Menettely : 2018/0265(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0282/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0282/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 23/10/2018 - 7.14

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0398

MIETINTÖ     ***I
PDF 343kWORD 53k
7.9.2018
PE 625.466v02-00 A8-0282/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahoista sekä kyseisen asetuksen oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen määrärahoista

(COM(2018)0498 – C8-0307/2018 – 2018/0265(COD))

Aluekehitysvaliokunta

Esittelijä: Iskra Mihaylova

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahoista sekä kyseisen asetuksen oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen määrärahoista

(COM(2018)0498 – C8-0307/2018 – 2018/0265(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0498),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 177 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0307/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  on kuullut Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa,

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A8-0282/2018),

A.  katsoo, että asian kiireellisyyden vuoksi on perusteltua toimittaa äänestys ennen kuin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevan pöytäkirjan N:o 2 6 artiklan mukainen kahdeksan viikon määräaika on päättynyt;

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


PERUSTELUT

Komissio antoi 28. kesäkuuta 2018 uuden ehdotuksen nykyisen yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen muuttamiseksi. Muutos koskee kahta kohtaa.

Ensinnäkin ehdotus koskee nuorisotyöllisyysaloitteen rahoitusta vuonna 2018. Nuorisotyöllisyysaloitteella tuetaan nuoria, jotka asuvat alueilla, joilla nuorisotyöttömyys oli yli 25 % vuonna 2012. Vuonna 2017 määrärahoja lisättiin alueilla, joilla nuorisotyöttömyysaste oli yli 25 % vuonna 2016.

Nuorisotyöllisyysaloite tukee työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria, mukaan lukien pitkäaikaistyöttömiä ja työnhakijoiksi rekisteröimättömiä nuoria. Sillä varmistetaan, että nuoret voivat saada kohdennettua tukea niissä osissa Eurooppaa, joissa haasteet ovat suurimmat. Nuorisotyöllisyysaloitteella rahoitetaan yleensä oppisopimus-, harjoittelu- ja työjaksopaikkoja sekä ammattipätevyyteen johtavia jatkokoulutuskursseja.

Nuorisotyöllisyysaloite on osa nuorisotakuuta, jonka puitteissa jäsenvaltiot toteuttavat toimia varmistaakseen, että kaikki alle 25-vuotiaat nuoret saavat laadukkaan tarjouksen työ-, jatkokoulutus-, oppisopimus- tai harjoittelupaikasta neljän kuukauden kuluessa virallisen koulutuksen päättämisestä tai työttömäksi jäämisestä.

Käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa aikaistetaan eräitä nuorisotyöllisyysaloitteen vuoden 2020 määrärahoja vuodelle 2018. Nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahojen kasvusta vuonna 2018 sovittiin vuoden 2018 talousarvioneuvotteluissa. Lisäys on huomattava eli 116,7 miljoonaa euroa, joten nuorisotyöllisyysaloitteen kokonaisbudjetti on 350 miljoonaa euroa vuonna 2018.

On kuitenkin tarpeen selventää, että vastaava nuorisotyöllisyysaloitteen varojen vähennys tapahtuu vuonna 2020 muuttamalla yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen liitettä VI. Olisi selvennettävä, sovittiinko vuoden 2018 talousarvioneuvotteluissa yleisestä lisäyksestä nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahoihin vai vuoden 2020 määrärahojen aikaistamisesta vuodelle 2018.

Tämä yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen muuttaminen on kuitenkin tarpeen, koska nuorisotyöllisyysaloitteella on erityismääräraha, josta säädetään asetuksessa. Vuoden 2018 lisäystä ei voida toteuttaa ilman kyseistä muutosta.

Toiseksi ehdotuksessa korjataan eräitä yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 92 artiklan 1 kohdassa olevia lukuja, koska eräät muutosasetuksen (EU) 2017/2305 mukaan lisätyt luvut olivat virheellisiä.

Aluekehitysvaliokunta on siksi päättänyt noudattaa yksinkertaistettua menettelyä vähäisten tekstimuutosten tekemiseksi yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen, ja puheenjohtaja toimii esittelijänä. Esittelijä ehdottaa ehdotuksen pikaista hyväksymistä tarkistuksitta.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttaminen siltä osin kuin on kyse taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahoista sekä kyseisen asetuksen oikaiseminen siltä osin kuin on kyse Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen määrärahoista

Viiteasiakirjat

COM(2018)0498 – C8-0307/2018 – 2018/0265(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

28.6.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

5.7.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

5.7.2018

EMPL

5.7.2018

CULT

5.7.2018

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

9.7.2018

EMPL

29.8.2018

CULT

11.7.2018

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Iskra Mihaylova

10.7.2018

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

3.9.2018

Valiokuntakäsittely

3.9.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.9.2018

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

7.9.2018

Päivitetty viimeksi: 24. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus