Proċedura : 2017/0332(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0288/2018

Testi mressqa :

A8-0288/2018

Dibattiti :

PV 22/10/2018 - 16
CRE 22/10/2018 - 16
PV 27/03/2019 - 23
CRE 27/03/2019 - 23

Votazzjonijiet :

PV 23/10/2018 - 7.13
CRE 23/10/2018 - 7.13
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 28/03/2019 - 8.2
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2018)0397
P8_TA(2019)0320

RAPPORT     ***I
PDF 1453kWORD 155k
1.10.2018
PE 621.116v02-00 A8-0288/2018

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (riformulazzjoni)

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

Rapporteur: Michel Dantin

(Riformulazzjoni – Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 ANNESS: ITTRA TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI
 ANNESS: OPINJONI TAL-GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV TAS-SERVIZZI LEGALI TAL-PARLAMENT EWROPEW, TAL-KUNSILL U TAL-KUMMISSJONI
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (riformulazzjoni)

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja – riformulazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2017)0753),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 192(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0019/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati preżentati mill-Kamra tad-Deputati Ċeka, mill-Parlament Irlandiż, mill-Kunsill Federali Awstrijak u mill-Kamra tal-Kummerċ tar-Renju Unit, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità li jiddikjaraw li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-12 ta' Lulju 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tas-16 ta' Mejju 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 fuq l-użu aktar strutturat tat-teknika ta' kitba mill-ġdid tal-atti legali(3),

–  wara li kkunsidra l-ittra tat-18 ta' Mejju 2018 indirizzata lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel skont l-Artikolu 104(3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 104 u 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0288/2018),

A.  billi, fl-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta tal-Kummissjoni ma tinkludi ebda tibdil sustanzjali ħlief dak identifikat bħala tali fil-proposta u billi, f'dak li jikkonċerna l-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti preċedenti flimkien ma' dan it-tibdil, il-proposta tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tal-atti eżistenti mingħajr tibdil sustanzjali;

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt, filwaqt li jikkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda    1

Proposta għal direttiva

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  Id-Direttiva 98/83/KE stabbiliet il-qafas legali biex is-saħħa tal-bniedem titħares mill-effetti ħżiena ta' kwalunkwe tniġġis tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem billi jkun żgurat li dan ikun nadif u tajjeb. Jenħtieġ li din id-Direttiva tfittex li tikseb l-istess għan. Għalhekk, hu meħtieġ li jiġu stabbiliti, fil-livell tal-Unjoni , rekwiżiti minimi li magħhom għandu jikkonforma l-ilma maħsub għal dak l-għan. L-Istati Membri jenħtieġ jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-ilma għall-konsum mill-bniedem ma jkunx fih mikroorganiżmi u parassiti u sustanzi li, f'ċerti każijiet, jikkostitwixxu periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, u li l-ilma għall-konsum mill-bniedem jissodisfa dawk ir-rekwiżiti minimi.

(2)  Id-Direttiva 98/83/KE stabbiliet il-qafas legali biex is-saħħa tal-bniedem titħares mill-effetti ħżiena ta' kwalunkwe tniġġis tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem billi jkun żgurat li dan ikun nadif u tajjeb. Jenħtieġ li din id-Direttiva tfittex li tikseb l-istess għan u tippromwovi l-aċċess universali għal dan l-ilma għal kulħadd fl-Unjoni. Għalhekk, hu meħtieġ li jiġu stabbiliti, fil-livell tal-Unjoni , rekwiżiti minimi li magħhom għandu jikkonforma l-ilma maħsub għal dak l-għan. L-Istati Membri jenħtieġ jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha biex jiżguraw li l-ilma għall-konsum mill-bniedem ma jkunx fih mikroorganiżmi u parassiti u sustanzi li, f'ċerti każijiet, jikkostitwixxu periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, u li l-ilma għall-konsum mill-bniedem jissodisfa dawk ir-rekwiżiti minimi.

Emenda    2

Proposta għal direttiva

Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2a)  B'konformità mal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tat-2 ta' Diċembru 2015 bit-titolu "L-għeluq taċ-ċirku - Pjan ta' azzjoni tal-UE għal Ekonomija Ċirkolari", din id-Direttiva jenħtieġ li tirsisti biex tinkoraġġixxi l-użu effiċjenti u sostenibbli tar-riżorsi tal-ilma, biex b'hekk jintlaħqu l-għanijiet tal-ekonomija ċirkolari.

Emenda    3

Proposta għal direttiva

Premessa 2b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2b)  Id-Dritt tal-Bniedem għall-Ilma tax-Xorb u s-Sanità ġie rikonoxxut bħala dritt tal-bniedem mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) fit-28 ta' Lulju 2010 u għaldaqstant, l-aċċess għal ilma tajjeb għax-xorb nadif jenħtieġ li ma jkunx ristrett minħabba n-nuqqas ta' affordabbiltà min-naħa tal-utent aħħari.

Emenda    4

Proposta għal direttiva

Premessa 2c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2c)  Il-koerenza bejn id-Direttiva 2009/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a u din id-Direttiva hija neċessarja.

 

_________________

 

1a Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1).

Emenda    5

Proposta għal direttiva

Premessa 2d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2d)  Ir-rekwiżiti stipulati f'din id-Direttiva jenħtieġ li jirriflettu s-sitwazzjoni u l-kundizzjonijiet nazzjonali tal-fornituri tal-ilma fl-Istati Membri.

Emenda    6

Proposta għal direttiva

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  Hu meħtieġ li l-ilmijiet naturali minerali u ilmijiet li huma prodotti mediċinali jiġu esklużi mill- kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, peress li dawn l-ilmijiet huma diġà koperti mid-Direttiva 2009/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill68 u mid-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill69. Madankollu, id-Direttiva 2009/54/KE tittratta kemm ilmijiet minerali naturali kif ukoll ilma tan-nixxiegħa, u l-kategorija tal-aħħar biss tenħtieġ tkun eżentata mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva. Skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 9(4) tad-Direttiva 2009/54/KE, ilma tan-nixxiegħa jenħtieġ ikun konformi mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva. Fil-każ ta' ilma għall-konsum mill-bniedem li jitqiegħed fi fliexken jew kontenituri maħsuba għall-bejgħ, jew li jintuża fil-manifattura, il-preparazzjoni jew it-trattament ta' ikel, l-ilma jenħtieġ jikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sal-punt tal-konformità (jiġifieri l-vit), u jenħtieġ li mbagħad jitqies bħala ikel, skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill70.

(3)  Hu meħtieġ li l-ilmijiet naturali minerali u ilmijiet li huma prodotti mediċinali jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, peress li dawn l-ilmijiet huma diġà koperti mid-Direttiva 2009/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill68 u mid-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill69. Madankollu, id-Direttiva 2009/54/KE tittratta kemm ilmijiet minerali naturali kif ukoll ilma tan-nixxiegħa, u l-kategorija tal-aħħar biss tenħtieġ tkun eżentata mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva. Skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 9(4) tad-Direttiva 2009/54/KE, ilma tan-nixxiegħa jenħtieġ ikun konformi mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva. Madankollu, dan l-obbligu jenħtieġ li ma jkunx estiż għall-parametri mikrobijoloġiċi stabbiliti fil-Parti A tal-Anness I ta' din id-Direttiva. Fil-każ ta' ilma għall-konsum mill-bniedem ipprovdut mill-provvista pubblika tal-ilma jew minn bjar privati, li jitqiegħed fi fliexken jew kontenituri maħsuba għall-bejgħ, jew li jintuża fil-manifattura, il-preparazzjoni jew it-trattament kummerċjali ta' ikel, l-ilma jenħtieġ li, bħala kwistjoni ta' prinċipju, ikompli jikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sal-punt tal-konformità, u jenħtieġ li mbagħad jitqies bħala ikel, skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill70. Meta jiġu ssodisfati r-rekwiżiti applikabbli tas-sikurezza tal-ikel, l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri jenħtieġ li jkollhom is-setgħa li jawtorizzaw l-użu mill-ġdid tal-ilma fl-industriji tal-ipproċessar tal-ikel.

_________________

_________________

68 Id-Direttiva 2009/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 dwar l-isfruttament u t-tqegħid fis-suq ta' ilmijiet minerali naturali (Tfassil mill-ġdid) (ĠU L 164, 26.6.2009, p. 45).

68 Id-Direttiva 2009/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 dwar l-isfruttament u t-tqegħid fis-suq ta' ilmijiet minerali naturali; (Tfassil mill-ġdid) (ĠU L 164, 26.6.2009, p. 45).

69 Id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x'jaqsam ma' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67).

69 Id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x'jaqsam ma' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67).

70 Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 178/2002 tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ikel (ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1).

70 Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 178/2002 tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ikel (ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1).

Emenda    7

Proposta għal direttiva

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  Wara l-konklużjoni ta' inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej dwar id-dritt għall-ilma (Right2Water)71, tnediet konsultazzjoni pubblika mifruxa fl-Unjoni kollha u saret Evalwazzjoni tal-Idoneità u l-Prestazzjoni (REFIT) tar-Regolamentazzjoni tad-Direttiva 98/83/KE72. Mill-eżerċizzju, deher evidenti li ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva 98/83/KE kellhom jiġu aġġornati. Ġew identifikati erba' oqsma fejn kien hemm lok għal titjib, jiġifieri l-lista tal-valuri parametriċi bbażati fuq il-kwalità, id-dipendenza limitata fuq approċċ ibbażat fuq ir-riskju, id-dispożizzjonijiet mhux preċiżi dwar l-informazzjoni għall-konsumatur, u d-differenzi bejn is-sistemi ta' approvazzjoni għall-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem. Barra minn hekk, l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej dwar id-dritt għall-ilma identifikat bħala problema distinta l-fatt li parti tal-popolazzjoni, speċjalment il-gruppi emarġinati, ma għandhiex aċċess għal ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, li huwa wkoll impenn bħala parti mill-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli 6 tal-Aġenda 2030 tan-NU. Kwistjoni oħra li ġiet identifikata tikkonċerna n-nuqqas ġenerali ta' għarfien dwar it-tnixxija tal-ilma, li hija kkawżata minn nuqqas ta' investiment fil-manutenzjoni u t-tiġdid tal-infrastruttura tal-ilma, kif issemma wkoll fir-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar l-infrastruttura tal-ilma73.

(4)  Wara l-konklużjoni ta' inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej dwar id-dritt għall-ilma (Right2Water)71 li talbet lill-Unjoni żżid l-isforzi tagħha biex jinkiseb aċċess universali għall-ilma, tnediet konsultazzjoni pubblika mifruxa fl-Unjoni kollha u saret Evalwazzjoni tal-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-Regolamentazzjoni (REFIT) tad-Direttiva 98/83/KE72. Mill-eżerċizzju, deher evidenti li ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva 98/83/KE kellhom jiġu aġġornati. Ġew identifikati erba' oqsma fejn kien hemm lok għal titjib, jiġifieri l-lista tal-valuri parametriċi bbażati fuq il-kwalità, id-dipendenza limitata fuq approċċ ibbażat fuq ir-riskju, id-dispożizzjonijiet mhux preċiżi dwar l-informazzjoni għall-konsumatur, u d-differenzi bejn is-sistemi ta' approvazzjoni għall-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem u l-implikazzjonijiet li dan għandu fuq is-saħħa tal-bniedem. Barra minn hekk, l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej dwar id-dritt għall-ilma identifikat bħala problema distinta l-fatt li parti tal-popolazzjoni, li tinkludi l-gruppi emarġinati u vulnerabbli, ma għandhiex aċċess jew għandha aċċess limitat għal ilma affordabbli maħsub għall-konsum mill-bniedem, li huwa wkoll impenn meħud bħala parti mill-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli 6 tal-Aġenda 2030 tan-NU. F'dan il-kuntest, il-Parlament Ewropew irrikonoxxa d-dritt ta' aċċess għal ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem għal kulħadd fl-Unjoni. Kwistjoni oħra li ġiet identifikata tikkonċerna n-nuqqas ġenerali ta' għarfien dwar it-tnixxija tal-ilma, li hija kkawżata kemm minn nuqqas ta' investiment fil-manutenzjoni u t-tiġdid tal-infrastruttura tal-ilma, kif issemma wkoll fir-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar l-infrastruttura tal-ilma73, kif ukoll minn għarfien xi drabi mhux suffiċjenti tas-sistemi tal-ilma.

_________________

_________________

71 COM(2014)177 final

71 COM(2014)177 final

72 SWD(2016) 428 final

72 SWD(2016) 428 final

73 Ir-Rapport speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri SR 12/2017: "Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb: titjib fil-kwalità tal-ilma u fl-aċċess għalih fil-Bulgarija, fl-Ungerija u fir-Rumanija, iżda l-ħtiġijiet ta' investiment għadhom sostanzjali".

73 Ir-Rapport speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri SR 12/2017: "Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb: titjib fil-kwalità tal-ilma u fl-aċċess għalih fil-Bulgarija, fl-Ungerija u fir-Rumanija, iżda l-ħtiġijiet ta' investiment għadhom sostanzjali".

Emenda    8

Proposta għal direttiva

Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a)  Sabiex jissodisfaw l-għanijiet ambizzjużi stabbiliti taħt l-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli Nru 6 tan-Nazzjonijiet Uniti, l-Istati Membri jenħtieġ li jkunu obbligati jimplimentaw pjanijiet ta' azzjoni biex jiżguraw aċċess universali u ekwu għal ilma tax-xorb sikur u affordabbli għal kulħadd sal-2030.

Emenda    9

Proposta għal direttiva

Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4b)  Il-Parlament Ewropew adotta, fit-8 ta' Settembru 2015, riżoluzzjoni dwar is-segwitu għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej "Right2Water".

Ġustifikazzjoni

Kif rikonoxxut mill-Kummissjoni Ewropea, il-proposta tar-riformulazzjoni tqis ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew bħala adottata fit-8 ta' Settembru 2015.

Emenda    10

Proposta għal direttiva

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  L-Uffiċċju Reġjonali tad-WHO għall-Ewropa wettaq analiżi dettaljata tal-lista ta' parametri u tal-valuri parametriċi stabbiliti fid-Direttiva 98/83/KE sabiex jiġi stabbilit jekk hemmx bżonn li din tiġi adattata fid-dawl tal-progress tekniku u xjentifiku. Fid-dawl tar-riżultati ta' din l-analiżi74, għandhom jiġu kkontrollati patoġeni enteriċi u l-Legionella, filwaqt li jentħieġ jiżdiedu sitt parametri kimiċi jew gruppi ta' parametri, u tliet sustanzi kimiċi li jfixklu s-sistema endokrinali għandhom jiġu kkunsidrati b'valuri ta' parametraġġ referenzjarju prekawzjonarji. Għal tlieta mill-parametri l-ġodda jenħtieġ jiġu stabbiliti valuri parametriċi li huma aktar stretti minn dawk proposti mid-WHO, iżda li xorta huma vijabbli, u dan fid-dawl tal-prinċipju ta' prekawzjoni. Rigward iċ-ċomb, id-WHO innutat li l-konċentrazzjonijiet jenħtieġ ikunu baxxi sal-aktar livell raġonevolment prattiku, filwaqt li għall-kromju, il-valur għadu qed jiġi analizzat mid-WHO; għalhekk, qabel jiġu stabbiliti valuri aktar stretti għal dawn iż-żewġ parametri jenħtieġ japplika perjodu tranżitorju ta' għaxar snin.

(5)  L-Uffiċċju Reġjonali tad-WHO għall-Ewropa wettaq analiżi dettaljata tal-lista ta' parametri u tal-valuri parametriċi stabbiliti fid-Direttiva 98/83/KE sabiex jiġi stabbilit jekk hemmx bżonn li din tiġi adattata fid-dawl tal-progress tekniku u xjentifiku. Fid-dawl tar-riżultati ta' din l-analiżi74, jenħtieġ li jiġu kkontrollati patoġeni enteriċi u l-Legionella filwaqt li jentħieġ li jiżdiedu sitt parametri kimiċi jew gruppi ta' parametri. Jenħtieġ li jiġu segwiti r-rakkomandazzjonijiet tad-WHO, li huma bbażati fuq id-dejta u l-provi xjentifiċi l-aktar aġġornati fil-livell internazzjonali u jenħtieġ li l-valuri parametriċi jiġu aġġustati skont dan. Rigward iċ-ċomb, id-WHO nnutat li l-konċentrazzjonijiet jenħtieġ li jkunu baxxi sal-aktar livell raġonevolment prattiku, filwaqt li għall-kromju, il-valur għadu qed jiġi analizzat mid-WHO;

__________________

__________________

74 Il-Proġett ta' Kooperazzjoni tal-Uffiċċju Reġjonali tad-WHO għall-Ewropa dwar il-Parametri tal-Ilma tax-Xorb "Appoġġ għar-Rakkomandazzjoni dwar ir-reviżjoni tal-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (id-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb), il-11 ta' Settembru 2017.

74 Il-Proġett ta' Kooperazzjoni tal-Uffiċċju Reġjonali tad-WHO għall-Ewropa dwar il-Parametri tal-Ilma tax-Xorb "Appoġġ għar-Rakkomandazzjoni dwar ir-reviżjoni tal-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (id-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb), il-11 ta' Settembru 2017.

Emenda    11

Proposta għal direttiva

Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5a)  L-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem għandu rwol fundamentali fl-isforzi kontinwi tal-Unjoni favur it-tisħiħ tal-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent kontra sustanzi kimiċi li jfixklu s-sistema endokrinali. Ir-regolamentazzjoni tas-sustanzi kimiċi li jfixklu s-sistema endokrinali f'din id-Direttiva tikkostitwixxi pass promettenti bi qbil mal-istrateġija aġġornata tal-Unjoni dwar is-sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali, li l-Kummissjoni għandha l-obbligu li twassal mingħajr dewmien ulterjuri.

Emenda    12

Proposta għal direttiva

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6)  Id-WHO irrakkomandat ukoll li jkun hemm valuri inqas stretti għal tliet valuri parametriċi, u li ħames parametri jitneħħew mil-lista. Madankollu, dawk il-bidliet ma tqiesux bħala meħtieġa, billi l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju li ġie introdott bid-Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2015/1787 jippermetti lill-fornituri tal-ilma jneħħu, taħt ċerti kundizzjonijiet, parametru mil-lista tas-sustanzi li għandhom jiġu mmonitorjati. Diġà hemm fis-seħħ tekniki tat-trattament biex jintlaħqu dawn il-valuri parametriċi.

imħassar

_________________

 

Id-Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2015/1787 tas-6 ta' Ottubru 2015 li temenda l-Annessi II u III tad-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (ĠU L 260, 7.10.2015, p. 6).

 

Ġustifikazzjoni

Ir-rakkomandazzjoni tad-WHO mxiet għall-Premessa 5.

Emenda    13

Proposta għal direttiva

Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6a)  Meta l-għarfien xjentifiku ma jkunx suffiċjenti biex jiġi ddeterminat ir-riskju jew in-nuqqas ta' riskju f'termini ta' saħħa tal-bniedem jew il-valur permess ta' sustanza preżenti fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, jenħtieġ li tali sustanza titqiegħed f'lista ta' sorveljanza, abbażi tal-prinċipju ta' prekawzjoni, sakemm ikun hemm dejta xjentifika aktar ċara. Dan japplika pereżempju għas-sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali li jkunu fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, peress li, skont l-għarfien xjentifiku attwali, ma joħolqu l-ebda riskju potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, iżda, fid-dawl tar-riskju potenzjali tagħhom għall-ambjent, huwa ġustifikat li jitqiegħdu f'lista ta' sorveljanza. Għaldaqstant, l-Istati Membri jenħtieġ li jimmonitorjaw dawn il-parametri emerġenti b'mod separat.

Emenda    14

Proposta għal direttiva

Premessa 6b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6b)  Il-parametri indikaturi ma għandhom l-ebda impatt dirett fuq is-saħħa pubblika. Madankollu, dawn huma importanti bħala mezz biex jiġi ddeterminat il-funzjonament tal-faċilitajiet ta' produzzjoni u ta' distribuzzjoni tal-ilma u biex tiġi evalwata l-kwalità tal-ilma. Dawn jistgħu jgħinu biex jiġu identifikati n-nuqqasijiet fit-trattament tal-ilma u għandhom rwol importanti wkoll fit-tisħiħ u ż-żamma tal-fiduċja tal-konsumatur fil-kwalità tal-ilma. Għalhekk, jenħtieġ li dawn ikunu mmonitorjati mill-Istati Membri.

Emenda    15

Proposta għal direttiva

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  Biex iħarsu s-saħħa tal-bniedem fit-territorji tagħhom, meta jkun hemm bżonn, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu meħtieġa jistabbilixxu valuri għal parametri addizzjonali mhux inklużi fl-Anness I .

(7)  Biex jimplimentaw b'mod sħiħ il-prinċipju ta' prekawzjoni u jħarsu s-saħħa tal-bniedem fit-territorji tagħhom, meta jkun hemm bżonn, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu meħtieġa jistabbilixxu valuri għal parametri addizzjonali mhux inklużi fl-Anness I.

Ġustifikazzjoni

Toħloq konsistenza mal-approċċ propost fil-fajl dwar il-prinċipju ta' prekawzjoni.

Emenda    16

Proposta għal direttiva

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8)  L-ippjanar tas-sikurezza u elementi bbażati fuq ir-riskju għall-prevenzjoni ġew ikkunsidrati biss sa ċertu punt fid-Direttiva 98/83/KE. L-ewwel elementi ta' approċċ ibbażat fuq ir-riskju diġà kienu ġew introdotti fl-2015 bid-Direttiva (UE) 2015/1787, li emendat id-Direttiva 98/83/KE biex l-Istati Membri jitħallew jidderogaw mill-programmi ta' monitoraġġ li stabbilixxew, sakemm jitwettqu valutazzjonijiet tar-riskju kredibbli, li jistgħu jkunu bbażati fuq il-Linji Gwida tad-WHO għall-ilma tax-xorb76. Dawn il-Linji Gwida, li jistabbilixxu l-hekk imsejjaħ approċċ tal-"Pjan tas-Sikurezza tal-Ilma", flimkien mal-istandard EN 15975-2 dwar is-sigurtà tal-provvista tal-ilma tax-xorb, huma prinċipji rikonoxxuti f'livell internazzjoni li fuqhom huma bbażati l-produzzjoni, id-distribuzzjoni, il-monitoraġġ u l-analiżi ta' parametri fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem. Dawn jenħtieġ jinżammu f'din id-Direttiva. Biex jiġi żgurat li dawn il-prinċipji ma jkunux limitati għal aspetti ta' monitoraġġ, biex il-ħin u r-riżorsi jiġu ffukati fuq ir-riskji li huma importanti u fuq miżuri kosteffettivi applikati fis-sors, u biex jiġi evitat li jsiru analiżijiet u sforzi b'rabta ma' kwistjonijiet li mhumiex rilevanti, huwa xieraq li jiġi stabbilit approċċ komplut ibbażat fuq ir-riskju, tul il-katina tal-provvista kollha, mill-punt li minnu jittella' l-ilma, sad-distribuzzjoni u sal-vit. Dak l-approċċ jenħtieġ jikkonsisti minn tliet komponenti: l-ewwel, valutazzjoni tal-perikli assoċjati maż-żona ta' astrazzjoni li għandha ssir mill-Istat Membru, f'konformità mal-Linji Gwida u mal-Manwal tal-Pjan tas-Sikurezza tal-Ilma tad-WHO ("valutazzjoni tal-perikli")77; it-tieni, il-possibbiltà li l-fornitur tal-ilma jadatta l-monitoraġġ għar-riskji ewlenin ("valutazzjoni tar-riskju tal-provvista"); u t-tielet, valutazzjoni tar-riskji possibbli li jistgħu jirriżultaw mis-sistemi ta' distribuzzjoni domestika (eż. il-Legionella jew iċ-ċomb) li għandha ssir mill-Istat Membru ("valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika"). Dawk il-valutazzjonijiet jenħtieġ jiġu rieżaminati b'mod regolari, inter alia, b'rispons għal theddidiet minn avvenimenti estremi tat-temp relatati mal-klima, għal bidliet magħrufa tal-attività tal-bniedem fiż-żona ta' astrazzjoni jew b'rispons għal inċidenti relatati mas-sorsi. L-approċċ ibbażat fuq ir-riskju jiżgura skambju kontinwu ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-fornituri tal-ilma.

(8)  L-ippjanar tas-sikurezza u elementi bbażati fuq ir-riskju għall-prevenzjoni ġew ikkunsidrati biss sa ċertu punt fid-Direttiva 98/83/KE. L-ewwel elementi ta' approċċ ibbażat fuq ir-riskju diġà kienu ġew introdotti fl-2015 bid-Direttiva (UE) 2015/1787, li emendat id-Direttiva 98/83/KE biex l-Istati Membri jitħallew jidderogaw mill-programmi ta' monitoraġġ li stabbilixxew, sakemm jitwettqu valutazzjonijiet tar-riskju kredibbli, li jistgħu jkunu bbażati fuq il-Linji Gwida tad-WHO għall-ilma tax-xorb76. Dawn il-Linji Gwida, li jistabbilixxu l-hekk imsejjaħ approċċ tal-"Pjan tas-Sikurezza tal-Ilma", flimkien mal-istandard EN 15975-2 dwar is-sigurtà tal-provvista tal-ilma tax-xorb, huma prinċipji rikonoxxuti f'livell internazzjoni li fuqhom huma bbażati l-produzzjoni, id-distribuzzjoni, il-monitoraġġ u l-analiżi ta' parametri fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem. Dawn jenħtieġ jinżammu f'din id-Direttiva. Biex jiġi żgurat li dawn il-prinċipji ma jkunux limitati għal aspetti ta' monitoraġġ, biex il-ħin u r-riżorsi jiġu ffukati fuq ir-riskji li huma importanti u fuq miżuri kosteffettivi applikati fis-sors, u biex jiġi evitat li jsiru analiżijiet u sforzi b'rabta ma' kwistjonijiet li mhumiex rilevanti, huwa xieraq li jiġi stabbilit approċċ komplut ibbażat fuq ir-riskju, tul il-katina tal-provvista kollha, mill-punt li minnu jittella' l-ilma, sad-distribuzzjoni u sal-vit. Dak l-approċċ jenħtieġ li jkun ibbażat fuq l-għarfien miksub u l-azzjonijiet imwettqa skont id-Direttiva 2000/60/KE u jenħtieġ li jikkunsidra b'mod aktar effettiv l-impatt tat-tibdil fil-klima fuq ir-riżorsi tal-ilma. Approċċ ibbażat fuq ir-riskju jenħtieġ li jikkonsisti fi tliet komponenti: l-ewwel, valutazzjoni tal-perikli assoċjati maż-żona ta' astrazzjoni li għandha ssir mill-Istat Membru, f'konformità mal-Linji Gwida u mal-Manwal tal-Pjan tas-Sikurezza tal-Ilma tad-WHO ("valutazzjoni tal-perikli")77; it-tieni, il-possibbiltà li l-fornitur tal-ilma jadatta l-monitoraġġ għar-riskji ewlenin ("valutazzjoni tar-riskju tal-provvista"); u t-tielet, valutazzjoni min-naħa tal-Istat Membru tar-riskji possibbli li jistgħu jirriżultaw mis-sistemi ta' distribuzzjoni domestika (eż. il-Legionella jew iċ-ċomb), b'attenzjoni speċjali fir-rigward tal-postijiet ta' prijorità ("valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika"). Dawk il-valutazzjonijiet jenħtieġ li jiġu rieżaminati b'mod regolari, inter alia, b'rispons għal theddidiet minn avvenimenti estremi tat-temp relatati mal-klima, għal bidliet magħrufa tal-attività tal-bniedem fiż-żona ta' astrazzjoni jew b'rispons għal inċidenti relatati mas-sorsi. L-approċċ ibbażat fuq ir-riskju jiżgura skambju kontinwu ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti, il-fornituri tal-ilma u partijiet ikkonċernati oħrajn, inklużi dawk responsabbli mis-sorsi ta' tniġġis jew ir-riskju ta' tniġġis. Bħala eċċezzjoni, l-implimentazzjoni tal-approċċ ibbażat fuq ir-riskju jenħtieġ li tkun adattata għar-restrizzjonijiet speċifiċi tas-settur tal-bastimenti marittimi li jwettqu desalinizzazzjoni tal-ilma u jġorru l-passiġġieri. Il-bastimenti marittimi li jtajru l-bandiera Ewropea jikkonformaw mal-qafas regolatorju internazzjonali meta jbaħħru f'ilmijiet internazzjonali. Barra minn hekk, hemm restrizzjonijiet partikolari għat-trasport u l-produzzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem tax-xorb abbord u dan ifisser li d-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva jenħtieġ li jiġu adattati skont dan.

_________________

_________________

76 Guidelines for drinking water quality, Fourth Edition, World Health Organisation, 2011 (Il-Linji Gwida tad-WHO għall-ilma tax-xorb, ir-Raba' Edizzjoni, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, 2011) http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html

76 Guidelines for drinking water quality, Fourth Edition, World Health Organisation, 2011 (Il-Linji Gwida tad-WHO għall-ilma tax-xorb, ir-Raba' Edizzjoni, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, 2011) http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html

77 Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers, World Health Organisation, 2009 (Il-Manwal tal-Pjan tas-Sikurezza tal-Ilma: ġestjoni tar-riskju pass pass għall-fornituri tal-ilma tax-xorb, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, 2009) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf

77 Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers, World Health Organisation, 2009 (Il-Manwal tal-Pjan tas-Sikurezza tal-Ilma: ġestjoni tar-riskju pass pass għall-fornituri tal-ilma tax-xorb, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, 2009) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf

Emenda    17

Proposta għal direttiva

Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8a)  L-użu ineffettiv tar-riżorsi tal-ilma, b'mod partikolari t-tnixxijiet fl-infrastruttura tal-provvista tal-ilma, iwassal għal sfruttament żejjed tar-riżorsi skarsi tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem. Dan ixekkel bil-qawwi lill-Istati Membri fl-ilħuq tal-objettivi stabbiliti skont id-Direttiva 2000/60/KE.

Emenda    18

Proposta għal direttiva

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9)  Il-valutazzjoni tal-perikli jenħtieġ tkun immirata lejn it-tnaqqis tal-livell ta' trattament meħtieġ għall-produzzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, pereżempju billi jitnaqqsu l-pressjonijiet li jikkawżaw it-tniġġis tal-korpi tal-ilma użati għall-astrazzjoni ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem. Għal dak l-għan, jenħtieġ li l-Istati Membri jidentifikaw il-perikli u s-sorsi possibbli ta' tniġġis tal-ilma assoċjati ma' dawk il-korpi tal-ilma u li dawn jimmonitorjaw is-sustanzi niġġiesa li jidentifikaw bħala rilevanti, pereżempju minħabba l-perikli identifikati (eż. il-mikroplastiċi, in-nitrati, il-pestiċidi jew il-prodotti mediċinali identifikati skont id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill78), minħabba l-preżenza naturali tagħhom fiż-żona tal-astrazzjoni (pereżempju l-arseniku), jew minħabba informazzjoni mingħand il-fornituri tal-ilma (eż. żieda f'daqqa ta' parametru speċifiku f'ilma mhux ittrattat). Dawk il-parametri jenħtieġ jintużaw bħala markaturi li permezz tagħhom tixkatta azzjoni mill-awtoritajiet kompetenti biex titnaqqas il-pressjoni fuq il-korpi tal-ilma, bħal pereżempju miżuri ta' prevenzjoni jew ta' mitigazzjoni (inkluż riċerka biex, fejn meħtieġ, jiġu mifhuma l-impatti fuq is-saħħa), biex dawk il-korpi tal-ilma jiġu protetti u jiġi indirizzat is-sors tat-tniġġis, f'kooperazzjoni mal-fornituri tal-ilma u mal-partijiet ikkonċernati.

(9)  Il-valutazzjoni tal-perikli jenħtieġ li tieħu approċċ olistiku għall-valutazzjoni tar-riskju, abbażi tal-għan espliċitu li jitnaqqas il-livell ta' trattament meħtieġ għall-produzzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, pereżempju billi jitnaqqsu l-pressjonijiet li jikkawżaw it-tniġġis, jew riskji ta' tniġġis, tal-korpi tal-ilma użati għall-astrazzjoni ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem. Għal dak l-għan, jenħtieġ li l-Istati Membri jidentifikaw ir-riskji u s-sorsi possibbli ta' tniġġis tal-ilma assoċjati ma' dawk il-korpi tal-ilma u li dawn jimmonitorjaw is-sustanzi niġġiesa li jidentifikaw bħala rilevanti, pereżempju minħabba r-riskji identifikati (eż. il-mikroplastiċi, in-nitrati, il-pestiċidi jew il-prodotti mediċinali identifikati skont id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill78), minħabba l-preżenza naturali tagħhom fiż-żona tal-astrazzjoni (pereżempju l-arseniku), jew minħabba informazzjoni mingħand il-fornituri tal-ilma (eż. żieda f'daqqa ta' parametru speċifiku f'ilma mhux ittrattat). B'konformità mad-Direttiva 2000/60/KE, dawk il-parametri jenħtieġ li jintużaw bħala markaturi li permezz tagħhom tixkatta azzjoni mill-awtoritajiet kompetenti biex titnaqqas il-pressjoni fuq il-korpi tal-ilma, bħal pereżempju miżuri ta' prevenzjoni jew ta' mitigazzjoni (inkluż riċerka biex, fejn meħtieġ, jiġu mifhuma l-impatti fuq is-saħħa), biex dawk il-korpi tal-ilma jiġu protetti u jiġi indirizzat is-sors jew ir-riskju tat-tniġġis, f'kooperazzjoni mal-partijiet ikkonċernati kollha, inklużi dawk responsabbli minn sustanzi niġġiesa jew sorsi ta' sustanzi niġġiesa potenzjali. Meta permezz tal-valutazzjoni tal-perikli, Stat Membru jidentifika li parametru ma jkunx preżenti f'żona tal-astrazzjoni partikolari, pereżempju minħabba li dik is-sustanza qatt ma tinstab fl-ilma ta' taħt l-art jew fl-ilma tal-wiċċ), l-Istat Membru jenħtieġ li jinforma lill-fornituri tal-ilma rilevanti u jenħtieġ li jkun jista' jippermettilhom inaqqsu l-frekwenza tal-monitoraġġ għal dak il-parametru, jew ineħħu dak il-parametru mil-lista ta' parametri li għandhom jiġu mmonitorjati, mingħajr ma titwettaq valutazzjoni tar-riskju tal-provvista.

_________________

_________________

78 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1).

78 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1).

Emenda    19

Proposta għal direttiva

Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11)  Fil-punt li fih l-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem isir disponibbli għall-utent xieraq, għandu jkun hemm konformità mal-valuri parametriċi użati biex tiġi evalwata l-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem . Madankollu, il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem tista' tkun influwenzata mis-sistema ta' distribuzzjoni domestika. Id-WHO tinnota li, mill-patoġeni kollha li jinġarru mill-ilma, il-Legionella tikkawża l-ogħla piż sanitarju fl-Unjoni. Din tiġi trażmessa permezz tan-nifs minn sistemi tal-ilma sħun, pereżempju waqt li dak li jkun ikun qed jieħu doċċa. Għalhekk, hija marbuta b'mod ċar mas-sistema ta' distribuzzjoni domestika. Billi l-impożizzjoni ta' obbligu unilaterali biex il-postijiet pubbliċi u privati kollha jiġu mmonitorjati għal dan il-patoġenu twassal għal spejjeż mhux raġonevoli u għoljin wisq, valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika hija għalhekk iktar adattata biex tindirizza din il-kwistjoni. Barra minn hekk, anki r-riskji potenzjali li jistgħu jirriżultaw minn prodotti u minn materjali li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem jenħtieġ jiġu kkunsidrati fil-valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika. Għalhekk, il-valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika jenħtieġ tinkludi, inter alia, l-iffokar tal-monitoraġġ fuq postijiet ta' prijorità, il-valutazzjoni tar-riskji li jirriżultaw mis-sistema ta' distribuzzjoni domestika u mill-prodotti u l-materjali relatati, u l-verifika tal-prestazzjoni tal-prodotti għall-bini li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem abbażi tad-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni tagħhom f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill79. L-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 31 u 33 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill80 għandha tiġi pprovduta flimkien mad-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni. Abbażi ta' din il-valutazzjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw, inter alia, li l-miżuri xierqa ta' kontroll u ta' ġestjoni (eż. f'każ ta' tifqigħat) huma fis-seħħ, f'konformità mal-gwida tad-WHO81, u li l-migrazzjoni minn prodotti għall-bini ma tkunx ta' periklu għas-saħħa tal-bniedem. Madankollu, mingħajr preġudizzju għar-Regolament (UE) Nru 305/2011, fejn dawn il-miżuri jimplikaw limiti għall-moviment ħieles ta' prodotti u materjali fl-Unjoni, dawn il-limiti għandhom ikunu debitament ġustifikati u strettament proporzjonati, filwaqt li ma għandhomx jikkostitwixxu mezz ta' diskriminazzjoni arbitrarja jew restrizzjoni moħbija fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri.

(11)  Fil-punt li fih l-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem isir disponibbli għall-utent xieraq, għandu jkun hemm konformità mal-valuri parametriċi użati biex tiġi evalwata l-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem . Madankollu, il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem tista' tkun influwenzata mis-sistema ta' distribuzzjoni domestika. Id-WHO tinnota li, mill-patoġeni kollha li jinġarru mill-ilma, il-Legionella tikkawża l-ogħla piż sanitarju fl-Unjoni, b'mod partikolari l-Legionella pneumophila li tikkawża l-parti l-kbira tal-mard tal-Legionella fl-Unjoni. Din tiġi trażmessa permezz tan-nifs minn sistemi tal-ilma sħun, pereżempju waqt li dak li jkun ikun qed jieħu doċċa. Għalhekk, hija marbuta b'mod ċar mas-sistema ta' distribuzzjoni domestika. Billi l-impożizzjoni ta' obbligu unilaterali biex il-postijiet pubbliċi u privati kollha jiġu mmonitorjati għal dan il-patoġenu twassal għal spejjeż mhux raġonevoli u għoljin wisq u tmur kontra l-prinċipju tas-sussidjarjetà, valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika hija għalhekk iktar adattata biex tindirizza din il-kwistjoni, b'attenzjoni speċjali fir-rigward tal-postijiet ta' prijorità. Barra minn hekk, anki r-riskji potenzjali li jistgħu jirriżultaw minn prodotti u minn materjali li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem jenħtieġ jiġu kkunsidrati fil-valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika. Għalhekk, il-valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika jenħtieġ tinkludi, inter alia, l-iffokar tal-monitoraġġ fuq postijiet ta' prijorità, il-valutazzjoni tar-riskji li jirriżultaw mis-sistema ta' distribuzzjoni domestika u mill-prodotti u l-materjali relatati li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem. L-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 31 u 33 tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill80 għandha tiġi pprovduta flimkien mad-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni. Abbażi ta' din il-valutazzjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw, inter alia, li l-miżuri xierqa ta' kontroll u ta' ġestjoni (eż. f'każ ta' tifqigħat) huma fis-seħħ, f'konformità mal-gwida tad-WHO81, u li l-migrazzjoni minn sustanzi u materjali li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsumm mill-bniedem ma tkunx ta' periklu għas-saħħa tal-bniedem.

_________________

_________________

79 Ir-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2011 li jistabbilixxi kondizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE (ĠU L 88, 4.4.2011, p. 5).

 

80 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).

80 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).

81 "Legionella and the prevention of Legionellosis", World Health Organisation, 2007 ("Il-Legionella u l-prevenzjoni tal-Leġjonellożi", l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, 2007), http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf

81 "Legionella and the prevention of Legionellosis", World Health Organisation, 2007 ("Il-Legionella u l-prevenzjoni tal-Leġjonellożi", l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, 2007), http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf

Emenda    20

Proposta għal direttiva

Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12)  Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 98/83/KE dwar l-assigurazzjoni tal-kwalità tat-trattament, it-tagħmir u l-materjali ma rnexxilhomx jindirizzaw l-ostakoli għas-suq intern fir-rigward taċ-ċirkolazzjoni libera ta' prodotti għall-bini li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem. L-approvazzjonijiet tal-prodotti fil-livell nazzjonali għadhom fis-seħħ, iżda l-Istati Membri għandhom rekwiżiti differenti. B'riżultat ta' dan, il-manifatturi jsibuha diffiċli biex jikkummerċjalizzaw il-prodotti tagħhom fl-Unjoni kollha. It-tneħħija ta' ostakoli tekniċi tista' tinkiseb b'mod effettiv biss billi jiġu stabbiliti speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati għall-prodotti għall-bini li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011. Dak ir-Regolament jippermetti li jiġu żviluppati standards Ewropej li jarmonizzaw il-metodi ta' valutazzjoni għall-prodotti għall-bini li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, u li jiġu stabbiliti livelli ta' limitu u klassijiet b'rabta mal-livell ta' prestazzjoni ta' karatteristika essenzjali. Għal dak l-għan, fil-Programm ta' Ħidma għall-istandardizzazzjoni tal-201782 ġiet inkluża talba ta' standardizzazzjoni li teħtieġ, b'mod speċifiku, ħidma ta' standardizzazzjoni b'rabta mal-iġjene u s-sikurezza għall-prodotti u l-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, u sal-2018 se jinħareġ istandard. Il-pubblikazzjoni ta' dan l-istandard armonizzat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea se jiżgura li jkun hemm proċess razzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet għat-tqegħid fis-suq u għall-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti għall-bini li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem li jkunu sikuri. B'konsegwenza ta' dan, id-dispożizzjonijiet dwar it-tagħmir u l-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem jenħtieġ jitħassru, għandhom jiġu sostitwiti b'mod parzjali minn dispożizzjonijiet dwar il-valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika u għandhom jiġu kkumplimentati minn standards armonizzati rilevanti skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011.

(12)  Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 98/83/KE dwar l-assigurazzjoni tal-kwalità tat-trattament, it-tagħmir u l-materjali ma rnexxilhomx jindirizzaw l-ostakoli għas-suq intern fir-rigward taċ-ċirkolazzjoni libera ta' prodotti għall-bini li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem jew jipprovdu protezzjoni suffiċjenti fir-rigward tas-saħħa tal-bniedem. L-approvazzjonijiet tal-prodotti fil-livell nazzjonali għadhom fis-seħħ, iżda l-Istati Membri għandhom rekwiżiti differenti. B'riżultat ta' dan, il-manifatturi jsibuha diffiċli biex jikkummerċjalizzaw il-prodotti tagħhom fl-Unjoni kollha. Dik is-sitwazzjoni hija dovuta għall-fatt li ma hemm l-ebda standards minimi Ewropej ta' iġjene għall-prodotti u l-materjali kollha f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, u dan huwa essenzjali biex jiġi żgurat bis-sħiħ ir-rikonoxximent reċiproku bejn l-Istati Membri. It-tneħħija tal-ostakoli tekniċi u l-konformità tal-prodotti u l-materjali kollha li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem fil-livell tal-Unjoni, għalhekk, jistgħu jinkisbu b'mod effettiv biss billi jiġu stabbiliti rekwiżiti minimi ta' kwalità fil-livell tal-Unjoni. B'konsegwenza ta' dan, dawn id-dispożizzjonijiet jenħtieġ li jissaħħu permezz ta' proċedura ta' armonizzazzjoni ta' tali prodotti u materjali. Dik il-ħidma jenħtieġ li tibbaża fuq l-esperjenza u l-progress miksuba minn għadd ta' Stati Membri li għal diversi snin ilhom jaħdmu, fi sforz miftiehem, biex joħolqu konverġenza regolatorja.

_________________

 

82 SWD(2016) 185 final.

 

Emenda    21

Proposta għal direttiva

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13)  Jenħtieġ li kull Stat Membru jiżgura li jiġu stabbiliti programmi li bihom jara li l-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem jissodisfa r-rekwiżiti ta' din id-Direttiva. Il-biċċa l-kbira mill-monitoraġġ li jsir għall-finijiet ta' din id-Direttiva jitwettaq mill-fornituri tal-ilma. Jenħtieġ li tingħata ċerta flessibbiltà lill-fornituri tal-ilma fir-rigward tal-parametri li jimmonitorjaw għall-finijiet tal-valutazzjoni tar-riskju tal-provvista. Jekk parametru ma jiġix rilevat, il-fornituri tal-ilma jenħtieġ ikunu jistgħu jnaqqsu l-frekwenza tal-monitoraġġ, jew jieqfu għalkollox milli jimmonitorjaw dak il-parametru. Il-valutazzjoni tar-riskju tal-provvista tenħtieġ tiġi applikata għall-biċċa l-kbira tal-parametri. Madankollu, lista ewlenija ta' parametri tenħtieġ dejjem tiġi mmonitorjata b'ċerta frekwenza minima. Din id-Direttiva tistabbilixxi prinċipalment dispożizzjonijiet dwar il-frekwenza tal-monitoraġġ għal finijiet ta' kontrolli tal-konformità, u dispożizzjonijiet limitati biss dwar il-monitoraġġ għal finijiet operattivi. Jista' jkun hemm bżonn ta' monitoraġġ addizzjonali għal finijiet operattivi biex jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tat-trattament tal-ilma, skont id-diskrezzjoni tal-fornituri tal-ilma. F'dan ir-rigward, il-fornituri tal-ilma jistgħu jirreferu għal-Linji Gwida u għall-Manwal tal-Pjan tas-Sikurezza tal-Ilma tad-WHO

(13)  Jenħtieġ li kull Stat Membru jiżgura li jiġu stabbiliti programmi li bihom jara li l-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem jissodisfa r-rekwiżiti ta' din id-Direttiva. Il-biċċa l-kbira mill-monitoraġġ li jsir għall-finijiet ta' din id-Direttiva jitwettaq mill-fornituri tal-ilma, iżda, meta jkun neċessarju, l-Istati Membri jenħtieġ li jiċċaraw taħt liema awtoritajiet kompetenti jaqgħu l-obbligi li jirriżultaw mit-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva. Jenħtieġ li tingħata ċerta flessibbiltà lill-fornituri tal-ilma fir-rigward tal-parametri li jimmonitorjaw għall-finijiet tal-valutazzjoni tar-riskju tal-provvista. Jekk parametru ma jiġix rilevat, il-fornituri tal-ilma jenħtieġ li jkunu jistgħu jnaqqsu l-frekwenza tal-monitoraġġ, jew jieqfu għalkollox milli jimmonitorjaw dak il-parametru. Il-valutazzjoni tar-riskju tal-provvista jenħtieġ li tiġi applikata għall-biċċa l-kbira tal-parametri. Madankollu, lista ewlenija ta' parametri jenħtieġ li dejjem tiġi mmonitorjata b'ċerta frekwenza minima. Din id-Direttiva tistabbilixxi prinċipalment dispożizzjonijiet dwar il-frekwenza tal-monitoraġġ għal finijiet ta' kontrolli tal-konformità, u dispożizzjonijiet limitati biss dwar il-monitoraġġ għal finijiet operattivi. Jista' jkun hemm bżonn ta' monitoraġġ addizzjonali għal finijiet operattivi biex jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tat-trattament tal-ilma, skont id-diskrezzjoni tal-fornituri tal-ilma. F'dan ir-rigward, il-fornituri tal-ilma jistgħu jirreferu għal-Linji Gwida u għall-Manwal tal-Pjan tas-Sikurezza tal-Ilma tad-WHO

Emenda    22

Proposta għal direttiva

Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13a)  Peress li l-fornituri tal-ilma huma kemm frammentati kif ukoll numerużi, jenħtieġ li jiġi offruti inċentivi u inkoraġġiment biex jintużaw standards u prattiki komuni għall-iskambju rapidu ta' dejta kull meta jkun meħtieġ u fi kwalunkwe każ għall-finijiet ta' monitoraġġ kontinwu. It-teknoloġiji l-ġodda jistgħu jagħtu spinta f'din id-dinamika, bi spejjeż modesti, jew fi kwalunkwe każ, mhux eċċessivi, bil-għan aħħari li tiġi pprovduta aktar informazzjoni għall-utenti finali, kemm ċittadini kif ukoll partijiet ikkonċernati, u titjieb id-dinamika fost il-fornituri. L-iskambju tad-dejta, barra minn hekk, jenħtieġ li jgħin biex titnaqqas il-ħela jew, kemm jista' jkun, tinżamm f'ċerti limiti.

Ġustifikazzjoni

L-iskambju u l-iffaċilitar ta' firxa usa' ta' dejta għalhekk jikkostitwixxu valur miżjud, anki f'dak li jirrigwarda s-sikurezza u l-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, u probabbli ma jkunx diffiċli li jiġu koperti l-ispejjeż. Fl-aħħar nett, l-iskambju ta' dejta jista' jkun utli wkoll biex tiġi miġġielda l-ħela.

Emenda    23

Proposta għal direttiva

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14)  L-approċċ ibbażat fuq ir-riskju jenħtieġ jiġi applikat b'mod gradwali mill-fornituri kollha tal-ilma, inkluż mill-fornituri tal-ilma ż-żgħar, peress li l-evalwazzjoni tad-Direttiva 98/83/KE wasslet biex ġew identifikati nuqqasijiet fl-implimentazzjoni tad-Direttiva minn dawk il-fornituri, li xi drabi kienu kkawżati mill-ispejjeż li jinvolvi t-twettiq ta' operazzjonijiet ta' monitoraġġ mhux meħtieġa. Meta jiġi applikat l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju, it-tħassib dwar is-sigurtà jenħtieġ li jitqiesu.

(14)  L-approċċ ibbażat fuq ir-riskju jenħtieġ jiġi applikat mill-fornituri kollha tal-ilma, inkluż mill-fornituri tal-ilma ż-żgħar u medji, peress li l-evalwazzjoni tad-Direttiva 98/83/KE wasslet biex ġew identifikati nuqqasijiet fl-implimentazzjoni tad-Direttiva minn dawk il-fornituri, li xi drabi kienu kkawżati mill-ispejjeż li jinvolvi t-twettiq ta' operazzjonijiet ta' monitoraġġ mhux meħtieġa. Meta jiġi applikat l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju, it-tħassib dwar is-sigurtà u t-tħassib relatat mal-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas" jenħtieġ li jitqiesu. Fir-rigward tal-fornituri tal-ilma ż-żgħar, jenħtieġ li l-awtorità kompetenti tappoġġa l-attivitajiet ta' sorveljanza.

Emenda    24

Proposta għal direttiva

Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(14a)  Sabiex tiġi pprovduta l-iktar protezzjoni b'saħħitha għas-saħħa pubblika, l-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw distribuzzjoni ċara u bilanċjata tar-responsabbiltajiet għall-applikazzjoni tal-approċċ ibbażat fuq ir-riskju f'konformità mal-qafas istituzzjonali u legali nazzjonali tagħhom.

Emenda    25

Proposta għal direttiva

Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15)  F'każ ta' nuqqas ta' konformità mal-istandards imposti minn din id-Direttiva, jenħtieġ li l-Istat Membru konċernat jinvestiga minnufih il-kawża u jiżgura li, kemm jista' jkun malajr, tittieħed l-azzjoni korrettiva meħtieġa biex titranġa l-kwalità tal-ilma. F'każijiet fejn il-provvista tal-ilma tikkostitwixxi periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, il-provvista ta' dak l-ilma għandha tiġi pprojbita, jew l-użu ta' dak l-ilma għandu jiġi ristrett. Barra minn hekk, huwa importanti li jiġi ċċarat li nuqqas li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti minimi għall-valuri relatati mal-parametri mikrobijoloġiċi u kimiċi jenħtieġ jiġi kkunsidrat b'mod awtomatiku mill-Istati Membri bħala periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem. F'każijiet fejn tkun meħtieġa azzjoni korrettiva biex titranġa l-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, skont l-Artikolu 191(2) tat-Trattat, għandha tingħata prijorità lill-azzjoni li ssewwi l-kawża tal-problema.

(15)  F'każ ta' nuqqas ta' konformità mal-istandards imposti minn din id-Direttiva, jenħtieġ li l-Istat Membru konċernat jinvestiga minnufih il-kawża u jiżgura li, kemm jista' jkun malajr, tittieħed l-azzjoni korrettiva meħtieġa biex titranġa l-kwalità tal-ilma. F'każijiet fejn il-provvista tal-ilma tikkostitwixxi periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, il-provvista ta' dak l-ilma jenħtieġ li tiġi pprojbita, jew l-użu ta' dak l-ilma jenħtieġ li jiġi ristrett, u ċ-ċittadini li jistgħu jkunu affettwati jenħtieġ li jkunu informati debitament. Barra minn hekk, fil-każ ta' nuqqas li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti minimi għall-valuri relatati mal-parametri mikrobijoloġiċi u kimiċi, l-Istati Membri jenħtieġ li jiddeterminaw jekk il-qbiż tal-valuri jikkostitwix riskju potenzjali għas-saħħa tal-bniedem. Għal dan il-għan, jenħtieġ li l-Istati Membri jqisu, b'mod partikolari, sa liema punt ir-rekwiżiti minimi ma jkunux ġew issodisfati u t-tip ta' parametru kkonċernat. F'każijiet fejn tkun meħtieġa azzjoni korrettiva biex titranġa l-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, skont l-Artikolu 191(2) tat-Trattat, jenħtieġ li tingħata prijorità lill-azzjoni li ssewwi l-kawża tal-problema.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test.

Emenda    26

Proposta għal direttiva

Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(15a)  Huwa importanti li l-ilma kkontaminat ma jitħalliex ikun ta' periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem. Għalhekk jenħtieġ li l-provvista ta' dan l-ilma tiġi mwaqqfa jew li l-użu tiegħu jiġi ristrett.

Emenda    27

Proposta għal direttiva

Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16)  Jenħtieġ li l-Istati Membri ma jibqgħux ikunu awtorizzati jagħtu derogi minn din id-Direttiva. Inizjalment, kienu ntużaw derogi biex l-Istati Membri jingħataw sa disa' snin biex isolvu nuqqas ta' konformità ma' valur parametriku. Din il-proċedura kienet ta' piż kemm għall-Istati Membri kif ukoll għall-Kummissjoni. Barra minn hekk, f'ċertu każijiet, din wasslet għal dewmien fl-azzjonijiet korrettivi meħuda, billi l-possibbiltà għal deroga ġiet ikkunsidrata bħala perjodu tranżitorju. Għalhekk, jenħtieġ li d-dispożizzjoni dwar id-derogi titħassar. Għal raġunijiet ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, meta l-valuri parametriċi jinqabżu, id-dispożizzjonijiet relatati ma' azzjonijiet korrettivi jenħtieġ japplikaw immedjatament mingħajr il-possibbiltà li tingħata deroga mill-valur parametriku. Id-derogi mogħtija mill-Istati Membri skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 98/83/KE li jkunu għadhom applikabbli fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva jenħtieġ, madankollu, jibqgħu japplikaw sa tmiem id-deroga, iżda m'għandhomx jiġġeddu.

(16)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jiġu awtorizzati jagħtu derogi minn din id-Direttiva. Inizjalment, kienu ntużaw derogi biex l-Istati Membri jingħataw sa disa' snin biex isolvu nuqqas ta' konformità ma' valur parametriku. Din il-proċedura wriet li kienet utli għall-Istati Membri, fid-dawl tal-livell ta' ambizzjoni tad-Direttiva. Madankollu, jenħtieġ li jiġi nnutat li f'ċerti każijiet, din il-proċedura wasslet għal dewmien fl-azzjonijiet korrettivi meħuda, billi l-possibbiltà għal deroga xi drabi ġiet ikkunsidrata bħala perjodu tranżitorju. Fid-dawl tal-fatt li, l-ewwel nett, il-parametri tal-kwalità previsti f'din id-Direttiva jridu jiġu msaħħa u, it-tieni, li qed tiżdied l-identifikazzjoni tas-sustanzi niġġiesa emerġenti, li jirrikjedi żieda fl-azzjonijiet ta' evalwazzjoni, monitoraġġ u ġestjoni, jenħtieġ li, minkejja dan, xorta tinżamm proċedura ta' deroga adattata għal dawk iċ-ċirkostanzi, dment li tali derogi ma jikkostitwux riskju potenzjali għas-saħħa tal-bniedem u dment li l-provvista tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem fiż-żona kkonċernata ma tkun tista' tiġi mantnuta bl-ebda mezz raġonevoli ieħor. Għalhekk, jenħtieġ li d-dispożizzjoni fid-Direttiva 98/83/KE dwar id-derogi tiġi emendata sabiex tiġi żgurata konformità aktar mgħaġġla u aktar effettiva min-naħa tal-Istati Membri mar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva. Id-derogi mogħtija mill-Istati Membri skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 98/83/KE li jkunu għadhom applikabbli fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva jenħtieġ li jibqgħu japplikaw b'konformità mal-arranġamenti stipulati fid-dispożizzjonijiet fis-seħħ meta ngħatat id-deroga.

Emenda    28

Proposta għal direttiva

Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17)  Fit-tweġiba tagħha għall-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej "Right2Water" fl-201483, il-Kummissjoni stiednet lill-Istati Membri biex jiżguraw li ċ-ċittadini kollha jkollhom aċċess għal provvista minima tal-ilma, f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tad-WHO. Barra minn hekk, impenjat ruħha li tkompli "ttejjeb l-aċċess għal ilma tax-xorb sikur […] għall-popolazzjoni kollha permezz ta' politiki ambjentali"84. Dan huwa konformi mal-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli 6 tan-NU u mal-mira assoċjata li "jinkiseb aċċess universali u ġust għal ilma tax-xorb sikur u affordabbli għal kulħadd". Il-kunċett ta' aċċess ġust ikopri firxa wiesgħa ta' aspetti bħalma huma d-disponibbiltà (pereżempju minħabba raġunijiet ġeografiċi, in-nuqqas ta' infrastruttura jew is-sitwazzjoni speċifika ta' ċerti partijiet tal-popolazzjonijiet), il-kwalità, l-aċċettabbiltà, jew l-affordabbiltà finanzjarja. Dwar l-affordabbiltà tal-ilma, huwa importanti li jitfakkar li fl-istabbiliment tat-tariffi tal-ilma skont il-prinċipju tal-irkupru tal-ispejjeż stipulat fid-Direttiva 2000/60/KE, l-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw il-varjazzjoni fil-kundizzjonijiet ekonomiċi u soċjali tal-popolazzjoni u b'hekk jistgħu jadottaw tariffi soċjali jew jieħdu miżuri jissalvagwardjaw lill-popolazzjonijiet li jinsabu fi żvantaġġ soċjoekonomiku. B'mod partikolari, din id-Direttiva tittratta l-aspetti ta' aċċess għall-ilma li huma relatati mal-kwalità u mad-disponibbiltà. Sabiex jiġu indirizzati dawk l-aspetti bħala parti mir-risposta għall-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej u biex ikun hemm kontribut għall-implimentazzjoni tal-Prinċipju 20 tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali85 li tiddikjara "kulħadd għandu d-dritt li jkollu aċċess għal servizzi essenzjali ta' kwalità tajba, inkluż l-ilma", jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom jindirizzaw il-kwistjoni tal-aċċess għall-ilma fil-livell nazzjonali filwaqt li jgawdu minn marġni ta' diskrezzjoni rigward it-tip eżatt ta' miżuri li għandhom jiġu implimentati. Dan jista' jsir permezz ta' azzjonijiet immirati, inter alia, lejn it-titjib tal-aċċess għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem għal kulħadd, pereżempju permezz ta' funtani liberament aċċessibbli fl-ibliet, u permezz tal-promozzjoni tal-użu ta' dan l-aċċess billi jiġi mħeġġeġ l-għoti, mingħajr ħlas, ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem fil-binjiet pubbliċi u fir-ristoranti.

(17)  Fit-tweġiba tagħha għall-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej "Right2Water" fl-201483, il-Kummissjoni stiednet lill-Istati Membri biex jiżguraw li ċ-ċittadini kollha jkollhom aċċess għal provvista minima tal-ilma, f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tad-WHO. Barra minn hekk, impenjat ruħha li tkompli "ttejjeb l-aċċess għal ilma tax-xorb sikur […] għall-popolazzjoni kollha permezz ta' politiki ambjentali"84. Dan huwa konformi mal-Artikoli 1 u 2 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa konformi wkoll mal-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli 6 tan-NU u mal-mira assoċjata li "jinkiseb aċċess universali u ġust għal ilma tax-xorb sikur u affordabbli għal kulħadd". Il-kunċett ta' aċċess ġust ikopri firxa wiesgħa ta' aspetti bħalma huma d-disponibbiltà (pereżempju minħabba raġunijiet ġeografiċi, in-nuqqas ta' infrastruttura jew is-sitwazzjoni speċifika ta' ċerti partijiet tal-popolazzjonijiet), il-kwalità, l-aċċettabbiltà, jew l-affordabbiltà finanzjarja. Dwar l-affordabbiltà tal-ilma, huwa importanti li jitfakkar li, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9(4) tad-Direttiva 2000/60/KE, jekk ikunu qed jistabbilixxu tariffi tal-ilma skont il-prinċipju tal-irkupru tal-ispejjeż stipulat f'dik id-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw il-varjazzjoni fil-kundizzjonijiet ekonomiċi u soċjali tal-popolazzjoni u b'hekk jistgħu jadottaw tariffi soċjali jew jieħdu miżuri biex jissalvagwardjaw lill-popolazzjonijiet li jinsabu fi żvantaġġ soċjoekonomiku. B'mod partikolari, din id-Direttiva tittratta l-aspetti ta' aċċess għall-ilma li huma relatati mal-kwalità u mad-disponibbiltà. Sabiex jiġu indirizzati dawk l-aspetti bħala parti mir-risposta għall-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej u biex ikun hemm kontribut għall-implimentazzjoni tal-Prinċipju 20 tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali85 li tiddikjara "kulħadd għandu d-dritt li jkollu aċċess għal servizzi essenzjali ta' kwalità tajba, inkluż l-ilma", jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu meħtieġa jindirizzaw il-kwistjoni tal-aċċess affordabbli għall-ilma fil-livell nazzjonali filwaqt li jgawdu minn ċerta marġni ta' diskrezzjoni rigward it-tip eżatt ta' miżuri li għandhom jiġu implimentati. Dan jista' jsir permezz ta' azzjonijiet immirati, inter alia, lejn it-titjib tal-aċċess għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem għal kulħadd, pereżempju billi r-rekwiżiti tal-kwalità tal-ilma ma jsirux aktar stretti b'mod mhux ġustifikat għal raġunijiet ta' saħħa pubblika, li jżid il-prezz tal-ilma għaċ-ċittadini, billi jitqiegħdu funtani liberament aċċessibbli fl-ibliet, u permezz tal-promozzjoni tal-użu ta' dan l-aċċess billi jiġi mħeġġeġ l-għoti, mingħajr ħlas, ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem fil-binjiet pubbliċi, ir-ristoranti, iċ-ċentri kummerċjali u rikreattivi, kif ukoll żoni ta' tranżitu u dawk b'influss pedonali qawwi bħall-istazzjonijiet tal-ferroviji jew l-ajruporti. L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu liberi jiddeterminaw l-aħjar taħlita ta' tali strumenti fir-rigward taċ-ċirkostanzi nazzjonali speċifiċi tagħhom.

_________________

_________________

83 COM(2014)177 final.

83 COM(2014)177 final.

84 COM(2014)177 final, p. 12.

84 COM(2014)177 final, p. 12.

85 Proklamazzjoni Interistituzzjonali dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali (2017/C 428/09) tas-17 ta' Novembru 2017 (ĠU C 428, 13.12.2017, p. 10).

85 Proklamazzjoni Interistituzzjonali dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali (2017/C 428/09) tas-17 ta' Novembru 2017 (ĠU C 428, 13.12.2017, p. 10).

Emenda    29

Proposta għal direttiva

Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18)  Il-Parlament Ewropew, fir-Riżoluzzjoni tiegħu dwar "is-segwitu għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej ‘Right2Water'"86, talab li "l-Istati Membri jenħtieġ jagħtu attenzjoni speċjali lill-bżonnijiet tal-gruppi vulnerabbli fis-soċjetà"87. Is-sitwazzjoni speċifika tal-kulturi ta' minoranza bħar-Rom, is-Sinti, it-Travellers, il-Kalé, il-Gens du voyage, eċċ., kemm jekk huma sedentarji kif ukoll jekk le – b'mod partikolari b'rabta man-nuqqas ta' aċċess tagħhom għall-ilma tax-xorb – ġiet rikonoxxuta wkoll fir-Rapport tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Qafas tal-UE għal Strateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom88 u fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar miżuri effettivi għall-integrazzjoni tar-Rom fl-Istati Membri89. Fid-dawl ta' dak il-kuntest ġenerali, huwa xieraq li l-Istati Membri jagħtu attenzjoni partikolari lil gruppi vulnerabbli u emarġinati billi jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiġi żgurat li dawk il-gruppi jkollhom aċċess għall-ilma. Mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li jiddefinixxu dawn il-gruppi, dawn jenħtieġ mill-inqas jinkludu refuġjati, komunitajiet nomadiċi, persuni mingħajr dar u kulturi ta' minoranza bħar-Rom, is-Sinti, it-Travellers, il-Kalé, il-Gens du voyage, eċċ., kemm jekk huma sedentarji kif ukoll jekk le. Dawn il-miżuri mmirati lejn l-iżgurar tal-aċċess, li jitħallew f'idejn l-Istati Membri, jistgħu pereżempju jinkludu l-għoti ta' sistemi alternattivi ta' provvista (mezzi ta' trattament individwali), il-provvista ta' ilma permezz ta' tankijiet (trakkijiet u ċisterni) u l-iżgurar tal-preżenza tal-infrastruttura meħtieġa għall-kampijiet.

(18)  Il-Parlament Ewropew, fir-Riżoluzzjoni tiegħu dwar "is-segwitu għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej ‘Right2Water'"86, talab li "l-Istati Membri jenħtieġ jagħtu attenzjoni speċjali lill-bżonnijiet tal-gruppi vulnerabbli fis-soċjetà"87. Is-sitwazzjoni speċifika tal-kulturi ta' minoranza bħar-Rom u t-Travellers, kemm jekk huma sedentarji kif ukoll jekk le – b'mod partikolari b'rabta man-nuqqas ta' aċċess tagħhom għall-ilma tax-xorb – ġiet rikonoxxuta wkoll fir-Rapport tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Qafas tal-UE għal Strateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom88 u fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar miżuri effettivi għall-integrazzjoni tar-Rom fl-Istati Membri89. Fid-dawl ta' dak il-kuntest ġenerali, huwa xieraq li l-Istati Membri jagħtu attenzjoni partikolari lil gruppi vulnerabbli u emarġinati billi jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiġi żgurat li dawk il-gruppi jkollhom aċċess għall-ilma. B'kont meħud tal-prinċipju tal-irkupru tal-ispejjeż stabbilit fid-Direttiva 2000/60/KE, l-Istati Membri jenħtieġ li jtejbu l-aċċess għall-ilma għall-gruppi vulnerabbli u emarġinati mingħajr ma jipperikolaw il-provvista ta' ilma ta' kwalità għolja bi prezz affordabbli għal kulħadd. Mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li jiddefinixxu dawn il-gruppi, dawn jenħtieġ li mill-inqas jinkludu refuġjati, komunitajiet nomadiċi, persuni mingħajr dar u kulturi ta' minoranza bħar-Rom u t-Travellers, kemm jekk huma sedentarji kif ukoll jekk le. Dawn il-miżuri mmirati lejn l-iżgurar tal-aċċess, li jitħallew f'idejn l-Istati Membri, jistgħu pereżempju jinkludu l-għoti ta' sistemi alternattivi ta' provvista (mezzi ta' trattament individwali), il-provvista ta' ilma permezz ta' tankijiet (trakkijiet u ċisterni) u l-iżgurar tal-preżenza tal-infrastruttura meħtieġa għall-kampijiet. Meta l-awtoritajiet pubbliċi lokali jsiru responsabbli għal dawk l-obbligi, l-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li dawn ikollhom riżorsi finanzjarji u kapaċitajiet tekniċi u materjali suffiċjenti, u jenħtieġ li jappoġġawhom b'konformità ma' dan, billi, pereżempju, jipprovdu appoġġ espert. B'mod partikolari, id-distribuzzjoni tal-ilma lill-gruppi vulnerabbli u emarġinati jenħtieġ li ma toħloqx spejjeż sproporzjonati għall-awtoritajiet pubbliċi lokali.

_________________

_________________

86 P8_TA(2015)0294

86 P8_TA(2015)0294

87 P8_TA(2015)0294, paragrafu 62.

87 P8_TA(2015)0294, paragrafu 62.

88 COM(2014) 209 final.

88 COM(2014) 209 final.

89 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (2013/C 378/01) tad-9 ta' Diċembru 2013 dwar miżuri ta' integrazzjoni tar-Rom effettivi fl-Istati Membri, (ĠU C 378, 24.12.2013, p. 1).

89 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (2013/C 378/01) tad-9 ta' Diċembru 2013 dwar miżuri ta' integrazzjoni tar-Rom effettivi fl-Istati Membri, (ĠU C 378, 24.12.2013, p. 1).

Emenda    30

Proposta għal direttiva

Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(19)  Is-Seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali sal-2020 "Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna"90 jeħtieġ li l-pubbliku jkollu aċċess għal tagħrif ambjentali ċar f'livell nazzjonali. Id-Direttiva 98/83/KE ipprevediet biss aċċess passiv għall-informazzjoni, li jfisser li l-Istati Membri kellhom jiżguraw biss li l-informazzjoni kienet disponibbli. Għalhekk, dawk id-dispożizzjonijiet għandhom jinbidlu biex jiġi żgurat li jkun hemm aċċess faċli għal informazzjoni aġġornata, pereżempju fuq sit web li l-ħolqa tiegħu titqassam b'mod attiv. L-informazzjoni aġġornata m'għandhiex tinkludi biss ir-riżultati tal-programmi ta' monitoraġġ, iżda wkoll informazzjoni addizzjonali li tista' tkun utli għall-pubbliku, bħal informazzjoni dwar l-indikaturi (il-ħadid, l-ebusija, il-minerali, eċċ.), li ta' spiss tinfluwenza l-perċezzjoni tal-konsumaturi rigward l-ilma tal-vit. Għal dak l-għan, il-parametri indikaturi tad-Direttiva 98/83/KE li ma pprovdewx informazzjoni relatata mas-saħħa għandhom jinbidlu b'informazzjoni fuq l-internet dwar dawn il-parametri. Għall-fornituri tal-ilma kbar ħafna, fuq l-internet għandu jkun hemm disponibbli wkoll informazzjoni addizzjonali dwar, inter alia, l-effiċjenza enerġetika, il-ġestjoni, il-governanza, l-istruttura tal-ispejjeż u t-trattament applikat. Huwa preżunt li għarfien aħjar għall-konsumaturi u trasparenza mtejba se jikkontribwixxu biex tiżdied il-fiduċja taċ-ċittadini fl-ilma fornut lilhom. Dan, min-naħa tiegħu, huwa mistenni li jwassal għal żieda fl-użu tal-ilma tal-vit, biex b'hekk jingħata kontribut biex jitnaqqsu l-iskart tal-plastik u l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra, u għal impatt pożittiv fuq il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u fuq l-ambjent b'mod ġenerali.

(19)  Is-Seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali sal-2020 "Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna"90 jeħtieġ li l-pubbliku jkollu aċċess għal tagħrif ambjentali ċar f'livell nazzjonali. Id-Direttiva 98/83/KE ipprevediet biss aċċess passiv għall-informazzjoni, li jfisser li l-Istati Membri kellhom jiżguraw biss li l-informazzjoni kienet disponibbli. Għalhekk, dawk id-dispożizzjonijiet jenħtieġ li jiġu sostitwiti biex jiġi żgurat li jkun hemm informazzjoni aġġornata li tkun komprensibbli u rilevanti għall-konsumaturi u faċilment aċċessibbli, pereżempju fi ktejjeb, sit web jew applikazzjoni intelliġenti. L-informazzjoni aġġornata jenħtieġ li mhux biss tinkludi r-riżultati tal-programmi ta' monitoraġġ, iżda wkoll informazzjoni addizzjonali li tista' tkun utli għall-pubbliku, bħall-eżitu tal-azzjonijiet meħuda għall-monitoraġġ tal-fornituri tal-ilma fir-rigward tal-parametri tal-kwalità tal-ilma u informazzjoni dwar il-parametri indikaturi elenkati fil-Parti Ba tal-Anness I. Għall-fornituri tal-ilma kbar ħafna, fuq l-internet għandu jkun hemm disponibbli wkoll informazzjoni addizzjonali dwar, inter alia, il-ġestjoni, l-istruttura tariffarja u t-trattament applikat. L-iskop tal-għarfien aħjar tal-konsumaturi dwar informazzjoni rilevanti u t-trasparenza mtejba jenħtieġ li jkun li tiżdied il-fiduċja taċ-ċittadini fl-ilma fornut lilhom, kif ukoll fis-servizzi tal-ilma, u dan jenħtieġ li jwassal għal żieda fl-użu tal-ilma tal-vit bħala ilma tax-xorb, li mbagħad jista' jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-iskart tal-plastik u tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra, u għal impatt pożittiv fuq il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u fuq l-ambjent b'mod ġenerali.

_________________

_________________

90 Id-Deċiżjoni Nru 1386/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2013 dwar Programm Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2020 "Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna" (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 171).

90 Id-Deċiżjoni Nru 1386/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2013 dwar Programm Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2020 "Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna" (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 171).

Emenda    31

Proposta għal direttiva

Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(20)  Għall-istess raġunijiet, u sabiex il-konsumaturi jsiru aktar konxji dwar l-implikazzjonijiet tal-konsum tal-ilma, huma għandhom jirċievu wkoll informazzjoni (pereżempju, fil-fattura tagħhom jew permezz ta' applikazzjonijiet intelliġenti) dwar il-volum ikkunsmat, dwar l-istruttura tal-ispejjeż tat-tariffi imposti mill-fornitur tal-ilma, inklużi l-ispejjeż varjabbli u dawk fissi, kif ukoll dwar il-prezz għal kull litru ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, biex b'hekk ikun jista' jsir tqabbil mal-prezz tal-ilma fi fliexken.

(20)  Għall-istess raġunijiet, u sabiex il-konsumaturi jsiru aktar konxji dwar l-implikazzjonijiet tal-konsum tal-ilma, huma jenħtieġ li jirċievu wkoll informazzjoni b'mod faċilment aċċessibbli, pereżempju fil-fattura tagħhom jew permezz ta' applikazzjonijiet intelliġenti dwar il-volum ikkunsmat fis-sena, dwar il-bidliet fil-konsum, tqabbil mal-konsum medju ta' unità domestika, meta tali informazzjoni tkun disponibbli għall-fornitur tal-ilma, dwar l-istruttura tat-tariffa imposta mill-fornitur tal-ilma, inkluża d-distribuzzjoni tal-partijiet varjabbli u dawk fissi tagħha, kif ukoll dwar il-prezz għal kull litru ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, biex b'hekk ikun jista' jsir tqabbil mal-prezz tal-ilma fi fliexken.

Emenda    32

Proposta għal direttiva

Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(21)  Il-prinċipji li għandhom jiġu kkunsidrati fl-iffissar tat-tariffi tal-ilma, jiġifieri l-irkupru tal-ispejjeż tas-servizzi tal-ilma u l-prinċipju ta' min iniġġes iħallas, huma stabbiliti fid-Direttiva 2000/60/KE. Madankollu, is-sostenibbiltà finanzjarja tal-provvista tas-servizzi tal-ilma mhux dejjem tiġi żgurata, u xi kultant dan iwassal għal nuqqas ta' investiment fil-manutenzjoni tal-infrastruttura tal-ilma. Permezz tat-titjib tat-tekniki ta' monitoraġġ, ir-rati ta' tnixxija – prinċipalment minħabba dan in-nuqqas ta' investiment – saru dejjem aktar evidenti, u t-tnaqqis tat-telf tal-ilma għandu jiġi imħeġġeġ fil-livell tal-Unjoni biex tittejjeb l-effiċjenza tal-infrastruttura tal-ilma. F'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, jenħtieġ li din il-kwistjoni tiġi indirizzata billi jiżdiedu t-trasparenza u l-informazzjoni għall-konsumaturi rigward ir-rati ta' tnixxija u l-effiċjenza enerġetika.

(21)  Il-prinċipji fundamentali li għandhom jiġu kkunsidrati fl-iffissar tat-tariffi tal-ilma, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9(4) tad-Direttiva 2000/60/KE, jiġifieri l-irkupru tal-ispejjeż tas-servizzi tal-ilma u l-prinċipju ta' min iniġġes iħallas, huma stabbiliti f'dik id-Direttiva. Madankollu, is-sostenibbiltà finanzjarja tal-provvista tas-servizzi tal-ilma mhux dejjem tiġi żgurata, u xi kultant dan iwassal għal nuqqas ta' investiment fil-manutenzjoni tal-infrastruttura tal-ilma. Permezz tat-titjib tat-tekniki ta' monitoraġġ, il-livelli ta' tnixxija – prinċipalment minħabba dan in-nuqqas ta' investiment – saru dejjem aktar evidenti, u t-tnaqqis tat-telf tal-ilma jenħtieġ li jiġi mħeġġeġ fil-livell tal-Unjoni biex tittejjeb l-effiċjenza tal-infrastruttura tal-ilma. F'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, sabiex ikun hemm sensibilizzazzjoni dwar din il-kwistjoni, l-informazzjoni relatata magħha jenħtieġ li tiġi kondiviża b'mod aktar trasparenti mal-konsumaturi.

Emenda    33

Proposta għal direttiva

Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(22)  Id-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill91 għandha l-għan li tiggarantixxi d-dritt ta' aċċess għat-tagħrif ambjentali fl-Istati Membri f'konformità mal-Konvenzjoni ta' Aarhus. Din tiġbor fiha obbligi ġenerali relatati kemm mal-għoti tat-tagħrif ambjentali fuq talba kif ukoll mat-tixrid ta' dan it-tagħrif b'mod attiv. Id-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill92 ukoll għandha kamp ta' applikazzjoni wiesa', u tkopri l-kondiviżjoni tal-informazzjoni ġeografika, inklużi settijiet ta' dejta dwar suġġetti ambjentali differenti. Huwa importanti li d-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva dwar l-aċċess għall-informazzjoni u l-arranġamenti tal-kondiviżjoni tad-dejta jikkumplimentaw dawk id-Direttivi, u li dawn ma joħolqux sistema legali separata. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva dwar l-informazzjoni għall-pubbliku u dwar l-informazzjoni fuq il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għad-Direttivi 2003/4/KE u 2007/2/KE.

(22)  Id-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill91 għandha l-għan li tiggarantixxi d-dritt ta' aċċess għat-tagħrif ambjentali fl-Istati Membri. Din tiġbor fiha obbligi ġenerali relatati kemm mal-għoti tat-tagħrif ambjentali fuq talba kif ukoll mat-tixrid ta' dan it-tagħrif b'mod attiv. Id-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill92 ukoll għandha kamp ta' applikazzjoni wiesa', u tkopri l-kondiviżjoni tal-informazzjoni ġeografika, inklużi settijiet ta' dejta dwar suġġetti ambjentali differenti. Huwa importanti li d-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva dwar l-aċċess għall-informazzjoni u l-arranġamenti tal-kondiviżjoni tad-dejta jikkumplimentaw dawk id-Direttivi, u li dawn ma joħolqux sistema legali separata. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva dwar l-informazzjoni għall-pubbliku u dwar l-informazzjoni fuq il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni jenħtieġ li jkunu mingħajr preġudizzju għad-Direttivi 2003/4/KE u 2007/2/KE.

_________________

_________________

91 Id-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali u li tħassar id-Diretiva tal-Kunsill 90/313/KEE (ĠU L 41, 14.2.2000, p. 26).

91 Id-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali u li tħassar id-Diretiva tal-Kunsill 90/313/KEE (ĠU L 41, 14.2.2000, p. 26).

92 Id-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2007 li tistabbilixxi Infrastruttura għall-Informazzjoni Ġeografika fil-Komunità Ewropea (INSPIRE) (ĠU L 108, 25.4.2007, p. 1).

92 Id-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2007 li tistabbilixxi Infrastruttura għall-Informazzjoni Ġeografika fil-Komunità Ewropea (INSPIRE) (ĠU L 108, 25.4.2007, p. 1).

Emenda    34

Proposta għal direttiva

Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(25)  Skont il-paragrafu 22 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet, jenħtieġ li l-Kummissjoni twettaq evalwazzjoni ta' din id-Direttiva fċertu perjodu ta' żmien li jibda mid-data stipulata għat-traspożizzjoni tagħha. Dik l-evalwazzjoni għandha tkun ibbażata fuq esperjenza miksuba u fuq dejta miġbura matul l-implimentazzjoni tad-Direttiva, fuq dejta xjentifika, analitika, epidemjoloġika rilevanti u fuq kwalunkwe rakkomandazzjonijiet disponibbli tad-WHO.

(25)  Skont il-paragrafu 22 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet, jenħtieġ li l-Kummissjoni twettaq evalwazzjoni ta' din id-Direttiva fċertu perjodu ta' żmien li jibda mid-data stipulata għat-traspożizzjoni tagħha. Dik l-evalwazzjoni jenħtieġ li tkun ibbażata fuq esperjenza miksuba u fuq dejta miġbura matul l-implimentazzjoni tad-Direttiva, fuq kwalunkwe rakkomandazzjoni disponibbli tad-WHO, u fuq dejta xjentifika, analitika u epidemjoloġika rilevanti.

Emenda    35

Proposta għal direttiva

Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(28)  Sabiex din id-Direttiva tiġi adattata għall-progress xjentifiku u tekniku jew sabiex jiġu speċifikati rekwiżiti ta' monitoraġġ għall-finijiet tal-valutazzjoni tal-perikli u tal-valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni biex din temenda l-Annessi I sa IV ta' din id-Direttiva. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, anke fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati. Barra minn hekk, minħabba l-adozzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2013/51/Euratom96, is-setgħa mogħtija stipulata fin-Nota 10 tal-Parti C tal-Anness I tad-Direttiva 98/83/KE sabiex jiġu stabbiliti l-frekwenzi tal-monitoraġġ u l-metodi ta' monitoraġġ għal sustanzi radjuattivi ma għadhiex tapplika, u għalhekk għandha titħassar. Is-setgħa mogħtija stipulata fit-tieni paragrafu tal-parti A tal-Anness III tad-Direttiva 98/83/KE rigward l-emendi tad-Direttiva m'għadhiex meħtieġa, u għalhekk għandha titħassar.

(28)  Sabiex din id-Direttiva tiġi adattata għall-progress xjentifiku u tekniku jew sabiex jiġu speċifikati rekwiżiti ta' monitoraġġ għall-finijiet tal-valutazzjoni tal-perikli u tal-valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni biex din temenda l-Annessi I sa IV ta' din id-Direttiva, u tieħu l-miżuri meħtieġa skont il-bidliet stipulati taħt l-Artikolu 10. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, anke fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati. Barra minn hekk, minħabba l-adozzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2013/51/Euratom96, is-setgħa mogħtija stipulata fin-Nota 10 tal-Parti C tal-Anness I tad-Direttiva 98/83/KE sabiex jiġu stabbiliti l-frekwenzi tal-monitoraġġ u l-metodi ta' monitoraġġ għal sustanzi radjuattivi ma għadhiex tapplika, u għalhekk jenħtieġ li titħassar. Is-setgħa mogħtija stipulata fit-tieni paragrafu tal-parti A tal-Anness III tad-Direttiva 98/83/KE rigward l-emendi tad-Direttiva m'għadhiex meħtieġa, u għalhekk jenħtieġ li titħassar.

_________________

_________________

96 Id-Direttiva tal-Kunsill 2013/51/Euratom tat-22 ta' Ottubru 2013 li tistabbilixxi rekwiżiti għall-protezzjoni tas-saħħa tal-pubbliku ġenerali fir-rigward ta' sustanzi radjuattivi fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (ĠU L 296, 7.11.2013, p. 12).

96 Id-Direttiva tal-Kunsill 2013/51/Euratom tat-22 ta' Ottubru 2013 li tistabbilixxi rekwiżiti għall-protezzjoni tas-saħħa tal-pubbliku ġenerali fir-rigward ta' sustanzi radjuattivi fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (ĠU L 296, 7.11.2013, p. 12).

Emenda    36

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Din id-Direttiva hi dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem.

1.  Din id-Direttiva hi dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem għal kulħadd fl-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test. L-introduzzjoni tal-aċċess għall-ilma (l-Artikolu 13) ma kinitx riflessa fl-Artikolu 1 tal-Proposta tal-Kummissjoni.

Emenda    37

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-għan ta' din id-Direttiva għandu jkun dak li s-saħħa tal-bniedem tiġi mħarsa mill-effetti ħżiena ta' kwalunkwe tniġġis tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem billi jkun żgurat li dan ikun nadif u tajjeb.

2.  L-għan ta' din id-Direttiva għandu jkun dak li s-saħħa tal-bniedem tiġi mħarsa mill-effetti ħżiena ta' kwalunkwe tniġġis tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem billi jkun żgurat li dan ikun nadif u tajjeb, u li jiġi promoss aċċess universali għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test. L-introduzzjoni tal-aċċess għall-ilma (l-Artikolu 13) ma kinitx riflessa fl-Artikolu 1 tal-Proposta tal-Kummissjoni.

Emenda    38

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. "ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem" tfisser l-ilma kollu, fl-istat oriġinali tiegħu jew wara trattament, maħsub għax-xorb, tisjir, tħejjija jew produzzjoni tal-ikel u għanijiet oħra domestiċi kemm f'postijiet pubbliċi kif ukoll f'postijiet privati , irrispettivament minn minn fejn ġej u minn jekk huwiex provvist minn network ta' distribuzzjoni, provvist minn tank, jew, għal ilma tan-nixxiegħa, imqiegħed ġo fliexken .

1. "ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem" tfisser l-ilma kollu, fl-istat oriġinali tiegħu jew wara trattament, maħsub għax-xorb, tisjir, tħejjija jew produzzjoni tal-ikel, jew għal finijiet oħra relatati mal-ikel, jew għal għanijiet domestiċi oħra kemm f'postijiet pubbliċi kif ukoll f'postijiet privati, inklużi n-negozji tal-ikel, irrispettivament minn minn fejn ġej u minn jekk huwiex provvist minn network ta' distribuzzjoni, provvist minn ċisterna, jew imqiegħed ġo fliexken jew kontenituri.

Emenda    39

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  "sistema ta' distribuzzjoni domestika" tfisser is-sistema ta' pajpijiet, fittings u appliances oħra li huma stallati bejn il-viti li huma normalment użati għall-konsum mill-bniedem kemm f'postijiet pubbliċi kif ukoll f'postijiet privati u r-retikolat ta' distribuzzjoni imma biss jekk dawn ma jaqgħux taħt ir-responsabbiltà ta' min jipprovdi l-ilma, skont il-liġi nazzjonali relevanti.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda    40

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  "fornitur tal-ilma" tfisser entità li bħala medja tforni mill-inqas 10 m3 ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem kuljum.

3.  "fornitur tal-ilma" tfisser entità ġuridika li bħala medja tforni mill-inqas 10 m3 ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem kuljum.

Emenda    41

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  "fornitur tal-ilma żgħir ħafna" tfisser fornitur tal-ilma li jforni inqas minn 50 m3 ta' ilma kuljum jew li jservi inqas minn 250 persuna.

Emenda    42

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. "fornitur tal-ilma żgħir" tfisser fornitur tal-ilma li jforni inqas minn 500 m3 ta' ilma kuljum jew li jservi inqas minn 5 000 persuna.

4. "fornitur tal-ilma żgħir" tfisser fornitur tal-ilma li jforni inqas minn 500 m3 ta' ilma kuljum jew li jservi inqas minn 2 500 persuna.

Emenda    43

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a.  "fornitur tal-ilma medju" tfisser fornitur tal-ilma li jforni mill-inqas 500 m3 ta' ilma kuljum jew li jservi mill-inqas 2 500 persuna.

Emenda    44

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. "fornitur tal-ilma kbir" tfisser fornitur tal-ilma li jforni mill-inqas 500 m3 ta' ilma kuljum jew li jservi mill-inqas 5 000 persuna.

5. "fornitur tal-ilma kbir" tfisser fornitur tal-ilma li jforni mill-inqas 5 000 m3 ta' ilma kuljum jew li jservi mill-inqas 25 000 persuna.

Emenda    45

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6. "fornitur tal-ilma kbir ħafna" tfisser fornitur tal-ilma li jforni mill-inqas 5 000 m3 ta' ilma kuljum jew li jservi mill-inqas 50 000 persuna.

6. "fornitur tal-ilma kbir ħafna" tfisser fornitur tal-ilma li jforni mill-inqas 20 000 m3 ta' ilma kuljum jew li jservi mill-inqas 100 000 persuna.

Emenda    46

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

7. "postijiet ta' prijorità" tfisser binjiet kbar b'ħafna utenti li potenzjalment jistgħu jkunu esposti għal riskji relatati mal-ilma, bħal sptarijiet, istituzzjonijiet tal-kura tas-saħħa, binjiet b'faċilità ta' akkomodazzjoni, istituzzjonijiet penali u żoni għall-ikkampjar, kif identifikati mill-Istati Membri.

7. "postijiet ta' prijorità" tfisser binjiet kbar li ma jkunux unitajiet domestiċi, b'ħafna persuni, b'mod partikolari persuni vulnerabbli, li potenzjalment jistgħu jkunu esposti għal riskji relatati mal-ilma, bħal sptarijiet, istituzzjonijiet tal-kura tas-saħħa, djar tal-anzjani, skejjel, universitajiet u faċiltajiet oħra tal-edukazzjoni, crèches u skejjel primarji, faċilitajiet sportivi, rikreattivi, tad-divertiment u ta' eżibizzjoni, binjiet b'faċilità ta' akkomodazzjoni, istituzzjonijiet penali u żoni għall-ikkampjar, kif identifikati mill-Istati Membri.

Emenda    47

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

8a.  "negozju tal-ikel" tfisser negozju tal-ikel kif definit fil-punt (2) tal-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test. Din id-definizzjoni tikkjarifika t-tifsira tat-terminu f'din id-Direttiva u tiżgura konsistenza mal-leġiżlazzjoni diġà fis-seħħ.

Emenda    48

Proposta għal direttiva

Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Għall-ilma li jintuża fin-negozji tal-ikel għall-manifattura, l-ipproċessar, il-preservazzjoni jew il-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti jew sustanzi maħsuba għall-konsum mill-bniedem, għandhom japplikaw biss l-Artikoli 4, 5, 6 u 11 ta' din id-Direttiva. Minkejja dan, l-ebda wieħed mill-Artikoli ta' din id-Direttiva ma għandu japplika meta operatur ta' negozju tal-ikel ikun jista' juri b'mod li jkun sodisfaċenti għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, li l-kwalità tal-ilma li juża ma jaffettwax l-iġjene tal-prodotti jew is-sustanzi li jirriżultaw mill-attivitajiet tiegħu u li tali prodotti u sustanzi jikkonformaw mar-Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a.

 

________________

 

1a Ir-Regolament (KE)  Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar l-iġjene tal-oġġetti tal-ikel (ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1).

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test u sabiex ikun hemm iktar ċarezza.

Emenda    49

Proposta għal direttiva

Artikolu 3 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1b.  Produttur tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem li jitqiegħed fi fliexken jew kontenituri m'għandux jitqies bħala fornitur tal-ilma.

 

Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem imqiegħed fi fliexken jew kontenituri sakemm dawn ma jkunux koperti mill-obbligi skont leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test u sabiex ikun hemm iktar ċarezza.

Emenda    50

Proposta għal direttiva

Artikolu 3 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1c. Il-bastimenti marittimi li jwettqu desalinizzazzjoni tal-ilma u jġorru l-passiġġieri u jaġixxu bħala fornituri tal-ilma għandhom ikunu soġġetti biss għall-Artikoli 1 sa 7 u 9 sa 12 ta' din id-Direttiva u l-Annessi tagħha.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test u sabiex ikun hemm iktar ċarezza.

Emenda    51

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  l-Istati Membri jkunu ħadu l-miżuri kollha meħtieġa biex jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 5 sa 12 ta' din id-Direttiva.

(c)  l-Istati Membri jkunu ħadu l-miżuri kollha meħtieġa biex jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti:

 

(i)  fl-Artikoli 4 sa 12 ta' din id-Direttiva għal ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem fornut lill-konsumaturi finali minn netwerk ta' distribuzzjoni jew minn ċisterna;

 

(ii)  fl-Artikoli 4, 5 u 6 u l-Artikolu 11(4) ta' din id-Direttiva għal ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem li jitqiegħed fi flixken jew f'kontenituri f'negozju tal-ikel;

 

(iii)  fl-Artikoli 4, 5, 6 u 11 ta' din id-Direttiva, għal ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem prodott u użat f'negozju tal-ikel għall-produzzjoni, l-ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ikel.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test u sabiex ikun hemm iktar ċarezza.

Emenda    52

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-miżuri meħuda biex tiġi implimentata din id-Direttiva fl-ebda ċirkostanzi ma jippermettu, direttament jew indirettament, xi tnaqqis tal-kwalità preżenti tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem u lanqas xi żieda fit-tniġġis ta' ilmijiet użati għall-produzzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem .

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-miżuri meħuda biex tiġi implimentata din id-Direttiva jaderixxu b'mod sħiħ mal-prinċipju ta' prekawzjoni u fl-ebda ċirkostanzi ma jippermettu, direttament jew indirettament, xi tnaqqis tal-kwalità preżenti tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem u lanqas xi żieda fit-tniġġis ta' ilmijiet użati għall-produzzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem .

Ġustifikazzjoni

Ir-rabta mal-prinċipju ta' prekawzjoni jenħtieġ li ssir espliċita f'dan l-Artikolu peress li, b'mod partikolari bl-introduzzjoni tal-approċċ ibbażat fuq ir-riskju, dan il-prinċipju jenħtieġ li jenfasizza l-approċċ għall-obbligi fuq l-Istati Membri f'din id-Direttiva.

Emenda    53

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri biex jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jwettqu valutazzjoni tal-livelli ta' tnixxija tal-ilma fit-territorju tagħhom u tal-potenzjal ta' titjib fit-tnaqqis ta' tnixxija tal-ilma fis-settur tal-ilma tax-xorb. Dik il-valutazzjoni għandha tieħu kont tal-aspetti ekonomiċi, tekniċi, ambjentali u ta' saħħa pubblika rilevanti. L-Istati Membri għandhom jadottaw miri nazzjonali biex inaqqsu l-livelli ta' tnixxija tal-fornituri tal-ilma fit-territorju tagħhom sal-31 ta' Diċembru 2030. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu inċentivi sinifikanti sabiex jiżguraw li l-fornituri tal-ilma fit-territorju tagħhom jissodisfaw dawn ir-rati.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test u sabiex ikun hemm iktar ċarezza.

Emenda    54

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2b.  Jekk awtorità kompetenti inkarigata mill-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem tgħaddi lil fornitur tal-ilma l-ġestjoni tal-attivitajiet kollha ta' produzzjoni jew ta' distribuzzjoni tal-ilma, jew ta' parti minnhom, il-kuntratt bejn l-awtorità kompetenti u l-fornitur tal-ilma għandu jispeċifika r-responsabbiltajiet ta' kull parti skont din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test u sabiex ikun hemm iktar ċarezza.

Emenda    55

Proposta għal direttiva

Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu valuri applikabbli għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem għall-parametri stipulati fl-Anness I, li m'għandhomx ikunu inqas stretti mill-valuri stipulati fl-istess Anness.

1.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu valuri applikabbli għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem għall-parametri stipulati fl-Anness I.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test.

Emenda    56

Proposta għal direttiva

Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Il-valuri stabbiliti skont il-paragrafu 1 ma għandhomx ikunu inqas stretti minn dawk stipulati fil-Partijiet A, B u Ba tal-Anness I. F'dak li jirrigwarda l-parametri stipulati fil-Parti Ba tal-Anness I, il-valuri għandhom ikunu stabbiliti biss għal finijiet ta' monitoraġġ u bil-għan li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 12.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test.

Emenda    57

Proposta għal direttiva

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-aġenti tat-trattament, il-materjali u l-proċeduri ta' diżinfezzjoni użati għal finijiet ta' diżinfezzjoni fis-sistemi tal-provvista tal-ilma ma jaffettwawx ħażin il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem. Kwalunkwe kontaminazzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem bl-użu ta' tali aġenti, materjali u proċeduri għandha tiġi minimizzata mingħajr, madankollu, ma tiġi kompromessa l-effettività tad-diżinfezzjoni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test.

Emenda    58

Proposta għal direttiva

Artikolu 6 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-valuri parametriċi stabbiliti skont l-Artikolu 5 għall-parametri mniżżla fl-Anness I, partijiet A u B, għandhom jiġu mħarsa:

Il-valuri parametriċi stabbiliti skont l-Artikolu 5 għall-parametri mniżżla fl-Anness I, partijiet A, B u C, għandhom jiġu mħarsa:

Emenda    59

Proposta għal direttiva

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  fil-każ ta' ilma tan-nixxiegħa, fil-punt li fih l-ilma huwa mqiegħed fi fliexken.

(c)  fil-każ ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem imqiegħed fi fliexken jew f'kontenituri, fil-punt fejn l-ilma jitqiegħed fil-fliexken jew fil-kontenituri.

Emenda    60

Proposta għal direttiva

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  fil-każ ta' ilma użat f'negozju tal-ikel meta l-ilma jiġi fornut minn fornitur tal-ilma, fil-punt ta' twassil fin-negozju tal-ikel.

Emenda    61

Proposta għal direttiva

Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Fil-każ ta' ilma kopert mill-punt (a) tal-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jitqiesu li jkunu ssodisfaw l-obbligi tagħhom skont dan l-Artikolu meta jkun jista' jiġi stabbilit li nuqqas ta' konformità mal-parametri previsti fl-Artikolu 5 ikun ikkawżat minn sistema ta' distribuzzjoni privata jew mill-manutenzjoni tagħha, ħlief fir-rigward ta' postijiet ta' prijorità.

Emenda    62

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  valutazzjoni tal-perikli ta' korpi tal-ilma użati għall-astrazzjoni ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, f'konformità mal-Artikolu 8;

(a)  valutazzjoni tal-perikli ta' korpi tal-ilma jew ta' partijiet ta' korpi tal-ilma użati għall-astrazzjoni ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, imwettqa mill-Istati Membri f'konformità mal-Artikolu 8;

Emenda    63

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  valutazzjoni tar-riskju tal-provvista mwettqa mill-fornituri tal-ilma għall-finijiet tal-monitoraġġ tal-kwalità tal-ilma li jfornu, f'konformità mal-Artikolu 9 u mal-Parti C tal-Anness II;

(b)  valutazzjoni tar-riskju tal-provvista mwettqa mill-fornituri tal-ilma f'kull sistema tal-provvista tal-ilma għall-finijiet ta' salvagwardja u monitoraġġ tal-kwalità tal-ilma li jfornu, f'konformità mal-Artikolu 9 u mal-Parti C tal-Anness II;

Emenda    64

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  L-Istati Membri jistgħu jadattaw l-implimentazzjoni tal-approċċ ibbażat fuq ir-riskju, mingħajr ma jikkompromettu l-objettiv ta' din id-Direttiva rigward il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem u s-saħħa tal-konsumaturi, meta jkun hemm limitazzjonijiet partikolari minħabba ċirkostanzi ġeografiċi bħalma huma l-periferiċità jew l-aċċessibbiltà taż-żona tal-provvista tal-ilma.

Emenda    65

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1b.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw distribuzzjoni ċara u xierqa tar-responsabbiltajiet bejn il-partijiet ikkonċernati, skont id-definizzjoni tal-Istati Membri, għall-applikazzjoni tal-approċċ ibbażat fuq ir-riskju fir-rigward tal-korpi tal-ilma użati għall-astrazzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem u s-sistemi ta' distribuzzjoni domestika. Tali distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet għandha titfassal skont il-qafas istituzzjonali u legali tagħhom.

Emenda    66

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-valutazzjonijiet tal-perikli għandhom jitwettqu sa [3 snin wara l-iskadenza għat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva]. Dawn għandhom jiġu riveduti kull 3 snin, u għandhom jiġu aġġornati skont kif meħtieġ.

2.  Il-valutazzjonijiet tal-perikli għandhom jitwettqu sa [3 snin wara l-iskadenza għat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva]. Dawn għandhom jiġu riveduti kull 3 snin, b'kont meħud tar-rekwiżit, previst fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 2000/60/KE, li l-Istati Membri jidentifikaw il-korpi tal-ilma, u għandhom jiġu aġġornati skont kif meħtieġ.

Emenda    67

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Il-fornituri tal-ilma kbar ħafna u l-fornituri tal-ilma kbar għandhom iwettqu valutazzjonijiet tar-riskju tal-provvista sa [3 snin wara l-iskadenza għat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], filwaqt li l-fornituri tal-ilma ż-żgħar għandhom iwettqu valutazzjonijiet tar-riskju sa [6 snin wara l-iskadenza għat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva]. Dawn għandhom jiġu riveduti f'intervalli regolari mhux itwal minn 6 snin, u għandhom jiġu aġġornati skont kif meħtieġ.

3.  Il-fornituri tal-ilma għandhom iwettqu valutazzjonijiet tar-riskju tal-provvista sa [6 snin wara l-iskadenza għat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva]. Dawn għandhom jiġu riveduti f'intervalli regolari mhux itwal minn 6 snin, u għandhom jiġu aġġornati skont kif meħtieġ.

Emenda    68

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  Skont l-Artikoli 8 u 9 ta' din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri korrettivi neċessarji fil-qafas tal-programmi ta' miżuri u tal-pjanijiet ta' mmaniġġjar tal-baċin tax-xmara previsti rispettivament fl-Artikolu 11 u l-Artikolu 13 tad-Direttiva 2000/60/KE.

Emenda    69

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Il-valutazzjonijiet tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika għandhom jitwettqu sa [3 snin wara l-iskadenza għat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva]. Dawn għandhom jiġu riveduti kull 3 snin, u għandhom jiġu aġġornati skont kif meħtieġ.

4.  Il-valutazzjonijiet tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika fil-postijiet imsemmija fl-Artikolu 10(1) għandhom jitwettqu sa [3 snin wara l-iskadenza għat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva]. Dawn għandhom jiġu riveduti kull 3 snin, u għandhom jiġu aġġornati skont kif meħtieġ.

Emenda    70

Proposta għal direttiva

Artikolu 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Valutazzjoni tal-perikli ta' korpi tal-ilma użati għall-astrazzjoni ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem

Valutazzjoni, monitoraġġ u ġestjoni tal-perikli ta' korpi tal-ilma użati għall-astrazzjoni ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem

Emenda    71

Proposta għal direttiva

Artikolu 8 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 6 u 7 tad-Direttiva 2000/60/KE, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li titwettaq valutazzjoni tal-perikli li tkopri l-korpi tal-ilma li jintużaw għall-astrazzjoni ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem li bħala medja jipprovdu aktar minn 10 m3 kuljum. Il-valutazzjoni tal-perikli għandha tinkludi l-elementi li ġejjin:

1.  Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2000/60/KE, b'mod partikolari l-Artikoli 4 u 8, l-Istati Membri, b'kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti tagħhom responsabbli mill-ilma, għandhom jiżguraw li titwettaq valutazzjoni tal-perikli li tkopri l-korpi tal-ilma li jintużaw għall-astrazzjoni ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem li bħala medja jipprovdu aktar minn 10 m3 kuljum. Il-valutazzjoni tal-perikli għandha tinkludi l-elementi li ġejjin:

Emenda    72

Proposta għal direttiva

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  l-identifikazzjoni tal-punti kollha ta' astrazzjoni, kif ukoll ir-referenzi ġeografiċi tagħhom, fil-korpi tal-ilma koperti mill-valutazzjoni tal-perikli;

(a)  l-identifikazzjoni tal-punti kollha ta' astrazzjoni, kif ukoll ir-referenzi ġeografiċi tagħhom, fil-korpi jew partijiet mill-korpi tal-ilma koperti mill-valutazzjoni tal-perikli; Peress li d-dejta msemmija f'dan il-punt tista' tkun sensittiva, b'mod partikolari fil-kuntest tal-protezzjoni tas-saħħa pubblika, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li tali dejta tiġi protetta u kkomunikata biss lill-awtoritajiet rilevanti;

Emenda    73

Proposta għal direttiva

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  l-immappjar ta' żoni ta' salvagwardja, meta dawk iż-żoni jkunu ġew stabbiliti skont l-Artikolu 7(3) tad-Direttiva 2000/60/KE, u ż-żoni protetti msemmija fl-Artikolu 6 ta' dik id-Direttiva;

(b)  l-immappjar ta' żoni ta' salvagwardja, meta dawk iż-żoni jkunu ġew stabbiliti skont l-Artikolu 7(3) tad-Direttiva 2000/60/KE;

Ġustifikazzjoni

Dan imur lil hinn mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb f'termini ta' żoni protetti (il-protezzjoni tan-natura u ż-żoni sensittivi għan-nutrijenti jagħmlu wkoll parti miż-żoni protetti skont l-Artikolu 6). Iż-żoni protetti għall-ilma tax-xorb għandhom jiġu identifikati skont l-Artikolu 7, u m'hemmx bżonn li ssir referenza għall-Artikolu 6.

Emenda    74

Proposta għal direttiva

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  l-identifikazzjoni tal-perikli u tas-sorsi possibbli ta' tniġġis li jaffettwaw il-korpi tal-ilma koperti mill-valutazzjoni tal-perikli. Għal dak l-għan, l-Istati Membri jistgħu jagħmlu użu mir-rieżami tal-impatt tal-attività tal-bniedem imwettaq skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2000/60/KE u mill-informazzjoni dwar pressjonijiet sinifikanti miġbura skont il-punt 1.4 tal-Anness II ta' dik id-Direttiva;

(c)  l-identifikazzjoni tal-perikli u tas-sorsi possibbli ta' tniġġis li jaffettwaw il-korpi tal-ilma jew partijiet mill-korpi tal-ilma koperti mill-valutazzjoni tal-perikli. Din l-identifikazzjoni ta' sorsi ta' tniġġis għandha tiġi aġġornata regolarment b'konformità mal-Artikolu 7. Għal dak l-għan, l-Istati Membri jistgħu jagħmlu użu mir-rieżami tal-impatt tal-attività tal-bniedem imwettaq skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2000/60/KE u mill-informazzjoni dwar pressjonijiet sinifikanti miġbura skont il-punt 1.4 tal-Anness II ta' dik id-Direttiva;

Emenda    75

Proposta għal direttiva

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  il-monitoraġġ b'mod regolari tal-korpi tal-ilma koperti mill-valutazzjoni tal-perikli għas-sustanzi niġġiesa magħżula mil-listi li ġejjin:

(d)  il-monitoraġġ b'mod regolari tal-korpi jew ta' partijiet minn korpi tal-ilma koperti mill-valutazzjoni tal-perikli għas-sustanzi niġġiesa li huma rilevanti għall-provvista tal-ilma u li huma magħżula mil-listi li ġejjin:

Emenda    76

Proposta għal direttiva

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt d – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(iv)  sustanzi niġġiesa oħra rilevanti, bħal pereżempju mikroplastiċi, jew sustanzi niġġiesa speċifiċi tal-baċiri tax-xmajjar stabbiliti mill-Istati Membri abbażi tar-rieżami tal-impatt tal-attività tal-bniedem imwettaq skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2000/60/KE u skont l-informazzjoni dwar pressjonijiet sinifikanti miġbura skont il-punt 1.4 tal-Anness II ta' dik id-Direttiva;

(iv)  il-parametri għal finijiet ta' monitoraġġ biss elenkati fil-Parti Ca tal-Anness I, jew sustanzi niġġiesa oħra rilevanti, bħal pereżempju mikroplastiċi, dment li jkun hemm fis-seħħ metodoloġija għall-kejl tal-mikroplastiċi kif speċifikat fl-Artikolu 11(5b), jew sustanzi niġġiesa speċifiċi tal-baċiri tax-xmajjar stabbiliti mill-Istati Membri abbażi tar-rieżami tal-impatt tal-attività tal-bniedem imwettaq skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2000/60/KE u skont l-informazzjoni dwar pressjonijiet sinifikanti miġbura skont il-punt 1.4 tal-Anness II ta' dik id-Direttiva;

Emenda    77

Proposta għal direttiva

Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Il-fornituri tal-ilma żgħar ħafna jistgħu jiġu eżentati mir-rekwiżiti msemmija fil-punti (a), (b) u (c) ta' dan il-paragrafu, dment li l-awtorità kompetenti jkollha għarfien dokumentat minn qabel u aġġornat tal-parametri rilevanti msemmija f'dawk il-punti. Din l-eżenzjoni għandha tiġi rieżaminata mill-awtorità kompetenti mill-inqas kull tliet snin u aġġornata fejn meħtieġ.

Emenda    78

Proposta għal direttiva

Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-fornituri tal-ilma li jkunu qed jużaw il-korp tal-ilma kopert mill-valutazzjoni tal-perikli dwar ir-riżultati tal-monitoraġġ imwettaq skont il-paragrafu 1(d) u, fuq il-bażi ta' dawn ir-riżultati ta' monitoraġġ, jistgħu:

imħassar

(a)  jeħtieġu li l-fornituri tal-ilma jwettqu monitoraġġ jew trattament addizzjonali ta' ċerti parametri;

 

(b)  jippermettu lill-fornituri jnaqqsu l-frekwenza tal-monitoraġġ ta' ċerti parametri, mingħajr ma jkunu meħtieġa jwettqu valutazzjoni tar-riskju tal-provvista, sakemm ma jkunux parametri ewlenin skont it-tifsira tal-punt 1 tal-Parti B tal-Anness II, u sakemm ma jkun hemm l-ebda fattur li jista' jiġi antiċipat b'mod raġonevoli li x'aktarx li jista' jikkawża deterjorazzjoni tal-kwalità tal-ilma.

 

Emenda    79

Proposta għal direttiva

Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  F'każijiet fejn fornitur tal-ilma jkun jista' jnaqqas il-frekwenza tal-monitoraġġ kif imsemmi fil-paragrafu 2(b), l-Istati Membri għandhom ikomplu jimmonitorjaw, b'mod regolari, dawk il-parametri fil-korp tal-ilma kopert mill-valutazzjoni tal-perikli.

imħassar

Emenda    80

Proposta għal direttiva

Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fuq il-bażi tal-informazzjoni kkompilata skont il-paragrafi 1 u 2 u miġbura skont id-Direttiva 2000/60/KE, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri li ġejjin f'kooperazzjoni mal-fornituri tal-ilma u ma' partijiet ikkonċernati oħrajn, jew jiżguraw li dawk il-miżuri jittieħdu mill-fornituri tal-ilma:

Fuq il-bażi tal-informazzjoni kkompilata skont il-paragrafi 1 u 2 u miġbura skont id-Direttiva 2000/60/KE, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri li ġejjin f'kooperazzjoni mal-fornituri tal-ilma u ma' partijiet ikkonċernati oħrajn:

Emenda    81

Proposta għal direttiva

Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  miżuri ta' prevenzjoni sabiex jitnaqqas il-livell ta' trattament u biex tiġi salvagwardjata l-kwalità tal-ilma, inklużi l-miżuri msemmija fl-Artikolu 11(3)(d) tad-Direttiva 2000/60/KE;

(a)  miżuri ta' prevenzjoni sabiex jiġi evitat it-trattament jew jitnaqqas il-livell ta' trattament u biex tiġi salvagwardjata l-kwalità tal-ilma, inklużi l-miżuri msemmija fl-Artikolu 11(3)(d) tad-Direttiva 2000/60/KE, kif ukoll miżuri li jnaqqsu t-tnixxija fis-sistema;

Emenda    82

Proposta għal direttiva

Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  jiżguraw li dawk li jniġġsu, f'kooperazzjoni mal-fornituri tal-ilma u ma' partijiet ikkonċernati rilevanti oħra, jieħdu miżuri ta' prevenzjoni biex inaqqsu jew jevitaw il-livell ta' trattament meħtieġ u biex jissalvagwardjaw il-kwalità tal-ilma, inklużi l-miżuri msemmija fl-Artikolu 11(3)(d) tad-Direttiva 2000/60/KE kif ukoll miżuri addizzjonali meqjusa bħala meħtieġa abbażi tal-monitoraġġ imwettaq skont il-punt (d) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu;

Emenda    83

Proposta għal direttiva

Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  miżuri ta' mitigazzjoni, li huma meqjusa bħala meħtieġa fuq il-bażi tal-monitoraġġ imwettaq skont il-paragrafu 1(d), sabiex jiġi identifikat u indirizzat is-sors tat-tniġġis.

(b)  miżuri ta' mitigazzjoni, li huma meqjusa bħala meħtieġa fuq il-bażi tal-monitoraġġ imwettaq skont il-paragrafu 1(d), sabiex jiġi identifikat u indirizzat is-sors tat-tniġġis u jiġi evitat kwalunkwe trattament addizzjonali, meta l-miżuri ta' prevenzjoni jitqiesu li mhumiex vijabbli jew effettivi biżżejjed biex jindirizzaw is-sors tat-tniġġis b'tempestività.

Ġustifikazzjoni

F'xi Stati Membri, l-operaturi tal-ilma m'għandhomx is-setgħat legali biex jiddeċiedu u jimplimentaw miżuri ta' prevenzjoni jew ta' migitazzjoni waħedhom minħabba l-fatt li din is-setgħa hija mogħtija lill-awtoritajiet pubbliċi. Sabiex tiġi żgurata konsistenza mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7.3 fid-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, fejn ikun possibbli jenħtieġ li l-miżuri ta' prevenzjoni jingħataw preferenza sabiex jitnaqqas il-livell ta' trattament meħtieġ.

Emenda    84

Proposta għal direttiva

Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  meta l-miżuri stabbiliti fil-punti (aa) u (b) ma jiġux meqjusa bħala suffiċjenti biex jipprovdu protezzjoni adegwata għas-saħħa tal-bniedem, jeħtieġu li l-fornituri tal-ilma jwettqu monitoraġġ addizzjonali ta' ċerti parametri fil-punt ta' astrazzjoni jew trattament, jekk ikun strettament meħtieġ għall-prevenzjoni tar-riskji tas-saħħa.

Emenda    85

Proposta għal direttiva

Artikolu 8 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5a.  L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-fornituri tal-ilma li jkunu qed jużaw il-korp jew partijiet mill-korpi tal-ilma koperti mill-valutazzjoni tal-perikli dwar ir-riżultati tal-monitoraġġ imwettaq skont il-punt (d) tal-paragrafu 1 u jistgħu, abbażi ta' dawk ir-riżultati ta' monitoraġġ, u tal-informazzjoni miġbura skont il-paragrafi 1 u 2 u skont id-Direttiva 2000/60/KE:

 

(a)  jippermettu lill-fornituri tal-ilma jnaqqsu l-frekwenza tal-monitoraġġ ta' ċerti parametri, jew in-numru ta' parametri mmonitorjati, mingħajr ma jkunu meħtieġa jwettqu valutazzjoni tar-riskju tal-provvista, dment li l-parametri kkonċernati ma jkunux parametri ewlenin skont it-tifsira tal-punt 1 tal-Parti B tal-Anness II, u dment ma jkun hemm l-ebda fattur li jista' jiġi antiċipat b'mod raġonevoli li x'aktarx jikkawża deterjorazzjoni tal-kwalità tal-ilma.

 

(b)  meta fornitur tal-ilma jitħalla jnaqqas il-frekwenza tal-monitoraġġ kif imsemmi fil-paragrafu (a), għandhom ikomplu jimmonitorjaw, b'mod regolari, dawk il-parametri fil-korp tal-ilma kopert mill-valutazzjoni tal-perikli.

Emenda    86

Proposta għal direttiva

Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Valutazzjoni tar-riskju tal-provvista

Valutazzjoni, monitoraġġ u ġestjoni tar-riskju tal-provvista

Emenda    87

Proposta għal direttiva

Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri tal-ilma jwettqu valutazzjoni tar-riskju tal-provvista li tipprevedi l-possibbiltà li tiġi aġġustata l-frekwenza tal-monitoraġġ għall-parametri individwali elenkati fil-Partijiet A u B tal-Anness I li mhumiex parametri ewlenin skont il-parti B tal-Anness II, skont l-okkorrenza tagħhom fl-ilma mhux ittrattat.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri tal-ilma jwettqu valutazzjoni tar-riskju tal-provvista b'konformità mal-Parti C tal-Anness II, li tipprevedi l-possibbiltà li tiġi aġġustata l-frekwenza tal-monitoraġġ għall-parametri individwali elenkati fil-Partijiet A, B u Ba tal-Anness I li mhumiex parametri ewlenin skont il-parti B tal-Anness II, skont l-okkorrenza tagħhom fl-ilma mhux ittrattat.

Emenda    88

Proposta għal direttiva

Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għal dawk il-parametri, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri tal-ilma jistgħu jiddevjaw mill-frekwenzi tal-kampjunar stipulati fil-Parti B tal-Anness II, f'konformità mal-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fil-Parti C tal-Anness II.

Għal dawk il-parametri, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri tal-ilma jistgħu jiddevjaw mill-frekwenzi tal-kampjunar stipulati fil-Parti B tal-Anness II, f'konformità mal-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fil-Parti C tal-Anness II, u abbażi tal-okkorrenza tagħhom fl-ilma mhux ittrattat u l-mekkaniżmu ta' trattament.

Emenda    89

Proposta għal direttiva

Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għal dak l-għan, il-fornituri tal-ilma għandhom ikunu meħtieġa jqisu r-riżultati tal-valutazzjoni tal-perikli mwettqa skont l-Artikolu 8 ta' din id-Direttiva u r-riżultati tal-monitoraġġ imwettaq skont l-Artikolu 7(1) u l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2000/60/KE.

Għal dak l-għan, il-fornituri tal-ilma għandhom iqisu r-riżultati tal-valutazzjoni tal-perikli mwettqa skont l-Artikolu 8 ta' din id-Direttiva u r-riżultati tal-monitoraġġ imwettaq skont l-Artikolu 7(1) u l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2000/60/KE.

Emenda    90

Proposta għal direttiva

Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  L-Istati Membri jistgħu jeżentaw lill-fornituri tal-ilma żgħar ħafna mill-paragrafu 1, dment li l-awtorità kompetenti jkollha għarfien dokumentat minn qabel u aġġornat tal-parametri rilevanti u tqis li ma jkun hemm l-ebda riskju għas-saħħa tal-bniedem b'riżultat ta' tali eżenzjonijiet, u mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-awtorità skont l-Artikolu 4.

 

L-eżenzjoni għandha tiġi rieżaminata mill-awtorità kompetenti kull tliet snin jew meta jiġi identifikat kwalunkwe periklu ġdid ta' tniġġis fil-baċir idrografiku, u aġġornata fejn meħtieġ.

Emenda    91

Proposta għal direttiva

Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-valutazzjonijiet tar-riskju tal-provvista għandhom jiġu approvati mill-awtoritajiet kompetenti.

2.  Il-valutazzjonijiet tar-riskju tal-provvista għandhom ikunu r-responsabbiltà tal-fornituri tal-ilma li għandhom jiżguraw li jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Għal dan il-għan, il-fornituri tal-ilma jistgħu jitolbu l-appoġġ tal-awtoritajiet kompetenti.

 

L-Istati Membri jistgħu jesiġu li l-awtoritajiet kompetenti japprovaw jew jimmonitorjaw il-valutazzjonijiet tar-riskju tal-provvista tal-fornituri tal-ilma.

Emenda    92

Proposta għal direttiva

Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Abbażi tar-riżultati tal-valutazzjonijiet tar-riskju tal-provvista mwettqa skont il-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri tal-ilma jistabbilixxu pjan tas-sikurezza tal-ilma adattat għar-riskji identifikati u proporzjonat għad-daqs tal-fornitur tal-ilma. Pereżempju, dak il-pjan tas-sikurezza tal-ilma jista' jirrigwarda l-użu ta' materjali li jiġu f'kuntatt mal-ilma, il-prodotti ta' trattament tal-ilma, ir-riskji possibbli li jirriżultaw minn pajpijiet li jnixxu, jew miżuri ta' adattament għall-isfidi attwali u dawk futuri, bħat-tibdil fil-klima, u għandu jiġi definit f'aktar dettall mill-Istati Membri.

Emenda    93

Proposta għal direttiva

Artikolu 10 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Valutazzjoni tar-Riskju tad-Distribuzzjoni Domestika

Valutazzjoni, monitoraġġ u ġestjoni tar-Riskju tad-Distribuzzjoni Domestika

Emenda    94

Proposta għal direttiva

Artikolu 10 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li titwettaq valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika, li għandha tinkludi l-elementi li ġejjin:

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li titwettaq valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika fil-postijiet ta' prijorità, li għandha tinkludi l-elementi li ġejjin:

Emenda    95

Proposta għal direttiva

Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  valutazzjoni tar-riskji potenzjali assoċjati mas-sistemi ta' distribuzzjoni domestika, u mal-prodotti u l-materjali relatati, fejn jiġi indikat jekk dawn jaffettwawx il-kwalità tal-ilma fil-punt fejn joħroġ mill-viti li normalment jintużaw għall-konsum mill-bniedem, b'mod partikolari fejn l-ilma jiġi fornut lill-pubbliku f'postijiet ta' prijorità;

(a)  valutazzjoni tar-riskji potenzjali assoċjati mas-sistemi ta' distribuzzjoni domestika, u mal-prodotti u l-materjali relatati, fejn jiġi indikat jekk dawn jaffettwawx il-kwalità tal-ilma fil-punt fejn joħroġ mill-viti li normalment jintuża għall-konsum mill-bniedem;

Emenda    96

Proposta għal direttiva

Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  monitoraġġ regolari tal-parametri elenkati fil-Parti C tal-Anness I, f'postijiet fejn il-periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem huwa meqjusa bħala tal-ogħla livell. Il-parametri rilevanti u l-postijiet għall-monitoraġġ għandhom jintgħażlu fuq il-bażi tal-valutazzjoni mwettqa skont il-punt (a).

(b)  monitoraġġ regolari tal-parametri elenkati fil-Parti C tal-Anness I, f'postijiet ta' prijorità fejn ikunu ġew identifikati riskji speċifiċi għa-kwalità tal-ilma matul il-valutazzjoni mwettqa skont il-punt (a).

Emenda    97

Proposta għal direttiva

Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Rigward il-monitoraġġ regolari msemmi fl-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu strateġija ta' monitoraġġ li tiffoka fuq il-postijiet ta' prijorità;

Rigward il-monitoraġġ regolari l-Istati Membri għandhom jiżguraw l-aċċess għall-installazzjonijiet fil-postijiet ta' prijorità għall-finijiet ta' teħid ta' kampjuni u jistgħu jistabbilixxu strateġija ta' monitoraġġ, b'mod partikolari f'dak li jirrigwarda l-Legionella pneumophila;

Emenda    98

Proposta għal direttiva

Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  verifika rigward jekk il-prestazzjoni ta' prodotti għall-bini li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem hijiex xierqa b'rabta mal-karatteristiċi essenzjali relatati mar-rekwiżit bażiku għax-xogħlijiet tal-bini speċifikat fil-punt 3(e) tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 305/2011.

(c)  verifika rigward jekk il-prestazzjoni ta' prodotti u materjali li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem hijiex xierqa b'rabta mal-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

Emenda    99

Proposta għal direttiva

Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  verifika rigward jekk il-materjali użati humiex adatti li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem u jekk ir-rekwiżiti speċifikati fl-Artikolu 11 humiex issodisfati.

Emenda    100

Proposta għal direttiva

Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Meta l-Istati Membri jikkunsidraw, abbażi tal-evalwazzjoni mwettqa skont il-paragrafu 1(a), li hemm riskju għas-saħħa tal-bniedem li tirriżulta mis-sistemi ta' distribuzzjoni domestika jew mill-prodotti u l-materjali relatati, jew meta l-monitoraġġ imwettaq skont il-paragrafu 1(b) juri li l-valuri parametriċi stabbiliti fil-Parti C tal-Anness I ma jkunux ġew issodisfati, l-Istati Membri għandhom:

2.  Meta l-Istati Membri jikkunsidraw, abbażi tal-evalwazzjoni mwettqa skont il-paragrafu 1(a), li hemm riskju għas-saħħa tal-bniedem li tirriżulta mis-sistemi ta' distribuzzjoni domestika f'postijiet ta' prijorità jew mill-prodotti u l-materjali relatati, jew meta l-monitoraġġ imwettaq skont il-paragrafu 1(b) juri li l-valuri parametriċi stabbiliti fil-Parti C tal-Anness I ma jkunux ġew issodisfati, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jittieħdu miżuri xierqa sabiex jiġi eliminat jew jitnaqqas ir-riskju ta' nonkonformità mal-valuri parametriċi stabbiliti fil-Parti C tal-Anness I.

(a)  jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiġi eliminat jew jitnaqqas ir-riskju ta' nuqqas ta' konformità mal-valuri parametriċi stipulati fil-Parti C tal-Anness I;

 

(b)  jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-migrazzjoni ta' sustanzi jew ta' sustanzi kimiċi minn prodotti għall-bini użati fit-tħejjija jew fid-distribuzzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem ma tkunx ta' periklu għas-saħħa tal-bniedem, la direttament u lanqas indirettament;

 

(c)  jieħdu miżuri oħra, bħal metodi xierqa ta' kondizzjonament, f'kooperazzjoni mal-fornituri tal-ilma, biex jitbiddlu n-natura jew il-karatteristiċi tal-ilma qabel ma dan jiġi fornut sabiex jitnaqqas jew jiġi eliminat ir-riskju ta' nuqqas ta' konformità mal-valuri parametriċi wara l-provvista;

 

(d)  jinfurmaw b'mod debitu u jgħarrfu lill-konsumaturi dwar il-kundizzjonijiet tal-konsum u l-użu tal-ilma, u dwar azzjoni possibbli biex jiġi evitat li r-riskju jerġa' jseħħ;

 

(e)  jorganizzaw taħriġ għall-plamers u għal professjonisti oħra involuti fis-sistemi ta' distribuzzjoni domestika u fl-installazzjoni ta' prodotti għall-bini;

 

(f)  b'rabta mal-Legionella, jiżguraw li jkun hemm fis-seħħ miżuri effettivi ta' kontroll u ġestjoni sabiex jiġu pprevjenuti u indirizzati okkorrenzi possibbli ta' tifqigħat ta' mard.

 

Emenda    101

Proposta għal direttiva

Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Sabiex jitnaqqsu r-riskji assoċjati mad-distribuzzjoni domestika fis-sistemi ta' distribuzzjoni domestika kollha, l-Istati Membri għandhom:

 

(a)  iħeġġu lis-sidien tal-postijiet pubbliċi u privati jwettqu valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika;

 

(b)  jinfurmaw lill-konsumaturi u lis-sidien tal-postijiet pubbliċi u privati dwar il-miżuri li għandhom l-għan li jeliminaw jew inaqqsu r-riskju tan-nuqqas ta' konformità mal-istandards tal-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem minħabba s-sistema ta' distribuzzjoni domestika;

 

(c)  jinfurmaw b'mod debitu u jgħarrfu lill-konsumaturi dwar il-kundizzjonijiet tal-konsum u l-użu tal-ilma, u dwar azzjoni possibbli biex jiġi evitat li r-riskju jerġa' jseħħ;

 

(d)  jippromwovu taħriġ għall-plamers u għal professjonisti oħra involuti fis-sistemi ta' distribuzzjoni domestika u fl-installazzjoni ta' materjali u prodotti għall-bini f'kuntatt mal-ilma; u

 

(e)  f'dak li jirrigwarda l-Legionella, b'mod partikolari l-Legionella pneumophila, għandhom jiżguraw li jkun hemm fis-seħħ miżuri ta' kontroll u ġestjoni effettivi u proporzjonati għar-riskju sabiex jiġu evitati u indirizzati okkorrenzi possibbli ta' tifqigħat tal-marda.

Emenda    102

Proposta għal direttiva

Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 10a

 

Rekwiżiti minimi tal-iġjene għall-prodotti, is-sustanzi u l-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem

 

1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li s-sustanzi u l-materjali użati għall-manifattura tal-prodotti ġodda kollha li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, li jitqiegħdu fis-suq u jintużaw għall-astrazzjoni, it-trattament jew id-distribuzzjoni, jew l-impuritajiet assoċjati ma' tali sustanzi:

 

(a)  ma jnaqqsux direttament jew indirettament il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem kif previst f'din id-Direttiva;

 

(b)  ma jaffettwawx ir-riħa jew it-togħma tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem;

 

(c)  ma jkunux preżenti fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem f'konċentrazzjoni ogħla mil-livell meħtieġ biex jintlaħaq l-iskop li għalih ikunu qed jintużaw; u

 

(d)  ma jiffavorixxux l-iżvilupp mikrobijoloġiku.

 

2.  Għall-finijiet li tiġi żgurata l-applikazzjoni armonizzata tal-paragrafu 1, sa ... [tliet snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati b'konformità mal-Artikolu 19 sabiex tissupplementa din id-Direttiva billi tistabbilixxi r-rekwiżiti minimi tal-iġjene u l-lista ta' sustanzi użati għall-produzzjoni tal-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, u jkunu approvati fl-Unjoni, inklużi limiti speċifiċi ta' migrazzjoni u kundizzjonijiet speċjali tal-użu kull fejn ikun applikabbli. Il-Kummissjoni għandha tirrevedi u taġġorna b'mod regolari l-lista f'konformità mal-aħħar żviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi.

 

3.  Sabiex jappoġġa lill-Kummissjoni fl-adozzjoni u l-emendar tal-atti delegati skont il-paragrafu 2, għandu jitwaqqaf kumitat permanenti li jkun magħmul minn rappreżentati maħtura mill-Istati Membri li jistgħu jitolbu l-għajnuna ta' esperti jew konsulenti.

 

4.  Il-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem li huma koperti minn leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni, bħar-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a, għandhom jikkonformaw mal-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu.

 

______________

 

1a Ir-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2011 li jistabbilixxi kondizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE (ĠU L 88, 4.4.2011, p. 5).

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test u sabiex ikun hemm iktar ċarezza.

Emenda    103

Proposta għal direttiva

Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jsiru kontrolli regolari tal-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, biex jaraw li l-ilma disponibbli għall-konsumaturi jissodisfa r-rekwiżiti ta' din id-Direttiva u partikolarment il-valuri parametriċi dikjarati skont l-Artikolu 5. Għandhom jittieħdu kampjuni rappreżentattivi tal-kwalità tal-ilma kkunsmat matul is-sena. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li, fejn id-diżinfettazzjoni hi parti mill-preparazzjoni jew distribuzzjoni tal-ilma maħsub għal-konsum mill-bniedem, l-effiċjenza tad-diżinfettazzjoni hi verifikata, u li kwalunkwe tniġġis minn sustanzi prodotti mill-istess diżinfettazzjoni jinżamm baxx kemm jista' jkun mingħajr ma jikkomprometti d-disinfettazzjoni.

1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jsiru kontrolli regolari tal-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, biex jaraw li dan jissodisfa r-rekwiżiti ta' din id-Direttiva u partikolarment il-valuri parametriċi dikjarati skont l-Artikolu 5. Għandhom jittieħdu kampjuni rappreżentattivi tal-kwalità tal-ilma kkunsmat matul is-sena. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li, fejn id-diżinfettazzjoni hi parti mill-preparazzjoni jew distribuzzjoni tal-ilma maħsub għal-konsum mill-bniedem, l-effiċjenza tad-diżinfettazzjoni hi verifikata, u li kwalunkwe tniġġis minn sustanzi prodotti mill-istess diżinfettazzjoni jinżamm baxx kemm jista' jkun mingħajr ma jikkomprometti d-disinfettazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test u sabiex ikun hemm iktar ċarezza.

Emenda    104

Proposta għal direttiva

Artikolu 11 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5a.  L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni r-riżultati tal-monitoraġġ imwettaq b'konformità mal-monitoraġġ tal-parametri elenkati fil-Parti Ca tal-Anness I sa ... [tliet snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], u minn hemm 'il quddiem darba fis-sena.

 

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 19 sabiex temenda din id-Direttiva billi taġġorna s-sustanzi inklużi fil-lista ta' sorveljanza stipulata fil-Parti Ca tal-Anness I. Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li żżid sustanzi meta jkun hemm riskju li tali sustanzi jkunu preżenti fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem u jkunu ta' riskju potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, iżda li l-għarfien xjentifiku dwarhom ma jkunx wera riskju għas-saħħa tal-bniedem. Biex tagħmel dan il-Kummissjoni għandha tibbaża ruħha, b'mod partikolari, fuq ir-riċerka xjentifika tad-WHO. Iż-żieda ta' kwalunkwe sustanza ġdida għandha tkun debitament ġustifikata skont l-Artikolu 1 ta' din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test u sabiex ikun hemm iktar ċarezza.

Emenda    105

Proposta għal direttiva

Artikolu 11 – paragrafu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5b.  Sa ... [sena mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 19 sabiex tissupplementa din id-Direttiva billi tadotta metodoloġija għall-kejl tal-mikroplastiċi elenkati fil-lista ta' sorveljanza stabbilita fil-Parti Ca tal-Anness I.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test u sabiex ikun hemm iktar ċarezza.

Emenda    106

Proposta għal direttiva

Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull kaz li fih ma jintlaħqux il-valuri parametriċi stabbiliti skont l-Artikolu 5 ikun investigat mill-ewwel ħalli tiġi identifikata l-kawża.

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull każ li fih ma jintlaħqux il-valuri parametriċi stabbiliti skont l-Artikolu 5 fil-punt ta' konformità msemmi fl-Artikolu 6, ikun investigat mill-ewwel ħalli tiġi identifikata l-kawża.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test u sabiex ikun hemm iktar ċarezza.

Emenda    107

Proposta għal direttiva

Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

F'każ ta' nuqqas ta' konformità mal-valuri parametriċi stipulati fil-Parti C tal-Anness I, l-azzjoni korrettiva għandha tinkludi l-miżuri stipulati fil-punti (a) sa (f) tal-Artikolu 10(2).

F'każ ta' nuqqas ta' konformità mal-valuri parametriċi stipulati fil-Parti C tal-Anness I, l-azzjoni korrettiva għandha tinkludi l-miżuri stipulati fl-Artikolu 10(2a).

Emenda    108

Proposta għal direttiva

Artikolu 12 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom, b'mod awtomatiku, iqisu kwalunkwe nuqqas b'rabta mal-issodisfar tar-rekwiżiti minimi għall-valuri parametriċi stabbiliti fil-Partijiet A u B tal-Anness I bħala periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem.

L-Istati Membri għandhom, b'mod awtomatiku, iqisu kwalunkwe nuqqas b'rabta mal-issodisfar tar-rekwiżiti minimi għall-valuri parametriċi stabbiliti fil-Partijiet A u B tal-Anness I bħala periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, ħlief jekk l-awtoritajiet kompetenti jqisu li n-nonkonformità mal-valur parametriku jkun wieħed trivjali.

Emenda    109

Proposta għal direttiva

Artikolu 12 - paragrafu 4 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Fil-każijiet deskritti fil-paragrafi 2 u 3, l-Istati Membri għandhom, kemm jista' jkun malajr, jieħdu l-miżuri kollha li ġejjin:

4.  Fil-każijiet deskritti fil-paragrafi 2 u 3, meta n-nonkonformità mal-valuri parametriċi titqies bħala periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, l-Istati Membri għandhom, kemm jista' jkun malajr, jieħdu l-miżuri kollha li ġejjin:

Emenda    110

Proposta għal direttiva

Artikolu 12 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Il-miżuri msemmija fil-punti (a), (b) u (c) għandhom jittieħdu f'kooperazzjoni mal-fornitur tal-ilma kkonċernat.

Emenda    111

Proposta għal direttiva

Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  L-awtoritajiet kompetenti jew korpi oħra relevanti għandhom jiddeċiedu x'azzjoni għandha tittieħed skont il-paragrafu 3, waqt li jżommu quddiem għajnejhom ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem li jinħolqu mit-twaqqif jew restrizzjoni fl-użu ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem.

5.  Meta jiġi stabbilit in-nuqqas ta' konformità fil-punt tal-konformità, l-awtoritajiet kompetenti jew korpi oħra relevanti għandhom jiddeċiedu x'azzjoni għandha tittieħed skont il-paragrafu 3, waqt li jżommu quddiem għajnejhom ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem li jinħolqu mit-twaqqif jew restrizzjoni fl-użu ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test u sabiex ikun hemm iktar ċarezza.

Emenda    112

Proposta għal direttiva

Artikolu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 12a

 

Derogi

 

1.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu derogi mill-valuri parametriċi stabbiliti fil-Parti B tal-Anness I, jew skont l-Artikolu 5(2), sa valur massimu li jiddeterminawh huma stess, dment li tali derogi ma jikkostitwixxux periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem u dment li l-provvista tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem fiż-żona kkonċernata ma tkunx tista' tinżamm b'mezzi raġonevoli oħra. Tali derogi għandhom ikunu limitati għall-każijiet li ġejjin:

 

(a)  żona ta' provvista tal-ilma ġdida;

 

(b)  sors ġdid ta' tniġġis identifikat f'żona tal-provvista tal-ilma jew parametri li jkunu għadhom kemm ġew imfittxija jew identifikati.

 

Id-derogi għandhom ikunu limitati għall-iqsar żmien possibbli u ma għandhomx ikunu itwal minn tliet snin, u meta dan iż-żmien joqrob lejn tmiemu, l-Istati Membri għandhom iwettqu rieżami biex jiġi ddeterminat jekk sarx progress suffiċjenti.

 

F'ċirkostanzi eċċezzjonali, Stat Membru jista' jagħti t-tieni deroga fir-rigward tal-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu. Meta Stat Membru jkollu l-ħsieb li jagħti t-tieni deroga, dan għandu jikkomunika r-rieżami, flimkien mar-raġunijiet li wassluh għad-deċiżjoni dwar it-tieni deroga, lill-Kummissjoni. Din it-tieni deroga m'għandhiex tkun itwal minn tliet snin.

 

2.  Kwalunkwe deroga mogħtija skont il-paragrafu 1 għandha tispeċifika dan li ġej:

 

(a)  ir-raġunijiet għad-deroga;

 

(b)  il-parametru kkonċernat, ir-riżultati rilevanti ta' kontrolli li jkunu saru, u l-valur massimu permissibbli skont id-deroga;

 

(c)  iż-żona ġeografika, il-kwantità ta' ilma pprovdut kuljum, il-popolazzjoni kkonċernata u jekk tkunx se tiġi affettwata xi impriża rilevanti li tipproduċi l-ikel;

 

(d)  skema xierqa ta' monitoraġġ, b'żieda fil-frekwenza ta' monitoraġġ fejn meħtieġ;

 

(e)  pjan fil-qosor tal-azzjoni korrettiva meħtieġa, inkluża skeda tax-xogħol u stima tal-ispejjeż u dispożizzjonijet għal reviżjoni; u

 

(f)  it-tul taż-żmien meħtieġ tad-deroga.

 

3.  Jekk l-awtoritajiet kompetenti jħossu li n-nuqqas ta' konformità mal-valur parametriku jkun wieħed trivjali, u jekk azzjoni korrettiva meħuda skont l-Artikolu 12(2) tkun biżżejjed biex tirrimedja l-problema fi żmien massimu ta' tletin jum, ir-rekwiżiti tal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu jistgħu ma jiġux speċifikari fid-deroga.

 

F'dak il-każ, l-awtoritajiet kompetenti jew korpi oħra rilevanti għandhom jistabbilixxu biss fid-deroga l-valur massimu permissibli għall-parametru kkonċernat u ż-żmien allokat għar-rimedju tal-problema.

 

4.  Wieħed ma għandux aktar jirrikorri għall-paragrafu 3 jekk ikun ġie nnutat nuqqas ta' konformità ma' valur parametriku wieħed għal provvista partikolari ta' ilma li tkun seħħet f'aktar minn 30 jum fit-12-il xahar ta' qabel.

 

5.  Kull Stat Membru li jkun irrikorra għad-derogi previsti f'dan l-Artikolu għandu jiżgura li l-popolazzjoni affettwata minn din id-deroga tkun informata fil-pront u kif xieraq dwar id-deroga u dwar il-kundizzjonijiet li jirregolawha. Barra minn hekk, l-Istat Membru għandu, fejn meħtieġ, jiżgura li jingħata parir lil gruppi partikolari tal-popolazzjoni li għalihom id-deroga tista' tippreżenta riskju speċjali.

 

Dawn l-obbligi msemmija fl-ewwel subparagrafu m'għandhomx japplikaw fiċ-ċirkostanzi deskritti fil-paragrafu 3 sakemm l-awtoritajiet kompetenti ma jiddeċidux mod ieħor.

 

6.  Ħlief għal derogi mogħtija skont il-paragrafu 3, l-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni fi żmien xahrejn bi kwalunkwe deroga li tirrigwarda provvista tal-ilma individwali b'medja ta' aktar minn 1000 m3 kuljum jew li sservi aktar minn 5 000 persuna, inkluż it-tagħrif speċifikat fil-paragrafu 2.

 

7.  Dan l-Artikolu m'għandux japplika għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem li jiġi offrut għall-bejgħ fi fliexken jew kontenituri.

Emenda    113

Proposta għal direttiva

Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9 tad-Direttiva 2000/60/KE, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex itejbu l-aċċess ta' kulħadd għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, u biex jippromwovu l-użu tiegħu fit-territorju tagħhom. Dan għandu jinkludi l-miżuri kollha li ġejjin:

1.  Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9 tad-Direttiva 2000/60/KE u għall-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, l-Istati Membri għandhom, filwaqt li jqisu l-perspettivi u ċ-ċirkostanzi lokali u reġjonali għad-distribuzzjoni tal-ilma, jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex itejbu l-aċċess universali għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, u biex jippromwovu l-użu tiegħu fit-territorju tagħhom.

(a)  l-identifikazzjoni ta' persuni mingħajr aċċess għal ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem u r-raġunijiet għan-nuqqas ta' aċċess (pereżempju minħabba appartenenza għal gruppi vulnerabbli u emarġinati), l-evalwazzjoni tal-possibbiltajiet għat-titjib tal-aċċess għal dawk in-nies u li dawn jiġu infurmati dwar il-possibiltajiet li jiġu konnessi ma' netwerk ta' distribuzzjoni, jew dwar mezzi alternattivi biex ikollhom aċċess għal ilma ta' dan it-tip;

Għal dan il-għan, l-Istati Membri għandhom jidentifikaw il-persuni mingħajr aċċess jew b'aċċess limitat għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, inklużi l-gruppi vulnerabbli u emarġinati, u r-raġunijiet għan-nuqqas ta' aċċess, l-evalwazzjoni tal-possibbiltajiet għat-titjib tal-aċċess għal dawk in-nies u li dawn jiġu infurmati b'mod ċar dwar il-possibiltajiet li jiġu konnessi ma' netwerk ta' distribuzzjoni, jew dwar mezzi alternattivi biex ikollhom aċċess għal ilma ta' dan it-tip;

 

L-Istati Membri għandhom eħdu wkoll miżuri, bħal pereżempju:

(b)  l-installazzjoni u ż-żamma fuq barra u fuq ġewwa ta' tagħmir għal aċċess ħieles għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem fi spazji pubbliċi;

(a)  l-installazzjoni u ż-żamma fuq barra u fuq ġewwa ta' tagħmir, inkużi punti ta' riforniment, għal aċċess ħieles għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem fi spazji pubbliċi, meta dan juri li jkun teknikament fattibbli u proporzjonat mal-ħtieġa ta' tali miżuri; Dawn il-miżuri għandhom iqisu wkoll il-kundizzjonijiet lokali speċifiċi, bħall-klima u l-ġeografija;

(c)  il-promozzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem permezz ta' dawn li ġejjin:

(c)  il-promozzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem permezz ta' dawn li ġejjin:

(i)  it-tnedija ta' kampanji biex iċ-ċittadini jiġu infurmati dwar il-kwalità ta' dan l-ilma;

(i)  it-tnedija ta' kampanji biex iċ-ċittadini jiġu infurmati dwar il-kwalità għolja tal-ilma tal-vit;

 

(ia)  it-tnedija ta' kampanji biex il-pubbliku ġenerali jitħeġġeġ iġorr fliexken tal-ilma li jistgħu jerġgħu jintużaw u tnedija ta' inizjattivi ta' sensibilizzazzjoni dwar il-punti ta' riforniment;

(ii)  it-tħeġġiġ tal-forniment ta' dan l-ilma f'amministrazzjonijiet u f'binjiet pubbliċi;

(ii)  it-tħeġġiġ tal-forniment ta' dan l-ilma f'amministrazzjonijiet u f'binjiet pubbliċi;

(iii)  it-tħeġġiġ tal-għoti b'xejn ta' ilma ta' dan it-tip f'ristoranti, f'kantins u f'servizzi ta' catering.

(iii)  it-tħeġġiġ tal-għoti ta' ilma ta' dan it-tip b'xejn jew b'tariffa baxxa għas-servizz, għall-klijenti f'ristoranti, f'kantins u f'servizzi ta' catering.

Emenda    114

Proposta għal direttiva

Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fuq il-bażi tal-informazzjoni miġbura skont il-paragrafu 1(a), l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw l-aċċess minn gruppi vulnerabbli u emarġinati għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem.

Fuq il-bażi tal-informazzjoni miġbura skont il-paragrafu 1(a), l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri li jqisu meħtieġa u xierqa biex jiżguraw l-aċċess minn gruppi vulnerabbli u emarġinati għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem.

Emenda    115

Proposta għal direttiva

Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Meta l-obbligi skont dan l-Artikolu jkunu jinkombu fuq l-awtoritajiet pubbliċi lokali skont id-dritt nazzjonali, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li tali awtoritajiet ikollhom il-mezzi u r-riżorsi biex jiżguraw l-aċċess għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem u li kwalunkwe miżura f'dak ir-rigward tkun proporzjonata:

 

(i)  għar-riżorsi tan-netwerk ta' distribuzzjoni kkonċernat;

 

(ii)  għad-daqs tan-netwerk; u

 

(iii)  għall-benefiċċji mistennija.

Emenda    116

Proposta għal direttiva

Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fuq l-internet ikun hemm disponibbli, għall-persuni kollha li lilhom jiġi pprovdut l-ilma, informazzjoni xierqa u aġġornata dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, f'konformità mal-Anness IV.

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fuq l-internet, jew b'mezzi oħra faċili għall-utent, ikun hemm disponibbli, għall-persuni kollha li lilhom jiġi pprovdut l-ilma, informazzjoni xierqa, aġġornata u aċċessibbli dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, f’konformità mal-Anness IV, u f'konformità mar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-dejta.

Emenda    117

Proposta għal direttiva

Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuni kollha li lilhom jiġi pprovdut l-ilma jirċievu, b'mod regolari u tal-anqas darba f'sena, fl-aktar forma xierqa (pereżempju fil-fattura tagħhom jew permezz ta' applikazzjonijiet intelliġenti) u mingħajr ma jkollhom għalfejn jitolbuha, l-informazzjoni li ġejja:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuni kollha li lilhom jiġi pprovdut l-ilma jirċievu, b'mod regolari u tal-anqas darba f'sena, fl-aktar forma xierqa u faċilment aċċessibbli (pereżempju fil-fattura tagħhom jew permezz ta' applikazzjonijiet intelliġenti) skont kif jiġi ddeterminat mill-awtoritajiet kompetenti, l-informazzjoni li ġejja:

Emenda    118

Proposta għal direttiva

Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  informazzjoni dwar l-istruttura tal-ispejjeż tat-tariffa għal kull metru kubu ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, inklużi l-ispejjeż fissi u dawk varjabbli, li tippreżenta tal-inqas l-ispejjeż relatati mal-elementi li ġejjin:

(a)  liema spejjeż jiġu rkuprati permezz ta' sistema tariffarja, informazzjoni dwar it-tariffa imposta għal kull metru kubu ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, inkluża d-distribuzzjoni tal-ispejjeż fissi u dawk varjabbli;

Emenda    119

Proposta għal direttiva

Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  il-miżuri meħuda mill-fornituri tal-ilma għall-valutazzjoni tal-perikli skont l-Artikolu 8(5);

imħassar

Emenda    120

Proposta għal direttiva

Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ii)  it-trattament u d-distribuzzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem;

imħassar

Emenda    121

Proposta għal direttiva

Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(iii)  il-ġbir u t-trattament tal-ilma mormi;

imħassar

Emenda    122

Proposta għal direttiva

Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(iv)  il-miżuri meħuda skont l-Artikolu 13, f'każ li l-fornituri tal-ilma jkunu ħadu miżuri ta' dak it-tip;

imħassar

Emenda    123

Proposta għal direttiva

Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  informazzjoni dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, inklużi l-parametri indikaturi;

Emenda    124

Proposta għal direttiva

Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  il-prezz għal kull litru u metru kubu ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem fornut;

(b)  meta l-ispejjeż jiġu rkuprati permezz ta' sistema tariffarja, il-prezz tal-provvista ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem għal kull metru kubu, u l-prezz fatturat għal kull litru; meta l-ispejjeż ma jiġux irkuprati permezz ta' sistema tariffarja, l-ispejjeż annwali totali mġarrba mis-sistema tal-ilma biex tiġi żgurata l-konformità ma' din id-Direttiva, akkumpanjati minn informazzjoni kuntestwali u rilevanti dwar kif l-ilma maħsub għall-konum mill-bniedem ikun qed jiġi pprovdut liż-żona;

Emenda    125

Proposta għal direttiva

Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  it-trattament u d-distribuzzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem;

Emenda    126

Proposta għal direttiva

Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  il-volum ikkunsmat mill-unità domestika, mill-inqas kull sena jew għal kull perjodu tal-kont, flimkien max-xejriet ta' konsum annwali;

(c)  il-volum ikkunsmat mill-unità domestika, mill-inqas kull sena jew għal kull perjodu tal-kont, flimkien max-xejriet annwali ta' konsum tal-unitajiet domestiċi, jekk dan ikun teknikament fattibbli u biss jew din l-informazzjoni tkun disponibbli għall-fornitur tal-ilma;

Emenda    127

Proposta għal direttiva

Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  tqabbil tal-konsum annwali ta' ilma mill-unità domestika, b'konsum medju għal unità domestika tal-istess kategorija;

(d)  tqabbil tal-konsum annwali ta' ilma mill-unità domestika, b'konsum medju għal unità domestika, meta applikabbli skont il-punt (c);

Emenda    128

Proposta għal direttiva

Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jispeċifikaw il-format tal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta skont l-ewwel subparagrafu, kif ukoll il-modalitajiet għall-preżentazzjoni tagħha. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 20(2).

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu diviżjoni ċara tar-responsabbiltajiet fir-rigward tal-għoti tal-informazzjoni skont l-ewwel subparagrafu bejn il-fornituri tal-ilma, il-partijiet ikkonċernati u l-korpi lokali kompetenti. Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 19 li jissupplementaw din id-Direttiva billi jispeċifikaw il-format tal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta skont l-ewwel subparagrafu, kif ukoll il-modalitajiet għall-preżentazzjoni tagħha.

Emenda    129

Proposta għal direttiva

Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  jistabbilixxu, u jaġġornaw kull sena minn hemm 'il quddiem, sett ta' dejta li jkun fih informazzjoni dwar inċidenti relatati mal-ilma tax-xorb li kkawżaw periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, irrispettivament minn jekk ikunx seħħ jew le xi nuqqas fl-ilħiq tal-valuri parametriċi, li jkun dam għal aktar minn 10 ijiem konsekuttivi u li jkun affettwa mill-inqas 1 000 persuna, inklużi l-kawżi ta' dawk l-inċidenti u l-azzjonijiet korrettivi meħuda skont l-Artikolu 12.

(d)  jistabbilixxu, u jaġġornaw kull sena minn hemm 'il quddiem, sett ta' dejta li jkun fih informazzjoni dwar inċidenti relatati mal-ilma tax-xorb li kkawżaw riskju potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, irrispettivament minn jekk ikunx seħħ jew le xi nuqqas fl-ilħiq tal-valuri parametriċi, li jkun dam għal aktar minn 10 ijiem konsekuttivi u li jkun affettwa mill-inqas 1 000 persuna, inklużi l-kawżi ta' dawk l-inċidenti u l-azzjonijiet korrettivi meħuda skont l-Artikolu 12.

Emenda    130

Proposta għal direttiva

Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jispeċifikaw il-format tal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta skont il-paragrafi 1 u 3, inklużi rekwiżiti dettaljati dwar l-indikaturi, il-mapep li joffru ħarsa ġenerali u li jkopru l-Unjoni kollha u r-rapporti ġenerali tal-Istati Membri msemmija fil-paragrafu 3, kif ukoll il-modalitajiet għall-preżentazzjoni ta' din l-informazzjoni.

4.  Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 19 li jissupplementaw din id-Direttiva billi jispeċifikaw il-format tal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta skont il-paragrafi 1 u 3, inklużi rekwiżiti dettaljati dwar l-indikaturi, il-mapep li joffru ħarsa ġenerali u li jkopru l-Unjoni kollha u r-rapporti ġenerali tal-Istati Membri msemmija fil-paragrafu 3, kif ukoll il-modalitajiet għall-preżentazzjoni ta' din l-informazzjoni.

Emenda    131

Proposta għal direttiva

Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-atti ta' implimentazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 20(2).

imħassar

Emenda    132

Proposta għal direttiva

Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  id-dispożizzjonijiet relatati mal-aċċess għall-ilma stabbiliti fl-Artikolu 13;

(b)  id-dispożizzjonijiet relatati mal-aċċess għall-ilma stabbiliti fl-Artikolu 13 u s-sehem tal-popolazzjoni mingħajr aċċess għall-ilma;

Emenda    133

Proposta għal direttiva

Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  id-dispożizzjonijiet dwar l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta lill-pubbliku skont l-Artikolu 14 u l-Anness IV.

(c)  id-dispożizzjonijiet dwar l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta lill-pubbliku skont l-Artikolu 14 u l-Anness IV, inkluża ħarsa ġenerali fil-livell tal-Unjoni tal-informazzjoni elenkata fil-punt 7 tal-Anness IV, li tkun faċli għall-utent.

Emenda    134

Proposta għal direttiva

Artikolu 17 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Il-Kummissjoni għandha, mhux aktar tard minn ... [ħames snin mill-iskadenza finali għat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva] — u aktar tard meta jkun xieraq — tissottometti rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-theddida potenzjali li l-mikroplastiċi, il-prodotti medċinali u, jekk ikun meħtieġ, sustanzi niġġiesa oħra emerġenti jippreżentaw għas-sorsi tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem kif ukoll dwar ir-riskji potenzjali għas-saħħa relatati. Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li li tadotta, jekk ikun meħtieġ, atti delegati skont l-Artikolu 19 sabiex tissupplementa din id-Direttiva billi tistabbilixxi l-livelli massimi għall-mikroplastiċi, il-prodotti mediċinali u sustanzi niġġiesa oħra emerġenti fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jitwettaq monitoraġġ tas-sustanzi emerġenti fl-ilma tax-xorb u li, meta jiġi identifikat riskju għas-saħħa, ikun possibbli li jiġu introdotti valuri parametriċi. Jeħtieġ approċċ standard madwar l-UE kollha rigward l-istabbiliment jew id-derivazzjoni tal-livelli massimi, sabiex jiġi żgurat l-istess livell ta' protezzjoni fl-UE kollha kemm hi.

Emenda    135

Proposta għal direttiva

Artikolu 18 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Sa ... [ħames snin mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], il-Kummissjoni għandha teżamina mill-ġdid jekk l-Artikolu 10a wassalx għal livell suffiċjenti ta' armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' iġjene fir-rigward tal-materjali u l-prodotti li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem u, jekk ikun meħtieġ, tieħu aktar miżuri ulterjuri xierqa.

Emenda    136

Proposta għal direttiva

Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Id-derogi mogħtija mill-Istati Membri skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 98/83/KE li jkunu għadhom japplikaw sa [l-iskadenza għat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva] għandhom jibqgħu applikabbli sa tmiem id-durata tagħhom. Dawn ma jistax jiġġeddu aktar.

2.  Id-derogi mogħtija mill-Istati Membri skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 98/83/KE li jkunu għadhom japplikaw sa [l-iskadenza għat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva] għandhom jibqgħu applikabbli sa tmiem id-durata tagħhom.

Emenda    137

Proposta għal direttiva

Anness I – parti A – tabella

Nota

Fil-każ ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem imqiegħed fi fliexken jew kontenituri, il-parametri elenkati f'din il-Parti ma għandhomx jiġu ttestjati, ħlief fil-każ ta' ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem imqiegħed fi fliexken jew f'kontenituri mill-vit.

Emenda    138

Proposta għal direttiva

Anness I – parti B – tabella

 

Test propost mill-Kummissjoni

Parametri kimiċi

Parametru

Valur parametriku

Unità

Noti

Akrilammid

0,10

μg/l

Il-valur parametriku jirreferi għall-konċentrazzjoni tal-monomeru residwu fl-ilma kif ikkalkulata skont l-ispeċifikazzjonijiet tar-rilaxx massimu mill-polimeru korrispondenti li jiġi f'kuntatt mal-ilma.

Antimonju

5,0

μg/l

 

Arseniku

10

μg/l

 

Benżen

1,0

μg/l

 

Benżo(a)piren

0,010

μg/l

 

Beta-estradijol (50-28-2)

0,001

μg/l

 

Bisfenol A

0,01

μg/l

 

Boron

1,0

mg/l

 

Bromat

10

μg/l

 

Kadmju

5,0

μg/l

 

Klorat

0,25

mg/l

 

Klorit

0,25

mg/l

 

Kromju

25

μg/l

Il-valur għandu jintlaħaq mhux iktar tard minn [10 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva]. Il-valur parametriku għall-kromju sa dik id-data hu ta' 50 μg/l.

Ram

2,0

mg/l

 

Ċjanur

50

μg/l

 

1,2-dikloroetan

3,0

μg/l

 

Epikloroidrin

0,10

μg/l

Il-valur parametriku jirreferi għall-konċentrazzjoni tal-monomeru residwu fl-ilma kif ikkalkulata skont l-ispeċifikazzjonijiet tar-rilaxx massimu mill-polimeru korrispondenti li jiġi f'kuntatt mal-ilma.

Fluworur

1,5

mg/l

 

Aċidi Aloaċetiċi (HAAs)

80

μg/l

L-għadd totali tad-disa' sustanzi rappreżentattivi li ġejjin: aċidu monokloroaċetiku, dikloroaċetiku, u trikloroaċetiku, aċidu monoaċetiku u aċidu dibromoaċetiku, aċidu bromodikloroaċetiku, aċidu dibromokloroaċetiku u aċidu tribromoaċetiku.

Ċomb

5

μg/l

Il-valur għandu jintlaħaq mhux iktar tard minn [10 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva]. Il-valur parametriku għaċ-ċomb sa dik id-data hu ta' 10 μg/l.

Merkurju

1,0

μg/l

 

Mikroċistina-LR

10

μg/l

 

Nikil

20

μg/l

 

Nitrat

50

mg/l

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kondizzjoni [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, fejn il-parenteżi kwadri jfissru l-konċentrazzjonijiet f'mg/l għan-nitrat (NO3) u n-nitrit (NO2), tiġi mħarsa, u li jkun hemm konformità mal-valur ta 0,10 mg/l għan-nitriti f'ilma li jkun ġie trattat.

Nitrit

0.50

mg/l

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kondizzjoni [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, fejn il-parenteżi kwadri jfissru l-konċentrazzjonijiet f'mg/l għan-nitrat (NO3) u n-nitrit (NO2), tiġi mħarsa, u li jkun hemm konformità mal-valur ta 0,10 mg/l għan-nitriti f'ilma li jkun ġie trattat.

Nonilfenol

0,3

μg/l

 

Pestiċidi

0,10

μg/l

"Pestiċidi" tfisser:

 

 

 

insettiċidi organiċi,

 

 

 

erbiċidi organiċi,

 

 

 

fungiċidi organiċi,

 

 

 

nematoċidi organiċi,

 

 

 

akariċidi organiċi,

 

 

 

algiċidi organiċi,

 

 

 

rodentiċidi organiċi,

 

 

 

slimiċidi organiċi,

 

 

 

prodotti relatati (inter alia, regolaturi tat-tkabbir) u l-metaboliti relevanti tagħhom kif definiti fl-Artikolu 3(32) tar-Regolament (KE) Nru 1107/20091.

 

 

 

Il-valur parametriku japplika għal kull pestiċida individwali.

 

 

 

Fil-kaz tal-aldrin, tad-dieldrin, tal-ettakloru u tal-epossidu tal-ettakloru, il-valur parametriku huwa ta' 0,030 μg/l. 

Pestiċidi — Total

0,50

μg/l

"Pestiċidi — Total" tfisser l-għadd totali tal-pestiċidi individwali kollha, kif definiti fir-ringiela preċedenti, misjuba u kwantifikati fil-proċedura ta' monitoraġġ.

PFAS

0,10

μg/l

"PFAS" tfisser kull sustanza per- u polifluworoalkilata individwali (formula kimika: CnF2n+1−R).

PFASs - Total

0,50

μg/l

"PFAS Totali" tfisser l-għadd totali tas-sustanzi per- u polifluworoalkilati individwali (formula kimika: CnF2n+1−R).

Idrokarburi aromatiċi poliċikliċi

0,10

μg/l

L-għadd totali tal-konċentrazzjonijiet tal-komposti kimiċi speċifikati li ġejjin: benżo(b)fluworanten, benżo(k)fluworanten, benżo(ghi)perilen, u indeno(1,2,3-cd)piren.

Selenju

10

μg/l

 

Tetrakloroeten u trikloroeten

10

μg/l

L-għadd totali tal-konċentrazzjonijiet tal-parametri speċifikati

Triħalometani — Total

100

μg/l

Fejn hu possibbli, mingħajr ma tkun kompromessa d-diżinfezzjoni, l-Istati Membri għandhom jippruvaw jilħqu valur aktar baxx.

 

 

 

L-għadd totali tal-konċentrazzjonijiet tal-komposti kimiċi speċifikati li ġejjin: kloroform, bromoform, dibromoklorometan, bromodiklorometan.

Uranju

30

μg/l

 

Klorur tal-vinil

0,50

μg/l

Il-valur parametriku jirreferi għall-konċentrazzjoni tal-monomeru residwu fl-ilma kif ikkalkulata skont l-ispeċifikazzjonijiet tar-rilaxx massimu mill-polimeru korrispondenti li jiġi f'kuntatt mal-ilma.

__________________

1. Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (ĠU L 309 24.11.2009, p. 1).

 

Emenda

Parametri kimiċi

Parametru

Valur parametriku

Unit

Noti

Akrilammid

0,10

μg/l

Il-valur parametriku jirreferi għall-konċentrazzjoni tal-monomeru residwu fl-ilma kif ikkalkulata skont l-ispeċifikazzjonijiet tar-rilaxx massimu mill-polimeru korrispondenti li jiġi f'kuntatt mal-ilma.

Antimonju

5,0

μg/l

 

Arseniku

10

μg/l

 

Benżen

1,0

μg/l

 

Benżo(a)piren

0,010

μg/l

 

Beta-estradijol (50-28-2)

0,001

μg/l

 

Bisfenol A

0,1

μg/l

 

Boron

1,0

mg/l

 

Bromat

10

μg/l

 

Kadmju

5,0

μg/l

 

Klorat

0,25

mg/l

 

Klorit

0,25

mg/l

 

Kromju

25

μg/l

Il-valur għandu jintlaħaq mhux iktar tard minn [10 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva]. Il-valur parametriku għall-kromju sa dik id-data hu ta' 50 μg/l.

Ram

2,0

mg/l

 

Ċjanur

50

μg/l

 

1,2-dikloroetan

3,0

μg/l

 

Epikloroidrin

0,10

μg/l

Il-valur parametriku jirreferi għall-konċentrazzjoni tal-monomeru residwu fl-ilma kif ikkalkulata skont l-ispeċifikazzjonijiet tar-rilaxx massimu mill-polimeru korrispondenti li jiġi f'kuntatt mal-ilma.

Fluworur

1,5

mg/l

 

Aċidi Aloaċetiċi (HAAs)

80

μg/l

L-għadd totali tad-disa' sustanzi rappreżentattivi li ġejjin: aċidu monokloroaċetiku, dikloroaċetiku, u trikloroaċetiku, aċidu monoaċetiku u aċidu dibromoaċetiku, aċidu bromodikloroaċetiku, aċidu dibromokloroaċetiku u aċidu tribromoaċetiku.

Ċomb

5

μg/l

Il-valur għandu jintlaħaq mhux iktar tard minn [10 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva]. Il-valur parametriku għaċ-ċomb sa dik id-data hu ta' 10 μg/l.

Merkurju

1,0

μg/l

 

Mikroċistina-LR

10

μg/l

 

Nikil

20

μg/l

 

Nitrat

50

mg/l

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kondizzjoni [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, fejn il-parenteżi kwadri jfissru l-konċentrazzjonijiet f'mg/l għan-nitrat (NO3) u n-nitrit (NO2), tiġi mħarsa, u li jkun hemm konformità mal-valur ta 0,10 mg/l għan-nitriti f'ilma li jkun ġie trattat.

Nitrit

0.50

mg/l

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kondizzjoni [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, fejn il-parenteżi kwadri jfissru l-konċentrazzjonijiet f'mg/l għan-nitrat (NO3) u n-nitrit (NO2), tiġi mħarsa, u li jkun hemm konformità mal-valur ta 0,10 mg/l għan-nitriti f'ilma li jkun ġie trattat.

Nonilfenol

0,3

μg/l

 

Pestiċidi

0,10

μg/l

"Pestiċidi" tfisser:

 

 

 

insettiċidi organiċi,

 

 

 

erbiċidi organiċi,

 

 

 

fungiċidi organiċi,

 

 

 

nematoċidi organiċi,

 

 

 

akariċidi organiċi,

 

 

 

algiċidi organiċi,

 

 

 

rodentiċidi organiċi,

 

 

 

slimiċidi organiċi,

 

 

 

prodotti relatati (inter alia, regolaturi tat-tkabbir) u l-metaboliti relevanti tagħhom kif definiti fl-Artikolu 3(32) tar-Regolament (KE) Nru 1107/20091.

 

 

 

Il-valur parametriku japplika għal kull pestiċida individwali.

 

 

 

Fil-kaz tal-aldrin, tad-dieldrin, tal-ettakloru u tal-epossidu tal-ettakloru, il-valur parametriku huwa ta' 0,030 μg/l. 

Pestiċidi — Total

0,50

μg/l

"Pestiċidi — Total" tfisser l-għadd totali tal-pestiċidi individwali kollha, kif definiti fir-ringiela preċedenti, misjuba u kwantifikati fil-proċedura ta' monitoraġġ.

PFAS

0,10

μg/l

"PFAS" tfisser kull sustanza per- u polifluworoalkilata individwali (formula kimika: CnF2n+1−R).

PFASs - Total

0,30

μg/l

"PFAS Totali" tfisser l-għadd totali tas-sustanzi per- u polifluworoalkilati individwali (formula kimika: CnF2n+1−R).

Idrokarburi aromatiċi poliċikliċi

0,10

μg/l

L-għadd totali tal-konċentrazzjonijiet tal-komposti kimiċi speċifikati li ġejjin: benżo(b)fluworanten, benżo(k)fluworanten, benżo(ghi)perilen, u indeno(1,2,3-cd)piren.

Selenju

10

μg/l

 

Tetrakloroeten u trikloroeten

10

μg/l

L-għadd totali tal-konċentrazzjonijiet tal-parametri speċifikati

Triħalometani — Total

100

μg/l

Fejn hu possibbli, mingħajr ma tkun kompromessa d-diżinfezzjoni, l-Istati Membri għandhom jippruvaw jilħqu valur aktar baxx.

 

 

 

L-għadd totali tal-konċentrazzjonijiet tal-komposti kimiċi speċifikati li ġejjin: kloroform, bromoform, dibromoklorometan, bromodiklorometan.

Uranju

30

μg/l

 

Klorur tal-vinil

0,50

μg/l

Il-valur parametriku jirreferi għall-konċentrazzjoni tal-monomeru residwu fl-ilma kif ikkalkulata skont l-ispeċifikazzjonijiet tar-rilaxx massimu mill-polimeru korrispondenti li jiġi f'kuntatt mal-ilma.

__________________

1. Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (ĠU L 309 24.11.2009, p. 1).

Ġustifikazzjoni

Il-valur mibdul għall-BPA f’din l-emenda għandu l-għan li jikkoreġi żball tat-tipa li għamlet il-Kummissjoni fit-traspożizzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tad-WHO.

Emenda    139

Proposta għal direttiva

Anness I – parti Ba (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

 

 

 

 

 

Emenda

Parametri indikaturi

Parametru

Valur parametriku

Unità

Noti

Aluminju

200

μg/l

 

Ammonju

0,50

mg/l

 

Klorur

250

mg/l

Nota 1

Kulur

Aċċettabbli għall-konsumaturi u l-ebda bidla mhux normali

 

 

Konduttività

2 500

μS cm-1 f'20°C

Nota 1

Konċentrazzjoni ta' joni tal-idroġenu

≥ 6,5 u ≤ 9,5

unitajiet pH

Noti 1 u 3

Ħadid

200

μg/l

 

Manganiż

50

μg/l

 

Riħa

Aċċettabbli għall-konsumaturi u l-ebda bidla mhux normali

 

 

Sulfati

250

mg/l

Nota 1

Sodju

200

mg/l

 

Togħma

Aċċettabbli għall-konsumaturi u l-ebda bidla mhux normali

 

 

Kontenut ta' kolonji f'temperatura ta' 22°C

L-ebda bidla mhux normali

 

 

Batterji Koliformi

0

Numru/100 ml

 

Karbonju organiku totali (TOC)

L-ebda bidla mhux normali

 

 

Turbidità

Aċċettabbli għall-konsumaturi u l-ebda bidla mhux normali

 

 

Nota 1:

L-ilma ma jridx ikun qawwi.

Nota 2:

Dan il-parametru għandu jitkejjel biss jekk l-ilma jkun ġej minn ilma tal-wiċċ jew jekk ikun affettwat minnu. F'każ ta' nuqqas ta' konformità ma' dan il-valur parametriku, l-Istat Membru kkonċernat għandu jinvestiga l-provvista biex jiżgura li ma hemm ebda periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem minħabba l-preżenza ta' mikroorganiżmi patoġeniċi, pereżempju l-cryptosporidium.

Nota 3:

Fil-każ tal-ilma bla gass fil-fliexken jew fil-kontenituri, il-valur minimu jista' jitnaqqas għal 4,5 unitajiet ta' pH.

Fil-każ tal-ilma fil-fliexken jew f'kontenituri li huwa arrikkit b'mod naturali jew artifiċjali bid-diossidu tal-karbonju, il-valur minimu jista' jkun aktar baxx.

Emenda    140

Proposta għal direttiva

Anness I – Parti C

 

Test propost mill-Kummissjoni

Parametri rilevanti għall-valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika

Parametru

Valur parametriku

Unità

Noti

Legionella

< 1 000

Numru/l

F'każ li ma jintlaħaqx il-valur parametriku <1 000/l għal-Legionella, għandu jerġa' jsir teħid ta' kampjuni għal-Legionella pneumophila. Jekk ma jkunx hemm preżenti l-Legionella pneumophila, il-valur parametriku għal-Legionella jkun <10 000/l.

Ċomb

5

μg/l

Il-valur għandu jintlaħaq mhux iktar tard minn ... [10 snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva]. Il-valur parametriku għaċ-ċomb sa dik id-data hu ta' 10 μg/l.

 

Emenda

Parametri rilevanti għall-valutazzjoni tar-riskju tad-distribuzzjoni domestika

Parametru

Valur parametriku

Unità

Noti

Legionella pneumophila

< 1 000

Numru/l

 

Legionella

< 10 000

Numru/l

Jekk ma jkunx hemm preżenti l-Legionella pneumophila, li l-valur parametriku tagħha huwa < 1 000/l, il-valur parametriku għal-Legionella għandu jkun <10 000/l.

Ċomb

5

μg/l

Il-valur għandu jintlaħaq mhux iktar tard minn ... [10 snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva]. Il-valur parametriku għaċ-ċomb sa dik id-data għandu jkun 10 μg/l.

Emenda    141

Proposta għal direttiva

Anness I – parti Ca (ġdida)

Mikroplastiċi

Il-monitoraġġ għandu jitwettaq skont il-metodoloġija għall-kejl tal-mikroplastiċi stabbilita fl-att delegat imsemmi fl-Artikolu 11(5b)

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test u sabiex ikun hemm iktar ċarezza.

Emenda    142

Proposta għal direttiva

Anness III – parti B – punt 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Escherichia coli (E. coli), spori tal-Clostridium perfringens u kolifaġi somatiċi huma meqjusa bħala "parametri ewlenin" u jistgħu ma jkunux soġġetti għal valutazzjoni tar-riskju tal-provvista skont il-Parti C tal-Anness. Dawn għandhom dejjem ikunu mmonitorjati skont il-frekwenzi stabbiliti fit-Tabella 1 tal-punt 2.

Escherichia coli (E. coli) u enterokokki huma meqjusa bħala "parametri ewlenin" u jistgħu ma jkunux soġġetti għal valutazzjoni tar-riskju tal-provvista skont il-Parti C ta' dan l-Anness. Dawn għandhom dejjem ikunu mmonitorjati skont il-frekwenzi stabbiliti fit-Tabella 1 tal-punt 2.

Emenda    143

Proposta għal direttiva

Anness III – parti B – punt 2 – tabella 1

Volum (m3) ta' ilma mqassam jew prodott kull ġurnata f'żona ta' forniment

Għadd minimu ta' kampjuni kull sena

≤ 100

10a

> 100      ≤ 1 000

10a

> 1 000    ≤ 10 000

50b

> 10 000    ≤ 100 000

365

> 100 000

365

 

Emenda

Tabella 1

Il-frekwenza minima tal-kampjunar u l-analiżi għall-monitoraġġ tal-konformità

Volum (m3) ta' ilma mqassam jew prodott kull ġurnata f'żona ta' forniment

Għadd minimu ta' kampjuni kull sena - parametri ewlenin

Għadd minimu ta' kampjuni kull sena - parametri mhux ewlenin

≤ 100

6

2

> 100

≤ 1 000

12

3

> 1000

≤ 5000

24

4

> 5000

≤ 10 000

52

5

> 10 000

≤ 50 000

104

6

> 50 000

≤ 100 000

208

6

 

 

 

+ 1

 

 

 

għal kull 25 000 m3 kuljum, u l-parti tiegħu mill-volum totali

> 100 000

365

12

 

 

+1

 

 

għal kull 25 000 m3 kuljum, u l-parti tiegħu mill-volum totali

Emenda    144

Proposta għal direttiva

Anness II – parti D – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  il-kampjuni tal-Legionella f'sistemi ta' distribuzzjoni domestika għandhom jittieħdu f'punti ta' riskju għall-proliferazzjoni tal-Legionella pneumophila u/jew għall-esponiment għaliha. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu linji gwida għal metodi ta' teħid ta' kampjuni għal-Legionella;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test u sabiex ikun hemm iktar ċarezza.

Emenda    145

Proposta għal direttiva

Anness IIa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Rekwiżiti minimi ta' iġjene għal sustanzi u materjali għall-manifattura ta' prodotti ġodda li jiġu f'kuntatt mal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem:

 

(a)  lista ta' sustanzi approvati għall-użu fil-manifattura ta' materjali, inkluż iżda mhux limitat għal materjali organiċi, l-elastomeri, silikoni, metalli, siment, reżini ta' skambju joniku, materjali komposti u prodotti derivati.

 

(b)  rekwiżiti speċifiċi għall-użu ta' sustanzi f'materjali u prodotti derivati minnhom.

 

(c)  restrizzjonijiet speċifiċi fuq il-migrazzjoni ta' ċerti sustanzi fl-ilma tax-xorb.

 

(d)  regoli ta' iġjene rigward proprjetajiet oħra li huma obbligatorji biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti.

 

(e)  regoli bażiċi biex tiġi vverifikata l-konformità mal-punti (a) sa (d).

 

(f)  regoli li jikkonċernaw il-kampjunar u l-metodi ta' analiżi biex tiġi eżaminata l-konformità mal-punti (a) sa (d).

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test u sabiex ikun hemm iktar ċarezza.

Emenda    146

Proposta għal direttiva

Anness IV – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

INFORMAZZJONI LI GĦANDHA TIĠI PPROVDUTA ONLINE LILL-PUBBLIKU

INFORMAZZJONI LILL-PUBBLIKU

Emenda    147

Proposta għal direttiva

Anness IV – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-informazzjoni li ġejja għandha tkun aċċessibbli online għall-konsumaturi, u għandha tkun personalizzata u faċli biex dak li jkun jaċċessaha u jifhimha:

L-informazzjoni li ġejja għandha tkun aċċessibbli online għall-konsumaturi jew b'modi ugwali personalizzati u faċli biex dak li jkun jaċċessaha u jifhimha:

Emenda    148

Proposta għal direttiva

Anness IV – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  l-identifikazzjoni tal-fornitur tal-ilma rilevanti;

(1)  l-identifikazzjoni tal-fornitur tal-ilma rilevanti, iż-żona u l-għadd ta' persuni fornuti, u l-metodu ta' produzzjoni tal-ilma;

Emenda    149

Proposta għal direttiva

Anness IV – paragrafu 1 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  l-aktar riżultati reċenti tal-monitoraġġ għall-parametri elenkati fil-Parti A u fil-Parti B tal-Anness I, inklużi l-frekwenza u l-post fejn jinsabu l-punti tal-kampjunar, li huma rilevanti għall-qasam ta' interess għall-persuna li tkun qed tingħata l-provvista, flimkien mal-valur parametriku stabbilit skont l-Artikolu 5. Ir-riżultati tal-monitoraġġ ma għandhomx jirreferu għal perjodu li jkun qabeż:

(2)  rieżami tal-aktar riżultati reċenti tal-monitoraġġ għal kull fornitur tal-ilma, għall-parametri elenkati fil-Partijiet A, B u Ba tal-Anness I, inkluża l-frekwenza rilevanti għall-qasam ta' interess għall-persuna li tkun qed tingħata l-provvista, flimkien mal-valur parametriku stabbilit skont l-Artikolu 5. Ir-riżultati tal-monitoraġġ ma għandhomx jirreferu għal perjodu li jkun qabeż:

Emenda    150

Proposta għal direttiva

Anness IV – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  f'każ li jinqabżu l-valuri parametriċi stabbiliti skont l-Artikolu 5, informazzjoni dwar il-periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem u l-pariri assoċjati dwar is-saħħa u l-konsum, jew iperlink li jipprovdi aċċess għal tali informazzjoni;

(3)  f'każ ta' periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem skont kif ikun determinat mill-awtoritajiet kompetenti wara li jinqabżu l-valuri parametriċi stabbiliti skont l-Artikolu 5, informazzjoni dwar il-periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem u l-pariri assoċjati dwar is-saħħa u l-konsum, jew iperlink li jipprovdi aċċess għal tali informazzjoni;

Emenda    151

Proposta għal direttiva

Anness IV – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  sommarju tal-valutazzjoni tar-riskju tal-provvista rilevanti;

imħassar

Emenda    152

Proposta għal direttiva

Anness IV – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  informazzjoni dwar il-parametri indikaturi u l-valuri parametriċi assoċjati li ġejjin:

(5)  informazzjoni dwar il-parametri indikaturi elenkati fil-Parti Ba u l-valuri parametriċi assoċjati;

(a)  Kulur;

 

(b)  pH (Konċentrazzjoni tal-joni tal-idroġenu);

 

(c)  Konduttività;

 

(d)  Ħadid;

 

(e)  Manganiż;

 

(f)  Riħa;

 

(g)  Togħma;

 

(h)  Ebusija;

 

(i)  Minerali, anjoni/katjoni dissolti fl-ilma:

 

  Borat BO3-

 

  Karbonat CO32-

 

  Klorur Cl-

 

  Fluworur F-

 

  Karbonat tal-idroġenu HCO3-

 

  Nitrat NO3-

 

  Nitrat NO2-

 

  Fosfat PO43-

 

  Silikat SiO2

 

  Sulfat SO42-

 

  Sulfur S2-

 

  Aluminju Al

 

  Ammonju NH4+

 

  Kalċju Ca

 

  Manjeżju Mg

 

  Potassju K

 

  Sodju Na

 

Dawk il-valuri parametriċi u komposti kimiċi u mikroelementi mhux ionizzati oħrajn jistgħu jintwerew b'valur ta' referenza u/jew spjegazzjoni;

 

Emenda    153

Proposta għal direttiva

Anness IV – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6)  pariri lill-konsumaturi, inkluż dwar kif jistgħu jnaqqsu l-konsum tal-ilma;

(6)  pariri lill-konsumaturi, inkluż dwar kif jistgħu jnaqqsu l-konsum tal-ilma meta jkun xieraq u kif jużaw l-ilma b'mod responsabbli skont il-kundizzjonijiet lokali;

Emenda    154

Proposta għal direttiva

Anness IV – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  għall-fornituri tal-ilma kbar ħafna, informazzjoni annwali dwar:

(7)  għall-fornituri tal-ilma kbar u kbar ħafna, informazzjoni annwali dwar:

Emenda    155

Proposta għal direttiva

Anness IV – paragrafu 1 – punt 7 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  il-prestazzjoni ġenerali tas-sistema tal-ilma f'termini ta' effiċjenza, inklużi r-rati ta' tnixxija u l-effiċjenza enerġetika għal kull metru kubu ta' ilma fornut;

(a)  il-prestazzjoni ġenerali tas-sistema tal-ilma f'termini ta' effiċjenza, inklużi l-livelli ta' tnixxija skont kif determinati mill-Istati Membri;

Emenda    156

Proposta għal direttiva

Anness IV – paragrafu 1 – punt 7 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  informazzjoni dwar il-ġestjoni u l-governanza tal-fornitur tal-ilma, inkluża l-kompożizzjoni tal-bord tad-diretturi;

(b)  informazzjoni dwar il-mudell u l-istruttura ta' sjieda tal-provvista tal-ilma mill-fornitur tal-ilma;

Emenda    157

Proposta għal direttiva

Anness IV – paragrafu 1 – punt 7 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  informazzjoni dwar l-istruttura tal-ispejjeż tat-tariffa għal kull metru kubu ta' ilma, inklużi l-ispejjeż fissi u dawk varjabbli, li tippreżenta tal-inqas l-ispejjeż relatati mal-użu ta' enerġija għal kull metru kubu ta' ilma fornut, il-miżuri meħuda mill-fornituri tal-ilma għall-valutazzjoni tal-perikli skont l-Artikolu 8(4), it-trattament u d-distribuzzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, il-ġbir u t-trattament tal-ilma mormi, u l-ispejjeż relatati mal-miżuri għall-finijiet tal-Artikolu 13, fejn il-fornituri tal-ilma jkunu ħadu miżuri ta' dan it-tip;

(d)  meta l-ispejjeż jiġu rkuprati permezz ta' sistema tariffarja, informazzjoni dwar l-istruttura tat-tariffi għal kull metru kubu ta' ilma, inklużi l-ispejjeż fissi u dawk varjabbli kif ukoll l-ispejjeż relatati mal-miżuri meħuda mill-fornituri tal-ilma għall-valutazzjoni tal-perikli skont l-Artikolu 8(4), it-trattament u d-distribuzzjoni tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, u l-ispejjeż relatati mal-miżuri għall-finijiet tal-Artikolu 13, fejn il-fornituri tal-ilma jkunu ħadu miżuri ta' dan it-tip

Emenda    158

Proposta għal direttiva

Anness IV – paragrafu 1 – punt 7 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  l-ammont tal-investimenti meqjusa bħala meħtieġa mill-fornitur biex tiġi żgurata s-sostenibbiltà finanzjarja tas-servizzi tal-forniment tal-ilma (inklużi l-manutenzjoni ta' l-infrastruttura) u l-ammont tal-investiment li ġie effettivament riċevut jew irkuprat;

(e)  l-ammont tal-investimenti magħmula, dawk għaddejjin u dawk ippjanati, kif ukoll il-pjan ta' finanzjament;

Emenda    159

Proposta għal direttiva

Anness IV – paragrafu 1 – punt 7 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(g)  sommarju u statistika dwar l-ilmenti mill-konsumaturi, u dwar il-puntwalità u l-adegwatezza tar-risponsi għall-problemi;

(g)  sommarju u statistika dwar l-ilmenti mill-konsumaturi, u kif dawn jiġu solvuti;

Emenda    160

Proposta għal direttiva

Anness IV – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8)  aċċess, fuq talba, għal dejta storika b'rabta mal-informazzjoni msemmija fil-punti (2) u (3), li tmur lura għal perjodu ta' sa għaxar snin.

(8)  aċċess, fuq talba, għal dejta storika b'rabta mal-informazzjoni msemmija fil-punti (2) u (3), li tmur lura għal perjodu ta' sa għaxar snin, u mhux iktar kmieni mit-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva.

(1)

Għadha ma ġietx ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(2)

Għadha ma ġietx ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(3)

ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1.


NOTA SPJEGATTIVA

L-aċċess għal ilma tax-xorb ta' kwalità jibqa' suġġett importanti għaċ-ċittadini Ewropej, li jaffettwa l-ħajja ta' kuljum tagħhom, saħħithom u l-attivitajiet tagħhom. Id-Direttiva dwar l-ilma tax-xorb hija waħda mill-pilastri tal-korp leġiżlattiv Ewropew fil-qasam tal-ilma. Introdott fl-aħħar tas-snin 80, dan it-test illum jiżgura provvista ta' ilma ta' kwalità f'aktar minn 99 % tal-każijiet fl-Unjoni. Madankollu, id-Direttiva 98/83/KE ilha fis-seħħ għoxrin sena u minn dakinhar ma sarilha ebda tibdil kbir. L-għan ta' din ir-reviżjoni huwa għalhekk li l-istandards tal-kwalità tal-ilma tax-xorb jiġu allinjati mad-data xjentifika l-aktar aġġornata u li l-qafas leġiżlattiv jiġi adattat biex jindirizza aktar l-isfidi l-ġodda, bħat-tibdil fil-klima u t-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari.

Fir-reviżjoni REFIT tagħha, il-Kummissjoni Ewropea tidentifika erba' oqsma possibbli ta' titjib, jiġifieri l-lista tal-parametri, l-użu ta' approċċ ibbażat fuq ir-riskji, it-titjib tat-trasparenza u tal-aċċess tal-konsumaturi għal informazzjoni dwar l-ilma li jikkonsmaw, u l-materjali f'kuntatt mal-ilma. Ir-rapporteur jappoġġa bis-sħiħ dawn l-għanijiet ta' prijorità u jipproponi li jsiru għadd ta' emendi miġbura fil-qosor kif ġej.

Aġġornament tal-parametri tal-kwalità tal-ilma tax-xorb

Il-parametri tal-kwalità deskritti fl-Anness I huma l-pedament ta' din id-Direttiva. Dawn jistabbilixxu l-livell ta' ambizzjoni tat-test sabiex jikseb l-għan proprja tiegħu, jiġifieri l-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem. Mill-1998 'l hawn, il-parametri ma ġewx riveduti fil-fond u dan ħeġġeġ lill-Uffiċċju Ewropew tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) biex iressaq rakkomandazzjonijiet biex tiġi aġġornata l-lista tal-parametri u l-valuri parametriċi tad-Direttiva 98/83/KE. Għalkemm ir-rapporteur jaqbel mal-approċċ tal-Kummissjoni li tadotta l-parti l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet tad-WHO biex taġġorna l-lista tal-parametri, ma jaqbilx mal-proposti li jiġi adottat qafas aktar strett għal diversi parametri taħt il-prinċipju ta' prekawzjoni. Ir-rakkomandazzjonijiet tad-WHO dwar l-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem joffru l-garanziji meħtieġa għas-saħħa tal-bniedem, minħabba li huma bbażati fuq l-aħħar għarfien xjentifiku. Iżda t-tisħiħ ta' ċerti valuri parametriċi mingħajr kunsens xjentifiku wiesa' joħloq spejjeż akbar għall-partijiet ikkonċernati kollha responsabbli għall-ilma tax-xorb, ibda mill-fornituri tal-ilma li jistgħu japplikaw trattamenti addizzjonali. Min-naħa l-oħra, l-introduzzjoni ta' valuri fuq parametri ġodda kif propost mill-Kummissjoni (eż. sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali, mikroplastiċi) tqajjem dubji fuq żewġ aspetti. Min-naħa, peress li dawn il-valuri huma bbażati fuq kriterji ambjentali, hemm dubju kemm huma rilevanti biex jiġu applikati f'test li jirrigwarda s-saħħa tal-bniedem. Dan japplika għas-sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali. Min-naħa l-oħra, minkejja li qed jiżdied l-interess fihom, ir-riċerka dwar il-mikroplastiċi għadha fi stadju bikri. Fin-nuqqas ta' data solida u metodu ta' analiżi vvalidat mill-komunità xjentifika, dan il-parametru ma għandux ikun miżjud skont ir-Rapporteur. B'applikazzjoni tal-prinċipju ta' prekawzjoni u fuq il-mudell tad-Direttiva Qafas dwar l-ilma (2000/60/KE), huwa jipproponi li tiġi introdotta lista tal-parametri li għandhom ikunu "issorveljati", sabiex tikkontribwixxi għat-titjib tal-għarfien xjentifiku u tantiċipa l-ġestjoni tas-sustanzi niġġiesa emerġenti.

Ir-responsabbiltà tal-osservanza tal-istandards ta' kwalità tal-ilma titħalla f'idejn l-Istati Membri

Wara l-istabbiliment ta' standards ta' kwalità ambizzjużi, il-konformità magħhom hija l-kundizzjoni sine qua non għat-twettiq tal-għan ta' din id-Direttiva. Peress li din hija Direttiva Ewropea u skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, ir-Rapporteur huwa tal-fehma li tinżamm ir-responsabbiltà tal-Istati Membri fl-applikazzjoni ta' dawn ir-rekwiżiti minimi ta' kwalità. Għal dan il-għan, ir-Rapporteur jixtieq li l-Istati Membri jkunu jistgħu jagħmlu l-valutazzjoni tar-riskji għas-saħħa tal-bniedem f'każ li jinqabżu l-valuri parametriċi, l-aktar permezz tal-awtorità nazzjonali tagħhom inkarigata mill-ilma tax-xorb. Mhux kull qbiż jikkostitwixxi fih innifsu riskju potenzjali għas-saħħa tal-bniedem. Dan jiddependi mit-tip ta' parametru kkonċernat (parametru fundamentali jew le) u mil-livell ta' qbiż.

Barra minn hekk, ir-Rapporteur iqis li d-derogi jenħtieġ li jinżammu, għalkemm għandhom jiġu adattati għall-kuntest u tiġi mħeġġa konformità aktar mgħaġġla u effettiva mill-Istati Membri. Din ir-reviżjoni turi livell għoli ta' ambizzjoni u tistabbilixxi approċċ ġdid (ibbażat fuq ir-riskji) li jiġġustifikaw żmien ta' adattament meħtieġ għall-Istati Membri u għall-fornituri tal-ilma. It-tneħħija tal-użu tad-derogi jista' jkollha effett kontroporduttiv, billi tħeġġeġ lill-fornituri tal-ilma jiffavorixxu trattamenti ta' kura minflok miżuri ta' prevenzjoni. Dan imur kontra l-loġika tal-approċċ ibbażat fuq ir-riskji.

Il-ġeneralizzazzjoni tal-approċċ ibbażat fuq ir-riskji

Ir-Rapporteur jappoġġja bis-sħiħ il-ġeneralizzazzjoni tal-approċċ ibbażat fuq ir-riskji kif proposta mill-Kummissjoni Ewropea, fuq il-bażi tar-rakkomandazzjonijiet tad-WHO u li ġiet introdotta parzjalment b'mod mhux vinkolanti fir-reviżjoni tal-2015. Din tirrigwarda l-adozzjoni ta' ġestjoni mtejba tar-riżorsa tal-ilma biex jiġi evitat ir-riskju ta' tniġġis malajr kemm jista' jkun u b'hekk jiġu evitati jew imnaqqsa t-trattamenti tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem fi tmiem il-katina. Huma meħtieġa diversi aġġustamenti.

L-ewwel nett, jista' jiġi ċċarat il-qsim tar-responsabbiltajiet fost id-diversi atturi inkarigati mill-ilma (l-Istat, l-awtoritajiet kompetenti, il-fornituri tal-ilma, l-atturi responsabbli mit-tniġġis jew mir-riskju ta' tniġġis, iċ-ċittadini), b'mod partikolari fl-Artikoli 7 sa 10 tal-abbozz ta' reviżjoni. Għal dan il-għan, huwa xieraq li jiġi applikat l-approċċ ibbażat fuq ir-riskji fid-dawl tal-principju tas-sussidjarjetà, il-principju tal-prekawzjoni u ta' "min iniġġes iħallas".

Tista' tittejjeb ukoll ir-relazzjoni tal-abbozz ta' direttiva mal-leġiżlazzjonijiet l-oħrajn tal-Unjoni fil-qasam tal-ilma. L-implimentazzjoni tal-approċċ ibbażat fuq ir-riskji hija marbuta mill-qrib mal-għanijiet u mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva Qafas dwar l-ilma (2000/60/KE), l-aktar f'dak li jirrigwarda l-valutazzjoni tal-perikli u tas-sorsi tat-tniġġis potenzjali. Fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-valutazzjoni tal-perikli u l-ġestjoni tar-riskji marbuta mal-korpi tal-ilma użati għall-ġbir tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, jistgħu jsiru ċerti kjarifiki biex tiġi żgurata sinerġija adegwata bejn iż-żewġ Direttivi u tiġi evitata d-duplikazzjoni.

L-implimentazzjoni tal-approċċ ibbażat fuq ir-riskji jenħtieġ ukoll li tkun proporzjonata mad-daqs u mal-mezzi tal-fornituri tal-ilma. Din il-loġika tirriforma b'mod konsiderevoli l-funzjonament tal-fornituri tal-ilma. Hija timplika investimenti fl-infrastrutturi u tiġġenera spejjeż operattivi ġodda, li ma ġewx ikkunsidrati biżżejjed fl-istudju tal-impatt tal-Kummissjoni. L-ispiża tat-teħid ta' kampjuni għall-finijiet ta' sorveljanza tal-kwalità tal-ilma hija eżempju wieħed. Ir-Rapporteur jipproponi għalhekk għadd ta' miżuri ta' adattament għall-fornituri tal-ilma ta' daqs żgħir u medju, li r-riżorsi tagħhom huma aktar limitati.

Għalkemm ir-Rapporteur jaqbel mal-konstatazzjoni li għadd ta' problemi tas-saħħa tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem huma relatati mas-sistemi tad-distribuzzjoni domestika (fil-bini), u jiġġustifikaw miżuri ġodda, huwa jqis li l-abbozz tal-Kummissjoni ma jaqbilx għalkollox mal-principju tas-sussidjarjetà. B'mod partikolari, il-miżuri relatati mal-valutazzjoni tar-riskji fin-netwerks kollha tad-distribuzzjoni domestika jidhru li jaffettwaw il-prerogattivi tal-Istati Membri.

Ir-Rapporteur huwa favur approċċ ambizzjuż fil-postijiet ta' prijorità li jilqgħu ħafna persuni jew pubbliku sensittivi (amministrazzjoniijiet, skejjel jew sptarijiet...). Għall-bqija u l-parti l-kbira tan-netwerks ta' distribuzzjoni diomestika, ir-Rapporteur iqis li l-informazzjoni lill-konsumaturi u lill-proprjetarji tal-bini jenħtieġ li tissaħħaħ, sabiex tħeġġeġ lill-atturi kompetenti jieħdu l-miżuri meħtieġa.

L-armonizzazzjoni tal-materjali u tal-prodotti li jiġu f'kuntatt mal-ilma

Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 98/83/KE dwar it-tagħmir u l-materjali f'kuntatt mal-ilma ma neħħewx l-ostakli għas-suq intern. Ir-rikonoxximent reċiproku fost l-Istati Membri mhux qed jaħdem. Dan huwa dovut, b'mod partikolari għan-nuqqas ta' rekwiżiti minimi ta' iġjene għal dawn il-prodotti u materjali. Hemm dubji dwar ir-relazzjoni ta' din id-Direttiva mar-Regolament 305/2011 dwar il-materjal tal-bini. Dan tal-aħħar ma jkoprix il-prodotti u l-materjali kollha li jiġu f'kuntatt mal-ilma u ma jippermettix li jiġu stabbiliti rekwiżiti minimi ta' kwalità, kundizzjoni sine qua non għat-twettiq sħiħ tar-rikonoxximent reċiproku fost l-Istati Membri. Jeżistu wkoll inċertezzi rigward il-kamp ta' applikazzjoni u ż-żmien tal-mandat tal-Kumitat għall-Istandardizzazzjoni (CEN).

Biex jitneħħew l-ostakoli u tiġi garantita s-sigurtà għas-saħħa tal-prodotti u l-materjali f'kuntatt mal-ilma, ir-Rapporteur jiffavorixxi approċċ ibbażat fuq l-armonizzazzjoni u l-iffissar ta' standards minimi ta' kwalità. Dan ix-xogħol jenħtieġ li jkun ispirat mill-esperjenza u l-progress li għamlu diversi Stati Membri f'dan il-qasam.

L-aċċess għall-ilma għal kulħadd

Dan l-Artikolu l-ġdid huwa progress importanti u huwa bbażat fuq l-għan ta' aċċess minn kull lok u ndaqs għall-ilma tax-xorb għal kulħadd, bi prezz affordabbli u fuq l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej "Right2Water". Ir-Rapporteur jappoġġja dan l-approċċ u jipproponi diversi aġġustamenti biex jiżgura li din id-dispożizzjoni tirrispetta l-prinċipju tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità. L-ewwel nett, ir-Rapporteur iqis li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva jenħtieġ li jagħtu prijorità lill-aċċess għall-ilma ta' kwalità għal kulħadd bi prezz affordabbli u b'hekk tiġi evitata kwalunkwe miżura żejda mhux iġġustifikata fil-livell tas-sigurtà għas-saħħa, li tista' żżid il-prezz tal-ilma għall-konsumaturi kollha.

Skont il-prinċipju tal-irkupru tal-ispejjeż fil-kuntest tad-Direttiva 2000/60/KE, li "l-ilma jħallas l-ilma", ir-Rapporteur jikkunsidra wkoll li jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu ma joħolqux spejjeż sproporzjonati għall-awtoritajiet pubbliċi lokali responsabbli mill-ilma, li jiġu riflessi fil-kont tal-ilma tal-konsumatur. Għaldaqstant, jenħtieġ li jiġu mħeġġa għadd ta' azzjonijiet fil-livell tal-Istati Membri.

Trasparenza u informazzjoni għall-konsumaturi

It-trasparenza dwar l-informazzjoni relatata mal-kwalità tal-ilma u l-komunikazzjoni tagħha lill-konsumaturi għandhom iħeġġu lill-partijiet ikkonċernati tal-ilma jagħmlu ħilithom biex jirrispettaw l-obbligi f'dan il-qasam. Ir-Rapporteur iqis li din l-informazzjoni hija meħtieġa, sakemm tkun tinftiehem, rilevanti u faċilment aċċessibbli għall-konsumaturi. Barra minn hekk, l-informazzjoni lill-pubbliku jenħtieġ li ma tiġix implimentata b'mod li tnaqqas il-fiduċja taċ-ċittadini fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem.


ANNESS: ITTRA TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI

D(2018)19076

Is-Sa Adina-Ioana VĂLEAN

President, Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

ASP 13E102

Brussell

Suġġett:  Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (riformulazzjoni)

COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332 (COD)

Sur President,

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali eżamina l-proposta msemmija hawn fuq, skont l-Artikolu 104 dwar ir-Riformulazzjoni, kif introdott fir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament.

Il-Paragrafu 3 ta' dak l-Artikolu jinqara kif ġej:

"Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jqis li l-proposta ma tinkludi l-ebda bidla sostanzjali ħlief għal dawk il-bidliet identifikati bħala tali fil-proposta, huwa għandu jgħarraf lill-kumitat responsabbli għas-suġġett b'dan.

F'dan il-każ, minbarra l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 169 u 170, l-emendi għandhom ikunu ammissibbli mill-kumitat responsabbli mis-suġġett jekk jikkonċernaw dawk il-partijiet tal-proposta li jinkludu tibdiliet sostanzjali.

Madankollu, emendi ta' partijiet tal-proposta li ma nbidlux jistgħu jiġu aċċettati fuq bażi eċċezzjonali u fuq bażi ta' każ b'każ mill-president tal-kumitat responsabbli għas-suġġett inkwistjoni, jekk iqis/tqis li dan huwa meħtieġ għal raġunijiet imperattivi li għandhom x'jaqsmu mal-koerenza interna tat-test jew għaliex l-emendi huma marbuta mill-qrib ma' emendi oħra li jkunu ammissibbli. Dawn ir-raġunijiet iridu jitniżżlu f'ġustifikazzjoni bil-miktub tal-emendi."

B'segwitu għall-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizz Legali tal-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni, li fihom ġiet eżaminata l-proposta riformulata ta' dan l-aħħar, u b'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tar-Rapporteur għal opinjoni, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jqis li l-proposta inkwistjoni ma tinkludi l-ebda bidla sostanzjali għajr il-bidliet identifikati bħala tali fil-proposta u li, f'dak li għandu x'jaqsam mal-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdulin tal-atti ta' qabel b'dawk il-bidliet, il-proposta fiha kodifikazzjoni vera u proprja tat-testi eżistenti, mingħajr ebda bidla fis-sustanza tagħhom.

Fl-aħħar nett, waqt il-laqgħa tiegħu tal-15 ta' Mejju 2018, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, b'vot unanimu(1), irrakkomanda li l-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, jista' jipproċedi biex jeżamina l-proposta msemmija hawn fuq skont l-Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura.

Dejjem tiegħek,

Pavel Svoboda

(1)

Il-Membri li ġejjin kienu preżenti: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech.


ANNESS: OPINJONI TAL-GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV TAS-SERVIZZI LEGALI TAL-PARLAMENT EWROPEW, TAL-KUNSILL U TAL-KUMMISSJONI

 

 

 

 

GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV

TAS-SERVIZZI LEGALI

Brussel, 02.05.2018

OPINJONI

GĦALL-ATTENZJONI  IL-PARLAMENT EWROPEW

          IL-KUNSILL

          IL-KUMMISSJONI

Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (riformulazzjoni)

COM(2017) 753 final ta' 1.2.2018 - 2017/0332 (COD)

Wara li kkunsidraw il-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 fuq l-użu aktar strutturat tat-teknika ta' kitba mill-ġdid tal-atti legali, u b'mod partikulari l-punt 9 tiegħu, il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv, magħmul mis-Servizzi Legali rispettivi tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, fid-19 ta' Marzu 2018 kellu laqgħa ddedikata, fost affarijiet oħra, għall-eżami tal-proposta msemmija hawn fuq, imressqa mill-Kummissjoni.

Waqt din il-laqgħa(1), b'riżultat tal-eżami tal-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li twassal għar-riformulazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE tat-3 ta' Novembru 1998 dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv innota, bi qbil komuni, li dan li ġej kellu jkun immarkat b'tipa ta' kulur griż li ġeneralment tintuża sabiex jiġu identifikati bidliet sostantivi:

- it-tħassir tal-premessa 18 tad-Direttiva 98/83/KE;

- it-tħassir tal-ewwel sentenza tal-premessa 26 tad-Direttiva 98/83/KE ("Billi huwa importanti li l-ilma mniġġeż ma' jitħalliex ikun ta' ħsara potenzali għas-saħħa tal-bniedem");

fl-Artikolu 12(3), is-sostituzzjoni tal-kelma "jew" bil-kelma "u";

- fl-Artikolu 18(1), l-ewwel subparagrafu, it-tħassir tal-kliem finali "skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 189c tat-Trattat";

- fil-punt 1(b) tal-Parti A tal-Anness II, is-sostituzzjoni tal-kliem "biex juru li l-obbligi stipulati fl-Artikoli 4 u 5, u l-valuri parametriċi stabbiliti fl-Anness I huma ssodisfati" bil-kliem "biex juru li l-obbligi stipulati fl-Artikolu 4, u l-valuri parametriċi stabbiliti skont l-Artikolu 5 huma ssodisfati";

- fil-punt 2 tal-Parti C tal-Anness II, is-sostituzzjoni tal-kliem "fil-punt 2 tal-Parti B" bil-kliem "kkunsidrati fil-monitoraġġ";

- fil-punt 3 tal-Parti C tal-Anness II, is-sostituzzjoni tal-kliem "stabbiliti fil-punt 2 tal-Parti B" bil-kliem "kkunsidrati fil-monitoraġġ";

- fl-ewwel paragrafu tal-punt 1 tal-Parti B tal-Anness III, it-tħassir tal-kliem "u C".

Dan l-eżami tal-proposta b'hekk wassal biex il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv jikkonkludi, bi qbil komuni, li l-proposta ma tinkludi ebda tibdil sustanzjali ħlief dawk identifikati bħala tali. Il-Grupp ta' Ħidma kkonkluda wkoll li, f'dak li jikkonċerna l-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti preċedenti flimkien ma' dan it-tibdil, il-proposta tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tal-atti eżistenti, mingħajr tibdil sustanzjali.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Ġurikonsult      Ġurikonsult      Direttur Ġenerali

(1)

  Il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv ħadem fuq il-bażi tal-verżjoni Ingliża tal-proposta, il-verżjoni lingwistika oriġinali tat-test eżaminat.


PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (riformulazzjoni)

Referenzi

COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

1.2.2018

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ENVI

8.2.2018

 

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

BUDG

8.2.2018

ITRE

8.2.2018

IMCO

8.2.2018

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

BUDG

21.2.2018

ITRE

21.2.2018

IMCO

21.3.2018

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Michel Dantin

8.3.2018

 

 

 

Eżami fil-kumitat

7.6.2018

 

 

 

Data tal-adozzjoni

10.9.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

30

13

19

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Daciana Octavia Sârbu, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli, Davor Škrlec

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Elena Gentile, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin Häusling, Norbert Lins, Ulrike Müller, Christel Schaldemose

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Julie Ward, Joachim Zeller

Data tat-tressiq

1.10.2018


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

30

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann

ENF

Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean, Joachim Zeller

13

-

EFDD

Evi Eleonora, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná

PPE

Giovanni La Via

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

19

0

ECR

Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Julie Ward, Damiano Zoffoli

Tifsira:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Aġġornata l-aħħar: 12 ta' Ottubru 2018Avviż legali