Διαδικασία : 2018/0150(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0283/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0283/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 03/10/2018 - 9.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0367

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 637kWORD 54k
17.9.2018
PE 625.397v02-00 A8-0283/2018

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής του προαιρετικού μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις ορισμένων αγαθών και την παροχή ορισμένων υπηρεσιών που είναι επιδεκτικά απάτης, και του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης κατά της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ

(COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγήτρια: Sirpa Pietikäinen

(Απλοποιημένη διαδικασία– Άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής του προαιρετικού μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις ορισμένων αγαθών και την παροχή ορισμένων υπηρεσιών που είναι επιδεκτικά απάτης, και του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης κατά της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ

(COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0298),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0265/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0283/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στόχος της πρότασης είναι να παραταθεί: 1) η δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν τον μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης με σκοπό την καταπολέμηση της υφιστάμενης απάτης στις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 199α της οδηγίας ΦΠΑ και 2) η δυνατότητα χρήσης του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης (ΜΤΑ) για την καταπολέμηση της απάτης.

Το άρθρο 199α της οδηγίας ΦΠΑ επιτρέπει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν προαιρετικά τον μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης για την καταβολή του ΦΠΑ σε παραδόσεις προκαθορισμένων αγαθών και παροχές προκαθορισμένων υπηρεσιών, που επιδεκτικά απάτης, και, ιδίως, ενδοκοινοτικής απάτης αφανούς εμπόρου (ΕΑΑΕ).

Αν ένα κράτος μέλος θελήσει να εφαρμόσει τον μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης σε παραδόσεις και παροχές άλλες από αυτές που περιλαμβάνονται στο άρθρο 199α της οδηγίας ΦΠΑ, είναι δυνατό να χορηγηθεί παρέκκλιση βάσει του άρθρου 395 της οδηγίας ΦΠΑ προκειμένου να απλουστευθεί η διαδικασία είσπραξης του ΦΠΑ ή να αποφευχθούν ορισμένες μορφές φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Ωστόσο, η έγκριση της παρέκκλισης βάσει του εν λόγω άρθρου προϋποθέτει πρόταση της Επιτροπής και ομόφωνη έγκριση από το Συμβούλιο, μια διαδικασία που διαρκεί αρκετούς μήνες (κατά μέγιστο 8 μήνες σύμφωνα με το άρθρο 395 της οδηγίας ΦΠΑ). Σε περιπτώσεις που κράτος μέλος αντιμετωπίζει αιφνιδίως κρούσματα εκτεταμένης απάτης, η διάρκεια της διαδικασίας για την έγκριση παρέκκλισης βάσει του άρθρου 395 ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες εσόδων ΦΠΑ. Ο ΜΤΑ που περιλαμβάνεται στο άρθρο 199β της οδηγίας ΦΠΑ προβλέπει ταχύτερη διαδικασία ώστε να επιτρέπεται στα κράτη μέλη, υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις, να εισαγάγουν τον μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης, παρέχοντας έτσι στα κράτη μέλη καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη αντίδραση σε κρούσματα αιφνίδιας και εκτεταμένης απάτης.

Σκοπός των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 199α και 199β είναι να παρέχουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν ταχέως προβλήματα ΕΑΑΕ: το άρθρο 199α προβλέπει την επιλογή της εφαρμογής του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις και τις παροχές που παρατίθενται σε αυτό και το άρθρο 199β παρέχει τη δυνατότητα ταχύτερης διαδικασίας για την εισαγωγή του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης σε περίπτωση αιφνίδιας και εκτεταμένης απάτης. Αμφότερα τα άρθρα παύουν να ισχύουν στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα μέτρα που περιλαμβάνονται στα άρθρα 199α και 199β της οδηγίας ΦΠΑ ήταν χρήσιμα ως προσωρινά και στοχοθετημένα μέτρα. Η παύση ισχύος τους στις 31 Δεκεμβρίου 2018 θα στερήσει από τα κράτη μέλη ένα αποτελεσματικό εργαλείο καταπολέμησης της απάτης.

Επομένως, ενδείκνυται η παράταση των μέτρων που περιλαμβάνονται στα άρθρα 199α και 199β έως τις 30 Ιουνίου 2022, ημερομηνία κατά την οποία το οριστικό καθεστώς για τις ενδοενωσιακές παραδόσεις αγαθών μεταξύ των επιχειρήσεων θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ.

Η πρόταση δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στον ενωσιακό προϋπολογισμό.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής του προαιρετικού μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις ορισμένων αγαθών και την παροχή ορισμένων υπηρεσιών που είναι επιδεκτικά απάτης, και του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης κατά της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

11.6.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

14.6.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Sirpa Pietikäinen

20.6.2018

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

3.9.2018

Εξέταση στην επιτροπή

3.9.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.9.2018

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

10.9.2018

Τελευταία ενημέρωση: 19 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου