Förfarande : 2018/0150(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0283/2018

Ingivna texter :

A8-0283/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 03/10/2018 - 9.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0367

BETÄNKANDE     *
PDF 347kWORD 53k
10.9.2018
PE 625.397v02-00 A8-0283/2018

om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller perioden för frivillig tillämpning av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägerier och mekanismen för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri

(COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Sirpa Pietikäinen

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller perioden för frivillig tillämpning av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägerier och mekanismen för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri

(COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0298),

–  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0265/2018),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0283/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


MOTIVERING

Syftet med detta förslag är att förlänga 1) medlemsstaternas möjlighet att tillämpa det nuvarande förfarandet för omvänd betalningsskyldighet för att bekämpa bedrägerier vid tillhandahållandet av varor och tjänster enligt artikel 199a.1 i mervärdesskattedirektivet och 2) möjligheten att använda mekanismen för snabba insatser för att bekämpa bedrägeri.

Genom artikel 199a i mervärdesskattedirektivet kan medlemsstaterna välja att använda förfarandet för omvänd betalningsskyldighet för betalning av mervärdesskatt på leveranser av i förväg fastställda varor och tjänster som är särskilt känsliga för bedrägeri, i synnerhet för gemenskapsinternt bedrägeri via skenföretag (ofta kallat karusellbedrägeri).

Om en medlemsstat skulle vilja tillämpa omvänd betalningsskyldighet på andra leveranser och tillhandahållanden än de som förtecknas i artikel 199a i mervärdesskattedirektivet, kan avvikelse beviljas på grundval av artikel 395 i mervärdesskattedirektivet i syfte att förenkla uppbörden av mervärdesskatt eller förhindra vissa former och skatteflykt och skatteundandragande. Antagandet av en avvikelse på grundval av den artikeln kräver ett förslag från kommissionen och ett enhälligt antagande av rådet, ett förfarande som tar flera månader (upp till högst åtta månader enligt artikel 395 i mervärdesskattedirektivet). I fall där en medlemsstat plötsligt ställs inför omfattande bedrägeri skulle den tid det skulle ta att beviljas avvikelse på grundval av artikel 395 kunna leda till betydande förluster av mervärdesskatteintäkter. Mekanismen för snabba insatser i artikel 199b i mervärdesskattedirektivet innebär ett snabbförfarande som möjliggör för medlemsstaterna att, under vissa stränga villkor, införa omvänd betalningsskyldighet snabbare, och därmed få ett bättre anpassat och effektivare medel att reagera på plötsligt och omfattande bedrägeri.

Syftet med åtgärderna i artiklarna 199a och 199b är att ge medlemsstaterna möjlighet att snabbt angripa problem med gemenskapsinternt bedrägeri via skenföretag genom att genom artikel 199a ge möjlighet att tillämpa förfarandet för omvänd betalningsskyldighet för leverans av de förtecknade varorna och tjänsterna, och genom artikel 199b erbjuda ett snabbare förfarande för att införa omvänd betalningsskyldighet i händelse av plötsligt och omfattande bedrägeri. Båda artiklarna upphör att gälla den 31 december 2018.

Det framgår av ovanstående att åtgärderna i artiklarna 199a och 199b i mervärdesskattedirektivet har varit ändamålsenliga som tillfälliga och målinriktade åtgärder. Om de upphör att gälla den 31 december 2018 mister medlemsstaterna ett effektivt verktyg i kampen mot bedrägeri.

Åtgärderna i artiklarna 199a och 199b bör därför förlängas till den 30 juni 2022, den dag då det definitiva systemet för unionsinterna leveranser av varor mellan företag (B2B) bör träda i kraft.

Förslaget får inga negativa konsekvenser för unionens budget.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller perioden för frivillig tillämpning av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägerier och mekanismen för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri

Referensnummer

COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

11.6.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

14.6.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Sirpa Pietikäinen

20.6.2018

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

3.9.2018

Behandling i utskott

3.9.2018

 

 

 

Antagande

7.9.2018

 

 

 

Ingivande

10.9.2018

Senaste uppdatering: 19 september 2018Rättsligt meddelande