Menetlus : 2018/0150(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0283/2018

Esitatud tekstid :

A8-0283/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 03/10/2018 - 9.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0367

RAPORT     *
PDF 340kWORD 53k
10.9.2018
PE 625.397v02-00 A8-0283/2018

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses teatavate pettusealdiste kaupade ja teenuste tarnete puhul rakendatava vabatahtliku pöördmaksustamismehhanismi ning käibemaksupettuste vastase kiirreageerimismehhanismi kohaldamisajaga

(COM(2018)0298 – C8‑0265/2018 – 2018/0150(CNS))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Sirpa Pietikäinen

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses teatavate pettusealdiste kaupade ja teenuste tarnete puhul rakendatava vabatahtliku pöördmaksustamismehhanismi ning käibemaksupettuste vastase kiirreageerimismehhanismi kohaldamisajaga

(COM(2018)0298 – C8‑0265/2018 – 2018/0150(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2018)0298),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0265/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0283/2018),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


SELETUSKIRI

Kõnealuse ettepaneku eesmärk on pikendada 1) aega, mille jooksul liikmesriigid võivad kohaldada pöördmaksustamismehhanismi, et võidelda pettuste vastu kaubatarnete ja osutatud teenuste puhul, mis on hõlmatud käibemaksudirektiivi artikliga 199a, ning 2) aega, mille jooksul võib pettustega võitlemiseks kasutada kiirreageerimismehhanismi.

Käibemaksudirektiivi artikliga 199a võimaldatakse liikmesriikidel kasutada pöördmaksustamismehhanismi seoses käibemaksu tasumisega selliste eelnevalt kindlaks määratud kaupade tarnimise ja teenuste osutamise puhul, mille puhul on tõenäolised pettused ning eelkõige varifirmadega seotud ühendusesisene pettus.

Kui liikmesriik soovib kohaldada pöördmaksustamismehhanismi muude kui käibemaksudirektiivi artiklis 199a loetletud tarnete puhul, võib käibemaksudirektiivi artikli 395 alusel teha erandi, et lihtsustada käibemaksu kogumise menetlust või hoida ära teatavat liiki maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist. Kõnealusel artiklil põhineva erandi vastuvõtmiseks on aga vaja, et komisjon esitaks vastava ettepaneku ja nõukogu selle ühehäälselt heaks kiidaks, milleks võib kuluda mitu kuud (käibemaksudirektiivi artikli 395 kohaselt kuni kaheksa kuud). Juhul, kui liikmesriigil tuleb ootamatult toime tulla suuremahulise pettusega, võib artiklil 395 põhineva erandi tegemise menetluse kestus põhjustada käibemaksu laekumise märkimisväärset vähenemist. Käibemaksudirektiivi artiklis 199b sätestatud kiirreageerimismehhanism hõlmab kiiremat menetlust, millega võimaldatakse liikmesriikidel teatavatel rangetel tingimustel kasutusele võtta pöördmaksustamismehhanism; nii tagatakse liikmesriikide adekvaatsem ja tõhusam reageerimine ootamatule ja suuremahulisele pettusele.

Artiklites 199a ja 199b sätestatud meetmete eesmärk on võimaldada liikmesriikidel asuda kiiresti lahendama varifirmadega seotud ühendusesisese pettuse probleeme: artiklis 199a on ette nähtud võimalus kohaldada loetletud tarnete suhtes pöördmaksustamismehhanismi ja artiklis 199b on ette nähtud kiirem menetlus pöördmaksustamismehhanismi kohaldamiseks ootamatute ja suuremahuliste pettuste korral. Mõlemad artiklid kaotavad kehtivuse 31. detsembril 2018.

Eelnevast nähtub, et käibemaksudirektiivi artiklites 199a ja 199b sätestatud meetmed on olnud kasulikud ajutiste ja sihipäraste meetmetena. Nende aegumine 31. detsembril 2018 jätaks liikmesriigid ilma tõhusast pettusevastase võitluse vahendist.

Seetõttu on asjakohane artiklites 199a ja 199b sätestatud meetmete kestust pikendada kuni 30. juunini 2022, sest sellel kuupäeval peaks jõustuma ettevõtjatevaheliste liidusiseste kaubatarnete lõplik kord.

Ettepanek ei mõjuta negatiivselt liidu eelarvet.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ühine käibemaksusüsteem seoses teatavate pettusealdiste kaupade ja teenuste tarnete puhul rakendatava vabatahtliku pöördmaksustamismehhanismi ning käibemaksupettuste vastase kiirreageerimismehhanismi kohaldamisajaga

Viited

COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

11.6.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

14.6.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Sirpa Pietikäinen

20.6.2018

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

3.9.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

3.9.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

7.9.2018

 

 

 

Esitamise kuupäev

10.9.2018

Viimane päevakajastamine: 19. september 2018Õigusalane teave