Procedūra : 2018/0036(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0281/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0281/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 02/10/2018 - 7.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0360

IETEIKUMS     ***
PDF 584kWORD 55k
7.9.2018
PE 623.734v02-00 A8-0281/2018

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, kurā paredzēti noteikumi Marokas Karalistes dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA)

(06534/2018 – C8-0150/2018 – 2018/0036(NLE))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referents: Aldo Patriciello

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, kurā paredzēti noteikumi Marokas Karalistes dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA)

(06534/2018 – C8-0150/2018 – 2018/0036(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (06534/2018),

–  ņemot vērā projektu Nolīgumam par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, kurā paredzēti noteikumi Marokas Karalistes dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) (06533/2018),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 4. jūlija Lēmumu (ES) 2017/1324 par Savienības dalību partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA), ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis,

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 186. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) daļu un ar ko saskaņā Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C8‑0150/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ieteikumu (A8‑0281/2018),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Marokas Karalistes valdībai un parlamentam.


PASKAIDROJUMS

Partnerība pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) ir pirmā valsts sektoru partnerība, kas iedibināta saskaņā ar LESD 185. pantu un ir paredzēta konkrētai ģeogrāfiskai teritorijai (Vidusjūras baseinam), nodrošinot arī kaimiņvalstu līdzdalību.

Šis nozīmīgais instruments vieno Savienības un partnerības Vidusjūras valstu pētniecības potenciālu, un tas ir svarīgi, lai būtu vieglāk izstrādāt un īstenot novatoriskus un integrētus risinājumus, kas ļautu Vidusjūras reģionā veidot efektīvākās, drošākas, uzticamākas un ilgtspējīgākas sistēmas apgādei ar lauksaimniecībā saražotu pārtiku un apgādei ar ūdeni, kā arī apgādes procesa pārvaldībai.

Faktiski PRIMA ir konkrēts mērķis — ar vispusīgu un integrētu pieeju koordinēt un nostiprināt valstu individuālās pētniecības un inovācijas programmas, kas šajā jomā tiek īstenotas.

Tas nozīmē, ka PRIMA ir arī piemērs tam, kā ES īsteno diplomātiju zinātnes jomā. Mēs labi zinām, kādas problēmas rada iedzīvotāju piespiedu pārvietošanās Vidusjūras reģionā, sevišķi tiem cilvēkiem, kuriem šo dzīves traģēdiju pašiem nākas piedzīvot. Ar PRIMA ir iecerēts novērst dažus no migrācijas pamatcēloņiem, un tādējādi tā palīdz veidot stabilāku Vidusjūras reģionu ar lielākām nākotnes izredzēm. Šī partnerība ir piemērs tam, kā, negaidot iemeslu, rīkoties, lai problēmu izskaustu saknē, nevis tikai izmisīgi cīnītos ar sekām.

Pašlaik PRIMA kopīgi īsteno 19 valstis: 11 ES dalībvalstis, 3 valstis, kas iesaistījušās pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”, un 5 trešās valstis, ar kurām Savienībai saskaņā ar Lēmuma (ES) 2017/1324 1. panta 2. punktu ir jānoslēdz starptautiski nolīgumi sadarbībai zinātnes un tehnoloģiju jomā. Šajā sakarībā ir notikušas sarunas par vienošanos ar Maroku.

Tāpēc Komisijas priekšlikumu vērtēju atzinīgi un aicinu Eiropas Parlamentu piekrist minētā nolīguma slēgšanai.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Padomes lēmums par to, lai noslēgtu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, kurā paredzēti noteikumi Marokas Karalistes dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA)

Atsauces

06534/2018 – C8-0150/2018 – 2018/0036(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

12.4.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

19.4.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Aldo Patriciello

30.5.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

9.7.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

3.9.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

41

4

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Ashley Fox, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tamás Deutsch, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Barbara Kudrycka, Vladimír Maňka, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Dominique Riquet

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, John Howarth

Iesniegšanas datums

7.9.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

41

+

ALDE

Angelika Mlinar, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Laura Agea

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Tamás Deutsch, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, John Howarth, Peter Kouroumbashev, Vladimír Maňka, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

4

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

1

0

ECR

Ashley Fox

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 19. septembrisJuridisks paziņojums