Förfarande : 2017/0251(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0280/2018

Ingivna texter :

A8-0280/2018

Debatter :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Omröstningar :

PV 03/10/2018 - 9.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0366

BETÄNKANDE     *
PDF 589kWORD 103k
7.9.2018
PE 621.119v02-00 A8-0280/2018

om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG för harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet och om införande av ett slutgiltigt system för beskattning av handel mellan medlemsstaterna

(COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Jeppe Kofod

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG för harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet och om införande av ett slutgiltigt system för beskattning av handel mellan medlemsstaterna

(COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2017)0569),

–  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0363/2017),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0280/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Under 1967, då rådet antog det gemensamma systemet för mervärdesskatt (moms) genom rådets direktiv 67/227/EEG42 och 67/228/EEG43 gjordes åtaganden om att inrätta ett slutgiltigt mervärdesskattesystem inom Europeiska gemenskapen som ska fungera på samma sätt som inom en enda medlemsstat. Eftersom de politiska och tekniska förhållandena inte var mogna för ett sådant system när de fiskala gränserna mellan medlemsstaterna avskaffades i slutet av 1992, antogs övergångsordningen för mervärdesskatt. I rådets direktiv 2006/112/EG44, som för närvarande är i kraft, föreskrivs att dessa övergångsregler måste ersättas med en slutgiltig ordning.

1.  Under 1967, då rådet antog det gemensamma systemet för mervärdesskatt (moms) genom rådets direktiv 67/227/EEG42 och 67/228/EEG43 gjordes åtaganden om att inrätta ett slutgiltigt mervärdesskattesystem inom Europeiska gemenskapen som ska fungera på samma sätt som inom en enda medlemsstat. Eftersom de politiska och tekniska förhållandena inte var mogna för ett sådant system när de fiskala gränserna mellan medlemsstaterna avskaffades i slutet av 1992, antogs övergångsordningen för mervärdesskatt. I rådets direktiv 2006/112/EG44, som för närvarande är i kraft, föreskrivs att dessa övergångsregler måste ersättas med en slutgiltig ordning. Dessa regler har emellertid nu funnits i flera årtionden, vilket har resulterat i ett komplext övergångssystem för mervärdesskatt som är sårbart för gränsöverskridande momsbedrägerier inom unionen. Dessa övergångsregler lider av flera brister som leder till att mervärdesskattesystemet varken är helt effektivt eller förenligt med de krav som en verklig inre marknad ställer.

_________________

_________________

42 Rådets första direktiv 67/227/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter (EGT 71, 14.4.1967, s. 1301).

42 Rådets första direktiv 67/227/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter (EGT 71, 14.4.1967, s. 1301).

43 Rådets andra direktiv 67/228/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – struktur och tillämpningsföreskrifter för det gemensamma systemet för mervärdesskatt (EGT 71, 14.4.1967, s. 1303).

43 Rådets andra direktiv 67/228/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – struktur och tillämpningsföreskrifter för det gemensamma systemet för mervärdesskatt (EGT 71, 14.4.1967, s. 1303).

44 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).

44 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  I sitt meddelande av den 28 oktober 2015, Att förbättra den inre marknaden – bättre möjligheter för individer och företag, identifierade kommissionen komplexiteten hos de nuvarande bestämmelserna om mervärdesskatt som ett av de största hindren för förverkligandet av den inre marknaden. Samtidigt har mervärdesskattegapet, definierat som skillnaden mellan den mervärdesskatt som faktiskt inkasseras och det teoretiska belopp som förväntas samlas in, ökat och uppgick 2015 till 151,5 miljarder EUR i EU-28. Detta visar att det behövs en snabb och omfattande reform av mervärdesskattesystemet i riktning mot ett slutgiltigt mervärdesskattesystem, samt att man måste underlätta och förenkla den gränsöverskridande handeln inom unionen och göra systemet mer bedrägerisäkert.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  Inrättandet av ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU är avgörande för att sänka efterlevnadskostnaderna för företagen, minska risken för gränsöverskridande momsbedrägerier och förenkla momsrelaterade förfaranden. Ett slutgiltigt mervärdesskattesystem kommer att stärka den inre marknaden och skapa bättre villkor för gränsöverskridande handel. Det bör bland annat innehålla de ändringar som krävs på grund av den tekniska utvecklingen och digitaliseringen, nya affärsmodeller och globaliseringen av ekonomin.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I sin handlingsplan för mervärdesskatt45 tillkännagav kommissionen sin avsikt att lägga fram ett förslag om fastställande av principerna för ett slutgiltigt mervärdesskattesystem för gränsöverskridande B2B-handel mellan medlemsstater som ska bygga på beskattning av gränsöverskridande leveranser av varor i destinationsmedlemsstaten.

2.  EU:s nuvarande mervärdesskattesystem som infördes 1993 liknar den europeiska tullagstiftningen. Dock saknas motsvarande kontroller, vilket gör det till ett mål för gränsöverskridande bedrägerier. Det nuvarande mervärdesskattesystemet bör förändras i grunden på så sätt att leveranser av varor från en medlemsstat till en annan beskattas som om de tillhandahölls och förvärvades inom en medlemsstat. I sin handlingsplan för mervärdesskatt45 tillkännagav kommissionen sin avsikt att lägga fram ett förslag om fastställande av principerna för ett slutgiltigt mervärdesskattesystem för gränsöverskridande B2B-handel mellan medlemsstater som ska bygga på beskattning av gränsöverskridande leveranser av varor i destinationsmedlemsstaten. Denna ändring bör bidra till att minska momsrelaterade gränsöverskridande bedrägerier med 40 miljarder euro årligen.

_________________

_________________

45 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om en handlingsplan för mervärdesskatt: Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU - Dags för beslut, Bryssel, (COM(2016)148 final, 7.4.2016).

45 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om en handlingsplan för mervärdesskatt: Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU - Dags för beslut, Bryssel, (COM(2016)148 final, 7.4.2016).

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Detta skulle kräva att man ersätter det nuvarande systemet där varorna undantas från skatteplikt i avgångsmedlemsstaten och ett beskattat gemenskapsinternt förvärv av varor i destinationsmedlemsstaten, med ett system där en enda leverans beskattas i destinationsmedlemsstaten och i enlighet med den mervärdesskattesats som gäller i destinationsmedlemsstaten. Som regel ska mervärdesskatt tas ut av leverantören som med hjälp av en webbportal kommer att kunna kontrollera den tillämpliga mervärdesskattesatsen i alla medlemsstater (på nätet). Om förvärvaren är en certifierad beskattningsbar person (dvs. en pålitlig skattebetalare som erkänns som sådan av medlemsstaterna), tillämpas förfarandet för omvänd betalningsskyldighet och den certifierade beskattningsbara personen bör vara skyldig att betala mervärdesskatt för den unionsinterna leveransen. Det slutgiltiga systemet för mervärdesskatt kommer också att grundas på principen med ett enda registreringssystem (One-Stop Shop) för företagen som möjliggör betalning av och avdrag för mervärdesskatt som ska betalas.

3.  Detta skulle kräva att man ersätter det nuvarande systemet där varorna undantas från skatteplikt i avgångsmedlemsstaten och ett beskattat gemenskapsinternt förvärv av varor i destinationsmedlemsstaten, med ett system där en enda leverans beskattas i destinationsmedlemsstaten och i enlighet med den mervärdesskattesats som gäller i destinationsmedlemsstaten. Som regel ska mervärdesskatt tas ut av leverantören som med hjälp av en webbportal kommer att kunna kontrollera den tillämpliga mervärdesskattesatsen i alla medlemsstater (på nätet). Det slutgiltiga systemet för mervärdesskatt kommer också att grundas på principen med ett enda registreringssystem (One-Stop Shop) för företagen som möjliggör betalning av och avdrag för mervärdesskatt som ska betalas. One Stop Shop är en central del i det nya destinationsbaserade systemet, utan vilket mervärdesskattesystemets komplexitet och den administrativa bördan skulle öka väsentligt. Därför bör utvidgningen av minikontaktpunkten Mini One Stop Shop till att omfatta alla B2B-tjänster och försäljning av varor ske inom ramen för de förbättringar av det nuvarande systemet som föreslagits.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  För att säkerställa driftskompatibilitet, användarvänlighet och framtida bedrägerisäkring, bör en enda kontaktpunkt för företag använda ett harmoniserat gränsöverskridande it-system som grundar sig på gemensamma standarder och som möjliggör automatisk sökning och inmatning av uppgifter, exempelvis genom att använda enhetliga standardblanketter.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Dessa principer bör fastställas i direktivet och bör ersätta den nuvarande principen enligt vilken den slutgiltiga ordningen ska baseras på beskattning i ursprungsmedlemsstaten.

4.  Dessa principer bör fastställas i direktivet och bör ersätta den nuvarande principen enligt vilken den slutgiltiga ordningen ska baseras på beskattning i ursprungsmedlemsstaten med ett slutgiltigt mervärdesskattesystem. Dessa nya principer skulle göra det möjligt för medlemsstaterna att bättre bekämpa mervärdesskattebedrägerier, i synnerhet gemenskapsinternt bedrägeri via skenföretag, vilket beräknas uppgå till minst 50 miljarder EUR per år.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Rådet uppmanade i sina slutsatser av den 8 november 201646 kommissionen att göra vissa förbättringar av unionens mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande transaktioner, redogöra för hur man ska använda registreringsnumret för mervärdesskatt i samband med undantaget från skatteplikt för gemenskapsinterna leveranser, call-off lagerarrangemang, kedjetransaktioner och transportbevis i den mening som avses i undantaget från skatteplikt för gemenskapsinterna transaktioner.

5.  Rådet uppmanade i sina slutsatser av den 8 november 201646 kommissionen att göra vissa förbättringar av unionens mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande transaktioner, inom följande fyra områden: hur man ska använda registreringsnumret för mervärdesskatt i samband med undantaget från skatteplikt för gemenskapsinterna leveranser, call-off lagerarrangemang, kedjetransaktioner och transportbevis i den mening som avses i undantaget från skatteplikt för gemenskapsinterna transaktioner.

_________________

_________________

46 Rådets slutsatser av den 8 november 2016 om förbättringar av EU:s nuvarande mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande transaktioner (nr 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 av den 9 november 2016).

46 Rådets slutsatser av den 8 november 2016 om förbättringar av EU:s nuvarande mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande transaktioner (nr 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 av den 9 november 2016).

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Med tanke på denna begäran och det faktum att det kommer att ta flera år för det slutgiltiga mervärdesskattesystemet för unionsintern handel att genomföras, är dessa särskilda åtgärder, som syftar till att harmonisera och förenkla vissa regler för affärsverksamheter, lämpliga.

6.  Med tanke på denna begäran och det faktum att det slutgiltiga mervärdesskattesystemet för unionsintern handel ännu inte har genomförts tillfredsställande, är dessa särskilda åtgärder, som syftar till att harmonisera och förenkla vissa regler för affärsverksamheter, lämpliga endast i ett övergångsskede.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Inrättandet av statusen som certifierad beskattningsbar person är nödvändig för en effektiv tillämpning av förbättringar av unionens mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande transaktioner samt för en gradvis övergång till det slutgiltiga systemet med unionsintern handel.

7.  Inrättandet av statusen som certifierad beskattningsbar person är nödvändig för en effektiv tillämpning av förbättringar av unionens mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande transaktioner samt för en gradvis övergång till det slutgiltiga systemet med unionsintern handel. Dock behöver strikta kriterier, som alla medlemsstater tillämpar på ett harmoniserat sätt, införas för att fastställa vilka företag som kan inneha status som certifierad beskattningsbar person. Det bör införas gemensamma regler och bestämmelser som leder till böter och andra påföljder för dem som inte följer dessa.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  I det nuvarande systemet görs ingen åtskillnad mellan tillförlitliga och mindre tillförlitliga beskattningsbara personer vad gäller de mervärdesskatteregler som ska tillämpas. Beviljande av status som certifierad beskattningsbar person på grundval av vissa objektiva kriterier bör göra det möjligt att identifiera dessa tillförlitliga beskattningsbara personer. Denna status skulle ge dem möjlighet att dra fördel av vissa bedrägerikänsliga regler som inte gäller för andra beskattningsbara personer.

8.  I det nuvarande systemet görs ingen åtskillnad mellan tillförlitliga och mindre tillförlitliga beskattningsbara personer vad gäller de mervärdesskatteregler som ska tillämpas. Beviljande av status som certifierad beskattningsbar person på grundval av vissa objektiva kriterier, som tillämpas på ett harmoniserat sätt av medlemsstaterna, bör göra det möjligt att identifiera dessa tillförlitliga beskattningsbara personer och dem som inte fullt ut uppfyller kriterierna. Denna status skulle ge dem möjlighet att dra fördel av vissa förenklade och användarvänliga regler som inte gäller för andra beskattningsbara personer.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Tillgång till status som certifierad beskattningsbar person bör bygga på kriterier som harmoniserats på unionsnivå och därför bör certifiering som lämnats i en medlemsstat gälla i hela unionen.

9.  Tillgång till status som certifierad beskattningsbar person bör bygga på tydligt definierade kriterier och bör vara möjlig för företag inklusive små och medelstora företag. Dessa kriterier bör vara harmoniserade på unionsnivå och därför bör certifiering som lämnats i en medlemsstat gälla i hela unionen. Kommissionen bör därför lägga fram genomförandeakter och övergripande lätt tillämpbara riktlinjer, som underlättar harmonisering och administrativt samarbete mellan myndigheter och som garanterar interoperabilitet mellan medlemsstater, samtidigt som det kontrolleras att medlemsstaterna i hela unionen korrekt tillämpar dessa harmoniserade kriterier. Dessa riktlinjer bör vara nära anpassade till kriterierna för begreppet godkänd ekonomisk aktör i EU:s tullkodex, för att minska den administrativa bördan och garantera enhetligt genomförande och efterlevnad i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a.  Kommissionen bör lägga fram förenklade administrativa förfaranden för små och medelstora företag, med särskilt fokus på deras högre efterlevnadskostnader, för erhållande av status som certifierad beskattningsbar person.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9b.  Information om huruvida en ekonomisk aktör är en certifierad beskattningsbar person bör vara tillgänglig via VIES-systemet.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  Vissa beskattningsbara personer som omfattas av särskilda arrangemang som undantar dem från de allmänna mervärdesskattreglerna eller som bara tillfälligt bedriver ekonomisk verksamhet bör inte beviljas status som certifierad beskattningsbar person i samband med dessa särskilda arrangemang eller tillfälliga verksamheter. I annat fall skulle en smidig tillämpning av de föreslagna ändringarna kunna störas.

10.  Vissa beskattningsbara personer som omfattas av särskilda arrangemang som undantar dem från de allmänna mervärdesskattreglerna bör inte beviljas status som certifierad beskattningsbar person i samband med dessa särskilda arrangemang eller tillfälliga verksamheter. I annat fall skulle en smidig tillämpning av de föreslagna ändringarna kunna störas. Dessutom bör man särskilt se till att små och medelstora företag inte får en konkurrensnackdel i förhållande till stora företag när det gäller att få status som certifierad beskattningsbar person.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

13a.  EU:s pilotprojekt för avgöranden i gränsöverskridande mervärdesskatteärenden bör utgöra grunden för ett fullt utvecklat unionsverktyg för att förhindra konflikt mellan mervärdesskatteregler vid skattetvister och för att lösa gränsöverskridande tvister i mervärdesskatteärenden inom unionen. Nationella mekanismer kommer fortsatt att gälla för interna mervärdesskattetvister mellan den skattskyldige och den nationella skattemyndigheten.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

13b.  Detta direktiv föreskriver tillfälliga arrangemang innan medlemsstaterna antar ett slutgiltigt system för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna, och bör åtföljas av motsvarande genomförandeakter och riktlinjer. Detta direktiv, genomförandeakterna och riktlinjerna bör träda i kraft samtidigt.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 13c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

13c.  En mekanism bör inrättas för att säkerställa ett transparent och direkt informationssystem som automatiskt underrättar skattebetalarna om uppdateringar och förändringar av medlemsstaternas mervärdesskattesatser. En sådan mekanism bör bygga på harmoniserade standarder och rapporteringsformulär, så att rapportering och datasökning sker på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater. Medlemsstaterna bör vara skyldiga att se till att all information om deras nationella mervärdesskattesatser är korrekt och aktuell. Vidare bör medlemsstaterna se till att alla ändringar av de nationella mervärdesskattesatserna meddelas via ett sådant system inom en rimlig tidsperiod efter att de antagits, och i alla händelser innan ändringarna blir tillämpliga.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

15a.  Med tanke på allmänintresset och unionens ekonomiska intressen, bör visselblåsare åtnjuta ett effektivt rättsligt skydd så att upptäckt och förebyggande av alla former av bedrägerier underlättas.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 13a – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje beskattningsbar person som har ett säte eller ett fast driftställe i gemenskapen eller i avsaknad av ett säte och fast driftställe är bosatt eller stadigvarande vistas i gemenskapen och som inom ramen för sin ekonomiska verksamhet utför eller avser att utföra någon av de transaktioner som avses i artiklarna 17a, 20 och 21 eller transaktioner i enlighet med de villkor som anges i artikel 138, kan hos skattemyndigheterna ansöka om status som certifierad beskattningsbar person.

Varje beskattningsbar person som har ett säte eller ett fast driftställe i gemenskapen och som inom ramen för sin ekonomiska verksamhet utför eller avser att utföra någon av de transaktioner som avses i artiklarna 17a, 20 och 21 eller transaktioner i enlighet med de villkor som anges i artiklarna 138 och 138a, kan hos skattemyndigheterna ansöka om status som certifierad beskattningsbar person.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 13a – punkt 1 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om den sökande är en beskattningsbar person som har beviljats status som godkänd ekonomisk verksamhetsutövare för tulländamål, ska kriterierna i punkt 2 anses vara uppfyllda.

Om den sökande är en beskattningsbar person som har beviljats status enbart som godkänd ekonomisk verksamhetsutövare för tulländamål, ska kriterierna i punkt 2 anses vara uppfyllda.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 13a – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Frånvaro av alla former av allvarliga överträdelser eller upprepade överträdelser av tullagstiftningen och skattereglerna, inbegripet att den sökande inte får vara dömd för allvarliga brott som rör sökandens ekonomiska verksamhet.

(a)  Frånvaro av alla former av allvarliga överträdelser eller upprepade överträdelser av tullagstiftningen och skattereglerna under de senaste tre åren av ekonomisk verksamhet, frånvaro av omfattande skattejusteringar från skattemyndigheternas sida, samt att den sökande inte får vara dömd för allvarliga brott som rör hans eller hennes ekonomiska verksamhet, oavsett om verksamheten bedrivits inom eller utanför unionen.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 13a – punkt 2 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Frånvaro av alla former av allvarliga brott i samband med sökandens ekonomiska verksamhet, exempelvis men inte uteslutande

 

(i)  penningtvätt,

 

(ii)  skatteundandragande och skatteflykt,

 

(iii)  missbruk av unionens fonder och program,

 

(iv)  konkurs- eller insolvensbedägeri,

 

(v)  försäkringsbedrägeri eller annat ekonomiskt bedrägeri,

 

(vi)  mutor och/eller korruption,

 

(vii)  it-brottslighet,

 

(viii)  deltagande i en kriminell organisation,

 

(ix)  brott på det konkurrensrättsliga området,

 

(x)  direkt eller indirekt inblandning i terroristverksamhet.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 13a – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Att den sökande uppvisar en hög grad av kontroll över sina transaktioner och av varuflödet, antingen genom ett system för affärsbokföring och, vid behov, bokföring av transporter, som möjliggör lämpliga skattekontroller, eller genom en tillförlitlig eller auktoriserad intern verifieringskedja.

(b)  Att den sökande uppvisar en hög grad av kontroll över sina transaktioner och av varuflödet, antingen genom ett system för affärsbokföring och, vid behov, bokföring av transporter, som möjliggör lämpliga skattekontroller, eller genom en tillförlitlig eller auktoriserad intern verifieringskedja i enlighet med de genomförandeakter och riktlinjer som ska antas av kommissionen.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 13a – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Bevis på att sökanden är ekonomiskt solvent, som ska anses ha bevisats om den sökande har en god ekonomisk ställning som innebär att han eller hon kan fullfölja sina åtaganden, med vederbörlig hänsyn tagen till särdragen hos den typ av affärsverksamhet som berörs eller genom garantier som lämnats av försäkringsföretag eller andra finansinstitut eller genom andra ekonomiskt tillförlitliga tredje parter.

(c)  Bevis på att sökanden är ekonomiskt solvent sedan tre år tillbaka, som ska anses ha bevisats om den sökande har en god ekonomisk ställning som innebär att han eller hon kan fullfölja sina åtaganden, med vederbörlig hänsyn tagen till särdragen hos den typ av affärsverksamhet som berörs eller genom garantier som lämnats av försäkringsföretag eller andra finansinstitut eller genom andra ekonomiskt tillförlitliga tredje parter. Sökanden ska ha ett bankkonto hos ett finansinstitut som är etablerat i unionen.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 13a – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om den sökande har förvägrats status som godkänd ekonomisk aktör i enlighet med unionens tullkodex under de senaste tre åren ska den sökande inte beviljas status som certifierad beskattningsbar person.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 13a – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  För att säkerställa en harmoniserad tolkning i fråga om beviljande av status som certifierad beskattningsbar person, ska kommissionen genom en genomförandeakt anta ytterligare vägledning för medlemsstaterna för bedömningen av dessa kriterier, vilka ska vara giltiga i hela unionen. Den första genomförandeakten ska antas senast en månad efter att detta direktiv har trätt i kraft.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 13a – punkt 2b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Kommissionen ska anta genomförandeakter och riktlinjer i nära anslutning till genomförandeakterna och riktlinjerna för godkända ekonomiska aktörer för tulländamål.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 13a – punkt 2c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c.  De kriterier som anges i punkt 2 ska tillämpas på samma sätt av alla medlemsstater på grundval av klara och tydliga regler och förfaranden i genomförandeakten.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 13a – punkt 3 –led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Beskattningsbara personer som inte har eller upphör att ha ett giltigt registreringsnummer för mervärdesskatt.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 13a – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De beskattningsbara personer som avses i leden a till d får beviljas status som certifierad beskattningsbar person för övrig ekonomisk verksamhet som de bedriver.

Beskattningsbara personer som avses i leden a till d får beviljas status som certifierad beskattningsbar person för övrig ekonomisk verksamhet som de bedriver, under förutsättning att resultaten från denna verksamhet inte påverkar den verksamhet som ursprungligen hindrade dessa beskattningsbara personer från att beviljas status som certifierad beskattningsbar person.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 13a – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En beskattningsbar person som ansöker om status som certifierad beskattningsbar person ska tillhandahålla alla uppgifter som krävs av skattemyndigheterna för att de ska kunna fatta ett beslut.

En beskattningsbar person som ansöker om status som certifierad beskattningsbar person ska tillhandahålla alla uppgifter som krävs av skattemyndigheterna för att de ska kunna fatta ett beslut. Kommissionen ska inrätta förenklade administrativa förfaranden för små och medelstora företag för erhållande av status som certifierad beskattningsbar person.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 13a – punkt 4 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Den medlemsstat där sökanden har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet.

(a)  Den medlemsstat där sökanden har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet enligt definitionen i rådets direktiv (EU) .../... av den .... om en gemensam bolagsskattebas * och i rådets direktiv (EU) .../... av den .... om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas**, samt i rådets direktiv (EU) .../... av den .... om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro*** och i rådets direktiv (EU) .../... av den .... om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster****.

 

_________________

 

* EUT: För in nummer på det direktiv som finns i dokument 2016/0337 (CNS) i texten och för in nummer, datum, titel och EUT-hänvisning avseende det direktivet i fotnoten.

 

** EUT: För in nummer på det direktiv som finns i dokument 2016/0336 (CNS) i texten och för in nummer, datum, titel och EUT-hänvisning avseende det direktivet i fotnoten.

 

*** EUT: För in nummer på det direktiv som finns i dokument 2018/0072 (CNS) i texten och för in nummer, datum, titel och EUT-hänvisning avseende det direktivet i fotnoten.

 

**** EUT: För in nummer på det direktiv som finns i dokument 2018/0073 (CNS) i texten och för in nummer, datum, titel och EUT-hänvisning avseende det direktivet i fotnoten.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 13a – punkt 4 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Den medlemsstat där sökanden har sin stadigvarande adress eller normalt är bosatt, om denne varken har ett säte eller ett fast etableringsställe.

utgår

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 13a – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  När status som certifierad beskattningsbar person beviljas ska denna information göras tillgänglig via VIES-systemet. Ändringar av denna status ska uppdateras i systemet utan dröjsmål.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 13a – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om ansökan avslås ska skattemyndigheten underrätta sökanden om grunderna till avslaget tillsammans med beslutet. Medlemsstaterna ska säkerställa att den sökande ges rätt att överklaga beslut om att avslå en ansökan.

5.  Om ansökan avslås ska skattemyndigheten underrätta sökanden om grunderna till avslaget tillsammans med beslutet. Medlemsstaterna ska säkerställa att den sökande ges rätt att överklaga beslut om att avslå en ansökan. Ett överklagandeförfarande som är harmoniserat på unionsnivå ska inrättas senast den 1 juni 2020 genom en genomförandeakt och ska inkludera en skyldighet för medlemsstaterna att informera andra medlemsstater om detta avslag och skälen till detta beslut genom sina skattemyndigheter. Överklagandeförfarandet ska inledas inom rimlig tid från det att beslutet meddelats den sökande, enligt vad som fastslås i genomförandeakten, och bör beakta eventuella genomförda rättsmedelsprocesser.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 13a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den beskattningsbara person som har beviljats status som certifierad beskattningsbar person ska utan dröjsmål underrätta skattemyndigheterna om alla händelser som inträffar efter det att beslutet fattades och som kan påverka fortsättningen av denna status. Skattemyndigheten ska dra in skattestatusen om de kriterier som anges i punkt 2 inte längre är uppfyllda.

6.  Den beskattningsbara person som har beviljats status som certifierad beskattningsbar person ska inom 1 månad underrätta skattemyndigheterna om alla händelser som inträffar efter det att beslutet fattades och som kan påverka fortsättningen av denna status. Skattemyndigheten ska dra in skattestatusen om de kriterier som anges i punkt 2 inte längre är uppfyllda. Skattemyndigheter i medlemsstaterna som har beviljat status som certifierad beskattningsbar person ska se över detta beslut minst vartannat år för att förvissa sig om att villkoren fortfarande är uppfyllda. Om den beskattningsbara personen inte har informerat skattemyndigheterna om faktorer som eventuellt skulle kunna påverka statusen som certifierad beskattningsbar person, i enlighet med genomförandeakten, eller avsiktligen har dolt någon sådan faktor, ska denne bli föremål för proportionerliga, effektiva och avskräckande sanktioner, inklusive förlust av statusen som certifierad beskattningsbar person.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 13a – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  En beskattningsbar person som har nekats status som certifierad beskattningsbar person eller som på eget initiativ har meddelat skattemyndigheten att han eller hon inte längre uppfyller de kriterier som anges i punkt 2, får tidigast sex månader efter dagen för avslaget av denna status eller dess tillbakadragande på nytt ansöka om status som certifierad beskattningsbar person, under förutsättning att alla relevanta villkor är uppfyllda.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 13a – punkt 6b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6b.  En certifierad beskattningsbar person som upphör att ha ett registreringsnummer för mervärdesskatt ska automatiskt få sin status som certifierad beskattningsbar person indragen.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 13a – punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Förfaranden för avslagna ansökningar, förändringar av den beskattningsbara personens situation, överklagandeförfaranden och förfaranden för att på nytt ansöka om status som certifierad beskattningsbar person ska fastställas i en genomförandeförordning och ska tillämpas lika i alla medlemsstater.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 138 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Den beskattningsbara person eller icke beskattningsbara juridiska person till vilken leveransen görs ska ha ett registreringsnummer för mervärdesskatt i en annan medlemsstat än den från vilken försändelsen eller transporten av varorna avgår.

(b)  Den beskattningsbara person eller icke beskattningsbara juridiska person till vilken leveransen görs ska ha ett registreringsnummer för mervärdesskatt i en annan medlemsstat än den från vilken försändelsen eller transporten av varorna avgår och ha ett registreringsnummer för mervärdesskatt som är tillgängligt via VIES-systemet.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 138a – punkt 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  förmedlande verksamhetsutövare: en annan leverantör i kedjan än den första leverantören som försänder eller transporterar varorna själv eller genom en tredje part för dennes räkning.

(b)  förmedlande verksamhetsutövare: en annan leverantör i kedjan än den första leverantören eller den senaste mottagaren/kunden som försänder eller transporterar varorna själv eller genom en tredje part för dennes räkning.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 243 – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje certifierad beskattningsbar person till vilken varor levereras genom call-off lagerarrangemang som avses i artikel 17a ska föra register över dessa varor.”

Varje certifierad beskattningsbar person till vilken varor levereras genom call-off lagerarrangemang som avses i artikel 17a ska föra ett digitaliserat register över dessa varor, som är tillgängligt för skattemyndigheterna.”

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 262 – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje beskattningsbar person som har ett registreringsnummer för mervärdesskatt ska lämna in en sammanställning, där följande ska anges:

1.  Varje beskattningsbar person som har ett registreringsnummer för mervärdesskatt ska lämna in en sammanställning till den behöriga skattemyndigheten, där följande ska anges:

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 262 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Den information som avses i punkt 1 ska vara tillgänglig för alla berörda skattemyndigheter via VIES-systemet.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6a (nytt)

Direktiv 2006/112/EG

Avdelning XIV – kapitel 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a)  I avdelning XIV ska följande kapitel införas:

 

”Kapitel 2a

 

Tvistlösningsmekanism för mervärdesskatteärenden

 

Artikel 398a

 

1.  En tvistlösningsmekanism för mervärdesskatteärenden ska inrättas senast den 1 juni 2020 för att lösa tvister mellan medlemsstaterna om gränsöverskridande mervärdesskattebetalningar som anmälts som felaktiga, registrerats som felaktiga eller misstänkts vara felaktiga, och ska tillämpas om förfarandet för ömsesidig överenskommelse inte leder till resultat inom två år.

 

2.  Tvistlösningsmekanismen för mervärdesskatteärenden ska bestå av medlemsstaternas behöriga myndigheter.

 

3.  Tvistlösningsmekanismen för mervärdesskatteärenden ska inte utgöra hinder för tillämpning av nationell lagstiftning eller bestämmelser i internationella avtal när det är nödvändigt för att förebygga skatteundandragande, skattebedrägeri eller skattemissbruk.

 

4.  Tvistlösningsmekanismen för mervärdesskatteärenden ska även omfatta en plattform för tvistlösning med syfte att möjliggöra för medlemsstaterna att lösa tvister utan direkt ingripande av tvistlösningsmekanismen eller behöriga myndigheter, genom att fastställa tydliga angreppssätt för att mildra tvister när de uppkommer, och förfaranden för att lösa tvister.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6b (nytt)

Direktiv 2006/112/EG

Avdelning XIV – kapitel 2b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6b)  I avdelning XIV ska följande kapitel införas:

 

”Kapitel 2b

 

Mekanism för automatiskt meddelande

 

Artikel 398b

 

En mekanism för automatiskt meddelande ska inrättas senast den 1 juni 2020. Denna mekanism ska säkerställa att skattebetalarna automatiskt meddelas om förändringar och uppdateringar av medlemsstaternas mervärdesskattesatser. Sådana automatiska meddelanden ska aktiveras innan ändringen börjar tillämpas och senast fem dagar efter det att beslutet har fattats.”

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9

Direktiv 2006/112/EG

Artiklarna 403 och 404

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9)  Artiklarna 403 och 404 utgår.

9)  Artikel 403 utgår.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9a (nytt)

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 404

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

9a)  Artikel 404 ska ersättas med följande:

”Artikel 404

”Artikel 404

Kommissionen skall vart fjärde år från dagen för antagandet av detta direktiv, på grundval av upplysningar som inhämtats från medlemsstaterna, till Europaparlamentet och rådet lämna en rapport om tillämpningen av det gemensamma systemet för mervärdesskatt i de olika medlemsstaterna, särskilt om hur övergångsordningen för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna fungerar, vid behov tillsammans med förslag rörande den slutliga ordningen.”

Ett år efter det att detta direktiv trätt i kraft, och därefter vart tredje år, ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om systemet för undantag vid import från tredjeländer och dess förenlighet med det europeiska ramverket, men också om samarbetet med tredjeländernas behöriga myndigheter, särskilt avseende kampen mot bedrägerier. Två år efter det att detta direktiv trätt i kraft, och därefter vart tredje år, ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om nationell praxis när det gäller administrativa och straffrättsliga påföljder i förhållande till en enskild eller juridisk person som dömts för mervärdesskattebedrägerier. Kommissionen ska, i samarbete med behöriga nationella och europeiska myndigheter, vid behov låta rapporten åtföljas av rekommendationer för att få till stånd ett minimum av harmonisering.”

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23009&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=fr&crCnt=1&crID0=4338)

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9b (nytt)

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 404a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9b)  Följande artikel ska införas som artikel 404a:

 

”Artikel 404a

 

Vart tredje år ska varje medlemsstat för kommissionen lägga fram en rapport med en utvärdering av hur effektivt systemet för övervakning av mervärdesskattebedrägerier fungerar. Kommissionen ska vidarebefordra rapporten till Olaf.”

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2019.

De ska tillämpa dessa bestämmelser tillsammans med genomförandeförordningarna och riktlinjerna från och med den 1 januari 2019.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Senast ... [datum för antagande av detta direktiv] och vart tredje år därefter, ska kommissionen lägga fram en rapport, på grundval av uppgifter som medlemsstaterna har lämnat, till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av kriterierna för att definiera en certifierad beskattningsbar person i medlemsstaterna och, i synnerhet, om hur detta kan påverka kampen mot mervärdesskattebedrägerier. Denna rapport ska vid behov åtföljas av förslag till lagstiftning.


MOTIVERING

Detta förslag, som kommissionen lade fram i oktober 2017, innehåller en rad grundläggande principer eller ”hörnstenar” för det framtida slutgiltiga mervärdesskattesystemet, och fyra ”snabba lösningar” för att förbättra det nuvarande momssystemets dagliga funktion samt ta itu med registreringsnummer för mervärdesskatt, kedjetransaktioner, konsignationslager (call-off stock) och bevis för leverans inom gemenskapen.

Enligt den konsekvensbedömning som åtföljt arbetet med att inrätta ett slutgiltigt mervärdesskattesystem är de ändringar och hörnstenar som föreslås här ett viktigt steg för att minska gränsöverskridande momsbedrägerier med mer än 41 miljarder EUR och samtidigt minska företagens kostnader för efterlevnad med 1 miljard EUR. Dessa hörnstenar kommer senare i år att följas av ett annat förslag som kommer att innehålla de detaljerade tekniska bestämmelser som krävs för att få det slutgiltiga mervärdesskattesystemet att fungera.

Genom detta förslag införs också det nya begreppet ”certifierad beskattningsbar person” (CTP), i analogi med ”godkänd ekonomisk aktör” i EU:s tullkodex. Ett företag kan ansöka hos sin nationella skattemyndighet att bli en certifierad beskattningsbar person genom att styrka överensstämmelse med på förhand fastställda kriterier, såsom regelbunden inbetalning av skatter, interna kontroller och bevis på solvens. När företaget är certifierat kommer det att anses som en pålitlig skattebetalare. Både certifierade beskattningsbara personer och de företag som gör affärer med dem kommer att kunna utnyttja ett antal förenklade förfaranden för gränsöverskridande deklaration och betalning av mervärdesskatt. Certifierade beskattningsbara personers status kommer att ömsesidigt erkännas i alla EU-medlemsstater.

Föredraganden välkomnar helt och fullt detta förslag från kommissionen, inklusive ”hörnstenarna” för ett slutgiltigt mervärdesskattesystem, de ”snabba lösningarna” och införandet av det nya begreppet ”certifierad beskattningsbar person”.

I sina ändringsförslag uppmanar föredraganden kommissionen att ytterligare förtydliga och precisera begrepp och kriterier för en certifierad beskattningsbar person genom framtida genomförandeförordningar och övergripande riktlinjer, och nära anpassa begreppet till kriterierna för godkänd ekonomisk aktör i EU:s tullkodex.

Dessutom kräver föredraganden att det införs en tvistlösningsmekanism för att lösa tvister mellan medlemsstater. Denna kommer att inrättas på grundval av EU:s nuvarande pilotprojekt för avgöranden i gränsöverskridande mervärdesskatteärenden inom EU-forumet för mervärdesskatt, och fungera parallellt med nationella mekanismer för mervärdesskattetvister mellan skattebetalare och deras nationella skattemyndighet. På så sätt får man en fungerande tvistlösningsmekanism för mervärdesskatteärenden som kan garantera ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna i händelse av tvist.

För att säkerställa att det slutgiltiga mervärdesskattesystemet fungerar smidigt, effektivt och framtidssäkert, föreslår föredraganden att man inför en mekanism för automatiskt meddelande. Denna mekanism måste kunna ge skattebetalarna automatiska meddelanden om förändringar och uppdateringar av de tillämpliga mervärdesskattesatserna i medlemsstaterna, och föredraganden betonar att en sådan mekanism måste bygga på öppna och standardiserade dataformat och datafält, så att driftskompatibilitet kan garanteras.

Slutligen uppmanar föredraganden medlemsstaterna i rådet att anta och genomföra detta förslag så snart som möjligt, i syfte att minska de administrativa bördorna för europeiska företag och för att minska mervärdesskattegapet i EU.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet och om införande av ett slutgiltigt system för beskattning av handel mellan medlemsstaterna

Referensnummer

COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

23.10.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

26.10.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

26.10.2017

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

JURI

20.11.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jeppe Kofod

14.12.2017

 

 

 

Behandling i utskott

28.5.2018

2.7.2018

 

 

Antagande

3.9.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

0

10

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Csaba Sógor, Sabine Verheyen, Kristina Winberg

Ingivande

7.9.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

39

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon

0

-

 

 

10

0

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 19 september 2018Rättsligt meddelande