Postupak : 2017/0293(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0287/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0287/2018

Rasprave :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Glasovanja :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
Objašnjenja glasovanja
PV 27/03/2019 - 18.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1239kWORD 140k
18.9.2018
PE 619.135v02-00 A8-0287/2018

o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz lakih vozila te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 (preinaka)

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD))

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Izvjestiteljica: Miriam Dalli

(Preinaka – članak 104. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA PRAVNA PITANJA
 PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE
 MIŠLJENJE Odbora za promet i turizam
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz lakih vozila te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 (preinaka)

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD))

(Redovni zakonodavni postupak – preinaka)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0676),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 192. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0395/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenoga 2001. o sistematičnijem korištenju metode za preinačavanje pravnih akata(1),

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za pravna pitanja od 14. ožujka 2018. upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane u skladu s člankom 104. stavkom 3. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članke 104. i 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0287/2018),

A.  budući da, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, Prijedlog Komisije ne sadrži suštinske promjene osim onih koje su kao takve u Prijedlogu navedene, te da se Prijedlog, što se tiče kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnih akata i tih promjena, ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez njihove bitne promjene;

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, uzimajući u obzir preporuke savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  U Europskoj strategiji za mobilnost s niskom razinom emisije16 postavlja se jasan cilj: emisije stakleničkih plinova u prometu morat će do sredine stoljeća biti barem 60 % niže nego u 1990. i u stalnom padu prema njihovu potpunom ukidanju. Potrebno je hitno i drastično smanjiti emisije onečišćivača zraka u prometu koje štete našem zdravlju. Emisije iz konvencionalnih motora s unutarnjim izgaranjem morat će se dodatno smanjiti nakon 2020. Vozila s niskom razinom emisije i bez nje moraju se staviti na tržište i do 2030. na njemu steći znatni udio.

(3)  Promet je jedini veliki sektor Unije u kojem razina emisija stakleničkih plinova i dalje raste. Kako bi se ispunile obveze koje je Unija preuzela na 21. konferenciji stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCC), održanoj u Parizu 2015., potrebno je ubrzati dekarbonizaciju cijelog prometnog sektora, a emisije stakleničkih plinova iz tog sektora moraju biti u stalnom padu prema nultoj razini emisija do sredine stoljeća. Također je potrebno hitno i drastično smanjiti emisije onečišćivača zraka u prometu koje znatno štete našem zdravlju i okolišu. Emisije iz konvencionalnih motora s unutarnjim izgaranjem morat će se dodatno smanjiti nakon 2020. Vozila s niskom razinom emisije i bez nje moraju se staviti na tržište i do 2030. na njemu steći znatni udio.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  Osmišljavanje strategija istraživanja, opskrbe, obrade i proizvodnje u razvoju konstrukcije lakih komponenti ključno je za napredak u pogledu prelaska na automobilski sektor s niskom razinom emisija ugljika. Sve više istraživanja odnosi se na sirovine od prirodnih vlakana i njihove sastavnice kao dio šire uloge za biogospodarstvo i proizvode koji su obnovljivi, mogu se reciklirati i održivi su, a koje ono može proizvesti. Taj razvoj događaja treba usmjeriti na razumijevanje ograničenja prirodnih resursa, dostupnosti zemljišta te stoga i potrebe za omogućavanjem održivih dugotrajnih rješenja.

Obrazloženje

Unatoč kontekstu tehnološki neutralnog načina, električna vozila smatraju se rješenjem za prelazak na niskougljično gospodarstvo u sektoru. Lakoća takvih vozila ključan je element, a biološke i biokompozitne sastavnice omogućuju te prednosti.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.b)  Društveno prihvatljiv i pravedan prelazak na mobilnost s nultom stopom emisija do sredine stoljeća zahtijeva promjene u cijelom vrijednosnom lancu automobilske industrije, uzimajući u obzir potencijalne štetne učinke na građane i regije u svim državama članicama. Važno je uzeti u obzir društvene učinke prelaska i biti proaktivan u rješavanju učinka na radna mjesta. Stoga je iznimno važno da trenutačne mjere budu popraćene i ciljanim programima na razini Unije te na nacionalnim i regionalnim razinama za prekvalifikaciju radnika, usavršavanje vještina radnika i njihovu preraspodjelu, kao i inicijativama za obrazovanje i traženje posla u negativno pogođenim zajednicama i regijama u bliskom dijalogu sa socijalnim partnerima i nadležnim tijelima vlasti.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.c)  Uspješan prelazak na mobilnost s nultom stopom emisija zahtijeva zajednički politički okvir za vozila, infrastrukture, elektroenergetske mreže, održivu proizvodnju baterija, opskrbu baterijama i njihovo recikliranje, pri čemu se gospodarski poticaji i poticaji za zapošljavanje kombiniraju na razini Unije, kao i na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te su poduprti snažnijim instrumentima financiranja Unije.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  U zaključcima Europskog vijeća iz listopada 2014. prihvaćeno je smanjenje emisija stakleničkih plinova od 30 % do 2030. u odnosu na 2005. za sektore koji nisu u sustavu Europske unije za trgovanje emisijama. Cestovni promet znatno doprinosi emisijama u tim sektorima, a emisije iz cestovnog prometa i dalje su znatno iznad razina iz 1990. Ako se emisije iz cestovnog prometa dodatno povećaju, neutralizirat će se smanjenja koja su drugi sektori ostvarili u suzbijanju klimatskih promjena.

(6)  Emisije iz cestovnog prometa i dalje su znatno iznad razina iz 1990., čime se neutraliziraju smanjenja koja su drugi sektori ostvarili u suzbijanju klimatskih promjena.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Godine 2015. u evaluaciji uredaba (EZ) br. 443/2009 i (EU) br. 510/2011 zaključeno je da su te uredbe relevantne, uglavnom su usklađene te su dovele do znatnih ušteda emisija, a isplativije su za postizanje utvrđenih ciljeva nego što se prvotno očekivalo. Njima je također ostvarena znatna dodana vrijednost za Uniju koja se u tom opsegu ne bi mogla ostvariti nacionalnim mjerama.

(9)  Godine 2015. u evaluaciji uredaba (EZ) br. 443/2009 i (EU) br. 510/2011 zaključeno je da su te uredbe relevantne, uglavnom su usklađene te su dovele do znatnih ušteda emisija, a isplativije su za postizanje utvrđenih ciljeva nego što se prvotno očekivalo. Njima je također ostvarena znatna dodana vrijednost za Uniju koja se u tom opsegu ne bi mogla ostvariti nacionalnim mjerama. Međutim, tom se evaluacijom također zaključilo da su stvarne uštede CO2 znatno manje od onih predloženih u okviru homologacijskog ispitivanja učinkovitosti i da se „razlikom u emisijama” između homologacijskih ispitivanja i stvarne učinkovitosti znatno umanjuje učinkovitost standardne vrijednosti emisija CO2 kao i povjerenje potrošača u potencijalne uštede goriva novih vozila.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  Kako bi se osigurala učinkovitost ove Uredbe, smanjenja emisija CO2 trebala bi se ostvariti pod uvjetima koji se pojavljuju tijekom normalnog rada i uporabe vozila. Stoga je prikladno u ovu Uredbu uključiti strogu zabranu poremećajnih uređaja te nadležnim tijelima omogućiti sredstva za osiguravanje sukladnosti s tom zabranom.

Obrazloženje

Člankom 13. Direktive 510/2011 predviđa se pregled ciljeva i zahtjeva utvrđenih u ovoj Uredbi. Zahtjevi obuhvaćeni ovom izmjenom neodvojivo su povezani s ciljem ove Uredbe i postizanjem ciljeva koji su u njoj utvrđeni.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Važno je da se kod utvrđivanja zahtjeva u pogledu smanjivanja emisija CO2 proizvođačima vozila i dalje jamči predvidivost i sigurnost planiranja u cijeloj Uniji za čitave njihove nove vozne parkove osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila na teritoriju Unije.

(12)  Utvrđivanje zahtjeva u pogledu smanjivanja emisija CO2 proizvođačima vozila i dalje jamči predvidivost i sigurnost planiranja u cijeloj Uniji za čitave njihove nove vozne parkove osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila na teritoriju Unije.

Obrazloženje

Člankom 13. Direktive 510/2011 predviđa se pregled ciljeva i zahtjeva utvrđenih u ovoj Uredbi. Elementi obuhvaćeni ovom izmjenom povezani su s ciljem ove Uredbe i postizanjem ciljeva koji su u njoj utvrđeni.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.a)   Evaluacija Komisije o Direktivi 1999/94/EC Europskog parlamenta i Vijeća1a iz 2016. godine pokazala je potrebu za daljnjim pojašnjenjem i pojednostavljenjem zakonodavstva, što bi moglo povećati njegovu relevantnost, učinkovitost, djelotvornost i koherentnost. Preporuka Komisije (EU) 2017/9481b usmjerena je na poticanje usklađene primjene Direktive 1999/94/EZ. Unatoč tome, bolje osmišljenim i dodatno usklađenim zahtjevima Unije za označivanje automobila koje potrošačima pruža usporedive, pouzdane i korisnicima prilagođene informacije o prednostima vozila s niskim emisijama, uključujući podatke o onečišćivačima zraka i operativnim troškovima, uz emisije CO2 i potrošnju goriva, moglo bi se pridonijeti uporabi najučinkovitijih automobila u smislu potrošnje goriva i ekološke prihvatljivosti diljem Unije. Komisija bi stoga trebala preispitati Direktivu 1999/94/EZ najkasnije do 31. prosinca 2019. i pripremiti odgovarajući zakonodavni prijedlog. Nadalje, slično kao i za osobne automobile, sektor lakih gospodarskih vozila mogao bi također imati koristi od uvođenja takve oznake ekonomičnosti potrošnje goriva i emisija CO2. Stoga bi Komisija trebala analizirati te mogućnosti i za taj sektor te po potrebi iznijeti odgovarajuće zakonodavne prijedloge.

 

_______________

 

1a Direktiva 1999/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o dostupnosti podataka za potrošače o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 u vezi s prodajom novih osobnih vozila (SL L 12, 18.1.2000., str. 16.).

 

1b Preporuka Komisije (EU) 2017/948 od 31. svibnja 2017. o primjeni vrijednosti potrošnje goriva i emisija CO2 homologiranih i izmjerenih prema Globalno usklađenom ispitnom postupku za laka vozila kad se potrošače informira na temelju Direktive 1999/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 142, 2.6.2017., str. 100.).

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Razine smanjenja za vozne parkove novih osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila cijele Unije stoga bi trebalo utvrditi za 2025. i za 2030., uzimajući u obzir vrijeme potrebno za obnavljanje voznog parka i potrebu da sektor cestovnog prometa doprinese klimatskim i energetskim ciljevima za 2030. Taj postupni pristup također jasno i rano signalizira automobilskoj industriji da ne odgađa uvođenje energetski učinkovitih tehnologija i vozila s nultim i niskim emisijama na tržište.

(13)  Razine smanjenja za vozne parkove novih osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila cijele Unije trebalo bi utvrditi za 2025. i za 2030., uzimajući u obzir vrijeme potrebno za obnavljanje voznog parka i potrebu da sektor cestovnog prometa doprinese klimatskim i energetskim ciljevima Unije za 2030. i razdoblje nakon toga. Taj postupni pristup također jasno i rano signalizira automobilskoj industriji da ne odgađa uvođenje energetski učinkovitih tehnologija i vozila s nultim i niskim emisijama na tržište. Osim toga, kako bi se održao zamah u pogledu smanjenja emisija i nakon 2030., od 1. siječnja 2013. trebala bi se primjenjivati u najmanju ruku ista putanja smanjenja emisija, čime bi se omogućila kontinuirana dekarbonizacija sektora u skladu s obvezama iz Pariškog sporazuma.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Iako je Unija među najvećim svjetskim proizvođačima motornih vozila i u tom sektoru ima vodeću ulogu kad je riječ o tehnologiji, konkurencija je sve veća i svjetski se automobilski sektor brzo mijenja uslijed novih inovacija u elektrificirane pogonske sklopove i kooperativne, povezane i automatizirane mobilnosti. Kako bi zadržala konkurentnost na svjetskoj razini i pristup tržištima, Unija treba regulatorni okvir, uključujući poseban poticaj u pogledu vozila s nultim i niskim emisijama, kojim se stvara veliko domaće tržište i podupiru tehnološki razvoj i inovacije.

(14)  Iako je Unija među najvećim svjetskim proizvođačima motornih vozila i u tom sektoru ima vodeću ulogu kad je riječ o tehnologiji, konkurencija je sve veća i svjetski se automobilski sektor brzo mijenja uslijed novih inovacija u elektrificirane pogonske sklopove i kooperativne, povezane i automatizirane mobilnosti. Ako industrija u Uniji kasno počne s potrebnom energetskom tranzicijom u prometnom sektoru, prijeti joj gubitak vodeće uloge. Kako bi zadržala konkurentnost na svjetskoj razini i pristup tržištima, Unija treba regulatorni okvir, uključujući poseban politički mehanizam u pogledu vozila s nultim i niskim emisijama, kojim se stvara veliko domaće tržište i podupiru tehnološki razvoj i inovacije.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14.a)  Cilj potpuno bezugljične mobilnosti u Uniji bit će nemoguće dugoročno ostvariti bez tehnoloških inovacija i tehničkog napretka. U tom smislu i s obzirom na povećanu međunarodnu konkurentnost, Unija i njezine države članice moraju nastaviti ulagati napore u istraživanje i razvoj inicijativa kojima će se promicati moguće sinergije u sektoru, po uzoru na nedavno osnovani Savez Unije za baterije, i trebaju podupirati javna i privatna ulaganja u istraživanje i inovacije u automobilskom sektoru Unije kako bi zadržale vodeći položaj Unije u tehnološkom području u tom sektoru i osigurale dugoročnu održivost, uspješnost i konkurentnost svoje industrijske baze na svjetskom tržištu.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Trebalo bi uvesti namjenski poticajni mehanizam kako bi se olakšao neometan prelazak na mobilnost s nultim emisijama. Taj mehanizam olakšica trebalo bi osmisliti tako da se njime promiče veći udio vozila s nultim i niskim emisijama na tržištu Unije.

(15)  Trebalo bi uvesti politički mehanizam kako bi se olakšao i ubrzao neometan prelazak na mobilnost s nultim emisijama. Taj mehanizam olakšica i terećenja trebalo bi osmisliti tako da se njime promiče veći udio vozila s nultim i niskim emisijama na tržištu Unije i da se zajamči sigurnost ulaganja za pravodobno i odgovarajuće uvođenje potrebne infrastrukture za punjenje.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Utvrđivanje referentne vrijednosti za udio vozila s nultim i niskim emisijama u voznom parku EU-a te dobro osmišljen mehanizam za podešavanje specifične ciljne vrijednosti CO2 proizvođača na temelju udjela vozila s nultim i niskim emisijama u njegovu voznom parku trebali bi omogućiti snažan i pouzdan poticaj za razvoj i stavljanje na tržište takvih vozila te istodobno i dalje omogućavati daljnja poboljšanja učinkovitosti standardnih motora s unutarnjim izgaranjem.

(16)  Utvrđivanje stroge referentne vrijednosti za udio vozila s nultim i niskim emisijama u voznom parku EU-a te dobro osmišljen mehanizam za podešavanje specifične ciljne vrijednosti CO2 proizvođača na temelju udjela vozila s nultim i niskim emisijama u njegovu voznom parku trebali bi omogućiti snažan i pouzdan poticaj za razvoj, stavljanje na tržište i prodaju takvih vozila te istodobno i dalje omogućavati daljnja poboljšanja učinkovitosti standardnih motora s unutarnjim izgaranjem.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Pri određivanju olakšica za vozila s nultim i niskim emisijama primjereno je uzeti u obzir razliku u emisijama CO2 među vozilima. Mehanizmom prilagodbe trebalo bi se osigurati da se proizvođaču koji premaši referentnu vrijednost dodijeli viša specifična ciljna vrijednost CO2. Kako bi se osigurao uravnotežen pristup, granične bi vrijednosti trebalo utvrditi s obzirom na razinu prilagodbe koju taj mehanizam omogućuje. Tako će se djelovati poticajno, promičući pravodobno uvođenje infrastrukture za punjenje i opskrbu te ostvarujući velike koristi za potrošače, konkurentnost i okoliš.

(17)  Pri određivanju referentnih vrijednosti za udio vozila s nultim i niskim emisijama primjereno je uzeti u obzir razliku u emisijama CO2 među vozilima. Mehanizmom prilagodbe trebalo bi se osigurati da se proizvođaču koji premaši referentnu vrijednost dodijeli viša specifična ciljna vrijednost CO2, dok bi se proizvođač koji ne ostvari referentnu vrijednost trebao pridržavati strože ciljne vrijednosti CO2. Kako bi se osigurao uravnotežen pristup, granične bi vrijednosti trebalo utvrditi s obzirom na razinu prilagodbe koju taj mehanizam omogućuje. Tako će se djelovati poticajno, promičući pravodobno uvođenje infrastrukture za punjenje i opskrbu te ostvarujući velike koristi za potrošače, konkurentnost i okoliš.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.a) Potrebno je provesti pravodobna i dostatna ulaganja u proizvodnju i uvođenje vozila s nultim i niskim emisijama te cjelokupnu potrebnu popratnu infrastrukturu, uključujući održivu proizvodnju baterija, opskrbu baterijama i njihovo recikliranje. Različiti instrumenti potpore na razini Unije i država članica trebaju učinkovito zajedno funkcionirati, uz mobiliziranje i poticanje znatnih javnih i privatnih ulaganja. Infrastrukturu za punjenje i opskrbu treba uvesti brzo kako bi se osiguralo povjerenje potrošača i poslovna sigurnost za proizvođače vozila. Stoga bi trebalo podržati proizvodnju baterija i baterijskih ćelija u Uniji, ako je moguće u blizini mjesta proizvodnje vozila.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Međutim, trebalo bi osigurati ravnotežu između poticaja eko-inovacijama i onim tehnologijama za koje je učinak smanjenja emisija dokazan službenim ispitnim postupkom. Shodno tomu, primjereno je zadržati ograničenje za uštede zbog eko-inovacija koje proizvođač može uzeti u obzir u svrhu ispunjenja cilja. Komisija bi trebala imati mogućnost preispitivanja tog ograničenja, posebno kako bi se uzeli u obzir učinci promjene u službenom ispitnom postupku. Primjereno je i pojasniti kako bi se uštede trebale računati u svrhu ispunjenja cilja.

(23)  Međutim, trebalo bi osigurati ravnotežu između poticaja eko-inovacijama i onim tehnologijama za koje je učinak smanjenja emisija dokazan službenim ispitnim postupkom. Shodno tomu, primjereno je zadržati ograničenje za uštede zbog eko-inovacija koje proizvođač može uzeti u obzir u svrhu ispunjenja cilja. Komisija bi trebala imati mogućnost preispitivanja tog ograničenja i njegove prilagodbe na nižu razinu, posebno kako bi se uzeli u obzir učinci promjene u službenom ispitnom postupku. Primjereno je i pojasniti kako bi se uštede trebale računati u svrhu ispunjenja cilja.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25.a)  U slučajevima kada bi za teška laka gospodarska vozila (vozilo kategorije N1, razreda III) uključivanje električne baterije moglo povećati težinu vozila u mjeri da ono bude reklasificirano kao vozilo kategorije N2, takav bi tehnički problem trebalo riješiti.

Obrazloženje

Masa elektrificiranih lakih vozila mogla bi se povećati zbog težine baterija. Ako bi veća masa rezultirala prekoračenjem ograničenja mase za tu klasu, to bi bilo na štetu napora za povećanje udjela vozila s niskim i nultim emisijama u voznom parku u skladu s ovom Uredbom. Način za rješavanje ovog problema mogao bi biti povećanje ograničenja mase za klasu u slučajevima kada je povećanje mase jasno povezano s naporima za smanjenje emisija s pomoću alternativnog pogonskog sustava.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Postupak za odobravanje izuzeća od ciljne vrijednosti za vozni park od 95 g CO2/km specijaliziranim proizvođačima osigurava da smanjenje emisija koje moraju postići specijalizirani proizvođači odgovara smanjenju emisija velikih proizvođača u pogledu tog cilja. Međutim, iz iskustva je vidljivo da specijalizirani proizvođači imaju isti potencijal kao veliki proizvođači da postignu ciljne vrijednosti u pogledu CO2, a kad je riječ o ciljnim vrijednostima određenima za razdoblje od 2025., ne smatra se primjerenim razlikovati te dvije kategorije proizvođača.

(28)  Iz iskustva je vidljivo da specijalizirani proizvođači imaju isti potencijal kao veliki proizvođači da postignu ciljne vrijednosti u pogledu CO2 te se stoga više ne smatra primjerenim razlikovati te dvije kategorije proizvođača.

Obrazloženje

Člankom 13. Direktive 510/2011 predviđa se pregled ciljeva i zahtjeva utvrđenih u ovoj Uredbi. Elementi obuhvaćeni ovom izmjenom neodvojivo su povezani s ciljem ove Uredbe i postizanjem ciljeva koji su u njoj utvrđeni.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Specifične emisije CO2 iz novih osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila u Uniji mjere se na usklađenoj osnovi prema metodologiji predviđenoj Uredbom (EZ) br. 715/2007. Kako bi se maksimalno smanjilo administrativno opterećenje ovom Uredbom, ispunjavanje zahtjeva trebalo bi mjeriti upućivanjem na podatke o registraciji novih vozila i lakih gospodarskih vozila u Uniji koje su države članice prikupile i dostavile Komisiji. Kako bi se osigurala dosljednost podataka koji se koriste u procjeni ispunjavanja zahtjeva, pravila za prikupljanje ovih podataka i izvješćivanje o njima trebalo bi što je moguće bolje uskladiti. Stoga bi trebalo jasno naznačiti odgovornost nadležnih tijela da dostave točne i potpune podatke te potrebu za učinkovitom suradnjom između tih tijela i Komisije kad je riječ o rješavanju pitanja povezanih s kvalitetom podataka.

(37)  Specifične emisije CO2 iz novih osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila u Uniji mjere se na usklađenoj osnovi prema metodologiji predviđenoj Uredbom (EZ) br. 715/2007. Kako bi se maksimalno smanjilo administrativno opterećenje ovom Uredbom, ispunjavanje zahtjeva trebalo bi mjeriti upućivanjem na podatke o registraciji novih vozila i lakih gospodarskih vozila u Uniji koje su države članice prikupile i dostavile Komisiji. Kako bi se osigurala dosljednost podataka koji se koriste u procjeni ispunjavanja zahtjeva, pravila za prikupljanje ovih podataka i izvješćivanje o njima trebalo bi uskladiti. Stoga bi trebalo jasno naznačiti odgovornost nadležnih tijela da dostave točne i potpune podatke te potrebu za učinkovitom suradnjom između tih tijela i Komisije kad je riječ o rješavanju pitanja povezanih s kvalitetom podataka.

Obrazloženje

Člankom 13. Direktive 510/2011 predviđa se pregled ciljeva i zahtjeva utvrđenih u ovoj Uredbi. Elementi obuhvaćeni ovom izmjenom neodvojivo su povezani s ciljem ove Uredbe i postizanjem ciljeva koji su u njoj utvrđeni.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)   Poštuju li proizvođači ciljne vrijednosti predviđene ovom Uredbom trebalo bi se ocjenjivati na razini Unije. Proizvođači čije prosječne specifične emisije CO2 prelaze vrijednosti dozvoljene ovom Uredbom trebali bi plaćati premiju za prekomjerne emisije za svaku kalendarsku godinu. Iznose premija za prekomjerne emisije trebalo bi smatrati prihodom općeg proračuna Unije.

(38)   Poštuju li proizvođači ciljne vrijednosti predviđene ovom Uredbom trebalo bi se ocjenjivati na razini Unije. Proizvođači čije prosječne specifične emisije CO2 prelaze vrijednosti dozvoljene ovom Uredbom trebali bi plaćati premiju za prekomjerne emisije za svaku kalendarsku godinu. Iznose premija za prekomjerne emisije trebalo bi smatrati prihodom općeg proračuna Unije te bi ih trebalo upotrebljavati kao doprinos pravednom prelasku na mobilnost s nultom stopom emisija. Ti bi se iznosi trebali upotrebljavati i kao nadopuna ciljanim programima za prekvalifikaciju, unapređenje vještina i obrazovanje radnika pogođenih strukturnim promjenama u automobilskoj industriji, te za preraspodjelu radne snage i inicijative za traženje posla u bliskom dijalogu sa socijalnim partnerima, zajednicama i nadležnim tijelima vlasti u regijama pogođenima promjenama na tržištu rada.

Obrazloženje

Neodvojivo povezano s drugim izmjenama.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  Učinkovitost ciljnih vrijednosti iz ove Uredbe u pogledu smanjenja emisija CO2 u stvarnosti uvelike ovisi o reprezentativnosti službenog ispitnog postupka. U skladu s mišljenjem Mehanizma za znanstveno savjetovanje (SAM)23 i preporukom Europskog parlamenta, nakon njegove istrage o mjerenju emisija u automobilskom sektoru24, trebalo bi uspostaviti mehanizam za procjenu stvarne reprezentativnosti vrijednosti emisija CO2 i potrošnje goriva vozila utvrđenih u skladu s Uredbom (EU) 2017/1151. Komisija bi trebala imati ovlasti da osigura javnu dostupnost tih podataka i, prema potrebi, razvije postupke za utvrđivanje i prikupljanje podataka potrebnih za provedbu tih procjena.

(41)  Učinkovitost ciljnih vrijednosti iz ove Uredbe u pogledu smanjenja emisija CO2 u stvarnosti uvelike ovisi o reprezentativnosti službenog ispitnog postupka. U skladu s mišljenjem Mehanizma za znanstveno savjetovanje (SAM)23 i preporukom Europskog parlamenta, nakon njegove istrage o mjerenju emisija u automobilskom sektoru24, trebalo bi uspostaviti mehanizam za procjenu stvarne reprezentativnosti vrijednosti emisija CO2 i potrošnje goriva vozila utvrđenih u skladu s Uredbom (EU) 2017/1151. Najpouzdaniji način jamčenja stvarne reprezentativnosti homologacije tipa je uvođenje postupka ispitivanja stvarnih emisija CO2. Stoga bi Komisija delegiranim aktima i uz razmatranje prikladnosti upotrebe PEMS-a trebala razviti postupak ispitivanja stvarnih emisija CO2 te ga uvesti najkasnije dvije godine nakon datuma primjene ove Uredbe. Međutim, dok to ispitivanje postane primjenjivo, usklađenost s ovom Uredbom treba osigurati korištenjem podataka iz mjerača potrošnje goriva koje dostavljaju proizvođači u kombinaciji s graničnom vrijednosti koja je uspostavljena za svakog proizvođača do 2021. godine kao postotna razlika koja se ne smije prekoračiti. Komisija bi trebala imati ovlasti da osigura javnu dostupnost tih podataka o potrošnji goriva i razvije postupke potrebne za dostavljanje takvih podataka potrebnih za provedbu tih procjena. Komisija bi trebala poduzeti odgovarajuće mjere u slučaju neusklađenosti proizvođača sa zahtjevima u pogledu stvarnih emisija CO2 u skladu s ovom Uredbom.

__________________

__________________

23 Skupina znanstvenih savjetnika na visokoj razini, Znanstveno mišljenje 1/2016 „Premošćivanje jaza između stvarnih emisija CO2 iz lakih vozila i laboratorijskih ispitivanja”.

23 Skupina znanstvenih savjetnika na visokoj razini, Znanstveno mišljenje 1/2016 „Premošćivanje jaza između stvarnih emisija CO2 iz lakih vozila i laboratorijskih ispitivanja”.

24 Preporuka Europskog parlamenta Vijeću i Komisiji od 4. travnja 2017. nakon istrage o mjerenju emisija u automobilskom sektoru (2016/2908(RSP)).

24 Preporuka Europskog parlamenta Vijeću i Komisiji od 4. travnja 2017. nakon istrage o mjerenju emisija u automobilskom sektoru (2016/2908(RSP)).

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(41.a)  Trenutačno ne postoji usklađeni način za procjenu emisija tijekom cijelog životnog ciklusa lakih vozila. Primjereno je da Komisija obavi takvu analizu do kraja 2026. kako bi se predstavila šira slika emisija ugljika iz sektora lakih vozila. U tu svrhu Komisija bi s pomoću delegiranih akata trebala razraditi zajedničku metodologiju na razini Unije, prema kojoj će proizvođači od 2025. usklađeno objavljivati podatke o emisijama CO2 tijekom životnog ciklusa za sve vrste goriva i pogonske sklopove vozila koje stavljaju na tržište. Ta bi metodologija trebala biti i u skladu s relevantnim ISO normama te uzeti u obzir potencijal globalnog zatopljenja u vezi s emisijama od naftnog izvora do spremnika, od spremnika do automobilskog upravljača i emisijama povezanima s proizvodnjom i krajem životnog ciklusa. Analiza Komisije trebala bi se temeljiti na podacima koje dostavljaju proizvođači kao i svim ostalim dostupnim relevantnim podacima.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46)  Radi mijenjanja ili dopunjavanja manje bitnih elemenata odredaba ove Uredbe ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u vezi s izmjenama priloga II. i III. u pogledu zahtjeva za podatke i parametara podataka, dopunom pravila o tumačenju kriterija za ispunjavanje uvjeta za odobravanje izuzeća od ciljnih vrijednosti specifičnih emisija, o sadržaju zahtjeva za izuzeće i o sadržaju i procjeni programa za smanjivanje specifičnih emisija CO2, prilagodbom vrijednosti M0 i TM0 iz članka 13., ograničenja od 7 g CO2/km iz članka 11., te prilagodbom formula iz Priloga I. kako je navedeno u članku 14. stavku 3. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenim u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, u cilju osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće trebali bi primiti sve dokumente istodobno kad i stručnjaci iz država članica te bi njihovi stručnjaci trebali sustavno imati pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(46)  Radi mijenjanja ili dopunjavanja manje bitnih elemenata odredaba ove Uredbe ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u vezi s izmjenama priloga II. i III. u pogledu zahtjeva za podatke i parametara podataka, uspostavom zahtjeva za osiguravanje sukladnosti sa zabranom poremećajnih uređaja i s potrebnim sadržajem proširenog paketa dokumentacije iz članka 4. točke 3.c, uspostavom pravila i postupaka za izvještavanje o emisijama tijekom životnog ciklusa iz članka 7. stavka 8.a, dopunom pravila o tumačenju kriterija za ispunjavanje uvjeta za odobravanje izuzeća od ciljnih vrijednosti specifičnih emisija, o sadržaju zahtjeva za izuzeće i o sadržaju i procjeni programa za smanjivanje specifičnih emisija CO2, prilagodbom vrijednosti M0 i TM0 iz članka 13., ograničenja od 7 g CO2/km iz članka 11., izradom postupka ispitivanja stvarnih emisija CO2 te prilagodbom formula iz Priloga I. kako je navedeno u članku 14. stavku 3. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenim u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, u cilju osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće trebali bi primiti sve dokumente istodobno kad i stručnjaci iz država članica te bi njihovi stručnjaci trebali sustavno imati pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Obrazloženje

Potrebna prilagodba zbog novih delegiranih ovlasti iz članka 7. stavka 8.a i članka 12. stavka 1.a – vidi relevantna obrazloženja.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom Uredbom utvrđuju se zahtjevi u pogledu vrijednosti emisija CO2 za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila radi osiguravanja pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta .

1.  Ovom Uredbom utvrđuju se zahtjevi u pogledu vrijednosti emisija CO2 za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila radi postizanja klimatskih ciljeva Unije i u cilju poštovanja njezinih klimatskih obveza na međunarodnoj razini, na način koji je u skladu s pravilnim funkcioniranjem unutarnjeg tržišta.

Obrazloženje

Neodvojivo povezano s drugim izmjenama.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Od 1. siječnja 2025. primjenjuju se sljedeće ciljne vrijednosti za cijeli vozni park EU-a:

4.  Od 1. siječnja 2025. primjenjuju se sljedeće ciljne vrijednosti za cijeli vozni park EU-a:

(a)  za prosječne emisije voznog parka novih osobnih automobila ciljna vrijednost za cijeli vozni park EU-a jednaka smanjenju od 15 % prosjeka ciljnih vrijednosti specifičnih emisija u 2021., utvrđena u skladu s točkom 6.1.1. dijela A Priloga I.;

(a)  za prosječne emisije voznog parka novih osobnih automobila ciljna vrijednost za cijeli vozni park EU-a jednaka smanjenju od 20 °% prosjeka ciljnih vrijednosti specifičnih emisija u 2021., utvrđena u skladu s točkom 6.1. dijela A Priloga I.;

(b)  za prosječne emisije voznog parka novih lakih gospodarskih vozila ciljna vrijednost za cijeli vozni park EU-a jednaka smanjenju od 15 % prosjeka ciljnih vrijednosti specifičnih emisija u 2021., utvrđena u skladu s točkom 6.1.1. dijela B Priloga I.

(b)  za prosječne emisije voznog parka novih lakih gospodarskih vozila ciljna vrijednost za cijeli vozni park EU-a jednaka smanjenju od 20 % prosjeka ciljnih vrijednosti specifičnih emisija u 2021., utvrđena u skladu s točkom 6.1.1. dijela B Priloga I.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 4. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Od 1. siječnja 2025. referentna vrijednost, koja je jednaka 20 %-tnom tržišnom udjelu od prodaje novih osobnih automobila i novih lakih gospodarskih vozila 2025. godine, primjenjuje se na udio vozila bez emisija i s niskom razinom emisija, a utvrđuje se u skladu s točkom 6.3. dijela A Priloga I. i točkom 6.3. dijela B. Priloga I.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Od 1. siječnja 2030. primjenjuju se sljedeće ciljne vrijednosti:

5.  Od 1. siječnja 2030. primjenjuju se sljedeće ciljne vrijednosti:

(a)  za prosječne emisije voznog parka novih osobnih automobila ciljna vrijednost za cijeli vozni park EU-a jednaka smanjenju od 30% prosjeka ciljnih vrijednosti specifičnih emisija u 2021., utvrđena u skladu s točkom 6.1.2. dijela A Priloga I.;

(a)  za prosječne emisije voznog parka novih osobnih automobila ciljna vrijednost za cijeli vozni park EU-a jednaka smanjenju od 45 % prosjeka ciljnih vrijednosti specifičnih emisija u 2021., utvrđena u skladu s točkom 6.1.2. dijela A Priloga I.;

(b)  za prosječne emisije voznog parka novih lakih gospodarskih vozila ciljna vrijednost za cijeli vozni park EU-a jednaka smanjenju od 30 % prosjeka ciljnih vrijednosti specifičnih emisija u 2021., utvrđena u skladu s točkom 6.1.2. dijela B Priloga I.

(b)  za prosječne emisije voznog parka novih lakih gospodarskih vozila ciljna vrijednost za cijeli vozni park EU-a jednaka smanjenju od 45 % prosjeka ciljnih vrijednosti specifičnih emisija u 2021., utvrđena u skladu s točkom 6.1.2. dijela B Priloga I.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 5. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Od 1. siječnja 2030. referentna vrijednost, koja je jednaka 40 %-tnom tržišnom udjelu od prodaje novih osobnih automobila i novih lakih gospodarskih vozila 2030. godine, primjenjuje se na udio vozila bez emisija i s niskom razinom emisija, a utvrđuje se u skladu s točkom 6.3. dijela A Priloga I. i točkom 6.3. dijela B. Priloga I.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  vozila kategorije N1 kako su definirana u Prilogu II. Direktivi 2007/46/EZ, s referentnom masom koja ne prelazi 2 610 kg i na vozila kategorije N1 na koja se homologacija proširuje u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 715/2007 („laka gospodarska vozila”) koja se prvi put registriraju u Uniji i koja nisu prethodno bila registrirana izvan Unije („nova laka gospodarska vozila”).

(b)  vozila kategorije N1 kako su definirana u Prilogu II. Direktivi 2007/46/EZ, s referentnom masom koja ne prelazi 2 610 kg i na vozila kategorije N1 na koja se homologacija proširuje u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 715/2007 („laka gospodarska vozila”) koja se prvi put registriraju u Uniji i koja nisu prethodno bila registrirana izvan Unije („nova laka gospodarska vozila”). U skladu s ciljevima iz ove Uredbe Komisija je ovlaštena po potrebi ažurirati referentnu graničnu vrijednost mase (2 610 kg) za laka gospodarska vozila koja upotrebljavaju zamjenska goriva kojima je potrebna dodatna težina zbog pogonskih sklopova i sustava pohrane energije (npr. baterija) koji su teži nego u konvencionalnih vozila.

Obrazloženje

Neodvojivo povezano s drugim izmjenama.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Ova se Uredba primjenjuje na vozila na alternativna goriva s maksimalnom dopuštenom masom većom od 3 500 kg, ali koja ne prelazi 4 250 kg, pod uvjetom da je masa koja prekoračuje 3 500 kg isključivo posljedica prekomjerne mase pogonskog sustava u usporedbi s pogonskim sustavom vozila istih dimenzija koje je opremljeno konvencionalnim motorom s unutarnjim izgaranjem s vanjskim izvorom paljenja ili kompresijskim paljenjem.

Obrazloženje

Masa elektrificiranih lakih vozila mogla bi se povećati zbog težine baterija. Ako bi veća masa rezultirala prekoračenjem ograničenja mase za tu klasu, to bi bilo na štetu napora za povećanje udjela vozila s niskim i nultim emisijama u voznom parku u skladu s ovom Uredbom. Način za rješavanje ovog problema mogao bi biti povećanje ograničenja mase za klasu u slučajevima kada je povećanje mase jasno povezano s naporima za smanjenje emisija s pomoću alternativnog pogonskog sustava.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka na (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(na)  „poremećajni uređaj” („defeat device”) znači dio koji je konstruiran da ustanovljava temperaturu, brzinu vozila, brzinu vrtnje motora (RPM), stupanj prijenosa u mjenjaču, podtlak u cjevovodu, ili bilo koji drugi parametar za potrebe aktiviranja, modulacije, usporavanja ili prekidanja funkcije bilo kojeg sustava ili dijela sustava koji povećava emisije CO2 u uvjetima za koje je razumno očekivati da mogu nastupiti pri uobičajenom radu i upotrebi vozila;

Obrazloženje

Člankom 13. Direktive 510/2011 predviđa se pregled ciljeva i zahtjeva utvrđenih u ovoj Uredbi. Zahtjevi obuhvaćeni ovom izmjenom povezani su s ciljem ove Uredbe i postizanjem ciljeva koji su u njoj utvrđeni.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Proizvođač oprema vozila tako da su sustavi i sastavni dijelovi koji bi mogli utjecati na emisije konstruirani, proizvedeni i sastavljeni tako da u uobičajenoj uporabi omogućuju osobnim automobilima ili lakim gospodarskim vozilima proizvođača ispunjavanje ciljnih vrijednosti specifičnih emisija i drugih zahtjeva u skladu s ovom Uredbom i njezinim provedbenim mjerama.

Obrazloženje

Člankom 13. Direktive 510/2011 predviđa se pregled ciljeva i zahtjeva utvrđenih u ovoj Uredbi. Zahtjevi obuhvaćeni ovom izmjenom neodvojivo su povezani s ciljem ove Uredbe i postizanjem ciljeva koji su u njoj utvrđeni.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Zabranjeno je upotrebljavati poremećajne uređaje. Zabrana se ne primjenjuje kad:

 

(a)  je potreba za uređajem opravdana radi zaštite motora od oštećenja ili od prometne nezgode i radi sigurnog djelovanja vozila;

 

(b)  uređaj nakon pokretanja motora više ne djeluje; ili

 

(c)  su uvjeti u osnovi uključeni u postupke ispitivanja iz članka 1.

Obrazloženje

Člankom 13. Direktive 510/2011 predviđa se pregled ciljeva i zahtjeva utvrđenih u ovoj Uredbi. Zahtjevi obuhvaćeni ovom izmjenom neodvojivo su povezani s ciljem ove Uredbe i postizanjem ciljeva koji su u njoj utvrđeni.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.c  Proizvođač dostavlja proširen paket dokumentacije kako bi homologacijska tijela mogla ocijeniti sukladnost s člankom 3. točkama (a) i (b). Komisija je ovlaštena donijeti delegirani akt u skladu s člankom 16. kojim se ova Uredba dopunjuje sa zahtjevima za osiguravanje sukladnosti sa zabranom poremećajnih uređaja i s potrebnim sadržajem proširenog paketa dokumentacije.

Obrazloženje

Člankom 13. Direktive 510/2011 predviđa se pregled ciljeva i zahtjeva utvrđenih u ovoj Uredbi. Zahtjevi obuhvaćeni ovom izmjenom neodvojivo su povezani s ciljem ove Uredbe i postizanjem ciljeva koji su u njoj utvrđeni.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za svaku kalendarsku godinu svaka država članica bilježi podatke za svaki novi osobni automobil i svako novo lako gospodarsko vozilo registrirano na svojem državnom području u skladu s dijelom A priloga II. i III. Ti su podaci dostupni proizvođačima i njihovim ovlaštenim uvoznicima ili predstavnicima u svakoj državi članici. Države članice ulažu napore da tijela nadležna za izvješćivanje rade na transparentan način. Svaka država članica osigurava da specifične emisije CO2 osobnih automobila za koje nije provedena homologacija u skladu s Uredbom (EZ) br. 715/2007 budu izmjerene i upisane u certifikat o sukladnosti.

1.  Za svaku kalendarsku godinu svaka država članica bilježi podatke za svaki novi osobni automobil i svako novo lako gospodarsko vozilo registrirano na svojem državnom području u skladu s dijelom A priloga II. i III. Ti su podaci dostupni proizvođačima i njihovim ovlaštenim uvoznicima ili predstavnicima u svakoj državi članici. Države članice jamče da tijela nadležna za izvješćivanje rade na transparentan način. Svaka država članica osigurava da specifične emisije CO2 osobnih automobila za koje nije provedena homologacija u skladu s Uredbom (EZ) br. 715/2007 budu izmjerene i upisane u certifikat o sukladnosti.

Obrazloženje

Člankom 13. Direktive 510/2011 predviđa se pregled ciljeva i zahtjeva utvrđenih u ovoj Uredbi. Zahtjevi obuhvaćeni ovom izmjenom neodvojivo su povezani s ciljem ove Uredbe i postizanjem ciljeva koji su u njoj utvrđeni.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 4. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Registar je javno dostupan.

Registar je javno dostupan, uključujući u digitalnom obliku.

Obrazloženje

Neodvojivo povezano s drugim izmjenama.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U roku od tri mjeseca nakon što su obaviješteni o privremenom izračunu iz stavka 4. proizvođači mogu obavijestiti Komisiju o eventualnim pogreškama u podacima tako da navedu državu članicu kod koje je po njihovu mišljenju došlo do pogreške.

U roku od tri mjeseca nakon što su obaviješteni o privremenom izračunu iz stavka 4. proizvođači obavještavaju Komisiju o eventualnim pogreškama u podacima tako da navedu državu članicu kod koje je po njihovu mišljenju došlo do pogreške.

Obrazloženje

Člankom 13. Direktive 510/2011 predviđa se pregled ciljeva i zahtjeva utvrđenih u ovoj Uredbi. Zahtjevi obuhvaćeni ovom izmjenom neodvojivo su povezani s ciljem ove Uredbe i postizanjem ciljeva koji su u njoj utvrđeni.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 8. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija može donijeti detaljna pravila o postupcima za izvješćivanje o takvim odstupanjima i za njihovo uzimanje u obzir u izračunima prosječnih specifičnih emisija. Ti se postupci donose provedbenim aktima u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2.

Komisija donosi detaljna pravila o postupcima za izvješćivanje o takvim odstupanjima i za njihovo uzimanje u obzir u izračunima prosječnih specifičnih emisija. Ti se postupci donose provedbenim aktima u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8.a  Na temelju metodologije usklađene na razini EU-a, proizvođači od 1. siječnja 2025. izvješćuju Komisiju o emisijama CO2 tijekom životnog ciklusa svih novih osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila koje stavljaju na tržište od tog datuma. U tu svrhu Komisija najkasnije do 31. prosinca 2022. donosi delegirane akte u skladu s člankom 16. kako bi se ova Uredba dopunila specificiranjem detaljnih pravila o postupcima za izvještavanje o emisijama CO2 tijekom životnog ciklusa svih vrsta goriva i pogonskih sklopova vozila registriranih na tržištu Unije.

 

Najkasnije do 31. prosinca 2026. Komisija dostavlja izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, uz analizu svih emisija tijekom životnog ciklusa novih lakih vozila u Uniji, uključujući analizu opcija za moguće regulatorne mjere, kako bi se budući politički napori u većoj mjeri usmjerili na smanjenje emisija u tom sektoru. Analiza se objavljuje.

Obrazloženje

Neodvojivo povezano s drugim izmjenama.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.   Iznosi premije za prekomjerne emisije smatraju se prihodom općeg proračuna Unije.

4.   Iznosi premije za prekomjerne emisije smatraju se prihodom općeg proračuna Unije. Ti se iznosi koriste za nadopunjavanje mjera Unije i nacionalnih mjera donesenih u bliskoj suradnji sa socijalnim partnerima za promicanje osposobljavanja i preraspodjelu radnika u automobilskom sektoru u svim pogođenim državama članicama, posebno u regijama i zajednicama koje su najviše pogođene prelaskom, kako bi se pridonijelo pravednom prelasku na mobilnost s nultom razinom emisija.

Obrazloženje

Neodvojivo povezano s drugim izmjenama.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako Komisija smatra da proizvođač ispunjava uvjete za izuzeće za koje je podnio zahtjev prema članku 1. i utvrdi da je ciljna vrijednost specifičnih emisija koju je proizvođač predložio u skladu s njegovim potencijalom za smanjivanje, uključujući gospodarski i tehnološki potencijal za smanjivanje njegovih specifičnih emisija CO2, s tim da pritom uzme u obzir sva obilježja tržišta za vrstu proizvedenog lakoga gospodarskoga vozila , Komisija proizvođaču odobrava izuzeće. Zahtjev se podnosi najkasnije do 31. listopada prve godine u kojoj se izuzeće primjenjuje.

3.  Ako Komisija smatra da proizvođač ispunjava uvjete za izuzeće za koje je podnio zahtjev prema članku 1. i utvrdi da je ciljna vrijednost specifičnih emisija koju je proizvođač predložio u skladu s njegovim potencijalom za smanjivanje, uključujući gospodarski i tehnološki potencijal za smanjivanje njegovih specifičnih emisija CO2, s tim da pritom uzme u obzir sva obilježja tržišta za vrstu osobnog automobila ili proizvedenog lakoga gospodarskoga vozila, Komisija proizvođaču odobrava izuzeće. Zahtjev se podnosi najkasnije do 31. listopada prve godine u kojoj se izuzeće primjenjuje.

Obrazloženje

Izmjena se unosi kako bi se ispravio propust u tekstu.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Takve se tehnologije uzimaju u obzir samo ako metodologija koja se koristi za njihovu procjenu može proizvesti provjerljive, ponovljive i usporedive rezultate.

Takve se tehnologije uzimaju u obzir samo ako metodologija koja se koristi za njihovu procjenu može proizvesti provjerljive, ponovljive i usporedive rezultate i samo dok se vrijednosti izmjerene Globalno usklađenim ispitnim postupkom za laka vozila (WLTP) ne dopune ili zamijene drugim podacima koji bolje predstavljaju stvarne emisije.

Obrazloženje

Neizbježno za internu logiku teksta.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U roku od 12 mjeseci od odobrenja inovativne tehnologije ili paketa inovativnih tehnologija dobavljač ili proizvođač te odobrene inovativne tehnologije odnosno paketa pruža dokaze koji se temelje na rezultatima ispitivanja stvarnih emisija tijekom vožnje provedenih na serijskim vozilima kako bi se potvrdio doprinos te tehnologije ili tog paketa.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija može prilagoditi to ograničenje s učinkom od 2025. Te se prilagodbe provode delegiranim aktima u skladu s člankom 16.

Komisija može prilagoditi to ograničenje na nižu razinu s učinkom od 2025. Te se prilagodbe provode delegiranim aktima u skladu s člankom 16.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  inovativne tehnologije ne smiju biti obuhvaćene obvezujućim odredbama koje proizlaze iz komplementarnih dodatnih mjera za postizanje smanjenja od 10 g CO2/km iz članka 1. niti smiju biti obvezne prema odredbama ostalih propisa Unije. S učinkom od 1. siječnja 2025. taj se kriterij ne primjenjuje u odnosu na poboljšanje učinkovitosti klimatizacijskih sustava.

(d)  inovativne tehnologije ne smiju biti obuhvaćene obvezujućim odredbama koje proizlaze iz komplementarnih dodatnih mjera za postizanje smanjenja od 10 g CO2/km iz članka 1. niti smiju biti obvezne prema odredbama ostalih propisa Unije. S učinkom od 1. siječnja 2025. taj se kriterij ne primjenjuje u odnosu na poboljšanje učinkovitosti klimatizacijskih sustava i sustava grijanja.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   Komisija prati i procjenjuje stvarnu reprezentativnost vrijednosti emisija CO2 i potrošnje energije utvrđenih u skladu s Uredbom (EU) 2017/1151. Ona osigurava da se javnost obavješćuje o promjenama te reprezentativnosti tijekom vremena.

1.   Komisija prati i procjenjuje stvarnu reprezentativnost vrijednosti emisija CO2 i potrošnje energije utvrđenih u skladu s Uredbom (EU) 2017/1151.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a   Kako bi se osigurala reprezentativnost iz stavka 1., od 1. siječnja 2023. sukladnost s ovom Uredbom mjeri se s pomoću postupka ispitivanja stvarnih emisija CO2. Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 16., najkasnije dvije godine nakon datuma primjene ove Uredbe, kako bi se ova Uredba dopunila razvojem postupka ispitivanja stvarnih emisija CO2, uz korištenje prenosivih sustava za mjerenje emisija (PEMS).

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b   Do primjene postupka ispitivanja stvarnih emisija CO2 usklađenost s ovom Uredbom mjeri se na temelju podataka iz mjerača potrošnje goriva i podložno graničnoj vrijednosti koja se postavlja za svakog proizvođača za 2021. godinu kao postotna razlika koja se ne smije prekoračiti, a koja se odnosi na razliku između tih podataka i proizvođačevih specifičnih emisija CO2 koje se mjere u svrhu homologacijskih certifikacijskih postupaka s početkom od 2021., u skladu s Uredbom (EZ) br. 715/2007.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.c   Ako proizvođačeve specifične emisije CO2 prekoračuju ograničenje iz stavka 1.b, ciljna vrijednost specifičnih emisija za tog proizvođača, koja se koristi u svrhu usklađenosti s ovom Uredbom, prilagođava se utvrđenom prekoračenju.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a   Komisija osigurava da se javnost obavješćuje o promjenama stvarne reprezentativnosti tijekom vremena iz stavka 1.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Ako ne postoje odgovarajući standardi točnosti u pogledu opreme za mjerenje potrošnje goriva u vozilu, Komisija nalaže da se postigne suglasnost o tehničkim standardima i da se ti standardi uvedu u pravo Unije najkasnije do 1. siječnja 2020.

Obrazloženje

Trenutačno nisu dostupni odgovarajući standardi točnosti u pogledu opreme za mjerenje potrošnje goriva u električnim vozilima na baterije, električnim vozilima sa sustavom gorivih ćelija i onih na ukapljeni naftni plin.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija može provedbenim aktima donijeti mjere iz ovog članka u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2.

3. Komisija provedbenim aktima donosi detaljna pravila o postupcima za izvješćivanje podataka izmjerenih mjeračima potrošnje goriva. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15 stavka 2.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija uzima u obzir procjene provedene u skladu s člankom 12. i može, prema potrebi, preispitati postupke za mjerenje emisija CO2 utvrđene u Uredbi (EZ) br. 715/2007. Komisija posebno daje odgovarajuće prijedloge za prilagođavanje tih postupaka kako bi oni pružali odgovarajuću sliku stvarnih emisija CO2 automobila i lakih gospodarskih vozila.

2.  Komisija uzima u obzir procjene provedene u skladu s člankom 12. i može, prema potrebi, preispitati postupke za mjerenje emisija CO2 utvrđene u Uredbi (EZ) br. 715/2007. Komisija posebno daje odgovarajuće prijedloge za prilagođavanje tih postupaka kako bi oni pružali odgovarajuću sliku stvarnih emisija CO2 automobila i lakih gospodarskih vozila, uključujući upotrebu prijenosnih sustava za mjerenje emisija i daljinske detekcije.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a   Komisija do 31. prosinca 2019. mora revidirati Direktivu 1999/94/EZ i po potrebi dostaviti odgovarajući zakonodavni prijedlog kako bi potrošači na raspolaganju imali točne, pouzdane i usporedive podatke o potrošnji goriva, emisijama CO2 i emisijama onečišćujućih tvari novih osobnih automobila na tržištu.

 

U kontekstu revizije iz prvog podstavka Komisija procjenjuje i opcije za uvođenje oznake ekonomičnosti potrošnje goriva i emisija CO2 za nova laka gospodarska vozila i po potrebi podnosi odgovarajući zakonodavni prijedlog u tu svrhu.

Obrazloženje

Neodvojivo povezano s drugim izmjenama.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija Europskom parlamentu i Vijeću po potrebi podnosi zakonodavni prijedlog o uvođenju dodatnih ciljeva smanjenja emisija za nove osobne automobile i nova laka gospodarska vozila od 1. siječnja 2031. kako bi se u razdoblju do 2030. održala barem postignuta putanja za smanjenje emisija.

Obrazloženje

Neodvojivo povezano s drugim izmjenama.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. stavka 7. drugog podstavka, članka 10. stavka 8. članka 11. stavka 1. četvrtog podstavka, članka 13. stavka 2. i članka 14. stavka 3. drugog podstavka dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datum stupanja na snagu ove Uredbe].

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 3.c, članka 7. stavka 7. drugog podstavka, članka 7. stavka 8.a, članka 10. stavka 8., članka 11. stavka 1. četvrtog podstavka, članka 12. stavka 1.a, članka 13. stavka 2. i članka 14. stavka 3. drugog podstavka dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datum stupanja na snagu ove Uredbe].

 

 

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 7. stavka 7. drugog podstavka, članka 10. stavka 8. članka 11. stavka 1. četvrtog podstavka, članka 13. stavka 2. i članka 14. stavka 3. drugog podstavka. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

2.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavka 3.c, članka 7. stavka 7. drugog podstavka, članka 7. stavka 8.a, članka 10. stavka 8. članka 11. stavka 1. četvrtog podstavka, članka 12. stavka 1.a, članka 13. stavka 2. i članka 14. stavka 3. drugog podstavka. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Delegirani akt donesen na temelju članka 7. stavka 7. drugog podstavka, članka 10. stavka 8., članka 11. stavka 1. četvrtog podstavka, članka 13. stavka 2. i članka 14. stavka 3. drugog podstavka stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

4.  Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavka 3.c, članka 7. stavka 7. drugog podstavka, članka 7. stavka 8.a, članka 10. stavka 8., članka 11. stavka 1. četvrtog podstavka, članka 12. stavka 1.a, članka 13. stavka 2. i članka 14. stavka 3. drugog podstavka stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 11.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija donosi provedbene akte u skladu s člankom 15. kako bi odredila postupke za provjeru sukladnosti u uporabi lakih vozila s obzirom na vrijednosti CO2 i potrošnje goriva iz certifikata.

2.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 14.a kako bi odredila postupke za provjeru sukladnosti u uporabi lakih vozila s obzirom na vrijednosti CO2 i potrošnje goriva iz certifikata.

Obrazloženje

Uredba (EZ) br. 715/2007 još nije usklađena s Ugovorom iz Lisabona. Međutim, EP je izrazio jasno stajalište u kontekstu izvješća Dess i preporuka odbora EMIS da bi delegirani akti bili jedini prikladan postupak za utvrđivanje postupaka ispitivanja.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.a (novi)

Uredba (EZ) br. 715/2007

Članak 14.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 14.a

 

Izvršavanje ovlasti

 

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11.a stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od …[datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 11.a stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*

 

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 11.a stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

 

___________________

 

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”

Obrazloženje

Uredba (EZ) br. 715/2007 još nije usklađena s Ugovorom iz Lisabona. Međutim, EP je izrazio jasno stajalište u kontekstu izvješća Dess i preporuka odbora EMIS da bi delegirani akti bili jedini prikladan postupak za utvrđivanje postupaka ispitivanja.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio A – točka 6. – podtočka 6.3. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Za potrebe izračuna ove formule ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2021. kako je određena u točki 4. ispravlja se kako bi se uzela u obzir razlika između izmjerenih emisija CO2 na temelju WLTP-a i prijavljenih emisija CO2 na temelju WLTP-a.

 

Komisija za nove sudionike na tržištu ima ovlast donositi delegirane akte u skladu s člankom 16. kako bi se ova Uredba izmijenila izradom formule za izračun odgovarajuće ciljne vrijednosti specifičnih emisija za 2021. za svakog proizvođača.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio A – točka 6.3. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

faktor ZLEV iznosi (1 + y – x), osim ako je zbroj manji od 1,0 ili veći od 1,05, u kojem će slučaju faktor ZLEV biti određen kao 1,0 ili 1,05, ovisno o slučaju

Za razdoblje od 2025. do 2029. faktor ZLEV iznosi (1 + y – x), osim ako je zbroj veći od 1,05, u kojem će slučaju faktor ZLEV biti određen kao 1,05; ako je zbroj između 1,0 i 0,98, faktor ZLEV će biti određen kao 1,0; ako je taj zbroj manji od 0,95, faktor ZLEV će biti određen kao 0,95;

 

od 2030. nadalje, faktor ZLEV iznosi (1 + y + x), osim ako je taj zbroj veći od 1,05 ili manji od 0,95, u kojem će slučaju faktor ZLEV biti određen kao 1,05 ili 0,95, ovisno o slučaju.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio A – točka 6.3. – stavak 4. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

x iznosi 15 % u razdoblju od 2025. do 2029. i 30 % u razdoblju od 2030. nadalje.

x iznosi 20 % u razdoblju od 2025. do 2029. i 40 % u razdoblju od 2030. nadalje.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio B – točka 6. – podtočka 6.3. – podtočka 6.3.1 – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Za potrebe izračuna ove formule ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2021. kako je određena u točki 4. ispravlja se kako bi se uzela u obzir razlika između izmjerenih emisija CO2 na temelju WLTP-a i prijavljenih emisija CO2 na temelju WLTP-a.

 

Komisija za nove sudionike na tržištu ima ovlast donositi delegirane akte u skladu s člankom 16. kako bi se ova Uredba izmijenila izradom formule za izračun odgovarajuće ciljne vrijednosti specifičnih emisija za 2021. za svakog proizvođača.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio B – točka 6.3.1. – stavak 3. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

faktor ZLEV iznosi (1 + y – x), osim ako je zbroj manji od 1,0 ili veći od 1,05, u kojem će slučaju faktor ZLEV biti određen kao 1,0 ili 1,05, ovisno o slučaju

faktor ZLEV iznosi (1 + y – x), osim ako je zbroj veći od 1,05, u kojem će slučaju faktor ZLEV biti određen kao 1,05; ako je taj zbroj između 1,0 i 0,98, faktor ZLEV će biti određen kao 1,0; ako je taj zbroj manji od 0,95, faktor ZLEV će biti određen kao 0,95.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio B – točka 6.3.1. – stavak 4. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

x 15 %

x 20 %

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio B – točka 6. – podtočka 6.3. – podtočka 6.3.2. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Za potrebe izračuna ove formule ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2021. kako je određena u točki 4. ispravlja se kako bi se uzela u obzir razlika između izmjerenih emisija CO2 na temelju WLTP-a i prijavljenih emisija CO2 na temelju WLTP-a.

 

Komisija za nove sudionike na tržištu ima ovlast donositi delegirane akte u skladu s člankom 16. kako bi se ova Uredba izmijenila izradom formule za izračun odgovarajuće ciljne vrijednosti specifičnih emisija za 2021. za svakog proizvođača.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio B – točka 6.3.2. – stavak 3. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

faktor ZLEV iznosi (1 + y – x), osim ako je zbroj manji od 1,0 ili veći od 1,05, u kojem će slučaju faktor ZLEV biti određen kao 1,0 ili 1,05, ovisno o slučaju

faktor ZLEV iznosi (1 + y – x), osim ako je zbroj manji od 0,95 ili veći od 1,05, u kojem će slučaju faktor ZLEV biti određen kao 0,95 ili 1,05, ovisno o slučaju

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio B – točka 6.3.2. – stavak 4. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

x 30%

x 40 %

(1)

SL C 77, 28.3.2002., str. 1.


OBRAZLOŽENJE

Poboljšanim standardnim vrijednostima emisija za nove osobne automobile i nova laka gospodarska vozila mogu se smanjiti emisije CO2, uz doprinos smanjenju emisija stakleničkih plinova i ublažavanju klimatskih promjena. Istodobno, uz prikladne standarde može se ostvariti znatna ušteda goriva za potrošače i poboljšati kvaliteta zraka za naše građane.

Izvjestiteljica smatra da je utvrđivanje pravih ciljnih vrijednosti emisija CO2 za vozila od ključne važnosti za preokret prema dekarbonizaciji ekonomije, u skladu s Pariškim sporazumom. To je potrebno želi li Europska unija dati svoj pravedan doprinos globalnim klimatskim naporima i istodobno osigurati konkurentnost europske industrije proizvodnje vozila.

U današnjem se svjetskom automobilskom okružju promjene odvijaju brzo. Veća usredotočenost na inovacije i nove tehnologije pridonijet će prilagođavanju europske industrije na promjene u potrebama. Nadalje, očekuje se da će u narednim godinama ravnomjeran razvoj tehnologija baterija i gorivih ćelija dovesti do bržeg porasta globalnog tržišnog udjela vozila s nultim i niskim emisijama.

Izvjestiteljica priznaje da su daljnje inovacije do sada potaknute ambicioznim standardima za smanjenje emisija koji su već bili na snazi. Osim toga, automobilska je industrija gospodarski sektor u kojem su već dostupne tehnologije za smanjivanje emisija, a one mogu omogućiti troškovno učinkovitiju i opsežnu transformaciju. S obzirom na to, ciljne vrijednosti emisija CO2 i referentne razine za vozila s nultim ili niskim emisijama iz ove Uredbe moraju biti dovoljno ambiciozne kako bi bile u skladu s klimatskim ciljevima Unije i doprinijele učinkovitom tehnološkom prijelazu na niskougljično gospodarstvo.

Uspostava prikladnih ciljnih vrijednosti emisija CO2 i potrebnih političkih mehanizama za potporu vozila s nultim i niskim emisijama ključna je za postizanje tehnološke neutralnosti, sprječavanje narušavanja tržišta i poticanje tehnološke proizvodnje i razvoja unutar EU-a. Kako bismo bili sigurni u usklađenost s našim klimatskim obvezama, uz zaštitu konkurentnosti automobilske industrije potrebno je od 2025. godine čvrsto utvrditi smanjenje CO2. Odgađanje ciljeva u pogledu smanjenja za razdoblje nakon 2030. rezultirat će tek teoretskim smanjenjem. Stoga se trenutačnom Uredbom trebaju uspostaviti stroža i ambicioznija smanjenja emisija CO2 i ciljne vrijednosti za vozila s niskom razinom emisije i bez emisija kako bi se zajamčila usklađenost EU-a s njegovim dugoročnim klimatskim obvezama i osigurao njegov doprinos u korist naših građana i potrošača.

Izvjestiteljica smatra da će se ambicioznim ciljevima smanjenja CO2 za laka vozila te snažnim i stabilnim domaćim tržištem za vozila s niskom razinom emisije i bez emisija potaknuti gospodarski rast uz istodobno jačanje konkurentnosti europske industrije. Očekuje se da će preokret od ovisnosti o uvozu nafte i naftnih proizvoda prema domaćoj proizvodnji energije i električne energije dovesti do povećanja BDP-a i domaćeg zapošljavanja u opskrbi električnom energijom i s njom povezanim sektorima. Prijelaz na mobilnost s niskim razinama emisija ugljika pridonijet će rastu u lancu opskrbe motornim vozilima i poticanju zapošljavanja u odgovarajućim industrijskim sektorima. Unatoč pretpostavljenom i privremeno većem početnom trošku kupnje vozila, u dugoročnom smislu, potrošači, i vlasnici novih i rabljenih vozila, imat će koristi od znatnog smanjenja ukupnog troška vlasništva vozila, s obzirom na to da će plaćati osjetno manje za punjenje goriva i održavanje svojih vozila. Očekuje se da će na taj način potrošači imati više novca na raspolaganju za kupnju druge robe i usluga, čime će se potaknuti stvarni prihodi, potrošnja i daljnje povećanje BDP-a.

Tranzicija prema alternativnim pogonskim sklopovima bit će povezana sa strukturnim promjenama u vrijednosnom lancu automobilske industrije. Zbog toga treba ozbiljno uzeti u obzir neizbježne društvene učinke prelaska na niskougljično gospodarstvo u automobilskom sektoru. Jednako je važno da Europska unija proaktivno djeluje u suočavanju s posljedicama na zapošljavanja koje će biti posebno izražene u najviše pogođenim regijama. Trenutačne mjere stoga moraju biti popraćene ciljanim programima za preraspodjelu, prekvalifikaciju i unapređenje vještina radnika. Programe obrazovanja i inicijative za traženje posla treba provoditi u bliskom dijalogu sa svim relevantnim socijalnim partnerima. Takvi napori trebali bi se sufinancirati namjenskim prihodima od prikupljenih premija plaćenih za dodatne emisije u skladu s ovom Uredbom.

Uspješan prijelaz na mobilnost s nultim i niskim emisijama zahtijeva usklađeni politički okvir za vozila, infrastrukture, elektroenergetske mreže, programe zapošljavanja i gospodarske poticaje na razini Unije te na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. To ide ukorak s odgovarajućim uvođenjem infrastrukture za alternativna goriva. Takvu infrastrukturu treba uvesti bez odgađanja kako bi se osiguralo povjerenje potrošača i potencijalnih kupaca vozila bez emisija i vozila s niskom razinom emisije. Prema tome, različiti instrumenti potpore na razini EU-a i država članica trebaju učinkovito zajedno funkcionirati i mobilizirati znatna javna i privatna ulaganja.

Izvjestiteljica ističe da su potrošačima potrebne realne vrijednosti potrošnje goriva kako bi donijeli dobro utemeljene odluke o kupnji. S druge strane, takve informacije doprinijet će vraćanju povjerenja potrošača. Bolje osmišljenim i dodatno usklađenim zahtjevima Unije za označivanje automobila potrošačima će se pružiti usporedive, pouzdane i korisnicima prilagođene informacije o prednostima vozila bez emisija i vozila s niskom razinom emisija. Takvo označivanje mora sadržavati podatke o onečišćivačima zraka, emisijama CO2 i potrošnji goriva te operativnim troškovima. Pravilno označivanje vozila također će doprinijeti uporabi ekološki prihvatljivih automobila i automobila koji su najučinkovitiji u smislu potrošnje goriva širom Europske unije.

Alarmantan je sve veći jaz između službenih i stvarnih homologacijskih vrijednosti emisija CO2 za nova osobna vozila: 2015. godine iznosio je 42 % te i dalje raste. Izvjestiteljica je zabrinuta zbog toga što ta razlika znatno smanjuje učinkovitost postojećih propisa o emisijama CO2 i zahtijeva hitno usmjeravanje pozornosti na propise za razdoblje nakon 2020. Iako prelazak s Novog europskog voznog ciklusa na Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila vjerojatno donosi više reprezentativnih podataka o homologacijskim vrijednostima emisija CO2, ne očekuje se da će se time u potpunosti premostiti raskorak u stvarnim emisijama. Taj sve veći jaz ima velike posljedice za potrošače, kvalitetu zraka, gradove i tvorce politika te se njegovu premošćivanju mora pristupiti ozbiljno i djelotvorno.

Izvjestiteljica smatra da je najpouzdaniji način jamčenja stvarne reprezentativnosti homologacije tipa uvođenje testova stvarnih emisija CO2, za čiji će razvoj morati biti ovlaštena Komisija. Međutim, u međuvremenu, i sve dok testiranje stvarnih emisija ne stupi na snagu i ne postane primjenjivo, usklađenost treba osigurati upotrebom podataka iz mjerača potrošnje goriva koje proizvođači dostavljaju zajedno s graničnom vrijednosti koja bi se trebala odrediti.

Gledajući dugoročno, vizija je izvjestiteljice zajamčiti da postoji jasno shvaćanje cjelokupnog životnog ciklusa emisija različitih vrsta motornih goriva. S pomoću takvih informacija buduće donošenje politika u tom sektoru može se bolje oblikovati, pritom osiguravajući veliko smanjenje emisija u cijelom vrijednosnom lancu.


PRILOG: PISMO ODBORA ZA PRAVNA PITANJA

D(2018)16997

Ms Adina-Ioana VĂLEAN

Predsjednica Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

ASP 13E102

Bruxelles

Predmet:  Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije u cilju smanjivanja emisija CO2 iz lakih vozila te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 (preinaka)

COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293 (COD)

Poštovana gđo predsjednice,

Odbor za pravna pitanja razmotrio je navedeni Prijedlog u skladu s člankom 104. Poslovnika o preinakama.

U stavku 3. tog članka stoji sljedeće:

„Ako odbor nadležan za pravna pitanja smatra da prijedlog nema za posljedicu suštinske promjene osim onih koje su kao takve u njemu navedene, o tome obavještava odbor nadležan za predmet.

U tom slučaju, pored uvjeta utvrđenih člancima 169. i 170., amandmani su dopušteni u odboru nadležnom za dotični predmet samo ako se odnose na dijelove prijedloga koji sadrže promjene.

Međutim, predsjednik odbora nadležnog za dotični predmet iznimno i razmatrajući svaki slučaj zasebno može dopustiti amandmane na dijelove prijedloga koji su ostali nepromijenjeni ako smatra da je to potrebno zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima. Ti razlozi moraju se navesti u pisanom obrazloženju amandmana.”

U skladu s mišljenjem savjetodavne radne skupine pravnih službi Parlamenta, Vijeća i Komisije, koja je proučila Prijedlog preinake, te u skladu s preporukama izvjestitelja, Odbor za pravna pitanja smatra da dotični Prijedlog ne sadrži suštinske promjene osim onih koje su navedene kao takve u Prijedlogu, te da se Prijedlog, u pogledu kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnih akata s tim promjenama, ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez njihove bitne promjene.

Stoga je Odbor za pravna pitanja na svojoj sjednici od 24. travnja 2018. s 21 glasom za i 2 suzdržana(1) preporučio da Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane kao nadležni odbor može započeti s razmatranjem dotičnog prijedloga u skladu s člankom 104. Poslovnika.

S poštovanjem,

Pavel Svoboda

(1)

Nazočni su bili sljedeći zastupnici: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual.


PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE

 

 

 

 

SAVJETODAVNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽBI

Bruxelles, 21. ožujka 2018.

MIŠLJENJE

  ZA   EUROPSKI PARLAMENT

    VIJEĆE

    KOMISIJU

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije u cilju smanjivanja emisija CO2 iz lakih vozila te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 (preinaka)

COM(2017)0676 od 8.11.2017. – 2017/0293(COD)

Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenog 2001. za sustavnije korištenje tehnike preinačivanja pravnih akata, a posebno njegovu točku 9., savjetodavna skupina koju čine pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sastala se 23. i 30. siječnja 2018. da razmotri navedeni prijedlog koji je podnijela Komisija.

Na tim sastancima(1) nakon razmatranja Prijedloga Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o preinaci Uredbe (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile u okviru integriranog pristupa Zajednice s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz lakih vozila i Uredbe (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2011. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz osobnih i lakih gospodarskih vozila radna skupina jednoglasno je utvrdila:

1. Sljedeće je dijelove teksta trebalo zasjeniti sivom bojom koja se u načelu koristi za upućivanje na suštinske izmjene:

– u uvodnoj izjavi 22. brišu se riječi „uzima u obzir”;

– u uvodnoj izjavi 29. dodaju se riječi „i nova laka gospodarska vozila” i „i laka gospodarska vozila” i zamjenjuje se riječ „automobile” riječju „vozila” te riječi „osobne automobile” riječima „laka vozila”;

– u uvodnoj izjavi 38. brišu se treća i četvrta rečenica iz uvodne izjave 27. Uredbe (EU) br. 510/2011;

– briše se uvodna izjava 30. Uredbe (EZ) br. 443/2009;

– u članku 1. stavku 1. briše se druga rečenica iz članka 1. prvog stavka Uredbe (EZ) br. 443/2009 i druga rečenica iz članka 1. stavka 1. Uredbe (EU) br. 510/2011;

– u članku 4. stavku 2. briše se uvodni tekst iz članka 4. trećeg stavka Uredbe (EU) br. 510/2011;

– u uvodnom tekstu iz članka 9. stavka 1. dodaju se riječi „u provedbenim aktima” i brišu se krajnje riječi „za svakog proizvođača”;

– u članku 14. stavku 2. briše se posljednja rečenica iz članka 13. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 443/2009;

– u Prilogu I. dijelu A točki 2. riječi „jednoj kalendarskoj godini” zamjenjuju se godinom „2020.”;

– u Prilogu I. dijelu A točki 4. dodaju se riječi „u voznom stanju”;

– u Prilogu I. dijelu B točki 1. brišu se riječi „mjerene u gramima po kilometru”;

– u Prilogu II. briše se treća rečenica iz dijela A točke 2., zatim podtočka (e) iz dijela A točke 3. i cijeli tekst u Prilogu II. dijelu B Uredbe (EZ) br. 443/2009;

– u Prilogu III. briše se treća rečenica u dijelu A točki 2. Uredbe (EU) br. 510/2011.

2. U uvodnoj izjavi 19. trebala se nalaziti druga rečenica uvodne izjave 12. Uredbe (EZ) br. 443/2009 („Prihvatljiv parametar kojim se može opisati ta korisnost je masa vozila, koja daje korelaciju sa stvarnim emisijama pa je stoga ciljne vrijednosti moguće odrediti realnije i neutralnije s obzirom na konkurentnost”) i njezino predloženo brisanje trebalo se zasjeniti sivom bojom.

3. U uvodnoj izjavi 28. dodavanje riječi „osigurava” trebalo je označiti kao formalnu prilagodbu postojećeg teksta uvodne izjave 9. Uredbe (EU) br. 333/2014.

4. U članku 3. stavku 1. točki (h), brisanje oznake „CO2” ispred riječi „osobnog automobila”, zamjena riječi „masa emisija” riječima „masa emisije”, dodavanje riječi „vozila” nakon riječi „certifikatu o sukladnosti” i brisanje riječi „za takve osobne automobile” nakon riječi „u skladu s” trebalo je označiti kao formalnu prilagodbu postojećeg teksta iz članka 3. stavka 1. točke (f) Uredbe (EZ) br. 443/2009.

5. U Prilogu I. dijelu A točki 1. brisanje oznake „(c)” ispred riječi „Od 2020. godine” trebalo je označiti kao formalnu prilagodbu postojećeg teksta iz Priloga I. točke 1. podtočke (c) Uredbe (EZ) br. 443/2009. Referentno polje koje upućuje na relevantni tekst iz Uredbe (EU) br. 333/2014 trebalo je stajati ispred izbrisanih riječi „(c) Od 2020. godine”.

6. U Prilogu I. dijelu A točki 3. i dijelu B točki 3. treba izbrisati zaključne riječi „ovog Priloga”.

7. U Prilogu I. dijelu B točki 1. brisanje oznake „(c)” ispred riječi „Od 2020. godine” trebalo je označiti kao formalnu prilagodbu postojećeg teksta iz Priloga I. točke 1. podtočke (c) Uredbe (EU) br. 510/2011.

8. U Prilogu I. dijelu B točki 5. upućivanje na članak 11. treba zamijeniti upućivanjem na članak 10.

Nakon razmatranja Prijedloga savjetodavna je skupina jednoglasno zaključila da Prijedlog ne sadrži suštinske promjene, osim onih koje su kao takve označene. Savjetodavna je skupina također zaključila da se u pogledu kodifikacije neizmijenjenih odredaba ranijih akata sa spomenutim promjenama prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez suštinskih promjena.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Pravni savjetnik      Pravni savjetnik      Glavni direktor

(1)

  Savjetodavna skupina radila je na osnovi engleske verzije Prijedloga koja je bila izvorna verzija razmatranog teksta.


MIŠLJENJE Odbora za promet i turizam (4.9.2018)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz lakih vozila te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 (preinaka)

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Karima Delli

AMANDMANI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U Europskoj strategiji za mobilnost s niskom razinom emisije16 postavlja se jasan cilj: emisije stakleničkih plinova u prometu morat će do sredine stoljeća biti barem 60 % niže nego u 1990. i u stalnom padu prema njihovu potpunom ukidanju. Potrebno je hitno i drastično smanjiti emisije onečišćivača zraka u prometu koje štete našem zdravlju. Emisije iz konvencionalnih motora s unutarnjim izgaranjem morat će se dodatno smanjiti nakon 2020. Vozila s niskom razinom emisije i bez nje moraju se staviti na tržište i do 2030. na njemu steći znatni udio.

3.  U Europskoj strategiji za mobilnost s niskom razinom emisije16 postavlja se jasan cilj: emisije stakleničkih plinova u prometu morat će do sredine stoljeća biti barem 60 % niže nego u 1990. i u stalnom padu prema njihovu potpunom ukidanju. Potrebno je hitno i drastično smanjiti emisije onečišćivača zraka u prometu koje štete našem zdravlju. Emisije iz konvencionalnih motora s unutarnjim izgaranjem morat će se dodatno smanjiti nakon 2020. Vozila s niskom razinom emisije i bez nje moraju se staviti na tržište i do 2030. na njemu steći znatni udio, imajući na umu i politike potpore automobilskoj industriji. Kako bi Unija ispunila obveze koje je preuzela na 21. konferenciji stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCC), koja je održana u Parizu 2015., potrebno je ubrzati dekarbonizaciju prometnog sektora te do sredine stoljeća ostvariti znatan napredak ka potpunom uklanjanju emisija stakleničkih plinova iz osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila. Ambicije bi trebale biti realne kako bi se automobilskoj industriji omogućilo da se prilagodi i kako se ne bi povećali troškovi za proizvođače automobila, što bi bilo odvraćajuće za proizvodnju i kupnju novih osobnih automobila u Uniji te bi utjecalo, među ostalim, na zaposlenost. Slično tomu, ako se predlože odviše ambiciozne ciljne vrijednosti, a ne dođe do dovoljnog smanjenja emisija u prometu, to bi moglo prouzročiti rizik od neostvarivanja ciljnih vrijednosti za smanjenje stakleničkih plinova utvrđenih u Pariškom sporazumu.

_________________

_________________

16 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Europska strategija za mobilnost s niskom razinom emisije” (COM(2016) 501 final).

16 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Europska strategija za mobilnost s niskom razinom emisije” (COM(2016) 501 final).

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U komunikacijama Komisije „Europa u pokretu”17 i „Ostvarivanje mobilnosti s niskom razinom emisija: Europska unija koja štiti naš planet, osnažuje svoje potrošače te brani svoju industriju i radnike”18 ističe se da su standardi za emisije CO2 za osobne automobile i laka gospodarska vozila snažan pokretač inovacija i učinkovitosti te će pridonijeti jačanju konkurentnosti automobilske industrije i pripremiti teren za vozila s niskom razinom emisije i bez nje na tehnološki neutralan način.

4.  U komunikacijama Komisije „Europa u pokretu”17 i „Ostvarivanje mobilnosti s niskom razinom emisija: Europska unija koja štiti naš planet, osnažuje svoje potrošače te brani svoju industriju i radnike”18 ističe se da su standardi za emisije CO2 za osobne automobile i laka gospodarska vozila snažan pokretač inovacija i učinkovitosti te će pridonijeti jačanju konkurentnosti automobilske industrije i pripremiti teren za vozila s niskom razinom emisije i bez nje na tehnološki neutralan način. Međutim, tržišni udio čistih vozila i dalje je malen, a velika većina automobila u Uniji i dalje ima benzinske ili dizelske motore. Stoga će za osiguravanje održivih i pristupačnih rješenja za potrošače u Uniji biti potreban sveobuhvatan pristup koji uključuje potporu za uporabu čistih vozila u privatnom i javnom sektoru, kao i ubrzavanje uvođenja alternativne infrastrukture.

_________________

_________________

17 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „EUROPA U POKRETU: Program za socijalno pravedan prelazak na čistu, konkurentnu i povezanu mobilnost za sve” (COM(2017) 283 final).

17 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „EUROPA U POKRETU: Program za socijalno pravedan prelazak na čistu, konkurentnu i povezanu mobilnost za sve” (COM(2017) 283 final).

18 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija […]

18 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija […]

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Strukturna tranzicija prema alternativnim pogonskim sklopovima bit će povezana sa strukturnim promjenama u vrijednosnim lancima automobilske industrije. To dovodi do pitanja poput onih o tome gdje se proizvode i nabavljaju komponente te kako dobavljači iz Unije mogu ostati konkurentni. Inicijative Komisije, poput Saveza Unije za baterije, u tom su kontekstu dobrodošle, ali će biti potrebno da Komisija pritom kontinuirano prati razvoj događaja.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a  Uzimajući u obzir nesigurnosti koje čine dio budućeg tehnološkog i društvenog razvoja u tom sektoru, ne treba prerano i radikalno odabrati jednu ili više tehničkih opcija, koje bi se u budućnosti mogle pokazati manje prikladnima na globalnoj razini, nego treba istražiti potencijal i moguće sinergije različitih postojećih tehnologija. U tom pogledu treba podsjetiti na temeljno načelo tehnološke neutralnosti, na koje se Unija obvezala i kojeg se mora pridržavati.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  Stoga je primjereno nastojati ostvariti ciljeve tih uredbi utvrđivanjem novih ciljnih vrijednosti smanjenja emisija CO2 za cijeli vozni park EU-a u pogledu osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila za razdoblje do 2030. Prilikom utvrđivanja razina smanjenja u obzir su uzeti njihova učinkovitost u pogledu postizanja isplativog doprinosa smanjenju emisija iz sektora koji su obuhvaćeni Uredbom o raspodjeli tereta […/…] do 2030., troškovi i uštede koji iz toga proizlaze za društvo, proizvođače i korisnike vozila te izravni i neizravni utjecaj tih razina na zapošljavanje, konkurentnost i inovacije kao i ostvarene popratne koristi u pogledu energetske sigurnosti i smanjenog onečišćenja zraka.

10.  Stoga je primjereno nastojati ostvariti ciljeve tih uredbi utvrđivanjem novih ciljnih vrijednosti smanjenja emisija CO2 za cijeli vozni park EU-a u pogledu osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila za razdoblje do 2030. Prilikom utvrđivanja razina smanjenja u obzir su uzeti njihova učinkovitost u pogledu postizanja isplativog doprinosa smanjenju emisija iz sektora koji su obuhvaćeni Uredbom o raspodjeli tereta […/…] do 2030., troškovi i uštede koji iz toga proizlaze za društvo, proizvođače i korisnike vozila te izravni i neizravni utjecaj tih razina na zapošljavanje, konkurentnost i inovacije kao i ostvarene popratne koristi u pogledu energetske sigurnosti i smanjenog onečišćenja zraka. Uporaba obnovljivih defosiliziranih goriva (s naglaskom na sintetička goriva u skladu s definicijom(-ama) iz članka 2. Direktive o energiji iz obnovljivih izvora (RED II) s naprednim obnovljivim gorivima (Prilog IX. direktivi RED II) u skladu s kriterijima o održivosti) može osigurati znatno smanjenje emisija CO2 od naftnog izvora do automobilskog upravljača u novom i postojećem voznom parku. Kako bi se potaknuo razvoj tehnologija i povećao udio takvih goriva na tržištu, za ciljne vrijednosti specifičnih emisija proizvođača, u slučaju dobrovoljnog obvezivanja proizvođača potrebno je uzeti u obzir uporabu obnovljivih defosiliziranih goriva.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

10.a  Revizijom Uredbe (EZ) br. 715/2007 želi se znatno smanjiti upotreba energije na bazi ugljika za pogon lakih osobnih vozila i lakih gospodarskih vozila. Ta revizija ima tri cilja: zaštitu okoliša s pomoću borbe protiv klimatskih promjena i smanjivanja emisija štetnih za ljudsko zdravlje, ostvarivanje održivosti s pomoću smanjenja upotrebe fosilnih goriva, te gospodarski cilj poboljšanja konkurentnosti Unijine automobilske industrije bez stvaranja nepovratnih industrijskih poremećaja u sektoru.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

11.a  Iako bi se, u odnosu na novi Europski ciklus vožnje (NEDC), uvođenjem novog Globalno usklađenog ispitnog postupka za laka vozila (ispitni postupak WLTP) trebalo omogućiti smanjenje razlike između prijavljenih vrijednosti emisija CO2 i stvarnih emisija vozila, ta će razlika ipak i dalje postojati. Stoga je važno nastaviti ulagati napore u razvijanje i uvođenje ispitivanja u laboratoriju i izvan njega koji će što više odražavati stvarno stanje na način da se mjeri stvarna potrošnja energije i emisije u stvarnim uvjetima vožnje. U tu bi svrhu Komisija trebala uvrstiti ta ispitivanja u regulatorni okvir čim budu razvijena.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

12.  Važno je da se kod utvrđivanja zahtjeva u pogledu smanjivanja emisija CO2 proizvođačima vozila i dalje jamči predvidivost i sigurnost planiranja u cijeloj Uniji za čitave njihove nove vozne parkove osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila na teritoriju Unije .

12.  Utvrđeno je da se odstupanje između prijavljenih stopa emisija CO2 i onih koje stvarno nastaju tijekom vožnje znatno povećalo od stupanja na snagu prvog zakonodavstva Unije o standardima za CO2 za laka vozila, te će ispitni postupak WLTP, premda bi trebao točnije odražavati stvarne uvjete tijekom vožnje od NEDC-a, i dalje biti ograničen na laboratorijska ispitivanja, što znači da bi odstupanja nakon nekoliko godina mogla opet narasti, ali i da će i dalje biti moguće nezakonito i neprimijećeno koristiti poremećajne uređaje.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

12.a  Nužno je da se revizijom kojom se mijenja Uredba (EZ) br. 715/2007 o utvrđivanju zahtjeva u pogledu smanjivanja emisija CO2 osigura kontinuitet i očuva određena stabilnost i predvidljivost za različite dionike u tom sektoru Unije, osobito za proizvođače vozila, za sve njihove vozne parkove novih automobila i novih lakih gospodarskih vozila na području Unije. Stoga treba nastaviti ulagati napore u poboljšanje dijelova prve inačice Uredbe, prilagođavajući ih potrebama zaštite okoliša i novim tehnološkim kapacitetima sektora, ali bez narušavanja ravnoteže glavnih industrijskih grana Unije, već, naprotiv, potičući konkurentnost i inovativnost u Uniji.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

13.  Razine smanjenja za vozne parkove novih osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila cijele Unije stoga bi trebalo utvrditi za 2025. i za 2030., uzimajući u obzir vrijeme potrebno za obnavljanje voznog parka i potrebu da sektor cestovnog prometa doprinese klimatskim i energetskim ciljevima za 2030. Taj postupni pristup također jasno i rano signalizira automobilskoj industriji da ne odgađa uvođenje energetski učinkovitih tehnologija i vozila s nultim i niskim emisijama na tržište.

13.  Stoga je ključno nastaviti s radom na utvrđivanju još pouzdanijeg i realističnijeg ispitivanja za CO2, a posebno je važno izraditi metodologiju ispitivanja za mjerenje emisija u stvarnim uvjetima vožnje; u tu bi svrhu Zajednički istraživački centar trebao proučiti i usporediti različite metodologije ispitivanja, što bi također obuhvaćalo moguće razlike u vezi s fizičkim uvjetima i ponašanjem pri vožnji. Isto je tako važno redovito preispitivati postupke ispitivanja.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

13.a  Cestovni promet trebao bi biti u potpunosti dekarboniziran kako bi Unija mogla ostvariti svoje klimatske ciljeve za 2050. Stoga bi se novi automobili i laka gospodarska vozila s emisijama CO2 trebali postupno ukinuti najkasnije do 2040. Komisija bi trebala proučiti kako obuhvatiti vozila koja su već u prometu, uz pomoć instrumenata za nadzor tržišta, ali i poticaja za naknadno opremanje vozila u slučajevima kad je to učinkovito i isplativo. U tu bi svrhu daljnje istraživačke studije mogle biti od pomoći u izradi okvira Unije za tehnologije za naknadnu ugradnju. I obnovljiva energija ima ključnu ulogu u smanjenju emisija stakleničkih plinova iz prometnog sektora u Uniji i stoga je ključno uzeti u obzir sve oblike energije iz obnovljivih izvora i goriva s manje emisija ugljika te stvoriti poticaje za učinkovit doprinos dekarbonizaciji prometnog sektora u Uniji i naknadnu ugradnju za vozila koja su već u prometu. Ovom Uredbom nije obuhvaćen sadržaj obnovljive energije u tekućim i/ili plinovitim gorivima namijenjenima za uporabu u cestovnom prometu jer se u fazi mjerenja ne radi razlika između CO2 koji potječe od nositelja energije nastale iz obnovljivih ili iz neobnovljivih izvora. Potrebno je razviti metodologiju kojom se omogućuje uzimanje u obzir sadržaja obnovljive energije u tekućim i/ili plinovitim gorivima namijenjenima za uporabu u cestovnom prometu pri određivanju specifičnih emisija CO2 za nove osobne automobile i nova laka gospodarska vozila.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

14.  Iako je Unija među najvećim svjetskim proizvođačima motornih vozila i u tom sektoru ima vodeću ulogu kad je riječ o tehnologiji, konkurencija je sve veća i svjetski se automobilski sektor brzo mijenja uslijed novih inovacija u elektrificirane pogonske sklopove i kooperativne, povezane i automatizirane mobilnosti. Kako bi zadržala konkurentnost na svjetskoj razini i pristup tržištima, Unija treba regulatorni okvir, uključujući poseban poticaj u pogledu vozila s nultim i niskim emisijama, kojim se stvara veliko domaće tržište i podupiru tehnološki razvoj i inovacije.

14.  Iako je Unija među najvećim svjetskim proizvođačima motornih vozila i u tom sektoru ima vodeću ulogu kad je riječ o tehnologiji, konkurencija je sve veća i svjetski se automobilski sektor brzo mijenja uslijed novih inovacija u elektrificirane pogonske sklopove i kooperativne, povezane i automatizirane mobilnosti. Ako industrija u Uniji kasno počne s potrebnom energetskom tranzicijom u prometnom sektoru, izgubit će svoju vodeću ulogu. Kako bi zadržala konkurentnost na svjetskoj razini i pristup tržištima, Unija treba regulatorni okvir, uključujući poseban poticaj u pogledu vozila s nultim i niskim emisijama, kojim se stvara veliko domaće tržište i podupiru tehnološki razvoj i inovacije.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

14.a  Cilj potpuno bezugljične mobilnosti u Uniji bit će nemoguće dugoročno ostvariti bez tehnološke inovacije i tehničkog napretka. U tom smislu i s obzirom na povećanu međunarodnu tehnološku konkurentnost, Unija i njezine države članice moraju nastaviti ulagati napore u istraživanje i razvoj inicijativa kojima će se ojačati moguće sinergije u sektoru, po uzoru na nedavno osnovani Savez Unije za baterije, i trebaju podupirati javna i privatna ulaganja u istraživanje i inovacije u automobilskom sektoru Unije kako bi zadržale vodeći položaj Unije u tehnološkom području u tom sektoru i osigurale dugoročnu održivost, uspješnost i konkurentnost svoje industrijske baze na svjetskom tržištu.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

14.b  Iznimno je važno uzeti u obzir socijalne i okolišne učinke tranzicije te se proaktivno suočiti s neizbježnim gubicima radnih mjesta uzrokovanim dubinskom industrijskom tranzicijom; u tom bi kontekstu razmještanje radnika, njihova prekvalifikacija i unapređenje vještina, obrazovanje i inicijative u vezi s traženjem posla u dijalogu sa socijalnim partnerima trebali biti ključni prioritet kako bi se preduhitrilo nastajanje socijalne štete.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

15.  Trebalo bi uvesti namjenski poticajni mehanizam kako bi se olakšao neometan prelazak na mobilnost s nultim emisijama. Taj mehanizam olakšica trebalo bi osmisliti tako da se njime promiče veći udio vozila s nultim i niskim emisijama na tržištu Unije.

15.  Trebalo bi uvesti namjenski poticajni mehanizam kako bi se olakšao neometan i pravodoban prelazak na mobilnost s nultim emisijama. Taj mehanizam olakšica trebalo bi osmisliti tako da se njime promiče veći udio vozila s nultim i niskim emisijama na tržištu Unije. Taj bi mehanizam trebao biti neutralan u odnosu na sve tehnologije ili inovativna goriva.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

17.a  Brza i odgovarajuća uspostava infrastrukture za punjenje i opskrbu alternativnim gorivima od temeljne je važnosti za razvoj tržišta vozila s nultim i niskim emisijama, osobito kako bi se zadobilo povjerenje potrošača; ključno je da se ulaganja u uspostavu te infrastrukture nastave i povećaju zahvaljujući različitim instrumentima potpore u Uniji i u državama članicama kako bi se pridonijelo postizanju sveobuhvatnog poticajnog okruženja, uključujući pouzdane sustave označivanja automobila, snažnu provedbu standarda kvalitete zraka i ublažavanja klimatskih promjena te snažne programe potpore za radnike u automobilskoj industriji. Pitanje opskrbe neodvojivo je povezano s dometom vozila – što je on veći, to se potrebe za čestom opskrbom smanjuju – te bi Komisija stoga trebala uzeti u obzir tehnološki razvoj, osobito u pogledu autonomije baterija, koji će utjecati na uspostavu infrastrukture.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

17.b  Bolje osmišljenim označivanjem automobila kojim se potrošačima pružaju usporedive, pouzdane i korisnicima prilagođene informacije o prednostima vozila s niskim emisijama, uključujući podatke o onečišćivačima zraka i operativnim troškovima, uz emisije CO2 i potrošnju goriva, moglo bi se pridonijeti uporabi najučinkovitijih automobila s obzirom na potrošnju goriva i ekološku prihvatljivost u cijeloj Uniji. Komisija bi stoga trebala preispitati Direktivu 1999/94/EZ najkasnije do 31. prosinca 2019. i podnijeti odgovarajući zakonodavni prijedlog.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

19.  Da bi se na tržištu osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila očuvala raznovrsnost i sposobnost toga tržišta da udovolji različitim potrebama potrošača, ciljne vrijednosti emisija CO2 mogu biti posebne za svakog proizvođača automobila. Smatra se da je zadržavanje mase kao parametra korisnosti u skladu s postojećim sustavom. Kako bi bolje odražavao masu vozila koja se upotrebljavaju na cesti, parametar bi se trebao promijeniti s mase u voznom stanju u ispitnu masu vozila kako je određeno u Uredbi (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017., s učinkom od 2025.

19.  Da bi se na tržištu osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila očuvala raznovrsnost i sposobnost toga tržišta da udovolji različitim potrebama potrošača, ciljne vrijednosti emisija CO2 mogu biti posebne za svakog proizvođača automobila. Smatra se da je zadržavanje mase kao parametra korisnosti u skladu s postojećim sustavom. Kako bi bolje odražavao masu vozila koja se upotrebljavaju na cesti, parametar bi se trebao promijeniti s mase u voznom stanju u ispitnu masu vozila kako je određeno u Uredbi (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017., s učinkom od 2030.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

20.  Trebalo bi izbjeći mijenjanje ciljnih vrijednosti za cijeli vozni park EU-a zbog promjena prosječne mase voznog parka. Promjene prosječne mase trebale bi bez odgode biti odražene u izračunima ciljnih vrijednosti specifičnih emisija te bi se stoga prosječna vrijednost mase koja se u tu svrhu upotrebljava trebala svake dvije godine prilagoditi, s učinkom od 2025.

20.  Trebalo bi izbjeći mijenjanje ciljnih vrijednosti za cijeli vozni park EU-a zbog promjena prosječne mase voznog parka. Promjene prosječne mase trebale bi bez odgode biti odražene u izračunima ciljnih vrijednosti specifičnih emisija te bi se stoga prosječna vrijednost mase koja se u tu svrhu upotrebljava trebala svake dvije godine prilagoditi, s učinkom od 2030.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

21.  Kako bi se teret u pogledu smanjenja emisija raspodijelio na konkurentno neutralan i pravedan način koji odražava raznolikost tržišta osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila te s obzirom na to da će 2021. doći do promjene u pogledu ciljnih vrijednosti specifičnih emisija na temelju WLTP-a, primjereno je odrediti nagib krivulje graničnih vrijednosti na temelju specifičnih emisija svih vozila koja su te godine prvi put registrirana te uzeti u obzir promjenu ciljnih vrijednosti za cijeli vozni park EU-a između sljedećih godina: 2021., 2025. i 2030. U pogledu lakih gospodarskih vozila, na proizvođače lakših kombija, proizašlih iz automobila, trebao bi se primijeniti isti pristup kao za proizvođače automobila, a za proizvođače vozila obuhvaćenih težim segmentima trebao bi se odrediti viši i fiksni nagib za cijelo ciljno razdoblje.

21.  Kako bi se teret u pogledu smanjenja emisija raspodijelio na konkurentno neutralan i pravedan način koji odražava raznolikost tržišta osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila te s obzirom na to da će 2021. doći do promjene u pogledu ciljnih vrijednosti specifičnih emisija na temelju WLTP-a, primjereno je odrediti nagib krivulje graničnih vrijednosti na temelju specifičnih emisija svih vozila koja su te godine prvi put registrirana te uzeti u obzir promjenu ciljnih vrijednosti za cijeli vozni park EU-a između sljedećih godina: 2021. i 2030. U pogledu lakih gospodarskih vozila, na proizvođače lakših kombija, proizašlih iz automobila, trebao bi se primijeniti isti pristup kao za proizvođače automobila, a za proizvođače vozila obuhvaćenih težim segmentima trebao bi se odrediti viši i fiksni nagib za cijelo ciljno razdoblje.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

22.  Cilj je ove Uredbe izraditi poticajne mjere za ulaganja automobilske industrije u nove tehnologije. Ovom se Uredbom aktivno promiču eko-inovacije i pruža mehanizam kojim bi se trebao moći priznati tehnološki razvoj koji će se dostići u budućnosti. Iskustvo pokazuje da su eko-inovacije uspješno doprinijele troškovnoj učinkovitosti uredaba (EZ) br. 443/2009 i (EU) br. 510/2011 te smanjenju stvarnih emisija CO2. Stoga treba zadržati taj način funkcioniranja te proširiti područje primjene kako bi se potaknula poboljšanja u pogledu učinkovitosti klimatizacijskih sustava.

22.  Cilj je ove Uredbe omogućiti smanjenje stvarnih emisija uz pomoć izrade poticajnih mjera za ulaganja automobilske industrije u nove tehnologije i smanjenje stvarnih emisija, uz zadržavanje tehnološke neutralnosti. Ovom se Uredbom aktivno promiču eko-inovacije i pruža mehanizam kojim bi se trebao moći priznati tehnološki razvoj koji će se dostići u budućnosti. Iskustvo pokazuje da su eko-inovacije uspješno doprinijele troškovnoj učinkovitosti uredaba (EZ) br. 443/2009 i (EU) br. 510/2011 te smanjenju stvarnih emisija CO2. Stoga treba zadržati taj način funkcioniranja te proširiti područje primjene kako bi se potaknula poboljšanja u pogledu učinkovitosti klimatizacijskih sustava i smanjenja emisija CO2 i NOx, uz razmatranje naknadnog opremanja motora, te uzeti u obzir materijal koji se koristi u proizvodnji, izradi i zadnjim fazama životnog ciklusa vozila.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

22.a  Emisije CO2 za nove automobile i nova laka gospodarska vozila registrirana u Uniji mjere se u skladu s Uredbom (EZ) 715/2007, bez ikakve razlike u mjerenju između CO2 koji potječe od nositelja energije nastale iz obnovljivih ili iz neobnovljivih izvora. Trebalo bi razviti metodologiju koja uzima u obzir sadržaj obnovljive energije u tekućim i/ili plinovitim gorivima namijenjenima za uporabu u cestovnom prometu u određivanju specifičnih emisija CO2 za automobile i nova laka gospodarska vozila.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

22.b  Upotreba određenih alternativnih goriva može ponuditi značajna smanjenja CO2 u cijelom ciklusu, od naftnog izvora do automobilskog upravljača, međutim, pouzdana metodologija kojom bi se to uzimalo u obzir još nije dostupna; stoga se preporučuje da Komisija podupire istraživanja u tom smjeru kako bi se navedeno što prije uključilo u regulatorni okvir.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

22.c  S obzirom na to da je cilj ove Uredbe smanjenje emisija CO2 u stvarnom svijetu, Komisija bi također trebala uzeti u obzir i razmotriti tehnologije izvan ciklusa koje nisu obuhvaćene standardiziranim ispitnim ciklusom i ne potpadaju pod područje mehanizma eko-inovacija ako mjerljivo, dokazivo i provjerljivo pokazuju smanjenje emisija CO2.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

22.d  S obzirom na nesigurnost u pogledu uvođenja na tržište vozila na alternativni pogon, uspostave odgovarajuće infrastrukture i promjena u potražnji potrošača, potrebno je na transparentan način izmijeniti razinu ambicije. Prijedlogom Komisije o infrastrukturi za alternativna goriva pružaju se smjernice za potrebe u pogledu infrastrukture za alternativna goriva.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

22.e  Posebno bi trebalo promicati razvoj inovativnih pogonskih tehnologija budući da one rezultiraju značajno manjim emisijama nego što je to slučaj kod tradicionalnih osobnih automobila. Na taj se način dugoročno promiče konkurentnost industrije Unije te se otvara veći broj visokokvalitetnih radnih mjesta.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

23.  Međutim, trebalo bi osigurati ravnotežu između poticaja eko-inovacijama i onim tehnologijama za koje je učinak smanjenja emisija dokazan službenim ispitnim postupkom. Shodno tomu, primjereno je zadržati ograničenje za uštede zbog eko-inovacija koje proizvođač može uzeti u obzir u svrhu ispunjenja cilja. Komisija bi trebala imati mogućnost preispitivanja tog ograničenja, posebno kako bi se uzeli u obzir učinci promjene u službenom ispitnom postupku. Primjereno je i pojasniti kako bi se uštede trebale računati u svrhu ispunjenja cilja.

23.  Međutim, trebalo bi osigurati ravnotežu između poticaja eko-inovacijama i onim tehnologijama za koje je učinak smanjenja emisija dokazan službenim ispitnim postupkom. Shodno tomu, primjereno je zadržati ograničenje za uštede zbog eko-inovacija koje proizvođač može uzeti u obzir u svrhu ispunjenja cilja. Komisija bi trebala preispitati to ograničenje, posebno kako bi se uzeli u obzir učinci promjene u službenom ispitnom postupku. Primjereno je i pojasniti kako bi se uštede trebale računati u svrhu ispunjenja cilja.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

28.  Postupak za odobravanje izuzeća od ciljne vrijednosti za vozni park od 95 g CO2/km specijaliziranim proizvođačima osigurava da smanjenje emisija koje moraju postići specijalizirani proizvođači odgovara smanjenju emisija velikih proizvođača u pogledu tog cilja. Međutim, iz iskustva je vidljivo da specijalizirani proizvođači imaju isti potencijal kao veliki proizvođači da postignu ciljne vrijednosti u pogledu CO2, a kad je riječ o ciljnim vrijednostima određenima za razdoblje od 2025., ne smatra se primjerenim razlikovati te dvije kategorije proizvođača.

28.  Postupak za odobravanje izuzeća od ciljne vrijednosti za vozni park od 95 g CO2/km specijaliziranim proizvođačima osigurava da smanjenje emisija koje moraju postići specijalizirani proizvođači odgovara smanjenju emisija velikih proizvođača u pogledu tog cilja.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

29.a  Alternativni pogonski sklopovi, u koje spadaju hibridni pogonski sklopovi, jesu oni pogonski sklopovi koji za potrebe mehaničkog pogona povlače energiju iz pogonskog goriva i/ili akumulatora ili druge naprave za pohranu električne ili mehaničke energije. Njihovom upotrebom u lakim gospodarskim vozilima može doći do povećanja mase vozila, ali se njome smanjuje onečišćenje. Ta dodatna masa ne bi se smjela uračunavati kao dio stvarne nosivosti vozila jer bi time sektor cestovnog prometa bio doveden u nepovoljniji položaj u ekonomskom smislu. Međutim, dodatna masa ne bi smjela dovesti ni do povećanja nosivosti vozila. Komisija bi stoga trebala analizirati u kojoj bi mjeri nova laka gospodarska vozila na alternativna goriva (čiji su pogonski sklopovi teži od pogonskih sklopova vozila na konvencionalna goriva) mogla imati koristi od odobrenja dodatne težine, a da se pritom ne ugroze globalni ciljevi smanjenja emisija CO2 koji se žele postići ovom Uredbom.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

30.a  Da bi se osigurala reprezentativnost vrijednosti emisija CO2 i učinkovitosti goriva dovršenih vozila, Komisija bi trebala predložiti poseban postupak i razmotriti reviziju zakonodavstva o homologaciji te uspostavu europske agencije za tržišni nadzor cestovnog prometa, koja bi bila zadužena za aktivnosti nadzora tržišta, posebice u pogledu emisija CO2, te bi imala ovlasti da organizira programe opoziva na razini Europe i da prema potrebi povuče homologaciju; povrh toga, ta agencija bi trebala pokrenuti ispitivanje ili inspekciju u slučaju da zaprimljeni rezultati ispitivanja koje je provela treća strana ukazuju na nešto sumnjivo u pogledu emisija.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

38.  Poštuju li proizvođači ciljne vrijednosti predviđene ovom Uredbom trebalo bi se ocjenjivati na razini Unije. Proizvođači čije prosječne specifične emisije CO2 prelaze vrijednosti dozvoljene ovom Uredbom trebali bi plaćati premiju za prekomjerne emisije za svaku kalendarsku godinu. Iznose premija za prekomjerne emisije trebalo bi smatrati prihodom općeg proračuna Unije.

38.  Poštuju li proizvođači ciljne vrijednosti predviđene ovom Uredbom trebalo bi se ocjenjivati na razini Unije. Proizvođači čije prosječne specifične emisije CO2 prelaze vrijednosti dozvoljene ovom Uredbom trebali bi plaćati premiju za prekomjerne emisije za svaku kalendarsku godinu. Iznose premija za prekomjerne emisije trebalo bi smatrati prihodom prvenstveno namijenjenim sektoru cestovnog prijevoza u Uniji, kako bi se omogućio pravedan prijelaz na mobilnost s niskom razinom emisija ugljika, te kako bi se pridonijelo istraživanju i razvoju u automobilskoj industriji, u području tehnologija kao što su novi pogonski sklopovi, goriva, ispitivanja i sigurnost na cestama. Koristiti bi ih trebalo i u cilju proaktivnog odgovora na neizbježne društvene učinke prelaska na niskougljični automobilski sektor, koji će biti posebno izraženi u određenim najviše izloženim regijama. Stoga je iznimno važno da trenutačne mjere za olakšavanje prijelaza na niskougljično gospodarstvo ujedno budu popraćene ciljanim programima za preraspodjelu, prekvalifikaciju i usavršavanje vještina radnika, kao i inicijativama za obrazovanje i traženje posla u bliskom dijalogu sa socijalnim partnerima.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

41.  Učinkovitost ciljnih vrijednosti iz ove Uredbe u pogledu smanjenja emisija CO2 u stvarnosti uvelike ovisi o reprezentativnosti službenog ispitnog postupka. U skladu s mišljenjem Mehanizma za znanstveno savjetovanje (SAM)23 i preporukom Europskog parlamenta, nakon njegove istrage o mjerenju emisija u automobilskom sektoru24, trebalo bi uspostaviti mehanizam za procjenu stvarne reprezentativnosti vrijednosti emisija CO2 i potrošnje goriva vozila utvrđenih u skladu s Uredbom (EU) 2017/1151. Komisija bi trebala imati ovlasti da osigura javnu dostupnost tih podataka i, prema potrebi, razvije postupke za utvrđivanje i prikupljanje podataka potrebnih za provedbu tih procjena.

41.  Učinkovitost ciljnih vrijednosti iz ove Uredbe u pogledu smanjenja emisija CO2 u stvarnosti uvelike ovisi o reprezentativnosti službenog ispitnog postupka. U skladu s mišljenjem Mehanizma za znanstveno savjetovanje (SAM)23 i preporukom Europskog parlamenta, nakon njegove istrage o mjerenju emisija u automobilskom sektoru24, trebalo bi uspostaviti mehanizam za procjenu stvarne reprezentativnosti vrijednosti emisija CO2 i potrošnje goriva vozila utvrđenih u skladu s Uredbom (EU) 2017/1151. Najpouzdaniji je način jamčenja stvarne reprezentativnosti homologacije tipa uvođenje postupka ispitivanja stvarnih emisija CO2, te bi stoga Zajednički istraživački centar trebao dobiti mandat da započne s radom na njegovoj izvedivosti, čime bi se osiguralo što skorije uključivanje takvog ispitivanja u regulatorni okvir. Stvarne emisije vozila tijekom vožnje trebale bi biti unutar graničnih vrijednosti koje se ne smiju prekoračiti, najviše 15 % iznad homologacijske vrijednosti izmjerene od 2021. na temelju postupka ispitivanja WLTP, a koje će se 2021. utvrditi za svakog proizvođača kao njihov cilj u pogledu emisija za 2025. i 2030. Komisija bi trebala imati ovlasti da osigura javnu dostupnost tih podataka te onih iz mjerača potrošnje goriva, i da isto tako, prema potrebi, razvije postupke za utvrđivanje i prikupljanje podataka potrebnih za provedbu tih procjena.

__________________

__________________

23 Skupina znanstvenih savjetnika na visokoj razini, Znanstveno mišljenje 1/2016 „Premošćivanje jaza između stvarnih emisija CO2 iz lakih vozila i laboratorijskih ispitivanja”.

23 Skupina znanstvenih savjetnika na visokoj razini, Znanstveno mišljenje 1/2016 „Premošćivanje jaza između stvarnih emisija CO2 iz lakih vozila i laboratorijskih ispitivanja”.

24 Preporuka Europskog parlamenta Vijeću i Komisiji od 4. travnja 2017. nakon istrage o mjerenju emisija u automobilskom sektoru (2016/2908(RSP)).

24 Preporuka Europskog parlamenta Vijeću i Komisiji od 4. travnja 2017. nakon istrage o mjerenju emisija u automobilskom sektoru (2016/2908(RSP)).

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

41.a  Iako je svrha ove Uredbe smanjiti emisije CO2 iz lakih vozila, ne bi se smjelo izgubiti iz vida ukupnu bilancu ugljika kruga „izgradnja – uporaba – rastavljanje” predmetnih vozila kao i kruga „ekstrakcija/proizvodnja – prijevoz – potrošnja” upotrijebljenog goriva (od naftnog izvora do automobilskog upravljača). Stoga bi Komisija trebala razviti usklađenu metodologiju kojom će se omogućiti podnošenje izvješća o otisku ugljika u životnom ciklusu tih vozila i potrošenoj energiji kako bi se stekla opća slika njihova utjecaja na okoliš i kako bi se zajamčila dosljednost sredstava koja se koriste za ostvarivanje klimatskih ciljeva Unije.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

42.  Predviđeno je da se 2024. preispita napredak ostvaren u skladu s [Uredbom o raspodjeli tereta i Direktivom o sustavu za trgovanje emisijama]. Stoga je prikladno procijeniti učinkovitost ove Uredbe te iste godine kako bi se omogućila usklađena i dosljedna procjena mjera provedenih u skladu sa svim tim instrumentima.

42.  Predviđeno je da se 2024. preispita napredak ostvaren u skladu s [Uredbom o raspodjeli tereta i Direktivom o sustavu za trgovanje emisijama]. Novi postupak ispitivanja emisija trebao bi 2023. biti na snazi već dvije godine za sva laka vozila. Stoga je moguće te prikladno procijeniti učinkovitost ove Uredbe te iste godine i potvrditi ciljne vrijednosti emisija CO2 za cijeli vozni park za 2030. uz referentne vrijednosti za vozila s nultim ili niskim emisijama kako bi se omogućila usklađena i dosljedna procjena mjera provedenih u skladu sa svim tim instrumentima, te što je prije moguće obuhvatiti i emisije nastale procesima istraživanja i proizvodnje nafte i plina (upstream) i emisije ugrađene u proizvode. Pri izračunu utjecaja svakog vozila na okoliš trebalo bi uzeti u obzir vrstu tereta koja dolazi s iznosom emisija, te bi Komisija trebala razmotriti razvijanje usklađene metodologije tipa „x g CO2/km po putniku/toni robe” kako bi se smanjilo prometovanje praznih lakih vozila, bez obzira na to prevoze li robu ili putnike.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom Uredbom utvrđuju se zahtjevi u pogledu vrijednosti emisija CO2 za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila radi osiguravanja pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta.

1.  Ovom Uredbom utvrđuju se zahtjevi u pogledu vrijednosti emisija CO2 za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila radi osiguravanja ostvarivanja obveza i ciljeva Unije povezanih s klimom.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Uz ovu će se Uredbu do 31. prosinca 2024. donijeti dodatne mjere kojima se u okviru integriranog pristupa Unije iz Komunikacije Komisije Vijeću i Europskom parlamentu27 iz 2007. želi ostvariti dodatno smanjenje od 10 g CO2/km.

3.  Uz ovu će se Uredbu donijeti dodatne mjere kojima se u okviru integriranog pristupa Unije iz Komunikacije Komisije Vijeću i Europskom parlamentu27 iz 2007. želi ostvariti dodatno smanjenje od 10 g CO2/km.

_________________

_________________

27 Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu od 7. veljače 2007. „Rezultati revizije strategije Zajednice za smanjivanje emisija CO2 iz osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila” (COM(2007) 19 final).

27 Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu od 7. veljače 2007. „Rezultati revizije strategije Zajednice za smanjivanje emisija CO2 iz osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila” (COM(2007) 19 final).

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  vozila kategorije N1 kako su definirana u Prilogu II. Direktivi 2007/46/EZ, s referentnom masom koja ne prelazi 2 610 kg i na vozila kategorije N1 na koja se homologacija proširuje u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 715/2007 („laka gospodarska vozila”) koja se prvi put registriraju u Uniji i koja nisu prethodno bila registrirana izvan Unije („nova laka gospodarska vozila”).

(b)  vozila kategorije N1 kako su definirana u Prilogu II. Direktivi 2007/46/EZ, s referentnom masom koja ne prelazi 2 610 kg i na vozila kategorije N1 na koja se homologacija proširuje u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 715/2007 („laka gospodarska vozila”) koja se prvi put registriraju u Uniji i koja nisu prethodno bila registrirana izvan Unije („nova laka gospodarska vozila”). U skladu s ciljevima iz ove Uredbe Komisija je ovlaštena po potrebi ažurirati graničnu vrijednost referentne mase (2 610 kg) za laka gospodarska vozila koja upotrebljavaju alternativna goriva koja iziskuju dodatnu težinu zbog pogonskih sklopova i sustava pohrane energije (akumulatori) koji su teži nego u konvencionalnih vozila.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka na (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(na)  „naknadna ugradnja” znači djelomična izmjena motora vozila s pomoću tehnologija za smanjenje onečišćenja i/ili uštedu goriva. To obuhvaća tehnologije uštede goriva kao što je hibridizacija ili opsežnije izmjene električnih ili drugih tehnologija u kojima se upotrebljavaju alternativna goriva kako je definirano u članku 2. točki 1. prvom podstavku Direktive 2014/94/EU.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Proizvođač osigurava da njegove prosječne specifične emisije CO2 ne prelaze sljedeće ciljne vrijednosti specifičnih emisija:

1.  U svrhu utvrđivanja sukladnosti proizvođača s njegovom ciljnom vrijednosti specifičnih emisija iz ovog članka, prosječna vrijednost specifičnih CO2 emisija smanjuje se ako je proizvođač u godini registracije novih vozila na tržište goriva uveo obnovljiva defosilizirana goriva s učinkom smanjenja emisija CO2. Učinak smanjenja CO2 potrebno je dokumentirati u skladu s definicijom iz odgovarajuće inačice mehanizma iz Direktive o obnovljivoj energiji (RED). Proizvođač izvješćuje tijelo koje je predložila Komisija o količini energije različitih dopunjenih defosiliziranih goriva (Fueli1a) koja su stavljena na tržište u određenoj godini rada. Defosilizirano gorivo ne smije se uzimati u obzir za ciljnu vrijednost emisija CO2 u drugim uredbama (RED II ili ETS) kako bi se izbjeglo dvostruko obračunavanje. Proizvođač osigurava da njegove prosječne specifične emisije CO2 ne prelaze sljedeće ciljne vrijednosti specifičnih emisija:

 

 

_________________

 

1a Vrijednosti o kojima je potrebno izvijestiti: Fueli = količina energije obnovljivog defosiliziranog goriva stavljenog na tržište (MJ)

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  za svaku kalendarsku godinu od 2021. do 2024. ciljnu vrijednost specifičnih emisija utvrđenu u skladu s točkama 3. i 4. dijela A ili B Priloga I. , prema potrebi, ili, kad je proizvođaču odobreno izuzeće prema članku 10. , u skladu s tim izuzećem i točkom 5. dijela A ili B Priloga I.;

(b)  za svaku kalendarsku godinu od 2021. do 2029. ciljnu vrijednost specifičnih emisija utvrđenu u skladu s točkama 3. i 4. dijela A ili B Priloga I., prema potrebi, ili, kad je proizvođaču odobreno izuzeće prema članku 10., u skladu s tim izuzećem i točkom 5. dijela A ili B Priloga I.;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  za svaku kalendarsku godinu počevši od 2025. ciljne vrijednosti specifičnih emisija utvrđene u skladu s točkom 6.3. dijela A ili B Priloga I.

(c)  za svaku kalendarsku godinu počevši od 2030. ciljne vrijednosti specifičnih emisija utvrđene u skladu s točkom 6.3. dijela A ili B Priloga I.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  kategoriju vozila registriranih kao M1 ili N1 na koje će se udruženje primjenjivati.

(d)  kategoriju vozila registriranih kao M1 i N1 na koje će se udruženje primjenjivati.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8.a  Kako bi se utvrdile prosječne specifične emisije CO2 za kategoriju vozila M1 i N1 svakog proizvođača, kada proizvođač nadmaši ciljnu vrijednost emisija CO2 za kategorije vozila M1 ili N1, njegovi će se rezultati uzeti u obzir pri izračunu za istog proizvođača ili za druge proizvođače. U tom slučaju razlika između ciljnih vrijednosti specifičnih emisija za kategorije vozila M1 ili N1 pojedinog proizvođača i njegovih prosječnih specifičnih emisija oduzima se od njegovih prosječnih specifičnih emisija CO2 za specifične ciljne vrijednosti za kategorije vozila M1 ili N1, ponderirane brojem registracija. Ukupan doprinos tih prijenosa olakšica između proizvođača kategorije vozila M1 ili N1 može biti do 10 g CO2/km po proizvođaču.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 4. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Registar je javno dostupan.

Registar je javno dostupan, uključujući u digitalnom obliku.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8.a  Proizvođači od 2025. izvješćuju o emisijama CO2 tijekom životnog ciklusa tipova automobila koje stavljaju na tržište nakon 1. siječnja 2025. na temelju metodologije usklađene na razini Unije, u svrhe izvješćivanja i praćenja do 2030. U tu svrhu Komisija delegiranim aktima najkasnije do 1. siječnja 2022. donosi pouzdanu i reprezentativnu usklađenu metodologiju o emisijama CO2 tijekom životnog ciklusa za sve vrste goriva i pogonskih sklopova vozila koji postoje na tržištu Unije. Ta metodologija u skladu je s relevantnim ISO normama te se njome obuhvaća potencijal globalnog zatopljenja koji se odnosi na proizvodnju vozila, nabavu sirovina, emisije od naftnog izvora do automobilskog upravljača i emisije povezane s recikliranjem i rastavljanjem vozila.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

9.a  Tijekom faze praćenja i izvješćivanja u obzir se uzimaju napredna tekuća i plinovita biogoriva koja se prodaju na postajama i oduzimaju se od emisija CO2 prijavljenih u fazi homologacije tipa. Te se vrijednosti upotrebljavaju za izračun korekcijskog faktora za ugljik (CCF).

Korekcijski faktor za ugljik (CCF) izračunava se na temelju sljedeće formule:

CCF = nacionalni udio iskorištenih tekućih i plinovitih biogoriva.

Stoga se izračun za emisije CO2 za vozni park uz korekciju izračunava kako slijedi:

CO2 voznog parka = CO2 homologacije tipa*(1-CCF)

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Iznosi premije za prekomjerne emisije smatraju se prihodom općeg proračuna Unije.

4.  Prema potrebi, iznosi premije za prekomjerne emisije smatraju se prihodom za pravedan prijelaz u pogođenim područjima, što uključuje prekvalifikaciju i preraspodjelu radnika u automobilskom sektoru, uvođenje čiste mobilnosti i gospodarstvo s niskom razinom ugljika, prometnu infrastrukturu, istraživanje i razvoj, pokrivanje negativnih vanjskih učinaka cestovnog prometa i cestovnu sigurnost.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ciljne vrijednosti za cijeli vozni park EU-a za 2025. i 2030. iz članka 1. stavaka 4. i 5. koje je izračunala Komisija u skladu s točkama 6.1.1. i 6.1.2. dijelova A i B Priloga I.;

(a)  ciljne vrijednosti za cijeli vozni park EU-a za 2030. iz članka 1. stavka 4. koje je izračunala Komisija u skladu s točkom 6.1. dijelova A i B Priloga I.;

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  vrijednosti za a2021, a2025 i a2030 koje je izračunala Komisija u skladu s točkom 6.2 dijelova A i B Priloga I.

(b)  vrijednosti za a2021 i a2030 koje je izračunala Komisija u skladu s točkom 6.2 dijelova A i B Priloga I.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon što dobavljač ili proizvođač podnesu zahtjev, razmatraju se uštede CO2 koje se postižu primjenom inovativnih tehnologija ili kombinacijom inovativnih tehnologija („paketi inovativnih tehnologija”).

Nakon što dobavljač ili proizvođač podnese zahtjev, razmatraju se uštede CO2 koje se postižu primjenom inovativnih tehnologija (kao što je naknadna ugradnja) ili kombinacijom inovativnih tehnologija („paketi inovativnih tehnologija”).

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ukupan doprinos tih tehnologija smanjivanju prosječnih specifičnih emisija jednog proizvođača može biti do 7 g CO2/km.

Ukupan doprinos tih tehnologija smanjivanju prosječnih specifičnih emisija jednog proizvođača može biti do 9 g CO2/km.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija može prilagoditi to ograničenje s učinkom od 2025. Te se prilagodbe provode delegiranim aktima u skladu s člankom 16.

Komisija prilagođava to ograničenje s učinkom od 2021. da bude u skladu s izračunom postupka WLTP. Te se prilagodbe provode delegiranim aktima u skladu s člankom 16.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  inovativne tehnologije ne smiju biti obuhvaćene obvezujućim odredbama koje proizlaze iz komplementarnih dodatnih mjera za postizanje smanjenja od 10 g CO2/km iz članka 1. niti smiju biti obvezne prema odredbama ostalih propisa Unije. S učinkom od 1. siječnja 2025. taj se kriterij ne primjenjuje u odnosu na poboljšanje učinkovitosti klimatizacijskih sustava.

(d)  inovativne tehnologije ne smiju biti obuhvaćene obvezujućim odredbama koje proizlaze iz komplementarnih dodatnih mjera za postizanje smanjenja od 10 g CO2/km iz članka 1. niti smiju biti obvezne prema odredbama ostalih propisa Unije. Taj se kriterij ne primjenjuje u odnosu na poboljšanje učinkovitosti klimatizacijskih sustava.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija prati i procjenjuje stvarnu reprezentativnost vrijednosti emisija CO2 i potrošnje energije utvrđenih u skladu s Uredbom (EU) 2017/1151. Ona osigurava da se javnost obavješćuje o promjenama te reprezentativnosti tijekom vremena.

1.  Komisija prati i procjenjuje stvarnu reprezentativnost vrijednosti emisija CO2 i potrošnje energije utvrđenih u skladu s Uredbom (EU) 2017/1151. Ona osigurava da se javnost obavješćuje o promjenama te reprezentativnosti tijekom vremena te pokreće daljnje istrage usmjerene na dotične proizvođače ako se utvrdi znatna prekomjerna prisutnost emisija CO2.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija u tu svrhu osigurava da proizvođači ili nacionalna tijela, ovisno o slučaju, stavljaju na raspolaganje pouzdane anonimizirane podatke o stvarnim emisijama CO2 i potrošnji energije osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila.

2.  Komisija u tu svrhu stavlja na raspolaganje javnosti, u obliku koji se može digitalno pretraživati, pouzdane anonimizirane podatke o stvarnim emisijama CO2 i potrošnji energije osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila od proizvođača ili nacionalnih tijela, ovisno o slučaju.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Kako bi se zajamčilo stvarno smanjenje emisija CO2 koje se želi postići člankom 1. ove Uredbe, za utvrđivanje razina emisija upotrebljavat će se ispitivanja WLTP sve dok Komisija u njihovu zamjenu ne razvije ispitivanja u stvarnim uvjetima vožnje koja će bolje odražavati stvarnost.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija 2024. podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o učinkovitosti ove Uredbe, kojemu će se, prema potrebi, priložiti prijedlog za izmjenu Uredbe. U izvješću će se, među ostalim, razmotriti stvarna reprezentativnost vrijednosti emisija CO2 i potrošnje goriva utvrđenih u skladu s Uredbom (EU) 2017/1151, stavljanje na tržište Unije vozila s nultim i niskim emisijama te uvođenje infrastrukture za punjenje i opskrbu alternativnim gorivima iz Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća29.

1.  Komisija 2023. podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o učinkovitosti ove Uredbe, kojemu će se, prema potrebi, priložiti prijedlog za izmjenu Uredbe. Komisiji mogu pomagati neovisni stručnjaci koji će ocjenjivati sve glavne parametre koji utječu na širenje alternativnih pogonskih sklopova. U tom izvješću razmatra se, među ostalim:

 

– stvarna reprezentativnost vrijednosti emisija CO2 i potrošnje energije utvrđenih u skladu s Uredbom (EU) 2017/1151, a izvješće uključuje i procjenu životnog ciklusa vozila i utjecaj emisija od naftnog izvora do automobilskog upravljača u slučaju goriva;

 

– stavljanje na tržište Unije vozila s nultim i niskim emisijama te uvođenje infrastrukture za punjenje i opskrbu alternativnim gorivima iz Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća29.

 

Za to izvješće, Komisija utvrđuje, na temelju sljedećih pokazatelja:

 

– raspon vozila u ponudi (električna vozila na baterije [BEV], hibridna električna vozila na punjenje [PHEV], električna vozila sa sustavom gorivih ćelija [FCEV] itd.)

 

– cijene nafte, goriva i energije.

__________________

__________________

29 Direktiva 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (SL L 307, 28.10.2014., str. 1.).

29 Direktiva 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (SL L 307, 28.10.2014., str. 1.).

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija uzima u obzir procjene provedene u skladu s člankom 12. i može, prema potrebi, preispitati postupke za mjerenje emisija CO2 utvrđene u Uredbi (EZ) br. 715/2007 . Komisija posebno daje odgovarajuće prijedloge za prilagođavanje tih postupaka kako bi oni pružali odgovarajuću sliku stvarnih emisija CO2 automobila i lakih gospodarskih vozila .

2.  Komisija uzima u obzir procjene provedene u skladu s člankom 12. i može, prema potrebi, preispitati postupke za mjerenje emisija CO2 utvrđene u Uredbi (EZ) br. 715/2007 . Komisija posebno daje odgovarajuće prijedloge za prilagođavanje tih postupaka kako bi oni pružali odgovarajuću sliku stvarnih emisija CO2 automobila i lakih gospodarskih vozila, uključujući upotrebu prijenosnih sustava za mjerenje emisija i daljinske detekcije.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija do 31. prosinca 2019. mora revidirati Direktivu 1999/94/EZ i po potrebi dostaviti odgovarajući prijedlog kako bi potrošači na raspolaganju imali točne, pouzdane i usporedive podatke o potrošnji goriva, emisijama CO2 i emisijama onečišćujućih tvari novih osobnih automobila na tržištu.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio A – točka 6. – podtočka 6.3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ciljna vrijednost specifičnih emisija od 2025. nadalje

Ciljna vrijednost specifičnih emisija od 2030. nadalje

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio A – točka 6. – podtočka 6.3. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Specific emissions reference target referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija CO2 utvrđena u skladu s točkom 6.2.1. za razdoblje od 2025. do 2029. i u skladu s točkom 6.2.2. za razdoblje od 2030. nadalje

Specific emissions reference target referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija CO2 utvrđena u skladu s točkom 6.2. za razdoblje od 2030. nadalje

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio A – točka 6. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

faktor ZLEV iznosi (1 + y – x), osim ako je zbroj manji od 1,0 ili veći od 1,05, u kojem će slučaju faktor ZLEV biti određen kao 1,0 ili 1,05, ovisno o slučaju

faktor ZLEV iznosi (1 + y – x), osim ako je zbroj manji od 1,0 ili veći od 1,15, u kojem će slučaju faktor ZLEV biti određen kao 1,0 ili 1,15, ovisno o slučaju

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio A – točka 6. – podtočka 6.3 – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

y udio vozila s nultim i niskim emisijama u proizvođačevu voznom parku novoregistriranih osobnih automobila izračunan kao ukupni broj takvih vozila, od kojih se svako broji kao ZLEVspecific u skladu s formulom u nastavku, podijeljen s ukupnim brojem osobnih automobila registriranih u relevantnoj kalendarskoj godini

y udio vozila s nultim i niskim emisijama u proizvođačevu voznom parku novoregistriranih osobnih automobila izračunan kao ukupni broj takvih vozila, od kojih se svako broji kao ZLEVspecific u skladu s formulom u nastavku, podijeljen s ukupnim brojem osobnih automobila registriranih u relevantnoj kalendarskoj godini ZLEV specific = 1 - [(specific emissions x 0.5) / 50]

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio A – točka 6. – podtočka 6.3 – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

nula

Briše se.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio A – točka 6. – podtočka 6.3 – stavak 4. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

x iznosi 15 % u razdoblju od 2025. do 2029. i 30 % u razdoblju od 2030. nadalje.

x iznosi 20 % u razdoblju od 2030. nadalje.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio B – točka 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Za kalendarske godine od 2021. do 2024. ciljna vrijednost specifičnih emisija za proizvođača izračunava se na sljedeći način:

4.  Za kalendarske godine od 2021. do 2029. ciljna vrijednost specifičnih emisija za proizvođača izračunava se na sljedeći način:

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio B – točka 6 – podtočka 6.3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.3.  Ciljne vrijednosti specifičnih emisija od 2025. nadalje

6.3.  Ciljne vrijednosti specifičnih emisija od 2030. nadalje

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio B – točka 6. – podtočka 6.3. – podtočka 6.3.1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.3.1.  Od 2025. do 2029.

Briše se.

ciljna vrijednost specifičnih emisija = (specific emissions reference target – (ø targets2025)) · ZLEV factor

 

pri čemu je:

 

Specific emissions reference target referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za proizvođača utvrđena u skladu s točkom 6.2.1.

 

øtargets prosjek svih referentnih ciljnih vrijednosti specifičnih emisija utvrđenih u skladu s točkom 6.2.1. ponderiran na broj novoregistriranih lakih gospodarskih vozila svakog pojedinačnog proizvođača;

 

faktor ZLEV iznosi (1 + y – x), osim ako je zbroj manji od 1,0 ili veći od 1,05, u kojem će slučaju faktor ZLEV biti određen kao 1,0 ili 1,05, ovisno o slučaju

 

pri čemu je:

 

y udio vozila s nultim i niskim emisijama u proizvođačevu voznom parku novoregistriranih lakih gospodarskih vozila izračunan kao ukupni broj takvih vozila, od kojih se svako broji kao ZLEVspecific u skladu s jednadžbom u nastavku, podijeljen s ukupnim brojem lakih gospodarskih vozila registriranih u relevantnoj kalendarskoj godini

 

 

x 15 %

 

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio B – točka 6. – podtočka 6.3. – podtočka 6.3.2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ciljna vrijednost specifičnih emisija = (specific emissions reference target - (øtargets – EU fleet-wide target2030)) · ZLEV factor

ciljna vrijednost specifičnih emisija = specific emissions reference target · ZLEV factor

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio B – točka 6. – podtočka 6.3. – podtočka 6.3.2. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

øtargets prosjek svih referentnih ciljnih vrijednosti specifičnih emisija utvrđenih u skladu s točkom 6.2.2. ponderiran na broj novoregistriranih lakih gospodarskih vozila svakog pojedinačnog proizvođača

Briše se.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio B – točka 6. – podtočka 6.3. – podtočka 6.3.2. – stavak 3. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

faktor ZLEV iznosi (1 + y – x), osim ako je zbroj manji od 1,0 ili veći od 1,05, u kojem će slučaju faktor ZLEV biti određen kao 1,0 ili 1,05, ovisno o slučaju

faktor ZLEV iznosi (1 + y – x), osim ako je zbroj manji od 1,0 ili veći od 1,15, u kojem će slučaju faktor ZLEV biti određen kao 1,0 ili 1,15, ovisno o slučaju

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio B. – točka 6. – podtočka 6.3. – podtočka 6.3.2. – stavak 4. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

x 30%

x 15 %

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio A – točka 1. – stavak 1. – podtočka ta (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ta)  po potrebi, emisije CO2 tijekom životnog ciklusa porodice vozila.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Standardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i nova laka gospodarska vozila (preinaka)

Referentni dokumenti

COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

5.2.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

5.2.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Karima Delli

16.1.2018

Razmatranje u odboru

25.4.2018

 

 

 

Datum usvajanja

10.7.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

18

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jakop Dalunde, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Anna Hedh

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

23

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

18

-

ECR

Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

0

ENF

Georg Mayer

S&D

Maria Grapini

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Standardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i nova laka gospodarska vozila (preinaka)

Referentni dokumenti

COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)

Datum podnošenja EP-u

8.11.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

5.2.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

5.2.2018

IMCO

5.2.2018

TRAN

5.2.2018

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

IMCO

4.12.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Miriam Dalli

16.1.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

16.5.2018

20.6.2018

 

 

Datum usvajanja

10.9.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

23

7

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Elena Gentile, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Jan Huitema, Norbert Lins, Christel Schaldemose

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Kathleen Van Brempt, Julie Ward, Joachim Zeller

Datum podnošenja

18.9.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

38

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann

EFDD

Evi Eleonora, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza

PPE

José Inácio Faria

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Kathleen Van Brempt, Julie Ward, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

23

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Miroslav Mikolášik, Adina Ioana Vălean, Joachim Zeller

7

0

ENF

Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

PPE

Karl Heinz Florenz, Annie Schreijer Pierik

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 28. rujna 2018.Pravna napomena