Nós Imeachta : 2017/0251(CNS)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0280/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0280/2018

Díospóireachtaí :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Vótaí :

PV 03/10/2018 - 9.1
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0366

TUARASCÁIL     *
PDF 681kWORD 110k
7.9.2018
PE 621.119v02-00 A8-0280/2018

ar an togra le haghaidh Treoir ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2006/112/CE maidir le rialacha áirithe sa chóras cánach breisluacha a chomhchuibhiú agus a shimpliú agus lena dtugtar isteach córas cinntitheach le haghaidh cánachas trádála idir na Ballstáit

(COM(2017)0569 – C8‑0363/2017 – 2017/0251(CNS))

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

Rapóirtéir: Jeppe Kofod

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Treoir ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2006/112/CE maidir le rialacha áirithe sa chóras cánach breisluacha a chomhchuibhiú agus a shimpliú agus lena dtugtar isteach córas cinntitheach le haghaidh cánachas trádála idir na Ballstáit

(COM(2017)0569 – C8‑0363/2017 – 2017/0251(CNS))

(Nós imeachta reachtach speisialta – comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an gComhairle (COM(2017)0569),

–  ag féachaint d’Airteagal 113 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá bhun a chuaigh an Chomhairle Eorpach i gcomhairle leis an bParlaimint (C8‑0363/2017),

–  ag féachaint do Riail 78c dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A8‑0280/2018),

1.  Ag formheas an togra ón gCoimisiún arna leasú;

2.  Á iarraidh ar an gCoimisiún a thogra a athrú dá réir, i gcomhréir le hAirteagal 293(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

3.  Á iarraidh ar an gComhairle a chur in iúl do Pharlaimint na hEorpa má tá sé ar intinn aici imeacht ón téacs atá formheasta ag an bParlaimint;

4.  Á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle leis an bParlaimint má tá sé ar intinn aici an togra ón gCoimisiún a leasú go substaintiúil;

5.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  In 1967, when the Council adopted the common system of value added tax (VAT) by means of Council Directives 67/227/EEC42 and 67/228/EEC43 , the commitment was made to establish a definitive VAT system operating within the European Community in the same way as it would within a single Member State. Since the political and technical conditions were not ripe for such a system, when the fiscal frontiers between Member States were abolished by the end of 1992 transitional VAT arrangements were adopted. Council Directive 2006/112/EC44 , which is currently in force, provides that these transitional rules have to be replaced by definitive arrangements.

(1)  In 1967, nuair a ghlac an Chomhairle an comhchóras cánach breisluacha (CBL) trí bhíthin Threoir 67/227/CEE42 agus Threoir 67/228/CEE43 ón gComhairle, rinneadh an gealltanas córas CBL cinntitheach a bhunú le hoibriú laistigh den Chomhphobal Eorpach ar an gcaoi chéanna a d’oibreodh sé laistigh de Bhallstát aonair. Ós rud é nach raibh na cúinsí polaitiúla ná na cúinsí teicniúla réidh do chóras den chineál sin, nuair a cuireadh deireadh leis na teorainneacha fioscacha idir na Ballstáit faoi dheireadh 1992 glacadh socruithe CBL idirthréimhseacha. Foráiltear le Treoir 2006/112/CE44, atá i bhfeidhm i láthair na huaire, gur gá socruithe cinntitheacha a chur in áit na socruithe idirthréimhseacha sin. Mar sin féin, tá na rialacha sin i bhfeidhm anois leis na blianta, rud a fhágann gur ann do chóras CBL idirthréimhseach casta a bhíonn i mbaol calaois CBL trasteorann laistigh den Aontas. Tá roinnt laigí ag na rialacha idirthréimhseacha sin, ar laigí iad a fhágann an córas CBL gan a bheith iomlán éifeachtúil ná iomlán comhoiriúnach le ceanglais fíormhargaidh aonair

_________________

_________________

42 First Council Directive 67/227/EEC of 11 April 1967 on the harmonisation of legislation of Member States concerning turnover taxes (OJ 71, 14.4.1967, p. 1301).

42 An Chéad Treoir 2006/227/CE ón gComhairle an 11 Aibreán 1967 maidir le reachtaíocht na mBallstát a chomhchuibhiú i dtaca le cáin láimhdeachais (IO 71, 14.4.1967, lch. 1301).

43 Second Council Directive 67/228/EEC of 11 April 1967 on the harmonisation of legislation of Member States concerning turnover taxes — Structure and procedures for application of the common system of value added tax (OJ 71, 14.4.1967, p. 1303).

43 An Dara Treoir 2006/228/CE ón gComhairle an 11 Aibreán 1967 maidir le reachtaíocht na mBallstát a chomhchuibhiú i dtaca le cáin láimhdeachais — Struchtúr agus nósanna imeachta maidir le cur i bhfeidhm an chomhchórais cánach breisluacha (IO 71, 14.4.1967, lch. 1303).

44 Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax (OJ L 347, 11.12.2006, p. 1).

44 Treoir 2006/112/CE ón gComhairle an 28 Samhain 2006 maidir leis an gcomhchóras cánach breisluacha (IO L 347, 11.12.2006, lch. 1).

Leasú    2

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1a)  Sa teachtaireach uaidh an 28 Deireadh Fómhair 2015 dar teideal An Margadh Aonair a Uasghrádú: tuilleadh deiseanna don phobal agus do ghnólachtaí, luaigh an Coimisiún castacht na rialachán CBL atá ann faoi láthair mar cheann de na constaicí móra roimh chomhlánú an mhargaidh aonair. Ag an am céanna, maidir leis an mbearna CBL, a shainmhínítear mar an difear idir méid an ioncaim CBL a bhailítear go hiarbhír agus an méid teoiriciúil a mbítear ag súil lena bhailiú, tá méadú ag teacht ar an mbearna sin, agus EUR 151.5 billiún i gceist léi in 2015 in AE-28. Léiríonn sé sin an gá atá le hathchóiriú práinneach agus cuimsitheach a dhéanamh ar an gcóras CBL i dtreo córas CBL cinntitheach, chun trádáil trasteorann laistigh den Aontas a éascú agus a shimpliú agus chun an córas a dhéanamh níos calaoisdíonaí.

Leasú    3

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1b)  Tá sé ríthábhachtach limistéar aonair CBL AE a chruthú chun costais chomhlíonta do ghnólachtaí a ísliú, baol na calaoise CBL trasteorann a laghdú agus nósanna imeachta a bhaineann le CBL a shimpliú. Neartóidh an córas cinntitheach CBL an Margadh Aonair agus cruthóidh sé dálaí gnó níos fearr don trádáil trasteorann. Ba cheart a áireamh ann na hathruithe is gá de thoradh forbairtí teicneolaíochta agus digitithe, de thoradh athruithe ar mhúnlaí gnó agus de thoradh dhomhandú an gheilleagair.

Leasú    4

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  In its VAT Action Plan45 , the Commission announced its intention to put forward a proposal setting out the principles for a definitive VAT system for cross-border business-to-business (B2B) trade between Member States that would be based on the taxation of cross-border supplies of goods in the Member State of destination.

(2)  Tá an córas CBL AE atá ann faoi láthair, a tugadh isteach in 1993, cosúil le córas custaim na hEorpa. Mar sin féin, tá seiceálacha de chineál comhionann in easnamh ann, rud a tharraingíonn calaois trasteorann air. Ba cheart an córas CBL atá ann faoi láthair a athrú ó bhonn maidir leis an gcaoi a ngearrtar cáin ar sholáthar earraí ó Bhallstát amháin chuig Ballstát eile amhail is dá mbeidís á soláthar agus á bhfáil laistigh d’aon Bhallstát amháin. Ina Phlean Gníomhaíochta CBL45, d’fhógair an Coimisiún go raibh sé beartaithe aige togra a chur ar aghaidh ina leagfaí amach na prionsabail maidir le córas CBL cinntitheach don trádáil trasteorann gnólacht le gnólacht idir na Ballstáit arna bhunú ar chánachas ar sholáthairtí trasteorann earraí sa Bhallstát cinn scríbe. Ba cheart go gcuideodh an t-athrú sin le laghdú EUR 40 billiún in aghaidh na bliana a dhéanamh ar an gcalaois trasteorann a bhaineann le CBL.

_________________

_________________

45 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on an action plan on VAT - Towards a single EU VAT area - Time to decide (COM(2016)148 final of 7.4.2016).

45 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa maidir le plean gníomhaíochta CBL — I dtreo Limistéar CBL aonair san Aontas Eorpach – An t-am le cinneadh a dhéanamh, COM(2016) 148  final an 7.4.2016).

Leasú    5

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  This would require replacing the current system consisting of an exempt supply in the Member State of departure of the goods and a taxed intra-Community acquisition of goods in the Member State of destination by a system of a single supply taxed in and in accordance with the VAT rates of the Member State of destination. As a rule, the VAT will be charged by the supplier who will be able to verify the applicable VAT rate of any Member State online by means of a web portal. However, where the person acquiring the goods is a certified taxable person (a reliable taxpayer recognised as such by Member States), the reverse charge mechanism would apply and the certified taxable person should be liable to VAT on the intra-Union supply. The VAT definitive system will also be based on the concept of a single registration scheme (One-Stop Shop (OSS)) for businesses allowing for the payment and deduction of the VAT due.

(3)  Chun é sin a bhaint amach, bheadh gá le córas soláthair aonair ar a ngearrfaí cáin sa Bhallstát cinn scríbe i gcomhréir le rátaí CBL an Bhallstáit sin a chur in ionad an chórais atá ann faoi láthair, ar córas é atá comhdhéanta de sholáthar díolmhaithe sa Bhallstát as a n-imíonn na hearraí agus éadáil earraí ar a ngearrfaí cáin laistigh den Chomhphobal sa Bhallstát cinn scríbe. De ghnáth, beidh an CBL á gearradh ag an soláthraí a bheidh in ann an ráta is infheidhme i mBallstát ar bith a fhíorú ar líne trí úsáid a bhaint as tairseach gréasáin. Beidh an córas cinntitheach CBL bunaithe freisin ar choincheap scéime aonair clárúcháin (Ionad Ilfhreastail (OSS)) do ghnólachtaí lena ndéanfar foráil don CBL dlite a íoc agus a asbhaint. Is é OSS croílár an chórais nua atá bunaithe ar cheann scríbe. Murach é, mhéadódh go suntasach castacht an chórais CBL agus an t-ualach riaracháin. Dá bhrí sin, ba cheart leathnú an Mhion-ionaid Ilfhreastail (MOSS) chun seirbhísí uile gnólacht le gnólacht agus díolacháin earraí a chuimsiú a dhéanamh laistigh de na feabhsuithe atá beartaithe don chóras atá ann faoi láthair.

Leasú    6

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3a)  Chun idir-inoibritheacht, éascaíocht úsáide agus seasmhacht in aghaidh na calaoise sa todhchaí a áirithiú, ba cheart go bhfeidhmeodh OSS do ghnólachtaí le córas TF trasteorann comhchuibhithe, arna bhunú ar chomhchaighdeáin agus lena gceadaítear sonraí a aisghabháil agus a ionchur go huathoibríoch, mar shampla, trí úsáid a bhaint as foirmeacha caighdeánacha aontaithe.

Leasú    7

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  These principles should be established in the Directive and should replace the current concept according to which the definitive arrangements shall be based on the taxation in the Member State of origin.

(4)  Ba cheart na prionsabail sin a bhunú sa Treoir agus ba cheart iad a chur in ionad an choincheapa atá ann faoi láthair dá réir bunófar na socruithe cinntitheacha ar an gcánachas sa Bhallstát tionscnaimh le córas CBL cinntitheach. Leis na prionsabail nua sin d’fhéadfadh na Ballstáit cur níos fearr i gcoinne calaois CBL, go háirithe calaois an trádálaí ar iarraidh laistigh den Chomhphobal (MTIC), a mheastar gur fiú ar a laghad EUR 50 billiún sa bhliain í.

Leasú    8

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  The Council, in its conclusions of 8 November 201646 , invited the Commission to make certain improvements to the Union VAT rules for cross-border transactions, regarding the role of the VAT identification number in the context of the exemption for intra-Community supplies, call-off stock arrangements, chain transactions and the proof of transport for the purposes of the exemption for intra-Community transactions.

(5)  Sna conclúidí uaithi an 8 Samhain 201646, d’iarr an Chomhairle ar an gCoimisiún feabhsuithe áirithe a dhéanamh ar rialacha CBL an Aontais maidir le hidirbhearta trasteorann, i dtaca le ceithre réimse: ról na huimhreach aitheantais CBL i gcomhthéacs na díolúine do sholáthairtí laistigh den Chomhphobal, socruithe stoic ar glao, idirbhearta CBL agus an cruthúnas ar iompar chun críocha na díolúine d’idirbhearta laistigh den Chomhphobal.

_________________

_________________

46 Council conclusions of 8 November 2016 on Improvements to the current EU VAT rules for cross-border transactions (No. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 of 9 November 2016).

46 Conclúidí ón gComhairle Eorpach an 8 Samhain 2016 maidir Feabhsú a dhéanamh ar rialacha an Aontais atá ann faoi láthair le haghaidh CBL ar idirbhearta trasteorann (Uimh. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 an 9 Samhain 2016).

Leasú    9

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6)  Given this demand and the fact that it will take several years for the definitive VAT system for intra-Union trade to be implemented, these specific measures, intended to harmonise and simplify certain arrangements for businesses, are appropriate.

(6)  I bhfianaise an éilimh sin agus i bhfianaise go bhfuil an córas CBL cinntitheach don trádáil laistigh den Aontas fós le cur chun feidhme go cuí, is ar bhealach idirthréimhseach amháin atá na bearta sonracha sin, arb é is aidhm leo socruithe áirithe do ghnólachtaí a chomhchuibhiú agus a shimpliú, iomchuí.

Leasú    10

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  The creation of the certified taxable person status is needed for the efficient application of the improvements to the Union VAT rules for cross-border transactions as well as for the gradual transition towards the definitive system for intra-Union trade.

(7)  Is gá stádas an duine inchánaigh dheimhnithe a chruthú ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtúil na bhfeabhsuithe ar rialacha CBL an Aontais maidir le hidirbhearta trasteorann agus maidir leis an aistriú de réir a chéile i dtreo córas cinntitheach don trádáil laistigh den Aontas. Mar sin féin, ní mór critéir dhochta, arna gcur i bhfeidhm ag na Ballstáit uile ar bhealach comhchuibhithe, a chur ar bun chun a chinneadh cé na fiontair ar féidir leo tairbhe a bhaint as stádas an duine inchánaigh dheimhnithe, agus ba cheart rialacha agus forálacha comhchoiteanna a bhunú a mbeadh fíneálacha agus pionóis ina dtoradh orthu dóibh siúd nach gcomhlíonann iad.

Leasú    11

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8)  In the current system no distinction is made between reliable and less reliable taxable persons as regards the VAT rules to be applied. The granting of the certified taxable person status on the basis of certain objective criteria should enable the identification of those reliable taxable persons. This status would allow them to benefit from the application of certain fraud-sensitive rules not applicable to other taxable persons.

(8)  Sa chóras atá ann faoi láthair, ní dhéantar aon idirdhealú idir daoine inchánacha atá iontaofa agus daoine inchánacha nach bhfuil chomh hiontaofa sin maidir leis na rialacha CBL atá le cur i bhfeidhm. Trí stádas an duine inchánaigh dheimhnithe a dheonú ar bhonn critéir oibiachtúla ar leith, atá le cur i bhfeidhm ag na Ballstáit ar bhealach comhchuibhithe, ba cheart go mbeifí in ann na daoine inchánacha iontaofa sin agus iadsan nach gcomhlíonann go hiomlán na critéir a shainaithint. Leis an stádas sin cheadódh dóibh tairbhe a bhaint as cur i bhfeidhm rialacha simplithe agus éasca le húsáid ar leith nach bhfuil feidhm acu maidir le daoine inchánacha eile.

Leasú    12

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9)  Access to the certified taxable person status should be based on criteria harmonised at Union level and therefore certification provided by one Member State should be valid in the whole Union.

(9)  Ba cheart rochtain ar stádas an duine inchánaigh dheimhnithe a bhunú ar chritéir atá sainithe go soiléir agus ba cheart é a bheith ar fáil ag gnólachtaí lena n-áirítear FBManna. Ba cheart na critéir sin a chomhchuibhiú ar leibhéal an Aontais agus dá bhrí sin ba cheart go mbeadh deimhniú a sholáthraíonn aon Bhallstát amháin bailí ar fud an Aontais ina iomláine. Dá bhrí sin, ba cheart don Choimisiún gníomhartha cur chun feidhme agus treoirlínte atá éasca le húsáid a chur chun tosaigh, lena n-éascófaí comhchuibhiú agus comhar riaracháin idir na húdaráis lena n-áiritheofaí idir-inoibritheacht i measc na mBallstát agus dearbhú á dhéanamh ar chur i bhfeidhm ceart na gcritéar comhchuibhithe sin ag na Ballstáit ar fud an Aontais. Ba cheart go mbeadh na treoirlínte sin ailínithe go dlúth le critéir an Oibreora Eacnamaíochta Údaraithe faoi Chód Custaim an Aontais Eorpaigh, chun an t-ualach riaracháin a laghdú agus chun cur chun feidhme aonfhoirmeach agus comhlíonadh aonfhoirmeach a áirithiú ar fud na mBallstát.

Leasú    13

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(9a)  Agus béim ar leith ar na costais chomhlíonta níos airde a bhíonn ann do FBManna, ba cheart don Choimisiún nósanna imeachta riaracháin simplithe a chur chun tosaigh le haghaidh FBManna maidir le stádas an duine inchánaigh dheimhnithe a fháil.

Leasú    14

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 9 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(9b)  Ba cheart go mbeadh rochtain trí chóras VIES ar fhaisnéis maidir le cé acu an bhfuil oibreoir eacnamaíoch ina dhuine inchánaigh dheimhnithe nó nach bhfuil.

Leasú    15

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10)  Certain taxable persons covered by particular arrangements excluding them from the general VAT rules, or who only occasionally carry out economic activities, should not be granted the certified taxable person status as far as those particular arrangements or occasional activities are concerned. Otherwise the smooth application of the proposed changes could be disrupted.

(10)  Maidir le daoine inchánacha áirithe a chuimsítear faoi shocruithe ar leith lena n-eisiatar iad ó na rialacha CBL ginearálta, níor cheart stádas an duine inchánaigh dheimhnithe a dheonú dóibh a mhéid a bhaineann sé leis na socruithe ar leith sin nó le gníomhaíochtaí ócáideacha. Mura ndéantar an méid sin, d’fhéadfadh sé go gcuirfí isteach ar chur i bhfeidhm rianúil na n-athruithe atá molta. De bhreis air sin, ba cheart aird speisialta a thabhairt ar a áirithiú nach gcuirtear faoi mhíbhuntáiste san iomaíocht FBManna i gcomparáid le fiontair mhóra maidir le stádas an duine inchánaigh dheimhnithe a fháil.

Leasú    16

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(13a)  Ba cheart treoirthionscadail AE maidir le rialú trasteorann ar CBL a bheith mar bhunús d’uirlis lánfhorbartha de chuid an Aontais lena ndéanfaí coimhlintí idir rialacha CBL i ndíospóidí cánach a chosc agus lena bhféadfaí teacht ar réiteach i gcásanna díospóidí trasteorann laistigh den Aontas i gcásanna CBL. Beidh feidhm fós ag sásraí náisiúnta maidir le díospóidí inmheánacha CBL idir an cáiníocóir lena mbaineann agus an t-údarás cánach náisiúnta.

Leasú    17

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 13 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(13b)  Forálann an Treoir sin do shocruithe sealadacha a bheith ann sula nglacfaidh na Ballstáit córas cinntitheach le haghaidh cáin a ghearradh ar thrádáil idir na Ballstáit, agus ba cheart go mbeadh rialacháin agus treoirlínte cur chun feidhme chomhfhreagracha ag gabháil léi. Ba cheart go rachadh an Treoir seo, na rialacháin agus na treoirlínte cur chun feidhme i bhfeidhm ag an am céanna.

Leasú    18

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 13 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(13c)  Ba cheart sásra a bhunú chun córas faisnéise trédhearcach agus díreach a áirithiú lena ndéanfaí fógra a thabhairt go huathoibríoch do cháiníocóirí maidir le huasdátaithe agus athruithe ar rátaí CBL na mBallstát. Ba cheart sásra den sórt a bheith bunaithe ar chaighdeáin chomhchuibhithe agus ar fhoirmeacha tuairiscithe, lena n-áiritheofaí tuairisciú aonfhoirmeach agus aisghabháil aonfhoirmeach sonraí ar fud na mBallstát. Ba cheart go mbeadh na Ballstáit faoi oibleagáid a áirithiú go bhfuil an fhaisnéis uile maidir lena rátaí náisiúnta CBL ceart agus cothrom le dáta. De bhreis air sin, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go dtugtar fógra trí úsáid a bhaint as córas den sórt sin maidir le haon athruithe ar rátaí náisiúnta CBL, laistigh de thréimse réasúnta ama ón am a ghlactar iad agus i gcás ar bith sula mbeidh na hathruithe infheidhme.

Leasú    19

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(15a)  Ag teacht le leas an phobail agus leasa airgeadais an Aontais, ba cheart go mbeadh cosaint dlí éifeachtach ag sceithirí eolais, chun braith agus cosc gach cineál calaoise a éascú.

Leasú    20

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 13 a – mír 1 – fomhír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Any taxable person who has a place of business or a fixed establishment in the Community or in absence of place of business and fixed establishment has his permanent address or usual residence in the Community and who, in the course of his economic activity, carries out, or intends to carry out, any of the transactions referred to in Articles 17a, 20 and 21, or transactions in accordance with the conditions specified in Article 138 may apply to the tax authorities for the status of certified taxable person.

Féadfaidh aon duine inchánach a bhfuil áit ghnó nó buanbhunaíocht aige sa Chomhphobal agus, le linn dá ghníomhaíocht eacnamaíoch, a dhéanann aon cheann de na hidirbhearta dá dtagraítear in Airteagal 17a, Airteagal 20 agus Airteagal 21, nó idirbhearta i gcomhréir leis na coinníollacha a sainítear in Airteagal 138 agus Airteagal 138a, nó a bhfuil sé beartaithe aige iad a dhéanamh, iarratas a dhéanamh leis na húdaráis chánach le haghaidh stádas an duine inchánaigh dheimhnithe.

Leasú    21

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 13a – mír 1 – fomhír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Where the applicant is a taxable person who has been granted the status of an authorised economic operator for customs purposes, the criteria in paragraph 2 shall be deemed to have been met.

I gcás inar duine inchánach é an t-iarratasóir ar a bhfuil stádas oibreora údaraithe deonta chun críocha custaim agus chun na críocha sin amháin, measfar na critéir i mír 2 a bheith comhlíonta.

Leasú    22

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 13a – mír 2 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  the absence of any serious infringement or repeated infringements of taxation rules and customs legislation, as well as of any record of serious criminal offences relating to the economic activity of the applicant;

(a)  easpa aon sáruithe tromchúiseacha nó aon sáruithe a ndearnadh níos mó ná aon uair amháin ar reachtaíocht chustaim agus ar rialacha cánachais le linn na dtrí bliana deireanacha de ghníomhaíocht eacnamaíoch, easpa aon choigeartú cánach ó údaráis chánach, nó gan aon taifead a bheidh ann maidir le cionta coiriúla tromchúiseacha a bhaineann le gníomhaíocht eacnamaíoch an iarratasóra, is cuma ar tharla an ghníomhaíocht laistigh den Aontas nó in áit eile;

Leasú    23

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 15 – mír 2 – pointe a a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa)  easpa aon taifid ar chionta coiriúla tromchúiseacha a bhaineann le gníomhaíocht eacnamaíoch an iarratasóra, amhail na nithe seo a leanas ach gan a bheith teoranta dóibh:

 

 

 

(i)  sciúradh airgid;

 

(ii)  imghabháil cánach agus calaois chánach;

 

(iii)  mí-úsáid chistí agus chláir an Aontais;

 

(iv)  calaois féimheachta nó dhócmhainneachta;

 

(v)  calaois árachais nó calaois airgeadais eile;

 

(vi)  breabaireacht agus/nó éilliú;

 

 

 

(vii)  an chibearchoireacht;

 

(viii)  rannpháirtíocht in eagraíocht choiriúil;

 

(ix)  cionta i réimse dhlí na hiomaíochta;

 

(x)  baint dhíreach nó indíreach le gníomhaíochtaí sceimhlitheoireachta;

Leasú    24

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 13a – mír 2 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  the demonstration by the applicant of a high level of control of his operations and of the flow of goods, either by means of a system managing commercial and, where appropriate, transport records, which allows appropriate tax controls, or by means of a reliable or certified internal audit trail;

(b)  ardleibhéal smachta ar a oibríochtaí nó ar a hoibríochtaí agus ar shreabhadh earraí á léiriú ag an iarratasóir, trí bhíthin córas lena ndéantar taifid tráchtála a bhainistiú agus, i gcás inarb iomchuí, lena ndéantar taifid iompair a bhainistiú, agus lenar féidir srianta iomchuí cánacha a chur i bhfeidhm, nó trí bhíthin rian iniúchta iontaofa nó deimhnithe, i gcomhréir leis na rialacháin agus na dtreoirlínte cur chun feidhme agus atá le glacadh ag an gCoimisiún;

Leasú    25

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 13a – mír 2 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  evidence of financial solvency of the applicant, which shall be deemed to be proven either where the applicant has good financial standing, which enables him to fulfil his commitments, with due regard to the characteristics of the type of business activity concerned, or through the production of guarantees provided by insurance or other financial institutions or by other economically reliable third parties.

(c)  fianaise ar shócmhainneacht airgeadais an iarratasóra le linn na dtrí bliana deireanacha, a mheasfar a bheith cruthaithe i gcás ina mbeidh seasamh maith airgeadais ag an iarratasóir, lena gcuirfear ar a chumas a ghealltanais a chomhlíonadh, agus aird chuí á tabhairt ar shaintréithe an chineáil gníomhaíochta ghnó lena mbaineann, nó trí ráthaíochtaí arna soláthar ag institiúidí aráchais nó ag institiúidí airgeadais eile nó ag tríú páirtithe eile atá iontaofa ó thaobh na heacnamaíochta de a thaispeáint. Beidh cuntas bainc ag an iarratasóir in institiúid airgeadais atá bunaithe san Aontas.

Leasú    26

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 13a – mír 2 – fomhír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

I gcás inar diúltaíodh stádas oibreora eacnamaíochta údaraithe don iarratasóir le linn na dtrí bliana deireanacha i gcomhréir le Cód Custaim an Aontais, ní dhéanfar stádas an duine inchánigh dheimhnithe a dheonú don iarratasóir.

Leasú    27

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 13a – mír 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a.  Chun léirmhíniú comhchuibhithe a áirithiú ar dheonú stádas an duine inchánaigh dheimhnithe, glacfaidh an Coimisiún trí bhíthin gnímh cur chun feidhme tuileadh treorach do na Ballstáit maidir le meastóireacht na gcritéar sin, ar treoir í a bheidh bailí ar fud an Aontais. Glacfar an chéad ghníomh cur chun feidhme tráth nach déanaí ná mí amháin i ndiaidh theacht i bhfeidhm na Treorach seo.

Leasú    28

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 13a – mír 2 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2b.  Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha agus treoirlínte cur chun feidhme i ndlúthcheangal leis na gníomhartha agus treoirlínte cur chun feidhme don oibreoir eacnamaíochta údaraithe chun críche custaim.

Leasú    29

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 13a – mír 2 c (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2c.  Déanfaidh na Ballstáit uile na critéir a leagtar amach i mír 2 a chur i bhfeidhm go coiteann arna bhunú ar rialacha agus nósanna imeachta atá sainmhínithe go soiléir agus go beacht sa ghníomh cur chun feidhme.

Leasú    30

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 13a – mír 3 – fomhír 1 – pointe d a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(da)  daoine inchánacha nach bhfuil uimhir chlárúcháin CBL bailí acu nó nach bhfuil uimhir chlárúcháin CBL bailí acu a thuilleadh;

Leasú    31

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 13a – mír 3 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

However, the taxable persons mentioned under points (a) to (d) may be granted the status of a certified taxable person for the other economic activities that they carry out.

Mar sin féin, i gcás na ndaoine inchánacha a luaitear faoi phointe (a) go dtí pointe (d), d’fhéadfaí stádas an duine inchánaigh dheimhnithe a dheonú i gcomhair na ngníomhaíochtaí eacnamaíochta eile a chomhlíonann siad, faoin réamhchoinníoll nach gcuireann torthaí na ngníomhaíochtaí isteach ar ghníomhaíochta lenar eisiadh na daoine inchánacha sin ó dheonú stádas an duine inchánaigh dheimhnithe ar an gcéad dul síos.

Leasú    32

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 13a – mír 4 – fomhír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

A taxable person who applies for the status of a certified taxable person shall supply all the information required by the tax authorities in order to enable them to take a decision.

Déanfaidh duine inchánach a chuireann iarratas isteach ar stádas an duine inchánaigh dheimhnithe an fhaisnéis uile a sholáthar atá ag teastáil ó na húdaráis chánach chun é a chur ar a gcumas cinneadh a ghlacadh. Déanfaidh an Coimisiún nósanna imeachta riaracháin simplithe a chur ar bun do FBManna maidir le stádas an duine inchánaigh dheimhnithe a fháil.

Leasú    33

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 13a – mír 4 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  those of the Member State where the applicant has established his business;

(a)  údaráis chánach an Bhallstáit inar bhunaigh an t-iarratasóir a ghnólacht mar a shainmhínítear i dTreoir (AE) .../... ón gComhairle an ... maidir le Comhbhonn don Cháin Chorparáide (CCTB)* agus i dTreoir (AE) .../... ón gComhairle an ... maidir le Comhbhonn don Cháin Chorparáide (CCCTB)**, agus chomh maith i dTreoir (AE) .../... ón gComhairle an ... lena leagtar síos rialacha maidir le cánachas corparáideach ar láithreacht dhigiteach shuntasach*** agus i dTreoir (AE) .../... ón gComhairle an ... maidir leis an gcóras comhchoiteann i ndáil le cáin seirbhísí digiteacha ar ioncaim a eascraíonn as seirbhísí digiteacha áirithe a sholáthar****;

 

_________________

 

* IO: Cuir isteach sa téacs uimhir na Treorach atá i ndoiciméad 2016/0337 (CNS) agus cuir isteach uimhir, dáta, teideal agus tagairt IO na Treorach sin san fhonóta.

 

** IO: Cuir isteach sa téacs uimhir na Treorach atá i ndoiciméad 2016/0336 (CNS) agus cuir isteach uimhir, dáta, teideal agus tagairt IO na Treorach sin san fhonóta.

 

*** IO: Cuir isteach sa téacs uimhir na Treorach atá i ndoiciméad 2018/0072 (CNS) agus cuir isteach uimhir, dáta, teideal agus tagairt IO na Treorach sin san fhonóta.

 

**** IO: Cuir isteach sa téacs uimhir na Treorach atá i ndoiciméad 2018/0073 (CNS) agus cuir isteach uimhir, dáta, teideal agus tagairt IO na Treorach sin san fhonóta.

Leasú    34

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 13a – mír 4 – fomhír 2 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  those of the Member State where the applicant has his permanent address or where he usually resides, where he has neither a place of business nor a fixed establishment.

scriosta

Leasú    35

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 13a – mír 4 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4a.  I gcás inar deonófar stádas an duine inchánaigh dheimhnithe, cuirfear an fhaisnéis sin ar fáil trí chóras VIES. Déanfar uasdátú ar athruithe ar an stádas sin gan mhoill.

Leasú    36

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 13a – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.  Where the application is refused, the grounds for refusal shall be notified by the tax authorities to the applicant together with the decision. Member States shall ensure that the applicant is granted a right of appeal against any decision to refuse an application.

5.  I gcás ina ndiúltófar d’iarratas, déanfaidh na húdaráis chánach fógra maidir leis an bhforas leis an diúltú a thabhairt don iarratasóir in éineacht leis an gcinneadh. Déanfaidh na Ballstáit a áirithiú go ndéanfar an ceart achomhairc in aghaidh aon chinneadh diúltú d’iarratas a thabhairt don iarratasóir. Bunófar nós imeachta achomhairc comhchuibhithe ar leibhéal an Aontais faoin 1 Meitheamh 2020 trí bhíthin gníomh cur chun feidhme, agus áireofar ann an oibleagáid ar na Ballstáit Ballstáit eile a chur ar an eolas faoin diúltú sin agus faoi na cúiseanna a ghabhann leis an gcinneadh sin trína n-údaráis chánach. Cuirfear tús leis an nós imeachta achomhairc laistigh de thréimhse ama réasúnta i ndiaidh an cinneadh a fhógairt don iarratasóir, a bheidh le cinneadh leis an ngníomh cur chun feidhme, agus ba cheart a áireamh ann aon nós imeachta ceartaitheach a cuireadh chun feidhme.

Leasú    37

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 13a – mír 6

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

6.  The taxable person who has been granted the status of certified taxable person shall inform the tax authorities without delay of any factor arising after the decision was taken, which may affect or influence the continuation of that status. The tax status shall be withdrawn by the tax authorities where the criteria set out in paragraph 2 are no longer met.

6.  Déanfaidh an duine inchánach ar deonaíodh stádas an duine inchánaigh dheimhnithe dó nó di na húdaráis chánach a chur ar an eolas laistigh de thréimhse aon mhí amháin maidir le haon toisc a thiocfaidh chun cinn i ndiaidh don chinneadh a bheith déanta, ar toisc í a d’fhéadfadh difear a dhéanamh do leanúint leis an stádas sin nó ar féidir go mbeidh tionchar aici ar leanúint leis an stádas sin. Déanfaidh na húdaráis chánach an stádas cánach a tharraingt siar i gcás nach gcomhlíontar a thuilleadh na critéir a leagtar amach i mír 2. Tar éis dóibh stádas an duine inchánaigh dheimhnithe a dheonú déanfaidh údaráis chánach na mBallstát athbhreithniú ar an gcinneadh sin, gach dhá bhliain ar a laghad, chun a áirithiú go gcomhlíontar na coinníollacha fós. Mura gcuireann an duine inchánach na húdaráis chánach ar an eolas faoi aon toisc a d’fhéadfaí cur isteach ar stádas an duine inchánaigh dheimhnithe mar a leagtar amach sa ghníomh cur chun feidhme nó má cheileann sé í, beidh sé faoi réir smachtbhannaí comhréireacha, éifeachtúla agus athchomhairleacha, lena n-áirítear stádas an duine inchánaigh dheimhnithe a chailleadh.

Leasú    38

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 13a – mír 6 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

6a.  Duine inchánach dá bhfuil stádas an duine inchánaigh dheimhnithe diúltaithe, nó a bhfuil sé curtha in iúl aige nó aici ar a thionscnamh féin nó ar a tionscnamh féin don údarás cánach nach bhfuil na critéir a leagtar amach i mír 2 á gcomhlíonadh aige nó aice a thuilleadh, féadfaidh sé nó sí, tráth nach déanaí ná sé mhí ó dháta an diúltaithe nó ó dháta na haistarraingthe, iarratas eile a dhéanamh ar stádas an duine inchánaigh dheimhnithe ar choinníoll go bhfuil na critéir ábhartha uile á gcomhlíonadh.

Leasú    39

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 13a – mír 6 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

6b.  Déanfar a stádas mar dhuine inchánach deimhnithe a aistarraingt go huathoibríoch ó dhuine inchánach deimhnithe nach bhfuil uimhir aitheantais CBL aige nó aici a thuilleadh.

Leasú    40

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 13a – mír 7 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

7 a.  Déanfar nósanna imeachta maidir le hiarratais dhiúltaithe, athruithe ar staid an duine inchánaigh, nósanna imeachta achomhairc agus nósanna imeachta maidir le hathiarratas a dhéanamh ar stádas an duine inchálaigh dheimhnithe a shainmhíniú i rialachán cur chun feidhme agus cuirfear i bhfeidhm é sna Ballstáit uile.

Leasú    41

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 138 – mír 1 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  the taxable person or non-taxable legal person for whom the supply is made is identified for VAT purposes in a Member State other than that in which dispatch or transport of the goods begins;

(b)  tá an duine inchánach nó an duine neamh-inchánach dleathach dá ndéantar an soláthar sainaitheanta chun críche CBL i mBallstát seachas an Ballstát ina dtosaítear seoladh nó iompar na n-earraí agus a bhfuil uimhir aitheantais CBL aige a bhfuil rochtain uirthi ar fáil trí chóras VIES;

Leasú    42

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 138a – mír 3 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  'intermediary operator' shall mean a supplier in the chain other than the first supplier, who dispatches or transports the goods, himself or by a third party on his behalf;

(b)  ciallóidh ‘oibreoir idirmheánach’ soláthraí sa slabhra seachas an chéad soláthraí nó an faighteoir/custaiméir deiridh, a dhéanann earraí a sheoladh nó a iompar, é féin nó trí thríú páirtí thar a cheann;

Leasú    43

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 243 – mír 3 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Every certified taxable person to whom goods are supplied under the call-off stock arrangements referred to in Article 17a shall keep a register of those goods.

Coinneoidh gach duine inchánach deimhnithe dá soláthraítear earraí faoi na socruithe stoic ar glao dá dtagraítear in Airteagal 17a clár digitithe de na hearraí sin a bhfuil rochtain orthu ag na húdaráis chánach.

Leasú    44

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 262 –mír 1 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Every taxable person identified for VAT purposes shall submit a recapitulative statement of the following:

1.  Déanfaidh gach duine inchánach a shainaithnítear chun críocha CBL ráiteas achoimreach a thíolacadh don údarás chánach inniúil maidir leis na nithe seo a leanas:

Leasú    45

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 262 – mír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a.  Beidh an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 inrochtana ag na húdaráis chánach uile lena mbaineann trí chóras VIES.

Leasú    46

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6 a (nua)

Treoir 2006/112/CE

Teideal XIV – Caibidil 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6a)  Cuirtear an Chaibidil seo a leanas isteach i dTeideal XIV:

 

‘Caibidil 2a

 

An sásra um réiteach díospóidí CBL

 

Airteagal 398a

 

1.  Bunófar sásra um réiteach díospóidí CBL faoin 1 Meitheamh 2020 chun teacht ar réiteach i ndíospóidí idir na Ballstáit maidir le híocaíochtaí CBL trasteorann earráideacha atá éilithe, comhdaithe, amhrasta, agus déanfar é a chur i bhfeidhm mura mbeidh aon toradh ar an Nós Imeachta um Chomhaontú Frithpháirteach laistigh de dhá bhliain.

 

2.  Beidh an sásra um réiteach díospóidí CBL comhdhéanta d’údaráis inniúla de chuid na mBallstát.

 

3.  Ní chuirfidh an sásra um réiteach díospóidí CBL bac le cur i bhfeidhm reachtaíochta náisiúnta ná forálacha comhaontuithe idirnáisiúnta i gcás ina bhfuil gá leis chun imghabháil chánach, calaois chánach nó drochúsáid chánach a chosc.

 

4.  Cuimseofar freisin sa sásra um réiteach díospóidí CBL ardán um réiteach díospóidí CBL ar líne arb aidhm leis é a chur ar chumas na mBallstát chun díospóidí a réiteach gan idirghabháil díreach ón sásra um réiteach díospóidí ná ó na húdaráis inniúla trí chuir chuige shoiléire a leagan amach maidir leis an gcaoi chun díospóidí a mhaolú nuair a tharlaíonn siad, agus nósanna imeachta maidir le díospóidí a réiteach.

Leasú    47

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6 b (nua)

Treoir 2006/112/CE

Teideal XIV – Caibidil 2 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6b)  Cuirtear an Chaibidil seo a leanas isteach i dTeideal XIV:

 

‘Caibidil 2b

 

Sásra um fhógra uathoibrithe

 

Airteagal 398b

 

Bunófar sásra um fhógra uathoibrithe faoin 1 Meitheamh 2020. Leis an sásra sin, áireofar go ndéanfar fógraí a thabhairt go huathoibríoch do cháiníocóirí maidir le hathruithe agus nuashonraithe ar rátaí CBL na mBallstát. Déanfar na fógraí uathoibríocha sin a chur i ngníomh sula mbeidh an t-athrú infheidhme agus ar a dhéanaí cúig lá tar éis don chinneadh a bheith déanta.’

Leasú    48

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 403 agus Airteagal 404

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9)  Articles 403 and 404 are deleted.

(9)  scriostar Airteagal 403.

Leasú    49

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9 a (nua)

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 404

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(9a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 404:

“Article 404

“Airteagal 404

Every four years starting from the adoption of this Directive, the Commission shall, on the basis of information obtained from the Member States, present a report to the European Parliament and to the Council on the operation of the common system of VAT in the Member States and, in particular, on the operation of the transitional arrangements for taxing trade between Member States. That report shall be accompanied, where appropriate, by proposals concerning the definitive arrangements."

Bliain amháin i ndiaidh theacht i bhfeidhm na Treorach seo, agus gach trí bliana as sin amach, cuirfidh an Coimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle tuarascáil ar an scéime dhíolúine d’allmhairí ó thríú tíortha agus a comhoiriúnacht don chreat Eorpach agus ar chomhar le húdaráis inniúla tríú Stát, go háirithe i dtaca le calaois a chomhrac. Dhá bhliain i ndiaidh theacht i bhfeidhm na Treorach seo, agus gach trí bliana as sin amach, cuirfidh an Coimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle tuarascáil ar chleachtais náisiúnta maidir le pionóis riaracháin agus pionóis choiriúla a fhorchur ar dhaoine dleathacha agus nádúrtha a fuarthas ciontach i gcalaois CBL. Oibreoidh an Coimisiún le húdaráis inniúla náisiúnta agus Eorpacha chun obair leantach a dhéanamh, más iomchuí, ar na mholtaí arna ndearadh chun leibhéal íosta comhchuibhithe a bhaint amach.”

http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23009&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=fr&crCnt=1&crID0=4338

Leasú    50

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 b (nua)

Treoir 2006/112/CE

Airteagal 404 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(9b)  Cuirtear isteach Airteagal 404a mar seo a leanas:

 

“Airteagal 404a

 

Gach trí bliana, déanfaidh gach Ballstát tuarascáil ina ndéantar measúnú ar éifeachtacht an chórais faireacháin calaoise a chur isteach chuig an gCoimisiún, agus cuirfidh an Coimisiún é ar aghaidh chuig OLAF.

Leasú    51

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

They shall apply those provisions from 1 January 2019.

Déanfaidh siad na forálacha sin mar aon leis na rialacháin agus na treoracha cur chun feidhme a chur i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2019.

Leasú    52

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a.  Faoi,,, [dáta glactha na Treorach seo] agus gach trí bliana ina dhiaidh sin, tíolacfaidh an Coimisiún, ar bhonn na faisnéise a fuarthas ó na Ballstáit, tuarascáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle archur chun feidhme na gcritéar chun duine inchánach deimhnithe a shainmhíniú sna Ballstáit agus, go háirithe, ar an tionchar is féidir leis a imirt ar an gcomhrac in aghaidh calaois CBL. I gcás inarb iomchuí, beidh togra reachtach ag gabháil leis an tuarascáil.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Sa togra seo, a rinne an Coimisiún a thíolacadh i mí Dheireadh Fómhair 2017, tugtar isteach sraith prionsabal bunúsach nó ‘bunchloch’ don chóras CBL cinntitheach amach anseo, agus ceithre ‘réiteach thapa’ chun feidhmiú ó lá go lá an chórais CBL atá ann faoi láthair a fheabhsú, agus chun dul i ngleic le ceisteanna maidir leis an uimhir aitheantais CBL, idirbhearta slabhra, cásanna stoic ar glao agus cruthúnas ar sholáthar laistigh den Chomhphobal.

De réir an mheasúnaithe tionchair a ghabhann leis an obair chun córas CBL cinntitheach a bhunú, tá na hathruithe agus na bunchlocha a mholtar anseo ina gcéim ríthábhachtach chun laghdú os cionn EUR 41 bhilliún a dhéanamh ar chalaois thrasteorann CBL agus ag an am céanna chun laghdú EUR 1 bhilliún a dhéanamh ar chostais chomhlíonta do ghnólachtaí. I ndiaidh na mbunchloch sin, beidh togra eile ann níos déanaí i mbliana ina leagfar síos forálacha teicniúla a bhfuil gá leo chun an córas CBL cinntitheach a fheidhmiú.

Is díol suntais é go dtugtar isteach sa togra seo coincheap nua an duine inchánaigh dheimhnithe (CTP), mar analach maidir leis an ‘oibreoir eacnamaíochta údaraithe’ i gCód Custaim AE. Is féidir le gnólacht iarratas a dhéanamh chuig a údarás cánach náisiúnta agus CTP a bheith déanta de trína chruthú go bhfuil critéir réamhshainithe amhail íocaíocht rialta cánacha, smachta inmheánacha agus cruthúnas ar shócmhainneacht a chomhlíonadh. A luaithe a bheidh sé deimhnithe, measfar an gnólacht a bheith ina cháiníocóir iontaofa. Beidh rochtain ag an duine inchánach deimhnithe agus ag na gnólachtaí a dhéanann gnó le daoine inchánacha deimhnithe ar roinnt nós imeachta simplithe le haghaidh CBL trasteorann a dhearbhú agus a íoc. Beidh stádas an duine inchánaigh dheimhnithe aitheanta go frithpháirteach ag Ballstáit uile an Aontais.

Fáiltíonn an Rapóirtéir roimh an togra seo ón gCoimisiún, lena n-áirítear na ‘bunchlocha’ le haghaidh córas CBL cinntitheach, na ‘réitigh thapa’ agus tabhairt isteach an ‘duine inchánaigh dheimhnithe’ nua.

Sna leasuithe atá á moladh aige, iarrann an Rapóirtéir ar an gCoimisiún soiléiriú breise agus sonrú breise a dhéanamh ar an gcoincheap agus na critéir maidir le duine inchánach deimhnithe, trí rialacháin chur chun feidhme agus treoirlínte cuimsitheacha a bheidh ann amach anseo, agus iarrann sé air an coincheap a ailíniú go dlúth leis na critéir do stádas Oibreora Eacnamaíoch Údaraithe faoi Chód Custaim AE.

Thairis sin, iarrann an Rapóirtéir go ndéanfaí sásra um réiteach CBL a thabhairt isteach chun teacht ar réiteach i ndíospóidí idir na Ballstáit. Bunófar é sin bunaithe ar threoirthionscadail AE laistigh d’Fhóram an Aontais Eorpaigh maidir le CBL i ndáil le rialú trasteorann ar CBL, agus beidh sé ag feidhmiú i dteannta na sásraí náisiúnta le haghaidh díospóidí inmheánacha CBL idir cáiníocóirí agus a n-údarás cánach náisiúnta. Sa chaoi sin cuirfear sásra feidhmiúil um réiteach CBL ar fáil lena bhféadfar iontaoibh fhrithpháirteach idir na Ballstáit a áirithiú i gcásanna díospóide.

Chun a áirithiú go mbeidh an córas CBL cinntitheach ag feidhmiú ar bhealach atá rianúil, éifeachtúil agus a sheasfaidh an aimsir, molann an Rapóirtéir go dtabharfaí isteach sásra um fhógra uathoibritheach. Ní mór go mbeidh an sásra sin in ann fógraí uathoibríocha a thabhairt do cháiníocóirí maidir le hathruithe agus nuashonraithe ar rátaí infheidhme CBL na mBallstát, agus leagan an Rapóirtéir béim ar an gá go mbeadh sásra den sórt sin bunaithe ar fhormáidí agus réimsí sonraí atá oscailte agus caighdeánaithe, chun go bhféadfar idir-inoibritheacht a áirithiú.

Ar deireadh, áitíonn an Rapóirtéir ar na Ballstáit sa Chomhairle an togra seo a ghlacadh agus a chur chun feidhme a luaithe agus is féidir chun an t-ualach riaracháin ar ghnólachtaí Eorpacha a laghdú agus chun an bhearna CBL in AE a laghdú.


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Rialacha áirithe sa chóras cánach breisluacha a chomhchuibhiú agus a shimpliú agus córas cinntitheach a thabhairt isteach le haghaidh cánachas trádála idir na Ballstáit

Tagairtí

COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS)

Dáta a ndeachthas i gcomhairle leis an bParlaimint

23.10.2017

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ECON

26.10.2017

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim uathu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

JURI

26.10.2017

 

 

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

JURI

20.11.2017

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Jeppe Kofod

14.12.2017

 

 

 

Pléite sa choiste

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Dáta an ghlactha

3.9.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

39

0

10

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Csaba Sógor, Sabine Verheyen, Kristina Winberg

Dáta an chur síos

7.9.2018


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

39

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon

0

-

 

 

10

0

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Eochair do na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 19 Meán Fómhair 2018Fógra dlíthiúil