Procedūra : 2018/0005(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0279/2018

Pateikti tekstai :

A8-0279/2018

Debatai :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Balsavimas :

PV 03/10/2018 - 9.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0371

PRANEŠIMAS     *
PDF 745kWORD 90k
6.9.2018
PE 621.118v02-00 A8-0279/2018

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifų

(COM(2018)0020 – C8‑0023/2018 – 2018/0005(CNS))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Tibor Szanyi

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifų

(COM(2018)0020 – C8‑0023/2018 – 2018/0005(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018) 0020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8‑0023/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0279/2018),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  taisyklėmis dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifų, kurios nurodytos Tarybos direktyvoje 2006/112/EB27, siekiama apsaugoti vidaus rinkos veikimą ir išvengti konkurencijos iškraipymo. Taisyklės buvo parengtos prieš daugiau kaip du dešimtmečius, remiantis apmokestinimo kilmės šalyje principu. PVM veiksmų plane28 ir tolesniame su juo susijusiame dokumente29 Komisija paskelbė ketinimą pritaikyti tas taisykles galutinei PVM sistemai, skirtai tarp valstybių narių vykdomai įmonių (B2B) tarpvalstybinei prekybai prekėmis, kuri būtų grindžiama apmokestinimo paskirties valstybėje narėje principu;

(1)  taisyklėmis dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifų, kurios nurodytos Tarybos direktyvoje 2006/112/EB27, siekiama apsaugoti vidaus rinkos veikimą ir išvengti konkurencijos iškraipymo. Taisyklės buvo parengtos prieš daugiau kaip du dešimtmečius, remiantis apmokestinimo kilmės šalyje principu, ir daugiau nebeatitinka paskirties. PVM veiksmų plane28 ir tolesniame su juo susijusiame dokumente29 Komisija paskelbė ketinimą pritaikyti tas taisykles galutinei PVM sistemai, skirtai tarp valstybių narių vykdomai įmonių (B2B) tarpvalstybinei prekybai prekėmis, kuri būtų grindžiama apmokestinimo paskirties valstybėje narėje principu;

_________________

_________________

27OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

27OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

28Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl PVM veiksmų plano „Bendros ES PVM erdvės kūrimas. Laikas spręsti“ (2016 m. balandžio 7 d. COM(2016) 148 final).

28Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl PVM veiksmų plano „Bendros ES PVM erdvės kūrimas. Laikas spręsti“ (2016 m. balandžio 7 d. COM(2016) 148 final).

29Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl tolesnių PVM veiksmų plano veiksmų „Bendros ES PVM erdvės kūrimas. Laikas veikti“ (2017 m. spalio 4 d. COM(2017) 566 final).

29Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl tolesnių PVM veiksmų plano veiksmų „Bendros ES PVM erdvės kūrimas. Laikas veikti“ (2017 m. spalio 4 d. COM(2017) 566 final).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  pagal galutinę sistemą, kai tiekiamos prekės ir teikiamos paslaugos būtų apmokestinamos paskirties valstybėje narėje, tiekėjai negauna didelės naudos dėl įsisteigimo mažesnį tarifą taikančioje valstybėje narėje. Didesnė PVM tarifų įvairovė pagal tokią sistemą nebetrikdytų bendrosios rinkos veikimo ir neiškraipytų konkurencijos. Tokiomis aplinkybėmis būtų tikslinga sudaryti valstybėms narėms lankstesnes sąlygas nustatyti tarifus;

(2)  pagal galutinę sistemą, kai tiekiamos prekės ir teikiamos paslaugos būtų apmokestinamos paskirties valstybėje narėje, tiekėjai mažesnę naudą dėl įsisteigimo mažesnį tarifą taikančioje valstybėje narėje. Didesnė PVM tarifų įvairovė pagal tokią sistemą turėtų mažiau trikdyti bendrosios rinkos veikimą ir neiškraipytų konkurencijos. Tokiomis aplinkybėmis turėtų būti įmanoma sudaryti valstybėms narėms lankstesnes sąlygas nustatyti tarifus. Vis dėlto valstybės narės neturėtų ignoruoti tikslo užtikrinti didesnę konvergenciją PVM tarifų srityje;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  pašalinus apribojimus ir lygiagrečiai įsigaliojus valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinėms procedūroms, valstybėms narėms turėtų būti leista toliau taikyti lengvatinius PVM tarifus, kurie šiuo metu taikomi kaip nukrypti leidžiančios nuostatos pagal Direktyvos 2006/112/EB VIII antraštinės dalies 4 skyrių ir Direktyvos 2006/112/EB X priedą ir kurie priešingu atveju baigtų galioti toms procedūroms įsigaliojus;

(3)  pašalinus apribojimus ir lygiagrečiai įsigaliojus valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinėms procedūroms, valstybėms narėms turėtų būti leista vietoj nukrypti leidžiančių nuostatų pagal Direktyvos 2006/112/EB VIII antraštinės dalies 4 skyrių ir Direktyvos 2006/112/EB X priedą toliau taikyti lengvatinius PVM tarifus, kurie priešingu atveju baigtų galioti toms procedūroms įsigaliojus;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  įsigaliojus galutinei PVM sistemai visoms valstybėms narėms turėtų būti taikomos vienodos sąlygos ir todėl joms turėtų galioti tie patys apribojimai taikant lengvatinius PVM tarifus, kurie turėtų likti standartinio tarifo išimtimi. Neapribojant valstybių narių dabartinės galimybės lanksčiai nustatyti PVM, tokias vienodas sąlygas galima užtikrinti suteikiant visoms joms galimybę taikyti lengvatinį tarifą, kuriam netaikomas minimalaus tarifo reikalavimas, ir atleisti nuo PVM su teise atskaityti pirkimo PVM, be jau turimos galimybės taikyti ne daugiau kaip du lengvatinius ne mažesnius kaip 5 % tarifus;

(4)  siekiant išvengti neproporcingų PVM sistemų skirtumų vidaus rinkoje, įsigaliojus galutinei PVM sistemai visoms valstybėms narėms turėtų būti taikomos vienodos sąlygos ir todėl joms turėtų galioti tie patys apribojimai taikant lengvatinius PVM tarifus, kurie turėtų likti standartinio tarifo išimtimi. Atsižvelgiant į bendrą interesą, pvz., skirtingų paslaugų ir prekių teigiamą kultūrinį, socialinį ir aplinkosauginį poveikį, ir neapribojant valstybių narių dabartinės galimybės lanksčiai nustatyti PVM, tokias vienodas sąlygas galima užtikrinti suteikiant visoms joms galimybę taikyti lengvatinį tarifą, kuriam netaikomas minimalaus tarifo reikalavimas, ir atleisti nuo PVM su teise atskaityti pirkimo PVM, be jau turimos galimybės taikyti ne daugiau kaip du lengvatinius ne mažesnius kaip 5 % tarifus. Neviršijant šia direktyva nustatytų ribų, valstybėms narėms turėtų būti galima išlaikyti esamus arba taikyti naujus lengvatinius PVM tarifus. Taikant šią direktyvą bus užtikrintas didesnis subsidiarumas PVM sistemoje ir valstybėms narėms bus sudaryta galimybė prisitaikyti prie vietos sąlygų, prioritetų ir tradicijų arba pasirinkti paprastą ir vienodą mokesčių tarifą. Tačiau valstybės narės turėtų vengti taikyti lengvatinį PVM tarifą kenksmingiems arba prabangos produktams;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  atsižvelgiant į Komisijos bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją1a ir siekiant neatsilikti nuo technologinės skaitmeninės ekonomikos pažangos, kad būtų skatinamos inovacijos, kūryba, investicijos ir naujo turinio gamyba, taip pat kad būtų sudarytos geresnės skaitmeninio mokymosi, žinių perdavimo ir prieigos prie kultūros skaitmeninėje aplinkoje bei jos populiarinimo galimybės, valstybėms narėms turėtų būti sudaryta galimybė elektroniniams leidiniams taikomus PVM tarifus suvienodinti su mažesniais fizinio pavidalo leidiniams taikomais PVM tarifais;

 

_________________

 

1 a COM(2015) 0192 final

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b)  leidimas valstybėms narėms taikyti spausdintiems ir elektroniniams leidiniams sumažintus tarifus, įskaitant sumažintus tarifus netaikant mažiausios ribos, turėtų užtikrinti ekonominės naudos perdavimą vartotojams, tokiu būdu skatinant skaityti, ir leidėjams, tokiu būdu remiant investicijas į naują turinį, o laikraščių ir žurnalų atveju – turėtų sumažinti priklausomybę nuo reklamos;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4c)  atsižvelgiant į tai, kaip svarbu pagerinti galimybę įsigyti knygų, laikraščių ir periodinių leidinių akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims, pritaikytos knygos ir garso knygos, laikraščiai ir periodiniai leidiniai neturi būti laikomi leidiniais, kuriuos visus ar didžiąją jų dalį sudaro muzikos ar vaizdo turinys. Todėl turėtų būti užtikrinta galimybė lengvatinį PVM tarifą taikyti šių formatų leidiniams;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  jei apmokestinimo mechanizmas nebūtų grindžiamas apmokestinimo paskirties šalyje principu, gali būti iškraipyta konkurencija. Tai ypač pasakytina apie kelionės paslaugas, teikiamas kaip viena paslauga pagal kelionių agentūroms skirtą maržos apmokestinimo schemą, ir prekes, tiekiamas pagal naudotoms prekėms, meno kūriniams, kolekcionavimo objektams ir antikvariniams daiktams skirtas specialias procedūras, tačiau tam tikrais atvejais tai susiję ir su prekėmis ar paslaugomis, pavyzdžiui, finansinėmis paslaugomis, kurios atleistos nuo PVM be teisės atskaityti PVM, bet kurioms galima suteikti apmokestinimo teisę. Siekiant sumažinti tokius iškraipymus, reikėtų parengti tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų, kurioms taikomas standartinis PVM tarifas, sąrašą („neigiamą sąrašą“), grindžiamą statistiniu produktų pagal veiklos rūšį klasifikatoriumi. Šį sąrašą reikėtų peržiūrėti kas penkerius metus;

(5)  jei apmokestinimo mechanizmas nebūtų grindžiamas apmokestinimo paskirties šalyje principu, gali būti iškraipyta konkurencija. Tai ypač pasakytina apie kelionės paslaugas, teikiamas kaip viena paslauga pagal kelionių agentūroms skirtą maržos apmokestinimo schemą, ir prekes, tiekiamas pagal naudotoms prekėms, meno kūriniams, kolekcionavimo objektams ir antikvariniams daiktams skirtas specialias procedūras, tačiau tam tikrais atvejais tai susiję ir su prekėmis ar paslaugomis, pavyzdžiui, finansinėmis paslaugomis, kurios atleistos nuo PVM be teisės atskaityti PVM, bet kurioms galima suteikti apmokestinimo teisę. Siekiant sumažinti tokius iškraipymus, reikėtų parengti tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų, kurioms taikomas standartinis PVM tarifas, sąrašą („neigiamą sąrašą“), grindžiamą statistiniu produktų pagal veiklos rūšį klasifikatoriumi. Šį sąrašą reikėtų peržiūrėti kas dvejus metus įgyvendinimo aktu remiantis Komisijos pateiktais įrodymais;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  siekiant be reikalo neapsunkinti padėties ir išvengti vėlesnio verslo išlaidų didėjimo, visų pirma susijusio su Bendrijos vidaus prekyba, galutinėje PVM sistemoje prekėms ir paslaugoms, kurias galima naudoti tik kaip tarpinius ekonominės veiklos produktus, lengvatiniai tarifai neturėtų būti taikomi. Tokie tarifai turėtų būti taikomi tik siekiant naudos galutiniams vartotojams, o nustatant tokius tarifus turėtų būti užtikrintos vienodos sąlygos skirtingų apmokestinamųjų asmenų tiekiamoms panašioms prekėms ar paslaugoms. Todėl jie turėtų būti taikomi nuosekliai siekiant bendrojo intereso tikslo;

(6)  dėl dabartinio PVM sistemos susiskaidymo vidaus rinkoje sukuriamos kliūtys mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) plėtrai. Siekiant be reikalo dar labiau neapsunkinti padėties ir išvengti vėlesnio verslo išlaidų didėjimo, visų pirma susijusio su Bendrijos vidaus prekyba, galutinėje PVM sistemoje prekėms ir paslaugoms, kurias galima naudoti tik kaip tarpinius ekonominės veiklos produktus, lengvatiniai tarifai neturėtų būti taikomi. Tokie tarifai turėtų būti taikomi siekiant naudos galutiniams vartotojams, o nustatant tokius tarifus turėtų būti užtikrintos vienodos sąlygos skirtingų apmokestinamųjų asmenų tiekiamoms panašioms prekėms ar paslaugoms. Todėl jie turėtų būti taikomi nuosekliai siekiant bendrojo intereso tikslo;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  ypatingą dėmesį skirdama MVĮ, Bendrijos viduje vykdančioms komercinę veiklą, poreikiams ir siekdama sudaryti palankesnes sąlygas prekybai ir užtikrinti didesnį teisinį tikrumą bendrojoje rinkoje, Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, turėtų įsteigti Sąjungos PVM informacinį portalą įmonėms. Tame daugiakalbiame portale turėtų būti suteikiama greita prieiga prie atnaujinamos ir tikslios aktualios informacijos apie PVM sistemos diegimą skirtingose valstybėse narėse ir visų pirma apie skirtingose valstybėse narėse skirtingoms prekėms ir paslaugoms taikomus tinkamus PVM tarifus bei nulinio tarifo sąlygas. Toks portalas taip pat gali padėti spręsti esamų PVM skirtumų problemą;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b)  tam tikra ekonominė veikla Sąjungoje buvo vykdoma ypatingą dėmesį skiriant darniam vystymuisi, pagrįstam, viena vertus, ekologiškesne ekonomika, ir, kita vertus, įtraukiu augimu. Tokios sritys yra itin svarbios darniam kaimo ir atokių vietovių vystymuisi ir prisideda prie ekonominio ir socialinio kaimo vietovių atgaivinimo. Kadangi jos glaudžiai susijusios su socialiniais, aplinkos, mitybos, kultūros ir lyčių lygybės klausimais, konkreti šių sričių veikla visiškai atitinka 2020 m. ES strategijos užmojus ir Komisijos tikslus. Todėl valstybės narės turėtų pasinaudoti šios direktyvos 98 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų nuostatų teikiamomis galimybėmis su sąlyga, kad jos vadovausis šios direktyvos principais, ypač atsižvelgdamos į poveikį jų viešiesiems finansams ir Sąjungos biudžetui;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  kad valstybių narių viešieji finansai išliktų patikimi ir būtų užkirstas kelias perviršiniam makroekonominiam disbalansui, reikėtų užtikrinti tinkamą pajamų lygį. Atsižvelgiant į tai, kad PVM yra svarbus pajamų šaltinis, itin svarbu kaip nacionalinio biudžeto apsaugos priemonę nustatyti minimalų svertinį tarifo vidurkį, kurio valstybės narės visada turėtų laikytis;

(7)  kad valstybių narių viešieji finansai išliktų patikimi ir būtų užkirstas kelias perviršiniam makroekonominiam disbalansui, reikėtų užtikrinti tinkamą pajamų lygį. Atsižvelgiant į tai, kad PVM yra svarbus pajamų šaltinis, itin svarbu kaip nacionalinio biudžeto ir Sąjungos biudžeto apsaugos priemonę nustatyti minimalų svertinį tarifo vidurkį, kurio valstybės narės visada turėtų laikytis;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  nors tam tikruose atokiuose regionuose ir toliau galima taikyti skirtingus tarifus, būtina užtikrinti, kad standartinis tarifas būtų ne mažesnis kaip 15 %;

(8)  nors tam tikruose atokiuose regionuose ir toliau galima taikyti skirtingus tarifus, būtina užtikrinti, kad standartinis tarifas būtų ne mažesnis kaip 15 % ir ne didesnis kaip 25 %;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1a punktas (naujas)

Direktyva 2006/112/EB

97 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  97 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

Tačiau standartinis tarifas neturi būti mažesnis nei 15 %.“;

„Standartinis tarifas visam laikui lieka ne mažesnis kaip 15 % ir neturi būti didesnis kaip 25 % .“

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2006/112/EB

98 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų, valstybės narės, be dviejų lengvatinių tarifų, gali taikyti lengvatinį tarifą, mažesnį už minimalų 5 % tarifą, ir atleisti nuo PVM su teise atskaityti anksčiau sumokėtą PVM.

2.  Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų, valstybės narės, be dviejų lengvatinių tarifų, gali taikyti tarifą, mažesnį už minimalų 5 % tarifą, ir atleisti nuo PVM su teise atskaityti anksčiau sumokėtą PVM.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2006/112/EB

98 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal 1 ir 2 dalis taikomi lengvatiniai tarifai ir atleidimas nuo PVM turi būti naudingi tik galutiniam vartotojui ir taikomi nuosekliai siekiant bendrojo intereso tikslo.

Pagal 1 ir 2 dalis taikomi lengvatiniai tarifai ir atleidimas nuo PVM turi būti naudingi galutiniam vartotojui ir taikomi nuosekliai siekiant bendrojo intereso tikslo. Pirmenybė teikiama prekėms ir paslaugoms, turinčioms teigiamą poveikį bendram interesui, pvz., duodančioms kultūrinės, socialinės ar aplinkosauginės naudos.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Direktyva 2006/112/EB

100 straipsnio -1 dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Prireikus ir jei esama su konkurencijos iškraipymu susijusių įrodymų, pagrindžiančių tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų sąrašo atnaujinimą, Komisija įgaliojama įgyvendinimo aktu iš dalies pakeisti IIIa priedo taikymo sritį.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Direktyva 2006/112/EB

100 straipsnio pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iki 2026 m. gruodžio 31 d. ir vėliau kas penkerius metus Komisija teikia Tarybai IIIa priedo taikymo srities ataskaitą kartu su pasiūlymais prireikus iš dalies pakeisti tą priedą.“;

Iki 2021 m. gruodžio 31 d. ir vėliau kas dvejus metus Komisija teikia Europos Parlamentui ir Tarybai IIIa priedo taikymo srities ataskaitą kartu su pasiūlymais prireikus iš dalies pakeisti tą priedą.“;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/112/EB

100 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„100a straipsnis

 

Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, įsteigia visapusišką, daugiakalbį ir viešai prieinamą Sąjungos PVM informacinį žiniatinklio portalą įmonėms ir vartotojams, siekdama suteikti galimybę greitai ir veiksmingai gauti tikslią informaciją apie PVM tarifus, įskaitant informaciją apie prekes ir paslaugas, kurioms taikomi lengvatiniai tarifai ar išimtys, ir visą aktualią informaciją apie galutinės PVM sistemos įgyvendinimą skirtingose valstybėse narėse.“;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedas

Direktyva 2006/112/EB

IIIa priedo 5 eilutės B stulpelis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11.01

11.01

11.02

11.02

11.03

11.03

 

11.04

11.05

11.05

47.00.25

47.00.25

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedas

Direktyva 2006/112/EB

IIIa priedo 7 eilutės C ir D stulpeliai

 

Komisijos siūlomas tekstas

Dviračių, vaikų vežimėlių ir neįgaliųjų asmenų vežimėlių tiekimas, nuoma, priežiūra ir remontas

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Automobilių ir kitų motorinių transporto priemonių, pirmiausia skirtų vežti mažiau nei 10 asmenų, įskaitant universaliuosius automobilius ir lenktyninius automobilius, išskyrus transporto priemones tik su kibirkštinio uždegimo varikliu arba tik su stūmokliniu slėginio uždegimo vidaus degimo varikliu (dyzeliu arba pusiau dyzeliu), tiekimas

29.10.24

45.11.2

45.11.3

 

 

Pakeitimas

 

Dviračių, vaikų vežimėlių ir neįgaliųjų asmenų vežimėlių tiekimas, nuoma, priežiūra ir remontas

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedas

Direktyva 2006/112/EB

IIIa priedo 10 eilutės C ir D stulpeliai

 

Komisijos siūlomas tekstas

Nėra

Nėra

Pakeitimas

 

Stimuliatoriai; klausos aparatai

26.60.14


AIŠKINAMOJI DALIS

Dėl PVM sistemos susiskaidymo sukuriama didelių kliūčių gerai veikiančiai bendrajai rinkai. Dėl šios priežasties ES lygmeniu PVM reglamentu reikia pakeisti dabartines nukrypti leidžiančias nuostatas ir užtikrinti vienodas sąlygas visoms valstybėms narėms.

Komisijos siūloma galutinė PVM sistema prekybos tarp valstybių narių apmokestinimui yra grindžiama apmokestinimo paskirties valstybėje narėje principu. Taikant tokį metodą galima sukurti vieną patikimą Europos PVM teritoriją, užtikrinant, kad valstybėms narėms būtų sudaromos vienodos sąlygos, taip pat kai taikomi lengvatiniai PVM tarifai.

Svarbu pabrėžti, kad šiuo pasiūlymu visiškai neribojama dabartinė valstybių narių galimybė lanksčiai nustatyti PVM tarifus. Priešingai, pagal suderintas ir mažiau ribojančias taisykles visos valstybės narės, be dviejų lengvatinių ne mažesnių kaip 5 % tarifų ir atleidimo nuo PVM su teise atskaityti anksčiau sumokėtą PVM, gali taikyti dar vieną lengvatinį tarifą – nuo 5 iki 0 %. Taip pat vietoj to, kad būtų išplėstas jau išsamus prekių ir paslaugų, kurioms galima taikyti lengvatinius tarifus, sąrašas, III priedą pakeistų neigiamas sąrašas, kuriam negalima taikyti lengvatinių tarifų.

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad svarbu akcentuoti, jog lengvatiniai tarifai teikia naudą galutiniam vartotojui ir yra taikomi nuosekliai siekiant bendro intereso tikslo, teikiant pirmenybę teigiamą socialinį poveikį ir poveikį aplinkai darančioms prekėms arba paslaugoms.

Atsižvelgdamas į tuos pačius aspektus pranešėjas pasiūlė pakeitimą, kuriuo valstybės narės raginamos vengti taikyti lengvatinį PVM tarifą kenksmingiems arba prabangos produktams, ir pakeitimą, kuriuo patikslinama, kad nors standartinis tarifas negali būti mažesnis nei 15 %, jis negali būti didesnis nei 25 %. PVM daro proporcingai didesnį poveikį mažesnį pajamų mokestį mokantiems piliečiams, todėl pranešėjas mano, kad didžiausias galimas 25 % tarifas yra pagrįstas ir kad kiti pajamų šaltiniai, pvz., pelno mokestis, taip pat turėtų būti naudojami. Be to, šis apribojimas padėtų išvengti tokių atvejų, kaip Vengrijoje, kai vyriausybė savo piliečiams nustatė didžiausią visoje ES PVM tarifą (27 %).


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifų

Nuorodos

COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)

Konsultacijos su EP data

5.2.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

8.2.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

8.2.2018

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Sprendimo data

JURI

24.1.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Tibor Szanyi

23.1.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Priėmimo data

3.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

4

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Csaba Sógor, Sabine Verheyen, Kristina Winberg

Pateikimo data

6.9.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

44

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon

4

-

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

EPP

Fulvio Martusciello

1

0

EFDD

Marco Valli

Simbolių paaiškinimai:

+  :  balsavo „už“

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 19 d.Teisinis pranešimas