Menettely : 2017/0251(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0280/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0280/2018

Keskustelut :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Äänestykset :

PV 03/10/2018 - 9.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0366

MIETINTÖ     *
PDF 585kWORD 106k
7.9.2018
PE 621.119v02-00 A8-0280/2018

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverojärjestelmän tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi sekä lopullisen järjestelmän käyttöön ottamiseksi jäsenvaltioiden välisen kaupan verotusta varten

(COM(2017)0569 – C8‑0363/2017 – 2017/0251(CNS))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Jeppe Kofod

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverojärjestelmän tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi sekä lopullisen järjestelmän käyttöön ottamiseksi jäsenvaltioiden välisen kaupan verotusta varten

(COM(2017)0569 – C8‑0363/2017 – 2017/0251(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2017)0569),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0363/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0280/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Vuonna 1967, jolloin neuvosto hyväksyi neuvoston direktiiveillä 67/227/ETY3 ja 67/228/ETY4 yhteisen arvonlisäverojärjestelmän, sitouduttiin perustamaan lopullinen arvonlisäverojärjestelmä, joka toimisi Euroopan yhteisössä samalla tavalla kuin yksittäisissä jäsenvaltioissa. Poliittiset ja tekniset edellytykset eivät kuitenkaan olleet vielä otolliset tällaiselle järjestelmälle siinä vaiheessa, kun jäsenvaltioiden väliset verotukselliset rajat poistettiin vuoden 1992 lopussa, joten hyväksyttiin arvonlisäveroa koskeva siirtymäjärjestelmä. Nykyisin voimassa olevassa neuvoston direktiivissä 2006/112/EY5 säädetään, että nämä siirtymäsäännökset on korvattava lopullisella järjestelmällä.

(1)  Vuonna 1967, jolloin neuvosto hyväksyi neuvoston direktiiveillä 67/227/ETY3 ja 67/228/ETY4 yhteisen arvonlisäverojärjestelmän, sitouduttiin perustamaan lopullinen arvonlisäverojärjestelmä, joka toimisi Euroopan yhteisössä samalla tavalla kuin yksittäisissä jäsenvaltioissa. Poliittiset ja tekniset edellytykset eivät kuitenkaan olleet vielä otolliset tällaiselle järjestelmälle siinä vaiheessa, kun jäsenvaltioiden väliset verotukselliset rajat poistettiin vuoden 1992 lopussa, joten hyväksyttiin arvonlisäveroa koskeva siirtymäjärjestelmä. Nykyisin voimassa olevassa neuvoston direktiivissä 2006/112/EY5 säädetään, että nämä siirtymäsäännökset on korvattava lopullisella järjestelmällä. Nämä säännökset ovat kuitenkin olleet voimassa jo vuosikymmeniä, mikä on johtanut sellaisen monimutkaisen siirtymäkauden alv-järjestelmän syntyyn, joka mahdollistaa rajat ylittävät unionin sisäiset alv-petokset. Näissä siirtymäsäännöissä on monia puutteita, joiden vuoksi alv-järjestelmä ei ole täysin tehokas eikä todellisten sisämarkkinoiden vaatimusten mukainen.

_________________

_________________

3 Ensimmäinen neuvoston direktiivi 67/227/ETY, annettu 11 päivänä huhtikuuta 1967, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EYVL 71, 14.4.1967, s. 1301).

3 Ensimmäinen neuvoston direktiivi 67/227/ETY, annettu 11 päivänä huhtikuuta 1967, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EYVL 71, 14.4.1967, s. 1301).

4 Toinen neuvoston direktiivi 67/228/ETY, annettu 11 päivänä huhtikuuta 1967, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädäntöjen yhdenmukaistamisesta, yhteisen arvonlisäverojärjestelmän rakenteesta ja soveltamissäännöistä (EYVL 71, 14.4.1967, s. 1303).

4 Toinen neuvoston direktiivi 67/228/ETY, annettu 11 päivänä huhtikuuta 1967, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädäntöjen yhdenmukaistamisesta, yhteisen arvonlisäverojärjestelmän rakenteesta ja soveltamissäännöistä (EYVL 71, 14.4.1967, s. 1303).

5 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

5 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Komissio pani 28 päivänä lokakuuta 2015 esittämässään tiedonannossa ”Sisämarkkinoiden päivitys: enemmän mahdollisuuksia kansalaisille ja yrityksille” merkille tämänhetkisten arvonlisäverosäännösten monimutkaisuuden ja piti sitä yhtenä sisämarkkinoiden loppuunsaattamisen suurimpana esteenä. Samalla alv-vaje, joka määritellään todella kerättyjen arvonlisäverotulojen ja teoreettisesti kerättävissä olevan summan välisenä erotuksena, on kasvanut, ja se oli 151,5 miljardia euroa EU28:ssa vuonna 2015. Tämä osoittaa, että arvonlisäverojärjestelmää olisi uudistettava pikaisesti ja kattavasti, jotta saadaan aikaan lopullinen alv-järjestelmä ja voidaan edistää ja yksinkertaistaa unionin sisäistä rajat ylittävää kauppaa sekä jotta järjestelmällä voidaan paremmin torjua petoksia.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b)  EU:n yhden alv-alueen luominen on hyvin tärkeää, jotta voidaan vähentää säännösten noudattamisesta yrityksille aiheutuvia kustannuksia ja rajat ylittävien alv-petosten riskiä sekä yksinkertaistaa arvonlisäveroon liittyviä menettelyjä. Lopullinen alv-järjestelmä vahvistaa sisämarkkinoita ja luo entistä paremman liiketoimintaympäristön rajat ylittävälle kaupalle. Lopulliseen järjestelmään olisi sisällytettävä teknisen kehityksen ja digitalisaation, liiketoimintamallien muutosten ja talouden globalisoitumisen edellyttämät muutokset.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Komissio ilmoitti arvonlisäveroa koskevassa toimintasuunnitelmassaan6 aikovansa esittää ehdotuksen sellaisen jäsenvaltioiden välistä rajat ylittävää yritystenvälistä kauppaa varten käyttöön otettavan lopullisen arvonlisäverojärjestelmän periaatteista, joka perustuisi rajatylittävien tavaroiden luovutusten ja palvelujen suoritusten verottamiseen määräjäsenvaltiossa.

(2)  Vuonna 1993 käyttöön otettu unionin nykyinen alv-järjestelmä on samanlainen kuin unionin tullijärjestelmä. Siitä puuttuvat kuitenkin vastaavat tarkastukset, mikä tekee siitä alttiin rajat ylittäville petoksille. Nykyistä alv-järjestelmää olisi muutettava perustavalla tavalla niin, että tavaroiden toimittamista jäsenvaltiosta toiseen verotetaan ikään kuin tavarat toimitettaisiin ja vastaanotettaisiin yhdessä jäsenvaltiossa. Komissio ilmoitti arvonlisäveroa koskevassa toimintasuunnitelmassaan6 aikovansa esittää ehdotuksen sellaisen jäsenvaltioiden välistä rajat ylittävää yritystenvälistä kauppaa varten käyttöön otettavan lopullisen arvonlisäverojärjestelmän periaatteista, joka perustuisi rajatylittävien tavaroiden luovutusten ja palvelujen suoritusten verottamiseen määräjäsenvaltiossa. Tämän muutoksen avulla olisi tarkoitus osaltaan vähentää rajat ylittäviä alv-petoksia 40 miljardin euron verran vuosittain.

_________________

_________________

6 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle arvonlisäveroa koskevasta toimintasuunnitelmasta – Kohti EU:n yhtenäistä arvonlisäveroaluetta – aika tehdä päätöksiä (COM(2016) 148 final, 7.4.2016).

6 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle arvonlisäveroa koskevasta toimintasuunnitelmasta – Kohti EU:n yhtenäistä arvonlisäveroaluetta – aika tehdä päätöksiä (COM(2016) 148 final, 7.4.2016).

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Tämä edellyttäisi nykyisen järjestelmän, joka perustuu tavaroiden luovutuksen verosta vapauttamiseen lähtöjäsenvaltiossa ja tavaroiden yhteisöhankintojen verottamiseen määräjäsenvaltiossa, korvaamista järjestelmällä, jossa on yksi ainoa luovutus, joka verotetaan määräjäsenvaltiossa sen arvonlisäverokantojen mukaisesti. Arvonlisävero perittäisiin pääsääntöisesti tavaroiden luovuttajalta, joka pystyisi verkkoportaalin avulla tarkistamaan minkä tahansa jäsenvaltion sovellettavan arvonlisäverokannan. Jos tavaroiden hankkija kuitenkin on luotettavaksi tunnustettu verovelvollinen (jäsenvaltioiden luotettavaksi tunnustama veronmaksaja), sovellettaisiin käännettyä verovelvollisuutta, jolloin arvonlisävero unionin sisäisistä luovutuksista perittäisiin luotettavaksi tunnustetulta verovelvolliselta. Lopullinen arvonlisäverojärjestelmä perustuisi myös keskitettyyn rekisteröintijärjestelmään (keskitetty asiointipiste, KAP), jonka kautta yritykset voisivat hoitaa arvonlisäveromaksunsa ja -vähennyksensä.

(3)  Tämä edellyttäisi nykyisen järjestelmän, joka perustuu tavaroiden luovutuksen verosta vapauttamiseen lähtöjäsenvaltiossa ja tavaroiden yhteisöhankintojen verottamiseen määräjäsenvaltiossa, korvaamista järjestelmällä, jossa on yksi ainoa luovutus, joka verotetaan määräjäsenvaltiossa sen arvonlisäverokantojen mukaisesti. Arvonlisävero perittäisiin pääsääntöisesti tavaroiden luovuttajalta, joka pystyisi verkkoportaalin avulla tarkistamaan minkä tahansa jäsenvaltion sovellettavan arvonlisäverokannan. Lopullinen arvonlisäverojärjestelmä perustuisi myös keskitettyyn rekisteröintijärjestelmään (keskitetty asiointipiste, KAP), jonka kautta yritykset voisivat hoitaa arvonlisäveromaksunsa ja -vähennyksensä. Keskitetty asiointipiste muodostaa uuden määräpaikkaperiaatteeseen perustuvan järjestelmän ytimen, ja ilman sitä alv-järjestelmän monimutkaisuus sekä hallinnollinen rasite kasvaisivat huomattavasti. Siksi nykyiseen järjestelmään ehdotettujen parannusten yhteydessä pienimuotoinen keskitetty yhteyspiste olisi ulotettava käsittämään kaikki yritystenväliset palvelut ja tavaroiden kauppa.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Yhteentoimivuuden, helppokäyttöisyyden ja tulevan petoksilta suojaamisen helpottamiseksi yritysten keskitetyn asiointipisteen olisi käytettävä toiminnassaan yhdenmukaistettua ja rajat ylittävää tietojärjestelmää, joka perustuu yhteisiin standardeihin ja mahdollistaa tietojen automaattisen haun ja syötön esimerkiksi yhdenmukaistettujen standardilomakkeiden avulla.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Nämä periaatteet olisi vahvistettava direktiivissä, ja niillä olisi korvattava nykyinen periaate, jonka mukaan lopullinen järjestelmä perustuisi verottamiseen alkuperäjäsenvaltiossa.

(4)  Nämä periaatteet olisi vahvistettava direktiivissä, ja niillä olisi korvattava nykyinen periaate, jonka mukaan lopullinen järjestelmä perustuisi verottamiseen alkuperäjäsenvaltiossa lopullisen alv-järjestelmän mukaisesti. Nämä uudet periaatteet auttaisivat jäsenvaltioita torjumaan alv-petoksia ja erityisesti karusellipetoksia, joiden arvoksi arvioidaan ainakin 50 miljardia euroa vuodessa.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Neuvosto pyysi 8 päivänä marraskuuta 2016 antamissaan päätelmissä7 komissiota tekemään rajatylittäviä liiketoimia koskeviin unionin arvonlisäverosääntöihin joitakin parannuksia, jotka koskevat arvonlisäverotunnisteen asemaa yhteisöluovutusten verosta vapauttamisen yhteydessä, call off -varastojärjestelyjä, ketjuliiketoimia ja kuljetuksesta vaadittavaa todistetta, jotta yhteisöliiketoimet voidaan vapauttaa verosta.

(5)  Neuvosto pyysi 8 päivänä marraskuuta 2016 antamissaan päätelmissä7 komissiota tekemään rajatylittäviä liiketoimia koskeviin unionin arvonlisäverosääntöihin joitakin parannuksia neljällä alalla: arvonlisäverotunnisteen merkitys yhteisön sisäisiä tavaroiden luovutuksia koskevan alv-vapautuksen yhteydessä, call off ‑varastojärjestelyt, ketjuliiketoimet ja kuljetuksesta vaadittava todiste yhteisöliiketoimien vapauttamiseksi verosta.

_________________

_________________

7 Neuvoston päätelmät, annettu 8 päivänä marraskuuta 2016, EU:n nykyisten alv-sääntöjen parannuksista rajatylittävissä liiketoimissa (14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023, 9. marraskuuta 2016).

7 Neuvoston päätelmät, annettu 8 päivänä marraskuuta 2016, EU:n nykyisten alv-sääntöjen parannuksista rajatylittävissä liiketoimissa (14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023, 9. marraskuuta 2016).

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Kun otetaan huomioon kyseinen pyyntö ja se, että unionin lopullisen arvonlisäverojärjestelmän täytäntöönpano unionin sisäistä kauppaa varten vie useita vuosia, nämä erityistoimenpiteet, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa tiettyjä yritysten verotuksessa sovellettavia järjestelmiä, on syytä toteuttaa.

(6)  Kun otetaan huomioon kyseinen pyyntö ja se, että unionin lopullista arvonlisäverojärjestelmää unionin sisäistä kauppaa varten ole vielä pantu täytäntöön asianmukaisesti, nämä erityistoimenpiteet, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa tiettyjä yritysten verotuksessa sovellettavia järjestelmiä, on syytä toteuttaa vain siirtymätoimina.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  On tarpeen luoda luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema, jotta unionin arvonlisäverosääntöjen parannuksia voidaan soveltaa tehokkaasti rajatylittävissä liiketoimissa ja siirtyä vaiheittain unionin sisäisessä kaupassa sovellettavaan lopulliseen järjestelmään.

(7)  On tarpeen luoda luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema, jotta unionin arvonlisäverosääntöjen parannuksia voidaan soveltaa tehokkaasti rajatylittävissä liiketoimissa ja siirtyä vaiheittain unionin sisäisessä kaupassa sovellettavaan lopulliseen järjestelmään. Olisi kuitenkin otettava käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa yhdenmukaisella tavalla täytäntöönpantavat tiukat perusteet sen määrittämiseksi, mitkä yritykset voivat hyötyä luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemasta, ja olisi laadittava yhteisiä sääntöjä ja säännöksiä, joiden avulla niitä rikkoville voidaan määrätä sakkoja ja seuraamuksia.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Nykyisessä järjestelmässä arvonlisäverosääntöjä sovelletaan samalla tavalla riippumatta siitä, ovatko verovelvolliset luotettavia vai vähemmän luotettavia. Luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen aseman myöntäminen tietyin objektiivisin perustein antaa mahdollisuuden tunnistaa kyseiset luotettavat verovelvolliset. Tällaisen aseman saaneisiin verovelvollisiin voitaisiin soveltaa tiettyjä, petoksille alttiimpia sääntöjä, joita ei sovelleta muihin verovelvollisiin.

(8)  Nykyisessä järjestelmässä arvonlisäverosääntöjä sovelletaan samalla tavalla riippumatta siitä, ovatko verovelvolliset luotettavia vai vähemmän luotettavia. Luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen aseman myöntäminen tietyin objektiivisin perustein, joita on sovellettava yhtenäisesti jäsenvaltioissa, antaa mahdollisuuden tunnistaa kyseiset luotettavat verovelvolliset sekä verovelvolliset, jotka eivät täytä ehtoja kaikilta osin. Tällaisen aseman saaneisiin verovelvollisiin voitaisiin soveltaa tiettyjä, yksinkertaistettuja ja käyttäjäystävällisiä sääntöjä, joita ei sovelleta muihin verovelvollisiin.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema myönnettäisiin unionin tasolla yhdenmukaistetuin perustein, minkä vuoksi yhden jäsenvaltion myöntämä luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema olisi voimassa koko unionissa.

(9)  Luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema myönnettäisiin selkeästi määritellyin perustein, ja sen olisi oltava yritysten ja myös pk-yritysten saatavilla. Nämä perusteet olisi yhdenmukaistettava unionin tasolla, minkä vuoksi yhden jäsenvaltion myöntämä luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema olisi voimassa koko unionissa. Siksi komission olisi esitettävä täytäntöönpanoasetuksia ja kattavia ja helppokäyttöisiä ohjeita, jotka mahdollistavat viranomaisten välisen yhdenmukaistamisen ja hallinnollisen yhteistyön ja takaavat jäsenvaltioiden välisen yhteentoimivuuden, ja sen olisi samalla seurattava, että jäsenvaltiot noudattavat tällaisia yhdenmukaistettuja ehtoja asianmukaisesti koko unionissa. Nämä ohjeet olisi mukautettava läheisesti unionin tullikoodeksissa käytettäviin valtuutetun talouden toimijan aseman perusteisiin hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon ja noudattamisen varmistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Komission olisi esitettävä pk-yrityksille yksinkertaistettuja hallinnollisia menettelyjä luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen aseman saamiseksi, ja tällöin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota säännöstön noudattamisesta pk-yrityksille aiheutuviin korkeampiin kustannuksiin.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 b)  Tieto siitä, katsotaanko talouden toimija luotettavaksi tunnustetuksi verovelvolliseksi, olisi voitava saada VIES-järjestelmän kautta.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Verovelvollisille, jotka kuuluvat sellaisten erityisjärjestelyjen piiriin, joiden myötä heihin ei sovelleta yleisiä arvonlisäverosääntöjä, tai jotka harjoittavat taloudellista toimintaa vain satunnaisesti, ei pitäisi myöntää luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaa siltä osin kuin on kyse kyseisistä erityisjärjestelyistä tai satunnaisesta toiminnasta. Muutoin ehdotettujen muutosten sujuva soveltaminen voisi häiriintyä.

(10)  Verovelvollisille, jotka kuuluvat sellaisten erityisjärjestelyjen piiriin, joiden myötä heihin ei sovelleta yleisiä arvonlisäverosääntöjä, ei pitäisi myöntää luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaa siltä osin kuin on kyse kyseisistä erityisjärjestelyistä tai satunnaisesta toiminnasta. Muutoin ehdotettujen muutosten sujuva soveltaminen voisi häiriintyä. Lisäksi erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sen varmistamiseen, etteivät pk-yritykset kärsi luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen aseman saamisessa kilpailuhaitasta suuriin yrityksiin nähden.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Rajat ylittäviä alv-päätöksiä koskevan unionin pilottihankkeen olisi luotava pohja loppuun asti hiotulle unionin välineelle, joka estäisi alv-riitoja koskevien sääntöjen välistä ristiriitaa ja jonka avulla ratkaistaisiin unionin sisäisiä rajat ylittäviä alv-riitoja. Kansallisia järjestelyjä sovelletaan edelleen asianomaisen veronmaksajan ja kansallisen veroviranomaisen välisiin sisäisiin alv-riitoihin.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 b)  Tässä direktiivissä säädetään väliaikaisista järjestelyistä, joita sovelletaan ennen kuin jäsenvaltiot hyväksyvät lopullisen järjestelmän jäsenvaltioiden välisen kaupan verotukseen, ja sitä olisi täydennettävä vastaavilla täytäntöönpanosäädöksillä ja ohjeilla. Tämän direktiivin, täytäntöönpanosäädösten ja ohjeiden olisi tultava voimaan samanaikaisesti.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 c)  Olisi perustettava järjestely sellaisen avoimen ja suoran tiedotusjärjestelmän toteuttamiseksi, joka ilmoittaa veronmaksajille automaattisesti jäsenvaltioiden arvonlisäverokantojen päivityksistä ja muutoksista. Järjestelyn olisi perustuttava yhdenmukaistettuihin standardeihin ja ilmoituslomakkeisiin, mikä takaa yhdenmukaisen raportoinnin ja tiedonhaun kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava varmistamaan, että kaikki niiden kansallisia alv-kantoja koskevat tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikista kansallisten alv-kantojen muutoksista ilmoitetaan tällaisen järjestelmän avulla kohtuullisessa ajassa niiden hyväksymisestä ja joka tapauksessa ennen kuin muutoksia aletaan soveltaa.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Kansalaisten yleinen etu ja unionin taloudelliset edut huomioon ottaen väärinkäytösten paljastajilla olisi oltava tehokas oikeudellinen suoja, jotta kaikenlaiset petokset voitaisiin havaita ja niitä voitaisiin torjua.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Verovelvollinen, jonka liiketoiminnan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka on yhteisössä, tai jos tällaista liiketoiminnan kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa ei ole, kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on yhteisössä ja joka taloudellista toimintaa harjoittaessaan toteuttaa tai aikoo toteuttaa 17 a, 20 ja 21 artiklassa tarkoitettuja liiketoimia tai 138 artiklassa määritetyin edellytyksin liiketoimia, voi hakea veroviranomaisilta luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaa.

Verovelvollinen, jonka liiketoiminnan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka on yhteisössä ja joka taloudellista toimintaa harjoittaessaan toteuttaa tai aikoo toteuttaa 17 a, 20 ja 21 artiklassa tarkoitettuja liiketoimia tai 138 ja 138 a artiklassa määritetyin edellytyksin liiketoimia, voi hakea veroviranomaisilta luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaa.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 1 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos hakija on verovelvollinen, jolle on myönnetty valtuutetun talouden toimijan asema tullialalla, 2 kohdassa tarkoitettujen perusteiden katsotaan täyttyvän.

Jos hakija on verovelvollinen, jolle on myönnetty valtuutetun talouden toimijan asema vain tullialalla, 2 kohdassa tarkoitettujen perusteiden katsotaan täyttyvän.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(a)  hakijalla ei ole vakavia tai toistuvia verotussääntöjen tai tullilainsäädännön rikkomisia eikä merkintöjä hakijan taloudelliseen toimintaan liittyvistä vakavista rikoksista;

(a)  hakijalla ei ole taloudellisen toiminnan edellisten kolmen aikana ollut vakavia tai toistuvia verotussääntöjen tai tullilainsäädännön rikkomisia, verohallinnon suorittamia vakavia vero-oikaisuja eikä merkintöjä hakijan taloudelliseen toimintaan liittyvistä vakavista rikoksista riippumatta siitä, onko toiminta tapahtunut unionissa vai muualla;

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a)  hakijalla ei ole merkintöjä taloudelliseen toimintaansa liittyvistä vakavista rikoksista, joita ovat esimerkiksi

 

 

 

(i)  rahanpesu;

 

(ii)  verovilppi ja veropetokset;

 

(iii)  unionin varojen ja ohjelmien väärinkäyttö;

 

(iv)  konkurssipetos tai maksukyvyttömyyspetos;

 

(v)  vakuutuspetos tai muu talouspetos;

 

(vi)  lahjonta ja/tai korruptio;

 

 

 

(vii)  tietoverkkorikollisuus;

 

(viii)  rikollisjärjestöön osallistuminen;

 

(ix)  kilpailulainsäädäntöön liittyvä rikkomus;

 

(x)  suora tai epäsuora osallistuminen terrorismiin;

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(b)  hakijan osoitus toimintansa ja tavaravirtojen valvonnan korkeasta tasosta kaupallisten ja tarvittaessa kuljetustietojen hallintajärjestelmän avulla, mikä mahdollistaa asianmukaiset verotarkastukset, tai luotettavan tai sertifioidun sisäisen tarkastusketjun avulla;

(b)  hakijan osoitus toimintansa ja tavaravirtojen valvonnan korkeasta tasosta kaupallisten ja tarvittaessa kuljetustietojen hallintajärjestelmän avulla, mikä mahdollistaa asianmukaiset verotarkastukset, tai luotettavan tai sertifioidun sisäisen tarkastusketjun avulla komission hyväksymien täytäntöönpanosäädösten ja ohjeiden mukaisesti;

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(c)  todiste hakijan vakavaraisuudesta, joka katsotaan toteen näytetyksi, kun hakijan taloudellinen asema on hyvä ja riittää täyttämään tämän sitoumukset asianomaisen liiketoiminnan lajin ominaisuudet asiaankuuluvasti huomioon ottaen tai kun esitetään vakuutus- tai muiden rahoituslaitosten taikka muiden taloudellisesti luotettavien kolmansien osapuolten antamat vakuudet.

(c)  todiste hakijan vakavaraisuudesta kolmen viime vuoden aikana, joka katsotaan toteen näytetyksi, kun hakijan taloudellinen asema on hyvä ja riittää täyttämään tämän sitoumukset asianomaisen liiketoiminnan lajin ominaisuudet asiaankuuluvasti huomioon ottaen tai kun esitetään vakuutus- tai muiden rahoituslaitosten taikka muiden taloudellisesti luotettavien kolmansien osapuolten antamat vakuudet. Hakijalla on oltava pankkitili jossakin unioniin sijoittautuneessa rahoituslaitoksessa.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos hakijalta on kolmen viime vuoden aikana evätty valtuutetun taloudellisen toimijan asema unionin tullikoodeksin nojalla, hakijalle ei myönnetä luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaa.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jotta voidaan varmistaa luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen aseman myöntämisen yhdenmukainen tulkinta, komissio antaa täytäntöönpanosäädöksellä jäsenvaltioille koko unionissa noudatettavia lisäohjeita asemaa koskevien perusteiden arvioinnista. Ensimmäiset täytäntöönpanosäädökset vahvistetaan viimeistään kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 2 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Komissio hyväksyy tullia varten täytäntöönpanosäädöksiä ja ohjeita, jotka liittyvät tiiviisti valtuutettua talouden toimijaa koskeviin täytäntöönpanosäädöksiin ja ohjeisiin.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 2 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja perusteita on sovellettava yhteisesti kaikissa jäsenvaltioissa noudattaen pohjana sääntöjä ja menettelyjä, jotka on määritelty selkeästi ja tarkasti täytäntöönpanosäädöksessä.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)  verovelvolliset, joilla ei ole tai joilla ei enää ole voimassa olevaa arvonlisäverotunnistetta,

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Edellä a–d alakohdassa mainituille verovelvollisille voidaan kuitenkin myöntää luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema heidän harjoittamaansa muuta liiketoimintaa varten.

Edellä a–d alakohdassa mainituille verovelvollisille voidaan kuitenkin myöntää luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema heidän harjoittamaansa muuta liiketoimintaa varten edellyttäen, että tällaisen toiminnan tulokset eivät liity toimintaan, jonka perusteella näille verovelvollisille ei alun perin myönnetty luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaa.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Verovelvollisen, joka hakee luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaa, on toimitettava veroviranomaisille kaikki päätöksen tekemiseen tarvittavat tiedot.

Verovelvollisen, joka hakee luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaa, on toimitettava veroviranomaisille kaikki päätöksen tekemiseen tarvittavat tiedot. Komissio määrittää yksinkertaistettuja hallinnollisia menettelyjä, joiden avulla pk-yritykset voivat saada luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen aseman.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 4 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(a)  sen jäsenvaltion veroviranomaisia, jossa hakijalla on liiketoimintansa kotipaikka;

(a)  sen jäsenvaltion veroviranomaisia, jossa hakijalla on liiketoimintansa kotipaikka sellaisena kuin se on määritelty ... päivänä ...kuuta ... annetussa neuvoston direktiivissä (EU) .../... yhteisestä yhtiöveropohjasta (CCTB)* ja ... päivänä ...kuuta ... annetussa neuvoston direktiivissä (EU) .../... yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB)** sekä ... päivänä ...kuuta ... annetussa neuvoston direktiivissä (EU) .../... merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotusta koskevien sääntöjen vahvistamisesta*** ja ... päivänä ...kuuta ... annetussa neuvoston direktiivissä (EU) .../... tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskevasta yhteisestä järjestelmästä****;

 

_________________

 

* Virallinen lehti: Lisätään tekstiin asiakirjaan 2016/0337(CNS) sisältyvän direktiivin numero ja alaviitteeseen kyseisen direktiivin numero, päivämäärä, nimi ja EUVL-julkaisuviite.

 

** Virallinen lehti: Lisätään tekstiin asiakirjaan 2016/0336(CNS) sisältyvän direktiivin numero ja alaviitteeseen kyseisen direktiivin numero, päivämäärä, nimi ja EUVL-julkaisuviite.

 

*** Virallinen lehti: Lisätään tekstiin asiakirjaan 2018/0072(CNS) sisältyvän direktiivin numero ja alaviitteeseen kyseisen direktiivin numero, päivämäärä, nimi ja EUVL-julkaisuviite.

 

**** Virallinen lehti: Lisätään tekstiin asiakirjaan 2018/0073(CNS) sisältyvän direktiivin numero ja alaviitteeseen kyseisen direktiivin numero, päivämäärä, nimi ja EUVL-julkaisuviite.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 4 kohta – 2 alakohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(c)  sen jäsenvaltion veroviranomaisia, jossa hakijalla on kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka, jos hänellä ei ole liiketoiminnan kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaikkaa.

Poistetaan.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Kun luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema myönnetään, sitä koskevat tiedot on asetettava saataville VIES-järjestelmän avulla. Aseman muutoksia koskevat tiedot on päivitettävä järjestelmään viipymättä.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos hakemus hylätään, veroviranomaisten on ilmoitettava hakijalle hylkäysperusteet yhdessä päätöksen kanssa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakijalle myönnetään oikeus hakea muutosta mahdolliseen hakemuksen hylkäyspäätökseen.

5.  Jos hakemus hylätään, veroviranomaisten on ilmoitettava hakijalle hylkäysperusteet yhdessä päätöksen kanssa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakijalle myönnetään oikeus hakea muutosta mahdolliseen hakemuksen hylkäyspäätökseen. On perustettava täytäntöönpanosäädöksellä 1 päivään kesäkuuta 2020 mennessä unionin tasolla yhdenmukaistettu muutoksenhakujärjestelmä, johon sisältyy jäsenvaltioiden velvoite ilmoittaa muille jäsenvaltioille tällaisesta hylkäyksestä ja veroviranomaistensa tekemän päätöksen perusteluista. Muutoksenhakumenettely on aloitettava kohtuullisen ajan kuluessa päätöksen ilmoittamisesta hakijalle. Aika määritetään täytäntöönpanosäädöksellä, ja sen yhteydessä on otettava huomioon mahdollinen jo toteutettu muutoksenhakumenettely.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Verovelvollisen, jolle on myönnetty luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema, on ilmoitettava veroviranomaisille viipymättä kaikista päätöksen tekemisen jälkeen ilmenevistä seikoista, jotka ovat omiaan vaikuttamaan aseman voimassaoloon. Veroviranomaisten on peruttava tämä verotuksellinen asema, jos 2 kohdassa säädetyt edellytykset eivät enää täyty.

6.  Verovelvollisen, jolle on myönnetty luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema, on ilmoitettava veroviranomaisille kuukauden kuluessa kaikista päätöksen tekemisen jälkeen ilmenevistä seikoista, jotka ovat omiaan vaikuttamaan aseman voimassaoloon. Veroviranomaisten on peruttava tämä verotuksellinen asema, jos 2 kohdassa säädetyt edellytykset eivät enää täyty. Luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen aseman myöntäneen jäsenvaltion veroviranomaisten on tarkasteltava päätöstä uudelleen vähintään kahden vuoden välein sen varmistamiseksi, että ehdot täyttyvät edelleen. Jos verovelvollinen ei ole ilmoittanut viranomaisille täytäntöönpanosäädöksessä määritetystä tekijästä, joka voi vaikuttaa luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaan, tai on tarkoituksellisesti salannut sen, verovelvolliseen kohdistetaan oikeasuhteisia, tehokkaita ja varoittavia seuraamuksia, luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen aseman menetys mukaan lukien.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 6 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Verovelvollinen, jolta on evätty luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asema tai joka on omasta aloitteestaan ilmoittanut veroviranomaiselle, ettei hän enää täytä 2 kohdassa säädettyjä vaatimuksia, voi aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua tämän aseman epäyksestä tai sen peruuttamisesta hakea uudelleen luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemaa edellyttäen, että kaikki asiaa koskevat vaatimukset täyttyvät.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 6 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b.  Luotettavaksi tunnustettu verovelvollinen, jolla ei ole enää arvonlisäverotunnistetta, menettää luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen asemansa automaattisesti.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

13 a artikla – 7 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Menettelyt, jotka koskevat hylättyjä hakemuksia, muutoksia verovelvollisen asemaan, muutoksenhakumenettelyjä ja luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen aseman hakemista uudelleen, määritellään täytäntöönpanoasetuksella ja niitä sovelletaan yhteisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

138 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(b)  sellaiselle verovelvolliselle tai sellaiselle oikeushenkilölle, joka ei ole verovelvollinen, jolle tavarat luovutetaan, on annettu arvonlisäverotunniste muussa jäsenvaltiossa kuin tavaroiden lähetyksen tai kuljetuksen lähtöjäsenvaltiossa;

(b)  sellaiselle verovelvolliselle tai sellaiselle oikeushenkilölle, joka ei ole verovelvollinen, jolle tavarat luovutetaan, on annettu arvonlisäverotunniste muussa jäsenvaltiossa kuin tavaroiden lähetyksen tai kuljetuksen lähtöjäsenvaltiossa, ja verovelvollisen arvonlisäverotunniste on saatavilla VIES-järjestelmän kautta;

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

138 a artikla – 3 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(b)  ’väliportaan toimijalla’ ketjuun kuuluvaa muuta kuin ensimmäistä luovuttajaa, joka itse tai jonka puolesta kolmas osapuoli lähettää tai kuljettaa tavarat;

(b)  'väliportaan toimijalla’ ketjuun kuuluvaa muuta kuin ensimmäistä luovuttajaa tai viimeistä vastaanottajaa/asiakasta, joka itse tai jonka puolesta kolmas osapuoli lähettää tai kuljettaa tavarat;

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

243 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jokaisen luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen, jolle luovutetaan tavaroita 17 a artiklassa tarkoitettujen call off ‑varastojärjestelyjen nojalla, on pidettävä rekisteriä kyseisistä tavaroista.

Jokaisen luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen, jolle luovutetaan tavaroita 17 a artiklassa tarkoitettujen call off ‑varastojärjestelyjen nojalla, on pidettävä digitaalista ja veroviranomaisten käytettävissä olevaa rekisteriä kyseisistä tavaroista.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

262 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Arvonlisäverotunnisteen saaneen verovelvollisen on annettava yhteenvetoilmoitus seuraavista:

1.  Arvonlisäverotunnisteen saaneen verovelvollisen on annettava toimivaltaiselle veroviranomaiselle yhteenvetoilmoitus seuraavista:

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

262 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen on oltava kaikkien asiaan liittyvien veroviranomaisten saatavilla VIES-järjestelmän kautta.

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/112/EY

Osasto XIV – luku 2 a (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a)  Lisätään XIV osastoon luku seuraavasti:

 

”2 a luku

 

Alv-riitojen ratkaisujärjestely

 

398 a artikla

 

1.  Perustetaan 1 päivään kesäkuuta 2020 mennessä alv-riitojen ratkaisujärjestely, jonka avulla ratkaistaan jäsenvaltioiden välisiä riitoja tapauksissa, joissa rajat ylittävien maksujen väitetään tai ilmoitetaan tai epäillään olevan virheellisiä ja jota sovelletaan silloin, kun keskinäinen sopimusmenettely ei johda tulokseen kahden vuoden aikana.

 

2.  Alv-riitojen ratkaisujärjestelyn muodostavat jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset.

 

3.  Alv-riitojen ratkaisujärjestely ei estä soveltamasta kansallista lainsäädäntöä tai kansainvälisten sopimusten määräyksiä silloin, kun se on tarpeen verovilpin, veropetoksen tai veron kiertämisen estämiseksi.

 

4.  Alv-riitojen ratkaisujärjestely kattaa myös verkossa toimivan alv-riitojen ratkaisualustan, jonka avulla jäsenvaltiot voivat ratkaista riitoja ilman riidanratkaisumekanismia tai toimivaltaisten viranomaisten suoraa puuttumista asiaan. Siinä on määriteltävä tapoja liennyttää esiintyviä kiistoja ja sen on sisällettävä menettelyjä riitojen ratkaisemiseksi.”

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/112/EY

Osasto XIV – luku 2 b (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b)  Lisätään XIV osastoon luku seuraavasti:

 

”2 b luku

 

Automatisoitu ilmoitusjärjestely

 

398 b artikla

 

Perustetaan automatisoitu ilmoitusjärjestely 1 päivään kesäkuuta 2020 mennessä. Järjestelyllä on varmistettava automaattiset ilmoitukset veronmaksajille jäsenvaltioiden alv-verokantojen muutoksista ja päivityksistä. Tällaiset automaattiset ilmoitukset on annettava ennen kuin muutosta aletaan soveltaa ja viimeistään viiden päivän kuluttua päätöksen tekemisestä.”

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

403 ja 404 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

9)  Kumotaan 403 ja 404 artikla.

9)  Kumotaan 403 artikla.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/112/EY

404 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

9 a)  Korvataan 404 artikla seuraavasti:

”404 artikla

”404 artikla

Komissio antaa tämän direktiivin antamisesta alkaen joka neljäs vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle jäsenvaltioilta saamiensa tietojen perusteella kertomuksen yhteisen arvonlisäverojärjestelmän toiminnasta jäsenvaltioissa, erityisesti jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksen siirtymäjärjestelmän toiminnasta, ja liittää mukaan tarvittaessa lopullista järjestelmää koskevia ehdotuksia.

Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta ja sen jälkeen joka kolmas vuosi kertomuksen kolmansista maista tapahtuvaan tuontiin sovellettavasta verovapautusjärjestelmästä ja sen yhteensopivuudesta unionin kehyksen kanssa sekä kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä etenkin petosten torjunnassa. Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta ja sen jälkeen joka kolmas vuosi kertomuksen kansallisista menettelyistä, joilla määritetään hallinnollisia ja rikosoikeudellisia seuraamuksia oikeushenkilöille ja luonnollisille henkilöille, joiden on todettu syyllistyneen alv-petoksiin. Komissio toimii yhteistyössä kansallisten ja unionin tason viranomaisen kanssa ja liittää kertomukseen tarvittaessa suosituksia yhdenmukaistamisen vähimmäistason aikaansaamiseksi.”

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23009&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=fr&crCnt=1&crID0=4338)

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/112/EY

404 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

9 b)  Lisätään 404 a artikla seuraavasti:

 

”404 a artikla

 

Kunkin jäsenvaltion on kolmen vuoden välein esitettävä arviointikertomus alv-petosten valvontajärjestelmän tehokkuudesta komissiolle, joka välittää sen Europolille ja OLAFille.”

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2019.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä sekä täytäntöönpanoasetuksia ja ohjeita 1 päivästä tammikuuta 2019.

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio esittää ... päivään ...kuuta ... [tämän direktiivin hyväksymispäivämäärä] mennessä ja sen jälkeen kolmen vuoden välein jäsenvaltioilta saatujen tietojen pohjalta kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle niiden perusteiden soveltamisesta, jotka koskevat määrittämistä luotettavaksi tunnustetuksi verovelvolliseksi jäsenvaltioissa ja varsinkin sitä, miten se voi vaikuttaa alv-petosten torjumiseen. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.


PERUSTELUT

Komission lokakuussa 2017 esittämä ehdotus sisältää joukon tulevan lopullisen arvonlisäverojärjestelmän perusperiaatteita tai sekä neljä pikaratkaisua, joiden avulla parannetaan nykyisen arvonlisäverojärjestelmän jokapäiväistä toimintaa, käsitellään arvonlisäverotunnistetta, ketjuliiketoimia, call-off-varastoa sekä yhteisön sisäisen tavaroiden luovutuksen todistamista.

Lopullisen arvonlisäverojärjestelmän määrittämistä koskevaan työhön liitetyn vaikutustenarvioinnin mukaan tässä esitetyt muutokset ja perusperiaatteet ovat merkittävä askel, ja niiden avulla vähennetään rajat ylittäviä arvonlisäveropetoksia jopa 41 miljardilla eurolla ja samalla yrityksille sääntöjen noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia miljardilla eurolla. Näitä perusperiaatteita seuraa myöhemmin tänä vuonna toinen ehdotus, joka sisältää lopullisen arvonlisäverojärjestelmän toiminnan edellyttämiä yksityiskohtaisia teknisiä säännöksiä.

Tässä ehdotuksessa esitetään uusi käsite, ”luotettavaksi tunnustettu verovelvollinen”, joka vastaa unionin tullikoodeksin ”valtuutettua talouden toimijaa”. Yritys voi esittää kansalliselle veroviranomaiselleen luotettavaksi tunnustetuksi verovelvolliseksi määrittämistä koskevan hakemuksen todistamalla noudattavansa ennalta määritettyjä ehtoja, jotka koskevat esimerkiksi säännöllistä verojen maksua, sisäistä valvontaa ja maksukyvyn todistamista. Sertifiointimenettelyn jälkeen yritys katsotaan luotettavaksi veronmaksajaksi. Sekä luotettavaksi tunnustetut verovelvolliset että niiden kanssa liiketoimintaa harjoittavat yritykset voivat käyttää erilaisia yksinkertaistettuja menettelyjä rajat ylittävien arvonlisäverojen ilmoittamiseksi ja niiden maksamiseksi. Luotettavaksi tunnustettujen verovelvollisten asema tunnustetaan vastavuoroisesti unionin kaikissa jäsenvaltioissa.

Esittelijä pitää tätä komission ehdotusta hyvin myönteisenä samoin kuin lopullisen arvonlisäverojärjestelmän perusperiaatteita, ”pikaratkaisuja” sekä uuden ”luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen” käsitteen käyttöönottoa.

Tarkistuksissaan esittelijä kehottaa komissiota selventämään ja määrittämään edelleen luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen käsitettä ja sitä koskevia vaatimuksia tulevilla täytäntöönpanosäädöksillä ja kattavilla ohjeilla. Esittelijä kehottaa myös mukauttamaan sen tiivisti unionin tullikoodeksissa olevan valtuutetun talouden toimijan aseman vaatimuksiin.

Lisäksi esittelijä kehottaa ottamaan käyttöön arvonlisäveroa koskevan riitojen ratkaisujärjestelyn jäsenvaltioiden välisten riitojen ratkaisemiseksi. Tämä toteutetaan soveltamalla tämänhetkistä unionin rajat ylittäviä arvonlisäveropäätöksiä käsittelevää pilottihanketta EU:n alv-foorumilla, ja rinnakkain sen kanssa sovelletaan kansallisia järjestelyjä, joiden avulla ratkaistaan veronmaksajien ja heidän kansallisten veroviranomaistensa välisiä sisäisiä arvonlisäveroriitoja. Näin toteutetaan toimiva arvonlisäriitojen ratkaisujärjestely, jonka avulla riitatapauksissa voidaan varmistaa jäsenvaltioiden välinen vastavuoroinen luottamus.

Lopullisen arvonlisäverojärjestelmän kitkattoman ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi esittelijä ehdottaa automatisoidun ilmoitusjärjestelyn käyttöönottoa. Järjestelyn avulla on voitava antaa veronmaksajille automaattisia ilmoituksia jäsenvaltioissa sovellettavien arvonlisäverokantojen muutoksista ja päivityksistä. Samalla on yhteensopivuuden varmistamisen kannalta tärkeää, että järjestely perustuu avoimiin ja standardoituihin tietomuotoihin ja kenttiin.

Lopuksi esittelijä kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään tämän ehdotuksen neuvostossa ja panemaan sen täytäntöön mahdollisimman pian, jotta voidaan vähentää eurooppalaisten yritysten hallinnollista rasitetta ja vähentää alv-vajetta unionissa.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Arvonlisäverojärjestelmän tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistaminen ja yksinkertaistaminen sekä lopullisen järjestelmän käyttöön ottaminen jäsenvaltioiden välisen kaupan verotusta varten

Viiteasiakirjat

COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

23.10.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

26.10.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

26.10.2017

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

JURI

20.11.2017

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Jeppe Kofod

14.12.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.9.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

0

10

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Csaba Sógor, Sabine Verheyen, Kristina Winberg

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

7.9.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

39

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon

0

-

 

 

10

0

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 19. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus