Procedure : 2018/0150(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0283/2018

Indgivne tekster :

A8-0283/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 03/10/2018 - 9.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0367

BETÆNKNING     *
PDF 350kWORD 53k
10.9.2018
PE 625.397v02-00 A8-0283/2018

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår anvendelsesperioden for den fakultative ordning for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig

(COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Sirpa Pietikäinen

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår anvendelsesperioden for den fakultative ordning for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig

(COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0298),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0265/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0283/2018),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


BEGRUNDELSE

Formålet med dette forslag er at forlænge: 1) medlemsstaternes mulighed for at anvende ordningen for omvendt betalingspligt for at bekæmpe eksisterende svig i forbindelse med levering af varer og ydelser, som anført i momsdirektivets artikel 199a, og 2) muligheden for at anvende den hurtige reaktionsmekanisme ("HRM") til bekæmpelse af svig.

Momsdirektivets artikel 199a giver medlemsstaterne mulighed for at anvende ordningen for omvendt betalingspligt i forbindelse med betaling af moms på leveringer af foruddefinerede varer eller ydelser, der kan være udsat for svig og især svig i forbindelse med forsvundne forhandlere inden for Fællesskabet (MTIC-svig).

Hvis en medlemsstat ønsker at anvende ordningen for omvendt betalingspligt på andre leveringer end dem, der er opført i momsdirektivets artikel 199a, kan der i henhold til momsdirektivets artikel 395 indrømmes en undtagelse for at forenkle afgiftsopkrævningen eller for at forhindre visse former for momsunddragelse eller momsundgåelse. Vedtagelsen af denne undtagelse på grundlag af denne artikel kræver dog et forslag fra Kommissionen og enstemmig vedtagelse af Rådet, hvilket er en proces, der kan tage flere måneder (højst otte måneder i henhold til momsdirektivets artikel 395). I tilfælde, hvor en medlemsstat pludselig står over for grov svig, kan varigheden af proceduren for at opnå en undtagelse på grundlag af artikel 395 medføre store tab af momsindtægter. Den hurtige reaktionsmekanisme i momsdirektivets artikel 199b indeholder en hurtigere procedure for under visse strenge betingelser at give medlemsstaterne tilladelse til at indføre ordningen for omvendt betalingspligt og giver dermed medlemsstaterne mulighed for at reagere mere forholdsmæssigt og effektivt på pludselig opstået, grov svig.

Formålet med de foranstaltninger, der indføres ved artikel 199a og 199b, er at give medlemsstaterne mulighed for hurtigt at løse problemer med MTIC-svig: i artikel 199a i form af en mulighed for at anvende ordningen for omvendt betalingspligt for de nævnte leveringer og i artikel 199b ved at indføre en hurtigere procedure for indførelse af omvendt betalingspligt i tilfælde af pludselig opstået, grov svig. Begge artikler udløber den 31. december 2018.

Ud fra ovenstående lader det til, at foranstaltningerne i momsdirektivets artikel 199a og 199b har været nyttige som midlertidige og målrettede foranstaltninger. Deres udløb den 31. december 2018 ville fratage medlemsstaterne et effektivt redskab til bekæmpelse af svig.

Det er derfor hensigtsmæssigt at forlænge foranstaltningerne i artikel 199a og 199b indtil den 30. juni 2022, hvilket er datoen, hvorpå den endelige ordning for leveringer af varer i forbindelse med samhandelen mellem virksomheder i EU bør træde i kraft.

Forslaget har ingen negative virkninger for Unionens budget.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår anvendelsesperioden for den fakultative ordning for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig

Referencer

COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS)

Dato for høring af EP

11.6.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

14.6.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Sirpa Pietikäinen

20.6.2018

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

3.9.2018

Behandling i udvalg

3.9.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

7.9.2018

 

 

 

Dato for indgivelse

10.9.2018

Seneste opdatering: 19. september 2018Juridisk meddelelse