Procedūra : 2018/2069(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0291/2018

Pateikti tekstai :

A8-0291/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 02/10/2018 - 7.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0358

PRANEŠIMAS     
PDF 487kWORD 50k
26.9.2018
PE 627.722v02-00 A8-0291/2018

dėl prašymo atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą

(2018/2069(IMM))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėja: Laura Ferrara

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą

(2018/2069(IMM))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į prašymą atšaukti Georgioso Kyrtsoso imunitetą, kurį 2018 m. kovo 28 d. persiuntė Graikijos Aukščiausiojo Teismo generalinio prokuroro pavaduotojas, kad prieš minėtą asmenį būtų galima pradėti baudžiamąjį procesą dėl to, kad jis padarė nusikalstamą veiką – nesumokėjo valstybei skolingos sumos (baudžiamosios bylos Nr. ABM: IG 2017/11402 ir EG 10-17/337, bylos pateiktos kartu su 2018 m. kovo 28 d. dokumentu Nr. 1160350), ir apie kurį paskelbta 2018 m. gegužės 2 d. plenariniame posėdyje,

–  išklausęs Georgioso Kyrtsoso paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 6 dalyje,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus(1),

–  atsižvelgdamas į Graikijos Respublikos Konstitucijos 62 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0291/2018),

A.  kadangi Graikijos Aukščiausiojo Teismo prokuratūra paprašė atšaukti Europos Parlamento nario Georgioso Kyrtsoso imunitetą dėl baudžiamojo proceso, susijusio su valstybei mokėtinų sumų (viršijančių 200 000 EUR) nesumokėjimu, pagal Įstatymo Nr. 1882/1990 25 straipsnio 1 ir 6 dalis, kaip pakeista Įstatymo Nr. 2523/1997 23 straipsnio 1 dalimi ir Įstatymo Nr. 1882/90 25 straipsnio 1 dalimi, kaip pakeista Įstatymo Nr. 3220/2004 34 straipsnio 1 dalimi, Įstatymo Nr. 3943/2011 3 straipsnio 1 dalimi, Įstatymo Nr. 4321/2015 20 straipsniu ir, galiausiai, Įstatymo Nr. 4337/2015 8 straipsniu;

B.  kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamento nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie suteikiami tos valstybės parlamento nariams;

C.  kadangi pagal Graikijos Respublikos Konstitucijos 62 straipsnį parlamento nariai savo kadencijos metu negali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn, suimami, kalinami ar kitaip negali būti ribojama jų laisvė, negavus išankstinio parlamento sutikimo;

D.  kadangi Georgios Kyrtsos nuo 2009 m. birželio 29 d. veikė kaip bendrovės „Free Sunday Publishing House Ltd.“ teisinis atstovas;

E.  kadangi Georgios Kyrtsos, kaip bendrovės „Free Sunday Publishing House Ltd.“ teisinis atstovas, yra kaltinamas šešių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimti dviejų eurų ir šešiasdešimt penkių centų (627 752,65 EUR) nesumokėjimu valstybei;

F.  kadangi akivaizdu, kad tariama nusikalstama veika neturi tiesioginio ryšio su Georgioso Kyrtsoso, kaip Europos Parlamento nario, pareigomis, tačiau susijusi su jo buvusiomis – vadovo – pareigomis jo leidybos bendrovėje;

G.  kadangi, kaip nustatyta Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje, baudžiamasis persekiojimas nevykdomas dėl einant minėto Europos Parlamento nario pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo;

H.  kadangi nėra pagrindo įtarti, kad šiuo baudžiamuoju procesu siekiama pakenkti Parlamento nario politinei veiklai (fumus persecutionis);

1.  nusprendžia atšaukti Georgioso Kyrtsoso imunitetą;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą Graikijos valdžios institucijoms ir Georgiosui Kyrtsosui.

(1)

1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier,101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimasMote / Parlamentas , T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

24.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Jytte Guteland

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

John Howarth

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 28 d.Teisinis pranešimas