Postup : 2018/0150(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0283/2018

Predkladané texty :

A8-0283/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 03/10/2018 - 9.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0367

SPRÁVA     *
PDF 510kWORD 53k
10.9.2018
PE 625.397v02-00 A8-0283/2018

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania nepovinného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním určitého tovaru a poskytovaním určitých služieb s vysokým rizikom podvodu a mechanizmu rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH;

(COM(2018)0298 – C8‑0265/2018 – 2018/0150(CNS))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajkyňa: Sirpa Pietikäinen

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania nepovinného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním určitého tovaru a poskytovaním určitých služieb s vysokým rizikom podvodu a mechanizmu rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH;

(COM(2018)0298 – C8‑0265/2018 – 2018/0150(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0298),

–  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0265/2018),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0283/2018),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Účelom tohto návrhu je predĺžiť: 1. možnosť, aby členské štáty uplatňovali mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na boj proti existujúcim podvodom pri dodaniach tovaru a poskytnutí služieb zahrnutých v článku 199a smernice o DPH a 2. možnosť používať mechanizmus rýchlej reakcie (MRR) na boj proti podvodom.

Článkom 199a smernice o DPH sa členským štátom umožňuje voliteľne používať mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na platbu DPH z dodania vopred vymedzeného tovaru a poskytnutia vopred vymedzených služieb s vysokým rizikom podvodu, a najmä na podvod v rámci Spoločenstva založený na chýbajúcom obchodnom subjekte (ďalej len „podvod MTIC“).

Ak by členský štát chcel uplatniť mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na iné dodania a poskytnutia, než sú uvedené v článku 199a smernice o DPH, môže byť udelená výnimka na základe článku 395 smernice o DPH na zjednodušenie výberu DPH alebo na zamedzenie určitým daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Prijatie odchýlky na základe tohto článku si však vyžaduje návrh Komisie a jednomyseľné prijatie Radou, čo je postup, ktorý trvá až niekoľko mesiacov (maximálne 8 mesiacov podľa článku 395 smernice o DPH). V prípadoch, keď členský štát neočakávane čelí rozsiahlym podvodom, by dôsledkom trvania procesu na získanie výnimky podľa článku 395 mohli byť dôležité straty v príjmoch z DPH. MRR zahrnutý v článku 199b smernice o DPH obsahuje rýchlejší postup, ktorý umožňuje členským štátom za určitých prísnych podmienok zaviesť mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti, čím poskytuje členským štátom primeranejšiu a účinnejšiu reakciu na neočakávané a rozsiahle podvody.

Účelom opatrení stanovených v článkoch 199a a 199b je umožniť členským štátom rýchlo riešiť problémy s podvodmi MTIC: v článku 199a prostredníctvom možnosti uplatňovať mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na dodania alebo poskytnutia v ňom uvedené a v článku 199b prostredníctvom možnosti rýchlejšieho postupu zavedenia mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v prípade neočakávaných a rozsiahlych podvodov. Platnosť oboch článkov sa skončí 31. decembra 2018.

Z uvedeného vyplýva, že opatrenia uvedené v článkoch 199a a 199b smernice o DPH boli užitočné ako dočasné a cielené opatrenia. Skončenie ich platnosti 31. decembra 2018 by členské štáty pripravilo o efektívny nástroj v boji proti podvodom.

Je preto vhodné predĺžiť platnosť opatrení uvedených v článkoch 199a a 199b do 30. júna 2022, do dátumu, kedy by mal nadobudnúť účinnosť konečný režim pre dodania tovaru medzi podnikmi v rámci Únie.

Návrh nebude mať negatívny vplyv na rozpočet Únie.


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania voliteľného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodaním určitého tovaru a poskytovaním určitých služieb, ktoré sú náchylné na podvod, a mechanizmu rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH.

Referenčné čísla

COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS)

Dátum konzultácie s EP

11.6.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

14.6.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Sirpa Pietikäinen

20.6.2018

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

3.9.2018

Prerokovanie vo výbore

3.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

7.9.2018

 

 

 

Dátum predloženia

10.9.2018

Posledná úprava: 19. septembra 2018Právne oznámenie