Procedură : 2018/0005(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0279/2018

Texte depuse :

A8-0279/2018

Dezbateri :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Voturi :

PV 03/10/2018 - 9.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0371

RAPORT     *
PDF 675kWORD 92k
6.9.2018
PE 621.118v02-00 A8-0279/2018

referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată

(COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Tibor Szanyi

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată

(COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0020),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0023/2018),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0279/2018),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Normele privind cotele taxei pe valoarea adăugată (TVA) stabilite în prezent în Directiva 2006/112/CE a Consiliului27 vizează asigurarea funcționării pieței interne și evitarea denaturării concurenței. Aceste norme au fost concepute cu peste două decenii în urmă, pe baza principiului originii. În planul său de acțiune privind TVA28, precum și în cadrul măsurilor luate în urma acestuia29, Comisia și-a anunțat intenția de a modifica normele respective în vederea realizării unui sistem definitiv de TVA pentru comerțul transfrontalier cu bunuri între întreprinderi (business-to-business, B2B) care are loc între statele membre, sistem care ar urma să fie bazat pe impozitarea în statul membru de destinație.

(1)  Normele privind cotele taxei pe valoarea adăugată (TVA) stabilite în prezent în Directiva 2006/112/CE a Consiliului27 vizează asigurarea funcționării pieței interne și evitarea denaturării concurenței. Aceste norme au fost concepute cu peste două decenii în urmă, pe baza principiului originii și nu mai sunt adecvate scopului. În planul său de acțiune privind TVA28, precum și în cadrul măsurilor luate în urma acestuia29, Comisia și-a anunțat intenția de a modifica normele respective în vederea realizării unui sistem definitiv de TVA pentru comerțul transfrontalier cu bunuri între întreprinderi (business-to-business, B2B) care are loc între statele membre, sistem care ar urma să fie bazat pe impozitarea în statul membru de destinație.

_________________

_________________

27 JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

27 JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

28 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European referitoare la un plan de acțiune privind TVA – Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul deciziei [COM(2016)148 final, 7 aprilie 2016].

28 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European referitoare la un plan de acțiune privind TVA – Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul deciziei [COM(2016)148 final, 7 aprilie 2016].

29 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European intitulată „În continuarea Planului de acțiune privind TVA – Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul acțiunii” [COM(2017) 566 final, 4 octombrie 2017].

29 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European intitulată „În continuarea Planului de acțiune privind TVA – Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul acțiunii” [COM(2017) 566 final, 4 octombrie 2017].

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  În cadrul unui sistem definitiv în care livrarea de bunuri și prestarea de servicii ar fi impozitată în statul membru de destinație, furnizorii nu obțin niciun beneficiu semnificativ din a-și avea sediul într-un stat membru cu o cotă mai redusă a TVA. Într-un asemenea sistem, o mai mare diversitate a cotelor TVA nu ar perturba funcționarea pieței unice, nici nu ar duce la denaturarea concurenței. În aceste condiții, ar fi oportun să se acorde statelor membre o mai mare flexibilitate în ceea ce privește stabilirea cotelor.

(2)  În cadrul unui sistem definitiv în care livrarea de bunuri și prestarea de servicii ar fi impozitată în statul membru de destinație, furnizorii obțin mai puține beneficii din a-și avea sediul într-un stat membru cu o cotă mai redusă a TVA. Într-un asemenea sistem, o mai mare diversitate a cotelor TVA ar trebui să perturbe mai puțin funcționarea pieței unice și nu ar denatura concurența. În aceste condiții, ar trebui să se poată acorda statelor membre un anumit grad de flexibilitate în ceea ce privește stabilirea cotelor. Statele membre nu ar trebui însă să ignore obiectivul de a asigura o mai mare convergență a cotelor TVA.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Eliminarea restricțiilor în paralel cu intrarea în vigoare a regimului definitiv de impozitare a schimburilor comerciale dintre statele membre ar trebui să permită statelor membre să aplice în continuare cotele reduse ale TVA care sunt acordate în prezent ca derogări în temeiul titlului VIII capitolul 4 din Directiva 2006/112/CE și al anexei X la Directiva 2006/112/CE și care, în caz contrar, ar expira odată cu intrarea în vigoare a acestui regim.

(3)  Eliminarea restricțiilor în paralel cu intrarea în vigoare a regimului definitiv de impozitare a schimburilor comerciale dintre statele membre ar trebui să permită statelor membre să aplice în continuare cotele reduse ale TVA în locul derogărilor acordate în temeiul titlului VIII capitolul 4 din Directiva 2006/112/CE și al anexei X la Directiva 2006/112/CE, care, în caz contrar, ar expira odată cu intrarea în vigoare a acestui regim.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Într-un sistem definitiv de TVA, toate statele membre ar trebui tratate în mod egal și, prin urmare, ar trebui să aibă aceleași restricții în ceea ce privește aplicarea de cote reduse ale TVA, care ar trebui să rămână o excepție de la cota standard. Un asemenea tratament egal fără restricționarea flexibilității actuale a statelor membre în ceea ce privește stabilirea TVA poate fi obținut permițându-le tuturor statelor membre să aplice o cotă redusă în cazul căreia nu se aplică cerința minimă, precum și o scutire cu drept de deducere a TVA-ului achitat în amonte, pe lângă cel mult două cote reduse de minimum 5 %.

(4)  Într-un sistem definitiv de TVA, toate statele membre ar trebui tratate în mod egal și, prin urmare, ar trebui să aibă aceleași restricții în ceea ce privește aplicarea de cote reduse ale TVA, care ar trebui să rămână o excepție de la cota standard, pentru evitarea unei fragmentări disproporționate a sistemului de TVA pe piața internă. Având în vedere interesul general, de exemplu efectele pozitive din punct de vedere cultural, social sau ecologic ale diferitelor servicii și bunuri și fără a restrânge flexibilitatea actuală a statelor membre în ceea ce privește stabilirea cotelor TVA, un asemenea tratament egal poate fi obținut permițându-le tuturor statelor membre să aplice o cotă redusă în cazul căreia nu se aplică cerința minimă, precum și o scutire cu drept de deducere a TVA-ului achitat în amonte, pe lângă cel mult două cote reduse de minimum 5 %. În limitele prevăzute de prezenta directivă, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a menține actualele cote reduse ale TVA sau de a introduce noi cote reduse. Prezenta directivă va spori subsidiaritatea sistemului de TVA, permițând statelor membre să se adapteze la condițiile, preferințele și tradițiile locale sau să aleagă o rată de impozitare simplă și uniformă. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să evite aplicarea unor cote reduse ale TVA în cazul produselor nocive sau de lux.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  În conformitate cu Strategia Comisiei privind piața unică digitală1a și pentru a ține pasul cu progresele tehnologice din economia digitală, pentru a stimula inovarea, creativitatea, investițiile și producerea de conținuturi noi și pentru a facilita învățarea digitală, transferul de cunoștințe și accesul la cultură și promovarea acesteia în mediul digital, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a alinia cotele TVA pentru publicațiile electronice la cotele TVA reduse aplicate publicațiilor pe suport fizic.

 

_________________

 

1a COM(2015)0192.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  A permite statelor membre să aplice cote reduse, inclusiv cote reduse fără un prag minim, în cazul publicațiilor tipărite și electronice ar trebui să se concretizeze în avantaje economice pentru consumatori, promovând astfel lectura, precum și pentru editori, încurajând investițiile în noi conținuturi și, în cazul ziarelor și revistelor, ar trebui să reducă dependența de publicitate.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c)  Având în vedere importanța facilitării accesului la cărți, ziare și periodice pentru persoanele care sunt nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate, cărțile, ziarele și periodicele adaptate și audio electronice nu trebuie considerate ca având în totalitate sau predominant conținut muzical sau video. Prin urmare, ar trebui să fie posibilă aplicarea de cote reduse ale TVA pentru publicațiile în aceste formate.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În cazul în care mecanismul folosit pentru impozitare nu ar fi bazat pe principiul destinației, ar putea apărea denaturări ale concurenței. Acest lucru este valabil în special în cazul serviciilor de călătorie furnizate ca un singur serviciu în cadrul regimului marjei pentru agențiile de turism și în cazul bunurilor livrate în cadrul regimului special pentru bunurile second-hand, operele de artă, obiectele de colecție și antichități, dar și în anumite cazuri ce implică bunuri sau servicii, precum serviciile financiare, care sunt scutite fără drept de deducere dar pentru care poate fi acordat un drept de impozitare. Pentru a atenua orice astfel de denaturări, ar trebui stabilită o listă a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii care fac obiectul cotei standard a TVA („lista negativă”), pe baza clasificării statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate. Această listă ar trebui revizuită odată la cinci ani.

(5)  În cazul în care mecanismul folosit pentru impozitare nu ar fi bazat pe principiul destinației, ar putea apărea denaturări ale concurenței. Acest lucru este valabil în special în cazul serviciilor de călătorie furnizate ca un singur serviciu în cadrul regimului marjei pentru agențiile de turism și în cazul bunurilor livrate în cadrul regimului special pentru bunurile second-hand, operele de artă, obiectele de colecție și antichități, dar și în anumite cazuri ce implică bunuri sau servicii, precum serviciile financiare, care sunt scutite fără drept de deducere dar pentru care poate fi acordat un drept de impozitare. Pentru a atenua orice astfel de denaturări, ar trebui stabilită o listă a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii care fac obiectul cotei standard a TVA („lista negativă”), pe baza clasificării statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate. O dată la doi ani, această listă ar trebui revizuită prin intermediul unui act de punere în aplicare, pe baza elementelor de probă furnizate de Comisie.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Pentru a se evita crearea unei complexități inutile și creșterea ulterioară a costurilor pentru întreprinderi, în special în cazul comerțului intracomunitar, bunurile și serviciile care pot fi utilizate doar ca element de intrare intermediar pentru o activitate economică nu ar trebui să fie eligibile pentru cote reduse în cadrul unui sistem definitiv de TVA. Aceste cote ar trebui aplicate numai în beneficiul consumatorilor finali și stabilirea unor asemenea cote ar trebui să asigure un tratament egal al bunurilor sau serviciilor similare furnizate de persoane impozabile diferite. Prin urmare, ele ar trebui aplicate pentru a urmări, într-un mod consecvent, un obiectiv de interes general.

(6)  Actuala fragmentare a sistemului de TVA în cadrul pieței interne creează obstacole în calea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Pentru a se evita crearea unei complexități inutile și mai mari și creșterea ulterioară a costurilor pentru întreprinderi, în special în cazul comerțului intracomunitar, bunurile și serviciile care pot fi utilizate doar ca element de intrare intermediar pentru o activitate economică nu ar trebui să fie eligibile pentru cote reduse în cadrul unui sistem definitiv de TVA. Aceste cote ar trebui aplicate în beneficiul consumatorilor finali și stabilirea unor asemenea cote ar trebui să asigure un tratament egal al bunurilor sau serviciilor similare furnizate de persoane impozabile diferite. Prin urmare, ele ar trebui aplicate pentru a urmări, într-un mod consecvent, un obiectiv de interes general.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Pentru a facilita comerțul și a spori securitatea juridică în cadrul pieței unice, Comisia, în cooperare cu statele membre, ar trebui să creeze un portal internet, cuprinzător și accesibil public, pentru informarea agenților economici cu privire la sistemul de TVA din Uniune, cu un accent deosebit pe nevoile IMM-urilor care desfășoară activități transfrontaliere intracomunitare. Acest portal multilingv ar trebui să ofere acces rapid, actualizat și exact la informațiile relevante despre punerea în aplicare a sistemului de TVA în diferite state membre și, în special, despre cotele TVA corecte aplicabile pentru diferite bunuri și servicii în diferite state membre, precum și condițiile pentru cota zero. Un astfel de portal ar putea contribui, de asemenea, la abordarea actualului deficit de încasare a TVA.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b)  O serie de activități economice în cadrul Uniunii s-au axat, pe de o parte, pe dezvoltarea durabilă bazată pe o economie mai ecologică și, pe de altă parte, pe creșterea favorabilă incluziunii. Astfel de domenii sunt de o importanță vitală în dezvoltarea durabilă a zonelor rurale și periferice, contribuind la revitalizarea lor economică și socială. Având în vedere legătura lor strânsă cu aspecte sociale, de sănătate, de mediu, nutriționale, culturale și de egalitate de gen, aceste activități specifice sunt pe deplin în conformitate cu ambițiile Strategiei 2020 și cu obiectivele Comisiei. În acest sens, statele membre ar trebui, prin urmare, să valorifice posibilitățile oferite de articolul 98 alineatele (1) și (2) din prezenta directivă, cu condiția respectării principiilor din aceasta, ținând seama, în special, de implicațiile pentru finanțele lor publice și pentru bugetul Uniunii.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru ca finanțele publice ale statelor membre să rămână solide și pentru a se preveni apariția unor dezechilibre macroeconomice excesive, ar trebui asigurat un nivel corespunzător al veniturilor. Dat fiind că TVA-ul constituie o sursă importantă de venituri, este esențial să se stabilească, ca măsură de protecție pentru bugetele naționale, o limită minimă a cotei medii ponderate care trebuie respectată în orice moment de statele membre.

(7)  Pentru ca finanțele publice ale statelor membre să rămână solide și pentru a se preveni apariția unor dezechilibre macroeconomice excesive, ar trebui asigurat un nivel corespunzător al veniturilor. Dat fiind că TVA-ul constituie o sursă importantă de venituri, este esențial să se stabilească, ca măsură de protecție pentru bugetele naționale și cel european, o limită minimă a cotei medii ponderate care trebuie respectată în orice moment de statele membre.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Deși este în continuare posibilă aplicarea unor cote diferite în anumite zone îndepărtate, trebuie să se asigure respectarea de către cota standard a limitei minime de 15 %.

(8)  Deși este în continuare posibilă aplicarea unor cote diferite în anumite zone îndepărtate, trebuie să se asigure respectarea de către cota standard a limitei minime de 15 % și a limitei maxime de 25 %.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1a (nou)

Directiva 2006/112/CE

Articolul 97 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1a)  La articolul 97, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

Cota standard nu poate fi mai mică de 15 %.”

Cota standard este în permanență de cel puțin 15 % și nu depășește 25 %.”

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2006/112/CE

Articolul 98 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prin derogare de la alineatul (1), pe lângă cele două cote reduse, statele membre pot aplica o cotă redusă inferioară valorii minime de 5 % și o scutire cu drept de deducere a TVA-ului achitat în etapa anterioară.

2.  Prin derogare de la alineatul (1), pe lângă cele două cote reduse, statele membre pot aplica o cotă inferioară valorii minime de 5 % și o scutire cu drept de deducere a TVA-ului achitat în etapa anterioară.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2006/112/CE

Articolul 98 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cotele reduse și scutirile aplicate în conformitate cu alineatele (1) și (2) sunt numai în beneficiul consumatorului final și se aplică pentru a urmări, într-un mod consecvent, un obiectiv de interes general.

Cotele reduse și scutirile aplicate în conformitate cu alineatele (1) și (2) sunt în beneficiul consumatorului final și se aplică pentru a urmări, într-un mod consecvent, un obiectiv de interes general. Se acordă prioritate bunurilor sau serviciilor cu impact pozitiv asupra interesului general, cum ar fi cele care prezintă avantaje culturale, sociale sau pentru mediu.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva 2006/112/CE

Articolul 100 – alineatul -1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Comisia este împuternicită să modifice domeniul de aplicare al anexei IIIa prin intermediul unui act de punere în aplicare, atunci când este necesar și în măsura în care există indicii legate de denaturarea concurenței care justifică actualizări ale listei livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva 2006/112/CE

Articolul 100 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la 31 decembrie 2026 și ulterior la fiecare cinci ani, Comisia prezintă Consiliului un raport asupra domeniului de aplicare ale anexei IIIa, însoțit de orice propuneri de modificare a anexei respective care ar fi necesare.

Până la 31 decembrie 2021 și ulterior o dată la doi ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport asupra domeniului de aplicare al anexei IIIa, însoțit de eventuale propuneri de modificare a anexei respective care ar fi necesare.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Directiva 2006/112/CE

Articolul 100 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 100a

 

Comisia, în cooperare cu statele membre, înființează un portal internet de informare cu privire la sistemul TVA din Uniune, cuprinzător, multilingv și accesibil public, pentru a le oferi agenților economici și consumatorilor, rapid și eficace, informații precise despre cotele TVA - inclusiv ce bunuri sau servicii beneficiază de cotele reduse sau de scutiri - și despre aplicarea sistemului de TVA definitiv în diversele state membre.”

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Anexă

Directiva 2006/112/CE

Anexa IIIa – rândul 5 – coloana B

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11.01

11.01

11.02

11.02

11.03

11.03

 

11.04

11.05

11.05

47.00.25

47.00.25

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Anexă

Directiva 2006/112/CE

Anexa IIIa – rândul 7 – coloanele C și D

 

Textul propus de Comisie

Livrarea, închirierea, întreținerea și repararea bicicletelor, a cărucioarelor pentru copii și a vehiculelor pentru invalizi

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Livrarea de autoturisme și de alte autovehicule concepute în principal pentru transportul a mai puțin de 10 persoane, inclusiv cele de tip „break” și mașinile de curse, în afara vehiculelor care au doar motor cu aprindere prin scânteie sau a celor care au doar motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel)

29.10.24

45.11.2

45.11.3

 

 

Amendamentul

 

Livrarea, închirierea, întreținerea și repararea bicicletelor, a cărucioarelor pentru copii și a vehiculelor pentru invalizi

30.92

33.17.19

47.00.65

 

47.00.75

 

77.21.10

 

77.29.19

 

95.29.12

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Anexă

Directiva 2006/112/CE

Anexa IIIa – rândul 10 – coloanele C și D

 

Textul propus de Comisie

Nu există

Nu există

Amendamentul

 

Stimulatoare cardiace; aparate auditive

26.60.14


EXPUNERE DE MOTIVE

Fragmentarea sistemului de TVA a creat un obstacol important pentru buna funcționare a pieței unice. De aceea, este necesară reglementarea TVA la nivelul Uniunii, înlocuind mecanismele tranzitorii în vigoare și garantând tuturor statelor membre un tratament egal.

Sistemul de TVA definitiv pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre, propus de Comisie, se bazează pe principiul impozitării în statul membru de destinație. Această abordare creează o solidă zonă europeană unică pentru TVA, asigurând tratamentul egal al statelor membre, chiar și la aplicarea unor cote de TVA reduse.

Este important să se evidențieze faptul că flexibilitatea de care se bucură în prezent statele membre la stabilirea cotelor de TVA nu este deloc afectată de propunere. Dimpotrivă, normele armonizate și mai puțin restrictive vor permite tuturor statelor membre să aplice, pe lângă cele două cote reduse de minimum 5 % și o scutire cu drept de deducere a TVA-ului achitat în etapa anterioară, care sunt permise în prezent, încă o cotă redusă de 5-0 %. În plus, în locul extinderii listei deja cuprinzătoare a bunurilor și a serviciilor cărora li se pot aplica cote reduse, anexa III ar urma să fie înlocuită cu o listă negativă a cazurilor în care nu se pot aplica cote reduse.

Raportorul consideră că este important să se evidențieze faptul că aceste cote reduse și scutiri îi vor aduce beneficii consumatorului final și se vor aplica în vederea atingerii, într-un mod consecvent, a unui obiectiv de interes general, acordându-se prioritate bunurilor și serviciilor care au efecte sociale și de mediu pozitive.

Aceleași considerente l-au determinat pe raportor să propună amendamentul prin care statele membre sunt rugate să evite aplicarea unor cote reduse în cazul produselor nocive sau de lux, precum și amendamentul prin care se precizează că, pe lângă valoarea minimă de 15 % a cotei standard, se introduce și o valoare maximă de 25 %. Întrucât TVA are un impact proporțional mai puternic asupra cetățenilor cu venituri ce atrag după sine cote fiscale reduse, raportorul consideră că o cotă maximă de 25 % este o valoare rezonabilă și că ar trebui folosite și alte surse de venit, cum ar fi impozitarea întreprinderilor. De asemenea, această limită va elimina cazurile precum cel din Ungaria, țară în care guvernul le-a aplicat cetățenilor săi cea mai mare cotă de TVA din UE (27 %).


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Directiva Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată

Referințe

COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)

Data consultării PE

5.2.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

8.2.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

JURI

8.2.2018

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

JURI

24.1.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Tibor Szanyi

23.1.2018

 

 

 

Examinare în comisie

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Data adoptării

3.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

4

1

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Csaba Sógor, Sabine Verheyen, Kristina Winberg

Data depunerii

6.9.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

44

+

ALDE

Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon

4

-

EFDD

Bernard Monot

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

EPP

Fulvio Martusciello

1

0

EFDD

Marco Valli

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 19 septembrie 2018Notă juridică