Procedūra : 2018/2165(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0292/2018

Pateikti tekstai :

A8-0292/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 02/10/2018 - 7.8
CRE 02/10/2018 - 7.8

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0365

PRANEŠIMAS     
PDF 619kWORD 54k
26.9.2018
PE 625.537v02-00 A8-0292/2018

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2018 projekto, III skirsnis – Komisija: Rezervo, susijusio su Turkijai teikiama parama pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP II), panaikinimas, asignavimų Europos kaimynystės priemonei (EKP) ir humanitarinei pagalbai, skiriamai kitiems neatidėliotiniems veiksmams, didinimas ir Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (INEA) etatų plano keitimas, susijęs su iniciatyvos „WiFi4EU“ įgyvendinimu

(11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Siegfried Mureşan

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS. UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2018 projekto, III skirsnis – Komisija: Rezervo, susijusio su Turkijai teikiama parama pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP II), panaikinimas, asignavimų Europos kaimynystės priemonei (EKP) ir humanitarinei pagalbai, skiriamai kitiems neatidėliotiniems veiksmams, didinimas ir Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (INEA) etatų plano keitimas, susijęs su iniciatyvos „WiFi4EU“ įgyvendinimu

(11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20021(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(2), ypač į jo 44 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2017 m. lapkričio 30 d.(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(4),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(5),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos(6),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 5/2018 projektą, kurį Komisija patvirtino 2018 m. liepos 10 d. (COM(2018) 0537),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 18 d. priimtą ir 2018 m. rugsėjo 20 d. Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 5/2018 projekto (11843/2018 – C8-0415/2018),

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0292/2018),

A.  kadangi Parlamentui primygtinai reikalaujant biudžeto valdymo institucija, vykdydama 2018 biudžeto procedūrą, nusprendė į rezervą atidėti 70 mln. EUR įsipareigojimų ir 35 mln. EUR mokėjimų asignavimų Sąjungos paramos Turkijai pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP II) ir rezervą įtraukti į 22 02 03 01 biudžeto punktą „Politinių reformų ir laipsniško teisės aktų derinimo su Sąjungos acquis rėmimas“;

B.  kadangi Parlamentas ir Taryba nusprendė, kad norint, jog į rezervą įrašytos sumos būtų grąžintos, Turkija, kaip teigiama Komisijos metinėje ataskaitoje, turėtų padaryti „apčiuopiamą pakankamą pažangą teisinės valstybės, demokratijos, žmogaus teisių ir spaudos laisvės srityse“; kadangi 2018 m. balandžio 17 d. Komisijos metinėje ataskaitoje dėl Turkijos(7) daroma vienareikšmiška išvada, kad Turkijoje vyksta regresas teisinės valstybės, demokratijos ir žmogaus teisių srityse; kadangi biudžeto valdymo institucijos nustatyta sąlyga nebuvo įvykdyta;

C.  kadangi Komisija pasiūlė visiškai panaikinti į rezervą įrašytas sumas (tiek įsipareigojimų, tiek mokėjimų asignavimų), taip pat susijusias biudžeto pastabas;

D.  kadangi Komisija pasiūlė sustiprinti Europos kaimynystės priemonę (EKP), numatydama 70 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų, siekiant finansuoti veiksmus, susijusius su centrinės Viduržemio jūros regiono dalies migracijos maršrutu, per ES ir Afrikos patikos fondo Šiaurės Afrikos programą (28 mln. EUR) ir įvykdyti dalį Sąjungos įsipareigojimų, prisiimtų 2018 m. balandžio 24–25 d. Briuselio II konferencijoje „Parama Sirijos ir viso regiono ateičiai“ (42 mln. EUR, kurie bus pervesti į Europos Sąjungos regioninį patikos fondą, sukurtą reaguojant į krizę Sirijoje („Madad“ fondą));

E.  kadangi Komisija pasiūlė 35 mln. EUR padidinti mokėjimų asignavimus humanitarinei pagalbai, kad būtų patenkinti poreikiai, atsiradę 2017 m. pabaigoje biudžetą padidinus124,8 mln. EUR, į kuriuos neįtraukti mokėjimų asignavimai;

F.  kadangi Komisija taip pat pasiūlė stiprinti inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (INEA) etatų planą įgyvendinant iniciatyvą „WiFi4EU“, įtraukiant vieną AD7 kategorijos laikinojo darbuotojo pareigybę; kadangi šį pakeitimą šiais metais galima finansuoti iš Agentūros biudžeto;

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 5/2018 projektą, kuris skirtas panaikinti ir įsipareigojimų, ir mokėjimų asignavimų rezervą Turkijai iš PNPP II, taip pat EKP įsipareigojimų asignavimams ir humanitarinės pagalbos mokėjimų asignavimams stiprinti ir INEA etatų planui stiprinti įgyvendinant iniciatyvą „WiFi4EU“;

2.  reiškia susirūpinimą dėl toliau prastėjančių pagrindinių teisių ir laisvių bei teisinės valstybės principo Turkijoje ir vis didesnio atitolimo nuo Europos vertybių;

3.  pakartoja, kad bet koks sprendimas, susijęs su PNPP II finansavimu Turkijoje, neturėtų būti daromas Sąjungos paramos Turkijos pilietinei visuomenei, kurią reikėtų toliau didinti, sąskaita;

4.  primygtinai pabrėžia, kad, bendradarbiaujant su atitinkamomis tarptautinėmis, nacionalinėmis ar regionų valdžios institucijomis ir visapusiškai laikantis tarptautinių žmogaus teisių standartų, susijusių su migrantų traktavimu, reikia taikyti įgyvendinamus sprendimus, susijusius su centrinės Viduržemio jūros regiono dalies migracijos maršrutu;

5.  pritaria Tarybos pozicijai dėl Taisomojo biudžeto Nr. 5/2018 projekto;

6.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 5/2018 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, kitoms atitinkamoms institucijoms ir organams ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(2)

OL L 193, 2018 07 30, p. 1.

(3)

OL L 57, 2018 2 28.

(4)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(5)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(6)

OL L 168, 2014 6 7, p. 105.

(7)

  COM(2018) 450, SWD(2018) 153.


PRIEDAS. UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Nuoroda: D(2018)30946

Jeanui Arthuis

Biudžeto komiteto

Pirmininkui

Tema:  AFET komiteto nuomonė dėl Taisomojo biudžeto Nr. 5/2018 projekto

Gerb. pirmininke,

Atsižvelgdami į Jūsų komiteto rengiamą pranešimą „Tarybos pozicija dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2018 projekto, III skirsnis – Komisija: Rezervo, susijusio su Turkijai teikiama parama pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP II), panaikinimas, asignavimų Europos kaimynystės priemonei (EKP) ir humanitarinei pagalbai, skiriamai kitiems neatidėliotiniems veiksmams, didinimas ir Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (INEA) etatų plano keitimas, susijęs su iniciatyvos „WiFi4EU“ įgyvendinimu“ (2018/2165(BUD), Užsienio reikalų (AFET) komiteto koordinatoriai nusprendė, kad AFET komitetas turėtų pateikti savo nuomonę laiško forma, kadangi darbo grafikas yra įtemptas.

AFET komitetas pritaria Taisomojo biudžeto Nr. 5/2018 projektui, kuriame siūloma panaikinti 2018 m. biudžete numatytą rezervą (70 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 35 mln. EUR mokėjimų asignavimų) Turkijai pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP II) ir atitinkamai perkelti susijusius įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus į Europos kaimynystės priemonę (EKP) ir humanitarinę pagalbą. Akivaizdžiai nebuvo įvykdytos rezervo panaudojimo sąlygos, t. y. Turkija nepadarė išmatuojamos pažangos „teisinės valstybės, demokratijos, žmogaus teisių ir spaudos laisvės srityse“. Priešingai, 2018 m. balandžio 17 d. Komisijos metinėje ataskaitoje dėl Turkijos nustatyta, kad Turkija ir toliau tolsta nuo Europos teisinės valstybės, demokratijos ir žmogaus teisių srityse. Pastarojo meto parlamento ir prezidento rinkimų rezultatai ir po jų pradėti taikyti prezidento vykdomieji įgaliojimai tik sustiprino šią tendenciją.

Todėl siūlomas biudžeto rezervo panaikinimas yra pagrįstas ir būtinas. Kaip nurodyta jūsų komiteto pranešimo projekte, dėl šios priemonės neturėtų nukentėti Turkijos pilietinė visuomenė. ES labai suinteresuota toliau remti tuos Turkijos visuomenės elementus, kurie siekia atviros, demokratinės Turkijos, grindžiamos Europos vertybėmis. Todėl Komisija turi užtikrinti, kad likusios lėšos, skirtos Turkijai pagal PNPP II, būtų nukreiptos visų pirma į pilietinės visuomenės organizacijas.

AFET palankiai vertina siūlomą lėšų Europos kaimynystės priemonei ir humanitarinei pagalbai, kurioms tenka didelis spaudimas, padidinimą. Kalbant apie EKP stiprinimą (70 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų), papildomos lėšos bus skirtos priemonėms, susijusioms su centrinės Viduržemio jūros regiono dalies migracijos maršrutu, finansuojamu iš ES pagalbos Afrikai patikos fondo (28 mln. EUR), ir Sąjungos įsipareigojimų, prisiimtų Briuselio II konferencijoje dėl Sirijos krizės, finansavimui (42 mln. EUR). AFET komitetas visapusiškai remia įsipareigojimą dėl Sirijos ir priemones, skirtas pagrindinėms migracijos priežastims šalinti. Tuo pat metu primygtinai reikalaujame, kad valstybės narės tinkamai prisidėtų prie šių prioritetinių priemonių finansavimo ir kuo labiau užpildytų finansavimo spragas.

Pagarbiai

David McAllister  Cristian Dan Preda

AFET komiteto pirmininkas  AFET komiteto pranešėjas 2018 m. biudžeto klausimais

Kopija pateikta  už 2018 m. ES biudžetą atsakingam pranešėjui Siegfriedui Muresanui


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

25.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

1

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Marco Zanni, Manuel dos Santos, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

José Blanco López, Jonathan Bullock, Sofia Ribeiro, Ruža Tomašić


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

27

+

ALDE

Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić

ENF

Marco Zanni

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Sofia Ribeiro, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere

S&D

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

4

0

ALDE

Nedzhmi Ali

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 28 d.Teisinis pranešimas