Διαδικασία : 2018/2220(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0294/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0294/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/10/2018 - 7.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0363

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 673kWORD 70k
27.9.2018
PE 626.936v02-00 A8-0294/2018

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες – EGF/2018/001 NL/Financial service activities)

(COM(2018)0548 – C8-0392/2018 – 2018/2220(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Ivana Maletić

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες – EGF/2018/001 NL/Financial service activities)

(COM(2018)0548 – C8-0392/2018 – 2018/2220(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0548 – C8-0392/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0294/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Φεβρουαρίου 2018 οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν την αίτηση EGF/2018/001 NL/Financial service activities για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, έπειτα από 1.324 απολύσεις που έγιναν στον οικονομικό τομέα ο οποίος ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 64 - (Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία), στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 NL12 - Friesland, NL13 - Drenthe and NL21 - Overijssel στις Κάτω Χώρες, η οποία είναι η πρώτη αίτηση για τον συγκεκριμένο οικονομικό τομέα από την ίδρυση του ΕΤΠ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στο κριτήριο παρέμβασης του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ, βάσει του οποίου απαιτούνται τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός περιόδου αναφοράς εννέα μηνών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο οικονομικό κλάδο της NACE αναθ. 2 και είναι εγκατεστημένες σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 σε ένα κράτος μέλος·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ και ότι οι Κάτω Χώρες δικαιούνται, δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, να λάβουν χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 1 192 500 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους ύψους 1 987 500 EUR·

2.  σημειώνει ότι οι ολλανδικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση στις 23 Φεβρουαρίου 2018 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από τις Κάτω Χώρες, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 20 Ιουλίου 2018 και τη διαβίβασε στο Κοινοβούλιο στις 20 Αυγούστου 2018·

3.  σημειώνει ότι οι Κάτω Χώρες υποστηρίζουν πως οι απολύσεις συνδέονται με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και τον αντίκτυπό της στις υπηρεσίες και στη λειτουργία των ολλανδικών τραπεζών· αναγνωρίζει ότι το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, που διαμορφώθηκε με σκοπό την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι αυστηρότερες κανονιστικές συνθήκες, η πτώση της αγοράς ενυπόθηκων δανείων και η μείωση της χορήγησης πιστώσεων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) προκάλεσαν πτώση της κερδοφορίας και κατέστησαν επείγουσα την ανάγκη μείωσης του κόστους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες μείωσαν το προσωπικό τους, κυρίως κλείνοντας περιφερειακά υποκαταστήματα και αναπροσανατολίζοντας τη δραστηριότητά τους προς την κατεύθυνση των διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών·

4.  αναγνωρίζει ότι, παρά το γεγονός πως υπήρξε κάποια ανάκαμψη κατά τα τελευταία έτη, ο δανεισμός στην αγορά ενυπόθηκων δανείων παραμένει χαμηλότερος από ό,τι πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι χρηματοπιστωτικοί τομείς σε άλλα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν παρόμοιες πιέσεις· αναγνωρίζει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι απολύσεις μπορούν να κατανεμηθούν σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να ικανοποιηθούν τα κριτήρια του ΕΤΠ· καλεί, ωστόσο, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να εξετάσουν κατά πόσο το ΕΤΠ θα μπορούσε να διαδραματίσει χρήσιμο ρόλο παρέχοντας στους εργαζομένους τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στις αλλαγές αυτές·

6.  υπενθυμίζει ότι οι απολύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε 20 επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ολλανδικό τραπεζικό τομέα αναμένεται να έχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, ότι η ανεργία στις τρεις επαρχίες που καλύπτονται από την αίτηση (Friesland, Drenthe και Overijssel) είναι υψηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο και ότι ο αντίκτυπος των απολύσεων συνδέεται με τις δυσκολίες της ανακατανομής του προσωπικού εξαιτίας της έλλειψης θέσεων εργασίας, του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου των απολυθέντων εργαζομένων και του υψηλού αριθμού των αιτούντων εργασία·

7.  επισημαίνει ότι η αίτηση αφορά 1.324 εργαζόμενους που απολύθηκαν· διερωτάται, ωστόσο, γιατί μόνο 450 από αυτούς θα αποτελέσουν στόχο των προτεινόμενων μέτρων· τονίζει ότι η πλειονότητα των απολυμένων εργαζομένων είναι γυναίκες (59%) που ανήκουν στο διοικητικό προσωπικό ή στο προσωπικό υποδοχής· σημειώνει επίσης ότι το 27% των απολυμένων εργαζομένων είναι άνω των 55 ετών· αναγνωρίζει, λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα, τη σημασία που έχουν τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, προκειμένου η ευάλωτη αυτή ομάδα εργαζομένων να έχει περισσότερες πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση των Κάτω Χωρών να στοχεύσουν τη βοήθεια προς ευάλωτες ομάδες και να βοηθήσουν τους ανθρώπους που αλλάζουν επάγγελμα, τομέα ή περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης για τον τομέα του λιανικού εμπορίου και για νέα επαγγελματικά προφίλ, όπως οι μεταφορές, οι υπηρεσίες ΤΠ και τα τεχνικά επαγγέλματα, τα οποία προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης·

9.  σημειώνει ότι οι Κάτω Χώρες σχεδιάζουν επτά ειδών ενέργειες για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: i) υποδοχή, ii) βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, iii) δεξαμενή κινητικότητας, iv) κατάρτιση και καθοδήγηση για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, v) κατάρτιση και επανακατάρτιση, vi) βοήθεια για την επανένταξη στην αγορά εργασίας, vii) επιχορήγηση προώθησης της επιχειρηματικότητας·

10.  σημειώνει ότι η δεξαμενή κινητικότητας αντιπροσωπεύει σχεδόν το 30% της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών· κατανοεί ότι εδώ περιλαμβάνεται η καθοδήγηση ατόμων που διαφορετικά θα αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην εξεύρεση εργασίας·

11.  αναγνωρίζει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών καταρτίστηκε σε διαβούλευση με τους παράγοντες του κλάδου και με τους κοινωνικούς εταίρους, όπως η ολλανδική ένωση τραπεζών (NVB), η ολλανδική ομοσπονδία εργατικών ενώσεων (FNV) και η εθνική ομοσπονδία χριστιανικών εργατικών ενώσεων (CNV)·

12.  τονίζει ότι οι ολλανδικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει πως για τις επιλέξιμες ενέργειες δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης·

13.  επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά μέτρα που εμπίπτουν στην ευθύνη εταιρειών βάσει του εθνικού δικαίου ή συλλογικών συμβάσεων, ή μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τις εθνικές αρχές να παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες, στο πλαίσιο μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων, σχετικά με τους τομείς που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να προχωρήσουν σε προσλήψεις, καθώς και να συγκεντρώνει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ποιότητα των θέσεων εργασίας και τα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ·

15.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες, και να είναι συμβατός με τη μετάβαση προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

16.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

17.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση των Κάτω Χωρών – EGF/2018/001 NL/Financial service activities

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει στόχο να παρέχει στήριξη σε εργαζομένους που απολύονται και σε αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθά να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)  Όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου(3), οι παρεμβάσεις του ΕΤΠ δεν μπορούν να υπερβούν συνολικά, σε ετήσια βάση, το ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές του 2011).

(3)  Στις 23 Φεβρουαρίου 2018, οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, όσον αφορά τις απολύσεις σε 20 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, στις ακόλουθες περιφέρειες: Friesland, Drenthe και Overijssel στις Κάτω Χώρες. Η αίτηση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4)  Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ποσού 1 192 500 EUR σχετικά με την αίτηση που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες.

(5)  Για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία της έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κινητοποιείται για την παροχή ποσού 1 192 500 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την [ημερομηνία της έκδοσής της](4)*.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

(1)

  ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(2)

  ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(3)

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884).

(4)

*   Η ημερομηνία θα προστεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τη δημοσίευση στην ΕΕ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.  Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(2), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, παρουσιάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχη αίτηση μεταφοράς πιστώσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II.  Η αίτηση των Κάτω Χωρών και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 20 Ιουλίου 2018 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης σχετικά με κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ των Κάτω Χωρών για να στηριχθεί η επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν από είκοσι επιχειρήσεις με δραστηριότητα στον οικονομικό τομέα, ο οποίος ταξινομείται στον κλάδο 64 της NACE αναθ. 2 (Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία). Οι απολύσεις εντοπίζονται στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 NL12 - Friesland, NL13 - Drenthe και NL21 - Overijssel, στις Κάτω Χώρες. Η πρόταση διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 20 Αυγούστου 2018.

Πρόκειται για την έβδομη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2018 και για την πρώτη που αφορά τον οικονομικό τομέα, ο οποίος ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 64 (Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία) από την ίδρυση του ΕΤΠ. Αφορά 1 324 απολυθέντες εργαζόμενους και αναφέρεται στην κινητοποίηση συνολικού ποσού 1 192 500 EUR από το ΕΤΠ για τις Κάτω Χώρες.

Η αίτηση εστάλη στην Επιτροπή στις 23 Φεβρουαρίου 2018 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 4 Μαΐου 2018. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 20 Ιουλίου 2018 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, σύμφωνα με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ, η αίτηση πληροί τους όρους για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ.

Οι Κάτω Χώρες υποστηρίζουν ότι οι απολύσεις αυτές συνδέονται με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και τον αντίκτυπό της στις υπηρεσίες και στη λειτουργία των ολλανδικών τραπεζών, και ιδίως με το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, που διαμορφώθηκε με σκοπό την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, με τις αυστηρότερες κανονιστικές συνθήκες, την πτώση της αγοράς ενυπόθηκων δανείων και τη μείωση της χορήγησης πιστώσεων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που προκάλεσαν πτώση της κερδοφορίας και κατέστησαν επείγουσα την ανάγκη μείωσης του κόστους. Ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες μείωσαν το προσωπικό τους, κυρίως κλείνοντας περιφερειακά υποκαταστήματα (το 50% των υποκαταστημάτων έκλεισαν στη διάρκεια της περιόδου 2004 - 2014) και μετακινώντας τη δραστηριότητά τους στην κατεύθυνση των διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών.

Η ανεργία στις τρεις περιφέρειες στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι απολύσεις είναι υψηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο του 5,4% (στην Friesland είναι 10,8%, στην Drenthe 7% και στην Overijssel 6,3%). Αυτές οι τρεις περιφέρειες δεν είναι τόσο εκβιομηχανισμένες ούτε έχουν τόση οικονομική διαφοροποίηση όσο άλλες περιφέρειες των Κάτω Χωρών, ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι ΜΜΕ και η επαναπρόσληψη στον ίδιο κλάδο δεν είναι εύκολη.

Η πλειονότητα των εργαζομένων που απολύθηκαν είναι γυναίκες (59%) με χαμηλά ή μέσα επίπεδα εκπαίδευσης, όπως διοικητικό προσωπικό και υπάλληλοι υποδοχής. Το 27% των απολυμένων εργαζομένων είναι άνω των 55 ετών· Εξ αυτού καθίστανται ακόμα πιο σημαντικά τα ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ, προκειμένου να έχουν περισσότερες πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας οι ευάλωτες αυτές ομάδες.

Τα επτά είδη μέτρων που πρόκειται να ληφθούν για τους απολυθέντες εργαζομένους και για τα οποία ζητείται συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ συνίστανται σε:

–  Υποδοχή: αυτό το μέτρο θα χαρτογραφεί τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τις ικανότητες, τις δυνατότητες και τις επαγγελματικές προοπτικές τους. Κάθε υποδοχή θα ολοκληρώνεται με την παροχή συμβουλών.

–  Βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας: αυτό το μέτρο θα ξεκινά με την προσφορά ενός εξατομικευμένου προγράμματος. Μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει την προετοιμασία δικαιολογητικών, εντατική κατάρτιση για την υποβολή αιτήσεων για θέσεις εργασίας, οργάνωση αγορών εργασίας και εντατική επικοινωνία με εργοδότες.

–  Δεξαμενή κινητικότητας: αυτό το μέτρο περιλαμβάνει μια ευέλικτη δεξαμενή θέσεων προσωρινής απασχόλησης τόσο για τους αναζητούντες εργασία όσο και για τους εργοδότες. Θα ιδρυθούν περιφερειακές δεξαμενές κινητικότητας, με ειδικότητα σε πρώην εργαζομένους του τραπεζικού τομέα. Αυτό το μέτρο θα παρέχει εργασιακή εμπειρία στους εργαζομένους (που επανακαταρτίζονται) και θα τους βοηθά να παρουσιάζουν τα προσόντα τους στους νέους εργοδότες.

–  Κατάρτιση και καθοδήγηση για την προώθηση της επιχειρηματικότητας: αυτό το μέτρο θα παρέχει κατάρτιση και καθοδήγηση στους συμμετέχοντες που ξεκινούν μια δική τους επιχείρηση, βοηθώντας τους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να εκπονήσουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς και καθοδηγώντας τους σχετικά με τις νομοθετικές διαδικασίες.

–  Κατάρτιση και επανακατάρτιση: αυτό το μέτρο θα παρέχει κατάρτιση, αναπροσανατολισμό των επαγγελματικών δεξιοτήτων και άλλες δυνατότητες εκπαίδευσης για τον τομέα του λιανικού εμπορίου και για νέα επαγγελματικά προφίλ, όπως οι υπηρεσίες μεταφορών, οι υπηρεσίες ΤΠ, τα τεχνικά επαγγέλματα και άλλα.

–  Βοήθεια για επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας: αυτό το μέτρο θα εξασφαλίζει καλύτερο επαγγελματικό προσανατολισμό, παροχή συμβουλών στο θέμα της απασχόλησης και κατάρτιση για την απόκτηση νέων ικανοτήτων.

–  Επιδότηση προώθησης της επιχειρηματικότητας: αυτό το μέτρο θα χορηγεί επιδότηση για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών, αν ο συμμετέχων αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες και διαθέτει βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μέτρα που περιγράφονται αποτελούν ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων ενεργειών που καθορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ και δεν αντικαθιστούν παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Οι ολλανδικές αρχές παρείχαν όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις σχετικά με τα εξής:

– θα τηρηθούν οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση στις προτεινόμενες ενέργειες και την εφαρμογή τους,

– έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και στη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις ομαδικές απολύσεις,

– οι προτεινόμενες ενέργειες δεν θα λάβουν χρηματοδοτική ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης και θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση,

– οι προτεινόμενες ενέργειες θα είναι συμπληρωματικές των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία,

– η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ θα συμμορφώνεται προς τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Οι Κάτω Χώρες έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι οι πηγές εθνικής προχρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης είναι τα κονδύλια του Οργανισμού Απασχόλησης και Ασφαλίσεων (UWV), κονδύλια των επαρχιών, εκπαιδευτικά κονδύλια και κονδύλια των κοινωνικών εταίρων. Η διαχείριση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα γίνεται από την υπηρεσία εφαρμογής πολιτικής, τμήμα συνεργασίας και εφαρμογής (SZV, υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης). Ο οικονομικός έλεγχος θα γίνεται από τον γενικό διευθυντή του οργανισμού επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών (RVO), του υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων και Κλίματος που είναι η αρχή πιστοποίησης.

III.  Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 1 192 500 EUR από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) στο κονδύλιο 04 04 01 του προϋπολογισμού του ΕΤΠ.

Πρόκειται για την έβδομη πρόταση μεταφοράς πιστώσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατά τη διάρκεια του 2018.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία για να προσφέρει εποικοδομητική υποστήριξη και να συνεισφέρει στην αξιολόγηση των αιτήσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου.

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(3)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

D(2018)33662

Κύριο Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2018/001 NL

Κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ εξέτασαν την κινητοποίηση του ΕΤΠ για την υπόθεση EGF/2018/001 NL και εξέδωσαν τη γνωμοδότηση που ακολουθεί.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ είναι υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ’ αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Οι διαβουλεύσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στις εξής εκτιμήσεις:

A)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα αίτηση βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕΤΠ) και αφορά 1.324 εργαζομένους που απολύθηκαν σε 20 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οικονομικούς τομείς που υπάγονται στον κλάδο 64 της NACE αναθ. 2 ( Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία)·

B)  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να αποδειχθεί η σχέση μεταξύ των απολύσεων και της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, οι Κάτω Χώρες υποστηρίζουν ότι τα χαμηλά επιτόκια, οι αυστηρότεροι κανονιστικοί όροι και η σημαντική μείωση της αγοράς ενυπόθηκων δανείων και της παροχής πιστώσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είχαν σοβαρό αντίκτυπο στις υπηρεσίες και τη λειτουργία των ολλανδικών τραπεζών και προκάλεσαν φθίνουσα κερδοφορία και επείγουσα ανάγκη μείωσης του κόστους·

Γ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 59,3% των εργαζομένων τους οποίους αφορά το μέτρο είναι γυναίκες και το 40,7% είναι άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 53,6 % των στοχευόμενων δικαιούχων είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 54 ετών, ενώ το 26,9 % είναι άνω των 55 ετών και το 19,5 % είναι κάτω των 30 ετών·

Δ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή είναι η πρώτη αίτηση που υποβάλλεται στο ΕΤΠ για τις δραστηριότητες του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία.

Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την ολλανδική αίτηση τις εξής προτάσεις:

1.  Συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1309/2013 και ότι, συνεπώς, οι Κάτω Χώρες δικαιούνται, δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, να λάβουν χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 1 192 500 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους ύψους 1 987 500 EUR·

2.  σημειώνει ότι η ανεργία στις τρεις επαρχίες που καλύπτονται από την αίτηση (Friesland, Drenthe και Overijssel) είναι υψηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο και ότι οι προοπτικές εύρεσης άλλης εργασίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι ισχνές, καθώς προβλέπεται περαιτέρω μείωση της απασχόλησης·

3.  αναγνωρίζει ότι, παρά το γεγονός πως υπήρξε κάποια ανάκαμψη κατά τα τελευταία έτη, ο δανεισμός στην αγορά ενυπόθηκων δανείων παραμένει χαμηλότερος από ό,τι πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση·

4.  παραδέχεται, μετά λύπης, ότι οι χρηματοπιστωτικοί τομείς σε άλλα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν παρόμοιες πιέσεις· αναγνωρίζει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι απολύσεις μπορεί να κατανέμονται σε υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα για να ικανοποιηθούν τα κριτήρια του ΕΤΠ· καλεί, ωστόσο, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να εξετάσουν κατά πόσο το ΕΤΠ θα μπορούσε να διαδραματίσει χρήσιμο ρόλο παρέχοντας στους εργαζομένους τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στις αλλαγές αυτές·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση των Κάτω Χωρών να στοχεύσουν τη βοήθεια προς ευάλωτες ομάδες και να βοηθήσουν τους ανθρώπους που αλλάζουν επάγγελμα, κλάδο ή περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου και για νέα επαγγελματικά προφίλ, όπως οι μεταφορές, οι υπηρεσίες ΤΠ και τα τεχνικά επαγγέλματα, τα οποία προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης·

6.  σημειώνει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ για τους απολυμένους εργαζομένους περιλαμβάνουν επίσης την υποδοχή, τη βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, τη δεξαμενή κινητικότητας, την κατάρτιση και την καθοδήγηση για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη βοήθεια για την επανένταξη στην αγορά εργασίας και τις επιχορηγήσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας·

7.  σημειώνει ότι η δεξαμενή κινητικότητας αντιπροσωπεύει σχεδόν το 30% της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών· κατανοεί ότι εδώ περιλαμβάνεται η καθοδήγηση ατόμων που διαφορετικά θα αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην εξεύρεση εργασίας·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στενή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους κοινωνικούς εταίρους, όπως η ολλανδική ένωση τραπεζών (NVB), η ολλανδική ομοσπονδία συνδικάτων (FNV) και η εθνική χριστιανική ομοσπονδία συνδικάτων (CNV), κατά την κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών, καθώς και για τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διευθύνουσα επιτροπή που θα συντονίζει όλα τα μέτρα για την αγορά εργασίας·

9.  σημειώνει ότι οι ολλανδικές αρχές έχουν παράσχει διαβεβαιώσεις ότι οι προτεινόμενες δράσεις δεν θα λάβουν χρηματοδοτική στήριξη από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, ότι οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση θα αποτραπεί και ότι οι προτεινόμενες δράσεις θα συμπληρώνουν τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαβεβαίωση των Κάτω Χωρών ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν θα αντικαταστήσει την ανάληψη δράσεων από την οικεία επιχείρηση που απαιτούνται από το εθνικό δίκαιο ή από συλλογικές συμβάσεις·

11.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες, και να είναι συμβατός με τη μετάβαση προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Marita ULVSKOG


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριο Jean ARTHUIS

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Θέμα:  Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Αξιότιμε κ. Arthuis,

Παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης πρόταση απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Όπως αντιλαμβάνομαι, πρόκειται να εγκριθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, μεταξύ 24 και 27 Σεπτεμβρίου 2018, έκθεση σχετικά με την πρόταση αυτή:

-  στο COM(2018)0548 προτείνεται συνεισφορά εκ μέρους του ΕΤΠ ύψους 1 192 500 EUR για 450 εργαζομένους που απολύθηκαν στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 64 (Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία). Οι απολύσεις από τις οικείες επιχειρήσεις εντοπίζονται κυρίως στις περιφέρειες NL12 - Friesland, NL13 - Drenthe και NL21 - Overijssel επιπέδου NUTS 2.

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την πρόταση αυτή και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω εγγράφως ότι η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής REGI δεν έχει αντίρρηση για αυτή την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση προκειμένου να διατεθεί το προαναφερθέν ποσό που προτείνει η Επιτροπή.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Marco Zanni, Manuel dos Santos, Stanisław Żółtek, Ελευθέριος Συναδινός

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Jonathan Bullock, Sofia Ribeiro, Ruža Tomašić


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

26

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić

ENF

André Elissen, Marco Zanni

PPE

Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Sofia Ribeiro, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Λευτέρης Χριστοφόρου

S&D

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Ελευθέριος Συναδινός

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 28 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου