Postup : 2017/0143(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0278/2018

Predkladané texty :

A8-0278/2018

Rozpravy :

PV 04/04/2019 - 2
CRE 04/04/2019 - 2

Hlasovanie :

PV 04/04/2019 - 6.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0347

SPRÁVA     ***I
PDF 1892kWORD 294k
6.9.2018
PE 618.225v02-00 A8-0278/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade [COM(2017) 0343],

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0219/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. októbra 2017(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0278/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(2)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

2017/0143 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte PEPP

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(3),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

1)  Úspory domácností EÚ patria k najvyšším na svete, ale väčšina týchto úspor je na bankových účtoch s krátkou splatnosťou. Viac investícií do kapitálových trhov môže pomôcť čeliť výzvam, ktoré so sebou prináša starnutie obyvateľstva a nízke úrokové miery.

1a)  Starobný dôchodok je nevyhnutnou súčasťou príjmu dôchodcov a pre mnohých primerané dôchodkové zabezpečenie predstavuje rozdiel medzi pohodlnou starobou a chudobou; závisí od neho uplatňovanie základných práv stanovených v Charte základných práv Európskej únie vrátane článku 25 o právach starších osôb, v ktorom sa uvádza: „Únia uznáva a rešpektuje právo starších osôb na dôstojný a nezávislý život a na účasť na spoločenskom a kultúrnom živote“.

1b)  Únia stojí pred viacerými náročnými úlohami vrátane demografických problémov vyplývajúcich z toho, že Európa ako kontinent starne. Navyše kariérne modely, trh práce a rozdelenie bohatstva prechádzajú hlbokými zmenami, a to v neposlednom rade v dôsledku digitálnej revolúcie. Zároveň je čoraz jasnejšie, že vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia nie sú prispôsobené globalizovanej znalostnej ekonomike, pre ktorú sú typické otvorené hranice, pracovná mobilita a migrácia. Priveľa ľudí nemá nárok na žiadne dávky z tradičných vnútroštátnych dôchodkových systémov alebo má len nedostatočné krytie. K nim okrem iných patria ženy, mladí ľudia, migranti, pracovníci s nízkou kvalifikáciou, samostatne zárobkovo činné osoby a pracovníci s netradičnými pracovnými zmluvami.

1c)  Podstatná časť starobného dôchodku sa poskytuje z verejných systémov, takže je priama súvislosť medzi vnútroštátnymi dôchodkovými systémami a udržateľnosťou verejných financií. Bez ohľadu na výlučné právomoci členských štátov, pokiaľ ide o organizáciu dôchodkových systémov, ako sa vymedzuje v zmluvách, je primeranosť príjmov a finančná udržateľnosť systémov dôchodkového zabezpečenia jednotlivých štátov podstatná pre stabilitu Únie ako celku. Z presmerovania väčšieho objemu úspor Európanov z hotovostných a bankových vkladov do dlhodobejších investičných produktov, ako sú dobrovoľné systémy dôchodkového zabezpečenia, by preto mali úžitok tak jednotlivci (ktorí by profitovali z vyššej návratnosti a primeranejších dôchodkov), ako aj hospodárstvo ako celok.

1d)  V roku 2015 malo 11,3 milióna občanov krajín EÚ-28 v produktívnom veku (20 – 64 rokov) pobyt v členskom štáte, ktorého neboli občanmi, a 1,3 milióna občanov EÚ-28 pracovalo v členskom štáte, v ktorom neboli prihlásení k pobytu.

1e)  Prenosnosťou PEPP sa zvýši jeho atraktívnosť ako produktu najmä u mladých ľudí a občanom Únie ešte viac umožní právo žiť a pracovať v celej Únii.

2)  Osobné dôchodky sú dôležité z hľadiska prepojenia dlhodobých úspor s dlhodobými investičnými príležitosťami. Väčší európsky trh s osobnými dôchodkami podporí ponuku finančných prostriedkov pre inštitucionálnych investorov a investície do reálnej ekonomiky.

2b)  Toto nariadenie umožňuje vytvoriť dôchodkový produkt, ktorý bude čo najjednoduchší, najbezpečnejší, najtransparentnejší, najvhodnejší pre spotrebiteľov, za primeranú cenu, a prenosný v rámci celej Únie a bude dopĺňať súčasné systémy v členských štátoch.

3)  Vnútorný trh s osobnými dôchodkami v súčasnosti nefunguje bez ťažkostí. V niektorých členských štátoch trh s dôchodkovými produktmi ešte ani neexistuje. V iných sú síce súkromné dôchodkové produkty k dispozícii, ale vnútroštátne trhy sú navzájom veľmi odlišné. Preto sú dôchodkové produkty prenosné len v obmedzenej miere. Jednotlivcom môžu z toho vyplývať ťažkosti pri uplatňovaní základných slobôd. Môže im to napríklad brániť v tom, aby sa zamestnali alebo odišli do dôchodku v inom členskom štáte. Poskytovatelia navyše nemôžu uplatniť slobodu usadiť sa a slobodu poskytovať služby, pretože im v tom bráni nedostatočná normalizácia súčasných osobných dôchodkových produktov.

3a)  Európsky trh s dôchodkovým zabezpečením je veľmi roztrieštený a rôznorodý, takže PEPP bude v rôznych členských štátoch mať diametrálne odlišný vplyv, a rovnako sa líšia aj cieľové skupiny. V členských štátoch s nedostatočne rozvinutým prvým a druhým pilierom by PEPP mohol predstavovať riešenie pre ľudí, ktorí v súčasnosti nemajú prístup k primeranému zabezpečeniu. V členských štátoch s vysoko rozvinutými trhmi s dôchodkovým zabezpečením by PEPP mohol rozšíriť možnosti výberu pre spotrebiteľov alebo ponúknuť riešenia pre občanov, ktorí využívajú právo na voľný pohyb. Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt by však nemal mať za cieľ nahradiť súčasné vnútroštátne dôchodkové systémy, pretože ide o dodatočný a doplnkový produkt a ďalšou prioritou by mal byť ďalší rozvoj, posilňovanie a reforma prvého a druhého piliera.

4)  Únia kapitálových trhov CMU pomôže zmobilizovať kapitál v Európe a usmerniť ho do všetkých obchodných spoločností vrátane malých a stredných podnikov, infraštruktúry a projektov udržateľných v dlhodobom horizonte, ktoré ho potrebujú na rast a tvorbu pracovných miest. Jedným z hlavných cieľov únie kapitálových trhov je zvýšiť investície a rozšíriť možnosti pre retailových investorov, aby sa zabezpečilo účinnejšie využívanie európskych úspor. Na tento účel bude vďaka svojej podpore dlhodobého financovania reálnej ekonomiky celoeurópsky osobný dôchodkový produkt PEPP krokom vpred v záujme posilňovania integrácie kapitálových trhov.

5)  Ako Komisia oznámila vo svojom akčnom pláne na vybudovanie únie kapitálových trhov(4) v septembri 2015, „Komisia posúdi možnosti politického rámca pre vytvorenie úspešného európskeho trhu s jednoduchými, efektívnymi a konkurencieschopnými osobnými dôchodkami, a rozhodne, či sú na podporu tohto trhu potrebné právne predpisy EÚ“.

6)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 19. januára 2016(5) zdôraznil, že „treba podporovať prostredie, ktoré stimuluje inovácie finančných produktov, vytvára väčšiu rozmanitosť a prínosy pre reálnu ekonomiku a poskytuje kvalitnejšie stimuly pre investovanie a ktoré tiež môže prispieť k zabezpečeniu primeraných, bezpečných a udržateľných dôchodkov, napríklad vytvorením celoeurópskeho dôchodkového produktu PEPP, s jednoduchým transparentným výpočtom“.

7)  Európska rada vo svojich záveroch z 28. júna 2016(6) vyzvala na „rýchly a rozhodný postup s cieľom zabezpečiť ľahší prístup podnikov k finančným prostriedkom a podporiť investície do reálnej ekonomiky napredovaním v oblasti cieľov únie kapitálových trhov“.

8)  Komisia vo svojom oznámení zo 14. septembra 2016 Únia kapitálových trhov – urýchlenie reformy(7) oznámila, že „zváži návrhy na jednoduchý, efektívny a konkurencieschopný osobný dôchodkový produkt EÚ [...] Zvažované možnosti zahŕňajú prípadný legislatívny návrh, ktorý by mohol byť predložený v roku 2017.“

9)  Komisia vo svojom oznámení o preskúmaní akčného plánu únie kapitálových trhov v polovici trvania(8) ohlásila „legislatívny návrh o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte PEPP do konca júna 2017. Tento návrh položí základy bezpečnejšieho, nákladovo efektívnejšieho a transparentnejšieho trhu s cenovo dostupnými a dobrovoľnými úsporami osobných dôchodkov, ktoré možno spravovať v celoeurópskom meradle. Uspokojí potreby ľudí, ktorí chcú svoje dôchodkové úspory lepšie zhodnotiť, bude riešiť demografickú výzvu, doplní existujúce dôchodkové produkty a systémy a zvýši nákladovú efektívnosť osobných dôchodkov tým, že poskytne vhodné príležitosti na dlhodobé investície osobných dôchodkov“.

10)  Vytvorenie PEPP v rámci osobných dôchodkových produktov prispeje k rozšíreniu možností dôchodkových úspor najmä pre mobilných pracovníkov a vytvorí trh EÚ pre poskytovateľov PEPP. To by však nemalo vyvolať pochybnosti o základnej zodpovednosti členských štátov zaručiť slušnú minimálnu životnú úroveň svojim občanom v starobe a o naliehavej potrebe posilňovať schopnosť verejných dôchodkových systémov poskytovať bezpečnú, solídnu a účinnú sociálnu ochranu pre všetkých.

10a)  Finančné vzdelávanie môže podporiť porozumenie možností úspor pre domácnosti v oblasti dobrovoľných osobných dôchodkových systémov a informovanosť o nich. Sporitelia majú tiež reálnu príležitosť plne pochopiť riziká spojené s celoeurópskym produktom a jeho vlastnosťami.

11)  Legislatívny rámec PEPP položí základy úspešného trhu s dostupnými a dobrovoľnými dôchodkovými investíciami, ktoré možno spravovať na celoeurópskej úrovni. Doplnením súčasných verejných a zamestnaneckých dôchodkových systémov a produktov prispeje k uspokojovaniu potrieb tých, ktorí chcú lepšie zhodnotiť svoje dôchodkové úspory, k riešeniu demografickej výzvy a k zabezpečeniu výdatného nového zdroja súkromného kapitálu na dlhodobé investície. Tento rámec nenahradí súčasné vnútroštátne osobné dôchodkové systémy, ani ich nebude harmonizovať, ani neovplyvní súčasné vnútroštátne povinné a zamestnanecké dôchodkové systémy a produkty. PEPP nebude priamo ani nepriamo spojený s pracovným alebo zamestnaneckým postavením sporiteľa.

11a)  Tento legislatívny rámec by nemal obmedzovať zodpovednosť členských štátov pri plnení si povinností týkajúcich sa poskytovania dostatočného štátneho dôchodku.

12)  V tomto nariadení sa harmonizuje súbor základných vlastností PEPP, ktoré sa týkajú kľúčových prvkov, ako je distribúcia, zmluvy, investičná politika, zmena poskytovateľa alebo cezhraničné poskytovanie a prenosnosť. Harmonizáciou týchto základných vlastností sa zlepší rovnosť podmienok pre poskytovateľov osobných dôchodkov vo všeobecnosti a pomôže sa urýchliť dobudovanie únie kapitálových trhov a integrácia vnútorného trhu s osobnými dôchodkami. Povedie to k vytvoreniu vo veľkej miere jednotného celoeurópskeho produktu, ktorý bude dostupný vo všetkých členských štátoch a ktorý posilní postavenie spotrebiteľov, aby mohli naplno využívať vnútorný trh prevodom svojich dôchodkových práv do zahraničia a mali možnosť širšieho výberu medzi jednotlivými typmi poskytovateľov vrátane cezhraničných. Keďže bude menej prekážok v poskytovaní cezhraničných dôchodkových služieb, celoeurópsky osobný dôchodkový produkt zvýši súťaž medzi poskytovateľmi na celoeurópskej úrovni a vytvorí podmienky pre úspory z rozsahu, čo by malo byť pre sporiteľov prínosom.

13)  V článku 114 ZFEÚ sa povoľuje prijatie aktov v podobe nariadení alebo smerníc. Uprednostňuje sa prijatie nariadenia, pretože nariadenie by bolo priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Nariadenie by umožnilo rýchlejšie zvýšenie miery využívania PEPP a rýchlejšie by sa prispelo k riešeniu potreby väčšieho množstva dôchodkových úspor a investícií v kontexte únie kapitálových trhov. Keďže v tomto nariadení sa harmonizujú základné vlastnosti produktov PEPP, nevzťahujú sa na ne osobitné vnútroštátne predpisy, a tak sa nariadenie v tomto prípade javí ako lepšia možnosť ako smernica. Naopak na vlastnosti, ktoré sú mimo pôsobnosti nariadenia (napr. podmienky akumulačnej fázy), sa vzťahujú vnútroštátne predpisy.

14)  S jediným povolením Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov EIOPA na základe jednotného súboru pravidiel a v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi by poskytovatelia PEPP mali mať prístup na celý trh Únie.

16)  S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu služieb a účinnú ochranu spotrebiteľa by domovské a hostiteľské členské štáty mali úzko spolupracovať pri presadzovaní povinností stanovených v tomto nariadení. Ak poskytovatelia a distribútori PEPP vykonávajú ekonomickú činnosť v rôznych členských štátoch v rámci slobody poskytovať služby, príslušný orgán domovského členského štátu by mal zodpovedať za zabezpečenie súladu v povinnosťami stanovenými v tomto nariadení, pretože má užšie väzby s poskytovateľom PEPP. S cieľom zabezpečiť spravodlivé rozloženie zodpovednosti medzi príslušné orgány domovského a hostiteľského členského štátu, ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu zistí, že na jeho území sú porušované povinnosti, mal by upovedomiť príslušný orgán domovského členského štátu, ktorý by mal mať potom povinnosť prijať primerané opatrenia. Príslušný orgán hostiteľského členského štátu by mal byť navyše oprávnený zasiahnuť, ak domovský členský štát primerané opatrenia neprijme alebo ak prijaté opatrenia nie sú dostatočné.

17)  V prípade zriadenia pobočky alebo stáleho zastúpenia v inom členskom štáte je vhodné rozdeliť zodpovednosť za presadzovanie medzi domovský a hostiteľský členský štát. Kým zodpovednosť za plnenie povinností, ktoré majú vplyv na celkovú ekonomickú činnosť, ako sú napríklad pravidlá týkajúce sa odborných požiadaviek, by mala zostať na príslušnom orgáne domovského členského štátu rovnako ako v prípade poskytovania služieb, príslušný orgán hostiteľského štátu by mal prebrať zodpovednosť za presadzovanie pravidiel týkajúcich sa požiadaviek na informácie a výkon ekonomickej činnosti v súvislosti so službami poskytovanými na jeho území. Ak však príslušný orgán hostiteľského členského štátu zistí na svojom území akékoľvek porušenie povinností, v súvislosti s ktorými sa v tejto smernici neprenáša zodpovednosť na hostiteľský členský štát, z úzkej spolupráce vyplýva, že tento orgán upovedomí príslušný orgán domovského členského štátu, aby prijal primerané opatrenia. Ide najmä o prípady porušenia pravidiel o dobrom mene a požiadaviek na odborné znalosti a schopnosti. S ohľadom na ochranu spotrebiteľa by príslušný orgán hostiteľského členského štátu mal byť navyše oprávnený zasiahnuť, ak domovský členský štát primerané opatrenia neprijme alebo ak prijaté opatrenia nie sú dostatočné.

18)  Príslušné orgány členských štátov by mali mať k dispozícii všetky prostriedky potrebné na zabezpečenie riadneho výkonu ekonomickej činnosti poskytovateľov a distribútorov PEPP v celej Únii bez ohľadu na to, či sa vykonáva na základe slobody usadiť sa alebo slobody poskytovať služby. Všetky opatrenia prijaté príslušnými orgánmi by mali byť v záujme zabezpečenia účinnosti dohľadu primerané povahe, rozsahu a zložitosti rizík ekonomickej činnosti konkrétneho poskytovateľa alebo distribútora▐.

19)  Celoeurópsky rozmer PEPP možno rozvinúť nielen na úrovni poskytovateľa prostredníctvom možností jeho cezhraničnej činnosti, ale aj na úrovni sporiteľa PEPP prostredníctvom prenosnosti PEPP, čím sa prispeje k zabezpečeniu osobných dôchodkových práv osôb, ktoré si uplatňujú právo na voľný pohyb podľa článkov 21 a 45 ZFEÚ. Prenosnosť sa vzťahuje aj na situáciu, keď sporiteľ zmení miesto svojho pobytu odchodom do iného členského štátu bez zmeny poskytovateľa PEPP, zatiaľ čo zmena poskytovateľa PEPP nemusí nevyhnutne zahŕňať zmenu miesta pobytu. V každom prípade by príslušný daňový režim sporiteľa PEPP mal určovať podľa miesta jeho pobytu.

20)  PEPP by mal obsahovať vnútroštátne podúčty; každý podúčet by mal zodpovedať vlastnostiam osobného dôchodkového produktu, ktoré umožnia, aby príspevky do PEPP spĺňali požiadavky na získanie prémií. Na úrovni individuálneho sporiteľa PEPP by sa prvý podúčet mal vytvoriť pri otvorení PEPP.

21)  ▌Po uvedení PEPP na trh by mal poskytovateľ v zmluve poskytnúť informácie o tom, ktoré vnútroštátne podúčty sú k dispozícii hneď. Ak poskytovateľ PEPP nemôže v určitom členskom štáte ponúknuť vnútroštátny podúčet, mal by sporiteľovi PEPP poskytnúť alternatívne možnosti prenosnosti, ako napríklad možnosť pokračovať v sporení do PEPP prostredníctvom dohody o partnerstve. Ak takéto partnerstvo neexistuje, sporiteľ PEPP by mal mať možnosť zmeniť poskytovateľa bezplatne.

22)  Pri zohľadnení povahy zavedeného dôchodkového systému a súvisiacej administratívnej záťaže by poskytovatelia a distribútori PEPP mali potenciálnym sporiteľom PEPP a poberateľom dávok PEPP poskytovať jasné, zrozumiteľné a primerané informácie s cieľom podporiť ich rozhodovanie o odchode do dôchodku. Z rovnakého dôvodu by poskytovatelia a distribútori PEPP mali tiež zabezpečiť vysoký stupeň transparentnosti vo všetkých fázach dôchodkového systému – pred registráciou, počas členstva (vrátane obdobia pred odchodom do dôchodku) a po odchode do dôchodku. Mali by poskytovať najmä informácie o nadobudnutých dôchodkových nárokoch, predpokladanej výške dôchodkových dávok, rizikách a zárukách vrátane rizík spojených s environmentálnymi, sociálnymi faktormi a faktormi riadenia a správy, ako aj o nákladoch. Ak predpokladaná výška dôchodkových dávok vychádza z hospodárskych scenárov, potom by uvedené informácie mali obsahovať aj nepriaznivý scenár, ktorý by mal byť extrémny, ale možný.

23)  Potenciálni sporitelia PEPP by pred vstupom do systému PEPP mali mať k dispozícii všetky informácie potrebné na voľbu na základe informácií formou poradenstva poskytnutého na základe posúdenia ich požiadaviek a potrieb sporenia.

24)  Poskytovatelia PEPP by na účely zabezpečenia optimálnej transparentnosti produktu mali vypracovať dokument s kľúčovými informáciami o produktoch PEPP, na ktorých návrhu pracujú, skôr, ako sa produkt môže distribuovať sporiteľom PEPP. Mali by zodpovedať aj za správnosť dokumentu s kľúčovými informáciami o PEPP. ▌

25)  S cieľom zaistiť masívne šírenie a dostupnosť dokumentov s kľúčovými informáciami o PEPP by sa týmto nariadením malo ustanoviť, aby poskytovateľ PEPP zverejňoval dokumenty s kľúčovými informáciami o PEPP na svojom webovom sídle.

26)  Na vnútroštátnej úrovni už prebieha vývoj kalkulačiek na výpočet dôchodkových produktov. Aby však tieto kalkulačky boli pre spotrebiteľov čo najužitočnejšie, by mali pokrývať aj náklady a poplatky, ktoré si účtujú rôzni poskytovatelia PEPP, spolu so všetkými ďalšími nákladmi alebo poplatkami, ktoré si účtujú sprostredkovatelia alebo iné subjekty v investičnom reťazci a ktoré ešte nezapočítali poskytovatelia PEPP.

26a)  Čo najskôr by sa mal vypracovať nástroj na sledovanie dôchodkov na úrovni Únie, ktorý občanom umožní vypočítať si svoj nasporený dôchodkový kapitál a nadobudnuté dôchodkové nároky, aby mali úplný prehľad, a to súbežne s rozvojom produktov podobných PEPP.

28)  Dokument s kľúčovými informáciami o PEPP by sa mal jasne odlišovať a byť oddelený od všetkých marketingových oznámení.

29)  Poskytovatelia PEPP by mali vypracovať výkaz dôchodkových dávok určený pre sporiteľov PEPP, v ktorom im uvedú kľúčové osobné a všeobecné údaje o systéme PEPP a zabezpečia poskytovanie priebežných informácií o tomto systéme. Výkaz dôchodkových dávok by mal byť jasný a komplexný a mal by obsahovať relevantné a náležité informácie, aby sa uľahčilo porozumenie vývoja nárokov na dôchodok v čase a vo všetkých dôchodkových systémoch a aby sa prispelo k pracovnej mobilite. Výkaz dôchodkových dávok by sa mal sporiteľovi PEPP poskytovať každoročne.

30)  Poskytovatelia PEPP by mali sporiteľov PEPP v dostatočnom časovom predstihu pred odchodom do dôchodku, a to aspoň rok pred začiatkom výplatnej fázy, informovať o možnostiach vyplácania dôchodku. Ak sa dôchodkové dávky nevyplácajú v súlade s možnosťami základného PEPP alebo alternatívneho PEPP ako doživotná anuita, členovia, ktorých dôchodkový vek sa blíži, by mali dostať informácie o tom, aké produkt sú k dispozícii na vyplácanie dávok, aby sa zjednodušilo ich finančné plánovanie v súvislosti s odchodom do dôchodku.

31)  Vo fáze vyplácania dôchodkových dávok by poberatelia dávok PEPP mali naďalej dostávať informácie o svojich dávkach a príslušných možnostiach ich vyplácania. To je osobitne kľúčové vtedy, keď poberatelia dávok PEPP vo fáze vyplácania znášajú značnú úroveň investičných rizík. Poberatelia dávok PEPP by mali dostávať informácie aj o každom znížení oprávnených dávok, a to pred uplatnením každého takéhoto zníženia po tom, ako rozhodnutia o znížení bolo prijaté. Odporúča sa, aby ▌poskytovatelia PEPP túto skutočnosť oznámili poberateľom dávok PEPP ešte pred prijatím takéhoto rozhodnutia.

32)  Na to, aby poskytovatelia PEPP dostatočne chránili práva sporiteľov PEPP a poberateľov dávok PEPP, mali by mať možnosť zvoliť si také umiestnenie aktív, aké presne vyhovuje povahe a trvaniu ich záväzkov vrátane dlhodobých záväzkov. Preto sa vyžaduje účinný dohľad, ako aj prístup k pravidlám investovania, ktorý poskytovateľom PEPP umožní dostatočnú flexibilitu pri rozhodovaní o najbezpečnejšej a najúčinnejšej investičnej politike a ktorý zároveň ich bude zaväzovať, aby konali obozretne a v súlade s potrebami a preferenciami sporiteľa PEPP. Dodržiavanie zásady obozretnosti si preto vyžaduje investičnú politiku upravenú podľa štruktúry klientov jednotlivých poskytovateľov PEPP.

33)  Stanovením zásady obozretnosti ako základnej zásady kapitálového investovania a umožnením, aby poskytovatelia PEPP pôsobili cezhranične, sa podporuje presmerovanie úspor do oblasti osobného dôchodkového zabezpečenia, čo prispieva k hospodárskemu a spoločenskému pokroku. Zásada obozretnosti by mala výslovne odrážať aj úlohu environmentálnych a sociálnych faktorov a faktorov riadenia a správy v investičnom procese.

34)  Týmto nariadením by sa poskytovateľom PEPP mala zabezpečiť primeraná úroveň investičnej slobody. Poskytovatelia PEPP ako investori s veľmi dlhým investičným horizontom a nízkym rizikom likvidity majú možnosť prispievať k rozvoju únie kapitálových trhov investovaním do nelikvidných aktív ako akcie a do iných nástrojov, ktoré majú dlhodobý ekonomický profil a v rámci hraníc obozretnosti sa s nimi neobchoduje na regulovaných trhoch, v mnohostranných obchodných systémoch MTF ani v organizovaných obchodných systémoch OTF. Môžu využívať aj výhody medzinárodnej diverzifikácie. Investovanie do akcií v iných menách, než sú meny, v ktorých majú pasíva, a do iných nástrojov, s dlhodobým ekonomickým profilom, s ktorými sa neobchoduje na regulovaných trhoch, by sa v MTF alebo OTF preto nemali obmedzovať z iných dôvodov ako sú dôvody obozretnosti, a to v súlade so zásadou obozretnosti na ochranu záujmov sporiteľov PEPP a poberateľov dávok PEPP.

35)  V súvislosti s prehlbovaním únie kapitálových trhov je chápanie toho, čo sú nástroje s dlhodobým ekonomickým profilom, široké. Takéto nástroje sú neprevoditeľné cenné papiere, ktoré preto nemajú prístup k likvidite na sekundárnych trhoch. Často si vyžadujú záväzky na dobu určitú, ktoré obmedzujú ich obchodovateľnosť a mali by sa chápať tak, že k nim patrí účasť a dlhové nástroje v nekótovaných podnikoch, ako aj im poskytnuté pôžičky. K nekótovaným podnikom patria projekty infraštruktúry, expandujúce nekótované spoločnosti, nehnuteľnosti alebo iné aktíva, ktoré by mohli byť vhodné na dlhodobé investičné účely. Nekótovanými aktívami často sú nízkouhlíkové projekty infraštruktúry a projekty infraštruktúry odolné voči zmene klímy, ktorých financovanie závisí od dlhodobých úverov. Poskytovateľom PEPP sa vzhľadom na dlhodobý charakter ich pasív odporúča, aby dostatočnú časť svojho portfólia aktív umiestnili do udržateľných investícií v reálnej ekonomike s dlhodobými hospodárskymi prínosmi, a to najmä do projektov infraštruktúry a do obchodných spoločností.

36)  Environmentálne a spoločenské faktory a faktory riadenia a správy uvedené v zásadách zodpovedného investovania Organizácie Spojených národov sú kľúčové z hľadiska investičnej politiky a systémov riadenia rizík poskytovateľov PEPP. Poskytovatelia PEPP by mali ▌tieto faktory uvážiť pri investičných rozhodnutiach a zohľadniť, ako sú zapracované do ich systému riadenia rizík, aby sa dalo predísť uviaznutiu aktív. Informácie o faktoroch ESG by mali byť k dispozícii orgánu EIOPA, príslušným orgánom a sporiteľom PEPP.

36a)  Jedným z cieľov regulácie PEPP je vytvoriť bezpečný a nákladovo prijateľný produkt dlhodobého dôchodkového sporenia. Keďže investovanie týkajúce sa dôchodkových produktov je dlhodobé, osobitná pozornosť sa musí venovať dôsledkom rozloženia aktív z dlhodobého hľadiska. Zohľadniť sa musia najmä environmentálne a spoločenské faktory a faktory riadenia a správy. Úspory PEPP by sa mali investovať v súlade s cieľmi Únie v oblasti klímy a udržateľnosti, ako sa stanovujú v Parížskej dohode, cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv. Poskytovatelia PEPP by okrem toho mali prijať politiku vylúčenia investícií s cieľom zabezpečiť, aby sa úspory neinvestovali do najkontroverznejších a najškodlivejších produktov a aby sa neuplatňovala taktika vyhýbania sa daňovej povinnosti.

37)  Na zabezpečenie súladu s povinnosťou vypracovať investičnú politiku v súlade s pravidlom obozretnosti by sa poskytovateľom PEPP malo zabrániť, aby investovali do vysoko rizikových a nespolupracujúcich jurisdikcií, ktoré určí Finančná akčná skupina, a to ani do krajín na únijnom zozname nespolupracujúcich daňových jurisdikcií, ani do krajín na únijnom zozname vysoko rizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami v systéme boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

38)  Vzhľadom na dlhodobý dôchodkový cieľ PEPP by sa mal vypracovať prehľad investičných možností pre sporiteľov PEPP, v ktorom budú prvky umožňujúce investorom prijímať investičné rozhodnutia.

39)  Základný PEPP by mal byť jednoduchý a bezpečný produkt, ktorý by sa dal ľahko nadobudnúť v každom členskom štáte a ktorý by mal predstavovať štandardnú možnosť. Mal by sa slúžiť na zabezpečenie kapitálovej ochrany sporiteľa PEPP, a to buď technikami zmierňovania rizík životného cyklu alebo prostredníctvom kapitálovej záruky. Sporiteľom PEPP by sa malo poskytnúť poradenstvo tak o rizikách, ako aj výhodách rôznych techník.

39a)  V odôvodnených prípadoch, napríklad v prípadoch preukázanej nedbanlivosti, porušenia právnych predpisov alebo vyhýbania sa daňovým povinnostiam či pri zrušení povolenia pre PEPP by sporitelia PEPP mali mať možnosť zmeniť poskytovateľa kedykoľvek bezplatne bez toho, aby boli nútení plniť nevýhodnú zmluvu.

40)  Príslušný orgán by mal uplatňovať svoje právomoci, pričom medzi hlavné ciele by mala patriť ochrana práv sporiteľov PEPP a poberateľov dávok PEPP a stabilita a riadne hospodárenie poskytovateľov PEPP.

41)  Ak je poskytovateľom PEPP inštitúcia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia alebo investičná spoločnosť, mala by na účely úschovy aktív ustanoviť depozitára. Je to potrebné na ochranu spotrebiteľov, pretože v odvetvových právnych predpisoch platných pre inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a investičné spoločnosti sa vymenovanie depozitára nestanovuje.

42)  Transparentnosť a regulárnosť nákladov a poplatkov sú nevyhnutné na získanie dôvery sporiteľov PEPP a umožní im prijímať rozhodnutia na základe informácií. Používanie netransparentných postupov cenotvorby by teda malo byť zakázané.

43)  S cieľom dosiahnuť ciele stanovené v tomto nariadení by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o určovanie podmienok na vykonávanie intervenčných právomocí prostredníctvom orgánu EIOPA a príslušných orgánov. Je osobitne kľúčové, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie. Pri príprave a vypracovaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, včas a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

44)  Komisia by mala prijať návrh regulačných technických predpisov, ktoré vypracujú európske orgány dohľadu v spoločnom výbore, pokiaľ ide o prezentáciu a obsah konkrétnych prvkov dokumentu s kľúčovými informáciami o PEPP, na ktoré sa nevzťahujú [regulačné technické predpisy z dokumentov s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení] v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010(9), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010(10) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010(11). Komisia by mala technickú prácu európskych orgánov dohľadu doplniť vykonaním spotrebiteľských testov prezentácie dokumentu s kľúčovými informáciami tak, ako ho navrhli európske orgány dohľadu.

45)  Bez toho, aby bolo dotknuté právo klientov PEPP obrátiť sa so žalobou na súd, medzi poskytovateľmi alebo distribútormi PEPP a klientmi PEPP by sa mali vytvoriť dostupné, primerané, nezávislé, nestranné, transparentné a účinné postupy alternatívneho riešenia sporov (ARS) vznikajúcich v dôsledku práv a povinností stanovených v tomto nariadení.

46)  Na účely vytvorenia účinného a efektívneho postupu riešenia sporov by poskytovatelia a distribútori PEPP mali zaviesť účinný postup riešenia sťažností, ktorým sa ich klienti môžu riadiť ešte pred predložením sporu na alternatívne riešenie v rámci ARS alebo v rámci súdneho konania. V rámci postupu na riešenie sťažností by sa mali uplatňovať krátke a jasne vymedzené lehoty, v rámci ktorých by poskytovateľ alebo distribútor PEPP mal na sťažnosť odpovedať. Orgány pre alternatívne riešenie sporov by mali mať dostatočnú kapacitu na primeranú a účinnú účasť v cezhraničnej spolupráci vzhľadom na spory týkajúce sa práv a povinností podľa tohto nariadenia.

47)  S cieľom zabezpečiť lepšie podmienky pre svoje investície, a tým aj podporiť hospodársku súťaž medzi poskytovateľmi PEPP, by sporitelia PEPP mali mať právo v akumulačnej a výplatnej fáze zmeniť poskytovateľa uplatnením zrozumiteľného, úsporného, rýchleho a bezpečného postupu.

48)  Postup pri zmene poskytovateľa PEPP by pre sporiteľa PEPP mal byť priamočiary. Prijímajúci poskytovateľ PEPP by mal teda zodpovedať za spustenie a riadenie tohto postupu v mene sporiteľa PEPP. Pri zriaďovaní služby zmeny poskytovateľa by poskytovatelia PEPP mali mať možnosť dobrovoľne využívať aj ďalšie prostriedky, napríklad technické riešenia. Ak v členskom štáte nie je k dispozícii žiadny podúčet, na ktorú by sporiteľ PEPP mohol prejsť, vzhľadom na celoeurópsku povahu produktu by sporitelia PEPP mali mať možnosť zmeniť poskytovateľa bezplatne.

49)  Pred schválením zmeny poskytovateľa by sporiteľ PEPP mal byť informovaný o všetkých krokoch tohto postupu a o nákladoch, ktoré sú potrebné na vykonanie tejto zmeny, s cieľom umožniť sporiteľovi PEPP, aby sa o službe zmeny poskytovateľa rozhodol na základe informácií.

50)  Na úspešnú zmenu poskytovateľa je potrebná spolupráca odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP. Odovzdávajúci poskytovateľ PEPP by teda prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP mal poskytnúť všetky informácie potrebné na obnovenie platieb na druhom účte PEPP. Takéto informácie by však nemali presahovať rámec potrebný na vykonanie zmeny poskytovateľa.

51)  S cieľom uľahčiť cezhraničnú zmenu poskytovateľa by sa sporiteľovi PEPP malo umožniť, aby nového poskytovateľa PEPP požiadal o poskytnutie podrobných informácií o novom účte PEPP, pokiaľ možno pri jedinom stretnutí s novým poskytovateľom PEPP.

52)  Sporitelia PEPP by nemali byť vystavení finančným stratám (vrátane poplatkov a úrokov) spôsobeným akoukoľvek chybou niektorého poskytovateľa PEPP, ktorý sa zúčastňuje postupu zmeny poskytovateľa. Sporitelia PEPP by najmä nemali znášať žiadnu finančnú stratu vyplývajúcu z platby dodatočných poplatkov, úrokov alebo iných položiek a ani pokút, sankcií či akéhokoľvek iného druhu finančnej ujmy v dôsledku omeškaného vykonania zmeny poskytovateľa.

53)  Pri podpise zmluvy o PEPP by sporitelia PEPP mali mať možnosť rozhodnúť o spôsobe vyplácania (anuity, jednorazová platba alebo iný spôsob) vo výplatnej fáze, a potom by raz za tri roky mali mať možnosť prehodnotiť svoje rozhodnutie, aby s blížiacim sa dôchodkovým vekom mohli čo najlepšie prispôsobiť rozhodnutie o spôsobe vyplácania svojim potrebám.

54)  Poskytovateľom PEPP by sa malo umožniť, aby sporiteľom PEPP sprístupnili širokú škálu možností čerpania. Týmto prístupom sa podarí dosiahnuť cieľ rozsiahleho využívania PEPP, pretože sporitelia PEPP budú mať väčšiu flexibilitu a viac možností voľby. Poskytovateľom to umožní vytvárať produkty PEPP nákladovo najefektívnejšie. Je to v súlade s ostatnými politikami EÚ a politicky prijateľné, pretože členských štátom sa ponecháva dostatok flexibility pri rozhodovaní o tom, ktoré možnosti výplaty chcú podporovať. Zo základného PEPP s kapitálovým ručením by sa však určitá jeho časť (35 %) mala vyčleniť vo forme celoživotnej renty, aby sa vystihol dôchodkový charakter produktu. Preto by sa možnosť vyčleniť časť z celkovej sumy, ktorú možno čerpať v prvom roku, mala obmedziť na 30 %. Pokiaľ ide o celoživotný základný PEPP, povinné by mali byť výplaty podľa plánu čerpania.

55)  Mala by sa zaručiť plná transparentnosť nákladov a poplatkov súvisiacich s investovaním do PEPP. Vytvorili by sa rovnaké podmienky pre všetkých poskytovateľov, a zároveň sa zabezpečila ochrana spotrebiteľa. K dispozícii budú informácie z porovnania jednotlivých produktoch, aby sa tak stimulovala súťaž v cenotvorbe.

56)  Hoci priebežný dohľad nad poskytovateľmi PEPP budú vykonávať príslušné vnútroštátne orgány, orgán EIOPA by mal koordinovať dohľad nad produktmi PEPP, aby sa zaručilo dôsledné uplatňovanie jednotnej metodiky dohľadu, čo prispeje k celoeurópskemu charakteru tohto dôchodkového produktu.

56a)  Aby sa posilnili práva spotrebiteľov a uľahčil prístup k postupu podávania sťažností, sporitelia PEPP by mali mať možnosť buď jednotlivo alebo spoločne predkladať sťažnosti prostredníctvom svojho príslušného vnútroštátneho orgánu, a to cez jednotné kontaktné miesto. Príslušný orgán štátu, v ktorom bola sťažnosť podaná, by v rámci postupu vybavovania sťažností mal byť zodpovedný za ďalšie kroky.

57)  Orgán EIOPA by mal spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a podporovať ich spoluprácu a jednotnosť. V tomto smere by orgán EIOPA mal mať vplyv na schopnosť príslušných vnútroštátnych orgánov uplatňovať opatrenia dohľadu poskytovaním dôkazov o porušeniach týkajúcich sa PEPP. Orgán EIOPA by mal tiež poskytovať záväznú mediáciu v prípade rôznosti názorov príslušných orgánov v cezhraničnom kontexte.

58)  S cieľom zabezpečiť, aby finančné spoločnosti, ktoré PEPP vytvárajú, ako aj finančné spoločnosti a osoby, ktoré PEPP distribuujú, dodržiavali ustanovenia tohto nariadenia a s cieľom zabezpečiť, aby sa im v rámci celej Únie dostávalo rovnakého zaobchádzania, mali by sa zaviesť účinné, primerané a odrádzajúce správne sankcie a iné opatrenia.

59)  V súlade s oznámením Komisie z 8. decembra 2010 s názvom Posilňovanie sankčných režimov v odvetví finančných služieb(12) a s cieľom zaistiť plnenie požiadaviek stanovených v tomto nariadení je kľúčové, aby členské štáty podnikli kroky potrebné na to, aby sa v prípade porušenia tohto nariadenia uplatnili primerané správne sankcie a opatrenia.

60)  Aj keď členské štáty môžu stanoviť pravidlá pre správne a trestné sankcie za rovnaké porušenia, od členských štátov by sa nemalo vyžadovať, aby stanovili pravidlá pre správne sankcie za porušenia tohto nariadenia, ktoré podliehajú vnútroštátnemu trestnému právu. Zachovanie trestných sankcií za porušenia tohto nariadenia namiesto správnych sankcií by však nemalo obmedziť ani inak ovplyvniť schopnosť príslušných orgánov spolupracovať, mať prístup k informáciám a informácie si včas vymieňať s príslušnými orgánmi v iných členských štátoch na účely tohto nariadenia, a to ani po žiadnom postúpení predmetných porušení príslušným súdnym orgánom na trestné stíhanie.

61)  Príslušné orgány by mali mať plnú moc ukladať peňažné sankcie, ktoré budú dostatočne vysoké na to, aby vyvážili skutočný alebo možný zisk a aby boli odrádzajúce aj pre väčšie finančné spoločnosti a ich manažérov.

62)  Pri určovaní druhu správnych sankcií alebo iných opatrení a výšky peňažných správnych sankcií by príslušné orgány mali zohľadniť všetky relevantné okolnosti s cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie sankcií v rámci celej Únie.

63)  S cieľom zabezpečiť, aby rozhodnutia príslušných orgánov o porušeniach a sankciách mali na širokú verejnosť odrádzajúci účinok, a s cieľom posilniť ochranu spotrebiteľa upozorňovaním na produkty PEPP distribuované v rozpore s týmto nariadením by sa uvedené rozhodnutia mali uverejňovať pod podmienkou, že lehota na podanie odvolania uplynula a odvolanie podané nebolo, ak takéto zverejnenie neohrozí stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúce vyšetrovanie.

64)  S cieľom zistiť možné porušenia by príslušné orgány mali mať potrebné vyšetrovacie právomoci a mali by zaviesť účinné mechanizmy, ktoré umožnia oznamovať eventuálne alebo skutočné porušenia.

64a)  Vzhľadom na celoeurópsky charakter PEPP a poskytovanie PEPP by rovnako mali byť dostupné aj cezhraničné mechanizmy kolektívnej nápravy na kompenzáciu spotrebiteľov.

65)  Týmto nariadením nie sú dotknuté žiadne ustanovenia právnych predpisov členských štátov týkajúce sa trestných činov.

66)  Každé spracovanie osobných údajov vykonávané v rámci tohto nariadenia, ako napríklad výmena alebo zasielanie osobných údajov príslušnými orgánmi, uchovávanie osobných údajov v centrálnom registri v prevádzke orgánu EIOPA, spracovanie osobných údajov poskytovateľmi PEPP alebo distribútormi PEPP, by sa malo vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679(13), so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680(14) a s nariadením o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách a o zrušení smernice 2002/58/ES (nariadenie o súkromí a elektronických komunikáciách). Každá výmena alebo zasielanie informácií európskymi orgánmi dohľadu by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001(15).

66a)  Vzhľadom na citlivosť finančných osobných údajov je silná ochrana údajov veľmi dôležitá. Preto sa odporúča, aby orgány na ochranu údajov boli úzko zapojené do vykonávania a dohľadu nad vykonávaním tohto nariadenia.

67)  Daňové stimuly môžu mať rôzne formy a zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore využívania osobných dôchodkových produktov vo viacerých členských štátoch. V mnohých členských štátoch možno na príspevky uhrádzané na osobné dôchodkové produkty uplatniť nejakú formu daňovej úľavy, či už explicitnú alebo implicitnú.

68)  Toto nariadenie netreba chápať tak, že zaväzuje členské štáty k tomu, aby na produkty PEPP uplatňovali rovnaké daňové pravidlá, aké by uplatňovali na porovnateľné osobné dôchodkové produkty v rámci svojho vnútroštátneho práva. Pri uplatňovaní zásady vnútroštátneho zaobchádzania, ktorá vyplýva z článkov 21 a 45 ZFEÚ a podľa výkladu Súdneho dvora Európskej únie, by však malo byť možné, aby sa na PEPP, ktorý je objektívne porovnateľný s osobným dôchodkovým produktom distribuovaným v danom členskom štáte, vzťahovala rovnaká daňová úľava a zmluvný výnos, ako napríklad sľubovaný úrok, aké sa priznávajú osobnému dôchodkovému produktu v tomto členskom štáte▐. Platí to aj vtedy, ak PEPP poskytuje poskytovateľ z iného členského štátu.

69)  Po uvedení PEPP na trh sa členské štáty vyzývajú k tomu, aby zohľadnili odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/... a aby rozšírili výhody spojené s daňovými zvýhodneniami, ktoré poskytujú vnútroštátnym osobným dôchodkovým produktom, aj na PEPP.

70)  Hodnotenie tohto nariadenia by sa okrem iného malo vykonať na základe posúdenia vývoja na trhu (napríklad vznik nových druhov produktov PEPP), ako aj vývoja v iných oblastiach práva Únie a skúseností členských štátov. Pri takomto hodnotení sa musia zohľadňovať rôzne ciele a účely vytvorenia fungujúceho trhu PEPP a predovšetkým by sa malo posúdiť, či toto nariadenie prispelo k rozvoju viacpilierových dôchodkových systémov v členských štátoch a viedlo k tomu, že viac občanov EÚ si sporí na udržateľný a primeraný dôchodok.

70a)  Vzhľadom na možné dlhodobé dôsledky tohto nariadenia je dôležité pozorne monitorovať vývoj v počiatočnej fáze uplatňovania. Komisia by pri hodnotení mala zohľadniť aj skúsenosti orgánu EIOPA, zainteresovaných strán a odborníkov a informovať Európsky parlament a Radu o všetkých svojich prípadných pripomienkach.

71)  Týmto nariadením by sa malo zabezpečiť dodržiavanie základných práv a zásad uznaných najmä v Charte základných práv Európskej únie, predovšetkým práva starších ľudí viesť dôstojný a nezávislý život a podieľať sa na spoločenskom a kultúrnom živote, práva na ochranu osobných údajov, práva vlastniť majetok, slobody podnikania, zásady rovnosti medzi ženami a mužmi a zásady vysokého stupňa ochrany spotrebiteľa.

72)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to posilnenie ochrany sporiteľov PEPP a zvýšenie ich dôvery v produkty PEPP vrátane cezhraničnej distribúcie týchto produktov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale pre jeho dôsledky ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie uvedených cieľov.

PRIJAL TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú jednotné pravidlá povoľovania, poskytovania a distribúcie osobných dôchodkových produktov distribuovaných v Únii pod označením celoeurópsky osobný dôchodkový produkt alebo PEPP a dohľadu nad nimi.

Článok 2Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1)   „osobný dôchodkový produkt“ je produkt:

a)   ktorý je založený na zmluve uzatvorenej dobrovoľne medzi sporiteľom a právnym subjektom na základe doplnkovosti;

c)   zabezpečuje dlhodobú akumuláciu kapitálu s výslovným cieľom poskytovať príjem po odchode do dôchodku.

2)   „celoeurópsky osobný dôchodkový produkt PEPP“ je dlhodobý sporiaci osobný dôchodkový produkt, ktorý v rámci schváleného plánu PEPP poskytuje regulovaný finančný podnik, ktorému bolo na základe práva Únie udelené povolenie a podľa článku 5 ods. 1 je oprávnenýna správu kolektívnych alebo individuálnych investícií alebo úspor, a ktorý si dobrovoľne zakúpil sporiteľ PEPP alebo nezávislé združenie sporiteľov PEPP v mene svojich členov s výhľadom na dôchodok, bez možnosti alebo s prísne obmedzenou možnosťou predčasnej výplaty;

3)   „sporiteľ PEPP“ je akákoľvek fyzická osoba;

4)  „plán PEPP“ je zmluva, dohoda alebo správcovská listina medzi sporiteľom PEPP a poskytovateľom PEPP, v ktorých sa stanovuje, aké dôchodkové dávky a za akých podmienok sa poskytnú na základe individuálneho plánu dôchodkového sporenia dohodnutého s poskytovateľom PEPP;

5)   „účet PEPP“ je osobný dôchodkový účet vedený v mene sporiteľa PEPP alebo poberateľa PEPP, ktorý sa používa na uskutočňovanie transakcií a ktorý sporiteľovi PEPP umožňuje uhrádzať pravidelné príspevky na▐ dôchodok a poberateľovi PEPP poberať dôchodkové dávky;

6)  „poskytovanie PEPP“ je vytváranie a distribúcia PEPP;

6a)  „tvorca PEPP“ je poskytovateľ PEPP, ktorý stanovuje podmienky plánu PEPP na účely vedenia účtov PEPP v mene sporiteľov a príjemcov PEPP;

7)   „poberateľ PEPP“ je osoba poberajúca dôchodkové dávky PEPP;

8)   „distribúcia PEPP“ sú činnosti spočívajúce v poradenstve, navrhovaní alebo vykonávaní iných prípravných prác vedúcich k uzavretiu zmlúv o poskytnutí PEPP, v uzatváraní takýchto zmlúv alebo spolupôsobení pri správe a plnení takýchto zmlúv vrátane poskytovania informácií o jednej alebo viacerých zmluvách o PEPP v súlade s kritériami, ktoré si klienti PEPP zvolia prostredníctvom webového sídla alebo iných médií, ako aj zostavenia rebríčka s produktom PEPP vrátane ceny a porovnania produktov, alebo poskytnutie zľavy z ceny dôchodkovej zmluvy, keď klient PEPP môže priamo alebo nepriamo uzatvoriť dôchodkovú zmluvu prostredníctvom webového sídla alebo iných médií;

9)   „dôchodkové dávky PEPP“ sú dávky vyplácané v súvislosti s dosiahnutím alebo očakávaním dosiahnutia veku odchodu do dôchodku. Tieto dávky môžu mať podobu doživotných platieb, dočasných platieb, jednorazovej platby alebo akejkoľvek ich kombinácie;

10)   „akumulačná fáza“ je obdobie akumulácie aktív (príspevkov) na účte PEPP a obvykle trvá dovtedy, kým poberateľ PEPP nedosiahne vek odchodu do dôchodku;

11)   „výplatná fáza “ je obdobie čerpania aktív akumulovaných na účte PEPP s cieľom financovať nároky na dôchodok alebo iný príjem;

12)   „anuita“ je suma, ktorá sa ako odplata za investície uhrádza v určených intervaloch počas určitého obdobia, napríklad obdobia života poberateľa PEPP alebo určitého počtu rokov;

13)   „postupné čerpanie“ je možnosťou pre poberateľov PEPP pravidelne podľa uváženia čerpať sumy do určitej výšky;

13a)  „celková suma“ je akumulovaný dôchodkový kapitál v plnej výške;

14)   „poskytovateľ PEPP“ je finančný podnik, ktorému bolo udelené povolenie vytvárať a distribuovať PEPP;

15)   „distribútor PEPP“ je finančný podnik, ktorému bolo udelené povolenie distribuovať PEPP, ktoré nevytvoril;

16)   „trvanlivý nosič“ je každý nástroj, ktorý:

a)   umožňuje klientovi PEPP uchovávať informácie určené jemu osobne tak, aby boli dostupné na použitie v budúcnosti a počas obdobia zodpovedajúceho účelu týchto informácií; a

b)   umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií;

17)   „príslušný orgán“ ▌je vnútroštátny orgán alebo orgány, ktoré každý členský štát určí na dohľad v rámci tohto nariadenia;

18)   „domovský členský štát poskytovateľa PEPP“ je členský štát, v ktorom bolo poskytovateľovi PEPP vydané povolenie;

19)   „hostiteľský členský štát poskytovateľa PEPP“ je členský štát s výnimkou domovského členského štátu, v ktorom poskytovateľ PEPP vytvára alebo distribuuje PEPP;

20)   „podúčet“ je časť otvorená v medziach každej jednotlivej rámcovej zmluvy o PEPP (o účte PEPP) na využívanie prémií, ktoré na účely investovania do PEPP stanoví na vnútroštátnej úrovni členský štát, v ktorom má sporiteľ PEPP bydlisko. V súlade s tým môže byť jednotlivec na každom podúčte sporiteľom PEPP alebo poberateľom PEPP v závislosti od príslušných právnych požiadaviek pre akumulačnú a výplatnú fázu;

21)   „kapitál“ sú súhrnné finančné príspevky a výnosy z investovania uvedených príspevkov, vypočítané zo súm, ktoré po odpočítaní všetkých poplatkov, nákladov a výdavkov možno investovať a ktoré priamo alebo nepriamo znášajú investori;

22)   „finančný nástroj“ sú nástroje uvedené v oddiele C prílohy I k smernici 2014/65/EÚ;

23)   „depozitár“ je inštitúcia poverená úschovou aktív a dohľadom nad dodržiavaním pravidiel fondu a príslušných právnych predpisov;

24)   „základný PEPP“ je investičnou stratégiou, ako je definovaná v článku 39, ktorá sa uplatňuje v prípade, ak sporiteľ PEPP nevydá žiadne pokyny o spôsobe investovania prostriedkov akumulovaných na jeho účte PEPP;

25)   „metódy zmierňovania rizík“ sú metódy na systematické znižovanie rozsahu expozície voči rizikám a/alebo pravdepodobnosti ich výskytu;

26)   „zmena poskytovateľa“ je prevod akéhokoľvek kladného zostatku z účtu PEPP u jedného poskytovateľa PEPP na iný účet PEPP k inému poskytovateľovi PEPP na žiadosť klienta PEPP, pri ktorom sa môže, ale nemusí zrušiť pôvodný účet PEPP;

27)   „poradenstvo“ je poskytovanie osobných odporúčaní sporiteľovi PEPP na jeho žiadosť alebo na podnet poskytovateľa alebo distribútora PEPP v súvislosti s jednou alebo viacerými zmluvami o zakúpení PEPP;

28)   „klient PEPP“ je sporiteľ PEPP, potenciálny sporiteľ PEPP a/alebo poberateľ PEPP;

28a)  „partnerstvo“ je spolupráca medzi poskytovateľmi PEPP s cieľom ponúkať podúčty v rôznych členských štátoch v súvislosti so službou prenosnosti, ako je uvedené v článku 12;

28b)  „biometrické riziká“ sú riziká spojené s dlhovekosťou, zdravotným postihnutím a úmrtím;

28c)  „environmentálne a sociálne faktory a faktory riadenia a správy“ alebo „faktory ESG“ sú ciele Únie v oblasti klímy a udržateľnosti, ako sa stanovujú v Parížskej dohode, v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja, v hlavných zásadách OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a v definíciách zásad OSN pre zodpovedné investovanie UNPRI.

Článok 3Uplatniteľné pravidlá

Na poskytovanie PEPP sa vzťahuje:

a)   toto nariadenie;

b)   pokiaľ to umožňuje toto nariadenie, ustanovenia plánu PEPP;

c)   v otázkach, ktoré nie sú upravené v tomto nariadení, alebo v otázkach, ktoré sú upravené v tomto nariadení čiastočne, sa na ich zvyšnú časť, ktorá nie je upravená v tomto nariadení, vzťahujú:

i)  ustanovenia právnych predpisov prijatých členskými štátmi pri vykonávaní opatrení EÚ týkajúcich sa osobitne PEPP;

ii)  ustanovenia právnych predpisov členských štátov, ktoré by sa vzťahovali na porovnateľný osobný dôchodkový produkt vytvorený a distribuovaný v súlade s právom členského štátu, v ktorom má sídlo subjekt, ktorý produkt vytvoril.

KAPITOLA II POVOLENIE

Článok 4Povolenie

1.  PEPP možno vytvárať a distribuovať v Únii len ak preň udelil povolenie Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov EIOPA v súlade s týmto nariadením.

2.  Povolenie pre PEPP je platné vo všetkých členských štátoch. Držiteľ povolenia je oprávnený vytvárať a distribuovať PEPP tak, ako to povolil orgán EIOPA.

Článok 5Žiadosť o udelenie povolenia pre PEPP

1.  Žiadosť o udelenie povolenia PEPP môžu podať len tieto finančné podniky:

a)   úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ(16);

b)  poisťovne, ktorým bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES(17) a ktoré poskytujú priame životné poistenie podľa článku 2 ods. 3 a prílohy II k smernici 2009/138/ES;

c)  inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, ktoré boli registrované alebo ktorým bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2016/2341/EÚ(18), ktoré samotné nie sú schopné pokryť biometrické riziká a nezaručujú investičnú výkonnosť ani určitú úroveň dôchodkových dávok. Všetky aktíva a pasíva zodpovedajúce PEPP musia byť oddelené bez možnosti ich prevodu na iné činnosti dôchodkového zabezpečenia inštitúcie;

d)  investičné spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 2014/65/EÚ a ktoré poskytujú službu správy portfólia alebo investičné poradenstvo;

e)  investičné spoločnosti alebo správcovské spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES(19);

f)  správcovia alternatívnych investičných fondov AIF, ktorým bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ(20);

fa)  iné subjekty registrované alebo ktorým bolo udelené povolenie v súlade s ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov pre poskytovanie osobných dôchodkových produktov, ako sú vymedzené v článku 2 ods. 1 tohto nariadenia, za predpokladu, že uvedené ustanovenia sa po predchádzajúcom hodnotení orgánu EIOPA podľa postupu stanoveného v článku 5a považujú za postačujúce.

2.  Finančné podniky uvedené v odseku 1 predkladajú žiadosť o udelenie povolenia pre PEPP orgánu EIOPA. Žiadosť musí obsahovať:

a)   informácie o štandardných zmluvných podmienkach, ktoré sa majú navrhovať sporiteľom PEPP;

b)   informácie o totožnosti žiadateľa a jeho súčasné a predchádzajúce finančné skúsenosti a predchádzajúca činnosť;

c)   totožnosť osôb, ktoré budú skutočne riadiť tvorbu a/alebo distribúciu PEPP;

d)  informácie o opatreniach týkajúcich sa správy portfólia a riadenia rizík vo vzťahu k PEPP, prípadne aj vrátane informácií zaručujúcich, že poskytovateľ neinvestuje do výroby jadrových zbraní;

e)  informácie o investičných stratégiách, rizikovom profile a iných typických znakoch PEPP;

f)   zoznam členských štátov, v ktorých chce žiadateľ o PEPP tento PEPP predávať;

g)   prípadné informácie o totožnosti depozitára;

h)   opis informácií, ktoré sa majú sprístupniť sporiteľom PEPP vrátane opisu mechanizmu na riešenie sťažností sporiteľov PEPP;

i)   dôkaz o udelení povolenia žiadateľovi alebo o jeho registrácii v súlade s príslušným právnym predpisom Únie uvedeným v odseku 1 a identifikácia príslušného orgánu, ktorý udelil povolenie alebo vykonal registráciu.

3.  EIOPA môže požiadať o vysvetlenie a dodatočné informácie o dokumentácii a informáciách poskytnutých podľa odseku 1.

4.  EIOPA môže požiadať príslušný orgán finančného podniku, ktorý požiadal o udelenie povolenia, o vysvetlenie a informácie v súvislosti s dokumentáciou uvedenou v odseku 2. Príslušný orgán odpovie na žiadosť do 10 pracovných dní odo dňa, kedy mu bola žiadosť od orgánu EIOPA doručená.

5.  Akékoľvek následné úpravy dokumentácie a informácií uvedených v odsekoch 1 a 2 sa bezodkladne oznámia orgánu EIOPA.

5a  Vnútroštátny príslušný orgán pre subjekty ustanovený v odseku 1 písm. fa) požiada orgán EIOPA o posúdenie súladu týchto typov subjektov, ako aj dôvodov, prečo je povolenie oprávnené. EIOPA rozhodne do dvoch mesiacov od doručenia takejto žiadosti. Ak príslušný orgán nesúhlasí s rozhodnutím orgánu EIOPA, včas doručí svoje dôvody a vysvetlí a odôvodní všetky významné rozdiely voči nemu.

Článok 6Podmienky udeľovania povolení pre PEPP

1.  EIOPA udelí povolenie pre PEPP do dvoch mesiacov odo dňa predloženia úplnej žiadosti potvrdenej vnútroštátnym príslušným orgánom len ak sú k úplnej spokojnosti EIOPA splnené tieto podmienky:

a)  žiadateľ spĺňa podmienky tohto nariadenia;

b)  príslušný orgán udelil žiadateľovi povolenie vytvárať produkty v súlade s tým druhom investičných stratégií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

c)  navrhovaný PEPP spĺňa všetky požiadavky tohto nariadenia;

d)  navrhovaný PEPP je založený na investičnej stratégii, ktorá umožňuje dosiahnuť dôchodkový výsledok, ktorý sa uvádza v navrhovaných zmluvných podmienkach.

2.  Pred rozhodnutím o žiadosti EIOPA uskutoční konzultáciu s príslušným orgánom žiadateľa.

3.  EIOPA oznámi žiadateľovi dôvody akéhokoľvek odmietnutia udeliť povolenie pre PEPP.

4.  EIOPA zruší povolenie udelené pre PEPP, ak podmienky pre udelenie tohto povolenia už nie sú splnené.

5.  EIOPA každý štvrťrok informuje príslušné orgány finančných podnikov uvedených v článku 5 ods. 1 o rozhodnutiach udeliť, zamietnuť alebo zrušiť povolenia podľa tohto nariadenia.

6.  EIOPA zabezpečí koordináciu s európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) zriadeným nariadením (EÚ) č. 1093/2010 a európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) zriadeným nariadením (EÚ) č. 1095/2010 a zašle im informácie na účely plnenia ich úloh.

Článok 7Označovanie a premena

1.  Označenie „PEPP“ alebo „celoeurópsky osobný dôchodkový produkt“ v súvislosti s osobným dôchodkovým produktom možno používať len ak orgán EIOPA udelil povolenie na distribúciu osobného dôchodkového produktu pod označením „PEPP“ v súlade s týmto nariadením.

2.  Súčasné osobné dôchodkové produkty môžu byť premenené na PEPP po udelení povolenia od orgánu EIOPA.

3.  Poskytovatelia PEPP nesmú PEPP premeniť na osobné dôchodkové produkty, na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje.

Článok 8Distribúcia PEPP

1.  Finančné podniky uvedené v článku 5 ods. 1 môžu distribuovať PEPP, ktorý nevytvorili, za predpokladu, že na túto činnosť sa vzťahuje rozsah povolenia podľa príslušných odvetvových právnych predpisov.

2.  Sprostredkovatelia poistenia registrovaní v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2016/97/EÚ(21) sú oprávnení distribuovať PEPP, ktoré nevytvorili.

Článok 9Prudenciálny režim pre rôzne druhy poskytovateľov

Bez toho, aby bolo dotknuté toto nariadenie, poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP dodržiavajú ▌príslušný prudenciálny režim, ktorý sa na nich vzťahuje v súlade s legislatívnymi aktmi uvedenými v článku 5 ods. 1 a článku 8 ods. 2.

Článok 10Centrálny verejný register

EIOPA vedie centrálny verejný register, v ktorom je identifikovaný každý PEPP, pre ktorý bolo udelené povolenie podľa tohto nariadenia, dátum jeho povolenia, v ňom dostupné vnútroštátne podúčty a príslušný orgán poskytovateľa PEPP. Register je verejne prístupný v elektronickej podobe a v prípade zmien sa urýchlene aktualizuje.

KAPITOLA IIICEZHRANIČNÉ POSKYTOVANIE A PRENOSNOSŤ PEPP

ODDIEL ISLOBODA POSKYTOVAŤ SLUŽBY A SLOBODA USADIŤ SA

Článok 11Uplatňovanie slobody poskytovať služby a slobody usadiť pre poskytovateľov a distribútorov PEPP

Na území hostiteľského členského štátu môžu poskytovatelia PEPP poskytovať a distribuovať a distribútori PEPP môžu distribuovať PEPP na základe slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa, pokiaľ tak robia v súlade s príslušnými predpismi a postupmi stanovenými v právnych predpisoch Únie, ktoré sa na ne vzťahujú, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 alebo v článku 8 ods. 2.

ODDIEL IIPRENOSNOSŤ

Článok 12Služba prenosnosti

1.  Na účely tohto oddielu je služba prenosnosti vymedzená ako právo sporiteľa PEPP pri zmene bydliska presťahovaním sa do iného členského štátu naďalej prispievať do PEPP, na ktorý už uzatvoril zmluvu so svojím poskytovateľom.

2.  Ak sporiteľ PEPP využije službu prenosnosti, môže si ponechať všetky výhody a prémie poskytovateľa PEPP, ktoré sú spojené s pravidelným investovaním do toho istého PEPP, a je tiež oprávnený zároveň sporiť na viac ako jeden podúčet.

Článok 13Poskytovanie služby prenosnosti

1.  Poskytovatelia PEPP poskytujú službu prenosnosti sporiteľom PEPP, ktorí u nich majú zriadený účet PEPP a ktorí o túto službu požiadajú.

2.  Pri navrhovaní PEPP poskytne poskytovateľ alebo distribútor PEPP potenciálnym sporiteľom PEPP informácie o možnostiach prenosnosti a tom, ktoré vnútroštátne podúčty sú ▌k dispozícii, a to buď prostredníctvom poskytovateľa PEPP alebo od registrovaného partnera.

3.   Podúčty, ktoré sú k dispozícii, sa uvedú v pláne PEPP. Poskytovateľ PEPP je povinný ponúkať aspoň podúčty uvedené v tomto pláne. Ak sa sporiteľ PEPP vysťahuje do iného členského štátu a poskytovateľ PEPP mu nemôže sám ani prostredníctvom partnera ponúknuť podúčet v uvedenom členskom štáte, sporiteľovi PEPP sa ponúkne možnosť zmeniť poskytovateľa PEPP bezplatne.

Článok 14Podúčty PEPP

Ak poskytovatelia PEPP poskytujú sporiteľom PEPP službu prenosnosti v súlade s článkom 13, potom zabezpečia, aby sa v rámci každého jednotlivého účtu PEPP dal otvoriť nový podúčet buď prevodom akumulovaných aktív alebo otvorením ďalšieho podúčtu v súlade s právnymi požiadavkami a podmienkami využívania prémií, ktoré pre PEPP na vnútroštátnej úrovni stanovil členský štát, do ktorého sa sporiteľ PEPP sťahuje a pre ktorý je k dispozícii vnútroštátny podúčet.

Článok 15Otvorenie nového podúčtu

1.  ▌Ihneď po prijatí žiadosti sporiteľa PEPP o využitie služby prenosnosti poskytovateľ PEPP informuje sporiteľa PEPP o možnostiach, ktoré má sporiteľ PEPP k dispozícii, vrátane možnosti pokračovať v sporení na nový podúčet.

Preto ak nie je k dispozícii partner ani podúčet, poskytovateľ PEPP informuje sporiteľa PEPP, že má právo zmeniť poskytovateľa bezplatne.

2.  Ak sporiteľ PEPP prejaví svoj úmysel využiť podúčet v inom členskom štáte, ako to ponúka poskytovateľ PEPP, poskytovateľ PEPP si obstará tieto informácie:

a)   členský štát nového bydliska sporiteľa PEPP,

b)   dátum, od ktorého by sa príspevky mali smerovať na nový podúčet;

c)   všetky náležité informácie o možných zmenách prijatej investičnej stratégie alebo iných prvkov.

ca)  či pri tejto mobilite ide o presun alebo doplnenie;

3.  Najneskôr tri mesiace od doručenia žiadosti podľa odseku 2 poskytne poskytovateľ PEPP sporiteľovi PEPP bezplatne úplné informácie a poradenstvo podľa kapitoly IV, oddielov II a III, pokiaľ ide o podmienky nového podúčtu.

4.  Nový podúčet sa otvorí podpísaním novej zmluvy alebo zmenou existujúcej zmluvy medzi sporiteľom PEPP a poskytovateľom PEPP v súlade s príslušným zmluvným právom. Dátum otvorenia sa stanoví v zmluve alebo ak zmluva takéto ustanovenie neobsahuje, nový podúčet sa bude považovať za otvorený v deň podpisu zmluvy alebo jej zmeny.

Článok 16Prevod akumulovaných

aktív medzi podúčtami PEPP

1.  Na žiadosť sporiteľa PEPP navrhne poskytovateľ PEPP sporiteľovi PEPP úplný alebo čiastočný prevod akumulovaných aktív, prípadne aj odkupnej hodnoty na iný podúčet účtu PEPP.

1a.  Poskytovateľ PEPP okamžite po doručení žiadosti o prevod vložených príspevkov informuje sporiteľa PEPP o všetkých dôsledkoch tohto prevodu aktív a o príslušných daniach, poplatkoch a nákladoch spojených s prevodom, ako aj o finančných dôsledkoch zachovania jestvujúceho podúčtu.

2.  Prevod aktív podľa odseku 1 musí byť možný bez vecnej redemácie týchto aktív.

Článok 17Poskytovanie informácií o prenosnosti vnútroštátnym orgánom

1.  Poskytovateľ PEPP oznámi všetky zmluvné mechanizmy na poskytovanie služby prenosnosti, ako aj všetky dohody o partnerstve vymedzené v tomto nariadení, orgánu EIOPA a prípadne orgánu ESMA.

2.  Informácie podľa odseku 1 sa uložia elektronicky do centrálnej databázy orgánu EIOPA do jedného mesiaca od otvorenia nového podúčtu alebo vzniku partnerstva. Táto databáza je prístupná vnútroštátnym príslušným orgánom, ktoré v prípade akýchkoľvek zmien automaticky dostávajú informácie o domácich podúčtoch, ako aj podrobné informácie o všetkých existujúcich alebo nových dohodách o partnerstve medzi poskytovateľmi a obsahujú minimálne:

a)   identifikačné údaje podúčtu (meno sporiteľa PEPP; právne predpisy ktorého štátu sa na neho vzťahujú; dátum otvorenia podúčtu a vzniku partnerstva);

b)   sumu prípadne prevedených aktív;

c)   spôsob prevodu (s vecnou redemáciou prevedených aktív alebo bez nej).

KAPITOLA IVPOŽIADAVKY NA DISTRIBÚCIU A NA INFORMÁCIE

ODDIEL IVšeobecné ustanovenia

Článok 18Všeobecná zásada

Pri výkone distribučných činností týkajúcich sa PEPP konajú poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP vždy čestne, regulárne a odborne v súlade so záujmami svojich klientov PEPP.

Článok 19Režim distribúcie pre rôzne druhy poskytovateľov a distribútorov PEPP

Na účely distribúcie PEPP konajú rôzne druhy poskytovateľov a distribútorov PEPP v súlade so všetkými ustanoveniami tejto kapitoly.

Článok 20Stimuly

Pokiaľ ide o platbu alebo príjem honorárov, sprostredkovateľských odmien alebo poskytnutie či prijatie nepeňažných výhod▐, poskytovatelia alebo distribútori PEPP▐ konajú v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonávajú pravidlá pre investičné spoločnosti stanovené v článku 24 ods. 7 písm. b) a článku 24 ods. 8 a 9 smernice 2014/65/EÚ. Na účely tohto článku sa odkaz na článok 23 smernice 2014/65/EÚ v článku 24 ods. 9 uvedenej smernice vykladá ako odkaz na článok 18 tohto nariadenia.

Článok 21Elektronická distribúcia a iné trvanlivé nosiče

Všetky dokumenty a informácie podľa tejto kapitoly sa klientom PEPP poskytujú bezplatne, a to buď elektronicky alebo na požiadanie na inom trvanlivom médiu za predpokladu, že klient PEPP má možnosť uchovávať takéto informácie tak, aby bol možný prístup k nim v budúcnosti, na obdobie primerané účelu týchto informácií a že daný nástroj umožňuje nezmenenú reprodukciu uchovávaných informácií. Poskytovatelia a distribútori PEPP na požiadanie poskytnú uvedené dokumenty a informácie bezplatne aj na inom trvanlivom nosiči.

Článok 22Požiadavky týkajúce sa dohľadu nad produktmi a ich správy

1.  Poskytovatelia PEPP majú zavedený, uplatňujú a prehodnocujú postup schvaľovania každého PEPP alebo pre dôležité úpravy existujúceho PEPP pred jeho distribúciou klientom PEPP.

Postup schvaľovania produktu musí byť vhodný a primeraný povahe PEPP.

V rámci postupu schvaľovania produktu sa vymedzí identifikovaný cieľový trh pre každý PEPP a zabezpečí posúdenie všetkých relevantných rizík pre tento identifikovaný cieľový trh, ako aj to, aby zamýšľaná stratégia distribúcie zodpovedala identifikovanému cieľovému trhu a aby sa prijali primerané opatrenia s cieľom zaistiť distribúciu PEPP na identifikovanom cieľovom trhu.

Poskytovateľ PEPP musí rozumieť PEPP, ktorý poskytuje, a pravidelne ho prehodnocovať, pričom prihliada na všetky udalosti, ktoré by mohli závažne ovplyvniť potenciálne riziká pre identifikovaný cieľový trh, aby posúdil aspoň to, či PEPP naďalej zodpovedá potrebám identifikovaného cieľového trhu a či je zamýšľaná stratégia distribúcie naďalej vhodná.

Poskytovatelia PEPP sprístupnia distribútorom PEPP všetky príslušné informácie o PEPP a o postupe schvaľovania produktov vrátane identifikovaného cieľového trhu pre PEPP.

Distribútori PEPP musia mať zavedené vhodné mechanizmy na získavanie informácií uvedených v piatom pododseku a na porozumenie charakteristík a identifikovaného cieľového trhu pre každý PEPP.

2.  Politikami, postupmi a mechanizmami uvedenými v tomto článku nie sú dotknuté žiadne ďalšie požiadavky podľa tohto nariadenia alebo požiadavky uplatňované na základe tohto nariadenia, a to ani tie, ktoré sa týkajú uverejňovania informácií, vhodnosti alebo primeranosti, identifikácie a riešenia konfliktu záujmov, stimulov a faktorov ESG.

ODDIEL IIINFORMÁCIE PRED UZAVRETÍM ZMLUVY

Článok 23Dokument s dôležitými informáciami o PEPP

1.  Skôr, ako sa PEPP ponúkne sporiteľom PEPP, poskytovateľ PEPP vypracuje pre tento produkt dokument s kľúčovými informáciami o PEPP v súlade s požiadavkami podľa tejto kapitoly a tento dokument uverejní na svojom webovom sídle.

2.  Dokument s kľúčovými informáciami predstavuje informácie pred uzatvorením zmluvy. Musí byť presný, regulárny, jasný a nesmie zavádzať. Musí poskytovať kľúčové informácie a byť v súlade so všetkými záväznými zmluvnými dokumentmi, s príslušnými časťami ponukových dokumentov a s podmienkami PEPP.

3.  Dokument s kľúčovými informáciami je samostatný dokument, ktorý sa zreteľne odlišuje od marketingových materiálov. Nesmie obsahovať krížové odkazy na marketingové materiály. Krížové odkazy na iné dokumenty obsahovať môže, a to aj na prospekt, ale iba ak sa takýto krížový odkaz týka informácií, ktoré musia byť uvedené v dokumente s kľúčovými informáciami.

3a.  Odlišne od odseku 3b tohto článku, ak PEPP ponúka sporiteľovi PEPP škálu investičných možností, takže poskytnutie všetkých informácií o každej relevantnej investičnej možnosti prostredníctvom jedného stručného samostatného dokumentu nie je možné, v dokumente s kľúčovými informáciami sa poskytne aspoň všeobecný opis relevantných investičných možností s uvedením, kde a ako možno pred uzatvorením zmluvy nájsť dokumenty s podrobnejšími informáciami o investičných produktoch, z ktorých vychádzajú podkladné investičné možnosti.

3b.  Dokument s kľúčovými informáciami o PEPP musí byť stručný a zrozumiteľný a obsahovať kľúčové informácie, ktoré sporitelia PEPP požadujú. Dokument s kľúčovými informáciami by mal byť vypracovaný tak, aby sa ľahko čítal a vytlačený mal najviac tri strany formátu A4.

3c.   Okrem dokumentu s kľúčovými informáciami o PEPP poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP poskytnú potenciálnym sporiteľom PEPP zhrnutie a odkazy na príslušné správy o solventnosti a finančnej situácii poskytovateľa PEPP tak, že im umožnia ľahký prístup k týmto informáciám.

3d.  Potenciálnym sporiteľom PEPP sa takisto poskytnú informácie o doterajšej výkonnosti investícií súvisiacich s PEPP za roky činnosti PEPP.

3f.  Ak je dokument s kľúčovými informáciami farebný, farebnosťou sa nesmie znížiť zrozumiteľnosť informácií, ak sa dokument s kľúčovými informáciami vytlačí alebo skopíruje čiernobielo.

3g  Ak sa v dokumente s kľúčovými informáciami o PEPP používa firemná značka alebo logo tvorcu PEPP alebo skupiny, do ktorej patrí, nesmú odvádzať pozornosť sporiteľa PEPP od informácií v dokumente ani znižovať prehľadnosť textu.

4.  Okrem dokumentu s kľúčovými informáciami o PEPP poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP poskytnú potenciálnym sporiteľom PEPP odkazy na akékoľvek správy o solventnosti a finančnej situácii poskytovateľa PEPP, čím im umožnia jednoduchý prístup k týmto informáciám.

6.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku európske orgány dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a EIOPA) prostredníctvom Spoločného výboru európskych orgánov dohľadu vypracujú návrh regulačných technických predpisov, v ktorých uvedú podrobné informácie o prezentácii a obsahu každej z informácií uvedených v tomto článku spolu s požiadavkami potrebnými na prezentáciu uvedených informácií v jednotnom formáte umožňujúcom porovnanie.

Pri vypracovaní návrhu regulačných technických predpisov európske orgány dohľadu zohľadnia rôzne typy PEPP, rozdiely medzi nimi a schopnosti sporiteľov PEPP, ako aj vlastnosti PEPP, aby si sporitelia PEPP mohli vybrať spomedzi rôznych relevantných investícií alebo ďalších možností, ktoré produkt poskytuje, vrátane prípadov, keď sa tento výber môže uskutočniť v rôznom čase alebo sa môže v budúcnosti zmeniť.

Európske orgány dohľadu predložia tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do ...

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 23aInformácie v dokumente s kľúčovými informáciami o PEPP

1.  Názov Dokument s kľúčovými informáciami o PEPP sa uvedie zreteľne v hornej časti prvej strany dokumentu s kľúčovými informáciami o PEPP. Dokument s kľúčovými informáciami o PEPP sa predkladá v poradí určenom v odsekoch 2 a 3.

2.  Hneď pod názvom dokumentu s kľúčovými informáciami o PEPP sa uvedie vysvetlenie. Jeho znenie je takéto: „V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto dôchodkovom produkte. Nie je to marketingový materiál. Poskytnutie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a porovnať tento produkt s inými.“

3.  V dokumente s kľúčovými informáciami o PEPP sa uvedú tieto informácie:

a)  na začiatku dokumentu sa uvedie názov PEPP a to, či ide o základný PEPP, totožnosť poskytovateľa PEPP a jeho kontaktné údaje, informácie o príslušnom orgáne poskytovateľa PEPP a dátum dokumentu;

b)  v prípade potreby sa uvedie toto upozornenie na porozumenie: Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a ktorý môže byť ťažké pochopiť?;

c)  v časti s názvom O aký produkt ide? nájdete informácie o povahe a hlavných vlastnostiach PEPP vrátane:

i)  opisu dôchodkových dávok a rozsahu, v akom sú zaručené, stupňa ich rizikovosti, metód investovania a možností vyplácania, ako aj vyhlásenia o tom, že bolo vhodné zvážiť výplatu rok pred odchodom do dôchodku;

ii)  právnych informácií o veku odchodu do dôchodku v členskom štáte vrátane toho, či je možné naďalej prispievať do systému aj po odchode do dôchodku;

iii)  informácie o daňovom režime PEPP;

iv)  informácie o možnostiach služby prenosnosti a zmeny poskytovateľa;

v)  informácie o možnostiach a dôsledkoch predčasného zrušenia plánu PEPP;

vi)  dostupné informácie o výkonnosti investičnej politiky PEPP z hľadiska environmentálnych a sociálnych faktorov a faktorov riadenia a správy,

vii)  cieľ PEPP vrátane špecifikácie trhov, na ktorých PEPP investuje;

viii)  opis typu dôchodkového sporiteľa, ktorému sa má PEPP ponúkať, predovšetkým z hľadiska jeho schopnosti znášať investičné straty, a investičného horizontu;

ix)  ak PEPP ponúka poistné plnenia, podrobné informácie o uvedených poistných plneniach vrátane okolností, ktoré by zakladali nárok na ich uplatnenie;

d)  v časti s názvom Aké sú riziká a čo by som mohol získať? stručný opis profilu rizík a výnosov, v ktorom sa uvedie:

i)  súhrnný ukazovateľ rizík doplnený o opis na vysvetlenie tohto ukazovateľa, jeho hlavné obmedzenia a opis na vysvetlenie rizík, ktoré sú pre PEPP podstatné a ktoré nie sú primerane vyjadrené v súhrnnom ukazovateli rizika;

ii)  maximálna možná strata investovaného kapitálu vrátane:

  informácií o zodpovedajúcich scenároch výkonnosti a predpokladoch, na základe ktorých boli vytvorené;

  prípadných informácií o podmienkach výnosov plynúcich sporiteľom PEPP alebo vopred deklarovanej maximálnej výkonnosti;

e)  v časti s názvom Čo sa stane, ak [názov tvorcu PEPP] nebude schopný výplaty?, sa uvádza stručná informácia o tom, či je súvisiaca strata krytá systémom náhrad alebo záruk pre investorov, a ak áno, o ktorý plán ide, názov poskytovateľa záruky a informácie o tom, ktoré riziká systém kryje a ktoré nie;

f)  v časti s názvom Aké sú náklady? sa uvádzajú náklady spojené s investíciou do PEPP, ku ktorým patria priame aj nepriame náklady, ktoré znáša sporiteľ PEPP, vrátane jednorazových a opakovaných nákladov, prezentované vo forme súhrnných ukazovateľov uvedených nákladov, a na účely zabezpečenia porovnateľnosti aj celkové súhrnné náklady vyjadrené v peňažných a percentuálnych hodnotách, aby bolo vidieť súhrnný vplyv celkových nákladov na túto investíciu.

V dokumente s kľúčovými informáciami o PEPP sa jasne uvedie, že poradcovia, distribútori alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca poradenstvo súvisiace s PEPP alebo predávajúca PEPP poskytne informácie, v ktorých uvedie všetky náklady na distribúciu, ktoré ešte nie sú započítané do vyššie uvedených nákladov, a tým sporiteľovi PEPP umožní pochopiť kumulatívny účinok uvedených súhrnných nákladov na výnosnosť tejto investície;

g)  v časti s názvom Ako dlho by som si mal produkt ponechať? Môžem si peniaze prípadne vybrať aj skôr?

i)  či je v prípade PEPP k dispozícii lehota na rozmyslenie alebo lehota na odstúpenie;

ii)  sa uvedie, na ako dlho sa odporúča si produkt ponechať, prípadne minimálne ako dlho sa požaduje zotrvať v systéme;

iii)  možnosť predčasného ukončenia zmluvy a podmienky tohto úkonu vrátane všetkých uplatniteľných poplatkov a sankcií, a to vzhľadom na profil PEPP z hľadiska rizík a výnosnosti a na vývoj na trhu, na ktorý sa produkt zameriava;

iv)  informácie o možných dôsledkoch výberu prostriedkov pred zmluvne dohodnutým termínom alebo pred uplynutím odporúčaného obdobia držby, ako je napríklad strata kapitálovej ochrany alebo ďalšie s tým súvisiace poplatky;

h)  v časti s názvom Ako sa môžem sťažovať? sa uvádzajú informácie o tom, ako a komu môže sporiteľ PEPP podať sťažnosť na produkt alebo postup tvorcu PEPP či osoby poskytujúcej poradenstvo súvisiace s produktom alebo predávajúcej produkt;

i)v časti s názvom Ďalšie relevantné informácie sa uvádza stručný opis všetkých ďalších dokumentov s informáciami, ktoré sa majú poskytnúť sporiteľovi PEPP pred uzavretím zmluvy a/alebo po jej uzavretí bez akýchkoľvek marketingových materiálov.

4.  Povoľuje sa vrstvenie informácií požadovaných podľa odseku 3, pričom detailné časti informácií, ktoré môžu byť prezentované v automaticky otváraných oknách alebo odkazmi na sprievodné vrstvy, tak, aby dokument s kľúčovými informáciami o PEPP mohol splniť povinnosť týkajúcu sa jeho rozsahu stanovenú v článku 23 ods. 3b).

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku vypracuje EIOPA po porade s európskymi orgánmi dohľadu návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa:

a)  stanovia podrobnosti prezentácie a obsahu každého prvku informácií uvedených v článku 19 spolu s požiadavkami potrebnými na prezentáciu informácií v jednotnom formáte, ktorý umožní porovnanie;

b)  stanoví metodika výpočtov potrebných na poskytnutie informácií podľa odseku 3 písm. d) bodu i), odseku 3 písm. d) bodu iii) a odseku 3 písm. f);

c)  stanoví, kedy je povolené vrstvenie informácií, ktoré informácie by mali byť v základnej prezentácii a ktoré informácie sa poskytnú v ďalších vrstvách detailu.

Pri vypracovaní návrhu regulačných technických predpisov európske orgány dohľadu zohľadnia rôzne typy PEPP, rozdiely medzi nimi a schopnosti sporiteľov PEPP, ako aj vlastnosti PEPP, aby si sporitelia PEPP mohli vybrať spomedzi rôznych relevantných investícií alebo ďalších možností, ktoré produkt poskytuje, vrátane prípadov, keď sa tento výber môže uskutočniť v rôznom čase alebo sa môže v budúcnosti zmeniť.

Článok 23bJazyk dokumentu s kľúčovými informáciami o PEPP

1.  Dokument s kľúčovými informáciami o PEPP musí byť v úradných jazykoch alebo aspoň v jednom z úradných jazykov, ktorý sa používa v tej časti členského štátu, v ktorej sa PEPP distribuuje, alebo v inom jazyku, ktorý akceptujú príslušné orgány uvedeného členského štátu, alebo ak je v inom jazyku, musí sa preložiť do jedného z uvedených jazykov.

Preklad musí verne a presne odrážať obsah originálneho dokumentu s kľúčovými informáciami.

2.  Ak sa PEPP v členskom štáte propaguje prostredníctvom marketingových dokumentov v jednom alebo viacerých úradných jazykoch daného členského štátu, dokument s kľúčovými informáciami musí byť aspoň v zodpovedajúcich úradných jazykoch.

3.  Dokument s kľúčovými informáciami o PEPP sa sporiteľom PEPP so zrakovým alebo sluchovým postihnutím, ako aj negramotným sporiteľom PEPP a sporiteľom PEPP s nízkou gramotnosťou na požiadanie sprístupní vo vhodnom formáte.

Článok 23cRevízia dokumentu s kľúčovými informáciami o PEPP

1.  Tvorca PEPP pravidelne prehodnocuje informácie v dokumente s kľúčovými informáciami a ak z prehodnotenia vyplynie, že treba vykonať zmeny, dokument zreviduje. Revidované znenie sa urýchlene sprístupní.

2.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku európske orgány dohľadu v spoločnom výbore vypracujú návrh regulačných technických predpisov, v ktorých stanovia:

a)  podmienky prehodnotenia informácií uvedených v dokumente s kľúčovými informáciami;

b)  podmienky, za akých sa musí dokument s kľúčovými informáciami revidovať;

c)  konkrétne podmienky, za akých sa informácie uvedené v dokumente s kľúčovými informáciami musia prehodnotiť alebo za akých sa musí dokument s kľúčovými informáciami zrevidovať, ak sa PEPP nesprístupňuje sporiteľom PEPP nepretržite;

d)  okolnosti, za akých majú byť sporitelia PEPP informovaní o zrevidovanom dokumente s kľúčovými informáciami o PEPP, ktorý si zakúpili, ako aj prostriedky, ktorými majú byť sporitelia PEPP informovaní.

Európske orgány dohľadu predložia uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 23dMarketingová komunikácia

Marketingová komunikácia, ktorá obsahuje konkrétne informácie o PEPP, nesmie obsahovať žiadne vyhlásenie, ktoré by odporovalo informáciám uvedeným v dokumente s kľúčovými informáciami alebo znižovalo význam dokumentu s kľúčovými informáciami. V marketingovej komunikácii sa uvedie, že dokument s kľúčovými informáciami je k dispozícii, ako aj informácie o tom, ako a kde možno tento dokument získať vrátane webovej stránky tvorcu PEPP.

Článok 23eObčianskoprávna zodpovednosť

1.  Tvorcovi PEPP nevzniká občianskoprávna zodpovednosť výlučne na základe dokumentu s kľúčovými informáciami vrátane akéhokoľvek jeho prekladu, pokiaľ nie je zavádzajúci, nepresný alebo v rozpore s príslušnými časťami právne záväzných predzmluvných a zmluvných dokumentov alebo s požiadavkami stanovenými v článku 23.

2.  Sporiteľ PEPP, ktorý preukáže stratu vyplývajúcu z toho, že sa spoľahol na dokument s kľúčovými informáciami za okolností uvedených v odseku 1 pri investovaní do PEPP, ku ktorému bol daný dokument s kľúčovými informáciami vytvorený, môže od tvorcu PEPP žiadať náhradu škody v súvislosti s touto stratou podľa vnútroštátneho práva.

3.  Prvky ako „strata“ alebo „náhrada škody“ uvedené v odseku 2, ktoré nie sú vymedzené, sa vykladajú a uplatňujú v súlade s príslušným vnútroštátnym právom určeným na základe príslušných pravidiel medzinárodného práva súkromného.

4.  Týmto článkom sa nevylučujú ďalšie nároky na uplatnenie občianskoprávnej zodpovednosti podľa vnútroštátneho práva.

5.  Povinnosti podľa tohto článku nemožno obmedziť ani vylúčiť na základe zmluvných ustanovení.

Článok 23fPrvky poistenia

Ak sa dokument s kľúčovými informáciami o PEPP týka poistnej zmluvy, poisťovne majú povinnosti iba voči poistníkovi uvedenému v poistnej zmluve, a nie voči príjemcovi podľa poistnej zmluvy.

Článok 23gPoskytnutie dokumentu s kľúčovými informáciami

1.  Osoba poskytujúca poradenstvo súvisiace s PEPP alebo predávajúca PEPP sporiteľom PEPP poskytne dokument s kľúčovými informáciami včas pred tým, ako sa sporitelia PEPP zaviažu akoukoľvek zmluvou alebo ponukou týkajúcou sa uvedeného PEPP.

2.  Osoba poskytujúca poradenstvo súvisiace s PEPP alebo predávajúca PEPP môže splniť požiadavky odseku 1 tým, že poskytne dokument s kľúčovými informáciami o PEPP osobe s písomným oprávnením na prijímanie investičných rozhodnutí v mene sporiteľa PEPP v súvislosti s transakciami uzavretými na základe uvedeného písomného oprávnenia.

Článok 23hUverejňovanie informácií o distribúcii sporiteľom PEPP

1.  Poskytovatelia a distribútori PEPP zaistia, aby včas pred uzatvorením zmluvy týkajúcej sa PEPP poskytovatelia, sprostredkovatelia alebo distribútori PEPP uvedení v čl. 5 ods. 1 a článku 8 tohto nariadenia poskytli sporiteľom PEPP alebo potenciálnym sporiteľom PEPP aspoň tieto informácie:

a)  či majú v právnickej osobe poskytovateľa PEPP priamu alebo nepriamu účasť, ktorá predstavuje aspoň 10 % hlasovacích práv alebo základného imania;

b)  či v súvislosti s navrhovanými zmluvami alebo so zmluvami, ku ktorým bolo poskytnuté poradenstvo:

i)  poskytovateľ PEPP alebo materská spoločnosť poskytovateľa PEPP má v danej právnickej osobe sprostredkovateľa alebo distribútora PEPP priamu alebo nepriamu účasť, ktorá predstavuje aspoň 10 % hlasovacích práv alebo základného imania;

ii)  poskytujú poradenstvo na základe objektívnej osobnej analýzy;

iii)  sú zmluvne zaviazaní vykonávať distribúciu s jedným alebo viacerými poskytovateľmi PEPP, pričom vtedy majú poskytnúť názvy týchto poskytovateľov PEPP; alebo

iv)  nie sú zmluvne zaviazaní vykonávať distribúciu výhradne s jedným alebo viacerými poskytovateľmi PEPP a neposkytujú poradenstvo na základe objektívnej osobnej analýzy, pričom vtedy majú poskytnúť názvy poskytovateľov PEPP, s ktorými smú vykonávať a vykonávajú činnosť;

c)  o povahe odmeny prijímanej vo vzťahu k zmluve;

d)  či vo vzťahu k zmluve pracujú:

i)  za honorár, teda za odmenu, ktorú platí priamo sporiteľ PEPP;

ii)  za províziu akéhokoľvek druhu, teda za odmenu, ktorá je súčasťou nákladov a poplatkov za distribúciu PEPP;

iii)  za akéhokoľvek iný druh odmeny vrátane hospodárskej výhody akéhokoľvek druhu, ktorá sa ponúka alebo poskytuje v súvislosti so zmluvou; alebo

iv)  za kombináciu niektorých druhov odmien stanovených v bodoch i), ii) a iii).

2.  Ak honorár platí priamo sporiteľ PEPP, sprostredkovateľ alebo distribútor PEPP informuje sporiteľa PEPP o výške honoráru alebo – ak to nie je možné – o spôsobe výpočtu honoráru.

3.  Ak sporiteľ PEPP v rámci zmluvy po jej uzavretí vykoná akúkoľvek platbu okrem pravidelných platieb, sprostredkovateľ alebo distribútor PEPP tiež zverejní informácie v súlade s týmto článkom o každej takejto platbe.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby včas pred uzavretím zmluvy poskytovateľ PEPP informoval sporiteľa PEPP o povahe odmeny svojich zamestnancov vo vzťahu k zmluve.

5.  Ak sporiteľ PEPP v rámci zmluvy po jej uzavretí vykoná akúkoľvek platbu okrem pravidelných platieb, poskytovateľ PEPP tiež zverejní informácie v súlade s týmto článkom o každej takejto platbe.

6.  Sporiteľovi PEPP alebo potenciálnemu sporiteľovi PEPP sa musia včas pred uzavretím zmluvy poskytnúť príslušné informácie o distribúcii PEPP a tiež o všetkých nákladoch a súvisiacich poplatkoch. Uvedené informácie obsahujú aspoň tieto prvky:

a)  ak sa poskytuje poradenstvo, či sprostredkovateľ PEPP alebo distribútor poskytne sporiteľom PEPP pravidelné posúdenie vhodnosti odporučeného PEPP pre uvedených sporiteľov PEPP;

b)  pokiaľ ide o informácie o všetkých nákladoch a súvisiacich poplatkoch, ktoré sa majú zverejniť, informácie o distribúcii PEPP vrátane nákladov na poradenstvo, prípadne nákladov PEPP odporúčaných alebo predávaných sporiteľom PEPP, ako aj to, ako ich sporiteľ PEPP môže uhradiť, vrátane všetkých platieb tretím stranám v súlade s článkom 28.

7.  Informácie uvedené v odseku 3 sa poskytnú v jednotnom formáte, ktorý umožní porovnanie, a v zrozumiteľnej forme tak, aby sporitelia PEPP mohli primerane pochopiť povahu a riziká ponúkaného PEPP a následne prijať investičné rozhodnutie založené na informáciách.

8.  Komisia je v súlade s článkom 62 splnomocnená prijať delegované akty s cieľom bližšie určiť:

a)  podmienky, ktoré musia informácie spĺňať, aby boli objektívne, zrozumiteľné a neboli zavádzajúce, a to vrátane kritérií, z ktorých vychádza jednotný formát uvedený v odseku 2;

b)  podrobnosti o obsahu a formáte informácií pre sporiteľov PEPP o poskytovateľoch, sprostredkovateľoch a distribútoroch PEPP, ako aj o nákladoch a poplatkoch.

Oddiel IIIPoradenstvo ▌

Článok 25Upresnenie požiadaviek a potrieb a poskytovanie poradenstva

1.  Pred uzavretím zmluvy o PEPP poskytovateľ alebo distribútor PEPP podľa tohto nariadenia na základe informácií získaných od sporiteľa PEPP upresní požiadavky a potreby tohto sporiteľa súvisiace s dôchodkom a sporiteľovi PEPP poskytne objektívne informácie o PEPP v zrozumiteľnej forme, aby sporiteľ PEPP mohol prijať rozhodnutie na základe informácií.

Každá navrhnutá zmluva musí byť v súlade s požiadavkami a potrebami sporiteľov PEPP vrátane ich nadobudnutých dôchodkových práv.

2.  Poskytovateľ alebo distribútor PEPP uvedený v článku 19 písm. c) tohto nariadenia poskytne sporiteľovi PEPP osobné odporúčanie s vysvetlením, prečo bude určitý PEPP najlepšie spĺňať požiadavky a potreby tohto sporiteľa PEPP.

3.   Ak poskytovateľ alebo distribútor PEPP informuje sporiteľa PEPP, že poskytuje nezávislé poradenstvo, toto poradenstvo poskytne na základe analýzy dostatočne veľkého počtu osobných dôchodkových produktov dostupných na trhu, aby v súlade s odbornými kritériami mohol odporučiť, ktorá zmluva o PEPP by bola vhodná na naplnenie potrieb sporiteľa PEPP, a uviedol aj faktory, ktoré by mohli byť pre sporiteľa PEPP rizikové.

4.  Pri poskytovaní poradenstva kedykoľvek počas trvania zmluvy musí poskytovateľ PEPP získavať potrebné informácie o znalostiach a skúsenostiach sporiteľa PEPP v investičnej oblasti relevantnej pre PEPP, o jeho finančnej situácii vrátane jeho schopnosti znášať straty, ako aj o jeho investičných cieľoch vrátane jeho tolerancie rizík tak, aby poskytovateľ, sprostredkovateľ alebo distribútor PEPP mohol sporiteľovi PEPP alebo potenciálnemu sporiteľovi PEPP odporučiť pre neho vhodný PEPP, a to predovšetkým v súlade s jeho toleranciou rizík a schopnosťou znášať straty.

4a.  V prípade základného PEPP musí byť sporiteľ PEPP informovaný o príslušnej investičnej možnosti.

4b.  Poradenstvo sa pri dodržiavaní všetkých pravidiel stanovených v tomto nariadení môže poskytovať aj prostredníctvom digitálnych kanálov.

5.  Poskytovatelia, distribútori a sprostredkovatelia PEPP zabezpečia a na požiadanie príslušným orgánom preukážu, že fyzické osoby poskytujúce poradenstvo v súvislosti s PEPP majú potrebné znalostí a schopnosti na účely plnenia svojich povinností podľa tohto nariadenia. Členské štáty uverejnia kritériá, ktoré sa majú uplatňovať na posúdenie týchto znalostí a schopností.

ODDIEL IVINFORMÁCIE POSKYTOVANÉ POČAS TRVANIA ZMLUVY

Článok 27Všeobecné ustanovenia

1.  Poskytovatelia PEPP vypracujú stručný osobný dokument s kľúčovými informáciami pre každého sporiteľa PEPP, pričom zohľadnia osobitnú povahu vnútroštátnych dôchodkových systémov a príslušného vnútroštátneho práva, a to aj v sociálnej, pracovnej a daňovej oblasti (ďalej len „výkaz dávok PEPP“). Názov dokumentu obsahuje slová „výkaz dávok PEPP“.

2.  Na viditeľnom mieste sa uvedie presný dátum, na ktorý sa vzťahujú informácie uvedené vo výkaze dôchodkových dávok.

3.  Okrem toho bude sporiteľ PEPP počas trvania zmluvy informovaný o každej zmene, ktorá sa týka:

a)   všeobecných a osobitných obchodných podmienok;

b)   názvu podniku poskytovateľa PEPP, jeho právnej formy alebo adresy jeho ústredia, prípadne pobočky, ktorá zmluvu uzatvorila;

c)   všetkých informácií uvedených v článku 23 ods. 2 až 5 v prípade zmeny podmienok týkajúcich sa PEPP alebo zmeny práva rozhodného pre zmluvu o PEPP;

d)   informácií o tom, ako sa v rámci investičnej politiky zohľadňujú environmentálne a sociálne faktory a faktory týkajúce sa riadenia a správy.

3 a.  Informácie uvedené vo výkaze dávok PEPP musia byť presné, aktuálne a bezplatne dostupné každému sporiteľovi PEPP elektronickými prostriedkami vrátane trvalého nosiča, prostredníctvom webového sídla alebo v papierovej forme aspoň raz ročne. Sporiteľom PEPP sa na požiadanie elektronickými prostriedkami poskytne aj kópia každej informácie. Každá významná zmena informácií vo výkaze dávok PEPP oproti predchádzajúcemu roku musí byť jasne vyznačená.

Článok 28Výkaz dávok PEPP

1.  Výkaz dávok PEPP obsahuje aspoň tieto kľúčové informácie pre sporiteľov PEPP:

a)   osobné údaje sporiteľa PEPP, názov poskytovateľa PEPP, informácie o predpokladaných dôchodkových dávkach, informácie o nadobudnutých nárokoch alebo akumulovanom kapitáli, príspevkoch uhradených sporiteľom PEPP alebo akoukoľvek treťou stranou a informácie o úrovni financovania plánu PEPP▐;

b)   jednoznačný údaj o zákonnom veku odchodu sporiteľa PEPP do dôchodku, veku odchodu do dôchodku určeného v dôchodkovom pláne alebo na základe odhadu poskytovateľa PEPP, prípadne veku odchodu do dôchodku stanoveného sporiteľom PEPP, ak sa líši od predpokladaného začiatku výplatnej fázy;

c)    názov poskytovateľa PEPP, jeho kontaktná adresa a označenie plánu PEPP sporiteľa PEPP;

d)   informácie o predpokladanej výške dávok dôchodku na základe veku odchodu do dôchodku uvedeného v písmene b) a upozornenie, že uvedené predpoklady sa môžu líšiť od konečnej hodnoty poberaných dávok. Ak predpokladaná výška dávok dôchodku vychádza z hospodárskych scenárov, medzi uvedenými informáciami musí byť aj najpriaznivejší predpokladaný scenár a nepriaznivý scenár s prihliadnutím na špecifickú povahu plánu PEPP;

e)   informácie o nadobudnutých nárokoch alebo akumulovanom kapitáli s prihliadnutím na špecifickú povahu plánu PEPP;

ea)  informácie o príspevkoch akýchkoľvek tretích strán a sporiteľa PEPP do plánu PEPP, a to aspoň za uplynulých 12 mesiacov, s prihliadnutím na špecifickú povahu plánu PEPP;

eb)  informácie o výkonnosti plánu PEPP ako celku v minulosti, prípadne možnosť pre sporiteľa PEPP investovať, zobrazená grafom výkonnosti za všetky známe roky;

ec)  rozpis nákladov, ktoré poskytovateľom PEPP odpočítal za posledných 12 mesiacov, s uvedením nákladov na správu, nákladov na úschovu aktív, nákladov na transakcie v rámci portfólia a iných nákladov, ako aj predpokladaného vplyvu nákladov na konečnú výšku dávok;

ed)  informácie o celkovej úrovni financovania plánu PEPP;

ef)  informácie o investičnej politike súvisiace s faktormi ESG.

2.  Vo výkaze dôchodkových dávok musí byť uvedené, kde a ako možno získať doplňujúce informácie vrátane: ďalších praktických informácií o možnostiach sporiteľov PEPP v rámci plánu PEPP.

3.  EIOPA po porade s Európskou centrálnou bankou a vnútroštátnymi orgánmi dohľadu vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa stanovia pravidlá určovania predpokladanej výšky dôchodkových dávok podľa písmena a), prezentácie informácií o výkonnosti v minulosti podľa písmena eb) a prezentácie nákladov podľa ods. 1 písm. ec). Uvedené pravidlá uplatnia poskytovatelia PEPP na prípadné určenie ročnej miery nominálnych výnosov z investícií, ročnej miery inflácie a predpokladaného vývoja miezd.

EIOPA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do ... Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 10 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

Článok 29Doplňujúce informácie

1.  Vo výkaze dávok PEPP sa uvedie, kde a ako možno získať doplňujúce informácie vrátane:

a)   ďalších praktických informácií o možnostiach sporiteľov PEPP v rámci plánu PEPP vrátane možnej prenosnosti;

b)   informácií o ročných účtovných závierkach a výročných správach poskytovateľa PEPP so zreteľom na každý plán PEPP tohto poskytovateľa a o prípadných ročných účtovných závierkach a výročných správach za každý plán PEPP;

d)   prípadných informácií o predpokladoch, z ktorých sa vychádzalo v prípade súm vyjadrených v anuitách, najmä pokiaľ ide o anuitné sadzby, typ poskytovateľa PEPP a trvanie anuity;

e)   informácií o výške dávok v prípade predčasnej redemácie.

2.  V prípade plánov PEPP, v ktorých investičné riziká znášajú sporitelia PEPP a investičná možnosť sa ukladá sporiteľovi PEPP na základe osobitného pravidla špecifikovaného v rámci plánu PEPP, sa vo výkaze dávok PEPP uvádza, kde sú doplňujúce informácie k dispozícii.

2a.  V prípade plánov PEPP, v ktorých investičné riziká znášajú sporitelia PEPP a investičná možnosť sa ukladá sporiteľovi PEPP na základe osobitného pravidla špecifikovaného v rámci plánu PEPP, sa vo výkaze dávok PEPP uvádza, kde sú doplňujúce informácie k dispozícii.

2b.  Tieto informácie musia byť ľahko dostupné aj elektronicky a bezplatne.

2 c.  Na žiadosť sporiteľa PEPP, poberateľa PEPP alebo ich zástupcov je poskytovateľ PEPP povinný poskytnúť tieto dodatočné informácie:

a)  ročné účtovné závierky a výročné správy podľa odseku 1 písm. b) alebo ak je poskytovateľ PEPP zodpovedný za viac než jeden plán PEPP, tie účtovné závierky a správy, ktoré súvisia s ich konkrétnym plánom PEPP;

b)  vyhlásenie o zásadách investičnej politiky uvedené v článku 28 ods. 1 písm. ef);

c)  akékoľvek ďalšie informácie o predpokladoch, z ktorých sa vychádzalo pri zostavovaní prognóz uvedených v čl. 28 ods. 1 písm. a).

2d.  Tieto informácie majú byť ľahko dostupné aj elektronicky a bezplatne.

3.  EIOPA po konzultácii s vnútroštátnymi orgánmi a spotrebiteľskými organizáciami vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa uvedú podrobnosti prezentácie informácií uvedených v článku 28 a v tomto článku.

EIOPA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do ... [deviatich mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia].

Komisii sa v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku.

Článok 30Informácie poskytované sporiteľom PEPP v preddôchodkovej fáze a poberateľom dávok PEPP vo výplatnej fáze

1.  Okrem výkazu dôchodkových dávok PEPP poskytujú poskytovatelia PEPP každému sporiteľovi PEPP aspoň rok pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku, ktorý je stanovený v článku 30, alebo na požiadanie sporiteľa PEPP, informácie o možnostiach výplaty dávok, ktoré sú pri poberaní dôchodku možné.

2.  Jeden rok pred dôchodkovou fázou sa sporiteľovi PEPP pošle oznámenie s cieľom informovať ho o nadchádzajúcom začiatku výplatnej fázy a možných formách výplaty.

ODDIEL VPODÁVANIE SPRÁV VNÚTROŠTÁTNYM ORGÁNOM

Článok 32Všeobecné ustanovenia

1.  Poskytovatelia PEPP predkladajú príslušnému orgánu svojho členského štátu, prípadne príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu informácie potrebné na účely dohľadu. Tieto informácie obsahujú aspoň informácie potrebné na vykonanie týchto činností v rámci postupu preskúmania vykonávaného orgánom dohľadu:

a)   na hodnotenie systému riadenia a správy uplatňovaného poskytovateľmi PEPP, vykonávaných činností, zásad oceňovania uplatňovaných na účely solventnosti, ich rizík a systémov riadenia rizík a ich kapitálovej štruktúry, potrieb a riadenia;

b)   na prijímanie akýchkoľvek príslušných rozhodnutí, ktoré vyplývajú z výkonu ich práv a povinností v oblasti dohľadu.

2.  Príslušné orgány majú tieto právomoci:

a)   určovať povahu, rozsah a formát informácií uvedených v odseku 1, ktorých predkladanie vyžadujú od poskytovateľov PEPP:

i)   vo vopred stanovených lehotách;

ii)   keď sa vyskytnú vopred stanovené udalosti;

iii)   pri zisťovaniach súvisiacich so situáciou niektorého poskytovateľa PEPP;

b)   získavať akékoľvek informácie od poskytovateľov PEPP o zmluvách uložených u poskytovateľov PEPP alebo o zmluvách uzatvorených s tretími stranami; a

c)   požadovať informácie od externých odborníkov, ako sú audítori a aktuári.

3.  Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 obsahujú:

a)   kvalitatívne alebo kvantitatívne prvky alebo akékoľvek ich príslušné kombinácie;

b)   historické, súčasné alebo budúce prvky alebo akékoľvek ich príslušné kombinácie;

c)   údaje pochádzajúce z interných alebo externých zdrojov alebo akékoľvek ich príslušné kombinácie.

4.  Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 majú:

a)   odrážať povahu, rozsah a zložitosť činností príslušného poskytovateľa PEPP, a najmä riziká spojené s týmito činnosťami;

b)   byť prístupné, úplné zo všetkých významných hľadísk, porovnateľné a jednotné v čase;

c)   byť relevantné, spoľahlivé a zrozumiteľné.

5.  Na účely splnenia požiadaviek podľa odsekov 1 až 4 majú poskytovatelia PEPP zavedené príslušné systémy a štruktúry a prijatý písomný predpis schválený administratívnym orgánom, riadiacim orgánom alebo orgánom dohľadu poskytovateľa PEPP, ktorým sa natrvalo zabezpečí vhodnosť predkladaných informácií.

6.  Na žiadosť určenú príslušným orgánom bude mať EIOPA prístup k informáciám, ktoré predkladajú poskytovatelia PEPP.

7.  V súlade s článkom 62 prijme Komisia delegované akty, v ktorých sa špecifikujú informácie uvedené v odsekoch 1 až 4 s cieľom zabezpečiť primeranú mieru konvergencie výkazov na účely dohľadu.

EIOPA po konzultácii s vnútroštátnymi orgánmi a po spotrebiteľských testoch vypracuje návrhy vykonávacích technických predpisov týkajúcich sa formátu oznámení orgánom dohľadu.

EIOPA predloží uvedený návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do ... [9 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v druhom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

KAPITOLA VAKUMULAČNÁ FÁZA

ODDIEL IINVESTIČNÉ PRAVIDLÁ PRE POSKYTOVATEĽOV PEPP

Článok 33Investičné pravidlá

1.  Poskytovatelia PEPP investujú v súlade so zásadou obozretnosti, a najmä v súlade s týmito pravidlami:

a)   aktíva zodpovedajúce PEPP sa investujú v dlhodobom záujme sporiteľov PEPP ako celku. V prípade potenciálneho konfliktu záujmu poskytovateľ PEPP alebo subjekt, ktorý spravuje jeho portfólio, zabezpečí, aby sa investovalo vo výlučnom záujme sporiteľov PEPP;

aa)  Aktíva zodpovedajúce PEPP sa investujú tak, aby sa zmiernili riziká súvisiace s faktormi ESG a aby sa zohľadnil potenciálne dlhodobý vplyv investičných rozhodnutí na faktory ESG.

b)   aktíva sa investujú tak, aby sa zaručila bezpečnosť, kvalita, likvidita a rentabilita portfólia ako celku;

c)   aktíva sa investujú prevažne na regulovaných trhoch. Investície do aktív, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom finančnom trhu, sa v každom prípade musia zachovať na obozretnej úrovni;

d)   investície do derivátových nástrojov sú možné do takej miery, pokiaľ tieto nástroje prispievajú k znižovaniu investičných rizík alebo k efektívnemu riadeniu portfólia. Tieto nástroje sa oceňujú obozretne, pri zohľadnení podkladových aktív a sú zahrnuté do ocenenia aktív poskytovateľa PEPP. Poskytovatelia PEPP predchádzajú aj nadmernej expozícii voči rizikám u jednej protistrany a u ostatných derivátových operácií;

e)  aktíva sa náležite rozložia tak, aby sa predišlo nadmernej závislosti od ktorýchkoľvek konkrétnych aktív, emitenta alebo skupiny subjektov a od akumulácie rizík v portfóliu ako celku. Investície do aktív vydaných tým istým emitentom alebo skupinou emitentov tej istej skupiny nesmú vystaviť poskytovateľa PEPP nadmernej koncentrácii rizík;

f)  aktíva sa neinvestujú do vysokorizikových nespolupracujúcich jurisdikcií určených v záveroch Rady z 5. decembra 2017 o zozname EÚ týkajúcom jurisdikcií, ktoré nespolupracujú na daňové účely, alebo vo vysoko rizikových nespolupracujúcich jurisdikciách, ktoré určila Finančná akčná skupina a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1675;

g)  poskytovateľ PEPP nevystaví sám seba rizikám vyplývajúcim z nadmernej zadlženosti a nadmernej transformácie splatnosti.

2.  Pravidlá podľa ods. 1 písm. a) až g) sa uplatňujú len pokiaľ príslušné odvetvové právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na poskytovateľa PEPP, neobsahujú prísnejšie ustanovenia.

ODDIEL IIINVESTIČNÉ PRAVIDLÁ PRE SPORITEĽOV PEPP

Článok 34Všeobecné ustanovenia

1.  Poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP ponúkajú základný PEPP a môžu ponúkať aj alternatívne investičné možnosti.

3.  Všetky investičné možnosti navrhnú poskytovatelia PEPP na základe osvedčených metód zmierňovania rizík, ktoré zabezpečia dostatočnú ochranu sporiteľov PEPP.

Článok 35Výber investičnej možnosti sporiteľom PEPP

Sporiteľ PEPP si investičnú možnosť zvolí pri uzatvorení zmluvy o PEPP po poskytnutí relevantných informácií, rád a nástroja na podporu rozhodovania.

Článok 36Podmienky zmeny zvolenej investičnej možnosti

1.  Podmienky zmeny investičnej možnosti sa uvádzajú v zmluve o PEPP.

Článok 37

Základný PEPP

1.  Základný PEPP je bezpečný a nákladovo efektívny produkt, ktorý sa dá v každom členskom štáte ľahko získať aj digitálnymi kanálmi. Predstavuje štandardné investičné možnosti.

1a.  Technika zmierňovania rizík pre základný PEPP je v súlade s cieľom umožniť sporiteľovi PEPP, aby sa jeho kapitál zachoval.

2.  Celkové náklady a poplatky za základný PEPP nesmú presiahnuť 1 % akumulovaného kapitálu ročne.

Článok 39Delegovaný akt o investičných možnostiach

1.  Technikami zmierňovania rizík sa zabezpečuje, aby investičná stratégia pre PEPP bola navrhnutá tak, že vytvorí stabilný a primeraný budúci individuálny dôchodkový príjem z PEPP a zabezpečí sa spravodlivý režim pre všetky generácie sporiteľov PEPP. Príslušné techniky zmierňovania rizík zahŕňajú ustanovenia písmena a) alebo b), prípadne ich kombináciu, a môžu byť doplnené ustanoveniami uvedenými v písmene c):

a)  ustanovenia na postupnú adaptáciu rozdelenia investícií s cieľom zmierniť finančné riziká investícií pre vekové skupiny vzhľadom na zostávajúce obdobie trvania (zásada celoživotného cyklu);

b)  ustanovenia o tvorbe rezerv z príspevkov alebo výnosov z investícií, ktoré sa sporiteľom PEPP spravodlivo a transparentne rozdelia s cieľom zmierniť investičné straty (kapitálová záruka);

c)  ustanovenia o používaní vhodných finančných záruk na ochranu proti investičným stratám.

2.  Ak sa PEPP podľa článku 37 tejto smernice ponúka bez ustanovenia písmena a) alebo ak je založený na kombinácii ustanovení podľa odseku 1 tohto článku, poskytovateľ alebo distribútor PEPP by mal jasne vysvetliť, že existuje aj PEPP založený výlučne na kapitálových zárukách, prečo odporúča PEPP na základe ustanovení písmen b) a c) alebo kombinácie uvedených ustanovení a jasne vysvetlí všetky ďalšie riziká, ktoré by takýto PEPP mohol predstavovať v porovnaní s PEPP s kapitálovou zárukou, a to písomne.

3.  Aby bolo možné stanoviť kritériá účinných techník zmierňovania rizík, ktoré možno uplatňovať jednotne, orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých stanoví podrobnosti ustanovení o technikách zmierňovania rizík. EIOPA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do ... [xxx od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

ODDIEL IIIĎALŠIE ASPEKTY AKUMULAČNEJ FÁZY

Článok 40Podmienky súvisiace s akumulačnou fázou

Pokiaľ sa▐podmienky súvisiace s akumulačnou fázou PEPP nestanovujú v tomto nariadení, určia ich členské štáty, pričom tieto podmienky nesmú byť menej priaznivé ako príslušné vnútroštátne predpisy.

KAPITOLA VIOCHRANA INVESTOROV

Článok 41Depozitár

1.  Aj je poskytovateľ PEPP inštitúciou zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia alebo investičnou spoločnosťou podľa článku 5 ods. 1, môže na úschovu aktív a plnenie povinností dohľadu vymenovať jedného alebo viacerých depozitárov.

2.  Na vymenovanie depozitára a výkon jeho úloh sa primerane uplatní článok 33 ods. 5, 6 a 7 smernice 2016/2341/EÚ.

3.  Na úschovu aktív a zodpovednosť depozitára sa primerane uplatní článok 34 ods. 1 a 2 smernice 2016/2341/EÚ. Depozitár zodpovedá poskytovateľovi PEPP a sporiteľom PEPP za každú stratu, ktorá im vznikne v dôsledku jeho bezdôvodného neplnenia si povinností alebo ak si povinnosti neplní riadne. Na zodpovednosť depozitára nemá vplyv to, či všetky alebo niektoré z aktív, ktoré má vo svojej úschove, zveril tretej strane.

4.  Na povinnosti depozitára v oblasti dohľadu sa primerane uplatní článok 35 ods. 1 smernice 2016/2341/EÚ.

Článok 42Krytie biometrických rizík

Bez toho, aby bol dotknutý článok 5, poskytovatelia PEPP môžu ponúkať PEPP s dodatočnou možnosťou krytia biometrických rizík. ▌

Článok 43Sťažnosti

1.  Poskytovatelia a distribútori PEPP zavedú a uplatnia vhodné a účinné postupy riešenia sťažností na účely vybavenia sťažností, ktoré podajú klienti PEPP v súvislosti so svojimi právami a povinnosťami podľa tohto nariadenia.

2.  Tieto postupy sa uplatnia v každom členskom štáte, v ktorom poskytovateľ alebo distribútor PEPP ponúka svoje služby, a sú dostupné v úradnom jazyku príslušného členského štátu, ktorý si klient PEPP zvolí, alebo v inom jazyku, ak sa tak poskytovateľ alebo distribútor PEPP s klientom PEPP dohodnú.

3.  Poskytovatelia a distribútori PEPP vynaložia maximálne úsilie na to, aby odpovedali na sťažnosti klientov PEPP v písomnej forme alebo, ak sa tak poskytovateľ alebo distribútor PEPP s klientom PEPP dohodnú, na inom trvanlivom nosiči. V odpovedi venuje pozornosť každému bodu sťažnosti, a to v primeranej lehote, najneskôr však do 15 pracovných dní od doručenia sťažnosti. Vo výnimočných situáciách, keď nie je možné odpovedať do 15 pracovných dní z dôvodov, ktoré poskytovateľ alebo distribútor PEPP nemôžu ovplyvniť, sa vyžaduje zaslanie predbežnej odpovede s jasným uvedením dôvodov oneskorenia odpovede na sťažnosť a stanovením časového plánu, dokedy klient PEPP dostane konečnú odpoveď. Lehota na doručenie konečnej odpovede v žiadnom prípade nesmie presiahnuť 35 pracovných dní.

4.  Poskytovatelia a distribútori PEPP informujú klienta PEPP aspoň o jednom subjekte pre alternatívne riešenie sporov ADR, ktorý má právomoc riešiť spory týkajúce sa práv a povinností klientov PEPP podľa tohto nariadenia.

5.  Informácie podľa odseku 3 sa jasne, zrozumiteľne a prístupne uvedú na webovom sídle poskytovateľa alebo distribútora PEPP, na pobočke, ako aj vo všeobecných obchodných podmienkach zmluvy medzi poskytovateľom alebo distribútorom PEPP a klientom PEPP. Ďalej sa uvedie, ako možno získať ďalšie informácie o príslušnom subjekte alternatívneho riešenia sporov ADR a o podmienkach, na základe ktorých sa na tento subjekt možno obrátiť.

6.  Príslušné orgány zavedú postupy, ktoré klientom PEPP a iným zainteresovaným stranám vrátane spotrebiteľských združení umožnia predkladať príslušným orgánom sťažnosti na údajné porušenia tohto nariadenia poskytovateľmi a distribútormi PEPP. Vo všetkých prípadoch sa musí sťažovateľom odpovedať.

6a.   Príslušný orgán hlavnej prevádzkarne alebo jedinej prevádzkarne poskytovateľa alebo distribútora je príslušný konať ako vedúci príslušný orgán pre cezhraničné poskytovanie PEPP.

6b.   V prípadoch, ktoré sa týkajú viac ako jedného členského štátu, môže sťažovateľ podať sťažnosť prostredníctvom príslušného orgánu vlastného členského štátu bez ohľadu na to, kde k porušeniu došlo. Na tento účel je bez ohľadu na ustanovenia odseku 6a každý príslušný orgán príslušný zaoberať sa u neho podanou sťažnosťou alebo prípadným porušením tohto nariadenia, ak sa skutková podstata týka prevádzkarne v jeho členskom štáte alebo má značný vplyv na sporiteľov PEPP v jeho členskom štáte. V takýchto prípadoch príslušný orgán o uvedenej záležitosti bezodkladne informuje vedúci príslušný orgán.

6c.   Ak sa nedosiahne dohoda medzi dotknutými príslušnými orgánmi, uplatní sa postup riešenia sporov stanovený v článku 56.

KAPITOLA VIIZMENA POSKYTOVATEĽA PEPP

Článok 45Poskytovanie služby zmeny poskytovateľa

1.  Poskytovatelia PEPP poskytnú službu zmeny poskytovateľa na žiadosť sporiteľa PEPP prevodom akýkoľvek kladného zostatku z účtu PEPP vedeného u prevádzajúceho poskytovateľa na nový účet PEPP otvorený u prijímajúceho poskytovateľa, pričom prvý účet PEPP sa zruší.

Službu zmeny poskytovateľa môžu poskytovať poskytovatelia PEPP so sídlom v rovnakom členskom štáte (vnútroštátna zmena) alebo v rôznych členských štátoch (cezhraničná zmena).

V prípade vnútroštátnej zmeny sú poskytovatelia PEPP povinní o každej službe zmeny poskytovateľa PEPP, ktorú umožnili sporiteľom PEPP, informovať vnútroštátne príslušné orgány. Príslušné vnútroštátne orgány pravidelne monitorujú dodržiavanie tejto kapitoly zo strany poskytovateľov PEPP.

V prípade cezhraničnej zmeny sú poskytovatelia PEPP povinní o každej službe zmeny poskytovateľa PEPP, ktorú umožnili sporiteľom PEPP, informovať orgán EIOPA. EIOPA pravidelne monitoruje dodržiavanie tejto kapitoly zo strany poskytovateľov PEPP.

2.  Podmienky zmeny poskytovateľa PEPP sa uvedú v zmluve o PEPP. Sporiteľ PEPP má každopádne právo zmeniť poskytovateľa v čase odchodu do dôchodku.

Článok 46Služba zmeny poskytovateľa

1.  Na žiadosť sporiteľa PEPP službu zmeny poskytovateľa iniciuje prijímajúci poskytovateľ PEPP. ▌

2.  Prijímajúci poskytovateľ PEPP iniciuje službu zmeny poskytovateľa po doručení žiadosti sporiteľa PEPP.

Žiadosť musí byť v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa iniciuje služba zmeny poskytovateľa, alebo v akomkoľvek inom jazyku, na ktorom sa strany dohodnú.

Žiadosť umožňuje sporiteľovi PEPP, aby poskytol špecifický súhlas odovzdávajúcemu poskytovateľovi PEPP s vykonaním každej z úloh uvedených v odseku 3 a aby poskytol špecifický súhlas prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP s vykonaním každej z úloh uvedených v odseku 5.

Žiadosť umožňuje sporiteľovi PEPP konkrétne identifikovať portfóliá aktív a/alebo sumy, ktoré sa majú previesť. Žiadosťou tiež umožňuje sporiteľovi PEPP určiť dátum, od ktorého sa majú vykonávať platby na účet PEPP otvorený u prijímajúceho poskytovateľa PEPP. Tento dátum musí byť najmenej šesť pracovných dní po dni, kedy sú prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP doručené dokumenty od odovzdávajúceho poskytovateľa podľa odseku 4. Členské štáty môžu vyžadovať, aby žiadosť sporiteľa PEPP mala písomnú formu a aby sa kópia žiadosti poskytla sporiteľovi PEPP.

3.  Do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti podľa odseku 2 prijímajúci poskytovateľ PEPP požiada odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP, aby vykonal tieto úlohy, ak sa tak uvádza v žiadosti sporiteľa PEPP, teda aby:

a)   odovzdal prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP, a ak o to sporiteľ PEPP osobitne požiadal v žiadosti, aj PEPP zoznam existujúcich prevádzaných aktív;

b)   v deň určený sporiteľom PEPP previedol akýkoľvek kladný zostatok na účet PEPP otvorený alebo vedený u prijímajúceho poskytovateľa PEPP; a

c)   v deň určený sporiteľom PEPP zrušil účet PEPP vedený u odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP.

4.  Po doručení žiadosti od prijímajúceho poskytovateľa PEPP vykoná odovzdávajúci poskytovateľ PEPP tieto úlohy, ak sa tak uvádza v žiadosti sporiteľa PEPP:

a)   do piatich pracovných dní zaslal prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP informácie uvedené v odseku 3 písm. a);

b)   pokiaľ odovzdávajúci poskytovateľ PEPP nemá zavedený systém automatického presmerovania prichádzajúcich platieb na účet PEPP, ktorý si sporiteľ PEPP otvoril u prijímajúceho poskytovateľa PEPP, s účinnosťou odo dňa uvedeného v žiadosti prestal prijímať platby prichádzajúce na účet PEPP. Členské štáty môžu od odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP žiadať, aby sporiteľa PEPP informoval, prečo prichádzajúce platby neprijíma;

c)   v deň uvedený v žiadosti previedol kladný zostatok z účtu PEPP na nový účet PEPP otvorený u prijímajúceho poskytovateľa PEPP;

d)   v deň uvedený v žiadosti zrušil účet PEPP, pokiaľ sporiteľ PEPP nemá na tomto účte PEPP žiadne neuhradené záväzky a pokiaľ úkony uvedené v písmenách a), b) a c) tohto odseku boli vykonané. Poskytovateľ PEPP bezodkladne informuje sporiteľa PEPP, ak uvedené neuhradené záväzky bránia zrušeniu účtu sporiteľa PEPP.

5.  Do piatich pracovných dní od doručenia informácií vyžiadaných od odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP podľa odseku 3, pokiaľ sa tak stanovuje v žiadosti a pokiaľ tieto informácie odovzdávajúci poskytovateľ PEPP poskytol alebo to sporiteľ PEPP prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP umožnil, prijímajúci poskytovateľ PEPP splní tieto úlohy:

a)   vykoná všetky nevyhnutné prípravné kroky na prijímanie prichádzajúcich platieb a prijíma ich s účinnosťou odo dňa uvedeného v žiadosti;

b)   platiteľom uvedeným v žiadosti oznámi údaje o účte PEPP sporiteľa PEPP vedeného u prijímajúceho poskytovateľa PEPP a platiteľom odovzdá kópiu žiadosti sporiteľa PEPP.

Ak prijímajúci poskytovateľ PEPP nemá všetky informácie, ktoré potrebuje na informovanie platiteľov podľa prvého pododseku písm. b), požiada sporiteľa PEPP alebo odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP, aby chýbajúce informácie poskytli.

Ak sa sporitelia PEPP rozhodnú poskytnúť informácie uvedené v prvom pododseku písm. b) platiteľom osobne a osobitný súhlas na tento postup podľa odseku 2 prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP neposkytnú, prijímajúci poskytovateľ PEPP poskytne sporiteľovi PEPP v lehote uvedenej v prvom pododseku štandardné oznámenia s údajmi o účte PEPP a počiatočnom dni uvedenom v žiadosti.

Článok 47Pomoc sporiteľovi PEPP pri domácej a cezhraničnej zmene poskytovateľa

1.  Ak sporiteľ PEPP oznámi svojmu poskytovateľovi PEPP, že si želá otvoriť účet PEPP u poskytovateľa PEPP v tom istom alebo inom členskom štáte, poskytovateľ PEPP, u ktorého má sporiteľ PEPP vedený účet PEPP, poskytne sporiteľovi PEPP po doručení takejto žiadosti pomoc v tomto rozsahu:

a)   sporiteľovi PEPP bezplatne poskytne informácie, ktoré má k dispozícii o pravidelných platbách, ktoré boli na účet PEPP sporiteľa PEPP pripísané počas predchádzajúcich 13 mesiacov;

b)   prevedie kladný zostatok z účtu PEPP, ktorého majiteľom je sporiteľ PEPP, na účet PEPP otvorený sporiteľom PEPP u prijímajúceho poskytovateľa PEPP, pokiaľ žiadosť obsahuje všetky údaje, ktoré umožnia identifikovať prijímajúceho poskytovateľa PEPP a účtu PEPP sporiteľa PEPP;

c)   zruší účet PEPP, ktorého majiteľom je sporiteľ PEPP.

2.  Ak sporiteľ PEPP nemá na účte PEPP žiadne neuhradené záväzky, poskytovateľ PEPP, u ktorého je vedený účet PEPP tohto sporiteľa PEPP, poskytne súčinnosť podľa tohto článku odseku 1 písm. a), b) a c) v deň, ktorý určí sporiteľ PEPP a ktorý bude najmenej šesť pracovných dní po doručení žiadosti sporiteľa PEPP poskytovateľovi PEPP, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Poskytovateľ PEPP bezodkladne informuje sporiteľa PEPP, ak neuhradené záväzky bránia zrušeniu účtu sporiteľa PEPP.

Článok 48Poplatky a náklady spojené so službou zmeny poskytovateľa

1.  Sporitelia PEPP majú bezplatný prístup k svojim osobným údajom, ktoré uchováva buď odovzdávajúci alebo prijímajúci poskytovateľ PEPP.

2.  Odovzdávajúci poskytovateľ PEPP poskytne sporiteľovi PEPP alebo prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP informácie vyžiadané prijímajúcim poskytovateľom PEPP podľa článku 46 ods. 4 písm. a) bezplatne.

3.  Celková výška poplatkov a nákladov, ktorých úhradu odovzdávajúci poskytovateľ PEPP požaduje od sporiteľa PEPP za zrušenie u neho vedeného účtu PEPP, nepresiahne 0,5 % kladného zostatku, ktorý sa má previesť prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP.

4.  ▌ Prijímajúci poskytovateľ PEPP môže účtovať len skutočné náklady na službu zmeny poskytovateľa.

Článok 49Ochrana sporiteľov PEPP pred finančnou stratou

1.  Každú finančnú stratu vrátane poplatkov, nákladov a úrokov, ktorá vznikne sporiteľovi PEPP a ktorá je priamym dôsledkom toho, že poskytovateľ PEPP zúčastnený postupu zmeny poskytovateľa si nesplnil svoje povinnosti podľa článku 46, uvedený poskytovateľ PEPP bez zbytočného odkladu nahradí.

2.  Povinnosť podľa odseku 1 sa neuplatní v prípade neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ktoré poskytovateľ PEPP požadujúci zohľadnenie uvedených okolností nemôže ovplyvniť a ktorých dôsledkom by sa nedalo napriek všetkému úsiliu vyhnúť, alebo ak je poskytovateľ PEPP viazaný inými zákonnými povinnosťami, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy Únie alebo vnútroštátne právne predpisy.

3.  Zodpovednosť podľa odseku 1 vzniká v súlade právnymi požiadavkami, ktoré sa uplatňujú na vnútroštátnej úrovni.

4.  Sporiteľ PEPP znáša náklady a všetky riziká finančných strát spojené s vecnou redemáciou aktív vedených na účte PEPP na účely ich prevodu od odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP.

5.  Sporiteľ PEPP znáša náklady a všetky riziká finančných strát spojené s kapitálovou ochranou, ktorú poskytuje odovzdávajúci poskytovateľ PEPP. Táto kapitálová ochrana, ktorá sporiteľovi PEPP umožňuje získať späť investovaný kapitál a má mechanizmus na indexáciu inflácie, zaniká v čase zmeny poskytovateľa.

5a.  Členské štáty zabezpečia vytvorenie cezhraničných mechanizmov riešenia sťažností a ich nápravy, aby bola možná tak individuálna, ako aj kolektívna cezhraničná náhrada škody.

Článok 50Informácie o službe zmeny poskytovateľa

1.  Poskytovatelia PEPP poskytnú sporiteľom PEPP tieto informácie o službe zmeny poskytovateľa:

a)   akú má úlohu odovzdávajúci a prijímajúci poskytovateľ PEPP v jednotlivých krokoch postupu zmeny poskytovateľa, ako sa uvádza v článku 46;

b)   aký je časový rámec na vykonanie príslušných krokov;

c)   aké sú poplatky a náklady, ktorých úhrada sa za zmenu poskytovateľa požaduje;

d)   všetky informácie, ktoré sa od sporiteľa PEPP budú požadovať.

Poskytovatelia PEPP poskytnú aj ďalšie informácie vrátane prípadných informácií potrebných na identifikáciu systému ochrany vkladov, systému náhrad pre investorov alebo systému ochrany dôchodkov v rámci Únie, ktorých je poskytovateľ PEPP členom. Systém ochrany dôchodkov je mechanizmus na poskytnutie náhrady sporiteľom PEPP alebo poberateľom PEPP v prípade platobnej neschopnosti poskytovateľa PEPP.

2.  Informácie uvedené v odseku 1 sú nepretržite k dispozícii v elektronickej forme na webovom sídle poskytovateľa PEPP, bezplatne sa sprístupnia v písomnej forme alebo na inom trvanlivom nosiči vo všetkých priestoroch poskytovateľa PEPP, do ktorých majú sporitelia PEPP prístup, a sporiteľom PEPP sa na požiadanie poskytnú.

KAPITOLA VIIIFÁZA ČERPANIA

Článok 51Podmienky súvisiace s výplatnou fázou

1.  Pokiaľ sa▐podmienky súvisiace s výplatnou fázou PEPP nestanovujú v tomto nariadení, určia ich členské štáty, pričom nesmú byť menej priaznivé ako príslušné vnútroštátne predpisy.

Článok 52Formy výplaty

1.  Poskytovatelia PEPP môžu sporiteľom PEPP ponúknuť aspoň jednu z týchto foriem výplaty:

a)   anuity;

b)   celková suma;

c)   postupné čerpanie;

d)   kombinácie uvedených foriem.

2.  Pre základný PEPP sa v prvom roku povoľuje najviac 30 % z celkovej sumy. Zostávajúci kapitál sa môže čerpať postupne, vybrať ako anuity alebo ako ich kombinácia. V prípade základného PEPP s kapitálovou zárukou ako investičnou možnosťou bude mať aspoň 35 % postupne vyplácaných úspor formu celoživotných anuít.

2a.  So zreteľom na situáciu jednotlivých sporiteľov PEPP a relatívnu hodnotu akumulovaného kapitálu podľa súčasných anuitných hodnôt, anuity v základnom PEPP sa môžu vybrať ako celková suma alebo namiesto toho môžu byť čerpané postupne. EIOPA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom stanoviť jednotné postupy a kritériá na posúdenie takejto situácie a určiť príslušnú relatívnu hodnotu akumulovaného kapitálu.

EIOPA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do ...

Komisii sa v súlade s článkom 10 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku.

2b.  Sporitelia PEPP si formu výplat vyberajú päť rokov pred začiatkom výplatnej fázy.

KAPITOLA IXDOHĽAD

Článok 53Dohľad príslušných orgánov a monitorovanie orgánu EIOPA

1.  Príslušný orgán poskytovateľa PEPP vykonáva nepretržitý dohľad nad dodržiavaním tohto nariadenia. Zodpovedá tiež za dohľad nad plnením povinností stanovených v predpisoch alebo zakladateľských dokumentoch poskytovateľa PEPP, ako aj vhodnosť jeho opatrení a organizácie v súvislosti s plnením úloh pri poskytovaní PEPP.

2.  EIOPA ▌preveruje, či sa označenie PEPP nepoužíva, ak sa preň neudelilo povolenie na základe tohto nariadenia a v súlade s ním.

3.  V spolupráci s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu preskúmava EIOPA ročné programy dohľadu nad poskytovateľmi PEPP, ktoré prijali vnútroštátne orgány.

Článok 54Právomoci príslušných orgánov

Každý členský štát zabezpečí, aby mali príslušné orgány všetky právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh podľa tohto nariadenia.

Článok 55Spolupráca

a jednotnosť

1.  Každý príslušný orgán prispieva k jednotnému uplatňovaniu tohto nariadenia v celej Únii. Na tento účel príslušné orgány spolupracujú tak navzájom, ako aj s Komisiou.

2.  Príslušné orgány navzájom spolupracujú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 575/2013/EÚ(22), smernicou 2009/138/ES, smernicou 2016/2341/EÚ, smernicou 2014/65/EÚ, smernicou 2009/65/ES a smernicou 2011/61/EÚ.

3.  Príslušné orgány a EIOPA navzájom spolupracujú na účely vykonávania svojich individuálnych povinností podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1094/2010.

4.  Príslušné orgány a EIOPA si vymieňajú všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na výkon svojich individuálnych povinností podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1094/2010, a to najmä s cieľom identifikovať a naprávať porušenia tohto nariadenia.

5.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku vypracuje EIOPA návrh vykonávacích technických predpisov, v ktorých sa uvedú podrobnosti o mechanizme jednotnosti, spolupráce a výmeny informácií spolu s požiadavkami na predkladanie informácií uvedených vyššie v jednotnom formáte, ktorý umožňuje porovnanie.

EIOPA predloží uvedený návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do ... [6 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku.

Článok 56Riešenie rôznosti názorov príslušných orgánov v cezhraničných situáciách

1.  Ak príslušný orgán poskytovateľa alebo distribútora PEPP nesúhlasí s postupom alebo obsahom úkonu či nečinnosťou príslušného orgánu iného členského štátu v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia, na žiadosť jedného alebo viacerých dotknutých príslušných orgánov môže EIOPA týmto orgánom pomôcť dospieť k zhode v súlade s postupom stanoveným v odsekoch 2 až 4.

Ak v prípadoch týkajúcich sa cezhraničných situácií možno na základe objektívnych kritérií skonštatovať, že príslušné orgány rôznych členských štátov majú rôzne názory, môže EIOPA z vlastného podnetu alebo na žiadosť európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo) alebo európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) pomôcť príslušným orgánom dospieť k zhode v súlade s postupom stanoveným v odsekoch 2 až 4.

2.  EIOPA stanoví lehotu na zmierenie príslušných orgánov, pričom zohľadní všetky relevantné lehoty, ako aj zložitosť a naliehavosť veci. V tejto fáze koná EIOPA ako prostredník.

Ak počas lehoty na zmierenie uvedenej v odseku 2 dotknuté príslušné orgány zhodu nedosiahnu, môže EIOPA v súlade s postupom ustanoveným v článku 44 ods. 1 treťom a štvrtom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 prijať rozhodnutie, ktorým požiada dotknuté príslušné orgány, aby prijali konkrétne opatrenie so záväzným účinkom na dotknuté príslušné orgány alebo sa zdržali konania s cieľom urovnať záležitosť, aby sa zabezpečil súlad s právom Únie.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 258 ZFEÚ, ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie orgánu EIOPA, a tým nezabezpečí, že poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP splní požiadavky, ktoré sa na neho priamo vzťahujú v zmysle tohto nariadenia, môže EIOPA prijať individuálne rozhodnutie určené poskytovateľovi PEPP alebo distribútorovi PEPP, v ktorom ho požiada o opatrenie potrebné na splnenie si povinností vyplývajúcich z práva Únie, vrátane zastavenia akejkoľvek činnosti.

4.  Rozhodnutia prijaté na základe odseku 4 majú prednosť pred všetkými predchádzajúcimi rozhodnutiami, ktoré príslušné orgány prijali v tej istej veci. Všetky opatrenia príslušných orgánov súvisiace so skutočnosťami, ktoré sú predmetom rozhodnutia podľa odseku 3 alebo 4, musia byť v súlade s uvedenými rozhodnutiami.

5.  V správe uvedenej v článku 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 predseda EIOPA vymedzí povahu a druh rôznosti názorov príslušných orgánov, dosiahnuté dohody a rozhodnutia prijaté na urovnanie takejto rôznosti názorov.

KAPITOLA XSANKCIE

Článok 57Správne sankcie a nápravné opatrenia

1.  Bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov stanoviť a ukladať trestné sankcie, môžu príslušné orgány uložiť správne sankcie a nápravné opatrenia v týchto situáciách:

a)  ak finančný podnik uvedený v článku 5 ods. 1 získal povolenie pre PEPP na základe nepravdivých alebo zavádzajúcich vyhlásení alebo akýmikoľvek inými nezákonnými prostriedkami v rozpore s článkami 5 a 6;

b)  ak finančný podnik uvedený v článku 5 ods. 1 poskytuje alebo distribuuje produkty s označením „PEPP“ alebo „celoeurópsky osobný dôchodkový produkt“ bez potrebného povolenia;

c)  ak poskytovateľ PEPP porušil článok 7 ods. 3 ▌ak alebo nesplnil požiadavky a povinnosti stanovené v kapitole IV, kapitole V, článku 43 a kapitole VII;

d)  ak si depozitár nesplnil povinnosti dohľadu podľa článku 42.

2.  Uvedené sankcie a opatrenia musia byť účinné, primerané a odradzujúce a musia zahŕňať aspoň:

a)  verejné vyhlásenie, v ktorom sa uvedie totožnosť fyzickej alebo právnickej osoby a povaha porušenia v súlade s článkom 59;

b)  príkaz vyžadujúci, aby táto fyzická alebo právnická osoba upustila od konania a zdržala sa opakovania uvedeného konania;

c)  dočasný zákaz vykonávať riadiace funkcie v takýchto podnikoch pre ktoréhokoľvek člena riadiaceho orgánu finančného podniku alebo pre ktorúkoľvek inú fyzickú osobu, ktorá je zodpovedná za porušenie;

d)  maximálne správne pokuty vo výške aspoň 5 000 000 EUR alebo v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, v národnej mene v zodpovedajúcej hodnote k [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia];

e)  v prípade právnickej osoby môžu byť maximálne správne pokuty uvedené v písmene d) až do výšky 10 % celkového ročného obratu podľa poslednej dostupnej účtovnej závierky, ktorú schválil riadiaci orgán; ak je právnická osoba materským podnikom alebo dcérskou spoločnosťou materského podniku, ktorý je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ(23) povinný zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku, príslušným celkovým ročným obratom je celkový ročný obrat alebo zodpovedajúci druh príjmu v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti účtovníctva podľa poslednej dostupnej konsolidovanej účtovnej závierky, ktorú schválil riadiaci orgán materského podniku najvyššej úrovne;

f)  maximálne správne pokuty vo výške aspoň dvojnásobku sumy prospechu vyplývajúceho z porušenia v prípade, keď tento prospech možno určiť, a to aj vtedy, aj presahuje maximálne sumy uvedené v písmenách d) a e).

3.  Ak sa ustanovenia uvedené v prvom pododseku vzťahujú na právnické osoby, príslušné orgány uplatnia správne sankcie a nápravné opatrenia stanovené v odseku 2 voči členom riadiaceho orgánu a voči ďalším osobám, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva za porušenie zodpovedné.

4.  Každé rozhodnutie o uložení správnej sankcie alebo nápravného opatrenia podľa odseku 2 musí byť riadne odôvodnené a musí byť možné odvolať sa proti nemu na súde.

Článok 58Výkon právomoci ukladať správne sankcie a nápravné opatrenia

1.  Príslušné orgány vykonávajú právomoc ukladať správne sankcie a nápravné opatrenia uvedené v článku 57 v súlade so svojím vnútroštátnym právnym rámcom:

a)  priamo;

b)  v súčinnosti s ďalšími orgánmi;

c)  podaním návrhu príslušným súdnym orgánom.

2.  Pri určovaní druhu a výšky správnej sankcie alebo nápravného opatrenia uloženého podľa článku 57 príslušné orgány zohľadňujú všetky relevantné okolnosti, a to podľa potreby aj:

a)  významnosť, závažnosť a trvanie porušenia;

b)  mieru zodpovednosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je za porušenie zodpovedná;

c)  finančnú silu zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby najmä podľa celkového obratu zodpovednej právnickej osoby alebo ročného príjmu a čistých aktív zodpovednej fyzickej osoby;

d)  výšku ziskov, ktoré zodpovedná fyzická alebo právnická osoba dosiahla, alebo strát, ktorým zabránila, ak ich možno určiť;

e)  straty tretích strán spôsobené porušením, ak ich možno vyčísliť;

f)  úroveň súčinnosti zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby s príslušným orgánom bez toho, aby bola dotknutá potreba zabezpečiť vrátenie ziskov, ktoré táto osoba dosiahla, alebo strát, ktorým zabránila;

g)  predchádzajúce porušenia, ktorých sa zodpovedná fyzická alebo právnická osoba dopustila.

Článok 59Uverejňovanie správnych sankcií a nápravných opatrení

1.  Príslušné orgány bez zbytočného odkladu po oznámení tohto rozhodnutia adresátovi sankcie alebo opatrenia na svojich webových sídlach uverejnia všetky rozhodnutia o uložení správnej sankcie alebo nápravného opatrenia za porušenie tohto nariadenia.

2.  Uverejnenie uvedené v odseku 1 musí obsahovať informácie o druhu a povahe porušenia a o totožnosti zodpovedných osôb, ako aj o uložených sankciách alebo opatreniach.

3.  Ak na základe individuálneho posúdenia považuje príslušný orgán uverejnenie totožnosti v prípade právnických osôb alebo totožnosti a osobných údajov v prípade fyzických osôb za neprimerané, alebo ak sa príslušný orgán domnieva, že uverejnenie ohrozí stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúce vyšetrovanie, príslušné orgány:

a)  buď odložia uverejnenie rozhodnutia o uložení správnej sankcie alebo nápravného opatrenia až dovtedy, kým dôvody pre neuverejnenie nepominú; alebo

b)  uverejnia rozhodnutie o uložení správnej sankcie alebo nápravného opatrenia, v ktorom sa na primeraný čas vynechá totožnosť a osobné údaje adresáta, ak sa očakáva, že za uvedený čas dôvody na anonymné uverejnenie pominú, a za predpokladu, že takéto anonymné uverejnenie zabezpečí účinnú ochranu dotknutých osobných údajov; alebo

c)  vôbec neuverejnia rozhodnutie o uložení správnej sankcie alebo nápravného opatrenia, ak sa možnosti stanovené v písmenách a) a b) nepovažujú za dostatočné na zabezpečenie:

i)  toho, aby sa neohrozila stabilita finančných trhov;

ii)  primeranosti uverejnenia takýchto rozhodnutí vzhľadom na opatrenia, ktoré sa považujú za menej závažné.

4.  V prípade rozhodnutia uverejniť sankciu alebo opatrenie anonymne podľa odseku 3 písm. b) možno uverejnenie príslušných informácií odložiť. Ak sa voči rozhodnutiu o uložení správnej sankcie alebo nápravného opatrenia odvolal na príslušnom súde, príslušné orgány na svojich oficiálnych webových sídlach ihneď uverejnia aj túto informáciu a všetky následné informácie o výsledku takéhoto odvolania. Rovnako sa uverejní každé súdne rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o uložení správnej sankcie alebo nápravného opatrenia.

5.  Príslušné orgány zabezpečia, aby všetky informácie uverejnené v súlade s odsekmi 1 až 4 ostali na ich oficiálnych webových sídlach aspoň päť rokov po ich uverejnení. Osobné údaje, ktoré uverejnené informácie obsahujú, sa uchovajú na oficiálnom webovom sídle príslušného orgánu na obdobie potrebné v súlade s príslušnými predpismi v oblasti ochrany údajov.

Článok 60Povinnosť informovať orgán EIOPA v súvislosti so správnymi sankciami a nápravnými opatreniami

1.  Príslušné orgány informujú EIOPA o všetkých správnych sankciách a iných opatreniach uložených, ale neuverejnených v súlade s článkom 59 ods. 1.

2.  Príslušné orgány poskytujú orgánu EIOPA každý rok súhrnné informácie o všetkých správnych sankciách a nápravných opatreniach uložených v súlade s článkom 57.

EIOPA uverejňuje uvedené informácie vo výročnej správe.

3.  Ak príslušný orgán uverejní správnu sankciu alebo iné opatrenie, informuje zároveň o tejto skutočnosti orgán EIOPA.

KAPITOLA XIZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 61Spracovanie osobných údajov

Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov v rámci tohto nariadenia, poskytovatelia PEPP a príslušné orgány vykonávajú svoje úlohy na účely tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a nariadenia o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách a o zrušení smernice 2002/58/ES (nariadenie o súkromí a elektronických komunikáciách). Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov orgánom EIOPA v rámci tohto nariadenia, EIOPA musí postupovať v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

Článok 62Delegovanie právomocí

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 24 ods. 3, článku 26 ods. 3, článku 28 ods. 2, článku 32 ods. 7 a článku 39 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3.  Delegovanie právomocí uvedených v článku 24 ods. 3, článku 26 ods. 3, článku 28 ods. 2, článku 32 ods. 7 a článku 39 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktorá sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom uvedený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu aj Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 24 ods. 3, článku 26 ods. 3, článku 28 ods. 2, článku 32 ods. 7 a článku 39 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevznesú námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informujú Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Článok 63Hodnotenie a podávanie správ

1.  Každých päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vykoná Komisia hodnotenie tohto nariadenia a po konzultácii s orgánom EIOPA predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

2.  ▌Správa sa vzťahuje na všetky otázky týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia, a to najmä na:

a)  prenosnosť;

b)  vývoj podúčtov a partnerstiev;

c)  mechanizmus zmeny poskytovateľa;

d)  využívanie základného PEPP;

e)  postup riešenia sťažností;

f)  uplatňovanie v celej Únii;

g)  začlenenie faktorov ESG do investičnej politiky PEPP;

h)  obmedzenie vo výške 1 % uvedené v článku 37 ods. 2.

3.  S cieľom nepretržite monitorovať vývoj PEPP a jeho zavádzanie Komisia spolu s príslušnými zainteresovanými stranami zriadia skupinu. Do tejto skupiny sa zapoja minimálne zástupcovia orgánu EIOPA, vnútroštátnych orgánov dohľadu, príslušného odvetvia a spotrebiteľov, ako aj nezávislí experti.

Sekretariátom skupiny bude EIOPA.

Článok 64Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje 12 mesiacov po uverejnení delegovaných aktov, ktoré sa v nariadení predpokladajú, v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli  

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(3)

  Ú. v. EÚ C , , s. .

(4)

  Akčný plán na vybudovanie únie kapitálových trhov, Európska komisia, 30. septembra 2015 [COM(2015) 468 final].

(5)

  Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. januára 2016 k hodnoteniu a výzvam v súvislosti s reguláciou finančných služieb EÚ: vplyv a cesta k efektívnejšiemu a účinnejšiemu rámcu EÚ pre finančnú reguláciu a úniu kapitálových trhov, 2015/2106(INI), bod 20.

(6)

  Závery Európskej rady z 28. júna 2016, EUCO 26/16, bod 11.

(7)

  COM(2016) 601 final, s. 4.

(8)

  COM(2017) 292 final, s. 6.

(9)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(10)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).

(11)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(12)

  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov "Reinforcing sanctioning regimes in the financial services sector“ (Posilňovanie sankčných režimov v odvetví finančných služieb), 8. decembra 2010, COM(2010) 716 final.

(13)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(14)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

(15)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(16)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(17)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(18)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2016/2341/EÚ zo 14. decembra 2016 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 354, 23.12.2016, s. 37).

(19)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

(20)

(21)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (Ú. v. EÚ L 26, 2.2.2016, s. 19).

(22)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(23)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).


STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (29.6.2018)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8‑0219/2017 – 2017/0143(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Heinz K. Becker

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Úspory domácností EÚ patria k najvyšším na svete, ale väčšina týchto úspor je na bankových účtoch s krátkymi splatnosťami. Viac investícií do kapitálových trhov môže pomôcť čeliť výzvam, ktoré so sebou prináša starnutie obyvateľstva a nízke úrokové miery.

(1)  Úspory domácností EÚ patria k najvyšším na svete, ale väčšina týchto úspor je na bankových účtoch s krátkymi splatnosťami a nízkymi výnosmi. Napriek tomu sa miery úspor domácností medzi krajinami EÚ výrazne líšia a pretrvávajúce rozdiely medzi členskými štátmi EÚ môžu mať vplyv na investície a rast, pretože úspory domácností sú dôležitým zdrojom financovania súkromných a verejných investícií. Viac investícií do kapitálových trhov môže pomôcť čeliť výzvam, ktoré so sebou prináša starnutie obyvateľstva, nízke úrokové miery a dlhodobo nízke úrovne investícií.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Na zabezpečenie dôstojnej životnej úrovne pre súčasných a budúcich dôchodcov by členské štáty mali uprednostniť ďalší rozvoj, posilnenie a reformu prvého (verejného) a druhého (pracovného) piliera vnútroštátnych dôchodkových systémov. Tieto dva piliere sú prvoradé pre starobné dôchodky a udržateľnosť vnútroštátnych systémov. PEPP by nemali nahrádzať ani narúšať schémy prvého a druhého piliera. S cieľom konsolidovať finančné zdroje potrebné pre tieto piliere musia členské štáty riešiť aj nezamestnanosť, ako aj nedeklarovanú a nepoistenú prácu. Vzhľadom na nastávajúci pokles pracujúcej populácie z pomeru 1:4 na 1:2 je však dôležitý viacpilierový prístup k dôchodkom. Dobrovoľný a dlhodobý celoeurópsky osobný dôchodkový produkt bude slúžiť ako doplnok k existujúcim úsporám dôchodkov a k ich posilneniu, čím sa zvýši ich primeranosť a zvýši sa pokrytie pre kategórie osôb, ktoré boli predtým vystavené nedostatku alebo čiastočnému nedostatku primeraného pokrytia, ako sú ženy, mladí ľudia, samostatne zárobkovo činné osoby a osoby v atypických alebo nových formách zamestnania.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  V roku 2015 malo 11,3 milióna občanov krajín EÚ-28 v produktívnom veku (20 – 64 rokov) pobyt v inom členskom štáte, ako je členský štát ich občianstva, a 1,3 milióna občanov EÚ 28 pracovalo v inom členskom štáte, než je ich členský štát bydliska.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1c)  Starobné dôchodky predstavujú podstatnú časť príjmu dôchodcov s cieľom zabezpečiť slušnú životnú úroveň a bojovať proti chudobe v starobe. Je nimi podmienené uplatňovanie základných práv stanovených v Charte základných práv Európskej únie, ako aj v článku 25 o právach starších osôb, v ktorom sa uvádza: „Únia uznáva a rešpektuje právo starších osôb na dôstojný a nezávislý život a na účasť na spoločenskom a kultúrnom živote“, ako aj práv zakotvených v odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy členským štátom o podporovaní ľudských práv starších osôb1a.

 

__________________

 

1a Odporúčanie Rec č. 2 z roku 2014 Výboru ministrov Rady Európy členským štátom o podporovaní ľudských práv starších osôb.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1d)  Úlohou PEPP je poskytnúť dodatočnú dobrovoľnú možnosť výberu dôchodkového sporenia pre občanov Únie a posilniť prenosnosť nárokov občanov. Taktiež bude dopĺňať vnútroštátne dôchodkové systémy a smernicu 2014/50/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1e)  Starnutie spoločnosti a klesajúca miera pôrodnosti sú pre Úniu významnými demografickými výzvami, ktoré ohrozujú primeranosť a udržateľnosť dôchodkov, ako aj medzigeneračnú solidaritu. Okrem toho, digitalizácia a zmeny na trhu práce pravdepodobne ešte zhoršia tento problém a zvýšia tlak na dôchodky prvého a druhého piliera.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1f)  V Únii stále pretrvávajú rozdiely v odmeňovaní žien a mužov, ktoré sú tiež zapríčinené nepravidelnými príspevkami do dôchodkových systémov v dôsledku prerušenia práce alebo odvádzania príspevkov z dôvodu materstva alebo starostlivosti o dieťa. Dôchodok ženy, ktorá odišla do dôchodku vo veku od 65 do 79 rokov v Únii je v priemere takmer o 40 % nižší než jej mužského náprotivku. PEPP im môže poskytnúť dodatočnú možnosť poberať primeraný dôchodok.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 g (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1g)  Podľa EIOPA si v súčasnosti len 67 miliónov ľudí, resp. 27 % celkového obyvateľstva EÚ vo veku 25 – 59 rokov dobrovoľne zakúpilo finančné produkty s dlhodobým dôchodkovým cieľom a to sa sústreďuje len v niekoľkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 h (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1h)  PEPP by mali byť predovšetkým dlhodobým podporným nástrojom s cieľom zabezpečiť dobrú životnú úroveň po odchode do dôchodku, najmä pre mladých občanov Únie. PEPP môžu účinne zlepšiť schopnosť pokryť náklady potrebné na zachovanie individuálnej životnej úroveň po odchode do dôchodku.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 i (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1i)  Únia čelí rastúcim demografickým výzvam, ktoré napokon povedú k zníženiu súčasnej závislosti v starobe do roku 2060 z pomeru 1:4 na 1:2. Na jedného občana vo veku 65 rokov a viac pripadajú 4 osoby vo veku od 15 do 64 rokov a do roku 2060 budú na každého občana nad 65 rokov pripadať 2 ľudia v tejto vekovej kategórii.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 j (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1j)  Prenosnosťou PEPP sa zvýši jeho atraktívnosť ako produktu najmä pre mladých ľudí a pomôže sa ďalej uľahčiť občanom právo žiť a pracovať v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 k (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1k)  PEPP ako Európsky rámec pre osobné dôchodky je obzvlášť potrebný a užitočný pre tých, ktorí nemajú nárok na primeraný dôchodok alebo chceli mať doplnkové sporenie popri vnútroštátnych systémoch.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Fungovaniu vnútorného trhu s osobnými dôchodkami v súčasnosti prekáža vysoká miera fragmentácie medzi vnútroštátnymi trhmi a obmedzená miera prenosnosti osobných dôchodkových produktov. Jednotlivci môžu mať ťažkosti s využívaním svojich základných slobôd. Môže im to napríklad zabrániť v tom, aby sa zamestnali alebo strávili dôchodok v inom členskom štáte. Poskytovatelia navyše nemôžu využívať slobodu usadiť sa a slobodu poskytovať služby, pretože im v tom bráni nedostatočná normalizácia osobných dôchodkových produktov.

(3)  Fungovaniu vnútorného trhu s osobnými dôchodkami v súčasnosti prekáža vysoká miera fragmentácie medzi vnútroštátnymi trhmi a obmedzená miera prenosnosti osobných dôchodkových produktov. Jednotlivci môžu mať ťažkosti s využívaním svojich základných slobôd. Môže im to napríklad zabrániť v tom, aby si hľadali prácu, zamestnali sa alebo strávili dôchodok v inom členskom štáte. Poskytovatelia navyše nemôžu využívať slobodu usadiť sa a slobodu poskytovať služby, pretože im v tom bráni nedostatočná normalizácia osobných dôchodkových produktov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Vzhľadom na úlohu, ktorú bude PEPP podľa očakávaní zohrávať pri budovaní únie kapitálových trhov a pri usmerňovaní kapitálu smerom k reálnej ekonomike a dlhodobo udržateľným projektom, sa sporitelia musia zahrnúť do procesu, ktorý im umožní uvedomiť si svoje finančné a nefinančné záujmy a vzájomný vzťah medzi výkonnosťou produktu a environmentálnymi, sociálnymi faktormi a faktormi riadenia a správy. Účinnosť tohto procesu súvisí s vysokou úrovňou transparentnosti a zverejňovania, ako aj s riadnym zapojením sporiteľov.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Ľudia s nižším príjmom a osoby, ktoré strávili menej času na trhu práce, majú menej finančného priestoru na investovanie do osobných dôchodkových produktov, čo vedie k zvýšeniu nerovnosti príjmov v starobe. Platí to najmä v prípade žien vo všeobecnosti v dôsledku rozdielu v odmeňovaní žien a mužov, ktorý ich ovplyvňuje počas ich profesionálnej kariéry, a keďže trávia viac času mimo trhu práce na to, aby mohli prevziať zodpovednosť za starostlivosť, a to bez akéhokoľvek príjmu alebo len s veľmi nízkym príjmom.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Vytvorenie PEPP v rámci osobných dôchodkových produktov prispeje k rozšíreniu možností dôchodkových úspor a vytvorí trh EÚ pre poskytovateľov PEPP. Domácnostiam poskytne lepšie možnosti na splnenie dôchodkových cieľov.

(10)  Vytvorenie PEPP v rámci osobných dôchodkových produktov prispeje k rozšíreniu možností dôchodkových úspor a vytvorí trh EÚ pre poskytovateľov PEPP. Domácnostiam by malo poskytnúť dobre regulované, bezpečné, sociálne zodpovedné a udržateľné lepšie možnosti na splnenie dôchodkových cieľov, pričom by sa mali primerane zohľadniť ich potreby a preferencie.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Nariadením o PEPP, ktoré sa predkladá, sa nevytvárajú žiadne prekážky pre členské štáty, aby pokračovali v kolektívnom financovaní dôchodkových produktov.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Legislatívny rámec PEPP položí základy úspešného trhu s dostupnými a dobrovoľnými dôchodkovými investíciami, ktoré možno spravovať na celoeurópskej úrovni. Doplnením existujúcich dôchodkových produktov a systémov prispeje k uspokojeniu potrieb ľudí, ktorí chcú lepšie zhodnotiť svoje dôchodkové úspory, k riešeniu demografickej výzvy a k zabezpečeniu výdatného nového zdroja súkromného kapitálu na dlhodobé investície. Tento rámec nenahradí existujúce vnútroštátne osobné dôchodkové systémy, ani ich nebude harmonizovať.

(11)  Legislatívny rámec PEPP položí základy úspešného trhu s dostupnými a dobrovoľnými dôchodkovými investíciami, ktoré možno spravovať na celoeurópskej úrovni. PEPP prispejú k uspokojeniu potrieb ľudí, ktorí chcú lepšie zhodnotiť svoje dôchodkové úspory, a pomôžu pri riešení demografickej výzvy a existujúcich rozdielov v dôchodkoch tým, že zabezpečia výdatný nový zdroj súkromného kapitálu na dlhodobé a trvalo udržateľné investície vrátane sociálnych investícií. Tento rámec nenahradí existujúce vnútroštátne osobné produkty alebo zamestnanecké dôchodkové systémy, ani ich nebude harmonizovať.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Poskytovatelia PEPP by mali mať prístup na celý trh Únie s jednotným povolením vydaným Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na základe jednotného súboru pravidiel.

(14)  Poskytovatelia PEPP by mali mať prístup na celý trh Únie s jednotným povolením vydaným Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na základe jednotného súboru pravidiel a v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Spôsob organizácie a regulácie inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) sa medzi členskými štátmi významne líši. V niektorých členských štátoch sú tieto inštitúcie oprávnené vykonávať len činnosti zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, zatiaľ čo v iných členských štátoch sú oprávnené vykonávať činnosti zamestnaneckého a osobného dôchodkového zabezpečenia. To nielen že viedlo k rozdielnym organizačným štruktúram IZDZ, ale sprevádzal to aj rôzny dohľad na vnútroštátnej úrovni. Konkrétne, prudenciálny dohľad nad IZDZ, ktoré vykonávajú činnosti zamestnaneckého a osobného dôchodkového zabezpečenia, je rozsiahlejší ako prudenciálny dohľad nad tými IZDZ, ktoré vykonávajú len činnosti zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia. S cieľom neohroziť finančnú stabilitu a zohľadniť rozličnú organizačnú štruktúru a dohľad by sa malo umožniť, aby PEPP poskytovali len tie IZDZ, ktoré sú podľa vnútroštátnych právnych predpisov oprávnené poskytovať osobné dôchodkové produkty a je nad nimi primeraný dohľad. Navyše a s cieľom ďalej zaručovať finančnú stabilitu by sa všetky aktíva a pasíva zodpovedajúce poskytovaniu PEPP mali oddeliť, spravovať a organizovať oddelene od ostatných činností poskytovania zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, bez možnosti prevodu.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Príslušný daňový režim pre PEPP by mal byť vymedzený právnymi predpismi v každom členskom štáte, v ktorom sporiteľ PEPP prispieval. Výsledkom bude, že produkt PEPP bude zdanený v každom členskom štáte, v ktorom sporiteľ PEPP prispieval proporcionálne vo výške príspevku v každom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Celoživotné dôchodky a dodatočné finančné zabezpečenie na krytie rizík, ako je zdravotné postihnutie, smrť alebo dlhodobá starostlivosť sú nevyhnutné prvky komplexného produktu poskytovanie dôchodkového zabezpečenia. Dôchodkové produkty by mali ponúkať klientom dlhodobý, bezpečný a stabilný dodatočný príjem po odchode do dôchodku.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20b)  Príspevkové plány by mali byť sprevádzané prognózami so zameraním na hodnotu fondov, návratnosť investícií, odhadovanú infláciu a hospodársky rast.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  S cieľom umožniť poskytovateľom PEPP bezproblémový prechod, povinnosť poskytovať produkty PEPP zahŕňajúce zložky za každý členský štát sa bude uplatňovať tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Po uvedení PEPP na trh by však mal poskytovateľ poskytnúť informácie o tom, ktoré národné zložky sú bezprostredne k dispozícii, aby sa zabránilo možnému zavádzaniu spotrebiteľov.

(21)  Po uvedení PEPP na trh by mal poskytovateľ v zmluve poskytnúť informácie o tom, ktoré národné zložky sú bezprostredne k dispozícii. Ak sporiteľ PEPP zmení svoj domicil na iný členský štát, v ktorom poskytovateľ PEPP neponúka ľahko dostupnú zložku, zmena poskytovateľov sa ponúkne bezplatne pre všetkých klientov. Poberatelia dávok PEPP by mali mať možnosť dostávať výplaty PEPP bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte majú oprávnený pobyt.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  S cieľom uľahčiť poskytovanie vnútroštátnych zložiek vo všetkých členských štátoch by poskytovatelia PEPP mali byť schopní vstúpiť do partnerstiev s ďalšími poskytovateľmi PEPP.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Po zohľadnení charakteru zriadeného dôchodkového systému a súvisiaceho administratívneho zaťaženia by distribútori a poskytovatelia PEPP mali potenciálnym sporiteľom PEPP a poberateľom dávok PEPP poskytovať jasné a primerané informácie s cieľom podporiť ich rozhodovanie o odchode do dôchodku. Z rovnakého dôvodu by distribútori a poskytovatelia PEPP mali rovnako zabezpečiť vysoký stupeň transparentnosti vo všetkých štádiách dôchodkového systému – v štádiu pred registráciou, v štádiu členstva (vrátane obdobia pred odchodom do dôchodku) a v štádiu po odchode do dôchodku. Mali by poskytovať najmä informácie o nadobudnutých dôchodkových nárokoch, predpokladanej výške dôchodkových dávok, rizikách a zárukách, ako aj o nákladoch. Ak predpokladaná výška dôchodkových dávok vychádza z hospodárskych scenárov, potom by uvedené informácie mali obsahovať aj nepriaznivý scenár, ktorý by mal byť extrémny, ale vierohodný.

(22)  Po zohľadnení charakteru zriadeného dôchodkového systému a súvisiaceho administratívneho zaťaženia by distribútori a poskytovatelia PEPP mali potenciálnym sporiteľom PEPP a poberateľom dávok PEPP poskytovať jasné a primerané informácie s cieľom podporiť ich rozhodovanie o odchode do dôchodku. Z rovnakého dôvodu by distribútori a poskytovatelia PEPP mali rovnako zabezpečiť vysoký stupeň transparentnosti vo všetkých štádiách dôchodkového systému – v štádiu pred registráciou, v štádiu členstva (vrátane obdobia pred odchodom do dôchodku) a v štádiu po odchode do dôchodku. Mali by poskytovať najmä informácie o nadobudnutých dôchodkových nárokoch, predpokladanej výške dôchodkových dávok, rizikách a zárukách, ako aj o nákladoch a zahrnutí environmentálnych a sociálnych faktorov a faktorov riadenia a správy. Predpokladaná výška dôchodkových dávok vychádza okrem iného z hospodárskych scenárov vrátane nepriaznivého scenára.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Potenciálni sporitelia PEPP by pred začlenením do systému PEPP mali mať k dispozícii všetky potrebné informácie na informovanú voľbu.

(23)  Potenciálni sporitelia PEPP by pred začlenením do systému PEPP mali mať k dispozícii všetky potrebné informácie na informovanú voľbu prostredníctvom poskytovania poradenstva na základe posúdenia ich požiadaviek a potrieb.

Odôvodnenie

Poradenstvo môže byť zmysluplným nástrojom na to, aby si spotrebitelia uvedomili svoje voľby.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Tvorcovia PEPP by na účely zabezpečenia optimálnej transparentnosti produktu mali vypracovať dokument s kľúčovými informáciami o vytvorených produktoch PEPP predtým, ako sa produkt môže distribuovať sporiteľom PEPP. Mali by zodpovedať aj za správnosť dokumentu s kľúčovými informáciami o PEPP. Dokument s kľúčovými informáciami o PEPP by mal nahradiť a prispôsobiť dokument s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/201433, ktorý by v prípade produktov PEPP nebolo nutné vypracúvať.

(24)  Poskytovatelia PEPP by na účely zabezpečenia optimálnej transparentnosti produktu mali vypracovať dokument s kľúčovými informáciami o vytvorených produktoch PEPP pred tým, ako sa produkt môže distribuovať sporiteľom PEPP. Mali by zodpovedať aj za správnosť dokumentu s kľúčovými informáciami o PEPP. Dokument s kľúčovými informáciami o PEPP by mal nahradiť a prispôsobiť dokument s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/201433, ktorý by v prípade produktov PEPP nebolo nutné vypracúvať.

__________________

__________________

33 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP), Ú. v. EÚ L 352, 9.12.2014, s. 1.

33 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP), Ú. v. EÚ L 352, 9.12.2014, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)   Na vnútroštátnej úrovni sa už vyvíjajú kalkulačky na výpočet dôchodkových produktov. Na to, aby tieto kalkulačky boli pre spotrebiteľov čo najužitočnejšie, by však mali zohľadňovať aj náklady a poplatky účtované rôznymi tvorcami PEPP spolu so všetkými ďalšími nákladmi a poplatkami, ktoré si účtujú sprostredkovatelia alebo iné subjekty v investičnom reťazci a ktoré ešte nezahrnuli tvorcovia PEPP.

(26)  Na vnútroštátnej úrovni sa už vyvíjajú kalkulačky na výpočet dôchodkových produktov. Na to, aby tieto kalkulačky boli pre spotrebiteľov čo najužitočnejšie, by však mali zohľadňovať aj náklady a poplatky účtované rôznymi poskytovateľmi PEPP spolu so všetkými ďalšími nákladmi a poplatkami, ktoré si účtujú sprostredkovatelia alebo iné subjekty v investičnom reťazci a ktoré ešte nezahrnuli poskytovatelia PEPP.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26a)  Investorom by sa mala poskytnúť možnosť vypočítať pomocou konkrétneho nástroja úrovne poskytovania dávok počas fázy čerpania.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28a)  Marketingová komunikácia by mala využívať príležitosti, ktoré prináša digitalizácia a prezentovať charakteristiky PEPP jednoduchým, ľahko pochopiteľným a užívateľsky prívetivým spôsobom v úplnom súlade s článkom 9 nariadenia 1286/2014 (nariadenie o PRIIP).

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Poskytovatelia PEPP by mali vypracovať výkaz dôchodkových dávok určený pre sporiteľov PEPP, v ktorom im predstavia kľúčové osobné a všeobecné údaje o systéme PEPP a zabezpečia poskytovanie priebežných informácií o tomto systéme. Výkaz dôchodkových dávok by mal byť jasný a komplexný a mal by obsahovať príslušné a náležité informácie, aby sa uľahčilo chápanie vývoja nárokov na dôchodok v čase a vo všetkých dôchodkových systémoch, ako aj prispelo k pracovnej mobilite.

(29)  Poskytovatelia PEPP by mali vypracovať výkaz dôchodkových dávok určený pre sporiteľov PEPP, v ktorom im predstavia kľúčové osobné a všeobecné údaje o systéme PEPP a zabezpečia poskytovanie priebežných informácií o tomto systéme. Výkaz dôchodkových dávok by mal byť adresovaný aj poberateľom dávok PEPP, ak to schválil sporiteľ PEPP. Výkaz dôchodkových dávok by mal byť jasný, aktuálny, jednoduchý a komplexný a mal by obsahovať príslušné a náležité informácie, aby sa uľahčilo chápanie vývoja nárokov na doplnkový dôchodok v čase a vo všetkých dôchodkových systémoch, ako aj prispelo k pracovnej mobilite.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Na to, aby poskytovatelia PEPP primerane chránili práva sporiteľov PEPP a poberateľov dávok PEPP, mali by mať možnosť zvoliť si také umiestnenie aktív, ktoré presne vyhovuje charakteru a durácii ich záväzkov. Preto sa vyžaduje účinný dohľad, ako aj prístup k pravidlám investovania, ktorý umožňuje poskytovateľom PEPP dostatočnú pružnosť, aby rozhodli o najistejšej a najúčinnejšej investičnej politike, a ktorý ich zároveň zaväzuje konať obozretne. Dodržiavanie zásady obozretnosti si preto vyžaduje investičnú politiku upravenú podľa štruktúry klientov jednotlivých poskytovateľov PEPP.

(32)  Na to, aby poskytovatelia PEPP primerane chránili práva sporiteľov PEPP a poberateľov dávok PEPP, mali by mať možnosť zvoliť si také umiestnenie aktív, ktoré presne vyhovuje charakteru a durácii ich záväzkov. Preto sa vyžaduje účinný dohľad, ako aj prístup k pravidlám investovania, ktorý umožňuje poskytovateľom PEPP dostatočnú pružnosť, aby rozhodli o najistejšej a najúčinnejšej investičnej politike, a ktorý ich zároveň zaväzuje konať obozretne a v súlade s potrebami a preferenciami sporiteľa PEPP. Dodržiavanie zásady obozretnosti si preto vyžaduje investičnú politiku upravenú podľa štruktúry klientov jednotlivých poskytovateľov PEPP.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Stanovením zásady obozretnosti ako základnej zásady kapitálového investovania a umožnením, aby poskytovatelia PEPP fungovali cezhranične, sa podporuje presmerovanie úspor do oblasti osobného dôchodkového zabezpečenia, čím sa prispieva k hospodárskemu spoločenskému pokroku.

(33)  Stanovením zásady obozretnosti ako základnej zásady kapitálového investovania a umožnením, aby poskytovatelia PEPP fungovali cezhranične, sa podporuje presmerovanie úspor do oblasti osobného dôchodkového zabezpečenia, čím sa prispieva k hospodárskemu, spoločenskému a environmentálnemu pokroku.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  V súvislosti s prehlbovaním únie kapitálových trhov chápanie toho, čo predstavujú nástroje s dlhodobým ekonomickým profilom, je široké. Takéto nástroje sú neprevoditeľnými cennými papiermi, a preto nemajú prístup k likvidite sekundárnych trhov. Často si vyžadujú záväzky na pevne určený čas, ktoré obmedzujú ich obchodovateľnosť a mali by sa chápať tak, že zahŕňajú účasť a dlhové nástroje a pôžičky v nekótovaných podnikoch, ktoré sú im poskytnuté. Nekótované podniky zahŕňajú projekty infraštruktúry, rozvíjajúce sa nekótované spoločnosti, nehnuteľnosti alebo iné aktíva, ktoré by mohli byť vhodné na dlhodobé investičné účely. Nekótovanými aktívami sú často nízkouhlíkové projekty infraštruktúry a projekty infraštruktúry odolné voči zmene klímy, ktorých financovanie závisí od dlhodobých úverov. Poskytovateľom PEPP sa vzhľadom na dlhodobý charakter ich záväzkov odporúča, aby umiestnili dostatočnú časť portfólia svojich aktív do udržateľných investícií do reálnej ekonomiky s dlhodobými hospodárskymi prínosmi najmä do infraštruktúrnych projektov a obchodných spoločností.

(35)  V súvislosti s prehlbovaním únie kapitálových trhov chápanie toho, čo predstavujú nástroje s dlhodobým ekonomickým profilom, je široké. Takéto nástroje sú neprevoditeľnými cennými papiermi, a preto nemajú prístup k likvidite sekundárnych trhov. Často si vyžadujú záväzky na pevne určený čas, ktoré obmedzujú ich obchodovateľnosť a mali by sa chápať tak, že zahŕňajú účasť a dlhové nástroje a pôžičky v nekótovaných podnikoch, ktoré sú im poskytnuté. Nekótované podniky zahŕňajú projekty infraštruktúry, rozvíjajúce sa nekótované spoločnosti, nehnuteľnosti alebo iné aktíva, ktoré by mohli byť vhodné na dlhodobé investičné účely. Nekótovanými aktívami sú často nízkouhlíkové projekty infraštruktúry a projekty infraštruktúry odolné voči zmene klímy, ktorých financovanie závisí od dlhodobých úverov. Poskytovateľom PEPP sa vzhľadom na dlhodobý charakter ich záväzkov odporúča, aby umiestnili dostatočnú časť portfólia svojich aktív do udržateľných investícií do reálnej ekonomiky s dlhodobými hospodárskymi, environmentálnymi a spoločenskými prínosmi najmä do infraštruktúrnych projektov a obchodných spoločností.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Environmentálne faktory, sociálne faktory a faktory riadenia a správy uvedené v zásadách Organizácie Spojených národov na zodpovedné investovanie sú dôležité z hľadiska investičnej politiky a systémov riadenia rizík poskytovateľov PEPP. Poskytovatelia PEPP by sa mali podnecovať k tomu, aby v rámci investičných rozhodnutí posudzovali tieto faktory a aby zohľadňovali začlenenie týchto faktorov v rámci systému riadenia rizík.

(36)  Environmentálne faktory, sociálne faktory a faktory riadenia a správy uvedené v zásadách Organizácie Spojených národov na zodpovedné investovanie sú dôležité z hľadiska investičnej politiky a systémov riadenia rizík poskytovateľov PEPP. Poskytovateľ PEPP by preto mal brať do úvahy potenciálne environmentálne a sociálne kapitálové investície, ako aj ich dôsledky v oblasti riadenia a správy. Toto posúdenie rizika by sa malo sprístupniť aj EIOPA a príslušným orgánom, ako aj sporiteľom PEPP. Poskytovatelia PEPP by mali v rámci investičných rozhodnutí posudzovať tieto faktory a zohľadňovať začlenenie týchto faktorov v rámci systému riadenia rizík.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(36a)  Jedným z cieľov tohto nariadenia je nasmerovanie kapitálu na európske dlhodobé investície do reálnej ekonomiky. Poskytovatelia PEPP by mali do svojich investičných rozhodnutí zahrnúť environmentálne, sociálne faktory a faktory riadenia a správy (ESG).

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(36b)  Poskytovatelia PEPP by mali pravidelne spolupracovať so svojimi klientmi s cieľom zabezpečiť, že ich obavy a preferencie vrátane faktorov ESG budú riadne začlenené do investičných rozhodnutí.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(36c)  Poskytovatelia PEPP by mali prijať politiku vylúčenia investícií, aby sa zabezpečilo, že úspory sa nebudú investovať do vysoko kontroverzných a škodlivých produktov, ako sú energia na báze uhlia, jadrové zbrane, kazetová munícia alebo výroba tabaku, alebo do podpory škodlivého konania, ako je vážne porušovanie ľudských práv a pracovných práv, vážne poškodzovanie životného prostredia a klímy, korupcia a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  S cieľom zabezpečiť, aby poskytovatelia PEPP dodržiavali povinnosť vytvárať investičnú politiku v súlade so zásadou obozretnosti, malo by sa im zabrániť v investovaní vo vysoko rizikových a nespolupracujúcich jurisdikciách, ktoré určí Finančná akčná skupina.

(37)  S cieľom zabezpečiť, aby poskytovatelia PEPP dodržiavali povinnosť vytvárať investičnú politiku v súlade so zásadou obozretnosti, malo by sa im zabrániť v zapájaní sa do agresívnych stratégií vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a v investovaní vo vysoko rizikových a nespolupracujúcich jurisdikciách, ktoré určí Finančná akčná skupina a Komisia v delegovanom nariadení, v ktorom sa identifikujú tretie krajiny s vysokým rizikom a so strategickými nedostatkami, a jurisdikcie na spoločnom zozname EÚ týkajúcom sa jurisdikcií tretích krajín na daňové účely.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Vzhľadom na dlhodobý dôchodkový cieľ PEPP by sa mal vypracovať prehľad investičných možností poskytovaných sporiteľom PEPP zahŕňajúci prvky, ktoré investorom umožnia prijať investičné rozhodnutie (vrátane počtu investičných možností, z ktorých si môžu vybrať). Po prvej voľbe pri registrácii PEPP by mal mať sporiteľ PEPP v primeraných intervaloch (každých päť rokov) možnosť meniť túto voľbu, aby sa poskytovateľom zabezpečila dostatočná stabilita na vykonávanie dlhodobej investičnej stratégie a zároveň aj ochrana investora.

(38)  Vzhľadom na dlhodobý dôchodkový cieľ PEPP by sa mal jasne načrtnúť prehľad investičných možností ponúkaných sporiteľom PEPP zahŕňajúci prvky, ktoré investorom umožnia zosúladiť sa s preferenciami a dlhodobými potrebami svojich klientov a prijať investičné rozhodnutie (vrátane počtu investičných možností, z ktorých si môžu vybrať). Po prvej voľbe pri registrácii PEPP by mal mať sporiteľ PEPP v primeraných intervaloch (každých päť rokov) možnosť meniť túto voľbu, aby sa poskytovateľom zabezpečila dostatočná stabilita na vykonávanie dlhodobej investičnej stratégie a zároveň aj ochrana investora.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Štandardná investičná voľba by mala sporiteľovi PEPP umožniť vrátenie investovaného kapitálu. Poskytovatelia PEPP by okrem toho mohli zahrnúť aj mechanizmus inflačnej indexácie, aby sa dosiahlo aspoň čiastočné pokrytie inflácie.

(39)  Štandardná investičná voľba, ktorú ponúka každý poskytovateľ PEPP, by mala sporiteľovi PEPP zabezpečiť ochranu kapitálu prostredníctvom kapitálovej záruky. Poskytovatelia PEPP by okrem toho mali zahrnúť aj mechanizmus inflačnej indexácie, aby sa dosiahlo čo najlepšie pokrytie inflácie.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(45)  Bez toho, aby bolo dotknuté právo klientov PEPP podať žalobu na súde, medzi distribútormi alebo poskytovateľmi PEPP a klientmi PEPP by sa mali vytvoriť ľahko dostupné, primerané, nezávislé, nestranné, transparentné a účinné postupy na alternatívne riešenie sporov (ARS) vznikajúcich v dôsledku práv a povinností stanovených v tomto nariadení.

(45)  Bez toho, aby bolo dotknuté právo klientov PEPP podať žalobu na súde, medzi distribútormi alebo poskytovateľmi PEPP a klientmi, prípadne poberateľmi dávok PEPP by sa mali vytvoriť ľahko dostupné, primerané, nezávislé, nestranné, transparentné a účinné postupy na alternatívne riešenie sporov (ARS) vznikajúcich v dôsledku práv a povinností stanovených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46)  Na účely vytvorenia účinného a efektívneho postupu na riešenie sporov by distribútori a poskytovatelia PEPP mali zaviesť účinný postup na riešenie sťažností, ktorým sa ich klienti môžu riadiť predtým ako sa spor predloží na riešenie v rámci postupu na alternatívne riešenie sporov alebo v rámci súdneho konania. V rámci postupu na riešenie sťažností by sa mali uplatňovať krátke a jasne vymedzené časové lehoty, v rámci ktorých by distribútor alebo poskytovateľ PEPP mal odpovedať na sťažnosť. Orgány pre alternatívne riešenie sporov by mali mať dostatočnú kapacitu na primerané a účinné zapájanie sa do cezhraničnej spolupráce so zreteľom na spory týkajúce sa práv a povinností podľa tohto nariadenia.

(46)  Na účely vytvorenia účinného a efektívneho postupu na riešenie sporov by distribútori a poskytovatelia PEPP mali zaviesť účinný postup na riešenie sťažností, ktorým sa ich klienti a poberatelia dávok PEPP môžu riadiť predtým ako sa spor predloží na riešenie v rámci postupu na alternatívne riešenie sporov alebo v rámci súdneho konania. V rámci postupu na riešenie sťažností by sa mali uplatňovať krátke a jasne vymedzené časové lehoty, v rámci ktorých by distribútor alebo poskytovateľ PEPP mal odpovedať na sťažnosť. Orgány pre alternatívne riešenie sporov by mali mať dostatočnú kapacitu na primerané a účinné zapájanie sa do cezhraničnej spolupráce so zreteľom na spory týkajúce sa práv a povinností podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  S cieľom zabezpečiť lepšie podmienky pre svoje investície a aj na podnietenie hospodárskej súťaže medzi poskytovateľmi PEPP by sporitelia PEPP mali mať právo v akumulačnej a výplatnej fáze zmeniť poskytovateľov prostredníctvom jasného, rýchleho bezpečného postupu.

(47)  S cieľom zabezpečiť lepšie podmienky pre svoje investície a aj na podnietenie hospodárskej súťaže medzi poskytovateľmi PEPP by sporitelia PEPP mali mať právo v akumulačnej a výplatnej fáze zmeniť poskytovateľov prostredníctvom jasného, rýchleho, bezpečného a transparentného postupu.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  S cieľom zabezpečiť lepšie podmienky pre svoje investície a aj na podnietenie hospodárskej súťaže medzi poskytovateľmi PEPP by sporitelia PEPP mali mať právo v akumulačnej a výplatnej fáze zmeniť poskytovateľov prostredníctvom jasného, rýchleho a bezpečného postupu.

(47)  S cieľom zabezpečiť lepšie podmienky pre svoje investície a aj na podnietenie hospodárskej súťaže medzi poskytovateľmi PEPP by sporitelia PEPP mali mať právo v akumulačnej a výplatnej fáze zmeniť poskytovateľov prostredníctvom jasného, rýchleho, cenovo dostupného a bezpečného postupu.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48)  Proces zmeny by mal byť pre sporiteľa PEPP priamočiary. Prijímajúci poskytovateľ PEPP by mal teda zodpovedať za začatie a riadenie procesu v mene sporiteľa PEPP. Pri vytváraní služby na zmenu poskytovateľa by poskytovatelia PEPP mali mať možnosť dobrovoľne používať aj dodatočné prostriedky, ako sú technické riešenia.

(48)  Proces zmeny by mal byť pre sporiteľa PEPP priamočiary. Prijímajúci poskytovateľ PEPP by mal teda zodpovedať za začatie a riadenie procesu v mene sporiteľa PEPP. Pri vytváraní služby na zmenu poskytovateľa by poskytovatelia PEPP mali mať možnosť dobrovoľne používať aj dodatočné prostriedky, ako sú technické riešenia. Zmena sa poskytuje bezplatne v prípadoch obmedzenej prenosnosti, zrušenia povolenia a na požiadanie sporiteľa PEPP.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(55)  Mala by sa zaručiť úplná transparentnosť nákladov a poplatkov súvisiacich s investovaním do PEPP. Vytvorili by sa rovnaké podmienky pre všetkých poskytovateľov, a zároveň sa zabezpečí ochrana spotrebiteľa. Budú k dispozícii porovnávacie informácie o jednotlivých produktoch, a tak sa bude stimulovať konkurenčná tvorba cien.

(55)  Mala by sa zaručiť úplná transparentnosť nákladov a poplatkov súvisiacich s investovaním do PEPP. Vytvorili by sa rovnaké podmienky pre všetkých poskytovateľov, a zároveň sa zabezpečí ochrana spotrebiteľa. k dispozícii porovnávacie informácie o jednotlivých produktoch, a tak sa bude stimulovať konkurenčná tvorba cien.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(56)  Hoci priebežný dohľad nad poskytovateľmi PEPP budú vykonávať príslušné vnútroštátne orgány, EIOPA by mal koordinovať dohľad nad produktmi PEPP, aby sa zaručilo uplatňovanie jednotnej metodiky dohľadu, čím sa prispeje k celoeurópskemu charakteru dôchodkového produktu.

(56)  Hoci priebežný dohľad nad poskytovateľmi PEPP budú vykonávať príslušné vnútroštátne orgány, EIOPA by mal koordinovať dohľad nad produktmi PEPP, aby sa zaručilo konzistentné uplatňovanie jednotnej metodiky dohľadu, čím sa prispeje k celoeurópskemu charakteru dôchodkového produktu.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 67 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(67a)  V EÚ je ohrozených chudobou 14,6 % osôb vo veku 65 rokov a viac. Keďže kapitálové príjmy majú tendenciu sústreďovať sa vo vyšších príjmových skupinách, daňové stimuly pre súkromné dôchodky môžu mať za následok efektívne sadzby dane, ktoré sú negatívne a regresívne. Tieto ušlé daňové príjmy sa lepšie vynakladajú na zvýšenie udržateľnosti a primeranosti systémov prvého piliera. Členské štáty by mali obmedziť a zamerať daňové stimuly na súkromné dôchodkové produkty vrátane PEPP v osobitných skupinách s obmedzeným prístupom k iným druhom poskytovaných doplnkových dôchodkov, ako sú skupiny s nízkym príjmom, samostatne zárobkovo činné osoby a osoby s dlhými medzerami medzi obdobiami príspevkov.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 68 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(68a)  PEPP je novým, doplnkovým nástrojom pre dôchodkové systémy pre všetkých občanov Únie. Vo vnútroštátnych daňových systémoch by PEPP mal byť zdaňovaný čo najpriaznivejšou daňovou sadzbou pre vnútroštátne dôchodkové sporivé produkty.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 69

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(69)  Po uvedení PEPP na trh sa členské štáty vyzývajú k tomu, aby zohľadnili odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/... a aby rozšírili výhody spojené s daňovými zvýhodneniami, ktoré udeľujú vnútroštátnym osobným dôchodkovým produktom, aj na PEPP.

(69)  Po uvedení PEPP na trh sa členské štáty dôrazne vyzývajú k tomu, aby zohľadnili odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/... a aby rozšírili výhody spojené s daňovými zvýhodneniami, ktoré udeľujú vnútroštátnym osobným dôchodkovým produktom, aj na PEPP.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 69 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(69a)  Členské štáty sa vyzývajú, aby ponúkali primeraný vnútroštátny rámec pre PEPP;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 70

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(70)  Hodnotenie tohto nariadenia by sa okrem iného malo vykonať na základe posúdenia vývoja na trhu (napríklad vznik nových druhov produktov PEPP), ako aj vývoja v iných oblastiach práva Únie a skúseností členských štátov.

(70)  Hodnotenie tohto nariadenia by sa okrem iného malo vykonať na základe posúdenia vývoja na trhu (napríklad vznik nových druhov produktov PEPP), ako aj vývoja v iných oblastiach práva Únie a skúseností členských štátov. Pri takomto hodnotení sa musia zohľadňovať rôzne ciele a účely vytvorenia dobre fungujúceho trhu PEPP a predovšetkým by sa malo posúdiť, či toto nariadenie prispelo k rozvoju viacpilierových dôchodkových systémov v členských štátoch a malo za následok to, že viac občanov EÚ si sporí na udržateľné a primerané dôchodky.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 71

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(71)  Týmto nariadením sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, predovšetkým právo na ochranu osobných údajov, vlastnícke právo, sloboda podnikania, zásada rovnosti medzi ženami a mužmi a zásada vysokého stupňa ochrany spotrebiteľa.

(71)  Týmto nariadením by sa malo zabezpečiť rešpektovanie základných práv a dodržiavajú sa zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, predovšetkým práva starších ľudí viesť dôstojný a nezávislý život a podieľať sa na spoločenskom a kultúrnom živote, právo na ochranu osobných údajov, vlastnícke právo, sloboda podnikania, zásada rovnosti medzi ženami a mužmi a zásada vysokého stupňa ochrany spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  ktorý je založený na zmluve uzatvorenej dobrovoľne medzi sporiteľom a právnym subjektom;

a)  ktorý je založený na zmluve uzatvorenej dobrovoľne medzi sporiteľom a právnym subjektom na doplnkovom základe;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  „celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP)“ je dlhodobý sporiaci osobný dôchodkový produkt, ktorý v rámci schváleného plánu PEPP poskytuje regulovaný finančný podnik, ktorému bolo na základe práva Únie udelené povolenie na správu kolektívnych alebo individuálnych investícií alebo úspor, a ktorý si dobrovoľne zakúpil sporiteľ PEPP s výhľadom na dôchodok, bez možnosti alebo s prísne obmedzenou možnosťou predčasnej výplaty;

2.  „celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP)“ je dlhodobý, udržateľný a sociálne zodpovedný sporiaci osobný dôchodkový produkt, ktorý v rámci schváleného plánu PEPP poskytuje regulovaný finančný podnik, ktorému bolo na základe práva Únie udelené povolenie na správu kolektívnych alebo individuálnych investícií alebo úspor, a ktorý si dobrovoľne zakúpil sporiteľ PEPP alebo nezávislé združenie sporiteľov PEPP v mene svojich členov s výhľadom na dôchodok, bez možnosti alebo s prísne obmedzenou možnosťou predčasnej výplaty;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  retailový klient v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/ES41;

a)  retailový klient v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/ES41, teda klient, ktorý nie je profesionálny klient;

__________________

__________________

41 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

41 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  nezávislé združenie, ktoré zakúpi produkty PEPP pre svojich členov;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12 a)  „jednorazová platba“ je úplné vyplatenie akumulovaného kapitálu po skončení akumulačnej fázy;

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 19 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19 a)  „domovský členský štát distribútora PEPP“ je členský štát, v ktorom má distribútor PEPP svoje sídlo;

Odôvodnenie

Je dôležité poskytnúť právnu istotu, pokiaľ ide o to, ktorý príslušný vnútroštátny orgán bude zodpovedný za nepretržitý dohľad nad poskytovateľmi a distribútormi PEPP v cezhraničných situáciách, najmä pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa požiadaviek na distribúciu a informácie.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 19 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19 b)  „hostiteľský členský štát distribútora PEPP“ je členský štát s výnimkou domovského členského štátu, v ktorom distribútor PEPP distribuuje PEPP;

Odôvodnenie

Je dôležité poskytnúť právnu istotu, pokiaľ ide o to, ktorý príslušný vnútroštátny orgán bude zodpovedný za nepretržitý dohľad nad poskytovateľmi a distribútormi PEPP v cezhraničných situáciách, najmä pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa požiadaviek na distribúciu a informácie.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  „kapitál“ sú kumulované kapitálové príspevky a nevyplatený viazaný kapitál, vypočítaný na základe súm investovateľných po odpočítaní všetkých poplatkov, nákladov a výdavkov, ktoré priamo alebo nepriamo znášajú investori;

(21)  „kapitál“ sú kumulované kapitálové príspevky a nevyplatený viazaný kapitál, vypočítaný na základe súm investovateľných pred odpočítaním všetkých poplatkov, nákladov a výdavkov, ktoré priamo alebo nepriamo znášajú investori;

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  „štandardná investičná možnosť“ je investičnou stratégiou uplatňovanou v prípade, že sporiteľ PEPP nevydal žiadne pokyny týkajúce sa spôsobu investovania prostriedkov akumulovaných na jeho účte PEPP;

(24)  „štandardná investičná možnosť“ je investičnou stratégiou uplatňovanou v prípade, že sporiteľ PEPP spätne získa aspoň investovaný kapitál, a ktorú buď vybral sporiteľ PEPP, alebo v prípade že, sporiteľ PEPP nevydal žiadne pokyny týkajúce sa spôsobu investovania prostriedkov akumulovaných na jeho účte PEPP;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 28 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28 a)  „Environmentálne, sociálne faktory a faktory riadenia a správy (ESG)“ zahŕňajú ciele Únie v oblasti klímy a udržateľnosti, ako sa stanovujú v Parížskej dohode, ciele trvalo udržateľného rozvoja, hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a vymedzenia zásad zodpovedného investovania, pričom environmentálne faktory zahŕňajú zmenu klímy, emisie skleníkových plynov (GHG), vyčerpanie zdrojov (vrátane odpadovej vody a znečistenia) a odlesňovanie; sociálne faktory zahŕňajú ľudské práva, pracovné podmienky (vrátane otroctva a detskej práce), miestne komunity (vrátane komunít pôvodného obyvateľstva), konflikty, zdravie a bezpečnosť, pracovnoprávne vzťahy a rozmanitosť; a faktory riadenia a správy zahŕňajú odmeňovanie riadiacich pracovníkov, úplatkárstvo a korupciu, politický lobizmus a dary, rozmanitosť a štruktúru predstavenstva a daňovú stratégiu.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 28 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28b)  „biometrické riziká“ sú riziká spojené s dlhovekosťou, so zdravotným postihnutím, dlhodobou starostlivosťou alebo s úmrtím;

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 28 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28c)  „Partnerstvo zložky“ je spolupráca medzi poskytovateľmi PEPP, aby mohli ponúknuť zložky v rôznych členských štátoch v súvislosti s poskytovaním služby prenosnosti, ako je uvedené v článku 12. Zodpovednosť v týchto partnerstvách zostáva vo všetkých prípadoch na hlavnom poskytovateľovi.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  PEPP možno vytvoriť a distribuovať v Únii len v prípade, že preň udelil povolenie Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (ďalej len „EIOPA“) v súlade s týmto nariadením.

1.  PEPP možno vytvoriť a distribuovať v Únii len v prípade, že preň udelil povolenie, schválil ho a udelil certifikáciu príslušný orgán dohľadu Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (ďalej len „EIOPA“).

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  informácie o opatreniach týkajúcich sa riadenia portfólia a rizík a správy vo vzťahu k PEPP;

d)  informácie o opatreniach týkajúcich sa riadenia portfólia a rizík a správy vo vzťahu k PEPP vrátane úlohy, ktorú zohrávajú environmentálne, sociálne faktory a faktory riadenia a správy v investičnom procese, ako aj dlhodobý vplyv a externality investičných rozhodnutí;

Odôvodnenie

Keďže faktory ESG majú očakávaný vplyv na dlhodobé investičné rozhodnutia, ako rozhodnutia týkajúce sa PEPP, zdá sa vhodné zverejniť, ako sa zohľadňujú v systémoch riadenia rizík poskytovateľa, a považovať ich za súčasť informácií potrebných na žiadosť o udelenie povolenia poskytovať tento produkt.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  informácie o investičných stratégiách, rizikovom profile a ostatných charakteristických znakoch PEPP;

e)  informácie o investičných stratégiách, rizikovom profile a ostatných charakteristických znakoch PEPP vrátane zaradenia environmentálnych, sociálnych faktorov a faktorov riadenia a správy a najmä informácie o tom, ako je investičná stratégia zosúladená s cieľmi Únie v oblasti klímy a udržateľnosti, ako sa stanovujú v Parížskej dohode, cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  informácie o politike vylúčenia investícií súvisiacich s vážnymi environmentálnymi škodami, vážnym porušovaním ľudských práv vrátane pracovných práv a výrobou zbraní.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  informácie o všetkých partnerstvách medzi poskytovateľmi PEPP, ktoré ponúkajú zložky v jednotlivých členských štátoch;

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  opis informácií, ktoré sa majú sprístupniť sporiteľom PEPP vrátane opisu mechanizmov na riešenie sťažností predložených sporiteľmi PEPP;

h)  opis informácií, ktoré sa majú sprístupniť sporiteľom a poberateľom PEPP vrátane opisu mechanizmov na riešenie sťažností predložených sporiteľmi a poberateľmi PEPP;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  žiadateľ prijal a uverejnil dôveryhodnú politiku vylúčenia investícií súvisiacich s vážnymi environmentálnymi škodami, vážnym porušovaním ľudských práv vrátane pracovných práv a výrobou zbraní;

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  navrhovaný PEPP účinne integruje environmentálne, sociálne faktory a faktory riadenia a správy do svojej investičnej stratégie a riadenia rizík a zabezpečuje, aby jeho riadenie portfólia bolo zosúladené s cieľmi Únie v oblasti klímy a udržateľnosti, ako sa stanovujú v Parížskej dohode, cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pred prijatím rozhodnutia o žiadosti EIOPA uskutoční konzultáciu s príslušným orgánom žiadateľa.

2.  Pred prijatím rozhodnutia o žiadosti EIOPA uskutoční konzultáciu s príslušným orgánom žiadateľa, a to tak, že mu poskytne kópiu žiadosti a všetky príslušné informácie potrebné na konzultáciu s cieľom overiť, či existujú námietky proti udeleniu žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  EIOPA zruší povolenie udelené pre PEPP v prípade, že sa prestali spĺňať podmienky pre udelenie tohto povolenia.

4.  EIOPA zruší povolenie udelené pre PEPP v prípade, že sa prestali spĺňať podmienky pre udelenie tohto povolenia. Príslušné orgány môžu požiadať EIOPA, aby zvážil zrušenie povolenia PEPP po poskytnutí všetkých príslušných informácií, ktorými je podložená táto žiadosť. V prípade zrušenia povolenia sú sporitelia PEPP o tom jasne informovaní a sú oprávnení bezplatne zmeniť poskytovateľa PEPP bez ohľadu na frekvenciu zmien stanovenú v článku 45.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Pri zrušení povolenia PEPP koordinuje EIOPA opatrenia potrebné na ochranu sporiteľov PEPP, ktorí sú držiteľmi zmluvy s poskytovateľom PEPP, ktorému bolo zrušené povolenie.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

EIOPA vedie centrálny verejný register, v ktorom je identifikovaný každý PEPP, pre ktorý bolo udelené povolenie podľa tohto nariadenia, poskytovateľ tohto PEPP príslušný orgán poskytovateľa PEPP. Register je verejne prístupný v elektronickej podobe.

EIOPA vedie centrálny verejný register, v ktorom je identifikovaný každý PEPP, pre ktorý bolo udelené povolenie podľa tohto nariadenia, poskytovateľ tohto PEPP, príslušný orgán poskytovateľa PEPP, dátum povolenia PEPP a počet dostupných vnútroštátnych zložiek. Register je verejne prístupný v elektronickej podobe a pri výskyte zmien sa urýchlene aktualizuje.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Služba prenosnosti umožňuje sporiteľom PEPP pri zmene ich bydliska presťahovaním sa do iného členského štátu naďalej prispievať do PEPP, na ktorý už uzatvorili zmluvu so svojím poskytovateľom.

1.  Služba prenosnosti umožňuje sporiteľom PEPP pri zmene ich bydliska presťahovaním sa do iného členského štátu naďalej prispievať do PEPP, na ktorý už uzatvorili zmluvu so svojím poskytovateľom. Komisia by mala preskúmať oslobodenie od poplatku za zmenu poskytovateľov ako stimul. V každom prípade musia byť náklady primerané a oznámené vždy v čase uzatvorenia zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade využitia služby prenosnosti si sporitelia PEPP môžu ponechať všetky výhody a stimuly, ktoré poskytol poskytovateľ PEPP a ktoré sú spojené s pokračujúcim investovaním do rovnakého PEPP.

2.  V prípade využitia služby prenosnosti si sporitelia PEPP môžu ponechať všetky výhody a stimuly, ktoré poskytol poskytovateľ PEPP a ktoré sú spojené s pokračujúcim investovaním do rovnakého PEPP. Výdavky spojené s používaním služby prenosu musia byť primerané.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V situáciách, keď sporiteľ PEPP zmení bydlisko presťahovaním sa do iného členského štátu a poskytovateľ PEPP v tomto členskom štáte neponúka zložku, sporiteľovi PEPP sa ponúkne možnosť prejsť k inému poskytovateľovi bezplatne.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Prijímatelia PEPP zabezpečia, aby poberatelia mohli dostávať výplaty PEPP bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte majú oprávnený pobyt.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pri ponúkaní PEPP poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP poskytnú potenciálnym sporiteľom PEPP informácie o tom, ktoré vnútroštátne zložky sú ihneď k dispozícii.

2.  Pri ponúkaní PEPP poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP poskytnú potenciálnym sporiteľom PEPP informácie o tom, ktoré vnútroštátne zložky sú ihneď k dispozícii, a to buď od poskytovateľa PEPP, alebo od registrovaného partnera.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Najneskôr tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia sa na základe žiadosti určenej poskytovateľovi PEPP budú pre každý PEPP ponúkať vnútroštátne zložky pre všetky členské štáty.

3.  Sporiteľ PEPP a poskytovateľ PEPP musia uviesť vo svojej zmluve dostupné zložky. Poskytovateľ PEPP je povinný ponúknuť prinajmenšom zložky uvedené v zmluve. Sporiteľ PEPP, ktorý chce zmeniť pobyt presťahovaním sa do iného členského štátu, môže v každom prípade uplatniť svoje právo na mobilitu tým, že bezplatne zmení poskytovateľa PEPP, ak vnútroštátna zložka, ktorú chce sporiteľ otvoriť, nie je k dispozícii ani od poskytovateľa PEPP, ani od registrovaného partnera. V týchto prípadoch sa nesmú uplatňovať žiadne poplatky a náklady pre všetkých zákazníkov.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bola dotknutá lehota podľa článku 13 ods. 3, poskytovatelia PEPP zabezpečia, že v rámci každého jednotlivého účtu PEPP sa bude dať otvoriť nová zložka v súlade s právnymi požiadavkami a podmienkami na využívanie stimulov, ktoré na vnútroštátnej úrovni pre PEPP stanovil členský štát, do ktorého sa sporiteľ PEPP sťahuje.

Poskytovatelia PEPP zabezpečia, že v rámci každého jednotlivého účtu PEPP sa bude dať otvoriť nová zložka, a to buď presunom alebo doplnením, v súlade s právnymi požiadavkami a podmienkami na využívanie stimulov, ktoré na vnútroštátnej úrovni pre PEPP stanovil členský štát, v ktorom sa otvorí nová zložka.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Poskytovatelia PEPP môžu nadviazať partnerstvo na účely zložky s inými poskytovateľmi PEPP s cieľom uľahčiť ustanovenia na účely otvorenia zložiek vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby bola dotknutá lehota podľa článku 13 ods. 3, poskytovateľ PEPP bezodkladne po tom, ako bude informovaný o zámere sporiteľa PEPP uplatniť svoje právo mobility medzi členskými štátmi, informuje sporiteľa PEPP o možnosti otvoriť novú zložku v rámci účtu sporiteľa PEPP a o lehote, v ktorej možno túto zložku otvoriť.

1.  Poskytovateľ PEPP bezodkladne po tom, ako bude informovaný o zámere sporiteľa PEPP uplatniť svoje právo mobility medzi členskými štátmi, informuje sporiteľa PEPP o možnosti otvoriť novú zložku v rámci účtu sporiteľa PEPP a o lehote, v ktorej možno túto zložku otvoriť.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  akékoľvek dôležité informácie o možných zmenách v prijatej investičnej stratégii alebo iných prvkoch.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovateľ PEPP navrhne sporiteľovi PEPP na jeho žiadosť zabezpečenie prevodu akumulovaných aktív medzi rôznymi zložkami účtu PEPP, aby mohli byť všetky aktíva konsolidované v rámci jednej zložky.

1.  Poskytovateľ PEPP navrhne sporiteľovi PEPP na jeho žiadosť zabezpečenie prevodu akumulovaných aktív medzi rôznymi zložkami účtu PEPP, aby mohli byť všetky aktíva konsolidované v rámci jednej zložky. Náklady súvisiace s týmto prenosom musia byť stanovené v čase uzatvorenia zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 17 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovanie informácií o prenosnosti vnútroštátnym orgánom

Poskytovanie informácií o prenosnosti príslušným orgánom

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všetky zmluvné dojednania na účely poskytovania služby prenosnosti poskytovateľ PEPP oznámi príslušnému vnútroštátnemu orgánu, ktorý nad ním vykonáva prudenciálny dohľad.

1.  Všetky zmluvné opatrenia na účely poskytovania služby prenosnosti poskytovateľ PEPP oznámi EIOPA.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Informácie podľa odseku 1 sa uložia elektronicky v centrálnej databáze vedenej vnútroštátnym orgánom dohľadu v lehote jedného mesiaca po otvorení novej zložky, pričom budú zahŕňať aspoň:

2.  Informácie podľa odseku 1 sa uložia elektronicky v centrálnej databáze vedenej EIOPA v lehote jedného mesiaca po otvorení novej zložky. EIOPA sprístupní databázu pre príslušné vnútroštátne orgány, ktoré sú v prípade akýchkoľvek zmien automaticky upovedomené a dostávajú informácie týkajúce sa miestnych zložiek. Databáza bude zahŕňať aspoň:

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  identifikáciu registrovaného partnera, ak existuje;

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Všetky dokumenty a informácie podľa tejto kapitoly sa klientom PEPP poskytnú elektronicky za predpokladu, že klient PEPP má možnosť uchovávať takéto informácie spôsobom umožňujúcim budúci prístup k nim a počas obdobia primeraného na účely týchto informácií a že daný nástroj umožňuje nezmenenú reprodukciu uchovávaných informácií. Na požiadanie poskytovatelia a distribútori PEPP poskytnú uvedené dokumenty a informácie bezplatne aj na inom trvanlivom nosiči.

Všetky dokumenty a informácie podľa tejto kapitoly sa klientom PEPP poskytnú elektronicky za predpokladu, že klient PEPP má možnosť uchovávať takéto informácie spôsobom umožňujúcim budúci prístup k nim a počas obdobia primeraného na účely týchto informácií a že daný nástroj umožňuje nezmenenú reprodukciu uchovávaných informácií. Na požiadanie poskytovatelia a distribútori PEPP poskytnú uvedené dokumenty a informácie bezplatne aj na inom trvanlivom nosiči vrátane vytlačeného záznamu a v dostupnom formáte pre sporiteľov PEPP so zrakovým alebo sluchovým postihnutím, ako aj ľahko čitateľnú verziu pre sporiteľov PEPP s nízkou alebo so žiadnou finančnou gramotnosťou.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pred tým, ako sa PEPP ponúkne sporiteľom PEPP, poskytovateľ PEPP vypracuje pre tento produkt dokument s kľúčovými informáciami o PEPP v súlade s požiadavkami podľa tejto kapitoly a tento dokument uverejní na svojom webovom sídle.

1.  Pred tým, ako sa PEPP ponúkne sporiteľom PEPP, poskytovateľ PEPP vypracuje pre tento produkt dokument s kľúčovými informáciami o PEPP predstavujúci predzmluvné informácie v súlade s požiadavkami podľa tejto kapitoly a tento dokument uverejní na svojom webovom sídle.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP konajú v súlade s článkom 5 ods. 2 a článkami 6 až 18 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.

2.  Poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP uplatňujú pri vypracúvaní dokumentu s kľúčovými informáciami o PEPP požiadavky obsiahnuté v článku 5 ods. 2 a článkoch 6 až 18 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Odchylne od článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 a s cieľom doplniť ostatné vyššie uvedené ustanovenia, dokument s kľúčovými informáciami o PEPP musí:

 

a)  byť navrhnutý tak, aby bol pre klienta zrozumiteľný a musí umožniť spravodlivé porovnávanie produktov. Okrem toho musia byť jasné charakteristiky produktu dôchodkového zabezpečenia.

 

b)  byť prezentovaný a rozvrhnutý tak, aby bol jasný a ľahko čitateľný a používali sa v ňom znaky čitateľnej veľkosti;

 

c)  byť nie menej zrozumiteľný, ak bol pôvodne vyhotovený vo farbe a je vytlačený alebo odkopírovaný v čiernobielej verzii;

 

d)  byť napísaný v úradných jazykoch alebo v jednom z úradných jazykov, ktoré sa používajú v časti členského štátu, v ktorom sa PEPP ponúka, alebo - ak sa tak dohodli sporiteľ PEPP a distribútor PEPP - v inom jazyku;

 

e)  byť bezplatný;

 

f)  nebyť zavádzajúci a nepresný;

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3 – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  vek odchodu do dôchodku;

iii)  informácie o a) veku odchodu do dôchodku navrhovanom v pláne PEPP a b) o štandardnom veku odchodu do dôchodku v členskom štáte, ktorého právo je rozhodné;

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3 – bod iv

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iv)  všeobecné informácie o službe prenosnosti vrátane informácií o zložkách;

iv)  všeobecné informácie o službe prenosnosti vrátane informácií o zložkách, registrovaných partneroch, ak existujú, a vyplácaní v iných členských štátoch;

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Odchylne od článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 (nariadenie PRIIPS) sa dokument s kľúčovými informáciami o PEPP predkladá v poradí určenom v týchto odsekoch:

 

a)  Na nadpis „Dokument s kľúčovými informáciami o PEPP“, ktorý sa nachádza hore na prvej strane, bezprostredne nadväzujú:

 

i)  druh PEPP,

 

ii)  názov PEPP,

 

iii)  názov a kontaktné údaje, prípadne číslo povolenia poskytovateľa PEPP zo strany NCA a certifikáciu EIOPA;

 

iv)  názov a kontaktné údaje príslušného orgánu poskytovateľa PEPP,

 

v)  dátum vydania dokumentu s kľúčovými informáciami o PEPP,

 

vi)  údaje týkajúce sa povolenia od EIOPA podľa článku 4,

 

vii)   informácie týkajúce sa investičnej politiky PEPP z hľadiska environmentálnych a sociálnych faktorov a faktorov riadenia a správy,

 

viii)   informácie o možných dôsledkoch načasovania odchodu do dôchodku pre riziká a dôchodkové dávky v rámci PEPP;

 

ix)   opis škály výplatných možností a vyhlásenie o tom, že by mohlo byť rozumné zvážiť poradenstvo o týchto možnostiach pred odchodom do dôchodku;

 

b)  Hneď pod názvom dokumentu s kľúčovými informáciami o PEPP sa uvádza vysvetľujúce vyhlásenie. Jeho znenie je takéto: „Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie o tomto PEPP. Neslúži na marketingové účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť vám porovnať tento produkt s inými produktmi.“

 

c)  v oddiele s názvom „O aký produkt ide?“ sa okrem informácií uvedených v článku 23 ods. 3 tohto nariadenia [PEPP] uvádza povaha a hlavné charakteristické znaky PEPP vrátane:

 

i)   všeobecných informácií o službe prenosnosti s týmto znením: „Poskytujeme službu prenosnosti v týchto členských štátoch Európskej únie:“ a výpočet členských štátov;

 

ii)  všeobecných informácií o službe zmeny poskytovateľa s týmto znením: „„Každých 5 rokov môžete zmeniť svoju investičnú možnosť a poskytovateľa. V súvislosti s tým vám zaúčtujeme [x] percent z akumulovaného kapitálu k termínu zmeny“;

 

iii)  ak PEPP ponúka poistné plnenia počas akumulačnej fázy, podrobností o týchto poistných plneniach vrátane okolností, ktoré by zakladali nárok na ich uplatnenie;

 

iv)  dostupných informácií týkajúcich sa investičnej stratégie v súvislosti s environmentálnymi a sociálnymi faktormi a faktormi riadenia a správy;

 

v)  práva rozhodného pre zmluvu o PEPP, ak si zmluvné strany nemôžu slobodne vybrať právo, alebo práva, ktoré navrhuje použiť poskytovateľ PEPP, ak si zmluvné strany môžu slobodne vybrať rozhodné právo;

 

d)  v oddiele s názvom „Aké sú riziká a čo by som mohol získať“ stručný opis profilu rizikovosti a výnosnosti, ktorý obsahuje tieto prvky:

 

i)  súhrnný ukazovateľ rizika;

 

ii)  rozsah kapitálovej ochrany pred trhovými rizikami na konci akumulačnej fázy, vyjadrený v percentách splateného kapitálu;

 

iii)  ak je to vhodné, informácie o celkovej sume výplat do veku 80, 90 a 100 rokov sporiteľa PEPP na základe troch rozdielnych scenárov výkonnosti - 1 %, 2 % a 3 % počas fázy čerpania vrátane priemernej ročnej miery inflácie 4 %;

 

iv)  informácie o garantovaných celoživotných minimálnych mesačných výplatách na 10 000 EUR investovaného kapitálu;

 

v)  vyhlásenie o tom, že daňové právne predpisy domovského členského štátu sporiteľa PEPP môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu;

 

e)  v oddiele s názvom „Čo sa stane, ak [názov poskytovateľa PEPP] nebude schopný vyplácať?“ sa uvádza stručná informácia o tom, či je súvisiaca strata krytá systémom náhrad alebo záruk pre investorov, a ak áno, o ktorý systém ide, názov poskytovateľa záruky a informácie o tom, ktoré riziká systém kryje a ktoré nie;

 

f)  v oddiele s názvom „Aké sú náklady?“ sa uvádzajú náklady spojené s investíciou do PEPP, ktoré zahŕňajú priame aj nepriame náklady, ktoré sa počítajú z celkových investovaných aktív a sú vyjadrené v percentách, aby bola zabezpečená priama porovnateľnosť. Na účely odhadu nákladov sa predpokladá stály každoročný vývoj investovaných aktív na úrovni 2 %.

 

g)  v oddiele s názvom „Ako dlho by som mal mať PEPP v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne?“:

 

i)  uvedenie odporúčanej doby držby, ktorá zodpovedá plánovanému veku odchodu do dôchodku, a prípadne požadovanej minimálnej doby držby;

 

ii)  možnosť predčasného ukončenia zmluvy, ako aj podmienky ukončenia vrátane všetkých uplatniteľných nákladov a poplatkov

 

iii)  informácie o možných dôsledkoch ukončenia zmluvy pred uplynutím akumulačnej fázy alebo odporúčanej doby držby, ako je napríklad strata kapitálovej ochrany alebo ďalšie podmienené poplatky;

 

h)  v oddiele s názvom „Ako sa môžem sťažovať?“ sa uvádzajú informácie o tom, ako a komu môže sporiteľ PEPP podať sťažnosť týkajúcu sa produktu alebo postupu poskytovateľa PEPP alebo osoby poskytujúcej poradenstvo súvisiace s produktom alebo predávajúcej produkt;

 

i)  v oddiele s názvom „Ďalšie relevantné informácie“ sa uvádza stručný opis akýchkoľvek ďalších dokumentov s informáciami, ako napríklad správy o platobnej schopnosti a finančnej situácii poskytovateľa PEPP, s výnimkou akýchkoľvek marketingových materiálov.

 

j)   dokument s kľúčovými informáciami musí byť ľahko dostupný na webovej stránke poskytovateľa s prístupom na stiahnutie;

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Potenciálnym sporiteľom PEPP sa takisto poskytnú informácie o minulej výkonnosti investícií súvisiacich s plánom PEPP vzťahujúce sa aspoň na obdobie piatich rokov alebo, ak daný plán existuje menej ako päť rokov, vzťahujúce sa na všetky roky, počas ktorých plán existuje, ako aj informácie o štruktúre nákladov, ktoré znášajú sporitelia PEPP a poberatelia PEPP.

5.  Potenciálnym sporiteľom PEPP sa takisto poskytnú informácie o minulej výkonnosti investícií súvisiacich s plánom PEPP vzťahujúce sa aspoň na obdobie 20 rokov s údajmi za každý jednotlivý rok alebo, ak daný plán existuje menej ako 20 rokov, vzťahujúce sa na všetky roky, počas ktorých plán existuje, ako aj jasné informácie o štruktúre celkových nákladov a poplatkov, ktoré znášajú sporitelia PEPP a poberatelia PEPP. V prípade, že tieto informácie nie je možné poskytnúť tam, kde plán PEPP existoval menej ako za rok, sporitelia PEPP by aspoň mali mať prístup k výkonnosti porovnateľného plánu investícií.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP dodržiavajú ustanovenia článkov 9 až 18 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 25 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Určenie požiadaviek potrieb a poskytovanie poradenstva

Určenie požiadaviek, potrieb a preferencií a poskytovanie poradenstva

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pred uzavretím zmluvy týkajúcej sa PEPP poskytovateľ alebo distribútor PEPP uvedený v článku 19 písm. c) tohto nariadenia určí na základe informácií získaných od sporiteľa PEPP požiadavky a potreby tohto sporiteľa súvisiace s dôchodkom a sporiteľovi PEPP poskytne objektívne informácie o PEPP v zrozumiteľnej podobe, aby mohol sporiteľ PEPP urobiť informované rozhodnutie.

Pred uzavretím zmluvy týkajúcej sa PEPP poskytovateľ alebo distribútor PEPP uvedený v článku 19 písm. c) tohto nariadenia určí na základe informácií získaných od sporiteľa PEPP požiadavky, potreby a preferencie vrátane preferencií týkajúcich sa ESG tohto sporiteľa súvisiace s dôchodkom a sporiteľovi PEPP poskytne objektívne informácie o PEPP v zrozumiteľnej podobe, aby mohol sporiteľ PEPP urobiť informované rozhodnutie.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Poradenstvo bude zamerané na posudzovanie schopnosti rozpoznávať riziká a finančných zručností sporiteľa PEPP, ako aj na uľahčenie sporiteľovi vybrať si takú investičnú možnosť, ktorá bude najlepšie zodpovedať jeho rizikovému profilu.

Odôvodnenie

Je dôležité vymedziť, na čo je poradenstvo zamerané, s osobitným zreteľom na vyhodnotenie rizikového profilu sporiteľa PEPP.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Prostredníctvom poradenstva bude sporiteľ PEPP informovaný o hlavných znakoch produktu.

Odôvodnenie

S cieľom lepšie hodnotiť rizikový profil sporiteľa PEPP je vhodné podávať informácie o hlavných znakoch PEPP.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade, že sa poradenstvo poskytne pred uzatvorením akejkoľvek konkrétnej zmluvy, poskytovateľ alebo distribútor PEPP uvedený v článku 19 písm. c) tohto nariadenia poskytne sporiteľovi PEPP personalizované odporúčanie s vysvetlením, prečo bude určitý PEPP najlepšie spĺňať požiadavky potreby sporiteľa PEPP.

2.  Poradenstvo sa poskytne pred uzatvorením akejkoľvek konkrétnej zmluvy. Poskytovateľ alebo distribútor PEPP uvedený v článku 19 písm. c) tohto nariadenia poskytne sporiteľovi PEPP personalizované odporúčanie s vysvetlením, prečo bude určitý PEPP najlepšie spĺňať požiadavky, potreby a preferencie sporiteľa PEPP. Sporiteľ PEPP by tiež mal dostať informácie o možných dôsledkoch tohto personalizovaného odporúčania z environmentálneho a sociálneho hľadiska a z hľadiska správy a riadenia.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pri poskytovaní poradenstva v súvislosti s PEPP poskytovateľ alebo distribútor PEPP uvedený v článku 19 písm. c) tohto nariadenia dodržiava príslušné vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa vykonávajú pravidlá stanovené v článku 25 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ, a akékoľvek priamo uplatniteľné právne predpisy Únie prijaté na základe článku 25 ods. 8 uvedenej smernice súvisiace s uvedenými pravidlami.

3.  Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť stanovená v predchádzajúcom odseku, poskytovateľ alebo distribútor PEPP uvedený v článku 19 písm. c) tohto nariadenia dodržiava príslušné vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa vykonávajú pravidlá stanovené v článku 25 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ, a akékoľvek priamo uplatniteľné právne predpisy Únie prijaté na základe článku 25 ods. 8 uvedenej smernice súvisiace s uvedenými pravidlami.

Odôvodnenie

Under Article 22(2) of Directive (EU) 2016/97 (IDD), Member States have a national option to make the provision of advice mandatory by insurance distributors prior to the conclusion of any insurance contract. Where a PEPP distributor is an insurance intermediary registered under IDD, Article 19(a) of the PEPP Regulation provides that Chapters V and VI of IDD apply: the national option for mandatory advice (covered by Chapter V) will therefore apply. In some Member States, PEPP contracts distributed by insurance intermediaries will therefore always be sold with prior advice. This will not be the case where PEPP contracts are distributed by investment firms authorized under MiFID II or by any other type of financial undertaking allowed as PEPP provider under Article 5(1) of the PEPP Regulation. This is because neither MiFID II nor the proposed PEPP Regulation currently contains a national option to make the provision of advice mandatory prior to the conclusion of a PEPP contract. This will result in PEPP savers being treated differently depending on the legal status of the PEPP distributor with whom they will deal. These amendments solve this issue and ensure a higher standard for the protection of the PEPP saver.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 26

vypúšťa sa

Uzatvorenie zmluvy o PEPP bez poradenstva

 

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 25 ods. 1, sporiteľ PEPP sa môže vzdať práva na poradenstvo v súvislosti s uzatvorením zmluvy pre štandardnú investičnú možnosť.

 

V prípade, že sporiteľ PEPP sa vzdá práva na poradenstvo, poskytovatelia alebo distribútori PEPP uvedení v článku 19 písm. c) tohto nariadenia pri uskutočňovaní distribučných činností súvisiacich s PEPP požiadajú sporiteľa PEPP alebo potenciálneho sporiteľa PEPP, aby poskytol informácie o svojich znalostiach a skúsenostiach v investičnej oblasti, ktoré sú pre ponúkaný alebo požadovaný PEPP relevantné, aby mohol poskytovateľ alebo distribútor PEPP posúdiť, či je plánovaný PEPP pre sporiteľa PEPP vhodný.

 

V prípade, že poskytovateľ alebo distribútor PEPP uvedený v článku 19 písm. c) tohto nariadenia dospeje na základe informácií získaných podľa prvého pododseku k záveru, že produkt nie je pre sporiteľa PEPP alebo potenciálneho sporiteľa PEPP vhodný, poskytovateľ alebo distribútor PEPP na túto skutočnosť upozorní sporiteľa PEPP alebo potenciálneho sporiteľa PEPP. Toto upozornenie sa môže poskytovať v štandardizovanej podobe.

 

Ak sporitelia PEPP alebo potenciálni sporitelia PEPP neposkytnú informácie uvedené v prvom pododseku alebo v prípade, že poskytnú nedostatočné informácie o svojich znalostiach a skúsenostiach, poskytovateľ alebo distribútor PEPP ich upozorní, že nedokáže určiť, či je PEPP pre nich vhodný. Toto upozornenie sa môže poskytovať v štandardizovanej podobe.

 

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 25 ods. 1, ak sa sporiteľ vzdal práva na poradenstvo v súvislosti so štandardnou investičnou možnosťou, poskytovateľ alebo distribútor PEPP uvedený v článku 19 písm. c) tohto nariadenia môže vykonávať distribučné činnosti súvisiace s PEPP bez potreby získania informácií alebo prijatia rozhodnutia podľa odseku 1, pokiaľ sú splnené všetky tieto podmienky:

 

a)  činnosti sa týkajú zmlúv o PEPP súvisiacich so štandardnou investičnou možnosťou, v rámci ktorých sa umožňuje len investičná expozícia voči finančným nástrojom považovaným za nekomplexné podľa článku 25 ods. 4 písm. a) smernice 2014/65/EÚ a ktoré nemajú štruktúru, ktorá by sporiteľovi PEPP sťažovala pochopenie príslušných rizík;

 

b)  k distribúcii PEPP dochádza na podnet sporiteľa PEPP alebo potenciálneho sporiteľa PEPP;

 

c)  sporiteľ PEPP alebo potenciálny sporiteľ PEPP boli zrozumiteľne informovaní o tom, že pri vykonávaní distribučnej činnosti súvisiacej s PEPP poskytovateľ alebo distribútor PEPP nemusí posúdiť vhodnosť poskytovaného alebo ponúkaného PEPP alebo distribučnej činnosti súvisiacej s PEPP a že na sporiteľa PEPP alebo potenciálneho sporiteľa PEPP sa nevzťahuje zodpovedajúca ochrana podľa príslušných predpisov v oblasti podnikania. Takéto upozornenie sa môže poskytnúť v štandardizovanej podobe;

 

d)  poskytovateľ alebo distribútor PEPP si plní svoje povinnosti podľa pravidiel vzťahujúcich sa na neho v súlade s touto kapitolou, pokiaľ ide o konflikt záujmov v kontexte distribučných činností súvisiacich s PEPP.

 

3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 62 prijímať delegované akty s cieľom bližšie určiť, ako majú poskytovatelia alebo distribútori PEPP uvedení v článku 19 písm. c) tohto nariadenia postupovať s cieľom dodržiavať zásady stanovené v tomto článku pri vykonávaní distribučných činností súvisiacich s PEPP, a to aj pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú získať pri posudzovaní vhodnosti PEPP pre svojich klientov, a kritériá na posúdenie nekomplexných zmlúv týkajúcich sa PEPP na účely tohto článku odseku 2 písm. a) bodu ii). V uvedených delegovaných aktoch sa zohľadní:

 

a)   povaha služieb ponúkaných alebo poskytovaných sporiteľovi PEPP alebo potenciálnemu sporiteľovi PEPP so zreteľom na druh, predmet, objem a frekvenciu transakcií a

 

b)   povaha produktov, ktoré sa ponúkajú alebo o ktorých sa uvažuje, vrátane rôznych druhov finančných nástrojov.

 

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je vypustenie možnosti sporiteľa PEPP vzdať sa práva na poradenstvo, ktoré by sa spotrebiteľom PEPP malo poskytnúť v každom prípade.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovatelia PEPP vypracujú stručný personalizovaný dokument s kľúčovými informáciami pre každého sporiteľa PEPP, pričom zohľadnia osobitnú povahu vnútroštátnych dôchodkových systémov a príslušného vnútroštátneho práva v sociálnej, pracovnej a daňovej oblasti (ďalej len „výkaz dávok PEPP“). Názov dokumentu obsahuje slová „výkaz dávok PEPP“.

1.  Poskytovatelia PEPP vypracujú stručný, jasný a zrozumiteľný personalizovaný dokument s kľúčovými informáciami pre každého sporiteľa PEPP, a pre poberateľov PEPP, ak s tým sporiteľ PEPP súhlasí, pričom zohľadnia osobitnú povahu vnútroštátnych dôchodkových systémov a príslušného vnútroštátneho práva v sociálnej, pracovnej a daňovej oblasti (ďalej len „výkaz dávok PEPP“). Názov dokumentu obsahuje slová „výkaz dávok PEPP“.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Okrem toho bude sporiteľ PEPP informovaný počas trvania zmluvy o každej zmene týkajúcej sa týchto informácií:

3.  Okrem toho budú sporiteľ a poberatelia PEPP informovaní počas trvania zmluvy o každej zmene týkajúcej sa týchto informácií:

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  informácie o tom, ako sa v rámci investičnej politiky zohľadňujú environmentálne a sociálne faktory a faktory týkajúce sa správy.

d)  informácie o tom, ako sa v rámci investičnej politiky zohľadňujú environmentálne a sociálne faktory a faktory týkajúce sa správy vrátane úlohy, ktorú zohrávajú v investičnom procese, ako aj dlhodobé dôsledky a externality investičných rozhodnutí.

Odôvodnenie

Sporitelia PEPP musia byť informovaní o účinkoch externalít, ktoré majú ich investičné rozhodnutia na spoločnosť.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Výkaz dávok PEPP obsahuje aspoň tieto kľúčové informácie pre sporiteľov PEPP:

1.  Výkaz dávok PEPP sa poskytuje bezplatne, každoročne a obsahuje aspoň tieto kľúčové informácie pre sporiteľov PEPP a poberateľov PEPP, ak s tým sporiteľ PEPP súhlasí:

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  osobné údaje o sporiteľoch PEPP, názov poskytovateľa PEPP, informácie o prognózach pre dôchodkové dávky, informácie o nadobudnutých nárokoch alebo akumulovanom kapitáli, príspevkoch uhradených sporiteľom PEPP alebo akoukoľvek treťou stranou a informácie o úrovni financovania plánu PEPP, na ktoré sa uplatňuje článok 39 ods. 1 písm. a), b), d), e), f) a h) smernice 2016/2341/EÚ, pričom na účely tohto nariadenia je „člen“ sporiteľom PEPP, „IZDZ“ poskytovateľom PEPP, „dôchodkový plán“ plánom PEPP a „prispievajúci podnik“ akoukoľvek treťou stranou;

a)  osobné údaje o sporiteľoch PEPP, názov a kontaktné údaje poskytovateľa PEPP, identifikácia plánu sporiteľa PEPP, informácie o prognózach pre dôchodkové dávky, informácie o nadobudnutých nárokoch alebo akumulovanom kapitáli, príspevkoch uhradených sporiteľom PEPP alebo akoukoľvek treťou stranou a informácie o úrovni financovania plánu PEPP, na ktoré sa uplatňuje článok 39 ods. 1 písm. a), b), d), e), f) a h) smernice 2016/2341/EÚ, pričom na účely tohto nariadenia je „člen“ sporiteľom PEPP, „IZDZ“ poskytovateľom PEPP, „dôchodkový plán“ plánom PEPP a „prispievajúci podnik“ akoukoľvek treťou stranou;

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  zhrnutie zásad investičnej politiky poskytovateľa PEPP, ktoré sa podrobne opíšu v doplňujúcich informáciách v súlade s článkom 29 písm. c) tohto nariadenia;

Odôvodnenie

Najrelevantnejšie informácie o zásadách investičnej politiky poskytovateľov PEPP je potrebné stanoviť vo výkaze dávok PEPP, pričom ostatné podrobnosti sa ponechajú na doplňujúce informácie opísané v článku 29.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb)  informácie o prognózach dôchodkových dávok založených na veku odchodu do dôchodku, ako je uvedené v písmene b), a vylúčenie, že sa tieto projekcie môžu líšiť od konečnej hodnoty prijatých výhod. Tieto údaje sa uvádzajú na základe ekonomických scenárov vrátane scenáru najlepšieho odhadu a nepriaznivého scenáru, berúc do úvahy špecifickú povahu plánu PEPP.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – písmeno e c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ec)  informácie o nadobudnutých dôchodkových nárokoch alebo akumulovanom kapitáli z dôchodkového sporenia so zreteľom na špecifickú povahu plánu PEPP;

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – písmeno e d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ed)  informácie o tom, čo nastane v prípade smrti sporiteľa alebo poberateľa PEPP.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 30 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie poskytované sporiteľom PEPP vo fáze pred priznaním dôchodku a poberateľom dávok PEPP vo fáze čerpania

Informácie poskytované sporiteľom a poberateľom PEPP vo fáze pred priznaním dôchodku a poberateľom dávok PEPP vo fáze čerpania

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Sporiteľom PEPP sa poskytnú informácie vo fáze pred priznaním dôchodku v súlade s článkom 42 smernice 2016/2341/EÚ.

1.  Sporiteľom a poberateľom PEPP sa na žiadosť sporiteľov PEPP alebo na základe súdneho príkazu poskytnú informácie vo fáze pred priznaním dôchodku v súlade s článkom 42 smernice 2016/2341/EÚ. Tieto informácie sa musia poskytnúť najneskôr jeden rok pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku a musia obsahovať informácie o nadchádzajúcom začiatku výplatnej fázy a možných formách výplat.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  hodnotenie systému správy uplatňovaného poskytovateľmi PEPP, hodnotenie vykonávaných činností, zásad oceňovania uplatňovaných na účely solventnosti, rizík, ktorým čelia, a systémov riadenia rizík a ich kapitálovej štruktúry, potrieb a riadenia;

a)  hodnotenie systému správy uplatňovaného poskytovateľmi PEPP, hodnotenie vykonávaných činností, zásad oceňovania uplatňovaných na účely solventnosti, rizík, ktorým čelia, a systémov riadenia rizík vrátane integrácie rizík týkajúcich sa ESG a ich kapitálovej štruktúry, potrieb a riadenia;

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  získať od poskytovateľov PEPP akékoľvek informácie týkajúce sa environmentálnych a sociálnych faktorov a faktorov riadenia a správy v súlade s článkom 31a;

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  pri uplatnení zásady obozretnosti berú poskytovatelia PEPP do úvahy možné dlhodobé dôsledky investičných rozhodnutí na environmentálne a sociálne faktory a faktory riadenia a správy.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  investície do derivátových nástrojov sú možné do tej miery, kým tieto nástroje prispievajú k znižovaniu investičných rizík alebo efektívnemu riadeniu portfólia. Tieto nástroje sa obozretne oceňujú, berúc do úvahy základné aktíva, a sú zahrnuté do ohodnotenia aktív poskytovateľa PEPP. Poskytovatelia PEPP sa vyhnú aj nadmernému vystaveniu sa riziku u jednej protistrany a u ostatných derivátových operácií;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  aktíva sa neinvestujú do vysokorizikových a nespolupracujúcich jurisdikcií, ktoré identifikovala Finančná akčná skupina;

f)  investovanie do vysokorizikových a nespolupracujúcich jurisdikcií, ktoré identifikovala Finančná akčná skupina, je zakázané;

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovatelia PEPP ponúkajú sporiteľom PEPP najviac päť investičných možností.

1.  Poskytovatelia PEPP ponúkajú sporiteľom PEPP aspoň štandardný PEPP a/alebo viacero investičných možností.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Sporiteľ PEPP si investičnú možnosť zvolí pri uzatvorení zmluvy o PEPP.

Sporiteľ PEPP si pri uzatvorení zmluvy o PEPP zvolí jednu z viacerých investičných možností.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Sporiteľ PEPP má možnosť zvoliť si inú investičnú možnosť každých päť rokov akumulácie v rámci PEPP.

1.  Podmienky zmeny investičnej možnosti sa uvedú v zmluve o PEPP. Sporiteľ PEPP má v každom prípade možnosť zvoliť si inú investičnú možnosť každých päť rokov akumulácie v rámci PEPP.

Odôvodnenie

Sporitelia PEPP by mali mať možnosť zmeniť investičné možnosti každých päť rokov alebo dokonca aj skôr, pokiaľ im to umožňuje ich zmluva o PEPP.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 37

Článok 37

Štandardná investičná možnosť

Štandardná investičná možnosť

1.  Štandardnou investičnou možnosťou sa zabezpečí kapitálová ochrana v prospech sporiteľa PEPP na základe metódy na zmierňovanie rizika, ktorá vedie k bezpečnej investičnej stratégii.

1.  Poskytovateľ PEPP zaručuje sporiteľovi PEPP v rámci predvolenej možnosti, že kapitál nahromadený na začiatku výplatnej fázy sa bude rovnať aspoň zaplateným príspevkom vrátane všetkých nákladov a poplatkov spolu s náhradou za infláciu podľa príslušného indexu, ale nepresahujúcu priemernú ročnú mieru inflácie vo výške 4 %. Štandardnou investičnou možnosťou je jednoduchý a bezpečný produkt, ktorý je ľahko dostupný v každom členskom štáte, a to aj digitálnym spôsobom.

2.  Kapitálová ochrana sporiteľovi PEPP umožní, aby investovaný kapitál získal späť.

2.  Kapitálová ochrana sporiteľovi PEPP umožní, aby investovaný kapitál vrátane poplatkov, nákladov a náhrady za infláciu získal späť.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade, že poskytovatelia PEPP ponúkajú alternatívne investičné možnosti, najmenej jedna z nich ponúkne sporiteľom PEPP nákladovo efektívnu investičnú možnosť.

1.  V prípade, že poskytovatelia PEPP ponúkajú alternatívne investičné možnosti, všetky z nich ponúknu sporiteľom PEPP štandardnú možnosť.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia PEPP môžu ponúkať PEPP s možnosťou zabezpečenia krytia rizika spočívajúceho v biometrických rizikách. Na účely tohto nariadenia sú „biometrické riziká“ rizikami týkajúcimi sa dlhovekosti, zdravotného postihnutia a smrti.

Poskytovatelia PEPP zahrnú aj záruku na investovaný kapitál v prípade smrti a trvalého postihnutia sporiteľa PEPP počas akumulačnej fázy.

Odôvodnenie

Definícia tohto pojmu sa presunula do článku 2.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Službu zmeny poskytovateľa môžu poskytovať poskytovatelia PEPP usadení v rovnakom členskom štáte (vnútroštátna zmena) alebo v rôznych členských štátoch (cezhraničná zmena).

Podmienky zmeny poskytovateľa PEPP sa uvedú v zmluve o PEPP. Sporiteľ PEPP bude môcť v každom prípade zmeniť poskytovateľa PEPP každých päť rokov počas akumulácie v PEPP.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V lehote dvoch pracovných dní po prijatí oprávnenia podľa odseku 2 prijímajúci poskytovateľ PEPP požiada odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP, aby vykonal tieto úlohy, pokiaľ sa tak stanovuje v oprávnení od sporiteľa PEPP, teda nech:

3.  V lehote piatich pracovných dní po prijatí žiadosti sporiteľa PEPP podľa odseku 2 prijímajúci poskytovateľ PEPP požiada odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP, aby vykonal tieto úlohy, pokiaľ sa tak stanovuje v žiadosti od sporiteľa PEPP, teda nech:

a)  odovzdá prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP, a ak o to sporiteľ PEPP konkrétne požiadal, aj sporiteľovi PEPP zoznam existujúcich prevádzaných súm;

a)  odovzdá prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP, a ak o to sporiteľ PEPP konkrétne požiadal, aj sporiteľovi PEPP zoznam existujúcich prevádzaných súm;

b)   v deň určený sporiteľom PEPP prevedie akýkoľvek kladný zostatok na účet PEPP otvorený alebo vedený u prijímajúceho poskytovateľa PEPP a a

b)  odo dňa určeného sporiteľom PEPP prevedie akýkoľvek kladný zostatok na účet PEPP vedený u prijímajúceho poskytovateľa PEPP a

c)   v deň určený sporiteľom PEPP zruší účet PEPP vedený u odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP.

c)  odo dňa určeného sporiteľom PEPP zruší účet PEPP vedený u odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Celková výška poplatkov a nákladov, ktorých úhradu odovzdávajúci poskytovateľ PEPP požaduje od sporiteľa PEPP za zrušenie účtu PEPP, ktorý je u neho vedený, nepresiahne 1,5 % kladného zostatku, ktorý sa má previesť prijímaciemu poskytovateľovi PEPP.

3.  Celková výška poplatkov a nákladov, ktorých úhradu odovzdávajúci poskytovateľ PEPP požaduje od sporiteľa PEPP za zrušenie účtu PEPP, ktorý je u neho vedený, nepresiahne 0,5 % kladného zostatku, ktorý sa má previesť prijímaciemu poskytovateľovi PEPP. Komisia preskúma možnosť zrušenia poplatku za zmenu poskytovateľa ako stimulu na podporu produktu PEPP.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Prípadné poplatky a náklady, ktorých úhradu odovzdávajúci alebo prijímajúci poskytovateľ PEPP požaduje od sporiteľa PEPP za akúkoľvek službu poskytnutú podľa článku 46 okrem služieb uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku sú primerané a zodpovedajú skutočným nákladom tohto poskytovateľa PEPP.

4.  V súvislosti s procesom zmeny poskytovateľa sú služby poskytnuté prijímajúcim poskytovateľom PEPP bezplatné.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia PEPP poskytnú sporiteľom PEPP tieto informácie o službe zmeny poskytovateľa:

Prijímajúci poskytovatelia PEPP poskytnú sporiteľom PEPP tieto informácie o službe zmeny poskytovateľa:

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Medzi tieto podmienky môže patriť najmä stanovenie veku odchodu do dôchodku, povinného prepojenia medzi dosiahnutím veku odchodu do dôchodku a začatím fázy čerpania, minimálneho obdobia účasti v pláne PEPP, maximálneho obdobia pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku pre vstup do plánu PEPP, ako aj podmienok redemácie v osobitne ťažkej životnej situácii.

2.  Medzi tieto podmienky patrí najmä stanovenie veku odchodu do dôchodku, povinného prepojenia medzi dosiahnutím veku odchodu do dôchodku a začatím fázy čerpania, minimálneho obdobia účasti v pláne PEPP, maximálneho obdobia pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku pre vstup do plánu PEPP, ako aj podmienok redemácie v osobitne ťažkej životnej situácii.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovatelia PEPP môžu sporiteľom PEPP ponúknuť aspoň jednu z týchto foriem výplat:

1.  Poskytovatelia PEPP ponúknu sporiteľom PEPP aspoň jednu z týchto foriem výplat:

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Sporitelia PEPP si vyberú formu výplat pre fázu čerpania pri uzatvorení zmluvy o PEPP a podľa potreby ju môžu následne zmeniť každých päť rokov počas akumulačnej fázy.

2.  Sporitelia PEPP si vyberú formu výplat pre fázu čerpania pri uzatvorení zmluvy o PEPP a následne ju môžu zmeniť každých päť rokov počas posledného roka akumulačnej fázy. Táto možnosť zmeny by mala byť bezplatná.

Odôvodnenie

Počas posledného roka akumulačnej fázy by klient mal mať možnosť zmeniť svoje rozhodnutie týkajúce sa fázy čerpania.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Pokiaľ členské štáty nestanovili povinné prepojenie medzi dosiahnutím veku odchodu do dôchodku a začatím fázy čerpania, poskytovatelia PEPP dajú sporiteľom PEPP možnosť odložiť začatie fázy čerpania na dátum po dosiahnutí veku odchodu do dôchodku.

Odôvodnenie

Klienti by mali mať možnosť využívať svoj PEPP v neskoršom období svojho dôchodku.

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  So zreteľom na štandardnú investičnú možnosť je stanovená povinnosť poskytovať najmenej 25 % výplat vo forme anuít.

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.  Pokiaľ na začiatku fázy čerpania celková hodnota aktív akumulovaných na účte PEPP nepresahuje hodnotu stanovenú a každoročne aktualizovanú každým členským štátom, sporiteľ PEPP má právo na likvidačný zostatok na účte PEPP a dostane výplatu vo forme jednorazovej platby.

Odôvodnenie

Toto nariadenie by malo umožňovať, aby sa malé PEPP zrušili formou jednorazovej platby pri dosiahnutí dôchodkového veku.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príslušný orgán poskytovateľa PEPP vykonáva nepretržitý dohľad nad dodržiavaním tohto nariadenia. Takisto zodpovedá za dohľad nad plnením povinností stanovených v predpisoch alebo zakladateľských dokumentoch poskytovateľa PEPP, ako aj vhodnosť jeho opatrení a organizácie v súvislosti s plnením úloh pri poskytovaní PEPP.

1.  Príslušný orgán domovského členského štátu poskytovateľa PEPP vykonáva nepretržitý dohľad nad dodržiavaním tohto nariadenia. Takisto zodpovedá za dohľad nad plnením povinností stanovených v predpisoch alebo zakladateľských dokumentoch poskytovateľa PEPP, ako aj vhodnosť jeho opatrení a organizácie v súvislosti s plnením úloh pri poskytovaní PEPP.

 

Odchylne od prvého pododseku príslušný orgán hostiteľského členského štátu poskytovateľa a distribútora PEPP vykonáva nepretržitý dohľad nad dodržiavaním štvrtej kapitoly tohto nariadenia poskytovateľom a distribútorom PEPP.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť právnu istotu, pokiaľ ide o príslušný vnútroštátny orgán zodpovedný za dohľad nad poskytovateľmi a distribútormi PEPP v cezhraničných situáciách, osobitne v súvislosti s pravidlami o distribúcii a požiadavkami na informácie stanovenými v štvrtej kapitole tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia uskutoční hodnotenie tohto nariadenia a po konzultácii s EIOPA predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o hlavných zisteniach.

Každých päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia uskutoční hodnotenie tohto nariadenia a po konzultácii s EIOPA predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o hlavných zisteniach. Komisia pri príprave tejto správy takisto uskutočňuje konzultáciu s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia uskutoční hodnotenie tohto nariadenia a po konzultácii s EIOPA predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o hlavných zisteniach.

 

Toto konkrétne hodnotenie zohľadní najmä pridanú hodnotu PEPP k znižovaniu rozdielov v dôchodkoch a pridanú hodnotu pre dlhodobé investície. Konkrétnejšie, hodnotenie by malo poskytnúť údaje, vďaka ktorým bude možné overiť, či vytvorenie trhu PEPP účinne prispieva k tomu, aby mal väčší počet európskych občanov prístup k primeraným dôchodkom.

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia zriadi panel s relevantnými zainteresovanými stranami s cieľom priebežne monitorovať vývoj a uplatňovanie PEPP. Tento panel bude zahŕňať minimálne EIOPA, vnútroštátne orgány dohľadu, zástupcov priemyslu a spotrebiteľov a nezávislých odborníkov vrátane minimálne jedného odborníka na environmentálne a sociálne faktory a faktory týkajúce sa správy. Sekretariátom panelu bude EIOPA.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP)

Referenčné čísla

COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD).

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

11.9.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

11.9.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Heinz K. Becker

3.10.2017

Prerokovanie vo výbore

25.4.2018

19.6.2018

 

 

Dátum prijatia

28.6.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

4

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Siôn Simon, Marita Ulvskog

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Georges Bach, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Edouard Martin, Ivari Padar, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

35

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

Verts/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke

4

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

2

0

EFDD

Laura Agea, Tiziana Beghin

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  hlasovali za

-  :  proti

0  :  zdržali sa


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (6.7.2018)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Birgit Collin-Langen

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa víta iniciatívu Komisie na zavedenie celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (PEPP) a návrh vyzvať európskych občanov, aby prijali opatrenia pre súkromné dôchodky. Je v záujme každého bojovať proti vplyvu demografickej zmeny na dôchodkovú politiku v každom členskom štáte a včas zaviesť systémy súkromných úspor. To platí najmä pre mladú generáciu a osoby s nízkymi príjmami.

V súčasnosti neexistuje žiadny jednotný trh pre súkromné dôchodky. V niektorých členských štátoch je teraz dostupných málo súkromných dôchodkových produktov alebo nie sú dostupné žiadne a existujúce vnútroštátne trhy sú mimoriadne roztrieštené. Nie je možné preniesť produkt do iného členského štátu ani si dohodnúť dôchodkový produkt v inom členskom štáte s cieľom získať finančnú výhodu. Štandardizovaný celoeurópsky produkt by túto situáciu zlepšil. V návrhu sa prekladajú primerané a vhodné spôsoby odstránenia prekážok brániacich cezhraničným dôchodkovým zmluvám a cezhraničnému prenosu dôchodkových produktov. Návrh je primeraný, keďže prekážky prenosnosti produktu do iného členského štátu nemôže odstrániť jeden členský štát konajúci samostatne, hoci sa trhy pre súkromné dôchodky riadia vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Cieľom je mať k dispozícii dôchodkový produkt, ktorý je dobrovoľný, jednoduchý, bezpečný a transparentný, priaznivý pre spotrebiteľa a je za rozumnú cenu.

Len vtedy môže byť myšlienka prenosného celoeurópskeho dôchodkového produktu úspešná.

Ľudia si kupujú PEPP, aby sa zabezpečili na starobu. Táto zábezpeka by preto spravidla mala mať formu dôchodku vyplácaného až do smrti danej osoby.

Na to, aby bol PEPP úspešný, bude nevyhnutná podpora zo strany členských štátov, pretože len ony môžu poskytnúť rovnaké finančné stimuly a výhody, aké sú k dispozícii s porovnateľnými vnútroštátnymi produktmi.

Navrhujú sa rôzne pozmeňujúce návrhy a objasnenia, ktoré zaručia vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa.

Informačné povinnosti: Jeden z návrhov spočíva v tom, aby sa ustanovenia o reklame a informáciách pred uzavretím zmluvy (PEPP-KID) riešili v samotnom nariadení a aby sa odkazy na nariadenie (EÚ) č. 1286/2014 (nariadenie PRIIP) odstránili. To by poskytlo viac právnej jasnosti a istoty.

Prenosnosť: Spravodajkyňa víta ambiciózny cieľ, aby bol PEPP dostupný vo všetkých členských štátoch. Časový rámec sa však zdá príliš krátky; lehotu na zriadenie zložiek treba predĺžiť na päť rokov. Zavedú sa tiež partnerstvá na účely poskytovania zložiek, čím sa poskytovateľom PEPP poskytne pomoc, aby boli ich produkty dostupné vo všetkých členských štátoch.

Investičné možnosti: Spravodajkyňa odporúča jednoduchý, bezpečný, transparentný dôchodkový produkt, ktorý je priaznivý pre spotrebiteľov a je dostupný za rozumnú cenu. Štandardná možnosť by mala ľuďom umožniť uzatvoriť zmluvu bez poradenstva. Veľa spotrebiteľov nemá dostačujúce znalosti, aby mohli prijať takéto ďalekosiahle finančné rozhodnutia. Na zabezpečenie dobrej informovanosti spotrebiteľov, aby mohli prijímať rozhodnutia, sa vytvorí rozhodovací strom. Vypracuje ho Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a nebude poskytovať odporúčania; bude klientom PEPP pomáhať rozhodnúť sa, či zaobstaranie si PEPP im v skutočnosti poskytne ten správny druh dôchodku. K dispozícii bude tiež prezentácia rôznych návrhov štandardnej možnosti, aby klient videl, v čom sa líšia, a mohol prijať informované rozhodnutie.

Návrh investičnej možnosti zabezpečí sporiteľovi, že na začiatku fázy čerpania jeho akumulovaný kapitál zodpovedá minimálne jeho zaplateným príspevkom vrátane všetkých nákladov a poplatkov.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Starobné dôchodky predstavujú dôležitú súčasť príjmov dôchodcov a pre mnohých ľudí primerané dôchodkové zabezpečenie predstavuje rozdiel medzi pohodlnou starobou a chudobou; je nimi podmienené uplatňovanie základných práv stanovených v Charte základných práv Európskej únie vrátane jej článku 25 o právach starších osôb, v ktorom sa uvádza: „Únia uznáva a rešpektuje právo starších osôb na dôstojný a nezávislý život a na účasť na spoločenskom a kultúrnom živote“, ako aj práv zakotvených v odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy členským štátom o podporovaní ľudských práv starších osôb1a.

 

_________________

 

1a Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy členským štátom CM/Rec(2014)2 o podporovaní ľudských práv starších osôb.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  Podstatná časť starobného dôchodku sa poskytuje v rámci verejných systémov, takže existuje priama súvislosť medzi vnútroštátnymi dôchodkovými systémami a udržateľnosťou verejných financií. Bez ohľadu na výlučné právomoci členských štátov, pokiaľ ide o organizáciu dôchodkových systémov, ako sa vymedzuje v zmluvách, sú primeranosť príjmov a finančná udržateľnosť systémov dôchodkového zabezpečenia jednotlivých štátov kľúčové pre stabilitu Únie ako celku. Z presmerovania väčšieho objemu úspor Európanov z hotovostných a bankových vkladov do dlhodobejších investičných produktov, ako sú dobrovoľné dôchodkové plány, by mali úžitok jednotlivci (ktorí by mali prospech z väčšej návratnosti a primeranejších dôchodkov) aj širšie hospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1c)  Únia čelí viacerým výzvam vrátane demografických výziev vyplývajúcich z toho, že Európa je starnúcim kontinentom. Okrem toho, kariérne modely, trh práce a rozdelenie bohatstva prechádzajú zásadnými zmenami, a to v neposlednom rade v dôsledku digitálnej revolúcie. Zároveň je čoraz jasnejšie, že vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia nie sú prispôsobené globalizovanej vedomostnej ekonomike charakterizovanej otvorenými hranicami, pracovnou mobilitou a migráciou. Príliš mnoho ľudí vôbec nie je krytých alebo je neprimerane krytých tradičnými vnútroštátnymi dôchodkovými systémami. Medzi týchto ľudí patria okrem iných ženy, mladí ľudia, migranti, nízkokvalifikovaní pracovníci, samostatne zárobkovo činné osoby, pracovníci s atypickými pracovnými zmluvami.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1d)  Očakáva sa, že podiel verejných dôchodkov prvého piliera založených na priebežnom financovaní s medzigeneračným prerozdelením na miere pracovného umiestnenia osôb bude klesať. To by sa mohlo čiastočne kompenzovať nadobudnutými dôchodkovými nárokmi z kapitalizačných dôchodkových plánov druhého piliera. Dobre rozvinutý tretí pilier ale podstatne prispeje k zlepšeniu primeranosti a udržateľnosti súčasných vnútroštátnych dôchodkových systémov. Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP) preto doplní a posilní trh osobných dôchodkových produktov v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Prehlbovanie vnútorného trhu s dôchodkovými produktmi prostredníctvom riešenia cezhraničných prekážok by zvýšilo hospodársku súťaž a umožnilo spotrebiteľom využívať výhody zlepšenej kvality produktov a nižších cien, zatiaľ čo poskytovatelia produktov by mohli mať prospech z úspor z rozsahu. Dokonca aj členské štáty, ktorých demografické trendy sú priaznivé a ktorých dôchodkové systémy sú dobre financované, by samy mali prospech z účinnejšieho vnútorného trhu s osobnými dôchodkovými produktmi.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b)  Návrh nariadenia umožní vytvorenie dôchodkového produktu, ktorý bude v čo najväčšej miere jednoduchý, bezpečný, za rozumnú cenu, transparentný, priaznivý pre spotrebiteľov a prenosný v rámci celej EÚ a bude dopĺňať súčasné systémy v členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Fungovaniu vnútorného trhu s osobnými dôchodkami v súčasnosti prekáža vysoká miera fragmentácie medzi vnútroštátnymi trhmi a obmedzená miera prenosnosti osobných dôchodkových produktov. Jednotlivci môžu mať ťažkosti s využívaním svojich základných slobôd. Môže im to napríklad zabrániť v tom, aby sa zamestnali alebo strávili dôchodok v inom členskom štáte. Poskytovatelia navyše nemôžu využívať slobodu usadiť sa a slobodu poskytovať služby, pretože im v tom bráni nedostatočná normalizácia osobných dôchodkových produktov.

(3)  Vnútorný trh s osobnými dôchodkami v súčasnosti nefunguje bez ťažkostí. V niektorých členských štátoch ešte ani neexistuje trh s dôchodkovými produktmi. V iných sú síce súkromné dôchodkové produkty k dispozícii, ale vyskytuje sa vysoká miera fragmentácie medzi vnútroštátnymi trhmi. V dôsledku toho majú dôchodkové produkty len obmedzenú mieru prenosnosti. Jednotlivci môžu mať ťažkosti s využívaním svojich základných slobôd. Môže im to napríklad zabrániť v tom, aby sa zamestnali alebo strávili dôchodok v inom členskom štáte. Poskytovatelia navyše nemôžu využívať slobodu usadiť sa a slobodu poskytovať služby, pretože im v tom bráni nedostatočná normalizácia osobných dôchodkových produktov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Ako Komisia oznámila v septembri 2015 vo svojom akčnom pláne na vybudovanie únie kapitálových trhov28, „Komisia posúdi možnosti politického rámca pre vytvorenie úspešného európskeho trhu s jednoduchými, efektívnymi a konkurencieschopnými osobnými dôchodkami, a určí, či sú na podporu tohto trhu potrebné právne predpisy EÚ“.

vypúšťa sa

__________________

 

28 Akčný plán na vybudovanie únie kapitálových trhov, Európska komisia, 30. septembra 2015 [COM(2015) 468 final].

 

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Európska rada vo svojich záveroch z 28. júna 201630 vyzvala na „rýchly a rozhodný pokrok s cieľom zabezpečiť ľahší prístup podnikov k finančným prostriedkom a podporovať investície do reálnej ekonomiky prostredníctvom napredovania v cieľoch únie kapitálových trhov“.

vypúšťa sa

__________________

 

30 Závery Európskej rady z 28. júna 2016, EUCO 26/16, bod 11.

 

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Komisia vo svojom oznámení zo 14. septembra 2016 Únia kapitálových trhov – urýchlenie reformy31 oznámila, že „zváži návrhy na jednoduchý, efektívny a konkurencieschopný osobný dôchodkový produkt EÚ [...] Zvažované možnosti zahŕňajú prípadný legislatívny návrh, ktorý by mohol byť predložený v roku 2017.“

vypúšťa sa

__________________

 

COM(2016) 601 final, s. 4.

 

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Komisia vo svojom oznámení o preskúmaní akčného plánu únie kapitálových trhov v polovici trvania32 oznámila „legislatívny návrh o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) do konca júna 2017. Tento návrh položí základy bezpečnejšieho, nákladovo efektívnejšieho a transparentnejšieho trhu s cenovo dostupnými a dobrovoľnými úsporami osobných dôchodkov, ktoré možno spravovať v celoeurópskom meradle. Uspokojí potreby ľudí, ktorí chcú svoje dôchodkové úspory lepšie zhodnotiť, bude riešiť demografickú výzvu, doplní existujúce dôchodkové produkty a systémy a zvýši nákladovú efektívnosť osobných dôchodkov tým, že poskytne vhodné príležitosti na dlhodobé investície osobných dôchodkov“.

vypúšťa sa

__________________

 

32 COM(2017) 292 final, s. 6.

 

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Vytvorenie PEPP v rámci osobných dôchodkových produktov prispeje k rozšíreniu možností dôchodkových úspor a vytvorí trh EÚ pre poskytovateľov PEPP. Domácnostiam poskytne lepšie možnosti na splnenie dôchodkových cieľov.

(10)  Vytvorenie PEPP v rámci osobných dôchodkových produktov prispeje k rozšíreniu možností dôchodkových úspor a vytvorí trh EÚ pre poskytovateľov PEPP. Domácnostiam poskytne dodatočné možnosti na splnenie dôchodkových cieľov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  V dôsledku neistých podmienok zamestnávania a právnych zmien sa neprestajne znižujú dôchodky. Preto je mimoriadne dôležité, aby najmä mladá generácia a ľudia s nízkymi príjmami mali možnosť zabezpečiť si svoju životnú úroveň v starobe. PEPP preto musí byť atraktívny a prístupný najmä pre tieto skupiny.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10b)  Finančné vzdelávanie môže podporiť porozumenie možnostiam úspor domácností v oblasti dobrovoľných osobných dôchodkových plánov a informovanosť o nich. Sporitelia majú tiež reálnu príležitosť plne pochopiť riziká týkajúce sa celoeurópskeho produktu a jeho vlastnosti.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Legislatívny rámec PEPP položí základy úspešného trhu s dostupnými a dobrovoľnými dôchodkovými investíciami, ktoré možno spravovať na celoeurópskej úrovni. Doplnením existujúcich dôchodkových produktov a systémov prispeje k uspokojeniu potrieb ľudí, ktorí chcú lepšie zhodnotiť svoje dôchodkové úspory, k riešeniu demografickej výzvy a k zabezpečeniu výdatného nového zdroja súkromného kapitálu na dlhodobé investície. Tento rámec nenahradí existujúce vnútroštátne osobné dôchodkové systémy, ani ich nebude harmonizovať.

(11)  Legislatívny rámec PEPP položí základy úspešného trhu s dostupnými a dobrovoľnými dôchodkovými investíciami, ktoré možno spravovať na celoeurópskej úrovni. Doplnením existujúcich verejných a zamestnaneckých dôchodkových systémov a produktov prispeje k uspokojeniu potrieb ľudí, ktorí chcú lepšie zhodnotiť svoje dôchodkové úspory, k riešeniu demografickej výzvy a k zabezpečeniu výdatného nového zdroja súkromného kapitálu na dlhodobé investície. Tento rámec nenahradí existujúce vnútroštátne osobné dôchodkové systémy, ani ich nebude harmonizovať, ani neovplyvní existujúce vnútroštátne verejné a zamestnanecké dôchodkové systémy a produkty. PEPP nebude priamo ani nepriamo spojený so zamestnaním či zamestnaneckým postavením sporiteľa PEPP.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Tento legislatívny rámec nesmie obmedziť žiadnu zodpovednosť členských štátov pri plnení ich povinností týkajúcich sa poskytovania dostatočného štátneho dôchodku.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  V nariadení sa harmonizuje súbor základných vlastností PEPP, ktoré sa týkajú kľúčových prvkov, ako sú distribúcia, investičná politika, zmena poskytovateľa alebo cezhraničné poskytovanie a prenosnosť. Prostredníctvom harmonizácie týchto základných vlastností sa zlepší úroveň rovnakých podmienok pre poskytovateľov osobných dôchodkov ako celok a pomôže sa urýchliť dobudovanie únie kapitálových trhov a integrácia vnútorného trhu s osobnými dôchodkami. Povedie to k vytvoreniu vo veľkej miere normalizovaného celoeurópskeho produktu, ktorý bude dostupný vo všetkých členských štátoch a ktorý posilní postavenie spotrebiteľov, aby mohli naplno využiť vnútorný trh prostredníctvom prevodu svojich dôchodkových práv do zahraničia a prostredníctvom ponuky širšieho výberu medzi jednotlivými typmi poskytovateľov vrátane cezhraničných. Keďže bude existovať menej prekážok v poskytovaní cezhraničných dôchodkových služieb, celoeurópsky osobný dôchodkový produkt zvýši konkurenciu medzi poskytovateľmi na celoeurópskej úrovni a vytvorí podmienky na úspory z rozsahu, čo by malo byť prínosné pre sporiteľov.

(12)  V nariadení sa harmonizuje súbor základných vlastností PEPP, ktoré sa týkajú kľúčových prvkov, ako sú distribúcia, zmluvy, investičná politika, zmena poskytovateľa alebo cezhraničné poskytovanie a prenosnosť. Prostredníctvom harmonizácie týchto základných vlastností sa zlepší úroveň rovnakých podmienok pre poskytovateľov osobných dôchodkov ako celok a pomôže sa urýchliť dobudovanie únie kapitálových trhov a integrácia vnútorného trhu s osobnými dôchodkami. Povedie to k vytvoreniu vo veľkej miere normalizovaného celoeurópskeho produktu, ktorý bude dostupný vo všetkých členských štátoch a ktorý posilní postavenie spotrebiteľov, aby mohli naplno využiť vnútorný trh prostredníctvom prevodu svojich dôchodkových práv do zahraničia a prostredníctvom ponuky širšieho výberu medzi jednotlivými typmi poskytovateľov vrátane cezhraničných. Keďže bude existovať menej prekážok v poskytovaní cezhraničných dôchodkových služieb, celoeurópsky osobný dôchodkový produkt zvýši konkurenciu medzi poskytovateľmi na celoeurópskej úrovni a vytvorí podmienky na úspory z rozsahu, čo by malo byť prínosné pre sporiteľov.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) by mal zaručiť povolenie pre PEPP v súlade s týmto nariadením. Povolenie by sa nemalo nikdy udeľovať retroaktívne.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Poskytovatelia PEPP by mali mať prístup na celý trh Únie s jednotným povolením vydaným Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na základe jednotného súboru pravidiel.

(14)  Poskytovatelia PEPP by mali mať prístup na celý trh Únie s jednotným povolením vydaným Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na základe jednotného súboru pravidiel a v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Povolením sa zabezpečí, že na trhu bude možné zaobstarať len bezpečné, testované investičné produkty označené ako PEPP. Orgán EIOPA overí zmluvné podmienky upravujúce PEPP s cieľom zabezpečiť, aby boli splnené požiadavky tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu služby a účinnú ochranu spotrebiteľa by domovské a hostiteľské členské štáty mali úzko spolupracovať pri presadzovaní záväzkov stanovených v tomto nariadení. V prípade, že distribútori a poskytovatelia PEPP vykonávajú ekonomickú činnosť v rôznych členských štátoch v rámci slobody poskytovať služby, príslušný orgán domovského členského štátu by mal zodpovedať za zaistenie plnenia záväzkov stanovených v tomto nariadení, pretože má užšie styky s poskytovateľom PEPP. S cieľom zabezpečiť spravodlivé rozloženie zodpovedností medzi príslušnými orgánmi z domovského a hostiteľského členského štátu, ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu zistí, že na jeho území dochádza k porušeniam záväzkov, mal by upovedomiť príslušný orgán domovského členského štátu, ktorý by mal mať povinnosť prijať primerané opatrenia. Príslušný orgán hostiteľského členského štátu by mal byť navyše oprávnený zasiahnuť, ak domovský členský štát neprijme primerané opatrenia alebo prijaté opatrenia nie sú dostatočné.

(16)  S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu služby a účinnú ochranu spotrebiteľa by domovské a hostiteľské členské štáty poskytovateľa a distribútorov PEPP mali úzko spolupracovať pri presadzovaní záväzkov stanovených v tomto nariadení. V prípade, že distribútori a poskytovatelia PEPP vykonávajú ekonomickú činnosť v rôznych členských štátoch v rámci slobody poskytovať služby, príslušný orgán domovského členského štátu by mal zodpovedať za zaistenie plnenia záväzkov stanovených v tomto nariadení, pretože má užšie styky s poskytovateľom PEPP. S cieľom zabezpečiť spravodlivé rozloženie zodpovedností medzi príslušnými orgánmi z domovského a hostiteľského členského štátu, ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu zistí, že na jeho území dochádza k porušeniam záväzkov, mal by upovedomiť príslušný orgán domovského členského štátu, ktorý by mal mať povinnosť prijať primerané opatrenia. Príslušný orgán hostiteľského členského štátu by mal byť navyše oprávnený zasiahnuť, ak domovský členský štát neprijme primerané opatrenia alebo prijaté opatrenia nie sú dostatočné.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  V prípade zriadenia pobočky alebo stáleho zastúpenia v inom členskom štáte je vhodné rozdeliť zodpovednosť za presadzovanie medzi domovský a hostiteľský členský štát. Kým zodpovednosť za plnenie povinností, ktoré majú vplyv na celkovú ekonomickú činnosť, ako napríklad pravidlá týkajúce sa odborných požiadaviek, by mala zostať na príslušnom orgáne domovského členského štátu rovnako ako v prípade poskytovania služieb, príslušný orgán hostiteľského štátu by mal prebrať zodpovednosť za presadzovanie pravidiel o požiadavkách na informácie a pravidiel výkonu ekonomickej činnosti v súvislosti so službami poskytovanými na jeho území. Ak však príslušný orgán hostiteľského členského štátu zistí na svojom území akékoľvek porušenie záväzkov, v súvislosti s ktorými sa v tejto smernici neprenáša zodpovednosť na hostiteľský členský štát, z úzkej spolupráce vyplýva, že tento orgán upovedomí príslušný orgán domovského členského štátu, aby vykonal primerané opatrenia. Ide najmä o prípady týkajúce sa porušení pravidiel o dobrom mene, požiadaviek týkajúcich sa odborných znalostí a schopností. S ohľadom na ochranu spotrebiteľov by príslušný orgán hostiteľského členského štátu mal byť navyše oprávnený zasiahnuť, ak domovský členský štát neprijme primerané opatrenia alebo prijaté opatrenia nie sú dostatočné.

(17)  V prípade zriadenia pobočky alebo stáleho zastúpenia v inom členskom štáte je vhodné rozdeliť zodpovednosť za presadzovanie medzi domovský a hostiteľský členský štát. Kým zodpovednosť za plnenie povinností, ktoré majú vplyv na celkovú ekonomickú činnosť, ako napríklad pravidlá týkajúce sa odborných požiadaviek, by mala zostať na príslušnom orgáne domovského členského štátu rovnako ako v prípade poskytovania služieb, príslušný orgán hostiteľského štátu by mal prebrať zodpovednosť za presadzovanie pravidiel o požiadavkách na informácie, o reklame a pravidiel výkonu ekonomickej činnosti v súvislosti so službami poskytovanými na jeho území. Ak však príslušný orgán hostiteľského členského štátu zistí na svojom území akékoľvek porušenie záväzkov, v súvislosti s ktorými sa v tomto nariadení neprenáša zodpovednosť na hostiteľský členský štát, z úzkej spolupráce vyplýva, že tento orgán upovedomí príslušný orgán domovského členského štátu, aby vykonal primerané opatrenia. Ide najmä o prípady týkajúce sa porušení pravidiel o dobrom mene, požiadaviek týkajúcich sa odborných znalostí a schopností. S ohľadom na ochranu spotrebiteľov by príslušný orgán hostiteľského členského štátu mal byť navyše oprávnený zasiahnuť, ak domovský členský štát neprijme primerané opatrenia alebo prijaté opatrenia nie sú dostatočné.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  Sporitelia PEPP by mali mať právo nadobudnúť alebo kúpiť si PEPP v inom členskom štáte, než je členský štát ich pobytu, a mali by mať právo súbežne sporiť vo viac ako jednej zložke, pričom daňové stimuly, ktoré sa vzťahujú na produkt PEPP, by mali byť rovnaké ako stimuly v členskom štáte, v ktorom má sporiteľ PEPP pobyt, s cieľom zabrániť akémukoľvek daňovému zneužitiu v dôsledku rôznych vnútroštátnych daňových systémov.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a)  Zrušením povolenia pre PEPP zo strany orgánu EIOPA by nemala byť dotknutá žiadna povinnosť poskytovateľa PEPP voči sporiteľovi alebo príjemcovi PEPP.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  S cieľom umožniť poskytovateľom PEPP bezproblémový prechod, povinnosť poskytovať produkty PEPP zahŕňajúce zložky za každý členský štát sa bude uplatňovať tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Po uvedení PEPP na trh by však mal poskytovateľ poskytnúť informácie o tom, ktoré národné zložky sú bezprostredne k dispozícii, aby sa zabránilo možnému zavádzaniu spotrebiteľov.

(21)  S cieľom umožniť poskytovateľom PEPP bezproblémový prechod, povinnosť poskytovať produkty PEPP zahŕňajúce zložky za každý členský štát sa bude uplatňovať päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Na to, aby mohli poskytovatelia PEPP splniť túto požiadavku, mali by mať možnosť vstupovať do partnerstiev na účely poskytovania zložiek. Po uvedení PEPP na trh by však mal poskytovateľ v zmluve poskytnúť informácie o tom, ktoré národné zložky sú bezprostredne k dispozícii, aby sa zabránilo možnému zavádzaniu spotrebiteľov. Ak zatiaľ nie je k dispozícii prenosnosť, sporiteľ PEPP by mal mať možnosť bezplatnej zmeny, aby sa zabezpečila prenosnosť.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Ak sa sporiteľ PEPP presťahuje do iného členského štátu a využíva službu prenosnosti na otvorenie novej zložky, mal by mať rovnocenné daňové výhody ako miestni sporitelia PEPP.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21b)  V rámci prechodného obdobia piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia platí, že ak sporiteľ PEPP zmení svoje bydlisko tým, že sa presťahuje do členského štátu, v ktorom poskytovateľ PEPP nie je schopný ponúknuť zložku, sporiteľ PEPP musí mať možnosť bezplatne zmeniť poskytovateľa PEPP.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Po zohľadnení charakteru zriadeného dôchodkového systému a súvisiaceho administratívneho zaťaženia by distribútori a poskytovatelia PEPP mali potenciálnym sporiteľom PEPP a poberateľom dávok PEPP poskytovať jasné a primerané informácie s cieľom podporiť ich rozhodovanie o odchode do dôchodku. Z rovnakého dôvodu by distribútori a poskytovatelia PEPP mali rovnako zabezpečiť vysoký stupeň transparentnosti vo všetkých štádiách dôchodkového systému – v štádiu pred registráciou, v štádiu členstva (vrátane obdobia pred odchodom do dôchodku) a v štádiu po odchode do dôchodku. Mali by poskytovať najmä informácie o nadobudnutých dôchodkových nárokoch, predpokladanej výške dôchodkových dávok, rizikách a zárukách, ako aj o nákladoch. Ak predpokladaná výška dôchodkových dávok vychádza z hospodárskych scenárov, potom by uvedené informácie mali obsahovať aj nepriaznivý scenár, ktorý by mal byť extrémny, ale vierohodný.

(22)  Po zohľadnení charakteru zriadeného dôchodkového systému a súvisiaceho administratívneho zaťaženia by distribútori a poskytovatelia PEPP mali potenciálnym sporiteľom PEPP a poberateľom dávok PEPP poskytovať jasné, ľahko pochopiteľné a primerané informácie s cieľom podporiť ich rozhodovanie o odchode do dôchodku. Z rovnakého dôvodu by distribútori a poskytovatelia PEPP mali rovnako zabezpečiť vysoký stupeň transparentnosti vo všetkých štádiách dôchodkového systému – v štádiu pred registráciou, v štádiu členstva (vrátane obdobia pred odchodom do dôchodku) a v štádiu po odchode do dôchodku. Mali by poskytovať najmä informácie o nadobudnutých dôchodkových nárokoch, predpokladanej výške dôchodkových dávok, rizikách a zárukách vrátane rizík spojených s environmentálnymi, sociálnymi faktormi a faktormi riadenia a správy, ako aj o nákladoch. Ak predpokladaná výška dôchodkových dávok vychádza z hospodárskych scenárov, potom by uvedené informácie mali obsahovať aj nepriaznivý scenár, ktorý by mal byť extrémny, ale vierohodný.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Potenciálni sporitelia PEPP by pred začlenením do systému PEPP mali mať k dispozícii všetky potrebné informácie na informovanú voľbu.

(23)  Potenciálni sporitelia PEPP by pred začlenením do systému PEPP mali mať k dispozícii všetky potrebné informácie na informovanú voľbu. V prípade štandardnej možnosti by sporitelia PEPP mali preskúmať rozhodovací strom, ktorý im pomôže vybrať si.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Tvorcovia PEPP by na účely zabezpečenia optimálnej transparentnosti produktu mali vypracovať dokument s kľúčovými informáciami o vytvorených produktoch PEPP predtým, ako sa produkt môže distribuovať sporiteľom PEPP. Mali by zodpovedať aj za správnosť dokumentu s kľúčovými informáciami o PEPP. Dokument s kľúčovými informáciami o PEPP by mal nahradiť a prispôsobiť dokument s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/201433, ktorý by v prípade produktov PEPP nebolo nutné vypracúvať.

(24)  Tvorcovia PEPP by na účely zabezpečenia optimálnej transparentnosti produktu mali vypracovať dokument s kľúčovými informáciami o vytvorených produktoch PEPP predtým, ako sa produkt môže distribuovať sporiteľom PEPP. Mali by zodpovedať aj za správnosť dokumentu s kľúčovými informáciami o PEPP.

__________________

__________________

33 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP), Ú. v. EÚ L 352, 9.12.2014, s. 1.

33 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP), Ú. v. EÚ L 352, 9.12.2014, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Podrobnosti o informáciách, ktoré sa majú zahrnúť do dokumentu s kľúčovými informáciami o PEPP dodatočne k prvkom, ktoré už sú stanovené v dokumente s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení podľa nariadenia (EÚ) č. 1286/2014, a prezentácia týchto informácií by sa mali ďalej harmonizovať prostredníctvom regulačných technických predpisov, ktoré doplnia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení Komisie z 8. marca 201734, zohľadňujúc existujúci a prebiehajúci výskum v oblasti správania spotrebiteľov vrátane výsledkov testovania účinnosti rôznych spôsobov prezentácie informácií spotrebiteľom.

(27)  Podrobnosti o informáciách, ktoré sa majú zahrnúť do dokumentu s kľúčovými informáciami o PEPP, a prezentácia týchto informácií by sa mali ďalej harmonizovať prostredníctvom regulačných technických predpisov, zohľadňujúc existujúci a prebiehajúci výskum v oblasti správania spotrebiteľov vrátane výsledkov testovania účinnosti rôznych spôsobov prezentácie informácií spotrebiteľom.

__________________

 

34 Delegované nariadenie Komisie z 8. marca 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) stanovením regulačných technických predpisov, pokiaľ ide o prezentáciu, obsah, preskúmanie a revíziu dokumentov s kľúčovými informáciami a podmienky splnenia požiadavky na poskytovanie takýchto dokumentov.

 

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a)  Dokument s kľúčovými informáciami by sa mal skladať z dvoch častí. Prvá, všeobecná časť by mala poskytovať všeobecné informácie o PEPP. V druhej, podrobnej časti by sa mali uvádzať informácie, ktoré sa líšia v závislosti od jednotlivých členských štátov, ako napríklad vek odchodu do dôchodku.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Poskytovatelia PEPP by mali vypracovať výkaz dôchodkových dávok určený pre sporiteľov PEPP, v ktorom im predstavia kľúčové osobné a všeobecné údaje o systéme PEPP a zabezpečia poskytovanie priebežných informácií o tomto systéme. Výkaz dôchodkových dávok by mal byť jasný a komplexný a mal by obsahovať príslušné a náležité informácie, aby sa uľahčilo chápanie vývoja nárokov na dôchodok v čase a vo všetkých dôchodkových systémoch, ako aj prispelo k pracovnej mobilite.

(29)  Poskytovatelia PEPP by mali vypracovať výkaz dôchodkových dávok určený pre sporiteľov PEPP, v ktorom im predstavia kľúčové osobné a všeobecné údaje o systéme PEPP a zabezpečia poskytovanie priebežných informácií o tomto systéme. Výkaz dôchodkových dávok by mal byť jasný a komplexný a mal by obsahovať príslušné a náležité informácie, aby sa uľahčilo chápanie vývoja nárokov na dôchodok v čase a vo všetkých dôchodkových systémoch, ako aj prispelo k pracovnej mobilite. Výkaz dôchodkových dávok by sa mal každoročne poskytovať sporiteľovi PEPP.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29a)  Poskytovatelia PEPP by mali pre sporiteľov PEPP vypracovať plány príspevkov a predpovede so zameraním na hodnotu finančných prostriedkov, návratnosť investícií, odhadovanú infláciu a hospodársky rast.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Poskytovatelia PEPP by mali sporiteľov PEPP v dostatočnom časovom predstihu pred odchodom do dôchodku informovať o možnostiach vyplácania dôchodku. Ak sa dôchodkové dávky nevyplácajú ako doživotná anuita, členovia, ktorí sa blížia k dôchodkovému veku, by mali dostať informácie o produktoch vyplácania dávok, ktoré sú k dispozícii, s cieľom zjednodušiť ich finančné plánovanie v súvislosti s odchodom do dôchodku.

(30)  Poskytovatelia PEPP by mali sporiteľov PEPP v dostatočnom časovom predstihu pred odchodom do dôchodku informovať o možnostiach vyplácania dôchodku. Sporiteľom PEPP by sa tiež mala zároveň pripomenúť možnosť zmeny spôsobu vyplácania. Pri štandardnej možnosti by sa mala umožniť jednorazová platba vo výške maximálne 30 % a zvyšok by sa mal vyplácať ako doživotná anuita. Posledná pripomienka by sa mala zrealizovať rok pred odchodom do dôchodku. Ak sa dôchodkové dávky nevyplácajú ako doživotná anuita, členovia, ktorí sa blížia k dôchodkovému veku, by mali dostať informácie o produktoch vyplácania dávok, ktoré sú k dispozícii, s cieľom zjednodušiť ich finančné plánovanie v súvislosti s odchodom do dôchodku.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  V štádiu vyplácania dôchodkových dávok by poberatelia dávok PEPP mali naďalej dostávať informácie o dávkach a zodpovedajúcich možnostiach ich vyplácania. Toto je osobitne dôležité vtedy, keď v štádiu vyplácania značnú úroveň investičného rizika znášajú poberatelia dávok PEPP. Poberatelia dávok PEPP by mali dostávať informácie aj o každom znížení splatných dávok, a to pred uplatnením každého takéhoto zníženia a po prijatí rozhodnutia o znížení. V záujme najlepšieho postupu sa odporúča, aby poskytovatelia PEPP túto skutočnosť oznámili poberateľom dávok PEPP ešte pred prijatím takéhoto rozhodnutia.

(31)  V štádiu vyplácania dôchodkových dávok by poberatelia dávok PEPP mali naďalej dostávať informácie o dávkach a zodpovedajúcich možnostiach ich vyplácania. Toto je osobitne dôležité vtedy, keď v štádiu vyplácania značnú úroveň investičného rizika znášajú poberatelia dávok PEPP. Poberatelia dávok PEPP by mali dostávať informácie aj o každom znížení splatných dávok, a to pred uplatnením každého takéhoto zníženia a po prijatí rozhodnutia o znížení. Odporúča sa, aby poskytovatelia PEPP túto skutočnosť oznámili poberateľom dávok PEPP ešte pred prijatím takéhoto rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Na to, aby poskytovatelia PEPP primerane chránili práva sporiteľov PEPP a poberateľov dávok PEPP, mali by mať možnosť zvoliť si také umiestnenie aktív, ktoré presne vyhovuje charakteru a durácii ich záväzkov. Preto sa vyžaduje účinný dohľad, ako aj prístup k pravidlám investovania, ktorý umožňuje poskytovateľom PEPP dostatočnú pružnosť, aby rozhodli o najistejšej a najúčinnejšej investičnej politike, a ktorý ich zároveň zaväzuje konať obozretne. Dodržiavanie zásady obozretnosti si preto vyžaduje investičnú politiku upravenú podľa štruktúry klientov jednotlivých poskytovateľov PEPP.

(32)  Na to, aby poskytovatelia PEPP primerane chránili práva sporiteľov PEPP a poberateľov dávok PEPP, mali by mať možnosť zvoliť si také umiestnenie aktív, ktoré presne vyhovuje charakteru a trvaniu ich záväzkov vrátane dlhodobých záväzkov. Preto sa vyžaduje účinný dohľad, ako aj prístup k pravidlám investovania, ktorý umožňuje poskytovateľom PEPP dostatočnú pružnosť, aby rozhodli o najistejšej a najúčinnejšej investičnej politike, a ktorý ich zároveň zaväzuje konať obozretne, čím sa umožní zosúladenie s dlhodobými záväzkami sporiteľa PEPP. Dodržiavanie zásady obozretnosti si preto vyžaduje investičnú politiku upravenú podľa štruktúry klientov jednotlivých poskytovateľov PEPP.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Stanovením zásady obozretnosti ako základnej zásady kapitálového investovania a umožnením, aby poskytovatelia PEPP fungovali cezhranične, sa podporuje presmerovanie úspor do oblasti osobného dôchodkového zabezpečenia, čím sa prispieva k hospodárskemu a spoločenskému pokroku.

(33)  Stanovením zásady obozretnosti ako základnej zásady kapitálového investovania a umožnením, aby poskytovatelia PEPP fungovali cezhranične, sa podporuje presmerovanie úspor do oblasti osobného dôchodkového zabezpečenia, čím sa prispieva k hospodárskemu a spoločenskému pokroku. Pri zásade obozretnosti sa zohľadňuje aj úloha environmentálnych, sociálnych faktorov a faktorov riadenia a správy v investičnom procese.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Environmentálne faktory, sociálne faktory a faktory riadenia a správy uvedené v zásadách Organizácie Spojených národov na zodpovedné investovanie sú dôležité z hľadiska investičnej politiky a systémov riadenia rizík poskytovateľov PEPP. Poskytovatelia PEPP by sa mali podnecovať k tomu, aby v rámci investičných rozhodnutí posudzovali tieto faktory a aby zohľadňovali začlenenie týchto faktorov v rámci systému riadenia rizík.

(36)  Environmentálne faktory, sociálne faktory a faktory riadenia a správy uvedené v zásadách Organizácie Spojených národov na zodpovedné investovanie sú dôležité z hľadiska investičnej politiky a systémov riadenia rizík poskytovateľov PEPP. Poskytovatelia PEPP by sa mali podnecovať k tomu, aby v rámci investičných rozhodnutí posudzovali tieto faktory a aby zohľadňovali začlenenie týchto faktorov v rámci systému riadenia rizík. Toto posúdenie rizika by sa malo sprístupniť aj orgánu EIOPA a príslušným orgánom, ako aj sporiteľom PEPP.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(38a)  Ak poskytovateľ nemôže ponúknuť konkrétnu investičnú možnosť, pretože ju nemôže vytvoriť alebo ju nemôže ponúknuť v konkrétnom členskom štáte, mal by mať možnosť ponúkať túto investičnú možnosť v rámci produktového partnerstva.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Štandardná investičná voľba by mala sporiteľovi PEPP umožniť vrátenie investovaného kapitálu. Poskytovatelia PEPP by okrem toho mohli zahrnúť aj mechanizmus inflačnej indexácie, aby sa dosiahlo aspoň čiastočné pokrytie inflácie.

(39)  Štandardná investičná voľba by mala sporiteľovi PEPP umožniť vrátenie skutočne investovaného kapitálu pred odpočítaním akumulovaných poplatkov a nákladov a po započítaní inflácie.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(39a)  V odôvodnených prípadoch, napríklad v prípadoch preukázanej nedbanlivosti, porušenia právnych predpisov alebo vyhýbania sa daňovým povinnostiam, alebo pri zrušení povolenia pre PEPP by sporitelia PEPP mali mať možnosť zmeniť poskytovateľov kedykoľvek bez toho, aby to bolo spoplatnené alebo aby boli nútení dodržiavať nevýhodnú zmluvu.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  Transparentnosť nákladov a poplatkov je nevyhnutná na vybudovanie dôvery sporiteľov PEPP a na informovanú voľbu. Malo by sa teda zakázať používanie netransparentných postupov na tvorbu cien.

(42)  Transparentnosť a spravodlivosť nákladov a poplatkov sú nevyhnutné na vybudovanie dôvery sporiteľov PEPP a na informovanú voľbu. Malo by sa teda zakázať používanie netransparentných postupov na tvorbu cien.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44)  Komisia by mala prijať návrh vykonávacích technických predpisov vypracovaný európskymi orgánmi dohľadu prostredníctvom spoločného výboru, pokiaľ ide o prezentáciu a obsah špecifických prvkov dokumentu s kľúčovými informáciami o PEPP, na ktoré sa nevzťahujú [regulačné technické predpisy z dokumentov s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení] v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/201035 , nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/201036 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/201037. Komisia by mala doplniť technickú prácu európskych orgánov dohľadu vykonaním spotrebiteľských testov prezentácie dokumentu s kľúčovými informáciami navrhnutého európskymi orgánmi dohľadu.

vypúšťa sa

__________________

 

35 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

 

36 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).

 

37 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

 

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(46a)  Kvalifikované subjekty by mali byť oprávnené podávať žaloby v zastúpení zamerané na ochranu kolektívnych záujmov sporiteľov PEPP a poberateľov dávok PEPP v súlade s právnymi predpismi EÚ.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  S cieľom zabezpečiť lepšie podmienky pre svoje investície a aj na podnietenie hospodárskej súťaže medzi poskytovateľmi PEPP by sporitelia PEPP mali mať právo v akumulačnej a výplatnej fáze zmeniť poskytovateľov prostredníctvom jasného, rýchleho a bezpečného postupu.

(47)  S cieľom zabezpečiť lepšie podmienky pre svoje investície a aj na podnietenie hospodárskej súťaže medzi poskytovateľmi PEPP by sporitelia PEPP mali mať právo v akumulačnej a výplatnej fáze zmeniť poskytovateľov prostredníctvom jasného, rýchleho a bezpečného postupu. Pri štandardnej možnosti by to malo byť možné iba v akumulačnej fáze, pretože z dôvodov ochrany spotrebiteľa je potrebné dosiahnuť spoľahlivé vyplácanie anuity a zmena môže mať negatívne finančné dôsledky.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48)  Proces zmeny by mal byť pre sporiteľa PEPP priamočiary. Prijímajúci poskytovateľ PEPP by mal teda zodpovedať za začatie a riadenie procesu v mene sporiteľa PEPP. Pri vytváraní služby na zmenu poskytovateľa by poskytovatelia PEPP mali mať možnosť dobrovoľne používať aj dodatočné prostriedky, ako sú technické riešenia.

(48)  Proces zmeny by mal byť pre sporiteľa PEPP priamočiary. Prijímajúci poskytovateľ PEPP by mal teda zodpovedať za začatie a riadenie procesu v mene sporiteľa PEPP a na jeho žiadosť. Pri vytváraní služby na zmenu poskytovateľa by poskytovatelia PEPP mali mať možnosť dobrovoľne používať aj dodatočné prostriedky, ako sú technické riešenia.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(49)  Pred udelením oprávnenia na zmenu by sporiteľ PEPP mal byť informovaný o všetkých krokoch postupu, ktoré sú potrebné na vykonanie zmeny.

(49)  Pred udelením oprávnenia na zmenu by sporiteľ PEPP mal byť informovaný o všetkých krokoch postupu a o nákladoch, ktoré sú potrebné na vykonanie zmeny s cieľom umožniť sporiteľovi PEPP, aby urobil informované rozhodnutie o zmene služby.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 51 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(51a)  Sporitelia PEPP by v prípade zmeny poskytovateľov mali byť informovaní o možnej strate daňových stimulov a o ďalších finančných dôsledkoch v prípade zmeny alebo prevodu aktív k poskytovateľovi PEPP, na ktorého sa vzťahujú odlišné režimy daňových stimulov. Príslušné orgány by v takomto prípade v rámci procesu uľahčenia zmeny poskytovateľa a prevodu aktív v prípade zrušenia povolenia pre PEPP mali informovať sporiteľov PEPP o dostupnosti alternatívnych poskytovateľov PEPP a alternatívnych produktov PEPP, ktoré by využívali podobné alebo porovnateľné daňové stimuly, s cieľom minimalizovať finančné straty.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(53)  Pri registrácii PEPP by sporitelia PEPP mali mať možnosť rozhodnúť o spôsobe vyplácania (anuity, jednorazová platba alebo iný spôsob) vo výplatnej fáze, a potom by raz za päť rokov mali mať možnosť revidovať svoje rozhodnutie, aby s blížiacim sa dôchodkovým vekom mohli čo najlepšie prispôsobiť rozhodnutie o spôsobe vyplácania svojim potrebám.

(53)  Pri registrácii PEPP by sporitelia PEPP mali mať možnosť rozhodnúť o spôsobe vyplácania (pravidelné dôchodkové platby, jednorazová platba alebo iný spôsob) vo výplatnej fáze, a potom by raz za päť rokov mali mať možnosť revidovať svoje rozhodnutie, aby s blížiacim sa dôchodkovým vekom mohli čo najlepšie prispôsobiť rozhodnutie o spôsobe vyplácania svojim potrebám.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(54)  Poskytovateľom PEPP by sa malo umožniť ponúknuť sporiteľom PEPP širokú škálu výplatných možností. Týmto prístupom sa podarí dosiahnuť cieľ rozsiahleho využívania PEPP, pretože sporitelia PEPP budú mať väčšiu flexibilitu a širšie možnosti voľby. Poskytovateľom by to umožnilo vytvoriť produkty PEPP nákladovo najefektívnejším spôsobom. Je to v súlade s ostatnými politikami EÚ a je to politicky priechodné, pretože členských štátom sa ponecháva dostatok flexibility pri rozhodovaní o tom, ktoré výplatné možnosti chcú podporovať.

(54)  Poskytovateľom PEPP by sa malo umožniť ponúknuť sporiteľom PEPP dostatočnú škálu výplatných možností počas fázy čerpania. Týmto prístupom sa podarí dosiahnuť cieľ rozsiahleho využívania PEPP, pretože sporitelia PEPP budú mať väčšiu flexibilitu a širšie možnosti voľby. Poskytovateľom by to umožnilo vytvoriť produkty PEPP nákladovo najefektívnejším spôsobom. Je to v súlade s ostatnými politikami EÚ a je to politicky priechodné, pretože členských štátom sa ponecháva dostatok flexibility pri rozhodovaní o tom, ktoré výplatné možnosti chcú podporovať.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 54 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(54a)  V prípade štandardnej možnosti by malo byť povinné vyplatenie pevnej sumy 70 % výplat vo forme anuít.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 66

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(66)  Akékoľvek spracovanie osobných údajov vykonávané v rámci tohto nariadenia, ako napríklad výmena alebo zaslanie osobných údajov príslušnými orgánmi, by sa malo vykonať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67939 a akákoľvek výmena alebo zaslanie informácií európskymi orgánmi dohľadu by sa malo vykonať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200140.

(66)  Akékoľvek spracovanie osobných údajov vykonávané v rámci tohto nariadenia, ako napríklad výmena alebo zaslanie osobných údajov príslušnými orgánmi, uchovávanie osobných údajov v centrálnom registri prevádzkovanom orgánom EIOPA, spracovanie osobných údajov poskytovateľmi PEPP alebo distribútormi PEPP, by sa malo vykonať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67939, so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/68039a a s nariadením o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách a o zrušení smernice 2002/58/ES (nariadenie o súkromí a elektronických komunikáciách). Akákoľvek výmena alebo zaslanie informácií európskymi orgánmi dohľadu by sa malo vykonať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200140.

_________________

_________________

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

39a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

40 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

40 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 66 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(66a)  Vzhľadom na citlivosť osobných finančných údajov je veľmi dôležitá prísna ochrana údajov. Preto sa odporúča, aby orgány na ochranu údajov boli úzko zapojené do vykonávania tohto nariadenia a dohľadu nad týmto vykonávaním.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 70 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(70a)  Vzhľadom na možné dlhodobé dôsledky tohto nariadenia je dôležité pozorne monitorovať vývoj počas počiatočnej fázy vykonávania. Komisia by pri hodnotení mala brať do úvahy aj skúsenosti orgánu EIOPA, zainteresovaných strán a odborníkov a oznamovať Európskemu parlamentu a Rade všetky prípadné pripomienky.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V tomto nariadení sa stanovujú jednotné pravidlá udeľovania povolení, vytvárania a distribúcie osobných dôchodkových produktov distribuovaných v Únii pod označením „celoeurópsky osobný dôchodkový produkt“ alebo „PEPP“ a dohľadu nad nimi.

V tomto nariadení sa stanovujú jednotné pravidlá udeľovania povolení, ich zrušenia, vytvárania a distribúcie osobných dôchodkových produktov distribuovaných v Únii pod označením „celoeurópsky osobný dôchodkový produkt“ alebo „PEPP“ a dohľadu nad nimi.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  ktorým sa zabezpečuje akumulácia kapitálu do dôchodku len s obmedzenými možnosťami predčasne vypovedať zmluvu pred odchodom do dôchodku;

c)  ktorým sa zabezpečuje akumulácia kapitálu do dôchodku;

Odôvodnenie

Z dôvodu charakteru PEPP by mala byť povinná akumulácia kapitálu do dôchodku bez ohľadu na investičné možnosti.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  ktorým sa zabezpečuje príjem na dôchodku;

d)  ktorým sa zabezpečuje dôchodková dávka na dôchodku;

Odôvodnenie

Zosúladenie s bodom 9.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  „celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP)“ je dlhodobý sporiaci osobný dôchodkový produkt, ktorý v rámci schváleného plánu PEPP poskytuje regulovaný finančný podnik, ktorému bolo na základe práva Únie udelené povolenie na správu kolektívnych alebo individuálnych investícií alebo úspor, a ktorý si dobrovoľne zakúpil sporiteľ PEPP s výhľadom na dôchodok, bez možnosti alebo s prísne obmedzenou možnosťou predčasnej výplaty;

2.  „celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP)“ je dlhodobý sporiaci osobný dôchodkový produkt, ktorý v rámci schváleného plánu PEPP poskytuje finančný podnik, ako sa uvádza v článku 5, ktorému bolo na základe práva Únie udelené povolenie na správu kolektívnych alebo individuálnych investícií alebo úspor, a ktorý si dobrovoľne zakúpil sporiteľ PEPP s výhľadom na dôchodok, bez možnosti alebo s prísne obmedzenou možnosťou predčasnej výplaty;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  „sporiteľ PEPP“ je:

3.  „sporiteľ PEPP“ je fyzická osoba, ktorá uzatvorí zmluvu o PEPP s poskytovateľom alebo distribútorom PEPP;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  retailový klient v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/ES41;

vypúšťa sa

__________________

 

41 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

 

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  klient, resp. zákazník v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES42, ak by sa klient nemohol považovať za profesionálneho klienta v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 10 smernice 2014/65/EÚ;

vypúšťa sa

__________________

 

42 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia (Ú. v. ES L 009, 15.1.2003, s. 3).

 

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  „akumulačná fáza“ je obdobie akumulácie aktív (splácaných súm) na účte PEPP a obvykle trvá dovtedy, kým poberateľ PEPP nedosiahne vek odchodu do dôchodku;

10.  „akumulačná fáza“ je obdobie akumulácie aktív (splácaných súm) na účte PEPP a obvykle trvá dovtedy, kým nezačne fáza čerpania PEPP;

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 2 ods. 1 písm. c).

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

12.  „anuita“ je suma, ktorá sa ako vrátenie investície uhrádza v určených intervaloch počas určitého obdobia, napríklad obdobia života poberateľa PEPP alebo určitý počet rokov;

12.  „anuita“ je suma, ktorá sa ako vrátenie investície uhrádza v určených intervaloch počas obdobia života poberateľa PEPP;

Odôvodnenie

Účelom dôchodku je poskytnúť dávku v starobe a ochranu pred chudobou v starobe. Preto by malo ísť o celoživotné platby.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12a.  „jednorazová platba“ je úplné vyplatenie akumulovaného kapitálu po skončení akumulačnej fázy;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

20.  „zložka“ je zložka otvorená v rámci každého jednotlivého účtu PEPP a spĺňajúca právne požiadavky a podmienky na využívanie stimulov, ktoré na účely investovania do PEPP stanoví na vnútroštátnej úrovni členský štát, v ktorom má sporiteľ PEPP pobyt. V súlade s tým môže byť jednotlivec v rámci každej zložky sporiteľom PEPP alebo poberateľom PEPP v závislosti od príslušných právnych požiadaviek pre akumulačnú fázu a fázu čerpania;

20.  „zložka“ je vnútroštátna zložka otvorená v rámci každého jednotlivého účtu PEPP a spĺňajúca právne požiadavky a podmienky na využívanie stimulov, ktoré na účely investovania do PEPP stanoví na vnútroštátnej úrovni členský štát, v ktorom má sporiteľ PEPP pobyt. V súlade s tým môže byť jednotlivec v rámci každej zložky sporiteľom PEPP alebo poberateľom PEPP v závislosti od príslušných právnych požiadaviek pre akumulačnú fázu a fázu čerpania;

Odôvodnenie

Na spresnenie.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

21.  „kapitál“ sú kumulované kapitálové príspevky a nevyplatený viazaný kapitál, vypočítaný na základe súm investovateľných po odpočítaní všetkých poplatkov, nákladov a výdavkov, ktoré priamo alebo nepriamo znášajú investori;

21.  „kapitál‘ kumulované kapitálové príspevky a nevyplatený viazaný kapitál, vypočítaný na základe súm investovateľných pred odpočítaním všetkých poplatkov, nákladov a výdavkov, ktoré priamo alebo nepriamo znášajú investori;

Odôvodnenie

Účelom pozmeňujúceho návrhu je zachovať kapitál.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 21 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

21a.  „kapitálová ochrana“ je záruka na akumulovaný kapitál investovaný pred odpočítaním poplatkov, nákladov a výdavkov a po započítaní inflácie;

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

24.  „štandardná investičná možnosť“ je investičnou stratégiou uplatňovanou v prípade, že sporiteľ PEPP nevydal žiadne pokyny týkajúce sa spôsobu investovania prostriedkov akumulovaných na jeho účte PEPP;

24.  „štandardná možnosť“ je dôchodkový produkt, ktorý musí ponúkať každý poskytovateľ v súlade s investičnou stratégiou stanovenou v článku 37;

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 25 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

25a.  „biometrické riziká‘ sú riziká spojené s dlhovekosťou, zdravotným postihnutím alebo úmrtím;

Odôvodnenie

Keďže PEPP sa môže vzťahovať aj na biometrické riziká, mali by sa riadne vymedziť.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 28 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

28a.  „partnerstvo na účely poskytovania zložiek“ je spolupráca medzi viacerými poskytovateľmi PEPP s cieľom poskytovať zložky vo všetkých členských štátoch;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 28 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

28b.  „partnerstvo na účely poskytovania produktov“ je spolupráca medzi poskytovateľmi PEPP, ktorá je potrebná, ak poskytovateľ nemôže poskytnúť investičnú možnosť alebo ju nemôže poskytnúť v konkrétnom členskom štáte,

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  správcovia alternatívnych investičných fondov (AIF), ktorým bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ 47.

vypúšťa sa

__________________

 

47 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

 

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  informácie o totožnosti žiadateľa a jeho súčasné a predchádzajúce finančné skúsenosti a história;

b)  informácie o totožnosti žiadateľa vrátane celého názvu, sídla, čísla zápisu vo vnútroštátnom obchodnom registri, jeho základného imania a jeho súčasné a predchádzajúce finančné skúsenosti a históriu;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  totožnosť osôb, ktoré budú v skutočnosti riadiť činnosť tvorby a/alebo distribúcie PEPP;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  informácie o investičných stratégiách, rizikovom profile a ostatných charakteristických znakoch PEPP;

e)  informácie o investičných stratégiách, rizikovom profile a ostatných charakteristických znakoch PEPP vrátane úlohy, ktorú zohrávajú environmentálne, sociálne faktory a faktory riadenia a správy v investičnom procese, ako aj dlhodobého vplyvu a externalít investičných rozhodnutí;

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  EIOPA môže požiadať o vysvetlenie a dodatočné informácie v súvislosti s dokumentáciou a informáciami poskytnutými podľa odseku 1.

3.  EIOPA môže požiadať finančné podniky vymedzené v odseku 1 o vysvetlenie a dodatočné informácie v súvislosti s dokumentáciou a informáciami poskytnutými podľa odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  EIOPA môže požiadať príslušný orgán finančného podniku, ktorý požiadal o udelenie povolenia, o vysvetlenie a informácie v súvislosti s dokumentáciou uvedenou v odseku 2. Príslušný orgán odpovie na žiadosť v lehote desiatich pracovných dní odo dňa, v ktorom mu bola doručená žiadosť od EIOPA.

4.  EIOPA informuje príslušný vnútroštátny orgán o žiadosti o udelenie povolenia pre PEPP. EIOPA môže požiadať príslušný orgán finančného podniku, ktorý požiadal o udelenie povolenia, o vysvetlenie a informácie v súvislosti s dokumentáciou uvedenou v odseku 2. Príslušný orgán odpovie na žiadosť v lehote desiatich pracovných dní odo dňa, v ktorom mu bola doručená žiadosť od EIOPA.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Akékoľvek následné úpravy dokumentácie a informácií uvedených v odsekoch 1 a 2 sa bezodkladne oznámia EIOPA.

5.  Akékoľvek následné úpravy dokumentácie a informácií uvedených v odsekoch 1 a 2 finančné podniky bezodkladne oznámia EIOPA.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  navrhovaný PEPP je založený na investičnej stratégii, v ktorej sa stanovuje, do akej miery sa environmentálne, sociálne faktory a faktory riadenia a správy zahŕňajú do navrhovaného systému riadenia rizík poskytovateľa.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pred prijatím rozhodnutia o žiadosti EIOPA uskutoční konzultáciu s príslušným orgánom žiadateľa.

2.  Pred prijatím rozhodnutia o žiadosti EIOPA uskutoční konzultáciu s príslušným vnútroštátnym orgánom žiadateľa. Príslušný vnútroštátny orgán môže vzniesť námietku v súvislosti so žiadateľom. V takom prípade príslušný orgán uvedie dôvody námietky, ktoré EIOPA zohľadní.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  V prípade, že EIOPA zruší povolenie pre PEPP, EIOPA o tom bezodkladne informuje príslušný vnútroštátny orgán. EIOPA spolu s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi členských štátov koordinuje a uľahčuje zmenu poskytovateľa alebo prevod aktív v súlade s kapitolou VII tohto nariadenia a príslušné vnútroštátne orgány bezodkladne informujú sporiteľov PEPP o dôsledkoch zrušenia povolenia. V prípade zrušenia povolenia pre PEPP sú sporitelia PEPP oprávnení bezplatne zmeniť poskytovateľa PEPP bez ohľadu na frekvenciu zmien stanovenú v článku 48.

 

Ak sporiteľ PEPP nevyužije službu zmeny poskytovateľa, ako sa uvádza v odseku 4a, sporiteľ PEPP je oprávnený bezplatne odstúpiť od zmluvy o PEPP jednoznačným vyhlásením, v ktorom uvedie svoje rozhodnutie ukončiť zmluvu v prípade zrušenia povolenia pre PEPP zo strany EIOPA. Poskytovateľ PEPP vyplatí sporiteľovi PEPP bez zbytočného odkladu všetky prijaté sumy a všetky ďalšie akumulované aktíva.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  EIOPA každý štvrťrok informuje príslušné orgány finančných podnikov uvedených v článku 5 ods. 1 o rozhodnutiach o udelení povolenia, o odmietnutí udeliť povolenie alebo o zrušení povolenia podľa tohto nariadenia.

5.  EIOPA bezodkladne informuje príslušné orgány finančných podnikov uvedených v článku 5 ods. 1 o rozhodnutiach o udelení povolenia, o odmietnutí udeliť povolenie alebo o zrušení povolenia podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Existujúce osobné dôchodkové produkty môžu byť zmenené na PEPP po udelení povolenia od EIOPA.

2.  Existujúce osobné dôchodkové produkty môžu byť zmenené na PEPP po udelení povolenia od EIOPA. V takýchto prípadoch sa vyžaduje súhlas klientov so zmenou.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné podniky uvedené v článku 5 ods. 1 môžu distribuovať PEPP, ktorý nevytvorili, na základe povolenia na distribúciu udeleného príslušnými orgánmi svojho domovského členského štátu.

1.  Finančné podniky uvedené v článku 5 ods. 1 môžu distribuovať PEPP, ktorý nevytvorili, za predpokladu, že táto činnosť bola povolená na základe platných sektorových pravidiel. Príslušné orgány informujú EIOPA o každom povolení alebo zamietnutí udelenia povolenia.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

EIOPA vedie centrálny verejný register, v ktorom je identifikovaný každý PEPP, pre ktorý bolo udelené povolenie podľa tohto nariadenia, poskytovateľ tohto PEPP a príslušný orgán poskytovateľa PEPP. Register je verejne prístupný v elektronickej podobe.

EIOPA vedie centrálny verejný register, v ktorom je identifikovaný každý PEPP, pre ktorý bolo udelené povolenie podľa tohto nariadenia, poskytovateľ a distribútor tohto PEPP a príslušný orgán poskytovateľa alebo distribútora PEPP a v ktorom sú uvedené informácie týkajúce sa dostupných vnútroštátnych zložiek a partnerstiev na účely poskytovania zložiek pre každý PEPP. Register je verejne prístupný v elektronickej podobe.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Služba prenosnosti umožňuje sporiteľom PEPP pri zmene ich bydliska presťahovaním sa do iného členského štátu naďalej prispievať do PEPP, na ktorý už uzatvorili zmluvu so svojím poskytovateľom.

1.  Služba prenosnosti umožňuje sporiteľom PEPP pri zmene ich bydliska presťahovaním sa do iného členského štátu naďalej prispievať do PEPP, na ktorý už uzatvorili zmluvu so svojím poskytovateľom, a sporitelia PEPP majú právo súbežne sporiť vo viac ako jednej zložke, a to buď otvorením novej dodatočnej zložky a zachovaním tej existujúcej, alebo otvorením novej zložky a zároveň zrušením tej existujúcej.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade využitia služby prenosnosti si sporitelia PEPP môžu ponechať všetky výhody a stimuly, ktoré poskytol poskytovateľ PEPP a ktoré sú spojené s pokračujúcim investovaním do rovnakého PEPP.

2.  V prípade využitia služby prenosnosti si sporitelia PEPP môžu ponechať všetky výhody a stimuly, ktoré poskytol poskytovateľ PEPP a ktoré sú spojené s pokračujúcim investovaním do jeho PEPP.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Prenosnosť v inej zložke poskytuje buď poskytovateľ PEPP, alebo sa poskytuje na základe partnerstva na účely poskytovania zložiek.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Najneskôr tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia sa na základe žiadosti určenej poskytovateľovi PEPP budú pre každý PEPP ponúkať vnútroštátne zložky pre všetky členské štáty.

3.  Najneskôr päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia sa na základe žiadosti určenej poskytovateľovi PEPP budú pre každý PEPP ponúkať vnútroštátne zložky pre všetky členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Počas prechodného obdobia, ako je uvedené v odseku 3, majú sporitelia PEPP možnosť bezplatne zmeniť poskytovateľa PEPP, ak sa presťahujú do členského štátu, v ktorom ešte neexistuje zložka pre ich PEPP.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 14 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 14a

 

Partnerstvá na účely poskytovania zložiek medzi oprávnenými poskytovateľmi PEPP na účely poskytovania vnútroštátnych zložiek

 

1.  Poskytovatelia PEPP uvedení v článku 5 môžu vytvárať partnerstvá na účely poskytovania vnútroštátnych zložiek s cieľom splniť povinnosti stanovené v článku 13.

 

2.  EIOPA bude informovaný o dohodách o partnerstvách na účely poskytovania zložiek medzi poskytovateľmi PEPP.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby bola dotknutá lehota podľa článku 13 ods. 3, poskytovateľ PEPP bezodkladne po tom, ako bude informovaný o zámere sporiteľa PEPP uplatniť svoje právo mobility medzi členskými štátmi, informuje sporiteľa PEPP o možnosti otvoriť novú zložku v rámci účtu sporiteľa PEPP a o lehote, v ktorej možno túto zložku otvoriť.

1.  Bez toho, aby bola dotknutá lehota podľa článku 13 ods. 3, poskytovateľ PEPP bezodkladne po tom, ako bude informovaný o zámere sporiteľa PEPP uplatniť svoje právo mobility medzi členskými štátmi, informuje sporiteľa PEPP o možnosti bezplatne otvoriť novú dodatočnú zložku v rámci účtu PEPP sporiteľa PEPP, pričom sa zachová existujúca zložka, a o lehote, v ktorej možno túto zložku otvoriť pre sporiteľa PEPP.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  dátum, od ktorého by investície mali smerovať do novootvorenej zložky;

b)  v prípade prevodu dátum, od ktorého by všetky vklady mali smerovať do novootvorenej zložky;

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Najneskôr tri mesiace po prijatí žiadosti podľa odseku 2 poskytovateľ PEPP poskytne sporiteľovi PEPP bezplatne úplné informácie a poradenstvo podľa kapitoly IV, oddielov II a III, pokiaľ ide o podmienky vzťahujúce sa na novú zložku.

3.  Najneskôr jeden mesiac po prijatí žiadosti podľa odseku 2 poskytovateľ PEPP poskytne sporiteľovi PEPP bezplatne úplné informácie a poradenstvo podľa kapitoly IV, oddielov II a III, pokiaľ ide o podmienky vzťahujúce sa na novú zložku.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Poskytovateľ PEPP bezprostredne po prijatí žiadosti o prevod zaplatených príspevkov informuje sporiteľa PEPP o všetkých dôsledkoch tohto prevodu aktív a o platných daniach, poplatkoch a nákladoch spojených s prevodom, ako aj o finančných dôsledkoch zachovania existujúcej zložky.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 17 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovanie informácií o prenosnosti vnútroštátnym orgánom

Poskytovanie informácií o prenosnosti príslušným vnútroštátnym orgánom

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všetky zmluvné dojednania na účely poskytovania služby prenosnosti poskytovateľ PEPP oznámi príslušnému vnútroštátnemu orgánu, ktorý nad ním vykonáva prudenciálny dohľad.

1.  Všetky zmluvné dojednania na účely poskytovania služby prenosnosti poskytovateľ PEPP oznámi EIOPA.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Informácie podľa odseku 1 sa uložia elektronicky v centrálnej databáze vedenej vnútroštátnym orgánom dohľadu v lehote jedného mesiaca po otvorení novej zložky, pričom budú zahŕňať aspoň:

2.  Informácie podľa odseku 1 sa uložia elektronicky v centrálnom verejnom registri vedenom EIOPA v lehote jedného mesiaca po otvorení novej zložky. Tento centrálny verejný register je prístupný pre príslušné vnútroštátne orgány, ktoré v prípade všetkých zmien automaticky dostávajú informácie týkajúce sa miestnych zložiek, ako aj podrobnosti o všetkých existujúcich alebo nových dohodách o partnerstve na účely poskytovania zložiek medzi poskytovateľmi. Centrálny verejný register bude zahŕňať aspoň:

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely distribúcie PEPP konajú rôzne typy poskytovateľov a distribútorov PEPP v súlade s týmito pravidlami:

Na účely distribúcie PEPP konajú rôzne typy poskytovateľov a distribútorov PEPP v súlade s týmito pravidlami v tejto kapitole:

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Všetky dokumenty a informácie podľa tejto kapitoly sa klientom PEPP poskytnú elektronicky za predpokladu, že klient PEPP má možnosť uchovávať takéto informácie spôsobom umožňujúcim budúci prístup k nim a počas obdobia primeraného na účely týchto informácií a že daný nástroj umožňuje nezmenenú reprodukciu uchovávaných informácií. Na požiadanie poskytovatelia a distribútori PEPP poskytnú uvedené dokumenty a informácie bezplatne aj na inom trvanlivom nosiči.

Všetky dokumenty a informácie podľa tejto kapitoly sa uverejnia v ľahko dostupnej forme na webovom sídle poskytovateľa PEPP a klientom PEPP sa poskytnú bezplatne vo formáte podľa ich vlastného výberu, a to buď elektronicky za predpokladu, že klient PEPP má možnosť uchovávať takéto informácie spôsobom umožňujúcim budúci prístup k nim a počas obdobia primeraného na účely týchto informácií a že daný nástroj umožňuje nezmenenú reprodukciu uchovávaných informácií, alebo písomne.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V rámci schvaľovacieho procesu produktu sa vymedzí určený cieľový trh pre každý PEPP a zabezpečí posúdenie všetkých relevantných rizík pre tento určený cieľový trh, ako aj to, aby zamýšľaná distribučná stratégia zodpovedala určenému cieľovému trhu a aby sa prijali primerané opatrenia s cieľom zaistiť, aby sa PEPP distribuoval na určený cieľový trh.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovateľ PEPP musí rozumieť PEPP, ktorý poskytuje, a pravidelne ho preverovať, pričom prihliada na akúkoľvek udalosť, ktorá by mohla významne ovplyvniť potenciálne riziko pre určený cieľový trh, aby posúdil aspoň to, či PEPP naďalej zodpovedá potrebám určeného cieľového trhu a či je zamýšľaná distribučná stratégia naďalej vhodná.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia PEPP sprístupnia distribútorom PEPP všetky príslušné informácie o PEPP a o schvaľovacom procese produktu vrátane určeného cieľového trhu PEPP.

Poskytovatelia PEPP sprístupnia distribútorom PEPP všetky príslušné informácie o PEPP a o schvaľovacom procese produktu.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Distribútori PEPP majú zavedené vhodné mechanizmy na získavanie informácií uvedených v piatom pododseku a na pochopenie charakteristických znakov a určeného cieľové trhu každého PEPP.

Distribútori PEPP majú zavedené vhodné mechanizmy na získavanie informácií uvedených v piatom pododseku.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Kapitola IV – oddiel II – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

INFORMÁCIE PRED UZAVRETÍM ZMLUVY

REKLAMA A INFORMÁCIE PRED UZAVRETÍM ZMLUVY

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 23 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dokument s kľúčovými informáciami o PEPP

Všeobecné ustanovenia o dokumente s kľúčovými informáciami o PEPP

Odôvodnenie

Keďže sa v článku 23 ods. 2 odkazuje na článok 5 ods. 2 a články 6 až 18 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014, dochádza k právnej neistote. Ustanovenia o reklame a informáciách pred uzavretím zmluvy by sa mali radšej uvádzať priamo v nariadení.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP konajú v súlade s článkom 5 ods. 2 a článkami 6 až 18 nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Každý členský štát môže požadovať, aby poskytovateľ PEPP alebo osoba ponúkajúca PEPP vopred informovala príslušný orgán pre PEPP o dokumente s kľúčovými informáciami pre PEPP ponúkané na trhu v danom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Dokument s kľúčovými informáciami predstavuje predzmluvné informácie. Musí byť presný, pravdivý, jasný a nezavádzajúci. Musí poskytovať kľúčové informácie a byť v súlade so všetkými záväznými zmluvnými dokumentmi, s príslušnými časťami ponukových dokumentov a s podmienkami upravujúcimi PEPP.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.  Sporiteľom PEPP sa poskytuje bezplatne v dostatočnom predstihu pred uzavretím zmluvy o PEPP.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2d.  Dokument s kľúčovými informáciami je samostatný dokument a musí sa zreteľne odlišovať od marketingových materiálov. Nesmie obsahovať krížové odkazy na marketingové materiály. Môže obsahovať krížové odkazy na iné dokumenty, a to prípadne aj na prospekt, ale iba ak sa takýto krížový odkaz týka informácií, ktoré musia byť na základe tohto nariadenia uvedené v dokumente s kľúčovými informáciami o PEPP.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2 e (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2e.  Každý dokument s kľúčovými informáciami obsahuje jednu investičnú možnosť.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2 f (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2f.  Dokument s kľúčovými informáciami o PEPP sa vypracuje ako krátky a prehľadný dokument a po vytlačení pozostáva z maximálne troch strán formátu A4, čo slúži na podporu porovnateľnosti, a, ak sa poskytuje použitím trvanlivého nosiča iného ako papier, môže byť vrstvený tak, aby sa zohľadnila praktickosť dokumentu s kľúčovými informáciami o PEPP. Dokument s kľúčovými informáciami musí:

 

a)  byť prezentovaný a rozvrhnutý tak, aby bol ľahko čitateľný, pričom sa používajú písmená čitateľnej veľkosti;

 

b)  zameriavať sa na kľúčové informácie, ktoré potrebujú sporitelia PEPP;

 

c)  byť jasne formulovaný a napísaný jazykom a štýlom, ktoré uľahčujú pochopenie informácií, a to predovšetkým jazykom, ktorý je jasný, stručný a zrozumiteľný.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2 g (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2g.  Ak je dokument s kľúčovými informáciami farebný, farebnosťou sa nesmie znížiť zrozumiteľnosť informácií, ak sa dokument s kľúčovými informáciami vytlačí alebo skopíruje čiernobielo.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2 h (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2h.  Ak sa v dokumente s kľúčovými informáciami používa firemná značka alebo logo poskytovateľa PEPP alebo skupiny, do ktorej patrí, nesmie odvádzať pozornosť od informácií obsiahnutých v dokumente ani znižovať prehľadnosť textu.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Okrem informácií uvedených v článku 8 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 sa v oddiele s názvom „O aký produkt ide?“ uvedú tieto informácie:

vypúšťa sa

i)  opis dôchodkových dávok a rozsahu, v akom sa zaručujú;

 

ii)  akékoľvek minimálne alebo maximálne obdobie účasti v pláne PEPP;

 

iii)  vek odchodu do dôchodku;

 

iv)  všeobecné informácie o službe prenosnosti vrátane informácií o zložkách;

 

v)  všeobecné informácie o službe zmeny poskytovateľa a odkaz na osobitné informácie o službe zmeny poskytovateľa podľa článku 50;

 

vi)  dostupné informácie týkajúce sa výkonnosti investičnej politiky z hľadiska environmentálnych a sociálnych faktorov a faktorov týkajúcich sa správy;

 

vii)  právo rozhodné pre zmluvu o PEPP, ak si zmluvné strany nemôžu slobodne vybrať právo, alebo právo, ktoré navrhuje použiť poskytovateľ PEPP, ak si zmluvné strany môžu slobodne vybrať rozhodné právo.

 

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Okrem dokumentu s kľúčovými informáciami o PEPP poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP poskytnú potenciálnym sporiteľom PEPP odkazy na akékoľvek správy o solventnosti a finančnej situácii poskytovateľa PEPP, čím sa im umožní jednoduchý prístup k týmto informáciám.

4.  Okrem dokumentu s kľúčovými informáciami o PEPP poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP poskytnú potenciálnym sporiteľom PEPP odkazy na akékoľvek správy o solventnosti a finančnej situácii poskytovateľa PEPP, čím sa im umožní bezplatný jednoduchý prístup k týmto informáciám.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Potenciálnym sporiteľom PEPP sa takisto poskytnú informácie o minulej výkonnosti investícií súvisiacich s plánom PEPP vzťahujúce sa aspoň na obdobie piatich rokov alebo, ak daný plán existuje menej ako päť rokov, vzťahujúce sa na všetky roky, počas ktorých plán existuje, ako aj informácie o štruktúre nákladov, ktoré znášajú sporitelia PEPP a poberatelia PEPP.

5.  Potenciálnym sporiteľom PEPP sa takisto bezplatne poskytnú informácie o minulej výkonnosti investícií súvisiacich s plánom PEPP vzťahujúce sa aspoň na obdobie desiatich rokov alebo, ak daný plán existuje menej ako desať rokov, vzťahujúce sa na všetky roky, počas ktorých plán existuje, ako aj informácie o štruktúre nákladov, ktoré znášajú sporitelia PEPP a poberatelia PEPP.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 23 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 23a

 

Reklama

 

Marketingová komunikácia ako taká musí byť jasne rozpoznateľná. Marketingová komunikácia, ktorá obsahuje konkrétne informácie týkajúce sa PEPP, neobsahuje žiadne vyhlásenie, ktoré odporuje informáciám uvedeným v dokumente s kľúčovými informáciami alebo znižuje význam dokumentu s kľúčovými informáciami. V marketingovej komunikácii sa uvádza, že dokument s kľúčovými informáciami je k dispozícii, a poskytujú sa v nej informácie o tom, ako a kde možno tento dokument získať, vrátane webového sídla poskytovateľa PEPP.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 23 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 23b

 

Jazykové požiadavky na dokument s kľúčovými informáciami

 

1.  Dokument s kľúčovými informáciami musí byť napísaný v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch členského štátu, v ktorom sa PEPP ponúka na trhu.

 

2.  Ak sa PEPP propaguje v členskom štáte prostredníctvom marketingových dokumentov napísaných v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch daného členského štátu, dokument s kľúčovými informáciami je napísaný aspoň v zodpovedajúcich úradných jazykoch.

 

3.  Dokument s kľúčovými informáciami o PEPP sa sporiteľom PEPP so zrakovým alebo sluchovým postihnutím, ako aj negramotným sporiteľom PEPP a sporiteľom PEPP s nízkou gramotnosťou na požiadanie sprístupní vo vhodnom formáte.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 23 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 23c

 

Forma a obsah dokumentu s kľúčovými informáciami

 

1.  Názov „Dokument s kľúčovými informáciami“ sa uvádza zreteľným spôsobom v hornej časti prvej strany dokumentu s kľúčovými informáciami. Dokument s kľúčovými informáciami uvádza informácie v poradí určenom v odsekoch 2 a 3.

 

2.  Hneď pod názvom dokumentu s kľúčovými informáciami sa uvádza vysvetľujúce vyhlásenie. „V tomto dokumente sa uvádzajú kľúčové informácie o tomto dôchodkovom produkte. Neslúži na marketingové účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť vám porovnať tento produkt s inými produktmi.“

 

3.  Dokument s kľúčovými informáciami sa skladá z dvoch častí. V prvej, všeobecnej časti sa uvedú všeobecné informácie o PEPP. V druhej, osobitnej časti sa uvedú informácie, ktoré sa líšia v závislosti od jednotlivých členských štátov.

