Procedure : 2017/0251(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0280/2018

Indgivne tekster :

A8-0280/2018

Forhandlinger :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Afstemninger :

PV 03/10/2018 - 9.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0366

BETÆNKNING     *
PDF 595kWORD 92k
7.9.2018
PE 621.119v02-00 A8-0280/2018

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem og om indførelse af det endelige system for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne

(COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Jeppe Kofod

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem og om indførelse af det endelige system for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne

(COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2017)0569),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0363/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0280/2018),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  I 1967, da Rådet indførte det fælles merværdiafgiftssystem (moms) ved Rådets direktiv 67/227/EØF42 og 67/228/EØF43, afgav man samtidig et løfte om at oprette et endeligt momssystem, som skulle fungere inden for Det Europæiske Fællesskab på samme måde som inden for en medlemsstat. Eftersom de politiske og tekniske betingelser for et sådant system ikke var til stede, da de fiskale grænser mellem medlemsstaterne blev afskaffet i slutningen af 1992, blev der vedtaget overgangsordninger for moms. I henhold til Rådets nugældende direktiv 2006/112/EF44 skal disse overgangsbestemmelser erstattes af endelige ordninger.

(1)  I 1967, da Rådet indførte det fælles merværdiafgiftssystem (moms) ved Rådets direktiv 67/227/EØF42 og 67/228/EØF43, afgav man samtidig et løfte om at oprette et endeligt momssystem, som skulle fungere inden for Det Europæiske Fællesskab på samme måde som inden for en medlemsstat. Eftersom de politiske og tekniske betingelser for et sådant system ikke var til stede, da de fiskale grænser mellem medlemsstaterne blev afskaffet i slutningen af 1992, blev der vedtaget overgangsordninger for moms. I henhold til Rådets nugældende direktiv 2006/112/EF44 skal disse overgangsbestemmelser erstattes af endelige ordninger. Imidlertid har disse regler nu eksisteret i flere årtier, hvilket har ført til en kompleks momsovergangsordning, som er sårbar over for grænseoverskridende momssvig inden for EU. Disse overgangsregler lider under en lang række mangler, der resulterer i, at momssystemet hverken er fuldt effektivt eller foreneligt med kravene til et ægte indre marked.

_________________

_________________

42Rådets første direktiv 67/227/EØF af 11. april 1967 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter (EFT 71 af 14.4.1967, s. 1301).

42 Rådets første direktiv 67/227/EØF af 11. april 1967 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter (EFT 71 af 14.4.1967, s. 1301).

43Rådets andet direktiv 67/228/EØF af 11. april 1967 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystems struktur og de nærmere regler for dets anvendelse (EFT 71 af 14.4.1967, s. 1303).

43 Rådets andet direktiv 67/228/EØF af 11. april 1967 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystems struktur og de nærmere regler for dets anvendelse (EFT 71 af 14.4.1967, s. 1303).

44Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).

44 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  I sin meddelelse af 28. oktober 2015 "Opgradering af det indre marked: flere muligheder for borgerne og virksomhederne" konstaterede Kommissionen, at de nuværende momsreglers kompleksitet er en af de største hindringer for fuldførelsen af det indre marked. Samtidig er momsgabet, som defineres som forskellen mellem de momsindtægter, der rent faktisk inkasseres, og det teoretiske beløb, der forventes at blive inkasseret, blevet større og nåede i 2015 op på 151,5 mia. EUR i EU-28. Dette illustrerer behovet for en hurtig og omfattende reform af momssystemet i retning af en endelig momsordning, således at den grænseoverskridende handel inden for EU lettes og forenkles, og systemet gøres modstandsdygtigt over for svig.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b)  Oprettelsen af et fælles europæisk momsområde er afgørende for at nedbringe efterlevelsesomkostningerne for virksomhederne, begrænse risikoen for grænseoverskridende momssvig og forenkle momsrelaterede procedurer. Det endelige momssystem vil styrke det indre marked og skabe bedre forretningsbetingelser for grænseoverskridende handel. Det bør omfatte de nødvendige ændringer, som følger af den teknologiske udvikling og digitaliseringen, de ændrede forretningsmodeller og globaliseringen af økonomien.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Kommissionen meddelte i sin momshandlingsplan45 sin hensigt om at fremsætte et forslag med principperne for et endeligt momssystem for den grænseoverskridende samhandel mellem virksomheder i medlemsstaterne, som ville tage udgangspunkt i beskatningen af grænseoverskridende levering af varer i bestemmelsesmedlemsstaten.

(2)  EU's nuværende momssystem, der blev indført i 1993, ligner det europæiske toldsystem. Imidlertid mangler der ensartet kontrol, hvilket gør det sårbart over for grænseoverskridende svig. Det nuværende momssystem bør omkalfatres således, at levering af varer fra én medlemsstat til en anden afgiftsbelægges, som om varerne var leveret og anskaffet inden for samme medlemsstat. Kommissionen meddelte i sin momshandlingsplan45, at den agtede at fremsætte et forslag om principperne for et endeligt momssystem for virksomhedssamhandel mellem medlemsstater, som ville tage udgangspunkt i afgiftspålægning af grænseoverskridende levering af varer i bestemmelsesmedlemsstaten. En sådan ændring skulle kunne bidrage til at reducere momsrelateret grænseoverskridende svig med 40 mia. EUR om året.

_________________

_________________

45Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om en handlingsplan for moms – "Mod et fælles europæisk momsområde – De svære valg" (COM(2016) 148 final af 7.4.2016).

45 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om en handlingsplan for moms – Mod et fælles europæisk momsområde – De svære valg (COM(2016) 148 final af 7.4.2016).

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Det vil indebære, at det nuværende system baseret på en levering af varer, som er fritaget i afgangsmedlemsstaten, og en erhvervelse inden for Fællesskabet af varer, som er afgiftspligtig i bestemmelsesmedlemsstaten, erstattes med et system baseret på én enkelt levering, som beskattes i og efter de gældende momssatser i bestemmelsesmedlemsstaten. Som hovedregel opkræves momsen af leverandøren, der ved hjælp af en webportal vil kunne kontrollere den gældende momssats i alle medlemsstaterne. Hvis erhververen af varerne er en godkendt afgiftspligtig person (dvs. er anerkendt i medlemsstaterne som en pålidelig skattebetaler), vil ordningen med omvendt betalingspligt imidlertid finde anvendelse, og den godkendte afgiftspligtige person vil således være betalingspligtig for momsen af leveringen inden for EU. Det endelige momssystem vil desuden bygge på idéen om en fælles registreringsordning (one-stop-shop) for virksomhederne, der giver mulighed for at betale og fradrage moms.

(3)  Det vil indebære, at det nuværende system baseret på en levering af varer, som er fritaget i afgangsmedlemsstaten, og en erhvervelse inden for Fællesskabet af varer, som er afgiftspligtig i bestemmelsesmedlemsstaten, erstattes med et system baseret på én enkelt levering, som beskattes i og efter de gældende momssatser i bestemmelsesmedlemsstaten. Som hovedregel opkræves momsen af leverandøren, der ved hjælp af en webportal vil kunne kontrollere den gældende momssats i alle medlemsstaterne. Det endelige momssystem vil desuden bygge på idéen om en fælles registreringsordning (one-stop-shop) for virksomhederne, der giver mulighed for at betale og fradrage moms. Denne one-stop-shop er kernen i det nye destinationsbaserede system, uden hvilken momssystemets kompleksitet og den administrative byrde vil blive betydeligt øget. Derfor bør udvidelsen af mini-one-stop-shoppen (MOSS), så den omfatter alle tjenester og salg af varer inden for virksomhedssamhandel, finde sted inden for de foreslåede forbedringer af det nuværende system.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  For at garantere interoperabilitet, brugervenlighed og fremtidssikring bør den fælles registreringsordning for virksomheder operere med et harmoniseret grænseoverskridende IT-system, der er baseret på fælles standarder og gør det muligt automatisk at hente og indlæse oplysninger, f.eks. gennem anvendelse af ensartede standardformularer.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Disse principper bør fastslås i direktivet og bør erstatte den nuværende model, hvor de endelige ordninger bygger på beskatning i oprindelsesmedlemsstaten.

(4)  Disse principper bør fastslås i direktivet og bør erstatte den nuværende model, hvor de endelige ordninger bygger på beskatning i oprindelsesmedlemsstaten med et endeligt momssystem. Disse nye principper vil sætte medlemsstaterne i stand til bedre at bekæmpe momssvig, især MTIC-svig (vedr. forsvundne forhandlere inden for Fællesskabet), som skønnes at beløbe sig til mindst 50 mia. EUR om året.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  I sine konklusioner af 8. november 201646 opfordrede Rådet Kommissionen til at foretage visse forbedringer af EU's momsregler for grænseoverskridende transaktioner, nærmere bestemt i forbindelse med momsregistreringsnummerets betydning for fritagelsen af leveringer inden for Fællesskabet, konsignationslagre, kædetransaktioner og bevis for transport med henblik på fritagelse af transaktioner inden for Fællesskabet.

(5)  I sine konklusioner af 8. november 201646 opfordrede Rådet Kommissionen til at foretage visse forbedringer af EU's momsregler for grænseoverskridende transaktioner på fire områder: momsregistreringsnummerets betydning for fritagelsen af leveringer inden for Fællesskabet, konsignationslagre, kædetransaktioner og bevis for transport med henblik på fritagelse af transaktioner inden for Fællesskabet.

_________________

_________________

46Rådets konklusioner af 8. november 2016 om forbedringer af EU's nuværende momsregler for grænseoverskridende transaktioner (Doc. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 af 9. november 2016).

46 Se Rådets konklusioner af 8. november 2016 om forbedringer af EU's nuværende momsregler for grænseoverskridende transaktioner (nr. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 af 9.11.2016)

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  I lyset af denne anmodning og eftersom det vil tage adskillige år at gennemføre det endelige momssystem for samhandelen i EU, forekommer disse særlige foranstaltninger hensigtsmæssige med henblik på at harmonisere og forenkle visse ordninger for virksomhederne.

(6)  I lyset af denne anmodning og eftersom det endelige momssystem for samhandelen i EU endnu ikke er behørigt gennemført, forekommer disse særlige foranstaltninger om at harmonisere og forenkle visse ordninger for virksomhederne udelukkende hensigtsmæssige som et overgangsredskab.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Det er nødvendigt at indføre en status som godkendt afgiftspligtig person for at sikre, at forbedringerne af EU's momsregler for grænseoverskridende transaktioner anvendes effektivt, og at der sker en gradvis overgang til det endelige system for samhandelen i EU.

(7)  Det er nødvendigt at indføre en status som godkendt afgiftspligtig person for at sikre, at forbedringerne af EU's momsregler for grænseoverskridende transaktioner anvendes effektivt, og at der sker en gradvis overgang til det endelige system for samhandelen i EU. Imidlertid bør der indføres strenge kriterier, som skal anvendes på en ensartet måde af alle medlemsstater, med henblik på at afgøre, hvilke virksomheder kan nyde godt af en status som godkendt afgiftspligtig person, og fælles regler og bestemmelser om bøde- og strafpålægning for manglende efterlevelse.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  I det nuværende system skelnes der ikke mellem pålidelige og mindre pålidelige afgiftspligtige personer ved anvendelsen af momsreglerne. Indførelsen af en status som godkendt afgiftspligtig person, som bygger på objektive kriterier, bør give mulighed for at udpege sådanne pålidelige afgiftspligtige personer. En sådan status vil give dem adgang til bestemte regler, som er følsomme over for svig, og som ikke er tilgængelige for andre afgiftspligtige personer.

(8)  I det nuværende system skelnes der ikke mellem pålidelige og mindre pålidelige afgiftspligtige personer ved anvendelsen af momsreglerne. Indførelsen af en status som godkendt afgiftspligtig person, som bygger på objektive kriterier, som medlemsstaterne anvender på harmoniseret vis, bør give mulighed for at udpege sådanne pålidelige afgiftspligtige personer såvel som de personer, der ikke opfylder kriterierne. En sådan status vil give dem adgang til bestemte forenklede og brugervenlige regler, som ikke er tilgængelige for andre afgiftspligtige personer.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Tildelingen af status som godkendt afgiftspligtig person bør bygge på harmoniserede kriterier på EU-plan, og en medlemsstats godkendelse bør derfor være gyldig i hele Unionen.

(9)  Tildelingen af status som godkendt afgiftspligtig person bør bygge på klart definerede kriterier og være mulig også for virksomheder, herunder SMV'er. Kriterierne bør harmoniseres på EU-plan, og en medlemsstats godkendelse bør derfor være gyldig i hele Unionen. Kommissionen bør derfor fremsætte gennemførelsesretsakter og omfattende og brugervenlige retningslinjer, der letter harmoniseringen og det administrative samarbejde mellem myndighederne og sikrer interoperabilitet blandt medlemsstater, samtidig med at det sikres, at medlemsstaterne bringer sådanne harmoniserede kriterier i anvendelse på behørig vis over hele Unionen. Disse retningslinjer bør nøje afpasses kriterierne for den autoriserede økonomisk operatør under EU's toldkodeks med henblik på at nedbringe den administrative byrde og tilsikre ensartet implementering og efterlevelse i alle medlemsstaterne.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Kommissionen bør med særligt fokus på de højere efterlevelsesomkostninger for SMV'er forelægge forenklede administrative procedurer med henblik på, at SMV'er kan opnå status som godkendte afgiftspligtige personer.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b)  Oplysninger om, hvorvidt en økonomisk aktør er en godkendt afgiftspligtig person, bør være tilgængelige via VIES-systemet.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Nogle afgiftspligtige personer, som er omfattet af særordninger, der udelukker dem fra de almindelige momsregler, eller som kun lejlighedsvis udøver økonomisk virksomhed, bør ikke tildeles status som godkendt afgiftspligtig person med hensyn til disse særordninger eller lejlighedsvise aktiviteter. Det ville kunne hindre en gnidningsløs anvendelse af de foreslåede ændringer.

(10)  Nogle afgiftspligtige personer, som er omfattet af særordninger, der udelukker dem fra de almindelige momsregler, bør ikke tildeles status som godkendt afgiftspligtig person med hensyn til disse særordninger eller lejlighedsvise aktiviteter. Det ville kunne hindre en gnidningsløs anvendelse af de foreslåede ændringer. Desuden bør der lægges særlig vægt på at sikre, at SMV'er ikke bringes i en konkurrencemæssig ugunstig situation i forhold til store virksomheder i forbindelse med opnåelse af statussen som godkendte afgiftspligtige personer.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  EU's pilotprojekt om grænseoverskridende momsregler bør danne grundlag for et fuldt udviklet EU-redskab, der vil kunne forebygge uforenelighed af momsregler om afgiftstvister og afgøre tilfælde af EU-interne grænseoverskridende tvister i momssager. Nationale ordninger vil fortsat gælde for interne tvister om momsafgifter mellem skatteyderen og den nationale skattemyndighed.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13b)  Dette direktiv indeholder bestemmelser om midlertidige foranstaltninger forud for medlemsstaternes vedtagelse af et endeligt system for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne og bør suppleres af tilknyttede gennemførelsesforordninger og retningslinjer. Dette direktiv, gennemførelsesretsakterne og retningslinjerne bør træde i kraft samtidig.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 13 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13c)  Der bør indføres en mekanisme med henblik på at sikre et gennemsigtig og direkte informationssystem, som automatisk underretter skatteydere om ajourføringer og ændringer vedrørende momssatserne i medlemsstaterne. En sådan mekanisme bør være baseret på harmoniserede standarder og indberetningsskemaer, hvilket sikrer ensartet rapportering og dataudtræk i alle medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør forpligtes til at sikre, at alle oplysninger vedrørende deres nationale momssatser er korrekte og ajourførte. Medlemsstaterne bør desuden sikre, at der gives besked om alle ændringer af de nationale momssatser via et sådant system inden for en rimelig frist efter deres vedtagelse, og under alle omstændigheder før ændringerne træder i kraft.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Det er endvidere i almenvellets og EU's finansielle interesse, at whistleblowere bør have effektiv retsbeskyttelse for dermed at fremme afsløring og forebyggelse af alle former for svig.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 13 a – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En afgiftspligtig person, der har et hjemsted eller et fast forretningssted inden for Fællesskabet, eller der i mangel af et hjemsted eller et fast forretningssted har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted inden for Fællesskabet, og der som led i sin økonomiske virksomhed gennemfører eller agter at gennemføre en af de transaktioner, der er omhandlet i artikel 17a, 20 og 21, eller transaktioner i overensstemmelse med betingelserne i artikel 138, kan anmode skattemyndighederne om tildeling af status som godkendt afgiftspligtig person.

En afgiftspligtig person, der har et hjemsted eller et fast forretningssted inden for Fællesskabet, og der som led i sin økonomiske virksomhed gennemfører eller agter at gennemføre en af de transaktioner, der er omhandlet i artikel 17a, 20 og 21, eller transaktioner i overensstemmelse med betingelserne i artikel 138 og 138a, kan anmode skattemyndighederne om tildeling af status som godkendt afgiftspligtig person.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 13a – stk. 1 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis ansøgeren er en afgiftspligtig person, der er indrømmet status som autoriseret økonomisk operatør i toldøjemed, anses kriterierne i stk. 2 for at være opfyldt.

Hvis ansøgeren er en afgiftspligtig person, der udelukkende er indrømmet status som autoriseret økonomisk operatør i toldøjemed, anses kriterierne i stk. 2 for at være opfyldt.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 13a – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  fravær af enhver alvorlig overtrædelse eller gentagne overtrædelser af afgifts- og toldlovgivningen, herunder idømte alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til ansøgerens økonomiske virksomhed

a)  fravær af enhver alvorlig overtrædelse eller gentagne overtrædelser af afgifts- og toldlovgivningen inden for de seneste tre års økonomisk aktivitet, af nogen væsentlig afgiftsjustering fra skattemyndighedernes side, eller af idømte alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til ansøgerens økonomiske virksomhed, uanset om denne aktivitet har fundet sted i Unionen eller andetsteds

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 13a – stk. 2 – litra a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  fravær af idømte alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til ansøgerens økonomiske virksomhed som for eksempel, men ikke begrænset til:

 

 

 

i)  hvidvask af penge

 

ii)  om skatteundgåelse og skatteunddragelse

 

iii)  misbrug af EU-midler og -programmer

 

iv)  svig vedrørende konkurs eller insolvens

 

v)  forsikringssvindel eller anden finansiel svig

 

vi)  bestikkelse og/eller korruption

 

 

 

vii)  cyberkriminalitet

 

viii)  deltagelse i en kriminel organisation

 

ix)  lovovertrædelser inden for konkurrenceret

 

x)  direkte eller indirekte indblanding i terroraktiviteter;

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 13a – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  ansøgerens bevis for en høj grad af kontrol over sin virksomhed og over varestrømmen, enten ved hjælp af et system til forvaltning af forretningsregnskaber og om nødvendigt transportdokumenter, som giver mulighed for at foretage passende skattekontrol, eller ved hjælp af et pålideligt eller dokumenteret internt revisionsspor

b)  ansøgerens bevis for en høj grad af kontrol over sin virksomhed og over varestrømmen, enten ved hjælp af et system til forvaltning af forretningsregnskaber og om nødvendigt transportdokumenter, som giver mulighed for at foretage passende skattekontrol, eller ved hjælp af et pålideligt eller dokumenteret internt revisionsspor i overensstemmelse med Kommissionens offentliggjorte gennemførelsesforordninger og retningslinjer;

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 13a – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  bevis for ansøgerens økonomiske solvens, som anses for påvist, enten når ansøgeren har en god økonomisk formåen, der sætter den pågældende i stand til at opfylde sine forpligtelser, under behørig hensyntagen til den berørte erhvervsaktivitets særlige kendetegn, eller ved frembringelse af garantier fra forsikrings- eller finansielle institutioner eller andre økonomisk pålidelige tredjeparter.

c)  bevis for ansøgerens økonomiske solvens i de sidste tre år, som anses for påvist, enten når ansøgeren har en god økonomisk formåen, der sætter den pågældende i stand til at opfylde sine forpligtelser, under behørig hensyntagen til den berørte erhvervsaktivitets særlige kendetegn, eller ved frembringelse af garantier fra forsikrings- eller finansielle institutioner eller andre økonomisk pålidelige tredjeparter. Ansøgeren skal have en bankkonto i en finansiel institution, der er etableret i Unionen.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 13a – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis ansøgeren er blevet nægtet status som autoriseret økonomisk operatør i overensstemmelse med EU's toldkodeks inden for de sidste tre år, indrømmes ansøgeren ikke status som godkendt afgiftspligtig person.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 13a – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Med henblik på at sikre en harmoniseret fortolkning i forbindelse med indrømmelsen af en status som godkendt afgiftspligtig person vedtager Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt yderligere vejledninger til medlemsstaterne med hensyn til vurderingen af disse kriterier, som skal være gyldige i hele EU. Den første gennemførelsesretsakt skal vedtages senest en måned efter dette direktivs ikrafttræden.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 13a – stk. 2 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter og retningslinjer i tæt tilknytning til gennemførelsesretsakterne og retningslinjerne for autoriserede økonomiske operatører i toldøjemed.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 13a – stk. 2 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c.  Kriterierne i stk. 2 skal på almindelig vis anvendes af alle medlemsstaterne på grundlag af klart og præcist definerede regler og procedurer i gennemførelsesretsakterne.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 13a – stk. 3 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  afgiftspligtige personer, som ikke har eller ikke længere har et gyldigt momsregistreringsnummer

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 13a – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De afgiftspligtige personer i litra a) - d) kan imidlertid indrømmes status som godkendt afgiftspligtig person i forbindelse med deres øvrige økonomiske virksomhed.

De afgiftspligtige personer i litra a) - d) kan imidlertid indrømmes status som godkendt afgiftspligtig person i forbindelse med deres øvrige økonomiske virksomhed, under forudsætning af at resultaterne af disse aktiviteter ikke griber ind i de aktiviteter, som oprindeligt udelukkede disse afgiftspligtige personer fra at blive tildelt status som godkendt afgiftspligtig person.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 13a – stk. 4 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En afgiftspligtig person, der anmoder om status som godkendt afgiftspligtig person, forelægger skattemyndighederne alle de oplysninger, som de har brug for til at træffe en afgørelse.

En afgiftspligtig person, der anmoder om status som godkendt afgiftspligtig person, forelægger skattemyndighederne alle de oplysninger, som de har brug for til at træffe en afgørelse. Kommissionen indfører forenklede administrative procedurer for SMV'er til at opnå status som godkendte afgiftspligtige personer.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 13a – stk. 4 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  myndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgeren har etableret hjemsted for sin virksomhed

a)  myndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgeren har etableret hjemsted for sin virksomhed som defineret i Rådets direktiv (EU) .../... af … om et fælles selskabsskattegrundlag (FSSG)*, Rådets direktiv (EU) .../... af … om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG)** , Rådets direktiv (EU) .../... af … om regler vedrørende selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse*** og Rådets direktiv (EU) .../... af … om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester****;

 

_________________

 

* EUT: Indsæt venligst nummeret på direktivet, der er indeholdt i dokument 2016/0337(CNS), i teksten og indsæt nummeret, datoen, titlen og EUT-referencen på dette direktiv i fodnoten.

 

** EUT: Indsæt venligst nummeret på direktivet, der er indeholdt i dokument 2016/0336(CNS), i teksten og indsæt nummeret, datoen, titlen og EUT-referencen på dette direktiv i fodnoten.

 

*** EUT: Indsæt venligst nummeret på direktivet, der er indeholdt i dokument 2018/0072(CNS), i teksten og indsæt nummeret, datoen, titlen og EUT-referencen på dette direktiv i fodnoten.

 

**** EUT: Indsæt venligst nummeret på direktivet, der er indeholdt i dokument 2018/0073(CNS), i teksten og indsæt nummeret, datoen, titlen og EUT-referencen på dette direktiv i fodnoten.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 13a – stk. 4 – afsnit 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  myndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgeren har sin faste bopæl eller sit sædvanlige opholdssted, hvis han hverken har et hjemsted eller et fast forretningssted.

udgår

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 13a – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Hvis en status som godkendt afgiftspligtig person indrømmes, skal der oplyses herom via VIES-systemet. Ændringer af denne status skal straks ajourføres.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 13a – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Ved afslag på ansøgningen giver skattemyndighederne ansøgeren en begrundelse herfor sammen med afgørelsen. Medlemsstaterne sørger for, at ansøgeren kan klage over en afgørelse om afslag på en ansøgning.

5.  Ved afslag på ansøgningen giver skattemyndighederne ansøgeren en begrundelse herfor sammen med afgørelsen. Medlemsstaterne sørger for, at ansøgeren kan klage over en afgørelse om afslag på en ansøgning. Der fastsættes senest pr. 1. juni 2020 en harmoniseret appelprocedure på EU-niveau i form af en gennemførelsesretsakt, og denne indbefatter en forpligtelse påhvilende medlemsstaterne til via deres skattemyndigheder at underrette andre medlemsstater om en afgørelse om afslag og begrundelserne herfor. En appelprocedure skal indledes inden for en rimelig tid efter, at afgørelsen er blevet meddelt ansøgeren, skal fastsættes ved gennemførelsesretsakt og bør tage hensyn til eventuelle implementerede afhjælpningsprocedurer.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 13a – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Den afgiftspligtige person, der er blevet indrømmet status som godkendt afgiftspligtig person, underretter straks skattemyndighederne om eventuelle forhold, der opstår, efter at afgørelsen er truffet, og som kan påvirke eller få indflydelse på opretholdelsen af denne status. Den skattemæssige status tilbagekaldes af skattemyndighederne, hvis kriterierne i stk. 2 ikke længere er opfyldt.

6.  Den afgiftspligtige person, der er blevet indrømmet status som godkendt afgiftspligtig person, underretter inden for 1 måned skattemyndighederne om eventuelle forhold, der opstår, efter at afgørelsen er truffet, og som kan påvirke eller få indflydelse på opretholdelsen af denne status. Den skattemæssige status tilbagekaldes af skattemyndighederne, hvis kriterierne i stk. 2 ikke længere er opfyldt. Skattemyndighederne i de medlemsstater, der har indrømmet en status som godkendt skattepligtig person, revurderer denne afgørelse mindst hvert andet år for at sikre, at betingelserne stadig opfyldes. Hvis den skattepligtige person ikke har oplyst myndighederne om forhold, der muligvis kan påvirke statussen som godkendt skattepligtig person som fastsat i gennemførelsesretsakten eller med overlæg har skjult sådanne forhold, skal personen underkastes forholdsmæssige, effektive og afskrækkende sanktioner, herunder fratagelsen af statussen som godkendt skattepligtig person.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 13a – stk. 6 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  En afgiftspligtig person, der er blevet nægtet status som godkendt afgiftspligtig person, eller som på eget initiativ har meddelt skattemyndighederne, at vedkommende ikke længere opfylder kriterierne i stk. 2, kan tidligst seks måneder fra datoen for nægtelse eller inddragelse af statussen ansøge på ny om at blive godkendt som afgiftspligtig person, forudsat at alle relevante kriterier er opfyldt.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 13a – stk. 6 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6b.  En godkendt afgiftspligtig person, der ikke længere har et momsregistreringsnummer, mister automatisk sin status som godkendt afgiftspligtig person.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 13a – stk. 7 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Procedurer vedrørende afviste ansøgninger, ændringer af den afgiftspligtige persons situation, klageprocedurer og procedurer for genansøgning om en status som godkendt afgiftspligtig person fastlægges i en gennemførelsesforordning og anvendes på almindelig vis i alle medlemsstater.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 138 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  den afgiftspligtige person eller den ikke-afgiftspligtige juridiske person, som leveringen foretages til, er momsregistreret i en anden medlemsstat end den, hvor forsendelsen eller transporten af varerne påbegyndes

b)  den afgiftspligtige person eller den ikke-afgiftspligtige juridiske person, som leveringen foretages til, er momsregistreret i en anden medlemsstat end den, hvor forsendelsen eller transporten af varerne påbegyndes, og er i besiddelse af et momsregistreringsnummer, der er tilgængeligt via VIES

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 138a – stk. 3 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  "mellemliggende operatør": enhver leverandør i kæden, bortset fra den første leverandør, som forsender eller transporterer varer, eller lader en tredjemand forsende eller transportere varerne for hans regning

b)  "mellemliggende operatør": enhver leverandør i kæden, bortset fra den første leverandør eller seneste modtager/kunde, som forsender eller transporterer varer, eller lader en tredjemand forsende eller transportere varerne for hans regning

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 243 – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Enhver godkendt afgiftspligtig person, til hvem der leveres varer i henhold til en konsignationsaftale som omhandlet i artikel 17a, skal føre et register over disse varer."

Enhver godkendt afgiftspligtig person, til hvem der leveres varer i henhold til en konsignationsaftale som omhandlet i artikel 17a, skal føre et digitaliseret register, der er tilgængeligt for skattemyndighederne, over disse varer."

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 262 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Enhver momsregistreret afgiftspligtig person skal indsende en oversigt over følgende:

1.  Enhver momsregistreret afgiftspligtig person skal til den kompetente skattemyndighed indsende en oversigt over følgende:

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 262 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal være tilgængelig for alle involverede skattemyndigheder via VIES-systemet.

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Direktiv 2006/112/EF

Afsnit XIV – kapitel 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a)  I afsnit XIV indsættes følgende kapitel:

 

"Kapitel 2a

 

Mekanisme til bilæggelse af tvister om moms

 

Artikel 398a

 

1.  Der oprettes senest den 1. juni 2020 en mekanisme til bilæggelse af tvister om moms til løsning af tvister mellem medlemsstaterne om påståede/indgivne/formodede fejlagtige grænseoverskridende momsbetalinger og som finder anvendelse, når den gensidige aftaleprocedure ikke fører til et resultat inden for to år.

 

2.  Mekanismen til bilæggelse af tvister om moms skal bestå af medlemsstaternes kompetente myndigheder.

 

3.  Mekanismen til bilæggelse af tvister om moms udelukker ikke anvendelsen af national ret eller bestemmelser i internationale aftaler i tilfælde, hvor det er nødvendigt for at hindre skatteunddragelse, skattesvig eller misbrug.

 

4.  Moms-tvistbilæggelsesmekanismen skal også indbefatte en internetbaseret moms-tvistbilæggelsesplatform med det formål at gøre det muligt for medlemsstaterne at løse tvister uden direkte inddragelse af tvistbilæggelsesmekanismen eller de kompetente myndigheder ved at opstille klare tilgange til, hvordan tvister skal løses, når de opstår, og procedurer for tvistbilæggelse."

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 b (nyt)

Direktiv 2006/112/EF

Afsnit XIV – Kapitel 2 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6b)  I afsnit XIV indsættes følgende kapitel:

 

"Kapitel 2b

 

Automatiseret indberetningsmekanisme

 

Artikel 398b

 

Der skal være oprettet en automatiseret indberetningsmekanisme senest den 1. juni 2020. Denne mekanisme skal sikre, at skatteyderne automatisk får besked om ændringer og ajourføringer af momssatserne i medlemsstaterne. Disse automatiske meddelelser skal aktiveres, før ændringen træder i kraft, og senest fem dage efter, at afgørelsen er blevet truffet."

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 403 og 404

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Artikel 403 og 404 udgår.

(9)  Artikel 403 udgår.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 404

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

(9a)  Artikel 404 affattes således:

”Artikel 404

"Artikel 404

På grundlag af oplysninger, der er indhentet hos medlemsstaterne, forelægger Kommissionen hvert fjerde år fra vedtagelsen af dette direktiv Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om, hvordan det fælles momssystem fungerer i medlemsstaterne, navnlig hvordan momsovergangsordningen for samhandelen mellem medlemsstaterne fungerer; rapporten skal, hvis det er relevant, ledsages af forslag vedrørende den endelige ordning.

Kommissionen sender et år efter dette direktivs ikrafttræden, og derefter hvert tredje år, Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om ordningen for afgiftsfritagelse ved import fra tredjelande og dens forenelighed med EU-rammene og om samarbejdet med de kompetente myndigheder i tredjelande, navnlig for så vidt angår bekæmpelse af svig. Kommissionen sender to år efter dette direktivs ikrafttræden, og derefter hvert tredje år, Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om de nationale praksisser for administrative og strafferetlige sanktioner for juridiske eller private personer, der er fundet skyldige i momssvig. Hvis det er hensigtsmæssigt, lader Kommissionen i samarbejde med de kompetente nationale og europæiske myndigheder denne rapport ledsage af henstillinger om sikring af et minimum af harmonisering."

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23009&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=fr&crCnt=1&crID0=4338)

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 b (nyt)

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 404 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b)  Følgende indsættes som artikel 404a:

 

"Artikel 404a

 

Hvert tredje år forelægger hver medlemsstat en rapport med vurdering af virkningerne af overvågningssystemet for momssvig for Kommissionen, som fremsender den til Europol og OLAF."

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. januar 2019.

De anvender disse love og bestemmelser sammen med gennemførelsesforordningerne og retningslinjerne fra den 1. januar 2019.

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  På grundlag af oplysninger, der er indhentet hos medlemsstaterne, forelægger Kommissionen hvert tredje år fra vedtagelsen af dette direktiv en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om implementeringen af kriterierne for definition af godkendt afgiftspligtig person i medlemsstaterne, og navnlig om den indvirkning, den kan have på bekæmpelsen af momssvig. Rapporten ledsages, hvis det er hensigtsmæssigt, af et forslag til retsakt.


BEGRUNDELSE

Med dette forslag, som Kommissionen forelagde i oktober 2017, indføres der en række grundlæggende principper eller "hjørnesten" for det fremtidige endelige momssystem samt fire "hurtige løsninger" til at forbedre den daglige drift af det nuværende momssystem, håndtere momsregistreringsnummeret, kædetransaktioner, konsignationslagre og bevis for levering inden for Fællesskabet.

Ifølge den konsekvensanalyse, der ledsager arbejdet med at indføre et endeligt momssystem, er de her foreslåede ændringer og hjørnesten et afgørende skridt hen imod at nedbringe grænseoverskridende momssvig med op mod 41 mia. EUR og samtidig mindske efterlevelsesomkostningerne for virksomhederne med 1 mia. EUR. Disse hjørnesten vil blive efterfulgt senere på året af et andet forslag, der vil fastsætte detaljerede tekniske bestemmelser, der er nødvendige for at drive det endelige momssystem.

Dette forslag indfører navnlig også det nye begreb "godkendt afgiftspligtig person" i analogi med "autoriseret økonomisk operatør" i EU's toldkodeks. En virksomhed kan ansøge hos den nationale skattemyndighed og blive en godkendt afgiftspligtig person ved at dokumentere, at den overholder de på forhånd fastlagte kriterier som f.eks. regelmæssig betaling af skatter, intern kontrol og bevis for solvens. Når virksomhed er blevet godkendt, vil den blive betragtet som en pålidelig skatteyder. Både den godkendte afgiftspligtige person og de virksomheder, som gør forretninger med godkendte afgiftspligtige personer, vil få adgang til en række forenklede procedurer for indberetning og betaling af moms på tværs af grænserne. Statussen som godkendt afgiftspligtig person vil blive gensidigt anerkendt af alle EU-medlemsstaterne.

Ordføreren bifalder dette forslag fra Kommissionen, herunder "hjørnestenene" i det endelige momssystem, "de hurtige løsninger" og indførelsen af den nye "godkendte afgiftspligtige person".

I ændringsforslagene opfordrer ordføreren Kommissionen til yderligere at tydeliggøre og præcisere begrebet og kriterierne vedrørende en godkendt afgiftspligtig person gennem fremtidige gennemførelsesforordninger og omfattende retningslinjer og til nøje at tilpasse det med kriterierne for statussen som autoriseret økonomisk operatør i henhold til EU's toldkodeks.

Ordføreren opfordrer endvidere til, at der indføres mekanisme til bilæggelse af tvister om moms med henblik på at løse tvister mellem medlemsstaterne. Den vil blive oprettet på grundlag af EU's nuværende pilotprojekt om grænseoverskridende momsafgørelser inden for EU-momsforummet og fungere sideløbende med nationale ordninger for interne momstvister mellem skatteyderne og deres nationale skattemyndighed. Dermed skabes der en velfungerende mekanisme til bilæggelse af tvister om moms, som kan sikre gensidig tillid mellem medlemsstaterne i tilfælde af tvister.

For at sikre en gnidningsløs, effektiv og fremtidssikret drift af det endelige momssystem foreslår ordføreren, at der indføres en automatiseret meddelelsesmekanisme. Denne mekanisme skal være i stand til at give skatteyderne automatisk besked om ændringer og ajourføringer af de gældende momssatser i medlemsstaterne, og det er nødvendigt, at en sådan mekanisme bygger på åbne og standardiserede dataformater og -felter, således at interoperabiliteten kan sikres.

Endelig opfordrer ordføreren medlemsstaterne i Rådet til at vedtage og gennemføre dette forslag så hurtigt som muligt med henblik på at mindske den administrative byrde for europæiske virksomheder og reducere momsgabet i EU.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem og indførelse af det endelige system for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne

Referencer

COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS)

Dato for høring af EP

23.10.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

26.10.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

26.10.2017

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

JURI

20.11.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Jeppe Kofod

14.12.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Dato for vedtagelse

3.9.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

0

10

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Csaba Sógor, Sabine Verheyen, Kristina Winberg

Dato for indgivelse

7.9.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

39

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon

0

-

 

 

10

0

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 19. september 2018Juridisk meddelelse