Nós Imeachta : 2018/0066(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0290/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0290/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 02/10/2018 - 7.2

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0359

TUARASCÁIL     ***I
PDF 363kWORD 54k
26.9.2018
PE 622.141v02-00 A8-0290/2018

maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu agus na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (códú)

(COM(2018)0139 – C8‑0116/2018 – 2018/0066(COD))

An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

Rapóirtéir: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(Códú – Riail 103 de na Rialacha Nós Imeachta)

EARRÁIDÍ/AGUISÍNÍ
DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 IARSCRÍBHINN: TUAIRIM Ó MHEITHEAL CHOMHAIRLEACH SHEIRBHÍSÍ DLÍTHIÚLA PHARLAIMINT NA hEORPA, NA COMHAIRLE AGUS AN CHOIMISIÚIN
 AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu agus na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (códú)

(COM(2018)0139 – C8‑0116/2018 – 2018/0066(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach – códú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0139),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 77(2)(a) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a chuir an Coimisiún an togra faoi bhráid na Parlaiminte (C8‑0116/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 20 Nollaig 1994 maidir le modh oibre brostaithe le haghaidh códú oifigiúil téacsanna reachtacha(1),

–  ag féachaint do Rialacha 103 agus 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla (A8-0290/2018),

A.  de bhrí, i gcomhréir le Meitheal Chomhairleach sheirbhísí dlíthiúla Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin, gurb é atá sa togra ná códú díreach ar na téacsanna atá cheana ann, gan aon athrú ina substaint;

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh, lena nglacann sí ceannas ar an togra ón gCoimisiún mar a oiriúnaíodh do na moltaí ó Mheitheal Chomhairleach sheirbhísí dlíthiúla Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin;

2.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1)

IO C 102, 4.4.1996, lch. 2.


IARSCRÍBHINN: TUAIRIM Ó MHEITHEAL CHOMHAIRLEACH SHEIRBHÍSÍ DLÍTHIÚLA PHARLAIMINT NA hEORPA, NA COMHAIRLE AGUS AN CHOIMISIÚIN

 

 

 

 

MEITHEAL CHOMHAIRLEACH

NA SEIRBHÍSÍ DLÍTHIÚLA

An Bhruiséil, 16 Bealtaine 2018

TUAIRIM

  CHUIG:  PARLAIMINT NA hEORPA

    AN CHOMHAIRLE

    AN COIMISIÚN

Togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu agus na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (téacs códaithe)

COM(2018)0139 an 14.3.2018 – 2018/0066(COD)

Ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 20 Nollaig 1994 maidir le modh oibre brostaithe le haghaidh códú oifigiúil téacsanna reachtacha, agus go háirithe pointe 4 de, bhí cruinniú ag an Meitheal Chomhairleach, atá comhdhéanta de sheirbhísí dlíthiúla faoi seach Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin, an 21 Márta agus an 13 Aibreáin2018 chun scrúdú a dhéanamh, i measc nithe eile, ar an togra thuasluaite arna thíolacadh ag an gCoimisiún.

Le linn na gcruinnithe sin(1); is é an toradh a bhí ar an scrúdú ar an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena ndéantar códú ar Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 an 15 Márta 2001 ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu agus na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin ná go ndearna an Mheitheal Chomhairleach, i gcomhthoil a chéile, a shuí gur cheart an tagairt a dhéantar d’Airteagal 10(5) i bpointe (f) d’Airteagal 7 a oiriúnú d’Airteagal 10(7).

Dá thoradh sin, d’fhág scrúdú an togra go raibh sé ar chumas na Meithle Comhairlí a theacht ar an tátal, gan aon easaontú, gurb é atá sa togra ná códú díreach ar na téacsanna atá cheana ann, gan aon athrú ina substaint.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Dlí-eolaí      Dlí-eolaí      An tArd-Stiúrthóir

(1)

  Is bunaithe ar an leagan Béarla den togra a rinne an Mheitheal Chomhairleach a cuid oibre, arb é an leagan Béarla sin an mháistirchóip den téacs a bhí á phlé.


AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (códú)

Tagairtí

COM(2018)0139 – C8-0116/2018 – 2018/0066(COD)

Dáta tíolactha chun PE

14.3.2018

 

 

 

An Coiste Freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

JURI

16.4.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

30.8.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

24.9.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

21

0

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Jiří Maštálka

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Guillaume Balas, John Howarth, Christelle Lechevalier

Dáta don chur síos

26.9.2018


VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Guillaume Balas, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, John Howarth, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

0

0

 

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 27 Meán Fómhair 2018Fógra dlíthiúil