Διαδικασία : 2018/0036(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0281/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0281/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/10/2018 - 7.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0360

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 660kWORD 58k
7.9.2018
PE 623.734v02-00 A8-0281/2018

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή του Βασιλείου του Μαρόκου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA)

(06534/2018 – C8‑0150/2018 – 2018/0036(NLE))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Aldo Patriciello

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή του Βασιλείου του Μαρόκου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA)

(06534/2018 – C8‑0150/2018 – 2018/0036(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06534/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής του Βασιλείου του Μαρόκου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) (06533/2018),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2017/1324 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τη συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA), την υλοποίηση της οποίας αναλαμβάνουν από κοινού πλείονα κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 186 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0150/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0281/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου του Μαρόκου.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) είναι η πρώτη σύμπραξη μεταξύ φορέων του Δημοσίου δυνάμει του άρθρου 185 της ΣΛΕΕ που καλύπτει μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (τη λεκάνη της Μεσογείου) και περιλαμβάνει τη συμμετοχή των γειτονικών χωρών.

Το σημαντικό αυτό εργαλείο συνενώνει τις ερευνητικές ικανότητες της Ένωσης και των συμμετεχουσών μεσογειακών χωρών για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης και της εφαρμογής καινοτόμων και ολοκληρωμένων λύσεων για τη βελτίωση της απόδοσης, της ασφάλειας και της βιωσιμότητας των αγροδιατροφικών συστημάτων και των συστημάτων παροχής και διαχείρισης του νερού στην περιοχή της Μεσογείου.

Ειδικός στόχος της PRIMA είναι να συντονίσει και να ενισχύσει τα ξεχωριστά εθνικά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας στους εν λόγω τομείς, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης και ενοποιημένης προσέγγισης.

Με αυτόν τον τρόπο, η PRIMA αποτελεί επίσης παράδειγμα της επιστημονικής διπλωματίας της ΕΕ. Έχουμε όλοι επίγνωση των προκλήσεων που θέτει η αναγκαστική μετακίνηση των κατοίκων της Μεσογείου, ιδίως για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο επίκεντρο της τραγικής αυτής πραγματικότητας. Αντιμετωπίζοντας τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης, η PRIMA αποτελεί επένδυση για μια πιο βιώσιμη και σταθερή μεσογειακή περιοχή. Πρόκειται για ένα παράδειγμα προορατικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των αιτίων και όχι απλώς για προσπάθεια αντιμετώπισης των συνεπειών.

Επί του παρόντος, οι χώρες που συμμετέχουν από κοινού στην PRIMA είναι 19: 11 κράτη μέλη της ΕΕ, 3 χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και 5 τρίτες χώρες με τις οποίες η Ένωση χρειάζεται να συνάψει διεθνείς συμφωνίες επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 της απόφασης. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε και η διαπραγμάτευση της συμφωνίας με το Μαρόκο.

Συνεπώς, χαιρετίζω την πρόταση της Επιτροπής και καλώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει την έγκρισή του σε αυτή τη συμφωνία.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή του Βασιλείου του Μαρόκου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA)

Έγγραφα αναφοράς

06534/2018 – C8-0150/2018 – 2018/0036(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

12.4.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

19.4.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Aldo Patriciello

30.5.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

9.7.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Ashley Fox, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tamás Deutsch, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Barbara Kudrycka, Vladimír Maňka, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Dominique Riquet

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, John Howarth

Ημερομηνία κατάθεσης

7.9.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ALDE

Angelika Mlinar, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Laura Agea

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Tamás Deutsch, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, John Howarth, Peter Kouroumbashev, Vladimír Maňka, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

4

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

1

0

ECR

Ashley Fox

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 19 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου