrează autorităților competente, la cerere, că persoanele fizice care oferă consultanță cu privire la PEPP posedă cunoștințele și competențele necesare pentru a-și îndeplini obligațiile prevăzute în prezentul regulament. Statele membre publică criteriile care trebuie utilizate pentru evaluarea acestor cunoștințe și competențe.

SECȚIUNEA IVINFORMAREA PE DURATA CONTRACTULUI

Articolul 27Dispoziții generale

(1)  Furnizorii de PEPP elaborează un document personalizat concis care să cuprindă informații-cheie pentru fiecare deponent în PEPP, ținând seama de natura specifică a sistemelor naționale de pensii și de legislația relevantă, inclusiv legislația națională din domeniul social, fiscal și al muncii („declarație de pensie PEPP”). Titlul documentului conține cuvintele „Declarație de pensie PEPP”.

(2)  Data exactă la care se referă informațiile din declarația de pensie PEPP se precizează în mod vizibil.

(3)  De asemenea, deponentul în PEPP este informat pe întreaga durată a contractului cu privire la orice modificare a următoarelor elemente:

(a)   condițiile contractului, atât cele generale, cât și cele speciale;

(b)   numele întreprinderii furnizorului de PEPP, forma sa juridică, adresa sediului central și, după caz, a sucursalei care a încheiat contractul;

(c)   toate informațiile la care se face referire la articolul 23 alineatele (2)-(5), în cazul unei schimbări a condițiilor privind PEPP sau al modificării legislației aplicabile contractului privind PEPP;

(d)   informațiile referitoare la modul în care politica de investiții ține seama de factorii de mediu, sociali și de guvernanță.

(3a)  Informațiile conținute în declarația de pensie PEPP sunt corecte, actualizate și sunt puse la dispoziție fiecărui deponent în PEPP în mod gratuit prin mijloace electronice, precum și pe un suport durabil sau publicate pe un site internet, sau pe suport de hârtie, cel puțin o dată pe an. Deponenții în PEPP primesc, la cerere, un exemplar pe hârtie, în plus față de informațiile primite prin mijloace electronice.(Raportor 114) Orice modificare semnificativă față de anul anterior a informațiilor conținute în declarația de pensie PEPP este clar indicată.

Articolul 28Declarația de pensie PEPP

(1)  Declarația de pensie PEPP cuprinde cel puțin următoarele informații-cheie pentru deponenții în PEPP:

(a)   datele cu caracter personal ale deponentului în PEPP, numele furnizorului de PEPP, informații despre proiecțiile privind pensia, informații despre drepturile dobândite sau capitalul acumulat, contribuțiile plătite de deponentul în PEPP sau de orice parte terță, precum și informații privind nivelul de finanțare a sistemului de PEPP▐;

(b)   informații clare privind vârsta legală de pensionare a deponentului în PEPP, vârsta de pensionare prevăzută în sistemul de pensii sau estimată de furnizorul de PEPP sau vârsta de pensionare stabilită de deponentul în PEPP, dacă este cazul și dacă aceasta este diferită de vârsta de pensionare, data preconizată a începerii fazei de lichidare;

(c)    numele furnizorului de PEPP și adresa de contact a acestuia, precum și informațiile de identificare a sistemului de PEPP de care aparține deponentul în PEPP;

(d)   informații referitoare la proiecțiile privind pensia, ținând seama de vârsta de pensionare menționată la litera (b), precum și o declarație de declinare a responsabilității cu privire la faptul că proiecțiile pot fi diferite de valoarea finală a pensiei primite. Dacă proiecțiile privind pensia au la bază scenarii economice, respectivele informații conțin, de asemenea, o proiecție pentru situația cea mai optimistă și una pentru situația cea mai pesimistă, ținând seama de natura specifică a sistemului de PEPP;

(e)   informații referitoare la drepturile dobândite sau la capitalul acumulat, ținând seama de natura specifică a sistemului de PEPP;

(ea)  informații cu privire la contribuțiile plătite de eventuali terți și de deponentul în PEPP în sistemul de PEPP, cel puțin pentru ultimele 12 luni, ținând seama de natura specifică a sistemului de PEPP;

(eb)  informații privind performanța anterioară a sistemului de PEPP în ansamblu sau, după caz, a opțiunii de investiții alese de deponentul în PEPP, sub forma unui grafic care să prezinte performanțele pentru toți anii disponibili;

(ec)  o defalcare a costurilor deduse de furnizorul de PEPP cel puțin pentru ultimele 12 luni, indicând costurile de administrare, costurile pentru păstrarea în siguranță a activelor, costurile aferente tranzacțiilor de portofoliu și alte costuri, precum și o estimare a impactului costurilor asupra pensiei finale;

(ed)  informații cu privire la nivelul de finanțare a sistemului PEPP în ansamblu;

(ef)  informații cu privire la politica de investiții în raport cu factorii ESG.

(2)  Declarația de pensie precizează de unde și cum pot fi obținute informații suplimentare, printre care: informații practice suplimentare cu privire la opțiunile de care dispun deponenții în PEPP în cadrul sistemului de PEPP.

(3)  În consultare cu Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale de supraveghere, EIOPA elaborează un proiect de standarde tehnice de reglementare în care prevede normele pentru stabilirea ipotezelor aflate la baza proiecțiilor privind pensia menționate la alineatul (1) litera (a), prezentarea performanțelor anterioare menționate la alineatul (1) litera (eb) și prezentarea costurilor menționate la alineatul (1) litera (ec). Furnizorii de PEPP aplică normele respective pentru a determina, după caz, rata anuală a randamentului nominal al investiției, rata anuală a inflației și evoluția preconizată a salariilor.

EIOPA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la ... . Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Articolul 29Informații suplimentare

(1)  Declarația de pensie PEPP precizează de unde și cum pot fi obținute informații suplimentare, inclusiv:

(a)   informații practice suplimentare cu privire la opțiunile de care dispun deponenții în PEPP în cadrul sistemului de PEPP, inclusiv la opțiunile în materie de transferabilitate;

(b)   informații privind conturile și rapoartele anuale ale furnizorului de PEPP, luând în considerare fiecare sistem de PEPP gestionat de furnizorul respectiv și, dacă este cazul, conturile și rapoartele anuale pentru fiecare sistem de PEPP;

(d)   după caz, informații referitoare la ipotezele utilizate pentru sumele exprimate în anuități, în special în ceea ce privește rata anuității, tipul de furnizor de PEPP și durata anuității;

(e)   informații cu privire la nivelul prestațiilor în cazul răscumpărării anticipate.

(2)  Pentru sistemele de PEPP în care deponenții suportă riscuri de investiție și atunci când o opțiune de investiții este impusă unui deponent în PEPP printr-o regulă specificată în sistemul de PEPP, în declarația de pensie PEPP se indică unde pot fi obținute informații suplimentare.

(2a)  Pentru sistemele de PEPP în care deponenții suportă riscuri de investiție și atunci când o opțiune de investiții este impusă unui deponent în PEPP printr-o regulă specificată în sistemul de PEPP, în declarația de pensie PEPP se indică unde pot fi obținute informații suplimentare.

(2b)  Informațiile respective trebuie să fie ușor disponibile prin intermediul mijloacelor electronice și gratuit.

(2c)  La cererea unui deponent în PEPP, a unui beneficiar de PEPP sau a unui reprezentant al acestora, furnizorul de PEPP comunică următoarele informații suplimentare:

(a)  conturile anuale și rapoartele anuale menționate la litera (b) de la articolul 29 alineatul (2c) litera (a) sau, în cazul în care un furnizor de PEPP este responsabil pentru mai multe sisteme de PEPP, conturile și rapoartele aferente sistemului specific de PEPP pentru care a optat deponentul;

(b)  declarația privind principiile politicii de investiții, menționată la litera (c) de la articolul 29 alineatul (2c) litera (b);

(c)  orice alte informații referitoare la ipotezele utilizate pentru generarea proiecțiilor menționate la litera (a) de la articolul 29 alineatul (2c) litera (c).

(2d)  Informațiile respective sunt ușor disponibile prin intermediul mijloacelor electronice și gratuit.

(3)  După consultarea autorităților naționale și a organizațiilor de consumatori, EIOPA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care să precizeze modul de prezentare a informațiilor menționate la articolul 28 și la prezentul articol.

EIOPA transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la … [9 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Comisiei i se conferă competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Articolul 30Informațiile care se comunică deponenților în PEPP în perioada dinaintea pensionării și beneficiarilor de PEPP în faza de lichidare

(1)  În plus față de declarația de pensie PEPP, furnizorii de PEPP pun la dispoziția fiecărui deponent în PEPP, cu cel puțin un an înainte de vârsta de pensionare prevăzută la articolul 30 sau la cererea deponentului în PEPP, informații despre opțiunile de plată a beneficiilor de pensie de care dispun.

(2)  Cu un an înainte de pensionare, deponentului în PEPP îi este transmisă o comunicare pentru a-l informa cu privire la începerea, în viitor, a fazei de lichidare și la formele posibile de plată a pensiei.

SECȚIUNEA VRAPORTAREA CĂTRE AUTORITĂȚILE NAȚIONALE

Articolul 32Dispoziții generale

(1)  Furnizorii de PEPP prezintă autorității competente din statul membru de origine și, după caz, autorității competente din statul membru gazdă informațiile necesare în scopuri de supraveghere. Aceste informații cuprind cel puțin informațiile necesare pentru următoarele activități, atunci când se desfășoară un proces de supraveghere prudențială:

(a)   evaluarea sistemului de guvernanță utilizat de furnizorii de PEPP, a activităților pe care le desfășoară, a principiilor de evaluare aplicate în materie de solvabilitate, a riscurilor cu care se confruntă și a sistemelor de management al riscurilor, precum și a structurii capitalului, a necesităților și a conducerii acestora;

(b)   luarea deciziilor corespunzătoare în urma exercitării drepturilor și obligațiilor lor de supraveghere.

(2)  Autoritățile competente au următoarele prerogative:

(a)   de a stabili natura, sfera și formatul informațiilor menționate la alineatul (1) pe care furnizorii de PEPP trebuie să le prezinte în următoarele momente:

(i)   la intervale predefinite;

(ii)   la survenirea unor evenimente predefinite;

(iii)   în cursul anchetelor privind situația unui furnizor de PEPP;

(b)   de a obține de la furnizorii de PEPP orice informații privind contractele deținute de aceștia sau contractele încheiate cu terți; și

(c)   de a solicita informații de la experți externi, precum auditorii și actuarii.

(3)  Informațiile menționate la alineatele (1) și (2) cuprind următoarele:

(a)   elemente calitative sau cantitative sau orice combinație adecvată între acestea;

(b)   elemente istorice, actuale sau prospective sau orice combinație adecvată între acestea;

(c)   date din surse interne sau din surse externe sau orice combinație adecvată între acestea.

(4)  Informațiile menționate la alineatele (1) și (2):

(a)   reflectă natura, amploarea și complexitatea activității furnizorului de PEPP în cauză, în special riscurile inerente acestei activități;

(b)   sunt accesibile, complete în toate aspectele semnificative, comparabile și consecvente în timp;

(c)   sunt relevante, fiabile și clare.

(5)  Furnizorii de PEPP instituie sisteme și structuri corespunzătoare pentru îndeplinirea cerințelor stabilite la alineatele (1)-(4) și elaborează o politică scrisă, aprobată de organul administrativ, de conducere sau de supraveghere al furnizorului de PEPP, care să garanteze permanent că informațiile prezentate sunt adecvate.

(6)  Pe baza unei cereri adresate autorităților competente, EIOPA trebuie să aibă acces la informațiile transmise de către furnizorii de PEPP.

(7)  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 62 prin care specifică informațiile menționate la alineatele (1)-(4), pentru asigurarea unui grad suficient de convergență a raportării în scopuri de supraveghere.

După consultarea autorităților naționale și după efectuarea de teste în rândul consumatorilor, EIOPA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare privind formatul raportării în scopuri de supraveghere.

EIOPA transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare până la … [9 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Comisiei i se conferă competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al doilea paragraf în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

CAPITOLUL VFAZA DE ACUMULARE

SECȚIUNEA IREGULI INVESTIȚIONALE APLICABILE FURNIZORILOR DE PEPP

Articolul 33Reguli investiționale

(1)  Furnizorii de PEPP realizează investiții în conformitate cu regula prudenței și, în special, în conformitate cu următoarele reguli:

(a)   activele care corespund PEPP sunt investite în interesul pe termen lung al deponenților în PEPP în ansamblu. În cazul unui conflict potențial de interese, furnizorul de PEPP sau entitatea care administrează portofoliul acestuia ia măsuri pentru ca investiția să se facă numai în interesul deponenților în PEPP;

(aa)  activele care corespund PEPP se investesc într-un mod care să atenueze riscurile legate de factorii ESG și ține seama de impactul potențial pe termen lung al deciziilor de investiții privind factorii ESG;

(b)   activele se investesc într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea și profitabilitatea portofoliului în ansamblul său;

(c)   activele se investesc predominant pe piețele reglementate. Investițiile în active care nu sunt admise la tranzacționare pe piețele financiare reglementate trebuie în orice caz să fie menținute la niveluri prudente;

(d)   investițiile în instrumente derivate sunt permise în măsura în care instrumentele respective contribuie la scăderea riscurilor investiției sau facilitează administrarea eficientă a portofoliului. Instrumentele respective sunt evaluate în mod prudent, ținându-se seama de activul-suport, și sunt incluse în evaluarea activelor furnizorului de PEPP. De asemenea, furnizorii de PEPP evită expunerea excesivă la riscurile legate de o singură contraparte și de alte operațiuni derivate;

(e)  activele se diversifică în mod corespunzător, astfel încât să se evite dependența excesivă de un anumit activ, emitent sau grup de întreprinderi și acumulările de riscuri în ansamblul portofoliului. Investițiile în active emise de același emitent sau de emitenți aparținând aceluiași grup nu trebuie să expună un furnizor de PEPP unei concentrări excesive de riscuri;

(f)  activele nu sunt investite în jurisdicțiile cu risc ridicat și necooperante identificate în Concluziile Consiliului din 5 decembrie 2017 privind lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale sau în jurisdicțiile cu risc ridicat și necooperante identificate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională și în Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei;

(g)  furnizorul de PEPP nu se expune unor riscuri generate de un efect de levier excesiv și de o transformare excesivă a scadențelor.

(2)  Regulile prevăzute la alineatul (1) literele (a)-(g) se aplică doar în măsura în care nu există dispoziții mai stricte prevăzute de legislația sectorială relevantă aplicabilă furnizorului de PEPP.

SECȚIUNEA IIREGULI INVESTIȚIONALE APLICABILE DEPONENȚILOR ÎN PEPP

Articolul 34Dispoziții generale

(1)  Furnizorii și distribuitorii de PEPP ▌oferă un PEPP de bază și pot să ofere opțiuni de investiții alternative.

(3)  Toate opțiunile de investiții sunt concepute de către furnizorii de PEPP pe baza unor tehnici verificate de diminuare a riscurilor care asigură un nivel suficient de protecție a deponenților în PEPP.

Articolul 35Alegerea opțiunii de investiții de către deponentul în PEPP

Deponentul în PEPP ▌alege o ▌opțiune de investiții după ce primește informațiile, consilierea și instrumentul de sprijin decizional relevante, în momentul încheierii contractului privind PEPP.

Articolul 36Condiții privind modificarea opțiunii de investiții alese

(1)  Condițiile de modificare a opțiunii de investiții sunt enumerate în contractul PEPP.

Articolul 37

PEPP de bază

(1)  PEPP de bază reprezintă un produs sigur și rentabil, care poate fi achiziționat cu ușurință în fiecare stat membru, inclusiv prin canale digitale. El este opțiunea de investiții implicită.

(1a)  Tehnica de diminuare a riscurilor aplicată în cazul PEPP de bază este coerentă cu obiectivul de a permite deponentului în PEPP să recupereze capitalul.

(2)  Comisioanele și costurile globale aferente PEPP de bază nu depășesc 1 % din capitalul acumulat pe an.

Articolul 39Act delegat privind opțiunile de investiții

(1)  Prin utilizarea de tehnici de diminuare a riscurilor se garantează faptul că strategia de investiții aplicată PEPP este concepută astfel încât să asigure, pe baza PEPP în cauză, acumularea unui venit individual stabil și adecvat pentru viitoarea pensie și să asigure tratamentul just al tuturor generațiilor de deponenți în PEPP. Tehnicile aplicabile de diminuare a riscurilor includ dispozițiile de la literele (a) sau (b) ori o combinație a acestora și pot fi completate de dispozițiile de la litera (c):

(a)  dispoziții privind adaptarea treptată a alocației de investiție pentru a se diminua riscurile financiare asociate investițiilor în cazul contingentelor ce corespund perioadei rămase (adaptare la ciclul de viață);

(b)  dispoziții privind crearea de rezerve din contribuții sau din veniturile aferente investiților, care se alocă deponenților în PEPP în mod just și transparent, cu scopul de a se diminua pierderile de investiții (garanția de capital);

(c)  dispoziții privind utilizarea de garanții financiare corespunzătoare în vederea protecției împotriva pierderilor de investiții.

(2)  Dacă un PEPP în temeiul articolului 37 din prezenta directivă este oferit în absența dispoziției de la litera (a), ori pe baza unei combinații a dispozițiilor de la alineatul (1) al prezentului articol, furnizorul sau distribuitorul de PEPP ar trebui să explice clar existența unui PEPP bazat exclusiv pe garanțiile de capital, precum și motivele pentru care se recomandă un PEPP bazat pe dispozițiile de la literele (b) și (c) sau pe o combinație a dispozițiilor menționate anterior și, în scris, să demonstreze clar orice risc suplimentar pe care astfel de PEPP-uri le-ar putea prezenta în comparație cu un PEPP bazat pe o garanție de capital.

(3)  În vederea stabilirii unor criterii pentru tehnici eficace de diminuare a riscurilor, care să poată fi aplicate în mod consecvent, EIOPA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare în care precizează amănuntele dispozițiilor privind tehnicile de diminuare a riscurilor. EIOPA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la ... [xxx de la data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

SECȚIUNEA IIIALTE ASPECTE PRIVIND FAZA DE ACUMULARE

Articolul 40Condiții legate de faza de acumulare

Dacă nu se precizează altfel în prezentul regulament, condițiile▐ aferente fazei de acumulare sunt stabilite de statele membre și sunt cel puțin la fel de favorabile ca și normele naționale aplicabile.

CAPITOLUL VIPROTECȚIA INVESTITORILOR

Articolul 41Depozitarul

(1)  În cazul în care furnizorul de PEPP este o instituție pentru furnizarea de pensii ocupaționale sau o firmă de investiții, astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (1), acesta poate să desemneze unul sau mai mulți depozitari pentru păstrarea în siguranță a activelor și exercitarea atribuțiilor de supraveghere.

(2)  În ceea ce privește desemnarea depozitarului și executarea sarcinilor sale, se aplică în mod corespunzător articolul 33 alineatele (5), (6) și (7) din Directiva (UE) 2016/2341.

(3)  În ceea ce privește păstrarea în siguranță a activelor și răspunderea depozitarului, se aplică în mod corespunzător articolul 34 alineatele (1) și (2) din Directiva (UE) 2016/2341. Depozitarul este răspunzător față de furnizorul de PEPP și deponenții în PEPP pentru orice pierdere suferită de aceștia ca rezultat al neîndeplinirii obligațiilor sale în mod nejustificat sau al îndeplinirii necorespunzătoare a acestora. Răspunderea depozitarului nu este afectată de faptul că acesta a încredințat unei părți terțe toate sau o parte din activele care i-au fost încredințate pentru păstrarea în siguranță.

(4)  În ceea ce privește atribuțiile de supraveghere ale depozitarului, se aplică în mod corespunzător articolul 35 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/2341.

Articolul 42Acoperirea riscurilor biometrice

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 5, furnizorii de PEPP pot oferi PEPP care includ o opțiune suplimentară de acoperire a riscurilor biometrice. ▌

Articolul 43Reclamații

(1)  Furnizorii și distribuitorii de PEPP instituie și aplică proceduri adecvate și eficace de soluționare a reclamațiilor depuse de clienții PEPP cu privire la drepturile și obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament.

(2)  Aceste proceduri se aplică în toate statele membre în care furnizorul sau distribuitorul de PEPP își oferă serviciile și sunt disponibile într-o limbă oficială a statului membru relevant, aleasă de clientul PEPP, sau într-o altă limbă convenită de furnizorul sau distribuitorul de PEPP și clientul PEPP.

(3)  Furnizorii și distribuitorii de PEPP fac toate eforturile pentru a răspunde la reclamațiile clienților PEPP, pe hârtie sau, dacă s-a convenit de către furnizorul sau distribuitorul de PEPP și clientul PEPP, pe alt suport durabil. Răspunsul abordează toate punctele aduse în discuție, într-un interval de timp corespunzător și în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii reclamației. În situații excepționale, în cazul în care răspunsul nu poate fi dat în termen de 15 zile lucrătoare din motive independente de voința furnizorului sau distribuitorului de PEPP, aceasta este obligat să transmită un răspuns provizoriu, care să indice în mod clar motivele pentru care răspunsul la reclamație va ajunge cu întârziere și să precizeze termenul în care clientul PEPP va primi răspunsul definitiv. În orice caz, termenul pentru primirea răspunsului final nu poate depăși 35 de zile lucrătoare.

(4)  Furnizorii și distribuitorii de PEPP informează clientul PEPP în legătură cu cel puțin o entitate de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) care are competența de a soluționa litigiile referitoare la drepturile și obligațiile care le revin clienților PEPP în temeiul prezentului regulament.

(5)  Informațiile menționate la alineatul (3) sunt indicate într-un mod clar, cuprinzător și ușor accesibil pe site-ul furnizorului sau distribuitorului de PEPP, în cadrul sucursalei, precum și în clauzele generale ale contractului încheiat între furnizorul sau distribuitorul de PEPP și clientul PEPP. Acestea precizează cum pot fi obținute informații suplimentare privind entitatea de soluționare alternativă a litigiilor competentă și modul în care poate fi sesizată respectiva entitate.

(6)  Autoritățile competente instituie proceduri care permit clienților PEPP și altor părți interesate, inclusiv asociațiilor de consumatori, să depună reclamații la autoritățile competente cu privire la presupuse încălcări ale prezentului regulament de către furnizorii și distribuitorii de PEPP. În toate cazurile, reclamațiile trebuie să primească răspuns.

(6a)   Autoritatea competentă a entității principale sau a entității unice a furnizorului ori distribuitorului este autoritatea competentă principală pentru furnizarea de PEPP la nivel transfrontalier.

(6b)   În cazurile în care sunt vizate mai multe state membre, reclamantul are opțiunea de a-și depune reclamația prin intermediul autorității competente din statul său membru, indiferent de țara în care are loc încălcarea. În acest scop și în pofida alineatului (6a), fiecare autoritate competentă are competența de a trata o reclamație depusă în atenția sa sau o eventuală încălcare a prezentului regulament, în cazul în care obiectul acesteia se referă la o entitate aflată în statul său membru sau afectează în mod semnificativ deponenți în PEPP din statul său membru. În astfel de cazuri, autoritatea competentă informează fără întârziere autoritatea competentă principală cu privire la această chestiune.

(6c)   În cazul în care autoritățile competente vizate nu ajung la o înțelegere, se aplică procedura de soluționare a litigiilor prevăzută la articolul 56.

Capitolul VIISCHIMBAREA FURNIZORILOR DE PEPP

Articolul 45Prestarea serviciului de schimbare a furnizorului

(1)  Furnizorii de PEPP oferă un serviciu de schimbare a furnizorului prin care transferă, la cererea deponentului în PEPP, întregul sold pozitiv dintr-un cont de PEPP deținut la furnizorul care efectuează transferul într-un nou cont de PEPP deschis la furnizorul destinatar și închid fostul cont de PEPP.

Serviciul de schimbare a furnizorului poate fi oferit de furnizori de PEPP stabiliți în același stat membru (schimbare internă) sau în state membre diferite (schimbare transfrontalieră).

În cazul unei schimbări interne, furnizorii de PEPP sunt obligați să informeze autoritățile competente naționale cu privire la orice serviciu de schimbare a furnizorului pe care îl oferă deponenților în PEPP. Autoritățile competente naționale monitorizează regulat respectarea prezentului capitol de către furnizorii de PEPP.

În cazul unei schimbări transfrontaliere, furnizorii de PEPP sunt obligați să informeze EIOPA cu privire la orice serviciu de schimbare a furnizorului pe care îl oferă deponenților în PEPP. EIOPA monitorizează regulat respectarea prezentului capitol de către furnizorii de PEPP.

(2)  Condițiile de schimbare a furnizorilor de PEPP sunt enumerate în contractul PEPP. În orice caz, deponentul în PEPP are dreptul să schimbe furnizorul în momentul pensionării.

Articolul 46Serviciul de schimbare a furnizorului

(1)  La cererea deponentului în PEPP, serviciul de schimbare a furnizorului este inițiat de către furnizorul de PEPP destinatar. ▌

(2)  Furnizorul de PEPP destinatar inițiază serviciul de schimbare a furnizorului la primirea cererii din partea deponentului în PEPP.

Cererea se redactează într-o limbă oficială a statului membru în care este inițiat serviciul de schimbare a furnizorului sau în orice altă limbă convenită de părți.

Cererea permite deponentului în PEPP să prezinte furnizorului de PEPP care efectuează transferul acordul specific în ceea ce privește efectuarea fiecăreia dintre sarcinile menționate la alineatul (3) și să prezinte furnizorului de PEPP destinatar acordul specific în ceea ce privește efectuarea fiecăreia dintre sarcinile menționate la alineatul (5).

Cererea permite deponentului în PEPP să identifice în mod precis portofoliile de active și/sau sumele de transferat. Cererea permite, de asemenea, depunătorilor în PEPP să precizeze data de la care plățile să fie executate în contul de PEPP deschis la furnizorul de PEPP destinatar. Această dată trebuie să fie cu cel puțin șase zile lucrătoare ulterioară datei la care furnizorul de PEPP destinatar primește documentele transferate de la furnizorul de PEPP care efectuează transferul în conformitate cu alineatul (4). Statele membre pot impune ca cererea din partea deponentului în PEPP să fie redactată în scris, iar o copie a acesteia să fie furnizată deponentului în PEPP.

(3)  În termen de cinci zile lucrătoare de la primirea cererii menționate la alineatul (2), furnizorul de PEPP destinatar solicită furnizorului de PEPP care efectuează transferul să îndeplinească următoarele sarcini, dacă sunt prevăzute în cererea primită de la deponentul în PEPP:

(a)   să transmită furnizorului de PEPP destinatar, precum și deponentului în PEPP, dacă acest lucru a fost solicitat în mod expres în cerere, lista activelor existente care fac obiectul transferului;

(b)   să transfere întregul sold pozitiv rămas către contul de PEPP deschis sau deținut la furnizorul de PEPP destinatar la data specificată de deponentul în PEPP; și

(c)   să închidă contul de PEPP deținut la furnizorul de PEPP care efectuează transferul la data specificată de deponentul în PEPP.

(4)  La primirea unei cereri din partea furnizorului de PEPP destinatar, furnizorul de PEPP care efectuează transferul îndeplinește următoarele sarcini, dacă sunt prevăzute în autorizația primită de la deponentul în PEPP:

(a)   transmite furnizorului de PEPP destinatar, în termen de cinci zile lucrătoare, informațiile menționate la alineatul (3) litera (a);

(b)   în cazul în care furnizorul de PEPP care efectuează transferul nu dispune de un sistem pentru redirecționarea automată a plăților de încasat către contul de PEPP deschis de deponentul în PEPP la furnizorul de PEPP destinatar, nu mai acceptă plăți de încasat în contul de PEPP începând cu data indicată în cerere. Statele membre pot solicita furnizorului de PEPP care efectuează transferul să informeze deponentul în PEPP cu privire la motivul neacceptării plăților de încasat;

(c)   transferă soldul pozitiv rămas din contul de PEPP către noul cont de PEPP deschis la furnizorul de PEPP destinatar la data specificată în cerere;

(d)   închide contul de PEPP la data indicată în cerere dacă deponentul în PEPP nu are obligații restante cu privire la respectivul cont și dacă acțiunile prevăzute la literele (a), (b) și (c) de la prezentul alineat au fost îndeplinite. Furnizorul de PEPP informează imediat deponentul în PEPP atunci când există obligații restante din cauza cărora contul deponentului în PEPP nu poate fi închis.

(5)  În termen de cinci zile lucrătoare de la primirea informațiilor solicitate de la furnizorul de PEPP care efectuează transferul, astfel cum se menționează la alineatul (3), furnizorul de PEPP destinatar efectuează sarcinile menționate mai jos, dacă și așa cum se prevede în cerere și în măsura în care informațiile furnizate de furnizorul de PEPP care efectuează transferul sau de deponentul în PEPP permit furnizorului de PEPP destinatar să facă acest lucru:

(a)   efectuează eventualele pregătiri necesare pentru acceptarea plăților de încasat și le acceptă începând cu data specificată în cerere;

(b)   transmite plătitorilor menționați în autorizație coordonatele contului de PEPP deținut de deponent la furnizorul de PEPP destinatar și transmite plătitorilor o copie a cererii din partea deponentului în PEPP.

În cazul în care furnizorul de PEPP destinatar nu deține toate informațiile de care are nevoie pentru a informa plătitorii, astfel cum se menționează la primul paragraf litera (b), acesta solicită deponentului în PEPP sau furnizorului de PEPP care efectuează transferul să furnizeze informațiile lipsă.

În cazul în care deponenții în PEPP aleg să furnizeze personal plătitorilor informațiile menționate la primul paragraf litera (b) în loc de a oferi furnizorului de PEPP destinatar acordul specific în acest scop în conformitate cu alineatul (2), furnizorul de PEPP destinatar pune la dispoziția deponentului în PEPP scrisori standard care cuprind coordonatele contului de PEPP și data de începere specificată în cerere, în termenul prevăzut la primul paragraf.

Articolul 47Facilitarea schimbărilor interne și transfrontaliere ale furnizorului de către deponenții în PEPP

(1)  Dacă un deponent în PEPP indică furnizorului său de PEPP că dorește să deschidă un cont de PEPP la un furnizor de PEPP situat în același sau în alt stat membru, furnizorul de PEPP la care deponentul deține un cont de PEPP îi oferă acestuia, la primirea unei astfel de cereri, următoarele tipuri de asistență:

(a)   furnizează gratuit deponentului în PEPP informațiile disponibile privind încasările recurente în contul de PEPP al deponentului din ultimele 13 luni;

(b)   transferă soldul pozitiv rămas în contul de PEPP deținut de deponentul în PEPP către contul de PEPP deschis de acesta la furnizorul de PEPP destinatar, cu condiția ca cererea să cuprindă informații complete care permit identificarea furnizorului de PEPP destinatar și a contului de PEPP al deponentului;

(c)   închide contul de PEPP deținut de deponentul în PEPP.

(2)  Dacă deponentul în PEPP nu are obligații restante referitoare la contul de PEPP, furnizorul de PEPP la care deponentul deține contul de PEPP oferă asistența menționată la prezentul articol alineatul (1) literele (a), (b) și (c) la data specificată de deponentul în PEPP, care trebuie să fie cu cel puțin șase zile lucrătoare ulterioară datei la care furnizorul de PEPP primește cererea deponentului în PEPP, cu excepția cazului în care părțile convin altfel. Furnizorul de PEPP informează imediat deponentul în PEPP atunci când există obligații restante din cauza cărora contul său de PEPP nu poate fi închis.

Articolul 48Comisioane și taxe aferente serviciului de schimbare a furnizorului

(1)  Deponenții în PEPP trebuie să aibă acces gratuit la datele lor cu caracter personal deținute atât de furnizorul de PEPP care efectuează transferul, cât și de furnizorul de PEPP destinatar.

(2)  Furnizorul de PEPP care efectuează transferul furnizează informațiile solicitate de furnizorul de PEPP destinatar în temeiul articolului 46 alineatul (4) litera (a) fără niciun cost pentru deponentul în PEPP sau pentru furnizorul de PEPP destinatar.

(3)  Valoarea totală a comisioanelor și taxelor aplicate deponentului în PEPP de către furnizorul de PEPP care efectuează transferul pentru închiderea contului deținut la acest furnizor este de maximum 0,5 % din soldul pozitiv care urmează să fie transferat către furnizorul de PEPP destinatar.

(4)  Furnizorul de PEPP destinatar poate să perceapă numai costurile efective asociate serviciului de schimbare.

Articolul 49Protecția deponenților în PEPP împotriva pierderilor financiare

(1)  Orice pierdere financiară, inclusiv comisioane, taxe și dobânzi, suportată de deponentul în PEPP și rezultată direct din nerespectarea obligațiilor care îi revin în temeiul articolului 46 unui furnizor de PEPP implicat în procesul de schimbare a furnizorului este rambursată de furnizorul respectiv fără întârziere.

(2)  Răspunderea în temeiul alineatului (1) nu intervine în împrejurări anormale și imprevizibile, în afara controlului furnizorului de PEPP care le invocă, ale căror consecințe nu ar fi putut să fie evitate în pofida tuturor diligențelor în acest sens sau în cazul în care un furnizor de PEPP are alte obligații juridice prevăzute în acte legislative ale Uniunii sau naționale.

(3)  Răspunderea în temeiul alineatului (1) se stabilește în conformitate cu cerințele legale aplicabile la nivel național.

(4)  Deponentul în PEPP suportă costurile și orice risc de pierdere financiară legate de răscumpărarea în natură a activelor deținute în contul de PEPP în vederea transferului acestora de la furnizorul de PEPP care efectuează transferul către furnizorul de PEPP destinatar.

(5)  Deponentul în PEPP suportă costurile și orice risc de pierdere financiară legate de protecția capitalului oferită de furnizorul de PEPP care efectuează transferul. Această protecție a capitalului, care permite deponentului în PEPP să își recupereze capitalul investit și furnizează un mecanism de indexare pentru inflație, este exercitată în momentul schimbării furnizorului.

(5a)  Statele membre asigură instituirea unor mecanisme de reclamații și căi de atac transfrontaliere, care să permită inițierea în mod individual și colectiv de acțiuni în despăgubire la nivel transfrontalier.

Articolul 50Informații privind serviciul de schimbare a furnizorului

(1)  Furnizorii de PEPP comunică deponenților în PEPP următoarele informații privind serviciul de schimbare a furnizorului:

(a)   rolurile furnizorului de PEPP care efectuează transferul și ale furnizorului de PEPP destinatar pentru fiecare etapă a procesului de schimbare a furnizorului, după cum se indică la articolul 46;

(b)   calendarul de finalizare a etapelor respective;

(c)   comisioanele și taxele percepute pentru procesul de schimbare a furnizorului;

(d)   orice informații care vor fi solicitate deponentului în PEPP.

De asemenea, furnizorii de PEPP oferă alte informații, inclusiv, după caz, informațiile necesare pentru identificarea sistemului de garantare a depozitelor, a sistemului de compensare pentru investitori sau a sistemului de protecție a pensiilor din Uniune la care participă furnizorul de PEPP. „Sistem de protecție a pensiilor” înseamnă un mecanism prin care deponenții în PEPP sau beneficiarii PEPP primesc compensații în cazul insolvabilității furnizorului de PEPP.

(2)  Informațiile menționate la alineatul (1) trebuie să fie în permanență disponibile în format electronic pe site-ul furnizorului de PEPP, se pun la dispoziție gratuit, pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil, la toate sediile furnizorului de PEPP accesibile deponenților în PEPP și se furnizează deponenților în PEPP la cererea acestora.

CAPITOLUL VIIIFAZA DE LICHIDARE

Articolul 51Condiții legate de faza de lichidare

(1)  Dacă nu se precizează altfel în prezentul regulament, condițiile ▌aferente fazei de lichidare sunt stabilite de statele membre și sunt cel puțin la fel de favorabile ca și normele interne aplicabile.

Articolul 52Forme de plată

(1)  Furnizorii de PEPP pot pune la dispoziția deponenților în PEPP una sau mai multe dintre următoarele forme de plată:

(a)   anuități;

(b)   suma totală;

(c)   retrageri;

(d)   combinații ale formelor de mai sus.

(2)  Pentru PEPP de bază, se autorizează, în primul an, maximum 30 % din suma totală. Capitalul rămas poate fi utilizat sub formă de plăți, anuități sau o combinație a acestora. În cazul unui PEPP de bază cu o garanție de capital ca opțiune de investiții, un procent minim de 35 % din plată va fi sub formă de anuități viagere.

(2a)  Având în vedere situația individuală a deponentului în PEPP și valoarea relativă a capitalului acumulat în raport cu valorile actuale ale anuităților, anuitățile din PEPP de bază pot fi utilizate sub forma unei sume totale sau sub formă de plăți. Pentru a stabili proceduri și criterii coerente de evaluare a situației și pentru a identifica valoarea relativă adecvată a capitalului acumulat, EIOPA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare.

EIOPA prezintă Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare până la ...

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

(2b)  Deponenții în PEPP aleg forma de plată cu cinci ani înainte de începerea fazei de lichidare.

CAPITOLUL IXSUPRAVEGHERE

Articolul 53Supravegherea de către autoritățile competente și monitorizarea de către EIOPA

(1)  Autoritatea competentă a furnizorului de PEPP supraveghează în mod continuu respectarea prezentului regulament. De asemenea, aceasta este responsabilă de supravegherea îndeplinirii obligațiilor prevăzute în regulamentul sau actul constitutiv al furnizorului de PEPP, precum și a adecvării mecanismelor acestuia și a organizării sarcinilor aferente furnizării de PEPP.

(2)  EIOPA ▌se asigură că „PEPP” ▌nu este utilizat decât dacă acest lucru este autorizat în temeiul prezentului regulament și dacă se respectă prevederile acestuia.

(3)  În coordonare cu celelalte autorități europene de supraveghere, EIOPA revizuiește planurile anuale de supraveghere a furnizorilor de PEPP adoptate de autoritățile competente.

Articolul 54Prerogativele autorităților competente

Statele membre se asigură că autoritățile competente dispun de toate prerogativele de supraveghere și de investigație necesare pentru a-și exercita funcțiile în temeiul prezentului regulament.

Articolul 55

Cooperare și consecvență

(1)  Fiecare autoritate competentă contribuie la aplicarea consecventă a prezentului regulament în întreaga Uniune. În acest scop, autoritățile competente cooperează între ele și cu Comisia.

(2)  Autoritățile competente cooperează între ele în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(22), cu Directiva 2009/138/CE, cu Directiva (UE) 2016/2341, cu Directiva 2014/65/UE, cu Directiva 2009/65/CE și cu Directiva 2011/61/UE.

(3)  Autoritățile competente și EIOPA cooperează în scopul îndeplinirii atribuțiilor care le revin în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

(4)  Autoritățile competente și EIOPA își comunică toate informațiile și documentele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, în special pentru a constata și a remedia încălcările prezentului regulament.

(5)  Pentru a asigura aplicarea consecventă a prezentului articol, EIOPA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare care să precizeze detaliile mecanismului de asigurare a consecvenței, de cooperare și de schimb de informații, precum și cerințele necesare pentru a prezenta aceste informații într-un format standardizat care să permită o comparație.

EIOPA transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare în termen de … [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Comisiei i se conferă competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Articolul 56Soluționarea dezacordurilor dintre autoritățile competente în contexte transfrontaliere

(1)  Atunci când o autoritate competentă a unui furnizor ori distribuitor de PEPP nu este de acord cu procedura sau cu conținutul unei măsuri sau cu lipsa de acțiune din partea unei autorități competente din alt stat membru referitor la aplicarea prezentului regulament, EIOPA, la cererea uneia sau mai multor autorități competente în cauză, poate sprijini autoritățile în efortul acestora de a ajunge la un acord, în conformitate cu procedura stabilită la alineatele (2)-(4).

În situații transfrontaliere și atunci când, pe baza unor criterii obiective, se constată un dezacord între autoritățile competente din diferite state membre, EIOPA, din proprie inițiativă sau la cererea Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană) sau a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), poate să acorde asistență autorităților competente pentru ajungerea la un acord în conformitate cu procedura stabilită la alineatele (2)-(4).

(2)  EIOPA stabilește o dată-limită pentru concilierea autorităților competente, ținând seama de eventualele termene relevante, precum și de complexitatea și urgența situației. În această etapă, EIOPA are rol de mediator.

Dacă autoritățile competente în cauză nu au reușit să ajungă la un acord în cadrul fazei de conciliere menționate la alineatul (2), EIOPA poate, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 44 alineatul (1) al treilea și al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, să ia o decizie prin care să le impună acestora să adopte anumite măsuri sau să se abțină de la adoptarea de măsuri în vederea soluționării chestiunii, cu scopul de a asigura conformitatea cu dreptul Uniunii, decizia având caracter obligatoriu pentru autoritățile competente vizate.

(3)  Fără a aduce atingere competențelor care îi revin Comisiei în temeiul articolului 258 din TFUE, dacă o autoritate competentă nu respectă decizia EIOPA și, astfel, nu poate garanta că un furnizor sau un distribuitor de PEPP respectă cerințele care îi sunt direct aplicabile în temeiul prezentului regulament, EIOPA poate adopta o decizie individuală adresată furnizorului sau distribuitorului de PEPP prin care să impună luarea măsurilor necesare pentru ca acesta să își respecte obligațiile care îi revin în temeiul dreptului Uniunii, inclusiv încetarea unei anumite practici.

(4)  Deciziile adoptate în temeiul alineatului (4) prevalează asupra oricărei decizii adoptate anterior de autoritățile competente cu privire la aceeași chestiune. Orice măsură luată de autoritățile competente în legătură cu fapte care fac obiectul unei decizii în temeiul alineatului (3) sau (4) trebuie să fie compatibilă cu respectivele decizii.

(5)  În raportul menționat la articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010, președintele EIOPA prezintă natura și tipul dezacordurilor survenite între autoritățile competente, acordurile la care s-a ajuns și deciziile luate pentru soluționarea unor astfel de dezacorduri.

CAPITOLUL XSANCȚIUNI

Articolul 57Sancțiuni administrative și măsuri de remediere

(1)  Fără a aduce atingere dreptului statelor membre de a prevedea și de a impune sancțiuni penale, autoritățile competente pot impune sancțiuni administrative și măsuri de remediere aplicabile în situațiile în care:

(a)  o întreprindere financiară de tipul celor menționate la articolul 5 alineatul (1) a obținut autorizația pentru un PEPP prin declarații false sau înșelătoare sau prin orice alte mijloace nelegitime, cu încălcarea articolelor 5 și 6;

(b)  o întreprindere financiară de tipul celor menționate la articolul 5 alineatul (1) furnizează sau distribuie produse care poartă denumirea „PEPP” sau „produs paneuropean de pensii personale” fără autorizația necesară;

(c)  un furnizor de PEPP a încălcat articolul 7 alineatul (3) ▌sau ▌nu s-a conformat cerințelor și obligațiilor prevăzute în capitolul IV, în capitolul V, la articolul 43 și în capitolul VII;

(d)  un depozitar nu și-a îndeplinit atribuțiile de supraveghere în conformitate cu articolul 42.

(2)  Sancțiunile și măsurile respective trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive și să includă cel puțin următoarele:

(a)  o declarație publică în care se specifică identitatea persoanei fizice sau juridice și natura încălcării, în conformitate cu articolul 59;

(b)  un ordin prin care i se solicită persoanei fizice sau juridice să pună capăt comportamentului respectiv și să se abțină de la repetarea acestuia;

(c)  o interdicție temporară impusă oricărui membru al organului de conducere al întreprinderii financiare sau oricărei alte persoane fizice care este considerată răspunzătoare, de a exercita funcții de conducere în cadrul unor astfel de întreprinderi;

(d)  amenzi administrative maxime de cel puțin 5 000 000 EUR sau, în statele membre a căror monedă nu este euro, de o valoare echivalentă în moneda națională la data de [data intrării în vigoare a prezentului regulament];

(e)  pentru persoanele juridice, amenzile administrative maxime prevăzute la litera (d) pot avea un cuantum de până la 10 % din cifra de afaceri anuală totală ce reiese din cea mai recentă situație a conturilor disponibilă aprobată de organul de conducere; atunci când persoana juridică este o întreprindere-mamă sau o filială a întreprinderii-mamă care trebuie să elaboreze conturi financiare consolidate în conformitate cu Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului(23), cifra de afaceri anuală totală relevantă este cifra de afaceri anuală totală sau tipul de venit corespunzător conform actelor legislative contabile relevante, stabilit pe baza celei mai recente situații disponibile a conturilor consolidate aprobate de organul de conducere al întreprinderii-mamă principale;

(f)  amenzi administrative maxime egale cu cel puțin de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare atunci când beneficiul poate fi determinat, chiar dacă această sumă depășește valorile maxime prevăzute la literele (d) și (e).

(3)  Atunci când dispozițiile alineatului (1) se aplică persoanelor juridice, autoritățile competente aplică sancțiunile administrative și măsurile de remediere prevăzute la alineatul (2) membrilor organului de conducere, precum și altor persoane care, în temeiul legislației naționale, sunt responsabile de încălcare.

(4)  Toate deciziile de impunere a sancțiunilor administrative sau a măsurilor de remediere prevăzute la alineatul (2) sunt justificate în mod corespunzător și pot face obiectul unei căi de atac în fața unei instanțe judecătorești.

Articolul 58Exercitarea prerogativei de a impune sancțiuni administrative și măsuri de remediere

(1)  Autoritățile competente își exercită prerogativele de a impune sancțiunile administrative și măsurile de remediere menționate la articolul 57 în conformitate cu cadrele lor juridice naționale:

(a)  în mod direct;

(b)  în colaborare cu alte autorități;

(c)  prin sesizarea autorităților judiciare competente.

(2)  La stabilirea tipului și nivelului unei sancțiuni administrative sau al unei măsuri de remediere impuse în temeiul articolului 57, autoritățile competente iau în considerare toate circumstanțele relevante, inclusiv, după caz:

(a)  importanța semnificativă, gravitatea și durata încălcării;

(b)  gradul de responsabilitate al persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare;

(c)  puterea financiară a persoanei fizice sau juridice responsabile, astfel cum este indicată în special de cifra de afaceri totală a persoanei juridice responsabile sau de venitul anual și de activele nete ale persoanei fizice responsabile;

(d)  importanța profiturilor înregistrate sau a pierderilor evitate de către persoana fizică sau juridică responsabilă, în măsura în care acestea pot fi stabilite;

(e)  pierderile suferite de terți ca urmare a încălcării, în măsura în care acestea pot fi stabilite;

(f)  nivelul de cooperare cu autoritatea competentă a persoanei fizice sau juridice responsabile, fără a aduce atingere necesității de a asigura confiscarea profiturilor obținute sau a pierderilor evitate de persoana respectivă;

(g)  încălcările anterioare comise de persoana fizică sau juridică responsabilă.

Articolul 59Publicarea sancțiunilor administrative și a măsurilor de remediere

(1)  Autoritățile competente publică, fără întârzieri nejustificate, pe site-urile lor oficiale deciziile de impunere a unei sancțiuni administrative sau a unei măsuri de remediere pentru încălcarea prezentului regulament, după ce destinatarul sancțiunii sau al măsurii a fost informat în legătură cu decizia respectivă.

(2)  Publicarea menționată la alineatul (1) include informații privind tipul și natura încălcării, identitatea persoanelor responsabile și sancțiunile sau măsurile impuse.

(3)  În cazul în care, în urma unei evaluări de la caz la caz, autoritatea competentă consideră că publicarea identității, în cazul persoanelor juridice, sau a identității și a datelor cu caracter personal, în cazul persoanelor fizice, este disproporționată sau în cazul în care autoritatea competentă consideră că publicarea pune în pericol stabilitatea piețelor financiare sau o investigație în curs, autoritățile competente iau una dintre următoarele măsuri:

(a)  amână publicarea deciziei de impunere a sancțiunii administrative sau a măsurii de remediere până în momentul în care motivele pentru nepublicare încetează să existe; sau

(b)  publică decizia de impunere a sancțiunii administrative sau a măsurii de remediere, omițând pentru o perioadă de timp rezonabilă identitatea și datele cu caracter personal ale destinatarului, dacă se estimează că în acea perioadă motivele pentru publicarea anonimă vor înceta să existe și dacă publicarea anonimă asigură protecția efectivă a datelor cu caracter personal vizate; sau

(c)  nu publică decizia de impunere a sancțiunii administrative sau a măsurii de remediere în cazul în care opțiunile prevăzute la literele (a) și (b) sunt considerate insuficiente pentru a se asigura:

(i)  că nu va fi pusă în pericol stabilitatea piețelor financiare;

(ii)  proporționalitatea publicării unor astfel de decizii în cazurile în care măsurile respective sunt considerate a fi de natură minoră.

(4)  În cazul deciziei de a publica sancțiunea sau măsura cu titlu anonim astfel cum se menționează la alineatul (3) litera (b), publicarea datelor relevante poate fi amânată. În cazul în care decizia de a impune o sancțiune administrativă sau de a institui o măsură de remediere face obiectul unei căi de atac în fața autorităților judiciare relevante, autoritățile competente adaugă imediat pe site-ul lor oficial această informație și orice informații ulterioare cu privire la rezultatul căii de atac. Se publică, de asemenea, hotărârile judecătorești care anulează deciziile de impunere a unei sancțiuni administrative sau a unei măsuri de remediere.

(5)  Autoritățile competente se asigură că orice publicare menționată la alineatele (1)-(4) rămâne pe site-ul lor oficial timp de cel puțin cinci ani de la publicare. Datele cu caracter personal conținute în publicare se păstrează pe site-ul oficial al autorității competente numai pe perioada necesară în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor.

Articolul 60Obligația de a transmite EIOPA informații referitoare la sancțiunile administrative și măsurile de remediere

(1)  Autoritățile competente informează EIOPA cu privire la toate sancțiunile și alte măsuri administrative impuse, dar nepublicate în conformitate cu articolul 59 alineatul (1).

(2)  Autoritățile competente furnizează anual EIOPA informații agregate referitoare la toate sancțiunile administrative și măsurile de remediere impuse în conformitate cu articolul 57.

EIOPA publică informațiile respective într-un raport anual.

(3)  În cazul în care autoritatea competentă a făcut publică o sancțiune administrativă sau o altă măsură, ea transmite simultan aceste informații EIOPA.

CAPITOLUL XIDISPOZIȚII FINALE

Articolul 61Prelucrarea datelor cu caracter personal

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul aplicării prezentului regulament, furnizorii de PEPP și autoritățile competente își îndeplinesc sarcinile care le revin în temeiul prezentului regulament în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu un regulament privind respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice și de abrogare a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice). În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către EIOPA în cadrul aplicării prezentului regulament, EIOPA respectă Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Articolul 62Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 24 alineatul (3), la articolul 26 alineatul (3), la articolul 28 alineatul (2), la articolul 32 alineatul (7) și la articolul 39, i se conferă Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 24 alineatul (3), la articolul 26 alineatul (3), la articolul 28 alineatul (2), la articolul 32 alineatul (7) și la articolul 39 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 24 alineatul (3), al articolului 26 alineatul (3), al articolului 28 alineatul (2), al articolului 32 alineatul (7) și al articolului 39 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 63Evaluare și raport

(1)  O dată la cinci ani începând de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Comisia efectuează o evaluare a acestuia și, după consultarea EIOPA, transmite un raport privind principalele constatări Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Regiunilor și Comitetului Economic și Social European.

(2)  Raportul vizează toate aspectele referitoare la funcționarea regulamentului, în special următoarele:

(a)  portabilitatea;

(b)  crearea de compartimente și parteneriate;

(c)  mecanismul de schimbare a furnizorului;

(d)  adoptarea PEPP de bază;

(e)  procedura de reclamații;

(f)  aplicarea pe întreg teritoriul Uniunii;

(g)  integrarea factorilor de mediu, sociali și de guvernanță în politica de investiții a PEPP;

(h)  plafonul de 1% menționat la articolul 37 alineatul (2).

(3)  Comisia înființează un comitet la care participă părțile interesate vizate, pentru a monitoriza permanent evoluția și punerea în aplicare a PEPP. Din acest comitet fac parte cel puțin EIOPA, autoritățile de supraveghere naționale, reprezentanți ai sectorului și ai consumatorilor și experți independenți.

EIOPA îndeplinește funcția de secretariat al comitetului.

Articolul 64Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică la 12 luni de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a actelor delegate prevăzute în regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,  

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)

* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.

(3)

  JO C , , p. .

(4)

  Plan de acțiune privind edificarea unei Uniuni a piețelor de capital, Comisia Europeană, 30 septembrie 2015 [COM(2015)0468].

(5)

  Rezoluția Parlamentului European din 19 ianuarie 2016 referitoare la bilanțul și la provocările asociate cadrului UE de reglementare a serviciilor financiare: impactul și calea de urmat către un cadru UE de reglementare a sectorului financiar mai eficient și mai eficace și către o uniune a piețelor de capital, 2015/2106(INI), punctul 20.

(6)

  Concluziile Consiliului European din 28 iunie 2016, EUCO 26/16, punctul 11.

(7)

  COM(2016)0601, p. 4.

(8)

  COM(2017)0292, p. 6.

(9)

  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(10)

  Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).

(11)

  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(12)

  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Consolidarea regimurilor de sancțiuni în sectorul serviciilor financiare”, 8 decembrie 2010, COM(2010)0716.

(13)

  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(14)

  Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

(15)

  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(16)

  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(17)

  Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).

(18)

  Directiva 2016/2341/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) (reformare) (JO L 354, 23.12.2016, p. 37).

(19)

  Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (reformare) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).

(20)

(21)

  Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări (JO L 26, 2.2.2016, p. 19).

(22)

  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(23)

  Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).


AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (29.6.2018)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Raportor pentru aviz: Heinz K. Becker

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Gospodăriile din UE înregistrează unele dintre cele mai mari niveluri de economisire din lume, dar cea mai mare parte a acestor economii sunt depuse în conturi bancare cu perioade scurte de scadență. Creșterea investițiilor în piețele de capital ar contribui la soluționarea provocărilor pe care le prezintă îmbătrânirea populației și ratele scăzute ale dobânzii.

(1)  Gospodăriile din UE înregistrează unele dintre cele mai mari niveluri de economisire din lume, dar cea mai mare parte a acestor economii sunt depuse în conturi bancare cu perioade scurte de scadență și un randament scăzut. Cu toate acestea, ratele de economisire ale gospodăriilor diferă semnificativ de la o țară UE la alta, iar diferențele persistente dintre statele membre ale UE ar putea avea un impact asupra investițiilor și creșterii, deoarece economiile gospodăriilor constituie o sursă importantă de finanțare a investițiilor publice și private. Creșterea investițiilor în piețele de capital ar contribui la soluționarea provocărilor pe care le prezintă îmbătrânirea populației, ratele scăzute ale dobânzii și nivelurile scăzute de investiții pe termen lung.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Pentru a asigura standarde de viață decente pentru generațiile actuale și viitoare de pensionari, statele membre ar trebui să acorde prioritate dezvoltării în continuare, consolidării și reformării primului pilon (public) și celui de al doilea pilon (ocupațional) din cadrul sistemelor naționale de pensii. Acești doi piloni rămân de o importanță capitală pentru prestațiile pentru limită de vârstă și sustenabilitatea sistemelor naționale. PEPP nu ar trebui să înlocuiască sau să submineze sistemele aferente primului și celui de-al doilea pilon. Pentru a consolida resursele financiare necesare pentru acești piloni, statele membre trebuie, de asemenea, să combată șomajul și munca nedeclarată și neasigurată. Cu toate acestea, în lumina reducerii iminente a populației active de la un raport de 1:4 la 1:2, o abordare a pensiilor bazată pe mai mulți piloni este esențială. Un produs paneuropean de pensii personale voluntar și pe termen lung va avea rolul de a completa și de a consolida economiile pentru pensie existente, sporind caracterul adecvat al acestora și crescând acoperirea pentru categoriile de persoane care anterior se confruntau cu lipsa totală sau parțială a unei acoperiri adecvate, ca de exemplu femeile, tinerii, lucrătorii independenți și persoanele cu contracte de muncă atipice sau noi.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  În 2015, 11,3 milioane de cetățeni ai UE-28 de vârstă activă (între 20 și 64 de ani) locuiau într-un alt stat membru decât statul membru a cărui cetățenie o aveau, iar 1,3 milioane de cetățeni ai UE-28 lucrau într-un alt stat membru decât statul lor membru de reședință.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c)  Pensiile pentru limită de vârstă constituie o parte esențială a venitului unui pensionar, pentru a asigura un nivel de trai decent și pentru a combate sărăcia la vârste înaintate. Aceasta reprezintă o condiție prealabilă pentru exercitarea drepturilor fundamentale prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv la articolul 25 referitor la drepturile persoanelor în vârstă, în care se precizează următoarele: „Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor în vârstă de a duce o viață demnă și independentă și de a participa la viața socială și culturală”, precum și drepturile consacrate în Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei adresată statelor membre privind promovarea drepturilor omului în cazul persoanelor în vârstă1a.

 

__________________

 

1a Recomandarea CM/Rec(2014)2 a Comitetului de Miniștri adresată statelor membre privind promovarea drepturilor omului în cazul persoanelor în vârstă.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1d)  PEPP urmărește să ofere cetățenilor Uniunii o opțiune facultativă suplimentară pentru economiile pentru pensie și va consolida portabilitatea drepturilor acestora. Acesta va completa, de asemenea, sistemele naționale de pensii și Directiva 2014/50/UE.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 1 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1e)  Îmbătrânirea societății și scăderea ratelor de natalitate reprezintă provocări demografice semnificative pentru Uniune, care amenință atât caracterul adecvat și sustenabilitatea pensiilor, cât și solidaritatea dintre generații. În plus, digitalizarea și schimbările de pe piața muncii vor exacerba probabil și mai mult această problemă și vor exercita presiuni tot mai mari asupra pensiilor din primul și al doilea pilon.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 1 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1f)  Decalajul de pensii între femei și bărbați, cauzat și de contribuțiile neregulate la sistemul de pensii drept rezultat al întreruperilor în muncă sau ale contribuțiilor pe motive de maternitate sau îngrijire a copiilor persistă în Uniune. În Uniune, pensia unei pensionare cu vârsta între 65 și 79 de ani este, în medie, cu aproximativ 40 % mai mică decât a unui pensionar într-o situație echivalentă. PEPP le poate oferi acestora o opțiune suplimentară pentru a acumula o pensie adecvată.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 1 g (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1g)  Potrivit EIOPA, doar 67 de milioane de persoane, adică 27 % din totalul populației UE cu vârsta între 25 și 59 de ani, au încheiat în mod voluntar contracte de produse financiare cu un obiectiv de pensie pe termen lung și acest fenomen este concentrat în doar câteva state membre.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 1 h (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1h)  PEPP ar trebui să fie în primul rând un instrument de sprijin pe termen lung, care să asigure un standard de viață adecvat după pensionare, în special pentru tinerii cetățeni ai Uniunii. PEPP poate conduce efectiv la creșterea capacității de a acoperi costurile necesare pentru menținerea nivelului de trai după pensionare.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 1 i (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1i)  Uniunea se confruntă cu provocări demografice tot mai mari, ceea ce va conduce în cele din urmă la o creștere a ratei actuale de dependență a vârstnicilor, de la 1:4 la 1:2 până în 2060. Pentru fiecare cetățean în vârstă de 65 de ani sau mai mult, există patru persoane cu vârsta cuprinsă între 15 și 64, iar până în 2060 vor exista două persoane în această grupă de vârstă pentru fiecare cetățean de peste 65 de ani.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 1 j (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1j)  Transferabilitatea PEPP va crește și atractivitatea sa ca produs în special pentru tineri și va facilita și mai mult dreptul cetățenilor de a trăi și munci în întreaga Uniune.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 1 k (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1k)  PEPP, fiind un cadru european pentru pensiile personale, este în mod special necesar și util pentru cei care nu se califică pentru o pensie adecvată sau care ar dori să dispună de un plan de economii complementar, pe lângă sistemele naționale.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În prezent, funcționarea pieței interne a pensiilor personale este obstrucționată de gradul ridicat de fragmentare a piețelor naționale și de gradul limitat de transferabilitate a produselor de pensii personale. Din această cauză, cetățenii pot avea dificultăți în ceea ce privește exercitarea libertăților fundamentale. De exemplu, aceștia ar putea să nu fie în măsură să accepte un loc de muncă sau să se pensioneze în alt stat membru. În plus, posibilitatea ca furnizorii să utilizeze libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii este afectată de lipsa de standardizare a produselor de pensii personale existente.

(3)  În prezent, funcționarea pieței interne a pensiilor personale este obstrucționată de gradul ridicat de fragmentare a piețelor naționale și de gradul limitat de transferabilitate a produselor de pensii personale. Din această cauză, cetățenii pot avea dificultăți în ceea ce privește exercitarea libertăților fundamentale. De exemplu, aceștia ar putea să nu fie în măsură să caute sau să accepte un loc de muncă sau să se pensioneze în alt stat membru. În plus, posibilitatea ca furnizorii să utilizeze libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii este afectată de lipsa de standardizare a produselor de pensii personale existente.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Având în vedere contribuția pe care, conform estimărilor, PEPP o va avea la construirea uniunii piețelor de capital și la direcționarea capitalurilor către economia reală și către proiecte sustenabile pe termen lung, deponenții trebuie să fie implicați în acest proces, astfel încât să poată deveni conștienți de interesele lor financiare și nefinanciare și de interdependența dintre performanța produsului și factorii de mediu, sociali și de guvernanță. Pentru a asigura eficacitatea acestui proces, este necesar să existe un nivel ridicat de transparență și un sistem eficient de furnizare a informațiilor, precum și o implicare adecvată a deponenților.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Persoanele cu venituri mai scăzute și cele care au petrecut mai puțin timp pe piața muncii dispun de mai puține mijloace pentru a investi în produse de pensii personale, ceea ce duce la o accentuare a inegalităților veniturilor la vârste mai avansate. Acest lucru este valabil mai ales în cazul femeilor, în general, ca urmare a diferenței de remunerare dintre femei și bărbați care le afectează de-a lungul întregii cariere profesionale și deoarece petrec mai mult timp în afara pieței muncii din cauza responsabilităților de îngrijire, fără venituri sau cu venituri foarte scăzute.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Printre produsele de pensii personale, elaborarea unui PEPP va contribui la lărgirea gamei de opțiuni prin care se pot face economii pentru pensie și la crearea unei piețe la nivelul UE pentru furnizorii de PEPP. Acesta va oferi gospodăriilor modalități mai bune de a-și atinge obiectivele în ceea ce privește veniturile la pensie.

(10)  Printre produsele de pensii personale, elaborarea unui PEPP va contribui la lărgirea gamei de opțiuni prin care se pot face economii pentru pensie și la crearea unei piețe la nivelul UE pentru furnizorii de PEPP. Acesta ar trebui să ofere gospodăriilor modalități mai bune, bine reglementate, sigure, responsabile din punct de vedere social și sustenabile de a-și atinge obiectivele în ceea ce privește veniturile la pensie, ținând seama în mod corespunzător de nevoile și preferințele lor.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Prezentul regulament PEPP nu împiedică în niciun fel statele membre să organizeze în continuare regimuri colective de pensii pentru limită de vârstă finanțate prin capitalizare.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Un cadru legislativ privind un PEPP va pune bazele unei piețe performante a investițiilor pentru pensie pe bază voluntară și la prețuri accesibile, care să poată fi gestionată la scară paneuropeană. Completând produsele și sistemele de pensii existente, acesta va contribui la satisfacerea nevoilor persoanelor care doresc să îmbunătățească gradul de adecvare a economiilor pentru pensii de care dispun, va aborda provocarea demografică, și va oferi o sursă nouă considerabilă de capital privat pentru investițiile pe termen lung. Cadrul în cauză nu va înlocui sau armoniza sistemele naționale existente de pensii personale.

(11)  Un cadru legislativ privind un PEPP va pune bazele unei piețe performante a investițiilor pentru pensie pe bază voluntară și la prețuri accesibile, care să poată fi gestionată la scară paneuropeană. PEPP va contribui la satisfacerea nevoilor persoanelor care doresc să îmbunătățească gradul de adecvare a economiilor pentru pensii de care dispun și va ajuta la abordarea provocării demografice și la combaterea actualului decalaj de pensii între bărbați și femei prin furnizarea unei surse noi considerabile de capital privat pentru investițiile pe termen lung și sustenabile, inclusiv investițiile sociale. Cadrul în cauză nu va înlocui sau armoniza sistemele naționale existente de produse personale sau pensii ocupaționale.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Furnizorii de PEPP ar trebui să aibă acces la întreaga piață a Uniunii cu o singură autorizație de produs emisă de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale („EIOPA”), pe baza unui set unic de norme.

(14)  Furnizorii de PEPP ar trebui să aibă acces la întreaga piață a Uniunii cu o singură autorizație de produs emisă de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale („EIOPA”), pe baza unui set unic de norme și în cooperare cu autoritățile naționale competente.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  Modul în care instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) sunt organizate și reglementate diferă semnificativ între statele membre. În unele state membre, aceste instituții sunt autorizate să desfășoare activități legate în mod exclusiv de furnizarea de pensii ocupaționale, în timp ce în alte state membre ele sunt autorizate să desfășoare activități legate atât de furnizarea de pensii ocupaționale, cât și de furnizarea de pensii personale. Acest lucru a condus, pe de o parte, la apariția de diferite structuri de organizare a IORP și, pe de altă parte, implică dezvoltarea unor modele de supraveghere diferite la nivel național. În special, cadrul de supraveghere prudențială a IORP care desfășoară activități legate de furnizarea de pensii ocupaționale și de pensii personale este mai larg decât cel care vizează IORP a căror activitate se limitează la furnizarea de pensii ocupaționale. Pentru a nu pune în pericol stabilitatea financiară și pentru a ține seama de diferitele structuri de organizare și de supraveghere, autorizația de a furniza PEPP ar trebui să fie acordată numai acelor IORP care, în conformitate cu legislația națională, au fost autorizate să furnizeze produse de pensii personale și sunt supravegheate în mod adecvat în acest sens. În plus, și cu scopul de a consolida și mai mult stabilitatea financiară, toate activele și pasivele corespunzătoare activităților de furnizare de PEPP ar trebui să fie izolate, gestionate și organizate separat de alte activități de furnizare de pensii ocupaționale, fără nicio posibilitate de transfer.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Regimul fiscal aplicabil PEPP ar trebui să fie definit de legislația fiecărui stat membru în care a contribuit deponentul în PEPP. În consecință, produsul PEPP va fi impozitat în fiecare stat membru în care a contribuit deponentul în PEPP, proporțional cu nivelul contribuției realizate în fiecare stat membru în parte.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Pensiile viagere și o garanție financiară suplimentară pentru acoperirea riscurilor precum invaliditatea, decesul sau îngrijirile pe termen lung reprezintă elemente esențiale ale unui produs complet de pensie. Produsele de pensii trebuie să ofere clientului după pensionare un venit suplimentar pe termen lung sigur și stabil.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 20 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20b)  Planurile de contribuție ar trebui să fie însoțite de previziuni axate pe valoarea fondurilor, randamentul investițiilor, inflația estimată și creșterea economică.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Pentru a permite o tranziție fără dificultăți pentru furnizorii de PEPP, obligația de a furniza PEPP care cuprind compartimente pentru fiecare stat membru se va aplica după trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Cu toate acestea, la lansarea unui PEPP, furnizorul ar trebui să ofere informații referitoare la compartimentele naționale care sunt disponibile imediat, pentru a evita inducerea în eroare a consumatorilor.

(21)  La lansarea unui PEPP, furnizorul ar trebui să ofere informații referitoare la compartimentele naționale care sunt disponibile imediat în contract. Atunci când un deponent în PEPP își schimbă domiciliul și se mută într-un alt stat membru în care furnizorul de PEPP nu îi oferă un compartiment disponibil imediat, schimbarea furnizorului se realizează gratuit pentru toți clienții. Beneficiarii PEPP ar trebui să poată primi plăți PEPP indiferent de statul membru în care își au reședința.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Pentru a facilita deschiderea de compartimente naționale în toate statele membre, furnizorii de PEPP ar trebui să aibă posibilitatea de a încheia parteneriate cu alți furnizori de PEPP.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Ținând seama de natura sistemului de pensii stabilit și de sarcina administrativă aferentă, furnizorii și distribuitorii de PEPP ar trebui să ofere informații clare și adecvate potențialilor deponenți în PEPP și beneficiari de PEPP pentru a-i ajuta să ia decizii cu privire la pensie. Din același motiv, furnizorii și distribuitorii de PEPP ar trebui, de asemenea, să asigure un nivel ridicat de transparență de-a lungul diferitelor faze ale sistemului, și anume preadeziunea, adeziunea (inclusiv perioada dinaintea pensionării) și perioada de după pensionare. Mai precis, ar trebui oferite informații referitoare la drepturile la pensie dobândite, la nivelurile prognozate ale pensiei care va fi plătită, la riscuri și garanții, precum și la costuri. În cazul în care nivelul prognozat al pensiilor se bazează pe scenarii economice, informațiile respective ar trebui să includă și un scenariu nefavorabil, care ar trebui să fie de natură extremă, dar totodată realist.

(22)  Ținând seama de natura sistemului de pensii stabilit și de sarcina administrativă aferentă, furnizorii și distribuitorii de PEPP ar trebui să ofere informații clare și adecvate potențialilor deponenți în PEPP și beneficiari de PEPP pentru a-i ajuta să ia decizii cu privire la pensie. Din același motiv, furnizorii și distribuitorii de PEPP ar trebui, de asemenea, să asigure un nivel ridicat de transparență de-a lungul diferitelor faze ale sistemului, și anume preadeziunea, adeziunea (inclusiv perioada dinaintea pensionării) și perioada de după pensionare. Mai precis, ar trebui oferite informații referitoare la drepturile la pensie dobândite, la nivelurile prognozate ale pensiei care va fi plătită, la riscuri și garanții, precum și la costuri și la integrarea factorilor de mediu, sociali și de guvernanță. Nivelul prognozat al pensiilor se bazează, inter alia, pe scenarii economice, inclusiv pe un scenariu nefavorabil.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Înainte de a adera la un sistem de PEPP, potențialii deponenți în PEPP ar trebui să beneficieze de toate informațiile necesare pentru a face alegeri în cunoștință de cauză.

(23)  Înainte de a adera la un sistem de PEPP, potențialii deponenți în PEPP ar trebui să beneficieze de toate informațiile necesare pentru a face alegeri în cunoștință de cauză, prin furnizarea de consiliere prin intermediul căreia să se evalueze nevoile și așteptările lor în legătură cu planul de economisire.

Justificare

Consilierea poate fi un instrument important pentru a le permite consumatorilor să devină conștienți de alegerile lor.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Pentru a asigura transparența optimă a produselor, creatorii de PEPP ar trebui să elaboreze documentul cu informații esențiale privind PEPP pentru PEPP pe care le creează, înainte ca produsul să poată fi distribuit deponenților în PEPP. Aceștia ar trebui să răspundă, de asemenea, de întocmirea corectă a documentului cu informații esențiale privind PEPP. Documentul cu informații esențiale privind PEPP ar trebui să înlocuiască și să adapteze documentul cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului33, care nu ar trebui să fie furnizat pentru PEPP.

(24)  Pentru a asigura transparența optimă a produselor, furnizorii de PEPP ar trebui să elaboreze documentul cu informații esențiale privind PEPP pentru PEPP pe care le creează, înainte ca produsul să poată fi distribuit deponenților în PEPP. Aceștia ar trebui să răspundă, de asemenea, de întocmirea corectă a documentului cu informații esențiale privind PEPP. Documentul cu informații esențiale privind PEPP ar trebui să înlocuiască și să adapteze documentul cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului33, care nu ar trebui să fie furnizat pentru PEPP.

__________________

__________________

33 Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), JO L 352, 9.12.2014, p. 1.

33 Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), JO L 352, 9.12.2014, p. 1.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)   La nivel național se concep deja mijloace de calcul pentru produsele de pensii. Totuși, pentru a fi pe deplin utile consumatorilor, aceste mijloace de calcul ar trebui să acopere costurile și comisioanele percepute de diverșii creatori de PEPP, alături de orice alte costuri sau comisioane suplimentare percepute de intermediari sau de alte sectoare ale lanțului investițional care nu sunt deja incluse de creatorii de PEPP.

(26)  La nivel național se concep deja mijloace de calcul pentru produsele de pensii. Totuși, pentru a fi pe deplin utile consumatorilor, aceste mijloace de calcul ar trebui să acopere costurile și comisioanele percepute de diverșii furnizori de PEPP, alături de orice alte costuri sau comisioane suplimentare percepute de intermediari sau de alte sectoare ale lanțului investițional care nu sunt deja incluse de furnizorii de PEPP.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26a)  Investitorilor ar trebui să li se ofere posibilitatea de a calcula, cu ajutorul unui instrument specific, nivelul prestațiilor în cursul perioadei de plată.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a)  Comunicarea cu caracter publicitar ar trebui să exploateze oportunitățile oferite de digitalizare și să prezinte caracteristicile PEPP într-o formă simplă și ușor de înțeles și de utilizat, în deplină conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 (Regulamentul PRIIP).

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Furnizorii de PEPP ar trebui să întocmească o declarație de pensie adresată deponenților în PEPP, pentru a le prezenta acestora principalele date generice și cu caracter personal referitoare la sistemul de PEPP și a asigura informarea permanentă cu privire la acesta. Declarația de pensie ar trebui să fie clară și inteligibilă și ar trebui să conțină informații relevante și adecvate, pentru a facilita înțelegerea drepturilor de pensie în ceea ce privește evoluția în timp a acestora și relația dintre diferitele sisteme de pensii și pentru a încuraja mobilitatea lucrătorilor.

(29)  Furnizorii de PEPP ar trebui să întocmească o declarație de pensie adresată deponenților în PEPP, pentru a le prezenta acestora principalele date generice și cu caracter personal referitoare la sistemul de PEPP și a asigura informarea permanentă cu privire la acesta. Declarația de pensie ar trebui să se adreseze, de asemenea, beneficiarilor PEPP în cazul în care deponentul în PEPP este de acord. Declarația de pensie ar trebui să fie clară, actualizată, simplă și inteligibilă și ar trebui să conțină informații relevante și adecvate, pentru a facilita înțelegerea drepturilor de pensie suplimentare în ceea ce privește evoluția în timp a acestora și relația dintre diferitele sisteme de pensii și pentru a încuraja mobilitatea lucrătorilor.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Pentru a proteja în mod adecvat drepturile deponenților în PEPP și ale beneficiarilor de PEPP, furnizorii de PEPP ar trebui să fie în măsură să opteze pentru o alocare a activelor care să corespundă naturii și duratei exacte a angajamentelor lor. Prin urmare, este nevoie de o supraveghere eficientă și de o abordare a regulilor investiționale care să confere furnizorilor de PEPP suficientă flexibilitate pentru a decide asupra celei mai sigure și eficiente politici de investiții și care să îi oblige totodată să acționeze prudent. De aceea, respectarea regulii prudenței necesită o politică de investiții adaptată la structura clienților fiecărui furnizor de PEPP.

(32)  Pentru a proteja în mod adecvat drepturile deponenților în PEPP și ale beneficiarilor de PEPP, furnizorii de PEPP ar trebui să fie în măsură să opteze pentru o alocare a activelor care să corespundă naturii și duratei exacte a angajamentelor lor. Prin urmare, este nevoie de o supraveghere eficientă și de o abordare a regulilor investiționale care să confere furnizorilor de PEPP suficientă flexibilitate pentru a decide asupra celei mai sigure și eficiente politici de investiții și care să îi oblige totodată să acționeze prudent și în conformitate cu nevoile și preferințele deponenților în PEPP. De aceea, respectarea regulii prudenței necesită o politică de investiții adaptată la structura clienților fiecărui furnizor de PEPP.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Prin stabilirea regulii prudenței ca principiu de bază pentru investirea capitalului și prevederea posibilității ca furnizorii de PEPP să opereze la nivel transfrontalier, se încurajează redirecționarea economiilor către sectorul furnizării de pensii personale, contribuindu-se astfel la progresul economic și social.

(33)  Prin stabilirea regulii prudenței ca principiu de bază pentru investirea capitalului și prevederea posibilității ca furnizorii de PEPP să opereze la nivel transfrontalier, se încurajează redirecționarea economiilor către sectorul furnizării de pensii personale, contribuindu-se astfel la progresul economic, social și în materie de protecție a mediului.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  În contextul aprofundării uniunii piețelor de capital, conceptul de instrumente cu profil economic pe termen lung are un înțeles amplu. Astfel de instrumente sunt titluri de valoare netransferabile și, prin urmare, nu au acces la lichiditatea piețelor secundare. Acestea necesită adesea angajamente cu durată fixă care le restricționează perspectivele de comercializare și ar trebui înțelese ca incluzând participațiile, instrumentele de datorie emise de întreprinderile necotate și împrumuturile acordate acestor întreprinderi. Întreprinderile necotate includ proiecte de infrastructură, societăți necotate care vizează creșterea, active imobiliare sau alte active care ar putea fi adecvate pentru obiectivele investițiilor pe termen lung. Proiectele de infrastructură care vizează scăderea emisiilor de dioxid de carbon și creșterea rezilienței la schimbările climatice sunt adesea active necotate și se bazează pe credite pe termen lung pentru finanțare. Având în vedere natura pe termen lung a angajamentelor acestora, furnizorii de PEPP sunt încurajați să aloce o parte suficientă din portofoliul lor de active către investiții sustenabile în economia reală, cu beneficii economice pe termen lung, în special pentru proiecte și întreprinderi de infrastructură.

(35)  În contextul aprofundării uniunii piețelor de capital, conceptul de instrumente cu profil economic pe termen lung are un înțeles amplu. Astfel de instrumente sunt titluri de valoare netransferabile și, prin urmare, nu au acces la lichiditatea piețelor secundare. Acestea necesită adesea angajamente cu durată fixă care le restricționează perspectivele de comercializare și ar trebui înțelese ca incluzând participațiile, instrumentele de datorie emise de întreprinderile necotate și împrumuturile acordate acestor întreprinderi. Întreprinderile necotate includ proiecte de infrastructură, societăți necotate care vizează creșterea, active imobiliare sau alte active care ar putea fi adecvate pentru obiectivele investițiilor pe termen lung. Proiectele de infrastructură care vizează scăderea emisiilor de dioxid de carbon și creșterea rezilienței la schimbările climatice sunt adesea active necotate și se bazează pe credite pe termen lung pentru finanțare. Având în vedere natura pe termen lung a angajamentelor acestora, furnizorii de PEPP sunt încurajați să aloce o parte suficientă din portofoliul lor de active către investiții sustenabile în economia reală, cu beneficii economice, sociale și de mediu pe termen lung, în special pentru proiecte și întreprinderi de infrastructură.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Factorii de mediu, sociali și de guvernanță, astfel cum sunt menționați în principiile pentru investiții responsabile susținute de Organizația Națiunilor Unite, sunt importanți pentru politica de investiții și sistemele de gestionare a riscurilor ale furnizorilor de PEPP. Furnizorii de PEPP ar trebui să fie încurajați să țină cont de acești factori în deciziile de investiții și de modul în care aceștia se integrează în sistemul lor de gestionare a riscurilor.

(36)  Factorii de mediu, sociali și de guvernanță, astfel cum sunt menționați în principiile pentru investiții responsabile susținute de Organizația Națiunilor Unite, sunt importanți pentru politica de investiții și sistemele de gestionare a riscurilor ale furnizorilor de PEPP. Furnizorul de PEPP ar trebui, prin urmare, să ia în considerare potențialele consecințe de mediu, sociale și de guvernanță ale investițiilor de capital. Această evaluare a riscurilor ar trebui, de asemenea, să fie pusă la dispoziția EIOPA și a autorităților competente, precum și a deponenților în PEPP. Furnizorii de PEPP ar trebui să țină cont de acești factori în deciziile de investiții și de modul în care aceștia se integrează în sistemul lor de gestionare a riscurilor.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(36a)  Unul dintre obiectivele urmărite de prezentul regulament este de a direcționa capitalul către investițiile pe termen lung în economia reală la nivel european. Furnizorii de PEPP ar trebui să integreze factorii de mediu, sociali și de guvernanță (ESG) în deciziile lor referitoare la investiții.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 36 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(36b)  Furnizorii de PEPP ar trebui să comunice în mod regulat cu clienții lor pentru a garanta că preocupările și preferințele acestora, inclusiv în ceea ce privește factorii ESG, sunt integrate adecvat în deciziile de investiții.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 36 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(36c)  Furnizorii de PEPP ar trebui să adopte o politică de excludere a investițiilor pentru a asigura faptul că fondurile economisite nu sunt investite în produse foarte controversate și nocive, cum ar fi energia produsă pe bază de cărbune, armele nucleare, munițiile cu dispersie, producția de tutun, sau utilizate pentru sprijinirea unor practici dăunătoare, cum ar fi încălcările grave ale drepturilor omului și ale drepturilor lucrătorilor, practicile care dăunează în mod grav mediului și climei, faptele de corupție și evaziunea fiscală.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  Pentru a asigura respectarea obligației lor de a elabora o politică de investiții conformă cu regula prudenței, furnizorii de PEPP ar trebui împiedicați să investească în jurisdicțiile cu risc ridicat și necooperante identificate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională.

(37)  Pentru a asigura respectarea obligației lor de a elabora o politică de investiții conformă cu regula prudenței, furnizorii de PEPP ar trebui împiedicați să utilizeze strategii agresive de evitare a obligațiilor fiscale și să investească în jurisdicțiile cu risc ridicat și necooperante identificate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională și în Regulamentul delegat al Comisiei privind identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au jurisdicții și deficiențe strategice în lista comună a jurisdicțiilor din țări terțe elaborată de UE în scopuri fiscale.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  Având în vedere obiectivul pe termen lung al PEPP care vizează perioada pensiei, opțiunile de investiții acordate deponenților în PEPP ar trebui să fie încadrate, cuprinzând elementele care permit investitorilor să ia o decizie de investiție, inclusiv numărul opțiunilor de investiții dintre care pot alege. După alegerea inițială efectuată la subscrierea unui PEPP, deponentul în PEPP ar trebui să aibă posibilitatea de a modifica această alegere la intervale rezonabile (o dată la cinci ani), astfel încât furnizorilor să li se ofere o stabilitate suficientă pentru strategia lor de investiții pe termen lung și, în același timp, să se asigure protecția investitorilor.

(38)  Având în vedere obiectivul pe termen lung al PEPP care vizează perioada pensiei, opțiunile de investiții oferite deponenților în PEPP ar trebui să fie clar evidențiate, cuprinzând elementele care permit investitorilor să acționeze în conformitate cu preferințele și nevoile pe termen lung ale clienților lor și să ia o decizie de investiție în cunoștință de cauză, inclusiv numărul opțiunilor de investiții dintre care pot alege. După alegerea inițială efectuată la subscrierea unui PEPP, deponentul în PEPP ar trebui să aibă posibilitatea de a modifica această alegere la intervale rezonabile (o dată la cinci ani), astfel încât furnizorilor să li se ofere o stabilitate suficientă pentru strategia lor de investiții pe termen lung și, în același timp, să se asigure protecția investitorilor.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  Opțiunea de investiții implicită ar trebui să permită deponentului în PEPP să își recupereze capitalul investit. Furnizorii de PEPP ar putea, în plus, să includă un mecanism de indexare pentru inflație, pentru a acoperi cel puțin parțial inflația.

(39)  Opțiunea de investiții implicită, care este oferită de fiecare furnizor de PEPP, ar trebui să asigure protecția capitalului pentru deponentul în PEPP printr-o garanție de capital. Furnizorii de PEPP ar trebui, în plus, să includă un mecanism de indexare pentru inflație, pentru a acoperi inflația în cea mai mare măsură posibilă.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Considerentul 45

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(45)  Fără a aduce atingere dreptului consumatorilor de PEPP de a introduce o acțiune în instanță, pentru soluționarea litigiilor care decurg din drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul regulament ar trebui stabilite proceduri de soluționare alternativă a litigiilor între furnizorii sau distribuitorii de PEPP și consumatorii de PEPP, proceduri care să fie ușor accesibile, adecvate, independente, imparțiale, transparente și eficace.

(45)  Fără a aduce atingere dreptului consumatorilor de PEPP de a introduce o acțiune în instanță, pentru soluționarea litigiilor care decurg din drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul regulament, ar trebui stabilite proceduri de soluționare alternativă a litigiilor între furnizorii sau distribuitorii de PEPP și consumatorii de PEPP și, după caz, beneficiarii de PEPP, proceduri care să fie ușor accesibile, adecvate, independente, imparțiale, transparente și eficace.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46)  În vederea stabilirii unui cadru eficient și eficace de soluționare a litigiilor, furnizorii și distribuitorii de PEPP ar trebui să instituie o procedură eficace de reclamație care să poată fi urmată de consumatori înainte ca litigiul să facă obiectul unei proceduri de soluționare alternativă a litigiilor sau al unei acțiuni în instanță. Procedura de reclamație ar trebui să prevadă termene scurte și definite clar în care furnizorul sau distribuitorul de PEPP să răspundă la reclamație. Entitățile de soluționare alternativă a litigiilor ar trebui să dispună de o capacitate suficientă pentru a se angaja într-un mod adecvat și eficient într-o cooperare transfrontalieră în ceea ce privește litigiile referitoare la drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul regulament.

(46)  În vederea stabilirii unui cadru eficient și eficace de soluționare a litigiilor, furnizorii și distribuitorii de PEPP ar trebui să instituie o procedură eficace de reclamație care să poată fi urmată de consumatori și de beneficiarii de PEPP înainte ca litigiul să facă obiectul unei proceduri de soluționare alternativă a litigiilor sau al unei acțiuni în instanță. Procedura de reclamație ar trebui să prevadă termene scurte și definite clar în care furnizorul sau distribuitorul de PEPP să răspundă la reclamație. Entitățile de soluționare alternativă a litigiilor ar trebui să dispună de o capacitate suficientă pentru a se angaja într-un mod adecvat și eficient într-o cooperare transfrontalieră în ceea ce privește litigiile referitoare la drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47)  În vederea găsirii unor condiții mai bune pentru investițiile lor, stimulând astfel și concurența între furnizorii de PEPP, deponenții în PEPP ar trebui să aibă dreptul de a schimba furnizorii în cursul fazelor de acumulare și de lichidare printr-o procedură clară, rapidă și sigură.

(47)  În vederea găsirii unor condiții mai bune pentru investițiile lor, stimulând astfel și concurența între furnizorii de PEPP, deponenții în PEPP ar trebui să aibă dreptul de a schimba furnizorii în cursul fazelor de acumulare și de lichidare printr-o procedură clară, rapidă, sigură și transparentă.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47)  În vederea găsirii unor condiții mai bune pentru investițiile lor, stimulând astfel și concurența între furnizorii de PEPP, deponenții în PEPP ar trebui să aibă dreptul de a schimba furnizorii în cursul fazelor de acumulare și de lichidare printr-o procedură clară, rapidă și sigură.

(47)  În vederea găsirii unor condiții mai bune pentru investițiile lor, stimulând astfel și concurența între furnizorii de PEPP, deponenții în PEPP ar trebui să aibă dreptul de a schimba furnizorii în cursul fazelor de acumulare și de lichidare printr-o procedură clară, rapidă, cu costuri reduse și sigură.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Considerentul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48)  Procesul de schimbare a furnizorului ar trebui să fie simplu pentru deponentul în PEPP. În consecință, furnizorul de PEPP destinatar ar trebui să fie responsabil cu inițierea și gestionarea procesului în numele deponentului în PEPP. Furnizorii de PEPP ar trebui să poată utiliza în mod voluntar mijloace suplimentare, precum o soluție tehnică, atunci când efectuează serviciul de schimbare a furnizorului.

(48)  Procesul de schimbare a furnizorului ar trebui să fie simplu pentru deponentul în PEPP. În consecință, furnizorul de PEPP destinatar ar trebui să fie responsabil cu inițierea și gestionarea procesului în numele deponentului în PEPP. Furnizorii de PEPP ar trebui să poată utiliza în mod voluntar mijloace suplimentare, precum o soluție tehnică, atunci când efectuează serviciul de schimbare a furnizorului. Posibilitatea de a schimba furnizorul se oferă gratuit în cazurile de transferabilitate limitată, de retragere a autorizației și la cererea deponentului în PEPP.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Considerentul 55

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(55)  Ar trebui să se garanteze transparența deplină cu privire la costurile și comisioanele aferente investiției într-un PEPP. S-ar crea condiții de concurență echitabile între furnizori, garantându-se, în același timp, protecția consumatorilor. Ar fi disponibile informații comparative între diferitele produse, stimulându-se astfel competitivitatea tarifelor.

(55)  Ar trebui să se garanteze transparența deplină cu privire la costurile și comisioanele aferente investiției într-un PEPP. S-ar crea condiții de concurență echitabile între furnizori, garantându-se, în același timp, protecția consumatorilor. Se pun la dispoziție informații comparative între diferitele produse, stimulându-se astfel competitivitatea tarifelor.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Considerentul 56

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(56)  Deși supravegherea continuă a furnizorilor de PEPP urmează să fie exercitată de către autoritățile naționale competente, EIOPA ar trebui să coordoneze supravegherea în materie de PEPP, cu scopul de a garanta aplicarea unei metodologii unificate de supraveghere, contribuind în acest fel la caracterul paneuropean al produsului de pensie.

(56)  Deși supravegherea continuă a furnizorilor de PEPP urmează să fie exercitată de către autoritățile naționale competente, EIOPA ar trebui să coordoneze supravegherea în materie de PEPP, cu scopul de a garanta aplicarea consecventă a unei metodologii unificate de supraveghere, contribuind în acest fel la caracterul paneuropean al produsului de pensie.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Considerentul 67 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(67a)  În UE, 14,6 % dintre persoanele cu vârsta de 65 sau peste 65 de ani sunt expuse riscului sărăciei. Întrucât veniturile din capital tind să fie concentrate la categoriile de venit superioare, stimulentele fiscale pentru pensiile private pot avea ca rezultat cote de impozitare efective care sunt negative și regresive. Aceste pierderi de venituri fiscale sunt cheltuite mai eficient pentru îmbunătățirea sustenabilității și adecvării sistemelor din primul pilon. Statele membre ar trebui să plafoneze stimulentele fiscale pentru produsele de pensii private, inclusiv PEPP, și ar trebui să le orienteze către anumite grupuri cu acces limitat la alte pensii complementare, cum ar fi grupurile cu venituri mici, lucrătorii independenți și persoanele cu întreruperi lungi între perioadele de contribuție.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Considerentul 68 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(68a)  PEPP este un nou instrument, complementar cu sistemele de pensii, pentru toți cetățenii Uniunii. În sistemele fiscale naționale, PEPP ar trebui să beneficieze de tratamentul fiscal cel mai favorabil aplicabil produselor naționale de pensii.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Considerentul 69

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(69)  După lansarea PEPP, statele membre sunt încurajate să țină seama de Recomandarea (UE) 2017/... a Comisiei și să extindă și la PEPP avantajele fiscale pe care le acordă PPP naționale.

(69)  După lansarea PEPP, statele membre sunt puternic încurajate să țină seama de Recomandarea (UE) 2017/... a Comisiei și să extindă și la PEPP avantajele fiscale pe care le acordă PPP naționale.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Considerentul 69 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(69a)  Statele membre sunt încurajate să ofere un cadru național adecvat pentru PEPP.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Considerentul 70

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(70)  Se va efectua o evaluare a prezentului regulament, analizându-se, printre altele, evoluțiile pieței, de exemplu apariția unor noi tipuri de PEPP, precum și evoluțiile din alte domenii ale legislației Uniunii și experiența statelor membre.

(70)  Se va efectua o evaluare a prezentului regulament, analizându-se, printre altele, evoluțiile pieței, de exemplu apariția unor noi tipuri de PEPP, precum și evoluțiile din alte domenii ale legislației Uniunii și experiența statelor membre. O astfel de evaluare trebuie să țină seama de diferitele obiective și scopuri ale stabilirii unei piețe PEPP funcționale și, în special, ar trebui să evalueze dacă prezentul regulament a contribuit la dezvoltarea sistemelor de pensii cu mai mulți piloni în statele membre și a determinat mai mulți cetățeni europeni să realizeze economii în vederea obținerii unor pensii sustenabile și adecvate.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Considerentul 71

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(71)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, mai ales dreptul la protecția datelor cu caracter personal, dreptul la proprietate, libertatea de a desfășura o activitate comercială, principiul egalității între și bărbați și femei și principiul unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor.

(71)  Prezentul regulament ar trebui să asigure respectarea drepturilor fundamentale și urmează principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, mai ales dreptul persoanelor în vârstă de a duce o viață demnă și independentă și de a participa la viața socială și culturală, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, dreptul la proprietate, libertatea de a desfășura o activitate comercială, principiul egalității între și bărbați și femei și principiul unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  se bazează pe un contract încheiat în mod voluntar între un deponent individual și o entitate;

(a)  se bazează pe un contract încheiat în mod voluntar și complementar între un deponent individual și o entitate;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  „produs paneuropean de pensii personale (PEPP)” înseamnă un produs de pensii personale de economisire pe termen lung, care este furnizat în cadrul unui sistem aprobat de PEPP de către o întreprindere financiară reglementată, autorizată în temeiul dreptului Uniunii să gestioneze investiții sau economii colective ori individuale, și care a fost subscris în mod voluntar de un deponent individual în PEPP în vederea pensionării, fără posibilitate de răscumpărare sau cu posibilități strict limitate de răscumpărare;

(2)  „produs paneuropean de pensii personale (PEPP)” înseamnă un produs de pensii personale de economisire pe termen lung, sustenabil și responsabil din punct de vedere social, care este furnizat în cadrul unui sistem aprobat de PEPP de către o întreprindere financiară reglementată, autorizată în temeiul dreptului Uniunii să gestioneze investiții sau economii colective ori individuale, și care a fost subscris în mod voluntar de un deponent individual în PEPP sau de o asociație independentă de deponenți în PEPP în numele membrilor săi în vederea pensionării, fără posibilitate de răscumpărare sau cu posibilități strict limitate de răscumpărare;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  un client de retail, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 11 din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului41;

(a)  un client de retail, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 11 din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului41, însemnând un client care nu este client profesional;

__________________

__________________

41 Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

41 Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  o asociație independentă care subscrie produse PEPP pentru membrii săi;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  „sumă forfetară” înseamnă plata integrală a capitalului acumulat la sfârșitul fazei de acumulare;

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  „stat membru de origine al distribuitorului de PEPP” înseamnă statul membru în care își are sediul social distribuitorul de PEPP;

Justificare

Este important să se asigure securitatea juridică cu privire la autoritatea națională competentă care va fi responsabilă pentru supravegherea permanentă a furnizorilor și distribuitorilor de PEPP în situații transfrontaliere, în special în ceea ce privește normele privind distribuția și cerințele de informare.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19b)  „stat membru gazdă al distribuitorului de PEPP” înseamnă un stat membru, altul decât statul membru de origine, în care un distribuitor de PEPP distribuie PEPP;

Justificare

Este important să se asigure securitatea juridică cu privire la autoritatea națională competentă care va fi responsabilă pentru supravegherea permanentă a furnizorilor și distribuitorilor de PEPP în situații transfrontaliere, în special în ceea ce privește normele privind distribuția și cerințele de informare.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  „capital” înseamnă totalul aporturilor de capital și al capitalului angajat nevărsat, calculat pe baza sumelor investibile după deducerea tuturor comisioanelor, taxelor și cheltuielilor care sunt suportate direct sau indirect de către investitori;

(21)  „capital” înseamnă totalul aporturilor de capital și al capitalului angajat nevărsat, calculat pe baza sumelor investibile înainte de deducerea tuturor comisioanelor, taxelor și cheltuielilor care sunt suportate direct sau indirect de către investitori;

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  „opțiune de investiții implicită” înseamnă o strategie de investiții aplicată atunci când deponentul în PEPP nu a furnizat instrucțiuni privind modul de investire a fondurilor acumulate în contul său de PEPP;

(24)  „opțiune de investiții implicită” înseamnă o strategie de investiții în care deponentul în PEPP recuperează cel puțin capitalul investit și care este aleasă fie de deponentul în PEPP, fie este aplicată atunci când deponentul în PEPP nu a furnizat instrucțiuni privind modul de investire a fondurilor acumulate în contul său de PEPP;

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a)  „factorii de mediu, sociali și de guvernanță” cuprind obiectivele Uniunii de combatere a schimbărilor climatice și de sustenabilitate, prevăzute în Acordul de la Paris, obiectivele de dezvoltare durabilă, Principiile directoare ale Organizației Națiunilor Unite privind afacerile și drepturile omului și definițiile UNPRI potrivit cărora factorii de mediu includ schimbările climatice, emisiile de gaze cu efect de seră, epuizarea resurselor (inclusiv apa, deșeurile și poluarea) și despăduririle; factorii sociali includ drepturile omului, condițiile de muncă (inclusiv sclavia și munca copiilor), comunitățile locale (inclusiv comunitățile indigene), conflictele, sănătatea și siguranța, relațiile cu angajații și diversitatea, iar factorii de guvernanță includ salariile personalului de conducere, darea sau luarea de mită și corupția, lobby-urile politice și donațiile, diversitatea și structura consiliilor de conducere și strategia fiscală.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 28 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28b)  „riscuri biometrice” înseamnă riscuri legate de longevitate, dizabilitate, îngrijire pe termen lung și deces.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 28 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28c)  „parteneriat pentru compartimente” înseamnă cooperarea între furnizorii de PEPP pentru a oferi compartimente în diferite state membre, în vederea prestării serviciului de transferabilitate menționat la articolul 12. Furnizorul principal poartă răspunderea în toate cazurile în aceste parteneriate.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un PEPP poate fi creat și distribuit în Uniune doar dacă a fost autorizat de EIOPA în conformitate cu prezentul regulament.

1.  Un PEPP poate fi generat și distribuit în Uniune doar dacă a fost autorizat, aprobat și certificat de autoritatea de supraveghere competentă EIOPA.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  informații referitoare la modalitățile de administrare și gestionare a portofoliului și a riscurilor legate de PEPP;

(d)  informații referitoare la modalitățile de administrare și gestionare a portofoliului și a riscurilor legate de PEPP, inclusiv rolul jucat de factorii de mediu, sociali și de guvernanță în procesul de investiții, precum și impactul pe termen lung și efectele externe ale deciziilor de investiții;

Justificare

Întrucât factorii ESG urmează să aibă un impact pe termen lung asupra deciziilor de investiții, cum sunt cele privind PEPP, pare oportun să se prezinte modul în care aceștia sunt analizați în sistemul furnizorului de gestionare a riscurilor și să fie considerați o parte a informațiilor necesare pentru a obține o autorizație de a furniza acest produs.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  informații referitoare la strategiile de investiții, profilul de risc și alte caracteristici ale PEPP;

(e)  informații referitoare la strategiile de investiții, profilul de risc și alte caracteristici ale PEPP, inclusiv integrarea factorilor de mediu, sociali și de guvernanță și, în special, modul în care strategia de investiții este aliniată la obiectivele Uniunii în materie de climă și sustenabilitate, astfel cum sunt prevăzute în Acordul de la Paris, obiectivele de dezvoltare durabilă și Principiile directoare ale Organizației Națiunilor Unite privind afacerile și drepturile omului;

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  informații despre politica de excludere a investițiilor asociate cu daune grave aduse mediului, încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv drepturile lucrătorilor, și producția de armament;

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  informații privind orice parteneriat între furnizorii de PEPP pentru a oferi compartimente în diferite state membre;

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  descrierea informațiilor ce urmează să fie puse la dispoziția deponenților în PEPP, inclusiv descrierea mecanismelor prevăzute pentru soluționarea reclamațiilor din partea acestora;

(h)  descrierea informațiilor ce urmează să fie puse la dispoziția deponenților în PEPP și a beneficiarilor, inclusiv descrierea mecanismelor prevăzute pentru soluționarea reclamațiilor din partea acestora;

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  solicitantul a adoptat și a publicat o politică credibilă de excludere a investițiilor legată de prejudiciile grave aduse mediului, încălcările grave ale drepturilor omului și de producerea de arme;

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  PEPP propus integrează în mod efectiv factorii de mediu, sociali și de guvernanță în strategia sa de investiții și în gestionarea riscurilor și se asigură că administrarea portofoliului său este aliniată la obiectivele Uniunii în materie de climă și sustenabilitate, astfel cum sunt prevăzute în Acordul de la Paris, obiectivele de dezvoltare durabilă și Principiile directoare ale Organizației Națiunilor Unite privind afacerile și drepturile omului;

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Înainte de a lua o decizie cu privire la cerere, EIOPA consultă autoritatea competentă a solicitantului.

2.  Înainte de a lua o decizie cu privire la cerere, EIOPA consultă autoritatea competentă a solicitantului, furnizând-i acesteia o copie a cererii și toate informațiile relevante necesare în vederea consultării, pentru a verifica dacă există eventuale obiecții în privința acordării autorizației.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  EIOPA retrage autorizația privind un PEPP în cazul în care condițiile de acordare a autorizației nu mai sunt îndeplinite.

4.  EIOPA retrage autorizația privind un PEPP în cazul în care condițiile de acordare a autorizației nu mai sunt îndeplinite. Autoritățile competente naționale îi pot solicita EIOPA să ia în considerare retragerea autorizației privind un PEPP atunci când furnizează informații relevante care motivează această cerere. În cazul retragerii autorizației, deponenții în PEPP vor fi informați în mod clar și au dreptul să schimbe furnizorul de PEPP cu titlu gratuit, indiferent de dispozițiile de la articolul 45 privind frecvența schimbării furnizorului.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  În cazul în care este retrasă o autorizație privind un PEPP, EIOPA coordonează acțiunile necesare pentru a proteja deponenții în PEPP care dețin un contract cu furnizorul de PEPP a cărui autorizație a fost retrasă.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIOPA ține un registru public central în care identifică fiecare PEPP autorizat în temeiul prezentului regulament, furnizorul respectivului PEPP și autoritatea competentă a furnizorului PEPP. Registrul se pune la dispoziția publicului în format electronic.

EIOPA ține un registru public central în care identifică fiecare PEPP autorizat în temeiul prezentului regulament, furnizorul respectivului PEPP, autoritatea competentă a furnizorului de PEPP, data autorizării PEPP și numărul compartimentelor naționale disponibile. Registrul se pune la dispoziția publicului în format electronic și este actualizat cu promptitudine dacă apar modificări.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Serviciul de transferabilitate permite deponenților în PEPP să contribuie în continuare la PEPP pe care l-au contractat cu furnizorul lor și după ce își schimbă domiciliul prin mutarea într-un alt stat membru.

1.  Serviciul de transferabilitate permite deponenților în PEPP să contribuie în continuare la PEPP pe care l-au contractat cu furnizorul lor și după ce își schimbă domiciliul prin mutarea într-un alt stat membru. Comisia ar trebui să examineze renunțarea la taxa percepută pentru schimbarea furnizorului, ceea ce ar constitui un stimulent. În orice caz, costurile sunt rezonabile și sunt întotdeauna comunicate la momentul încheierii contractului.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care utilizează serviciul de transferabilitate, deponenții în PEPP au dreptul de a păstra toate avantajele și stimulentele acordate de către furnizorul PEPP și legate de investirea continuă în același PEPP.

2.  În cazul în care utilizează serviciul de transferabilitate, deponenții în PEPP au dreptul de a păstra toate avantajele și stimulentele acordate de către furnizorul PEPP și legate de investirea continuă în același PEPP. Costurile de utilizare a serviciului de portabilitate sunt rezonabile.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În situațiile în care un deponent în PEPP își schimbă domiciliul mutându-se într-un alt stat membru, iar furnizorul PEPP nu-i oferă niciun compartiment în statul membru respectiv, deponentului i se oferă posibilitatea de a trece gratuit la un alt furnizor.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Cei care primesc PEPP ar trebui să se asigure că beneficiarii pot primi plăți PEPP indiferent de statul membru în care își au reședința.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Când propune un PEPP, furnizorul sau distribuitorul acestuia oferă potențialilor deponenți în PEPP informații despre compartimentele naționale care sunt disponibile imediat.

2.  Când propune un PEPP, furnizorul sau distribuitorul acestuia oferă potențialilor deponenți în PEPP informații despre compartimentele naționale care sunt disponibile imediat, fie la furnizorul de PEPP, fie la un partener înregistrat.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Cel târziu după trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, fiecare PEPP oferă compartimente naționale pentru toate statele membre, pe baza unei cereri adresate furnizorului PEPP.

3.  Deponentul în PEPP și furnizorul de PEPP enumeră compartimentele disponibile în contractul lor. Furnizorul de PEPP este obligat să ofere cel puțin compartimentele enumerate în contract. Un deponent în PEPP care dorește să își schimbe domiciliul mutându-se într-un alt stat membru își poate exercita, în orice caz, dreptul la mobilitate prin schimbarea furnizorului PEPP atunci când compartimentul național pe care deponentul în PEPP dorește să îl deschidă nu este pus la dispoziție nici de furnizorul PEPP, nici de un partener înregistrat. În acest caz, niciunui client nu i se percep comisioane sau taxe.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere termenului prevăzut la articolul 13 alineatul (3), furnizorii de PEPP se asigură că în cadrul fiecărui cont de PEPP s-ar putea deschide un compartiment nou, corespunzător cerințelor și condițiilor legale pentru utilizarea stimulentelor stabilite la nivel național pentru PEPP de către statul membru în care se mută deponentul în PEPP.

Furnizorii de PEPP se asigură că în cadrul fiecărui cont de PEPP s-ar putea deschide un compartiment nou, fie prin transfer, fie prin suplimentare, corespunzător cerințelor și condițiilor legale pentru utilizarea stimulentelor stabilite la nivel național pentru PEPP ale statului membru în care compartimentul este deschis.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 14 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Furnizorii de PEPP pot încheia un parteneriat pentru compartiment cu alți furnizori de PEPP cu scopul de a facilita furnizarea în compartimentele deschise în toate statele membre.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a aduce atingere termenului prevăzut la articolul 13 alineatul (3), imediat după ce a fost informat cu privire la intenția deponentului în PEPP de a-și exercita dreptul de mobilitate între statele membre, furnizorul PEPP îl informează pe deponentul în PEPP cu privire la posibilitatea de a deschide un compartiment nou în contul individual al acestuia și cu privire la termenul în care ar putea fi deschis un astfel de compartiment.

1.  Imediat după ce a fost informat cu privire la intenția deponentului în PEPP de a-și exercita dreptul de mobilitate între statele membre, furnizorul PEPP îl informează pe deponentul în PEPP cu privire la posibilitatea de a deschide un compartiment nou în contul individual al acestuia și cu privire la termenul în care ar putea fi deschis un astfel de compartiment.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  toate informațiile relevante cu privire la eventualele modificări ale strategiei de investiții adoptate sau la alte elemente.

eliminat

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La cererea deponentului în PEPP, furnizorul PEPP îi propune acestuia să efectueze transferul activelor acumulate între diferitele compartimente ale PEPP individual, astfel încât toate activele să poată fi consolidate într-un singur compartiment.

1.  La cererea deponentului în PEPP, furnizorul PEPP îi propune acestuia să efectueze transferul activelor acumulate între diferitele compartimente ale PEPP individual, astfel încât toate activele să poată fi consolidate într-un singur compartiment. Costurile asociate acestui transfer trebuie să fi fost menționate la momentul încheierii contractului.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informarea autorităților naționale cu privire la transferabilitate

Informarea autorităților competente cu privire la transferabilitate

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Toate acordurile contractuale privind prestarea serviciului de transferabilitate se notifică de către furnizorul de PEPP autorității naționale corespunzătoare care exercită supravegherea prudențială asupra acestuia.

1.  Toate acordurile contractuale privind prestarea serviciului de transferabilitate se notifică EIOPA de către furnizorul de PEPP.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Informațiile prevăzute la alineatul (1) se introduc în format electronic într-o bază de date centrală, deținută de autoritatea națională de supraveghere, în termen de o lună de la deschiderea noului compartiment și conțin cel puțin:

2.  Informațiile prevăzute la alineatul (1) se introduc în format electronic într-o bază de date centrală, deținută de EIOPA, în termen de o lună de la deschiderea noului compartiment. EIOPA le asigură accesul la baza de date autorităților naționale competente, care sunt, de asemenea, notificate în mod automat și care primesc informații cu privire la compartimentele locale în cazul oricărei schimbări. Baza de date conține, cel puțin:

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  identificarea partenerului înregistrat, după caz;

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 21 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Toate documentele și informațiile prevăzute în prezentul capitol se pun la dispoziția clienților PEPP în format electronic, cu condiția ca aceștia din urmă să le poată stoca într-un mod care permite consultarea ulterioară pentru o perioadă de timp adaptată scopului informațiilor, precum și ca instrumentul să permită reproducerea neschimbată a informațiilor stocate. La cerere, furnizorii și distribuitorii de PEPP furnizează gratuit aceste documente și informații pe alt tip de suport durabil.

Toate documentele și informațiile prevăzute în prezentul capitol se pun la dispoziția clienților PEPP în format electronic, cu condiția ca aceștia din urmă să le poată stoca într-un mod care permite consultarea ulterioară pentru o perioadă de timp adaptată scopului informațiilor, precum și ca instrumentul să permită reproducerea neschimbată a informațiilor stocate. La cerere, furnizorii și distribuitorii de PEPP furnizează gratuit aceste documente și informații pe alt tip de suport durabil, inclusiv pe hârtie, și într-un format accesibil deponenților în PEPP cu handicap, precum și o versiune ușor de citit de către deponenții în PEPP care au puține cunoștințe financiare sau nu au deloc astfel de cunoștințe.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Înainte ca un PEPP să fie propus deponenților în PEPP, furnizorul de PEPP redactează un document cu informații esențiale privind produsul respectiv în conformitate cu cerințele prezentului capitol și publică documentul pe site-ul său internet.

1.  Înainte ca un PEPP să fie propus deponenților în PEPP, furnizorul de PEPP redactează un document cu informații esențiale privind produsul respectiv, acestea constituind informațiile precontractuale, în conformitate cu cerințele prezentului capitol, și publică documentul pe site-ul său internet.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Furnizorii și distribuitorii de PEPP respectă dispozițiile articolului 5 alineatul (2) și ale articolelor 6-18 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014.

2.  Furnizorii și distribuitorii de PEPP aplică cerințele de la articolul 5 alineatul (2) și articolele 6-18 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 la redactarea documentului cu informații esențiale privind PEPP.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prin derogare de la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 și cu scopul de a completa celelalte dispoziții menționate anterior, documentul cu informații esențiale privind PEPP:

 

(a)  este redactat astfel încât să fie ușor de înțeles de către client și permite o comparație echitabilă a produsului. În plus, caracteristicile produsului ca produs de pensii sunt prezentate în mod clar;

 

(b)  este prezentat și aranjat în pagină astfel încât să fie clar și ușor de citit, cu caractere de dimensiuni lizibile;

 

(c)  nu este mai puțin inteligibil în eventualitatea în care, atunci când originalul este color, este imprimat sau fotocopiat în alb și negru;

 

(d)  este redactat în limbile oficiale sau în una dintre limbile oficiale utilizate în partea din statul membru în care este oferit respectivul PEPP sau, în temeiul unui acord între deponentul PEPP și distribuitorul PEPP, într-o altă limbă;

 

(e)  este gratuit;

 

(f)  nu este derutant sau inexact;

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3 – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)  vârsta de pensionare;

(iii)  informații despre (a) vârsta de pensionare propusă de sistemul PEPP și (b) vârsta de pensionare standard din statul membru a cărui legislație este aplicabilă;

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3 – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv)  informații generale privind serviciul de transferabilitate, inclusiv privind compartimentele;

(iv)  informații generale privind serviciul de transferabilitate, inclusiv privind compartimentele, partenerii înregistrați, după caz, și plățile efectuate în alte state membre;

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Prin derogare de la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 (Regulamentul PRIIP), informațiile din documentul cu informații esențiale privind PEPP sunt prezentate în ordinea stabilită la literele următoare:

 

(a)  titlul „Document cu informații esențiale despre PEPP” în partea de sus a primei pagini a documentului, urmat imediat de următoarele informații:

 

(i)  tipul de PEPP;

 

(ii)  denumirea PEPP;

 

(iii)  numele, datele de contact și, dacă este cazul, numărul de autorizare al furnizorului de PEPP de către ANC și certificarea de către EIOPA;

 

(iv)  numele și datele de contact ale autorității competente a furnizorului de PEPP;

 

(v)  data documentului cu informații esențiale despre PEPP;

 

(vi)  date referitoare la autorizație în conformitate cu articolul 4;

 

(vii)   informații referitoare la politica de investiții a PEPP din punctul de vedere al factorilor de mediu, sociali și de guvernanță;

 

(viii)   informații privind orice impact pe care momentul pensionării l-ar putea avea asupra riscurilor și a pensiei aferente PEPP;

 

(ix)   descrierea opțiunilor de lichidare și o mențiune că ar fi prudent să se solicite consultanță cu privire la aceste opțiuni înainte de pensionare;

 

(b)  imediat sub titlul documentului cu informații esențiale privind PEPP figurează o declarație explicativă. Aceasta are următorul conținut: „Prezentul document conține informații esențiale referitoare la acest PEPP. Nu este un material de marketing. Informațiile vă sunt oferite în virtutea unei obligații legale, pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile, câștigurile și pierderile potențiale aferente acestui produs și pentru a vă ajuta să îl comparați cu alte produse.”;

 

(c)  într-o secțiune intitulată „În ce constă acest produs?”, pe lângă informațiile menționate la articolul 23 alineatul (3) din prezentul Regulament [privind PEPP], natura și principalele caracteristici ale PEPP, inclusiv:

 

(i)   informații generale cu privire la serviciul de transferabilitate - „Oferim servicii de transferabilitate în următoarele state membre ale Uniunii Europene:” - și o listă a statelor membre în cauză;

 

(ii)  informații generale privind serviciul de schimbare a furnizorului: „Puteți schimba opțiunile de investiții și furnizorii din cinci în cinci ani. Pentru aceasta, trebuie să ne achitați [x]% din capitalul acumulat până la data transferului.”;

 

(iii)  atunci când PEPP oferă beneficii de asigurare în perioada de acumulare, detaliile acestora, inclusiv circumstanțele care determină acordarea lor;

 

(iv)  informațiile disponibile referitoare la strategia de investiții în lumina factorilor de mediu, sociali și de guvernanță;

 

(v)  legea aplicabilă contractului privind PEPP în cazul în care părțile nu pot alege legea aplicabilă sau, în cazul în care părțile sunt libere să aleagă legea aplicabilă, legea pe care o propune furnizorul de PEPP;

 

(d)  într-o secțiune intitulată „Care sunt riscurile și ce aș putea obține în schimb?”, o scurtă descriere a profilului de risc și de randament cuprinzând următoarele elemente:

 

(i)  un indicator de risc sintetic;

 

(ii)  gradul de protecție a capitalului împotriva riscului de piață - exprimat ca procent din capitalul vărsat - la sfârșitul fazei de acumulare;

 

(iii)  după caz, detalii privind suma totală plătită până la vârsta de 80, 90 și 100 de ani a deponentului PEPP pe baza a trei scenarii de performanță - 1 %, 2 % și 3 % - în cursul etapei de lichidare, inclusiv o rată medie anuală a inflației de 4 %;

 

(iv)  detalii cu privire la plățile lunare minime garantate pe toată viața pentru 10 000 EUR de capital subscris vărsat;

 

(v)  o declarație scurtă conform căreia legislația fiscală a statului membru de origine al deponentului PEPP poate avea un impact asupra plății reale;

 

(e)  într-o secțiune intitulată „Ce se întâmplă dacă [numele furnizorului de PEPP] nu poate să plătească?”, o scurtă descriere a posibilității ca pierderea aferentă să fie acoperită de o schemă de despăgubire sau de garantare a investitorului și, dacă da, care este această schemă, ce riscuri acoperă și ce riscuri nu acoperă;

 

(f)  într-o secțiune intitulată „Care sunt costurile?”, costurile probabile directe și indirecte aferente unei investiții în PEPP, agregate și exprimate ca procent din activele investite pentru a se asigura comparabilitatea directă. Pentru estimarea costurilor ar trebui să se pornească de la premisa unei creșteri constante de la an la an de 2 % din activele investite;

 

(g)  Într-o secțiune intitulată „Cât timp ar trebui să păstrez PEPP și pot retrage banii anticipat?”:

 

(i)  indicarea perioadei de deținere recomandate, în funcție de vârsta la care pensia urmează să fie acordată, precum și orice perioadă de deținere minimă obligatorie;

 

(ii)  posibilitatea rezilierii anticipate a contractului PEPP și condițiile aferente, inclusiv toate costurile și comisioanele aplicabile;

 

(iii)  informații privind consecințele potențiale ale rezilierii contractului înainte de sfârșitul etapei de lichidare sau al perioadei de deținere recomandate, precum pierderea protecției capitalului sau tarife contingente suplimentare;

 

(h)  într-o secțiune intitulată „Cum pot să depun o reclamație?”, informații despre modul și locul în care un deponent în PEPP poate depune o reclamație referitoare la produs sau la comportamentul furnizorului de PEPP sau al unei persoane care oferă consultanță cu privire la produs sau care îl vinde;

 

(i)  într-o secțiune intitulată „Alte informații relevante”, o precizare sumară a tuturor documentelor de informare suplimentare, precum orice raport privind solvabilitatea și poziția financiară a furnizorului PEPP, cu excepția oricărui material de marketing;

 

(j)   documentul cu informații esențiale trebuie să fie ușor accesibil pe site-ul de internet al furnizorului într-un format care permite descărcarea;

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  De asemenea, potențialii deponenți în PEPP trebuie să fie informați cu privire la rezultatele anterioare ale investițiilor legate de sistemul de PEPP pentru o perioadă de cel puțin cinci ani sau, în cazul în care sistemul a funcționat mai puțin de cinci ani, pentru toți anii de funcționare a sistemului, precum și cu privire la structura costurilor suportate de deponenții în PEPP și de beneficiarii PEPP.

5.  De asemenea, potențialii deponenți în PEPP sunt informați cu privire la rezultatele anterioare ale investițiilor legate de sistemul de PEPP pentru o perioadă de cel puțin 20 de ani, cu cifre separate pentru fiecare an sau, în cazul în care sistemul a funcționat mai puțin de 20 de ani, pentru toți anii de funcționare a sistemului, și, de asemenea, sunt informați în mod clar cu privire la structura costurilor și comisioanelor totale suportate de deponenții în PEPP și de beneficiarii PEPP. În cazul în care nu se pot furniza informații din cauză că sistemul PEPP a fost instituit în urma cu mai puțin de un an, depunătorii PEPP ar trebui să aibă acces cel puțin la informații despre rezultatele unei scheme de investiții similare.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Furnizorii și distribuitorii de PEPP respectă dispozițiile articolelor 9-18 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 25 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Specificarea exigențelor și a nevoilor și oferirea de consultanță

Specificarea exigențelor, a nevoilor și a preferințelor și oferirea de consultanță

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înainte de încheierea unui contract privind PEPP, furnizorul sau distribuitorul de PEPP menționat la articolul 19 litera (c) din prezentul regulament specifică, pe baza informațiilor obținute de la deponentul în PEPP, exigențele și nevoile legate de pensie ale acestuia și îi oferă informații obiective privind PEPP într-o formă ușor de înțeles, care să îi permită deponentului luarea unei decizii în cunoștință de cauză.

Înainte de încheierea unui contract privind PEPP, furnizorul sau distribuitorul de PEPP menționat la articolul 19 litera (c) din prezentul regulament specifică, pe baza informațiilor obținute de la deponentul în PEPP, exigențele și nevoile legate de pensie ale acestuia și preferințele, inclusiv preferințele ESG, și îi oferă informații obiective privind PEPP într-o formă ușor de înțeles, care să îi permită deponentului luarea unei decizii în cunoștință de cauză.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Consultanța urmărește să evalueze aversiunea față de risc și aptitudinile financiare ale deponentului în PEPP, precum și să îi ofere acestuia posibilitatea de a alege opțiunea de investiții care corespunde cel mai bine profilului său de risc.

Justificare

Este important să se precizeze care sunt obiectivele consultanței, în special în ceea ce privește evaluarea profilului de risc al deponentului în PEPP.

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prin consultanță, un deponent în PEPP este informat cu privire la caracteristicile principale ale produsului.

Justificare

Pentru a evalua mai bine profilul de risc al unui deponent în PEPP, este oportun ca acesta să fie informat despre caracteristicile principale ale PEPP.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când se oferă consultanță înainte de încheierea unui contract, furnizorul sau distribuitorul de PEPP menționat la articolul 19 litera (c) din prezentul regulament îi oferă deponentului în PEPP recomandări personalizate, explicându-i de ce un anumit PEPP ar răspunde cel mai bine exigențelor și nevoilor sale.

2.  Consultanța se oferă înainte de încheierea unui contract. Furnizorul sau distribuitorul de PEPP menționat la articolul 19 litera (c) din prezentul regulament îi oferă deponentului în PEPP recomandări personalizate, explicându-i de ce un anumit PEPP ar răspunde cel mai bine exigențelor, nevoilor și preferințelor sale. De asemenea, deponentul în PEPP ar trebui să primească informații cu privire la posibilele implicații legate de mediu, de guvernanță sau sociale ale respectivei recomandări personalizate.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Atunci când oferă consultanță privind PEPP, furnizorul sau distribuitorul de PEPP menționat la articolul 19 litera (c) din prezentul regulament respectă legislația națională aplicabilă de punere în aplicare a normelor stabilite la articolul 25 alineatul (2) din Directiva 2014/65/UE, precum și legislația direct aplicabilă a Uniunii adoptată în temeiul articolului 25 alineatul (8) din directiva respectivă cu privire la aceste norme.

3.  Fără a aduce atingere obligației prevăzute la alineatul anterior, furnizorul sau distribuitorul de PEPP menționat la articolul 19 litera (c) din prezentul regulament respectă legislația națională aplicabilă de punere în aplicare a normelor stabilite la articolul 25 alineatul (2) din Directiva 2014/65/UE, precum și legislația direct aplicabilă a Uniunii adoptată în temeiul articolului 25 alineatul (8) din directiva respectivă cu privire la aceste norme.

Justificare

Under Article 22(2) of Directive (EU) 2016/97 (IDD), Member States have a national option to make the provision of advice mandatory by insurance distributors prior to the conclusion of any insurance contract. Where a PEPP distributor is an insurance intermediary registered under IDD, Article 19(a) of the PEPP Regulation provides that Chapters V and VI of IDD apply: the national option for mandatory advice (covered by Chapter V) will therefore apply. In some Member States, PEPP contracts distributed by insurance intermediaries will therefore always be sold with prior advice. This will not be the case where PEPP contracts are distributed by investment firms authorized under MiFID II or by any other type of financial undertaking allowed as PEPP provider under Article 5(1) of the PEPP Regulation. This is because neither MiFID II nor the proposed PEPP Regulation currently contains a national option to make the provision of advice mandatory prior to the conclusion of a PEPP contract. This will result in PEPP savers being treated differently depending on the legal status of the PEPP distributor with whom they will deal. These amendments solve this issue and ensure a higher standard for the protection of the PEPP saver.

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 26

eliminat

Încheierea unui contract privind un PEPP fără consultanță

 

1.  Fără a aduce atingere articolului 25 alineatul (1), deponentul în PEPP poate renunța la dreptul său de a beneficia de consultanță în contextul încheierii unui contract pentru opțiunea de investiții implicită.

 

Dacă deponentul în PEPP renunță la dreptul său de a beneficia de consultanță, furnizorii sau distribuitorii de PEPP menționați la articolul 19 litera (c) din prezentul regulament, atunci când desfășoară activități de distribuție de PEPP, solicită deponentului sau potențialului deponent în PEPP să furnizeze informații privind cunoștințele și experiența sa în domeniul de investiții relevant pentru PEPP oferit sau solicitat, astfel încât furnizorul sau distribuitorul de PEPP să poată evalua dacă PEPP vizat este adecvat pentru deponentul în PEPP.

 

În cazul în care furnizorul sau distribuitorul de PEPP menționat la articolul 19 litera (c) din prezentul regulament consideră, pe baza informațiilor primite în conformitate cu primul paragraf, că produsul nu este adecvat pentru deponentul sau potențialul deponent în PEPP, furnizorul sau distribuitorul de PEPP avertizează deponentul sau deponentul potențial în PEPP în legătură cu acest lucru. Respectivul avertisment poate fi furnizat într-un format standardizat.

 

În cazul în care deponenții sau potențialii deponenți în PEPP nu furnizează informațiile menționate la primul paragraf sau în cazul în care aceștia furnizează informații insuficiente privind cunoștințele și experiența lor, furnizorul sau distribuitorul de PEPP îi avertizează că nu este în măsură să determine dacă produsul vizat este adecvat pentru aceștia. Respectivul avertisment poate fi furnizat într-un format standardizat.

 

2.  Fără a aduce atingere articolului 25 alineatul (1), în cazul în care deponentul în PEPP a renunțat la dreptul său de a beneficia de consultanță în legătură cu opțiunea de investiții implicită, furnizorul sau distribuitorul de PEPP menționat la articolul 19 litera (c) din prezentul regulament poate desfășura activități de distribuție de PEPP fără a fi necesară obținerea informațiilor sau evaluarea prevăzută la prezentul articol alineatul (1) dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

 

(a)  activitățile se referă la contracte privind PEPP pentru opțiunea de investiții implicită care prevăd expunerea investițiilor doar la instrumentele financiare considerate a nu fi complexe prevăzute la articolul 25 alineatul (4) litera (a) din Directiva 2014/65/UE și nu includ o structură care face dificilă înțelegerea de către deponentul în PEPP a riscurilor implicate;

 

(b)  distribuția PEPP se face la inițiativa deponentului sau potențialului deponent în PEPP;

 

(c)  deponentul sau potențialul deponent în PEPP a fost informat în mod clar că, în contextul activității de distribuție de PEPP, furnizorul sau distribuitorul de PEPP nu are obligația de a evalua dacă PEPP oferit sau activitatea de distribuție de PEPP prestată este adecvată și că deponentul sau potențialul deponent în PEPP nu beneficiază de protecția aferentă a normelor relevante de conduită profesională. Acest avertisment poate fi furnizat într-un format standardizat;

 

(d)  furnizorul sau distribuitorul de PEPP respectă obligațiile care îi revin în temeiul normelor ce îi sunt aplicabile, în conformitate cu prezentul capitol, în ceea ce privește conflictele de interese în contextul activităților de distribuție de PEPP.

 

3.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 62 pentru a specifica în detaliu modul în care furnizorii sau distribuitorii de PEPP menționați la articolul 19 litera (c) din prezentul regulament trebuie să se conformeze principiilor prevăzute la prezentul articol atunci când desfășoară activități de distribuție de PEPP, inclusiv în ceea ce privește informațiile care trebuie obținute atunci când evaluează dacă PEPP sunt adecvate pentru clienții lor, precum și criteriile pentru evaluarea contractelor privind PEPP considerate a nu fi complexe în sensul prezentului articol alineatul (2) litera (a) punctul (ii). Aceste acte delegate țin seama de următoarele:

 

(a)   natura serviciilor oferite sau furnizate deponentului sau potențialului deponent în PEPP, având în vedere tipul, obiectul, amploarea și frecvența tranzacțiilor și

 

(b)   natura produselor oferite sau avute în vedere, incluzând diferite tipuri de produse financiare.

 

Justificare

Acest amendament urmărește să elimine posibilitatea ca un deponent în PEPP să renunțe la dreptul său de a primi consultanță, drept care ar trebui oferit în toate cazurile consumatorilor de PEPP.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Furnizorii de PEPP elaborează un document personalizat concis care să cuprindă informații-cheie pentru fiecare deponent în PEPP, ținând seama de natura specifică a sistemelor naționale de pensii și de legislația națională relevantă din domeniul social, fiscal și al muncii („declarație de pensie PEPP”). Titlul documentului conține cuvintele „Declarație de pensie PEPP”.

1.  Furnizorii de PEPP elaborează un document personalizat concis, clar și ușor de înțeles care să cuprindă informații-cheie pentru fiecare deponent în PEPP, precum și pentru beneficiarii de PEPP, în cazul în care deponentul în PEPP este de acord, ținând seama de natura specifică a sistemelor naționale de pensii și de legislația națională relevantă din domeniul social, fiscal și al muncii („declarație de pensie PEPP”) Titlul documentului conține cuvintele „Declarație de pensie PEPP”.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  De asemenea, deponentul în PEPP este informat pe întreaga durată a contractului cu privire la orice modificare a următoarelor elemente:

3.  De asemenea, deponentul și beneficiarii PEPP sunt informați pe întreaga durată a contractului cu privire la orice modificare a următoarelor elemente:

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  informațiile referitoare la modul în care politica de investiții ține seama de factorii de mediu, sociali și de guvernanță.

(d)  informațiile referitoare la modul în care politica de investiții ține seama de factorii de mediu, sociali și de guvernanță, inclusiv de rolul pe care aceștia îl joacă în procesul de investiții, precum și de impactul pe termen lung și de efectele externe ale deciziilor de investiții.

Justificare

Deponenții PEPP trebuie să fie informați cu privire la efectele externe pe care le au deciziile lor de investiții asupra societății.

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Declarația de pensie PEPP cuprinde cel puțin următoarele informații-cheie pentru deponenții în PEPP:

1.  Declarația de pensie PEPP se oferă gratuit, anual și cuprinde cel puțin următoarele informații-cheie pentru deponenții în PEPP și pentru beneficiari, în cazul în care deponentul în PEPP este de acord:

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  datele cu caracter personal ale deponentului în PEPP, numele furnizorului de PEPP, informații despre proiecțiile privind pensia, informații despre drepturile sau capitalul acumulat, contribuțiile plătite de deponentul în PEPP sau de orice parte terță, precum și informații privind nivelul de finanțare a sistemului de PEPP, pentru care se aplică articolul 39 alineatul (1) literele (a), (b), (d), (e), (f) și (h) din Directiva (UE) 2016/2341, unde „membru” înseamnă deponentul în PEPP, „IORP” înseamnă furnizorul de PEPP, „schemă de pensii” înseamnă sistemul de PEPP și „angajator plătitor” înseamnă orice parte terță în sensul prezentului regulament;

(a)  datele cu caracter personal ale deponentului în PEPP, numele și datele de contact ale furnizorului de PEPP, identificarea schemei depunătorului PEPP, informații despre proiecțiile privind pensia, informații despre drepturile sau capitalul acumulat, contribuțiile plătite de deponentul în PEPP sau de orice parte terță, precum și informații privind nivelul de finanțare a sistemului de PEPP, pentru care se aplică articolul 39 alineatul (1) literele (a), (b), (d), (e), (f) și (h) din Directiva (UE) 2016/2341, unde „membru” înseamnă deponentul în PEPP, „IORP” înseamnă furnizorul de PEPP, „schemă de pensii” înseamnă sistemul de PEPP și „angajator plătitor” înseamnă orice parte terță în sensul prezentului regulament;

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  un rezumat al principiilor politicii de investiții a furnizorului de PEPP, care sunt prezentate mai amănunțit în informațiile suplimentare, în conformitate cu articolul 29 litera (c) din prezentul regulament.

Justificare

Informațiile cele mai relevante privind principiile politicii de investiții a furnizorului de PEPP ar trebui să fie prezentate în declarația de pensie PEPP, mai multe detalii fiind incluse în informațiile suplimentare menționate la articolul 29.

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  informații referitoare la proiecțiile privind pensia, ținând seama de vârsta de pensionare menționată la litera (b), precum și o declarație de declinare a responsabilității cu privire la faptul că proiecțiile pot fi diferite de valoarea finală a pensiei primite. Aceste informații sunt ilustrate cu ajutorul unor scenarii economice, inclusiv o estimare pentru situația cea mai optimistă și una pentru situația cea mai pesimistă, ținând seama de natura specifică a sistemului PEPP;

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ec)  informații referitoare la drepturile de pensie dobândite sau la capitalul de pensie acumulat, ținând seama de natura specifică a sistemului PEPP;

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – litera ed (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ed)  informații despre ce se întâmplă în caz de deces al depunătorului sau al beneficiarului;

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 30 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informațiile care se comunică deponenților în PEPP în perioada dinaintea pensionării și beneficiarilor de PEPP în faza de lichidare

Informațiile care se comunică deponenților și beneficiarilor PEPP în perioada dinaintea pensionării și beneficiarilor de PEPP în faza de lichidare

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În perioada dinaintea pensionării, deponenții în PEPP primesc informațiile prevăzute la articolul 42 din Directiva (UE) 2016/2341.

1.  În perioada dinaintea pensionării, deponenții și beneficiarii, la cererea depunătorilor în PEPP sau în temeiul unei hotărâri judecătorești, primesc informațiile prevăzute la articolul 42 din Directiva (UE) 2016/2341. Aceste informații trebuie să fie furnizate cel târziu cu un an înainte de vârsta de pensionare și să includă date cu privire la viitoarea începere a fazei de lichidare și la posibilele forme de plată a pensiei.

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  evaluarea sistemului de guvernanță utilizat de furnizorii de PEPP, a activităților pe care le desfășoară, a principiilor de evaluare aplicate în materie de solvabilitate, a riscurilor cu care se confruntă și a sistemelor de management al riscurilor, precum și a structurii capitalului, a necesităților și a conducerii acestora;

(a)  evaluarea sistemului de guvernanță utilizat de furnizorii de PEPP, a activităților pe care le desfășoară, a principiilor de evaluare aplicate în materie de solvabilitate, a riscurilor cu care se confruntă și a sistemelor de management al riscurilor, inclusiv a integrării riscurilor de mediu, sociale și de guvernanță, precum și a structurii capitalului, a necesităților și a conducerii acestora;

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  de a obține de la furnizorii de PEPP toate informațiile eventuale referitoare la factorii de mediu, sociali și de guvernanță, în conformitate cu articolul 31a;

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  în cadrul principiului prudenței, furnizorii de PEPP țin seama de potențialul impact pe termen lung al deciziilor de investiții asupra factorilor de mediu, sociali și de guvernanță.

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  investițiile în instrumente derivate sunt permise în măsura în care instrumentele respective contribuie la scăderea riscurilor investiției sau facilitează administrarea eficientă a portofoliului. Instrumentele respective sunt evaluate în mod prudent, ținându-se seama de activul-suport, și sunt incluse în evaluarea activelor furnizorului de PEPP. De asemenea, furnizorii de PEPP evită expunerea excesivă la riscurile legate de o singură contraparte și de alte operațiuni derivate;

eliminat

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  activele nu sunt investite în jurisdicțiile cu risc ridicat și necooperante identificate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională;

(f)  investițiile în jurisdicțiile cu risc ridicat și necooperante identificate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională sunt interzise;

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Furnizorii de PEPP le oferă deponenților în PEPP până la cinci opțiuni de investiții.

1.  Furnizorii de PEPP le oferă deponenților în PEPP cel puțin opțiunile de investiții standard și/sau câteva opțiuni de investiții.

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 35 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Deponentul în PEPP alege o opțiune de investiții în momentul încheierii contractului privind PEPP.

Deponentul în PEPP alege una dintre opțiunile de investiții în momentul încheierii contractului privind PEPP.

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Deponentul în PEPP trebuie să aibă posibilitatea de a alege o altă opțiune de investiții la intervale de cinci ani de acumulare a fondurilor în PEPP.

1.  Condițiile de modificare a opțiunii de investiții sunt enumerate în contractul PEPP. În orice caz, deponentul în PEPP trebuie să aibă posibilitatea de a alege o altă opțiune de investiții la intervale de cinci ani de acumulare a fondurilor în PEPP.

Justificare

Deponenții în PEPP ar trebui să poată modifica opțiunile de investiții o dată la cinci ani sau chiar mai devreme, dacă acest lucru este permis de contractul lor PEPP.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 37

Articolul 37

Opțiunea de investiții implicită

Opțiunea de investiții implicită

1.  Opțiunea de investiții implicită asigură protecția capitalului pentru deponentul în PEPP, pe baza unei tehnici de diminuare a riscurilor care să aibă ca rezultat o strategie de investiții sigură.

1.  Furnizorul de PEPP garantează deponentului în PEPP, în cadrul opțiunii implicite, că capitalul acumulat până la începutul fazei de plată va fi cel puțin egal cu contribuțiile plătite, inclusiv toate costurile și cheltuielile, plus compensații pentru inflație, în conformitate cu indexul aplicabil, dar fără a depăși rata medie anuală a inflației de 4 %. Opțiunea de investiții implicită reprezintă un produs simplu și sigur, care poate fi înțeles și achiziționat cu ușurință în fiecare stat membru, inclusiv prin canale digitale.

2.  Protecția capitalului permite deponentului în PEPP să își recupereze capitalul investit.

2.  Protecția capitalului oferă o garanție de capital care îi permite deponentului în PEPP să își recupereze capitalul investit, inclusiv comisioanele, costurile și compensația pentru inflație.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Dacă furnizorii de PEPP oferă opțiuni de investiții alternative, cel puțin una dintre acestea oferă deponenților în PEPP o opțiune de investiții eficace din punctul de vedere al costurilor.

1.  Dacă furnizorii de PEPP oferă opțiuni de investiții alternative, toate aceste opțiuni oferă deponenților în PEPP o opțiune de investiții implicită.

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 42 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Furnizorii de PEPP pot oferi PEPP care includ o opțiune de acoperire a riscurilor biometrice. În sensul prezentului regulament, „riscuri biometrice” înseamnă riscurile legate de longevitate, invaliditate și deces.

Furnizorii de PEPP includ o garanție a capitalului investit în caz de deces și invaliditate permanentă a deponentului PEPP în timpul perioadei de acumulare.

Justificare

Definiția termenului a fost mutată la articolul 2.

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Serviciul de schimbare a furnizorului poate fi oferit de furnizori de PEPP stabiliți în același stat membru (schimbare internă) sau în state membre diferite (schimbare transfrontalieră).

Condițiile de schimbare a furnizorilor de PEPP sunt enumerate în contractul PEPP. În orice caz, deponentul în PEPP trebuie să aibă posibilitatea de a schimba furnizorul de PEPP o dată la cinci ani de acumulare a fondurilor în PEPP.

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În termen de două zile lucrătoare de la primirea autorizației menționate la alineatul (2), furnizorul de PEPP destinatar solicită furnizorului de PEPP care efectuează transferul să îndeplinească următoarele sarcini, dacă sunt prevăzute în autorizația primită de la deponentul în PEPP:

3.  În termen de cinci zile lucrătoare de la primirea cererii deponentului în PEPP menționate la alineatul (2), furnizorul de PEPP destinatar solicită furnizorului de PEPP care efectuează transferul să îndeplinească următoarele sarcini, dacă sunt prevăzute în cererea primită de la deponentul PEPP:

a)  să transmită furnizorului de PEPP destinatar, precum și deponentului în PEPP, dacă acest lucru a fost solicitat în mod expres, lista sumelor existente care fac obiectul transferului;

a)  să transmită furnizorului de PEPP destinatar, precum și deponentului în PEPP, dacă au solicitat acest lucru în mod expres, lista sumelor existente care fac obiectul transferului;

b)   să transfere întregul sold pozitiv rămas către contul de PEPP deschis sau deținut la furnizorul de PEPP destinatar la data specificată de deponentul în PEPP și și

(b)  să transfere întregul sold pozitiv rămas către contul de PEPP deținut la furnizorul de PEPP destinatar de la data specificată de deponentul PEPP; și

c)   să închidă contul de PEPP deținut la furnizorul de PEPP care efectuează transferul la data specificată de deponentul în PEPP.

(c)  să închidă contul de PEPP deținut la furnizorul de PEPP care efectuează transferul de la data specificată de deponentul în PEPP.

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Valoarea totală a comisioanelor și taxelor aplicate deponentului în PEPP de către furnizorul de PEPP care efectuează transferul pentru închiderea contului deținut la acest furnizor este de maximum 1,5 % din soldul pozitiv care urmează să fie transferat către furnizorul de PEPP destinatar.

3.  Valoarea totală a comisioanelor și taxelor aplicate deponentului în PEPP de către furnizorul de PEPP care efectuează transferul pentru închiderea contului deținut la acest furnizor este de maximum 0,5 % din soldul pozitiv care urmează să fie transferat către furnizorul de PEPP destinatar. Comisia examinează renunțarea la taxa percepută pentru schimbarea furnizorului, ceea ce ar constitui un stimulent pentru promovarea produsului PEPP.

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Eventualele comisioane și taxe percepute de la deponentul în PEPP de către furnizorul de PEPP care efectuează transferul sau de furnizorul de PEPP destinatar pentru serviciile prevăzute la articolul 46, altele decât cele menționate la prezentul articol alineatele (1), (2) și (3), trebuie să fie rezonabile și să corespundă costurilor efective ale furnizorului respectiv.

4.  În contextul procesului de schimbare a furnizorului, serviciile oferite de furnizorul de PEPP destinatar sunt gratuite.

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Furnizorii de PEPP comunică deponenților în PEPP următoarele informații privind serviciul de schimbare a furnizorului:

Furnizorii de PEPP destinatari le comunică deponenților în PEPP următoarele informații privind serviciul de schimbare a furnizorului:

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Aceste condiții pot include în special stabilirea vârstei de pensionare, a unei legături obligatorii între atingerea vârstei de pensionare și începerea etapei de lichidare, a unei perioade minime de adeziune la un sistem de PEPP, a unei perioade maxime înainte de împlinirea vârstei de pensionare pentru a adera la un sistem de PEPP, precum și condiții privind răscumpărarea în cazul unor dificultăți deosebite.

2.  Aceste condiții includ în special stabilirea vârstei de pensionare, a unei legături obligatorii între atingerea vârstei de pensionare și începerea etapei de lichidare, a unei perioade minime de adeziune la un sistem de PEPP, a unei perioade maxime înainte de împlinirea vârstei de pensionare pentru a adera la un sistem de PEPP, precum și condiții privind răscumpărarea în cazul unor dificultăți deosebite.

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Furnizorii de PEPP pot pune la dispoziția deponenților în PEPP una sau mai multe dintre următoarele forme de plată:

1.  Furnizorii de PEPP pun la dispoziția deponenților în PEPP una sau mai multe dintre următoarele forme de plată:

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Deponenții în PEPP aleg forma de plată pentru faza de lichidare la încheierea contractului privind PEPP și, după caz, pot modifica ulterior această alegere o dată la cinci ani în cursul fazei de acumulare.

2.  Deponenții în PEPP aleg forma de plată pentru faza de lichidare la încheierea contractului privind PEPP și pot modifica ulterior această alegere o dată la cinci ani și în cursul ultimului an al fazei de acumulare. Această posibilitate de modificare ar trebui să fie gratuită.

Justificare

În cursul ultimului an al fazei de acumulare, clientul ar trebui să aibă posibilitatea de a-și modifica alegerea pentru faza de lichidare.

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2 a.  Dacă statele membre nu au impus o legătură obligatorie între atingerea vârstei de pensionare și începerea etapei de lichidare, furnizorii de PEPP le oferă deponenților PEPP posibilitatea de a amâna începerea fazei de lichidare până la o dată ulterioară atingerii vârstei de pensionare.

Justificare

Clienții ar trebui să își poată utiliza PEPP după momentul pensionării.

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Pentru opțiunea de investiții implicită, este obligatoriu ca cel puțin 25 % din plăți să fie efectuate sub formă de anuități.

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2c.  Dacă, la începutul fazei de lichidare, valoarea totală a activelor acumulate într-un cont PEPP nu depășește o sumă care urmează să fie stabilită și revizuită în fiecare an de către fiecare stat membru, deponentul PEPP are dreptul de a lichida contul PEPP și de a primi o sumă forfetară.

Justificare

Regulamentul ar trebui să permită PEPP mici să fie lichidate prin plata unei sume forfetare în momentul pensionării.

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea competentă a furnizorului de PEPP supraveghează în mod continuu respectarea prezentului regulament. De asemenea, aceasta este responsabilă de supravegherea îndeplinirii obligațiilor prevăzute în regulamentul sau actul constitutiv al furnizorului de PEPP, precum și a adecvării mecanismelor acestuia și a organizării sarcinilor aferente furnizării de PEPP.

1.  Autoritatea competentă din statul membru de origine al furnizorului de PEPP supraveghează în mod continuu respectarea prezentului regulament. De asemenea, aceasta este responsabilă de supravegherea îndeplinirii obligațiilor prevăzute în regulamentul sau actul constitutiv al furnizorului de PEPP, precum și a adecvării mecanismelor acestuia și a organizării sarcinilor aferente furnizării de PEPP.

 

Prin derogare de la primul paragraf, respectarea de către furnizorul, respectiv distribuitorul de PEPP a capitolului IV din prezentul regulament este supravegheată în permanență de către autoritatea competentă din statul membru gazdă al furnizorului, respectiv distribuitorului de PEPP.

Justificare

Prezentul amendament își propune să asigure securitatea juridică cu privire la autoritatea națională competentă care va fi responsabilă pentru supravegherea permanentă a furnizorilor și distribuitorilor de PEPP în situații transfrontaliere, în special în ceea ce privește normele privind distribuția și cerințele de informare prevăzute în capitolul IV din regulament.

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 63 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

După cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Comisia efectuează o evaluare a acestuia și, după consultarea EIOPA, transmite un raport privind principalele constatări Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Regiunilor și Comitetului Economic și Social European.

O dată la cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Comisia efectuează o evaluare a acestuia și, după consultarea EIOPA, transmite un raport privind principalele constatări Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Regiunilor și Comitetului Economic și Social European. La elaborarea raportului, Comisia se consultă și cu autoritățile naționale competente.

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 63 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

După cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Comisia efectuează o evaluare a acestuia și, după consultarea EIOPA, transmite un raport privind principalele constatări Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Regiunilor și Comitetului Economic și Social European.

 

Această evaluare ia în considerare, în special, valoarea adăugată a PEPP în eliminarea decalajelor în materie de pensii și valoarea adăugată a investițiilor pe termen lung. Mai precis, evaluarea ar trebui să furnizeze date care să permită o verificare care să ateste dacă crearea unei piețe paneuropene de pensii (PEPP) a ajutat efectiv mai mulți cetățeni europeni să aibă acces la pensii adecvate.

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 63 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia înființează un comitet la care participă părțile interesate vizate, pentru a monitoriza permanent evoluția și punerea în aplicare a PEPP. Din comitet fac parte cel puțin EIOPA, autoritățile de supraveghere naționale, reprezentanți ai sectorului și ai consumatorilor și experți independenți, inclusiv cel puțin un expert ESG. EIOPA îndeplinește funcția de secretariat al comitetului.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Un produs paneuropean de pensii personale (PEPP)

Referințe

COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

ECON

11.9.2017

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

EMPL

11.9.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Heinz K. Becker

3.10.2017

Examinare în comisie

25.4.2018

19.6.2018

 

 

Data adoptării

28.6.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

4

2

Membri titulari prezenți la votul final

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Siôn Simon, Marita Ulvskog

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Arena, Georges Bach, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Edouard Martin, Ivari Padar, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

35

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke

4

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

2

0

EFDD

Laura Agea, Tiziana Beghin

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (6.7.2018)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Raportoare pentru aviz: Birgit Collin-Langen

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportoarea salută inițiativa Comisiei privind crearea unui produs paneuropean de pensii și propunerea de a-i încuraja pe cetățenii europeni să ia măsuri pentru pensiile lor private. Este în interesul tuturor să se combată efectele schimbărilor demografice asupra politicilor în materie de pensii din fiecare stat membru și să se introducă din timp sisteme de economii private. Acest lucru este relevant în special pentru generația tânără și pentru persoanele cu venituri mici.

În prezent, nu există o piață unică a pensiilor private. În unele state membre, produsele de pensii private sunt, în momentul de față, puține sau inexistente, iar piețele naționale deja existente sunt puternic fragmentate. Nu este posibilă transferarea unui produs într-un alt stat membru sau încheierea unui contract pentru un produs de pensii în alt stat membru pentru a beneficia de avantaje fiscale. Această situație ar fi ameliorată printr-un produs paneuropean standardizat. Propunerea de regulament recomandă mijloace corespunzătoare și rezonabile în vederea eliminării obstacolelor existente la încheierea unui contract transfrontalier și la transferarea produselor de pensii. Propunerea este proporțională, deoarece, chiar dacă piețele pentru pensii private fac obiectul normelor naționale, obstacolele în ceea ce privește transferabilitatea unui produs într-un alt stat membru nu pot fi eliminate de un singur stat membru.

Obiectivul constă în crearea unui produs de pensii pe bază voluntară, simplu, sigur, transparent, convenabil și ușor de utilizat de către consumatori.

Ideea unui produs paneuropean de pensii transferabile poate avea succes doar dacă sunt asigurate aceste caracteristici.

Lumea achiziționează PEPP pentru a avea o pensie pentru limită de vârstă. De regulă, pensia respectivă ia forma unei anuități plătite până la decesul unei persoane.

Sprijinirea PEPP de către statele membre reprezintă o condiție obligatorie pentru succesul acestuia, dat fiind că doar ele pot să prevadă în cazul PEPP aceleași stimulente și facilități fiscale aplicabile produselor naționale comparabile.

În vederea garantării unui grad ridicat de protecție a consumatorilor, se propun diferite modificări și clarificări.

Obligațiile cu privire la informare: Printre altele, se propune includerea dispozițiilor privind publicitatea și informațiile precontractuale (documentele cu informații esențiale referitoare la PEPP) direct în regulament și eliminarea trimiterii la Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 (Regulamentul privind PRIIP). Astfel s-ar obține o mai mare claritate și securitate juridică.

Transferabilitatea: Raportoarea salută obiectivul ambițios de a pune la dispoziție PEPP în toate statele membre. Perioada indicată pare însă prea scurtă, fapt pentru care termenul pentru oferirea de compartimente trebuie prelungit la cinci ani. Se introduc totodată parteneriate pentru compartimente, care îi vor ajuta pe furnizorii de PEPP să își ofere produsele în toate statele membre.

Opțiunile de investiții: Raportoarea se pronunță în favoarea unui produs de pensii simplu, sigur, transparent, convenabil și ușor de utilizat de către consumatori. În cazul opțiunii standard, ar trebui să fie posibilă încheierea contractului fără a beneficia de consultanță. Mulți consumatori nu dispun de cunoștințe suficiente pentru a lua o decizie financiară atât de importantă. Pentru ca deciziile consumatorilor să fie luate în cunoștință de cauză, se va introduce un arbore decizional. Arborele decizional urmează să fie elaborat de EIOPA și nu va oferi recomandări; el îi va ajuta pe clienții PEPP să decidă dacă obținerea unui PEPP le va furniza, de fapt, pensia dorită. De asemenea, vor fi prezentate diversele forme ale opțiunii standard, astfel încât consumatorul să poată să vadă diferențele și să ia o decizie informată.

Opțiunea de investiții este concepută să îi garanteze deponentului că capitalul acumulat până la începerea fazei de plată va fi cel puțin egal cu contribuțiile plătite, inclusiv toate costurile și cheltuielile.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Pensiile pentru limită de vârstă constituie o parte esențială a venitului unui pensionar și, pentru multe persoane, furnizarea unei pensii adecvate face diferența între o bătrânețe confortabilă și sărăcie; ea reprezintă o condiție prealabilă pentru exercitarea drepturilor fundamentale prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv la articolul 25 referitor la drepturile persoanelor în vârstă, în care se precizează următoarele: „Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor în vârstă de a duce o viață demnă și independentă și de a participa la viața socială și culturală”, precum și drepturile consacrate în Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei adresată statelor membre privind promovarea drepturilor omului în cazul persoanelor în vârstă1a.

 

_________________

 

1a Recomandarea CM/Rec(2014)2 a Comitetului de Miniștri adresată statelor membre privind promovarea drepturilor omului în cazul persoanelor în vârstă.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  O parte substanțială a pensiilor pentru limită de vârstă este furnizată în cadrul sistemelor publice, astfel încât există o legătură directă între sistemele naționale de pensii și sustenabilitatea finanțelor publice. În pofida competenței naționale exclusive referitoare la organizarea sistemelor de pensii, astfel cum este stabilită prin tratate, adecvarea veniturilor și sustenabilitatea financiară a sistemelor de pensii naționale sunt esențiale pentru stabilitatea Uniunii în ansamblu. Prin canalizarea mai multor economii ale cetățenilor europeni de la numerar și depozite bancare la produse de investiții pe termen lung, cum ar fi sistemele de pensii voluntare, impactul ar fi benefic, prin urmare, atât pentru persoanele fizice (care ar beneficia de venituri mai mari și de o adecvare mai bună a pensiilor), cât și pentru economie, în general.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c)  Uniunea se confruntă cu o serie de provocări, inclusiv provocări demografice din cauza faptului că Europa este un continent care îmbătrânește. În plus, modelele de carieră, piața forței de muncă și distribuirea bogăției sunt supuse unor schimbări radicale, nu în ultimul rând ca urmare a revoluției digitale. În același timp, este din ce în ce mai clar că sistemele naționale de securitate nu sunt adaptate la o economie globalizată a cunoașterii, caracterizată prin frontiere deschise, mobilitatea forței de muncă și migrație. Un număr prea mare de persoane nu sunt sau sunt insuficient acoperite de sistemele naționale de pensii tradiționale, printre care se numără femeile, tinerii, migranții, lucrătorii slab calificați, lucrătorii independenți, lucrătorii cu contracte atipice.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1d)  Se estimează că ponderea pensiilor publice de tip redistributiv aferente primului pilon va scădea în cadrul ratei de înlocuire. Acest lucru ar putea fi parțial compensat de drepturile la pensie acumulate de sistemele finanțate din al doilea pilon. Un al treilea pilon bine dezvoltat contribuie însă în mod substanțial la îmbunătățirea adecvării și sustenabilității sistemelor naționale de pensii existente. Prin urmare, produsul paneuropean de pensii personale (PEPP) completează și consolidează piața produselor de pensii individuale în întreaga Uniune.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Aprofundarea pieței interne a produselor de pensii, prin abordarea barierelor transfrontaliere, ar spori concurența, permițându-le consumatorilor să beneficieze de o calitate îmbunătățită a produselor și de prețuri mai mici, în timp ce producătorii ar putea beneficia de economii de scară. Astfel, chiar și statele membre în care tendințele demografice sunt favorabile și ale căror sisteme de pensii sunt bine finanțate, ar beneficia de o piață internă mai eficientă a produselor de pensii personale.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  Prin propunerea de regulament ar trebui să se creeze un produs paneuropean de pensii transferabile cât se poate de simplu, sigur, convenabil, transparent și ușor de utilizat de către consumatori, care să vină în completarea sistemelor existente în statele membre.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În prezent, funcționarea pieței interne a pensiilor personale este obstrucționată de gradul ridicat de fragmentare a piețelor naționale și de gradul limitat de transferabilitate a produselor de pensii personale. Din această cauză, cetățenii pot avea dificultăți în ceea ce privește exercitarea libertăților fundamentale. De exemplu, aceștia ar putea să nu fie în măsură să accepte un loc de muncă sau să se pensioneze în alt stat membru. În plus, posibilitatea ca furnizorii să utilizeze libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii este afectată de lipsa de standardizare a produselor de pensii personale existente.

(3)  În prezent, funcționarea pieței interne a pensiilor personale nu este adecvată. În unele state membre nu există încă o piață pentru produse de pensii. În alte state membre există deja oferte pentru produse de pensii private, piețele naționale fiind însă puternic fragmentate. Prin urmare, produsele de pensii personale pot fi transferate în alte state membre doar în mod limitat. Din această cauză, cetățenii pot avea dificultăți în ceea ce privește exercitarea libertăților fundamentale. De exemplu, aceștia ar putea să nu fie în măsură să accepte un loc de muncă sau să se pensioneze în alt stat membru. În plus, posibilitatea ca furnizorii să utilizeze libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii este afectată de lipsa de standardizare a produselor de pensii personale existente.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Așa cum s-a anunțat în Planul de acțiune privind edificarea unei Uniuni a piețelor de capital28, prezentat în septembrie 2015, „Comisia va evalua necesitatea unui cadru de politici pentru crearea unei piețe europene funcționale pentru produse de pensii personale simple, eficiente și competitive și va stabili dacă este necesar să propună legislație la nivelul UE pentru sprijinirea acestei piețe.”

eliminat

__________________

 

28Plan de acțiune privind edificarea unei Uniuni a piețelor de capital, Comisia Europeană, 30 septembrie 2015 [COM(2015) 468 final].

 

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  În Concluziile sale din 28 iunie 201630, Consiliul European a făcut apel la „asigurarea unui acces mai ușor la finanțare pentru întreprinderi și sprijinirea investițiilor în economia reală prin înregistrarea de progrese în ceea ce privește agenda uniunii piețelor de capital.”

eliminat

__________________

 

30Concluziile Consiliului European din 28 iunie 2016, EUCO 26/16, punctul 11.

 

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  În comunicarea sa din 14 septembrie 2016, intitulată „Uniunea piețelor de capital – Accelerarea reformelor”31, Comisia a anunțat că „va examina propunerile pentru un produs de pensii private la nivelul UE, care să fie simplu, eficient și competitiv [...]. Opțiunile avute în vedere includ o posibilă propunere legislativă care ar putea fi prezentată în 2017.”

eliminat

__________________

 

31COM(2016) 601 final, p.5.

 

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  În comunicarea sa intitulată „Evaluarea la jumătatea perioadei a Planului de acțiune privind uniunea piețelor de capital”32, Comisia a anunțat că va prezenta „o propunere legislativă privind crearea unui produs paneuropean de pensii personale (PEPP) până la sfârșitul lunii iunie 2017. Propunerea va pune bazele pentru o piață mai sigură, mai eficientă din punctul de vedere al costurilor și mai transparentă a economiilor pentru pensii personale, pe bază voluntară și la prețuri accesibile, care să poată fi gestionată la scară paneuropeană. Aceasta va răspunde nevoilor persoanelor care doresc să îmbunătățească gradul de adecvare a economiilor pentru pensii de care dispun, va aborda provocarea demografică, va completa produsele și sistemele de pensii existente și va susține eficiența din punctul de vedere al costurilor a pensiilor personale prin oferirea de oportunități viabile pentru investirea pe termen lung a economiilor pentru pensie.”

eliminat

__________________

 

32 COM(2017) 292 final, p.7.

 

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Printre produsele de pensii personale, elaborarea unui PEPP va contribui la lărgirea gamei de opțiuni prin care se pot face economii pentru pensie și la crearea unei piețe la nivelul UE pentru furnizorii de PEPP. Acesta va oferi gospodăriilor modalități mai bune de a-și atinge obiectivele în ceea ce privește veniturile la pensie.

(10)  Printre produsele de pensii personale, elaborarea unui PEPP va contribui la lărgirea gamei de opțiuni prin care se pot face economii pentru pensie și la crearea unei piețe la nivelul UE pentru furnizorii de PEPP. Acesta va oferi gospodăriilor modalități suplimentare de a-și atinge obiectivele în ceea ce privește veniturile la pensie.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Raporturile de muncă precare și modificările legislative duc la scăderea constantă a nivelului pensiilor. De aceea, este deosebit de importat ca în special generației tinere și persoanelor cu venituri mici să li se ofere posibilitatea să își asigure nivelul de trai la bătrânețe. PEPP trebuie să fie așadar atractiv și accesibil, în special pentru aceste grupuri.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10b)  Educația financiară poate sprijini înțelegerea și conștientizarea opțiunilor de economisire ale gospodăriilor în domeniul sistemelor de pensii personale pe bază voluntară. Deponenții au, de asemenea, șanse egale să înțeleagă pe deplin riscurile și caracteristicile legate de un produs paneuropean.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Un cadru legislativ privind un PEPP va pune bazele unei piețe performante a investițiilor pentru pensie pe bază voluntară și la prețuri accesibile, care să poată fi gestionată la scară paneuropeană. Completând produsele și sistemele de pensii existente, acesta va contribui la satisfacerea nevoilor persoanelor care doresc să îmbunătățească gradul de adecvare a economiilor pentru pensii de care dispun, va aborda provocarea demografică, și va oferi o sursă nouă considerabilă de capital privat pentru investițiile pe termen lung. Cadrul în cauză nu va înlocui sau armoniza sistemele naționale existente de pensii personale.

(11)  Un cadru legislativ privind un PEPP va pune bazele unei piețe performante a investițiilor pentru pensie pe bază voluntară și la prețuri accesibile, care să poată fi gestionată la scară paneuropeană. Completând produsele și sistemele de pensii legale și ocupaționale existente, acesta va contribui la satisfacerea nevoilor persoanelor care doresc să îmbunătățească gradul de adecvare a economiilor pentru pensii de care dispun, va aborda provocarea demografică și va oferi o sursă nouă considerabilă de capital privat pentru investițiile pe termen lung. Cadrul în cauză nu va înlocui sau armoniza sistemele naționale existente de pensii personale și nici nu va afecta produsele și sistemele naționale de pensii legale și ocupaționale existente. PEPP nu va fi legat nici direct, nici indirect de ocupația sau de statutul profesional al deponentului în PEPP.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Acest cadru legislativ nu trebuie să limiteze responsabilitatea statelor membre de a-și îndeplini obligațiile privind acordarea unei pensii de stat suficiente.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Regulamentul armonizează o serie de caracteristici centrale ale PEPP, care vizează elemente esențiale precum distribuția, politica de investiții, schimbarea furnizorilor sau furnizarea ori transferabilitatea transfrontalieră. Armonizarea acestor caracteristici centrale va ameliora condițiile de concurență pentru toți furnizorii de pensii personale și va facilita realizarea uniunii piețelor de capital și integrarea pieței interne a pensiilor personale. Aceasta va conduce la crearea unui produs paneuropean standardizat în mare măsură, disponibil în toate statele membre, care va permite consumatorilor să beneficieze pe deplin de piața internă prin transferarea drepturilor lor de pensie în străinătate și va oferi posibilități mai largi de alegere între diferite tipuri de furnizori, inclusiv la nivel transfrontalier. Ca urmare a reducerii barierelor din calea furnizării de servicii transfrontaliere de pensii, un produs paneuropean de pensii personale va spori concurența dintre furnizori la nivel paneuropean și va crea economii de scară ce ar trebui să fie în avantajul deponenților.

(12)  Regulamentul armonizează o serie de caracteristici centrale ale PEPP, care vizează elemente esențiale precum distribuția, contractele, politica de investiții, schimbarea furnizorilor sau furnizarea ori transferabilitatea transfrontalieră. Armonizarea acestor caracteristici centrale va ameliora condițiile de concurență pentru toți furnizorii de pensii personale și va facilita realizarea uniunii piețelor de capital și integrarea pieței interne a pensiilor personale. Aceasta va conduce la crearea unui produs paneuropean standardizat în mare măsură, disponibil în toate statele membre, care va permite consumatorilor să beneficieze pe deplin de piața internă prin transferarea drepturilor lor de pensie în străinătate și va oferi posibilități mai largi de alegere între diferite tipuri de furnizori, inclusiv la nivel transfrontalier. Ca urmare a reducerii barierelor din calea furnizării de servicii transfrontaliere de pensii, un produs paneuropean de pensii personale va spori concurența dintre furnizori la nivel paneuropean și va crea economii de scară ce ar trebui să fie în avantajul deponenților.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  EIOPA ar trebui să autorizeze un PEPP în conformitate cu prezentul regulament. O autorizație nu ar trebui acordată retroactiv niciodată.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Furnizorii de PEPP ar trebui să aibă acces la întreaga piață a Uniunii cu o singură autorizație de produs emisă de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale („EIOPA”), pe baza unui set unic de norme.

(14)  Furnizorii de PEPP ar trebui să aibă acces la întreaga piață a Uniunii cu o singură autorizație de produs emisă de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale („EIOPA”), pe baza unui set unic de norme și în cooperare cu autoritățile naționale competente. Prin autorizare se urmărește ca, sub numele de PEPP, pe piață să existe doar produse de investiții sigure și verificate. EIOPA verifică condițiile contractuale ale PEPP pentru a asigura îndeplinirea cerințelor prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a se asigura un nivel ridicat de calitate a serviciilor și o protecție efectivă a consumatorilor, statul membru de origine și statul membru gazdă ar trebui să coopereze strâns pentru a garanta respectarea obligațiilor prevăzute în prezentul regulament. În cazul în care furnizorii și distribuitorii de PEPP își desfășoară activitatea în state membre diferite în temeiul libertății de a presta servicii, autoritatea competentă din statul membru de origine ar trebui să fie responsabilă de asigurarea îndeplinirii tuturor obligațiilor prevăzute în prezentul regulament, datorită legăturilor sale mai strânse cu furnizorul de PEPP. Pentru a asigura o împărțire echitabilă a responsabilităților între autoritățile competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă, dacă autoritatea competentă din statul membru gazdă constată o încălcare a obligațiilor care intervine pe teritoriul său, aceasta ar trebui să informeze autoritatea competentă din statul membru de origine, care ar trebui să aibă obligația de a lua măsurile ce se impun. În plus, autoritatea competentă din statul membru gazdă ar trebui să aibă dreptul de a interveni atunci când statul membru de origine nu ia măsurile adecvate sau când măsurile luate sunt insuficiente.

(16)  Pentru a se asigura un nivel ridicat de calitate a serviciilor și o protecție efectivă a consumatorilor, statul membru de origine și statul membru gazdă ale furnizorului și distribuitorilor de PEPP ar trebui să coopereze strâns pentru a garanta respectarea obligațiilor prevăzute în prezentul regulament. În cazul în care furnizorii și distribuitorii de PEPP își desfășoară activitatea în state membre diferite în temeiul libertății de a presta servicii, autoritatea competentă din statul membru de origine ar trebui să fie responsabilă de asigurarea îndeplinirii tuturor obligațiilor prevăzute în prezentul regulament, datorită legăturilor sale mai strânse cu furnizorul de PEPP. Pentru a asigura o împărțire echitabilă a responsabilităților între autoritățile competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă, dacă autoritatea competentă din statul membru gazdă constată o încălcare a obligațiilor care intervine pe teritoriul său, aceasta ar trebui să informeze autoritatea competentă din statul membru de origine, care ar trebui să aibă obligația de a lua măsurile ce se impun. În plus, autoritatea competentă din statul membru gazdă ar trebui să aibă dreptul de a interveni atunci când statul membru de origine nu ia măsurile adecvate sau când măsurile luate sunt insuficiente.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  În cazul în care se înființează o sucursală sau o prezență permanentă într-un alt stat membru, este oportun ca responsabilitatea pentru asigurarea îndeplinirii condițiilor să fie partajată între statul membru de origine și statul membru gazdă. În timp ce responsabilitatea pentru îndeplinirea obligațiilor legate de desfășurarea activității în general – cum ar fi normele privind cerințele profesionale – ar trebui să îi revină în continuare autorității competente din statul membru de origine, în aceleași condiții care se aplică în cazul prestării de servicii, autoritatea competentă din statul membru gazdă ar trebui să își asume responsabilitatea pentru asigurarea respectării normelor privind furnizarea de informații și desfășurarea activității în legătură cu serviciile prestate pe teritoriul său. Cu toate acestea, în cazul în care constată o încălcare a obligațiilor care intervine pe teritoriul său și pentru care prezenta directivă nu conferă responsabilitatea statului membru gazdă, cooperarea strânsă impune ca autoritatea competentă dintr-un stat membru gazdă să informeze autoritatea competentă din statul membru de origine, pentru ca aceasta să ia măsurile ce se impun. Aceasta este situația în special în cazul în care sunt încălcate normele privind buna reputație, cunoștințele profesionale și cerințele de competență. În plus, pentru a proteja consumatorii, autoritatea competentă din statul membru gazdă ar trebui să aibă dreptul de a interveni atunci când statul membru de origine nu ia măsurile adecvate sau când măsurile luate sunt insuficiente.

(17)  În cazul în care se înființează o sucursală sau o prezență permanentă într-un alt stat membru, este oportun ca responsabilitatea pentru asigurarea îndeplinirii condițiilor să fie partajată între statul membru de origine și statul membru gazdă. În timp ce responsabilitatea pentru îndeplinirea obligațiilor legate de desfășurarea activității în general – cum ar fi normele privind cerințele profesionale – ar trebui să îi revină în continuare autorității competente din statul membru de origine, în aceleași condiții care se aplică în cazul prestării de servicii, autoritatea competentă din statul membru gazdă ar trebui să își asume responsabilitatea pentru asigurarea respectării normelor privind furnizarea de informații, publicitatea și desfășurarea activității în legătură cu serviciile prestate pe teritoriul său. Cu toate acestea, în cazul în care constată o încălcare a obligațiilor care intervine pe teritoriul său și pentru care prezentul regulament nu conferă responsabilitatea statului membru gazdă, cooperarea strânsă impune ca autoritatea competentă dintr-un stat membru gazdă să informeze autoritatea competentă din statul membru de origine, pentru ca aceasta să ia măsurile ce se impun. Aceasta este situația în special în cazul în care sunt încălcate normele privind buna reputație, cunoștințele profesionale și cerințele de competență. În plus, pentru a proteja consumatorii, autoritatea competentă din statul membru gazdă ar trebui să aibă dreptul de a interveni atunci când statul membru de origine nu ia măsurile adecvate sau când măsurile luate sunt insuficiente.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  Deponenții în PEPP ar trebui să aibă dreptul de a dobândi sau achiziționa un PEPP într-un alt stat membru decât statul membru în care își au reședința și dreptul de a economisi simultan în mai multe compartimente, iar stimulentele fiscale aplicabile unui produs PEPP ar trebui să fie cele ale statului membru în care deponentul în PEPP își are reședința, pentru a preveni orice abuz fiscal cauzat de sistemele de impozitare naționale diferite.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  Retragerea unei autorizații a unui PEPP de către EIOPA nu ar trebui să afecteze nicio obligație a furnizorului de PEPP față de deponentul în PEPP sau de beneficiarul de PEPP.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Pentru a permite o tranziție fără dificultăți pentru furnizorii de PEPP, obligația de a furniza PEPP care cuprind compartimente pentru fiecare stat membru se va aplica după trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Cu toate acestea, la lansarea unui PEPP, furnizorul ar trebui să ofere informații referitoare la compartimentele naționale care sunt disponibile imediat, pentru a evita inducerea în eroare a consumatorilor.

(21)  Pentru a permite o tranziție fără dificultăți pentru furnizorii de PEPP, obligația de a furniza PEPP care cuprind compartimente pentru fiecare stat membru se va aplica după cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. În vederea îndeplinirii acestei condiții, furnizorii de PEPP ar trebui să poată stabili parteneriate pentru compartimente. Cu toate acestea, la lansarea unui PEPP, furnizorul ar trebui să ofere, în contract, informații referitoare la compartimentele naționale care sunt disponibile imediat, pentru a evita inducerea în eroare a consumatorilor. Atunci când transferabilitatea nu este încă disponibilă, deponentului în PEPP ar trebui să i se permită să schimbe gratuit furnizorul pentru a asigura transferabilitatea.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Atunci când un deponent în PEPP se mută în alt stat membru și utilizează serviciul de transferabilitate pentru a deschide un nou compartiment, acesta ar trebui să beneficieze de avantaje fiscale echivalente cu cele ale deponenților în PEPP locali.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21b)  În perioada de tranziție de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, dacă deponentul în PEPP își schimbă domiciliul mutându-se într-un alt stat membru pentru care furnizorul de PEPP nu este în măsură să ofere un compartiment, deponentul în PEPP ar trebui să poată schimba furnizorul de PEPP în mod gratuit.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Ținând seama de natura sistemului de pensii stabilit și de sarcina administrativă aferentă, furnizorii și distribuitorii de PEPP ar trebui să ofere informații clare și adecvate potențialilor deponenți în PEPP și beneficiari de PEPP pentru a-i ajuta să ia decizii cu privire la pensie. Din același motiv, furnizorii și distribuitorii de PEPP ar trebui, de asemenea, să asigure un nivel ridicat de transparență de-a lungul diferitelor faze ale sistemului, și anume preadeziunea, adeziunea (inclusiv perioada dinaintea pensionării) și perioada de după pensionare. Mai precis, ar trebui oferite informații referitoare la drepturile la pensie dobândite, la nivelurile prognozate ale pensiei care va fi plătită, la riscuri și garanții, precum și la costuri. În cazul în care nivelul prognozat al pensiilor se bazează pe scenarii economice, informațiile respective ar trebui să includă și un scenariu nefavorabil, care ar trebui să fie de natură extremă, dar totodată realist.

(22)  Ținând seama de natura sistemului de pensii stabilit și de sarcina administrativă aferentă, furnizorii și distribuitorii de PEPP ar trebui să ofere informații clare, ușor de înțeles și adecvate potențialilor deponenți în PEPP și beneficiari de PEPP pentru a-i ajuta să ia decizii cu privire la pensie. Din același motiv, furnizorii și distribuitorii de PEPP ar trebui, de asemenea, să asigure un nivel ridicat de transparență de-a lungul diferitelor faze ale sistemului, și anume preadeziunea, adeziunea (inclusiv perioada dinaintea pensionării) și perioada de după pensionare. Mai precis, ar trebui oferite informații referitoare la drepturile la pensie dobândite, la nivelurile prognozate ale pensiei care va fi plătită, la riscuri și garanții, inclusiv la riscurile legate de factorii de mediu, sociali și de guvernanță, precum și la costuri. În cazul în care nivelul prognozat al pensiilor se bazează pe scenarii economice, informațiile respective ar trebui să includă și un scenariu nefavorabil, care ar trebui să fie de natură extremă, dar totodată realist.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Înainte de a adera la un sistem de PEPP, potențialii deponenți în PEPP ar trebui să beneficieze de toate informațiile necesare pentru a face alegeri în cunoștință de cauză.

(23)  Înainte de a adera la un sistem de PEPP, potențialii deponenți în PEPP ar trebui să beneficieze de toate informațiile necesare pentru a face alegeri în cunoștință de cauză. În cazul opțiunii implicite, deponenții în PEPP ar trebui să parcurgă un arbore decizional, menit să îi sprijine să facă o astfel de alegere.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Pentru a asigura transparența optimă a produselor, creatorii de PEPP ar trebui să elaboreze documentul cu informații esențiale privind PEPP pentru PEPP pe care le creează, înainte ca produsul să poată fi distribuit deponenților în PEPP. Aceștia ar trebui să răspundă, de asemenea, de întocmirea corectă a documentului cu informații esențiale privind PEPP. Documentul cu informații esențiale privind PEPP ar trebui să înlocuiască și să adapteze documentul cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului33, care nu ar trebui să fie furnizat pentru PEPP.

(24)  Pentru a asigura transparența optimă a produselor, creatorii de PEPP ar trebui să elaboreze documentul cu informații esențiale privind PEPP pentru PEPP pe care le creează, înainte ca produsul să poată fi distribuit deponenților în PEPP. Aceștia ar trebui să răspundă, de asemenea, de întocmirea corectă a documentului cu informații esențiale privind PEPP.

__________________

__________________

33Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), JO L 352, 9.12.2014, p. 1.

33Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), JO L 352, 9.12.2014, p. 1.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Detaliile care trebuie incluse în documentul cu informații esențiale privind PEPP, pe lângă elementele furnizate deja în documentul cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1286/2014, precum și modul de prezentare a acestor informații ar trebui armonizate în continuare prin intermediul unor standarde tehnice de reglementare care să completeze standardele tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat al Comisiei din 8 martie 201734, ținând cont de cercetările existente și în curs privind comportamentul consumatorilor, inclusiv de rezultatele testelor referitoare la eficacitatea diverselor modalități de prezentare a informațiilor pentru consumatori.

(27)  Detaliile care trebuie incluse în documentul cu informații esențiale privind PEPP, precum și modul de prezentare a acestor informații ar trebui armonizate în continuare prin intermediul unor standarde tehnice de reglementare, ținând cont de cercetările existente și în curs privind comportamentul consumatorilor, inclusiv de rezultatele testelor referitoare la eficacitatea diverselor modalități de prezentare a informațiilor pentru consumatori.

__________________

 

34Regulamentul delegat al Comisiei din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente.

 

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  Documentul cu informații esențiale ar trebui să fie alcătuit din două părți. În prima parte, cu caracter general, ar trebui furnizate informații generale despre PEPP. În partea a doua, cu caracter detaliat, ar trebui descrise elementele care se deosebesc de la un stat membru la altul, spre exemplu vârsta de pensionare.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Furnizorii de PEPP ar trebui să întocmească o declarație de pensie adresată deponenților în PEPP, pentru a le prezenta acestora principalele date generice și cu caracter personal referitoare la sistemul de PEPP și a asigura informarea permanentă cu privire la acesta. Declarația de pensie ar trebui să fie clară și inteligibilă și ar trebui să conțină informații relevante și adecvate, pentru a facilita înțelegerea drepturilor de pensie în ceea ce privește evoluția în timp a acestora și relația dintre diferitele sisteme de pensii și pentru a încuraja mobilitatea lucrătorilor.

(29)  Furnizorii de PEPP ar trebui să întocmească o declarație de pensie adresată deponenților în PEPP, pentru a le prezenta acestora principalele date generice și cu caracter personal referitoare la sistemul de PEPP și a asigura informarea permanentă cu privire la acesta. Declarația de pensie ar trebui să fie clară și inteligibilă și ar trebui să conțină informații relevante și adecvate, pentru a facilita înțelegerea drepturilor de pensie în ceea ce privește evoluția în timp a acestora și relația dintre diferitele sisteme de pensii și pentru a încuraja mobilitatea lucrătorilor. Declarația de pensie se comunică o dată pe an deponentului în PEPP.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a)  Furnizorii de PEPP ar trebui să elaboreze pentru deponenții în PEPP planuri de contribuții și prognoze referitoare la valoarea fondurilor, randamentul investițiilor, inflația estimată și creșterea economică.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Furnizorii de PEPP ar trebui să îi informeze pe deponenții în PEPP, cu suficient timp înainte ca aceștia să se pensioneze, despre opțiunile de plată a pensiilor. În cazul în care pensiile nu se plătesc sub formă de anuități pe viață, membrii care se apropie de pensionare ar trebui să primească informații despre produsele disponibile sub forma cărora se plătesc pensiile, cu scopul de a se facilita planificarea financiară pentru pensionare.

(30)  Furnizorii de PEPP ar trebui să îi informeze pe deponenții în PEPP, cu suficient timp înainte ca aceștia să se pensioneze, despre opțiunile de plată a pensiilor. Atunci când furnizează astfel de informații, aceștia ar trebui să le reamintească deponenților în PEPP și despre posibilitatea de a schimba opțiunile de plată. Opțiunea implicită ar trebui să includă posibilitatea plății unei sume forfetare de cel mult 30 %, urmând ca suma rămasă să fie plătită sub forma unei anuități pe viață. Ar trebui să se trimită o ultimă reamintire cu un an înaintea pensionării. În cazul în care pensiile nu se plătesc sub formă de anuități pe viață, membrii care se apropie de pensionare ar trebui să primească informații despre produsele disponibile sub forma cărora se plătesc pensiile, cu scopul de a se facilita planificarea financiară pentru pensionare.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  În timpul fazei în care pensiile sunt plătite, beneficiarii PEPP ar trebui să primească în continuare informații despre plățile la care au dreptul și opțiunile de plată corespunzătoare acestora. Acest lucru este deosebit de important atunci când beneficiarii PEPP suportă o parte importantă a riscului investițional în faza plății pensiilor. Beneficiarii PEPP ar trebui să fie informați și cu privire la orice reducere a pensiei la care au dreptul, după ce s-a luat o decizie care poate determina reducerea, înainte însă ca reducerea să devină efectivă. Ca bună practică, furnizorilor de PEPP li se recomandă să consulte beneficiarii PEPP înainte de luarea unei astfel de decizii.

(31)  În timpul fazei în care pensiile sunt plătite, beneficiarii PEPP ar trebui să primească în continuare informații despre plățile la care au dreptul și opțiunile de plată corespunzătoare acestora. Acest lucru este deosebit de important atunci când beneficiarii PEPP suportă o parte importantă a riscului investițional în faza plății pensiilor. Beneficiarii PEPP ar trebui să fie informați și cu privire la orice reducere a pensiei la care au dreptul, după ce s-a luat o decizie care poate determina reducerea, înainte însă ca reducerea să devină efectivă. Furnizorilor de PEPP li se recomandă să consulte beneficiarii PEPP înainte de luarea unei astfel de decizii.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Pentru a proteja în mod adecvat drepturile deponenților în PEPP și ale beneficiarilor de PEPP, furnizorii de PEPP ar trebui să fie în măsură să opteze pentru o alocare a activelor care să corespundă naturii și duratei exacte a angajamentelor lor. Prin urmare, este nevoie de o supraveghere eficientă și de o abordare a regulilor investiționale care să confere furnizorilor de PEPP suficientă flexibilitate pentru a decide asupra celei mai sigure și eficiente politici de investiții și care să îi oblige totodată să acționeze prudent. De aceea, respectarea regulii prudenței necesită o politică de investiții adaptată la structura clienților fiecărui furnizor de PEPP.

(32)  Pentru a proteja în mod adecvat drepturile deponenților în PEPP și ale beneficiarilor de PEPP, furnizorii de PEPP ar trebui să fie în măsură să opteze pentru o alocare a activelor care să corespundă naturii și duratei exacte a angajamentelor lor, inclusiv a angajamentelor pe termen lung. Prin urmare, este nevoie de o supraveghere eficientă și de o abordare a regulilor investiționale care să confere furnizorilor de PEPP suficientă flexibilitate pentru a decide asupra celei mai sigure și eficiente politici de investiții și care să îi oblige totodată să acționeze prudent, permițând alinierea la angajamentele pe termen lung ale deponentului în PEPP. De aceea, respectarea regulii prudenței necesită o politică de investiții adaptată la structura clienților fiecărui furnizor de PEPP.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Prin stabilirea regulii prudenței ca principiu de bază pentru investirea capitalului și prevederea posibilității ca furnizorii de PEPP să opereze la nivel transfrontalier, se încurajează redirecționarea economiilor către sectorul furnizării de pensii personale, contribuindu-se astfel la progresul economic și social.

(33)  Prin stabilirea regulii prudenței ca principiu de bază pentru investirea capitalului și prevederea posibilității ca furnizorii de PEPP să opereze la nivel transfrontalier, se încurajează redirecționarea economiilor către sectorul furnizării de pensii personale, contribuindu-se astfel la progresul economic și social. Regula prudenței ia în considerare și rolul jucat de factorii de mediu, sociali și de guvernanță în procesul investițional.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Factorii de mediu, sociali și de guvernanță, astfel cum sunt menționați în principiile pentru investiții responsabile susținute de Organizația Națiunilor Unite, sunt importanți pentru politica de investiții și sistemele de gestionare a riscurilor ale furnizorilor de PEPP. Furnizorii de PEPP ar trebui să fie încurajați să țină cont de acești factori în deciziile de investiții și de modul în care aceștia se integrează în sistemul lor de gestionare a riscurilor.

(36)  Factorii de mediu, sociali și de guvernanță, astfel cum sunt menționați în principiile pentru investiții responsabile susținute de Organizația Națiunilor Unite, sunt importanți pentru politica de investiții și sistemele de gestionare a riscurilor ale furnizorilor de PEPP. Furnizorii de PEPP ar trebui să fie încurajați să țină cont de acești factori în deciziile de investiții și de modul în care aceștia se integrează în sistemul lor de gestionare a riscurilor. Această evaluare a riscurilor ar trebui, de asemenea, să fie pusă la dispoziția EIOPA și a autorităților competente, precum și a deponenților în PEPP.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38a)  Dacă un furnizor nu poate oferi de unul singur o anumită opțiune de investiții, fie pentru că nu poate furniza această opțiune, fie pentru că nu o poate furniza într-un singur stat membru, ar trebui să poată să ofere opțiunea în cadrul unui parteneriat pentru produs.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  Opțiunea de investiții implicită ar trebui să permită deponentului în PEPP să își recupereze capitalul investit. Furnizorii de PEPP ar putea, în plus, să includă un mecanism de indexare pentru inflație, pentru a acoperi cel puțin parțial inflația.

(39)  Opțiunea de investiții implicită ar trebui să permită deponentului în PEPP să își recupereze capitalul real investit înainte de reducerea taxelor și a costurilor acumulate și după calcularea inflației.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(39a)  În cazuri justificate, cum ar fi cele de dovedire a neglijenței, de încălcări ale legii sau de evitare a obligațiilor fiscale sau atunci când se retrage o autorizație pentru un PEPP, deponenții în PEPP ar trebui să poată să schimbe furnizorii oricând și fără să li se perceapă taxe sau fără a fi blocați într-un contract.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  Transparența costurilor și a comisioanelor este esențială pentru dezvoltarea încrederii deponenților în PEPP și pentru a le permite acestora să facă alegeri în cunoștință de cauză. În consecință, utilizarea unor metode de tarifare netransparente ar trebui să fie interzisă.

(42)  Transparența și corectitudinea costurilor și a comisioanelor sunt esențiale pentru dezvoltarea încrederii deponenților în PEPP și pentru a le permite acestora să facă alegeri în cunoștință de cauză. În consecință, utilizarea unor metode de tarifare netransparente ar trebui să fie interzisă.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44)  Comisia ar trebui să adopte proiectele de standarde tehnice de reglementare elaborate de AES, prin intermediul comitetului mixt, în ceea ce privește prezentarea și conținutul elementelor specifice ale documentului cu informații esențiale privind PEPP care nu sunt vizate de [standardele tehnice de reglementare privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP)] în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului35, din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului36 și din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului37. Comisia ar trebui să completeze activitatea tehnică a AES prin efectuarea de teste în rândul consumatorilor referitoare la prezentarea documentului cu informații esențiale în forma propusă de AES.

eliminat

__________________

 

35Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

 

36Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).

 

37Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

 

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Considerentul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(46a)  Entitățile calificate ar trebui să aibă dreptul să solicite acțiuni de reprezentare menite să protejeze interesele colective ale deponenților în PEPP și ale beneficiarilor de PEPP în conformitate cu legislația UE.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47)  În vederea găsirii unor condiții mai bune pentru investițiile lor, stimulând astfel și concurența între furnizorii de PEPP, deponenții în PEPP ar trebui să aibă dreptul de a schimba furnizorii în cursul fazelor de acumulare și de lichidare printr-o procedură clară, rapidă și sigură.

(47)  În vederea găsirii unor condiții mai bune pentru investițiile lor, stimulând astfel și concurența între furnizorii de PEPP, deponenții în PEPP ar trebui să aibă dreptul de a schimba furnizorii în cursul fazelor de acumulare și de lichidare printr-o procedură clară, rapidă și sigură. Pentru opțiunea implicită, acest lucru ar trebui să fie posibil doar în faza de acumulare, deoarece, din motive legate de protecția consumatorilor, ar trebui să se asigure o plată fiabilă a anuităților, iar o schimbare ar avea efecte financiare negative.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Considerentul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48)  Procesul de schimbare a furnizorului ar trebui să fie simplu pentru deponentul în PEPP. În consecință, furnizorul de PEPP destinatar ar trebui să fie responsabil cu inițierea și gestionarea procesului în numele deponentului în PEPP. Furnizorii de PEPP ar trebui să poată utiliza în mod voluntar mijloace suplimentare, precum o soluție tehnică, atunci când efectuează serviciul de schimbare a furnizorului.

(48)  Procesul de schimbare a furnizorului ar trebui să fie simplu pentru deponentul în PEPP. În consecință, furnizorul de PEPP destinatar ar trebui să fie responsabil cu inițierea și gestionarea procesului în numele deponentului în PEPP, la cererea acestuia. Furnizorii de PEPP ar trebui să poată utiliza în mod voluntar mijloace suplimentare, precum o soluție tehnică, atunci când efectuează serviciul de schimbare a furnizorului.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Considerentul 49

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(49)  Înainte de a autoriza schimbarea, deponentul în PEPP ar trebui informat cu privire la toate etapele procedurale care trebuie parcurse pentru finalizarea procesului de schimbare a furnizorului.

(49)  Înainte de a autoriza schimbarea, deponentul în PEPP ar trebui informat cu privire la toate etapele procedurale care trebuie parcurse și la toate costurile necesare pentru finalizarea procesului de schimbare a furnizorului, pentru a permite deponentului în PEPP să ia o decizie în cunoștință de cauză cu privire la serviciul de schimbare a furnizorului.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Considerentul 51 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(51a)  Cu ocazia schimbării furnizorului, deponenții în PEPP ar trebui informați cu privire la pierderea potențială a stimulentelor fiscale și la alte consecințe financiare în cazul schimbării furnizorului și al transferului de active către un furnizor de PEPP care face obiectul unor regimuri de stimulente fiscale diferite; autoritățile competente, ca parte a procesului de facilitare a schimbării furnizorului și a transferului de active în caz de retragere a PEPP, ar trebui, într-un astfel de caz, să informeze deponenții în PEPP despre disponibilitatea unor furnizori alternativi de PEPP și a unor produse PEPP alternative care ar beneficia de stimulente fiscale similare sau comparabile, pentru a reduce la minimum pierderile financiare.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Considerentul 53

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(53)  Deponenții în PEPP ar trebui să aibă libertatea de a decide, la subscrierea unui PEPP, modul în care să se realizeze plățile (anuități, sumă forfetară sau de altă natură) în faza de lichidare, dar să aibă posibilitatea de a-și revizui alegerea ulterior o dată la cinci ani, pentru a putea adapta cât mai bine modalitățile de plată la nevoi atunci când se apropie de pensionare.

(53)  Deponenții în PEPP ar trebui să aibă libertatea de a decide, la subscrierea unui PEPP, modul în care să se realizeze plățile (plăți periodice ale pensiei, sumă forfetară sau de altă natură) în faza de lichidare, dar să aibă posibilitatea de a-și revizui alegerea ulterior o dată la cinci ani, pentru a putea adapta cât mai bine modalitățile de plată la nevoi atunci când se apropie de pensionare.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Considerentul 54

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(54)  Furnizorilor de PEPP ar trebui să li se permită să le ofere deponenților în PEPP o gamă largă de opțiuni de lichidare. Această abordare ar atinge obiectivul de recurgere într-o măsură mai mare la PEPP prin sporirea flexibilității și a posibilităților de alegere pentru deponenții în PEPP. Aceasta ar permite furnizorilor să își conceapă PEPP în modul cel mai rentabil posibil. Acest obiectiv este coerent cu alte politici ale UE și este fezabil din punct de vedere politic, deoarece oferă statelor membre un grad suficient de flexibilitate pentru a decide cu privire la opțiunile de lichidare pe care doresc să le promoveze.

(54)  Furnizorilor de PEPP ar trebui să li se permită să le ofere deponenților în PEPP o gamă suficientă de opțiuni de lichidare în faza de lichidare. Această abordare ar atinge obiectivul de recurgere într-o măsură mai mare la PEPP prin sporirea flexibilității și a posibilităților de alegere pentru deponenții în PEPP. Aceasta ar permite furnizorilor să își conceapă PEPP în modul cel mai rentabil posibil. Acest obiectiv este coerent cu alte politici ale UE și este fezabil din punct de vedere politic, deoarece oferă statelor membre un grad suficient de flexibilitate pentru a decide cu privire la opțiunile de lichidare pe care doresc să le promoveze.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Considerentul 54 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(54a)  În cazul opțiunii implicite, o sumă fixă de 70 % din plățile sub formă de anuități ar trebui să fie obligatorie.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Considerentul 66

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(66)  Orice operațiune de prelucrare de date cu caracter personal efectuată în contextul prezentului regulament, cum ar fi schimbul de astfel de date sau transmiterea lor de către autoritățile competente, ar trebui întreprinsă în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului39 și orice schimb sau transmitere de informații de către AES ar trebui efectuat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului40.

(66)  Orice operațiune de prelucrare de date cu caracter personal efectuată în contextul prezentului regulament, cum ar fi schimbul de astfel de date sau transmiterea lor de către autoritățile competente, stocarea datelor cu caracter personal în registrul central ținut de EIOPA, prelucrarea datelor cu caracter personal de către furnizorii de PEPP sau distribuitorii de PEPP, ar trebui întreprinsă în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului39, cu Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului39a și cu un regulament privind respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice și de abrogare a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice). Orice schimb sau transmitere de informații de către AES ar trebui efectuat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului40.

_________________

_________________

39 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

39 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

 

39a Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

40 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

40 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Considerentul 66 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(66a)  Dat fiind caracterul sensibil al datelor financiare personale, o protecție solidă a datelor este extrem de importantă. Prin urmare, se recomandă ca autoritățile responsabile cu protecția datelor să fie strâns implicate în punerea în aplicare și monitorizarea prezentului regulament.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Considerentul 70 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(70a)  Având în vedere posibilele implicații pe termen lung ale prezentului regulament, este esențial să se monitorizeze îndeaproape evoluțiile înregistrate în cursul fazei inițiale de aplicare. Atunci când efectuează evaluarea, Comisia ar trebui, de asemenea, să țină seama de experiența EIOPA, a părților interesate și a experților și să raporteze Parlamentului European și Consiliului orice observație pe care ar putea-o avea.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament prevede norme uniforme privind autorizarea, elaborarea, distribuția și supravegherea produselor de pensii personale care sunt distribuite în Uniune sub denumirea de „produs paneuropean de pensii personale” sau „PEPP”.

Prezentul regulament prevede norme uniforme privind autorizarea, retragerea, elaborarea, distribuția și supravegherea produselor de pensii personale care sunt distribuite în Uniune sub denumirea de „produs paneuropean de pensii personale” sau „PEPP”.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  prevede acumularea de capital până la pensionare și posibilități limitate de retragere anticipată înainte de pensionare;

(c)  prevede acumularea de capital până la pensionare;

Justificare

PEPP reprezintă un produs de pensii, așadar acumularea de economii ar trebui să fie obligatorie până la pensionare, independent de opțiunea de investiții.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  asigură un venit la pensie;

(d)  asigură o pensie la pensionare;

Justificare

Adaptare la punctul 9.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  „produs paneuropean de pensii personale (PEPP)” înseamnă un produs de pensii personale de economisire pe termen lung, care este furnizat în cadrul unui sistem aprobat de PEPP de către o întreprindere financiară reglementată, autorizată în temeiul dreptului Uniunii să gestioneze investiții sau economii colective ori individuale, și care a fost subscris în mod voluntar de un deponent individual în PEPP în vederea pensionării, fără posibilitate de răscumpărare sau cu posibilități strict limitate de răscumpărare;

(2)  „produs paneuropean de pensii personale (PEPP)” înseamnă un produs de pensii personale de economisire pe termen lung, care este furnizat în cadrul unui sistem aprobat de PEPP de către o întreprindere financiară enumerată la articolul 5, autorizată în temeiul dreptului Uniunii să gestioneze investiții sau economii colective ori individuale, și care a fost subscris în mod voluntar de un deponent individual în PEPP în vederea pensionării, fără posibilitate de răscumpărare sau cu posibilități strict limitate de răscumpărare;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  „deponent în PEPP” înseamnă:

3.  „deponent în PEPP” înseamnă o persoană fizică care încheie un contract pentru un PEPP cu un furnizor sau distribuitor de PEPP;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  un client de retail, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 11 din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului41;

eliminat

__________________

 

41Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

 

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  un client în înțelesul Directivei 2002/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului42, atunci când respectivul client nu s-ar califica drept „client profesional” în sensul definiției de la articolul 4 alineatul (1) punctul 10 din Directiva 2014/65/UE;

eliminat

__________________

 

42Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 decembrie 2002 privind intermedierea de asigurări (JO L 9, 15.1.2003, p. 3).

 

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  „faza de acumulare” înseamnă perioada în care activele (contribuțiile) se acumulează într-un cont de PEPP și durează, în mod normal, până la vârsta de pensionare a beneficiarului PEPP;

(10)  „faza de acumulare” înseamnă perioada în care activele (contribuțiile) se acumulează într-un cont de PEPP și durează, în mod normal, până la începutul fazei de lichidare a PEPP;

Justificare

A se compara cu justificarea de la articolul 2 paragraful 1 litera (c).

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  „anuitate” înseamnă o sumă plătibilă la intervale specifice de-a lungul unei perioade, cum ar fi viața beneficiarului PEPP sau un anumit număr de ani, în schimbul unei investiții;

(12)  „anuitate” înseamnă o sumă plătibilă la intervale specifice de-a lungul vieții beneficiarului PEPP, în schimbul unei investiții;

Justificare

Anuitatea are ca scop asigurarea traiului la bătrânețe și protecția împotriva sărăciei la o vârstă înaintată. De aceea, plata ar trebui să se realizeze pe toată durata vieții.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  „sumă forfetară” înseamnă plata capitalului acumulat la sfârșitul fazei de acumulare;

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  „compartiment” înseamnă o secțiune care este deschisă în fiecare cont de PEPP și care corespunde cerințelor și condițiilor legale pentru utilizarea de stimulente stabilite la nivel național, pentru investițiile într-un PEPP, de către statul membru în care este domiciliat deponentul în PEPP. În consecință, o persoană fizică poate fi deponent în PEPP sau beneficiar al unor PEPP în fiecare compartiment, în funcție de cerințele legale pentru faza de acumulare și, respectiv, faza de lichidare;

(20)  „compartiment” înseamnă o secțiune națională care este deschisă în fiecare cont de PEPP și care corespunde cerințelor și condițiilor legale pentru utilizarea de stimulente stabilite la nivel național, pentru investițiile într-un PEPP, de către statul membru în care este domiciliat deponentul în PEPP. În consecință, o persoană fizică poate fi deponent în PEPP sau beneficiar al unor PEPP în fiecare compartiment, în funcție de cerințele legale pentru faza de acumulare și, respectiv, faza de lichidare;

Justificare

Clarificarea textului.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  „capital” înseamnă totalul aporturilor de capital și al capitalului angajat nevărsat, calculat pe baza sumelor investibile după deducerea tuturor comisioanelor, taxelor și cheltuielilor care sunt suportate direct sau indirect de către investitori;

(21)  „capital” înseamnă totalul aporturilor de capital și al capitalului angajat nevărsat, calculat pe baza sumelor investibile înainte de deducerea tuturor comisioanelor, taxelor și cheltuielilor care sunt suportate direct sau indirect de către investitori;

Justificare

Această modificare servește menținerii capitalului.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  „protecția capitalului” înseamnă o garanție pentru capitalul acumulat investit înainte de deducerea comisioanelor, taxelor și cheltuielilor și după calcularea inflației;

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  „opțiune de investiții implicită” înseamnă o strategie de investiții aplicată atunci când deponentul în PEPP nu a furnizat instrucțiuni privind modul de investire a fondurilor acumulate în contul său de PEPP;

(24)  „opțiune implicită” înseamnă un produs de pensii pe care fiecare furnizor trebuie să îl ofere în conformitate cu o strategie de investiții prevăzută la articolul 37;

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  „riscuri biometrice” înseamnă riscuri legate de longevitate, invaliditate sau deces;

Justificare

Întrucât un PEPP poate acoperi și riscurile biometrice, acestea ar trebui definite în mod unitar.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a)  „parteneriat pentru compartimente” înseamnă o colaborare între mai mulți furnizori de PEPP, cu scopul oferirii de compartimente în toate statele membre.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 28 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28b)  „parteneriat pentru produs” înseamnă o colaborare între mai mulți furnizori de PEPP care este necesară atunci când un furnizor nu poate oferi o opțiune de investiții sau nu o poate oferi într-un anumit stat membru;

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  administratorii fondurilor de investiții alternative („FIA”) autorizați în conformitate cu Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului47.

eliminat

__________________

 

47Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).

 

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  informații privind identitatea solicitantului și experiența sa financiară actuală și anterioară, precum și privind istoricul acestuia;

(b)  informații privind identitatea solicitantului, inclusiv denumirea completă, adresa, numărul de înregistrare în registrul național al comerțului, capitalul social al acestuia și experiența sa financiară actuală și anterioară, precum și privind istoricul acestuia;

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  identitatea persoanelor care desfășoară efectiv activitatea de creare și/sau de distribuție a PEPP;

eliminat

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  informații referitoare la strategiile de investiții, profilul de risc și alte caracteristici ale PEPP;

(e)  informații referitoare la strategiile de investiții, profilul de risc și alte caracteristici ale PEPP, inclusiv rolul jucat de factorii de mediu, sociali și de guvernanță în procesul de investiții, precum și impactul pe termen lung și externalitățile deciziilor de investiții;

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  EIOPA poate solicita clarificări și informații suplimentare cu privire la documentația și la informațiile furnizate în temeiul alineatului (1).

3.  EIOPA poate solicita întreprinderilor financiare definite la alineatul (1) clarificări și informații suplimentare cu privire la documentația și la informațiile furnizate în temeiul alineatului (1).

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  EIOPA poate cere autorității competente a întreprinderii financiare care solicită autorizația clarificări și informații referitoare la documentația menționată la alineatul (2). Autoritatea competentă răspunde solicitării în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care a primit solicitarea transmisă de EIOPA.

4.  EIOPA informează autoritatea națională competentă cu privire la cererea de autorizare a unui PEPP. EIOPA poate cere autorității competente a întreprinderii financiare care solicită autorizația clarificări și informații referitoare la documentația menționată la alineatul (2). Autoritatea competentă răspunde solicitării în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care a primit solicitarea transmisă de EIOPA.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Orice modificare ulterioară a documentației și a informațiilor menționate la alineatele (1) și (2) se notifică imediat EIOPA.

5.  Orice modificare ulterioară a documentației și a informațiilor menționate la alineatele (1) și (2) se notifică imediat EIOPA de către întreprinderile financiare.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  PEPP propus are la bază o strategie de investiții care stabilește în ce măsură factorii de mediu, sociali și de guvernanță sunt incluși în sistemul de gestionare a riscului propus de furnizor.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Înainte de a lua o decizie cu privire la cerere, EIOPA consultă autoritatea competentă a solicitantului.

2.  Înainte de a lua o decizie cu privire la cerere, EIOPA consultă autoritatea națională competentă a solicitantului. Autoritatea națională competentă poate prezenta o obiecție cu privire la un solicitant; într-un astfel de caz, autoritatea competentă indică motivele pentru formularea obiecției, care sunt luate în considerare de către EIOPA.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  În cazul retragerii unei autorizații a PEPP de către EIOPA, EIOPA informează de îndată autoritatea națională competentă cu privire la aceasta; EIOPA, împreună cu autoritățile naționale competente ale statelor membre, coordonează și facilitează schimbarea furnizorului și transferul de active în conformitate cu capitolul VII din prezentul regulament, iar autoritățile naționale competente informează imediat deponenții în PEPP cu privire la consecințele retragerii; în cazul retragerii autorizației PEPP, deponenții în PEPP au dreptul să schimbe furnizorul de PEPP cu titlu gratuit, indiferent de frecvența schimbării furnizorului, astfel cum se menționează la articolul 48.

 

Dacă deponentul în PEPP nu profită de serviciul de schimbare a conturilor menționat la alineatul (4a), deponentul în PEPP are dreptul să rezilieze contractul privind PEPP în mod gratuit, prin intermediul unei declarații clare, prin care își motivează decizia de a rezilia contractul în cazul retragerii autorizației unui PEPP de către EIOPA. Furnizorul de PEPP rambursează fără întârziere nejustificată deponentului în PEPP toate sumele primite și toate activele suplimentare acumulate.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Trimestrial, EIOPA informează autoritățile competente ale întreprinderilor financiare enumerate la articolul 5 alineatul (1) cu privire la deciziile de acordare, de refuzare sau de retragere a autorizațiilor luate în temeiul prezentului regulament.

5.  EIOPA informează, fără întârziere, autoritățile competente ale întreprinderilor financiare enumerate la articolul 5 alineatul (1) cu privire la deciziile de acordare, de refuzare sau de retragere a autorizațiilor luate în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Produsele de pensii personale existente pot fi transformate în „PEPP” după autorizarea de către EIOPA.

2.  Produsele de pensii personale existente pot fi transformate în „PEPP” după autorizarea de către EIOPA. În acest caz este necesar acordul clientului cu privire la transformare.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Întreprinderile financiare menționate la articolul 5 alineatul (1) pot distribui PEPP pe care nu le-au creat ele însele după ce primesc autorizația de distribuție din partea autorităților competente din statul lor membru de origine.

1.  Întreprinderile financiare menționate la articolul 5 alineatul (1) pot distribui PEPP pe care nu le-au creat ele însele cu condiția ca această activitate să fie autorizată corespunzător dispozițiilor sectoriale aplicabile. Autoritățile competente informează EIOPA cu privire la orice autorizație sau orice refuz de acordare a autorizației.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIOPA ține un registru public central în care identifică fiecare PEPP autorizat în temeiul prezentului regulament, furnizorul respectivului PEPP și autoritatea competentă a furnizorului PEPP. Registrul se pune la dispoziția publicului în format electronic.

EIOPA ține un registru public central în care identifică fiecare PEPP autorizat în temeiul prezentului regulament, cu informații referitoare la compartimentele naționale disponibile și la parteneriatele pentru compartimente ale fiecărui PEPP, furnizorul și distribuitorul respectivului PEPP și autoritatea competentă a furnizorului sau distribuitorului PEPP. Registrul se pune la dispoziția publicului în format electronic.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Serviciul de transferabilitate permite deponenților în PEPP să contribuie în continuare la PEPP pe care l-au contractat cu furnizorul lor și după ce își schimbă domiciliul prin mutarea într-un alt stat membru.

1.  Serviciul de transferabilitate permite deponenților în PEPP să contribuie în continuare la PEPP pe care l-au contractat cu furnizorul lor și după ce își schimbă domiciliul prin mutarea într-un alt stat membru și au dreptul de a economisi simultan în mai multe compartimente, fie prin deschiderea unui nou compartiment suplimentar și păstrarea celui existent, fie prin deschiderea unui compartiment nou, închizându-l în același timp pe cel existent.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care utilizează serviciul de transferabilitate, deponenții în PEPP au dreptul de a păstra toate avantajele și stimulentele acordate de către furnizorul PEPP și legate de investirea continuă în același PEPP.

2.  În cazul în care utilizează serviciul de transferabilitate, deponenții în PEPP au dreptul de a păstra toate avantajele și stimulentele acordate de către furnizorul PEPP și legate de investirea continuă în produsul său PEPP.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Transferabilitatea în alte compartimente este asigurată fie de către furnizorul PEPP, fie în cadrul unui parteneriat pentru compartimente.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Cel târziu după trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, fiecare PEPP oferă compartimente naționale pentru toate statele membre, pe baza unei cereri adresate furnizorului PEPP.

3.  Cel târziu după cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, fiecare PEPP oferă compartimente naționale pentru toate statele membre, pe baza unei cereri adresate furnizorului PEPP.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  În timpul perioadei de tranziție menționată la alineatul (3), deponenții în PEPP pot schimba furnizorul în mod gratuit, dacă se mută într-un stat membru în care nu există încă un compartiment pentru produsul lor PEPP.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 14a

 

Parteneriatele pentru compartimente între furnizorii de PEPP autorizați pentru furnizarea de compartimente naționale

 

1.  Furnizorii de PEPP, astfel cum sunt enumerați la articolul 5, pot forma parteneriate pentru compartimente pentru oferirea de compartimente naționale în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la articolul 13.

 

2.  EIOPA este informată cu privire la acordurile de parteneriat pentru compartimente dintre furnizorii de PEPP.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a aduce atingere termenului prevăzut la articolul 13 alineatul (3), imediat după ce a fost informat cu privire la intenția deponentului în PEPP de a-și exercita dreptul de mobilitate între statele membre, furnizorul PEPP îl informează pe deponentul în PEPP cu privire la posibilitatea de a deschide un compartiment nou în contul individual al acestuia și cu privire la termenul în care ar putea fi deschis un astfel de compartiment.

1.  Fără a aduce atingere termenului prevăzut la articolul 13 alineatul (3), imediat după ce a fost informat cu privire la intenția deponentului în PEPP de a-și exercita dreptul de mobilitate între statele membre, furnizorul PEPP îl informează pe deponentul în PEPP cu privire la posibilitatea de a deschide, în mod gratuit, un compartiment nou suplimentar în contul PEPP al acestuia în condițiile păstrării compartimentului existent, și cu privire la termenul în care ar putea fi deschis un astfel de compartiment pentru deponentul în PEPP.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  data de la care investițiile ar trebui direcționate către compartimentul nou-deschis;

(b)  în caz de transfer, data de la care toate contribuțiile efectuate ar trebui direcționate către compartimentul nou-deschis;

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În termen de cel mult trei luni de la primirea cererii prevăzute la alineatul (2), furnizorul PEPP oferă deponentului în PEPP informații complete gratuit și consultanță, în conformitate cu capitolul IV secțiunile II și III, cu privire la condițiile aplicabile noului compartiment.

3.  În termen de cel mult o lună de la primirea cererii prevăzute la alineatul (2), furnizorul PEPP oferă deponentului în PEPP informații complete și consultanță gratuit, în conformitate cu capitolul IV secțiunile II și III, cu privire la condițiile aplicabile noului compartiment.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Imediat după primirea cererii de transferare a contribuțiilor efectuate, furnizorul de PEPP îl informează pe deponentul în PEPP despre toate implicațiile acestui transfer de active și despre taxele, comisioanele și spezele aferente transferului, precum și despre consecințele financiare ale păstrării compartimentului existent.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informarea autorităților naționale cu privire la transferabilitate

Informarea autorităților naționale competente cu privire la transferabilitate

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Toate acordurile contractuale privind prestarea serviciului de transferabilitate se notifică de către furnizorul de PEPP autorității naționale corespunzătoare care exercită supravegherea prudențială asupra acestuia.

1.  Toate acordurile contractuale privind prestarea serviciului de transferabilitate se notifică EIOPA de către furnizorul de PEPP.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Informațiile prevăzute la alineatul (1) se introduc în format electronic într-o bază de date centrală, deținută de autoritatea națională de supraveghere, în termen de o lună de la deschiderea noului compartiment și conțin cel puțin:

2.  Informațiile prevăzute la alineatul (1) se introduc în format electronic în registrul public central, deținut de EIOPA, în termen de o lună de la deschiderea noului compartiment. La registrul public au acces autoritățile naționale competente, care primesc în mod automat informații cu privire la compartimentele locale în cazul oricărei schimbări, precum și detalii referitoare la orice acorduri de parteneriat pentru compartimente noi sau existente între furnizori. Registrul public central conține cel puțin:

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 19 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru distribuția de PEPP, diferitele categorii de furnizori și de distribuitori de PEPP respectă următoarele reguli:

Pentru distribuția de PEPP, diferitele categorii de furnizori și de distribuitori de PEPP respectă regulile din acest capitol:

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 21 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Toate documentele și informațiile prevăzute în prezentul capitol se pun la dispoziția clienților PEPP în format electronic, cu condiția ca aceștia din urmă să le poată stoca într-un mod care permite consultarea ulterioară pentru o perioadă de timp adaptată scopului informațiilor, precum și ca instrumentul să permită reproducerea neschimbată a informațiilor stocate. La cerere, furnizorii și distribuitorii de PEPP furnizează gratuit aceste documente și informații pe alt tip de suport durabil.

Toate documentele și informațiile prevăzute în prezentul capitol sunt publicate într-un format ușor accesibil pe site-ul web al furnizorului de PEPP și se pun gratuit la dispoziția clienților PEPP în formatul ales de ei, fie electronic, cu condiția să le poată stoca într-un mod care permite consultarea ulterioară pentru o perioadă de timp adaptată scopului informațiilor, precum și ca instrumentul să permită reproducerea neschimbată a informațiilor stocate, fie în scris.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Procesul de aprobare a produselor identifică pentru fiecare PEPP o piață-țintă, asigură evaluarea tuturor riscurilor relevante conexe pieței respective, precum și consecvența strategiei de distribuție preconizate cu piața-țintă identificată și include măsuri rezonabile pentru a asigura distribuția PEPP pe piața-țintă identificată.

eliminat

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Furnizorul de PEPP înțelege și revizuiește periodic PEPP furnizate, ținând cont de orice eveniment ce ar putea afecta în mod semnificativ riscul potențial aferent pieței-țintă identificate, evaluând cel puțin dacă PEPP respective corespund în continuare nevoilor pieței-țintă identificate și dacă strategia de distribuție preconizată este în continuare adecvată.

eliminat

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Furnizorii de PEPP pun la dispoziția distribuitorilor toate informațiile necesare privind PEPP, precum și privind procesul de aprobare a produselor, inclusiv piața-țintă identificată a unui PEPP.

Furnizorii de PEPP pun la dispoziția distribuitorilor de PEPP toate informațiile necesare despre PEPP și despre procesul de aprobare a produselor.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Distribuitorii de PEPP dispun de mecanisme adecvate pentru a obține informațiile menționate la al cincilea paragraf și pentru a înțelege caracteristicile și piața-țintă identificată ale fiecărui PEPP.

Distribuitorii de PEPP dispun de mecanisme adecvate pentru a obține informațiile menționate la al cincilea paragraf.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Capitolul IV– secțiunea II – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

INFORMAȚII PRECONTRACTUALE

PUBLICITATE ȘI INFORMAȚII PRECONTRACTUALE

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 23 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Documentul cu informații esențiale privind PEPP

Instrucțiuni generale privind documentul cu informații esențiale privind PEPP

Justificare

Trimiterea din articolul 23 alineatul (2) la articolul 5 alineatul (2) și la articolele 8-18 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 generează insecuritate juridică. Ar fi mai bine ca dispozițiile privind publicitatea și informațiile precontractuale să fie incluse direct în regulament.

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Furnizorii și distribuitorii de PEPP respectă dispozițiile articolului 5 alineatul (2) și ale articolelor 6-18 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014.

eliminat

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Orice stat membru poate solicita notificarea în prealabil a documentului cu informații esențiale de către furnizorul de PEPP sau de către persoana care oferă un PEPP către autoritatea competentă pentru PEPP comercializate în statul membru respectiv.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Documentul cu informații esențiale conține informații precontractuale. Este precis, corect, clar și neechivoc. Oferă informații esențiale și este consecvent cu toate documentele contractuale cu caracter obligatoriu, cu părțile relevante ale documentelor de ofertă și cu termenii și condițiile PEPP.

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2c.  Documentul respectiv este pus la dispoziția deponenților în PEPP în mod gratuit, cu suficient timp înainte de încheierea unui contract privind PEPP.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2d.  Documentul cu informații esențiale este un document de sine stătător, separat în mod clar de materialele de marketing. El nu conține referințe încrucișate la materiale de marketing. Documentul respectiv poate conține trimiteri la alte documente, inclusiv la prospect, dacă este cazul, dar numai atunci când trimiterea are legătură cu informații care trebuie incluse în documentul cu informații esențiale privind PEPP, în conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2e.  Fiecare document cu informații esențiale conține o singură opțiune de investiții.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2f.  Documentul cu informații esențiale privind PEPP este elaborat sub forma unui document scurt, formulat în mod concis, și este compus din maximum trei pagini format A4 atunci când este imprimat, ceea ce facilitează comparabilitatea, și, atunci când este furnizat utilizând un suport durabil altul decât hârtia, poate fi stratificat pentru a lua în considerare caracterul practic al documentului cu informații esențiale privind PEPP. Documentul cu informații esențiale:

 

(a)  este prezentat și aranjat în pagină astfel încât să fie ușor de citit, folosind caractere de mărime lizibilă;

 

(b)  se axează pe informațiile-cheie de care au nevoie deponenții în PEPP;

 

(c)  este formulat în mod clar și scris într-un limbaj și într-un stil de comunicare care facilitează înțelegerea informațiilor, utilizând un limbaj clar, concis și inteligibil.

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 g (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2g.  În cazul în care în documentul cu informații esențiale se utilizează culori, acestea nu diminuează inteligibilitatea informațiilor dacă documentul este imprimat sau fotocopiat în alb/negru.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 h (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2h.  În cazul în care în documentul cu informații esențiale se utilizează marca sau logoul furnizorului de PEPP sau al grupului căruia acesta îi aparține, ele nu trebuie să distragă atenția de la informațiile cuprinse în document sau să ascundă textul.

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Pe lângă informațiile prevăzute la articolul 8 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014, secțiunea intitulată „În ce constă acest produs?” conține următoarele informații:

eliminat

(i)  descrierea pensiilor și indicarea măsurii în care acestea sunt garantate;

 

(ii)  perioada minimă sau maximă de adeziune la sistemul de PEPP;

 

(iii)  vârsta de pensionare;

 

(iv)  informații generale privind serviciul de transferabilitate, inclusiv privind compartimentele;

 

(v)  informații generale privind serviciul de schimbare a furnizorului, precum și o trimitere la informațiile specifice privind serviciul de schimbare a furnizorului care trebuie puse la dispoziție în temeiul articolului 50;

 

(vi)  informațiile disponibile referitoare la performanța politicii de investiții din punctul de vedere al factorilor de mediu, sociali și de guvernanță;

 

(vii)  legea aplicabilă contractului privind PEPP în cazul în care părțile nu pot alege legea aplicabilă sau, în cazul în care părțile pot alege legea aplicabilă, legea pe care furnizorul de PEPP propune să o aleagă.

 

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Pe lângă documentul cu informații esențiale privind PEPP, distribuitorii și furnizorii de PEPP pun la dispoziția potențialilor deponenți în PEPP trimiteri la toate rapoartele privind solvabilitatea și situația financiară a furnizorului de PEPP, care să permită accesul ușor la aceste informații.

4.  Pe lângă documentul cu informații esențiale privind PEPP, distribuitorii și furnizorii de PEPP pun la dispoziția potențialilor deponenți în PEPP trimiteri la toate rapoartele privind solvabilitatea și situația financiară a furnizorului de PEPP, care să permită accesul ușor la aceste informații în mod gratuit.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  De asemenea, potențialii deponenți în PEPP trebuie să fie informați cu privire la rezultatele anterioare ale investițiilor legate de sistemul de PEPP pentru o perioadă de cel puțin cinci ani sau, în cazul în care sistemul a funcționat mai puțin de cinci ani, pentru toți anii de funcționare a sistemului, precum și cu privire la structura costurilor suportate de deponenții în PEPP și de beneficiarii PEPP.

5.  De asemenea, potențialii deponenți în PEPP trebuie să fie informați în mod gratuit cu privire la rezultatele anterioare ale investițiilor legate de sistemul de PEPP pentru o perioadă de cel puțin 10 ani sau, în cazul în care sistemul a funcționat mai puțin de 10 ani, pentru toți anii de funcționare a sistemului, precum și cu privire la structura costurilor suportate de deponenții în PEPP și de beneficiarii PEPP.

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 23a

 

Publicitate

 

Comunicările publicitare sunt clar identificabile ca atare. Materialele de marketing care conțin informații specifice referitoare la PEPP nu includ nicio declarație care contrazice informațiile cuprinse în documentul cu informații esențiale sau care diminuează importanța acestuia. Materialele de marketing menționează existența unui document cu informații esențiale și conțin informații despre modul și locul în care acesta poate fi obținut, inclusiv site-ul de internet al furnizorului de PEPP.

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 23 b

 

Cerințe lingvistice privind documentul cu informații esențiale

 

1.  Documentul cu informații esențiale este redactat într-una sau mai multe limbi oficiale ale statului membru în care este distribuit PEPP.

 

2.  Dacă un PEPP este promovat într-un stat membru prin documente de marketing redactate într-una sau mai multe limbi oficiale ale statului membru respectiv, documentul cu informații esențiale este redactat cel puțin în limba (limbile) oficială(e) corespunzătoare.

 

3.  Documentul cu informații esențiale privind PEPP este pus la dispoziție la cerere, într-un format adecvat, deponenților PEPP cu deficiențe de vedere sau de auz, precum și deponenților PEPP cu un nivel redus de instruire și analfabeți.

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 23 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 23c

 

Forma și conținutul documentului cu informații esențiale

 

1.  Titlul „Document cu informații esențiale” trebuie pus în evidență în partea de sus a primei pagini a documentului. Forma de prezentare a documentului cu informații esențiale respectă succesiunea stabilită la alineatele (2) și (3).

 

2.  Imediat sub titlul documentului cu informații esențiale apare o declarație explicativă. „Prezentul document conține informații esențiale referitoare la acest produs de pensii. Nu este un material de marketing. Informațiile vă sunt oferite în virtutea unei obligații legale, pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile, câștigurile și pierderile potențiale aferente acestui produs și pentru a vă ajuta să îl comparați cu alte produse”.

 

3.  Documentul cu informații esențiale este format din două părți. În prima parte, destinată generalităților, sunt descrise elementele generale ale PEPP. În partea a doua, destinată caracteristicilor particulare, sunt descrise elementele care se deosebesc de la un stat membru la altul.

 

4.  Documentul cu informații esențiale conține următoarele informații generale:

 

(a)   la începutul documentului, denumirea PEPP și dacă este o opțiune implicită, identitatea și datele de contact ale furnizorului de PEPP, informații despre autoritatea competentă a furnizorului de PEPP și data documentului;

 

(b)   dacă nu este vorba de un produs implicit, o alertă cu următorul text: „Sunteți pe cale să cumpărați un produs care nu este simplu și poate fi greu de înțeles.”;

 

(c)   într-o secțiune intitulată „În ce constă acest produs și ce se întâmplă când mă pensionez?”, natura și principalele caracteristici ale PEPP, inclusiv:

 

(i)  opțiunile de investiții, inclusiv opțiunea implicită;

 

(ii)  atunci când PEPP oferă beneficii de asigurare, detaliile acestora, inclusiv circumstanțele care determină acordarea lor;

 

(iii)  descrierea pensiilor și indicarea măsurii în care acestea sunt garantate;

 

(iv)  informații cu privire la stimulentele fiscale existente sau la alte facilități;

 

(v)  după caz, dacă există o perioadă de reflecție sau o perioadă de anulare pentru PEPP;

 

(vi)  perioada minimă sau maximă de adeziune la sistemul de PEPP;

 

(vii)  vârsta legală de pensionare în statul membru a cărui legislație este aplicabilă;

 

(viii)  o descriere a opțiunilor de lichidare și a dreptului de a modifica forma aleasă a plăților externalizate, până la începerea fazei de lichidare;

 

(ix)  informații privind serviciul de transferabilitate, inclusiv privind compartimentele;

 

(x)  informații privind serviciul de schimbare a furnizorului, precum și o trimitere la informațiile specifice privind serviciul de schimbare a furnizorului care trebuie puse la dispoziție în temeiul articolului 50;

 

(xi)  informațiile referitoare la performanța politicii de investiții din punctul de vedere al factorilor de mediu, sociali și de guvernanță;

 

(xii)  într-o secțiune intitulată „Care sunt riscurile și ce aș putea obține în schimb?”, o scurtă descriere a profilului de risc și de randament cuprinzând următoarele elemente:

 

-  un indicator de risc sintetic, completat de o explicație a indicatorului și a principalelor sale restricții, precum și o explicație a riscurilor relevante pentru PEPP care nu sunt reflectate în mod adecvat de către indicatorul de risc sintetic;

 

-  pierderea maximă posibilă a capitalului investit, inclusiv informații despre:

 

•  posibilitatea ca deponentul în PEPP să piardă întregul capital investit sau

 

•  posibilitatea ca deponentul în PEPP să își asume riscul unor angajamente sau obligații financiare suplimentare, inclusiv obligații contingente pe lângă capitalul investit în PEPP; și

 

•  după caz, posibilitatea ca PEPP să includă o protecție a capitalului împotriva riscului de piață și informații detaliate privind acoperirea și limitările acesteia, mai ales în ceea ce privește momentul în care se aplică;

 

-  scenarii adecvate privind performanța și ipotezele aflate la baza lor;

 

-  după caz, informații despre condițiile de asigurare a randamentului pentru deponenții în PEPP sau despre pragurile de performanță incorporate;

 

-  o declarație conform căreia legislația fiscală a statului membru de origine al deponentului în PEPP poate avea un impact asupra plății reale;

 

(xiii)  într-o secțiune intitulată „Care sunt costurile?”, costurile aferente unei investiții în PEPP, cuprinzând costurile directe și indirecte care trebuie suportate, inclusiv costurile unice și recurente prezentate prin intermediul unor indicatori sintetici ai acestor costuri, și, pentru a asigura comparabilitatea, costurile totale cumulate exprimate în termeni monetari și procentuali, pentru a indica efectele cumulate ale costurilor totale asupra investiției;

 

(xiv)  o precizare clară conform căreia consultanții, distribuitorii sau orice altă persoană care oferă consultanță cu privire la PEPP sau care vinde PEPP trebuie să ofere informații detaliate despre costurile distribuției ce nu sunt deja incluse în costurile precizate mai sus, astfel încât să ofere depunătorului PEPP posibilitatea de a înțelege efectul cumulativ al acestor costuri cumulate asupra randamentului investiției;

 

(xv)  detalii cu privire la formele de plată și la faza de lichidare;

 

(xvi)  o precizare conform căreia, la schimbarea formei de plată, pot apărea efecte asupra stimulentelor fiscale sau a facilităților;

 

(xvii)  într-o secțiune intitulată „Cum pot să depun o reclamație?”, informații despre modul și locul în care un deponent în PEPP poate depune o reclamație referitoare la produs sau la comportamentul furnizorului de PEPP sau al unei persoane care vinde produsul sau oferă consultanță despre el;

 

(xviii)  într-o secțiune intitulată „Alte informații relevante”, o scurtă precizare a tuturor documentelor de informare suplimentare care trebuie puse la dispoziția deponentului în PEPP în etapa precontractuală și/sau în etapa postcontractuală, cu excepția oricărui material de marketing.

 

5.   Creatorul de PEPP revizuiește periodic informațiile cuprinse în documentul cu informații esențiale și modifică documentul dacă acest lucru se dovedește necesar în urma revizuirii. Versiunea modificată se pune la dispoziție cu promptitudine clientului PEPP.

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 23 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 23d

 

Obligații de răspundere precontractuală

 

1.   Răspunderea civilă a creatorului de PEPP nu se aplică numai pe baza documentului cu informații esențiale, inclusiv a eventualelor traduceri ale acestuia, cu excepția cazului în care induce în eroare, este imprecis sau inconsecvent cu elementele pertinente ale documentelor precontractuale și contractuale cu obligativitate juridică sau cu cerințele prevăzute la articolul 23.

 

2.   Un depunător în PEPP îi poate cere daune creatorului de PEPP în conformitate cu legislația națională, în caz de pierderi suferite după ce se bizuiește pe documentul cu informații esențiale în situațiile menționate la alineatul (1) atunci când face o investiție în acel PEPP pentru care a fost elaborat documentul cu informații esențiale respectiv. Răspunderea civilă a creatorului de PEPP nu este angajată în cazul în care demonstrează că informațiile nu au indus în eroare, nu au fost imprecise sau incoerente sau că pierderea suferită de deponentul în PEPP nu s-a produs ca urmare a faptului că acesta s-a bazat pe un document cu informații esențiale.

 

3.   Elemente precum „pierdere” sau „daune”, menționate la alineatul (2), care nu sunt definite, se interpretează și se aplică în conformitate cu dreptul intern aplicabil, astfel cum derivă din normele relevante de drept internațional privat.

 

4.   Prezentul articol nu exclude alte acțiuni în răspundere civilă în conformitate cu dreptul intern.

 

5.   Obligațiile care decurg din prezentul articol nu pot fi restrânse și nici nu se poate deroga de la ele prin clauze contractuale.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 23 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 23e

 

Furnizarea documentului cu informații esențiale

 

1.   O persoană care acordă consultanță cu privire la un PEPP sau vinde un PEPP pune la dispoziția deponenților în PEPP documentul cu informații esențiale cu suficient timp înainte ca deponenții în PEPP să intre într-o obligație contractuală sau bazată pe o ofertă în legătură cu PEPP în cauză.

 

Dacă documentul cu informații esențiale a fost modificat în conformitate cu articolul 10, versiunile anterioare se pun și ele la dispoziție la cererea deponentului în PEPP.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 23 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 23f

 

Comunicarea către deponenții în PEPP a informațiilor referitoare la distribuție

 

1.  Cu suficient timp înainte de încheierea unui contract în legătură cu un PEPP, furnizorii de PEPP și distribuitorii de PEPP pun la dispoziția deponenților în PEPP sau potențialilor deponenți în PEPP cel puțin următoarele informații:

 

(a)  orice participație, directă sau indirectă, care reprezintă cel puțin 10% din drepturile de vot sau din capital, deținută la un anumit furnizor de PEPP;

 

(b)  în legătură cu contractul propus sau pentru care oferă consultanță:

 

(i)  dacă un furnizor de PEPP sau societatea-mamă a unui furnizor de PEPP deține participații, directe sau indirecte, care reprezintă cel puțin 10% din drepturile de vot sau din capital, la intermediarul sau distribuitorul de PEPP;

 

(ii)  dacă oferă consultanță pe baza unei analize imparțiale și personale;

 

(iii)  dacă este obligat prin contract să distribuie în mod exclusiv produsele unuia sau mai multor furnizori de PEPP, caz în care trebuie să comunice numele furnizorilor de PEPP respectivi; or

 

(iv)  dacă nu are nicio obligație contractuală de a distribui exclusiv produsele unuia sau mai multor furnizori de PEPP și dacă nu oferă consultanță pe baza unei analize imparțiale și personale, caz în care trebuie să comunice numele furnizorilor de PEPP cu care poate lucra și cu care lucrează efectiv;

 

(c)  natura remunerației primite în legătură cu contractul;

 

(d)  dacă, în legătură cu contractul, lucrează:

 

(i)  pe baza unui onorariu, și anume remunerația plătită direct de deponentul în PEPP;

 

(ii)  pe baza unui comision, de orice natură, mai exact dacă remunerația este inclusă în cheltuielile și taxele aferente distribuirii PEPP în cauză;

 

(iii)  pe baza oricărui alt tip de remunerație, inclusiv beneficii economice de orice natură oferite sau date în legătură cu contractul; sau

 

(iv)  pe baza unei combinații dintre oricare dintre tipurile de remunerație de la punctele (i), (ii) și (iii).

 

2.  Dacă onorariul este plătit direct de către deponentul în PEPP, distribuitorul de PEPP informează deponentul în PEPP cu privire la cuantumul onorariului sau, dacă nu este posibil, cu privire la metoda de calculare a onorariului.

 

3.  Dacă deponentul în PEPP efectuează plăți în temeiul contractului după ce acesta este încheiat, cu excepția plăților programate, distribuitorul de PEPP informează deponentul și cu privire la fiecare dintre aceste plăți, în conformitate cu prezentul articol.

 

4.  Statele membre asigură condițiile necesare ca, în timp util înainte de încheierea unui contract, furnizorul de PEPP să-i comunice deponentului în PEPP natura remunerației primite de angajații săi în legătură cu contractul.

 

5.  Dacă deponentul în PEPP efectuează plăți în temeiul contractului după ce acesta este încheiat, cu excepția plăților programate, furnizorul de PEPP informează deponentul și cu privire la fiecare dintre aceste plăți, în conformitate cu prezentul articol.

 

6.  Cu suficient timp înainte de încheierea unui contract, deponenților în PEPP sau potențialilor deponenți în PEPP li se comunică informații corespunzătoare cu privire la distribuirea PEPP și la toate cheltuielile și taxele aferente. Informațiile respective includ cel puțin următoarele:

 

(a)  atunci când se oferă consultanță, dacă intermediarul sau distribuitorul de PEPP le va oferi deponenților în PEPP evaluări periodice privind gradul în care PEPP recomandat le corespunde respectivilor deponenți în PEPP;

 

(b)  în ceea ce privește informațiile care trebuie comunicate cu privire la toate cheltuielile și taxele aferente, informații legate de distribuirea PEPP, inclusiv costul consultanței, dacă este cazul, costul PEPP recomandat sau prezentat deponentului în PEPP și modul în care acesta poată să-l achite, inclusiv eventuale plăți de către terți în conformitate cu articolul 32 alineatul (1) litera (e) punctul (ii).

 

7.  Informațiile menționate la alineatul (1) se comunică într-un format standardizat care să permită compararea și într-o formă ușor de înțeles, astfel încât deponenții în PEPP să fie în mod rezonabil în măsură să înțeleagă natura și riscurile legate de PEPP oferit și, astfel, să ia decizii de investiții în cunoștință de cauză.

 

8.  Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 62, pentru a stabili:

 

(a)  condițiile pe care trebuie să le satisfacă informațiile în cauză pentru a se considera nepărtinitoare, clare și neînșelătoare, inclusiv criteriile pe care trebuie să se bazeze formatul standardizat menționat la alineatul (7);

 

(b)  detaliile privind conținutul și formatul informațiilor comunicate deponenților în PEPP care se referă la furnizorii, intermediarii și distribuitorii de PEPP, precum și la costuri și taxe.

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În timp util înaintea încheierii unui contract privind PEPP, furnizorii sau distribuitorii de PEPP menționați la articolul 19 litera (c) din prezentul regulament oferă deponenților sau potențialilor deponenți în PEPP cel puțin informațiile referitoare la contractul privind PEPP și la ei înșiși menționate la articolul 19 și la articolul 29 alineatul (1) primul paragraf literele (a) și (c) din Directiva (UE) 2016/97 în ceea ce privește contractele de asigurări și intermediarii de asigurări.

1.  În timp util înaintea încheierii unui contract privind PEPP, furnizorii sau distribuitorii de PEPP menționați la articolul 5 alineatul (1) și articolul 8 din prezentul regulament oferă deponenților sau potențialilor deponenți în PEPP cel puțin documentul esențial și informațiile referitoare la contractul privind PEPP și la ei înșiși menționate la articolul 19 și la articolul 29 alineatul (1) primul paragraf literele (a) și (c) din Directiva (UE) 2016/97 în ceea ce privește contractele de asigurări și intermediarii de asigurări.

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Informațiile menționate la alineatul (1) se furnizează într-un format standardizat care să permită compararea și într-o formă ușor de înțeles, astfel încât deponenții în PEPP să fie în mod rezonabil în măsură să înțeleagă natura și riscurile legate de PEPP oferit și, astfel, să ia decizii de investiții în cunoștință de cauză.

2.  Informațiile menționate la alineatul (1) se furnizează într-un format standardizat care să permită compararea și într-o formă ușor de înțeles, astfel încât deponenții în PEPP să fie în mod rezonabil în măsură să înțeleagă natura și riscurile, precum și costurile legate de PEPP oferit și, astfel, să ia decizii de investiții în cunoștință de cauză.

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prin consultanță, deponentul în PEPP este informat cu privire la principalele caracteristici ale produsului.

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful -1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Consultanța urmărește evaluarea aversiunii față de risc și cunoștințele financiare ale unui deponent în PEPP, capacitatea acestuia de a suporta pierderi, precum și înlesnirea alegerii de către deponent a opțiunii de investiții care corespunde cel mai bine profilului său de risc.

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înainte de încheierea unui contract privind PEPP, furnizorul sau distribuitorul de PEPP menționat la articolul 19 litera (c) din prezentul regulament specifică, pe baza informațiilor obținute de la deponentul în PEPP, exigențele și nevoile legate de pensie ale acestuia și îi oferă informații obiective privind PEPP într-o formă ușor de înțeles, care să îi permită deponentului luarea unei decizii în cunoștință de cauză.

Înainte de încheierea unui contract privind PEPP, furnizorul sau distribuitorul de PEPP menționat la articolul 5 alineatul (1) și articolul 8 din prezentul regulament specifică, pe baza informațiilor obținute de la deponentul în PEPP, exigențele și nevoile legate de pensie ale acestuia și îi oferă informații obiective privind PEPP într-o formă ușor de înțeles, care să îi permită deponentului luarea unei decizii în cunoștință de cauză pentru a permite furnizorului, intermediarului sau distribuitorului PEPP să recomande deponentului sau potențialului deponent în PEPP produsul care îi este potrivit și, în special, produsul care corespunde toleranței sale la risc și capacității sale de a suporta pierderi.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când se oferă consultanță înainte de încheierea unui contract, furnizorul sau distribuitorul de PEPP menționat la articolul 19 litera (c) din prezentul regulament îi oferă deponentului în PEPP recomandări personalizate, explicându-i de ce un anumit PEPP ar răspunde cel mai bine exigențelor și nevoilor sale.

2.  Atunci când se oferă consultanță înainte de încheierea unui contract, furnizorul sau distribuitorul de PEPP menționat la articolul 5 alineatul (1) și articolul 8 din prezentul regulament îi oferă deponentului în PEPP recomandări personalizate, explicându-i de ce un anumit PEPP ar răspunde cel mai bine exigențelor și nevoilor sale.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Atunci când oferă consultanță privind PEPP, furnizorul sau distribuitorul de PEPP menționat la articolul 19 litera (c) din prezentul regulament respectă legislația națională aplicabilă de punere în aplicare a normelor stabilite la articolul 25 alineatul (2) din Directiva 2014/65/UE, precum și legislația direct aplicabilă a Uniunii adoptată în temeiul articolului 25 alineatul (8) din directiva respectivă cu privire la aceste norme.

3.  Atunci când oferă consultanță privind PEPP, furnizorul sau distribuitorul de PEPP menționat la articolul 5 alineatul (1) și articolul 8 din prezentul regulament respectă legislația națională aplicabilă de punere în aplicare a normelor stabilite la articolul 25 alineatul (2) din Directiva 2014/65/UE, precum și legislația direct aplicabilă a Uniunii adoptată în temeiul articolului 25 alineatul (8) din directiva respectivă cu privire la aceste norme.

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Dacă un furnizor sau distribuitor de PEPP menționat la articolul 19 litera (c) din prezentul regulament informează deponentul în PEPP că oferă consultanță independentă, acesta oferă consultanța pe baza analizei unui număr suficient de mare de produse de pensii personale disponibile pe piață pentru a permite formularea unei recomandări personalizate, bazată pe criterii profesionale, privind contractul care ar corespunde nevoilor deponentului în PEPP. Consultanța nu se limitează la contractele privind PEPP oferite de respectivul furnizor sau distribuitor de PEPP, de entități care au legături strânse cu furnizorul sau distribuitorul de PEPP sau de alte entități cu care furnizorul sau distribuitorul de PEPP are relații juridice sau economice strânse, inclusiv relații contractuale, de natură să afecteze imparțialitatea consultanței oferite.

4.  Dacă un furnizor sau distribuitor de PEPP menționat la articolul 5 alineatul (1) și articolul 8 din prezentul regulament informează deponentul în PEPP că oferă consultanță independentă, acesta oferă consultanța pe baza analizei unui număr suficient de mare de produse de pensii personale disponibile pe piață pentru a permite formularea unei recomandări personalizate, bazată pe criterii profesionale, privind contractul care ar corespunde nevoilor deponentului în PEPP. Consultanța nu se limitează la contractele privind PEPP oferite de respectivul furnizor sau distribuitor de PEPP, de entități care au legături strânse cu furnizorul sau distribuitorul de PEPP sau de alte entități cu care furnizorul sau distribuitorul de PEPP are relații juridice sau economice strânse, inclusiv relații contractuale, de natură să afecteze imparțialitatea consultanței oferite.

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Furnizorii și distribuitorii de PEPP menționați la articolul 19 litera (c) din prezentul regulament se asigură și demonstrează autorităților competente, la cerere, că persoanele fizice care oferă consultanță cu privire la PEPP posedă cunoștințele și competența necesare pentru a-și îndeplini obligațiile prevăzute în prezentul capitol. Statele membre publică criteriile care trebuie utilizate pentru evaluarea acestor cunoștințe și competențe.

5.  Furnizorii și distribuitorii de PEPP menționați la articolul 5 alineatul (1) și articolul 8 din prezentul regulament se asigură și demonstrează autorităților competente, la cerere, că persoanele fizice care oferă consultanță cu privire la PEPP posedă cunoștințele și competența necesare pentru a-și îndeplini obligațiile prevăzute în prezentul capitol. Statele membre publică criteriile care trebuie utilizate pentru evaluarea acestor cunoștințe și competențe.

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 25a

 

Arborele decizional

 

1.  Furnizorul sau distribuitorul de PEPP pune la dispoziția clientului PEPP un arbore decizional standardizat, stabilit de EIOPA, pentru a ajuta potențialii deponenți în PEPP, în faza inițială de interes, să evalueze ce produs PEPP ar fi potrivit pentru ei, opțiunea implicită sau orice altă opțiune de investiții alternativă. Arborele decizional ilustrează caracteristicile esențiale ale unui PEPP și intenționează să clarifice faptul că opțiunea implicită oferită de furnizor ar putea fi diferită de opțiunile implicite oferite de alți furnizori, astfel încât clientul PEPP să poată lua în considerare aceste informații la încheierea unui contract privind PEPP.

 

2.  Arborele decizional este pus la dispoziție pe suport de hârtie sau pe un alt suport durabil, iar furnizorul sau distribuitorul de PEPP se asigură că clientul PEPP a parcurs arborele decizional anterior încheierii unui contract.

 

3.  Arborele decizional nu constituie o recomandare personală și nu înlocuiește nicio solicitare de consiliere pentru alte opțiuni de investiții decât opțiunea implicită.

 

4.  În vederea garantării aplicării uniforme a arborelui decizional standardizat conform alineatului (1), EIOPA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare:

 

a)  specificarea conținutului și prezentarea arborelui decizional standardizat, inclusiv cu stabilirea caracteristicilor principale ale PEPP și a tipurilor de opțiuni implicite care sunt oferite de diverși furnizori în conformitate cu standardele de reglementare incluse în arborele decizional;

 

b)  stabilirea condițiilor în care arborele decizional standardizat este furnizat pe un suport durabil sau pe suport de hârtie și cum poate fi adaptat în acest scop. La elaborarea proiectelor de standarde tehnice de reglementare, EIOPA efectuează teste în rândul consumatorilor și ține cont de următoarele:

 

i)  diferitele tipuri de PEPP;

 

ii)  diferențele dintre PEPP;

 

iii)  capacitățile deponenților în PEPP, precum și caracteristicile PEPP;

 

iv)  implementările tehnice interactive, inclusiv utilizarea de site-uri web și aplicații pentru telefoane mobile sau utilizarea unui alt formular pentru furnizarea și completarea arborelui decizional; și

 

v)  necesitatea de a garanta că arborele decizional nu reprezintă o recomandare personală.

 

EIOPA înaintează Comisiei proiectele de standarde tehnice de reglementare după publicare. Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la prezentul alineat, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 25 alineatul (1), deponentul în PEPP poate renunța la dreptul său de a beneficia de consultanță în contextul încheierii unui contract pentru opțiunea de investiții implicită.

Fără a aduce atingere articolului 25 alineatul (1), deponentul în PEPP poate renunța la dreptul său de a beneficia de consultanță în contextul încheierii unui contract pentru opțiunea de investiții implicită după încheierea arborelui decizional și confirmând faptul că i s-a oferit consultanță și că a renunțat la dreptul său de a o primi.

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă deponentul în PEPP renunță la dreptul său de a beneficia de consultanță, furnizorii sau distribuitorii de PEPP menționați la articolul 19 litera (c) din prezentul regulament, atunci când desfășoară activități de distribuție de PEPP, solicită deponentului sau potențialului deponent în PEPP să furnizeze informații privind cunoștințele și experiența sa în domeniul de investiții relevant pentru PEPP oferit sau solicitat, astfel încât furnizorul sau distribuitorul de PEPP să poată evalua dacă PEPP vizat este adecvat pentru deponentul în PEPP.

Dacă deponentul în PEPP renunță la dreptul său de a beneficia de consultanță, furnizorii sau distribuitorii de PEPP menționați la articolul 5 alineatul (1) și articolul 8 din prezentul regulament, atunci când desfășoară activități de distribuție de PEPP, solicită deponentului sau potențialului deponent în PEPP să furnizeze informații privind cunoștințele și experiența sa în domeniul de investiții relevant pentru PEPP oferit sau solicitat, astfel încât furnizorul sau distribuitorul de PEPP să poată evalua dacă PEPP vizat este adecvat pentru deponentul în PEPP.

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care furnizorul sau distribuitorul de PEPP menționat la articolul 19 litera (c) din prezentul regulament consideră, pe baza informațiilor primite în conformitate cu primul paragraf, că produsul nu este adecvat pentru deponentul sau potențialul deponent în PEPP, furnizorul sau distribuitorul de PEPP avertizează deponentul sau deponentul potențial în PEPP în legătură cu acest lucru. Respectivul avertisment poate fi furnizat într-un format standardizat.

În cazul în care furnizorul sau distribuitorul de PEPP menționat la articolul 5 alineatul (1) și articolul 8 din prezentul regulament consideră, pe baza informațiilor primite în conformitate cu primul paragraf, că produsul nu este adecvat pentru deponentul sau potențialul deponent în PEPP, furnizorul sau distribuitorul de PEPP avertizează deponentul sau deponentul potențial în PEPP în legătură cu acest lucru. Respectivul avertisment poate fi furnizat într-un format standardizat.

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Capitolul IV – secțiunea III a (nouă) – articolul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Secțiunea IIIa

 

Contractul privind PEPP

 

Articolul 26a

 

Informații contractuale obligatorii

 

Contractul de PEPP este alcătuit din documentul cu informații esențiale privind PEPP și din următoarele informații:

 

a)  tipul de PEPP;

 

b)  informațiile personale ale deponentului în PEPP, numele și adresa acestuia;

 

c)  informații cu privire la prestațiile aferente opțiunii de investiții alese: în cazul opțiunii implicite, pensia se achită de la momentul pensionării, sub formă de anuități pe durata întregii vieți; ca alternativă, la data scadenței primei plăți se poate opta pentru o sumă forfetară de 30 %. În cazul acordării acesteia, din capitalul rămas se calculează suma aferentă anuităților.

 

d)  prestații în caz de deces anterior pensionării pentru opțiunea implicită: în cazul în care decesul deponentului în PEPP a survenit înainte de data stabilită pentru plata pensiei, toate contribuțiile plătite se rambursează gratuit moștenitorilor acestuia. Deponentul în PEPP poate încheia în timpul vieții un contract în favoarea unui terț.

 

e)  cuantumul contribuției și data scadentă pentru plata acesteia, precum și informații referitoare la posibilitatea și modul de a suspenda plata contribuțiilor și la posibilitatea unor contribuții suplimentare;

 

f)  procedura care trebuie urmată pentru exercitarea dreptului de a rezilia contractul;

 

g)  prezența sau absența unui drept de reziliere;

 

h)  informații cu privire la schimbarea opțiunii de investiții;

 

i)  informații cu privire la limba în care furnizorul de PEPP trebuie să furnizeze declarația de pensie PEPP;

 

j)  informații cu privire la modalitățile alternative de soluționare a litigiilor;

 

k)  informații specifice, care diferă de la un stat membru la altul, spre exemplu, informații privind vârsta de pensionare și stimulentele și beneficiile fiscale;

 

l)  informații detaliate privind toate costurile legate de produsul PEPP;

 

m)  informațiile și procedura pentru deschiderea unui nou compartiment național;

 

n)  condițiile pentru dispoziții suplimentare, cum ar fi riscul biometric;

 

o)  condițiile pentru schimbarea furnizorului.

Justificare

Din motive de siguranță juridică, informațiile obligatorii care trebuie să fie incluse într-un contract privind PEPP ar trebui prevăzute în regulament.

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Declarația de pensie este pusă la dispoziția deponentului în PEPP cel puțin o dată pe an și în mod gratuit.

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  informațiile referitoare la modul în care politica de investiții ține seama de factorii de mediu, sociali și de guvernanță.

(d)  informațiile privind principiile politicii de investiții a furnizorului de PEPP, în special modul în care politica de investiții ține seama de factorii de mediu, sociali și de guvernanță, inclusiv de rolul pe care aceștia îl joacă în procesul de investiții, precum și de impactul pe termen lung și externalitățile deciziilor de investiții.

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  datele cu caracter personal ale deponentului în PEPP, numele furnizorului de PEPP, informații despre proiecțiile privind pensia, informații despre drepturile sau capitalul acumulat, contribuțiile plătite de deponentul în PEPP sau de orice parte terță, precum și informații privind nivelul de finanțare a sistemului de PEPP, pentru care se aplică articolul 39 alineatul (1) literele (a), (b), (d), (e), (f) și (h) din Directiva (UE) 2016/2341, unde „membru” înseamnă deponentul în PEPP, „IORP” înseamnă furnizorul de PEPP, „schemă de pensii” înseamnă sistemul de PEPP și „angajator plătitor” înseamnă orice parte terță în sensul prezentului regulament;

(a)  datele cu caracter personal ale deponentului în PEPP, numele, adresa și datele de contact ale furnizorului de PEPP și ale distribuitorilor de PEPP, informații despre proiecțiile privind pensia, informații despre drepturile sau capitalul acumulat, contribuțiile plătite de deponentul în PEPP sau de orice parte terță, precum și informații privind nivelul de finanțare a sistemului de PEPP, pentru care se aplică articolul 39 alineatul (1) literele (a), (b), (d), (e), (f) și (h) din Directiva (UE) 2016/2341, unde „membru” înseamnă deponentul în PEPP, „IORP” înseamnă furnizorul de PEPP, „schemă de pensii” înseamnă sistemul de PEPP și „angajator plătitor” înseamnă orice parte terță în sensul prezentului regulament; informațiile cu privire la capitalul acumulat și la contribuțiile plătite sunt defalcate pe compartiment;

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  informații clare privind vârsta legală de pensionare a deponentului în PEPP, vârsta de pensionare prevăzută în sistemul de pensii sau estimată de furnizorul de PEPP sau vârsta de pensionare stabilită de deponentul în PEPP, după caz;

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  date detaliate privind portofoliul de planuri de pensii, inclusiv componența și ponderea activelor;

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  o declarație de declinare a responsabilității conform căreia aceste proiecții pot diferi de valoarea finală a beneficiilor primite;

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  o defalcare a costurilor deduse de furnizorul de PEPP cel puțin pentru ultimele 12 luni, indicând costurile administrative, costurile pentru păstrarea în siguranță a activelor, costurile aferente tranzacțiilor de portofoliu și alte costuri, precum și o estimare a impactului costurilor asupra pensiei finale.

(e)  costurile totale percepute investitorului individual în ultimele 12 luni prin raportul total al cheltuielilor, o defalcare a costurilor deduse de furnizorul de PEPP pentru ultimele 12 luni, indicând costurile administrative, costurile pentru păstrarea în siguranță a activelor, costurile aferente tranzacțiilor de portofoliu și alte costuri, precum și o estimare a impactului costurilor asupra pensiei finale.

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  investițiile în active care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață financiară reglementată;

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Declarația de pensie PEPP precizează de unde și cum pot fi obținute informații suplimentare, inclusiv:

1.  Declarația de pensie PEPP precizează de unde și cum pot fi obținute informații suplimentare. Informațiile respective sunt ușor de accesat prin intermediul mijloacelor electronice și sunt gratuite, incluzând:

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  o declarație scrisă privind principiile politicii de investiții ale furnizorului de PEPP, care să cuprindă cel puțin informații privind metodele de evaluare a riscurilor investiționale, tehnicile de gestionare a riscurilor și alocarea strategică a activelor în ceea ce privește natura și durata angajamentelor PEPP și modul în care politica de investiții ține seama de factorii de mediu, sociali și de guvernanță;

(c)  o declarație scrisă privind principiile politicii de investiții ale furnizorului de PEPP, astfel cum se prevede la articolul 30 din Directiva (UE) 2016/2341, care să cuprindă cel puțin informații privind metodele de evaluare a riscurilor investiționale, tehnicile de gestionare a riscurilor și alocarea strategică a activelor în ceea ce privește natura și durata angajamentelor PEPP și modul în care politica de investiții ține seama de factorii de mediu, sociali și de guvernanță;

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

După consultarea autorităților naționale și după efectuarea de teste în rândul consumatorilor, EIOPA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare care să precizeze modul de prezentare a informațiilor menționate la articolul 28 și la prezentul articol.

După consultarea autorităților naționale și a organizațiilor de consumatori și pe baza efectuării de teste în rândul consumatorilor, EIOPA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare care să precizeze modul de prezentare a informațiilor menționate la articolul 28 și la prezentul articol.

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EIOPA transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare în termen de … [9 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

EIOPA transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare în termen de … [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În perioada dinaintea pensionării, deponenții în PEPP primesc informațiile prevăzute la articolul 42 din Directiva (UE) 2016/2341.

1.  În perioada dinaintea pensionării, deponenții în PEPP primesc informațiile prevăzute la articolul 42 din Directiva (UE) 2016/2341. Consultanța cu un an înainte de pensionare este obligatorie.

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Cu un an înainte de pensionare, deponentul în PEPP este informat cu privire la viitoarea începere a fazei de lichidare și cu privire la opțiunile disponibile de plată a pensiei.

Justificare

Deponentul în PEPP ar trebui să fie informat cu un an înainte de pensionare cu privire la opțiunile de plată a pensiei și ar trebui să aibă posibilitatea de a confirma opțiunea (opțiunile) de plată dorite.

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 62 prin care specifică informațiile menționate la alineatele (1)-(4), pentru asigurarea unui grad suficient de convergență a raportării în scopuri de supraveghere.

eliminat

După consultarea autorităților naționale și după efectuarea de teste în rândul consumatorilor, EIOPA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare privind formatul raportării în scopuri de supraveghere.

 

EIOPA transmite Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare în termen de … [9 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

 

Comisiei i se conferă competența de a adopta standardele de punere în aplicare menționate la al doilea paragraf în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

 

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  activele se investesc predominant pe piețele reglementate. Investițiile în active care nu sunt admise la tranzacționare pe piețele financiare reglementate trebuie în orice cazfie menținute la niveluri prudente;

(c)  activele se investesc predominant pe piețele reglementate. Investițiile în active care nu sunt admise la tranzacționare pe piețele financiare reglementate nu au voiedepășească 20 %.

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Furnizorii de PEPP le oferă deponenților în PEPP până la cinci opțiuni de investiții.

1.  Furnizorii de PEPP oferă cel puțin o opțiune implicită. Pot oferi și opțiuni de investiții suplimentare.

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Opțiunile de investiții includ o opțiune de investiții implicită și pot include opțiuni de investiții alternative.

eliminat

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  PEPP trebuie să fie eficient din punctul de vedere al costurilor, indiferent de opțiunea de investiții.

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Deponentul în PEPP alege o opțiune de investiții în momentul încheierii contractului privind PEPP.

Deponentul în PEPP alege o opțiune de investiții după ce primește informațiile, consilierea și instrumentul de sprijin decizional relevante, în momentul încheierii contractului privind PEPP.

Justificare

Deponenții în PEPP ar trebui să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Deponentul în PEPP trebuie să aibă posibilitatea de a alege o altă opțiune de investiții la intervale de cinci ani de acumulare a fondurilor în PEPP.

1.  După încheierea contractului PEPP, deponentul în PEPP trebuie să aibă posibilitatea de a alege o altă opțiune de investiții la intervale de cinci ani de acumulare a fondurilor în PEPP în cursul fazei de acumulare. Alte schimbări sunt permise doar la cinci ani de la ultima schimbare. Furnizorul de PEPP poate permite schimbări mai frecvente.

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  La cererea deponentului în PEPP, furnizorul de PEPP pregătește trecerea la o altă opțiune și informează deponentul în PEPP cu privire la posibilele efecte asociate acestei schimbări, spre exemplu cu privire la pierderea garanției de capital și la riscurile biometrice.

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 37 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Opțiunea de investiții implicită

opțiunea standard

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Opțiunea de investiții implicită asigură protecția capitalului pentru deponentul în PEPP, pe baza unei tehnici de diminuare a riscurilor care să aibă ca rezultat o strategie de investiții sigură.