 

4.  V dokumente s kľúčovými informáciami sa uvádzajú tieto všeobecné informácie:

 

a)   na začiatku dokumentu sa uvádza názov PEPP a to, či ide o štandardnú možnosť, totožnosť a kontaktné údaje tvorcu PEPP, informácie o príslušnom orgáne tvorcu PEPP a dátum dokumentu;

 

b)   ak nejde o štandardný produkt, uvádza sa toto upozornenie: „Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a ktorý môže byť ťažké pochopiť.“;

 

c)   oddiel s názvom „O aký produkt ide a čo sa stane, keď odídem do dôchodku?“ obsahuje povahu a hlavné znaky PEPP, a to okrem iného:

 

i)  investičné možnosti vrátane štandardnej možnosti;

 

ii)  ak PEPP ponúka poistné plnenia, podrobnosti o takýchto poistných plneniach vrátane okolností, ktoré by zakladali nárok na ich uplatnenie;

 

iii)  opis dôchodkových dávok a rozsahu, v akom sa zaručujú;

 

iv)  informácie o existujúcich daňových stimuloch alebo inom preferenčnom zaobchádzaní;

 

v)  prípadne či v prípade PEPP existuje čas na rozmyslenie alebo lehota na odstúpenie;

 

vi)  akékoľvek minimálne alebo maximálne obdobie účasti v pláne PEPP;

 

vii)  zákonný vek odchodu do dôchodku v členskom štáte, ktorého právo sa uplatňuje;

 

viii)  opis výplatných možností a právo na zmenu vybranej formy výplat až do začiatku fázy čerpania;

 

ix)  informácie o službe prenosnosti vrátane informácií o zložkách;

 

x)  informácie o službe zmeny poskytovateľa a odkaz na osobitné informácie o službe zmeny poskytovateľa podľa článku 50;

 

xi)  informácie týkajúce sa výkonnosti investičnej politiky z hľadiska environmentálnych a sociálnych faktorov a faktorov riadenia a správy;

 

xii)  v oddiele s názvom „Aké sú riziká a čo by som mohol získať?“ stručný opis profilu rizikovosti a výnosnosti, ktorý obsahuje tieto prvky:

 

  súhrnný ukazovateľ rizika doplnený o opisné vysvetlenie tohto ukazovateľa, jeho hlavné obmedzenia a opisné vysvetlenie rizík, ktoré sú pre PEPP podstatné a ktoré nie sú primerane zachytené v rámci súhrnného ukazovateľa rizika;

 

  maximálnu možnú stratu investovaného kapitálu vrátane informácií:

 

•  či sporiteľ PEPP môže stratiť všetok investovaný kapitál, alebo

 

•  či sporiteľ PEPP znáša riziko vzniku dodatočných finančných záväzkov alebo povinností vrátane podmienených záväzkov navyše ku kapitálu investovanému do PEPP, a

 

•  prípadne o tom, či PEPP zahŕňa ochranu kapitálu proti trhovému riziku, a podrobnosti o jej krytí a obmedzeniach najmä s ohľadom na načasovanie jej uplatnenia;

 

  primerané scenáre výkonnosti a predpoklady, na základe ktorých boli vytvorené;

 

  prípadne informácie o podmienkach výnosov plynúcich sporiteľom PEPP alebo vnorené horné ohraničenie výkonnosti;

 

  oznámenie, že daňové právne predpisy domovského členského štátu sporiteľa PEPP môžu mať vplyv na skutočne vyplatenú sumu;

 

xiii)  v oddiele s názvom „Aké sú náklady?“ sa uvádzajú náklady spojené s investíciou do PEPP, ktoré zahŕňajú priame aj nepriame náklady vrátane jednorazových a opakujúcich sa nákladov, prezentované vo forme súhrnných ukazovateľov týchto nákladov, a na účely zabezpečenia porovnateľnosti aj celkové súhrnné náklady vyjadrené v peňažných a percentuálnych hodnotách, aby sa uviedol súhrnný vplyv celkových nákladov na investíciu;

 

xiv)  jasne sa uvedie, že poradcovia, distribútori alebo akákoľvek iná osoba poskytujúca poradenstvo súvisiace s PEPP alebo predávajúca PEPP poskytne informácie, v ktorých uvedie všetky náklady na distribúciu, ktoré ešte neboli zahrnuté do nákladov uvedených vyššie, a tým umožní sporiteľovi PEPP pochopiť kumulatívny účinok týchto súhrnných nákladov na výnosnosť investície;

 

xv)  informácie o formách vyplatenia a o fáze čerpania;

 

xvi)  odkaz na to, že v prípade zmeny formy vyplatenia to môže mať vplyv na daňové stimuly alebo preferenčné daňové zaobchádzanie;

 

xvii)  v oddiele s názvom „Ako sa môžem sťažovať?“ sa uvádzajú informácie o tom, ako a komu môže sporiteľ PEPP podať sťažnosť týkajúcu sa produktu alebo postupu poskytovateľa PEPP alebo osoby poskytujúcej poradenstvo súvisiace s produktom alebo predávajúcej produkt;

 

xviii)  v oddiele s názvom „Ďalšie relevantné informácie“ sa uvádza stručný opis akýchkoľvek ďalších dokumentov s informáciami, ktoré sa majú poskytnúť sporiteľovi PEPP v štádiu pred uzavretím zmluvy a/alebo po jej uzavretí, s výnimkou akýchkoľvek marketingových materiálov.

 

5.   Tvorca PEPP pravidelne preskúmava informácie obsiahnuté v dokumente s kľúčovými informáciami a dokument zreviduje, ak z preskúmania vyplynie, že je potrebné vykonať zmeny. Revidované znenie sa okamžite sprístupní klientovi PEPP.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 23 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 23d

 

Predzmluvná zodpovednosť

 

1.   Tvorcovi PEPP nevzniká občianskoprávna zodpovednosť výlučne na základe dokumentu s kľúčovými informáciami vrátane akýchkoľvek jeho prekladov, pokiaľ nie je zavádzajúci, nepresný alebo v rozpore s príslušnými časťami právne záväzných predzmluvných a zmluvných dokumentov alebo s požiadavkami stanovenými v článku 23.

 

2.   Sporiteľ PEPP môže požadovať náhradu škody od tvorcu PEPP v súlade s vnútroštátnym právom v prípade straty vyplývajúcej zo spoliehania sa na dokument s kľúčovými informáciami za okolností uvedených v odseku 1 pri investovaní do PEPP, pre ktorý bol tento dokument s kľúčovými informáciami vytvorený. Tvorca PEPP nenesie občianskoprávnu zodpovednosť, ak preukáže, že tieto informácie neboli zavádzajúce ani nepresné, ani nekonzistentné, ani že strata sporiteľa PEPP nie je výsledkom spoliehania sa na dokument s kľúčovými informáciami.

 

3.   Pojmy ako „strata“ alebo „náhrada škody“, ktoré sa uvádzajú v odseku 2, ale nie sú vymedzené, sa vykladajú a uplatňujú v súlade s príslušným vnútroštátnym právom určeným na základe príslušných pravidiel medzinárodného práva súkromného.

 

4.   Týmto článkom sa nevylučujú ďalšie nároky na uplatnenie občianskoprávnej zodpovednosti podľa vnútroštátneho práva.

 

5.   Povinnosti podľa tohto článku nemožno obmedziť ani vylúčiť na základe zmluvných ustanovení.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 23 e (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 23e

 

Poskytovanie dokumentu s kľúčovými informáciami

 

1.   Osoba poskytujúca poradenstvo súvisiace s PEPP alebo predávajúca PEPP bezplatne poskytne sporiteľovi PEPP dokument s kľúčovými informáciami v dostatočnom časovom predstihu pred tým, než bude sporiteľ PEPP viazaný akoukoľvek zmluvou alebo ponukou týkajúcou sa daného PEPP.

 

Ak bol dokument s kľúčovými informáciami zrevidovaný v súlade s článkom 10, sprístupnia sa na žiadosť sporiteľa PEPP aj predchádzajúce verzie.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 23 f (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 23f

 

Uverejnenie informácií týkajúcich sa distribúcie sporiteľom PEPP

 

1.  V dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením zmluvy týkajúcej sa PEPP poskytnú poskytovatelia PEPP aj distribútori PEPP sporiteľom PEPP alebo potenciálnym sporiteľom PEPP prinajmenšom tieto informácie:

 

a)  či majú v danom poskytovateľovi PEPP priamu alebo nepriamu účasť predstavujúcu aspoň 10 % hlasovacích práv alebo základného imania;

 

b)  v súvislosti s ponúkanými zmluvami alebo ku ktorým bolo poskytnuté poradenstvo, či:

 

i)  poskytovateľ PEPP alebo materská spoločnosť poskytovateľa PEPP má v danom sprostredkovateľovi alebo distribútorovi PEPP priamu alebo nepriamu účasť predstavujúcu aspoň 10 % hlasovacích práv alebo základného imania;

 

ii)  poskytuje poradenstvo na základe objektívnej a osobnej analýzy;

 

iii)  je zmluvne zaviazaný vykonávať činnosť distribúcie výlučne s jedným alebo viacerými poskytovateľmi PEPP, pričom v tomto prípade má poskytnúť názvy týchto poskytovateľov PEPP; alebo

 

iv)  nie je zmluvne zaviazaný vykonávať činnosť distribúcie výhradne s jedným alebo viacerými poskytovateľmi PEPP a neposkytuje poradenstvo na základe objektívnej a osobnej analýzy, pričom v tomto prípade má poskytnúť názvy poskytovateľov PEPP, s ktorými môže vykonávať a vykonáva činnosť;

 

c)  povahu odmeny prijatej vo vzťahu k zmluve;

 

d)  či vo vzťahu k zmluve pracuje:

 

i)  na základe poplatku, teda odmeny platenej priamo sporiteľom PEPP;

 

ii)  na základe provízie akéhokoľvek druhu, ktorá je odmenou zahrnutou do nákladov a poplatkov za distribúciu PEPP;

 

iii)  na základe akéhokoľvek iného druhu odmeny vrátane hospodárskej výhody akéhokoľvek druhu, ktorá sa ponúka alebo poskytuje v súvislosti so zmluvou; alebo

 

iv)  na základe kombinácie niektorých druhov odmien stanovených v bodoch i), ii) a iii).

 

2.  Ak poplatok platí priamo sporiteľ PEPP, sprostredkovateľ PEPP informuje sporiteľa PEPP o výške poplatku alebo – ak to nie je možné – o spôsobe výpočtu poplatku.

 

3.  Ak sporiteľ PEPP v rámci zmluvy po jej uzavretí vykonáva akúkoľvek platbu okrem pravidelných platieb, distribútor PEPP tiež zverejní informácie v súlade s týmto článkom o každej takejto platbe.

 

4.  Členské štáty zabezpečia, aby v primeranom čase pred uzavretím zmluvy poskytovateľ PEPP oznámil sporiteľovi PEPP povahu odmeny svojich zamestnancov vo vzťahu k zmluve.

 

5.  Ak sporiteľ PEPP v rámci zmluvy po jej uzavretí vykonáva akúkoľvek platbu okrem pravidelných platieb, poskytovateľ PEPP tiež zverejní informácie v súlade s týmto článkom o každej takejto platbe.

 

6.  Sporiteľovi PEPP alebo potenciálnemu sporiteľovi PEPP sa musia v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy poskytnúť príslušné informácie v súvislosti s distribúciou PEPP a tiež v súvislosti so všetkými nákladmi a súvisiacimi poplatkami. Uvedené informácie obsahujú aspoň toto:

 

a)  ak sa poskytuje poradenstvo, či sprostredkovateľ alebo distribútor PEPP poskytne sporiteľom PEPP pravidelné posúdenie vhodnosti odporučeného PEPP pre týchto sporiteľov PEPP;

 

b)  pokiaľ ide o informácie o všetkých nákladoch a súvisiacich poplatkoch, ktoré sa majú zverejniť, informácie o distribúcii PEPP vrátane nákladov na poradenstvo, prípadne nákladov PEPP odporúčaných alebo predávaných sporiteľom PEPP, ako aj to, ako ich sporiteľ PEPP môže uhradiť, vrátane akýchkoľvek platieb tretej strane v súlade s článkom 32 ods. 1 písm. e) bodom ii).

 

7.  Informácie uvedené v odseku 1 sa poskytnú v štandardizovanom formáte umožňujúcom porovnanie a v zrozumiteľnej forme tak, aby sporitelia PEPP dokázali primerane pochopiť povahu a riziká týkajúce sa ponúkaného PEPP a následne urobiť informované investičné rozhodnutia.

 

8.  Komisia prijme v súlade s článkom 62 delegované akty s cieľom určiť:

 

a)  podmienky, ktoré musia informácie spĺňať, aby boli čestné, zrozumiteľné a nezavádzajúce, a to vrátane kritérií, z ktorých vychádza štandardizovaný formát uvedený v odseku 7;

 

b)  podrobnosti o obsahu a formáte informácií pre sporiteľov PEPP vo vzťahu k poskytovateľom, sprostredkovateľom a distribútorom PEPP, ako aj k nákladom a poplatkom.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V primeranom čase pred uzavretím zmluvy súvisiacej s PEPP poskytovatelia alebo distribútori PEPP uvedení v článku 19 písm. c) tohto nariadenia poskytnú sporiteľom PEPP alebo potenciálnym sporiteľom PEPP najnovšie informácie týkajúce sa zmluvy o PEPP a o sebe podľa článku 19 a článku 29 ods. 1 prvého pododseku písm. a) a c) smernice (EÚ) č. 2016/97 súvisiacej s poistnými zmluvami a sprostredkovateľmi poistenia.

1.  V primeranom čase pred uzavretím zmluvy súvisiacej s PEPP poskytovatelia alebo distribútori PEPP uvedení v článku 5 ods. 1 a článku 8 tohto nariadenia poskytnú sporiteľom PEPP alebo potenciálnym sporiteľom PEPP aspoň dokument s kľúčovými informáciami a najnovšie informácie týkajúce sa zmluvy o PEPP a o sebe podľa článku 19 a článku 29 ods. 1 prvého pododseku písm. a) a c) smernice (EÚ) č. 2016/97 súvisiacej s poistnými zmluvami a sprostredkovateľmi poistenia.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Informácie uvedené v odseku 1 sa poskytnú v štandardizovanom formáte umožňujúcom porovnanie a v zrozumiteľnej forme tak, aby sporitelia PEPP dokázali primerane pochopiť povahu a riziká týkajúce sa ponúkaného PEPP a následne urobiť informované investičné rozhodnutia.

2.  Informácie uvedené v odseku 1 sa poskytnú v štandardizovanom formáte umožňujúcom porovnanie a v zrozumiteľnej forme tak, aby sporitelia PEPP dokázali primerane pochopiť povahu a riziká a náklady týkajúce sa ponúkaného PEPP a následne urobiť informované investičné rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – pododsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Prostredníctvom poradenstva je sporiteľ PEPP informovaný o hlavných vlastnostiach produktu.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – pododsek -1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Poradenstvo sa zameriava na posudzovanie averzie k riziku a finančných znalostí sporiteľa PEPP, jeho schopnosti znášať straty, ako aj uľahčenie sporiteľovi vybrať si investičnú možnosť, ktorá najlepšie zodpovedá jeho rizikovému profilu.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pred uzavretím zmluvy týkajúcej sa PEPP poskytovateľ alebo distribútor PEPP uvedený v článku 19 písm. c) tohto nariadenia určí na základe informácií získaných od sporiteľa PEPP požiadavky a potreby tohto sporiteľa súvisiace s dôchodkom a sporiteľovi PEPP poskytne objektívne informácie o PEPP v zrozumiteľnej podobe, aby mohol sporiteľ PEPP urobiť informované rozhodnutie.

Pred uzavretím zmluvy týkajúcej sa PEPP poskytovateľ alebo distribútor PEPP uvedený v článku 5 ods. 1 a článku 8 tohto nariadenia určí na základe informácií získaných od sporiteľa PEPP požiadavky a potreby tohto sporiteľa súvisiace s dôchodkom a sporiteľovi PEPP poskytne objektívne informácie o PEPP v zrozumiteľnej podobe, aby mohol sporiteľ PEPP urobiť informované rozhodnutie a aby poskytovateľ, sprostredkovateľ alebo distribútor PEPP mohol sporiteľovi PEPP alebo potenciálnemu sporiteľovi PEPP odporučiť pre neho vhodný PEPP, a to predovšetkým v súlade s jeho toleranciou rizika a schopnosťou znášať straty.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade, že sa poradenstvo poskytne pred uzatvorením akejkoľvek konkrétnej zmluvy, poskytovateľ alebo distribútor PEPP uvedený v článku 19 písm. c) tohto nariadenia poskytne sporiteľovi PEPP personalizované odporúčanie s vysvetlením, prečo bude určitý PEPP najlepšie spĺňať požiadavky a potreby sporiteľa PEPP.

2.  V prípade, že sa poradenstvo poskytne pred uzatvorením akejkoľvek konkrétnej zmluvy, poskytovateľ alebo distribútor PEPP uvedený v článku 5 ods. 1 a článku 8 tohto nariadenia poskytne sporiteľovi PEPP personalizované odporúčanie s vysvetlením, prečo bude určitý PEPP najlepšie spĺňať požiadavky a potreby sporiteľa PEPP.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pri poskytovaní poradenstva v súvislosti s PEPP poskytovateľ alebo distribútor PEPP uvedený v článku 19 písm. c) tohto nariadenia dodržiava príslušné vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa vykonávajú pravidlá stanovené v článku 25 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ, a akékoľvek priamo uplatniteľné právne predpisy Únie prijaté na základe článku 25 ods. 8 uvedenej smernice súvisiace s uvedenými pravidlami.

3.  Pri poskytovaní poradenstva v súvislosti s PEPP poskytovateľ alebo distribútor PEPP uvedený v článku 5 ods. 1 a článku 8 tohto nariadenia dodržiava príslušné vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa vykonávajú pravidlá stanovené v článku 25 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ, a akékoľvek priamo uplatniteľné právne predpisy Únie prijaté na základe článku 25 ods. 8 uvedenej smernice súvisiace s uvedenými pravidlami.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V prípade, že poskytovateľ alebo distribútor PEPP uvedený v článku 19 písm. c) tohto nariadenia informuje sporiteľa PEPP, že poskytuje nezávislé poradenstvo, toto poradenstvo poskytne na základe analýzy dostatočne veľkého počtu osobných dôchodkových produktov dostupných na trhu, aby mohol dať osobné odporúčanie v súlade s odbornými kritériami, pokiaľ ide o to, ktorá zmluva týkajúca sa PEPP bude vhodná na naplnenie potrieb sporiteľa PEPP. Takéto poradenstvo sa nesmie vzťahovať len na zmluvy týkajúce sa PEPP ponúkané samotným poskytovateľom alebo distribútorom PEPP, subjektmi, ktoré majú úzke väzby na poskytovateľa alebo distribútora PEPP, alebo inými subjektmi, s ktorými má poskytovateľ alebo distribútor PEPP úzke právne alebo ekonomické vzťahy vrátane zmluvných vzťahov, ktoré by predstavovali riziko narušenia nezávislosti poskytovaného poradenstva.

4.  V prípade, že poskytovateľ alebo distribútor PEPP uvedený v článku 5 ods. 1 a článku 8 tohto nariadenia informuje sporiteľa PEPP, že poskytuje nezávislé poradenstvo, toto poradenstvo poskytne na základe analýzy dostatočne veľkého počtu osobných dôchodkových produktov dostupných na trhu, aby mohol dať osobné odporúčanie v súlade s odbornými kritériami, pokiaľ ide o to, ktorá zmluva týkajúca sa PEPP bude vhodná na naplnenie potrieb sporiteľa PEPP. Takéto poradenstvo sa nesmie vzťahovať len na zmluvy týkajúce sa PEPP ponúkané samotným poskytovateľom alebo distribútorom PEPP, subjektmi, ktoré majú úzke väzby na poskytovateľa alebo distribútora PEPP, alebo inými subjektmi, s ktorými má poskytovateľ alebo distribútor PEPP úzke právne alebo ekonomické vzťahy vrátane zmluvných vzťahov, ktoré by predstavovali riziko narušenia nezávislosti poskytovaného poradenstva.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Poskytovatelia a distribútori PEPP uvedení v článku 19 písm. c) tohto nariadenia zabezpečia a na požiadanie príslušným orgánom preukážu, že fyzické osoby poskytujúce poradenstvo v súvislosti s PEPP majú potrebné skúsenosti a zručnosti na účely plnenia svojich povinností podľa tejto kapitoly. Členské štáty uverejnia kritériá, ktoré sa majú používať na posúdenie týchto znalostí a zručností.

5.  Poskytovatelia a distribútori PEPP uvedení v článku 5 ods. 1 a článku 8 tohto nariadenia zabezpečia a na požiadanie príslušným orgánom preukážu, že fyzické osoby poskytujúce poradenstvo v súvislosti s PEPP majú potrebné skúsenosti a zručnosti na účely plnenia svojich povinností podľa tejto kapitoly. Členské štáty uverejnia kritériá, ktoré sa majú používať na posúdenie týchto znalostí a zručností.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 25 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 25a

 

Rozhodovací strom

 

1.  Poskytovateľ alebo distribútor PEPP poskytne klientovi PEPP štandardizovaný rozhodovací strom vytvorený EIOPA s cieľom pomôcť potenciálnym sporiteľom PEPP v počiatočnej fáze záujmu posúdiť, ktorý produkt PEPP, štandardná možnosť alebo akákoľvek iná alternatívna investičná možnosť by pre nich boli vhodné. Tento rozhodovací strom poukáže na základné vlastnosti PEPP a jeho účelom je objasniť, že štandardná možnosť, ktorú ponúka poskytovateľ, sa môže líšiť od štandardných možností ponúkaných inými poskytovateľmi, aby mohol klient PEPP zvážiť tieto informácie pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí PEPP.

 

2.  Rozhodovací strom musí byť k dispozícii na papieri alebo inom trvalom nosiči a poskytovateľ alebo distribútor PEPP musí zabezpečiť, aby si klient PEPP prešiel rozhodovací strom pred uzatvorením zmluvy.

 

3.  Rozhodovací strom nepredstavuje osobné odporúčanie a nenahrádza žiadne požiadavky na poradenstvo týkajúce sa iných investičných možností než štandardnej možnosti.

 

4.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie štandardizovaného rozhodovacieho stromu podľa odseku 1 EIOPA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, pokiaľ ide o:

 

a)  špecifikáciu obsahu a prezentáciu štandardizovaného rozhodovacieho stromu vrátane vymedzenia hlavných charakteristík PEPP a typov štandardných možností, ktoré ponúkajú rôzni poskytovatelia v súlade s regulačnými normami, ktoré sa majú uvádzať v rozhodovacom strome;

 

b)  stanovenie podmienok, za ktorých môže byť štandardizovaný rozhodovací strom dostupný na trvalom nosiči alebo na papieri a prispôsobený na tento účel. Pri príprave návrhu regulačných technických predpisov vykoná EIOPA spotrebiteľské testy, pričom zohľadní:

 

i)  rôzne druhy PEPP;

 

ii)  rozdiely medzi PEPP;

 

iii)  schopnosti sporiteľov PEPP, ako aj vlastnosti PEPP;

 

iv)  interaktívne technické uskutočnenie, a to aj prostredníctvom použitia internetových stránok a aplikácií pre mobilné zariadenia alebo využitia inej formy na poskytnutie alebo dokončenie rozhodovacieho stromu; a

 

v)  potrebu zabezpečiť, aby bolo jasné, že rozhodovací strom nepredstavuje osobné odporúčanie.

 

EIOPA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii po ich uverejnení. Na Komisiu sa deleguje právomoc prijímať regulačné technické predpisy, na ktoré sa odkazuje v tomto odseku, v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 25 ods. 1, sporiteľ PEPP sa môže vzdať práva na poradenstvo v súvislosti s uzatvorením zmluvy pre štandardnú investičnú možnosť.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 25 ods. 1, sporiteľ PEPP sa môže vzdať práva na poradenstvo v súvislosti s uzatvorením zmluvy pre štandardnú investičnú možnosť po dokončení rozhodovacieho stromu a na základe potvrdenia, že mu bolo ponúknuté poradenstvo a že sa vzdal svojho práva ho prijať.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade, že sporiteľ PEPP sa vzdá práva na poradenstvo, poskytovatelia alebo distribútori PEPP uvedení v článku 19 písm. c) tohto nariadenia pri uskutočňovaní distribučných činností súvisiacich s PEPP požiadajú sporiteľa PEPP alebo potenciálneho sporiteľa PEPP, aby poskytol informácie o svojich znalostiach a skúsenostiach v investičnej oblasti, ktoré sú pre ponúkaný alebo požadovaný PEPP relevantné, aby mohol poskytovateľ alebo distribútor PEPP posúdiť, či je plánovaný PEPP pre sporiteľa PEPP vhodný.

V prípade, že sporiteľ PEPP sa vzdá práva na poradenstvo, poskytovatelia alebo distribútori PEPP uvedení v článku 5 ods. 1 a článku 8 tohto nariadenia pri uskutočňovaní distribučných činností súvisiacich s PEPP požiadajú sporiteľa PEPP alebo potenciálneho sporiteľa PEPP, aby poskytol informácie o svojich znalostiach a skúsenostiach v investičnej oblasti, ktoré sú pre ponúkaný alebo požadovaný PEPP relevantné, aby mohol poskytovateľ alebo distribútor PEPP posúdiť, či je plánovaný PEPP pre sporiteľa PEPP vhodný.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade, že poskytovateľ alebo distribútor PEPP uvedený v článku 19 písm. c) tohto nariadenia dospeje na základe informácií získaných podľa prvého pododseku k záveru, že produkt nie je pre sporiteľa PEPP alebo potenciálneho sporiteľa PEPP vhodný, poskytovateľ alebo distribútor PEPP na túto skutočnosť upozorní sporiteľa PEPP alebo potenciálneho sporiteľa PEPP. Toto upozornenie sa môže poskytovať v štandardizovanej podobe.

V prípade, že poskytovateľ alebo distribútor PEPP uvedený v článku 5 ods. 1 a článku 8 tohto nariadenia dospeje na základe informácií získaných podľa prvého pododseku k záveru, že produkt nie je pre sporiteľa PEPP alebo potenciálneho sporiteľa PEPP vhodný, poskytovateľ alebo distribútor PEPP na túto skutočnosť upozorní sporiteľa PEPP alebo potenciálneho sporiteľa PEPP. Toto upozornenie sa môže poskytovať v štandardizovanej podobe.

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Kapitola IV – oddiel III a (nový) – článok 26 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Oddiel IIIa

 

Zmluva o poskytnutí PEPP

 

Článok 26a

 

Povinné údaje v zmluve

 

Zmluva o poskytnutí PEPP pozostáva z dokumentu s kľúčovými informáciami o PEPP a z týchto informácií:

 

a)  druh PEPP;

 

b)  osobné údaje o sporiteľovi PEPP, jeho meno a adresa;

 

c)  podrobnosti o výhodách, ktoré ponúka vybraná investičná možnosť: od dátumu odchodu do dôchodku sa pri štandardnej možnosti dávka vypláca vo forme celoživotnej anuity; prípadne sa v deň splatnosti prvej platby môže vybrať aj 30 % vyplatenie kapitálu. V prípade jeho vyplatenia sa zo zvyšného kapitálu vypočíta množstvo anuít;

 

d)  plnenie v prípade smrti pred odchodom do dôchodku pri štandardnej možnosti: ak sporiteľ PEPP zomrie pred dohodnutým odchodom do dôchodku, všetky uskutočnené príspevky budú bezplatne vyplatené dedičom. Sporiteľ PEPP má možnosť uzatvoriť počas svojho života zmluvu v prospech tretích strán;

 

e)  výška a splatnosť platby príspevku a informácie o tom, či a ako je možné pozastaviť platbu príspevkov a či existuje možnosť dodatočných vkladov;

 

f)  postupy, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone práva na ukončenie zmluvy;

 

g)  existencia alebo neexistencia práva na vypovedanie zmluvy;

 

h)  informácie o zmene investičnej možnosti;

 

i)  informácie o tom, v ktorom jazyku musí poskytovateľ PEPP poskytovať výkaz dávok PEPP;

 

j)  informácie o alternatívnych postupoch riešenia sporov;

 

k)  osobitné informácie, ktoré sa líšia v závislosti od jednotlivých členských štátov, ako napríklad informácie o veku odchodu do dôchodku, daňových výhodách a stimuloch;

 

l)  podrobné informácie o všetkých nákladoch spojených s produktom PEPP;

 

m)  informácie o otvorení novej vnútroštátnej zložky a jeho postup;

 

n)  podmienky pre doplňujúce ustanovenia, ako je biometrické riziko;

 

o)  podmienky zmeny poskytovateľa.

Odôvodnenie

Z dôvodov právnej istoty by všetky povinné informácie, ktoré musí obsahovať zmluva o PEPP, mali byť vymedzené v nariadení.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Výkaz dávok sa poskytuje sporiteľovi PEPP aspoň raz ročne a bezplatne.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  informácie o tom, ako sa v rámci investičnej politiky zohľadňujú environmentálne a sociálne faktory a faktory týkajúce sa správy.

d)  informácie o zásadách investičnej politiky poskytovateľa PEPP, a najmä o tom, ako sa v rámci investičnej politiky zohľadňujú environmentálne a sociálne faktory a faktory týkajúce sa správy vrátane úlohy, ktorú zohrávajú v investičnom procese, ako aj dlhodobý vplyv a externality investičných rozhodnutí.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  osobné údaje o sporiteľoch PEPP, názov poskytovateľa PEPP, informácie o prognózach pre dôchodkové dávky, informácie o nadobudnutých nárokoch alebo akumulovanom kapitáli, príspevkoch uhradených sporiteľom PEPP alebo akoukoľvek treťou stranou a informácie o úrovni financovania plánu PEPP, na ktoré sa uplatňuje článok 39 ods. 1 písm. a), b), d), e), f) a h) smernice 2016/2341/EÚ, pričom na účely tohto nariadenia je „člen“ sporiteľom PEPP, „IZDZ“ poskytovateľom PEPP, „dôchodkový plán“ plánom PEPP a „prispievajúci podnik“ akoukoľvek treťou stranou;

a)  osobné údaje o sporiteľoch PEPP, názov, adresa a kontaktné údaje poskytovateľa PEPP a distribútorov PEPP, informácie o prognózach pre dôchodkové dávky, informácie o nadobudnutých nárokoch alebo akumulovanom kapitáli podľa zložky, príspevkoch uhradených sporiteľom PEPP alebo akoukoľvek treťou stranou a informácie o úrovni financovania plánu PEPP, na ktoré sa uplatňuje článok 39 ods. 1 písm. a), b), d), e), f) a h) smernice 2016/2341/EÚ, pričom na účely tohto nariadenia je „člen“ sporiteľom PEPP, „IZDZ“ poskytovateľom PEPP, „dôchodkový plán“ plánom PEPP a „prispievajúci podnik“ akoukoľvek treťou stranou; informácie o akumulovanom kapitáli alebo o zaplatených príspevkoch sú rozčlenené podľa zložiek;

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  jasné určenie zákonného veku odchodu do dôchodku sporiteľa PEPP, veku odchodu do dôchodku stanoveného v dôchodkovom pláne alebo na základe odhadu poskytovateľa PEPP, alebo veku odchodu do dôchodku stanoveného sporiteľom PEPP, podľa toho, čo je uplatniteľné;

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  podrobné údaje o portfóliu dôchodkového plánu vrátane zloženia a váhy aktív;

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  upozornenie, že uvedené prognózy sa môžu odlišovať od konečnej hodnoty poberaných dávok;

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  rozpis nákladov odpočítaných poskytovateľom PEPP za posledných 12 mesiacov s uvedením nákladov na správu, nákladov na úschovu aktív, nákladov týkajúcich sa transakcií v rámci portfólia a iných nákladov, ako aj odhad vplyvu nákladov na konečné dávky.

e)  celkové náklady účtované retailovému investorovi za posledných 12 mesiacov prostredníctvom pomeru celkových nákladov, rozpis nákladov odpočítaných poskytovateľom PEPP za posledných 12 mesiacov s uvedením nákladov na správu, nákladov na úschovu aktív, nákladov týkajúcich sa transakcií v rámci portfólia a iných nákladov, ako aj odhad vplyvu nákladov na konečné dávky.

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  investície do aktív, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom finančnom trhu.

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vo výkaze dávok PEPP sa uvedie, kde a ako možno získať doplňujúce informácie vrátane:

1.  Vo výkaze dávok PEPP sa uvedie, kde a ako možno získať doplňujúce informácie. Informácie sú ľahko dostupné elektronicky a sú bezplatné vrátane:

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  písomného vyhlásenia o zásadách investičnej politiky poskytovateľa PEPP obsahujúceho aspoň také informácie, akými sú metódy merania investičného rizika, zavedené procesy riadenia rizík a prideľovanie strategických aktív so zreteľom na povahu a trvanie záväzkov týkajúcich sa PEPP a spôsob, akým sa v investičnej politike zohľadňujú environmentálne a sociálne faktory a faktory týkajúce sa správy.

c)  písomného vyhlásenia o zásadách investičnej politiky poskytovateľa PEPP, ako sa stanovuje v článku 30 smernice 2016/2341/EÚ, obsahujúceho aspoň také informácie, akými sú metódy merania investičného rizika, zavedené procesy riadenia rizík a prideľovanie strategických aktív so zreteľom na povahu a trvanie záväzkov týkajúcich sa PEPP a spôsob, akým sa v investičnej politike zohľadňujú environmentálne a sociálne faktory a faktory týkajúce sa správy.

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

EIOPA po konzultácii s vnútroštátnymi orgánmi a po vykonaní spotrebiteľských testov vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov, v ktorých sa uvedú podrobnosti o predkladaní informácií uvedených v článku 28 a v tomto článku.

EIOPA po konzultácii s vnútroštátnymi orgánmi a so spotrebiteľskými organizáciami a na základe vykonania spotrebiteľských testov vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov, v ktorých sa uvedú podrobnosti o predkladaní informácií uvedených v článku 28 a v tomto článku.

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

EIOPA predloží uvedený návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do ... [deviatich mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia].

EIOPA predloží uvedený návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do ... [šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Sporiteľom PEPP sa poskytnú informácie vo fáze pred priznaním dôchodku v súlade s článkom 42 smernice 2016/2341/EÚ.

1.  Sporiteľom PEPP sa poskytnú informácie vo fáze pred priznaním dôchodku v súlade s článkom 42 smernice 2016/2341/EÚ. Poradenstvo jeden rok pred fázou odchodu do dôchodku je povinné.

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Jeden rok pred odchodom do dôchodku je sporiteľ PEPP informovaný o nadchádzajúcom začiatku fázy čerpania a o dostupných možnostiach vyplácania.

Odôvodnenie

Sporiteľ PEPP by mal byť jeden rok pred odchodom do dôchodku informovaný o možnostiach vyplácania a mal by mať možnosť potvrdiť požadovanú(-é) možnosť(-ti) vyplácania.

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Komisia prijme v súlade s článkom 62 delegované akty, v ktorých sa špecifikujú informácie uvedené v odsekoch 1 až 4 s cieľom zabezpečiť primeranú mieru konvergencie vykazovania na účely dohľadu.

vypúšťa sa

EIOPA po konzultácii s vnútroštátnymi orgánmi a po spotrebiteľských testoch vypracuje návrhy vykonávacích technických predpisov týkajúcich sa formátu oznamovania orgánom dohľadu.

 

EIOPA predloží uvedený návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do ... [deviatich mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia].

 

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v druhom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

 

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  aktíva sa investujú prevažne na regulovaných trhoch. Investície do aktív, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom finančnom trhu, sa v každom prípade musia zachovávať na obozretných úrovniach;

c)  aktíva sa investujú prevažne na regulovaných trhoch. Investície do aktív, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom finančnom trhu, nesmú presiahnuť 20 %;

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Poskytovatelia PEPP ponúkajú sporiteľom PEPP najviac päť investičných možností.

1.  Poskytovatelia PEPP ponúkajú aspoň jednu štandardnú možnosť. Môžu tiež ponúkať dodatočné investičné možnosti.

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Investičné možnosti zahŕňajú štandardnú investičnú možnosť a môžu zahŕňať alternatívne investičné možnosti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  PEPP musí byť nákladovo efektívny bez ohľadu na investičnú možnosť.

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Sporiteľ PEPP si investičnú možnosť zvolí pri uzatvorení zmluvy o PEPP.

Sporiteľ PEPP si investičnú možnosť zvolí pri uzatvorení zmluvy o PEPP po prijatí dôležitých informácií, rád a nástroja na podporu rozhodnutí.

Odôvodnenie

Sporitelia PEPP by mali byť schopní urobiť informované rozhodnutie.

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Sporiteľ PEPP možnosť zvoliť si inú investičnú možnosť každých päť rokov akumulácie v rámci PEPP.

1.  Po uzatvorení zmluvy o poskytnutí PEPP má sporiteľ PEPP možnosť zvoliť si inú investičnú možnosť každých päť rokov akumulácie v rámci PEPP vo fáze akumulácie. Ďalšie zmeny poskytovateľa sú prípustné len po piatich rokoch od poslednej zmeny. Poskytovateľ PEPP môže povoliť častejšiu zmenu.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Na žiadosť sporiteľa PEPP pripraví poskytovateľ PEPP zmenu a informuje sporiteľa PEPP o možných účinkoch spojených s touto zmenou, napríklad o strate kapitálovej záruky a o biometrických rizikách.

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 37 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Štandardná investičná možnosť

Štandardná možnosť

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Štandardnou investičnou možnosťou sa zabezpečí kapitálová ochrana v prospech sporiteľa PEPP na základe metódy na zmierňovanie rizika, ktorá vedie k bezpečnej investičnej stratégii.

1.  V štandardnej možnosti poskytovateľ PEPP zabezpečí na základe metódy na zmierňovanie rizika sporiteľovi PEPP, že na začiatku fázy čerpania jeho akumulovaný kapitál zodpovedá minimálne jeho zaplateným príspevkom vrátane všetkých nákladov a poplatkov a po zohľadnení inflácie a bez ohľadu na investičnú stratégiu, ktorú poskytovateľ PEPP ponúka ako svoju štandardnú možnosť. Metódy na zmierňovanie rizika vedú k bezpečnej investičnej stratégii v súlade s regulačnými technickými predpismi vypracovanými EIOPA.

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Kapitálová ochrana sporiteľovi PEPP umožní, aby investovaný kapitál získal späť.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V záujme splnenia požiadaviek stanovených v odseku 1 môže poskytovateľ PEPP vstupovať do partnerstiev na účely poskytovania produktov PEPP.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Celkové náklady a poplatky nesmú presiahnuť 0,75 % akumulovaného kapitálu.

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade, že poskytovatelia PEPP ponúkajú alternatívne investičné možnosti, najmenej jedna z nich ponúkne sporiteľom PEPP nákladovo efektívnu investičnú možnosť.

1.  V prípade, že poskytovatelia PEPP ponúkajú alternatívne investičné možnosti, všetky z nich ponúknu sporiteľom PEPP nákladovo efektívnu investičnú možnosť.

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Alternatívne investičné možnosti zahŕňajú metódy na zmierňovanie rizika, ktoré stanovia poskytovatelia PEPP.

2.  Alternatívne investičné možnosti zahŕňajú metódy na zmierňovanie rizika, ktoré stanovia poskytovatelia PEPP podľa regulačných technických predpisov vypracovaných EIOPA.

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  metódu na zmierňovanie rizika s cieľom zabezpečiť kapitálovú ochranu v rámci štandardnej investičnej možnosti;

a)  metódu na zmierňovanie rizika s cieľom ochrániť kapitál v rámci štandardnej investičnej možnosti;

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

EIOPA v spolupráci s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu poskytuje Komisii technickú pomoc v záujme plnenia úloh uvedených v tomto článku.

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Na stanovenie kritérií pre účinné techniky zmierňovania rizika, ktoré sa dajú uplatňovať jednotným spôsobom, orgán EIOPA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa stanovia podrobnosti o ustanoveniach týkajúcich sa techník zmierňovania rizika. EIOPA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do ... [xxx od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V súlade s článkom 3 písm. b) podmienky vzťahujúce sa na akumulačnú fázu stanovia členské štáty okrem prípadu, že sa stanovujú v tomto nariadení.

1.  Pokiaľ sa podmienky vzťahujúce sa na akumulačnú fázu PEPP nestanovujú v tomto nariadení, stanovia ich členské štáty, pričom tieto podmienky nie sú menej výhodné ako príslušné vnútroštátne predpisy.

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Medzi tieto podmienky patria najmä vekové hranice pre začatie akumulačnej fázy, minimálne trvanie akumulačnej fázy, maximálna a minimálna výška splácaných súm a ich kontinuita, ako aj podmienky redemácie pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku v osobitne ťažkej životnej situácii.

2.  Medzi tieto podmienky patria najmä vekové hranice pre začatie akumulačnej fázy, minimálne trvanie akumulačnej fázy, maximálna a minimálna výška splácaných súm, ich kontinuita a minimálny vek odchodu do dôchodku, ako aj podmienky redemácie pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku v osobitne ťažkej životnej situácii.

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty uplatňujú rovnaké podmienky týkajúce sa akumulačnej fázy produktov PEPP ako na ostatné porovnateľné vnútroštátne produkty.

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia PEPP môžu ponúkať PEPP s možnosťou zabezpečenia krytia rizika spočívajúceho v biometrických rizikách. Na účely tohto nariadenia sú „biometrické riziká“ rizikami týkajúcimi sa dlhovekosti, zdravotného postihnutia a smrti.

Poskytovatelia PEPP môžu ponúkať PEPP s možnosťou zabezpečenia krytia rizika spočívajúceho v biometrických rizikách. Na tento účel môžu poskytovatelia PEPP uzatvárať partnerstvá na účely poskytovania produktov PEPP.

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Poskytovatelia a distribútori PEPP vynaložia maximálne úsilie na to, aby odpovedali na sťažnosti klientov PEPP v písomnej forme alebo, ak sa tak dohodol poskytovateľ alebo distribútor PEPP s klientom PEPP, na inom trvanlivom nosiči. V odpovedi sa venuje pozornosť každému bodu sťažnosti, a to v primeranej časovej lehote, najneskôr však do 15 pracovných dní od doručenia sťažnosti. Vo výnimočných situáciách, keď nemožno odpovedať do 15 pracovných dní z dôvodov, ktoré poskytovateľ alebo distribútor PEPP nemôže ovplyvniť, sa vyžaduje zaslanie predbežnej odpovede s jasným uvedením dôvodov oneskorenia odpovede na sťažnosť a stanovením termínu, do ktorého klient PEPP dostane konečnú odpoveď. Lehota na doručenie konečnej odpovede v žiadnom prípade nesmie presiahnuť 35 pracovných dní.

3.  Poskytovatelia a distribútori PEPP vynaložia maximálne úsilie na to, aby odpovedali na sťažnosti klientov PEPP v písomnej forme alebo prostredníctvom e-mailu alebo, ak sa tak dohodol poskytovateľ alebo distribútor PEPP s klientom PEPP, na inom trvanlivom nosiči. V odpovedi sa venuje pozornosť každému bodu sťažnosti, a to v primeranej časovej lehote, najneskôr však do 15 pracovných dní od doručenia sťažnosti. Vo výnimočných situáciách, keď nemožno odpovedať do 15 pracovných dní z dôvodov, ktoré poskytovateľ alebo distribútor PEPP nemôže ovplyvniť, sa vyžaduje zaslanie predbežnej odpovede s jasným uvedením dôvodov oneskorenia odpovede na sťažnosť a stanovením termínu, do ktorého klient PEPP dostane konečnú odpoveď. Lehota na doručenie konečnej odpovede v žiadnom prípade nesmie presiahnuť 35 pracovných dní.

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Poskytovatelia a distribútori PEPP informujú klienta PEPP aspoň o jednom subjekte alternatívneho riešenia sporov, ktorý má právomoc riešiť spory týkajúce sa práv a povinností klientov PEPP podľa tohto nariadenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Informácie podľa odseku 3 sa uvedú v jasnej, zrozumiteľnej a ľahko prístupnej forme na webovom sídle poskytovateľa alebo distribútora PEPP, na pobočke, ako aj vo všeobecných obchodných podmienkach zmluvy medzi poskytovateľom alebo distribútorom PEPP a klientom PEPP. Ďalej sa uvedie, ako sa dajú získať ďalšie informácie o príslušnom subjekte alternatívneho riešenia sporov a o podmienkach, na základe ktorých sa na tento subjekt možno obrátiť.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ49 sa zavedú primerané, nezávislé, nestranné, transparentné a účinné postupy alternatívneho riešenia sporov na urovnanie sporov medzi klientmi PEPP a poskytovateľmi alebo distribútormi PEPP, ktoré sa týkajú práv a povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia, a to podľa potreby s využitím existujúcich príslušných orgánov. Tieto postupy alternatívneho riešenia sporov sa uplatnia na poskytovateľov alebo distribútorov PEPP, voči ktorým sa dané postupy začali, pričom právomoc príslušných orgánov alternatívneho riešenia sporov sa účinne rozšíri.

1.  V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ49 sa zavedú primerané, nezávislé, nestranné, transparentné a účinné postupy alternatívneho riešenia sporov na urovnanie sporov medzi klientmi PEPP a poskytovateľmi alebo distribútormi PEPP, ktoré sa týkajú práv a povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia, a to podľa potreby s využitím existujúcich príslušných orgánov. Tieto postupy alternatívneho riešenia sporov sa uplatnia na poskytovateľov alebo distribútorov PEPP, voči ktorým sa dané postupy začali, pričom právomoc príslušných orgánov alternatívneho riešenia sporov sa účinne rozšíri. Poskytovatelia alebo distribútori PEPP sa zúčastňujú na postupoch alternatívneho riešenia sporov.

__________________

__________________

49 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 63).

49 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 63).

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ poskytovatelia a distribútori PEPP informujú klienta PEPP aspoň o jednom subjekte alternatívneho riešenia sporov, ktorý má právomoc riešiť spory týkajúce sa práv a povinností klientov PEPP podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Informácie uvedené v predchádzajúcom odseku sa uvedú v jasnej, zrozumiteľnej a ľahko prístupnej forme na webovom sídle poskytovateľa alebo distribútora PEPP, na pobočke, ako aj vo všeobecných obchodných podmienkach zmluvy medzi poskytovateľom alebo distribútorom PEPP a klientom PEPP. Ďalej sa uvedie, ako sa dajú získať ďalšie informácie o príslušnom subjekte alternatívneho riešenia sporov a o podmienkach, na základe ktorých sa na tento subjekt možno obrátiť.

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.  Poskytovatelia a distribútori PEPP zabezpečia mimosúdne urovnávanie sporov.

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 2 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2d.  Členské štáty zabezpečia vytvorenie cezhraničných mechanizmov podávania sťažností a uplatňovania nárokov na nápravu, aby bolo možné cezhranične sa domáhať náhrady škody individuálne aj kolektívne v súlade s právnymi predpismi EÚ.

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh