Postopek : 2017/0251(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0280/2018

Predložena besedila :

A8-0280/2018

Razprave :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Glasovanja :

PV 03/10/2018 - 9.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0366

POROČILO     *
PDF 740kWORD 106k
7.9.2018
PE 621.119v02-00 A8-0280/2018

o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede harmonizacije in poenostavitve nekaterih pravil v okviru sistema davka na dodano vrednost ter uvedbe dokončnega sistema za obdavčevanje trgovine med državami članicami

(COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Jeppe Kofod

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede harmonizacije in poenostavitve nekaterih pravil v okviru sistema davka na dodano vrednost ter uvedbe dokončnega sistema za obdavčevanje trgovine med državami članicami

(COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2017)0569),

–  ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0363/2017),

–  ob upoštevanju člena 78(c) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0280/2018),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Ko je Svet leta 1967 sprejel skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) z direktivama Sveta 67/227/EGS42 in 67/228/EGS43, je bila sprejeta zaveza o vzpostavitvi dokončnega sistema DDV, ki bo v Evropski skupnosti deloval enako, kot bi deloval znotraj ene same države članice. Ker politični in tehnični pogoji za tak sistem niso bili zreli, je bila ob opustitvi davčnih meja med državami članicami konec leta 1992 sprejeta prehodna ureditev DDV. Direktiva Sveta 2006/112/ES44, ki je trenutno v veljavi, določa, da je treba ta prehodna pravila nadomestiti z dokončno ureditvijo.

(1)  Ko je Svet leta 1967 sprejel skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) z direktivama Sveta 67/227/EGS42 in 67/228/EGS43, je bila sprejeta zaveza o vzpostavitvi dokončnega sistema DDV, ki bo v Evropski skupnosti deloval enako, kot bi deloval znotraj ene same države članice. Ker politični in tehnični pogoji za tak sistem niso bili zreli, je bila ob opustitvi davčnih meja med državami članicami konec leta 1992 sprejeta prehodna ureditev DDV. Direktiva Sveta 2006/112/ES44, ki je trenutno v veljavi, določa, da je treba ta prehodna pravila nadomestiti z dokončno ureditvijo. Vendar se ta pravila uporabljajo že nekaj desetletij, posledica pa je zapleten prehodni sistem DDV, ki je pri čezmejnih transakcijah znotraj EU dovzeten za goljufije v zvezi z DDV. Prehodna pravila imajo številne pomanjkljivosti, zaradi katerih sistem DDV ni niti povsem učinkovit niti združljiv z zahtevami pravega enotnega trga.

_________________

_________________

42 Prva direktiva Sveta 67/227/EGS z dne 11. aprila 1967 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih (UL 71, 14.4.1967, str. 1 301).

42 Prva direktiva Sveta 67/227/EGS z dne 11. aprila 1967 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih (UL 71, 14.4.1967, str. 1 301).

43 Druga direktiva Sveta 67/228/EGS z dne 11. aprila 1967 o harmonizaciji zakonodaje držav članic o prometnih davkih – struktura in postopek za enotni sistem davka na dodano vrednost (UL 71, 14.4.1967, str. 1 303).

43 Druga direktiva Sveta 67/228/EGS z dne 11. aprila 1967 o harmonizaciji zakonodaje držav članic o prometnih davkih – struktura in postopek za enotni sistem davka na dodano vrednost (UL 71, 14.4.1967, str. 1 303).

44 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006, str. 1).

44 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006, str. 1).

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Komisija je v svojem sporočilu z dne 28. oktobra 2015 z naslovom „Izpopolnitev enotnega trga: več priložnosti za prebivalstvo in gospodarstvo“ kot eno glavnih ovir za dokončno izoblikovanje enotnega trga označila zapletenost sedanjega sistema DDV. Obenem se veča tudi vrzel pri pobiranju DDV, opredeljena kot razlika med dejansko pobranimi prihodki iz tega naslova in teoretičnim zneskom, ki naj bi ga po pričakovanjih pobrali, tako da je leta 2015 v EU-28 dosegla 151,5 milijarde EUR. To kaže, da je treba sistem DDV nemudoma in korenito preoblikovati v dokončni sistem DDV, s katerim bomo olajšali in poenostavili čezmejno trgovino znotraj EU ter zagotovili, da bo sistem bolj odporen na goljufije.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Vzpostavitev enotnega območja DDV v EU je ključnega pomena za to, da se za podjetja zmanjšajo stroški izpolnjevanja obveznosti ter da se zamejijo možnosti za čezmejne goljufije v zvezi z DDV in poenostavijo postopki za DDV. Dokončni sistem DDV bo okrepil enotni trg in ustvaril boljše poslovne razmere za čezmejno trgovino. V sistemu bi bilo treba uveljaviti tudi spremembe, potrebne zaradi tehnološkega razvoja in digitalizacije, spremenjenih poslovnih modelov in globalizacije gospodarstva.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Komisija je v svojem akcijskem načrtu za DDV45 napovedala, da namerava predložiti predlog, ki bo določal načela dokončnega sistema DDV za čezmejno trgovanje med podjetji med državami članicami, ki bodo temeljila na obdavčitvi čezmejne dobave blaga v namembni državi članici.

(2)  Sedanji sistem DDV v EU, ki je bil uveden leta 1993, spominja na evropski carinski sistem. Ni pa podobnih kontrol, zaradi česar je bolj dovzeten za čezmejne goljufije. Treba bi ga bilo torej temeljito spremeniti, in sicer bi morala biti dobava blaga iz ene države članice v drugo obdavčena tako, kot če bi bilo blago dobavljeno in pridobljeno znotraj ene države članice. Komisija je v svojem akcijskem načrtu za DDV45 napovedala, da namerava predložiti predlog, ki bo določal načela dokončnega sistema DDV za čezmejno trgovanje med podjetji med državami članicami, ki bodo temeljila na obdavčitvi čezmejne dobave blaga v namembni državi članici. S to spremembo bi morali biti zmožni zmanjšati čezmejne goljufije v zvezi z DDV za 40 milijard EUR letno.

_________________

_________________

45 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o akcijskem načrtu za DDV – Vzpostavitev enotnega območja DDV v EU: čas za odločitev (COM(2016) 148 final z dne 7. aprila 2016).

45 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o akcijskem načrtu za DDV – Vzpostavitev enotnega območja DDV v EU: čas za odločitev (COM(2016)0148 z dne 7. aprila 2016).

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Za to bi bilo treba zdajšnji sistem, sestavljen iz oproščene dobave v državi članici odhoda in obdavčene pridobitve blaga znotraj Skupnosti v namembni državi članici, nadomestiti s sistemom enotne dobave, obdavčene v namembni državi članici v skladu z njenimi stopnjami DDV. Praviloma bo DDV zaračunal dobavitelj, ki bo lahko veljavne stopnje DDV vseh držav članic preveril prek spleta na spletnem portalu. Vendar bi se, če je oseba, ki pridobi blago, certificirani davčni zavezanec (zanesljiv davčni plačnik, ki ga kot takega priznavajo države članice), uporabljal mehanizem obrnjene davčne obveznosti in bi DDV od dobave znotraj Unije moral plačati certificirani davčni zavezanec. Dokončni sistem DDV bo temeljil tudi na konceptu enotnega sistema registracije (vse na enem mestu (VEM)) za podjetja, ki bo omogočal plačilo in odbijanje DDV, ki ga je treba plačati.

(3)  Za to bi bilo treba zdajšnji sistem, sestavljen iz oproščene dobave v državi članici odhoda in obdavčene pridobitve blaga znotraj Skupnosti v namembni državi članici, nadomestiti s sistemom enotne dobave, obdavčene v namembni državi članici v skladu z njenimi stopnjami DDV. Praviloma bo DDV zaračunal dobavitelj, ki bo lahko veljavne stopnje DDV vseh držav članic preveril prek spleta na spletnem portalu. Dokončni sistem DDV bo temeljil tudi na konceptu enotnega sistema registracije (vse na enem mestu (VEM)) za podjetja, v katerem bo omogočeno plačilo in odbijanje DDV, ki ga je treba plačati. Osrednji element novega sistema DDV, ki bo temeljil na načelu namembne države, je storitev „vse na enem mestu“, brez katere bi se znatno povečala zapletenost sistema in upravno breme. Zato bi bilo treba v okviru predlaganih izboljšav sedanjega sistema v minisistem „vse na enem mestu“ (mini VEM) vključiti tudi vse storitve in prodajo blaga med podjetji.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Da bi zagotovili interoperabilnost, preprosto uporabo in neprepustnost za goljufije, bi moral sistem vse na enem mestu za podjetja delovati s harmoniziranim čezmejnim računalniškim sistemom na podlagi skupnih standardov in omogočati samodejno dostopanje do podatkov ali njihovo vnašanje, na primer z uporabo enotnih standardnih obrazcev.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Ta načela bi bilo treba določiti v tej direktivi in bi morala nadomestiti sedanji koncept, po katerem naj bi dokončna ureditev temeljila na obdavčevanju v državi članici porekla.

(4)  Ta načela bi bilo treba določiti v tej direktivi in bi morala nadomestiti sedanji koncept, po katerem naj bi dokončna ureditev temeljila na obdavčevanju v državi članici porekla z dokončnim sistemom DDV. Nova načela bi državam članicam omogočila učinkovitejši boj proti goljufijam v zvezi z DDV, zlasti goljufijam znotraj Skupnosti z neobstoječim trgovcem, katerih vrednost se ocenjuje na vsaj 50 milijard EUR letno.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Svet je v svojih sklepih z dne 8. novembra 201646 pozval Komisijo, naj opravi nekatere izboljšave pravil Unije o DDV za čezmejne transakcije, in sicer kar zadeva vlogo identifikacijske številke za DDV v zvezi z oprostitvijo dobav znotraj Skupnosti, aranžmaje skladiščenja na odpoklic, verižne transakcije in dokazilo o prevozu za namene oprostitve za transakcije znotraj Skupnosti.

(5)  Svet je v svojih sklepih z dne 8. novembra 201646 pozval Komisijo, naj izvede nekatere izboljšave pravil Unije o DDV za čezmejne transakcije na štirih področjih: vloga identifikacijske številke za DDV v zvezi z oprostitvijo dobav znotraj Skupnosti, aranžmaji skladiščenja na odpoklic, verižne transakcije in dokazilo o prevozu za namene oprostitve za transakcije znotraj Skupnosti.

_________________

_________________

46 Sklepi Sveta z dne 8. novembra 2016 o izboljšanju sedanjih pravil EU o DDV za čezmejne transakcije (št. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 z dne 9. novembra 2016).

46 Sklepi Sveta z dne 8. novembra 2016 o izboljšanju sedanjih pravil EU o DDV za čezmejne transakcije (št. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 z dne 9. novembra 2016).

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Glede na ta poziv in na to, da bo do uvedbe dokončnega sistema DDV za trgovino znotraj Unije trajalo več let, so ti posebni ukrepi, namenjeni harmonizaciji in poenostavitvi nekaterih ureditev za podjetja, ustrezni.

(6)  Glede na ta poziv in na to, da se dokončni sistem DDV za trgovino znotraj Unije še ne izvaja ustrezno, so ti posebni ukrepi, namenjeni harmonizaciji in poenostavitvi nekaterih ureditev za podjetja, ustrezni samo prehodno.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Za učinkovito uporabo izboljšav pravil Unije o DDV za čezmejne transakcije ter za postopen prehod na dokončni sistem za trgovino znotraj Unije je treba uvesti status certificiranega davčnega zavezanca.

(7)  Da bomo učinkovito uporabili izboljšave pravil Unije o DDV za čezmejne transakcije ter postopno prešli na dokončni sistem za trgovino znotraj Unije, je treba uvesti status certificiranega davčnega zavezanca. Za določanje, katera podjetja lahko pridobijo status certificiranega davčnega zavezanca, pa je treba vzpostaviti stroga merila, ki jih bodo harmonizirano uporabljale vse države članice, ter skupna pravila in določbe o globah in kaznih za vse, ki teh meril ne bodo spoštovali.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  V sedanjem sistemu se pri uporabi pravil v zvezi z DDV ne razlikuje med zanesljivimi in manj zanesljivimi davčnimi zavezanci. S podelitvijo statusa certificiranega davčnega zavezanca na podlagi določenih objektivnih meril bi se omogočilo prepoznavanje teh zanesljivih davčnih zavezancev. Na podlagi tega statusa bi lahko izkoristili ugodnosti uporabe nekaterih pravil, ki so dovzetna za goljufije in se ne uporabljajo za druge davčne zavezance.

(8)  V sedanjem sistemu se pri uporabi pravil v zvezi z DDV ne razlikuje med zanesljivimi in manj zanesljivimi davčnimi zavezanci. S podelitvijo statusa certificiranega davčnega zavezanca na podlagi nekaterih objektivnih meril, ki bi jih države članice harmonizirano uporabljale, bi se omogočilo prepoznavanje zanesljivih davčnih zavezancev in tistih, ki meril ne izpolnjujejo v celoti. Na podlagi tega statusa bi lahko izkoristili nekatera poenostavljena in uporabnikom prijazna pravila, ki se ne bi uporabljala za druge davčne zavezance.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Status certificiranega davčnega zavezanca bi moralo biti mogoče pridobiti na podlagi meril, ki so harmonizirana na ravni Unije, zato bi morala potrditev s strani ene države članice veljati po vsej Uniji.

(9)  Pridobitev statusa certificiranega davčnega zavezanca bi morala temeljiti na jasno določenih merilih, dostop za podjetja pa bi morali omogočiti tudi malim in srednjim podjetjem. Ta merila bi morala biti harmonizirana na ravni Unije, zato bi morala potrditev s strani ene države članice veljati po vsej Uniji. Komisija bi morala zato pripraviti izvedbene akte ter izčrpne in uporabne smernice, s katerimi bi olajšala harmonizacijo in upravno sodelovanje med organi ter zagotovila interoperabilnost med državami članicami, obenem pa bi morala preveriti, ali države članice ta harmonizirana merila tudi ustrezno uporabljajo. Smernice bi morale biti močno usklajene z merili pooblaščenega gospodarskega subjekta iz carinskega zakonika EU, da bi zmanjšali upravno breme in poskrbeli za enotno izvajanje in skladnost v vseh državah članicah.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Glede na to, da imajo mala in srednja podjetja višje stroške z izpolnjevanjem obveznosti, bi morala Komisija zanja vzpostaviti poenostavljene upravne postopke za pridobitev statusa certificiranega davčnega zavezanca.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b)  Informacije o tem, ali je gospodarski subjekt certificirani davčni zavezanec, bi morale biti dostopne prek sistema VIES.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Nekaterim davčnim zavezancem, ki so vključeni v posebne ureditve, zaradi katerih so izključeni iz splošnih pravil o DDV, ali ki le občasno opravljajo gospodarske dejavnosti, se statusa certificiranega davčnega zavezanca ne bi smelo podeliti v zvezi s temi posebnimi ureditvami ali občasnimi dejavnostmi. V nasprotnem primeru bi se lahko ogrozila nemotena uporaba predlaganih sprememb.

(10)  Nekaterim davčnim zavezancem, ki so vključeni v posebne ureditve, zaradi katerih so izključeni iz splošnih pravil o DDV, se status certificiranega davčnega zavezanca v zvezi s temi posebnimi ureditvami ali občasnimi dejavnostmi ne bi smel podeliti. V nasprotnem primeru bi se lahko ogrozila nemotena uporaba predlaganih sprememb. Poleg tega bi bilo treba posebno pozornost nameniti temu, da pri pridobivanju statusa certificiranega davčnega zavezanca mala in srednja podjetja ne bodo v slabšem konkurenčnem položaju kot velika podjetja.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Čezmejni pilotni projekt za DDV v EU bi moral biti podlaga za popolnoma razvito orodje Unije za preprečevanje davčnih sporov in reševanje posameznih čezmejnih sporov znotraj Unije v zadevah DDV. Za notranje davčne spore o DDV med davčnim zavezancem in nacionalnim davčnim organom se bodo še naprej uporabljali nacionalni mehanizmi.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13b)  Ta direktiva določa začasno ureditev, dokler države članice ne sprejmejo dokončnega sistema za obdavčitev trgovine med državami članicami, in bi jo morali spremljati ustrezni izvedbeni akti in smernice. Ta direktiva, izvedbeni akti in smernice bi morali začeti veljati hkrati.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13c)  Uvesti bi bilo treba mehanizem za zagotovitev preglednega in neposrednega informacijskega sistema, s katerim bi davčne zavezance samodejno obveščali o posodobitvah in spremembah stopenj DDV v državah članicah. Temeljiti bi moral na harmoniziranih standardih in obrazcih za poročanje, s čimer bi zagotovili enotno poročanje in pridobivanje podatkov po vseh državah članicah. Države članice bi morale zagotoviti, da bodo vse informacije o njihovih stopnjah DDV točne in ažurne. Poleg tega bi morale zagotoviti, da bodo vse spremembe nacionalnih stopenj DDV sporočene prek tega sistema v razumnem času po sprejetju, vsekakor pa, še preden začnejo veljati.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Glede na splošni interes državljanov ter finančne interese Evropske unije bi morali za namene odkrivanja in preprečevanja vseh oblik goljufij zagotoviti učinkovito pravno varstvo žvižgačev.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 13 a – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsak davčni zavezanec, ki ima sedež podjetja ali stalno poslovno enoto v Skupnosti ali, če teh nima, ima v Skupnosti stalno prebivališče ali običajno prebivališče in ki v okviru svoje gospodarske dejavnosti opravlja ali namerava opraviti katero od transakcij iz členov 17a, 20 in 21 ali transakcije v skladu s pogoji iz člena 138, lahko pri davčnih organih zaprosi za status certificiranega davčnega zavezanca.

Vsak davčni zavezanec, ki ima sedež podjetja ali stalno poslovno enoto v Skupnosti in ki v okviru svoje gospodarske dejavnosti opravlja ali namerava opraviti katero od transakcij iz členov 17a, 20 in 21 ali transakcije v skladu s pogoji iz členov 138 in 138a, lahko pri davčnih organih zaprosi za status certificiranega davčnega zavezanca.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 13 a – odstavek 1 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za prosilce, ki so davčni zavezanci s statusom pooblaščenega gospodarskega subjekta za carinske namene, se šteje, da izpolnjujejo merila iz odstavka 2.

Za prosilce, ki so davčni zavezanci s statusom pooblaščenega gospodarskega subjekta samo za carinske namene, se šteje, da izpolnjujejo merila iz odstavka 2.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 13 a – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  odsotnost hujših ali ponavljajočih se kršitev davčnih predpisov in carinske zakonodaje ter odsotnost evidentiranih hujših kaznivih dejanj v zvezi z gospodarsko dejavnostjo prosilca;

(a)  odsotnost hujših ali ponavljajočih se kršitev davčnih predpisov in carinske zakonodaje v zadnjih treh letih gospodarske dejavnosti, odsotnost ponovnih odmer davka v veliki vrednosti s strani davčnih uprav ter odsotnost evidentiranih hujših kaznivih dejanj v zvezi z gospodarsko dejavnostjo prosilca, ne glede na to, ali jo je opravljal v Uniji ali drugje;

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 13 a – odstavek 2 – točka a a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  odsotnost evidentiranih hujših kaznivih dejanj v zvezi z gospodarsko dejavnostjo prosilca, kar lahko med drugim zajema:

 

 

 

(i)  pranje denarja,

 

(ii)  davčno utajo in davčne goljufije,

 

(iii)  zlorabljanje skladov in programov Unije,

 

(iv)  goljufije v zvezi s stečajem ali insolventnostjo,

 

(v)  zavarovalniške ali druge finančne goljufije,

 

(vi)  podkupovanje in/ali korupcijo,

 

 

 

(vii)  kibernetsko kriminaliteto,

 

(viii)  sodelovanje v kriminalni združbi,

 

(ix)  kazniva dejanja na področju konkurenčnega prava,

 

(x)  neposredno ali posredno sodelovanje v terorističnih dejavnostih.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 13 a – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  prosilec bodisi s sistemom vodenja trgovinskih in po potrebi transportnih evidenc, ki omogoča ustrezne davčne kontrole, bodisi z zanesljivo ali potrjeno notranjo revizijsko sledjo dokaže, da ima visoko stopnjo nadzora nad svojimi operacijami in pretokom blaga;

(b)  prosilec bodisi s sistemom vodenja trgovinskih in po potrebi transportnih evidenc, ki omogoča ustrezne davčne kontrole, bodisi z zanesljivo ali potrjeno notranjo revizijsko sledjo dokaže, da ima visoko stopnjo nadzora nad svojimi operacijami in pretokom blaga v skladu z izvedbenimi akti in smernicami, ki jih sprejme Komisija;

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 13 a – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  plačilna sposobnost prosilca, ki se šteje za dokazano bodisi z dobrim finančnim stanjem prosilca, ki mu omogoča, da izpolnjuje svoje obveznosti, pri čemer se ustrezno upoštevajo značilnosti vrste zadevne poslovne dejavnosti, bodisi s predložitvijo jamstva zavarovalnice ali druge finančne institucije ali druge ekonomsko zanesljive tretje osebe.

(c)  plačilna sposobnost prosilca v zadnjih treh letih, ki se šteje za dokazano bodisi z dobrim finančnim stanjem prosilca, ki mu omogoča, da izpolnjuje svoje obveznosti, pri čemer se ustrezno upoštevajo značilnosti vrste zadevne poslovne dejavnosti, bodisi s predložitvijo jamstva zavarovalnice ali druge finančne institucije ali druge ekonomsko zanesljive tretje osebe. Prosilec ima bančni račun v finančni instituciji s sedežem v Uniji.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 13 a – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Če je bil prosilcu v skladu s carinskim zakonikom Unije v zadnjih treh letih zavrnjen status pooblaščenega gospodarskega subjekta, se mu status certificiranega davčnega zavezanca ne podeli.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 13 a – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Da bi zagotovili harmonizirano razlago v zvezi s podelitvijo certificiranega davčnega zavezanca, Komisija z izvedbenim aktom sprejme nadaljnje smernice za države članice v zvezi z oceno teh meril, ki so veljavna v vsej Uniji. Komisija sprejme prvi izvedbeni akt najpozneje en mesec po začetku veljavnosti te direktive.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 13 a – odstavek 2 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Komisija sprejme izvedbene akte in smernice v tesni povezavi z izvedbenimi akti in smernicami za pooblaščene gospodarske subjekte za carinske namene.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 13 a – odstavek 2 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2c.  Merila iz odstavka 2 splošno uporabljajo vse države članice, pri čemer se opirajo na jasno in natančno določena pravila in postopke iz izvedbenega akta.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 13 a – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  davčnim zavezancem, ki nimajo ali nimajo več veljavne identifikacijske številke za DDV;

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 13 a – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vendar se lahko davčnim zavezancem iz točk (a) do (d) podeli status certificiranega davčnega zavezanca za druge gospodarske dejavnosti, ki jih opravljajo.

Vendar se lahko davčnim zavezancem iz točk (a) do (d) podeli status certificiranega davčnega zavezanca za druge gospodarske dejavnosti, ki jih opravljajo, pod pogojem, da rezultati teh dejavnosti ne posegajo v tiste dejavnosti, zaradi katerih ne morejo pridobiti statusa certificiranega davčnega zavezanca.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 13 a – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Davčni zavezanec, ki zaprosi za status certificiranega davčnega zavezanca, davčnim organom predloži vse informacije, ki jih ti zahtevajo, da bi lahko sprejeli odločitev.

Davčni zavezanec, ki zaprosi za status certificiranega davčnega zavezanca, davčnim organom predloži vse informacije, ki jih ti zahtevajo, da bi lahko sprejeli odločitev. Komisija za mala in srednja podjetja vzpostavi poenostavljene upravne postopke za pridobitev statusa certificiranega davčnega zavezanca.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 13 a – odstavek 4 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  davčne organe države članice, v kateri ima prosilec sedež svoje dejavnosti;

(a)  davčne organe države članice, v kateri ima prosilec sedež svoje dejavnosti, kot je opredeljeno v Direktivi Sveta (EU) .../...; z dne ... o skupni osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCTB)* in v Direktivi Sveta (EU) .../... z dne ... o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCTB)** ter v Direktivi Sveta (EU) .../... z dne ... o določitvi pravil glede obdavčitve dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo*** in Direktivi Sveta (EU) .../... z dne ... o skupnem sistemu davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev****;

 

_________________

 

* UL: Prosimo, v besedilo vstavite številko direktive iz dokumenta (2016/0337(CNS)), v opombo pa številko, datum, naslov in sklic na Uradni list navedene direktive.

 

** UL: Prosimo, v besedilo vstavite številko direktive iz dokumenta (2016/0336(CNS)), v opombo pa številko, datum, naslov in sklic na Uradni list navedene direktive.

 

*** UL: Prosimo, v besedilo vstavite številko direktive iz dokumenta (2018/0072(CNS)), v opombo pa številko, datum, naslov in sklic na Uradni list navedene direktive.

 

**** UL: Prosimo, v besedilo vstavite številko direktive iz dokumenta (2018/0073(CNS)), v opombo pa številko, datum, naslov in sklic na Uradni list navedene direktive.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 13 a – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  davčne organe države članice, v kateri ima prosilec stalno prebivališče ali kjer običajno prebiva, če nima niti sedeža niti stalne poslovne enote.

črtano

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 13 a – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Ko se podeli status certificiranega davčnega zavezanca, postane ta informacija dostopna prek sistema VIES. Spremembe tega statusa se nemudoma vnesejo v sistem.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 13 a – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  V primeru zavrnitve prošnje davčni organi prosilca skupaj z odločitvijo seznanijo tudi z razlogi za zavrnitev. Države članice zagotovijo, da ima prosilec pravico do pritožbe zoper odločitev o zavrnitvi prošnje.

5.  V primeru zavrnitve prošnje davčni organi prosilca skupaj z odločitvijo seznanijo tudi z razlogi za zavrnitev. Države članice zagotovijo, da ima prosilec pravico do pritožbe zoper odločitev o zavrnitvi prošnje. Do 1. junija 2020 se na ravni Unije z izvedbenim aktom vzpostavi harmoniziran pritožbeni postopek, po katerem mora država članica druge države članice prek njihovih davčnih organov obvestiti o zavrnitvi in razlogih za to odločitev. Pritožbeni postopek se začne v razumnem času po tem, ko prosilec izve za odločitev, kar je treba določiti z izvedbenim aktom, pri tem pa upoštevati vse postopke za uveljavljanje pravnega sredstva, ki se že izvajajo.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 13 a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Davčni zavezanec, ki mu je bil podeljen status certificiranega davčnega zavezanca, davčne organe nemudoma obvesti o vseh dejavnikih, ki so se pojavili po sprejetju odločitve in ki bi lahko vplivali ali učinkovali na nadaljevanje tega statusa. Davčni organi tak davčni status umaknejo, če merila iz odstavka 2 niso več izpolnjena.

6.  Davčni zavezanec, ki mu je podeljen status certificiranega davčnega zavezanca, davčne organe v enem mesecu obvesti o vseh dejavnikih, ki se pojavijo po sprejetju odločitve in ki bi lahko vplivali ali učinkovali na nadaljevanje tega statusa. Davčni organi davčni status umaknejo, če merila iz odstavka 2 niso več izpolnjena. Davčni organi države članice, ki podelijo status certificiranega davčnega zavezanca, to odločitev najmanj enkrat na dve leti pregledajo in preverijo, ali so pogoji še vedno izpolnjeni. Če davčni zavezanec davčnih organov ne obvesti o vseh dejavnikih, ki bi lahko vplivali na njegov status certificiranega davčnega zavezanca, kakor je določeno v izvedbenem aktu, se zoper njega uvedejo sorazmerne, učinkovite in odvračilne sankcije, vključno z izgubo tega statusa.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 13 a – odstavek 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Davčni zavezanec, ki mu zavrnejo status certificiranega davčnega zavezanca ali ki na lastno pobudo obvesti davčni organ, da ne izpolnjuje več meril iz odstavka 2, lahko za ta status ponovno zaprosi šele po šestih mesecih od datuma zavrnitve ali odvzema, če so izpolnjena vsa ustrezna merila.

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 13 a – odstavek 6 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6b.  Certificiranemu davčnemu zavezancu, ki nima več identifikacijske številke za DDV, se status certificiranega davčnega zavezanca samodejno odvzame.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2006/112/ES

Člen 13 a – odstavek 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Postopki v zvezi z zavrnjenimi prošnjami in spremenjenim položajem davčnega zavezanca, pritožbeni postopki in postopki za ponovno zaprositev za status certificiranega davčnega zavezanca se določijo v izvedbeni uredbi in se splošno uporabljajo v vseh državah članicah.

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2006/112/ES

Člen 138 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, za katero se dobavi blago, je identificirana za DDV v državi članici, ki ni država članica, v kateri se odpošiljanje ali prevoz blaga začne;

(b)  davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, za katero se dobavi blago, je identificirana za DDV v državi članici, ki ni država članica, v kateri se odpošiljanje ali prevoz blaga začne, in ima identifikacijsko številko za DDV, dostopno prek sistema VIES;

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2006/112/ES

Člen 138 a – odstavek 3 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  „vmesni subjekt“ je dobavitelj v verigi, ki ni prvi dobavitelj in ki sam ali prek tretje osebe za njegov račun odpošilja ali prevaža blago;

(b)  „vmesni subjekt“ je dobavitelj v verigi, ki ni prvi dobavitelj ali zadnji prejemnik/stranka in ki sam ali tretja oseba za njegov račun odpošilja ali prevaža blago;

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2006/112/ES

Člen 243 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsak certificirani davčni zavezanec, ki se mu blago dobavi v okviru aranžmaja skladiščenja na odpoklic iz člena 17a, vodi evidenco o navedenem blagu.

Vsak certificirani davčni zavezanec, ki se mu blago dobavi v okviru aranžmaja skladiščenja na odpoklic iz člena 17a, vodi digitalizirano evidenco o tem blagu, dostopno davčnim organom.

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 2006/112/ES

Člen 262 – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsak davčni zavezanec, ki je identificiran za DDV, predloži rekapitulacijsko poročilo, v katerem so navedeni:

1.  Vsak davčni zavezanec, ki je identificiran za DDV, pristojnemu davčnemu organu predloži rekapitulacijsko poročilo, v katerem so navedeni:

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Direktiva 2006/112/ES

Člen 262 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Informacije iz odstavka 1 so prek sistema VIES dostopne vsem udeleženim davčnim organom.

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Direktiva 2006/112/ES

Naslov XIV – poglavje 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  naslovu XIV se doda naslednje poglavje:

 

„Poglavje 2a

 

Mehanizem za reševanje sporov v zvezi z DDV

 

Člen 398a

 

1.  Do 1. junija 2020 se vzpostavi mehanizem za reševanje sporov v zvezi z DDV za reševanje sporov med državami članicami glede terjanih, vloženih ali domnevno napačnih čezmejnih plačil DDV, ki se uporabi, kadar postopek medsebojnega dogovora v dveh letih ne prinese rezultatov.

 

2.  Mehanizem za reševanje sporov v zvezi z DDV sestavljajo pristojni organi držav članic.

 

3.  Mehanizem za reševanje sporov v zvezi z DDV ne izključuje uporabe nacionalne zakonodaje ali določb mednarodnih sporazumov, če je to potrebno za preprečitev davčne utaje, davčnih goljufij ali zlorab.

 

4.  Mehanizem zajema tudi spletni mehanizem za reševanje sporov v zvezi z DDV, da se državam članicam omogoči reševanje sporov brez neposrednega posredovanja glavnega mehanizma ali pristojnih organov, in sicer se določijo nedvoumni pristopi in postopki za reševanje morebitnih sporov.

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 b (novo)

Direktiva 2006/112/ES

Naslov XIV – poglavje 2 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b)  v naslovu XIV se doda naslednje poglavje:

 

„Poglavje 2b

 

Mehanizem za samodejno obveščanje

 

Člen 398b

 

Do 1. junija 2020 se vzpostavi mehanizem za samodejno obveščanje. Z njim se zagotovi samodejno obveščanje davčnih zavezancev o spremembah in posodobitvah stopenj DDV v državah članicah. Samodejna obvestila se aktivirajo pred začetkom veljavnosti spremembe in najpozneje pet dni po sprejetju odločitve.“

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Direktiva 2006/112/ES

Člena 403 in 404

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  člena 403 in 404 se črtata.

(9)  člen 403 se črta.

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)

Direktiva 2006/112/ES

Člen 404

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(9a)  člen 404 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 404

„Člen 404

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu na podlagi informacij, ki jih pridobi od držav članic, vsaka štiri leta po sprejetju te direktive predloži poročilo o delovanju skupnega sistema DDV v državah članicah in zlasti o delovanju prehodne ureditve za obdavčevanje trgovine med državami članicami. Poročilu se po potrebi priloži predloge za dokončno ureditev.“

Eno leto po začetku veljavnosti te direktive, nato pa vsaka tri leta, Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu pošlje poročilo o ureditvi oprostitev za uvoz iz tretjih držav in njeni usklajenosti z okvirom EU, pa tudi o sodelovanju s pristojnimi organi tretjih držav, zlasti na področju boja proti goljufijam. Dve leti po začetku veljavnosti te direktive, nato pa vsaka tri leta, Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu pošlje poročilo o nacionalnih praksah na področju upravnih in kazenskih sankcij za pravne ali fizične osebe, obsojenih zaradi goljufij v zvezi z DDV. Komisija v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi in evropskimi organi po potrebi nadalje ukrepa k priporočilom za minimalno harmonizacijo.“

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23009&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=fr&crCnt=1&crID0=4338)

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 b (novo)

Direktiva 2006/112/ES

Člen 404 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b)  vstavi se člen 404a:

 

„Člen 404a

 

Vse države članice morajo Komisiji vsaka tri leta predložiti ocenjevalno poročilo o učinkovitosti sistema za nadzor goljufij v zvezi z DDV, Komisija pa ga posreduje uradu OLAF.“

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Navedene predpise uporabljajo od 1. januarja 2019.

Navedene predpise skupaj z izvedbenimi uredbami in smernicami uporabljajo od 1. januarja 2019.

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija do ... [datum sprejetja te Direktive] in nato vsaka tri leta Evropskemu parlamentu in Svetu na podlagi informacij, ki jih pridobi od držav članic, pošlje poročilo o izvajanju meril za opredelitev certificiranega davčnega zavezanca v državah članicah, zlasti pa o možnem učinku tega izvajanja v boju proti goljufijam v zvezi z DDV. Poročilu po potrebi priloži predlog zakonodajnega akta.


OBRAZLOŽITEV

Komisija v tem predlogu, ki ga je predstavila oktobra 2017, uvaja vrsto temeljnih načel ali „temeljev“ za prihodnji dokončni sistem DDV in štiri „hitre rešitve“ za boljše vsakodnevno delovanje sedanjega sistema, pri čemer obravnava identifikacijsko številko za DDV, verižne transakcije, skladiščenje na odpoklic ter dokazilo o dobavi znotraj Skupnosti.

Na podlagi ocene učinka, opravljene ob delu za uvedbo dokončnega sistema za DDV, so predlagane spremembe in temelji bistven korak k zmanjšanju čezmejnih goljufij v zvezi z DDV za 41 milijard EUR in tudi k zmanjšanju stroškov, ki jih imajo podjetja zaradi zagotavljanja skladnosti, in sicer za 1 milijardo EUR. Tem temeljem bo konec tega leta sledil nov predlog, ki bo vseboval podrobne tehnične določbe, potrebne za delovanje dokončnega sistema za DDV.

Predlog vsebuje tudi novi koncept certificiranega davčnega zavezanca, analognega „pooblaščenemu gospodarskemu subjektu“ iz carinskega zakonika Unije. Podjetje lahko svoj nacionalni davčni organ zaprosi, da postane certificiran davčni zavezanec, tako da zagotovi skladnost z vnaprej opredeljenimi merili, kot so redno plačevanje davkov, notranje kontrole in dokazilo o solventnosti. Ko je podjetje certificirano, šteje za zanesljivega davčnega zavezanca. Tako certificirani davčni zavezanci kot podjetja, ki poslujejo z njimi, imajo dostop do številnih poenostavljenih postopkov za napoved in plačilo čezmejnega DDV. Status certificiranega davčnega zavezanca bodo vzajemno priznale vse države članice EU.

Poročevalec v celoti pozdravlja ta predlog Komisije, vključno s „temelji“ za dokončni sistem DDV, „hitrimi rešitvami“ in uvedbo certificiranih davčnih zavezancev.

V svojih predlogih sprememb poziva Komisijo, naj z izvedbenimi uredbami in celovitimi smernicami nadalje pojasni in podrobno opredeli koncept certificiranega davčnega zavezanca in merila zanj ter naj jih dodobra uskladi z merili za status pooblaščenega gospodarskega subjekta iz carinskega zakonika Unije.

Poleg tega poziva, naj se uvede mehanizem za reševanje sporov v zvezi z DDV, da bi rešili spore med državami članicami. To bo potekalo na podlagi sedanjega čezmejnega pilotnega projekta za DDV v EU v okviru foruma EU o DDV, mehanizem pa bo deloval vzporedno z nacionalnimi mehanizmi za notranje spore o DDV med davčnimi zavezanci in njihovo davčno upravo. S tem bi dobili delujoč mehanizem za reševanje sporov v zvezi z DDV, s katerim bi zagotovili vzajemno zaupanje med državami članicami v primeru sporov.

Da bi zagotovili nemoteno in učinkovito, na prihodnost pripravljeno delovanje dokončnega sistema DDV, poročevalec predlaga uvedbo mehanizma za samodejno obveščanje. S tem bi morali dobiti možnost pošiljanja samodejnih obvestil davčnim zavezancem o spremembah in posodobitvah veljavnih stopenj DDV v državah članicah, vendar bi moral mehanizem temeljiti na odprtih in standardiziranih oblikah podatkov in polj, da se zagotovi interoperabilnost.

Na koncu poziva države članice v Svetu, naj ta predlog čim prej sprejmejo in ga začnejo izvajati, da bi zmanjšali upravno breme za evropska podjetja in zmanjšali vrzel pri pobiranju DDV v EU.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Harmonizacija in poenostavitev nekaterih pravil v okviru sistema davka na dodano vrednost ter uvedbe dokončnega sistema za obdavčevanje trgovine med državami članicami

Referenčni dokumenti

COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS)

Datum posvetovanja z EP

23.10.2017

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ECON

26.10.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

  Datum razglasitve na zasedanju

JURI

26.10.2017

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

  Datum sklepa

JURI

20.11.2017

 

 

 

Poročevalec

Datum imenovanja

Jeppe Kofod

14.12.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Datum sprejetja

3.9.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

0

10

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Namestniki (člen 200(2) Poslovnika), navzoči pri končnem glasovanju

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Csaba Sógor, Sabine Verheyen, Kristina Winberg

Datum predložitve

7.9.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

39

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon

0

-

 

 

10

0

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 19. september 2018Pravno obvestilo