Eljárás : 2018/2220(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0294/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0294/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 02/10/2018 - 7.6

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0363

JELENTÉS     
PDF 593kWORD 64k
27.9.2018
PE 626.936v02-00 A8-0294/2018

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Hollandia kérelme – EGF/2018/001 NL/Financial service activities)

(COM(2018)0548 – C8-0392/2018 – 2018/2220(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Ivana Maletić

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: LEVÉL A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Hollandia kérelme – EGF/2018/001 NL/Financial service activities)

(COM(2018)0548 – C8-0392/2018 – 2018/2220(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0548 – C8-0392/2018),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3), és különösen annak 13. pontjára

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0294/2018),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani;

C.  mivel Hollandia „EGF/2018/001 NL/Financial service activities” referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 64. ágazatban (Pénzügyi közvetítés, kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység) az NL 12 - Friesland, NL 13 - Drenthe és NL 21 - Overijssel NUTS II. szintű régiókban történt 1324 elbocsátást követően, ami az EGAA létrehozása óta az első kérelem ebben a gazdasági ágazatban;

D.  mivel a kérelmet az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti beavatkozási kritérium alapján nyújtották be, amely az EGAA hozzájárulását ahhoz köti, hogy egy kilenc hónapos referencia-időszak alatt egy tagállam egy régiójában vagy két egymással határos NUTS II. szintű régiójában található és a NACE Rev. 2. rendszer ágazati szintjén meghatározott ugyanazon gazdasági ágazatban működő vállalattól legalább 500 munkavállalót bocsássanak el;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Hollandia jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 1 192 500 EUR összegű pénzügyi hozzájárulásra, ami az 1 987 500 EUR-t kitevő összes kiadás 60%-a;

2.  megállapítja, hogy a holland hatóságok 2018. február 23-án nyújtották be a kérelmet, és hogy a Hollandia általi kiegészítő információk benyújtását követően annak értékelését a Bizottság 2018. július 20-án fejezte be, majd erről 2018. augusztus 20-án értesítette a Parlamentet;

3.  megjegyzi, hogy Hollandia szerint az elbocsátások a globális pénzügyi és gazdasági válsághoz, valamint annak a holland bankok szolgáltatásaira és működésére gyakorolt hatásához kapcsolódnak; elismeri, hogy a pénzügyi válságra adott válaszként bevezetett alacsony kamatok, a szigorúbb szabályozási feltételek, valamint a jelzáloghitel-piac és a kis- és középvállalkozásoknak (kkv-knak) nyújtott hitelkínálat jelentős szűkülése miatt visszaesett a nyereségesség, és sürgősen csökkenteni kellett a költségeket; sajnálatosnak tartja, hogy ennek következtében a bankok – főként a regionális bankfiókok bezárásával és az online banki ügyintézés irányába történő elmozdulással – csökkentették alkalmazottaik létszámát;

4.  elismeri, hogy bár az elmúlt években történt némi fellendülés, a jelzálogpiacon történő hitelezés továbbra is alacsonyabb, mint a pénzügyi válság előtt volt;

5.  sajnálatosnak tartja, hogy más tagállamok pénzügyi ágazatai is hasonló nyomásnak vannak kitéve; elismeri, hogy bizonyos esetekben az elbocsátások túl hosszú időszakot érinthetnek ahhoz, hogy megfeleljenek az EGAA-kritériumoknak; mindazonáltal felkéri a tagállamok kormányait annak mérlegelésére, hogy az EGAA hasznos szerepet játszhat-e abban, hogy a munkavállalók alkalmazkodni tudjanak ezekhez a változásokhoz;

6.  emlékeztet arra, hogy a holland banki ágazatban tevékenykedő 20 vállalatnál bekövetkezett elbocsátások várhatóan jelentős kedvezőtlen hatást gyakorolnak majd a helyi gazdaságra, hogy a kérelemben említett három régióban (Friesland, Drenthe és Overijssel) az országos átlagnál magasabb a munkanélküliség, és hogy az elbocsátások hatását az újbóli elhelyezkedés nehézségei súlyosbítják, amelyek a munkahelyek hiányából, az elbocsátott munkavállalók alacsony iskolai végzettségéből, továbbá az álláskeresők nagy számából fakadnak;

7.  megjegyzi, hogy a kérelem 1324 elbocsátott munkavállalóra vonatkozik; kérdésesnek tartja azonban, hogy a javasolt intézkedések ezek közül miért csak 450 főre irányulnak; rámutat, hogy az elbocsátott munkavállalók többsége nő (59%), akik az adminisztrációs személyzet részét képezik vagy recepciósok; megjegyzi továbbá, hogy az elbocsátott munkavállalók 27%-a 55 évesnél idősebb; erre tekintettel elismeri az EGAA által társfinanszírozott aktív munkaerőpiaci intézkedések fontosságát, hogy javuljanak ezen kiszolgáltatott csoportok munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésének esélyei;

8.  üdvözli Hollandia azon döntését, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportok támogatására és a szakmát, ágazatot vagy régiót váltó emberek megsegítésére kíván összpontosítani, ideértve a kiskereskedelmi ágazattal és a jobb munkavállalási lehetőségeket kínáló új szakmai profilokkal – például a közlekedés, az informatikai szolgáltatások és a műszaki szakmák – kapcsolatos képzést;

9.  megjegyzi, hogy Hollandia hétféle intézkedést tervez a kérelem által érintett elbocsátott munkavállalók érdekében: i. előzetes felmérés, ii. munkakereséshez nyújtott segítség, iii. mobilitási adatbázis, iv. vállalkozásösztönzési képzés és tanácsadás, v. képzés és átképzés, vi. az újbóli elhelyezkedés esélyének javítása, vii. vállalkozásösztönzési támogatás;

10.  megjegyzi, hogy a mobilitási alap a személyre szabott szolgáltatások teljes csomagjának közel 30%-át teszi ki; úgy véli, hogy ez tanácsadást jelent olyan személyek számára, akik egyébként nehezen találnának munkát;

11.  elismeri, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagját az érdekelt felekkel és szociális partnerekkel, például a holland bankszövetséggel (NVB), a holland szakszervezetek szövetségével (FNV) és a keresztény szakszervezetek nemzeti szövetségével (CNV) egyeztetve dolgozták ki;

12.  hangsúlyozza, hogy a holland hatóságok által nyújtott megerősítés szerint a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást;

13.  ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

14.  felszólítja a Bizottságot, hogy ösztönözze arra a nemzeti hatóságokat, hogy a növekedési potenciállal rendelkező és így munkaerőt felvevő ágazatokról szóló jövőbeni javaslataikban jobban térjenek ki a részletekre, valamint megalapozott adatokat gyűjtsenek az EGAA-támogatás hatásáról, amelyet többek között az állások minőségére és a munkaerőpiacra való újbóli beilleszkedésnek az EGAA révén elért arányára gyakorol;

15.  emlékeztet arra, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

16.  emlékeztet a Bizottsághoz intézett azon kérésére, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az összes EGAA-kérelemmel kapcsolatos dokumentumhoz;

17.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

18.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

19.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Hollandia EGF/2018/001 NL/Financial service activities referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 15. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2), és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) célja, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, illetve egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak, valamint segítse a munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésüket.

(2)  Az EGAA maximális éves összege az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(3) 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően (2011-es árakon számítva) nem haladhatja meg a 150 millió EUR összeget.

(3)  2018. február 23-án a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a hollandiai Friesland, Drenthe és Overijssel régiókban tevékenységet folytató 20 vállalattól történt elbocsátásokra tekintettel Hollandia kérelmet nyújtott be az EGAA igénybevétele iránt. A kérelmet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információkkal egészítette ki. Az említett kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból folyósított pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(4)  Az EGAA-t ezért igénybe kell venni a Hollandia által benyújtott kérelem alapján nyújtandó, 1 192 500 EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.

(5)  Az EGAA igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ez a határozat az elfogadásának napjától alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 1 192 500 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. Ezt a határozatot [az elfogadás napja]-tól/-től kell alkalmazni(4)*.

Kelt Brüsszelben, ...-án/-én.

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)

A Tanács 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom rendelete a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

(4)

*   A dátumot az Európai Parlamentnek kell beillesztenie a Hivatalos Lapban való kihirdetést megelőzően.


INDOKOLÁS

I.  Háttérinformációk

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet(1) 12. cikkének, valamint az 1309/2013/EU rendelet(2) 15. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket céltartalékként kell feltüntetni az Unió általános költségvetésében.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás(3) 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell kezdeményezni.

II.  Hollandia kérelme és a Bizottság javaslata

A Bizottság 2018. július 20-án határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Hollandia javára történő igénybevételére, hogy támogassa a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 64. ágazatban (Pénzügyi közvetítés, kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység) működő húsz vállalatától elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését. Az elbocsátások az NL12 – Friesland, az NL13 – Drenthe és az NL21 – Overijssel NUTS 2 szintű hollandiai régiókban történtek. A javaslatot 2018. augusztus 20-án megküldték az Európai Parlamentnek.

Ez a 2018. évi költségvetés keretében vizsgálandó hetedik kérelem, a NACE Revision 2. rendszere szerinti 64. ágazatban (Pénzügyi közvetítés, kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység) pedig az EGAA létrehozása óta az első. 1324 elbocsátott munkavállalót érint, és az EGAA-ból összesen 1 192 500 EUR igénybevételére irányul Hollandia javára.

A kérelmet 2018. február 23-án nyújtották be a Bizottságnak, és 2018. május 4-ig további információkkal egészítették ki. A Bizottság 2018. július 20-án véglegesítette értékelését, és az EGAA-rendelet valamennyi vonatkozó rendelkezése alapján megállapította, hogy a kérelem esetében teljesülnek az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásnak az EGAA-rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett feltételei.

Hollandia szerint az elbocsátások a globális pénzügyi és gazdasági válsághoz, valamint annak a holland bankok szolgáltatásaira és működésére gyakorolt hatásához kapcsolódnak, nevezetesen a pénzügyi válságra adott válaszként bevezetett alacsony kamatokhoz, a szigorúbb szabályozási feltételekhez, valamint a jelzáloghitel-piac és a kis- és középvállalkozásoknak (kkv-knak) nyújtott hitelkínálat jelentős szűküléséhez, amelyek miatt visszaesett a nyereségesség, és sürgősen csökkenteni kellett a költségeket. Ennek következtében a bankok – főként a regionális bankfiókok bezárásával (2004 és 2014 között a bankfiókok 50%-a bezárt) és az online banki ügyintézés irányába történő elmozdulással – csökkentették alkalmazottaik létszámát.

Az elbocsátások által érintett mindhárom régióban magasabb a munkanélküliség az 5,4%-os nemzeti átlagnál (Friesland esetében 10,8%, Drenthe esetében 7%, Overijssel esetében pedig 6,3%). A három érintett régió nem annyira iparosodott és diverzifikált, mint Hollandia más régiói, a vállalatok többsége kkv, és nehéz ugyanazon az ágazaton belül elhelyezkedni.

Az elbocsátott munkavállalók többsége (59%) alacsony vagy átlagos végzettséggel rendelkező nő, például adminisztratív személyzet és recepciós. Az elbocsátott munkavállalók 27%-a 55 évesnél idősebb. Az EGAA által társfinanszírozott aktív munkaerőpiaci intézkedések rendkívüli fontossággal bírnak, hogy javuljanak e kiszolgáltatott csoportok munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésének esélyei.

Az elbocsátott munkavállalóknak biztosítandó hétféle intézkedés, melyekhez az EGAA társfinanszírozását kérték, az alábbiak:

–  Előzetes felmérés: ez az intézkedés képességeik, a bennük rejlő potenciál és munkavállalási esélyeik alapján fogja feltérképezni a résztvevőket. Minden előzetes felmérés tanácsadással zárul majd.

–  Munkakereséshez nyújtott segítség: ez az intézkedés egy személyre szabott programra való ajánlattal fog indulni. Az intézkedés többek között az átruházási okiratok előkészítését, intenzív állásmegpályázási képzést, állásbörzék szervezését és a munkaadók intenzív felkeresését foglalja magában.

–  Mobilitási adatbázis: ez az intézkedés rugalmas adatbázis létrehozását jelenti az álláskeresők és az ideiglenes állásokat kínáló munkaadók számára. A korábban a banki ágazatban dolgozó munkavállalókra szakosodott regionális mobilitási adatbázisokat fognak létrehozni. Az intézkedés szakmai tapasztalathoz segíti hozzá az átképzett munkavállalókat, valamint segíti az új munkaadóknak való bemutatásukat.

–  Vállalkozásösztönzési képzés és tanácsadás: ez az intézkedés készségeik továbbfejlesztésében, egy fenntartható üzleti terv kidolgozásában és a jogalkotási eljárásokon való átsegítéshez nyújt képzéseket és tanácsadást azon résztvevők számára, akik saját vállalkozást indítanak.

–  Képzés és átképzés: ez az intézkedés képzéseket, szakmai átképzéseket és egyéb oktatási létesítményeket biztosít a kiskereskedelmi ágazaton belül, valamint az új szakmai profilokon belül is, például árufuvarozás, informatikai szolgáltatások, műszaki szakmák stb.

–  Az újbóli elhelyezkedés esélyének javítása: ez az intézkedés pályaorientációt, munkaügyi tanácsadást és szakképzéseket ajánl fel az érintetteknek.

–  Vállalkozásösztönzési támogatás: ez az intézkedés, amennyiben a résztvevő megszerzi a kellő szaktudást és fenntartható üzleti tervet is fel tud mutatni, biztosítja számára a befektetési költségeket.

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerőpiaci intézkedéseknek minősülnek, és nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.

A holland hatóságok minden szükséges biztosítékot benyújtottak az alábbiakra vonatkozóan:

– a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét,

– a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámleépítések vonatkozásában előírt követelményeket tiszteletben tartották,

– a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem részesülnek pénzügyi támogatásban, a kettős finanszírozás pedig kizárt,

– a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott intézkedéseket,

– az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás megfelel az állami támogatásra vonatkozó uniós eljárási és anyagi szabályoknak.

Hollandia értesítette a Bizottságot, hogy a tagállami előfinanszírozás vagy társfinanszírozás forrása a munkavállalók biztosításait kezelő intézet (UWV), a tartományok, az oktatási alapok és a szociális partnerek forrásai. Az irányítást a Szolgáltatási, Együttműködési és Végrehajtási Osztály (SZV; Szociális és Munkaügyi Minisztérium) szakpolitika-végrehajtási része fogja végezni. A pénzügyi ellenőrzést a Gazdasági és Éghajlat-politikai Minisztérium igazoló hatóság szerepét betöltő Holland Vállalkozási Ügynökségének (RVO) főigazgatója fogja végezni.

III.  Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 1 192 500 euró összegnek az EGAA-tartalékból (40 02 43) az EGAA-ra vonatkozó 04 04 01. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz.

2018-ben ez az alap igénybevételére irányuló hetedik átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban háromoldalú egyeztető eljárást kell indítani.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy építő jellegű támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET: LEVÉL A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

D(2018)33662

Jean Arthuis

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak (EGAA) az „EGF/2018/001 NL” referenciaszámú kérelem nyomán történő igénybevételéről

Tisztelt Elnök Úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal (EGAA) foglalkozó munkacsoportja megvizsgálta az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet az EGF/2018/001 NL ügyben, és a következő véleményt fogadta el.

Az EMPL bizottság és az EGAA-val foglalkozó munkacsoport támogatja az alap e kérelem esetében történő igénybevételét. Az EMPL bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

Az EMPL bizottság megjegyzései az alábbi megfontolásokon alapulnak:

A)  mivel a kérelem az 1309/2013/EU rendelet (EGAA-rendelet) 4. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul és 1 324 munkavállalót érint, akiket az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (NACE Rev. 2.) szerinti 64. ágazatban (Pénzügyi közvetítés, kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység) működő 20 vállalattól bocsátottak el;

B)  mivel az elbocsátások és a globális pénzügyi és gazdasági válság közötti kapcsolat bizonyítása érdekében Hollandia azzal érvel, hogy az alacsony kamatlábak, a szigorúbb szabályozási feltételek, a jelzáloghitel-piac jelentős hanyatlása, valamint a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára nyújtott hitelek komoly hatást gyakoroltak a holland bankok szolgáltatásaira és működésére, ami a nyereségesség visszaesését okozta, és a költségek sürgős csökkentését tette szükségessé;

C)  mivel az intézkedések által érintett munkavállalók 59,3%-a nő és 40,7%-a férfi; mivel a megcélzott kedvezményezettek 53,6%-a 30 és 54 év közötti, 26,9%-a pedig 55 év feletti, és 9,5%-a 30 év alatti;

D)  mivel ez az első olyan EGAA-kérelem, amely a pénzügyi szolgáltatási tevékenységek ágazatát érinti (a biztosítási és a nyugdíjpénztári tevékenység kivételével);

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint felelős bizottságot, hogy a holland kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 1309/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és hogy ezért Hollandia jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 1 192 500 eurós pénzügyi hozzájárulásra, amely az 1 987 500 eurót kitevő teljes költség 60%-át teszi ki;

2.  emlékeztet arra, hogy a kérelemben említett három régióban (Friesland, Drenthe és Overijssel) az országos átlagnál magasabb a munkanélküliség, és hogy a pénzügyi ágazatban más munkalehetőségekre csekély kilátás van, az előrejelzések szerint ugyanis további munkahelykiesések várhatók;

3.  elismeri, hogy bár az elmúlt években történt némi fellendülés, a jelzálogpiacon a hitelezés továbbra is alacsonyabb, mint a pénzügyi válság előtt volt;

4.  elismeri és sajnálatosnak tartja, hogy más tagállamok pénzügyi ágazatai is hasonló nyomásnak vannak kitéve; elismeri, hogy bizonyos esetekben az elbocsátások túl hosszú időszakra nyúlhatnak ahhoz, hogy megfeleljenek az EGAA-kritériumoknak; felkéri mindazonáltal a tagállamok kormányait annak fontolóra vételére, hogy az EGAA játszhat-e hasznos szerepet abban, hogy a munkavállalók képesek legyenek alkalmazkodni e változásokhoz;

5.  üdvözli Hollandia döntését, amely szerint a kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportok támogatására és a szakmát, ágazatot vagy régiót váltó emberek megsegítésére kíván összpontosítani, ideértve a kiskereskedelmi ágazattal és a jobb munkavállalási lehetőségeket kínáló új szakmai profilokkal kapcsolatos – például a közlekedés, az informatikai szolgáltatások és a műszaki szakmák terén nyújtott – képzést;

6.  megjegyzi, hogy az EGAA által társfinanszírozásban részesített, az elbocsátott munkavállalók számára nyújtott személyre szabott szolgáltatások közé tartozik az előzetes felmérés, a munkakereséshez nyújtott segítség, a mobilitási adatbázis, a vállalkozásösztönzési képzés és a tanácsadás, az újbóli elhelyezkedés esélyének javítása és a vállalkozásösztönzési támogatás is;

7.  megjegyzi, hogy a mobilitási alap a személyre szabott szolgáltatások teljes csomagjának közel 30%-át teszi ki; úgy véli, hogy ez tanácsadást jelent olyan személyek számára, akik egyébként nehezen találnának munkát;

8.  üdvözli, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kidolgozása során szoros konzultációt folytattak az érdekelt felekkel és szociális partnerekkel, például a holland bankszövetséggel (NVB), a holland szakszervezetek szövetségével (FNV) és a keresztény szakszervezetek nemzeti szövetségével (CNV), és hogy a szociális partnerek részt vesznek az összes munkaerő-piaci intézkedést koordináló irányítóbizottságban;

9.  tudomásul veszi, hogy a holland hatóságok biztosítékot nyújtottak arra, hogy a javasolt intézkedésekre más uniós alapból vagy pénzügyi eszközből nem folyósítanak pénzügyi támogatást, megtették a szükséges intézkedéseket a kettős finanszírozás megelőzésére, továbbá hogy az intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott fellépéseket;

10.  üdvözli annak megerősítését Hollandia részéről, hogy az EGAA pénzügyi hozzájárulása nem helyettesíti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a nemzeti jog vagy kollektív szerződés alapján kötelező az érintett vállalkozás számára;

11.  emlékeztet arra, hogy a rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, valamint hogy a csomagnak összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással.

Megkülönböztetett tisztelettel:

Marita ULVSKOG


MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Jean ARTHUIS

elnök

Költségvetési Bizottság

Európai Parlament

Tárgy:    Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele

Tisztelt Arthuis Úr!

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatra irányuló bizottsági javaslatot véleményezésre a Regionális Fejlesztési Bizottság elé terjesztették. Tudomásul veszem, hogy a Költségvetési Bizottságban a tervek szerint 2018. szeptember 24. és 27. között jelentést fogadnak el e javaslatról.

  A COM(2018)0548 számú javaslat a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 64. gazdasági ágazatban (Pénzügyi közvetítés, kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység) dolgozó 450 elbocsátott munkavállaló számára javasol 1 192 500 euró összegű EGAA-hozzájárulást. Az érintett vállalatok általi elbocsátásokra elsősorban az NL12 – Friesland, az NL13 – Drenthe és az NL21 – Overijssel NUTS 2 szintű régióban került sor.

Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EGAA-rendelet) határozza meg.

A bizottság koordinátorai megvizsgálták a javaslatot, és felkértek arra, hogy írásban tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottság többsége nem ellenzi az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételét a fent említett összeg Bizottság által javasoltak szerinti felhasználására.

Megkülönböztetett tisztelettel:

Iskra MIHAYLOVA


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

25.9.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Marco Zanni, Manuel dos Santos, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

José Blanco López, Jonathan Bullock, Sofia Ribeiro, Ruža Tomašić


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

26

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić

ENF

André Elissen, Marco Zanni

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Sofia Ribeiro, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

S&D

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 28.Jogi nyilatkozat