Eljárás : 2017/0358(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0295/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0295/2018

Viták :

PV 15/04/2019 - 20
CRE 15/04/2019 - 20

Szavazatok :

PV 16/04/2019 - 8.19
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0377

JELENTÉS     ***I
PDF 1200kWORD 156k
27.9.2018
PE 619.409v02-00 A8-0295/2018

a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2013/36/EU irányelv és a 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Markus Ferber

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2013/36/EU irányelv és a 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0791),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 53. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0452/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2018. augusztus 22-i véleményére(1),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. április 19-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A8-0295/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI(3)*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

2017/0358 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2013/36/EU irányelv, a 2014/59/EU irányelv és a 2014/65/EU irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 53. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére(4),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(5),

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)  A határozott prudenciális felügyelet szerves részét képezi azon szabályozói feltételeknek, amelyek mellett a pénzügyi vállalkozások szolgáltatásokat nyújthatnak az Unióban. A befektetési vállalkozások és a hitelintézetek prudenciális kezelése és felügyelete a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv(6), illetve az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(7) hatálya alá tartozik, míg engedélyezésüket és a rájuk vonatkozó egyéb szervezeti, illetve magatartási előírásokat a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(8) rögzíti.

(2)  Az 575/2013/EU rendelet és a 2013/36/EU irányelv alapján fennálló jelenlegi prudenciális szabályozás alapját nagyrészt a nagy bankcsoportok vonatkozásában a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által megállapított nemzetközi szabályozói standardok egymást követő kiadásai jelentik, és e szabályozás csak részben kezeli a befektetési vállalkozások szerteágazó tevékenységéhez kapcsolódó sajátos kockázatokat. Ezeket a befektetési vállalkozásokkal kapcsolatos sajátos veszélyeket és kockázatokat tehát alaposabban kezelni kell, eredményes, megfelelő és arányos uniós szintű prudenciális szabályok révén, amelyek elősegítik az egyenlő versenyfeltételek megteremtését az egész Unióban és garantálják a hatékony prudenciális felügyeletet, egyúttal féken tartva a megfelelési költségeket, és elegendő tőkét biztosítanak a legtöbb befektetési vállalkozás kockázatainak fedezése számára.

(3)  A megbízható prudenciális felügyeletnek biztosítania kell, hogy a befektetési vállalkozásokat szabályosan irányítsák, az ügyfeleik legjobb érdekeinek megfelelően. Figyelembe kell venniük, hogy a befektetési vállalkozások és ügyfeleik esetlegesen túlzott kockázatokat vállalhatnak, valamint azt, hogy a befektetési vállalkozások által vállalt és jelentett kockázatok különböző mértékűek. A prudenciális felügyeletnek ugyanilyen mértékben kell törekednie a befektetési vállalkozásokat sújtó aránytalan adminisztratív terhek elkerülésére. E prudenciális felügyeletnek ugyanakkor lehetővé kell tennie a megfelelő egyensúly megteremtését a befektetési vállalkozások biztonságos és megbízható működése, valamint az üzleti tevékenységük életképességét esetleg veszélyeztető túlzott költségek elkerülése között.

(4)  Az 575/2013/EU rendelet és a 2013/36/EU irányelv alkotta keretből következő számos követelmény célja a hitelintézeteket érintő közös kockázatok kezelése. Ennek megfelelően, a fennálló követelményeket nagyrészt annak érdekében alakították ki, hogy megőrizzék a hitelintézetek hitelezési képességét gazdasági ciklusokon át, valamint hogy megvédjék a betéteseket és az adófizetőket az esetleges csődtől, és nem arra irányulnak, hogy kezeljék a befektetési vállalkozások eltérő kockázati profiljait. A befektetési vállalkozások nem rendelkeznek jelentős méretű lakossági és vállalati hitelportfóliókkal, valamint nem gyűjtenek betéteket. Annak valószínűsége, hogy csődjük hátrányos hatást gyakorol az átfogó pénzügyi stabilitásra, alacsonyabb, mint a hitelintézetek esetében, de mégis kockázatot jelentenek, amelynek kezeléséhez stabil keretrendszerre van szükség. A befektetési vállalkozásokat érintő, illetve általuk jelentett kockázatok tehát lényegesen eltérnek a hitelintézeteket érintő, illetve általuk jelentett kockázatoktól, és a különbségnek egyértelműen tükröződnie kell az Unió prudenciális keretében is.

(5)  A jelenlegi keret különböző tagállamokban való eltérő alkalmazása veszélyezteti a befektetési vállalkozások egyenlő versenyfeltételeit az Unión belül, akadályozva a befektetők hozzáférését az új lehetőségekhez és kockázataik kezelésének hatékonyabb módszereihez. A különbségek abból adódnak, hogy a keretet általában bonyolult alkalmazni a különböző befektetési vállalkozásokra az általuk nyújtott szolgáltatás alapján, amennyiben egyes nemzeti hatóságok kiigazítják vagy egyszerűsítik ezt az alkalmazást a nemzeti jogban vagy a gyakorlatban. Mivel a jelenlegi prudenciális keret nem kezel valamennyi, a befektetési vállalkozások egyes típusait érintő, illetve általuk jelentett kockázatot, egyes tagállamokban jelentős többlettőke-követelményeket alkalmaztak bizonyos befektetési vállalkozásokra. Az e kockázatokat kezelő egységes rendelkezéseket kell kialakítani a befektetési vállalkozások harmonizált prudenciális felügyeletének biztosítása érdekében az egész Unióban.

(6)  Ennélfogva sajátos prudenciális szabályozásra van szükség azon befektetési vállalkozások esetében, amelyek méretük vagy a más pénzügyi vagy gazdasági szereplőkkel való összekapcsolódásuk folytán rendszerszinten nem jelentősek. A rendszerszinten jelentős befektetési vállalkozásokra ugyanakkor továbbra is a 2013/36/EU irányelv és az 575/2013/EU rendelet szerinti jelenlegi prudenciális keretnek kell vonatkoznia. E befektetési vállalkozások a befektetési vállalkozások olyan részhalmazát képezik, amelyekre jelenleg is alkalmazandó a 2013/36/EU irányelv és az 575/2013/EU rendelet alkotta keret, és amelyekre nem vonatkoznak az annak fő követelményei alóli célzott mentességek. A legnagyobb és leginkább összekapcsolt befektetési vállalkozások olyan üzleti modellekkel és kockázati profilokkal rendelkeznek, amelyek hasonlítanak a jelentős hitelintézetekéhez. „Bankszerű” szolgáltatásokat nyújtanak, és jelentős léptékben biztosítják a kockázatokat. Ezenfelül a rendszerszinten jelentős befektetési vállalkozások elég nagyok ahhoz, illetve olyan üzleti modellekkel és kockázati profilokkal rendelkeznek, amelyek a nagy hitelintézetekhez hasonló veszélyt jelentenek a pénzügyi piacok stabil és szabályszerű működésére. Ezért e befektetési vállalkozásoknak továbbra is a 2013/36/EU irányelvben és az 575/2013/EU rendeletben rögzített rendelkezések hatálya alá kell tartozniuk.

(7)  Létezhetnek olyan tagállamok, amelyekben a befektetési vállalkozások prudenciális célú felügyeletéért felelős hatóságok elkülönülnek a piaci magatartás felügyeletének feladatával megbízott hatóságoktól. Ezért az e hatóságok közötti együttműködésre és információcserére mechanizmust kell létrehozni a befektetési vállalkozások gyorsan és hatékonyan működő, harmonizált prudenciális felügyeletének biztosítása érdekében az egész Unióban.

(8)  A felügyeleti standardok és gyakorlatok Unión belüli összehangolásának elősegítése érdekében az Európai Bankhatóságnak (EBH) az Európai Értékpapírpiaci Hatósággal (ESMA) szorosan együttműködve meg kell őriznie elsődleges hatáskörét a felügyeleti gyakorlatok koordinációját és konvergenciáját illetően a befektetési vállalkozások feletti prudenciális felügyelet terén a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerében (PFER).

(9)  Az indulótőke mértékének azokon a szolgáltatásokon és tevékenységeken kell alapulnia, amelyek nyújtására, illetve végzésére a befektetési vállalkozás a 2004/39/EK irányelvvel összhangban jogosult. Egyrészt a tagállamok azon lehetősége, hogy a 2013/36/EU irányelvben előírtaknak megfelelően különleges helyzetekben csökkenthetik az indulótőke összegét, másrészt az említett irányelv végrehajtásának egyenetlensége oda vezetett, hogy Unió-szerte eltérő az indulótőke megkövetelt szintje. E széttöredezettség megszüntetése érdekében valamennyi uniós befektetési vállalkozás számára ennek megfelelően harmonizálni kell az indulótőke megkövetelt szintjét.

(10)  Jóllehet a befektetési vállalkozások kikerülnek a 2013/36/EU irányelv és az 575/2013/EU rendelet hatálya alól, egyes, ezen irányelv és rendelet kontextusában használt fogalmak a jövőben is megőrzik szokásos jelentésüket. E fogalmak egységes értelmezésének lehetővé tétele és megkönnyítése érdekében, a befektetési vállalkozások indulótőkéjére, a befektetési vállalkozásokért felelős illetékes hatóságok felügyeleti hatásköreire, a befektetési vállalkozások belső tőkemegfelelés-értékelési folyamatára, az illetékes hatóságok befektetési vállalkozásokra vonatkozó felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárására, valamint a befektetési vállalkozásokra alkalmazandó irányítási és javadalmazási rendelkezésekre vonatkozó, uniós jogi aktusokban található hivatkozásokat az ezen irányelv vonatkozó rendelkezéseire való hivatkozásokként kell értelmezni.

(11)  A belső piac megfelelő működése megköveteli, hogy a befektetési vállalkozások rendezett pénzügyi helyzetének, különösen fizetőképességüknek és rendezett pénzügyi helyzetüknek a felügyeletéért a székhelyük szerinti tagállam illetékes hatósága legyen felelős, vagy amennyiben a tagállam nem rendelkezik az ezen irányelvben meghatározott jellemzőknek megfelelő illetékes hatósággal, akkor az az illetékes hatóság, amelyet a tagállamnak ezen irányelv értelmében létre kell hoznia. A befektetési vállalkozások hatékony felügyeletét biztosítandó azon más tagállamokban is, ahol a befektetési vállalkozás szolgáltatásokat nyújt vagy fiókteleppel rendelkezik, biztosítani kell az említett tagállamok illetékes hatóságaival való szoros együttműködést és információcserét.

(12)  Tájékozódási és felügyeleti célokból és különösen a pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítása érdekében a fogadó tagállamok illetékes hatóságainak képesnek kell lenniük eseti alapú helyszíni ellenőrzések lefolytatására és a befektetési vállalkozások fióktelepei által a területükön végzett tevékenységek vizsgálatára, továbbá a fióktelep tevékenységeire vonatkozó információk bekérésére. Az ilyen fióktelepekkel kapcsolatos felügyeleti intézkedésekre vonatkozó illetékességnek azonban a székhely szerinti tagállamnál kell maradnia.

(13)  A bizalmas üzleti adatok védelme érdekében az illetékes hatóságokat felügyeleti feladataik ellátása és a bizalmas információk cseréje során szakmai titoktartási szabályoknak kell kötniük.

(14)  A befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletének és a befektetési vállalkozások ügyfeleit megillető védelem erősítése érdekében a könyvvizsgálóknak azonnal és részrehajlás nélkül jelenteniük kell az illetékes hatóságoknak azokat a tényeket, amelyek jelentősen befolyásolhatják a befektetési vállalkozás pénzügyi helyzetét, illetve igazgatási és számviteli szervezetét.

(15)  A személyes adatok ezen irányelv céljaira történő feldolgozását az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel(9) és a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel(10) összhangban kell végezni. Ha ezen irányelv lehetővé teszi a személyes adatok harmadik országokkal való cseréjét, az (EU) 2016/679 rendelet V. fejezetének vonatkozó rendelkezéseit és a 45/2001/EK rendelet 9. cikkét kell alkalmazni.

(16)  Az ezen irányelvben és az [(EU) ---/---- [IFR] rendeletben] [a befektetési vállalkozásokról szóló rendelet] rögzített kötelezettségnek való megfelelés biztosítása érdekében a tagállamoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű közigazgatási szankciókat és egyéb közigazgatási intézkedéseket kell előírniuk. Annak biztosítása érdekében, hogy a közigazgatási szankcióknak visszatartó erejük legyen, azokat – bizonyos jól meghatározott esetek kivételével – közzé kell tenni. Az ügyfelek és befektetők számára hozzáférést kell biztosítani a befektetési vállalkozásokra kiszabott közigazgatási szankciókra és intézkedésekre vonatkozó információkhoz annak érdekében, hogy megalapozott döntést hozhassanak befektetési lehetőségeiket illetően.

(17)  Az ezen irányelvet átültető nemzeti rendelkezések és az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] megsértésének feltárása érdekében a tagállamoknak rendelkezniük kell a szükséges vizsgálati hatáskörökkel, és hatékony és gyors mechanizmusokat kell létrehozniuk az esetleges vagy tényleges jogsértések bejelentésére.

(18)  A befektetési vállalkozásoknak megfelelő mennyiségű, minőségű és elosztású belső tőkével kell rendelkezniük azon sajátos kockázatok fedezésére, amelyeknek ki vannak vagy ki lehetnek téve. Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a befektetési vállalkozások megfelelő stratégiákkal és eljárásokkal rendelkezzenek belső tőkeellátottságuk értékeléséhez és annak megfelelő szinten tartásához.

(19)  A felügyeleti felülvizsgálati és értékelési hatásköröknek továbbra is fontos szabályozási eszköznek kell maradniuk, lehetővé téve a minőségi tényezők, így a belső irányítás és ellenőrzés, a kockázatkezelési folyamatok és eljárások értékelését és – szükség esetén – további követelmények meghatározását, ideértve különösen a tőkével kapcsolatos és a likviditási követelményeket is. Az illetékes hatóságoknak csak azokra a kockázatokra kell megállapítaniuk kiegészítő tőkekövetelményeket, amelyekre az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] harmadik részében meghatározott K-faktorok nem biztosítanak fedezetet, vagy nem biztosítanak elegendő fedezetet. Egyértelmű, hogy a 37. cikk (2) bekezdésében említett kiegészítő tőkekövetelmények csak azokra a vállalkozásokra vonatkoznak, amelyek nem felelnek meg az [(EU) ---/--- [IFR] rendelet] 12. cikkében meghatározott kritériumoknak.

(20)  A javadalmazás és a befektetési vállalkozások kockázati profilja közötti összhang megteremtése és az egyenlő versenyfeltételek garantálása érdekében a befektetési vállalkozásokra a vállalatirányítási rendszerekkel kapcsolatos egyértelmű alapelveknek és a nemek szempontjából semleges javadalmazási szabályoknak kell vonatkozniuk, amelyek figyelembe veszik a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások közötti különbségeket. A kis méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozásokat mindazonáltal mentesíteni kell e szabályok alól, mivel a 2014/65/EU irányelv javadalmazásra és vállalatirányításra vonatkozó rendelkezései kellően átfogóak e vállalkozástípusok tekintetében.

(21)  Hasonlóképpen, a COM(2016)0510(11) jelentés kimutatta, hogy a halasztásra és az instrumentumokban való kifizetésre vonatkozóan a 2013/36/EU irányelvben meghatározott követelmények nem megfelelőek a kisméretű és nem összetett befektetési vállalkozások vagy az alacsony mértékű változó javadalmazásban részesülő alkalmazottak esetében. A felügyeleti konvergencia biztosítása és az egyenlő versenyfeltételek garantálása céljából egyértelmű, következetes és harmonizált kritériumokra van szükség az e követelmények alól mentesülő befektetési vállalkozások és személyek azonosításához. Ugyanakkor indokolt bizonyos mértékű rugalmasságot biztosítani az illetékes hatóságok számára egy szigorúbb megközelítés elfogadásához, amennyiben az említett hatóságok ezt szükségesnek ítélik.

(22)  Indokolt továbbá némi rugalmasságot biztosítani a befektetési vállalkozások számára a nem készpénzjellegű eszközök változó javadalmazás céljára történő használatának módjában, amíg ezen eszközök hatékonynak bizonyulnak az alkalmazottak és az egyes érdekelt felek, például a részvényesek és a hitelezők érdekeinek összeegyeztetésére irányuló célkitűzés elérésében, és hozzájárulnak a változó javadalmazás és a befektetési vállalkozás kockázati profilja közötti összhang megteremtéséhez.

(23)  A befektetési vállalkozások díjakból és jutalékokból származó, valamint különböző befektetési szolgáltatási tevékenységek végzésével kapcsolatos egyéb bevételei rendkívül kiszámíthatatlanok. A javadalmazás változó összetevőjének a javadalmazás rögzített összetevőjének meghatározott hányadára történő korlátozása hatással lenne a vállalkozás azon lehetőségére, hogy a bevételek visszaesése esetén csökkentse a javadalmazást, és a vállalkozás fix költségalapjának növekedésével járhat, ami kockázatot jelenthet a vállalkozás gazdasági dekonjunktúrával vagy bevétel-visszaeséssel szembeni ellenálló képességére. E kockázat elkerülése érdekében a javadalmazás változó és rögzített összetevői közötti egységes maximális arány nem írható elő a rendszerszinten nem jelentős befektetési vállalkozások számára. Ehelyett e befektetési vállalkozásoknak maguknak kell meghatározniuk a megfelelő arányokat.

(24)  Az adózási átláthatóság iránti egyre növekvő igényre válaszul és a befektetési vállalkozások vállalati felelősségvállalásának előmozdítása érdekében indokolt előírni, hogy a befektetési vállalkozások – hacsak nem minősülnek kis méretűnek és össze nem kapcsoltnak – évente hozzanak nyilvánosságra bizonyos, többek között az elért nyereségre, a befizetett adókra és a kapott állami támogatásokra vonatkozó információkat.

(25)  A kizárólag befektetési vállalkozásokat tartalmazó csoportok szintjén jelentkező kockázatok kezelése érdekében az 575/2013/EU rendelet által előírt prudenciális konszolidáció módszerét csoporttőketeszttel kell felváltani a kizárólag befektetési vállalkozásokat magukba foglaló csoportok esetében. A csoportfelügyeleti hatóság meghatározásának mindazonáltal ugyanazokon az elveken kell alapulnia, mint amelyek az összevont alapú felügyelet esetében is alkalmazandók. A megfelelő együttműködés biztosítása érdekében a koordinációs intézkedések központi elemeinek és különösen a vészhelyzetekben alkalmazandó tájékoztatási követelményeknek vagy a koordinációs és együttműködési megállapodásoknak hasonlónak kell lenniük a hitelintézetekre vonatkozó egységes szabálykönyv keretében alkalmazandó központi koordinációs elemekhez.

(26)  Egyfelől a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy az Unió és harmadik országok között kötendő megállapodások megtárgyalására irányuló ajánlásokat nyújtson be a Tanácsnak a csoporttőketesztnek való megfelelés felügyeletének gyakorlati megvalósításával kapcsolatban olyan befektetési vállalkozások esetében, amelyek anyavállalatai harmadik országokban rendelkeznek székhellyel, és olyan harmadik országokban működő befektetési vállalkozások esetében, amelyek anyavállalatai az Unióban rendelkeznek székhellyel. Másfelől a tagállamok és az EBH számára is lehetővé kell tenni, hogy felügyeleti feladataik ellátása céljából igazgatási megállapodásokat kössenek harmadik országokkal.

(27)  A jogbiztonság biztosítása, illetve a hitelintézetekre és a befektetési vállalkozásokra egyaránt alkalmazandó jelenlegi prudenciális keret és ezen irányelv közötti átfedések elkerülése céljából módosítani kell az 575/2013/EU rendeletet és a 2013/36/EU irányelvet annak érdekében, hogy a befektetési vállalkozások kikerüljenek azok hatálya alól. A ▌befektetési vállalkozásokra azonban továbbra is alkalmazni kell az 575/2013/EU rendelet és a 2013/36/EU irányelv bankcsoportokra vonatkozó rendelkezéseit, például a 2013/36/EU irányelv [21b. cikk]-ben említett közbenső EU-szintű anyavállalatra vonatkozó rendelkezéseket, és az 575/2013/EU rendelet első része, 2. címének 2. fejezetében meghatározott, prudenciális konszolidációra vonatkozó szabályokat.

(28)  Pontosan meg kell határozni azokat a lépéseket, amelyeket a vállalkozásoknak meg kell tenniük annak ellenőrzéséhez, hogy a „hitelintézet” fogalmának az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdése 1. pontjának b) alpontjában szereplő meghatározása alá tartoznak-e, és ezért hitelintézeti engedélyt kell-e szerezniük. Mivel egyes befektetési vállalkozások már jelenleg is a 2014/65/EU irányelv I. melléklete A. szakaszának 3. és 6. pontjában említett tevékenységeket végzik, olyan rendelkezésekre is szükség van, amelyek egyértelmű helyzetet teremtenek az e tevékenységekre vonatkozóan megadott engedélyek fennmaradását illetően. Kiemelten fontos az illetékes hatóságok részéről annak biztosítása, hogy a jelenlegiről az új keretrendszerre való áttérés során a befektetési vállalkozásoknak kellő szabályozási biztonságot nyújtsanak, és ne vonják meg tőlük a jelenlegi keretrendszerben élvezett lényeges jogaikat.

(29)  A hatékony felügyelet biztosításához fontos, hogy az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdése 1. pontjának b) alpontjában foglalt feltételeknek megfelelő vállalkozások hitelintézeti engedélyért folyamodjanak. Az illetékes hatóságok számára ezért lehetővé kell tenni szankciók alkalmazását abban az esetben, ha a vállalkozások nem folyamodnak engedélyért.

(30)  A „hitelintézet” fogalmának az 575/2013/EU rendeletben szereplő, az [(EU)---/----[IFR] rendelet] által módosított meghatározása a módosítás hatálybalépésétől kezdve olyan befektetési vállalkozásokat is magában foglalhat, amelyek már jelenleg is működnek a 2014/65/EU irányelvvel összhangban kiadott engedély alapján. E vállalkozások számára lehetővé kell tenni, hogy engedélyük alapján befektetési vállalkozásként működjenek tovább a hitelintézeti engedély kiadásáig. E vállalkozásoknak legkésőbb akkor kell hitelintézeti engedély iránti kérelmet benyújtaniuk, ha havi összesített eszközeik tizenkét egymást követő hónapra számított átlaga túllépi az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdése 1. pontjának b) alpontjában meghatározott küszöbértékek bármelyikét. Amennyiben ezen irányelv hatálybalépésének napjától kezdve egy befektetési vállalkozás túllépi az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdése 1. pontjának b) alpontjában meghatározott küszöbértékek bármelyikét, a havi összesített eszközök átlagát az említett napot megelőző tizenkét egymást követő hónapot figyelembe véve kell kiszámítani. E befektetési vállalkozásoknak az ezen irányelv hatálybalépését követő egy éven és egy napon belül kell hitelintézeti engedélyért folyamodniuk.

(31)  A „hitelintézet” fogalmának az 575/2013/EU rendeletben szereplő, az [(EU)---/----[IFR] rendelet] által módosított meghatározása olyan befektetési vállalkozásokat is érinthet, amelyek 2014/65/EU irányelv szerinti, befektetési vállalkozási engedélykérelme jelenleg van folyamatban. E kérelmeket át kell adni a 2013/36/EU irányelv alapján illetékes hatóságoknak, és azokat az említett irányelvben foglalt engedélyezési rendelkezéseknek megfelelően kell kezelni, ha a vállalkozás előirányzott összesített eszközei elérik az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdése 1. pontjának b) alpontjában meghatározott küszöbértékek bármelyikét.

(32)  Az 575/2013/EU 4. cikke (1) bekezdése 1. pontjának b) alpontjában említett vállalkozásokra a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésre vonatkozó, a 2013/36/EU irányelv III. címében meghatározott összes követelmény is alkalmazandó, ideértve az engedély visszavonását illetően az említett irányelv 18. cikkében rögzített rendelkezéseket is. Az említett irányelv 18. cikkét mindazonáltal módosítani kell annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok akkor is visszavonhassák egy hitelintézet engedélyét, ha az érintett hitelintézet kizárólag az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdése 1. pontjának b) alpontjában említett tevékenységek végzésére használja az engedélyét, és összesített eszközeinek 5 egymást követő évre számított átlaga az említett pontban meghatározott küszöbértékek alatt van.

(33)  A 2014/65/EU irányelv 39. cikke alapján az Unióban pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó harmadik országbeli vállalkozások nemzeti szabályozás alá tartoznak, amelyek előírhatják számukra fióktelep létrehozását az adott tagállamban. A harmadik országbeli vállalkozások uniós fióktelepeken keresztül végzett tevékenységeinek rendszeres nyomon követését és értékelését elősegítendő, az illetékes hatóságokat tájékoztatni kell a területükön letelepedett fióktelepek által nyújtott szolgáltatások és végzett tevékenységek mértékéről és hatóköréről.

(34)  Az EBH az ESMA közreműködésével alapos háttérelemzésen, adatgyűjtésen és konzultáción alapuló jelentést készített egy olyan, valamennyi rendszerszinten nem jelentős befektetési vállalkozás igényeire szabott prudenciális szabályozás céljából, amely alapul szolgál a befektetési vállalkozások felülvizsgált prudenciális keretéhez.

(35)  Ezen irányelv harmonizált alkalmazásának biztosítása érdekében technikai standardtervezetek kidolgozását kell az EBH-ra bízni annak érdekében, hogy azok meghatározzák a székhely szerinti és a fogadó hatóságok által a felügyelettel összefüggésben kicserélendő információkat, a befektetési vállalkozások által a tevékenységük nagyságrendjét illetően a belső irányítással kapcsolatos követelmények céljára elvégzendő értékelést és különösen annak értékelését, hogy kisméretű és össze nem kapcsolt vállalkozásnak minősülnek-e. A technikai standardoknak meg kell határozniuk továbbá, hogy mely alkalmazottak gyakorolnak jelentős hatást a vállalkozások kockázati profiljára a javadalmazási rendelkezések alkalmazásában, valamint azokat a konkrét kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumokat és járulékos tőkeinstrumentumokat, amelyek a javadalmazás változó összetevőjét képezhetik. A technikai standardoknak végül meg kell határozniuk a belső irányításra, átláthatóságra, kockázatkezelésre és javadalmazásra vonatkozó követelmények alkalmazási körének értékelése során vizsgálandó elemeket, a kiegészítő tőkekövetelmények illetékes hatóságok általi alkalmazását és a felügyeleti kollégiumok működését.

(36)  Ezen irányelv egységes alkalmazása céljából, illetve a pénzügyi piacokon bekövetkező fejlemények figyelembevétele érdekében, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az ezen irányelvben használt fogalommeghatározások, a belső tőke és a kockázatok befektetési vállalkozások általi értékelése, valamint az illetékes hatóságok felügyeleti vizsgálattal és értékeléssel kapcsolatos hatásköreinek további pontosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(37)  Ezen irányelv végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében, különös figyelemmel az illetékes hatóságok közötti információcsere követelményeivel kapcsolatban az EBH által kidolgozott végrehajtás-technikai standardtervezetek elfogadására, valamint a befektetési vállalkozások indulótőkéjének mértékére vonatkozó követelményeket illetően a gazdasági és pénzügyi területen bekövetkezett változások figyelembevétele céljából a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek(12) megfelelően kell gyakorolni.

(38)  Mivel ezen irányelv céljait, nevezetesen a hatékony és arányos prudenciális keret kialakítását annak biztosítása érdekében, hogy az Unión belül működési engedélyt kapó befektetési vállalkozások megbízható pénzügyi alapon működjenek, és hogy azokat szabályos módon irányítsák, beleértve ügyfeleik érdekeinek legjobb szolgálatát is, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az irányelv terjedelme és hatása miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(39)  A tagállamoknak és a Bizottságnak a magyarázó dokumentumokról szóló, 2011. szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozatával(13) összhangban a tagállamok vállalták, hogy az átültető intézkedéseikről szóló értesítéshez indokolt esetben egy vagy több olyan dokumentumot mellékelnek, amely megmagyarázza az irányelv elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszközök megfelelő részei közötti kapcsolatot. Ezen irányelv tekintetében a jogalkotó úgy ítéli meg, hogy ilyen dokumentumok átadása indokolt.

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. CÍM

TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez az irányelv az alábbiakra vonatkozó szabályokat állapít meg:

a)  a befektetési vállalkozások indulótőkéje;

b)  felügyeleti hatáskörök és eszközök a befektetési vállalkozások illetékes hatóságok általi prudenciális felügyeletéhez;

c)  a befektetési vállalkozások illetékes hatóságok általi prudenciális felügyelete az [(EU) ---/---- [IFR] rendeletben] meghatározott egységes szabályokkal összhangban;

d)  az illetékes hatóságokra vonatkozó nyilvánosságra hozatali követelmények a befektetési vállalkozások prudenciális felügyelete terén.

2. cikk

Hatály

(1)  Ez az irányelv a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv(14) szerint engedélyezett és felügyelt befektetési vállalkozásokra alkalmazandó.

3. cikk

Fogalommeghatározások

(1)  Ezen irányelv alkalmazásában:

1.  „kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó (járulékos) vállalkozás”: az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 18. pontjában meghatározott kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó (járulékos) vállalkozás;

2.  „engedélyezés”: a befektetési vállalkozásnak a 2014/65/EU irányelv II. címével összhangban történő engedélyezése;

3.  „fióktelep”: a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 30. pontjában meghatározott fióktelep;

4.  „szoros kapcsolat”: a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 35. pontjában meghatározott szoros kapcsolat;

5.  „illetékes hatóság”: valamely tagállam nemzeti joga által hivatalosan elismert és az adott tagállamban működő felügyeleti rendszer részeként a befektetési vállalkozások ezen irányelvvel összhangban történő felügyeletére felhatalmazott tagállami közjogi hatóság vagy szervezet;

6.  „árutőzsdei kereskedők”: az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 145. pontjában meghatározott árutőzsdei kereskedők;

7.  „ellenőrzés”: a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv(15) 22. cikkében vagy az 1606/2002/EK rendelet(16) értelmében a befektetési vállalkozásokra vonatkozó számviteli standardokban meghatározott, az anyavállalat és a leányvállalat közötti kapcsolat vagy egy természetes vagy jogi személy és egy vállalkozás közötti hasonló kapcsolat;

8.  „a csoporttőketesztnek való megfelelés”: a befektetésivállalkozás-csoport anyavállalatának megfelelése az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 7. cikke szerinti követelményeknek;

9.  „hitelintézet’: az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott hitelintézet;

10.  „származtatott termékek”: a 600/2014/EU rendelet(17) 2. cikke (1) bekezdésének 29. pontjában meghatározott származtatott termékek;

11.  „pénzügyi vállalkozás”: az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 4. cikke (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott pénzügyi vállalkozás;

12.  „csoport”: a 2013/34/EU irányelv 2. cikkének 11. pontjában meghatározott csoport;

13.  „csoportfelügyeleti hatóság”: az EU-szintű befektetési vállalkozás anyavállalatok és az EU-szintű befektetési holdingtársaság anyavállalatok vagy EU-szintű vegyes pénzügyi holdingtársaság anyavállalatok által ellenőrzött befektetési vállalkozások csoporttőketesztnek való megfelelése felügyeletéért felelős illetékes hatóság;

14.  „székhely szerinti tagállam”: a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdése 55. pontjának a) alpontjában meghatározott, székhely szerinti tagállam;

15.  „fogadó tagállam”: a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 56. pontjában meghatározott fogadó tagállam;

16.  „indulótőke”: a befektetési vállalkozásként történő engedélyezéshez szükséges tőke;

17.  „befektetési vállalkozás”: a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott befektetési vállalkozás;

18.  „befektetésivállalkozás-csoport”: a befektetési vállalkozásoknak az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 4. cikke (1) bekezdésének 23. pontjában meghatározott csoportja;

19.  „befektetési holdingtársaság”: az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 4. cikke (1) bekezdésének 21. pontjában meghatározott befektetési holdingtársaság;

20.  „befektetési szolgáltatások és tevékenységek”: a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott befektetési szolgáltatások és tevékenységek;

21.  „vezető testület”: a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 36. pontjában meghatározott vezető testület;

22.  „vezető testület felügyeleti funkcióban”: a 2013/36/EU irányelv 3. cikkének 8. pontjában meghatározott, felügyeleti funkciót ellátó vezető testület;

23.  „vegyes pénzügyi holdingtársaság”: a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(18) 2. cikkének 15. pontjában meghatározott vegyes pénzügyi holdingtársaság;

24.  „felső vezetés”: a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 37. pontjában meghatározott felső vezetés;

25.  „anyavállalat”: a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 32. pontjában meghatározott anyavállalat;

26.  „leányvállalat”: a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 33. pontjában meghatározott leányvállalat;

27.  „rendszerkockázat”: a 2013/36/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdésének 10. pontjában meghatározott rendszerkockázat;

28.  „EU-szintű befektetési vállalkozás anyavállalat”: az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 4. cikke (1) bekezdésének 49. pontjában meghatározott EU-szintű befektetési vállalkozás anyavállalat;

29.  „EU-szintű befektetési holdingtársaság anyavállalat”: az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 4. cikke (1) bekezdésének 50. pontjában meghatározott EU-szintű befektetési holdingtársaság anyavállalat;

30.  „EU-szintű vegyes pénzügyi holdingtársaság anyavállalat”: az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 4. cikke (1) bekezdésének 51. pontjában meghatározott EU-szintű vegyes pénzügyi holdingtársaság anyavállalat.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 54. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következők tisztázása céljából:

a)  az (1) bekezdés szerinti fogalommeghatározások ezen irányelv egységes alkalmazásának biztosítása érdekében;

b)  az (1) bekezdés szerinti fogalommeghatározások az ezen irányelv alkalmazása során a pénzügyi piacokon bekövetkezett változások figyelembevétele érdekében.

II. CÍM

ILLETÉKES HATÓSÁGOK

4. cikk

Az illetékes hatóságok kijelölése és hatáskörei

(1)  A tagállamok kijelölik azt az egy vagy több illetékes hatóságot, amely ellátja az ezen irányelvben meghatározott funkciókat és feladatokat. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, az EBH-t és az ESMA-t e kijelölésről és több illetékes hatóság esetén az egyes illetékes hatóságok funkcióiról és feladatairól.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok oly módon felügyeljék a befektetési vállalkozások, illetve adott esetben a befektetési holdingtársaságok és a vegyes pénzügyi holdingtársaságok tevékenységeit, hogy értékelhessék, hogy azok teljesítik-e az ezen irányelv és az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] szerinti kötelezettségeket.

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok rendelkezzenek a szükséges hatáskörökkel – a helyszíni ellenőrzések 12. cikk szerinti végrehajtására vonatkozó hatáskört is ideértve – ahhoz, hogy megszerezzék a szükséges információkat, amelyekkel értékelhetik, hogy a befektetési vállalkozások, illetve adott esetben a befektetési holdingtársaságok és a vegyes pénzügyi holdingtársaságok teljesítik-e az ezen irányelv és az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] szerinti kötelezettségeket, valamint kivizsgálhatják a szóban forgó kötelezettségek esetleges megszegését.

(4)  A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok rendelkezzenek az ezen irányelvben meghatározott prudenciális felügyeleti, vizsgálati és szankcionálási feladatok elvégzéséhez szükséges szakértelemmel, forrásokkal, működési kapacitással, hatáskörrel és függetlenséggel.

(5)  A tagállamok előírják, hogy a befektetési vállalkozások biztosítsák illetékes hatóságaik számára mindazt az információt, amely annak értékeléséhez szükséges, hogy a befektetési vállalkozások megfelelnek-e az ezen irányelvet átültető nemzeti szabályoknak és az [(EU) ---/---- [IFR] rendeletnek]. A befektetési vállalkozások belső ellenőrzési mechanizmusainak, illetve adminisztratív és számviteli eljárásainak bármikor lehetővé kell tenniük az illetékes hatóságok számára annak ellenőrzését, hogy e vállalkozások megfelelnek-e az említett szabályoknak.

(6)  A tagállamok biztosítják, hogy a befektetési vállalkozások nyilvántartsák minden olyan tranzakciójukat, és dokumentálják azokat a rendszereket és eljárásokat, amelyek ezen irányelv és az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] hatálya alá tartoznak, mégpedig oly módon, hogy az illetékes hatóságok mindenkor értékelhessék az ezen irányelvet átültető nemzeti szabályoknak és az [(EU) ---/---- [IFR] rendeletnek] való megfelelést.

4a. cikk (új)

Felhatalmazás az 575/2013/EU rendelet követelményeinek egyes befektetési vállalkozásokra való kiterjesztésére

Az illetékes hatóságok, beleértve a 2013/36/EU irányelv 111. cikkében említett, összevont felügyeletet ellátó hatóságokat, alkalmazhatják az 575/2013/EU rendelet követelményeit olyan vállalkozásokra, amelyek nem minősülnek az említett rendelet 4. cikkében meghatározott hitelintézetnek, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a)  a vállalkozás nem árutőzsdei kereskedő vagy kibocsátásiegység-kereskedő, sem kollektív befektetési vállalkozás, sem pedig biztosító;

b)  a vállalkozás a 2014/65/EU irányelv I. melléklete A. szakaszának 3. és 6. pontjában említett bármely tevékenységet végzi;

c)  a vállalkozás olyan tevékenységeket végez, amelyeket általában olyan vállalkozásokhoz társítanak, amelyek a nyilvánosságtól betéteket vagy más visszafizetendő pénzeszközöket fogadnak el, valamint saját számlára hiteleket nyújtanak;

d)  az ezen albekezdés b) és c) pontjában említett tevékenységeket olyan mértékben végzi, hogy a vállalkozás csődje a 2013/36/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdésének 10. pontjában meghatározott rendszerkockázatot jelenthetne;

Az EBH, az ESMA-val egyeztetve, és figyelemmel a Bizottság (EU) 2015/488 felhatalmazáson alapuló rendeletére, szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki az első albekezdés a)–d) pontjainak következetes alkalmazása céljából.

Az EBH az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket [ezen irányelv hatálybalépésétől számított kilenc hónap]-ig benyújtja a Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a második albekezdésben említett szabályozástechnikai standardokat az 1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban elfogadja.

5. cikkAz egyes tagállamokon belüli együttműködés

(1)  Az illetékes hatóságok szorosan együttműködnek a tagállamukban a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások felügyeletéért felelős állami hatóságokkal, illetve szervezetekkel. A tagállamok megkövetelik, hogy ezen illetékes hatóságok és állami hatóságok, illetve szervezetek haladéktalanul cseréljék ki egymás között az összes olyan információt, amely kötelezettségeik és feladataik ellátásához alapvető fontosságú vagy lényeges.

(2)  A 2014/65/EU irányelv 67. cikke alapján kijelölt hatóságoktól eltérő illetékes hatóságok mechanizmust alakítanak ki az előbbi hatóságokkal való együttműködésre és a kötelezettségeik és feladataik ellátásához lényeges összes információ kicserélésére.

6. cikk

A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerén belül folytatott együttműködés

Feladataik teljesítése során, az ezen irányelv és az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] alapján elfogadott jogszabályi rendelkezések alkalmazásakor az illetékes hatóságok ügyelnek a felügyeleti eszközök és a felügyeleti gyakorlat közelítésére.

A tagállamok biztosítják, hogy:

a)  az illetékes hatóságok mint a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (PFER) tagjai a bizalmon és a teljes körű kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést alakítsanak ki, különösen az egymás közötti, valamint a PFER más tagjaira is kiterjedő megfelelő, megbízható és teljes körű információáramlás biztosítása terén;

b)  az illetékes hatóságok részt vegyenek az Európai Bankhatóság (EBH) tevékenységeiben és adott esetben a 2013/36/EU irányelv 44. és 116. cikkében említett felügyeleti kollégiumokban;

c)  az illetékes hatóságok mindent elkövessenek azért, hogy biztosítsák az EBH által az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének(19) megfelelően kibocsátott iránymutatásoknak és ajánlásoknak való megfelelést, valamint reagáljanak az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) által az 1092/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikke(20) szerint kiadott figyelmeztetésekre és ajánlásokra;

d)  az illetékes hatóságok szorosan együttműködjenek az ERKT-val;

e)  az illetékes hatóságokra ruházott feladatok és hatáskörök ne akadályozzák az EBH vagy az ERKT tagjaként, illetve az ezen irányelv és az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] értelmében ezen illetékes hatóságok által elvégzendő feladatok ellátását.

7. cikkA felügyelet uniós dimenziója

Minden tagállam illetékes hatósága általános feladatai végrehajtása során – és különösen vészhelyzetekben – az adott időben rendelkezésre álló információk alapján kellően mérlegeli a döntései által a ▌többi érintett tagállam pénzügyi rendszerének stabilitására, illetve az Unió egészére gyakorolt hatást.

III. CÍMINDULÓTŐKE

8. cikkIndulótőke

(1)  A 2014/65/EU irányelv I. melléklete A. szakaszának 3., 6., 8. vagy 9. pontjában felsorolt befektetési szolgáltatások nyújtásának vagy befektetési tevékenységek végzésének engedélyezéséhez egy befektetési vállalkozás számára a 2014/65/EU irányelv 15. cikke értelmében szükséges indulótőke 750 000 EUR.

(2)  A 2014/65/EU irányelv I. melléklete A. szakaszának 1., 2., 4., 5. vagy 7. pontjában felsorolt befektetési szolgáltatások nyújtásának vagy befektetési tevékenységek végzésének engedélyezéséhez az ügyfeleinek pénzével vagy értékpapírjaival rendelkezni nem jogosult befektetési vállalkozás számára a 2014/65/EU irányelv 15. cikke értelmében szükséges indulótőke 75 000 EUR.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben említettektől eltérő befektetési vállalkozások számára a 2014/65/EU irányelv 15. cikke értelmében szükséges indulótőke 150 000 EUR.

(4)  A Bizottság a gazdasági és pénzügyi területen bekövetkezett változások figyelembevétele céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján naprakésszé teszi az indulótőke e cikk (1)–(3) bekezdésében említett összegét. Ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat az 54. cikkben említett ▌eljárás keretében kell elfogadni.

8a. cikk

Az indulótőkére vonatkozó hivatkozások a 2013/36/EU irányelvben

Az indulótőke ezen irányelv 8. cikkében meghatározott szintjére való hivatkozások ezen irányelv alkalmazásának napjától a következőképpen váltják fel az indulótőke 2013/36/EU irányelvben meghatározott szintjére való hivatkozásokat:

a)  a befektetési vállalkozások 2013/36/EU irányelv 28. cikkében említett indulótőkéjére való hivatkozás úgy értendő, mint az ezen irányelv 8. cikkének (1) bekezdésére való hivatkozás;

b)  a befektetési vállalkozások 2013/36/EU irányelv 29. és 31. cikkében említett indulótőkéjére való hivatkozások úgy értendők, mint az ezen irányelv 8. cikkének (2) vagy (3) bekezdésére való hivatkozások, a befektetési vállalkozás befektetési szolgáltatásainak és tevékenységeinek típusától függően;

c)  a 2013/36/EU irányelv 30. cikkében említett indulótőkére való hivatkozás úgy értendő, mint az ezen irányelv 8. cikkének (1) bekezdésére való hivatkozás.

8b. cikk

Felelősségbiztosítás

Az ezen irányelv értelmében szolgáltatásokat nyújtó valamennyi befektetési vállalkozásnak rendelkeznie kell szakmai felelősségbiztosítással.

9. cikkAz indulótőke összetétele

A befektetési vállalkozások indulótőkéje az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet 9. cikkében említett elemek közül egyet vagy többet foglal magában.

IV. CÍMPRUDENCIÁLIS FELÜGYELET

1. FEJEZETA prudenciális felügyelet elvei

1. szakaszA székhely szerinti és a fogadó tagállam hatáskörei és feladatai

10. cikkA székhely szerinti tagállam illetékes hatóságainak hatáskörei

A befektetési vállalkozások prudenciális felügyelete a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságainak felelőssége, az ezen irányelvben foglalt olyan rendelkezések sérelme nélkül, amelyek a fogadó tagállam illetékes hatóságaira ruháznak felelősséget.

11. cikkA különböző tagállamok illetékes hatóságai közötti együttműködés

(1)  A különböző tagállamok illetékes hatóságai szorosan együttműködnek az ezen irányelv és az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] szerinti feladataik ellátása érdekében, különösen a befektetési vállalkozásokkal kapcsolatban többek között az alábbiakra vonatkozó információk haladéktalan kicserélése útján:

a)  a befektetési vállalkozás irányítási és tulajdonosi szerkezete;

b)  a befektetési vállalkozás tőkekövetelményeknek való megfelelése;

c)  koncentrációs kockázat és a befektetési vállalkozás likviditása;

d)  a befektetési vállalkozás adminisztratív és számviteli eljárásai, valamint belső ellenőrzési mechanizmusai;

e)    a befektetési vállalkozás jelentette kockázatot esetlegesen befolyásoló bármely más jelentős tényező.

(2)  A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai azonnal átadnak a fogadó tagállam illetékes hatóságainak a befektetési vállalkozások által a fogadó tagállamban az ügyfelek védelmére vagy a pénzügyi rendszer stabilitására jelentett, a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai által a befektetési vállalkozások tevékenységei feletti felügyelet ellátása során azonosított esetleges problémákkal és kockázatokkal kapcsolatos minden információt és megállapítást.

(3)  A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai a (2) bekezdésben említett esetleges problémák és kockázatok elhárításához vagy megszüntetéséhez szükséges minden szükséges intézkedést megtesznek a fogadó tagállam illetékes hatóságai által átadott információk alapján. A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai kérésre magyarázatot adnak a fogadó tagállam illetékes hatóságainak arról, hogy az utóbbiak által átadott információkat és megállapításokat hogyan vették figyelembe.

(4)  Ha a (2) bekezdésben említett információk és megállapítások közlését követően a fogadó tagállam illetékes hatóságai úgy vélik, hogy a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai nem tették meg a (3) bekezdésben említett szükséges intézkedéseket, a fogadó tagállam illetékes hatóságai a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága és az EBH tájékoztatását követően meghozhatják a megfelelő intézkedéseket a szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek védelme és a pénzügyi rendszer stabilitásának védelme érdekében.

(5)  A székhely szerinti tagállam azon illetékes hatóságai, amelyek nem értenek egyet a fogadó tagállam illetékes hatóságainak intézkedéseivel, az ügyet az EBH elé utalhatják, amely az 1093/2010/EU rendelet 19. cikkében rögzített eljárásnak megfelelőn jár el. Ha az EBH az említett cikknek megfelelően eljár, akkor egy hónapon belül határoznia kell.

(6)  Az EBH az ESMA-val egyeztetve szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett információk típusára és jellegére vonatkozó követelmények pontos meghatározása céljából.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardokat az 1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban elfogadja.

(7)  Az EBH az ESMA-val egyeztetve végrehajtás-technikai standardtervezeteket dolgoz ki az információmegosztási követelményekhez szükséges, a befektetési vállalkozások felügyeletét várhatóan megkönnyítő egységes formanyomtatványok, táblák és eljárások kialakítása céljából.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az első albekezdésben említett végrehajtás-technikai standardokat az 1093/2010/EU rendelet 15. cikkének megfelelően elfogadja.

(8)  Az EBH a (6) és (7) bekezdésben említett technikai standardtervezeteket [ezen irányelv hatálybalépésétől számított kilenc hónap]-ig benyújtja a Bizottságnak.

12. cikkMásik tagállamban létesített fióktelepek helyszíni ellenőrzése és vizsgálata

(1)  A fogadó tagállamok gondoskodnak arról, hogy amennyiben egy másik tagállamban engedélyezett befektetési vállalkozás fióktelepen keresztül folytat tevékenységet, a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai a fogadó tagállam illetékes hatóságainak tájékoztatását követően elvégezhessék a 11. cikk (1) bekezdésében említett információk helyszíni ellenőrzését és az adott fióktelep vizsgálatát.

(2)  A fogadó tagállam illetékes hatóságai – felügyeleti célokból és amennyiben azt a fogadó tagállam pénzügyi rendszerének stabilitása szempontjából lényegesnek ítélik – hatáskörrel rendelkeznek a befektetési vállalkozások fióktelepei által a területükön végzett tevékenységek eseti alapú helyszíni ellenőrzésének és vizsgálatának lefolytatására és a fiókteleptől az annak tevékenységeire vonatkozó információk bekérésére.

Az említett ellenőrzés és vizsgálat elvégzése előtt a fogadó tagállam illetékes hatóságai késedelem nélkül konzultációt folytatnak a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságaival.

Az ellenőrzés és vizsgálat elvégzését követően a fogadó tagállam illetékes hatóságai a lehető leghamarabb továbbítják a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságainak az érintett befektetési vállalkozás kockázatértékelése szempontjából lényeges információkat.

2. szakasz

Szakmai titoktartás és adatszolgáltatás

13. cikkSzakmai titoktartás és a bizalmas információk cseréje

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy ezen irányelv és az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] alkalmazásában szakmai titoktartási kötelezettség kösse az illetékes hatóságokat és az e hatóságokhoz kötődő összes személyt, ideértve a 2014/65/EU irányelv 76. cikkének (1) bekezdésében említett személyeket is.

A hivatali kötelezettségeik teljesítése során e hatóságok és személyek tudomására jutó bizalmas információ csak összefoglaló vagy összesített formában hozható nyilvánosságra, feltéve, hogy az egyes befektetési vállalkozásokat vagy a személyeket nem lehet azonosítani, a büntetőjog hatálya alá tartozó esetek kivételével.

Ha a befektetési vállalkozást fizetésképtelennek nyilvánították, vagy kényszerfelszámolására kerül sor, a harmadik feleket nem érintő bizalmas információ a polgári vagy kereskedelmi eljárásokban nyilvánosságra hozható, ha az ezen eljárások lefolytatásához szükséges.

(2)  Az illetékes hatóságok az ezen irányelv és az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] alapján gyűjtött, kicserélt vagy továbbított bizalmas információkat kizárólag feladataik ellátásához és különösen az alábbi célokra használhatják fel:

a)  az ezen irányelv és az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] szerinti prudenciális szabályok figyelemmel kísérésére;

b)  szankciók kiszabására;

c)  az illetékes hatóságok határozataival szembeni közigazgatási fellebbezések során;

d)  a 21. cikk alapján kezdeményezett bírósági eljárásokban.

(3)  Az ezen irányelv és az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] alapján bizalmas információkhoz jutó természetes és jogi személyek vagy nem illetékes hatóságnak minősülő szervezetek kizárólag az illetékes hatóság által kifejezetten meghatározott célokra vagy a nemzeti joggal összhangban használhatják fel ezen információkat.

(4)  Az illetékes hatóságok kicserélhetik egymással a bizalmas információkat a (2) bekezdés céljára, kifejezetten meghatározhatják ezen információk kezelésének módját, és kifejezetten korlátozhatják ezen információk továbbítását.

(5)  Az (1) bekezdésben említett kötelezettség nem akadályozza az illetékes hatóságokat abban, hogy továbbítsák a bizalmas információkat az Európai Bizottságnak, ha azokra a Bizottság hatásköreinek gyakorlásához szükség van.

(6)  Az illetékes hatóságok a feladataik ellátásához szükséges bizalmas információkat átadhatják az EBH-nak, az ESMA-nak, az ERKT-nak, a tagállami központi bankoknak, a KBER-nek és az EKB-nak mint monetáris hatóságoknak, illetve adott esetben a fizetési és elszámolási rendszerek felügyeletéért felelős állami hatóságoknak.

14. cikkAz információcseréről harmadik országokkal kötendő igazgatási megállapodások

Az 1093/2010/EU rendelet 33. cikkével összhangban a tagállamok és az EBH az ezen irányelv vagy az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] szerinti felügyeleti feladataik ellátása céljából igazgatási megállapodásokat köthetnek harmadik országok felügyeleti hatóságaival többek között az alábbiakkal kapcsolatos információk cseréjéről:

a)  a pénzügyi vállalkozások és pénzügyi piacok felügyelete;

b)  befektetési vállalkozások felszámolása és csődeljárása és hasonló eljárások;

c)  befektetési vállalkozások felszámolásában és csődeljárásában, illetve hasonló eljárásokban érintett szervezetek felügyelete;

d)  pénzügyi vállalkozások vagy kártalanítási rendszereket igazgató intézmények kötelező könyvvizsgálata;

e)  a pénzügyi vállalkozások beszámolóinak kötelező könyvvizsgálatával megbízott személyek felügyelete;

f)  a kibocsátáskereskedelmi egységek piacán tevékenykedő személyek felügyelete annak érdekében, hogy átfogó képet lehessen alkotni a pénzügyi piacokról és az azonnali ügyletek piacáról;

g)  a mezőgazdaságiáru-alapú származtatott termékek piacán tevékenykedő személyek felügyelete annak érdekében, hogy átfogó képet lehessen alkotni a pénzügyi piacokról és az azonnali ügyletek piacáról.

E megállapodásoknak az ezen irányelv 13. cikkében foglaltakkal egyenértékű szakmai titoktartási előírásokat kell tartalmazniuk.

15. cikkAz éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók ellenőrzéséért felelős személyek feladatai

A tagállamok előírják, hogy a 2006/43/EK irányelvnek(21) megfelelően engedéllyel rendelkező személy, aki valamely befektetési vállalkozásban a 2009/65/EK irányelv(22) 73. cikkében vagy a 2013/34/EU irányelv 34. cikkében meghatározott feladatokat vagy bármely más jogszabályban előírt feladatokat végez, köteles a lehető leghamarabb jelenteni az illetékes hatóságoknak minden olyan, az adott befektetési vállalkozással vagy az adott befektetési vállalkozással szoros kapcsolatban álló vállalkozással kapcsolatos tényt vagy döntést, amely:

a)  az ezen irányelv alapján elfogadott törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések érdemi megsértését jelenti;

b)  befolyásolhatja a befektetési vállalkozás folyamatos működését; vagy

c)  a beszámoló hitelesítő záradékkal való ellátásának megtagadásához vagy fenntartások megfogalmazásához vezethet.

3. szakasz

Szankciók, vizsgálati hatáskörök és jogorvoslathoz való jog

16. cikkKözigazgatási szankciók és egyéb közigazgatási intézkedések

(1)  A tagállamok megállapítják az ezen irányelvet átültető nemzeti rendelkezések és az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] megsértése, így többek között a következők esetén alkalmazandó közigazgatási szankciókra és egyéb közigazgatási intézkedésekre vonatkozó szabályokat:

a)  egy befektetési vállalkozás nem rendelkezik a 24. cikknek megfelelő belső irányítási rendszerrel;

b)  egy befektetési vállalkozás az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 52. cikke (1) bekezdésének b) pontját megsértve elmulasztja az adatszolgáltatást, illetve hiányos vagy pontatlan adatokat szolgáltat az illetékes hatóságoknak az említett rendelet 11. cikkében meghatározott tőkekövetelmények teljesítéséről;

c)  egy befektetési vállalkozás az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 34. cikkét megsértve elmulasztja az adatszolgáltatást, illetve hiányos vagy pontatlan adatokat szolgáltat az illetékes hatóságoknak a koncentrációs kockázatról;

d)  egy befektetési vállalkozásnál a koncentrációs kockázat mértéke túllépi az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 36. cikkében meghatározott korlátokat, az említett rendelet 37. és 38. cikkének sérelme nélkül;

e)  egy befektetési vállalkozás az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 42. cikkét megsértve ismételten vagy tartósan megszegi a likvid eszközök tartására vonatkozó követelményt, az említett rendelet 43. cikkének sérelme nélkül;

f)  egy befektetési vállalkozás az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] hatodik részének rendelkezéseit megsértve elmulasztja a nyilvánosságra hozatalt, illetve hiányos vagy pontatlan információt hoz nyilvánosságra;

g)  egy befektetési vállalkozás kifizetéseket teljesít a szavatolótőkéjének részét képező tőkeinstrumentumok tulajdonosainak, amikor az 575/2013/EU rendelet 28., 52. vagy 63. cikke megtiltja az ilyen kifizetéseket;

h)  megállapítást nyer, hogy egy befektetési vállalkozás súlyosan megsértette az (EU) 2015/849 irányelv(23) alapján elfogadott tagállami rendelkezéseket;

i)  egy befektetési vállalkozás lehetővé teszi egy vagy több olyan személy számára, aki vagy akik nem felelnek meg a 2013/36/EU irányelv 91. cikkében előírt követelményeknek, hogy a vezető testület tagjai legyenek vagy maradjanak.

Azok a tagállamok, amelyek a tagállami büntetőjog hatálya alá tartozó jogsértésekre vonatkozó közigazgatási szankciók tekintetében nem határoznak meg szabályokat, közlik a Bizottsággal a vonatkozó büntetőjogi rendelkezéseket.

A közigazgatási szankcióknak és egyéb közigazgatási intézkedéseknek hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük, és a tagállamok biztosítják, hogy azok a más tagállamokban alkalmazottakhoz hasonló szintűek legyenek.

(2)  Az (1) bekezdés első albekezdésében említett közigazgatási szankciók és egyéb közigazgatási intézkedések a következőket foglalják magukban:

a)  nyilvános nyilatkozat, amely azonosítja a felelős természetes vagy jogi személyt, befektetési vállalkozást, befektetési holdingtársaságot vagy vegyes pénzügyi holdingtársaságot, valamint a jogsértés természetét;

b)  végzés, amely előírja a felelős természetes vagy jogi személy számára, hogy hagyjon fel az adott magatartással, és tartózkodjon e magatartás megismétlésétől;

c)  a befektetési vállalkozás vezető testületébe tartozó tagoknak vagy bármely más természetes személynek a befektetési vállalkozási funkciók gyakorlásától való ideiglenes eltiltása;

d)  jogi személy esetében a vállalkozás előző üzleti évi összes nettó árbevételének – beleértve a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek bruttó összegét, a részvényekből és egyéb változó hozamú vagy rögzített kamatozású értékpapírokból származó bevételt, valamint a kapott jutalékokat vagy díjakat – 10%-áig terjedő közigazgatási pénzbírság;

e)  jogi személy esetében a jogsértésből származó haszon vagy elkerült veszteség összegének legfeljebb kétszereséig terjedő közigazgatási pénzbírság, ha ezek összege meghatározható;

f)  természetes személy esetében legfeljebb 5 000 000 EUR összegű közigazgatási pénzbírság, illetve azokban a tagállamokban, amelyekben nem az euró a hivatalos pénznem, ennek az összegnek a nemzeti pénznemben kifejezett értéke [ezen irányelv hatálybalépésének napja]-án/-én.

Ha a d) pontban említett vállalkozás leányvállalat, a szóban forgó bruttó bevétel a végső anyavállalat összevont (konszolidált) éves beszámolója alapján számított, előző üzleti évi bruttó bevétel.

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben egy befektetési vállalkozás megsérti az ezen irányelvet átültető nemzeti rendelkezéseket vagy az [(EU) ---/---- [IFR] rendeletet], szankciókat lehessen alkalmazni a vezető testület tagjaira és más olyan természetes személyekre, akik a nemzeti jog alapján felelősek a jogsértésért.

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben említett közigazgatási szankciók vagy közigazgatási intézkedések típusának és a közigazgatási pénzbírság mértékének meghatározásakor az illetékes hatóságok vegyenek figyelembe minden lényeges körülményt, többek között adott esetben a következőket:

a)  a jogsértés súlyossága és fennállásának időtartama;

b)  a jogsértésért felelős természetes vagy jogi személyek felelősségének mértéke;

c)  a jogsértésért felelős természetes vagy jogi személyek pénzügyi lehetőségei, ideértve a jogi személyek teljes árbevételét vagy a természetes személyek éves jövedelmét is;

d)  a jogsértésért felelős jogi személyek által elért haszon vagy elkerült veszteség nagysága;

e)  a jogsértés miatt harmadik felek által elszenvedett veszteség;

f)  a megfelelő illetékes hatóságokkal való együttműködés szintje;

g)  a jogsértésért felelős természetes vagy jogi személyek által elkövetett korábbi jogsértések;

h)  a jogsértés esetleges rendszerszintű következményei.

17. cikkVizsgálati hatáskörök

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok rendelkezzenek minden olyan információgyűjtési és vizsgálati hatáskörrel, amely feladataik ellátásához szükséges. E hatáskörök a következőket foglalják magukban:

a)  az alábbi természetes vagy jogi személyek felszólítása arra, hogy információt szolgáltassanak:

i.  az érintett tagállamban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozások;

ii.  az érintett tagállamban székhellyel rendelkező befektetési holdingtársaságok;

iii.  az adott tagállamban székhellyel rendelkező vegyes pénzügyi holdingtársaságok;

iv.  az adott tagállamban székhellyel rendelkező vegyes tevékenységű holdingtársaságok;

v.  az i-iv. alpontban említett vállalkozásokhoz tartozó személyek;

vi.  olyan harmadik felek, amelyekhez az i-iv. alpontban említett vállalkozások operatív funkciókat vagy tevékenységeket szerveztek ki;

b)  az adott tagállamban székhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, az a) pontban említett természetes vagy jogi személyekre vonatkozó minden szükséges vizsgálat lefolytatása, beleértve a következőkhöz való jogot:

i.  iratok benyújtásának előírása az a) pontban említett személyek számára;

ii.  az a) pontban említett személyek könyvelésének és nyilvántartásainak vizsgálata, valamint másolat vagy kivonat készítése azokról;

iii.  az a) pontban említett személyektől, illetve azok képviselőitől vagy alkalmazottaitól írásos vagy szóbeli nyilatkozat beszerzése;

iv.  minden ▌egyéb érintett személy kikérdezése ▌a vizsgálat tárgyára vonatkozó információk gyűjtése céljából ▌;

c)  a szükséges vizsgálatok lefolytatása az a) pontban említett jogi személyek, illetve – amennyiben az illetékes hatóság a csoportfelügyeleti hatóság – a csoporttőketesztnek való megfelelés felügyelete alá tartozó egyéb vállalkozások helyiségeiben, a többi érintett illetékes hatóság előzetes értesítése mellett.

18. cikkA közigazgatási szankciók és intézkedések közzététele

(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az illetékes hatóságok haladéktalanul közzétegyék hivatalos honlapjukon a 16. cikkel összhangban meghatározott olyan közigazgatási szankciókat és intézkedéseket, amelyekkel szemben nem éltek vagy már nem élhetnek jogorvoslattal. A közleményben meg kell jelölni a jogsértés fajtáját és jellegét, valamint azon természetes vagy jogi személy személyazonosságát is, akire vagy amelyre a szankciót kiszabták vagy aki ellen az intézkedést hozták. Ez az információ csak az érintett személyeknek a szankciókról és intézkedésekről való értesítését követően tehető közzé olyan mértékben, amennyire a közzététel szükséges és arányos.

(2)  Ha a tagállam engedélyezi a 16. cikkel összhangban meghatározott azon közigazgatási szankciók vagy intézkedések közzétételét, amelyekkel szemben jogorvoslattal éltek, az illetékes hatóságok közzéteszik hivatalos honlapjukon az azzal kapcsolatos információkat is, hogy a jogorvoslat milyen szakaszban van, és mi lett annak az eredménye.

(3)  Az illetékes hatóságok név nélkül teszik közzé a 16. cikkel összhangban kiszabott közigazgatási szankciókat és intézkedéseket az alábbi esetek bármelyikében:

a)  természetes személyre kiszabott szankció esetében e személy személyes adatainak nyilvánosságra hozatalát aránytalannak találják;

b)  a közzététel veszélyeztetne egy folyamatban lévő bűnügyi nyomozást vagy a pénzügyi piacok stabilitását;

c)  a közzététel aránytalan veszteséget okozna az érintett befektetési vállalkozásoknak vagy természetes személyeknek.

(4)  Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy az e cikk alapján közzétett információk legalább öt évig hozzáférhetők legyenek hivatalos honlapjukon. Személyes adatok csak akkor maradhatnak hozzáférhetők az illetékes hatóság hivatalos honlapján, ha ezt az alkalmazandó adatvédelmi szabályok lehetővé teszik.

19. cikkA szankciók jelentése az EBH-nak

Az illetékes hatóságok tájékoztatják az EBH-t a 16. cikk alapján kiszabott közigazgatási szankciókról és intézkedésekről, az e szankciók és intézkedések elleni jogorvoslatokról és azok eredményéről. Az EBH kizárólag az illetékes hatóságok közötti információcsere céljából központi adatbázist tart fenn a hozzá bejelentett közigazgatási szankciókról és intézkedésekről. Ehhez az adatbázishoz kizárólag az illetékes hatóságok és az ESMA férhetnek hozzá, és azt évente naprakésszé kell tenni.

Az EBH honlapot tart fenn, amelyen linkek találhatók az egyes illetékes hatóságok által közzétett, a 16. cikk szerinti közigazgatási szankciókhoz és intézkedésekhez, és amely feltünteti, hogy az egyes tagállamok mennyi időre teszik közzé ezeket a közigazgatási szankciókat és intézkedéseket.

20. cikkA jogsértések jelentése

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok indokolatlan késedelem nélkül hatékony és megbízható mechanizmusokat hozzanak létre az ezen irányelvet átültető nemzeti rendelkezések és az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] lehetséges vagy tényleges megsértésének azonnali jelentésére. E mechanizmusok közé tartoznak a következők:

a)  a jogsértésekről szóló jelentések kezelésére szolgáló konkrét eljárások;

b)  a befektetési vállalkozások jogsértéseket bejelentő alkalmazottainak megfelelő védelme a befektetési vállalkozás általi megtorlással, diszkriminációval vagy másfajta tisztességtelen bánásmóddal szemben;

c)  a személyes adatok védelme a jogsértést bejelentő személy, valamint a jogsértésért feltehetően felelős természetes személy vonatkozásában, az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban;

d)  olyan egyértelmű szabályok, amelyek biztosítják, hogy minden esetben garantálva legyen a befektetési vállalkozáson belül elkövetett jogsértést bejelentő személy személyazonosságának titokban tartása, kivéve, ha a nemzeti jogszabályok további vizsgálatok vagy későbbi bírósági eljárások keretében előírják annak felfedését.

(2)  A tagállamok megkövetelik a befektetési vállalkozásoktól, hogy olyan megfelelő eljárásokat alakítsanak ki, amelyekkel az alkalmazottaik egy meghatározott és független csatornán keresztül a vállalkozáson belül jelenthetik a jogsértéseket. Ezen eljárásokat a szociális partnerek is biztosíthatják, feltéve, hogy az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában említettel azonos védelmet kínálnak.

21. cikkA jogorvoslathoz való jog

A tagállamok biztosítják, hogy az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] vagy az ezen irányelvvel összhangban elfogadott törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések alapján hozott határozatok és intézkedések ellen jogorvoslattal lehessen élni.

2. FEJEZETFelülvizsgálati eljárások

1. szakaszA tőkemegfelelés belső értékelési eljárása

22. cikkBelső tőke

(1)  A befektetési vállalkozásoknak megalapozott, hatékony és átfogó stratégiákkal és eljárásokkal kell rendelkezniük, amelyekkel folyamatosan értékelik és fenntartják a belső tőke azon összegét, fajtáját és eloszlását, amelyet megfelelőnek tartanak az olyan jellegű és szintű kockázatok fedezésére, amelyekkel szembesülnek vagy szembesülhetnek.

(2)  Az (1) bekezdésben említett stratégiákat és eljárásokat rendszeresen belső felülvizsgálatnak kell alávetni annak érdekében, hogy átfogóak és az érintett befektetési vállalkozás tevékenységeinek jellegével, nagyságrendjével és összetettségével arányosak maradjanak.

2. szakasz

Belső irányítás, átláthatóság, a kockázatok kezelése és javadalmazás

23. cikkÉrtékelés e szakasz alkalmazásának céljára

(1)  E szakasz alkalmazásában a tagállamok biztosítják, hogy a befektetési vállalkozások évente és az a) és b) pontnak megfelelően értékeljék, hogy megfelelnek-e az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 12. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek:

a)  a befektetési vállalkozásnak meg kell állapítania, hogy az adott pénzügyi évet közvetlenül megelőző kétéves időszak számadatai alapján megfelel-e az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 12. cikke (1) bekezdésének c)–g) pontjában meghatározott feltételeknek;

b)  a befektetési vállalkozásnak meg kell állapítania, hogy az említett időszak számadatai alapján átlagosan túllépi-e az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 12. cikke (1) bekezdésének a), b), h) és i) pontjában rögzített értékeket.

(2)  E szakasz nem alkalmazandó, ha az (1) bekezdésben említett értékelés alapján a befektetési vállalkozás azt állapítja meg, hogy az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 12. cikkének (1) bekezdésében meghatározott összes feltételnek megfelel.

(3)  Ha az (1) bekezdésben említett értékelés alapján a befektetési vállalkozás azt állapítja meg, hogy nem felel meg az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 12. cikkének (1) bekezdésében meghatározott összes feltételnek, az értékelés pénzügyi évét követő pénzügyi évtől kezdve meg kell felelnie e szakasznak.

(4)  A tagállamok biztosítják e szakasznak a befektetési vállalkozásokra egyedi alapon és a csoport szintjén történő alkalmazását.

A tagállamok biztosítják, hogy az e szakasz hatálya alá tartozó befektetési vállalkozások megfeleljenek e szakasz követelményeinek az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 4. cikke (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott pénzügyi vállalkozásnak minősülő leányvállalataik vonatkozásában is, ideértve a harmadik országokban letelepedett leányvállalatokat is, kivéve, ha az EU-ban letelepedett anyavállalat bizonyítani tudja az illetékes hatóságok számára, hogy e szakasz alkalmazása jogellenes azon harmadik ország jogszabályai szerint, amelyben az adott leányvállalat letelepedett.

(5)  Az illetékes hatóságok az e cikk (1) bekezdésben említett kétéves időszaknál rövidebb időszakot is meghatározhatnak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

a)  a befektetési vállalkozás üzleti tevékenysége jelentősen megváltozott; és

b)  az a) pont szerinti változás eredményeként a befektetési vállalkozás megfelel az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 12. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(6)  Az EBH az ESMA-val egyeztetve szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki az e cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett átlag számítási módjának pontos meghatározása céljából. Az EBH az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket [ezen irányelv hatálybalépésének napja]-ig benyújtja a Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardokat az 1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban elfogadja.

24. cikkBelső irányítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a befektetési vállalkozások az alábbiak mindegyikét magában foglaló megbízható belső irányítási rendszerrel rendelkezzenek:

a)  áttekinthető szervezeti felépítés egymástól jól elhatárolt, átlátható és következetes felelősségi körökkel;

b)  a befektetési vállalkozásoknál fennálló vagy esetlegesen felmerülő kockázatok azonosítására, kezelésére, felügyeletére és jelentésére szolgáló hatékony eljárások;

c)  megfelelő belső ellenőrzési mechanizmusok, beleértve a megbízható adminisztratív és számviteli eljárásokat;

d)  a hatékony és eredményes kockázatkezeléssel összhangban álló, és annak alkalmazását elősegítő javadalmazási politikák és gyakorlatok.

(2)  Az (1) bekezdésben említett rendszerek létrehozása során figyelembe kell venni az ezen irányelv 26–31. cikkében, valamint a 2014/65/EU irányelv 9. cikkében meghatározott kritériumokat.

(3)  Az (1) bekezdésben említett rendszereknek átfogónak és az üzleti modellben rejlő kockázatoknak, valamint a befektetési vállalkozás tevékenységeinek a jellegével, nagyságrendjével és összetettségével arányosnak kell lenniük.

(4)  Az EBH az ESMA-val egyeztetve szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki az (1) bekezdésben említett belső irányítási rendszerek alkalmazási módjának meghatározása céljából. Az EBH az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket [ezen irányelv hatálybalépésétől számított tizenkét hónap]-ig benyújtja a Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az e bekezdés első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardokat az 1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban elfogadja.

25. cikkOrszágonkénti adatszolgáltatás

(1)  A tagállamok előírják, hogy a befektetési vállalkozások évente nyilvánosságra hozzák az alábbi információkat azon tagállamok és harmadik országok szerinti bontásban, ahol a befektetési vállalkozás fiókteleppel vagy az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 26. pontjában meghatározott pénzügyi vállalkozásnak minősülő leányvállalattal rendelkezik:

a)    a leányvállalatok és fióktelepek neve, tevékenységük jellege és helye;

b)    árbevétel;

c)    az alkalmazottak száma teljes munkaidős egyenértékben kifejezve;

d)    adózás előtti eredmény;

e)    eredményt terhelő adó;

f)    kapott állami támogatások.

(2)  Az (1) bekezdésben említett információkat a 2006/43/EK irányelvben foglaltakkal összhangban ellenőrizni kell, és – amennyiben lehetséges – azokat mellékelni kell az érintett befektetési vállalkozás éves pénzügyi kimutatásaihoz vagy – adott esetben – összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásaihoz.

26. cikkA kockázatok kezelése

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a befektetési vállalkozás vezető testülete jóváhagyja és rendszeresen felülvizsgálja a befektetési vállalkozás kockázatvállalási hajlandóságára, valamint az azon kockázatok kezelésére, felügyeletére és csökkentésére szolgáló stratégiákat és politikákat, amelyeknek a befektetési vállalkozás ki van vagy ki lehet téve, figyelembe véve a makrogazdasági környezetet és a befektetési vállalkozás üzleti ciklusát.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a vezető testület elegendő időt fordítson az (1) bekezdésben említett kockázatok megfelelő mérlegelésének biztosítására, és elegendő forrást fordítson minden olyan jelentős kockázat kezelésére, amelynek a befektetési vállalkozás ki van téve.

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy a befektetési vállalkozások a vezető testülethez elérő olyan jelentési útvonalakat alakítsanak ki, amelyek kiterjednek minden jelentős kockázatra, a kockázatkezelési politikák teljességére és ezek változásaira.

(4)  A tagállamok megkövetelik, hogy a 30. cikk (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott kritériumokat nem teljesítő valamennyi befektetési vállalkozás a vezető testület olyan tagjaiból álló kockázati bizottságot hozzon létre, akik az érintett befektetési vállalkozásban nem látnak el ügyvezetői feladatokat.

A kockázati bizottság első albekezdésben említett tagjainak megfelelő tudással, készségekkel és szakértelemmel kell rendelkezniük ahhoz, hogy teljes mértékben megértsék, irányítsák és figyelemmel kísérjék a befektetési vállalkozás kockázatvállalási stratégiáját és kockázatvállalási hajlandóságát. Biztosítják, hogy a kockázati bizottság szakvéleményt adjon a vezető testületnek a befektetési vállalkozás általános mindenkori és jövőbeli kockázatvállalási hajlandóságáról és kockázatvállalási stratégiájáról, és segíti a vezető testületet abban, hogy felügyelje a stratégiának a felső vezetés általi végrehajtását. A befektetési vállalkozás kockázatvállalási stratégiáiért és politikáiért a vezető testület viseli az általános felelősséget.

(5)  A tagállamok biztosítják, hogy a vezető testület felügyeleti funkciójában és e vezető testület kockázati bizottsága – amennyiben létrehoztak ilyen bizottságot – hozzáférjen az azon kockázatokra vonatkozó információkhoz, amelyeknek a befektetési vállalkozás ki van vagy ki lehet téve.

27. cikkAz ügyfeleket, a piacot és a vállalkozást érintő kockázat

(1)  Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a befektetési vállalkozások a következők azonosítására, mérésére, kezelésére és nyomon követésére szolgáló megbízható stratégiákat, szabályzatokat, eljárásokat és rendszereket vezessenek be:

a)  az ügyfeleket érintő kockázat lényeges forrásai és hatásai;

b)  a piacot érintő kockázat lényeges forrásai és hatásai;

c)  a befektetési vállalkozást érintő, különösen az annak kereskedési tevékenységeiből eredő kockázatok, ha a befektetési vállalkozás a saját számlájára kereskedik, valamint az egyedi ügyfelekkel és az egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjaival szembeni kitettségekből származó koncentrációs kockázattal kapcsolatos kockázatok;

d)  a megfelelő – akár egy napon belüli – időtávokon belüli likviditási kockázat, annak biztosítása érdekében, hogy a befektetési vállalkozás megfelelő szintű likviditást tartson fenn.

A stratégiáknak, szabályzatoknak, eljárásoknak és rendszereknek arányban kell állniuk a befektetési vállalkozás összetettségével, kockázati profiljával és tevékenységi körével, továbbá a vezető testület által meghatározott kockázatvállalási limittel, valamint tükrözniük kell a befektetési vállalkozás rendszerszintű jelentőségét minden olyan tagállamban, amelyben tevékenykedik.

(2)  A 23. cikktől eltérve az (1) bekezdés a) és d) pontját, valamint a koncentrációs kockázattal kapcsolatban a c) pontját alkalmazni kell az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 12. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő befektetési vállalkozásokra.

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 54. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a részletek további pontosítása céljából annak biztosítása érdekében, hogy a befektetési vállalkozások stratégiái, szabályzatai, eljárásai és rendszerei megbízhatóak legyenek. A Bizottság ennek során figyelembe veszi a pénzügyi piacon bekövetkező fejleményeket, különösen az új pénzügyi termékek megjelenését, a számviteli standardok változásait és a felügyeleti gyakorlatok konvergenciáját elősegítő fejleményeket.

28. cikkJavadalmazási politika

(1)  Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a felső vezetésre, a kockázatvállalásért és ellenőrzésért felelős munkavállalókra, valamint azon munkavállalókra, akiknek teljes javadalmazása megfelel legalább a felső vezetés és a kockázatvállalók legalacsonyabb javadalmazásának, és akiknek szakmai tevékenysége jelentős hatást gyakorol a befektetési vállalkozás vagy az általa kezelt eszközök kockázati profiljára, vonatkozó javadalmazási politikáik meghatározásakor és alkalmazásakor a befektetési vállalkozások betartsák az alábbi elveket:

a)  a javadalmazási politika egyértelműen dokumentálva van és arányos a befektetési vállalkozás méretével, belső szervezetével, valamint tevékenységei jellegével, körével és összetettségével;

aa)  a javadalmazási politika megkülönböztetésmentes, ami azt jelenti, hogy az azonos vagy hasonló típusú munkakörökben dolgozók nemi hovatartozástól függetlenül egyenlő díjazásban részesülnek;

b)  a javadalmazási politika összhangban van a hatékony és eredményes kockázatkezeléssel, és elősegíti annak alkalmazását;

ba)  a javadalmazási politika nemcsak a rövid távú jövedelmezőséget tükrözi, hanem figyelembe veszi a meghozott befektetési döntések hosszú távú hatásait is;

c)  a javadalmazási politika az összeférhetetlenség elkerülését célzó intézkedéseket tartalmaz, ösztönzi a felelős üzleti magatartást, és előmozdítja a kockázattudatosságot, valamint a prudenciális kockázatvállalást;

d)  a vezető testület felügyeleti funkciójában elfogadja és rendszeres időközönként felülvizsgálja a javadalmazási politikát, és viseli az általános felelősséget annak végrehajtásáért;

e)  a javadalmazási politika végrehajtása az ellenőrzési feladatokat ellátó alkalmazottak által végzendő központi és független belső felülvizsgálat tárgyát képezi;

f)  az ellenőrzési feladatokat ellátó alkalmazottak függetlenek az általuk felügyelt szervezeti egységektől, megfelelő hatáskörrel rendelkeznek, és a feladatkörükhöz kapcsolódó célkitűzések elérésével összhangban álló javadalmazást kapnak, amely független az ellenőrzött szervezeti egységek teljesítményétől;

g)  a kockázatkezeléssel és megfelelőség-ellenőrzéssel foglalkozó vezető tisztviselők javadalmazását közvetlenül a 31. cikkben említett javadalmazási bizottság felügyeli, vagy ha ilyen bizottságot nem hoztak létre, a vezető testület felügyeleti funkciójában;

h)  a bérek megállapítására vonatkozó nemzeti szabályokat figyelembe vevő javadalmazási politikában egyértelmű különbséget kell tenni az alábbiak meghatározására alkalmazott kritériumok között:

i.   rögzített alapjavadalmazás, amely elsősorban a vonatkozó szakmai tapasztalatot és szervezeti felelősséget tükrözi, amelyet foglalkoztatási feltételeinek részeként a munkavállaló munkaköri leírása határoz meg;

ii.   változó javadalmazás, amely a munkavállaló fenntartható és kockázattal kiigazított teljesítményét tükrözi, valamint a munkavállaló munkaköri leírásában foglaltak teljesítésén túlmutató teljesítményt;

i)  a rögzített összetevőnek a teljes javadalmazás kellően nagy hányadát kell képviselnie ahhoz, hogy a javadalmazás változó összetevőjével kapcsolatban teljes mértékben rugalmas politika érvényesülhessen, beleértve annak lehetőségét is, hogy egyáltalán ne fizessenek változó javadalmazási összetevőt.

(2)  Az (1) bekezdés i) pontjának alkalmazásában a tagállamok biztosítják, hogy a befektetési vállalkozások megfelelő arányt állapítsanak meg javadalmazási politikáikban a teljes javadalmazás változó és rögzített összetevője között, figyelembe véve a befektetési vállalkozás üzleti tevékenységét és a kapcsolódó kockázatokat, valamint az (1) bekezdésben említett személyek különböző kategóriáinak hatását a befektetési vállalkozás kockázati profiljára.

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy a befektetési vállalkozások méretüknek és belső szervezetüknek, valamint tevékenységük jellegének, nagyságrendjének és összetettségének megfelelő módon alkalmazzák az (1) bekezdésben említett elveket.

(4)  Az EBH az ESMA-val egyeztetve szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki az azon személyek kategóriáinak meghatározására szolgáló megfelelő kritériumok pontos meghatározása céljából, akiknek szakmai tevékenysége – az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően – jelentős hatást gyakorol a befektetési vállalkozás kockázati profiljára. Az EBH és az ESMA megfelelően figyelembe veszik a pénzügyi szolgáltatási ágazat javadalmazási politikájáról szóló, 2009. április 30-i 2009/384/EK bizottsági ajánlást, valamint az ÁÉKB-, az ABAK- és a MiFID II. irányelv szerinti meglévő, javadalmazásra vonatkozó iránymutatásokat, és törekednek a meglévő rendelkezésektől való minél kisebb eltérésre.

Az EBH [ezen irányelv hatálybalépésétől számított kilenc hónapon belül] benyújtja e szabályozástechnikai standardtervezeteket a Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardoknak az 1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban történő elfogadására.

29. cikk

Rendkívüli állami pénzügyi támogatásban részesülő befektetési vállalkozások

Ha egy befektetési vállalkozás a 2014/59/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 28. pontjában meghatározott rendkívüli állami pénzügyi támogatásban részesül, a tagállamok biztosítják, hogy ne fizessen semmiféle változó javadalmazást.

30. cikkVáltozó javadalmazás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a befektetési vállalkozás által a felső vezetés, a kockázatvállalók, az ellenőrzésért felelős munkavállalók, valamint a teljes javadalmazásuk mértéke alapján a felső vezetéssel és a kockázatvállalókkal azonos javadalmazási kategóriába tartozó, a vállalkozás vagy az általa kezelt eszközök kockázati profiljára jelentős hatást gyakorló szakmai tevékenységet folytató alkalmazottak számára megítélt és kifizetett változó javadalmazás az alábbi követelmények mindegyikének megfeleljen:

a)  amennyiben a változó javadalmazást a teljesítményhez kötik, a változó javadalmazás teljes összegének az egyén, az érintett szervezeti egység teljesítményének és a befektetési vállalkozás általános eredményességének együttes értékelésén kell alapulnia;

b)  az egyéni teljesítmény értékelése során pénzügyi és nem pénzügyi kritériumokat is figyelembe kell venni;

c)  az a) pontban említett teljesítményértékelésnek többéves időszakon kell alapulnia, figyelembe véve a befektetési vállalkozás üzleti ciklusát és üzleti kockázatait;

d)  a változó javadalmazás nem érintheti a befektetési vállalkozás azon képességét, hogy stabil tőkealapot biztosítson;

e)  garantált változó javadalmazás csak új alkalmazottak esetében és csak az új alkalmazottak foglalkoztatásának első évére biztosítható;

f)  a valamely munkaszerződés idő előtti megszüntetéséhez kapcsolódó kifizetéseknek a vonatkozó időszakban elért egyéni teljesítményt kell tükrözniük, és nem jutalmazhatják a teljesítmény elmaradását vagy a kötelességszegést;

g)  a kompenzációval vagy a korábbi munkaviszonyra vonatkozó szerződésből történő kivásárlással kapcsolatos javadalmazási csomagoknak összhangban kell lenniük a befektetési vállalkozás hosszú távú érdekeivel;

h)  a javadalmazás változó összetevői halmazának kiszámításához alapul vett teljesítménymérésnek figyelembe kell vennie a jelenlegi és jövőbeli kockázatok valamennyi típusát, valamint a tőke költségét és az (EU) ---/---- [IFR] rendelet szerint szükséges likviditást;

i)  a javadalmazás változó összetevőinek a befektetési vállalkozáson belüli felosztása során figyelembe kell venni a jelenlegi és jövőbeli kockázatok valamennyi típusát;

j)  a változó javadalmazás legalább 40%-ának az alábbi instrumentumok valamelyikéből kell állnia:

(1)  részvények vagy – az érintett befektetési vállalkozás jogi formájától függően – azokkal egyenértékű tulajdoni részesedések;

(2)  részvényekhez kötött instrumentumok vagy – az érintett befektetési vállalkozás jogi formájától függően – azokkal egyenértékű nem készpénzjellegű eszközök;

(3)  kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumok vagy járulékos tőkeinstrumentumok vagy elsődleges alapvető tőkeinstrumentumokká maradéktalanul átalakítható, illetve leírható és a befektetési vállalkozás folyamatos működés melletti hitelminősítési besorolását megfelelően tükröző egyéb instrumentumok;

ja)  a j) ponttól eltérve, amennyiben a befektetési vállalkozás nem bocsát ki a szóban forgó pontban említett instrumentumokat, az illetékes nemzeti hatóságok jóváhagyhatják az ugyanazon célkitűzéseknek megfelelő alternatív megoldások alkalmazását;

k)  a változó javadalmazás legalább 50%-át halasztva, a befektetési vállalkozás üzleti ciklusától, üzletének jellegétől, kockázataitól és a szóban forgó személy tevékenységeitől függően – szükség szerint – ▌5 éves időtartamra elosztva kell nyújtani, kivéve abban az esetben, ha a változó javadalmazás különösen magas összeget tesz ki, mely esetben a változó javadalmazás legalább 60 %-át halasztva kell kifizetni;

l)  a változó javadalmazást akár 100 %-os mértékben is csökkenteni kell, ha a befektetési vállalkozás pénzügyi teljesítménye visszaesik vagy negatív, többek között malus- vagy visszakövetelési szabályok révén, a befektetési vállalkozások által meghatározott kritériumoknak megfelelően, mely kritériumoknak különösen az olyan helyzetekre kell vonatkozniuk, amikor a szóban forgó személy:

i. olyan magatartás részese volt, amely jelentős veszteséget okozott a befektetési vállalkozásnak, vagy felelős volt ilyen magatartásért;

ii. már nem tekinthető alkalmasnak és megfelelőnek;

m)  a nem kötelező nyugdíjjuttatásoknak összhangban kell lenniük a befektetési vállalkozás üzleti stratégiájával, célkitűzéseivel, értékeivel és hosszú távú érdekeivel.

(2)  Az (1) bekezdés alkalmazásában az illetékes hatóságok biztosítják a következőket:

a)  a 28. cikk (1) bekezdésében említett személyek az (1) bekezdésben említett elvek gyengítésére nem alkalmaznak egyéni fedezeti stratégiákat, illetve a javadalmazásra és a felelősségre vonatkozó biztosításokat;

b)  a változó javadalmazás nem fizethető ki olyan pénzügyi csatornákon keresztül vagy olyan módszerekkel, amelyek megkönnyítik ezen irányelv vagy az (EU) ---/---- [IFR] rendelet be nem tartását.

(3)  Az (1) bekezdés j) pontjának alkalmazásában az e pontban említett instrumentumokra megfelelő visszatartási politikáknak kell vonatkozniuk, amelyek célja összhangba hozni az egyéni ösztönzőket a befektetési vállalkozás, annak hitelezői és ügyfelei hosszabb távú érdekeivel. A tagállamok vagy illetékes hatóságaik korlátozásokat vezethetnek be az említett instrumentumok típusaira és kialakítására vonatkozóan, vagy betilthatják bizonyos instrumentumok változó javadalmazáshoz való használatát.

Az (1) bekezdés k) pontjának alkalmazásában a változó javadalmazás elhalasztva kifizetett része legfeljebb időarányosan jár.

Az (1) bekezdés m) pontjának alkalmazásában akkor, ha a munkavállaló a nyugdíjkorhatár elérése előtt távozik a befektetési vállalkozástól, a vállalkozásnak a j) pontban említett instrumentumok formájában öt évig vissza kell tartania a nem kötelező nyugdíjjuttatásokat. Ha egy munkavállaló eléri a nyugdíjkorhatárt, a nem kötelező nyugdíjjuttatásokat a j) pontban említett instrumentumok formájában – e munkavállaló tekintetében ötéves visszatartási időszak alkalmazásával – kell teljesíteni a munkavállaló részére.

(4)  Az (1) bekezdés j) és k) pontja, valamint a (3) bekezdés harmadik albekezdése nem alkalmazandók a következőkre:

a)  olyan befektetési vállalkozás, amelynek ▌ mérleg szerinti és mérlegen kívüli eszközeinek értéke átlagosan 100 millió EUR vagy annál kevesebb az adott pénzügyi évet közvetlenül megelőző négyéves időszakban;

b)  olyan személy, akinek éves változó javadalmazása nem haladja meg az 50 000 EUR-t, és nem teszi ki e személy teljes éves javadalmazásának több mint egynegyedét.

Az a) ponttól eltérve az illetékes hatóságok dönthetnek úgy, hogy tekintettel a tevékenységük jellegére és nagyságrendjére, belső szervezetükre vagy adott esetben azon csoport sajátosságaira, amelyhez tartoznak, az eltérés nem alkalmazandó azon befektetési vállalkozásokra, amelyek eszközértéke nem éri el az a) pontban említett küszöbértéket.

A b) ponttól eltérve az illetékes hatóságok dönthetnek úgy, hogy tekintettel a nemzeti piacnak a javadalmazás terén fennálló sajátosságaira vagy az érintett személyek feladataira vagy munkakörére, az eltérés nem alkalmazandó a b) pontban említett küszöbértékeket el nem érő éves változó javadalmazással rendelkező személyekre.

(5)  A tagállamok megkövetelik a befektetési vállalkozásoktól, hogy e cikk rendelkezéseit a 23. cikk (1) bekezdésében említett értékelés pénzügyi évét követően alkalmazzák a nyújtott szolgáltatásokért, illetve teljesítményért járó javadalmazásra.

(6)  Az EBH az ESMA-val egyeztetve szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki az (1) bekezdés j) pontjának 3. alpontjában meghatározott feltételeknek megfelelő instrumentumok osztályainak pontos meghatározása céljából.

Az EBH [ezen irányelv hatálybalépésétől számított kilenc hónapon belül] benyújtja e szabályozástechnikai standardtervezeteket a Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardoknak az 1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban történő elfogadására.

31. cikkJavadalmazási bizottság

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy ▌ a 30. cikk (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott kritériumokat nem teljesítő befektetési vállalkozások javadalmazási bizottságot állítsanak fel. E javadalmazási bizottság nemi szempontból kiegyensúlyozott összeállítású és hozzáértő és független módon megítéli a javadalmazási politikákat és gyakorlatokat, valamint a kockázatok, a tőkeellátottság és a likviditás kezelésére kidolgozott ösztönzőket. Egy csoporton belül a javadalmazási bizottság lehet csoportszintű javadalmazási bizottság.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy ▌ a javadalmazási bizottság felelős legyen a javadalmazásra vonatkozó – köztük az érintett befektetési vállalkozással kapcsolatos kockázatra és kockázatkezelésre kihatással lévő – döntések előkészítéséért, amelyeket a vezető testületnek kell meghoznia. A javadalmazási bizottság elnöke és tagjai a vezető testület olyan tagjai közül kerülnek ki, akik az érintett befektetési vállalkozásban nem látnak el ügyvezetői feladatot. Ha a nemzeti jog előírja a munkavállalói képviseletet a vezető testületben, a javadalmazási bizottság tagjai között lennie kell legalább egy munkavállalói képviselőnek.

(3)  A (2) bekezdésben említett döntések előkészítésekor a javadalmazási bizottság figyelembe veszi a közérdeket, valamint a részvényesek, a befektetők és a befektetési vállalkozásban érdekelt egyéb felek hosszú távú érdekeit.

32. cikkA javadalmazási politikák felügyelete

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok összegyűjtsék az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 51. cikkének c), d) és f) pontja alapján nyilvánosságra hozott információkat, és felhasználják azokat a javadalmazási trendek és gyakorlatok értékelésére. Az illetékes hatóságok megküldik az EBH-nak ezeket az információkat.

(2)  Az EBH az illetékes hatóságoktól az (1) bekezdésnek megfelelően kapott információt arra használja fel, hogy uniós szinten értékelje a javadalmazási trendeket és gyakorlatokat.

(3)  Az EBH az ESMA-val egyeztetve iránymutatásokat bocsát ki a megbízható javadalmazási politikák alkalmazásáról. Ezen iránymutatások figyelembe veszik legalább a 28–31. cikkben említett követelményeket és a megbízható javadalmazási politikák 2009/384/EK bizottsági ajánlásban(24) meghatározott alapelveit.

(4)  A tagállamok biztosítják, hogy a befektetési vállalkozások – kérésre – információt szolgáltassanak az illetékes hatóságoknak befektetési vállalkozásonként azon természetes személyek létszámáról, akik üzleti évenként 1 millió EUR vagy azt meghaladó javadalmazásban részesülnek (1 millió eurónkénti kategóriákra bontva), kiegészítve a munkaköri feladataikkal, az érintett üzletággal, valamint a javadalmazás fő elemeivel, a teljesítményjavadalmazásokkal, a hosszú távú juttatásokkal és a nyugdíjjuttatásokkal kapcsolatos információkkal. Az illetékes hatóságok ezen információkat továbbítják az EBH-nak, amely egységes formátumban, székhely szerinti tagállamonként összesítve közzéteszi azokat. Az EBH az ESMA-val egyeztetve iránymutatásokat dolgozhat ki e bekezdés végrehajtásának megkönnyítésére és az összegyűjtött információk következetességének biztosítására.

32a. cikk

Az EBH jelentése a környezeti, társadalmi és irányítási kockázatokról

Az EBH jelentést készít az alapvetően környezeti, társadalmi és irányítási célkitűzésekhez kötődő tevékenységeknek való kitettséghez kapcsolódó technikai kritériumoknak a kockázatok felügyeleti felülvizsgálati és értékelési folyamatban való bevezetéséről, a célból, hogy értékelje az ilyen kockázatok lehetséges hatásait és a befektetési vállalkozásra kifejtett hatásait, figyelembe véve a környezeti, társadalmi és irányítási taxonómiát [hivatkozás a jogi szövegre, ha rendelkezésre áll].

Az első albekezdésben említett EBH-jelentésnek legalább a következőkre kell kiterjednie:

a)  a környezeti, társadalmi és irányítási kockázatok, a fizikai kockázatok és átmeneti kockázatok meghatározása; beleértve az eszközök szabályozási változások miatti értékcsökkenését, az ilyen kockázatok értékelése szempontjából releváns minőségi és mennyiségi kritériumokat és mérőszámokat, valamint az arra vonatkozó értékelés módszertanát, hogy a kockázatok rövid, közép- vagy hosszú távon merülhetnek-e fel és lehet-e jelentős pénzügyi hatásuk a befektetési vállalkozásra;

b)  annak értékelése, hogy bizonyos eszközök jelentős koncentrációja emelheti-e az adott befektetési vállalkozás esetében a környezeti, társadalmi és irányítási kockázatokat, a fizikai kockázatokat és az átmeneti kockázatokat;

c)  a befektetési vállalkozás által a környezeti, társadalmi és irányítási, valamint a fizikai és az átmeneti kockázatok meghatározására, kiértékelésére és kezelésére alkalmazott folyamatok leírása;

d)  a környezeti, társadalmi és irányítási kockázatok értékeléséhez a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési folyamat céljából a felügyeleti szervek és az intézmények által használható kritériumok, paraméterek és mérőszámok.

Az EBH [két évvel ezen irányelv hatálybalépése után] jelentést nyújt be megállapításairól az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

E jelentés alapján az EBH adott esetben iránymutatásokat fogadhat el a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési folyamatra vonatkozó, a környezeti, társadalmi és irányítási kockázatokkal összefüggő kritériumok bevezetésére, amelyek figyelembe veszik az EBH e cikkben említett jelentésének megállapításait.

3. szakasz

Felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás

33. cikk Felügyeleti felülvizsgálat és értékelés

(1)  Az illetékes hatóságok felülvizsgálják azokat a rendszereket, stratégiákat, eljárásokat és mechanizmusokat, amelyeket a befektetési vállalkozások az ezen irányelv és az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] betartására hoztak létre, és értékelik az alábbiak mindegyikét kockázataik fedezetének és megbízható kezelésének biztosítása érdekében:

a)  a 27. cikkben említett kockázatok;

b)  a befektetési vállalkozások kitettségeinek földrajzi helye;

c)  a befektetési vállalkozás üzleti modellje;

d)  a rendszerszintű kockázat értékelése az 1093/2010/EU rendelet 23. cikke vagy az ERKT ajánlásai alapján a rendszerszintű kockázat azonosításának és mérésének figyelembevételével;

da)  a befektetési vállalkozások által a működésük során használt azon hálózati és információs rendszerek biztonságával kapcsolatos kockázatok, amelyek folyamataik és adataik bizalmas jellegét, sértetlenségét és hozzáférhetőségét biztosítják;

e)    a befektetési vállalkozások nem kereskedési könyvi tevékenységből származó kamatlábkockázatnak való kitettsége;

f)    a befektetési vállalkozások vállalatirányítási rendszerei és a vezető testület tagjainak feladataik ellátására való képessége;

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok az érintett befektetési vállalkozások mérete, rendszerszintű jelentősége, tevékenységeinek jellege, nagyságrendje és összetettsége alapján, továbbá az arányosság elvének figyelembevételével határozzák meg az (1) bekezdésben említett felülvizsgálat és értékelés gyakoriságát és részletezettségét.

Az illetékes hatóságok az ezen cikk (1) bekezdésében említett felülvizsgálatot csak akkor végzik el az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 12. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő befektetési vállalkozások tekintetében, ha úgy döntenek, hogy e vállalkozások mérete, rendszerszintű jelentősége, tevékenységeinek jellege, nagyságrendje és összetettsége szükségessé teszi a felülvizsgálatot.

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy amikor egy felülvizsgálat megállapítja, hogy valamely befektetési vállalkozás az 1093/2010/EU rendelet 23. cikke szerinti rendszerkockázatot jelenthet, az illetékes hatóságok késlekedés nélkül tájékoztatják az EBH-t e felülvizsgálat eredményeiről.

(4)  Az illetékes hatóságok megteszik a megfelelő intézkedéseket, ha az (1) bekezdés e) pontjában említett felülvizsgálat és értékelés azt állapította meg, hogy valamely befektetési vállalkozás tőkéjének gazdasági értéke az alapvető tőkéjének több mint 15 %-ával csökkent a kamatlábaknak a kamatlábakra alkalmazott – [a 2013/36/EU irányelv 98. cikke (5) bekezdésének megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben] meghatározott – hat felügyeleti sokkforgatókönyv bármelyikében meghatározottak szerinti hirtelen és váratlan változásának eredményeként.

(5)  Az illetékes hatóságoknak az (1) bekezdés f) pontjában említett felülvizsgálat és értékelés végzése során hozzá kell férniük a vezető testület és bizottságai üléseinek napirendjéhez, jegyzőkönyveihez és a kapcsolódó dokumentumokhoz, valamint a vezető testület teljesítménye belső vagy külső értékelésének eredményeihez.

(6)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 54. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon részletes szabályok meghatározása céljából, amelyek biztosítják, hogy a befektetési vállalkozások rendszerei, stratégiái, eljárásai és mechanizmusai megbízhatóan kezeljék és fedezzék kockázataikat. A Bizottság ennek során figyelembe veszi a pénzügyi piaci fejleményeket, különösen az új pénzügyi termékek megjelenését, a számviteli standardok változásait és a felügyeleti gyakorlatok konvergenciáját elősegítő fejleményeket.

34. cikkA belső modellek használatára vonatkozó engedély folyamatos felülvizsgálata

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok rendszeresen, legalább háromévente felülvizsgálják, hogy a befektetési vállalkozások megfelelnek-e az [(EU) ---/---- rendelet] 22. cikkében említett belső modellek használatának engedélyezésére vonatkozó követelményeknek. Az illetékes hatóságoknak különösen a befektetési vállalkozás üzleti tevékenységének változásaira és e modellek új termékekre való alkalmazására kell figyelmet fordítaniuk, és mindenekelőtt azt kell felülvizsgálniuk és értékelniük, hogy a befektetési vállalkozás e modellek keretében jól kidolgozott és naprakész technikákat és gyakorlatokat alkalmaz-e. Az illetékes hatóságok biztosítják a befektetési vállalkozás belső modelljeinek kockázatfedezésével kapcsolatban megállapított súlyos hiányosságok helyesbítését, vagy megfelelő lépéseket tesznek azok következményeinek enyhítésére, többek között magasabb szorzótényezők vagy többlettőke-követelmény bevezetése révén.

(2)  Ha a piacot érintő kockázattal kapcsolatos belső modellek esetében az 575/2013/EU rendelet 366. cikkében említett több túllépés azt jelzi, hogy a modellek nem vagy már nem pontosak, az illetékes hatóságok visszavonják a belső modellek használatára vonatkozó engedélyt, vagy megfelelő intézkedéseket hoznak a modellek haladéktalan és meghatározott időn belüli kiigazításának biztosítására.

(3)  Ha egy befektetési vállalkozás, amely belső modellek használatára kapott engedélyt, már nem felel meg az e modellek alkalmazására vonatkozó követelményeknek, az illetékes hatóságok előírják vagy annak bizonyítását, hogy a meg nem felelés hatása nem jelentős, vagy az említett követelményeknek való megfelelésre irányuló terv és határidő bemutatását. Az illetékes hatóságok a bemutatott terv módosítását írják elő, ha valószínűtlen, hogy az teljes megfelelést eredményez, vagy ha nem megfelelő a határidő.

Ha nem valószínű, hogy a befektetési vállalkozás a kitűzött határidőn belül meg fog felelni a követelményeknek, vagy nem bizonyította kielégítő módon, hogy a meg nem felelés hatása nem jelentős, a tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok visszavonják a belső modellek használatára vonatkozó engedélyt, illetve azt a megfelelő területekre vagy azokra a területekre korlátozzák, amelyek esetében a követelményeknek való megfelelés célszerű határidőn belül megvalósítható.

(4)  Az EBH minden befektetési vállalkozásra kiterjedően elemzi a belső modelleket és azt, hogy a belső modelleket használó befektetési vállalkozások hogyan kezelik a hasonló kockázatokat vagy kitettségeket.

A következetes, hatékony és eredményes felügyeleti gyakorlatok előmozdítása érdekében az EBH az említett elemzés alapján iránymutatásokat dolgoz ki az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkével összhangban, amelyek viszonyítási értékeket határoznak meg a belső modellek befektetési vállalkozások általi használatát és azt illetően, hogy e belső modellek hogyan kezelik a hasonló kockázatokat vagy kitettségeket.

A tagállamok ösztönzik az illetékes hatóságokat arra, hogy az (1) bekezdésben említett felülvizsgálat során vegyék figyelembe az említett elemzést és iránymutatásokat.

4. szakasz

Felügyeleti intézkedések és hatáskörök

35. cikkFelügyeleti intézkedések

Az illetékes hatóságok előírják a befektetési vállalkozások számára, hogy időben tegyék meg a következő problémák kezeléséhez szükséges intézkedéseket:

a)  a befektetési vállalkozás nem teljesíti az ezen irányelvben vagy az [(EU) ---/---- [IFR] rendeletben] foglalt követelményeket;

b)  az illetékes hatóságoknak bizonyítékuk van arra, hogy a befektetési vállalkozás az elkövetkező 12 hónapban várhatóan meg fogja sérteni z [(EU) ---/---- [IFR] rendeletet] vagy az ezen irányelvet átültető rendelkezéseket.

36. cikkFelügyeleti hatáskörök

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok rendelkezzenek a feladataik ellátása során a befektetési vállalkozások tevékenységébe való arányos beavatkozáshoz szükséges felügyeleti hatáskörökkel.

(2)  A 33. cikk, a 34. cikk (3) bekezdése és a 35. cikk, valamint az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] alkalmazása céljából az illetékes hatóságok a következő hatáskörökkel rendelkeznek:

a)  előírhatják, hogy a befektetési vállalkozások az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 11. cikkében megállapított követelményeket meghaladó kiegészítő tőkével rendelkezzenek az ezen irányelv 37. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén, vagy e befektetési vállalkozások üzleti tevékenységének lényeges változása esetén módosíthatják az előírt tőkét;

b)  előírhatják a 22 és 24. cikkel összhangban bevezetett rendszerek, eljárások, mechanizmusok és stratégiák megerősítését;

c)  előírhatják a befektetési vállalkozások számára, hogy nyújtsanak be az ezen irányelv és az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] szerinti felügyeleti követelményeknek való megfelelésre irányuló tervet, ennek végrehajtására tűzzenek ki – egy évnél nem hosszabb – határidőt, és módosítsák a terven hatályát és végrehajtási határidejét;

d)  a tőkekövetelmények vonatkozásában a befektetési vállalkozások számára külön tartalékképzési szabályzatot vagy eszközkezelést írhatnak elő;

e)  szigorúbb feltételekhez köthetik vagy korlátozhatják a befektetési vállalkozások üzletvitelét, működését vagy hálózatát, vagy megkövetelhetik a befektetési vállalkozás megfelelő pénzügyi működésére túlzott kockázatot jelentő tevékenységek leválasztását;

f)  előírhatják a befektetési vállalkozások tevékenységeiben, termékeiben és rendszereiben rejlő kockázat csökkentését, mely hatáskör kiterjed a kiszervezett tevékenységekre is;

g)  előírhatják a befektetési vállalkozások számára, hogy a változó javadalmazást a nettó bevétel adott százalékára korlátozzák, amennyiben a változó javadalmazás nincs összhangban a stabil tőkealap fenntartásával;

h)  előírhatják a befektetési vállalkozások számára, hogy nettó profitjukat a szavatolótőke megerősítésére fordítsák;

i)  korlátozhatják vagy megtilthatják a részvényeseknek, a tagoknak vagy a kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumok tulajdonosainak járó, a befektetési vállalkozás általi nyereség- vagy kamatkifizetést, amennyiben e tilalom nem minősül a befektetési vállalkozás általi nemteljesítésnek;

j)  az ezen irányelv és az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] szerinti adatszolgáltatást kiegészítő vagy annál gyakoribb adatszolgáltatást írhatnak elő, beleértve a tőke- és likviditási pozíciókra vonatkozó adatszolgáltatást;

k)  egyedi likviditási követelményeket írhatnak elő;

l)  ▌ további adatközlést írhatnak elő;

la)  előírhatják a befektetési vállalkozások számára, hogy csökkentsék a hálózati és információs rendszereik biztonságát fenyegető kockázatokat a folyamatok és az adatok bizalmas jellegének, sértetlenségének és hozzáférhetőségének biztosítása érdekében.

A j) pont alkalmazásában az illetékes hatóságok csak akkor írhatnak elő kiegészítő vagy gyakoribb adatszolgáltatást a befektetési vállalkozások számára, ha az nem eredményez párhuzamos adatközlést, és teljesül az alábbi feltételek valamelyike:

a)  teljesül a 35. cikk a) és b) pontjában említett feltételek valamelyike;

b)  az illetékes hatóság szükségesnek ítéli azt a 35. cikk b) pontjában említett bizonyítékok begyűjtése érdekében;

ba)  a további adatszolgáltatást a befektetési vállalkozás 33. cikk szerinti felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárásának időtartamára vonatkozóan írják elő.

Az adatközlés akkor tekinthető párhuzamosnak, ha ugyanaz az információ vagy lényegében ugyanaz az információ már az illetékes hatóság rendelkezésére áll, azt az illetékes hatóság elő tudja állítani, vagy az adatszolgáltatási kötelezettségnek a befektetési vállalkozás számára történő előírásától eltérő módon be tudja szerezni. Amennyiben az információ a közlendő további információtól eltérő formátumban vagy részletezettséggel áll az illetékes hatóság rendelkezésére, az illetékes hatóság nem írhat elő további adatszolgáltatást, ha az említett eltérő formátum vagy részletezettség nem akadályozza abban, hogy lényegében hasonló információt állítson elő.

37. cikkKiegészítő tőkekövetelmény

(1)  Az illetékes hatóságok csak akkor írják elő a 36. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett kiegészítő tőkekövetelményt, ha a 35. és 36. cikk alapján elvégzett felülvizsgálatok alapján arra a következtetésre jutottak, hogy egy befektetési vállalkozás az alábbi helyzetek valamelyikében van:

a)  a befektetési vállalkozás olyan kockázatoknak vagy kockázati elemeknek van kitéve, amelyekre az [(EU) ---/---- [IFR] rendeletben] ▌ meghatározott K-faktorok egyike▌ nem biztosít elegendő fedezetet;

b)  a befektetési vállalkozás nem felel meg a 22. és 24. cikkben meghatározott követelményeknek, és egyéb közigazgatási intézkedések megfelelő időtartamon belül valószínűleg nem javítanak elegendő mértékben a rendszereken, eljárásokon, mechanizmusokon és stratégiákon;

c)  a kereskedési könyv prudenciális értékelése nem elegendő ahhoz, hogy lehetővé tegye a befektetési vállalkozás számára pozícióinak rövid időn belüli, jelentős veszteség nélküli értékesítését vagy fedezését normális piaci körülmények között;

d)  a 34. cikkel összhangban elvégzett értékelés megállapítja, hogy az engedélyezett belső modellek alkalmazására vonatkozó előírások nemteljesítése várhatóan nem megfelelő tőkeszinteket eredményez;

e)  a befektetési vállalkozásnak ismételten nem sikerül biztosítania vagy fenntartania a 38. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő szintű kiegészítő tőkét.

(4)  Az illetékes hatóságok előírják a befektetési vállalkozások számára, hogy a 36. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett kiegészítő tőkekövetelménynek az alábbi feltételeknek megfelelő szavatolótőkével tegyenek eleget:

a)  a kiegészítő tőkekövetelmény legalább háromnegyedének alapvető tőkével kell eleget tenni;

b)  az alapvető tőke legalább háromnegyedének elsődleges alapvető tőkéből kell állnia;

c)  e szavatolótőke nem használható fel az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 11. cikkének a), b) és c) pontjában meghatározott tőkekövetelményeknek való megfelelés céljából.

(5)  Az illetékes hatóságok írásban indokolják a kiegészítő tőkekövetelménynek a 36. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti előírására vonatkozó határozatukat, indokolásukban egyértelműen bemutatva az e cikk (1) ▌ bekezdésében említett szempontok teljes körű értékelését. Az e cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott esetben az indokolás tartalmazza annak okait, hogy a 38. cikk (1) bekezdésének megfelelően megállapított tőkeszint miért nem tekinthető a továbbiakban elegendőnek.

(6)  Az EBH az ESMA-val egyeztetve szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki, amelyekben meghatározza a következőket:

a)  a K-faktorok által nem fedezett kockázatok és kockázati elemek, és e kockázatok és kockázati elemek tekintetében az [(EU) ---/--- [IFR] rendeletben] megállapított, az illetékes hatóságok által használandó indikatív mennyiségi mérőszámok és minőségi kockázatértékelések meghatározása;

b)  az ezen cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett „nem elegendő fedezet” fogalma;

c)  azok az esetek, amelyekben az illetékes hatóságok kiegészítő tőkét írhatnak elő, amennyiben a megfelelőnek ítélt tőke összegeire, típusaira és felosztására vonatkozó követelmények szigorúbbak, mint a befektetési vállalkozásra vonatkozóan az [(EU) ---/--- [IFR] rendelet] harmadik részében meghatározott tőkekövetelmények;

d)  a befektetési vállalkozás számára előírható kiegészítő tőke maximális összegei.

Az EBH biztosítja, hogy a szabályozástechnikai standardtervezetek arányosak legyenek az alábbiak tekintetében:

i.  a végrehajtásnak a befektetési vállalkozásoknál és az illetékes hatóságoknál jelentkező terhe;

ii.  annak lehetősége, hogy a belső modelleket nem használó befektetési vállalkozások esetében alkalmazandó tőkekövetelmények magasabb szintje a kockázatok és kockázati elemek (2) bekezdés szerinti értékelése nyomán alacsonyabb tőkekövetelmények előírását is indokolttá teheti.

Az EBH [ezen irányelv hatálybalépésétől számított kilenc hónapon belül] benyújtja e szabályozástechnikai standardtervezeteket a Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap a szabályozástechnikai standardoknak az 1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban történő elfogadására.

38. cikkA tőkemegfelelésre vonatkozó iránymutatás

(1)  Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a befektetési vállalkozások olyan tőkeszinttel rendelkezzenek, amely a 22. cikk alapján kellő mértékben meghaladja az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] harmadik részében és ezen irányelvben meghatározott tőkekövetelményeket, ideértve a 36. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett kiegészítő tőkekövetelményeket is, biztosítva ezáltal, hogy:

a)  a ciklikus gazdasági ingadozások ne vezessenek az említett követelmények megsértéséhez;

b)  a befektetési vállalkozás tőkéje képes legyen elviselni a felügyeleti felülvizsgálati eljárásokban azonosított potenciális veszteségeket és kockázatokat.

(2)  Az illetékes hatóságok rendszeresen felülvizsgálják a tőkének az egyes befektetési vállalkozások által az (1) bekezdéssel összhangban megállapított szintjét, és – adott esetben – tájékoztatják az érintett befektetési vállalkozást e felülvizsgálat megállapításairól, ideértve a tőke (1) bekezdéssel összhangban megállapított szintjét érintően elvárt esetleges módosításokat is. A tájékoztatás az illetékes hatóság által a módosítás végrehajtására vonatkozóan előírt dátumot is tartalmazza.

39. cikk A szanálási hatóságokkal folytatott együttműködés

(1)  Az illetékes hatóságok a kiegészítő tőkének a 36. cikk (2) bekezdésének a) pontja alapján történő előírását megelőzően, valamint a befektetési vállalkozásoknak a tőke szintjét érintően elvárt esetleges módosításokról történő, a 38. cikk (2) bekezdése szerinti tájékoztatását megelőzően konzultálnak a szanálási hatóságokkal. E célból az illetékes hatóságok közlik a szanálási hatóságokkal a rendelkezésre álló összes információt.

(2)  Az illetékes hatóságok tájékoztatják az érintett szanálási hatóságokat a 36. cikk (2) bekezdésének a) pontja alapján előírt kiegészítő tőkéről, valamint a 38. cikk (2) bekezdésében említett elvárt esetleges módosításokról.

40. cikkKözzétételi követelmények

A tagállamok felhatalmazzák az illetékes hatóságokat a következőkre:

a)  a befektetési vállalkozások kötelezése az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 45. cikkében említett információk évente többszöri közzétételére, és e közzététel határidejének meghatározása;

b)  a befektetési vállalkozások kötelezése a pénzügyi kimutatásoktól eltérő közzétételekre külön kommunikációs eszköz és helyszín, és különösen internetes oldalaik igénybevételére;

c)  az anyavállalatok kötelezése arra, hogy évente közzétegyék – teljes körűen vagy egyenértékű információra való hivatkozással – jogi struktúrájuk és irányításuk, valamint a befektetésivállalkozás-csoport szervezeti felépítésének leírását ezen irányelv 24. cikkének (1) bekezdésével és a 2014/65/EU irányelv 10. cikkével összhangban.

41. cikkAz EBH tájékoztatásának kötelezettsége

(1)  Az illetékes hatóságok tájékoztatják az EBH-t:

a)  a 33. cikkben említett felülvizsgálati és értékelési eljárásaikról;

b)  a 36–38. cikkben említett határozatok meghozatalához használt módszerről.

(2)  Az EBH a felügyeleti felülvizsgálatok és az értékelési eljárások következetességének fejlesztése érdekében megvizsgálja az illetékes hatóságok által benyújtott információkat. Az EBH az értékelés céljából az 1093/2010/EU rendelet 37. cikkének megfelelően és az arányosság elvét tiszteletben tartva további információkat is kérhet az illetékes hatóságoktól.

Az EBH jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e fejezet alkalmazásában a tagállamok között mutatkozó konvergencia mértékéről. Az EBH szükség esetén az 1093/2010/EU rendelet 30. cikkének megfelelően partneri felülvizsgálatokat végez.

Az EBH az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkének megfelelően iránymutatásokat bocsát ki az illetékes hatóságok számára, amelyekkel a befektetési vállalkozások méretének, struktúrájának és belső szervezetének, valamint tevékenységük jellegének, nagyságrendjének és összetettségének megfelelő módon tovább pontosítja az (1) bekezdésben említett felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárásra, valamint a 27. cikkben említett kockázatok kezelésének értékelésére vonatkozó közös eljárásokat és módszereket.

3. FEJEZET

A csoporttőketesztnek való megfelelés felügyelete

1. szakaszA csoporttőketesztnek való megfelelés felügyelete

42. cikkA csoportfelügyeleti hatóság meghatározása

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben valamely befektetésivállalkozás-csoportot egy EU-szintű befektetési vállalkozás anyavállalat vezet, a csoporttőketesztnek való megfelelés felügyeletét az adott EU-szintű befektetési vállalkozás anyavállalatot engedélyező illetékes hatóság gyakorolja.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben valamely befektetési vállalkozás anyavállalata egy EU-szintű befektetési holding társaság anyavállalat vagy egy EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat, a csoporttőketesztnek való megfelelés felügyeletét az adott befektetési vállalkozást engedélyező illetékes hatóság gyakorolja.

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben két vagy több tagállamban engedélyezett két vagy több befektetési vállalkozás anyavállalata ugyanaz az EU-szintű befektetési holding társaság anyavállalat vagy ugyanaz az EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat, a csoporttőketesztnek való megfelelés felügyeletét annak a befektetési vállalkozásnak az illetékes hatósága gyakorolja, amelyet abban a tagállamban engedélyeztek, ahol a befektetési holding társaságot vagy a vegyes pénzügyi holding társaságot alapították.

(4)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben két vagy több tagállamban engedélyezett két vagy több befektetési vállalkozás anyavállalatai között egynél több olyan befektetési holding társaság vagy vegyes pénzügyi holding társaság van, amelyek központi irodái különböző tagállamokban vannak, és amennyiben e tagállamok mindegyikében található befektetési vállalkozás, a csoporttőketesztnek való megfelelés felügyeletét annak a befektetési vállalkozásnak az illetékes hatósága gyakorolja, amelynek a mérlegfőösszege a legnagyobb.

(5)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben az Unióban engedélyezett két vagy több befektetési vállalkozás anyavállalata ugyanaz az EU-szintű befektetési holding társaság vagy EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság, és e befektetési vállalkozások egyike sem a befektetési holding társaság vagy vegyes pénzügyi holding társaság alapításának helye szerinti tagállamban engedélyezett, a csoporttőketesztnek való megfelelés felügyeletét az az illetékes hatóság gyakorolja, amely a legnagyobb mérlegfőösszeggel rendelkező befektetési vállalkozást engedélyezte.

(6)  Az illetékes hatóságok, figyelembe véve az érintett befektetési vállalkozásokat és azok tevékenységének fontosságát az érintett tagállamokban, közös megegyezéssel eltekinthetnek a (3)–(5) bekezdésben említett kritériumok alkalmazásától, ha azok alkalmazása nem lenne megfelelő a csoporttőketesztnek való megfelelés hatékony felügyelete szempontjából, és a csoporttőketesztnek való megfelelés felügyeletére egy másik illetékes hatóságot jelölhetnek ki. Ezekben az esetekben az illetékes hatóságok határozatuk meghozatala előtt lehetőséget biztosítanak az EU-szintű befektetési holding társaság anyavállalatnak vagy az EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalatnak vagy a legnagyobb mérlegfőösszeggel rendelkező befektetési vállalkozásnak a tervezett határozattal kapcsolatos véleményének kinyilvánítására. Az illetékes hatóságok e határozatukról értesítik a Bizottságot és az EBH-t.

43. cikkTájékoztatási követelmények vészhelyzetekben

Amennyiben olyan vészhelyzet következik be – beleértve az 1093/2010/EU rendelet 18. cikkében leírt helyzetet vagy a kedvezőtlen piaci folyamatokat –, amely potenciálisan veszélyezteti a piac likviditását és a pénzügyi rendszer stabilitását bármely olyan tagállamban, ahol valamely befektetésivállalkozás-csoport tagjait engedélyezték, a 42. cikknek megfelelően meghatározott csoportfelügyeleti hatóság – e cím 1. fejezetének 2. szakaszára figyelemmel – a lehető legkorábban riasztja az EBH-t, az ERKT-t és az érintett illetékes hatóságokat, és közli velük a feladataik ellátásához szükséges valamennyi információt.

44. cikkFelügyeleti kollégiumok

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a 42. cikknek megfelelően meghatározott csoportfelügyeleti hatóság felügyeleti kollégiumokat hozzon létre az e cikkben említett feladatok elvégzésének megkönnyítésére és az érintett harmadik országok felügyeleti hatóságaival való koordináció és együttműködés biztosítására.

(2)  A felügyeleti kollégiumok a csoportfelügyeleti hatóság, valamint az EBH és a többi illetékes hatóság számára keretet biztosítanak a következő feladatok elvégzéséhez:

a)  a 43. cikkben említett feladatok;

b)  az információk valamennyi illetékes hatóság közötti és az EBH-val való cseréje az 1093/2010/EU rendelet 21. cikkével összhangban, valamint az információk ESMA-val való cseréje az 1095/2010/EU rendelet 21. cikkével összhangban;

c)  megállapodás a feladatok és adott esetben a hatáskörök illetékes hatóságok közötti önkéntes átruházásáról;

d)  a felügyelet hatékonyságának növelése az indokolatlan kettős felügyeleti követelmények kiküszöbölésére való törekvéssel.

(3)  Felügyeleti kollégiumokat kell létrehozni akkor is, ha az uniós befektetési vállalkozás, EU-szintű befektetési holding társaság anyavállalat vagy EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat által vezetett befektetésivállalkozás-csoport összes leányvállalata harmadik országban van.

(4)  Az EBH az 1093/2010/EU rendelet 21. cikkével összhangban részt vesz a felügyeleti kollégiumi üléseken.

(5)  A felügyeleti kollégiumok tagjai az alábbi hatóságok:

a)    az uniós befektetési vállalkozás, EU-szintű befektetési holding társaság anyavállalat vagy EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalat által vezetett befektetésivállalkozás-csoport leányvállalatainak felügyeletéért felelős illetékes hatóságok;

b)  adott esetben harmadik országok felügyeleti hatóságai, amennyiben a titoktartási követelmények valamennyi illetékes hatóság véleménye szerint egyenértékűek az e cím 1. fejezetének 2. szakaszában rögzített követelményekkel.

(6)  A kollégium ülésein a 42. cikknek megfelelően meghatározott csoportfelügyeleti hatóság képviselője elnököl és hozza meg a határozatokat. A csoportfelügyeleti hatóság teljes körűen, előre tájékoztatja a kollégium minden tagját az ilyen ülések szervezéséről, a legfontosabb megvitatandó kérdésekről és a megtárgyalandó tevékenységekről. A csoportfelügyeleti hatóság teljes körűen, megfelelő időben tájékoztatja továbbá a kollégium valamennyi tagját az ülések során hozott határozatokról vagy a végrehajtott intézkedésekről.

A csoportfelügyeleti hatóság a határozathozatal során figyelembe veszi a (5) bekezdésben említett hatóságok által tervezendő vagy koordinálandó felügyeleti tevékenység jelentőségét.

A kollégiumok írásbeli megállapodás alapján jönnek létre és működnek.

(7)  Amennyiben nézeteltérés merül fel a csoportfelügyeleti hatóság által a felügyeleti kollégiumok működéséről hozott határozatot illetően, az ügyet az érintett illetékes hatóságok bármelyike az EBH elé utalhatja és segítségét kérheti az 1093/2010/EU rendelet 19. cikkének megfelelően.

Az említett rendelet 19. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban, az EBH saját kezdeményezésére is segíthet az illetékes hatóságoknak, amennyiben nézeteltérés merül fel az e cikk szerinti felügyeleti kollégiumok működését illetően.

(8)  Az EBH az ESMA-val egyeztetve szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki azon feltételek további pontosítása céljából, amelyek mellett a felügyeleti kollégiumok elvégzik az (1) bekezdésben említett feladataikat.

Az EBH [ezen irányelv hatálybalépésétől számított kilenc hónapon belül] benyújtja e szabályozástechnikai standardtervezeteket a Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardoknak az 1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban történő elfogadására.

45. cikkEgyüttműködési követelmények

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a csoportfelügyeleti hatóság és a 44. cikk (5) bekezdésében említett illetékes hatóságok az előírtak szerint egymás rendelkezésére bocsássanak minden lényeges, többek között a következőkre vonatkozó információt:

a)  a befektetésivállalkozás-csoport jogi formájának és irányítási rendszerének azonosítása, beleértve a szervezeti felépítését is, amely kiterjed az összes szabályozott és nem szabályozott szervezetre, nem szabályozott leányvállalatra és az anyavállalatokra, valamint a befektetésivállalkozás-csoporton belüli szabályozott szervezetek illetékes hatóságainak azonosítása;

b)  a befektetésivállalkozás-csoporton belüli befektetési vállalkozásoktól származó információk gyűjtésére és ezen információk ellenőrzése szolgáló eljárások;

c)  olyan kedvezőtlen fejlemények a befektetési vállalkozásoknál vagy a befektetésivállalkozás-csoport más szervezeteinél, amelyek súlyosan érinthetik e befektetési vállalkozásokat;

d)  az illetékes hatóságok által az ezen irányelvet átültető nemzeti rendelkezésekkel összhangban hozott jelentősebb szankciók és rendkívüli intézkedések;

e)  az ezen irányelv 36. cikke szerinti egyedi tőkekövetelmény előírása.

(2)  Az illetékes hatóságok és a csoportfelügyeleti hatóság az 1093/2010/EU rendelet 19. cikkének (1) bekezdésével összhangban az EBH-hoz fordulhatnak, ha nem közöltek haladéktalanul valamely lényeges információt az (1) bekezdésnek megfelelően, vagy ha együttműködés – különösen lényeges információ cseréje – iránti kérést elutasítottak vagy észszerű időn belül nem teljesítettek.

Az 1093/2010/EU rendelet 19. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban az EBH saját kezdeményezésére segíthet az illetékes hatóságoknak következetes együttműködési gyakorlatokat kidolgozni.

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok a többi illetékes hatóság felügyeleti feladatainak szempontjából esetlegesen jelentőséggel bíró határozat meghozatala előtt konzultáljanak egymással a következőkről:

a)  olyan változások a befektetésivállalkozás-csoporthoz tartozó befektetési vállalkozások részvénytulajdonosi vagy szervezeti felépítésében vagy irányítási rendszerében, amelyek az illetékes hatóságok jóváhagyását vagy engedélyét teszik szükségessé;

b)  az illetékes hatóságok által a befektetési vállalkozásokra kiszabott jelentősebb szankciók vagy az említett hatóságok által hozott bármely más rendkívüli intézkedés;

c)  a 36. cikkel összhangban előírt egyedi tőkekövetelmények.

(4)  A csoportfelügyeleti hatósággal konzultálni kell, ha az illetékes hatóságoknak – a (3) bekezdés b) pontjában említetteknek megfelelően – jelentősebb szankciókat kell kiszabniuk vagy bármely más rendkívüli intézkedést kell hozniuk.

(5)  A (3) bekezdéstől eltérve az illetékes hatóság sürgős esetekben, vagy amennyiben a konzultáció veszélyeztetheti a határozata hatékonyságát, dönthet úgy is, hogy nem folytat konzultációt más illetékes hatóságokkal, mely esetben az illetékes hatóság haladéktalanul tájékoztatja a többi érintett illetékes hatóságot erről a konzultáció mellőzésére vonatkozó döntésről.

46. cikkMás tagállamokban lévő szervezeteket érintő információk ellenőrzése

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben az egyik tagállam illetékes hatóságainak ellenőrizniük kell egy másik tagállamban található befektetési vállalkozásokra, befektetési holding társaságokra, vegyes pénzügyi holding társaságokra, pénzügyi vállalkozásokra, kiegészítő szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra, vegyes tevékenységű holding társaságokra vagy leányvállalatokra – ideértve a biztosítónak minősülő leányvállalatokat is – vonatkozó információkat, a szóban forgó másik tagállam illetékes hatóságai elvégezzék ezen ellenőrzést a (2) bekezdéssel összhangban.

(2)  Az (1) bekezdés alapján megkeresett illetékes hatóságok végrehajtják a következők valamelyikét:

a)    hatáskörükön belül maguk végzik el az ellenőrzést;

b)    lehetővé teszik, hogy a megkereső illetékes hatóságok végezzék el az ellenőrzést;

c)  könyvvizsgálót, illetve szakértőt kérnek fel az ellenőrzés gyors és részrehajlás nélküli elvégzésére a harmadik fél általi értékelés megszerzése érdekében.

Az a) és c) pont alkalmazásában a megkereső illetékes hatóságok számára lehetővé kell tenni az ellenőrzésben való részvételt.

2. szakaszBefektetési holding társaságok, vegyes pénzügyi holding társaságok és vegyes tevékenységű holding társaságok

47. cikk

A holding társaságok csoporttőketesztnek való megfelelés felügyelete alá vonása

A tagállamok biztosítják, hogy a befektetési holding társaságok és a vegyes pénzügyi holding társaságok a csoporttőketesztnek való megfelelés felügyelete alá kerüljenek.

48. cikkAz igazgatók alkalmassága

A tagállamok előírják, hogy a befektetési holding társaság vagy vegyes pénzügyi holding társaság vezető testületének tagjai kellően jó hírnévvel és kellő tudással, készségekkel és tapasztalattal rendelkezzenek feladataik hatékony ellátásához.

49. cikkVegyes tevékenységű holding társaságok

(1)  A tagállamok előírják, hogy amennyiben valamely befektetésivállalkozás-csoportot vegyes tevékenységű holding társaság vezet, a befektetési vállalkozás felügyeletéért felelős illetékes hatóságok:

a)    előírhatják a vegyes tevékenységű holding társaság számára, hogy bocsássa rendelkezésükre az adott befektetési vállalkozás felügyelete szempontjából esetlegesen lényeges információkat;

b)    felügyelhetik a befektetési vállalkozás és a vegyes tevékenységű holding társaság, illetve annak leányvállalatai közötti ügyleteket, és előírhatják a befektetési vállalkozás számára megfelelő kockázatkezelési eljárások és belső ellenőrzési mechanizmusok, többek között hatékony jelentéstételi és számviteli eljárások alkalmazását ezen ügyletek azonosítására, mérésére, nyomon követésére és ellenőrzésére.

(2)  A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy illetékes hatóságaik helyszíni vizsgálatokat végezhetnek vagy – külső ellenőr bevonásával – végeztethetnek a vegyes tevékenységű holding társaságoktól és leányvállalataiktól kapott információk ellenőrzése céljából.

50. cikkSzankciók

E cím 2. fejezete 3. szakaszának megfelelően a tagállamok biztosítják, hogy a jogsértések megszüntetését vagy enyhítését, illetve azok okainak kezelését célzó közigazgatási szankciókat vagy egyéb közigazgatási intézkedéseket lehessen alkalmazni azokkal a befektetési holding társaságokkal, vegyes pénzügyi holding társaságokkal és vegyes tevékenységű holding társaságokkal, illetve tényleges vezetőikkel szemben, amelyek vagy akik megsértik az e fejezetet átültető törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket.

51. cikkA harmadik országbeli felügyelet és egyéb felügyeleti technikák értékelése

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben egy olyan befektetési vállalkozás, amelynek anyavállalata harmadik országban rendelkezik központi irodával, nem tartozik hatékony csoportszintű felügyelet hatálya alá, az illetékes hatóságok értékeljék, hogy a befektetési vállalkozást olyan felügyelet hatálya alá vonta-e a harmadik országbeli felügyeleti hatóság, amely egyenértékű az ezen irányelv és az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] első része szerinti felügyelettel.

(2)  Ha az (1) bekezdésben említett értékelés azt állapítja meg, hogy nincs ilyen egyenértékű felügyelet, a tagállamok ezen irányelv és az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] rendelkezéseit alkalmazzák a befektetési vállalkozásra, vagy olyan megfelelő felügyeleti technikákat engedélyeznek, amelyek alkalmasak az [(EU) ---/---- [IFR] rendeletben] meghatározott csoporttőketesztnek való megfeleléssel kapcsolatos felügyelet célkitűzéseinek megvalósítására. E felügyeleti technikákról a többi érintett illetékes hatósággal folytatott konzultációt követően annak az illetékes hatóságnak kell döntenie, amely csoportfelügyeleti hatóság lenne akkor, ha az anyavállalatot az Unióban létesítették volna. Az e bekezdés alapján hozott összes intézkedést közölni kell a többi érintett illetékes hatósággal, az EBH-val, valamint a Bizottsággal.

(3)  Az az illetékes hatóság, amely csoportfelügyeleti hatóság lenne akkor, ha az anyavállalatot az Unióban létesítették volna, előírhatja többek között egy befektetési holding társaság vagy vegyes pénzügyi holding társaság Unión belüli létesítését, és az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 7. cikkét e befektetési holding társaságra vagy e vegyes pénzügyi holding társaságra alkalmazhatja.

52. cikkHarmadik országbeli felügyeleti hatóságokkal való együttműködés

A Bizottság egy vagy több harmadik országgal kötendő megállapodások megtárgyalására irányuló ajánlásokat nyújthat be a Tanácsnak, amely megállapodások a csoporttőketesztnek az alábbi befektetési vállalkozások általi megfelelés felügyeletének módjára vonatkoznak:

a)  olyan befektetési vállalkozások, amelyek anyavállalatának központi irodája harmadik országban van;

b)  olyan harmadik országbeli befektetési vállalkozások, amelyek anyavállalatának az Unió területén található a központi irodája.

V. CÍMAZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ÁLTALI KÖZZÉTÉTEL

53. cikk Közzétételi követelmények

(1)  Az illetékes hatóságok közzéteszik az alábbi információk mindegyikét:

a)  az ezen irányelv alapján a tagállamukban elfogadott jogszabályok, rendeletek, közigazgatási előírások és általános útmutatások szövege;

b)  az ezen irányelv és az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] által biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkör gyakorlásának módja;

c)  a 33. cikkben említett felügyeleti felülvizsgálat és értékelés során az általuk alkalmazott általános kritériumok és módszertanok;

d)  összesített statisztikai adatok ezen irányelv és az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] végrehajtásának kulcsfontosságú vetületeiről a tagállamukban, beleértve a 36. cikk (2) bekezdésének a) pontja alapján hozott felügyeleti intézkedések számát és jellegét, valamint a 16. cikknek megfelelően kiszabott közigazgatási szankciók számát és jellegét.

(2)  Az (1) bekezdésnek megfelelően közzétett információknak kellően átfogónak és pontosnak kell lenniük ahhoz, hogy az (1) bekezdés b), c) és d) pontjának különböző tagállamok illetékes hatóságai általi alkalmazását érdemi módon össze lehessen hasonlítani.

(3)  A információkat közös formátumot követve kell közzétenni, és rendszeresen kell frissíteni. A közzétett információknak egy egységes elektronikus elérési helyről kell hozzáférhetőnek lenniük.

VI. CÍMFELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUSOK ÉS VÉGREHAJTÁSI AKTUSOK

54. cikk A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdésében, a 8. cikk (4) bekezdésében, a 27. cikk (3) bekezdésében és a 33. cikk (6) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása 5 éves időtartamra szól [a jelen irányelv hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (2) bekezdésében, a 8. cikk (4) bekezdésében, a 27. cikk (3) bekezdésében és a 33. cikk (6) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 3. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk (4) bekezdése, a 27. cikk (3) bekezdése és a 33. cikk (6) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő [két hónapon] belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam [két hónap]-pal meghosszabbodik.

55. cikk Végrehajtási aktusok

A 8. cikkben és a 11. cikk (7) bekezdésében előírt indulótőke összegének a gazdasági és pénzügyi területen bekövetkezett változások figyelembevétele céljából történő módosítását az 56. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően végrehajtási aktusként kell elfogadni.

56. cikkBizottsági eljárás

(1)  A Bizottságot a 2004/10/EK határozattal(25) létrehozott európai bankbizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

VII. CÍMMÁS IRÁNYELVEK MÓDOSÍTÁSAI

57. cikkA 2013/36/EU irányelv módosításai

A 2013/36/EU irányelv a következőképpen módosul:

1.  A címből az „és befektetési vállalkozásokra” kifejezést el kell hagyni.

2.  Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Tárgy

Ez az irányelv az alábbiakra vonatkozó szabályokat állapítja meg:

a)  a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférés;

b)  felügyeleti hatáskörök és eszközök a hitelintézetek illetékes hatóságok általi prudenciális felügyeletéhez;

c)  a hitelintézetek illetékes hatóságok általi prudenciális felügyelete az 575/2013/EU rendeletben meghatározott egységes szabályokkal összhangban;

d)  az illetékes hatóságokra vonatkozó nyilvánosságra hozatali követelmények a hitelintézetek prudenciális szabályozása és felügyelete terén.’’.

3.  A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)  az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)  Ez az irányelv a hitelintézetekre alkalmazandó.”;

b)  a (2) és a (3) bekezdést el kell hagyni;

c)  az (5) bekezdés 1. pontját el kell hagyni;

d)  a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6)  Az e cikk (5) bekezdésének 3–24. pontjában és az e cikk (5a) és (5b) bekezdésével összhangban elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban említett jogalanyok a 34. cikk és a VII. cím 3. fejezetének alkalmazásában pénzügyi vállalkozásnak minősülnek.”.

4.  A 3. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)  a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.  »intézmény«: az [(EU) ---/----*[IFR] rendelet] 4. cikke (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott intézmény;

b)  a 4. pontot el kell hagyni.

5.  Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikkA tagállamokon belüli koordináció

Azok a tagállamok, amelyekben több illetékes hatóság foglalkozik a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások prudenciális felügyeletével, megteszik a szükséges intézkedéseket az e hatóságok közötti koordináció megszervezése érdekében.’’.

6.   A szöveg a következő 8a. cikkel egészül ki:

„8a. cikk

Az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdése 1. pontjának b) alpontjában említett hitelintézetek engedélyezésére vonatkozó egyedi követelmények

(1)  A tagállamok előírják, hogy azok az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdése 1. pontjának b) alpontjában említett vállalkozások, amelyek már szereztek engedélyt a 2014/65/EU irányelv II. címe alapján, engedély iránti kérelmet nyújtsanak be a 8. cikkel összhangban legkésőbb a következő időpontokban:

a)  amikor a havi összesített eszközök tizenkét egymást követő hónapra számított átlaga meghaladja a 30 milliárd EUR-t; vagy

b)  amikor a havi összesített eszközök tizenkét egymást követő hónapra számított átlaga 30 milliárd EUR alatt van, és a vállalkozás olyan csoport tagja, amelynek esetében a csoporthoz tartozó, a 2014/65/EU irányelv I. melléklete A. szakaszának 3. és 6. pontjában említett bármely tevékenységet végző és tizenkét egymást követő hónap átlagaként számítva 30 milliárd EUR alatti összesített eszközökkel rendelkező valamennyi vállalkozás összesített eszközeinek értéke meghaladja a 30 milliárd EUR-t.

(2)  Az (1) bekezdésben említett vállalkozások az (1) bekezdésben említett engedély megszerzéséig folytathatják az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdése 1. pontjának b) alpontjában említett tevékenységek végzését.

(3)  Az (1) bekezdéstől eltérve azok az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdése 1. pontjának b) alpontjában említett vállalkozások, amelyek [az (EU) ---/---- [IFD] irányelv hatálybalépésének napja–1 nap]-jén/-án/-én a 2014/65/EU irányelv alapján engedélyezett befektetési vállalkozásként végzik tevékenységüket, [az (EU) ---/---- [IFD] irányelv hatálybalépését követő 1 év+1 nap]-jéig/-ig kötelesek a 8. cikkel összhangban engedélyért folyamodni.

(4)   Amennyiben az illetékes hatóság az információknak a 2014/65/EU irányelv [95a]. cikkével összhangban történő kézhezvételét követően azt állapítja meg, hogy valamely vállalkozást hitelintézetként kell engedélyezni ezen irányelv 8. cikkével összhangban, értesíti a vállalkozást és a 2014/65/EU 4. cikke (1) bekezdésének 26. pontja szerinti illetékes hatóságot, és ezen értesítés napjától átveszi az engedélyezési eljárást.

(4a)  Ismételt engedélyezés esetén az EBH biztosítja, hogy a folyamat a lehető legészszerűbb legyen, és figyelembe vegyék a meglévő engedélyezésekből származó információkat.

(5)  Az EBH szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki a következők részletes meghatározása érdekében:

a)  az engedély iránti kérelmében az illetékes hatóságok számára a vállalkozás által benyújtandó információ, a 10. cikkben előírt üzleti tervet is ideértve;

b)  az (1) bekezdésben említett küszöbértékek kiszámításának módszere.

A Bizottság felhatalmazást kap az a) és b) pontban említett szabályozástechnikai standardoknak az 1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban történő elfogadására.

Az EBH az említett technikai standardtervezeteket [2019. január 1-jéig] benyújtja a Bizottságnak.”.

7.  A 18. cikk a következő aa) ponttal egészül ki:

„aa) kizárólag az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdése 1. pontjának b) alpontjában említett tevékenységek végzésére használja az engedélyét, és összesített eszközeinek 5 egymást követő évre számított átlaga az említett cikkben meghatározott küszöbértékek alatt van;”.

7a.  A 20. cikk a következőképpen módosul:

    a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

    „(2) Az EBH nyilvánosságra hozza és legalább évente frissíti a honlapján mindazon hitelintézetek nevét tartalmazó jegyzéket, amelyek számára engedélyt adtak ki.”;

b) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

    „(3a) Az e cikk (2) bekezdésében említett jegyzéknek tartalmaznia kell az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdése 1. pontjának b) alpontjában említett feltételeknek megfelelő vállalkozások nevét, és e hitelintézeteket akként kell azonosítania. Az említett jegyzéknek ezenkívül ismertetnie kell az előző változathoz képest történt esetleges változásokat is.”

8.  A IV. címet el kell hagyni.

9.  Az 51. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A fogadó tagállam illetékes hatóságai a 112. cikk (1) bekezdésének alkalmazása esetén a összevont felügyeletet ellátó hatóságtól vagy a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságaitól kérhetik, hogy egy hitelintézet fióktelepét tekintsék jelentősnek.”.

10.  Az 53. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)  Az (1) bekezdés nem akadályozza az illetékes hatóságokat abban, hogy az ezen irányelvnek, az 575/2013/EU rendeletnek, [a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről szóló (EU) ---/---- [IFD] irányelvnek], a hitelintézetekre alkalmazandó egyéb irányelveknek, valamint az 1092/2010/EU rendelet 15. cikkének, az 1093/2010/EU rendelet 31., 35. és 36. cikkének és az 1095/2010/EU rendelet 31. és 36. cikkének megfelelően információkat cseréljenek egymással, vagy az ERKT-nak, az EBH-nak és az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott európai felügyeleti hatóságnak (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) információkat továbbítsanak. Az így továbbított információkra is az (1) bekezdés vonatkozik.

______________________________________________________________

*   Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.)”

11. A 66. cikk (1) bekezdése a következő aa) ponttal egészül ki:

„aa)  az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdése 1. pontjának b) alpontjában említett tevékenységek legalább egyikének végzése és az említett cikk szerinti küszöbértékek túllépése hitelintézeti engedély hiányában;”.

12. A 76. cikk (5) bekezdésének utolsó mondatát el kell hagyni.

13. A 86. cikk (11) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(11)  Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy az intézmények az esetleges likviditási hiányok megszüntetésére irányuló stratégiákat és végrehajtási intézkedéseket tartalmazó tervekkel rendelkezzenek, a más tagállamban létrehozott fióktelepekre vonatkozóan is. Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a belső szabályzatok és eljárások megfelelő kiigazítása érdekében ezeket a terveket az intézmények legalább évente teszteljék és a (8) bekezdésben említett alternatív forgatókönyvek kimenetele alapján aktualizálják, majd pedig nyújtsák be a felső vezetésnek, amely jóváhagyja azokat. Az intézményeknek előzetesen meg kell hozniuk a likvidforrás-ellátottság helyreállítására vonatkozó tervek azonnali végrehajtásához szükséges működési intézkedéseket. Az ilyen működési intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a központi banki finanszírozás számára azonnal rendelkezésre álló biztosíték tartását. Ebbe szükség esetén beletartozik a biztosíték más tagállam pénznemében való tartása, vagy egy olyan harmadik ország pénznemében való tartása, amellyel szemben a hitelintézetnek követelései vannak, illetve ha működési szempontból szükséges, egy olyan fogadó tagállam vagy harmadik ország területén való tartása, amelynek pénznemében követelés áll fenn.’’.

14.  A 110. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

15.  A 114. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)  Amennyiben olyan vészhelyzet következik be – beleértve az 1093/2010/EU rendelet 18. cikkében leírt helyzetet vagy a kedvezőtlen piaci folyamatokat előidéző helyzetet – amely potenciálisan veszélyezteti a piac likviditását és a pénzügyi rendszer stabilitását bármely olyan tagállamban, ahol egy csoport tagjait engedélyezték, vagy ahol az 51. cikkben említett jelentős fióktelepek telepedtek le, az összevont felügyeletet ellátó hatóság – az 1. fejezet 2. szakaszára, és adott esetben az [(EU) ---/---- [IFD] európai parlamenti és tanácsi irányelv]* IV. címe 1. fejezetének 2. szakaszára figyelemmel – a lehető legkorábban riasztja az EBH-t és az 58. cikk (4) bekezdésében és az 59. cikkben említett hatóságokat, és közli velük a feladataik ellátásához szükséges valamennyi információt. Ezek a kötelezettségek az összes illetékes hatóságra vonatkoznak.

__________________________________________________________________

*  [Az Európai Parlament és a Tanács (EU) ---/---- irányelve (...) ...].”.

16.  A 116. cikk a következőképpen módosul:

a)  a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)  A felügyeleti kollégiumokban részt vevő illetékes hatóságok és az EBH szorosan együttműködnek egymással. Az ezen irányelv VII. címe 1. fejezetének II. szakasza és adott esetben az [(EU) ---/---- [IFD] irányelv] IV. címe 1. fejezetének 2. szakasza szerinti titoktartási kötelezettséget nem sérti, ha az illetékes hatóságok bizalmas információkat cserélnek a felügyeleti kollégiumokban. A felügyeleti kollégiumok létrehozása és működése nem érinti az illetékes hatóságok ezen irányelv és az 575/2013/EU rendelet szerinti jogait és kötelességeit.”;

b)  a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6)  A felügyeleti kollégiumokban részt vehetnek az EU-szintű anyaintézmények vagy EU-szintű pénzügyi holding társaság anyavállalatok vagy EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalatok leányvállalatainak felügyeletéért felelős illetékes hatóságok is, valamint azon fogadó tagállamok illetékes hatóságai, ahol az 51. cikk szerinti jelentős fióktelepek telepedtek le, szükség szerint a KBER központi bankjai, továbbá adott esetben – amennyiben a titoktartási követelmények valamennyi illetékes hatóság véleménye szerint egyenértékűek az ezen irányelv VII. címe 1. fejezetének II. szakasza, és adott esetben az [(EU) ---/---- [IFD] irányelv] IV. címe 1. fejezetének 2. szakasza szerinti követelményekkel – harmadik országok felügyeleti hatóságai is.”;

c)  a (9) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(9)  Az összevont felügyeletet ellátó hatóság – az ezen irányelv VII. címe 1. fejezetének II. szakasza, és adott esetben az [(EU) ---/---- [IFD] irányelv] IV. címe 1. fejezetének 2. szakasza szerinti titoktartási kötelezettség figyelembevételével – tájékoztatja az EBH-t a felügyeleti kollégium tevékenységeiről, ideértve a vészhelyzetekben folytatottakat is, továbbá közöl az EBH-val a felügyeleti tevékenység közelítésének szempontjából minden különösen fontos információt.”.

17.  A 125. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

  „(2)  Az összevont alapú felügyelet, és különösen az illetékes hatóságok közötti, ezen irányelvben szabályozott információcsere keretében kapott információkra a hitelintézetek esetében az ezen irányelv 53. cikke (1) bekezdésében meghatározott vagy az [(EU) ---/---- [IFD] irányelv] 13. cikke szerinti szakmai titoktartási követelményekkel legalább egyenértékű követelmények vonatkoznak.”.

18.  A 128. cikk második albekezdését el kell hagyni.

19.  A 129. cikk (2), (3) és (4) bekezdését el kell hagyni.

20.  A 130. cikk (2), (3) és (4) bekezdését el kell hagyni.

21.  A 143. cikk (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d)  az ezen irányelv VII. címe 1. fejezetének II. szakaszában meghatározott rendelkezések és adott esetben az [(EU) ---/----[IFD] irányelv] IV. címe 1. fejezetének 2. szakaszában meghatározott rendelkezések sérelme nélkül, összesített statisztikai adatok a prudenciális keretszabályozás végrehajtásának kulcsfontosságú vetületeiről valamennyi tagállamban, beleértve a 102. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján hozott felügyeleti intézkedések számát és jellegét, valamint a 65. cikknek megfelelően hozott közigazgatási szankciók számát és jellegét.”.

57a. cikk

A 2014/59/EU irányelv módosítása

A 2. cikk (1) bekezdése 3. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„3.  „befektetési vállalkozás”: az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott, az [(EU) ---/---- [IFD] irányelv] 8. cikkének (1) bekezdésében megállapított indulótőke-követelmény hatálya alá tartozó befektetési vállalkozás;”

58. cikkA 2014/65/EU irányelv módosításai

A 2014/65/EU irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 8. cikk a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)  már nem felel meg azon feltételeknek, amelyek alapján az engedélyt kiadták, úgymint az [(EU) ---/---- [IFR] rendeletben] megállapított feltételek teljesítése;”.

2.   A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„15. cikkIndulótőke-ellátottság

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok csak akkor adják meg az engedélyt, ha a befektetési vállalkozás az [(EU) ---/----[IFD] irányelv] 8. cikkének követelményeivel összhangban az adott befektetési szolgáltatás vagy tevékenység jellegére tekintettel elegendő indulótőkével rendelkezik.”.

3.  A 41. cikk helyébe a következő szöveg lép:

41. cikk

Az engedély megadása

(1)  Annak a tagállamnak az illetékes hatósága, amelyben egy harmadik országbeli vállalkozás a fióktelepét létrehozta vagy létre akarja hozni, az engedélyt csak akkor adja meg, ha az illetékes hatóság meggyőződött arról, hogy:

a)  a 39. cikk szerinti feltételek teljesültek; és

b)  a harmadik országbeli vállalkozás képes lesz a (2) és (3) bekezdésben említett rendelkezéseknek megfelelni.

Az illetékes hatóság a hiánytalan kérelem benyújtását követően hat hónapon belül tájékoztatja a harmadik országbeli vállalkozást az engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról.

(2)  A harmadik országbeli vállalkozás fióktelepe, amely az engedélyt az (1) bekezdés szerint megkapta, köteles megfelelni ezen irányelv 16–20., 23., 24., 25. és 27. cikkének, 28. cikke (1) bekezdésének, továbbá 30., 31. és 32. cikkének, valamint a 600/2014/EU rendelet 3–26. cikkének és az ezek alapján elfogadott intézkedéseknek, és az illetékes hatóság felügyelete alá fog tartozni abban a tagállamban, ahol az engedélyt megadták.

A tagállamok nem állapíthatnak meg semmiféle további előírást a fióktelep szervezetével és működésével kapcsolatban az ezen irányelv hatálya alá tartozó ügyekben, és a harmadik országbeli vállalkozások egyik fióktelepét sem részesíthetik az uniós vállalkozások tekintetében alkalmazottnál kedvezőbb elbánásban.

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok évente értesítik az ESMA-t a harmadik országbeli vállalkozások területükön működő fióktelepeinek számáról.

3. A harmadik országbeli vállalkozás (1) bekezdés szerint engedélyezett fióktelepe éves gyakorisággal jelenti a (2) bekezdésben említett illetékes hatóságnak a következőket:

a)  a fióktelep által az adott tagállamban nyújtott szolgáltatások és végzett tevékenységek mértéke és hatóköre;

b)  az a) pontban említett szolgáltatásokhoz és tevékenységekhez kapcsolódó eszközök forgalma és összértéke;

c)  a fióktelep ügyfeleinek rendelkezésére álló befektetővédelmi intézkedések részletes leírása, ideértve az ügyfeleknek a 39. cikk (2) bekezdésének f) pontjában említett befektetőkártalanítási rendszerből eredő jogait;

d)  az a) pontban említett szolgáltatások és tevékenységek végzése tekintetében a fióktelep által alkalmazott kockázatkezelési politika és eljárások.

  (4) A (2) bekezdésben említett illetékes hatóságok, azon szervezetek illetékes hatóságai, amelyek ugyanazon csoporthoz tartoznak, mint a harmadik országbeli vállalkozások (1) bekezdés szerint engedélyezett fióktelepei, valamint az ESMA és az EBH szorosan együttműködnek annak érdekében, hogy az adott csoport Unióban folytatott minden tevékenysége ezen irányelvnek, a 600/2014/EU rendeletnek, a 2013/36/EU irányelvnek, az 575/2013/EU rendeletnek, az [(EU) ---/----* [IFD] irányelvnek] és az [(EU) ---/----* [IFR] rendeletnek] megfelelő átfogó, következetes és hatékony felügyelet alá tartozzon.

(5) Az ESMA szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki a (3) bekezdésben említett információk részletes meghatározása érdekében.

Az ESMA az említett szabályozástechnikai standardtervezeteket [dátum beillesztendő]-ig benyújtja a Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 15. cikkének megfelelően történő elfogadására.

(6) Az ESMA végrehajtás-technikai standardtervezeteket dolgoz ki annak meghatározása érdekében, hogy milyen formátumban kell benyújtani a (3) bekezdés szerinti információkat a nemzeti illetékes hatóságoknak.

Az ESMA az említett végrehajtás-technikai standardtervezeteket [dátum beillesztendő]-ig benyújtja a Bizottságnak.

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett végrehajtás-technikai standardoknak az 1095/2010/EU rendelet 15. cikkének megfelelően történő elfogadására.”.

4.  A 81. cikk (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)  annak ellenőrzésére, hogy a befektetési vállalkozások tevékenységének megkezdésére vonatkozó feltételek teljesülnek-e, valamint hogy elősegítsék a vállalkozás üzleti magatartásának, az igazgatási és számviteli eljárások, valamint a belső ellenőrzési mechanizmusok figyelemmel kísérését;”.

5.    A szöveg a következő 95a. cikkel egészül ki:

„95a. cikk

Az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdése 1. pontjának b) alpontjában említett hitelintézet engedélyezésére vonatkozó átmeneti rendelkezés

Az illetékes hatóságok tájékoztatják a 2013/36/EU irányelv 8. cikkében említett illetékes hatóságot, ha az I. melléklet A. szakaszának 3. és 6. pontjában említett tevékenységek végzése érdekében ezen irányelv II. címe alapján az [(EU) ---/---- [IFD] irányelv hatálybalépésének napja] előtt engedélyért folyamodó vállalkozás előirányzott összesített eszközei meghaladják a 30 milliárd EUR-t, és erről értesítik a kérelmezőt.”.

VIII. CÍMÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1.

59. cikkÁtmeneti rendelkezések

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy – a (2) bekezdésben említettek kivételével – azok a befektetési vállalkozások, amelyek 20xx január 1-jén [ezen irányelv hatálybalépésének napja] vagy azt megelőzően már működtek, és amelyek indulótőkéje nem éri el a 8. cikkben említett mértékeket, évi 5000 EUR összegű emeléssel legkésőbb [ezen irányelv hatálybalépését követő öt év]-jéig/-ig megfeleljenek az említett cikknek.

Ha az első albekezdésben meghatározott éves emelés nem elegendő a befektetési vállalkozás számára ahhoz, hogy az ötéves időszak végére elérje az előírt indulótőke-mértéket, a tagállamok legfeljebb ötéves további átmeneti időszakot biztosítanak. Az illetékes hatóságok meghatározzák az e további átmeneti időszak alatt alkalmazandó éves összegeket.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy az árutőzsdei kereskedők legkésőbb [ezen irányelv hatálybalépését követő öt év]-jéig/-ig megfeleljenek a 8. cikk rendelkezéseinek.

60. cikkFelülvizsgálat

[Ezen irányelv és az (EU) ---/---- rendelet [a befektetési vállalkozásokról szóló rendelet] alkalmazásának kezdetét követő három év]-jéig/-ig a Bizottság az EBH-val és az ESMA-val szorosan együttműködve benyújtja jelentését az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, adott esetben jogalkotási javaslat kíséretében, az alábbiakról:

a)  ezen irányelv és az (EU) ---/---- [IFR] rendelet, valamint az ÁÉKBV- és az ABAK-irányelv javadalmazásra vonatkozó rendelkezéseiről azzal a céllal, hogy egyenlő versenyfeltételeket teremtsenek az Unióban működő valamennyi befektetési vállalkozás számára;

aa)  egy olyan értékelésről, amely figyelembe veszi a 32a. cikkben említett EBH-jelentést és a fenntartható finanszírozásra vonatkozó taxonómiát [hivatkozás a jogi szövegre, ha rendelkezésre áll], és arra vonatkozik, hogy:

i.  van-e a befektetési vállalkozás belső irányítása szempontjából figyelembe veendő környezeti, társadalmi vagy irányítási kockázat;

ii.  van-e a befektetési vállalkozás javadalmazási politikája tekintetében figyelembe veendő környezeti, társadalmi vagy irányítási kockázat;

iii.  van-e a kockázatkezelés tekintetében figyelembe veendő környezeti, társadalmi vagy irányítási kockázat; és

iv.  van-e a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési folyamatba felveendő környezeti, társadalmi vagy irányítási kockázat.

b)  az ezen irányelv szerinti információmegosztási szabályok hatékonyságáról;

c)  az Unió és a tagállamok által az ezen irányelv és az (EU) ---/---- [IFR] rendelet alkalmazásában harmadik országokkal folytatott együttműködésről;

d)  ezen irányelv és az (EU) ---/---- [IFR] rendelet befektetési vállalkozások tekintetében történő végrehajtásáról azok jogi formája vagy tulajdonosi modellje alapján.

61. cikkÁtültetés

(1)  A tagállamok [jelen irányelv hatálybalépését követő 18 hónap]-jéig/-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.

(2)  Ezeket a rendelkezéseket a tagállamok [az (EU) ---/---- rendelet alkalmazásának kezdete]-jétől/-tól/-től alkalmazzák.

(3)  A tagállamok közlik a Bizottsággal és az EBH-val nemzeti joguk azon rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

Amennyiben a tagállamok által küldött, átültető intézkedésekről szóló értesítéshez mellékelt dokumentumok nem elégségesek ahhoz, hogy mindenre kiterjedően értékelni lehessen azt, hogy az átültető rendelkezések megfelelnek-e ezen irányelv egyes rendelkezéseinek, a Bizottság az EBH kérésére az 1093/2010/EU rendelet szerinti feladatai elvégzéseire figyelemmel, vagy saját kezdeményezésére előírhatja a tagállamoknak, hogy nyújtsanak részletesebb tájékoztatást a szóban forgó rendelkezések végrehajtásáról és ezen irányelv átültetéséről.

(4)  Az (1) bekezdésben említett rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni.

62. cikkHatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A befektetési vállalkozások felügyelete és szanálása vonatkozásában más uniós jog aktusoknak a 2013/36/EU irányelvre való hivatkozásait ezen irányelvre való hivatkozásokként kell értelmezni.

63. cikkCímzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

(1)

  [HL C 0., 0000.0.0., 0. o. / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

(2)

  [HL C 0., 0000.0.0., 0. o. / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

(3)

* Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.

(4)

  HL C […], […], […] o.

(5)

  HL C […], […], […] o.

(6)

  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

(7)

  Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

(8)

  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK irányelve (2004. április 21.) a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 145., 2004.4.30., 1. o.).

(9)

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(10)

  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(11)

  A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 2013/36/EU irányelv és az 575/2013/EU rendelet javadalmazásra vonatkozó szabályainak értékeléséről (COM(2016)0510).

(12)

  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(13)

  HL C 369., 2011.12.17., 14. o.

(14)

  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).

(15)

  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 182., 2013.6.29., 19. o.).

(16)

  Az Európai Parlament és a Tanács 1606/2002/EK rendelete (2002. július 19.) a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról (HL L 243., 2002.9.11., 1. o.).

(17)

  Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.).

(18)

  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/87/EK irányelve (2002. december 16.) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, a 79/267/EGK, a 92/49/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK tanácsi irányelvek, illetve a 98/78/EK és 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek módosításáról (HL L 35., 2003.2.11., 1. o.)

(19)

  Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

(20)

  Az Európai Parlament és a Tanács 1092/2010/EU rendelete (2010. november 24.) a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról (HL L 331., 2010.12.15., 1. o.).

(21)

  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/43/EK irányelve (2006. május 17.) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 157., 2006.6.9., 87. o.).

(22)

  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 302., 2009.11.17., 32. o.).

(23)

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

(24)

  A Bizottság 2009/384/EK ajánlása (2009. április 30.) a pénzügyi szolgáltatási ágazat javadalmazási politikájáról (HL L 120., 2009.5.15., 22. o.).

(25)

  A Bizottság 2004/10/EK határozata (2003. november 5.) az európai bankbizottság létrehozásáról (HL L 3., 2004.1.7., 36. o.).


VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (12.7.2018)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2013/36/EU irányelv és a 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

A vélemény előadója: Kostas Chrysogonos

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az 575/2013/EU rendelet és a 2013/36/EU irányelv alapján fennálló jelenlegi prudenciális szabályozások alapját nagyrészt a nagy bankcsoportok vonatkozásában a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által megállapított nemzetközi szabályozói standardok egymást követő kiadásai jelentik, és e szabályozások csak részben kezelik a befektetési vállalkozások szerteágazó tevékenységéhez kapcsolódó sajátos kockázatokat. Ezeket a befektetési vállalkozásokkal kapcsolatos sajátos veszélyeket és kockázatokat tehát alaposabban kezelni kell, megfelelő és arányos uniós szintű prudenciális szabályok révén.

(2)  Az 575/2013/EU rendelet és a 2013/36/EU irányelv alapján fennálló jelenlegi prudenciális szabályozások alapját nagyrészt a nagy bankcsoportok vonatkozásában a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által megállapított nemzetközi szabályozói standardok egymást követő kiadásai jelentik, és e szabályozások csak részben kezelik a befektetési vállalkozások szerteágazó tevékenységéhez kapcsolódó sajátos kockázatokat. Ezeket a befektetési vállalkozásokkal kapcsolatos sajátos veszélyeket és kockázatokat tehát alaposabban kezelni kell, eredményes, megfelelő és arányos uniós szintű prudenciális szabályok révén, elősegítve az egyenlő versenyfeltételek megteremtését az egész unióban és garantálva a hatékony prudenciális felügyeletet, egyúttal féken tartva a megfelelési költségeket és elegendő tőkét biztosítva a befektetési vállalkozások többsége számára.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A megbízható prudenciális felügyeletnek biztosítania kell, hogy a befektetési vállalkozásokat szabályosan irányítsák, az ügyfeleik érdekeinek megfelelően. Figyelembe kell venniük, hogy a befektetési vállalkozások és ügyfeleik esetlegesen túlzott kockázatokat vállalhatnak, valamint azt, hogy a befektetési vállalkozások által vállalt és jelentett kockázatok különböző mértékűek. A prudenciális felügyeletnek ugyanilyen mértékben kell törekednie a befektetési vállalkozásokat sújtó túlzott adminisztratív terhek elkerülésére.

(3)  A megbízható prudenciális felügyeletnek biztosítania kell, hogy a befektetési vállalkozásokat szabályosan irányítsák, az ügyfeleik érdekeinek megfelelően. Figyelembe kell venniük, hogy a befektetési vállalkozások és ügyfeleik esetlegesen túlzott kockázatokat vállalhatnak, valamint azt, hogy a befektetési vállalkozások által vállalt és jelentett kockázatok különböző mértékűek. A prudenciális felügyeletnek ugyanilyen mértékben kell törekednie a befektetési vállalkozásokat sújtó aránytalan adminisztratív terhek elkerülésére. E követelményeknek ugyanakkor lehetővé kell tenniük a megfelelő egyensúly megteremtését a különböző befektetési vállalkozások biztonságos és megbízható működése, valamint az üzleti tevékenységik életképességét veszélyeztető túlzott költségek elkerülése között.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az 575/2013/EU rendelet és a 2013/36/EU irányelv alkotta keretből következő számos követelmény célja a hitelintézeteket érintő közös kockázatok kezelése. Ennek megfelelően, a fennálló követelményeket nagyrészt annak érdekében alakították ki, hogy megőrizzék a hitelintézetek hitelezési kapacitását a gazdasági ciklusokon át, valamint hogy megvédjék a betéteseket és az adófizetőket az esetleges csődtől, és nem arra irányulnak, hogy kezeljék a különböző befektetési vállalkozások eltérő kockázati profiljait. A befektetési vállalkozások nem rendelkeznek jelentős méretű lakossági és vállalati hitelportfóliókkal, valamint nem gyűjtenek betéteket. Annak valószínűsége, hogy csődjük hátrányos hatást gyakorol az összesített pénzügyi stabilitásra, alacsonyabb, mint a hitelintézetek esetében. A befektetési vállalkozások által viselt, illetve jelentett kockázatok tehát lényegesen eltérnek a hitelintézetek által viselt, illetve jelentett kockázatoktól, és a különbségnek egyértelműen tükröződnie kell az Unió prudenciális keretében is.

(4)  Az 575/2013/EU rendelet és a 2013/36/EU irányelv alkotta keretből következő számos követelmény célja a hitelintézeteket érintő közös kockázatok kezelése. Ennek megfelelően, a fennálló követelményeket nagyrészt annak érdekében alakították ki, hogy megőrizzék a hitelintézetek hitelezési kapacitását a gazdasági ciklusokon át, valamint hogy megvédjék a betéteseket és az adófizetőket az esetleges csődtől, és nem arra irányulnak, hogy kezeljék a különböző befektetési vállalkozások eltérő kockázati profiljait. A befektetési vállalkozások nem rendelkeznek jelentős méretű lakossági és vállalati hitelportfóliókkal, valamint nem gyűjtenek betéteket. Annak valószínűsége, hogy csődjük hátrányos hatást gyakorol az összesített pénzügyi stabilitásra, alacsonyabb, mint a hitelintézetek esetében, de mégis kockázatot jelentenek, amelynek kezeléséhez stabil keretrendszerre van szükség. A befektetési vállalkozások által viselt, illetve jelentett kockázatok tehát lényegesen eltérnek a hitelintézetek által viselt, illetve jelentett kockázatoktól, és a különbségnek egyértelműen tükröződnie kell az Unió prudenciális keretében is.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A jelenlegi keret különböző tagállamokban történő alkalmazásának eltérései veszélyeztetik a befektetési vállalkozások egyenlő versenyfeltételeit az Unión belül. A különbségek a keret különböző befektetési vállalkozásokra az általuk nyújtott szolgáltatáson alapuló alkalmazásának általános nehézségeiből adódnak, amennyiben egyes nemzeti hatóságok kiigazítják vagy korszerűsítik ezt az alkalmazást a nemzeti jogban vagy gyakorlatban. Mivel a jelenlegi prudenciális keret nem kezel valamennyi, a befektetési vállalkozások egyes típusait érintő, illetve általuk jelentett kockázatot, egyes tagállamokban jelentős többlettőke-követelményeket alkalmaztak bizonyos befektetési vállalkozásokra. Az e kockázatokat kezelő egységes rendelkezéseket kell kialakítani a befektetési vállalkozások harmonizált prudenciális felügyeletének biztosítása érdekében az egész Unióban.

(5)  A jelenlegi keret különböző tagállamokban történő alkalmazásának eltérései veszélyeztetik a befektetési vállalkozások egyenlő versenyfeltételeit az Unión belül, akadályozva a befektetők hozzáférését az új lehetőségekhez és kockázataik kezelésének hatékonyabb módszereihez. A különbségek a keret különböző befektetési vállalkozásokra az általuk nyújtott szolgáltatáson alapuló alkalmazásának általános nehézségeiből adódnak, amennyiben egyes nemzeti hatóságok kiigazítják vagy korszerűsítik ezt az alkalmazást a nemzeti jogban vagy gyakorlatban. Mivel a jelenlegi prudenciális keret nem kezel valamennyi, a befektetési vállalkozások egyes típusait érintő, illetve általuk jelentett kockázatot, egyes tagállamokban jelentős többlettőke-követelményeket alkalmaztak bizonyos befektetési vállalkozásokra. Az e kockázatokat kezelő egységes rendelkezéseket kell kialakítani a befektetési vállalkozások egyértelmű, harmonizált prudenciális felügyeletének biztosítása érdekében az egész Unióban.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Létezhetnek olyan tagállamok, amelyekben a befektetési vállalkozások prudenciális célú felügyeletére hatáskörrel rendelkező hatóságok elkülönülnek a piaci magatartás felügyeletének feladatával megbízott hatóságoktól. Ezért az e hatóságok közötti együttműködésre és információcserére egy mechanizmust kell létrehozni.

(7)  Létezhetnek olyan tagállamok, amelyekben a befektetési vállalkozások prudenciális célú felügyeletére hatáskörrel rendelkező hatóságok elkülönülnek a piaci magatartás felügyeletének feladatával megbízott hatóságoktól. Ezért az e hatóságok közötti együttműködésre és információcserére egy mechanizmust kell létrehozni a befektetési vállalkozások gyorsan és hatékonyan működő, harmonizált prudenciális felügyeletének biztosítása érdekében az egész Unióban.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az induló tőke mértékének azokon a szolgáltatásokon és tevékenységeken kell alapulnia, amelyek nyújtására, illetve végzésére a befektetési vállalkozás a 2004/39/EK irányelvvel összhangban jogosult. Egyrészt a tagállamok azon lehetősége, hogy a 2013/36/EU irányelvben előírtaknak megfelelően különleges helyzetekben csökkenthetik az induló tőke összegét, másrészt az említett irányelv végrehajtásának egyenetlensége oda vezetett, hogy Unió-szerte eltérő mértékű indulótőke-előírások alkalmazandók. E széttöredezettség megszüntetése érdekében harmonizálni kell az induló tőke előírt összegét.

(9)  Az induló tőke mértékének azokon a szolgáltatásokon és tevékenységeken kell alapulnia, amelyek nyújtására, illetve végzésére a befektetési vállalkozás a 2004/39/EK irányelvvel összhangban jogosult. Egyrészt a tagállamok azon lehetősége, hogy a 2013/36/EU irányelvben előírtaknak megfelelően különleges helyzetekben csökkenthetik az induló tőke összegét, másrészt az említett irányelv végrehajtásának egyenetlensége oda vezetett, hogy Unió-szerte eltérő mértékű indulótőke-előírások alkalmazandók. E széttöredezettség megszüntetése érdekében valamennyi uniós befektetési vállalkozás számára ennek megfelelően harmonizálni kell az induló tőke előírt összegét.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A belső piac megfelelő működése megköveteli, hogy a befektetési vállalkozások rendezett pénzügyi helyzetének, különösen fizetőképességüknek a felügyeletéért a székhelyük szerinti tagállam illetékes hatósága legyen felelős. A befektetési vállalkozások hatékony felügyeletét biztosítandó azon más tagállamokban is, ahol a befektetési vállalkozás szolgáltatásokat nyújt vagy fiókteleppel rendelkezik, biztosítani kell a többi ilyen tagállam illetékes hatóságaival való szoros együttműködést.

(11)  A belső piac megfelelő működése megköveteli, hogy a befektetési vállalkozások rendezett pénzügyi helyzetének, különösen fizetőképességüknek a felügyeletéért a székhelyük szerinti tagállam illetékes hatósága legyen felelős. A befektetési vállalkozások hatékony felügyeletét biztosítandó azon más tagállamokban is, ahol a befektetési vállalkozás szolgáltatásokat nyújt vagy fiókteleppel rendelkezik, biztosítani kell a többi ilyen tagállam illetékes hatóságaival való szoros együttműködést és információcserét.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Tájékozódási és felügyeleti célokból és különösen a pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítása érdekében a fogadó tagállamok illetékes hatóságainak képesnek kell lenniük eseti alapú helyszíni ellenőrzések lefolytatására és a befektetési vállalkozások fióktelepei által a területükön végzett tevékenységek vizsgálatára, továbbá a fióktelep tevékenységeire vonatkozó információk bekérésére. Az ilyen fióktelepekkel kapcsolatos felügyeleti intézkedésekre vonatkozó illetékességnek azonban a székhely szerinti tagállamnál kell maradnia.

(12)  Tájékozódási és felügyeleti célokból és különösen a pénzügyi rendszer stabilitásának és biztonságának biztosítása érdekében a fogadó tagállamok illetékes hatóságainak képesnek kell lenniük eseti alapú helyszíni ellenőrzések lefolytatására és a befektetési vállalkozások fióktelepei által a területükön végzett tevékenységek vizsgálatára, továbbá a fióktelep tevékenységeire vonatkozó információk bekérésére. Az ilyen fióktelepekkel kapcsolatos felügyeleti intézkedésekre vonatkozó illetékességnek azonban a székhely szerinti tagállamnál kell maradnia.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az ezen irányelvben és az [(EU) ---/---- [IFR] rendeletben] rögzített kötelezettségnek való megfelelés biztosítása érdekében a tagállamoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű közigazgatási szankciókat és egyéb közigazgatási intézkedéseket kell előírniuk. Annak biztosítása érdekében, hogy a közigazgatási szankcióknak visszatartó erejük legyen, azokat – bizonyos jól meghatározott eseteket kivételével – közzé kell tenni. Az ügyfeleknek és befektetőknek hozzáférést kell biztosítani a befektetési vállalkozásokra kiszabott közigazgatási szankciókra és intézkedésekre vonatkozó információkhoz annak érdekében, hogy megalapozott döntést hozhassanak befektetési lehetőségeiket illetően.

(16)  Az ezen irányelvben és az [(EU) ---/---- [IFR] rendeletben] rögzített kötelezettségnek való megfelelés biztosítása érdekében a tagállamoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű közigazgatási szankciókat és egyéb közigazgatási intézkedéseket kell előírniuk. Annak biztosítása érdekében, hogy a közigazgatási szankcióknak visszatartó erejük legyen, azokat közzé kell tenni. Az ügyfeleknek és befektetőknek hozzáférést kell biztosítani a befektetési vállalkozásokra kiszabott közigazgatási szankciókra és intézkedésekre vonatkozó információkhoz annak érdekében, hogy megalapozott döntést hozhassanak befektetési lehetőségeiket illetően.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az ezen irányelvet átültető nemzeti rendelkezések és az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] megsértésének felfedése érdekében a tagállamoknak rendelkezniük kell a szükséges vizsgálati hatáskörökkel, és hatékony mechanizmusokat kell létrehozniuk a potenciális vagy tényleges jogsértések bejelentésére.

(17)  Az ezen irányelvet átültető nemzeti rendelkezések és az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] megsértésének felfedése érdekében a tagállamoknak rendelkezniük kell a szükséges vizsgálati hatáskörökkel, és hatékony és gyors mechanizmusokat kell létrehozniuk a potenciális vagy tényleges jogsértések bejelentésére.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A befektetési vállalkozásoknak megfelelő mennyiségű, minőségű és elosztású belső tőkével kell rendelkezniük azon sajátos kockázatok fedezésére, amelyeknek ki vannak vagy ki lehetnek téve. Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a befektetési vállalkozások megfelelő stratégiákkal és eljárásokkal rendelkezzenek belső tőkeellátottságuk értékeléséhez és annak megfelelő szinten tartásához.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A javadalmazás és a befektetési vállalkozások kockázati profilja közötti összhang megteremtése és az egyenlő versenyfeltételek garantálása érdekében a befektetési vállalkozásokra a vállalatirányítási rendszerekkel kapcsolatos egyértelmű alapelveknek és javadalmazási szabályoknak kell vonatkozniuk, amelyek figyelembe veszik a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások közötti különbségeket. A kis méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozásokat mindazonáltal mentesíteni kell e szabályok alól, mivel a 2014/65/EU irányelv javadalmazásra és vállalatirányításra vonatkozó rendelkezései kellően átfogóak e vállalkozástípusok tekintetében.

(20)  A javadalmazás és a befektetési vállalkozások kockázati profilja közötti összhang megteremtése és az egyenlő versenyfeltételek garantálása érdekében a befektetési vállalkozásokra a vállalatirányítási rendszerekkel kapcsolatos egyértelmű alapelveknek és a nemek szempontjából semleges javadalmazási szabályoknak kell vonatkozniuk, amelyek figyelembe veszik a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások közötti különbségeket. A kis méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozásokat mindazonáltal mentesíteni kell e szabályok alól, mivel a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1a javadalmazásra és vállalatirányításra vonatkozó rendelkezései kellően átfogóak e vállalkozástípusok tekintetében.

 

______________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az adózási átláthatóság iránti egyre növekvő igényre válaszul és a befektetési vállalkozások vállalati felelősségvállalásának előmozdítása érdekében indokolt előírni, hogy a befektetési vállalkozások hozzanak nyilvánosságra bizonyos, többek között a realizált profitra, a befizetett adókra és a kapott állami támogatásokra vonatkozó információkat.

(24)  Az adózási átláthatóság iránti egyre növekvő igényre válaszul és a befektetési vállalkozások vállalati felelősségvállalásának előmozdítása érdekében indokolt előírni, hogy a befektetési vállalkozások évente hozzanak nyilvánosságra bizonyos, többek között a realizált profitra, a befizetett adókra és a kapott állami támogatásokra vonatkozó információkat.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok kijelölik azt az egy vagy több illetékes hatóságot, amely ellátja az ezen irányelvben meghatározott funkciókat és feladatokat. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és az EBH-t e kijelölésről és több illetékes hatóság esetén az egyes illetékes hatóságok funkcióiról és feladatairól.

(1)  A tagállamok kijelölik azt az egy vagy több illetékes hatóságot, amely ellátja az ezen irányelvben meghatározott funkciókat és feladatokat. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, az EBH-t és az ESMA-t e kijelölésről és több illetékes hatóság esetén az egyes illetékes hatóságok funkcióiról és feladatairól.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az illetékes hatóságok mint a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (PFER) tagjai a bizalmon és a teljes körű kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést alakítsanak ki, különösen az egymás közötti, valamint a PFER más tagjaira is kiterjedő megfelelő és megbízható információáramlás biztosítása terén;

a)  az illetékes hatóságok mint a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (PFER) tagjai a bizalmon és a teljes körű kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést alakítsanak ki, különösen az egymás közötti, valamint a PFER más tagjaira is kiterjedő megfelelő, megbízható és teljes körű információáramlás biztosítása terén;

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az illetékes hatóságok mindent elkövessenek azért, hogy megfeleljenek az EBH által az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének38 megfelelően kibocsátott iránymutatásoknak és ajánlásoknak, valamint reagáljanak az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) által az 1092/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikke39 szerint kiadott figyelmeztetésekre és ajánlásokra;

c)  az illetékes hatóságok mindent elkövessenek azért, hogy biztosítsák az EBH által az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének38 megfelelően kibocsátott iránymutatásoknak és ajánlásoknak való megfelelést, valamint reagáljanak az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) által az 1092/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikke39 szerint kiadott figyelmeztetésekre és ajánlásokra;

__________________

__________________

38 Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

38 Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

39 Az Európai Parlament és a Tanács 1092/2010/EU rendelete (2010. november 24.) a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról (HL L 331., 2010.12.15., 1. o.).

39 Az Európai Parlament és a Tanács 1092/2010/EU rendelete (2010. november 24.) a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról (HL L 331., 2010.12.15., 1. o.).

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság a gazdasági és pénzügyi területen bekövetkezett változások figyelembevétele céljából végrehajtási jogi aktusok útján naprakésszé teszi az induló tőke e cikk (1)–(3) bekezdésében említett összegét. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 56. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a gazdasági és pénzügyi területen bekövetkezett változások figyelembevétele céljából az 54. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az induló tőke e cikk (1)–(3) bekezdésében említett összeg naprakésszé tételére vonatkozóan.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai azonnal átadnak a fogadó tagállam illetékes hatóságainak a befektetési vállalkozások által a fogadó tagállamban az ügyfelek védelmére vagy a pénzügyi rendszer stabilitására jelentett, a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai által a befektetési vállalkozások tevékenységei feletti felügyelet ellátása során azonosított potenciális problémákkal és kockázatokkal kapcsolatos minden információt és megállapítást.

(2)  A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai azonnal átadnak a fogadó tagállam illetékes hatóságainak a befektetési vállalkozások által a fogadó tagállamban az ügyfelek védelmére vagy a pénzügyi rendszer stabilitására vagy biztonságára jelentett, a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai által a befektetési vállalkozások tevékenységei feletti felügyelet ellátása során azonosított potenciális problémákkal és kockázatokkal kapcsolatos minden információt és megállapítást.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ha a (2) bekezdésben említett információk és megállapítások közlését követően a fogadó tagállam illetékes hatóságai úgy vélik, hogy a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai nem tették meg a (3) bekezdésben említett szükséges intézkedéseket, a fogadó tagállam illetékes hatóságai a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága és az EBH tájékoztatását követően meghozhatják a megfelelő intézkedéseket a szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek és a pénzügyi rendszer stabilitásának védelme érdekében.

(4)  Ha a (2) bekezdésben említett információk és megállapítások közlését követően a fogadó tagállam illetékes hatóságai úgy vélik, hogy a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai nem tették meg a (3) bekezdésben említett szükséges intézkedéseket, a fogadó tagállam illetékes hatóságai a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága és az EBH késedelem nélküli tájékoztatását követően meghozhatják a megfelelő intézkedéseket a szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek és a pénzügyi rendszer stabilitásának és biztonságának védelme érdekében.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A székhely szerinti tagállam azon illetékes hatóságai, amelyek nem értenek egyet a fogadó tagállam illetékes hatóságainak intézkedéseivel, az ügyet az EBH elé utalhatják, amely az 1093/2010/EU rendelet 19. cikkében rögzített eljárásnak megfelelőn jár el. Ha az EBH az említett cikknek megfelelően eljár, akkor egy hónapon belül határoznia kell.

(5)  A székhely szerinti tagállam azon illetékes hatóságai, amelyek nem értenek egyet a fogadó tagállam illetékes hatóságainak intézkedéseivel, az ügyet az EBH elé utalhatják, amely az 1093/2010/EU rendelet 19. cikkében rögzített eljárásnak megfelelőn jár el. Ha az EBH az említett cikknek megfelelően eljár, akkor a lehető leggyorsabban, de legkésőbb egy hónapon belül határoznia kell.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az EBH a (6) és (7) bekezdésben említett technikai standardtervezeteket [ezen irányelv hatálybalépésétől számított kilenc hónap]-jéig/-ig benyújtja a Bizottságnak.

(8)  Az EBH a (6) és (7) bekezdésben említett technikai standardtervezeteket [ezen irányelv hatálybalépésétől számított hat hónap]-jéig/-ig benyújtja a Bizottságnak.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fogadó tagállam illetékes hatóságai – felügyeleti célokból és amennyiben azt a fogadó tagállam pénzügyi rendszerének stabilitása szempontjából lényegesnek ítélik – hatáskörrel rendelkeznek a befektetési vállalkozások fióktelepei által a területükön végzett tevékenységek eseti alapú helyszíni ellenőrzésének és vizsgálatának lefolytatására és a fiókteleptől az annak tevékenységeire vonatkozó információk bekérésére.

A fogadó tagállam illetékes hatóságai – felügyeleti célokból és amennyiben azt a fogadó tagállam pénzügyi rendszerének stabilitása vagy biztonsága szempontjából lényegesnek ítélik – hatáskörrel rendelkeznek a befektetési vállalkozások fióktelepei által a területükön végzett tevékenységek eseti alapú helyszíni ellenőrzésének és vizsgálatának lefolytatására és a fiókteleptől az annak tevékenységeire vonatkozó információk bekérésére.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az említett ellenőrzés és vizsgálat elvégzése előtt a fogadó tagállam illetékes hatóságai konzultációt folytatnak a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságaival.

Az említett ellenőrzés és vizsgálat elvégzése előtt a fogadó tagállam illetékes hatóságai késedelem nélkül konzultációt folytatnak a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságaival.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ellenőrzés és vizsgálat elvégzését követően a fogadó tagállam illetékes hatóságai továbbítják a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságainak az érintett befektetési vállalkozás kockázatértékelése szempontjából lényeges információkat.

Az ellenőrzés és vizsgálat elvégzését követően a fogadó tagállam illetékes hatóságai a lehető leghamarabb továbbítják a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságainak az érintett befektetési vállalkozás kockázatértékelése szempontjából lényeges információkat.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A hivatali kötelezettségeik teljesítése során e hatóságok és személyek tudomására jutó bizalmas információ csak összefoglaló vagy összesített formában hozható nyilvánosságra, feltéve, hogy az egyes befektetési vállalkozásokat és a személyeket sem lehet azonosítani, a büntetőjog hatálya alá tartozó esetek kivételével.

A hivatali kötelezettségeik teljesítése során e hatóságok és személyek tudomására jutó bizalmas információ összefoglaló vagy összesített formában nyilvánosságra hozható, feltéve, hogy az egyes befektetési vállalkozásokat és a személyeket sem lehet azonosítani, a büntetőjog hatálya alá tartozó esetek kivételével.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az illetékes hatóságok kicserélhetik egymással a bizalmas információkat a (2) bekezdés céljára, kifejezetten meghatározhatják ezen információk kezelésének módját, és kifejezetten korlátozhatják ezen információk továbbítását.

(4)  Az illetékes hatóságok kicserélhetik egymással a bizalmas információkat a (2) bekezdés céljára, és kifejezetten meghatározhatják ezen információk kezelésének módját.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok előírják, hogy a 2006/43/EK irányelvnek40 megfelelően engedéllyel rendelkező személy, aki valamely befektetési vállalkozásban a 2009/65/EK irányelv 73. cikkében41 vagy a 2013/34/EU irányelv 34. cikkében meghatározott feladatokat vagy bármely más jogszabályban előírt feladatokat végez, köteles haladéktalanul jelenteni az illetékes hatóságoknak minden olyan, az adott befektetési vállalkozással vagy az adott befektetési vállalkozással szoros kapcsolatban álló vállalkozással kapcsolatos tényt vagy döntést, amely:

A tagállamok előírják, hogy a 2006/43/EK irányelvnek40 megfelelően engedéllyel rendelkező személy, aki valamely befektetési vállalkozásban a 2009/65/EK irányelv 73. cikkében41 vagy a 2013/34/EU irányelv 34. cikkében meghatározott feladatokat vagy bármely más jogszabályban előírt feladatokat végez, köteles a lehető leghamarabb jelenteni az illetékes hatóságoknak minden olyan, az adott befektetési vállalkozással vagy az adott befektetési vállalkozással szoros kapcsolatban álló vállalkozással kapcsolatos tényt vagy döntést, amely:

__________________

__________________

40 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/43/EK irányelve (2006. május 17.) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 157., 2006.6.9., 87. o.).

40 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/43/EK irányelve (2006. május 17.) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 157., 2006.6.9., 87. o.).

41 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 302., 2009.11.17., 32. o.).

41 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 302., 2009.11.17., 32. o.).

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  jogi személy esetében a vállalkozás előző üzleti évi összes nettó árbevételének – beleértve a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek bruttó összegét, a részvényekből és egyéb változó hozamú vagy rögzített kamatozású értékpapírokból származó bevételt, valamint a kapott jutalékokat vagy díjakat – 10 %-áig terjedő közigazgatási pénzbírság;

d)  jogi személy esetében a vállalkozás előző üzleti évi összes nettó árbevételének – beleértve a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek bruttó összegét, a részvényekből és egyéb változó hozamú vagy rögzített kamatozású értékpapírokból származó bevételt, valamint a kapott jutalékokat vagy díjakat – 15%-áig terjedő közigazgatási pénzbírság;

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv.  minden olyan egyéb személy kikérdezése, aki beleegyezik abba, hogy a vizsgálat tárgyára vonatkozó információk gyűjtése céljából kérdéseket tegyenek fel neki;

iv.  minden egyéb érintett személy kikérdezése a vizsgálat tárgyára vonatkozó információk gyűjtése céljából;

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

18. cikk

18. cikk

A közigazgatási szankciók és intézkedések közzététele

A közigazgatási szankciók és intézkedések közzététele

(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az illetékes hatóságok haladéktalanul közzétegyék hivatalos honlapjukon a 16. cikkel összhangban kiszabott, nem megfellebbezett vagy már nem megfellebbezhető közigazgatási szankciókat és intézkedéseket. A közleményben meg kell jelölni a jogsértés fajtáját és jellegét, valamint azon természetes vagy jogi személy azonosságát is, akire vagy amelyre a szankciót vagy intézkedést kiszabták. Ez az információ csak az érintett személyeknek a szankciókról és intézkedésekről való értesítését követően tehető közzé annyiban, amennyiben a közzététel szükséges és arányos.

(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az illetékes hatóságok haladéktalanul közzétegyék hivatalos honlapjukon a 16. cikkel összhangban kiszabott, nem megfellebbezett vagy már nem megfellebbezhető közigazgatási szankciókat és intézkedéseket. A közleményben meg kell jelölni a jogsértés fajtáját és jellegét, valamint azon természetes vagy jogi személy azonosságát is, akire vagy amelyre a szankciót vagy intézkedést kiszabták. Ez az információ csak az érintett személyeknek a szankciókról és intézkedésekről való értesítését követően tehető közzé annyiban, amennyiben a közzététel szükséges és arányos. Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy ugyanez az információ közzétételre kerüljön az érintett befektetési vállalkozás hivatalos honlapján.

(2)  Ha a tagállam a 16. cikkel összhangban engedélyezi azon közigazgatási szankciók vagy intézkedések közzétételét, amelyekkel szemben jogorvoslattal éltek, az illetékes hatóságok közzéteszik hivatalos honlapjukon az azzal kapcsolatos információkat is, hogy a jogorvoslat milyen szakaszban van, és mi lett annak az eredménye.

(2)  Ha a tagállam a 16. cikkel összhangban engedélyezi azon közigazgatási szankciók vagy intézkedések közzétételét, amelyekkel szemben jogorvoslattal éltek, az illetékes hatóságok közzéteszik hivatalos honlapjukon az azzal kapcsolatos információkat is, hogy a jogorvoslat milyen szakaszban van, és mi lett annak az eredménye. Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy ugyanez az információ közzétételre kerüljön az érintett befektetési vállalkozás hivatalos honlapján.

(3)  Az illetékes hatóságok név nélkül teszik közzé a 16. cikkel összhangban kiszabott közigazgatási szankciókat és intézkedéseket az alábbi esetek bármelyikében:

(3)  Az illetékes hatóságok név nélkül teszik közzé a 16. cikkel összhangban kiszabott közigazgatási szankciókat és intézkedéseket az alábbi esetek bármelyikében:

a) természetes személyre kiszabott szankció esetében e személy személyes adatainak nyilvánosságra hozatala aránytalannak bizonyul;

a) természetes személyre kiszabott szankció esetében e személy személyes adatainak nyilvánosságra hozatala aránytalannak bizonyul;

b) a közzététel veszélyeztetne egy folyamatban lévő bűnügyi nyomozást vagy a pénzügyi piacok stabilitását;

b) a közzététel veszélyeztetne egy folyamatban lévő bűnügyi nyomozást vagy a pénzügyi piacok stabilitását;

c) a közzététel aránytalan veszteséget okozna az érintett befektetési vállalkozásnak vagy természetes személyeknek.

c) a közzététel aránytalan veszteséget okozna az érintett befektetési vállalkozásnak vagy természetes személyeknek.

(4)   Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy az e cikk alapján közzétett információk legalább öt évig hozzáférhetők legyenek hivatalos honlapjukon. Személyes adatok csak akkor maradhatnak hozzáférhetők az illetékes hatóság hivatalos honlapján, ha ezt az alkalmazandó adatvédelmi szabályok lehetővé teszik.

(4)   Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy az e cikk alapján közzétett információk legalább öt évig hozzáférhetők legyenek hivatalos honlapjukon. Személyes adatok csak akkor maradhatnak hozzáférhetők az illetékes hatóság hivatalos honlapján, ha ezt az alkalmazandó adatvédelmi szabályok lehetővé teszik.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az illetékes hatóságok tájékoztatják az EBH-t a 16. cikk alapján kiszabott közigazgatási szankciókról és intézkedésekről, az e szankciók és intézkedések elleni jogorvoslatokról és azok eredményéről. Az EBH kizárólag az illetékes hatóságok közötti információcsere céljából központi adatbázist tart fenn a hozzá bejelentett közigazgatási szankciókról és intézkedésekről. Ehhez az adatbázishoz kizárólag az illetékes hatóságok férhetnek hozzá, és azt rendszeresen naprakésszé kell tenni.

Az illetékes hatóságok tájékoztatják az EBH-t a 16. cikk alapján kiszabott közigazgatási szankciókról és intézkedésekről, az e szankciók és intézkedések elleni jogorvoslatokról és azok eredményéről. Az EBH kizárólag az illetékes hatóságok közötti információcsere céljából központi adatbázist tart fenn a hozzá bejelentett közigazgatási szankciókról és intézkedésekről. Ehhez az adatbázishoz az illetékes hatóságok és az ESMA férhetnek hozzá, és azt rendszeresen, legalább negyedévenként naprakésszé kell tenni.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

23 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az e szakasz hatálya alá tartozó befektetési vállalkozások megfeleltessék e szakasz követelményeinek az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 4. cikke (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott pénzügyi vállalkozásnak minősülő leányvállalataikat, ideértve a harmadik országokban letelepedett leányvállalatokat is, kivéve, ha az EU-ban letelepedett anyavállalat bizonyítani tudja az illetékes hatóságok számára, hogy e szakasz alkalmazása jogellenes azon harmadik ország jogszabályai szerint, amelyben az adott leányvállalat letelepedett.

A tagállamok biztosítják, hogy az e szakasz hatálya alá tartozó befektetési vállalkozások megfeleltessék e szakasz követelményeinek az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 4. cikke (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott pénzügyi vállalkozásnak minősülő leányvállalataikat, ideértve a harmadik országokban letelepedett leányvállalatokat is, kivéve, ha az EU-ban letelepedett anyavállalat bizonyítja az illetékes hatóságok számára, hogy e szakasz alkalmazása jogellenes azon harmadik ország jogszabályai szerint, amelyben az adott leányvállalat letelepedett.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy a befektetési vállalkozások méretüknek és belső szervezetüknek, valamint tevékenységük jellegének, nagyságrendjének és összetettségének megfelelő módon alkalmazzák az (1) bekezdésben említett elveket.

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy a befektetési vállalkozások méretüknek és belső szervezetüknek, valamint tevékenységük jellegének, nagyságrendjének és összetettségének megfelelő és arányos módon alkalmazzák az (1) bekezdésben említett elveket.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha egy befektetési vállalkozás a 2014/59/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 28. pontjában meghatározott rendkívüli állami pénzügyi támogatásban részesül, a tagállamok biztosítják az alábbi követelmények alkalmazását:

Ha egy befektetési vállalkozás a 2014/59/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 28. pontjában meghatározott rendkívüli állami pénzügyi támogatásban részesül, a tagállamok biztosítják, hogy az ne fizethessen semmilyen változó javadalmazást.

a)  a teljes személyzet változó javadalmazása a nettó bevétel meghatározott hányadára korlátozódik, amennyiben a változó javadalmazás nem lenne összhangban a befektetési vállalkozás stabil tőkealapjának fenntartásával és a rendkívüli állami pénzügyi támogatás időben történő megszüntetésével;

 

b)  a befektetési vállalkozások korlátozzák vezető testületi tagjaik javadalmazását;

 

c)  a befektetési vállalkozás csak akkor fizet változó javadalmazást vezető testületi tagjainak, ha ezt az illetékes hatóság jóváhagyta.

 

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  amennyiben a változó javadalmazást a teljesítményhez kötik, a változó javadalmazás teljes összegének az egyén, az érintett szervezeti egység teljesítményének és a befektetési vállalkozás általános eredményességének együttes értékelésén kell alapulnia;

a)  amennyiben a változó javadalmazást a teljesítményhez kötik, a változó javadalmazás teljes összegének az egyén – nemre való tekintet nélkül –, az érintett szervezeti egység teljesítményének és a befektetési vállalkozás általános eredményességének együttes értékelésén kell alapulnia;

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – j pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  a változó javadalmazás legalább 50 %-ának az alábbi instrumentumok valamelyikéből kell állnia:

j)  a változó javadalmazás legalább 60%-ának az alábbi instrumentumok valamelyikéből kell állnia:

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja)  a j) ponttól eltérve, amennyiben a befektetési vállalkozás nem bocsát ki ilyen instrumentumokat, az illetékes nemzeti hatóságok jóváhagyhatják az ugyanazon célkitűzéseknek megfelelő alternatív megoldások alkalmazását;

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  a változó javadalmazás legalább 40 %-át halasztva, a befektetési vállalkozás üzleti ciklusától, üzletének jellegétől, kockázataitól és a szóban forgó személy tevékenységeitől függően – szükség szerint – 3–5 éves időtartamra elosztva kell nyújtani, kivéve abban az esetben, ha a változó javadalmazás különösen magas összeget tesz ki, mely esetben a változó javadalmazás legalább 60 %-át halasztva kell kifizetni;

k)  a változó javadalmazás legalább 50%-át halasztva, a befektetési vállalkozás üzleti ciklusától, üzletének jellegétől, kockázataitól és a szóban forgó személy tevékenységeitől függően – szükség szerint – 3–5 éves időtartamra elosztva kell nyújtani, kivéve abban az esetben, ha a változó javadalmazás különösen magas összeget tesz ki, mely esetben a változó javadalmazás legalább 70%-át halasztva kell kifizetni;

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – l pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l)  a változó javadalmazást akár 100 %-os mértékben is csökkenteni kell, ha a befektetési vállalkozás pénzügyi teljesítménye visszaesik vagy negatív, többek között malus- vagy visszakövetelési szabályok révén, a befektetési vállalkozások által meghatározott kritériumoknak megfelelően, mely kritériumoknak különösen az olyan helyzetekre kell vonatkozniuk, amikor a szóban forgó személy:

l)  a változó javadalmazást 100 %-os mértékben csökkenteni kell, ha a befektetési vállalkozás pénzügyi teljesítménye visszaesik vagy negatív, többek között malus- vagy visszakövetelési szabályok révén, a befektetési vállalkozások által meghatározott kritériumoknak megfelelően, mely kritériumoknak különösen az olyan helyzetekre kell vonatkozniuk, amikor a szóban forgó személy:

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

30 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  olyan befektetési vállalkozás, amelynek eszközértéke átlagosan 100 millió EUR vagy annál kevesebb az adott pénzügyi évet közvetlenül megelőző négyéves időszakban;

a)  olyan befektetési vállalkozás, amelynek eszközértéke átlagosan 50 millió EUR vagy annál kevesebb az adott pénzügyi évet közvetlenül megelőző négyéves időszakban;

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok rendelkezzenek az annak biztosításához szükséges hatáskörökkel, hogy a 26. cikk (4) bekezdése alapján jelentősként meghatározott befektetési vállalkozások javadalmazási bizottságot állítsanak fel. E javadalmazási bizottság hozzáértő és független módon megítéli a javadalmazási politikákat és gyakorlatokat, valamint a kockázatok, a tőkeellátottság és a likviditás kezelésére kidolgozott ösztönzőket.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok rendelkezzenek az annak biztosításához szükséges hatáskörökkel, hogy a 30. cikk (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott kritériumokat nem teljesítő befektetési vállalkozások javadalmazási bizottságot állítsanak fel. E javadalmazási bizottság hozzáértő és független módon megítéli a javadalmazási politikákat és gyakorlatokat, valamint a kockázatok, a tőkeellátottság és a likviditás kezelésére kidolgozott ösztönzőket. Egy csoporton belül a javadalmazási bizottság csoportszintű javadalmazási bizottság is lehet.

Indokolás

E módosítás célja a keret egyszerűsítése: ha ezt a módosítást elfogadják, a 2. osztály csak 1 alosztályra osztható (küszöbérték: 100 millió EUR-s mérlegösszeg). Emellett korlátozza a nemzeti hatóságok mérlegelési jogkörét, és ezáltal egyenlő feltételeket és jogbiztonságot garantál.

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok rendelkezzenek az annak biztosításához szükséges hatáskörökkel, hogy a javadalmazási bizottság felelős legyen a javadalmazásra vonatkozó – köztük az érintett befektetési vállalkozással kapcsolatos kockázatra és kockázatkezelésre kihatással lévő – döntések előkészítéséért, amelyeket a vezető testületnek kell meghoznia. A javadalmazási bizottság elnöke és tagjai a vezető testület olyan tagjai közül kerülnek ki, akik az érintett befektetési vállalkozásban nem látnak el ügyvezetői feladatot. Ha a nemzeti jog előírja a munkavállalói képviseletet a vezető testületben, a javadalmazási bizottság tagjai között lennie kell legalább egy munkavállalói képviselőnek.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok rendelkezzenek az annak biztosításához szükséges hatáskörökkel, hogy a javadalmazási bizottság felelős legyen a javadalmazásra vonatkozó – köztük az érintett befektetési vállalkozással kapcsolatos kockázatra és kockázatkezelésre kihatással lévő – döntések előkészítéséért, amelyeket a vezető testületnek kell meghoznia. A javadalmazási bizottság elnöke és tagjai a vezető testület olyan tagjai közül kerülnek ki, akik az érintett befektetési vállalkozásban nem látnak el ügyvezetői feladatot. Ha a nemzeti jog előírja a munkavállalói képviseletet a vezető testületben, a javadalmazási bizottság tagjai között lennie kell legalább egy munkavállalói képviselőnek. A befektetési vállalkozások javadalmazási bizottságukban a nemek közötti egyensúlyra törekszenek.

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok összegyűjtsék az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 51. cikkének c), d) és f) pontja alapján nyilvánosságra hozott információkat, és felhasználják azokat a javadalmazási trendek és gyakorlatok értékelésére. Az illetékes hatóságok megküldik az EBH-nak ezeket az információkat.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok összegyűjtsék az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] 51. cikkének a), b), ba), c), d) és f) pontja alapján nyilvánosságra hozott információkat, és felhasználják azokat a javadalmazási trendek és gyakorlatok értékelésére. Az illetékes hatóságok megküldik az EBH-nak és az ESMA-nak ezeket az információkat. Az EBH évente jelentést tesz közzé e tendenciákról és gyakorlatokról.

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az EBH az ESMA-val egyeztetve iránymutatásokat bocsát ki a megbízható javadalmazási politikák alkalmazásáról. Ezen iránymutatások figyelembe veszik legalább a 28–31. cikkben említett követelményeket és a megbízható javadalmazási politikák 2009/384/EK bizottsági ajánlásban43 meghatározott alapelveit.

(3)  Az EBH az ESMA-val egyeztetve iránymutatásokat bocsát ki a megbízható és a nemek szempontjából semleges javadalmazási politikák alkalmazásáról. Ezen iránymutatások figyelembe veszik legalább a 28–31. cikkben említett követelményeket és a megbízható javadalmazási politikák 2009/384/EK bizottsági ajánlásban43 meghatározott alapelveit.

_________________

_________________

43 A Bizottság 2009/384/EK ajánlása (2009. április 30.) a pénzügyi szolgáltatási ágazat javadalmazási politikájáról (HL L 120., 2009.5.15., 22. o.).

43 A Bizottság 2009/384/EK ajánlása (2009. április 30.) a pénzügyi szolgáltatási ágazat javadalmazási politikájáról (HL L 120., 2009.5.15., 22. o.).

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

32 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok biztosítják, hogy a befektetési vállalkozások – kérésre – információt szolgáltassanak az illetékes hatóságoknak befektetési vállalkozásonként azon természetes személyek létszámáról, akik üzleti évenként 1 millió EUR vagy azt meghaladó javadalmazásban részesülnek (1 millió eurónkénti kategóriákra bontva), kiegészítve a munkaköri feladataikkal, az érintett üzletággal, valamint a javadalmazás fő elemeivel, a teljesítményjavadalmazásokkal, a hosszú távú juttatásokkal és a nyugdíjjuttatásokkal kapcsolatos információkkal. Az illetékes hatóságok ezen információkat továbbítják az EBH-nak, amely egységes formátumban, székhely szerinti tagállamonként összesítve közzéteszi azokat. Az EBH az ESMA-val egyeztetve iránymutatásokat dolgozhat ki e bekezdés végrehajtásának megkönnyítésére és az összegyűjtött információk következetességének biztosítására.

(4)  A tagállamok biztosítják, hogy a befektetési vállalkozások – kérésre – információt szolgáltassanak az illetékes hatóságoknak befektetési vállalkozásonként azon természetes személyek létszámáról, akik üzleti évenként 500 000 EUR vagy azt meghaladó javadalmazásban részesülnek (500 000 eurónkénti kategóriákra bontva), kiegészítve a munkaköri feladataikkal, az érintett üzletággal, valamint a javadalmazással, a teljesítményjavadalmazásokkal, a hosszú távú juttatásokkal és a nyugdíjjuttatásokkal kapcsolatos információkkal. Az illetékes hatóságok ezen információkat továbbítják az EBH-nak, amely egységes formátumban, a székhely szerinti/fogadó tagállamonként bontva közzéteszi azokat. Az EBH az ESMA-val egyeztetve iránymutatásokat dolgoz ki e bekezdés végrehajtásának megkönnyítésére és az összegyűjtött információk következetességének biztosítására.

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  a környezeti, szociális és irányítási (ESG) tényezőkkel kapcsolatos kockázatok átfogó figyelembevétele a befektetési vállalkozások kockázatcsökkentő intézkedéseiben.

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

36 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  előírhatják a befektetési vállalkozások számára, hogy a változó javadalmazást a nettó bevétel adott százalékára korlátozzák, amennyiben a változó javadalmazás nincs összhangban a stabil tőkealap fenntartásával;

g)  előírhatják a befektetési vállalkozások számára, hogy a változó javadalmazást felfüggesszék, amennyiben a változó javadalmazás nincs összhangban a stabil tőkealap fenntartásával;

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

36 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – l a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

la)  előírhatják a befektetési vállalkozások számára, hogy csökkentsék hálózati és információs rendszereik biztonságát fenyegető kockázatokat a folyamatok és az adatok bizalmas jellegének, integritásának és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében.

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

37 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a befektetési vállalkozás olyan kockázatoknak vagy kockázati elemeknek van kitéve, amelyekre az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] harmadik részében meghatározott tőkekövetelmények nem biztosítanak fedezetet, vagy nem biztosítanak elegendő fedezetet;

a)  a befektetési vállalkozás olyan kockázatoknak vagy kockázati elemeknek van kitéve, amelyekre az [(EU) ---/---- [IFR] rendelet] harmadik részében meghatározott tőkekövetelmények nem biztosítanak fedezetet, vagy nem biztosítanak elegendő fedezetet, figyelembe véve különösen a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkkel kapcsolatos kockázatokat;

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben olyan vészhelyzet következik be – beleértve az 1093/2010/EU rendelet 18. cikkében leírt helyzetet vagy a kedvezőtlen piaci folyamatokat –, amely potenciálisan veszélyezteti a piac likviditását és a pénzügyi rendszer stabilitását bármely olyan tagállamban, ahol valamely befektetésivállalkozás-csoport tagjait engedélyezték, a 42. cikknek megfelelően meghatározott csoportfelügyeleti hatóság – e cím 1. fejezetének 2. szakaszára figyelemmel – a lehető legkorábban riasztja az EBH-t, az ERKT-t és az érintett illetékes hatóságokat, és közli velük a feladataik ellátásához szükséges valamennyi információt.

Amennyiben olyan vészhelyzet következik be – beleértve az 1093/2010/EU rendelet 18. cikkében leírt helyzetet vagy a kedvezőtlen piaci folyamatokat –, amely potenciálisan veszélyezteti a piac likviditását és a pénzügyi rendszer stabilitását vagy biztonságát bármely olyan tagállamban, ahol valamely befektetésivállalkozás-csoport tagjait engedélyezték, a 42. cikknek megfelelően meghatározott csoportfelügyeleti hatóság – e cím 1. fejezetének 2. szakaszára figyelemmel – a lehető legkorábban riasztja az EBH-t, az ERKT-t és az érintett illetékes hatóságokat, és közli velük a feladataik ellátásához szükséges valamennyi információt.

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

54. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

54. cikk

54. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

A felhatalmazás gyakorlása

(1)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(1)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdésében, a 27. cikk (3) bekezdésében és a 33. cikk (6) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [a jelen irányelv hatálybalépésének napja]-tól/-től.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdésében, a 8. cikk (4) bekezdésében, a 27. cikk (3) bekezdésében és a 33. cikk (6) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása 5 éves időtartamra szól [a jelen irányelv hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (2) bekezdésében, a 27. cikk (3) bekezdésében és a 33. cikk (6) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (2) bekezdésében, a 8. cikk (4) bekezdésében, a 27. cikk (3) bekezdésében és a 33. cikk (6) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)  A 3. cikk (2) bekezdése, a 27. cikk (3) bekezdése és a 33. cikk (6) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő [két hónapon] belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam [két hónap]-pal meghosszabbodik.

(6)  A 3. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk (4) bekezdése, a 27. cikk (3) bekezdése és a 33. cikk (6) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő [két hónapon] belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam [két hónap]-pal meghosszabbodik.

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

58a cikk (új)

2014/59/EU irányelv

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

58a. cikk

 

A 2014/59/EU irányelv módosítása

 

A 2014/59/EU irányelv a következőképpen módosul:

 

A 2. cikk (1) bekezdésének 3. pontja helyébe a következő szöveg lép: 

 

„befektetési vállalkozás”: az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott, az [(EU) ---/---- [IFD]] irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében megállapított indulótőke-követelmény hatálya alá tartozó befektetési vállalkozás;”. 

Indokolás

Ez a módosítás szükséges a BRRD-ben használt hivatkozás módosításához az irányelv hatálya alá tartozó befektetési vállalkozások körének meghatározása érdekében, mivel a tőkekövetelmény-irányelvre való jelenlegi hivatkozást az IFD törli.

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

60 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság [ezen irányelv alkalmazásának időpontjától számított 5 év] -ig, majd azt követően 3 évente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv alkalmazásáról és hatásairól.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A befektetési vállalkozások prudenciális felügyelete

Hivatkozások

COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

18.1.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

18.1.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Kostas Chrysogonos

24.1.2018

Vizsgálat a bizottságban

15.5.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.7.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

18

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Razvan Popa

Max Andersson, Pascal Durand

1

-

ECR

Angel Dzhambazki

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A befektetési vállalkozások prudenciális felügyelete

Hivatkozások

COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

20.12.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

18.1.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

18.1.2018

ITRE

18.1.2018

JURI

18.1.2018

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

DEVE

31.1.2018

ITRE

23.1.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Markus Ferber

23.1.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

16.5.2018

19.6.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

24.9.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

9

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jo Leinen, Julia Pitera, Virginie Rozière, Sabine Verheyen

Benyújtás dátuma

27.9.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

35

+

ALDE

Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

9

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Marcus Pretzell, Marco Zanni

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

NI

Steven Woolfe

0

0

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. október 12.Jogi nyilatkozat