Förfarande : 2017/0143(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0278/2018

Ingivna texter :

A8-0278/2018

Debatter :

PV 04/04/2019 - 2
CRE 04/04/2019 - 2

Omröstningar :

PV 04/04/2019 - 6.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0347

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1671kWORD 281k
6.9.2018
PE 618.225v02-00 A8-0278/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Sophia in 't Veld

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0343),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8–0219/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 oktober 2017(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0278/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG(2)*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

2017/0143 (COD)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)  EU-hushållens sparande är bland det högsta i världen, men merparten hålls på bankkonton med korta löptider. Ett ökat investeringsinflöde till kapitalmarknaderna kan göra det lättare att hantera de utmaningar som följer av befolkningens åldrande och de låga räntorna.

(1a)  Ålderspensioner utgör en betydande del av pensionärernas inkomst, och för många människor är en tillräcklig pension skillnaden mellan ett bekvämt liv eller fattigdom under ålderdomen. Dessa pensioner är en nödvändig förutsättning för utövandet av de grundläggande rättigheter som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, bland annat artikel 25 om äldres rättigheter, där följande anges: ”Unionen erkänner och respekterar rätten för äldre att leva ett värdigt och oberoende liv och att delta i det sociala och kulturella livet.”

(1b)  Unionen står inför flera utmaningar, bland annat demografiska utmaningar på grund av att Europa är en åldrande kontinent. Karriärmönstren, arbetsmarknaden och förmögenhetsfördelningen genomgår dessutom radikala förändringar, inte minst till följd av den digitala revolutionen. Samtidigt står det alltmer klart att de nationella trygghetssystemen inte är anpassade till den globaliserade kunskapsekonomin med öppna gränser, arbetskraftsrörlighet och migration. Alltför många människor omfattas inte alls eller omfattas inte i tillräcklig utsträckning av de traditionella nationella pensionssystemen, bland annat unga, migranter, lågkvalificerade arbetstagare, egenföretagare och arbetstagare med atypiska anställningsavtal.

(1c)  En betydande del av ålderspensionerna tillhandahålls genom offentliga system, vilket innebär att det finns en direkt koppling mellan nationella pensionssystem och de offentliga finansernas hållbarhet. Trots att organisationen av pensionssystemen faller under exklusiv nationell behörighet enligt fördragen är tillräckliga inkomster och de nationella pensionssystemens finansiella hållbarhet avgörande för unionens stabilitet i allmänhet. Genom att kanalisera mer av det europeiska sparandet i form av kontanter och insättningar på bankkonton till långsiktigare investeringsprodukter, såsom frivilliga pensionsplaner, skulle effekten därför bli gynnsam både för enskilda (som skulle dra nytta av högre avkastning och bättre pensioner) och ekonomin i stort.

(1d)  År 2015 var 11,3 miljoner unionsmedborgare i arbetsför ålder (20–64 år) bosatta i en annan medlemsstat än den medlemsstat där de är medborgare, och 1,3 miljoner unionsmedborgare arbetade i en annan medlemsstat än sin bosättningsmedlemsstat.

(1e)  En flyttbar europeisk privat pensionsprodukt (PEPP) kommer att öka intresset för den, särskilt hos unga personer, och kommer att bidra till att ytterligare underlätta medborgarnas rätt att bosätta sig och arbeta i hela unionen.

(2)  Privat pensionssparande är viktigt eftersom det kopplar samman långsiktiga sparare med långsiktiga investeringsmöjligheter. En större europeisk marknad för privat pensionssparande kommer att öka tillgången till medel för institutionella investerare och investeringarna i den reala ekonomin.

(2b)  Denna förordning gör det möjligt att skapa en pensionsprodukt som i största möjliga utsträckning ska vara enkel, säker, rimligt prissatt, transparent, konsumentvänlig och flyttbar i hela unionen och kompletterar de befintliga systemen i medlemsstaterna.

(3)  För närvarande fungerar inte den inre marknad för privat pensionssparande friktionsfritt. I vissa medlemsstater finns det ännu inte någon marknad för pensionsprodukter. I andra är privata pensionsprodukter tillgängliga, men med en hög fragmentering mellan nationella marknader. Som ett resultat är personliga pensionsprodukter flyttbara endast i begränsad omfattning. Detta kan göra det svårt för enskilda att utöva sina grundläggande fri- och rättigheter. Det kan t.ex. hindra dem från att ta anställning eller pensionera sig i en annan medlemsstat. Att befintliga privata pensionsprodukter inte är standardiserade gör det dessutom svårare för pensionssparinstitut att utnyttja etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster.

(3a)  Den europeiska pensionsmarknaden är ytterst fragmenterad och olikartad, vilket innebär att PEPP-produkter kommer att vara mycket olika mellan medlemsstaterna, och målgruppen är lika varierad. I medlemsstater där den första och andra pelaren inte är tillräckligt utvecklade kan PEPP-produkter erbjuda lösningar för personer som för närvarande inte har en tillräcklig pensionsinkomst. I medlemsstater med ytterst utvecklade pensionsmarknader kan PEPP-produkter bredda konsumenternas valmöjligheter eller erbjuda lösningar för rörliga medborgare. PEPP-produkter bör dock inte syfta till att ersätta befintliga nationella pensionssystem, då det rör sig om en ytterligare och kompletterande produkt, och ytterligare utveckling, förbättring och reformering av den första och andra pelaren bör även fortsättningsvis prioriteras.

(4)  Kapitalmarknadsunionen kommer det att bidra till att mobilisera kapital i Europa och kanalisera det till företag, inbegripet små och medelstora företag, och till infrastrukturprojekt och långsiktigt hållbara projekt som behöver kapital för att växa och skapa sysselsättning. Ett av kapitalmarknadsunionens huvudmål är att europeiska sparmedel ska användas på ett bättre sätt och därigenom öka investeringar och valmöjligheter för icke-professionella investerare. Därför kommer en PEPP-produkt innebära ett steg framåt för att stärka kapitalmarknadernas integration på grund av dess stöd till långsiktig finansiering av den reala ekonomin.

(5)  I kommissionens handlingsplan för en kapitalmarknadsunion(4) från september 2015 aviserades att kommissionen ”kommer att utvärdera om det behövs en politisk ram för att åstadkomma en välfungerande europeisk marknad för enkelt, effektivt och konkurrenskraftigt privat pensionssparande och om det krävs EU-lagstiftning för en sådan marknad”.

(6)  I sin resolution av den 19 januari 2016(5) betonade Europaparlamentet att ”man måste arbeta för en miljö som stimulerar till innovation inom området finansprodukter, ökar diversifieringen och fördelarna för realekonomin och ger ökade investeringsincitament, samt som dessutom kan bidra till att vi får adekvata, trygga och hållbara pensioner, till exempel i form av en övergripande europeisk pensionsprodukt, som utformats på ett enkelt och transparent sätt”.

(7)  I sina slutsatser av den 28 juni 2016(6) efterlyste Europeiska rådet ”snabba och beslutsamma framsteg [...] för att säkerställa att företag lättare får tillgång till finansiering och för att stödja investeringar i den reala ekonomin genom att föra arbetet med agendan för kapitalmarknadsunionen framåt”.

(8)  Kommissionen aviserade i sitt meddelande av den 14 september 2016(7), Handlingsplan för en kapitalmarknadsunion, att den ”kommer att överväga förslag för en enkel, effektiv och konkurrenskraftig privat EU-pensionsprodukt [...]. Bland de valmöjligheter som övervägs ingår ett möjligt lagstiftningsförslag som skulle kunna läggas fram under 2017.”

(9)  I sitt meddelande Halvtidsöversyn av handlingsplanen för en kapitalmarknadsunion(8) aviserade kommissionen ”[e]tt lagförslag om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP) före slutet av juni 2017. Förslaget kommer att lägga grunden till en säkrare, mer kostnadseffektiv och transparent marknad för rimligt prissatta och frivilliga privata pensionsprodukter som kan förvaltas på EU-nivå. Detta kommer att tillgodose behoven hos dem som vill komplettera sitt sparande inför pensionen, göra det lättare att hantera den demografiska utmaningen, fungera som ett komplement till befintliga pensionsprodukter och pensionssystem samt göra privat pensionssparande mer kostnadseffektivt genom att erbjuda bra möjligheter till långsiktiga investeringar ”.

(10)  Utvecklingen av en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP) kommer att öka valmöjligheterna när det gäller pensionssparande, särskilt för rörliga arbetstagare, och upprätta en EU-marknad för PEPP-sparinstitut. Detta får dock inte frånta medlemsstaterna deras grundläggande skyldighet att garantera en godtagbar lägsta levnadsstandard under ålderdomen för sina medborgare och underminera det akuta behovet av att stärka de offentliga pensionssystemens kapacitet att tillhandahålla ett säkert, omfattande och effektivt socialt skydd för alla.

(10a)  Finansiell skolning kan bidra till att främja förståelsen av och medvetenheten om hushållens sparandeval vad avser frivilliga privata pensionssystem. Spararna ska också ha en rimlig chans att till fullo förstå riskerna och aspekterna som rör en paneuropeisk produkt.

(11)  Regelverket för PEPP-produkten kommer att lägga grunden till en framgångsrik marknad för rimligt prissatta och frivilliga pensionsrelaterade investeringar som kan förvaltas på EU-nivå. Genom att komplettera befintliga obligatoriska och tjänsterelaterade pensionsplaner och pensionsprodukter kommer det att bidra till att tillgodose behoven hos dem som vill komplettera sitt sparande inför pensionen, göra det lättare att hantera den demografiska utmaningen och erbjuda en ny stark källa till privat kapital för långsiktiga investeringar. Detta regelverk kommer inte att ersätta eller harmonisera befintliga nationella individuella pensionssystem och inte heller kommer det att påverka befintliga nationella obligatoriska och tjänsterelaterade pensionssystem och pensionsprodukter. PEPP-produkten kommer varken direkt eller indirekt att kopplas till PEPP-spararens tjänst eller anställningsform.

(11a)  Ett regelverk för PEPP-produkter bör inte begränsa medlemsstaternas ansvar att fullgöra sina skyldigheter när det gäller att tillhandahålla en tillräcklig statlig pension.

(12)  Genom förordningen harmoniseras vissa av PEPP-produktens grundläggande egenskaper som rör väsentliga frågor som distribution, avtal, investeringspolicy och byte av pensionssparinstitut, samt gränsöverskridande tillhandahållande och flyttbarhet. Harmoniseringen av dessa grundläggande egenskaper kommer att skapa mer likvärdiga konkurrensvillkor för privata pensionssparinstitut rent allmänt och bidra till förverkligandet av kapitalmarknadsunionen och integreringen av den inre marknaden för privat pensionssparande. Den kommer att leda till en i hög grad standardiserad europeisk produkt som ska vara tillgänglig i alla medlemsstater och göra det möjligt för konsumenterna att dra full nytta av den inre marknaden genom att de kommer att kunna överföra sina pensionsrättigheter till utlandet och ha fler pensionssparinstitut att välja mellan, även pensionssparinstitut i andra medlemsstater. Genom att minska hindren för tillhandahållandet av pensionstjänster över gränserna kommer den europeiska privata pensionsprodukten att öka konkurrensen mellan pensionssparinstitut i hela EU och erbjuda stordriftsfördelar som bör gynna spararna.

(13)  Enligt artikel 114 i EUF-fördraget kan rättsakter antas både i form av förordningar eller direktiv. Antagandet av en förordning är att föredra eftersom den blir direkt tillämplig i alla medlemsstater. Med en förordning skulle PEPP-produkten snabbare kunna komma i bruk och därmed bidra till att tillgodose behovet av ökat pensionssparande och ökade investeringar inom ramen för kapitalmarknadsunionen. Eftersom denna förordning harmoniserar PEPP-produkternas grundläggande egenskaper behöver dessa inte omfattas av särskilda nationella regler, varför en förordning förefaller vara mer lämplig än ett direktiv. De egenskaper som inte omfattas av förordningens tillämpningsområde (t.ex. villkoren i intjänandefasen) ska emellertid vara underställda nationella bestämmelser.

(14)  Ett produktgodkännande utfärdat av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (nedan kallad Eiopa) enligt gemensamma regler bör ge PEPP-sparinstitut tillträde till hela unionsmarknaden och i samarbete med nationella behöriga myndigheter.

(16)  För att säkerställa tjänster av hög kvalitet och ett effektivt konsumentskydd bör hem-och värdmedlemsstaterna ha ett nära samarbete i kontrollen av att skyldigheterna i denna förordning fullgörs. Om PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer utnyttjar sin frihet att tillhandahålla tjänster genom att bedriva verksamhet i olika medlemsstater bör det vara hemmedlemsstatens behöriga myndighet som ska säkerställa att skyldigheterna i denna förordning fullgörs, eftersom den har närmare band till PEPP-sparinstitutet. För att säkerställa en rättvis ansvarsfördelning mellan hem- och värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter bör den behöriga myndigheten i en värdmedlemsstat, om den upptäcker att skyldigheter åsidosätts inom dess territorium, informera hemmedlemsstatens behöriga myndighet, som i sin tur ska vara skyldig att vidta lämpliga åtgärder. Den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten bör vidare ha rätt att ingripa om hemmedlemsstaten underlåter att vidta lämpliga åtgärder eller om de åtgärder som vidtas är otillräckliga.

(17)  När det gäller etablering av filialer eller permanent närvaro i en annan medlemsstat är det lämpligt att fördela ansvaret för kontrollen av efterlevnad mellan hem- och värdmedlemsstaterna. Även om ansvaret för att kontrollera fullgörandet av skyldigheter som rör verksamheten som helhet – t.ex. regler om yrkeskrav – även i fortsättningen bör vila på hemmedlemsstatens behöriga myndighet enligt samma ordning som för tillhandahållandet av tjänster, bör värdmedlemsstatens behöriga myndighet få ansvar för kontrollen av efterlevnaden av informationskrav och uppföranderegler när det gäller tjänster som tillhandahålls inom dess territorium. Om den behöriga myndigheten i en värdmedlemsstat emellertid upptäcker att skyldigheter åsidosätts inom dess territorium för vars upprätthållande detta direktiv inte tilldelar värdmedlemsstaten ansvaret, förutsätter ett nära samarbete att denna myndighet informerar hemmedlemsstatens behöriga myndighet, så att den sistnämnda kan vidta lämpliga åtgärder. Detta gäller i synnerhet överträdelser av reglerna om god vandel, yrkeskunskap och kompetens. För att skydda konsumenterna bör värdmedlemsstatens behöriga myndighet vidare ha rätt att ingripa om hemmedlemsstaten underlåter att vidta lämpliga åtgärder eller om de åtgärder som vidtas är otillräckliga.

(18)  Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör förfoga över alla medel som krävs för att säkerställa att PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer bedriver sin verksamhet på ett korrekt sätt inom hela unionen, oavsett om verksamheten bedrivs med stöd av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster. För att säkerställa en effektiv tillsyn bör alla åtgärder som vidtas av de behöriga myndigheterna stå i proportion till art, grad och komplexitet hos den inneboende risken i ett visst pensionssparinstituts eller en viss distributörs verksamhet 777.

(19)  PEPP-produktens paneuropeiska dimension kan inte bara utnyttjas av pensionssparinstitut, genom möjligheterna till gränsöverskridande verksamhet, utan även av PEPP-sparare, genom PEPP-produktens flyttbarhet, och på så sätt bidra till att trygga individuella pensionsrättigheter för personer som utövar sin rätt till fri rörlighet enligt artiklarna 21 och 45 i EUF-fördraget. Flyttbarhet innebär att PEPP-spararen kan byta bosättningsort till en annan medlemsstat men behålla sitt PEPP-sparinstitut, medan byte av PEPP-sparinstitut inte nödvändigtvis förutsätter byte av bosättningsort. En PEPP-sparares bosättningsort bör under alla omständigheter avgöra vilket skattesystem som är tillämpligt för spararen.

(20)  En PEPP-produkt bör omfatta nationella delkonton som vart och ett ska ha de egenskaper för privata pensionsprodukter som gör att inbetalningarna kan omfattas av incitament. För den enskilde PEPP-spararen bör ett första delkonto skapas i samband med att denne tecknar sig för en privat pensionsprodukt.

(21)  ▐ Pensionssparinstitut bör tillhandahålla information om vilka nationella delkonton som är omedelbart tillgängliga i samband med lanseringen av en PEPP-produkt i avtalet. Om ett PEPP-sparinstitut inte kan erbjuda ett nationellt delkonto i en viss medlemsstat bör det förse PEPP-spararen med alternativa flyttbarhetsalternativ, t.ex. möjligheten att fortsätta att spara i en PEPP-produkt genom ett partnerskapsarrangemang. Om det inte finns några sådana partnerskap bör PEPP-spararen kunna byta leverantör utan kostnad.

(22)  PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer bör med hänsyn till den upprättade pensionsplanens karaktär och den administrativa bördan ge potentiella PEPP-sparare och PEPP-förmånstagare tydlig, lättförståelig och tillräcklig information för att de ska kunna fatta beslut inför sin pensionering. Av samma skäl bör PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer även säkerställa en hög grad av transparens under pensionsplanens olika faser, dvs. preliminär registrering, medlemskap (inbegripet tiden före pensionering) och tiden efter pensioneringen. Information bör särskilt lämnas om intjänade pensionsrättigheter, prognostiserade pensionsförmåner, risker och garantier, inbegripet risker med anknytning till miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor, samt kostnader. Om de prognostiserade pensionsförmånerna grundas på ekonomiska scenarier bör informationen även omfatta ett extremt men trovärdigt negativt scenario.

(23)  Innan de ansluter sig till en PEPP-plan bör potentiella PEPP-sparare få all information som de behöver för att kunna fatta välgrundade beslut genom att rådgivning tillhandahålls för att bedöma deras krav och behov.

(24)  För att säkerställa optimal produkttransparens bör PEPP-sparinstitut upprätta ett PEPP-faktablad med grundläggande information för de PEPP-produkter som de utvecklar innan produkterna får distribueras till PEPP-sparare. De bör även ha ansvar för PEPP-faktabladets riktighet. ▌

(25)  För att säkerställa PEPP-faktablads allmänna spridning och tillgänglighet bör denna förordning föreskriva att ett PEPP-sparinstitut ska offentliggöra PEPP-faktabladen på sin webbplats.

(26)  Kalkylatorer för pensionsprodukter håller redan på att utvecklas på nationell nivå. För att dessa kalkylatorer ska vara så användbara som möjligt för konsumenterna bör de emellertid omfatta de kostnader och avgifter som tas ut av olika PEPP-sparinstitut samt eventuella ytterligare kostnader eller avgifter som tas ut av förmedlare eller andra aktörer i investeringskedjan och som inte redan räknats in av PEPP-sparinstitut.

(26a)  En europeisk pensionsportal som medborgarna kan använda för att beräkna sitt ackumulerade pensionskapital och sina insparade pensionsrättigheter så att de har en fullständig översikt bör tas fram utan dröjsmål, parallellt med utvecklingen av produkter såsom PEPP-produkter.

(28)  PEPP-faktabladen bör enkelt kunna särskiljas och vara åtskilda från marknadsföringsmaterial.

(29)  PEPP-sparinstitut bör sammanställa ett pensionsbesked för PEPP-sparare för att ge dem viktig individuell och allmän information om PEPP-planen och för att säkerställa fortlöpande information om denna plan. Pensionsbeskedet bör vara tydligt och fullständigt och innehålla relevant och lämplig information för att underlätta förståelsen av pensionsrättigheter över tiden och inom olika pensionsplaner och för att främja arbetskraftens rörlighet. PEPP-pensionsbeskedet ska tillhandahållas PEPP-spararen årligen.

(30)  PEPP-sparinstitut bör informera PEPP-sparare i tillräckligt god tid före pensioneringen om de utbetalningsalternativ som de kan välja mellan, och åtminstone ett år innan utbetalningsfasen inleds. Om pensionen inte betalas ut, i enlighet med de alternativ som gäller för en grundläggande PEPP-produkt eller för en alternativ PEPP-produkt, som livränta bör medlemmar som närmar sig pensionsåldern informeras om hur förmånerna kan betalas ut för att underlätta deras finansiella planering inför sin pensionering.

(31)  Under den fas då pensionsförmånerna utbetalas bör PEPP-förmånstagarna fortsätta att få information om sina förmåner och utbetalningsalternativ. Detta är särskilt viktigt när PEPP-förmånstagare står för en betydande del av investeringsrisken under utbetalningsfasen. PEPP-förmånstagare bör även informeras om eventuella sänkningar av förmånsnivåer, vilket ska ske när ett beslut som kommer att resultera i en sänkning har fattats men innan någon sådan sänkning har genomförts. ▐ PEPP-sparinstitut rekommenderas att samråda med PEPP-förmånstagare innan ett sådant beslut fattas.

(32)  För att säkerställa ett tillräckligt skydd av PEPP-sparares och PEPP-förmånstagares rättigheter bör PEPP-sparinstitut även ha möjlighet att välja en tillgångsallokering som är anpassad till deras pensionsåtagandens art och duration, även åtaganden med ett långsiktigt perspektiv. Det krävs därför en effektiv tillsyn och investeringsregler som ger PEPP-sparinstitut det handlingsutrymme de behöver för att fatta beslut om den mest säkra och effektiva investeringspolicyn men som samtidigt ålägger dem att agera på ett aktsamt sätt och i överensstämmelse med PEPP-spararens behov och preferenser. Tillämpning av aktsamhetsprincipen kräver därför en investeringspolicy som är anpassad till det enskilda PEPP-sparinstitutets kundstruktur.

(33)  Genom att föreskriva att aktsamhetsprincipen ska vara den grundläggande principen för kapitalinvesteringar och genom att göra det möjligt för PEPP-sparinstitut att bedriva verksamhet över gränserna uppmuntras en omdirigering av sparandet till den privata pensionssektorn, vilket bidrar till den ekonomiska och sociala utvecklingen. Aktsamhetsprincipen bör även ta uttrycklig hänsyn till betydelsen av miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor i investeringsprocessen.

(34)  Denna förordning bör säkerställa en lämplig investeringsfrihet för PEPP-sparinstitut. Eftersom PEPP-sparinstitut är mycket långsiktiga investerare med låg likviditetsrisk har de förutsättningar att bidra till kapitalmarknadsunionen genom att inom aktsamma gränser investera i icke-likvida tillgångar som exempelvis aktier och andra kapitalinstrument som har en långsiktig ekonomisk profil och inte är föremål för handel på reglerade marknader, multilaterala handelsplattformar eller organiserade handelsplattformar. De kan också utnyttja fördelarna med en internationell diversifiering. Det bör därför inte, annat än av aktsamhetsskäl i linje med aktsamhetsprincipen för att skydda PEPP-sparares och PEPP-förmånstagares intressen, finnas några begränsningar för investeringar i aktier i andra valutor än dem som pensionsåtagandena är uttryckta i eller i andra instrument som har en långsiktig ekonomisk profil och inte är föremål för handel på reglerade marknader, multilaterala handelsplattformar (MTF-plattformar) eller organiserade handelsplattformar (OTF-plattformar).

(35)  För att fördjupa kapitalmarknadsunionen görs en bred tolkning av vad som utgör instrument med en långsiktig ekonomisk profil. Dessa instrument är ej överförbara värdepapper och har därför inte tillgång till andrahandsmarknaders likviditet. De kräver ofta tidsbundna åtaganden, vilket begränsar deras säljbarhet och bör tolkas som att de inbegriper andelar och skuldinstrument i och lån som tillhandahålls icke börsnoterade företag. Onoterade företag omfattar infrastrukturprojekt, icke-börsnoterade tillväxtföretag, fastigheter eller andra tillgångar som kan vara lämpliga för långsiktiga investeringsändamål. Koldioxidsnåla och klimattåliga infrastrukturprojekt är ofta onoterade tillgångar och är beroende av långfristiga krediter för finansiering av projekt. Med tanke på att deras pensionsåtaganden är långfristiga uppmuntras PEPP-sparinstitut att avsätta en tillräcklig del av sin tillgångsportfölj för hållbara investeringar i den reala ekonomin med långsiktigt positiva ekonomiska effekter, i synnerhet för infrastrukturprojekt och företag.

(36)  Miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfaktorer (ESG) ska i enlighet med Förenta nationernas principer för ansvarsfulla investeringar vara en viktig del av PEPP-sparinstitutens investeringspolicy och riskhanteringssystem. PEPP-sparinstitut bör beakta sådana frågor i sina investeringsbeslut och ta hänsyn till dem i sina riskhanteringssystem så att problemet med strandade tillgångar kan undvikas. Informationen om ESG-faktorer bör finnas tillgänglig för Eiopa, de behöriga myndigheterna och PEPP-spararen.

(36a)  Ett av målen med att reglera PEPP-produkter är att skapa en säker, kostnadsvänlig och långsiktig pensionssparprodukt. Eftersom investeringarna i pensionsprodukter är långsiktiga måste särskild hänsyn tas till de långsiktiga konsekvenserna av tillgångsallokeringen. Framför allt måste hänsyn tas till miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfaktorer. PEPP-sparmedlen bör investeras i linje med unionens klimat- och hållbarhetsmål som anges i Parisavtalet, målen för hållbar utveckling och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Dessutom bör PEPP-sparinstitut anta en policy för uteslutande av vissa investeringar för att säkerställa att sparandet inte investeras i de mest kontroversiella och skadliga produkterna eller i skatteflyktsupplägg.

(37)  För att säkerställa att PEPP-sparinstitut uppfyller sin skyldighet att utforma en investeringspolicy som är förenlig med aktsamhetsprincipen bör PEPP-sparinstitut inte få investera i jurisdiktioner som FATF (Financial Action Task Force) fastställt vara högriskjurisdiktioner eller icke samarbetsvilliga jurisdiktioner, och inte heller i ett land som förts upp på EU-förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet eller i ett land på EU-förteckningen över högrisktredjeländer med strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

(38)  Med tanke på PEPP-produkternas långsiktiga pensionsmål bör de investeringsalternativ som erbjuds PEPP-sparare anpassas så att de omfattar faktorer som gör det möjligt för investerare att fatta ett investeringsbeslut ▐.

(39)  Den grundläggande PEPP-produkten ska vara en enkel och säker produkt som enkelt kan förvärvas i alla medlemsstater och bör fungera som ickevalsalternativ. Den bör sträva efter kapitalskydd för PEPP-spararen, antingen genom att tillämpa livscykelriskreduceringstekniker, eller via en kapitalgaranti. PEPP-spararen bör ges råd om både risker och fördelar med de olika teknikerna.

(39a)  Vid berättigade skäl, såsom i bevisade fall av oaktsamhet, lagöverträdelse eller skatteflykt eller när ett PEPP-godkännande dras in, bör PEPP-sparare när som helst och utan kostnad få byta sparinstitut utan att vara låsta till ett visst kontrakt.

(40)  Den behöriga myndigheten bör i utövningen av sina befogenheter ha skyddet av PEPP-sparares och PEPP-förmånstagares rättigheter samt PEPP-sparinstitutens stabilitet och sundhet som sina främsta mål.

(41)  Om PEPP-sparinstitutet är ett tjänstepensionsinstitut eller ett värdepappersföretag bör det utse ett förvaringsinstitut för sina tillgångar. Detta är nödvändigt för att skydda konsumenterna, eftersom den branschlagstiftning som är tillämplig på tjänstepensionsinstitut och värdepappersföretag inte föreskriver att det ska utses ett förvaringsinstitut.

(42)  Transparens och rimlighet när det gäller kostnader och avgifter är av grundläggande betydelse för att stärka PEPP-spararnas förtroende och göra det möjligt för dem att fatta välgrundade beslut. Ej transparenta prissättningsmetoder bör därför förbjudas.

(43)  För att uppfylla de mål som anges i denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen när det gäller fastställandet av villkor för Eiopas och de behöriga myndigheternas utövande av sina befogenheter att ingripa. Det är särskilt viktigt att kommissionen under sitt förberedande arbete genomför lämpliga samråd. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(44)  Kommissionen bör anta förslag till tekniska standarder för tillsyn som utarbetats av de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA-myndigheterna) genom den gemensamma kommittén när det gäller PEPP-faktabladets utformning och särskilda innehåll som inte omfattas av [PRIIPs KID RTS] i enlighet med artiklarna 10–14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010(9), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010(10) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010(11). Kommissionen bör komplettera de europeiska tillsynsmyndigheternas tekniska arbete genom att utföra konsumenttester av faktabladets utformning i enlighet med ESA-myndigheterna.

(45)  Utan att detta påverkar PEPP-kunders rätt att väcka talan inför domstol bör lättillgängliga, lämpliga, oberoende, opartiska, transparenta och effektiva förfaranden för alternativ tvistlösning upprättas mellan PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer och PEPP-kunder för att lösa tvister som följer av de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i denna förordning.

(46)  För att upprätta ett effektivt och ändamålsenligt tvistlösningsförfarande bör PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer införa ett effektivt klagomålsförfarande som deras kunder kan använda innan tvister hänskjuts till ett alternativt tvistlösningsförfarande eller domstol. Klagomålsförfarandet bör ha korta och tydligt angivna tidsfrister för PEPP-sparinstituts och PEPP-distributörers svar på klagomål. Alternativa tvistlösningsorgan bör ha tillräcklig kapacitet för att på ett lämpligt och effektivt sätt delta i ett gränsöverskridande samarbete om tvister som rör rättigheter och skyldigheter enligt denna förordning.

(47)  För att PEPP-sparare ska kunna få bättre villkor för sina investeringar, och för att även stimulera konkurrensen mellan PEPP-sparinstitut, bör de ha rätt att genom ett tydligt, billigt, snabbt och säkert förfarande byta pensionssparinstitut under PEPP-sparandets intjänande- respektive utbetalningsfas.

(48)  Bytesprocessen bör vara enkel och okomplicerad för PEPP-spararen. Det mottagande PEPP-sparinstitutet bör därför vara ansvarigt för att inleda och hantera denna process för PEPP-spararens räkning. PEPP-sparinstitut bör på frivillig basis kunna använda andra sätt, t.ex. en teknisk lösning, för att möjliggöra byten. Med tanke på produktens paneuropeiska karaktär bör PEPP-spararna kunna byta avgiftsfritt när inget delkonto finns tillgängligt i den medlemsstat dit PEPP-spararen flyttar.

(49)  Innan PEPP-spararen godkänner bytet bör denne informeras om alla steg i det förfarande och de kostnader som krävs för att genomföra bytet, så att PEPP-spararen ska kunna fatta ett välgrundat beslut om bytesmöjligheten.

(50)  Det överförande PEPP-sparinstitutet måste samarbeta för att bytet ska kunna genomföras. Det överförande PEPP-sparinstitutet bör därför förse det mottagande PEPP-sparinstitutet med all den information som krävs för att överföra betalningarna till det andra PEPP-kontot. Informationen bör dock inte överstiga vad som krävs för att genomföra bytet.

(51)  För att underlätta gränsöverskridande byten bör en PEPP-sparare kunna be det nya PEPP-sparinstitutet om detaljerade uppgifter om det nya PEPP-kontot, helst vid ett enda möte med det nya PEPP-sparinstitutet.

(52)  PEPP-sparare bör inte åsamkas ekonomiska förluster, inbegripet avgifter och ränta, på grund av misstag som begås av något av de PEPP-sparinstitut som är inblandande i bytesprocessen. Framför allt bör PEPP-sparare inte åsamkas någon ekonomisk förlust till följd av extraavgifter, ränta eller andra avgifter liksom böter, straffavgifter eller någon annan typ av ekonomisk skada som beror på att genomförandet av bytet försenas.

(53)  PEPP-sparare bör ha rätt att i samband med tecknandet av en PEPP-produkt besluta om de utbetalningsalternativ de kan välja mellan (livränta, engångsbelopp eller annat) under utbetalningsfasen, men ha möjlighet att därefter ändra sitt val vart tredje år, så att de kan välja det utbetalningsalternativ som passar deras behov bäst när de närmar sig pensionsåldern.

(54)  PEPP-sparinstitut bör få erbjuda PEPP-sparare ett stort antal utbetalningsalternativ. Detta skulle främja målet att öka användningen av PEPP-produkten genom att ge PEPP-sparare ökad flexibilitet och valfrihet. Det skulle göra det möjligt för pensionssparinstitut att utforma sina PEPP-produkter på det mest kostnadseffektiva sättet. Det är förenligt med EU:s politik på andra områden och är politiskt genomförbart, eftersom det ger medlemsstaterna tillräcklig flexibilitet att besluta om vilka utbetalningsalternativ de vill uppmuntra. I den kapitalgaranterade grundläggande PEPP-produkten bör emellertid ett visst belopp (35 %) av kapitalet tas ut i form av livränta för att pensionskaraktären på produkten ska komma till sin rätt. Därför bör möjligheten att ta en viss procentandel av det totala beloppet begränsas till 30 %, som kan tas ut under det första året. För den livscykelbaserade grundläggande PEPP-produkten bör utbetalningar enligt en utbetalningsplan vara obligatoriskt.

(55)  Full transparens när det gäller kostnader och avgifter som rör investeringar i en PEPP-produkt bör garanteras. Samma spelregler skulle gälla för olika pensionssparinstitut och konsumenterna skyddas. Jämförbar information skulle finnas tillgänglig om olika produkter, vilket skulle stimulera en konkurrenskraftig prissättning.

(56)  Även om den fortlöpande tillsynen av PEPP-sparinstitut ska utövas av respektive behöriga nationella myndigheter bör Eiopa samordna tillsynen av PEPP-produkter för att garantera en konsekvent tillämpning av en enhetlig tillsynsmetod och därmed främja pensionsproduktens paneuropeiska karaktär.

(56a)  För att stärka konsumenternas rättigheter och underlätta tillgången till ett klagomålsförfarande bör PEPP-sparare, antingen enskilt eller kollektivt, kunna inge klagomål via sin egen nationella behöriga myndighet genom en gemensam kontaktpunkt. Den behöriga myndighet som klagomålet ingavs till bör vara ansvarig för de vidare stegen i klagomålsförfarandet.

(57)  Eiopa bör samarbeta med de nationella behöriga myndigheterna och underlätta samarbetet och konsekvensen mellan dem. I detta sammanhang bör Eiopa ha en roll när det gäller de behöriga nationella myndigheternas rätt att besluta om tillsynsåtgärder genom att lägga fram bevis för PEPP-relaterade överträdelser. Eiopa bör även tillhandahålla bindande medling vid tvister mellan behöriga myndigheter i gränsöverskridande situationer.

(58)  För att säkerställa att bestämmelserna i denna förordning följs av finansiella företag som utvecklar PEPP-produkter, liksom av finansiella företag och personer som distribuerar PEPP-produkter, och för att säkerställa att de omfattas av liknande behandling inom hela unionen, bör administrativa sanktioner och andra åtgärder som är effektiva, proportionella och avskräckande föreskrivas.

(59)  I linje med kommissionens meddelande av den 8 december 2010(12) om att ”förstärka sanktionssystemen i den finansiella tjänstesektorn” och för att säkerställa att kraven i denna förordning efterlevs är det viktigt att medlemsstaterna vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överträdelser av denna förordning blir föremål för lämpliga administrativa sanktioner och åtgärder.

(60)  Även om medlemsstaterna får fastställa regler om såväl administrativa sanktioner som straffrättsliga påföljder för samma överträdelser bör medlemsstaterna inte åläggas att fastställa regler om administrativa sanktioner vid de överträdelser av denna förordning som omfattas av nationell straffrätt. Bibehållandet av straffrättsliga påföljder i stället för administrativa sanktioner för överträdelser av denna förordning bör dock inte minska eller på annat sätt påverka de behöriga myndigheternas möjligheter att i god tid samarbeta och få tillgång till och utbyta information med de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater vid tillämpning av denna förordning, inbegripet efter det att de aktuella överträdelserna har hänskjutits till de behöriga rättsliga myndigheterna för lagföring.

(61)  Behöriga myndigheter bör få befogenhet att påföra sanktionsavgifter som är tillräckligt höga för att uppväga de faktiska eller potentiella fördelarna och för att vara avskräckande även för större finansiella företag och deras ledning.

(62)  För att säkerställa en konsekvent tillämpning av sanktioner i hela unionen bör de behöriga myndigheterna beakta samtliga relevanta omständigheter när de fastställer typen av administrativ sanktion eller annan åtgärd och storleken på en administrativ sanktionsavgift.

(63)  För att säkerställa att de behöriga myndigheternas beslut om överträdelser och straffrättsliga påföljder har en avskräckande effekt på den breda allmänheten och för att förstärka konsumentskyddet genom att varna den för PEPP-produkter som distribueras i strid med denna förordning, bör dessa beslut offentliggöras, förutsatt att tidsfristen för överklagande har löpt ut och inget överklagande har inkommit och såvida inte ett sådant offentliggörande äventyrar stabiliteten på finansmarknaderna eller en pågående undersökning.

(64)  För att upptäcka potentiella överträdelser bör de behöriga myndigheterna ha nödvändiga undersökningsbefogenheter och upprätta effektiva system för att möjliggöra rapportering av potentiella eller faktiska överträdelser.

(64a)  Med tanke på PEPP-produkternas paneuropeiska karaktär och hur de tillhandahålls bör det även finnas gränsöverskridande mekanismer för kollektiv prövning av ersättningsanspråk för konsumenter.

(65)  Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av medlemsstaternas strafflagstiftning.

(66)  Behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för denna förordning, såsom de behöriga myndigheternas utbyte eller överföring av personuppgifter, lagring av personuppgifter i det centrala register som drivs av Eiopa samt PEPP-sparinstituts eller PEPP-distributörers behandling av personuppgifter, bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679(13) och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680(14) om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF39a (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation). ESA-myndigheternas utbyte eller överföring av information bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001(15).

(66a)  Personliga finansiella uppgifter är mycket känsliga, och ett starkt dataskydd är av yttersta vikt. Därför bör dataskyddsmyndigheterna vara nära involverade i genomförandet och övervakningen av denna förordning.

(67)  Olika former av skatteincitament spelar i flera medlemsstater en viktig roll för att uppmuntra användningen av privata pensionsprodukter. I många medlemsstater omfattas inbetalningarna till privata pensionsprodukter direkt eller indirekt av någon form av skattelättnad.

(68)  Denna förordning bör inte tolkas som att medlemsstaterna är skyldiga att tillämpa samma skatteregler för PEPP-produkter som de skulle tillämpa på jämförbara privata pensionsprodukter i sin nationella lagstiftning. Med tillämpning av principen om nationell behandling, som följer av artiklarna 21 och 45 i EUF-fördraget har tolkats av Europeiska unionens domstol, bör det emellertid vara möjligt för en PEPP-produkt som objektivt sett är jämförbar med en privat pensionsprodukt som distribueras i en viss medlemsstat att omfattas av samma skattelättnad och avtalsenliga förmåner, såsom utlovad ränta, som de som beviljas den privata pensionsprodukten i denna medlemsstat, om PEPP-spararen är skatteskyldig där. Detta gäller också om PEPP-produkten tillhandahålls av ett pensionssparinstitut från en annan medlemsstat.

(69)  Efter lanseringen av PEPP-produkten uppmuntras medlemsstaterna att beakta kommissionens rekommendation (EU) 2017/... och utvidga de skatteförmåner de beviljar nationella privata pensionsprodukter till att även omfatta PEPP-produkter.

(70)  Denna förordning ska utvärderas genom en bedömning av marknadsutvecklingen, t.ex. uppkomsten av nya typer av PEPP-produkter, utvecklingen på andra områden av unionsrätten och medlemsstaternas erfarenheter. En sådan bedömning måste ta hänsyn till de olika målen och syftena med att upprätta en välfungerande PEPP-marknad, och bör särskilt utvärdera huruvida denna förordning har bidragit till utvecklingen av ett pensionssystem med flera pelare i medlemsstaterna och har lett till att fler europeiska medborgare sparar till hållbara och tillräckliga pensioner.

(70a)  Med tanke på de eventuella långsiktiga verkningarna av denna förordning är det viktigt att nära övervaka utvecklingen under den inledande tillämpningsfasen. Vid genomförandet av utvärderingen bör kommissionen också ta fasta på erfarenheterna från Eiopa, intressenter och sakkunniga och rapportera eventuella synpunkter till Europaparlamentet och rådet.

(71)  Denna förordning bör säkerställa att grundläggande rättigheter respekteras och iakttar de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet äldres rätt att leva ett värdigt och oberoende liv och att delta i det sociala och kulturella livet, rätten till skydd av personuppgifter, rätt till egendom, näringsfrihet, principen om jämställdhet mellan män och kvinnor och principen om en hög konsumentskyddsnivå.

(72)  Eftersom målen för denna förordning, nämligen att stärka skyddet för PEPP-sparare och öka PEPP-sparares förtroende för PEPP-produkter, även när dessa produkter säljs över gränserna, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av dess verkningar kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1Syfte

Genom denna förordning fastställs enhetliga regler för godkännande, tillhandahållande, distribution och tillsyn vad gäller privata pensionsprodukter som distribueras i unionen under beteckningen ”europeisk privat pensionsprodukt” eller ”PEPP”.

Artikel 2Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.   privat pensionsprodukt: en produkt som

a)   grundar sig på ett frivilligt och kompletterande avtal mellan en enskild sparare och en enhet,

c)   gör det möjligt att långsiktigt ackumulera kapital med det uttryckliga målet att tillhandahålla pensionsinkomst,

2.   europeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt): en privat pensionsprodukt för långsiktigt ▐ sparande som erbjuds inom ramen för en godkänd PEPP-plan av ett reglerat finansiellt företag med tillstånd enligt unionsrätten och godkänd i enlighet med artikel 5.1 att förvalta kollektiva eller enskilda investeringar eller besparingar och som en enskild PEPP-sparare eller en sammanslutning av oberoende PEPP-sparare på uppdrag av dess medlemmar frivilligt tecknar sig för inför sin pensionering, utan eller med mycket begränsade möjligheter till inlösen.

3.   PEPP-sparare: varje fysisk person,

4.  PEPP-plan: avtal, överenskommelse eller stiftelseurkund (trust deed) mellan en PEPP-sparare och ett PEPP-sparinstitut där det anges vilka pensionsförmåner som ska beviljas och på vilka villkor, på grundval av en individuell pensionssparplan som överenskommits med ett PEPP-sparinstitut.

5.   PEPP-konto: privat pensionskonto i en PEPP-sparares eller PEPP-förmånstagares namn som används för att utföra transaktioner som gör det möjligt för spararen att regelbundet sätta in pengar inför pensionen och för förmånstagaren att erhålla ▐ pensionsförmåner.

6.  tillhandahållande av en PEPP-produkt: utveckling och distribution av en europeisk privat pensionsprodukt.

6a.  PEPP-utvecklare: PEPP-sparinstitut som fastställer villkoren för en PEPP-plan för att sköta PEPP-konton för PEPP-sparares och PEPP-förmånstagares räkning.

7.   PEPP-förmånstagare: person som uppbär pensionsförmåner från en PEPP-produkt.

8.   PEPP-distribution: verksamhet som består i att ge råd om, föreslå eller utföra annat förberedande arbete inför ingåendet av avtal för att tillhandahålla en PEPP-produkt, att ingå sådana avtal eller att bistå vid förvaltning och fullgörande av sådana avtal, inbegripet tillhandahållande av information om ett eller flera PEPP-avtal i enlighet med kriterier som PEPP-kunder väljer på en webbplats eller via andra medier och sammanställande av en rankinglista över PEPP-produkter med pris- och produktjämförelser eller en rabatt på▐ avtalets pris, när PEPP-kunden direkt eller indirekt kan ingå ett pensionsavtal på en webbplats eller via andra medier.

9.   PEPP-pensionsförmåner: förmåner som betalas ut med anledning av uppnådd pensionsålder eller förväntat uppnående av pensionsålder. Förmånerna kan betalas ut under återstående livstid, under en viss period, i form av ett engångsbelopp eller genom en kombination av dessa alternativ.

10.   intjänandefas: period under vilken tillgångar (inbetalningar) ackumuleras på ett PEPP-konto och som under normala omständigheter löper fram till det att PEPP-förmånstagaren uppnår pensionsålder.

11.   utbetalningsfas: period under vilken de tillgångar som ackumulerats på ett PEPP-konto används för att finansiera pensionering eller andra inkomstbehov.

12.   livränta: belopp som med bestämda mellanrum betalas ut som avkastning på en investering under en period som till exempel kan vara PEPP-förmånstagarens liv eller ett visst antal år.

13.   uttag: möjlighet för PEPP-förmånstagaren att regelbundet ta ut valda belopp upp till en viss gräns.

13a.  totalbelopp: hela det ackumulerade pensionskapitalet.

14.   PEPP-sparinstitut: finansiellt företag som har tillstånd att utveckla och distribuera en PEPP-produkt.

15.   PEPP-distributör: finansiellt företag som har tillstånd att distribuera PEPP-produkter som det inte har utvecklat ▐.

16.   varaktigt medium: varje instrument som

a)   gör det möjligt för en PEPP-kund att lagra information som riktas till denne personligen, på ett sätt som med tanke på informationens syfte innebär att den är tillgänglig under tillräckligt lång tid, och

b)   möjliggör oförändrad återgivning av den lagrade informationen.

17.   behörig myndighet: den nationella myndighet eller de nationella myndigheter som utsetts av varje medlemsstat för att utöva tillsyn inom ramen för denna förordning.

18.   PEPP-sparinstitutets hemmedlemsstat: den medlemsstat där PEPP-sparinstitutet har godkänts.

19.   PEPP-sparinstitutets värdmedlemsstat: en medlemsstat, som inte är hemmedlemsstaten, där ett PEPP-sparinstitut utvecklar eller distribuerar PEPP-produkter.

20.   delkonto: en del av ett individuellt PEPP-ramavtal (PEPP-konto) för incitament för investeringar i en PEPP-produkt i den medlemsstat där PEPP-spararen har sin bosättningsort. En enskild person kan således vara PEPP-sparare eller PEPP-förmånstagare inom varje delkonto, beroende på de rättsliga kraven för intjänande- och utbetalningsfaserna. kapital:

21.   kapital: tillskjutna finansiella bidrag och avkastning på investeringar från dessa bidrag, beräknade på grundval av investerbara belopp efter avdrag av alla avgifter och andra kostnader som investerarna står för direkt eller indirekt.

22.   finansiellt instrument: instrument som definieras i avsnitt C i bilaga I till direktiv 2014/65/EU.

23.   förvaringsinstitut: institut som fått i uppdrag att förvara tillgångar och övervaka att fondbestämmelser och tillämplig lagstiftning efterlevs.

24.   grundläggande PEPP-produkt: investeringsstrategi enligt definitionen i artikel 39 som ska tillämpas när PEPP-spararen inte har gett några instruktioner om hur de medel som ackumuleras på PEPP-kontot ska investeras.

25.   riskreduceringstekniker: metoder för att systematiskt reducera exponeringen mot en risk och/eller sannolikheten för att en risk materialiseras.

26.   byte av pensionssparinstitut: överföring på en PEPP-kunds begäran av eventuell behållning på ett PEPP-konto hos ett PEPP-sparinstitutinvestering till ett annat PEPP-konto hos ett annat PEPP-sparinstitut, med eller utan avslutande av det förstnämnda PEPP-kontot.

27.   rådgivning: personlig rekommendation till en PEPP-sparare, antingen på dennes begäran eller på PEPP-sparinstitutets eller PEPP-distributörens initiativ, avseende ett eller flera avtal om PEPP-produkter.

28.   PEPP-kund: PEPP-sparare, potentiell PEPP-sparare och/eller PEPP-förmånstagare.

28a.  partnerskap: samarbete mellan PEPP-sparinstitut för att erbjuda delkonton i olika medlemsstater med beaktande av den flyttbarhetsmöjlighet som avses i artikel 12.

28b.  biometriska risker: risker kopplade till livslängd, invaliditet och dödsfall.

28c.  miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfaktorer: unionens klimat- och hållbarhetsmål såsom de fastställs i Parisavtalet, målen för hållbar utveckling, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Artikel 3Tillämpliga bestämmelser

Tillhandahållande av PEPP-produkter ska omfattas av följande bestämmelser:

(a)   Denna förordning.

(b)   Om denna förordning tillåter det, bestämmelserna i PEPP-planen.

(c)   När det gäller frågor som inte regleras i denna förordning eller, om frågor endast delvis regleras i den, de aspekter som inte omfattas av förordningen

(i)  de bestämmelser i medlemsstaternas lagstiftning som har antagits för att genomföra unionsåtgärder som specifikt avser PEPP-produkten,

(ii)  de bestämmelser i medlemsstaternas lagstiftning som skulle gälla för en jämförbar privat pensionsprodukt som utvecklas och distribueras i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstat där utvecklaren har sitt säte.

KAPITEL II GODKÄNNANDE

Artikel 4Godkännande

1.  En PEPP-produkt får endast utvecklas och distribueras i unionen om den har godkänts av Eiopa i enlighet med denna förordning.

2.  Ett godkännande av en PEPP-produkt ska gälla i alla medlemsstater. Godkännandet ger innehavaren rätt att utveckla och distribuera den PEPP-produkt som godkänts av Eiopa.

Artikel 5Ansökan om godkännande av en PEPP-produkt

1.  Endast följande finansiella företag får ansöka om godkännande av en PEPP-produkt:

(a)   Kreditinstitut som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU(16).

(b)  Försäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG(17) och som är verksamma med direkt livförsäkring enligt artikel 2.3 och bilaga II i direktiv 2009/138/EG.

(c)  Tjänstepensionsinstitut som har registrerats eller auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/2341/EU45(18), som inte själva kan täcka biometriska risker och som inte garanterar ett visst investeringsresultat eller en viss nivå på pensionsförmånerna. Alla tillgångar och skulder som hänför sig till en PEPP-produkt ska hållas fullständigt åtskilda, utan någon möjlighet att överföra dem till institutets övriga pensionsverksamhet.

(d)  Värdepappersföretag som har auktoriserats i enlighet med direktiv 2014/65/EU och är verksamma inom portföljförvaltning eller investeringsrådgivning.

(e)  Värdepappersföretag eller förvaltningsbolag som har auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG(19).

(f)  Förvaltare av alternativa investeringsfonder som har auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU(20).

(fa)  Andra enheter som i enlighet med bestämmelser i nationell lagstiftning har registrerats eller auktoriserats för att tillhandahålla privata pensionsprodukter enligt definitionen i artikel 2.1 i denna förordning, förutsatt att dessa bestämmelser anses vara tillräckliga efter en bedömning av Eiopa, i enlighet med det förfarande som fastställs i punkt 5a.

2.  De finansiella företag som förtecknas i punkt 1 ska inge en ansökan om godkännande av en PEPP-produkt till Eiopa. Ansökan ska innehålla följande:

(a)   Uppgifter om standardavtalsvillkor som kommer att erbjudas PEPP-sparare.

(b)   Den sökandes namn och nuvarande och tidigare finansiella erfarenhet och bakgrund.

(c)   Namn på de personer som i praktiken utvecklar och/eller distribuerar PEPP-produkten.

(d)  Uppgifter om arrangemang avseende portföljförvaltning, riskhantering och administration vad gäller PEPP-produkten, däribland, när detta är tillämpligt, uppgifter som garanterar att PEPP-sparinstitutet inte investerar i kärnvapentillverkare.

(e)  Uppgifter om investeringsstrategier, riskprofil och andra egenskaper hos PEPP-produkten.

(f)   En förteckning över medlemsstater där den sökande avser att marknadsföra PEPP-produkten.

(g)   Namn på förvaringsinstitut, i förekommande fall.

(h)   En beskrivning av den information som ska lämnas till PEPP-sparare, inbegripet en beskrivning av arrangemangen för att hantera klagomål från PEPP-sparare.

(i)   Bevis för att den sökande är auktoriserad eller registrerad i enlighet med tillämplig unionsrättsakt enligt punkt 1 och namn på den beviljande behöriga myndigheten.

3.  Eiopa får begära förtydliganden och ytterligare information vad gäller den dokumentation och information som avses i punkt 1.

4.  Eiopa får begära förtydliganden och information vad gäller den dokumentation som avses i punkt 2 från den myndighet som är behörig för det finansiella företag som ansöker om godkännande. Den behöriga myndigheten ska svara på Eiopas begäran inom tio arbetsdagar från och med den dag då den mottogs.

5.  Alla senare ändringar av den dokumentation och information som avses i punkterna 1 och 2 ska omedelbart anmälas till Eiopa.

5a.  Den nationella behöriga myndigheten för de enheter som avses i artikel 5.1 g ska av Eiopa begära en efterlevnadsbedömning av dessa enheter, liksom skälen till att godkännandet är motiverat. Eiopa ska inom två månader från och med det att en sådan begäran inkommit anta ett beslut. Om den behöriga myndigheten inte instämmer i Eiopas beslut ska den i vederbörlig ordning ange sina skäl samt förklara och motivera alla betydande avvikelser från beslutet.

Artikel 6Villkor för godkännande av PEPP-produkter

1.  Eiopa ska, inom två månader från den dag en fullständig ansökan som godkänts av den nationella behöriga myndigheten inkom, endast godkänna PEPP-produkten om myndigheten är förvissad om att följande villkor är uppfyllda:

(a)  Den sökande uppfyller kraven i denna förordning.

(b)  Den sökande har av sin behöriga myndighet beviljats auktorisation för utveckling av produkter som är baserade på investeringsstrategier av det slag som avses i denna förordning,

(c)  Den föreslagna PEPP-produkten uppfyller alla krav i denna förordning.

(d)  Den föreslagna PEPP-produkten är baserad på en investeringsstrategi som möjliggör det pensionsresultat som beskrivs i de föreslagna avtalsbestämmelserna.

2.  Innan Eiopa fattar sitt beslut avseende ansökan ska samråd äga rum med myndighet som är behörig för den sökande.

3.  Vid avslag på ansökan om godkännande av en PEPP-produkt ska Eiopa underrätta den sökande om skälen till detta.

4.  Eiopa ska återkalla godkännandet av en PEPP-produkt om villkoren för godkännandet inte längre uppfylls.

5.  Eiopa ska på kvartalsbasis informera de myndigheter som är behöriga för de finansiella företag som förtecknas i artikel 5.1 om sina beslut att bevilja, avslå eller återkalla godkännanden enligt denna förordning.

6.  Eiopa ska säkerställa samordning med den europeiska tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) som inrättades genom förordning (EU) nr 1093/2010 och den europeiska tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) som inrättades genom förordning (EU) nr 1095/2010 samt överföra information så att de kan fullgöra sina respektive uppdrag.

Artikel 7Beteckning och omvandling

1.  Beteckningen ”PEPP” eller ”europeisk privat pensionsprodukt” får endast användas för en privat pensionsprodukt som enligt godkännande från Eiopa får distribueras under beteckningen ”PEPP” i enlighet med denna förordning.

2.  Befintliga privata pensionsprodukter får omvandlas till PEPP-produkter efter godkännande från Eiopa.

3.  PEPP-sparinstitut får inte omvandla PEPP-produkter till privata pensionsprodukter som inte omfattas av denna förordning.

Artikel 8Distribution av PEPP-produkter

1.  De finansiella företag som avses i artikel 5.1 får distribuera PEPP-produkter som de inte själva har utvecklat, förutsatt att denna verksamhet omfattas av godkännandet i enlighet med relevant sektorslagstiftning.

2.  Försäkringsförmedlare som är registrerade i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/97/EU(21) har rätt att distribuera PEPP-produkter som de inte själva har utvecklat.

Artikel 9Tillsynsregler för olika typer av pensionssparinstitut

Utan att det påverkar tillämpningen av denna förordning ska PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ▌uppfylla de ▌tillsynsregler som gäller för dem i enlighet med de rättsakter som avses i artiklarna 5.1 och 8.2.

Artikel 10Centralt offentligt register

Eiopa ska föra ett centralt offentligt register med uppgifter om varje PEPP-produkt som godkänts i enlighet med denna förordning, det berörda PEPP-sparinstitutet, datumet för godkännande av PEPP-produkten, de tillgängliga nationella delkonton som erbjuds och den myndighet som är behörig för PEPP-sparinstitutet. Registret ska vara allmänt tillgängligt i elektronisk form och ska utan dröjsmål uppdateras om ändringar sker.

KAPITEL IIIPEPP-PRODUKTENS TILLHANDAHÅLLANDE OCH FLYTTBARHET ÖVER GRÄNSERNA

AVSNITT IFRIHET ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER OCH ETABLERINGSFRIHET

Artikel 11Frihet att tillhandahålla tjänster och etableringsfrihet för PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer

PEPP-sparinstitut får tillhandahålla och distribuera och PEPP-distributörer får ▌distribuera PEPP-produkter inom en värdmedlemsstats territorium med stöd av friheten att tillhandahålla tjänster eller etableringsfriheten, förutsatt att de följer de relevanta regler och förfaranden som fastställs genom eller enligt de unionsrättsakter som är tillämpliga på dem enligt artikel 5.1 eller 8.2.

AVSNITT IIFLYTTBARHET

Artikel 12Flyttbarhetsmöjlighet

1.  Vid tillämpningen av detta avsnitt definieras flyttbarhetsmöjligheten som rätten för PEPP-sparare att fortsätta att spara i en PEPP-produkt som de redan har avtalat med ett pensionssparinstitut även om de skulle byta bosättningsort genom att flytta till en annan medlemsstat.

2.  Om de utnyttjar flyttbarhetsmöjligheten har PEPP-sparare rätt att behålla alla fördelar och incitament som beviljas av PEPP-sparinstitutet och som är knutna till de fortlöpande investeringarna i samma PEPP-produkt och ska ha rätt att samtidigt spara i mer än ett delkonto.

Artikel 13Erbjudande av flyttbarhetsmöjlighet

1.  PEPP-sparinstitut ska erbjuda flyttbarhetsmöjlighet för PEPP-sparare som har ett PEPP-konto hos dem och som begär detta.

2.  När ett PEPP-sparinstitut eller en PEPP-distributör erbjuder en PEPP-produkt ska de ge potentiella PEPP-sparare information om flyttbarhetsmöjligheterna och om vilka nationella delkonton som är ▌tillgängliga, antingen från PEPP-sparinstitutet eller från en registrerad partner.

3.   Tillgängliga delkonton ska förtecknas i PEPP-planen. PEPP-sparinstitutet ska vara skyldigt att erbjuda åtminstone de delkonton som förtecknas i den planen. Om en PEPP-sparare byter bosättningsort till en annan medlemsstat och PEPP-sparinstitutet inte självt eller via ett partnerskap kan erbjuda ett delkonto i den medlemsstaten, ska PEPP-spararen erbjudas möjligheten att kostnadsfritt byta till ett annat PEPP-sparinstitut.

Artikel 14PEPP-produktens delkonton

När PEPP-sparinstitut erbjuder PEPP-sparare en flyttbarhetsmöjlighet i enlighet med artikel 13, ska de säkerställa att ett nytt delkonto kan öppnas, antingen genom överföring av ackumulerade tillgångar eller genom öppnande av ytterligare ett delkonto, på varje individuellt PEPP-konto som uppfyller de rättsliga krav och villkor som på nationell nivå fastställts för att PEPP-produkter ska omfattas av incitament av den medlemsstat till vilken PEPP-spararen flyttar och för vilken ett nationellt delkonto finns tillgängligt.

Artikel 15Öppnade av ett nytt delkonto

1.   ▌ PEPP-sparinstitutet ska, så snart det har mottagit PEPP-spararens begäran om att utnyttja flyttbarhetsmöjligheten, informera PEPP-spararen om de flyttbarhetsalternativ som denne har tillgång till, inbegripet möjligheten att fortsätta att spara på ett nytt delkonto.

Därför ska PEPP-sparinstitutet, om det inte finns något partnerskap eller delkonto, informera PEPP-spararen om rätten till kostnadsfritt byte.

2.  Om en PEPP-sparare meddelar sin avsikt att utnyttja ett delkonto i en annan medlemsstat, som PEPP-sparinstitutet erbjuder, ska PEPP-sparinstitutet erhålla följande uppgifter:

(a)   I vilken medlemsstat PEPP-spararen har sin nya bosättningsort.

(b)   Vilken dag inbetalningarna ska överföras till det nya delkontot.

(c)   Relevant information om eventuella ändringar av den antagna investeringsstrategin eller andra inslag.

(ca)  Huruvida rörligheten avser en överföring eller ett nyöppnande.

3.  Senast tre månader efter det att en begäran enligt punkt 2 har mottagits ska PEPP-sparinstitutet kostnadsfritt ge PEPP-spararen fullständig information och rådgivning enligt kapitel IV avsnitten II och III om villkoren för det nya delkontot.

4.  Det nya delkontot ska öppnas genom ingående av ett nytt avtal eller genom ändring av det befintliga avtalet mellan PEPP-spararen och PEPP-sparinstitutet i enlighet med gällande avtalsrätt. Dagen då delkontot öppnades ska anges i avtalet eller i annat fall anses vara den dag avtalet ingicks eller ändrades.

Artikel 16Överföring av ackumulerade

tillgångar mellan PEPP-produktens delkonton

1.  På PEPP-spararens begäran ska PEPP-sparinstitutet ombesörja överföring helt eller delvis av ackumulerade tillgångar och, i tillämpliga fall, av återköpsvärdet, till PEPP-kontots andra delkonton.

1a.  Omedelbart efter mottagandet av ansökan om överföring av insatta medel ska PEPP-sparinstitutet informera PEPP-spararen om alla konsekvenser av denna överföring av tillgångar och om tillämpliga överföringsskatter och överföringsavgifter samt om de finansiella konsekvenserna av att behålla det befintliga delkontot.

2.  Den överföring av tillgångar som avses i punkt 1 ska vara möjlig utan inlösen in natura av dessa tillgångar.

Artikel 17Information om flyttbarhet till de nationella myndigheterna

1.  PEPP-sparinstitutet ska anmäla alla avtalsbestämmelser som möjliggör flyttbarhet och alla partnerskapsarrangemang som fastställs i denna förordning till Eiopa och, i förekommande fall, till Esma.

2.  Den information som avses i punkt 1 ska inom en månad efter det att det nya delkontot har öppnats eller det nya partnerskapet inletts inges elektroniskt till en central databas hos Eiopa. Databasen ska vara tillgänglig för de nationella behöriga myndigheterna, som automatiskt ska få information om lokala delkonton vid eventuella förändringar samt närmare uppgifter om eventuella befintliga eller nya partnerskapsarrangemang mellan sparinstitut och minst innehålla följande:

(a)   Identifiering av delkontot (PEPP-spararens namn, tillämplig nationell lagstiftning, dag då delkontot öppnades och partnerskapet inleddes).

(b)   Värdet av eventuella överförda tillgångar.

(c)   Överföringssätt (med eller utan inlösen in natura av de överförda tillgångarna).

KAPITEL IVKRAV AVSEENDE DISTRIBUTION OCH INFORMATION

AVSNITT IAllmänna bestämmelser

Artikel 18Allmän princip

Vid distribution av PEPP-produkter ska PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer alltid agera hederligt, rättvist och professionellt för PEPP-kundernas bästa.

Artikel 19Distributionsregler för olika typer av PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer

Vid distribution av PEPP-produkter ska de olika typerna av PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer iaktta samtliga bestämmelser i detta kapitel.

Artikel 20Incitament

När ▐ PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer ▐ betalar eller tar emot arvoden eller provisioner, eller erbjuder eller tar emot icke-monetära ersättningar, ▐ ska de följa gällande nationell lagstiftning som genomför bestämmelserna för värdepappersföretag i artikel 24.7 b, 24.8 och 24.9 i direktiv 2014/65/EU. Vid tillämpning av den här artikeln ska hänvisningen i artikel 24.9 i direktiv 2014/65/EG till artikel 23 i samma direktiv läsas som en hänvisning till artikel 18 i denna förordning.

Artikel 21Elektronisk distribution och andra varaktiga medier

All dokumentation och information enligt detta kapitel ska kostnadsfritt tillhandahållas PEPP-kunder, antingen i elektronisk form eller på begäran på ett annat varaktigt medium, förutsatt att kunderna har möjlighet att lagra sådan information på ett sätt som med tanke på informationens syfte innebär att den är tillgänglig under tillräckligt lång tid och att verktyget möjliggör oförändrad återgivning av den lagrade informationen. PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska på begäran och utan kostnad även tillhandahålla denna dokumentation och information på ett annat varaktigt medium.

Artikel 22Produkttillsyn och krav på styrning

1.  PEPP-sparinstitut ska upprätthålla, använda och se över en process för godkännande av varje PEPP-produkt eller varje betydande ändring av en befintlig PEPP-produkt, innan den distribueras till PEPP-kunder.

Produktgodkännandeprocessen ska vara proportionerlig och ändamålsenlig i förhållande till typen av PEPP-produkt.

Produktgodkännandeprocessen ska ange en fastställd målmarknad för varje PEPP-produkt och säkerställa att en bedömning har gjorts av alla risker som är relevanta för den fastställda målmarknaden, att den planerade distributionsstrategin är förenlig med den fastställda målmarknaden och att rimliga åtgärder vidtas för att säkerställa att PEPP-produkten distribueras till den fastställda målmarknaden.

PEPP-sparinstitutet ska förstå och regelbundet se över de PEPP-produkter som den erbjuder, med beaktande av alla händelser som väsentligt skulle kunna påverka den potentiella risken för den fastställda målmarknaden, för att åtminstone bedöma huruvida PEPP-produkterna fortfarande är förenliga med den fastställda målmarknadens behov och huruvida den avsedda distributionsstrategin fortfarande är lämplig.

PEPP-sparinstitut ska ge PEPP-distributörer all lämplig information om PEPP-produkten och produktgodkännandeprocessen, inbegripet den fastställda målmarknaden för PEPP-produkten.

PEPP-distributörer ska införa adekvata arrangemang för att få den information som avses i femte stycket och för att förstå varje PEPP-produkts egenskaper och fastställda målmarknad.

2.  De riktlinjer, processer och arrangemang som avses i denna artikel ska inte påverka några andra krav enligt denna förordning eller krav som gäller med stöd i denna förordning, inbegripet kraven avseende information, lämplighet eller ändamålsenlighet, identifiering och hantering av intressekonflikter, incitament och ESG-faktorer.

AVSNITT IIINFORMATION FÖRE INGÅENDE AV AVTAL

Artikel 23PEPP-faktablad

1.  Innan en PEPP-produkt föreslås för PEPP-sparare ska PEPP-sparinstitutet ta fram ett PEPP-faktablad för den berörda produkten i enlighet med kraven i detta kapitel och publicera dokumentet på sin webbplats.

2.  Faktabladet ska utgöra information före ingående av avtal. Det ska vara korrekt, rättvisande, tydligt och får inte vara vilseledande. Det ska ge basfakta och överensstämma med alla bindande avtalshandlingar, med relevanta delar i prospekten och med PEPP-produktens villkor och bestämmelser.

3.  Faktabladet ska vara ett fristående dokument, klart åtskilt från marknadsföringsmaterial. Det får inte innehålla hänvisningar till marknadsföringsmaterial. Det får innehålla hänvisningar till andra dokument, inbegripet prospekt i tillämpliga fall, men endast om hänvisningen rör information som ska ingå i faktabladet.

3a.  Genom undantag från punkt 3b, om en PEPP-produkt erbjuder PEPP-spararen en rad alternativa investeringar, så att det inte är möjligt att tillhandahålla all information för varje underliggande investeringsalternativ i ett enda fristående, kortfattat dokument, ska faktabladet innehålla åtminstone en allmän beskrivning av de underliggande investeringsalternativen och ange var och hur man kan hitta närmare informationsunderlag före ingående av avtal rörande de investeringsprodukter som stöder de underliggande investeringsalternativen.

3b.  PEPP-faktabladet ska avfattas på ett tydligt sätt, med användning av ett klart, koncist och begripligt språk och ska innehålla den väsentliga information som PEPP-sparare behöver. Faktabladet ska utformas på ett lättläst sätt och får vara högst tre A4-sidor vid utskrift.

3c.   Utöver PEPP-faktabladet ska PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer tillhandahålla PEPP-sparare en sammanfattning av och hänvisa dem till eventuella rapporter om PEPP-sparinstitutets solvens och finansiella ställning och tillse att dessa är lätt åtkomliga för PEPP-spararna.

3d.  Potentiella PEPP-sparare ska även få information om PEPP-produktens investeringsutveckling under de år som PEPP-produkten har funnits.

3f.  Om färger används i faktabladet, får de inte minska informationens begriplighet om faktabladet skulle tryckas eller kopieras i svartvitt.

3g.  Om PEPP-utvecklaren använder sitt eller sin koncerns firmamärke eller logotyp i faktabladet, får detta inte avleda PEPP-spararens uppmärksamhet från informationen i faktabladet eller göra texten otydlig.

4.  Utöver PEPP-faktabladet ska PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer hänvisa PEPP-sparare till eventuella rapporter om PEPP-sparinstitutets solvens och finansiella ställning och tillse att dessa är lätt åtkomliga för PEPP-spararna.

6.  För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel ska de europeiska tillsynsmyndigheterna (Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Eiopa) genom sin gemensamma kommitté utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder som närmare anger vad som ska ingå i den information som avses i denna artikel och hur den ska presenteras, samt krav för en standardiserad presentation av denna information som möjliggör jämförelser.

Vid utarbetandet av förslaget till tekniska tillsynsstandarder ska ESA-myndigheterna beakta olika typer av PEPP-produkter, skillnaden mellan dem, PEPP-spararnas förutsättningar samt PEPP-produkternas egenskaper för att göra det möjligt för PEPP-spararna att välja mellan olika underliggande investeringar eller andra alternativ som produkten erbjuder, inbegripet om detta val kan göras vid olika tidpunkter eller ändras längre fram.

ESA-myndigheterna ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den... .

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010, förordning (EU) nr 1094/2010 och förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 23a

Information i PEPP-faktabladet

1.  Titeln ”PEPP-faktablad” ska återges tydligt överst på första sidan i PEPP-faktabladet. Informationen i PEPP-faktabladet ska presenteras i den ordningsföljd som anges i punkterna 2 och 3.

2.  En förklaring ska följa direkt under titeln i PEPP-faktabladet. Den ska ha följande lydelse: ”Detta faktablad ger dig basfakta om denna pensionsprodukt. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.”

3.  PEPP-faktabladet ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

(a)  I början av dokumentet: namnet på PEPP-produkten, huruvida det är en grundläggande PEPP-produkt, PEPP-sparinstitutets namn och kontaktuppgifter, information om den myndighet som är behörig i fråga om PEPP-sparinstitutet och dokumentets datum.

(b)  I tillämpliga fall, en varning med följande lydelse: ”Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.”

(c)  I ett avsnitt med titeln ”Vad innebär produkten?” ska PEPP-produktens karaktär och huvuddrag anges, med följande uppgifter:

i)  En beskrivning av pensionsförmånerna och i vilken utsträckning de är garanterade och i vilken utsträckning de innebär risker, investeringsmetoden och utbetalningsmöjligheterna samt en förklaring om att rådgivning om utbetalningen ska tillhandahållas ett år före pensioneringen.

ii)  Rättslig information om pensionsåldern i medlemsstaten, inklusive huruvida det finns en möjlighet att fortsätta att bidra till planen efter pensioneringen.

iii)  Information om beskattningen av PEPP-produkten.

iv)  Information om flyttbarhets- och bytesmöjligheter.

v)  Information om möjligheterna till och konsekvenserna av förtida utträde från PEPP-planen.

vi)  Tillgänglig information om PEPP-investeringens resultatutveckling i fråga om ESG-faktorerna.

vii)  Syftet med PEPP-produkten, inklusive en specifikation av de marknader som PEPP-produkten investerar i.

viii)  En beskrivning av den typ av pensionssparare som PEPP-produkten är avsedd att marknadsföras för, särskilt i fråga om förmågan att bära investeringsförluster och om investeringshorisonten.

ix)  Närmare uppgifter om försäkringsförmåner, om PEPP-produkten erbjuder sådana, samt de omständigheter som skulle utlösa dem.

(d)  I ett avsnitt med titeln ”Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?”: en kortfattad beskrivning av risk- och avkastningsprofilen, med följande uppgifter:

i)  En sammanfattande riskindikator kompletterad av en beskrivande förklaring av den indikatorn och dess huvudsakliga begränsningar samt en beskrivande förklaring av materiellt relevanta risker med PEPP-produkten som inte tillräckligt fångas upp av den sammanfattande riskindikatorn.

ii)  Den möjliga maximala förlusten av investerat kapital, inbegripet information om

  lämpliga resultatscenarier och de antaganden som ligger till grund för dem,

  i tillämpliga fall, upplysningar om villkoren för avkastning till PEPP-sparare eller inbyggda resultattak.

(e)  I ett avsnitt med titeln ”Vad händer om [namnet på PEPP-sparinstitutet] inte kan göra några utbetalningar?”, en kort beskrivning av huruvida förlusten täcks av en kompensations- eller garantiordning för investerare och, i så fall, vilken ordning det rör sig om, namnet på garanten och vilka risker som täcks av ordningen och vilka som inte täcks.

(f)  I ett avsnitt med titeln ”Vilka är kostnaderna?”, kostnaderna för en investering i PEPP-produkten, som ska omfatta både direkta och indirekta kostnader för PEPP-spararen, inbegripet engångskostnader och återkommande kostnader, som ska anges genom sammanfattande indikatorer för dessa kostnader, och, för att säkerställa jämförbarhet, de totala sammanlagda kostnaderna, uttryckt i monetära termer och i procent, för att visa de totala kostnadernas samlade inverkan på investeringen.

Faktabladet ska tydligt ange att rådgivare, distributörer eller andra personer som ger råd om eller säljer PEPP-produkten kommer att tillhandahålla detaljerade uppgifter om alla distributionskostnader som inte redan ingår i de kostnader som specificerats ovan, så att PEPP-sparare kan förstå den kumulativa effekt som dessa sammanlagda kostnader får på investeringens avkastning.

(g)  I ett avsnitt med titeln ”Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?”,

i)  i tillämpliga fall, huruvida det finns en ångerfrist eller uppsägningstid för PEPP-produkten,

ii)  en uppgift om rekommenderad, och i tillämpliga fall, föreskriven kortaste innehavstid,

iii)  möjligheten till och villkor för en minskning eller avveckling under löptiden, inklusive alla tillämpliga avgifter och sanktioner, med beaktande av PEPP-produktens risk- och avkastningsprofil och den marknadsutveckling den är inriktad på,

iv)  information om de eventuella konsekvenserna av att lösa in produkten mot pengar före löptidens slut eller den rekommenderade innehavstidens slut, t.ex. förlust av kapitalskydd eller tillkommande villkorade avgifter.

(h)  I ett avsnitt med titeln ”Hur kan jag klaga?”, uppgifter om hur och till vem en PEPP-sparare kan framföra klagomål på produkten eller på hur PEPP-sparinstitutet eller en person som ger råd om eller säljer produkten uppträder.

i)I ett avsnitt med titeln ”Övrig relevant information”, kortfattade uppgifter om ytterligare dokument med information som PEPP-spararen ska tillhandahållas inför ingående av avtal och/eller efter ingående av avtal, med undantag för marknadsföringsmaterial.

4.  Det ska vara tillåtet att strukturera den information som krävs enligt punkt 3 i flera länkade delar, vilket innebär att detaljerade delar av informationen kan presenteras via fönstermenyer eller länkar till kompletterande sidor, för att säkerställa att faktabladet uppfyller det krav på längd som anges i artikel 23.3b.

I syfte att säkerställa en konsekvent tillämpning av denna artikel ska Eiopa, efter samråd med de andra ESA-myndigheterna, utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för att fastställa

(a)  de närmare uppgifter som ska ingå i den information som avses i artikel 19 och hur den ska presenteras, samt krav för en standardiserad presentation av denna information som möjliggör jämförelser,

(b)  de beräkningsmetoder som är nödvändiga för informationen i punkt 3 d i, 3 d iii och 3 f,

(c)  om det är tillåtet med länkad informationsstruktur, vilken information som bör finnas med i baspresentationen, och vilken information som lämnas i andra mer detaljerade dokument.

Vid utarbetandet av förslaget till tekniska tillsynsstandarder ska ESA-myndigheterna beakta olika typer av PEPP-produkter, skillnaden mellan dem, PEPP-spararnas förutsättningar samt PEPP-produkternas egenskaper för att göra det möjligt för PEPP-spararna att välja mellan olika underliggande investeringar eller andra alternativ som produkten erbjuder, inbegripet om detta val kan göras vid olika tidpunkter eller ändras längre fram.

Artikel 23b

Språk i PEPP-faktabladet

1.  PEPP-faktabladet ska vara avfattat på de officiella språken – eller på åtminstone ett av de officiella språken – som används i den del av medlemsstaten där PEPP-produkten distribueras, eller på ett annat språk som godtas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten, eller översättas till något av dessa språk om det har avfattats på ett annat språk.

Översättningen ska troget och korrekt återge innehållet i originalfaktabladet.

2.  Om en PEPP-produkt lanseras i en medlemsstat genom marknadsföringsmaterial på ett eller flera av medlemsstatens officiella språk ska faktabladet åtminstone avfattas på motsvarande officiella språk.

3.  PEPP-faktabladet ska på begäran tillhandahållas i lämpligt format till PEPP-sparare med syn- eller hörselnedsättning samt till PEPP-sparare med låg läskunnighet och PEPP-sparare som inte kan skriva och läsa.

Artikel 23c

Revidering av PEPP-faktablad

1.  PEPP-utvecklaren ska regelbundet se över informationen i faktabladet och ändra detta om översynen visar att så krävs. Den reviderade versionen ska göras tillgänglig utan dröjsmål.

2.  För att säkerställa en konsekvent tillämpning av denna artikel ska ESA-myndigheterna genom den gemensamma kommittén utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder med uppgift om följande:

(a)  Villkoren för översynen av informationen i faktabladet.

(b)  De omständigheter under vilka faktabladet måste revideras.

(c)  De särskilda villkor på vilka informationen i faktabladet måste ses över eller faktabladet måste ändras om en PEPP-produkt inte kontinuerligt tillhandahålls PEPP-sparare.

(d)  De omständigheter under vilka PEPP-sparare ska informeras om att det finns ett ändrat faktablad om en PEPP-produkt som de har köpt, samt om hur de ska informeras.

ESA-myndigheterna ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast 12 månader efter ikraftträdandet av denna förordning.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010, förordning (EU) nr 1094/2010 och förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 23dMarknadsföringsmaterial

Marknadsföringsmaterial som innehåller särskild information om PEPP-produkten får inte innehålla några uppgifter som strider mot informationen i faktabladet eller minskar dess betydelse. Marknadsföringsmaterialet ska innehålla uppgifter om att det finns ett faktablad och om hur och varifrån, inklusive från PEPP-utvecklarens webbplats, detta kan erhållas.

Artikel 23e

Skadeståndsansvar

1.  PEPP-utvecklaren ska inte kunna hållas skadeståndsansvarig endast på grund av faktabladet, eller översättningar av detta, såvida det inte är vilseledande, innehåller felaktigheter eller är oförenligt med relevanta delar av rättsligt bindande handlingar med informationsunderlag inför ingående av avtal eller avtalshandlingar, eller med kraven i artikel 23.

2.  Om en PEPP-sparare visar att en förlust uppkommit till följd av att denne förlitat sig på ett faktablad, enligt de förhållanden som avses i punkt 1, vid en investering i den PEPP-produkt som faktabladet tagits fram för, kan PEPP-spararen kräva skadestånd från PEPP-utvecklaren för denna förlust i enlighet med nationell rätt.

3.  Begrepp som ”förlust” eller ”skada” som avses i punkt 2 men som inte har definierats ska tolkas och tillämpas i enlighet med tillämplig nationell rätt enligt tillämpliga bestämmelser i internationell privaträtt.

4.  Denna artikel utgör inte hinder för ytterligare skadeståndskrav i enlighet med nationell rätt.

5.  Skyldigheterna enligt denna artikel får varken begränsas eller frångås genom avtalsvillkor.

Artikel 23f

Försäkringskomponenter

Om PEPP-faktabladet avser ett försäkringsavtal gäller försäkringsföretagets skyldigheter endast gentemot den som tagit försäkringen enligt försäkringsavtalet och inte gentemot förmånstagaren.

Artikel 23g

Tillhandahållande av faktabladet

1.  En person som ger råd om eller säljer en PEPP-produkt ska förse PEPP-sparare med faktabladet i god tid innan dessa PEPP-sparare binds av något avtal eller erbjudande gällande PEPP-produkten.

2.  En person som ger råd om eller säljer en PEPP-produkt får uppfylla kraven i punkt 1 genom att ge faktabladet till en person som har erhållit en skriftlig fullmakt att fatta investeringsbeslut på PEPP-spararens vägnar vad gäller transaktioner som genomförts inom ramen för den skriftliga fullmakten.

Artikel 23h

Lämnande av information till PEPP-sparare i samband med distribution

1.  PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska säkerställa att PEPP-sparinstitut, PEPP-förmedlare eller PEPP-distributörer enligt artiklarna 5.1 och 8 i denna förordning i god tid innan ett PEPP-avtal ingås åtminstone gör följande information tillgänglig för PEPP-sparare eller potentiella PEPP-sparare:

(a)  Om de, direkt eller indirekt, innehar 10 % eller mer av rösterna eller av kapitalet i ett visst PEPP-sparinstitut.

(b)  I förhållande till de avtal som föreslås eller som det ges rådgivning om, uppgift om huruvida

i)  ett PEPP-sparinstitut eller dess moderbolag, direkt eller indirekt, innehar 10 % eller mer av rösterna eller av kapitalet i PEPP-förmedlaren eller PEPP-distributören,

ii)  de ger råd på grundval av en opartisk och personlig analys,

iii)  de är avtalsenligt förpliktade att bedriva distributionsverksamhet uteslutande med ett eller flera PEPP-sparinstitut, i vilket fall de ska ange namnen på dessa PEPP-sparinstitut, eller

iv)  de är avtalsenligt förpliktade att bedriva distributionsverksamhet uteslutande med ett eller flera PEPP-sparinstitut och inte ger råd på grundval av en opartisk och personlig analys, i vilket fall de ska ange namnen på de PEPP-sparinstitut med vilka de får bedriva och bedriver verksamhet.

(c)  Arten av den ersättning som mottas för avtalet.

(d)  Huruvida de i samband med avtalet arbetar på grundval av

i)  ett arvode, dvs. att ersättningen betalas direkt av PEPP-spararen,

ii)  en provision av något slag, dvs. att ersättningen ingår i kostnaderna och avgifterna för distributionen av PEPP-produkten,

iii)  någon annan typ av ersättning, innefattandes ekonomiska förmåner av något slag, som erbjuds eller utbetalas i samband med avtalet, eller

iv)  en kombination av de ersättningstyper som anges i leden i, ii och iii.

2.  Om arvodet ska betalas direkt av PEPP-spararen ska PEPP-förmedlaren eller PEPP-distributören informera PEPP-spararen om arvodets storlek, eller om det inte är möjligt, om metoden för att beräkna arvodet.

3.  Även i de fall PEPP-spararen gör andra betalningar inom ramen för avtalet efter dess ingående, ska PEPP-förmedlaren eller PEPP-distributören lämna information i enlighet med denna artikel i samband med varje sådan betalning.

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att PEPP-sparinstitutet i god tid innan avtalet ingås lämnar information till PEPP-spararen om arten av den ersättning som mottas av dess anställda i samband med avtalet.

5.  Om PEPP-spararen gör andra än de planerade betalningarna inom ramen för avtalet efter dess ingående, ska PEPP-sparinstitutet även lämna information i enlighet med denna artikel i samband med varje sådan betalning.

6.  PEPP-sparare eller potentiella PEPP-sparare ska i god tid innan ett avtal ingås tillhandahållas lämplig information avseende distributionen av PEPP-produkten samt avseende alla kostnader och tillhörande avgifter. Denna information ska åtminstone innehålla följande:

(a)  När rådgivning lämnas, huruvida PEPP-förmedlaren eller PEPP-distributören kommer att ge PEPP-spararna en regelbunden bedömning av lämpligheten hos den PEPP-produkt som de rekommenderar den PEPP-spararen.

(b)  När det gäller informationen om samtliga kostnader och tillhörande avgifter som ska lämnas, information om distributionen av PEPP-produkten, inbegripet eventuell kostnad för rådgivning, kostnaden för den PEPP-produkt som rekommenderas eller marknadsförs till PEPP-spararen och information om hur PEPP-spararen får betala för den, inbegripet eventuella tredjepartsbetalningar i enlighet med artikel 28.

7.  Den information som avses i punkt 3 ska lämnas i ett standardiserat format som möjliggör jämförelser och i begriplig form på ett sådant sätt att PEPP-sparare har en rimlig möjlighet att förstå vilken typ av PEPP-produkt som erbjuds och vilka risker som är förknippade med den och följaktligen kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

8.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 62 för att specificera

(a)  de villkor som informationen ska uppfylla för att vara rättvisande, tydlig och inte vilseledande, däribland de kriterier på vilka det standardiserade format som avses i punkt 2 ska baseras,

(b)  närmare uppgifter om innehållet och formatet för informationen till PEPP-spararna i förhållande till PEPP-sparinstitut, PEPP-förmedlare och PEPP-distributörer samt kostnader och avgifter.

Avsnitt IIIRådgivning ▌

Artikel 25Specifikation av krav och behov samt tillhandahållande av rådgivning

1.  Innan ett PEPP-avtal ingås ska det PEPP-sparinstitut eller den PEPP-distributör som avses i denna förordning på grundval av de uppgifter som erhållits från PEPP-spararen specificera kundens pensionsrelaterade krav och behov och ge PEPP-spararen objektiv information om PEPP-produkten på ett begripligt sätt så att PEPP-spararen kan fatta ett välgrundat beslut.

Varje avtal som föreslås ska vara förenligt med PEPP-spararens pensionsrelaterade krav och behov, däribland dennes intjänade pensionsrättigheter.

2.   Det PEPP-sparinstitut eller den PEPP-distributör som avses i artikel 19 c i denna förordning ska ge PEPP-spararen en personlig rekommendation som förklarar varför en viss PEPP-produkt bäst motsvarar PEPP-spararens krav och behov.

3.   När ett PEPP-sparinstitut eller en PEPP-distributör informerar PEPP-spararen om att den ger oberoende rådgivning ska rådgivningen baseras på en analys av ett tillräckligt stort antal privata pensionsprodukter som är tillgängliga på marknaden för att den ska kunna ge en personlig rekommendation i enlighet med professionella kriterier om vilket PEPP-avtal som på ett tillfredsställande sätt skulle tillgodose PEPP-spararens behov och även om faktorer som kan innebära en risk för PEPP-spararen.

4.  När PEPP-sparinstitutet ger råd under något skede av avtalet ska det erhålla nödvändig information om PEPP-spararens kunskaper om och erfarenheter på det investeringsområde som är av relevans för PEPP-produkten, den berörda personens finansiella situation, inbegripet hans eller hennes förmåga att bära förluster och hans eller hennes investeringsmål, inbegripet hans eller hennes risktolerans, så att PEPP-sparinstitutet, PEPP-förmedlaren eller PEPP-distributören kan rekommendera PEPP-spararen eller den potentiella PEPP-spararen den PEPP-produkt som är lämplig för honom eller henne och, i synnerhet, överensstämmer med hans eller hennes risktolerans och förmåga att bära förluster.

4a.  Om det handlar om en grundläggande PEPP-produkt ska en PEPP-sparare informeras om det gällande investeringsalternativet.

4b.  Råd kan ges via digitala kanaler när det gäller samtliga regler i denna förordning.

5.  ▌PEPP-sparinstitut, PEPP-distributörer och PEPP-förmedlare ska säkerställa och på begäran visa för de behöriga myndigheterna att de fysiska personer som ger råd om PEPP-produkterna har den kunskap och kompetens som krävs för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning. Medlemsstaterna ska offentliggöra de kriterier som använts för att bedöma denna kunskap och kompetens.

AVSNITT IVINFORMATION UNDER AVTALETS LÖPTID

Artikel 27

Allmänna bestämmelser

1.  PEPP-sparinstitut ska sammanställa ett koncist och individuellt dokument med grundläggande information för varje PEPP-sparare som tar hänsyn till nationella pensionssystems särart och relevant lagstiftning, däribland nationell social-, arbetsmarknads- och skattelagstiftning (”PEPP-pensionsbesked”). Formuleringen ”PEPP-pensionsbesked” ska ingå i dokumentets titel.

2.  Den exakta dag som informationen i PEPP-pensionsbeskedet avser ska anges tydligt.

3.  PEPP-spararen ska under avtalets löptid dessutom hållas informerad om alla ändringar avseende

a)   både allmänna och särskilda pensionsvillkor,

b)   PEPP-sparinstitutets namn, dess juridiska form eller adressen till dess huvudkontor och i förekommande fall till den filial som ingått avtalet,

c)   all den information som avses i artikel 23.2–23.5 i händelse av att PEPP-villkoren ändras eller att den lagstiftning som är tillämplig på PEPP-avtalet ändras.

d)   information om hur investeringspolicyn integrerar miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor.

3a.  Informationen i PEPP-pensionsbeskedet ska vara korrekt, uppdaterad och göras tillgänglig kostnadsfritt för alla PEPP-sparare minst varje år i elektronisk form, inbegripet på ett varaktigt medium eller via en webbplats, eller i pappersform. En papperskopia ska på begäran lämnas till PEPP-sparare, utöver informationen i elektronisk form. Alla betydande förändringar av informationen i PEPP-pensionsbeskedet i förhållande till föregående år ska tydligt anges.

Artikel 28PEPP-pensionsbesked

1.  PEPP-pensionsbeskedet ska åtminstone innehålla följande grundläggande information för PEPP-sparare:

a)   PEPP-spararens personuppgifter, PEPP-sparinstitutets namn, prognoser för pensionsförmåner, information om intjänade rättigheter eller ackumulerat kapital, PEPP-spararens eller eventuell tredjeparts inbetalningar och information om PEPP-planens fonderingsgrad ▐.

b)   En tydlig angivelse av PEPP-spararens lagstadgade pensionsålder, den pensionsålder som fastställts i pensionsplanen eller uppskattats av PEPP-sparinstitutet eller den pensionsålder som PEPP-spararen fastställt, beroende på vad som är tillämpligt.

c)    PEPP-sparinstitutets namn och dess kontaktadress och angivelse av PEPP-spararens pensionsplan.

d)   Information om prognoser för pensionsförmåner grundade på den pensionsålder som anges i led b och en varning om att dessa prognoser kan avvika från det slutliga värdet av mottagna förmåner. Om prognosen för pensionsförmånerna grundas på ekonomiska scenarier ska den informationen också innehålla ett bästa scenario och ett oförmånligt scenario, med beaktande av PEPP-planens särskilda karaktär.

e)   Information om intjänade rättigheter eller ackumulerat kapital, med beaktande av PEPP-planens särskilda karaktär.

ea)  Information om de inbetalningar som gjorts av tredje part och PEPP-spararen till PEPP-planen, åtminstone under de senaste tolv månaderna, med beaktande av PEPP-planens särskilda karaktär.

eb)  Information om den tidigare resultatutvecklingen för hela PEPP-planen eller, om det är relevant, för PEPP-spararens investeringsalternativ, uppställt i ett diagram som visar resultatutvecklingen under tillgängliga år.

ec)  En specificering av de kostnader som PEPP-sparinstitutet dragit av åtminstone under de senaste tolv månaderna, med angivande av förvaltningskostnad, kostnad för förvaring av tillgångar, kostnader som avser portföljtransaktioner och andra kostnader, samt en uppskattning av hur kostnaderna påverkar de slutliga förmånerna.

ed)  Information om finansieringsnivån för PEPP-planen som helhet.

ef)  Information om investeringspolicyn när det gäller ESG-faktorer.

2.  PEPP-pensionsbeskedet ska ange var och hur kompletterande information kan erhållas, inbegripet följande: Ytterligare praktisk information om de valmöjligheter som PEPP-sparare har enligt PEPP-planen.

3.  Eiopa ska i samråd med Europeiska centralbanken och nationella tillsynsmyndigheter utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera reglerna för fastställandet av antaganden för de pensionsförmånsprognoser som avses i led a, den presentation av den tidigare resultatutvecklingen som avses i led eb och den presentation av kostnader som avses i led ec i punkt 1. Dessa regler ska tillämpas av PEPP-sparinstitut för att, om det är relevant, fastställa investeringens nominella avkastningsgrad, den årliga inflationstakten och trenden för framtida löner.

Eiopa ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast ... Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel 10 i förordning (EU) nr 1094/2010.

Artikel 29Kompletterande information

1.  PEPP-pensionsbeskedet ska ange var och hur bl.a. följande kompletterande information kan inhämtas:

a)   Ytterligare praktisk information om de alternativ som PEPP-sparare har enligt PEPP-planen, inbegripet flyttbarhetsalternativen.

b)   Information om PEPP-sparinstitutets årsbokslut och förvaltningsberättelser som tar hänsyn till pensionssparinstitutets alla PEPP-planer och, i förekommande fall, årsbokslut och förvaltningsberättelser för varje PEPP-plan.

d)   I tillämpliga fall, information om de antaganden som används för livräntebelopp, särskilt med avseende på annuitetsränta, typ av PEPP-sparinstitut och livräntans duration.

e)   Information om förmånsnivåer, vid förtida uttag.

2.  För PEPP-planer där PEPP-sparare bär investeringsrisk och där ett investeringsalternativ åläggs PEPP-spararen genom en särskild bestämmelse som anges i PEPP-planen ska PEPP-pensionsbeskedet ange var det finns ytterligare information.

  För PEPP-planer där PEPP-sparare bär investeringsrisk och där ett investeringsalternativ åläggs PEPP-spararen genom en särskild bestämmelse som anges i PEPP-planen ska PEPP-pensionsbeskedet ange var det finns ytterligare information.

  Informationen ska vara lätt tillgänglig via elektroniska medel och utan kostnad.

2c.  PEPP-sparinstitutet ska på begäran av en PEPP-sparare eller PEPP-förmånstagare eller deras ombud lämna följande ytterligare information:

a)  De årsbokslut och förvaltningsberättelser som avses i led b i artikel 29.2c a eller, om ett PEPP-sparinstitut ansvarar för mer än en PEPP-plan, de årsbokslut och förvaltningsberättelser som avser just deras PEPP-plan.

b)  De principer för investeringspolicyn som avses i led c i artikel 29.2c b.

c)  Eventuell övrig information om de antaganden som legat till grund för de prognoser som avses i led a i artikel 29.2c c.

2d.  Informationen ska vara lätt tillgänglig via elektroniska medel och utan kostnad.

3.  Eiopa ska efter samråd med nationella myndigheter och konsumentorganisationer utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder som närmare anger hur den information som avses i artikel 28 och i denna artikel ska presenteras.

Eiopa ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den... [inom nio månader från denna förordnings ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1094/2010.

Artikel 30Information som ska lämnas till PEPP-sparare under tiden före pensionering och till PEPP-förmånstagare under utbetalningsfasen

1.  Förutom PEPP-pensionsbeskedet ska PEPP-sparinstituten minst ett år före den pensionsålder som specificeras i artikel 30, eller på PEPP-spararens begäran, tillhandahålla varje PEPP-sparare information om de alternativ för utbetalning av förmåner som de har för att erhålla sina pensionsförmåner.

2.  Ett år före pensioneringen ska ett meddelande skickas till PEPP-spararna för att informera dem om att utbetalningsfasen inom kort kommer att inledas och om möjliga utbetalningsformer.

AVSNITT VRAPPORTERING TILL NATIONELLA MYNDIGHETER

Artikel 32Allmänna bestämmelser

1.  PEPP-sparinstitut ska till den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten och, i tillämpliga fall, till den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten lämna den information som är nödvändig för deras tillsynsverksamhet. Informationen ska åtminstone omfatta vad som krävs för att myndigheterna ska utföra följande i samband med tillsynsprocessen:

a)   Bedöma PEPP-sparinstituts bolagsstyrningssystem, den verksamhet de bedriver, de värderingsprinciper som tillämpas i solvenssammanhang, riskexponering och riskhanteringssystem samt kapitalstruktur, kapitalbehov och kapitalförvaltning.

b)   Fatta lämpliga beslut till följd av utövandet av sina tillsynsbefogenheter och tillsynsuppgifter.

2.  De behöriga myndigheterna ska ha följande befogenheter:

a)   Att fastställa art, omfattning och format avseende den information som avses i punkt 1, som de kräver att PEPP-sparinstitut ska lämna

i)   med i förväg fastställd periodicitet,

ii)   när i förväg definierade händelser inträffar,

iii)   under utredningar som avser ett PEPP-sparinstituts ställning.

b)   Att från PEPP-sparinstitut erhålla information om avtal som PEPP-sparinstitut ingått eller om avtal som ingåtts med tredjeparter.

c)   Att begära information från externa experter, t.ex. revisorer och aktuarier.

3.  Den information som avses i punkterna 1 och 2 ska omfatta följande:

a)   Kvalitativa eller kvantitativa inslag, eller lämplig kombination av sådana.

b)   Historiska, aktuella eller framåtblickande inslag, eller lämplig kombination av sådana.

c)   Uppgifter från interna eller externa källor, eller lämplig kombination av sådana.

4.  Den information som avses i punkterna 1 och 2 ska

a)   stå i proportion till art, omfattning och komplexitet hos PEPP-sparinstitutets verksamhet och särskilt till den inneboende risken i denna verksamhet,

b)   vara tillgänglig, fullständig i varje väsentligt hänseende, jämförbar och konsekvent utformad över tiden,

c)   vara relevant, tillförlitlig och begriplig.

5.  PEPP-sparinstitut ska ha lämpliga system och strukturer för att uppfylla kraven i punkterna 1–4 samt en skriftlig policy, godkänd av PEPP-sparinstitutets förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, som säkerställer att den lämnade informationen är lämplig.

6.  Behöriga myndigheter ska på begäran ge Eiopa tillgång till den information som lämnas av PEPP-sparinstitut.

7.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 62 som närmare anger den information som avses i punkterna 1–4 i syfte att i lämplig utsträckning säkerställa konvergens i tillsynsrapporteringen.

Eiopa ska efter samråd med nationella myndigheter och efter konsumenttester utarbeta tekniska genomförandestandarder om formatet för tillsynsrapporteringen.

Eiopa ska överlämna detta förslag till tekniska genomförandestandarder till kommissionen senast den... [inom nio månader från denna förordnings ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1094/2010.

KAPITEL VINTJÄNANDEFAS

AVSNITT IINVESTERINGSREGLER FÖR PEPP-SPARINSTITUT

Artikel 33Investeringsregler

1.  PEPP-sparinstitut ska investera enligt aktsamhetsprincipen och särskilt i enlighet med följande regler:

a)   De tillgångar som hänför sig till PEPP-produkten ska investeras på det sätt som på lång sikt bäst gagnar PEPP-spararnas intressen som helhet. Vid en eventuell intressekonflikt ska PEPP-sparinstitutet eller den enhet som förvaltar dess portfölj säkerställa att investeringen görs uteslutande i PEPP-spararnas intresse.

aa)  De tillgångar som hänför sig till PEPP-produkten ska investeras på ett sätt som minskar risker som är förknippade med ESG-faktorer och ta hänsyn till de potentiella långsiktiga effekterna av investeringsbeslut på ESG-faktorer.

b)   Tillgångarna ska investeras på ett sätt som säkerställer säkerhet, kvalitet, likviditet och lönsamhet för den samlade portföljen.

c)   Tillgångarna ska till övervägande del investeras på reglerade marknader. Investeringar i tillgångar som inte är föremål för handel på reglerade finansmarknader måste under alla förhållanden hållas på aktsamma nivåer.

d)   Det ska vara möjligt att investera i derivatinstrument, förutsatt att sådana instrument bidrar till att minska investeringsriskerna eller underlättar effektiv förvaltning av portföljen. Dessa instrument ska värderas enligt aktsamhetsprincipen, med hänsyn till de underliggande tillgångarna, och inkluderas i värderingen av PEPP-sparinstitutets tillgångar. PEPP-sparinstitut ska även undvika överdriven riskexponering mot en och samma motpart och mot annan derivatverksamhet.

e)  Tillgångarna ska vara diversifierade på ett lämpligt sätt för att undvika dels överdrivet beroende av någon särskild tillgång, emittent eller företagsgrupp, dels ackumulation av risker i den samlade portföljen. Investeringar i tillgångar som emitterats av samma emittent eller av emittenter som tillhör samma grupp får inte innebära överdriven riskkoncentration för ett PEPP-sparinstitut.

(f)  Tillgångarna får inte investeras i jurisdiktioner som i rådets slutsatser av den 5 december 2017 om EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner för skatteändamål fastställts vara högriskjurisdiktioner eller icke samarbetsvilliga jurisdiktioner, eller i områden med hög risk och icke samarbetsvilliga jurisdiktioner som identifierats av FATF (Financial Action Task Force) och i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1675.

g)  PEPP-sparinstitutet får inte utsätta sig för risker still följd av en alltför hög skuldsättningsgrad eller från alltför omfattande löptidsomvandling.

2.  De bestämmelser som fastställs i punkt 1 a–g ska endast gälla i den mån PEPP-sparinstitutet inte omfattas av striktare bestämmelser i relevant sektorsspecifik lagstiftning.

AVSNITT IIINVESTERINGSREGLER FÖR PEPP-SPARARE

Artikel 34Allmänna bestämmelser

1.  PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska erbjuda en grundläggande PEPP-produkt och får erbjuda andra investeringsalternativ.

3.  Alla investeringsalternativ ska vara utformade av PEPP-sparinstitut enligt beprövade riskreduceringstekniker som ska säkerställa ett tillräckligt skydd för PEPP-sparare.

Artikel 35PEPP-spararens val av investeringsalternativ

PEPP-spararen ska välja ett investeringsalternativ, efter att ha fått relevant information, rådgivning och beslutsunderlag, i samband med att PEPP-avtalet ingås.

Artikel 36Villkor för ändring av det valda investeringsalternativet

1.  Villkoren för ändring av investeringsalternativet ska förtecknas i PEPP-avtalet.

Artikel 37

Den grundläggande PEPP-produkten

1.  Den grundläggande PEPP-produkten ska vara en säker och kostnadseffektiv produkt som enkelt kan förvärvas, bl.a. via digitala kanaler, i alla medlemsstater. Denna produkt utgör ickevalsalternativet.

1a.  Den riskreduceringsteknik som tillämpas på den grundläggande PEPP-produkten ska vara förenlig med målet att PEPP-spararen ska kunna få tillbaka sitt kapital.

2.  De totala kostnaderna och avgifterna för den grundläggande PEPP-produkten får inte överstiga 1% av det ackumulerade kapitalet per år.

Artikel 39Delegerad akt om investeringsalternativ

1.  Användningen av riskreduceringstekniker ska säkerställa att investeringsstrategin för PEPP-produkten är utformad så att en stabil och adekvat individuell framtida pensionsinkomst från PEPP-produkten byggs upp, och en rättvis behandling av alla generationer av PEPP-sparare säkerställs. De tillämpliga riskreduceringsteknikerna ska innehålla bestämmelserna i led a eller b eller en kombination av dessa och kan kompletteras med bestämmelserna i led c:

a)  Bestämmelser för att gradvis anpassa investeringsallokeringen för att minska investeringarnas finansiella risker för investerargrupper som motsvarar den återstående löptiden (livscykelanpassning).///

b)  Bestämmelser om upprättande av reserver från bidrag eller avkastning på investeringar som ska tilldelas PEPP-sparare på ett rättvist och transparent sätt för att reducera investeringsförluster (kapitalgaranti).

c)  Bestämmelser för användande av lämpliga finansiella garantier för att skydda mot investeringsförluster.

2.  Om en PEPP-produkt inom ramen för artikel 37 i detta direktiv erbjuds utan bestämmelser enligt led a eller på grundval av en kombination av bestämmelserna enligt punkt 1 i denna artikel, ska PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören i skriftlig form tydligt klargöra varför det finns en PEPP-produkt som enbart är baserad på kapitalgarantier, skälen till varför en PEPP-produkt rekommenderas som är baserad på bestämmelser enligt leden b och c eller en kombination av dessa samt alla ytterligare risker som sådana PEPP-produkter kan medföra jämfört med en kapitalgarantibaserad PEPP-produkt.

3.  För att fastställa kriterier för effektiva riskreduceringstekniker som kan tillämpas konsekvent ska Eiopa utarbeta utkast till tekniska tillsynsstandarder som specificerar detaljerna i bestämmelserna för riskreduceringsteknikerna. Eiopa ska överlämna dessa utkast till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast [xxx från dagen för ikraftträdandet av denna förordning]. Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1094/2010.

AVSNITT III ANDRA ASPEKTER RÖRANDE INTJÄNANDEFASEN

Artikel 40 Villkor rörande intjänandefasen

Om det inte specificeras i denna förordning, ska de villkor som rör intjänandesfasen fastställas av medlemsstaterna, och ska inte vara mindre gynnsamma än tillämpliga nationella bestämmelser.

KAPITEL VI SKYDD AV INVESTERARE

Artikel 41 Förvaringsinstitut

1.  Om PEPP-sparinstitutet är ett tjänstepensionsinstitut eller ett värdepappersföretag enligt artikel 5.1 får det utse ett eller flera förvaringsinstitut för förvaring av tillgångar och övervakningsplikter.

2.  Artikel 33.5, 33.6 och 33.7 i direktiv 2016/2341/EU ska vara tillämplig när det gäller utseende av förvaringsinstitut och dess uppgifter.

3.  Artikel 34.1 och 34.2 i direktiv 20165/2341/EU ska vara tillämplig när det gäller förvaringsinstitutets förvaring av tillgångar och ansvar. Förvaringsinstitutet ska vara ansvarigt gentemot PEPP-sparinstitutet eller PEPP-spararna för eventuella förluster som åsamkas dem till följd av att förvaringsinstitutet utan godtagbara skäl underlåtit att fullgöra sina skyldigheter eller fullgjort dem på ett oriktigt sätt. Förvaringsinstitutets ansvar ska inte påverkas av att det har anförtrott en tredje part förvaringen av samtliga eller vissa tillgångar som det förvarar.

4.  För förvaringsinstitutets översynsplikter ska artikel 35.1 i direktiv 20165/2341/EU tillämpas.

Artikel 42 Täckning av biometriska risker

PEPP-sparinstitut får, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5, erbjuda PEPP-produkter med ett kompletterande alternativ som säkerställer täckning av biometriska risker. ▌

Artikel 43 Klagomål

1.  PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska införa och tillämpa lämpliga och effektiva förfaranden för att hantera klagomål som lämnas av PEPP-kunder avseende deras rättigheter och skyldigheter enligt denna förordning.

2.  Dessa förfaranden ska tillämpas i varje medlemsstat där PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören erbjuder sina tjänster och ska finnas tillgängliga på ett officiellt språk i den berörda medlemsstaten i enlighet med vad PEPP-kunden valt, eller på ett annat språk om PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören kommer överens om detta med PEPP-kunden.

3.  PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska göra sitt yttersta för att svara på PEPP-kundens klagomål skriftligen eller på något annat varaktigt medium om PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören och PEPP-kunderna kommit överens om detta. I svaret ska varje punkt i klagomålet bemötas, inom rimlig tid och senast 15 bankdagar efter det att klagomålet mottagits. Under särskilda omständigheter som PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören inte kan påverka som gör att svaret inte kan lämnas inom 15 arbetsdagar, ska PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören skicka ett preliminärt svar, med klart angivna skäl till förseningen av svaret på klagomålet och med angivande av när PEPP-kunden ska få det definitiva svaret. Tidsfristen för mottagande av det slutliga svaret får under inga omständigheter överskrida 35 bankdagar.

4.  PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska informera PEPP-kunderna om minst ett alternativt tvistlösningsorgan som har behörighet att hantera tvister avseende PEPP-kunders rättigheter och skyldigheter enligt denna förordning.

5.  Den information som avses i punkt 3 ska vara tydlig, begriplig och lätt tillgänglig på PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributörens webbplats, om sådan finns, vid filialen och i de allmänna villkoren för avtal mellan PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören och PEPP-kunden. Det ska anges var ytterligare information kan inhämtas om det berörda alternativa tvistlösningsorganet och villkoren för att anlita ett sådant organ.

6.  De behöriga myndigheterna ska införa förfaranden som gör det möjligt för PEPP-kunder och andra intresserade parter, inbegripet konsumentorganisationer, att lämna in klagomål till behöriga myndigheter avseende PEPP-sparinstituts och PEPP-distributörers påstådda överträdelser av denna förordning. Den som klagar ska i samtliga fall erhålla svar.

6a.   Den behöriga myndigheten i huvudföretaget eller institutets eller distributörens enda etablering, ska vara behörig att agera som ledande behörig myndighet för gränsöverskridande tillhandahållande av PEPP-produkter.

6b.   I fall som berör mer än en medlemsstat kan klaganden välja att lämna in sitt klagomål genom den behöriga myndigheten i den egna medlemsstaten, oberoende av var överträdelsen inträffade. För detta syfte, och oaktat punkt 6a, ska varje behörig myndighet vara behörig att behandla ett klagomål som lämnats in till denna eller en eventuell överträdelse av denna förordning, om sakfrågan i ärendet rör ett verksamhetsställe i medlemsstaten eller i väsentlig grad påverkar PEPP-sparare i dess medlemsstat. I sådana fall ska den behöriga myndigheten utan dröjsmål underrätta den ledande behöriga myndigheten om detta.

6c.   Om det inte föreligger någon överenskommelse mellan berörda behöriga myndigheter ska förfarandet för tvistlösning enligt artikel 56 tillämpas.

KAPITEL VIIBYTE AV PEPP-SPARINSTITUT

Artikel 45 Tillhandahållande av bytestjänsten

1.  PEPP-sparinstitut ska erbjuda PEPP-sparare en bytesmöjlighet som innebär att eventuell behållning på PEPP-spararens begäran överförs från ett PEPP-konto hos det överförande pensionssparinstitutet till ett nytt PEPP-konto som öppnas hos det mottagande pensionssparinstitutet, samtidigt som det tidigare PEPP-kontot avslutas.

Bytesmöjligheten kan erbjudas av PEPP-sparinstitut som är etablerade i samma medlemsstat (inhemska byten) eller i olika medlemsstater (gränsöverskridande byten).

För inhemska byten är PEPP-sparinstitut skyldiga att informera nationella behöriga myndigheter om de respektive bytesmöjligheter som de erbjuder PEPP-sparare. Nationella behöriga myndigheter ska regelbundet övervaka PEPP-sparinstitutens efterlevnad av detta kapitel.

För gränsöverskridande byten är PEPP-sparinstitut skyldiga att informera Eiopa om respektive bytesmöjligheter som de erbjuder PEPP-sparare. Eiopa ska regelbundet övervaka PEPP-sparinstitutens efterlevnad av detta kapitel.

2.  Villkoren för byte av PEPP-sparinstitut ska förtecknas i PEPP-avtalet. Under alla omständigheter har PEPP-sparare rätt att byta när pensioneringen inleds.

Artikel 46 Bytesmöjligheten

1.  På PEPP-spararens begäran ska bytet inledas av det mottagande PEPP-sparinstitutet. ▌

2.  Det mottagande PEPP-sparinstitutet ska inleda bytet efter att ha fått en begäran av PEPP-spararen.

Begäran ska upprättas på ett av de officiella språken i den medlemsstat där bytet inleds eller på ett annat språk som parterna kommit överens om.

I begäran ska PEPP-spararen kunna ge särskilt samtycke till att det överförande PEPP-sparinstitutet utför var och en av de uppgifter som avses i punkt 3 och även ge särskilt samtycke till att det mottagande PEPP-sparinstitutet utför var och en av de uppgifter som avses i punkt 5.

Begäran ska göra det möjligt för PEPP-spararen att särskilt identifiera de tillgångsportföljer och/eller belopp som ska överföras. Denna begäran ska göra det möjligt för PEPP-spararen att fastställa från vilken tidpunkt betalningar ska göras till det PEPP-konto som öppnats hos det mottagande PEPP-sparinstitutet. Denna tidpunkt ska vara minst sex arbetsdagar efter den dag då det mottagande PEPP-sparinstitutet mottar de dokument som överförts från det överförande PEPP-sparinstitutet i enlighet med punkt 4. Medlemsstaterna får kräva att PEPP-spararens begäran ska vara skriftlig och att PEPP-spararen får en kopia av begäran.

3.  Inom fem arbetsdagar från det mottagande av begäran som avses i punkt 2 ska det mottagande PEPP-sparinstitutet begära att det överförande PEPP-sparinstitutet utför följande uppgifter, om detta anges i PEPP-spararens begäran:

a)   Till det mottagande PEPP-sparinstitutet – och PEPP-spararen om denne i sin begäran uttryckligen begär detta – översända en förteckning över de befintliga tillgångar som ska överföras.

b)   Överföra kvarvarande behållning till det PEPP-konto som öppnats eller innehas hos det mottagande PEPP-sparinstitutet vid den tidpunkt som anges av PEPP-spararen.

c)   Avsluta PEPP-kontot hos det överförande PEPP-sparinstitutet vid den tidpunkt som anges av PEPP-spararen.

4.  På det mottagande PEPP-sparinstitutets begäran ska det överförande PEPP-sparinstitutet utföra följande uppgifter, om detta anges i PEPP-spararens godkännande:

a)   Inom fem arbetsdagar översända de uppgifter som avses i punkt 3 a till det mottagande PEPP-sparinstitutet.

b)   Om det överförande PEPP-sparinstitutet inte har ett system för automatisk omdirigering av inbetalningar till det PEPP-konto som PEPP-spararen öppnat hos det mottagande PEPP-sparinstitutet ska det överförande PEPP-sparinstitutet sluta att ta emot inbetalningar till PEPP-kontot från och med den tidpunkt som anges i begäran. Medlemsstater får kräva att det överförande PEPP-sparinstitutet informerar PEPP-spararen om skälen till att inbetalningar inte tas emot.

c)   Överföra kvarvarande behållning från PEPP-kontot till det nya PEPP-konto som öppnats hos det mottagande PEPP-sparinstitutet vid den tidpunkt som anges i begäran.

d)   Avsluta PEPP-kontot vid den tidpunkt som anges i begäran om PEPP-spararen inte har några utestående skyldigheter vad gäller det PEPP-kontot och förutsatt att åtgärderna i leden a–c i denna punkt har slutförts. PEPP-sparinstitutet ska omedelbart informera PEPP-spararen om sådana utestående skyldigheter hindrar avslutandet av PEPP-spararens konto.

5.  Inom fem arbetsdagar från det att de uppgifter som begärts av det överförande PEPP-sparinstitutet i enlighet med punkt 3 har mottagits ska det mottagande PEPP-sparinstitutet, om detta anges i begäran och i den utsträckning de uppgifter som lämnas av det överförande PEPP-sparinstitutet eller PEPP-spararen gör det möjligt för det mottagande PEPP-sparinstitutet att göra detta, utföra följande uppgifter:

a)   Göra de förberedelser som är nödvändiga för att ta emot inbetalningar och ta emot dem med verkan från och med den dag som anges i begäran.

b)   Lämna uppgifter om PEPP-spararens PEPP-konto hos det mottagande PEPP-sparinstitutet till de betalare som anges i godkännandet och översända en kopia av PEPP-spararens godtagna begäran till betalarna.

Om det mottagande PEPP-sparinstitutet saknar vissa uppgifter som behövs för att kunna lämna uppgifter till betalare i enlighet med första stycket led b ska den be PEPP-spararen eller det överförande PEPP-sparinstitutet om dessa uppgifter.

Om PEPP-investerare väljer att personligen lämna de uppgifter som avses i första stycket led b till betalare i stället för att i enlighet med punkt 2 lämna särskilt samtycke till det mottagande PEPP-sparinstitutet att göra detta, ska det mottagande PEPP-sparinstitutet, inom den tidsfrist som anges i första stycket, till PEPP-spararen lämna en standardskrivelse med närmare uppgifter om PEPP-kontot och det startdatum som anges i begäran.

Artikel 47 Underlättande av PEPP-sparares inhemska och gränsöverskridande byten

1.  Om en PEPP-sparare meddelar sitt PEPP-sparinstitut att han eller hon vill öppna ett PEPP-konto hos ett PEPP-sparinstitut i samma eller i en annan medlemsstat ska det PEPP-sparinstitut hos vilken PEPP-spararen har ett PEPP-konto efter att den mottagit en sådan begäran bistå PEPP-spararen på följande sätt:

a)   Kostnadsfritt ge PEPP-spararen tillgängliga uppgifter om återkommande inbetalningar till PEPP-spararens PEPP-konto de senaste 13 månaderna.

b)   Överföra kvarvarande behållning på PEPP-spararens PEPP-konto till PEPP-spararens PEPP-konto hos det mottagande PEPP-sparinstitutet, förutsatt att begäran innehåller fullständiga uppgifter som möjliggör identifiering av det mottagande PEPP-sparinstitutet och PEPP-spararens konto.

c)   Avsluta PEPP-spararens PEPP-konto.

2.  Om PEPP-spararen inte har några utestående skyldigheter vad gäller PEPP-kontot ska det PEPP-sparinstitut hos vilken PEPP-spararen har PEPP-kontot i fråga lämna det bistånd som avses i punkterna 1 a, b och c i denna artikel vid den tidpunkt som anges av PEPP-spararen, dock minst sex bankdagar efter det att PEPP-sparinstitutet mottar PEPP-spararens begäran såvida inte parterna kommit överens om något annat. PEPP-sparinstitutet ska omedelbart informera PEPP-spararen om sådana utestående skyldigheter hindrar avslutandet av PEPP-kontot.

Artikel 48Avgifter och kostnader i samband med bytet

1.  PEPP-sparare ska kostnadsfritt ha tillgång till sina personuppgifter hos antingen det överförande eller det mottagande PEPP-sparinstitutet.

2.  Det överförande PEPP-sparinstitutet ska lämna de uppgifter som begärs av det mottagande PEPP-sparinstitutet i enlighet med artikel 46.4 a utan att ta ut någon avgift av PEPP-spararen eller det mottagande PEPP-sparinstitutet.

3.  De totala avgifter och kostnader som det överförande PEPP-sparinstitutet får ta ut av PEPP-spararen för att avsluta ett PEPP-konto hos sig får inte överstiga 0,5 % av den behållning som ska överföras till det mottagande PEPP-sparinstitutet.

4.  ▐ Det mottagande PEPP-sparinstitutet får endast ta ut de faktiska kostnaderna för bytet.

Artikel 49 Skydd av PEPP-sparare mot ekonomisk förlust

1.  Eventuella ekonomiska förluster – inbegripet avgifter, kostnader och ränta som PEPP-spararen åsamkas som ett direkt resultat av att ett PEPP-sparinstitut som är involverat i bytet underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 46 – ska utan dröjsmål ersättas av PEPP-sparinstitutet.

2.  Ansvar enligt punkt 1 ska inte vara tillämpligt i fall av osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som det PEPP-sparinstitut som åberopar dessa omständigheter inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga att avvärja trots alla ansträngningar att göra så eller då ett PEPP-sparinstitut är bunden av andra rättsliga krav som omfattas av unionslagstiftningsakter eller nationella lagstiftningsakter.

3.  Ansvar enligt punkt 1 ska fastställas i enlighet med de rättsliga krav som är tillämpliga på nationell nivå.

4.  PEPP-spararen ska bära kostnader och eventuella risker för ekonomiska förluster som är hänförliga till inlösen in natura av tillgångar på PEPP-kontot som erfordras vid överföringen från det överförande PEPP-sparinstitutet till det mottagande PEPP-sparinstitutet.

5.  PEPP-spararen ska bära kostnader och eventuella risker för ekonomiska förluster hänförliga till det överförande PEPP-sparinstitutets kapitalskydd. Detta kapitalskydd, som gör det möjligt för PEPP-sparare att få tillbaka sitt investerade kapital och som inbegriper en inflationsindexeringsmekanism, ska upphöra vid tidpunkten för överföringen.

5a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att gränsöverskridande mekanismer för klagomål och prövning upprättas, så att individuell och kollektiv prövning över gränserna möjliggörs.

Artikel 50 Information om bytesmöjligheten

1.  PEPP-sparinstitut ska ge PEPP-sparare följande information om möjligheten att byta pensionssparinstitut:

a)   det överförande respektive mottagande PEPP-sparinstitutets roll under varje steg i bytesprocessen, enligt artikel 46.

b)   Tidsplanen för att slutföra de olika stegen.

c)   Avgifterna och kostnaderna för bytesprocessen.

d)   All information som PEPP-spararen kommer att uppmanas att lämna.

PEPP-sparinstitut ska även lämna annan information, inbegripet i tillämpliga fall de uppgifter som krävs för att fastställa vilket insättningsgarantisystem, system för ersättning till investerare eller pensionsskyddssystem inom unionen som PEPP-sparinstitutet tillhör. Med ”pensionsskyddssystem” avses ett system för utbetalning av ersättning till PEPP-sparare eller PEPP-förmånstagare om PEPP-sparinstitutet skulle hamna på obestånd.

2.  De uppgifter som avses i punkt 1 ska alltid finnas tillgängliga i elektronisk form på PEPP-sparinstitutets webbplats och kostnadsfritt finnas tillgängliga i pappersform eller på annat varaktigt medium i PEPP-sparinstitutets lokaler dit PEPP-sparare har tillträde samt lämnas till PEPP-sparare på begäran.

KAPITEL VIIIUTBETALNINGSFAS

Artikel 51Villkor rörande utbetalningsfasen

1.  Såvida de inte specificeras i denna förordning ska de ▐ villkor som rör utbetalningsfasen fastställas av medlemsstaterna, och ska inte vara mindre gynnsamma än tillämpliga nationella bestämmelser.

Artikel 52 Utbetalningsformer

1.  PEPP-sparinstitut får erbjuda PEPP-sparare en eller flera av följande utbetalningsformer:

a)   Livränta.

b)   Sammanlagt belopp.

c)   Uttag.

d)   Kombinationer av ovanstående former.

2.  För den grundläggande PEPP-produkten ska högst 30 % av det totala beloppet vara tillåtet under det första året. Det återstående kapitalet kan vara uttag, livräntor eller en kombination av dessa. Om det rör sig om en grundläggande PEPP-produkt med en kapitalgaranti såsom investeringsalternativ kommer minst 35 % av utbetalningarna ske i form av livränta.

2a.  Med beaktande av den enskilda PEPP-spararens omständigheter och det relativa värdet av det ackumulerade kapitalet i förhållande till aktuella livräntevärden, kan livräntor som hänför sig till den grundläggande PEPP-produkten tas ut som ett totalbelopp eller i form av flera uttag. För att upprätta konsekventa processer och kriterier för att bedöma sådana omständigheter och identifiera det riktiga relativa värdet av det ackumulerade kapitalet, ska Eiopa utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn.

Eiopa ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den [...].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1094/2010.

2b.  PEPP-sparare ska välja utbetalningsform fem år innan utbetalningsfasen inleds.

KAPITEL IXTILLSYN

Artikel 53Behöriga myndigheters tillsyn och Eiopas övervakning

1.  Den myndighet som är behörig för PEPP-sparinstitutet ska fortlöpande övervaka efterlevnaden av denna förordning. Den ska även ansvara för att övervaka uppfyllandet av de krav som fastställs i PEPP-sparinstitutets stadgar eller bolagsordning och övervaka huruvida PEPP-sparinstitutet har tillräckliga arrangemang och en tillräcklig organisation för att tillhandahålla PEPP-produkter.

2.  Eiopa ska ▐ kontrollera att benämningen ”PEPP” inte används om den inte är godkänd och i överensstämmelse med denna förordning.

3.  I samverkan med de övriga europeiska tillsynsmyndigheterna ska Eiopa se över årliga planer för tillsynen av PEPP-sparinstitut som antagits av de behöriga myndigheterna.

Artikel 54 De behöriga myndigheternas befogenheter

Varje medlemsstat ska säkerställa att den behöriga myndigheten har alla tillsyns- och utredningsbefogenheter som krävs för att den ska kunna utföra sina uppgifter enligt denna förordning.

Artikel 55 Samarbete och enhetlighet

1.  Varje behörig myndighet ska bidra till en enhetlig tillämpning av denna förordning i hela unionen. För detta ändamål ska de behöriga myndigheterna samarbeta med varandra och med kommissionen.

2.  De behöriga myndigheterna ska samarbeta med varandra i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 575/2013/EU(22), direktiv 2009/138/EG, direktiv 2016/2341/EU, direktiv 2014/65/EU, direktiv 2009/65/EU och direktiv 2011/61/EU.

3.  De behöriga myndigheterna och Eiopa ska samarbeta med varandra för att fullgöra sina respektive uppdrag enligt denna förordning i enlighet med förordning (EU) nr 1094/2010.

4.  De behöriga myndigheterna och Eiopa ska utbyta all information och dokumentation som krävs för ett de ska kunna fullgöra de respektive uppgifter som de tilldelas i den här förordningen i enlighet med förordning (EU) nr 1094/2010, särskilt för att konstatera och avhjälpa överträdelser av den här förordningen.

5.  För att säkerställa en konsekvent tillämpning av denna artikel ska Eiopa utarbeta förslag till tekniska genomförandestandarder som närmare anger formerna för enhetlighet, samarbete och informationsutbyte samt de krav som ska gälla för att presentera ovannämnda information i ett standardiserat format som möjliggör jämförelser.

Eiopa ska överlämna detta förslag till tekniska genomförandestandarder till kommissionen senast den... [inom sex månader från denna förordnings ikraftträdande].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1094/2010.

Artikel 56 Lösande av tvister mellan behöriga myndigheter i gränsöverskridande situationer

1.  Om PEPP-sparinstitutets eller PEPP-distributörens behöriga myndighet har invändningar mot en annan medlemsstats behöriga myndighets förfarande eller innehållet i någon av dennas åtgärder eller på grund av att den avstått från att vidta åtgärder, med avseende på tillämpningen av denna förordning, får Eiopa på begäran av en eller flera av de berörda behöriga myndigheterna bistå dessa med att nå fram till en överenskommelse i enlighet med förfarandet i punkterna 2–4.

I gränsöverskridande situationer och där det på grundval av objektiva kriterier kan fastställas att det råder oenighet mellan behöriga myndigheter från olika medlemsstater, får Eiopa på eget initiativ eller på begäran av den europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten) eller den europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) hjälpa de behöriga myndigheterna att nå fram till en överenskommelse i enlighet med det förfarande som avses i punkterna 2–4.

2.  Eiopa ska ange en tidsfrist för förlikningen mellan de behöriga myndigheterna med beaktande av relevanta tidsfrister och av hur komplex och brådskande frågan är. I detta läge ska Eiopa agera som medlare.

Om det förlikningsskede som avses i punkt 2 har avslutats utan att de berörda behöriga myndigheterna har lyckats nå någon överenskommelse, får Eiopa, i enlighet med det förfarande som anges i artikel 44.1 tredje och fjärde styckena i förordning (EU) nr 1094/2010, fatta ett beslut för att lösa tvisten och ålägga dem att vidta en specifik åtgärd eller avstå från en åtgärd, med bindande verkan för de berörda behöriga myndigheterna, för att säkerställa överensstämmelse med unionsrätten.

3.  Om en behörig myndighet inte rättar sig efter Eiopas beslut och därigenom inte säkerställer att ett PEPP-sparinstitut eller en PEPP-distributör uppfyller krav som är direkt tillämpliga på det enligt denna förordning, får Eiopa - utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 258 i EUF-fördraget - anta ett enskilt beslut riktat till ett PEPP-sparinstitut eller en PEPP-distributör med krav på att denne ska vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla skyldigheterna enligt unionsrätten, inbegripet upphöra med viss praxis.

4.  Beslut som antagits i enlighet med punkt 3 ska ha företräde framför varje tidigare beslut i samma ärende som antagits av de behöriga myndigheterna. Alla åtgärder som de behöriga myndigheterna vidtar avseende förhållanden som är föremål för ett beslut enligt punkterna 2 andra stycket eller punkt 3 ska vara förenliga med det beslutet.

5.  I den rapport som avses i artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1094/2010 ska Eiopas ordförande ange art och karaktär på tvisterna mellan behöriga myndigheter, de överenskommelser som nåtts och de beslut som fattats för att lösa tvisterna.

KAPITEL VI SANKTIONER

Artikel 57 Administrativa påföljder och avhjälpande åtgärder

1.  Utan att det påverkar medlemsstaternas rätt att föreskriva och utdöma straffrättsliga påföljder får behöriga myndigheter tillämpa administrativa sanktioner och avhjälpande åtgärder för situationer där

a)  ett finansiellt företag som avses i artikel 5.1 har erhållit godkännande för en PEPP-produkt genom falska och vilseledande uppgifter eller på annat otillbörligt sätt, i strid med artiklarna 5 och 6,

b)  ett finansiellt företag som avses i artikel 5.1 utan godkännande tillhandahåller respektive distribuerar produkter med beteckningen ”PEPP” eller ”europeisk privat pensionsprodukt”,

c)  ett PEPP-sparinstitut bryter mot artikel 7.3 ▐ eller inte har uppfyllt kraven och skyldigheterna i kapitel IV, kapitel V, artikel 43 och kapitel VII,

d)  ett förvaringsinstitut inte har fullgjort sina övervakningsplikter enligt artikel 42.

2.  Sanktionerna och åtgärderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande och omfatta åtminstone följande:

a)  En offentlig förklaring som anger namnet på den fysiska eller juridiska personen och överträdelsens art i enlighet med artikel 59.

b)  En anmodan om att den fysiska eller juridiska personen ska upphöra med sitt agerande och inte upprepa det.

c)  Ett tillfälligt förbud för varje medlem av det finansiella företagets ledningsorgan, eller varje annan fysisk person som hålls ansvarig, att utöva ledningsfunktioner i dessa företag.

d)  Maximala administrativa böter på minst 5 000 000 EUR eller, i medlemsstater som inte har euron som valuta, motsvarande värde i den nationella valutan den [datum för denna förordnings ikraftträdande].

e)  För juridiska personer får de maximala administrativa böter som avses i led d högst uppgå till 10 % av den totala årsomsättningen enligt de senast tillgängliga räkenskaper som godkänts av ledningsorganet; om den juridiska personen är ett moderbolag eller dotterbolag till det moderbolag som ska upprätta en koncernredovisning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU(23), ska den relevanta totala årsomsättningen vara den totala årsomsättningen eller motsvarande typ av inkomst enligt relevanta redovisningsrättsakter i den senast tillgängliga koncernredovisning som godkänts av ledningsorganet för det yttersta moderbolaget.

f)  Maximala administrativa böter till ett belopp motsvarande minst två gånger de vinster som härrör från överträdelsen, om dessa vinster kan fastställas, även om detta belopp överstiger de maximala beloppen i leden d och e.

3.  Om de bestämmelser som avses i punkt 1 är tillämpliga på en juridisk person ska de behöriga myndigheterna tillämpa de administrativa sanktioner och avhjälpande åtgärder som anges i punkt 2 på medlemmarna i ledningsorganet och andra fysiska personer som enligt den nationella lagstiftningen är skyldiga till överträdelsen.

4.  Alla beslut om tillämpning av administrativa sanktioner eller avhjälpande åtgärder som anges i punkt 2 ska vara vederbörligen motiverade och omfattas av rätten att överklaga inför domstol.

Artikel 58 Utövande av befogenheten att tillämpa administrativa sanktioner och avhjälpande åtgärder

1.  De behöriga myndigheterna ska utöva sin befogenhet att tillämpa de administrativa sanktioner och avhjälpande åtgärder som avses i artikel 57 i enlighet med sina nationella regelverk

a)  direkt,

b)  i samarbete med andra myndigheter,

c)  genom ansökan till behöriga rättsliga myndigheter.

2.  De behöriga myndigheterna ska när de fastställer typen av och nivån för en administrativ sanktion eller avhjälpande åtgärd som tillämpas i enlighet med artikel 57 i denna förordning, ta hänsyn till alla relevanta omständigheter, inbegripet följande, i förekommande fall:

a)  Överträdelsens väsentlighet, allvarlighetsgrad och varaktighet.

b)  Graden av ansvar hos den fysiska eller juridiska person som gjort sig skyldig till överträdelsen.

c)  Den ansvariga fysiska eller juridiska personens ekonomiska styrka, såsom den framgår av den ansvariga juridiska personens totala omsättning eller den ansvariga fysiska personens årsinkomst.

d)  Storleken på den vinst som den ansvariga fysiska eller juridiska personen gjort eller den förlust som undvikits, i den mån dessa kan fastställas.

e)  De förluster för tredjeparter som har orsakats av överträdelsen, i den mån dessa kan fastställas.

(f)  Den ansvariga fysiska eller juridiska personens vilja att samarbeta med den behöriga myndigheten, utan att det påverkar behovet av att säkerställa återbetalning av de vinster som personen erhållit eller förluster som denne undvikit.

g)  Den ansvariga fysiska eller juridiska personens tidigare överträdelser.

Artikel 59 Offentliggörande av administrativa sanktioner och avhjälpande åtgärder

1.  Den behöriga myndigheten ska på sin webbplats utan onödigt dröjsmål offentliggöra alla beslut om administrativa sanktioner eller avhjälpande åtgärder för överträdelser enligt denna förordning efter det att sanktionens eller åtgärdens adressat har underrättats om beslutet.

2.  Det offentliggörande som avses i punkt 1 ska innefatta information om överträdelsens typ och art och ange namnen på ansvariga personer samt de sanktioner eller åtgärder som tillämpas.

3.  Om den behöriga myndigheten mot bakgrund av en bedömning av det enskilda fallet anser att det är oproportionerligt att offentliggöra juridiska personers namn eller fysiska personers namn och personuppgifter, eller om den behöriga myndigheten anser att offentliggörandet äventyrar finansmarknadernas stabilitet eller en pågående utredning, ska de behöriga myndigheterna antingen

a)  senarelägga offentliggörandet av beslutet om den administrativa sanktionen eller avhjälpande åtgärden tills det inte längre finns något skäl att inte offentliggöra det, eller

b)  offentliggöra beslutet om den administrativa sanktionen eller avhjälpande åtgärden men under en rimlig period utelämna den berörda personens namn och personuppgifter, om skälen för anonymisering antas upphöra under denna period och förutsatt att en sådan anonymisering säkerställer ett effektivt skydd av de berörda personuppgifterna, eller

c)  över huvud taget inte offentliggöra beslutet om den administrativa sanktionen eller avhjälpande åtgärden om de alternativ som anges i leden a och b inte anses tillräckliga för att säkerställa att

i)  finansmarknadernas stabilitet inte äventyras,

ii)  offentliggörandet av sådana beslut är proportionellt med avseende på åtgärder som bedöms vara av lindrigare art.

4.  Vid ett beslut om att offentliggöra en sanktion eller åtgärd på anonym grund, enligt vad som avses i punkt 3 b, får offentliggörandet av de relevanta uppgifterna skjutas upp. Om ett beslut om en administrativ sanktion eller avhjälpande åtgärd överklagas inför relevanta rättsliga myndigheter ska de behöriga myndigheterna omedelbart på sin officiella webbplats lägga till den informationen och eventuell senare information om resultatet av överklagandet. Eventuella rättsliga avgöranden som ogiltigförklarar ett beslut om en administrativ sanktion eller en avhjälpande åtgärd ska också offentliggöras.

5.  De behöriga myndigheterna ska säkerställa att alla offentliggöranden som avses i punkterna 1–4 ska ligga kvar på deras officiella webbplats i minst fem år efter offentliggörandet. Personuppgifter som ingår i offentliggörandet ska endast hållas på den behöriga myndighetens officiella webbplats under den period som krävs enligt gällande bestämmelser om uppgiftsskydd.

Artikel 60 Skyldighet att lämna information till Eiopa om administrativa sanktioner och avhjälpande åtgärder

1.  De behöriga myndigheterna ska informera Eiopa om alla administrativa sanktioner och andra åtgärder som tillämpats men inte offentliggjorts i enlighet med artikel 59.1.

2.  De behöriga myndigheterna ska årligen ge Eiopa information i aggregerad form om alla administrativa sanktioner och andra åtgärder som tillämpats i enlighet med artikel 57.

Eiopa ska offentliggöra den informationen i en årlig rapport.

3.  Om den behöriga myndigheten har offentliggjort en administrativ sanktion eller annan åtgärd ska den samtidigt informera Eiopa om detta.

KAPITEL IX SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 61 Behandling av personuppgifter

När det gäller behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning ska PEPP-sparinstitut och behöriga myndigheter utföra sina uppgifter inom ramen för denna förordning i enlighet med förordning (EU) 2016/679, och förordningen om respekten för integritet och till skyddet av personuppgifter i elektronisk kommunikation och om upphävande av direktiv 2002/58/EG (om integritet och elektronisk kommunikation). Vad gäller Eiopas behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning ska Eiopa följa förordning (EG) nr 45/2001.

Artikel 62  Utövande av delegering

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 24.3, 26.3, 28.2, 32.7 och 39 ska ges till kommissionen tills vidare från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 24.3, 26.3, 28.2, 32.7 och 39 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 24.3, 26.3, 28.2, 32.7 och 39 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 63 Utvärdering och rapportering

1.  Kommissionen ska göra en utvärdering av förordningen vart femte år efter dess ikraftträdande och efter samråd med Eiopa lägga fram en rapport med sina viktigaste slutsatser till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

2.  Rapporten ska omfatta alla frågor om hur förordningen fungerar, i synnerhet följande:

a)  Flyttbarhet.

b)  Utveckling av delkonton och partnerskap.

c)  Bytesmöjligheten.

d)  Användningen av den grundläggande PEPP-produkten.

e)  Klagomålsförfarandet.

f)  Tillämpningen i unionen.

g)  Integreringen av miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfaktorer i PEPP-produktens investeringspolicy.

h)  Det övre tak på 1 % som avses i artikel 37.2.

3.  Kommissionen ska inrätta en panel med relevanta intressenter för att fortlöpande övervaka utvecklingen och genomförandet av PEPP-produkten. Denna panel ska åtminstone inbegripa Eiopa, de nationella tillsynsmyndigheterna, bransch- och konsumentföreträdare samt oberoende experter.

Panelens sekretariat ska vara Eiopa.

Artikel 64Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning ska tillämpas tolv månader efter offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning av de delegerade akter som avses i förordningen.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den  

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar markeras med symbolen ▌.

(3)

EUT C , , s. .

(4)

”Handlingsplan för en kapitalmarknadsunion”, Europeiska kommissionen, den 30 september 2015, COM(2015)0468.

(5)

  Europaparlamentets resolution av den 19 januari 2016 om lägesbedömning och utmaningar – EU:s lagstiftning om finansiella tjänster: konsekvenser och vägen mot en effektivare och mer ändamålsenlig EU-ram för finansiell reglering och en kapitalmarknadsunion (2015/2106(INI)), punkt 20.

(6)

Europeiska rådets slutsatser av den 28 juni 2016 (EUCO 26/16), punkt 11.

(7)

  COM(2016)0601, s. 4.

(8)

  COM(2017)0292, s. 6.

(9)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

(10)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).

(11)

Europaparlamentets och rådets förordning(EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(12)

  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om att förstärka sanktionssystemen i den finansiella tjänstesektorn, (KOM(2010) 716 slutlig, 8.12.2010).

(13)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(14)

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

(15)

  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(16)

  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(17)

  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).

(18)

  Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/2341/EU av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (omarbetning) (EUT L 354, 23.12.2016, s. 37).

(19)

  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (omarbetning) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).

(20)

(21)

  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkringsdistribution (EUT L 26, 2.2.2016, s. 19).

(22)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(23)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).


YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (29.6.2018)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8‑0219/2017 – 2017/0143(COD))

Föredragande av yttrande: Heinz K. Becker

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  EU-hushållens sparande är bland det högsta i världen, men merparten hålls på bankkonton med korta löptider. Ett ökat investeringsinflöde till kapitalmarknaderna kan göra det lättare att hantera de utmaningar som följer av befolkningens åldrande och de låga räntorna.

(1)  EU-hushållens sparande är bland det högsta i världen, men merparten hålls på bankkonton med korta löptider och låg avkastning. Hushållens sparande skiljer sig dock avsevärt mellan EU-länderna och ihållande olikheter mellan medlemsstaterna kan påverka investeringar och tillväxt då hushållens sparande är en viktig finansieringskälla för privata och offentliga investeringar. Ett ökat investeringsinflöde till kapitalmarknaderna kan göra det lättare att hantera de utmaningar som följer av befolkningens åldrande, de låga räntorna och de låga investeringsnivåerna på lång sikt.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  För att säkerställa en rimlig levnadsstandard för nuvarande och framtida pensionärer bör medlemsstaterna ge prioritet åt att ytterligare utveckla, stärka och reformera den första (offentliga) och andra (tjänstepensionsbaserade) pelaren i de nationella pensionssystemen. Dessa två pelare förblir avgörande för åldersinkomsterna och hållbarheten i de nationella systemen. PEPP-produkter bör inte ersätta eller underminera den första och andra pelarens planer. För att konsolidera de finansiella resurser som krävs för dessa pelare behöver medlemsstaterna också bekämpa arbetslöshet samt odeklarerat och oförsäkrat arbete. Mot bakgrund av den förestående minskningen av den förvärvsarbetande befolkningen från ett förhållande på 1:4 till 1:2 är ett pensionssystem med flera pelare dock nödvändigt. En frivillig, långsiktig europeisk privat pensionsprodukt kommer att fungera som ett komplement för och stärker de befintliga pensionssparandena, främjar deras tillräcklighet och ökar tryggheten för kategorier av personer som tidigare har lidit av en brist eller delvis lidit av en brist på en tillräcklig trygghet såsom kvinnor, unga personer, egenföretagare och personer som har atypiska eller nya former av anställningar.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  År 2015 var 11,3 miljoner medborgare i EU-28 i arbetsför ålder (20–64 år) bosatta i en annan medlemsstat än den medlemsstat där de är medborgare och 1,3 miljoner medborgare från EU-28 arbetade i en annan medlemsstat än bosättningsmedlemsstaten.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c)  Ålderspension utgör en betydande del av en pensionärs inkomst som säkerställer en adekvat levnadsstandard och motverkar fattigdom under ålderdomen. Pensioner är en nödvändig förutsättning för utövandet av de grundläggande rättigheter som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, bland annat artikel 25 om äldres rättigheter, där följande anges: ”Unionen erkänner och respekterar rätten för äldre att leva ett värdigt och oberoende liv och att delta i det sociala och kulturella livet” samt rättigheterna som fastställs i ministerkommitténs rekommendation till Europarådets medlemsstater om främjandet av äldre personers mänskliga rättigheter”1a.

 

__________________

 

1a Ministerkommitténs rekommendation CM/Rec(2014)2 till Europarådets medlemsstater om främjandet av äldre personers mänskliga rättigheter.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 1d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1d)  PEPP-produkten syftar till att skapa ett ytterligare frivilligt alternativ för pensionssparande för unionens medborgare och kommer att stärka flyttbarheten för medborgarnas rättigheter. Det kommer också att komplettera de nationella pensionssystemen och direktiv 2014/50/EU.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 1e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1e)  Den åldrande befolkningen och de sjunkande födelsetalen innebär stora demografiska utmaningar för unionen som utgör ett hot mot såväl tillräckliga pensionsnivåer och hållbarhet som generationsöverskridande solidaritet. Dessutom riskerar digitaliseringen och förändringar på arbetsmarknaden att förvärra problemet och innebära ett ökat tryck på pensionerna i första och andra pelaren.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 1f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1f)  Det kvarstår en pensionsklyfta mellan könen i unionen som också orsakas av oregelbundna inbetalningar till pensionssystemen till följd av avbrott i arbetslivet eller i inbetalningarna på grund av moderskap eller barnomsorg. Pensionen för en pensionerad kvinna mellan 65 och 79 år i EU är i genomsnitt nästan 40 % lägre än hennes manliga motsvarighet. PEPP kan ge dem en extra möjlighet att få ihop en tillräcklig pension.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 1g (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1g)  Enligt Eiopa sparar för närvarande endast 67 miljoner personer, eller 27 % av EU:s totala befolkning mellan 25-59 år, frivilligt i finansiella produkter för ett långsiktigt pensionssparande och dessa personer är också koncentrerade till ett fåtal medlemsstater.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 1h (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1h)  PEPP bör i första hand vara ett långsiktigt stödinstrument för att säkra en god levnadsstandard efter pensioneringen, särskilt för unga unionsmedborgare. PEPP kan effektivt förbättra förmågan att täcka kostnaderna för att upprätthålla den enskilda levnadsstandarden efter pensioneringen.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 1i (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1i)  Unionen står inför en växande demografisk utmaning, som så småningom kommer att leda till att den nuvarande försörjningskvoten på 1:4 kommer att sjunka till 1:2 år 2060. För varje medborgare som fyllt 65 år finns det idag fyra personer mellan 15 och 64 år och år 2060 kommer det att finnas 2 personer i denna åldersgrupp för alla medborgare över 65 år.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 1j (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1j)  PEPP-produkternas flyttbarhet kommer att öka intresset för dem, särskilt hos unga personer, och bidra till att ytterligare underlätta medborgarnas rätt att bosätta sig och arbeta i hela unionen.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 1k (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1k)  PEPP är en europeisk ram för privata pensioner och är särskilt nödvändig och användbar för dem som inte har rätt till en tillräcklig pension eller som vill ha en kompletterande sparplan vid sidan av de nationella systemen.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  För närvarande hindras en fungerande inre marknad för privat pensionssparande av den betydande fragmenteringen i nationella marknader och av privata pensionsprodukters begränsade flyttbarhet. Detta kan göra det svårt för enskilda att utöva sina grundläggande fri- och rättigheter. Det kan t.ex. hindra dem från att ta anställning eller pensionera sig i en annan medlemsstat. Att befintliga privata pensionsprodukter inte är standardiserade gör det dessutom svårare för pensionssparinstitut att utnyttja etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster.

(3)  För närvarande hindras en fungerande inre marknad för privat pensionssparande av den betydande fragmenteringen i nationella marknader och av privata pensionsprodukters begränsade flyttbarhet. Detta kan göra det svårt för enskilda att utöva sina grundläggande fri- och rättigheter. Det kan t.ex. hindra dem från att söka jobb eller ta anställning eller pensionera sig i en annan medlemsstat. Att befintliga privata pensionsprodukter inte är standardiserade gör det dessutom svårare för pensionssparinstitut att utnyttja etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  På grund av den roll en PEPP-produkts bidrag förväntas spela i uppbyggandet av kapitalmarknadsunionen och kanaliseringen av kapital mot långsiktiga och hållbara investeringar i realekonomin måste spararna involveras i processen för att de ska bli medvetna om sina finansiella och icke-finansiella intressen och det ömsesidiga förhållandet mellan produktens resultat och miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfaktorer. Effektiviteten i denna process är beroende av en hög nivå av transparens och information och spararnas engagemang.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Personer med lägre inkomster och de som har tillbringat mindre tid på arbetsmarknaden har ett mindre finansiellt utrymme att investera i privata pensionsprodukter, vilket leder till större inkomstklyftor under ålderdomen. Detta gäller framför allt kvinnor i allmänhet på grund av lönegapet mellan kvinnor och män som påverkar dem under hela yrkeskarriären och att de tillbringar mer tid utanför arbetsmarknaden för att ta på sig ett omsorgsansvar utan inkomst eller endast med väldigt liten inkomst.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Utvecklingen av en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP) kommer att öka valmöjligheterna när det gäller pensionssparande och upprätta en EU-marknad för PEPP-sparinstitut. Den kommer även ge hushållen bättre möjligheter att uppnå sina mål för tiden efter pensionering.

(10)  Utvecklingen av en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP) kommer att öka valmöjligheterna när det gäller pensionssparande och upprätta en EU-marknad för PEPP-sparinstitut. Den bör även ge hushållen bättre, reglerade, säkra, socialt ansvarsfulla och hållbara möjligheter att uppnå sina mål för tiden efter pensionering, med vederbörlig hänsyn till deras behov och preferenser.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Med den PEPP-förordning som läggs fram här ska inga hinder skapas för medlemsstaterna att fortsättningsvis kollektivt utforma det fonderade pensionssystemet.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Regelverket för PEPP-produkten kommer att lägga grunden till en stark marknad för rimligt prissatta och frivilliga pensionsrelaterade investeringar som kan förvaltas på EU-nivå. Genom att komplettera befintliga pensionsprodukter och pensionsplaner kommer det att bidra till att tillgodose behoven hos dem som vill komplettera sitt sparande inför pensionen, göra det lättare att hantera den demografiska utmaningen och erbjuda en ny stark källa till privat kapital för långsiktiga investeringar. Detta regelverk kommer inte att ersätta eller harmonisera befintliga nationella individuella pensionsplaner.

(11)  Regelverket för PEPP-produkten kommer att lägga grunden till en stark marknad för rimligt prissatta och frivilliga pensionsrelaterade investeringar som kan förvaltas på EU-nivå. PEPP kommer att bidra till att tillgodose behoven hos dem som vill komplettera sitt sparande inför pensionen och göra det lättare att hantera den demografiska utmaningen och den befintliga pensionsklyftan, genom att erbjuda en ny stark källa till privat kapital för långsiktiga och hållbara investeringar, inbegripet sociala investeringar. Detta regelverk kommer inte att ersätta eller harmonisera befintliga nationella individuella pensionsprodukter eller tjänstepensionsplaner.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Ett produktgodkännande utfärdat av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (nedan kallad Eiopa) enligt gemensamma regler bör ge PEPP-sparinstitut tillträde till hela unionsmarknaden.

(14)  Ett produktgodkännande utfärdat av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (nedan kallad Eiopa) enligt gemensamma regler bör ge PEPP-sparinstitut tillträde till hela unionsmarknaden och i samarbete med nationella behöriga myndigheter.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  Medlemsstaternas utformning och reglering av tjänstepensionsinstituten skiljer sig i hög grad åt. I en del medlemsstater får dessa institut endast handha tjänstepensioner, medan de i andra medlemsstater får handha tjänstepensioner och privata pensionssparanden. Detta har inte bara lett till att tjänstepensionsinstituten har organisatoriska strukturer som skiljer sig åt. Tillsynen av dem på nationell nivå skiljer sig också. I synnerhet är tillsynen av tjänstepensionsinstitut som handhar tjänstepensioner och privata pensionssparanden bredare än för de tjänstepensionsinstitut som enbart handhar tjänstepensioner. För att den finansiella stabiliteten inte ska äventyras och hänsyn ska tas till skillnaden i den organisatoriska strukturen och tillsynen bör endast de tjänsteinstitut som enligt den nationella lagstiftningen har godkänts för att tillhandahålla privata pensionsprodukter och åtföljs av adekvat tillsyn få tillhandahålla PEPP-produkter. Dessutom och för att ytterligare skydda den finansiella stabiliteten bör alla tillgångar och skulder som hänför sig till PEPP-sparinstitutens verksamhet hållas fullständigt åtskilda från, förvaltas och hanteras skilt från övriga tjänstepensionsverksamheter, utan någon möjlighet till överföring.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  Den gällande skatteordningen för PEPP-produkten bör fastställas i lagstiftningen i varje medlemsstat där PEPP-sparare har gjort inbetalningar. PEPP-produkten kommer följaktligen att beskattas i varje medlemsstat där PEPP-spararen har gjort inbetalningar och ske proportionerligt i förhållande till inbetalningarna som gjorts i respektive medlemsstat.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  Livslånga pensioner och ytterligare finansiell säkerhet för att täcka risker såsom funktionsnedsättning, dödsfall eller långvarig vård är avgörande inslag i en övergripande pensionsprodukt. Pensionsprodukter bör ge kunden en långsiktig, säker och stabil inkomst efter pensioneringen.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 20b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20b)  Inbetalningsplaner bör åtföljas av prognoser som inriktas på värdet av tillgångarna, avkastningen på investeringarna, beräknad inflation och ekonomisk tillväxt.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  För att möjliggöra en problemfri övergång för PEPP-sparinstitut kommer skyldigheten att tillhandahålla PEPP-produkter med delkonton för varje medlemsstat att gälla tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft. För att inte vilseleda konsumenterna bör pensionssparinstitut emellertid tillhandahålla information om vilka nationella delkonton som är omedelbart tillgängliga i samband med lanseringen av en PEPP-produkt.

(21)  Pensionssparinstitut bör tillhandahålla information om vilka nationella delkonton som är omedelbart tillgängliga i samband med lanseringen av en PEPP-produkt i avtalet. När en PEPP-sparare ändrar sin hemvist till en annan medlemsstat där PEPP-sparinstitutet inte erbjuder ett delkonto som är tillgängligt direkt ska ett byte av PEPP-sparinstitut erbjudas kostnadsfritt. PEPP-förmånstagare bör ha möjlighet att få PEPP-utbetalningar oberoende av i vilken medlemsstat de är bosatta i.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  För att underlätta bestämmelserna om att öppna nationella delkonton i alla medlemsstater bör PEPP-sparinstitut ha möjlighet att ingå partnerskap med andra PEPP-sparinstitut.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer bör med hänsyn till den upprättade pensionsplanens karaktär och den administrativa bördan ge potentiella PEPP-sparare och PEPP-förmånstagare tydlig och tillräcklig information för att de ska kunna fatta beslut inför sin pensionering. Av samma skäl bör PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer även säkerställa en hög grad av transparens under pensionsplanens olika faser, dvs. preliminär registrering, medlemskap (inbegripet tiden före pensionering) och tiden efter pensioneringen. Information bör särskilt lämnas om intjänade pensionsrättigheter, prognostiserade pensionsförmåner, risker och garantier samt kostnader. Om de prognostiserade pensionsförmånerna grundas på ekonomiska scenarier bör informationen även omfatta ett extremt men trovärdigt negativt scenario.

(22)  PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer bör med hänsyn till den upprättade pensionsplanens karaktär och den administrativa bördan ge potentiella PEPP-sparare och PEPP-förmånstagare tydlig och tillräcklig information för att de ska kunna fatta beslut inför sin pensionering. Av samma skäl bör PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer även säkerställa en hög grad av transparens under pensionsplanens olika faser, dvs. preliminär registrering, medlemskap (inbegripet tiden före pensionering) och tiden efter pensioneringen. Information bör särskilt lämnas om intjänade pensionsrättigheter, prognostiserade pensionsförmåner, risker och garantier, kostnader samt hänsyn tagen till miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfaktorer. De prognostiserade pensionsförmånerna ska bland annat grundas på ekonomiska scenarier, däribland ett negativt scenario.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Innan de ansluter sig till en PEPP-plan bör potentiella PEPP-sparare få all information som de behöver för att kunna fatta välgrundade beslut.

(23)  Innan de ansluter sig till en PEPP-plan bör potentiella PEPP-sparare få all information som de behöver för att kunna fatta välgrundade beslut genom tillhandahållande av rådgivning som bedömer deras sparkrav och sparbehov.

Motivering

Rådgivningen kan vara ett meningsfullt verktyg som gör konsumenterna medvetna om sina val.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  För att säkerställa optimal produkttransparens bör PEPP-utvecklare upprätta ett PEPP-faktablad med grundläggande information för de PEPP-produkter som de utvecklar innan produkterna får distribueras till PEPP-sparare. De bör även ha ansvar för PEPP-faktabladets riktighet. PEPP-faktabladet bör ersätta, och vara en anpassning av, faktabladet för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/201433 som inte skulle behöva tillhandahållas för PEPP-produkter.

(24)  För att säkerställa optimal produkttransparens bör PEPP-sparinstitut upprätta ett PEPP-faktablad med grundläggande information för de PEPP-produkter som de utvecklar innan produkterna får distribueras till PEPP-sparare. De bör även ha ansvar för PEPP-faktabladets riktighet. PEPP-faktabladet bör ersätta, och vara en anpassning av, faktabladet för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/201433 som inte skulle behöva tillhandahållas för PEPP-produkter.

__________________

__________________

33 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) (EUT L 352, 9.12.2014, s. 1).

33 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) (EUT L 352, 9.12.2014, s. 1).

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)   Kalkylatorer för pensionsprodukter håller redan på att utvecklas på nationell nivå. För att dessa kalkylatorer ska vara så användbara som möjligt för konsumenterna bör de emellertid omfatta de kostnader och avgifter som tas ut av olika PEPP-utvecklare samt eventuella ytterligare kostnader eller avgifter som tas ut av förmedlare eller andra aktörer i investeringskedjan och som inte redan räknats in av PEPP-utvecklare.

(26)  Kalkylatorer för pensionsprodukter håller redan på att utvecklas på nationell nivå. För att dessa kalkylatorer ska vara så användbara som möjligt för konsumenterna bör de emellertid omfatta de kostnader och avgifter som tas ut av olika PEPP-sparinstitut samt eventuella ytterligare kostnader eller avgifter som tas ut av förmedlare eller andra aktörer i investeringskedjan och som inte redan räknats in av PEPP-sparinstituten.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a)  Investerarna ska ha möjlighet att med hjälp av ett verktyg kunna räkna ut hur stora förmånsutbetalningarna uppskattas bli under utbetalningsperioden.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a)  Marknadskommunikationen bör utnyttja de möjligheter som digitaliseringen erbjuder och presentera egenskaperna hos PEPP-produkten på ett enkelt, lättbegripligt och användarvänligt sätt, i full överensstämmelse med artikel 9 i förordning 1286/2014 (Priips-förordningen).

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  PEPP-sparinstitut bör sammanställa ett pensionsbesked för PEPP-sparare för att ge dem viktig individuell och allmän information om PEPP-planen och för att säkerställa fortlöpande information om denna plan. Pensionsbeskedet bör vara tydligt och fullständigt och innehålla relevant och lämplig information för att underlätta förståelsen av pensionsrättigheter över tiden och inom olika pensionsplaner och för att främja arbetskraftens rörlighet.

(29)  PEPP-sparinstitut bör sammanställa ett pensionsbesked för PEPP-sparare för att ge dem viktig individuell och allmän information om PEPP-planen och för att säkerställa fortlöpande information om denna plan. Pensionsbeskedet bör också riktas till PEPP-förmånstagarna efter överenskommelse med PEPP-spararen. Pensionsbeskedet bör vara tydligt, uppdaterat, enkelt och fullständigt och innehålla relevant och lämplig information för att underlätta förståelsen av kompletterande pensionsrättigheter över tiden och inom olika pensionsplaner och för att främja arbetskraftens rörlighet.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  För att säkerställa ett tillräckligt skydd av PEPP-sparares och PEPP-förmånstagares rättigheter bör PEPP-sparinstitut även ha möjlighet att välja en tillgångsallokering som är anpassad till deras pensionsåtagandens art och duration. Det krävs därför en effektiv tillsyn och investeringsregler som ger PEPP-sparinstitut det handlingsutrymme de behöver för att fatta beslut om den mest säkra och effektiva investeringspolicyn men som samtidigt ålägger dem att agera på ett aktsamt sätt. Tillämpning av aktsamhetsprincipen kräver därför en investeringspolicy som är anpassad till det enskilda PEPP-sparinstitutets kundstruktur.

(32)  För att säkerställa ett tillräckligt skydd av PEPP-sparares och PEPP-förmånstagares rättigheter bör PEPP-sparinstitut även ha möjlighet att välja en tillgångsallokering som är anpassad till deras pensionsåtagandens art och duration. Det krävs därför en effektiv tillsyn och investeringsregler som ger PEPP-sparinstitut det handlingsutrymme de behöver för att fatta beslut om den mest säkra och effektiva investeringspolicyn men som samtidigt ålägger dem att agera på ett aktsamt sätt och i överensstämmelse med PEPP-spararens behov och preferenser. Tillämpning av aktsamhetsprincipen kräver därför en investeringspolicy som är anpassad till det enskilda PEPP-sparinstitutets kundstruktur.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  Genom att föreskriva att aktsamhetsprincipen ska vara den grundläggande principen för kapitalinvesteringar och genom att göra det möjligt för PEPP-sparinstitut att bedriva verksamhet över gränserna uppmuntras en omdirigering av sparandet till den privata pensionssektorn, vilket bidrar till den ekonomiska och sociala utvecklingen.

(33)  Genom att föreskriva att aktsamhetsprincipen ska vara den grundläggande principen för kapitalinvesteringar och genom att göra det möjligt för PEPP-sparinstitut att bedriva verksamhet över gränserna uppmuntras en omdirigering av sparandet till den privata pensionssektorn, vilket bidrar till den ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  För att fördjupa kapitalmarknadsunionen görs en bred tolkning av vad som utgör instrument med en långsiktig ekonomisk profil. Dessa instrument är ej överförbara värdepapper och har därför inte tillgång till andrahandsmarknaders likviditet. De kräver ofta tidsbundna åtaganden, vilket begränsar deras säljbarhet och bör tolkas som att de inbegriper andelar och skuldinstrument i och lån som tillhandahålls icke börsnoterade företag. Onoterade företag omfattar infrastrukturprojekt, icke-börsnoterade tillväxtföretag, fastigheter eller andra tillgångar som kan vara lämpliga för långsiktiga investeringsändamål. Koldioxidsnåla och klimattåliga infrastrukturprojekt är ofta onoterade tillgångar och är beroende av långfristiga krediter för finansiering av projekt. Med tanke på att deras pensionsåtaganden är långfristiga uppmuntras PEPP-sparinstitut att avsätta en tillräcklig del av sin tillgångsportfölj för hållbara investeringar i den reala ekonomin med långsiktigt positiva ekonomiska effekter, i synnerhet för infrastrukturprojekt och företag.

(35)  För att fördjupa kapitalmarknadsunionen görs en bred tolkning av vad som utgör instrument med en långsiktig ekonomisk profil. Dessa instrument är ej överförbara värdepapper och har därför inte tillgång till andrahandsmarknaders likviditet. De kräver ofta tidsbundna åtaganden, vilket begränsar deras säljbarhet och bör tolkas som att de inbegriper andelar och skuldinstrument i och lån som tillhandahålls icke börsnoterade företag. Onoterade företag omfattar infrastrukturprojekt, icke-börsnoterade tillväxtföretag, fastigheter eller andra tillgångar som kan vara lämpliga för långsiktiga investeringsändamål. Koldioxidsnåla och klimattåliga infrastrukturprojekt är ofta onoterade tillgångar och är beroende av långfristiga krediter för finansiering av projekt. Med tanke på att deras pensionsåtaganden är långfristiga uppmuntras PEPP-sparinstitut att avsätta en tillräcklig del av sin tillgångsportfölj för hållbara investeringar i den reala ekonomin med långsiktigt positiva ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter, i synnerhet för infrastrukturprojekt och företag.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor ska i enlighet med Förenta nationernas principer för ansvarsfulla investeringar vara en viktig del av PEPP-sparinstitutens investeringspolicy och riskhanteringssystem. PEPP-sparinstitut bör uppmuntras att beakta sådana frågor i sina investeringsbeslut och ta hänsyn till dem i sina riskhanteringssystem.

(36)  Miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor ska i enlighet med Förenta nationernas principer för ansvarsfulla investeringar vara en viktig del av PEPP-sparinstitutens investeringspolicy och riskhanteringssystem. PEPP-sparinstitutet bör därför beakta de potentiella miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningskonsekvenserna av kapitalinvesteringar. Denna riskbedömning bör även göras tillgänglig för Eiopa, de behöriga myndigheterna och PEPP-sparare. PEPP-sparinstitut bör uppmuntras att beakta sådana frågor i sina investeringsbeslut och ta hänsyn till dem i sina riskhanteringssystem.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(36a)  Ett av målen med denna förordning är att kanalisera kapital mot europeiska långsiktiga investeringar i realekonomin. PEPP-sparinstitut bör integrera miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfaktorer i sina investeringsbeslut.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 36b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(36b)  PEPP-sparinstituten bör regelbundet ha ett utbyte med sina kunder för att se till att deras angelägenheter och preferenser, däribland miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfaktorer, är väl integrerade i investeringsbesluten.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 36c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(36c)  PEPP-sparinstituten bör utarbeta en policy för att utesluta investeringar för att säkerställa att medlen inte investeras i mycket kontroversiella och skadliga produkter såsom kolbaserad energi, kärnvapen, klusterammunition och tobaksproduktion eller används för att stödja skadliga beteenden såsom allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter eller arbetstagarrättigheter, allvarlig miljö- eller klimatskada, korruption och skatteflykt.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  För att säkerställa att PEPP-sparinstitut uppfyller sin skyldighet att utforma en investeringspolicy som är förenlig med aktsamhetsprincipen bör PEPP-sparinstitut inte få investera i jurisdiktioner som FATF (Financial Action Task Force) fastställt vara högriskjurisdiktioner eller icke samarbetsvilliga jurisdiktioner.

(37)  För att säkerställa att PEPP-sparinstitut uppfyller sin skyldighet att utforma en investeringspolicy som är förenlig med aktsamhetsprincipen bör PEPP-sparinstitut hindras från att ägna sig åt aggressiva strategier för skatteflykt och investera i jurisdiktioner som fastställts vara högriskjurisdiktioner eller icke samarbetsvilliga jurisdiktioner av FATF (Financial Action Task Force) och kommissionens delegerade förordning om högrisktredjeländer med strategiska brister samt jurisdiktioner i den gemensamma EU-förteckningen över tredjeländers jurisdiktioner på skatteområdet.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  Med tanke på PEPP-produkternas långsiktiga pensionsmål bör de investeringsalternativ som erbjuds PEPP-sparare anpassas så att de omfattar faktorer som gör det möjligt för investerare att fatta ett investeringsbeslut, inbegripet antalet investeringsalternativ som de kan välja mellan. Efter det första val som görs vid tecknandet av en PEPP-produkt bör spararen ha möjlighet att ändra detta val med rimliga intervaller (vart femte år) för att ge pensionssparinstituten tillräcklig stabilitet att bedriva en långsiktig investeringsstrategi och samtidigt säkerställa investerarskydd.

(38)  Med tanke på PEPP-produkternas långsiktiga pensionsmål bör de investeringsalternativ som erbjuds PEPP-sparare redovisas tydligt så att de omfattar faktorer som gör det möjligt för investerare att anpassa sig till sina kunders preferenser och långsiktiga behov och fatta ett välgrundat investeringsbeslut, inbegripet antalet investeringsalternativ som de kan välja mellan. Efter det första val som görs vid tecknandet av en PEPP-produkt bör spararen ha möjlighet att ändra detta val med rimliga intervaller (vart femte år) för att ge pensionssparinstituten tillräcklig stabilitet att bedriva en långsiktig investeringsstrategi och samtidigt säkerställa investerarskydd.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  Ickevalsalternativet bör göra det möjligt för PEPP-sparare att få tillbaka sitt investerade kapital. PEPP-sparinstitut kan dessutom inkludera en mekanism för inflationsindexering för att åtminstone delvis ta hänsyn till inflationen.

(39)  Det ickevalsalternativ som ska erbjudas av varje PEPP-sparinstitut bör säkerställa kapitalskydd för PEPP-spararen genom en kapitalgaranti. PEPP-sparinstitut bör dessutom inkludera en mekanism för inflationsindexering för att ta hänsyn till inflationen på bästa möjliga sätt.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Skäl 45

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(45)  Utan att detta påverkar PEPP-kunders rätt att väcka talan inför domstol bör lättillgängliga, lämpliga, oberoende, opartiska, öppna och effektiva förfaranden för alternativ tvistlösning upprättas mellan PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer och PEPP-kunder för att lösa tvister som följer av de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i denna förordning.

(45)  Utan att detta påverkar PEPP-kunders rätt att väcka talan inför domstol bör lättillgängliga, lämpliga, oberoende, opartiska, öppna och effektiva förfaranden för alternativ tvistlösning upprättas mellan PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer och PEPP-kunder, och om tillämpligt förmånstagare, för att lösa tvister som följer av de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i denna förordning.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Skäl 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46)  För att upprätta ett effektivt och ändamålsenligt tvistlösningsförfarande bör PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer införa ett effektivt klagomålsförfarande som deras kunder kan använda innan tvister hänskjuts till ett alternativt tvistlösningsförfarande eller domstol. Klagomålsförfarandet bör ha korta och tydligt angivna tidsfrister för PEPP-sparinstituts och PEPP-distributörers svar på klagomål. Alternativa tvistlösningsorgan bör ha tillräcklig kapacitet för att på ett lämpligt och effektivt sätt delta i ett gränsöverskridande samarbete om tvister som rör rättigheter och skyldigheter enligt denna förordning.

(46)  För att upprätta ett effektivt och ändamålsenligt tvistlösningsförfarande bör PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer införa ett effektivt klagomålsförfarande som deras kunder och PEPP-förmånstagare kan använda innan tvister hänskjuts till ett alternativt tvistlösningsförfarande eller domstol. Klagomålsförfarandet bör ha korta och tydligt angivna tidsfrister för PEPP-sparinstituts och PEPP-distributörers svar på klagomål. Alternativa tvistlösningsorgan bör ha tillräcklig kapacitet för att på ett lämpligt och effektivt sätt delta i ett gränsöverskridande samarbete om tvister som rör rättigheter och skyldigheter enligt denna förordning.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  För att PEPP-sparare ska kunna få bättre villkor för sina investeringar, och för att även stimulera konkurrensen mellan PEPP-sparinstitut, bör de ha rätt att genom ett tydligt, snabbt och säkert förfarande byta pensionssparinstitut under PEPP-sparandets intjänande- respektive utbetalningsfas.

(47)  För att PEPP-sparare ska kunna få bättre villkor för sina investeringar, och för att även stimulera konkurrensen mellan PEPP-sparinstitut, bör de ha rätt att genom ett tydligt, snabbt, säkert och transparent förfarande byta pensionssparinstitut under PEPP-sparandets intjänande- respektive utbetalningsfas.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  För att PEPP-sparare ska kunna få bättre villkor för sina investeringar, och för att även stimulera konkurrensen mellan PEPP-sparinstitut, bör de ha rätt att genom ett tydligt, snabbt och säkert förfarande byta pensionssparinstitut under PEPP-sparandets intjänande- respektive utbetalningsfas.

(47)  För att PEPP-sparare ska kunna få bättre villkor för sina investeringar, och för att även stimulera konkurrensen mellan PEPP-sparinstitut, bör de ha rätt att genom ett tydligt, snabbt och säkert förfarande byta pensionssparinstitut till låg kostnad under PEPP-sparandets intjänande- respektive utbetalningsfas.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48)  Bytesprocessen bör vara enkel och okomplicerad för PEPP-spararen. Det mottagande PEPP-sparinstitutet bör därför vara ansvarigt för att inleda och hantera denna process för PEPP-spararens räkning. PEPP-sparinstitut bör på frivillig basis kunna använda andra sätt, t.ex. en teknisk lösning, för att möjliggöra byten.

(48)  Bytesprocessen bör vara enkel och okomplicerad för PEPP-spararen. Det mottagande PEPP-sparinstitutet bör därför vara ansvarigt för att inleda och hantera denna process för PEPP-spararens räkning. PEPP-sparinstitut bör på frivillig basis kunna använda andra sätt, t.ex. en teknisk lösning, för att möjliggöra byten. Byte ska erbjudas utan kostnad vid begränsad flyttbarhet, återkallande av godkännande och på begäran av PEPP-spararen.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Skäl 55

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(55)  Full transparens när det gäller kostnader och avgifter som rör investeringar i en PEPP-produkt bör garanteras. Samma spelregler skulle gälla för olika pensionssparinstitut och konsumenterna skyddas. Jämförbar information skulle finnas tillgänglig om olika produkter, vilket skulle stimulera en konkurrenskraftig prissättning.

(55)  Full transparens när det gäller kostnader och avgifter som rör investeringar i en PEPP-produkt bör garanteras. Samma spelregler skulle gälla för olika pensionssparinstitut och konsumenterna skyddas. Jämförbar information ska finnas tillgänglig om olika produkter, vilket skulle stimulera en konkurrenskraftig prissättning.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Skäl 56

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(56)  Även om den fortlöpande tillsynen av PEPP-sparinstitut ska utövas av respektive behöriga nationella myndigheter bör Eiopa samordna tillsynen av PEPP-produkter för att garantera en enhetlig tillsynsmetod och därmed främja pensionsproduktens paneuropeiska karaktär.

(56)  Även om den fortlöpande tillsynen av PEPP-sparinstitut ska utövas av respektive behöriga nationella myndigheter bör Eiopa samordna tillsynen av PEPP-produkter för att garantera en konsekvent tillämpning av en enhetlig tillsynsmetod och därmed främja pensionsproduktens paneuropeiska karaktär.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Skäl 67a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(67a)  I EU riskerar 14,6 % av befolkningen i åldern 65 år eller äldre att drabbas av fattigdom. Eftersom kapitalinkomster tenderar att koncentreras till det övre inkomstskiktet kan skatteincitament för privata pensioner resultera i effektiva skattesatser som är negativa och regressiva. Dessa uteblivna skatteintäkter skulle spenderas bättre på att förbättra hållbarheten och tillräckligheten i pensionssystemen inom den första pelaren. Medlemsstaterna bör sätta ett tak för och rikta skatteincitamenten för privata pensionsprodukter, däribland PEPP-produkter, till specifika grupper med begränsad tillgång till andra kompletterande pensioner, såsom låginkomsttagare, egenföretagare och personer som under långa perioder inte har betalat in till sin pension.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Skäl 68a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(68a)  PEPP är ett nytt kompletterande instrument för pensionsplaner för alla medborgare i unionen. I nationella skattesystem bör PEPP åtnjuta de mest gynnsamma skattereglerna som gäller för nationella pensionssparprodukter.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Skäl 69

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(69)  Efter lanseringen av PEPP-produkten uppmuntras medlemsstaterna att beakta kommissionens rekommendation (EU) 2017/... och utvidga de skatteförmåner de beviljar nationella privata pensionsprodukter till att även omfatta PEPP-produkter.

(69)  Efter lanseringen av PEPP-produkten uppmuntras medlemsstaterna med eftertryck att beakta kommissionens rekommendation (EU) 2017/... och utvidga de skatteförmåner de beviljar nationella privata pensionsprodukter till att även omfatta PEPP-produkter.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Skäl 69a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(69a)  Medlemsstaterna uppmuntras att erbjuda ett lämpligt nationellt regelverk för PEPP-produkten.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Skäl 70

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(70)  Denna förordning ska utvärderas genom en bedömning av marknadsutvecklingen, t.ex. uppkomsten av nya typer av PEPP-produkter, utvecklingen på andra områden av unionsrätten och medlemsstaternas erfarenheter.

(70)  Denna förordning ska utvärderas genom en bedömning av marknadsutvecklingen, t.ex. uppkomsten av nya typer av PEPP-produkter, utvecklingen på andra områden av unionsrätten och medlemsstaternas erfarenheter. En sådan bedömning måste ta hänsyn till de olika målen och syftena med att upprätta en välfungerande PEPP-marknad, och bör särskilt utvärdera huruvida denna förordning har bidragit till utvecklingen av ett pensionssystem med flera pelare i medlemsstaterna och har lett till att fler europeiska medborgare sparar till hållbara och tillräckliga pensioner.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Skäl 71

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(71)  Denna förordning respekterar grundläggande rättigheter och iakttar de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till skydd av personuppgifter, rätt till egendom, näringsfrihet, principen om jämställdhet mellan män och kvinnor och principen om en hög konsumentskyddsnivå.

(71)  Denna förordning bör säkerställa att grundläggande rättigheter respekteras och iakttar de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt äldres rätt att leva ett värdigt och oberoende liv och att delta i det sociala och kulturella livet, rätten till skydd av personuppgifter, rätt till egendom, näringsfrihet, principen om jämställdhet mellan män och kvinnor och principen om en hög konsumentskyddsnivå.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  grundar sig på ett frivilligt avtal mellan en enskild sparare och en enhet,

a)  grundar sig på ett frivilligt och kompletterande avtal mellan en enskild sparare och en enhet,

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  europeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt): en privat pensionsprodukt för långsiktigt sparande som erbjuds inom ramen för en godkänd PEPP-plan av ett reglerat finansiellt företag med tillstånd enligt unionsrätten att förvalta kollektiva eller enskilda investeringar eller besparingar och som en enskild PEPP-sparare frivilligt tecknar sig för inför sin pensionering, utan eller med mycket begränsade möjligheter till inlösen.

2.  europeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt): en privat pensionsprodukt för långsiktigt, hållbart och socialt ansvarsfullt sparande som erbjuds inom ramen för en godkänd PEPP-plan av ett reglerat finansiellt företag med tillstånd enligt unionsrätten att förvalta kollektiva eller enskilda investeringar eller besparingar och som en enskild PEPP-sparare eller en sammanslutning av oberoende PEPP-sparare på uppdrag av dess medlemmar frivilligt tecknar sig för inför sin pensionering, utan eller med mycket begränsade möjligheter till inlösen.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  en icke-professionell kund enligt definitionen i artikel 4.1.11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU41,

a)  en icke-professionell kund enligt definitionen i artikel 4.1.11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU41, vilket är en kund som inte är en professionell kund,

__________________

__________________

41 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

41 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  en oberoende sammanslutning som upprättar avtal för PEPP-produkter på uppdrag av dess medlemmar,

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

12a.  engångsbelopp: fullständig betalning av det ackumulerade kapitalet i slutet av intjänandefasen.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

19a.  PEPP-distributörens hemmedlemsstat: den medlemsstat där PEPP-distributören har sitt säte.

Motivering

Det är viktigt att skapa rättssäkerhet i fråga om vilken nationell behörig myndighet som ska ansvara för den fortlöpande övervakningen av PEPP-sparinstituten och PEPP-distributörerna i gränsöverskridande situationer, framför allt vad gäller regler om distribution och informationskrav.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 19b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

19b.  PEPP-distributörens värdmedlemsstat: en medlemsstat, som inte är hemmedlemsstaten, där PEPP-distributören distribuerar PEPP-produkter.

Motivering

Det är viktigt att skapa rättssäkerhet i fråga om vilken nationell behörig myndighet som ska ansvara för den fortlöpande övervakningen av PEPP-sparinstituten och PEPP-distributörerna i gränsöverskridande situationer, framför allt vad gäller regler om distribution och informationskrav.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

21.  kapital: tillskjutet kapital och utfäst ej infordrat kapital, beräknat på grundval av investerbara belopp efter avdrag av alla avgifter och andra kostnader som investerarna står för direkt eller indirekt.

21.  kapital: tillskjutet kapital och utfäst ej infordrat kapital, beräknat på grundval av investerbara belopp före avdrag av alla avgifter och andra kostnader som investerarna står för direkt eller indirekt.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

24.  ickevalsalternativ: investeringsstrategi som tillämpas när PEPP-spararen inte har gett några instruktioner om hur de medel som ackumuleras på PEPP-kontot ska investeras. riskreduceringstekniker:

24.  ickevalsalternativ: investeringsstrategi som tillämpas när PEPP-spararen får tillbaka minst kapitalet som investerats och som antingen väljs av PEPP-spararen eller när PEPP-spararen inte har gett några instruktioner om hur de medel som ackumuleras på PEPP-kontot ska investeras.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

28a.  miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfaktorer inbegriper unionens klimat- och hållbarhetsmål såsom de fastställs i Parisavtalet, målen för hållbar utveckling, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och FN:s principer för ansvarsfulla investeringar i vilka miljöfaktorer omfattas av klimatförändringar, utsläpp av växthusgaser, resursutarmning (däribland misshushållning av vatten och utsläpp) och avskogning; de sociala faktorerna inbegriper mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden (däribland slaveri och barnarbete), lokala samhällen (däribland urbefolkningssamhällen), konflikter, hälsa och säkerhet, förhållandet till arbetstagare och mångfald och bolagsstyrningsfaktorerna inbegriper chefslöner, mutbrott och korruption, politisk lobbying och donationer, styrelsemångfald och struktur samt skattestrategi.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 28b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

28b.  biometriska risker: risker kopplade till livslängd, invaliditet, långvarig vård och dödsfall.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 28c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

28c.  partnerskap avseende delkonton: samarbete mellan PEPP-sparinstitut för att erbjuda delkonton i olika medlemsstater med beaktande av den flyttbarhetstjänst som avses i artikel 12. Ansvaret i dessa partnerskap ligger alltid på det primära sparinstitutet.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En PEPP-produkt får endast utvecklas och distribueras i unionen om den har godkänts av Eiopa i enlighet med denna förordning.

1.  En PEPP-produkt får endast utvecklas och distribueras i unionen om den har auktoriserats och fått godkännande och certifiering av den behöriga tillsynsmyndigheten Eiopa.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Uppgifter om arrangemang avseende portföljförvaltning, riskhantering och administration vad gäller PEPP-produkten.

d)  Uppgifter om arrangemang avseende portföljförvaltning, riskhantering och administration vad gäller PEPP-produkten, däribland vilken roll miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor spelar i investeringsprocessen, samt investeringsbeslutens långsiktiga konsekvenser och externa effekter.

Motivering

Eftersom frågor om miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning förväntas påverka långsiktiga investeringsbeslut såsom beslut som rör PEPP-produkter, är det lämpligt att offentliggöra hur de betraktas i sparinstitutets riskhanteringssystem och betrakta dem som en del av den information som krävs för att ansöka om ett godkännande för att erbjuda denna produkt.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Uppgifter om investeringsstrategier, riskprofil och andra egenskaper hos PEPP-produkten.

e)  Uppgifter om investeringsstrategier, riskprofil och andra egenskaper hos PEPP-produkten, däribland införlivandet av miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfaktorer och särskilt på vilket sätt investeringsstrategin är förenlig med unionens klimat- och hållbarhetsmål i enlighet med Parisavtalet, målen för hållbar utveckling och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  Information om policyn för att utesluta investeringar med anknytning till svår miljöförstöring, allvarliga människorättskränkningar, däribland kränkningar av arbetstagares rättigheter och vapenproduktion.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa)  Information om eventuella partnerskap mellan PEPP-sparinstitut för att erbjuda delkonton i olika medlemsstater.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h)  En beskrivning av den information som ska lämnas till PEPP-sparare, inbegripet en beskrivning av arrangemangen för att hantera klagomål från PEPP-sparare.

h)  En beskrivning av den information som ska lämnas till PEPP-sparare och PEPP-förmånstagare, inbegripet en beskrivning av arrangemangen för att hantera klagomål från PEPP-sparare och PEPP-förmånstagare.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Sökanden har antagit och godkänt en trovärdig policy för att utesluta investeringar med anknytning till svår miljöförstöring, allvarliga människorättskränkningar, däribland kränkningar av arbetstagares rättigheter och vapenproduktion.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  Den föreslagna PEPP-produkten integrerar frågor om miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning i investeringspolicyn och riskhanteringen på ett effektivt sätt och säkerställer att portföljförvaltningen är förenlig med unionens klimat- och hållbarhetsmål i enlighet med Parisavtalet, målen för hållbar utveckling och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Innan Eiopa fattar sitt beslut avseende ansökan ska samråd äga rum med myndighet som är behörig för den sökande.

2.  Innan Eiopa fattar sitt beslut avseende ansökan ska samråd äga rum med myndighet som är behörig för den sökande genom att tillhandahålla en kopia på ansökan och all relevant information som krävs för samrådet för att kontrollera om det finns några invändningar till att godkänna ansökan.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Eiopa ska återkalla godkännandet av en PEPP-produkt om villkoren för godkännandet inte längre uppfylls.

4.  Eiopa ska återkalla godkännandet av en PEPP-produkt om villkoren för godkännandet inte längre uppfylls. Nationella behöriga myndigheter får be Eiopa att överväga återkallandet av ett PEPP-godkännande om de tillhandahåller relevant information som motiverar denna begäran. Om godkännandet skulle återkallas ska PEPP-sparare informeras klart och tydligt och ha rätt att byta PEPP-sparinstitut kostnadsfritt oberoende av hur ofta byte får ske enligt artikel 45.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  När ett PEPP-godkännande återkallas ska Eiopa samordna de åtgärder som krävs för att skydda PEPP-spararna som har ett avtal med PEPP-sparinstitutet vars godkännande har återkallats.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Eiopa ska föra ett centralt offentligt register med uppgifter om varje PEPP-produkt som godkänts i enlighet med denna förordning, det berörda PEPP-sparinstitutet och den myndighet som är behörig för PEPP-sparinstitutet. Registret ska vara allmänt tillgängligt i elektronisk form.

Eiopa ska föra ett centralt offentligt register med uppgifter om varje PEPP-produkt som godkänts i enlighet med denna förordning, det berörda PEPP-sparinstitutet, den myndighet som är behörig för PEPP-sparinstitutet, datumet för godkännande av PEPP-sparinstitutet och antalet tillgängliga nationella delkonton. Registret ska vara allmänt tillgängligt i elektronisk form och ska uppdateras utan dröjsmål om det sker några ändringar.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Flyttbarhetsmöjligheten innebär att PEPP-sparare kan fortsätta att spara i den PEPP-produkt som de redan har avtalat med ett pensionssparinstitut även om de skulle byta hemvist genom att flytta till en annan medlemsstat.

1.  Flyttbarhetsmöjligheten innebär att PEPP-sparare kan fortsätta att spara i den PEPP-produkt som de redan har avtalat med ett pensionssparinstitut även om de skulle byta hemvist genom att flytta till en annan medlemsstat. Kommissionen bör undersöka om det går att ta bort kostnaden för byte av sparinstitut som ett incitament. Under alla omständigheter ska kostnaderna vara rimliga och alltid kommuniceras vid avtalets ingående.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om de utnyttjar flyttbarhetsmöjligheten har PEPP-sparare rätt att behålla alla fördelar och incitament som beviljas av PEPP-sparinstitutet och som är knutna till de fortlöpande investeringarna i samma PEPP-produkt.

2.  Om de utnyttjar flyttbarhetsmöjligheten har PEPP-sparare rätt att behålla alla fördelar och incitament som beviljas av PEPP-sparinstitutet och som är knutna till de fortlöpande investeringarna i samma PEPP-produkt. Kostnaden för att använda flyttbarhetsmöjligheten bör vara rimlig.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I situationer där en PEPP-sparare byter hemvist genom att flytta till en annan medlemsstat och det inte erbjuds något delkonto av PEPP-sparinstitutet i den medlemsstaten ska PEPP-spararen kostnadsfritt erbjudas möjligheten att byta till en annan leverantör.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  PEPP-mottagare ska säkerställa att förmånstagare kan ta emot PEPP-utbetalningar oberoende av i vilken medlemsstat de är bosatta i.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När ett PEPP-sparinstitutinvesteringeller PEPP-distributör erbjuder en PEPP-produkt ska de ge potentiella PEPP-sparare information om vilka nationella delkonton som är omedelbart tillgängliga.

2.  När ett PEPP-sparinstitut eller en PEPP-distributör erbjuder en PEPP-produkt ska de ge potentiella PEPP-sparare information om vilka nationella delkonton som är omedelbart tillgängliga, antingen från PEPP-sparinstitutet eller från en registrerad partner.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Senast tre år efter denna förordnings ikraftträdande ska PEPP-sparinstitut på begäran erbjuda nationella delkonton för alla medlemsstater i alla sina PEPP-produkter.

3.  PEPP-spararen och PEPP-sparinstitutet ska i avtalet förteckna tillgängliga delkonton. PEPP-sparinstitut ska erbjuda åtminstone de delkonton som anges i avtalet. En PEPP-sparare som önskar byta hemvist genom att flytta till en annan medlemsstat får under alla omständigheter utöva sin rätt till rörlighet genom att byta PEPP-sparinstitut när det nationella delkonto som PEPP-spararen önskar öppna varken görs tillgängligt av PEPP-sparinstitutet eller av en registrerad partner. I dessa fall får inga avgifter tas ut från kunderna.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 14 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar tidsfristen i artikel 13.3 ska PEPP-sparinstitut säkerställa att ett nytt delkonto kan öppnas på varje individuellt PEPP-konto som uppfyller de rättsliga krav och villkor som på nationell nivå fastställts för att PEPP-produkter ska omfattas av incitament av den medlemsstat till vilken PEPP-spararen flyttar.

PEPP-sparinstitut ska säkerställa att ett nytt delkonto kan öppnas, antingen genom överföring eller genom tillägg, på varje individuellt PEPP-konto som uppfyller de rättsliga krav och villkor som på nationell nivå fastställts för att PEPP-produkter ska omfattas av incitament av den medlemsstat där delkontot ska öppnas.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

PEPP-sparinstitut får ingå ett partnerskap kring delkonton med andra PEPP-sparinstitut i syfte att underlätta bestämmelserna för att öppna delkonton i alla medlemsstater.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det påverkar tidsfristen i artikel 13.3 ska PEPP-sparinstitutet, så snart den har informerats om PEPP-spararens avsikt att utnyttja sin rätt till rörlighet mellan medlemsstaterna, informera PEPP-spararen om att denne kan öppna ett nytt delkonto på sitt individuella konto samt om tidsfristen för öppnandet av ett sådant delkonto.

1.  PEPP-sparinstitutet ska, så snart det har informerats om PEPP-spararens avsikt att utnyttja sin rätt till rörlighet mellan medlemsstaterna, informera PEPP-spararen om att denne kan öppna ett nytt delkonto på sitt individuella konto samt om tidsfristen för öppnandet av ett sådant delkonto.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Relevant information om eventuella ändringar av den antagna investeringsstrategin eller andra inslag.

utgår

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  På PEPP-spararens begäran ska PEPP-sparinstitutet ombesörja överföring av ackumulerade tillgångar mellan det individuella PEPP-kontots olika delkonton, så att samtliga tillgångar kan sammanföras på ett enda delkonto.

1.  På PEPP-spararens begäran ska PEPP-sparinstitutet ombesörja överföring av ackumulerade tillgångar mellan det individuella PEPP-kontots olika delkonton, så att samtliga tillgångar kan sammanföras på ett enda delkonto. Kostnader i samband med denna överföring måste ha angetts vid tiden för avtalets ingående.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Information om flyttbarhet till de nationella myndigheterna

Information om flyttbarhet till de behöriga myndigheterna

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  PEPP-sparinstitutet ska anmäla alla avtalsbestämmelser som möjliggör flyttbarhet till sin nationella tillsynsmyndighet.

1.  PEPP-sparinstitutet ska anmäla alla avtalsbestämmelser som möjliggör flyttbarhet till Eiopa.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den information som avses i punkt 1 ska inom en månad efter det att det nya delkontot har öppnats inges elektroniskt till en central databas hos den nationella tillsynsmyndigheten och minst innehålla följande:

2.  Den information som avses i punkt 1 ska inom en månad efter det att det nya delkontot har öppnats inges elektroniskt till en central databas hos Eiopa. Eiopa ska göra databasen tillgänglig för de nationella behöriga myndigheterna, som automatiskt ska få information om lokala delkonton i händelse av eventuella förändringar. Databasen ska minst innehålla följande:

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  identifiering av den registrerade partnern, i förekommande fall,

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 21 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

All dokumentation och information enligt detta kapitel ska tillhandahållas PEPP-kunder i elektronisk form, förutsatt att kunderna har möjlighet att lagra sådan information på ett sätt som med tanke på informationens syfte innebär att den är tillgänglig under tillräckligt lång tid och att verktyget möjliggör oförändrad återgivning av den lagrade informationen. PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska på begäran och utan kostnad även tillhandahålla denna dokumentation och information på ett annat varaktigt medium.

All dokumentation och information enligt detta kapitel ska tillhandahållas PEPP-kunder i elektronisk form, förutsatt att kunderna har möjlighet att lagra sådan information på ett sätt som med tanke på informationens syfte innebär att den är tillgänglig under tillräckligt lång tid och att verktyget möjliggör oförändrad återgivning av den lagrade informationen. PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska på begäran och utan kostnad även tillhandahålla denna dokumentation och information på ett annat varaktigt medium, även i tryckt form, och i ett tillgängligt format, till PEPP-sparare med funktionsnedsättningar samt i en lättläst form till PEPP-sparare med dåliga eller obefintliga kunskaper om finansmarknaderna.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Innan en PEPP-produkt föreslås för PEPP-sparare ska PEPP-sparinstitutet ta fram ett PEPP-faktablad för den berörda produkten i enlighet med kraven i detta kapitel och publicera dokumentet på sin webbplats.

1.  Innan en PEPP-produkt föreslås för PEPP-sparare ska PEPP-sparinstitutet ta fram ett PEPP-faktablad med förhandsinformation om avtalet före dess ingående för den berörda produkten i enlighet med kraven i detta kapitel och publicera dokumentet på sin webbplats.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska följa artiklarna 5.2 och 618 i förordning (EU) nr 1286/2014.

2.  PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska uppfylla kraven i artiklarna 5.2 och 6-18 i förordning (EU) nr 1286/2014 vid utarbetandet av PEPP-faktabladet.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Genom undantag från artikel 8 i förordning (EU) nr 1286/2014 och i syfte att komplettera de andra ovannämnda bestämmelserna ska PEPP-faktabladet

 

a)  utformas på ett begripligt sätt för kunden, och ska möjliggöra en rättvis jämförelse av produkter; dessutom ska produktegenskaperna hos en pensionsprodukt vara tydliga,

 

b)  vara presenterat och utformat så att det är tydligt och lättläst, med tillräckligt stora tecken,

 

c)  inte vara svårare att läsa ifall originalet är utformat i färg men utskrivet eller kopierat i svartvitt,

 

d)  vara avfattat på de officiella språken, eller på ett av de officiella språken, använt i den del av medlemsstaten där PEPP-produkten erbjuds, eller på ett annat språk som PEPP-spararen och PEPP-distributören har kommit överens om,

 

e)  vara kostnadsfritt,

 

f)  inte vara vilseledande eller innehålla felaktigheter,

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3 – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  Uppgifter om pensionsålder.

iii)  Uppgifter om a) pensionsåldern enligt vad PEPP-planen föreslår och b) den normala pensionsåldern i den medlemsstat vars lag är tillämplig.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3 – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv)  Allmän information om flyttbarhetsmöjligheten, inbegripet information om delkontona.

iv)  Allmän information om flyttbarhetsmöjligheten, inbegripet information om delkontona, eventuella registrerade partners och utbetalning i andra medlemsstater.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Genom undantag från artikel 8 i förordning (EU) nr 1286/2014 (Priips-förordningen) ska PEPP-faktabladet presenteras i den ordningsföljd som anges i följande punkter:

 

a)  Efter titeln PEPP-faktablad överst på första sidan följer omedelbart följande:

 

i)  Typen av PEPP-produkt,

 

ii)  PEPP-produktens namn,

 

iii)  PEPP-sparinstitutets namn och kontaktuppgifter samt eventuellt godkännandenummer av PEPP-sparinstitutet från den nationella behöriga myndighetens sida och certifieringen av Eiopa.

 

iv)  Namn och kontaktuppgifter till den myndighet som ansvarar för PEPP-sparinstitutet.

 

v)  PEPP-faktabladets datum.

 

vi)  Uppgifter om godkännande av Eiopa enligt artikel 4.

 

vii)   Information om resultaten av PEPP-investeringspolicyn i fråga om miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfaktorer.

 

viii)   Information om hur tidpunkten för pensioneringen kan påverka riskerna och pensionsförmånerna för PEPP-produkten.

 

ix)   En beskrivning av utbetalningsalternativen samt en förklaring om att det kan vara lämpligt att överväga rådgivning före pensioneringen.

 

b)  En förklaring ska följa omedelbart efter uppgifterna under PEPP-faktabladets titel. Den ska ha följande lydelse: ”Detta faktablad ger dig basfakta om denna PEPP-produkt. Detta är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.”

 

c)  I ett avsnitt med titeln ”Vad innebär produkten?”, utöver den information som avses i artikel 23.3 i denna [PEPP-förordning], PEPP-produktens natur och huvuddrag, inklusive följande:

 

i)   Allmänna uppgifter om flyttbarhetsmöjligheten med lydelsen: ”Vi erbjuder en flyttbarhetsmöjlighet till följande medlemsstater i Europeiska unionen:” samt en uppräkning av medlemsstaterna.

 

ii)  Allmänna uppgifter om bytesmöjligheten med lydelsen: ”Du kan byta investeringsalternativ och sparinstitut vart femte år. För detta tar vi ut en avgift på [x] procent av det kapital som du har sparat ihop fram till bytet.”

 

iii)  Om PEPP-produkten erbjuder försäkringsförmåner under intjänandefasen, närmare uppgifter om dessa försäkringsförmåner, inbegripet de omständigheter som utlöser dem.

 

iv)  Tillgänglig information om investeringsstrategin i fråga om miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor.

 

v)  Den lag som PEPP-avtalet omfattas av, om parterna inte kan välja lag, eller, om parterna kan välja tillämplig lag, den lag som PEPP-sparinstitutet föreslår ska väljas.

 

d)  I ett avsnitt med titeln ”Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?”, en kortfattad beskrivning av risk- och avkastningsprofilen, med följande uppgifter:

 

i)  En sammanfattande riskindikator.

 

ii)  Kapitalskyddets omfattning avseende marknadsrisker i slutet av intjänandefasen, angivet i procent av det inbetalda kapitalet.

 

iii)  I förekommande fall, uppgifter om hela utbetalningssumman om PEPP-spararen når åldrarna 80, 90 och 100 år vid tre olika avkastningsscenarier på 1 %, 2 % och 3 % under utbetalningsfasen, inbegripet en genomsnittlig årlig inflation på 4 %.

 

iv)  Uppgifter om garanterade livslånga minimiutbetalningar per månad per 10 000 euro inbetalt kapital.

 

v)  En kortfattad förklaring om att skattelagstiftningen i PEPP-spararens hemmedlemsstat kan inverka på den faktiska utbetalningen.

 

e)  I ett avsnitt med titeln ”Vad händer om [namnet på PEPP-sparinstitutet] inte kan göra några utbetalningar?”: en kort beskrivning av huruvida förlusten täcks av en kompensations- eller garantiordning för investerare och, i så fall, vilken ordning det rör sig om och vilka risker som täcks av ordningen och vilka som inte täcks.

 

f)  I ett avsnitt med titeln ”Vilka är kostnaderna?”: de förväntade direkta och indirekta kostnaderna för en investering i PEPP-produkten, mätt utifrån de sammanlagda investerade tillgångarna och angivet i procent för att möjliggöra direkta jämförelser. För kostnadsangivelsen bör en konstant årlig utveckling av de investerade tillgångarna på 2 % antas.

 

g)  I ett avsnitt med titeln ”Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?”:

 

i)  En anvisning om rekommenderad innehavstid, på grundval av den tidpunkt då pension ska tas ut, samt en eventuellt föreskriven minsta innehavstid.

 

ii)  Möjligheten att säga upp avtalet i förtid samt villkoren för detta inbegripet alla tillämpliga kostnader och avgifter.

 

iii)  Information om de eventuella konsekvenserna av att säga upp avtalet före intjänandefasens slut eller den rekommenderade innehavstidens slut, t.ex. förlust av kapitalskydd eller tillkommande villkorade avgifter.

 

h)  I ett avsnitt med titeln ”Hur kan jag klaga?”: uppgifter om hur och till vem en PEPP-sparare kan framföra klagomål på produkten eller på hur PEPP-sparinstitutet eller en person som ger råd om eller säljer produkten uppträder.

 

i)  I ett avsnitt med titeln ”Övrig relevant information”: kortfattade uppgifter om ytterligare dokument med information som eventuella rapporter om PEPP-sparinstitutets solvens och finansiella ställning, med undantag för marknadsföringsmaterial.

 

j)   Faktabladet måste vara lättillgängligt på PEPP-institutets webbplats och gå att ladda ned.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Potentiella PEPP-sparare ska också få information om PEPP-planens investeringsresultat under åtminstone de senaste fem åren, eller, om den inte har funnits i fem år, under samtliga år som PEPP-planen har funnits, samt information om de kostnader som bärs av PEPP-sparare och PEPP-förmånstagare.

5.  Potentiella PEPP-sparare ska också få information om PEPP-planens investeringsresultat under åtminstone de senaste 20 åren, eller, om den inte har funnits i 20 år, med uppgifter varje enskilt år, under samtliga år som PEPP-planen har funnits, samt tydlig information om de totala kostnader och avgifter som bärs av PEPP-sparare och PEPP-förmånstagare. Om informationen inte kan tillhandahållas då PEPP-planen funnits i mindre än ett år, bör PEPP-sparare åtminstone ha tillgång till uppgifter om resultaten för en jämförbar investeringsplan.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska följa artiklarna 9-18 i förordning (EU) nr 1286/2014.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 25 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Specifikation av krav och behov samt tillhandahållande av rådgivning

Specifikation av krav, behov och preferenser samt tillhandahållande av rådgivning

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Innan ett PEPP-avtal ingås ska det PEPP-sparinstitut eller den PEPP-distributör som avses i artikel 19 c i denna förordning på grundval av de uppgifter som erhållits från PEPP-spararen specificera kundens pensionsrelaterade krav och behov och ge PEPP-spararen objektiv information om PEPP-produkten på ett begripligt sätt så att PEPP-spararen kan fatta ett välgrundat beslut.

Innan ett PEPP-avtal ingås ska det PEPP-sparinstitut eller den PEPP-distributör som avses i artikel 19 c i denna förordning på grundval av de uppgifter som erhållits från PEPP-spararen specificera kundens pensionsrelaterade krav och behov och preferenser, inbegripet preferenser vad gäller miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor, och ge PEPP-spararen objektiv information om PEPP-produkten på ett begripligt sätt så att PEPP-spararen kan fatta ett välgrundat beslut.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Rådgivningen ska syfta till att bedöma en PEPP-sparares riskaversion och finanskunskaper samt till att sätta PEPP-spararen i stånd att välja det investeringsalternativ som bäst motsvarar dennes riskprofil.

Motivering

Det är viktigt att ange rådgivningens syfte, särskilt när det gäller utvärderingen av PEPP-spararens riskprofil.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

PEPP-spararen ska genom rådgivning informeras om produktens huvudsakliga egenskaper.

Motivering

Information om PEPP-produktens huvudsakliga egenskaper bidrar till förbättrade utvärderingar av PEPP-spararens riskprofil.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om rådgivning ges innan ett visst avtal ingås ska det PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributör som avses i artikel 19 c i denna förordning ge PEPP-spararen en personlig rekommendation som förklarar varför en viss PEPP-produkt bäst motsvarar PEPP-spararens krav och behov.

2.  Rådgivning ska ges innan ett visst avtal ingås. Det PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributör som avses i artikel 19 c i denna förordning ska ge PEPP-spararen en personlig rekommendation som förklarar varför en viss PEPP-produkt bäst motsvarar PEPP-spararens krav, behov och preferenser. PEPP-spararen bör också erhålla information om de eventuella miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade följderna av denna personanpassade rekommendation.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  När det PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributör som avses i artikel 19 c i denna förordning ger råd om PEPP-produkter ska de uppfylla kraven i gällande nationella lagar genom vilka bestämmelserna i artikel 25.2 i direktiv 2014/65/EU genomförs och i direkt tillämplig unionslagstiftning som antas enligt artikel 25.8 i det direktivet rörande dessa bestämmelser.

3.  Utan att det påverkar den skyldighet som anges i föregående punkt ska det PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributör som avses i artikel 19 c i denna förordning uppfylla kraven i gällande nationella lagar genom vilka bestämmelserna i artikel 25.2 i direktiv 2014/65/EU genomförs och i direkt tillämplig unionslagstiftning som antas enligt artikel 25.8 i det direktivet rörande dessa bestämmelser.

Justification

Under Article 22(2) of Directive (EU) 2016/97 (IDD), Member States have a national option to make the provision of advice mandatory by insurance distributors prior to the conclusion of any insurance contract. Where a PEPP distributor is an insurance intermediary registered under IDD, Article 19(a) of the PEPP Regulation provides that Chapters V and VI of IDD apply: the national option for mandatory advice (covered by Chapter V) will therefore apply. In some Member States, PEPP contracts distributed by insurance intermediaries will therefore always be sold with prior advice. This will not be the case where PEPP contracts are distributed by investment firms authorized under MiFID II or by any other type of financial undertaking allowed as PEPP provider under Article 5(1) of the PEPP Regulation. This is because neither MiFID II nor the proposed PEPP Regulation currently contains a national option to make the provision of advice mandatory prior to the conclusion of a PEPP contract. This will result in PEPP savers being treated differently depending on the legal status of the PEPP distributor with whom they will deal. These amendments solve this issue and ensure a higher standard for the protection of the PEPP saver.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 26

utgår

Ingående av ett PEPP-avtal utan rådgivning

 

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25.1 får PEPP-spararen avstå från sin rätt till rådgivning vid ingående av ett avtal om ickevalsalternativet.

 

Om PEPP-spararen avstår från sin rätt till rådgivning ska de PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer som avses i artikel 19 c i denna förordning, när de bedriver PEPP-distributionsverksamhet be PEPP-spararen eller den potentiella PEPP-spararen att lämna upplysningar om sin kunskap om och erfarenhet på det för den erbjudna eller efterfrågade PEPP-produkten relevanta investeringsområdet, så att PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören kan bedöma om den tänkta PEPP-produkten är passande för PEPP-spararen.

 

Om de PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer som avses i artikel 19 c i denna förordning, på grundval av de upplysningar som mottas i enlighet med första stycketinvesteringanser att produkten inte är passande för PEPP-spararen eller den potentiella PEPP-spararen ska PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören varna PEPP-spararen eller den potentiella PEPP-spararen därom. Varningen får lämnas i standardiserat format.

 

Om PEPP-sparare eller potentiella PEPP-sparare inte lämnar de upplysningar som avses i första stycket, eller om de lämnar otillräckliga upplysningar om sin kunskap och erfarenhet, ska PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören varna dem om att de inte kan avgöra om den tänkta PEPP-produkten är passande för dem. Varningen får lämnas i standardiserat format.

 

2.  Om PEPP-spararen avstår från rätten till rådgivning i samband med ickevalsalternativet får det PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributör som avses i artikel 19 c i denna förordning, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25.1, bedriva PEPP-distributionsverksamhet utan att behöva inhämta de upplysningar eller göra en sådan bedömning som avses i punkt 1 i denna artikel om samtliga följande villkor är uppfyllda:

 

a)  PEPP-distributionsverksamheten är knuten till ickevalsalternativet i PEPP-avtal som endast ger investeringsexponering mot finansiella instrument som bedöms som icke-komplexa enligt artikel 25.4 a i direktiv 2014/65/EU och som inte har en struktur som gör det svårt för PEPP-spararen att förstå de därmed förbundna riskerna,

 

b)  Distributionen av PEPP-produkten utförs på initiativ av PEPP-spararen eller den potentiella PEPP-spararen.

 

c)  PEPP-spararen eller den potentiella PEPP-sparararen har klart och tydligt informerats om att PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören inte behöver bedöma den tillhandahållna eller erbjudna PEPP-produktens eller PEPP-distributionens ändamålsenlighet och att PEPP-spararen eller den potentiella PEPP-spararen därför inte åtnjuter det skydd som avses i de relevanta uppförandereglerna. En sådan varning får lämnas i standardiserat format.

 

d)  PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören uppfyller sina skyldigheter enligt de regler som de omfattas av i enlighet med detta kapitel avseende intressekonflikter när det gäller PEPP-distributionsverksamhet.

 

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 62 för att närmare ange hur de PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer som avses i artikel 19 c i denna förordning ska efterleva principerna i denna artikel när de bedriver PEPP-distributionsverksamhet, inbegripet när det gäller de upplysningar som ska inhämtas för bedömningen av PEPP-produktens lämplighet för deras kunder och kriteriet för att bedöma icke-komplexa PEPP-avtal i enlighet med punkt 2 a i denna artikel. I dessa delegerade akter ska följande beaktas:

 

a)   Arten av den eller de tjänster som erbjuds eller tillhandahålls PEPP-spararen eller den potentiella PEPP-spararen, med beaktande av transaktionernas typ, föremål, storlek och frekvens.

 

b)   Arten av de produkter som erbjuds eller tas under övervägande, inklusive olika typer av finansiella instrument.

 

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att ta bort PEPP-spararens möjlighet att avsäga sig rätten till rådgivning, eftersom rådgivning i alla fall ska ges till PEPP-konsumenter.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  PEPP-sparinstitut ska sammanställa ett koncist och individuellt dokument med grundläggande information för varje PEPP-sparare som tar hänsyn till nationella pensionssystems särart och relevant nationell social-, arbetsmarknads- och skattelagstiftning (”PEPP-pensionsbesked”). Formuleringen ”PEPP-pensionsbesked” ska ingå i dokumentets titel.

1.  PEPP-sparinstitut ska sammanställa ett koncist, tydligt och lättbegripligt individuellt dokument med grundläggande information för varje PEPP-sparare, och för PEPP-förmånstagare efter överenskommelse med PEPP-spararen, som tar hänsyn till nationella pensionssystems särart och relevant nationell social-, arbetsmarknads- och skattelagstiftning (”PEPP-pensionsbesked”). Formuleringen ”PEPP-pensionsbesked” ska ingå i dokumentets titel.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  PEPP-spararen ska under avtalets löptid dessutom hållas informerad om alla ändringar avseende

3.  PEPP-spararen och PEPP-förmånstagarna ska under avtalets löptid dessutom hållas informerad om alla ändringar avseende

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  information om hur investeringspolicyn integrerar miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor.

d)  information om hur investeringspolicyn integrerar miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor, inbegripet den roll de spelar i investeringsprocessen, samt investeringsbeslutens långsiktiga inverkan och externa effekter.

Motivering

PEPP-sparare ska informeras om vilka externa effekter deras beslut får för samhället.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  PEPP-pensionsbeskedet ska åtminstone innehålla följande grundläggande information för PEPP-sparare:

1.  PEPP-pensionsbeskedet ska tillhandahållas kostnadsfritt en gång per år och ska åtminstone innehålla följande grundläggande information för PEPP-sparare och PEPP-förmånstagare efter överenskommelse med PEPP-spararen,

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  PEPP-spararens personuppgifter, PEPP-sparinstitutets namn, prognoser för pensionsförmåner, information om intjänade rättigheter eller ackumulerat kapital, PEPP-spararens eller eventuell tredjeparts inbetalningar och information om PEPP-planens fonderingsgrad, varvid artikel 39.1 a, b, d, e, f och h i direktiv 2016/2341/EU ska vara tillämplig och ”medlemmen” avse PEPP-spararen, ”tjänstepensionsinstitutet” avse PEPP-sparinstitutet, ”pensionsplanen” avse ”PEPP-planen” och ”det uppdragsgivande företaget” avse eventuell tredjepart vid tillämpningen av denna förordning.

a)  PEPP-spararens personuppgifter, PEPP-sparinstitutets namn och kontaktuppgifter, prognoser för pensionsförmåner, angivelse av PEPP-spararens pensionsplan, information om intjänade rättigheter eller ackumulerat kapital, PEPP-spararens eller eventuell tredjeparts inbetalningar och information om PEPP-planens fonderingsgrad, varvid artikel 39.1 a, b, d, e, f och h i direktiv 2016/2341/EU ska vara tillämplig och ”medlemmen” avse PEPP-spararen, ”tjänstepensionsinstitutet” avse PEPP-sparinstitutet, ”pensionsplanen” avse ”PEPP-planen” och ”det uppdragsgivande företaget” avse eventuell tredjepart vid tillämpningen av denna förordning.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  En sammanfattning av principerna för PEPP-sparinstitutets investeringspolicy som beskrivs närmare i den kompletterande informationen i enlighet med artikel 29 c i denna förordning.

Motivering

Den mest relevanta informationen om principerna för PEPP-sparinstitutets investeringspolicy måste anges i PEPP-pensionsbeskedet, medan närmare uppgifter lämnas i den kompletterande information som beskrivs i artikel 29.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

eb)  Information om prognoser för pensionsförmåner, baserat på den pensionsålder som anges i led b, och en ansvarsfriskrivning om att prognoserna kan variera jämfört med det slutliga värdet på förmåner som faktiskt mottas. Dessa förmåner ska åskådliggöras med utgångspunkt i ekonomiska scenarion, inbegripet den mest gynnsamma uppskattningen och en ogynnsam uppskattning, med hänsyn till PEPP-planens särdrag.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ec)  Information om intjänade rättigheter eller ackumulerat kapital med beaktande av PEPP-planens särdrag.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – led ed (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ed)  Information om vad som sker om en PEPP-sparare eller PEPP-förmånstagare avlider.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 30 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Information som ska lämnas till PEPP-sparare under tiden före pensionering och till PEPP-förmånstagare under utbetalningsfasen

Information som ska lämnas till PEPP-sparare och PEPP-förmånstagare under tiden före pensionering och till PEPP-förmånstagare under utbetalningsfasen

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  PEPP-sparare ska få information under tiden före pensionering i enlighet med artikel 42 i direktiv 2016/2341/EU.

1.  PEPP-sparare och PEPP-förmånstagare ska på begäran från PEPP-spararen eller enligt domstolsbeslut, få information under tiden före pensionering i enlighet med artikel 42 i direktiv 2016/2341/EU. Denna information måste lämnas senast ett år före pensionsåldern och innehålla information om den förestående starten på utbetalningsfasen och möjliga former av utbetalningar.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Bedöma PEPP-sparinstituts bolagsstyrningssystem, den verksamhet de bedriver, de värderingsprinciper som tillämpas i solvenssammanhang, riskexponering och riskhanteringssystem samt kapitalstruktur, kapitalbehov och kapitalförvaltning.

a)  Bedöma PEPP-sparinstituts bolagsstyrningssystem, den verksamhet de bedriver, de värderingsprinciper som tillämpas i solvenssammanhang, riskexponering och riskhanteringssystem, inbegripet integrering av miljö-, samhällsansvar- och bolagsstyrningsrisker, samt kapitalstruktur, kapitalbehov och kapitalförvaltning.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Att från PEPP-sparinstituten erhålla information om miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfaktorer i enlighet med artikel 31a.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Inom ramen för aktsamhetsprincipen ska PEPP-sparinstituten beakta investeringsbeslutens möjliga långsiktiga konsekvenser när det gäller miljöfaktorer, sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Det ska vara möjligt att investera i derivatinstrument, förutsatt att sådana instrument bidrar till att minska investeringsriskerna eller underlättar effektiv förvaltning av portföljen. Dessa instrument ska värderas enligt aktsamhetsprincipen, med hänsyn till de underliggande tillgångarna, och inkluderas i värderingen av PEPP-sparinstitutets tillgångar. PEPP-sparinstitut ska även undvika överdriven riskexponering mot en och samma motpart och mot annan derivatverksamhet.

utgår

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  Tillgångarna får inte investeras i jurisdiktioner som FATF (Financial Action Task Force) fastställt vara högriskjurisdiktioner eller icke samarbetsvilliga jurisdiktioner.

f)  Det är förbjudet att investera i jurisdiktioner som FATF (Financial Action Task Force) fastställt vara högriskjurisdiktioner eller icke samarbetsvilliga jurisdiktioner.

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  PEPP-sparinstitut ska erbjuda PEPP-sparare högst fem investeringsalternativ

1.  PEPP-sparinstitut ska erbjuda PEPP-sparare åtminstone PEPP-ickevalsalternativet och/eller flera investeringsalternativ.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 35 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

PEPP-spararen ska välja ett investeringsalternativ i samband med att PEPP-avtalet ingås.

PEPP-spararen ska välja ett av flera investeringsalternativ i samband med att PEPP-avtalet ingås.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  PEPP-spararen ska ha möjlighet att välja ett annat investeringsalternativ vart femte år under PEPP-produktens intjänandefas.

1.  Villkoren för ändringar av investeringsalternativet ska förtecknas i PEPP-avtalet. PEPP-spararen ska i alla händelser ha möjlighet att välja ett annat investeringsalternativ vart femte år under PEPP-produktens.

Motivering

PEPP-sparare bör kunna byta investeringsalternativ en gång vart femte år eller till och med tidigare (om detta är tillåtet enligt deras PEPP-avtal).

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 37

Artikel 37

Ickevalsalternativet

Ickevalsalternativet

1.  Ickevalsalternativet ska för PEPP-spararen säkerställa ett kapitalskydd som på grundval av en riskminimeringsteknik leder till en säker investeringsstrategi.

1.  PEPP-sparinstitutet ska garantera PEPP-spararen enligt ickevalsalternativet att det kapital som ackumulerats före inledandet av utbetalningsfasen minst ska motsvara inbetalda bidrag inklusive alla kostnader och avgifter plus kompensation för inflation enligt tillämpligt index, men inte för en inflationstakt som i genomsnitt överstiger 4 %. Ickevalsalternativet ska vara en enkel och säker produkt som enkelt kan begripas och förvärvas, bl.a. via digitala kanaler, i alla medlemsstater.

2.  Kapitalskyddet ska göra det möjligt för PEPP-spararen att återkräva investerat kapital.

2.  Kapitalskyddet ska erbjuda en kapitalgaranti som gör det möjligt för PEPP-spararen att återkräva investerat kapital, inbegripet avgifter, kostnader och kompensation för inflation.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om PEPP-sparinstitut erbjuder andra investeringsalternativ ska minst ett av dessa erbjuda PEPP-sparare ett kostnadseffektivt investeringsalternativ.

1.  Om PEPP-sparinstitut erbjuder andra investeringsalternativ ska alla dessa erbjuda PEPP-sparare ett ickevalsalternativ.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 42 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

PEPP-sparinstitut får erbjuda PEPP-produkter med ett alternativ som säkerställer täckning av biometriska risker. Vid tillämpningen av denna förordning ska ”biometriska risker” avse risker kopplade till livslängd, invaliditet och dödsfall.

PEPP-sparinstitut ska inbegripa en garanti för det kapital som investerats för dödsfall och permanent invaliditet för PEPP-spararen under intjänandefasen.

Motivering

Definition av termen flyttas till artikel 2.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bytesmöjligheten kan erbjudas av PEPP-sparinstitut som är etablerade i samma medlemsstat (inhemska byten) eller i olika medlemsstater (gränsöverskridande byten).

Villkoren för byte av PEPP-sparinstitut ska förtecknas i PEPP-avtalet. PEPP-spararen ska i alla händelser kunna byta PEPP-sparinstitut en gång vart femte under intjänandet av PEPP-produkten.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Inom två arbetsdagar från det mottagande av godkännandet som avses i punkt 2 ska det mottagande PEPP-sparinstitutet begära att det överförande PEPP-sparinstitutet utför följande uppgifter, om detta anges i PEPP-spararens godkännande:

3.  Inom fem arbetsdagar från det mottagande av den begäran som avses i punkt 2 ska det mottagande PEPP-sparinstitutet begära att det överförande PEPP-sparinstitutet utför följande uppgifter, om detta anges i PEPP-spararens begäran:

a)  Till det mottagande PEPP-sparinstitutet - och PEPP-spararen om denne uttryckligen begär detta - översända en förteckning över de befintliga belopp som ska överföras.

a)  Till det mottagande PEPP-sparinstitutet - och också PEPP-spararen om de uttryckligen begär detta - översända en förteckning över de befintliga belopp som ska överföras.

b)   Överföra kvarvarande behållning till det PEPP-konto som öppnats eller innehas hos det mottagande PEPP-sparinstitutet vid den tidpunkt som anges av PEPP-spararen.

(b)  Överföra kvarvarande behållning till det PEPP-konto som innehas hos det mottagande PEPP-sparinstitutet från den tidpunkt som anges av PEPP-spararen.

c)   Avsluta PEPP-kontot hos det överförande PEPP-sparinstitutet vid den tidpunkt som anges av PEPP-spararen.

c)  Avsluta PEPP-kontot hos det överförande PEPP-sparinstitutet från den tidpunkt som anges av PEPP-spararen.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De totala avgifter och kostnader som det överförande PEPP-sparinstitutet får ta ut av PEPP-spararen för att avsluta ett PEPP-konto hos sig får inte överstiga 1,5 % av den behållning som ska överföras till det mottagande PEPP-sparinstitutet.

3.  De totala avgifter och kostnader som det överförande PEPP-sparinstitutet får ta ut av PEPP-spararen för att avsluta ett PEPP-konto hos sig får inte överstiga 0,5 % av den behållning som ska överföras till det mottagande PEPP-sparinstitutet. Kommissionen ska undersöka om avgiften för byte av sparinstitut kan tas bort som ett incitament för att främja PEPP-produkter.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Eventuella avgifter och kostnader som det överförande eller mottagande PEPP-sparinstitutet tar ut av PEPP-spararen för sådana byten som avses i artikel 46, förutom de som avses i punkterna 1, 2 och 3 i den artikeln, ska vara skäliga och motsvara PEPP-sparinstitutets faktiska kostnader.

4.  De tjänster som tillhandahålls av PEPP-sparinstitutet under bytesprocessen ska vara kostnadsfria.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

PEPP-sparinstitut ska ge PEPP-sparare följande information om möjligheten att byta pensionssparinstitut:

Mottagande PEPP-sparinstitut ska ge PEPP-sparare följande information om möjligheten att byta pensionssparinstitut:

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Sådana villkor får i synnerhet omfatta fastställande av pensionsålder, av en obligatorisk koppling mellan uppnådd pensionsålder och inledning av utbetalningsfasen, av en minimiperiod för deltagande i en PEPP-plan, av en maximal period före uppnådd pensionsålder för anslutning till en PEPP-plan, samt villkor för förtida uttag under särskilt svåra omständigheter.

2.  Sådana villkor ska i synnerhet omfatta fastställande av pensionsålder, av en obligatorisk koppling mellan uppnådd pensionsålder och inledning av utbetalningsfasen, av en minimiperiod för deltagande i en PEPP-plan, av en maximal period före uppnådd pensionsålder för anslutning till en PEPP-plan, samt villkor för förtida uttag under särskilt svåra omständigheter.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  PEPP-sparinstitut får erbjuda PEPP-sparare en eller flera av följande utbetalningsformer:

1.  PEPP-sparinstitut ska erbjuda PEPP-sparare en eller flera av följande utbetalningsformer:

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Valet av form för utbetalningar under utbetalningsfasen ska göras av PEPP-spararen i samband med att PEPP-avtalet ingås och det kan därefter i tillämpliga fall ändras en gång vart femte år under intjänandefasen.

2.  Valet av form för utbetalningar under utbetalningsfasen ska göras av PEPP-spararen i samband med att PEPP-avtalet ingås och det kan därefter ändras en gång vart femte år och under det sista året av intjänandefasen. Denna möjlighet till ändring bör vara kostnadsfri.

Motivering

Under det sista året av intjänandefasen bör kunden ha möjlighet att byta sitt val för utbetalningsfasen.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om medlemsstaterna inte har infört en obligatorisk koppling mellan den tidpunkt då pensionsåldern uppnås och inledandet av utbetalningsfasen, ska PEPP-sparinstituten erbjuda PEPP-spararna alternativet att skjuta upp inledandet av utbetalningsfasen till en tidpunkt efter det att pensionsåldern uppnåtts.

Motivering

Kunderna bör kunna använda sin PEPP-produkt senare under pensioneringen.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Vad gäller ickevalsalternativet ska minst 25 % av utbetalningarna i form av livränta vara obligatoriska.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c.  Om det totala värdet på de tillgångar som ackumulerats på ett PEPP-konto vid inledandet av utbetalningsfasen inte överskrider ett belopp som ska fastställas och ses över varje år av medlemsstaterna, ska PEPP-spararen ha rätt att avsluta PEPP-kontot och få en engångsutbetalning.

Motivering

Förordningen bör göra det möjligt att avsluta små PEPP-konton genom en engångsutbetalning vid pensionering.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den myndighet som är behörig för PEPP-sparinstitutet ska fortlöpande övervaka efterlevnaden av denna förordning. Den ska även ansvara för att övervaka uppfyllandet av de krav som fastställs i PEPP-sparinstitutets stadgar eller bolagsordning och övervaka huruvida PEPP-sparinstitutet har tillräckliga arrangemang och en tillräcklig organisation för att tillhandahålla PEPP-produkter.

1.  Den myndighet som är behörig i PEPP-sparinstitutets hemmedlemsstat ska fortlöpande övervaka efterlevnaden av denna förordning. Den ska även ansvara för att övervaka uppfyllandet av de krav som fastställs i PEPP-sparinstitutets stadgar eller bolagsordning och övervaka huruvida PEPP-sparinstitutet har tillräckliga arrangemang och en tillräcklig organisation för att tillhandahålla PEPP-produkter.

 

Genom undantag från det första stycket ska PEPP-sparinstitutets och PEPP-distributörens efterlevnad av kapitel IV i denna förordning fortlöpande övervakas av den behöriga myndigheten i PEPP-sparinstitutets och PEPP-distributörens värdmedlemsstat.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att skapa rättssäkerhet när det gäller vilken nationell behörig myndighet som är ansvarig för den fortlöpande tillsynen av PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer i gränsöverskridande situationer, i synnerhet avseende distributions- och informationskraven i kapitel IV i förordningen.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 63 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska göra en utvärdering av förordningen fem år efter dess ikraftträdande och efter samråd med Eiopa lägga fram en rapport med sina viktigaste slutsatser till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Kommissionen ska göra en utvärdering av förordningen vart femte år efter dess ikraftträdande och efter samråd med Eiopa lägga fram en rapport med sina viktigaste slutsatser till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. När kommissionen utarbetar rapporten ska den även rådfråga de nationella behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska göra en utvärdering av förordningen fem år efter dess ikraftträdande och efter samråd med Eiopa lägga fram en rapport med sina viktigaste slutsatser till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

 

Denna specifika utvärdering ska i synnerhet beakta PEPP-produkters mervärde för att överbrygga pensionsklyftan och mervärdet för långsiktiga investeringar. Utvärderingen bör närmare bestämt innehålla uppgifter som gör det möjligt att kontrollera om skapandet av PEPP-marknaden faktiskt har bidragit till att fler européer har tillgång till tillräckliga pensioner.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska inrätta en panel med relevanta intressenter för att kontinuerligt övervaka utvecklingen och genomförandet av PEPP-produkten. Denna panel ska åtminstone inbegripa Eiopa, de nationella tillsynsmyndigheterna, branschen och konsumentföreträdarna samt oberoende experter, inbegripet minst en expert på miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor. Panelens sekretariat ska vara Eiopa.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)

Referensnummer

COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

11.9.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

11.9.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Heinz K. Becker

3.10.2017

Behandling i utskott

25.4.2018

19.6.2018

 

 

Antagande

28.6.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

4

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Siôn Simon, Marita Ulvskog

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Maria Arena, Georges Bach, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Eduard Kukan, Edouard Martin, Ivari Padar, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

35

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Sven Schulze, Tom Vandenkendelaere

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke

4

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

2

0

EFDD

Laura Agea, Tiziana Beghin

Key to symbols:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (25.6.2018)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)

(COM(2017)0343 – C8–0219/2017 – 2017/0143(COD))

Föredragande av yttrande: Birgit Collin-Langen

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens initiativ till en europeisk privat pensionsprodukt och förslaget om att uppmuntra Europas medborgare att planera för sina privata pensioner. Det ligger i allas intresse att bekämpa effekterna av demografiska förändringar på pensioneringspolicy i varje medlemsstat och införa privata system för pensionssparande på ett tidigt stadium. Detta gäller särskilt den unga generationen och låginkomsttagare.

Det finns för närvarande ingen gemensam marknad för privata pensioner. I vissa medlemsstater finns det för närvarande få eller inga privata pensionsprodukter tillgängliga, och de befintliga nationella marknaderna är mycket fragmenterade. Det är inte möjligt att ta en produkt till en annan medlemsstat eller ordna en pensionsprodukt i en annan medlemsstat för att få en skatteförmån. En standardiserad paneuropeisk produkt skulle förbättra denna situation. Förslaget lägger fram lämpliga och användbara åtgärder för att avlägsna hindren för att göra gränsöverskridande pensionsarrangemang och flytta pensionsprodukter över gränserna. Förslaget är proportionerligt eftersom hinder för att flytta en produkt till en annan medlemsstat inte kan tas bort av en enda medlemsstat som agerar på egen hand, även om privata pensionsmarknader styrs av nationell jurisdiktion.

Målet är att ha en pensionsprodukt som är frivillig, enkel, säker, transparent, konsumentvänlig och rimligt prissatt.

Först då kan konceptet med en flyttbar paneuropeisk pensionsprodukt lyckas.

Folk köper PEPP-produkter för att planera för sin ålderdom. Som regel måste därför denna planering ske i form av en livränta som betalas ut tills personen avlider.

En nödvändig förutsättning för att PEPP-produkter ska lyckas kommer att vara stöd från medlemsstaterna eftersom endast de kan ge samma skatteincitament och skatteförmåner som gäller för jämförbara inhemska produkter.

Olika ändringar och förtydliganden föreslås, som garanterar en hög nivå av konsumentskydd.

Informationskrav: Ett förslag är att bestämmelserna om reklam och om information före ingående av avtal ska behandlas i själva förordningen och att hänvisningen till förordning (EU) nr 1286/2014 (Priips-förordningen) ska tas bort. Detta skulle ge större rättslig klarhet och säkerhet.

Överförbarhet: Föredraganden välkomnar det ambitiösa målet att PEPP-produkter ska vara tillgängliga i alla medlemsstater. Tidsramen verkar emellertid vara för snäv. Tidsfristen för att upprätta delkonton måste förlängas till fem år. Partnerskap kring delkonton kommer också att införas för att hjälpa PEPP-sparinstituten att göra sina produkter tillgängliga i alla medlemsstater.

Investeringsalternativ: Föredraganden förespråkar en enkel, säker, transparent, konsumentvänlig och rimligt prissatt pensionsprodukt. Standardalternativet bör göra det möjligt för människor att ingå ett avtal utan rådgivning. Många konsumenter har otillräckliga kunskaper för att fatta sådana långtgående finansiella beslut. För att säkerställa en välinformerad grund för konsumenternas beslut, kommer ett beslutsschema att tillhandahållas. Det kommer att utvecklas av Eiopa och det kommer inte att ge några rekommendationer. Det kommer att hjälpa PEPP-kunder avgöra huruvida förvärv av en PEPP-produkt faktiskt kommer att förse dem med rätt typ av pension. Det kommer också att finnas en presentation av olika varianter av standardalternativet så att kunden kan se vad som skiljer dem åt och fatta ett välgrundat beslut.

Utformningen av standardalternativet kommer att garantera spararen att dennes kapital som ackumulerats i början av utbetalningsfasen åtminstone motsvarar dennes inbetalda premier inklusive samtliga kostnader och avgifter.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Pensioner utgör en betydande del av pensionärernas inkomst, och för många människor är en tillräcklig pension skillnaden mellan ett bekvämt liv eller fattigdom under ålderdomen. Pensioner är en nödvändig förutsättning för utövandet av de grundläggande rättigheter som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, bland annat artikel 25 om äldres rättigheter där det anges att ”unionen erkänner och respekterar rätten för äldre att leva ett värdigt och oberoende liv och att delta i det sociala och kulturella livet”, liksom de rättigheter som slås fast i ministerkommitténs rekommendation till Europarådets medlemsstater om främjandet av äldre personers mänskliga rättigheter1a.

 

_________________

 

1a Ministerkommitténs rekommendation CM/Rec(2014)2 till Europarådets medlemsstater om främjandet av äldre personers mänskliga rättigheter.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  En betydande del av pensionerna tillhandahålls genom offentliga system, vilket innebär att det finns en direkt koppling mellan nationella pensionssystem och de offentliga finansernas hållbarhet. Trots att organisationen av pensionssystemen faller under exklusiv nationell behörighet enligt fördragen är tillräckliga inkomster och de nationella pensionssystemens finansiella hållbarhet avgörande för unionens stabilitet i allmänhet. Genom att kanalisera mer av EU-medborgarnas besparingar i form av kontanter och insättningar på bankkonton till långsiktigare investeringsprodukter, såsom frivilliga pensionsplaner, skulle effekten därför bli gynnsam både för enskilda (som skulle dra nytta av högre avkastning och förbättrad tillräcklighet i fråga om pensioner) och ekonomin i stort.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c)  Unionen står inför flera utmaningar, bland annat demografiska utmaningar på grund av att Europa är en åldrande kontinent. Karriärmönstren, arbetsmarknaden och välståndsfördelningen genomgår dessutom radikala förändringar, inte minst till följd av den digitala revolutionen. Samtidigt står det alltmer klart att de nationella trygghetssystemen inte är anpassade till den globaliserade kunskapsekonomin med öppna gränser, arbetskraftsrörlighet och migration. Alltför många människor omfattas inte alls eller omfattas inte i tillräcklig utsträckning av de traditionella nationella pensionssystemen, bland annat unga, migranter, lågkvalificerade arbetstagare, egenföretagare och arbetstagare med atypiska anställningsavtal.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 1d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1d)  Den första pelarens andel, pensionssystem med löpande inbetalning som en del av kompensationsgraden, förväntas minska. Detta kan delvis kompenseras genom insparade pensionsrättigheter från system som finansieras av den andra pelaren. En välutvecklad tredje pelare ska bidra väsentligt till att förbättra de befintliga nationella pensionssystemens tillräcklighet och hållbarhet. Den europeiska privata pensionsprodukten (PEPP) ska därför komplettera och stärka marknaden för enskilda pensionsprodukter inom hela unionen.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Genom att fördjupa den inre marknaden för pensionsprodukter genom att ta itu med gränsöverskridande hinder skulle man öka konkurrensen och möjliggöra för konsumenter att dra nytta av produkter av högre kvalitet samt av lägre priser, samtidigt som producenter skulle kunna dra nytta av stordriftsfördelar. För sin del skulle även medlemsstater vilkas demografiska utsikter är fördelaktiga och vilkas pensionssystem är välfinansierade gynnas av en effektivare inre marknad för privata pensionsprodukter.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b)  Förslaget till förordning kommer att möjliggöra skapandet av en pensionsprodukt som i möjligaste mån kommer att vara enkel, säker, rimligt prissatt, transparent, konsumentvänlig och flyttbar i hela EU och kommer att komplettera de befintliga systemen i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  För närvarande hindras en fungerande inre marknad för privat pensionssparande av den betydande fragmenteringen i nationella marknader och av privata pensionsprodukters begränsade flyttbarhet. Detta kan göra det svårt för enskilda att utöva sina grundläggande fri- och rättigheter. Det kan t.ex. hindra dem från att ta anställning eller pensionera sig i en annan medlemstat. Att befintliga privata pensionsprodukter inte är standardiserade gör det dessutom svårare för pensionssparinstitut att utnyttja etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster.

(3)  För närvarande fungerar inte den inre marknaden för privat pensionssparande väl. I vissa medlemsstater finns det ännu inte någon marknad för pensionsprodukter. I andra är privata pensionsprodukter tillgängliga, men det finns en hög grad av fragmentering mellan nationella marknader. Som ett resultat är personliga pensionsprodukter flyttbara endast i begränsad omfattning. Detta kan göra det svårt för enskilda att utöva sina grundläggande fri- och rättigheter. Det kan t.ex. hindra dem från att ta anställning eller pensionera sig i en annan medlemstat. Att befintliga privata pensionsprodukter inte är standardiserade gör det dessutom svårare för pensionssparinstitut att utnyttja etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  I kommissionens handlingsplan för en kapitalmarknadsunion28 från september 2015 aviserades att kommissionen ”kommer att utvärdera om det behövs en politisk ram för att åstadkomma en välfungerande europeisk marknad för enkelt, effektivt och konkurrenskraftigt privat pensionssparande och om det krävs EU-lagstiftning för en sådan marknad”.

utgår

__________________

 

28 ”Handlingsplan för en kapitalmarknadsunion”, Europeiska kommissionen, den 30 september 2015, COM(2015) 468 final.

 

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  I sina slutsatser av den 28 juni 201630 efterlyste Europeiska rådet ”snabba och beslutsamma framsteg [...] för att säkerställa att företag lättare får tillgång till finansiering och för att stödja investeringar i den reala ekonomin genom att föra arbetet med agendan för kapitalmarknadsunionen framåt”.

utgår

__________________

 

30 Europeiska rådets slutsatser av den 28 juni 2016, EUCO 26/16, punkt 11.

 

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Kommissionen aviserade i sitt meddelande av den 14 september 2016, Handlingsplan för en kapitalmarknadsunion31, att den ”kommer att överväga förslag för en enkel, effektiv och konkurrenskraftig privat EU-pensionsprodukt [...]. Bland de valmöjligheter som övervägs ingår ett möjligt lagstiftningsförslag som skulle kunna läggas fram under 2017”.

utgår

__________________

 

31COM(2016) 601 final, s. 5.

 

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  I sitt meddelande Halvtidsöversyn av handlingsplanen för en kapitalmarknadsunion32 aviserade kommissionen ”[e]tt lagförslag om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP) före slutet av juni 2017. Förslaget kommer att lägga grunden till en säkrare, mer kostnadseffektiv och transparent marknad för rimligt prissatta och frivilliga privata pensionsprodukter som kan förvaltas på EU-nivå. Detta kommer att tillgodose behoven hos dem som vill komplettera sitt sparande inför pensionen, göra det lättare att hantera den demografiska utmaningen, fungera som ett komplement till befintliga pensionsprodukter och pensionsplaner samt göra privat pensionssparande mer kostnadseffektivt genom att erbjuda goda långsiktiga investeringsmöjligheter”.

utgår

__________________

 

32 COM(2017) 292 final, s. 7.

 

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Utvecklingen av en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP) kommer att öka valmöjligheterna när det gäller pensionssparande och upprätta en EU-marknad för PEPP-sparinstitut. Den kommer även ge hushållen bättre möjligheter att uppnå sina mål för tiden efter pensionering.

(10)  Utvecklingen av en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP) kommer att öka valmöjligheterna när det gäller pensionssparande och upprätta en EU-marknad för PEPP-sparinstitut. Den kommer även ge hushållen ytterligare möjligheter att uppnå sina mål för tiden efter pensionering.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Osäkra anställningsvillkor och ändringar i lagen innebär att pensionsbeloppen ständigt minskar. Det är därför särskilt viktigt för i synnerhet den unga generationen och för låginkomsttagare att kunna garantera deras levnadsstandard i ålderdomen. Detta innebär att PEPP-produkter måste vara attraktiva och tillgängliga för dessa grupper i synnerhet.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10b)  Finansiell skolning kan bidra till att främja förståelsen av och medvetenheten om hushållens sparandeval vad avser frivilliga privata pensionssystem. Sparare ska även ha en rimlig möjlighet att fullt ut förstå riskerna med och egenskaperna hos en paneuropeisk produkt.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Regelverket för PEPP-produkten kommer att lägga grunden till en stark marknad för rimligt prissatta och frivilliga pensionsrelaterade investeringar som kan förvaltas på EU-nivå. Genom att komplettera befintliga pensionsprodukter och pensionsplaner kommer det att bidra till att tillgodose behoven hos dem som vill komplettera sitt sparande inför pensionen, göra det lättare att hantera den demografiska utmaningen och erbjuda en ny stark källa till privat kapital för långsiktiga investeringar. Detta regelverk kommer inte att ersätta eller harmonisera befintliga nationella individuella pensionsplaner.

(11)  Regelverket för PEPP-produkten kommer att lägga grunden till en stark marknad för rimligt prissatta och frivilliga pensionsrelaterade investeringar som kan förvaltas på EU-nivå. Genom att komplettera befintliga obligatoriska och yrkesbaserade pensionsplaner och pensionsprodukter kommer det att bidra till att tillgodose behoven hos dem som vill komplettera sitt sparande inför pensionen, göra det lättare att hantera den demografiska utmaningen och erbjuda en ny stark källa till privat kapital för långsiktiga investeringar. Detta regelverk kommer inte att ersätta eller harmonisera befintliga nationella individuella pensionssystem och inte heller kommer det att påverka befintliga nationella obligatoriska och tjänsterelaterade pensionssystem och pensionsprodukter. PEPP-produkten kommer varken direkt eller indirekt att kopplas till PEPP-spararens yrke eller sysselsättningsstatus.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Detta regelverk får inte i någon mån begränsa medlemsstaternas ansvar att fullgöra sina skyldigheter när det gäller att tillhandahålla en tillräcklig statlig pension.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Genom förordningen harmoniseras vissa av PEPP-produktens grundläggande egenskaper som rör väsentliga frågor som distribution, investeringspolicy och byte av pensionssparinstitut, samt gränsöverskridande tillhandahållande och flyttbarhet. Harmoniseringen av dessa grundläggande egenskaper kommer att skapa mer likvärdiga konkurrensvillkor för privata pensionssparinstitut rent allmänt och bidra till förverkligandet av kapitalmarknadsunionen och integreringen av den inre marknaden för privat pensionssparande. Den kommer att leda till en i hög grad standardiserad europeisk produkt som ska vara tillgänglig i alla medlemsstater och göra det möjligt för konsumenterna att dra full nytta av den inre marknaden genom att de kommer att kunna överföra sina pensionsrättigheter till utlandet och ha fler pensionssparinstitut att välja mellan, även pensionssparinstitut i andra medlemsstater. Genom att minska hindren för tillhandahållandet av pensionstjänster över gränserna kommer den europeiska privata pensionsprodukten att öka konkurrensen mellan pensionssparinstitut i hela EU och erbjuda stordriftsfördelar som bör gynna spararna.

(12)  Genom förordningen harmoniseras vissa av PEPP-produktens grundläggande egenskaper som rör väsentliga frågor som distribution, avtal, investeringspolicy och byte av pensionssparinstitut, samt gränsöverskridande tillhandahållande och flyttbarhet. Harmoniseringen av dessa grundläggande egenskaper kommer att skapa mer likvärdiga konkurrensvillkor för privata pensionssparinstitut rent allmänt och bidra till förverkligandet av kapitalmarknadsunionen och integreringen av den inre marknaden för privat pensionssparande. Den kommer att leda till en i hög grad standardiserad europeisk produkt som ska vara tillgänglig i alla medlemsstater och göra det möjligt för konsumenterna att dra full nytta av den inre marknaden genom att de kommer att kunna överföra sina pensionsrättigheter till utlandet och ha fler pensionssparinstitut att välja mellan, även pensionssparinstitut i andra medlemsstater. Genom att minska hindren för tillhandahållandet av pensionstjänster över gränserna kommer den europeiska privata pensionsprodukten att öka konkurrensen mellan pensionssparinstitut i hela EU och erbjuda stordriftsfördelar som bör gynna spararna.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Eiopa bör bevilja godkännande för PEPP-produkter i enlighet med denna förordning. Ett godkännande bör aldrig beviljas retroaktivt.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Ett produktgodkännande utfärdat av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (nedan kallad Eiopa) enligt gemensamma regler bör ge PEPP-sparinstitut tillträde till hela unionsmarknaden.

(14)  Ett produktgodkännande utfärdat av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (nedan kallad Eiopa) enligt gemensamma regler bör ge PEPP-sparinstitut tillträde till hela unionsmarknaden och i samarbete med nationella behöriga myndigheter. Godkännandet kommer att säkerställa att endast säkra, testade investeringsprodukter som beskrivs som PEPP-produkter kan förvärvas på marknaden. Eiopa ska kontrollera avtalsvillkoren för PEPP-produkter för att säkerställa att kraven i denna förordning uppfylls.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att säkerställa tjänster av hög kvalitet och ett effektivt konsumentskydd bör hem-och värdmedlemsstaterna ha ett nära samarbete i kontrollen av att skyldigheterna i denna förordning fullgörs. Om PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer utnyttjar sin frihet att tillhandahålla tjänster genom att bedriva verksamhet i olika medlemsstater bör det vara hemmedlemsstatens behöriga myndighet som ska säkerställa att skyldigheterna i denna förordning fullgörs, eftersom den har närmare band till PEPP-sparinstitutet. För att säkerställa en rättvis ansvarsfördelning mellan hem- och värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter bör den behöriga myndigheten i en värdmedlemsstat, om den upptäcker att skyldigheter åsidosätts inom dess territorium, informera hemmedlemsstatens behöriga myndighet, som i sin tur ska vara skyldig att vidta lämpliga åtgärder. Den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten bör vidare ha rätt att ingripa om hemmedlemsstaten underlåter att vidta lämpliga åtgärder eller om de åtgärder som vidtas är otillräckliga.

(16)  För att säkerställa tjänster av hög kvalitet och ett effektivt konsumentskydd bör hem-och värdmedlemsstaterna för PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ha ett nära samarbete i kontrollen av att skyldigheterna i denna förordning fullgörs. Om PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer utnyttjar sin frihet att tillhandahålla tjänster genom att bedriva verksamhet i olika medlemsstater bör det vara hemmedlemsstatens behöriga myndighet som ska säkerställa att skyldigheterna i denna förordning fullgörs, eftersom den har närmare band till PEPP-sparinstitutet. För att säkerställa en rättvis ansvarsfördelning mellan hem- och värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter bör den behöriga myndigheten i en värdmedlemsstat, om den upptäcker att skyldigheter åsidosätts inom dess territorium, informera hemmedlemsstatens behöriga myndighet, som i sin tur ska vara skyldig att vidta lämpliga åtgärder. Den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten bör vidare ha rätt att ingripa om hemmedlemsstaten underlåter att vidta lämpliga åtgärder eller om de åtgärder som vidtas är otillräckliga.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  När det gäller etablering av filialer eller permanent närvaro i en annan medlemsstat är det lämpligt att fördela ansvaret för kontrollen av efterlevnad mellan hem- och värdmedlemsstaterna. Även om ansvaret för att kontrollera fullgörandet av skyldigheter som rör verksamheten som helhet – t.ex. regler om yrkeskrav – även i fortsättningen bör vila på hemmedlemsstatens behöriga myndighet enligt samma ordning som för tillhandahållandet av tjänster, bör värdmedlemsstatens behöriga myndighet få ansvar för kontrollen av efterlevnaden av informationskrav och uppföranderegler när det gäller tjänster som tillhandahålls inom dess territorium. Om den behöriga myndigheten i en värdmedlemsstat emellertid upptäcker att skyldigheter åsidosätts inom dess territorium för vars upprätthållande detta direktiv inte tilldelar värdmedlemsstaten ansvaret, förutsätter ett nära samarbete att denna myndighet informerar hemmedlemsstatens behöriga myndighet, så att den sistnämnda kan vidta lämpliga åtgärder. Detta gäller i synnerhet överträdelser av reglerna om god vandel, yrkeskunskap och kompetens. För att skydda konsumenterna bör värdmedlemsstatens behöriga myndighet vidare ha rätt att ingripa om hemmedlemsstaten underlåter att vidta lämpliga åtgärder eller om de åtgärder som vidtas är otillräckliga.

(17)  När det gäller etablering av filialer eller permanent närvaro i en annan medlemsstat är det lämpligt att fördela ansvaret för kontrollen av efterlevnad mellan hem- och värdmedlemsstaterna. Även om ansvaret för att kontrollera fullgörandet av skyldigheter som rör verksamheten som helhet – t.ex. regler om yrkeskrav – även i fortsättningen bör vila på hemmedlemsstatens behöriga myndighet enligt samma ordning som för tillhandahållandet av tjänster, bör värdmedlemsstatens behöriga myndighet få ansvar för kontrollen av efterlevnaden av informationskrav, reklam och uppföranderegler när det gäller tjänster som tillhandahålls inom dess territorium. Om den behöriga myndigheten i en värdmedlemsstat emellertid upptäcker att skyldigheter åsidosätts inom dess territorium för vars upprätthållande denna förordning inte tilldelar värdmedlemsstaten ansvaret, förutsätter ett nära samarbete att denna myndighet informerar hemmedlemsstatens behöriga myndighet, så att den sistnämnda kan vidta lämpliga åtgärder. Detta gäller i synnerhet överträdelser av reglerna om god vandel, yrkeskunskap och kompetens. För att skydda konsumenterna bör värdmedlemsstatens behöriga myndighet vidare ha rätt att ingripa om hemmedlemsstaten underlåter att vidta lämpliga åtgärder eller om de åtgärder som vidtas är otillräckliga.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  PEPP-sparare bör ha rätt att förvärva eller köpa en PEPP-produkt i en annan medlemsstat än den medlemsstat där de är bosatta och bör ha rätt att samtidigt spara på mer än ett delkonto samtidigt som skatteincitament som tillämpas på en PEPP-produkt bör vara de som gäller i den medlemsstat där en PEPP-sparare är bosatt, i syfte att förhindra skattefusk på grund av de olika nationella skattesystemen.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a)  Eiopas återkallande av godkännandet av ett PEPP-sparinstitut bör inte påverka PEPP-sparinstitutets skyldighet gentemot PEPP-spararen eller PEPP-mottagaren.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  För att möjliggöra en problemfri övergång för PEPP-sparinstitut kommer skyldigheten att tillhandahålla PEPP-produkter med delkonton för varje medlemsstat att gälla tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft. För att inte vilseleda konsumenterna bör pensionssparinstitut emellertid tillhandahålla information om vilka nationella delkonton som är omedelbart tillgängliga i samband med lanseringen av en PEPP-produkt.

(21)  För att möjliggöra en problemfri övergång för PEPP-sparinstitut kommer skyldigheten att tillhandahålla PEPP-produkter med delkonton för varje medlemsstat att gälla fem år efter det att denna förordning har trätt i kraft. För att uppfylla detta villkor bör PEPP-sparinstitut kunna ingå partnerskap kring delkonton. För att inte vilseleda konsumenterna bör pensionssparinstitut emellertid i avtalet tillhandahålla information om vilka nationella delkonton som är omedelbart tillgängliga i samband med lanseringen av en PEPP-produkt. Om flyttbarhet ännu inte är tillgänglig, bör PEPP-spararen få lov att kostnadsfritt byta för att säkerställa flyttbarhet.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  När en PEPP-sparare flyttar till en annan medlemsstat och använder sig av flyttbarhetsmöjligheten för att öppna ett nytt delkonto, bör han eller hon få dra nytta av samma skatteförmåner som för de lokala PEPP-spararna.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21b)  Under en övergångsperiod på fem år efter denna förordnings ikraftträdande bör PEPP-spararen, när PEPP-spararen byter bostadsort genom att flytta till en medlemsstat för vilken PEPP-sparinstitutet inte kan erbjuda något delkonto, kostnadsfritt kunna byta PEPP-sparinstitut.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer bör med hänsyn till den upprättade pensionsplanens karaktär och den administrativa bördan ge potentiella PEPP-sparare och PEPP-förmånstagare tydlig och tillräcklig information för att de ska kunna fatta beslut inför sin pensionering. Av samma skäl bör PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer även säkerställa en hög grad av transparens under pensionsplanens olika faser, dvs. preliminär registrering, medlemskap (inbegripet tiden före pensionering) och tiden efter pensioneringen. Information bör särskilt lämnas om intjänade pensionsrättigheter, prognostiserade pensionsförmåner, risker och garantier samt kostnader. Om de prognostiserade pensionsförmånerna grundas på ekonomiska scenarier bör informationen även omfatta ett extremt men trovärdigt negativt scenario.

(22)  PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer bör med hänsyn till den upprättade pensionsplanens karaktär och den administrativa bördan ge potentiella PEPP-sparare och PEPP-förmånstagare tydlig, lättförståelig och tillräcklig information för att de ska kunna fatta beslut inför sin pensionering. Av samma skäl bör PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer även säkerställa en hög grad av transparens under pensionsplanens olika faser, dvs. preliminär registrering, medlemskap (inbegripet tiden före pensionering) och tiden efter pensioneringen. Information bör särskilt lämnas om intjänade pensionsrättigheter, prognostiserade pensionsförmåner, risker och garantier, inbegripet risker med anknytning till miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor, samt kostnader. Om de prognostiserade pensionsförmånerna grundas på ekonomiska scenarier bör informationen även omfatta ett extremt men trovärdigt negativt scenario.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Innan de ansluter sig till en PEPP-plan bör potentiella PEPP-sparare få all information som de behöver för att kunna fatta välgrundade beslut.

(23)  Innan de ansluter sig till en PEPP-plan bör potentiella PEPP-sparare få all information som de behöver för att kunna fatta välgrundade beslut. När det gäller ickevalsalternativet bör PEPP-sparare konsultera ett beslutsschema för att få hjälp att göra ett sådant val.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  För att säkerställa optimal produkttransparens bör PEPP-utvecklare upprätta ett PEPP-faktablad med grundläggande information för de PEPP-produkter som de utvecklar innan produkterna får distribueras till PEPP-sparare. De bör även ha ansvar för PEPP-faktabladets riktighet. PEPP-faktabladet bör ersätta, och vara en anpassning av, faktabladet för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/201433 som inte skulle behöva tillhandahållas för PEPP-produkter.

(24)  För att säkerställa optimal produkttransparens bör PEPP-utvecklare upprätta ett PEPP-faktablad med grundläggande information för de PEPP-produkter som de utvecklar innan produkterna får distribueras till PEPP-sparare. De bör även ha ansvar för PEPP-faktabladets riktighet.

__________________

__________________

33 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) (EUT L 352, 9.12.2014, s. 1).

33 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) (EUT L 352, 9.12.2014, s. 1).

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Närmare bestämmelser om den information som ska ingå i PEPP-faktabladet utöver de delar som redan ingår i faktabladet för paketerade investeringsprodukter för icke-professionella investerare och försäkringsbaserade produkter enligt förordning (EU) nr 1286/2014 och hur denna information ska presenteras bör harmoniseras ytterligare genom tekniska tillsynsstandarder som kompletterar de tekniska tillsynsstandarder som fastställs i kommissionens delegerade förordning av den 8 mars 201734, samt ta hänsyn till befintlig och pågående forskning om konsumentbeteenden, däribland resultaten av effektivitetstester av olika sätt att presentera information för konsumenterna.

(27)  Närmare bestämmelser om den information som ska ingå i PEPP-faktabladet och hur denna information ska presenteras bör harmoniseras ytterligare genom tekniska tillsynsstandarder som tar hänsyn till befintlig och pågående forskning om konsumentbeteenden, däribland resultaten av effektivitetstester av olika sätt att presentera information för konsumenterna.

__________________

 

34 Kommissionens delegerade förordning av den 8 mars 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av de 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och revidering samt av villkor för uppfyllande av kravet att tillhandahålla sådana faktablad.

 

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a)  Faktabladet bör bestå av två delar. I den första allmänna delen bör allmän information ges om PEPP-produkter. I den andra särskilda delen bör de uppgifter som skiljer sig åt alltefter medlemsstat, såsom pensionsåldern, beskrivas.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  PEPP-sparinstitut bör sammanställa ett pensionsbesked för PEPP-sparare för att ge dem viktig individuell och allmän information om PEPP-planen och för att säkerställa fortlöpande information om denna plan. Pensionsbeskedet bör vara tydligt och fullständigt och innehålla relevant och lämplig information för att underlätta förståelsen av pensionsrättigheter över tiden och inom olika pensionsplaner och för att främja arbetskraftens rörlighet.

(29)  PEPP-sparinstitut bör sammanställa ett pensionsbesked för PEPP-sparare för att ge dem viktig individuell och allmän information om PEPP-planen och för att säkerställa fortlöpande information om denna plan. Pensionsbeskedet bör vara tydligt och fullständigt och innehålla relevant och lämplig information för att underlätta förståelsen av pensionsrättigheter över tiden och inom olika pensionsplaner och för att främja arbetskraftens rörlighet. PEPP-pensionsbeskedet ska tillhandahållas PEPP-spararen årligen.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a)  PEPP-sparinstituten bör sammanställa inbetalningsplaner och prognoser om värdet av tillgångarna, avkastningen på investeringar, beräknad inflation och ekonomisk tillväxt för PEPP-spararna.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  PEPP-sparinstitut bör informera PEPP-sparare i tillräckligt god tid före pensioneringen om de utbetalningsalternativ som de kan välja mellan. Om pensionen inte betalas ut som livränta bör medlemmar som närmar sig pensionsåldern informeras om hur förmånerna kan betalas ut för att underlätta deras finansiella planering inför sin pensionering.

(30)  PEPP-sparinstitut bör informera PEPP-sparare i tillräckligt god tid före pensioneringen om de utbetalningsalternativ som de kan välja mellan. PEPP-spararna bör också påminnas om möjligheten att byta utbetalningsalternativ. I ickevalsalternativet bör ett engångsbelopp på högst 30 % vara möjligt, resterande belopp bör betalas ut som livränta. Det bör finnas en sista påminnelse ett år före pensioneringen. Om pensionen inte betalas ut som livränta bör medlemmar som närmar sig pensionsåldern informeras om hur förmånerna kan betalas ut för att underlätta deras finansiella planering inför sin pensionering.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Under den fas då pensionsförmånerna utbetalas bör PEPP-förmånstagarna fortsätta att få information om sina förmåner och utbetalningsalternativ. Detta är särskilt viktigt när PEPP-förmånstagare står för en betydande del av investeringsrisken under utbetalningsfasen. PEPP-förmånstagare bör även informeras om eventuella sänkningar av förmånsnivåer, vilket ska ske när ett beslut som kommer att resultera i en sänkning har fattats men innan någon sådan sänkning har genomförts. Som bästa praxis rekommenderas PEPP-sparinstitut att samråda med PEPP-förmånstagare innan ett sådant beslut fattas.

(31)  Under den fas då pensionsförmånerna utbetalas bör PEPP-förmånstagarna fortsätta att få information om sina förmåner och utbetalningsalternativ. Detta är särskilt viktigt när PEPP-förmånstagare står för en betydande del av investeringsrisken under utbetalningsfasen. PEPP-förmånstagare bör även informeras om eventuella sänkningar av förmånsnivåer, vilket ska ske när ett beslut som kommer att resultera i en sänkning har fattats men innan någon sådan sänkning har genomförts. PEPP-sparinstitut rekommenderas att samråda med PEPP-förmånstagare innan ett sådant beslut fattas.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  För att säkerställa ett tillräckligt skydd av PEPP-sparares och PEPP-förmånstagares rättigheter bör PEPP-sparinstitut även ha möjlighet att välja en tillgångsallokering som är anpassad till deras pensionsåtagandens art och duration. Det krävs därför en effektiv tillsyn och investeringsregler som ger PEPP-sparinstitut det handlingsutrymme de behöver för att fatta beslut om den mest säkra och effektiva investeringspolicyn men som samtidigt ålägger dem att agera på ett aktsamt sätt. Tillämpning av aktsamhetsprincipen kräver därför en investeringspolicy som är anpassad till det enskilda PEPP-sparinstitutets kundstruktur.

(32)  För att säkerställa ett tillräckligt skydd av PEPP-sparares och PEPP-förmånstagares rättigheter bör PEPP-sparinstitut även ha möjlighet att välja en tillgångsallokering som är anpassad till deras pensionsåtagandens, inbegripet deras långsiktiga sådana, art och duration. Det krävs därför en effektiv tillsyn och investeringsregler som ger PEPP-sparinstitut det handlingsutrymme de behöver för att fatta beslut om den mest säkra och effektiva investeringspolicyn men som samtidigt ålägger dem att agera på ett aktsamt sätt, med möjlighet till anpassning till PEPP-spararens långsiktiga åtaganden. Tillämpning av aktsamhetsprincipen kräver därför en investeringspolicy som är anpassad till det enskilda PEPP-sparinstitutets kundstruktur.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  Genom att föreskriva att aktsamhetsprincipen ska vara den grundläggande principen för kapitalinvesteringar och genom att göra det möjligt för PEPP-sparinstitut att bedriva verksamhet över gränserna uppmuntras en omdirigering av sparandet till den privata pensionssektorn, vilket bidrar till den ekonomiska och sociala utvecklingen.

(33)  Genom att föreskriva att aktsamhetsprincipen ska vara den grundläggande principen för kapitalinvesteringar och genom att göra det möjligt för PEPP-sparinstitut att bedriva verksamhet över gränserna uppmuntras en omdirigering av sparandet till den privata pensionssektorn, vilket bidrar till den ekonomiska och sociala utvecklingen. Aktsamhetsprincipen bör även beakta den roll som spelas av miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor i investeringsprocessen.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor ska i enlighet med Förenta nationernas principer för ansvarsfulla investeringar vara en viktig del av PEPP-sparinstitutens investeringspolicy och riskhanteringssystem. PEPP-sparinstitut bör uppmuntras att beakta sådana frågor i sina investeringsbeslut och ta hänsyn till dem i sina riskhanteringssystem.

(36)  Miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor ska i enlighet med Förenta nationernas principer för ansvarsfulla investeringar vara en viktig del av PEPP-sparinstitutens investeringspolicy och riskhanteringssystem. PEPP-sparinstitut bör uppmuntras att beakta sådana frågor i sina investeringsbeslut och ta hänsyn till dem i sina riskhanteringssystem. Denna riskbedömning bör även göras tillgänglig för Eiopa och de behöriga myndigheterna samt PEPP-sparare.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(38a)  Om ett sparinstitut inte kan erbjuda ett visst investeringsalternativ eftersom det inte kan tillhandahålla detta alternativ eller inte kan tillhandahålla det i bara en medlemsstat, bör det kunna erbjuda alternativet inom ramen för ett produktpartnerskap.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  Ickevalsalternativet bör göra det möjligt för PEPP-sparare att få tillbaka sitt investerade kapital. PEPP-sparinstitut kan dessutom inkludera en mekanism för inflationsindexering för att åtminstone delvis ta hänsyn till inflationen.

(39)  Ickevalsalternativet bör göra det möjligt för PEPP-sparare att få tillbaka sitt reella investerade kapital innan de ackumulerade avgifterna och kostnaderna minskas och efter att man tagit inflationen i beaktande.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(39a)  Vid berättigade skäl, såsom oaktsamhet, lagöverträdelse eller skatteflykt eller när ett PEPP-godkännande dras in, bör PEPP-sparare när som helst och utan kostnad få byta sparinstitut utan att vara låsta till ett visst kontrakt.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  Transparens när det gäller kostnader och avgifter är av grundläggande betydelse för att stärka PEPP-spararnas” förtroende och göra det möjligt för dem att fatta välgrundade beslut. Ej transparenta prissättningsmetoder bör förbjudas.

(42)  Transparens och rimlighet när det gäller kostnader och avgifter är av grundläggande betydelse för att stärka PEPP-spararnas förtroende och göra det möjligt för dem att fatta välgrundade beslut. Ej transparenta prissättningsmetoder bör förbjudas.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44)  Kommissionen bör anta förslag till tekniska standarder som utarbetats av de europeiska tillsynsmyndigheterna genom den gemensamma kommittén när det gäller PEPP-faktabladets utformning och särskilda innehåll som inte omfattas av [PRIIPs KID RTS] i enlighet med artiklarna 10–14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/201035, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/201036 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/201037. Kommissionen bör komplettera de europeiska tillsynsmyndigheternas tekniska arbete genom att utföra konsumenttester av faktabladets utformning i enlighet med de europeiska tillsynsmyndigheternas förslag.

utgår

__________________

 

35 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

 

36 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).

 

37 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

 

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Skäl 46a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(46a)  Behöriga organ bör ha rätt att väcka grupptalan för att skydda PEPP-sparares och PEPP-förmånstagares kollektiva intressen i enlighet med EU:s lagstiftning.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  För att PEPP-sparare ska kunna få bättre villkor för sina investeringar, och för att även stimulera konkurrensen mellan PEPP-sparinstitut, bör de ha rätt att genom ett tydligt, snabbt och säkert förfarande byta pensionssparinstitut under PEPP-sparandets intjänande- respektive utbetalningsfas.

(47)  För att PEPP-sparare ska kunna få bättre villkor för sina investeringar, och för att även stimulera konkurrensen mellan PEPP-sparinstitut, bör de ha rätt att genom ett tydligt, snabbt och säkert förfarande byta pensionssparinstitut under PEPP-sparandets intjänande- respektive utbetalningsfas. I samband med ickevalsalternativet, bör detta endast vara möjligt under ackumuleringsfasen eftersom målet att säkerställa tillförlitliga livräntor och byten kan, av konsumentskyddsskäl, ha en negativ ekonomisk inverkan.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48)  Bytesprocessen bör vara enkel och okomplicerad för PEPP-spararen. Det mottagande PEPP-sparinstitutet bör därför vara ansvarigt för att inleda och hantera denna process för PEPP-spararens räkning. PEPP-sparinstitut bör på frivillig basis kunna använda andra sätt, t.ex. en teknisk lösning, för att möjliggöra byten.

(48)  Bytesprocessen bör vara enkel och okomplicerad för PEPP-spararen. Det mottagande PEPP-sparinstitutet bör därför vara ansvarigt för att inleda och hantera denna process för PEPP-spararens räkning på dennes begäran. PEPP-sparinstitut bör på frivillig basis kunna använda andra sätt, t.ex. en teknisk lösning, för att möjliggöra byten.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Skäl 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49)  Innan PEPP-spararen godkänner bytet bör denne informeras om alla steg i det förfarande som krävs för att genomföra bytet.

(49)  Innan PEPP-spararen godkänner bytet bör denne informeras om alla steg i det förfarande och de kostnader som krävs för att genomföra bytet, för att PEPP-spararen ska kunna ta ett välgrundat beslut om bytesmöjligheten.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Skäl 51a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(51a)  PEPP-sparare bör informeras om den potentiella förlusten av skatteförmåner och om andra finansiella konsekvenser vid byte och överföring av tillgångar till ett PEPP-sparinstitut som omfattas av ett annat system för skatteförmåner. De behöriga myndigheterna bör i sådana fall, som en del av processen för att underlätta byte och överföring av tillgångar vid PEPP-uttag, informera PEPP-spararna om tillgängligheten av alternativa PEPP-sparinstitut och alternativa PEPP-produkter som skulle gagnas av liknande eller jämförbara skatteförmåner, för att minimera finansiella förluster.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Skäl 53

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(53)  PEPP-sparare bör ha rätt att i samband med tecknandet av en PEPP-produkt besluta om de utbetalningsalternativ de kan välja mellan (livränta, engångsbelopp eller annat) under utbetalningsfasen, men ha möjlighet att därefter ändra sitt val vart femte år, så att de kan välja det utbetalningsalternativ som passar deras behov bäst när de närmar sig pensionsåldern.

(53)  PEPP-sparare bör ha rätt att i samband med tecknandet av en PEPP-produkt besluta om de utbetalningsalternativ de kan välja mellan (periodiska pensionsutbetalningar, engångsbelopp eller annat) under utbetalningsfasen, men ha möjlighet att därefter ändra sitt val vart femte år, så att de kan välja det utbetalningsalternativ som passar deras behov bäst när de närmar sig pensionsåldern.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Skäl 54

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(54)  PEPP-sparinstitut bör få erbjuda PEPP-sparare ett stort antal utbetalningsalternativ. Detta skulle främja målet att öka användningen av PEPP-produkten genom att ge PEPP-sparare ökad flexibilitet och valfrihet. Det skulle göra det möjligt för pensionssparinstitut att utforma sina PEPP-produkter på det mest kostnadseffektiva sättet. Det är förenligt med EU:s politik på andra områden och är politiskt genomförbart, eftersom det ger medlemsstaterna tillräcklig flexibilitet att besluta om vilka utbetalningsalternativ de vill uppmuntra.

(54)  PEPP-sparinstitut bör få erbjuda PEPP-sparare ett tillräckligt antal utbetalningsalternativ under utbetalningsfasen. Detta skulle främja målet att öka användningen av PEPP-produkten genom att ge PEPP-sparare ökad flexibilitet och valfrihet. Det skulle göra det möjligt för pensionssparinstitut att utforma sina PEPP-produkter på det mest kostnadseffektiva sättet. Det är förenligt med EU:s politik på andra områden och är politiskt genomförbart, eftersom det ger medlemsstaterna tillräcklig flexibilitet att besluta om vilka utbetalningsalternativ de vill uppmuntra.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Skäl 54a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(54a)  Vid ickevalsalternativet bör ett fast belopp på 70 % av utbetalningarna ske obligatoriskt i form av livränta.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Skäl 66

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(66)  Behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för denna förordning, såsom de behöriga myndigheternas utbyte eller överföring av personuppgifter, bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67939 och de europeiska tillsynsmyndigheternas utbyte eller överföring av information bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/200140.

(66)  Behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för denna förordning, såsom de behöriga myndigheternas utbyte eller överföring av personuppgifter, lagring av personuppgifter i det centrala register som drivs av Eiopa samt PEPP-sparinstituts eller PEPP-distributörers behandling av personuppgifter, bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67939, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/68039a om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation). De europeiska tillsynsmyndigheternas utbyte eller överföring av information bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/200140.

_________________

_________________

39 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

39 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

39a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

40 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

40 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Skäl 66a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(66a)  Personliga finansiella uppgifter är mycket känsliga, och ett starkt dataskydd är av yttersta vikt. Därför bör dataskyddsmyndigheterna vara nära involverade i genomförandet och övervakningen av denna förordning.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Skäl 70a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(70a)  Med tanke på de eventuella långsiktiga verkningarna av denna förordning är det viktigt att nära övervaka utvecklingen under den inledande tillämpningsfasen. Vid genomförandet av utvärderingen bör kommissionen också ta fasta på erfarenheterna från Eiopa, intressenter och sakkunniga och rapportera eventuella synpunkter till Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom denna förordning fastställs enhetliga regler för godkännande, utveckling, distribution och tillsyn vad gäller privata pensionsprodukter som distribueras i unionen under beteckningen ”europeisk privat pensionsprodukt” eller ”PEPP”.

Genom denna förordning fastställs enhetliga regler för godkännande, dess uttag, utveckling, distribution och tillsyn vad gäller privata pensionsprodukter som distribueras i unionen under beteckningen ”europeisk privat pensionsprodukt” eller ”PEPP”.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  gör det möjligt att ackumulera kapital fram till pensioneringen med endast begränsade möjligheter till uttag dessförinnan,

c)  gör det möjligt att ackumulera kapital fram till pensioneringen,

Motivering

På grund av vad PEPP-produkter är bör ackumulering fram till pensioneringen vara obligatorisk oavsett investeringsalternativ.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  ger en inkomst vid pensioneringen.

d)  ger en pensionsförmån vid pensioneringen.

Motivering

Bringas i linje med punkt 9.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  europeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt): en privat pensionsprodukt för långsiktigt sparande som erbjuds inom ramen för en godkänd PEPP-plan av ett reglerat finansiellt företag med tillstånd enligt unionsrätten att förvalta kollektiva eller enskilda investeringar eller besparingar och som en enskild PEPP-investerare frivilligt tecknar sig för inför sin pensionering, utan eller med mycket begränsade möjligheter till inlösen.

(2)  europeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt): en privat pensionsprodukt för långsiktigt sparande som erbjuds inom ramen för en godkänd PEPP-plan av ett finansiellt företag i enlighet med artikel 5 med tillstånd enligt unionsrätten att förvalta kollektiva eller enskilda investeringar eller besparingar och som en enskild PEPP-sparare frivilligt tecknar sig för inför sin pensionering, utan eller med mycket begränsade möjligheter till inlösen.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  PEPP-sparare:

3.  PEPP-sparare: en fysisk person som ingår ett avtal om en PEPP-produkt med ett PEPP-sparinstitut eller en PEPP-distributör.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  en icke-professionell kund enligt definitionen i artikel 4.1.11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU41.

utgår

__________________

 

41 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

 

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  en kund i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG42, om kunden inte kan betraktas som en professionell kund enligt definitionen i artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU. PEPP-plan:

utgår

__________________

 

42 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (EGT L 9, 15.1.2003, s. 3).

 

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  intjänandefas: period under vilken tillgångar (inbetalningar) ackumuleras på ett PEPP-konto och som under normala omständigheter löper fram till det att PEPP-förmånstagaren uppnår pensionsålder.

(10)  intjänandefas: period under vilken tillgångar (inbetalningar) ackumuleras på ett PEPP-konto och som under normala omständigheter löper fram till det att PEPP-utbetalningsfasen börjar.

Motivering

Jfr motiveringen till artikel 2.1c

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  livränta: belopp som med bestämda mellanrum betalas ut som avkastning på en investering under en period som till exempel kan vara PEPP-förmånstagarens liv eller ett visst antal år.

(12)  livränta: belopp som med bestämda mellanrum betalas ut som avkastning på en investering under PEPP-förmånstagarens liv.

Motivering

Syftet med pension är att ge en förmån vid ålderdom och skydd mot fattigdom i ålderdom. Det bör därför finnas en livslång utbetalning.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  engångsbelopp: betalning av det ackumulerade kapitalet i slutet av intjänandefasen.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  delkonto: en del av ett individuellt PEPP-konto som omfattas av de rättsliga krav och villkor som fastställts på nationell nivå för incitament för investeringar i en PEPP-produkt i den medlemsstat där PEPP-spararen har sin hemvist. En enskild person kan således vara PEPP-sparare eller PEPP-förmånstagare inom varje delkonto, beroende på de rättsliga kraven för intjänande- och utbetalningsfaserna.

(20)  delkonto: en nationell del av ett individuellt PEPP-konto som omfattas av de rättsliga krav och villkor som fastställts på nationell nivå för incitament för investeringar i en PEPP-produkt i den medlemsstat där PEPP-spararen har sin hemvist. En enskild person kan således vara PEPP-sparare eller PEPP-förmånstagare inom varje delkonto, beroende på de rättsliga kraven för intjänande- och utbetalningsfaserna.

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  kapital: tillskjutet kapital och utfäst ej infordrat kapital, beräknat på grundval av investerbara belopp efter avdrag av alla avgifter och andra kostnader som investerarna står för direkt eller indirekt.

(21)  kapital: tillskjutet kapital och utfäst ej infordrat kapital, beräknat på grundval av investerbara belopp före avdrag av alla avgifter och andra kostnader som investerarna står för direkt eller indirekt.

Motivering

Syftet med ändringen är att bevara kapitalet.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  kapitalskydd: en garanti för ackumulerat kapital som investerats före avdrag för avgifter och andra kostnader och efter att inflationen har tagits hänsyn till.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  ickevalsinvesteringsalternativ: investeringsstrategi som tillämpas när PEPP-spararen inte har gett några instruktioner om hur de medel som ackumuleras på PEPP-kontot ska investeras.

(24)  Ickevalsalternativ: en pensionsprodukt som varje sparinstitut måste erbjuda i enlighet med en investeringsstrategi som anges i artikel 37.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a)  biometriska risker: risker kopplade till livslängd, invaliditet och dödsfall.

Motivering

Eftersom PEPP även kan täcka biometriska risker, bör det finnas en standarddefinition för dem.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a)  partnerskap kring delkonton: samarbete mellan flera PEPP-sparinstitut i syfte att tillhandahålla delkonton i samtliga medlemsstater.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1 – led 28b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28b)  partnerskap kring produkt: ett samarbete mellan PEPP-sparinstitut, som är nödvändigt om ett sparinstitut inte kan tillhandahålla ett investeringsalternativ eller inte kan tillhandahålla det i en viss medlemsstat.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  Förvaltare av alternativa investeringsfonder som har auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU47.

utgår

__________________

 

47 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

 

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  den sökandes namn och nuvarande och tidigare finansiella erfarenhet och bakgrund,

b)  den sökandes namn, däribland fullständigt namn, plats, antalet enheter i det nationella handelsregistret, dess aktiekapital, och nuvarande och tidigare finansiella erfarenhet och bakgrund,

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Namn på de personer som i praktiken utvecklar och/eller distribuerar PEPP-produkten,

utgår

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Uppgifter om investeringsstrategier, riskprofil och andra egenskaper hos PEPP-produkten,

e)  uppgifter om investeringsstrategier, riskprofil och andra egenskaper hos PEPP-produkten, däribland vilken roll miljö, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor spelar i investeringsprocessen, samt investeringsbeslutens långsiktiga konsekvenser och externa effekter,

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Eiopa får begära förtydliganden och ytterligare information vad gäller den dokumentation och information som avses i punkt 1.

3.  Eiopa får från de finansiella företag som definieras i punkt 1 begära förtydliganden och ytterligare information vad gäller den dokumentation och information som avses i punkt 1.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Eiopa får begära förtydliganden och information vad gäller den dokumentation som avses i punkt 2 från den myndighet som är behörig för det finansiella företag som ansöker om godkännande. Den behöriga myndigheten ska svara på Eiopas begäran inom tio arbetsdagar från och med den dag då den mottogs.

4.  Eiopa ska underrätta den behöriga nationella myndigheten om ansökan om godkännande av en PEPP-produkt. Eiopa får begära förtydliganden och information vad gäller den dokumentation som avses i punkt 2 från den myndighet som är behörig för det finansiella företag som ansöker om godkännande. Den behöriga myndigheten ska svara på Eiopas begäran inom tio arbetsdagar från och med den dag då den mottogs.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Alla senare ändringar av den dokumentation och information som avses i punkterna 1 och 2 ska omedelbart anmälas till Eiopa.

5.  Alla senare ändringar av den dokumentation och information som avses i punkterna 1 och 2 ska omedelbart anmälas till Eiopa av finansföretag.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  den föreslagna PEPP-produkten är baserad på en investeringsstrategi som anger i vilken utsträckning frågor om miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning inkluderas i det föreslagna sparinstitutets riskhanteringssystem,

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Innan Eiopa fattar sitt beslut avseende ansökan ska samråd äga rum med myndighet som är behörig för den sökande.

2.  Innan Eiopa fattar sitt beslut avseende ansökan ska samråd äga rum med den nationella myndighet som är behörig för den sökande. Den behöriga nationella myndigheten får motsätta sig en ansökan. I ett sådant fall ska den behöriga myndigheten ange skälen varför den motsätter sig, vilka ska beaktas av Eiopa.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Om Eiopa återkallar ett godkännande för en PEPP-produkt, ska Eiopa omedelbart underrätta den behöriga nationella myndigheten om detta, och Eiopa, jämte medlemsstaternas behöriga nationella myndigheter, ska samordna och underlätta byte och överföring av tillgångar i enlighet med kapitel VII i denna förordning, och nationella behöriga myndigheter ska omedelbart underrätta PEPP-spararna om konsekvenserna av återkallelsen. Om ett godkännande för en PEPP-produkt återkallas har PEPP-sparare rätt att kostnadsfritt byta PEPP-sparinstitut, oavsett det begränsade antal bytesmöjligheter som avses i artikel 48.

 

Om en PEPP-sparare inte utnyttjar den bytesmöjlighet som avses i punkt 4a, ska PEPP-spararen ha rätt att utan kostnad avsluta PEPP-avtalet genom ett otvetydig meddelande där hans eller hennes beslut att avsluta avtalet anges, i fall en PEPP-produkt återkallas av Eiopa. PEPP-sparinstitutet ska betala tillbaka alla belopp som har mottagits, samt alla ytterligare ackumulerade tillgångar till PEPP-spararen utan onödigt dröjsmål.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Eiopa ska på kvartalsbasis informera de myndigheter som är behöriga för de finansiella företag som förtecknas i artikel 5.1 om sina beslut att bevilja, avslå eller återkalla godkännanden enligt denna förordning.

5.  Eiopa ska omedelbart informera de myndigheter som är behöriga för de finansiella företag som förtecknas i artikel 5.1 om sina beslut att bevilja, avslå eller återkalla godkännanden enligt denna förordning.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Befintliga privata pensionsprodukter får omvandlas till PEPP-produkter efter godkännande från Eiopa.

2.  Befintliga privata pensionsprodukter får omvandlas till PEPP-produkter efter godkännande från Eiopa. I sådana fall behövs kundernas samtycke till omvandlingen.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De finansiella företag som avses i artikel 5.1 får distribuera PEPP-produkter som de inte själva har utvecklat efter att ha fått tillstånd för distribution från de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat.

1.  De finansiella företag som avses i artikel 5.1 får distribuera PEPP-produkter som de inte själva har utvecklat, förutsatt att denna verksamhet har godkänts i enlighet med relevant sektorslagstiftning. De behöriga myndigheterna ska informera Eiopa om alla tillstånd som har beviljats eller nekats.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Eiopa ska föra ett centralt offentligt register med uppgifter om varje PEPP-produkt som godkänts i enlighet med denna förordning, det berörda PEPP-sparinstitutet och den myndighet som är behörig för PEPP-sparinstitutet. Registret ska vara allmänt tillgängligt i elektronisk form.

Eiopa ska föra ett centralt offentligt register med uppgifter om varje PEPP-produkt som godkänts i enlighet med denna förordning, med information om varje PEPP-produkts tillgängliga nationella delkonton och partnerskap kring delkonton, det berörda PEPP-sparinstitutet och PEPP-distributör och den myndighet som är behörig för PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören. Registret ska vara allmänt tillgängligt i elektronisk form.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Flyttbarhetsmöjligheten innebär att PEPP-sparare kan fortsätta att spara i den PEPP-produkt som de redan har avtalat med ett pensionssparinstitut även om de skulle byta hemvist genom att flytta till en annan medlemsstat.

1.  Flyttbarhetsmöjligheten innebär att PEPP-sparare kan fortsätta att spara i den PEPP-produkt som de redan har avtalat med ett pensionssparinstitut även om de skulle byta hemvist genom att flytta till en annan medlemsstat och ska ha rätt att samtidigt spara på mer än ett delkonto, antingen genom att öppna ett nytt extra delkonto och behålla det befintliga, eller genom att öppna ett nytt delkonto och stänga det befintliga.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om de utnyttjar flyttbarhetsmöjligheten har PEPP-sparare rätt att behålla alla fördelar och incitament som beviljas av PEPP-sparinstitutet och som är knutna till de fortlöpande investeringarna i samma PEPP-produkt.

2.  Om de utnyttjar flyttbarhetsmöjligheten har PEPP-sparare rätt att behålla alla fördelar och incitament som beviljas av PEPP-sparinstitutet och som är knutna till de fortlöpande investeringarna i dess PEPP-produkt.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Flyttbarheten till andra delkonton ska tillhandahållas antingen av PEPP-sparinstitutet eller inom ramen för partnerskap kring delkonton.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Senast tre år efter denna förordnings ikraftträdande ska PEPP-sparinstitut på begäran erbjuda nationella delkonton för alla medlemsstater i alla sina PEPP-produkter.

3.  Senast fem år efter denna förordnings ikraftträdande ska PEPP-sparinstitut på begäran erbjuda nationella delkonton för alla medlemsstater i alla sina PEPP-produkter.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Under överföringsperioden som anges i punkt 3 ska PEPP-spararna kunna byta PEPP-sparinstitut kostnadsfritt om den flyttar till en medlemsstat där deras PEPP-produkt inte har något delkonto ännu.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 14a

 

Partnerskap kring delkonton mellan godkända PEPP-sparinstitut i syfte att tillhandahålla nationella delkonton.

 

1.  PEPP-sparinstitut, såsom förtecknade i artikel 5, får upprätta partnerskap kring delkonton för att tillhandahålla nationella delkonton i syfte att uppfylla skyldigheterna som fastslås i artikel 13.

 

2.  Eiopa ska informeras om avtal om partnerskap kring delkonton mellan PEPP-sparinstitut.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det påverkar tidsfristen i artikel 13.3 ska PEPP-sparinstitutet, så snart den har informerats om PEPP-spararens avsikt att utnyttja sin rätt till rörlighet mellan medlemsstaterna, informera PEPP-spararen om att denne kan öppna ett nytt delkonto på sitt individuella konto samt om tidsfristen för öppnandet av ett sådant delkonto.

1.  Utan att det påverkar tidsfristen i artikel 13.3 ska PEPP-sparinstitutet, så snart den har informerats om PEPP-spararens avsikt att utnyttja sin rätt till rörlighet mellan medlemsstaterna, informera PEPP-spararen om att denne utan kostnad kan öppna ett nytt extra delkonto på sitt PEPP-konto och samtidigt behålla sitt befintliga delkonto samt om tidsfristen för öppnandet av ett sådant delkonto för PEPP-spararen.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Vilken dag investeringarna ska överföras till det nya delkontot.

(b)  vid överföring, vilken dag alla insätta medel ska överföras till det nya delkontot,

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Senast tre månader efter det att en begäran enligt punkt 2 har mottagits ska PEPP-sparinstitutet kostnadsfritt ge PEPP-spararen fullständig information och rådgivning enligt kapitel IV avsnitten II och III om villkoren för det nya delkontot.

3.  Senast en månad efter det att en begäran enligt punkt 2 har mottagits ska PEPP-sparinstitutet ge PEPP-spararen fullständig information och rådgivning kostnadsfritt enligt kapitel IV avsnitten II och III om villkoren för det nya delkontot.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Omedelbart efter mottagandet av ansökan om överföring av insatta medel ska PEPP-sparinstitutet underrätta PEPP-spararen om alla konsekvenser av denna överföring av medel och om tillämpliga överföringsskatter och överföringsavgifter samt om de finansiella konsekvenserna av att behålla det befintliga delkontot.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Information om flyttbarhet till de nationella myndigheterna

Information om flyttbarhet till de behöriga nationella myndigheterna

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  PEPP-sparinstitutet ska anmäla alla avtalsbestämmelser som möjliggör flyttbarhet till sin nationella tillsynsmyndighet.

1.  PEPP-sparinstitutet ska anmäla alla avtalsbestämmelser som möjliggör flyttbarhet till Eiopa.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den information som avses i punkt 1 ska inom en månad efter det att det nya delkontot har öppnats inges elektroniskt till en central databas hos den nationella tillsynsmyndigheten och minst innehålla följande:

2.  Den information som avses i punkt 1 ska inom en månad efter det att det nya delkontot har öppnats inges elektroniskt till ett centralt offentligt register hos Eiopa. Centralt offentligt register ska vara tillgängligt för de nationella behöriga myndigheterna, som automatiskt ska få information om lokala delkonton i händelse av eventuella förändringar samt närmare uppgifter om eventuella befintliga eller nya överenskommelser om partnerskap kring delkonton mellan sparinstitut. Det centrala offentliga registret ska minst innehålla följande:

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 19 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid distribution av PEPP-produkter ska de olika typerna av PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer iaktta följande bestämmelser:

Vid distribution av PEPP-produkter ska de olika typerna av PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer iaktta följande bestämmelser i detta kapitel:

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 21 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

All dokumentation och information enligt detta kapitel ska tillhandahållas PEPP-kunder i elektronisk form, förutsatt att kunderna har möjlighet att lagra sådan information på ett sätt som med tanke på informationens syfte innebär att den är tillgänglig under tillräckligt lång tid och att verktyget möjliggör oförändrad återgivning av den lagrade informationen. PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska på begäran och utan kostnad även tillhandahålla denna dokumentation och information på ett annat varaktigt medium.

All dokumentation och information enligt detta kapitel ska i lättillgänglig form läggas ut på ett PEPP-sparinstituts webbplats och utan kostnad tillhandahållas PEPP-kunder genom ett format som de själva väljer, antingen i elektronisk form, förutsatt att kunderna har möjlighet att lagra sådan information på ett sätt som med tanke på informationens syfte innebär att den är tillgänglig under tillräckligt lång tid och att verktyget möjliggör oförändrad återgivning av den lagrade informationen, eller skriftligen.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Produktgodkännandeprocessen ska ange en fastställd målmarknad för varje PEPP-produkt och säkerställa att en bedömning har gjorts av alla risker som är relevanta för den fastställda målmarknaden, att den planerade distributionsstrategin är förenlig med den fastställda målmarknaden och att rimliga åtgärder vidtas för att säkerställa att PEPP-produkten distribueras till den fastställda målmarknaden.

utgår

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

PEPP-sparinstitutet ska förstå och regelbundet se över de PEPP-produkter som den erbjuder, med beaktande av alla händelser som väsentligt skulle kunna påverka den potentiella risken för den fastställda målmarknaden, för att åtminstone bedöma huruvida PEPP-produkterna fortfarande är förenliga med den fastställda målmarknadens behov och huruvida den avsedda distributionsstrategin fortfarande är lämplig.

utgår

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

PEPP-sparinstitut ska ge PEPP-distributörer all lämplig information om PEPP-produkten och produktgodkännandeprocessen, inbegripet den fastställda målmarknaden för PEPP-produkten.

PEPP-sparinstitut ska ge PEPP-distributörer all lämplig information om PEPP-produkten och produktgodkännandeprocessen.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

PEPP-distributörer ska införa adekvata arrangemang för att få den information som avses i femte stycket och för att förstå varje PEPP-produkts egenskaper och fastställda målmarknad.

PEPP-distributörer ska införa adekvata arrangemang för att få den information som avses i femte stycket.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Kapitel IV – avsnitt II – avdelning

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

INFORMATION FÖRE INGÅENDE AV AVTAL

REKLAMINFORMATION OCH INFORMATION FÖRE INGÅENDE AV AVTAL

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 23 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

PEPP-faktablad

Allmänna bestämmelser om PEPP-faktabladet

Motivering

Till följd av hänvisning i artikel 23.2 till artiklarna 5.2 och 8–18 i förordning (EU) nr 1286/2014, är rättsläget osäkerhet. Bestämmelserna om reklaminformation och information före ingående av avtal bör helst fastställas direkt i förordningen.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska följa artiklarna 5.2 och 6–18 i förordning (EU) nr 1286/2014.

utgår

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstater får kräva att PEPP-sparinstitut eller den person som säljer en PEPP-produkt lämnar förhandsinformation om faktabladet till den behöriga myndigheten för PEPP-produkter som marknadsförs i den medlemsstaten.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Faktabladet ska utgöra informationsunderlag före ingående av avtal. Det ska vara korrekt, rättvisande och tydligt och får inte vara vilseledande. Det ska ge grundläggande information och överensstämma med alla bindande avtalshandlingar, med relevanta delar i prospekten och med PEPP-produktens villkor och bestämmelser.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c.  Det ska ges till PEPP-spararen utan kostnad i tillräckligt god tid innan PEPP-avtalet ingås.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2d.  Faktabladet ska vara ett fristående dokument, klart åtskilt från marknadsföringsmaterial. Det ska inte innehålla hänvisningar till marknadsföringsmaterial. Det får innehålla hänvisningar till andra dokument, inbegripet prospekt i tillämpliga fall, och endast om hänvisningen rör den PEPP-information som ska ingå i faktabladet enligt denna förordning.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2e (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2e.  Varje faktablad ska innehålla ett investeringsalternativ.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2f (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2f.  PEPP-faktabladet ska vara ett kort dokument som är koncist avfattat på högst tre utskrivna A4-sidor, som underlättar jämförelser. Om PEPP-faktabladet tillhandahålls med hjälp av ett annat varaktigt medium än papper kan det vara strukturerat i flera länkade delar så att PEPP-faktabladet blir så användbart som möjligt. Faktabladet ska

 

a)  presenteras och utformas så att det är lättläst, med tillräckligt stora tecken,

 

b)  fokusera på viktig information som PEPP-sparare behöver,

 

c)  vara klart formulerad och skriven på ett språk och i en stil som förmedlar information på ett sätt som underlättar förståelsen, framför allt på ett språk som är klart, koncist och begripligt.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2g (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2g.  Om färger används i faktabladet, får de inte minska informationens begriplighet om faktabladet skulle tryckas eller kopieras i svartvitt.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2h (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2h.  Om PEPP-sparinstitutet använder sitt eller sin koncerns firmamärke eller logotyp i faktabladet, får detta inte avleda uppmärksamheten från informationen i faktabladet eller fördunkla texten.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Utöver informationen i artikel 8.3 c i förordning (EU) nr 1286/2014 ska avsnittet ”Vad innebär produkten?” innehålla följande information:

utgår

i)  En beskrivning av pensionsförmånerna och av i vilken utsträckning de är garanterade.

 

ii)  Uppgifter om kortaste eller längsta period som det är möjligt att omfattas av PEPP-planen.

 

iii)  Uppgifter om pensionsålder.

 

iv)  Allmän information om flyttbarhetsmöjligheten, inbegripet information om delkontona.

 

v)  Allmän information om bytesmöjligheten och en hänvisning till den närmare information om bytesmöjligheten som ska finnas enligt artikel 50.

 

vi)  Tillgänglig information om investeringspolicyns resultat i fråga om miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor.

 

vii)  Den lag som PEPP-avtalet omfattas av, om parterna inte kan välja lag, eller, om parterna kan välja tillämplig lag, den lag som PEPP-sparinstitutet föreslår ska väljas.

 

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Utöver PEPP-faktabladet ska PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer hänvisa PEPP-sparare till eventuella rapporter om PEPP-sparinstitutets solvens och finansiella ställning och tillse att dessa är lätt åtkomliga för PEPP-spararna.

4.  Utöver PEPP-faktabladet ska PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer hänvisa PEPP-sparare till eventuella rapporter om PEPP-sparinstitutets solvens och finansiella ställning och tillse att dessa är lätt åtkomliga och kostnadsfria för PEPP-spararna.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Potentiella PEPP-sparare ska också få information om PEPP-planens investeringsresultat under åtminstone de senaste fem åren, eller, om den inte har funnits i fem år, under samtliga år som PEPP-planen har funnits, samt information om de kostnader som bärs av PEPP-sparare och PEPP-förmånstagare.

5.  Potentiella PEPP-sparare ska också få information om PEPP-planens investeringsresultat under åtminstone de senaste tio åren, eller, om den inte har funnits i tio år, under samtliga år som PEPP-planen har funnits, samt information om de kostnader som bärs av PEPP-sparare och PEPP-förmånstagare utan kostnad.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 23a

 

Reklam

 

Reklammaterial ska lätt kunna kännas igen som reklammaterial. Marknadsföringsmaterial som innehåller särskild information om PEPP-produkten får inte innehålla några uppgifter som strider mot informationen i faktabladet eller minskar dess betydelse. Marknadsföringsmaterialet ska innehålla uppgifter om att det finns ett faktablad och om hur och varifrån, inbegripet från PEPP-sparinstitutets webbplats, detta kan erhållas.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 23b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 23b

 

Språkkrav på faktabladet

 

1.  Faktabladet ska vara avfattat på ett eller flera av de officiella språken i den medlemsstat där PEPP-produkten distribueras.

 

2.  Om en PEPP-produkt lanseras i en medlemsstat genom marknadsföringsmaterial på ett eller flera av medlemsstatens officiella språk ska faktabladet åtminstone avfattas på motsvarande officiella språk.

 

3.  PEPP-faktabladet ska på begäran tillhandahållas i lämpligt format till PEPP-sparare med syn- eller hörselnedsättning samt till PEPP-sparare med låg läskunnighet och PEPP-sparare som inte kan skriva och läsa.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 23c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 23c

 

Faktabladets form och innehåll

 

1.  Titeln ”Faktablad” ska återges tydligt överst på första sidan i faktabladet. Informationen i faktabladet ska presenteras i den ordningsföljd som anges i punkterna 2 och 3.

 

2.  En förklaring ska följa direkt under titeln i faktabladet. Den ska ha följande lydelse: ”Detta faktablad ger dig basfakta om denna pensionsprodukt. Detta är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter”.

 

3.  Faktabladet ska bestå av två delar. I den första allmänna delen ska de allmänna PEPP-uppgifterna beskrivas. I den andra särskilda delen ska de uppgifter beskrivas som skiljer sig åt alltefter medlemsstat.

 

4.  Faktabladet ska innehålla följande allmänna uppgifter:

 

a)   I början av dokumentet: namnet på PEPP-produkten, och om det är ett ickevalsalternativ, PEPP-sparinstitutets namn och kontaktuppgifter, information om den myndighet som är behörig i fråga om PEPP-sparinstitutet och dokumentets datum.

 

b)   Om det inte är frågan om den paketerade produkten en varning med följande lydelse: ”Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå”.

 

c)   I ett avsnitt med titeln ”Vad innebär produkten och vad händer när jag pensionerar mig?” – PEPP-produktens natur och huvuddrag, inklusive följande:

 

i)  Investeringsalternativ, inklusive ickevalsalternativ.

 

ii)  Närmare uppgifter om försäkringsförmåner, om PEPP-produkten erbjuder sådana, samt de omständigheter som skulle utlösa dem.

 

iii)  En beskrivning av pensionsförmånerna och av i vilken utsträckning de är garanterade.

 

iv)  information om befintliga skatteincitament eller andra förmåner.

 

v)  I tillämpliga fall, huruvida det finns en ångerfrist eller uppsägningstid för PEPP-produkten.

 

vi)  Uppgifter om kortaste eller längsta period som det är möjligt att omfattas av PEPP-planen.

 

vii)  Lagstadgad pensionsålder i den medlemsstat vars lagstiftning är tillämplig.

 

viii)  En beskrivning av utbetalningsalternativ och rätten att ändra valda formen av utbetalningar fram till det att utbetalningsfasen inleds.

 

ix)  Information om flyttbarhetsmöjligheten, inbegripet information om delkontona.

 

x)  Information om bytesmöjligheten och en hänvisning till den närmare information om bytesmöjligheten som ska finnas enligt artikel 50.

 

xi)  Information om investeringspolicyns resultat i fråga om miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor.

 

xii)  I ett avsnitt med titeln ”Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?”En kortfattad beskrivning av risk- och avkastningsprofilen, med följande uppgifter:

 

  En sammanfattande riskindikator kompletterad av en beskrivande förklaring av den indikatorn och dess huvudsakliga begränsningar samt en beskrivande förklaring av materiellt relevanta risker med PEPP-produkten som inte tillräckligt fångas upp av den sammanfattande riskindikatorn.

 

  Den möjliga maximala förlusten av investerat kapital, inbegripet information om

 

•  huruvida PEPP-spararen kan förlora allt investerat kapital, eller

 

•  huruvida PEPP-spararen bär riskerna för tillkommande finansiella åtaganden eller skyldigheter, bland annat ansvarsförbindelser, utöver det kapital som investerats i PEPP-produkten, och

 

•  i tillämpliga fall, huruvida PEPP-produkten innefattar kapitalskydd mot marknadsrisken och närmare upplysningar om täckning och begränsningar, särskilt i fråga om när den är tillämplig.

 

  Lämpliga resultatscenarier och de antaganden som ligger till grund för dem.

 

  I tillämpliga fall, upplysningar om villkoren för avkastning till PEPP-sparare eller inbyggda resultattak.

 

  En förklaring om att skattelagstiftningen i PEPP-spararens hemmedlemsstat kan inverka på den faktiska utbetalningen.

 

xiii)  I ett avsnitt med titeln ”Vilka är kostnaderna?”: kostnaderna för en investering i PEPP-produkten, som ska omfatta både direkta och indirekta kostnader, inbegripet engångskostnader och återkommande kostnader, som ska anges genom sammanfattande indikatorer för dessa kostnader, och, för att säkerställa jämförbarhet, de totala sammanlagda kostnaderna, uttryckt i monetära termer och i procent, för att visa de totala kostnadernas samlade inverkan på investeringen.

 

xiv)  Tydlig information om att rådgivare, distributörer eller andra personer som ger råd om eller säljer PEPP-produkten kommer att tillhandahålla detaljerade uppgifter om alla distributionskostnader som inte redan ingår i de kostnader som specificerats ovan, så att PEPP-spararen kan förstå den kumulativa effekt som dessa sammanlagda kostnader får på investeringens avkastning.

 

xv)  Uppgifter om utbetalningssätten och om utbetalningsfasen.

 

xvi)  Upplysningar om att ett byte av utbetalningssätt kan inverka på skatteincitament eller förmåner.

 

xvii)  I ett avsnitt med titeln ”Hur kan jag klaga?”: uppgifter om hur och till vem en PEPP-sparare kan framföra klagomål på produkten eller på hur PEPP-sparinstitutet eller en person som ger råd om eller säljer produkten uppträder, xv) i ett avsnitt med titeln ”Övrig relevant information”.

 

xviii)  Kortfattade uppgifter om ytterligare dokument med information som PEPP-spararen ska tillhandahållas inför ingående av avtal eller efter ingående av avtal, med undantag för marknadsföringsmaterial.

 

5.   PEPP-produktutvecklaren ska regelbundet se över informationen i faktabladet och ändra det om översynen visar att så krävs. Den ändrade versionen ska utan dröjsmål tillhandahållas PEPP-kunden.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 23d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 23d

 

Skadeståndskrav före ingående av avtal

 

1.   PEPP-sparinstitutet ska inte kunna hållas skadeståndsansvarig endast på grund av -faktabladet, eller översättningar av detta, såvida det inte är vilseledande, innehåller felaktigheter eller är oförenligt med relevanta delar av rättsligt bindande handlingar med informationsunderlag inför ingående av avtal eller avtalshandlingar, eller med kraven i artikel 23.

 

2.   En PEPP-sparare kan begära skadestånd av PEPP-utvecklaren i enlighet med nationell lagstiftning om en förlust uppkommit till följd av att denne förlitat sig på ett faktablad, enligt de förhållanden som avses i punkt 1, vid en investering i den PEPP-produkt som faktabladet tagits fram för. PEPP-utvecklaren ska inte kunna hållas skadeståndsansvarig när denne visar att informationen vare sig var vilseledande, innehöll felaktigheter eller var oförenlig eller att PEPP-spararens förlust inte uppkommit till följd av att denne förlitat sig på ett PEPP-faktablad.

 

3.   Begrepp som ”förlust” eller ”skada” som avses i punkt 2 men som inte definieras ska tolkas och tillämpas i enlighet med tillämplig nationell rätt enligt tillämpliga bestämmelser i internationell privaträtt.

 

4.   Denna artikel utgör inte hinder för ytterligare skadeståndskrav i enlighet med nationell rätt.

 

5.   Skyldigheterna enligt denna artikel får inte begränsas eller frångås genom avtalsvillkor.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 23e (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 23e

 

Tillhandahållande av faktabladet

 

1.   En person som ger råd om eller säljer en PEPP-produkt ska tillhandahålla PEPP-sparare faktabladet i god tid och utan kostnad innan dessa PEPP-sparare är bundna av något avtal eller erbjudande med anknytning till denna PEPP-produkt.

 

Om faktabladet har ändrats i enlighet med artikel 10, ska tidigare versioner också göras tillgängliga på PEPP-spararens begäran.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 23f (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 23f

 

Lämnande av information till PEPP-sparare i samband med distribution

 

1.  I god tid innan ett PEPP-avtal ingås ska PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributör tillhandahålla PEPP-sparare, eller potentiella PEPP-sparare, åtminstone följande information:

 

a)  Om förmedlaren, direkt eller indirekt, innehar 10 % eller mer av rösterna eller av kapitalet i ett visst PEPP-sparinstitut.

 

b)  I förhållande till det avtal som föreslås eller som det ges rådgivning om, uppgift om huruvida

 

i)  ett PEPP-sparinstitut eller dess moderbolag, direkt eller indirekt, innehar 10 % eller mer av rösterna eller av kapitalet i PEPP-förmedlaren eller PEPP-distributören,

 

ii)  den lämnar rådgivning på grundval av en opartisk och personlig analys,

 

iii)  den är avtalsenligt förpliktad att bedriva distributionsverksamhet uteslutande med ett eller flera PEPP-sparinstitut, i vilket fall den ska ange namnen på dessa PEPP-sparinstitut, eller

 

iv)  den inte är avtalsenligt förpliktad att bedriva distributionsverksamhet uteslutande med ett eller flera PEPP-sparinstitut och inte lämnar rådgivning på grundval av en opartisk och personlig analys, i vilket fall den ska ange namnen på de PEPP-sparinstitut med vilka den får bedriva och bedriver verksamhet.

 

c)  Arten av den ersättning som mottas för avtalet.

 

d)  Om den i samband med avtalet arbetar

 

i)  på grundval av ett arvode, dvs. att ersättningen betalas direkt av PEPP-spararen,

 

ii)  på grundval av provision av något slag, dvs. att ersättningen ingår i kostnaderna och avgifterna för distributionen av PEPP-produkten,

 

iii)  på grundval av någon annan typ av ersättning, innefattandes ekonomiska ersättningar av alla slag, som erbjuds eller utbetalas i samband med avtalet, eller

 

iv)  på grundval av en kombination av de ersättningstyper som anges i leden i, ii och iii.

 

2.  Om arvodet ska betalas direkt av PEPP-spararen ska PEPP distributören informera PEPP-spararen om arvodets storlek, eller om det inte är möjligt, om metoden för att beräkna arvodet.

 

3.  Om betalningar, utöver de planerade betalningarna, görs av PEPP-spararen enligt avtalet efter dess ingående, ska PEPP-distributören också lämna upplysningarna i enlighet med denna artikel för varje sådan betalning.

 

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att ett PEPP-sparinstitut i god tid före ingåendet av ett avtal meddelar PEPP-spararen arten av den ersättning som anställda erhållit i samband med avtalet.

 

5.  Om betalningar, utöver de planerade betalningarna, görs av PEPP-spararen enligt avtalet efter dess ingående, ska PEPP-sparinstitutet också lämna upplysningarna i enlighet med denna artikel för varje sådan betalning.

 

6.  Lämplig information ska tillhandahållas, tillräckligt lång tid före ingåendet av ett avtal, till PEPP-sparare eller potentiella PEPP-sparare i fråga om distributionen av PEPP-produkten och med hänsyn till alla kostnader och därtill hörande avgifter. Denna information ska åtminstone innehålla följande:

 

a)  När rådgivning ges, om huruvida PEPP-förmedlaren eller PEPP-distributören kommer att tillhandahålla PEPP-spararna en periodisk bedömning av lämpligheten hos den PEPP-produkt som har rekommenderats till dessa PEPP-sparare.

 

b)  När det gäller informationen om alla kostnader och därtill hörande avgifter som ska offentliggöras, uppgifter om distributionen av PEPP-produkten, inbegripet kostnaden för rådgivning, i förekommande fall, kostnaden för den PEPP-produkt som rekommenderas eller marknadsförs till PEPP-spararen och hur PEPP-spararen kan betala för den, även inbegripande betalningar från tredje part i enlighet med artikel 32.1 e ii.

 

7.  Den information som avses i punkt 1 ska lämnas i ett standardiserat format som möjliggör jämförelser och i begriplig form på ett sådant sätt att PEPP-sparare har en rimlig möjlighet att förstå vilken typ av PEPP-produkt som erbjuds och vilka risker som är förknippade med den och följaktligen kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

 

8.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 62 för att specificera

 

a)  villkoren i enlighet med vilka informationen måste överensstämma för att vara rättvis, tydlig och icke-vilseledande, inbegripet kriterierna på vilka det standardiserade format som avses i punkt 7 ska grundas,

 

b)  uppgifterna om innehållet och formatet avseende information till PEPP-sparare i förhållande till PEPP-sparinstitut, förmedlare och PEPP-distributörer samt kostnader och avgifter.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer som avses i artikel 19 c i denna förordning ska i god tid innan ett PEPP-avtal ingås åtminstone lämna den information till PEPP-sparare eller potentiella PEPP-sparare om PEPP-avtalet och sig själva som anges i artikel 19 och i artikel 29.1 första stycket led a och c i direktiv (EU) 2016/97 avseende försäkringsavtal och försäkringsförmedlare.

1.  De PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer som avses i artiklarna 5.1 och 8 i denna förordning ska i god tid innan ett PEPP-avtal ingås åtminstone lämna det centrala dokumentet och den information till PEPP-sparare eller potentiella PEPP-sparare om PEPP-avtalet och sig själva som anges i artikel 19 och i artikel 29.1 första stycket led a och c i direktiv (EU) 2016/97 avseende försäkringsavtal och försäkringsförmedlare.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den information som avses i punkt 1 ska lämnas i ett standardiserat format som möjliggör jämförelser och i begriplig form på ett sådant sätt att PEPP-sparare har en rimlig möjlighet att förstå vilken typ av PEPP-produkt som erbjuds och vilka risker som är förknippade med den och följaktligen kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

2.  Den information som avses i punkt 1 ska lämnas i ett standardiserat format som möjliggör jämförelser och i begriplig form på ett sådant sätt att PEPP-sparare har en rimlig möjlighet att förstå vilken typ av PEPP-produkt som erbjuds och vilka risker och kostnader som är förknippade med den och följaktligen kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Genom rådgivning ska PEPP-spararen informeras om produktens huvuddrag.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1 – stycke -1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Syftet med rådgivningen ska vara att bedöma PEPP-spararens riskaversion och kunskap på det finansiella området samt spararens förmåga att bära förluster och att göra det lättare för spararen att välja det investeringsalternativ som bäst motsvarar dennes riskprofil.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Innan ett PEPP-avtal ingås ska det PEPP-sparinstitut eller den PEPP-distributör som avses i artikel 19 c i denna förordning på grundval av de uppgifter som erhållits från PEPP-spararen specificera kundens pensionsrelaterade krav och behov och ge PEPP-spararen objektiv information om PEPP-produkten på ett begripligt sätt så att PEPP-spararen kan fatta ett välgrundat beslut.

Innan ett PEPP-avtal ingås ska det PEPP-sparinstitut eller den PEPP-distributör som avses i artiklarna 5.1 och 8 i denna förordning på grundval av de uppgifter som erhållits från PEPP-spararen specificera kundens pensionsrelaterade krav och behov och ge PEPP-spararen objektiv information om PEPP-produkten på ett begripligt sätt så att PEPP-spararen kan fatta ett välgrundat beslut för att möjliggöra för PEPP-sparinstitutet PEPP-mellanhanden eller PEPP-distributören att rekommendera PEPP-spararen eller en potentiell PEPP-sparare den PEPP-produkt som lämpar sig för honom eller henne och, i synnerhet, motsvarar hans eller hennes risktolerans och förmåga att bära förluster.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om rådgivning ges innan ett visst avtal ingås ska det PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributör som avses i artikel 19 c i denna förordning ge PEPP-spararen en personlig rekommendation som förklarar varför en viss PEPP-produkt bäst motsvarar PEPP-spararens krav och behov.

2.  Om rådgivning ges innan ett visst avtal ingås ska det PEPP-sparinstitut eller den PEPP-distributör som avses i artiklarna 5.1 och 8 i denna förordning ge PEPP-spararen en personlig rekommendation som förklarar varför en viss PEPP-produkt bäst motsvarar PEPP-spararens krav och behov.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  När det PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributör som avses i artikel 19 c i denna förordning ger råd om PEPP-produkter ska de uppfylla kraven i gällande nationella lagar genom vilka bestämmelserna i artikel 25.2 i direktiv 2014/65/EU genomförs och i direkt tillämplig unionslagstiftning som antas enligt artikel 25.8 i det direktivet rörande dessa bestämmelser.

3.  När det PEPP-sparinstitut eller den PEPP-distributör som avses i artikel artiklarna 5.1 och 8 i denna förordning ger råd om PEPP-produkter ska de uppfylla kraven i gällande nationella lagar genom vilka bestämmelserna i artikel 25.2 i direktiv 2014/65/EU genomförs och i direkt tillämplig unionslagstiftning som antas enligt artikel 25.8 i det direktivet rörande dessa bestämmelser.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  När det PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributör som avses i artikel 19 c i denna förordning informerar PEPP-spararen om att den ger oberoende rådgivning ska rådgivningen baseras på en analys av ett tillräckligt stort antal privata pensionsprodukter som är tillgängliga på marknaden för att den ska kunna ge en personlig rekommendation i enlighet med yrkesmässiga kriterier om vilket PEPP-avtal som på ett tillfredsställande sätt skulle tillgodose PEPP-spararens behov. Sådan rådgivning får inte endast gälla PEPP-kontrakt som erbjuds av PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören själv, av enheter med nära anknytning till PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören eller av andra enheter med vilka PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören har nära rättsliga eller ekonomiska förbindelser, inbegripet avtalsförbindelser, att det kan äventyra förutsättningarna för rådgivning på oberoende grund.

4.  När det PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributör som avses i artiklarna 5.1 och 8 i denna förordning informerar PEPP-spararen om att den ger oberoende rådgivning ska rådgivningen baseras på en analys av ett tillräckligt stort antal privata pensionsprodukter som är tillgängliga på marknaden för att den ska kunna ge en personlig rekommendation i enlighet med yrkesmässiga kriterier om vilket PEPP-avtal som på ett tillfredsställande sätt skulle tillgodose PEPP-spararens behov. Sådan rådgivning får inte endast gälla PEPP-kontrakt som erbjuds av PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören själv, av enheter med nära anknytning till PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören eller av andra enheter med vilka PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören har nära rättsliga eller ekonomiska förbindelser, inbegripet avtalsförbindelser, att det kan äventyra förutsättningarna för rådgivning på oberoende grund.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  De PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer som avses i artikel 19 c i denna förordning ska säkerställa och på begäran visa för de behöriga myndigheterna att de fysiska personer som ger råd om PEPP-produkterna har den kunskap och kompetens som krävs för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta kapitel. Medlemsstaterna ska offentliggöra de kriterier som använts för att bedöma denna kunskap och kompetens.

5.  De PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer som avses i artiklarna 5.1 och 8 i denna förordning ska säkerställa och på begäran visa för de behöriga myndigheterna att de fysiska personer som ger råd om PEPP-produkterna har den kunskap och kompetens som krävs för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta kapitel. Medlemsstaterna ska offentliggöra de kriterier som använts för att bedöma denna kunskap och kompetens.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 25a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 25a

 

Beslutsschema

 

1.  PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören ska tillhandahålla ett standardiserat beslutsschema, som ska fastställas av Eiopa, för att hjälpa potentiella PEPP-sparare att under den inledande intressefasen bedöma vilken PEPP-produkt, vilket ickevalsalternativ eller vilket annat investeringsalternativ som skulle passa dem bäst. Beslutsschemat ska omfatta de väsentliga egenskaperna hos en PEPP-produkt och syfta till att klargöra att det ickevalsalternativ som erbjuds av sparinstitutet kan skilja sig från ickevalsalternativen som erbjuds av andra sparinstitut så att PEPP-kunder kan ta denna information i beaktande innan ett PEPP-avtal ingås.

 

2.  Beslutsschemat ska tillhandahållas i pappersformat eller på ett annat varaktigt medium och PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören ska se till att PEPP-kunden har gått igenom beslutsschemat innan ett avtal ingås.

 

3.  Beslutsschemat ska inte utgöra en personlig rekommendation och ska inte fungera som ett substitut till rådgivning om andra investeringsalternativ än standardalternativet.

 

4.  För att säkerställa en enhetlig användning av det standardiserade beslutsschema som avses i punkt 1 ska Eiopa utarbeta ett utkast till tekniska tillsynsstandarder genom vilket

 

a)  innehållet i och formen för att presentera det standardiserade beslutsschemat anges, inbegripet definitionen av de viktigaste egenskaperna hos PEPP-produkter och de typer av ickevalsalternativ som erbjuds av olika sparinstitut i enlighet med de lagstadgade normer som ska ingå i beslutsschemat,

 

b)  de villkor enligt vilka det standardiserade beslutsschemat ska tillhandahållas på ett varaktigt medium eller på papper, och hur det kan anpassas för detta ändamål fastställs. Vid upprättande av förslag till tekniska standarder ska Eiopa utföra konsumenttester och beakta följande:

 

i)  Olika finansieringsformer av PEPP-produkter.

 

ii)  Skillnaderna mellan PEPP-produkter.

 

iii)  PEPP-sparares kompetens och PEPP-produkters egenskaper.

 

iv)  Det interaktiva tekniska genomförandet, inklusive användningen av webbplatser och applikationer för mobila enheter eller användningen av en annan form för att tillhandahålla och komplettera beslutsschemat .

 

v)  Behovet av att säkerställa att det tydligt framgår att beslutsschemat inte utgör en personlig rekommendation.

 

Eiopa ska översända utkastet till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen efter att de offentliggjorts. Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i denna punkt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1094/2010.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25.1 får PEPP-spararen avstå från sin rätt till rådgivning vid ingående av ett avtal om ickevalsalternativet.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25.1 får PEPP-spararen avstå från sin rätt till rådgivning vid ingående av ett avtal om ickevalsalternativet efter det att beslutsschemat fullföljts genom att bekräfta att han eller hon har erbjudits rådgivning och att han eller hon har avstått från sin rätt till denna.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om PEPP-spararen avstår från sin rätt till rådgivning ska de PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer som avses i artikel 19 c i denna förordning, när de bedriver PEPP-distributionsverksamhet be PEPP-spararen eller den potentiella PEPP-spararen att lämna upplysningar om sin kunskap om och erfarenhet på det för den erbjudna eller efterfrågade PEPP-produkten relevanta investeringsområdet, så att PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören kan bedöma om den tänkta PEPP-produkten är passande för PEPP-spararen.

Om PEPP-spararen avstår från sin rätt till rådgivning ska de PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer som avses i artiklarna 5.1 och 8 i denna förordning, när de bedriver PEPP-distributionsverksamhet be PEPP-spararen eller den potentiella PEPP-spararen att lämna upplysningar om sin kunskap om och erfarenhet på det för den erbjudna eller efterfrågade PEPP-produkten relevanta investeringsområdet, så att PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören kan bedöma om den tänkta PEPP-produkten är passande för PEPP-spararen.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om de PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer som avses i artikel 19 c i denna förordning, på grundval av de upplysningar som mottas i enlighet med första stycketinvesteringanser att produkten inte är passande för PEPP-spararen eller den potentiella PEPP-spararen ska PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören varna PEPP-spararen eller den potentiella PEPP-spararen därom. Varningen får lämnas i standardiserat format.

Om de PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer som avses i artiklarna 5.1 och 8 i denna förordning, på grundval av de upplysningar som mottas i enlighet med första stycket, anser att produkten inte är passande för PEPP-spararen eller den potentiella PEPP-spararen ska PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören varna PEPP-spararen eller den potentiella PEPP-spararen därom. Varningen får lämnas i standardiserat format.

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Kapitel IV – avsnitt IIIa (nytt) – artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Avsnitt IIIa

 

PEPP-kontrakt

 

Artikel 26a

 

Obligatorisk information som ska ingå i avtalet

 

PEPP-avtalet ska bestå av PEPP-faktabladet samt följande information:

 

a)  Typ av PEPP-produkt.

 

b)  PEPP-spararens personuppgifter, vederbörandes namn och adress.

 

c)  Närmare uppgifter om de förmåner som erbjuds genom det investeringsalternativ som valts: vid ickevalsalternativet betalas förmåner ut i form av livränta från och med pensioneringsdagen, alternativt kan man välja en kapitalutbetalning på 30 % på förfallodagen för den första utbetalningen. Om en sådan kapitalutbetalning görs, ska det återstående kapitalet användas för att beräkna beloppet för livräntan.

 

d)  Förmåner i händelse av dödsfall innan pensionen tas ut enligt ickevalsalternativet: om PEPP-spararen avlider före avtalad pensioneringsdag ska alla inbetalda premier återbetalas till arvingarna utan kostnad. Under sin livstid ska PEPP-spararen kunna ingå ett avtal till förmån för tredje part.

 

e)  Nivån på och förfallodagar för inbetalningar och upplysningar om huruvida och hur en person kan skjuta upp betalningen av inbetalningar och om huruvida det går att göra kompletterande inbetalningar.

 

f)  Det förfarande som ska följas vid utövandet av rätten att säga upp avtalet.

 

g)  Huruvida det finns en rätt att säga upp avtalet.

 

h)  Information om byte av investeringsalternativ.

 

i)  En uppgift avseende det språk på vilket PEPP-sparinstitutet ska tillhandahålla PEPP-pensionsbeskedet.

 

j)  Information om förfaranden för alternativ tvistlösning.

 

k)  Särskild information som varierar från en medlemsstat till en annan, såsom information om pensionsålder samt skatteförmåner.

 

l)  Utförlig information om samtliga kostnader för PEPP-produkten.

 

m)  Information och förfarande för öppnande av ett nytt nationellt delkonto.

 

n)  Villkor för kompletterande bestämmelser om exempelvis biometriska risker.

 

o)  Villkor för byte av sparinstitut.

Motivering

Av hänsyn till rättssäkerhet bör alla delar av obligatoriska uppgifter som ska ingå i ett PEPP-kontrakt definieras i förordningen.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Pensionsbeskedet ska ges minst en gång om året till PEPP-spararen utan kostnad.

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  information om hur investeringspolicyn integrerar miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor.

d)  information om PEPP-sparinstitutets investeringspolitik, och i synnerhet om hur investeringspolicyn integrerar miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor, inklusive deras roll i investeringsprocessen och investeringsbeslutens långsiktiga påverkan och externa effekter.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  PEPP-spararens personuppgifter, PEPP-sparinstitutets namn, prognoser för pensionsförmåner, information om intjänade rättigheter eller ackumulerat kapital, PEPP-spararens eller eventuell tredjeparts inbetalningar och information om PEPP-planens fonderingsgrad, varvid artikel 39.1 a, b, d, e, f och h i direktiv 2016/2341/EU ska vara tillämplig och ”medlemmen” avse PEPP-spararen, ”tjänstepensionsinstitutet” avse PEPP-sparinstitutet, ”pensionsplanen” avse ”PEPP-planen” och ”det uppdragsgivande företaget” avse eventuell tredjepart vid tillämpningen av denna förordning.

a)  PEPP-spararens och PEPP-distributörernas personuppgifter, adress och kontaktuppgifter, PEPP-sparinstitutets namn, prognoser för pensionsförmåner, information om intjänade rättigheter eller ackumulerat kapital per delkonto, PEPP-spararens eller eventuell tredjeparts inbetalningar och information om PEPP-planens fonderingsgrad, varvid artikel 39.1 a, b, d, e, f och h i direktiv 2016/2341/EU ska vara tillämplig och ”medlemmen” avse PEPP-spararen, ”tjänstepensionsinstitutet” avse PEPP-sparinstitutet, ”pensionsplanen” avse ”PEPP-planen” och ”det uppdragsgivande företaget” avse eventuell tredje part vid tillämpningen av denna förordning. Information om ackumulerat kapitalet eller inbetalningar ska delas upp efter delkonto.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  Ett tydligt angivande av PEPP-spararens lagstadgade pensionsålder, pensionsåldern som fastställs i pensionssystemet eller beräknas av PEPP-sparinstitutet, eller pensionsåldern som fastställts av PEPP-spararen, i förekommande fall.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ab)  Utförliga uppgifter om pensionsplanportföljen inklusive tillgångarnas sammansättning och vikt.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  En varning om att dessa prognoser kan avvika från det slutliga värdet av mottagna förmåner.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  En specificering av de kostnader som PEPP-sparinstitutet dragit av åtminstone under de senaste tolv månaderna, med angivande av förvaltningskostnad, kostnad för förvaring av tillgångar, kostnader som avser portföljtransaktioner och andra kostnader, samt en uppskattning av hur kostnaderna påverkar de slutliga förmånerna.

e)  De totala kostnader som påförts den icke-professionella investeraren de senaste tolv månaderna sett till kvoten TER (”Total Expense Ratio”), en specificering av de kostnader som PEPP-sparinstitutet dragit av under de senaste tolv månaderna, med angivande av förvaltningskostnad, kostnad för förvaring av tillgångar, kostnader som avser portföljtransaktioner och andra kostnader, samt en uppskattning av hur kostnaderna påverkar de slutliga förmånerna;

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  Investeringar i tillgångar som inte är föremål för handel på reglerade finansmarknader.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  PEPP-pensionsbeskedet ska ange var och hur bl.a. följande kompletterande information kan inhämtas:

1.  PEPP-pensionsbeskedet ska ange var och hur kompletterande information kan inhämtas. Informationen ska vara lätt tillgänglig via elektroniska medel och kostnadsfri, inklusive:

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  En skriftlig förklaring om principerna för PEPP-sparinstitutets investeringspolicy som åtminstone ska innehålla uppgifter om metoder för att mäta investeringsrisk, tillämpade riskhanteringsprocesser och den strategiska tillgångsallokeringen när det gäller PEPP-pensionsåtagandenas art och duration samt hur investeringspolicyn integrerar miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor,

c)  En skriftlig förklaring om principerna för PEPP-sparinstitutets investeringspolicy enligt artikel 30 i direktiv 2016/2341/EU som åtminstone ska innehålla uppgifter om metoder för att mäta investeringsrisk, tillämpade riskhanteringsprocesser och den strategiska tillgångsallokeringen när det gäller PEPP-pensionsåtagandenas art och duration samt hur investeringspolicyn integrerar miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor,

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Eiopa ska efter samråd med nationella myndigheter och efter konsumenttester utarbeta förslag till tekniska genomförandestandarder som närmare anger hur den information som avses i artikel 28 och i denna artikel ska presenteras.

Eiopa ska efter samråd med nationella myndigheter och konsumentorganisationer och på grundval av konsumenttester utarbeta förslag till tekniska genomförandestandarder som närmare anger hur den information som avses i artikel 28 och i denna artikel ska presenteras.

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Eiopa ska överlämna detta förslag till tekniska genomförandestandarder till kommissionen senast den... [inom nio månader från denna förordnings ikraftträdande].

Eiopa ska överlämna detta förslag till tekniska genomförandestandarder till kommissionen senast den... [inom sex månader från denna förordnings ikraftträdande].

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  PEPP-sparare ska få information under tiden före pensionering i enlighet med artikel 42 i direktiv 2016/2341/EU.

1.  PEPP-sparare ska få information under tiden före pensionering i enlighet med artikel 42 i direktiv 2016/2341/EU. Det ska vara obligatoriskt med rådgivning ett år före pensionering.

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Ett år före pensioneringen ska PEPP-spararen informeras om att utbetalningsfasen snart kommer att inledas och om tillgängliga alternativ för utbetalning av förmånerna.

Motivering

PEPP-spararen bör informeras om utbetalningsalternativen ett år före pensioneringen och bör ha möjlighet att bekräfta det eller de önskade utbetalningsalternativen.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 62 som närmare anger den information som avses i punkterna 1–4 i syfte att i lämplig utsträckning säkerställa konvergens i tillsynsrapporteringen.

utgår

Eiopa ska efter samråd med nationella myndigheter och efter konsumenttester utarbeta tekniska genomförandestandarder om formatet för tillsynsrapporteringen.

 

Eiopa ska överlämna detta förslag till tekniska genomförandestandarder till kommissionen senast den... [inom nio månader från denna förordnings ikraftträdande].

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1094/2010.

 

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Tillgångarna ska till övervägande del investeras på reglerade marknader. Investeringar i tillgångar som inte är föremål för handel på reglerade finansmarknader måste under alla förhållanden hållas på aktsamma nivåer.

c)  Tillgångarna ska till övervägande del investeras på reglerade marknader. Investeringar i tillgångar som inte är föremål för handel på reglerade finansmarknader får inte överstiga 20 %.

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  PEPP-sparinstitut ska erbjuda PEPP-sparare högst fem investeringsalternativ.

1.  PEPP-sparinstitut ska erbjuda PEPP-sparare minst ett ickevalsalternativ. De kan även erbjuda ytterligare investeringsalternativ.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Investeringsalternativen ska omfatta ett ickevalsalternativ och får omfatta andra investeringsalternativ.

utgår

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  PEPP-produkten ska vara kostnadseffektiv oavsett investeringsalternativet.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 35 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

PEPP-spararen ska välja ett investeringsalternativ i samband med att PEPP-avtalet ingås.

PEPP-spararen ska välja ett investeringsalternativ, efter att ha fått relevant information, rådgivning och beslutsunderlag, i samband med att PEPP-avtalet ingås.

Motivering

PEPP-spararna bör kunna fatta välgrundade beslut.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  PEPP-spararen ska ha möjlighet att välja ett annat investeringsalternativ vart femte år under PEPP-produktens intjänandefas.

1.  Efter det att ett PEPP-avtal ingåtts ska PEPP-investeraren ha möjlighet att välja ett annat investeringsalternativ vart femte år under PEPP-produktens intjänandefas under intjänandefasen. Ytterligare byten ska endast vara tillåtna fem år efter det sista bytet. PEPP-sparinstitutet får tillåta mer frekventa byten.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  PEPP-sparinstitutet ska förbereda bytet på begäran av PEPP-spararen och informera denne om bytets potentiella effekter, såsom förlust av kapitalgaranti och biometriska risker.

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 37 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ickevalsalternativet

Ickevalsalternativ

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ickevalsalternativet ska för PEPP-spararen säkerställa ett kapitalskydd som på grundval av en riskminimeringsteknik leder till en säker investeringsstrategi.

1.  I ickevalsalternativet ska PEPP-sparinstitutet för PEPP-spararen säkerställa, på grundval av en riskminimeringsteknik, att det kapital som ackumulerats fram till början av utbetalningsfasen åtminstone kommer att vara lika stor som de inbetalda premierna, inklusive alla kostnader och avgifter och efter att hänsyn tagits till inflation, oavsett den investeringsstrategi som erbjuds av PEPP-sparinstitutet för dess ickevalsalternativ. Riskminimeringstekniken ska leda till en säker investeringsstrategi, i linje med de tekniska standarder för tillsyn som fastställts av Eiopa.

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kapitalskyddet ska göra det möjligt för PEPP-spararen att återkräva investerat kapital.

utgår

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  För att uppfylla de villkor som anges i punkt 1 ska PEPP-sparinstitutet kunna ingå partnerskap kring PEPP-produkter.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Taket för totala kostnader och avgifter får inte överstiga 0,75 % av det ackumulerade kapitalet.

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om PEPP-sparinstitut erbjuder andra investeringsalternativ ska minst ett av dessa erbjuda PEPP-sparare ett kostnadseffektivt investeringsalternativ.

1.  Om PEPP-sparinstitut erbjuder andra investeringsalternativ ska alla dessa erbjuda PEPP-sparare ett kostnadseffektivt investeringsalternativ.

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De andra investeringsalternativen ska innehålla riskreduceringstekniker som PEPP-sparinstitut har fastställt.

2.  De andra investeringsalternativen ska innehålla riskreduceringstekniker som PEPP-sparinstitut har fastställt i enlighet med Eiopas förslag till tekniska tillsynsstandarder.

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 39 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  de riskreduceringstekniker som ska säkerställa kapitalskydd i ickevalsalternativet,

a)  de riskreduceringstekniker som ska skydda kapitalet i ickevalsalternativet,

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 39 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Eiopa ska i samarbete med andra europeiska tillsynsmyndigheter tillhandahålla tekniskt stöd till kommissionen i utförandet av de uppgifter som anges i denna artikel.

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 39 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

För att fastställa kriterier för effektiva riskreduceringstekniker som kan tillämpas konsekvent ska Eiopa utarbeta utkast till tekniska tillsynsstandarder som specificerar detaljerna i bestämmelserna för riskreduceringsteknikerna. Eiopa ska överlämna dessa utkast till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast [xxx från dagen för ikraftträdandet av denna förordning]. Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1094/2010.

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I enlighet med artikel 3 b ska de PEPP-villkor som rör intjänandesfasen fastställas av medlemsstaterna, såvida de inte närmare anges i denna förordning.

1.  Om det inte specificeras i denna förordning, ska de villkor som rör intjänandesfasen avseende PEPP-produkten fastställas av medlemsstaterna, och de ska inte vara mindre gynnsamma än tillämpliga nationella bestämmelser.

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Sådana villkor får i synnerhet innefatta åldersgränser för när intjänandefasen kan börja, intjänandefasens minimilängd, högsta och lägsta inbetalningsbelopp och deras regelbundenhet samt villkor för förtida uttag före pensionering under särskilt svåra omständigheter.

2.  Sådana villkor får i synnerhet innefatta åldersgränser för när intjänandefasen kan börja, intjänandefasens minimilängd, högsta och lägsta inbetalningsbelopp, deras regelbundenhet och lägsta pensioneringsåldern samt villkor för förtida uttag före pensionering under särskilt svåra omständigheter.

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska tillämpa samma villkor när det gäller intjänandefasen avseende PEPP-produkterna som för andra jämförbara nationella produkter.

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Artikel 42 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

PEPP-sparinstitut får erbjuda PEPP-produkter med ett alternativ som säkerställer täckning av biometriska risker. Vid tillämpningen av denna förordning ska ”biometriska risker” avse risker kopplade till livslängd, invaliditet och dödsfall.

PEPP-sparinstitut får erbjuda PEPP-produkter med ett alternativ som säkerställer täckning av biometriska risker. I detta syfte kan PEPP-sparinstitut ingå partnerskap kring PEPP-produkter.

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska göra sitt yttersta för att svara på PEPP-kundens klagomål skriftligen eller på något annat varaktigt medium om PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören och PEPP-kunderna kommit överens om detta. I svaret ska varje punkt i klagomålet bemötas, inom rimlig tid och senast 15 bankdagar efter det att klagomålet mottagits. Under särskilda omständigheter som PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören inte kan påverka som gör att svaret inte kan lämnas inom 15 arbetsdagar, ska PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören skicka ett preliminärt svar, med klart angivna skäl till förseningen av svaret på klagomålet och med angivande av när PEPP-kunden ska få det definitiva svaret. Tidsfristen för mottagande av det slutliga svaret får under inga omständigheter överskrida 35 bankdagar.

3.  PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska göra sitt yttersta för att svara på PEPP-kundens klagomål skriftligen eller per e-post eller på något annat varaktigt medium om PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören och PEPP-kunderna kommit överens om detta. I svaret ska varje punkt i klagomålet bemötas, inom rimlig tid och senast 15 bankdagar efter det att klagomålet mottagits. Under särskilda omständigheter som PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören inte kan påverka som gör att svaret inte kan lämnas inom 15 arbetsdagar, ska PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören skicka ett preliminärt svar, med klart angivna skäl till förseningen av svaret på klagomålet och med angivande av när PEPP-kunden ska få det definitiva svaret. Tidsfristen för mottagande av det slutliga svaret får under inga omständigheter överskrida 35 bankdagar.

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska informera PEPP-kunderna om minst ett alternativt tvistlösningsorgan som har behörighet att hantera tvister avseende PEPP-kunders rättigheter och skyldigheter enligt denna förordning.

utgår

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den information som avses i punkt 3 ska vara tydlig, begriplig och lätt tillgänglig på PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributörens webbplats, om sådan finns, vid filialen och i de allmänna villkoren för avtal mellan PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören och PEPP-kunden. Det ska anges var ytterligare information kan inhämtas om det berörda alternativa tvistlösningsorganet och villkoren för att anlita ett sådant organ.

utgår

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Adekvata, oberoende, opartiska, transparenta och ändamålsenliga alternativa tvistlösningsförfaranden för tvistlösning mellan PEPP-kunder och PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer avseende de rättigheter och skyldigheter som denna förordning medför, ska fastställas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU49, i förekommande fall med hjälp av befintliga behöriga organ. Sådana alternativa tvistlösningsförfaranden ska vara tillämpliga på, och det relevanta tvistlösningsorganets behörighet utökas till att omfatta, de PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer som förfarandena rör.

1.  Adekvata, oberoende, opartiska, transparenta och ändamålsenliga alternativa tvistlösningsförfaranden för tvistlösning mellan PEPP-kunder och PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer avseende de rättigheter och skyldigheter som denna förordning medför, ska fastställas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU49, i förekommande fall med hjälp av befintliga behöriga organ. Sådana alternativa tvistlösningsförfaranden ska vara tillämpliga på, och det relevanta tvistlösningsorganets behörighet utökas till att omfatta, de PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer som förfarandena rör. PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer måste delta i de alternativa tvistlösningssystemen.

__________________

__________________

49 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 63).

49 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 63).

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU ska PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer informera PEPP-kunderna om minst ett alternativt tvistlösningsorgan som har behörighet att hantera tvister avseende PEPP-kunders rättigheter och skyldigheter enligt denna förordning.

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Den information som avses i den föregående punkten ska vara tydlig, begriplig och lätt tillgänglig på PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributörens webbplats, om sådan finns, vid filialen och i de allmänna villkoren för avtal mellan PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören och PEPP-kunden. Det ska anges var ytterligare information kan inhämtas om det berörda alternativa tvistlösningsorganet och villkoren för att anlita ett sådant organ.

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c.  PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska vidta åtgärder för tvistlösningsförfaranden utanför domstol.

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2d.  Medlemsstaterna ska säkerställa att gränsöverskridande mekanismer för klagomål och prövning upprättas, vilket möjliggör individuell och kollektiv prövning över gränserna i enlighet med EU:s lagstiftning.

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Vid ickevalsalternativet får bytesmöjligheten endast användas under intjänandefasen.

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  PEPP-sparare får byta PEPP-sparinstitut högst en gång var femte år från det att PEPP-avtalet ingåtts.

2.  PEPP-sparare får byta PEPP-sparinstitut utan kostnad högst en gång var femte år från det att PEPP-avtalet ingåtts. PEPP-sparinstitut och PEPP-sparare får komma överens om byten får göras oftare än så. Villkoren för byte ska anges skriftligen i PEPP-kontraktet.

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Ett byte ska tillåtas när som helst och utan kostnad om PEPP-sparinstitutet eller PEPP-distributören bryter den allmänna principen i enlighet med artikel 18.

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  På PEPP-spararens begäran ska bytet inledas av det mottagande PEPP-sparinstitutet. Bytet ska åtminstone uppfylla villkoren i punkterna 2–5.

1.  På PEPP-spararens begäran ska bytet förberedas av det mottagande PEPP-sparinstitutet.

 

PEPP-spararens begäran ska upprättas på ett av de officiella språken i den medlemsstat där bytet inleds eller på ett annat språk som parterna kommit överens om.

 

Om spararen har olika delkonton ska det i begäran anges vilka delkonton bytet avser.

 

Vid gränsöverskridande byte ska PEPP-spararen informeras om alla konsekvenser av bytet. Informationen ska framför allt omfatta förändringar som rör till exempel förlusten av kapitalgaranti och biometriska risker och information om förlusten av skatteförmåner eller andra fördelar och om skatter som spararen kommer att vara skyldig att betala.

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De totala avgifter och kostnader som det överförande PEPP-sparinstitutet får ta ut av PEPP-spararen för att avsluta ett PEPP-konto hos sig får inte överstiga 1,5 % av den behållning som ska överföras till det mottagande PEPP-sparinstitutet.

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 45 punkt 2, får de totala avgifter och kostnader som det överförande PEPP-sparinstitutet får ta ut av PEPP-spararen för att avsluta ett PEPP-konto hos sig inte överstiga 0,5 % av den behållning som ska överföras till det mottagande PEPP-sparinstitutet. Inga ytterligare avgifter, kostnader eller avgifter ska tillämpas.

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Eventuella avgifter och kostnader som det överförande eller mottagande PEPP-sparinstitutet tar ut av PEPP-spararen för sådana byten som avses i artikel 46, förutom de som avses i punkterna 1, 2 och 3 i den artikeln, ska vara skäliga och i linje med PEPP-sparinstitutets faktiska kostnader.

utgår

Ändringsförslag    189