Postupak : 2018/0066(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0290/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0290/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 02/10/2018 - 7.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0359

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 529kWORD 54k
26.9.2018
PE 622.141v02-00 A8-0290/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (kodificirani tekst)

(COM(2018)0139 – C8-0116/2018 – 2018/0066(COD))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestiteljica: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(Kodifikacija – članak 103. Poslovnika)

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (kodificirani tekst)

(COM(2018)0139 – C8-0116/2018 – 2018/0066(COD))

(Redovni zakonodavni postupak – kodifikacija)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0139),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 77. stavak 2. točku (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0116/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. o ubrzanoj metodi rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova(1),

–  uzimajući u obzir članke 103. i 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0290/2018),

A.  budući da se, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, dotični Prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena;

1.  usvaja stajalište u prvom čitanju, preuzimajući Prijedlog Komisije prilagođen prema preporukama savjetodavne skupine pravnih službi Europskog Parlamenta, Vijeća i Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

SL C 102, 4.4.1996., str. 2.


PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE

 

 

 

 

SAVJETODAVNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽBI

Bruxelles, 16. svibnja 2018.

MIŠLJENJE

  ZA  EUROPSKI PARLAMENT

    VIJEĆE

    KOMISIJU

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (kodificirani tekst)

COM(2018)0139 od 14.3.2018. – 2018/0066(COD)

Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. o ubrzanoj metodi rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova, a posebno njegovu točku 4., savjetodavna radna skupina koju čine pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sastala se 21. ožujka i 13. travnja 2018. da, između ostalog, razmotri navedeni Prijedlog koji je podnijela Komisija.

Na tim je sastancima(1) razmotren Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o kodifikaciji Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 od 15. ožujka 2001. s popisom trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica te zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva te je savjetodavna skupina suglasno utvrdila da bi se točka (f) članka 7. trebala izmijeniti tako da više ne upućuje na članak 10. stavak 5. nego na članak 10. stavak 7.

Nakon razmatranja Prijedloga savjetodavna skupina suglasno je zaključila da se Prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Pravni savjetnik      Pravni savjetnik      Glavna direktorica

(1)

  Savjetodavna skupina radila je na osnovi engleske verzije Prijedloga koja je bila izvorna verzija razmatranog teksta.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (kodificirani tekst)

Referentni dokumenti

COM(2018)0139 – C8-0116/2018 – 2018/0066(COD)

Datum podnošenja EP-u

14.3.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

16.4.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

30.8.2018

 

 

 

Datum usvajanja

24.9.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Jiří Maštálka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Guillaume Balas, John Howarth, Christelle Lechevalier

Datum podnošenja

26.9.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jiří Maštálka

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Guillaume Balas, Sergio Gaetano Cofferati, Jytte Guteland, John Howarth, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 28. rujna 2018.Pravna napomena