Menettely : 2018/0150(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0283/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0283/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 03/10/2018 - 9.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0367

MIETINTÖ     *
PDF 340kWORD 53k
10.9.2018
PE 625.397v02-00 A8-0283/2018

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen tavaroiden ja palvelujen petosalttiita luovutuksia ja suorituksia koskevan valinnaisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin ja alv-petosten torjunnassa käytettävän nopean reagoinnin mekanismin soveltamisajan osalta

(COM(2018)0298 – C8‑0265/2018 – 2018/0150(CNS))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Sirpa Pietikäinen

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen tavaroiden ja palvelujen petosalttiita luovutuksia ja suorituksia koskevan valinnaisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin ja alv-petosten torjunnassa käytettävän nopean reagoinnin mekanismin soveltamisajan osalta

(COM(2018)0298 – C8‑0265/2018 – 2018/0150(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0298),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0265/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0283/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


PERUSTELUT

Ehdotuksen tarkoituksena on jatkaa 1) jäsenvaltioiden mahdollisuutta soveltaa käännetyn verovelvollisuuden mekanismia alv-direktiivin 199 a artiklassa lueteltuihin tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin liittyvien nykyisten petosten torjumiseksi ja 2) mahdollisuutta käyttää nopean reagoinnin mekanismia petosten torjumiseksi.

Alv-direktiivin 199 a artiklassa annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus käyttää valinnaisesti käännetyn verovelvollisuuden mekanismia alv:n maksamiseksi sellaisista ennalta määriteltyjen tavaroiden luovutuksista ja sellaisista ennalta määriteltyjen palvelujen suorituksista, jotka ovat alttiita petoksille ja varsinkin yhteisön sisäisille Missing Trader ‑petoksille (MTIC-petoksille).

Jos jäsenvaltio haluaa soveltaa käännetyn verovelvollisuuden mekanismia muihin kuin alv-direktiivin 199 a artiklassa lueteltuihin luovutuksiin ja suorituksiin, poikkeus voidaan myöntää alv-direktiivin 395 artiklan perusteella alv:n kantamismenettelyn yksinkertaistamiseksi tai tietyntyyppisten verovilpin ja veronkierron estämiseksi. Poikkeuksen myöntäminen kyseisen artiklan perusteella edellyttää kuitenkin komission antamaa ehdotusta ja yksimielistä hyväksyntää neuvostossa, mikä kestää useita kuukausia (jopa 8 kuukautta arvonlisäverodirektiivin 395 artiklan mukaan). Jos jäsenvaltiossa alkaa äkillisesti esiintyä laajamittaisia petoksia, 395 artiklan mukaisen poikkeuksen myöntämismenettelyn kesto voi johtaa merkittäviin alv-tulojen menetyksiin. Alv-direktiivin 199 b artiklassa säädettyyn nopean reagoinnin mekanismiin sisältyy nopeampi menettely, joka antaa jäsenvaltioille tietyin tiukoin ehdoin mahdollisuuden ottaa käyttöön käännetyn verovelvollisuuden mekanismi ja joka antaa siten jäsenvaltioille entistä tarkoituksenmukaisemman ja vaikuttavamman tavan reagoida äkillisesti ilmeneviin laaja-alaisiin petoksiin.

Alv-direktiivin 199 a ja 199 b artiklassa säädettyjen toimenpiteiden tarkoituksena on antaa jäsenvaltioille mahdollisuus puuttua nopeasti MTIC-petoksiin liittyviin ongelmiin: direktiivin 199 a artikla tarjoaa mahdollisuuden soveltaa käännetyn verovelvollisuuden mekanismia mainitussa artiklassa lueteltuihin luovutuksiin ja suorituksiin, ja sen 199 b artikla mahdollistaa nopeamman menettelyn käännetyn verovelvollisuuden mekanismin ottamiseksi käyttöön äkillisesti ilmenevissä laaja-alaisissa petoksissa. Kummankin artiklan voimassaolo päättyy 31. joulukuuta 2018.

Edellä esitetyn perusteella vaikuttaa siltä, että alv-direktiivin 199 a ja 199 b artiklassa säädetyt tilapäiset kohdennetut toimenpiteet ovat olleet hyödyllisiä. Jos niiden voimassaolo päättyy 31. joulukuuta 2018, jäsenvaltiot menettävät tehokkaan petostentorjuntavälineen.

Sen vuoksi on aiheellista jatkaa 199 a ja 199 b artiklassa säädettyjen toimenpiteiden voimassaoloa 30. kesäkuuta 2022 saakka. Kyseinen päivämäärä on päivä, jona unionin sisäisiä yritysten välisiä (B2B) tavaraluovutuksia koskevan lopullisen järjestelmän on määrä tulla voimaan.

Ehdotuksella ei ole kielteisiä vaikutuksia unionin talousarvioon.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä tiettyjen tavaroiden ja palvelujen petosalttiita luovutuksia ja suorituksia koskevan valinnaisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin ja alv-petosten torjunnassa käytettävän nopean reagoinnin mekanismin soveltamisajan osalta

Viiteasiakirjat

COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

11.6.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

14.6.2018

 

 

 

Esittelijät:

       Nimitetty (pvä)

Sirpa Pietikäinen

20.6.2018

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

3.9.2018

Valiokuntakäsittely

3.9.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

7.9.2018

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

10.9.2018

Päivitetty viimeksi: 19. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus