Förfarande : 2017/0358(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0295/2018

Ingivna texter :

A8-0295/2018

Debatter :

PV 15/04/2019 - 20
CRE 15/04/2019 - 20

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.19
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0377

BETÄNKANDE     ***I
PDF 936kWORD 178k
27.9.2018
PE 619.409v02-00 A8-0295/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2013/36/EU och 2014/65/EU

(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Markus Ferber

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2013/36/EU och 2014/65/EU

(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0791),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 53.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0452/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande Europeiska centralbankens yttrande av den 22 augusti 2018(1),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 april 2018(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0295/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG(3)*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

2017/0358 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 53.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande,(4)

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,(5)

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)  De regelmässiga förutsättningarna för finansiella instituts tillhandahållande av tjänster inom unionen måste omfatta robusta tillsynskrav. I fråga om tillsynsbehandling omfattas värdepappersföretag, tillsammans med kreditinstitut, av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU(6) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013(7), medan auktorisationskrav och övriga krav på organisation och affärsetiskt uppförande fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG(8).

(2)  De nuvarande tillsynsordningar som fastställs i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU utgår i huvudsak från de successiva ändringar av de internationella regelstandarderna för stora bankgrupper som antagits av Baselkommittén för banktillsyn och tar bara delvis hänsyn till de särskilda riskerna i värdepappersföretags olika verksamheter. Värdepappersföretags särskilda sårbarheter och risker bör därför hanteras genom effektiva, lämpliga och proportionella tillsynsbestämmelser på unionsnivå, vilket kommer att bidra till att skapa lika spelregler i hela EU och garantera en effektiv tillsyn, samtidigt som efterlevnadskostnaderna hålls under kontroll och tillräckligt med kapital säkerställs för de flesta värdepappersföretags risker.

(3)  Välgrundade tillsynskrav bör säkerställa att värdepappersföretag förvaltas på ett ordnat sätt som tjänar kundernas intressen. De bör ta hänsyn till möjligheten att värdepappersföretag och deras kunder ägnar sig åt ett alltför stort risktagande och till storleken på de risker som värdepappersföretag tar och utgör. Sådana tillsynskrav bör dessutom försöka undvika att lägga en oproportionerlig administrativ börda på värdepappersföretag. Samtidigt bör sådan tillsyn göra det möjligt att nå en balans mellan att garantera säkerhet och sundhet i olika värdepappersföretag och undvika överdrivna kostnader som kan underminera deras affärsverksamhets bärkraft.

(4)  Många av de krav som härrör från förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU är utformade för att hantera risker som är gemensamma för kreditinstitut. De nuvarande kraven är därför i hög grad inriktade på att bevara kreditinstituts utlåningsförmåga genom konjunkturcyklerna och att skydda insättare och skattebetalare vid fallissemang, inte på att hantera värdepappersföretags olika riskprofiler. Värdepappersföretag har inte stora portföljer av privat- och företagslån och tar inte emot inlåning. Sannolikheten att deras fallissemang får skadliga effekter för den finansiella stabiliteten i stort är mindre än för kreditinstitut men de innebär ändå en risk som måste hanteras genom en robust ram. De risker som värdepappersföretag är exponerade för och utgör skiljer sig därför i hög grad från de risker som kreditinstitut är exponerade för och utgör, och denna skillnad bör tydligt beaktas i unionens tillsynsram.

(5)  Skillnader mellan hur den nuvarande ramen tillämpas i olika medlemsstater riskerar att skapa en situation med olika spelregler för värdepappersföretag i unionen, vilket hämmar investerares tillgång till nya möjligheter och bättre sätt att hantera sina risker. Skillnaderna beror på att det är komplicerat att tillämpa ramen på olika värdepappersföretag beroende på vilka tjänster de tillhandahåller, vilket gör att vissa nationella myndigheter anpassar eller förenklar tillämpningen i sin nationella lagstiftning eller praxis. Eftersom den nuvarande tillsynsramen inte beaktar alla risker som vissa typer av värdepappersföretag är exponerade för och utgör har stora kapitaltillägg tillämpats för vissa värdepappersföretag i en del medlemsstater. Det bör fastställas enhetliga bestämmelser som beaktar dessa risker för att säkerställa en harmoniserad tillsyn av värdepappersföretag i hela unionen.

(6)  Det krävs därför en särskild tillsynsordning för värdepappersföretag som i fråga om storlek och grad av sammanlänkning med andra finansiella och ekonomiska aktörer inte är systemviktiga. Systemviktiga värdepappersföretag bör emellertid även framöver omfattas av den nuvarande tillsynsramen enligt direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013. Dessa värdepappersföretag utgör en underkategori till de värdepappersföretag som ramen i direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013 för närvarande är tillämplig på och omfattas inte av särskilda undantag från något av dess viktigaste krav. De största och mest sammanlänkade värdepappersföretagen har liknande affärsmodeller och riskprofiler som betydande kreditinstitut. De erbjuder ”bankliknande” tjänster och försäkrar risker i betydande omfattning. Systemviktiga värdepappersföretag utgör dessutom på grund av sin storlek, sina affärsmodeller och riskprofiler ett lika stort hot mot de finansiella marknadernas stabilitet och ordnade funktion som stora kreditinstitut. Dessa värdepappersföretag bör därför även framöver omfattas av bestämmelserna i direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013.

(7)  I vissa medlemsstater kan de myndigheter som är behöriga för tillsynen av värdepappersföretag vara andra än de myndigheter som är behöriga för marknads- och uppförandetillsyn. Det är därför nödvändigt att skapa en mekanism för samarbete och informationsutbyte mellan dessa myndigheter för att i hela unionen säkerställa en harmoniserad tillsyn av värdepappersföretag som fungerar snabbt och effektivt.

(8)  För att främja harmonisering av tillsynsstandarder och tillsynspraxis inom unionen bör Europeiska bankmyndigheten (EBA) i nära samarbete med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) även framöver vara huvudansvarig för samordning och utvecklingen mot en mer samstämmig tillsynspraxis när det gäller tillsynen av värdepappersföretag inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn.

(9)  Storleken på det startkapital som ett värdepappersföretag måste ha bör utgå från de tjänster och verksamheter som värdepappersföretaget har auktorisation att erbjuda och bedriva i enlighet med direktiv 2004/39/EG. Medlemsstaternas möjlighet att i vissa situationer sänka kravet på startkapital på det sätt som föreskrivs i direktiv 2013/36/EU och det faktum att det direktivet inte har genomförts på samma sätt har lett till en situation där kravet på startkapital varierar inom unionen. För att komma till rätta med denna fragmentering bör kravet på startkapital harmoniseras i enlighet med detta för alla värdepappersföretag i unionen.

(10)  Även om värdepappersföretag undantas från tillämpningsområdet för direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013 ska vissa begrepp som används i direktiv 2013/36/EU respektive förordning (EU) nr 575/2013 behålla sin väl etablerade betydelse. För att underlätta en enhetlig tolkning av sådana begrepp när de används i unionsrättsakter beträffande värdepappersföretag bör hänvisningar i sådana unionsrättsakter till värdepappersföretags startkapital, till behöriga myndigheters tillsynsbefogenheter när det gäller värdepappersföretag, till värdepappersföretags interna processer för bedömning av kapitalbehov, till behöriga myndigheters översyns- och utvärderingsprocess för värdepappersföretag och till bestämmelser om värdepappersföretags bolagsstyrning och ersättningar tolkas som hänvisningar till motsvarande bestämmelser i detta direktiv.

(11)  En väl fungerande inre marknad förutsätter att ansvaret för tillsynen över värdepappersföretags finansiella sundhet och framför allt deras solvens och finansiella sundhet ligger hos den behöriga myndigheten i företagets hemmedlemsstat, eller om medlemsstaten inte har en behörig myndighet med de egenskaper som anges i detta direktiv, hos den behöriga myndighet som medlemsstaten ska inrätta i enlighet med detta direktiv. För att uppnå en effektiv tillsyn av värdepappersföretag även i andra medlemsstater där de tillhandahåller tjänster eller har en filial bör ett nära samarbete och informationsutbyte med de behöriga myndigheterna i dessa medlemsstater säkerställas.

(12)  För att få information och bedriva tillsyn, framför allt för att säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet, bör värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter från fall till fall kunna utföra kontroller på plats, inspektera verksamheten hos värdepappersföretags filialer inom deras territorium och kräva information om dessa filialers verksamhet. Ansvaret för tillsynsåtgärder avseende dessa filialer bör emellertid även framöver vila på hemmedlemsstaten.

(13)  För att skydda känslig affärsinformation bör behöriga myndigheter vara bundna av tystnadsplikt när de fullgör sitt tillsynsuppdrag och utbyter konfidentiell information.

(14)  För att stärka tillsynen av värdepappersföretag och skyddet av värdepappersföretags kunder bör revisorer omgående och så opartiskt som möjligt rapportera sakförhållanden som kan ha en allvarlig inverkan på ett värdepappersföretags finansiella situation eller dess administrations- och redovisningsorganisation till behöriga myndigheter.

(15)  Behandlingen av personuppgifter i samband med tillämpningen av detta direktiv bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679(9) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 45/2001(10). Om detta direktiv tillåter utbyte av personuppgifter med tredjeländer bör framför allt relevanta bestämmelser i kapitel V i förordning (EU) 2016/679 och artikel 9 i förordning (EU) nr 45/2001 gälla.

(16)  För att säkerställa att de skyldigheter som fastställs i detta direktiv och i [förordning (EU) ---/---[IFR] uppfylls bör medlemsstaterna föreskriva administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder som är effektiva, proportionella och avskräckande. För att säkerställa att administrativa sanktioner har en avskräckande verkan bör de, utom under vissa väl definierade omständigheter, offentliggöras. För att kunder och investerare ska kunna fatta väl underbyggda beslut om sina investeringsalternativ bör de ha tillgång till information om administrativa sanktioner och åtgärder som ålagts värdepappersföretag.

(17)  För att upptäcka överträdelser av de nationella bestämmelser genom vilka detta direktiv införlivas och överträdelser av [förordning ---/---/EU [IFR] bör medlemsstaterna ha nödvändiga undersökningsbefogenheter och inrätta effektiva och snabba mekanismer för rapportering av potentiella eller faktiska överträdelser.

(18)  Värdepappersföretag bör ha ett internt kapital tillgängligt som är tillräckligt i fråga om kvantitet, kvalitet och fördelning för att täcka de särskilda risker mot vilka de är eller kan bli exponerade. Behöriga myndigheter bör säkerställa att värdepappersföretag har tillräckliga strategier och processer för att bedöma och upprätthålla sitt interna kapitals tillräcklighet.

(19)  Befogenheterna vad gäller översyns- och utvärderingsprocessen bör även framöver vara ett viktigt regleringsverktyg som gör det möjligt för behöriga myndigheter att bedöma kvalitativa element, däribland intern styrning och interna kontroller, processer och förfaranden för riskhantering och, vid behov, fastställa ytterligare krav, i synnerhet kapital- och likviditetskrav. Behöriga myndigheter bör fastställa ytterligare kapitalkrav för de risker som inte omfattas eller inte omfattas i tillräcklig utsträckning av K-faktorer enligt tre i [förordning (EU) ----/---[IFR]. Det är klarlagt att de bestämmelser om ytterligare kapitalkrav som avses i artikel 37.2 endast gäller för företag som inte uppfyller kriterierna i artikel 12 i [förordning (EU) ---/--- [IFR].

(20)  För att anpassa ersättningar till värdepappersföretags riskprofiler och säkerställa lika spelregler bör värdepappersföretag vara underkastade klara och tydliga principer om bolagsstyrning och ersättningsregler som är könsneutrala och tar hänsyn till skillnaderna mellan kreditinstitut och värdepappersföretag. Små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag bör emellertid undantas från dessa regler eftersom bestämmelserna om ersättningar och bolagsstyrning i direktiv 2014/65/EU är tillräckligt utförliga för dessa typer av företag.

(21)  Kommissionens rapport (COM(2016) 510)(11) visade även att kraven på uppskov och utbetalning i instrument som fastställs i direktiv 2013/36/EU inte är lämpliga för små och icke-komplicerade värdepappersföretag eller för personal med låg rörlig ersättning. Tydliga, enhetliga och harmoniserade kriterier för att fastställa vilka värdepappersföretag och enskilda personer som ska undantas från dessa krav behövs för att säkerställa en samstämmig tillsyn och lika spelregler. Det är emellertid samtidigt lämpligt att ge behöriga myndigheter ett visst utrymme att anta strängare regler om de anser detta vara nödvändigt.

(22)  Det är även lämpligt att ge värdepappersföretag en viss flexibilitet när det gäller hur de använder icke-kontanta instrument för att betala ut rörlig ersättning, så länge sådana instrument är effektiva för att uppnå målet att förena personalens intressen med olika intressenters, till exempel aktieägares och borgenärers, intressen och bidrar till att den rörliga ersättningen överensstämmer med värdepappersföretagets riskprofil.

(23)  Värdepappersföretagens intäkter i form av avgifter, provisioner och andra intäkter i samband med tillhandahållandet av olika investeringstjänster är mycket volatila. Om den rörliga ersättningskomponenten skulle begränsas till en andel av den fasta ersättningskomponenten skulle detta påverka företagets förmåga att sänka ersättningen om intäkterna minskar och öka företagets fasta kostnadsbas, vilket i sin tur skulle ge upphov till risker för företagets förmåga att klara perioder av ekonomisk nedgång eller minskade intäkter. För att undvika sådana risker bör en gemensam maximikvot mellan de rörliga och de fasta ersättningsdelarna inte införas för ej systemviktiga värdepappersföretag. Dessa värdepappersföretag bör i stället själva fastställa lämpliga kvoter.

(24)  Som svar på allmänhetens växande krav på skattetransparens och för att främja ett ansvarsfullt företagande bland värdepappersföretag är det lämpligt att kräva att dessa företag, såvida de inte anses vara för små och icke-sammanlänkade, ska årligen offentliggöra viss information om bland annat vinster, skatter och eventuella offentliga bidrag.

(25)  För att hantera risker i enskilda värdepappersföretagsgrupper bör den metod för konsoliderad tillsyn som krävs enligt förordning (EU) nr 575/2013 för sådana värdepappersföretagsgrupper ersättas med ett gruppkapitaltest. Fastställandet av grupptillsynsmyndigheten bör emellertid utgå från samma principer som när det gäller gruppbaserad tillsyn. För att säkerställa ett lämpligt samarbete bör de grundläggande inslagen i samordningsåtgärderna och fram för allt informationskraven i krissituationer eller samarbets- och samordningsarrangemang likna de grundläggande inslagen i den samordning som ska ske inom ramen för det gemensamma regelverket för kreditinstitut.

(26)  Kommissionen bör å ena sidan kunna lämna rekommendationer till rådet om förhandling av avtal mellan unionen och tredjeländer om den praktiska kontrollen av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet när det gäller värdepappersföretag vars moderföretag är etablerat i tredjeländer och när det gäller värdepappersföretag med verksamhet i tredjeländer vars moderföretag är etablerade i unionen. Även medlemsstaterna och EBA bör å andra sidan kunna ingå administrativa arrangemang med tredjeländer för att fullgöra sina tillsynsuppgifter.

(27)  För att säkerställa rättssäkerhet och undvika överlappningar mellan den nuvarande tillsynsramen för både kreditinstitut och värdepappersföretag och detta direktiv ändras förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU för att undanta värdepappersföretag från deras tillämpningsområde. Värdepappersföretag ▌ bör emellertid även framöver omfattas av de bestämmelser i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU som är relevanta för bankgruppen, till exempel de bestämmelser om mellanvarande moderföretag inom EU som avses i [artikel 21b] i direktiv 2013/36/EU och bestämmelserna om konsolidering under tillsyn i del ett avdelning 2 kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013.

(28)  Det är nödvändigt att fastställa vilka åtgärder företag måste vidta för att kontrollera om de omfattas av definitionen av ett kreditinstitut i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 och därför måste få auktorisation som kreditinstitut. Eftersom vissa värdepappersföretag redan bedriver den verksamhet som avses i punkterna 3 och 6 i del A i bilaga I till direktiv 2014/65/EU är det även nödvändigt att skapa klarhet kring om auktorisation som ha beviljats för denna verksamhet ska fortsätta att gälla. Det är särskilt viktigt att de behöriga myndigheterna säkerställer att övergången från det nuvarande regelverket till det nya ger tillräcklig regleringsmässig förutsebarhet för värdepappersföretagen och inte fråntar dem några väsentliga rättigheter som de hade enligt det nuvarande regelverket.

(29)  För att säkerställa en effektiv tillsyn är det viktigt att företag som uppfyller villkoren i artikel 4.1 1 b i förordning (EU) nr 575/2013 ansöker om auktorisation som kreditinstitut. Behöriga myndigheter bör därför ha möjlighet att tillämpa sanktioner på företag som inte ansöker om denna auktorisation.

(30)  Ändringen av definitionen av ”kreditinstitut” i förordning (EU) nr 575/2013 genom [förordning (EU) ---/--- [IFR] får från och med ikraftträdandet innefatta värdepappersföretag som redan bedriver verksamhet enligt en auktorisation som utfärdats i enlighet med direktiv 2014/65/EU. Dessa företag bör få fortsätta att bedriva verksamhet enligt sin auktorisation som värdepappersföretags tills en auktorisation som kreditinstitut har beviljats. Dessa företag bör inkomma med en ansökan om auktorisation som kreditinstitut senast när genomsnittet av deras samlade månatliga tillgångar under en sammanhängande tolvmånadersperiod överstiger något av tröskelvärdena i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013. Om ett värdepappersföretag överskrider något av tröskelvärdena i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 bör, från och med den tidpunkt detta direktiv träder i kraft, genomsnittet av deras samlade månatliga tillgångar beräknas för den sammanhängande tolvmånadersperiod som föregår denna tidpunkt. Dessa värdepappersföretag bör ansöka om auktorisation som kreditinstitut inom ett år och en dag efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

(31)  Ändringen av definitionen av ”kreditinstitut” i förordning (EU) nr 575/2013 [förordning (EU) ---/--- [IFR]] kan även påverka företag som redan har ansökt om auktorisation som värdepappersföretag enligt direktiv 2014/65/EU och vars ansökan ännu inte har behandlats. Sådana ansökningar ska vidarebefordras till de behöriga myndigheterna enligt direktiv 2013/36/EU och behandlas i enlighet med auktorisationsbestämmelserna i det direktivet om företagets beräknade samlade tillgångar uppnår något av tröskelvärdena i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013.

(32)  De företag som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 bör även omfattas av alla krav avseende behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut som fastställs i avdelning III i direktiv 2013/36/EU, inbegripet bestämmelserna om återkallelse av auktorisation i enlighet med artikel 18 i det direktivet. Artikel 18 i det direktivet bör emellertid ändras för att säkerställa att behöriga myndigheter även kan återkalla en auktorisation som beviljats ett kreditinstitut om kreditinstitutet använder sin auktorisation enbart för att bedriva den verksamhet som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 och under en sammanhängande femårsperiod har haft samlade tillgångar som i genomsnitt understigit tröskelvärdena i samma artikel 4.1.1 b.

(33)  Enligt artikel 39 i direktiv 2014/65/EU omfattas tredjelandsföretag som tillhandahåller finansiella tjänster i EU av nationella ordningar som kan kräva att de etablerar en filial i en medlemsstat. För att underlätta regelbunden övervakning och bedömning av den verksamhet som tredjelandsföretag bedriver genom filialer i unionen bör behöriga myndigheter få information om omfattningen av de tjänster och den verksamhet som erbjuds och bedrivs genom filialer inom deras territorium.

(34)  EBA har, i samråd med Esma, lagt fram en rapport, som bygger på ingående bakgrundsanalys, uppgiftsinsamling och samråd, om en skräddarsydd tillsynsordning för icke-systemviktiga värdepappersföretag vilken ligger till grund för den reviderade tillsynsramen för värdepappersföretag.

(35)  För att säkerställa en harmoniserad tillämpning av detta direktiv bör EBA få i uppdrag att lägga fram ett förslag till tekniska standarder för att fastställa vilken information hem- och värdmedlemsstatsmyndigheterna bör utbyta i samband med tillsyn, för att ange hur värdepappersföretag bör bedöma storleken på sin verksamhet i samband med kraven på intern styrning och framför allt avgöra om de utgör ett litet och icke-sammanlänkat företag. Tekniska standarder bör även fastställa vilken personal som har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil i samband med ersättningsbestämmelserna och fastställa vilka primärkapitaltillskotts- och supplementärkapitalinstrument som ska räknas som rörlig ersättning. Tekniska standarder bör slutligen fastställa inslagen i bedömningen av tillämpningsområdet för kraven på intern styrning, transparens, behandling av risker och ersättning, behöriga myndigheters tillämpning av ytterligare kapitalkrav och tillsynskollegiernas funktion.

(36)  För att säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv och för att ta hänsyn till utvecklingen på finansmarknaderna bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen för ytterligare specificering av direktivets definitioner, av värdepappersföretags interna kapital- och riskbedömningar och av behöriga myndigheters befogenheter när det gäller översyns- och utvärderingsprocessen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(37)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av detta direktiv och framför allt antagandet av EBA:s förslag till tekniska genomförandestandarder för kraven på informationsutbyte mellan behöriga myndigheter, och för att ta hänsyn till den ekonomiska och monetära utvecklingen när det gäller nivån på kraven på värdepappersföretags startkapital, bör kommissionen ges genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(12).

(38)  Eftersom syftet med detta direktiv – att inrätta en effektiv och väl avpassad tillsynsram för att säkerställa att värdepappersföretag som är auktoriserade att bedriva verksamhet inom unionen gör detta på en sund finansiell bas och förvaltas på ett ordnat sätt, även i sina kunders bästa intresse – inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av sin omfattning och sina verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(39)  I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen av den 28 september 2011 från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument(13), har medlemsstaterna åtagit sig att, när det är berättigat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i direktivet och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande. Lagstiftaren anser att det är motiverat att sådana dokument översänds avseende detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I detta direktiv fastställs regler för följande:

(a)  Värdepappersföretags startkapital.

(b)  Behöriga myndigheters befogenheter och verktyg i tillsynen av värdepappersföretag.

(c)  De behöriga myndigheternas tillsyn av värdepappersföretag på ett sätt som överensstämmer med reglerna i förordning (EU) ----/--- [IFR].

(d)  Offentliggörandekrav för behöriga myndigheter när det gäller tillsyn av värdepappersföretag.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.  Detta direktiv ska tillämpas på värdepappersföretag som auktoriserats och står under tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU(14).

Artikel 3

Definitioner

1.  I detta direktiv gäller följande definitioner:

(1)  anknutet företag: anknutet företag enligt definitionen i artikel 4.1.18 i förordning (EU) nr 575/2013.

(2)  auktorisation: auktorisation av ett värdepappersföretag i enlighet med avdelning II i direktiv 2014/65/EU.

(3)  filial: filial enligt definitionen i artikel 4.1.30 i direktiv 2014/65/EU.

(4)  nära förbindelser: nära förbindelser enligt definitionen i artikel 4.1.35 i direktiv 2014/65/EU.

(5)  behörig myndighet: en medlemsstats officiellt erkända offentliga myndighet eller organ som enligt nationell lagstiftning har befogenhet att utöva tillsyn av värdepappersföretag i enlighet med detta direktiv som en del av tillsynssystemet i den medlemsstaten.

(6)  råvaruhandlare: råvaruhandlare enligt definitionen i artikel 4.1.145 i förordning (EU) nr 575/2013.

(7)  kontroll: det förhållande mellan ett moderföretag och ett dotterföretag som beskrivs i artikel 22 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU(15), eller i de redovisningsstandarder som ett värdepappersföretag måste följa enligt förordning (EG) nr 1606/2002(16), eller en liknande koppling mellan en fysisk eller juridisk person och ett företag.

(8)  uppfyllande av villkoren i gruppkapitaltestet: uppfyllande av kraven i artikel 7 i [förordning (EU) ----/---[IFR] av moderföretaget i en värdepappersföretagsgrupp.

(9)  kreditinstitut: kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1.1 i förordning (EU) nr 575/2013.

(10)  derivat: derivat enligt definitionen i artikel 2.1.29 i förordning (EU) nr 600/2014(17).

(11)  finansiella instrument: finansiella instrument enligt definitionen i artikel 4.1.13 i [förordning (EU) nr ---/--- [IFR].

(12)  koncern: koncern enligt definitionen i artikel 2.11 i direktiv 2013/34/EU.

(13)  grupptillsynsmyndighet: en behörig myndighet ansvarig för kontrollen av att ett modervärdepappersföretag inom EU och värdepappersföretag som kontrolleras av värdepappersinriktade moderholdingföretag inom EU eller blandade finansiella moderholdingföretag inom EU uppfyller villkoren i gruppkapitaltestet.

(14)  hemmedlemsstat: hemmedlemsstat enligt definitionen i artikel 4.1.55 a i direktiv 2014/65/EU.

(15)  värdmedlemsstat: värdmedlemsstat enligt definitionen i artikel 4.1.56 i direktiv 2014/65/EU.

(16)  startkapital: det kapital som krävs för att få auktorisation som värdepappersföretag.

(17)  värdepappersföretag: värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.1 i direktiv 2014/65/EU.

(18)  värdepappersföretagsgrupp: värdepappersföretagsgrupp enligt definitionen i artikel 4.1.23 i [förordning (EU) ----/---[IFR].

(19)  värdepappersinriktat holdingföretag: värdepappersinriktat holdingföretag enligt definitionen i artikel 4.1.21 i [förordning (EU) ----/---[IFR].

(20)  investeringstjänster och investeringsverksamhet: investeringstjänster och investeringsverksamhet enligt definitionen i artikel 4.1.2 i direktiv 2014/65/EU.

(21)  ledningsorgan: ledningsorgan enligt definitionen i artikel 4.1.36 i direktiv 2014/65/EU.

(22)  ledningsorgan med tillsynsfunktion: ledningsorgan ▌ med tillsynsfunktion enligt definitionen i artikel 3.8 i direktiv 2013/36/EU.

(23)  blandat finansiellt holdingföretag: blandat finansiellt holdingföretag enligt definitionen i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG(18).

(24)  personer i ledande befattning: personer i ledande befattning enligt definitionen i artikel 4.1.37 i direktiv 2014/65/EU.

(25)  moderföretag: moderföretag enligt definitionen i artikel 4.1.32 i direktiv 2014/65/EU.

(26)  dotterföretag: dotterföretag enligt definitionen i artikel 4.1.33 i direktiv 2014/65/EU.

(27)  systemrisk: systemrisk enligt definitionen i artikel 3.1.10 i direktiv 2013/36/EU.

(28)  modervärdepappersföretag inom EU: ett modervärdepappersföretag inom EU enligt definitionen i artikel 4.1.49 i [förordning (EU) ----/---[IFR].

(29)  värdepappersinriktat moderholdingföretag inom EU: värdepappersinriktat moderholdingföretag inom EU enligt definitionen i artikel 4.1.50 i [förordning (EU) ----/---[IFR].

(30)  blandat finansiellt moderholdingföretag inom EU: blandat finansiellt moderholdingföretag inom EU enligt definitionen i artikel 4.1.51 i [förordning (EU) ----/---[IFR].

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 i syfte att förtydliga

(a)  definitionerna i punkt 1 för att säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv,

(b)  definitionerna i punkt 1 för att vid tillämpningen av detta direktiv beakta utvecklingen på de finansiella marknaderna.

AVDELNING II

BEHÖRIGA MYNDIGHETER

Artikel 4

Behöriga myndigheter – utseende och befogenheter

1.  Medlemsstaterna ska utse en eller flera behöriga myndigheter som ska utföra de funktioner och åligganden som föreskrivs i detta direktiv. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen, EBA och Esma om detta och, om det finns mer än en behörig myndighet, informera om varje behörig myndighets funktioner och åligganden.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna utövar tillsyn över värdepappersföretagens och, i tillämpliga fall, de värdepappersinriktade holdingföretagens och blandade finansiella holdingföretagens verksamhet för att bedöma efterlevnaden av kraven i detta direktiv och i [förordning (EU) ----/---[IFR].

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna har nödvändiga befogenheter, inbegripet befogenhet att utföra kontroller på plats i enlighet med artikel 12, för att få tillgång till den information som krävs för att bedöma om värdepappersföretagen och, i tillämpliga fall, de värdepappersinriktade holdingföretagen och blandade finansiella holdingföretagen uppfyller kraven i detta direktiv och i [förordning (EU) ----/---[IFR], och för att utreda eventuella överträdelser av dessa krav.

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna har den sakkunskap, de resurser, den operativa kapacitet, de befogenheter och det oberoende som krävs för att utföra de funktioner som avser tillsyn, utredning och sanktioner som fastställs i detta direktiv.

5.  Medlemsstaterna ska kräva att värdepappersföretagen förser deras behöriga myndigheter med all information som behövs för att de ska kunna bedöma värdepappersföretagens efterlevnad av de nationella bestämmelser som införlivar detta direktiv samt av [förordning (EU) ----/---[IFR]. Värdepappersföretagen ska ha interna kontrollrutiner, administrativa förfaranden och redovisningsförfaranden som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna att när som helst kontrollera att reglerna efterlevs.

6.  Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretagen registrerar alla sina transaktioner samt dokumentsystem och dokumentprocesser som omfattas av detta direktiv och [förordning (EU) nr ---/----[IFR] på ett sådant sätt att de behöriga myndigheterna alltid kan bedöma efterlevnaden av de nationella bestämmelser som införlivar detta direktiv samt av [förordning (EU) ----/---[IFR].

Artikel 4a (ny)

Befogenhet att underställa vissa värdepappersföretag kraven i förordning (EU) nr 575/2013

Behöriga myndigheter, inbegripet konsoliderade tillsynsmyndigheter enligt artikel 111 i direktiv 2013/36/EU, får tillämpa kraven i förordning (EU) nr 575/2013 på ett företag som inte är ett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4 i den förordningen under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

(a)  Företaget är varken råvaruhandlare eller utsläppsrättshandlare, eller ett företag för kollektiva investeringar eller ett försäkringsföretag.

(b)  Företaget bedriver någon av de verksamheter som avses i punkterna 3 och 6 i avsnitt A i bilaga I till direktiv 2014/65/EU.

(c)  Företagets bedriver en affärsverksamhet som liknar den som vanligtvis förknippas med företag som tar emot insättningar eller andra återbetalbara medel från allmänheten och beviljar krediter för egen räkning.

(d)  De verksamheter som avses i leden b och c i detta stycke utförs i sådan omfattning att företagets fallissemang skulle kunna innebära en systemrisk enligt definitionen i artikel 3.1.10 i direktiv 2013/36/EU.

EBA ska, i samråd med Esma och med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/488, utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att säkerställa en konsekvent tillämpning av punkterna a-d i första stycket.

EBA ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den ... [nio månader efter detta direktivs ikraftträdande]

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 5 Samarbete inom en medlemsstat

1.  De behöriga myndigheterna ska ha ett nära samarbete med de offentliga myndigheter eller organ som i deras medlemsstat ansvarar för tillsynen av kreditinstitut och finansiella institut. Medlemsstaterna ska kräva att dessa behöriga myndigheter och offentliga myndigheter eller organ utan dröjsmål utbyter all information som är nödvändig eller relevant för att de ska kunna utföra sina funktioner och åligganden.

2.  Andra behöriga myndigheter än de som utses i enlighet med artikel 67 i direktiv 2014/65/EU ska upprätta en mekanism för samarbete med dessa myndigheter och för utbyte av all information som är relevant för att de ska utföra fullgöra sina funktioner och åligganden.

Artikel 6

Samarbete inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn

När behöriga myndigheter fullgör sina åligganden ska de beakta samstämmigheten i tillsynsverktyg och tillsynspraxis vid tillämpningen av de rättsliga bestämmelser som antagits enligt detta direktiv och [förordning (EU) ----/---[IFR].

Medlemsstaterna ska säkerställa att

(a)  behöriga myndigheter, i egenskap av parter i det europeiska systemet för finansiell tillsyn, samarbetar i en anda av förtroende och med fullständig ömsesidig respekt, särskilt i arbetet med att se till att lämpliga, tillförlitliga och uttömmande uppgifter utväxlas mellan dem och andra parter i systemet,

(b)  behöriga myndigheter deltar i den verksamhet som bedrivs av EBA och, i förekommande fall, inom de tillsynskollegier som avses i artiklarna 44 och 116 i direktiv 2013/36/EU,

(c)  behöriga myndigheter gör sitt bästa för att säkerställa efterlevnad av de riktlinjer och rekommendationer som EBA utfärdar i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010(19), och att svara på de varningar och rekommendationer som utfärdats av Europeiska systemrisknämnden (ESRB) i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010(20),

(d)  behöriga myndigheter har ett nära samarbete med ESRB,

(e)  de uppgifter och befogenheter som de behöriga myndigheterna tilldelas inte hindrar dem från att fullgöra sina åligganden som medlemmar i EBA eller ESRB eller enligt detta direktiv och [förordning (EU) ----/---[IFR].

Artikel 7Tillsynens unionsdimension

De behöriga myndigheterna i en viss medlemsstat ska vid utövandet av sina allmänna uppgifter vederbörligen beakta den potentiella effekten av sina beslut för det finansiella systemets stabilitet i övriga berörda medlemsstater och för hela unionen och framför allt i krissituationer, på grundval av de uppgifter som är tillgängliga vid den relevanta tidpunkten.

AVDELNING IIISTARTKAPITAL

Artikel 8Startkapital

1.  Enligt artikel 15 i direktiv 2014/65/EU måste värdepappersföretag för att få auktorisation att tillhandahålla investeringstjänster eller investeringsverksamhet enligt avsnitt A punkterna 3, 6, 8 eller 9 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU ha ett startkapital på 750 000 EUR.

2.  Enligt artikel 15 i direktiv 2014/65/EU måste värdepappersföretag, som inte får hålla kunders medel eller värdepapper, för att få auktorisation att tillhandahålla investeringstjänster eller investeringsverksamhet enligt avsnitt A punkterna 1, 2, 4, 5, 6 eller 7 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU ha ett startkapital på 75 000 EUR.

3.  Andra värdepappersföretag än de som avses i punkterna 1 och 2 ska enligt artikel 15 i direktiv 2014/65/EU ha ett startkapital på 150 000 EUR.

4.  Kommissionen ska genom delegerade akter uppdatera beloppet för det startkapital som avses i punkterna 1–3 i denna artikel i syfte att beakta utvecklingen på det ekonomiska och monetära området. Dessa delegerade akter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 54.

Artikel 8a

Hänvisningar till startkapital i direktiv 2013/36/EU

Hänvisningar till de startkapitalnivåer som fastställs i artikel 8 i detta direktiv ska, från och med den tidpunkt då detta direktiv börjar tillämpas, anses ersätta hänvisningarna till startkapitalnivåer som fastställs i direktiv 2013/36/EU på följande sätt:

(a)  Hänvisningar till det startkapital för värdepappersföretag som avses i artikel 28 i direktiv 2013/36/EU ska tolkas som att det hänvisar till artikel 8.1 i det här direktivet.

(b)  Hänvisningar till det startkapital för värdepappersföretag som avses i artiklarna 29 och 31 i direktiv 2013/36/EU ska tolkas som att det hänvisar till artikel 8.2 eller 8.3 i det här direktivet, beroende på värdepappersföretagets typ av investeringstjänster och investeringsverksamhet.

(c)  Hänvisningar till det startkapital som avses i artikel 30 i direktiv 2013/36/EU ska tolkas som att det hänvisar till artikel 8.1 i det här direktivet.

Artikel 8b

Ansvarsförsäkring

Alla värdepappersföretag som tillhandahåller tjänster enligt detta direktiv är skyldiga att ha en professionell ansvarsförsäkring.

Artikel 9Startkapitalets sammansättning

Startkapitalet i ett värdepappersföretag ska bestå av en eller flera av de poster som avses i artikel 9 i förordning (EU) ----/---[IFR].

AVDELNING IVTILLSYN

KAPITEL 1Tillsynsprinciper

AVSNITT 1HEMMEDLEMSSTATERNAS OCH VÄRDMEDLEMSSTATERNAS BEFOGENHETER OCH ÅLIGGANDEN

Artikel 10Behörighet för de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten

Ansvaret för tillsyn av ett värdepappersföretag ska ligga hos hemmedlemsstaternas behöriga myndigheter, utan att det påverkar de bestämmelser i detta direktiv som anger att ansvaret ligger hos värdmedlemsstatens behöriga myndigheter.

Artikel 11Samarbete mellan behöriga myndigheter i olika medlemsstater

1.  Behöriga myndigheter i olika medlemsstater ska ha ett nära samarbete för att fullgöra sina åligganden enligt detta direktiv och [förordning (EU) ----/---[IFR], i synnerhet genom att utan dröjsmål utbyta bland annat följande information om värdepappersföretag:

(a)  Information om värdepappersföretagets lednings- och ägarstruktur.

(b)  Information om värdepappersföretagets uppfyllande av kapitalkraven.

(c)  Information om värdepappersföretagets koncentrationsrisk och likviditet.

(d)  Information om värdepappersföretagets administrativa förfaranden och redovisningsförfaranden samt interna kontrollrutiner.

(e)  Alla andra relevanta faktorer som kan påverka den risk som värdepappersföretaget utgör.

2.  Hemmedlemsstatens behöriga myndigheter ska omedelbart förse värdmedlemsstatens behöriga myndigheter med all information och alla resultat som rör potentiella problem och risker som ett värdepappersföretag utgör för skyddet av kunder eller stabiliteten i värdmedlemsstatens finansiella system som konstaterats i tillsynen av värdepappersföretagets verksamhet.

3.  Hemmedlemsstatens behöriga myndigheter ska agera på basis av den information som lämnas av värdmedlemsstatens behöriga myndigheter genom att vidta alla åtgärder som krävs för att undvika eller avhjälpa de potentiella problem och risker som avses i punkt 2. Hemmedlemsstatens behöriga myndigheter ska på begäran förklara för värdmedlemsstatens behöriga myndigheter hur de har beaktat den information och de resultat som lämnats av värdmedlemsstatens behöriga myndigheter.

4.  Om värdmedlemsstatens behöriga myndigheter, efter att ha lämnat den information och de resultat som avses i punkt 2, anser att hemmedlemsstatens behöriga myndigheter inte har vidtagit de nödvändiga åtgärder som avses i punkt 3, får värdmedlemsstatens behöriga myndigheter, efter att ha informerat hemmedlemsstatens behöriga myndigheter och EBA, vidta lämpliga åtgärder för att skydda de kunder som tillhandahålls tjänsterna och stabiliteten i det finansiella systemet.

5.  Om hemmedlemsstatens behöriga myndigheter motsätter sig de åtgärder som vidtas av värdmedlemsstatens behöriga myndigheterna, får de hänskjuta ärendet till EBA, som ska agera i enlighet med förfarandet i artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010. Om EBA agerar i enlighet med den artikeln ska dess beslut fattas inom en månad.

6.  EBA ska i samråd med Esma utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att närmare fastställa kraven för den typ av information som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

7.  EBA ska i samråd med Esma utarbeta ett förslag till tekniska genomförandestandarder för att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för det informationsutbyte som ska underlätta tillsynen av värdepappersföretagen.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.

8.  EBA ska överlämna det förslag till tekniska standarder som avses i punkterna 6 och 7 till kommissionen senast [nio månader från ikraftträdandet av detta direktiv].

Artikel 12Kontroll på plats och inspektion av filialer etablerade i en annan medlemsstat

1.  Om ett värdepappersföretag som är auktoriserat i en medlemsstat bedriver verksamhet genom en filial i en annan medlemsstat ska värdmedlemsstaten ge hemmedlemsstatens behöriga myndigheter rätt att, efter underrättelse till värdmedlemsstatens behöriga myndigheter, utföra kontroll på plats för att samla in den information som avses i artikel 11.1 och inspektera filialen.

2.  Värdmedlemsstatens behöriga myndigheter ska ha befogenhet att i tillsynssyfte och om de anser det vara relevant för stabiliteten i värdmedlemsstatens finansiella system från fall till fall utföra kontroller på plats och inspektioner av den verksamhet som bedrivs av värdepappersföretags filialer inom deras territorium samt kräva information från en filial om dess verksamhet,

Innan de utför dessa kontroller och inspektioner ska värdmedlemsstatens behöriga myndigheter utan dröjsmål samråda med hemmedlemsstatens behöriga myndigheter.

Så snart som möjligt efter sådana kontroller och inspektioner ska värdmedlemsstatens behöriga myndigheter underrätta hemmedlemsstatens behöriga myndigheter om den information som är relevant för riskbedömning av det berörda värdepappersföretaget.

Avsnitt 2

Tystnadsplikt och rapporteringsskyldighet

Artikel 13Tystnadsplikt och utbyte av konfidentiell information

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att behöriga myndigheter och alla personer med koppling till dessa myndigheter, inbegripet de personer som avses i artikel 76.1 i direktiv 2014/65/EU, är bundna av tystnadsplikt vid tillämpning av detta direktiv och [förordning (EU) ----/---[IFR].

Konfidentiell information som sådana myndigheter och personer erhåller i tjänsten får endast röjas i sammandrag eller i sammanställning förutsatt att enskilda värdepappersföretag eller personer inte kan identifieras, dock med förbehåll för fall som omfattas av straffrättslig lagstiftning.

Om ett värdepappersföretag har försatts i konkurs eller tvångslikvideras får konfidentiell information som inte rör tredje part röjas i civilrättsliga eller kommersiella förfaranden om detta är nödvändigt för att driva målet.

2.  De behöriga myndigheterna ska endast använda den konfidentiella information som samlas in, utbyts eller överförs enligt detta direktiv och [förordning (EU) nr ---/----[IFR] för att fullgöra sina åligganden och i synnerhet för följande syften:

(a)  Övervakning av de tillsynsregler som fastställs i detta direktiv och i [förordning (EU) ----/---[IFR].

(b)  För att ålägga sanktioner.

(c)  Vid överklagande av behöriga myndigheters beslut.

(d)  I domstolsförfaranden som har inletts enligt artikel 21.

3.  Fysiska och juridiska personer eller andra organ än behöriga myndigheter som får konfidentiell information enligt detta direktiv och [förordning (EU) ----/---[IFR] ska använda den enbart för de ändamål som uttryckligen föreskrivs av den behöriga myndigheten eller i enlighet med nationell lagstiftning.

4.  De behöriga myndigheterna får utbyta konfidentiell information vid tillämpning av punkt 2, får uttryckligen ange hur informationen ska behandlas och uttryckligen begränsa ytterligare överföringar av informationen.

5.  Den skyldighet som avses i punkt 1 ska inte hindra behöriga myndigheter från att överföra konfidentiell information till kommissionen när denna information krävs för att kommissionen ska kunna utöva sina befogenheter.

6.  De behöriga myndigheterna får lämna konfidentiell information till EBA, Esma, ESRB, medlemsstaternas centralbanker, ECBS och ECB i deras egenskap av monetära myndigheter och, där så är lämpligt, till offentliga myndigheter med ansvar för att övervaka betalnings- och avvecklingssystem, om denna information krävs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Artikel 14Administrativa arrangemang med tredjeländer för informationsutbyte

För att fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt detta direktiv eller [förordning (EU) ----/---[IFR] får medlemsstaterna, och EBA i enlighet med artikel 33 i förordning (EU) nr 1093/2010, ingå administrativa arrangemang med tredjeländers tillsynsmyndigheter för att utbyta information om bland annat följande:

(a)  Tillsyn av finansiella institut och finansiella marknader.

(b)  Värdepappersföretags likvidation och konkurs eller liknande förfaranden.

(c)  Övervakning av de organ som medverkar i samband med värdepappersföretags likvidation och konkurs samt vid liknande förfaranden.

(d)  Genomförandet av lagstadgade revisioner av finansiella institut eller institut som förvaltar ersättningssystem.

(e)  Tillsyn över personer med uppdrag att utföra lagstadgade revisioner av finansiella instituts räkenskaper.

(f)  Tillsyn över personer som är aktiva på marknader för utsläppsrätter i syfte att säkerställa en samlad överblick över finans- och spotmarknader.

(g)  Tillsyn över personer som är aktiva på marknader för jordbruksråvaruderivat i syfte att säkerställa en samlad överblick över finans- och spotmarknader.

Dessa arrangemang ska omfatta bestämmelser om tystnadsplikt motsvarande dem som fastställs i artikel 13 i detta direktiv.

Artikel 15Skyldigheter för personer som ansvarar för kontrollen av årsbokslut och sammanställd redovisning

Medlemsstaterna ska föreskriva att varje person som är auktoriserad i enlighet med direktiv 2006/43/EG(21) och som i ett värdepappersföretag utför de uppgifter som avses i artikel 73 i direktiv 2009/65/EG(22) eller artikel 34 i direktiv 2013/34/EU eller någon annat lagstadgad uppgift, är skyldig att så snart som möjligt rapportera till de behöriga myndigheterna alla sakförhållanden eller beslut rörande det värdepappersföretaget, eller ett företag som har nära förbindelser med det värdepappersföretaget, som

(a)  utgör en betydande överträdelse av lagar och andra författningar som fastställs i detta direktiv,

(b)  kan påverka värdepappersföretagets fortsatta verksamhet, eller

(c)  kan leda till vägran att godkänna räkenskaperna eller till att reservationer framställs.

AVSNITT 3SANKTIONER, UNDERSÖKNINGSBEFOGENHETER OCH RÄTT ATT ÖVERKLAGA

Artikel 16Administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder

1.  Medlemsstaterna ska fastställa regler för administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder vid överträdelser av nationella bestämmelser som införlivar detta direktiv och [förordning (EU) ----/---[IFR] bland annat när

(a)  ett värdepappersföretag inte har inrättat sådana interna styrningssystem som beskrivs i artikel 24,

(b)  ett värdepappersföretag underlåter att lämna information till de behöriga myndigheterna, i strid med artikel 52.1 b i [förordning (EU) ---/----IFR], eller lämnar ofullständig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att uppfylla kapitalkraven enligt artikel 11 i den förordningen,

(c)  ett värdepappersföretag underlåter att lämna information till de behöriga myndigheterna eller lämnar ofullständig eller felaktig information om koncentrationsrisker, i strid med artikel 34 i [förordning (EU) nr ---/----],

(d)  ett värdepappersföretag ådrar sig en koncentrationsrisk som överstiger gränserna i artikel 36 i [förordning (EU) nr ---/----[IFR], utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 37 och 38 i den förordningen,

(e)  ett värdepappersföretag vid upprepade tillfällen eller systematiskt underlåter att hålla likvida tillgångar i strid med artikel 42 i [förordning (EU) nr ---/----[IFR], utan att det påverkar tillämpningen av artikel 43 i den förordningen,

(f)  ett värdepappersföretag underlåter att lämna information eller lämnar ofullständig eller felaktig information i strid med bestämmelserna i del sex i [förordning (EU) nr ---/----[IFR],

(g)  ett värdepappersföretag gör betalningar till innehavare av instrument som ingår i värdepappersföretagets kapitalbas i fall där artiklarna 28, 52 eller 63 i förordning (EU) nr 575/2013 förbjuder sådana betalningar till innehavare av instrument som ingår i kapitalbasen,

(h)  ett värdepappersföretag har befunnits ansvarigt för en allvarlig överträdelse av de nationella bestämmelser som antagits i enlighet med direktiv (EU) 2015/849(23),

(i)  ett värdepappersföretag har tillåtit en eller flera personer som inte uppfyller kraven i artikel 91 i direktiv 2013/36/EU att bli eller kvarstå som ledamöter i ledningsorganet.

Medlemsstater som beslutar att inte fastställa regler för administrativa sanktioner vid överträdelser som omfattas av nationell straffrätt ska informera kommissionen om de relevanta straffrättsliga reglerna.

Administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder ska vara effektiva, proportionella och avskräckande, och medlemsstaterna ska se till att de sätts på nivåer som är jämförbara med dem i andra medlemsstater.

2.  De administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder som avses i punkt 1 första stycket ska inbegripa följande:

(a)  Ett offentligt utlåtande med uppgift om vilken fysisk eller juridisk person eller vilket värdepappersföretag, värdepappersinriktat holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag som bär ansvaret och om överträdelsens karaktär.

(b)  Ett föreläggande enligt vilket det krävs att den ansvariga fysiska eller juridiska personen upphör med sitt agerande och inte upprepar detta.

(c)  Tillfälligt förbud för en ledamot i värdepappersföretagets ledningsorgan eller annan fysisk person att utöva uppdrag i värdepappersföretag.

(d)  I fråga om en juridisk person, administrativa sanktionsavgifter på upp till 10 % av företagets totala årliga nettoomsättning, inbegripet bruttointäkter i form av ränteintäkter och liknande intäkter, intäkter från aktier och andra värdepapper med rörlig eller fast avkastning och provisionsintäkter under det föregående räkenskapsåret.

(e)  I fråga om en fysisk person, administrativa sanktionsavgifter på upp till två gånger beloppet för den vinst som erhållits eller de förluster som undvikits genom överträdelsen, i fall där dessa kan fastställas.

(f)  I fråga om en fysisk person, administrativa sanktionsavgifter på upp till 5 000 000 EUR eller, i medlemsstater som inte har euron som valuta, motsvarande värde i nationell valuta [den dag detta direktiv träder i kraft].

I fall där det företag som avses i led d är ett dotterföretag ska de relevanta bruttointäkterna vara de bruttointäkter som följer av de konsoliderade räkenskaperna för det sista moderföretaget under det föregående räkenskapsåret.

Om ett värdepappersföretag överträder nationella bestämmelser som införlivar detta direktiv eller [förordning (EU) nr ---/----[IFR] ska medlemsstaterna säkerställa att sanktioner kan tillämpas på ledamöter i ledningsorganet och andra fysiska personer som enligt nationell lagstiftning är ansvariga för överträdelsen.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna, när de fastställer typen av de administrativa sanktioner eller administrativa åtgärder som avses i punkt 1 och nivån på administrativa sanktionsavgifter, beaktar alla relevanta omständigheter, bland annat följande, där så är lämpligt:

(a)  Överträdelsens svårighetsgrad och varaktighet.

(b)  Graden av ansvar hos de fysiska eller juridiska personer som gjort sig skyldiga till överträdelsen.

(c)  Den finansiella ställningen för de fysiska eller juridiska personer som gjort sig skyldiga till överträdelsen, inbegripet juridiska personers totala omsättning eller fysiska personers årsinkomst.

(d)  Omfattningen av de vinster som erhållits eller av förluster som undvikits av de juridiska personer som gjort sig skyldiga till överträdelsen.

(e)  Förluster för tredje parter orsakade av överträdelsen.

(f)  Graden av samarbete med berörda behöriga myndigheter.

(g)  Tidigare överträdelser av de fysiska eller juridiska personer som har gjort sig skyldiga till överträdelsen.

(h)  Överträdelsens eventuella konsekvenser för det finansiella systemet.

Artikel 17Undersökningsbefogenheter

Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna har alla de informationsinsamlings- och undersökningsbefogenheter som de behöver för att utöva sina funktioner, inbegripet följande:

(a)  Befogenheten att kräva information från följande fysiska eller juridiska personer:

(i)  Värdepappersföretag som är etablerade i den berörda medlemsstaten.

(ii)  Värdepappersinriktade holdingföretag som är etablerade i den berörda medlemsstaten.

(iii)  Blandade finansiella holdingföretag som är etablerade i den berörda medlemsstaten.

(iv)  Holdingföretag med blandad verksamhet som är etablerade i den berörda medlemsstaten.

(v)  Personer vid de enheter som avses i leden i–iv.

(vi)  Tredje parter till vilka de enheter som avses i leden i–iv har gett i uppdrag att utföra operativa uppgifter eller operativ verksamhet.

(b)  Befogenheten att genomföra alla nödvändiga utredningar av alla personer som avses i led a som är etablerade eller belägna i den berörda medlemsstaten, bland annat

(i)  att begära att de personer som avses i led a ska lämna in dokument,

(ii)  att granska räkenskaperna och affärshandlingarna för de personer som avses i led a och ta kopior av eller utdrag ur dessa räkenskaper och affärshandlingar,

(iii)  att erhålla skriftliga eller muntliga förklaringar från de personer som avses i led a eller från deras företrädare eller personal.

(iv)  att höra alla relevanta personer i syfte att samla in uppgifter som rör föremålet för en utredning.

(c)  Befogenheten att genomföra alla nödvändiga kontroller i företagslokaler som tillhör de juridiska personer som avses i led a och alla andra företag som omfattas av kontrollen av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet, om den behöriga myndigheten är grupptillsynsmyndighet, förutsatt att andra berörda behöriga myndigheter har underrättats i förväg.

Artikel 18Offentliggörande av administrativa sanktioner och åtgärder

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att behöriga myndigheter utan onödigt dröjsmål på sin officiella webbplats offentliggör varje administrativ sanktion och åtgärd som har vidtagits i enlighet med artikel 16, som inte har överklagats och inte längre kan överklagas. Offentliggörandet ska omfatta information om överträdelsens typ och identiteten på den fysiska eller juridiska person som sanktionen eller åtgärden gäller. Informationen ska inte offentliggöras förrän den berörda personen har underrättats om dessa sanktioner eller åtgärder och i den mån det är nödvändigt och proportionellt.

2.  Om medlemsstaterna tillåter offentliggörande av administrativa sanktioner eller åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 16 och som har överklagas ska de behöriga myndigheterna på sin officiella webbplats också offentliggöra information om överklagandets status och om resultatet av detta.

3.  Behöriga myndigheter ska i följande fall offentliggöra anonymiserad information om administrativa sanktioner och åtgärder som har vidtagits i enlighet med artikel 16:

(a)  Om sanktionen har ålagts en fysisk person och ett offentliggörande av personuppgifter befinns vara oproportionellt.

(b)  Om ett offentliggörande skulle äventyra en pågående brottsutredning eller utgöra ett hot mot de finansiella marknadernas stabilitet.

(c)  Om ett offentliggörande skulle orsaka det berörda värdepappersföretaget eller de fysiska personerna oproportionell skada.

4.  De behöriga myndigheterna ska säkerställa att uppgifter som offentliggörs enligt denna artikel ligger kvar på deras officiella webbplats i minst fem år. Personuppgifter får endast ligga kvar på den behöriga myndighetens officiella webbplats om detta är tillåtet enligt gällande regler för uppgiftsskydd.

Artikel 19Rapportering av sanktioner till EBA

De behöriga myndigheterna ska underrätta EBA om de administrativa sanktioner och åtgärder som har vidtagits enligt artikel 16, eventuella överklaganden av dessa sanktioner och åtgärder samt resultatet av dessa. EBA ska upprätthålla en central databas över administrativa sanktioner och åtgärder som rapporterats till bankmyndigheten endast för informationsutbyte mellan de behöriga myndigheterna. Databasen ska bara vara tillgänglig för behöriga myndigheter och Esma och ska uppdateras varje år.

EBA ska administrera en webbplats med länkar till varje enskild behörig myndighets offentliggörande av administrativa sanktioner och åtgärder i enlighet med artikel 16 och ange den tidsperiod under vilken varje medlemsstat offentliggör administrativa sanktioner och åtgärder.

Artikel 20Rapportering av överträdelser

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna utan onödigt dröjsmål etablerar effektiva och tillförlitliga mekanismer för rapportering utan dröjsmål av potentiella eller faktiska överträdelser av nationella bestämmelser om införlivande av detta direktiv och [förordning (EU) nr ---/----[IFR], däribland följande:

(a)  Särskilda förfaranden för hantering av rapporter om överträdelser.

(b)  Lämpligt skydd mot repressalier, diskriminering och andra former av missgynnande behandling för värdepappersföretags anställda som rapporterar om överträdelser begångna inom värdepappersföretaget

(c)  Skydd av personuppgifter både för den person som rapporterar överträdelser och den fysiska person som påstås vara ansvarig för en överträdelse, i enlighet med förordning (EU) nr 2016/679.

(d)  Tydliga regler som under alla omständigheter säkerställer konfidentialiteten för den person som rapporterar om överträdelser begångna inom värdepappersföretaget, såvida inte offentliggörande i enlighet med nationell lagstiftning krävs i samband med ytterligare utredningar eller efterföljande rättsliga förfaranden.

2.  Medlemsstaterna ska kräva att värdepappersföretag har inrättat lämpliga förfaranden för att deras anställda ska kunna rapportera om överträdelser internt genom en särskild oberoende kanal. Sådana förfaranden får föreskrivas av arbetsmarknadens parter, förutsatt att de ger samma skydd som avses i punkt 1 b, c och d.

Artikel 21Rätt att överklaga

Medlemsstaterna ska säkerställa att de beslut och åtgärder som antas i enlighet med [förordning (EU) nr ---/----[IFR] eller lagar och andra författningar som har antagits i enlighet med detta direktiv kan överklagas.

KAPITEL 2Granskningsprocess

AVSNITT 1INTERN PROCESS FÖR BEDÖMNING AV KAPITALBEHOV

Artikel 22Internt kapital

1.  Värdepappersföretag ska ha infört sunda, effektiva och heltäckande strategier och processer för att fortlöpande värdera och upprätthålla internt kapital som till belopp, slag och fördelning enligt deras uppfattning är tillräckligt för att täcka arten och nivån på de risker som de är eller kan bli exponerade för.

2.  De strategier och processer som avses i punkt 1 ska regelbundet ses över internt så att det kan säkerställas att de fortsätter att vara heltäckande och stå i proportion till arten och omfattningen av det berörda värdepappersföretagets verksamhet samt dess komplexitet.

AVSNITT 2

INTERN STYRNING, TRANSPARENS, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNING

Artikel 23Bedömning vid tillämpning av detta avsnitt

1.  Vid tillämpning av detta avsnitt ska medlemsstaterna säkerställa att värdepappersföretagen årligen och i enlighet med a och b bedömer om de uppfyller villkoren i artikel 12.1 i [förordning (EU) ----/---[IFR]:

(a)  Ett värdepappersföretag ska fastställa om det uppfyller villkoren i artikel 12.1 c–g i [förordning (EU) ----/---[IFR] på grundval av siffrorna från den tvåårsperiod som omedelbart föregår ett visst räkenskapsår.

(b)  Ett värdepappersföretag ska fastställa om det i genomsnitt överstiger de gränsvärden som fastställs i artikel 12.1 a, b, h och i) i [förordning (EU) ----/---[IFR] på grundval av siffrorna från samma period.

2.  Detta avsnitt ska inte tillämpas om ett värdepappersföretag på grundval av den bedömning som avses i punkt 1 fastställer att det uppfyller samtliga villkor i artikel 12.1 i [förordning (EU) ----/---[IFR].

3.  Ett värdepappersföretag som på grundval av den bedömning som avses i punkt 1 fastställer att det inte uppfyller samtliga villkor i artikel 12.1 i [förordning (EU) nr ---/----[IFR] ska uppfylla kraven i detta avsnitt från och med räkenskapsåret efter det räkenskapsår då bedömningen genomfördes.

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att detta avsnitt tillämpas på värdepappersföretag på individuell nivå och på gruppnivå.

Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretag som omfattas av detta avsnitt genomför dess krav i dotterföretag som är finansiella institut enligt definitionen i artikel 4.13 i [förordning (EU) nr ---/----[IFR], inbegripet dotterföretag som är etablerade i tredjeländer, såvida moderföretaget inom EU inte kan påvisa för de behöriga myndigheterna att tillämpning av detta avsnitt strider mot lagen i det tredjeland där dotterföretaget är etablerat.

5.  Behöriga myndigheter får fastställa en kortare period än de två år som anges i punkt 1 om båda följande villkor är uppfyllda:

(a)  Värdepappersföretagets affärsverksamhet har varit föremål för en betydande förändring och

(b)  Värdepappersföretaget uppfyller till följd av led a de villkor som fastställs i artikel 12.1 i [förordning (EU) ----/---[IFR].

6.  EBA ska i samråd med Esma utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att närmare fastställa beräkningsmetoden för det genomsnitt som avses i punkt 1 b. EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast [den dag då detta direktiv träder i kraft].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 24Intern styrning

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretag har robusta styrningsformer som omfattar följande:

(a)  En tydlig organisationsstruktur med väldefinierade, transparenta och konsekventa ansvarskedjor.

(b)  Effektiva processer för att identifiera, hantera, övervaka och rapportera risker som värdepappersföretaget är eller kan bli exponerat för.

(c)  Tillfredsställande metoder för intern kontroll, inbegripet sunda administrations- och redovisningsrutiner.

(d)  En ersättningspolicy och ersättningspraxis som är förenliga med och främjar sund och effektiv riskhantering.

2.  Vid fastställandet av de styrningsformer som avses i punkt 1 ska kriterierna i artiklarna 26–31 i det här direktivet samt i artikel 9 i direktiv 2014/65/EU beaktas.

3.  De styrningsformer som avses i punkt 1 ska vara heltäckande och stå i proportion till karaktären, omfattningen och komplexiteten hos de inneboende riskerna i affärsmodellen och värdepappersföretagets verksamhet.

4.  EBA ska i samråd med Esma utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att specificera innehållet i de styrningsformer som avses i punkt 1. EBA ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den ... [12 månader efter detta direktivs ikraftträdande]

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 25Rapportering per land

1.  Medlemsstaterna ska kräva att värdepappersföretag årligen, för varje medlemsstat och tredjeland där de har en filial eller ett dotterföretag som är ett finansiellt institut enligt definitionen i artikel 4.1.26 i förordning (EU) nr 575/2013, offentliggör följande information:

(a)  Eventuella dotterföretags och filialers namn, typ av verksamhet och geografiska plats.

(b)  Omsättning.

(c)  Antal anställda i heltidsekvivalenter.

(d)  Resultat före skatt.

(e)  Skatt på resultatet.

(f)  Erhållna statliga subventioner.

2.  Den information som avses i punkt 1 ska granskas i enlighet med direktiv 2006/43/EG och om möjligt offentliggöras som en bilaga till årsredovisningen eller i tillämpliga fall till de konsoliderade räkenskaperna för det värdepappersföretaget.

Artikel 26Riskhantering

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretagets ledningsorgan godkänner och regelbundet ser över strategier och riktlinjer för värdepappersföretagets riskaptit samt för att hantera, övervaka och reducera de risker som värdepappersföretagen är eller kan bli exponerade för, med beaktande av det makroekonomiska läget och värdepappersföretagets affärscykel.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att ledningsorganet ägnar tillräcklig tid åt att säkerställa att de risker som avses i punkt 1 beaktas på lämpligt sätt och att tillräckliga resurser avsätts för hanteringen av alla de väsentliga risker som värdepappersföretaget exponeras för.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretag upprättar rapporteringsvägar till ledningsorganet avseende alla väsentliga risker och strategier för riskhantering samt ändringar av dessa.

4.  Medlemsstaterna ska kräva att alla värdepappersföretag som inte omfattas av de kriterier som anges i artikel 30.4 inrättar en riskkommitté som ska bestå av ledamöter i ledningsorganet som inte är anställda i det berörda värdepappersföretaget.

Medlemmarna i den riskkommitté som avses i första stycket ska ha lämpliga kunskaper och färdigheter samt lämplig sakkunskap för att till fullo förstå, hantera och övervaka institutets riskstrategi och riskaptit. De ska säkerställa att riskkommittén fungerar som rådgivare för ledningsorganet när det gäller värdepappersföretagets allmänna nuvarande och framtida riskaptit och riskstrategi och bistår ledningsorganet i dess övervakning av hur personer i ledande befattning genomför strategin. Ledningsorganet ska behålla det övergripande riskansvaret för företagets riskstrategier och riktlinjer.

5.  Medlemsstaterna ska säkerställa att ledningsorganet i dess tillsynsfunktion samt ledningsorganets riskkommitté, om en sådan har inrättats, har tillgång till information om de risker som värdepappersföretaget är eller kan bli exponerat för.

Artikel 27Kundrisk, marknadsrisk och företagsrisk

1.  Behöriga myndigheter ska säkerställa att värdepappersföretag har robusta strategier, riktlinjer, processer och system för att identifiera, mäta, hantera och övervaka följande:

(a)  Väsentliga källor till och effekter av kundrisk.

(b)  Väsentliga källor till och effekter av marknadsrisk.

(c)  Risker för värdepappersföretaget som framför allt uppstår till följd av dess handel för egen räkning och i samband med koncentrationsrisk till följd av exponeringar mot enskilda kunder och grupper av kunder med inbördes anknytning.

(d)  Likviditetsrisk över lämpliga tidsspann, inbegripet intradag, för att säkerställa att värdepappersföretaget håller likviditetsbuffertar på adekvat nivå.

Dessa strategier, riktlinjer, processer och system ska vara proportionella i förhållande till värdepappersföretagets komplexitet, riskprofil, verksamhetens omfattning och den risktolerans som fastställts av ledningsorganet samt återspegla värdepappersföretagets betydelse i varje medlemsstat där det bedriver verksamhet.

2.  Genom undantag från artikel 23 ska punkt 1 a, c i fråga om koncentrationsrisk, och d tillämpas på värdepappersföretag som uppfyller kraven i artikel 12.1 i [förordning (EU) ----/---[IFR].

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att närmare fastställa hur det ska säkerställas att värdepappersföretags strategier, riktlinjer, processer och system är robusta. Kommissionen ska i detta sammanhang ta hänsyn till utvecklingen på de finansiella marknaderna, särskilt uppkomsten av nya finansiella produkter, utvecklingen när det gäller redovisningsstandarder och utvecklingen mot en mer samstämmig tillsynspraxis.

Artikel 28Ersättningspolicy

1.  De behöriga myndigheterna ska säkerställa att värdepappersföretagen, när de fastställer och tillämpar sin ersättningspolicy för personer i ledande befattning, risktagare, personal som utövar kontrollfunktioner och alla anställda vars totala ersättning åtminstone är i nivå med den lägsta ersättningen för personer i ledande befattning och risktagare och vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på värdepappersföretagens riskprofil eller de tillgångar som de förvaltar, iakttar följande principer:

(a)  Ersättningspolicyn är tydligt dokumenterad och proportionerlig i förhållande till storlek, intern organisation och art, samt till omfattning och komplexitet av värdepappersföretagets verksamhet.

(aa)  Ersättningspolicyn är icke-diskriminerande, vilket innebär att samma eller liknande typer av arbeten ersätts lika oavsett kön.

(b)  Ersättningspolicyn är förenlig med och främjar sund och effektiv riskhantering.

(ba)  Ersättningspolicyn återspeglar inte endast kortsiktig lönsamhet, utan beaktar även de långsiktiga effekterna av antagna investeringsbeslut.

(c)  Ersättningspolicyn innehåller åtgärder för att undvika intressekonflikter, uppmuntrar till ansvarsfullt företagande samt främjar riskmedvetenhet och försiktigt risktagande.

(d)  Ledningsorganet antar och ser inom ramen för sin tillsynsfunktion regelbundet över ersättningspolicyn och har det övergripande ansvaret för dess genomförande.

(e)  Kontrollfunktioner gör en central och oberoende intern granskning av genomförandet av ersättningspolicyn.

(f)  Personal som utövar kontrollfunktioner är oberoende i förhållande till de affärsenheter de övervakar, har lämplig befogenhet och får ersättning i förhållande till uppnåendet av de mål som är kopplade till deras funktion, oberoende av resultatet i de affärsområden de kontrollerar.

(g)  Ersättningen till högre befattningshavare som ansvarar för riskhantering och efterlevnad av lagstiftning övervakas direkt av den ersättningskommitté som avses i artikel 31 eller, om en sådan kommitté inte har inrättats, av ledningsorganet i dess tillsynsfunktion.

(h)  Ersättningspolicyn, med beaktande av nationella regler för lönebildning, innebär en tydlig åtskillnad mellan de kriterier som tillämpas för fastställande av

(i)  fast grundlön, som i första hand återspeglar relevant yrkeserfarenhet och organisatoriskt ansvar enligt vad som anges i den anställdes arbetsbeskrivning som en del av anställningsavtalet,

(ii)  rörlig ersättning, som återspeglar en hållbar och riskjusterad prestation samt prestation utöver det som krävs för att uppfylla kraven i den anställdas arbetsbeskrivning.

(i)  Den fasta delen ska stå för en tillräckligt stor del av den totala ersättningen för att det ska vara möjligt att genomföra en fullt flexibel policy med rörliga ersättningsdelar, inbegripet möjligheten att inga rörliga ersättningsdelar betalas ut.

2.  Vid tillämpning av punkt 1 led i ska medlemsstaterna säkerställa att värdepappersföretagen i sin ersättningspolicy fastställer lämpliga kvoter mellan fasta och rörliga delar av den totala ersättningen, med beaktande av värdepappersföretagets affärsverksamhet och därmed förenade risker, samt den inverkan som de olika personkategorier som avses i punkt 1 har på värdepappersföretagets riskprofil.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretagen tillämpar de principer som avses i punkt 1 på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till deras storlek, interna organisation och verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

4.  EBA ska i samråd med Esma utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att närmare fastställa lämpliga kriterier i syfte att fastställa personkategorier vars yrkesutövning har den väsentliga inverkan på värdepappersföretagets riskprofil som avses i punkt 1. EBA och Esma ska vederbörligen beakta kommissionens rekommendation 2009/384/EG av den 30 april 2009 om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn och aktuella riktlinjer om ersättning enligt UCITS, AIFMD och MiFID II samt sträva efter att minimera avvikelserna från befintliga bestämmelser.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast [nio månader från ikraftträdandet av detta direktiv].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 29

Värdepappersföretag som mottar extraordinärt offentligt finansiellt stöd

Om ett värdepappersföretag får extraordinärt offentligt finansiellt stöd enligt definitionen i artikel 2.1.28 i direktiv 2014/59/EU ska medlemsstaterna säkerställa att det inte utbetalar någon rörlig ersättning.

Artikel 30Rörlig ersättning

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att varje rörlig ersättning som tilldelas och betalas av ett värdepappersföretag till personer i ledande befattning, risktagare, personal som utövar kontrollfunktioner och alla anställda vars totala ersättning är i nivå med den ersättningsklass för personer i ledande befattning och risktagare och vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på värdepappersföretagets riskprofil eller de tillgångar som förvaltas, uppfyller samtliga följande krav:

(a)  Om den rörliga ersättningen är prestationsbaserad ska totalbeloppet baseras på en kombination av en resultatbedömning av personen, den berörda affärsenheten och värdepappersföretagets totala resultat.

(b)  När individuella resultat bedöms ska både finansiella och icke-finansiella kriterier beaktas.

(c)  Den resultatbedömning som avses i led a ska baseras på en period som sträcker sig över flera år och ta hänsyn till värdepappersföretagets affärscykel och affärsrisker.

(d)  Den rörliga ersättningen ska inte påverka värdepappersföretagets förmåga att säkerställa en sund kapitalbas.

(e)  Garanterad rörlig ersättning ska bara förekomma i samband med nyanställning och vara begränsad till det första anställningsåret.

(f)  Betalningar vid förtida uppsägning av ett anställningsavtal ska stå i relation till personens prestationer under tidsperioden och inte premiera misslyckanden eller försummelser.

(g)  Ersättningspaket relaterade till ersättning eller inlösen av tidigare anställningskontrakt måste stämma överens med värdepappersföretagets långsiktiga intressen.

(h)  I den metod för resultatbedömning som används för att beräkna pooler av rörlig ersättning ska hänsyn tas till alla typer av nuvarande och framtida risker samt till kostnaden för det kapital och den likviditet som krävs i enlighet med förordning (EU) ----/---[IFR].

(i)  Vid fördelningen av de rörliga ersättningsdelarna inom värdepappersföretaget ska hänsyn tas till alla typer av nuvarande och framtida risker.

(j)  Minst 40 % av den rörliga ersättningen ska bestå av något av följande instrument:

(1)  Aktier eller motsvarande ägarintressen, beroende på det berörda värdepappersföretagets rättsliga struktur.

(2)  Aktierelaterade instrument, eller beroende på det berörda värdepappersföretagets rättsliga struktur, andra likvärdiga icke-kontanta instrument.

(3)  Primärkapitaltillskottsinstrument, supplementärkapitalinstrument eller andra instrument som fullt ut kan omvandlas till kärnprimärkapitalinstrument eller skrivas ned och som på ett tillbörligt sätt återspeglar värdepappersföretagets kreditkvalitet på löpande basis.

(ja)  Som undantag från led j, om ett värdepappersföretag inte utfärdar något av de instrument som anges i det ledet, kan nationella behöriga myndigheter godkänna användningen av alternativa arrangemang som uppfyller samma mål.

(k)  Minst 50 % av den rörliga ersättningen ska skjutas upp i fem år, beroende på vad som är lämpligt med tanke på värdepappersföretagets affärscykel, verksamhetens art, dess risker och den berörda personens verksamhet, med undantag för särskilt höga rörliga ersättningar då minst 60 % av den rörliga ersättningen ska skjutas upp.

(l)  Upp till 100 % av den rörliga ersättningen ska sänkas om värdepappersföretagets finansiella resultat är svagt eller negativt, inbegripet genom malus- och återkravsförfaranden för vilka värdepappersföretagen har fastställt kriterier som särskilt omfattar situationer där personen i fråga

(i) deltog i eller var ansvarig för ett handlande som ledde till betydande förluster för värdepappersföretaget,

(ii) inte längre anses uppfylla lämplighetskraven.

(m)  De diskretionära pensionsförmånerna ska överensstämma med värdepappersföretagets affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen.

2.  Vid tillämpning av punkt 1 ska de behöriga myndigheterna säkerställa att

(a)  de personer som avses i artikel 28.1 inte använder personliga risksäkringsstrategier eller försäkringar som är kopplade till ersättning och ansvar för att urholka de principer som avses i punkt 1,

(b)  rörlig ersättning inte ska betalas genom finansiella bolag eller metoder som gör det enklare att kringgå detta direktiv eller förordning (EU) ----/---[IFR].

3.  Vid tillämpning av punkt 1 j ska de instrument som avses i denna punkt omfattas av en lämplig policy för uppskjuten utbetalning som är utformad så att den knyter individuella incitament till värdepappersföretagets långsiktiga intressen, borgenärer och kunder. Medlemsstaterna eller deras behöriga myndigheter får sätta begränsningar för typen och utformningen av dessa instrument eller förbjuda användningen av vissa instrument för rörlig ersättning.

Vid tillämpning av punkt 1 k ska uppskov av den rörliga ersättningen inte erhållas snabbare än den som betalas på jämnt fördelad (pro rata).

Vid tillämpning av punkt 1 m ska de diskretionära pensionsförmånerna finnas kvar hos värdepappersföretaget under en period på fem år i form av de instrument som avses i led j om den anställda lämnar värdepappersföretaget före pensionen. För en anställd som går i pension ska de diskretionära pensionsförmånerna betalas ut i form av de instrument som avses i led j, förutsatt att de har innehafts av den anställde i minst fem år.

4.  Punkt 1 j och k och punkt 3 tredje stycket ska inte vara tillämpliga på följande:

(a)  Ett värdepappersföretag vars värde av tillgångar inom och utanför balansräkningen i genomsnitt uppgår till högst 100 miljoner EUR under den fyraårsperiod som föregår det aktuella räkenskapsåret.

(b)  En person vars årliga rörliga ersättning inte överstiger 50 000 EUR och inte utgör mer än en fjärdedel av individens totala årliga ersättning.

Genom undantag från led a får de behöriga myndigheterna besluta att värdepappersföretag vars tillgångsvärden understiger det tröskelvärde som avses i led a inte ska omfattas av undantaget på grund av deras verksamhets art och omfattning, deras interna organisation eller, i tillämpliga fall, särdragen hos den grupp som de tillhör.

Genom undantag från led b får de behöriga myndigheterna besluta att enskilda personer vars årliga rörliga ersättning är lägre än de tröskelvärden som avses i led b inte ska omfattas av undantaget på grund av nationella marknadsegenskaper vad gäller ersättningspraxis eller på grund av dessa personers typ av ansvarsområden och arbetsuppgifter.

5.  Medlemsstaterna ska kräva att värdepappersföretag tillämpar bestämmelserna i denna artikel på ersättning för utförda tjänster eller resultat efter det räkenskapsår då den bedömning som avses i artikel 23.1 gjordes.

6.  EBA ska i samråd med Esma utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att närmare fastställa de instrumentklasser som uppfyller villkoren enligt punkt 1 j 3.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast [nio månader från ikraftträdandet av detta direktiv].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 31Ersättningskommitté

1.  Medlemsstaterna ska se till att ▌värdepappersföretag som inte uppfyller kriterierna i artikel 30.4 a inrättar en ersättningskommitté. Ersättningskommittén ska vara könsbalanserad och göra en kompetent och oberoende bedömning av ersättningspolicy och ersättningspraxis och de incitament som skapats för hantering av risker, kapital och likviditet. I en koncern kan ersättningskommittén också vara gemensam för hela koncernen.

2.  De behöriga myndigheterna ska se till att ▌ ersättningskommittén ansvarar för förberedelserna inför beslut om ersättning, inbegripet beslut som får konsekvenser för det berörda institutets risker och riskhantering och som ska fattas av ledningsorganet. Ordföranden och ledamöterna i ersättningskommittén ska vara ledamöter i ledningsorganet som inte är anställda det berörda värdepappersföretaget. Om arbetstagarna enligt nationell rätt måste vara representerade i ledningsorganet ska ersättningskommittén innehålla en eller flera arbetstagarrepresentanter.

3.  När de beslut som avses i punkt 2 förbereds ska ersättningskommittén ta hänsyn till allmänintresset och de långsiktiga intressena för värdepappersföretagets aktieägare, investerare och övriga intressenter.

Artikel 32Tillsyn över ersättningspolicy

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna samlar in den information som offentliggjorts i enlighet med artikel 51 c, d och f i [förordning (EU) ----/---[IFR] och använder den för att jämföra ersättningstrender och ersättningspraxis. De behöriga myndigheterna ska lämna denna information till EBA.

2.  EBA ska använda informationen som den mottagit från behöriga myndigheter i enlighet med punkt 1 som riktmärke för ersättningstrender och praxis på unionsnivå.

3.  EBA ska i samråd med Esma utfärda riktlinjer för tillämpningen av en sund ersättningspolicy. Dessa riktlinjer ska åtminstone beakta de krav som avses i artiklarna 28–31 och principerna om en sund ersättningspolicy i kommissionens rekommendation 2009/384/EG(24).

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretag på begäran lämnar information till behöriga myndigheter om antalet fysiska personer vid varje värdepappersföretag som får en ersättning på 1 miljon EUR eller mer per räkenskapsår, uppdelat på ersättningsintervaller om 1 miljon EUR vardera, och deras arbetsuppgifter, vilket affärsområde det rör sig om samt ersättningens beståndsdelar såsom lön, rörlig ersättning, långsiktiga förmåner och pensionsavsättningar. De behöriga myndigheterna ska överlämna den informationen till EBA som ska offentliggöra den i ett gemensamt rapporteringsformat uppdelat efter hemmedlemsstat. EBA kan i samråd med Esma utarbeta riktlinjer för att underlätta tillämpningen av denna punkt och säkerställa enhetligheten hos den information som samlas in.

Artikel 32a

EBA:s rapport om ESG-relaterade risker

EBA ska utarbeta en rapport om införandet av tekniska kriterier för exponering mot verksamhet som i hög grad är kopplad till miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsmål (ESG) för översyns- och utvärderingsprocessen av risker, i syfte att bedöma de möjliga källorna till och effekterna av sådana risker på värdepappersföretag, med beaktande av ESG-taxonomi [infoga hänvisning till rättsakt när den blir tillgänglig].

Den rapport från EBA som avses i första stycket ska omfatta åtminstone följande:

(a)  En definition av ESG-relaterade risker, fysiska risker och övergångsrisker, inbegripet risker i samband med värdeminskning av tillgångar till följd av ändringar i lagstiftningen, kvalitativa och kvantitativa kriterier och mått som är relevanta för bedömningen av sådana risker, samt en metod för att bedöma huruvida sådana risker kan uppstå på kort, medellång eller lång sikt och kan få en väsentlig finansiell påverkan på ett värdepappersföretag.

(b)  En bedömning av huruvida väsentliga koncentrationer av särskilda tillgångar kan öka ESG-relaterade risker, fysiska risker och övergångsrisker för ett värdepappersföretag.

(c)  En beskrivning av de processer som ett värdepappersföretag kan använda för att identifiera, utvärdera och hantera ESG-relaterade risker, fysiska risker och övergångsrisker.

(d)  De kriterier, parametrar och mått som tillsynsmyndigheter och institut kan använda för att bedöma effekterna på kort, medellång och lång sikt av ESG‑relaterade risker i samband med översyns- och utvärderingsprocessen.

EBA ska lägga fram en rapport om sina resultat till Europaparlamentet, rådet och kommissionen senast [två år efter detta direktivs ikraftträdande].

EBA får, om så är lämpligt, på grundval av denna rapport anta riktlinjer för att införa kriterier för ESG-relaterade risker för den tillsynsrelaterade översyns- och utvärderingsprocessen som beaktar resultaten i den rapport från EBA som avses i denna artikel.

AVSNITT 3

ÖVERSYNS- OCH UTVÄRDERINGSPROCESS

Artikel 33 Översyn och utvärdering

1.  De behöriga myndigheterna ska granska de styrformer, strategier, processer och rutiner som värdepappersföretagen har infört för att följa detta direktiv och [förordning (EU) ----/---[IFR] och utvärdera allt nedanstående för att säkerställa en sund hantering och täckning av deras risker:

(a)  De risker som avses i artikel 27.

(b)  Geografiskt område för värdepappersföretagets exponeringar.

(c)  Värdepappersföretagets affärsmodell.

(d)  Bedömningen av systemrisker, med beaktande av identifieringen och mätningen av systemrisker enligt artikel 23 i förordning (EU) nr 1093/2010 eller ESRB:s rekommendationer.

(da)  Riskerna för säkerheten hos de nätverks- och informationssystem som värdepappersföretagen använder i sin verksamhet för att säkerställa sekretess, integritet och tillgänglighet av sina processer och data.

(e)  Värdepappersföretags exponering för ränterisker i samband med andra verksamheter än handel.

(f)  Värdepappersföretags företagsstyrning och förmågan hos ledamöterna i ledningsorganet att utföra sitt uppdrag.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna fastställer hur ofta och hur ingående den översyn och utvärdering som avses i punkt 1 ska genomföras med beaktande av storleken, systemviktigheten, arten, omfattningen och komplexiteten hos verksamheten i berört värdepappersföretag, och ska i samband med detta beakta proportionalitetsprincipen.

Behöriga myndigheter ska endast utföra granskningen enligt punkt 1 i denna artikel när det gäller företag som uppfyller kraven i artikel 12.1 i [förordning (EU) ---/----[IFR] om de beslutar att storleken, systembetydelsen, arten, omfattningen och komplexiteten av dessa företags verksamhet kräver denna översyn.

3.  Medlemsstaterna ska, när en utvärdering visar att ett värdepappersföretag kan orsaka systemrisk, i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) nr 1093/2010, säkerställa att de behöriga myndigheterna utan dröjsmål underrättar EBA om resultaten av denna utvärdering.

4.  De behöriga myndigheterna ska vidta lämpliga åtgärder om den översyn och utvärdering som avses i punkt 1 e har visat att det ekonomiska värdet av ett värdepappersföretags aktier har minskat med mer än 15 % av dess primärkapital till följd av en sådan plötslig och oväntad ränteförändring som beskrivs i något av de sex chockscenarier som gäller för räntor enligt [kommissionens delegerade förordning som har antagits enligt artikel 98.5 i direktiv 2013/36/EU].

5.  När de behöriga myndigheterna utför den översyn och utvärdering som avses i punkt 1 f ska de ha tillgång till dagordningar, protokoll och andra dokument från ledningsorganets och kommittéernas möten samt resultaten från interna eller externa utvärderingar av ledningsorganets funktion.

6.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att närmare fastställa hur det ska säkerställas att värdepappersföretags styrformer, strategier, processer och mekanismer sörjer för en god riskhantering och risktäckning. Kommissionen ska i detta sammanhang ta hänsyn till utvecklingen på de finansiella marknaderna, särskilt uppkomsten av nya finansiella produkter, utvecklingen när det gäller redovisningsstandarder och utvecklingen mot en mer samstämmig tillsynspraxis.

Artikel 34Löpande översyn av tillstånd att använda interna modeller

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att behöriga myndigheter med jämna mellanrum och minst vart tredje år granskar värdepappersföretagens efterlevnad av kraven för att få tillstånd att använda de interna modeller som avses i artikel 22 i [förordning (EU) nr ---/----]. Behöriga myndigheter ska lägga särskild vikt vid ändringar av ett värdepappersföretags affärsverksamhet och tillämpningen av sådana modeller på nya produkter samt granska och utvärdera om värdepappersföretaget använder väl utvecklade och uppdaterade metoder och förfaranden i samband med dessa modeller. Om betydande brister i risktäckningen uppdagas i ett värdepappersföretags interna metoder måste de behöriga myndigheterna säkerställa att dessa åtgärdas eller vidta åtgärder för att minska följderna av dem, till exempel genom att införa högre multiplikationsfaktorer eller kapitaltillägg

2.  Om det för interna modeller över risken gentemot marknaden förekommer upprepade överskridanden enligt vad som avses i artikel 366 i förordning (EU) nr 575/2013, vilket tyder på att modellerna inte, eller inte längre, är tillräckligt exakta, ska de behöriga myndigheterna återkalla tillståndet att använda dessa interna modeller eller vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att modellerna snarast och inom en bestämd tidsram förbättras.

3.  Om ett värdepappersföretag som har fått tillstånd att använda interna modeller inte längre uppfyller kraven för användning av dessa modeller, ska de behöriga myndigheterna kräva att värdepappersföretaget antingen visar de behöriga myndigheterna att följderna av den bristande efterlevnaden är oväsentliga eller också presenterar en plan och tidsfrist för när dessa krav ska vara uppfyllda. Behöriga myndigheter ska kräva förbättringar av den presenterade planen om det är osannolikt att den leder till full efterlevnad eller om tidsfristen är olämplig.

Om det är osannolikt att värdepappersföretaget uppnår överensstämmelse inom den angivna tidsfristen eller inte på ett tillfredsställande sätt har visat att följderna av den bristande efterlevnaden är oväsentliga, ska medlemsstaterna säkerställa att de behöriga myndigheterna återkallar tillståndet att använda interna modeller eller begränsar det till områden där efterlevnad har uppnåtts eller kan uppnås inom en lämplig tidsfrist.

4.  EBA ska analysera olika värdepappersföretags interna modeller och hur värdepappersföretag som använder interna modeller hanterar liknande risker eller exponeringar.

För att främja en konsekvent, effektiv och ändamålsenlig tillsynspraxis ska EBA på grundval av denna analys och i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 utarbeta riktlinjer med riktmärken för hur värdepappersföretag bör använda interna modeller och hur dessa interna modeller bör behandla liknande risker eller exponeringar.

Medlemsstaterna ska uppmuntra behöriga myndigheter att beakta denna analys och dessa riktlinjer för den granskning som avses i punkt 1.

AVSNITT 4

TILLSYNSÅTGÄRDER OCH TILLSYNSBEFOGENHETER

Artikel 35Tillsynsåtgärder

De behöriga myndigheterna ska kräva att ett värdepappersföretag i ett tidigt skede vidtar nödvändiga åtgärder för att ta itu med följande problem:

(a)  Värdepappersföretaget uppfyller inte kraven i detta direktiv eller [förordning (EU) ----/---[IFR].

(b)  De behöriga myndigheterna har bevis för att värdepappersföretaget sannolikt kommer att bryta mot kraven i [förordning (EU) ----/---[IFR] eller de bestämmelser som införlivar detta direktiv inom de närmaste tolv månaderna.

Artikel 36Tillsynsbefogenheter

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna har de tillsynsbefogenheter som krävs för att inom ramen för sitt uppdrag ingripa i värdepappersföretagens verksamhet på ett proportionerligt sätt.

2.  Vid tillämpning av artiklarna 33, 34.3 och 35 och av [förordning (EU) ----/---[IFR] ska de behöriga myndigheterna ha befogenhet att

(a)  kräva att värdepappersföretag har ytterligare kapital utöver de krav som anges i artikel 11 i [förordning (EU) ----/---[IFR], enligt de villkor som fastställs i artikel 37 i detta direktiv, eller justerar det kapital som krävs vid väsentliga förändringar i värdepappersföretagens verksamhet,

(b)  kräva en förstärkning av de styrformer, processer, rutiner och strategier som genomförs i enlighet med artiklarna 22 och 24,

(c)  kräva att värdepappersföretag lägger fram en plan för att uppnå överensstämmelse med tillsynskraven i detta direktiv och [förordning (EU) ----/---[IFR], fastställa en tidsfrist på högst ett år för genomförandet av planen och kräva förbättringar av planen i fråga om omfattning och tidsfrist,

(d)  kräva att värdepappersföretag i samband med kapitalkraven tillämpar en särskild avsättningspolitik eller behandlar tillgångar på särskilt sätt,

(e)  begränsa värdepappersföretagets verksamhet, transaktioner eller nätverk eller kräva avyttring av verksamheter som innebär överdrivna risker för värdepappersföretagets finansiella sundhet,

(f)  kräva reduktion av den inneboende risken i värdepappersföretagens verksamheter, produkter och system, inbegripet utkontrakterad verksamhet,

(g)  kräva att värdepappersföretag begränsar den rörliga ersättningen till en procentandel av nettointäkterna när denna är oförenlig med upprätthållandet av en sund kapitalbas,

(h)  kräva att värdepappersföretag använder nettovinster för att stärka kapitalbasen,

(i)  begränsa eller förbjuda utdelningar eller räntebetalningar från ett värdepappersföretag till aktieägare, medlemmar eller innehavare av primärkapitaltillskott där förbudet inte innebär ett fallissemang från värdepappersföretagets sida,

(j)  kräva ytterligare eller mer frekvent rapportering än vad som anges i detta direktiv och [förordning (EU) ----/---[IFR], inbegripet rapporter om kapital- och likviditetspositioner,

(k)  ålägga särskilda likviditetskrav,

(l)  kräva ytterligare redovisning ▌.

(la)  kräva att värdepappersföretag minskar de risker som säkerheten i deras nätverks- och informationssystem utsätts för i syfte att säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet hos processerna och uppgifterna.

Vid tillämpning av led j får de behöriga myndigheterna endast kräva ytterligare eller mer frekvent rapportering för värdepappersföretag om de uppgifter som ska rapporteras inte är överlappande och under någon av följande omständigheter:

(a)  Något av de villkor som avses i artikel 35 a och b har uppfyllts.

(b)  Den behöriga myndigheten anser det vara nödvändigt att samla in de bevis som avses i artikel 35 b.

(ba)  De ytterligare uppgifterna krävs för värdepappersföretagets översyns- och utvärderingsprocess i enlighet med artikel 33.

Information ska anses vara överlappande om den behöriga myndigheten redan har samma eller i huvudsak samma information och den behöriga myndigheten kan ta fram eller få tillgång till informationen på annat sätt än genom att ålägga värdepappersföretaget att rapportera den. En behörig myndighet ska inte kräva ytterligare information om informationen är tillgänglig för den behöriga myndigheten i ett annat format eller på en annan detaljnivå än den ytterligare information som ska rapporteras, förutsatt att skillnaden i format eller detaljnivå inte hindrar den från att ta fram i huvudsak samma information.

Artikel 37Ytterligare kapitalkrav

1.  Behöriga myndigheter ska bara införa de ytterligare kapitalkrav som avses i artikel 36.2 a om de på grundval av de översyner som genomförts i enlighet med artiklarna 35 och 36 konstaterar att ett värdepappersföretag: befinner sig i någon av följande situationer:

(a)  Värdepappersföretaget är exponerat för risker eller riskelement som inte omfattas eller inte omfattas i tillräcklig utsträckning av en av K-faktorerna i del tre i [förordning (EU) ----/---[IFR].

(b)  Värdepappersföretaget uppfyller inte kraven i artiklarna 22 och 24 och det är inte troligt att enbart tillämpning av andra administrativa åtgärder inom rimlig tid ger tillräcklig förbättring av styrformer, processer, rutiner och strategier.

(c)  Handelslagrets värde enligt tillsynsvärderingen bedöms inte vara tillräckligt för att värdepappersföretaget på kort tid ska kunna sälja eller säkra sina positioner utan att under normala marknadsförhållanden ådra sig betydande förluster.

(d)  Den utvärdering som genomförts i enlighet med artikel 34 visar att en bristande uppfyllande av kraven för tillämpningen av de tillåtna interna modellerna sannolikt kommer att leda till otillräckliga kapitalkrav.

(e)  Värdepappersföretaget underlåter vid upprepade tillfällen att skaffa eller bibehålla tillräckliga nivåer av det ytterligare kapital som anges i artikel 38.1.

4.  Behöriga myndigheter ska kräva att värdepappersföretag uppfyller det ytterligare kapitalkrav som avses i artikel 36.2 a med en kapitalbas enligt följande villkor:

(a)  Minst tre fjärdedelar av det ytterligare kapitalkravet ska uppfyllas med primärkapital.

(b)  Minst tre fjärdedelar av primärkapitalet ska bestå av kärnprimärkapital.

(c)  Denna kapitalbas ska inte användas för att uppfylla det kapitalkrav som anges i artikel 11 a, b och c i [förordning (EU) ----/---[IFR].

5.  Behöriga myndigheter ska skriftligen styrka sitt beslut att införa det ytterligare kapitalkrav som avses i artikel 36.2 a genom att klart och tydligt redogöra för den samlade bedömningen av de element som avses i punkt 1 ▌ i denna artikel. I det fall som anges i punkt 1 d i denna artikel ska detta innefatta en särskild motivering av varför den kapitalnivå som fastställts i enlighet med artikel 38.1 inte längre anses vara tillräcklig.

6.  EBA ska utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att närmare definiera följande:

(a)  De risker och riskelement som inte anses täckas av K-faktorer, och att för dessa risker och riskelement fastställa vägledande kvantitativa mått och kvalitativa riskbedömningar som ska användas av de behöriga myndigheterna enligt [förordning (EU) ---/--- [IFR],

(b)  Begreppet ”inte omfattas i tillräcklig utsträckning” enligt punkt 1 a i denna artikel.

(c)  I vilka fall de behöriga myndigheterna får införa ytterligare kapitalkrav om beloppen, typerna och fördelningen av det kapital som anses vara tillräckligt överstiger det kapitalkrav för värdepappersföretag som anges i del 3 i [förordning (EU) ---/--- [IFR],

(d)  Maximalt belopp för ytterligare kapital som kan avkrävas värdepappersföretag.

EBA ska säkerställa att förslag till tekniska tillsynsstandarder är proportionella med hänsyn till

(i)  värdepappersföretagens och de behöriga myndigheternas genomförandebörda,

(ii)  möjligheten att de högre kapitalkrav som tillämpas när värdepappersföretagen inte använder interna modeller kan motivera införandet av lägre kapitalkrav när risker och riskelement bedöms i enlighet med punkt 2.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast [nio månader från ikraftträdandet av detta direktiv].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta tekniska tillsynsstandarder i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 38Vägledning om kapitalkrav

1.  Behöriga myndigheter ska säkerställa att värdepappersföretag har en kapitalnivå som, på grundval av artikel 22, med tillräcklig marginal överstiger kraven i del tre i [förordning (EU) ----/---[IFR] och i detta direktiv, inbegripet de ytterligare kapitalkrav som avses i artikel 36.2 a, för att säkerställa att

(a)  konjunktursvängningar inte leder till överträdelser av dessa krav,

(b)  värdepappersföretagets kapital kan täcka de potentiella förluster och risker som identifierats genom översynsprocesser.

2.  Behöriga myndigheter ska regelbundet se över den kapitalnivå som varje värdepappersföretag har fastställt i enlighet med punkt 1 och i relevanta fall meddela det berörda värdepappersföretaget sina slutsatser, bland annat om de förväntar sig att den kapitalnivå som har fastställts i enlighet med punkt 1 ska justeras. Ett sådant meddelande ska ange den sista dag då den behöriga myndigheten kräver att justeringen ska ha slutförts.

Artikel 39 Samarbete med resolutionsmyndigheter

1.  Behöriga myndigheter ska samråda med resolutionsmyndigheterna innan de beslutar om ytterligare kapitalkrav enligt artikel 36.2 a och innan de, på det sätt som avses i artikel 38.2, meddelar värdepappersföretagen att de förväntar sig att kapitalnivån ska justeras. I detta sammanhang ska de behöriga myndigheterna meddela resolutionsmyndigheterna all tillgänglig information.

2.  Behöriga myndigheter ska informera berörda resolutionsmyndigheter om ytterligare kapitalkrav som avses i artikel 36.2 a och om eventuella förväntningar på justeringar i enlighet med artikel 38.2.

Artikel 40Krav på offentliggörande

Medlemsstaterna ska ge de behöriga myndigheterna befogenhet att kräva att

(a)  värdepappersföretag offentliggör den information som avses i artikel 45 i [förordning (EU) ----/---[IFR] mer än en gång per år och att fastställa tidsfrister för detta offentliggörande,

(b)  värdepappersföretag använder specifika medier och platser och särskilt sina webbplatser för offentliggörande av annan information än årsredovisningen,

(c)  moderföretag årligen offentliggör, i fullständig form eller i form av hänvisningar till likvärdig information, en beskrivning av deras rättsliga struktur samt lednings- och organisationsstruktur för den grupp värdepappersföretag som avses i artikel 24.1 i detta direktiv och artikel 10 i direktiv 2014/65/EU.

Artikel 41Skyldighet att informera EBA

1.  De behöriga myndigheterna ska informera EBA om

(a)  sin översyns- och utvärderingsprocess enligt artikel 33,

(b)  den metod som används som grund för beslut enligt artiklarna 36–38.

2.  EBA ska bedöma de behöriga myndigheternas information i syfte att utveckla enhetlighet i översyns- och utvärderingsprocessen. EBA får begära att de behöriga myndigheterna lämnar ytterligare information för att fullgöra sin bedömning, på proportionell basis och i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1093/2010.

EBA ska rapportera till Europaparlamentet och rådet om graden av konvergens i medlemsstaternas tillämpning av detta kapitel. EBA ska vid behov genomföra inbördes utvärderingar i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) nr 1093/2010.

EBA ska utfärda riktlinjer till de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 i syfte att ytterligare, på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till värdepappersföretagens storlek, struktur och interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet, specificera de gemensamma förfarandena och metoderna för den översyns- och utvärderingsprocess som avses i punkt 1 och för den bedömning av riskhantering som avses i artikel 27.

KAPITEL 3

Kontrollen av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet

AVSNITT 1KONTROLLEN AV UPPFYLLANDET AV VILLKOREN I GRUPPKAPITALTESTET

Artikel 42Utnämning av grupptillsynsmyndighet

1.  Om en värdepappersföretagsgrupp leds av ett modervärdepappersföretag inom EU ska medlemsstaterna säkerställa att kontrollen av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet görs av den behöriga myndighet som har auktoriserat detta modervärdepappersföretag inom EU.

2.  Om moderföretaget till ett värdepappersföretag är ett värdepappersinriktat moderholdingföretag inom EU eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EU ska medlemsstaterna säkerställa att kontrollen av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet görs av den behöriga myndighet som har auktoriserat detta värdepappersföretag.

3.  Om två eller flera värdepappersföretag som är auktoriserade i två eller flera medlemsstater har samma värdepappersinriktade moderholdingföretag inom EU eller samma blandade finansiella moderholdingföretag inom EU, ska medlemsstaterna säkerställa att kontrollen av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet görs av den behöriga myndigheten för det värdepappersföretag som är auktoriserat i den medlemsstat där det värdepappersinriktade holdingföretaget eller det blandade finansiella holdingföretaget är etablerat.

4.  Om moderföretagen till två eller flera värdepappersföretag som är auktoriserade i två eller flera medlemsstater omfattar mer än ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor i olika medlemsstater och det finns ett värdepappersföretag i var och en av dessa medlemsstater, ska medlemsstaterna säkerställa att kontrollen av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet görs av den behöriga myndigheten för det värdepappersföretag som har den största totala balansomslutningen.

5.  Om två eller flera värdepappersföretag som är auktoriserade i unionen har samma värdepappersinriktade holdingföretag inom EU eller samma blandade finansiella holdingföretag inom EU som moderföretag och inget av dessa värdepappersföretag har auktoriserats i den medlemsstat där det värdepappersinriktade holdingföretaget inom EU eller det blandade finansiella holdingföretaget inom EU är etablerat, ska medlemsstaterna säkerställa att kontrollen av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet görs av den behöriga myndighet som har auktoriserat det värdepappersföretag som har den största totala balansomslutningen.

6.  Behöriga myndigheter får i samförstånd bortse från de kriterier som avses i punkterna 3–5 om det skulle vara olämpligt att tillämpa dem för den faktiska kontrollen av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet, med beaktande av värdepappersföretagen i fråga och vikten av deras verksamhet i den relevanta medlemsstaten, och i stället utse en annan behörig myndighet att kontrollera uppfyllandet av dessa villkor. I sådana fall ska de behöriga myndigheterna, innan de fattar ett sådant beslut, ge det värdepappersinriktade moderholdingföretaget inom EU eller det blandade finansiella moderholdingföretaget inom EU eller det värdepappersföretag som har den största totala balansomslutningen, beroende på vad som är tillämpligt, tillfälle att yttra sig om det planerade beslutet. De behöriga myndigheterna ska underrätta kommissionen och EBA om sådana beslut.

Artikel 43Informationskrav i krissituationer

Om det uppstår en krissituation, inbegripet en sådan situation som beskrivs i artikel 18 i förordning (EU) nr 1093/2010 eller en negativ utveckling på marknaderna som kan äventyra likviditeten på marknaderna och stabiliteten i det finansiella systemet i någon av de medlemsstater där enheter i en värdepappersföretagsgrupp har auktoriserats, ska den grupptillsynsmyndighet som har utnämnts enligt artikel 42 snarast möjligt underrätta EBA, ESRB och alla berörda behöriga myndigheter i enlighet med kapitel 1 avsnitt 2 i denna avdelning och lämna alla upplysningar som är avgörande för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Artikel 44Tillsynskollegier

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den grupptillsynsmyndighet som utnämnts enligt artikel 42 inrättar tillsynskollegier för att underlätta utförandet av de uppgifter som avses i denna artikel samt säkerställer att samordning och samarbete vid behov sker med berörda tillsynsmyndigheter i tredjeländer.

2.  Tillsynskollegierna ska tillhandahålla ett ramverk för grupptillsynsmyndigheten samt för EBA och övriga behöriga myndigheter för utförandet av följande uppgifter:

(a)  De uppgifter som avses i artikel 43.

(b)  Utbyte av information mellan alla behöriga myndigheter och EBA i enlighet med artikel 21 i förordning (EU) nr 1093/2010 och med Esma i enlighet med artikel 21 i förordning (EU) nr 1095/2010.

(c)  Ingående av en överenskommelse mellan behöriga myndigheter om frivillig delegering av uppgifter och ansvarsområden, där så är lämpligt.

(d)  Effektivisering av tillsynen genom undvikande av onödiga överlappande tillsynskrav.

3.  Tillsynskollegier ska även inrättas om samtliga dotterföretag i en värdepappersföretagsgrupp som leds av ett värdepappersföretag inom EU, ett värdepappersinriktat moderholdingföretag inom EU eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EU är belägna i ett tredjeland.

4.  EBA ska delta i tillsynskollegiernas sammanträden i enlighet med artikel 21 i förordning (EU) nr 1093/2010.

5.  Följande myndigheter ska vara medlemmar i tillsynskollegiet:

(a)  De behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen av dotterföretag i en värdepappersföretagsgrupp som leds av ett värdepappersföretag inom EU, ett värdepappersinriktat moderholdingföretag inom EU eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EU.

(b)  I tillämpliga fall, tredjeländers tillsynsmyndigheter, förutsatt att det finns krav på konfidentialitet som samtliga behöriga myndigheter anser vara likvärdiga med kraven i avsnitt 2 kapitel I denna avdelning.

6.  Den grupptillsynsmyndighet som utnämnts enligt artikel 42 ska leda kollegiets sammanträden och anta beslut. Grupptillsynsmyndigheten ska hålla alla medlemmar av kollegiet fullt informerade i förväg om att sådana sammanträden anordnas, om de huvudfrågor som ska diskuteras och om de aktiviteter som kommer att tas upp. Grupptillsynsmyndigheten ska även i tid ge alla kollegieledamöter full information om de beslut som antagits vid dessa möten eller de åtgärder som genomförts.

När grupptillsynsmyndigheten antar beslut ska den ta hänsyn till relevansen hos den tillsynsverksamhet som ska planeras eller samordnas av de myndigheter som avses i punkt 5.

Kollegiernas inrättande och funktion ska formaliseras genom skriftliga avtal.

7.  Vid oenighet om ett beslut som antagits av grupptillsynsmyndigheten om tillsynskollegiernas funktion kan någon av de berörda behöriga myndigheterna hänskjuta ärendet till EBA och begära EBA:s bistånd i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010.

EBA får också i enlighet med artikel 19.1 andra stycket i den förordningen på eget initiativ bistå de behöriga myndigheterna vid oenighet om tillsynskollegiernas funktion enligt den här artikeln.

8.  EBA ska i samråd med Esma utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för att närmare fastställa villkoren för tillsynskollegiernas fullgörande av de uppgifter som avses i punkt 1.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast [nio månader från ikraftträdandet av detta direktiv].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 45Samarbetskrav

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att grupptillsynsmyndigheten och de berörda myndigheter som avses i artikel 44.5 förser varandra med alla upplysningar som är av betydelse, däribland följande:

(a)  Beskrivning av rättslig struktur och ledningsstruktur, inbegripet organisationsstruktur, för värdepappersföretagsgruppen, som ska omfatta alla reglerade enheter, icke reglerade enheter, icke reglerade dotterföretag och moderföretagen samt de behöriga myndigheterna för de reglerade enheterna i värdepappersföretagsgruppen.

(b)  Förfaranden för att inhämta upplysningar från de värdepappersföretag som ingår i en värdepappersföretagsgrupp samt för kontroll av dessa upplysningar.

(c)  Negativ utveckling i värdepappersföretag eller andra enheter i en värdepappersföretagsgrupp som kan få allvarliga följder för värdepappersföretagen.

(d)  Varje betydande sanktion och extraordinär åtgärd som de behöriga myndigheterna genomför i enlighet med de nationella bestämmelser som införlivar detta direktiv.

(e)  Införandet av ett särskilt kapitalkrav enligt artikel 36 i detta direktiv.

2.  Om relevant information inte har lämnats utan onödigt dröjsmål enligt punkt 1 eller om en begäran om samarbete, i synnerhet när det gäller utbyte av relevant information, har avslagits eller inte har lett till åtgärder inom rimlig tid, får behöriga myndigheter och grupptillsynsmyndigheten hänskjuta ärendet till EBA i enlighet med artikel 19.1 i förordning (EU) nr 1093/2010.

EBA får i enlighet med artikel 19.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1093/2010 och på eget initiativ bistå behöriga myndigheter i utvecklingen av en enhetlig samarbetspraxis.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna, innan de fattar ett beslut som kan ha betydelse för andra behöriga myndigheters tillsynsuppgifter, samråder med varandra om följande frågor:

(a)  Sådana förändringar av ägar-, organisations- eller ledningsstrukturen i värdepappersföretag i värdepappersföretagsgruppen som kräver de behöriga myndigheternas godkännande eller tillstånd.

(b)  Betydande sanktioner som behöriga myndigheter har ålagt värdepappersföretag eller varje annan extraordinär åtgärd som dessa myndigheter har genomfört.

(c)  Särskilda kapitalkrav som har införts i enlighet med artikel 36.

4.  Samråd ska ske med grupptillsynsmyndigheten om behöriga myndigheter har för avsikt att besluta om sådana betydande sanktioner eller andra extraordinära åtgärder som avses i 3 b.

5.  Genom undantag från punkt 3 behöver en behörig myndighet inte samråda med andra behöriga myndigheter i brådskande fall eller om ett sådant samråd kan äventyra effekterna av dess beslut, då den behöriga myndigheten i stället utan dröjsmål ska underrätta övriga berörda behöriga myndigheter om beslutet att inte samråda med dem.

Artikel 46Kontroll av information rörande enheter i andra medlemsstater

1.  Om behöriga myndigheter i en medlemsstat behöver kontrollera uppgifter om värdepappersföretag, värdepappersinriktade holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, finansiella institut, anknutna företag, holdingföretag med blandad verksamhet eller dotterföretag som är belägna i en annan medlemsstat, inbegripet dotterföretag som är försäkringsföretag, ska medlemsstaterna säkerställa att de behöriga myndigheterna i den andra medlemsstaten utför denna kontroll i enlighet med punkt 2.

2.  Behöriga myndigheter som har mottagit en begäran enligt punkt 1 ska göra något av följande:

(a)    Utföra kontrollen själva inom ramen för sina befogenheter.

(b)    Tillåta att de behöriga myndigheter som begärt kontrollen utför den.

(c)  Begära att en revisor eller expert omedelbart och så opartiskt som möjligt utför kontrollen för att få en bedömning från tredje part.

Vid tillämpning av punkterna a och c ska de behöriga myndigheter som inkommit med begäran få delta i kontrollen.

AVSNITT 2VÄRDEPAPPERSINRIKTADE HOLDINGFÖRETAG, BLANDADE FINANSIELLA HOLDINGFÖRETAG OCH HOLDINGFÖRETAG MED BLANDAD VERKSAMHET

Artikel 47Inkludering av holdingföretag i kontrollen av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet

Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersinriktade holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag inkluderas i kontrollen av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet.

Artikel 48Ledningens kvalifikationer

Medlemsstaterna ska kräva att medlemmarna i ledningsorganet för ett värdepappersinriktat holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag har tillräckligt god vandel och tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter för att effektivt kunna fullgöra sina plikter.

Artikel 49Holdingföretag med blandad verksamhet

1.  Om en värdepappersföretagsgrupp leds av ett holdingföretag med blandad verksamhet ska medlemsstaterna fastställa att de behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen över värdepappersföretaget får

(a)    kräva att holdingföretaget med blandad verksamhet ska förse dem med all information som kan vara av betydelse för tillsynen av värdepappersföretaget,

(b)    övervaka transaktioner mellan värdepappersföretaget och holdingföretaget med blandad verksamhet och dess dotterföretag samt kräva att värdepappersföretaget ska ha adekvata processer för riskhantering och rutiner för intern kontroll, inbegripet sunda rapporterings- och redovisningsförfaranden, för att identifiera, mäta, övervaka och kontrollera dessa transaktioner.

2.  Medlemsstaterna ska fastställa att deras behöriga myndigheter, antingen själva eller genom externa granskare, kan företa inspektion på plats för att kontrollera de uppgifter som lämnats av holdingföretag med blandad verksamhet och deras dotterföretag.

Artikel 50Sanktioner

Enligt kapitel 2 avsnitt 3 i den här avdelningen ska medlemsstaterna säkerställa att administrativa sanktioner eller andra administrativa åtgärder som syftar till att stoppa eller minska effekterna av överträdelser eller åtgärda orsakerna till dem kan vidtas mot värdepappersinriktade holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag och holdingföretag med blandad verksamhet eller mot deras ledning för överträdelser av lagar och andra författningar som antagits för införlivandet av det här kapitlet.

Artikel 51Bedömning av tredjeländers tillsyn och andra tillsynsmetoder

1.  Om ett värdepappersföretag vars moderföretag har sitt huvudkontor i ett tredjeland inte är föremål för en effektiv tillsyn på gruppnivå ska medlemsstaterna säkerställa att de behöriga myndigheterna bedömer huruvida värdepappersföretaget är föremål för tillsyn av en tillsynsmyndighet i tredjeland som är likvärdig med den tillsyn som anges i detta direktiv och i del ett i [förordning (EU) ----/---[IFR].

2.  Om den bedömning som avses i punkt 1 visar att det inte finns någon likvärdig tillsyn ska medlemsstaterna tillämpa de bestämmelser som fastställs i detta direktiv och [förordning (EU) ----/---[IFR] på värdepappersföretaget eller tillåta lämpliga tillsynsmetoder som uppnår tillsynsmålen för uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet enligt [förordning (EU) ----/---[IFR]. