Postopek : 2017/0143(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0278/2018

Predložena besedila :

A8-0278/2018

Razprave :

PV 04/04/2019 - 2
CRE 04/04/2019 - 2

Glasovanja :

PV 04/04/2019 - 6.15
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0347

POROČILO     ***I
PDF 1832kWORD 298k
6.9.2018
PE 618.225v02-00 A8-0278/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8– 0219/2017 – 2017/0143(COD))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalka: Sophia in 't Veld

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
 MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (PEPP)

(COM(2017)0343) – C8-0219/2017 –2017/0143(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0343),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0219/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. oktobra 2017(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika;

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenj Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0278/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA(2)*

k predlogu Komisije

---------------------------------------------------------

2017/0143(COD)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (PEPP)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(3),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Gospodinjstva v EU so eni od največjih varčevalcev na svetu, vendar je večina teh prihrankov na bančnih računih s kratko dospelostjo. Več naložb v kapitalske trge lahko pripomore k reševanju izzivov, ki jih predstavljajo staranje prebivalstva in nizke obrestne mere.

(1a)  Starostne pokojnine so bistveni del prihodka upokojencev in za mnogo ljudi ustrezno pokojninsko zavarovanje pomeni razliko med dostojno starostjo in revščino. To je osnovni pogoj za uveljavljanje temeljnih pravic iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, vključno s členom 25 o pravicah starejših, ki navaja: „Unija priznava in spoštuje pravico starejših do dostojnega in samostojnega življenja ter sodelovanja v družbenem in kulturnem življenju“.

(1b)  Ker je Evropa starajoča se celina, se Unija srečuje z več izzivi, tudi demografskimi. Poleg tega se poklicni vzorci, trg dela in porazdelitev bogastva korenito spreminjajo, nenazadnje zaradi digitalne revolucije. Hkrati postaja vse bolj jasno, da nacionalni sistemi socialne varnosti niso prilagojeni globaliziranemu gospodarstvu, ki temelji na znanju, z odprtimi mejami, mobilnostjo delovne sile in migracijami. Preveč je ljudi, ki niso ali so nezadostno vključeni v tradicionalne nacionalne pokojninske sisteme, med drugim ženske, mladi, migranti, nizko usposobljeni delavci, samozaposleni in delavci z atipičnimi pogodbami.

(1c)  Znatni del starostnih pokojnin se zagotavlja iz javnih sistemov, zato so nacionalni pokojninski sistemi in vzdržnost javnih financ neposredno povezani. Ne glede na izključno nacionalno pristojnost za organizacijo pokojninskih sistemov, kot je določena v Pogodbah, sta za stabilnost celotne Unije ključnega pomena ustreznost prihodkov in finančna vzdržnost nacionalnih pokojninskih sistemov. Če bi več prihrankov Evropejcev usmerili iz denarnih in bančnih depozitov v dolgoročne naložbene produkte, kot so prostovoljne pokojninske sheme, bi to koristilo posameznikom (ki bi imeli koristi od večjih donosov in večje ustreznosti pokojnin) in širšemu gospodarstvu.

(1d)  Leta 2015 je 11,3 milijona delovno sposobnih državljanov (starih od 20 do 64 let) iz Unije prebivalo v državi članici, ki ni država njihovega državljanstva, 1,3 milijona pa jih je delalo v državi članici, ki ni njihova država prebivališča.

(1e)  S prenosnim vseevropskim osebnim pokojninskim produktom (PEPP) se bo povečala privlačnost produkta še posebej za mlade, pripomogla pa bo tudi k še večji poenostavitvi uveljavljanja pravic državljanov Unije, da živijo in delajo v vsej Uniji.

(2)  Osebna pokojninska zavarovanja imajo pomembno vlogo pri povezovanju dolgoročnih varčevalcev s priložnostmi za dolgoročne naložbe. Večji, evropski trg za osebna pokojninska zavarovanja bo tudi podpiral razpoložljivost sredstev za institucionalne vlagatelje in naložbe v realno gospodarstvo.

(2b)  Ta uredba omogoča uvedbo pokojninskega produkta, ki bo, koliko je mogoče, preprost, zanesljiv, cenovno dostopen, pregleden, uporabniku prijazen in prenosljiv po vsej Uniji ter bo dopolnjeval obstoječe sisteme v državah članicah.

(3)  Delovanje notranjega trga za osebna pokojninska zavarovanja je zaenkrat omejeno. V nekaterih državah članicah sploh ni trga zasebnih pokojninskih produktov, v drugih že obstaja ponudba zasebnih pokojninskih produktov, vendar so nacionalni trgi zelo razdrobljeni. Zato je omejena prenosljivost osebnih pokojninskih produktov med državami. Zaradi tega lahko imajo posamezniki težave pri izvajanju svojih temeljnih svoboščin. Tako jim to lahko na primer prepreči, da bi sprejeli delovno mesto ali se upokojili v drugi državi članici. Poleg tega pomanjkanje standardizacije obstoječih osebnih pokojninskih produktov ponudnikom ovira možnost izvajanja svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev.

(3a)  Evropski trg pokojninskih zavarovanj je zelo razdrobljen in raznolik, zato se bo vpliv PEPP po državah članicah zelo razlikoval, enako raznolike pa so tudi ciljne skupine. V državah članicah, v katerih prvi in drugi steber nista dovolj razvita, bi lahko PEPP ponudil rešitve ljudem, ki trenutno nimajo dostopa do ustreznih pokojnin. V državah članicah z visoko razvitimi trgi pokojninskih zavarovanj bi lahko PEPP razširil ponudbo za potrošnike ali ponudil rešitve mobilnim državljanom. Namen PEPP pa ne bi smel biti nadomestitev obstoječih nacionalnih pokojninskih sistemov, saj gre za dodatni in dopolnilni produkt, zato bi morali imeti nadaljnji razvoj, okrepitev in reforma prvega in drugega stebra še naprej prednost.

(4)  Unija kapitalskih trgov bo pomagala mobilizirati kapital v Evropi in ga usmeriti v vsa podjetja, vključno z malimi in srednjimi podjetji, ter infrastrukturne in dolgoročne trajnostne projekte, ki ga potrebujejo za razširitev in ustvarjanje delovnih mest. Eden glavnih ciljev unije kapitalskih trgov je povečati naložbe in izbiro za male vlagatelje z boljšo uporabo evropskih prihrankov. V tem smislu bo PEPP zaradi svoje podpore dolgoročnemu financiranju realnega gospodarstva korak naprej h krepitvi povezovanja kapitalskih trgov .

(5)  Kot je Komisija napovedala v akcijskem načrtu o oblikovanju unije kapitalskih trgov(4) septembra 2015, „bo ocenila argumente za okvir politike za vzpostavitev uspešnega evropskega trga za enostavna, učinkovita in konkurenčna osebna pokojninska zavarovanja ter opredelila, ali je za ta trg potrebno sprejeti zakonodajo EU.“

(6)  Evropski parlament je v svoji resoluciji 19. januarja 2016(5) poudaril, da „je treba spodbujati okolje, ki bo podpiralo inovacije finančnih produktov, ustvarjalo večjo raznolikost in koristi za realno gospodarstvo ter zagotavljalo boljše spodbude za naložbe, ter da bi lahko tako okolje prispevalo tudi k zagotavljanju primernih, varnih in vzdržnih pokojnin, kot je na primer razvoj vseevropskega pokojninskega produkta (PEPP) s preprosto pregledno obliko“.

(7)  Evropski svet je v sklepih z dne 28. junija 2016(6) pozval „k hitremu in odločnemu napredku, da bi (...) podjetjem zagotovili lažji dostop do financiranja in podpirali naložbe v realno gospodarstvo z uresničevanjem agende unije kapitalskih trgov“.

(8)  Komisija je 14. septembra 2016 v sporočilu Unija kapitalskih trgov – Pospešitev reform(7) napovedala, da bo „preučila predloge za enostaven, učinkovit in konkurenčen produkt osebnega pokojninskega zavarovanja na ravni EU. Ena od obravnavanih možnosti vključuje zakonodajni predlog, ki bi lahko bil predložen leta 2017.“

(9)  V sporočilu Vmesni pregled akcijskega načrta(8) o uniji kapitalskih trgov je napovedala „zakonodajni predlog o vseevropskem standardiziranem produktu osebnega pokojninskega zavarovanja do konca junija 2017. To bo položilo temelje za varnejši, stroškovno učinkovitejši in pregleden trg cenovno dostopnih in prostovoljnih osebnih pokojninskih prihrankov, ki se lahko upravljajo na ravni celotne EU. S tem bo pomagalo zadovoljiti potrebe ljudi, ki želijo povečati svoje pokojninske prihranke, prispevalo k reševanju demografskih izzivov, dopolnjevalo obstoječe pokojninske produkte in sheme ter podprlo stroškovno učinkovitost osebnih pokojnin z zagotavljanjem dobrih priložnosti za dolgoročno vlaganje osebnih pokojnin“.

(10)  V zvezi z osebnimi pokojninskimi produkti bo oblikovanje vseevropskega osebnega pokojninskega produkta prispevalo k povečanju izbire za pokojninsko varčevanje, zlasti za mobilne delavce, in vzpostavilo trg EU za ponudnike PEPP. Vendar ne bi smelo postaviti pod vprašaj temeljne odgovornosti držav članic za zagotavljanje dostojnega minimalnega življenjskega standarda v starosti svojim državljanom in nujne potrebe po okrepitvi zmogljivosti javnih pokojninskih sistemov za zagotavljanje varne, dejanske in učinkovite socialne zaščite za vse.

(10a)  Finančno izobraževanje lahko pomaga pri razumevanju in ozaveščanju gospodinjstev, ki se odločajo za individualni pokojninski sistem. Varčevalci bi morali imeti tudi možnost razumeti tveganja in lastnosti, povezane z vseevropskim produktom.

(11)  Zakonodajni okvir za vseevropski osebni pokojninski produkt bo položil temelje za uspešen trg cenovno dostopnih in prostovoljnih naložb, povezanih z varčevanjem za upokojitev, ki se lahko upravljajo na ravni celotne EU. Z dopolnitvijo obstoječih zakonsko predpisanih pokojninskih načrtov in produktov ter pokojninskih načrtov in produktov poklicnega zavarovanja bo okvir pomagal zadovoljiti potrebe ljudi, ki želijo izboljšati ustreznost svojih pokojninskih prihrankov, prispeval k reševanju demografskih izzivov in zagotovil nov močan vir zasebnega kapitala za dolgoročne naložbe. Ta okvir ne bo nadomestil ali uskladil obstoječih nacionalnih pokojninskih načrtov osebnih pokojninskih zavarovanj in tudi ne vplival na obstoječe nacionalne zakonsko predpisane pokojninske načrte in produkte. PEPP ne bo neposredno ali posredno povezan s poklicnim ali zaposlitvenim statusom varčevalca v PEPP.

(11a)  Zakonodajni okvir za PEPP ne bi smel omejiti odgovornosti držav članic glede izpolnjevanje njihovih obveznosti, da zagotovijo ustrezno državno pokojnino.

(12)  Uredba usklajuje sklop temeljnih značilnosti PEPP, ki zadeva ključne elemente, kot so distribucija, pogodbe, naložbena politika, zamenjava ponudnikov ali čezmejno zagotavljanje in prenosljivost. Uskladitev teh temeljnih značilnosti bo izboljšala enake konkurenčne pogoje za ponudnike osebnih pokojninskih zavarovanj na splošno in pripomogla k pospešitvi dokončanja unije kapitalskih trgov ter povezovanju notranjega trga za osebna pokojninska zavarovanja. Privedla bo do oblikovanja pretežno standardiziranega vseevropskega produkta, ki bo na voljo v vseh državah članicah, kar bo potrošnikom omogočilo, da v celoti izkoristijo notranji trg, saj bodo lahko svoje pokojninske pravice prenesli v tujino, in jim ponudilo večjo izbiro med različnimi vrstami ponudnikov, vključno s ponudniki v tujini. Zaradi manjšega števila ovir za čezmejno zagotavljanje pokojninskega zavarovanja bo vseevropski osebni pokojninski produkt povečal konkurenco med ponudniki pokojninskih zavarovanj na ravni EU in ustvaril ekonomije obsega, kar bi moralo koristiti varčevalcem.

(13)  Člen 114 PDEU omogoča sprejetje aktov v obliki uredb ali direktiv. Sprejetju uredbe je bila dana prednost, saj se bo neposredno uporabljala v vseh državah članicah. Zato bi uredba omogočila hitrejšo uporabo PEPP in hitreje prispevala k obravnavi potrebe po več pokojninskih prihrankih in naložbah v kontekstu unije kapitalskih trgov. Ker se s predlogom te uredbe usklajujejo ključne značilnosti PEPP, zanje ne smejo veljati posebna nacionalna pravila, zato je uredba v tem primeru ustreznejša od direktive. Nasprotno bi za značilnosti, ki ne spadajo na področje uporabe uredbe (npr. pogoji za fazo varčevanja), veljala nacionalna pravila.

(14)  Ponudniki PEPP bi morali imeti dostop do celotnega trga Unije z enim samim dovoljenjem za produkt, ki ga na podlagi enotnih pravil in v sodelovanju z nacionalnimi pristojnimi organi izda Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA).

(16)  Za zagotovitev visoke kakovosti storitev in učinkovitega varstva potrošnikov bi morale matična država članica in države članice gostiteljice tesno sodelovati pri izvrševanju obveznosti iz te uredbe. Kadar ponudniki in distributerji PEPP poslujejo v različnih državah članicah v okviru svobode opravljanja storitev, bi moral biti pristojni organ matične države članice odgovoren za zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti iz te uredbe, saj je tesneje povezan s ponudnikom PEPP. Da bi zagotovili pošteno razdelitev odgovornosti med pristojnimi organi iz matične države članice in držav članic gostiteljic, bi moral pristojni organ države članice gostiteljice v primeru, da se seznani s kršitvami obveznosti, do katerih pride na njegovem ozemlju, o njih obvestiti pristojni organ matične države članice, ki bi moral nato sprejeti ustrezne ukrepe. Poleg tega bi moral pristojni organ države članice gostiteljice imeti pravico, da ukrepa, če matična država članica ne sprejme ustreznih ukrepov ali če sprejeti ukrepi niso zadostni.

(17)  V primeru ustanovitve podružnice ali stalnega predstavništva v drugi državi članici je ustrezno, da se odgovornost za izvrševanje ustrezno porazdeli med matično državo članico in državami članicami gostiteljicami. Čeprav bi moral pristojni organ matične države članice ohraniti odgovornost za izpolnjevanje obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje kot celoto, kot so pravila o pogojih za opravljanje poklica, in sicer na podlagi enake ureditve kot pri opravljanju storitev, bi moral pristojni organ države članice gostiteljice prevzeti odgovornost za izvrševanje pravil o zahtevah glede obveščanja in poslovanja v zvezi s storitvami, ki jih opravlja na njenem ozemlju. Kadar pa se pristojni organ države članice gostiteljice seznani s kršitvami obveznosti, do katerih pride na njegovem ozemlju in glede katerih se s to direktivo odgovornost ne prenese na državo članico gostiteljico, tesno sodelovanje zahteva, da navedeni organ o tem obvesti pristojni organ matične države članice, da lahko slednji nato sprejme ustrezne ukrepe. To velja zlasti glede kršitev pravil o zahtevah glede dobrega imena, strokovnega znanja in sposobnosti. Poleg tega bi moral pristojni organ države članice gostiteljice za varstvo potrošnikov imeti pravico, da ukrepa, če matična država članica ne sprejme ustreznih ukrepov ali če sprejeti ukrepi niso zadostni.

(18)  Pristojni organi držav članic bi morali zato razpolagati z vsemi sredstvi, ki so potrebna za zagotovitev pravilnega poslovanja ponudnikov in distributerjev PEPP na celotnem ozemlju Unije v skladu s svobodo ustanavljanja ali svobodo opravljanja storitev. Da bi zagotovili učinkovitost nadzora, bi morali biti vsi ukrepi, ki jih sprejmejo pristojni organi, sorazmerni z naravo, obsegom in zahtevnostjo tveganj, povezanih s poslovanjem določenega ponudnika ali distributerja▐.

(19)  Vseevropska razsežnost PEPP se lahko oblikuje ne samo na ravni ponudnika z možnostmi za njegovo čezmejno dejavnost, ampak tudi na ravni varčevalca v PEPP, in sicer s prenosljivostjo PEPP, zaradi česar bodo zaščitene osebne pokojninske pravice oseb, ki uveljavljajo svojo pravico do prostega gibanja v skladu s členoma 21 in 45 PDEU. Prenosljivost pomeni, da varčevalec v PEPP zamenja prebivališče v drugo državo članico, pri tem pa ne zamenja ponudnikov PEPP, zamenjava ponudnikov PEPP pa ne vključuje nujno spremembe prebivališča. V vsakem primeru bi moral kraj stalnega prebivališča varčevalca v PEPP določati, kateri davčni režim se uporablja za varčevalca.

(20)  PEPP bi morali sestavljati nacionalni odseki, pri čemer bi se v vsakem od njih upoštevale značilnosti osebnih pokojninskih produktov, ki omogočajo, da so prispevki v PEPP upravičeni do spodbud. Na ravni posameznih varčevalcev v PEPP bi se prvi odsek oblikoval ob odprtju PEPP.

(21)  ▌Ob uvedbi PEPP bi moral ponudnik ▌zagotoviti informacije o tem, kateri nacionalni odseki so takoj na voljo v pogodbi. Če ponudnik PEPP ne more ponujati nacionalnega odseka v določeni državi članici, bi moral varčevalcu v PEPP zagotoviti alternativne možnosti prenosljivosti, kot je možnost nadaljnjega varčevanja v PEPP na podlagi sporazuma o partnerstvu. Če tega partnerstva ni, bi moral imeti varčevalec v PEPP možnost, da brezplačno zamenja ponudnika.

(22)  Ob upoštevanju narave vzpostavljenega pokojninskega načrta in vključenega upravnega bremena bi morali ponudniki in distributerji PEPP varčevalcem v PEPP in upravičencem iz naslova PEPP zagotoviti jasne, razumljive in primerne informacije, na podlagi katerih bi se ti odločali o svoji upokojitvi. Zaradi enakih razlogov bi morali ponudniki in distributerji PEPP zagotoviti tudi visoko stopnjo preglednosti v različnih fazah načrta, ki jih sestavljajo obdobje pred sklenitvijo, članstvo (vključno z obdobjem pred upokojitvijo) in obdobje po upokojitvi. Zlasti bi morali zagotoviti informacije o pridobljenih pokojninskih pravicah, predvideni višini pokojninskih prejemkov, tveganjih in jamstvih, vključno s tveganji zaradi okoljskih, socialnih in upravljalnih dejavnikov, ter stroških. Kadar predvidene višine pokojninskih prejemkov temeljijo na ekonomskih scenarijih, bi morale te informacije vključevati tudi neugodni scenarij v skrajnem, vendar mogočem primeru.

(23)  Pred pristopom k načrtu PEPP bi bilo treba potencialnim varčevalcem v PEPP predložiti vse potrebne informacije za ozaveščeno odločitev, tako da se jim zagotovi svetovanje pri oceni njihovih varčevalnih zahtev in potreb.

(24)  Da bi zagotovili optimalno preglednost produkta, bi morali ponudniki PEPP pripraviti dokument s ključnimi podatki o PEPP za PEPP, ki jih proizvajajo, preden se lahko produkt distribuira varčevalcem v PEPP. Prav tako bi morali biti odgovorni za pravilnost dokumenta s ključnimi informacijami o PEPP. ▌

(25)  Da bi zagotovili splošno razširjanje in razpoložljivost dokumentov s ključnimi informacijami o PEPP, bi bilo treba v tej uredbi določiti, da mora ponudnik PEPP dokumente s ključnimi informacijami o PEPP objaviti na svojem spletnem mestu.

(26)  Razvoj kalkulatorjev pokojninskih produktov na nacionalni ravni že poteka. Da bi bili ti kalkulatorji čim bolj uporabni za potrošnike, bi morali pri izračunu upoštevati stroške in provizije, ki jih zaračunajo različni ponudniki PEPP, in morebitne dodatne stroške ali provizije, ki jih zaračunajo posredniki ali drugi členi v naložbeni verigi in ki jih ponudniki PEPP še niso vključili v ceno produkta.

(26a)  Poleg razvoja produktov, kot je PEPP, bi bilo nujno razviti tudi sistem Unije za sledenje pokojninam, ki bi državljanom omogočil, da izračunajo svoj nakopičeni pokojninski kapital in pridobljene pokojninske pravice, kar bi jim zagotovilo celovit pregled.

(28)  Dokument s ključnimi informacijami o PEPP bi se moral jasno razlikovati in bi moral biti ločen od vseh drugih tržnih sporočil.

(29)  Ponudniki PEPP bi morali pripraviti izkaz o pokojninskih pravicah, naslovljen na varčevalce v PEPP, da bi jim predstavili ključne osebne in splošne podatke o načrtu PEPP in zagotovili stalne informacije o njem. Izkaz o pokojninskih pravicah bi moral biti razumljiv in izčrpen ter vsebovati relevantne in ustrezne informacije, da bi bilo lažje razumeti pokojninske pravice skozi čas in po posameznih načrtih, ter podpirati mobilnost delovne sile. Varčevalcu v PEPP bi bilo treba vsako leto zagotoviti izkaz o pokojninskih pravicah.

(30)  Ponudniki PEPP bi morali varčevalce v PEPP pravočasno pred upokojitvijo, najkasneje pa eno leto pred začetkom faze izplačevanja, obvestiti o možnostih izplačila. Kadar se pokojninski prejemki v skladu z možnostmi, ki veljajo za osnovni ali drug PEPP, ne izplačajo v obliki doživljenjske rente, bi morali člani, ki se približujejo upokojitvi, prejeti informacije o razpoložljivih plačilnih produktih za izplačilo prejemkov, da se omogoči finančno načrtovanje za upokojitev.

(31)  Upravičenci iz naslova PEPP bi morali informacije o svojih pokojninskih prejemkih in ustrezajočih možnostih izplačila prejemati tudi v obdobju izplačevanja prejemkov. To je zlasti pomembno, če upravičenec iz naslova PEPP v fazi izplačila nosi znatno stopnjo naložbenega tveganja. Upravičenci iz naslova PEPP bi morali biti obveščeni tudi o znižanju pripadajočih prejemkov, in sicer preden se tako znižanje izvede, potem ko je bila sprejeta odločitev o znižanju. ▌Ponudniki PEPP naj bi se pred sprejetjem take odločitve posvetovali z upravičenci iz naslova PEPP.

(32)  Zaradi ustrezne zaščite pravic varčevalcev v PEPP in upravičencev iz naslova PEPP, bi morali imeti ponudniki PEPP možnost izbire naložbene strukture, ki ustreza točno določeni vrsti in trajanju njihovih obveznosti, vključno z dolgoročnimi. Zato je potreben učinkovit nadzor in pristop do predpisov o naložbah, ki ponudnikom PEPP omogoča zadostno prožnost pri odločanju o najvarnejši in najučinkovitejši naložbeni politiki in jih zavezuje k preudarnemu ravnanju, skladnemu s potrebami in željami varčevalca v PEPP. Upoštevanje načela preudarne osebe zato zahteva naložbeno politiko, ki je prilagojena strukturi strank posameznega ponudnika PEPP.

(33)  S postavitvijo načela preudarne osebe kot temeljnega načela kapitalskih naložb in z omogočanjem ponudnikom PEPP, da opravljajo čezmejne dejavnosti, se spodbuja preusmeritev prihrankov v sektor osebnega pokojninskega zavarovanja, kar prispeva h gospodarskemu in socialnemu napredku. Pri načelu preudarne osebe bi bilo treba izrecno upoštevati vlogo, ki jo imajo okoljski, socialni in upravljavski dejavniki v naložbenem procesu.

(34)  Ta uredba bi morala ponudnikom PEPP zagotavljati ustrezno raven naložbene svobode. Kot zelo dolgoročni vlagatelji z majhnimi likvidnostnimi tveganji lahko ponudniki PEPP prispevajo k oblikovanju unije kapitalskih trgov z naložbami v nelikvidna sredstva, kot so delnice, in v druge instrumente z dolgoročno ekonomsko perspektivo, s katerimi se ne trguje na reguliranih trgih, v večstranskih sistemih trgovanja (MTF) ali organiziranih sistemih trgovanja (OTF) v razumnih mejah. Koristi imajo lahko tudi od prednosti mednarodne diverzifikacije. Naložb v delnice, denominirane v valutah, ki niso valute njihovih obveznosti, in druge instrumente z dolgoročnim ekonomskim profilom, s katerimi se ne trguje na reguliranih trgih, v večstranskih sistemih trgovanja ali organiziranih trgovalnih sistemih, se zaradi tega ne bi smelo omejevati, razen iz razlogov skrbnega in varnega poslovanja, v skladu z načelom preudarne osebe, da se zaščitijo interesi varčevalcev v PEPP in upravičencev iz naslova PEPP.

(35)  V kontekstu oblikovanja unije kapitalskih trgov je razumevanje, kaj so instrumenti z dolgoročnim ekonomskim profilom, široko. Taki instrumenti so neprenosljivi vrednostni papirji in zato nimajo dostopa do likvidnosti na sekundarnih trgih. Pogosto zahtevajo obveznosti za določen čas, kar omejuje možnosti njihovega trženja, in bi morali vključevati udeležbo in dolžniške instrumente v podjetjih, ki ne kotirajo na borzi, ter posojila tem podjetjem. Podjetja, ki ne kotirajo na borzi, vključujejo infrastrukturne projekte, družbe, ki ne kotirajo na borzi, ki si prizadevajo za rast, nepremičnine ali druga sredstva, ki bi lahko bili primerni za dolgoročne naložbe. Projekti za nizkoogljično infrastrukturo in infrastrukturo, ki je odporna na podnebne spremembe, so pogosto v obliki sredstev, ki ne kotirajo na borzi, in se financirajo pretežno z dolgoročnimi krediti. Ponudnike PEPP se glede na dolgoročno naravo njihovih obveznosti spodbuja, naj zadosten del svojega portfelja sredstev namenijo trajnostnim naložbam v realni sektor z dolgoročnimi gospodarskimi koristmi, zlasti infrastrukturnim projektom in podjetjem.

(36)  Okoljski, socialni dejavniki in upravljavski dejavniki, ki so navedeni v načelih za odgovorno vlaganje, ki jih podpirajo Združeni narodi, so pomembni pri naložbeni politiki in sistemih ponudnikov PEPP za upravljanje tveganj. Ponudniki PEPP bi morali take dejavnike upoštevati v naložbenih odločitvah in upoštevati, kako so vključeni v njihove sisteme za upravljanje tveganj, da bi lahko preprečili nasedle naložbe. Informacija o okoljskih, socialnih in upravljavskih dejavnikih bi morala biti na voljo pristojnim organom in varčevalcu v PEPP.

(36a)  Eden izmed ciljev ureditve PEPP je ustvariti varen in stroškovno ugoden produkt dolgoročnega pokojninskega varčevanja. Ker so naložbe v pokojninske produkte dolgoročne, je treba posebej upoštevati dolgoročne posledice razporeditve sredstev. Upoštevati je treba zlasti okoljske, socialne in upravljavske dejavnike. Prihranke v PEPP bi bilo treba vlagati v skladu s podnebnimi in trajnostnimi cilji Unije, kot so določeni v Pariškem sporazumu, ciljih trajnostnega razvoja ter vodilnih načelih Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah. Poleg tega bi morali ponudniki PEPP sprejeti politiko izključevanja naložb, da se prihranki ne bi vlagali v najbolj kontroverzne in škodljive produkte ali taktike za izogibanje davkom.

(37)  Za zagotovitev, da ponudniki PEPP izpolnjujejo svoje obveznosti glede oblikovanja naložbene politike v skladu s pravilom preudarne osebe, bi jim bilo treba preprečiti vlaganje v jurisdikcije, za katere je Projektna skupina za finančno ukrepanje določila, da so visoko tvegane in da ne sodelujejo, v države s seznama Unije nekooperativnih davčnih jurisdikcij ali države s seznama Unije tretjih držav z visokim tveganjem in s strateškimi pomanjkljivostmi v njihovi ureditvi za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma.

(38)  Glede na dolgoročni cilj PEPP, ki je upokojitev, bi bilo treba oblikovati naložbene možnosti, ki se ponudijo varčevalcu v PEPP, da zajemajo elemente, ki vlagateljem omogočajo naložbeno odločitev ▌.

(39)  Osnovni PEPP bi moral biti enostaven in varen produkt, ki ga je mogoče zlahka pridobiti v vsaki državi članici in bi moral veljati za standardno možnost. Njegov namen bi moral biti s tehnikami za zmanjšanje tveganja v življenjskem ciklu ali s kapitalskim jamstvom zaščititi kapital varčevalca v PEPP. Varčevalcu v PEPP bi bilo treba svetovati o tveganjih in koristih različnih tehnik.

(39a)  V utemeljenih primerih, kot so dokazana malomarnost, zakonske kršitve ali izogibanje plačilu davka ali če ponudnik izgubi dovoljenje za PEPP, bi morali imeti varčevalci v PEPP možnost kadar koli in brezplačno zamenjati ponudnika, ne da bi morali za to plačati oziroma ne da bi jih pogodba zavezovala.

(40)  Pristojni organ bi moral pri izvajanju svojih pooblastil slediti glavnim ciljem, to je varstvu pravic varčevalcev v PEPP in upravičencev iz naslova PEPP ter stabilnosti in trdnosti ponudnikov PEPP.

(41)  Kadar je ponudnik PEPP institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje ali investicijsko podjetje, bi moral za hrambo svojih sredstev imenovati depozitarja. To je potrebno za varstvo potrošnikov, saj sektorska zakonodaja, ki se uporablja za institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje in investicijska podjetja ne zagotavlja imenovanja depozitarja.

(42)  Preglednost in pravičnost stroškov in provizij sta bistveni za krepitev zaupanja varčevalcev v PEPP in omogočata, da sprejemajo ozaveščene odločitve. Zato bi bilo treba prepovedati uporabo nepreglednih metod oblikovanja cen.

(43)  Da se dosežejo cilji iz te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi z določitvijo pogojev za izvajanje pooblastila EIOPA in pristojnih organov za posredovanje. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja. Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

(44)  Komisija bi morala sprejeti osnutke izvedbenih tehničnih standardov, ki so jih pripravili evropski nadzorni organi v okviru skupnega odbora, glede prikaza in vsebine določenih elementov v dokumentu s ključnimi informacijami o PEPP, ki niso zajeti v [regulativnem tehničnem standardu o dokumentu s ključnimi informacijami o PRIIP], v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta(9), Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta(10) in Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta(11). Komisija bi morala dopolniti tehnično delo evropskih nadzornih organov z izvedbo potrošniškega testiranja glede prikaza dokumenta s ključnimi informacijami, kot so ga predlagali evropski nadzorni organi.

(45)  Brez poseganja v pravico strank PEPP, da sprožijo postopek pred sodiščem, bi bilo treba med ponudniki ali distributerji PEPP in strankami PEPP vzpostaviti dostopne, ustrezne, neodvisne, nepristranske, pregledne in učinkovite postopke za alternativno reševanje sporov, da bi se razrešili spori, ki izhajajo iz pravic in obveznosti iz te uredbe.

(46)  Ponudniki in distributerji PEPP bi morali za vzpostavitev učinkovitega in uspešnega postopka reševanja sporov uvesti učinkovit pritožbeni postopek, ki bi ga lahko njihove stranke uporabile, preden se spor prične reševati v postopku za alternativno reševanje sporov ali pred sodiščem. Pritožbeni postopek bi moral vsebovati kratke in jasno določene časovne okvire, ko bi moral ponudnik ali distributer PEPP odgovoriti na pritožbo. Subjekti za alternativno reševanje sporov bi morali imeti zadostne zmogljivosti za sodelovanje pri ustreznem in učinkovitem čezmejnem sodelovanju na področju sporov, povezanih s pravicami in obveznostmi na podlagi te uredbe.

(47)  Varčevalci v PEPP bi morali imeti pravico, da med fazo varčevanja in izplačevanja v jasnem, poceni, hitrem in varnem postopku z nizkimi stroški zamenjajo ponudnike, da bi lahko našli boljše pogoje za svoje naložbe, s tem pa bi spodbudili tudi konkurenco med ponudniki PEPP.

(48)  Postopek zamenjave bi moral biti za varčevalca v PEPP preprost. Zato bi moral biti ponudnik PEPP prejemnik odgovoren za sprožitev in upravljanje postopka v imenu varčevalca v PEPP. Ponudniki PEPP bi lahko pri vzpostavitvi storitve zamenjave prostovoljno uporabili tudi dodatna orodja, na primer tehnične rešitve. Glede na vseevropsko naravo produkta bi morali imeti varčevalci v PEPP možnost, da brezplačno zamenjajo ponudnika, če se preselijo v državo članico, v kateri ni odseka za njihov PEPP.

(49)  Da bi lahko varčevalec v PEPP sprejel ozaveščeno odločitev o zamenjavi storitve, bi moral biti pred podpisom pooblastila o tem obveščen o vseh korakih postopka in stroških, potrebnih za zamenjavo.

(50)  Za uspešno zamenjavo je potrebno sodelovanje ponudnika PEPP prenositelja. Zato bi moral ponudnik PEPP prejemnik ponudniku PEPP prenositelju predložiti vse informacije, potrebne za ponovno vzpostavitev plačil na drug račun za PEPP. Vendar pa take informacije ne bi smele presegati tistega, kar je potrebno za izvedbo zamenjave.

(51)  Da bi olajšali čezmejne zamenjave, bi bilo treba ponudniku v PEPP omogočiti, da od novega ponudnika PEPP zahteva, da mu zagotovi informacije o podrobnostih v zvezi z novim računom za PEPP, po možnosti v enem sestanku z novim ponudnikom PEPP.

(52)  Varčevalci v PEPP ne bi smeli utrpeti finančnih izgub, vključno s plačilom stroškov in obresti, zaradi napak enega od ponudnikov PEPP, vključenih v postopek zamenjave. Zlasti ne bi smeli imeti nobenih finančnih izgub zaradi plačila dodatnih provizij, obresti ali drugih stroškov ter glob in kazni ali utrpeti druge finančne škode zaradi zamud pri izvedbi zamenjave.

(53)  Varčevalci v PEPP bi morali imeti pravico, da ob sklenitvi PEPP izberejo način izplačila (rente, enkratni znesek ali drugo) v fazi izplačevanja, vendar z možnostjo, da svojo izbiro spremenijo enkrat vsaka tri leta po tem, da bi lahko svojo izbiro načina izplačila najbolje prilagodili svojim potrebam, ko se približujejo upokojitvi.

(54)  Ponudniki PEPP bi morali imeti možnost, da varčevalcem PEPP dajo na voljo široko paleto načinov izplačevanja. S tem pristopom bi dosegli cilj povečane uporabe PEPP zaradi povečane prožnosti in izbire za varčevalce v PEPP. Ponudnikom bi omogočil, da svoje PEPP oblikujejo na najbolj stroškovno učinkovit način. Skladen je z drugimi politikami EU in politično izvedljiv, saj daje državam članicam dovolj prožnosti, da se odločijo, kakšne možnosti izplačevanja želijo spodbujati. Da pa bi upravičili upokojitveno naravo proizvoda, bi moral imeti določen znesek (35 %) kapitala v osnovnem PEPP s kapitalskim jamstvom obliko vseživljenjske rente. Zato bi bilo treba možnost izplačila deleža skupnega zneska omejena na 30 %, ki jih je mogoče izplačati v prvem letu. Za osnovni PEPP, ki je zavarovan z življenjskim ciklusom, bi moralo biti obvezno izplačevanje po načrtu izplačil.

(55)  Zajamčiti bi bilo treba popolno preglednost stroškov in provizij, povezanih z naložbo v PEPP. Med ponudniki bi se vzpostavili enaki konkurenčni pogoji, hkrati pa bi bilo zagotovljeno varstvo potrošnikov. Za različne produkte bi bile na voljo primerjalne informacije, kar bi spodbudilo konkurenčno oblikovanje cen.

(56)  Čeprav bi stalen nadzor ponudnikov PEPP izvajali zadevni nacionalni pristojni organi, bi morala EIOPA koordinirati nadzor PEPP, da bi se zagotovila dosledna uporaba poenotene nadzorne metodologije, s čimer bi prispevali k vseevropski naravi pokojninskega produkta.

(56a)  Da bi okrepili pravice potrošnikov in jim olajšali dostop do pritožbenega postopka, bi bilo treba varčevalcem v PEPP omogočiti, da prek enotne kontaktne točke bodisi posamezno ali kolektivno vlagajo pritožbe pri svojem nacionalnem pristojnem organu. Pristojni organ, pri katerem je bila vložena pritožba, bi moral biti odgovoren za nadaljnje faze pritožbenega postopka.

(57)  EIOPA bi morala sodelovati z nacionalnimi pristojnimi organi ter spodbujati sodelovanje in usklajenost med njimi. Pri tem bi morala EIOPA imeti vlogo pri pooblastilu nacionalnih pristojnih organov za uporabo nadzornih ukrepov s tem, da bi zagotovila dokazila o kršitvah, povezanih s PEPP. Prav tako bi morala zagotoviti zavezujočo mediacijo v primeru nesoglasja med pristojnimi organi v čezmejnih situacijah.

(58)  Za zagotavljanje, da finančna podjetja, ki proizvajajo PEPP, ter finančna podjetja in osebe, ki distribuirajo PEPP, izpolnjujejo določbe te uredbe ter da bi zagotovili, da zanje po celotni Uniji velja podobna obravnava, bi bilo treba zagotoviti upravne sankcije in druge ukrepe, ki so učinkoviti, sorazmerni in odvračilni.

(59)  V skladu s sporočilom Komisije z dne 8. decembra 2010 z naslovom „Krepitev sistemov sankcij v sektorju finančnih storitev“(12) in da se zagotovi izpolnjevanje zahtev iz te uredbe, je pomembno, da države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev ustreznih upravnih sankcij in ukrepov v primeru kršitev te uredbe.

(60)  Čeprav države članice lahko določijo pravila za upravne in kazenske sankcije za iste kršitve, se od njih ne bi smelo zahtevati, da določijo pravila za upravne sankcije za kršitve te uredbe, za katere velja nacionalno kazensko pravo. Če se namesto upravnih sankcij za kršitve te uredbe ohranijo kazenske sankcije, to ne bi smelo zmanjšati zmožnosti pristojnih organov ali kako drugače vplivati nanje, da za namene te uredbe sodelujejo s pristojnimi organi v drugih državah članicah, da imajo dostop do informacij in da pravočasno izmenjujejo informacije s temi organi, tudi po prijavi zadevnih kršitev pristojnim pravosodnim organom za namene kazenskega pregona.

(61)  Pristojni organi bi morali biti pooblaščeni, da uvedejo denarne sankcije, ki so dovolj visoke, da odtehtajo dejanski ali potencialni dobiček, ter odvračilne tudi za večja finančna podjetja in njihovo vodstveno osebje.

(62)  Da bi zagotovili dosledno uporabo sankcij po Uniji, bi morali pristojni organi pri ugotavljanju vrste upravnih sankcij ali drugih ukrepov in ravni upravnih denarnih kazni upoštevati vse zadevne okoliščine.

(63)  Za zagotovitev, da imajo odločitve o kršitvah in kaznih, ki jih sprejmejo pristojni organi, odvračilni učinek na širšo javnost, in za krepitev varstva potrošnikov z opozarjanjem na PEPP, ki se distribuirajo ob kršenju te uredbe, bi bilo treba te odločitve objaviti pod pogojem, da se je iztekel rok za pritožbe in ni bila vložena nobena pritožba, razen če bi tako razkritje ogrožalo stabilnost finančnih trgov ali tekočo preiskavo.

(64)  Za ugotavljanje morebitnih kršitev bi morali imeti pristojni organi potrebna preiskovalna pooblastila in vzpostaviti učinkovite mehanizme za omogočanje poročanja o morebitnih ali dejanskih kršitvah.

(64a)  Glede na vseevropsko naravo PEPP in zagotavljanje PEPP bi morali biti potrošnikom na voljo tudi čezmejni mehanizmi za kolektivne odškodninske zahtevke.

(65)  Ta uredba ne bi smela posegati v določbe iz zakonodaj držav članic v zvezi s kazenskimi sankcijami.

(66)  Vsaka obdelava osebnih podatkov, ki se izvede v okviru te uredbe, kot so izmenjava ali prenos osebnih podatkov, ki ga izvedejo pristojni organi, hramba osebnih podatkov v centralnem registru, ki ga vodi EIOPA, ali obdelava osebnih podatkov s strani ponudnikov ali distributerjev PEPP, bi morala biti opravljena v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta(13), Direktivo (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta(14) ter Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spoštovanju zasebnega življenja in varstvu osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij ter razveljavitvi Direktive 2002/58/ES (uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah). Vsaka izmenjava ali prenos informacij, ki ga izvedejo evropski nadzorni organi, bi morala biti opravljena v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega Parlamenta in Sveta(15).

(66a)  Glede na občutljivost osebnih finančnih podatkov je strogo varstvo podatkov ključnega pomena. Zato je priporočljivo, da organi za varstvo podatkov tesno sodelujejo pri izvajanju in nadzoru te uredbe.

(67)  Davčne spodbude lahko imajo različne oblike in veliko vlogo pri spodbujanju uporabe osebnih pokojninskih produktov v več državah članicah. V številnih državah članicah so prispevki, vplačani v osebni pokojninski produkt, upravičeni do oblike eksplicitne ali implicitne davčne olajšave.

(68)  Te uredbe ne bi smeli razumeti, kot da države članice zavezuje, da za PEPP uporabijo enaka davčna pravila, kot bi jih uporabile za primerljive osebne pokojninske produkte na podlagi nacionalne zakonodaje. Vendar bi moralo biti pri uporabi načela nacionalne obravnave, ki izhaja iz členov 21 in 45 TFEU in kakor ga razlaga Sodišče Evropske unije, možno, da se za PEPP, ki je objektivno primerljiv z osebnim pokojninskim produktom, ki se distribuira v dani državi članici, izkoristijo enaka davčna olajšava in pogodbene ugodnosti, kot so obljubljene obresti, kot se odobrijo za osebne pokojninske produkte▐. To velja tudi, če osebne pokojninske produkte ponuja ponudnik iz druge države članice.

(69)  Po uvedbi PEPP se države članice spodbuja, naj upoštevajo Priporočilo Komisije (EU) 2017/... in koristi davčnih ugodnosti, ki jih odobrijo za nacionalne osebne pokojninske produkte, razširijo tudi na PEPP.

(70)  Vrednotenje te uredbe bi bilo treba opraviti med drugim tako, da se ocenijo spremembe na trgu, kot je pojav novih oblik PEPP ter razvoj na drugih področjih prava Unije in izkušnje držav članic. Taka ocena mora upoštevati različne cilje in namene vzpostavitve dobro delujočega trga PEPP, morala bi zlasti oceniti, ali je ta uredba prispevala k oblikovanju večstebrnih pokojninskih sistemov v državah članicah in privedla do tega, da več evropskih državljanov varčuje za vzdržne in ustrezne pokojnine.

(70a)  Glede na morebitne dolgoročne posledice te uredbe je treba pozorno spremljati razvoj v začetni fazi izvajanja. Komisija bi morala pri oceni upoštevati tudi izkušnje EIOPA, deležnikov in strokovnjakov ter Evropskemu parlamentu in Svetu poročati morebitna opažanja.

(71)  S to uredbo bi bilo treba zagotoviti spoštovanje temeljnih pravic in da bodo upoštevana načela, zlasti tista, ki jih priznava Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, predvsem pravica starejših do dostojnega in neodvisnega življenja in do udeležbe v socialnem in kulturnem življenju, do varstva osebnih podatkov, lastninsko pravico, svobodo gospodarske pobude, načelo enakosti spolov in načelo visoke ravni varstva potrošnikov.

(72)  Ker ciljev te uredbe, to je večjega varstva varčevalcev v PEPP in njihovega večjega zaupanja v PEPP, tudi pri čezmejni distribuciji teh produktov, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi svojih učinkov lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1Predmet urejanja

Ta uredba določa enotna pravila o dovoljenjih, ponudbi, distribuciji in nadzoru osebnih pokojninskih produktov, ki se distribuirajo v Uniji pod oznako „vseevropski osebni pokojninski produkt“ ali „PEPP“.

Člen 2Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)   „osebni pokojninski produkt“ pomeni produkt, ki:

(a)   temelji na prostovoljni in dopolnilni pogodbi med posameznim varčevalcem in subjektom;

(c)   zagotavlja dolgoročno akumulacijo kapitala z izrecnim ciljem zagotavljanja dohodka ob upokojitvi;

(2)   „vseevropski osebni pokojninski produkt (PEPP)“ pomeni dolgoročni varčevalni osebni pokojninski produkt, ki ga v okviru dogovorjenega načrta PEPP zagotavlja regulirano finančno podjetje, ki ima v skladu z zakonodajo Unije dovoljenje in je po členu 5(1) primeren za upravljanje kolektivnih ali posamičnih naložb ali varčevanj, in ki ga je posamezni varčevalec v PEPP ali neodvisno združenje varčevalcev v PEPP v imenu svojih članov prostovoljno sklenil z namenom upokojitve in ga ni mogoče odkupiti ali ga je mogoče odkupiti samo pod omejenimi pogoji;

(3)   „varčevalec v PEPP“ pomeni vsako fizično osebo;

(4)  „načrt PEPP“ pomeni pogodbo, sporazum ali skrbniško pogodbo med varčevalcem v PEPP in ponudnikom PEPP, ki določa, kakšni pokojninski prejemki se izplačujejo in pod katerimi pogoji, na podlagi individualnega načrta pokojninskega varčevanja, dogovorjenega s ponudnikom PEPP;

(5)   „račun za PEPP“ pomeni osebni pokojninski račun, ki se vodi na ime varčevalca v PEPP ali upravičenca iz naslova PEPP, ki se uporablja za izvajanje transakcij, ki varčevalcu v PEPP omogoča redno vplačevanje zneskov za upokojitev, upravičencu iz naslova PEPP pa prejemanje pokojninskih prejemkov;

(6)  „zagotavljanje PEPP“ pomeni proizvodnjo in distribucijo PEPP;

(6a)  „proizvajalec PEPP“ pomeni ponudnika PEPP, ki določa pogoje načrta PEPP, da bi upravljal račune za PEPP v imenu varčevalcev v PEPP in upravičencev iz naslova PEPP;

(7)   „upravičenec iz naslova PEPP" pomeni osebo, ki prejema pokojninske prejemke iz naslova PEPP;

(8)   „distribucija PEPP“ pomeni dejavnosti svetovanja, predlaganja ali izvajanja drugih pripravljalnih opravil pred sklenitvijo pogodb o zagotovitvi PEPP, sklepanje takih pogodb ali pomoč pri njihovem vodenju in izvajanju, kakor tudi zagotavljanje informacij o pokojninski pogodbi ali več pogodbah na podlagi meril, ki jih stranka PEPP izbere na spletnem mestu ali v drugih medijih, ter zagotavljanje lestvice pokojninskih produktov, vključno s primerjavo cen in produktov, ali popust na ceno pogodbe o pokojninskem zavarovanju, če lahko stranka PEPP na koncu postopka neposredno ali posredno sklene pogodbo o pokojninskem zavarovanju z uporabo spletnega mesta ali drugega medija;

(9)   „pokojninski prejemki iz naslova PEPP“ pomeni prejemke, plačane ob odhodu ali v pričakovanju odhoda v pokoj. Ti prejemki se lahko plačujejo kot doživljenjska izplačila, časovno omejena izplačila, izplačila enkratnega zneska ali kakršna koli kombinacija teh oblik izplačila;

(10)   „faza varčevanja“ pomeni obdobje, v katerem se sredstva (vplačila) zbirajo na računu za PEPP in običajno traja, dokler upravičenec iz naslova PEPP ne doseže upokojitvene starosti;

(11)   „faza izplačevanja“ pomeni obdobje, v katerem se sredstva, zbrana na računu za PEPP, črpajo za kritje upokojitve ali drugih prihodkovnih zahtev;

(12)   „renta“ pomeni znesek, ki se izplačuje v določenih razmikih v obdobju, kot je življenje upravičenca iz naslova PEPP ali določeno število let, kot donos naložbe;

(13)   „postopna izplačila“ pomeni možnost upravičencev iz naslova PEPP, da do določene zgornje meje v rednih razmikih črpajo zneske v poljubni višini;

(13a)  „skupni znesek“ pomeni skupni znesek nakopičenega pokojninskega kapitala;

(14)   „ponudnik PEPP“ pomeni finančno podjetje, ki ima dovoljenje za proizvodnjo PEPP in njegovo distribucijo;

(15)   „distributer PEPP“ pomeni finančno podjetje, ki ima dovoljenje za distribucijo PEPP, ki jih ni proizvedlo▐;

(16)   „trajni nosilec podatkov“ pomeni vsak instrument, ki:

(a)   stranki PEPP omogoča, da shrani informacije, naslovljene osebno na to stranko, tako da so dostopni za poznejšo uporabo in za obdobje, primerno glede na namen informacij, ter

(b)   ji omogoča nespremenjen prikaz shranjenih podatkov;

(17)   „pristojni organ“ pomeni nacionalni organ ali nacionalne organe, ki jih vsaka država članica imenuje za nadzor v okviru te uredbe;

(18)   „matična država članica ponudnika PEPP“ pomeni državo članico, v kateri ima ponudnik PEPP dovoljenje;

(19)   „država članica gostiteljica ponudnika PEPP“ pomeni državo članico, ki ni matična država članica, v kateri ponudnik PEPP proizvaja ali distribuira PEPP;

(20)   „odsek“ pomeni razdelek, ki se odpre znotraj vsake posamezne okvirne pogodbe o PEPP (račun PEPP) za uporabo spodbud, ki jih za vlaganje v PEPP na nacionalni ravni določi država članica, v kateri ima varčevalec v PEPP ▌prebivališče. Posledično je lahko posameznik varčevalec v PEPP ali upravičenec iz naslova PEPP v vsakem odseku, kar je odvisno od posameznih pravnih zahtev za faze varčevanja in izplačevanja;

(21)   „kapital“ pomeni skupne finančne prispevke in naložbene donose na te prispevke, izračunane na podlagi zneskov, ki jih je mogoče vložiti po odbitku vseh provizij, stroškov in izdatkov, ki jih neposredno ali posredno krijejo vlagatelji;

(22)   „finančni instrument“ pomeni instrumente, določene v oddelku C Priloge I k Direktivi 2014/65/EU;

(23)   „depozitar“ pomeni institucijo, ki je zadolžena za hrambo sredstev in nadzor nad izpolnjevanjem pogojev sklada in veljavne zakonodaje;

(24)   „osnovni PEPP“ pomeni naložbeno strategijo, ki je določena v členu 39 in se uporabi, kadar varčevalec v PEPP ni dal navodil, kako naj se vlagajo sredstva, ki se zbirajo na njegovem računu za PEPP;

(25)   „tehnike za zmanjševanje tveganja“ pomeni tehnike za sistematično zmanjševanje obsega izpostavljenosti tveganjem in/ali verjetnosti za njihovo pojavitev;

(26)   „zamenjava ponudnikov“ pomeni prenos pozitivnega stanja pri enem ponudniku PEPP k drugemu z enega računa za PEPP na drugega na zahtevo stranke PEPP, in sicer z zaprtjem prejšnjega računa za PEPP ali brez njega;

(27)   „svetovanje“ pomeni zagotovitev osebnega priporočila varčevalcu v PEPP, in sicer na njegovo zahtevo ali na pobudo ponudnika ali distributerja PEPP, glede ene ali več pogodb za sklenitev PEPP;

(28)   „stranka PEPP“ pomeni varčevalca v PEPP, potencialnega varčevalca v PEPP in/ali upravičenca iz naslova PEPP;

(28a)  „partnerstvo“ pomeni sodelovanje med ponudniki PEPP, ki ponujajo odseke v različnih državah članicah, da bi zagotovili storitev prenosljivosti iz člena 12;

(28b)  „biometrična tveganja“ pomeni tveganja, povezana z dolgoživostjo, invalidnostjo in smrtjo;

(28c)  „okoljski, socialni in upravljavski dejavniki“ pomeni podnebne in trajnostne cilje Unije, kot so določeni v Pariškem sporazumu, ciljih trajnostnega razvoja, vodilnih načelih Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah ter opredelitvah Združenih narodov za odgovorne naložbe.

Člen 3Veljavni predpisi

Za zagotavljanje PEPP veljajo:

(a)   ta uredba,

(b)   v primerih, ki jih dovoljuje ta uredba, določbe o načrtu PEPP,

(c)   za področja, ki jih ne ureja ta uredba, ali kadar jih ureja delno, za vidike, ki niso zajeti v tej uredbi:

(i)  določbe zakonodaje, ki so jo sprejele države članice pri izvajanju ukrepov EU posebej v zvezi z PEPP;

(ii)  določbe zakonodaje držav članic, ki bi veljale za primerljive osebne pokojninske produkte, ki se pripravijo in distribuirajo v skladu z zakonodajo države članice, v kateri ima proizvajalec svoj registrirani sedež.

POGLAVJE II DOVOLJENJA

Člen 4Dovoljenja

1.  PEPP se lahko proizvede in distribuira samo v Uniji, kadar pridobi dovoljenje EIOPA v skladu s to uredbo.

2.  Dovoljenje za PEPP velja v vseh državah članicah. Imetniku dovoljenja omogoča, da proizvaja in distribuira PEPP v skladu z dovoljenjem EIOPA.

Člen 5Vloga za dovoljenje za PEPP

1.  Za dovoljenje za PEPP lahko zaprosijo samo naslednja finančna podjetja:

(a)   kreditne institucije z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta(16);

(b)  zavarovalnice z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta(17), ki ponujajo neposredna življenjska zavarovanja v skladu s členom 2(3) in Prilogo II Direktive 2009/138/ES;

(c)  institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje, ki so registrirane ali imajo dovoljenje v skladu z Direktivo (EU) 2016/2341 Evropskega parlamenta in Sveta(18) in ki ne morejo same kriti biometričnih tveganj ter ne jamčijo za rezultate vlaganj ali za določeno višino pokojninskih prejemkov. Za vsa sredstva in obveznosti, ki ustrezajo PEPP, se vzpostavi ločena obračunska enota brez možnosti prenosa na drugo poklicno pokojninsko zavarovanje institucije;

(d)  investicijska podjetja z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2014/65/EU, ki opravljajo upravljanje portfeljev ali naložbeno svetovanje;

(e)  zavarovalnice ali družbe za upravljanje z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta(19);

(f)  upravitelji alternativnih investicijskih skladov (AIS) z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta(20);

(fa)  drugi subjekti, ki so v skladu z določbami nacionalnega prava registrirani oziroma imajo dovoljenje za zagotavljanje osebnih pokojninskih produktov, kot so opredeljeni v členu 2(1) te uredbe, če se po oceni EIOPA v skladu s postopkom iz odstavka 5a šteje, da navedene določbe zadostujejo.

2.  Finančna podjetja iz odstavka 1 vloge za dovoljenje za PEPP predložijo EIOPA. Vloga vsebuje:

(a)   informacije o standardnih pogodbenih pogojih, ki se predlagajo varčevalcem v PEPP;

(b)   informacije o identiteti vložnika ter njegovem trenutnem in predhodnem strokovnem znanju in izkušnjami s področja financ;

(c)   identiteto oseb, ki bodo dejansko vodile posle proizvodnje in/ali distribucije PEPP;

(d)  informacije o ureditvah glede portfelja in upravljanja tveganja ter upravnih nalog v zvezi s PEPP, vključno z informacijami, ki potrjujejo, da izvajalec PEPP ne vlaga v proizvajalce jedrskega orožja, kjer je to primerno;

(e)  informacije o naložbenih strategijah, profilu tveganja in drugih značilnostih PEPP;

(f)   seznam držav članic, v katerih vložnik namerava tržiti PEPP;

(g)   informacije o identiteti depozitarja, kjer je ustrezno;

(h)   opis informacij, ki bodo na voljo varčevalcem v PEPP, vključno z opisom ureditve za obravnavo pritožb, ki jih vložijo varčevalci v PEPP;

(i)   dokazilo o dovoljenju ali registraciji vložnika v skladu z veljavnim zakonodajnim aktom Unije iz odstavka 1 in informacije o identiteti pristojnega organa, ki ga je izdal.

3.  EIOPA lahko zahteva pojasnila in dodatne informacije o predloženi dokumentaciji in informacijah iz odstavka 1.

4.  EIOPA lahko od pristojnega organa finančnega podjetja, ki prosi za dovoljenje, zahteva pojasnila in informacije v zvezi z dokumentacijo iz odstavka 2. Pristojni organ na zahtevo odgovori v 10 delovnih dneh od datuma, na katerega je prejel zahtevo od EIOPA.

5.  Vse naknadne spremembe dokumentacije in informacij iz odstavkov 1 in 2 se takoj sporočijo EIOPA.

5a  Pristojni nacionalni organ za subjekte iz odstavka 1(fa) od EIOPA zahteva oceno skladnosti teh subjektov ter razloge za upravičenost dovoljenja. EIOPA odločitev sprejme v dveh mesecih od prejema take zahteve. Če se pristojni organ ne strinja z odločitvijo EIOPA, navede vse razloge ter pojasni in utemelji pomembnejša odstopanja od te odločitve.

Člen 6Pogoji za odobritev dovoljenja za PEPP

1.  EIOPA v dveh mesecih od predložitve popolne vloge, ki jo potrdi pristojni nacionalni organ, odobri dovoljenje za PEPP, samo kadar se prepriča, da so v celoti izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)  vložnik izpolnjuje zahteve te uredbe;

(b)  vložnik ima dovoljenje svojega pristojnega organa za proizvodnjo produktov, ki upoštevajo take naložbene strategije, kot jih zajema ta uredba;

(c)  predlagani PEPP izpolnjuje vse zahteve te uredbe;

(d)  predlagani PEPP temelji na naložbeni strategiji, ki omogoča upokojitveni rezultat iz predlaganih pogodbenih pravil.

2.  Pred sprejetjem odločitve o vlogi se EIOPA posvetuje s pristojnim organom vložnika.

3.  EIOPA vložniku sporoči razloge za zavrnitev dovoljenja za PEPP.

4.  EIOPA umakne dovoljenje za PEPP, če pogoji za odobritev dovoljenja niso več izpolnjeni.

5.  EIOPA pristojne organe finančnih podjetij iz člena 5(1) četrtletno obvešča o odločitvah o odobritvi, zavrnitvi ali umiku dovoljenj v skladu s to uredbo.

6.  EIOPA zagotovi koordinacijo z evropskima nadzornima organoma, Evropskim bančnim organom, ustanovljenim z Uredbo (EU) št. 1093/2010, in Evropskim organom za vrednostne papirje in trge, ustanovljenim z Uredbo (EU). št. 1095/2010, in izmenjuje informacije z njima za opravljanje njunih nalog.

Člen 7Označevanje in preoblikovanje

1.  Oznaka „PEPP“ ali „vseevropski osebni pokojninski produkt“ se v zvezi z osebnimi pokojninskimi produkti lahko uporablja samo, če je EIOPA izdala dovoljenje, da se osebni pokojninski produkt distribuira pod oznako „PEPP“ v skladu s to uredbo.

2.  Obstoječi osebni pokojninski produkti se lahko preoblikujejo v PEPP potem, ko EIOPA izda dovoljenje.

3.  Ponudniki PEPP vseevropskih osebnih pokojninskih produktov ne preoblikujejo v osebne pokojninske produkte, ki jih ta uredba ne zajema.

Člen 8Distribucija PEPP

1.  Finančna podjetja iz člena 5(1) lahko distribuirajo PEPP, ki jih niso proizvedla, če je ta dejavnost zajeta v obseg dovoljenja v skladu z ustrezno sektorsko zakonodajo.

2.  Zavarovalni posredniki z dovoljenjem v skladu z Direktivo (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta(21) lahko distribuirajo PEPP, ki jih niso proizvedli.

Člen 9Bonitetna ureditev, ki se uporablja za različne vrste ponudnikov

Brez poseganja v to uredbo ponudniki PEPP in distributerji PEPP vedno izpolnjujejo ▌zadevno bonitetno ureditev, ki se uporablja zanje v skladu z zakonodajnimi akti iz členov 5(1) in 8(2).

Člen 10Centralni javni register

EIOPA vodi centralni javni register, v katerem so navedeni vsi PEPP z dovoljenjem na podlagi te uredbe, ponudniki teh PEPP, datum odobritve dovoljenja PEPP, razpoložljivi nacionalni odseki, ki jih ponujajo, in pristojni organi ponudnikov PEPP. Register je javno na voljo v elektronski obliki in se v primeru sprememb hitro posodablja.

POGLAVJE IIIČEZMEJNO ZAGOTAVLJANJE IN PRENOSLJIVOST PEPP

ODDELEK ISVOBODA OPRAVLJANJA STORITEV IN SVOBODA USTANAVLJANJA

Člen 11Izvajanje svobode opravljanja storitev in svobode ustanavljanja ponudnikov in distributerjev PEPP

Ponudniki PEPP lahko zagotavljajo in distribuirajo, distributerji PEPP pa distribuirajo PEPP na ozemlju države članice gostiteljice v okviru svobode opravljanja storitev ali svobode ustanavljanja pod pogojem, da je to skladno z zadevnimi predpisi in postopki, ki so vzpostavljeni z zakonodajnimi akti Unije iz členov 5(1) ali 8(2), ki se uporabljajo zanje, ali na podlagi teh aktov.

ODDELEK IIPRENOSLJIVOST

Člen 12Storitev prenosljivosti

1.  Za namene tega oddelka je storitev prenosljivosti opredeljena kot pravica varčevalcev v PEPP, da še naprej vplačujejo prispevke v PEPP, za katerega so že sklenili pogodbo z njegovim ponudnikom, tudi kadar spremenijo ▌prebivališče zaradi selitve v drugo državo članico.

2.  V primeru koriščenja storitve prenosljivosti so varčevalci v PEPP upravičeni do tega, da obdržijo vse prednosti in spodbude, ki jih je zagotovil ponudnik PEPP in ki so povezane z neprekinjenim vlaganjem v isti PEPP, ter imajo pravico, da hkrati varčujejo v več kot enem odseku.

Člen 13Zagotavljanje storitve prenosljivosti

1.  Ponudniki PEPP zagotovijo storitev prenosljivosti varčevalcem v PEPP, ki imajo pri njih račun za PEPP in zaprosijo zanjo.

2.  Kadar ponudnik PEPP ali distributer PEPP ponudi vseevropski osebni pokojninski produkt, mora potencialnim varčevalcem v PEPP zagotoviti informacije o možnostih prenosljivosti in o tem, kateri nacionalni odseki so ▌na voljo, bodisi od ponudnika ali od registriranega partnerja.

3.   Razpoložljivi odseki se navedejo v načrtu PEPP. Ponudnik PEPP mora ponujati vsaj odseke, ki so navedeni v načrtu. V primeru, da varčevalec v PEPP spremeni prebivališče in se preseli v drugo državo članico, v kateri ponudnik PEPP sam ali prek partnerstva ne more ponuditi nobenega odseka, mora imeti varčevalec v PEPP možnost, da brezplačno zamenja ponudnika.

Člen 14Odseki PEPP

Kadar ponudniki PEPP v skladu s členom 13 ponujajo storitev prenosljivosti za varčevalce v PEPP, zagotovijo, da je mogoče v okviru vsakega posameznega računa za PEPP s prenosom zbranih sredstev ali z odprtjem dodatnega odseka odpreti nov odsek, ki ustreza pravnim zahtevam in pogojem za koriščenje spodbud, ki jih za PEPP na nacionalni ravni določi država članica, v katero se varčevalec v PEPP preseli in za katero je na voljo nacionalni odsek.

Člen 15Odprtje novega odseka

1.  ▌Ponudnik PEPP takoj po prejemu zahteve varčevalca v PEPP za uporabo storitve prenosljivosti obvesti varčevalca v PEPP o možnostih prenosa, ki so mu na voljo, vključno z možnostjo, da nadaljuje z varčevanjem v novem odseku.

Če ni na voljo nobenega partnerstva ali odseka, ponudnik PEPP varčevalca v PEPP obvesti o pravici do brezplačne zamenjave.

2.  Kadar varčevalec v PEPP nakaže namero, da želi izkoristiti odsek v drugi državi članici, ki ga ponuja ponudnik PEPP, ponudnik PEPP pridobi naslednje informacije:

(a)   novo državo članico ▌prebivališča varčevalca v PEPP;

(b)   datum, od katerega bi se prispevki preusmerili v novi odsek;

(c)   vse zadevne informacije o možnih spremembah sprejete naložbene strategije ali drugih elementov;

(ca)  ali mobilnost zadeva prenos ali dodatek.

3.  Ponudnik PEPP najpozneje tri mesece po prejemu zahtevka iz odstavka 2 varčevalcu v PEPP brezplačno zagotovi popolne informacije in svetovanje o pogojih, ki veljajo za nov odsek, v skladu z oddelkoma II in III poglavja IV.

4.  Nov odsek se odpre s podpisom nove pogodbe ali spremembo obstoječe pogodbe med varčevalcem v PEPP in ponudnikom PEPP v skladu z veljavnim pogodbenim pravom. Datum odprtja se določi v pogodbi, kadar pogodba ne vsebuje takšnega določila, pa se šteje, da je nov odsek odprt od datuma podpisa pogodbe ali njene spremembe.

Člen 16Prenos zbranih

sredstev med odseki PEPP

1.  Ponudnik PEPP varčevalcu v PEPP na njegovo zahtevo predlaga, da uredi popolni ali delni prenos zbranih sredstev in po potrebi odkupne vrednosti na druge odseke računa za PEPP ▌.

1a.  Ponudnik PEPP takoj po prejemu vloge za prenos opravljenih plačil varčevalca v PEPP obvesti o posledicah tega prenosa sredstev, o davkih, stroških in pristojbinah, povezanih s prenosom, ter o finančnih posledicah ohranitve obstoječega oddelka.

2.  Prenos sredstev iz odstavka 1 se omogoči brez odkupa teh sredstev v naravi.

Člen 17Zagotavljanje informacij o prenosljivosti nacionalnim organom

1.  Ponudnik PEPP uradno obvesti EIOPA, po potrebi pa tudi ESMA, o vseh pogodbenih ureditvah za zagotavljanje storitve prenosljivosti in o morebitnem sporazumu o partnerstvu, kot to določa ta uredba.

2.  Informacije iz odstavka 1 se v enem mesecu po odprtju novega odseka ali začetku partnerstva elektronsko pošljejo v centralno podatkovno zbirko pri organu EIOPA. Podatkovna zbirka je dostopna za pristojne nacionalne organe, ki v primeru sprememb samodejno prejmejo informacije o lokalnih odsekih ter podrobnosti o vseh obstoječih ali novih sporazumih o partnerstvu med ponudniki, in vključuje vsaj:

(a)   identifikacijo odseka (ime varčevalca v PEPP, veljavno nacionalno zakonodajo, datum odprtja odseka in začetka partnerstva);

(b)   znesek prenesenih sredstev, če obstaja;

(c)   način prenosa (z odkupom prenesenih sredstev v naravi ali brez njega).

POGLAVJE IVZAHTEVE GLEDE DISTRIBUCIJE IN INFORMACIJ

ODDELEK ISplošne določbe

Člen 18Splošno načelo

Ponudniki PEPP in distributerji PEPP pri opravljanju dejavnosti distribucije PEPP vedno ravnajo odkrito, pošteno in strokovno v skladu z najboljšimi interesi svojih strank PEPP.

Člen 19Ureditev distribucije, ki se uporablja za različne vrste ponudnikov in distributerjev PEPP

Različne vrste ponudnikov in distributerjev PEPP morajo za distribucijo PEPP upoštevati vse določbe tega poglavja.

Člen 20Spodbude

Ponudniki ali distributerji PEPP ▌ glede plačanih ali prejetih provizij ali honorarjev ▌ ali plačanih ali prejetih nedenarnih koristi ▌ upoštevajo veljavno nacionalno zakonodajo, s katero se izvajajo pravila za investicijska podjetja v členu 24(7)(b), členu 24(8) in členu 24(9) Direktive 2014/65/EU. Za namene tega člena se sklicevanje na člen 23 Direktive 2014/65/EU v členu 24(9) navedene direktive razume kot sklicevanje na člen 18 te uredbe.

Člen 21Elektronska distribucija in drugi trajni nosilci podatkov

Vsi dokumenti in informacije iz tega poglavja se strankam PEPP zagotovijo zastonj, bodisi v elektronski obliki ali na zahtevo na drugem trajnem nosilcu podatkov pod pogojem, da lahko stranka PEPP take informacije shrani na način, da so ji dostopne za poznejšo uporabo, in za obdobje, primerno za namene teh informacij, ter da orodje omogoča nespremenjeno reprodukcijo shranjenih informacij. Ponudniki in distributerji PEPP navedene dokumente in informacije brezplačno zagotovijo tudi na drugem trajnem nosilcu podatkov.

Člen 22Nadzor produktov ter zahteve glede upravljanja

1.  Ponudniki PEPP vzdržujejo, izvajajo in pregledujejo postopke za odobritev vsakega PEPP ali bistvene prilagoditve obstoječega PEPP, preden se distribuira strankam PEPP.

Postopek odobritve produkta mora biti sorazmeren in primeren glede na naravo PEPP.

Postopek odobritve produkta opredeljuje ugotovljen ciljni trg za vsak PEPP in zagotovi, da so ocenjena vsa pomembna tveganja za tak trg ter da je predvidena distribucijska strategija skladna z ugotovljenim ciljnim trgom in da se sprejmejo ustrezni ukrepi za zagotovitev, da se PEPP proda na opredeljenem ciljnem trgu.

Ponudnik PEPP razume in redno pregleduje PEPP, ki jih zagotavlja, pri čemer upošteva vse dogodke, ki bi lahko bistveno vplivali na morebitno tveganje za ugotovljen ciljni trg, da oceni vsaj, ali so PEPP še skladni s potrebami ugotovljenega ciljnega trga in ali je načrtovana distribucijska strategija še ustrezna.

Ponudniki PEPP dajo distributerjem PEPP na voljo vse ustrezne informacije o PEPP in postopku odobritve produkta, vključno z ugotovljenim ciljnim trgom PEPP.

Distributerji PEPP vzpostavijo ustrezne ureditve za pridobitev informacij iz petega pododstavka in za razumevanje značilnosti ter ugotovljenega ciljnega trga vsakega PEPP.

2.  Politike, postopki in ureditve iz tega člena ne posegajo v druge zahteve v okviru te uredbe ali ki se uporabljajo na podlagi te uredbe, vključno z zahtevami v zvezi z razkritjem, primernostjo ali ustreznostjo, prepoznavanjem in obvladovanjem nasprotja interesov, ▌ spodbudami ter okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi dejavniki.

ODDELEK IIPREDPOGODBENE INFORMACIJE

Člen 23Dokument s ključnimi informacijami o PEPP

1.  Preden se PEPP predlaga varčevalcem v PEPP, ponudnik PEPP za ta produkt v skladu z zahtevami iz tega poglavja pripravi dokument s ključnimi informacijami o PEPP ter ga objavi na svojem spletnem mestu.

2.  Dokument s ključnimi informacijami so predpogodbene informacije. Biti mora natančen, pošten in jasen ter ne sme biti zavajajoč. Vsebovati mora ključne informacije ter biti skladen z vsemi zavezujočimi pogodbenimi dokumenti, ustreznimi deli dokumentov, ki sestavljajo ponudbo, ter pravili in pogoji, ki veljajo za PEPP.

3.  Dokument s ključnimi informacijami je samostojen dokument, ki se jasno razlikuje od tržnega gradiva. Ne vsebuje sklicevanja na tržno gradivo. Po potrebi lahko vsebuje sklicevanje na druge dokumente, tudi prospekte, vendar le, če je povezano z informacijami, ki jih je treba vključiti v dokument s ključnimi informacijami.

3a.  Z odstopanjem od odstavka 3b, kadar PEPP varčevalcu v PEPP ponuja več različnih možnosti naložb, tako da vseh zahtevanih informacij o vsaki osnovni naložbeni možnosti ni mogoče posredovati v enotnem, strnjenem in samostojnem dokumentu, se v dokumentu s ključnimi informacijami navedejo vsaj splošni opis osnovnih naložbenih možnosti in podatki o tem, kje in kako je mogoče dobiti podrobnejšo dokumentacijo s predpogodbenimi informacijami o osnovnih naložbenih možnostih, povezano z naložbenimi produkti.

3b.  Dokument s ključnimi informacijami o PEPP se napiše na kratek in jedrnat način, pri čemer se uporabi jasen in razumljiv jezik, vsebuje pa ključne informacije, ki jih zahtevajo varčevalci v PEPP. Dokument mora biti urejen tako, da je lahko berljiv, in ga je mogoče natisniti na največ treh straneh formata A4.

3c.   Ponudniki PEPP in distributerji PEPP poleg dokumenta s ključnimi informacijami o PEPP potencialnim varčevalcem v PEPP priskrbijo povzetek ustreznih poročil o solventnosti in finančnem stanju ponudnika PEPP in sklicevanja nanje ter jim omogočijo preprost dostop do teh informacij.

3d.  Potencialnim varčevalcem v PEPP se zagotovijo tudi informacije o pretekli uspešnosti naložb, povezanih z načrtom PEPP, za vsa leta delovanja načrta PEPP.

3f.  Informacije v dokumentu s ključnimi informacijami, v katerem so uporabljene barve, ne smejo biti nič manj razumljive, če je ta dokument natisnjen ali fotokopiran v črno-beli tehniki.

3g  Kadar se v dokumentu s ključnimi informacijami uporabi blagovna znamka ali logotip proizvajalca PEPP ali skupine, ki ji pripada, ta ne sme odvračati pozornosti varčevalca v PEPP od informacij, ki jih vsebuje dokument, ali zakrivati besedila.

4.  Ponudniki PEPP in distributerji PEPP poleg informacij v dokumentu s ključnimi informacijami o PEPP potencialnim varčevalcem v PEPP zagotovijo sklic na vsa poročila o solventnosti in finančnem stanju ponudnika PEPP ter jim omogočijo preprost dostop do teh informacij.

6.  Evropski nadzorni organi (Evropski bančni organ, Evropski organ za vrednostne papirje in trge in EIOPA) za zagotavljanje dosledne uporabe tega člena prek skupnega odbora evropskih nadzornih organov pripravijo osnutke regulativnih tehničnih standardov, v katerih določijo podrobnosti o prikazu in vsebini vsakega od elementov informacij iz tega člena, skupaj z zahtevami, potrebnimi za prikaz navedenih informacij v standardizirani obliki, ki omogoča primerjavo.

Evropski nadzorni organi pri pripravi osnutka regulativnih tehničnih standardov upoštevajo različne vrste PEPP, razlike med njimi in zmožnosti varčevalcev v PEPP ter tudi značilnosti PEPP, da se varčevalcem v PEPP omogoči izbiranje med različnimi osnovnimi naložbami ali drugimi možnostmi, ki jih produkt ponuja, tudi kadar se lahko ta izbira opravi v različnih obdobjih ali v prihodnosti spremeni.

Evropski nadzorni organi osnutke regulativnih tehničnih standardov predložijo Komisiji do ...

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1093/2010, Uredbe (EU) št. 1094/2010 in Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Člen 23aInformacije v dokumentu s ključnimi informacijami o PEPP

1.  Naslov „Dokument s ključnimi informacijami o PEPP“ je na vidnem mestu na vrhu prve strani dokumenta s ključnimi informacijami o PEPP. Dokument s ključnimi informacijami o PEPP se pripravi v zaporedju, določenem v odstavkih 2 in 3.

2.  Takoj pod naslovom dokumenta s ključnimi informacijami o PEPP se navede obrazložitev. Ta se glasi: „V tem dokumentu so navedene ključne informacije o tem pokojninskem produktu. Dokument ni tržno gradivo. Informacije so predpisane z zakonom, da se lahko seznanite z naravo, tveganostjo in stroški tega produkta ter možnim dobičkom in izgubo in ga primerjate z drugimi produkti.“

3.  Dokument s ključnimi informacijami o PEPP vsebuje vsaj naslednje informacije:

(a)  na začetku dokumenta ime PEPP, podatek o tem, ali gre za osnovni PEPP, identiteto in kontaktne podatke ponudnika PEPP, informacije o pristojnem organu ponudnika PEPP in datum dokumenta;

(b)  kadar je ustrezno, opozorilo glede kompleksnosti in težke razumljivosti produkta, ki se glasi: „Produkt, ki ga kupujete, ni enostaven in je morda težko razumljiv.“;

(c)  v oddelku z naslovom „Kaj je ta produkt?“, naravo in glavne značilnosti PEPP, med drugim:

(i)  opis pokojninskih prejemkov in obseg, v katerem so zagotovljeni, pa tudi obseg tveganj, metodo za naložbe in možnosti izplačevanja ter izjavo z nasveti o izplačevanju, ki je posredovana eno leto pred upokojitvijo;

(ii)  pravne informacije o upokojitveni starosti v državi članici, tudi o tem, ali obstaja možnost nadaljnjega prispevanja v pokojninski načrt po upokojitvi;

(iii)  informacije o davčni obravnavi PEPP;

(iv)  informacije o možnostih prenosljivosti in storitvi zamenjave;

(v)  informacije o možnostih in posledicah predčasnega izstopa iz načrta PEPP;

(vi)  dostopne informacije v zvezi z rezultati naložbe PEPP v smislu okoljskih, socialnih in upravljavskih dejavnikov;

(vii)  cilj PEPP, vključno z navedbo trgov, v katere se vlaga v okviru PEPP;

(viii)  opis ciljne skupine pokojninskih varčevalcev pri trženju PEPP, predvsem v smislu njihove zmožnosti kritja izgub pri naložbah in izpolnitve naložbenega obdobja;

(ix)  podatke o zavarovalnih koristih, če jih PEPP ponuja, vključno z okoliščinami, v katerih bi jih bilo mogoče uveljaviti.

(d)  v oddelku „Kakšno je tveganje in kakšen donos lahko pričakujem?“ kratek opis profila tveganja in donosa, ki vsebuje naslednje elemente:

(i)  zbirni kazalnik tveganja s pojasnilnim opisom tega kazalnika ter njegovih glavnih omejitev in s pojasnilnim opisom tveganj, ki so bistvenega pomena za PEPP, niso pa ustrezno zajeta v zbirnem kazalniku tveganj;

(ii)  podatke o največji možni izgubi vloženega kapitala in tudi:

  ustrezne scenarije uspešnosti in predpostavke, iz katerih ti izhajajo;

  kadar je ustrezno, informacije o pogojih, pod katerimi se varčevalcem v PEPP izplača donos, ali vnaprej določenih zgornjih mejah teh izplačil;

(e)  v oddelku „Kaj se zgodi, če [naziv proizvajalca PEPP] ne more izplačati vlagateljev?“ kratko navedbo, ali odškodninska ali jamstvena shema za vlagatelje omogoča kritje zadevne izgube in, če je tako, za katero shemo gre, ime poroka ter tveganja, ki jih zajema, in tista, ki jih ne zajema;

(f)  v oddelku „Kakšni so stroški?“ stroške v zvezi z naložbo v PEPP, vključno z neposrednimi in posrednimi stroški, ki jih nosi varčevalec v PEPP, ter enkratnimi in ponavljajočimi se stroški, prikazanimi z zbirnimi kazalniki teh stroškov, zaradi zagotavljanja primerjave pa tudi skupne stroške, izražene v denarnih zneskih in odstotkih, da se ponazorijo skupni učinki celotnih stroškov na naložbo.

V dokumentu s ključnimi informacijami se jasno navede, da bodo svetovalci, distributerji ali druge osebe, ki svetujejo o PEPP ali jih prodajajo, posredovali podrobne informacije o vseh morebitnih stroških pri distribuciji, ki niso zajeti v zgoraj navedenih stroških, da bi se lahko varčevalci v PEPP seznanili s kumulativnim učinkom teh skupnih stroškov na donosnost naložbe;

(g)  v oddelku „Kako dolgo bi moral razpolagati z njim in ali lahko dobim denar izplačan predčasno?“:

(i)  kadar je ustrezno, navedbo, ali pri PEPP obstaja obdobje, v katerem si je mogoče premisliti ali preklicati nakup;

(ii)  navedbo priporočenega in, kadar je ustrezno, najkrajšega zahtevanega obdobja razpolaganja;

(iii)  zmožnost in pogoje za morebitno likvidacijo naložbe še pred dospelostjo, vključno z vsemi provizijami in kaznimi, ob upoštevanju profila tveganja in donosa PEPP ter predvidenega razvoja zadevnega trga;

(iv)  informacije o morebitnih posledicah predčasnega izplačila ali izplačila pred zaključkom priporočenega obdobja razpolaganja, na primer izguba zaščite kapitala ali s tem pogojene dodatne provizije;

(h)  v oddelku „Kako se lahko pritožim?“ informacije o tem, kako in komu se lahko varčevalec v PEPP pritoži glede produkta ali ravnanja proizvajalca PEPP ali osebe, ki svetuje o produktu ali ga prodaja;

(i)v oddelku „Druge pomembne informacije“ kratko navedbo morebitnega dodatnega informativnega gradiva, ki se posreduje varčevalcu v PEPP v fazi pred sklenitvijo pogodbe in/ali po njej, razen tržnega gradiva.

4.  Večplastno navajanje informacij, zahtevanih v skladu z odstavkom (3), je dovoljeno, pri čemer se lahko podrobni deli informacij predstavijo v obliki pojavnih oken ali sklicevanj na spremljajoče plasti, da bi lahko izpolnili obveznost glede dolžine dokumenta s ključnimi informacijami iz člena 23(3b).

Da se zagotovi dosledna uporaba tega člena, EIOPA ob posvetovanju evropskimi nadzornimi organi pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, ki:

(a)  določajo podrobnosti prikaza in vsebine vsakega od elementov informacij iz člena 19, skupaj z zahtevami, potrebnimi za prikaz navedenih informacij v standardizirani obliki, ki omogoča primerjavo;

(b)  določajo metodologije za izračun, ki so potrebne za informacije iz odstavka 3(d)(i), 3(d)(iii) in 3(f);

(c)  v primeru, da je dovoljeno večplastno navajanje informacij, določajo katere informacije bi morale biti vključene v osnovno predstavitev in katere informacije se zagotovijo v dodanih podrobnejših plasteh.

Evropski nadzorni organi pri pripravi osnutka regulativnih tehničnih standardov upoštevajo različne vrste PEPP, razlike med njimi in zmožnosti varčevalcev v PEPP ter tudi značilnosti PEPP, da se varčevalcem v PEPP omogoči izbiranje med različnimi osnovnimi naložbami ali drugimi možnostmi, ki jih produkt ponuja, tudi kadar se lahko ta izbira opravi v različnih obdobjih ali se v prihodnosti spremeni.

Člen 23bJezik dokumenta s ključnimi informacijami o PEPP

1.  Dokument s ključnimi informacijami o PEPP se sestavi v uradnih jezikih ali v vsaj enem od uradnih jezikov, ki se uporabljajo v delu države članice, v katerem je PEPP na voljo, ali v drugem jeziku, ki ga odobrijo pristojni organi zadevne države članice, če pa ni napisan v nobenem od teh jezikov, se v enega od njih prevede.

Prevod dosledno in natančno odraža vsebino originalnega dokumenta s ključnimi informacijami.

2.  Če se PEPP v državi članici oglašuje s tržnimi dokumenti, napisanimi v enem ali več uradnih jezikov zadevne države članice, se dokument s ključnimi informacijami sestavi vsaj v teh uradnih jezikih.

3.  Dokument s ključnimi informacijami o PEPP se na zahtevo varčevalcev v PEPP z okvarami vida ali sluha ter slabo pismenih in nepismenih varčevalcev v PEPP da na voljo v ustrezni obliki.

Člen 23cRevizija dokumenta s ključnimi informacijami o PEPP

1.  Proizvajalec PEPP redno pregleduje informacije v dokumentu s ključnimi informacijami in dokument predela, če se pri pregledu pokaže, da so potrebne spremembe. Revidirana različica je na voljo takoj, ko je mogoče.

2.  Da bi se ta člen dosledno uporabljal, evropski nadzorni organi v okviru skupnega odbora pripravijo osnutek regulativnih tehničnih standardov, s katerimi natančno opredelijo:

(a)  pogoje za pregled informacij v dokumentu s ključnimi informacijami;

(b)  pogoje, pod katerimi je treba dokument s ključnimi informacijami revidirati;

(c)  posebne pogoje, pod katerimi je treba informacije v dokumentu s ključnimi informacijami pregledati ali ta dokument revidirati, kadar je PEPP varčevalcem v PEPP na voljo le občasno;

(d)  okoliščine, v katerih je treba varčevalce v PEPP obvestiti o revidiranem dokumentu s ključnimi informacijami v zvezi s PEPP, ki so ga kupili, in način, na katerega se to stori.

Evropski nadzorni organi te osnutke regulativnih tehničnih standardov Komisiji predložijo 12 mesecev od začetka veljavnosti te uredbe.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1093/2010, Uredbe (EU) št. 1094/2010 oziroma Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Člen 23dTržna komunikacija

Tržna gradiva, ki vključujejo specifične informacije v zvezi s PEPP, ne vključujejo informacij, ki bi bile v nasprotju s tistimi iz dokumenta s ključnimi informacijami ali bi zmanjševale pomen navedenega dokumenta. V tržnih sporočilih se navede, da je dokument s ključnimi informacijami na voljo, pa tudi, kako, kje in od koga ga je mogoče dobiti, ter spletno mesto proizvajalca PEPP.

Člen 23eCivilna odgovornost

1.  Proizvajalec PEPP samo na podlagi dokumenta s ključnimi informacijami, vključno z njegovim prevodom, ne nosi civilne odgovornosti, razen če je dokument ali prevod zavajajoč, netočen ali neskladen z ustreznimi deli pravno zavezujočih predpogodbenih ali pogodbenih dokumentov ali z zahtevami iz člena 23.

2.  Stranka PEPP, ki dokaže, da je pri naložbi v PEPP utrpela škodo, ker se je v okoliščinah iz odstavka 1 zanašala na dokument s ključnimi informacijami, pripravljen v zvezi z zadevnim produktom, lahko od proizvajalca PEPP zahteva odškodnino za to škodo v skladu z nacionalnim pravom.

3.  Pojmi, kot sta „škoda“ ali „odškodnina“ iz odstavka 2, ki niso opredeljeni, se razlagajo in uporabljajo v skladu z veljavnim nacionalnim pravom, kot je določeno z ustreznimi pravili mednarodnega zasebnega prava.

4.  Ta člen ne izključuje nadaljnjih zahtevkov iz naslova civilne odgovornosti v skladu z nacionalnim pravom.

5.  Obveznosti iz tega člena niso omejene ali odpravljene s pogodbenimi klavzulami.

Člen 23fElementi zavarovanja

Kadar dokument s ključnimi informacijami o PEPP zadeva zavarovalno pogodbo, ima zavarovalnica obveznosti le do imetnika zavarovalne police iz zadevne zavarovalne pogodbe, ne pa tudi do upravičenca iz zavarovalne pogodbe.

Člen 23gPredložitev dokumenta s ključnimi informacijami

1.  Oseba, ki svetuje o PEPP ali ga prodaja, varčevalcem v PEPP zagotovi dokument s ključnimi informacijami dovolj zgodaj, preden so ti varčevalci v PEPP zavezani s katero koli pogodbo ali ponudbo v zvezi s tem PEPP.

2.  Oseba, ki svetuje o PEPP ali ga prodaja, lahko izpolni zahteve iz odstavka 1 tako, da dokument s ključnimi informacijami posreduje osebi, ki ima pisno pooblastilo, da v imenu varčevalcev v PEPP odloča o naložbah v zvezi s transakcijami, sklenjenimi v okviru tega pisnega pooblastila.

Člen 23hRazkritje informacij varčevalcem v PEPP glede distribucije

1.  Ponudniki in distributerji PEPP zagotovijo, da ponudniki, posredniki ali distributerji PEPP iz člena 5(1) in člena 8 te uredbe dovolj zgodaj pred sklenitvijo pogodbe o PEPP varčevalcem ali potencialnim varčevalcem v PEPP podajo vsaj naslednje informacije:

(a)  ali imajo neposreden ali posreden delež, ki predstavlja najmanj 10 % glasovalnih pravic ali kapitala v določenem ponudniku PEPP;

(b)  v zvezi s predlagano pogodbo ali pogodbo, o kateri se svetuje, ali:

(i)  ima ponudnik PEPP oziroma obvladujoče podjetje ponudnika PEPP neposreden ali posreden delež, ki predstavlja najmanj 10 % glasovalnih pravic ali kapitala v posredniku ali distributerju PEPP;

(ii)  opravljajo svetovanje na podlagi poštene in osebne analize;

(iii)  jih veže pogodbena obveznost za distribucijo izključno z enim ali več ponudniki PEPP; v tem primeru posredujejo imena teh ponudnikov PEPP ali

(iv)  jih ne veže pogodbena obveznost za distribucijo izključno z enim ali več ponudniki PEPP in ne opravljajo svetovanja na podlagi poštene in osebne analize; v tem primeru posredujejo imena ponudnikov PEPP, s katerimi lahko oziroma dejansko opravljajo posel;

(c)  naravo prejetega plačila v zvezi s pogodbo;

(d)  ali v zvezi s pogodbo delujejo na podlagi:

(i)  honorarja, to je plačila, ki ga plača neposredno varčevalec v PEPP;

(ii)  kakršnega koli honorarja, to je plačila, vključenega v stroške distribucije PEPP;

(iii)  drugega plačila, vključno s katero koli ekonomsko koristjo, ki se ponudi ali plača v zvezi s pogodbo, ali

(iv)  kombinacije plačil iz točk (i), (ii) in (iii).

2.  Kadar provizijo plača neposredno varčevalec v PEPP, posrednik ali distributer PEPP obvesti varčevalca v PEPP o višini provizije ali, kadar to ni možno, o metodi za izračun provizije.

3.  Če varčevalec v PEPP v okviru pogodbe po njeni sklenitvi izvede katera koli plačila, ki niso načrtovana plačila, tudi posrednik ali distributer PEPP izvede razkritja v skladu s tem členom za vsako tako plačilo.

4.  Države članice zagotovijo, da ponudnik PEPP pravočasno pred sklenitvijo pogodbe varčevalcu v PEPP sporoči naravo prejemkov, ki jih v zvezi s pogodbo prejme od svojih zaposlenih.

5.  Če varčevalec v PEPP v okviru pogodbe po njeni sklenitvi izvede katera koli plačila, ki niso načrtovana plačila, tudi ponudnik PEPP izvede razkritja v skladu s tem členom za vsako tako plačilo.

6.  Varčevalcem PEPP ali potencialnim varčevalcem PEPP se pravočasno pred sklenitvijo pogodbe predložijo ustrezne informacije o distribuciji PEPP ter o vseh stroških. Te informacije vključujejo najmanj naslednje:

(a)  če bo zagotovljeno svetovanje, ali bo posrednik oziroma distributer PEPP varčevalcem v PEPP zagotovil redno oceno primernosti PEPP, ki je priporočen varčevalcem v PEPP;

(b)  kar zadeva informacije o vseh stroških, ki jih je treba razkriti, informacije o distribuciji PEPP, vključno s stroški svetovanja, kjer je to potrebno, stroški PEPP, ki se priporoča ali trži varčevalcem v PEPP, in, kako ga lahko ti varčevalci plačajo, pri čemer to vključuje katera koli plačila tretjih strank v skladu s členom 28.

7.  Informacije iz tega odstavka 3 se zagotovijo v standardizirani obliki, ki omogoča primerjavo, ter v razumljivi obliki na način, ki varčevalcem v PEPP omogoča, da razumejo naravo in tveganja ponujenega PEPP ter da se posledično odločajo o naložbi na podlagi informacij.

8.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov skladno s členom 62, da določi:

(a)  pogoje, ki jih morajo informacije izpolnjevati, da bodo poštene in jasne ter ne bodo zavajajoče, vključno z merili, na katerih temelji standardizirana oblika iz odstavka 2;

(b)  podrobnosti o vsebini in obliki informacij za varčevalce v PEPP v povezavi s ponudniki, posredniki in distributerji PEPP ter stroški.

Oddelek IIISvetovanje

Člen 25Ugotavljanje zahtev in potreb ter zagotavljanje svetovanja

1.  Pred sklenitvijo pogodbe v zvezi s PEPP ponudnik ali distributer PEPP iz ▌te uredbe na podlagi informacij, ki jih je prejel od varčevalca v PEPP, opredeli zahteve in potrebe stranke v zvezi z upokojitvijo ter mu zagotovi objektivne informacije o PEPP na razumljiv način, da mu omogoči ozaveščeno odločitev.

Vsaka predlagana pogodba je v skladu z zahtevami in potrebami varčevalca v PEPP v zvezi z upokojitvijo, vključno z njegovimi pridobljenimi pokojninskimi pravicami.

2.  Ponudnik ali distributer PEPP iz člena 19(c) te uredbe varčevalcu v PEPP poda individualno priporočilo, ki pojasnjuje, zakaj je določen PEPP najustreznejši glede na zahteve in potrebe varčevalca v PEPP.

3.   Kadar ponudnik ali distributer PEPP varčevalca v PEPP obvesti, da je njegovo svetovanje neodvisno, to svetovanje utemelji z analizo dovolj velikega števila osebnih pokojninskih produktov, ki so na voljo na trgu, da lahko na podlagi tega v skladu s strokovnimi merili poda individualno priporočilo glede tega, katera pogodba o PEPP bi bila primerna za zadovoljitev potreb varčevalca v PEPP in vsebuje tudi dejavnike, ki lahko pomenijo tveganje za varčevalca v PEPP.

4.  Kadar ponudnik PEPP v kateri koli fazi med trajanjem pogodbe zagotavlja svetovanje, potrebne informacije o znanju in izkušnjah varčevalca v PEPP s področja naložb, povezanih s PEPP, o finančnem položaju te osebe, vključno z njeno sposobnostjo kritja izgub, ter o njenih naložbenih ciljih, vključno z njenim dovoljenim tveganjem, da bi ponudniku, posredniku ali distributerju PEPP omogočili, da varčevalcu ali potencialnemu varčevalcu v PEPP priporoči PEPP, ki je zanj primeren in zlasti v skladu z njegovim dovoljenim tveganjem in sposobnostjo kritja izgub.

4a.  V primeru osnovnega PEPP se varčevalca v PEPP obvesti o ustrezni naložbeni možnosti.

4b.  Svetovanje se lahko zagotovi po digitalnih kanalih v skladu z vsemi pravili, določenimi v tej uredbi.

5.  Ponudniki, distributerji in posredniki PEPP pristojnim organom na njihovo zahtevo zagotovijo in dokažejo, da imajo fizične osebe, ki svetujejo o PEPP, potrebno znanje in sposobnosti za izpolnjevanje svojih obveznosti v skladu s to uredbo. Države članice objavijo merila, ki se uporabljajo za ocenjevanje znanja in sposobnosti.

ODDELEK IVINFORMACIJE MED TRAJANJEM POGODBE

Člen 27Splošne določbe

1.  Ponudniki PEPP za vsakega varčevalca v PEPP sestavijo strnjen individualni dokument s ključnimi informacijami, pri tem pa upoštevajo posebno naravo nacionalnih pokojninskih sistemov ter zadevno zakonodajo, vključno z nacionalnim socialnim, delovnim in davčnim pravom (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o pravicah v okviru PEPP). Naslov dokumenta vsebuje besede „obvestilo o pravicah v okviru PEPP“.

2.  Na vidnem mestu je naveden točen datum, na katerega se nanašajo informacije v izkazu pokojninskih prejemkov PEPP.

3.  Poleg tega se varčevalec v PEPP v času trajanja pogodbe obvešča o vseh spremembah naslednjih informacij:

(a)   splošnih in posebnih pogojev police;

(b)   naziva podjetja ponudnika PEPP, njegove pravne oblike ali naslova sedeža in, kadar je potrebno, podružnice, ki je sklenila pogodbo;

(c)   vseh informacij iz člena 23(2) do (5) v primeru spremembe pogojev PEPP ali spremembe prava, ki se uporabi za pogodbo v zvezi s PEPP;

(d)   informacij o tem, kako naložbena strategija upošteva okoljske, socialne in upravljavske dejavnike.

3a.  Informacije v obvestilu o pravicah v okviru PEPP so točne in posodobljene ter so brezplačno na voljo vsakemu varčevalcu v PEPP vsaj enkrat na leto, in sicer v elektronski obliki, tudi na trajnem nosilcu podatkov ali na spletišču, ali v papirni obliki. Varčevalcem v PEPP se na zahtevo poleg informacij v elektronski obliki posreduje tudi izvod na papirju. Vsaka bistvena sprememba informacij, ki jih vsebuje obvestilo o pravicah v okviru PEPP v primerjavi s prejšnjim letom, se jasno navede.

Člen 28Obvestilo o pravicah v okviru PEPP

1.  Obvestilo o pravicah v okviru PEPP vključuje vsaj naslednje ključne informacije za varčevalce v PEPP:

(a)   osebne podatke o varčevalcu v PEPP, naziv ponudnika PEPP, informacije o projekcijah pokojninskih prejemkov, informacije o pridobljenih pravicah ali nakopičenem kapitalu, prispevkih, ki jih je plačal varčevalec v PEPP ali tretja oseba, in informacije ravni financiranja načrta PEPP▌;

(b)   nedvoumno navedbo zakonske upokojitvene starosti varčevalca v PEPP, upokojitvene starosti, določene v pokojninskem načrtu ali kot jo oceni ponudnik PEPP, ali upokojitvene starosti, ki jo določi varčevalec v PEPP, kar je ustrezno, ter če je drugačna kot upokojitvena starost, pričakovani začetek faze izplačevanja;

(c)    ime ponudnika PEPP in njegov kontaktni naslov ter identifikacijo načrta PEPP varčevalca v PEPP;

(d)   informacije o projekcijah pokojninskih prejemkov na podlagi upokojitvene starosti, kot je določena v točki (b), in izjavo o omejitvi odgovornosti, v kateri je navedeno, da bi se te projekcije lahko razlikovale od končne vrednosti pridobljenih prejemkov; Če informacije o projekcijah pokojninskih prejemkov temeljijo na ekonomskih scenarijih, te informacije vključujejo tudi najboljši ocenjen primer in neugoden primer, ob upoštevanju posebne narave načrta PEPP;

(e)   informacije o pridobljenih pravicah ali nakopičenem kapitalu, ob upoštevanju posebne narave načrta PEPP;

(ea)  informacije o prispevkih, ki sta jih katera koli tretja oseba in varčevalec v PEPP vplačala v načrt PEPP, vsaj za obdobje zadnjih dvanajst mesecev, ob upoštevanju posebne narave načrta PEPP;

(eb)  informacije o pretekli uspešnosti načrta PEPP kot celote ali, kjer je ustrezno, naložbene možnosti varčevalca v PEPP, predstavljene v obliki grafa, ki zajema rezultate za leta, ki so na voljo;

(ec)  razčlenitev stroškov, ki jih je ponudnik PEPP odtegnil, vsaj za zadnjih 12 mesecev, pri čemer se navedejo upravni stroški, stroški hrambe sredstev, stroški, povezani s premoženjskimi transakcijami, in drugi stroški, ter ocena vpliva stroškov na končne prejemke;

(ed)  informacije o ravni financiranja načrta PEPP kot celote.

(ef)  informacije o investicijski politiki v zvezi z okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi dejavniki.

2.  V izkazu pokojninskih prejemkov je navedeno, kje in kako pridobiti dopolnilne informacije, vključno z: nadaljnjimi praktičnimi informacijami o možnostih varčevalcev v PEPP, ki jih zagotavlja načrt PEPP.

3.  EIOPA v posvetovanju z Evropsko centralno banko in nacionalnimi nadzorniki razvije osnutke regulativnih tehničnih standardov, s katerim določi pravila za določitev predpostavk za projekcije pokojninskih prejemkov iz točke (a), predstavitve pretekle uspešnosti iz točke (eb) in predstavitve stroškov iz točke (ec) odstavka 1. Ponudniki PEPP uporabljajo ta pravila za določanje, kadar je to ustrezno, letne stopnje nominalnih naložbenih donosov, letne stopnje inflacije in trenda za prihodnje plače.

EIOPA te osnutke regulativnih tehničnih standardov predloži Komisiji do .... Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 1094/2010.

Člen 29Dopolnilne informacije

1.  V obvestilu o pravicah v okviru PEPP je navedeno, kje in kako pridobiti dodatne informacije, vključno z:

(a)   nadaljnjimi praktičnimi informacijami o možnostih varčevalcev v PEPP, ki jih zagotavlja pokojninski načrt, vključno z možnostmi prenosljivosti.

(b)   informacijami o letnih računovodskih izkazih in letnih poročilih ponudnika PEPP, v katerih se upoštevajo vsi načrti PEPP, ki jih upravlja ta ponudnik, in kjer je primerno, o letnih računovodskih izkazih in letnih poročilih za vsak načrt PEPP;

(d)   kjer je primerno, informacijami o predpostavkah, uporabljenih za zneske, izražene v letnih pokojninskih rentah, zlasti glede na stopnjo rente, vrsto ponudnika PEPP in trajanje rente;

(e)   informacijami o ravni prejemkov v primeru predčasnega odkupa.

2.  Za načrte PEPP, pri katerih varčevalci v PEPP nosijo naložbeno tveganje in se naložbena možnost varčevalcu v PEPP vsili s posebnim pravilom, določenim v načrtu PEPP, se v obvestilu o pravicah v okviru PEPP navede, kje so na voljo dodatne informacije.

2a.  Za načrte PEPP, pri katerih varčevalci v PEPP nosijo naložbeno tveganje in se naložbena možnost varčevalcu v PEPP vsili s posebnim pravilom, določenim v načrtu PEPP, se v obvestilu o pravicah v okviru PEPP navede, kje so na voljo dodatne informacije.

2b.  Informacije so enostavno dostopne v elektronski obliki in brezplačno.

2c.  Na zahtevo varčevalca v PEPP ali upravičenca iz naslova PEPP ali njunih zastopnikov ponudnik PEPP preloži naslednje dodatne informacije:

(a)  letne računovodske izkaze in letna poročila iz točke (b) odstavka 1 ali, kadar je ponudnik PEPP odgovoren za več kot en načrt PEPP, tiste računovodske izkaze in poročila, ki se nanašajo na njihov posamezni načrt PEPP;

(b)  izjavo o načelih naložbene politike iz točke (ef) člena 28(1);

(c)  vse dodatne informacije o predpostavkah, uporabljenih za pripravo projekcij iz točke (a) člena 28(1).

2d.  Informacije so enostavno dostopne v elektronski obliki in brezplačno.

3.  EIOPA po posvetovanju z nacionalnimi organi in organizacijami potrošnikov pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, v katerih določi podrobnosti prikaza informacij iz člena 28 in tega člena.

EIOPA te osnutke regulativnih tehničnih standardov predloži Komisiji do ... [devet mesecev od datuma začetka veljavnosti uredbe].

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1094/2010.

Člen 30Informacije, ki se varčevalcem v PEPP dajo v obdobju pred upokojitvijo in upravičencem iz naslova PEPP v fazi izplačevanja

1.  Ponudniki PEPP poleg obvestila o pravicah v okviru PEPP vsem varčevalcem v PEPP vsaj eno leto pred upokojitveno starostjo, določeno v členu 30, ali na zahtevo varčevalca v PEPP zagotovijo informacije o možnostih izplačila, ki so varčevalcem na voljo za prejemanje njihovih pokojnin.

2.  Eno leto pred upokojitvijo se varčevalcu v PEPP pošlje sporočilo, s katerim se ga obvesti o prihajajočem začetku faze izplačevanja in možnih oblikah izplačil.

ODDELEK VPOROČANJE NACIONALNIM ORGANOM

Člen 32Splošne določbe

1.  Ponudniki PEPP pristojnemu organu domače države članice in, kjer je ustrezno, pristojnemu organu države članice gostiteljice predložijo informacije, ki so potrebne za nadzor, v njihovem uradnem jeziku ali jezikih. Navedene informacije vključujejo vsaj informacije, ki so potrebne za opravljanje naslednjih dejavnosti v okviru postopka nadzornega pregleda:

(a)   oceno sistema upravljanja, ki ga uporabljajo ponudniki PEPP, poslov, ki jih izvajajo, načel vrednotenja, uporabljenih za solventnost, tveganj, s katerimi se soočajo, in sistemov za upravljanje tveganja ter njihove strukture kapitala, potreb in upravljanja;

(b)   sprejetje kakršnih koli ustreznih odločitev, ki izhajajo iz opravljanja njihovih nadzornih pravic in dolžnosti.

2.  Pristojni organi imajo naslednja pooblastila:

(a)   da določijo naravo, obseg in obliko informacij iz odstavka 1, ki jih od ponudnikov PEPP zahtevajo v naslednjih primerih:

(i)   v vnaprej določenih obdobjih;

(ii)   ob vnaprej določenih dogodkih;

(iii)   med poizvedbami glede situacije ponudnika PEPP;

(b)   da od ponudnikov PEPP pridobijo informacije v zvezi s pogodbami, ki jih hranijo ponudniki PEPP, ali v zvezi s pogodbami, ki jih sklenejo s tretjimi strankami; ter

(c)   da zahtevajo informacije od zunanjih strokovnjakov, kot so revizorji in aktuarji.

3.  Informacije iz odstavkov 1 in 2 vsebujejo:

(a)   kakovostne ali količinske elemente ali kakršno koli primerno kombinacijo obojih;

(b)   pretekle, sedanje ali prihodnje elemente ali kakršno koli primerno kombinacijo teh elementov;

(c)   podatke iz notranjih ali zunanjih virov ali kakršno koli primerno kombinacijo obojih.

4.  Informacije iz odstavkov 1 in 2:

(a)   odražajo naravo, obseg in kompleksnost poslovanja ponudnika PEPP, zlasti pa tveganja, ki so del tega posla;

(b)   so dostopne, popolne z vseh pomembnih vidikov, primerljive in ves čas dosledne;

(c)   so ustrezne, zanesljive in razumljive.

5.  Ponudniki PEPP imajo vzpostavljene primerne sisteme in strukture za izpolnjevanje zahtev iz odstavkov 1 do 4 ter pisna pravila, ki jih odobri upravni, upravljalni ali nadzorni organ ponudnika PEPP in ki zagotavljajo stalno primernost predloženih informacij.

6.  EIOPA ima na zahtevo, ki jo naslovi na pristojne organe, dostop do informacij, ki jih predložijo ponudniki PEPP.

7.  Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 62, s katerimi opredeli informacije iz odstavkov 1 do 4, da se v ustrezni meri zagotovi zbliževanje nadzornega poročanja.

EIOPA po posvetovanju z nacionalnimi organi in po testiranju potrošnikov pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov glede oblike nadzornega poročanja.

EIOPA te osnutke izvedbenih tehničnih standardov predloži Komisiji do ... [devet mesecev od datuma začetka veljavnosti uredbe].

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehničnih standardov iz drugega pododstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1094/2010.

POGLAVJE VFAZA VARČEVANJA

ODDELEK INALOŽBENA PRAVILA ZA PONUDNIKE PEPP

Člen 33Naložbena pravila

1.  Ponudniki PEPP vlagajo v skladu z načelom „preudarne osebe“ in zlasti v skladu z naslednjimi pravili:

(a)   premoženje, ki ustrezajo PEPP, se naloži ob kar največji dolgoročni koristi za varčevalce v PEPP kot celoto. V primeru morebitnih nasprotij interesov, ponudnik PEPP ali subjekt, ki upravlja njegov portfelj, zagotovi, da se naložba izvede v izključnem interesu varčevalcev v PEPP;

(aa)  Sredstva, ki ustrezajo PEPP, se vlagajo tako, da se zmanjšajo tveganja, povezana z okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi dejavniki in upošteva morebitni dolgoročni učinek naložbenih odločitev na te dejavnike.

(b)   premoženje se naloži na način, ki zagotavlja varnost, kakovost, likvidnost in donosnost portfelja kot celote;

(c)   premoženje se naloži predvsem na reguliranih trgih. Naložbe v premoženje, s katerim ni dovoljeno trgovati na reguliranih finančnih trgih, je treba v vsakem primeru omejiti na preudarno raven;

(d)   naložbe v izvedene finančne instrumente so dopustne le pod pogojem, da taki instrumenti prispevajo k zmanjšanju naložbenih tveganj ali olajšajo učinkovito upravljanje portfelja. Vrednoti se jih po načelu previdnosti ob upoštevanju osnovnega sredstva in jih vključi v vrednotenje sredstev ponudnika PEPP. Ponudniki PEPP se morajo izogibati tudi pretirani izpostavljenosti tveganjem nasproti eni sami nasprotni stranki in drugim izvedenim poslom;

(e)  naložbe morajo biti primerno razpršene na način, ki preprečuje pretirano zanašanje na določeno premoženje, izdajatelja ali skupino podjetij in kopičenje tveganj v portfelju kot celoti. Naložbe v premoženje, ki ga izda isti izdajatelj ali izdajatelji, ki pripadajo isti skupini, ponudnika PEPP ne smejo izpostaviti pretirani koncentraciji tveganj;

(f)  sredstva se ne vlagajo v jurisdikcije, ki so v Sklepih Sveta z dne 5. decembra 2017 o seznamu EU jurisdikcij, ki niso pripravljene sodelovati za davčne namene, opredeljene kot visoko tvegane in nekooperativne, ali ki sta jih Projektna skupina za finančno ukrepanje in Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1675 opredelili kot visoko tvegane in nekooperativne;

(g)  ponudnik PEPP se ne izpostavlja tveganjem, ki izhajajo iz prevelikega finančnega vzvoda in prevelike spremembe ročnosti.

2.  Pravila iz točk (a) do (g) odstavka 1 se uporabljajo samo v primeru, da v relevantni sektorski zakonodaji, ki se ugotavlja za ponudnika PEPP, ni strožjih predpisov.

ODDELEK IINALOŽBENA PRAVILA ZA VARČEVALCE V PEPP

Člen 34Splošne določbe

1.  Ponudniki in distributerji PEPP ponudijo osnovni PEPP in lahko ponudijo alternativne naložbene možnosti.

3.  Ponudniki PEPP vse naložbene možnosti oblikujejo na podlagi preverjenih tehnik za zmanjševanje tveganja, ki zagotavljajo zadostno zaščito varčevalcev v PEPP.

Člen 35Izbira naložbene možnosti s strani varčevalca v PEPP

Varčevalec v PEPP se za naložbeno možnost odloči po tem, ko prejme ustrezne informacije, nasvete in orodje za podporo pri odločanju, ob sklenitvi pogodbe o PEPP.

Člen 36Pogoji za spremembo izbrane naložbene možnosti

1.  Pogoji za spremembo naložbene možnosti se navedejo v pogodbi o PEPP.

Člen 37

Osnovni PEPP

1.  Osnovni PEPP je varen in stroškovno učinkovit produkt, ki ga je mogoče zlahka pridobiti, tudi prek digitalnih kanalov, v vsaki državi članici. Zajema privzete naložbene možnosti.

1a.  Tehnika za zmanjševanje tveganja, ki se uporablja za osnovni PEPP, je skladna s ciljem, da se varčevalcu povrne vloženi kapital.

2.  Skupni stroški in provizije osnovnega PEPP ne presegajo 1 % nakopičenega kapitala na leto.

Člen 39Delegirani akt o naložbenih možnostih

1.  Z uporabo tehnik za zmanjševanje tveganja se zagotovi, da je naložbena strategija za PEPP zasnovana tako, da bo v prihodnosti ustvarila stabilne in primerne individualne pokojninske prihodke iz PEPP ter da zagotavlja pravično obravnavo vseh generacij varčevalcev v PEPP. Veljavne tehnike za zmanjševanja tveganja vključujejo določbe iz točke (a) ali (b) ali njuno kombinacijo ter so lahko dopolnjene z določbami iz točke (c):

(a)  določbe za postopno prilagoditev naložbene strukture, da bi zmanjšali finančno tveganje naložb za kohorte, ki ustrezajo preostalemu obdobju (življenjski cikel);

(b)  določbe, na podlagi katerih se vzpostavljajo rezerve iz prispevkov ali naložbenih donosov, ki se varčevalcem v PEPP dodelijo na pošten in pregleden način, da bi zmanjšali naložbene izgube (kapitalsko jamstvo);

(c)  določbe za uporabo ustreznih finančnih jamstev za zaščito pred naložbenimi izgubami.

2.  Če se PEPP v skladu s členom 37 te direktive ponuja brez določbe iz točke (a) ali na podlagi kombinacije določb iz odstavka 1 tega člena, bi moral ponudnik ali distributer PEPP jasno pojasniti obstoj PEPP, ki temelji izključno na kapitalskih jamstvih, razloge, zakaj priporoča PEPP na podlagi določb iz točk (b) in (c) ali kombinacije zgornjih določb, in jasno prikazati vsa dodatna tveganja, ki bi jih lahko taki PEPP vsebovali v primerjavi s PEPP na podlagi kapitalskega jamstva, in sicer v pisni obliki.

3.  Da bi določili merila glede učinkovitih tehnik za zmanjševanje tveganja, ki se lahko dosledno uporabljajo, EIOPA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, v katerih podrobno določi določbe glede teh tehnik. EIOPA osnutke regulativnih tehničnih standardov Komisiji predloži do ... [xxx od datuma začetka veljavnosti te uredbe]. Na Komisijo se v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1094/2010 prenese pooblastilo za sprejetje regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka.

ODDELEK IIIDRUGI VIDIKI FAZE VARČEVANJA

Člen 40Pogoji v zvezi s fazo varčevanja

Če pogoji v zvezi s fazo varčevanja ▌ niso določeni v tej uredbi, jih določijo države članice in ti pogoji niso manj ugodni od veljavnih nacionalnih pravil.

POGLAVJE VIZAŠČITA VLAGATELJEV

Člen 41Depozitar

1.  Kadar je ponudnik PEPP institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje ali investicijsko podjetje iz člena 5(1), lahko za hrambo sredstev in dolžnosti nadzora imenuje enega ali več depozitarjev.

2.  Za imenovanje depozitarja in izvajanje njegovih nalog se ustrezno uporablja člen 33(5), (6) in (7) Direktive 2016/2341/EU.

3.  Za hrambo sredstev in odgovornost depozitarja se ustrezno uporablja člen 34(1) in (2) Direktive 2016/2341/EU. Depozitar odgovarja ponudniku PEPP in varčevalcem v PEPP za vse izgube, ki jih imajo slednji zaradi neupravičenega neizpolnjevanja obveznosti depozitarja ali njihovega nepravilnega izpolnjevanja. Na depozitarjevo odgovornost ne vpliva dejstvo, da je celotno premoženje, ki ga ima v hrambi, ali njegov del prenesel na tretjo osebo.

4.  Za depozitarjeve naloge nadzora se ustrezno uporablja člen 35(1) Direktive 2016/2341/EU.

Člen 42Kritje biometričnih tveganj

Brez poseganja v člen 5 lahko ponudniki PEPP ponudijo PEPP z dopolnilno možnostjo zagotovitve kritja biometričnih tveganj. ▌

Člen 43Pritožbe

1.  Ponudniki in distributerji PEPP vzpostavijo in uporabljajo ustrezne in učinkovite postopke za reševanje pritožb, da se razrešijo pritožbe, ki jih vložijo stranke PEPP v zvezi s svojimi pravicami in obveznostmi na podlagi te uredbe.

2.  Navedeni postopki se uporabljajo v vsaki državi članici, v kateri ponudnik ali distributer PEPP ponuja svoje storitve, na voljo pa so v uradnem jeziku zadevne države članice, kot ga izbere stranka PEPP, ali v drugem jeziku, o katerem se dogovorita ponudnik ali distributer PEPP in stranka PEPP.

3.  Ponudniki in distributerji PEPP si po najboljših močeh prizadevajo odgovoriti na pritožbe stranke PEPP, in sicer na papirju, če sta se ponudnik ali distributer PEPP in stranka PEPP tako dogovorila, ali na drugem trajnem nosilcu podatkov. Odgovor obravnava vse zadeve v ustreznem času, najpozneje pa v 15 delovnih dneh od prejema pritožbe. V izjemnih primerih, če odgovor ne more biti zagotovljen v 15 delovnih dneh zaradi razlogov, na katere ponudnik ali distributer PEPP ne more vplivati, mora ta poslati začasni odgovor, v katerem jasno navede razloge za zamudo pri odgovoru na pritožbo in določi rok, v katerem bo stranka PEPP prejela končni odgovor. Rok za prejem končnega odgovora v nobenem primeru ne sme biti daljši od 35 delovnih dni.

4.  Ponudniki in distributerji PEPP stranko PEPP obvestijo o vsaj enem subjektu za alternativno reševanje sporov, ki je pristojen za obravnavo sporov glede pravic in obveznosti strank PEPP na podlagi te uredbe.

5.  Informacije iz odstavka 3 morajo biti jasno in izčrpno navedene ter lahko dostopne na spletnem mestu ponudnika ali distributerja PEPP, v podružnici ter v splošnih pogojih pogodbe med ponudnikom in distributerjem PEPP in stranko PEPP. V njih mora biti navedeno, kako je mogoče dobiti več informacij o zadevnem subjektu za alternativno reševanje sporov in pogojih za njegovo uporabo.

6.  Pristojni organi vzpostavijo postopke, ki strankam PEPP in drugim zainteresiranim stranem, vključno z združenji potrošnikov, omogočajo, da pri pristojnih organih vložijo pritožbe glede domnevnih kršitev te uredbe s strani ponudnikov in distributerjev PEPP. V vseh primerih je treba pritožnikom odgovoriti.

6a.   Pristojni organ glavnega ali edinega sedeža ponudnika ali distributerja je pristojen, da deluje kot glavni pristojni organ za čezmejno zagotavljanje PEPP.

6b.   V primerih, ki zadevajo več kot eno državo članico, lahko pritožnik izbere, da svojo pritožbo vloži pri pristojnem organu svoje države članice, ne glede na to, kje je kršitev izvedena. V ta namen in ne glede na odstavek 6a je vsak pristojni organ pristojen za obravnavo pritožbe, vložene pri njem, ali morebitne kršitve te uredbe, če se vsebina nanaša na sedež v njegovi državi članici ali znatno vpliva na varčevalce v PEPP v njegovi državi članici. V takih primerih pristojni organ o zadevi nemudoma obvesti glavni pristojni organ.

6c.   Če ni dogovora med zadevnima pristojnima organoma, se uporabi postopek reševanja sporov iz člena 56.

POGLAVJE VIIZAMENJAVA PONUDNIKOV PEPP

Člen 45Zagotavljanje storitve zamenjave računov

1.  Ponudniki PEPP zagotovijo storitev zamenjave, v okviru katere na zahtevo varčevalca v PEPP pozitivno stanje z računa za PEPP, ki se vodi pri ponudniku prenositelju, prenesejo na nov račun za PEPP, odprt pri ponudniku prejemniku, prejšnji račun za PEPP pa se zapre.

Storitev zamenjave lahko zagotavljajo ponudniki PEPP s sedežem v isti državi članici (nacionalna zamenjava) ali drugih državah članicah (čezmejna zamenjava).

V primeru zamenjave na domačem trgu se od ponudnikov PEPP zahteva, da obvestijo pristojne nacionalne organe o vsakršni storitvi zamenjave, ki jo zagotavljajo varčevalcem v PEPP. Pristojni nacionalni organi redno spremljajo, ali ponudniki PEPP izpolnjujejo zahteve iz tega poglavja.

V primeru čzmejne zamenjave se od ponudnikov PEPP zahteva, da obvestijo EIOPA o vsakršni storitvi zamenjave, ki jo zagotavljajo varčevalcem v PEPP. EIOPA redno spremlja, ali ponudniki PEPP izpolnjujejo zahteve iz tega poglavja.

2.  Pogoji za zamenjavo ponudnika PEPP se navedejo v pogodbi o PEPP. V vsakem primeru ima varčevalec v PEPP pravico do zamenjave v trenutku upokojitve.

Člen 46Storitev zamenjave računov

1.  Storitev zamenjave na zahtevo varčevalca v PEPP začne ponudnik PEPP prejemnik. ▌

2.  Ponudnik PEPP prejemnik sproži storitev zamenjave po prejemu zahtevka od varčevalca v PEPP.

Zahtevek se napiše v uradnem jeziku države članice, kjer je sprožena storitev zamenjave, ali v katerem koli drugem jeziku, za katerega se dogovorijo stranke.

Zahtevek varčevalcu v PEPP omogoča, da ponudniku PEPP prenositelju zagotovi izrecno soglasje za izvedbo vsake od nalog iz odstavka 3, ponudniku PEPP prejemniku pa izrecno soglasje za izvedbo vsake od nalog iz odstavka 5.

Zahtevek varčevalcu v PEPP omogoča, da določi posamezne portfelje sredstev in/ali zneske, ki se zamenjajo. Zahtevek mu omogoča tudi, da določi, od katerega datuma se plačila opravljajo na račun za PEPP, odprt pri ponudniku PEPP prejemniku. Ta datum je vsaj šest delovnih dni po datumu, na katerega ponudnik PEPP prejemnik prejme dokumente, ki mu jih prenese ponudnik PEPP prenositelj v skladu z odstavkom 4. Države članice lahko zahtevajo, da varčevalec v PEPP zahtevek poda v pisni obliki in da se mu zagotovi kopija sprejetega zahtevka.

3.  Ponudnik PEPP prejemnik v petih delovnih dneh od prejema zahtevka iz odstavka 2 od ponudnika PEPP prenositelja zahteva, naj izvede naslednje naloge, če to določa zahtevek varčevalca v PEPP:

(a)   prenos seznama obstoječih sredstev, ki se zamenjajo, ponudniku PEPP prejemniku in – če je varčevalec v PEPP to v zahtevku zahteval, – varčevalcu v PEPP;

(b)   prenos preostalega pozitivnega stanja na račun za PEPP, ki je odprt ali se vodi pri ponudniku PEPP prejemniku, na datum, ki ga je določil varčevalec v PEPP; ter

(c)   zaprtje računa za PEPP, ki se vodi pri ponudniku PEPP prenositelju, na datum, ki ga je določil varčevalec v PEPP.

4.  Ponudnik PEPP prenositelj po prejemu zahtevka od ponudnika PEPP prejemnika opravi naslednje naloge, če to določa pooblastilo varčevalca v PEPP:

(a)   ponudniku PEPP prejemniku v petih delovnih dneh pošlje informacije iz točke (a) odstavka 3;

(b)   kadar ponudnik PEPP prenositelj ne zagotovi sistema za samodejno preusmeritev vplačil na račun za PEPP, ki ga je varčevalec v PEPP odprl pri ponudniku PEPP prejemniku, preneha sprejemati vplačila na račun za PEPP na datum, določen v zahtevku. Države članice lahko od ponudnika PEPP prenositelja zahtevajo, da varčevalca v PEPP obvesti o razlogu za zavračanje vplačil;

(c)   prenese preostalo pozitivno stanje z računa za PEPP na nov račun za PEPP, odprt pri ponudniku PEPP prejemniku, na datum, določen v zahtevku;

(d)   zapre račun za PEPP na datum, določen v zahtevku, če varčevalec v PEPP nima zapadlih obveznosti na tem računu za PEPP in pod pogojem, da so izvedene naloge iz točk (a), (b) in (c) tega odstavka. Ponudnik PEPP varčevalca v PEPP takoj obvesti, kadar zapadle obveznosti preprečujejo zaprtje njegovega računa za PEPP.

5.  Ponudnik PEPP prejemnik v petih delovnih dneh od prejema zahtevanih informacij od ponudnika PEPP prenositelja iz odstavka 3 opravi naslednje naloge, kot in če je to določeno v zahtevku in v kolikor mu to omogočajo informacije, ki jih zagotovi ponudnik PEPP prenositelj ali varčevalec v PEPP:

(a)   na vse potrebne načine se pripravi na sprejemanje vplačil in jih sprejema od datuma, določenega v zahtevku;

(b)   plačnike, določene v pooblastilu, obvesti o informacijah o računu za PEPP, ki ga varčevalec v PEPP ima pri njem, ter jim posreduje kopijo zahtevka varčevalca v PEPP.

Če prejemnik PEPP prejemnik nima vseh informacij, ki jih potrebuje za obveščanje plačnikov iz točke (b) prvega pododstavka, varčevalca v PEPP ali ponudnika PEPP prenositelja zaprosi za manjkajoče informacije.

Kadar se varčevalec v PEPP odloči, da bo plačnikom osebno zagotovil informacije iz točke (b) prvega pododstavka, namesto da bi dal izrecno soglasje za to ponudniku PEPP prejemniku v skladu z odstavkom 2, ponudnik PEPP prejemnik varčevalcu v PEPP v roku iz prvega pododstavka zagotovi standardne dopise, v katerih so navedene informacije o računu za PEPP in datum začetka, določen v zahtevku.

Člen 47Olajševanje nacionalnih in čezmejnih zamenjav za varčevalce v PEPP

1.  Kadar varčevalec v PEPP svojemu ponudniku PEPP navede, da želi odpreti račun za PEPP pri ponudniku PEPP v isti ali drugi državi članici, ponudnik PEPP, pri katerem ima varčevalec v PEPP račun za PEPP, ob prejemu takšnega zahtevka varčevalcu v PEPP zagotovi naslednjo podporo:

(a)   varčevalcu v PEPP brezplačno zagotovi razpoložljive informacije o periodičnih vplačilih na njegov račun za PEPP v zadnjih 13 mesecih;

(b)   prenese preostalo pozitivno stanje z računa za PEPP, ki ga ima varčevalec v PEPP, na račun za PEPP, ki ga je varčevalec v PEPP odprl pri ponudniku PEPP prejemniku, pod pogojem, da zahtevek vključuje popolne informacije, ki omogočajo identifikacijo ponudnika PEPP prejemnika in računa za PEPP, ki ga ima varčevalec v PEPP;

(c)   zapre račun za PEPP, ki ga ima varčevalec v PEPP.

2.  Če varčevalec v PEPP nima zapadlih obveznosti za račun za PEPP, ponudnik PEPP, pri katerem se vodi ta račun za PEPP varčevalca v PEPP, zagotovi podporo iz točk (a), (b) in (c) odstavka 1 tega člena na datum, ki ga določi varčevalec v PEPP in ki je vsaj šest delovnih dni po tem, ko ponudnik PEPP prejme zahtevek varčevalca v PEPP, razen če se stranki dogovorita drugače. Ponudnik PEPP takoj obvestiti varčevalca v PEPP, kadar zapadle obveznosti preprečujejo zaprtje njegovega računa za PEPP.

Člen 48Provizije in stroški, povezani s storitvijo zamenjave

1.  Varčevalci v PEPP imajo brezplačen dostop do svojih osebnih podatkov, ki jih imata ponudnik PEPP prenositelj ali prejemnik.

2.  Ponudnik PEPP prenositelj zagotovi informacije, ki jih zahteva ponudnik PEPP prejemnik v skladu s točko (a) člena 46(4), ne da bi to zaračunal varčevalcu v PEPP ali ponudniku PEPP prejemniku.

3.  Skupne provizije in stroški, ki jih ponudnik PEPP prenositelj lahko zaračuna varčevalcu v PEPP za zaprtje računa za PEPP pri njem, so omejene na največ 0,5 % pozitivnega stanja, ki se prenese ponudniku PEPP prejemniku.

4.  Ponudnik prejemnik lahko zaračuna le dejanske stroške storitve zamenjave.

Člen 49Varstvo varčevalcev v PEPP pred finančno izgubo

1.  Vsako finančno izgubo, vključno s provizijami, stroški in obrestmi, ki jo utrpi varčevalec v PEPP in je posledica tega, da ponudnik PEPP, vključen v postopek zamenjave, ni ravnal skladno s svojimi obveznostmi iz člena 46, ta ponudnik PEPP nemudoma povrne.

2.  Odgovornost na podlagi odstavka 1 ne velja v primerih izjemnih in nepredvidljivih okoliščin, na katere ponudnik PEPP, ki skuša uveljavljati te okoliščine, ne more vplivati, posledice pa bi bile kljub vsem nasprotnim prizadevanjem neizogibne, ali v primerih, ko ponudnika PEPP zavezujejo druge pravne obveznosti iz zakonodajnih aktov Unije ali nacionalnih zakonodajnih aktov.

3.  Obveznost na podlagi odstavka 1 se določi v skladu s pravnimi zahtevami, ki se uporabljajo na nacionalni ravni.

4.  Varčevalec v PEPP nosi stroške in vsa tveganja finančne izgube, povezana z odkupom sredstev na računu za PEPP v naravi, do katerih pride pri prenosu od ponudnika PEPP prenositelja ponudniku PEPP prejemniku.

5.  Varčevalec v PEPP nosi stroške in vsa tveganja finančne izgube, povezana z zaščito kapitala, ki jo zagotavlja ponudnik PEPP prenositelj. Ta zaščita kapitala, ki varčevalcu v PEPP omogoča, da se mu povrne vloženi kapital, in predstavlja mehanizem usklajevanja z inflacijo, se izkoristi v trenutku zamenjave ponudnikov.

5a.  Države članice zagotovijo vzpostavitev čezmejnih pritožbenih in odškodninskih mehanizmov, ki omogočajo čezmejne individualne in kolektivne odškodninske zahtevke.

Člen 50Informacije o storitvi zamenjave računov

1.  Ponudniki PEPP varčevalcem v PEPP dajo naslednje informacije o storitvi zamenjave:

(a)   vloge ponudnika PEPP prenositelja in prejemnika pri vsakem koraku postopka zamenjave iz člena 46;

(b)   časovni okvir za dokončanje posameznih korakov;

(c)   provizije in stroški, ki se zaračunajo za postopek zamenjave;

(d)   kakršne koli informacije, ki jih bo moral zagotoviti varčevalec v PEPP.

Ponudniki PEPP podajo tudi druge informacije, vključno z, kjer je primerno, informacijami, potrebnimi za identifikacijo sistema jamstva za vloge, odškodninske sheme za vlagatelje ali varovalnega pokojninskega načrta v Uniji, katerega član je ponudnik PEPP. „Varovalni pokojninski načrt“ pomeni ureditev, po kateri se varčevalcem v PEPP ali upravičencem iz naslova PEPP plača nadomestilo v primeru insolventnosti ponudnika PEPP.

2.  Informacije iz odstavka 1 so vedno na voljo v elektronski obliki na spletnem mestu ponudnika PEPP, brezplačno na papirju ali na drugem trajnem nosilcu podatkov v prostorih ponudnika PEPP, ki so dostopni varčevalcem v PEPP, in se na zahtevo zagotovijo varčevalcem v PEPP.

POGLAVJE VIIIFAZA IZPLAČEVANJA

Člen 51Pogoji v zvezi s fazo izplačevanja

1.  Če pogoji v zvezi s fazo izplačevanja ▌ niso določeni v tej uredbi, jih določijo države članice in ti pogoji niso manj ugodni od veljavnih nacionalnih pravil.

Člen 52Oblika izplačil

1.  Ponudniki PEPP lahko varčevalcem v PEPP omogočijo eno ali več od naslednjih oblik izplačil:

(a)   rente;

(b)   skupni znesek;

(c)   postopna izplačila;

(d)   kombinacije navedenega.

2.  Za osnovni PEPP je v prvem letu dovoljenih največ 30 % celotnega zneska. Za preostali kapital se lahko uporabijo postopno izplačilo, renta ali njuna kombinacija. V primeru osnovnega PEPP s kapitalskim jamstvom kot naložbene možnosti je vsaj 35 % izplačil v obliki doživljenjske rente.

2a.  Ob upoštevanju okoliščin posameznega varčevalca v PEPP in relativne vrednosti nakopičenega kapitala glede na sedanjo vrednost rent se lahko rente v osnovnem PEPP izplačajo v skupnem znesku ali v obliki postopnih izplačil. Za določitev doslednih procesov in meril za oceno takšnih okoliščin ter za določitev ustrezne relativne vrednosti nakopičenega kapitala, EIOPA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov.

EIOPA predloži osnutke regulativnih tehničnih standardov Komisiji do ...

Na Komisijo se v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 1094/2010 prenese pooblastilo za sprejetje regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka.

2b.  Varčevalci v PEPP obliko izplačil za fazo izplačevanja izberejo pet let pred začetkom faze izplačevanja.

POGLAVJE IXNADZOR

Člen 53Nadzor s strani pristojnih organov in spremljanje s strani EIOPA

1.  Pristojni organ ponudnika PEPP stalno nadzira skladnost s to uredbo. Odgovoren je tudi za nadzor spoštovanja obveznosti, določenih v pravilih ali aktih o ustanovitvi ponudnika PEPP, ter ustreznosti njegovih ureditev in organizacije z nalogami, ki jih mora izpolniti za zagotavljanje PEPP.

2.  EIOPA ▌preveri, da se oznaka „PEPP“ uporablja le z dovoljenjem in v skladu s to uredbo.

3.  EIOPA v sodelovanju z drugimi evropskimi nadzornimi organi pregleda letne načrte za nadzor ponudnikov PEPP, ki jih sprejmejo pristojni organi.

Člen 54Pooblastila pristojnih organov

Vsaka država članica zagotovi, da ima pristojni organ vsa nadzorna in preiskovalna pooblastila, ki jih potrebuje za opravljanje svojih nalog v skladu s to uredbo.

Člen 55Sodelovanje

in skladnost

1.  Vsak pristojni organ prispeva k dosledni uporabi te uredbe v vsej Uniji. V ta namen pristojni organi sodelujejo med seboj in s Komisijo.

2.  Pristojni organi medsebojno sodelujejo v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(22), Direktivo 2009/138/ES, Direktivo (EU) 2016/2341, Direktivo 2014/65/EU Direktivo 2009/65/ES in Direktivo 2011/61/EU.

3.  Pristojni organi in EIOPA medsebojno sodelujejo za namene opravljanja svojih dolžnosti na podlagi te uredbe v skladu z Uredbo (EU) št. 1094/2010.

4.  Pristojni organi in EIOPA si izmenjujejo vse informacije in dokumente, potrebne za opravljanje svojih dolžnosti na podlagi te uredbe v skladu z Uredbo (EU) št. 1094/2010, zlasti za prepoznavanje in odpravo kršitev te uredbe.

5.  EIOPA za zagotavljanje dosledne uporabe tega člena pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov, v katerih se določijo podrobnosti o mehanizmih za doslednost, sodelovanje in izmenjavo informacij skupaj z zahtevami, potrebnimi za prikaz navedenih informacij v standardizirani obliki, ki omogoča primerjavo.

EIOPA te osnutke izvedbenih tehničnih standardov predloži Komisiji do ... [šest mesecev od datuma začetka veljavnosti uredbe].

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1094/2010.

Člen 56Reševanje sporov med pristojnimi organi v čezmejnih zadevah

1.  Kadar se pristojni organ ponudnika ali distributerja PEPP ne strinja s postopkom ali vsebino ukrepanja ali neukrepanja pristojnega organa druge države članice glede uporabe te uredbe, lahko EIOPA na zahtevo enega ali več zadevnih pristojnih organov organom pomaga pri doseganju sporazuma v skladu s postopkom iz odstavkov 2 do 4.

V primerih čezmejnih zadev in kadar se na podlagi objektivnih meril lahko ugotovi nesoglasje med pristojnimi organi različnih držav članic, lahko EIOPA na lastno pobudo ali na zahtevo evropskih nadzornih organov, Evropskega bančnega organa in Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, pristojnim organom pomaga pri doseganju sporazuma v skladu s postopkom iz odstavkov 2 do 4.

2.  EIOPA določi rok za spravo med pristojnimi organi ob upoštevanju vseh ustreznih rokov ter zapletenosti in nujnosti zadeve. V tej fazi EIOPA deluje kot posrednik.

Če zadevni pristojni organi v fazi spravnega postopka iz odstavka 2 ne dosežejo sporazuma, lahko EIOPA v skladu s postopkom iz tretjega in četrtega pododstavka člena 44(1) Uredbe (EU) št. 1094/2010 sprejme za zadevne pristojne organe zavezujočo odločitev, v kateri se za zagotovitev skladnosti s pravom Unije od njih zahteva, da za rešitev zadeve sprejmejo posebne ukrepe ali se ukrepov vzdržijo.

3.  Brez poseganja v pooblastila Komisije na podlagi člena 258 PDEU lahko EIOPA, kadar pristojni organ ne ravna v skladu z njeno odločitvijo in zato ne zagotavlja, da ponudnik PEPP izpolnjuje zahteve, ki se na podlagi te uredbe zanj neposredno uporabljajo, sprejme individualno odločitev, naslovljeno na ponudnika PEPP ali distributerja PEPP, s katero zahteva ukrepe, potrebne za izpolnitev njegovih obveznosti na podlagi prava Unije, vključno s prenehanjem posamezne dejavnosti.

4.  Odločitve, sprejete na podlagi odstavka 4, prevladajo nad vsemi predhodnimi odločitvami pristojnih organov o isti zadevi. Kakršni koli ukrepi pristojnih organov v zvezi z dejstvi, ki so predmet odločitve na podlagi odstavka 3 ali 4, so v skladu s temi odločitvami.

5.  Predsednik EIOPA v poročilu iz člena 50(2) Uredbe (EU) št. 1094/2010 navede naravo in vrsto nesoglasja med pristojnimi organi, dosežene sporazume in sprejete odločitve za odpravo teh nesoglasij.

POGLAVJE XSANKCIJE

Člen 57Upravne sankcije in popravni ukrepi

1.  Brez poseganja v pravico držav članic, da predpišejo in naložijo kazenske sankcije, lahko pristojni organi naložijo upravne sankcije in popravne ukrepe, ki se uporabljajo, kadar:

(a)  finančno podjetje iz člena 5(1) pridobi dovoljenje za PEPP na podlagi netočnih ali zavajajočih izjav ali na kakšen koli drug nedovoljen način s kršitvijo členov 5 in 6;

(b)  finančno podjetje iz člena 5(1) zagotavlja oziroma distribuira produkte z oznako „PEPP“ ali „vseevropski osebni pokojninski produkt“ brez zahtevanega dovoljenja;

(c)  je ponudnik PEPP kršil člen 7(3) ▌ali kadar ni izpolnil zahtev in obveznosti iz poglavja IV, poglavja V, člena 43 in poglavja VII;

(d)  depozitar ni izpolnil svojih dolžnosti nadzor iz člana 42.

2.  Te sankcije in ukrepi so učinkoviti, sorazmerni in odvračilni ter vključujejo vsaj naslednje:

(a)  javno izjavo, v kateri sta v skladu s členom 59 navedena identiteta fizične ali pravne osebe in vrsta kršitve;

(b)  odredbo, ki od fizične ali pravne osebe zahteva, da preneha z zadevnim ravnanjem in da tega ravnanja več ne ponovi;

(c)  začasno prepoved opravljanja upravljavske funkcije v takih družbah kateremu koli članu upravljalnega organa finančnega podjetja ali drugi odgovorni fizični osebi;

(d)  najvišje upravne globe v višini najmanj 5 000 000 EUR oziroma v državi članici, katere valuta ni euro, ustrezne vrednosti v nacionalni valuti na [datum začetka veljavnosti te uredbe];

(e)  v primeru pravne osebe najvišje upravne globe iz točke (d), ki lahko znašajo do 10 % celotnega letnega prometa glede na najnovejše računovodske izkaze, ki jih je odobril upravljalni organ; kadar je pravna oseba obvladujoče podjetje ali odvisno podjetje obvladujočega podjetja, ki mora pripraviti konsolidirane računovodske izkaze v skladu z Direktivo 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta(23), je celotni letni promet enak skupnemu letnemu prometu ali ustrezni obliki prihodka v skladu z zadevnimi računovodskimi zakonodajnimi akti na podlagi zadnjih razpoložljivih konsolidiranih računovodskih izkazov, ki jih odobri upravljalni organ končnega obvladujočega podjetja;

(f)  najvišje upravne denarne kazni v višini vsaj dvakratnega zneska koristi, pridobljene s kršitvijo, kadar je korist mogoče opredeliti, četudi to presega najvišji znesek iz točk (d) in (e).

3.  Kadar se določbe iz prvega odstavka uporabijo za pravne osebe, pristojni organi upravne sankcije in popravne ukrepe iz odstavka 2 naložijo članom upravljalnega organa in drugim posameznikom, ki so v skladu z nacionalno zakonodajo odgovorni za kršitev.

4.  Vsaka odločitev v zvezi z naložitvijo upravnih sankcij ali popravnih ukrepov iz odstavka 2 je ustrezno obrazložena, zanjo pa velja pravica do pritožbe pred sodiščem.

Člen 58Izvajanje pooblastil za nalaganje upravnih sankcij in popravnih ukrepov

1.  Pristojni organi pooblastila za nalaganje upravnih sankcij in popravnih ukrepov iz člena 57 izvajajo v skladu s svojim nacionalnim pravnim okvirom:

(a)  neposredno,

(b)  v sodelovanju z drugimi organi,

(c)  z zahtevkom, naslovljenim na pristojne sodne organe.

2.  Pristojni organi pri določanju vrste in ravni upravnih sankcij ali popravnih ukrepov, naloženih v skladu s členom 57, upoštevajo vse relevantne okoliščine, kjer je primerno, tudi:

(a)  pomembnost, težo in trajanje kršitve;

(b)  stopnjo odgovornosti fizične ali pravne osebe, ki je odgovorna za kršitev;

(c)  finančno trdnost odgovorne fizične ali pravne osebe, kot je prikazana zlasti s celotnim prometom odgovorne pravne osebe ali letnim prihodkom in čistim premoženjem odgovorne fizične osebe;

(d)  pomen pridobljenih dobičkov ali preprečenih izgub s strani odgovorne fizične ali pravne osebe, če jih je mogoče opredeliti;

(e)  izgube, ki so jih zaradi kršitve imele tretje strani, če jih je mogoče določiti;

(f)  raven sodelovanja odgovorne fizične ali pravne osebe s pristojnim organom, brez poseganja v potrebo po zagotovitvi povrnitve pridobljenega dobička ali preprečene izgube na podlagi kršitve;

(g)  prejšnje kršitve odgovorne fizične ali pravne osebe.

Člen 59Objava upravnih sankcij in popravnih ukrepov

1.  Pristojni organi vse odločitve o naložitvi upravne sankcije ali popravnega ukrepa zaradi kršitve te uredbe nemudoma objavijo na svojih uradnih spletnih mestih, potem ko je naslovnik sankcije ali ukrepa obveščen o teh odločitvi.

2.  Objava iz odstavka 1 vsebuje informacije o vrsti in naravi kršitve, identiteti odgovornih oseb ter o naloženih sankcijah ali ukrepih.

3.  Kadar je objava identitete pravnih oseb oziroma identitete in osebnih podatkov fizičnih oseb po mnenju pristojnega organa na podlagi ocene za vsak posamezen primer nesorazmerna ali če po mnenju pristojnega organa taka objava ogroža stabilnost finančnih trgov ali preiskavo v teku, pristojni organi:

(a)  odložijo objavo odločitve o naložitvi upravne sankcije ali popravnega ukrepa, dokler zadevni razlogi proti objavi ne prenehajo obstajati; ali

(b)  objavijo odločitev, s katero se naloži upravna sankcija ali popravni ukrep, in vanjo za razumno obdobje ne vključijo identitete in osebnih podatkov naslovnika, če bodo v tem obdobju predvidoma prenehali obstajati razlogi za anonimno objavo in če taka anonimna objava zagotavlja učinkovito zaščito zadevnih osebnih podatkov; ali

(c)  sploh ne objavijo sklepa o izreku upravne sankcije ali popravnega ukrepa, če se možnosti iz točk (a) in (b) štejeta za nezadostni, da bi z njima zagotovili:

(i)  da stabilnost finančnih trgov ne bo ogrožena;

(ii)  sorazmernosti objave takih odločitev glede na ukrepe, ki se štejejo za manj pomembne.

4.  V primeru odločitve, da se sankcija ali ukrep objavi anonimno, kot je navedeno v odstavku 3(b), se lahko objava zadevnih podatkov odloži. Če je odločitev o naložitvi upravne sankcije ali popravnega ukrepa predmet pritožbe pred ustreznim sodnim organom, pristojni organi na svojih uradnih spletnih mestih takoj objavijo tudi te informacije in vse poznejše informacije o rezultatu zadevne pritožbe. Objavijo se tudi vse sodne odločbe, s katerimi se razveljavi naložitev upravne sankcije ali popravnega ukrepa.

5.  Pristojni organi zagotovijo, da vsaka objava iz odstavkov 1 do 4 ostane na njihovi uradni spletni strani najmanj pet let po objavi. Osebni podatki, vsebovani v objavi, se hranijo le na uradnem spletnem mestu pristojnega organa, in sicer toliko časa, kolikor zahtevajo veljavna pravila o varstvu podatkov.

Člen 60Obveznost predložitve informacij EIOPA v zvezi z upravnimi sankcijami in popravnimi ukrepi

1.  Pristojni organi obvestijo EIOPA o vseh upravnih sankcijah in drugih ukrepih, ki so bili naloženi, vendar niso bili objavljeni v skladu s členom 59(1).

2.  Pristojni organi EIOPA letno zagotovijo informacije o vseh upravnih sankcijah ali drugih ukrepih, naloženih v skladu s členom 57, v zbirni obliki.

EIOPA te informacije objavi v letnem poročilu.

3.  Kadar je pristojni organ javno objavil upravno sankcijo ali drug ukrep, o tem istočasno obvesti EIOPA.

POGLAVJE XIKONČNE DOLOČBE

Člen 61Obdelava osebnih podatkov

Kar zadeva obdelavo osebnih podatkov v okviru te uredbe, ponudniki PEPP in pristojni organi opravljajo svoje naloge za namene te uredbe v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in Uredbo o spoštovanju zasebnega življenja in varstvu osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij ter razveljavitvi Direktive 2002/58/ES (uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah). EIOPA pri obdelavi osebnih podatkov v okviru te uredbe spoštuje Uredbo (ES) št. 45/2001.

Člen 62Izvajanje pooblastil

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 24(3), člena 26(3), člena 28(2), člena 32(7) in člena 39 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

3.  Prenos pooblastila iz člena 24(3), člena 26(3), člena 28(2), člena 32(7) in člena 39 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 24(3), členom 26(3), členom 28(2), členom 32(7) in členom 39, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.

Člen 63Ocenjevanje in poročanje

1.  Komisija vsakih pet let po začetku veljavnosti te uredbe opravi vrednotenje te uredbe in po posvetovanju z EIOPA Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o glavnih ugotovitvah.

2.  ▌Poročilo zajema vsa vprašanja v zvezi z delovanjem uredbe, zlasti naslednja:

(a)  prenosljivost;

(b)  razvoj odsekov in partnerstev;

(c)  mehanizem zamenjave;

(d)  uporabo osnovnega PEPP;

(e)  pritožbeni postopek;

(f)  uporabo v celotni Uniji;

(g)  vključitev okoljskih, socialnih in upravljavskih dejavnikov v naložbeno politiko PEPP;

(h)  1-odstotno zgornjo mejo iz člena 37(2).

3.  Komisija ustanovi panel z ustreznimi deležniki, ki bo stalno spremljal razvoj in izvajanje PEPP. Ta panel vključuje vsaj EIOPA, nacionalne nadzornike, predstavnike industrije in potrošnikov ter neodvisne strokovnjake.

Sekretariat panela je EIOPA.

Člen 64Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se začne uporabljati 12 mesecev po objavi delegiranih aktov, ki jih uredba predvideva, v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,  

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)

* Predlogi sprememb: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

(3)

UL C , , str. .

(4)

  Akcijski načrt o oblikovanju unije kapitalskih trgov, Evropska komisija, 30. september 2015 (COM(2015) 468 final).

(5)

  Resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. januarja 2016 o oceni stanja in izzivih pri ureditvi EU o finančnih storitvah: učinek in nadaljnji koraki k bolj učinkovitemu in uspešnemu okviru EU za regulacijo finančnega sektorja in unijo kapitalskih trgov, 2015/2106(INI), točka 20.

(6)

  Sklepi Evropskega sveta z dne 28. junija 2016, EUCO 26/16, točka 11.

(7)

  COM(2016) 601 final, str. 4.

(8)

  COM(2017) 292 final, str. 6.

(9)

  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).

(10)

  Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48).

(11)

  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(12)

  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij „Krepitev sistemov sankcij v sektorju finančnih storitev“ z dne 8. decembra 2010 (COM(2010) 716 final).

(13)

  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

(14)

  Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

(15)

  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(16)

Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).

(17)

Direktiva 2009/138/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1).

(18)

Direktiva (EU) 2016/2341 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (prenovitev) (UL L 354, 23.12.2016, str. 37).

(19)

Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (prenovitev) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).

(20)

(21)

Direktiva (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov (UL L 26, 2.2.2016, str. 19).

(22)

  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1)

(23)

  Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, str. 19).


MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (29.6.2018)

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Pripravljavec mnenja: Heinz K. Becker

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Gospodinjstva v EU so eni od največjih varčevalcev na svetu, vendar je večina teh prihrankov na bančnih računih s kratko dospelostjo. Več naložb v kapitalske trge lahko pripomore k reševanju izzivov, ki jih predstavljajo staranje prebivalstva in nizke obrestne mere.

(1)  Gospodinjstva v EU so eni od največjih varčevalcev na svetu, vendar je večina teh prihrankov na bančnih računih s kratko dospelostjo in nizkimi donosi. Kljub temu se stopnje varčevanja gospodinjstev med državami članicami EU znatno razlikujejo, trajne razlike med državami članicami pa imajo lahko učinek na naložbe in rast, saj je prihranek gospodinjstev pomemben vir financiranja za zasebne in javne naložbe. Več naložb v kapitalske trge lahko pripomore k reševanju izzivov, ki jih predstavljajo staranje prebivalstva, nizke obrestne mere in dolgoročno nizke ravni naložb.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Države članice bi morale zato, da bi zagotovile dostojne življenjske standardov za sedanje in prihodnje upokojence, prednost dajati nadaljnjemu razvoju, krepitvi in reformi prvega (javnega) in drugega (poklicnega) stebra nacionalnih pokojninskih sistemov. Ta dva stebra sta še vedno izjemno pomembna za dohodke starejših in vzdržnost nacionalnih sistemov. PEPP ne bi smel nadomestiti ali oslabiti shem prvega in drugega stebra. Države članice bi morale za konsolidacijo finančnih virov, potrebnih za ta stebra, obravnavati tudi vprašanji brezposelnosti ter neprijavljenega in nezavarovanega dela. Glede na neizbežno zmanjšanje deleža aktivnega prebivalstva z razmerja 1:4 na 1:2 je pristop večstebrnih pokojnin bistven. Prostovoljen, dolgoročni vseevropski osebni pokojninski produkt bo dopolnjeval in krepil obstoječe pokojninske prihranke, spodbudil ustreznost in povečal kritje za skupine ljudi, ki prej niso imele ustreznega kritja ali je bilo njihovo kritje delno, kot so ženske, mladi in samozaposleni ter osebe z netipičnimi ali novimi oblikami zaposlitve.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Leta 2015 je 11,3 milijona delovno sposobnih državljanov (starih od 20 do 64 let) iz 28 držav članic EU prebivalo v državi članici, ki ni država njihovega državljanstva, 1,3 milijona pa jih je delalo v državi članici, ki ni njihova država prebivališča.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1c)  Starostne pokojnine so bistveni del prihodka upokojencev, ki zagotavljajo dostojen življenjski standard in pomagajo v boju proti revščini v starosti. Gre za osnovni pogoj za uveljavljanje temeljnih pravic, določenih v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, vključno v členu 25 o pravicah starejših, ki navaja: „Unija priznava in spoštuje pravico starejših do dostojnega in samostojnega življenja ter sodelovanja v družbenem in kulturnem življenju“ ter pravice, zapisane v priporočilu Odbora ministrov Sveta Evrope državam članicam o spodbujanju človekovih pravic starejših1a.

 

__________________

 

1a Priporočilo CM/Rec(2014)2 Odbora ministrov državam članicam o spodbujanju človekovih pravic starejših.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1d)  PEPP bo državljanom EU zagotovil dodatno prostovoljno možnost izbire za pokojninsko varčevanje in izboljšal prenosljivost njihovih pravic. Prav tako bo dopolnil nacionalne pokojninske sisteme in Direktivo 2014/50/EU.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1e)  Staranje prebivalstva in upadanje rodnosti sta pomembna demografska izziva za Unijo, ki ogrožata ustreznost in vzdržnost pokojnin ter medgeneracijsko solidarnost. Poleg tega bodo digitalizacija in spremembe na trgu dela najverjetneje še poslabšale to problematiko in vedno bolj bremenile pokojnine v prvem in drugem pokojninskem stebru.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1f)  V EU so še vedno prisotne razlike v pokojninah med spoloma, ki so posledica nerednega plačevanja prispevkov v pokojninske sisteme zaradi prekinitev dela ali plačevanja prispevkov zaradi materinstva ali nege otrok. Pokojnina upokojenk, starih od 65 do 79 let, je v EU v povprečju skoraj 40 % nižja od pokojnin upokojencev. PEPP lahko predstavlja dodatno možnost za primernejšo pokojnino.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1g)  Po podatkih organa EIOPA ima samo 67 milijonov ljudi oziroma 27 % vseh prebivalcev EU, starih med 25 in 59 let, trenutno prostovoljno sklenjeno pogodbo za finančne produkte s ciljem dolgoročnega pokojninskega varčevanja, kar je tudi osredotočeno v samo nekaj državah članicah.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1h)  PEPP bi moral biti predvsem instrument dolgoročne podpore, s katerim bi zlasti mladim državljanom EU zagotovili dober življenjski standard po upokojitvi. PEPP lahko učinkovito izboljša sposobnost kritja stroškov, potrebnih za vzdrževanje življenjskega standarda po upokojitvi.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1i)  EU se sooča z vse večjim demografskim izzivom, ki bo sčasoma, do leta 2060, privedel do zmanjšanja današnjega koeficienta starostne odvisnosti starejših z 1:4 na 1:2. Sedaj vsakega državljana, starega 65 let in več, krijejo 4 osebe, stare od 15 do 64 let, do leta 2060 pa bosta iz te starostne skupine vsakega državljana, starega 65 let in več, krili 2 osebi.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 j (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1j)  Prenosljivost PEPP bo povečala privlačnost produkta še posebej za mlade, pripomogla pa bo tudi k še večji poenostavitvi uveljavljanja pravic državljanov, da živijo in delajo v vsej Uniji.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 k (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1k)  PEPP je kot evropski okvir za osebna pokojninska zavarovanja posebej potreben in koristen za osebe, ki niso upravičene do ustrezne pokojnine in bi poleg nacionalnega sistema želele imeti dopolnilni načrt varčevanja.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Delovanje notranjega trga za osebna pokojninska zavarovanja zdaj ovira visoka razdrobljenost med nacionalnimi trgi in omejena prenosljivost osebnih pokojninskih produktov. Zaradi tega lahko imajo posamezniki težave pri izvajanju svojih temeljnih svoboščin. Tako jim to lahko na primer prepreči, da bi sprejeli delovno mesto ali se upokojili v drugi državi članici. Poleg tega pomanjkanje standardizacije obstoječih osebnih pokojninskih produktov ponudnikom ovira možnost izvajanja svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev.

(3)  Delovanje notranjega trga za osebna pokojninska zavarovanja zdaj ovira visoka razdrobljenost med nacionalnimi trgi in omejena prenosljivost osebnih pokojninskih produktov. Zaradi tega lahko imajo posamezniki težave pri izvajanju svojih temeljnih svoboščin. Tako jim to lahko na primer prepreči, da bi iskali ali sprejeli delovno mesto ali se upokojili v drugi državi članici. Poleg tega pomanjkanje standardizacije obstoječih osebnih pokojninskih produktov ponudnikom ovira možnost izvajanja svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Zaradi prispevka, ki se pričakuje od PEPP pri vzpostavitvi unije kapitalskih trgov in usmerjanju kapitala v realno gospodarstvo ter dolgoročne trajnostne projekte, morajo biti varčevalci vključeni v proces, s katerim se zavejo svojih finančnih in nefinančnih interesov ter v vzajemnem odnosu med uspešnostjo produkta in okoljskimi, družbenimi in upravljalnimi dejavniki. Učinkovitost tega procesa je povezana z visoko stopnjo preglednosti in razkritja ter ustreznega sodelovanja varčevalcev.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Ljudje z nižjimi dohodki ali tisti, ki so manj časa preživeli na trgu dela, imajo manj finančnih možnosti za naložbe v osebne pokojninske produkte, kar povzroča povečanje dohodkovne neenakost v starosti. To velja zlasti za ženske na splošno, kar je posledica razlik v plačilu med spoloma, ki vplivajo nanje v vsem obdobju poklicne kariere, in tega, da so preživele več časa zunaj trga dela zato, da bi prevzele obveznosti oskrbe brez kakršnega koli dohodka ali z zelo nizkim dohodkom.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  V zvezi z osebnimi pokojninskimi produkti bo oblikovanje vseevropskega osebnega pokojninskega produkta prispevalo k povečanju izbire za pokojninsko varčevanje in vzpostavilo trg EU za ponudnike PEPP. Gospodinjstvom bo omogočilo boljše načrtovanje pokojninskih prihodkov.

(10)  V zvezi z osebnimi pokojninskimi produkti bo oblikovanje vseevropskega osebnega pokojninskega produkta prispevalo k povečanju izbire za pokojninsko varčevanje in vzpostavilo trg EU za ponudnike PEPP. Gospodinjstvom bi morala omogočiti dobro upravljano, varno, družbeno odgovorno in trajnostno boljše načrtovanje pokojninskih prihodkov ob ustreznem upoštevanju njihovih potreb in želja.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Uredba o PEPP držav članic ne bo ovirala pri tem, da bi tudi v prihodnje naložbene pokojninske sheme oblikovale na kolektivni osnovi;

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Zakonodajni okvir za vseevropski osebni pokojninski produkt bo položil temelje za uspešen trg cenovno dostopnih in prostovoljnih naložb, povezanih z varčevanjem za upokojitev, ki se lahko upravljajo na ravni celotne EU. Z dopolnitvijo obstoječih pokojninskih produktov in načrtov bo okvir pomagal zadovoljiti potrebe ljudi, ki želijo izboljšati ustreznost svojih pokojninskih prihrankov, prispeval k reševanju demografskih izzivov in zagotovil nov močan vir zasebnega kapitala za dolgoročne naložbe. Ta okvir ne bo nadomestil ali uskladil obstoječih nacionalnih pokojninskih načrtov osebnih pokojninskih zavarovanj.

(11)  Zakonodajni okvir za vseevropski osebni pokojninski produkt bo položil temelje za uspešen trg cenovno dostopnih in prostovoljnih naložb, povezanih z varčevanjem za upokojitev, ki se lahko upravljajo na ravni celotne EU. PEPP bo pomagal zadovoljiti potrebe ljudi, ki želijo izboljšati ustreznost svojih pokojninskih prihrankov in pripomogel k reševanju demografskih izzivov in sedanjih razlik v pokojninah z zagotavljanjem novega močnega vira zasebnega kapitala za dolgoročne trajnostne naložbe, tudi socialne. Ta okvir ne bo nadomestil ali uskladil obstoječih nacionalnih osebnih pokojninskih produktov ali poklicnih pokojninskih načrtov.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Ponudniki PEPP bi morali imeti dostop do celotnega trga Unije z enim samim dovoljenjem za produkt, ki ga na podlagi enotnih pravil izda Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA).

(14)  Ponudniki PEPP bi morali imeti dostop do celotnega trga Unije z enim samim dovoljenjem za produkt, ki ga na podlagi enotnih pravil in v sodelovanju z nacionalnimi pristojnimi organi izda Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA).

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  Organizacija in pravna urejenost institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje se med državami članicami močno razlikujeta. V nekaterih državah članicah lahko te institucije izvajajo samo dejavnosti poklicnega pokojninskega zavarovanja, v drugih pa lahko izvajajo dejavnosti poklicnega in osebnega pokojninskega zavarovanja. Zato imajo te institucije različne organizacijske strukture, hkrati pa tudi različen nadzor na nacionalni ravni. Zlasti je bonitetni nadzor za institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje, ki izvaja poklicno in osebno pokojninsko zavarovanje, obsežnejši kot pri tistih, ki izvajajo samo dejavnosti poklicnega pokojninskega zavarovanja. Da ne bi ogrozili finančne stabilnosti in da bi upoštevali različne organizacijske strukture in nadzor, bi smele PEPP zagotavljati le institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje, ki so v skladu z nacionalnim pravom pooblaščene in ustrezno nadzorovane za zagotavljanje zasebnih pokojninskih produktov. Poleg tega bi bilo treba za dodatno zaščito finančne stabilnosti za vsa sredstva in obveznosti, ki ustrezajo dejavnostim zagotavljanja PEPP, vzpostaviti ločeno obračunsko enoto, ki bi se upravljala in organizirala ločeno od drugih dejavnosti poslovanja zagotavljanja poklicnega pokojninskega zavarovanja brez možnosti prenosa.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Veljavna davčna ureditev za PEPP bi morala biti opredeljena z zakonodaje vsake države članice, v kateri je prispeval varčevalec v PEPP. Posledično bo produkt PEPP obdavčen v vsaki državi članici, v kateri je prispeval varčevalec v PEPP, sorazmerno z ravnjo prispevka v vsaki državi članici posebej.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a)  Vseživljenjske pokojnine in dodatna finančna jamstva za kritje tveganj, kot so invalidnost, smrt ali dolgotrajna oskrba, so bistvene značilnosti celovitega pokojninskega produkta. Pokojninski produkti bi stranki morali zagotoviti dolgoročen, varen in stabilen dodatni dohodek po upokojitvi.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20b)  Sheme za plačevanje prispevkov bi morale spremljati napovedi o vrednosti sredstev, donosnosti naložbe, predvideni inflaciji in gospodarski rasti.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Da bi omogočili nemoten prehod za ponudnike PEPP, bo obveznost zagotavljanja PEPP, ki vsebujejo odseke za vsako državo članico, začela veljati tri leta po začetku veljavnosti te uredbe. Vendar pa bi ob uvedbi PEPP ponudnik moral zagotoviti informacije o tem, kateri nacionalni odseki so takoj na voljo, da bi se izognili morebitnemu zavajanju potrošnikov.

(21)  Ob uvedbi PEPP bi moral ponudnik zagotoviti informacije o tem, kateri nacionalni odseki so takoj na voljo v pogodbi. Če varčevalec v PEPP stalno prebivališče prenese v državo članico, kjer ponudnik PEPP ali distributer PEPP ne ponuja razpoložljivega odseka, ki bi bil takoj na voljo, se zamenjava ponudnika omogoči brezplačno za vse stranke. Upravičenci iz naslova PEPP bi morali imeti možnost prejemati izplačila ne glede na to, v kateri državi članici prebivajo.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Da bi ponudniki PEPP izpolnili zahtevo, da morajo odpreti nacionalne odseke v vseh državah članicah, bi jim bilo treba omogočiti sklepanje partnerstev z drugimi ponudniki PEPP.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Ob upoštevanju narave vzpostavljenega pokojninskega načrta in vključenega upravnega bremena bi morali ponudniki in distributerji PEPP varčevalcem v PEPP in upravičencem iz naslova PEPP zagotoviti jasne in primerne informacije, na podlagi katerih bi se ti odločali o svoji upokojitvi. Zaradi enakih razlogov bi morali ponudniki in distributerji PEPP zagotoviti tudi visoko stopnjo preglednosti v različnih fazah načrta, ki jih sestavljajo obdobje pred sklenitvijo, članstvo (vključno z obdobjem pred upokojitvijo) in obdobje po upokojitvi. Zlasti bi morali zagotoviti informacije o pridobljenih pokojninskih pravicah, predvideni višini pokojninskih prejemkov, tveganjih in jamstvih ter stroških. Kadar predvidene višine pokojninskih prejemkov temeljijo na ekonomskih scenarijih, bi morale te informacije vključevati tudi neugodni scenarij v skrajnem, vendar mogočem primeru.

(22)  Ob upoštevanju narave vzpostavljenega pokojninskega načrta in vključenega upravnega bremena bi morali ponudniki in distributerji PEPP varčevalcem v PEPP in upravičencem iz naslova PEPP zagotoviti jasne in primerne informacije, na podlagi katerih bi se ti odločali o svoji upokojitvi. Zaradi enakih razlogov bi morali ponudniki in distributerji PEPP zagotoviti tudi visoko stopnjo preglednosti v različnih fazah načrta, ki jih sestavljajo obdobje pred sklenitvijo, članstvo (vključno z obdobjem pred upokojitvijo) in obdobje po upokojitvi. Zlasti bi morali zagotoviti informacije o pridobljenih pokojninskih pravicah, predvideni višini pokojninskih prejemkov, tveganjih in jamstvih ter vključevanje okoljskih, socialnih in upravljalnih dejavnikov. Predvidene višine pokojninskih prejemkov temeljijo med drugim na ekonomskih scenarijih, tudi na neugodnem scenariju.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Pred pristopom k načrtu PEPP bi bilo treba potencialnim varčevalcem v PEPP predložiti vse potrebne informacije za ozaveščeno odločitev.

(23)  Pred pristopom k načrtu PEPP bi bilo treba potencialnim varčevalcem v PEPP predložiti vse potrebne informacije za ozaveščeno odločitev, tako da se jim zagotovi svetovanje pri oceni njihovih varčevalnih zahtev in potreb.

Obrazložitev

Svetovanje je lahko pomembno orodje, s katerim se potrošniki seznanijo z možnostmi izbire.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Da bi zagotovili optimalno preglednost produkta, bi morali proizvajalci PEPP pripraviti dokument s ključnimi podatki o PEPP za PEPP, ki jih proizvajajo, preden se lahko produkt distribuira varčevalcem v PEPP. Prav tako bi morali biti odgovorni za pravilnost dokumenta s ključnimi informacijami o PEPP. Dokument s ključnimi podatki o PEPP bi moral nadomestiti in prilagoditi dokument s ključnimi podatki o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih na podlagi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta33, ki jih za PEPP ne bi bilo treba zagotoviti.

(24)  Da bi zagotovili optimalno preglednost produkta, bi morali ponudniki PEPP pripraviti dokument s ključnimi podatki o PEPP za PEPP, ki jih proizvajajo, preden se lahko produkt distribuira varčevalcem v PEPP. Prav tako bi morali biti odgovorni za pravilnost dokumenta s ključnimi informacijami o PEPP. Dokument s ključnimi podatki o PEPP bi moral nadomestiti in prilagoditi dokument s ključnimi podatki o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih na podlagi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta33, ki jih za PEPP ne bi bilo treba zagotoviti.

__________________

__________________

33 Uredba (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP), UL L 352, 9.12.2014, str. 1.

33 Uredba (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP), UL L 352, 9.12.2014, str. 1.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)   Razvoj kalkulatorjev pokojninskih produktov na nacionalni ravni že poteka. Da bi bili ti kalkulatorji čim bolj uporabni za potrošnike, bi morali pri izračunu upoštevati stroške in provizije, ki jih zaračunajo različni proizvajalci PEPP, in morebitne dodatne stroške ali provizije, ki jih zaračunajo posredniki ali drugi členi v naložbeni verigi in ki jih proizvajalci PEPP še niso vključili v ceno produkta.

(26)  Razvoj kalkulatorjev pokojninskih produktov na nacionalni ravni že poteka. Da bi bili ti kalkulatorji čim bolj uporabni za potrošnike, bi morali pri izračunu upoštevati stroške in provizije, ki jih zaračunajo različni ponudniki PEPP, in morebitne dodatne stroške ali provizije, ki jih zaračunajo posredniki ali drugi členi v naložbeni verigi in ki jih ponudniki PEPP še niso vključili v ceno produkta.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26a)  Vlagatelji bi morali imeti možnosti, da s posebnim pripomočkom izračunajo stopnje provizij v obdobju izplačevanja.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28a)  Pri tržni komunikaciji bi bilo treba izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja digitalizacija, in predstaviti značilnosti PEPP na preprost, razumljiv in uporabniku prijazen način ter v popolni skladnosti s členom 9 Uredbe 1286/2014 (uredba o PRIIP).

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Ponudniki PEPP bi morali pripraviti izkaz o pokojninskih pravicah, naslovljen na varčevalce v PEPP, da bi jim predstavili ključne osebne in splošne podatke o načrtu PEPP in zagotovili stalne informacije o njem. Izkaz o pokojninskih pravicah bi moral biti razumljiv in izčrpen ter vsebovati relevantne in ustrezne informacije, da bi bilo lažje razumeti pokojninske pravice skozi čas in po posameznih načrtih, ter podpirati mobilnost delovne sile.

(29)  Ponudniki PEPP bi morali pripraviti izkaz o pokojninskih pravicah, naslovljen na varčevalce v PEPP, da bi jim predstavili ključne osebne in splošne podatke o načrtu PEPP in zagotovili stalne informacije o njem. Izkaz o pokojninskih pravicah bi bilo treba nasloviti tudi na upravičence PEPP, če se s tem strinja varčevalec v PEPP. Izkaz o pokojninskih pravicah bi moral biti razumljiv, posodobljen, enostaven in izčrpen ter vsebovati relevantne in ustrezne informacije, da bi bilo lažje razumeti dodatne pokojninske pravice skozi čas in po posameznih načrtih, ter podpirati mobilnost delovne sile.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  Zaradi ustrezne zaščite pravic varčevalcev v PEPP in upravičencev iz naslova PEPP, bi morali imeti ponudniki PEPP možnost izbire naložbene strukture, ki ustreza točno določeni vrsti in trajanju njihovih obveznosti. Zato je potreben učinkovit nadzor in pristop do predpisov o naložbah, ki ponudnikom PEPP omogoča zadostno prožnost pri odločanju o najvarnejši in najučinkovitejši naložbeni politiki in jih zavezuje k preudarnemu ravnanju. Upoštevanje načela preudarne osebe zato zahteva naložbeno politiko, ki je prilagojena strukturi strank posameznega ponudnika PEPP.

(32)  Zaradi ustrezne zaščite pravic varčevalcev v PEPP in upravičencev iz naslova PEPP, bi morali imeti ponudniki PEPP možnost izbire naložbene strukture, ki ustreza točno določeni vrsti in trajanju njihovih obveznosti. Zato je potreben učinkovit nadzor in pristop do predpisov o naložbah, ki ponudnikom PEPP omogoča zadostno prožnost pri odločanju o najvarnejši in najučinkovitejši naložbeni politiki in jih zavezuje k preudarnemu ravnanju, skladnemu s potrebami in željami varčevalca v PEPP. Upoštevanje načela preudarne osebe zato zahteva naložbeno politiko, ki je prilagojena strukturi strank posameznega ponudnika PEPP.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  S postavitvijo načela preudarne osebe kot temeljnega načela kapitalskih naložb in z omogočanjem ponudnikom PEPP, da opravljajo čezmejne dejavnosti, se spodbuja preusmeritev prihrankov v sektor osebnega pokojninskega zavarovanja, kar prispeva h gospodarskemu in socialnemu napredku.

(33)  S postavitvijo načela preudarne osebe kot temeljnega načela kapitalskih naložb in z omogočanjem ponudnikom PEPP, da opravljajo čezmejne dejavnosti, se spodbuja preusmeritev prihrankov v sektor osebnega pokojninskega zavarovanja, kar prispeva h gospodarskemu, socialnemu in okoljskemu napredku.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  V kontekstu oblikovanja unije kapitalskih trgov je razumevanje, kaj so instrumenti z dolgoročnim ekonomskim profilom, široko. Taki instrumenti so neprenosljivi vrednostni papirji in zato nimajo dostopa do likvidnosti na sekundarnih trgih. Pogosto zahtevajo obveznosti za določen čas, kar omejuje možnosti njihovega trženja, in bi morali vključevati udeležbo in dolžniške instrumente v podjetjih, ki ne kotirajo na borzi, ter posojila tem podjetjem. Podjetja, ki ne kotirajo na borzi, vključujejo infrastrukturne projekte, družbe, ki ne kotirajo na borzi, ki si prizadevajo za rast, nepremičnine ali druga sredstva, ki bi lahko bili primerni za dolgoročne naložbe. Projekti za nizkoogljično infrastrukturo in infrastrukturo, ki je odporna na podnebne spremembe, so pogosto v obliki sredstev, ki ne kotirajo na borzi, in se financirajo pretežno z dolgoročnimi krediti. Ponudnike PEPP se glede na dolgoročno naravo njihovih obveznosti spodbuja, naj zadosten del svojega portfelja sredstev namenijo trajnostnim naložbam v realni sektor z dolgoročnimi gospodarskimi koristmi, zlasti infrastrukturnim projektom in podjetjem.

(35)  V kontekstu oblikovanja unije kapitalskih trgov je razumevanje, kaj so instrumenti z dolgoročnim ekonomskim profilom, široko. Taki instrumenti so neprenosljivi vrednostni papirji in zato nimajo dostopa do likvidnosti na sekundarnih trgih. Pogosto zahtevajo obveznosti za določen čas, kar omejuje možnosti njihovega trženja, in bi morali vključevati udeležbo in dolžniške instrumente v podjetjih, ki ne kotirajo na borzi, ter posojila tem podjetjem. Podjetja, ki ne kotirajo na borzi, vključujejo infrastrukturne projekte, družbe, ki ne kotirajo na borzi, ki si prizadevajo za rast, nepremičnine ali druga sredstva, ki bi lahko bili primerni za dolgoročne naložbe. Projekti za nizkoogljično infrastrukturo in infrastrukturo, ki je odporna na podnebne spremembe, so pogosto v obliki sredstev, ki ne kotirajo na borzi, in se financirajo pretežno z dolgoročnimi krediti. Ponudnike PEPP se glede na dolgoročno naravo njihovih obveznosti spodbuja, naj zadosten del svojega portfelja sredstev namenijo trajnostnim naložbam v realni sektor z dolgoročnimi gospodarskimi, okoljskimi in socialnimi koristmi, zlasti infrastrukturnim projektom in podjetjem.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  Okoljski, socialni dejavniki in upravljavski dejavniki, ki so navedeni v načelih za odgovorno vlaganje, ki jih podpirajo Združeni narodi, so pomembni pri naložbeni politiki in sistemih ponudnikov PEPP za upravljanje tveganj. Ponudnike PEPP bi bilo treba spodbujati, naj take dejavnike upoštevajo v naložbenih odločitvah in upoštevajo, kako so vključeni v njihove sisteme za upravljanje tveganj.

(36)  Okoljski, socialni dejavniki in upravljavski dejavniki, ki so navedeni v načelih za odgovorno vlaganje, ki jih podpirajo Združeni narodi, so pomembni pri naložbeni politiki in sistemih ponudnikov PEPP za upravljanje tveganj. Ponudnik PEPP bi zato moral upoštevati morebitne okoljske, socialne in upravljavske posledice kapitalskih naložb. To oceno tveganja bi bilo treba dati na voljo organu EIOPA, pristojnim organom in varčevalcem v PEPP. Ponudniki PEPP bi morali take dejavnike proučiti pri naložbenih odločitvah in upoštevati, kako so vključeni v njihove sisteme za upravljanje tveganj.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(36a)  Eden od ciljev te uredbe je usmeriti kapital k evropskim dolgoročnim naložbam v realno gospodarstvo. Ponudniki PEPP bi morali v svoje odločitve o naložbah vključiti okoljske, socialne in upravljavske dejavnike.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(36b)  Ponudniki PEPP bi se morali redno posvetovati s svojimi strankami, da bi se pri naložbenih odločitvah ustrezno upoštevali njihovi interesi in želje, tudi okoljski, socialni in upravljavski dejavniki.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(36c)  Ponudniki PEPP bi morali sprejeti politiko izključevanja naložb, da bi zagotovili, da se prihranki ne bodo vlagali v zelo sporne in škodljive proizvode, kot so energija iz premoga, jedrsko orožje in kasetno strelivo, proizvodnjo tobaka ali uporabili v podporo škodljivemu vedenju, kot so resne kršitve človekovih in delavskih pravic, resna škoda za okolje in podnebje, korupcija in izogibanje davkom.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Za zagotovitev, da ponudniki PEPP izpolnjujejo svoje obveznosti glede oblikovanja naložbene politike v skladu s pravilom preudarne osebe, bi jim bilo treba preprečiti vlaganje v jurisdikcije, za katere je Projektna skupina za finančno ukrepanje določila, da so visoko tvegane in da ne sodelujejo.

(37)  Za zagotovitev, da ponudniki PEPP izpolnjujejo svoje obveznosti glede oblikovanja naložbene politike v skladu s pravilom preudarne osebe, bi jim bilo treba preprečiti uporabo agresivnih strategij za izogibanje davkom in vlaganje v jurisdikcije, za katere je Projektna skupina za finančno ukrepanje določila, da so visoko tvegane in in so opredeljene kot takšne z delegirano uredbo Komisije o opredelitvi tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti, in jurisdikcije na skupnem evropskem seznamu jurisdikcij tretjih držav za davčne namene.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  Glede na dolgoročni cilj PEPP, ki je upokojitev, bi bilo treba oblikovati naložbene možnosti, ki se ponudijo varčevalcu v PEPP, da zajemajo elemente, ki vlagateljem omogočajo naložbeno odločitev, vključno s številom naložbenih možnosti, med katerimi lahko izbirajo. Varčevalec v PEPP bi moral imeti možnost, da po začetni izbiri ob sklenitvi PEPP spremeni to izbiro v razumnih razmikih (vsakih pet let), tako da se ponudnikom zagotovi zadostna stabilnost za njihovo dolgoročno naložbeno strategijo, hkrati pa tudi zaščita vlagateljev.

(38)  Glede na dolgoročni cilj PEPP, ki je upokojitev, bi bilo treba jasno opredeliti naložbene možnosti, ki se ponudijo varčevalcu v PEPP, da zajemajo elemente, ki vlagateljem omogočajo, da se uskladijo z željami in dolgoročnimi potrebami svojih strank in sprejmejo informirano naložbeno odločitev, vključno s številom naložbenih možnosti, med katerimi lahko izbirajo. Varčevalec v PEPP bi moral imeti možnost, da po začetni izbiri ob sklenitvi PEPP spremeni to izbiro v razumnih razmikih (vsakih pet let), tako da se ponudnikom zagotovi zadostna stabilnost za njihovo dolgoročno naložbeno strategijo, hkrati pa tudi zaščita vlagateljev.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(39)  Standardna naložbena možnost bi morala varčevalcu v PEPP omogočiti, da povrne vloženi kapital. Ponudniki PEPP bi dodatno lahko vključili mehanizem za usklajevanje z inflacijo, da jo vsaj delno zajamejo.

(39)  Standardna naložbena možnost, ki jo ponuja vsak ponudnik PEPP, bi morala varčevalcu v PEPP s kapitalskim jamstvom zagotoviti zaščito kapitala. Ponudniki PEPP bi morali na najboljši možni način dodatno vključiti mehanizem za usklajevanje z inflacijo, da jo zajamejo.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(45)  Brez poseganja v pravico strank PEPP, da sprožijo postopek pred sodiščem, bi bilo treba med ponudniki ali distributerji PEPP in strankami PEPP vzpostaviti dostopne, ustrezne, neodvisne, nepristranske, pregledne in učinkovite postopke za alternativno reševanje sporov, da bi se razrešili spori, ki izhajajo iz pravic in obveznosti iz te uredbe.

(45)  Brez poseganja v pravico strank PEPP, da sprožijo postopek pred sodiščem, bi bilo treba med ponudniki ali distributerji PEPP in strankami PEPP in, kjer je ustrezno, upravičenci, vzpostaviti dostopne, ustrezne, neodvisne, nepristranske, pregledne in učinkovite postopke za alternativno reševanje sporov, da bi se razrešili spori, ki izhajajo iz pravic in obveznosti iz te uredbe.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(46)  Ponudniki in distributerji PEPP bi morali za vzpostavitev učinkovitega in uspešnega postopka reševanja sporov uvesti učinkovit pritožbeni postopek, ki bi ga lahko njihove stranke uporabile, preden se spor prične reševati v postopku za alternativno reševanje sporov ali pred sodiščem. Pritožbeni postopek bi moral vsebovati kratke in jasno določene časovne okvire, ko bi moral ponudnik ali distributer PEPP odgovoriti na pritožbo. Subjekti za alternativno reševanje sporov bi morali imeti zadostne zmogljivosti za sodelovanje pri ustreznem in učinkovitem čezmejnem sodelovanju na področju sporov, povezanih s pravicami in obveznostmi na podlagi te uredbe.

(46)  Ponudniki in distributerji PEPP bi morali za vzpostavitev učinkovitega in uspešnega postopka reševanja sporov uvesti učinkovit pritožbeni postopek, ki bi ga lahko njihove stranke in upravičenci iz naslova PEPP uporabili, preden se spor prične reševati v postopku za alternativno reševanje sporov ali pred sodiščem. Pritožbeni postopek bi moral vsebovati kratke in jasno določene časovne okvire, ko bi moral ponudnik ali distributer PEPP odgovoriti na pritožbo. Subjekti za alternativno reševanje sporov bi morali imeti zadostne zmogljivosti za sodelovanje pri ustreznem in učinkovitem čezmejnem sodelovanju na področju sporov, povezanih s pravicami in obveznostmi na podlagi te uredbe.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(47)  Varčevalci v PEPP bi morali imeti pravico, da med fazo varčevanja in izplačevanja v jasnem, hitrem in varnem postopku zamenjajo ponudnike, da bi lahko našli boljše pogoje za svoje naložbe, s tem pa bi spodbudili tudi konkurenco med ponudniki PEPP.

(47)  Varčevalci v PEPP bi morali imeti pravico, da med fazo varčevanja in izplačevanja v jasnem, hitrem, varnem in preglednem postopku zamenjajo ponudnike, da bi lahko našli boljše pogoje za svoje naložbe, s tem pa bi spodbudili tudi konkurenco med ponudniki PEPP.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(47)  Varčevalci v PEPP bi morali imeti pravico, da med fazo varčevanja in izplačevanja v jasnem, hitrem in varnem postopku zamenjajo ponudnike, da bi lahko našli boljše pogoje za svoje naložbe, s tem pa bi spodbudili tudi konkurenco med ponudniki PEPP.

(47)  Varčevalci v PEPP bi morali imeti pravico, da med fazo varčevanja in izplačevanja v jasnem, hitrem, poceni in varnem postopku zamenjajo ponudnike, da bi lahko našli boljše pogoje za svoje naložbe, s tem pa bi spodbudili tudi konkurenco med ponudniki PEPP.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(48)  Postopek zamenjave bi moral biti za varčevalca v PEPP preprost. Zato bi moral biti ponudnik PEPP prejemnik odgovoren za sprožitev in upravljanje postopka v imenu varčevalca v PEPP. Ponudniki PEPP bi lahko pri vzpostavitvi storitve zamenjave prostovoljno uporabili tudi dodatna orodja, na primer tehnične rešitve.

(48)  Postopek zamenjave bi moral biti za varčevalca v PEPP preprost. Zato bi moral biti ponudnik PEPP prejemnik odgovoren za sprožitev in upravljanje postopka v imenu varčevalca v PEPP. Ponudniki PEPP bi lahko pri vzpostavitvi storitve zamenjave prostovoljno uporabili tudi dodatna orodja, na primer tehnične rešitve. V primeru omejene prenosljivosti, odvzema dovoljenja in na zahtevo varčevalca v PEPP se zamenjava zagotovi brezplačno.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(55)  Zajamčiti bi bilo treba popolno preglednost stroškov in provizij, povezanih z naložbo v PEPP. Med ponudniki bi se vzpostavili enaki konkurenčni pogoji, hkrati pa bi bilo zagotovljeno varstvo potrošnikov. Za različne produkte bi bile na voljo primerjalne informacije, kar bi spodbudilo konkurenčno oblikovanje cen.

(55)  Zajamčiti bi bilo treba popolno preglednost stroškov in provizij, povezanih z naložbo v PEPP. Med ponudniki bi se vzpostavili enaki konkurenčni pogoji, hkrati pa bi bilo zagotovljeno varstvo potrošnikov. Za različne produkte so na voljo primerjalne informacije, kar spodbuja konkurenčno oblikovanje cen.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(56)  Čeprav bi stalen nadzor ponudnikov PEPP izvajali zadevni nacionalni pristojni organi, bi morala EIOPA koordinirati nadzor PEPP, da bi se zagotovila uporaba poenotene nadzorne metodologije, s čimer bi prispevali k vseevropski naravi pokojninskega produkta.

(56)  Čeprav bi stalen nadzor ponudnikov PEPP izvajali zadevni nacionalni pristojni organi, bi morala EIOPA koordinirati nadzor PEPP, da bi se zagotovila dosledna uporaba poenotene nadzorne metodologije, s čimer bi prispevali k vseevropski naravi pokojninskega produkta.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Uvodna izjava 67 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(67a)  V EU je 14,6% ljudi, starih 65 let ali več, izpostavljenih tveganju revščine. Ker je dohodek iz kapitala običajno skoncentriran v višjih dohodkovnih razredih, bi lahko davčne spodbude za zasebne pokojnine privedle do negativnih in regresivnih davčnih stopenj. Te izpadle davčne prihodke je bolje nameniti povečanju vzdržnosti in ustreznosti sistemov prvega stebra. Države članice bi morale omejiti in ciljno usmeriti davčne spodbude za zasebne pokojninske produkte, vključno s PEPP, na posebne skupine z omejenim dostopom do drugih dopolnilnih pokojninskih zavarovanj, kot so skupine z nizkim dohodkom, samozaposleni delavci in osebe z dolgimi prekinitvami plačevanja prispevkov.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Uvodna izjava 68 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(68a)  PEPP je nov instrument, ki dopolnjuje pokojninske sisteme in je namenjen vsem državljanom Unije. V nacionalnih davčnih sistemih bi PEPP moral biti upravičen do ugodnejše davčne obravnave, ki se uporablja za nacionalne produkte pokojninskega varčevanja.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Uvodna izjava 69

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(69)  Po uvedbi PEPP se države članice spodbuja, naj upoštevajo Priporočilo Komisije (EU) 2017/... in koristi davčnih ugodnosti, ki jih odobrijo za nacionalne osebne pokojninske produkte, razširijo tudi na PEPP.

(69)  Po uvedbi PEPP se države članice odločno spodbuja, naj upoštevajo Priporočilo Komisije (EU) 2017/... in koristi davčnih ugodnosti, ki jih odobrijo za nacionalne osebne pokojninske produkte, razširijo tudi na PEPP.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Uvodna izjava 69 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(69a)  Države članice se spodbuja, naj ponudijo primeren nacionalni okvir za PEPP.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Uvodna izjava 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(70)  Vrednotenje te uredbe bi bilo treba opraviti med drugim tako, da se ocenijo spremembe na trgu, kot je pojav novih oblik PEPP ter razvoj na drugih področjih prava Unije in izkušnje držav članic.

(70)  Vrednotenje te uredbe bi bilo treba opraviti med drugim tako, da se ocenijo spremembe na trgu, kot je pojav novih oblik PEPP ter razvoj na drugih področjih prava Unije in izkušnje držav članic. Taka ocena mora upoštevati različne cilje in namene vzpostavitve dobro delujočega trga PEPP, zlasti bi morala oceniti, ali je ta uredba prispevala k oblikovanju večstebrnih pokojninskih sistemov v državah članicah in privedla do tega, da več evropskih državljanov varčuje za vzdržne in ustrezne pokojnine.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Uvodna izjava 71

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(71)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, zlasti tista, ki jih priznava Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, predvsem pravico do varstva osebnih podatkov, lastninsko pravico, svobodo gospodarske pobude, načelo enakosti spolov in načelo visoke ravni varstva potrošnikov.

(71)  S to uredbo bi bilo treba zagotoviti spoštovanje temeljnih pravic in da bodo upoštevana načela, zlasti tista, ki jih priznava Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, predvsem pravica starejših do dostojnega in neodvisnega življenja in do udeležbe v socialnem in kulturnem življenju, do varstva osebnih podatkov, lastninsko pravico, svobodo gospodarske pobude, načelo enakosti spolov in načelo visoke ravni varstva potrošnikov.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  temelji na prostovoljni pogodbi med posameznim varčevalcem in subjektom;

(a)  temelji na prostovoljni in dopolnilni pogodbi med posameznim varčevalcem in subjektom;

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  „vseevropski osebni pokojninski produkt (PEPP)“ pomeni dolgoročni varčevalni osebni pokojninski produkt, ki ga v okviru dogovorjenega načrta PEPP zagotavlja regulirano finančno podjetje, ki ima v skladu z zakonodajo Unije dovoljenje za upravljanje kolektivnih ali posamičnih naložb ali varčevanj, in ki ga je posamezni varčevalec v PEPP prostovoljno sklenil z namenom upokojitve in ga ni mogoče odkupiti ali ga je mogoče odkupiti samo pod izrecno omejenimi pogoji;

(2)  „vseevropski osebni pokojninski produkt (PEPP)“ pomeni dolgoročni, trajnostni in družbeno odgovorni varčevalni osebni pokojninski produkt, ki ga v okviru dogovorjenega načrta PEPP zagotavlja regulirano finančno podjetje, ki ima v skladu z zakonodajo Unije dovoljenje za upravljanje kolektivnih ali posamičnih naložb ali varčevanj, in ki ga je posamezni varčevalec ali neodvisno združenje varčevalcev v PEPP v imenu svojih članov prostovoljno sklenil z namenom upokojitve in ga ni mogoče odkupiti ali ga je mogoče odkupiti samo pod omejenimi pogoji;

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  neprofesionalno stranko iz točke (11) člena 4(1) Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta41;

(a)  neprofesionalno stranko iz točke (11) člena 4(1) Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta41, kar pomeni stranko, ki ni profesionalna stranka;

__________________

__________________

41 Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).

41 Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  neodvisno združenje, ki sklepa produkte PEPP za svoje člane;

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  „enkratni znesek“ pomeni celotno plačilo nakopičenega kapitala ob koncu faze varčevanja;

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a)  „matična država članica distributerja PEPP“ pomeni državo članico, v kateri ima distributer PEPP registrirani sedež;

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti pravno varnost glede tega, kateri pristojni nacionalni organ bo odgovoren za stalni nadzor ponudnikov in distributerjev PEPP v čezmejnih primerih, zlasti kar zadeva pravila o distribuciji in zahteve glede informacij.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19b)  „država članica gostiteljica distributerja PEPP“ pomeni državo članico, ki ni matična država članica, v kateri distributer PEPP distribuira PEPP;

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti pravno varnost glede tega, kateri pristojni nacionalni organ bo odgovoren za stalni nadzor ponudnikov in distributerjev PEPP v čezmejnih primerih, zlasti kar zadeva pravila o distribuciji in zahteve glede informacij.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  „kapital“ pomeni skupni prispevek kapitala in nevpoklicani kapital, izračunan na podlagi zneskov, ki jih je mogoče vložiti po odbitku vseh provizij, stroškov in izdatkov, ki jih neposredno ali posredno krijejo vlagatelji;

(21)  „kapital“ pomeni skupni prispevek kapitala in nevpoklicani kapital, izračunan na podlagi zneskov, ki jih je mogoče vložiti pred odbitkom vseh provizij, stroškov in izdatkov, ki jih neposredno ali posredno krijejo vlagatelji;

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  „standardna naložbena možnost“ je naložbena strategija, ki se uporabi, kadar varčevalec v PEPP ni dal navodil, kako naj se vlagajo sredstva, ki se zbirajo na njegovem računu za PEPP;

(24)  „standardna naložbena možnost“ je naložbena strategija, pri kateri se varčevalcu v PEPP povrne vsaj vloženi kapital in ki jo varčevalec v PEPP izbere ali se jo uporabi, kadar varčevalec v PEPP ni dal navodil, kako naj se vlagajo sredstva, ki se zbirajo na njegovem računu za PEPP;

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28a)  „okoljski, socialni in upravljavski dejavniki“ obsegajo cilje Unije na področju podnebja in trajnosti iz Pariškega sporazuma, cilje trajnostnega razvoja, vodilna načela Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah ter opredelitve Združenih narodov za odgovorne naložbe, v katerih okoljski dejavniki obsegajo podnebne spremembe, emisije toplogrednih plinov, izčrpavanje virov (vključno s prekomerno porabo vode in onesnaževanjem) in krčenje gozdov; socialni dejavniki vključujejo človekove pravice, delovne pogoje (vključno s suženjstvom in otroškim delom), lokalne skupnosti (vključno z avtohtonimi skupnostmi), konflikte, zdravje in varnost, odnose z zaposlenimi in raznolikost; upravljalni dejavniki pa vključujejo menedžerske plače, podkupnine in korupcijo, politično lobiranje in donacije, raznolikost in sestavo upravnih odborov ter davčno strategijo.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 28 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28b)  „biometrična tveganja“ pomeni tveganja, povezana z dolgoživostjo, invalidnostjo, dolgotrajno oskrbo in smrtjo;

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 28 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28c)  „partnerstvo za odsek“ pomeni sodelovanje med ponudniki PEPP, ki ponujajo odseke v različnih državah članicah, da bi zagotovili storitev prenosljivosti iz člena 12. V vseh primerih ostaja odgovornost v teh partnerstvih pri glavnem ponudniku.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  PEPP se lahko proizvede in distribuira samo v Uniji, kadar pridobi dovoljenje EIOPA v skladu s to uredbo.

1.  PEPP se lahko v Uniji ustvari in distribuira samo, kadar je pridobil dovoljenje pristojnega nadzornega organa EIOPA, ki mu je izdal dovoljenje in certifikat.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  informacije o ureditvah glede portfelja in upravljanja tveganja ter upravnih nalog v zvezi s PEPP;

(d)  informacije o ureditvah glede portfelja in upravljanja tveganja ter upravnih nalog v zvezi s PEPP, vključno z vlogo okoljskih, socialnih in upravljalnih dejavnikov v naložbenem postopku ter dolgoročnim vplivom in zunanjimi učinki odločitev o naložbah;

Obrazložitev

Okoljski, socialni in upravljalni dejavniki načeloma vplivajo na dolgoročne odločitve o naložbah, kot so naložbe v PEPP, zato se zdi primerno razkriti, kako se upoštevajo v sistemu upravljanja tveganj ponudnika, in jih vključiti med informacije, ki so potrebne za pridobitev dovoljenja za zagotavljanje tega produkta.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  informacije o naložbenih strategijah, profilu tveganja in drugih značilnostih PEPP;

(e)  informacije o naložbenih strategijah, profilu tveganja in drugih značilnostih PEPP, skupaj z vključevanjem okoljskih, socialnih in upravljalnih dejavnikov ter zlasti, kako je naložbena strategija združljiva s podnebnimi cilji Unije in cilji Unije glede trajnosti, kot so določeni v Pariškem sporazumu, ciljih trajnostnega razvoja in vodilnih načelih Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah;

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  informacije o politiki izključevanja naložb, ko gre za večjo okoljsko škodo, hujše kršitve človekovih pravic, ki vključujejo tudi delavske pravice, in proizvodnjo orožja;

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  informacije o vseh partnerstvih med ponudniki PEPP pri ponujanju odsekov v različnih državah članicah;

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  opis informacij, ki bodo na voljo varčevalcem v PEPP, vključno z opisom ureditve za obravnavo pritožb, ki jih vložijo varčevalci v PEPP;

(h)  opis informacij, ki bodo na voljo varčevalcem v PEPP in upravičencem iz tega naslova, vključno z opisom ureditve za obravnavo pritožb, ki jih vložijo varčevalci v PEPP in upravičenci iz tega naslova;

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  vložnik je sprejel in objavil verodostojno politiko izključevanja naložb, ko gre za večjo okoljsko škodo, hujše kršitve človekovih pravic, ki vključujejo tudi delavske pravice, in proizvodnjo orožja;

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  naložbena strategija in upravljanje tveganja predlaganega PEPP vključujeta okoljske, socialne in upravljalne dejavnike, hkrati pa mora biti upravljanje portfelja združljivo s cilji Unije na področju podnebja in trajnosti, kot so določeni v Pariškem sporazumu, ciljih trajnostnega razvoja in vodilnih načelih Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah;

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pred sprejetjem odločitve o vlogi se EIOPA posvetuje s pristojnim organom vložnika.

2.  Pred sprejetjem odločitve o vlogi se EIOPA posvetuje s pristojnim organom vložnika, tako da mu priskrbi izvod vloge in vse ustrezne informacije, ki so potrebne za posvetovanje, da bi preveril, ali je na odobritev vloge kakšen ugovor.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  EIOPA umakne dovoljenje za PEPP, če pogoji za odobritev dovoljenja niso več izpolnjeni.

4.  EIOPA umakne dovoljenje za PEPP, če pogoji za odobritev dovoljenja niso več izpolnjeni. Pristojni nacionalni organ lahko od EIOPA zahteva, da preuči umik dovoljenja za PEPP na podlagi informacij, s katerimi je ta zahteva utemeljena. V primeru umika dovoljenja, so varčevalci v PEPP jasno obveščeni in imajo ne glede na pogostost zamenjave, ki je določena v členu 45, pravico brezplačno zamenjati ponudnika PEPP.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  EIOPA po umiku dovoljenja za PEPP usklajuje vse potrebne ukrepe za zaščito varčevalcev za ta produkt, ki imajo pogodbo s ponudnikom, katerega dovoljenje se umika.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

EIOPA vodi centralni javni register, v katerem so navedeni vsi PEPP z dovoljenjem na podlagi te uredbe, ponudniki teh PEPP in pristojni organi ponudnikov PEPP. Register je javno na voljo v elektronski obliki.

EIOPA vodi centralni javni register, v katerem so navedeni vsi PEPP z dovoljenjem na podlagi te uredbe, ponudniki teh PEPP pristojni organi ponudnikov PEPP, datum izdaje dovoljenja za PEPP in število razpoložljivih nacionalnih odsekov. Register je javno na voljo v elektronski obliki in se v primeru sprememb hitro posodablja.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Storitev prenosljivosti varčevalcem v PEPP omogoča, da še naprej vplačujejo prispevke v PEPP, za katerega so že sklenili pogodbo z njegovim ponudnikom, tudi kadar spremenijo svoje stalno prebivališče zaradi selitve v drugo državo članico.

1.  Storitev prenosljivosti varčevalcem v PEPP omogoča, da še naprej vplačujejo prispevke v PEPP, za katerega so že sklenili pogodbo z njegovim ponudnikom, tudi kadar spremenijo svoje stalno prebivališče zaradi selitve v drugo državo članico. Komisija bi morala preučiti, ali bi odprava provizije lahko delovala kot spodbuda. V vsakem primeru pa so stroški zmerni in se vedno sporočijo v trenutku pogodbe.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V primeru koriščenja storitve prenosljivosti so varčevalci v PEPP upravičeni do tega, da obdržijo vse prednosti in spodbude, ki jih je zagotovil ponudnik PEPP in ki so povezane z neprekinjenim vlaganjem v isti PEPP.

2.  V primeru koriščenja storitve prenosljivosti so varčevalci v PEPP upravičeni do tega, da obdržijo vse prednosti in spodbude, ki jih je zagotovil ponudnik PEPP in ki so povezane z neprekinjenim vlaganjem v isti PEPP. Stroški uporabe storitve prenosljivosti morajo biti razumni.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V primeru, da varčevalec v PEPP spremeni prebivališče in se preseli v drugo državo članico, v kateri ponudnik PEPP ne ponuja nobenega odseka, mora imeti varčevalec v PEPP možnost, da brezplačno zamenja ponudnika.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Prejemniki PEPP zagotovijo, da lahko upravičenci iz tega naslova prejemajo izplačila ne glede na to, v kateri državi članici prebivajo.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar ponudnik PEPP ali distributer PEPP ponudi vseevropski osebni pokojninski produkt, mora potencialnim varčevalcem v PEPP zagotoviti informacije o tem, kateri nacionalni odseki so takoj na voljo.

2.  Kadar ponudnik PEPP ali distributer PEPP ponudi vseevropski osebni pokojninski produkt, mora potencialnim varčevalcem v PEPP zagotoviti informacije o tem, kateri nacionalni odseki so takoj na voljo, bodisi od ponudnika PEPP bodisi od registriranega partnerja.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Najpozneje tri leta po začetku veljavnosti te uredbe vsak PEPP na zahtevo pri ponudniku PEPP ponuja nacionalne odseke za vse države članice.

3.  Varčevalec v PEPP in ponudnik PEPP v svoji pogodbi navedeta razpoložljive odseke. Ponudnik PEPP mora ponujati vsaj odseke, ki so navedeni v pogodbi. Varčevalec v PEPP, ki želi spremeniti stalno prebivališče, tako da se preseli v drugo državo članico, lahko v vsakem primeru uveljavlja pravico do mobilnosti, tako da brezplačno zamenja ponudnika PEPP, če niti ponudnik PEPP niti registrirani partner ne zagotavlja nacionalnega odseka PEPP, ki ga varčevalec želi odpreti. V teh primerih se za vse stranke ne zaračunavajo pristojbine in stroški.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v rok iz člena 13(3) ponudniki PEPP zagotovijo, da je mogoče v okviru vsakega posameznega računa za PEPP odpreti nov odsek, ki ustreza pravnim zahtevam in pogojem za koriščenje spodbud, ki jih za PEPP na nacionalni ravni določi država članica, v katero se varčevalec v PEPP preseli.

Ponudniki PEPP zagotovijo, da je mogoče v okviru vsakega posameznega računa za PEPP bodisi s prenosom bodisi z dodatkom odpreti nov odsek, ki ustreza pravnim zahtevam in pogojem za koriščenje spodbud, ki so na nacionalni ravni določeni za PEPP države članice, v kateri se odsek odpre.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ponudniki PEPP lahko sklenejo partnerstvo za odsek z drugimi ponudniki PEPP, da bi zagotovili odpiranje odsekov v vseh državah članicah.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez poseganja v rok iz člena 13(3) ponudnik PEPP takoj, ko je obveščen o namenu varčevalca v PEPP, da bo izkoristil pravico do mobilnosti med državami članicami, obvesti varčevalca v PEPP o možnosti odprtja novega odseka v okviru njegovega osebnega varčevalnega računa in o roku, v katerem bo mogoče odpreti takšen odsek.

1.  Ponudnik PEPP takoj, ko je obveščen o namenu varčevalca v PEPP, da bo izkoristil pravico do mobilnosti med državami članicami, obvesti varčevalca v PEPP o možnosti odprtja novega odseka v okviru njegovega osebnega varčevalnega računa in o roku, v katerem bo mogoče odpreti takšen odsek.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  vse zadevne informacije o možnih spremembah sprejete naložbene strategije ali drugih elementov.

črtano

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ponudnik PEPP varčevalcu v PEPP na njegovo zahtevo predlaga, da uredi prenos zbranih sredstev med različnimi odseki posameznega računa za PEPP, tako da se vsa sredstva lahko konsolidirajo v enem odseku.

1.  Ponudnik PEPP varčevalcu v PEPP na njegovo zahtevo predlaga, da uredi prenos zbranih sredstev med različnimi odseki posameznega računa za PEPP, tako da se vsa sredstva lahko konsolidirajo v enem odseku. Stroški tega prenosa morajo biti znani ob sklenitvi pogodbe.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 17 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zagotavljanje informacij o prenosljivosti nacionalnim organom

Zagotavljanje informacij o prenosljivosti pristojnim organom

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ponudnik PEPP uradno obvesti zadevni nacionalni organ, ki izvaja bonitetni nadzor nad njim, o vseh pogodbenih ureditvah za zagotavljanje storitve prenosljivosti.

1.  Ponudnik PEPP uradno obvesti organ EIOPA o vseh pogodbenih ureditvah za zagotavljanje storitve prenosljivosti.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Informacije iz odstavka 1 se v enem mesecu po odprtju novega odseka elektronsko pošljejo v centralno podatkovno zbirko pri nacionalnem nadzornem organu in vključujejo vsaj:

2.  Informacije iz odstavka 1 se v enem mesecu po odprtju novega odseka elektronsko pošljejo v centralno podatkovno zbirko pri organu EIOPA. Organ EIOPA zagotovi, da je podatkovna zbirka dostopna pristojnim nacionalnim organom, ki v primeru kakšnih koli sprememb samodejno obveščeni in prejmejo informacije o lokalnih odsekih. Podatkovna zbirka vsebuje vsaj:

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  po potrebi identifikacija registriranega partnerja;

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsi dokumenti in informacije iz tega poglavja se strankam PEPP zagotovijo v elektronski obliki pod pogojem, da lahko stranka PEPP take informacije shrani na način, da so ji dostopne za poznejšo uporabo, in za obdobje, primerno za namene teh informacij, ter da orodje omogoča nespremenjeno reprodukcijo shranjenih informacij. Ponudniki in distributerji PEPP navedene dokumente in informacije brezplačno zagotovijo tudi na drugem trajnem nosilcu podatkov.

Vsi dokumenti in informacije iz tega poglavja se strankam PEPP zagotovijo v elektronski obliki pod pogojem, da lahko stranka PEPP take informacije shrani na način, da so ji dostopne za poznejšo uporabo, in za obdobje, primerno za namene teh informacij, ter da orodje omogoča nespremenjeno reprodukcijo shranjenih informacij. Ponudniki in distributerji PEPP navedene dokumente in informacije brezplačno in v formatu, ki je dostopen varčevalcem v PEPP z okvarami vida ali sluha, ter v lahko berljivi različici za varčevalce v PEPP, ki finančno niso ali niso dovolj pismeni, zagotovijo tudi na drugem trajnem nosilcu podatkov, vključno z izvodom v fizični obliki.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Preden se PEPP predlaga varčevalcem v PEPP, ponudnik PEPP za ta produkt v skladu z zahtevami iz tega poglavja pripravi dokument s ključnimi informacijami o PEPP ter ga objavi na svojem spletnem mestu.

1.  Preden se PEPP predlaga varčevalcem v PEPP, ponudnik PEPP za ta produkt v skladu z zahtevami iz tega poglavja pripravi dokument s ključnimi informacijami o PEPP, ki predstavlja predpogodbene informacije, ter ga objavi na svojem spletnem mestu.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ponudniki PEPP in distributerji PEPP izpolnjujejo člene 5(2) in 6 do 18 Uredbe (EU) št. 1286/2014.

2.  Ponudniki PEPP in distributerji PEPP pri pripravi dokumenta s ključnimi informacijami o PEPP upoštevajo zahteve, vsebovane v členu 5(2) in členih 6 do 18 Uredbe (EU) št. 1286/2014.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Z odstopanjem od člena 8 Uredbe (EU) št. 1286/2014 in da se dopolnijo še druge zgoraj navedene določbe, mora biti dokument s ključnimi informacijami o PEPP:

 

(a)  zasnovan tako, da bo razumljiv za stranko in bo omogočal pošteno primerjavo produktov. Razumljive morajo biti tudi značilnosti pokojninskega produkta.

 

(b)  je pripravljen in oblikovan tako, da je jasen in enostaven za branje, z znaki, ki so primerne velikosti za branje;

 

(c)  če je natisnjen ali fotokopiran v črno-beli obliki, ne sme biti manj razumljiv, tudi če je izvirnik barven;

 

(d)  je napisan v uradnih jezikih ali enem od uradnih jezikov, ki se uporabljajo v delu države članice, kjer se PEPP ponuja, ali, če se tako dogovorita varčevalec v PEPP in njegov distributer, v drugem jeziku;

 

(e)  

 

(f)  ni zavajajoč ali nenatančen;

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3 – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii)  upokojitveno starost;

(iii)  podatke o upokojitveni starosti, predlagani v načrtu PEPP in b) o standardni upokojitveni starosti v državi članici, katere pravo se uporablja;

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3 – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iv)  splošne informacije o storitvi prenosljivosti, vključno z informacijami o odsekih;

(iv)  splošne informacije o storitvi prenosljivosti, vključno z informacijami o odsekih, morebitnih registriranih partnerjih in izplačilih v drugih državah članicah;

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Z odstopanjem od člena 8 Uredbe (EU) št. 1286/2014 (uredba PRIIPS) se dokument s ključnimi informacijami o PEPP predstavi v zaporedju, določenem v naslednjih odstavkih:

 

(a)  Takoj za naslovom „Dokument s ključnimi informacijami o PEPP“ na prvi strani zgoraj so navedeni:

 

(i)  vrsta PEPP;

 

(ii)  ime PEPP;

 

(iii)  ime in kontaktni podatki ter po potrebi številka odobritve ponudnika PEPP, ki jo je izdal nacionalni pristojni organ in certifikata organa EIOPA;

 

(iv)  ime in kontaktni podatki pristojnega organa ponudnika PEPP;

 

(v)  datum dokumenta s ključnimi informacijami o PEPP;

 

(vi)  podatki o dovoljenju, izdanim v skladu s členom 4.

 

(vii)   informacije v zvezi z naložbeno politiko PEPP v smislu okoljskih, socialnih in upravljavskih dejavnikov;

 

(viii)   informacije o morebitnem vplivu časa upokojitve na tveganja in pokojninske prejemke za PEPP;

 

(ix)   opis možnosti izplačevanja in izjavo, da je preudarno poiskati svetovanje o možnostih že pred upokojitvijo;

 

(b)  takoj za informacijami pod naslovom dokumenta s ključnimi informacijami o PEPP se navede obrazložitev, ki se glasi: „V tem dokumentu so navedene ključne informacije o PEPP. Dokument ni tržno gradivo. Informacije so predpisane z zakonom, da se lahko seznanite z naravo, tveganji in stroški tega produkta ter možnim dobičkom in izgubami ter ga primerjate z drugimi produkti.“;

 

(c)  v oddelku z naslovom „Kakšne vrste produkt je to?“, poleg informacij iz člena 23(3) te uredbe o [PEPP], vrsto in glavne značilnosti PEPP, med drugim:

 

(i)   splošne informacije o storitvi prenosljivosti, ki se glasijo: „Storitev prenosljivosti zagotavljamo v naslednje države članice Evropske unije:“ , in navedba zadevnih držav članic;

 

(ii)  splošne informacije o storitvi zamenjave, ki se glasijo: „Naložbene možnosti in ponudnika lahko zamenjate na vsakih 5 let. V takem primeru vam zaračunamo [x] odstotkov kapitala, nakopičenega do zamenjave.“;

 

(iii)  podatke o zavarovalnih koristih v fazi varčevanja, vključno z okoliščinami, v katerih jih je mogoče uveljaviti;

 

(iv)  razpoložljive informacije v zvezi z naložbeno strategijo v smislu okoljskih, socialnih in upravljavskih dejavnikov;

 

(v)  pravo, ki se uporabi za pogodbo o PEPP, kadar stranki nimata proste izbire ali, kadar stranki prosto izbirata veljavno pravo, pravo, za katero ponudnik PEPP predlaga, da se izbere.

 

(d)  v oddelku „Kakšno je tveganje in kakšen donos lahko pričakujem?“ kratek opis profila tveganja in donosa, ki vsebuje naslednje elemente:

 

(i)  zbirni kazalnik tveganja;

 

(ii)  obseg zaščite kapitala pred tržnimi tveganji na koncu faze varčevanja, predstavljen v deležih vplačanega kapitala;

 

(iii)  po potrebi podatke o skupni vsoti izplačil za varčevalce v PEPP v starosti do 80, 90 in 100 let za tri različne scenarije uspešnosti v višini 1 %, 2 % in 3 % v fazi izplačevanja, vključno s 4-odstotno povprečno letno stopnjo inflacije;

 

(iv)  podatke o zajamčenih doživljenjskih najmanjših mesečnih izplačilih na 10 000 EUR vplačanega kapitala;

 

(v)  kratko izjavo, da lahko davčna zakonodaja matične države članice varčevalca v PEPP vpliva na dejansko izplačilo;

 

(e)  v oddelku „Kaj se zgodi, če [naziv ponudnika PEPP] ne more izplačati vlagateljev?“ kratko navedbo, ali odškodninska ali jamstvena shema za vlagatelje omogoča kritje zadevne izgube in, če je tako, za katero shemo gre, tveganja, ki jih zajema, in tista, ki jih ne zajema;

 

(f)  v oddelku „Kakšni so stroški?“ predvidene neposredne in posredne stroške v zvezi z naložbo v PEPP, ki se skupno izračunajo na podlagi vloženih sredstev in izrazijo v odstotkih, da bi zagotovili neposredno primerljivost. Za projekcije stroškov je treba predvideti nespremenljiv letni razvoj vloženih sredstev v višini 2 %;

 

(g)  v oddelku „Kako dolgo bi moral razpolagati z njim in ali lahko dobim denar izplačan predčasno?“:

 

(i)  navedbo priporočenega obdobja razpolaganja, ki ustreza upokojitveni starosti, in po potrebi navedbo predpisanega najkrajšega obdobja razpolaganja;

 

(ii)  možnost predčasnega prenehanja pogodbe ter pogoje za to, vključno z vsemi veljavnimi stroški in provizijami;

 

(iii)  informacije o morebitnih posledicah prenehanja pogodbe pred zaključkom faze varčevanja ali priporočenega obdobja razpolaganja, vključno s stroški, na primer izguba zaščite kapitala ali s tem pogojene dodatne provizije;

 

(h)  v oddelku „Kako se lahko pritožim?“ informacije o tem, kako in komu se lahko varčevalec v PEPP pritoži glede produkta ali ravnanja ponudnika PEPP ali osebe, ki svetuje o produktu ali ga prodaja;

 

(i)  v oddelku z naslovom „Druge pomembne informacije“ kratko navedbo morebitnega dodatnega informativnega gradiva, kot so morebitna poročila o solventnosti in finančnem stanju ponudnika PEPP, razen tržnega gradiva.

 

(j)   Dokument s ključnimi informacijami mora biti zlahka dostopen na spletnem mestu ponudnika z dostopom prenosa;

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Potencialnim varčevalcem v PEPP se zagotovijo tudi informacije o pretekli uspešnosti naložb, povezanih z načrtom PEPP, za vsaj zadnjih pet let ali za vsa leta delovanja načrta, kadar je to obdobje krajše od pet let, ter informacije o strukturi stroškov, ki jih nosijo varčevalci v PEPP in upravičenci iz naslova PEPP.

5.  Potencialnim varčevalcem v PEPP se zagotovijo tudi informacije o pretekli uspešnosti naložb, povezanih z načrtom PEPP, za vsaj zadnjih dvajset let s podatki za vsako posamezno leto ali za vsa leta delovanja načrta, kadar je to obdobje krajše od dvajset let, ter jasne informacije o strukturi skupnih stroškov in provizij, ki jih nosijo varčevalci v PEPP in upravičenci iz naslova PEPP. Če informacij ni mogoče zagotoviti, ker PEPP obstaja manj kot leto dni, bi bilo treba varčevalcem v PEPP omogočiti vsaj dostop do informacij o uspešnosti primerljivega naložbenega načrta.

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Ponudniki PEPP in distributerji PEPP upoštevajo člene 9 do 18 Uredbe (EU) št. 1286/2014.

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 25 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ugotavljanje zahtev in potreb ter zagotavljanje svetovanja

Ugotavljanje zahtev, potreb in preferenc ter zagotavljanje svetovanja

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pred sklenitvijo pogodbe v zvezi s PEPP ponudnik ali distributer PEPP iz člena 19(c) te uredbe na podlagi informacij, ki jih je prejel od varčevalca v PEPP, opredeli zahteve in potrebe stranke v zvezi z upokojitvijo ter mu zagotovi objektivne informacije o PEPP na razumljiv način, da mu omogoči ozaveščeno odločitev.

Pred sklenitvijo pogodbe v zvezi s PEPP ponudnik ali distributer PEPP iz člena 19(c) te uredbe na podlagi informacij, ki jih je prejel od varčevalca v PEPP, opredeli zahteve in potrebe ter preference stranke, vključno s preferencami, povezanimi z okoljem, družbo in upravljanjem, v zvezi z upokojitvijo ter mu zagotovi objektivne informacije o PEPP na razumljiv način, da mu omogoči ozaveščeno odločitev.

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Namen svetovanja je , da se oceni nenaklonjenost tveganju in finančno znanje in spretnosti varčevalca v PEPP ter da se mu omogoči izbiro naložbe, ki bolj odgovarja njegovemu profilu tveganja.

Obrazložitev

Opredeliti je treba, kaj je cilj svetovanja, pri čemer je treba posebej upoštevati oceno profila tveganja varčevalca v PEPP.

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Varčevalca v PEPP se v obliki svetovanja obvesti o glavnih lastnostih produkta.

Obrazložitev

Da bi lahko bolje ocenili profil tveganja varčevalca v PEPP, ga je primerno obvestiti o glavnih lastnostih PEPP.

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar se pred sklenitvijo določene pogodbe zagotovi svetovanje, ponudnik ali distributer PEPP iz člena 19(c) te uredbe varčevalcu v PEPP poda individualno priporočilo, ki pojasnjuje, zakaj je določen PEPP najustreznejši glede na zahteve in potrebe varčevalca v PEPP.

2.  Pred sklenitvijo določene pogodbe se zagotovi svetovanje. Ponudnik ali distributer PEPP iz člena 19(c) te uredbe varčevalcu v PEPP poda individualno priporočilo, ki pojasnjuje, zakaj je določen PEPP najustreznejši glede na zahteve, potrebe in preference varčevalca v PEPP. Varčevalec v PEPP bi moral prejeti tudi informacije o morebitnih posledicah tega osebnega priporočila v zvezi z okoljem, družbo in upravljanjem.

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ponudnik ali distributer PEPP iz člena 19(c) te uredbe pri svetovanju spoštuje veljavno nacionalno zakonodajo, s katero se izvajajo pravila iz člena 25(2) Direktive 2014/65/EU, in vso neposredno veljavno zakonodajo Unije, sprejeto na podlagi člena 25(8) navedene direktive, v zvezi z navedenimi pravili.

3.  Ponudnik ali distributer PEPP iz člena 19(c) te uredbe brez poseganja v obveznost iz prejšnjega odstavka spoštuje veljavno nacionalno zakonodajo, s katero se izvajajo pravila iz člena 25(2) Direktive 2014/65/EU, in vso neposredno veljavno zakonodajo Unije, sprejeto na podlagi člena 25(8) navedene direktive, v zvezi z navedenimi pravili.

Obrazložitev

Under Article 22(2) of Directive (EU) 2016/97 (IDD), Member States have a national option to make the provision of advice mandatory by insurance distributors prior to the conclusion of any insurance contract. Where a PEPP distributor is an insurance intermediary registered under IDD, Article 19(a) of the PEPP Regulation provides that Chapters V and VI of IDD apply: the national option for mandatory advice (covered by Chapter V) will therefore apply. In some Member States, PEPP contracts distributed by insurance intermediaries will therefore always be sold with prior advice. This will not be the case where PEPP contracts are distributed by investment firms authorized under MiFID II or by any other type of financial undertaking allowed as PEPP provider under Article 5(1) of the PEPP Regulation. This is because neither MiFID II nor the proposed PEPP Regulation currently contains a national option to make the provision of advice mandatory prior to the conclusion of a PEPP contract. This will result in PEPP savers being treated differently depending on the legal status of the PEPP distributor with whom they will deal. These amendments solve this issue and ensure a higher standard for the protection of the PEPP saver.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 26

črtano

Sklenitev pogodbe o PEPP brez svetovanja

 

1.  Ne glede na člen 25(1) se lahko varčevalec v PEPP odpove pravici do svetovanja v zvezi s sklenitvijo pogodbe o standardni naložbeni možnosti.

 

Kadar se varčevalec v PEPP odpove pravici do svetovanja, ponudniki ali distributerji PEPP iz člena 19(c) te uredbe pri izvajanju dejavnosti distribucije PEPP od varčevalca v PEPP ali potencialnega varčevalca v PEPP zahtevajo, da predloži informacije v zvezi s svojim znanjem in izkušnjami s področja naložb, povezanih s ponujenim ali zahtevanim PEPP, in ponudniku ali distributerju PEPP tako omogoči, da oceni, ali je predviden PEPP primeren za varčevalca v PEPP.

 

Kadar ponudnik ali distributer PEPP iz člena 19(c) te uredbe na podlagi informacij, prejetih na podlagi prvega pododstavka, meni, da produkt ni primeren za varčevalca v PEPP ali potencialnega varčevalca v PEPP, ga na to opozori. To opozorilo se lahko zagotovi v standardizirani obliki.

 

Kadar varčevalci v PEPP ali potencialni varčevalci v PEPP ne zagotovijo informacij iz prvega pododstavka ali kadar zagotovijo nezadostne informacije v zvezi s svojim znanjem in izkušnjami, jih ponudnik ali distributer PEPP opozori, da ne more ugotoviti, ali je predvideni PEPP primeren zanje. To opozorilo se lahko zagotovi v standardizirani obliki.

 

2.  Ne glede na člen 25(1) ponudnik ali distributer PEPP iz člena 19(c) te uredbe v primeru, ko se je varčevalec v PEPP odpovedal pravici do svetovanja v zvezi s standardno naložbeno možnostjo, lahko opravlja dejavnosti distribucije PEPP, ne da bi moral pridobiti informacije ali opraviti določitev iz odstavka 1 tega člena, kadar so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

 

(a)  dejavnosti so povezane s pogodbami o PEPP glede standardne naložbene možnosti, pri katerih gre samo za izpostavljenost naložbenemu tveganju v zvezi s finančnimi instrumenti, ki se v skladu s členom 25(4)(a) Direktive 2014/65/EU štejejo za nekompleksne in ki ne vključujejo strukture, zaradi katere bi varčevalec v PEPP težko razumel zadevno tveganje;

 

(b)  distribucija PEPP se opravi na pobudo varčevalca v PEPP ali potencialnega varčevalca v PEPP;

 

(c)  varčevalec v PEPP ali potencialni varčevalec v PEPP je jasno obveščen, da pri opravljanju dejavnosti distribucije PEPP ponudnik ali distributer PEPP ni dolžen oceniti primernosti zagotovljenega ali ponujenega PEPP ali dejavnosti distribucije PEPP in da varčevalec v PEPP ali potencialni varčevalec v PEPP ni deležen ustrezne zaščite v zvezi z zadevnimi pravili o poslovanju. Tako opozorilo se lahko posreduje v standardizirani obliki;

 

(d)  ponudnik ali distributer PEPP spoštuje svoje obveznosti na podlagi pravil, ki veljajo zanj, v skladu s tem poglavjem, in sicer glede navzkrižja interesov v zvezi z dejavnostmi distribucije PEPP.

 

3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 62, da se nadalje opredeli, kako bodo ponudniki ali distributerji PEPP iz člena 19(c) te uredbe pri opravljanju dejavnosti distribucije PEPP spoštovali načela iz tega člena, vključno glede informacij, ki jih je treba pridobiti pri oceni primernosti PEPP za njihove stranke in merila za ocenjevanje nekompleksnih pogodb v zvezi s PEPP za namene iz točke (ii) odstavka 2(a) tega člena. V teh delegiranih aktih se upoštevajo:

 

(a)   narava storitev, ponujenih ali zagotovljenih varčevalcu v PEPP ali potencialnemu varčevalcu v PEPP, ob upoštevanju vrste, namena, obsega in pogostosti poslov; ter

 

(b)   narava produktov, ki so ponujeni ali o katerih se razmišlja, vključno z različnimi vrstami finančnih instrumentov.

 

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je črtati možnost, da bi se lahko varčevalec v PEPP odpovedal pravici do svetovanja, ki bi ga morali potrošniki PEPP prejeti v vsakem primeru.

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ponudniki PEPP za vsakega varčevalca v PEPP sestavijo strnjen individualni dokument s ključnimi informacijami, pri tem pa upoštevajo posebno naravo nacionalnih pokojninskih sistemov ter zadevno nacionalno socialno, delovno in davčno pravo (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o pravicah v okviru PEPP). Naslov dokumenta vsebuje besede „obvestilo o pravicah v okviru PEPP“.

1.  Ponudniki PEPP za vsakega varčevalca v PEPP in za upravičence PEPP, če se s tem strinja varčevalec v PEPP, sestavijo strnjen, jasen in razumljiv individualni dokument s ključnimi informacijami, pri tem pa upoštevajo posebno naravo nacionalnih pokojninskih sistemov ter zadevno nacionalno socialno, delovno in davčno pravo (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o pravicah v okviru PEPP). Naslov dokumenta vsebuje besede „obvestilo o pravicah v okviru PEPP“.

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Poleg tega se varčevalec v PEPP v času trajanja pogodbe obvešča o vseh spremembah naslednjih informacij:

3.  Poleg tega se varčevalca v PEPP in upravičence iz naslova PEPP v času trajanja pogodbe obvešča o vseh spremembah naslednjih informacij:

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  informacij o tem, kako naložbena strategija upošteva okoljske, socialne in upravljavske dejavnike.

(d)  informacij o tem, kako naložbena strategija upošteva okoljske, socialne in upravljavske dejavnike, vključno z njihovo vlogo v naložbenem procesu ter dolgoročnimi in zunanjimi učinki naložbenih odločitev.

Obrazložitev

Varčevalce v PEPP je treba obvestiti o zunanjih učinkih njihovih naložbenih odločitev na družbo.

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Obvestilo o pravicah v okviru PEPP vključuje vsaj naslednje ključne informacije za varčevalce v PEPP:

1.  Obvestilo o pravicah v okviru PEPP se brezplačno zagotovi vsako leto ter vključuje vsaj naslednje ključne informacije za varčevalce v PEPP in upravičence PEPP, če se s tem strinja varčevalec v PEPP:

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  osebne podatke o varčevalcu v PEPP, naziv ponudnika PEPP, informacije o projekcijah pokojninskih prejemkov, informacije o pridobljenih pravicah ali nakopičenem kapitalu, prispevkih, ki jih je plačal varčevalec v PEPP ali tretja oseba, in informacije ravni financiranja načrta PEPP, za kar se uporabi člen 39, odstavki 1(a), (b), (d), (e), (f) in (h) Direktive 2016/2341/EU, pri čemer za namene te uredbe „član“ pomeni varčevalca v PEPP, „institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje“ pomeni ponudnika PEPP, „pokojninski načrt“ pomeni načrt PEPP, „ustanoviteljsko podjetje“ pa tretjo osebo.

(a)  osebne podatke o varčevalcu v PEPP, naziv in kontaktne podatke ponudnika PEPP, identifikacijo načrta varčevalca v PEPP, informacije o projekcijah pokojninskih prejemkov, informacije o pridobljenih pravicah ali nakopičenem kapitalu, prispevkih, ki jih je plačal varčevalec v PEPP ali tretja oseba, in informacije ravni financiranja načrta PEPP, za kar se uporabi člen 39, odstavki 1(a), (b), (d), (e), (f) in (h) Direktive 2016/2341/EU, pri čemer za namene te uredbe „član“ pomeni varčevalca v PEPP, „institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje“ pomeni ponudnika PEPP, „pokojninski načrt“ pomeni načrt PEPP, „ustanoviteljsko podjetje“ pa tretjo osebo.

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  povzetek načel naložbene politike ponudnika PEPP, ki so podrobno opisana v dopolnilnih informacijah v skladu s členom 29(c) te uredbe.

Obrazložitev

V obvestilu o pravicah v okviru PEPP morajo biti navedene najpomembnejše informacije o načelih naložbene politike ponudnika PEPP, nadaljnje podrobnosti o tem pa so del dopolnilnih informacij, opisanih v členu 29.

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb)  informacije o projekcijah pokojninskih prejemkov na podlagi upokojitvene starosti, kot je določena v točki (b), in izjavo o omejitvi odgovornosti, v kateri je navedeno, da bi se te projekcije lahko razlikovale od končne vrednosti pridobljenih prejemkov;te so prikazane na podlagi ekonomskih scenarijev, vključno z najboljšim ocenjenim primerom in neugodnim primerom, in upoštevajo posebnosti načrta PEPP.

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 – točka e c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ec)  informacije o pridobljenih pokojninskih pravicah ali nakopičenem pokojninskem kapitalu, ob upoštevanju posebne narave načrta PEPP;

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 – točka e d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ed)  informacije o tem, kaj se zgodi v primeru smrti varčevalca v PEPP ali upravičenca iz naslova PEPP;

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 30 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Informacije, ki se varčevalcem v PEPP dajo v obdobju pred upokojitvijo in upravičencem iz naslova PEPP v fazi izplačevanja

Informacije, ki se varčevalcem v PEPP in upravičencem iz naslova PEPP dajo v obdobju pred upokojitvijo in upravičencem iz naslova PEPP v fazi izplačevanja

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Varčevalci v PEPP v obdobju pred upokojitvijo prejmejo informacije iz člena 42 Direktive 2016/2341/EU.

1.  Varčevalci v PEPP in upravičenci iz naslova PEPP na zahtevo varčevalcev ali v skladu s sodno odločbo v obdobju pred upokojitvijo prejmejo informacije iz člena 42 Direktive 2016/2341/EU. Te informacije je treba predložiti najpozneje eno leto pred upokojitveno starostjo in morajo vključevati informacije o naslednjem začetku faze izplačevanja in možnih oblikah izplačil.

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  oceno sistema upravljanja, ki ga uporabljajo ponudniki PEPP, poslov, ki jih izvajajo, načel vrednotenja, uporabljenih za solventnost, tveganj, s katerimi se soočajo, in sistemov za upravljanje tveganja ter njihove strukture kapitala, potreb in upravljanja;

(a)  oceno sistema upravljanja, ki ga uporabljajo ponudniki PEPP, poslov, ki jih izvajajo, načel vrednotenja, uporabljenih za solventnost, tveganj, s katerimi se soočajo, in sistemov za upravljanje tveganja, tudi z vključitvijo okoljskih in socialnih tveganj ter tveganj v zvezi z upravljanjem, ter njihove strukture kapitala, potreb in upravljanja;

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  pridobitev informacij o okoljskih, socialnih in upravljavskih dejavnikih od ponudnikov PEPP v skladu s členom 31a;

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  ponudniki PEPP ob spoštovanju pravila preudarne osebe upoštevajo morebiten dolgoročni učinek naložbenih odločitev na okoljske, socialne in upravljavske dejavnike;

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  naložbe v izvedene finančne instrumente so dopustne le pod pogojem, da taki instrumenti prispevajo k zmanjšanju naložbenih tveganj ali olajšajo učinkovito upravljanje portfelja. Vrednoti se jih po načelu previdnosti ob upoštevanju osnovnega sredstva in jih vključi v vrednotenje sredstev ponudnika PEPP. Ponudniki PEPP se morajo izogibati tudi pretirani izpostavljenosti tveganjem nasproti eni sami nasprotni stranki in drugim izvedenim poslom;

črtano

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  sredstva se ne vlagajo v jurisdikcije, za katere je Projektna skupina za finančno ukrepanje določila, da so visoko tvegane in ne sodelujejo;

(f)  sredstva je prepovedano vlagati v jurisdikcije, za katere je Projektna skupina za finančno ukrepanje določila, da so visoko tvegane in ne sodelujejo;

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ponudniki PEPP varčevalcem v PEPP ponudijo do pet naložbenih možnosti.

1.  Ponudniki PEPP varčevalcem v PEPP ponudijo vsaj standardni PEPP in/ali več naložbenih možnosti.

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Varčevalec v PEPP se za naložbeno možnost odloči ob sklenitvi pogodbe o PEPP.

Varčevalec v PEPP se za eno od več naložbenih možnosti odloči ob sklenitvi pogodbe o PEPP.

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Varčevalec v PEPP ima možnost, da se odloči za drugo naložbeno možnost enkrat vsakih pet let varčevanja v PEPP.

1.  Pogoji za spremembo naložbene možnosti se navedejo v pogodbi o PEPP. Varčevalec v PEPP ima v vsakem primeru možnost, da se odloči za drugo naložbeno možnost enkrat vsakih pet let varčevanja v PEPP.

Obrazložitev

Varčevalci v PEPP bi morali imeti možnost, da vsakih pet let ali še celo prej spremenijo naložbene možnosti, če to dovoljuje njihova pogodba o PEPP.

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 37

Člen 37

Standardna naložbena možnost

Standardna naložbena možnost

1.  Standardna naložbena možnost varčevalcu v PEPP zagotavlja zaščito kapitala na podlagi tehnike za zmanjševanje tveganja, katere posledica je varna naložbena strategija.

1.  Pri standardni možnosti ponudnik PEPP varčevalcu v PEPP zagotovi, da bo kapital, zbran do začetka faze izplačila, vsaj enak plačanim prispevkom, vključno z vsemi stroški in dajatvami ter nadomestilom za inflacijo v skladu z veljavnim indeksom, pri čemer ne bo presegel povprečne letne stopnje inflacije v višini 4 %. Standardna naložbena možnost je enostaven in varen produkt, ki ga je mogoče zlahka razumeti in pridobiti, tudi prek digitalnih kanalov, v vsaki državi članici.

2.  Zaščita kapitala varčevalcu v PEPP omogoča, da povrne vsaj vloženi kapital.

2.  Zaščita kapitala daje na voljo jamstvo kapitala, ki varčevalcu v PEPP omogoča, da povrne vsaj vloženi kapital, vključno s provizijami, stroški in nadomestilom za inflacijo.

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če ponudnik PEPP ponuja alternativne naložbene možnosti, vsaj ena od njih varčevalcem v PEPP ponuja stroškovno učinkovito naložbeno možnost.

1.  Če ponudnik PEPP ponuja alternativne naložbene možnosti, vse te varčevalcem v PEPP nudijo standardno možnost.

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ponudniki PEPP lahko ponudijo PEPP z možnostjo zagotovitve kritja biometričnih tveganj. Za namene te uredbe „biometrična tveganja“ pomeni tveganja, povezana z dolgoživostjo, invalidnostjo in smrtjo.

Ponudniki PEPP vključijo jamstvo vloženega kapitala za primer smrti ali trajne invalidnosti varčevalca v PEPP med fazo varčevanja.

Obrazložitev

Premik opredelitve strokovnega izraza v člen 2.

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Storitev zamenjave lahko zagotavljajo ponudniki PEPP s sedežem v isti državi članici (nacionalna zamenjava) ali drugih državah članicah (čezmejna zamenjava).

Pogoji za zamenjavo ponudnika PEPP se navedejo v pogodbi o PEPP. Varčevalec v PEPP ima v vsakem primeru možnost, da zamenja ponudnika PEPP enkrat vsakih pet let varčevanja v PEPP.

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ponudnik PEPP prejemnik v dveh delovnih dneh od prejema pooblastila iz odstavka 2 od ponudnika PEPP prenositelja zahteva, naj izvede naslednje naloge, če to določa pooblastilo varčevalca v PEPP:

3.  Ponudnik PEPP prejemnik v petih delovnih dneh od prejema zahtevka varčevalca v PEPP iz odstavka 2 od ponudnika PEPP prenositelja zahteva, naj izvede naslednje naloge, če to določa zahtevek varčevalca v PEPP:

a)  prenos seznama obstoječih zneskov, ki se zamenjajo, ponudniku PEPP prejemniku in – če je varčevalec v PEPP to izrecno zahteval, – varčevalcu v PEPP;

a)  prenos seznama obstoječih zneskov, ki se zamenjajo, ponudniku PEPP prejemniku in tudi varčevalcu v PEPP, če to posebej zahteva;

b)   prenos preostalega pozitivnega stanja na račun za PEPP, ki je odprt ali se vodi pri ponudniku PEPP prejemniku, na datum, ki ga je določil varčevalec v PEPP; ter

(b)  prenos preostalega pozitivnega stanja na račun za PEPP, ki se vodi pri ponudniku PEPP prejemniku, od datuma, ki ga je določil varčevalec v PEPP, ter

c)   zaprtje računa za PEPP, ki se vodi pri ponudniku PEPP prenositelju, na datum, ki ga je določil varčevalec v PEPP.

(c)  zaprtje računa za PEPP, ki se vodi pri ponudniku PEPP prenositelju, od datuma, ki ga je določil varčevalec v PEPP.

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Skupne provizije in stroški, ki jih ponudnik PEPP prenositelj lahko zaračuna varčevalcu v PEPP za zaprtje računa za PEPP pri njem, so omejene na največ 1,5 % pozitivnega stanja, ki se prenese ponudniku PEPP prejemniku.

3.  Skupne provizije in stroški, ki jih ponudnik PEPP prenositelj lahko zaračuna varčevalcu v PEPP za zaprtje računa za PEPP pri njem, so omejene na največ 0,5 % pozitivnega stanja, ki se prenese ponudniku PEPP prejemniku. Komisija prouči oprostitev plačila provizije za spremembo ponudnika kot način spodbujanja produkta PEPP.

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Provizije in stroški, če obstajajo, ki jih ponudnik PEPP prenositelj ali prejemnik zaračuna varčevalcu v PEPP za storitve iz člena 46, razen tistih iz odstavkov 1, 2 in 3 tega člena, so razumne in skladne z dejanskimi stroški tega ponudnika PEPP.

4.  Storitve, ki jih v okviru postopka zamenjave zagotavlja ponudnik PEPP prejemnik, so brezplačne.

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ponudniki PEPP varčevalcem v PEPP dajo naslednje informacije o storitvi zamenjave:

Ponudniki PEPP prejemniki varčevalcem v PEPP dajo naslednje informacije o storitvi zamenjave:

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Taki pogoji lahko vključujejo zlasti določitev upokojitvene starosti, obvezne povezave med dopolnitvijo upokojitvene starosti in začetkom faze izplačevanja, najkrajšega obdobja vključenosti v načrt PEPP ter najdaljšega obdobja za vključitev v načrt PEPP pred dopolnitvijo upokojitvene starosti, pa tudi pogoje za odkup v primeru hudih težav.

2.  Taki pogoji vključujejo zlasti določitev upokojitvene starosti, obvezne povezave med dopolnitvijo upokojitvene starosti in začetkom faze izplačevanja, najkrajšega obdobja vključenosti v načrt PEPP ter najdaljšega obdobja za vključitev v načrt PEPP pred dopolnitvijo upokojitvene starosti, pa tudi pogoje za odkup v primeru hudih težav.

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ponudniki PEPP lahko varčevalcem v PEPP omogočijo eno ali več od naslednjih oblik izplačil:

1.  Ponudniki PEPP varčevalcem v PEPP omogočijo eno ali več od naslednjih oblik izplačil:

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Varčevalci v PEPP obliko izplačil v fazi izplačevanja izberejo ob sklenitvi pogodbe o PEPP in jo lahko nato spremenijo enkrat vsakih pet let v fazi varčevanja.

2.  Varčevalci v PEPP obliko izplačil v fazi izplačevanja izberejo ob sklenitvi pogodbe o PEPP ter jo lahko nato spremenijo enkrat vsakih pet let in v zadnjem letu faze varčevanja. Ta možnost spremembe bi morala biti brezplačna.

Obrazložitev

V zadnjem letu faze varčevanja bi morala imeti stranka možnost, da spremeni svojo izbiro glede faze izplačevanja.

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Kadar države članice ne uvedejo obvezne povezave med dopolnitvijo upokojitvene starosti in začetkom faze izplačevanja, ponudniki PEPP varčevalcem v PEPP omogočajo, da se začetek faze izplačevanja odloži na datum po dopolnitvi upokojitvene starosti.

Obrazložitev

Stranke bi morale imeti možnost, da svoj PEPP uporabijo pozneje med upokojitvijo.

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Pri standardni naložbeni možnosti so obvezna izplačila v višini najmanj 25 % v obliki rent.

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2c.  Kadar skupna vrednost sredstev, zbranih na računu za PEPP, ob začetku faze izplačevanja ne presega zneska, ki ga vsako leto določi in spremeni vsaka država članica, ima varčevalec v PEPP pravico, da račun za PEPP unovči in se mu izplača pavšalni znesek.

Obrazložitev

Uredba bi morala dovoljevati unovčenje malih PEPP ob upokojitvi z izplačilom pavšalnega zneska.

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pristojni organ ponudnika PEPP stalno nadzira skladnost s to uredbo. Odgovoren je tudi za nadzor spoštovanja obveznosti, določenih v pravilih ali aktih o ustanovitvi ponudnika PEPP, ter ustreznosti njegovih ureditev in organizacije z nalogami, ki jih mora izpolniti za zagotavljanje PEPP.

1.  Pristojni organ v domači državi članici ponudnika PEPP stalno nadzira skladnost s to uredbo. Odgovoren je tudi za nadzor spoštovanja obveznosti, določenih v pravilih ali aktih o ustanovitvi ponudnika PEPP, ter ustreznosti njegovih ureditev in organizacije z nalogami, ki jih mora izpolniti za zagotavljanje PEPP.

 

Z odstopanjem od prvega pododstavka pristojni organ države članice gostiteljice ponudnika in distributerja PEPP stalno spremlja, ali ponudnik in distributer PEPP ravnata v skladu s poglavjem IV te uredbe.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti pravno varnost glede tega, kateri nacionalni pristojni organ je odgovoren za stalni nadzor ponudnikov in distributerjev PEPP v čezmejnih situacijah, zlasti kar zadeva pravila o distribuciji in zahteve po informacijah iz poglavja IV Uredbe.

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija pet let po začetku veljavnosti te uredbe opravi vrednotenje te uredbe in po posvetovanju z EIOPA Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o glavnih ugotovitvah.

Komisija vsakih pet let po začetku veljavnosti te uredbe opravi vrednotenje te uredbe in po posvetovanju z EIOPA Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o glavnih ugotovitvah. Komisija se pri pripravi poročila posvetuje tudi z nacionalnimi pristojnimi organi.

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija pet let po začetku veljavnosti te uredbe opravi vrednotenje te uredbe in po posvetovanju z EIOPA Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o glavnih ugotovitvah.

 

To vrednotenje zadeva predvsem dodano vrednost PEPP za odpravljanje razlik v pokojninah med spoloma in dodano vrednost za dolgoročne naložbe. Natančneje, z vrednotenjem bi se morali zagotoviti podatki, ki bi omogočili, da bi lahko preverili, ali je vzpostavitev trga za PEPP učinkovito prispevala k temu, da bi imelo do ustreznih pokojnin dostop več evropskih državljanov.

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija ustanovi panel z ustreznimi deležniki, ki bo stalno spremljal razvoj in izvajanje PEPP. Ta panel vključuje vsaj EIOPA, nacionalne nadzornike, predstavnike industrije in potrošnikov ter neodvisne strokovnjake, vključno z najmanj enim strokovnjakom za okoljske, socialne in upravljavske dejavnike. Sekretariat panela je EIOPA.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Vseevropski osebni pokojninski produkt (PEPP)

Referenčni dokumenti

COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ECON

11.9.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

11.9.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Heinz K. Becker

3.10.2017

Obravnava v odboru

25.4.2018

19.6.2018

 

 

Datum sprejetja

28.6.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

4

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Siôn Simon, Marita Ulvskog

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Arena, Georges Bach, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Edouard Martin, Ivari Padar, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

Namestniki (člen 200(2) Poslovnika), navzoči pri končnem glasovanju

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martin Schirdewan

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

35

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke

4

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martin Schirdewan

2

0

EFDD

Laura Agea, Tiziana Beghin

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (6.7.2018)

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Pripravljavka mnenja: Birgit Collin-Langen

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavka mnenja pozdravlja pobudo Komisije za vseevropski pokojninski produkt in njeno željo evropske državljane spodbuditi, da bi poskrbeli za svoje zasebno pokojninsko zavarovanje. V interesu vseh je, da ukrepamo zoper posledice demografskih sprememb za pokojninsko politiko v posameznih državah članicah ter že zgodaj uvedemo zasebne varčevalne ukrepe. To velja še zlasti za pripadnike mlajših generacij in osebe z nižjimi dohodki.

Trenutno ne obstaja enoten trg za osebne pokojnine. V nekaterih državah članicah je ponudba zasebnih pokojninskih produktov zaenkrat pičla ali je sploh ni, nacionalni trgi z obstoječo ponudbo pa so močno razdrobljeni. Pokojninskega produkta ni mogoče prenesti v drugo državo članico ali ga skleniti čez mejo v drugi državi članici za pridobitev davčne ugodnosti. To stanje bi bilo mogoče izboljšati z vseevropskim standardiziranim produktom. Predlog uredbe predvideva ustrezne in zadostne načine za odpravo ovir za čezmejno sklepanje in prenosljivost pokojninskih proizvodov. Predlog je sorazmeren, saj kljub temu, da so trgi za zasebno pokojninsko zavarovanje podrejeni nacionalnim pravilom, države članice ne morejo same odpraviti ovir za prenosljivost proizvoda v drugi državi članici.

Cilj je prostovoljen, preprost, varen, pregleden, potrošnikom prijazen in ugoden pokojninski produkt.

Zamisel o vseevropskem prenosljivem pokojninskem produktu bo uspešna le, če bodo te lastnosti zagotovljene.

PEPP je pokojninski produkt. Pogoj za takšno klasifikacijo je, da je izplačljiv v obliki dosmrtne mesečne rente, običajno v fazi izplačevanja.

Nujni pogoj za uspeh PEPP je podpora držav članic, saj lahko le države zagotovijo enake davčne spodbude in ugodnosti za PEPP, kot so na voljo za primerljive domače produkte.

Za zagotovitev visoke ravni varstva potrošnikov se predlagajo nekatere spremembe in pojasnila:

Obveznost obveščanja: predlaga se ureditev določb o oglaševanju in o predpogodbenih informacijah (PEPP-KID) neposredno v uredbi in črtanje sklica na Uredbo (EU) št. 1286/2014 (uredba o PRIIP). Tako bi dosegli večjo pravno varnost in jasnost.

Prenosljivost: Pripravljavka mnenja pozdravlja ambiciozni cilj, da bi bili PEPP na voljo v vseh državah članicah, vendar bi bil časovni okvir prekratek, rok za določitev odsekov bi bilo treba podaljšati na pet let. Uvajajo se tudi partnerstva za odseke, ki bodo ponudnikom PEPP pomagala, da svoje produkte dajo na voljo v vseh državah članicah.

Naložbene možnosti Pripravljavka mnenja se zavzema za enostaven, varen, pregleden, potrošnikom prijazen in ugoden pokojninski produkt. Pri standardni možnosti bi bilo treba omogočiti sklenitev pogodbe brez svetovanja. Mnogi potrošniki nimajo dovolj znanja za tako daljnosežno finančno odločitev. Da pa bi vseeno zagotovili, da bo odločitev potrošnika vedno temeljila na dobri obveščenosti, bo za te primere uvedeno odločitveno drevo. Razvil ga bo organ EIOPA, zasnovano pa mora biti tako, da ne daje nobenih priporočil. Potrošnikom naj bi pomagalo preučiti, ali je sklenitev PEPP na splošno zanje prava pokojninska odločitev. Poleg tega bodo predstavljene različne oblike standardne možnosti, tako da bodo potrošniku razlike jasne in bo lahko sprejel ozaveščeno odločitev.

Pri predstavitvi naložbene možnosti bo varčevalcu zagotovljeno, da bo na začetku faze izplačevanja njegov privarčevani kapital ustrezal vsaj njegovim vplačanim prispevkom skupaj z vsemi stroški in provizijami.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Starostne pokojnine so bistveni del prihodka upokojencev in za mnogo ljudi ustrezno pokojninsko zavarovanje pomeni razliko med dostojno starostjo in revščino; je osnovni pogoj za uveljavljanje temeljnih pravic iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, vključno s členom 25 o pravicah starejših, ki navaja: „Unija priznava in spoštuje pravico starejših do dostojnega in samostojnega življenja ter sodelovanja v družbenem in kulturnem življenju“ ter pravice, zapisane v priporočilu Odbora ministrov Sveta Evrope državam članicam o spodbujanju človekovih pravic starejših1a.

 

_________________

 

1a Priporočilo CM/Rec(2014)2 Odbora ministrov državam članicam o spodbujanju človekovih pravic starejših.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Znatni del starostnih pokojnin se zagotavlja iz javnih sistemov, zato so nacionalni pokojninski sistemi in vzdržnost javnih financ neposredno povezani. Ne glede na izključno nacionalno pristojnost za organizacijo pokojninskih sistemov, kot je določena v Pogodbah, sta za stabilnost celotne Unije ključnega pomena ustreznost prihodkov in finančna vzdržnost nacionalnih pokojninskih sistemov. Usmerjanje več prihrankov Evropejcev iz denarnih in bančnih depozitov v dolgoročne naložbene produkte, kot so prostovoljne pokojninske sheme, bi koristilo posameznikom (ki bi imeli koristi od večjih donosov in večje ustreznosti pokojnin) in širšemu gospodarstvu.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1c)  Ker je Evropa starajoča se celina, se Unija srečuje z več izzivi, tudi demografskimi. Poleg tega se poklicni vzorci, trg dela in porazdelitev bogastva korenito spreminjajo, ne nazadnje zaradi digitalne revolucije. Hkrati postaja vse bolj jasno, da nacionalni sistemi socialne varnosti niso prilagojeni globaliziranemu gospodarstvu, temelječemu na znanju, z odprtimi mejami, mobilnostjo delovne sile in migracijami. Preveč je ljudi, ki niso ali so nezadostno vključeni v tradicionalne nacionalne pokojninske sisteme, med drugim ženske, mladi, migranti, nizko usposobljeni delavci, samozaposleni in delavci z atipičnimi pogodbami.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1d)  Po pričakovanjih se bo zmanjšal delež dokladnih javnih pokojnin iz prvega stebra kot del stopnje nadomestil. To bi lahko delno nadomestili s pridobljenimi pokojninskimi pravicami iz shem, ki se financirajo v okviru drugega stebra. Toda k izboljšanju ustreznosti in vzdržnosti obstoječih nacionalnih pokojninskih sistemov bistveno prispeva dobro razvit tretji steber. Vseevropski osebni pokojninski produkt (PEPP) bo zato dopolnjeval in krepil trg individualnih pokojninskih produktov v vsej Uniji.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Poglabljanje notranjega trga za pokojninske produkte z odpravljanjem čezmejnih ovir bi povečalo konkurenco, potrošnikom omogočilo, da izkoristijo boljšo kakovost produktov in nižje cene, proizvajalci pa bi imeli koristi od ekonomije obsega. Zato bi tudi države članice z ugodnimi demografskimi trendi in dobro financiranimi pokojninskimi sistemi imeli koristi od učinkovitejšega notranjega trga za osebne pokojninske produkte.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  Namen predlagane uredbe je ustvariti čim bolj preprost, zanesljiv, pregleden in uporabniku prijazen pokojninski produkt, ki bo prenosljiv po vsej Evropi in bo dopolnjeval obstoječe sisteme v državah članicah.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Delovanje notranjega trga za osebna pokojninska zavarovanja zdaj ovira visoka razdrobljenost med nacionalnimi trgi in omejena prenosljivost osebnih pokojninskih produktov. Zaradi tega lahko imajo posamezniki težave pri izvajanju svojih temeljnih svoboščin. Tako jim to lahko na primer prepreči, da bi sprejeli delovno mesto ali se upokojili v drugi državi članici. Poleg tega pomanjkanje standardizacije obstoječih osebnih pokojninskih produktov ponudnikom ovira možnost izvajanja svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev.

(3)  Delovanje notranjega trga za osebna pokojninska zavarovanja je zaenkrat omejeno. V nekaterih državah članicah sploh ni trga zasebnih pokojninskih produktov, v drugih že obstaja ponudba zasebnih pokojninskih produktov, vendar so nacionalni trgi zelo razdrobljeni. Zato je omejena prenosljivost osebnih pokojninskih produktov med državami. Zaradi tega lahko imajo posamezniki težave pri izvajanju svojih temeljnih svoboščin. Tako jim to lahko na primer prepreči, da bi sprejeli delovno mesto ali se upokojili v drugi državi članici. Poleg tega pomanjkanje standardizacije obstoječih osebnih pokojninskih produktov ponudnikom ovira možnost izvajanja svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Kot je Komisija napovedala v akcijskem načrtu o oblikovanju unije kapitalskih trgov28 septembra 2015, „bo ocenila argumente za okvir politike za vzpostavitev uspešnega evropskega trga za enostavna, učinkovita in konkurenčna osebna pokojninska zavarovanja ter opredelila, ali je za ta trg potrebno sprejeti zakonodajo EU.“

črtano

__________________

 

28 Akcijski načrt o oblikovanju unije kapitalskih trgov, Evropska komisija, 30. september 2015 (COM(2015) 468 final).

 

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Evropski svet je v sklepih z dne 28. junija 201630 pozval „k hitremu in odločnemu napredku, da bi (...) podjetjem zagotovili lažji dostop do financiranja in podpirali naložbe v realno gospodarstvo z uresničevanjem agende unije kapitalskih trgov“.

črtano

__________________

 

30 Sklepi Evropskega sveta z dne 28. junija 2016, EUCO 26/16, točka 11.

 

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Komisija je 14. septembra 2016 v sporočilu Unija kapitalskih trgov – Pospešitev reform31 napovedala, da bo „preučila predloge za enostaven, učinkovit in konkurenčen produkt osebnega pokojninskega zavarovanja na ravni EU. Ena od obravnavanih možnosti vključuje zakonodajni predlog, ki bi lahko bil predložen leta 2017.“

črtano

__________________

 

31 COM(2016) 601 final, str. 5.

 

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  V sporočilu Vmesni pregled akcijskega načrta o uniji kapitalskih trgov32 je napovedala „zakonodajni predlog o vseevropskem standardiziranem produktu osebnega pokojninskega zavarovanja do konca junija 2017. To bo položilo temelje za varnejši, stroškovno učinkovitejši in pregleden trg cenovno dostopnih in prostovoljnih osebnih pokojninskih prihrankov, ki se lahko upravljajo na ravni celotne EU. S tem bo pomagalo zadovoljiti potrebe ljudi, ki želijo povečati svoje pokojninske prihranke, prispevalo k reševanju demografskih izzivov, dopolnjevalo obstoječe pokojninske produkte in sheme ter podprlo stroškovno učinkovitost osebnih pokojnin z zagotavljanjem dobrih priložnosti za dolgoročno vlaganje osebnih pokojnin“.

črtano

__________________

 

32 COM(2017) 292 final, str. 7.

 

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  V zvezi z osebnimi pokojninskimi produkti bo oblikovanje vseevropskega osebnega pokojninskega produkta prispevalo k povečanju izbire za pokojninsko varčevanje in vzpostavilo trg EU za ponudnike PEPP. Gospodinjstvom bo omogočilo boljše načrtovanje pokojninskih prihodkov.

(10)  V zvezi z osebnimi pokojninskimi produkti bo oblikovanje vseevropskega osebnega pokojninskega produkta prispevalo k povečanju izbire za pokojninsko varčevanje in vzpostavilo trg EU za ponudnike PEPP. Gospodinjstvom bo omogočilo dodatne možnosti načrtovanja pokojninskih prihodkov.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Zaradi negotovih zaposlitvenih pogojev in zakonskih sprememb se pokojnine stalno znižujejo. Zato je posebej pomembno, da se predvsem mladim generacijam in osebam z nizkimi dohodki omogoči, da si zagotovijo ustrezen življenjski standard v starosti. PEPP mora biti zato za te osebe privlačen in dostopen.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10b)  Finančno izobraževanje lahko pomaga pri razumevanju in ozaveščanju gospodinjstev, ki se odločajo za individualni pokojninski sistem. Varčevalci morajo tudi imeti možnost razumeti tveganja in lastnosti, povezane z vseevropskim produktom.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Zakonodajni okvir za vseevropski osebni pokojninski produkt bo položil temelje za uspešen trg cenovno dostopnih in prostovoljnih naložb, povezanih z varčevanjem za upokojitev, ki se lahko upravljajo na ravni celotne EU. Z dopolnitvijo obstoječih pokojninskih produktov in načrtov bo okvir pomagal zadovoljiti potrebe ljudi, ki želijo izboljšati ustreznost svojih pokojninskih prihrankov, prispeval k reševanju demografskih izzivov in zagotovil nov močan vir zasebnega kapitala za dolgoročne naložbe. Ta okvir ne bo nadomestil ali uskladil obstoječih nacionalnih pokojninskih načrtov osebnih pokojninskih zavarovanj.

(11)  Zakonodajni okvir za vseevropski osebni pokojninski produkt bo položil temelje za uspešen trg cenovno dostopnih in prostovoljnih naložb, povezanih z varčevanjem za upokojitev, ki se lahko upravljajo na ravni celotne EU. Z dopolnitvijo obstoječih zakonsko predpisanih pokojninskih načrtov in produktov ter pokojninskih načrtov in produktov poklicnega zavarovanja bo okvir pomagal zadovoljiti potrebe ljudi, ki želijo izboljšati ustreznost svojih pokojninskih prihrankov, prispeval k reševanju demografskih izzivov in zagotovil nov močan vir zasebnega kapitala za dolgoročne naložbe. Ta okvir ne bo nadomestil ali uskladil obstoječih nacionalnih pokojninskih načrtov osebnih pokojninskih zavarovanj in tudi ne vplival na obstoječe nacionalne zakonsko predpisane pokojninske načrte in produkte. PEPP ni neposredno ali posredno povezan s poklicnim ali zaposlitvenim statusom varčevalca v PEPP.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Ta zakonodajni okvir ne sme omejiti odgovornosti držav članic glede izpolnjevanje njihovih obveznosti, da zagotovijo ustrezno državno pokojnino.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Uredba usklajuje sklop temeljnih značilnosti PEPP, ki zadeva ključne elemente, kot so distribucija, naložbena politika, zamenjava ponudnikov ali čezmejno zagotavljanje in prenosljivost. Uskladitev teh temeljnih značilnosti bo izboljšala enake konkurenčne pogoje za ponudnike osebnih pokojninskih zavarovanj na splošno in pripomogla k pospešitvi dokončanja unije kapitalskih trgov ter povezovanju notranjega trga za osebna pokojninska zavarovanja. Privedla bo do oblikovanja pretežno standardiziranega vseevropskega produkta, ki bo na voljo v vseh državah članicah, kar bo potrošnikom omogočilo, da v celoti izkoristijo notranji trg, saj bodo lahko svoje pokojninske pravice prenesli v tujino, in jim ponudilo večjo izbiro med različnimi vrstami ponudnikov, vključno s ponudniki v tujini. Zaradi manjšega števila ovir za čezmejno zagotavljanje pokojninskega zavarovanja bo vseevropski osebni pokojninski produkt povečal konkurenco med ponudniki pokojninskih zavarovanj na ravni EU in ustvaril ekonomije obsega, kar bi moralo koristiti varčevalcem.

(12)  Uredba usklajuje sklop temeljnih značilnosti PEPP, ki zadeva ključne elemente, kot so distribucija, pogodbe, naložbena politika, zamenjava ponudnikov ali čezmejno zagotavljanje in prenosljivost. Uskladitev teh temeljnih značilnosti bo izboljšala enake konkurenčne pogoje za ponudnike osebnih pokojninskih zavarovanj na splošno in pripomogla k pospešitvi dokončanja unije kapitalskih trgov ter povezovanju notranjega trga za osebna pokojninska zavarovanja. Privedla bo do oblikovanja pretežno standardiziranega vseevropskega produkta, ki bo na voljo v vseh državah članicah, kar bo potrošnikom omogočilo, da v celoti izkoristijo notranji trg, saj bodo lahko svoje pokojninske pravice prenesli v tujino, in jim ponudilo večjo izbiro med različnimi vrstami ponudnikov, vključno s ponudniki v tujini. Zaradi manjšega števila ovir za čezmejno zagotavljanje pokojninskega zavarovanja bo vseevropski osebni pokojninski produkt povečal konkurenco med ponudniki pokojninskih zavarovanj na ravni EU in ustvaril ekonomije obsega, kar bi moralo koristiti varčevalcem.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  V skladu s to uredbo bi moral organ EIOPA izdati dovoljenje za PEPP. Dovoljenja ne bi smeli nikoli izdajati za nazaj.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Ponudniki PEPP bi morali imeti dostop do celotnega trga Unije z enim samim dovoljenjem za produkt, ki ga na podlagi enotnih pravil izda Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA).

(14)  Ponudniki PEPP bi morali imeti dostop do celotnega trga Unije z enim samim dovoljenjem za produkt, ki ga na podlagi enotnih pravil in v sodelovanju z nacionalnimi pristojnimi organi izda Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA). Namen izdaje dovoljenja je zagotoviti, da so na trgu pod oznako PEPP na voljo samo varni in preverjeni vseevropski pokojninski produkti. Organ EIOPA preuči, ali so pogodbeni pogoji za PEPP skladni z zahtevami iz te uredbe.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Za zagotovitev visoke kakovosti storitev in učinkovitega varstva potrošnikov bi morale matična država članica in države članice gostiteljice tesno sodelovati pri izvrševanju obveznosti iz te uredbe. Kadar ponudniki in distributerji PEPP poslujejo v različnih državah članicah v okviru svobode opravljanja storitev, bi moral biti pristojni organ matične države članice odgovoren za zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti iz te uredbe, saj je tesneje povezan s ponudnikom PEPP. Da bi zagotovili pošteno razdelitev odgovornosti med pristojnimi organi iz matične države članice in držav članic gostiteljic, bi moral pristojni organ države članice gostiteljice v primeru, da se seznani s kršitvami obveznosti, do katerih pride na njegovem ozemlju, o njih obvestiti pristojni organ matične države članice, ki bi moral nato sprejeti ustrezne ukrepe. Poleg tega bi moral pristojni organ države članice gostiteljice imeti pravico, da ukrepa, če matična država članica ne sprejme ustreznih ukrepov ali če sprejeti ukrepi niso zadostni.

(16)  Za zagotovitev visoke kakovosti storitev in učinkovitega varstva potrošnikov bi morale matična država članica in države članice gostiteljice ponudnika in distributerjev PEPP tesno sodelovati pri izvrševanju obveznosti iz te uredbe. Kadar ponudniki in distributerji PEPP poslujejo v različnih državah članicah v okviru svobode opravljanja storitev, bi moral biti pristojni organ matične države članice odgovoren za zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti iz te uredbe, saj je tesneje povezan s ponudnikom PEPP. Da bi zagotovili pošteno razdelitev odgovornosti med pristojnimi organi iz matične države članice in držav članic gostiteljic, bi moral pristojni organ države članice gostiteljice v primeru, da se seznani s kršitvami obveznosti, do katerih pride na njegovem ozemlju, o njih obvestiti pristojni organ matične države članice, ki bi moral nato sprejeti ustrezne ukrepe. Poleg tega bi moral pristojni organ države članice gostiteljice imeti pravico, da ukrepa, če matična država članica ne sprejme ustreznih ukrepov ali če sprejeti ukrepi niso zadostni.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  V primeru ustanovitve podružnice ali stalnega predstavništva v drugi državi članici je ustrezno, da se odgovornost za izvrševanje ustrezno porazdeli med matično državo članico in državami članicami gostiteljicami. Čeprav bi moral pristojni organ matične države članice ohraniti odgovornost za izpolnjevanje obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje kot celoto, kot so pravila o pogojih za opravljanje poklica, in sicer na podlagi enake ureditve kot pri opravljanju storitev, bi moral pristojni organ države članice gostiteljice prevzeti odgovornost za izvrševanje pravil o zahtevah glede obveščanja in poslovanja v zvezi s storitvami, ki jih opravlja na njenem ozemlju. Kadar pa se pristojni organ države članice gostiteljice seznani s kršitvami obveznosti, do katerih pride na njegovem ozemlju in glede katerih se s to direktivo odgovornost ne prenese na državo članico gostiteljico, tesno sodelovanje zahteva, da navedeni organ o tem obvesti pristojni organ matične države članice, da lahko slednji nato sprejme ustrezne ukrepe. To velja zlasti glede kršitev pravil o zahtevah glede dobrega imena, strokovnega znanja in sposobnosti. Poleg tega bi moral pristojni organ države članice gostiteljice za varstvo potrošnikov imeti pravico, da ukrepa, če matična država članica ne sprejme ustreznih ukrepov ali če sprejeti ukrepi niso zadostni.

(17)  V primeru ustanovitve podružnice ali stalnega predstavništva v drugi državi članici je ustrezno, da se odgovornost za izvrševanje ustrezno porazdeli med matično državo članico in državami članicami gostiteljicami. Čeprav bi moral pristojni organ matične države članice ohraniti odgovornost za izpolnjevanje obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje kot celoto, kot so pravila o pogojih za opravljanje poklica, in sicer na podlagi enake ureditve kot pri opravljanju storitev, bi moral pristojni organ države članice gostiteljice prevzeti odgovornost za izvrševanje pravil o zahtevah glede obveščanja in poslovanja v zvezi s storitvami, ki jih opravlja na njenem ozemlju. Kadar pa se pristojni organ države članice gostiteljice seznani s kršitvami obveznosti, do katerih pride na njegovem ozemlju in glede katerih se s to uredbo odgovornost ne prenese na državo članico gostiteljico, tesno sodelovanje zahteva, da navedeni organ o tem obvesti pristojni organ matične države članice, da lahko slednji nato sprejme ustrezne ukrepe. To velja zlasti glede kršitev pravil o zahtevah glede dobrega imena, strokovnega znanja in sposobnosti. Poleg tega bi moral pristojni organ države članice gostiteljice za varstvo potrošnikov imeti pravico, da ukrepa, če matična država članica ne sprejme ustreznih ukrepov ali če sprejeti ukrepi niso zadostni.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  Varčevalci v PEPP bi morali imeti pravico pridobiti ali kupiti PEPP v državi članici, ki ni država članica njihovega prebivališča, hkrati pa bi morali imeti pravici varčevati v več kot enem odseku, medtem ko bi se morale za produkt PEPP uporabljati davčne spodbude, ki veljajo v državi članici, katere rezident je varčevalec, da bi preprečili davčno zlorabo zaradi različnih nacionalnih davčnih sistemov.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a)  Če organ EIOPA umakne dovoljenje za PEPP, to ne vpliva na obveznosti, ki jih ima ponudnik PEPP do varčevalca v PEPP ali upravičenca iz naslova PEPP;

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Da bi omogočili nemoten prehod za ponudnike PEPP, bo obveznost zagotavljanja PEPP, ki vsebujejo odseke za vsako državo članico, začela veljati tri leta po začetku veljavnosti te uredbe. Vendar pa bi ob uvedbi PEPP ponudnik moral zagotoviti informacije o tem, kateri nacionalni odseki so takoj na voljo, da bi se izognili morebitnemu zavajanju potrošnikov.

(21)  Da bi omogočili nemoten prehod za ponudnike PEPP, bo obveznost zagotavljanja PEPP, ki vsebujejo odseke za vsako državo članico, začela velja pet let po začetku veljavnosti te uredbe. Za izpolnitev tega pogoja bi morali imeti ponudniki PEPP možnost sklepati partnerstva za odseke. Vendar pa bi ob uvedbi PEPP ponudnik moral v pogodbi zagotoviti informacije o tem, kateri nacionalni odseki so takoj na voljo, da bi se izognili morebitnemu zavajanju potrošnikov. Varčevalcu v PEPP bi bilo treba dovoliti, da brezplačno zamenja ponudnika, če prenosljivost še ni na voljo.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Če se varčevalec v PEPP preseli v drugo državo članico in uporablja storitve prenosljivosti za odprtje novega odseka, ima enakovredne davčne prednosti kot lokalni varčevalci v PEPP.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21b)  V prehodnem obdobju petih let po začetku veljavnosti te uredbe lahko varčevalec v PEPP, ki spremeni stalno prebivališče zaradi selitve v državo članico, v kateri ponudnik PEPP ne more ponuditi odseka, brezplačno zamenja ponudnika PEPP.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Ob upoštevanju narave vzpostavljenega pokojninskega načrta in vključenega upravnega bremena bi morali ponudniki in distributerji PEPP varčevalcem v PEPP in upravičencem iz naslova PEPP zagotoviti jasne in primerne informacije, na podlagi katerih bi se ti odločali o svoji upokojitvi. Zaradi enakih razlogov bi morali ponudniki in distributerji PEPP zagotoviti tudi visoko stopnjo preglednosti v različnih fazah načrta, ki jih sestavljajo obdobje pred sklenitvijo, članstvo (vključno z obdobjem pred upokojitvijo) in obdobje po upokojitvi. Zlasti bi morali zagotoviti informacije o pridobljenih pokojninskih pravicah, predvideni višini pokojninskih prejemkov, tveganjih in jamstvih ter stroških. Kadar predvidene višine pokojninskih prejemkov temeljijo na ekonomskih scenarijih, bi morale te informacije vključevati tudi neugodni scenarij v skrajnem, vendar mogočem primeru.

(22)  Ob upoštevanju narave vzpostavljenega pokojninskega načrta in vključenega upravnega bremena bi morali ponudniki in distributerji PEPP varčevalcem v PEPP in upravičencem iz naslova PEPP zagotoviti jasne, razumljive in primerne informacije, na podlagi katerih bi se ti odločali o svoji upokojitvi. Zaradi enakih razlogov bi morali ponudniki in distributerji PEPP zagotoviti tudi visoko stopnjo preglednosti v različnih fazah načrta, ki jih sestavljajo obdobje pred sklenitvijo, članstvo (vključno z obdobjem pred upokojitvijo) in obdobje po upokojitvi. Zlasti bi morali zagotoviti informacije o pridobljenih pokojninskih pravicah, predvideni višini pokojninskih prejemkov, tveganjih in jamstvih, vključno s tveganji zaradi okoljskih, socialnih in upravljalnih dejavnikov, ter stroških. Kadar predvidene višine pokojninskih prejemkov temeljijo na ekonomskih scenarijih, bi morale te informacije vključevati tudi neugodni scenarij v skrajnem, vendar mogočem primeru.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Pred pristopom k načrtu PEPP bi bilo treba potencialnim varčevalcem v PEPP predložiti vse potrebne informacije za ozaveščeno odločitev.

(23)  Pred pristopom k načrtu PEPP bi bilo treba potencialnim varčevalcem v PEPP predložiti vse potrebne informacije za ozaveščeno odločitev. Pri standardni možnosti bi jih bilo treba voditi skozi odločitveno drevo, ki bi jim pomagalo sprejeti ozaveščeno odločitev.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Da bi zagotovili optimalno preglednost produkta, bi morali proizvajalci PEPP pripraviti dokument s ključnimi podatki o PEPP za PEPP, ki jih proizvajajo, preden se lahko produkt distribuira varčevalcem v PEPP. Prav tako bi morali biti odgovorni za pravilnost dokumenta s ključnimi informacijami o PEPP. Dokument s ključnimi podatki o PEPP bi moral nadomestiti in prilagoditi dokument s ključnimi podatki o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih na podlagi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta33, ki jih za PEPP ne bi bilo treba zagotoviti.

(24)  Da bi zagotovili optimalno preglednost produkta, bi morali proizvajalci PEPP pripraviti dokument s ključnimi podatki o PEPP za PEPP, ki jih proizvajajo, preden se lahko produkt distribuira varčevalcem v PEPP. Prav tako bi morali biti odgovorni za pravilnost dokumenta s ključnimi informacijami o PEPP.

__________________

__________________

33 Uredba (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP), UL L 352, 9.12.2014, str. 1.

33 Uredba (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP), UL L 352, 9.12.2014, str. 1.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Podrobnosti v zvezi z informacijami, ki bi jih bilo treba vključiti v dokument s ključnimi podatki o PEPP poleg elementov, ki jih že vsebuje dokument s ključnimi podatki o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih na podlagi Uredbe (EU) št. 1286/2014, in prikaz teh informacij bi bilo treba dodatno uskladiti z regulativnimi tehničnimi standardi, ki dopolnjujejo regulativne tehnične standarde iz Delegirane uredbe Komisije z dne 8. marca 201734, pri tem pa upoštevati obstoječe in potekajoče raziskave o vedenju potrošnikov, vključno z rezultati testiranja učinkovitosti različnih načinov prikazovanja informacij potrošnikom.

(27)  Podrobnosti v zvezi z informacijami, ki bi jih bilo treba vključiti v dokument s ključnimi podatki o PEPP, in prikaz teh informacij bi bilo treba dodatno uskladiti z regulativnimi tehničnimi standardi, pri tem pa upoštevati obstoječe in potekajoče raziskave o vedenju potrošnikov, vključno z rezultati testiranja učinkovitosti različnih načinov prikazovanja informacij potrošnikom.

__________________

 

34 Delegirana uredba Komisije z dne 8. maja 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) z določitvijo regulativnih tehničnih standardov glede prikaza, vsebine, pregleda in revizije dokumentov s ključnimi informacijami ter pogojev za izpolnitev zahteve po posredovanju takih dokumentov.

 

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27a)  Dokument s ključnimi podatki bi moral biti sestavljen iz dveh delov. Prvi, splošni del bi moral vsebovati splošne informacije o PEPP. Drugi del bi moral vsebovati posebne informacije, ki se razlikujejo glede na državo članico, kot je upokojitvena starost.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Ponudniki PEPP bi morali pripraviti izkaz o pokojninskih pravicah, naslovljen na varčevalce v PEPP, da bi jim predstavili ključne osebne in splošne podatke o načrtu PEPP in zagotovili stalne informacije o njem. Izkaz o pokojninskih pravicah bi moral biti razumljiv in izčrpen ter vsebovati relevantne in ustrezne informacije, da bi bilo lažje razumeti pokojninske pravice skozi čas in po posameznih načrtih, ter podpirati mobilnost delovne sile.

(29)  Ponudniki PEPP bi morali pripraviti izkaz o pokojninskih pravicah, naslovljen na varčevalce v PEPP, da bi jim predstavili ključne osebne in splošne podatke o načrtu PEPP in zagotovili stalne informacije o njem. Izkaz o pokojninskih pravicah bi moral biti razumljiv in izčrpen ter vsebovati relevantne in ustrezne informacije, da bi bilo lažje razumeti pokojninske pravice skozi čas in po posameznih načrtih, ter podpirati mobilnost delovne sile. Varčevalcu v PEPP se vsako leto zagotovi izkaz o pokojninskih pravicah.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(29a)  Ponudniki PEPP bi morali varčevalcem v PEPP zagotoviti sheme za plačevanje prispevkov in napovedi o vrednosti sredstev, donosnosti naložb, predvideni inflaciji in gospodarski rasti.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Ponudniki PEPP bi morali člane pravočasno pred upokojitvijo obvestiti o možnostih izplačila. Kadar se pokojninski prejemki ne izplačajo v obliki doživljenjske rente, bi morali člani, ki se približujejo upokojitvi, prejeti informacije o razpoložljivih plačilnih produktih za izplačilo prejemkov, da se omogoči finančno načrtovanje za upokojitev.

(30)  Ponudniki PEPP bi morali člane pravočasno pred upokojitvijo obvestiti o možnostih izplačila. Pri tem bi bilo treba člane opozoriti tudi na možnost spremembe načina izplačila. Standardna možnost bi morala omogočati izplačilo enkratnega kapitalskega zneska do 30 % in preostali znesek v obliki doživljenjske rente. Zadnje obvestilo bi moralo slediti eno leto pred upokojitvijo. Kadar se pokojninski prejemki ne izplačajo v obliki doživljenjske rente, bi morali člani, ki se približujejo upokojitvi, prejeti informacije o razpoložljivih plačilnih produktih za izplačilo prejemkov, da se omogoči finančno načrtovanje za upokojitev.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Upravičenci iz naslova PEPP bi morali informacije o svojih pokojninskih prejemkih in ustrezajočih možnostih izplačila prejemati tudi v obdobju izplačevanja prejemkov. To je zlasti pomembno, če upravičenec iz naslova PEPP v fazi izplačila nosi znatno stopnjo naložbenega tveganja. Upravičenci iz naslova PEPP bi morali biti obveščeni tudi o znižanju pripadajočih prejemkov, in sicer preden se tako znižanje izvede, potem ko je bila sprejeta odločitev o znižanju. Priporočljiva dobra praksa je, da se ponudniki PEPP pred sprejetjem take odločitve posvetujejo z upravičenci iz naslova PEPP.

(31)  Upravičenci iz naslova PEPP bi morali informacije o svojih pokojninskih prejemkih in ustrezajočih možnostih izplačila prejemati tudi v obdobju izplačevanja prejemkov. To je zlasti pomembno, če upravičenec iz naslova PEPP v fazi izplačila nosi znatno stopnjo naložbenega tveganja. Upravičenci iz naslova PEPP bi morali biti obveščeni tudi o znižanju pripadajočih prejemkov, in sicer preden se tako znižanje izvede, potem ko je bila sprejeta odločitev o znižanju. Ponudniki PEPP naj bi se pred sprejetjem take odločitve posvetovali z upravičenci iz naslova PEPP.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  Zaradi ustrezne zaščite pravic varčevalcev v PEPP in upravičencev iz naslova PEPP, bi morali imeti ponudniki PEPP možnost izbire naložbene strukture, ki ustreza točno določeni vrsti in trajanju njihovih obveznosti. Zato je potreben učinkovit nadzor in pristop do predpisov o naložbah, ki ponudnikom PEPP omogoča zadostno prožnost pri odločanju o najvarnejši in najučinkovitejši naložbeni politiki in jih zavezuje k preudarnemu ravnanju. Upoštevanje načela preudarne osebe zato zahteva naložbeno politiko, ki je prilagojena strukturi strank posameznega ponudnika PEPP.

(32)  Zaradi ustrezne zaščite pravic varčevalcev v PEPP in upravičencev iz naslova PEPP, bi morali imeti ponudniki PEPP možnost izbire naložbene strukture, ki ustreza točno določeni vrsti in trajanju njihovih obveznosti, vključno z dolgoročnimi obveznostmi. Zato je potreben učinkovit nadzor in pristop do predpisov o naložbah, ki ponudnikom PEPP omogoča zadostno prožnost pri odločanju o najvarnejši in najučinkovitejši naložbeni politiki in jih zavezuje k preudarnemu ravnanju, da bi se prilagodili dolgoročnim obveznostim varčevalca v PEPP. Upoštevanje načela preudarne osebe zato zahteva naložbeno politiko, ki je prilagojena strukturi strank posameznega ponudnika PEPP.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  S postavitvijo načela preudarne osebe kot temeljnega načela kapitalskih naložb in z omogočanjem ponudnikom PEPP, da opravljajo čezmejne dejavnosti, se spodbuja preusmeritev prihrankov v sektor osebnega pokojninskega zavarovanja, kar prispeva h gospodarskemu in socialnemu napredku.

(33)  S postavitvijo načela preudarne osebe kot temeljnega načela kapitalskih naložb in z omogočanjem ponudnikom PEPP, da opravljajo čezmejne dejavnosti, se spodbuja preusmeritev prihrankov v sektor osebnega pokojninskega zavarovanja, kar prispeva h gospodarskemu in socialnemu napredku. Načelo preudarne osebe upošteva tudi vlogo okoljskih, socialnih in upravljalnih dejavnikov v naložbenem postopku.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  Okoljski, socialni dejavniki in upravljavski dejavniki, ki so navedeni v načelih za odgovorno vlaganje, ki jih podpirajo Združeni narodi, so pomembni pri naložbeni politiki in sistemih ponudnikov PEPP za upravljanje tveganj. Ponudnike PEPP bi bilo treba spodbujati, naj take dejavnike upoštevajo v naložbenih odločitvah in upoštevajo, kako so vključeni v njihove sisteme za upravljanje tveganj.

(36)  Okoljski, socialni dejavniki in upravljavski dejavniki, ki so navedeni v načelih za odgovorno vlaganje, ki jih podpirajo Združeni narodi, so pomembni pri naložbeni politiki in sistemih ponudnikov PEPP za upravljanje tveganj. Ponudnike PEPP bi bilo treba spodbujati, naj take dejavnike upoštevajo v naložbenih odločitvah in upoštevajo, kako so vključeni v njihove sisteme za upravljanje tveganj. Ta ocena tveganj bi morala biti predložena tudi organu EIOPA in pristojnim organom ter varčevalcem v PEPP.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(38a)  Če ponudnik sam ne more ponuditi določene naložbene možnosti, ker je ne more zagotoviti ali ker jo lahko ponudi le v določeni državi članici, bi moral imeti možnost, da to naložbeno možnost ponudi v okviru partnerstva v zvezi s produktom.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(39)  Standardna naložbena možnost bi morala varčevalcu v PEPP omogočiti, da povrne vloženi kapital. Ponudniki PEPP bi dodatno lahko vključili mehanizem za usklajevanje z inflacijo, da jo vsaj delno zajamejo.

(39)  Standardna naložbena možnost bi morala varčevalcu v PEPP omogočiti, da povrne realno vloženi kapital, preden se odbijejo natečene provizije in stroški in po upoštevanju inflacije.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Uvodna izjava 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(39a)  V utemeljenih primerih, kot so dokazana malomarnost, zakonske kršitve ali izogibanje plačilu davka ali če ponudnik izgubi dovoljenje za PEPP, bi morali imeti varčevalci v PEPP možnost kadar koli in brezplačno zamenjati ponudnika, ne da bi morali za to plačati oziroma ne da bi jih pogodba zavezovala.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42)  Preglednost stroškov in provizij je bistvena za krepitev zaupanja varčevalcev v PEPP in omogoča, da sprejemajo ozaveščene odločitve. Zato bi bilo treba prepovedati uporabo nepreglednih metod oblikovanja cen.

(42)  Preglednost in pravičnost stroškov in provizij sta bistveni za krepitev zaupanja varčevalcev v PEPP in omogoča, da sprejemajo ozaveščene odločitve. Zato bi bilo treba prepovedati uporabo nepreglednih metod oblikovanja cen.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(44)  Komisija bi morala sprejeti osnutke izvedbenih tehničnih standardov, ki so jih pripravili evropski nadzorni organi v okviru skupnega odbora, glede prikaza in vsebine določenih elementov v dokumentu s ključnimi informacijami o PEPP, ki niso zajeti v [regulativnem tehničnem standardu o dokumentu s ključnimi informacijami o PRIIP], v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta35, Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta36 in Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta37. Komisija bi morala dopolniti tehnično delo evropskih nadzornih organov z izvedbo potrošniškega testiranja glede prikaza dokumenta s ključnimi informacijami, kot so ga predlagali evropski nadzorni organi.

črtano

__________________

 

35 Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).

 

36 Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48).

 

37 Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

 

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Uvodna izjava 46 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(46a)  Kvalificirani subjekti bi morali imeti v skladu s pravom EU pravico do zastopniških tožb za varstvo kolektivnih interesov varčevalcev v PEPP in upravičencev iz naslova PEPP.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(47)  Varčevalci v PEPP bi morali imeti pravico, da med fazo varčevanja in izplačevanja v jasnem, hitrem in varnem postopku zamenjajo ponudnike, da bi lahko našli boljše pogoje za svoje naložbe, s tem pa bi spodbudili tudi konkurenco med ponudniki PEPP.

(47)  Varčevalci v PEPP bi morali imeti pravico, da med fazo varčevanja in izplačevanja v jasnem, hitrem in varnem postopku zamenjajo ponudnike, da bi lahko našli boljše pogoje za svoje naložbe, s tem pa bi spodbudili tudi konkurenco med ponudniki PEPP. Pri standardni možnosti bi to moralo biti omogočeno le v fazi varčevanja, in sicer zaradi varstva potrošnikov, saj je cilj zagotoviti zanesljivo izplačevanje pokojnine, zamenjava pa lahko ima negativne finančne učinke.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(48)  Postopek zamenjave bi moral biti za varčevalca v PEPP preprost. Zato bi moral biti ponudnik PEPP prejemnik odgovoren za sprožitev in upravljanje postopka v imenu varčevalca v PEPP. Ponudniki PEPP bi lahko pri vzpostavitvi storitve zamenjave prostovoljno uporabili tudi dodatna orodja, na primer tehnične rešitve.

(48)  Postopek zamenjave bi moral biti za varčevalca v PEPP preprost. Zato bi moral biti ponudnik PEPP prejemnik odgovoren za sprožitev in upravljanje postopka v imenu in na zahtevo varčevalca v PEPP. Ponudniki PEPP bi lahko pri vzpostavitvi storitve zamenjave prostovoljno uporabili tudi dodatna orodja, na primer tehnične rešitve.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(49)  Pred podpisom pooblastila za zamenjavo bi moral biti varčevalec v PEPP obveščen o vseh korakih postopka, potrebnih za zamenjavo.

(49)  Da bi lahko varčevalec v PEPP sprejel ozaveščeno odločitev o zamenjavi storitve, bi moral biti pred podpisom pooblastila o tem obveščen o vseh korakih postopka in stroških, potrebnih za zamenjavo.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Uvodna izjava 51 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(51a)  Varčevalci v PEPP bi morali biti v primeru zamenjave ponudnika obveščeni o morebitni izgubi davčnih spodbud in drugih finančnih posledicah zaradi zamenjave in prenosa sredstev na ponudnika PEPP, za katerega velja drugačna ureditev davčnih spodbud; pristojni organi bi morali v okviru postopka, ki omogoča zamenjavo ponudnika in prenos sredstev v primeru umika PEPP, varčevalca v PEPP obvestiti o razpoložljivosti drugih ponudnikov PEPP in drugih produktov PEPP, za katere veljajo podobne ali primerljive davčne spodbude, da čim bolj omejijo finančne izgube.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(53)  Varčevalci v PEPP bi morali imeti pravico, da ob sklenitvi PEPP izberejo način izplačila (rente, enkratni znesek ali drugo) v fazi izplačevanja, vendar z možnostjo, da svojo izbiro spremenijo enkrat vsakih pet let po tem, da bi lahko svojo izbiro načina izplačila najbolje prilagodili svojim potrebam, ko se približujejo upokojitvi.

(53)  Varčevalci v PEPP bi morali imeti pravico, da ob sklenitvi PEPP izberejo način izplačila (redne pokojnine, enkratni znesek ali drugo) v fazi izplačevanja, vendar z možnostjo, da svojo izbiro spremenijo enkrat vsakih pet let po tem, da bi lahko svojo izbiro načina izplačila najbolje prilagodili svojim potrebam, ko se približujejo upokojitvi.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(54)  Ponudniki PEPP bi morali imeti možnost, da varčevalcem PEPP dajo na voljo široko paleto načinov izplačevanja. S tem pristopom bi dosegli cilj povečane uporabe PEPP zaradi povečane prožnosti in izbire za varčevalce v PEPP. Ponudnikom bi omogočil, da svoje PEPP oblikujejo na najbolj stroškovno učinkovit način. Skladen je z drugimi politikami EU in politično izvedljiv, saj daje državam članicam dovolj prožnosti, da se odločijo, kakšne možnosti izplačevanja želijo spodbujati.

(54)  Ponudniki PEPP bi morali imeti možnost, da varčevalcem PEPP dajo na voljo dovolj široko paleto načinov izplačevanja v fazi izplačevanja. S tem pristopom bi dosegli cilj povečane uporabe PEPP zaradi povečane prožnosti in izbire za varčevalce v PEPP. Ponudnikom bi omogočil, da svoje PEPP oblikujejo na najbolj stroškovno učinkovit način. Skladen je z drugimi politikami EU in politično izvedljiv, saj daje državam članicam dovolj prožnosti, da se odločijo, kakšne možnosti izplačevanja želijo spodbujati.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Uvodna izjava 54 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(54a)  Pri standardni možnosti bi moralo biti najmanj 70 % izplačil izplačanih v obliki rente.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Uvodna izjava 66

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(66)  Vsaka obdelava osebnih podatkov, ki se izvede v okviru te uredbe, kot je izmenjava ali prenos osebnih podatkov, ki ga izvedejo pristojni organi, bi morala biti opravljena v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta39, vsaka izmenjava ali prenos informacij, ki ga izvedejo evropski nadzorni organi, pa bi morala biti opravljena v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega Parlamenta in Sveta40.

(66)  Vsaka obdelava osebnih podatkov, ki se izvede v okviru te uredbe, kot so izmenjava ali prenos osebnih podatkov, ki ga izvedejo pristojni organi, hramba osebnih podatkov v centralnem registru, ki ga vodi EIOPA, ali obdelava osebnih podatkov s strani ponudnikov ali distributerjev PEPP, bi morala biti opravljena v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta39, Direktivo (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta39a ter Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spoštovanju zasebnega življenja in varstvu osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij ter razveljavitvi Direktive 2002/58/ES (uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah). Vsaka izmenjava ali prenos informacij, ki ga izvedejo evropski nadzorni organi, bi morala biti opravljena v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega Parlamenta in Sveta40.

_________________

_________________

39 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

39 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

 

39a Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

40 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

40 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Uvodna izjava 66 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(66a)  Glede na občutljivost osebnih finančnih podatkov je ključnega pomena strogo varstvo podatkov. Zato je priporočljivo, da organi za varstvo podatkov tesno sodelujejo pri izvajanju in nadzoru te uredbe.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Uvodna izjava 70 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(70a)  Glede na morebitne dolgoročne posledice te uredbe je treba pozorno spremljati razvoj v začetni fazi izvajanja. . Komisija bi morala pri oceni upoštevati tudi izkušnje skupine deležnikov in strokovnjakov, ki se vzpostavi, da bi stalno spremljali vse ustrezne vidike PEPP ter Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji sporočali morebitna opažanja.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba določa enotna pravila o dovoljenjih, proizvodnji, distribuciji in nadzoru osebnih pokojninskih produktov, ki se distribuirajo v Uniji pod oznako „vseevropski osebni pokojninski produkt“ ali „PEPP“.

Ta uredba določa enotna pravila o dovoljenjih, umiku dovoljenja, proizvodnji, distribuciji in nadzoru osebnih pokojninskih produktov, ki se distribuirajo v Uniji pod oznako „vseevropski osebni pokojninski produkt“ ali „PEPP“.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  zagotavlja akumulacijo kapitala do upokojitve z omejenimi možnostmi predčasnega dviga pred upokojitvijo;

(c)  zagotavlja akumulacijo kapitala do upokojitve;

Obrazložitev

PEPP je pokojninski produkt, zato bi morala biti akumulacija obvezna do upokojitve ne glede na naložbene možnosti.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  zagotavlja prihodek ob upokojitvi;

(d)  zagotavlja pokojninski prejemek ob upokojitvi;

Obrazložitev

Prilagoditev točki 9.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  „vseevropski osebni pokojninski produkt (PEPP)“ pomeni dolgoročni varčevalni osebni pokojninski produkt, ki ga v okviru dogovorjenega načrta PEPP zagotavlja regulirano finančno podjetje, ki ima v skladu z zakonodajo Unije dovoljenje za upravljanje kolektivnih ali posamičnih naložb ali varčevanj, in ki ga je posamezni varčevalec v PEPP prostovoljno sklenil z namenom upokojitve in ga ni mogoče odkupiti ali ga je mogoče odkupiti samo pod izrecno omejenimi pogoji;

(2)  „vseevropski osebni pokojninski produkt (PEPP)“ pomeni dolgoročni varčevalni osebni pokojninski produkt, ki ga v okviru dogovorjenega načrta PEPP zagotavlja katero od finančnih podjetij iz člena 5, ki ima v skladu z zakonodajo Unije dovoljenje za upravljanje kolektivnih ali posamičnih naložb ali varčevanj, in ki ga je posamezni varčevalec v PEPP prostovoljno sklenil z namenom upokojitve in ga ni mogoče odkupiti ali ga je mogoče odkupiti samo pod izrecno omejenimi pogoji;

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  „varčevalec v PEPP“ pomeni:

3.  „varčevalec v PEPP“ pomeni fizično osebo, ki s ponudnikom ali distributerjem PEPP sklene pokojninski produkt PEPP;

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  neprofesionalno stranko iz točke (11) člena 4(1) Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta41;

črtano

__________________

 

41 Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).

 

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  stranko v smislu Direktive 2002/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta42, kadar ta stranka ne izpolnjuje meril za profesionalno stranko iz točke 10 člena 4(1) Direktive 2014/65/EU;

črtano

__________________

 

42 Direktiva 2002/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. decembra 2002 o zavarovalnem posredovanju (UL L 9, 15.1.2003, str. 3).

 

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  „faza varčevanja“ pomeni obdobje, v katerem se sredstva (vplačila) zbirajo na računu za PEPP in običajno traja, dokler upravičenec iz naslova PEPP ne doseže upokojitvene starosti;

(10)  „faza varčevanja“ pomeni obdobje, v katerem se sredstva zbirajo na računu za PEPP in običajno traja, dokler se ne začne faza izplačevanja PEPP;

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 2(1)(c).

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  „renta“ pomeni znesek, ki se izplačuje v določenih razmikih v obdobju, kot je življenje upravičenca iz naslova PEPP ali določeno število let, kot donos naložbe;

(12)  „renta“ pomeni znesek, ki se izplačuje v določenih razmikih skozi življenje upravičenca iz naslova PEPP, kot donos naložbe;

Obrazložitev

Namen rente je prihodek v pokoju in zaščita pred revščino v starosti, zato bi bilo treba plačila opravljati skozi celotno življenjsko dobo.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  „enkratni znesek“ pomeni plačilo nakopičenega kapitala ob koncu faze varčevanja;

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  „odsek“ pomeni razdelek, ki se odpre znotraj vsakega posameznega računa za PEPP in ki izpolnjuje pravne zahteve in pogoje za uporabo spodbud, ki jih za vlaganje v PEPP na nacionalni ravni določi država članica, v kateri ima varčevalec v PEPP stalno prebivališče. Posledično je lahko posameznik varčevalec v PEPP ali upravičenec iz naslova PEPP v vsakem odseku, kar je odvisno od posameznih pravnih zahtev za faze varčevanja in izplačevanja;

(20)  „odsek“ pomeni nacionalni razdelek, ki se odpre znotraj vsakega posameznega računa za PEPP in ki izpolnjuje pravne zahteve in pogoje za uporabo spodbud, ki jih za vlaganje v PEPP na nacionalni ravni določi država članica, v kateri ima varčevalec v PEPP stalno prebivališče. Posledično je lahko posameznik varčevalec v PEPP ali upravičenec iz naslova PEPP v vsakem odseku, kar je odvisno od posameznih pravnih zahtev za faze varčevanja in izplačevanja;

Obrazložitev

Pojasnitev.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  „kapital“ pomeni skupni prispevek kapitala in nevpoklicani kapital, izračunan na podlagi zneskov, ki jih je mogoče vložiti po odbitku vseh provizij, stroškov in izdatkov, ki jih neposredno ali posredno krijejo vlagatelji;

(21)  „kapital“ pomeni skupni prispevek kapitala in nevpoklicani kapital, izračunan na podlagi zneskov, ki jih je mogoče vložiti pred odbitkom vseh provizij, stroškov in izdatkov, ki jih neposredno ali posredno krijejo vlagatelji;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je ohranitev kapitala.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  „zaščita kapitala“ pomeni jamstvo za nakopičeni kapital, ki je bil vložen pred odbitkom provizij, stroškov in izdatkov ter ob upoštevanju inflacije;

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  „standardna naložbena možnost“ je naložbena strategija, ki se uporabi, kadar varčevalec v PEPP ni dal navodil, kako naj se vlagajo sredstva, ki se zbirajo na njegovem računu za PEPP;

(24)  „standardna možnost“ pomeni pokojninski produkt, ki ga mora ponujati vsak ponudnik v skladu z naložbeno strategijo iz člena 37;

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25a)  „biometrična tveganja“ pomeni tveganja, povezana z dolgoživostjo, invalidnostjo ali smrtjo;

Obrazložitev

Ker je v PEPP možno tudi kritje biometričnih tveganj, bi jih bilo treba enotno opredeliti.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28a)  „partnerstvo za odsek“ pomeni sodelovanje med več ponudniki PEPP, da bi ponudili odseke v vseh državah članicah;

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 28 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28b)  „partnerstvo v zvezi s produktom“ pomeni sodelovanje med ponudniki PEPP, ki je potrebno, če ponudnik ne more ponuditi določene naložbene možnosti oziroma je ne more ponuditi v določeni državi članici;

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  upravitelji alternativnih investicijskih skladov (AIS) z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta47.

črtano

__________________

 

47 Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).

 

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  informacije o identiteti vložnika ter njegovem trenutnem in predhodnem strokovnem znanju in izkušnjami s področja financ;

(b)  informacije o identiteti vložnika, ki vključujejo polno ime, lokacijo, številko vnosa v nacionalni poslovni register, delniški kapital ter njegovo trenutno in predhodno strokovno znanje in izkušnje s področja financ;

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  identiteto oseb, ki bodo dejansko vodile posle proizvodnje in/ali distribucije PEPP;

črtano

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  informacije o naložbenih strategijah, profilu tveganja in drugih značilnostih PEPP;

(e)  informacije o naložbenih strategijah, profilu tveganja in drugih značilnostih PEPP, skupaj z vlogo okoljskih, socialnih in upravljalnih dejavnikov v naložbenem postopku ter dolgoročnim vplivom in zunanjimi učinki odločitev o naložbah;

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  EIOPA lahko zahteva pojasnila in dodatne informacije o predloženi dokumentaciji in informacijah iz odstavka 1.

3.  EIOPA lahko od finančnih podjetij, opredeljenih v odstavku 1, zahteva pojasnila in dodatne informacije o predloženi dokumentaciji in informacijah iz odstavka 1.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  EIOPA lahko od pristojnega organa finančnega podjetja, ki prosi za dovoljenje, zahteva pojasnila in informacije v zvezi z dokumentacijo iz odstavka 2. Pristojni organ na zahtevo odgovori v 10 delovnih dni od datuma, na katerega je prejel zahtevo od EIOPA.

4.  EIOPA obvesti pristojni nacionalni organ o vlogi za dovoljenje za PEPP. EIOPA lahko od pristojnega organa finančnega podjetja, ki prosi za dovoljenje, zahteva pojasnila in informacije v zvezi z dokumentacijo iz odstavka 2. Pristojni organ na zahtevo odgovori v 10 delovnih dni od datuma, na katerega je prejel zahtevo od EIOPA.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Vse naknadne spremembe dokumentacije in informacij iz odstavkov 1 in 2 se takoj sporočijo EIOPA.

5.  Vse naknadne spremembe dokumentacije in informacij iz odstavkov 1 in 2 finančno podjetje takoj sporoči EIOPA.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  predlagani PEPP temelji na naložbeni strategiji, v kateri je določeno, koliko so okoljski, socialni in upravljalni dejavniki vključeni v predlagani sistem upravljanja tveganja ponudnika.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pred sprejetjem odločitve o vlogi se EIOPA posvetuje s pristojnim organom vložnika.

2.  Pred sprejetjem odločitve o vlogi se EIOPA posvetuje s pristojnim nacionalnim organom vložnika. Pristojni nacionalni organ lahko vloži ugovor v zvezi z vložnikom, v katerem navede razloge za ugovor, ki jih upošteva EIOPA.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Kadar EIOPA umakne dovoljenje za PEPP, EIOPA o umiku dovoljenja nemudoma obvesti pristojni nacionalni organ; EIOPA nato v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi držav članic usklajuje in lajša prenos sredstev v skladu s Poglavjem VII te uredbe, pristojni nacionalni organi pa varčevalce v PEPP nemudoma obvestijo o posledicah umika; v primeru umika dovoljenja za PEPP so varčevalci v PEPP upravičeni do brezplačne zamenjave ponudnika PEPP, neodvisno od pogostosti zamenjave iz člena 48.

 

Če varčevalec v PEPP ne izkoristi pravice do zamenjave iz odstavka 4a, lahko varčevalec v PEPP brezplačno prekine pogodbo o PEPP z nedvoumno izjavo, v kateri izrazi svojo odločitev o prekinitvi pogodbe v primeru, da organ EIOPA umakne dovoljenje PEPP. Ponudnik PEPP brez nepotrebnega odlašanja povrne varčevalcu v PEPP vse zneske, ki jih je prejel, in vsa dodatna zbrana sredstva.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  EIOPA pristojne organe finančnih podjetij iz člena 5(1) četrtletno obvešča o odločitvah o odobritvi, zavrnitvi ali umiku dovoljenj v skladu s to uredbo.

5.  EIOPA pristojne organe finančnih podjetij iz člena 5(1) brez odlašanja obvešča o odločitvah o odobritvi, zavrnitvi ali umiku dovoljenj v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Obstoječi osebni pokojninski produkti se lahko preoblikujejo v PEPP potem, ko EIOPA izda dovoljenje.

2.  Obstoječi osebni pokojninski produkti se lahko preoblikujejo v PEPP potem, ko EIOPA izda dovoljenje. V takem primeru mora stranka soglašati s tem preoblikovanjem.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Finančna podjetja iz člena 5(1) lahko distribuirajo PEPP, ki jih niso proizvedla, po prejemu dovoljenja za distribucijo od pristojnih organov v matični državi članici.

1.  Finančna podjetja iz člena 5(1) lahko distribuirajo PEPP, ki jih niso proizvedla, pod pogojem, da so te dejavnosti dovoljene v skladu z veljavnimi sektorskimi pravili. Pristojni organi obvestijo organ EIOPA o morebitnih dovoljenjih ali zavrnitvah dovoljenj za PEPP.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

EIOPA vodi centralni javni register, v katerem so navedeni vsi PEPP z dovoljenjem na podlagi te uredbe, ponudniki teh PEPP in pristojni organi ponudnikov PEPP. Register je javno na voljo v elektronski obliki.

EIOPA vodi centralni javni register, v katerem so navedeni vsi PEPP z dovoljenjem na podlagi te uredbe, z informacijami, ki zadevajo razpoložljive nacionalne odseke in partnerstva vsakega PEPP, ponudnike in distributerje teh PEPP in pristojne organe ponudnikov in distributerjev PEPP. Register je javno na voljo v elektronski obliki.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Storitev prenosljivosti varčevalcem v PEPP omogoča, da še naprej vplačujejo prispevke v PEPP, za katerega so že sklenili pogodbo z njegovim ponudnikom, tudi kadar spremenijo svoje stalno prebivališče zaradi selitve v drugo državo članico.

1.  Storitev prenosljivosti varčevalcem v PEPP omogoča, da še naprej vplačujejo prispevke v PEPP, za katerega so že sklenili pogodbo z njegovim ponudnikom, tudi kadar spremenijo svoje stalno prebivališče zaradi selitve v drugo državo članico, in da varčujejo v več kot enem odseku, tako da odprejo nov dodatni odsek in ohranijo obstoječega ali odprejo nov dodatni odsek in zaprejo obstoječega.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V primeru koriščenja storitve prenosljivosti so varčevalci v PEPP upravičeni do tega, da obdržijo vse prednosti in spodbude, ki jih je zagotovil ponudnik PEPP in ki so povezane z neprekinjenim vlaganjem v isti PEPP.

2.  V primeru koriščenja storitve prenosljivosti so varčevalci v PEPP upravičeni do tega, da obdržijo vse prednosti in spodbude, ki jih je zagotovil ponudnik PEPP in ki so povezane z neprekinjenim vlaganjem v njegov PEPP.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Prenosljivost v druge odseke zagotavlja ponudnik PEPP ali partnerstvo za odsek.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Najpozneje tri leta po začetku veljavnosti te uredbe vsak PEPP na zahtevo pri ponudniku PEPP ponuja nacionalne odseke za vse države članice.

3.  Najpozneje pet let po začetku veljavnosti te uredbe vsak PEPP na zahtevo pri ponudniku PEPP ponuja nacionalne odseke za vse države članice.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Varčevalci v PEPP v prehodnem obdobju iz odstavka 3 lahko brezplačno zamenjajo ponudnika PEPP, če se preselijo v državo članico, v kateri še ni odseka za njihov PEPP.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 14a

 

Partnerstva za odseke med pooblaščenimi ponudniki PEPP za zagotavljanje nacionalnih odsekov

 

1.  Ponudniki PEPP, kot so našteti v členu 5, lahko sklenejo partnerstva za odseke za zagotavljanje nacionalnih odsekov, da bi izpolnili obveznosti, določene v členu 13.

 

2.  Organ EIOPA se obvesti o vseh sporazumih o partnerstvu za odseke med ponudniki PEPP.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez poseganja v rok iz člena 13(3) ponudnik PEPP takoj, ko je obveščen o namenu varčevalca v PEPP, da bo izkoristil pravico do mobilnosti med državami članicami, obvesti varčevalca v PEPP o možnosti odprtja novega odseka v okviru njegovega osebnega varčevalnega računa in o roku, v katerem bo mogoče odpreti takšen odsek.

1.  Brez poseganja v rok iz člena 13(3) ponudnik PEPP takoj, ko je obveščen o namenu varčevalca v PEPP, da bo izkoristil pravico do mobilnosti med državami članicami, obvesti varčevalca v PEPP o možnosti brezplačnega odprtja novega odseka v okviru njegovega računa PEPP, pri čemer lahko ohrani obstoječi odsek, in o roku, v katerem bo mogoče zanj odpreti takšen odsek.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  datum, od katerega bi se naložbe preusmerile v novo odprt odsek;

(b)  v primeru prenosa, datum, od katerega bi se vsa opravljena plačila preusmerila v novo odprt odsek;

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ponudnik PEPP najpozneje tri mesece po prejemu zahtevka iz odstavka 2 varčevalcu v PEPP brezplačno zagotovi popolne informacije in svetovanje o pogojih, ki veljajo za nov odsek, v skladu z oddelkoma II in III poglavja IV.

3.  Ponudnik PEPP najpozneje en mesec po prejemu zahtevka iz odstavka 2 varčevalcu v PEPP brezplačno zagotovi popolne informacije in svetovanje o pogojih, ki veljajo za nov odsek, v skladu z oddelkoma II in III poglavja IV.

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Ponudnik PEPP takoj po prejemu vloge za prenos opravljenih plačil varčevalca v PEPP obvesti o posledicah tega prenosa sredstev, o davkih, stroških in pristojbinah, povezanih s prenosom, ter o finančnih posledicah ohranitve obstoječega oddelka.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 17 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zagotavljanje informacij o prenosljivosti nacionalnim organom

Zagotavljanje informacij o prenosljivosti pristojnim nacionalnim organom

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ponudnik PEPP uradno obvesti zadevni nacionalni organ, ki izvaja bonitetni nadzor nad njim, o vseh pogodbenih ureditvah za zagotavljanje storitve prenosljivosti.

1.  Ponudnik PEPP uradno obvesti organ EIOPA o vseh pogodbenih ureditvah za zagotavljanje storitve prenosljivosti.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Informacije iz odstavka 1 se v enem mesecu po odprtju novega odseka elektronsko pošljejo v centralno podatkovno zbirko pri nacionalnem nadzornem organu in vključujejo vsaj:

2.  Informacije iz odstavka 1 se v enem mesecu po odprtju novega odseka elektronsko pošljejo v centralni javni register pri organu EIOPA. Dostop do centralnega javnega registra imajo pristojni nacionalni organi, ki v primeru sprememb samodejno prejmejo informacije o lokalnih odsekih ter podrobnosti o vseh obstoječih ali novih sporazumih o partnerstvu za odsek med ponudniki. Centralni javni register vsebuje vsaj:

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Različne vrste ponudnikov in distributerjev PEPP morajo za distribucijo PEPP upoštevati naslednja pravila:

Različne vrste ponudnikov in distributerjev PEPP morajo za distribucijo PEPP upoštevati naslednja pravila tega poglavja:

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsi dokumenti in informacije iz tega poglavja se strankam PEPP zagotovijo v elektronski obliki pod pogojem, da lahko stranka PEPP take informacije shrani na način, da so ji dostopne za poznejšo uporabo, in za obdobje, primerno za namene teh informacij, ter da orodje omogoča nespremenjeno reprodukcijo shranjenih informacij. Ponudniki in distributerji PEPP navedene dokumente in informacije brezplačno zagotovijo tudi na drugem trajnem nosilcu podatkov.

Vsi dokumenti in informacije iz tega poglavja se v enostavno dostopni obliki objavijo na spletišču ponudnika PEPP in se strankam PEPP brezplačno zagotovijo ali pisno ali v elektronski obliki in formatu po njihovi izbiri pod pogojem, da lahko stranka PEPP take informacije shrani na način, da so ji dostopne za poznejšo uporabo, in za obdobje, primerno za namene teh informacij, ter da orodje omogoča nespremenjeno reprodukcijo shranjenih informacij.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Postopek odobritve produkta opredeljuje ugotovljen ciljni trg za vsak PEPP in zagotovi, da so ocenjena vsa pomembna tveganja za tak trg ter da je predvidena distribucijska strategija skladna z ugotovljenim ciljnim trgom in da se sprejmejo ustrezni ukrepi za zagotovitev, da se PEPP proda na opredeljenem ciljnem trgu.

črtano

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ponudnik PEPP razume in redno pregleduje PEPP, ki jih zagotavlja, pri čemer upošteva vse dogodke, ki bi lahko bistveno vplivali na morebitno tveganje za ugotovljen ciljni trg, da oceni vsaj, ali so PEPP še skladni s potrebami ugotovljenega ciljnega trga in ali je načrtovana distribucijska strategija še ustrezna.

črtano

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ponudniki PEPP dajo distributerjem PEPP na voljo vse ustrezne informacije o PEPP in postopku odobritve produkta, vključno z ugotovljenim ciljnim trgom PEPP.

Ponudniki PEPP dajo distributerjem PEPP na voljo vse ustrezne informacije o PEPP in postopku odobritve produkta.

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Distributerji PEPP vzpostavijo ustrezne ureditve za pridobitev informacij iz petega pododstavka in za razumevanje značilnosti ter ugotovljenega ciljnega trga vsakega PEPP.

Distributerji PEPP vzpostavijo ustrezne ureditve za pridobitev informacij iz petega pododstavka.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Poglavje 4 – oddelek 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

PREDPOGODBENE INFORMACIJE

OGLAŠEVANJE IN PREDPOGODBENE INFORMACIJE

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 23 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dokument s ključnimi informacijami o PEPP

Splošne zahteve za dokument s ključnimi informacijami o PEPP

Obrazložitev

Sklicevanje v členu 23(2) na člen 5(2) in člene 8 do 18 Uredbe (EU) št. 1286/2014 povzroča pravno negotovost. Bolje je, da se predpisi o oglaševanju in predpogodbenih informacijah določijo neposredno v uredbi.

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ponudniki PEPP in distributerji PEPP izpolnjujejo člene 5(2) in 6 do 18 Uredbe (EU) št. 1286/2014.

črtano

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Vsaka država članica lahko za PEPP, ki se v tej državi trži, zahteva, da ponudnik PEPP ali oseba, ki ponuja PEPP, pristojnemu organu vnaprej posreduje dokument s ključnimi informacijami.

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Dokument s ključnimi informacijami so predpogodbene informacije. Biti mora natančen, pošten in jasen ter ne sme biti zavajajoč. Vsebovati mora ključne informacije ter biti skladen z vsemi zavezujočimi pogodbenimi dokumenti, ustreznimi deli dokumentov, ki sestavljajo ponudbo, ter pravili in pogoji, ki veljajo za PEPP.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2c.  Varčevalcem v PEPP se zagotovi brezplačno dovolj časa pred sklenitvijo pogodbe o PEPP.

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2d.  Dokument s ključnimi informacijami je samostojen dokument, ki se jasno razlikuje od tržnega gradiva. Ne vsebuje sklicevanja na tržno gradivo. Po potrebi lahko vsebuje sklicevanje na druge dokumente, tudi prospekte, vendar le, če je povezano z informacijami, ki jih je treba v skladu s to uredbo vključiti v dokument s ključnimi informacijami o PEPP.

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2e.  Dokument s ključnimi informacijami vsebuje po eno naložbeno možnost.

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2f.  Dokument s ključnimi informacijami o PEPP se pripravi kot kratek in strnjen dokument, ki v tiskani različici vsebuje največ tri strani velikosti A4, kar spodbuja primerljivost, če je zagotovljen na trajnem mediju, ki ni papir, pa je lahko večplasten in tako upošteva praktičnost dokumenta s ključnimi informacijami o PEPP. Dokument s ključnimi informacijami:

 

(a)  je pripravljen in oblikovan tako, da je lahko berljiv, s črkami primerne velikosti za branje;

 

(b)  se osredotoča na ključne informacije, ki jih varčevalci v PEPP potrebujejo;

 

(c)  je jasen ter napisan v jeziku in stilu, ki omogočata lažje razumevanje informacij, to je v jasnem, jedrnatem in razumljivem jeziku.

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2g.  Informacije v dokumentu s ključnimi informacijami, v katerem so uporabljene barve, ne smejo biti nič manj razumljive, če je ta dokument natisnjen ali fotokopiran v črno-beli tehniki.

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2h.  Kadar se uporabi blagovna znamka ali logotip ponudnika PEPP ali skupine, ki ji pripada, ta ne sme odvračati pozornosti od informacij, ki jih vsebuje dokument s ključnimi informacijami, ali zakrivati besedila.

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Poleg informacij iz člena 8(3)(c) Uredbe Komisije (EU) št. (EU) št. 1286/2014 oddelek z naslovom „Kaj je ta produkt?“ vsebuje naslednje informacije:

črtano

(i)  opis pokojninskih prejemkov in obsega, v katerem so zajamčeni;

 

(ii)  najkrajše ali najdaljše obdobje vključenosti v načrt PEPP;

 

(iii)  upokojitveno starost;

 

(iv)  splošne informacije o storitvi prenosljivosti, vključno z informacijami o odsekih;

 

(v)  splošne informacije o storitvi zamenjave ter sklicevanja na posebne informacije o storitvi zamenjave iz člena 50;

 

(vi)  razpoložljive informacije v zvezi z rezultati naložbene politike v smislu okoljskih, socialnih in upravljavskih dejavnikov;

 

(vii)  pravo, ki se uporabi za pogodbo o PEPP, kadar stranki nimata proste izbire ali, kadar stranki prosto izbirata veljavno pravo, pravo, za katero ponudnik PEPP predlaga, da se izbere.

 

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Ponudniki PEPP in distributerji PEPP poleg informacij v dokumentu s ključnimi informacijami o PEPP potencialnim varčevalcem v PEPP zagotovijo sklic na vsa poročila o solventnosti in finančnem stanju ponudnika PEPP ter jim omogočijo preprost dostop do teh informacij.

4.  Ponudniki PEPP in distributerji PEPP poleg informacij v dokumentu s ključnimi informacijami o PEPP potencialnim varčevalcem v PEPP zagotovijo sklic na vsa poročila o solventnosti in finančnem stanju ponudnika PEPP ter jim omogočijo preprost in brezplačen dostop do teh informacij.

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Potencialnim varčevalcem v PEPP se zagotovijo tudi informacije o pretekli uspešnosti naložb, povezanih z načrtom PEPP, za vsaj zadnjih pet let ali za vsa leta delovanja načrta, kadar je to obdobje krajše od pet let, ter informacije o strukturi stroškov, ki jih nosijo varčevalci v PEPP in upravičenci iz naslova PEPP.

5.  Potencialnim varčevalcem v PEPP se zagotovijo tudi informacije o pretekli uspešnosti naložb, povezanih z načrtom PEPP, za vsaj deset let ali za vsa leta delovanja načrta, kadar je to obdobje krajše od deset let, ter brezplačne informacije o strukturi stroškov, ki jih nosijo varčevalci v PEPP in upravičenci iz naslova PEPP.

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 23a

 

Oglaševanje

 

Tržna sporočila so jasno prepoznavna kot taka. Tržna gradiva, ki vključujejo specifične informacije v zvezi s PEPP, ne vključujejo informacij, ki bi bile v nasprotju s tistimi iz dokumenta s ključnimi informacijami ali bi zmanjševale pomen navedenega dokumenta. V teh gradivih se navede, da je dokument s ključnimi informacijami o PEPP na voljo, pa tudi, kako, kje in od koga ga je mogoče dobiti, ter spletno mesto ponudnika PEPP.

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 23b

 

Jezikovne zahteve za dokument s ključnimi informacijami

 

1.  Dokument s ključnimi informacijami se sestavi v enem ali več uradnih jezikov države članice, kjer se prodaja.

 

2.  Če se prodaja PEPP v državi članici oglašuje s tržnimi gradivi, napisanimi v enem ali več uradnih jezikov te države članice, se dokument s ključnimi informacijami sestavi vsaj v teh uradnih jezikih.

 

3.  Dokument s ključnimi informacijami o PEPP se na zahtevo varčevalcev v PEPP z okvarami vida ali sluha ter slabo pismenih in nepismenih varčevalcev v PEPP da na voljo v ustrezni obliki.

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 23 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 23c

 

Oblika in vsebina dokumenta s ključnimi informacijami

 

1.  Naslov „Dokument s ključnimi informacijami“ je na vidnem mestu na vrhu prve strani dokumenta s ključnimi informacijami. Informacije v tem dokumentu se razvrstijo, kot je določeno v odstavkih 2 in 3.

 

2.  Neposredno pod naslovom dokumenta s ključnimi informacijami se navede obrazložitev, ki se glasi: „V tem dokumentu so navedene ključne informacije o tem pokojninskem produktu. To ni tržno gradivo. Informacije so predpisane z zakonom, da bi vam pomagali razumeti vrsto tega produkta in tveganja, stroške ter potencialne dobičke in izgube, ki jih prinaša, ter da bi vam ga pomagali primerjati z drugimi produkti.“

 

3.  Dokument s ključnimi informacijami je sestavljen iz dveh delov. Prvi, splošni del vsebuje splošne informacije o PEPP. Drugi del vsebuje posebne informacije, ki se razlikujejo glede na državo članico.

 

4.  Dokument s ključnimi informacijami vsebuje naslednje splošne informacije:

 

(a)   na začetku dokumenta ime PEPP in podatek o tem, ali gre za standardno možnost, identiteto in kontaktne podatke proizvajalca PEPP, informacije o pristojnem organu proizvajalca PEPP in datum dokumenta;

 

(b)   če ne gre za standardni produkt, opozorilo, ki se glasi: „Produkt, ki ga kupujete, ni enostaven in je morda težko razumljiv.“;

 

(c)   v oddelku „Kaj je ta produkt in kaj se zgodi, ko se upokojim?“ naravo in glavne značilnosti PEPP, med drugim:

 

(i)  naložbeno možnost, vključno s standardno možnostjo;

 

(ii)  podatke o zavarovalnih koristih, če jih PEPP ponuja, vključno z okoliščinami, v katerih bi jih bilo mogoče uveljaviti;

 

(iii)  opis pokojninskih prejemkov in obsega, v katerem so zajamčeni;

 

(iv)  informacije o obstoječih davčnih spodbudah ali drugih olajšavah;

 

(v)  kadar je ustrezno, navedbo, ali pri PEPP obstaja obdobje, v katerem si je mogoče premisliti ali preklicati nakup;

 

(vi)  najkrajše ali najdaljše obdobje vključenosti v načrt PEPP;

 

(vii)  zakonsko predpisano upokojitveno starost v državi članici, katere pravo se uporablja;

 

(viii)  opis možnosti izplačevanja in pravice do spremembe izbrane oblike izplačil do začetka faze izplačevanja;

 

(ix)  informacije o storitvi prenosljivosti, vključno z informacijami o odsekih;

 

(x)  informacije o storitvi zamenjave ter sklicevanja na posebne informacije o storitvi zamenjave iz člena 50;

 

(xi)  informacije v zvezi z rezultati naložbene politike v smislu okoljskih, socialnih in upravljavskih dejavnikov;

 

(xii)  v oddelku „Kakšno je tveganje in kakšen donos lahko pričakujem?“ kratek opis profila tveganja in donosa, ki vsebuje naslednje elemente:

 

  zbirni kazalnik tveganja s pojasnilnim opisom tega kazalnika ter njegovih glavnih omejitev in s pojasnilnim opisom tveganj, ki so bistvenega pomena za PEPP, niso pa ustrezno zajeta v zbirnem kazalniku tveganj;

 

  podatke o največji možni izgubi vloženega kapitala in tudi navedbo:

 

•  ali lahko varčevalec v PEPP izgubi ves vloženi kapital oziroma

 

•  ali varčevalec v PEPP tvega, da bo moral poleg kapitala, vloženega v PEPP, prevzeti še dodatne finančne zaveze ali obveznosti, vključno s pogojnimi obveznostmi, in

 

•  kadar je ustrezno, ali PEPP vključuje zaščito kapitala pred tržnim tveganjem, ter podatke o zadevnem kritju in omejitvah, zlasti v zvezi z njegovo časovno veljavnostjo;

 

  ustrezne scenarije uspešnosti in predpostavke, iz katerih ti izhajajo;

 

  kadar je ustrezno, informacije o pogojih, pod katerimi se varčevalcem v PEPP izplača donos, ali vnaprej določenih zgornjih mejah teh izplačil;

 

  izjavo, da lahko davčna zakonodaja matične države članice varčevalca v PEPP vpliva na dejansko izplačilo;

 

(xiii)  pod naslovom „Kakšni so stroški?“, stroške v zvezi z naložbo v PEPP, vključno z neposrednimi in posrednimi stroški ter enkratnimi in ponavljajočimi se stroški, prikazanimi z zbirnimi kazalniki teh stroškov, zaradi zagotavljanja primerjave pa tudi skupne stroške, izražene v absolutnih vrednostih in odstotkih, da se ponazorijo združeni učinki skupnih stroškov na naložbo.

 

(xiv)  jasno navedbo, da bodo svetovalci, distributerji ali druge osebe, ki svetujejo o PEPP ali jih prodajajo, posredovali podrobne informacije o vseh dodatnih stroških distribucije, ki niso zajeti v zgoraj navedenih stroških, da bi se lahko mali vlagatelj seznanil s kumulativnim učinkom teh skupnih stroškov na donosnost naložbe;

 

(xv)  podatke o oblikah izplačil in fazi izplačevanja;

 

(xvi)  opozorilo, da lahko sprememba oblike izplačila vpliva na davčne spodbude ali olajšave;

 

(xvii)  v oddelku „Kako se lahko pritožim?“ informacije o tem, kako in komu se lahko varčevalec v PEPP pritoži glede produkta ali ravnanja ponudnika PEPP ali osebe, ki svetuje o produktu ali ga prodaja;

 

(xviii)  v oddelku „Druge pomembne informacije“ kratko navedbo morebitnega dodatnega informativnega gradiva, ki se posreduje varčevalcu v PEPP v fazi pred sklenitvijo pogodbe in/ali po njej, razen tržnega gradiva.

 

5.   Proizvajalec PEPP redno pregleduje informacije v dokumentu s ključnimi informacijami in dokument predela, če se pri pregledu pokaže, da so potrebne spremembe. Predelana različica se stranki PEPP nemudoma predloži.

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 23 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 23d

 

Predpogodbene obveznosti

 

1.   Proizvajalec PEPP samo na podlagi dokumenta s ključnimi informacijami, vključno z njegovim prevodom, ne nosi civilne odgovornosti, razen če je dokument ali prevod zavajajoč, netočen ali neskladen z ustreznimi deli pravno zavezujočih predpogodbenih ali pogodbenih dokumentov ali z zahtevami iz člena 23.

 

2.   Varčevalec v PEPP lahko od ponudnika PEPP zahteva odškodnino v skladu z nacionalnim pravom, če je utrpel škodo, ker se je v okoliščinah iz odstavka 1 pri naložbi v PEEP zanašal na dokument s ključnimi informacijami, ki je bil pripravljen za ta produkt. Proizvajalec PEPP ne nosi civilne odgovornosti, če dokaže, da informacije niso bile zavajajoče, netočne ali neskladne, ali da škoda varčevalca v PEPP ni bila posledica zanašanja na dokument s ključnimi informacijami.

 

3.   Pojmi, kot sta „škoda“ ali „odškodnina“ iz odstavka 2, ki niso opredeljeni, se razlagajo in uporabljajo v skladu z veljavnim nacionalnim pravom, kot je določeno z ustreznimi pravili mednarodnega zasebnega prava.

 

4.   Ta člen ne izključuje nadaljnjih zahtevkov iz naslova civilne odgovornosti v skladu z nacionalnim pravom.

 

5.   Obveznosti iz tega člena niso omejene ali odpravljene s pogodbenimi klavzulami.

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 23 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 23e

 

Posredovanje dokumenta s ključnimi informacijami

 

1.   Oseba, ki svetuje o PEPP ali ga prodaja, zagotovi stranki PEPP dokument s ključnimi informacijami brezplačno in dovolj zgodaj, preden stranko PEPP zavezuje katera koli pogodba ali ponudba v zvezi s tem PEPP.

 

Če je bil dokument s ključnimi informacijami predelan v skladu s členom 10, se dajo stranki PEPP na njeno zahtevo na voljo tudi predhodne različice.

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 23 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 23f

 

Razkritje informacij varčevalcem v PEPP glede distribucije

 

1.  Ponudnik ali distributer PEPP dovolj zgodaj pred sklenitvijo pogodbe o PEPP varčevalcem ali potencialnim varčevalcem v PEPP zagotovi vsaj naslednje informacije:

 

(a)  ali ima neposreden ali posreden delež, ki predstavlja najmanj 10 % glasovalnih pravic ali kapitala v določenem ponudniku PEPP;

 

(b)  v zvezi s predlagano pogodbo ali pogodbo, o kateri se svetuje, ali:

 

(i)  ima ponudnik PEPP oziroma obvladujoče podjetje ponudnika PEPP neposreden ali posreden delež, ki predstavlja najmanj 10 % glasovalnih pravic ali kapitala v posredniku ali distributerju PEPP;

 

(ii)  opravlja svetovanje na podlagi poštene in osebne analize;

 

(iii)  ga veže pogodbena obveznost za distribucijo izključno z enim ali več ponudniki PEPP; v tem primeru posreduje imena teh ponudnikov PEPP or

 

(iv)  ga ne veže pogodbena obveznost za distribucijo izključno z enim ali več ponudniki PEPP in ne opravlja svetovanja na podlagi poštene in osebne analize; v tem primeru posreduje imena ponudnikov PEPP, s katerimi lahko oziroma dejansko opravlja posel;

 

(c)  naravo prejetega plačila v zvezi s pogodbo;

 

(d)  ali v zvezi s pogodbo deluje:

 

(i)  na podlagi honorarja, to je plačila, ki ga plača neposredno varčevalec v PEPP;

 

(ii)  na podlagi kakršnega koli honorarja, to je plačila, vključenega v stroške distribucije PEPP;

 

(iii)  na podlagi drugega plačila, vključno s katero koli ekonomsko koristjo, ki se ponudi ali plača v zvezi s pogodbo, or

 

(iv)  na podlagi kombinacije plačil iz točk (i), (ii) in (iii).

 

2.  Kadar provizijo plača neposredno varčevalec v PEPP, distributer PEPP obvesti varčevalca v PEPP o višini provizije ali, kadar to ni možno, o metodi za izračun provizije.

 

3.  Če varčevalec v PEPP v okviru pogodbe po njeni sklenitvi izvede katera koli plačila, ki niso načrtovana plačila, tudi distributer PEPP izvede razkritja v skladu s tem členom za vsako tako plačilo.

 

4.  Države članice zagotovijo, da ponudnik PEPP pravočasno pred sklenitvijo pogodbe varčevalcu v PEPP sporoči naravo prejemkov, ki jih v zvezi s pogodbo prejme od svojih zaposlenih.

 

5.  Če varčevalec v PEPP v okviru pogodbe po njeni sklenitvi izvede katera koli plačila, ki niso načrtovana plačila, tudi ponudnik PEPP izvede razkritja v skladu s tem členom za vsako tako plačilo.

 

6.  Varčevalcem PEPP ali potencialnim varčevalcem PEPP se pravočasno pred sklenitvijo pogodbe predložijo ustrezne informacije o distribuciji PEPP ter o vseh stroških. Te informacije vključujejo najmanj naslednje:

 

(a)  če bo zagotovljeno svetovanje, ali bo posrednik oziroma distributer PEPP varčevalcem v PEPP zagotovil redno oceno primernosti PEPP, ki je priporočen varčevalcem v PEPP;

 

(b)  kar zadeva informacije o vseh stroških, ki jih je treba razkriti, informacije o distribuciji PEPP, vključno s stroški svetovanja, kjer je to potrebno, stroški PEPP, ki se priporoča ali trži varčevalcem v PEPP, in, kako ga lahko ti varčevalci plačajo, pri čemer to vključuje katera koli plačila tretjih strank v skladu s členom 32(1)(e)(ii).

 

7.  Informacije iz tega odstavka 1 se zagotovijo v standardizirani obliki, ki omogoča primerjavo, ter v razumljivi obliki na način, ki varčevalcem v PEPP omogoča, da razumejo naravo in tveganja ponujenega PEPP ter da se posledično odločajo o naložbi na podlagi informacij.

 

8.  Komisija sprejeme delegirane akte v skladu s členom 62, da bi določila:

 

(a)  pogoje, ki jih morajo informacije izpolnjevati, da bodo poštene in jasne ter ne bodo zavajajoče, vključno z merili, na katerih temelji standardizirana oblika iz odstavka 7;

 

(b)  podrobnosti o vsebini in obliki informacij za varčevalce v PEPP v povezavi s ponudniki, posredniki in distributerji PEPP ter stroški.

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ponudniki ali distributerji PEPP iz člena 19(c) te uredbe pravočasno pred sklenitvijo pogodbe v zvezi s PEPP varčevalcem v PEPP ali potencialnim varčevalcem v PEPP zagotovijo vsaj informacije v zvezi s pogodbo o PEPP in o samih sebi, določene v členu 19 in točkah (a) in (c) prvega pododstavka člena 29(1) Direktive (EU) 2016/97, v zvezi z zavarovalnimi pogodbami in zavarovalnimi posredniki.

1.  Ponudniki ali distributerji PEPP iz člena 5(1) in člena 8 te uredbe pravočasno pred sklenitvijo pogodbe v zvezi s PEPP varčevalcem v PEPP ali potencialnim varčevalcem v PEPP zagotovijo vsaj ključni dokument in informacije v zvezi s pogodbo o PEPP in o samih sebi, določene v členu 19 in točkah (a) in (c) prvega pododstavka člena 29(1) Direktive (EU) 2016/97, v zvezi z zavarovalnimi pogodbami in zavarovalnimi posredniki.

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Informacije iz tega odstavka 1 se zagotovijo v standardizirani obliki, ki omogoča primerjavo, ter v razumljivi obliki na način, ki varčevalcem v PEPP omogoča, da razumejo naravo in tveganja ponujenega PEPP ter da se posledično odločajo o naložbi na podlagi informacij.

2.  Informacije iz tega odstavka 1 se zagotovijo v standardizirani obliki, ki omogoča primerjavo, ter v razumljivi obliki na način, ki varčevalcem v PEPP omogoča, da razumejo naravo, tveganja in stroške ponujenega PEPP ter da se posledično odločajo o naložbi na podlagi informacij.

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Varčevalec v PEEP se preko svetovanja obvesti o glavnih značilnostih produkta.

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Namen nasveta je oceniti nenaklonjenost tveganju in finančno znanje varčevalca v PEPP ter njegovo zmožnost kritja izgub, pa tudi varčevalcu olajšati izbiro naložbene možnosti, ki najbolj ustreza njegovemu profilu tveganja.

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pred sklenitvijo pogodbe v zvezi s PEPP ponudnik ali distributer PEPP iz člena 19(c) te uredbe na podlagi informacij, ki jih je prejel od varčevalca v PEPP, opredeli zahteve in potrebe stranke v zvezi z upokojitvijo ter mu zagotovi objektivne informacije o PEPP na razumljiv način, da mu omogoči ozaveščeno odločitev.

Pred sklenitvijo pogodbe v zvezi s PEPP ponudnik ali distributer PEPP iz člena 5(1) in člena 8 te uredbe na podlagi informacij, ki jih je prejel od varčevalca v PEPP, opredeli zahteve in potrebe stranke v zvezi z upokojitvijo ter mu zagotovi objektivne informacije o PEPP na razumljiv način, da mu omogoči ozaveščeno odločitev, da bi ponudniku, posredniku ali distributerju PEPP omogočili, da varčevalcu ali potencialnemu varčevalcu v PEPP priporoči PEPP, ki je zanj primeren in zlasti v skladu z njegovim dovoljenim tveganjem in sposobnostjo kritja izgub.

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar se pred sklenitvijo določene pogodbe zagotovi svetovanje, ponudnik ali distributer PEPP iz člena 19(c) te uredbe varčevalcu v PEPP poda individualno priporočilo, ki pojasnjuje, zakaj je določen PEPP najustreznejši glede na zahteve in potrebe varčevalca v PEPP.

2.  Kadar se pred sklenitvijo določene pogodbe zagotovi svetovanje, ponudnik ali distributer PEPP iz člena 5(1) in člena 8 te uredbe varčevalcu v PEPP poda individualno priporočilo, ki pojasnjuje, zakaj je določen PEPP najustreznejši glede na zahteve in potrebe varčevalca v PEPP.

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ponudnik ali distributer PEPP iz člena 19(c) te uredbe pri svetovanju spoštuje veljavno nacionalno zakonodajo, s katero se izvajajo pravila iz člena 25(2) Direktive 2014/65/EU, in vso neposredno veljavno zakonodajo Unije, sprejeto na podlagi člena 25(8) navedene direktive, v zvezi z navedenimi pravili.

3.  Ponudnik ali distributer PEPP iz člena 5(1) in člena 8 te uredbe pri svetovanju spoštuje veljavno nacionalno zakonodajo, s katero se izvajajo pravila iz člena 25(2) Direktive 2014/65/EU, in vso neposredno veljavno zakonodajo Unije, sprejeto na podlagi člena 25(8) navedene direktive, v zvezi z navedenimi pravili.

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar ponudnik ali distributer PEPP iz člena 19(c) te uredbe varčevalca v PEPP obvesti, da je njegovo svetovanje neodvisno, to svetovanje utemelji z analizo dovolj velikega števila osebnih pokojninskih produktov, ki so na voljo na trgu, da lahko na podlagi tega v skladu s strokovnimi merili poda individualno priporočilo glede tega, katera pogodba o PEPP bi bila primerna za zadovoljitev potreb varčevalca v PEPP. Tako svetovanje ne sme biti omejeno na pogodbe v zvezi s PEPP, ki jih ponuja ponudnik ali distributer PEPP sam, subjekti, ki so tesno povezani s ponudnikom ali distributerjem PEPP, ali drugi subjekti, s katerimi ima ponudnik ali distributer PEPP tesne pravne ali gospodarske povezave, vključno s pogodbenimi razmerji, saj bi to lahko ogrozilo neodvisnost svetovanja.

4.  Kadar ponudnik ali distributer PEPP iz člena 5(1) in člena 8 te uredbe varčevalca v PEPP obvesti, da je njegovo svetovanje neodvisno, to svetovanje utemelji z analizo dovolj velikega števila osebnih pokojninskih produktov, ki so na voljo na trgu, tako da lahko na podlagi tega v skladu s strokovnimi merili poda individualno priporočilo glede tega, katera pogodba o PEPP bi bila primerna za zadovoljitev potreb varčevalca v PEPP. Tako svetovanje ne sme biti omejeno na pogodbe v zvezi s PEPP, ki jih ponuja ponudnik ali distributer PEPP sam, subjekti, ki so tesno povezani s ponudnikom ali distributerjem PEPP, ali drugi subjekti, s katerimi ima ponudnik ali distributer PEPP tesne pravne ali gospodarske povezave, vključno s pogodbenimi razmerji, saj bi to lahko ogrozilo neodvisnost svetovanja.

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Ponudniki in distributerji PEPP iz člena 19(c) te uredbe pristojnim organom na njihovo zahtevo zagotovijo in dokažejo, da imajo fizične osebe, ki svetujejo o PEPP, potrebno znanje in sposobnosti za izpolnjevanje svojih obveznosti v skladu s tem poglavjem. Države članice objavijo merila, ki se uporabljajo za ocenjevanje znanja in sposobnosti.

5.  Ponudniki in distributerji PEPP iz člena 5(1) in člena 8 te uredbe pristojnim organom na njihovo zahtevo zagotovijo in dokažejo, da imajo fizične osebe, ki svetujejo o PEPP, potrebno znanje in sposobnosti za izpolnjevanje svojih obveznosti v skladu s tem poglavjem. Države članice objavijo merila, ki se uporabljajo za ocenjevanje znanja in sposobnosti.

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 25a

 

Odločitveno drevo

 

1.  Ponudnik ali distributer PEPP stranki PEPP zagotovi standardizirano odločitveno drevo, ki ga pripravi EIOPA, da bi potencialni varčevalci v PEPP v začetni fazi interesa lažje ocenili, kateri produkt PEPP, standardna možnost ali druga alternativna naložbena možnost bi bila zanje primerna. V odločitvenem drevesu so prikazane bistvene značilnosti PEPP in naj bi prikazovalo, da obstajajo razlike med ponudnikovo naložbeno možnostjo in standardnimi možnostmi drugih ponudnikov PEPP, tako da lahko stranka PEPP upošteva te informacije, preden sklene pogodbo o PEPP.

 

2.  Odločitveno drevo je na voljo na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov, ponudnik ali distributer PEPP pa poskrbi, da stranka PEPP odločitveno drevo pred sklenitvijo pogodbe pregleda.

 

3.  Odločitveno drevo ni osebno priporočilo in ne more nadomestiti prošenj za nasvet o drugih naložbenih možnostih, razen za standardno možnost.

 

4.  EIOPA za enotno uporabo odločitvenega drevesa iz odstavka 1 pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov za:

 

a)  podrobno določitev vsebine in predstavitve standardnega odločitvenega drevesa, vključno z določitvijo glavnih značilnosti PEPP in vrst standardnih možnosti, ki jih v skladu z regulativnimi standardi ponujajo različni ponudniki in morajo biti zajete v odločitvenem drevesu;

 

b)  določitev pogojev, po katerih se lahko standardno odločitveno drevo pripravi na trajnem nosilcu podatkov ali na papirju, in kako naj se za ta namen prilagodi. EIOPA pri pripravi osnutkov regulativnih tehničnih standardov izvede preskus, pri katerem sodelujejo potrošniki, in upošteva:

 

i)  različne vrste PEPP;

 

ii)  razlike med PEPP;

 

iii)  podkovanost varčevalcev PEPP ter lastnosti PEPP;

 

iv)  interaktivno tehnično izvedbo, tudi uporabo spletnih mest in aplikacij za mobilne naprave ali drugih obrazcev za pripravo in dopolnitev odločitvenega drevesa ter

 

v)  da je treba nedvoumno dati vedeti, da odločitveno drevo ni osebno priporočilo.

 

EIOPA osnutke regulativnih tehničnih standardov po objavi predloži Komisiji. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje regulativnih tehničnih standardov iz tega odstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1094/2010.

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ne glede na člen 25(1) se lahko varčevalec v PEPP odpove pravici do svetovanja v zvezi s sklenitvijo pogodbe o standardni naložbeni možnosti.

Ne glede na člen 25(1) se lahko varčevalec v PEPP odpove pravici do svetovanja v zvezi s sklenitvijo pogodbe o standardni naložbeni možnosti, in sicer tako, da po izpolnitvi odločitvenega drevesa potrdi, da mu je bilo ponujeno svetovanje in da se mu je odpovedal.

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar se varčevalec v PEPP odpove pravici do svetovanja, ponudniki ali distributerji PEPP iz člena 19(c) te uredbe pri izvajanju dejavnosti distribucije PEPP od varčevalca v PEPP ali potencialnega varčevalca v PEPP zahtevajo, da predloži informacije v zvezi s svojim znanjem in izkušnjami s področja naložb, povezanih s ponujenim ali zahtevanim PEPP, in ponudniku ali distributerju PEPP tako omogoči, da oceni, ali je predviden PEPP primeren za varčevalca v PEPP.

Kadar se varčevalec v PEPP odpove pravici do svetovanja, ponudniki ali distributerji PEPP iz člena 5(1) in člena 8 te uredbe pri izvajanju dejavnosti distribucije PEPP od varčevalca v PEPP ali potencialnega varčevalca v PEPP zahtevajo, da predloži informacije v zvezi s svojim znanjem in izkušnjami s področja naložb, povezanih s ponujenim ali zahtevanim PEPP, in ponudniku ali distributerju PEPP tako omogoči, da oceni, ali je predviden PEPP primeren za varčevalca v PEPP.

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar ponudnik ali distributer PEPP iz člena 19(c) te uredbe na podlagi informacij, prejetih na podlagi prvega pododstavka, meni, da produkt ni primeren za varčevalca v PEPP ali potencialnega varčevalca v PEPP, ga na to opozori. To opozorilo se lahko zagotovi v standardizirani obliki.

Kadar ponudnik ali distributer PEPP iz člena 5(1) in člena 8 te uredbe na podlagi informacij, prejetih na podlagi prvega pododstavka, meni, da produkt ni primeren za varčevalca v PEPP ali potencialnega varčevalca v PEPP, ga na to opozori. Opozorilo se lahko zagotovi v standardizirani obliki.

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Poglavje IV – oddelek III a (novo) – Člen 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Oddelek IIIa

 

Pogodba o PEPP

 

Člen 26a

 

Informacije, ki se morajo vključiti v pogodbo

 

Pogodba o PEPP je sestavljena iz dokumenta s ključnimi informacijami o PEPP in naslednjih informacij:

 

a)  vrsta PEPP;

 

b)  osebni podatki o varčevalcu v PEPP, njegovo ime in naslov,

 

c)  informacije o prejemkih, ki jih nudi izbrana naložbena možnost: pri standardni možnosti se prejemki od datuma upokojitve izplačujejo v obliki dosmrtne rente; na datum zapadlosti prvega plačila je mogoče izbrati tudi 30-odstotno kapitalsko plačilo. Ko se to izplača, se višina rente izračuna na podlagi preostalega kapitala;

 

d)  prejemek v primeru smrti pred začetkom izplačevanja rente pri standardni možnosti: kadar varčevalec v PEPP umre pred dogovorjenim začetkom izplačevanja rente, se vsa opravljena plačila brezplačno vrnejo dedičem. Varčevalec v PEPP ima možnost za časa življenja skleniti pogodbo v korist tretjih oseb;

 

e)  višina prispevkov in roki za vplačila ter informacije o tem, ali sploh in kako je mogoče prekiniti plačevanje prispevkov ter ali obstaja možnost dodatnih vplačil;

 

f)  postopek, ki se uporablja pri uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe;

 

g)  ali obstaja pravica do odstopa od pogodbe;

 

h)  informacije o zamenjavi naložbene možnosti;

 

i)  informacije o tem, v katerem jeziku mora ponudnik PEPP zagotoviti obvestilo o pravicah v okviru PEPP;

 

j)  informacije o alternativnih postopkih reševanja sporov;

 

k)  posebne informacije, ki se razlikujejo glede na državo članico, na primer navedbe o upokojitveni starosti in davčnih ugodnostih in spodbudah;

 

l)  podrobne informacije o vseh stroških, povezanih s produktom PEPP;

 

m)  informacije in postopek za odprtje novega nacionalnega odseka;

 

n)  pogoji za dodatne določbe, na primer biometrično tveganje;

 

o)  pogoji za zamenjavo ponudnika.

Obrazložitev

Zaradi pravne varnosti bi bilo treba v uredbi določiti informacije, ki jih mora vsebovati pogodba o PEPP.

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Obvestilo o pravicah se varčevalcu v PEPP zagotovi vsaj enkrat letno in brezplačno.

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  informacij o tem, kako naložbena strategija upošteva okoljske, socialne in upravljavske dejavnike.

(d)  informacij o načelih naložbene politike ponudnika PEPP, zlasti pa o tem, kako naložbena politika upošteva okoljske, socialne in upravljavske dejavnike, vključno z njihovo vlogo v naložbenem procesu in dolgoročnim vplivom ter zunanjimi učinki naložbenih odločitev.

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  osebne podatke o varčevalcu v PEPP, naziv ponudnika PEPP, informacije o projekcijah pokojninskih prejemkov, informacije o pridobljenih pravicah ali nakopičenem kapitalu, prispevkih, ki jih je plačal varčevalec v PEPP ali tretja oseba, in informacije ravni financiranja načrta PEPP, za kar se uporabi člen 39, odstavki 1(a), (b), (d), (e), (f) in (h) Direktive 2016/2341/EU, pri čemer za namene te uredbe „član“ pomeni varčevalca v PEPP, „institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje“ pomeni ponudnika PEPP, „pokojninski načrt“ pomeni načrt PEPP, „ustanoviteljsko podjetje“ pa tretjo osebo.

(a)  osebne podatke o varčevalcu v PEPP, naziv, naslov in kontaktne podatke ponudnika PEPP in distributerjev PEPP, informacije o projekcijah pokojninskih prejemkov, informacije o pridobljenih pravicah ali nakopičenem kapitalu po odsekih, prispevkih, ki jih je plačal varčevalec v PEPP ali tretja oseba, in informacije ravni financiranja načrta PEPP, za kar se uporabi člen 39, odstavki 1(a), (b), (d), (e), (f) in (h) Direktive 2016/2341/EU, pri čemer za namene te uredbe „član“ pomeni varčevalca v PEPP, „institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje“ pomeni ponudnika PEPP, „pokojninski načrt“ pomeni načrt PEPP, „ustanoviteljsko podjetje“ pa tretjo osebo; informacije o zbranem kapitalu ali o vplačanih prejemkih se razčlenijo po odsekih;

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  nedvoumno navedbo zakonske upokojitvene starosti varčevalca v PEPP, upokojitveno starost, določeno v pokojninskem načrtu ali kot jo oceni ponudnik PEPP, ali upokojitveno starost, ki jo določi varčevalec v PEPP, kar je ustrezno;

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab)  podrobne podatke o portfelju pokojninskega načrta, vključno s sestavo in težo premoženja;

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  izjavo, da se lahko projekcije razlikujejo od končne vrednosti prejetih prejemkov;

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  razčlenitev stroškov, ki jih je ponudnik PEPP odtegnil, vsaj za zadnjih 12 mesecev, pri čemer se navedejo upravni stroški, stroški hrambe sredstev, stroški, povezani s premoženjskimi transakcijami, in drugi stroški, ter ocena vpliva stroškov na končne prejemke.

(e)  skupne stroške, ki so bili v preteklih 12 mesecih zaračunani malemu vlagatelju, v obliki deleža celotnih stroškov, razčlenitev stroškov, ki jih je ponudnik PEPP odtegnil, vsaj za zadnjih 12 mesecev, pri čemer se navedejo upravni stroški, stroški hrambe sredstev, stroški, povezani s premoženjskimi transakcijami, in drugi stroški, ter ocena vpliva stroškov na končne prejemke;

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  naložbe v premoženje, ki niso sprejete v trgovanje na reguliranih finančnih trgih.

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V obvestilu o pravicah v okviru PEPP je navedeno, kje in kako pridobiti dodatne informacije, vključno z:

1.  V obvestilu o pravicah v okviru PEPP je navedeno, kje in kako pridobiti dodatne informacije. Informacije so zlahka dostopne v elektronski obliki in so brezplačne, vključujejo pa:

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  pisno izjavo o načelih naložbene politike ponudnika PEPP, ki vključujejo vsaj zadeve, kot so metode merjenja naložbenega tveganja, izvajani postopki upravljanja tveganj ter strateška naložbena struktura glede na naravo in trajanje obveznosti v okviru PEPP, ter kako se pri naložbeni politiki upoštevajo okoljski, socialni in upravljavski dejavniki;

(c)  pisno izjavo o načelih naložbene politike ponudnika PEPP, kot je določeno v členu 30 Direktive 2016/2341/EU, ki vključujejo vsaj zadeve, kot so metode merjenja naložbenega tveganja, izvajani postopki upravljanja tveganj ter strateška naložbena struktura glede na naravo in trajanje obveznosti v okviru PEPP, ter kako se pri naložbeni politiki upoštevajo okoljski, socialni in upravljavski dejavniki;

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

EIOPA po posvetovanju z nacionalnimi organi in po testiranju potrošnikov pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov, v katerih določi podrobnosti prikaza informacij iz člena 28 in tega člena.

EIOPA po posvetovanju z nacionalnimi organi in potrošniških organizacij ter na podlagi testiranja potrošnikov pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov, v katerih določi podrobnosti prikaza informacij iz člena 28 in tega člena.

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

EIOPA te osnutke izvedbenih tehničnih standardov predloži Komisiji do ... [devet mesecev od datuma začetka veljavnosti uredbe].

EIOPA osnutke izvedbenih tehničnih standardov predloži Komisiji do ... [šest mesecev od datuma začetka veljavnosti uredbe].

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Varčevalci v PEPP v obdobju pred upokojitvijo prejmejo informacije iz člena 42 Direktive 2016/2341/EU.

1.  Varčevalci v PEPP v obdobju pred upokojitvijo prejmejo informacije iz člena 42 Direktive 2016/2341/EU. Svetovanje eno leto pred upokojitvijo je obvezno.

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Leto dni pred upokojitvijo se varčevalca v PEPP obvesti o skorajšnjem začetku faze izplačevanja in o razpoložljivih o možnostih izplačevanja.

Obrazložitev

Varčevalca v PEPP bi bilo treba leto dni pred upokojitvijo obvestiti o možnostih izplačevanja in imeti bi morali možnost, da potrdijo eno ali več želenih možnosti izplačevanja.

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 62, s katerimi opredeli informacije iz odstavkov 1 do 4, da se v ustrezni meri zagotovi zbliževanje nadzornega poročanja.

črtano

EIOPA po posvetovanju z nacionalnimi organi in po testiranju potrošnikov pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov glede oblike nadzornega poročanja.

 

EIOPA te osnutke izvedbenih tehničnih standardov predloži Komisiji do ... [devet mesecev od datuma začetka veljavnosti uredbe].

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehničnih standardov iz drugega pododstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1094/2010.

 

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  premoženje se naloži predvsem na reguliranih trgih. Naložbe v premoženje, s katerim ni dovoljeno trgovati na reguliranih finančnih trgih, je treba v vsakem primeru omejiti na preudarno raven;

(c)  premoženje se naloži predvsem na reguliranih trgih. Naložbe v premoženje, s katerim ni dovoljeno trgovati na reguliranih finančnih trgih, ne smejo presegati 20 %.

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ponudniki PEPP varčevalcem v PEPP ponudijo do pet naložbenih možnosti.

1.  Ponudniki PEPP ponudijo vsaj eno standardno možnost. Ponudijo lahko tudi dodatne naložbene možnosti.

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Naložbene možnosti vključujejo standardno naložbeno možnost, lahko pa vključujejo tudi alternativne naložbene možnosti.

črtano

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Ne glede na naložbeno možnost mora biti PEPP stroškovno učinkovit.

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Varčevalec v PEPP se za naložbeno možnost odloči ob sklenitvi pogodbe o PEPP.

Varčevalec v PEPP se za naložbeno možnost odloči po tem, ko prejme ustrezne informacije, nasvete in orodje za podporo pri odločanju, ob sklenitvi pogodbe o PEPP.

Obrazložitev

Varčevalec v PEPP bi moral imeti možnost sprejeti odločitev na podlagi informacij.

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Varčevalec v PEPP ima možnost, da se odloči za drugo naložbeno možnost enkrat vsakih pet let varčevanja v PEPP.

1.  Med fazo varčevanja se lahko varčevalec v PEPP enkrat vsakih pet let po poteku pogodbe o PEPP odloči za drugo naložbeno možnost. Nadaljnje zamenjave naložbene možnosti so dovoljene samo pet let po zadnji menjavi. Ponudnik PEPP lahko pogodbeno dovoli pogostejšo zamenjavo naložbene možnosti.

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Ponudnik PEPP na zahtevo varčevalca v PEPP pripravi zamenjavo in varčevalca obvesti o morebitnih posledicah, povezanih z zamenjavo, npr. o izgubi kapitalskega jamstva in o biometričnih tveganjih.

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Člen 37 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Standardna naložbena možnost

Standardna možnost

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Standardna naložbena možnost varčevalcu v PEPP zagotavlja zaščito kapitala na podlagi tehnike za zmanjševanje tveganja, katere posledica je varna naložbena strategija.

1.  Pri standardni možnosti ponudnik PEPP na podlagi tehnike za zmanjševanje tveganja zagotovi varčevalcu v PEPP, da bo kapital, zbran do začetka faze izplačila, vsaj enak plačanim prispevkom, vključno z vsemi stroški in dajatvami ter po upoštevanju inflacije, in to ne glede na to, katero naložbeno strategijo ponudnik PEPP ponudi kot svojo standardno možnost. Rezultat tehnik za zmanjševanje tveganja je varna naložbena strategija, ki je v skladu z regulativnimi tehničnimi standardi, ki jih vzpostavi EIOPA.

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Zaščita kapitala varčevalcu v PEPP omogoča, da povrne vsaj vloženi kapital.

črtano

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Ponudnik PEPP lahko sklene partnerstva v zvezi s produktom PEPP, da bi izpolnil zahteve iz odstavka 1.

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Skupni stroški in provizije ne smejo preseči 0,75 % nakopičenega kapitala.

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če ponudnik PEPP ponuja alternativne naložbene možnosti, vsaj ena od njih varčevalcem v PEPP ponuja stroškovno učinkovito naložbeno možnost.

1.  Če ponudnik PEPP ponuja alternativne naložbene možnosti, varčevalcem v PEPP vse nudijo stroškovno učinkovito naložbeno možnost.

Predlog spremembe    167

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Alternativne naložbene možnosti vključujejo tehnike za zmanjševanje tveganja, ki jih opredelijo ponudniki PEPP.

2.  Alternativne naložbene možnosti vključujejo tehnike za zmanjševanje tveganja, ki jih opredelijo ponudniki PEPP v skladu z regulativnimi tehničnimi standardi, ki jih določi EIOPA.

Predlog spremembe    168

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  tehniko za zmanjševanje tveganja, da se zagotovi zaščita kapitala v okviru standardne naložbene možnosti;

(a)  tehniko za zmanjševanje tveganja, da se zaščiti kapital v okviru standardne naložbene možnosti;

Predlog spremembe    169

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

EIOPA v sodelovanju z drugimi evropskimi nadzornimi organi tehnično podpira Komisijo pri izvajanju nalog iz tega člena.

Predlog spremembe    170

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Da bi določili merila glede učinkovitih tehnik za zmanjševanje tveganja, ki se lahko dosledno uporabljajo, EIOPA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, v katerih podrobno določi določbe glede teh tehnik. EIOPA osnutke regulativnih tehničnih standardov Komisiji predloži do ... [xxx od datuma začetka veljavnosti te uredbe]. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi od 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1094/2010.

Predlog spremembe    171

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V skladu s členom 3(b) pogoje za PEPP v zvezi s fazo varčevanja določijo države članice, razen če so določeni v tej uredbi.

1.  Če pogoji v zvezi s fazo varčevanja PEPP niso določeni v tej uredbi, jih določijo države članice in ti pogoji niso manj ugodni od veljavnih nacionalnih pravil.

Predlog spremembe    172

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Taki pogoji lahko vključujejo predvsem starostne omejitve za začetek faze varčevanja, minimalno trajanje faze varčevanja, najvišji in najnižji znesek vplačil ter njihovo pogostost, pa tudi pogoje za odkup pred upokojitveno starostjo v primeru posebnih težav.

2.  Taki pogoji lahko vključujejo predvsem starostne omejitve za začetek faze varčevanja, minimalno trajanje faze varčevanja, najvišji in najnižji znesek vplačil, njihovo pogostost ter minimalno upokojitveno starost, pa tudi pogoje za odkup pred upokojitveno starostjo v primeru posebnih težav.

Predlog spremembe    173

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice uporabljajo enake pogoje v zvezi s fazo varčevanja pri produktih PEPP kot pri drugih primerljivih nacionalnih produktih.

Predlog spremembe    174

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ponudniki PEPP lahko ponudijo PEPP z možnostjo zagotovitve kritja biometričnih tveganj. Za namene te uredbe „biometrična tveganja“ pomeni tveganja, povezana z dolgoživostjo, invalidnostjo in smrtjo.

Ponudniki PEPP lahko ponudijo PEPP z možnostjo zagotovitve kritja biometričnih tveganj. V ta namen lahko ponudniki PEPP sklepajo partnerstva v zvezi s produktom PEPP.

Predlog spremembe    175

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ponudniki in distributerji PEPP si po najboljših močeh prizadevajo odgovoriti na pritožbe stranke PEPP, in sicer na papirju, če sta se ponudnik ali distributer PEPP in stranka PEPP tako dogovorila, ali na drugem trajnem nosilcu podatkov. Odgovor obravnava vse zadeve v ustreznem času, najpozneje pa v 15 delovnih dneh od prejema pritožbe. V izjemnih primerih, če odgovor ne more biti zagotovljen v 15 delovnih dneh zaradi razlogov, na katere ponudnik ali distributer PEPP ne more vplivati, mora ta poslati začasni odgovor, v katerem jasno navede razloge za zamudo pri odgovoru na pritožbo in določi rok, v katerem bo stranka PEPP prejela končni odgovor. Rok za prejem končnega odgovora v nobenem primeru ne sme biti daljši od 35 delovnih dni.

3.  Ponudniki in distributerji PEPP si po najboljših močeh prizadevajo odgovoriti na pritožbe stranke PEPP, in sicer na papirju ali po elektronski pošti, če sta se ponudnik ali distributer PEPP in stranka PEPP tako dogovorila, ali na drugem trajnem nosilcu podatkov. Odgovor obravnava vse zadeve v ustreznem času, najpozneje pa v 15 delovnih dneh od prejema pritožbe. V izjemnih primerih, če odgovor ne more biti zagotovljen v 15 delovnih dneh zaradi razlogov, na katere ponudnik ali distributer PEPP ne more vplivati, mora ta poslati začasni odgovor, v katerem jasno navede razloge za zamudo pri odgovoru na pritožbo in določi rok, v katerem bo stranka PEPP prejela končni odgovor. Rok za prejem končnega odgovora v nobenem primeru ne sme biti daljši od 35 delovnih dni.

Predlog spremembe    176

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Ponudniki in distributerji PEPP stranko PEPP obvestijo o vsaj enem subjektu za alternativno reševanje sporov, ki je pristojen za obravnavo sporov glede pravic in obveznosti strank PEPP na podlagi te uredbe.

črtano

Predlog spremembe    177

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Informacije iz odstavka 3 morajo biti jasno in izčrpno navedene ter lahko dostopne na spletnem mestu ponudnika ali distributerja PEPP, v podružnici ter v splošnih pogojih pogodbe med ponudnikom in distributerjem PEPP in stranko PEPP. V njih mora biti navedeno, kako je mogoče dobiti več informacij o zadevnem subjektu za alternativno reševanje sporov in pogojih za njegovo uporabo.

črtano

Predlog spremembe    178

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ustrezni, neodvisni, nepristranski, pregledni in učinkoviti postopki za alternativno reševanje sporov, da se razrešijo spori med strankami PEPP in ponudniki ali distributerji PEPP glede pravic in obveznosti, ki izhajajo iz te uredbe, se vzpostavijo v skladu z Direktivo 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta49, pri čemer se uporabijo obstoječi pristojni organi, kjer je ustrezno. Taki postopki za alternativno reševanje sporov se uporabljajo za ponudnike ali distributerje PEPP, proti katerim se začnejo ti postopki, pristojnost zadevnega organa za alternativno reševanje pa se razširi na te ponudnike ali distributerje PEPP.

1.  Ustrezni, neodvisni, nepristranski, pregledni in učinkoviti postopki za alternativno reševanje sporov, da se razrešijo spori med strankami PEPP in ponudniki ali distributerji PEPP glede pravic in obveznosti, ki izhajajo iz te uredbe, se vzpostavijo v skladu z Direktivo 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta49, pri čemer se uporabijo obstoječi pristojni organi, kjer je ustrezno. Taki postopki za alternativno reševanje sporov se uporabljajo za ponudnike ali distributerje PEPP, proti katerim se začnejo ti postopki, pristojnost zadevnega organa za alternativno reševanje pa se razširi na te ponudnike ali distributerje PEPP. Ponudniki ali distributerji PEPP sodelujejo v postopkih za alternativno reševanje sporov.

__________________

__________________

49 Direktiva 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (UL L 165, 18.6.2013, str. 63).

49 Direktiva 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (UL L 165, 18.6.2013, str. 63).

Predlog spremembe    179

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Ponudniki in distributerji PEPP stranko PEPP v skladu z Direktivo 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta obvestijo o vsaj enem subjektu za alternativno reševanje sporov, ki je ustrezno pristojen za obravnavo sporov glede pravic in obveznosti strank PEPP na podlagi te uredbe.

Predlog spremembe    180

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Informacije iz prejšnjega odstavka morajo biti jasno in izčrpno navedene ter lahko dostopne na spletnem mestu ponudnika ali distributerja PEPP, v podružnici ter v splošnih pogojih pogodbe med ponudnikom ali distributerjem PEPP in stranko PEPP. V njih mora biti navedeno, kako je mogoče dobiti več informacij o zadevnem subjektu za alternativno reševanje sporov in pogojih za njegovo uporabo.

Predlog spremembe    181

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2c.  Ponudniki in distributerji PEPP predvidijo zunajsodne postopke za reševanje sporov.

Predlog spremembe    182

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2d.  Države članice zagotovijo vzpostavitev čezmejnih pritožbenih in odškodninskih mehanizmov, ki omogočajo čezmejne individualne in kolektivne odškodninske zahtevke v skladu s pravom EU.

Predlog spremembe    183

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pri standardni možnosti se lahko možnost storitve zamenjave koristi samo med fazo varčevanja.

Predlog spremembe    184

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Varčevalec v PEPP lahko ponudnika zamenja največ enkrat vsakih pet let po sklenitvi pogodbe o PEPP.

2.  Varčevalec v PEPP lahko brezplačno zamenja ponudnika največ enkrat vsakih pet let po sklenitvi pogodbe o PEPP. Ponudniki PEPP in varčevalci v PEPP se lahko dogovorijo o pogostejši zamenjavi. Pogoji za zamenjavo se navedejo v pogodbi o PEPP.

Predlog spremembe    185

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Zamenjava je dovoljena kadar koli in brezplačno, če ponudnik ali distributer PEPP prekrši splošno načelo v smislu člena 18.

Predlog spremembe    186

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Storitev zamenjave na zahtevo varčevalca v PEPP začne ponudnik PEPP prejemnik. Storitev zamenjave je skladna vsaj z odstavki 2 do 5.

1.  Ponudnik PEPP na zahtevo varčevalca PEPP pripravi storitev zamenjave ponudnika.

 

Zahtevek varčevalca v PEPP se napiše v uradnem jeziku države članice, kjer je sprožena storitev zamenjave, ali v katerem koli drugem jeziku, za katerega se dogovorijo stranke.

 

Kadar ima varčevalec različne odseke, se v zahtevku navede, na katere odseke se zahtevana storitev zamenjave nanaša.

 

Pri čezmejni zamenjavi ponudnika se varčevalca v PEPP obvesti o vseh posledicah, povezanih z zamenjavo ponudnika. To obsega predvsem spremembe, na primer v zvezi z izgubo kapitalskega jamstva in biometričnimi tveganji, ter informacije o izgubi davčnih spodbud ali drugih ugodnosti ter o davkih, ki jim bo zavezan varčevalec.

Predlog spremembe    187

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Skupne provizije in stroški, ki jih ponudnik PEPP prenositelj lahko zaračuna varčevalcu v PEPP za zaprtje računa za PEPP pri njem, so omejene na največ 1,5 % pozitivnega stanja, ki se prenese ponudniku PEPP prejemniku.

3.  Brez poseganja v odstavek 2 člena 45 so skupne provizije in stroški, ki jih ponudnik PEPP prenositelj lahko zaračuna varčevalcu v PEPP za zaprtje računa za PEPP pri njem, omejene na največ 0,5 % pozitivnega stanja, ki se prenese ponudniku PEPP prejemniku. Druge provizije, stroški in izdatki se ne zaračunavajo.

Predlog spremembe    188

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Provizije in stroški, če obstajajo, ki jih ponudnik PEPP prenositelj ali prejemnik zaračuna varčevalcu v PEPP za storitve iz člena 46, razen tistih iz odstavkov 1, 2 in 3 tega člena, so razumne in skladne z dejanskimi stroški tega ponudnika PEPP.

črtano

Predlog spremembe    189

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Odgovornost na podlagi odstavka 1 ne velja v primerih izjemnih in nepredvidljivih okoliščin, na katere ponudnik PEPP, ki skuša uveljavljati te okoliščine, ne more vplivati, posledice pa bi bile kljub vsem nasprotnim prizadevanjem neizogibne, ali v primerih, ko ponudnika PEPP zavezujejo druge pravne obveznosti iz zakonodajnih aktov Unije ali nacionalnih zakonodajnih aktov.

2.  Odgovornost na podlagi odstavka 1 ne velja v primerih, ko ponudnika PEPP zavezujejo druge pravne obveznosti iz zakonodajnih aktov Unije ali nacionalnih zakonodajnih aktov.

Predlog spremembe    190

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pri čezmejni zamenjavi ponudnika se varčevalca v PEPP obvesti o vseh posledicah, povezanih z zamenjavo ponudnika. To obsega predvsem spremembe, npr. o izgubi kapitalskega jamstva in biometričnih tveganjih, ter informacije o davkih, ki jim bo zavezan varčevalec.

Predlog spremembe    191

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Ko države članice določajo pogoje za fazo varčevanja, veljajo za PEPP enaki pogoji kot za primerljive nacionalne produkte.

Predlog spremembe    192

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Pri standardni možnosti je oblika izplačila renta z možnostjo enkratnega zneska v višini največ 30 % ob začetku faze izplačevanja.

Predlog spremembe    193

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Varčevalci v PEPP obliko izplačil v fazi izplačevanja izberejo ob sklenitvi pogodbe o PEPP in jo lahko nato spremenijo enkrat vsakih pet let v fazi varčevanja.

2.  Varčevalci v PEPP obliko izplačil v fazi izplačevanja izberejo ob sklenitvi pogodbe o PEPP in jo lahko nato, če je ustrezno, spremenijo enkrat vsakih pet let v fazi varčevanja in eno leto pred začetkom faze izplačevanja.

Predlog spremembe    194

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  EIOPA spremlja pokojninske načrte, ki so vzpostavljeni ali se distribuirajo na ozemlju Unije, da preveri, da ne uporabljajo oznake „PEPP“ ali da ne navajajo, da so PEPP, če nimajo dovoljenja v skladu s predlagano uredbo in jo spoštujejo.

2.  EIOPA spremlja pokojninske produkte, ki so vzpostavljeni ali se distribuirajo na ozemlju Unije, da preveri, da ne uporabljajo oznake „PEPP“ ali da ne navajajo, da so PEPP, če nimajo dovoljenja v skladu s predlagano uredbo.

Predlog spremembe    195

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  v primeru pravne osebe najvišje upravne globe iz točke (d), ki lahko znašajo do 10 % celotnega letnega prometa glede na najnovejše računovodske izkaze, ki jih je odobril upravljalni organ; kadar je pravna oseba obvladujoče podjetje ali odvisno podjetje obvladujočega podjetja, ki mora pripraviti konsolidirane računovodske izkaze v skladu z Direktivo 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta51, je celotni letni promet enak skupnemu letnemu prometu ali ustrezni obliki prihodka v skladu z zadevnimi računovodskimi zakonodajnimi akti na podlagi zadnjih razpoložljivih konsolidiranih računovodskih izkazov, ki jih odobri upravljalni organ končnega obvladujočega podjetja;

(e)  v primeru pravne osebe najvišje upravne globe iz točke (d), ki lahko znašajo do % celotnega letnega prometa glede na najnovejše računovodske izkaze, ki jih je odobril upravljalni organ; kadar je pravna oseba obvladujoče podjetje ali odvisno podjetje obvladujočega podjetja, ki mora pripraviti konsolidirane računovodske izkaze v skladu z Direktivo 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta51, je celotni letni promet enak skupnemu letnemu prometu ali ustrezni obliki prihodka v skladu z zadevnimi računovodskimi zakonodajnimi akti na podlagi zadnjih razpoložljivih konsolidiranih računovodskih izkazov, ki jih odobri upravljalni organ končnega obvladujočega podjetja;

__________________

__________________

51 Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, str. 19).

51 Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, str. 19).

Predlog spremembe    196

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kar zadeva obdelavo osebnih podatkov v okviru te uredbe, ponudniki PEPP in pristojni organi opravljajo svoje naloge za namene te uredbe v skladu z Uredbo (EU) 2016/679. EIOPA pri obdelavi osebnih podatkov v okviru te uredbe spoštuje Uredbo (ES) št. 45/2001.

Kar zadeva obdelavo osebnih podatkov v okviru te uredbe, ponudniki PEPP in pristojni organi opravljajo svoje naloge za namene te uredbe v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo 95/46/ES ter Uredbo o spoštovanju zasebnega življenja in varstvu osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij ter razveljavitvi Direktive 2002/58/ES (uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah). EIOPA pri obdelavi osebnih podatkov v okviru te uredbe spoštuje Uredbo (ES) št. 45/2001.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Vseevropski osebni pokojninski produkt (PEPP)

Referenčni dokumenti

COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ECON

11.9.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

11.9.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Birgit Collin-Langen

25.9.2017

Obravnava v odboru

24.4.2018

4.6.2018

18.6.2018

 

Datum sprejetja

19.6.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

5

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, R