Procedūra : 2018/0005(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0279/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0279/2018

Debates :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Balsojumi :

PV 03/10/2018 - 9.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0371

ZIŅOJUMS     *
PDF 750kWORD 83k
6.9.2018
PE 621.118v02-00 A8-0279/2018

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm

(COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Tibor Szanyi

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm

(COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0020),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0023/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0279/2018),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  tādēļ aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Noteikumu par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmēm, kā patlaban paredzēts Padomes Direktīvā 2006/112/EK27, mērķis ir saglabāt iekšējā tirgus darbību un nepieļaut konkurences kropļojumus. Šie noteikumi tika izstrādāti vairāk nekā pirms divdesmit gadiem, pamatojoties uz izcelsmes principu. Savā rīcības plānā PVN28 jomā un turpmākajos pasākumos29 šā plāna īstenošanai Komisija paziņoja par nodomu pielāgot šos noteikumus attiecībā uz galīgu PVN sistēmu dalībvalstu starpā īstenotai preču pārrobežu tirdzniecībai starp uzņēmumiem (B2B), kuras pamatā būtu nodokļa uzlikšana galamērķa dalībvalstī.

(1)  Noteikumu par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmēm, kā patlaban paredzēts Padomes Direktīvā 2006/112/EK27, mērķis ir saglabāt iekšējā tirgus darbību un nepieļaut konkurences kropļojumus. Šie noteikumi tika izstrādāti vairāk nekā pirms divdesmit gadiem, pamatojoties uz izcelsmes principu, un vairs nav piemēroti izvirzītā mērķa sasniegšanai. Savā rīcības plānā PVN28 jomā un turpmākajos pasākumos29 šā plāna īstenošanai Komisija paziņoja par nodomu pielāgot šos noteikumus attiecībā uz galīgu PVN sistēmu dalībvalstu starpā īstenotai preču pārrobežu tirdzniecībai starp uzņēmumiem (B2B), kuras pamatā būtu nodokļa uzlikšana galamērķa dalībvalstī.

_________________

_________________

27 OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.

27 OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.

28 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par rīcības plānu PVN jomā “Ceļā uz vienotu ES PVN zonu — laiks pieņemt lēmumu” (COM(2016) 148 final, 2016. gada 7. aprīlis).

28 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par rīcības plānu PVN jomā “Ceļā uz vienotu ES PVN zonu — laiks pieņemt lēmumu” (COM(2016)0148 final, 2016. gada 7. aprīlis).

29 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai “Turpmākie pasākumi PVN rīcības plāna īstenošanai. Ceļā uz vienotu ES PVN zonu – laiks rīkoties” (COM(2017) 566 final, 2017. gada 4. oktobris).

29 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai “Turpmākie pasākumi PVN rīcības plāna īstenošanai. Ceļā uz vienotu ES PVN zonu – laiks rīkoties” (COM(2017)0566 final, 2017. gada 4. oktobris).

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Saskaņā ar galīgo sistēmu, kurā preces un pakalpojumi tiek aplikti ar nodokli galamērķa dalībvalstī, piegādātāji negūst nekādu būtisku labumu no tā, ka tie veic uzņēmējdarbību dalībvalstī ar zemāku likmi. Lielāka PVN likmju dažādība šādā sistēmā netraucētu vienotā tirgus darbībai un neradītu konkurences kropļojumus. Šādos apstākļos būtu pareizi piešķirt dalībvalstīm lielāku elastību likmju noteikšanā.

(2)  Saskaņā ar galīgo sistēmu, kurā preces un pakalpojumi tiek aplikti ar nodokli galamērķa dalībvalstī, piegādātāji gūst mazāku labumu no tā, ka tie veic uzņēmējdarbību dalībvalstī ar zemāku likmi. Lielākai PVN likmju dažādībai šādā sistēmā vajadzētu mazāk traucēt vienotā tirgus darbībai un tā nekropļotu konkurenci. Šādos apstākļos vajadzētu būt iespējai piešķirt dalībvalstīm zināmu elastību likmju noteikšanā. Tomēr dalībvalstīm nevajadzētu ignorēt izvirzīto mērķi nodrošināt PVN likmju lielāku konverģenci.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Ierobežojumu atcelšanai kopā ar galīgā režīma nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā starp dalībvalstīm stāšanos spēkā būtu jāļauj dalībvalstīm turpināt piemērot samazinātas PVN likmes, kas patlaban ir piešķirtas saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK VIII sadaļas 4. nodaļu un Direktīvas 2006/112/EK X pielikumu un kuru darbības termiņš pretējā gadījumā beigtos līdz ar šā režīma stāšanos spēkā.

(3)  Ierobežojumu atcelšanai kopā ar galīgā režīma nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā starp dalībvalstīm stāšanos spēkā būtu jāļauj dalībvalstīm turpināt piemērot samazinātas PVN likmes, nevis atkāpes, kas ir piešķirtas saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK VIII sadaļas 4. nodaļu un Direktīvas 2006/112/EK X pielikumu un kuru darbības termiņš pretējā gadījumā beigtos līdz ar šā režīma stāšanos spēkā.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Galīgā PVN sistēmā pret visām dalībvalstīm jābūt vienlīdzīgai attieksmei, un tāpēc tām jāpiemēro vienādi ierobežojumi samazinātu PVN likmju piemērošanā, kuriem jāsaglabājas kā izņēmumam no pamatlikmes. Šādu vienlīdzīgu attieksmi, neierobežojot dalībvalstu pašreizējo elastību PVN likmju noteikšanā, var panākt, visām dalībvalstīm dodot iespēju piemērot samazinātu likmi, uz kuru neattiecas minimuma prasība, kā arī atbrīvojumu ar tiesībām atskaitīt PVN priekšnodokli, papildus ne vairāk kā divām samazinātām likmēm vismaz 5 % apmērā.

(4)  Galīgā PVN sistēmā pret visām dalībvalstīm jābūt vienlīdzīgai attieksmei, un tāpēc tām jāpiemēro vienādi ierobežojumi samazinātu PVN likmju piemērošanā, kuriem jāsaglabājas kā izņēmumam no pamatlikmes, lai iekšējā tirgū nepieļautu neproporcionāli lielu PVN sistēmas sadrumstalošanu. Ņemot vērā vispārējo interesi, piemēram dažādu pakalpojumu un preču pozitīvo ietekmi uz sabiedrību un ekonomiku, neierobežojot dalībvalstu pašreizējo elastību PVN likmju noteikšanā, var panākt, visām dalībvalstīm dodot iespēju piemērot samazinātu likmi, uz kuru neattiecas minimuma prasība, kā arī atbrīvojumu ar tiesībām atskaitīt PVN priekšnodokli, papildus ne vairāk kā divām samazinātām likmēm vismaz 5 % apmērā. Ievērojot šajā direktīvā noteiktās robežvērtības, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai saglabāt pašreizējās vai ieviest jaunas samazinātas PVN likmes. Šī direktīva palielinās PVN sistēmā subsidiaritāti, ļaujot dalībvalstīm ņemt vērā vietējos apstākļus, preferences un tradīcijas vai izvēlēties vienkāršu un vienotu nodokļa likmi. Tomēr dalībvalstīm nevajadzētu izmantot samazinātas PVN likmes kaitīgām vai luksusa precēm.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Saskaņā ar Komisijas digitālā vienotā tirgus stratēģiju1a un lai sekotu līdzi tehnoloģiju attīstībai digitālajā ekonomikā, lai stimulētu inovāciju, jaunradi, investīcijas un jauna satura radīšanu un lai atbalstītu digitālo mācīšanos, zināšanu nodošanu, kā arī kultūras pieejamību un veicināšanu digitālajā vidē, dalībvalstīm būtu jādod iespēja saskaņot PVN likmes elektroniski sniegtām publikācijām ar zemākām PVN likmēm publikācijām jebkurā fiziskā formātā.

 

_________________

 

1 a COM(2015)0192 final

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4b)  Ja dalībvalstīm ļaus piemērot samazinātas likmes, tostarp samazinātas likmes bez minimālās robežvērtības, drukātām un elektroniskām publikācijām, ekonomisku labumu gūtu gan patērētāji, tādējādi tiktu veicināta lasīšana, gan izdevēji, un tādējādi tiktu veicinātas investīcijas jaunā saturā, bet attiecībā uz laikrakstiem un žurnāliem — samazināta atkarība no reklāmām.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

4.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4c)  Ņemot vērā to, cik svarīgi ir veicināt grāmatu, laikrakstu un periodisko izdevumu pieejamību personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ, pielāgotas un audio elektroniskās grāmatas, laikraksti un periodiskie izdevumi ir jāsaprot kā tādi, kas pilnīgi vai galvenokārt nesastāv no mūzikas vai video satura. Tādēļ vajadzētu būt iespējai piemērot samazinātas PVN likmes publikācijām šajos formātos.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Konkurences kropļojumi var rasties, ja nodokļa uzlikšanai izmantotais mehānisms nav balstīts uz galamērķa principu. Tas jo īpaši attiecas uz ceļošanas iespējām, kas tiek sniegtas kā viens pakalpojums saskaņā ar īpašo režīmu ceļojumu aģentiem, un precēm, kas tiek piegādātas saskaņā ar īpašo režīmu lietotām precēm, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām, kā arī dažos gadījumos saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, piemēram, finanšu pakalpojumiem, kuri ir atbrīvoti bez atskaitīšanas tiesībām, bet attiecībā uz kuriem var piešķirt tiesības uzlikt nodokli. Lai mazinātu jebkādus šāda veida kropļojumus, būtu jāizveido uz preču statistisko klasifikāciju pēc saimniecības nozarēm balstīts saraksts ar preču un pakalpojumu piegādēm, kam piemēro PVN pamatlikmi (“negatīvais saraksts”). Saraksts būtu jāpārskata ik pēc pieciem gadiem.

(5)  Konkurences kropļojumi var rasties, ja nodokļa uzlikšanai izmantotais mehānisms nav balstīts uz galamērķa principu. Tas jo īpaši attiecas uz ceļošanas iespējām, kas tiek sniegtas kā viens pakalpojums saskaņā ar īpašo režīmu ceļojumu aģentiem, un precēm, kas tiek piegādātas saskaņā ar īpašo režīmu lietotām precēm, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām, kā arī dažos gadījumos saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, piemēram, finanšu pakalpojumiem, kuri ir atbrīvoti bez atskaitīšanas tiesībām, bet attiecībā uz kuriem var piešķirt tiesības uzlikt nodokli. Lai mazinātu jebkādus šāda veida kropļojumus, būtu jāizveido uz preču statistisko klasifikāciju pēc saimniecības nozarēm balstīts saraksts ar preču un pakalpojumu piegādēm, kam piemēro PVN pamatlikmi (“negatīvais saraksts”). Saraksts būtu jāpārskata reizi divos gados, izmantojot īstenošanas aktu un pamatojoties uz Komisijas sniegtajiem pierādījumiem.

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Lai novērstu lieku sarežģītību un no tās izrietošu darījumdarbības izmaksu pieaugumu, jo īpaši tirdzniecībai Kopienas iekšienē, uz precēm un pakalpojumiem, kurus var izmantot tikai kā starpposma ieguldījumu saimnieciskā darbībā, nevajadzētu attiecināt iespēju piemērot samazinātas likmes galīgā PVN sistēmā. Šādas likmes būtu jāpiemēro tikai galapatērētāja labā, un šādu likmju noteikšanai būtu jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, kurus piegādā dažādi nodokļa maksātāji. Tāpēc tās būtu jāpiemēro, lai konsekventi īstenotu vispārējas nozīmes mērķi.

(6)  Pastāvošā PVN sistēmas sadrumstalotība iekšējā tirgū rada šķēršļus mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) attīstībai. Lai novērstu turpmāku lieku sarežģītību un no tās izrietošu darījumdarbības izmaksu pieaugumu, jo īpaši tirdzniecībai Kopienas iekšienē, uz precēm un pakalpojumiem, kurus var izmantot tikai kā starpposma ieguldījumu saimnieciskā darbībā, nevajadzētu attiecināt iespēju piemērot samazinātas likmes galīgā PVN sistēmā. Šādas likmes būtu jāpiemēro tikai galapatērētāja labā, un šādu likmju noteikšanai būtu jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, kurus piegādā dažādi nodokļa maksātāji. Tāpēc tās būtu jāpiemēro, lai konsekventi īstenotu vispārējas nozīmes mērķi.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Īpašu uzmanību pievēršot to MVU vajadzībām, kuri Kopienas teritorijā iesaistās pārrobežu uzņēmējdarbībā, un lai vienotajā tirgū atvieglotu tirdzniecību un palielinātu juridisko noteiktību, Komisijai, sadarbojoties ar dalībvalstīm, būtu jāizveido visaptverošs un publiski pieejams Savienības PVN tīmekļa informācijas portāls uzņēmumiem. Šim daudzvalodu portālam vajadzētu nodrošināt ātru, atjauninātu un precīzu piekļuvi attiecīgajai informācijai par PVN sistēmas piemērošanu dažādās dalībvalstīs, jo īpaši par pareizajām PVN likmēm, ko dažādām precēm un pakalpojumiem piemēro dažādās dalībvalstīs, kā arī par nosacījumiem attiecībā uz nulles likmi. Šāds portāls varētu arī palīdzēt novērst pašreizējo PVN iztrūkumu.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6b)  Daudzas saimnieciskās darbības Savienībā ir vērstas uz ilgtspējīgu attīstību, pamatojoties uz zaļāku ekonomiku, no vienas puses, un iekļaujošu izaugsmi, no otras. Šīm jomām ir izšķiroša nozīme ilgtspējīgas attīstības veicināšanai lauku un attālākos reģionos, tādējādi veicinot lauku apvidu ekonomisko un sociālo atjaunošanu. Ņemot vērā to ciešo saikni ar sociālajiem, veselības, vides, uztura, kultūras un dzimumu līdztiesības jautājumiem, to konkrētās darbības pilnībā atbilst stratēģijas “Eiropa 2020” centieniem un Komisijas mērķiem. Šajā sakarībā dalībvalstīm būtu jāizmanto iespējas, ko sniedz Direktīvas 98. panta 1. un 2. punkts, ar nosacījumu, ka tās ievēro šā panta principus, īpaši ņemot vērā ietekmi, kādu tas atstās uz to publisko finansējumu un Savienības budžetu kopumā.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Lai dalībvalstu publiskās finanses saglabātos stabilas un lai novērstu pārmērīgu makroekonomikas nelīdzsvarotību, ir jānodrošina piemērots ieņēmumu līmenis. Ņemot vērā to, ka PVN ir nozīmīgs ieņēmumu avots, ir vitāli svarīgi kā valsts budžeta nodrošinājumu noteikt minimumu vidējai svērtajai likmei, kas dalībvalstīm jāievēro jebkurā laikā.

(7)  Lai dalībvalstu publiskās finanses saglabātos stabilas un lai novērstu pārmērīgu makroekonomikas nelīdzsvarotību, ir jānodrošina piemērots ieņēmumu līmenis. Ņemot vērā to, ka PVN ir nozīmīgs ieņēmumu avots, ir vitāli svarīgi kā valsts budžeta un Savienības budžeta nodrošinājumu noteikt minimumu vidējai svērtajai likmei, kas dalībvalstīm jāievēro jebkurā laikā.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Kaut gan joprojām ir iespējama dažādu likmju piemērošana konkrētos attālos apgabalos, ir jānodrošina, ka pamatlikmē tiek ievērots 15 % minimums.

(8)  Kaut gan joprojām ir iespējama dažādu likmju piemērošana konkrētos attālos apgabalos, ir jānodrošina, ka pamatlikmē tiek ievērots 15 % minimums un 25 % maksimums.

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Direktīva 2006/112/EK

97. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(1a)  direktīvas 97. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

No 2006. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim šī pamatlikme nevar būt mazāka par 15 %.

Pamatlikme nemainīgi paliek vismaz 15 % apmērā un nepārsniedz 25 %.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2006/112/EK

98. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis papildus minētajām divām samazinātām likmēm var piemērot samazinātu likmi, kas ir zemāka nekā 5 % minimums, un atbrīvojumu ar tiesībām atskaitīt iepriekšējā stadijā samaksāto PVN.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis papildus minētajām divām samazinātām likmēm var piemērot likmi, kas ir zemāka nekā 5 % minimums, un atbrīvojumu ar tiesībām atskaitīt iepriekšējā stadijā samaksāto PVN.

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2006/112/EK

98. pants – 3. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Samazinātās likmes un atbrīvojumus, kas piemēroti saskaņā ar 1. un 2. punktu, saņem tikai galapatērētājs un tos piemēro, lai konsekventi īstenotu vispārējas nozīmes mērķi.

Samazinātās likmes un atbrīvojumus, kas piemēroti saskaņā ar 1. un 2. punktu, saņem tikai galapatērētājs un tos piemēro, lai konsekventi īstenotu vispārējas nozīmes mērķi. Prioritāti piešķir precēm vai pakalpojumiem, kam ir pozitīva sociālā ietekme uz vispārējām interesēm, piemēram, tie dod labumu kultūrai, sabiedrībai vai videi.

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Direktīva 2006/112/EK

100. pants – -1. punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Komisija ir pilnvarota grozīt IIIa pielikuma darbības jomu, pieņemot īstenošanas aktu, ja tas ir vajadzīgs un ja ir pierādījumi, kas liecina par konkurences izkropļojumiem un pamato piegādāto preču un sniegto pakalpojumu saraksta atjaunināšanu.

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Direktīva 2006/112/EK

100. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Līdz 2026. gada 31. decembrim un pēc tam ik pēc pieciem gadiem Komisija iesniedz Padomei ziņojumu par IIIa pielikuma darbības jomu, vajadzības gadījumā papildinot to ar priekšlikumiem grozīt minēto pielikumu.”;

Līdz 2021. gada 31. decembrim un pēc tam ik pēc diviem gadiem Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par IIIa pielikuma darbības jomu, vajadzības gadījumā papildinot to ar priekšlikumiem grozīt minēto pielikumu.”;

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Direktīva 2006/112/EK

100.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  iekļauj šādu pantu:

 

"100.a pants

 

Komisija, sadarbojoties ar dalībvalstīm, izveido visaptverošu daudzvalodu un publiski pieejamu Savienības PVN tīmekļa informācijas portālu, kurā uzņēmumi un patērētāji var ātri un efektīvi iegūt informāciju par PVN likmēm, tostarp par precēm vai pakalpojumiem, kuriem piemēro samazinātas likmes, un par galīgās PVN sistēmas īstenošanu dažādās dalībvalstīs.”

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

Pielikums

Direktīva 2006/112/EK

IIIa pielikums – 5. rinda – B sleja

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11.01

11.01

11.02

11.02

11.03

11.03

 

11.04

11.05

11.05

47.00.25

47.00.25

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

Pielikums

Direktīva 2006/112/EK

IIIa pielikums – 7. rinda – C un D sleja

 

Komisijas ierosinātais teksts

Velosipēdu, bērnu ratiņu un invalīdu ratiņu piegāde, noma, uzturēšana un remonts

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Automobiļu un citu transportlīdzekļu piegāde, kas galvenokārt paredzēti <10 personu pārvadāšanai, tostarp ģimenes automobiļi un sacīkšu automobiļi, izņemot transportlīdzekļus tikai ar dzirksteļaizdedzes dzinēju vai tikai ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru (dīzelis vai pusdīzelis)

29.10.24

45.11.2

45.11.3

 

 

Grozījums

 

Velosipēdu, bērnu ratiņu un invalīdu ratiņu piegāde, noma, uzturēšana un remonts

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

Pielikums

Direktīva 2006/112/EK

IIIa pielikums – 10. rinda – C un D sleja

 

Komisijas ierosinātais teksts

Nav

Nav

Grozījums

 

Sirdsdarbības stimulatori; dzirdes aparāti

26.60.14


PASKAIDROJUMS

PVN sistēmas sadrumstalotība ir radījusi lielu šķērsli veiksmīgai vienotā tirgus darbībai. Šā iemesla dēļ ir nepieciešams PVN regulējums ES līmenī, lai aizstātu pašreizējo pārejas pasākumus un garantētu vienlīdzīgu attieksmi pret visām dalībvalstīm.

Komisijas ierosinātā galīgā PVN sistēma, ar ko nosaka nodokļus dalībvalstu savstarpējā tirdzniecībā, ir balstīta uz principu par nodokļa uzlikšanu galamērķa dalībvalstī. Šī pieeja palīdz radīt stabilu vienotu Eiropas PVN telpu, nodrošinot, ka pret dalībvalstīm izturas vienādi — arī gadījumos, kad piemēro samazinātās PVN likmes.

Ir svarīgi uzsvērt, ka šis priekšlikums nekādi neierobežo dalībvalstu pašreizējo elastību PVN noteikšanā. Tieši pretēji, šie saskaņotie un mazāk ierobežojošie noteikumi dotu iespēju visām dalībvalstīm papildus patlaban atļautajām divām samazinātajām likmēm vismaz piecu procentu apmērā un atbrīvojumam ar tiesībām atskaitīt iepriekšējā stadijā samaksāto PVN piemērot vēl vienu samazinātu likmi amplitūdā no pieciem procentiem līdz nullei. Turklāt tā vietā, lai paplašinātu jau tā plašo to preču un pakalpojumu sarakstu, kuriem var piemērot samazinātas likmes, III pielikums tiktu aizstāts ar to preču un pakalpojumu negatīvu sarakstu, kuriem samazinātas likmes nevar piemērot.

Referents uzskata, ka ir svarīgi uzsvērt, ka samazinātas likmes un atbrīvojumi dod labumu galapatērētājam un tie ir konsekventi jāpiemēro, lai īstenotu vispārējas nozīmes mērķi, prioritāti piešķirot precēm vai pakalpojumiem, kam ir pozitīva sociālā ietekme un pozitīva ietekme uz vidi.

Šo pašu apsvērumu dēļ referents ierosina grozījumu, aicinot dalībvalstis neizmantot samazinātas likmes attiecībā uz kaitīgām vai luksusa precēm, un grozījumu, kurā precizēts, ka pamatlikmei nevarētu būt mazākai par 15 %, bet arī nevar būt lielāka par 25 %. PVN ir proporcionāli lielāka ietekme uz iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, un referents uzskata, ka maksimālā likme 25 % apmērā ir pamatota un ka būtu jāizmanto arī citi ienākumu avoti, piemēram, uzņēmumu nodokļi. Turklāt šis ierobežojums ļautu izvairīties no gadījumiem, kāds bija vērojams Ungārijā, kur valdība saviem iedzīvotājiem noteica PVN likmi (27 %), kas ir augstākā visā ES.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Padomes direktīva, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm

Atsauces

COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

5.2.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

8.2.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

8.2.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Lēmuma datums

JURI

24.1.2018

 

 

 

Referenti

Iecelšanas datums

Tibor Szanyi

23.1.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Pieņemšanas datums

3.9.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

44

4

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Csaba Sógor, Sabine Verheyen, Kristina Winberg

Iesniegšanas datums

6.9.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

44

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon

4

-

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

EPP

Fulvio Martusciello

1

0

EFDD

Marco Valli

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 19. septembrisJuridisks paziņojums