Процедура : 2018/0150(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0283/2018

Внесени текстове :

A8-0283/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 03/10/2018 - 9.2

Приети текстове :

P8_TA(2018)0367

ДОКЛАД     *
PDF 645kWORD 54k
10.9.2018
PE 625.397v02-00 A8-0283/2018

относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на прилагане на незадължителния механизъм за обратно начисляване във връзка с доставките на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами, и на механизма за бързо реагиране срещу измамите с ДДС

(COM(2018)0298 – C8‑0265/2018 – 2018/0150(CNS))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Сирпа Пиетикяйнен

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на прилагане на незадължителния механизъм за обратно начисляване във връзка с доставките на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами, и на механизма за бързо реагиране срещу измамите с ДДС

(COM(2018)0298 – C8‑0265/2018 – 2018/0150(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0298),

–  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0265/2018),

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0283/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Целта на настоящото предложение е да се продължи: 1) възможността държавите членки да прилагат механизма за обратно начисляване с цел борба със съществуващите измами при доставките на стоки и услуги, включени в член 199a от Директивата за ДДС, и 2) възможността за използване на механизма за бързо реагиране (МБР) за борба с измамите.

В член 199a от Директивата за ДДС на държавите членки се дава възможност по избор да използват механизма за обратно начисляване за плащане на ДДС върху доставките на предварително определени стоки и услуги, при които съществува риск от измами, и по-специално от вътреобщностни измами с липсващ търговец.

Ако някоя държава членка иска да приложи механизма за обратно начисляване спрямо доставки, които са различни от изброените в член 199a от Директивата за ДДС, може да бъде дадена дерогация въз основа на член 395 от Директивата за ДДС, за да се опрости процедурата за събиране на ДДС или да се предотвратят определени форми на отклонение от данъчно облагане и избягване на данъци. За да бъде приета обаче дерогацията въз основа на този член, е нужно предложение от Комисията и единодушно приемане от Съвета, а това е процес, който отнема няколко месеца (до осем месеца съгласно член 395 от Директивата за ДДС). В случаите, в които дадена държава членка е изправена внезапно пред мащабни измами, продължителността на процедурата за получаване на дерогация въз основа на член 395 би могла да доведе до значителни загуби на постъпления от ДДС. МБР, който е включен в член 199б от Директивата за ДДС, предвижда по-бърза процедура, чрез която на държавите членки се дава възможност да въведат механизма за обратно начисляване при строго определени условия, като по този начин те са в състояние да реагират по-адекватно и по-ефективно на внезапни и мащабни измами.

Целта на мерките, предвидени в членове 199а и 199б, е да се даде възможност на държавите членки бързо да се справят с вътреобщностни измами с липсващ търговец: в член 199а се предвижда възможност за прилагане на механизма за обратно начисляване по отношение на изброени доставки, а в член 199б – по-бърза процедура за въвеждане на механизма за обратно начисляване в случай на внезапни и мащабни измами. Срокът на прилагане и на двата члена изтича на 31 декември 2018 г.

От горепосоченото изглежда, че мерките по членове 199a и 199б от Директивата за ДДС са били полезни като временни и целеви мерки. Изтичането на срока на прилагането им на 31 декември 2018 г. би лишило държавите членки от ефикасен инструмент за борба с измамите.

В тази връзка е целесъобразно срокът на прилагане на мерките по членове 199a и 199б да се продължи до 30 юни 2022 г., т.е. до датата, на която следва да влезе в сила окончателният режим за вътресъюзните доставки на стоки между предприятия.

Предложението няма да има отрицателно отражение върху бюджета на Съюза.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на прилагане на незадължителния механизъм за обратно начисляване във връзка с доставките на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами, и на механизма за бързо реагиране срещу измамите с ДДС

Позовавания

COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS)

Дата на консултация с ЕП

11.6.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

14.6.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Sirpa Pietikäinen

20.6.2018

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

3.9.2018

Разглеждане в комисия

3.9.2018

 

 

 

Дата на приемане

7.9.2018

 

 

 

Дата на внасяне

10.9.2018

Последно осъвременяване: 19 септември 2018 г.Правна информация