Procedūra : 2018/0150(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0283/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0283/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 03/10/2018 - 9.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0367

ZIŅOJUMS     *
PDF 566kWORD 53k
10.9.2018
PE 625.397v02-00 A8-0283/2018

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz fakultatīvas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanas periodu noteiktām preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanai, kam ir paaugstināts krāpšanas risks, un attiecībā uz ātrās reaģēšanas mehānisma cīņai pret krāpšanu PVN jomā piemērošanas periodu

(COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referente: Sirpa Pietikäinen

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz fakultatīvas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanas periodu noteiktām preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanai, kam ir paaugstināts krāpšanas risks, un attiecībā uz ātrās reaģēšanas mehānisma cīņai pret krāpšanu PVN jomā piemērošanas periodu

(COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0298),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0265/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0283/2018),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.


PASKAIDROJUMS

Šā priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, lai: 1) dalībvalstis varētu ilgāk piemērot apgrieztās maksāšanas sistēmu ar mērķi apkarot pastāvošo krāpšanu saistībā ar PVN direktīvas 199.a panta 1. punktā minētajām preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanu, un 2) varētu ilgāk izmantot ātrās reaģēšanas mehānismu (ĀRM) cīņā pret krāpšanu.

Saskaņā ar PVN direktīvas 199.a pantu dalībvalstis var fakultatīvi izmantot apgrieztās maksāšanas sistēmu, lai maksātu PVN par tādu iepriekš noteiktu preču piegādēm un tādu pakalpojumu sniegšanu, kas ir saistīti ar paaugstinātu krāpšanas risku, īpaši “pazudušā tirgotāja” krāpniecisku darbību Kopienā (MTIC).

Ja dalībvalsts vēlētos piemērot apgrieztās maksāšanas sistēmu preču piegādēm vai pakalpojumu sniegšanai, kas nav minētas PVN direktīvas 199.a pantā, tad, pamatojoties uz PVN direktīvas 395. pantu, var tikt piešķirta atkāpe, lai vienkāršotu PVN iekasēšanas procedūru vai novērstu dažus nodokļu nemaksāšanas vai izvairīšanās no nodokļu maksāšanas veidus. Tomēr, lai tiktu piešķirta atkāpe uz minētā panta pamata, ir nepieciešams Komisijas priekšlikums un Padomes vienprātīgs apstiprinājums, un šis process ilgst vairākus mēnešus (saskaņā ar PVN direktīvas 395. pantu līdz pat astoņiem mēnešiem). Gadījumos, kad dalībvalsts pēkšņi saskaras ar masveida krāpšanu, procedūras ilgums atkāpes piešķiršanai, pamatojoties uz 395. pantu, var radīt nozīmīgus PVN ieņēmumu zaudējumus. PVN direktīvas 199.b pantā minētajā ĀRM ir iekļauta ātrāka procedūra, kas dalībvalstīm, ievērojot konkrētus stingrus nosacījumus, ļauj ieviest apgrieztās maksāšanas sistēmu, tādējādi ļaujot tām atbilstīgāk un efektīvāk reaģēt pēkšņas un masveida krāpšanas gadījumā.

Direktīvas 199.a un 199.b pantā noteikto pasākumu mērķis ir ļaut dalībvalstīm ātri risināt ar MTIC krāpšanu saistītās problēmas: 199.a pantā ir noteikts, ka apgrieztās maksāšanas sistēmu var fakultatīvi piemērot norādītām preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanai, un 199.b pantā tiek piedāvāta ātrāka procedūra apgrieztās maksāšanas sistēmas ieviešanai pēkšņas un masveida krāpšanas gadījumā. Abi panti ir spēkā līdz 2018. gada 31. decembrim.

No iepriekš teiktā izriet, ka PVN direktīvas 199.a un 199.b pantā iekļautie pasākumi ir bijuši lietderīgi kā pagaidu un mērķtiecīgi pasākumi. Šiem pasākumiem beidzoties 2018. gada 31. decembrī, dalībvalstu rīcībā vairs nebūs efektīva instrumenta krāpšanas apkarošanai.

Tāpēc ir atbilstīgi 199.a un 199.b pantā noteiktos pasākumus pagarināt līdz 2022. gada 30. jūnijam, kas ir datums, kurā saistībā ar B2B preču piegādēm Savienībā vajadzētu stāties spēkā galīgajam režīmam.

Priekšlikumam nebūs nelabvēlīgas ietekmes uz Savienības budžetu.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz fakultatīvas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanas periodu noteiktām preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanai, kam ir paaugstināts krāpšanas risks, un attiecībā uz ātrās reaģēšanas mehānisma cīņai pret krāpšanu PVN jomā piemērošanas periodu

Atsauces

COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

11.6.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

14.6.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Sirpa Pietikäinen

20.6.2018

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

3.9.2018

Izskatīšana komitejā

3.9.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

7.9.2018

 

 

 

Iesniegšanas datums

10.9.2018

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 19. septembrisJuridisks paziņojums