Procedūra : 2018/0036(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0281/2018

Pateikti tekstai :

A8-0281/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 02/10/2018 - 7.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0360

REKOMENDACIJA     ***
PDF 581kWORD 57k
7.9.2018
PE 623.734v02-00 A8-0281/2018

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo išdėstomos Maroko Karalystės dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos, sudarymo Sąjungos vardu projekto

(06534/2018 – C8‑0150/2018 – 2018/0036(NLE))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas: Aldo Patriciello

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo išdėstomos Maroko Karalystės dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos, sudarymo Sąjungos vardu projekto

(06534/2018 – C8‑0150/2018 – 2018/0036(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (06534/2018),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo išdėstomos Maroko Karalystės dalyvavimo partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos, projektą (06533/2018),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2017/1324 dėl Sąjungos dalyvavimo kelių valstybių narių bendrai vykdomoje Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 186 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8‑0150/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto rekomendaciją (A8-0281/2018),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Maroko Karalystės parlamentams ir vyriausybėms.


AIŠKINAMOJI DALIS

Partnerystė mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) – pirma pagal SESV 185 straipsnį sudaryta konkrečiam geografiniam regionui (Viduržemio jūros baseinui) skirta viešojo sektoriaus subjektų partnerystė, kurioje dalyvauja ir kaimyninės šalys.

Šia svarbia priemone sutelkiami Sąjungos ir dalyvaujančių Viduržemio jūros regiono šalių mokslinių tyrimų pajėgumai siekiant palengvinti novatoriškų ir integruotų sprendimų, kad būtų didinamas žemės ūkio ir maisto pramonės sistemų ir integruoto vandens išteklių tiekimo bei valdymo Viduržemio jūros regione veiksmingumas, sauga, saugumas ir tvarumas, plėtrą ir diegimą.

Iš tiesų konkretus PRIMA tikslas yra koordinuoti ir stiprinti šių sektorių nacionalines mokslinių tyrimų ir inovacijų programas laikantis išsamaus ir integruoto požiūrio.

Įgyvendinant šiuos tikslus PRIMA taip pat yra ir ES mokslo diplomatijos pavyzdys. Visi esame informuoti apie problemas, kurias kelia Viduržemio jūros regiono gyventojų priverstinis perkėlimas, visų pirma asmenims, kuriems tenka patirti šią tragišką tikrovę. Kadangi pagal šią programą siekiama panaikinti kai kurias pagrindines migracijos priežastis, PRIMA yra investicija į tvaresnį, stabilesnį Viduržemio jūros regioną. Tai – aktyvaus veikimo, kuriuo stengiamasi panaikinti priežastis, o ne tik užglaistyti pasekmes, pavyzdys.

Šiuo etapu PRIMA programoje bendrai dalyvauja 19 šalių: 11 ES valstybių narių, 3 programos „Horizontas 2020“ asocijuotosios šalys ir 5 trečiosios šalys, su kuriomis Sąjunga turi sudaryti tarptautinius mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimus pagal minėto sprendimo 1 straipsnio 2 dalį. Dėl susitarimo su Maroku susiderėta šiame kontekste.

Todėl pritariu Komisijos pasiūlymui ir raginu Europos Parlamentą pritarti šiam susitarimui.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo išdėstomos Maroko Karalystės dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos, sudarymo

Nuorodos

06534/2018 – C8-0150/2018 – 2018/0036(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

12.4.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

19.4.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Aldo Patriciello

30.5.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

9.7.2018

 

 

 

Priėmimo data

3.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

4

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Ashley Fox, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Tamás Deutsch, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Barbara Kudrycka, Vladimír Maňka, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Dominique Riquet

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Agea, John Howarth

Pateikimo data

7.9.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

41

+

ALDE

Angelika Mlinar, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Laura Agea

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Tamás Deutsch, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, John Howarth, Peter Kouroumbashev, Vladimír Maňka, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

4

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

1

0

ECR

Ashley Fox

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 19 d.Teisinis pranešimas