Procedure : 2018/0005(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0279/2018

Indgivne tekster :

A8-0279/2018

Forhandlinger :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Afstemninger :

PV 03/10/2018 - 9.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0371

BETÆNKNING     *
PDF 431kWORD 83k
6.9.2018
PE 621.118v02-00 A8-0279/2018

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår satser for merværdiafgiften

(COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Tibor Szanyi

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår satser for merværdiafgiften

(COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0020),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0023/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0279/2018),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Reglerne om momssatser, som i dag er fastsat i Rådets direktiv 2006/112/EF3, har til formål at sikre et velfungerende indre marked og forhindre konkurrenceforvridninger. Reglerne blev udformet for mere end 20 år siden og bygger på oprindelsesprincippet. I momshandlingsplanen4 og opfølgningen hertil5 meddelte Kommissionen sin hensigt om at tilpasse disse regler med henblik på at skabe et endeligt momssystem for den grænseoverskridende varehandel mellem virksomheder i medlemsstaterne, som er baseret på beskatning i bestemmelsesmedlemsstaten.

(1)  Reglerne om momssatser, som i dag er fastsat i Rådets direktiv 2006/112/EF3, har til formål at sikre et velfungerende indre marked og forhindre konkurrenceforvridninger. Reglerne blev udformet for mere end 20 år siden ud fra oprindelsesprincippet og er ikke længere egnede til formålet. I momshandlingsplanen4 og opfølgningen hertil5 meddelte Kommissionen sin hensigt om at tilpasse disse regler med henblik på at skabe et endeligt momssystem for den grænseoverskridende varehandel mellem virksomheder i medlemsstaterne, som er baseret på beskatning i bestemmelsesmedlemsstaten.

_________________

_________________

3 EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

3 EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

4 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om en handlingsplan for moms — Mod et fælles europæisk momsområde — De svære valg (COM(2016) 148 final af 7.4.2016).

4 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om en handlingsplan for moms — Mod et fælles europæisk momsområde — De svære valg (COM(2016) 148 final af 7.4.2016).

5 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om opfølgning på handlingsplanen for moms — Mod et fælles europæisk momsområde — Tid til handling (COM(2017) 566 final af 4.10.2017).

5 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om opfølgning på handlingsplanen for moms — Mod et fælles europæisk momsområde — Tid til handling (COM(2017) 566 final af 4.10.2017).

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  I et endeligt system, hvor levering af varer og tjenesteydelser beskattes i bestemmelsesmedlemsstaten, vil leverandørerne ikke længere have nogen væsentlig fordel af at være etableret i en medlemsstat, der anvender lavere satser. Større forskelle mellem momssatserne vil i et sådant system ikke forstyrre det indre markeds virkemåde eller medføre konkurrenceforvridninger. Under sådanne forhold bør medlemsstaterne gives større spillerum til fastsættelse af satser.

(2)  I et endeligt system, hvor levering af varer og tjenesteydelser beskattes i bestemmelsesmedlemsstaten, vil leverandørerne have mindre fordel af at være etableret i en medlemsstat, der anvender lavere satser. I et sådant system må det forventes, at større forskelle mellem momssatserne vil forstyrre det indre markeds virkemåde mindre og ikke vil medføre konkurrenceforvridninger. Under sådanne forhold bør det være muligt at give medlemsstaterne et vist spillerum til fastsættelse af satser. Medlemsstaterne bør imidlertid ikke se bort fra målet om at sikre mere konvergens i momssatserne.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Afskaffelsen af restriktioner samtidig med ikrafttrædelsen af de endelige ordninger for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne bør give medlemsstaterne mulighed for fortsat at anvende nedsatte momssatser, der i dag er tilladt som undtagelser i henhold til afsnit VIII, kapitel 4, i direktiv 2006/112/EF og bilag X til direktiv 2006/112/EF, og som i modsat fald vil udløbe ved ikrafttrædelsen af de endelige ordninger.

(3)  Afskaffelsen af restriktioner samtidig med ikrafttrædelsen af de endelige ordninger for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne bør give medlemsstaterne mulighed for fortsat at anvende nedsatte momssatser, der erstatter de tilladte undtagelser i henhold til afsnit VIII, kapitel 4, i direktiv 2006/112/EF og bilag X til direktiv 2006/112/EF, som i modsat fald vil udløbe ved ikrafttrædelsen af de endelige ordninger.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  I et endeligt momssystem bør alle medlemsstater behandles lige, og de bør derfor være underlagt de samme restriktioner med hensyn til anvendelse af nedsatte momssatser, som bør forblive en undtagelse til normalsatsen. En sådan ligebehandling, der ikke indskrænker medlemsstaternes nuværende spillerum til fastsættelse af satser, kan sikres ved at give dem alle ret til, foruden de højst to nedsatte satser på mindst 5 %, at anvende en nedsat sats, som ikke er omfattet af minimumskravet, samt en fravigelse med ret til fradrag af indgående moms.

(4)  I et endeligt momssystem bør alle medlemsstater behandles lige, og de bør derfor være underlagt de samme restriktioner med hensyn til anvendelse af nedsatte momssatser, som bør forblive en undtagelse til normalsatsen for at undgå en uforholdsmæssig fragmentering af momssystemet i det indre marked. Under hensyntagen til almene interesser såsom positive kulturelle, sociale og miljømæssige virkninger af forskellige tjenester og varer og uden at indskrænke medlemsstaternes nuværende spillerum til fastsættelse af satser kan en sådan ligebehandling sikres ved at give dem alle ret til, foruden de højst to nedsatte satser på mindst 5 %, at anvende en nedsat sats, som ikke er omfattet af minimumskravet, samt en fravigelse med ret til fradrag af indgående moms. Inden for de grænser, der er fastsat i dette direktiv, bør det være muligt for medlemsstaterne at opretholde eksisterende eller indføre nye nedsatte momssatser. Dette direktiv vil styrke anvendelsen af nærhedsprincippet i momssystemet og dermed gøre det muligt for medlemsstaterne at tilgodese lokale forhold, præferencer og traditioner eller vælge en enkel og ensartet afgiftssats. Medlemsstaterne bør dog undgå at anvende nedsatte momssatser på skadelige varer eller luksusvarer.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  I overensstemmelse med Kommissionens strategi for et digitalt indre marked1a og for at tage højde for de teknologiske fremskridt i en digital økonomi, for at stimulere innovation, nyskabelse, investeringer og produktion af nyt indhold samt for at fremme digital læring, videnoverførsel, adgang til og fremme af kulturen i det digitale miljø bør det være muligt for medlemsstaterne at tilpasse momssatserne for elektronisk leverede publikationer til de lavere momssatser, der anvendes på publikationer på fysiske medier.

 

_________________

 

1a COM(2015)0192.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b)  Hvis medlemsstaterne får mulighed for at anvende nedsatte satser, herunder nedsatte satser uden minimumstærskler, på trykte og elektroniske publikationer, burde dette kunne sikre, at der overføres økonomiske fordele til forbrugerne, hvorved læsning fremmes, og til forlagene, hvorved der tilskyndes til investeringer i nyt indhold, og at afhængigheden af reklame mindskes for aviser og dagblade.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4c)  I betragtning af hvor vigtigt det er at lette adgangen til bøger, aviser og tidsskrifter for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede, bør elektroniske bøger, aviser og tidsskrifter i tilpasset format eller lydformat betragtes som ikke udelukkende eller ikke hovedsageligt bestående af musik- eller videoindhold. Det bør derfor være muligt at anvende nedsatte momssatser på publikationer i disse formater.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Der kan opstå konkurrenceforvridninger i de tilfælde, hvor beskatningsmekanismen ikke er baseret på destinationsprincippet. Det gælder navnlig rejseydelser, der leveres af rejsebureauer som én enkelt ydelse inden for rammerne af fortjenstmargenordningen, samt varer leveret inden for rammerne af særordningerne for brugte genstande, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter, såvel som særlige leveringer af varer og tjenester såsom finansielle tjenesteydelser, der er fritaget uden fradragsret, men for hvilke der kan gives ret til beskatning. For at forhindre sådanne forvridninger bør der opføres en liste over leveringer af varer og tjenesteydelser, som er pålagt normalsatsen for moms ("negativlisten"), der bygger på den aktivitetstilknyttede produktklassifikation. Denne liste bør gennemgås hvert femte år.

(5)  Der kan opstå konkurrenceforvridninger i de tilfælde, hvor beskatningsmekanismen ikke er baseret på destinationsprincippet. Det gælder navnlig rejseydelser, der leveres af rejsebureauer som én enkelt ydelse inden for rammerne af fortjenstmargenordningen, samt varer leveret inden for rammerne af særordningerne for brugte genstande, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter, såvel som særlige leveringer af varer og tjenester såsom finansielle tjenesteydelser, der er fritaget uden fradragsret, men for hvilke der kan gives ret til beskatning. For at forhindre sådanne forvridninger bør der opføres en liste over leveringer af varer og tjenesteydelser, som er pålagt normalsatsen for moms ("negativlisten"), der bygger på den aktivitetstilknyttede produktklassifikation. Denne liste bør gennemgås hvert andet år ved hjælp af en gennemførelsesretsakt på grundlag af dokumentation forelagt af Kommissionen.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  For at undgå unødig kompleksitet og øgede omkostninger for virksomhederne, navnlig i forbindelse med samhandelen inden for Fællesskabet, bør varer og tjenesteydelser, der udelukkende kan bruges som halvfabrikata som led i en økonomisk aktivitet, ikke kunne være genstand for nedsatte satser i et endeligt momssystem. Sådanne satser bør udelukkende kunne anvendes til fordel for den endelige forbruger, og fastsættelsen af satserne bør sikre ligebehandling af sammenlignelige varer eller tjenesteydelser, som leveres af forskellige afgiftspligtige personer. De bør derfor anvendes for på konsekvent vis at forfølge et mål af almen interesse.

(6)  Den nuværende fragmentering af momssystemet på det indre marked lægger hindringer i vejen for udviklingen af små og mellemstore virksomheder (SMV'er). For at undgå yderligere unødig kompleksitet og øgede omkostninger for virksomhederne, navnlig i forbindelse med samhandelen inden for Fællesskabet, bør varer og tjenesteydelser, der udelukkende kan bruges som halvfabrikata som led i en økonomisk aktivitet, ikke kunne være genstand for nedsatte satser i et endeligt momssystem. Sådanne satser bør kunne anvendes til fordel for den endelige forbruger, og fastsættelsen af satserne bør sikre ligebehandling af sammenlignelige varer eller tjenesteydelser, som leveres af forskellige afgiftspligtige personer. De bør derfor anvendes for på konsekvent vis at forfølge et mål af almen interesse.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Kommissionen bør med særligt fokus på behovene i SMV'er, der driver forretning på tværs af grænserne inden for Fællesskabet, og med det formål at lette samhandelen og øge retssikkerheden på det indre marked i samarbejde med medlemsstaterne oprette en omfattende og offentligt tilgængelig EU-webportal med momsoplysninger for virksomheder. Denne flersprogede portal bør give hurtig adgang til ajourførte og nøjagtige relevante oplysninger om gennemførelsen af momssystemet i medlemsstaterne og navnlig om de korrekte momssatser for forskellige varer og tjenesteydelser i medlemsstaterne samt betingelserne for nulsatsen. En sådan portal kan også medvirke til at bekæmpe det nuværende momsgab.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b)  En række økonomiske aktiviteter i Unionen har fokuseret på bæredygtig udvikling baseret på en grønnere økonomi på den ene side og inklusiv vækst på den anden. Disse områder har afgørende betydning for en bæredygtig udvikling i landdistrikter og fjerntliggende områder, idet de bidrager til den økonomiske og sociale revitalisering af landdistrikter. På grund af deres tætte tilknytning til sociale, sundhedsmæssige, miljømæssige, ernæringsmæssige, kulturelle og ligestillingsrelaterede spørgsmål er deres specifikke aktiviteter fuldstændig i overensstemmelse med "2020-strategiens" ambitioner og Kommissionens mål. I denne sammenhæng bør medlemsstaterne derfor gribe de muligheder, der gives i dette direktivs artikel 98, stk. 1 og 2, forudsat at medlemsstaterne overholder artiklens principper og tager særligt hensyn til følgerne for deres offentlige finanser og for Unionens budget.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Medlemsstaterne bør sikres et passende indtægtsniveau, så de kan opretholde sunde offentlige finanser, og for at forhindre udviklingen af uforholdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer. Eftersom moms er en vigtig indtægtskilde, er det for at beskytte de nationale finanser særlig vigtigt, at der fastsættes en fast minimumssats for den vægtede gennemsnitsmoms, som medlemsstaterne til enhver tid skal overholde.

(7)  Medlemsstaterne bør sikres et passende indtægtsniveau, så de kan opretholde sunde offentlige finanser, og for at forhindre udviklingen af uforholdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer. Eftersom moms er en vigtig indtægtskilde, er det for at beskytte de nationale og Unionens finanser særlig vigtigt, at der fastsættes en fast minimumssats for den vægtede gennemsnitsmoms, som medlemsstaterne til enhver tid skal overholde.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Skønt det fortsat er muligt at anvende andre momssatser i visse fjerntliggende områder, er det nødvendigt at sikre, at normalsatsen som minimum udgør 15 %.

(8)  Skønt det fortsat er muligt at anvende andre momssatser i visse fjerntliggende områder, er det nødvendigt at sikre, at normalsatsen som minimum udgør 15 % og som maksimum 25 %.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 97 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

(1a)  Artikel 97, stk. 1, affattes således:

Normalsatsen må ikke være mindre end 15 %

"Normalsatsen skal permanent være mindst 15 % og må ikke overstige 25 %"

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 98 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne foruden de to nedsatte satser anvende en nedsat sats, der er lavere end 5 %, og en fritagelse med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms.

2.  Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne foruden de to nedsatte satser anvende en sats, der er lavere end 5 %, og en fritagelse med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 98 – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De nedsatte satser og fritagelser, der anvendes efter stk. 1 og 2, må alene være til fordel for den endelige forbruger og anvendes for på konsekvent vis at forfølge et mål af almen interesse.

De nedsatte satser og fritagelser, der anvendes efter stk. 1 og 2, skal være til fordel for den endelige forbruger og anvendes for på konsekvent vis at forfølge et mål af almen interesse. Der gives prioritet til varer eller tjenesteydelser, der har en positiv indvirkning på almene interesser, og som indebærer eksempelvis kulturelle, sociale eller miljømæssige fordele.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 100 – stk. -1 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Kommissionen har beføjelse til at ændre anvendelsesområdet for bilag IIIa ved hjælp af en gennemførelsesretsakt, når det er nødvendigt, og forudsat at der er dokumentation for konkurrencefordrejning, der begrunder en ajourføring af listen over levering af varer og tjenesteydelser.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 100 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest den 31. december 2026 og derefter hvert femte år forelægger Kommissionen en rapport for Rådet om indholdet af bilag IIIa, der ledsages af eventuelle forslag om ændring af dette bilag, hvis det er nødvendigt.

Senest den 31. december 2021 og derefter hvert andet år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om indholdet af bilag IIIa, der ledsages af eventuelle forslag om ændring af dette bilag, hvis det er nødvendigt.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 100 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 100a

 

Kommissionen opretter i samarbejde med medlemsstaterne en omfattende, flersproget og offentligt tilgængelig EU-momsnetportal, hvor virksomheder og forbrugere hurtigt og effektivt kan finde nøjagtige oplysninger om momssatser - herunder om, for hvilke varer og tjenester der gælder nedsatte satser eller fritagelser - samt alle relevante oplysninger om gennemførelsen af det endelige momssystem i de enkelte medlemsstater."

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Bilag

Direktiv 2006/112/EF

Bilag IIIa – række 5 – kolonne B

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11.01

11.01

11.02

11.02

11.03

11.03

 

11.04

11.05

11.05

47.00.25

47.00.25

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Bilag

Direktiv 2006/112/EF

Bilag IIIa – række 7 – kolonne C og D

 

Kommissionens forslag

Levering, udlejning, vedligeholdelse og reparation af cykler, barnevogne og invalidekøretøjer

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Levering af biler og andre motorkøretøjer, som primært er beregnet til befordring af <10 personer, inklusive stationcars og racerbiler, undtagen køretøjer med forbrændingsmotor udelukkende med gnisttænding eller med forbrændingsmotor udelukkende med kompressionstænding, med stempel (diesel- eller semidieselmotor)

29.10.24

45.11.2

45.11.3

 

 

Ændringsforslag

 

Levering, udlejning, vedligeholdelse og reparation af cykler, barnevogne og invalidekøretøjer

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Bilag

Direktiv 2006/112/EF

Bilag IIIa – række 10 – kolonne C og D

 

Kommissionens forslag

Ingen

Ingen

Ændringsforslag

 

Pacemakere, høreapparater

26.60.14


BEGRUNDELSE

Momssystemets fragmentering har været en stor hindring for et velfungerende indre marked. Det er grunden til, at der er behov for en momslovgivning på EU-plan, der kan erstatte de nuværende overgangsordninger og sikre ligebehandling af alle medlemsstater.

Det endelige momssystem for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne, som Kommissionen foreslår, er baseret på princippet om beskatning i bestemmelsesmedlemsstaten. Denne fremgangsmåde bidrager til at skabe et solidt fælles europæisk momsområde ved at sikre, at medlemsstaterne behandles ens – også når det drejer sig om anvendelsen af nedsatte momssatser.

Det er vigtigt at understrege, at medlemsstaternes nuværende fleksibilitet i forbindelse med fastsættelse af moms ikke mindskes af forslaget. Tværtimod vil de harmoniserede og mindre restriktive regler give alle medlemsstater mulighed for at anvende en yderligere nedsat sats på mellem 5 og 0 % i tillæg til de to nedsatte satser på mindst 5 % samt fritagelsen med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms, der tillades i dag. I stedet for at udvide den allerede meget omfattende liste over varer og tjenesteydelser, som de nedsatte satser kan anvendes på, erstattes bilag III desuden med en "negativliste" over varer og tjenesteydelser, som sådanne satser ikke kan anvendes på.

Ordføreren mener, at det er vigtigt at understrege, at nedsatte satser og fritagelser skal være til gavn for slutforbrugeren og anvendes til konsekvent at forfølge mål af almen interesse med prioritet for varer og tjenesteydelser, der har positive sociale og miljømæssige virkninger.

Det samme hensyn lå til grund, da ordføreren stillede ændringsforslaget om at opfordre medlemsstaterne til at afstå fra at anvende nedsatte satser på skadelige varer eller luksusvarer, samt i forbindelse med ændringsforslaget, der fastslår, at normalsatsen ikke kan være mindre end 15 % og heller ikke højere end 25 %. Moms har en forholdsmæssig større indvirkning på borgere med en lavt beskattet indkomst, og ordføreren mener, at en maksimal sats på 25 % er rimelig, og at andre indtægtskilder såsom selskabsskatter også bør anvendes. Denne grænse vil desuden bidrage til at undgå situationer som den, der opstod i Ungarn, hvor regeringen pålagde sine borgere den højeste momssats (27 %) i EU.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser

Referencer

COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)

Dato for høring af EP

5.2.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

8.2.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

8.2.2018

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

JURI

24.1.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Tibor Szanyi

23.1.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Dato for vedtagelse

3.9.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

4

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Csaba Sógor, Sabine Verheyen, Kristina Winberg

Dato for indgivelse

6.9.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

44

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon

4

-

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

EPP

Fulvio Martusciello

1

0

EFDD

Marco Valli

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 19. september 2018Juridisk meddelelse