Διαδικασία : 2018/2165(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0292/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0292/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/10/2018 - 7.8
CRE 02/10/2018 - 7.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0365

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 627kWORD 60k
26.9.2018
PE 625.537v02-00 A8-0292/2018

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή: Ακύρωση του αποθεματικού που συνδέεται με την παροχή στήριξης στην Τουρκία από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II), ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ) και της ανθρωπιστικής βοήθειας για άλλες επείγουσες δράσεις και τροποποίηση του πίνακα προσωπικού του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας WiFi4EU

(11843/2018 – C8‑0415/2018 – 2018/2165(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Siegfried Mureşan

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή: Ακύρωση του αποθεματικού που συνδέεται με την παροχή στήριξης στην Τουρκία από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II), ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ) και της ανθρωπιστικής βοήθειας για άλλες επείγουσες δράσεις και τροποποίηση του πίνακα προσωπικού του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας WiFi4EU

(11843/2018 – C8‑0415/2018 – 2018/2165(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(2), και ιδίως το άρθρο 44,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, που εκδόθηκε οριστικά στις 30 Νοεμβρίου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(4),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(5),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(6),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2018 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 10 Ιουλίου 2018 (COM(2018)0537),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2018, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 18 Σεπτεμβρίου 2018 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 (11843/2018 – C8‑0415/2018),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0292/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν επιμονής του Κοινοβουλίου, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αποφάσισε, στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού 2018, να εγγράψει σε αποθεματικό 70 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 35 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών της στήριξης της Ένωσης προς την Τουρκία από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ) στη θέση 22 02 03 01 του προϋπολογισμού Στήριξη για πολιτικές μεταρρυθμίσεις και τη σχετική προοδευτική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν ότι για την αποδέσμευση των ποσών που εγγράφονται σε αποθεματικό η Τουρκία θα πρέπει να πραγματοποιήσει «επαρκείς μετρήσιμες βελτιώσεις στους τομείς του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Τύπου, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την Τουρκία της 17ης Απριλίου 2018(7) επιβεβαίωσε ρητά ότι σημειώνεται οπισθοδρόμηση όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, ο όρος που τέθηκε από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή δεν έχει εκπληρωθεί·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει προτείνει την πλήρη ακύρωση των ποσών που έχουν εγγραφεί στο αποθεματικό, τόσο σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών, καθώς και των σχετικών παρατηρήσεων του προϋπολογισμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει προτείνει να ενισχυθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας (ΕΜΓ) με 70 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν δράσεις που συνδέονται με τη μεταναστευτική οδό της Κεντρικής Μεσογείου μέσω της θυρίδας Βόρειας Αφρικής του Καταπιστευματικού Ταμείου της ΕΕ για την Αφρική (28 εκατ. EUR) και να υλοποιηθεί εν μέρει η δέσμευση που ανέλαβε η ΕΕ κατά τη διάσκεψη των Βρυξελλών II, στις 24-25 Απριλίου 2018, με θέμα «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής» [42 εκατ. EUR, που θα μεταφερθούν στο περιφερειακό καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης (το ταμείο Madad)]·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει προτείνει να ενισχυθεί η ανθρωπιστική βοήθεια με 35 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών για την κάλυψη των αναγκών που δημιουργήθηκαν από τις ενισχύσεις ύψους 124,8 εκατ. EUR στα τέλη του 2017, όπου δεν περιλαμβάνονταν πιστώσεις πληρωμών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει επίσης προτείνει να ενισχυθεί ο πίνακας προσωπικού του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας WiFi4EU, με την προσθήκη μιας θέσης έκτακτου υπαλλήλου στον βαθμό AD7· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα τροποποίηση μπορεί να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το τρέχον έτος·

1.  λαμβάνει υπό σημείωση το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2018, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, το οποίο αφορά την ακύρωση, τόσο σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών, του αποθεματικού σχετικά με την Τουρκία από τον ΜΠΒ ΙΙ, την ενίσχυση του ΕΜΓ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και της ανθρωπιστικής βοήθειας σε πιστώσεις πληρωμών, καθώς και την ενίσχυση του πίνακα προσωπικού του INEA στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας WiFi4EU·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και του κράτους δικαίου στην Τουρκία και για την περαιτέρω απομάκρυνση της Τουρκίας από τις ευρωπαϊκές αξίες·

3.  επαναλαμβάνει ότι οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη χρηματοδότηση του ΜΠΒ ΙΙ στην Τουρκία δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος της στήριξης της Ένωσης προς την τουρκική κοινωνία των πολιτών, η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω·

4.  επιμένει σχετικά με την ανάγκη υλοποίησης εφαρμόσιμων λύσεων σε όλο το μήκος της μεταναστευτικής οδού της Κεντρικής Μεσογείου, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες διεθνείς, εθνικές ή περιφερειακές αρχές, και με απόλυτη τήρηση των διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την αντιμετώπιση των μεταναστών·

5.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2018·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2018 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 57 της 28.2.2018.

(4)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(5)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.

(7)

  COM(2018) 450, SWD(2018) 153.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ref.: D(2018)30946

Κύριο Jean Arthuis

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Θέμα:  Γνωμοδότηση της επιτροπής AFET στην έκθεση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2018

Κύριε πρόεδρε,

Ενόψει της έκθεσης της επιτροπής σας σχετικά με «τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή: Ακύρωση του αποθεματικού που συνδέεται με την παροχή στήριξης στην Τουρκία από τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ II), ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ) και της ανθρωπιστικής βοήθειας για άλλες επείγουσες δράσεις και τροποποίηση του πίνακα προσωπικού του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας WiFi4EU (2018/2165(BUD))», οι συντονιστές της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) αποφάσισαν ότι η επιτροπή AFET θα πρέπει να υποβάλει τη γνωμοδότησή της υπό μορφή επιστολής λόγω του σφικτού χρονοδιαγράμματος.

Η επιτροπή AFET εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2018, με το οποίο προτείνεται η ακύρωση του αποθεματικού (70 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 35 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών) που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 2018 για τη στήριξη της Τουρκίας στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ II) και η μεταφορά των σχετικών πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ΕΜΓ) και στην ανθρωπιστική βοήθεια, αντίστοιχα. Οι όροι για την αποδέσμευση του αποθεματικού, δηλαδή «επαρκείς μετρήσιμες βελτιώσεις [της Τουρκίας] στους τομείς του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Τύπου» είναι σαφές ότι δεν πληρούνταν. Αντιθέτως, η ετήσια έκθεση της Επιτροπής της 17ης Απριλίου 2018 για την Τουρκία διαπίστωσε ότι η Τουρκία συνεχίζει να απομακρύνεται από την Ευρώπη σε ό, τι αφορά το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η έκβαση των πρόσφατων βουλευτικών και προεδρικών εκλογών και η επακόλουθη εισαγωγή της εκτελεστικής προεδρίας παγίωσαν την τάση αυτή.

Επομένως, η προτεινόμενη ακύρωση του αποθεματικού του προϋπολογισμού είναι δικαιολογημένη και αναγκαία. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στο σχέδιο έκθεσης της επιτροπής σας, το μέτρο αυτό δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος της τουρκικής κοινωνίας των πολιτών. Είναι προπαντός προς το συμφέρον της ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει τα στοιχεία της τουρκικής κοινωνίας που εργάζονται για μια ανοιχτή, δημοκρατική Τουρκία που βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι τα εναπομένοντα κονδύλια για την Τουρκία στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙ διοχετεύονται κατά κύριο λόγο σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Η επιτροπή AFET χαιρετίζει τις προτεινόμενες ενισχύσεις του ΕΜΓ και της ανθρωπιστικής βοήθειας, κονδύλια που υφίστανται αμφότερα σοβαρή πίεση. Όσον αφορά την ενίσχυση της ΕΜΓ (70 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων), τα πρόσθετα κονδύλια θα διατεθούν για μέτρα που συνδέονται με τη μεταναστευτική διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου που χρηματοδοτείται από το Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για την Αφρική (28 εκατομμύρια EUR) και για τη χρηματοδότηση της δέσμευσης που ανέλαβε η Ένωση στο πλαίσιο της διάσκεψης των Βρυξελλών ΙΙ για την κρίση στη Συρία (42 εκατομμύρια EUR). Η επιτροπή AFET υποστηρίζει πλήρως τη δέσμευση της Συρίας και τα μέτρα για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης. Ταυτόχρονα, τονίζουμε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συνεισφέρουν δίκαια στη χρηματοδότηση αυτών των μέτρων προτεραιότητας και να πράξουν περισσότερα για να καλύψουν τα υφιστάμενα κενά χρηματοδότησης.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

David McAllister  Cristian Dan Preda

Πρόεδρος της επιτροπής AFET  Εισηγητής της επιτροπής AFET για τον προϋπολογισμό του 2018

Αντίγραφο:  κ. Siegfried Muresan, εισηγητή για τον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2018


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Ελευθέριος Συναδινός, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Marco Zanni, Manuel dos Santos, Stanisław Żółtek

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Jonathan Bullock, Sofia Ribeiro, Ruža Tomašić


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27

+

ALDE

Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić

ENF

Marco Zanni

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Sofia Ribeiro, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere

S&D

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

NI

Ελευθέριος Συναδινός

4

0

ALDE

Nedzhmi Ali

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 28 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου