Eljárás : 2017/0251(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0280/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0280/2018

Viták :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Szavazatok :

PV 03/10/2018 - 9.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0366

JELENTÉS     *
PDF 609kWORD 104k
7.9.2018
PE 621.119v02-00 A8-0280/2018

a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottértékadó-rendszer egyes szabályainak harmonizálása és egyszerűsítése tekintetében történő módosításáról, valamint a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására vonatkozó végleges rendszer bevezetéséről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Jeppe Kofod

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottértékadó-rendszer egyes szabályainak harmonizálása és egyszerűsítése tekintetében történő módosításáról, valamint a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására vonatkozó végleges rendszer bevezetéséről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0569),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0363/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0280/2018),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  en, amikor a Tanács a 67/227/EGK42 és a 67/228/EGK43 tanácsi irányelvvel elfogadta a hozzáadottérték-adó (a továbbiakban: héa) közös rendszerét, kötelezettséget vállalt egy olyan, végleges héarendszer létrehozására, amely az Európai Közösség egészén belül ugyanúgy működik, mint egy egyetlen országon belül működő rendszer. Tekintve, hogy sem a politikai, sem a technikai feltételek nem voltak adottak egy ilyen rendszer megalkotásához, a tagállamok közötti fiskális határok 1992 végére végbementő felszámolásakor átmeneti héaszabályozás került elfogadásra. A jelenleg hatályos 2006/112/EK tanácsi irányelv44 előírja, hogy az átmeneti szabályokat végleges szabályozással kell felváltani.

(1)  en, amikor a Tanács a 67/227/EGK42 és a 67/228/EGK43 tanácsi irányelvvel elfogadta a hozzáadottérték-adó (a továbbiakban: héa) közös rendszerét, kötelezettséget vállalt egy olyan, végleges héarendszer létrehozására, amely az Európai Közösség egészén belül ugyanúgy működik, mint egy egyetlen országon belül működő rendszer. Tekintve, hogy sem a politikai, sem a technikai feltételek nem voltak adottak egy ilyen rendszer megalkotásához, a tagállamok közötti fiskális határok 1992 végére végbemenő felszámolásakor átmeneti héaszabályozás került elfogadásra. A jelenleg hatályos 2006/112/EK tanácsi irányelv44 előírja, hogy az átmeneti szabályokat végleges szabályozással kell felváltani. E szabályok azonban már évtizedek óta érvényesek, ami egy olyan bonyolult, átmeneti héarendszerhez vezetett, amelyre jellemző az Unión belüli, határokon átnyúló héacsalás. Mivel ezen átmeneti szabályoknak számos hiányossága van, a héarendszer nem teljesen hatékony, és nem egyeztethető össze a valódi egységes piac követelményeivel.

_________________

_________________

42 A Tanács 67/227/EGK első irányelve (1967. április 11.) a tagállamok forgalmi adókra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról (HL 71., 1967.4.14., 1301. o.).

42 A Tanács 67/227/EGK első irányelve (1967. április 11.) a tagállamok forgalmi adókra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról (HL 71., 1967.4.14., 1301. o.).

43 A Tanács 67/228/EGK második irányelve (1967. április 11.) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – a közös hozzáadottértékadó-rendszer struktúrájáról és alkalmazási módjairól (HL 71., 1967.4.14., 1303. o.).

43 A Tanács 67/228/EGK második irányelve (1967. április 11.) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – a közös hozzáadottértékadó-rendszer struktúrájáról és alkalmazási módjairól (HL 71., 1967.4.14., 1303. o.).

44 A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

44 A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A Bizottság „Az egységes piac továbbfejlesztése: a polgárok és vállalkozások lehetőségeinek bővítése” című, 2015. október 28-i közleményében a jelenlegi héaszabályozás összetettségét az egységes piac kiteljesítése előtt álló egyik fő akadályként határozta meg. Ugyanakkor a ténylegesen beszedett héabevétel és az elméletileg beszedendő összeg különbségeként meghatározott héabevétel-kiesés folyamatosan emelkedik, és 2015-ben a 28 tagú Unióban 151,5 milliárd EUR-t tett ki. Ez is mutatja, hogy a héarendszer sürgős és átfogó átalakítására van szükség egy végleges héarendszer létrehozása céljából, meg kell könnyíteni és egyszerűsíteni kell az Unión belüli határokon átnyúló kereskedelmet, és a rendszert csalásokkal szemben ellenállóbbá kell tenni.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  A vállalkozások megfelelési költségeinek csökkentéséhez, a határokon átnyúló héacsalások kockázatának csökkentéséhez, valamint a héával kapcsolatos eljárások egyszerűsítéséhez elengedhetetlen az egységes uniós héaövezet kialakítása. A végleges héarendszer megerősíti majd az egységes piacot, és jobb üzleti feltételeket biztosít majd a határokon átnyúló kereskedelem számára. Az új rendszernek tekintettel kell lennie a technológiai fejlemények és a digitalizáció következtében szükségessé váló változásokra, az üzleti modellek változásaira, valamint a gazdaság globalizálódására.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság a héára vonatkozó cselekvési tervében45 bejelentette, hogy javaslatot kíván előterjeszteni egy olyan, a határokon átnyúló, vállalkozások közötti kereskedelem tagállamok közötti bonyolítására alkalmazandó, végleges héarendszer elveire vonatkozóan, amely a határokon átnyúló termékértékesítésnek a rendeltetési hely szerinti tagállamban történő adóztatásán alapulna.

(2)  Az 1993-ban bevezetett jelenlegi uniós héarendszer hasonlít az európai vámrendszerhez. Hiányoznak azonban a megfelelő ellenőrzések, és ennek következtében a héarendszer a határokon átnyúló csalások célpontjává vált. A jelenlegi héarendszert alapjaiban kellene megváltoztatni oly módon, hogy a termékek egyik tagállamból a másikba történő értékesítését úgy adóztassák meg, mintha a terméket ugyanabban a tagállamban vásárolnák meg, mint ahonnan származik. A Bizottság a héára vonatkozó cselekvési tervében45 bejelentette, hogy javaslatot kíván előterjeszteni egy olyan, a határokon átnyúló, vállalkozások közötti kereskedelem tagállamok közötti bonyolítására alkalmazandó, végleges héarendszer elveire vonatkozóan, amely a határokon átnyúló termékértékesítésnek a rendeltetési hely szerinti tagállamban történő adóztatásán alapulna. Ez a változtatás évi 40 milliárd euróval csökkentené a héával kapcsolatos, határokon átnyúló csalások mértékét.

_________________

_________________

45 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak egy, a héára vonatkozó cselekvési tervről. Úton egy egységes uniós héaövezet felé – új döntések szükségeltetnek (COM(2016) 148 final, 2016. április 7.).

45 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak egy, a héára vonatkozó cselekvési tervről. Úton egy egységes uniós héaövezet felé – új döntések szükségeltetnek (COM(2016)0148, 2016. április 7.).

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ez szükségessé tenné a jelenlegi – egy, a termékek indulási helye szerinti tagállamban héamentesen megvalósuló értékesítést és egy, a rendeltetési hely szerinti tagállamban adóztatott Közösségen belüli beszerzést magában foglaló – rendszernek egy olyan rendszerrel történő felváltását, amely egyetlen, a rendeltetési hely szerinti tagállam héamértékének megfelelően adóztatott értékesítésből állna. Főszabályként a héát az eladó fogja elszámolni, akinek módjában áll majd online, egy internetes portálon keresztül ellenőrizni az egyes tagállamokban alkalmazandó héamértéket. Ha azonban a termékeket megvásárló személy minősített adóalany (a tagállamok által megbízhatóként elismert adózó), a fordított adózás mechanizmusa lenne alkalmazandó, és az Unión belüli értékesítésre kivetett héát a minősített adóalanynak kellene megfizetnie. A végleges héarendszer alapját képezi továbbá a vállalkozások egységes nyilvántartási rendszere (egyablakos ügyintézés), amely lehetőséget biztosít a fizetendő héa kifizetésére és levonására.

(3)  Ez szükségessé tenné a jelenlegi – egy, a termékek indulási helye szerinti tagállamban héamentesen megvalósuló értékesítést és egy, a rendeltetési hely szerinti tagállamban adóztatott Közösségen belüli beszerzést magában foglaló – rendszernek egy olyan rendszerrel történő felváltását, amely egyetlen, a rendeltetési hely szerinti tagállam héamértékének megfelelően adóztatott értékesítésből állna. Főszabályként a héát az eladó fogja elszámolni, akinek módjában áll majd online, egy internetes portálon keresztül ellenőrizni az egyes tagállamokban alkalmazandó héamértéket. A végleges héarendszer alapját képezi továbbá a vállalkozások egységes nyilvántartási rendszere (egyablakos ügyintézés), amely lehetőséget biztosít a fizetendő héa kifizetésére és levonására. Az egyablakos ügyintézés az új, rendeltetési hely szerinti adózási rendszer központi eleme, amely nélkül jelentősen nőne a héarendszer összetettsége és az adminisztratív terhek mértéke. Ezért a szűkített egyablakos ügyintézésnek a B2B szolgáltatásokra és a termékeladásokra történő kiterjesztésére a jelenlegi rendszer javasolt tökéletesítésének keretében sort kellene keríteni.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az interoperabilitás, a könnyű használhatóság és a jövőbeli csalásokkal szembeni ellenálló képesség érdekében a vállalkozásoknak szóló egyablakos ügyintézésnek harmonizált, határokon átnyúló informatikai rendszer keretében kell működnie, közös normák alapján, lehetővé téve az adatok automatikus lehívását és bevitelét, például egységes formanyomtatványok alkalmazása révén.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ezeket az elveket le kell fektetni az irányelvben, és azoknak fel kell váltaniuk a jelenlegi koncepciót, amely a végleges szabályozás alapjaként a származási tagállamban történő adóztatást írja elő.

(4)  Ezeket az elveket le kell fektetni az irányelvben, és azoknak fel kell váltaniuk a jelenlegi koncepciót, amely a végleges szabályozás alapjaként a származási tagállamban történő adóztatást írja elő, végleges héarendszerrel. Ezek az új elvek lehetővé tennék a tagállamok számára, hogy hatékonyabban küzdjenek a héacsalások, különösen a Közösségen belül eltűnő kereskedő útján elkövetett csalások ellen, melyek legalább évi 50 milliárd euró veszteséget okoznak.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Tanács a 2016. november 8-i következtetéseiben46 felkérte a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a határokon átnyúló ügyletekre vonatkozó uniós héaszabályok tökéletesítésére a héaazonosító számnak a Közösségen belüli értékesítések mentességével összefüggésben betöltött szerepe, a vevői készletekkel kapcsolatos megállapodások, a láncügyletek és a szállításnak a Közösségen belüli ügyletek mentesítése céljából történő bizonyítása tekintetében.

(5)  A Tanács a 2016. november 8-i következtetéseiben felkérte a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a határokon átnyúló ügyletekre vonatkozó uniós héaszabályok tökéletesítésére, az alábbi négy terület vonatkozásában: a héaazonosító számnak a Közösségen belüli értékesítések mentességével összefüggésben betöltött szerepe, a vevői készletekkel kapcsolatos megállapodások, a láncügyletek és a szállításnak a Közösségen belüli ügyletek mentesítése céljából történő bizonyítása.

_________________

_________________

46 A Tanács 2016. november 8-i következtetései a határokon átnyúló ügyletekre vonatkozó hatályos uniós héaszabályok tökéletesítéséről (14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 sz. dokumentum, 2016. november 9.).

46 A Tanács 2016. november 8-i következtetései a határokon átnyúló ügyletekre vonatkozó hatályos uniós héaszabályok tökéletesítéséről (14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 sz. dokumentum, 2016. november 9.).

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Tekintettel e felkérésre, valamint arra, hogy az Unión belüli kereskedelemre vonatkozó végleges héarendszer bevezetése több évet vesz igénybe, helyénvaló elfogadni ezeket az egyes rendelkezéseknek a vállalkozások érdekében történő harmonizálására és egyszerűsítésére irányuló intézkedéseket.

(6)  Tekintettel e felkérésre, valamint arra, hogy az Unión belüli kereskedelemre vonatkozó végleges héarendszert még megfelelően be kell vezetni, ezeket az egyes rendelkezéseknek a vállalkozások érdekében történő harmonizálására és egyszerűsítésére irányuló intézkedéseket csak átmeneti jelleggel helyénvaló elfogadni.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A minősített jogalany státusz létrehozására egyfelől a határokon átnyúló ügyletekre vonatkozó uniós héaszabályokat tökéletesítő rendelkezések hatékony alkalmazása, másfelől az Unión belüli kereskedelemre vonatkozó végleges rendszerre való fokozatos áttérés érdekében van szükség.

(7)  A minősített jogalany státusz létrehozására egyfelől a határokon átnyúló ügyletekre vonatkozó uniós héaszabályokat tökéletesítő rendelkezések hatékony alkalmazása, másfelől az Unión belüli kereskedelemre vonatkozó végleges rendszerre való fokozatos áttérés érdekében van szükség. Azonban annak megállapítása érdekében, hogy mely vállalkozások élvezhetik a minősített jogalany státusszal járó előnyöket, szigorú és valamennyi tagállamban összehangoltan alkalmazott kritériumokra van szükség, valamint közös szabályokat és rendelkezéseket kell elfogadni, amelyek szankciókat írnak elő az őket be nem tartók számára.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A jelenleg hatályos rendszer az alkalmazandó héaszabályok tekintetében nem tesz különbséget a megbízható és a kevésbé megbízható adóalanyok között. A minősített adóalany státusz bizonyos objektív kritériumok alapján történő megadása lehetővé tenné a megbízható adóalanyok azonosítását. Az e státusszal rendelkezők élvezhetnék egyes olyan szabályok alkalmazásának előnyeit, amelyek esetében fennállhat a csalás lehetősége, és amelyek más adóalanyokra nem alkalmazandóak.

(8)  A jelenleg hatályos rendszer az alkalmazandó héaszabályok tekintetében nem tesz különbséget a megbízható és a kevésbé megbízható adóalanyok között. A minősített adóalany státusz bizonyos objektív kritériumok alapján történő, a tagállamok által harmonizált módon alkalmazandó megadása lehetővé tenné a megbízható, illetve a kritériumoknak nem teljesen megfelelő adóalanyok azonosítását. Az e státusszal rendelkezők élvezhetnék egyes olyan, egyszerűsített és felhasználóbarát szabályok alkalmazásának előnyeit, amelyek más adóalanyokra nem alkalmazandók.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A minősített adóalany státusz megszerzését uniós szinten harmonizált kritériumokhoz kell kötni, és ebből következően a tagállamok egyike által kiadott minősítést az Unió egészében érvényesnek kell tekinteni.

(9)  A minősített adóalany státusz megszerzését egyértelműen meghatározott kritériumokhoz kell kötni, és biztosítani kell, hogy a vállalkozások, többek között a kkv-k számára rendelkezésre álljon. E kritériumokat uniós szinten harmonizálni kell, és ebből következően a tagállamok egyike által kiadott minősítést az Unió egészében érvényesnek kell tekinteni. A Bizottságnak ezért végrehajtási jogi aktusokat és átfogó, könnyen használható iránymutatásokat kell előterjesztenie, amelyek megkönnyítik a hatóságok közötti harmonizációt és igazgatási együttműködést, valamint interoperabilitást biztosítanak a tagállamok között, ugyanakkor meg kell győződnie arról, hogy e harmonizált kritériumokat a tagállamok Unió-szerte megfelelően alkalmazzák. Ezeket az iránymutatásokat szorosan össze kell hangolni az engedélyezett gazdálkodó Európai Uniós Vámkódex szerinti kritériumaival az igazgatási terhek csökkentése és a tagállamok általi egységes alkalmazás és megfelelés biztosítása érdekében.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A kkv-k magasabb megfelelési költségeire való tekintettel, a Bizottságnak egyszerűsített adminisztratív eljárásokat kell kidolgoznia számukra a minősített adóalany státusz megszerzéséhez.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b)  Az arra vonatkozó tájékoztatásnak, hogy egy gazdasági szereplő minősített adóalany-e, a VIES rendszerben hozzáférhetőnek kell lennie.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Indokolt úgy rendelkezni, hogy egyes adóalanyok, akikre olyan különleges rendelkezések vonatkoznak, amelyek kizárják őket az általános héaszabályok alkalmazási köréből, illetve akik csupán alkalmi jelleggel folytatnak gazdasági tevékenységet, a szóban forgó különleges rendelkezések vagy alkalmi tevékenységek tekintetében ne kaphassák meg a minősített adóalany státuszt. Máskülönben fennakadások következhetnek be a javasolt módosítások alkalmazásában.

(10)  Indokolt úgy rendelkezni, hogy egyes adóalanyok, akikre olyan különleges rendelkezések vonatkoznak, amelyek kizárják őket az általános héaszabályok alkalmazási köréből, a szóban forgó különleges rendelkezések vagy alkalmi tevékenységek tekintetében ne kaphassák meg a minősített adóalany státuszt. Máskülönben fennakadások következhetnek be a javasolt módosítások alkalmazásában. Ezenkívül különös figyelmet kell fordítani annak biztosítására, hogy a kkv-k a minősített adóalany státusz megszerzése tekintetében ne kerüljenek versenyhátrányba a nagyvállalkozásokkal szemben.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  A héaszabályok ütközésével kapcsolatos adóügyi viták megelőzését és a héával kapcsolatos, Unión belüli határokon átnyúló jogviták rendezését célzó, fejlett uniós eszköz alapját a határokon átnyúló vonatkozású feltételes héamegállapítási határozatra irányuló uniós kísérleti projektnek kell képeznie. A héával kapcsolatos, az érintett adózó és a nemzeti adóhatóság közötti, belső adóügyi vitákra továbbra is a nemzeti mechanizmusokat kell majd alkalmazni.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b)  Mindaddig, amíg a tagállamok nem fogadnak el végleges rendszert a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására vonatkozóan, ez az irányelv átmeneti szabályozást irányoz elő, és ahhoz megfelelő végrehajtási jogi aktusoknak és iránymutatásoknak kell kapcsolódniuk. Ennek az irányelvnek, a végrehajtási jogi aktusoknak és az iránymutatásoknak egyszerre kell hatályba lépniük.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

13 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13c)  Mechanizmust kell létrehozni egy olyan átlátható és közvetlen információs rendszer biztosítása érdekében, amely automatikusan értesíti az adózókat a tagállamok héakulcsainak aktualizálásáról és módosításairól. E mechanizmusnak harmonizált normákon és jelentéstételi nyomtatványokon kell alapulnia, valamennyi tagállamban egységes jelentéstételt és adatlehívást biztosítva. A tagállamokat kötelezni kell annak biztosítására, hogy a nemzeti héakulcsaikra vonatkozó információk helyesek és naprakészek legyenek. A tagállamoknak ezenfelül biztosítaniuk kell, hogy a nemzeti héakulcsokban bekövetkező bármely változásról az elfogadásától számított észszerű időn belül, de minden esetben a változások hatálybalépése előtt értesítést küldjenek.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  A polgárok általános érdekeit és az Unió pénzügyi érdekeit szem előtt tartva a visszaélést bejelentő személyeknek hatékony jogi védelemben kell részesülniük annak érdekében, hogy fel lehessen tárni és meg lehessen előzni a csalás minden formáját.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2006/112/EK irányelv

13 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Bármely adóalany, aki telephellyel vagy állandó üzleti telephellyel rendelkezik a Közösség területén, illetve akinek – telephely vagy állandó üzleti telephely hiányában – állandó lakcíme vagy szokásos tartózkodási helye a Közösségben van, és aki gazdasági tevékenysége során a 17a., a 20. és a 21. cikkben említett ügyletek bármelyikét vagy a 138. cikkben meghatározott feltételeknek megfelelő ügyleteket hajt végre vagy szándékozik végrehajtani, a minősített adóalany státusz megadása iránti kérelmet nyújthat be az adóhatósághoz.

Bármely adóalany, aki telephellyel vagy állandó üzleti telephellyel rendelkezik a Közösség területén, és aki gazdasági tevékenysége során a 17a., a 20. és a 21. cikkben említett ügyletek bármelyikét vagy a 138. és 138a. cikkben meghatározott feltételeknek megfelelő ügyleteket hajt végre vagy szándékozik végrehajtani, a minősített adóalany státusz megadása iránti kérelmet nyújthat be az adóhatósághoz.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2006/112/EK irányelv

13a cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a kérelmező olyan adóalany, aki vámügyi célokra megkapta az engedélyezett gazdálkodó státuszt, a (2) bekezdésben említett kritériumokat teljesítettnek kell tekinteni.

Ha a kérelmező olyan adóalany, aki kizárólag vámügyi célokra kapta meg az engedélyezett gazdálkodó státuszt, a (2) bekezdésben említett kritériumokat teljesítettnek kell tekinteni.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2006/112/EK irányelv

13a cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az adószabályok és a vámjogszabályok súlyos vagy ismételt megsértésének, valamint a kérelmező gazdasági tevékenységeihez kapcsolódóan nyilvántartott, súlyos bűncselekményre vonatkozó adatnak a hiánya;

a)  az elmúlt három gazdasági évben az adószabályok és a vámjogszabályok súlyos vagy ismételt megsértésének, az adóhatóságok általi jelentős utólagos adómegállapításnak, valamint a kérelmező gazdasági tevékenységeihez kapcsolódóan nyilvántartott, súlyos bűncselekményre vonatkozó adatnak a hiánya, függetlenül attól, hogy a tevékenységet az Unióban vagy azon kívül folytatták-e;

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2006/112/EK irányelv

13 a cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a kérelmező gazdasági tevékenységeihez kapcsolódóan nyilvántartott, többek között az alábbiakban felsorolt súlyos bűncselekményekre vonatkozó adat hiánya:

 

 

 

i.  pénzmosás;

 

ii.  adókikerülés és adócsalás;

 

iii.  uniós alapokkal és programokkal való visszaélés;

 

iv.  csődbűntett;

 

v.  biztosítási csalás vagy más pénzügyi csalás;

 

vi.  vesztegetés és/vagy korrupció;

 

 

 

vii.  számítástechnikai bűnözés;

 

viii.  bűnszervezetben való részvétel;

 

ix.  a versenyjog területén elkövetett bűncselekmény;

 

x.  terrorcselekményben való közvetett vagy közvetlen részvétel;

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2006/112/EK irányelv

13a cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  annak a kérelmező általi igazolása, hogy műveleteit és az áruforgalmat a kereskedelmi és – adott esetben – szállítási nyilvántartások vezetésére szolgáló, a megfelelő adóellenőrzéseket lehetővé tévő rendszeren keresztül vagy megbízható, illetve minősített belső ellenőrzési nyomvonal révén szigorúan ellenőrzése alatt tartja;

b)  annak a kérelmező általi igazolása a Bizottság által elfogadandó végrehajtási jogi aktusokkal és iránymutatásokkal összhangban, hogy műveleteit és az áruforgalmat a kereskedelmi és – adott esetben – szállítási nyilvántartások vezetésére szolgáló, a megfelelő adóellenőrzéseket lehetővé tévő rendszeren keresztül vagy megbízható, illetve minősített belső ellenőrzési nyomvonal révén szigorúan ellenőrzése alatt tartja;

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2006/112/EK irányelv

13a cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a kérelmező fizetőképességének igazolása; a fizetőképesség akkor tekinthető igazoltnak, ha a kérelmező olyan jó pénzügyi helyzetben van, amely lehetővé teszi számára kötelezettségei teljesítését az érintett üzleti tevékenységtípus jellemzőinek kellő figyelembevétele mellett, vagy ha rendelkezésre állnak biztosítási vagy más pénzügyi intézmények vagy egyéb, gazdaságilag megbízható harmadik felek által nyújtott garanciák.

c)  a kérelmező elmúlt három éven belüli fizetőképességének igazolása; a fizetőképesség akkor tekinthető igazoltnak, ha a kérelmező olyan jó pénzügyi helyzetben van, amely lehetővé teszi számára kötelezettségei teljesítését az érintett üzleti tevékenységtípus jellemzőinek kellő figyelembevétele mellett, vagy ha rendelkezésre állnak biztosítási vagy más pénzügyi intézmények vagy egyéb, gazdaságilag megbízható harmadik felek által nyújtott garanciák. A kérelmezőnek az Unióban letelepedett valamely pénzügyi intézményben bankszámlával kell rendelkeznie.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2006/112/EK irányelv

13 a cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben a kérelmezőtől az elmúlt három évben megtagadták az uniós Vámkódex szerinti elismert gazdálkodói státuszt, a kérelmező nem kaphatja meg a minősített adóalany státuszt.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2006/112/EK irányelv

13a cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A minősített adóalany státusz megadása során a harmonizált értelmezés biztosítása érdekében a Bizottság végrehajtási jogi aktus útján további, az egész Unióban alkalmazandó iránymutatásokat fogad el a tagállamok számára e kritériumok értékeléséről. Az első végrehajtási jogi aktust legkésőbb [ezen irányelv hatálybalépésének napját] követően egy hónappal el kell fogadni.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2006/112/EK irányelv

13a cikk – 2 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat és iránymutatásokat fogad el a vámügyi célokból engedélyezett gazdálkodói státuszra vonatkozó végrehajtási jogi aktusokkal és iránymutatásokkal szoros összefüggésben.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2006/112/EK irányelv

13a cikk – 2 c bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c)  A (2) bekezdésben meghatározott kritériumokat a végrehajtási jogi aktusban egyértelműen és pontosan meghatározott szabályok és eljárások alapján valamennyi tagállamnak közösen alkalmaznia kell.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2006/112/EK irányelv

13 a cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  az érvényes héaazonosítóval nem rendelkező vagy már nem rendelkező adóalanyok;

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2006/112/EK irányelv

13a cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az a)–d) pontban említett adóalanyok ugyanakkor az általuk folytatott egyéb gazdasági tevékenységek tekintetében megkaphatják a minősített adóalany státuszt.

Az a)–d) pontban említett adóalanyok ugyanakkor az általuk folytatott egyéb gazdasági tevékenységek tekintetében megkaphatják a minősített adóalany státuszt, azzal a feltétellel, hogy e tevékenységek eredménye nincsen hatással azon tevékenységekre, amelyek miatt ezen adóalanyok nem kaphatták meg a minősített adóalany státuszt.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2006/112/EK irányelv

13a cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A minősített adóalany státuszért folyamodó adóalanynak az adóhatóság által kért összes információt be kell nyújtania annak érdekében, hogy a hatóság határozni tudjon a kérelemről.

A minősített adóalany státuszért folyamodó adóalanynak az adóhatóság által kért összes információt be kell nyújtania annak érdekében, hogy a hatóság határozni tudjon a kérelemről. A Bizottság egyszerűsített adminisztratív eljárásokat alakít ki a kkv-k számára a minősített adóalany státusz megszerzésére.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2006/112/EK irányelv

13a cikk – 4 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  annak a tagállamnak az adóhatósága, amelyben a kérelmező vállalkozásának székhelye van;

a)  annak a tagállamnak az adóhatósága, amelyben a kérelmező vállalkozásának székhelye van a közös társaságiadó-alapról szóló ...-i (EU) .../... tanácsi irányelvben*, a közös összevont társaságiadó-alapról szóló ...-i (EU) .../... tanácsi irányelvben**, valamint a jelentős digitális jelenlétre kivetendő társasági adóra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló ...-i (EU) .../... tanácsi irányelvben*** és az egyes digitális szolgáltatások nyújtásából származó bevételek után fizetendő digitális szolgáltatási adó közös rendszeréről szóló ...-i (EU) .../... tanácsi irányelvben**** foglalt meghatározás szerint;

 

_________________

 

* HL: Kérjük, illessze be a 2016/0337(CNS) dokumentumban található irányelv számát, és illessze be az említett irányelv számát, dátumát, címét és HL hivatkozását a lábjegyzetbe.

 

** HL: Kérjük, illessze be a 2016/0336(CNS) dokumentumban található irányelv számát, és illessze be az említett irányelv számát, dátumát, címét és HL hivatkozását a lábjegyzetbe.

 

*** HL: Kérjük, illessze be a 2018/0072(CNS) dokumentumban található irányelv számát, és illessze be az említett irányelv számát, dátumát, címét és HL hivatkozását a lábjegyzetbe.

 

**** HL: Kérjük, illessze be a 2018/0073(CNS) dokumentumban található irányelv számát, és illessze be az említett irányelv számát, dátumát, címét és HL hivatkozását a lábjegyzetbe.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2006/112/EK irányelv

13 a cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  annak a tagállamnak az adóhatósága, amelyben a kérelmező állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van, amennyiben a kérelmező sem telephellyel, sem állandó üzleti telephellyel nem rendelkezik.

törölve

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2006/112/EK irányelv

13a cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A minősített adóalany státusz megadása esetén ezt az információt a VIES rendszerben elérhetővé kell tenni. Az ilyen státusz bármilyen változását késedelem nélkül jelölni kell a rendszerben.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2006/112/EK irányelv

13a cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A kérelem elutasítása esetén az adóhatóságnak a határozat közlésével egyidejűleg az elutasítás indokairól is tájékoztatnia kell a kérelmezőt. A tagállamok biztosítják, hogy a kérelmezőnek jogában álljon fellebbezni a kérelmét elutasító határozat ellen.

(5)  A kérelem elutasítása esetén az adóhatóságnak a határozat közlésével egyidejűleg az elutasítás indokairól is tájékoztatnia kell a kérelmezőt. A tagállamok biztosítják, hogy a kérelmezőnek jogában álljon fellebbezni a kérelmét elutasító határozat ellen. 2020. június 1-jéig végrehajtási jogi aktus útján uniós szinten harmonizált fellebbezési eljárást kell kidolgozni, és annak magában kell foglalnia a tagállamok azon kötelezettségét, hogy az elutasításról és a határozat indokairól adóhatóságaik révén tájékoztassák a többi tagállamot. A fellebbezési eljárást a végrehajtási jogi aktus által meghatározott, a határozat kérelmezővel való közlésétől számított észszerű időn belül kell kezdeményezni, figyelembe véve az esetlegesen végrehajtott jogorvoslati eljárásokat.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2006/112/EK irányelv

13a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A minősített adóalany státuszt elnyerő adóalanynak haladéktalanul tájékoztatnia kell az adóhatóságot minden olyan, a határozat meghozatalát követően felmerülő körülményről, amely érintheti vagy befolyásolhatja a státusz fenntartását. Ha a (2) bekezdésben foglalt kritériumok már nem teljesülnek, az adóhatóságnak vissza kell vonnia az adózási státuszt.

(6)  A minősített adóalany státuszt elnyerő adóalanynak 1 hónapon belül tájékoztatnia kell az adóhatóságot minden olyan, a határozat meghozatalát követően felmerülő körülményről, amely érintheti vagy befolyásolhatja a státusz fenntartását. Ha a (2) bekezdésben foglalt kritériumok már nem teljesülnek, az adóhatóságnak vissza kell vonnia az adózási státuszt. A feltételek teljesülésének biztosítása érdekében a minősített adóalany státuszt megadó tagállam adóhatósága legalább kétévente felülvizsgálja a határozatot. Ha az adóalany nem tájékoztatta az adóhatóságot valamely olyan, a végrehajtási jogi aktusban meghatározott körülményről, amely hatással lehet a minősített adóalany státuszra, vagy azokat szándékosan eltitkolta, arányos, hatékony és elrettentő szankciót kell kiszabni rá, amely akár a minősített adóalany státusz elvesztésével is járhat.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2006/112/EK irányelv

13a cikk – 6 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az az adóalany, akitől megtagadták a minősített adóalany státuszt, vagy aki saját kezdeményezésére tájékoztatta az adóhatóságot, hogy már nem felel meg a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek, legkorábban az státusz elutasításának vagy megvonásának keltétől számított hat hónap elteltével ismét kérelmezheti a minősített adóalany státuszát, feltéve, hogy valamennyi vonatkozó feltételnek megfelel.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2006/112/EK irányelv

13a cikk – 6 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  Az a minősített adóalany, akitől megvonják héa-azonosító számát, automatikusan elveszíti minősített adóalanyi státuszát.

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

2006/112/EK irányelv

13a cikk – 7 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Az elutasított kérelmekkel és az adóalanyok helyzetének megváltozásával kapcsolatos eljárásokat, a fellebbezési eljárásokat, valamint a minősített adóalany státuszért való ismételt kérelmezéssel kapcsolatos eljárásokat végrehajtási rendeletben kell meghatározni, és valamennyi tagállamban közösen kell alkalmazni.

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2006/112/EK irányelv

138 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az az adóalany vagy nem adóalany jogi személy, akinek a részére az értékesítés történik, héaazonosító számmal rendelkezik egy, a termékek feladásának vagy szállításának megkezdése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban;

b)  az az adóalany vagy nem adóalany jogi személy, akinek a részére az értékesítés történik, héaazonosító számmal rendelkezik egy, a termékek feladásának vagy szállításának megkezdése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban, és héaazonosító száma a VIES rendszeren keresztül elérhető;

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2006/112/EK irányelv

138a cikk – 3 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  »közbenső szereplő«: a lánc egyik – az első eladótól eltérő – eladója, aki feladja vagy szállítja a termékeket, vagy akinek a megbízásából valamely harmadik személy ezt elvégzi;

b)  »közbenső szereplő«: a lánc egyik – az első eladótól és az utolsó vevőtől/fogyasztótól eltérő – eladója, aki feladja vagy szállítja a termékeket, vagy akinek a megbízásából valamely harmadik személy ezt elvégzi;

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2006/112/EK irányelv

243 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden olyan minősített adóalanynak, akinek a részére a 17a. cikkben említett, vevői készletre vonatkozó megállapodás keretében termékeket értékesítenek, nyilvántartást kell vezetnie az érintett termékekről.

Minden olyan minősített adóalanynak, akinek a részére a 17a. cikkben említett, vevői készletre vonatkozó megállapodás keretében termékeket értékesítenek, az adóhatóságok számára hozzáférhető, digitalizált nyilvántartást kell vezetnie az érintett termékekről.

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

2006/112/EK irányelv

262 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden, héaazonosító számmal rendelkező adóalanynak összesítő nyilatkozatot kell benyújtania, amely tartalmazza a következő információkat:

(1)  Minden, héaazonosító számmal rendelkező adóalanynak összesítő nyilatkozatot kell benyújtania az illetékes adóhatóságnak, amely tartalmazza a következő információkat:

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

2006/112/EK irányelv

262 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az (1) bekezdésben említett információnak a VIES rendszeren keresztül valamennyi érintett adóhatóság számára elérhetőnek kell lennie.

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

2006/112/EK irányelv

XIV cím – 2 a fejezet (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a.  A XIV. cím a következő fejezettel egészül ki:

 

„2a. fejezet

 

Héa-vitarendezési mechanizmus

 

398a. cikk

 

(1)  2020. június 1-jéig héa-vitarendezési mechanizmust kell kidolgozni a tagállamok közötti, állítások vagy bejelentések vagy gyanú szerint téves határokon átnyúló héa-kifizetésekkel kapcsolatos viták rendezése céljából, és azt akkor kell alkalmazni, amennyiben a kölcsönös egyeztetési eljárás két éven belül nem vezet eredményre.

 

(2)  A héa-vitarendezési mechanizmusnak a tagállamok illetékes hatóságaiból kell állnia.

 

(3)  A héa-vitarendezési mechanizmus nem zárja ki a nemzeti jogszabályok vagy vonatkozó nemzetközi egyezmények alkalmazását, amennyiben erre szükség van az adókikerülés, adókijátszás vagy adózási visszaélések megakadályozása érdekében.

 

(4)  A héa-vitarendezési mechanizmusnak magában kell foglalnia egy online héa-vitarendezési platformot is annak lehetővé tétele céljából, hogy a tagállamok a vitákat a vitarendezési mechanizmus és az illetékes hatóságok közvetlen beavatkozása nélkül rendezzék, a viták keletkezéskori enyhítésére vonatkozóan egyértelmű megközelítéseket, valamint vitarendezési eljárásokat meghatározva.”

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 b pont (új)

2006/112/EK irányelv

XIV cím – 2 b fejezet (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6b.  A XIV. cím a következő fejezettel egészül ki:

 

„2b. fejezet

 

Automatikus értesítési mechanizmus

 

398b. cikk

 

2020. június 1-jéig automatikus értesítési mechanizmust kell létrehozni. A mechanizmusnak biztosítania kell, hogy automatikusan értesítse az adózókat a tagállamok héakulcsainak aktualizálásáról és módosításairól. Az automatikus értesítésnek a változás hatálybalépése előtt, de legkésőbb öt nappal a határozathozatal után működésbe kell lépnie.”

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

2006/112/EK irányelv

403 és 404 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9.  A 403. és a 404. cikket el kell hagyni.

9.  A 403. cikket el kell hagyni.

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

2006/112/EK irányelv

404 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

9a.  A 404. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„404. cikk

„404. cikk

A Bizottság ezen irányelv elfogadásától számítva négyévenként a tagállamoktól kapott információ alapján a közös HÉA-rendszer tagállambeli működéséről, és különösen a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására vonatkozó átmeneti szabályozás működéséről szóló jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyhez, adott esetben, a végleges szabályozásra vonatkozó javaslatokat mellékel.”

Az irányelv hatálybalépését követő egy évvel, valamint azt követően háromévente a Bizottság jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a harmadik országokból származó behozatalra vonatkozó mentességi rendszerről és annak az európai kerettel való összeegyeztethetőségéről, valamint a harmadik államok illetékes hatóságaival folytatott együttműködésről, különösen a csalás elleni küzdelem terén. Az irányelv hatálybalépését követő két évvel, valamint azt követően háromévente a Bizottság jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a héacsalásban vétkesnek nyilvánított jogi és természetes személyekkel szembeni adminisztratív és büntetőjogi szankciók kivetésére vonatkozó nemzeti gyakorlatokról. A Bizottság adott esetben együttműködik az illetékes nemzeti és európai hatóságokkal a minimális szintű harmonizációt célzó ajánlások nyomon követésében.”

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23009&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=fr&crCnt=1&crID0=4338)

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 b pont (új)

2006/112/EK irányelv

404 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9b.  A szöveg a következő 404a. cikkel egészül ki:

 

„404a. cikk

 

Az egyes tagállamok háromévente jelentést terjesztenek a Bizottság elé a héacsalást megfigyelő rendszer hatékonyságáról, a Bizottság pedig továbbítja azt az OLAF-nak.”

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezeket a rendelkezéseket 2019. január 1-jétől alkalmazzák.

Ezeket a rendelkezéseket a végrehajtási rendeletekkel és iránymutatásokkal együtt 2019. január 1-jétől alkalmazzák.

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság ...-ig [az irányelv elfogadásának dátuma], majd azt követően háromévente a tagállamoktól kapott információk alapján háromévente jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a minősített adóalany meghatározására vonatkozó kritériumok tagállami végrehajtásáról. valamint arról, ez milyen hatással lehet a héacsalás elleni küzdelemre. A jelentést adott esetben jogalkotási aktusra vonatkozó javaslattal együtt kell benyújtani.


INDOKOLÁS

Ez a Bizottság által 2017 októberében előterjesztett javaslat egy sor alapelvet vagy „sarokkövet” vezet be a jövőbeli végleges héarendszerre vonatkozóan, valamint négy „gyors megoldást” a jelenlegi héarendszer hétköznapi működésének javítása, a héa-azonosítószám, a láncügyletek, a vevői készletekkel kapcsolatos helyzetek és a közösségen belüli származás igazolásának kezelése céljából.

A végleges héarendszer létrehozására irányuló munkához kapcsolódó hatásvizsgálat szerint az itt javasolt módosítások és sarokkövek alapvető fontosságú lépést jelentenek a határokon átnyúló héacsalások legalább 41 milliárd eurós mérséklése, ugyanakkor a vállalkozások megfelelési költségeinek 1 milliárd euróval való csökkentése terén. E sarokkövek az év későbbi részében kiegészülnek majd egy másik javaslattal is, amely a végleges héarendszer működéséhez szükséges, részletes technikai rendelkezéseket állapítja meg.

E javaslat továbbá bevezeti a minősített adóalany fogalmát, az uniós Vámkódexben szereplő „engedélyezett gazdálkodó” fogalmához hasonlóan. A vállalkozás kérelmet nyújthat be a nemzeti adóhatósághoz, és minősített adóalannyá válhat, ha igazolja az előre meghatározott feltételeknek való megfelelést, például az adók rendszeres megfizetését, a belső ellenőrzéseket és a fizetőképesség igazolását. A tanúsítás nyomán a vállalkozás megbízható adózónak minősül. Mind a minősített adóalanyok, mind a velük üzleti kapcsolatban álló társaságok több egyszerűsített eljáráshoz férnek majd hozzá a határokon átnyúló héa bevallása és megfizetése céljából. A minősített adóalanyi státuszt valamennyi uniós tagállam kölcsönösen elismeri majd.

Az előadó teljes mértékben üdvözli a Bizottság e javaslatát, a végleges héarendszerre vonatkozó „sarokkövekkel”, a „gyors megoldásokkal” és az új „minősített adóalany” fogalom bevezetésével együtt.

Az előadó a javasolt módosításokban felhívja a Bizottságot, hogy jövőbeli végrehajtási rendeletek és átfogó iránymutatások révén tegye egyértelműbbé és pontosabbá a minősített adóalany fogalmát és feltételeit, és azokat szorosan hangolja össze az uniós Vámkódex szerinti engedélyezett gazdálkodó feltételeivel.

Az előadó továbbá kéri egy héa-vitarendezési mechanizmus bevezetését a tagállamok közötti viták rendezése érdekében. Ezt a jelenlegi uniós héafórumon belüli, a határokon átnyúló vonatkozású feltételes héamegállapítási határozatra irányuló uniós kísérleti projektre alapozva hozzák majd létre, és az adózók és a nemzeti adóhatóság közötti, belső adóügyi vitákra vonatkozó nemzeti mechanizmusok mellett fog működni. Ezáltal egy olyan, működőképes héa-vitarendezési mechanizmus jön létre, amely viták esetén biztosítja a tagállamok közötti kölcsönös bizalmat.

A végleges héarendszer zökkenőmentes, hatékony és időtálló működésének biztosítása céljából az előadó egy automatikus értesítési mechanizmus bevezetését javasolja. E mechanizmusnak automatikus értesítéseket kell tudnia küldeni az adózóknak a tagállamokban alkalmazandó héakulcsokra vonatkozó módosításokról és aktualizálásokról, és az előadó hangsúlyozza, hogy az interoperabilitás biztosítása érdekében e rendszernek nyílt és szabványosított adatformátumokon és -mezőkön kell alapulnia.

Az előadó végezetül nyomatékosan kéri a Tanácsban helyet foglaló tagállamokat, hogy a lehető leghamarabb fogadják el és hajtsák végre e javaslatot az európai vállalkozások igazgatási terheinek csökkentése és az Unión belüli héabevétel-kiesés mérséklése érdekében.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A hozzáadottértékadó-rendszer egyes szabályainak összehangolása és egyszerűsítése, valamint a tagállamok közötti kereskedelem adóztatásának végleges rendszerének bevezetése

Hivatkozások

COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

23.10.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

26.10.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

26.10.2017

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

JURI

20.11.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Jeppe Kofod

14.12.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

3.9.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

0

10

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Csaba Sógor, Sabine Verheyen, Kristina Winberg

Benyújtás dátuma

7.9.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

39

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon

0

-

 

 

10

0

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 19.Jogi nyilatkozat