Nós Imeachta : 2018/0005(CNS)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0279/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0279/2018

Díospóireachtaí :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Vótaí :

PV 03/10/2018 - 9.6
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0371

TUARASCÁIL     *
PDF 601kWORD 92k
6.9.2018
PE 621.118v02-00 A8-0279/2018

ar an togra le haghaidh Treoir ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2006/112/CE maidir le rátaí cánach breisluacha

(COM(2018)0020 – C8‑0023/2018 – 2018/0005(CNS))

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

Rapóirtéir: Tibor Szanyi

LEASUITHE
DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Treoir ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2006/112/CE maidir le rátaí cánach breisluacha

(COM(2018)0020 – C8‑0023/2018 – 2018/0005(CNS))

(An gnáthnós imeachta reachtach – comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an gComhairle (COM(2018)0020),

–  ag féachaint d’Airteagal 113 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá bhun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle leis an bParlaimint (C8‑0023/2018),

–  ag féachaint do Riail 78c dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A8-0279/2018),

1.  ag formheas an togra ón gCoimisiún mar a leasaítear;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún a thogra a athrú dá réir, i gcomhréir le hAirteagal 293(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

3.  á iarraidh ar an gComhairle a chur in iúl do Pharlaimint na hEorpa má tá sé ar intinn aici imeacht ón téacs atá formheasta ag an bParlaimint;

4.  á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle leis an bParlaimint má tá sé ar intinn aici an togra ón gCoimisiún a leasú go substaintiúil;

5.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  Rules on rates of value added tax (VAT) as currently set out in Council Directive 2006/112/EC27 aim to preserve the functioning of the internal market and avoid distortions of competition. The rules were designed over two decades ago based on the origin principle. In its VAT Action Plan28 and in the follow-up to this29, the Commission announced its intention to adjust those rules for a definitive VAT system for cross-border business-to-business (B2B) trade in goods between Member States that would be based on the taxation in the Member State of destination.

(1)  Tá sé mar aidhm le rialacha maidir le rátaí cánach breisluacha (CBL) mar a leagtar amach faoi láthair i dTreoir 2006/112/CE ón gComhairle27 feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a chaomhnú agus saobhadh iomaíochta a sheachaint. Rinneadh na rialacha sin a dhearadh breis agus fiche bliain ó shin bunaithe ar phrionsabal an tionscnaimh agus níl siad oiriúnach don fheidhm a thuilleadh. Ina phlean gníomhaíochta CBL28 agus san obair leantach a rinneadh ina dhiaidh29, d’fhógair an Coimisiún go raibh sé de rún aige na rialacha sin a choigeartú do chóras cinntitheach CBL le haghaidh trádáil trasteorann gnólacht le gnólacht (B2B) in earraí idir na Ballstáit, ar córas é a bheadh bunaithe ar chánachas sa Bhallstát cinn scríbe.

_________________

_________________

27 IO L 347, 11.12.2006, lch. 1.

27 IO L 347, 11.12.2006, lch. 1.

28 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa maidir le plean gníomhaíochta CBL — I dtreo Limistéar CBL aonair san Aontas Eorpach – An t-am le cinneadh a dhéanamh, COM(2016) 148 final an 7.4.2016).

28 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa maidir le plean gníomhaíochta CBL — I dtreo Limistéar CBL aonair san Aontas Eorpach – An t-am le cinneadh a dhéanamh, COM(2016) 148 final an 7.4.2016).

29Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa faoin obair leantach maidir leis an bplean gníomhaíochta CBL — I dtreo Limistéar CBL aonair san Aontas Eorpach – Is mithid beart a dhéanamh, COM(2017) 566 final an 4 Deireadh Fómhair 2017).

29Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa faoin obair leantach maidir leis an bplean gníomhaíochta CBL — I dtreo Limistéar CBL aonair san Aontas Eorpach – Is mithid beart a dhéanamh, COM(2017) 566 final an 4 Deireadh Fómhair 2017).

Leasú    2

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  Under a definitive system where the supply of goods and services would be taxed in the Member State of destination, suppliers derive no significant benefit from being established in a lower-rate Member State. Greater diversity in VAT rates would not, under such a system, disrupt the functioning of the single market nor create distortions of competition. In those circumstances, it would be appropriate to grant more flexibility to Member States in the setting of rates.

(2)  Faoi chóras cinntitheach lena ngearrfaí cáin ar sholáthar na n-earraí agus na seirbhísí sa Bhallstát cinn scríbe, is lú an tairbhe a bhainfeadh soláthraithe amach as bheith bunaithe i mBallstát ina bhfuil ráta níos ísle cánach. Mar gheall ar éagsúlacht níos mó i rátaí CBL faoi chóras den sórt sin, ba cheart gur lú an suaitheadh a dhéanfaí ar fheidhmiú an mhargaidh aonair agus ní dhéanfaí saobhadh ar an iomaíochas. Sna himthosca sin, ba cheart gurbh fhéidir roinnt solúbthachta a thabairt do na Ballstáit maidir le rátaí a shocrú. Níor cheart do na Ballstáit, áfach, neamhaird a dhéanamh den chuspóir cóineasú níos mó i rátaí CBL a bhaint amach.

Leasú    3

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  The removal of restrictions in parallell with the entry into force of the definitive arrangements for the taxation of trade between Member States should allow Member States to continue to apply reduced VAT rates that are currently granted as derogations under Chapter 4 of Title VIII of Directive 2006/112/EC and Annex X to Directive 2006/112/EC and which would otherwise expire with the entry into force of those arrangements.

(3)  Ach srianta a bhaint ag an am céanna le teacht i bhfeidhm na socruithe cinntitheacha maidir le cáin a ghearradh ar thrádáil idir na Ballstáit, ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann leanúint de rátaí laghdaithe CBL a chur i bhfeidhm in ionad na maoluithe arna ndeonú faoi Chaibidil 4 de Theideal VIII de Threoir 2006/112/CE agus faoi Iarscríbhinn X a ghabhann le Treoir 2006/112/CE, a rachadh in éag ina éagmais sin le teacht i bhfeidhm na socruithe sin.

Leasú    4

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  I gcóras CBL cinntitheach ba cheart caitheamh go cothrom le gach Ballstát agus dá bharr sin ba cheart go mbeadh na srianta céanna orthu i dtaca le rátaí CBL laghdaithe a chur i bhfeidhm, rátaí CBL ba cheart fós a bheith ina n-eisceacht ar an ráta caighdeánach. Is féidir an chóir chomhionann sin a ghnóthú gan srianta a chur ar an tsolúbthacht reatha atá ag na Ballstáit i dtaca le CBL a shocrú trí gach ceann acu a chumasú a bheith i bhfeidhm, mar aon le ráta laghdaithe nach mbeidh an ceanglas íosta i bhfeidhm air, sa bhreis ar dhíolúine a bhfuil ceart ceangailte léi CBL ionchuir a asbhaint aisti, mar aon le dhá ráta laghdaithe de 5 % ar a laghad.

(4)  I gcóras cinntitheach CBL ba cheart caitheamh go comhionann le gach Ballstát agus, dá bharr sin, ba cheart go mbeadh na srianta céanna orthu go léir i dtaca le rátaí laghdaithe CBL a chur i bhfeidhm, rátaí CBL ba cheart fós a bheith ina n-eisceacht ar an ráta caighdeánach, chun ilroinnt dhíréireach an chórais CBL laistigh den mhargadh aonair a sheachaint. Agus an leas coiteann amhail na héifeachtaí dearfacha cultúrtha, sóisialta nó comhshaoil ar sheirbhísí agus earraí éagsúla á chur san áireamh agus gan srianta a chur ar an tsolúbthacht reatha atá ag na Ballstáit i dtaca le CBL a shocrú trí gach ceann acu a chumasú a bheith i bhfeidhm, mar aon le ráta laghdaithe nach mbeidh an ceanglas íosta i bhfeidhm air, sa bhreis ar dhíolúine a bhfuil ceart ceangailte léi CBL ionchuir a asbhaint aisti, mar aon le dhá ráta laghdaithe de 5% ar a laghad. Laistigh de na teorainneacha dá bhforáiltear leis an Treoir seo, ba cheart gurbh fhéidir leis an mBallstáit na rátaí laghdaithe CBL atá ann cheana a choinneáil nó rátaí laghdaithe nua CBL a thabhairt isteach. Leis an Treoir seo, déanfar coimhdeacht sa chóras CBL a mhéadú, sa chaoi gur féidir leis na Ballstáit freastal ar dhálaí, roghanna agus traidisiúin áitiúla nó ráta simplí agus aonfhoirmeach cánach a roghnú. Ba cheart do na Ballstáit, áfach, úsáid rátaí laghdaithe CBL le haghaidh táirgí díobhálacha nó táirgí sóchais a sheachaint.

Leasú    5

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4a)  I gcomhréir le Straitéis an Choimisiúin maidir le Margadh Aonair Digiteach1a agus chun coinneáil suas chun dáta le dul chun cinn teicneolaíoch i ngeilleagar digiteach, chun nuálaíocht, cruthú, infheistíocht agus táirgeadh inneachair nua a spreagadh, agus chun foghlaim dhigiteach, aistriú eolais agus rochtain ar chultúr sa timpeallacht dhigiteach agus cur chun cinn na rochtana sin a éascú, ba cheart gurbh fhéidir leis na Ballstáit na rataí CBL a ailíniú d’fhoilseacháin arna soláthar go leictreonach le rátaí níos ísle CBL d’fhoilseacháin ar thacaíocht fhisiciúil.

 

_________________

 

1 a COM (2015) 0192 final

Leasú    6

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 4 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4b)  Ach cead a thabhairt do na Ballstát rataí laghdaithe a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear rataí laghdaithe gan íostairseach, maidir le foilseacháin chlóite agus foilseacháin leictreonacha, ba cheart go ndéanfaí aistriú leasanna eacnamaíocha go custaiméirí a áirithiú, rud a dhéanfaí an léitheoireacht a chur chun cinn, agus ba cheart go ndéanfaí aistriú leasanna eacnamaíocha go foilsitheoirí a áirithiú, rud a dhéanfaí infheistíocht in ábhar nua a spreagadh agus, i gcás nuachtán agus irisí, ba cheart brath ar an bhfógraíocht a laghdú.

Leasú    7

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 4 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4c)  Agus aird á tabhairt ar an tábhacht a bhaineann le rochtain ar leabhair, nuachtáin agus tréimhseacháin do dhaoine dalla, do dhaoine lagamhairc nó dóibh siúd atá faoi mhíchumas léitheoireachta cló ar aon bhealach eile, meastar nach ábhar ceoil nó físe a bhíonn i leabhair leictreonacha oiriúnaithe agus fuaime go hiomlán ná go príomha. Dá bhrí sin, ba cheart gurbh fhéidir rátaí laghdaithe CBL a chur i bhfeidhm maidir le foilseacháin sna formáidí sin.

Leasú    8

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  D’fhéadfadh saobhadh iomaíochta a bheith ann i gcás nach mbeadh an sásra a mbaintear feidhm as chun cánacha a ghearradh bunaithe ar an bprionsabal cinn scríbe. Is amhlaidh é sin go háirithe maidir le saoráidí taistil soláthraithe mar sheirbhís aonair faoin scéim corrlaigh i gcomhair gníomhaithe taistil agus earraí arna soláthar faoi na socruithe speisialta i gcomhair earraí athláimhe, saothair ealaíne, earraí inbhailithe agus seandachtaí ach freisin i gcásanna áirithe ina mbíonn earraí nó seirbhísí, amhail seirbhísí airgeadais, a bhfuil díolúine acu gan ceart asbhainte ach a bhféadfaí ceart chun cánachais a dheonú orthu. D’fhonn aon saobhadh den sórt sin a mhaolú, ba cheart go mbunófaí liosta de sholáthraí earraí agus seirbhísí atá faoi réir an ráta caighdeánaigh CBL (‘an liosta diúltach’) bunaithe ar aicmiú staitistiúil earraí de réir gníomhaíochta. Ba cheart an liosta a athbhreithniú gach cúig bliana.

(5)  D’fhéadfadh saobhadh iomaíochta a bheith ann i gcás nach mbeadh an sásra a mbaintear feidhm as chun cánacha a ghearradh bunaithe ar an bprionsabal cinn scríbe. Is amhlaidh é sin go háirithe maidir le saoráidí taistil soláthraithe mar sheirbhís aonair faoin scéim corrlaigh i gcomhair gníomhaithe taistil agus earraí arna soláthar faoi na socruithe speisialta i gcomhair earraí athláimhe, saothair ealaíne, earraí inbhailithe agus seandachtaí ach freisin i gcásanna áirithe ina mbíonn earraí nó seirbhísí, amhail seirbhísí airgeadais, a bhfuil díolúine acu gan ceart asbhainte ach a bhféadfaí ceart chun cánachais a dheonú orthu. Chun aon saobhadh den sórt sin a mhaolú, ba cheart go mbunófaí liosta de sholáthraí earraí agus seirbhísí atá faoi réir an ráta caighdeánaigh CBL (‘an liosta diúltach’) bunaithe ar aicmiú staitistiúil earraí de réir gníomhaíochta. Gach dhá bhliain, ba cheart athbhreithniú a dhéanamh ar an liosta trí bhíthin gníomh cur chun feidhme, bhunaithe ar fhianaise arna soláthar ag an gCoimisiún.

Leasú    9

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6)  Chun castacht bhreise nach bhfuil gá léi agus ardú leantach i gcostais ghnó a sheachaint, go háirithe i gcomhair trádáil laistigh den Chomhphobal, níor cheart earraí agus seirbhísí nach féidir úsáid a bhaint astu ach amháin mar ionchur idirmheánach do ghníomhaíocht eacnamaíoch a bheith i dteideal rátaí laghdaithe i gcóras cinntitheach CBL. Níor cheart rátaí den sórt sin a chur i bhfeidhm ach amháin ar mhaithe le tomhaltóirí deiridh agus ba cheart go n-áiritheodh socrú rátaí den sórt sin go gcaifí go cothrom le hearraí nó seirbhísí comhchosúla a sholáthraíonn daoine inchánacha éagsúla. Ba cheart, dá bhrí sin, iad a chur i bhfeidhm chun cuspóir leasa ghinearálta a shaothrú ar bhealach comhleanúnach.

(6)  Cheana féin, cuireann ilroinnt reatha an chórais CBL laistigh den mhargadh inmheánach bacainní roimh fhorbairt fiontar beag agus meánmhéide (FBManna). Chun castacht bhreise nach bhfuil gá léi agus ardú leantach i gcostais ghnó a sheachaint, go háirithe i gcomhair trádáil laistigh den Chomhphobal, níor cheart earraí agus seirbhísí nach féidir úsáid a bhaint astu ach amháin mar ionchur idirmheánach do ghníomhaíocht eacnamaíoch a bheith i dteideal rátaí laghdaithe i gcóras cinntitheach CBL. Ba cheart rátaí den sórt sin a chur i bhfeidhm ar mhaithe le tomhaltóirí deiridh agus ba cheart go n-áiritheodh socrú rátaí den sórt sin go gcaifí go cothrom le hearraí nó seirbhísí comhchosúla a sholáthraíonn daoine inchánacha éagsúla. Ba cheart, dá bhrí sin, iad a chur i bhfeidhm chun cuspóir leasa ghinearálta a shaothrú ar bhealach comhleanúnach.

Leasú    10

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6a)  Agus aird á díriú go háirithe ar riachtanais FBManna a théann i mbun gnó trasteorann laistigh den Chomhphobal agus chun trádáil aonair a éascú agus deimhneacht dhlíthiúil a méadú sa mhargadh aonair, ba cheart don Choimisiún a bhunú, i gcomhar leis na Ballstáit, tairseach faisnéise Gréasáin CBL don Aontas i gcomhair gnólachtaí, ar tairseach í a bheidh cuimsitheach agus inrochtana go poiblí. Ba cheart go gcuirfí ar fáil leis an tairseach ilteangach sin, rochtain ghasta, chothrom le dáta agus chruinn ar fhaisnéis ábhartha maidir le cur chun feidhme an chórais CBL sna Ballstáit éagsúla agus go háirithe maidir leis na rátaí cearta CBL i dtaobh earraí agus seirbhísí éagsúla sna Ballstáit éagsúla, mar aon leis na coinníollacha le haghaidh ráta nialasach. Le tairseach den sórt sin, d’fhéadfadh sé go gcuideofaí le haghaidh a thabhairt ar an bearna reatha CBL.

Leasú    11

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 6 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6b)  Bhí roinnt gníomhaíochtaí eacnamaíocha laistigh den Aontas dírithe ar fhorbairt inbhuanaithe bunaithe ar gheilleagar níos glaise ar thaobh amháin agus bunaithe ar fhás cuimsitheach ar an taobh eile. Tá na réimsí sin ríthábhachtach maidir le fás inbhuanaithe ar limistéir thuaithe agus fhorimeallacha, ar limistéir iad a rannchuidíonn le hathnuachan eacnamaíoch agus sóisialta a dhéanamh ar limistéir thuaithe. I bhfianaise a ndlúthbhainte le saincheisteanna sóisialta, sláinte, comhshaoil, cultúrtha agus comhionannais inscne, tá a ngníomhaíochta sonracha go hiomlán i gcomhréir le huaillmhianta ‘Stráitéis 2020’ agus cuspóirí an Choimisiúin. Maidir leis sin, ba cheart do na Ballstáit, dá bhrí sin, na deiseanna a chuirtear ar fáil le hAirteagal 98(1) agus (2) den Treoir seo a thapú, ar choinníoll go n-urramóidh siad a prionsabail, agus na himpleachtaí atá acu dá n-airgeadas poiblí agus do bhuiséad an Aontais á gcur san áireamh acu.

Leasú    12

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  For the public finances of Member States to remain sound and in order to prevent excessive macroeconomic imbalances, an appropriate level of revenue should be ensured. Given that VAT is an important source of revenue, it is therefore vital, as a safeguard for national budgets, to set a minimum for the weighted average rate to be respected at any time by the Member States.

(7)  Chun airgeadas poiblí na mBallstát a bheith fónta i gcónaí agus chun éagothroime iomarcach mhaicreacnamaíoch a sheacaint, ba cheart leibhéal iomchuí ioncaim a áirithiú. Ós rud é gur foinse thábhachtach ioncaim é CBL, tá sé ríthábhachtach, dá bhrí sin, chun bhuiséid náisiúnta agus buiséad an Aontais a chosaint, íosleibhéal a shocrú don mheánráta ualaithe atá le hurramú aon tráth ag na Ballstáit.

Leasú    13

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8)  Cé gur féidir fós rátaí éagsúla a chur i bhfeidhm i limistéir iargúlta áirithe, tá riachtanach a áirithiú go n-urramaíonn an ráta caighdeánach an t-íosráta 15%.

(8)  Cé gur féidir fós rátaí éagsúla a chur i bhfeidhm i limistéir iargúlta áirithe, tá riachtanach a áirithiú go n-urramaíonn an ráta caighdeánach an t-íosráta 15% agus an t-uasráta 25%.

Leasú    14

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1a (nua)

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 97 – mír 1

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(1a)  In Airteagal 97, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

Ní bheidh an ráta caighdeánach níos ísle ná 15%.

‘Is é 15% ar a laghad a bheidh go buan sa ráta caighdeánach agus ní rachaidh sé thar 25%.

Leasú    15

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 98 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  By way of derogation from paragraph 1, Member States may in addition to the two reduced rates apply a reduced rate lower than the minimum of 5% and an exemption with deductibility of the VAT paid at the preceding stage.

2.  De mhaolú ar mhír 1, féadfaidh na Ballstáit, sa bhreis ar an dá ráta laghdaithe, ráta a chur i bhfeidhm atá níos ísle na an íosleibhéal 5% agus féadfaidh siad díolúine a chur i bhfeidhm ónár féidir an CBL arna íoc ag an gcéim roimhe sin a asbhaint.

Leasú    16

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 98 – mír 3 – fomhír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

rachaidh rátaí laghdaithe agus díolúintí arna gcur i bhfeidhm de bhun mhír 1 agus mhír 2 chun sochair ach amháin don tomhaltóir deiridh agus cuirfear i bhfeidhm iad, ar bhealach comhleanúnach, chun cuspóir leasa ghinearálta a shaothrú.

Rachaidh rátaí laghdaithe agus díolúintí arna gcur i bhfeidhm de bhun mhír 1 agus mhír 2 chun sochair don tomhaltóir deiridh agus cuirfear i bhfeidhm iad, ar bhealach comhleanúnach, chun cuspóir leasa ghinearálta a shaothrú. Tabharfar tosaíocht d’earraí nó seirbhisí a bhfuil tionchar dearfach acu ar an leas ginearálta, amhail sochair chultúrtha, shóisialta nó chomhshaoil.

Leasú    17

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 100 – mír -1 (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

-1.  Tugtar de chumhacht don Choimisiún raon feidhme Iarscríbhinn IIIa a leasú trí bhíthin gníomh cur chun feidhme, i gcás inar gá agus ar choinníoll gurb ann d’fhaisnéis a bhaineann le saobhadh iomaíochta a thugann údar le nuashonrú a dhéanamh a an liosta earraí agus seirbhísí.

Leasú    18

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 100 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Faoi 31 Nollaig 2026 agus gach cúig bliana ina dhiaidh sin, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil maidir le raon feidhme Iarscríbhinne IIIa faoi bhráid na Comhairle, agus beidh aon mholtaí chun an Iarscríbhinn sin a leasú ag gabháil léi, i gcás inar gá.

Faoi 31 Nollaig 2021 agus gach dhá bhliain ina dhiaidh sin, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil maidir le raon feidhme Iarscríbhinne IIIa faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, agus beidh aon mholtaí chun an Iarscríbhinn sin a leasú ag gabháil léi, i gcás inar gá.

Leasú    19

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 a (nua)

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 100 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5a)  Cuirtear an tAirteagal seo a leanas isteach:

 

‘Airteagal 100a

 

Bunóidh an Coimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit, tairseach faisnéise Gréasáin CBL don Aontas, ar tairseach í a bheidh cuimsitheach, ilteangach agus inrochtana go poiblí agus ar a mbeidh gnólachtaí agus tomhaltóirí in ann faisnéis chruinn faoi CBL a fháil go gasta agus go héifeachtach, lena n-áirítear faisnéis faoi cé iad na hearraí nó seirbhísí a bhaineann leas as rátaí laghdaithe nó díolúintí - agus gach faisnéis ábhartha faoi chur chun feidhme an chórais chinntithigh CBL sna Ballstáit éagsúla.

Leasú    20

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn

Treoir 2006/112/CE

Iarscríbhinn IIIa – sraith 5 – colún B

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

11.01

11.01

11.02

11.02

11.03

11.03

 

11.04

11.05

11.05

47.00.25

47.00.25

Leasú    21

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn

Treoir 2006/112/CE

Iarscríbhinn IIIa – sraith 7 – colúin C agus D

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Soláthar, fruiliú, cothabháil agus deisiú rothar, naíchóistí agus cathaoireacha rothaí

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Soláthar gluaisteáin agus mótarfheithiclí eile atá deartha go príomha i gcomhair <deichniúr a iompar, lena n-áirítear cairr fhada agus cairr rásaíochta, diomaite de na feithiclí sin le hinneall spréachadhainte amháin nó le hinneall loiní dócháin inmheánaigh d'adhaint chomhbhrú (díosal nó leathdhíosal) amháin

29.10.24

45.11.2

45.11.3

 

 

Leasú

 

Soláthar, fruiliú, cothabháil agus deisiú rothar, naíchóistí agus cathaoireacha rothaí

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Leasú    22

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn

Treoir 2006/112/CE

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Ní raibh gnó ar bith ann

Ní raibh gnó ar bith ann

Leasú

 

Séadairí; áiseanna éisteachta

26.60.14


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Is é an toradh atá ar ilroinnt an chórais CBL ná go bhfuil bacainn ollmhór curtha roimh dhea-fheidhmiú an Mhargaidh Aonair. Sin an fáth a bhfuil rialachán CBL ar leibhéal AE de dhíth chun teacht in ionad na gcomhaontuithe idirthréimhseacha reatha agus chun a ráthú go gcaitear go cothrom le gach Ballstát.

An córas cinntitheach CBL chun cáin a ghearradh ar thrádáil idir Ballstáit atá á mholadh ag an gCoimisiún, tá sé bunaithe ar phrionsabal maidir le cáin a ghearradh sa Bhallstát ceann scríbe. Cabhraíonn an cur chuige sin le limistéar aonair láidir CBL Eorpach a bhunú trína áirithiú go gcaitear go cothrom leis na Ballstáit – agus freisin i dtaca le rátaí laghdaithe CBL a chur i bhfeidhm.

Tá sé tábhachtach a chur in iúl go láidir nach gcuireann an togra srian ar bith ar sholúbthacht reatha na mBallstát chun CBL a shocrú. Os a choinne sin, leis na rialacha atá comhchuibhithe agus a bhfuil srianadh níos lú ag baint leo, chuirfí ar chumas gach Ballstáit, sa bhreis ar an dá ráta laghdaithe cúig faoin gcéad ar a laghad agus le díolúine ónár féidir an CBL arna íoc ag an gcéim roimhe sin a asbhaint mar a cheadaítear faoi láthair, ráta laghdaithe eile idir cúig agus náid faoin gcéad a chur i bhfeidhm. Thairis sin, seachas leathnú a dhéanamh ar an liosta d’earraí agus seirbhísí air ar féidir rátaí laghdaithe a chur i bhfeidhm atá fairsing cheana féin, cuirfí liosta diúltach nach féidir rátaí laghdaithe a chur i bhfeidhm air in ionad Iarscríbhinn III.

Creideann an rapóirtéir go bhfuil sé tábhachtach a chur in iúl go láidir gur cheart go rachfaí rátaí laghdaithe agus díolúintí chun sochair don tomhaltóir deiridh agus gur cheart iad a chur i bhfeidhm, ar bhealach comhleanúnach, chun cuspóir leasa ghinearálta a shaothrú, le tosaíocht tugtha do tháirgí nó do sheirbhísí a mbeadh tionchair shóisialta agus comhshaol dearfacha acu.

Spreag an smaoineamh céanna an rapóirtéir nuair a bhí sé ag moladh an leasaithe lena n-iarrtar ar na Ballstáit úsáid rátaí laghdaithe a sheachaint i gcomhair táirgí díobhálacha nó scoththáirgí agus nuair a bhí sé ag moladh an leasaithe a shonraíonn cé nach féidir leis an ráta caighdeánach bheith níos lú ná 15 %, ní féidir leis a bheith níos airde ná 25 % ach oiread. Go comhréireach, imríonn CBL tionchar níos mó ar shaoránaigh ar ioncam íseal. Creideann an rapóirtéir go bhfuil uasráta de 25% réasúnta agus gur cheart úsáid a bhaint freisin as foinsí ioncaim eile amhail cánacha corparáide. Ina theannta sin, d’fhéadfadh an teorainn sin a bheith ina cabhair chun cásanna amhail an ceann a tharla san Ungáir a sheachaint. Sa chás áirithe sin, d’fhorchuir an rialtas an ráta CBL is airde laistigh den AE (27%) ar a shaoránaigh.


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

An treoir ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2006/112/CE maidir le rátaí cánach breisluacha

Tagairtí

COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)

Dáta a ndeachthas i gcomhairle leis an bParlaimint

5.2.2018

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ECON

8.2.2018

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim uathu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

JURI

8.2.2018

 

 

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

JURI

24.1.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Tibor Szanyi

23.1.2018

 

 

 

Pléite sa choiste

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Dáta an ghlactha

3.9.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

44

4

1

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Csaba Sógor, Sabine Verheyen, Kristina Winberg

Dáta don chur síos

6.9.2018


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

44

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon

4

-

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

EPP

Fulvio Martusciello

1

0

EFDD

Marco Valli

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 19 Meán Fómhair 2018Fógra dlíthiúil