Procedūra : 2018/0150(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0283/2018

Pateikti tekstai :

A8-0283/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 03/10/2018 - 9.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0367

PRANEŠIMAS     *
PDF 568kWORD 53k
10.9.2018
PE 625.397v02-00 A8-0283/2018

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su neprivalomo atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo taikymo tam tikroms prekėms ir paslaugoms, kurias tiekiant ar teikiant gali būti sukčiaujama, laikotarpiu ir su kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčiu Greitojo reagavimo mechanizmo taikymo laikotarpiu

(COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėja: Sirpa Pietikäinen

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su neprivalomo atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo taikymo tam tikroms prekėms ir paslaugoms, kurias tiekiant ar teikiant gali būti sukčiaujama, laikotarpiu ir su kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčiu Greitojo reagavimo mechanizmo taikymo laikotarpiu

(COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0298),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0265/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0283/2018),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

Šio pasiūlymo tikslas yra pratęsti: 1) galimybę valstybėms narėms taikyti atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą siekiant kovoti su sukčiavimu tiekiant prekes ir teikiant paslaugas, nurodytas PVM direktyvos 199a straipsnyje, ir 2) galimybę taikyti Greitojo reagavimo mechanizmą (GRM) kovojant su sukčiavimu.

PVM direktyvos 199a straipsniu valstybėms narėms suteikta galimybė pasirinktinai taikyti atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą PVM mokėjimui už iš anksto nustatytas prekes ir paslaugas, kurias tiekiant (teikiant) gali būti sukčiaujama, visų pirma dingusio prekiautojo sukčiavimo Bendrijoje atvejais.

Jeigu valstybė narė norėtų taikyti atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą kitoms prekėms ir paslaugoms, nei nurodyta PVM direktyvos 199a straipsnyje, siekiant supaprastinti PVM surinkimo procedūrą arba užkirsti kelią tam tikrų formų mokesčių slėpimui ir vengimui, vadovaujantis PVM direktyvos 395 straipsniu gali būti leista taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą. Tačiau tam, kad būtų patvirtinta nukrypti leidžianti nuostata pagal šį straipsnį, reikia, kad Komisija pateiktų pasiūlymą ir kad jam vienbalsiai pritartų Taryba – tai procesas, kuris trunka kelis mėnesius (pagal PVM direktyvos 395 straipsnį daugiausiai 8 mėnesius). Tais atvejais, kai valstybė narė staiga susiduria su masinio sukčiavimo atvejais, dėl leidimo taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą vadovaujantis 395 straipsniu suteikimo trukmės gali būti prarasta daug PVM pajamų. PVM direktyvos 199b straipsnyje pateiktomis GRM nuostatomis numatyta spartesnė leidimo pradėti taikyti atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą suteikimo (laikantis tam tikrų griežtų sąlygų) procedūra, kuria valstybėms narėms suteikiama tinkamesnė ir veiksmingesnė priemonė reaguoti į staigų ir stambaus masto sukčiavimą.

199a ir 199b straipsniuose numatytų priemonių tikslas – leisti valstybėms narėms operatyviai spręsti dingusio prekiautojo sukčiavimo Bendrijoje problemas: pagal 199a straipsnį yra leidžiama savo nuožiūra taikyti atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą išvardytoms prekėms ir paslaugoms, o 199b straipsnyje numatyta spartesnė atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo įvedimo procedūra, kai sukčiavimas yra staigus ir stambaus masto. Abu straipsniai nustoja galioti 2018 m. gruodžio 31 d..

Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad PVM direktyvos 199a ir 199b straipsniuose nustatytos priemonės buvo naudingos laikinos ir tikslinės priemonės. 2018 m. gruodžio 31 d. joms nustojus galioti, valstybės narės neteks efektyvios kovos su sukčiavimu priemonės.

Todėl tikslinga pratęsti 199a ir 199b straipsniuose nustatytų priemonių galiojimą iki 2022 m. birželio 30 d. – šią dieną turėtų įsigalioti galutinė įmonių tarpusavio prekių tiekimo Sąjungoje tvarka.

Pasiūlymas neturės neigiamo poveikio Sąjungos biudžetui.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema, susijusi su neprivalomo atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo taikymo tam tikroms prekėms ir paslaugoms, kurias tiekiant ar teikiant gali būti sukčiaujama, laikotarpiu ir su kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčiu greitojo reagavimo mechanizmo taikymo laikotarpiu

Nuorodos

COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS)

Konsultacijos su EP data

11.6.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

14.6.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Sirpa Pietikäinen

20.6.2018

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

3.9.2018

Svarstymas komitete

3.9.2018

 

 

 

Priėmimo data

7.9.2018

 

 

 

Pateikimo data

10.9.2018

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 19 d.Teisinis pranešimas