Procedūra : 2018/0124(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0284/2018

Pateikti tekstai :

A8-0284/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 02/10/2018 - 7.5
CRE 02/10/2018 - 7.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0362

PRANEŠIMAS     *
PDF 568kWORD 52k
10.9.2018
PE 623.899v02-00 A8-0284/2018

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2006/112/EB ir 2008/118/EB nuostatos dėl Italijai priklausančios Italijos Kampionės savivaldybės ir Italijai priklausančios Lugano ežero dalies įtraukimo į Sąjungos muitų teritoriją ir į Direktyvos 2008/118/EB teritorinę taikymo sritį

(COM(2018)0261 – C8-0226/2018 – 2018/0124(CNS))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Roberto Gualtieri

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2006/112/EB ir 2008/118/EB nuostatos dėl Italijai priklausančios Italijos Kampionės savivaldybės ir Italijai priklausančios Lugano ežero dalies įtraukimo į Sąjungos muitų teritoriją ir į Direktyvos 2008/118/EB teritorinę taikymo sritį

(COM(2018)0261 – C8-0226/2018 – 2018/0124(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0261),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0226/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0284/2018),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

Savo 2017 m. liepos 18 d. laiške Italijos vyriausybė paprašė į ES muitų teritoriją ir į Sąjungos teritoriją, kuriai taikoma Direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos (toliau – Akcizų direktyva) įtraukti Italijos Kampionės savivaldybę ir Italijai priklausančią Lugano ežero dalį. Motyvuojant geografinėmis priežastimis, pvz., izoliacija ir nepalankia ekonomine padėtimi, du Šveicarijos teritorijoje esantys Italijos eksklavai ilgą laiką nebuvo įtraukti į ES muitų teritoriją. Tačiau, Italijos nuomone, tai nebėra būtina, visų pirma dėl to, kad kitu atveju jas į savo muitų teritoriją nori įtraukti Šveicarija. Todėl Italija prašo, kad abi teritorijos būtų įtrauktos į ES muitų teritoriją ir į Sąjungos teritoriją, kuriai taikoma Akcizų direktyva. Siūloma, kad šis pakeitimas būtų pradėtas taikyti nuo 2019 m. sausio 1 d.

Tačiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad Italija pageidauja, kad tos teritorijos toliau nebūtų įtrauktos į Direktyvos 2006/112/EB dėl bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos teritorinę taikymo sritį, nes, Italijos manymu, tai svarbu siekiant, kad tiek Šveicarijoje, tiek Italijos Kampionės savivaldybėje įsisteigusiems ekonominės veiklos dalyviams būtų palaikomos vienodos sąlygos. Tai būtų daroma taikant vietos netiesioginį apmokestinimą atsižvelgiant į Šveicarijos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistemą.

Pagal šį pasiūlymą reikia atlikti tik formalų PVM direktyvos pakeitimą – perkelti tas teritorijas iš 6 straipsnio 2 dalies (teritorijos, kurios nepriklauso ES muitų teritorijai ir kurios nepatenka į PVM direktyvos teritorinio taikymo sritį) į 6 straipsnio 1 dalį (teritorijos, kurios priklauso ES muitų teritorijai ir kurios nepatenka į PVM direktyvos teritorinio taikymo sritį).

Pranešėjas visiškai pritaria šiam pasiūlymui ir ragina Tarybą skubiai priimti šį pasiūlymą.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2006/112/EB ir 2008/118/EB nuostatos dėl Italijai priklausančios Italijos Kampionės savivaldybės ir Italijai priklausančios Lugano ežero dalies įtraukimo į Sąjungos muitų teritoriją ir į Direktyvos 2008/118/EB teritorinę taikymo sritį

Nuorodos

COM(2018)0261 – C8-0226/2018 – 2018/0124(CNS)

Konsultacijos su EP data

29.5.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Roberto Gualtieri

31.5.2018

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

29.8.2018

Svarstymas komitete

29.8.2018

 

 

 

Priėmimo data

7.9.2018

 

 

 

Pateikimo data

10.9.2018

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 19 d.Teisinis pranešimas