Nós Imeachta : 2017/0332(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0288/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0288/2018

Díospóireachtaí :

PV 22/10/2018 - 16
CRE 22/10/2018 - 16
PV 27/03/2019 - 23
CRE 27/03/2019 - 23

Vótaí :

PV 23/10/2018 - 7.13
CRE 23/10/2018 - 7.13
Mínithe ar vótaí
PV 28/03/2019 - 8.2
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0397
P8_TA(2019)0320

TUARASCÁIL     ***I
PDF 1228kWORD 196k
1.10.2018
PE 621.116v04-00 A8-0288/2018

maidir leis an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cáilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine (athmhúnlú)

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

Rapóirtéir: Michel Dantin

(Athmhúnlú – Riail 104 de na Rialacha Nós Imeachta)

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 IARSCRÍBHINN: LITIR ÓN gCOISTE UM GHNÓTHAÍ DLÍTHIÚLA
 IARSCRÍBHINN: TUAIRIM Ó MHEITHEAL CHOMHAIRLEACH SHEIRBHÍSÍ DLÍTHIÚLA PHARLAIMINT NA hEORPA, NA COMHAIRLE AGUS AN CHOIMISIÚIN
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cáilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine (athmhúnlú)

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach - athmhúnlú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiúin chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2017)0753),

–  ag féachaint d'Airteagal 294(2) agus d'Airteagal 192(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a chuir an Coimisiún an togra faoi bhráid na Parlaiminte (C8-0019/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do na tuairimí réasúnaithe a thíolaic Teach na dTeachtaí i bPoblacht na Seice, Parlaimint na hÉireann, Comhairle Chónaidhm na hOstaire, agus Teach na dTeachtaí sa Ríocht Aontaithe, faoi chuimsiú Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm, á mhaíomh nach gcomhlíonann an dréachtghníomh reachtach prionsabal na coimhdeachta,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 12 Iúil 2018(1),

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an 16 Bealtaine 2018(2),

–  ag féachaint don Chomhaontú Idirinstitiúideach an 28 Samhain 2001 maidir le húsáid níos struchtúrtha a bhaint as teicníocht an athmhúnlaithe do ghníomhartha reachtacha(3),

–  ag féachaint don litir an 18 Bealtaine 2018 a sheol an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla chuig an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia i gcomhréir le Riail 104(3) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint do Riail 104 agus do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don togra ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (A8-0288/2018),

A.  de bhrí, de réir Mheitheal Chomhairleach sheirbhísí dlíthiúla Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin, nach bhfuil aon leasuithe substainteacha i gceist leis an togra ón gCoimisiún, seachas na leasuithe sin a shainaithnítear sa togra mar leasuithe den sórt sin, agus de bhrí, a mhéid a bhaineann le códú na bhforálacha neamhathraithe ó na gníomhartha roimhe sin in éineacht leis na leasuithe sin, gurb é atá sa togra ná códú díreach ar na téacsanna atá cheana ann, gan aon athrú ina substaint;

1.  ag glacadh a seasamh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é, ag áireamh mholtaí Mheitheal Oibre sheirbhís dlí Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil nó téacs eile a chur ina ionad;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  Leagadh síos le Treoir 98/83/CE an creat dlíthiúil chun sláinte an duine a chosaint ar na héifeachtaí díobhálacha a ghabhann le héilliú aon uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine trína áirithiú go mbeadh an t-uisce glan folláin. Ba cheart an cuspóir céanna a bheith leis an Treoir seo. Is gá, chuige sin, na híoscheanglais nach mór don uisce atá ceaptha chun na críche sin a chomhlíonadh a leagan síos ar leibhéal an Aontais . Ba cheart do na Ballstáit na bearta is gá a dhéanamh lena áirithiú go mbeadh an t-uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine saor ó aon mhiocrogánaigh agus aon seadáin agus ó shubstaintí a d'fhéadfadh, i gcásanna áirithe, sláinte an duine a chur i mbaol, agus go gcomhlíonfadh sé na híoscheanglais sin.

(2)  Leagadh síos le Treoir 98/83/CE an creat dlíthiúil chun sláinte an duine a chosaint ar na héifeachtaí díobhálacha a ghabhann le héilliú aon uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine trína áirithiú go mbeadh an t-uisce glan agus folláin. Ba cheart an cuspóir céanna a bheith leis an Treoir seo agus ba cheart go gcuirfeadh sí chun cinn rochtain uilíoch ar an uisce sin do chách san Aontas. Is gá, chuige sin, na híoscheanglais nach mór don uisce atá ceaptha chun na críche sin a chomhlíonadh a leagan síos ar leibhéal an Aontais. Ba cheart do na Ballstáit gach beart is gá a dhéanamh lena áirithiú go mbeadh an t-uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine saor ó aon mhiocrogánaigh agus aon seadáin agus ó shubstaintí a d'fhéadfadh, i gcásanna áirithe, sláinte an duine a chur i mbaol, agus go gcomhlíonfadh sé na híoscheanglais sin.

Leasú    2

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2a)  I gcomhréir leis an teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún an 2 Nollaig 2015 dar teideal “An Ciorcal a shlánú - Plean Gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh don Gheilleagar Ciorclach”, ba cheart go mbeadh sé mar aidhm leis an Treoir seo éifeachtúlacht agus inbhuanaitheacht acmhainní uisce a spreagadh, agus ar an gcaoi sin spriocanna maidir leis an ngeilleagar ciorclach a chomhlíonadh.

Leasú    3

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2b)  D’aithin Tionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe (NA) Ceart an Duine chun Uisce agus Sláintíochta (CDUS) ina cheart an duine an 28 Iúil 2010 agus dá bhrí sin, níor cheart go mbeadh srian ar rochtain ar uisce glan agus inólta toisc nach bhfuil sé d'acmhainn ag an úsáideoir deiridh íoc as.

Leasú    4

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 2 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2c)  Teastaíonn comhleanúnachas idir Treoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a agus an Treoir seo.

 

_________________

 

1aTreoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2000 lena mbunaítear creat do ghníomhaíocht Chomhphobail i réimse an bheartais uisce (IO L 327, 22.12.2000, lch. 1).

Leasú    5

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 2 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2d)  Ba cheart go léireodh na ceanglais a leagtar amach sa Treoir seo an staid náisiúnta agus imthosca na soláthraithe uisce sna Ballstáit.

Leasú    6

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  Is gá uiscí mianraí nádúrtha agus uiscí ar táirgí íocshláinte iad a eisiamh ó raon feidhme na Treorach seo toisc go gcumhdaítear na huiscí sin le Treoir 2009/54/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle68 agus Treoir 2001/83/CÉ ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle69. Tá baint, áfach, ag Treoir 2009/54/CE le huiscí mianraí nádúrtha agus le fíoruiscí, agus níor cheart ach an chéad chatagóir díobh a eisiamh ó raon feidhme na Treorach seo. I gcomhréir leis an tríú fomhír d'Airteagal 9(4) de Threoir 2009/54/CE, ba cheart d'fhíoruiscí forálacha na Treorach seo a chomhlíonadh. I gcás uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine agus a chuirtear i mbuidéil nó i gcoimeádáin atá beartaithe a dhíol nó a úsáid chun bia a mhonarú, a ullmhú nó a chóireáil, ba cheart don uisce sin forálacha na Treorach seo a chomhlíonadh go dtí an pointe comhlíontachta (i.e. an buacaire), agus ba cheart glacadh leis, tar éis an phointe sin, gur bia é i gcomhréir leis an dara fomhír d'Airteagal 2 de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle7070.

(3)  Is gá uiscí mianraí nádúrtha agus uiscí ar táirgí íocshláinte iad a eisiamh ó raon feidhme na Treorach seo toisc go gcumhdaítear na huiscí sin le Treoir 2009/54/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 68 agus Treoir 2001/83/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle69. Tá baint, áfach, ag Treoir 2009/54/CE le huiscí mianraí nádúrtha agus le fíoruiscí, agus níor cheart ach an chéad chatagóir díobh a eisiamh ó raon feidhme na Treorach seo. I gcomhréir leis an tríú fomhír d'Airteagal 9(4) de Threoir 2009/54/CE, ba cheart d'fhíoruiscí forálacha na Treorach seo a chomhlíonadh. Níor cheart go mbainfeadh an oibleagáid sin, áfach, leis na paraiméadair mhicribhitheolaíocha a leagtar amach in Iarscríbhinn I, Cuid A, den Treoir seo. I gcás uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine ón soláthar poiblí uisce nó ó thobair phríobháideacha agus a chuirtear i mbuidéil nó i gcoimeádáin atá beartaithe a dhíol nó a úsáid chun bia a mhonarú, a ullmhú nó a chóireáil, ba cheart go leanfadh an t-uisce sin ar aghaidh, ar bhonn prionsabail, ag comhlíonadh fhorálacha na Treorach seo go dtí an pointe comhlíontachta, agus ba cheart glacadh leis, tar éis an phointe sin, gur bia é i gcomhréir leis an dara fomhír d'Airteagal 2 de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle70. I gcás ina gcomhlíontar na ceanglais is infheidhme maidir le sábháilteacht bia, ba cheart go mbeadh sé de chumhacht ag údaráis inniúla sna Ballstáit údarú a dhéanamh ar athúsáid uisce i dtionscail próiseála bia.

_________________

_________________

68Treoir 2009/54/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le huiscí mianraí nádúrtha a shaothrú agus a mhargú (Athmhúnlú) (IO L 164, 26.6.2009, lch. 45).

68 Treoir 2009/54/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le huiscí mianraí a shaothrú agus a chur ar an margadh;(Athmhúnlú) (IO L 164, 26.6.2009, lch. 45.)

69 Treoir 2001/83/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Samhain 2001 maidir leis an gcód Comhphobail a bhaineann le táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine (IO L 311, 28.11.2001, lch. 67).

69 Treoir 2001/83/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Samhain 2001 maidir leis an gcód Comhphobail a bhaineann le táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine (IO L 311, 28.11.2001, lch. 67).

70 Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2002 lena leagtar síos prionsabail ghinearálta agus ceanglais ghinearálta dhlí an bhia, lena mbunaítear an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia agus lena leagtar síos nósanna imeachta in ábhair a bhaineann le sábháilteacht bia (IO L 31, 1.2.2002, lch. 1).

70 Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2002 lena leagtar síos prionsabail ghinearálta agus ceanglais ghinearálta dhlí an bhia, lena mbunaítear an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia agus lena leagtar síos nósanna imeachta in ábhair a bhaineann le sábháilteacht bia (IO L 31, 1.2.2002, lch. 1).

Leasú    7

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  Tar éis an tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh maidir leis an gceart ar uisce (Right2Water) 71a bheith tugtha i gcrích, seoladh comhairliúchán poiblí san Aontas agus rinneadh Meastóireacht REFIT (Oiriúnacht agus Feidhmíocht Rialála) ar Threoir 98/83/CE72. Léirigh na bearta sin gur ghá forálacha áirithe i dTreoir 98/83/CE a thabhairt cothrom le dáta. Aithníodh ceithre réimse a d'fhéadfaí a fheabhsú, eadhon an liosta de luachanna paraiméadracha cáilíochta, an spleáchas teoranta ar chur chuige rioscabhunaithe, na forálacha neamhbheachta maidir le faisnéis do thomhaltóirí, agus na difríochtaí idir córais formheasa le haghaidh ábhair a bhíonn i dteagmháil le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine. Ina theannta sin, aithníodh sa tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh maidir leis an gceart ar uisce gur fadhb mhór é nach bhfuil rochtain ag sciar den phobal, go háirithe grúpaí imeallaithe, ar uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine, agus is tiomantas é sin freisin faoi Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 6 de Chlár Oibre na Náisiún Aontaithe 2030. Saincheist eile a aithníodh an easpa feasachta i gcoitinne i dtaobh sceitheadh uisce, rud a tharlaíonn nuair nach leor an méid a infheistítear i gcothabháil agus in athnuachan an bhonneagair uisce, agus a luaitear freisin sa Tuarascáil Speisialta ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa maidir leis an mbonneagar uisce73.

(4)  Tar éis an tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh maidir leis an gceart ar uisce (Right2Water)71 a bheith tugtha i gcrích, inar iarradh ar an Aontas cur lena iarrachtaí chun rochtain uilíoch ar uisce a bhaint amach, seoladh comhairliúchán poiblí uile-Aontais agus rinneadh Meastóireacht REFIT (Oiriúnacht agus Feidhmíocht Rialála) ar Threoir 98/83/CE72. Léirigh na bearta sin gur ghá forálacha áirithe i dTreoir 98/83/CE a thabhairt cothrom le dáta. Aithníodh ceithre réimse a d'fhéadfaí a fheabhsú, eadhon an liosta de luachanna paraiméadracha cáilíochta, an spleáchas teoranta ar chur chuige rioscabhunaithe, na forálacha neamhbheachta maidir le faisnéis do thomhaltóirí, agus na difríochtaí idir córais formheasa le haghaidh ábhair a bhíonn i dteagmháil le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine agus na himpleachtaí atá ag baint leis sin do shláinte an duine. Ina theannta sin, aithníodh sa tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh maidir leis an gceart ar uisce gur fadhb mhór é nach bhfuil rochtain, nó nach bhfuil ach rochtain theoranta, ag sciar den phobal, i measc grúpaí leochaileacha agus imeallaithe, ar uisce inacmhainne atá ceaptha do thomhaltas an duine, agus is tiomantas é sin freisin faoi Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 6 de Chlár Oibre na Náisiún Aontaithe 2030. Sa chomhthéacs sin, aithníonn Parlaimint na hEorpa go bhfuil sé ina cheart ag gach duine san Aontas rochtain a fháil ar uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine. Saincheist eile a aithníodh an easpa feasachta i gcoitinne i dtaobh sceitheadh uisce, rud a tharlaíonn nuair nach leor an méid a infheistítear i gcothabháil agus in athnuachan an bhonneagair uisce, agus a luaitear freisin sa Tuarascáil Speisialta ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa maidir leis an mbonneagar uisce73, chomh maith leis an eolas neamhleor a bhíonn ann uaireanta maidir le córais uisce.

_________________

_________________

71 COM (2014) 177 críochnaitheach

71 COM (2014) 177 críochnaitheach

72 SWD (2016) 428 críochnaitheach

72 SWD (2016) 428 críochnaitheach

73 Tuarascáil speisialta ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa Uimh. 12/2017: "Implementing the Drinking Water Directive: water quality and access to it improved in Bulgaria, Hungary and Romania, but investment needs remains substantial".

73 Tuarascáil speisialta ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa Uimh. 12/2017: "Implementing the Drinking Water Directive: water quality and access to it improved in Bulgaria, Hungary and Romania, but investment needs remains substantial".

Leasú    8

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4a)  Chun na spriocanna uaillmhianacha arna mbunú faoi Sprioc 6 de Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a chomhlíonadh ba cheart go mbeadh sé d’oibleagáid ar na Ballstáit pleananna gníomhaíochta a chur chun feidhme chun a áirithiú go mbeidh rochtain uilíoch agus chothromasach ag cách ar uisce óil sábháilte agus inacmhainne faoi 2030.

Leasú    9

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 4 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4b)  Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 8 Meán Fómhair 2015 maidir leis an obair a leanfaidh as an tionscnamh ó na saoránaigh ‘Right2Water’.

Réasúnú

Mar a d’aithin an Coimisiún Eorpach cuireann an togra maidir le hathmhúnlú san áireamh an rún ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh an 8 Meán Fómhair 2015.

Leasú    10

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  Rinne an Oifig Réigiúnach don Eoraip de chuid na hEagraíochta Domhanda Sláinte (EDS) athbhreithniú mionsonraithe ar an liosta de na paraiméadair agus na luachanna paraiméadracha a leagtar síos i dTreoir 98/83/CE d'fhonn a shuíomh an bhfuil nó nach bhfuil gá an liosta sin a chur in oiriúint i bhfianaise dul chun cinn teicniúil agus eolaíoch. I bhfianaise thorthaí an athbhreithnithe sin 74, ba cheart pataigíní eintreacha agus Legionella a rialú, sé pharaiméadar cheimiceacha nó sé ghrúpa de pharaiméadair cheimiceacha a chur leis an liosta, agus trí cheimiceán réabtha iontálach ionadaíocha a mheas le luachanna tagarmhairc réamhchúramacha. I gcás trí cinn de na paraiméadair nua, ba cheart luachanna paraiméadracha atá níos déine ná na luachanna sin atá molta ag EDS, ach is féidir a bhaint amach mar sin féin, a leagan síos i bhfianaise phrionsabal an réamhchúraim. I gcás luaidhe, chuir EDS in iúl gur cheart don tiúchan a bheith chomh híseal agus is féidir go praiticiúil, agus i gcás cróimiam, go bhfuil an luach fós á athbhreithniú ag EDS; Dá brí sin, i gcás an dá pharaiméadar sin, ba cheart idirthréimhse deich mbliana a bheith i bhfeidhm maidir leo sula dtabharfaí isteach na luachanna níos déine.

(5)  Rinne an Oifig Réigiúnach don Eoraip de chuid na hEagraíochta Domhanda Sláinte (EDS) athbhreithniú mionsonraithe ar an liosta de na paraiméadair agus na luachanna paraiméadracha a leagtar síos i dTreoir 98/83/CE d'fhonn a shuíomh an bhfuil nó nach bhfuil gá an liosta sin a chur in oiriúint i bhfianaise dul chun cinn teicniúil agus eolaíoch. I bhfianaise thorthaí an athbhreithnithe sin74, ba cheart pataigíní eintreacha agus Legionella a rialú agus sé pharaiméadar cheimiceacha nó sé ghrúpa de pharaiméadair cheimiceacha a chur leis an liosta. Ba cheart moltaí EDS a leanúint, atá bunaithe ar shonraí agus ar fhianaise eolaíoch atá cothrom le dáta ar an leibhéal idirnáisiúnta, agus ba cheart coigeartuithe a dhéanamh ar luachanna paraiméadracha dá réir. I gcás luaidhe, chuir EDS in iúl gur cheart don tiúchan a bheith chomh híseal agus is féidir go praiticiúil, agus i gcás cróimiam, go bhfuil an luach fós á athbhreithniú ag EDS.

__________________

__________________

74Tionscadail Comhair maidir le Paraiméadair Uisce Óil de chuid Oifig Réigiúnach EDS san Eoraip “Support to the revision of Annex I Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption (Drinking Water Directive) Recommendation”, 11.09.2017.

74Tionscadal Comhair maidir le Paraiméadair Uisce Óil de chuid Oifig Réigiúnach EDS san Eoraip “Support to the revision of Annex I Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption (Drinking Water Directive) Recommendation”, 11 Meán Fomhair 2017,

Leasú    11

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5a)  Tá ról bunúsach ag uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine sna hiarrachtaí leanúnacha atá ar bun ag an Aontas sláinte an duine a chosaint agus chun an comhshaol a chosaint ar cheimiceáin ar suaiteoirí inchríneacha iad. Is céim dhearfach chun tosaigh é rialú na gcomhdhúl ar suaiteoirí inchríneacha iad, agus atá sonraithe sa Treoir seo, i gcomhréir le straitéis nuashonraithe an Aontais maidir le suaiteoirí inchríneacha, a bhfuil sé d’oibleagáid ar an gCoimisiún é a chur i bhfeidhm láithreach.

Leasú    12

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6)  Mhol EDS na trí luach pharaiméadracha a dhéanamh níos solúbtha agus cúig pharaiméadar eile a bhaint den liosta. Meastar nár ghá, áfach, na hathruithe sin a dhéanamh mar go bhfágann an cur chuige rioscabhunaithe a tugadh isteach le Treoir (AE) 2015/1787 75ón gCoimisiún go gceadaítear do sholáthraithe uisce paraiméadar a ndéanfar faireachán air faoi dhálaí áirithe a bhaint den liosta. Tá teicnící cóireála i bhfeidhm cheana chun na luachanna paraiméadracha sin a bhaint amach.

scriosta

_________________

 

75Treoir (AE) 2015/1787 ón gCoimisiún an 6 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Iarscríbhinn II agus Iarscríbhinn III a ghabhann le Treoir 98/83/CE ón gComhairle maidir le cáilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine (IO L 260, 7.10.2015, lch. 6).

 

Réasúnú

Tá moladh EDS aistrithe chuig Aithris 5.

Leasú    13

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6a)  I gcás nach bhfuil an t-eolas eolaíoch leordhóthanach chun cinneadh a dhéanamh maidir leis an riosca a bheadh ag gabháil leis ó thaobh shláinte an duine de, nó ó thaobh an luach incheadaithe de shubstaint a bheadh incheadaithe in uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine, is iomchuí, faoi phrionsabail an réamhchúraim, go gcuirfí substaint den sórt sin“ar liosta foláirimh” fad atáthar ag fanacht ar shonraí eolaíocha níos soiléire. Is mar sin atá, mar shampla, i gcás substaintí ar a dtugtar ‘suaiteoirí inchríneacha’ in uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine, i bhfianaise an eolais eolaíoch atá ann faoi láthair, a thugann le fios nach bhfuil aon riosca ionchasach ag baint leo do shláinte an duine, ach atá ar liosta foláirimh mar sin féin sa mhéid go bhféadfadh riosca a bheith ag baint leo don chomhshaol. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit faireachán ar leithligh a dhéanamh ar pharaiméadair atá ag teacht chun cinn.

Leasú    14

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 6 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6b)  Níl aon tionchar díreach ag paraiméadair tháscacha ar an tsláinte phoiblí. Tá siad tábhachtach áfach mar mhodh chun a chinneadh cé chomh maith is atá saoráidí táirgthe agus dáileacháin uisce ag feidhmiú agus chun cáilíocht an uisce a mheas. Féadfaidh siad easnaimh a nochtadh freisin sa chóireáil uisce agus ról tábhachtach a bheith acu ó thaobh cur le muinín na dtomhaltóirí i gcáilíocht an uisce. Dá bhrí sin, ba cheart go ndéanfadh na Ballstáit faireachán orthu.

Leasú    15

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  I gcás inar gá sin a dhéanamh chun sláinte an duine a chosaint laistigh dá gcríocha, ba cheart ceangal a bheith ar na Ballstáit luachanna a shocrú le haghaidh paraiméadair bhreise nach bhfuil san áireamh in Iarscríbhinn I .

(7)  I gcás inar gá sin a dhéanamh chun prionsabal an réamhchúraim a chur chun feidhme ina iomláine agus chun sláinte an duine a chosaint laistigh dá gcríocha, ba cheart ceangal a bheith ar na Ballstáit luachanna a shocrú le haghaidh paraiméadair bhreise nach bhfuil san áireamh in Iarscríbhinn I .

Réasúnú

Cruthaíonn sé comhleanúnachas leis an gcur chuige atá beartaithe sa chomhad ar phrionsabal an réamhchúraim.

Leasú    16

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8)  Níor cuireadh eilimintí pleanála sábháilteachta coiscthí ná eilimintí rioscabhunaithe san áireamh ach go pointe áirithe i dTreoir 98/83/CE. Tugadh isteach na chéad eilimintí de chóras rioscabhunaithe cheana féin in 2015 le Treoir (AE) 2015/1787 lenar leasaíodh Treoir 98/83/CE le go bhféadfadh na Ballstáit imeacht ó na cláir faireacháin a bhí bunaithe acu, ar choinníoll go ndéanfaí measúnuithe riosca inchreidte a d'fhéadfaí a bhunú ar na Treoirlínte ó EDT maidir le Cáilíocht Uisce Óil76. Tá na Treoirlínte sin lena leagtar síos cur chuige an "Phlean Sábháilteachta Uisce", mar a thugtar air, agus caighdeán EN 415975-2 a bhaineann le slándáil an tsoláthair uisce óil, ina bprionsabail a aithnítear go hidirnáisiúnta ar dá réir a bhunaítear táirgeadh, dáileadh, faireachán agus anailísiú na bparaiméadar maidir leis an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine. Ba cheart iad a choinneáil sa Treoir seo. Lena áirithiú nach bhfuil na prionsabail sin teoranta do ghnéithe faireacháin amháin, chun am agus acmhainní a dhíriú ar rioscaí a bhfuil tábhacht leo agus ar bhearta costéifeachtacha atá dírithe ar an bhfoinse, agus chun a sheachaint go ndéanfar anailísí agus iarrachtaí ar shaincheisteanna neamhábhartha agus nach gcuirfear acmhainní amú ar na saincheisteanna sin, is iomchuí cur chuige cuimsitheach rioscabhunaithe a thabhairt isteach, feadh an tslabhra soláthair ina iomláine, ón limistéar astarraingthe go dtí dáileadh an uisce ón mbuacaire. Ba cheart an cur chuige sin a bheith comhdhéanta de thrí rud: ar an gcéad dul síos, go ndéanfadh an Ballstát measúnú ar na guaiseacha a bhaineann leis an limistéar astarraingthe ("measúnú ar ghuaiseacha"), i gcomhréir leis na Treoirlínte ó EDS agus Lámhleabhar an Phlean Sábháilteachta Uisce77; ar an dara dul síos, go mbeadh an deis ag an soláthraí uisce an faireachán a dhéanfar a chur in oiriúint do na príomhrioscaí atá ann ("measúnú riosca ar an soláthar"); agus, ar an tríú dul síos, go ndéanfadh an Ballstát measúnú ar na rioscaí a d'fhéadfadh teacht as na córais dáileacháin baile (e.g. Legionella nó luaidhe) ("measúnú riosca ar an gcóras dáileacháin baile"). Ba cheart na measúnuithe sin a athbhreithniú go rialta, inter alia, i bhfianaise bagairtí de dheasca eachtraí adhaimsire a bhaineann leis an aeráid, athruithe aitheanta ar ghníomhaíocht an duine sa limistéar astarraingthe nó teagmhas a bhaineann leis an bhfoinse. Áirithítear leis an gcur chuige rioscabhunaithe go mbeidh faisnéis á malartú ar bhonn leanúnach idir na húdaráis inniúla agus na soláthraithe uisce.

(8)  Níor cuireadh eilimintí pleanála sábháilteachta coiscthí ná eilimintí rioscabhunaithe san áireamh ach go pointe áirithe i dTreoir 98/83/CE. Tugadh isteach na chéad eilimintí de chóras rioscabhunaithe cheana féin in 2015 le Treoir (AE) 2015/1787 lenar leasaíodh Treoir 98/83/CE le go bhféadfadh na Ballstáit imeacht ó na cláir faireacháin a bhí bunaithe acu, ar choinníoll go ndéanfaí measúnuithe riosca inchreidte a d'fhéadfaí a bhunú ar na Treoirlínte ó EDT maidir le Cáilíocht Uisce Óil16. Tá na Treoirlínte sin lena leagtar síos cur chuige an "Phlean Sábháilteachta Uisce", mar a thugtar air, agus caighdeán EN 15975-2 a bhaineann le slándáil an tsoláthair uisce óil, ina bprionsabail a aithnítear go hidirnáisiúnta ar dá réir a bhunaítear táirgeadh, dáileadh, faireachán agus anailísiú na bparaiméadar maidir leis an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine. Ba cheart iad a choinneáil sa Treoir seo. Lena áirithiú nach bhfuil na prionsabail sin teoranta do ghnéithe faireacháin amháin, chun am agus acmhainní a dhíriú ar rioscaí a bhfuil tábhacht leo agus ar bhearta costéifeachtacha atá dírithe ar an bhfoinse, agus chun a sheachaint go ndéanfar anailísí agus iarrachtaí ar shaincheisteanna neamhábhartha agus nach gcuirfear acmhainní amú ar na saincheisteanna sin, is iomchuí cur chuige cuimsitheach rioscabhunaithe a thabhairt isteach, feadh an tslabhra soláthair ina iomláine, ón limistéar astarraingthe go dtí dáileadh an uisce ón mbuacaire. Ba cheart go mbeadh an cur chuige seo bunaithe ar an eolas a gnóthaíodh agus na bearta a rinneadh faoi Threoir 2000/60/CE agus ba cheart go gcuirfí san áireamh ar bhealach níos éifeachtaí an tionchar atá ag an athrú aeráide ar acmhainní uisce. Ba cheart go mbeadh trí ghné ag baint le cur chuige rioscabhunaithe: ar an gcéad dul síos, go ndéanfadh an Ballstát measúnú ar na guaiseacha a bhaineann leis an limistéar astarraingthe ("measúnú ar ghuaiseacha"), i gcomhréir leis na Treoirlínte ó EDS agus Lámhleabhar an Phlean Sábháilteachta Uisce77; ar an dara dul síos, go mbeadh an deis ag an soláthraí uisce an faireachán a dhéanfar a chur in oiriúint do na príomhrioscaí atá ann ("measúnú riosca ar an soláthar"); agus, ar an tríú dul síos, go ndéanfadh an Ballstát measúnú ar na rioscaí a d'fhéadfadh teacht as na córais dáileacháin baile (e.g. Legionella nó luaidhe), ag díriú go háirithe ar áitribh thosaíochta ("measúnú riosca ar an gcóras dáileacháin baile"). Ba cheart na measúnuithe sin a athbhreithniú go rialta, inter alia, i bhfianaise bagairtí de dheasca eachtraí adhaimsire a bhaineann leis an aeráid, athruithe aitheanta ar ghníomhaíocht an duine sa limistéar astarraingthe nó teagmhas a bhaineann leis an bhfoinse. Áirithítear leis an gcur chuige rioscabhunaithe go mbeidh faisnéis á malartú ar bhonn leanúnach idir na húdaráis inniúla, soláthraithe uisce agus geallsealbhoirí eile, lena n-áirítear iadsan atá freagrach as truailliú agus riosca truaillithe. Mar eisceacht, ba cheart go ndéanfaí cur chun feidhme an chur chuige rioscabhunaithe a chur in oiriúint do na srianta sonracha a bhíonn ar shoithí muirí a dhéanann díshalannú ar uisce agus a iompraíonn paisinéirí. Comhlíonann soithí muirí a mbíonn an bhratach Eorpach ar foluain acu an creat rialála idirnáisiúnta agus iad ag seoladh in uiscí idirnáisiúnta. Thairis sin, tá srianta áirithe ag baint le hiompar agus le táirgeadh uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine ar bord, rud a chiallaíonn gur cheart ceanglais na Treorach seo a oiriúnú dá réir.

_________________

_________________

76Guidelines for drinking water quality, an ceathrú heagrán, an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, 2011 http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html

76Guidelines for drinking water quality, an ceathrú heagrán, an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, 2011 http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html

77 Lámhleabhar an Phlean Sábháilteachta Uisce: [Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers], an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75143/1/9789242562637_fre.pdf

77 Lámhleabhar an Phlean Sábháilteachta Uisce: [Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers], an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75143/1/9789242562637_fre.pdf

Leasú    17

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(8a)  Agus úsáid neamhéifeachtach á baint as acmhainní uisce, go háirithe má bhíonn uisce ag sceitheadh ó bhonneagar an tsoláthair uisce, baintear ró-úsáid as acmhainní tearca uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine. Cuireann sé sin mórbhac ar na Ballstáit ó thaobh ghnóthú na gcuspóirí a leagtar síos faoi Treoir 2000/60/CE.

Leasú    18

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9)  Ba cheart an measúnú ar ghuaiseacha a cheapadh sa chaoi agus go laghdódh sé an méid cóireála is gá a dhéanamh chun an t-uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a tháirgeadh, mar shampla laghdú ar na brúnna is cúis le truailliú na ndobharlach a úsáidtear chun uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a astarraingt. Chuige sin, ba cheart do na Ballstáit guaiseacha agus foinsí truailliúcháin a bhféadfadh baint a bheith acu leis na dobharlaigh sin a shainaithint agus faireachán a dhéanamh ar na truailleáin sin atá aitheanta acu mar thruailleáin ábhartha, de dheasca na nguaiseacha a aithníodh mar shampla (e.g. micreaphlaistigh, níotráití, lotnaidicídí nó cógais a aithnítear faoi Threoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle78), ós rud é go bhfuil siad i láthair ó nádúr sa limistéar astarraingthe (e.g. arsanaic), nó i bhfianaise faisnéise a fuarthas ó na soláthraithe uisce (e.g. méadú tobann ar pharaiméadar áirithe in amhuisce). Ba cheart na paraiméadair sin a úsáid mar chomharthaí lena dtionscnaítear beart ó na húdaráis inniúla an brú ar na dobharlaigh a laghdú, bearta coisctheacha, cuir i gcás, nó bearta maolaitheacha (lena n-áirítear taighde chun tuiscint a fháil ar an tionchar ar an tsláinte, más gá), chun na dobharlaigh sin a chosaint agus dul i ngleic leis an bhfoinse truailliúcháin, i gcomhar leis na soláthraithe uisce agus na páirtithe leasmhara.

(9)  Ba cheart sa measúnú ar ghuaiseacha go nglacfaí cur chuige iomlánaíoch i leith an mheasúnaithe riosca, atá bunaithe ar an aidhm fhollasach go laghdódh sé an méid cóireála is gá a dhéanamh chun an t-uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a tháirgeadh, mar shampla laghdú ar na brúnna is cúis le truailliú na ndobharlach a úsáidtear chun uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a astarraingt, nó ar baol gur cúis iad leis an truailliú sin. Chuige sin, ba cheart do na Ballstáit guaiseacha agus foinsí truailliúcháin a bhféadfadh baint a bheith acu leis na dobharlaigh sin a shainaithint agus faireachán a dhéanamh ar na truailleáin sin atá aitheanta acu mar thruailleáin ábhartha, de dheasca na nguaiseacha a aithníodh mar shampla (e.g. micreaphlaistigh, níotráití, lotnaidicídí nó cógais a aithnítear faoi Threoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle), ós rud é go bhfuil siad i láthair ó nádúr sa limistéar astarraingthe (e.g. arsanaic), nó i bhfianaise faisnéisa fuarthas ó na soláthraithe uisce (e.g. méadú tobann ar pharaiméadar áirithe in amhuisce). I gcomhréir le treoir 2000/60/CE, ba cheart na paraiméadair sin a úsáid mar chomharthaí lena dtionscnaítear beart ó na húdaráis inniúla i gcomhar leis na geallsealbhóirí go léir an brú ar na dobharlaigh a laghdú, bearta coisctheacha, cuir i gcás, nó bearta maolaitheacha (lena n-áirítear taighde chun tuiscint a fháil ar an tionchar ar an tsláinte, más gá), chun na dobharlaigh sin a chosaint agus dul i ngleic leis an bhfoinse nó leis an riosca truailliúcháin, i gcomhar leis na geallsealbhóirí go léir, lena n-áirítear iadsan atá freagrach as foinsí truailleán nó foinsí féideartha truailleán. I gcás ina bhfionnann Ballstát, trí mheasúnú ar ghuaiseacha, nach bhfuil paraiméadar ann i limistéar astarraingthe áirithe, mar shampla toisc nach mbíonn an tsubstaint sin ann riamh i screamhuisce nó in uisce dromchla, ba cheart go ndéanfadh an Ballstát sin na soláthraithe uisce iomchuí a chur ar an eolas agus ba cheart go mbeadh sé in ann an deis a thabhairt dóibh laghdú a dhéanamh ar mhinicíocht an fhaireacháin don pharaiméadar sin nó an paraiméadar a bhaint ar fad ón liosta paraiméadar a gcaithfear faireachán a dhéanamh orthu, gan measúnú ar riosca soláthair a dhéanamh.

_________________

_________________

78 Treoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2000 lena mbunaítear creat do ghníomhaíocht Chomhphobail i réimse an bheartais uisce (IO L 327, 22.12.2000, lch. 1).

78 Treoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2000 lena mbunaítear creat do ghníomhaíocht Chomhphobail i réimse an bheartais uisce (IO L 327, 22.12.2000, lch. 1).

Leasú    19

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11)  Na luachanna paraiméadracha a úsáidtear chun measúnú a dhéanamh ar cháilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine , is gá iad a chomhlíonadh ag an bpointe ina gcuirtear uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine ar fáil don úsáideoir cuí. Is féidir, áfach, leis an gcóras dáileacháin baile difear a dhéanamh do cháilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine. Tá sé tugtha faoi deara ag EDS gur Legionella is cúis leis an ualach is mó ó thaobh na sláinte de, san Aontas, as na pataiginí uisce-iompartha uile. Tarchuirtear é i gcórais uisce the trí ionanálú, le linn cithfholcadh cuir i gcás. Tá nasc soiléir idir é agus an córas dáileacháin baile, dá bhrí sin. Dá mba rud é go dtiocfadh costas atá i bhfad ró-ard as aon oibleagáid aontaobhach lena bhforchuirfí faireachán a dhéanamh ar gach áitreabh príobháideach agus poiblí i leith na pataigine sin, b'oiriúnaí measúnú riosca a dhéanamh ar an gcóras dáileacháin baile chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist sin. Ina theannta sin, ba cheart na rioscaí a d'fhéadfadh teacht as táirgí agus ábhair a bhíonn i dteagmháil le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a mheas, freisin, sa mheasúnú riosca ar an gcóras dáileacháin baile. Ba cheart a áireamh, dá bhrí sin, inter alia, sa mheasúnú riosca ar an gcóras dáileacháin baile faireachán a dhéanamh ar áitribh thosaíochta, measúnú a dhéanamh ar na rioscaí a thagann as an gcóras dáileacháin baile agus táirgí gaolmhara agus ábhair ghaolmhara, agus feidhmíocht táirgí foirgníochta a bhíonn i dteagmháil le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a fhíorú ar bhonn an dearbhaithe feidhmíochta a ghabhann leo i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle79. Is gá an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 31 agus Airteagal 33 de Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle80 a thabhairt, freisin, in éineacht leis an dearbhú feidhmíochta. Ba cheart do na Ballstáit, ar bhonn an mheasúnaithe sin, gach beart is gá a dhéanamh lena áirithiú, inter alia, go bhfuil bearta rialaithe agus bainistithe iomchuí (e.g. i gcás ráigeanna) i bhfeidhm, i gcomhréir le treoracha EDS81, agus nach gcuirfeadh an t-ascnamh sin as táirgí foirgníochta sláinte an duine i mbaol. Gan dochar do Rialachán (AE) Uimh. 305/2011, áfach, dá mba rud é go gciallódh na bearta sin go gcuirfí srianta ar shaorghluaiseacht táirgí agus ábhar san Aontas, níor mhór údar cuí a bheith leis na srianta sin agus iad a bheith comhréireach go docht, agus nárbh idirdhealú treallach iad ná srianadh faoi cheilt ar an trádáil idir Ballstáit.

(11)  Na luachanna paraiméadracha a úsáidtear chun measúnú a dhéanamh ar cháilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine, is gá iad a chomhlíonadh ag an bpointe ina gcuirtear uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine ar fáil don úsáideoir cuí. Is féidir, áfach, leis an gcóras dáileacháin baile difear a dhéanamh do cháilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine. Tá sé tugtha faoi deara ag EDS gur Legionella is cúis leis an ualach is mó ó thaobh na sláinte de, san Aontas, as na pataiginí uisce-iompartha uile, go háirithe an baictéar Legionella pneumophila arb é is cúis le formhór ghalair na Léigiunach a tharlaíonn san Aontas. Tarchuirtear é i gcórais uisce the trí ionanálú, le linn cithfholcadh cuir i gcás. Tá nasc soiléir idir é agus an córas dáileacháin baile dá bhrí sin. Dá mba rud é go dtiocfadh costas atá i bhfad ró-ard, agus a sháródh prionsabal na coimhdeachta, as aon oibleagáid aontaobhach lena bhforchuirfí faireachán a dhéanamh ar gach áitreabh príobháideach agus poiblí i leith na pataigine sin, b'oiriúnaí measúnú riosca a dhéanamh ar an gcóras dáileacháin baile chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist sin , ag díriú go háirithe ar áitribh thosaíochta. Ina theannta sin, ba cheart na rioscaí a d'fhéadfadh teacht as táirgí agus ábhair a bhíonn i dteagmháil le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a mheas, freisin, sa mheasúnú riosca ar an gcóras dáileacháin baile. Ba cheart a áireamh, dá bhrí sin, inter alia, sa mheasúnú riosca ar an gcóras dáileacháin baile faireachán a dhéanamh ar áitribh thosaíochta, measúnú a dhéanamh ar na rioscaí a thagann as an gcóras dáileacháin baile agus táirgí gaolmhara agus ábhair a bheadh i dteagmháil le huisce. Is gá an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 31 agus Airteagal 33 de Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a thabhairt, freisin, in éineacht leis an dearbhú feidhmíochta. Ba cheart do na Ballstáit, ar bhonn an mheasúnaithe sin, gach beart is gá a dhéanamh lena áirithiú, inter alia, go bhfuil bearta rialaithe agus bainistithe iomchuí (e.g. i gcás ráigeanna) i bhfeidhm, i gcomhréir le treoracha EDS021, agus nach gcuirfeadh an t-ascnamh sin as substaintí agus ábhair a bheadh i dteagmháil le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine sláinte an duine i mbaol.

_________________

_________________

79Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle (IO L 88, 4.4.2011, lch. 5).

 

80 Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH), lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán, lena leasaítear Treoir 1999/45/CE agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 793/93 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1488/94 ón gCoimisiún chomh maith le Treoir 76/769/CEE ón gComhairle agus Treoracha 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE agus 2000/21/CE ón gCoimisiún (IO L 396, 30.12.2006, lch. 1).

80 Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH), lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán, lena leasaítear Treoir 1999/45/CE agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 793/93 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1488/94 ón gCoimisiún chomh maith le Treoir 76/769/CEE ón gComhairle agus Treoracha 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE agus 2000/21/CE ón gCoimisiún (IO L 396, 30.12.2006, lch. 1).

81 “Legionella and the prevention of Legionellosis", an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf

81 “Legionella and the prevention of Legionellosis", an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf

Leasú    20

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(12)  I gcás fhorálacha Threoir 98/83/CE maidir leis an gcóireáil, an trealamh agus na hábhair a dhearbhú ó thaobh na cáilíochta de, níor éirigh leo dul i ngleic leis na bacainní atá ar an margadh inmheánach a fhad a bhaineann le saorghluaiseacht táirgí foirgníochta a bhíonn i dteagmháil le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine. Tá formheasanna náisiúnta táirgí fós i bhfeidhm agus athraíonn na ceanglais ó Bhallstát go chéile. Fágann sin gur deacair agus gur costasach do mhonaróirí a dtáirgí a mhargú i ngach áit san Aontas. Ní fhéadfar deireadh éifeachtach a chur le bacainní teicniúla ach amháin trí shonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a bhíonn i dteagmháil le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a leagan síos de bhun Rialachán (AE) Uimh. 305/2011. Ceadaítear faoin Rialachán sin caighdeáin Eorpacha a cheapadh chun comhchuibhiú a dhéanamh ar na modhanna measúnaithe maidir le táirgí foirgníochta a bhíonn i dteagmháil le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine agus ar na tairseacha agus na haicmí atá le socrú maidir le leibhéal feidhmíochta saintréithe ríthábhachtaí. Chuige sin, áirítear i gClár Oibre 2017 maidir le caighdeánú iarraidh ar chaighdeánú lena gceanglaítear go sonrach obair caighdeánaithe a dhéanamh ar shláintíocht agus ar shábháilteacht táirgí agus ábhar a bhíonn i dteagmháil le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine faoi Rialachán (AE) Uimh. 305/2011, agus eiseofar caighdeán faoi 2018. Áiritheoidh foilsiú an chaighdeáin chomhchuibhithe sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh go mbeidh córas cinnteoireachta cóimheasta ann chun táirgí foirgníochta sábháilte a bhíonn i dteagmháil le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a mhargú nó a chur ar fáil. Dá thoradh sin, ba cheart na forálacha sin a bhaineann le trealamh agus ábhar a bhíonn i dteagmháil le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a scriosadh, agus forálacha a bhaineann leis an measúnú riosca ar an gcóras dáileacháin baile a chur in ionad roinnt díobh agus iad a chomhlánú le caighdeáin chomhchuibhithe ábhartha faoi Rialachán (AE) Uimh. 305/2011.

(12)  I gcás fhorálacha Threoir 98/83/CE maidir leis an gcóireáil, an trealamh agus na hábhair a dhearbhú ó thaobh na cáilíochta de, níor éirigh leo dul i ngleic leis na bacainní atá ar an margadh inmheánach a fhad a bhaineann le saorghluaiseacht táirgí foirgníochta a bhíonn i dteagmháil le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine nó cosaint leordhóthanach a sholáthar i ndáil le sláinte an duine. Tá formheasanna náisiúnta táirgí fós i bhfeidhm agus athraíonn na ceanglais ó Bhallstát go chéile. Fágann sin gur deacair agus gur costasach do mhonaróirí a dtáirgí a mhargú i ngach áit san Aontas. Tá sé seo amhlaidh mar go bhfuil easpa íoschaighdeán sláintíochta Eorpach ann le haghaidh gach táirge agus ábhair a bhíonn i dteagmháil le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine, atá ina réamhriachtanas ionas go mbainfí amach comhthuiscint idir na Ballstáit. Ní féidir bacainní teicniúila a bhaint, ná comhréireacht na dtáirgí agus na n-ábhar uile a bhíonn i dteagmháil le huisce, a ghnóthú ar bhealach éifeachtach ar leibhéal an Aontais, áfach, ach amháintrí íoscháilíocht a shocrú ar leibhéal an Aontais. Dá bhrí sin, is gá na forálacha sin a dhaingniú trí nós imeachta comhchuibhithe le haghaidh na dtáirgí agus na n-ábhar sin. Ba cheart go mbunófaí an obair sin ar an taithí atá gnóthaithe agus an dul chun cinn atá déanta ag roinnt de na Ballstáit a bhí ag obair i gcomhar lena chéile le roinnt blianta anuas, mar iarracht chomhpháirteach, chun cóineasú rialála a bhaint amach.

_________________

 

82 SWD (2016) 185 críochnaitheach:

 

Leasú    21

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(13)  Ba cheart do gach Ballstát a áirithiú go mbunófaí cláir faireacháin chun a sheiceáil cé acu a chomhlíonann nó nach gcomhlíonann an t-uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine ceanglais na Treorach seo. Is soláthraithe uisce, den chuid is mó, a dhéanfaidh formhór an fhaireacháin a dhéanfar chun críocha na Treorach seo. Ba cheart solúbthacht áirithe a thabhairt do sholáthraithe uisce maidir leis na paraiméadair a ndéanann siad faireachán orthu chun críocha an mheasúnaithe riosca ar an soláthar. Mura ndéanfaí paraiméadar áirithe a bhrath, ba cheart do sholáthraithe uisce a bheith in ann minicíocht an fhaireacháin a ísliú nó deireadh a chur leis an bhfaireachán ar an bparaiméadar sin trí chéile. Ba cheart an measúnú riosca ar an soláthar a chur i bhfeidhm maidir le formhór na bparaiméadar. Ba cheart faireachán a dhéanamh ar chroíliosta paraiméadar ar bhonn minicíocht íosta áirithe. Is é a leagtar síos leis an Treoir sin, den chuid is mó, forálacha maidir leis an minicíocht faireacháin chun críocha seiceálacha comhlíontachta agus ní leagtar síos léi ach forálacha teoranta maidir leis an bhfaireachán chun críocha oibriúcháin. Féadfaidh sé go mbeidh gá le faireachán breise a dhéanamh chun críocha oibriúcháin lena áirithiú go mbeidh an chóireáil uisce ag feidhmiú i gceart, faoi lánrogha na soláthraithe uisce. Ina leith sin, féadfaidh na soláthraithe uisce tagairt a dhéanamh do na Treoirlínte ó EDS agus Lámhleabhar an Phlean Sábháilteachta Uisce.

(13)  Ba cheart do gach Ballstát a áirithiú go mbunófaí cláir faireacháin chun a sheiceáil cé acu a chomhlíonann nó nach gcomhlíonann an t-uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine ceanglais na Treorach seo. Is soláthraithe uisce, den chuid is mó, a dhéanfaidh formhór an fhaireacháin a dhéanfar chun críocha na Treorach seo ach, i gcás inar gá, ba cheart go soiléireodh na Ballstáit cé na húdaráis inniúla ar a bhfuil na hoibleagáidí atá ag eascairt ó thrasuí na Treorach seo. Ba cheart solúbthacht áirithe a thabhairt do sholáthraithe uisce maidir leis na paraiméadair a ndéanann siad faireachán orthu chun críocha an mheasúnaithe riosca ar an soláthar. Mura ndéanfaí paraiméadar áirithe a bhrath, ba cheart do sholáthraithe uisce a bheith in ann minicíocht an fhaireacháin a ísliú nó deireadh a chur leis an bhfaireachán ar an bparaiméadar sin trí chéile. Ba cheart an measúnú riosca ar an soláthar a chur i bhfeidhm maidir le formhór na bparaiméadar. Ba cheart faireachán a dhéanamh ar chroíliosta paraiméadar ar bhonn minicíocht íosta áirithe. Is é a leagtar síos leis an Treoir sin, den chuid is mó, forálacha maidir leis an minicíocht faireacháin chun críocha seiceálacha comhlíontachta agus ní leagtar síos léi ach forálacha teoranta maidir leis an bhfaireachán chun críocha oibriúcháin. Féadfar go mbeidh gá le faireachán breise a dhéanamh chun críocha oibriúcháin lena áirithiú go mbeidh an chóireáil uisce ag feidhmiú i gceart, faoi lánrogha na soláthraithe uisce. Ina leith sin, féadfaidh na soláthraithe uisce tagairt a dhéanamh do na Treoirlínte ó EDS agus Lámhleabhar an Phlean Sábháilteachta Uisce.

Leasú    22

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(13a)  Ós rud é go bhfuil soláthraithe uisce ilroinnte agus iomadúil, ba cheart go ndéanfaí iad a spreagadh agus go gcuirfí dreasachtaí ar fáil dóibh chun go mbainfidís úsáid as caighdeáin choiteanna agus as cleachtas coiteann le haghaidh malartú gasta sonraí nuair is gá agus in aon chás chun críche an fhaireacháin leanúnaigh. Féadfaidh teicneolaíochtaí nua an flosc sin a threisiú ar chostas measartha, nó pé scéal é, ar chostas réasúnta, d’fhonn níos mó faisnéise a sholáthar, ar deireadh thiar, d’úsáideoirí deiridh, idir shaoránaigh agus gheallsealbhóirí, agus d’fhonn feabhas a chur ar an gcaidreamh idir soláthraithe uisce. Chomh maith leis sin, a bhuíochas do mhalartú sonraí ba cheart go laghdófaí diomailt uisce, a mhéid is féidir, nó go ndéanfaí an diomailt a shrianadh.

Réasúnú

Is ionann agus luach breise iad an malartú sonraí ar bhonn níos fairsinge agus éascú an mhalartaithe sin, go háirithe ó thaobh shábháilteacht agus cháilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine de, agus is dócha, fiú, nach mbeadh sé deacair an costas sin a sheasamh. Ar deireadh thiar, ba cheart go mbeadh an malartú sonraí ina bhealach cuiditheach chun comhrac i gcoinne na diomailte.

Leasú    23

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14)  Ba cheart an cur chuige rioscabhunaithe a bheith i bhfeidhm de réir a chéile ag gach soláthraí uisce, agus mionsoláthraithe uisce san áireamh, ós rud é gur léirigh an mheastóireacht a rinneadh ar Threoir 98/83/CE go raibh easnaimh ann sa chaoi a gcuirtear chun feidhme í maidir leis na mionsoláthraithe sin, arb é an costas a bhaineann le feidhmeanna faireacháin neamhriachtanacha is gá a dhéanamh is cúis leis uaireanta. Ba cheart aon ábhar imní slándála atá ann a chur san áireamh agus an cur chuige rioscabhunaithe á chur i bhfeidhm.

(14)  Ba cheart an cur chuige rioscabhunaithe a bheith i bhfeidhm de réir a chéile ag gach soláthraí uisce, agus mionsoláthraithe agus soláthraithe meánmhéide uisce san áireamh, ós rud é gur léirigh an mheastóireacht a rinneadh ar Threoir 98/83/CE go raibh easnaimh ann sa chaoi a gcuirtear chun feidhme í maidir leis na mionsoláthraithe sin, arb é an costas a bhaineann le feidhmeanna faireacháin neamhriachtanacha is gá a dhéanamh is cúis leis uaireanta. Ba cheart aon ábhar imní slándála atá ann, agus aon ábhar imní i ndáil leis an bprionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as, a chur san áireamh agus an cur chuige rioscabhunaithe á chur i bhfeidhm. I gcás soláthraithe níos lú, ba cheart go dtacódh an t-údarás inniúil leis na hoibríochtaí faireacháin trí shaintacaíocht a sholáthar.

Leasú    24

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(14a)  Chun an tsláinte phoiblí a chosaint a mhéid is féidir, ba cheart go n-áiritheodh na Ballstáit go mbeadh dáileadh soiléir agus cothrom freagrachtaí ann do chur i bhfeidhm cur chuige rioscabhunaithe i gcomhréir lena gcreat náisiúnta institiúideach agus dlíthiúil.

Leasú    25

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(15)  I gcás nach gcomhlíontar na caighdeáin a fhorchuirtear leis an Treoir seo, ba cheart don Bhallstát lena mbaineann imscrúdú a dhéanamh láithreach ar an gcúis leis an neamhchomhlíonadh agus a áirithiú go ndéanfaí an ghníomhaíocht feabhais is gá a luaithe is féidir chun an cháilíocht uisce a athbhunú. I gcásanna ina bhféadfaidh an soláthar uisce sláinte an duine a chur i mbaol, ba cheart soláthar an uisce sin a thoirmeasc nó srian a chur lena úsáid. Ina theannta sin, is tábhachtach a shoiléiriú má tharlaíonn mainneachtain na híoscheanglais maidir leis na luachanna a bhaineann leis na paraiméadair mhicreabhitheolaíocha agus cheimiceacha a chomhlíonadh, ba cheart do na Ballstáit a mheas láithreach go bhféadfadh an mhainneachtain sin a bheith ina baol do shláinte an duine. I gcásanna ina mbeadh gá le gníomhaíocht feabhais chun cáilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a athbhunú, i gcomhréir le hAirteagal 191(2) den Chonradh, ba cheart díriú ar dtús ar ghníomhaíocht lena réiteofaí an fhadhb ag an bhfoinse.

(15)  I gcás nach gcomhlíontar na caighdeáin a fhorchuirtear leis an Treoir seo, ba cheart don Bhallstát lena mbaineann imscrúdú a dhéanamh láithreach ar an gcúis leis an neamhchomhlíonadh agus a áirithiú go ndéanfaí an ghníomhaíocht feabhais is gá a luaithe is féidir chun an cháilíocht uisce a athbhunú. I gcásanna ina bhféadfaidh an soláthar uisce sláinte an duine a chur i mbaol, ba cheart soláthar an uisce sin a thoirmeasc nó srian a chur lena úsáid agus ba cheart saoránaigh a bhféadfadh sé difear a dhéanamh dóibh a chur ar an eolas go cuí. Ina theannta sin, i gcás ina dtarlaíonn mainneachtain na híoscheanglais maidir leis na luachanna a bhaineann leis na paraiméadair mhicreabhitheolaíocha agus cheimiceacha a chomhlíonadh, ba cheart do na Ballstáit a chinneadh cibé an ionann sárú na luachanna agus baol ionchasach do shláinte an duine. Chuige sin, ba cheart go gcuirfeadh na Ballstáit i gcuntas, go háirithe, a mhéid nár comhlíonadh na híoscheanglais agus an cineál paraiméadair lena mbaineann. I gcásanna ina mbeadh gá le gníomhaíocht feabhais chun cáilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a athbhunú, i gcomhréir le hAirteagal 191(2) den Chonradh, ba cheart díriú ar dtús ar ghníomhaíocht lena réiteofaí an fhadhb ag an bhfoinse.

Réasúnú

Tá gá leis mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach an téacs.

Leasú    26

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(15a)  Tá sé tábhachtach go gcuirfí cosc ar uisce éillithe a bheith ina bhaol ionchasach do shláinte an duine. Dá bhrí sin, ba cheart go ndéanfaí soláthar uisce den sórt sin a thoirmeasc nó go ndéanfaí a úsáid a shrianadh.

Leasú    27

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(16)  Níor cheart na Ballstáit a údarú, a thuilleadh, maoluithe ar an Treoir seo a dheonú. Baineadh leas as maoluithe, i dtosach báire, chun suas le naoi mbliana a thabhairt do na Ballstáit neamhchomhlíonadh a bhaineann le luach paraiméadrach a réiteach. Is léir go raibh an nós imeachta sin ina ualach ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún araon. Ina theannta sin, i gcásanna áirithe, d'fhág sé gur cuireadh moill ar ghníomhaíochtaí feabhais a dhéanamh, toisc gur glacadh leis gur idirthréimhse a bhí i ndeis an mhaolaithe. Dá bhrí sin, ba cheart an fhoráil maidir le maoluithe a scriosadh. Ar chúiseanna a bhaineann le cosaint shláinte an duine, dá mba rud é go sárófaí luachanna paraiméadracha, ba cheart na forálacha a bhaineann le gníomhaíochtaí feabhais a chur i bhfeidhm láithreach gan deis a thabhairt maolú ar an luach paraiméadrach a dheonú. Maidir le maoluithe a dheonaigh Ballstáit de bhun Airteagal 9 de Threoir 98/83/CE agus atá fós i bhfeidhm ar dháta theacht i bhfeidhm na Treorach seo, ba cheart dóibh leanúint de bheith i bhfeidhm, áfach, go dtí go dtiocfadh deireadh leis an maolú, ach níor cheart iad a athnuachan.

(16)  Níor cheart na Ballstáit a údarú, a thuilleadh, maoluithe ar an Treoir seo a dheonú. Baineadh leas as maoluithe, i dtosach báire, chun suas le naoi mbliana a thabhairt do na Ballstáit neamhchomhlíonadh a bhaineann le luach paraiméadrach a réiteach. Is léir go raibh an nós imeachta sin úsáideach do na Ballstáit i bhfianaise chomh huaillmhianach is atá an Treoir. Ba cheart a thabhairt ar aird, áfach, i gcásanna áirithe, gur fhág sé gur cuireadh moill ar ghníomhaíochtaí feabhais a dhéanamh, toisc gur glacadh leis uaireanta gur idirthréimhse a bhí i ndeis an mhaolaithe. I bhfianaise, ar an gcéad dul síos, gur gá cáilíocht na bparaiméadar sa Treoir seo a dhaingniú, agus ar an dara dul síos, go bhfuiltear ag tabhairt faoi deara go bhfuil truailleáin nua ag teacht chun cinn níos mó agus níos mó, a éilíonn go gcuirfí feabhas ar ghníomhaíochtaí meastóireachta, faireacháin agus bainistíochta, tá gá le nós imeachta don mhaolú atá i gcomhréir leis na himthosca sin, ar choinníoll nach baol ionchasach do shláinte an duine iad agus ar choinníoll nach bhféadfaí an soláthar uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine sa limistéar lena mbaineann a chothabháil ar aon bhealach réasúnta eile. Dá bhrí sin ba cheart Treoir 98/83/CE maidir le maoluithe a leasú chun a áirithiú go ndéanfaidh na Ballstáit ceanglais na Treorach seo a chomhlíonadh ar bhonn níos gasta agus níos éifeachtaí . Maidir le maoluithe a dheonaigh Ballstáit de bhun Airteagal 9 de Threoir 98/83/CE agus atá fós i bhfeidhm ar dháta theacht i bhfeidhm na Treorach seo, ba cheart dóibh leanúint de bheith i bhfeidhm i gcomhréir leis na socruithe a leagadh síos ag na forálacha a bhí i bhfeidhm nuair a deonaíodh an maolú.

Leasú    28

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(17)  Sa fhreagra a thug an Coimisiún ar an tionscnamh ó na saoránaigh ‘Right2Water’ in 201483, iarradh ar na Ballstáit a áirithiú go bhfuil rochtain ag gach saoránach ar sholáthar íosta uisce, i gcomhréir le moltaí EDS. Thug sé gealltanas freisin leanúint "to improve access to safe drinking water […] for the whole population through environmental policies”84 Tá sé sin i gcomhréir le Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 6 de chuid na Náisiún Aontaithe agus an sprioc ghaolmhar chun "achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all" [rochtain uilíoch chothrom ar uisce óil sábháilte atá ar phraghas réasúnta a bhaint amach do chách]". Is é atá i gceist leis an rochtain chothrom go mbeidh réimse fairsing de ghnéithe ann amhail infhaighteacht (mar shampla, de bharr cúiseanna geografacha, bonneagar easpach nó an cás sonrach a bhaineann le sciar áirithe de na pobail), cáilíocht, inghlacthacht, nó inacmhainneacht airgeadais. Maidir le hinacmhainneacht uisce, is tábhachtach a mheabhrú go bhféadfaidh na Ballstáit, agus taraifí uisce á socrú acu i gcomhréir leis an bprionsabal gnóthaithe costas a leagtar amach i dTreoir 2000/60/CE, féachaint don éagsúlacht i ndálaí eacnamaíocha agus sóisialta an phobail agus, dá bhrí sin, taraifí sóisialta a ghlacadh nó bearta a dhéanamh chun pobail atá faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch a chosaint. Tugtar aghaidh, go háirithe, sa Treoir seo ar ghnéithe rochtana uisce a bhaineann le cáilíocht agus infhaighteacht. D'fhonn aghaidh a thabhairt ar na gnéithe sin sa fhreagra ar an tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh agus chun rannchuidiú le cur chun feidhme Phrionsabal 20 de Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta85 ina luaitear "achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all" [rochtain uilíoch chothrom ar uisce óil sábháilte atá ar phraghas réasúnta a bhaint amach do chách], ba cheart ceangal a bheith ar na Ballstáit dul i ngleic le ceist na rochtana uisce ar an leibhéal náisiúnta ach roinnt roghanna a bheith acu, mar sin féin, maidir leis na bearta sonracha a bheidh le cur chun feidhme. Is féidir sin a dhéanamh trí bhíthin gníomhaíochtaí a bheidh dírithe, inter alia, ar an rochtain ar uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a fheabhsú do chách, trí, mar shampla, scairdeáin uisce a bhfuil teacht gan bhac orthu sna cathracha, agus úsáid uisce a chur chun cinn trí dhaoine a spreagadh an t-uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a chur ar fáil in aisce i bhfoirgnimh phoiblí agus i mbialanna.

(17)  Sa fhreagra a thug an Coimisiún ar an tionscnamh ó na saoránaigh ‘Right2Water’ in 201483, iarradh ar na Ballstáit a áirithiú go bhfuil rochtain ag gach saoránach ar sholáthar íosta uisce, i gcomhréir le moltaí EDS. Thug sé gealltanas freisin leanúint "to improve access to safe drinking water […] for the whole population through environmental policies” 84 [den fheabhas atáthar a chur ar uisce óil sábháilte [...] don daonra ar fad trí bheartais comhshaoil]. Tá sé sin i gcomhréir le hAirteagail 1 agus 2 den Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Tá sé sin i gcomhréir freisin le Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 6 de chuid na Náisiún Aontaithe agus an sprioc ghaolmhar chun "achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all" [rochtain uilíoch chothrom ar uisce óil sábháilte atá ar phraghas réasúnta a bhaint amach do chách]". Is é atá i gceist leis an rochtain chothrom go mbeidh réimse fairsing de ghnéithe ann amhail infhaighteacht (mar shampla, de bharr cúiseanna geografacha, bonneagar easpach nó an cás sonrach a bhaineann le sciar áirithe de na pobail), cáilíocht, inghlacthacht, nó inacmhainneacht airgeadais. Maidir le hinacmhainneacht uisce, tá sé tábhachtach a mheabhrú go bhféadfaidh na Ballstáit, gan dochar d’Airtegal 9(4) de Threoir 2000/60/CE, agus taraifí uisce á socrú acu i gcomhréir leis an bprionsabal gnóthaithe costas a leagtar amach i dTreoir 2000/60/CE, féachaint don éagsúlacht i ndálaí eacnamaíocha agus sóisialta an phobail agus, dá bhrí sin, taraifí sóisialta a ghlacadh nó bearta a dhéanamh chun pobail atá faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch a chosaint. Tugtar aghaidh, go háirithe, sa Treoir seo ar ghnéithe rochtana uisce a bhaineann le cáilíocht agus infhaighteacht. D'fhonn aghaidh a thabhairt ar na gnéithe sin sa fhreagra ar an tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh agus chun rannchuidiú le cur chun feidhme Phrionsabal 20 de Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta ina luaitear "achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all" [rochtain uilíoch chothrom ar uisce óil sábháilte atá ar phraghas réasúnta a bhaint amach do chách], ba cheart ceangal a bheith ar na Ballstáit dul i ngleic le ceist na rochtana uisce inacmhainne ar an leibhéal náisiúnta ach raon áirithe roghanna a bheith acu, mar sin féin, maidir leis na bearta sonracha a bheidh le cur chun feidhme. Is féidir sin a dhéanamh trí bhíthin gníomhaíochtaí a bheidh dírithe, inter alia, ar an rochtain ar uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a fheabhsú do chách, trí, mar shampla, gan ceanglais maidir le cáilíocht uisce a bheith ródhocht, gan údar cuí leis sin, ar an bhforas gur ar mhaithe leis an tsláinte phoiblí é, mar go méadódh sé praghas an uisce do na saoránaigh, scairdeáin uisce a bhfuil teacht gan bhac orthu sna cathracha, agus úsáid uisce a chur chun cinn trí dhaoine a spreagadh an t-uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a chur ar fáil in aisce i bhfoirgnimh phoiblí agus i mbialanna, i lárionaid siopadóireachta agus áineasa, agus i limistéir idirthurais agus áiteanna ina bhfuil a lán daoine amhail stáisiúin traenach nó aerfoirt. Ba cheart é a bheith de shaoirse ag na Ballstáit an meascán ceart de na hionstraimí sin a chinneadh i ndáil lena n-imthosca sonracha náisiúnta.

_________________

_________________

83 COM/2014/177 críochnaitheach:

83 COM/2014/177 críochnaitheach:

84 COM(2014) 177 críochnaitheach, lch. 12.

84 COM(2014) 177 críochnaitheach, lch. 12.

85Forógra Idirinstitiúideach maidir le Colún Eorpach na gCeart Sóisialta (2017/C 428/09) an 17 Samhain 2017 (IO C 428, 13.12.2017, lch. 10).

85Forógra Idirinstitiúideach maidir le Colún Eorpach na gCeart Sóisialta (2017/C 428/09) an 17 Samhain 2017 (IO C 428, 13.12.2017, lch. 10).

Leasú    29

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(18)  Sa Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le "hobair a leanann as an tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh Right2Water”86, iarradh "go dtabharfadh na Ballstáit aird speisialta ar na riachtanais atá ag grúpaí leochaileacha sa tsochaí”87. Sa Tuarascáil ón gCoimisiún maidir leis an gCreat AE do straitéisí náisiúnta maidir le lánpháirtiú na Romach agus sa Rún ón gComhairle maidir le bearta éifeachtacha chun Romaigh a lánpháirtiú sna Ballstáit, luaitear cás sonrach cultúr mionlaigh, amhail Romaigh, Sintígh, an Lucht Siúil, Kalé, Gens de voyage, etc., is cuma aistreach nó neamhaistreach iad, agus go háirithe an easpa rochtana a bhíonn acu ar uisce óil. I bhfianaise an chomhthéacs ghinearálta sin, is iomchuí go dtabharfadh na Ballstáit aird faoi leith ar ghrúpaí leochaileacha agus imeallaithe trí na bearta riachtanacha a dhéanamh lena áirithiú go mbeidh rochtain ag na grúpaí sin ar uisce. Gan dochar don cheart atá ag na Ballstáit sainmhíniú a thabhairt ar na grúpaí sin, ba cheart a áireamh orthu ar a laghad dídeanaithe, pobail fáin, daoine gan dídean agus cultúir mionlaigh amhail Romaigh, Sintígh, an Lucht Siúil, Kalé, Gens de voyage, etc., is cuma aistreach nó neamhaistreach iad. Ar na bearta sin lena n-áirithítear rochtain, agus a bheidh na Ballstáit féin in ann a mheas, tá córais soláthair mhalartacha (gléasanna cóireála indibhidiúla), uisce a sholáthar as tancaeir (trucailí agus sistéil) agus an bonneagar cuí a áirithiú do champaí.

(18)  Sa Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le "hobair a leanann as an tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh Right2Water”86, iarradh "go dtabharfadh na Ballstáit aird speisialta ar na riachtanais atá ag grúpaí leochaileacha sa tsochaí”87. Sa Tuarascáil ón gCoimisiún maidir leCreat AE do Straitéisí Náisiúnta88 maidir le lánpháirtiú na Romach agus sa Rún ón gComhairle maidir le bearta éifeachtacha chun Romaigh a Lánpháirtiú sna Ballstáit89, luaitear cás sonrach cultúr mionlaigh, amhail Romaigh agus an Lucht Siúil, is cuma aistreach nó neamhaistreach iad, go háirithe an easpa rochtana a bhíonn acu ar uisce óil. I bhfianaise an chomhthéacs ghinearálta sin, is iomchuí go dtabharfadh na Ballstáit aird faoi leith ar ghrúpaí leochaileacha agus imeallaithe trí na bearta riachtanacha a dhéanamh lena áirithiú go mbeidh rochtain ag na grúpaí sin ar uisce. Agus prionsabal aisghabháil na gcostas á chur san áireamh, mar a leagtar amach i dTreoir 2000/60/CE, ba cheart do na Ballstáit feabhas a chur ar an rochtain ar uisce do ghrúpaí leochaileacha agus imeallaithe gan an soláthar uilíoch uisceinacmhainne ardcháilíochta a chur i mbaol. Gan dochar don cheart atá ag na Ballstáit sainmhíniú a thabhairt ar na grúpaí sin, ba cheart a áireamh orthu ar a laghad dídeanaithe, pobail fáin, daoine gan dídean agus cultúir mionlaigh amhail Romaigh, agus an Lucht Siúil, is cuma aistreach nó neamhaistreach iad. Ar na bearta sin lena n-áirithítear rochtain, agus a bheidh na Ballstáit féin in ann a mheas, tá córais soláthair mhalartacha (gléasanna cóireála indibhidiúla), uisce a sholáthar as tancaeir (trucailí agus sistéil) agus an bonneagar cuí a áirithiú do champaí. I gcás ina dtiteann an fhreagracht ar údaráis phoiblí áitiúla na hoibleagáidí sin a chomhlíonadh, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go bhfuil acmhainní airgeadais leordhóthanacha agus acmhainneachtaí teicniúla agus ábhartha acu agus ba cheart tacú leo dá réir, trí shaintacaíocht a sholáthar mar shampla. Go háirithe, níor cheart dáileadh uisce ar ghrúpaí leochaileacha agus imeallaithe a bheith róchostasach go díréireach d’údaráis phoiblí áitiúla.

_________________

_________________

86 P8_TA(2015)0294

86 P8_TA(2015)0294

87 P8_TA(2015)0294, mír 62.

87 P8_TA(2015)0294, mír 62.

88 88 COM (2014) 209 críochnaitheach

88 COM (2014) 209 críochnaitheach

89Rún (2013/C 378/01) ón gComhairle an 9 Nollaig 2013 maidir le bearta éifeachtacha chun Romaigh a lánpháirtiú sna Ballstáit (IO C 378, 24.12.2013, lch. 1).

89Rún (2013/C 378/01) ón gComhairle an 9 Nollaig 2013 maidir le bearta éifeachtacha chun Romaigh a lánpháirtiú sna Ballstáit (IO C 378, 24.12.2013, lch. 1).

Leasú    30

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(19)  Ceanglaítear leis an seachtú Clár Gníomhaíochta don Chomhshaol go dtí 2020 dar teideal "Living well, within the limits of our planet”90, go mbeidh teacht ag an bpobal ar fhaisnéis shoiléir faoin gcomhshaol ar an leibhéal náisiúnta. Ní raibh foráilte le Treoir 98/83/CE ach go mbeadh rochtain éighníomhach ann ar fhaisnéis, rud a chiallaíonn nach raibh ar na Ballstáit ach a áirithiú go raibh faisnéis le fáil. Ba cheart na forálacha sin a ionadú, dá bhrí sin, lena áirithiú go mbeadh sé éasca teacht ar fhaisnéis atá cothrom le dáta, ar shuíomh gréasáin, cuir i gcás, ar cheart a bheith gníomhach ag scaipeadh naisc leis. Ní torthaí as na cláir faireacháin amháin ba cheart a bheith san fhaisnéis atá cothrom le dáta, ach freisin faisnéis bhreise a d'fhéadfadh a bheith úsáideach don phobal, faisnéis faoi tháscairí (iarann, cruas, mianraí, etc.), cuir i gcás, a mbíonn tionchar acu go minic ar an dearcadh a bhíonn ag tomhaltóirí ar uisce buacaire. Chuige sin, ba cheart na paraiméadair tháscacha a luaitear i dTreoir 98/83/CE, paraiméadair nár tugadh aon fhaisnéis a bhaineann leis an tsláinte iontu, a ionadú agus faisnéis ar líne a chur ina n-áit. I gcás ollsoláthraithe uisce, ba cheart faisnéis bhreise faoi, inter alia, éifeachtúlacht fuinnimh, bainistiú, rialachas, struchtúr costais, agus an chóireáil a dhéantar, a chur ar fáil freisin ar líne. Glactar leis go gcuirfear leis an iontaoibh atá ag saoránaigh as an soláthar uisce a chuirtear ar fáil dóibh má bhíonn eolas níos fearr ag an tomhaltóir agus trédhearcacht níos mó ann. Táthar ag súil le go bhfágfaidh sin go mbainfear úsáid níos forleithne as uisce buacaire, rud a d'fhágfadh, dá réir sin, laghdú ar an mbruscar plaisteach agus ar astaíochtaí gás ceaptha teasa, agus tionchar dearfach ar mhaolú an athraithe aeráide agus ar an gcomhshaol trí chéile.

(19)  Ceanglaítear leis an seachtú Clár Gníomhaíochta don Chomhshaol go dtí 2020 dar teideal "Living well, within the limits of our planet”90, go mbeidh teacht ag an bpobal ar fhaisnéis shoiléir faoin gcomhshaol ar an leibhéal náisiúnta. Ní raibh foráilte le Treoir 98/83/CE ach go mbeadh rochtain éighníomhach ann ar fhaisnéis, rud a chiallaíonn nach raibh ar na Ballstáit ach a áirithiú go raibh faisnéis le fáil. Ba cheart na forálacha sin a ionadú, dá bhrí sin, lena áirithiú go mbeadh faisnéis atá cothrom le dáta, intuigthe agus ábhartha do thomhaltóirí agus atá éasca teacht uirthi ar fáil, cuir i gcás i leabhrán, ar shuíomh gréasáin nó ar fheidhmchlár cliste. Ní torthaí as na cláir faireacháin amháin ba cheart a bheith san fhaisnéis atá cothrom le dáta, ach freisin faisnéis bhreise a d'fhéadfadh a bheith úsáideach don phobal, amhail toradh na ngníomhaíochtaí a rinneadh chun faireachán a dhéanamh ar sholáthraithe uisce i ndáil le paraiméadair cáilíochta uisce, agus faisnéis faoi na táscairí atá liostaithe i gCuid Ba d’Iarscríbhinn I I gcás ollsoláthraithe uisce, ba cheart faisnéis bhreise faoi, inter alia, bainistiú, struchtúr taraife agus cóireáil, a chur ar fáil freisin ar líne. An cuspóir is ceart a bheith le heolas níos fearr don tomhaltóir ar fhaisnéis ábhartha agus trédhearcacht fheabhsaithe ná cur le muinín na saoránach san uisce a sholáthraítear dóibh, agus i seirbhísí uisce, agus ba cheart go n-eascródh uaidh sin úsáid mhéadaithe as uisce buacaire chomh maith le huisce óil, a chuirfeadh le laghdú ar úsáid plaisteach agus ar dhramhaíl ó phlaisteach agus ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chuideodh sé sin an t-athrú aeráide a mhaolú agus bheadh tionchar dearfach aige ar an gcomhshaol i gcoitinne.

_________________

_________________

90Cinneadh Uimh. 1386/2013/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 ar Chlár Ginearálta Gníomhaíochta don Chomhshaol de chuid an Aontais go dtí 2020 dar teideal ‘Muid ag maireachtáil go maith, faoi shrianta ár bpláinéid’ (IO L 354, 28.12.2013, lch. 171).

90Cinneadh Uimh. 1386/2013/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 ar Chlár Ginearálta Gníomhaíochta don Chomhshaol de chuid an Aontais go dtí 2020 dar teideal ‘Muid ag maireachtáil go maith, faoi shrianta ár bpláinéid’ (IO L 354, 28.12.2013, lch. 171).

Leasú    31

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(20)  Ar na cúiseanna céanna agus d'fhonn tomhaltóirí a bheith níos mó ar an eolas faoi na himpleachtaí atá ag an tomhaltas uisce, ba cheart faisnéis (ar an sonrasc, cuir i gcás, nó i bhfeidhmchláir chliste) a chur ar fáil don tomhaltóir faoin méid uisce arna thomhailt, struchtúr costais na taraife arna muirearú ag an soláthraí uisce, lena n-áirítear costais athraitheacha agus sheasta, mar aon leis an bpraghas ar lítear uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine, le go bhféadfadh sé comparáid a dhéanamh le praghas an uisce i mbuidéil.

(20)  Ar na cúiseanna céanna agus d'fhonn tomhaltóirí a bheith níos mó ar an eolas faoi na himpleachtaí atá ag an tomhaltas uisce, ba cheart faisnéis a chur ar fáil dóibh ar bhealach so-rochtana, mar shampla ar a sonrasc nó ar fheidhmchlár cliste faoin méid uisce arna thomhailt in aghaidh na bliana, athruithe ar thomhaltas i gcomparáid le meántomhaltas teaghlaigh i gcás ina bhfuil an fhaisnéis sin ar fáil don soláthraí uisce, struchtúr costais na taraife arna muirearú ag an soláthraí uisce, lena n-áirítear costais na ngnéithe athraitheacha agus seasta de, mar aon leis an bpraghas ar lítear uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine, le go bhféadfadh sé comparáid a dhéanamh le praghas an uisce i mbuidéil.

Leasú    32

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(21)  Tá na prionsabail is ceart a mheas agus taraifí uisce á socrú, eadhon an prionsabal gnóthaithe costas ar sheirbhísí uisce agus an prionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as, leagtha amach i dTreoir 2000/60/CE. Ní áirítear i gcónaí, áfach, inbhuanaitheacht airgeadais na seirbhísí uisce, agus fágann sin, uaireanta, nach ndéantar ach tearcinfheistíocht i gcothabháil an bhonneagair uisce. De réir mar a thagann feabhas ar na teicnící faireacháin, is follasaí na rátaí sceite – ar de dheasca tearcinfheistíochta iad den chuid is mó – agus ba cheart don Aontas é a spreagadh caillteanas uisce a laghdú chun feabhas a chur ar éifeachtúlacht an bhonneagair uisce. I gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, ba cheart aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist sin trí bhreis trédhearcachta a bheith ann agus níos mó faisnéise a thabhairt do thomhaltóirí faoi na rátaí sceite agus éifeachtúlacht fuinnimh.

(21)  Tá na prionsabail bhunúsacha is ceart a mheas agus taraifí uisce á socrú, gan dochar d’Airteagal 9(4) de Threoir 2000/60/CE, eadhon an prionsabal gnóthaithe costas ar sheirbhísí uisce agus an prionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as, leagtha amach sa Treoir sin. Ní áirítear i gcónaí, áfach, inbhuanaitheacht airgeadais na seirbhísí uisce, agus fágann sin, uaireanta, nach ndéantar ach tearc-infheistíocht i gcothabháil an bhonneagair uisce. De réir mar a thagann feabhas ar na teicnící faireacháin, is follasaí na leibhéil sceite – ar de dheasca tearc-infheistíochta iad den chuid is mó – agus ba cheart don Aontas é a spreagadh caillteanas uisce a laghdú chun feabhas a chur ar éifeachtúlacht an bhonneagair uisce. I gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, chun feasacht a ardú faoin tsaincheist sin, an fhaisnéis a bhaineann leis, ba cheart í a roinnt ar bhealach níos trédhearcaí leis na tomhaltóirí.

Leasú    33

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(22)  Is é is aidhm do Threoir 2003/4/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle91, an ceart rochtana ar fhaisnéis faoin gcomhshaol a ráthú sna Ballstáit i gcomhréir le Coinbhinsiún Aarhus. Cuimsítear oibleagáidí ginearálta a bhaineann le faisnéis faoin gcomhshaol a bheith ar fáil, ach í a iarraidh, agus a bheith gníomhach i scaipeadh na faisnéise sin. Tá raon feidhme ginearálta freisin le Treoir 2007/2/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle92, agus cuimsíonn sí scaipeadh faisnéise spásúla, lena n-áirítear tacair shonraí maidir le hábhair éagsúla chomhshaoil. Ba thábhachtach go mbeadh forálacha na Treorach seo a bhaineann le rochtain ar fhaisnéis agus le socruithe malartaithe sonraí ag comhlánú na dTreoracha sin agus nach gcruthóidh siad córas dlí ar leith. Ba cheart d'fhorálacha na Treorach seo maidir le faisnéis don phobal agus maidir le faisnéis faoin bhfaireachán ar chur chun feidhme na Treorach a bheith gan dochar do Threoir 2003/4/CE agus do Threoir 2007/2/CE.

(22)  Is é is aidhm do Threoir 2003/4/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle91, an ceart rochtana ar fhaisnéis faoin gcomhshaol a ráthú sna Ballstáit i gcomhréir le Coinbhinsiún Aarhus. Cuimsítear oibleagáidí ginearálta a bhaineann le faisnéis faoin gcomhshaol a bheith ar fáil, ach í a iarraidh, agus a bheith gníomhach i scaipeadh na faisnéise sin. Tá raon feidhme ginearálta freisin le Treoir 2007/2/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle92, agus cuimsíonn sí scaipeadh faisnéise spásúla, lena n-áirítear tacair sonraí maidir le hábhair éagsúla chomhshaoil. Bheadh sé rábhachtach go mbeadh forálacha na Treorach seo a bhaineann le rochtain ar fhaisnéis agus le socruithe malartaithe sonraí ag comhlánú na dTreoracha sin agus nach gcruthóidh siad córas dlí ar leith. Ba cheart d'fhorálacha na Treorach seo maidir le faisnéis don phobal agus maidir le faisnéis faoin bhfaireachán ar chur chun feidhme na Treorach a bheith gan dochar do Threoir 2003/4/CE agus do Threoir 2007/2/CE.

_________________

_________________

91Treoir 2003/4/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003 maidir le rochtain phoiblí ar fhaisnéis ar an gcomhshaol agus lena n-aisghairtear Treoir 90/313/CEE ón gComhairle (IO L 41, 14.2.2003, lch. 26).

91Treoir 2003/4/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003 maidir le rochtain phoiblí ar fhaisnéis ar an gcomhshaol agus lena n-aisghairtear Treoir 90/313/CEE ón gComhairle (IO L 41, 14.2.2003, lch. 26).

92Treoir 2007/2/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2007 lena mbunaítear Bonneagar d’Fhaisnéis Spásúil sa Chomhphobal Eorpach (INSPIRE) (IO L 108, 25.4.2007, lch 1)

92Treoir 2007/2/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2007 lena mbunaítear Bonneagar d’Fhaisnéis Spásúil sa Chomhphobal Eorpach (INSPIRE) (IO L 108, 25.4.2007, lch 1)

Leasú    34

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(25)  De bhun mhír 22 den Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr, ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar an Treoir seo laistigh de thréimhse áirithe ón dáta a shocraítear chun í a thrasuí. Ba cheart don mheastóireacht sin a bheith bunaithe ar thaithí a fuarthas, agus ar shonraí a bailíodh, le linn don Treoir seo a bheith á cur chun feidhme, maidir le sonraí ábhartha eolaíochta, anailíseacha agus eipidéimeolaíochta, agus ar aon mholtaí atá ar fáil ó EDS.

(25)  De bhun mhír 22 den Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr, ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar an Treoir seo laistigh de thréimhse áirithe ón dáta a shocraítear chun í a thrasuí. Ba cheart don mheastóireacht sin a bheith bunaithe ar thaithí a fuarthas, agus ar shonraí a bailíodh, le linn don Treoir seo a bheith á cur chun feidhme, ar aon mholtaí atá ar fáil ó EDS , agus ar shonraí ábhartha eolaíochta, anailíseacha agus eipidéimeolaíochta.

Leasú    35

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 28

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(28)  Chun an Treoir seo a chur in oiriúint do dhul chun cinn eolaíoch agus teicniúil nó chun ceanglais faireacháin a shonrú ar mhaithe leis an measúnú riosca ar ghuaiseacha agus an measúnú riosca ar an gcóras dáileacháin baile, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le leasú Iarscríbhinn I go hIarscríbhinn IV a ghabhann leis an Treoir seo. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016. Go sonrach, gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a beidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe. Ina theannta sin, an cumhachtú a leagtar síos i Nóta 10 de Chuid C d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 98/83/CE maidir le minicíochtaí faireacháin agus modhanna faireacháin a shocrú i gcomhair substaintí radaighníomhacha, tá sé imithe i léig ó glacadh Treoir 2013/51/Euratom96 ón gComhairle agus ba cheart é a scriosadh dá bhrí sin. Níl gá a thuilleadh leis an gcumhachtú a leagtar síos sa dara fomhír de Chuid A d'Iarscríbhinn III a ghabhann le Treoir 98/83/CE agus a bhaineann le leasuithe ar an Treoir sin agus ba cheart é a scriosadh.

(28)  Chun an Treoir seo a chur in oiriúint do dhul chun cinn eolaíoch agus teicniúil nó chun ceanglais faireacháin a shonrú ar mhaithe leis an measúnú riosca ar ghuaiseacha agus an measúnú riosca ar an gcóras dáileacháin baile, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le leasú Iarscríbhinn I go hIarscríbhinn IV a ghabhann leis an Treoir seo, agus na bearta is gá a ghlacadh faoi na hathruithe a shonraítear faoi Airteagal 10a. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016. Go sonrach, gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe. Ina theannta sin, an cumhachtú a leagtar síos i Nóta 10 de Chuid C d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 98/83/CE maidir le minicíochtaí faireacháin agus modhanna faireacháin a shocrú i gcomhair substaintí radaighníomhacha, tá sé imithe i léig ó glacadh Treoir 2013/51/Euratom ón gComhairle96 agus ba cheart é a scriosadh dá bhrí sin. Níl gá a thuilleadh leis an gcumhachtú a leagtar síos sa dara fomhír de Chuid A d'Iarscríbhinn III a ghabhann le Treoir 98/83/CE agus a bhaineann le leasuithe ar an Treoir sin agus ba cheart é a scriosadh.

_________________

_________________

96Treoir 2013/51/Euratom ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos ceanglais maidir le sláinte an phobail a chosaint i ndáil le substaintí radaighníomhacha in uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine (IO L 296, 7.11.2013, lch. 12.)

96Treoir 2013/51/Euratom ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos ceanglais maidir le sláinte an phobail a chosaint i ndáil le substaintí radaighníomhacha in uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine (IO L 296, 7.11.2013, lch. 12.)

Leasú    36

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Is Treoir maidir le cáilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine atá sa Treoir seo.

1.  Is Treoir maidir le cáilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine do chách san Aontas atá sa Treoir seo.

Réasúnú

Tá gá leis mar gheall ar chúiseanna maidir le loighic inmheánach an téacs. Níor léiríodh tabhairt isteach rochtain ar uisce (Airteagal 13) in Airteagal 1 den Togra ón gCoimisiún.

Leasú    37

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Beidh sé mar chuspóir leis an Treoir seo sláinte an duine a chosaint ar na héifeachtaí díobhálacha a ghabhann le héilliú aon uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine trína áirithiú go mbeidh an t-uisce glan folláin.

2.  Beidh sé mar chuspóir leis an Treoir seo sláinte an duine a chosaint ar na héifeachtaí díobhálacha a ghabhann le héilliú aon uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine trína áirithiú go mbeidh an t-uisce glan folláin. agus rochtain uilíoch ar uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a chur chun cinn.

Réasúnú

Tá gá leis mar gheall ar chúiseanna maidir le loighic inmheánach an téacs. Níor léiríodh tabhairt isteach rochtain ar uisce (Airteagal 13) in Airteagal 1 den Togra ón gCoimisiún.

Leasú    38

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Ciallaíonn ‘uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine’ gach cineál uisce, ina riocht bunaidh nó arna chóireáil, chun críocha óil, cócaireachta, ullmhúcháin bia nó táirgthe, nó chun críocha eile tís in áitribh phoiblí agus phríobháideacha araon , beag beann ar a bhunús nó ar cé acu as gréasán dáileacháin nó as tancaer a sholáthraítear é nó, i gcás fíoruiscí, i mbuidéil a chuirtear é .

1. Ciallaíonn ‘uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine’ gach cineál uisce, ina riocht bunaidh nó arna chóireáil, chun críocha óil, cócaireachta, ullmhúcháin bia táirgthe, nó chun críocha eile bia, nó chun críocha eile tís in áitribh phoiblí agus phríobháideacha araon, lena n-áirítear gnóthais, beag beann ar a bhunús nó ar cé acu as gréasán dáileacháin nó as tancaer a sholáthraítear é nó, i gcás fíoruiscí, i mbuidéil a chuirtear é nó i gcoimeádáin .

Leasú    39

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Ciallaíonn ‘córas dáileacháin baile’ na píobáin, an feisteas agus na fearais atá suiteáilte idir na buacairí a úsáidtear de ghnáth chun uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a sholáthar in áitribh phoiblí agus phríobháideacha araon agus an gréasán dáileacháin, i gcás nach mbeidh na nithe sin de fhreagracht ar an soláthraí uisce ina cháil mar sholáthraí uisce, de réir an dlí náisiúnta iomchuí, agus sa chás sin amháin.

Treoir 1999/62/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 1999 maidir le muirir a ghearradh ar fheithiclí agus muirir a ghearradh ar úsáid na mbonneagar bóithre; Leasú

Leasú    40

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Ciallaíonn 'soláthraí uisce' eintiteas a sholáthraíonn ar a laghad 10 m3 d'uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine sa lá ar an meán.

3.  Ciallaíonn 'soláthraí uisce' eintiteas dlíthiúil a sholáthraíonn ar a laghad 10 m3 d'uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine sa lá ar an meán.

Leasú    41

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3a.  Ciallaíonn 'mionsoláthraí uisce' soláthraí uisce a sholáthraíonn níos lú ná 500 m3 sa lá nó a chuireann soláthar uisce ar fáil do níos lú ná 250 duine.

Leasú    42

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. Ciallaíonn 'mionsoláthraí uisce' soláthraí uisce a sholáthraíonn níos lú ná 500 m3 sa lá nó a chuireann soláthar uisce ar fáil do níos lú ná 5 000 duine.

4. Ciallaíonn 'mionsoláthraí uisce' soláthraí uisce a sholáthraíonn níos lú ná 500 m3 sa lá nó a chuireann soláthar uisce ar fáil do níos lú ná 2 500 duine.

Leasú    43

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

4a.  Ciallaíonn 'soláthraí meánmhéide uisce' soláthraí uisce a sholáthraíonn ar a laghad 500 m3 sa lá nó a chuireann soláthar uisce ar fáil do 2 500 duine ar a laghad.

Leasú    44

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5. Ciallaíonn 'mórsholáthraí uisce' soláthraí uisce a sholáthraíonn ar a laghad 500 m3 sa lá nó a chuireann soláthar uisce ar fáil do 5 000 duine ar a laghad.

5. Ciallaíonn 'mórsholáthraí uisce' soláthraí uisce a sholáthraíonn ar a laghad 5000 m3 sa lá nó a chuireann soláthar uisce ar fáil do 25 000 duine ar a laghad.

Leasú    45

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

6. Ciallaíonn 'ollsoláthraí uisce' soláthraí uisce a sholáthraíonn ar a laghad 5 000 m3 sa lá nó a chuireann soláthar uisce ar fáil do 50 000 duine ar a laghad.

6. Ciallaíonn 'ollsoláthraí uisce' soláthraí uisce a sholáthraíonn ar a laghad 20 000 m3 sa lá nó a chuireann soláthar uisce ar fáil do 100 000 duine ar a laghad.

Leasú    46

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

7. Ciallaíonn 'áitribh thosaíochta' áitreabh mór ina bhfuil a lán úsáideoirí a d'fhéadfadh a bheith neamhchosanta ar rioscaí a bhaineann le huisce, amhail ospidéil, institiúidí cúraim sláinte, foirgnimh a bhfuil lóistín le fáil iontu, forais phionóis agus láithreacha campála, de réir mar a bheidh aitheanta ag na Ballstáit.

7. Ciallóidh ‘áitribh thosaíochta’ áitreabh mór neamhtheaghlaigh ina bhfuil a lán daoine, agus daoine leochaileacha go háirithe, a d’fhéadfadh a bheith neamhchosanta ar rioscaí a bhaineann le huisce, amhail ospidéil, institiúidí cúraim sláinte, tithe scoir, scoileanna, ollscoileanna agus áiseanna eile oideachais, creiseanna agus naíolanna, áiseanna spóirt, áiseanna áineasa, áiseanna caithimh aimsire agus áiseanna taispeántais, foirgnimh a bhfuil lóistín le fáil iontu, forais phionóis agus láithreacha campála, de réir mar a bheidh sainaitheanta ag na Ballstáit.

Leasú    47

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

8a.  ciallóidh ‘gnólacht bia’ gnólacht bia mar a shainmhínítear in Airteagal 3(2) de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002.

Réasúnú

Tá gá leis mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach an téacs. Leis an sainmhíniú sin, tugtar soiléiriú maidir leis an mbrí atá leis an téarma sa Treoir seo agus áirithítear leis comhsheasmhacht leis an reachtaíocht atá i bhfeidhm cheana.

Leasú    48

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 3 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a.  Maidir le huisce a úsáidtear i ngnólachtaí bia chun táirgí nó substaintí atá ceaptha do thomhaltas an duine a mhonarú, a phróiseáil, a leasú nó a mhargú, ní bheidh feidhm ach ag Airteagail 4, 5, 6 agus 11 den Treoir seo ina leith. Mar sin féin, ní bheidh feidhm ag aon cheann de na hairteagail sa Treoir seo i gcás inar féidir le hoibreoir gnó bia a léiriú chun sástachta na n-údarás náisiúnta inniúil nach ndéanann cáilíocht an uisce a úsáideann sé difear do shláinteachas na dtáirgí nó substaintí a eascraíonn as a ghníomhaíochtaí agus go gcomhlíonann na táirgí nó na substaintí sin Rialachán (CE) Uimh. 852/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a.

 

________________

 

1a Rialachán (CE) Uimh. 852/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le sláinteachas bia-ábhar (IO L 139, 30.4.2004, lch. 1).

Réasúnú

Tá gá leis mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach an téacs agus chun soiléireacht bhreise a sholáthar.

Leasú    49

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 3 – mír 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1b.  Ní mheasfar gur soláthraí uisce é táirgeoir uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine agus a chuirtear i mbuidéil nó i gcoimeádáin.

 

Beidh feidhm ag forálacha na Treorach seo maidir le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine agus a chuirtear i mbuidéil nó i gcoimeádáin sa mhéid nach bhfuil siad cumhdaithe le hoibleagáidí faoi reachtaíocht eile de chuid an Aontais.

Réasúnú

Tá gá leis mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach an téacs agus chun soiléireacht bhreise a sholáthar.

Leasú    50

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 3 – mír 1 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1c. Is faoi réir Airteagal 1 go hAirteagal 7 agus Airteagal 9 go hAirteagal 12 den Treoir seo agus na hIarscríbhinní a ghabhann léi, agus iad sin amháin, a bheidh soithí muirí a dhéanann díshailleadh ar uisce, a iompraíonn paisinéirí agus a ghníomhaíonn mar sholáthraithe uisce.

Réasúnú

Tá gá leis mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach an téacs agus chun soiléireacht bhreise a sholáthar.

Leasú    51

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 4 –mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  go bhfuil na bearta uile is gá déanta ag na Ballstáit chun na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 5 go hAirteagal 12 den Treoir seo a chomhlíonadh.

(c)  go bhfuil na bearta uile is gá déanta ag na Ballstáit chun go gcomhlíonfar na ceanglais a leagtar amach:

 

(i)  in Airteagal 4 go hAirteagal 12 den Treoir seo maidir le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine arna sholáthar do na tomhaltóirí deiridh ó ghréasán dáileacháin nó ó thancaer;

 

(ii)  in Airteagail 4, 5, 6 agus 11(4) den Treoir seo maidir le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine agus a chuirtear i mbuidéil nó i gcoimeádáin i ngnólacht bia;

 

(iii)  in Airteagail 4, 5, 6 agus 11 den Treoir seo maidir le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a tháirgtear agus a úsáidtear i ngnólacht bia chun bia a tháirgeadh, a phróiseáil agus a dháileadh.

Réasúnú

Tá gá leis mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach an téacs agus chun soiléireacht bhreise a sholáthar.

Leasú    52

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 4 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Áiritheoidh na Ballstáit nach dtarlóidh sé in aon chás, de bharr na mbeart a dhéanfar chun an Treoir seo a chur chun feidhme, go gceadófar, go díreach nó go hindíreach, aon mheath ar cháilíocht láithreach an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine ná aon mhéadú ar thruailliú na n-uiscí a úsáidtear chun uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a tháirgeadh.

2.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcloífidh na bearta a dhéanfar chun an Treoir seo a chur chun feidhme go hiomlán le prionsabal an réamhchúraim agus nach mbeidh sé in aon chás d’éifeacht acu go gceadófar, go díreach nó go hindíreach, aon mheath ar cháilíocht láithreach an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine ná aon mhéadú ar thruailliú na n-uiscí a úsáidtear chun uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a tháirgeadh.

Réasúnú

Ba cheart an nasc chuig prionsabal an réamhchúraim a bheith sainráite san Airteagal seo mar ba cheart, go háirithe le tabhairt isteach an chur chuige rioscabhunaithe, an prionsabal sin a bheith mar bhonn taca leis an gcur chuige i leith na n-oibleagáidí atá ar Bhallstáit ar fud na Treorach seo.

Leasú    53

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 4 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a.  Déanfaidh na Ballstáit bearta chun a áirithiú go ndéanfaidh na húdaráis inniúla measúnú ar na leibhéil sceite uisce atá ina gcríoch féin agus ar an bhféidearthacht atá ann go gcuirfí feabhas ar an laghdú ar sceitheadh uisce in earnáil an uisce óil. Cuirfear na gnéithe ábhartha sláinte poiblí, comhshaoil, teicniúla agus eacnamaíocha san áireamh sa mheasúnú sin. Déanfaidh na Ballstáit, faoin 31 Nollaig 2022, spriocanna náisiúnta a ghlacadh chun laghdú a dhéanamh ar leibhéil sceite soláthraithe uisce ina gcríoch faoin 31 Nollaig 2030. Féadfaidh na Ballstáit dreasachtaí fónta a sholáthar chun a áirithiú go gcomhlíonann soláthraithe uisce ina gcríoch na spriocanna náisiúnta.

Réasúnú

Tá gá leis mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach an téacs agus chun soiléireacht bhreise a sholáthar.

Leasú    54

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 4 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2b.  Maidir le húdarás inniúil atá i gceannas ar tháirgeadh agus ar dháileadh uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine, má dhéanann sé bainistiú tháirgeadh an uisce nó gníomhaíochtaí soláthair, ina iomlán nó i bpáirt, a fhágáil ag soláthraí uisce, sonrófar sa chonradh idir an t-údarás inniúil agus an soláthraí uisce freagrachtaí gach páirtí faoin Treoir seo.

Réasúnú

Tá gá leis mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach an téacs agus chun soiléireacht bhreise a sholáthar.

Leasú    55

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 5 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Leagfaidh na Ballstáit síos luachanna is infheidhme maidir leis an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine maidir leis na paraiméadair a leagtar amach in Iarscríbhinn I, agus beidh na luachanna sin chomh dian céanna leis na luachanna a leagtar amach san Iarscríbhinn sin.

1.  Leagfaidh na Ballstáit síos luachanna is infheidhme maidir leis an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine de réir na bparaiméadar a leagtar amach in Iarscríbhinn I.

Réasúnú

Tá gá leis mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach an téacs.

Leasú    56

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 5 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a.  Ní bheidh na luachanna a shocraítear de bhun mhír 1 chomh dian céanna leis na luachanna a leagtar amach i gCuid A, i gCuid B agus i gCuid Ba d’Iarscríbhinn I. Maidir leis na paraiméadair a leagtar amach i gCuid Ba d’Iarscríbhinn I, ní shocrófar na luachanna ach amháin chun críocha faireacháin agus ar mhaithe lena áirithiú go gcomhlíonfar na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 12.

Réasúnú

Tá gá leis mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach an téacs.

Leasú    57

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 5 – mír 2 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Déanfaidh na Ballstáit gach beart is gá chun a áirithiú nach rachaidh na gníomhairí cóireála, na hábhair, agus na nósanna imeachta dífhabhtaithe arna n-úsáid chun críocha dífhabhtaithe i gcórais soláthair uisce chun dochair do cháilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine. Aon éilliú uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine ag úsáid na n-oibreán, na n-ábhar agus na nósanna imeachta sin, déanfar é a íoslaghdú gan cur isteach, áfach, ar éifeachtacht an dífhabhtaithe.

Réasúnú

Tá gá leis mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach an téacs.

Leasú    58

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 6 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Maidir leis na luachanna paraiméadracha a leagfar síos i gcomhréir le hAirteagal 5 le haghaidh na bparaiméadar a liostaítear i gCuid A agus Cuid B d'Iarscríbhinn I, comhlíonfar na luachanna sin:

Maidir leis na luachanna paraiméadracha a leagfar síos i gcomhréir le hAirteagal 5 le haghaidh na bparaiméadar a liostaítear i gCuid A, i gCuid B agus i gCuid C d’Iarscríbhinn I, comhlíonfar na luachanna sin:

Leasú    59

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 6 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(-c)  i gcás fíoruiscí, ag an bpointe ina gcuirtear an t-uisce isteach sna buidéil .

(c)  i gcás uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine agus a chuirtear i mbuidéil nó i gcoimeádáin, ag an bpointe ina gcuirtear an t-uisce isteach sna buidéil nó sna coimeádáin;

Leasú    60

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 6 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ca)  i gcás uisce a úsáidtear i ngnólacht bia inarb é soláthraí uisce a sholáthraíonn uisce, ag an bpointe seachadta sa ghnólacht bia.

Leasú    61

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 6 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a.  I gcás uisce a chumhdaítear le pointe (a) de mhír 1, measfar go bhfuil a n-oibleagáidí faoin Airteagal seo comhlíonta ag na Ballstáit, más féidir a shuíomh gurb é córas dáileacháin príobháideach nó cothabháil an chórais sin is cúis le neamhchomhlíonadh na bparaiméadar dá bhforáiltear in Airteagal 5, ach amháin maidir le háitribh thosaíochta.

Leasú    62

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 7 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  measúnú ar ghuaiseacha a dhéanamh, i gcomhréir le hAirteagal 8, ar dhobharlaigh a úsáidtear chun uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a astarraingt;

(a)  measúnú guaise a dhéanamh ar dhobharlaigh nó ar chuid de dhobharlaigh a úsáidtear chun uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a astarraingt, arna gcur i gcrích ag na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 8;

Leasú    63

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 7 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  measúnú riosca ar an soláthar a dhéanfaidh na soláthraithe uisce, i gcomhréir le hAirteagal 9 agus Cuid C d'Iarscríbhinn II, chun faireachán a dhéanamh ar cháilíocht an uisce a sholáthraíonn siad;

(b)  measúnú riosca ar an soláthar a dhéanfaidh na soláthraithe uisce i ngach córas soláthair uisce chun críocha coimirciú agus faireachán a dhéanamh ar cháilíocht an uisce a sholáthraíonn siad, i gcomhréir le hAirteagal 9 agus Cuid C d’Iarscríbhinn II;

Leasú    64

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 7 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a.  Féadfaidh na Ballstáit cur chun feidhme an chur chuige rioscabhunaithe a oiriúnú, gan cur isteach archuspóir na Treorach seo maidir le cáilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine agus le sláinte tomhaltóirí, i gcás ina mbeidh srianta ar leith de bharr cúinsí geografacha amhail iargúltacht nó inrochtaineacht ar chrios soláthair uisce.

Leasú    65

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 7 – mír 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1b.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar freagrachtaí a dháileadh go soiléir agus go hiomchuí i measc na ngeallsealbhóirí, mar atá sainmhínithe ag na Ballstáit, chun cur chuige rioscabhunaithe a chur i bhfeidhm maidir leis na dobharlaigh a úsáidtear le haghaidh astarraingt uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine agus do chórais dáileacháin baile. Déanfar dáileadh na bhfreagrachtaí sin a chur in oiriúint dá gcreat institiúideach agus dlíthiúil.

Leasú    66

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 7 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Cuirfear na measúnuithe ar ghuaiseacha i gcrích faoin [3 bliana tar éis an spriocdháta maidir leis an Treoir seo a thrasuí]. Déanfar iad a athbhreithniú gach 3 bliana, agus tabharfar cothrom le dáta iad más gá.

2.  Déanfar measúnuithe guaise a chur i gcrích faoin [3 bliana tar éis an spriocdháta maidir leis an Treoir seo a thrasuí]. Déanfar athbhreithniú orthu gach 3 bliana, agus an ceanglas, dá bhforáiltear in Airteagal 7 de Threoir 2000/60/CE, atá ar na Ballstáit maidir le dobharlaigh a shainaithint á chur san áireamh, agus tabharfar cothrom le dáta iad i gcás inar gá.

Leasú    67

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 7 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Déanfaidh ollsoláthraithe uisce agus mórsholáthraithe uisce na measúnuithe riosca ar an soláthar a chur i gcrích faoin [3 bliana tar éis an spriocdháta maidir leis an Treoir seo a thrasuí] agus déanfaidh mionsoláthraithe uisce iad a chur i gcrích faoin [6 bliana tar éis an spriocdháta maidir leis an Treoir seo a thrasuí]. Déanfar iad a athbhreithniú ag eatraimh rialta nach faide ná 6 bliana, agus tabharfar cothrom le dáta iad más gá.

3.  Déanfaidh soláthraithe uisce measúnuithe ar sholáthar uisce faoin [6 bliana tar éis an spriocdháta maidir leis an Treoir seo a thrasuí]. Déanfar athbhreithniú orthu ag eatraimh rialta nach faide ná 6 bliana, agus tabharfar cothrom le dáta iad i gcás inar gá.

Leasú    68

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 7 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3a.  De bhun Airteagal 8 agus Airteagal 9 den Treoir seo, déanfaidh na Ballstáit na bearta ceartaitheacha is gá faoi na cláir beart agus pleananna bainistithe abhantraí dá bhforáiltear in Airteagal 11 agus in Airteagal 13 de Threoir 2000/60/CE faoi seach.

Leasú    69

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 7 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Cuirfear na measúnuithe ar an gcóras dáileacháin i gcrích faoin [3 bliana tar éis an spriocdháta maidir leis an Treoir seo a thrasuí]. Déanfar iad a athbhreithniú gach 3 bliana, agus tabharfar cothrom le dáta iad más gá.

4.  Déanfar na measúnuithe ar an gcóras dáileacháin baile sna háitribh dá dtagraítear in Airteagal 10(1) faoin [3 bliana tar éis an spriocdháta maidir leis an Treoir seo a thrasuí]. Déanfar athbhreithniú orthu gach 3 bliana, agus tabharfar cothrom le dáta iad i gcás inar gá.

Leasú    70

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Measúnú ar ghuaiseacha maidir le dobharlaigh a úsáidtear chun uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a astarraingt

Measúnú guaise, faireachán agus bainistiú ar dhobharlaigh a úsáidtear chun uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a astarraingt

Leasú    71

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Gan dochar d'Airteagal 6 agus Airteagal 7 de Threoir 2000/60/CE, áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar measúnú ar ghuaiseacha maidir leis na dobharlaigh sin a úsáidtear chun uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a astarraingt a sholáthraíonn níos mó ná 10 m3 sa lá ar an meán. Beidh na nithe seo a leanas sa mheasúnú ar ghuaiseacha:

1.  Gan dochar do Threoir 2000/60/CE, go háirithe Airteagal 4 go hAirteagal 8, áiritheoidh na Ballstáit, i gcomhar lena n-údaráis inniúla uisce, go gcuirfear measúnú guaise i gcrích lena gcumhdófar na dobharlaigh a úsáidtear le haghaidh astarraingt uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine agus lena soláthraítear níos mó ná 10 m3 in aghaidh an lae ar an meán. Beidh na nithe seo a leanas sa mheasúnú guaise:

Leasú    72

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  sonraí agus geoshuíomhanna gach pointe astarraingthe sna dobharlaigh a chumhdaítear leis an measúnú ar ghuaiseacha;

(a)  sonraí agus geoshuíomhanna gach pointe astarraingte sna dobharlaigh nó i gcodanna díobh a chumhdaítear leis an measúnú guaise. Ós rud é go bhféadfadh na sonraí dá dtagraítear san Airteagal seo a bheith íogair, go háirithe i gcomhthéacs an tsláinte phoiblí a chosaint, áiritheoidh na Ballstáit go gcosnófar sonraí den sórt sin agus go gcuirfear in iúl iad do na húdaráis ábhartha amháin;

Leasú    73

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  mapaí ar a dtugtar le fios na criosanna faoi choimirce a leagadh síos i gcomhréir le hAirteagal 7(3) de Threoir 2000/60/CE agus na limistéir faoi chosaint dá dtagraítear in Airteagal 6 den Treoir sin;

(b)  mapáil ar na criosanna faoi choimirce, nuair is amhlaidh gur bunaíodh na criosanna sin i gcomhréir le hAirteagal 7(3) de Threoir 2000/60/CE;

Réasúnú

Rachadh sé sin thar raon feidhme na Treorach maidir le hUisce Óil i dtéarmaí na limistéar faoi chosaint (tá limistéir cosanta dúlra agus limistéir íogaire cothaitheach ina gcuid de limistéir atá faoi chosaint faoi Airteagal 6). Ní mór limistéir atá faoi chosaint ó thaobh an uisce óil de a shainaithint i gcomhréir le hAirteagal 7; ní gá tagairt a dhéanamh d’Airteagal 6.

Leasú    74

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  sonraí na nguaiseacha, agus na bhfoinsí truailliúcháin a d'fhéadfadh a bheith leo, a dhéanann difear do na dobharlaigh a chumhdaítear leis an measúnú ar ghuaiseacha. Chuige sin, féadfaidh na Ballstáit leas a bhaint as an athbhreithniú ar thionchar ghníomhaíocht an duine a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 5 de Threoir 2000/60/CE agus as faisnéis faoi bhrúnna móra a bailíodh i gcomhréir le pointe 1.4 d’Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Treoir sin;

(c)  guaiseacha agus foinsí féideartha truaillithe a shainaithint ar difear iad do na dobharlaigh, nó do chodanna de dhobharlaigh, a chumhdaítear leis an measúnú guaise. Déanfar sainaithint na bhfoinsí truaillithe sin a nuashonrú go rialta i gcomhréir le hAirteagal 7. Chuige sin, féadfaidh na Ballstáit leas a bhaint as an athbhreithniú ar thionchar ghníomhaíocht an duine a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 5 de Threoir 2000/60/CE agus as faisnéis faoi bhrúnna móra a bailíodh i gcomhréir le pointe 1.4 d’Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Treoir sin;

Leasú    75

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 1 – pointe d – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  faireachán rialta sna dobharlaigh a chumhdaítear leis an measúnú ar ghuaiseacha ar thruailleáin ábhartha arna roghnú as na liostaí seo a leanas:

(d)  faireachán rialta sna dobharlaigh nó i gcodanna de dhobharlaigh a chumhdaítear leis an measúnú guaise ar thruailleáin atá ábhartha don soláthar uisce agus atá roghnaithe as na liostaí seo a leanas:

Leasú    76

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 1 – pointe d – pointe iv

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(iv)  truailleáin ábhartha eile, amhail micreaphlaistigh, nó truailleáin a bhaineann go sonrach le habhantrach atá leagtha síos ag na Ballstáit ar bhonn an athbhreithnithe ar thionchar ghníomhaíocht an duine a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 5 de Threoir 2000/60/CE agus ar bhonn na faisnéise faoi bhrúnna móra a bailíodh i gcomhréir le pointe 1.4 d'Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Treoir sin.

(iv)  paraiméadair chun críocha faireacháin atá i gCuid Ca d’Iarscríbhinn agus sa chuid sin amháin, nó truailleáin ábhartha eile, amhail micreaphlaistigh, ar choinníoll go bhfuil i bhfeidhm modheolaíocht chun micreaphlaistigh a thomhas mar a shonraítear in Airteagal 11(5b), nó truailleáin shonracha abhantraí atá bunaithe ag na Ballstáit ar bhonn an athbhreithnithe ar thionchar ghníomhaíocht an duine a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 5 de Threoir 2000/60/CE agus ar bhonn na faisnéise faoi bhrúnna móra a bailíodh i gcomhréir le pointe 1.4 d’Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Treoir sin.

Leasú    77

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 1 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

D’fhéadfadh soláthraithe uisce an-mhion a dhíolmhú ó na ceanglais dá dtagraítear i bpointe (a), i bpointe (b) agus i bpointe (c) den mhír seo, ar choinníoll go bhfuil ag an údarás inniúil réamheolas doiciméadaithe cothrom le dáta ar na paraiméadair ábhartha dá dtagraítear sna pointí sin. Déanfaidh an t-údarás inniúil an díolúine sin a athbhreithniú gach trí bliana ar a laghad agus é a thabhairt cothrom le dáta i gcás inar gá.

Leasú    78

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Cuirfidh na Ballstáit na soláthraithe uisce, a bhfuil an dobharlach atá cumhdaithe leis an measúnú ar ghuaiseacha in úsáid acu, ar an eolas faoi na torthaí a bhí ar an bhfaireachán a rinneadh faoi mhír 1(d) agus féadfaidh siad, ar bhonn na dtorthaí sin a bhí ar an bhfaireachán:

scriosta

(a)  é a cheangal ar na soláthraithe uisce faireachán breise nó cóireáil bhreise a dhéanamh ar pharaiméadair áirithe;

 

(b)  cead a thabhairt do sholáthraithe uisce minicíocht an fhaireacháin a ísliú i gcás paraiméadair áirithe, gan ceangal a bheith orthu measúnú riosca a dhéanamh ar an soláthar, ar choinníoll nach croípharaiméadair iad de réir bhrí phointe 1 de Chuid B d'Iarscríbhinn II, agus ar choinníoll nach bhfuil aon toisc ann lena bhfuiltear ag súil le réasún gur dócha go mbeidh sí ina cúis le meath ar cháilíocht an uisce.

 

Leasú    79

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  I gcásanna den sórt sin ina gceadófar don soláthraí uisce minicíocht an fhaireacháin dá dtagraítear i mír 2(b) a ísliú, leanfaidh na Ballstáit den fhaireachán rialta a dhéanamh ar na paraiméadair sin sa dobharlach a chumhdaítear leis an measúnú ar ghuaiseacha.

scriosta

Leasú    80

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 5 – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ar bhonn na faisnéise a bailíodh faoi mhír 1 agus mír 2, agus faoi Threoir 2000/60/CE, déanfaidh na Ballstáit na bearta seo a leanas i gcomhar leis na soláthraithe uisce agus páirtithe leasmhara eile, nó áiritheoidh siad go ndéanfaidh na soláthraithe uisce na bearta sin:

Ar bhonn na faisnéise a bailíodh faoi mhír 1 agus faoi mhír 2, agus faoi Threoir 2000/60/CE, déanfaidh na Ballstáit na bearta seo a leanas i gcomhar leis na soláthraithe uisce agus le geallsealbhóirí eile:

Leasú    81

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 5 – fomhír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  bearta coisctheacha chun an leibhéal cóireála is gá a laghdú agus cáilíocht an uisce a chosaint, lena n-áirítear bearta dá dtagraítear in Airteagal 11(3)(d) de Threoir 2000/60/CE;

(a)  bearta coisctheacha chun an chóireáil a sheachaint nó an leibhéal cóireála is gá a laghdú agus cáilíocht an uisce a choimirciú, lena n-áirítear bearta dá dtagraítear in Airteagal 11(3)(d) de Threoir 2000/60/CE, chomh maith le bearta chun sceitheadh uisce sa chóras a laghdú;

Leasú    82

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 5 – fomhír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa)  áiritheoidh siad go ndéanfaidh truaillitheoirí, i gcomhar le soláthraithe uisce agus le geallsealbhóirí ábhartha eile, bearta coisctheacha chun an leibhéal cóireála is gá a laghdú nó a sheachaint agus chun cáilíocht an uisce a choimirciú, lena n-áirítear bearta dá dtagraítear i bpointe (d) d’Airteagal 11(3) de Threoir 2000/60/CE chomh maith le bearta breise a mheastar a bheith riachtanach ar bhonn an fhaireacháin a dhéanfar faoi phointe (d) de mhír 1 den Airteagal seo;

Leasú    83

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 5 – fomhír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  bearta maolaitheacha a mheastar is gá ar bhonn an fhaireacháin a rinneadh faoi mhír 1(d), d'fhonn an fhoinse truailliúcháin a shainaithint agus dul i ngleic léi.

(b)  bearta maolaitheacha, a mheastar a bheith riachtanach ar bhonn an fhaireacháin arna chur i gcrích faoi mhír 1 (d), chun an fhoinse truaillithe a shainaithint agus aghaidh a thabhairt uirthi agus aon chóireáil bhreise a sheachaint, nuair a mheastar nach bhfuil bearta coisctheacha inmharthana nó éifeachtach go leor chun aghaidh a thabhairt ar fhoinse an truaillithe ar bhealach tráthúil;

Réasúnú

I roinnt Ballstát, níl na cumhachtaí dlí ag oibreoirí uisce chun bearta coisctheacha nó maolaitheacha a chinneadh agus a chur chun feidhme astu féin toisc gur leis na húdaráis phoiblí an chumhacht sin. Chun comhsheasmhacht a áirithiú le forálacha Airteagal 7.3 sa Chreat-Treoir Uisce, ba cheart bearta coisctheacha a ghlacadh chun an leibhéal cóireála is gá a laghdú.

Leasú    84

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 5 – fomhír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ba)  i gcás nach meastar go bhfuil na bearta a leagtar amach i bpointe (aa) agus i bpointe (b) leordhóthanach chun cosaint leormhaith a thabhairt do shláinte an duine, ceangal a chur ar sholáthraithe uisce faireachán breise a dhéanamh ar pharaiméadair áirithe ag an bpointe astarraingte, nó an chóireáil a dhéanamh má tá fíorghá leis, chun rioscaí don tsláinte a chosc.

Leasú    85

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 8 – mír 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

5a.  Cuirfidh na Ballstáit na soláthraithe uisce, a bhfuil an dobharlach nó codanna de dhobharlaigh a chumhdaítear leis an measúnú guaise atá in úsáid acu, ar an eolas faoi thorthaí an fhaireacháin a rinneadh faoi phointe (d) de mhír 1 agus, ar bhonn thorthaí an fhaireacháin sin, agus ar bhonn na faisnéise a bailíodh faoi mhír 1 agus faoi mhír 2, agus faoi Threoir 2000/60/CE, féadfaidh siad:

 

(a)  cead a thabhairt do sholáthraithe uisce laghdú a dhéanamh ar mhinicíocht faireacháin paraiméadair áirithe, nó ar líon na bparaiméadar a bhfuil faireachán á dhéanamh orthu, gan a cheangal orthu measúnú riosca soláthair a dhéanamh, ar choinníoll nach croípharaiméadair de réir bhrí phointe 1 de Chuid B d’Iarscríbhinn II iad na paraiméadair lena mbaineann, agus ar choinníoll nach bhfuil aon toisc ann lena bhfuiltear ag súil le réasún gur dócha go mbeidh sí ina cúis le meath ar cháilíocht an uisce;

 

(b)  i gcás ina gceadaítear do sholáthraí uisce an mhinicíocht faireacháin dá dtagraítear i bpointe (a) a laghdú, leanúint de bheith ag déanamh faireachán rialta ar na paraiméadair sin sa dobharlach atá cumhdaithe faoin measúnú guaise.

Leasú    86

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 9 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Measúnú riosca ar an soláthar

Measúnú riosca, faireachán agus bainistiú ar an soláthar

Leasú    87

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 9 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh na soláthraithe uisce measúnú riosca ar an soláthar lena dtabharfar an deis minicíocht an fhaireacháin a choigeartú maidir le haon pharaiméadar a liostaítear i gCuid A nó Cuid B d'Iarscríbhinn I nach croípharaiméadair iad i gcomhréir le Cuid B d'Iarscríbhinn II, ag brath ar an líon acu atá san amhuisce.

Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh soláthraithe uisce measúnú riosca ar an soláthar i gcomhréir le Cuid C d’Iarscríbhinn II, lena bhforáiltear gur féidir minicíocht an fhaireacháin a choigeartú i gcás aon pharaiméadar a liostaítear i gCuid A, Cuid B agus i gcuid Ba d’Iarscríbhinn I nach croípharaiméadair iad de réir chuid B d’Iarscríbhinn II, ag brath ar an líon acu atá san amhuisce.

Leasú    88

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 9 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Maidir leis na paraiméadair sin, áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfaidh soláthraithe uisce imeacht ó na minicíochtaí samplála a leagtar amach i gCuid B d'Iarscríbhinn II, i gcomhréir leis na sonraíochtaí a leagtar amach i gCuid C d'Iarscríbhinn II.

Maidir leis na paraiméadair sin, áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfaidh soláthraithe uisce diall ó na minicíochtaí samplála a leagtar amach i gCuid B d’Iarscríbhinn II, i gcomhréir leis na sonraíochtaí a leagtar amach i gCuid C d’Iarscríbhinn II, agus ag brath ar an líon acu atá san amhuisce agus ar an gcaoi a ndéantar an chóireáil.

Leasú    89

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 9 – mír 1 – fomhír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Chun na críche sin, beidh ceangal ar sholáthraithe uisce na torthaí a bhí ar an measúnú ar ghuaiseacha a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 8 den Treoir seo, agus ar an bhfaireachán a rinneadh de bhun Airteagal 7(1) agus Airteagal 8 de Threoir 2000/60/CE, a chur san áireamh.

Chun na críche sin, cuirfidh soláthraithe uisce san áireamh na torthaí a bhí ar an measúnú guaise a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 8 den Treoir seo, agus ar an bhfaireachán a rinneadh de bhun Airteagal 7(1) agus Airteagal 8 de Threoir 2000/60/CE.

Leasú    90

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 9 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a.  Féadfaidh na Ballstáit soláthraithe uisce an-mhion a dhíolmhú ó mhír 1, ar choinníoll go bhfuil réamheolas doiciméadaithe cothrom le dáta ag an údarás inniúil maidir leis na paraiméadair ábhartha agus go measann sé nach bhfuil aon riosca ann do shláinte an duine de thoradh na ndíolúintí sin, agus gan dochar d’oibleagáidí an údaráis faoi Airteagal 4.

 

Déanfaidh an t-údarás inniúil an díolúine a athbhreithniú gach trí bliana nó nuair a bhraitear aon ghuais nua truaillithe sa dobharcheantar, agus déanfar é a thabhairt cothrom le dáta i gcás inar gá.

Leasú    91

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 9 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Déanfaidh na húdaráis inniúla na measúnuithe riosca ar an soláthar a fhormheas.

2.  Beidh na soláthraithe uisce freagrach as measúnuithe riosca ar an soláthar agus is iad na soláthraithe uisce a áiritheoidh go gcomhlíonfaidh na measúnuithe sin an Treoir seo. Chuige sin, féadfaidh soláthraithe uisce tacaíocht a iarraidh ar údaráis inniúla.

 

Féadfaidh na Ballstáit ceangal a chur ar údaráis inniúla formheas nó faireachán a dhéanamh ar mheasúnuithe riosca soláthair a dhéanann soláthraithe uisce.

Leasú    92

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 9 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a.  Ar bhonn thorthaí an mheasúnaithe riosca soláthair arna chur i gcrích de bhun mhír 1, áiritheoidh na Ballstáit go mbunóidh soláthraithe uisce plean sábháilteachta uisce a bheidh curtha in oiriúint do na rioscaí a shainaithnítear agus a bheidh comhréireach le méid an tsoláthraíuisce. Mar shampla, d’fhéadfadh sé go mbainfeadh an plean sábháilteachta uisce sin leis an úsáid a bhaintear as ábhair a bhíonn i dteagmháil le huisce, táirgí cóireála uisce, rioscaí féideartha a eascraíonn ó phíopaí a bhíonn ag sceitheadh uisce, nó bearta chun dul in oiriúint do dhúshláin an lae inniu agus amach anseo, amhail an t-athrú aeráide, agus déanfaidh na Ballstáit é a shonrú tuilleadh.

Leasú    93

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 10 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Measúnú riosca ar an gcóras dáileacháin baile

Measúnú riosca, faireachán agus bainistiú ar an gcóras dáileacháin baile

Leasú    94

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 10 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar measúnú riosca ar an gcóras dáileacháin baile agus beidh na heilimintí seo a leanas sa mheasúnú sin:

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar measúnú riosca ar an gcóras dáileacháin baile in áitribh thosaíochta, agus beidh na heilimintí seo a leanas sa mheasúnú sin:

Leasú    95

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 10 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  measúnú ar na rioscaí a bhaineann leis na córais dáileacháin baile, agus leis na táirgí gaolmhara agus na hábhair ghaolmhara, agus ar cibé acu a dhéanann nó nach ndéanann siad difear do cháilíocht an uisce ag an bpointe ina dtagann sé as na buacairí a úsáidtear de ghnáth do thomhaltas an duine, go háirithe i gcás ina gcuirfear soláthar uisce ar fáil don phobal in áitribh thosaíochta;

(a)  measúnú ar na rioscaí a bhaineann leis na córais dáileacháin baile, agus leis na táirgí gaolmhara agus na hábhair ghaolmhara, agus ar cibé acu a dhéanann nó nach ndéanann siad difear do cháilíocht an uisce ag an bpointe ina dtagann sé as na buacairí a úsáidtear de ghnáth do thomhaltas an duine;

Leasú    96

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 10 – mír 1 – pointe b – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  faireachán rialta ar na paraiméadair a liostaítear i gCuid C d'Iarscríbhinn I in áitribh ina meastar go bhfuil an baol is mó ann do shláinte an duine. Déanfar paraiméadair agus áitribh ábhartha a roghnú ar bhonn an mheasúnaithe a rinneadh faoi phointe (a).

(b)  faireachán rialta ar na paraiméadair a liostaítear i gCuid C d’Iarscríbhinn I in áitribh thosaíochta ina ndearnadh sainaithint ar rioscaí sonracha maidir le cáilíocht uisce le linn an mheasúnaithe arna dhéanamh faoi phointe (a).

Leasú    97

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 10 – mír 1 – pointe b – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Maidir leis an bhfaireachán rialta dá dtagraítear sa chéad fhomhír, féadfaidh na Ballstáit straitéis faireacháin a bhunú a dhíreoidh ar na háitribh thosaíochta;

Maidir leis an bhfaireachán rialta, áiritheoidh na Ballstáit rochtain ar shuiteálacha in áitribh thosaíochta chun críocha samplála, agus féadfaidh siad straitéis faireacháin a bhunú, go háirithe maidir le Legionella pneumophila;

Leasú    98

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 10 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  é a fhíorú an leor feidhmíocht na dtáirgí foirgníochta a bhíonn i dteagmháil le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine maidir leis na saintréithe bunúsacha atá nasctha leis an gceanglas bunúsach maidir le hoibreacha foirgníochta a shonraítear i bpointe 3(e) d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 305/2011.

(c)  fíorú i dtaobh an bhfuil feidhmíocht táirgí agus ábhar a bhíonn i dteagmháil le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine leordhóthanach i ndáil le sláinte an duine a chosaint.

Leasú    99

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 10 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ca)  fíorú i dtaobh an bhfuil na hábhair arna n-úsáid oiriúnach le dul i dteagmháil le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine agus an gcomhlíontar na ceanglais a shonraítear in Airteagal 11.

Leasú    100

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 10 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  I gcás ina mbeidh na Ballstáit den tuairim, ar bhonn an mheasúnaithe a rinneadh faoi mhír 1(a), go bhfuil baol ann do shláinte an duine a thagann as an gcóras dáileacháin baile nó as na táirgí gaolmhara agus na hábhair ghaolmhara, nó i gcás inar léir san fhaireachán a rinneadh i gcomhréir le mír 1(b) nár comhlíonadh na luachanna paraiméadracha a leagtar amach i gCuid C d'Iarscríbhinn I, déanfaidh na Ballstáit:

2.  I gcás ina mbeidh na Ballstáit den tuairim, ar bhonn an mheasúnaithe a rinneadh faoi mhír 1 (a), go bhfuil riosca ann do shláinte an duine a eascraíonn as an gcóras dáileacháin baile in áitribh thosaíochta nó as na táirgí gaolmhara agus na hábhair ghaolmhara, nó i gcás ina léirítear i bhfaireachán arna chur i gcrích i gcomhréir le mír 1 (b) nár comhlíonadh na luachanna paraiméadracha a leagtar amach i gCuid C d’Iarscríbhinn I, áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar bearta iomchuí chun an riosca nach gcomhlíonfar na luachanna paraiméadracha a leagtar amach i gCuid C d’Iarscríbhinn I a dhíchur nó a laghdú.

(a)  na bearta iomchuí chun deireadh a chur leis an mbaol nach gcomhlíonfar na luachanna paraiméadracha a leagtar amach i gCuid C d'Iarscríbhinn I, nó chun an baol sin a laghdú;

 

(b)  na bearta uile is gá lena áirithiú nach gcuirfear sláinte an duine i mbaol, go díreach nó go hindíreach, de dheasca ascnamh substaintí nó ceimiceán as táirgí foirgníochta a úsáidtear chun uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a ullmhú nó a dháileadh.

 

(c)  go ndéanfar bearta eile, amhail teicnící iomchuí feabhsúcháin, i gcomhar le soláthraithe uisce, chun nádúr nó airíonna an uisce a athrú sula soláthrófar é ionas go gcuirfear deireadh leis an mbaol nach gcomhlíonfaidh an t-uisce na luachanna paraiméadracha tar éis é a sholáthar, nó go laghdófar an baol sin;

 

(d)  tomhaltóirí a chur ar an eolas go cuí agus comhairle chuí a chur orthu faoi dhálaí tomhaltais agus úsáide an uisce agus faoi aon bheart a d'fhéadfaí a dhéanamh chun an baol a sheachaint go dtarlódh sé arís;

 

(e)  oiliúint a eagrú do phluiméirí agus do ghairmithe eile a mbíonn baint acu leis na córais dáileacháin baile agus suiteáil táirgí foirgníochta;

 

(f)  i gcás Legionella, a áirithiú go bhfuil bearta éifeachtacha rialaithe agus bainistithe i bhfeidhm chun ráigeanna den ghalar a d'fhéadfadh tarlú a sheachaint agus dul i ngleic leo.

 

Leasú    101

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 10 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a.  D’fhonn na rioscaí a bhaineann le dáileadh baile a laghdú i ngach ceann de na córais dáileacháin baile, déanfaidh na Ballstáit an méid seo a leanas:

 

(a)  spreagadh a thabhairt d’úinéirí áitribh phoiblí agus phríobháidigh chun measúnú riosca ar dháileachán baile a dhéanamh;

 

(b)  tomhaltóirí agus úinéirí áitribh phoiblí agus phríobháidigh a chur ar an eolas faoi bhearta atá ann chun díchur nó laghdú a dhéanamh ar an riosca a bhaineann le neamh-chomhlíonadh na gcaighdeán cáilíochta le haghaidh uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine i ngeall ar an gcóras dáileacháin baile;

 

(c)  tomhaltóirí a chur ar an eolas go cuí agus comhairle a chur orthu maidir le dálaí tomhaltais agus úsáide an uisce agus maidir le bearta a d’fhéadfaí a dhéanamh d’fhonn an baol go dtarlódh sé arís a sheachaint;

 

(d)  oiliúint a chur chun cinn maidir le pluiméirí agus gairmithe eile a bhíonn ag déileáil le córais dáileacháin baile agus le suiteáil táirgí foirgníochta agus ábhar a bhíonn i dteagmháil le huisce; agus

 

(e)  i gcás Legionella, agus go háirithe Legionella pneumophila, a áirithiú go bhfuil bearta éifeachtacha rialaithe agus bainistithe atá comhréireach leis an riosca i bhfeidhm chun ráigeanna féideartha an ghalair a chosc agus aghaidh a thabhairt orthu.

Leasú    102

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 10a

 

Íoscheanglais sláinteachais do tháirgí, do shubstaintí agus d’ábhair a bhíonn i dteagmháil le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine

 

1.  Déanfaidh na Ballstáit na bearta uile is gá chun a áirithiú i gcás substaintí agus ábhair a úsáidtear le haghaidh mhonarú na dtairgí nua go léir a bhíonn i dteagmháil le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine agus a úsáidtear chun críocha astarraingte, cóireála nó dáilte, nó i gcás eisíontais a bhaineann leis na substaintí sin:

 

(a)  nach ndéanfaidh siad laghdú díreach ná indíreach ar chosaint shláinte an duine dá bhforáiltear sa Treoir seo;

 

(b)  nach mbeidh tionchar acu ar bholadh ná ar bhlas an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine;

 

(c)  nach mbeidh siad i láthair in uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine ar leibhéal tiúchana atá níos airde ná an leibhéal is gá chun an cuspóir lena n-úsáidtear iad a bhaint amach; agus

 

(d)  nach spreagann siad an fhorbairt mhicribhitheolaíoch.

 

2.  Chun críocha chur i bhfeidhm comhchuibhithe mhír 1 a áirithiú, faoin... [trí bliana tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach seo], déanfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 19 chun an Treoir seo a fhorlíonadh trína ndéanfaí, maidir leis na híoscheanglais sláinteachais agus liosta na substaintí a úsáidtear chun ábhair a bhíonn i dteagmháil le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a tháirgeadh, agus a fhormheastar san Aontas, lena n-áirítear teorainneacha sonracha imirce agus coinníollacha speisialta úsáide i ngach cás inarb infheidhme, iad a leagan síos.. Déanfaidh an Coimisiún an liosta sin a athbhreithniú agus a thabhairt cothrom le dáta go rialta i gcomhréir leis na forbairtí eolaíocha agus teicneolaíocha is déanaí.

 

3.  Chun tacú leis an gCoimisiún na gníomhartha tarmligthe a ghlacadh agus a leasú de bhun mhír 2, cuirfear buanchoiste ar bun ina mbeidh ionadaithe arna gceapadh ag na Ballstáit agus a fhéadfaidh cúnamh a iarraidh ó shaineolaithe nó ó chomhairleoirí.

 

4.  Ábhair a bhíonn i dteagmháil le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine, agus atá cumhdaithe faoi reachtaíocht eile de chuid an Aontais, amhail Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a, comhlíonfaidh siad mír 1 agus mír 2 den Airteagal seo.

 

______________

 

1aRialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle (IO L 88, 4.4.2011, lch. 5).

Réasúnú

Tá gá leis mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach an téacs agus chun soiléireacht bhreise a sholáthar.

Leasú    103

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 11 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Déanfaidh na Ballstáit gach beart is gá chun a áirithiú go ndéanfar faireachán rialta ar cháilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine chun a sheiceáil cé acu a chomhlíonann nó nach gcomhlíonann an t-uisce atá ar fáil do thomhaltóirí ceanglais na Treorach seo agus, go háirithe, na luachanna paraiméadracha a socraíodh i gcomhréir le hAirteagal 5. Déanfar samplaí a thógáil atá ionadaíoch ar cháilíocht an uisce a thomhlaítear le linn na bliana. Ina theannta sin, ba cheart do na Ballstáit gach beart is gá a dhéanamh chun a áirithiú, i gcás ina mbeidh dífhabhtú i gceist le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a ullmhú nó a dháileadh, go bhfíorófar éifeachtúlacht na cóireála dífhabhtaithe a rinneadh agus go gcoinneofar aon éilliú de bharr sheachtháirgí an dífhabhtaithe a ísle is féidir, gan cur as don dífhabhtú.

1.  Déanfaidh na Ballstáit gach beart is gá chun a áirithiú go ndéanfar faireachán rialta ar cháilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine chun a sheiceáil go gcomhlíonann ceanglais na Treorach seo agus, go háirithe, na luachanna paraiméadracha a socraíodh i gcomhréir le hAirteagal 5. Déanfar samplaí a thógáil atá ionadaíoch ar cháilíocht an uisce a thomhlaítear le linn na bliana. Ina theannta sin, ba cheart do na Ballstáit gach beart is gá a dhéanamh chun a áirithiú, i gcás ina mbeidh dífhabhtú i gceist le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a ullmhú nó a dháileadh, go bhfíorófar éifeachtúlacht na cóireála dífhabhtaithe a rinneadh agus go gcoinneofar aon éilliú de bharr sheachtháirgí an dífhabhtaithe a ísle is féidir, gan cur as don dífhabhtú.

Réasúnú

Tá gá leis mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach an téacs agus chun soiléireacht bhreise a sholáthar.

Leasú    104

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 11 – mír 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

5a.  Déanfaidh na Ballstáit torthaí an fhaireacháin arna chur i gcrích i gcomhréir le faireachán na bparaiméadar a liostaítear i gCuid Ca d’Iarscríbhinn I a chur in iúl don Choimisiún faoin ... [trí bliana ó dháta theacht i bhfeidhm na Treorach seo], agus ina dhiaidh sin uair sa bhliain.

 

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le Airteagal 19 chun an Treoir seo a leasú trí na substaintí atá ar an liosta faire a leagtar amach i gCuid Ca d’Iarscríbhinn I a thabhairt cothrom le dáta. Féadfaidh an Coimisiún cinneadh a dhéanamh substaintí a chur leis i gcás ina bhfuil baol ann go mbeidh na substaintí sin i láthair in uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine agus a chuireann sláinte an duine i mbaol, ach nach bhfuil léirithe ina leith san fhaisnéis eolaíoch gur ann do riosca do shláinte an duine. Chuige sin, bainfidh an Coimisiún úsáid as taighde eolaíoch EDS go háirithe. I gcás aon substaint nua a bheith curtha leis an tsubstaint, tabharfar údar iomchuí leis faoi Airteagal 1 den Treoir seo.

Réasúnú

Tá gá leis mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach an téacs agus chun soiléireacht bhreise a sholáthar.

Leasú    105

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 11 – mír 5 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

5b.  Faoin ... [aon bhliain amháin tar éis an dáta a dtiocfaidh an Treoir seo i bhfeidhm], déanfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 19 chun an Treoir seo a fhorlíonadh trí mhodheolaíocht a ghlacadh chun tomhas a dhéanamh ar na micreaphlaistigh atá liostaithe ar an liosta faire atá leagtha amach i gCuid Ca d’Iarscríbhinn I.

Réasúnú

Tá gá leis mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach an téacs agus chun soiléireacht bhreise a sholáthar.

Leasú    106

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 12 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  I gcás aon mhainneachtana na luachanna paraiméadracha a socraíodh i gcomhréir le hAirteagal 5 a chomhlíonadh, áiritheoidh na Ballstáit, go ndéanfar imscrúdú láithreach d'fhonn an chúis leis an mainneachtain a shainaithint.

1.  I gcás nach gcomhlíontar na luachanna paraiméadracha a socraíodh i gcomhréir le hAirteagal 5 ag an bpointe comhlíontachta dá dtagraítear in Airteagal 6, áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar imscrúdú láithreach air chun an chúis a bhí leis a shainaithint.

Réasúnú

Tá gá leis mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach an téacs agus chun soiléireacht bhreise a sholáthar.

Leasú    107

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 12 – mír 2 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

I gcás nach gcomhlíonfar na luachanna paraiméadracha a leagtar amach i gCuid C d'Iarscríbhinn I, beidh na bearta a leagtar amach i bpointe (a) go pointe (f) d'Airteagal 10(2) ina gcuid den ghníomhaíocht feabhais.

I gcás nach gcomhlíonfar na luachanna paraiméadracha a leagtar amach i gCuid C d’Iarscríbhinn I, beidh na bearta a leagtar amach i bpointe (a) d’Airteagal 10 (2) ina gcuid den ghníomhaíocht feabhais.

Leasú    108

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 12 – mír 3 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

I gcás aon mhainneachtana na ceanglais íosta maidir le luachanna paraiméadracha a leagtar amach i gCuid A agus Cuid B d'Iarscríbhinn I a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit an mhainneachtain sin a mheas mar bhaol do shláinte an duine.

I gcás nach gcomhlíontar na híoscheanglais maidir le luachanna paraiméadracha a leagtar amach i gCuid A agus Cuid B d’Iarscríbhinn I, ní bhreathnóidh na Ballstáit air mar bhaol a d’fhéadfadh a bheith ann do shláinte an duine, ach amháin i gcás ina measann na húdaráis inniúla gur fánach neamhchomhlíonadh an luacha pharaiméadraigh.

Leasú    109

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 12 – mír 4 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Sna cásanna a bhfuil tuairisc orthu i mír 2 agus mír 3, déanfaidh na Ballstáit, a luaithe is féidir, na bearta uile seo a leanas:

4.  Sna cásanna a bhfuil tuairisc orthu i mír 2 agus mír 3, ina meastar gur baol ionchasach do shláinte an duine é neamh-chomhlíonadh na luachanna paraiméadracha, déanfaidh na Ballstáit, a luaithe is féidir, na bearta uile seo a leanas:

Leasú    110

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 12 – mír 4 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Déanfar na bearta dá dtagraítear i bpointe (a), i bpointe (b) agus i bpointe (c) i gcomhar leis an soláthraí lena mbaineann.

Leasú    111

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 12 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.  Cinnfidh na húdaráis inniúla nó comhlachtaí iomchuí eile an ghníomhaíocht a dhéanfar faoi mhír 3, agus aird á tabhairt acu ar na rioscaí do shláinte an duine a thiocfadh as cur isteach ar an soláthar nó as srian a chur ar úsáid uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine.

5.  I gcás ina suitear go bhfuil neamhchomhlíonadh i gceist ag an bpointe tomhaltais, cinnfidh na húdaráis inniúla nó comhlachtaí iomchuí eile an ghníomhaíocht a dhéanfar faoi mhír 3, agus aird á tabhairt acu ar na rioscaí do shláinte an duine a thiocfadh as cur isteach ar an soláthar nó as srian a chur ar úsáid uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine.

Réasúnú

Tá gá leis mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach an téacs agus chun soiléireacht bhreise a sholáthar.

Leasú    112

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 12a

 

Maoluithe

 

1.  Féadfaidh na Ballstáit foráil a dhéanamh maidir le maoluithe ó na luachanna paraiméadracha a leagtar amach i gCuid B d’Iarscríbhinn I nó atá socraithe i gcomhréir le hAirteagal 5(2), suas le luach uasta a shocrófar, ar choinníollnach ionann na maoluithe sin agus baol do shláinte an duine agus ar choinníoll nach bhfuil aon mhodhanna eile ar fáil chun cothabháil a dhéanamh ar dháileadh an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine san earnáil lena mbaineann. Beidh na maoluithe sin teoranta do na cásanna seo a leanas:

 

(a)  crios nua soláthair uisce;

 

(b)  foinse nua truaillithe a bhraitear i gcrios soláthair uisce nó paraiméadair nua-chuardaithe nó nua-bhraite.

 

Beidh maoluithe teoranta don tréimhse ama is giorra is féidir, ar tréimhse í nach sáróidh trí bliana, agus i dtreo dheireadh na tréimhse sin déanfaidh na Ballstáit athbhreithníu chun a chinneadh an ndearnadh dul chun cinn leordhóthanach.

 

I gcásanna eisceachtúla, féadfaidh Ballstát dara maolú a dheonú maidir le pointe (a) agus pointe (b) den chéad fhomhír. I gcás ina bhfuil sé beartaithe ag Ballstát an dara maolú sin a dheonú, cuirfidh sé an t-athbhreithniú, in éineacht leis na forais lena chinneadh, chuig an gCoimisiún. Ní sháróidh an dara maolú sin trí bliana.

 

2.  Sonrófar in aon mhaolú a dheonaítear i gcomhréir le mír 1 an fhaisnéis seo a leanas:

 

(a)  na forais leis an maolú;

 

(b)  an paraiméadar lena mbaineann, torthaí ábhartha ón bhfaireachán roimh ré, agus an luach uasta is incheadaithe dá bhforáiltear faoin díolúine;

 

(c)  an limistéar geografach, méid an uisce a dháiltear gach lá, an daonra lena mbaineann agus an ndéanfaí difear d’aonghnóthas táirgthe bia nó nach ndeanfaí;

 

(d)  clár faireacháin iomchuí lena bhforáiltear, i gcás inar gá, d’fhaireachán níos minice;

 

(e)  achoimre ar an bplean le haghaidh na mbeart ceartaitheach is gá, lena n-áirítear clár oibre, meastachán ar an gcostas agus forálacha maidir le hathbhreithniú a dhéanamh; agus

 

(f)  an ré a éilítear don mhaolú.

 

3.  Má mheasann na húdaráis inniúla nach bhfuil neamh-chomhlíonadh an luacha pharaiméadraigh tromchúiseach agus má tá an ghníomhaíocht a rinneadh i gcomhréir le Airteagal 12(2) leordhóthanach chun an fhadhb a réiteach laistigh de 30 lá, ní gá an fhaisnéis dá bhforáiltear i mír 2 den Airteagal seo a shonrú sa mhaolú.

 

Sa chás sin, ní chinnfidh na húdaráis inniúla ná comhlachtaí ábhartha eile lena mbaineann ach an luach ceadaithe uasta don pharaiméadar lena mbaineann agus an t-am a cheadaítear chun an fhadhb a réiteach.

 

4.  Ní féidir dul ar iontaoibh mhír 3 a thuilleadh, más amhlaidh nár comhlíonadh aon luach paraiméadrach ar bith do sholáthar uisce ar leith ar feadh tréimhse is faide ná 30 lá ina iomláine i gcaitheamh an 12 mhí roimhe sin.

 

5.  Déanfaidh aon Bhallstát a bhain leas as na maoluithe dá bhforáiltear san Airteagal seo a áirithiú go gcuirfear eolas maidir leis an maolú agus na coinníollacha lena mbaineann chuig an bpobal dá mbaineann an maolú sin go pras agus go hiomchuí. Sa bhreis air sin, áiritheoidh an Ballstát, i gcás inar gá, go gcuirfear comhairle ar ghrúpaí ar leith sa daonra a bhféadfadh an maolú a bheith ina riosca ar leith dóibh.

 

Ní bheidh feidhm ag na hoibleagáidí dá dtagraítear sa chéad fhomhír maidir leis na cúinsí a bhfuil tuairisc orthu i mír 3 ach amháin má chinneann na húdaráis inniúla a mhalairt.

 

6.  Cé is moite de mhaoluithe arna ndeonú i gcomhréir le mír 3, cuirfidh Ballstát an Coimisiún ar an eolas laistigh de thréimhse dhá mhí maidir le haon mhaolú a bhaineann le soláthar aonair uisce ar mó a sholáthar ná 1 000 m3 in aghaidh an lae mar mheán nó mar sheirbhís a fhreastalaíonn ar níos mó ná 5 000 duine, lena n-áirítear an fhaisnéis a shonraítear i mír 2.

 

7.  Ní bheidh feidhm ag an Airteagal seo maidir le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine agus a dhíoltar i mbuidéil ná i gcoimeádáin.

Leasú    113

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 13 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Gan dochar d'Airteagal 9 de Threoir 2000/60/CE, déanfaidh na Ballstáit gach beart is gá chun feabhas a chur ar an rochtain do chách ar an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine agus cuirfidh na Ballstáit úsáid an uisce sin chun cinn ar a gcríoch. Beidh na bearta uile seo a leanas san áireamh:

1.  Gan dochar d’Airteagal 9 de Threoir 2000/60/CE agus do phrionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta, déanfaidh na Ballstáit, agus na peirspictíochtaí áitiúla agus réigiúnacha agus cúinsí maidir le dáileadh uisce á gcur san áireamh acu, gach beart is gá chun feabhas a chur ar an rochtain uilíoch do chách ar an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine agus cuirfidh na Ballstáit úsáid an uisce sin chun cinn ar a gcríoch.

(a)  daoine nach bhfuil rochtain acu ar uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine, agus na cúiseanna leis an easpa rochtana sin (e.g. baill de ghrúpa leochaileach agus imeallaithe), a shainaithint, na deiseanna atá ann feabhas a chur ar an rochtain do na daoine sin a mheas agus iad a chur ar an eolas faoi na deiseanna atá ann nascadh leis an gcóras dáileacháin nó faoi mhodhanna malartacha maidir le rochtain a fháil ar an uisce sin;

Chuige sin, sainaithneoidh na Ballstáit na daoine gan rochtain, nó a mbeidh rochtain theoranta acu, ar uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine, lena n-áirítear grúpaí leochaileacha agus imeallaithe, agus na cúiseanna leis an easpa rochtana sin, agus deiseanna chun feabhas a chur ar an rochtain atá ag na daoine sin á meas acu agus á gcur in iúl dóibh go soiléir faoi na féidearthachtaí atá ann chun nascadh leis an gcóras dáileacháin nó faoi mhodhanna malartacha chun rochtain a fháil ar an uisce sin.

 

Déanfaidh na Ballstáit bearta freisin, amhail:

(b)  trealamh amuigh faoin aer nó faoi dhíon a shocrú agus a chothabháil le go mbeidh teacht saor in aisce i spásanna poiblí ar uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine;

(a)  trealamh amuigh is istigh a shocrú agus a chothabháil, lena n-áirítear láithreacha athlíonta, le go mbeidh teacht saor in aisce i spásanna poiblí ar uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine, agus i gcás ina ndéanfar amhlaidh go mbeidh sé indéanta go teicniúil agus comhréireach i ndáil leis an ngá atá ann leis na bearta sin; Leis na bearta sin, cuirfear san áireamh freisin dálaí áitiúla ar leith, amhail an aeráid agus an tíreolaíocht;

(c)  uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a chur chun cinn mar a leanas:

(c)  uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a chur chun cinn mar a leanas:

(i)  feachtais a sheoladh chun na saoránaigh a chur ar an eolas faoi cháilíocht an uisce sin;

(i)  feachtais a sheoladh chun na saoránaigh a chur ar an eolas faoi cháilíocht ard uisce buacaire;

 

(ia)  feachtais seolta a sheoladh chun an pobal i gcoitinne a spreagadh chun buidéil uisce in-athúsáidte agus tionscnaimh a sheoladh chun feasacht a ardú faoi shuíomhanna láithreacha athlíonta;

(ii)  soláthar an uisce sin a chur chun cinn i bhfoirgnimh riaracháin agus phoiblí;

(ii)  soláthar an uisce sin a chur chun cinn i bhfoirgnimh riaracháin agus phoiblí;

(iii)  soláthar saor in aisce an uisce sin a chur chun cinn i mbialanna, i gceaintíní, agus i seirbhísí lónadóireachta.

(iii)  soláthar saor in aisce an uisce sin soláthar an uisce sin ar tháille íseal a chur chun cinn do chustaiméirí i mbialanna, i gceaintíní agus i seirbhísí lónadóireachta.

Leasú    114

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 13 – mír 2 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ar bhonn na faisnéise a bailíodh faoi mhír 1(a), déanfaidh na Ballstáit gach beart is gá chun a áirithiú go mbeidh rochtain ag grúpaí leochaileacha agus imeallaithe ar uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine.

Ar bhonn na faisnéise a bailíodh faoi mhír 1(a), déanfaidh na Ballstáit bearta a mheasann siad a bheith riachtanach agus iomchuí chun a áirithiú go mbeidh rochtain ag grúpaí leochaileacha agus imeallaithe ar uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine.

Leasú    115

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 13 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a.  I gcás ina mbeidh oibleagáidí faoin Airteagal seo ar údaráis phoiblí áitiúla faoin dlí náisiúnta, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh na modhanna agus na hacmhainní ag na húdaráis sin chun rochtain ar uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a áirithiú agus go bhfuil aon bhearta maidir leis sin comhréireach leis na nithe seo a leanas:

 

(i)  acmhainní an chórais dáileacháin lena mbaineann;

 

(ii)  méid an chórais; and

 

(iii)  na tairbhí a bhfuiltear ag súil leis.

Leasú    116

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 14 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar faisnéis leordhóthanach agus cothrom le dáta maidir leis an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a chur ar fáil ar líne do gach duine a gcuirtear an soláthar uisce sin ar fáil dóibh, i gcomhréir le hIarscríbhinn IV.

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh faisnéis leordhóthanach, cothrom le dáta agus inrochtana maidir leis an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine ar fáil ar líne nó ar bhealaí so-úsáidte eile do gach duine a gcuirtear an soláthar uisce sin ar fáil dóibh, i gcomhréir le hIarscríbhinn IV, agus na rialacha cosanta sonraí is infheidhme á gcomhlíonadh.

Leasú    117

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 14 – mír 2 – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar, ar bhonn rialta agus uair sa bhliain ar a laghad, agus san fhoirm is oiriúnaí (ar an sonrasc, cuir i gcás, nó trí fheidhmchláir chliste) an fhaisnéis seo a leanas a chur chuig gach duine a gcuirtear an soláthar uisce sin ar fáil dóibh, gan call dóibh an fhaisnéis sin a iarraidh:

Áiritheoidh na Ballstáit go bhfaighidh na daoine uile arna soláthar, ar bhonn rialta agus uair amháin sa bhliain ar a laghad, agus san fhormáid is iomchuí agus is inrochtana (mar shampla ar a sonrasc nó trí bhíthin feidhmchláir chliste) arna cinneadh ag na húdaráis inniúla, an fhaisnéis seo a leanas:

Leasú    118

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 14 – mír 2 – fomhír 1 – pointe a – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  faisnéis faoi struchtúr costais na taraife a ghearrtar i leith an mhéadair chiúbaigh d'uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine, lena n-áirítear costais athraitheacha agus sheasta, agus na costais a bhaineann leis na heilimintí seo a leanas, ar a laghad, a thabhairt le fios:

(a)  i gcás ina ndéantar costais a ghnóthú trí chóras taraife, faisnéis maidir leis an taraif a mhuirearaítear in aghaidh an mhéadair chiúbaigh d’uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine, lena n-áirítear dáileadh costas seasta agus athraitheach;

Leasú    119

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 14 – mír 2 – fomhír 1 – pointe a – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(i)  bearta a rinne na soláthraithe uisce chun críocha an mheasúnaithe ar ghuaiseacha de bhun Airteagal 8(5);

scriosta

Leasú    120

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 14 – mír 2 – fomhír 1 – pointe a – pointe ii

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(ii)  cóireáil agus dáileadh an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine;

scriosta

Leasú    121

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 14 – mír 2 – fomhír 1 – pointe a – pointe iii

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(iii)  bailiú agus cóireáil fuíolluisce;

scriosta

Leasú    122

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 14 – mír 2 – fomhír 1 – pointe a – pointe iv

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(iv)  bearta a rinneadh de bhun Airteagal 13, i gcás ina ndearna soláthraithe uisce na bearta sin;

scriosta

Leasú    123

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 14 – mír 2 – fomhír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa)  faisnéis maidir le cáilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine, lena n-áirítear na paraiméadair tháscacha;

Leasú    124

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 14 – mír 2 – fomhír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  praghas an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a sholáthraítear de réir an lítir agus an mhéadair chiúbaigh;

(b)  i gcás ina ndéantar costais a ghnóthú trí chóras taraife, praghas an tsoláthair uisce d’uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine in aghaidh an mhéadair chiúbaigh, agus an praghas arna shonraisciú in aghaidh an lítir; i gcás nach ndéantar na costais a aisghabháil trí chóras taraife, na costais iomlána bhliantúla a ghabhann leis an gcóras uisce chun a áirithiú go gcomhlíonfar an Treoir seo, lena ngabhfaidh faisnéis chomhthéacsúil agus ábhartha maidir leis an gcaoi a soláthraítear uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine don limistéar;

Leasú    125

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 14 – mír 2 – fomhír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ba)  cóireáil agus dáileadh an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine;

Leasú    126

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 14 – mír 2 – fomhír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  an méid arna thomhailt ag gach teaghlach, in aghaidh na bliana nó na tréimhse billeála ar a laghad, mar aon le treochtaí bliantúla tomhaltais;

(c)  an méid arna thomhailt ag gach teaghlach, in aghaidh na bliana nó na tréimhse billeála ar a laghad, mar aon le treochtaí bliantúla tomhaltais an teaghlaigh, más rud é go bhfuil sé sin indéanta go teicniúil agus ní dhéanfar sin ach amháin má tá an fhaisnéis sin ar fáil don soláthraí uisce;

Leasú    127

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 14 – mír 2 – fomhír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  comparáidí idir tomhaltas bliantúil uisce an teaghlaigh agus meántomhaltas teaghlaigh sa chatagóir chéanna;

(d)  comparáidí idir tomhaltas bliantúil uisce an teaghlaigh agus meántomhaltas teaghlaigh, nuair is infheidhme i gcomhréir le pointe (c);

Leasú    128

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 14 – mír 2 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh chun an fhormáid ina dtabharfar an fhaisnéis atá le tabhairt faoin gcéad fhomhír, agus na rialacha mionsonraithe a ghabhann léi, a shonrú. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 20(2).

Déanfaidh na Ballstáit leithdháileadh soiléir freagrachtaí a leagan amach maidir le soláthar na faisnéise faoin bhfomhír idir na soláthróirí uisce, geallsealbhóirí agus comhlachtaí áitiúla inniúla. Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 19 lena bhforlíontar an Treoir seo tríd an bhformáid ina dtabharfar an fhaisnéis atá le tabhairt faoin gcéad fhomhír, agus na rialacha mionsonraithe a ghabhann léi, a shonrú.

Leasú    129

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 15 – mír 1 – fomhír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  tacar sonraí a bhunú, agus a thabhairt cothrom le dáta ar bhonn bliantúil ina dhiaidh sin, ina bhfuil faisnéis faoi theagmhais uisce óil a bhí ina mbaol ionchasach do shláinte an duine, beag beann ar aon mhainneachtain na luachanna paraiméadracha a chomhlíonadh, agus a mhair níos faide ná 10 lá i ndiaidh a chéile agus a rinne difear do 1 000 duine, ar a laghad, lena n-áirítear na cúiseanna leis na teagmhais sin agus na gníomhaíochtaí feabhais a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 12.

(d)  tacar sonraí a bhunú, agus a thabhairt cothrom le dáta ar bhonn bliantúil ina dhiaidh sin, ina bhfuil faisnéis faoi theagmhais uisce óil a bhí ina chúis le riosca ionchasach do shláinte an duine, beag beann ar aon mhainneachtain na luachanna paraiméadracha a chomhlíonadh, agus a mhair níos faide ná 10 lá i ndiaidh a chéile agus a rinne difear do 1 000 duine, ar a laghad, lena n-áirítear na cúiseanna leis na teagmhais sin agus na gníomhaíochtaí feabhais a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 12.

Leasú    130

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 15 – mír 4 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh ina sonrófar an fhormáid ina dtabharfar an fhaisnéis atá le tabhairt faoi mhír 1 agus mír 3, agus na rialacha mionsonraithe maidir leis an bhfaisnéis sin a thabhairt le fios, lena n-áirítear ceanglais mhionsonraithe maidir leis na táscairí, na mapaí forléargais ar an Aontas ina iomláine agus na tuarascálacha forléargais ar na Ballstáit dá dtagraítear i mír 3.

4.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 19 lena bhforlíontar an Treoir seo tríd an bhformáid ina dtabharfar an fhaisnéis atá le tabhairt faoi mhír 1 agus mír 3, agus na rialacha mionsonraithe maidir leis an bhfaisnéis sin a thabhairt le fios, lena n-áirítear ceanglais mhionsonraithe maidir leis na táscairí, na mapaí forléargais ar an Aontas ina iomláine agus na tuarascálacha forléargais ar na Ballstáit dá dtagraítear i mír 3.

Leasú    131

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 15 – mír 4 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 20(2).

scriosta

Leasú    132

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 17 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  forálacha maidir leis an rochtain ar uisce a leagtar amach in Airteagal 13;

(b)  forálacha maidir le rochtain ar uisce a leagtar amach in Airteagal 13 agus an sciar den daonra nach bhfuil rochtain aige ar uisce;

Leasú    133

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 17 –mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  forálacha maidir leis an bhfaisnéis atá le cur ar fáil don phobal faoi Airteagal 14 agus Iarscríbhinn IV.

(c)  forálacha maidir leis an bhfáisnéis atá le cur ar fáil don phobal faoi Airteagal 14 agus Airteagal IV, lena n-áirítear forléargas soláimhsithe don úsáideoir ar leibhéal an Aontais Eorpaigh ar an bhfáisnéis a liostaítear i bpointe 7 d’Iarscríbhinn IV.

Leasú    134

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 17 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a.  Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná ... [cúig bliana tar éis an spriocdháta deiridh chun an Treoir seo a thrasuí] — agus ina dhiaidh sin i gcás inarb iomchuí — tuarascáil a thíolacadh chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir leis an mbagairt a d’fhéadfadh a bheith ann d’fhoinsí uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine ó mhicriphlaistigh, cógais agus, más gá, truailleáin nua eile agus maidir leis na rioscaí gaolmhara iomchuí sláinte a d’fhéadfadh a bheith ann. Tugtar de chumhacht don Choimisiún, más gá, gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 19 chun an Treoir seo a fhorlíonadh trí uasleibhéil a bhunú le haghaidh micreaphlaisteach, táirgí íocshláinte agus truailleáin nua eile in uisce atá ceaptha le hól ag an duine.

Réasúnú

Tá sé tábhachtach faireachán a dhéanamh ar shubstaintí atá ag teacht chun cinn in uisce óil agus a bheith in ann luachanna paraiméadair a thabhairt isteach i gcás ina sainaithnítear riosca don tsláinte. Tá gá le cur chuige caighdeánach uile-Aontais maidir leis na huasleibhéil is gá a shocrú nó a ríomh chun an leibhéal cosanta céanna a áirithiú ar fud AE.

Leasú    135

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 18 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a.  Faoin ... [cúig bliana tar éis dháta theacht i bhfeidhm na Treorach seo], déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú an bhfuil leibhéal leordhóthanach comhchuibhithe de cheanglais sláinteachais ann anois i ndáil le hábhair agus táirgí a mbíonn teagmháil acu le huisce atá ceaptha le hól ag an duine mar thoradh ar Airteagal 10a agus, más gá, déanfaidh sé bearta iomchuí breise a ghlacadh.

Leasú    136

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 23 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Maidir le maoluithe a dheonaigh Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 9 de Threoir 98/83/CE agus atá fós i bhfeidhm faoin [an dáta deiridh chun an Treoir seo a thrasuí], leanfaidh siad d'fheidhm a bheith leo go dtí go dtiocfaidh deireadh leis na maoluithe sin. Ní fhéadfar iad a athnuachan arís.

2.  Maidir le maoluithe arna ndeonú ag na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 9 de Threoir 98/83/CE agus atá fós i bhfeidhm faoin [an dáta deiridh chun an Treoir seo a thrasuí], beidh feidhm acu fós go dtí go dtiocfaidh deireadh leis na maoluithe sin.

Leasú    137

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn I – cuid A – tábla

Nóta

I gcás uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a chuirtear i mbuidéil nó i gcoimeádáin, ní dhéanfar na paraiméadair a liostaítear sa Chuid seo a thástáil, ach amháin i gcás uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a chuirtear i mbuidéil nó i gcoimeádáin ón sconna.

Leasú    138

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn I – cuid B – tábla

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Paraiméadair cheimiceacha

Paraiméadair

Luach paraiméadrach

Aonad

Nótaí

Aicriolaimíd

0,10

μg/l

Tagraíonn an luach paraiméadrach don tiúchan iarmharach de mhonaiméirí san uisce arna ríomh de réir sonraíochtaí den mhéid uasta is ceadmhach a scaoileadh ón bpolaiméir chomhfhreagrach atá i dteagmháil leis an uisce.

Antamón

5,0

μg/l

 

Arsanaic

10

μg/l

 

Beinséin

1,0

μg/l

 

Beinsi[a]piréin

0,010

μg/l

 

Béite éastraidé-ól (50-28-2)

0,001

μg/l

 

Bisfeanól-A

0,01

μg/l

 

Bórón

1,0

mg/l

 

Bromáit

10

μg/l

 

Caidmiam

5,0

μg/l

 

Clóráit

0,25

mg/l

 

Clóirít

0,25

mg/l

 

Cróimiam

25

μg/l

Déanfar an luach a chomhlíonadh, ar a dhéanaí, faoin [10 mbliana tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach seo]. Is é 50 μg/l an luach paraiméadrach le haghaidh cróimiam go dtí an dáta sin.

Copar

2,0

mg/l

 

Ciainíd

50

μg/l

 

1,2-déchlóireatán

3,0

μg/l

 

Eipeaclóraihidrin

0,10

μg/l

Tagraíonn an luach paraiméadrach don tiúchan iarmharach de mhonaiméir san uisce arna ríomh de réir sonraíochtaí den mhéid uasta is ceadmhach a scaoileadh ón bpolaiméir chomhfhreagrach atá i dteagmháil leis an uisce.

Fluairíd

1,5

mg/l

 

Aigéid halaicéiteacha (HAAnna)

80

μg/l

Suim iomlán na naoi substaint chomhfhreagracha seo a leanas: aigéad monaclóraicéiteach, déchlóraicéiteach, agus tríchlóraicéiteach, aigéad monabrómaicéiteach agus débhrómaicéiteach, aigéad brómaclóraicéiteach, aigéad brómaidhéchlóraicéiteach, aigéad débhrómaclóraicéiteach agus aigéad tríbhrómaicéiteach.

Luaidhe

5

μg/l

Déanfar an luach a chomhlíonadh, ar a dhéanaí, faoin [10 mbliana tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach seo]. Is é 10 μg/l an luach paraiméadrach maidir le luaidhe go dtí an dáta sin.

Mearcair

1,0

μg/l

 

Micricistín (Microcystine-LR)

10

μg/l

 

Nicil

20

μg/l

 

Níotráití

50

mg/l

Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar an coinníoll [níotráit]/50 + [nítrít]/3 ≤ 1, áit a gciallaíonn na lúibíní cearnacha an tiúchan níotráite (NO3) agus nítríte (NO2) i mg/l, a chomhlíonadh agus go gcomhlíonfar an luach 0,10 mg/l i gcás nítrítí lasmuigh de na hoibreacha cóireála uisce.

Nítrítí

0.50

mg/l

Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar an coinníoll [níotráit]/50 + [nítrít]/3 ≤ 1, áit a gciallaíonn na lúibíní cearnacha an tiúchan níotráite (NO3) agus nítríte (NO2) i mg/l, a chomhlíonadh agus go gcomhlíonfar an luach 0,10 mg/l i gcás nítrítí lasmuigh de na hoibreacha cóireála uisce.

Naoinilfeanól

0,3

μg/l

 

Lotnaidicídí

0,10

μg/l

Ciallaíonn ‘lotnaidicídí’:

 

 

 

feithidicídí orgánacha,

 

 

 

luibhicídí orgánacha,

 

 

 

fuingicídí orgánacha,

 

 

 

néimeataicídí orgánacha,

 

 

 

acairicídí orgánacha,

 

 

 

ailgicídí orgánacha,

 

 

 

creimiricídí orgánacha,

 

 

 

slaimicídí orgánacha,

 

 

 

na táirgí gaolmhara (go háirithe rialaitheoirí fáis) agus a gcuid meitibilití ábhartha, mar a shainmhínítear iad in Airteagal 3(32) de Rialachán 2009/1107/CE1.

 

 

 

Tá an luach paraiméadrach infheidhme maidir le gach lotnaidicíd ar leith.

 

 

 

I gcás aildrine, dé-eildrine, heipteaclóir agus eapocsaíd heipteaclóir, is é 0,030 μg/l an luach paraiméadrach. 

Lotnaidicídí — Iomlán

0,50

μg/l

Ciallaíonn ‘Lotnaidicídí — Iomlán’ suim iomlán na lotnaidicídí ar leith go léir, mar a shainmhínítear sa ró roimhe seo, a braitheadh agus a cainníochtaíodh sa nós imeachta faireacháin.

PFAS

0,10

μg/l

Ciallaíonn ‘PFAS’ gach substaint shárfhluarailcile agus pholafluarailcile ar leith (foirmle cheimiceach: CnF2n+1−R).

PFASanna — Iomlán

0,50

μg/l

Ciallaíonn ‘PFASanna — Iomlán’ suim iomlán na substaintí sárfhluarailcile agus polafluarailcile (foirmle cheimiceach: CnF2n+1−R).

Hidreacarbóin il-timthriallacha aramatacha

0,10

μg/l

Suim iomlán thiúchana na gcomhdhúl sonraithe seo a leanas: beinsea(b)fluaraintéin, beinsea(k)fluaraintéin, beinsi(ghi)peiriléin, agus indéini(1, 2, 3-cd)piréin.

Seiléiniam

10

μg/l

 

Teitreaclóireitéin agus Tríchlóireitéin

10

μg/l

Suim iomlán thiúchana na bparaiméadar sonraithe

Tríhalaimeatáin — Iomlán

100

μg/l

I gcás inar féidir déanamh amhlaidh, gan cur as don dífhabhtú, ba cheart do na Ballstáit féachaint le luach níos ísle a bhaint amach.

 

 

 

Suim iomlán thiúchana na gcomhdhúl sonraithe seo a leanas: clóraform, brómaform, débhrómaclóraimeatán, brómaidhéchlóraimeatán.

Úráiniam

30

μg/l

 

Clóiríd vinile

0,50

μg/l

Tagraíonn an luach paraiméadrach don tiúchan iarmharach de mhonaiméir san uisce arna ríomh de réir sonraíochtaí den mhéid uasta is ceadmhach a scaoileadh ón bpolaiméir chomhfhreagrach atá i dteagmháil leis an uisce.

__________________

1. Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 79/117/CEE agus Treoir 91/414/CEE ón gComhairle (IO L 309, 24.11.2009, lch. 1).

 

Leasú

Paraiméadair cheimiceacha

Paraiméadair

Luach paraiméadrach

Aonad

Nótaí

Aicriolaimíd

0,10

μg/l

Tagraíonn an luach paraiméadrach don tiúchan iarmharach de mhonaiméir san uisce arna ríomh de réir sonraíochtaí den mhéid uasta is ceadmhach a scaoileadh ón bpolaiméir chomhfhreagrach atá i dteagmháil leis an uisce.

Antamón

5,0

μg/l

 

Arsanaic

10

μg/l

 

Beinséin

1,0

μg/l

 

Beinsi[a]piréin

0,010

μg/l

 

Béite éastraidé-ól (50-28-2)

0,001

μg/l

 

Bisfeanól-A

0,1

μg/l

 

Bórón

1,0

mg/l

 

Bromáit

10

μg/l

 

Caidmiam

5,0

μg/l

 

Clóráit

0,25

mg/l

 

Clóirít

0,25

mg/l

 

Cróimiam

25

μg/l

Déanfar an luach a chomhlíonadh, ar a dhéanaí, faoin [10 mbliana tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach seo]. Is é 50 μg/l an luach paraiméadrach le haghaidh cróimiam go dtí an dáta sin.

Copar

2,0

mg/l

 

Ciainíd

50

μg/l

 

1,2-déchlóireatán

3,0

μg/l

 

Eipeaclóraihidrin

0,10

μg/l

Tagraíonn an luach paraiméadrach don tiúchan iarmharach de mhonaiméir san uisce arna ríomh de réir sonraíochtaí den mhéid uasta is ceadmhach a scaoileadh ón bpolaiméir chomhfhreagrach atá i dteagmháil leis an uisce.

Fluairíd

1,5

mg/l

 

Aigéid halaicéiteacha (HAAnna)

80

μg/l

Suim iomlán na naoi substaint chomhfhreagracha seo a leanas: aigéad monaclóraicéiteach, déchlóraicéiteach, agus tríchlóraicéiteach, aigéad monabrómaicéiteach agus débhrómaicéiteach, aigéad brómaclóraicéiteach, aigéad brómaidhéchlóraicéiteach, aigéad débhrómaclóraicéiteach agus aigéad tríbhrómaicéiteach.

Luaidhe

5

μg/l

Déanfar an luach a chomhlíonadh, ar a dhéanaí, faoin [10 mbliana tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach seo]. Is é 10 μg/l an luach paraiméadrach maidir le luaidhe go dtí an dáta sin.

Mearcair

1,0

μg/l

 

Micricistín (Microcystine-LR)

10

μg/l

 

Nicil

20

μg/l

 

Níotráití

50

mg/l

Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar an coinníoll [níotráit]/50 + [nítrít]/3 ≤ 1, áit a gciallaíonn na lúibíní cearnacha an tiúchan níotráite (NO3) agus nítríte (NO2) i mg/l, a chomhlíonadh agus go gcomhlíonfar an luach 0,10 mg/l i gcás nítrítí lasmuigh de na hoibreacha cóireála uisce.

Nítrítí

0.50

mg/l

Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar an coinníoll [níotráit]/50 + [nítrít]/3 ≤ 1, áit a gciallaíonn na lúibíní cearnacha an tiúchan níotráite (NO3) agus nítríte (NO2) i mg/l, a chomhlíonadh agus go gcomhlíonfar an luach 0,10 mg/l i gcás nítrítí lasmuigh de na hoibreacha cóireála uisce.

Naoinilfeanól

0,3

μg/l

 

Lotnaidicídí

0,10

μg/l

Ciallaíonn ‘lotnaidicídí’:

 

 

 

feithidicídí orgánacha,

 

 

 

luibhicídí orgánacha,

 

 

 

fuingicídí orgánacha,

 

 

 

néimeataicídí orgánacha,

 

 

 

acairicídí orgánacha,

 

 

 

ailgicídí orgánacha,

 

 

 

creimiricídí orgánacha,

 

 

 

slaimicídí orgánacha,

 

 

 

na táirgí gaolmhara (go háirithe rialaitheoirí fáis) agus a gcuid meitibilití ábhartha, mar a shainmhínítear iad in Airteagal 3(32) de Rialachán 2009/1107/CE1.

 

 

 

Tá an luach paraiméadrach infheidhme maidir le gach lotnaidicíd ar leith.

 

 

 

I gcás aildrine, dé-eildrine, heipteaclóir agus eapocsaíd heipteaclóir, is é 0,030 μg/l an luach paraiméadrach. 

Lotnaidicídí — Iomlán

0,50

μg/l

Ciallaíonn ‘Lotnaidicídí — Iomlán’ suim iomlán na lotnaidicídí ar leith go léir, mar a shainmhínítear sa ró roimhe seo, a braitheadh agus a cainníochtaíodh sa nós imeachta faireacháin.

PFAS

0,10

μg/l

Ciallaíonn ‘PFAS’ gach substaint shárfhluarailcile agus pholafluarailcile ar leith (foirmle cheimiceach: CnF2n+1−R).

PFASanna — Iomlán

0,30

μg/l

Ciallaíonn ‘PFASanna — Iomlán’ suim iomlán na substaintí sárfhluarailcile agus polafluarailcile (foirmle cheimiceach: CnF2n+1−R).

Hidreacarbóin il-timthriallacha aramatacha

0,10

μg/l

Suim iomlán thiúchana na gcomhdhúl sonraithe seo a leanas: beinsea(b)fluaraintéin, beinsea(k)fluaraintéin, beinsi(ghi)peiriléin, agus indéini(1, 2, 3-cd)piréin.

Seiléiniam

10

μg/l

 

Teitreaclóireitéin agus Tríchlóireitéin

10

μg/l

Suim iomlán thiúchana na bparaiméadar sonraithe

Tríhalaimeatáin — Iomlán

100

μg/l

I gcás inar féidir déanamh amhlaidh, gan cur as don dífhabhtú, ba cheart do na Ballstáit féachaint le luach níos ísle a bhaint amach.

 

 

 

Suim iomlán thiúchana na gcomhdhúl sonraithe seo a leanas: clóraform, brómaform, débhrómaclóraimeatán, brómaidhéchlóraimeatán.

Úráiniam

30

μg/l

 

Clóiríd vinile

0,50

μg/l

Tagraíonn an luach paraiméadrach don tiúchan iarmharach de mhonaiméir san uisce arna ríomh de réir sonraíochtaí den mhéid uasta is ceadmhach a scaoileadh ón bpolaiméir chomhfhreagrach atá i dteagmháil leis an uisce.

__________________

1. Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 79/117/CEE agus Treoir 91/414/CEE ón gComhairle (IO L 309, 24.11.2009, lch. 1).

Réasúnú

Féachtar leis an luach athraithe do BPA sa leasú seo botún cló, arna dhéanamh ag an gCoimisiún agus moltaí ESD á dtrasuí, a cheartú

Leasú    139

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn I – cuid B a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

 

 

 

 

 

Leasú

Paraiméadair tháscacha

Paraiméadair

Luach paraiméadrach

Aonad

Nótaí

Alúmanam

200

μg/l

 

Amóiniam

0,50

mg/l

 

Clóirídí

250

mg/l

Nóta 1

Dath

Sásúil do thomhaltóirí agus gan athrú mínormálta

 

 

Seoltacht

2 500

μS cm-1 ag 20 °C

Nóta 1

Tiúchan ian hidrigine

≥ 6,5 agus ≤ 9,5

Aonaid pH

Nótaí 1 agus 3

Iarann

200

μg/l

 

Mangainéis

50

μg/l

 

Boladh

Sásúil do thomhaltóirí agus gan athrú mínormálta

 

 

Sulfáit

250

mg/l

Nóta 1

Sóidiam

200

mg/l

 

Blas

Sásúil do thomhaltóirí agus gan athrú mínormálta

 

 

Áireamh coilíneachtaí ag 22 °C

Gan athrú mínormálta

 

 

Baictéir dhrólannacha

0

Líon/100 ml

 

Iomlán an charbóin orgánaigh (TOC)

Gan athrú mínormálta

 

 

Moirtiúlacht

Sásúil do thomhaltóirí agus gan athrú mínormálta

 

 

Nóta 1:

Níor cheart go mbeadh an t-uisce creimneach.

Nóta 2:

Níor cheart go ndéanfaí an paraiméadar sin a thomhas ach amháin sa chás go dtagann an t-uisce ó uisce dromchla nó go ndéanann an t-uisce dromchla difear dó. I gcás nach gcomhlíonfar an luach paraiméadrach sin, déanfaidh an Ballstát fiosrúchán maidir le dáileadh uisce chun a áirithiú nach bhfuil aon bhaol féideartha ann do shláinte an duine de thoradh oibreáin phataigineacha a bheith ann, cripteaspóiriodóis mar shampla.

Nóta 3:

I gcás uisce gan súilíní a chuirtear i mbuidéil nó i gcoimeádáin, féadfar an t-íosluach a laghdú go dtí pH 4.5

I gcás uisce a chuirtear i mbuidéil nó i gcoimeádáin atá lán le dé-ocsaíd nítriúil go nádúrtha nó atá saibhrithe go saorga le dé-ocsaíd charbóin, féadfar an t-íosluach a bheith níos lú ná sin.

Leasú    140

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn I – Cuid C

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Paraiméadair atá ábhartha maidir leis an measúnú riosca ar an gcóras dáileacháin baile

Paraiméadair

Luach paraiméadrach

Aonad

Nótaí

Legionella

< 1 000

Líon/100 ml

I gcás nach gcomhlíonfar an luach paraiméadrach <1,000/l maidir le Legionella, déanfar an tsampláil arís maidir le Legionella pneumophila. In éagmais Legionella pneumophila, is ionann an luach paraiméadrach le haghaidh Legionella agus < 10,000/l.

Luaidhe

5

μg/l

Déanfar an luach a chomhlíonadh, ar a dhéanaí, faoin ... [deich mbliana ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Is é 10 μg/l an luach paraiméadrach maidir le luaidhe go dtí an dáta sin.

 

Leasú

Paraiméadair atá ábhartha maidir leis an measúnú riosca ar an gcóras dáileacháin baile

Paraiméadair

Luach paraiméadrach

Aonad

Nótaí

Legionella pneumophila

< 1 000

Líon/100 ml

 

Legionella

< 10 000

Líon/100 ml

In éagmais Legionella pneumophila arb é < 1,000/l an luach paraiméadrach, is é < 10,000/l an luach paraiméadrach le haghaidh Legionella a bheidh ann.

Luaidhe

5

μg/l

Déanfar an luach a chomhlíonadh, ar a dhéanaí, faoin ... [deich mbliana ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Is é 10 μg/l an luach paraiméadrach maidir le luaidhe go dtí an dáta sin.

Leasú    141

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn I – Cuid C a (nua)

Micreaphlaistigh

Déanfar an faireachán i gcomhréir leis an modheolaíocht maidir le micreaphlaistigh a thomhas arna leagan síos sa ghníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 11(5b)

Réasúnú

Tá gá leis mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach an téacs agus chun soiléireacht bhreise a chur ar fáil.

Leasú    142

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn II – cuid B – pointe 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Glactar leis gur 'croípharaiméadair' iad Escherichia coli (E. coli), spóir de Clostridium perfringens, agus baictéarafagaigh shómatacha dhrólannacha agus níl siad faoi réir measúnú riosca ar an soláthar i gcomhréir le Cuid C den Iarscríbhinn seo. Déanfar faireachán orthu i gcónaí ag na minicíochtaí a leagtar amach i dTábla 1 de phointe 2.

Glactar leis gur ‘croípharaiméadair’ iad Escherichia coli (E. Coli) agus enterococci agus ní fhéadfaidh siad a bheith faoi réir measúnú riosca ar an soláthar i gcomhréir le Cuid C den Iarscríbhinn seo. Déanfar faireachán orthu i gcónaí ag na minicíochtaí a leagtar amach i dTábla 1 de phointe 2.

Leasú    143

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn II – cuid B – cuid 2 – tábla 1

An toirt (m3) uisce a dháiltear nó a tháirgtear gach lá laistigh de chrios soláthair

An líon íosta samplaí sa bhliain

≤ 100

10a.

> 100      ≤ 1 000

10a.

> 1 000    ≤ 10 000

50b.

> 10 000    ≤ 100 000

365

> 100 000

365

 

Leasú

Tábla 1

Minicíocht íosta samplála agus anailíse chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh na bparaiméadar

An toirt (m3) uisce a dháiltear nó a tháirgtear gach lá laistigh de chrios soláthair

An líon íosta samplaí sa bhliain - croípharaiméadair

An líon íosta samplaí sa bhliain – nach croípharaiméadair iad

≤ 100

6

2

> 100

≤ 1 000

12

3

> 1000

≤ 5000

24

4

> 5000

≤ 10 000

52

5

> 10 000

≤ 50 000

104

6

> 50 000

≤ 100 000

208

6

 

 

 

+ 1

 

 

 

Le haghaidh gach 25,000 m3/d agus cuid de den toirt iomlán

> 100 000

365

12

 

 

+1

 

 

Le haghaidh gach 25,000 m3/d agus cuid de den toirt iomlán

Leasú    144

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn II – cuid D – pointe 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a.  tógfar samplaí le haghaidh Legionella i gcórais dáileacháin baile ag pointí riosca maidir le leathadh Legionella pneumophila agus/nó nochtadh do Legionella pneumophila. Déanfaidh na Ballstáit treoirlínte a bhunú le haghaidh modhanna samplála le haghaidh Legionella;

Réasúnú

Tá gá leis mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach an téacs agus chun soiléireacht bhreise a chur ar fáil.

Leasú    145

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn II a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Íoscheanglais sláinteachais le haghaidh substaintí agus ábhar maidir le monarú táirgí nua a théann i dteagmháil le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine:

 

(a)  liosta substaintí arna bhformheas lena n-úsáid maidir le monarú ábhar, lena n-áirítear, ábhair orgánacha, leaistiméirí, sileacóin, miotail, stroighin, roisíní ianmhalartaithe agus ábhair ilchodacha agus táirgí arna ndéanamh de na substaintí sin.

 

(b)  ceanglais shonracha maidir le húsáid na substaintí in ábhair agus le táirgí a dhéantar de na substaintí sin.

 

(c)  srianta sonracha maidir le haistriú substaintí áirithe isteach in uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine.

 

(d)  rialacha sláinteachais maidir le hairíonna eile is gá le haghaidh comhlíonadh.

 

(e)  rialacha bunúsacha chun a fhíorú go bhfuil pointí (a) go (d) á gcomhlíonadh.

 

(f)  rialacha a bhaineann le modhanna samplála agus anailíse chun a fhíorú go bhfuil pointí (a) go (d) á gcomhlíonadh.

Réasúnú

Tá gá leis mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach an téacs agus chun soiléireacht bhreise a chur ar fáil.

Leasú    146

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn IV – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

FAISNÉIS A THABHARFAR AR LÍNE DON PHOBAL

FAISNÉIS DON PHOBAL

Leasú    147

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn IV – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Beidh an fhaisnéis seo a leanas ar fáil do thomhaltóirí ar líne ar bhealach saincheaptha atá furasta a thuiscint:

Beidh an fhaisnéis seo a leanas ar fáil do thomhaltóirí ar líne ar bhealaí atá chomh saincheaptha céanna agus atá furasta a thuiscint:

Leasú    148

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn IV – mír 1 – pointe 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  sonraí an tsoláthraí uisce ábhartha;

(1)  an soláthraí uisce ábhartha, an limistéar agus líon na ndaoine a soláthraítear uisce dóibh agus an modh táirgthe uisce a shainaithint;

Leasú    149

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn IV – mír 1 – pointe 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  na torthaí is déanaí ar an bhfaireachán ar na paraiméadair a liostaítear i gCuid A agus Cuid B d'Iarscríbhinn I, lena n-áirítear minicíocht na samplála agus suíomh na bpointí samplála, a bhaineann le limistéar leasa an duine a bhfuil an t-uisce sin á sholáthar dó, mar aon leis an luach paraiméadrach a socraíodh i gcomhréir le hAirteagal 5. Ní ceadmhach torthaí an fhaireacháin a bheith níos sine ná:

(2)  athbhreithniú ar na torthaí faireacháin is déanaí in aghaidh an tsoláthraí uisce, le haghaidh na bparaiméadar a liostaítear i gCuid A, Cuid B agus Cuid Ba d'Iarscríbhinn I, lena n-áirítear an mhinicíocht a bhaineann le réimse spéise an duine a soláthraíodh, mar aon leis an luach paraiméadrach a socraíodh i gcomhréir le hAirteagal 5. Ní ceadmhach na torthaí faireacháin a bheith níos sine ná:

Leasú    150

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn IV – mír 1 – pointe 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  i gcás ina sáraítear na luachanna paraiméadracha a shocraítear i gcomhréir le hAirteagal 5, faisnéis faoin mbaol atá ann do shláinte an duine agus an chomhairle sláinte agus tomhaltais a bhaineann leis an mbaol sin nó hipearnasc a thugann rochtain ar an bhfaisnéis sin;

(3)  i gcás ina mbeidh baol ionchasach ann do shláinte an duine mar a chinntear ag na húdaráis inniúla tar éis sárú ar na luachanna paraiméadracha a shocraítear i gcomhréir le hAirteagal 5, faisnéis faoin mbaol atá ann do shláinte an duine agus an chomhairle sláinte agus tomhaltais a bhaineann leis an mbaol sin nó hipearnasc a thugann rochtain ar an bhfaisnéis sin;

Leasú    151

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn IV – mír 1 – pointe 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  achoimre ar an measúnú riosca ábhartha ar an soláthar;

scriosta

Leasú    152

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn IV – mír 1 – pointe 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  faisnéis faoi na paraiméadair tháscacha agus na luachanna paraiméadracha gaolmhara seo a leanas:

(5)  faisnéis faoi na paraiméadair tháscacha a liostaítear i gcuid Ba d’Iarscríbhinn 1 agus na luachanna paraiméadracha;

(a)  Dath;

 

(b)  pH (Tiúchan ian hidrigine);

 

(c)  Seoltacht;

 

(d)  Iarann;

 

(e)  Mangainéis;

 

(f)  Boladh;

 

(g)  Blas;

 

(h)  Cruas;

 

(i)  Mianraí, ainiain/caitiain atá tuaslagtha in uisce:

 

  Bóráit BO3-

 

  Carbónáit CO32-

 

  Clóiríd Cl-

 

  Fluairíd F-

 

  Hidrigincharbónáit HCO3-

 

  Níotráit NO3-

 

  Níotráit NO2-

 

  Fosfáit PO43-

 

  Sileacáit SiO2

 

  Sulfáit SO42-

 

  Suilfíd S2-

 

  Alúmanam Al

 

  Amóiniam NH4+

 

  Calciam Ca

 

  Maignéisiam Mg

 

  Potaisiam K

 

  Sóidiam Na

 

Féadfar luach paraiméadrach agus/nó míniú a thabhairt in éineacht leis na luachanna paraiméadracha sin agus le comhdhúile neamhianaithe agus riandúile eile;

 

Leasú    153

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn IV – mír 1 – pointe 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6)  comhairle do thomhaltóirí, lena n-áirítear comhairle faoin gcaoi leis an tomhaltas uisce a laghdú;

(6)  comhairle do thomhaltóirí lena n-áirítear maidir le conas tomhaltas uisce a laghdú i gcás inarb iomchuí agus uisce a úsáid go freagrach de réir na ndálaí áitiúla;

Leasú    154

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn IV – mír 1 – pointe 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  maidir le hollsoláthraithe uisce, faisnéis bhliantúil faoin méid seo a leanas:

(7)  maidir le soláthraithe móra agus ollsoláthraithe uisce, faisnéis bhliantúil faoin méid seo a leanas:

Leasú    155

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn IV – mír 1 – pointe 7 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  feidhmíocht iomlán an chórais uisce maidir le héifeachtúlacht, lena n-áirítear rátaí sceite agus an tomhaltas fuinnimh in aghaidh an mhéadair chiúbaigh den uisce a soláthraíodh;

(a)  feidhmíocht iomlán an chórais uisce ó thaobh na héifeachtúlacht de, lena n-áirítear rátaí sceite arna gcinneadh ag na Ballstáit;

Leasú    156

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn IV – mír 1 – pointe 7 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  faisnéis faoi struchtúr bainistíochta agus rialachais an tsoláthraí uisce, lena n-áirítear comhdhéanamh an bhoird;

(b)  faisnéis faoi shamhail na bainistíochta agus an struchtúr úinéireachta a bhaineann le soláthar uisce an tsoláthraí uisce;

Leasú    157

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn IV – mír 1 – pointe 7 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d)  faisnéis faoi struchtúr costais na taraife arna muirearú ar thomhaltóirí in aghaidh an mhéadair chiúbaigh d'uisce, lena n-áirítear costais athraitheacha agus sheasta, agus ar a laghad na costais a bhaineann le húsáid fuinnimh in aghaidh an mhéadair chiúbaigh d'uisce a soláthraíodh, leis na bearta a rinne soláthraithe uisce chun críocha an mheasúnaithe ar ghuaiseacha de bhun Airteagal 8(4), le cóireáil agus le dáileadh an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine, le bailiú agus le cóireáil fuíolluisce, agus na costais a bhaineann leis na bearta chun críocha Airteagal 13, i gcás inar soláthraithe uisce a rinne na bearta sin;

(d)  i gcás ina ndéanfar na costais a aisghabháil trí chóras taraifí, faisnéis faoi struchtúr costais na taraife arna muirearú ar thomhaltóirí in aghaidh an mhéadair chiúbaigh d'uisce, lena n-áirítear costais athraitheacha agus sheasta chomh maith leis na bearta a rinne soláthraithe uisce chun críocha an mheasúnaithe ar ghuaiseacha de bhun Airteagal 8(4), le cóireáil agus le dáileadh an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine, le bailiú agus le cóireáil fuíolluisce, agus na costais a bhaineann leis na bearta chun críocha Airteagal 13, i gcás inar soláthraithe uisce a rinne na bearta sin;

Leasú    158

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn IV – mír 1 – pointe 7 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e)  an méid infheistíochta a mheasann an soláthraí is gá chun inbhuanaitheacht airgeadais a áirithiú maidir le soláthar na seirbhísí uisce (cothabháil an bhonneagair san áireamh) agus an méid infheistíochta a fuarthas nó a forchúitíodh iarbhír;

(e)  an méid infheistíochta atá déanta, atá ar bun agus atá beartaithe, chomh maith leis an bplean airgeadais;

Leasú    159

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn IV – mír 1 – pointe 7 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(g)  achoimre agus staitisticí a bhaineann le gearáin a rinne tomhaltóirí, agus le tráthúlacht agus sásúlacht na bhfreagairtí a tugadh ar fhadhbanna;

(g)  achoimre agus staitisticí a bhaineann le gearáin ó thomhaltóirí agus conas a réitítear iad;

Leasú    160

Togra le haghaidh Treorach

Iarscríbhinn IV – mír 1 – pointe 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8)  arna iarraidh sin dó ag an tomhaltóir, rochtain a thabhairt ar shonraí stairiúla a théann siar 10 mbliana, ar a mhéad, ar mhaithe le faisnéis a thabhairt faoi phointe (2) agus pointe (3).

(8)  rochtain ar shonraí stairiúla faoi fhaisnéis faoi phointe (2) agus faoi phointe(3) a théann siar suas le 10 mbliana, agus tráth nach luaithe ná dáta thrasuí na Treorach seo arna iarraidh sin.

(1)

Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.

(2)

Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.

(3)

IO C 77, 28.3.2002, lch. 1.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Tá rochtain ar uisce óil ardcháilíochta fós ina shaincheist thábhachtach le haghaidh shaoránaigh AE, a dhéanann difear dá saol laethúil agus a bhfuil tionchar aige ar a gcuid sláinte agus a ngníomhaíochtaí. Tá an Treoir maidir le huisce óil ar cheann de na colúin den reachtaíocht Eorpach i réimse an bheartais uisce. Leis an téacs sin, arna thabhairt isteach ag deireadh na n-ochtóidí, déantar soláthar uisce óil ardcháilíochta a áirithiú i níos mó ná 99 % de na cásanna ar fud an Aontais. Mar sin féin, tá Treoir 98/83/CE i bhfeidhm le fiche bliain anuas agus ní dhearnadh leasuithe móra uirthi ó shin. Is é is aidhm don leasú seo ná caighdeáin maidir le cáilíocht uisce óil a ailíniú leis na sonraí eolaíocha is cothrom le dáta agus an creat reachtaíochta a oiriúnú chun freagairt níos fearr a thabhairt ar dhúshláin nua, amhail an t-athrú aeráide agus an t-aistriú i dtreo geilleagar ciorclach.

Ina mheasúnú REFIT, shainaithin an Coimisiún Eorpach ceithre réimse a bhféadfaí feabhas a chur orthu, eadhon an liosta paraiméadar, úsáid a bhaint as cur chuige bunaithe ar na rioscaí, an trédhearcacht agus rochtain na dtomhaltóirí ar fhaisnéis faoin uisce a ólann siad a neartú agus, ar deireadh, na hábhair a bhíonn i dteagmháil leis an uisce. Tacaíonn an Rapóirtéir go hiomlán leis na cuspóirí tosaíochta agus moltar líon áirithe leasuithe a dhéanamh. Tá achoimre orthu thíos.

Paraiméadair maidir le cáilíocht uisce óil a nuashonrú

Tá na paraiméadair cáilíochta, a ndéantar cur síos orthu in Iarscríbhinn I, ina mbunchloch den Treoir seo. Socraítear leo leibhéal uaillmhéine an téacs chun an cuspóir sonrach a bhaint amach, eadhon cáilíocht an uisce atá ceaptha le hól ag an duine. Ó 1998, ní dhearnadh na paraiméadair a leasú go suntasach, rud a spreag Oifig Eorpach na hEagraíochta Domhanda Sláinte (EDS) diúltú do na moltaí maidir le liosta paraiméadar agus luachanna paraiméadracha Threoir 98/83/CE a thabhairt cothrom le dáta. Cé go bhformhuiníonn an Rapóirtéir cur chuige an Choimisiúin a ghlacann leis an gcuid is mó de mholtaí EDS chun an liosta paraiméadar a nuashonrú, níl sé i bhfabhar na moltaí i ndáil le creat níos doichte a ghlacadh i gcás roinnt paraiméadar i gcomhréir le prionsabal an réamhchúraim. Foráiltear le moltaí EDS maidir le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine na ráthaíochtaí is gá i ndáil le sláinte an duine, bunaithe ar an úrscothacht eolaíoch is cuimsithí. Ar an lámh eile, thiocfadh costais níos mó as luachanna paraiméadracha áirithe a neartú gan comhthuairim eolaíoch fhorleathan do na hoibreoirí uile freagrach as uisce óil, ag tosú leis na soláthraithe uisce a d’fhéadfadh uisce a chóireáil tuilleadh. Thairis sin, le luachanna maidir le paraiméadair nua a thabhairt isteach mar atá molta ag an gCoimisiún (mar shampla, suaitheoirí inchríneacha, micreaphlaistigh), ardaítear ceisteanna ar dhá bhealach. Ar an gcéad dul síos, toisc go mbunaítear na luachanna seo ar chritéir chomhshaoil, cuireadh amhras in iúl faoina n-ábharthacht, i bhfianaise a gcur i bhfeidhm, do théacs a bhaineann le sláinte an duine. Sampla de sin is ea suaitheoirí inchríneacha. Ina theannta sin, níl an taighde ar mhicreaphlaistigh ach ag luathchéim in ainneoin go bhfuil spéis á léiriú iontu atá ag dul i méid. I dtuairim an rapóirtéara, níl sé inmhianaithe go gcuirfí an paraiméadar sin leis in éagmais sonraí stóinsithe agus modh anailíseach arna bhailíochtú ag an bpobal eolaíochta. Agus prionsabal an réamhchúraim á chur i bhfeidhm aige, i gcomhréir leis an gCreat-treoir Uisce (2000/60/CE), molann sé liosta paraiméadar a thabhairt isteach a gcoimeádfar súil ghéar orthu, chun rannchuidiú le heolas na heolaíochta a fheabhsú agus chun truailleáin atá ag teacht chun cinn a bhainistiú go pras.

Cead a thabhairt do na Ballstáit a bheith freagrach as caighdeáin cháilíochta uisce a chomhlíonadh

A luaithe is a bhunófar caighdeáin cháilíochta uisce, is réamhriachtanas é comhlíonadh na gcaighdeán sin chun cuspóir na Treorach seo a bhaint amach sa chleachtas. Toisc gur treoir AE í seo agus i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, tá an rapóirtéir den tuairim gur cheart go gcoimeádfaí freagracht na mBallstát agus na híoscheanglais cháilíochta sin á gcur i bhfeidhm. Chun na críche sin, is mian leis an rapóirtéir go mbeadh na Ballstáit freagrach, go háirithe trína n-údarás náisiúnta atá freagrach as uisce óil, as measúnú a dhéanamh ar na rioscaí do shláinte an duine i gcás ina sárófar na luachanna paraiméadracha. Dá sárófaí na luachanna sin, ní hionann é sin agus riosca ionchasach do shláinte an duine per se. Braitheann sé sin ar an gcineál paraiméadair i gceist (bíodh bunpharaiméadar i gceist nó ná bíodh) agus ar leibhéal an an neamhchomhlíonta .

Ina theannta sin, measann an rapóirtéir gur cheart na maoluithe a choimeád, ach iad a oiriúnú don chomhthéacs trí chomhlíonadh níos tapúla agus níos éifeachtúla a spreagadh sna Ballstáit. Leis an athbhreithniú an-uaillmhianach seo, cuirtear cur chuige nua i bhfeidhm (bunaithe ar rioscaí) a éilíonn tréimhse riachtanach oiriúnúcháin do na Ballstáit agus do na soláthróirí uisce. D’fhéadfaí éifeacht fhriththairgiúil a bheith ann dá mbainfí amach an rogha maidir le maoluithe a úsáid, toisc go spreagfaí na soláthraithe uisce tosaíocht a thabhairt do chóireálacha íceacha chun dochair do na bearta coisctheacha. Bheadh sé sin bunoscionn leis an réasúnaíocht is bun leis an gcur chuige rioscabhunaithe.

Cur chuige rioscabhunaithe iomlán

Tacaíonn an rapóirteir go hiomlán le cur chuige rioscabhunaithe iomlán, mar a mhol an Coimisiún Eorpach, a tugadh isteach i bpáirt in athbhreithniú 2015 ar bhonn neamhcheangailteach, bunaithe ar mholtaí EDS. Is é an toradh a bheidh air seo ná bainistíocht níos fearr ar uisce chun riosca truailliúcháin a sheachaint a luaithe agus is féidir agus sa chaoi sin cóireálacha uisce, uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine ag deireadh an tslabhra, a laghdú nó a sheachaint. Meastar gur gá roinnt coigeartuithe.

Ar an gcéad dul síos, d’fhéadfaí soiléiriú a dhéanamh ar chomhroinnt na bhfreagrachtaí idir na gníomhaithe éagsúla freagrach as uisce (an Stát, na húdaráis inniúla, na soláthraithe uisce, na gníomhaithe freagrach as truailliú nó as riosca truailliúcháin, na saoránaigh), go háirithe i ndáil le hAirteagail 7 go hAirteagal 10 den dréacht-athbhreithnithe. Chuige sin, ba cheart an cur chuige rioscabhunaithe a chur i bhfeidhm i gcomhréir le prionsabail na coimhdeachta, an réamhchúraim agus leis an bprionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as.

D’fhéadfaí an gaol idir an dréacht-treoir agus reachtaíocht eile an Aontais i réimse an bheartais uisce a neartú chomh maith. Tá dlúthbhaint idir cur chun feidhme an chur chuige rioscabhunaithe agus cuspóirí agus forálacha na Creat-treorach Uisce (2000/60/CE), go háirithe maidir le measúnú a dhéanamh ar ghuaiseacha agus ar fhoinsí truailliúcháin a d’fhéadfadh a bheith ann. D’fhéadfaí líon áirithe soiléirithe a dhéanamh maidir leis an measúnú ar na guaiseacha agus ar bhainistíocht na rioscaí a bhaineann le dobharlaigh eile a úsáidtear chun uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine a astarraingt chun sineirgíocht shásúil a áirithiú idir an dá threoir agus chun dúbláil iarrachtaí a sheachaint.

Ba cheart go mbeadh cur chun feidhme an chur chuige rioscabhunaithe comhréireach le scála agus le hacmhainní na soláthraithe uisce. Athróidh sé seo an chaoi a bhfeidhmíonn na soláthraithe uisce go suntasach. Leis sin, beidh infheistíocht i mbonneagar i gceist agus ginfear costais nua oibriúcháin, nach n-áirítear go leordhóthanach i measúnú tionchair an Choimisiúin. Sampla is ea costas na samplála chun faireachas a dhéanamh ar cháilíocht an uisce. Mar sin, molann an Rapóirtéir líon áirithe beart oiriúnaithe le haghaidh na soláthraithe uisce beaga agus meánmhéide, a bhfuil acmhainní níos teoranta acu.

Cé go n-aontaíonn an Rapóirtéir leis an gcinneadh go bhfuil nasc idir líon áirithe fadhbanna sláinte a bhaineann le huisce atá ceaptha do thomhaltas an duine agus córais dáileacháin baile (i bhfoirgnimh), lena n-éilítear bearta nua, measann sé nach bhfuil dréacht an Choimisiúin go hiomlán i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta. Go háirithe, is cosúil go mbaineann na bearta i ndáil le measúnuithe riosca a bhaineann leis na gréasáin dáileacháin baile uile de shainchearta na mBallstát.

Déanann an Rapóirtéir cur chuige uaillmhianach a chosaint maidir le háitribh tosaíochta a bhfuil rochtain ag líon mór daoine nó grúpaí daoine aonair leochaileacha orthu (ranna rialtais, scoileanna, ospidéil etc.) I gcás na gcóras dáileacháin baile eile, is é sin formhór na gcóras sin, tá an Rapóirtéir den tuairim gur cheart go dtabharfaí faisnéis bhreise do thomhaltóirí agus d’úinéirí foirgneamh, chun iad siúd atá freagrach a spreagadh na bearta is gá a ghlacadh.

Ábhair a bhíonn i dteagmháil le huisce óil a chomhchuibhiú

Níor éirigh le forálacha Threoir 98/83/CE maidir le trealamh agus ábhair a bhíonn i dteagmhail le huisce deireadh a chur le bacainní ar an margadh inmheánach. Ní oibríonn aitheantas frithpháirteach idir na Ballstáit. Is éis cúis leis sin, go háirithe, an easpa íoscheanglasmaidir le glaineacht na dtáirgí agus na n-ábhár sin. Cuireadh amhras in iúl maidir le conas a thagann an Treoir seo le Rialachán 305/2011 maidir le hábhair foirgníochta. Faoin Rialachán sin, ní chumhdaítear na táirgí agus na hábhair uile a bhíonn i dteagmháil le huisce agus ní féidir íoscheanglais cháilíochta a bhunú, ar réamhriachtanas é chun aitheantas frithpháirteach a áirithiú go hiomlán idir na Ballstáit. Tá neamhchinnteacht ann go fóill chomh maith maidir le raon feidhme agus tréimhse ama an tsainordaithe a thugtar don Choiste Eorpach um Chaighdeánú.

Chun na bacainní sin a bhaint agus chun sábháilteacht táirgí agus ábhar a bhíonn i dteagmháil le huisce a áirithiú, is fearr leis an rapóirtéir cur chuige a ghlacadh dírithe ar íoschaighdeáin cháilíochta a chomhchuibhiú agus a bhunú. Ba cheart go mbunófaí an obair sin ar an taithí ábhartha atá bainte amach ag roinnt Ballstát agus ar an dul chun cinn atá déanta acu.

Rochtain ar uisce do chách

Is céim thábhachtach chun cinn é an tAirteagal nua seo atá bunaithe ar an gcuspóir maidir le rochtain uilíoch agus chothromasach ar uisce óil do chách, ar phraghas réasúnta agus maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh ‘Right2Water’. Tacaíonn an Rapóirtéir leis seo agus molann sé roinnt coigeartuithe chun a áirithiú go n-urramóidh an fhoráil seo prionsabal na coimhdeachta agus comhréireachta. Ar an gcéad dul síos, tá an rapóirtéir den tuairim gur cheart, le forálacha na Treorach seo, tús áite a thabhairt do rochtain ar uisce ardcháilíochta ar phraghas réasúnta do chách agus, sa chaoi sin, aon bhearta sábháilteachta nach bhfuil údar maith leo agus nach bhfuil gá leo a sheachaint a d’fhéadfadh praghas an uisce a mhéadú do thomhaltóirí.

I gcomhréir leis an bprionsabal gnóthaithe costas faoi chuimsiú Threoir 2000/60/CE, ar dá réir ‘íocann uisce as uisce’, measann an rapóirtéir, chomh maith céanna, nár cheart, de bharr fhorálacha an Airteagail seo, go mbeadh costais dhíréireacha ar na húdaráis phoiblí áitiúla atá freagrach as an mbeartas uisce, a mbeadh tionchar leantach acu ar bhille uisce an tomhaltóra. Mar sin féin, ba cheart go spreagfaí líon áirithe gníomhaíochtaí ar leibhéal na mBallstát.

Trédhearcacht agus faisnéis do thomhaltóirí

De bharr thrédhearcacht na faisnéise maidir le cáilíocht an uisce agus an chaoi a dtugtar an fhaisnéis sin do thomhaltóirí, is dóigh go spreagfaí soláthraithe uisce chun gach iarracht a dhéanamh a gcuid oibleagáidí a chomhlíonadh sa réimse seo. Measann an Rapóirtéir go bhfuil faisnéis den sórt sin riachtanach, ar choinníoll go mbeidh sí intuigthe, ábhartha agus go mbeidh fáil ag tomhaltóirí uirthi go héasca. Ina theannta sin, níor cheart go ndéanfaí faisnéis phoiblí a chur chun feidhme ar bhealach a laghdódh muinín an phobail in uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine.


IARSCRÍBHINN: LITIR ÓN gCOISTE UM GHNÓTHAÍ DLÍTHIÚLA

D(2018)19076

Ms Adina-Ioana VĂLEAN

Cathaoirleach, an Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

ASP 13E102

An Bhruiséil

Ábhar:  Togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cáilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine (athmhúnlú)

COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332 (COD)

A Chathaoirligh,

Tá scrúdú déanta ag an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla ar an togra dá dtagraítear thuas, de bhun Riail 104 maidir le hAthmhúnlú, mar a tugadh isteach i Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte.

Seo a leanas mír 3 den Riail sin:

“Má mheasann an coiste atá freagrach as gnóthaí dlíthiúla nach bhfuil aon athruithe substainteacha i gceist leis an togra, seachas na hathruithe sin a shainaithnítear sa togra mar athruithe den sórt sin, cuirfidh sé an méid sin in iúl don choiste atá freagrach as ábhar an togra.

I gcás den sórt sin, de bhreis ar na coinníollacha a leagtar síos i Riail 169 agus i Riail 170, ní bheidh leasuithe inghlactha laistigh den choiste atá freagrach as an ábhar ach amháin má bhaineann siad leis na codanna sin den togra ina bhfuil athruithe.

Féadfaidh Cathaoirleach an choiste atá freagrach as an ábhar, áfach, mar eisceacht agus ar bhonn cás ar chás, glacadh le leasuithe ar chodanna den togra a fhanann gan athrú, má mheasann sé nó sí go bhfuil gá leis sin mar gheall ar chúiseanna práinneacha a bhaineann le loighic inmheánach an téacs nó mar go bhfuil dlúthbhaint idir na leasuithe agus leasuithe inghlactha eile. Caithfear cúiseanna den sórt sin a shonrú i réasúnú i scríbhinn ar na leasuithe.”

Tar éis tuairim a fháil ó Mheitheal Chomhairleach Sheirbhísí Dlí Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin, a bhfuil scrúdú déanta aici ar an togra athmhúnlaithe, agus i gcomhréir leis na moltaí ón rapóirtéir, measann an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla nach bhfuil aon leasuithe substainteacha i gceist leis an togra atá i dtrácht seachas na leasuithe sin a shainaithnítear sa togra mar leasuithe den sórt sin, agus, a mhéid a bhaineann le códú na bhforálacha neamhathraithe ó na gníomhartha a bhí cheana ann in éineacht leis na hathruithe sin, gurb é atá sa togra ná códú díreach ar na téacsanna atá cheana ann, gan aon athrú ina substaint.

Mar chríoch, ag an gcruinniú a bhí aige an 15 Bealtaine 2018, mhol an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, d’aon toil(1), go bhféadfaidh An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, ina cháil mar an coiste atá freagrach, scrúdú a dhéanamh ar an togra thuasluaite i gcomhréir le Riail 104.

Mise le meas,

Pavel Svoboda

(1)

Bhí na Feisirí seo a leanas i láthair: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech.


IARSCRÍBHINN: TUAIRIM Ó MHEITHEAL CHOMHAIRLEACH SHEIRBHÍSÍ DLÍTHIÚLA PHARLAIMINT NA hEORPA, NA COMHAIRLE AGUS AN CHOIMISIÚIN

 

 

 

 

MEITHEAL CHOMHAIRLEACH

NA SEIRBHÍSÍ DLÍTHIÚLA

An Bhruiséil, 02.05.2018

TUAIRIM

CHUIG:        PARLAIMINT NA hEORPA

          AN CHOMHAIRLE

          AN COIMISIÚN

Togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cáilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine (athmhúnlú)

COM(2017) 753 final of 1.2.2018 - 2017/0332 (COD)

Ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 28 Samhain 2001 maidir le húsáid níos struchtúrtha den teicníc um athmhúnlú maidir le gníomhartha reachtacha, agus go háirithe pointe 9 de, bhí cruinniú ag an Meitheal Chomhairleach, atá comhdhéanta de sheirbhisí dlíthiúla faoi seach Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin, an 19 Márta 2018, chun scrúdú a dhéanamh, i measc nithe eile, ar an togra thuasluaite arna thíolacadh ag an gCoimisiún.

Le linn an chruinnithe sin(1), is é an toradh a bhí ar an scrúdú ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena n-athmhúnlaítear Treoir 98/83/CE an 3 Samhain 1998 maidir le cáilíocht uisce atá ceaptha le hól ag daoine ná go ndearna an Mheitheal Chomhairleach, i gcomhthoil a chéile, a shuí gur cheart na leasuithe seo a leanas a léiriú leis an scáth liath a úsáidtear de ghnáth chun leasuithe substainteacha a shainaithint:

- scriosadh aithris 18 de Threoir 98/83/CE;

- scriosadh an chéad abairt d’aithris 26 de Threoir 98/83/CE (‘De bhrí go bhfuil sé tábhachtach cosc a chur ar uisce éillithe baol ionchasach a chruthú do shláinte an duine ’);

- in Airteagal 12(3), an focal ‘agus’ a chur in ionad an fhocail ‘’;

- in Airteagal 18(1), an chéad fhomhír, na focail deiridh ‘faoin nós imeachta arna leagan síos in Airteagal 189c den Chonradh’ a scriosadh;

- i bpointe 1(b) de Chuid A d’Iarscríbhinn II, na focail ‘chun a léiriú go bhfuil na hoibleagáidí arna leagan síos in Airteagal 4 agus na luachanna paraiméadracha arna leagan síos i gcomhréir le hAirteagal 5 á gcomhlíonadh’ a chur in ionad na bhfocal ‘chun a thaispeáint go bhfuil na -hoibleagáidí a leagtar amach in Airteagal 4 agus na luachanna paraiméadracha a shocraítear i gcomhréir le hAirteagal 5 á gcomhlíonadh

i bpointe 2 de Chuid C d’Iarscríbhinn II, na focail ‘a ndéanfar faireachán orthu’ a chur in ionad na bhfocal ‘i bpointe 2 de Chuid B’;

i bpointe 3 de Chuid C d’Iarscríbhinn II, na focail ‘a ndéanfar faireachán orthu’ a chur in ionad na bhfocal ‘arna leagan síos i bpointe 2 de Chuid B’;

- sa chéad fhomhír de phointe 1 de Chuid B d’Iarscríbhinn III, scriosadh na bhfocal ‘agus C’.

Dá thoradh sin, d’fhág scrúdú an togra go raibh sé de chumas ag an Meitheal Chomhairleach teacht ar an tátal, gan aon easaontú, nach bhfuil aon leasuithe substainteacha i gceist leis an togra seachas na leasuithe sin a shainaithnítear mar leasuithe den sórt sin. Tháinig an Mheitheal Chomhairleach ar an tátal freisin, a mhéid a bhaineann le códú na bhforálacha neamhathraithe ó ghníomhartha a bhí cheana ann in éineacht leis na leasuithe substainteacha sin, gurb é atá sa togra ná códú díreach ar na téacsanna atá cheana ann, gan aon athrú ina substaint.

F. DREXLER       H. LEGAL       L. ROMERO REQUENA

Dlí-eolaí      Dlí-eolaí      An tArd-Stiúrthóir

(1)

  Is bunaithe ar an leagan Béarla den togra a rinne an Mheitheal Chomhairleach a cuid oibre, arb é an leagan Béarla sin an mháistirchóip den téacs a bhí á phlé.


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Cáilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine (athmhúnlú)

Tagairtí

COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)

Dáta tíolactha chun PE

1.2.2018

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ENVI

8.2.2018

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

BUDG

8.2.2018

ITRE

8.2.2018

IMCO

8.2.2018

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

BUDG

21.2.2018

ITRE

21.2.2018

IMCO

21.3.2018

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Michel Dantin

8.3.2018

 

 

 

Pléite sa choiste

7.6.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

10.9.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

30

13

19

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Daciana Octavia Sârbu, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli, Davor Škrlec

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Elena Gentile, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Norbert Lins, Ulrike Müller, Christel Schaldemose

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Julie Ward, Joachim Zeller

Dáta don chur síos

1.10.2018


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

30

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann

ENF

Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean, Joachim Zeller

13

-

EFDD

Evi Eleonora, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná

PPE

Giovanni La Via

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

19

0

ECR

Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Julie Ward, Damiano Zoffoli

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 12 Deireadh Fómhair 2018Fógra dlíthiúil