Nós Imeachta : 2018/0150(CNS)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0283/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0283/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 03/10/2018 - 9.2

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0367

TUARASCÁIL     *
PDF 343kWORD 53k
10.9.2018
PE 625.397v02-00 A8-0283/2018

ar an togra maidir le treoir ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2006/112/CE maidir le comhchóras cánach breisluacha a mhéid a bhaineann le tréimhse chur i bhfeidhm an tsásra aistrithe táillí roghnaigh i ndáil le soláthairtí earraí agus seirbhísí áirithe a d’fhéadfadh a bheith soghabhálach do chalaois agus le tréimhse chur i bhfeidhm an tSásra Frithghnímh Mhear in aghaidh calaois CBL

(COM(2018)0298 – C8‑0265/2018 – 2018/0150(CNS))

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

Rapóirtéir: Sirpa Pietikäinen

(Nós imeachta simplithe – Riail 50(1) de na Rialacha Nós Imeachta)

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra maidir le treoir ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2006/112/CE maidir le comhchóras cánach breisluacha a mhéid a bhaineann le tréimhse chur i bhfeidhm an tsásra aistrithe táillí roghnaigh i ndáil le soláthairtí earraí agus seirbhísí áirithe a d’fhéadfadh a bheith soghabhálach do chalaois agus le tréimhse chur i bhfeidhm an tSásra Frithghnímh Mhear in aghaidh calaois CBL

(COM(2018)0298 – C8‑0265/2018 – 2018/0150(CNS))

(Nós imeachta reachtach speisialta – comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an gComhairle (COM(2018)0298),

–  ag féachaint d’Airteagal 113 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá bhun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle leis an bParlaimint (C8‑0265/2018),

–  ag féachaint do Riail 78c dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A8-0283/2018),

1.  Ag formheas an togra ón gCoimisiún;

2.  Á iarraidh ar an gComhairle a chur in iúl don Pharlaimint má tá sé beartaithe aici imeacht ón téacs a d’fhormheas an Pharlaimint;

3.  Á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle leis an bParlaimint má tá sé ar intinn aici an téacs a d’fhormheas an Pharlaimint a leasú go substaintiúil;

4.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Is é is cuspóir don togra seo fad a chur leis seo a leanas: 1) féidearthacht na mBallstát an sásra aistrithe táillí a chur i bhfeidhm chun calaois atá cheana ann i soláthairtí earraí agus seirbhísí a áirítear in Airteagal 199a den Treoir maidir le CBL a chomhrac agus 2) an fhéidearthacht an Sásra Frithghnímh Mhear (SFM) a úsáid chun calaois a chomhrac.

Le hAirteagal 199a den Treoir maidir le CBL, ceadaítear do na Ballstáit an sásra aistrithe táillí a úsáid go roghnach chun CBL a íoc ar sholáthairtí earraí agus seirbhísí réamhshainithe, atá soghabhálach do chalaois, agus go háirithe do chalaois an Trádálaí ar Iarraidh laistigh den Chomhphobal (MTIC).

Más mian le Ballstát an sásra aistrithe táillí a chur i bhfeidhm ar sholáthairtí eile seachas na cinn a liostaítear in Airteagal 199a den Treoir maidir le CBL, d’fhéadfaí maolú a dheonú bunaithe ar Airteagal 395 den Treoir maidir le CBL chun an nós imeachta chun CBL a bhailiú a shimpliú nó chun cineálacha áirithe imghabhála agus seachanta cánach a chosc. Chun go nglacfar maolú bunaithe ar an airteagal sin, áfach, tá togra ón gCoimisiún de dhíth agus é glactha d’aon ghuth ag an gComhairle, próiseas a mhaireann roinnt míonna (suas le 8 mí ar a mhéad de réir Airteagal 395 den Treoir maidir le CBL). I gcásanna nuair is gá do Bhallstát dul i ngleic le calaois ollmhór go tobann, d’fhéadfadh sé go dtarlódh caillteanais thábhachtacha admhálacha CBL mar thoradh ar ré an nós imeachta chun maolú bunaithe ar Airteagal 395 a fháil. Tá nós imeachta níos tapúla mar chuid den SFM a áirítear in Airteagal 199b den Treoir maidir le CBL chun go gceadaítear do Bhallstáit, faoi choinníollacha dochta áirithe, an sásra aistrithe táillí a thabhairt isteach, agus freagairt níos leordhóthanaí agus níos éifeachtaí a chur ar fáil do Bhallstáit do chalaois ollmhór thobann.

Is é is cuspóir na mbeart dá bhforáiltear in Airteagal 199a agus in Airteagal 199b, go gceadaítear do Bhallstáit dul i ngleic le fadhbanna calaois MTIC go tapa: in Airteagal 199a, tríd an rogha an sásra aistrithe táillí a chur i bhfeidhm do sholáthairtí liostaithe agus in Airteagal 199b trí nós imeachtaí níos tapúla a chur ar fáil chun an sásra aistrithe táillí a thabhairt isteach i gcás calaoise ollmhóire tobainne. Rachaidh an dá Airteagal in éag an 31 Nollaig 2018.

Is cosúil ón méid atá thuas go raibh na bearta a áirítear in Airteagal 199a agus in Airteagal 199b den Treoir maidir le CBL úsáideach mar bhearta sealadacha agus spriocdhírithe. Lena ndul in éag an 31 Nollaig 2018, bhainfí uirlís éifeachtúil chun calaois a chomhrac de na Ballstáit.

Is iomchuí, dá bhrí sin, fad a chur leis na bearta a áirítear in Airteagal 199a agus in Airteagal 199b go dtí an 30 Meitheamh 2022, an dáta ar cheart don chóras críochnaitheach do sholáthairtí earraí gnólacht le gnólacht laistigh den Aontas teacht i bhfeidhm.

Ní bheidh aon impleachtaí diúltacha ag an togra ar bhuiséad an Aontais.


AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

Comhchóras cánach breisluacha a mhéid a bhaineann le tréimhse chur i bhfeidhm an tsásra aistrithe táillí roghnaigh i ndáil le soláthairtí earraí agus seirbhísí áirithe a d’fhéadfadh a bheith soghabhálach do chalaois agus le tréimhse chur i bhfeidhm an tSásra Frithghnímh Mhear in aghaidh calaois CBL

Tagairtí

COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS)

Dáta a ndeachthas i gcomhairle leis an bParlaimint

11.6.2018

 

 

 

An Coiste Freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ECON

14.6.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Sirpa Pietikäinen

20.6.2018

 

 

 

Nós imeachta simplithe - dáta an chinnidh

3.9.2018

Pléite sa choiste

3.9.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

7.9.2018

 

 

 

Dáta don chur síos

10.9.2018

An nuashonrú is déanaí: 19 Meán Fómhair 2018Fógra dlíthiúil