Procedura : 2018/0036(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0281/2018

Teksty złożone :

A8-0281/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 02/10/2018 - 7.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0360

ZALECENIE     ***
PDF 508kWORD 57k
7.9.2018
PE 623.734v02-00 A8-0281/2018

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, określającej warunki uczestnictwa Królestwa Marokańskiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA)

(06534/2018 – C8-0150/2018 – 2018/0036(NLE))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Aldo Patriciello

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, określającej warunki uczestnictwa Królestwa Marokańskiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA)

(06534/2018 – C8-0150/2018 – 2018/0036(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (06534/2018),

–  uwzględniając projekt Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, określającej warunki uczestnictwa Królestwa Marokańskiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (06533/2018),

–  uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1324 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie uczestnictwa Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podjętym wspólnie przez szereg państw członkowskich,

–  uwzględniając wniosek o udzielenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 186 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) pkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0150/2018), zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0150/2018),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0281/2018),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Królestwa Marokańskiego.

UZASADNIENIE

Partnerstwo w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) jest pierwszym partnerstwem publiczno-publicznym na mocy art. 185 TFUE dotyczącym konkretnego obszaru geograficznego (basen Morza Śródziemnego) oraz przewidującym udział państw sąsiadujących.

To ważne narzędzie skupia zdolności badawcze Unii i uczestniczących państw śródziemnomorskich w zakresie wspierania rozwoju i wdrażania innowacyjnych i zintegrowanych rozwiązań na rzecz bardziej wydajnych, bezpieczniejszych i bardziej zrównoważonych systemów rolno-spożywczych oraz systemów zaopatrzenia w wodę i gospodarki wodnej w regionie Morza Śródziemnego.

Celem szczegółowym PRIMA jest koordynacja i wzmocnienie odrębnych krajowych programów w zakresie badań i innowacji w tych sektorach poprzez zastosowanie kompleksowego i zintegrowanego podejścia.

PRIMA jest zatem również przykładem tego, czym jest dyplomacja naukowa UE. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z problemów, z jakimi wiąże się przymusowe wysiedlanie mieszkańców regionu Morza Śródziemnego, w szczególności dla osób znajdujących się w centrum tej tragicznej rzeczywistości. Dzięki temu, że PRIMA zajmuje się niektórymi podstawowymi przyczynami migracji, stanowi inwestycję w bardziej zrównoważony i stabilny obszar śródziemnomorski. Jest przykładem działania proaktywnego, które stara się zaradzić przyczynom, a nie jedynie żmudnie usuwać skutki.

Obecnie PRIMA skupia 19 krajów: 11 państw członkowskich UE, 3 państwa stowarzyszone w ramach programu „Horyzont 2020” i 5 państw trzecich, z którymi Unia musi zawrzeć umowy międzynarodowe w sprawie współpracy naukowej i technologicznej zgodnie z art. 1 ust. 2 decyzji. Umowa z Marokiem została wynegocjowana w tym kontekście.

W związku z tym z zadowoleniem przyjmuję wniosek Komisji i wzywam Parlament Europejski do wyrażenia zgody na tę umowę.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, określającej warunki uczestnictwa Królestwa Marokańskiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA)

Odsyłacze

06534/2018 – C8-0150/2018 – 2018/0036(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

12.4.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

19.4.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Aldo Patriciello

30.5.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

9.7.2018

 

 

 

Data przyjęcia

3.9.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

4

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Ashley Fox, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Tamás Deutsch, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Barbara Kudrycka, Vladimír Maňka, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Dominique Riquet

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, John Howarth

Data złożenia

7.9.2018

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

41

+

ALDE

Angelika Mlinar, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Laura Agea

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Tamás Deutsch, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, John Howarth, Peter Kouroumbashev, Vladimír Maňka, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

4

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

1

0

ECR

Ashley Fox

Objasnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2018Informacja prawna