Procedure : 2018/0018(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0289/2018

Ingediende teksten :

A8-0289/2018

Debatten :

PV 01/10/2018 - 16
CRE 01/10/2018 - 16
PV 13/02/2019 - 14
CRE 13/02/2019 - 14

Stemmingen :

PV 03/10/2018 - 9.4
CRE 03/10/2018 - 9.4
Stemverklaringen
PV 14/02/2019 - 10.6

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0369
P8_TA(2019)0120

VERSLAG     ***I
PDF 1646kWORD 262k
24.9.2018
PE 622.011v02-00 A8-0289/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD))

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Rapporteur: Soledad Cabezón Ruiz

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 MINDERHEIDSSTANDPUNT
 ADVIES VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN INZAKE DE RECHTSGROND
 ADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie
 ADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0051),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0024/2018),

–  gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde rechtsgrond,

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de artikelen 59 en 39 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A8‑0289/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114 en artikel 168, lid 4,

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  De ontwikkeling van gezondheidstechnologieën is een belangrijke motor voor economische groei en innovatie in de Unie. Deze technologie maakt deel uit van een globale markt voor uitgaven voor gezondheidszorg, die goed is voor 10 % van het bruto binnenlands product van de EU. Gezondheidstechnologieën omvatten geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en medische procedures alsmede maatregelen voor de preventie, diagnose of behandeling van ziekten.

(1)  De ontwikkeling van gezondheidstechnologieën is van cruciaal belang om het hoge niveau van bescherming van de gezondheid te bereiken dat het gezondheidsbeleid moet garanderen voor alle burgers. Gezondheidstechnologieën vormen een innovatieve economische sector die deel uitmaakt van een globale markt voor uitgaven voor gezondheidszorg, die goed is voor 10 % van het bruto binnenlands product van de EU. Gezondheidstechnologieën omvatten geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en medische procedures alsmede maatregelen voor de preventie, diagnose of behandeling van ziekten.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  In 2014 bedroegen de uitgaven voor geneesmiddelen 1,41 % van het bbp en 17,1 % van de totale gezondheidsuitgaven, waarvan zij een belangrijk onderdeel vormen. De gezondheidsuitgaven in de EU bedragen 1,3 biljoen EUR per jaar, wat overeenkomt met 10 % van het bbp; 220 miljard EUR hiervan zijn uitgaven voor geneesmiddelen en 110 miljard EUR zijn uitgaven voor medische hulpmiddelen.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 ter)  In de conclusies van de Raad van 16 juni 2016 en de resolutie van het Europees Parlement van 2 maart 2017 over EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen (2016/2057(INI)) wordt benadrukt dat er in de Unie talrijke barrières bestaan voor de toegang tot geneesmiddelen en innovatieve technologieën. De voornaamste barrières zijn het gebrek aan nieuwe behandelmethoden voor bepaalde ziekten en de hoge prijs van geneesmiddelen, die in veel gevallen geen therapeutische meerwaarde hebben.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 quater)  De vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen worden toegekend door het Europees Geneesmiddelenbureau op basis van de beginselen van veiligheid en doeltreffendheid. Normaliter wordt de evaluatie van de relatieve doeltreffendheid uitgevoerd door de agentschappen die op nationaal niveau verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van gezondheidstechnologieën, aangezien de verlening van commerciële vergunningen niet gepaard gaat met een onderzoek naar de relatieve doeltreffendheid.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Evaluatie van gezondheidstechnologie (EGT) is een empirisch onderbouwd proces waarbij de bevoegde autoriteiten de relatieve doeltreffendheid van nieuwe of bestaande technologieën kunnen bepalen. Bij EGT wordt vooral bekeken wat de meerwaarde is van een gezondheidstechnologie in vergelijking met andere bestaande of nieuwe gezondheidstechnologieën.

(2)  Evaluatie van gezondheidstechnologie (EGT) is een wetenschappelijk, empirisch onderbouwd proces waarbij de bevoegde autoriteiten de relatieve doeltreffendheid van nieuwe of bestaande technologieën kunnen bepalen. Bij EGT wordt vooral bekeken wat de therapeutische meerwaarde is van een gezondheidstechnologie in vergelijking met andere bestaande of nieuwe gezondheidstechnologieën.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  Zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aangaf tijdens de 67e Wereldgezondheidsvergadering in mei 2014, moet EGT worden ingezet als een instrument ter ondersteuning van een universele dekking van de gezondheidszorg.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 ter)  EGT moet een belangrijke rol spelen in de bevordering van vormen van innovatie die patiënten en de maatschappij in brede zin betere resultaten bieden, en is een noodzakelijk instrument om de juiste invoering en toepassing van gezondheidstechnologieën te waarborgen.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  EGT omvat zowel klinische als niet-klinische aspecten van een gezondheidstechnologie. In de door de EU medegefinancierde gezamenlijke acties op het gebied van EGT (EUnetHTA) zijn negen gebieden vastgesteld die als referentie dienen bij het evalueren van gezondheidstechnologieën. Van deze negen gebieden zijn er vier klinisch en vijf niet-klinisch. De vier klinische evaluatiegebieden hebben betrekking op het beschrijven van een gezondheidsprobleem en de huidige technologie, het onderzoek van de technische kenmerken, de relatieve veiligheid en de relatieve klinische doeltreffendheid van de geëvalueerde technologie. De vijf niet-klinische evaluatiegebieden hebben betrekking op de kostprijs en de economische evaluatie van een technologie en de ethische, organisatorische, sociale en juridische aspecten ervan. De klinische gebieden lenen zich daarom beter voor een gezamenlijke evaluatie op Unieniveau van hun wetenschappelijke onderbouwing, terwijl de evaluatie van niet-klinische gebieden meestal nauwer samenhangt met de nationale en regionale context en aanpak.

(3)  EGT omvat zowel klinische als niet-klinische aspecten van een gezondheidstechnologie. In de door de EU medegefinancierde gezamenlijke acties op het gebied van EGT (EUnetHTA) zijn negen gebieden vastgesteld die als referentie dienen bij het evalueren van gezondheidstechnologieën. Van deze negen gebieden (die samen het HTA Core-model vormen) zijn er vier klinisch en vijf niet-klinisch. De vier klinische evaluatiegebieden hebben betrekking op het beschrijven van een gezondheidsprobleem en de huidige technologie, het onderzoek van de technische kenmerken, de relatieve veiligheid en de relatieve klinische doeltreffendheid van de geëvalueerde technologie. De vijf niet-klinische evaluatiegebieden hebben betrekking op de kostprijs en de economische evaluatie van een technologie en de ethische, organisatorische, sociale en juridische aspecten ervan. De klinische gebieden lenen zich daarom beter voor een gezamenlijke evaluatie op Unieniveau van hun wetenschappelijke onderbouwing, terwijl de evaluatie van niet-klinische gebieden meestal nauwer samenhangt met de nationale en regionale context en aanpak.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis)  Gezondheidswerkers, patiënten en gezondheidsinstanties moeten weten of een nieuwe gezondheidstechnologie wat betreft voordelen en risico's al dan niet beter is dan een bestaande gezondheidstechnologie. Gezamenlijke klinische evaluaties moeten er bijgevolg op gericht zijn te achterhalen wat de therapeutische toegevoegde waarde is van nieuwe of bestaande gezondheidstechnologieën in vergelijking met andere nieuwe of bestaande gezondheidstechnologieën. Dergelijke evaluaties gebeuren aan de hand van vergelijkende onderzoeken waarbij de technologie wordt afgezet tegen de beste op dat moment bewezen ingreep (standaardbehandeling) of de meest gebruikelijke behandeling wanneer er geen standaardbehandeling bestaat.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  De resultaten van EGT worden gebruikt om besluiten te nemen over de toewijzing van begrotingsmiddelen op het gebied van gezondheid, bijvoorbeeld als het gaat om de prijsstelling of terugbetaling van gezondheidstechnologieën. EGT kan de lidstaten dus helpen bij de ontwikkeling en instandhouding van houdbare gezondheidszorgstelsels en innovatie stimuleren die betere resultaten oplevert voor patiënten.

(4)  EGT is een belangrijk instrument om kwalitatief hoogwaardige innovatie te bevorderen, onderzoek te laten aansluiten op behoeften binnen gezondheidszorgstelsels waarnaar nog niet veel onderzoek wordt gedaan (op het gebied van diagnostiek, behandelingen of procedures) en richting te geven aan klinische en maatschappelijke prioriteiten. Ook kan EGT het wetenschappelijk bewijs verbeteren dat wordt gebruikt ter ondersteuning van de besluitvorming op klinisch vlak, en kan het een positieve impact hebben op het efficiënte gebruik van middelen, de duurzaamheid van gezondheidszorgstelsels, de toegankelijkheid van geëigende gezondheidstechnologieën voor patiënten en het concurrentievermogen van de sector, namelijk middels een betere voorspelbaarheid en efficiënter onderzoek. De lidstaten gebruiken de resultaten van EGT om over meer wetenschappelijk bewijs te beschikken ter ondersteuning van de besluitvorming wanneer gezondheidstechnologieën worden ingevoerd binnen hun stelsels, dat wil zeggen ter ondersteuning van de besluitvorming over de toewijzing van middelen. EGT kan de lidstaten dus helpen bij de ontwikkeling en instandhouding van houdbare gezondheidszorgstelsels en innovatie stimuleren die betere resultaten oplevert voor patiënten.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis)  Samenwerking op het gebied van EGT kan ook een rol spelen in de hele cyclus van gezondheidstechnologie: in de eerste fasen van ontwikkeling, met name door middel van 'horizonverkenning' (verkennend onderzoek), met als doel baanbrekende technologieën te identificeren; bij vroegtijdige dialogen en de totstandkoming van wetenschappelijk advies; bij een betere vormgeving van studies, met als doel tot efficiëntere onderzoeken te komen; en tijdens de kernfasen van de algemene evaluatie, wanneer de technologie al wordt gebruikt. Ten slotte kan EGT de besluitvorming faciliteren over het stopzetten van investeringen indien een technologie obsoleet en ongeschikt wordt ten opzichte van beschikbare alternatieven die beter zijn. In dit opzicht zou meer samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van EGT de zorgstandaarden, alsook de stelling van diagnoses en de screening van pasgeboren baby's in de hele EU helpen verbeteren en harmoniseren.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 ter)  Samenwerking op het gebied van EGT hoeft niet altijd betrekking te hebben op farmaceutische producten en medische hulpmiddelen. Er kan ook worden samengewerkt op het gebied van interventies als complementaire diagnostiek voor behandelingen, chirurgische procedures, preventie en screenings- en gezondheidsbevorderingsprogramma's, instrumenten voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) en formules voor de organisatie van de gezondheidszorg of processen van integrale zorgverlening. De eisen op basis waarvan verschillende technologieën worden geëvalueerd, zijn afhankelijk van de specifieke kenmerken en kunnen dus variëren. Daarom moet er een samenhangende en adequate EGT-benadering worden toegepast die geschikt is voor diverse technologieën. Bovendien is de toegevoegde waarde van samenwerking op EU-niveau waarschijnlijk nog groter op bepaalde specifieke terreinen, zoals de behandeling van zeldzame ziekten, geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik, precisiegeneeskunde of geavanceerde behandelingen.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Doordat verschillende lidstaten parallel evaluaties uitvoeren en de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de evaluatieprocedures en -methoden verschillen, kunnen de ontwikkelaars van gezondheidstechnologie te maken krijgen met veelvuldige en uiteenlopende verzoeken om gegevens. Hierdoor kunnen ook overlappingen en verschillen in uitkomsten ontstaan, die leiden tot een zwaardere financiële en administratieve belasting en daarmee een belemmering vormen voor het vrije verkeer van de desbetreffende gezondheidstechnologieën en van de soepele werking van de interne markt.

(5)  Doordat verschillende lidstaten parallel evaluaties uitvoeren en de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de evaluatieprocedures en -methoden verschillen, kunnen de ontwikkelaars van gezondheidstechnologie te maken krijgen met een veelvoud aan verzoeken om gegevens, hetgeen zou kunnen leiden tot een zwaardere financiële en administratieve belasting en aldus een belemmering zou kunnen vormen voor het vrije verkeer van de desbetreffende gezondheidstechnologieën en van de soepele werking van de interne markt. In gerechtvaardigde gevallen, meer bepaald wanneer specifieke eigenschappen van nationale (en regionale) gezondheidsstelsels en prioriteiten hierom vragen, kan een aanvullende evaluatie met betrekking tot bepaalde aspecten nodig zijn. Evaluaties die niet relevant zijn voor de besluitvorming in bepaalde lidstaten kunnen echter de toepassing van innovatieve technologieën vertragen, met als gevolg dat ook de toegang van patiënten tot werkzame innovatieve behandelingen vertraging oploopt.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  De lidstaten hebben weliswaar een aantal gezamenlijke evaluaties uitgevoerd in het kader van de door de EU medegefinancierde gezamenlijke acties, maar de productie van de output was inefficiënt, waarbij werd vertrouwd op projectgebaseerde samenwerking bij het ontbreken van een duurzaam samenwerkingsmodel. Het gebruik van de resultaten van de gezamenlijke acties, met inbegrip van hun gezamenlijke klinische evaluaties, op het niveau van de lidstaten is laag gebleven, wat betekent dat de overlapping van evaluaties van dezelfde gezondheidstechnologie door EGT-autoriteiten en -instanties in verschillende lidstaten binnen identieke of soortgelijke termijnen niet voldoende is aangepakt.

(6)  De lidstaten hebben een aantal gezamenlijke evaluaties uitgevoerd in het kader van de door de EU medegefinancierde gezamenlijke acties. Deze samenwerking werd overeenkomstig artikel 15 van Richtlijn 2011/24/EG in drie fasen uitgevoerd, via drie gezamenlijke acties die elk eigen specifieke doelstellingen en een afzonderlijke begroting hadden: EUnetHTA 1, van 2010 tot 2012 (6 miljoen EUR); EUnetHTA 2, van 2012 tot 2015 (9,5 miljoen EUR); en EUnetHTA 3, dat in juni 2016 van start is gegaan en in 2020 zal aflopen (20 miljoen EUR). Gezien de tijdelijke aard van deze acties en met het oog op de voortzetting van de samenwerking, wordt in deze verordening een duurzamere manier vastgesteld om te garanderen dat de gezamenlijke evaluaties worden voortgezet. De belangrijkste resultaten van de gezamenlijke werkzaamheden tot nog toe zijn het 'HTA Core-model', een evaluatiemodel dat een kader biedt voor de EGT-verslagen; een databank voor het delen van geplande projecten, lopende projecten en projecten die onlangs zijn gepubliceerd door individuele agentschappen (POP-database); een databank met bewijsmateriaal voor de opslag van informatie, onder meer over de status van de evaluatie van veelbelovende technologieën of over verzoeken om aanvullende onderzoeken die voortvloeien uit EGT; en een reeks methodologische richtsnoeren en hulpmiddelen ter ondersteuning van de agentschappen die zich met EGT bezighouden, waaronder richtsnoeren voor het aanpassen van verslagen voor verschillende landen.

 

 

_________________

 

* Richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg (PB L 88 van 4.4.2011, blz. 45).

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis)  De productie van de output in het kader van de gezamenlijke acties was echter inefficiënt, en bij gebrek aan een duurzaam samenwerkingsmodel werd er vertrouwd op projectgebaseerde samenwerking. Het gebruik van de resultaten van de gezamenlijke acties, met inbegrip van hun gezamenlijke klinische evaluaties, op het niveau van de lidstaten is laag gebleven, wat betekent dat de overlapping van evaluaties van dezelfde gezondheidstechnologie door EGT-autoriteiten en -instanties in verschillende lidstaten binnen identieke of soortgelijke termijnen niet voldoende is aangepakt.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  De Raad heeft in zijn conclusies van december 20148 de belangrijke rol van evaluatie van gezondheidstechnologie erkend en verzoekt de Commissie de samenwerking op een duurzame manier te blijven ondersteunen.

(7)  In zijn conclusies van december 2014 over innovatie ten bate van patiënten8 heeft de Raad de belangrijke rol erkend van de evaluatie van gezondheidstechnologie als een gezondheidsbeleidsinstrument ter ondersteuning van empirisch onderbouwde, duurzame en billijke keuzes op het gebied van gezondheidszorg en gezondheidstechnologieën ten bate van de patiënten. Voorts verzocht de Raad de Commissie de samenwerking op een duurzame manier te blijven ondersteunen, en vroeg hij om meer samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van EGT en om het onderzoeken van de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van de informatie-uitwisseling tussen bevoegde autoriteiten. Daarnaast verzocht de Raad de lidstaten en de Commissie in zijn conclusies van december 2015 over gepersonaliseerde geneeskunde voor patiënten om de EGT-methoden die kunnen worden toegepast op gepersonaliseerde geneeskunde te versterken, en werd in de conclusies van de Raad van juni 2016 over het versterken van het evenwicht in de farmaceutische systemen in de Europese Unie en haar lidstaten wederom bevestigd dat de lidstaten een duidelijke toegevoegde waarde zien in de samenwerking op het gebied van EGT. Ook in het gezamenlijke verslag van DG ECFIN en het Comité voor de economische politiek van oktober 2016 werd verzocht om meer Europese samenwerking op het gebied van EGT.

__________________

__________________

8 PB C 438 van 6.12.2014, blz. 12.

8 PB C 438 van 6.12.2014, blz. 12.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Het Europees Parlement heeft de Commissie in zijn resolutie van 2 maart 2017 over EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen9 verzocht zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel in te dienen met het oog op een Europees systeem voor de evaluatie van gezondheidstechnologieën en geharmoniseerde transparante criteria voor de evaluatie van gezondheidstechnologie om de therapeutische meerwaarde van geneesmiddelen vast te stellen.

(8)  Het Europees Parlement heeft de Commissie in zijn resolutie van 2 maart 2017 over EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen9 verzocht zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel in te dienen met het oog op een Europees systeem voor de evaluatie van gezondheidstechnologieën en geharmoniseerde transparante criteria voor de evaluatie van gezondheidstechnologie om de therapeutische meerwaarde en relatieve doeltreffendheid van gezondheidstechnologieën vast te stellen ten opzichte van het beste beschikbare alternatief, rekening houdend met de mate van innovatie en de waarde voor de patiënt.

__________________

__________________

9 Resolutie van het Europees Parlement van 2 maart 2017 over EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen – 2016/2057(INI).

9 Resolutie van het Europees Parlement van 2 maart 2017 over EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen – 2016/2057(INI).

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Om te zorgen voor een betere werking van de interne markt en bij te dragen tot een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid, moeten de regels voor de uitvoering van klinische evaluatie op nationaal niveau en klinische evaluatie van bepaalde gezondheidstechnologieën op het niveau van de Unie onderling worden aangepast, waarbij de voortzetting van de vrijwillige samenwerking tussen de lidstaten inzake bepaalde aspecten van EGT moet worden ondersteund.

(10)  Om te zorgen voor een betere werking van de interne markt en bij te dragen tot een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid, moeten de regels voor de uitvoering van klinische evaluatie op nationaal niveau en klinische evaluatie van bepaalde gezondheidstechnologieën op het niveau van de Unie onderling worden aangepast, waarbij de voortzetting van de vrijwillige samenwerking tussen de lidstaten inzake bepaalde aspecten van EGT moet worden ondersteund. Deze afstemming moet de hoogste kwaliteitsnormen waarborgen en in overeenstemming zijn met de beste beschikbare praktijken. De afstemming mag niet gericht zijn op de kleinste gemene deler en EGT-agentschappen die over een hogere mate van deskundigheid beschikken en hogere normen hanteren, er niet toe dwingen lagere eisen te accepteren. In plaats daarvan moet de afstemming een verhoging van de EGT-capaciteit en van de kwaliteit op nationaal en regionaal niveau tot gevolg hebben.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Overeenkomstig artikel 168, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) blijven de lidstaten verantwoordelijk voor de organisatie en verstrekking van hun gezondheidszorg. Daarom moet het toepassingsgebied van de regels van de Unie worden beperkt tot die aspecten van EGT die betrekking hebben op de klinische evaluatie van gezondheidstechnologie en moeten de conclusies van de evaluatie worden beperkt tot de bevindingen met betrekking tot de relatieve doeltreffendheid van gezondheidstechnologie. Het resultaat van dergelijke evaluaties mag dus geen invloed hebben op de bevoegdheid van de lidstaten met betrekking tot latere besluiten inzake prijsstelling en terugbetaling van gezondheidstechnologieën, waaronder de vaststelling van criteria voor die prijsstelling en terugbetaling, die kunnen afhangen van niet-klinische en klinische overwegingen en uitsluitend een zaak van nationale bevoegdheid blijven.

(11)  Overeenkomstig artikel 168, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) blijven de lidstaten verantwoordelijk voor de organisatie en verstrekking van hun gezondheidszorg. Daarom moet het toepassingsgebied van de regels van de Unie worden beperkt tot die aspecten van EGT die betrekking hebben op de klinische evaluatie van gezondheidstechnologie. De gezamenlijke klinische evaluatie waarin deze verordening voorziet vormt een wetenschappelijke analyse van de relatieve effecten van een gezondheidstechnologie op resultaten betreffende doeltreffendheid, veiligheid en efficiëntie, gezamenlijk aangeduid als klinische resultaten; de evaluatie gebeurt ten aanzien van de op dat moment als geschikt beschouwde comparatoren en voor de gekozen populaties en subpopulaties, met inachtneming van de criteria van het HTA Core Model. Bij de evaluatie wordt ook gekeken naar de mate van zekerheid over de relatieve effecten op basis van de beschikbare gegevens. Het resultaat van dergelijke gezamenlijke klinische evaluaties mag dus geen invloed hebben op de bevoegdheid van de lidstaten met betrekking tot latere besluiten inzake prijsstelling en terugbetaling van gezondheidstechnologieën, waaronder de vaststelling van criteria voor die prijsstelling en terugbetaling, die kunnen afhangen van niet-klinische en klinische overwegingen en uitsluitend een zaak van nationale bevoegdheid blijven. De evaluatie die elke lidstaat uitvoert in het kader van zijn nationale evaluatie, valt derhalve buiten het toepassingsgebied van deze verordening.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Om te zorgen voor een brede toepassing van geharmoniseerde regels inzake de klinische aspecten en de EGT-instanties in staat te stellen hun expertise en middelen te bundelen, moeten gezamenlijke klinische evaluaties verplicht worden gesteld voor alle geneesmiddelen die op grond van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad11 onder de communautaire procedure voor het verlenen van vergunningen voor het in de handel brengen vallen en die een nieuw werkzaam bestanddeel bevatten, voor zover deze geneesmiddelen vervolgens worden toegelaten voor een nieuwe therapeutische indicatie. Gezamenlijke klinische evaluaties moeten eveneens worden uitgevoerd voor bepaalde medische hulpmiddelen in de zin van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad12 die in de hoogste risicoklassen vallen en waarvoor de desbetreffende deskundigenpanels hun adviezen of standpunten hebben afgegeven. Er moet een selectie van medische hulpmiddelen voor gezamenlijke klinische evaluatie worden gemaakt op basis van specifieke criteria.

(12)  Om te zorgen voor een brede toepassing van geharmoniseerde regels en voor meer samenwerking tussen de lidstaten met betrekking tot de klinische aspecten van EGT, en om de EGT-instanties in staat te stellen hun expertise en middelen te bundelen teneinde verspilling en inefficiënte praktijken in de gezondheidszorg tegen te gaan, moeten gezamenlijke klinische evaluaties verplicht worden gesteld voor alle geneesmiddelen die op grond van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad11 onder de communautaire procedure voor het verlenen van vergunningen voor het in de handel brengen vallen en die een nieuw werkzaam bestanddeel bevatten, voor zover deze geneesmiddelen vervolgens worden toegelaten voor een nieuwe therapeutische indicatie. Gezamenlijke klinische evaluaties moeten eveneens worden uitgevoerd voor bepaalde medische hulpmiddelen in de zin van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad, aangezien er behoefte is aan meer klinisch bewijsmateriaal met betrekking tot al deze nieuwe technologieën.

__________________

__________________

11 Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1).

11 Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1).

12 Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad (PB L 117 van 5.5.2017, blz. 1).

12 Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad (PB L 117 van 5.5.2017, blz. 1).

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Om ervoor te zorgen dat gezamenlijke klinische evaluaties van gezondheidstechnologieën nauwkeurig en relevant blijven, moeten voorwaarden worden vastgesteld voor het bijwerken van de evaluaties, met name wanneer aanvullende gegevens die na de eerste evaluatie aan het licht zijn gekomen tot een juistere evaluatie zouden kunnen leiden.

(13)  Om ervoor te zorgen dat gezamenlijke klinische evaluaties van gezondheidstechnologieën nauwkeurig, relevant en van goede kwaliteit blijven en op elk moment op het beste op dat moment beschikbare wetenschappelijke bewijs berusten, moet een flexibele en formele procedure worden vastgesteld voor het bijwerken van de evaluaties, met name wanneer er na de eerste evaluatie nieuw bewijs of nieuwe aanvullende gegevens beschikbaar worden en wanneer deze informatie kan leiden tot meer wetenschappelijk bewijs en bijgevolg de kwaliteit van de evaluatie kan verbeteren.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Er moet een coördinatiegroep bestaande uit vertegenwoordigers van autoriteiten en instanties voor evaluatie van gezondheidstechnologie in de lidstaten worden opgericht die verantwoordelijk is voor het toezicht op de uitvoering van gezamenlijke klinische evaluaties en andere gezamenlijke werkzaamheden.

(14)  Er moet een coördinatiegroep bestaande uit vertegenwoordigers van autoriteiten en instanties voor evaluatie van gezondheidstechnologie in de lidstaten worden opgericht die verantwoordelijk is voor het toezicht op de uitvoering van gezamenlijke klinische evaluaties en andere gezamenlijke werkzaamheden die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, en die over aantoonbare kennis op dit gebied beschikt.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Met het oog op een door de lidstaten geleide aanpak van gezamenlijke klinische evaluaties en wetenschappelijk overleg, moeten de lidstaten nationale EGT-autoriteiten en -instanties aanwijzen die als leden van de coördinatiegroep advies verlenen bij besluitvorming. De aangewezen autoriteiten en instanties moeten zorgen voor een voldoende hoog niveau van vertegenwoordiging in de coördinatiegroep en technische expertise in de subgroepen, rekening houdend met de behoefte aan deskundigheid op het gebied van evaluatie van gezondheidstechnologie met betrekking tot geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

(15)  Met het oog op een door de lidstaten geleide aanpak van gezamenlijke klinische evaluaties en wetenschappelijk overleg, moeten de lidstaten nationale of regionale EGT-autoriteiten en -instanties aanwijzen die als leden van de coördinatiegroep advies verlenen bij besluitvorming inzake de uitvoering van dergelijke evaluaties. De aangewezen autoriteiten en instanties moeten zorgen voor een voldoende hoog niveau van vertegenwoordiging in de coördinatiegroep en technische expertise in de subgroepen, rekening houdend met de mogelijkheid van het aanbieden van deskundigheid op het gebied van evaluatie van gezondheidstechnologie met betrekking tot geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. De organisatiestructuur moet zijn afgestemd op de specifieke taken van de subgroepen die de gezamenlijke klinische evaluaties en het gezamenlijk wetenschappelijk overleg uitvoeren. Belangenconflicten moeten worden verhinderd.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis)  De transparantie van het proces en de bekendheid ervan bij het publiek zijn cruciaal. Daarom moeten alle te evalueren klinische gegevens met de hoogste mate van transparantie en openbaarheid worden aangeboden teneinde het vertrouwen in het systeem op te bouwen. Indien bepaalde gegevens om commerciële redenen vertrouwelijk zijn, moet deze vertrouwelijkheid duidelijk afgebakend en gemotiveerd worden, en moet de hoeveelheid vertrouwelijke gegevens zo veel mogelijk worden beperkt en goed worden beschermd.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Om ervoor te zorgen dat de geharmoniseerde procedures voldoen aan hun doelstelling voor de interne markt, moeten de lidstaten ten volle rekening houden met de resultaten van gezamenlijke klinische evaluaties en deze dan ook niet herhalen. Deze verplichting belet de lidstaten niet om niet-klinische evaluaties voor dezelfde gezondheidstechnologie uit te voeren of conclusies over de meerwaarde van de betrokken technologieën te trekken als onderdeel van de nationale evaluatieprocessen waarbij zowel klinische als niet-klinische gegevens en criteria in aanmerking kunnen worden genomen. Ook staat niets de lidstaten in de weg om hun eigen aanbevelingen of besluiten inzake prijsstelling of terugbetaling te formuleren.

(16)  Om ervoor te zorgen dat de geharmoniseerde procedures voldoen aan hun doelstelling voor de interne markt en erin slagen de kwaliteit van innovatie en klinisch bewijs te verhogen, moeten de lidstaten rekening houden met de resultaten van gezamenlijke klinische evaluaties en deze niet herhalen. Naargelang de behoeften op nationaal niveau hebben de lidstaten het recht de gezamenlijke klinische evaluatie aan te vullen met aanvullend klinisch bewijsmateriaal en aanvullende analyses waarin rekening wordt gehouden met andere comparatoren of met een specifieke nationale behandelsituatie. Dergelijke aanvullende klinische evaluaties moeten naar behoren worden gerechtvaardigd, proportioneel zijn en worden gemeld aan de Commissie en de coördinatiegroep. Deze verplichting belet de lidstaten bovendien niet om niet-klinische evaluaties voor dezelfde gezondheidstechnologie uit te voeren of conclusies over de klinische meerwaarde van de betrokken technologieën te trekken als onderdeel van de nationale evaluatieprocessen waarbij specifieke zowel klinische als niet-klinische gegevens en criteria van de lidstaat in kwestie, op nationaal en/of regionaal niveau, in aanmerking kunnen worden genomen. Ook staat niets de lidstaten in de weg om hun eigen aanbevelingen of besluiten inzake prijsstelling of terugbetaling te formuleren.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 bis)  Teneinde het mogelijk te maken de klinische evaluatie in te zetten ten behoeve van de besluiten inzake terugbetaling op nationaal niveau, moet de evaluatie idealiter betrekking hebben op de populatie die in een bepaalde lidstaat in aanmerking komt voor terugbetaling van het geneesmiddel.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Het tijdschema voor gezamenlijke klinische evaluaties voor geneesmiddelen moet zo veel mogelijk worden afgestemd op het tijdschema voor de afronding van de communautaire procedure voor het verlenen van vergunningen voor het in de handel brengen uit hoofde van Verordening (EG) nr. 726/2004. Dergelijke coördinatie moet ervoor zorgen dat klinische evaluaties effectief de markttoegang kunnen verbeteren en ertoe bijdragen dat innovatieve technologie tijdig beschikbaar is voor patiënten. Als algemene regel geldt dat de procedure moet worden afgerond op het moment van de bekendmaking van het besluit van de Commissie tot verlening van een vergunning.

Schrappen

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(17 bis)  Het op weesgeneesmiddelen gerichte gezamenlijke wetenschappelijke overleg moet waarborgen dat een eventuele nieuwe aanpak in vergelijking met de huidige situatie niet tot onnodige vertragingen zal leiden voor wat de evaluatie van weesgeneesmiddelen betreft, en moet rekening houden met de pragmatische benadering in het kader van EUnetHTA.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Bij de vaststelling van een tijdschema voor de gezamenlijke klinische evaluaties van medische hulpmiddelen moet rekening worden gehouden met de gedecentraliseerde markttoegang voor medische hulpmiddelen en de beschikbaarheid van het vereiste bewijsmateriaal om een gezamenlijke klinische evaluatie uit te voeren. Als het vereiste bewijsmateriaal mogelijk pas beschikbaar komt nadat het medische hulpmiddel in de handel is gebracht, en om ervoor te zorgen dat de keuze van de medische hulpmiddelen voor een gezamenlijke klinische evaluatie op een passend tijdstip plaatsvindt, moet het mogelijk zijn dat de evaluatie van dergelijke hulpmiddelen na de marktintroductie plaatsvindt.

(18)  Bij de vaststelling van een tijdschema voor de gezamenlijke klinische evaluaties van gezondheidstechnologieën moet rekening worden gehouden met het tijdschema dat moet worden gevolgd voor de afronding van de gecentraliseerde vergunningsprocedure uit hoofde van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad*, in het geval van geneesmiddelen, voor de CE-conformiteitsmarkering voor medische hulpmiddelen uit hoofde van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad, en voor de CE-conformiteitsmarkering voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek uit hoofde van Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad***. In elk geval moet bij die evaluaties rekening worden gehouden met de beschikbaarheid van voldoende adequaat en wetenschappelijk en andersoortig bewijsmateriaal om een gezamenlijke klinische evaluatie te kunnen uitvoeren, en moeten de evaluaties, als het om geneesmiddelen gaat, zo dicht mogelijk bij de verstrekking van de vergunning voor het in de handel brengen ervan worden uitgevoerd, en in alle gevallen zonder ongerechtvaardigde en onnodige vertragingen.

 

_________________

 

* Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1).

 

** Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad (PB L 117 van 5.5.2017, blz. 1).

 

***Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie (PB L 117 van 5.5.2017, blz. 176).

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  In alle gevallen moeten de uit hoofde van deze verordening uitgevoerde gezamenlijke werkzaamheden, met name de gezamenlijke klinische evaluaties, van hoge kwaliteit zijn en tijdig resultaat opleveren, en de CE-markering van medische hulpmiddelen of de markttoegang van gezondheidstechnologieën niet vertragen of belemmeren. Deze werkzaamheden moeten losstaan van wettelijk verplichte evaluaties van de veiligheid, kwaliteit, efficiëntie of prestaties van gezondheidstechnologieën op grond van andere wetgeving van de Unie en mogen geen invloed hebben op besluiten die zijn genomen in overeenstemming met andere wetgeving van de Unie.

(19)  In elk geval moeten de uit hoofde van deze verordening uitgevoerde gezamenlijke werkzaamheden, met name de gezamenlijke klinische evaluaties, van hoge kwaliteit zijn en tijdig resultaat opleveren, zonder de CE-markering van medische hulpmiddelen te vertragen of belemmeren.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 bis)  De EGT-werkzaamheden die het onderwerp van deze verordening vormen, moeten onafhankelijk plaatsvinden en losstaan van de reglementaire evaluaties van de veiligheid en doeltreffendheid van gezondheidstechnologieën die worden uitgevoerd op grond van de Uniewetgeving, en mogen geen impact hebben op aspecten die buiten het toepassingsgebied van deze verordening vallen en die zijn aangenomen conform andere Uniewetgeving.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 ter)  In het geval van weesgeneesmiddelen moeten de criteria voor toekenning van de status van weesgeneesmiddel niet nogmaals in het gezamenlijk verslag worden beoordeeld. De beoordelaars en medebeoordelaars moeten echter volledige toegang hebben tot de gegevens die worden gebruikt door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het verlenen van de vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel, en moeten de mogelijkheid hebben om aanvullende relevante gegevens te gebruiken of te genereren teneinde een geneesmiddel te beoordelen in het kader van een gezamenlijke klinische evaluatie.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 quater)  Op grond van Verordening (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen en Verordening (EU) 2017/746 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek berust de vergunningverlening voor deze producten op de beginselen van transparantie en veiligheid, en niet op doeltreffendheid. De geleidelijke toename van het aanbod van medische hulpmiddelen die zijn gericht op klinische problemen heeft niettemin een paradigmaverschuiving ingeleid, in de richting van een zeer gefragmenteerde markt, incrementele innovaties en een gebrek aan klinisch bewijs. Dit houdt in dat evaluatie-instanties nauwer moeten samenwerken en regelmatiger informatie moeten uitwisselen. Daarom moeten er stappen worden genomen in de richting van een gecentraliseerd vergunningsstelsel waarin technologieën worden geëvalueerd op veiligheid, doeltreffendheid en kwaliteit. Ook dit is een gebied waarop de lidstaten oproepen tot meer samenwerking, aan de hand van een toekomstige Europese EGT. Momenteel beschikken 20 lidstaten en Noorwegen over EGT-systemen voor medische hulpmiddelen. 12 lidstaten en Noorwegen hebben richtsnoeren vastgesteld en voeren vroegtijdige dialogen uit. In het kader van EUnetHTA worden al kwalitatief hoogstaande evaluaties van de relatieve doeltreffendheid van medische hulpmiddelen uitgevoerd op basis van een methode die voor deze verordening als referentie kan dienen.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  Om het ontwikkelaars van gezondheidstechnologie praktisch gezien makkelijker te maken deel te nemen aan gezamenlijke klinische evaluaties, moeten zij in passende gevallen de gelegenheid krijgen deel te nemen aan het gezamenlijke wetenschappelijke overleg met de coördinatiegroep, om aanwijzingen te krijgen over de bewijsstukken en gegevens die nodig zijn voor de klinische evaluatie. Gezien het preliminaire karakter van het overleg mogen deze aanwijzingen niet bindend zijn voor de ontwikkelaars van gezondheidstechnologie of de EGT-autoriteiten en -instanties.

(20)  Ontwikkelaars van gezondheidstechnologie kunnen gezamenlijk wetenschappelijk overleg voeren met de coördinatiegroep, of met voor dit doeleinde samengestelde werkgroepen bestaande uit vakkundigen van de landelijke of regionale evaluatie-instanties, om aanwijzingen te krijgen over de klinische onderzoeksbehoeften en het meest geschikte ontwerp van studies met het oog op het verkrijgen van het best mogelijke bewijs en een maximale efficiëntie van het onderzoek. Gezien het preliminaire karakter van het overleg mogen deze aanwijzingen niet bindend zijn voor de ontwikkelaars van gezondheidstechnologie of de EGT-autoriteiten en -instanties.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 bis)  Het gezamenlijk wetenschappelijk overleg moet betrekking hebben op de opzet van het klinisch onderzoek en de bepaling van de beste referentiegeneesmiddelen op basis van de beste medische praktijken in het belang van patiënten. Het overlegproces moet transparant zijn.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Voor de gezamenlijke klinische evaluaties en het gezamenlijke wetenschappelijke overleg moeten de ontwikkelaars van gezondheidstechnologie en de EGT-autoriteiten en -instanties vertrouwelijke informatie kunnen uitwisselen. Om de vertrouwelijkheid van deze informatie te beschermen, mag informatie die in het kader van evaluaties en overleg wordt verstrekt aan de coördinatiegroep uitsluitend aan derden worden verstrekt na het sluiten van een geheimhoudingsovereenkomst. Verder moet alle openbaar gemaakte informatie over de resultaten van het gezamenlijke wetenschappelijke overleg in geanonimiseerde vorm worden gepresenteerd, waarbij commercieel gevoelige informatie wordt weggelaten.

(21)  Voor het gezamenlijke wetenschappelijke overleg kan het nodig zijn dat de ontwikkelaars van gezondheidstechnologie en de EGT-autoriteiten en -instanties vertrouwelijke commerciële informatie uitwisselen. Om de vertrouwelijkheid van deze informatie te beschermen, mag informatie die in het kader van overleg wordt verstrekt aan de coördinatiegroep uitsluitend aan derden worden verstrekt na het sluiten van een geheimhoudingsovereenkomst. Verder moet alle openbaar gemaakte informatie over de resultaten van het gezamenlijke wetenschappelijke overleg in geanonimiseerde vorm worden gepresenteerd, waarbij commercieel gevoelige informatie wordt weggelaten.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 bis)  Voor de gezamenlijke klinische evaluaties moeten de ontwikkelaars van gezondheidstechnologie alle beschikbare klinische gegevens en al het openbaar toegankelijke wetenschappelijke bewijsmateriaal overleggen. De gebruikte klinische gegevens, de studies, de methode en de gebruikte klinische resultaten moeten openbaar worden gemaakt. Door de wetenschappelijke gegevens en de evaluaties zo goed mogelijk openbaar toegankelijk te maken, kunnen vorderingen worden gemaakt met biomedisch onderzoek en kan het vertrouwen in het systeem geoptimaliseerd worden. Bij het delen van commercieel gevoelige gegevens moet de vertrouwelijkheid van deze gegevens worden beschermd door de gegevens in de te publiceren verslagen in geanonimiseerde vorm te presenteren. Zo wordt ook het openbaar belang in acht genomen.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 ter)  Indien informatie in een document van belang is voor de gezondheid van individuele personen (zoals informatie over de doeltreffendheid van een geneesmiddel), weegt het algemeen belang van de openbaarmaking van deze informatie volgens de Europese Ombudsman doorgaans zwaarder door dan eventuele claims op commerciële gevoeligheid. De volksgezondheid moet altijd voorrang krijgen op commerciële belangen.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Voor een efficiënt gebruik van de beschikbare middelen moet aan horizonverkenning worden gedaan, zodat opkomende gezondheidstechnologieën die naar verwachting de grootste impact op patiënten, de volksgezondheid en de gezondheidszorgstelsels hebben in een vroeg stadium worden gesignaleerd. Dit moet helpen bij de prioritering van technologieën die moeten worden geselecteerd voor de gezamenlijke klinische evaluatie.

(22)  Voor een efficiënt gebruik van de beschikbare middelen moet aan horizonverkenning worden gedaan, zodat opkomende gezondheidstechnologieën die naar verwachting de grootste impact op patiënten, de volksgezondheid en de gezondheidszorgstelsels hebben in een vroeg stadium worden gesignaleerd, en onderzoek op strategische wijze kan worden aangestuurd. Dit moet helpen bij de prioritering van technologieën die door de coördinatiegroep moeten worden geselecteerd voor de gezamenlijke klinische evaluatie.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  De Unie moet steun blijven verlenen aan vrijwillige samenwerking inzake EGT tussen de lidstaten, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling en uitvoering van vaccinatieprogramma's, en capaciteitsopbouw van de nationale EGT-systemen. Deze vrijwillige samenwerking moet ook synergieën stimuleren met initiatieven in het kader van de strategie voor de digitale eengemaakte markt in de relevante digitale en datagestuurde gebieden van de gezondheid en de zorg, met het oog op het aanleveren van aanvullend bewijsmateriaal uit de praktijk (real world evidence) dat relevant is voor EGT.

(23)  De Unie moet steun blijven verlenen aan vrijwillige samenwerking inzake EGT tussen de lidstaten op andere gebieden, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling en uitvoering van vaccinatieprogramma's, en capaciteitsopbouw van de nationale EGT-systemen.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Om de inclusiviteit en transparantie van de gezamenlijke werkzaamheden te waarborgen, moet de coördinatiegroep samenwerken en breed overleggen met belanghebbenden. Wel moeten, om de integriteit van de gezamenlijke werkzaamheden te beschermen, regels worden vastgesteld die de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de gezamenlijke werkzaamheden waarborgen en ervoor zorgen dat dit overleg geen aanleiding geeft tot belangenconflicten.

(24)  Om de objectiviteit, transparantie en kwaliteit van de gezamenlijke werkzaamheden te beschermen, moeten regels worden vastgesteld die de onafhankelijkheid, openbaarheid en onpartijdigheid van de gezamenlijke werkzaamheden waarborgen en ervoor zorgen dat dit overleg geen aanleiding geeft tot belangenconflicten.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(24 bis)  De coördinatiegroep, patiënten- en consumentenverenigingen, niet-gouvernementele gezondheidsorganisaties, gezondheidsdeskundigen en -professionals moeten met elkaar communiceren. Dit kan met name gebeuren via een netwerk van belanghebbenden, waarin de onafhankelijkheid, transparantie en onpartijdigheid van de genomen beslissingen wordt gegarandeerd.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Overweging 24 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(24 ter)  Passende samenwerking tussen besluitvormers tijdens de belangrijkste fasen van de levenscyclus van geneesmiddelen is van belang om efficiënte besluitvorming te waarborgen en de toegang tot geneesmiddelen te vergemakkelijken.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Om ervoor te zorgen dat bij de gezamenlijke werkzaamheden uit hoofde van deze verordening een uniforme aanpak wordt gevolgd, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend voor het vaststellen van een gemeenschappelijk procedureel en methodologisch kader voor klinische evaluaties, procedures voor gezamenlijke klinische evaluaties en procedures voor gezamenlijk wetenschappelijk overleg. In voorkomend geval moeten specifieke regels worden vastgesteld voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Bij het vaststellen van dergelijke regels moet de Commissie rekening houden met de resultaten van de werkzaamheden die reeds zijn verricht bij de gezamenlijke EUnetHTA-acties. Ook moet rekening worden gehouden met initiatieven op het gebied van EGT die zijn gefinancierd via het onderzoeksprogramma Horizon 2020, alsmede de regionale initiatieven op het gebied van EGT zoals de initiatieven Beneluxa en Verklaring van Valletta. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad13.

(25)  Om ervoor te zorgen dat bij de gezamenlijke werkzaamheden uit hoofde van deze verordening een uniforme aanpak wordt gevolgd, moet de coördinatiegroep, die bestaat uit nationale en/of regionale autoriteiten en instanties voor de evaluatie van gezondheidstechnologieën en die blijk moet geven van aantoonbare capaciteiten, onafhankelijkheid en onpartijdigheid, een methode ontwikkelen waarmee kan worden gegarandeerd dat de gezamenlijke werkzaamheden van hoge kwaliteit zijn. De Commissie moet die methode bekrachtigen aan de hand van uitvoeringshandelingen, en doet hetzelfde voor een gemeenschappelijk procedureel kader voor gezamenlijke klinische evaluaties en gezamenlijk wetenschappelijk overleg. Eventueel, wanneer dit gerechtvaardigd is, moeten specifieke regels worden vastgesteld voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Bij het vaststellen van dergelijke regels moet rekening worden gehouden met de resultaten van de werkzaamheden die reeds zijn verricht in het kader van de gezamenlijke EUnetHTA-acties (in het bijzonder de methodologische richtsnoeren en de modellen voor het indienen van bewijsmateriaal), de initiatieven op het gebied van EGT die zijn gefinancierd via het onderzoeksprogramma Horizon 2020, alsmede de regionale initiatieven op het gebied van EGT zoals Beneluxa en de Verklaring van Valletta. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad13.

__________________

__________________

13 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

13 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(25 bis)  In overeenstemming met de Verklaring van Helsinki moet het methodologisch kader hoge kwaliteit en hoogwaardig klinisch bewijs waarborgen; hiertoe moeten de meest geschikte comparatoren worden gekozen. Het kader moet berusten op hoge kwaliteitsnormen en het beste beschikbare wetenschappelijke bewijs, dat hoofdzakelijk is afgeleid van dubbelblinde gerandomiseerde klinische proeven, meta-analyse en systematische evaluaties. Het moet voorts rekening houden met klinische criteria die nuttig, relevant, tastbaar en concreet zijn en die zijn afgestemd op de klinische situatie in kwestie, met een voorkeur voor eindpunten. De documenten die door de verzoeker worden verstrekt, moeten betrekking hebben op de meest actuele en openbaar toegankelijke gegevens.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Overweging 25 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(25 ter)  Specifieke elementen in de methodiek, bijvoorbeeld voor vaccins, moeten worden gerechtvaardigd en moeten afgestemd zijn op heel precieze omstandigheden; ook moeten ze op dezelfde strikte wijze en volgens dezelfde wetenschappelijke normen worden toegepast; tot slot mogen ze nooit ten koste gaan van de kwaliteit van de gezondheidstechnologieën of van het klinisch bewijs.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Overweging 25 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(25 quater)  De Commissie moet administratieve ondersteuning bieden voor de gezamenlijke werkzaamheden van de coördinatiegroep, die na overleg met de partijen het definitieve advies met betrekking tot deze werkzaamheden moet uitbrengen.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26)  Om te garanderen dat deze verordening volledig operationeel wordt en om haar aan te passen aan de technische en wetenschappelijke ontwikkelingen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden toegekend om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen ten aanzien van de inhoud van de in te dienen documenten, verslagen en samenvattende verslagen van klinische evaluaties, de inhoud van documenten voor verzoeken, verslagen van het gezamenlijke wetenschappelijke overleg, en de regels voor het selecteren van de belanghebbenden. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven14. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen moeten het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten ontvangen en moeten hun deskundigen systematisch toegang krijgen tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

(26)  De Commissie moet uitvoeringshandelingen vaststellen ten aanzien van de procedureregels voor gezamenlijke klinische evaluaties, voor gezamenlijk wetenschappelijk overleg en voor het selecteren van de belanghebbenden.

__________________

 

14 Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie van 13 april 2016 over beter wetgeven (PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1).

 

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27)  Om te zorgen voor voldoende middelen voor de gezamenlijke werkzaamheden uit hoofde van deze verordening, moet de Unie voorzien in financiering voor de gezamenlijke werkzaamheden en de vrijwillige samenwerking, en in een steunkader voor deze activiteiten. De financiering moet de kosten dekken van het produceren van verslagen over gezamenlijke klinische evaluaties en verslagen over het gezamenlijke wetenschappelijke raadpleging. De lidstaten moeten ook de mogelijkheid hebben om nationale deskundigen bij de Commissie te detacheren om ondersteuning te bieden aan het secretariaat van de coördinatiegroep.

(27)  Om te zorgen voor voldoende middelen voor de gezamenlijke werkzaamheden en de stabiele administratieve ondersteuning uit hoofde van deze verordening, moet de Unie stabiele en permanente publieke financiering garanderen binnen het meerjarig financieel kader voor de gezamenlijke werkzaamheden en de vrijwillige samenwerking, evenals een steunkader voor deze activiteiten. De lidstaten moeten ook de mogelijkheid hebben om nationale deskundigen bij de Commissie te detacheren om ondersteuning te bieden aan het secretariaat van de coördinatiegroep. De Commissie moet een vergoedingensysteem vaststellen voor ontwikkelaars van gezondheidstechnologie die verzoeken om gezamenlijk wetenschappelijk overleg of gezamenlijke klinische evaluaties, waarvan de opbrengsten worden bestemd voor onderzoek naar medische behoeften waarnaar nog geen onderzoek wordt gedaan. Deze vergoedingen mogen in geen geval de gezamenlijke werkzaamheden uit hoofde van deze verordening financieren.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  Om de gezamenlijke werkzaamheden en de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten op het gebied van EGT te vergemakkelijken, moet worden voorzien in de oprichting van een IT-platform dat passende databanken en beveiligde communicatiekanalen omvat. De Commissie moet tevens zorgen voor een link tussen het IT-platform en andere data-infrastructuur die relevant is voor EGT, zoals registers van reële gegevens.

(28)  Om de gezamenlijke werkzaamheden en de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten op het gebied van EGT te vergemakkelijken, moet worden voorzien in de oprichting van een IT-platform dat passende databanken en beveiligde communicatiekanalen omvat, evenals alle informatie over de procedure, methode, vorming en belangen van de beoordelaars en deelnemers van het netwerk van belanghebbenden, en verslagen over en resultaten van de gezamenlijke werkzaamheden, die openbaar toegankelijk moeten zijn. De Commissie moet tevens zorgen voor een link tussen het IT-platform en andere data-infrastructuur die relevant is voor EGT, zoals registers van reële gegevens.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(28 bis)  De samenwerking is gebaseerd op het beginsel van goed bestuur, wat onder andere wil zeggen dat de samenwerking transparant en objectief is, de deskundigen onafhankelijk zijn en de procedure rechtvaardig. Vertrouwen is een absolute voorwaarde voor een succesvolle samenwerking, en dat vertrouwen kan alleen ontstaan als alle spelers zich onvoorwaardelijk inzetten en men toegang heeft tot deskundigheid, capaciteitsontwikkeling en productie van hoge kwaliteit.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Overweging 28 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(28 ter)  Momenteel bestaat er geen overeengekomen definitie van kwalitatief hoogwaardige innovatie of therapeutische meerwaarde. Het is dan ook wenselijk om op Unieniveau definities vast te stellen op basis van overeenstemming en consensus tussen alle partijen.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30)  Tijdens de overgangsperiode mag deelname aan gezamenlijke klinische evaluaties en gezamenlijk wetenschappelijk overleg niet verplicht worden gesteld voor de lidstaten. Dit heeft geen gevolgen voor de verplichting van de lidstaten om geharmoniseerde regels toe te passen op klinische evaluaties die op nationaal niveau worden uitgevoerd. Tijdens de overgangsperiode mogen de lidstaten die niet deelnemen aan de gezamenlijke werkzaamheden te allen tijde besluiten toch deel te nemen. Om te zorgen voor een stabiele en soepele organisatie van de gezamenlijke werkzaamheden en de werking van de interne markt te waarborgen, mogen de lidstaten die reeds deelnemen zich niet terugtrekken uit het kader voor gezamenlijke werkzaamheden.

(30)  Tijdens de overgangsperiode mag deelname aan gezamenlijke klinische evaluaties en gezamenlijk wetenschappelijk overleg niet verplicht worden gesteld voor de lidstaten. Eveneens mogen de lidstaten die niet deelnemen aan de gezamenlijke werkzaamheden tijdens de overgangsperiode te allen tijde besluiten toch deel te nemen. Om te zorgen voor een stabiele en soepele organisatie van de gezamenlijke werkzaamheden en de werking van de interne markt te waarborgen, mogen de lidstaten die reeds deelnemen zich niet terugtrekken uit het kader voor gezamenlijke werkzaamheden. Klinische evaluaties die in de lidstaten zijn opgestart voordat deze verordening in werking is getreden, moeten worden voortgezet, tenzij de lidstaten besluiten de evaluaties te staken.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31)  Om ervoor te zorgen dat het steunkader zo efficiënt en kosteneffectief mogelijk blijft, moet de Commissie uiterlijk twee jaar na het einde van de overgangsperiode verslag uitbrengen over de uitvoering van de bepalingen betreffende het toepassingsgebied van de gezamenlijke klinische evaluaties en over de werking van het steunkader. In het verslag kan met name worden nagegaan of er behoefte is om dit steunkader onder te brengen bij een agentschap van de Unie en een regeling tegen betaling in te voeren die ontwikkelaars van gezondheidstechnologie eveneens in staat zou stellen bij te dragen aan de financiering van de gezamenlijke werkzaamheden.

(31)  Na het einde van de overgangsperiode en voorafgaand aan de verplichtstelling van het geharmoniseerde EGT-systeem uit hoofde van deze verordening, moet de Commissie een effectbeoordelingsverslag voorleggen over de ingevoerde procedure in haar geheel. In dit verslag moet de Commissie onder meer ingaan op de geboekte vooruitgang op het gebied van de toegankelijkheid van nieuwe gezondheidstechnologieën voor patiënten, de werking van de interne markt, het effect op de kwaliteit van innovatie en op de duurzaamheid van gezondheidszorgstelsels, de toereikendheid van het toepassingsgebied van de gezamenlijke klinische evaluaties, en de werking van het steunkader.

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32)  De Commissie moet een evaluatie van deze verordening verrichten. Die evaluatie moet, overeenkomstig punt 22 van het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016, gebaseerd zijn op vijf criteria, namelijk doeltreffendheid, efficiëntie, coherentie, relevantie en meerwaarde van de EU, en moet worden ondersteund door een controleprogramma.

(32)  De Commissie moet een evaluatie van deze verordening verrichten. Die evaluatie moet, overeenkomstig punt 22 van het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016, gebaseerd zijn op vijf criteria, namelijk doeltreffendheid, efficiëntie, coherentie, relevantie en meerwaarde van de EU, en moet worden ondersteund door een controleprogramma. De resultaten van de evaluatie moeten ook worden meegedeeld aan het Europees Parlement en de Raad.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34)  Aangezien de doelstellingen van deze verordening, namelijk de onderlinge aanpassing van de regels van de lidstaten met betrekking tot het verrichten van klinische evaluaties op nationaal niveau en de vaststelling van een kader van verplichte gezamenlijke klinische evaluaties van bepaalde gezondheidstechnologieën op het niveau van de Unie, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve wegens de omvang en de gevolgen van het optreden beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om dat doel te verwezenlijken,

(34)  Aangezien de doelstellingen van deze verordening, namelijk de onderlinge aanpassing van de regels van de lidstaten met betrekking tot het verrichten van klinische evaluaties van de gezondheidstechnologieën die binnen het toepassingsgebied van deze Verordening vallen, niet voldoende door de lidstaten alleen kunnen worden verwezenlijkt en wegens hun omvang en gevolgen beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om dat doel te verwezenlijken,

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Bij deze verordening worden vastgesteld:

1.  Rekening houdend met de resultaten van de werkzaamheden die reeds zijn verricht bij de gezamenlijke EUnetHTA-acties, worden bij deze verordening vastgesteld:

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  een steunkader en procedures voor samenwerking op het gebied van evaluatie van gezondheidstechnologie op het niveau van de Unie;

a)  een steunkader en procedures voor samenwerking op het gebied van klinische evaluatie van gezondheidstechnologie op het niveau van de Unie;

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  gemeenschappelijke regels voor de klinische evaluatie van gezondheidstechnologieën.

b)  gemeenschappelijke methoden voor de klinische evaluatie van gezondheidstechnologieën.

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Deze verordening heeft geen gevolgen voor de rechten en verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de organisatie en de verstrekking van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging of voor de allocatie van de daaraan toegewezen middelen.

2.  Deze verordening heeft geen gevolgen voor de rechten en verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de organisatie en de verstrekking van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging of voor de allocatie van de daaraan toegewezen middelen. Deze verordening doet voorts geen afbreuk aan de exclusieve nationale bevoegdheden van de lidstaten inzake de nationale besluitvorming over prijsstelling of terugbetaling.

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  "medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek": een medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek als gedefinieerd in Verordening (EU) 2017/746;

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b ter)  "evaluatie van een medisch hulpmiddel": de evaluatie van een methode die een of meer medische hulpmiddelen betreft of een methode die een medisch hulpmiddel en een afgebakende zorgketen van andere behandelingen betreft;

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  "klinische evaluatie": de verzameling en evaluatie van de beschikbare wetenschappelijke gegevens over een gezondheidstechnologie in vergelijking met één of meer andere gezondheidstechnologieën op basis van de volgende klinische gebieden van de evaluatie van gezondheidstechnologie: de beschrijving van het probleem waarop de gezondheidstechnologie gericht is en het huidige gebruik van andere gezondheidstechnologieën die gericht zijn op dat gezondheidsprobleem, de beschrijving en de technische karakterisering van de gezondheidstechnologie, de relatieve klinische doeltreffendheid en de relatieve veiligheid van de medische technologie;

e)  "gezamenlijke klinische evaluatie": de systematische verzameling van wetenschappelijke gegevens en de vergelijkende evaluatie en synthese hiervan, waarin de desbetreffende gezondheidstechnologie wordt vergeleken met één of meer andere bestaande gezondheidstechnologieën of processen, en die een referentie vormt voor een concrete klinische indicatie op basis van het beste beschikbare wetenschappelijke, klinische bewijsmateriaal en voor de patiënt relevante klinische criteria, rekening houdend met de volgende klinische gebieden: de beschrijving van het probleem waarop de gezondheidstechnologie gericht is en het huidige gebruik van andere gezondheidstechnologieën of processen die gericht zijn op dat gezondheidsprobleem, de beschrijving en de technische karakterisering van de gezondheidstechnologie, de relatieve klinische doeltreffendheid en de relatieve veiligheid van de medische technologie;

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

g bis)  "evaluatie": het trekken van conclusies over de meerwaarde van de betreffende technologieën als onderdeel van de nationale evaluatieprocessen waarbij binnen de nationale gezondheidszorgcontext zowel klinische als niet-klinische gegevens en criteria in aanmerking kunnen worden genomen.

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten wijzen hun nationale autoriteiten en instanties die verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van gezondheidstechnologie aan als lid van de coördinatiegroep en haar subgroepen en stellen de Commissie daarvan, alsmede van eventuele latere wijzigingen, in kennis. De lidstaten kunnen meer dan één autoriteit of instantie die verantwoordelijk is voor de evaluatie van gezondheidstechnologie aanwijzen als lid van de coördinatiegroep en één of meer van haar subgroepen.

2.  De lidstaten wijzen hun nationale of regionale autoriteiten of instanties die verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van gezondheidstechnologie op nationaal niveau aan als leden van de coördinatiegroep en haar subgroepen.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De coördinatiegroep handelt bij consensus of stemt, indien nodig, bij gewone meerderheid. Er is één stem per lidstaat.

3.  De coördinatiegroep handelt bij consensus of stemt, indien een dergelijke consensus niet kan worden bereikt, bij een meerderheid van twee derde van de aanwezige lidstaten, waarbij het quorum voor de bijeenkomsten van de coördinatiegroep twee derde van de leden bedraagt. Er is één stem per lidstaat.

 

De door de coördinatiegroep uitgevoerde procedures moeten transparant zijn, en de notulen van de vergaderingen, stemmingen en meningsverschillen moeten worden geregistreerd en openbaar worden gemaakt.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Vergaderingen van de coördinatiegroep worden voorgezeten door de Commissie en een medevoorzitter die wordt verkozen uit de leden van de groep voor een in het reglement van orde te bepalen termijn.

4.  Vergaderingen van de coördinatiegroep worden voorgezeten door de Commissie, die echter geen stemrecht heeft, en een medevoorzitter die jaarlijks bij toerbeurt wordt verkozen uit de leden. Deze medevoorzitters hebben alleen administratieve functies.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De leden van de coördinatiegroep benoemen hun vertegenwoordigers in de coördinatiegroep en de subgroepen waarvan zij lid zijn, op ad-hoc- of permanente basis, en stellen de Commissie in kennis van hun aanwijzing en eventuele latere wijzigingen.

5.  De leden van de coördinatiegroep, die nationale of regionale evaluatie-autoriteiten of ‑instanties zijn, benoemen hun vertegenwoordigers in de coördinatiegroep en de subgroepen waarvan zij lid zijn, op ad‑hoc- of permanente basis. De lidstaten kunnen dergelijke benoemingen intrekken als dit gerechtvaardigd is op grond van de voorwaarden voor de benoeming. Met het oog op de werklast, de samenstelling van subgroepen en de specifieke vereiste kennis, mag elke lidstaat meer dan een van deze van evaluatie-autoriteiten of -instanties afkomstige deskundigen hebben, hetgeen echter geen afbreuk doet aan het feit dat elke lidstaat in de besluitvorming slechts één stem heeft. De benoemingen houden rekening met de deskundigheid die noodzakelijk is om de doelstellingen van de subgroep te bereiken. Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie worden op de hoogte gebracht van alle benoemingen en eventuele intrekkingen.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  De leden van de coördinatiegroep en de door hen benoemde vertegenwoordigers respecteren de beginselen van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en vertrouwelijkheid.

6.  Om een hoge kwaliteit van de werkzaamheden te garanderen, zijn de leden van de coördinatiegroep afkomstig van nationale of regionale agentschappen die gezondheidstechnologieën evalueren, of van instanties die met deze taak zijn belast.

 

De leden van de coördinatiegroep en de deskundigen en beoordelaars in het algemeen mogen geen financiële of andersoortige belangen hebben die afbreuk kunnen doen aan hun onpartijdigheid in gelijk welke ontwikkelaar of verzekeraar van gezondheidstechnologie. Zij verbinden zich ertoe onafhankelijk en in het publieke belang te handelen en doen jaarlijks een kennisgeving van hun belangen. Deze belangenverklaringen worden geregistreerd op het in artikel 27 bedoelde IT-platform en voor het publiek toegankelijk gemaakt.

 

De leden van de coördinatiegroep moeten bij elke bijeenkomst melding maken van gelijk welk specifiek belang dat kan worden geacht afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid met betrekking tot de agendapunten. Indien er zich een belangenconflict voordoet, trekt het betreffende lid van de coördinatiegroep zich terug uit de vergadering gedurende de tijd dat de relevante agendapunten worden besproken. De procedureregels voor belangenconflicten worden vastgelegd in overeenstemming met de bepalingen van artikel 22, lid 1, onder a), iii).

 

Om voor transparantie te zorgen, de procedures bekend te maken bij het publiek en het vertrouwen in het systeem te vergroten, moeten alle te evalueren klinische gegevens met de hoogste mate van transparantie en openbaarheid worden aangeboden. Indien bepaalde gegevens om commerciële redenen vertrouwelijk zijn, moet de vertrouwelijkheid ervan duidelijk worden afgebakend en gemotiveerd, en moet de hoeveelheid vertrouwelijke gegevens zo veel mogelijk worden beperkt en goed worden beschermd.

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  De Commissie publiceert een lijst van de aangewezen leden van de coördinatiegroep en haar subgroepen op het in artikel 27 genoemde IT-platform.

7.  De Commissie publiceert op het in artikel 27 genoemde IT-platform een geactualiseerde lijst van de aangewezen leden van de coördinatiegroep en haar subgroepen en van de andere deskundigen, samen met hun kwalificaties en expertisegebieden alsook hun jaarlijkse belangenverklaring.

 

De in de eerste alinea genoemde informatie wordt jaarlijks door de Commissie bijgewerkt en ook wanneer dit noodzakelijk wordt geacht in het licht van nieuwe omstandigheden. Deze updates zullen openbaar toegankelijk zijn.

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 8 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  zorgt voor samenwerking met de desbetreffende instanties op het niveau van de Unie zodat aanvullende gegevens kunnen worden geproduceerd die nodig zijn voor haar werkzaamheden;

c)  werkt samen met de desbetreffende instanties op het niveau van de Unie zodat aanvullende gegevens kunnen worden geproduceerd die nodig zijn voor haar werkzaamheden;

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 8 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  zorgt voor een passende betrokkenheid van de belanghebbenden bij de uitvoering van haar werkzaamheden;

d)  zorgt bij de verrichting van haar werkzaamheden voor passend overleg met de relevante belanghebbenden en deskundigen. Dergelijk overleg en de publiek toegankelijke belangenverklaringen van de geraadpleegde belanghebbenden worden gedocumenteerd en opgenomen in het eindverslag van de gezamenlijke evaluatie;

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

10 bis.  Openbaar gemaakt worden in elk geval het reglement van orde van de coördinatiegroep en van de subgroepen, de agenda's van de bijeenkomsten, de aangenomen besluiten en de details van en een toelichting op de stemmingen, met inbegrip van informatie over minderheidsstandpunten.

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De bepalingen in de eerste alinea onder a), b) en c) worden vastgesteld op basis van het reikwijdte van de impact ervan op patiënten, de volksgezondheid en de gezondheidszorgstelsels.

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  overleg met de Commissie over het ontwerp van het jaarlijkse werkprogramma en houdt zij rekening met haar advies.

c)  overleg met de Commissie en het netwerk van belanghebbenden, in het kader van de in artikel 26 bedoelde jaarlijkse bijeenkomsten, over het ontwerp van het jaarlijkse werkprogramma en houdt zij rekening met hun opmerkingen.

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  Het jaarverslag en het jaarlijkse werkprogramma worden gepubliceerd op het IT-platform waarnaar wordt verwezen in artikel 27.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  andere geneesmiddelen waarvoor de vergunningsprocedure uit hoofde van Verordening (EG) nr. 726/2004 niet geldt, indien de ontwikkelaar van de gezondheidstechnologie heeft gekozen voor de gecentraliseerde vergunningsprocedure, mits het gaat om geneesmiddelen die een aanzienlijke technische, wetenschappelijke of therapeutische innovatie vormen of in het belang van de volksgezondheid zijn;

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  medische hulpmiddelen van klasse IIb en III overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU) 2017/745 waarvoor de desbetreffende deskundigenpanels een wetenschappelijk advies hebben uitgebracht in het kader van de raadplegingsprocedure voor de klinische evaluatie overeenkomstig artikel 54 van die verordening;

b)  medische hulpmiddelen van klasse IIb en III overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU) 2017/745 waarvoor de desbetreffende deskundigenpanels een wetenschappelijk advies hebben uitgebracht in het kader van de raadplegingsprocedure voor de klinische evaluatie overeenkomstig artikel 54 van die verordening en die worden beschouwd als een belangrijke innovatie met een potentieel significant effect op de volksgezondheid of de gezondheidszorgstelsels;

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van klasse D overeenkomstig artikel 47 van Verordening (EU) 2017/74617 waarvoor de desbetreffende deskundigenpanels hun standpunten hebben meegedeeld in het kader van de procedure overeenkomstig artikel 48, lid 6, van die verordening;

c)  medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van klasse D overeenkomstig artikel 47 van Verordening (EU) 2017/746[1] waarvoor de desbetreffende deskundigenpanels hun standpunten hebben meegedeeld in het kader van de procedure overeenkomstig artikel 48, lid 6, van die verordening en die worden beschouwd als een belangrijke innovatie met een potentieel significant effect op de volksgezondheid of de gezondheidszorgstelsels;

__________________

__________________

17 Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie (PB L 117 van 5.5.2017, blz. 176).

17 Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie (PB L 117 van 5.5.2017, blz. 176).

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e bis)  behoefte aan meer klinisch bewijsmateriaal;

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e ter)  op verzoek van een ontwikkelaar van gezondheidstechnologie;

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie gaat vergezeld van een samenvattend verslag en wordt opgesteld in overeenstemming met de vereisten van dit artikel en de vereisten van de artikelen 11, 22 en 23.

Het verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie gaat vergezeld van een samenvattend verslag dat ten minste informatie bevat over de comparatieve klinische gegevens, de "end-points", de comparatoren, de methode, het gebruikte klinische bewijsmateriaal, de conclusies over de doeltreffendheid, veiligheid en relatieve doeltreffendheid, de beperkingen van de evaluatie, de afwijkende standpunten, een samenvatting van de uitgevoerde raadplegingen en de gemaakte opmerkingen. Beide documenten worden opgesteld in overeenstemming met de vereisten die worden vastgesteld door de coördinatiegroep, en worden openbaar gemaakt, ongeacht de conclusies van het verslag.

 

Voor de in artikel 5, lid 1, onder a), genoemde geneesmiddelen wordt het verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie binnen tachtig à honderd dagen door de coördinatiegroep goedgekeurd, teneinde te waarborgen dat de termijnen voor prijsstelling en terugbetaling zoals bepaald in Richtlijn 89/105/EEG van de Raad*, in acht worden genomen.

 

_________________

 

* Richtlijn 89/105/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de doorzichtigheid van maatregelen ter regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de opneming daarvan in de nationale stelsels van gezondheidszorg (PB L 40 van 11.2.1989, blz. 8).

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De aangewezen subgroep verzoekt de desbetreffende ontwikkelaars van gezondheidstechnologie documentatie in te dienen met de informatie, de gegevens en het bewijsmateriaal die nodig zijn voor de gezamenlijke klinische evaluatie.

2.  De aangewezen subgroep verzoekt de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie alle beschikbare en actuele documentatie in te dienen met de informatie, de gegevens en de studies - ongeacht of de resultaten positief of negatief zijn - die nodig is voor de gezamenlijke klinische evaluatie. In deze documentatie worden de beschikbare gegevens met betrekking tot alle uitgevoerde proeven opgenomen, evenals informatie met betrekking tot alle studies waarin de technologie is gebruikt; beide gegevenscategorieën zijn van groot belang om te garanderen dat de evaluaties van hoge kwaliteit zijn.

 

Voor de geneesmiddelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, onder a), omvat de documentatie ten minste:

 

a)  het indieningsdossier;

 

b)  een indicatie van de status van de procedure voor het verlenen van vergunningen voor het in de handel brengen;

 

c)  indien beschikbaar, het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR), met inbegrip van de samenvatting van de productkenmerken; het Europees Geneesmiddelenbureau verstrekt de relevante goedgekeurde wetenschappelijke evaluatieverslagen aan de coördinatiegroep.

 

d)  in voorkomend geval, de door de coördinatiegroep aangevraagde resultaten van aanvullende studies waarover de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie beschikt;

 

e)  in voorkomend geval en indien de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie hierover beschikt, de reeds beschikbare EGT-verslagen inzake de betreffende gezondheidstechnologie;

 

f)  informatie over studies en studieregisters die de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie ter beschikking staan.

 

De ontwikkelaars van gezondheidstechnologie zijn verplicht alle verzochte gegevens te verstrekken.

 

Beoordelaars kunnen ook openbare gegevensbanken en bronnen van klinische informatie raadplegen, zoals patiëntenregisters, gegevensbanken of Europese referentienetwerken, indien dit noodzakelijk wordt geacht om de door de ontwikkelaars van gezondheidstechnologie verstrekte informatie aan te vullen en een nauwkeurigere klinische evaluatie van de gezondheidstechnologie uit te voeren. Met het oog op de reproduceerbaarheid van de evaluatie moet deze informatie openbaar toegankelijk worden gemaakt.

 

De relatie tussen beoordelaars en ontwikkelaars van gezondheidstechnologie is onafhankelijk en onpartijdig. Ontwikkelaars van gezondheidstechnologieën mogen worden geraadpleegd, maar mogen niet actief deelnemen aan het evaluatieproces.

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  In het geval van weesgeneesmiddelen kan de coördinatiegroep terecht oordelen dat er geen geldige reden of aanvullend bewijs bestaat voor verder klinisch onderzoek bovenop de al door het Europees Geneesmiddelenbureau uitgevoerde beoordeling inzake 'aanzienlijke baat'.

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De aangewezen subgroep benoemt uit haar midden een beoordelaar en een medebeoordelaar om de gezamenlijke klinische evaluatie uit te voeren. Bij de benoemingen wordt rekening gehouden met de wetenschappelijke expertise die nodig is voor de evaluatie.

3.  De aangewezen subgroep benoemt uit haar midden een beoordelaar en een medebeoordelaar om de gezamenlijke klinische evaluatie uit te voeren. De beoordelaar en medebeoordelaar zijn niet eerder overeenkomstig artikel 13, lid 3, benoemd, behalve in uitzonderlijke en gerechtvaardigde situaties waarin de nodige specifieke expertise niet voorhanden is, en in dat geval moet de coördinatiegroep gaar toestemming geven voor de benoeming. Bij de benoemingen wordt rekening gehouden met de wetenschappelijke expertise die nodig is voor de evaluatie.

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De conclusies van het verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie beperken zich tot het volgende:

5.  In de conclusies van het verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie wordt ingegaan op:

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  een analyse van de relatieve effecten van de te beoordelen gezondheidstechnologie op de voor de evaluatie gekozen patiënt-gerelateerde gezondheidsresultaten;

a)  een analyse van de relatieve doeltreffendheid en veiligheid van de te beoordelen gezondheidstechnologie in het licht van de klinische eindpunten die relevant zijn voor de voor de evaluatie gekozen klinische entiteit en patiëntengroep, waaronder sterftecijfer, ziektecijfer en levenskwaliteit, en in vergelijking met een of meer door de coördinatiegroep vast te stellen vergelijkingsbehandelingen;

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de mate van zekerheid over de relatieve effecten op basis van de beschikbare gegevens.

b)  de mate van zekerheid over de relatieve effecten op basis van de beste beschikbare gegevens en in vergelijking met de beste standaardbehandelingen. Bij de evaluatie wordt uitgegaan van de klinische eindpunten die zijn vastgesteld overeenkomstig de internationale normen voor empirisch onderbouwde geneeskunde, met name wat betreft verbetering van de gezondheidstoestand, verkorting van de ziekteduur, verbetering van de overlevingskansen, vermindering van de bijwerkingen of verbetering van de kwaliteit van leven. Daarbij moet ook worden gewezen op verschillen tussen specifieke subgroepen.

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De conclusies omvatten geen evaluatie.

 

De beoordelaar en medebeoordelaar zien erop toe dat de geselecteerde patiëntengroepen representatief zijn voor de deelnemende lidstaten, teneinde de lidstaten in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen inzake de financiering van deze technologieën vanuit de nationale begrotingen voor de volksgezondheid.

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Indien de beoordelaar bij het opstellen van het ontwerpverslag van de gezamenlijke klinische evaluatie op enig moment van oordeel is dat aanvullend bewijs van de zijde van de betrokken ontwikkelaar van gezondheidstechnologie nodig is om het verslag te voltooien, kan zij/hij de aangewezen subgroep verzoeken de termijn voor de opstelling van het verslag op te schorten en de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie verzoeken aanvullend bewijs in te dienen. Na raadpleging van de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie over de tijd die nodig is om het benodigde aanvullende bewijs te verzamelen, wordt in het verzoek van de beoordelaar vermeld gedurende hoeveel werkdagen de opstelling wordt opgeschort.

6.  Indien de beoordelaar bij het opstellen van het ontwerpverslag van de gezamenlijke klinische evaluatie op enig moment van oordeel is dat aanvullend bewijs van de zijde van de betrokken ontwikkelaar van gezondheidstechnologie nodig is om het verslag te voltooien, kan zij/hij de aangewezen subgroep verzoeken de termijn voor de opstelling van het verslag op te schorten en de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie verzoeken aanvullend bewijs in te dienen. Na raadpleging van de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie over de tijd die nodig is om het benodigde aanvullende bewijs te verzamelen, wordt in het verzoek van de beoordelaar vermeld gedurende hoeveel werkdagen de opstelling wordt opgeschort. Wanneer in de tussentijd nieuwe klinische gegevens beschikbaar komen, kan de betrokken ontwikkelaar van gezondheidstechnologie deze nieuwe informatie ook proactief aan de beoordelaar verstrekken.

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  De leden van de aangewezen subgroep dienen hun opmerkingen in tijdens de opstelling van het ontwerpverslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag. De Commissie kan eveneens opmerkingen indienen.

7.  De leden van de aangewezen subgroep of de coördinatiegroep dienen, binnen een termijn van minimaal 30 werkdagen, hun opmerkingen in tijdens de opstelling van het ontwerpverslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag.

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  De beoordelaar verstrekt het ontwerpverslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag aan de betrokken ontwikkelaar van gezondheidstechnologie en stelt een termijn vast waarbinnen de ontwikkelaar opmerkingen kan indienen.

8.  De beoordelaar verstrekt het ontwerpverslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag aan de betrokken ontwikkelaar van gezondheidstechnologie voor de indiening van opmerkingen.

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9.  De aangewezen subgroep zorgt ervoor dat belanghebbenden, waaronder patiënten en klinische deskundigen, in de gelegenheid worden gesteld om opmerkingen in te dienen tijdens de opstelling van het ontwerpverslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag en stelt een termijn vast waarbinnen zij opmerkingen kunnen indienen.

9.  Patiënten, consumentenorganisaties, gezondheidswerkers, ngo's, andere verenigingen van ontwikkelaars van gezondheidstechnologie en klinisch deskundigen kunnen opmerkingen indienen tijdens de gezamenlijke klinische evaluatie, binnen een door de aangewezen subgroep vast te stellen termijn.

 

De Commissie publiceert de belangenverklaringen van alle geraadpleegde belanghebbenden op het in artikel 27 bedoelde IT‑platform.

Amendement    95

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10.  Na ontvangst en bestudering van alle opmerkingen die in overeenstemming met de leden 7, 8, en 9 zijn ingediend, legt de beoordelaar, met de hulp van de medebeoordelaar, de laatste hand aan het ontwerpverslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag en dient deze verslagen voor commentaar in bij de aangewezen subgroep en bij de Commissie.

10.  Na ontvangst en bestudering van alle opmerkingen die in overeenstemming met de leden 7, 8, en 9 zijn ingediend, legt de beoordelaar, met de hulp van de medebeoordelaar, de laatste hand aan het ontwerpverslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag en dient deze verslagen voor commentaar in bij de coördinatiegroep. De Commissie publiceert alle opmerkingen, met de antwoorden daarop, op het in artikel 27 bedoelde IT‑platform.

Amendement    96

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

11.  De beoordelaar neemt, met de hulp van de medebeoordelaar, de opmerkingen van de aangewezen subgroep en de Commissie in overweging en dient een definitief ontwerpverslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag ter goedkeuring in bij de coördinatiegroep.

11.  De beoordelaar neemt, met de hulp van de medebeoordelaar, de opmerkingen van de coördinatiegroep in overweging en dient een definitief ontwerpverslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag ter definitieve goedkeuring in bij de coördinatiegroep.

Amendement    97

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

12.  De coördinatiegroep keurt het definitieve verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag goed, waar mogelijk bij consensus of, indien nodig, bij gewone meerderheid van de lidstaten.

12.  De coördinatiegroep keurt het definitieve verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag goed, waar mogelijk bij consensus of, indien nodig, bij een meerderheid van twee derde van de aanwezige lidstaten, waarbij het quorum voor de bijeenkomsten van de coördinatiegroep twee derde van de leden bedraagt.

 

Uiteenlopende opvattingen en de redenen waarop deze opvattingen zijn gebaseerd worden in het definitieve verslag opgenomen.

 

Het definitieve verslag bevat een gevoeligheidsanalyse indien sprake is van een of meer van de volgende elementen:

 

a)  uiteenlopende opvattingen over uit te sluiten studies als gevolg van een ernstig gebrek aan objectiviteit;

 

b)  uiteenlopende opvattingen over uit te sluiten studies als gevolg van het feit dat de actuele technische ontwikkelingen hierin niet tot uiting komen; of

 

c)  discussies over de vraag welke patiënt-gerelateerde eindpunten ter zake doende zijn.

 

De keuze van een of meer referentiegeneesmiddel(len) en patiënt-gerelateerde eindpunten moet medisch onderbouwd zijn en in het definitieve verslag worden vastgelegd.

 

Het definitieve verslag bevat tevens de resultaten van het overeenkomstig artikel 13 uitgevoerde gezamenlijke wetenschappelijke overleg. De verslagen over het wetenschappelijk overleg worden openbaar gemaakt na afronding van de gezamenlijke klinische evaluaties.

Amendement    98

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

13.  De beoordelaar zorgt ervoor dat commercieel gevoelige informatie wordt weggelaten uit het goedgekeurde verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag.

13.  De beoordelaar zorgt ervoor dat het goedgekeurde verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag de klinische informatie bevatten die het onderwerp is van de evaluatie, alsmede de methodologie en de gebruikte studies. De beoordelaar raadpleegt de ontwikkelaar over het verslag vóór de publicatie ervan. De ontwikkelaar beschikt over 10 werkdagen om de beoordelaar informatie te verstrekken die hij vertrouwelijk acht en te motiveren waarom hij die informatie commercieel gevoelig acht. In laatste instantie besluiten de beoordelaar en de medebeoordelaar of het beroep op vertrouwelijkheid van de ontwikkelaar gerechtvaardigd is.

Amendement    99

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

14.  De coördinatiegroep verstrekt het goedgekeurde verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag aan de betrokken ontwikkelaar van gezondheidstechnologie en de Commissie.

14.  De coördinatiegroep verstrekt het goedgekeurde verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag aan de betrokken ontwikkelaar van gezondheidstechnologie en de Commissie, die beide verslagen zal opnemen in het IT-platform.

Amendement    100

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

14 bis.  Binnen zeven werkdagen na ontvangst van het goedgekeurde verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag kan de betrokken ontwikkelaar van gezondheidstechnologie schriftelijk bezwaar aantekenen bij de coördinatiegroep en de Commissie. De ontwikkelaar vermeldt in dat geval uitvoerige gronden voor het bezwaar. De coördinatiegroep evalueert de bezwaren binnen zeven werkdagen en herziet het verslag indien dit nodig is.

 

De coördinatiegroep hecht haar goedkeuring aan en gaat over tot indiening van het definitieve verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie, het samenvattende verslag en een toelichting waarin wordt uiteengezet hoe de bezwaren van de betrokken ontwikkelaar van gezondheidstechnologie en de Commissie zijn behandeld.

Amendement    101

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

14 ter.  Het verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag worden binnen een periode van minstens 80 dagen en uiterlijk 100 dagen voltooid, behalve in gerechtvaardigde gevallen waarin vanwege het belang van de klinische noodzaak het proces moet worden versneld of vertraagd.

Amendement    102

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 14 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

14 quater.  In het geval dat de technologieontwikkelaar het verzoek tot evaluatie voor het in de handel brengen met opgave van redenen intrekt, of dat het Europees Geneesmiddelenbureau deze evaluatie stopt, wordt de coördinatiegroep hiervan op de hoogte gebracht, zodat de gezamenlijke klinische evaluatieprocedure wordt stopgezet. De Commissie publiceert de redenen voor de intrekking van het verzoek of het stopzetten van de evaluatie op het in artikel 27 genoemde IT‑platform.

Amendement    103

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Indien de Commissie van oordeel is dat het goedgekeurde verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag voldoen aan de materiële en procedurele eisen van deze verordening, neemt zij uiterlijk dertig dagen na ontvangst van het goedgekeurde verslag en het samenvattende verslag van de coördinatiegroep de naam van de gezondheidstechnologie waarop het goedgekeurde verslag en het samenvattende verslag betrekking hebben, op in een lijst van technologieën die een gezamenlijke klinische evaluatie hebben ondergaan ("de lijst van geëvalueerde gezondheidstechnologieën" of "de lijst").

1.  De Commissie neemt uiterlijk dertig dagen na ontvangst van het goedgekeurde verslag en het samenvattende verslag van de coördinatiegroep de naam van de gezondheidstechnologie waarop het verslag en het goedgekeurde samenvattende verslag betrekking hebben, ongeacht of het al dan niet is aangenomen, op in een lijst van technologieën die een gezamenlijke klinische evaluatie hebben ondergaan ("de lijst van geëvalueerde gezondheidstechnologieën" of "de lijst").

Amendement    104

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Indien de Commissie uiterlijk dertig dagen na ontvangst van het goedgekeurde verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag concludeert dat het goedgekeurde verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag niet voldoen aan de materiële en procedurele eisen van deze verordening, stelt zij de coördinatiegroep in kennis van de redenen voor haar conclusies en verzoekt zij de groep om het verslag en het samenvattende verslag te herzien.

2.  Indien de Commissie uiterlijk dertig dagen na ontvangst van het goedgekeurde verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag concludeert dat het goedgekeurde verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag niet voldoen aan de procedurele wettelijke vereisten van deze verordening, stelt zij de coördinatiegroep in kennis van de redenen voor haar conclusies en verzoekt zij de groep om een herziening van de evaluatie, met opgave van de redenen daarvoor.

Amendement    105

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De aangewezen subgroep houdt rekening met de in lid 2 bedoelde conclusies en verzoekt de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie binnen een specifieke termijn opmerkingen in te dienen. De aangewezen subgroep evalueert het verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag en houdt daarbij rekening met de opmerkingen van de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie. De beoordelaar wijzigt, met de hulp van de medebeoordelaar, het verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag dienovereenkomstig en legt deze voor aan de coördinatiegroep. Artikel 6, leden 12 tot en met 14, zijn van toepassing.

3.  De aangewezen subgroep evalueert het verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag en houdt daarbij rekening met de opmerkingen van de Commissie, vanuit procedureel oogpunt, voorafgaand aan het definitieve advies.

Amendement    106

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Na de indiening van het gewijzigde goedgekeurde verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag, neemt de Commissie, indien zij van oordeel is dat het gewijzigde goedgekeurde verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag voldoen aan de materiële en procedurele eisen van deze verordening, de naam van de gezondheidstechnologie waarop het verslag en het samenvattende verslag betrekking hebben, op in de lijst van geëvalueerde gezondheidstechnologieën.

Schrappen

Motivering

Het schrappen van dit lid wordt gerechtvaardigd door de in lid 1 ingevoerde wijzigingen over de noodzaak dat in de lijst met geëvalueerde technologieën altijd zowel de naam van de gezondheidstechnologie waarop het verslag betrekking heeft als het samenvattende verslag wordt gepubliceerd, of de resultaten nu positief of negatief zijn.

Amendement    107

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Indien de Commissie tot de conclusie komt dat het gewijzigde goedgekeurde verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag niet voldoen aan de materiële en procedurele eisen van deze verordening, neemt zij de naam van de gezondheidstechnologie niet op in de lijst. De Commissie stelt de coördinatiegroep daarvan in kennis, onder vermelding van de redenen voor de niet-opneming. De verplichtingen van artikel 8 gelden niet met betrekking tot de gezondheidstechnologie in kwestie. De coördinatiegroep stelt de betrokken ontwikkelaar van gezondheidstechnologie hiervan in kennis en neemt beknopte informatie over deze verslagen op in haar jaarverslag.

5.  Indien de Commissie tot de conclusie komt dat het gewijzigde goedgekeurde verslag van de gezamenlijke evaluatie en het samenvattende verslag niet voldoen aan de procedurele eisen van deze verordening, wordt de gezondheidstechnologie die aan de evaluatie wordt onderworpen, samen met het samenvattende verslag van de evaluatie en de opmerkingen van de Commissie opgenomen in de lijst, waarna alles wordt gepubliceerd op het in artikel 27 bedoelde IT-platform. De Commissie stelt de coördinatiegroep daarvan in kennis, onder vermelding van de redenen voor het negatieve verslag. De verplichtingen van artikel 8 gelden niet met betrekking tot de gezondheidstechnologie in kwestie. De coördinatiegroep stelt de betrokken ontwikkelaar van gezondheidstechnologie hiervan in kennis en neemt beknopte informatie over deze verslagen op in haar jaarverslag.

Amendement    108

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Voor gezondheidstechnologieën die zijn opgenomen in de lijst van geëvalueerde gezondheidstechnologieën publiceert de Commissie het gewijzigde goedgekeurde verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag op het in artikel 27 bedoelde IT-platform en stelt deze uiterlijk tien werkdagen na de opneming in de lijst ter beschikking van de betrokken ontwikkelaar van gezondheidstechnologie.

6.  Voor gezondheidstechnologieën die zijn opgenomen in de lijst van geëvalueerde gezondheidstechnologieën publiceert de Commissie, op het in artikel 27 bedoelde IT-platform, het gewijzigde goedgekeurde verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag alsmede alle opmerkingen van belanghebbenden en tussentijdse verslagen, en stelt deze uiterlijk tien werkdagen na de opneming in de lijst ter beschikking van de betrokken ontwikkelaar van gezondheidstechnologie.

Amendement    109

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten:

1.  Voor de gezondheidstechnologieën die zijn opgenomen in de lijst van geëvalueerde gezondheidstechnologieën of waarvoor een gezamenlijke klinische evaluatie is gestart, geldt het volgende: de lidstaten

Amendement    110

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  voeren geen klinische evaluatie of vergelijkbare evaluatie uit van een gezondheidstechnologie die is opgenomen in de lijst van geëvalueerde gezondheidstechnologieën of waarvoor een gezamenlijke klinische evaluatie is gestart.

a)  gebruiken de verslagen over gezamenlijke klinische evaluaties in hun beoordelingen van gezondheidstechnologie op lidstaatniveau;

Amendement    111

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  passen verslagen over gezamenlijke klinische evaluaties toe in hun evaluaties van gezondheidstechnologie op het niveau van de lidstaten.

b)  zien erop toe dat zij de gezamenlijke klinische evaluaties op het niveau van de lidstaten herhalen.

Amendement    112

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Het vereiste in lid 1, onder b), belet niet dat de lidstaten of regio's hun evaluaties van de toegevoegde klinische waarde van de betrokken technologieën opstellen in het kader van nationale of regionale evaluatieprocessen, waarbij aanvullende gegevens en klinische en niet-klinische bewijsstukken kunnen worden behandeld die specifiek zijn voor de betrokken lidstaat, maar die niet waren opgenomen in de gezamenlijke klinische evaluatie, en die nodig zijn om de beoordeling van de gezondheidstechnologie of het proces van prijsstelling en terugbetaling te voltooien.

 

Deze aanvullende evaluaties kunnen de betreffende technologie vergelijken met een referentie die de beste beschikbare wetenschappelijk onderbouwde zorgstandaard in de betreffende lidstaat vertegenwoordigt en die, ondanks het verzoek daartoe van de lidstaten tijdens de scopingfase, niet was opgenomen in de gezamenlijke klinische evaluatie. De evaluaties kunnen de technologie ook beoordelen in een zorgcontext die specifiek is voor de betrokken lidstaat op basis van zijn klinische praktijk of het voor vergoeding gekozen kader.

 

Dergelijke maatregelen moeten gerechtvaardigd, noodzakelijk en evenredig zijn om dit doel te bereiken, mogen geen dubbel werk op het niveau van de Unie met zich meebrengen en mogen de toegang van patiënten tot deze technologieën niet onnodig vertragen.

 

De lidstaten stellen de Commissie en de coördinatiegroep in kennis van hun voornemen om de gezamenlijke klinische evaluatie uit te voeren en van hun redenen daarvoor.

Amendement    113

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten stellen de Commissie binnen dertig dagen na de voltooiing ervan in kennis van het resultaat van een evaluatie van gezondheidstechnologie voor een gezondheidstechnologie die een gezamenlijke klinische evaluatie heeft ondergaan. Deze kennisgeving gaat vergezeld van informatie over de wijze waarop de conclusies van het verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie zijn toegepast in de algemene evaluatie van gezondheidstechnologie. De Commissie faciliteert de uitwisseling van deze informatie tussen de lidstaten via het in artikel 27 bedoelde IT-platform.

2.  De lidstaten verstrekken via het in artikel 27 bedoelde IT-platform informatie over de wijze waarop het verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie in aanmerking is genomen in de evaluatie van gezondheidstechnologie op het niveau van de lidstaten, evenals andere klinische gegevens en aanvullende bewijsstukken die in aanmerking zijn genomen, zodat de Commissie de uitwisseling van deze informatie tussen de lidstaten kan vergemakkelijken.

Amendement    114

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  in het verslag over de eerste gezamenlijke klinische evaluatie werd gewezen op de noodzaak om de evaluatie bij te werken wanneer aanvullende gegevens beschikbaar zijn voor verdere evaluatie.

b)  in het verslag over de eerste gezamenlijke klinische evaluatie werd gewezen op de noodzaak om de evaluatie bij te werken wanneer aanvullend bewijs beschikbaar is voor verdere evaluatie, binnen de termijn die in dat verslag is vastgesteld;

Amendement    115

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  een lidstaat of een ontwikkelaar van gezondheidstechnologie hiertoe verzoekt omdat deze van mening is dat er nieuw klinisch bewijs is;

Amendement    116

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b ter)  vijf jaar na de evaluatie wanneer significant klinisch bewijs voorhanden is, of eerder wanneer nieuwe bewijzen of klinische gegevens zich voordoen.

Amendement    117

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

In het geval van de punten a), b), b bis) en b ter) van de eerste alinea, moet de technologieontwikkelaar die aanvullende informatie presenteren. Als dit niet het geval is, ligt de voorafgaande gezamenlijke evaluatie buiten de invloedssfeer van artikel 8.

 

De databank "EVIDENT" zal worden bijgehouden om het klinische bewijsmateriaal te verzamelen dat beschikbaar komt door het gebruik van gezondheidstechnologie onder reële omstandigheden, en om gezondheidsresultaten te monitoren.

Amendement    118

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De coördinatiegroep kan gezamenlijke klinische evaluaties bijwerken indien daarom wordt verzocht door een of meer van haar leden.

2.  De coördinatiegroep kan gezamenlijke klinische evaluaties actualiseren indien daarom wordt verzocht door een of meer van haar leden.

 

Om een actualisering van gezamenlijke evaluaties wordt verzocht wanneer nieuwe gegevens zijn gepubliceerd of beschikbaar zijn gesteld die nog niet beschikbaar waren ten tijde van het eerste gezamenlijke verslag. Wanneer een actualisering van een verslag over een gezamenlijke klinische evaluatie wordt verzocht, kan het lid dat het actualiseren voorstelde, het verslag over de gezamenlijke klinische evaluatie actualiseren en aan de andere lidstaten ter goedkeuring voorleggen via wederzijdse erkenning. Tijdens het actualiseren van het verslag over de gezamenlijke klinische evaluatie past de lidstaat de methoden en normen toe die door de coördinatiegroep zijn vastgesteld.

 

Indien de lidstaten het niet eens worden over een actualisering, wordt de zaak doorverwezen naar de coördinatiegroep. De coördinatiegroep besluit of er op basis van de nieuwe informatie een actualisering zal plaatsvinden.

 

Wanneer een actualisering is goedgekeurd via wederzijdse erkenning of nadat de coördinatiegroep een bijwerking heeft verricht, wordt het gezamenlijke verslag actueel geacht.

Amendement    119

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie ontwikkelt door middel van uitvoeringshandelingen procedureregels voor:

1.  De Commissie ontwikkelt, overeenkomstig deze verordening, door middel van uitvoeringshandelingen procedureregels voor:

Amendement    120

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  het indienen van informatie, gegevens en bewijsmateriaal door ontwikkelaars van gezondheidstechnologie;

Schrappen

Amendement    121

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  de bepaling van de gedetailleerde procedurele stappen en het tijdschema daarvoor, en de totale duur van gezamenlijke klinische evaluaties;

c)  de bepaling van de gedetailleerde procedurele stappen en het tijdschema daarvoor;

Amendement    122

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  samenwerking met aangemelde instanties en deskundigenpanels bij het opstellen en bijwerken van gezamenlijke klinische evaluaties van medische hulpmiddelen.

f)  samenwerking met de instanties en panels van deskundigen.

Amendement    123

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Ontwikkelaars van gezondheidstechnologie kunnen verzoeken om een gezamenlijk wetenschappelijk overleg met de coördinatiegroep om wetenschappelijk advies te verkrijgen over gegevens en bewijsstukken die naar verwachting vereist zijn als onderdeel van een gezamenlijke klinische evaluatie.

Ontwikkelaars van gezondheidstechnologie kunnen verzoeken om een gezamenlijk wetenschappelijk overleg met de coördinatiegroep om wetenschappelijk advies te verkrijgen over klinische aspecten voor het meest optimale ontwerp van wetenschappelijke studies en onderzoek om het beste wetenschappelijke bewijs te verkrijgen, de voorspelbaarheid te verbeteren, onderzoeksprioriteiten op elkaar af te stemmen, en de kwaliteit en efficiëntie hiervan te verhogen, teneinde het beste bewijs te verkrijgen.

Amendement    124

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

f bis)  klinische onderzoeksprioriteiten van de Unie;

Amendement    125

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Binnen 15 werkdagen na ontvangst van het verzoek deelt de coördinatiegroep de verzoekende ontwikkelaar van gezondheidstechnologie mee of zij het gezamenlijke wetenschappelijke overleg al dan niet in gang zal zetten. Indien de coördinatiegroep het verzoek afwijst, stelt zij de ontwikkelaar van de gezondheidstechnologie hiervan in kennis onder vermelding van de redenen, waarbij rekening wordt houden met de criteria van lid 2.

3.  Binnen 15 werkdagen na ontvangst van het verzoek deelt de coördinatiegroep de verzoekende ontwikkelaar van gezondheidstechnologie mee of zij het gezamenlijke wetenschappelijke overleg al dan niet in gang zal zetten. Indien de coördinatiegroep het verzoek afwijst, stelt zij de ontwikkelaar van de gezondheidstechnologie hiervan in kennis onder vermelding van de redenen, waarbij rekening wordt houden met de criteria van lid 2.

 

Gezamenlijk wetenschappelijk overleg zal geen afbreuk doen aan de objectiviteit en onafhankelijkheid van de gezamenlijke technologische evaluatie, noch aan de resultaten of conclusies ervan. In overeenstemming met artikel 13, lid 3, vallen de voor de uitvoering aangewezen beoordelaar en medebeoordelaar niet samen met de beoordelaar en medebeoordelaar die overeenkomstig artikel 6, lid 3, zijn aangewezen voor de gezamenlijke technologische evaluatie.

 

Het doel en een samenvatting van de inhoud van het overleg worden gepubliceerd op het in artikel 27 bedoelde IT‑platform.

Amendement    126

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Opstelling van verslagen over gezamenlijk wetenschappelijk overleg

Procedure voor gezamenlijk wetenschappelijk overleg

Amendement    127

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het verslag van het gezamenlijke wetenschappelijke overleg wordt opgesteld in overeenstemming met de vereisten van dit artikel en in overeenstemming met de procedureregels en documentatie als bedoeld in de artikelen 16 en 17.

Het verslag van het gezamenlijke wetenschappelijke overleg wordt opgesteld in overeenstemming met de vereisten van dit artikel en in overeenstemming met de procedure en documentatie als bedoeld in de artikelen 16 en 17.

Amendement    128

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De aangewezen subgroep verzoekt de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie om de documentatie, die de informatie, gegevens en bewijsstukken bevat die nodig zijn voor het gezamenlijke wetenschappelijke overleg, in te dienen.

2.  De aangewezen subgroep verzoekt de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie om de beschikbare en bijgewerkte documentatie, die alle stadia van de informatieverwerking, gegevens en studies bevat die vereist zijn voor het gezamenlijke wetenschappelijke overleg, in te dienen, zoals beschikbare gegevens met betrekking tot alle uitgevoerde proeven en met betrekking tot alle studies waarin de technologie is gebruikt. Er kan een toegesneden klinische evaluatie-traject worden ontwikkeld voor weesgeneesmiddelen, gezien het beperkte aantal patiënten in klinische tests en/of het gebrek aan een referentie. Al deze informatie wordt openbaar gemaakt na afronding van de gezamenlijke klinische evaluatie.

 

De aangewezen subgroep en de betrokken ontwikkelaar van gezondheidstechnologie houden een gezamenlijke vergadering op basis van de in de eerste alinea beschreven documentatie.

Amendement    129

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De aangewezen subgroep benoemt uit haar midden een beoordelaar en een medebeoordelaar die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het gezamenlijke wetenschappelijke overleg. Bij de benoemingen wordt rekening gehouden met de wetenschappelijke expertise die nodig is voor de evaluatie.

3.  De aangewezen subgroep benoemt uit haar midden een beoordelaar en een medebeoordelaar die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het gezamenlijke wetenschappelijke overleg, welke niet dezelfde zullen zijn als de beoordelaar en medebeoordelaar die vervolgens overeenkomstig artikel 6, lid 3, worden aangewezen. Bij de benoemingen wordt rekening gehouden met de wetenschappelijke expertise.

Amendement    130

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  De beoordelaar verstrekt het ontwerpverslag over het gezamenlijke wetenschappelijke overleg aan de betrokken ontwikkelaar van gezondheidstechnologie en stelt een termijn vast waarbinnen de ontwikkelaar opmerkingen kan indienen.

7.  De beoordelaar verstrekt het ontwerpverslag over het gezamenlijke wetenschappelijke overleg aan de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie voor het indienen van opmerkingen.

Amendement    131

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  De aangewezen subgroep zorgt ervoor dat belanghebbenden, waaronder patiënten en klinische deskundigen, in de gelegenheid worden gesteld om opmerkingen in te dienen tijdens de opstelling van het ontwerpverslag over het gezamenlijke wetenschappelijke overleg en stelt een termijn vast waarbinnen zij opmerkingen kunnen indienen.

8.  De ontwikkelaar van gezondheidstechnologie, patiënten, gezondheidswerkers en klinische deskundigen kunnen tijdens het gezamenlijke wetenschappelijk overleg opmerkingen indienen.

Amendement    132

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9.  Na ontvangst en bestudering van alle opmerkingen die in overeenstemming met de leden 6, 7, en 8 zijn ingediend, legt de beoordelaar, met de hulp van de medebeoordelaar, de laatste hand aan het ontwerpverslag over het gezamenlijke wetenschappelijke overleg en dient het ontwerpverslag voor commentaar in bij de aangewezen subgroep.

9.  Na ontvangst en bestudering van alle informatie en opmerkingen die in overeenstemming met de leden 2, 6, 7, en 8 zijn ingediend, legt de beoordelaar, met de hulp van de medebeoordelaar, de laatste hand aan het ontwerpverslag over het gezamenlijke wetenschappelijke overleg en dient het ontwerpverslag voor commentaar in bij de aangewezen subgroep. Alle opmerkingen, die openbaar zullen zijn en indien nodig beantwoord, worden na afronding van de gezamenlijke klinische evaluatie gepubliceerd op het in artikel 27 bedoelde IT‑platform. De gepubliceerde opmerkingen omvatten de opmerkingen van belanghebbenden en eventuele andere standpunten die tijdens de procedure naar voren zijn gebracht door leden van de subgroep.

Amendement    133

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10.  Wanneer het gezamenlijke wetenschappelijke overleg parallel loopt aan het wetenschappelijke advies van het Europees Geneesmiddelenbureau, zorgt de beoordelaar voor coördinatie met het Geneesmiddelenbureau wat betreft de consistentie tussen de conclusies van het verslag over het gezamenlijke wetenschappelijke overleg en die van het wetenschappelijke advies.

10.  Wanneer het gezamenlijke wetenschappelijke overleg parallel loopt aan het wetenschappelijke advies van het Europees Geneesmiddelenbureau, zorgt de beoordelaar voor coördinatie met de tijdschema's.

Amendement    134

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

12.  De coördinatiegroep keurt het definitieve verslag over het gezamenlijke wetenschappelijke overleg goed, waar mogelijk bij consensus of, indien nodig, bij gewone meerderheid van de lidstaten uiterlijk honderd dagen na de start van de opstelling van het in lid 4 bedoelde verslag.

12.  De coördinatiegroep keurt uiterlijk honderd dagen na de start van de opstelling van het in lid 4 bedoelde verslag het definitieve verslag over het gezamenlijke wetenschappelijke overleg goed, waar mogelijk bij consensus of, indien geen consensus is bereikt, bij een meerderheid van twee derde van de aanwezige lidstaten, waarbij het quorum voor de bijeenkomsten van de coördinatiegroep twee derde van de leden van de coördinatiegroep bedraagt.

Amendement    135

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De coördinatiegroep neemt geanonimiseerde beknopte informatie over het gezamenlijke wetenschappelijke overleg op in haar jaarverslagen en het in artikel 27 bedoelde IT-platform.

2.  De coördinatiegroep neemt beknopte informatie over het gezamenlijke wetenschappelijke overleg op in haar jaarverslagen en het in artikel 27 bedoelde IT‑platform. Deze informatie omvat het onderwerp van het overleg en de opmerkingen.

 

De verslagen over het wetenschappelijk overleg worden openbaar gemaakt na afronding van de gezamenlijke klinische evaluaties.

Amendement    136

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten voeren geen wetenschappelijk of vergelijkbaar overleg over een gezondheidstechnologie waarvoor gezamenlijk wetenschappelijk overleg in gang is gezet wanneer de inhoud van het verzoek hetzelfde is als de inhoud van het gezamenlijke wetenschappelijke overleg.

3.  De lidstaten voeren geen wetenschappelijk of vergelijkbaar overleg over een gezondheidstechnologie als bedoeld in artikel 5 waarvoor gezamenlijk wetenschappelijk overleg in gang is gezet, tenzij geen rekening is gehouden met bijkomende klinische gegevens en deze gegevens als onmisbaar worden beschouwd. Dit nationale wetenschappelijke overleg wordt naar de Commissie gestuurd voor publicatie op het in artikel 27 bedoelde IT‑platform.

Amendement    137

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  het indienen van verzoeken van ontwikkelaars van gezondheidstechnologie en hun betrokkenheid bij de opstelling van verslagen over gezamenlijk wetenschappelijk overleg;

a)  het indienen van verzoeken van ontwikkelaars van gezondheidstechnologie;

Amendement    138

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  de raadpleging van patiënten, klinische deskundigen en andere belanghebbenden;

d)  het indienen van opmerkingen door patiënten, gezondheidswerkers, patiëntenverenigingen, sociale partners, ngo's, klinische deskundigen en andere belanghebbenden;

Amendement    139

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 31 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot:

De Commissie is bevoegd overeenkomstig de artikelen 30 en 32 uitvoeringshandelingen vast te stellen met betrekking tot:

Amendement    140

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – alinea 1 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de inhoud van:

a)  de procedure voor:

Amendement    141

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – alinea 1 – letter a – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

iii bis)  betrokkenheid van de belanghebbenden voor de toepassing van dit deel, met inbegrip van regels betreffende belangenconflicten. De belangenverklaringen van alle geraadpleegde belanghebbenden en deskundigen worden openbaar gemaakt. Belanghebbenden en deskundigen met belangenconflicten mogen niet deelnemen aan het proces.

Amendement    142

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de regels voor de vaststelling van de belanghebbenden die voor de toepassing van dit deel moeten worden geraadpleegd.

Schrappen

Amendement    143

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  patiëntenorganisaties;

b)  patiënten- en consumentenorganisaties en gezondheidswerkers op haar jaarlijkse vergadering;

Amendement    144

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Bij de voorbereiding van de studie ziet de coördinatiegroep erop toe dat commercieel vertrouwelijke informatie afkomstig van de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie op passende wijze wordt beschermd. Daartoe biedt de coördinatiegroep de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie de mogelijkheid opmerkingen in te dienen met betrekking tot de inhoud van de studie en houdt zij terdege rekening met deze opmerkingen.

Amendement    145

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie ondersteunt samenwerking en de uitwisseling van wetenschappelijke informatie tussen de lidstaten over:

1.  De Commissie ondersteunt verdere samenwerking en de uitwisseling van wetenschappelijke informatie tussen de lidstaten over de volgende kwesties:

Amendement    146

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  de door de lidstaten uitgevoerde klinische evaluaties van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen;

Amendement    147

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d ter)  "compassionate use"-maatregelen in de klinische praktijk, teneinde het bewijs te verbeteren en een register voor dit doel op te stellen;

Amendement    148

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 1 – letter d quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d quater)  de ontwikkeling van gidsen voor beste medische praktijken op basis van wetenschappelijk bewijs;

Amendement    149

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 1 – letter d quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d quinquies)  de desinvestering in verouderde technologieën;

Amendement    150

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 1 – letter d sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d sexies)  de aanscherping van de regels inzake het genereren van klinisch bewijs en de controle daarop.

Amendement    151

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De in lid 1, onder b) en c), bedoelde samenwerking verloopt volgens de procedureregels die overeenkomstig artikel 11 zijn vastgesteld en de gemeenschappelijke voorschriften die overeenkomstig de artikelen 22 en 23 zijn vastgesteld.

3.  De in lid 1, onder b), c), d ter) en d quinquies), bedoelde samenwerking verloopt volgens de procedureregels die overeenkomstig artikel 11 zijn vastgesteld en de gemeenschappelijke voorschriften die overeenkomstig de artikelen 22 en 23 zijn vastgesteld.

Amendement    152

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de door de lidstaten uitgevoerde klinische evaluaties van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen;

Schrappen

Amendement    153

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Waar relevant en passend worden de lidstaten aangemoedigd om de in deze verordening bedoelde gemeenschappelijke procedureregels en methodologie toe te passen voor de klinische evaluatie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen die niet binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen en die door de lidstaten op nationaal niveau worden uitgevoerd.

Amendement    154

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast betreffende:

1.  Rekening houdend met de resultaten van de werkzaamheden die reeds zijn verricht bij de gezamenlijke EUnetHTA-acties, en na raadpleging van alle relevante belanghebbenden, stelt de Commissie uitvoeringshandelingen vast betreffende:

Amendement    155

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

i)  om ervoor te zorgen dat de autoriteiten en instanties die bevoegd zijn voor gezondheidstechnologie op onafhankelijke en transparante wijze en vrij van belangenconflicten hun klinische evaluaties uitvoeren;

i)  om ervoor te zorgen dat de leden van de coördinatiegroep op onafhankelijke en transparante wijze en vrij van belangenconflicten hun klinische evaluaties uitvoeren, overeenkomstig artikel 3, leden 6 en 7;

Amendement    156

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

ii)  inzake de procedures voor de interactie tussen de instellingen die bevoegd zijn voor gezondheidstechnologie en de ontwikkelaars van gezondheidstechnologie tijdens de klinische evaluaties;

ii)  inzake de procedures voor de interactie tussen de instellingen die bevoegd zijn voor gezondheidstechnologie en de ontwikkelaars van gezondheidstechnologie tijdens de klinische evaluaties, met inachtneming van de bepalingen van de voorgaande artikelen;

Amendement    157

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

iii)  betreffende de raadpleging van patiënten, klinische deskundigen en andere belanghebbenden bij klinische evaluaties;

iii)  betreffende de opmerkingen van patiënten, gezondheidswerkers, consumentenorganisaties, klinische deskundigen en andere belanghebbenden bij klinische evaluaties en hun gemotiveerde reactie, met inachtneming van de bepalingen van de voorgaande artikelen;

Amendement    158

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 – letter a – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

iii bis)  de behandeling van potentiële belangenconflicten.

Amendement    159

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 – letter a – punt iii ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

iii ter)  om ervoor te zorgen dat de evaluatie van medische hulpmiddelen op een passend tijdstip na de marktintroductie kan plaatsvinden, zodat gebruik kan worden gemaakt van gegevens betreffende de klinische doeltreffendheid, met inbegrip van gegevens gegenereerd onder reële omstandigheden. Het passende tijdstip wordt bepaald in samenwerking met de betrokken belanghebbenden.

Amendement    160

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de methodes voor de formulering van de inhoud en de opzet van klinische evaluaties.

b)  een sanctiemechanisme in geval van niet-naleving door de technologieontwikkelaar van de beschikbare informatievereisten die moeten worden verstrekt om de kwaliteit van het proces te waarborgen.

Amendement    161

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Binnen [zes maanden] na de inwerkingtreding van deze verordening stelt de coördinatiegroep een ontwerp van uitvoeringsverordening op betreffende de methodes die op consistente wijze worden gebruikt voor de uitvoering van de gezamenlijke klinische evaluaties en raadplegingen, en stelt de inhoud van die evaluaties en raadplegingen vast. De methoden worden ontwikkeld op basis van de bestaande methodologische richtsnoeren en modellen voor het indienen van bewijsmateriaal van het EUnetHTA. De methodologieën voldoen in elk geval aan de volgende criteria:

 

a)  de methodologieën zijn gebaseerd op hoge kwaliteitsnormen en het beste beschikbare wetenschappelijke bewijs, dat, indien praktisch haalbaar en ethisch te rechtvaardigen, met name is afgeleid van gecontroleerde, dubbelblinde, gerandomiseerde klinische proeven, meta-analyse en systematische evaluaties;

 

b)  de evaluatie van de relatieve effectiviteit is gebaseerd op voor de patiënt relevante eindpunten, uitgaande van bruikbare, relevante, tastbare en specifieke criteria die zijn aangepast aan de klinische situatie in kwestie;

 

c)  in de methodologie wordt rekening gehouden met de specifieke kenmerken van nieuwe procedures en bepaalde soorten geneesmiddelen met minder beschikbaar klinisch bewijs ten tijde van het verlenen van de vergunning voor het in de handel brengen (zoals weesgeneesmiddelen of voorwaardelijke vergunningen voor het in de handel brengen). Een dergelijk gebrek aan bewijs verhindert echter niet het genereren van bijkomend bewijs dat vervolgens gecontroleerd moet worden en waarvoor een evaluatie achteraf nodig kan zijn, en heeft geen invloed op de veiligheid van de patiënt of de wetenschappelijke kwaliteit.

 

d)  de referentiegeneesmiddelen vormen de referentiekaders voor de desbetreffende klinische entiteit, en zijn de beste en/of meest gangbare technologische of procesgebaseerde referentiegeneesmiddelen;

 

e)  voor geneesmiddelen moeten de ontwikkelaars van technologie de coördinatiegroep voor de klinische evaluatie het volledige dossier in eCTD-formaat overleggen dat bij het Europees Geneesmiddelenbureau is ingediend voor gecentraliseerde goedkeuring. Dat pakket bevat het klinische onderzoeksrapport;

 

f)  de informatie die door de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie moet worden verstrekt, komt overeen met de meest recente en openbare onderzoeken. Het niet naleven van dat vereiste kan een sanctiemechanisme in werking stellen;

 

g)  klinische proeven zijn op biomedisch gebied de onderzoeken bij uitstek, en daarom mag het gebruik van een andere soort onderzoek, bijvoorbeeld epidemiologisch onderzoek, slechts bij uitzondering plaatsvinden en volledig worden gerechtvaardigd;

 

h)  in de gemeenschappelijke methoden, gegevensvereisten en resultaatgerichte maatregelen wordt rekening gehouden met de specifieke eigenschappen van medische hulpmiddelen en in-vitrodiagnostiek.

 

i)  wat betreft vaccins houdt de methodologie rekening met het levenslange effect van een vaccin aan de hand van een passende tijdshorizon van de analyses; indirecte gevolgen zoals collectieve immuniteit; en elementen die losstaan van het vaccin op zich, bijvoorbeeld de vaccinatiegraad dankzij programma's;

 

j)  de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie voert ten minste één gerandomiseerde gecontroleerde klinische proef uit, waarbij zijn gezondheidstechnologie op het gebied van klinisch relevante resultaten wordt vergeleken met een actieve referentie die als een van de beste op dat moment bewezen ingrepen wordt beschouwd ten tijde van het opzetten van de proef (standaardbehandeling), of als de meest gebruikelijke ingreep wanneer er geen standaardbehandeling bestaat. De ontwikkelaar van gezondheidstechnologie verstrekt de gegevens en resultaten van de verrichte vergelijkende proeven in het documentatiedossier dat voor de gezamenlijke klinische evaluatie wordt ingediend.

 

In het geval van een medisch hulpmiddel wordt de methodologie aangepast aan de eigenschappen en specifieke kenmerken ervan, op basis van de methodologie die reeds door EUnetHTA is ontwikkeld.

 

De coördinatiegroep legt haar ontwerp van uitvoeringsverordening ter bevestiging aan de Commissie voor.

 

Binnen [3 maanden] na ontvangst van de ontwerpmaatregel besluit de Commissie of zij het werkprogramma bevestigt door middel van een uitvoeringshandeling volgens de in artikel 30, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

 

Indien de Commissie voornemens is een ontwerpmaatregelen niet, slechts gedeeltelijk of indien zij wijzigingen voorstelt, zendt zij het ontwerp met opgave van de redenen terug naar de coördinatiegroep. Binnen een termijn van [zes weken] kan de coördinatiegroep de ontwerpmaatregel wijzigen op basis van de aanwijzingen en voorgestelde wijzigingen van de Commissie, en de ontwerpmaatregel opnieuw bij de Commissie indienen.

 

Indien de coördinatiegroep na het verstrijken van de termijn van [zes weken] geen gewijzigde ontwerpmaatregel heeft ingediend, of een ontwerpmaatregel heeft ingediend die niet is gewijzigd op een manier die strookt met de wijzigingsvoorstellen van de Commissie, kan de Commissie de uitvoeringsverordening vaststellen met de wijzigingen die zij relevant acht, dan wel verwerpen.

 

Indien de coördinatiegroep binnen de in [lid 1] bedoelde termijn geen ontwerpmaatregel bij de Commissie indient, kan de Commissie de uitvoeringsverordening vaststelling zonder ontwerp van de coördinatiegroep.

Amendement    162

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 31 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot:

Overeenkomstig de in artikel 22, lid 1, letter a), vastgelegde procedure stelt de coördinatiegroep het volgende vast:

Amendement    163

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – alinea 1 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de inhoud van:

a)  het format en de modellen van:

Amendement    164

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de regels voor de vaststelling van de belanghebbenden die moeten worden geraadpleegd voor de toepassing van deel 1 van hoofdstuk II en van dit hoofdstuk.

b)  de regels voor de vaststelling van de belanghebbenden die moeten worden geraadpleegd voor de toepassing van deel 1 van hoofdstuk II en van dit hoofdstuk, onverminderd artikel 26.

Amendement    165

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uniefinanciering

Financiering

Amendement    166

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De Unie waarborgt een stabiele en permanente openbare financiering van de gezamenlijke werkzaamheden inzake EGT, die worden verricht zonder directe of indirecte financiering door ontwikkelaars van gezondheidstechnologieën.

Amendement    167

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  De Commissie kan een vergoedingensysteem opzetten voor de ontwikkelaars van gezondheidstechnologie die zowel om gezamenlijk wetenschappelijk overleg als gezamenlijke klinische evaluaties vragen, dat zal worden gebruikt voor het onderzoek naar klinische prioriteiten of onvervulde medische behoeften. In geen geval mag een dergelijk vergoedingensysteem worden gebruikt voor de financiering van activiteiten in het kader van deze verordening.

Amendement    168

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  het aanbieden van ruimte in haar gebouwen voor de vergaderingen van de coördinatiegroep en het voorzitten van die vergaderingen;

a)  het aanbieden van ruimte in haar gebouwen voor de vergaderingen van de coördinatiegroep en het voorzitten, met spreek- maar zonder stemrecht, van die vergaderingen;

Amendement    169

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het waarnemen van het secretariaat van de coördinatiegroep en het bieden van de nodige administratieve, wetenschappelijke en IT -ondersteuning;

b)  het waarnemen van het secretariaat van de coördinatiegroep en het bieden van de nodige administratieve en IT‑ondersteuning;

Amendement    170

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  controle of de werkzaamheden van de coördinatiegroep wordt uitgevoerd op een onafhankelijke en transparante manier;

d)  controle of de werkzaamheden van de coördinatiegroep worden uitgevoerd op een onafhankelijke en transparante manier, volgens de vastgestelde procedureregels;

Amendement    171

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  het faciliteren van de samenwerking met de desbetreffende instanties van de Unie met betrekking tot de gezamenlijke werkzaamheden inzake medische hulpmiddelen, waaronder de uitwisseling van vertrouwelijke informatie.

f)  het faciliteren van de samenwerking met de desbetreffende instanties van de Unie met betrekking tot de gezamenlijke werkzaamheden inzake medische hulpmiddelen, waaronder de uitwisseling van informatie.

Amendement    172

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie richt een netwerk van belanghebbenden op via een open oproep tot kandidaatstelling en een selectie van geschikte organisaties van belanghebbenden op basis van de selectiecriteria die in de oproep tot kandidaatstelling zijn vastgesteld.

1.  De Commissie richt een netwerk van belanghebbenden op via een open oproep tot kandidaatstelling en een selectie van geschikte organisaties van belanghebbenden op basis van de selectiecriteria die in de oproep tot kandidaatstelling zijn vastgesteld, zoals legitimiteit, vertegenwoordiging, transparantie en verantwoordingsplicht.

 

De organisaties waaraan de oproep tot kandidaatstelling zal worden gericht, zijn patiëntenverenigingen, consumentenorganisaties, niet-gouvernementele organisaties op het gebied van gezondheid, gezondheidstechnologie en gezondheidswerkers.

 

De leden van het netwerk van belanghebbenden worden geselecteerd op basis van de beste praktijken voor het voorkomen van belangenconflicten.

 

Het Europees Parlement heeft twee vertegenwoordigers in het netwerk van belanghebbenden.

Amendement    173

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie publiceert de lijst van de organisaties van belanghebbenden die in het netwerk van belanghebbenden zijn opgenomen.

2.  De Commissie publiceert de lijst van de organisaties van belanghebbenden die in het netwerk van belanghebbenden zijn opgenomen. Belanghebbenden hebben geen belangenconflicten en hun belangenverklaringen worden gepubliceerd op het IT‑platform.

Amendement    174

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De Commissie organiseert ad-hocvergaderingen tussen het netwerk van belanghebbenden en de coördinatiegroep teneinde:

3.  De Commissie organiseert minstens eenmaal per jaar een vergadering tussen het netwerk van belanghebbenden en de coördinatiegroep teneinde een constructieve dialoog te bevorderen. De functies van het netwerk van belanghebbenden zijn:

Amendement    175

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de belanghebbenden op de hoogte te houden over de werkzaamheden van de groep;

a)  informatie uitwisselen over de werkzaamheden van de coördinatiegroep en het evaluatieproces;

Amendement    176

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  informatie uit te wisselen over de werkzaamheden van de coördinatiegroep.

b)  deelnemen aan seminars of workshops of specifieke acties die aan de hand van bepaalde aspecten worden uitgevoerd;

Amendement    177

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  de toegang ondersteunen tot concrete ervaringen met ziekten en het beheer hiervan en met het feitelijke gebruik van gezondheidstechnologieën, teneinde een beter inzicht te krijgen in de waarde die belanghebbenden geven aan het wetenschappelijk bewijs dat tijdens het evaluatieproces wordt verstrekt;

Amendement    178

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 3 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b ter)  bijdragen tot een meer gerichte en efficiënte communicatie met en tussen de partijen ter ondersteuning van hun rol bij het rationele en veilige gebruik van gezondheidstechnologieën;

Amendement    179

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 3 – letter b quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b quater)  een lijst opstellen met medische onderzoeksprioriteiten;

Amendement    180

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 3 – letter b quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b quinquies)  input aanleveren voor het jaarlijkse werkprogramma en de jaarlijkse studie die door de coördinatiegroep wordt voorbereid;

Amendement    181

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De belangen en de statuten van de partijen, evenals een samenvatting van de jaarvergaderingen en van de mogelijke activiteiten, worden gepubliceerd op het in artikel 27 bedoelde IT‑platform.

Amendement    182

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Op verzoek van de coördinatiegroep nodigt de Commissie patiënten en klinische deskundigen uit die het netwerk van belanghebbenden heeft aangewezen om de vergaderingen van de coördinatiegroep als waarnemer bij te wonen.

4.  Op verzoek van de coördinatiegroep nodigt de Commissie patiënten, gezondheidswerkers en klinische deskundigen uit die het netwerk van belanghebbenden heeft aangewezen om de vergaderingen van de coördinatiegroep als waarnemer bij te wonen.

Amendement    183

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie ontwikkelt en onderhoudt een IT-platform met informatie over:

1.  Voortbouwend op de werkzaamheden die reeds zijn verricht bij de gezamenlijke EUnetHTA-acties, ontwikkelt en onderhoudt de Commissie een IT-platform met informatie over:

Amendement    184

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  de ledenlijst van de coördinatiegroep, haar subgroepen en andere deskundigen, samen met hun verklaringen inzake hun financiële belangen;

Amendement    185

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d ter)  alle informatie waarvan de publicatie krachtens deze verordening verplicht is;

Amendement    186

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 1 – letter d quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d quater)  definitieve verslagen van gezamenlijke klinische evaluaties en samenvattende verslagen in een lekenvriendelijk formaat, in alle officiële talen van de Europese Unie;

Amendement    187

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 1 – letter d quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d quinquies)  de lijst van organisaties die tot het netwerk van belanghebbenden behoren;

Amendement    188

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie zorgt ervoor dat de instanties van de lidstaten, de leden van het netwerk van belanghebbenden en het grote publiek een passende toegang hebben tot de informatie in het IT-platform.

2.  De Commissie zorgt voor toegang van het publiek tot de informatie in het IT-platform.

Amendement    189

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uitvoeringsverslag

Evaluatieverslag van de overgangsperiode

Amendement    190

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uiterlijk twee jaar na het verstrijken van de in artikel 33, lid 1, bedoelde overgangsperiode brengt de Commissie verslag uit over de tenuitvoerlegging van de bepalingen betreffende het toepassingsgebied van de gezamenlijke klinische evaluaties en over de werking van het steunkader als bedoeld in dit hoofdstuk.

Aan het einde van de in artikel 33 bedoelde overgangsperiode en voorafgaand aan het verplichte geharmoniseerde systeem voor de evaluatie van gezondheidstechnologieën van deze verordening, zal de Commissie een effectbeoordelingsverslag presenteren over de gehele procedure die is ingevoerd om onder meer de geboekte vooruitgang te evalueren op het gebied van toegang van patiënten tot nieuwe gezondheidstechnologieën en inzake de werking van de interne markt, het effect op de kwaliteit van innovatie, zoals de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen op gebieden waar onvervulde behoeften heersen en op de duurzaamheid van gezondheidszorgstelsels, de kwaliteit en capaciteit van EGT op nationaal en regionaal niveau, alsmede de toereikendheid van het toepassingsgebied van de gezamenlijke klinische evaluaties en over de werking van het steunkader.

Amendement    191

Voorstel voor een verordening

Artikel 31

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 31

Schrappen

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

 

1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

 

2.  De bevoegdheid om de in de artikelen 17 en 23 bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt de Commissie met ingang van [insert date of entry into force of this Regulation] voor onbepaalde tijd verleend.

 

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in de artikelen 17 en 23 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

 

4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016.

 

5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

 

6.  Een overeenkomstig de artikelen 17 en 23 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of van de Raad met twee maanden verlengd.

 

Motivering

In deze verordening moet niet worden voorzien in gedelegeerde handelingen.

Amendement    192

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorbereiding van gedelegeerde en uitvoeringshandelingen

Voorbereiding van uitvoeringshandelingen

Amendement    193

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie stelt de in de artikelen 11, 16, 17, 22 en 23 bedoelde gedelegeerde en uitvoeringshandelingen uiterlijk op de datum van toepassing van deze verordening vast.

1.  De Commissie stelt de in de artikelen 11, 16, 17 en 22 bedoelde uitvoeringshandelingen uiterlijk op de datum van toepassing van deze verordening vast.

Motivering

In deze verordening moet niet worden voorzien in gedelegeerde handelingen.

Amendement    194

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Bij het opstellen van die gedelegeerde en uitvoeringshandelingen houdt de Commissie rekening met de specifieke kenmerken van de sectoren geneesmiddelen en medische apparatuur.

2.  Bij het opstellen van die uitvoeringshandelingen houdt de Commissie rekening met de specifieke kenmerken van de sectoren geneesmiddelen en medische apparatuur en neemt zij de werkzaamheden die reeds zijn verricht bij de gezamenlijke EUnetHTA-acties in aanmerking.

Amendement    195

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten kunnen hun deelname aan het in de delen 1 en 2 van hoofdstuk II bedoelde systeem van gezamenlijke klinische evaluaties en gezamenlijk wetenschappelijk overleg uitstellen tot en met... [insert date 3 years after the date of application].

1.  De lidstaten kunnen hun deelname aan het in de delen 1 en 2 van hoofdstuk II bedoelde systeem van gezamenlijke klinische evaluaties en gezamenlijk wetenschappelijk overleg uitstellen tot en met... [datum invoegen 4 jaar na de datum van toepassing] voor geneesmiddelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, onder a), en tot ... [datum invoegen 7 jaar na de datum van toepassing] voor medische hulpmiddelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b) en voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek als bedoeld in artikel 5, lid 1, onder c).

Amendement    196

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten kunnen klinische evaluaties uitvoeren met behulp van andere middelen dan de regels van hoofdstuk III van deze verordening, om redenen die verband houden met de noodzaak om de volksgezondheid te beschermen in de betrokken lidstaat en op voorwaarde dat de maatregel gerechtvaardigd, noodzakelijk en evenredig is voor de verwezenlijking van dat doel.

1.  De lidstaten kunnen klinische evaluaties uitvoeren met behulp van andere middelen dan de regels van hoofdstuk III van deze verordening, om de redenen die in artikel 8, lid 1 bis, zijn uiteengezet, evenals om redenen die verband houden met de noodzaak om de volksgezondheid te beschermen in de betrokken lidstaat en op voorwaarde dat de maatregel gerechtvaardigd, noodzakelijk en evenredig is voor de verwezenlijking van dat doel.

Amendement    197

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten stellen de Commissie in kennis van hun voornemen om een klinische evaluatie uit te voeren met behulp van andere middelen en hun redenen daarvoor.

2.  De lidstaten stellen de Commissie en de coördinatiegroep in kennis van hun voornemen om een klinische evaluatie uit te voeren met behulp van andere middelen en hun redenen daarvoor.

Amendement    198

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De coördinatiegroep kan beoordelen of het verzoek is aangepast aan de in lid 1 genoemde redenen, en haar bevindingen aan de Commissie voorleggen.

Amendement    199

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Binnen drie maanden na de datum van ontvangst van de in lid 2 bedoelde kennisgeving bekrachtigt of verwerpt de Commissie de geplande evaluatie, nadat zij heeft nagegaan of deze al dan niet voldoet aan de in lid 1 genoemde vereisten en of zij al dan niet een middel tot willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten vormt. Indien de Commissie binnen de periode van drie maanden geen besluit neemt, wordt de geplande klinische evaluatie geacht te zijn goedgekeurd.

3.  Binnen drie maanden na de datum van ontvangst van de in lid 2 bedoelde kennisgeving bekrachtigt of verwerpt de Commissie de geplande evaluatie, nadat zij heeft nagegaan of deze al dan niet voldoet aan de in lid 1 genoemde vereisten en of zij al dan niet een middel tot willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten vormt. Indien de Commissie binnen de periode van drie maanden geen besluit neemt, wordt de geplande klinische evaluatie geacht te zijn goedgekeurd. Het besluit van de Commissie zal worden gepubliceerd op het in artikel 27 bedoelde IT‑platform.


TOELICHTING

Het door de Europese Commissie gepresenteerde voorstel komt op het juiste moment en heeft een grote toegevoegde waarde voor de EU. Het is een volgende stap in de ontwikkeling van de EU op een zeer belangrijk gebied, de gezondheidszorg. Met het voorstel wordt met name beoogd op Europees niveau gezamenlijke klinische evaluaties van gezondheidstechnologie uit te voeren.

Uit de Eurobarometer blijkt keer op keer dat de Europese burgers enorm veel waarde aan gezondheid hechten. Zoals in het VWEU wordt bepaald, moet de verbetering van de gezondheid een politieke prioriteit van de EU zijn in elk optreden, maar met name wanneer het concrete onderwerpen op het gebied van gezondheidszorg betreft.

Het recht op gezondheid is een fundamenteel recht dat niet alleen belangrijk is voor de integriteit en persoonlijke ontwikkeling, maar ook bepalend is voor de maatschappelijke cohesie en voor de productiviteit. Door het welvaartssysteem, dat typerend is voor de EU en waarbinnen de gezondheidssystemen een cruciale rol spelen, is het mogelijk in de EU hoge gezondheidsnormen te bereiken.

De reglementering van het Europees stelsel van geneesmiddelen heeft in de afgelopen decennia aanzienlijk bijgedragen aan deze vorderingen op het gebied van gezondheidszorg. De harmonisatie op communautair niveau met betrekking tot geneesmiddelen begon in de jaren 60 met Richtlijn 65/65/EG. In 1995 werd het Europees Geneesmiddelenbureau opgericht, dat op centraal niveau de veiligheid en doeltreffendheid van een groot deel van de geneesmiddelen evalueert voordat er een vergunning voor het in de handel brengen wordt verstrekt. Later zou Richtlijn 2001/83/EG de belangrijkste fundamenten leggen voor de wetgeving inzake geneesmiddelen in de EU.

Anderzijds heeft de benadering van geneesmiddelen als een consumentengoed waarop de wetten van de markt van toepassing zijn ertoe geleid dat de industriële bedrijfstak in de EU tot de meest concurrerende economische sectoren behoort, ook al is de concurrentie uit de Verenigde Staten en opkomende economieën duidelijk aanwezig. Het beleid dat op deze geneesmiddelen van toepassing is, moet echter verenigbaar zijn met het uiteindelijke doel om de toegang voor burgers te garanderen.

De uitgaven aan gezondheidszorg vertegenwoordigen in de EU 10 % van het bbp, een totaalbedrag van 1 300 miljard EUR per jaar. 220 miljard EUR van dit bedrag heeft betrekking op uitgaven aan geneesmiddelen en 110 miljard EUR, een cijfer dat stijgende is, heeft betrekking op investeringen in nieuwe medische hulpmiddelen. De uitgaven aan geneesmiddelen vertegenwoordigen 1,41 % van het bbp en 17,1 % van de uitgaven aan gezondheidszorg in de EU.

Zoals blijkt uit de conclusies van de Raad van juni 2016 maakt men zich op Europees niveau ernstig zorgen over de werking van het geneesmiddelensysteem. De toegang tot geneesmiddelen voor patiënten en de duurzaamheid van gezondheidsstelsels staan onder grote druk als gevolg van de hoge prijzen van zogenaamde innovaties, die niet altijd gepaard gaan met aanzienlijke therapeutische verbeteringen. Anderzijds zijn er gebieden die vanuit economisch oogpunt niet aantrekkelijk zijn voor onderzoek, zoals vaccinaties, pediatrische behandelingen en antimicrobiële resistentie, of waarvoor stimulerende maatregelen of nieuwe onderzoeksmodellen nodig zijn, zoals het geval is voor zeldzame ziekten.

In de afgelopen tien jaar zijn geneesmiddelen voor de behandeling van kanker tien keer(1) zo duur geworden terwijl hun therapeutische waarde geen gelijke tred hield. Uit diverse recente studies over de vergunningverlening voor oncologische geneesmiddelen blijkt dat slechts 14 %-15 % van deze geneesmiddelen na vijf jaar de overlevingskans had vergroot(2).

In veel gevallen bieden de geneesmiddelen op de Europese markt geen voordeel ten opzichte van bestaande geneesmiddelen. Bovendien namen slechts aan 30 % van de klinische proeven die in de EU werden goedgekeurd meer dan 1 000 patiënten deel die langer dan een jaar werden gevolgd(3). Daarnaast worden er steeds vaker vroegtijdige vergunningen verleend voor geneesmiddelen, waarbij de kans zes keer groter is dat ze van de markt worden gehaald, de kans dat er belangrijke meldingen moeten worden verstuurd vier keer groter is en de geneesmiddelen drie keer zo vaak uit de handel moeten worden gehaald(4).

Er is absoluut beter en meer klinisch bewijs nodig aan de hand waarvan de relatieve doeltreffendheid, de therapeutische voordelen en de kwaliteit van geneesmiddelen kan worden bepaald. De vergunningen voor het in de handel brengen, die zijn gebaseerd op een evaluatie van de doeltreffendheid en veiligheid, garanderen op zich niet dat een nieuwe behandeling een vooruitgang is, en sluiten zelfs niet eens uit dat het een achteruitgang betreft, aangezien met de verplichte studies en vergelijkingstechnologieën niet wordt beoogd de vergelijkende doeltreffendheid aan te tonen. Maar zelfs vanuit ethisch oogpunt lijkt het niet passend te zijn dat alleen doeltreffendheid en veiligheid voorwaarden zijn voor het verkrijgen van een dergelijke vergunning. In Verordening (EG) nr. 726/2004 wordt, naar aanleiding van eisen van patiënten, gezondheidswerkers en consumentenorganisaties, voor het eerst gesproken over de therapeutische meerwaarde. Het was echter niet mogelijk de evaluatie ervan verplicht te stellen in het vergunningsverleningsproces.

Tot nu toe hebben de lidstaten, voorafgaand aan de invoering in de nationale gezondheidsstelsels en op basis van hun eigen methoden en criteria, de relatieve doeltreffendheid onder de loep genomen in het kader van de vaststelling van prijzen en vergoedingen.

Zeker is dat er aanzienlijke punten van zorg zijn met betrekking tot de steeds grotere moeite die het burgers kost om toegang te krijgen tot een geschikte behandeling in de EU, als gevolg van de hoge prijzen, gebrekkige beschikbaarheid of de lage kwaliteit van innovaties. Deze punten van zorg worden ook gedeeld door het Europees Parlement in het verslag over het initiatief "Maatregelen voor een betere toegang tot geneesmiddelen in de EU", waarin verschillende maatregelen zijn opgenomen die zouden kunnen doen vermoeden dat er eigenlijk behoefte bestaat aan een richtlijn die een algemene reglementering en het noodzakelijke evenwicht tussen alle partijen en belangen mogelijk maakt – waarbij de patiënt centraal staat –, de toegang tot geneesmiddelen en de duurzaamheid van de stelsels van gezondheidszorg garandeert en onderzoek en ontwikkeling van hoog niveau stimuleert.

De voorgestelde maatregelen omvatten onder andere een evaluatie op Europees niveau van de therapeutische meerwaarde van gezondheidstechnologieën en de harmonisatie van criteria voor de klinische evaluatie van geneesmiddelen die het niveau van het klinisch bewijsmateriaal verbetert, kwalitatief hoogwaardige innovatie stimuleert en het mogelijk maakt om onderscheid te maken tussen technologieën die een grote toegevoegde waarde hebben. Eveneens zullen onderzoek en innovatie van hogere kwaliteit en het voorkomen van onnodig dubbel werk positief bijdragen aan het concurrentievermogen van de Europese farmaceutische industrie.

Het voorstel van de Commissie is met name gericht op het wegnemen van de verstoring van de interne markt die het gevolg is van klinische evaluaties die door de lidstaten dubbel worden uitgevoerd en zodoende een belemmering vormen voor de voorspelbaarheid van de industrie. Het feit dat evaluaties dubbel worden uitgevoerd is echter niet per definitie het gevolg van willekeurig handelen door de lidstaten. Een gebrek aan klinisch bewijsmateriaal voor de evaluatie, onvoldoende informatie-uitwisseling, de specifieke context van elk land, de werking van de markt van geneesmiddelen die niet garandeert dat alle gezondheidstechnologieën in alle lidstaten beschikbaar zijn en de barrière die wordt gevormd door de hoge prijzen, zijn allemaal factoren die hier een aanzienlijk bijdrage aan leveren.

Het is absoluut noodzakelijk de werking van de interne markt te verbeteren, maar dit mag niet de enige of belangrijkste rechtvaardiging van het voorstel zijn. De kans dat deze gezamenlijke evaluaties van gezondheidstechnologie tot innovatie van hogere kwaliteit leiden, de klinische onderzoeksprioriteiten sturen, de duurzaamheid van de stelsels van gezondheidszorg vergroten en uiteindelijk de toegang tot gezondheidstechnologie voor patiënten verbeteren waardoor het fundamentele recht op gezondheid kan worden gegarandeerd, mag niet onbenut worden gelaten en moet de centrale pijler van het voorstel vormen.

Uit hoofde van artikel 168, lid 4, van de VWEU heeft de EU de wetgevende bevoegdheid om hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen voor geneesmiddelen vast te stellen, terwijl de lidstaten verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de middelen die worden toegewezen aan gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging (artikel 168, lid 7) en, in het algemeen, aan de volksgezondheid. De EU speelt een ondersteunende en coördinerende rol, vult de maatregelen van de lidstaten aan en moet in elk geval een hoog niveau van gezondheid garanderen in al haar beleid. De lidstaten hebben de bevoegdheid om de prijzen en vergoedingen van geneesmiddelen vast te stellen. Zij mogen de mededinging en de werking van de interne markt echter niet verstoren door middel van discriminerende criteria of besluiten (artikel 114 VWEU). Hier heeft ook het Hof van Justitie van de Europese Unie op gewezen.

In dit opzicht werken de lidstaten sinds 2010 op vrijwillige basis samen met de Europese Commissie in het kader van EunetHTA. Aangezien de resultaten bevredigend zijn, willen de lidstaten deze samenwerking voortzetten. Nu deze etappe is bereikt, bestaat er echter behoefte aan een permanent en stabiel systeem dat garandeert dat de doelstellingen worden gerealiseerd en dat het subsidiariteitsbeginsel tegelijkertijd wordt geëerbiedigd, door middel van een gemeenschappelijke en gereglementeerde evaluatiemethode die kan worden afgestemd op de specifieke nationale omstandigheden.

In het voorstel van de Commissie wordt gepleit voor verplichte deelname en uitvoering, hetgeen tot achterdocht bij de lidstaten kan leiden als bij de gemeenschappelijke evaluaties geen objectief, onafhankelijk en transparant proces van hoge kwaliteit wordt gevolgd, dat op Europees niveau wordt uitgevoerd door de nationale organen en autoriteiten die dit op nationaal niveau ook al doen, aan de hand van een gemeenschappelijke en publieke methode. Om te garanderen dat het voorstel slaagt, moet er voldoende vertrouwen worden gewekt tussen de partijen ten gunste van een hoger belang (i.e. het belang van de patiënt), moeten in elk geval het besluitvormingsvermogen van de lidstaten, het klinische bewijsmateriaal en de efficiëntie van de middelen die worden bestemd voor onderzoek worden vergroot, en moeten de voorspelbaarheid en het concurrentievermogen van de bedrijfstak worden verbeterd, hetgeen hand in hand moet gaan met de verbetering van de kwaliteit van onderzoek en innovatie. De Commissie zal als administratieve en economische ondersteuner garanderen dat de procedure correct functioneert. De financiering ervan moet uit publieke bronnen komen, onafhankelijk zijn van de ontwikkelaars van technologie en de betrouwbaarheid van het proces garanderen. Dit zijn de beginselen en gebieden van verbetering die mijns inziens namens het Parlement moeten worden opgenomen in het voorstel.

Anderzijds kunnen de interactie en uitwisseling van informatie tussen patiënten, consumenten, deskundigen, gezondheidswerkers, ngo's op het gebied van gezondheid en ontwikkelaars van technologie en beoordelaars leiden tot de beschikbaarheid van meer bewijsmateriaal op basis van het daadwerkelijke gebruik van de gezondheidstechnologie en tot de formulering van prioriteiten voor onderzoek.

Wat de evaluaties betreft, moet rekening worden gehouden met de laatste ontwikkelingen op het gebied van medische hulpmiddelen ("medical devices" in het Engels), op basis waarvan het klinische bewijsmateriaal moet worden verbeterd met het oog op evaluatie en besluitvorming. Onlangs zijn er wetten goedgekeurd met betrekking tot de veiligheid en transparantie van dergelijke hulpmiddelen, maar niet met betrekking tot hun doeltreffendheid, in ieder geval niet de relatieve doeltreffendheid. Het feit dat de Europese markt voor deze hulpmiddelen sterker is gedecentraliseerd en er voor de vergunningverlening voor het in de handel brengen onvoldoende reëel bewijsmateriaal is, mag niet als excuus dienen. In tegendeel: er moeten vorderingen worden gemaakt in de richting van een systeem van gecentraliseerde vergunningverlening waarin aspecten van doeltreffendheid en effectiviteit vanuit ethisch oogpunt in aanmerking worden genomen, om bij te dragen aan de besluitvorming op het moment dat deze hulpmiddelen worden ingevoerd in de gezondheidssystemen. De behoefte aan meer bewijsmateriaal met betrekking tot medische hulpmiddelen heeft ertoe geleid dat 20 lidstaten en Noorwegen systemen hebben voor hun klinische evaluatie, voor de goedkeuring van richtsnoeren en voor de uitvoering van dialogen in een vroeg stadium. Uit de publieke raadpleging wordt duidelijk dat het een goed idee zou zijn om deze Europese evaluatie van medische hulpmiddelen – die bovendien zal bijdragen aan een vermindering van de administratieve lasten, met name voor kmo's – toe te passen.

Het voorstel kan eveneens een positieve bijdrage leveren aan samenwerking op nieuwe terreinen, zoals precisiegeneeskunde, het stopzetten van investeringen in oude technologie, het opstellen van richtsnoeren voor de klinische praktijk, het verwerven van meer kennis over "compassionate use" of de vorderingen met betrekking tot een nieuw mechanisme voor het vaststellen van prijzen en de "appraisal" van innovatieve geneesmiddelen, weesgeneesmiddelen of oncologische geneesmiddelen. Voor de transitie naar een meer gepersonaliseerde manier om geneesmiddelen te leveren, gericht op kleine groepen, moet worden gezocht naar nieuwe systemen voor het evalueren van geneesmiddelen en voor het vaststellen van de prijzen die ervoor moeten worden betaald.

(1)

Kelly R and Smith T. 2014. "Delivering maximum clinical benefit at an affordable price: engaging stakeholders in cancer care.", The Lancet Oncology 15/3):e112-e8, en Europees Parlement, oktober 2016, "Links between pharmaceutical R&D Models and Access to Affordable Medicines".

(2)

Davis, Naci, Gurpinar et all., "Availability of evidence of benefits on overall survival and quality of life of cancer drugs approved by European Medicines Agency: retrospective cohort study of drug approvals 2009-13", BJM 2017;359:j4530 I doi:10.1136/bmj.j4530.

(3)

Prescrire Rédaction "Essais avant AMM: trop peu de patients", Rev. Prescrire 2014: 34 (363):57.

(4)

Prescrire Rédaction "AMM prématurées = danger", Rev Prescrire 2008; 28 (297): 535.


MINDERHEIDSSTANDPUNT

ingediend overeenkomstig artikel 56 bis, lid 3, van het Reglement

Joëlle Mélin

Dit minderheidsstandpunt dient om onze negatieve stem toe te lichten:

Dit verslag, dat bedoeld is voor de invoering van een gemeenschappelijke evaluatie van gezondheidstechnologieën op Europees niveau, brengt ernstige risico's met zich mee.

Het zou zonder twijfel in strijd zijn met het subsidiariteitsbeginsel.

Maar ook zou het een zorgwekkende trend betekenen die zich in Frankrijk reeds voordeed na een evaluatieprocedure van de medische dienstverlening op het gebied van geneesmiddelen ongeveer tien jaar geleden: negatieve beoordelingen hebben geleid tot het niet terugbetalen van een groot aantal nuttige medicijnen en vervolgens tot het verdwijnen daarvan, waaronder producten die in vele laboratoria gebruikt worden.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor geneesmiddelen in Europa, voor meerdere medische hulpmiddelen, ondanks hun CE-markering, en voor vele behandeltechnieken, eerst die van chirurgen en vervolgens die van al het verzorgend personeel in Europa, zoals duidelijk in de tekst staat: administratieve en juridische lasten zullen uiteindelijk een einde maken aan de vrijheid van de zorgverlening.

Onze fractie kijkt uit naar de standpunten tijdens de trialoog, met name die van de Raad.


ADVIES VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN INZAKE DE RECHTSGROND

Mevrouw Adina‑Ioana Vălean

Voorzitter

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

STRAATSBURG

Betreft:  Advies inzake de rechtsgrondslag van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU (COM(2018)0051 – C8‑0024/2018 – 2018/0018(COD))

Geachte voorzitter,

Bij schrijven van 3 juli 2018 hebt u, overeenkomstig artikel 39, lid 2, van het Reglement, de Commissie juridische zaken verzocht de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid een advies te doen toekomen over de wenselijkheid van een wijziging van de rechtsgrondslag van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU.

Meer bepaald steunt het voorstel van de Commissie alleen op artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De rapporteur en een ander lid hebben vergelijkbare amendementen ingediend om de rechtsgrondslag te wijzigen naar de artikelen 114, 168, lid 4, en 168, lid 7, VWEU.(1)

I – Achtergrond

"Gezondheidstechnologie" moet in ruime zin worden begrepen en omvat ook geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, medische en chirurgische procedures en in de gezondheidszorg toegepaste maatregelen voor ziektepreventie, diagnose of behandeling. Evaluatie van gezondheidstechnologie (EGT) is een multidisciplinair proces dat informatie over de medische, maatschappelijke, economische en ethische kwesties die verband houden met het gebruik van gezondheidstechnologie op systematische, transparante, objectieve en grondige wijze samenvat. Dit is een proces waarbij een nieuwe of bestaande technologie wordt beoordeeld en vergeleken met andere gezondheidstechnologieën en/of de huidige zorgstandaard. EGT heeft betrekking op verschillende aspecten, variërend van klinische gebieden (bijv. veiligheid, klinische doeltreffendheid) tot niet-klinische (bijv. economische, ethische, organisatorische). EGT wordt gebruikt om kennis aan te leveren voor de besluitvorming in de lidstaten door het verstrekken van een wetenschappelijke basis voor besluiten inzake de prijsstelling en terugbetaling van gezondheidstechnologieën.

Samenwerking op vrijwillige basis vindt al sinds 1980 tussen de lidstaten plaats. De lopende EU-samenwerking op het gebied van EGT bestaat voornamelijk uit gezamenlijke EUnetHTA-acties en het EGT-netwerk, dat werd opgericht op basis van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg (Richtlijn 2011/24/EU) om strategische en politieke sturing te geven aan de wetenschappelijke en technische samenwerking.

De Commissie heeft zich in haar mededeling "De eengemaakte markt verbeteren: meer mogelijkheden voor mensen en ondernemingen" ertoe verbonden om een initiatief inzake de evaluatie van gezondheidstechnologie te zullen voorstellen met als doel de werking van de eengemaakte markt voor gezondheidstechnologieën te verbeteren, in het bijzonder om dubbel werk door de lidstaten en het bedrijfsleven te vermijden.

De Commissie is van mening dat de lopende EU-samenwerking op het gebied van EGT, hoewel ze de voordelen van EU-samenwerking heeft geïllustreerd, de versnippering van de eengemaakte markt of de overlapping van evaluaties niet heeft stopgezet. De Commissie stelt drie belangrijke problemen vast: 1) belemmerde en verstoorde markttoegang als gevolg van het feit dat de ontwikkelaars van gezondheidstechnologie te maken hebben met uiteenlopende nationale EGT-procedures en -methoden, hetgeen kan leiden tot verschillende EGT-conclusies; 2) overlappende werkzaamheden van nationale EGT-instanties, die gelijktijdig of binnen een vergelijkbaar tijdsbestek klinische evaluaties van dezelfde gezondheidstechnologieën uitvoeren; 3) het niet-duurzame karakter van EGT-samenwerking, aangezien de huidige samenwerking inzake EGT op Unieniveau projectmatig is zonder de garantie dat de activiteiten op lange termijn kunnen worden voortgezet. Door gezamenlijke klinische evaluaties uit te voeren, zouden op de lange termijn schaalvoordelen, grotere voorspelbaarheid voor zakendoen, meer kwaliteit en consistentie en meer transparantie voor patiënten worden bereikt.

II – Relevante Verdragsbepalingen

Het volgende artikel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt in het voorstel van de Commissie als rechtsgrond voorgesteld:

Hoofdstuk 3 "De aanpassing van de wetgevingen":

Artikel 114

(oud artikel 95 VEG)

1. Tenzij in de Verdragen anders is bepaald, zijn de volgende bepalingen van toepassing voor de

verwezenlijking van de doeleinden van artikel 26. Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité de maatregelen vast inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die de instelling en de werking van de interne markt betreffen.

2. Lid 1 is niet van toepassing op de fiscale bepalingen, op de bepalingen inzake het vrije verkeer van personen en op de bepalingen inzake de rechten en belangen van werknemers.

3. De Commissie zal bij haar in lid 1 bedoelde voorstellen op het gebied van de volksgezondheid, de veiligheid, de milieubescherming en de consumentenbescherming uitgaan van een hoog beschermingsniveau, daarbij in het bijzonder rekening houdend met alle nieuwe ontwikkelingen die op wetenschappelijke gegevens zijn gebaseerd. Ook het Europees Parlement en de Raad zullen binnen hun respectieve bevoegdheden deze doelstelling trachten te verwezenlijken.

4. Wanneer een lidstaat het, nadat door het Europees Parlement en de Raad, door de Raad of door de Commissie een harmonisatiemaatregel is genomen, noodzakelijk acht nationale bepalingen te handhaven die hun rechtvaardiging vinden in gewichtige eisen als bedoeld in artikel 36 of verband houdend met de bescherming van het milieu of het arbeidsmilieu, geeft hij zowel van die bepalingen als van de redenen voor het handhaven ervan, kennis aan de Commissie.

5. Wanneer een lidstaat het, nadat door het Europees Parlement en de Raad, door de Raad of door de Commissie een harmonisatiemaatregel is genomen, noodzakelijk acht, nationale bepalingen te treffen die gebaseerd zijn op nieuwe wetenschappelijke gegevens die verband houden met de bescherming van het milieu of het arbeidsmilieu vanwege een specifiek probleem dat zich in die lidstaat heeft aangediend nadat de harmonisatiemaatregel is genomen, stelt hij de Commissie voorts, onverminderd lid 4, in kennis van de voorgenomen bepalingen en de redenen voor het vaststellen ervan.

6. Binnen zes maanden na de in de leden 4 en 5 bedoelde kennisgevingen keurt de Commissie

de betrokken nationale bepalingen goed of wijst die af, nadat zij heeft nagegaan of zij al dan niet een middel tot willekeurige discriminatie, een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten, of een hinderpaal voor de werking van de interne markt vormen.

Indien de Commissie binnen deze termijn geen besluit neemt, worden de in de leden 4 en 5 bedoelde nationale bepalingen geacht te zijn goedgekeurd.

Indien het complexe karakter van de aangelegenheid zulks rechtvaardigt en er geen gevaar bestaat voor de gezondheid van de mens, kan de Commissie de betrokken lidstaat ervan in kennis stellen dat de in dit lid bedoelde termijn met ten hoogste zes maanden kan worden verlengd.

7. Indien een lidstaat krachtens lid 6 gemachtigd is om nationale bepalingen te handhaven of te treffen die afwijken van een harmonisatiemaatregel, onderzoekt de Commissie onverwijld of er een aanpassing van die maatregel moet worden voorgesteld.

8. Indien een lidstaat een specifiek probleem in verband met volksgezondheid aan de orde stelt op een gebied waarop eerder harmonisatiemaatregelen zijn genomen, brengt hij dit ter kennis van de Commissie die onverwijld onderzoekt of zij passende maatregelen aan de Raad moet voorstellen.

9. In afwijking van de procedure van de artikelen 258 en 259 kan de Commissie of een lidstaat zich rechtstreeks tot het Hof van Justitie van de Europese Unie wenden

indien zij/hij meent dat een andere lidstaat misbruik maakt van de in dit artikel bedoelde bevoegdheden.

10. Bovenbedoelde harmonisatiemaatregelen omvatten, in passende gevallen, een vrijwaringsclausule die de lidstaten machtigt om, op grond van één of meer van de in artikel 36 bedoelde niet-economische redenen, voorlopige maatregelen te treffen die aan toetsingsprocedure van de Unie worden onderworpen.

Het verzoek van de Commissie ENVI heeft ook betrekking op artikel 168 onder Titel XIV "Volksgezondheid" en met name de leden 4 en 7:

Artikel 168

(oud artikel 152 VEG)

1. Bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Unie wordt een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid verzekerd.

Het optreden van de Unie, dat een aanvulling vormt op nationaal beleid, is gericht op verbetering van de volksgezondheid, preventie van ziekten en aandoeningen bij de mens en het wegnemen van bronnen van gevaar voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dit optreden omvat de bestrijding van grote bedreigingen van de gezondheid, door het bevorderen van onderzoek naar de oorzaken, de overdracht en de preventie daarvan, alsmede door het bevorderen van gezondheidsvoorlichting en gezondheidsonderwijs, en de controle van, de alarmering bij en de bestrijding van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid.

De Unie vult het optreden van de lidstaten aan ter vermindering van de schade aan de gezondheid door drugsgebruik, met inbegrip van voorlichting en preventie.

2. De Unie moedigt samenwerking tussen de lidstaten op de in dit artikel bedoelde gebieden aan en steunt zo nodig hun optreden. Zij moedigt in het bijzonder aan dat de lidstaten samenwerken ter verbetering van de complementariteit van hun gezondheidsdiensten in de grensgebieden.

De lidstaten coördineren onderling, in verbinding met de Commissie, hun beleid en programma's op de in lid 1 bedoelde gebieden. De Commissie kan, in nauw contact met de lidstaten, alle dienstige initiatieven nemen om deze coördinatie te bevorderen, met name initiatieven om richtsnoeren en indicatoren vast te stellen, de uitwisseling van beste praktijken te regelen en de nodige elementen met het oog op periodieke controle en evaluatie te verzamelen.

Het Europees Parlement wordt ten volle in kennis gesteld.

3. De Unie en de lidstaten bevorderen de samenwerking met derde landen en met de

inzake volksgezondheid bevoegde internationale organisaties.

4. In afwijking van artikel 2, lid 5, en artikel 6, onder a), en overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder k), dragen het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure, na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van dit artikel, om gemeenschappelijke veiligheidskwesties het hoofd te bieden, door:

a) maatregelen aan te nemen waarbij hoge kwaliteits- en veiligheidseisen worden gesteld aan organen en stoffen van menselijke oorsprong, bloed en bloedderivaten; deze maatregelen beletten niet dat een lidstaat maatregelen voor een hogere graad van bescherming handhaaft of treft;

b) maatregelen op veterinair en fytosanitair gebied aan te nemen die rechtstreeks gericht zijn op de bescherming van de volksgezondheid;

c) maatregelen waarbij hoge kwaliteits- en veiligheidseisen worden gesteld aan geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

5. Het Europees Parlement en de Raad kunnen, volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, ook stimuleringsmaatregelen vaststellen die gericht zijn op de bescherming en de verbetering van de menselijke gezondheid en met name de bestrijding van grote grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid, maatregelen betreffende de controle van, de alarmering bij en de bestrijding van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid, alsook maatregelen die rechtstreeks verband houden met de bescherming van de volksgezondheid ter zake van tabak en misbruik van alcohol, met uitsluiting van enige harmonisering van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten.

6. De Raad kan, op voorstel van de Commissie, ook aanbevelingen aannemen met het oog op de doelstellingen van dit artikel.

7. Het optreden van de Unie eerbiedigt de verantwoordelijkheden van de lidstaten met betrekking tot de bepaling van hun gezondheidsbeleid, alsmede de organisatie en de verstrekking van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging. De verantwoordelijkheden van de lidstaten omvatten het beheer van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging, alsmede de allocatie van de daaraan toegewezen middelen. De in lid 4, onder a), bedoelde maatregelen doen geen afbreuk aan de nationale voorschriften inzake donatie en geneeskundig gebruik van organen en bloed.

Gelet op de diverse kruisverwijzingen spelen ook de volgende artikelen een rol:

Artikel 2, lid 5

5. Op bepaalde gebieden en onder de bij de Verdragen gestelde voorwaarden is de Unie bevoegd om het optreden van de lidstaten te ondersteunen, te coördineren of aan te vullen, zonder evenwel de bevoegdheid van de lidstaten op die gebieden over te nemen.

Artikel 4

1. De Unie heeft een met de lidstaten gedeelde bevoegdheid in de gevallen waarin haar in de Verdragen een

bevoegdheid wordt toegedeeld die buiten de in de artikelen 3 en 6 bedoelde gebieden valt.

2. De gedeelde bevoegdheden van de Unie en de lidstaten betreffen in het bijzonder

de volgende gebieden:

[...]

k) gemeenschappelijke veiligheidsvraagstukken op het gebied van volksgezondheid, voor de in het onderhavige Verdrag genoemde aspecten.

[...]

Artikel 6

De Unie is bevoegd om het optreden van de lidstaten te ondersteunen, te coördineren of aan te vullen. Dit geldt voor de volgende gebieden wat hun Europese dimensie betreft:

a) bescherming en verbetering van de menselijke gezondheid;

[...]

III – De rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie betreffende de keuze van de rechtsgrondslag

Het Hof van Justitie beschouwt de keuze van de juiste rechtsgrondslag vanouds als een kwestie van constitutioneel belang die een rol speelt als het gaat om de naleving van het beginsel van bevoegdheidstoedeling (artikel 5 VEU) en die bepalend is voor de aard en omvang van de bevoegdheid van de Unie.(2) De keuze van de rechtsgrond is derhalve geen vrije keuze. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie moet "de keuze van de rechtsgrondslag van een [Uniehandeling] [...] berusten op objectieve gegevens die voor rechterlijke toetsing vatbaar zijn. Tot die gegevens behoren met name het doel en de inhoud van de handeling". Indien bij het onderzoek van de betrokken handeling blijkt dat zij een tweeledig doel heeft of dat er sprake is van twee componenten, waarvan er een kan worden gezien als hoofddoel of voornaamste component, terwijl het andere doel of de andere component slechts van ondergeschikt belang is, moet die handeling op één enkele rechtsgrondslag worden gebaseerd, namelijk die welke het hoofddoel of de voornaamste component vereist.(3)

IV – Doel en inhoud van het voorstel

In de toelichting worden de doelstellingen van het voorstel opgesomd en wordt onderscheid gemaakt tussen de algemene doelstellingen, namelijk zorgen voor een betere werking van de interne markt en bijdragen tot een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid, de specifieke doelstellingen, namelijk de beschikbaarheid van innovatieve gezondheidstechnologieën voor patiënten in de EU verbeteren, zorgen voor een efficiënt gebruik van middelen en een betere kwaliteit van EGT in de hele EU, en de voorspelbaarheid voor zakendoen verbeteren, en de operationele doelstellingen, namelijk de convergentie op het gebied van EGT-instrumenten, procedures en methoden bevorderen, overlappende werkzaamheden van de EGT-instanties en het bedrijfsleven verminderen, ervoor zorgen dat de lidstaten de gezamenlijke resultaten gebruiken, en de duurzaamheid op lange termijn van de EU-samenwerking inzake EGT waarborgen.

In overweging 5 wordt gesteld dat "[d]oordat verschillende lidstaten parallel evaluaties uitvoeren en de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de evaluatieprocedures en -methoden verschillen, [...] de ontwikkelaars van gezondheidstechnologie te maken [kunnen] krijgen met veelvuldige en uiteenlopende verzoeken om gegevens" en dat "[h]ierdoor [...] ook overlappingen en verschillen in uitkomsten [kunnen] ontstaan, die leiden tot een zwaardere financiële en administratieve belasting en daarmee een belemmering vormt voor het vrije verkeer van de desbetreffende gezondheidstechnologieën en van de soepele werking van de interne markt".

In overweging 6 staat dat "de overlapping van evaluaties van dezelfde gezondheidstechnologie door EGT-autoriteiten en -instanties in verschillende lidstaten binnen identieke of soortgelijke termijnen niet voldoende is aangepakt."

In overweging 10 staat dat "[o]m te zorgen voor een betere werking van de interne markt en bij te dragen tot een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid, [...] de regels voor de uitvoering van klinische evaluatie op nationaal niveau en klinische evaluatie van bepaalde gezondheidstechnologieën op het niveau van de Unie onderling [moeten] worden aangepast, waarbij de voortzetting van de vrijwillige samenwerking tussen de lidstaten inzake bepaalde aspecten van EGT moet worden ondersteund."

In overweging 16 wordt gesteld dat "[o]m ervoor te zorgen dat de geharmoniseerde procedures voldoen aan hun doelstelling voor de interne markt, [...] de lidstaten ten volle rekening [moeten] houden met de resultaten van gezamenlijke klinische evaluaties en deze dan ook niet herhalen."

Volgens overweging 34, ten slotte, zijn de doelstellingen van de voorgestelde verordening "de onderlinge aanpassing van de regels van de lidstaten met betrekking tot het verrichten van klinische evaluaties op nationaal niveau en de vaststelling van een kader van verplichte gezamenlijke klinische evaluaties van bepaalde gezondheidstechnologieën op het niveau van de Unie".

In artikel 1 van het voorstel wordt uiteengezet dat bij de verordening een steunkader en procedures voor samenwerking op het gebied van evaluatie van gezondheidstechnologie op het niveau van de Unie worden vastgesteld. Opgemerkt dient te worden dat het toepassingsgebied van de regels van de Unie is beperkt tot die aspecten van EGT die betrekking hebben op de klinische evaluatie van gezondheidstechnologie.

In hoofdstuk II worden daarom de vier pijlers vastgesteld van de toekomstige samenwerking tussen de lidstaten op Unieniveau (namelijk gezamenlijke klinische evaluaties, gezamenlijk wetenschappelijk overleg, de identificatie van opkomende gezondheidstechnologieën, en vrijwillige samenwerking) en in hoofdstuk III (de artikelen 20-23) worden geharmoniseerde regels vastgesteld – waaronder gemeenschappelijke procedureregels en methodes – voor gezamenlijke klinische evaluaties en de door de lidstaten uitgevoerde klinische evaluatie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Meer in het bijzonder wordt in het voorstel de coördinatiegroep van de lidstaten inzake evaluatie van gezondheidstechnologie (artikel 3) opgezet, die gezamenlijke klinische evaluaties (artikel 5) van bepaalde geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek moet verrichten.

Volgens artikel 8, lid 1, mogen de lidstaten geen klinische evaluatie uitvoeren indien een evaluatie overeenkomstig de verordening is verricht en passen ze verslagen over gezamenlijke klinische evaluaties die zijn aangenomen uit hoofde van de verordening toe in hun evaluaties van gezondheidstechnologie op het niveau van de lidstaten. Tegelijkertijd bevat artikel 34 een "vrijwaringsclausule", op grond waarvan de lidstaten, na goedkeuring door de Commissie, klinische evaluaties kunnen uitvoeren met behulp van andere middelen dan de regels van hoofdstuk III van de verordening indien hiermee de volksgezondheid in de betrokken lidstaat moet worden beschermd en op voorwaarde dat de maatregel gerechtvaardigd, noodzakelijk en evenredig is voor de verwezenlijking van dat doel. In het voorstel wordt de Commissie de bevoegdheid verleend om, door middel van uitvoeringshandelingen, gedetailleerde procedureregels voor gezamenlijke klinische evaluaties vast te stellen.

Bovendien wordt in het voorstel voorzien in de mogelijkheid voor ontwikkelaars van gezondheidstechnologie te verzoeken om een gezamenlijk wetenschappelijk overleg met de coördinatiegroep om wetenschappelijk advies te verkrijgen over gegevens en bewijsstukken die naar verwachting zijn vereist als onderdeel van een gezamenlijke klinische evaluatie (artikel 12). Wanneer gezamenlijk overleg over een gezondheidstechnologie in gang is gezet, voeren de lidstaten geen wetenschappelijk of vergelijkbaar overleg indien de inhoud van de verzoeken hetzelfde is (artikel 14, lid 3).

De coördinatiegroep bereidt jaarlijks een studie voor over opkomende gezondheidstechnologieën waarvan wordt verwacht dat zij een grote impact zullen hebben op patiënten, volksgezondheid of gezondheidszorgstelsels (artikel 18). De Commissie ondersteunt samenwerking en de uitwisseling van wetenschappelijke informatie tussen de lidstaten over een aantal onderwerpen (artikel 19).

Tot slot wordt in het voorstel voorzien in een steunkader en in het bijzonder in voorschriften inzake de financiering van de Unie, en wordt artikel 15 van Richtlijn 2011/24/EU geschrapt waarin de samenwerking inzake de evaluatie van gezondheidstechnologie aan bod komt.

V – Analyse van de rechtsgrondslag

In eerste instantie moet worden opgemerkt dat deze analyse gebaseerd is op het voorstel van de Commissie. Verdere analyse van de rechtsgrondslag zou noodzakelijk kunnen zijn als de tijdens de stemming in de commissie aangenomen wijzigingen, het doel en de inhoud van het voorstel wezenlijk zouden veranderen.

Volgens artikel 114, lid 1, VWEU stellen het Parlement en de Raad de maatregelen vast inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die de instelling en de werking van de interne markt betreffen. Hoewel de loutere vaststelling van verschillen tussen nationale regelingen niet volstaat om een beroep op artikel 114 VWEU te rechtvaardigen, is dit volgens de rechtspraak anders in het geval van verschillen tussen de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten waardoor de fundamentele vrijheden worden belemmerd en die dus de werking van de interne markt rechtstreeks beïnvloeden. Uit de jurisprudentie blijkt eveneens dat artikel 114 VWEU weliswaar als rechtsgrondslag kan worden gebruikt als het doel is toekomstige belemmeringen van het handelsverkeer ten gevolge van de verschillen in nationale wetgevingen te voorkomen, maar dat het ontstaan van die belemmeringen waarschijnlijk moet zijn en de betrokken maatregel ertoe moet strekken die belemmeringen te voorkomen. (4)

Het Hof heeft voorts geoordeeld dat mits is voldaan aan de voorwaarden waaronder artikel 114 VWEU als rechtsgrondslag kan worden gebruikt, het feit dat bij de te maken keuzen de bescherming van de volksgezondheid doorslaggevend is, voor de EU-wetgever geen beletsel kan vormen om dit artikel als rechtsgrondslag te nemen.(5)

Volgens artikel 168, lid 1, VWEU wordt bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid en optreden van de Unie een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid verzekerd, en artikel 114, lid 3, VWEU verlangt expliciet dat bij de harmonisatie wordt uitgegaan van een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid.(6)

In artikel 168, lid 4, VWEU is bepaald dat, in afwijking van artikel 2, lid 5, en artikel 6, onder a), en overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder k), waarin wordt bepaald dat de Unie de bevoegdheid deelt met de lidstaten op het gebied van "gemeenschappelijke veiligheidsvraagstukken op het gebied van volksgezondheid, voor de in het onderhavige Verdrag genoemde aspecten", het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure, na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 168 om gemeenschappelijke veiligheidskwesties het hoofd te bieden, door specifieke maatregelen in verband met de volksgezondheid te nemen. Deze maatregelen moeten bijdragen tot de verwezenlijking van de in artikel 168, lid 1, VWEU vastgestelde doelstelling te zorgen voor een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid "om gemeenschappelijke veiligheidskwesties het hoofd te bieden".

Van deze maatregelen is artikel 168, lid 4, onder c), waarin wordt voorzien in "maatregelen waarbij hoge kwaliteits- en veiligheidseisen worden gesteld aan geneesmiddelen en medische hulpmiddelen", a priori de enige relevante maatregel voor het betrokken wetsvoorstel.

Hieraan moet worden toegevoegd dat, anders dan de op grond van artikel 168, lid 5, genomen maatregelen, artikel 168, lid 4, geen enkele vorm van harmonisatie van de wet- en regelgeving van de lidstaten uitsluit.

In artikel 168, lid 7, VWEU wordt niet voorzien in de vaststelling van rechtshandelingen door de Unie en vormt derhalve geen rechtsgrondslag. Dit wordt dan ook niet verder onderzocht.

Volgens het Hof van Justitie moet bij de keuze van de rechtsgrondslag van een handeling rekening worden gehouden met het doel en de inhoud van die handeling.

Zoals eerder vermeld, wordt met het voorstel beoogd de regels van de lidstaten met betrekking tot het verrichten van klinische evaluaties op nationaal niveau onderling af te stemmen, en een kader van verplichte gezamenlijke klinische evaluaties van bepaalde gezondheidstechnologieën op het niveau van de Unie vast te stellen. Met het voorstel zal een einde worden gemaakt aan enkele verschillen in de interne markt die het gevolg zijn van procedurele en methodologische verschillen tussen de klinische evaluaties die in de lidstaten zijn uitgevoerd en aan de overlapping van dergelijke evaluaties in heel de EU. Door bepaalde procedures op het gebied van EGT volledig te harmoniseren, worden bepaalde bestaande belemmeringen weggenomen en de werking van de interne markt daadwerkelijk verbeterd. De verordening bevat een duidelijke doelstelling voor de interne markt en, zoals hierboven vermeld, belet het feit dat de bescherming van de volksgezondheid onderdeel vormt van het voorstel niet dat de verordening gebaseerd is op artikel 114 VWEU. Overeenkomstig artikel 168, lid 1, VWEU moet bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Unie een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid worden verzekerd. Dit betekent dat de Uniewetgever ook wanneer hij op grond van andere bepalingen van het Verdrag handelt, een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid moet waarborgen. Omdat aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 114 VWEU als rechtsgrondslag wordt voldaan, moet de wetgeving die rechtsgrondslag gebruiken, zelfs wanneer de bescherming van de volksgezondheid een doorslaggevende factor is voor de gemaakte keuzen; artikel 114 VWEU verlangt in dit verband expliciet dat bij harmonisering wordt uitgegaan van een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid, daarbij in het bijzonder rekening houdend met alle nieuwe ontwikkelingen die op wetenschappelijke feiten zijn gebaseerd.

Wil artikel 168, lid 4, een geldige tweede rechtsgrondslag vormen, mag de volksgezondheidscomponent niet ondergeschikt zijn aan de internemarktcomponent. Uit het doel en de inhoud van het voorstel blijkt niet duidelijk dat het voorgestelde instrument twee doelstellingen nastreeft die op gelijke voet staan. Bovendien moet de voorgestelde verordening bijdragen tot de verwezenlijking van de in artikel 168 VWEU vastgestelde doelstellingen inzake volksgezondheid en "maatregelen waarbij hoge kwaliteits- en veiligheidseisen worden gesteld aan geneesmiddelen en medische hulpmiddelen" (artikel 168, lid 4, onder c)) bevatten om gemeenschappelijke veiligheidskwesties het hoofd te bieden. Hoewel het voorstel betrekking heeft op de relatieve kwaliteit en veiligheid van producten, is het niet duidelijk of er sprake is van een echte "gemeenschappelijke veiligheidskwestie" waaraan het zou beantwoorden, of dat het daadwerkelijk gezondheidsnormen vaststelt op een manier die zou rechtvaardigen dat er een beroep wordt gedaan op de specifieke rechtsgrondslag van artikel 168, lid 4, onder c) (hetzij in combinatie met art. 114 VWEU, hetzij op zichzelf staand).

Ten slotte volstaat volgens de rechtspraak een algemeen artikel van het Verdrag als rechtsgrondslag, zelfs als de maatregel in kwestie ook op ondergeschikte wijze probeert een doel te bereiken dat door een artikel van het Verdrag wordt nagestreefd.(7) De keuze van artikel 114 VWEU lijkt dan ook juist en toereikend te zijn.

Dat gezegd zijnde, zou een eventueel beroep op de tweeledige rechtsgrondslag van de artikelen 114 en 168, lid 4, onder c), VWEU, de geldigheid van de handeling niet in gevaar brengen. Sterker nog, volgens de rechtspraak is een eventuele fout in de overwegingen van een handeling louter een formele tekortkoming, behalve wanneer dat aanleiding heeft gegeven tot onregelmatigheid in de procedure voor de vaststelling van deze handeling. Indien een beroep op een tweeledige rechtsgrondslag niet heeft geleid tot onregelmatigheden in de procedure voor de vaststelling van de wetgevingshandeling, zou deze handeling in principe niet om die reden nietig worden verklaard door het Hof.(8)

VI – Conclusie en aanbeveling

Op grond van het voorstel van de Commissie en in het licht van het bovenstaande, moet worden geconcludeerd dat het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU terecht gebaseerd is op artikel 114 VWEU. Verdere analyse van de rechtsgrondslag zou noodzakelijk kunnen zijn als de tijdens de stemming in de commissie aangenomen wijzigingen, het doel en de inhoud van het voorstel wezenlijk zouden veranderen.

De toevoeging van artikel 168, lid 4, onder c), VWEU zou niet leiden tot onregelmatigheden in de procedure waardoor de verordening ongeldig zou worden.

Artikel 168, lid 7, VWEU is geen rechtsgrondslag en kan dan ook niet als zodanig aan de overwegingen worden toegevoegd.

Tijdens haar bijeenkomst van 10 september 2018 heeft de Commissie juridische zaken bijgevolg met eenparigheid van stemmen(9) besloten de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid te adviseren artikel 114 VWEU te behouden als rechtsgrondslag van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU. De toevoeging van artikel 168, lid 4, onder c), lijkt niet tot ongeldigheid van de maatregel te leiden.

Hoogachtend,

Pavel Svoboda

(1)

Gezien de wijzigingen in de bijlage bij de brief van de Commissie ENVI moet de verwijzing naar artikel 192 VWEU (milieu) in de brief zelf worden gelezen als een verwijzing naar artikel 114 VWEU.

(2)

Advies 2/00 [2001], Jurispr. I-9713, punt 5

(3)

Zie het arrest van 8 september 2009, Commissie tegen Parlement en Raad, C-411/06, EU:C:2009:518, punten 45-47

(4)

Zie bijvoorbeeld het arrest van 4 mei 2016, Philip Morris, C-547/14, EU:C:2016:325, punten 57-64.

(5)

Zie British American Tobacco (Investments) en Imperial Tobacco, C‑491/01, EU:C:2002:741, punt 62; Arnold André, C‑434/02, EU:C:2004:800, punt 32; Swedish Match, C‑210/03 , EU:C:2004:802, punt 31; en Duitsland/Parlement en Raad, C‑380/03, EU:C:2006:772, punt 39.

(6)

Zie bijvoorbeeld het arrest van 4 mei 2016, Philip Morris, C-547/14, EU:C:2016:325, punten 57-64.

(7)

Zie het arrest van 9 oktober 2001, Nederland/ Europees Parlement en de Raad, C-377/98, EU:C:2001:523, punten 27-28; het arrest van 10 december 2002, British American Tobacco (Investments) en Imperial Tobacco, C491/01, EU:C:2002:741, punten 93-94

(8)

Zie het arrest van 14 december 2004, Swedish Match, C-210/03, EU:C:2004:802, punten 43-44.

(9)

Tijdens de eindstemming waren aanwezig: Pavel Svoboda (voorzitter), Mady Delvaux, Laura Ferrara (vicevoorzitter), Axel Voss (rapporteur voor advies), Alex Mayer (verving Mary Honeyball overeenkomstig artikel 200, lid 2, van het Reglement), Joëlle Bergeron, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka.


ADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie (12.9.2018)

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD))

Rapporteur voor advies: Lieve Wierinck

BEKNOPTE MOTIVERING

Stand van zaken

Na meer dan twintig jaar vrijwillige samenwerking bij de evaluatie van gezondheidstechnologie (EGT) heeft de Europese Commissie voorgesteld de samenwerking tussen de lidstaten op dit gebied te versterken. Sinds 2006 werken de lidstaten op vrijwillige basis samen aan EGT binnen het steunkader EUnetHTA. Momenteel zijn meer dan vijftig EGT-instanties actief in de Europese Unie, die evaluaties uitvoeren met behulp van verschillende methoden in verschillende EGT-capaciteiten. Binnen de EU is EGT gefragmenteerd, met verschillende systemen, verschillende procedures en verschillende eisen voor het soort klinisch bewijsmateriaal. Hierdoor wordt de markttoegang verstoord, wat een belemmering vormt voor de snelle invoering van innovaties op gezondheidsgebied. In het kader van de huidige vrijwillige samenwerking zijn enige successen geboekt (bijv. de gezamenlijke acties), maar is de veelheid van benaderingen niet aangepakt. De rapporteur erkent dat het doel van dit wetgevingsvoorstel beperkt is tot de klinische aspecten van EGT, waardoor de sociaal-economische aspecten die nauwer verband houden met de nationale context buiten het toepassingsgebied van dit voorstel vallen.

Voordelen van een versterking van de samenwerking op EU-niveau

Met een versterkt samenwerkingssysteem voor bepaalde EGT kunnen alle EU-landen profiteren van efficiëntiewinsten en hun middelen beter benutten, waardoor de meerwaarde van de EU wordt gemaximaliseerd. De planning en snelheid van de marktintroductie van innovatie zijn van belang, alsook de toegang van patiënten tot innovatie. Het voorstel heeft tot doel bij te dragen tot de invoering van echte innovatie. Nieuwe innovatieve geneesmiddelen kunnen bijvoorbeeld onmiddellijk voordeel opleveren voor patiënten met onvervulde medische behoeften. De rapporteur benadrukt dat de zorgsector een cruciaal onderdeel van onze economie is en goed is voor circa 10 % van het bbp van de EU. Versterkte samenwerking zou de efficiëntie en de kosteneffectiviteit van industrieën en fabrikanten in de zorgsector ten goede komen, en dus ook hun concurrentievermogen op mondiaal niveau. De terbeschikkingstelling van meer middelen en uitvoeriger wetenschappelijk bewijsmateriaal voor nationale beleidsmakers, de mogelijkheid om expertise te bundelen en de ondersteuning van innovatie in de hele EU zullen het algemene concurrentievermogen van de EU eveneens bevorderen.

Methode

De rapporteur benadrukt dat de methoden in dit wetgevingsvoorstel niet duidelijk zijn gedefinieerd en in de toekomst verder moeten worden uitgewerkt. Daarnaast benadrukt de rapporteur dat de Europese Commissie ondersteunend moet optreden bij de uitvoering en keuze van de methoden. De coördinatiegroep moet, als college van onafhankelijke EGT-deskundigen uit alle lidstaten, een beslissende rol spelen in het selectie- en ontwikkelingsproces. Tot slot zet de rapporteur vraagtekens bij de gepastheid van het middel dat de Europese Commissie voorstelt om de methode vast te stellen en uit te voeren (namelijk uitvoeringshandelingen).

De normalisatie van methoden op het gebied van gezamenlijke EGT dient de kwaliteit en de betrouwbaarheid van EGT in de hele EU te harmoniseren. De rapporteur wijst op de noodzaak van een aanpak waarbij de wetenschappelijke gegevens die in de gezamenlijke EGT worden gebruikt van de hoogste kwaliteit zijn en derhalve als zodanig worden erkend en gecontroleerd door de coördinatiegroep.

Coördinatiegroep

De rapporteur is ingenomen met de kerntaken van de coördinatiegroep, te weten:

•  Gezamenlijke klinische evaluaties die gericht zijn op de meest innovatieve gezondheidstechnologieën met de meeste mogelijke gevolgen voor patiënten.

•  Gezamenlijk wetenschappelijk overleg waarbij ontwikkelaars advies kunnen inwinnen bij EGT-autoriteiten.

•  Identificatie van opkomende gezondheidstechnologieën om veelbelovende technologieën in een vroeg stadium te identificeren.

•  Vrijwillige samenwerking op andere gebieden.

De rapporteur onderstreept ook de sturende rol en prioriteitstelling van de coördinatiegroep binnen het proces van gezamenlijke EGT, en benadrukt de behoefte aan gestructureerde betrokkenheid van patiëntenorganisaties, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden.

Het belang van gegevensverzameling

Het is belangrijk dat er gegevens worden verzameld door en uitgewisseld tussen de lidstaten, EGT-instanties en regelgevende instanties om overlappingen te beperken, de productie van meer bewijsmateriaal te bevorderen en de Europese samenwerking op EGT-gebied te vergemakkelijken. De rapporteur benadrukt de noodzaak van transparantie en het belang van het delen van EGT-onderzoeksresultaten, zowel negatieve als positieve.

In het kader van de huidige vrijwillige EGT-samenwerking wordt gebruikgemaakt van een veelheid van gegevensregisters en verschillende benaderingen van gegevensverzameling. Het verzamelen van gegevens van goede kwaliteit is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de informatie-uitwisseling verenigbaar en vergelijkbaar tussen de lidstaten is. Gezien de gevoelige aard van gezondheidsinformatie benadrukt de rapporteur het belang van een vertrouwelijke behandeling van gegevens.

De rapporteur is ook voorstander van de ontwikkeling van een IT-platform waar alle informatie over de kerntaken van de coördinatiegroep te vinden is.

Verplicht gebruik

De rapporteur steunt het beginsel van verplicht gebruik van gezamenlijke klinische evaluaties en verwijst daarbij naar de aanpak van de coördinatiegroep voor het evalueren van het kwaliteitsniveau van elke gezamenlijke EGT.

Verplicht gebruik zorgt ervoor dat evaluaties elkaar niet overlappen en dat de middelen van alle lidstaten kosteneffectief zijn. De rapporteur benadrukt dat in het voorstel een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de evaluatie van bewijsmateriaal, die op EU-niveau wordt uitgevoerd, en evaluaties op nationaal niveau. Er is dus geen sprake van gemeenschappelijke evaluaties op EU-niveau. De verordening doet geen afbreuk aan beslissingen van de lidstaten over op nationaal niveau ter beschikking te stellen of te vergoeden technologieën.

Toepassingsgebied van de versterkte samenwerking

Het voorstel zou van toepassing zijn op alle medische hulpmiddelen en medische in-vitro-hulpmiddelen die de controleprocedure ondergaan die is vastgelegd in de vergunning voor het in de handel brengen (CE) van de verordening betreffende medische hulpmiddelen (2017/745, 2017/746).

De toepassing van de verordening betreffende medische hulpmiddelen wijkt fundamenteel af van de toepassing van de geneesmiddelenregelgeving. De toepassing van de verordening betreffende medische hulpmiddelen omvat veel complexere factoren, zoals chirurgische vaardigheden en de toepassing door verpleegkundigen. Zij vallen onder aanbestedingsprocedures op het niveau van de lidstaten.

Verordening (EU) 2017/745 zal pas op 26 mei 2020 in werking treden. Het zou voorbarig zijn te verwijzen naar de medische hulpmiddelen waarop de controleprocedure van toepassing is als nog niet duidelijk is welke hulpmiddelen uiteindelijk een CE-markering zouden krijgen in het kader van de controleprocedure. Anders dan voor geneesmiddelen weerspiegelt de geest van Verordeningen (EG) 2017/745 en (EU) 2017/746 een gedecentraliseerde aanpak, die reeds voorziet in een beoordeling van de doeltreffendheid.

De lidstaten beschikken over andere middelen om te zorgen voor een zo kostenefficiënt mogelijk gebruik van medische hulpmiddelen. Aangezien het voorstel bedoeld is om de administratieve lasten te verminderen en juist niet te verzwaren, strookt de opneming van medische hulpmiddelen in het toepassingsgebied van de gezamenlijke EGT niet met het doel van het voorstel.

Er wordt van uitgegaan dat de behoefte aan een EGT voor medische hulpmiddelen moet worden vastgesteld door de autoriteiten van de lidstaten. De rapporteur beveelt daarom aan medische hulpmiddelen uit te sluiten van het toepassingsgebied van een verplichte gezamenlijke EGT.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Evaluatie van gezondheidstechnologie (EGT) is een empirisch onderbouwd proces waarbij de bevoegde autoriteiten de relatieve doeltreffendheid van nieuwe of bestaande technologieën kunnen bepalen. Bij EGT wordt vooral bekeken wat de meerwaarde is van een gezondheidstechnologie in vergelijking met andere bestaande of nieuwe gezondheidstechnologieën.

(2)  Evaluatie van gezondheidstechnologie (EGT) is een empirisch onderbouwd, multidisciplinair proces waarbij de bevoegde autoriteiten de relatieve doeltreffendheid van nieuwe of bestaande gezondheidstechnologieën kunnen bepalen en moet op systematische, onafhankelijke en transparante wijze worden uitgevoerd. Bij EGT wordt vooral bekeken wat de meerwaarde is van een gezondheidstechnologie in vergelijking met andere bestaande of nieuwe gezondheidstechnologieën.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  EGT omvat zowel klinische als niet-klinische aspecten van een gezondheidstechnologie. In de door de EU medegefinancierde gezamenlijke acties op het gebied van EGT (EUnetHTA) zijn negen gebieden vastgesteld die als referentie dienen bij het evalueren van gezondheidstechnologieën. Van deze negen gebieden zijn er vier klinisch en vijf niet-klinisch. De vier klinische evaluatiegebieden hebben betrekking op het beschrijven van een gezondheidsprobleem en de huidige technologie, het onderzoek van de technische kenmerken, de relatieve veiligheid en de relatieve klinische doeltreffendheid van de geëvalueerde technologie. De vijf niet-klinische evaluatiegebieden hebben betrekking op de kostprijs en de economische evaluatie van een technologie en de ethische, organisatorische, sociale en juridische aspecten ervan. De klinische gebieden lenen zich daarom beter voor een gezamenlijke evaluatie op Unieniveau van hun wetenschappelijke onderbouwing, terwijl de evaluatie van niet-klinische gebieden meestal nauwer samenhangt met de nationale en regionale context en aanpak.

(3)  EGT omvat zowel klinische als niet-klinische aspecten van een gezondheidstechnologie. In de door de EU medegefinancierde gezamenlijke acties op het gebied van EGT (EUnetHTA) zijn negen gebieden vastgesteld die als referentie dienen bij het evalueren van gezondheidstechnologieën. Van deze negen gebieden zijn er vier klinisch en vijf niet-klinisch. De vier klinische evaluatiegebieden hebben betrekking op het beschrijven van een gezondheidsprobleem en de huidige technologie, het onderzoek van de technische kenmerken, de relatieve veiligheid en de relatieve klinische doeltreffendheid van de geëvalueerde technologie. De vijf niet-klinische evaluatiegebieden hebben betrekking op de kostprijs en de economische evaluatie van een technologie en de ethische, organisatorische, sociale en juridische aspecten ervan. De klinische gebieden lenen zich daarom beter voor een gezamenlijke evaluatie op Unieniveau van hun wetenschappelijke onderbouwing. De evaluatie van niet-klinische gebieden moet nauw samenhangen met de nationale en regionale context, aanpak en bevoegdheden.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  De resultaten van EGT worden gebruikt om besluiten te nemen over de toewijzing van begrotingsmiddelen op het gebied van gezondheid, bijvoorbeeld als het gaat om de prijsstelling of terugbetaling van gezondheidstechnologieën. EGT kan de lidstaten dus helpen bij de ontwikkeling en instandhouding van houdbare gezondheidszorgstelsels en innovatie stimuleren die betere resultaten oplevert voor patiënten.

(4)  EGT kan de lidstaten helpen bij de ontwikkeling en instandhouding van houdbare en alomvattende gezondheidszorgstelsels en tegelijkertijd innovatie stimuleren en het concurrentievermogen van de sector vergroten, wat uiteindelijk betere resultaten voor patiënten zal opleveren.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Het Europees Parlement heeft de Commissie in zijn resolutie van 2 maart 2017 over EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen9 verzocht zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel in te dienen met het oog op een Europees systeem voor de evaluatie van gezondheidstechnologieën en geharmoniseerde transparante criteria voor de evaluatie van gezondheidstechnologie om de therapeutische meerwaarde van geneesmiddelen vast te stellen.

(8)  Het Europees Parlement heeft de Commissie in zijn resolutie van 2 maart 2017 over EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen9 verzocht zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel in te dienen met het oog op een Europees systeem voor de evaluatie van gezondheidstechnologieën en geharmoniseerde transparante criteria voor de evaluatie van gezondheidstechnologie om de therapeutische meerwaarde van gezondheidstechnologieën vast te stellen ten opzichte van het beste beschikbare alternatief, rekening houdend met de mate van innovatie en de waarde voor de patiënt.

_________________

_________________

9 Resolutie van het Europees Parlement van 2 maart 2017 over EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen – 2016/2057(INI).

9 Resolutie van het Europees Parlement van 2 maart 2017 over EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen – 2016/2057(INI).

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Overeenkomstig artikel 168, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) blijven de lidstaten verantwoordelijk voor de organisatie en verstrekking van hun gezondheidszorg. Daarom moet het toepassingsgebied van de regels van de Unie worden beperkt tot die aspecten van EGT die betrekking hebben op de klinische evaluatie van gezondheidstechnologie en moeten de conclusies van de evaluatie worden beperkt tot de bevindingen met betrekking tot de relatieve doeltreffendheid van gezondheidstechnologie. Het resultaat van dergelijke evaluaties mag dus geen invloed hebben op de bevoegdheid van de lidstaten met betrekking tot latere besluiten inzake prijsstelling en terugbetaling van gezondheidstechnologieën, waaronder de vaststelling van criteria voor die prijsstelling en terugbetaling, die kunnen afhangen van niet-klinische en klinische overwegingen en uitsluitend een zaak van nationale bevoegdheid blijven.

(11)  Overeenkomstig artikel 168, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) blijven de lidstaten verantwoordelijk voor de organisatie en verstrekking van hun gezondheidszorg. Daarom moet het toepassingsgebied van de regels van de Unie worden beperkt tot die aspecten van EGT die betrekking hebben op de klinische evaluatie van gezondheidstechnologie. In dit opzicht is de gezamenlijke klinische evaluatie die onderwerp is van deze verordening een wetenschappelijke analyse van de relatieve effecten van een gezondheidstechnologie op de klinische resultaten, bij evaluatie ten aanzien van de gekozen comparatoren en voor de gekozen populaties en subpopulaties van patiënten, met inachtneming van de criteria van het HTA Core-model. Hierbij wordt ook gekeken naar de mate van zekerheid over de relatieve effecten op basis van de beschikbare gegevens. Het resultaat van dergelijke gezamenlijke klinische evaluaties mag dus geen invloed hebben op de bevoegdheid van de lidstaten met betrekking tot latere besluiten inzake prijsstelling en terugbetaling van gezondheidstechnologieën, waaronder de vaststelling van criteria voor die prijsstelling en terugbetaling, die kunnen afhangen van niet-klinische en klinische overwegingen en uitsluitend een zaak van nationale bevoegdheid blijven. De evaluatie die elke lidstaat in het kader van zijn nationale evaluatie uitvoert, moet derhalve buiten het toepassingsgebied van dit voorstel vallen.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Om te zorgen voor een brede toepassing van geharmoniseerde regels inzake de klinische aspecten en de EGT-instanties in staat te stellen hun expertise en middelen te bundelen, moeten gezamenlijke klinische evaluaties verplicht worden gesteld voor alle geneesmiddelen die op grond van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad11 onder de communautaire procedure voor het verlenen van vergunningen voor het in de handel brengen vallen en die een nieuw werkzaam bestanddeel bevatten, voor zover deze geneesmiddelen vervolgens worden toegelaten voor een nieuwe therapeutische indicatie. Gezamenlijke klinische evaluaties moeten eveneens worden uitgevoerd voor bepaalde medische hulpmiddelen in de zin van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad12 die in de hoogste risicoklassen vallen en waarvoor de desbetreffende deskundigenpanels hun adviezen of standpunten hebben afgegeven. Er moet een selectie van medische hulpmiddelen voor gezamenlijke klinische evaluatie worden gemaakt op basis van specifieke criteria.

(12)  Om te zorgen voor een brede toepassing van geharmoniseerde regels inzake de klinische aspecten en de EGT-instanties in staat te stellen hun expertise en middelen te bundelen, moeten gezamenlijke klinische evaluaties verplicht worden gesteld voor alle geneesmiddelen die op grond van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad11 onder de communautaire procedure voor het verlenen van vergunningen voor het in de handel brengen vallen en die een nieuw werkzaam bestanddeel bevatten, voor zover deze geneesmiddelen vervolgens worden toegelaten voor een nieuwe therapeutische indicatie. Gezamenlijke klinische evaluaties moeten eveneens worden uitgevoerd voor bepaalde medische hulpmiddelen in de zin van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad12, aangezien er behoefte is aan meer klinisch bewijsmateriaal met betrekking tot al deze nieuwe technologieën.

_________________

_________________

11 Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1).

11 Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1).

12 Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad (PB L 117 van 5.5.2017, blz. 1).

12 Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad (PB L 117 van 5.5.2017, blz. 1).

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Er moet een coördinatiegroep bestaande uit vertegenwoordigers van autoriteiten en instanties voor evaluatie van gezondheidstechnologie in de lidstaten worden opgericht die verantwoordelijk is voor het toezicht op de uitvoering van gezamenlijke klinische evaluaties en andere gezamenlijke werkzaamheden.

(14)  Er moet een coördinatiegroep bestaande uit vertegenwoordigers van nationale en regionale autoriteiten en instanties voor evaluatie van gezondheidstechnologie in de lidstaten worden opgericht die verantwoordelijk is voor het toezicht op de uitvoering van gezamenlijke klinische evaluaties en andere gezamenlijke werkzaamheden.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Met het oog op een door de lidstaten geleide aanpak van gezamenlijke klinische evaluaties en wetenschappelijk overleg, moeten de lidstaten nationale EGT-autoriteiten en -instanties aanwijzen die als leden van de coördinatiegroep advies verlenen bij besluitvorming. De aangewezen autoriteiten en instanties moeten zorgen voor een voldoende hoog niveau van vertegenwoordiging in de coördinatiegroep en technische expertise in de subgroepen, rekening houdend met de behoefte aan deskundigheid op het gebied van evaluatie van gezondheidstechnologie met betrekking tot geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

(15)  Met het oog op een door de lidstaten geleide aanpak van gezamenlijke klinische evaluaties en wetenschappelijk overleg, moeten de lidstaten nationale EGT-autoriteiten en -instanties aanwijzen die als leden van de coördinatiegroep advies verlenen bij besluitvorming. De aangewezen autoriteiten en onderzoeksinstanties moeten zorgen voor een voldoende hoog niveau van vertegenwoordiging in de coördinatiegroep en technische expertise in de subgroepen, rekening houdend met de behoefte aan deskundigheid op het gebied van evaluatie van gezondheidstechnologie met betrekking tot geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Om ervoor te zorgen dat de geharmoniseerde procedures voldoen aan hun doelstelling voor de interne markt, moeten de lidstaten ten volle rekening houden met de resultaten van gezamenlijke klinische evaluaties en deze dan ook niet herhalen. Deze verplichting belet de lidstaten niet om niet-klinische evaluaties voor dezelfde gezondheidstechnologie uit te voeren of conclusies over de meerwaarde van de betrokken technologieën te trekken als onderdeel van de nationale evaluatieprocessen waarbij zowel klinische als niet-klinische gegevens en criteria in aanmerking kunnen worden genomen. Ook staat niets de lidstaten in de weg om hun eigen aanbevelingen of besluiten inzake prijsstelling of terugbetaling te formuleren.

(16)  Om ervoor te zorgen dat de geharmoniseerde procedures voldoen aan hun doelstellingen voor de interne markt, de doeltreffendheid van de klinische evaluatie te vergroten, bij te dragen tot de houdbaarheid van de gezondheidszorgstelsels en de kwaliteit van de innovatie te maximaliseren, moeten de lidstaten ten volle rekening houden met de resultaten van gezamenlijke klinische evaluaties. Deze verplichting belet de lidstaten niet om aanvullende klinische analyses uit te voeren voor zover deze ontbreken in de gezamenlijke klinische beoordeling en noodzakelijk worden geacht in het kader van de nationale evaluatie van gezondheidstechnologie. Het staat de lidstaten vrij om niet-klinische evaluaties voor dezelfde gezondheidstechnologie uit te voeren of conclusies over de meerwaarde van de betrokken technologieën te trekken als onderdeel van de nationale evaluatieprocessen waarbij zowel klinische als niet-klinische gegevens en criteria in aanmerking kunnen worden genomen. Ook staat niets de lidstaten in de weg om hun eigen aanbevelingen of besluiten inzake prijsstelling of terugbetaling te formuleren.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 bis)  De Commissie moet worden ondersteund bij de verwezenlijking van haar doelstelling van 'betere regelgeving'. Veiligheid en prestatie van gezondheidstechnologieën vallen onder het Europees Geneesmiddelenbureau en onder de verordening medische hulpmiddelen, terwijl het bij de onderhavige verordening gaat om gezamenlijke evaluaties van de doeltreffendheid van nieuwe gezondheidstechnologieën.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Om de inclusiviteit en transparantie van de gezamenlijke werkzaamheden te waarborgen, moet de coördinatiegroep samenwerken en breed overleggen met belanghebbenden. Wel moeten, om de integriteit van de gezamenlijke werkzaamheden te beschermen, regels worden vastgesteld die de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de gezamenlijke werkzaamheden waarborgen en ervoor zorgen dat dit overleg geen aanleiding geeft tot belangenconflicten.

(24)  Om de inclusiviteit en transparantie van de gezamenlijke werkzaamheden te waarborgen, moet de coördinatiegroep samenwerken en breed overleggen met belanghebbenden. Wel moeten, om de integriteit van de gezamenlijke werkzaamheden te beschermen, regels worden vastgesteld die de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de gezamenlijke werkzaamheden waarborgen en ervoor zorgen dat dit overleg geen aanleiding geeft tot belangenconflicten. Bovendien moeten deze regels en alle raadplegingen openbaar worden gemaakt.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Om ervoor te zorgen dat bij de gezamenlijke werkzaamheden uit hoofde van deze verordening een uniforme aanpak wordt gevolgd, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend voor het vaststellen van een gemeenschappelijk procedureel en methodologisch kader voor klinische evaluaties, procedures voor gezamenlijke klinische evaluaties en procedures voor gezamenlijk wetenschappelijk overleg. In voorkomend geval moeten specifieke regels worden vastgesteld voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Bij het vaststellen van dergelijke regels moet de Commissie rekening houden met de resultaten van de werkzaamheden die reeds zijn verricht bij de gezamenlijke EUnetHTA-acties. Ook moet rekening worden gehouden met initiatieven op het gebied van EGT die zijn gefinancierd via het onderzoeksprogramma Horizon 2020, alsmede de regionale initiatieven op het gebied van EGT zoals de initiatieven Beneluxa en Verklaring van Valletta. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad13.

(25)  Om ervoor te zorgen dat bij de gezamenlijke werkzaamheden uit hoofde van deze verordening een uniforme aanpak wordt gevolgd, moet de coördinatiegroep samen met de Commissie een gemeenschappelijk procedureel en methodologisch kader vaststellen voor klinische evaluaties, procedures voor gezamenlijke klinische evaluaties en procedures voor gezamenlijk wetenschappelijk overleg. In voorkomend geval moeten specifieke regels worden vastgesteld voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Bij het vaststellen van dergelijke regels moeten de Commissie en de coördinatiegroep rekening houden met de resultaten van de werkzaamheden die reeds zijn verricht bij de gezamenlijke EUnetHTA-acties, en in het bijzonder met de methodologische richtsnoeren en het sjabloon voor het indienen van bewijsmateriaal. Ook moet rekening worden gehouden met initiatieven op het gebied van EGT die zijn gefinancierd via het onderzoeksprogramma Horizon 2020, alsmede de regionale initiatieven op het gebied van EGT zoals de initiatieven Beneluxa en Verklaring van Valletta. Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend, zodat zij procedures voor gezamenlijke klinische evaluaties en gezamenlijk wetenschappelijk overleg kan vaststellen. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad13. Het procedureel en methodologisch kader wordt zo vaak geactualiseerd als de Commissie en de coördinatiegroep noodzakelijk achten, teneinde te waarborgen dat het aangepast is aan de wetenschappelijke ontwikkeling. Bij de ontwikkeling van het methodologisch kader moet de Commissie, in samenwerking met de coördinatiegroep, de specifieke kenmerken en de bijbehorende uitdagingen van bepaalde soorten gezondheidstechnologieën, geavanceerde en levensverlengende behandelingen in aanmerking nemen waarvoor mogelijk innovatieve klinische studieopzetten nodig zijn. Deze uitdagingen kunnen resulteren in onzekerheid omtrent het bewijsmateriaal ten tijde van het verlenen van de vergunning voor het in de handel brengen. Aangezien dergelijke innovatieve klinische studieopzetten vaak worden toegelaten voor wettelijk verplichte evaluaties, mag de methodologie voor gezamenlijke klinische evaluaties niet verhinderen dat deze gezondheidstechnologieën de patiënten bereiken. De Commissie en de coördinatiegroep moeten er derhalve voor zorgen dat de methodologie een voldoende hoog niveau van klinisch bewijs garandeert om een passende evaluatie van dergelijke gezondheidstechnologieën mogelijk te maken. Dit klinisch bewijs moet de aanvaarding van het beste wetenschappelijke bewijs dat beschikbaar is op het moment van indiening omvatten, met inbegrip van bijvoorbeeld gegevens uit patiëntcontrole-onderzoeken en onder reële omstandigheden verzameld bewijs, alsook het aanvaarden van indirecte vergelijkingen van behandelingen.

__________________

__________________

13 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

13 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26)  Om te garanderen dat deze verordening volledig operationeel wordt en om haar aan te passen aan de technische en wetenschappelijke ontwikkelingen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden toegekend om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen ten aanzien van de inhoud van de in te dienen documenten, verslagen en samenvattende verslagen van klinische evaluaties, de inhoud van documenten voor verzoeken, verslagen van het gezamenlijke wetenschappelijke overleg, en de regels voor het selecteren van de belanghebbenden. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven14. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen moeten het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten ontvangen en moeten hun deskundigen systematisch toegang krijgen tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

(26)  Om te garanderen dat deze verordening volledig operationeel wordt en om haar aan te passen aan de technische en wetenschappelijke ontwikkelingen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden toegekend om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen ten aanzien van de inhoud van de in te dienen documenten, verslagen en samenvattende verslagen van klinische evaluaties, de inhoud van documenten voor verzoeken, verslagen van het gezamenlijke wetenschappelijke overleg, en de regels voor het selecteren van de belanghebbenden, maar met de verplichting om het Europees Parlement en de Raad periodiek van deze documenten en verslagen in kennis te stellen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven14. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen moeten het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten ontvangen en moeten hun deskundigen systematisch toegang krijgen tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

__________________

__________________

14 Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie van 13 april 2016 over beter wetgeven (PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1).

14 Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie van 13 april 2016 over beter wetgeven (PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1).

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  Om de gezamenlijke werkzaamheden en de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten op het gebied van EGT te vergemakkelijken, moet worden voorzien in de oprichting van een IT-platform dat passende databanken en beveiligde communicatiekanalen omvat. De Commissie moet tevens zorgen voor een link tussen het IT-platform en andere data-infrastructuur die relevant is voor EGT, zoals registers van reële gegevens.

(28)  Om de gezamenlijke werkzaamheden en de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten op het gebied van EGT te vergemakkelijken, moet worden voorzien in de oprichting van een IT-platform dat passende databanken en beveiligde communicatiekanalen omvat. De Commissie moet tevens zorgen voor een link tussen het IT-platform en andere data-infrastructuur die relevant is voor EGT, zoals registers van reële gegevens. Het IT-platform moet zorgen voor de publicatie en transparantie van zowel het gezamenlijk wetenschappelijk overleg, als de gezamenlijke technologie-evaluaties, voor wat betreft de eindverslagen en een samenvatting van alle opmerkingen. Gezien de zowel commercieel, als persoonlijk gevoelige aard van gezondheidsinformatie moet de vertrouwelijke behandeling van gegevens te allen tijde worden gewaarborgd.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32)  De Commissie moet een evaluatie van deze verordening verrichten. Die evaluatie moet, overeenkomstig punt 22 van het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016, gebaseerd zijn op vijf criteria, namelijk doeltreffendheid, efficiëntie, coherentie, relevantie en meerwaarde van de EU, en moet worden ondersteund door een controleprogramma.

(32)  De Commissie moet een evaluatie van deze verordening verrichten. Die evaluatie moet, overeenkomstig punt 22 van het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016, gebaseerd zijn op vijf criteria, namelijk doeltreffendheid, efficiëntie, coherentie, relevantie en meerwaarde van de EU, en moet worden ondersteund door een controleprogramma. De resultaten moeten ook worden voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Bij deze verordening worden vastgesteld:

1.  Rekening houdend met de resultaten van de werkzaamheden die reeds zijn verricht bij de gezamenlijke EUnetHTA-acties, worden bij deze verordening vastgesteld:

Motivering

Met het voorgestelde amendement wordt uitvoering gegeven aan de overwegingen 3 en 25.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Deze verordening is gericht op het bevorderen en versterken van de nationale gezondheidszorgstelsels door het stimuleren van maatregelen voor onderzoek naar en de productie en distributie van gezondheidstechnologieën met gratis, universele toegang.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  "klinische evaluatie”: de verzameling en evaluatie van de beschikbare wetenschappelijke gegevens over een gezondheidstechnologie in vergelijking met één of meer andere gezondheidstechnologieën op basis van de volgende klinische gebieden van de evaluatie van gezondheidstechnologie: de beschrijving van het probleem waarop de gezondheidstechnologie gericht is en het huidige gebruik van andere gezondheidstechnologieën die gericht zijn op dat gezondheidsprobleem, de beschrijving en de technische karakterisering van de gezondheidstechnologie, de relatieve klinische doeltreffendheid en de relatieve veiligheid van de medische technologie;

e)  "klinische evaluatie”: de verzameling en evaluatie van de beschikbare wetenschappelijke gegevens over een gezondheidstechnologie in vergelijking met één of meer andere gezondheidstechnologieën op basis van de volgende klinische gebieden van de evaluatie van gezondheidstechnologie: de beschrijving van het probleem waarop de gezondheidstechnologie gericht is en het huidige gebruik van andere gezondheidstechnologieën die gericht zijn op dat gezondheidsprobleem, de beschrijving en de technische karakterisering van de gezondheidstechnologie, de relatieve klinische doeltreffendheid en de relatieve veiligheid van de medische technologie, die voor geneesmiddelen moet plaatsvinden ten tijde van de wettelijke goedkeuring, terwijl dit voor medische hulpmiddelen kan gebeuren na de marktintroductie;

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

g bis)  "patiëntgerelateerde gezondheidsresultaten": gegevens die het sterftecijfer, het ziektecijfer en de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit vastleggen of voorspellen, met inbegrip van pijn, herstelpercentages, duur van het verblijf in het ziekenhuis en ongewenste voorvallen, waaronder heropnames, complicaties, bloedverlies en infecties.

Motivering

Doel van dit artikel is om een belangrijk begrip uit artikel 6, lid 5, onder a), van het voorstel voor een EGT-verordening te verduidelijken overeenkomstig de internationale praktijk bij de EGT-agentschappen.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten wijzen hun nationale autoriteiten en instanties die verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van gezondheidstechnologie aan als lid van de coördinatiegroep en haar subgroepen en stellen de Commissie daarvan, alsmede van eventuele latere wijzigingen, in kennis. De lidstaten kunnen meer dan één autoriteit of instantie die verantwoordelijk is voor de evaluatie van gezondheidstechnologie aanwijzen als lid van de coördinatiegroep en één of meer van haar subgroepen.

2.  De lidstaten wijzen hun nationale autoriteiten en instanties die verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van gezondheidstechnologie en die kennis aanleveren voor de besluitvorming aan als lid van de coördinatiegroep en haar subgroepen en stellen de Commissie daarvan, alsmede van eventuele latere wijzigingen, in kennis. De lidstaten wijzen meer dan één autoriteit of instantie die verantwoordelijk is voor de evaluatie van gezondheidstechnologie en die kennis aanlevert voor de besluitvorming op nationaal niveau aan als lid van de coördinatiegroep en één of meer van haar subgroepen.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De coördinatiegroep handelt bij consensus of stemt, indien nodig, bij gewone meerderheid. Er is één stem per lidstaat.

3.  De coördinatiegroep handelt bij consensus of stemt, indien geen consensus kan worden bereikt, bij tweederdemeerderheid. De documentatie moet transparant zijn en de uitgebrachte stemmen moeten worden geregistreerd. Meningsverschillen en minderheidsstandpunten moeten worden gemotiveerd en in de evaluatie worden opgenomen. Er is één stem per lidstaat.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Vergaderingen van de coördinatiegroep worden voorgezeten door de Commissie en een medevoorzitter die wordt verkozen uit de leden van de groep voor een in het reglement van orde te bepalen termijn.

4.  Vergaderingen van de coördinatiegroep worden voorgezeten door de Commissie die geen stemrecht heeft en een medevoorzitter die wordt verkozen uit de leden van de groep voor een in het reglement van orde te bepalen termijn.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  De leden van de coördinatiegroep en de door hen benoemde vertegenwoordigers respecteren de beginselen van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en vertrouwelijkheid.

6.  De leden van de coördinatiegroep en de door hen benoemde vertegenwoordigers respecteren de beginselen van transparantie, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en vertrouwelijkheid van specifieke informatie.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  De Commissie publiceert een lijst van de aangewezen leden van de coördinatiegroep en haar subgroepen op het in artikel 27 genoemde IT-platform.

7.  De Commissie publiceert een lijst van de aangewezen leden van de coördinatiegroep en haar subgroepen op het in artikel 27 genoemde IT-platform. De Commissie brengt de coördinatiegroep regelmatig op de hoogte van eventuele wijzigingen aan deze lijst of gerelateerde informatie.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 8 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  stelt regels vast inzake belangenconflicten voor het functioneren van de coördinatiegroep en de uitvoering van gezamenlijke klinische evaluaties en gezamenlijk wetenschappelijk overleg;

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 8 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  zorgt voor samenwerking met de desbetreffende instanties op het niveau van de Unie zodat aanvullende gegevens kunnen worden geproduceerd die nodig zijn voor haar werkzaamheden;

c)  zorgt voor samenwerking met alle desbetreffende instanties op het niveau van de Unie zodat aanvullende gegevens kunnen worden geproduceerd die nodig zijn voor haar werkzaamheden;

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 8 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  zorgt voor een passende betrokkenheid van de belanghebbenden bij de uitvoering van haar werkzaamheden;

d)  zorgt voor een passende en regelmatige betrokkenheid van de belanghebbenden bij de uitvoering van haar werkzaamheden;

Motivering

Met het oog op een eerlijke procesgang en de ervaringen met de gezamenlijke EUnetHTA-acties is het belangrijk dat de belanghebbenden regelmatig worden geïnformeerd over de activiteiten van de coördinatiegroep.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 8 – letter e – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

iii)  identificatie van opkomende gezondheidstechnologieën;

iii)  identificatie van opkomende gezondheidstechnologieën, er rekening mee houdend dat na afloop van de overgangsperiode als bedoeld in artikel 33, lid 1, de identificatie van opkomende gezondheidstechnologieën, wat geneesmiddelen betreft, aansluit op de voorafgaande kennisgeving van geneesmiddelen van het EMA, voorafgaand aan de vergunningsaanvraag voor het in de handel brengen;

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

10 bis.  Voor elke nationale autoriteit en instantie die als lid van de coördinatiegroep en haar subgroepen verantwoordelijk is voor de evaluatie van gezondheidstechnologie en elk lid en personeelslid van elke nationale autoriteit en instantie die verantwoordelijk is voor de evaluatie van gezondheidstechnologie, geldt overeenkomstig de wetgeving van de Unie of de lidstaat het beroepsgeheim ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die hun bij de uitvoering van hun taken of de uitoefening van hun bevoegdheden ter kennis is gekomen, zowel tijdens hun ambtstermijn als daarna.

Motivering

Met dit amendement wordt in aanmerking genomen dat evaluatie van gezondheidstechnologie een volledig betrouwbaar proces moet zijn waarbij de geheimhouding van gevoelige gegevens op alle niveaus is gewaarborgd.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  overleg met de Commissie over het ontwerp van het jaarlijkse werkprogramma en houdt zij rekening met haar advies.

c)  overleg met de Commissie over het ontwerp van het jaarlijkse werkprogramma.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  er rekening mee dat na afloop van de overgangsperiode als bedoeld in artikel 33, lid 1, de identificatie van opkomende gezondheidstechnologieën, wat geneesmiddelen betreft, aansluit op de voorafgaande kennisgeving van geneesmiddelen van het EMA, voorafgaand aan de vergunningsaanvraag voor het in de handel brengen.

Motivering

Dit amendement maakt duidelijk dat, na afloop van de overgangsperiode, de koppeling met de bovenstaande gecentraliseerde vergunningsprocedure (zie artikel 5, lid 1, van het EGT-voorstel en de voorgestelde wijziging van artikel 6, lid 1) voor het in de handel brengen, de overwegingen 17 en 18 en de toegang tot gezamenlijke wetenschappelijke evaluaties voor deze producten (zie de voorgestelde wijziging van artikel 12, lid 4), ervoor zullen zorgen dat de coördinatiegroep tijdig wordt geïnformeerd over opkomende gezondheidstechnologieën.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  medische hulpmiddelen van klasse IIb en III overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU) 2017/745 waarvoor de desbetreffende deskundigenpanels een wetenschappelijk advies hebben uitgebracht in het kader van de raadplegingsprocedure voor de klinische evaluatie overeenkomstig artikel 54 van die verordening;

b)  medische hulpmiddelen van klasse IIb en III overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU) 2017/745 waarvoor de desbetreffende deskundigenpanels een wetenschappelijk advies hebben uitgebracht in het kader van de raadplegingsprocedure voor de klinische evaluatie overeenkomstig artikel 54 van die verordening en die worden beschouwd als een belangrijke innovatie met een potentieel significant effect op de nationale gezondheidszorgstelsels;

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van klasse D overeenkomstig artikel 47 van Verordening (EU) 2017/746 waarvoor de desbetreffende deskundigenpanels hun standpunten hebben meegedeeld in het kader van de procedure overeenkomstig artikel 48, lid 6, van die verordening;

c)  medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van klasse D overeenkomstig artikel 47 van Verordening (EU) 2017/746 waarvoor de desbetreffende deskundigenpanels hun standpunten hebben meegedeeld in het kader van de procedure overeenkomstig artikel 48, lid 6, van die verordening en die worden beschouwd als een belangrijke innovatie met een potentieel significant effect op de nationale gezondheidszorgstelsels;

__________________

__________________

17 Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie (PB L 117 van 5.5.2017, blz. 176).

17 Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie (PB L 117 van 5.5.2017, blz. 176).

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De coördinatiegroep selecteert de medische hulpmiddelen als bedoeld in lid 1, punten b) en c), voor een gezamenlijke klinische evaluatie aan de hand van de volgende criteria:

2.  De coördinatiegroep selecteert de medische hulpmiddelen als bedoeld in lid 1, punten b) en c), voor een gezamenlijke klinische evaluatie aan de hand van de volgende cumulatieve criteria:

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e bis)  de vrijwillige indiening van een ontwikkelaar van gezondheidstechnologie.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De coördinatiegroep initieert gezamenlijke klinische evaluaties van gezondheidstechnologieën op basis van haar jaarlijkse werkprogramma door een subgroep aan te wijzen om namens de coördinatiegroep toe te zien op de opstelling van het verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie.

De coördinatiegroep initieert gezamenlijke klinische evaluaties van gezondheidstechnologieën op basis van haar jaarlijkse werkprogramma door een subgroep aan te wijzen om namens de coördinatiegroep toe te zien op de opstelling van het verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie. De coördinatiegroep initieert gezamenlijke klinische evaluaties voor geneesmiddelen in overeenstemming met de voorafgaande kennisgeving van geneesmiddelen van het EMA, voorafgaand aan de vergunningsaanvraag voor het in de handel brengen.

Motivering

Met de verwijzing naar de EMA-planning wordt uitvoering gegeven aan de overwegingen 17 en 18. Zie ook artikel 11, lid 1, onder e).

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De aangewezen subgroep verzoekt de desbetreffende ontwikkelaars van gezondheidstechnologie documentatie in te dienen met de informatie, de gegevens en het bewijsmateriaal die nodig zijn voor de gezamenlijke klinische evaluatie.

2.  De aangewezen subgroep vergadert met de desbetreffende ontwikkelaars van gezondheidstechnologie om overeenstemming te bereiken over het toepassingsgebied van de evaluatie en documentatie in te dienen uit relevante bronnen waaronder klinische proeven, maar onder meer ook patiëntenregisters, gegevensbanken of Europese referentienetwerken, met de informatie, de gegevens en het bewijsmateriaal die nodig zijn voor de gezamenlijke klinische evaluatie.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  een analyse van de relatieve effecten van de te beoordelen gezondheidstechnologie op de voor de evaluatie gekozen patiënt-gerelateerde gezondheidsresultaten;

a)  een beschrijving van de relatieve effecten van de te beoordelen gezondheidstechnologie op de voor de evaluatie overeengekomen patiënt-gerelateerde gezondheidsresultaten;

Motivering

De gezamenlijke klinische evaluatie biedt een feitelijke beschrijving van de relatieve effecten van de gezondheidstechnologie. Er mogen geen uitspraken worden gedaan over de omvang van het effect: daarvoor is de nationale beoordelingsfase van het proces bestemd.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9.  De aangewezen subgroep zorgt ervoor dat belanghebbenden, waaronder patiënten en klinische deskundigen, in de gelegenheid worden gesteld om opmerkingen in te dienen tijdens de opstelling van het ontwerpverslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag en stelt een termijn vast waarbinnen zij opmerkingen kunnen indienen.

9.  De aangewezen subgroep zorgt ervoor dat belanghebbenden, deskundigen, waaronder, in voorkomend geval, deskundigen van patiënten- en consumentenorganisaties, en klinische beoordelaars die door het netwerk van belanghebbenden of de coördinatiegroep worden aangewezen, in de gelegenheid worden gesteld om opmerkingen in te dienen tijdens de opstelling van het ontwerpverslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag en stelt een termijn vast waarbinnen zij opmerkingen kunnen indienen.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

12.  De coördinatiegroep keurt het definitieve verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag goed, waar mogelijk bij consensus of, indien nodig, bij gewone meerderheid van de lidstaten.

12.  De coördinatiegroep keurt het definitieve verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag goed, waar mogelijk bij consensus of, indien nodig, bij tweederdemeerderheid van de lidstaten. Afwijkende standpunten worden in het verslag uiteengezet.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

13.  De beoordelaar zorgt ervoor dat commercieel gevoelige informatie wordt weggelaten uit het goedgekeurde verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag.

13.  De beoordelaar zorgt ervoor dat commercieel gevoelige informatie wordt weggelaten uit het goedgekeurde verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag. De beoordelaar raadpleegt de ontwikkelaar over het verslag vóór de publicatie ervan. De ontwikkelaar beschikt over een termijn van zeven werkdagen om aan te geven welke informatie, in voorkomend geval, hij vertrouwelijk acht en om de commercieel gevoelige aard van die informatie te rechtvaardigen.

Amendement  42

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  voeren geen klinische evaluatie of vergelijkbare evaluatie uit van een gezondheidstechnologie die is opgenomen in de lijst van geëvalueerde gezondheidstechnologieën of waarvoor een gezamenlijke klinische evaluatie is gestart;

a)  voeren geen klinische evaluatie of vergelijkbare evaluatie uit van een gezondheidstechnologie die is opgenomen in de lijst van geëvalueerde gezondheidstechnologieën of waarvoor een gezamenlijke klinische evaluatie is gestart; De lidstaten hebben het recht klinisch bewijsmateriaal aan het verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie toe te voegen overeenkomstig hun nationale context. Aanvullend klinisch bewijsmateriaal kan de conclusies van het verslag over de gezamenlijke klinische evaluatie complementeren.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten stellen de Commissie binnen dertig dagen na de voltooiing ervan in kennis van het resultaat van een evaluatie van gezondheidstechnologie voor een gezondheidstechnologie die een gezamenlijke klinische evaluatie heeft ondergaan. Deze kennisgeving gaat vergezeld van informatie over de wijze waarop de conclusies van het verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie zijn toegepast in de algemene evaluatie van gezondheidstechnologie. De Commissie faciliteert de uitwisseling van deze informatie tussen de lidstaten via het in artikel 27 bedoelde IT-platform.

2.  De lidstaten stellen de Commissie binnen dertig dagen na de voltooiing ervan in kennis van het resultaat van een evaluatie van gezondheidstechnologie voor een gezondheidstechnologie die een gezamenlijke klinische evaluatie heeft ondergaan. Deze kennisgeving gaat vergezeld van informatie over de wijze waarop de conclusies van het verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie zijn toegepast in de algemene evaluatie van gezondheidstechnologie. Het eindverslag wordt openbaar gemaakt. De Commissie faciliteert de uitwisseling van deze informatie tussen de lidstaten via het in artikel 27 bedoelde IT-platform.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie verzoekt om een bijgewerkte versie omdat er aanvullend bewijsmateriaal beschikbaar wordt gesteld op basis waarvan de coördinatiegroep de conclusies van de eerste evaluatie moet heroverwegen. Indien ruim vóór de verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen aanvullend belangrijk bewijsmateriaal beschikbaar komt, moet de coördinatiegroep ook overwegen de gezamenlijke klinische evaluatie bij te werken.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  het indienen van informatie, gegevens en bewijsmateriaal door ontwikkelaars van gezondheidstechnologie;

a)  het indienen van informatie, gegevens en bewijsmateriaal door ontwikkelaars van gezondheidstechnologie, met inbegrip van de bescherming van de vertrouwelijke informatie van ontwikkelaars;

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  de toepassing van de in artikel 10, onder a), punt ii), bedoelde selectiecriteria;

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 30, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  De aangewezen subgroep zorgt ervoor dat belanghebbenden, waaronder patiënten en klinische deskundigen, in de gelegenheid worden gesteld om opmerkingen in te dienen tijdens de opstelling van het ontwerpverslag over het gezamenlijke wetenschappelijke overleg en stelt een termijn vast waarbinnen zij opmerkingen kunnen indienen.

8.  De aangewezen subgroep zorgt ervoor dat belanghebbenden, waaronder patiënten, consumenten en klinische deskundigen, in de gelegenheid worden gesteld om opmerkingen in te dienen tijdens de opstelling van het ontwerpverslag over het gezamenlijke wetenschappelijke overleg en stelt een termijn vast waarbinnen zij opmerkingen kunnen indienen.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

12.  De coördinatiegroep keurt het definitieve verslag over het gezamenlijke wetenschappelijke overleg goed, waar mogelijk bij consensus of, indien nodig, bij gewone meerderheid van de lidstaten uiterlijk honderd dagen na de start van de opstelling van het in lid 4 bedoelde verslag.

12.  De coördinatiegroep keurt het definitieve verslag over het gezamenlijke wetenschappelijke overleg goed, waar mogelijk bij consensus of, indien nodig, bij een tweederdemeerderheid van de lidstaten uiterlijk honderd dagen na de start van de opstelling van het in lid 4 bedoelde verslag.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

12 bis.  Afgevaardigden die deelnemen aan de uitwerking van gezamenlijk wetenschappelijk overleg voor gezondheidstechnologie mogen niet deelnemen aan de gezamenlijke klinische evaluatie van deze specifieke technologie.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  de raadpleging van patiënten, klinische deskundigen en andere belanghebbenden;

d)  de raadpleging van patiënten, gezondheidswerkers, deskundigen van consumentenorganisaties, in voorkomend geval, klinische deskundigen en andere belanghebbenden;

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de regels voor de vaststelling van de belanghebbenden die voor de toepassing van dit deel moeten worden geraadpleegd.

b)  de regels voor de vaststelling van de belanghebbenden die voor de toepassing van dit deel moeten worden geraadpleegd. De verklaringen inzake belangenconflicten van de belanghebbenden worden openbaar gemaakt. Deskundigen met belangenconflicten nemen niet deel aan het proces.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De coördinatiegroep bereidt jaarlijks een studie voor over opkomende gezondheidstechnologieën waarvan wordt verwacht dat zij een grote impact zullen hebben op patiënten, volksgezondheid of gezondheidszorgstelsels.

1.  De coördinatiegroep bereidt jaarlijks een studie voor over opkomende gezondheidstechnologieën waarvan wordt verwacht dat zij een grote impact zullen hebben op patiënten, volksgezondheid of gezondheidszorgstelsels. Na afloop van de overgangsperiode als bedoeld in artikel 33, lid 1, sluit de identificatie van opkomende gezondheidstechnologieën wat geneesmiddelen betreft aan op de voorafgaande kennisgeving van geneesmiddelen van het EMA, voorafgaand aan de vergunningsaanvraag voor het in de handel brengen.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Bij de voorbereiding van de studie raadpleegt de coördinatiegroep:

2.  Bij de voorbereiding van de studie houdt de coördinatiegroep rekening met baanbrekende innovatie en verzoekt zij om bijdragen van alle belanghebbenden met het oog op het verkennen van nieuwe mogelijkheden op het gebied van innovatie. De coördinatiegroep raadpleegt alle belanghebbenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  gezondheidswerkers;

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  de verstrekking van aanvullend bewijsmateriaal dat nodig is om de evaluatie van gezondheidstechnologieën te ondersteunen.

d)  de verstrekking van aanvullend bewijsmateriaal dat nodig is om de evaluatie van gezondheidstechnologieën te ondersteunen, waaronder computermodellen en gegevens van simulaties.

Motivering

Bij het zoeken naar aanvullend bewijsmateriaal moeten alle mogelijkheden worden onderzocht.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast betreffende:

1.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 31 gedelegeerde handelingen vast betreffende:

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

ii)  inzake de procedures voor de interactie tussen de instellingen die bevoegd zijn voor gezondheidstechnologie en de ontwikkelaars van gezondheidstechnologie tijdens de klinische evaluaties;

ii)  inzake de procedures voor de interactie tussen de instellingen die bevoegd zijn voor gezondheidstechnologie en de ontwikkelaars van gezondheidstechnologie tijdens de klinische evaluaties, ook met betrekking tot de bescherming van de vertrouwelijke informatie van de ontwikkelaar;

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

iii)  betreffende de raadpleging van patiënten, klinische deskundigen en andere belanghebbenden bij klinische evaluaties;

iii)  betreffende de raadpleging van patiënten, deskundigen van consumentenorganisaties, in voorkomend geval, klinische deskundigen en andere belanghebbenden bij klinische evaluaties. De verklaringen inzake belangenconflicten van de geraadpleegde belanghebbenden worden openbaar gemaakt.

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de methodes voor de formulering van de inhoud en de opzet van klinische evaluaties.

b)  de methodes voor de formulering van de inhoud en de opzet van klinische evaluaties, gebaseerd op de gemeenschappelijke instrumenten en methodes voor samenwerking die zijn ontwikkeld na vele jaren van samenwerking in het kader van de gezamenlijke EUnetHTA-acties, de initiatieven Beneluxa en Verklaring van Valletta. Ze worden op een transparante manier ontwikkeld na overleg met alle belanghebbenden, regelmatig bijgewerkt om rekening te houden met de wetenschappelijke ontwikkelingen, en openbaar gemaakt.

 

Voor de in artikel 5, lid 1, onder a), en artikel 32, lid 2, genoemde geneesmiddelen houdt de Commissie bij het vaststellen van gedelegeerde handelingen rekening met de specifieke kenmerken van de sectoren geneesmiddelen en medische apparatuur. De methode voorziet in een voldoende mate van flexibiliteit, op voorwaarde dat zij het hoogst mogelijke niveau van klinisch bewijsmateriaal in acht neemt, waarbij een passend beheer van de onzekerheid omtrent het bewijsmateriaal mogelijk wordt gemaakt in specifieke gevallen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

 

a) weesgeneesmiddelen waarbij een kleine patiëntpopulatie van invloed kan zijn op de haalbaarheid van gerandomiseerde klinische proeven of op de statistische relevantie van de gegevens;

 

b) geneesmiddelen waarvoor het Europees Geneesmiddelenbureau een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen heeft verleend op grond van artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 726/2004, of die door het EMA zijn aangewezen voor de PRIME-regeling;

 

c) geneesmiddelen die zijn toegelaten op basis van klinisch bewijsmateriaal uit klinische proeven met een specifieke opzet die rekening houdt met de aard van de gezondheidstechnologie of andere overwegingen.

 

De methode moet tevens:

 

a) voorzien in een geschikt mechanisme om patiëntgerelateerde gezondheidsresultaten te identificeren, terdege rekening houdend met de taken en voorkeuren van de belanghebbenden, met inbegrip van patiënten, artsen, regelgevers, EGT-agentschappen en ontwikkelaars van gezondheidstechnologie;

 

b) rekening houden met mogelijke veranderingen ten aanzien van het relevante nationale referentiegeneesmiddel als gevolg van snel veranderende zorgstandaarden.

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De gegevens en het bewijsmateriaal als bedoeld onder a), punt i), van lid 1 worden beperkt tot het beste bewijsmateriaal dat beschikbaar is ten tijde van de indiening voor een klinische evaluatie en mogen gegevens uit andere bronnen dan gerandomiseerde klinische proeven omvatten.

Motivering

Bij de opstelling van de gedelegeerde handeling moet de Commissie de gegevens en het bewijsmateriaal die bij de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie kunnen worden opgevraagd, beperken tot het bewijs dat beschikbaar is ten tijde van de indiening. Er moet voldoende flexibiliteit worden geboden door ervoor te zorgen dat ontwikkelaars het beste bewijsmateriaal dat beschikbaar is kunnen indienen, met inbegrip van gegevens uit observationeel onderzoek (patiëntcontrole-onderzoeken, observatiegegevens onder reële omstandigheden enz.).

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  In ieder geval zal de Unie een publieke, stabiele en permanente financiering binnen het meerjarig financieel kader garanderen.

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  het faciliteren van de samenwerking met het Europees Geneesmiddelenbureau met betrekking tot de gezamenlijke werkzaamheden inzake geneesmiddelen, waaronder de uitwisseling van vertrouwelijke informatie;

e)  het faciliteren van de samenwerking met het Europees Geneesmiddelenbureau met betrekking tot de gezamenlijke werkzaamheden inzake geneesmiddelen, waaronder de uitwisseling van vertrouwelijke informatie; De uitwisseling van vertrouwelijke informatie moet in verhouding staan tot en in overeenstemming zijn met de eisen voor de gezamenlijke klinische evaluaties en moet worden besproken met de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie of andere belanghebbenden.

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie richt een netwerk van belanghebbenden op via een open oproep tot kandidaatstelling en een selectie van geschikte organisaties van belanghebbenden op basis van de selectiecriteria die in de oproep tot kandidaatstelling zijn vastgesteld.

1.  De Commissie richt een netwerk van belanghebbenden op via een open oproep tot kandidaatstelling en een selectie van geschikte organisaties van belanghebbenden op basis van de selectiecriteria die in de oproep tot kandidaatstelling zijn vastgesteld. De diensten van de Commissie beoordelen de aanmeldingen aan de hand van de volgende criteria:

 

i)  aangetoonde huidige of geplande betrokkenheid bij EGT-ontwikkeling (activiteitenverslagen, werkplannen, standpuntnota's, actieve werkgroepen, door de EU gefinancierde acties);

 

ii)  beroepsdeskundigheid die relevant is voor de doelstellingen van het reservoir op EU-niveau;

 

iii)  geografische dekking van verscheidene lidstaten, met een voorkeur voor een evenwichtige dekking.

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Op verzoek van de coördinatiegroep nodigt de Commissie patiënten en klinische deskundigen uit die het netwerk van belanghebbenden heeft aangewezen om de vergaderingen van de coördinatiegroep als waarnemer bij te wonen.

4.  Op verzoek van de coördinatiegroep nodigt de Commissie patiënten, klinische en andere deskundigen uit die het netwerk van belanghebbenden heeft aangewezen om de vergaderingen van de coördinatiegroep als waarnemer bij te wonen.

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Na afloop van de overgangsperiode als bedoeld in artikel 33, lid 1, sluit de identificatie van opkomende gezondheidstechnologieën wat geneesmiddelen betreft aan op de voorafgaande kennisgeving van geneesmiddelen van het EMA, voorafgaand aan de vergunningsaanvraag voor het in de handel brengen.

Motivering

Dit amendement maakt duidelijk dat een dergelijke studie na het einde van de overgangsperiode niet nodig zal zijn, omdat de koppeling met de gecentraliseerde vergunningsprocedure voor het in de handel brengen, (zie artikel 5, lid 1, van het EGT-voorstel en de voorgestelde wijziging van artikel 6, lid 1) de overwegingen 17 en 18 en de toegang tot gezamenlijke wetenschappelijke evaluaties voor deze producten (zie de voorgestelde wijziging van artikel 12, lid 4) ervoor zullen zorgen dat de coördinatiegroep tijdig wordt geïnformeerd over opkomende gezondheidstechnologieën.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Alle door een fabrikant verstrekte vertrouwelijke gegevens vallen onder een duidelijke geheimhoudingsovereenkomst. De Commissie zorgt ervoor dat vertrouwelijke gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, en dat de integriteit van de opgeslagen gegevens wordt beschermd tegen onopzettelijke of ongeoorloofde vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Bij het opstellen van die gedelegeerde en uitvoeringshandelingen houdt de Commissie rekening met de specifieke kenmerken van de sectoren geneesmiddelen en medische apparatuur.

2.  Bij het opstellen van die gedelegeerde en uitvoeringshandelingen houdt de Commissie rekening met de specifieke kenmerken van de sectoren geneesmiddelen en medische apparatuur en neemt zij de werkzaamheden die reeds zijn verricht bij de gezamenlijke EUnetHTA-acties in aanmerking.

Motivering

Met het voorgestelde amendement wordt uitvoering gegeven aan de overwegingen 3 en 25.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU

Document- en procedurenummers

COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ENVI

8.2.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ITRE

8.2.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Lieve Wierinck

15.3.2018

Behandeling in de commissie

16.5.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

3.9.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

33

9

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Ashley Fox, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Tamás Deutsch, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Barbara Kudrycka, Vladimír Maňka, Luděk Niedermayer, Dominique Riquet, Maria Spyraki

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Laura Agea, John Howarth

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

33

+

ALDE

Angelika Mlinar, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Laura Agea

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Tamás Deutsch, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, John Howarth, Peter Kouroumbashev, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Martina Werner, Carlos Zorrinho

9

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

4

0

S&D

Vladimír Maňka, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (13.7.2018)

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD))

Rapporteur voor advies: Cristian-Silviu Buşoi

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  De ontwikkeling van gezondheidstechnologieën is een belangrijke motor voor economische groei en innovatie in de Unie. Deze technologie maakt deel uit van een globale markt voor uitgaven voor gezondheidszorg, die goed is voor 10 % van het bruto binnenlands product van de EU. Gezondheidstechnologieën omvatten geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en medische procedures alsmede maatregelen voor de preventie, diagnose of behandeling van ziekten.

(1)  De ontwikkeling van gezondheidstechnologieën is van belang om het gezondheidsbeleid door middel van toegang tot vooruitstrevendere gezondheidstechnologieën te verbeteren en aldus een hoge mate van bescherming van de gezondheid te bereiken. Bovendien vormen gezondheidstechnologieën een innovatieve economische sector die deel uitmaakt van een globale markt voor uitgaven voor gezondheidszorg, die goed is voor 10 % van het bruto binnenlands product van de EU. Gezondheidstechnologieën omvatten geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en medische procedures alsmede maatregelen voor de preventie, diagnose of behandeling van ziekten.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  De resultaten van EGT worden gebruikt om besluiten te nemen over de toewijzing van begrotingsmiddelen op het gebied van gezondheid, bijvoorbeeld als het gaat om de prijsstelling of terugbetaling van gezondheidstechnologieën. EGT kan de lidstaten dus helpen bij de ontwikkeling en instandhouding van houdbare gezondheidszorgstelsels en innovatie stimuleren die betere resultaten oplevert voor patiënten.

(4)  De resultaten van EGT worden gebruikt om besluiten te nemen over de toewijzing van begrotingsmiddelen op het gebied van gezondheid, bijvoorbeeld als het gaat om de prijsstelling of terugbetaling van gezondheidstechnologieën. EGT kan de lidstaten dus helpen bij de ontwikkeling en instandhouding van houdbare gezondheidszorgstelsels en innovatie stimuleren die betere resultaten oplevert voor patiënten, aangezien patiënten het recht hebben op bescherming van de gezondheid en bescherming tegen de financiële, sociale en medische gevolgen van een ziekte, alsook op onbelemmerde toegang tot de laatste therapeutische ontwikkelingen, die wettelijk in alle lidstaten moeten worden gewaarborgd.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Om te zorgen voor een brede toepassing van geharmoniseerde regels inzake de klinische aspecten en de EGT-instanties in staat te stellen hun expertise en middelen te bundelen, moeten gezamenlijke klinische evaluaties verplicht worden gesteld voor alle geneesmiddelen die op grond van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad11 onder de communautaire procedure voor het verlenen van vergunningen voor het in de handel brengen vallen en die een nieuw werkzaam bestanddeel bevatten, voor zover deze geneesmiddelen vervolgens worden toegelaten voor een nieuwe therapeutische indicatie. Gezamenlijke klinische evaluaties moeten eveneens worden uitgevoerd voor bepaalde medische hulpmiddelen in de zin van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad12 die in de hoogste risicoklassen vallen en waarvoor de desbetreffende deskundigenpanels hun adviezen of standpunten hebben afgegeven. Er moet een selectie van medische hulpmiddelen voor gezamenlijke klinische evaluatie worden gemaakt op basis van specifieke criteria.

(12)  Om te zorgen voor een brede toepassing van geharmoniseerde regels inzake de klinische aspecten en de EGT-instanties in staat te stellen hun expertise en middelen te bundelen, moeten gezamenlijke klinische evaluaties verplicht worden gesteld voor alle geneesmiddelen die op grond van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad11 onder de communautaire procedure voor het verlenen van vergunningen voor het in de handel brengen vallen en die een nieuw werkzaam bestanddeel bevatten, voor zover deze geneesmiddelen vervolgens worden toegelaten voor een nieuwe therapeutische indicatie. Gezamenlijke klinische evaluaties moeten eveneens worden uitgevoerd voor bepaalde medische hulpmiddelen die overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad12 zijn geclassificeerd als implanteerbare hulpmiddelen van klasse IIb met een verhoogd risico en hulpmiddelen van klasse III waarvoor de desbetreffende deskundigenpanels een wetenschappelijk advies hebben afgegeven in het kader van de raadplegingsprocedure voor de klinische evaluatie overeenkomstig artikel 54 van die verordening en die reeds op de markt zijn gebracht in ten minste een van de lidstaten.

_________________

_________________

11 Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1).

11 Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1).

12 Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad (PB L 117 van 5.5.2017, blz. 1).

12 Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad (PB L 117 van 5.5.2017, blz. 1).

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Om ervoor te zorgen dat gezamenlijke klinische evaluaties van gezondheidstechnologieën nauwkeurig en relevant blijven, moeten voorwaarden worden vastgesteld voor het bijwerken van de evaluaties, met name wanneer aanvullende gegevens die na de eerste evaluatie aan het licht zijn gekomen tot een juistere evaluatie zouden kunnen leiden.

(13)  Om te zorgen voor de tijdige toegang van patiënten tot gezondheidstechnologieën in de gehele Unie, om ervoor te zorgen dat gezamenlijke klinische evaluaties van gezondheidstechnologieën nauwkeurig en relevant blijven, en om overlappingen tussen de door het Europees Geneesmiddelenbureau verrichte wettelijk verplichte evaluaties en de gezamenlijke klinische evaluaties te vermijden, moeten synergieën en voorwaarden worden vastgesteld voor het bijwerken van de evaluaties, met name wanneer aanvullende gegevens die na de eerste evaluatie aan het licht zijn gekomen tot een juistere evaluatie zouden kunnen leiden.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis)  De samenwerking tussen de EGT-autoriteiten dient gebaseerd te zijn op de beginselen van goed bestuur, objectiviteit, onafhankelijkheid en transparantie.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Om ervoor te zorgen dat de geharmoniseerde procedures voldoen aan hun doelstelling voor de interne markt, moeten de lidstaten ten volle rekening houden met de resultaten van gezamenlijke klinische evaluaties en deze dan ook niet herhalen. Deze verplichting belet de lidstaten niet om niet-klinische evaluaties voor dezelfde gezondheidstechnologie uit te voeren of conclusies over de meerwaarde van de betrokken technologieën te trekken als onderdeel van de nationale evaluatieprocessen waarbij zowel klinische als niet-klinische gegevens en criteria in aanmerking kunnen worden genomen. Ook staat niets de lidstaten in de weg om hun eigen aanbevelingen of besluiten inzake prijsstelling of terugbetaling te formuleren.

(16)  Om ervoor te zorgen dat de geharmoniseerde procedures voldoen aan hun doelstelling voor de interne markt en tegelijkertijd de toegang tot medische innovaties te bevorderen, moeten de lidstaten ten volle rekening houden met de resultaten van gezamenlijke klinische evaluaties en deze dan ook niet herhalen. Naargelang de behoeften op nationaal niveau, hebben de lidstaten het recht de gezamenlijke klinische evaluatie aan te vullen met aanvullend klinisch bewijsmateriaal. Dit belet de lidstaten bovendien niet om niet-klinische evaluaties voor dezelfde gezondheidstechnologie uit te voeren of conclusies over de klinische meerwaarde van de betrokken technologieën te trekken als onderdeel van de nationale evaluatieprocessen waarbij zowel klinische als niet-klinische gegevens en criteria in aanmerking kunnen worden genomen. Ook staat niets de lidstaten in de weg om hun eigen aanbevelingen of besluiten inzake prijsstelling of terugbetaling te formuleren.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Het tijdschema voor gezamenlijke klinische evaluaties voor geneesmiddelen moet zo veel mogelijk worden afgestemd op het tijdschema voor de afronding van de communautaire procedure voor het verlenen van vergunningen voor het in de handel brengen uit hoofde van Verordening (EG) nr. 726/2004. Dergelijke coördinatie moet ervoor zorgen dat klinische evaluaties effectief de markttoegang kunnen verbeteren en ertoe bijdragen dat innovatieve technologie tijdig beschikbaar is voor patiënten. Als algemene regel geldt dat de procedure moet worden afgerond op het moment van de bekendmaking van het besluit van de Commissie tot verlening van een vergunning.

(17)  Het tijdschema voor gezamenlijke klinische evaluaties voor geneesmiddelen moet zo veel mogelijk worden afgestemd op het tijdschema voor de afronding van de communautaire procedure voor het verlenen van vergunningen voor het in de handel brengen uit hoofde van Verordening (EG) nr. 726/2004. Dergelijke coördinatie moet ervoor zorgen dat klinische evaluaties effectief de markttoegang kunnen verbeteren en ertoe bijdragen dat innovatieve technologie tijdig beschikbaar is voor patiënten. In bepaalde lidstaten mogen klinische evaluaties worden gestart nog voordat de Commissie de vergunning voor het in de handel brengen verleent. Om de doelstellingen van deze verordening te ondersteunen en te voorkomen dat de gezamenlijke klinische evaluaties leiden tot vertragingen in die lidstaten ten opzichte van de bestaande situatie, geldt als algemene regel dat de procedure moet worden afgerond op het moment van de bekendmaking van het besluit van de Commissie tot verlening van een vergunning.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Bij de vaststelling van een tijdschema voor de gezamenlijke klinische evaluaties van medische hulpmiddelen moet rekening worden gehouden met de gedecentraliseerde markttoegang voor medische hulpmiddelen en de beschikbaarheid van het vereiste bewijsmateriaal om een gezamenlijke klinische evaluatie uit te voeren. Als het vereiste bewijsmateriaal mogelijk pas beschikbaar komt nadat het medische hulpmiddel in de handel is gebracht, en om ervoor te zorgen dat de keuze van de medische hulpmiddelen voor een gezamenlijke klinische evaluatie op een passend tijdstip plaatsvindt, moet het mogelijk zijn dat de evaluatie van dergelijke hulpmiddelen na de marktintroductie plaatsvindt.

(18)  Bij de vaststelling van een tijdschema voor de gezamenlijke klinische evaluaties van medische hulpmiddelen moet rekening worden gehouden met de gedecentraliseerde markttoegang voor medische hulpmiddelen en de beschikbaarheid van het vereiste bewijsmateriaal om een gezamenlijke klinische evaluatie uit te voeren. Als het vereiste bewijsmateriaal mogelijk pas beschikbaar komt nadat het medische hulpmiddel in de handel is gebracht, en om ervoor te zorgen dat de keuze van de medische hulpmiddelen voor een gezamenlijke klinische evaluatie op een passend tijdstip plaatsvindt, moet het mogelijk zijn dat de evaluatie van dergelijke hulpmiddelen na de marktintroductie en, waar mogelijk, in aanwezigheid van fabrikanten plaatsvindt.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Voor de gezamenlijke klinische evaluaties en het gezamenlijke wetenschappelijke overleg moeten de ontwikkelaars van gezondheidstechnologie en de EGT-autoriteiten en -instanties vertrouwelijke informatie kunnen uitwisselen. Om de vertrouwelijkheid van deze informatie te beschermen, mag informatie die in het kader van evaluaties en overleg wordt verstrekt aan de coördinatiegroep uitsluitend aan derden worden verstrekt na het sluiten van een geheimhoudingsovereenkomst. Verder moet alle openbaar gemaakte informatie over de resultaten van het gezamenlijke wetenschappelijke overleg in geanonimiseerde vorm worden gepresenteerd, waarbij commercieel gevoelige informatie wordt weggelaten.

(21)  Gezien de gevoelige aard van gezondheidsinformatie en de vertrouwelijke behandeling van commercieel gevoelige gegevens, moeten deze te allen tijde worden gewaarborgd. Voor de gezamenlijke klinische evaluaties en het gezamenlijke wetenschappelijke overleg moeten de ontwikkelaars van gezondheidstechnologie en de EGT-autoriteiten en -instanties vertrouwelijke informatie kunnen uitwisselen. Om de vertrouwelijkheid van deze informatie te beschermen, mag informatie die in het kader van evaluaties en overleg wordt verstrekt aan de coördinatiegroep uitsluitend aan derden worden meegedeeld na het sluiten van een geheimhoudingsovereenkomst met de technologie-ontwikkelaar die de informatie heeft verstrekt. Verder moet alle openbaar gemaakte informatie over de resultaten van het gezamenlijke wetenschappelijke overleg in geanonimiseerde vorm worden gepresenteerd, waarbij commercieel gevoelige informatie wordt weggelaten. Er moet worden verduidelijkt dat de bepalingen inzake de bescherming van vertrouwelijke informatie geenszins de openbaarmaking beletten van gezamenlijk wetenschappelijk overleg dat wordt geëvalueerd. De gebruikte klinische gegevens, de studies, de methode en de gebruikte klinische resultaten moeten openbaar worden gemaakt. Door de wetenschappelijke gegevens en de evaluaties zo goed mogelijk openbaar toegankelijk te maken, moeten vorderingen op het gebied van biomedisch onderzoek worden gefaciliteerd en moet het vertrouwen in het systeem optimaal worden vergroot.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Om ervoor te zorgen dat bij de gezamenlijke werkzaamheden uit hoofde van deze verordening een uniforme aanpak wordt gevolgd, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend voor het vaststellen van een gemeenschappelijk procedureel en methodologisch kader voor klinische evaluaties, procedures voor gezamenlijke klinische evaluaties en procedures voor gezamenlijk wetenschappelijk overleg. In voorkomend geval moeten specifieke regels worden vastgesteld voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Bij het vaststellen van dergelijke regels moet de Commissie rekening houden met de resultaten van de werkzaamheden die reeds zijn verricht bij de gezamenlijke EUnetHTA-acties. Ook moet rekening worden gehouden met initiatieven op het gebied van EGT die zijn gefinancierd via het onderzoeksprogramma Horizon 2020, alsmede de regionale initiatieven op het gebied van EGT zoals de initiatieven Beneluxa en Verklaring van Valletta. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad13.

(25)  Om ervoor te zorgen dat bij de gezamenlijke werkzaamheden uit hoofde van deze verordening een uniforme aanpak wordt gevolgd, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend voor het vaststellen, na raadpleging van de coördinatiegroep, van een gemeenschappelijk procedureel en methodologisch kader voor klinische evaluaties, procedures voor gezamenlijke klinische evaluaties en procedures voor gezamenlijk wetenschappelijk overleg. In voorkomend geval moeten specifieke regels worden vastgesteld voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Bij het vaststellen van dergelijke regels moeten de Commissie en de coördinatiegroep rekening houden met de resultaten van de werkzaamheden die reeds zijn verricht bij de gezamenlijke EUnetHTA-acties, en in het bijzonder met de methodologische richtsnoeren en het sjabloon voor het indienen van bewijsmateriaal. Ook moet rekening worden gehouden met initiatieven op het gebied van EGT die zijn gefinancierd via het onderzoeksprogramma Horizon 2020, alsmede de regionale initiatieven op het gebied van EGT zoals de initiatieven Beneluxa en Verklaring van Valletta. De procedurele en methodologische kaders moeten worden bijgewerkt met een frequentie die de Commissie en de coördinatiegroep nodig achten om ervoor te zorgen dat die kaders worden aangepast aan de wetenschappelijke ontwikkelingen. Bij de ontwikkeling van het methodologisch kader moet de Commissie in samenwerking met de coördinatiegroep de specifieke kenmerken en de bijbehorende uitdagingen van bepaalde soorten gezondheidstechnologieën, geavanceerde en levensverlengende behandelingen in aanmerking nemen waarvoor mogelijk innovatieve klinische studieopzetten nodig zijn. Deze uitdagingen kunnen resulteren in onzekerheid omtrent het bewijsmateriaal ten tijde van het verlenen van de vergunning voor het in de handel brengen. Aangezien dergelijke innovatieve klinische studieopzetten vaak worden toegelaten voor wettelijk verplichte evaluaties, mag de methodologie voor gezamenlijke klinische evaluaties niet verhinderen dat deze gezondheidstechnologieën de patiënten bereiken. De Commissie en de coördinatiegroep moeten er derhalve voor zorgen dat de methodologie een hoog niveau van klinisch bewijs garandeert en tegelijk de nodige flexibiliteit biedt om een passende evaluatie van dergelijke gezondheidstechnologieën mogelijk te maken. Dit klinisch bewijs dient de aanvaarding van het beste wetenschappelijke bewijs dat beschikbaar is op het moment van indiening te omvatten, met inbegrip van bijvoorbeeld gegevens uit patiëntcontrole-onderzoeken en observatiegegevens onder reële omstandigheden, alsook het aanvaarden van indirecte vergelijkingen van behandelingen. De te ontwikkelen methodologische regels moeten mogelijkheden voor verbetering van het klinisch bewijs bevatten in gevallen waar toch nader wetenschappelijk onderzoek vereist is. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad13.

__________________

__________________

13Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

13Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(25 bis)   De Commissie past het kader voor gezamenlijke klinische evaluatie in samenspraak met de lidstaten zodanig aan voor vaccins dat rekening wordt gehouden met het preventieve karakter van vaccins, dat voordelen biedt voor personen en bevolkingen op lange termijn, en zorgt dat zij bij de gezamenlijke klinische evaluatie van vaccins de juiste nationale organen betrekt. De aanpassing van het kader moet tegen het eind van de uitvoeringstermijn van deze verordening zijn voltooid teneinde te waarborgen dat het kader tijdens de overgangsperiode kan worden ingezet.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Bij deze verordening worden vastgesteld:

1.  Rekening houdend met de resultaten van de werkzaamheden die reeds zijn verricht bij de gezamenlijke EUnetHTA-acties, worden bij deze verordening vastgesteld:

Motivering

Met het voorgestelde amendement wordt uitvoering gegeven aan de overwegingen 3 en 25.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  "klinische evaluatie”: de verzameling en evaluatie van de beschikbare wetenschappelijke gegevens over een gezondheidstechnologie in vergelijking met één of meer andere gezondheidstechnologieën op basis van de volgende klinische gebieden van de evaluatie van gezondheidstechnologie: de beschrijving van het probleem waarop de gezondheidstechnologie gericht is en het huidige gebruik van andere gezondheidstechnologieën die gericht zijn op dat gezondheidsprobleem, de beschrijving en de technische karakterisering van de gezondheidstechnologie, de relatieve klinische doeltreffendheid en de relatieve veiligheid van de medische technologie;

e)  "klinische evaluatie": de verzameling en analyse van de beschikbare wetenschappelijke gegevens over een gezondheidstechnologie in vergelijking met één of meer andere gezondheidstechnologieën op basis van de volgende klinische gebieden van de evaluatie van gezondheidstechnologie: de beschrijving van het probleem waarop de gezondheidstechnologie gericht is en het huidige gebruik van andere gezondheidstechnologieën die gericht zijn op dat gezondheidsprobleem, de beschrijving en de technische karakterisering van de gezondheidstechnologie, de relatieve klinische doeltreffendheid en de relatieve veiligheid van de medische technologie ten tijde van de wettelijke goedkeuring;

Motivering

Het is belangrijk om het toepassingsgebied van gezamenlijke klinische evaluaties goed af te bakenen om te verduidelijken dat ze gericht zijn op de feitelijke evaluatie en analyse van het beschikbare bewijsmateriaal. Bij deze evaluatie wordt geen waarde toegekend aan een product, omdat deze stap neerkomt op een beoordeling, die de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten blijft. "Ten tijde van de wettelijke goedkeuring" wordt toegevoegd ter verduidelijking dat de evaluaties parallel aan het regelgevingsproces plaatsvinden, opdat er bij de introductie een verslag beschikbaar is en om op die manier vertragingen in de nationale procedures voor de toegang van patiënten te vermijden.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

g bis)  "patiënt-gerelateerde gezondheidsresultaten": gegevens die het sterftecijfer, het ziektecijfer, de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit en ongewenste voorvallen vastleggen of voorspellen;

Motivering

Doel van dit artikel is om een belangrijk begrip uit artikel 6, lid 5, onder a), van het voorstel voor een EGT-verordening te verduidelijken overeenkomstig de internationale praktijk bij de EGT-agentschappen.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

g ter)  "evaluatie": het trekken van conclusies over de meerwaarde van de betrokken technologieën in het kader van de nationale evaluatieprocessen, waarbij zowel klinische als niet-klinische gegevens en criteria in aanmerking kunnen worden genomen.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten wijzen hun nationale autoriteiten en instanties die verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van gezondheidstechnologie aan als lid van de coördinatiegroep en haar subgroepen en stellen de Commissie daarvan, alsmede van eventuele latere wijzigingen, in kennis. De lidstaten kunnen meer dan één autoriteit of instantie die verantwoordelijk is voor de evaluatie van gezondheidstechnologie aanwijzen als lid van de coördinatiegroep en één of meer van haar subgroepen.

2.  De lidstaten wijzen hun nationale autoriteiten en instanties die verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van gezondheidstechnologie en die kennis aanleveren voor de besluitvorming op nationaal niveau aan als lid van de coördinatiegroep en haar subgroepen en stellen de Commissie daarvan, alsmede van eventuele latere wijzigingen, in kennis. De lidstaten kunnen meer dan één autoriteit of instantie die verantwoordelijk is voor de evaluatie van gezondheidstechnologie aanwijzen als lid van de coördinatiegroep en één of meer van haar subgroepen. Elke lidstaat kan ten minste één verantwoordelijke autoriteit of verantwoordelijk orgaan met deskundigheid op het gebied van geneesmiddelen aanwijzen voor de coördinatiegroep.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De coördinatiegroep handelt bij consensus of stemt, indien nodig, bij gewone meerderheid. Er is één stem per lidstaat.

3.  De coördinatiegroep handelt bij consensus of stemt, indien nodig, bij tweederdemeerderheid. Er is één stem per lidstaat.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Vergaderingen van de coördinatiegroep worden voorgezeten door de Commissie en een medevoorzitter die wordt verkozen uit de leden van de groep voor een in het reglement van orde te bepalen termijn.

4.  Vergaderingen van de coördinatiegroep worden voorgezeten door de Commissie, die geen stemrecht heeft, en een medevoorzitter die wordt verkozen uit de leden van de groep voor een in het reglement van orde te bepalen termijn.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  De leden van de coördinatiegroep en de door hen benoemde vertegenwoordigers respecteren de beginselen van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en vertrouwelijkheid.

6.  De leden van de coördinatiegroep, hun personeel en de door hen benoemde vertegenwoordigers respecteren de beginselen van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en vertrouwelijkheid. Ten aanzien van de vertrouwelijke informatie die hun bij de uitvoering van hun taken of de uitoefening van hun bevoegdheden ter kennis is gekomen, geldt voor hen zowel tijdens hun ambtstermijn als daarna het beroepsgeheim, zulks overeenkomstig Unierecht of lidstatelijk recht.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 8 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  stelt regels vast inzake belangenconflicten voor het functioneren van de coördinatiegroep en de uitvoering van gezamenlijke klinische evaluaties en gezamenlijk wetenschappelijk overleg;

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 8 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  zorgt voor een passende betrokkenheid van de belanghebbenden bij de uitvoering van haar werkzaamheden;

d)  zorgt voor een passende en regelmatige betrokkenheid van de belanghebbenden bij de uitvoering van haar werkzaamheden;

Motivering

Met het oog op een eerlijke procesgang en de ervaringen met de gezamenlijke EUnetHTA-acties is het belangrijk dat de belanghebbenden regelmatig worden geïnformeerd over de activiteiten van de coördinatiegroep.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 8 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  zorgt voor de hoogste mate van transparantie van de klinische gegevens die worden geëvalueerd. In het geval van commercieel gevoelige informatie wordt de vertrouwelijkheid strikt omschreven en gerechtvaardigd en wordt de vertrouwelijke informatie nauwkeurig omschreven;

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 8 – letter e – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

iii)  identificatie van opkomende gezondheidstechnologieën;

iii)  identificatie van opkomende gezondheidstechnologieën; na afloop van de overgangsperiode als bedoeld in artikel 33, lid 1, sluit de identificatie van opkomende gezondheidstechnologieën wat geneesmiddelen betreft aan op de voorafgaande kennisgeving van geneesmiddelen van het EMA, voorafgaand aan de vergunningsaanvraag voor het in de handel brengen.

Motivering

Dit amendement maakt duidelijk dat er na afloop van de overgangsperiode als bedoeld in artikel 33, lid 1, geen subgroep nodig is die opkomende gezondheidstechnologieën identificeert, omdat de koppeling met de bovenstaande gecentraliseerde vergunningsprocedure voor het in de handel brengen, de overwegingen 17 en 18 en de toegang tot gezamenlijke wetenschappelijke evaluaties voor deze producten, ervoor zullen zorgen dat de coördinatiegroep tijdig wordt geïnformeerd over opkomende gezondheidstechnologieën.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  een raadpleging van patiëntenorganisaties, gezondheidswerkers, klinische deskundigen en andere belanghebbenden;

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c ter)  er rekening mee dat na afloop van de overgangsperiode als bedoeld in artikel 33, lid 1, de identificatie van opkomende gezondheidstechnologieën, wat geneesmiddelen betreft, aansluit op de voorafgaande kennisgeving van geneesmiddelen van het EMA, voorafgaand aan de vergunningsaanvraag voor het in de handel brengen.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 5

Artikel 5

Toepassingsgebied van gezamenlijke klinische evaluaties

Toepassingsgebied van gezamenlijke klinische evaluaties

1.  De coördinatiegroep verricht gezamenlijke klinische evaluaties betreffende:

1.  De coördinatiegroep verricht gezamenlijke klinische evaluaties betreffende:

a)  geneesmiddelen waarop de procedure voor het verlenen van een vergunning als bedoeld in Verordening (EG) nr. 726/2004 van toepassing is, ook wanneer een wijziging is aangebracht in het besluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen op basis van een verandering in de therapeutische indicatie of indicaties waarvoor de oorspronkelijke vergunning werd verleend, met uitzondering van geneesmiddelen die zijn toegelaten op grond van de artikelen 10 en 10 bis van Richtlijn 2001/83/EG;

a)  geneesmiddelen waarop de procedure voor het verlenen van een vergunning als bedoeld in Verordening (EG) nr. 726/2004 van toepassing is, ook wanneer een wijziging is aangebracht in het besluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen op basis van een verandering in de therapeutische indicatie of indicaties waarvoor de oorspronkelijke vergunning werd verleend, met uitzondering van geneesmiddelen die zijn toegelaten op grond van de artikelen 10 en 10 bis van Richtlijn 2001/83/EG, en geneesmiddelen die zijn toegelaten op grond van artikel 8, lid 3, van Richtlijn 2001/83/EG en geen nieuw werkzaam bestanddeel bevatten;

b)  medische hulpmiddelen van klasse IIb en III overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU) 2017/745 waarvoor de desbetreffende deskundigenpanels een wetenschappelijk advies hebben uitgebracht in het kader van de raadplegingsprocedure voor de klinische evaluatie overeenkomstig artikel 54 van die verordening;

b)  medische hulpmiddelen van klasse IIb en III overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU) 2017/745 waarvoor de desbetreffende deskundigenpanels een wetenschappelijk advies hebben uitgebracht in het kader van de raadplegingsprocedure voor de klinische evaluatie overeenkomstig artikel 54 van die verordening en die worden beschouwd als een belangrijke innovatie met een potentieel significant effect op de nationale gezondheidszorgstelsels;

c)  medische hulpmiddelen voor in‑vitrodiagnostiek van klasse D overeenkomstig artikel 47 van Verordening (EU) 2017/74617 waarvoor de desbetreffende deskundigenpanels hun standpunten hebben meegedeeld in het kader van de procedure overeenkomstig artikel 48, lid 6, van die verordening;

c)  medische hulpmiddelen voor in‑vitrodiagnostiek van klasse D overeenkomstig artikel 47 van Verordening (EU) 2017/746 waarvoor de desbetreffende deskundigenpanels hun standpunten hebben meegedeeld in het kader van de procedure overeenkomstig artikel 48, lid 6, van die verordening en die worden beschouwd als een belangrijke innovatie met een potentieel significant effect op de nationale gezondheidszorgstelsels;

2.  De coördinatiegroep selecteert de medische hulpmiddelen als bedoeld in lid 1, punten b) en c), voor een gezamenlijke klinische evaluatie aan de hand van de volgende criteria:

2.  De coördinatiegroep selecteert de medische hulpmiddelen als bedoeld in lid 1, punten b) en c), voor een gezamenlijke klinische evaluatie aan de hand van de volgende cumulatieve criteria:

a)  onvervulde medische behoeften;

a)  onvervulde medische behoeften;

b)  mogelijke gevolgen voor patiënten, volksgezondheid of gezondheidszorgstelsels;

b)  mogelijke gevolgen voor patiënten, volksgezondheid of gezondheidszorgstelsels;

c)  een significante grensoverschrijdende dimensie;

c)  een significante grensoverschrijdende dimensie;

d)  aanzienlijke meerwaarde voor de hele Unie;

d)  aanzienlijke meerwaarde voor de hele Unie;

e)  de beschikbare middelen.

e)  de beschikbare middelen.

 

e bis)  vrijwillige indiening door ontwikkelaars van gezondheidstechnologie;

 

e ter)  identificatie door het netwerk van belanghebbenden.

__________________

__________________

17Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie (PB L 117 van 5.5.2017, blz. 176).

17Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie (PB L 117 van 5.5.2017, blz. 176).

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De coördinatiegroep initieert gezamenlijke klinische evaluaties van gezondheidstechnologieën op basis van haar jaarlijkse werkprogramma door een subgroep aan te wijzen om namens de coördinatiegroep toe te zien op de opstelling van het verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie.

De coördinatiegroep initieert gezamenlijke klinische evaluaties van gezondheidstechnologieën op basis van haar jaarlijkse werkprogramma door een subgroep aan te wijzen om namens de coördinatiegroep toe te zien op de opstelling van het verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie. De coördinatiegroep initieert gezamenlijke klinische evaluaties voor geneesmiddelen in overeenstemming met de voorafgaande kennisgeving van geneesmiddelen van het EMA, voorafgaand aan de vergunningsaanvraag voor het in de handel brengen.

Motivering

Met de verwijzing naar de EMA-planning wordt uitvoering gegeven aan de overwegingen 17 en 18.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie gaat vergezeld van een samenvattend verslag en wordt opgesteld in overeenstemming met de vereisten van dit artikel en de vereisten van de artikelen 11, 22 en 23.

Het verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie gaat vergezeld van een samenvattend verslag en wordt opgesteld in overeenstemming met de vereisten van dit artikel en de vereisten van de artikelen 11, 22 en 23, rekening houdend met de resultaten van de werkzaamheden die reeds zijn verricht bij de gezamenlijke EUnetHTA-acties en de EUnetHTA-procedures voor gezamenlijke klinische evaluaties van geneesmiddelen.

Motivering

Dit amendement neemt de staande praktijk van de gezamenlijke EUnetHTA-evaluaties in aanmerking.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De aangewezen subgroep verzoekt de desbetreffende ontwikkelaars van gezondheidstechnologie documentatie in te dienen met de informatie, de gegevens en het bewijsmateriaal die nodig zijn voor de gezamenlijke klinische evaluatie.

2.  De aangewezen subgroep vergadert met de desbetreffende ontwikkelaars van gezondheidstechnologie over het toepassingsgebied van de evaluatie en over de documentatie met de informatie, de gegevens en het bewijsmateriaal die nodig zijn voor de in te dienen gezamenlijke klinische evaluatie. De relatie tussen beoordelaars en ontwikkelaars van gezondheidstechnologie is onafhankelijk en onpartijdig. Ontwikkelaars van gezondheidstechnologieën mogen worden geraadpleegd, maar nemen in geen geval actief deel aan het evaluatieproces.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De aangewezen subgroep verzoekt, in aanvulling op de in lid 2 bedoelde gegevens, om gegevens uit relevante bronnen, zoals patiëntenregisters, gegevensbanken of Europese referentienetwerken, indien die gegevens noodzakelijk worden geacht om de door de ontwikkelaars van gezondheidstechnologie verstrekte informatie aan te vullen en een nauwkeuriger klinische evaluatie van de gezondheidstechnologie uit te voeren.

Motivering

Beoordelaars kunnen verzoeken om aanvullende analyses van andere bronnen – zoals gegevensbanken, patiëntenregisters, medische dossiers, studies naar geneesmiddelengebruik, Europese referentienetwerken en patiëntenorganisaties – of opdracht geven tot een dergelijke analyse dan wel een dergelijke analyse uitbesteden.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De aangewezen subgroep benoemt uit haar midden een beoordelaar en een medebeoordelaar om de gezamenlijke klinische evaluatie uit te voeren. Bij de benoemingen wordt rekening gehouden met de wetenschappelijke expertise die nodig is voor de evaluatie.

3.  De aangewezen subgroep benoemt uit haar midden een beoordelaar en een medebeoordelaar uit verschillende lidstaten om de gezamenlijke klinische evaluatie uit te voeren. Bij de benoemingen wordt rekening gehouden met de wetenschappelijke expertise die nodig is voor de evaluatie en wordt voorrang verleend aan beoordelaars met de relevante wetenschappelijke expertise die nodig is voor de evaluatie.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  een analyse van de relatieve effecten van de te beoordelen gezondheidstechnologie op de voor de evaluatie gekozen patiënt-gerelateerde gezondheidsresultaten;

a)  een beschrijving van de relatieve effecten van de te beoordelen gezondheidstechnologie op de voor de evaluatie overeengekomen patiënt-gerelateerde gezondheidsresultaten;

Motivering

De gezamenlijke klinische evaluatie biedt een feitelijke beschrijving van de relatieve effecten van de gezondheidstechnologie. Er mogen geen uitspraken worden gedaan over de omvang van het effect: daarvoor is de nationale beoordelingsfase van het proces bestemd.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  In het verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie wordt niet ingegaan op niet-klinische evaluatiegebieden en worden evenmin conclusies getrokken over de meerwaarde van de desbetreffende technologieën, omdat deze onderdeel blijven van nationale evaluatieprocessen.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Indien de beoordelaar bij het opstellen van het ontwerpverslag van de gezamenlijke klinische evaluatie op enig moment van oordeel is dat aanvullend bewijs van de zijde van de betrokken ontwikkelaar van gezondheidstechnologie nodig is om het verslag te voltooien, kan zij/hij de aangewezen subgroep verzoeken de termijn voor de opstelling van het verslag op te schorten en de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie verzoeken aanvullend bewijs in te dienen. Na raadpleging van de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie over de tijd die nodig is om het benodigde aanvullende bewijs te verzamelen, wordt in het verzoek van de beoordelaar vermeld gedurende hoeveel werkdagen de opstelling wordt opgeschort.

6.  Indien de beoordelaar bij het opstellen van het ontwerpverslag van de gezamenlijke klinische evaluatie op enig moment van oordeel is dat aanvullend bewijs van de zijde van de betrokken ontwikkelaar van gezondheidstechnologie nodig is om het verslag te voltooien, kan zij/hij de aangewezen subgroep verzoeken de termijn voor de opstelling van het verslag eenmalig op te schorten en de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie verzoeken aanvullend bewijs in te dienen, mits dergelijk bewijs voorafgaand aan de verlening van de vergunning voor het in de handel brengen beschikbaar is. Nadat met de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie overeenstemming is bereikt over het benodigde aanvullende bewijs en de tijd die nodig is om dit te verzamelen, wordt in het verzoek van de beoordelaar vermeld gedurende hoeveel werkdagen de opstelling wordt opgeschort.

Motivering

Hoewel het legitiem is dat medebeoordelaars de mogelijkheid hebben te verzoeken om aanvullend bewijs wanneer het ingediende bewijsmateriaal onvolledig is, moet dergelijk bewijs worden beperkt tot de gegevens die beschikbaar zijn ten tijde van de indiening van de vergunningsaanvraag voor het in de handel brengen. Deze bepalingen mogen niet worden gebruikt om de klinische evaluaties onnodig te vertragen door om gegevens te vragen waarover de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie niet beschikt of die onredelijk veel tijd kosten om op te stellen.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9.  De aangewezen subgroep zorgt ervoor dat belanghebbenden, waaronder patiënten en klinische deskundigen, in de gelegenheid worden gesteld om opmerkingen in te dienen tijdens de opstelling van het ontwerpverslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag en stelt een termijn vast waarbinnen zij opmerkingen kunnen indienen.

9.  De aangewezen subgroep zorgt ervoor dat alle belanghebbenden, waaronder patiëntenorganisaties, gezondheidswerkers en klinische deskundigen, in de gelegenheid worden gesteld om opmerkingen in te dienen tijdens de opstelling van het ontwerpverslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag en stelt een termijn vast waarbinnen zij opmerkingen kunnen indienen.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

12.  De coördinatiegroep keurt het definitieve verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag goed, waar mogelijk bij consensus of, indien nodig, bij gewone meerderheid van de lidstaten.

12.  De coördinatiegroep keurt het definitieve verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag goed, waar mogelijk bij consensus of, indien nodig, bij tweederdemeerderheid van de lidstaten.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

14 bis.  Binnen zeven werkdagen na ontvangst van een goedgekeurd verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie en het samenvattende verslag kan de betrokken ontwikkelaar van gezondheidstechnologie schriftelijk bezwaar aantekenen bij de coördinatiegroep en de Commissie onder vermelding van uitvoerige gronden voor het bezwaar. De coördinatiegroep evalueert de bezwaren binnen dertig werkdagen en kan het verslag zo nodig herzien. De coördinatiegroep hecht zijn goedkeuring aan het definitieve verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie, aan het samenvattende verslag en aan een toelichting waarin wordt uiteengezet hoe de bezwaren zijn behandeld, en dient deze in.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Alle stappen die nodig zijn voor de opneming van de naam van de gezondheidstechnologie waarop het goedgekeurde verslag en het samenvattende verslag betrekking hebben, moeten worden afgerond op het moment van de bekendmaking van het besluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen.

Motivering

Met dit amendement wordt overweging 17 ten uitvoer gelegd. De planning moet duidelijker worden omschreven in het voorstel voor een verordening om ervoor te zorgen dat de verslagen van de gezamenlijke klinische evaluaties zijn afgerond op het moment van de bekendmaking van het besluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen. Deze planning wordt voorgesteld om mogelijke vertragingen bij de toegang tot geneesmiddelen te vermijden.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  voeren geen klinische evaluatie of vergelijkbare evaluatie uit van een gezondheidstechnologie die is opgenomen in de lijst van geëvalueerde gezondheidstechnologieën of waarvoor een gezamenlijke klinische evaluatie is gestart;

Schrappen

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Lid 1, onder b), belet niet dat de lidstaten hun evaluaties van de toegevoegde klinische waarde van de betrokken technologieën opstellen in het kader van nationale of regionale evaluatieprocessen, waarbij aanvullende gegevens en klinische en niet-klinische bewijsstukken kunnen worden overwogen die specifiek zijn voor de betrokken lidstaat, maar die niet werden beschouwd als onderdeel van de gezamenlijke klinische evaluatie, en die nodig zijn om de algemene beoordeling van gezondheidstechnologie te voltooien.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten stellen de Commissie binnen dertig dagen na de voltooiing ervan in kennis van het resultaat van een evaluatie van gezondheidstechnologie voor een gezondheidstechnologie die een gezamenlijke klinische evaluatie heeft ondergaan. Deze kennisgeving gaat vergezeld van informatie over de wijze waarop de conclusies van het verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie zijn toegepast in de algemene evaluatie van gezondheidstechnologie. De Commissie faciliteert de uitwisseling van deze informatie tussen de lidstaten via het in artikel 27 bedoelde IT-platform.

2.  De lidstaten stellen de Commissie binnen dertig dagen na de voltooiing ervan in kennis van het resultaat van een evaluatie van gezondheidstechnologie voor een gezondheidstechnologie die een gezamenlijke klinische evaluatie heeft ondergaan. Deze kennisgeving gaat vergezeld van informatie over de wijze waarop de conclusies van het verslag van de gezamenlijke klinische evaluatie zijn toegepast in de algemene evaluatie van gezondheidstechnologie. Het eindverslag wordt openbaar gemaakt. De Commissie faciliteert de uitwisseling van deze informatie tussen de lidstaten via het in artikel 27 bedoelde IT-platform.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 9

Artikel 9

Bijwerking van gezamenlijke klinische evaluaties

Bijwerking van gezamenlijke klinische evaluaties

1.  De coördinatiegroep werkt gezamenlijke klinische evaluaties bij indien:

1.  De coördinatiegroep werkt gezamenlijke klinische evaluaties bij indien:

a)  het besluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel als bedoeld in artikel 5, lid 1, onder a), afhankelijk was van de vervulling van aanvullende eisen na de vergunningverlening;

a)  het besluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel als bedoeld in artikel 5, lid 1, onder a), afhankelijk was van de vervulling van aanvullende eisen na de vergunningverlening;

b)  in het verslag over de eerste gezamenlijke klinische evaluatie werd gewezen op de noodzaak om de evaluatie bij te werken wanneer aanvullende gegevens beschikbaar zijn voor verdere evaluatie.

b)  in het verslag over de eerste gezamenlijke klinische evaluatie werd gewezen op de noodzaak om de evaluatie bij te werken wanneer aanvullende gegevens beschikbaar zijn voor verdere evaluatie;

 

b bis)  de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie verzoekt om een bijgewerkte versie omdat er aanvullend bewijsmateriaal beschikbaar wordt gesteld op basis waarvan de coördinatiegroep de conclusies van de eerste evaluatie moet heroverwegen.

2.  De coördinatiegroep kan gezamenlijke klinische evaluaties bijwerken indien daarom wordt verzocht door een of meer van haar leden.

2.  De coördinatiegroep kan gezamenlijke klinische evaluaties bijwerken indien daarom wordt verzocht door meer dan een van haar leden.

 

2 bis.  De coördinatiegroep kan gezamenlijke klinische evaluaties bijwerken, wanneer aanzienlijke tijd vóór de verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen belangrijke aanvullende bewijzen beschikbaar komen.

3.  Bijwerkingen vinden plaats in overeenstemming met de procedureregels van artikel 11, lid 1, onder d).

3.  Bijwerkingen vinden plaats in overeenstemming met de procedureregels van artikel 6 en artikel 11, lid 1, onder d).

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

ii)  selecteert de in artikel 5, lid 1, onder a), bedoelde geneesmiddelen voor gezamenlijke klinische evaluatie op basis van de in artikel 5, lid 2, bedoelde selectiecriteria.

ii)  selecteert de in artikel 5, lid 1, onder a), bedoelde geneesmiddelen voor gezamenlijke klinische evaluatie op basis van de volgende selectiecriteria:

 

- medische behoeften waaraan niet kan worden voldaan vanwege het feit dat er geen behandeling of slechts een ontoereikende behandeling beschikbaar is;

 

- het potentiële effect op patiënten en de volksgezondheid, onder meer rekening houdend met de ziektelast gemeten naar sterftecijfer en ernst van de ziekte, en de levensbedreigende of chronisch uitputtende aard van de ziekte waar de gezondheidstechnologie zich op richt;

 

- een significante grensoverschrijdende dimensie;

 

- de beschikbare middelen van de coördinatiegroep.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  het indienen van informatie, gegevens en bewijsmateriaal door ontwikkelaars van gezondheidstechnologie;

a)  het indienen van informatie, gegevens en bewijsmateriaal door ontwikkelaars van gezondheidstechnologie, met inbegrip van de bescherming van de vertrouwelijke informatie van ontwikkelaars;

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  de toepassing van de in artikel 5, lid 2, bedoelde selectiecriteria;

Motivering

De selectiecriteria voor medische hulpmiddelen en centraal goedgekeurde geneesmiddelen tijdens de overgangsperiode als bedoeld in artikel 33, lid 1, en artikel 10, zijn momenteel vrij vaag. Het is belangrijk dat de criteria en de wijze waarop die worden toegepast door de coördinatiegroep transparant zijn voor alle belanghebbenden, met inbegrip van ontwikkelaars van gezondheidstechnologie.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  de bepaling van de gedetailleerde procedurele stappen en het tijdschema daarvoor, en de totale duur van gezamenlijke klinische evaluaties;

c)  de bepaling van de gedetailleerde procedurele stappen en het tijdschema daarvoor, en de totale duur van gezamenlijke klinische evaluaties, met inbegrip van beroepsmechanismen voor ontwikkelaars van gezondheidstechnologie;

Motivering

Dit amendement vormt een aanvulling op de opneming van een herzieningsmechanisme, met als doel dat de Commissie passende procedurele bepalingen vaststelt (termijnen enz.).

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  samenwerking met aangemelde instanties en deskundigenpanels bij het opstellen en bijwerken van gezamenlijke klinische evaluaties van medische hulpmiddelen.

f)  samenwerking tussen het Europees Geneesmiddelenbureau en de coördinatiegroep bij het opstellen en bijwerken van gezamenlijke klinische evaluaties van geneesmiddelen. Bij deze samenwerking wordt rekening gehouden met het feit dat de coördinatiegroep op grond van haar bevoegdheden ten aanzien van klinische aspecten, het bevoegde orgaan is om opkomende technologieën op te sporen en daaraan prioriteit te geven op grond van hun effect op de gezondheid.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De leden 2 en 3 van dit artikel zijn niet van toepassing op geneesmiddelen.

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat alle geneesmiddelen die na afloop van de overgangsperiode worden onderworpen aan verplichte gezamenlijke klinische evaluaties aan bod kunnen komen in gezamenlijk wetenschappelijk overleg. Gezien de tijd die nodig is om geneesmiddelen te ontwikkelen is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het wetenschappelijk overleg over geneesmiddelen niet wordt beperkt.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De aangewezen subgroep verzoekt de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie om de documentatie, die de informatie, gegevens en bewijsstukken bevat die nodig zijn voor het gezamenlijke wetenschappelijke overleg, in te dienen.

2.  De aangewezen subgroep verzoekt de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie om de documentatie, die de informatie, gegevens en bewijsstukken bevat die nodig zijn voor het gezamenlijke wetenschappelijke overleg, in te dienen. Alle relevante gegevens en informatie worden openbaar beschikbaar gemaakt.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De aangewezen subgroep benoemt uit haar midden een beoordelaar en een medebeoordelaar die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het gezamenlijke wetenschappelijke overleg. Bij de benoemingen wordt rekening gehouden met de wetenschappelijke expertise die nodig is voor de evaluatie.

3.  De aangewezen subgroep benoemt uit haar midden een beoordelaar en een medebeoordelaar, afkomstig uit verschillende lidstaten, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het gezamenlijke wetenschappelijke overleg. Bij de benoemingen wordt rekening gehouden met de wetenschappelijke expertise die nodig is voor de evaluatie.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  De aangewezen subgroep zorgt ervoor dat belanghebbenden, waaronder patiënten en klinische deskundigen, in de gelegenheid worden gesteld om opmerkingen in te dienen tijdens de opstelling van het ontwerpverslag over het gezamenlijke wetenschappelijke overleg en stelt een termijn vast waarbinnen zij opmerkingen kunnen indienen.

8.  De aangewezen subgroep zorgt ervoor dat alle belanghebbenden, waaronder patiëntenorganisaties, gezondheidswerkers en klinische deskundigen, in de gelegenheid worden gesteld om opmerkingen in te dienen tijdens de opstelling van het ontwerpverslag over het gezamenlijke wetenschappelijke overleg en stelt een termijn vast waarbinnen zij opmerkingen kunnen indienen.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

12.  De coördinatiegroep keurt het definitieve verslag over het gezamenlijke wetenschappelijke overleg goed, waar mogelijk bij consensus of, indien nodig, bij gewone meerderheid van de lidstaten uiterlijk honderd dagen na de start van de opstelling van het in lid 4 bedoelde verslag.

12.  De coördinatiegroep keurt het definitieve verslag over het gezamenlijke wetenschappelijke overleg goed, waar mogelijk bij consensus of, indien nodig, bij tweederdemeerderheid van de lidstaten uiterlijk honderd dagen na de start van de opstelling van het in lid 4 bedoelde verslag.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  de raadpleging van patiënten, klinische deskundigen en andere belanghebbenden;

d)  de raadpleging van patiëntenorganisaties, gezondheidswerkers, klinische deskundigen en andere belanghebbenden;

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de regels voor de vaststelling van de belanghebbenden die voor de toepassing van dit deel moeten worden geraadpleegd.

b)  de regels voor de vaststelling van de belanghebbenden die voor de toepassing van dit deel moeten worden geraadpleegd, met inbegrip van de voorkoming van belangenconflicten.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De coördinatiegroep bereidt jaarlijks een studie voor over opkomende gezondheidstechnologieën waarvan wordt verwacht dat zij een grote impact zullen hebben op patiënten, volksgezondheid of gezondheidszorgstelsels.

1.  De coördinatiegroep bereidt jaarlijks een studie voor over opkomende gezondheidstechnologieën waarvan wordt verwacht dat zij een grote impact zullen hebben op patiënten, volksgezondheid of gezondheidszorgstelsels. Na afloop van de overgangsperiode als bedoeld in artikel 33, lid 1, sluit de identificatie van opkomende gezondheidstechnologieën, wat geneesmiddelen betreft, aan op de voorafgaande kennisgeving van geneesmiddelen van het EMA, voorafgaand aan de vergunningsaanvraag voor het in de handel brengen.

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat alle geneesmiddelen die na afloop van de overgangsperiode worden onderworpen aan verplichte gezamenlijke klinische evaluaties aan bod kunnen komen in gezamenlijk wetenschappelijk overleg. Gezien de tijd die nodig is om geneesmiddelen te ontwikkelen is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het wetenschappelijk overleg over geneesmiddelen niet wordt beperkt.

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Bij de voorbereiding van de studie raadpleegt de coördinatiegroep:

2.  Bij de voorbereiding van de studie raadpleegt de coördinatiegroep alle belanghebbenden, met inbegrip van:

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  gezondheidswerkers;

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 22

Artikel 22

Gemeenschappelijke procedureregels en methodes

Gemeenschappelijke procedureregels en methodes

1.  De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast betreffende:

1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 31 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot:

a)  procedureregels:

a)  procedureregels:

i)  om ervoor te zorgen dat de autoriteiten en instanties die bevoegd zijn voor gezondheidstechnologie op onafhankelijke en transparante wijze en vrij van belangenconflicten hun klinische evaluaties uitvoeren;

i)  om ervoor te zorgen dat de autoriteiten en instanties die bevoegd zijn voor gezondheidstechnologie op onafhankelijke en transparante wijze en vrij van belangenconflicten hun klinische evaluaties uitvoeren;

ii)  inzake de procedures voor de interactie tussen de instellingen die bevoegd zijn voor gezondheidstechnologie en de ontwikkelaars van gezondheidstechnologie tijdens de klinische evaluaties;

ii)  inzake de procedures voor de interactie tussen de instellingen die bevoegd zijn voor gezondheidstechnologie en de ontwikkelaars van gezondheidstechnologie tijdens de klinische evaluaties;

iii)  betreffende de raadpleging van patiënten, klinische deskundigen en andere belanghebbenden bij klinische evaluaties;

iii)  betreffende de raadpleging van patiëntenorganisaties, gezondheidswerkers, klinische deskundigen en andere belanghebbenden bij klinische evaluaties, inclusief regels ter voorkoming van belangenconflicten;

b)  de methodes voor de formulering van de inhoud en de opzet van klinische evaluaties.

b)  de methodes voor de formulering van de inhoud en de opzet van klinische evaluaties, gebaseerd op de gemeenschappelijke instrumenten en methodes voor samenwerking die zijn ontwikkeld na vele jaren van samenwerking in het kader van de gezamenlijke EUnetHTA-acties, de initiatieven Beneluxa en Verklaring van Valletta. Deze methoden worden ontwikkeld na raadpleging van de coördinatiegroep en alle belanghebbenden, inclusief patiëntenorganisaties, gezondheidswerkers en klinische deskundigen, op transparante wijze, en worden regelmatig bijgewerkt om rekening te houden met de ontwikkeling van de wetenschap en worden openbaar gemaakt.

 

Voor de in artikel 5, lid 1 bis, en artikel 32, lid 2, genoemde geneesmiddelen houdt de Commissie rekening met de specifieke kenmerken van de sectoren geneesmiddelen en medische apparatuur. De methode voorziet in een voldoende mate van flexibiliteit, op voorwaarde dat zij het hoogst mogelijke niveau van klinisch bewijsmateriaal in acht neemt, waarbij een passend beheer van de onzekerheid omtrent het bewijsmateriaal mogelijk wordt gemaakt in specifieke gevallen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

 

i)  weesgeneesmiddelen waarbij een kleine patiëntpopulatie van invloed kan zijn op de haalbaarheid van gerandomiseerde klinische proeven of op de statistische relevantie van de gegevens;

 

ii)  geneesmiddelen waarvoor het Europees Geneesmiddelenbureau een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen heeft verleend op grond van artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 726/2004, of die door het EMA zijn aangewezen voor de PRIME-regeling;

 

iii)  geneesmiddelen die zijn toegelaten op basis van klinisch bewijsmateriaal uit klinische proeven met een specifieke opzet die rekening houdt met de aard van de gezondheidstechnologie of andere overwegingen.

 

De methode moet tevens:

 

i)  voorzien in een geschikt mechanisme om patiëntgerelateerde gezondheidsresultaten te identificeren, terdege rekening houdend met de taken en voorkeuren van de belanghebbenden, met inbegrip van patiëntorganisaties, gezondheidswerkers, klinische deskundigen, regelgevers, EGT-agentschappen en ontwikkelaars van gezondheidstechnologie;

 

ii)  rekening houden met mogelijke veranderingen ten aanzien van het relevante nationale referentiegeneesmiddel als gevolg van snel veranderende zorgstandaarden.

2.  De in lid 1 bedoelde uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 30, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

 

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De gegevens en het bewijsmateriaal als bedoeld onder a), punt i), worden beperkt tot het beste bewijsmateriaal dat beschikbaar is ten tijde van de indiening voor een klinische evaluatie en mogen gegevens uit andere bronnen dan gerandomiseerde klinische proeven omvatten.

Motivering

Bij de opstelling van de gedelegeerde handeling moet de Commissie de gegevens en het bewijsmateriaal die bij de ontwikkelaar van gezondheidstechnologie kunnen worden opgevraagd, beperken tot het bewijs dat beschikbaar is ten tijde van de indiening. Er moet voldoende flexibiliteit worden geboden door ervoor te zorgen dat ontwikkelaars het beste bewijsmateriaal dat beschikbaar is kunnen indienen, met inbegrip van gegevens uit observationeel onderzoek (patiëntcontrole-onderzoeken, observatiegegevens onder reële omstandigheden enz.).

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Unie zorgt voor de financiering van de werkzaamheden van de coördinatiegroep en haar subgroepen en van de activiteiten die deze werkzaamheden ondersteunen in het kader van haar samenwerking met de Commissie, het Europees Geneesmiddelenbureau en het in artikel 26 bedoelde netwerk van belanghebbenden. De financiële steun van de Unie aan de activiteiten in het kader van deze verordening wordt verleend overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad18.

1.  De Unie zorgt voor de financiering van de werkzaamheden van de coördinatiegroep en haar subgroepen en van de activiteiten die deze werkzaamheden ondersteunen in het kader van haar samenwerking met de Commissie, het Europees Geneesmiddelenbureau en het in artikel 26 bedoelde netwerk van belanghebbenden. De Unie waarborgt een toereikende, stabiele en doorlopende overheidsfinanciering van de coördinatiegroep. Deze overheidsfinanciering wordt gegarandeerd zonder directe of indirecte betrokkenheid van EGT-ontwikkelaars. De financiële steun van de Unie aan de activiteiten in het kader van deze verordening wordt verleend overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad18.

___________________

____________________

18Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).

18Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in lid 1 bedoelde steun omvat financiering voor de deelname van de door de lidstaten aangewezen autoriteiten en instellingen die bevoegd zijn voor gezondheidstechnologie aan de werkzaamheden inzake gezamenlijke klinische evaluaties en gezamenlijk wetenschappelijk overleg. De beoordelaars en medebeoordelaars hebben recht op een bijzondere vergoeding ter compensatie van hun werkzaamheden inzake gezamenlijke klinische evaluaties en gezamenlijk wetenschappelijk overleg overeenkomstig de interne bepalingen van de Commissie.

2.  De in lid 1 bedoelde steun omvat financiering voor de deelname van de door de lidstaten aangewezen autoriteiten en instellingen die bevoegd zijn voor gezondheidstechnologie aan de werkzaamheden inzake gezamenlijke klinische evaluaties en gezamenlijk wetenschappelijk overleg. De beoordelaars en medebeoordelaars hebben recht op een bijzondere vergoeding, die is goedgekeurd door de Commissie, ter compensatie van hun werkzaamheden inzake gezamenlijke klinische evaluaties en gezamenlijk wetenschappelijk overleg overeenkomstig de interne bepalingen van de Commissie.

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie richt een netwerk van belanghebbenden op via een open oproep tot kandidaatstelling en een selectie van geschikte organisaties van belanghebbenden op basis van de selectiecriteria die in de oproep tot kandidaatstelling zijn vastgesteld.

1.  De Commissie richt een netwerk van belanghebbenden op via een open oproep tot kandidaatstelling en een selectie van geschikte organisaties van belanghebbenden op basis van de selectiecriteria die in de oproep tot kandidaatstelling zijn vastgesteld. Het netwerk van belanghebbenden omvat ten minste patiëntenorganisaties, gezondheidswerkers en klinische deskundigen. De selectiecriteria zijn gericht op het voorkomen van belangenconflicten.

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Het netwerk van belanghebbenden omvat ook een gekwalificeerd vertegenwoordiger van het Europees Parlement. Deze vertegenwoordiger brengt periodiek verslag uit bij het Europees Parlement over de recente ontwikkelingen binnen het netwerk van belanghebbenden.

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De Commissie organiseert ad-hocvergaderingen tussen het netwerk van belanghebbenden en de coördinatiegroep teneinde:

3.  De Commissie organiseert periodiek vergaderingen tussen het netwerk van belanghebbenden en de coördinatiegroep teneinde:

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de belanghebbenden op de hoogte te houden over de werkzaamheden van de groep;

a)  de belanghebbenden op de hoogte te houden over de werkzaamheden van de groep; alle leden van het netwerk van belanghebbenden hebben toegang tot alle relevante gegevens en informatie;

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  informatie uit te wisselen over de werkzaamheden van de coördinatiegroep.

b)  informatie uit te wisselen tussen de coördinatiegroep en het netwerk van belanghebbenden.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Na afloop van de overgangsperiode als bedoeld in artikel 33, lid 1, sluit de identificatie van opkomende gezondheidstechnologieën, wat geneesmiddelen betreft, aan op de voorafgaande kennisgeving van geneesmiddelen van het EMA, voorafgaand aan de vergunningsaanvraag voor het in de handel brengen.

Motivering

Dit amendement maakt duidelijk dat een dergelijke studie na afloop van de overgangsperiode niet nodig is, omdat de koppeling met de gecentraliseerde vergunningsprocedure voor het in de handel brengen ervoor zal zorgen dat de coördinatiegroep tijdig wordt geïnformeerd over opkomende gezondheidstechnologieën.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Alle door een fabrikant verstrekte vertrouwelijke gegevens vallen onder een duidelijke geheimhoudingsovereenkomst. De Commissie zorgt er verder voor dat vertrouwelijke gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, en dat de integriteit van de opgeslagen gegevens wordt beschermd tegen onopzettelijke of ongeoorloofde vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 27 bis

 

Gemeenschappelijke regels inzake gegevens

 

1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 31 gedelegeerde handelingen vast te stellen betreffende gegevensverzameling, interoperabiliteit van gegevens en vergelijkbaarheid van gegevens.

 

2.  De beoordelaars en medebeoordelaars hebben volledige toegang tot de gegevens die worden gebruikt door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het verlenen van de vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel, alsook de mogelijkheid om aanvullende relevante gegevens te gebruiken of te generen om een geneesmiddel te beoordelen in het kader van een gezamenlijke EGT.

 

3.  De vertrouwelijke behandeling van commercieel gevoelige gegevens is te allen tijde gewaarborgd.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Uiterlijk vijf jaar na de publicatie van het in artikel 28 bedoelde verslag voert de Commissie een evaluatie uit van deze verordening en brengt zij verslag uit over haar conclusies.

1.  Uiterlijk vier jaar na de publicatie van het in artikel 28 bedoelde verslag voert de Commissie een evaluatie uit van deze verordening en brengt zij verslag uit over haar conclusies.

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in de artikelen 17 en 23 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in de artikelen 17, 22, 23 en 27 bis bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Bij het opstellen van die gedelegeerde en uitvoeringshandelingen houdt de Commissie rekening met de specifieke kenmerken van de sectoren geneesmiddelen en medische apparatuur.

2.  Bij het opstellen van die gedelegeerde en uitvoeringshandelingen houdt de Commissie rekening met de specifieke kenmerken van de sectoren geneesmiddelen en medische apparatuur en neemt zij de werkzaamheden die reeds zijn verricht bij de gezamenlijke EUnetHTA-acties in aanmerking.

Motivering

Met het voorgestelde amendement wordt uitvoering gegeven aan de overwegingen 3 en 25.

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Bij de opstelling van de uitvoerings- en de gedelegeerde handelingen vraagt de Commissie het netwerk van belanghebbenden en het grote publiek om input.

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten kunnen klinische evaluaties uitvoeren met behulp van andere middelen dan de regels van hoofdstuk III van deze verordening, om redenen die verband houden met de noodzaak om de volksgezondheid te beschermen in de betrokken lidstaat en op voorwaarde dat de maatregel gerechtvaardigd, noodzakelijk en evenredig is voor de verwezenlijking van dat doel.

1.  De lidstaten kunnen bij wijze van voorlopige maatregel klinische evaluaties uitvoeren met behulp van andere middelen dan de regels van hoofdstuk III van deze verordening, en wel om redenen die verband houden met de noodzaak om de volksgezondheid te beschermen in de betrokken lidstaat en op voorwaarde dat de maatregel gerechtvaardigd, noodzakelijk en evenredig is voor de verwezenlijking van dat doel.

Motivering

Het voorgestelde amendement sluit aan op artikel 114, lid 10, VWEU, dat geldt voor het EGT-voorstel, omdat artikel 114 VWEU daarvan de rechtsgrond is. Artikel 114, lid 10, VWEU, luidt als volgt: "10. Bovenbedoelde harmonisatiemaatregelen omvatten, in passende gevallen, een vrijwaringsclausule die de lidstaten machtigt om, op grond van één of meer van de in artikel 36 bedoelde niet-economische redenen, voorlopige maatregelen te treffen die aan een toetsingsprocedure van de Unie worden onderworpen."

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU

Document- en procedurenummers

COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ENVI

8.2.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

IMCO

8.2.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Cristian-Silviu Buşoi

21.3.2018

Behandeling in de commissie

4.6.2018

19.6.2018

11.7.2018

 

Datum goedkeuring

12.7.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

26

8

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Julia Reda, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg, Sabine Verheyen

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Asim Ademov, Isabella De Monte, Sylvie Goddyn, Kateřina Konečná

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

26

+

ALDE

Dita Charanzová, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Anneleen Van Bossuyt

PPE

Asim Ademov, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Sabine Verheyen

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Isabella De Monte, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

8

-

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong, Kateřina Konečná

4

0

EFDD

Marco Zullo

S&D

Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU

Document- en procedurenummers

COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)

Datum indiening bij EP

31.1.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ENVI

8.2.2018

 

 

 

Adviserende commissies

       Datum bekendmaking

ECON

8.2.2018

EMPL

8.2.2018

ITRE

8.2.2018

IMCO

8.2.2018

 

JURI

8.2.2018

FEMM

8.2.2018

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ECON

31.5.2018

EMPL

15.3.2018

JURI

21.2.2018

FEMM

20.6.2018

Rapporteurs

       Datum benoeming

Soledad Cabezón Ruiz

26.2.2018

 

 

 

Betwisting rechtsgrondslag

       Datum JURI-advies

JURI

10.9.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

7.6.2018

9.7.2018

 

 

Datum goedkeuring

13.9.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

40

3

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Joëlle Mélin, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli, Davor Škrlec

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Inés Ayala Sender, Linnéa Engström, Eleonora Evi, Carolina Punset, Bart Staes, Tiemo Wölken

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Santiago Fisas Ayxelà, Tonino Picula, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Lieve Wierinck

Datum indiening

24.9.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

40

+

ALDE

Catherine Bearder, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Arne Gericke, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

PEE

Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Santiago Fisas Ayxelà, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean

S&D

Inés Ayala Sender, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Davor Škrlec, Bart Staes

3

-

ENF

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

2

0

ECR

Urszula Krupa, John Procter

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 1 oktober 2018Juridische mededeling