Процедура : 2018/0181(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0285/2018

Внесени текстове :

A8-0285/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 03/10/2018 - 9.3

Приети текстове :

P8_TA(2018)0368

ДОКЛАД     *
PDF 646kWORD 54k
11.9.2018
PE 625.396v02-00 A8-0285/2018

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2012 относно административното сътрудничество в областта на акцизите, що се отнася до съдържанието на електронния регистър

(COM(2018)0349 – C8‑0371/2018 – 2018/0181(CNS))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Ивана Малетич

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2012 относно административното сътрудничество в областта на акцизите, що се отнася до съдържанието на електронния регистър

(COM(2018)0349 – C8‑0371/2018 – 2018/0181(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0349),

–  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0371/2018),

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0285/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2012 относно административното сътрудничество в областта на акцизите, що се отнася до съдържанието на електронния регистър, определя правното основание за административно сътрудничество между държавите членки.

То се отнася до автоматизацията на контрола на движенията на акцизни стоки, които са освободени за потребление в една държава членка и които се движат към територията на друга държава членка, за да бъдат доставени с търговска цел в тази друга държава членка. Съгласно новите разпоредби икономическите оператори, които придвижват стоки по реда на глава V от Директива XXX/ЕО, ще трябва да се регистрират в регистъра на икономическите оператори, в който понастоящем се регистрират само икономическите оператори, които използват режима по реда на глави III и IV от Директива ХХХ/ЕО. С това предложение въпросното изискване се въвежда в Регламент (ЕС) № 389/2012.

Целта на предложението е да се въведе задължението за регистриране на икономически оператори, които придвижват стоки по реда на глава V, раздел 2 от Директива XXX/EО. Без това предложение няма да е възможно да се въведе пълна автоматизация на движението на стоки, освободени за потребление. Освен това предложението е в съответствие с основните права, по-специално правото на неприкосновеност на личния живот, гарантирано от съществуващата разпоредба за защита на данните, съдържаща се в Регламент (ЕС) № 389/2012.

Бюджетните разходи, свързани с централизираното разработване и функционирането на разширена нова услуга, ще бъдат покрити от бюджета на програмата „Фискалис“ в рамките на бюджетните кредити, които вече са предвидени в официалното финансово планиране. Няма да са необходими допълнителни ресурси от бюджета на ЕС. Освен това инициативата няма за цел да повлияе върху предложението на Комисията за следващата многогодишна финансова рамка.

С предложението се изменя обхватът на член 19 от регламента, за да се включат две нови категории икономически оператори: сертифицирани изпращачи, регистрирани като изпращачи за акцизни стоки, които вече са били освободени за потребление, и сертифицирани получатели, регистрирани като получатели за акцизни стоки, които вече са били освободени за потребление. Лицензираните складодържатели и регистрираните изпращачи ще имат възможността да действат като сертифицирани изпращачи, а лицензираните складодържатели и регистрираните получатели – като сертифицирани получатели. Компетентните органи на държавата членка ще трябва да бъдат информирани за това и тази информация следва също да бъде включена в регистъра.

Освен това съгласно предложението в електронния регистър ще се включва информация относно правото на регистрирания изпращач да остави непопълнени полетата за местоназначението в проекта за електронен административен документ при движение на енергийни продукти под режим отложено плащане на акциз по море или по вътрешни водни пътища. Съгласно член 23 от Директива ХХХ/ЕО лицензираният складодържател и регистрираният изпращач могат да оставят непопълнено полето за местоназначение. Понастоящем съгласно Регламент (ЕС) № 389/2012 централният регистър съдържа информация относно празното поле на местоназначение само в случай на лицензиран складодържател.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Административно сътрудничество в областта на акцизите, що се отнася до съдържанието на електронния регистър

Позовавания

COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS)

Дата на консултация с ЕП

12.7.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

10.9.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Ivana Maletić

20.6.2018

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

29.8.2018

Разглеждане в комисия

29.8.2018

 

 

 

Дата на приемане

7.9.2018

 

 

 

Дата на внасяне

11.9.2018

Последно осъвременяване: 19 септември 2018 г.Правна информация