Procedūra : 2018/2220(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0294/2018

Pateikti tekstai :

A8-0294/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 02/10/2018 - 7.6

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0363

PRANEŠIMAS     
PDF 652kWORD 63k
27.9.2018
PE 626.936v02-00 A8-0294/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Nyderlandų paraiška „EGF/2018/001 NL/Finansinių paslaugų veikla“)

(COM(2018)0548 – C8-0392/2018 – 2018/2220(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėja: Ivana Maletić

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Nyderlandų paraiška „EGF/2018/001 NL/Finansinių paslaugų veikla“)

(COM(2018)0548 – C8-0392/2018 – 2018/2220(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0548 – C8-0392/2018),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinis susitarimas), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0294/2018),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, kenčiantiems nuo esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžeto priemones;

B.  kadangi Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir pasiekiama kaip galima greičiau ir veiksmingiau;

C.  kadangi Nyderlandai pateikė paraišką „EGF/2018/001 NL/ Finansinių paslaugų veikla“ dėl finansinės EGF paramos atleidus 1 324 darbuotojus iš darbo ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 64 skyriui (Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą) NUTS 2 lygmens Nyderlandų Fryzijos (NL 12), Drentės (NL 13) ir Overeiselio (NL 21) regionuose; tai yra pirmoji paraiška šiame ekonominiam sektoriuje nuo EGF įsteigimo;

D.  kadangi paraiška grindžiama EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytais intervencijos kriterijais, pagal kuriuos reikalaujama, kad per devynių mėnesių ataskaitinį laikotarpį iš įmonių, kurios visos veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriaus ekonomikos sektoriuje ar yra dviejuose gretimuose valstybės narės NUTS 2 lygio regionuose, būtų iš darbo atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų;

1.  pritaria Komisijai, kad tenkinamos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos ir kad Nyderlandai turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 1 192 500 EUR paramą, kuri sudaro 60 % bendrų išlaidų, siekiančių 1 987 500 EUR;

2.  pažymi, kad Nyderlandų valdžios institucijos paraišką pateikė 2018 m. vasario 23 d. ir kad, Nyderlandams pateikus papildomą informaciją, 2018 m. liepos 20 d. Komisija baigė savo vertinimą ir 2018 m. rugpjūčio 20 d. informavo Parlamentą;

3.  pažymi, kad Nyderlandai teigia, kad darbuotojų atleidimas yra susijęs su pasauline finansų ir ekonomikos krize ir jos poveikiu Nyderlandų bankų paslaugoms ir veiklai; pripažįsta, kad reaguojant į finansų krizę nustatytos žemos palūkanų normos, griežtesnės reguliavimo sąlygos, didelis hipotekos rinkos ir mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) kreditavimo sumažėjimas lėmė mažesnį pelningumą, dėl to reikėjo kuo skubiau mažinti išlaidas; apgailestauja dėl to, kad bankai sumažino darbuotojų skaičių, visų pirma, uždarydami regioninius filialus ir pereidami prie internetinės bankininkystės;

4.  pripažįsta, kad nors pastaraisiais metais pastebimas šioks toks atsigavimas, skolinimas hipotekos rinkoje tebėra mažesnis nei prieš finansų krizę.

5.  apgailestauja, kad kitų valstybių narių finansų sektoriai patiria panašų spaudimą; pripažįsta, kad kai kuriais atvejais darbuotojų atleidimas gali būti vykdomas per pernelyg ilgą laikotarpį, siekiant atitikti EGF kriterijus; vis dėlto, ragina valstybių narių vyriausybes apsvarstyti, ar EGF galėtų suvaidinti naudingą vaidmenį, sudarant sąlygas darbuotojams prisitaikyti prie šių pokyčių;

6.  primena, kad darbuotojai buvo atleisti iš 20 įmonių, dirbančių Nyderlandų bankininkystės sektoriuje, ir kad manoma, kad šis atleidimas turės didelį neigiamą poveikį vietos ekonomikai, kad nedarbas trijose paraiška apimamose provincijose (Fryzijos, Drentės ir Overeiselio) yra didesnis nei šalies vidurkis, o dėl šių atleidimų gali būti sunku rasti darbo kitoje vietoje, nes darbo vietų trūksta, atleistų darbuotojų išsilavinimas žemas, o darbo ieškančių asmenų yra daug;

7.  pažymi, kad paraiška susijusi su 1 324 atleistais darbuotojais; visgi kelia klausimą, kodėl siūlomos priemonės bus skirtos tik 450 iš jų; atkreipia dėmesį į tai, kad dauguma atleistų darbuotojų yra moterys (59 %), priklausiusios administraciniam personalui arba priimamojo darbuotojams; taip pat pažymi, kad 27 % atleistų darbuotojų yra vyresni nei 55 metų amžiaus; atsižvelgdamas į tai, pripažįsta, kad svarbu taikyti aktyvias darbo rinkos priemones, bendrai finansuojamas iš EGF, siekiant pagerinti šių pažeidžiamų grupių galimybes grįžti į darbo rinką;

8.  palankiai vertina Nyderlandų sprendimą skirti paramą pažeidžiamoms grupėms ir padėti žmonėms keisti profesiją, sektorių ar regioną, įskaitant mokymą mažmeninės prekybos sektoriuje ir naujus profesinius profilius, pavyzdžiui, transporto, IT paslaugų ir techninių profesijų, kurie suteikia daugiau galimybių įsidarbinti;

9.  pažymi, kad atleistiems darbuotojams, kurie įtraukti į šią paraišką, Nyderlandai planuoja taikyti septynių rūšių priemones: priėmimas, ii) pagalba ieškant darbo, iii) judumo grupė, iv) verslumo skatinimas: mokymas ir ugdomasis vadovavimas, v) mokymas ir perkvalifikavimas, vi) konsultacijos dėl atleistųjų iš darbo įsidarbinimo, vii) verslumo skatinimo išmoka;

10.  pažymi, kad judumo fondas sudaro beveik 30 % viso individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketo; supranta, kad tai apima ugdomąjį vadovavimą žmonėms, kuriems kitaip būtų sunku rasti darbą;

11.  pripažįsta, kad Nyderlandai nurodė, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas parengtas glaudžiai konsultuojantis su suinteresuotaisiais subjektais ir socialiniais partneriais, pvz., su Nyderlandų bankų asociacija (NVB), Nyderlandų profesinių sąjungų federacija (FNV) ir Nacionaline krikščioniškąja profesinių sąjungų federacija (CNV);

12.  pažymi, kad Nyderlandų valdžios institucijos patvirtino, kad reikalavimus atitinkantiems veiksmams neteikiama pagalba iš kitų Sąjungos fondų ar finansinių priemonių;

13.  pakartoja, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, taip pat įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

14.  ragina Komisiją primygtinai paskatinti nacionalines valdžios institucijas būsimuose pasiūlymuose suteikti išsamesnės informacijos apie sektorius, kuriuose esama augimo perspektyvų, taigi ir galimybių samdyti žmones, taip pat kaupti pagrįstus duomenis apie EGF finansavimo poveikį, įskaitant informaciją apie pasinaudojus EGF parama rastų darbo vietų kokybę ir pasiektos reintegracijos rodiklius;

15.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir kad šį paketą reikėtų suderinti su perėjimu prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

16.  primena savo prašymą Komisijai užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su EGF bylomis;

17.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

18.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

19.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL L 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Nyderlandų paraišką „EGF/2018/001 NL/Finansinių paslaugų veikla“

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių veikla nutrūko dėl globalizacijos sukeltų esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)  EGF didžiausia metinė suma neturi būti didesnė kaip 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 12 straipsnyje(3);

(3)  2018 m. vasario 23 d. Nyderlandai pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo 20 finansinių paslaugų sektoriuje veiklą vykdančiose įmonėse šiuose Nyderlandų regionuose: Fryzijos, Drentės ir Overeiselio. Paraiška buvo papildyta papildoma informacija, pateikta pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Ta paraiška atitinka EGF finansinei paramai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4)  Todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 1 192 500 EUR suma finansinei paramai pagal Nyderlandų pateiktą paraišką suteikti;

(5)  siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2018 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 1 192 500 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis taikomas nuo [sprendimo priėmimo data](4)*.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

(1)

  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)

2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(4)

*   Datą įrašo Parlamentas prieš paskelbiant sprendimą Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

I.  Bendra informacija

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013(1), kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (ES) Nr. 1309/2013(2) 15 straipsnio nuostatomis, fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) 13 punktą procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II.  Nyderlandų paraiška ir Komisijos pasiūlymas

2018 m. liepos 20 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo mobilizuoti EGF lėšas Nyderlandų reikmėms siekiant paremti darbuotojų, dėl globalizacijos atleistų iš darbo iš 20 įmonių ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 64 skyriui (Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą), reintegraciją į darbo rinką. Darbuotojai atleisti NUTS 2 lygio Nyderlandų Fryzijos (NL 12), Drentės (NL 13) ir Overeiselio (NL 21) regionuose. Šis pasiūlymas perduotas Europos Parlamentui 2018 m. rugpjūčio 20 d.

Tai yra septintoji paraiška, kuri turi būti apsvarstyta vykdant 2018 m. biudžetą, ir nuo EGF įsteigimo tai pirmoji paraiška ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 64 skyriui (Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą). Ji yra susijusi su 1 324 atleistais darbuotojais ir pagal ją Nyderlandų reikmėms iš EGF iš viso ketinama skirti 1 192 500 EUR.

Paraiška Komisijai pateikta 2018 m. vasario 23 d., o papildoma informacija pateikta iki 2018 m. gegužės 4 d. Komisija savo vertinimą užbaigė 2018 m. liepos 20 d., ir, atsižvelgdama į visas taikytinas EGF reglamento nuostatas, padarė išvadą, kad paraiška atitinka EGF finansinės paramos skyrimo sąlygas, kaip nurodyta EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalyje.

Nyderlandai teigia, kad darbuotojų atleidimas yra susijęs su pasauline finansų ir ekonomikos krize ir jos poveikiu Nyderlandų bankų paslaugoms ir veiklai, nes reaguojant į finansų krizę nustatytos žemos palūkanų normos, griežtesnės reguliavimo sąlygos, didelis hipotekos rinkos ir mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) kreditavimo sumažėjimas lėmė mažesnį pelningumą, dėl to reikėjo kuo skubiau mažinti išlaidas. Dėl to bankai sumažino darbuotojų skaičių, visų pirma uždarydami regioninius filialus (2004–2014 m. uždaryta 50 % filialų) ir pereidami prie internetinės bankininkystės.

Nedarbo lygis visuose trijuose regionuose, kuriuose buvo atleisti darbuotojai, viršija 5,4 % šalies vidurkį (10,8 % – Fryzijoje, 7 % – Drentėje, 6,3 % – Overeiselyje). Šiuose trijuose regionuose pramonė nėra taip išvystyta ir tokia įvairi, kaip kituose Nyderlandų regionuose, dauguma įmonių yra MVĮ ir vėl rasti darbą tame pačiame sektoriuje yra sudėtinga.

Dauguma atleistų darbuotojų yra moterys (59 %), kurių išsilavinimo lygis yra žemas arba vidutinis, ir jos priklausė, pavyzdžiui, administraciniam ir priimamojo personalui. 27 % atleistų darbuotojų yra vyresni nei 55 metų amžiaus. Visos bendrai iš EGF finansuojamos aktyvios darbo rinkos priemonės yra tuo labiau svarbios siekiant pagerinti šių pažeidžiamų grupių galimybes grįžti į darbo rinką.

Atleistiems darbuotojams bus teikiamos šios septynių rūšių priemonės, kurias prašoma bendrai finansuoti iš EGF:

–  Priėmimas: pagal šią priemonę bus įvertinti dalyvių gebėjimai, potencialas ir darbo perspektyvos. Įvertinus kiekvieną dalyvį jam bus suteiktos konsultacijos.

–  Pagalba ieškant darbo: pagal šią priemonę iš pradžių bus pasiūlyta sudaryti specialią programą. Ji apims, be kita ko, perkėlimo dokumentų ruošimą, intensyvios darbo paieškos kursus, darbo rinkų organizavimą ir intensyvią darbdavių paiešką.

–  Judumo grupė: šią priemonę sudaro lanksti darbo ieškančių asmenų ir laikinas darbo vietas siūlančių darbdavių grupė. Bus sukurtos regioninės judumo grupės, kurios specializuosis buvusiųjų bankų sektoriaus darbuotojų srityje. Ši priemonė padės (perkvalifikuotiems) darbuotojams įgyti darbo patirties ir susirasti naujų darbdavių.

–  Verslumo skatinimas: mokymas ir ugdomasis vadovavimas: pagal šią priemonę dalyviams, pradedantiems savo verslą, bus suteiktos mokymo ir ugdomojo vadovavimo paslaugos tobulinant jų įgūdžius, rengiant ilgalaikius verslo planus ir konsultuojant teisinių procedūrų klausimais.

–  Mokymas ir perkvalifikavimas: pagal šią priemonę bus teikiamos mokymo, perkvalifikavimo ir kitos švietimo paslaugos, orientuotos į mažmeninės prekybos sektorių ir naujus profesinius profilius, pavyzdžiui, transporto, IT paslaugų sektoriuose, technines ir kitas profesijas.

–  Konsultacijos dėl atleistųjų iš darbo įsidarbinimo: pagal šią priemonę bus teikiamos profesinio orientavimo, konsultacijų darbo klausimais ir profesinio mokymo paslaugos.

–  Verslumo skatinimo išmoka: pagal šią priemonę dalyviams bus skirta išmoka investicijų išlaidoms padengti su sąlyga, kad jie turės reikiamų gebėjimų ir ilgalaikį verslo planą.

Komisijos nuomone, nurodytos priemonės yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie tinkamų finansuoti veiksmų, apibrėžtų EGF reglamento 7 straipsnyje, ir nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Nyderlandų valdžios institucijos suteikė visas reikiamas garantijas, kad:

– suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų;

– bus laikomasi nacionaliniuose ir ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų;

– siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo;

– siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

– EGF finansinė parama atitiks procedūrines ir esmines Sąjungos valstybės pagalbos taisykles.

Nyderlandai pranešė Komisijai, kad nacionalinio išankstinio finansavimo ar bendro finansavimo šaltiniai yra Užimtumo draudimo agentūros (UWV), provincijų, švietimo fondų ir socialinių partnerių lėšos. Finansinį įnašo administravimą vykdys už politikos įgyvendinimą atsakingas Bendradarbiavimo ir įgyvendinimo departamento skyrius (SZV; Socialinių reikalų ir darbo ministerija). Finansinę kontrolę, kaip tvirtinančioji institucija, vykdys Nyderlandų įmonių agentūros (RVO) prie Ekonomikos ir klimato politikos ministerijos generalinis direktorius.

III.  Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą iš EGF rezervo (40 02 43) į EGF biudžeto eilutę (04 04 01) perkelti bendrą 1 192 500 EUR sumą.

2018 m. iki šiol tai yra septintas biudžeto valdymo institucijai pateiktas pasiūlymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas.

Nesutarimo atveju bus pradėta trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą į šį procesą turėtų būti įtrauktas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas, kad jis galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvauti vertinant paraiškas EGF lėšoms gauti.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(3)

OL L 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

D(2018)33662

Jeanui Arthuis

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 09G205

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2018/001 NL“

Gerb. Pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komitetas ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2018/001 FR/GAD“ ir patvirtino toliau pateikiamą nuomonę.

EMPL komitetas ir jo darbo grupė su EGF susijusiais klausimais pritaria, kad būtų mobilizuotos fondo lėšos pagal minėtąją paraišką. Šiuo požiūriu EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytomis aplinkybėmis:

A)  kadangi ši paraiška pagrįsta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamento) 4 straipsnio 1 dalies b punktu ir yra susijusi su 1 324 darbuotojais, atleistais iš darbo iš šešių įmonių, vykdančių veiklą ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 64 skyriui („Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą“);

B)  Kadangi, siekiant nustatyti darbuotojų atleidimo bei pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės sąsają, Nyderlandai teigia, kad mažų palūkanų normos, griežtesnės reguliavimo sąlygos, esminis hipotekos rinkos nuosmukis ir kreditų teikimas mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) turėjo didelį poveikį Nyderlandų bankų paslaugoms ir veiklai, o dėl to sumažėjo pelningumas ir skubiai reikėjo mažinti sąnaudas;

C)  kadangi 79, 3%  darbuotojų, kuriems skirtos minėtosios priemonės, sudaro moterys, o 20,7 % – vyrai; kadangi 85,34 % tikslinių paramos gavėjų amžius yra 30–54 metai, o 11,51 % paramos gavėjų amžius yra 55–64 metai;

D)  kadangi tai yra pirmoji EGF paraiška dėl finansinio paslaugų sektoriaus veiklos, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą;

Todėl, Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus dėl Nyderlandų paraiškos:

1.  pritaria Komisijai, kad tenkinamos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos ir kad Nyderlandai turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 1 192 500 EUR paramą, kuri sudaro 60% bendrų išlaidų, siekiančių 1 987 500 EUR;

2.  pažymi, kad nedarbas trijose susijusiose provincijose (Fryzijos, Drentės ir Overeiselio) yra didesnis už nacionalinį vidurkį ir kad perspektyvos rasti kitą darbą finansų sektoriuje yra prastos, nes ir toliau prognozuojamas užimtumo mažėjimas;

3.  pripažįsta, kad nors pastaraisiais metais pastebimas šioks toks atsigavimas, skolinimas hipotekos rinkoje tebėra mažesnis nei prieš finansų krizę.

4.  apgailestaudamas pripažįsta, kad kitų valstybių narių finansų sektoriai patiria panašų spaudimą; pripažįsta, kad kai kuriais atvejais darbuotojų atleidimas gali būti vykdomas per pernelyg ilgą laikotarpį, siekiant atitikti EGF kriterijus; vis dėlto valstybių narių vyriausybės raginamos apsvarstyti, ar EGF galėtų suvaidinti naudingą vaidmenį, sudarant sąlygas darbuotojams prisitaikyti prie šių pokyčių;

5.  palankiai vertina Nyderlandų sprendimą skirti paramą pažeidžiamoms grupėms ir padėti žmonėms keisti profesiją, sektorių ar regioną, įskaitant mokymą mažmeninės prekybos sektoriuje ir naujus profesinius profilius, pavyzdžiui, transporto, IT paslaugų ir techninių profesijų, kurie suteikia daugiau galimybių įsidarbinti;

6.  pažymi, kad EGF bendrai finansuojamos prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos atleistiems darbuotojams apima ir priėmimą, pagalbą ieškant darbo, judumo grupę, verslumo skatinimo mokymą ir konsultavimą, konsultacijas dėl atleistųjų iš darbo įsidarbinimo, taip pat verslumo skatinimo dotacijas;

7.  pažymi, kad judumo fondas sudaro beveik 30 % viso individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketo; supranta, kad tai apima ugdomąjį vadovavimą žmonėms, kuriems kitaip būtų sunku rasti darbą;

8.  palankiai vertina išsamias konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais ir socialiniais partneriais, pvz., Nyderlandų bankų asociacija, Nyderlandų profesinių sąjungų federacija ir Nacionaline krikščionių profesinių sąjungų federacija, rengdama suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą ir socialinių partnerių dalyvavimą iniciatyviniame komitete, kuris koordinuos visas darbo rinkos priemones;

9.  pažymi, kad Nyderlandų valdžios institucijos užtikrino, jog siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar finansinių priemonių, kad bus užkirstas kelias bet kokiam dvigubam finansavimui ir kad jie papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

10.  palankiai vertina Nyderlandų patvirtinimą, kad EFG finansinė parama nepakeis atitinkamų įmonių veiksmų, kurių reikalaujama imtis pagal nacionalinės teisės aktus arba kolektyvines sutartis;

11.  primena, kad pagal EGF reglamento 7 straipsnį rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą turėtų būti numatytos būsimos darbo rinkos perspektyvos ir reikiami įgūdžiai, taip pat šios paslaugos turėtų būti pritaikytos perėjimui prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos.

Pagarbiai,

Marita ULVSKOG


PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Jeanui ARTHUIS,

Pirmininkas

Biudžeto komitetas

Europos Parlamentas

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas

Gerb. J. Arthuis,

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Kiek man žinoma, 2018 m. rugsėjo 24–27 d. Biudžeto komitete ketinama patvirtinti pranešimą dėl šio pasiūlymo:

-  Pasiūlyme dėl sprendimo COM(2018)0548 siūloma 1 192 500 EUR EGF parama 450 darbuotojams, atleistiems iš darbo ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 64 skyriui (Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą). Įmonės, kurių darbuotojai atleisti, daugiausiai yra NUTS 2 lygio Fryzijos (NL 12), Drentės (NL 13) ir Overeiselio (NL 21) regionuose.

EGF finansinės paramos teikimo taisyklės išdėstytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006.

Komiteto koordinatoriai įvertino šį pasiūlymą ir paprašė manęs raštu pranešti Jums, kad komiteto dauguma neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtas sumas, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai,

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

25.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

26

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Marco Zanni, Manuel dos Santos, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

José Blanco López, Jonathan Bullock, Sofia Ribeiro, Ruža Tomašić


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

26

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić

ENF

André Elissen, Marco Zanni

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Sofia Ribeiro, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

S&D

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 28 d.Teisinis pranešimas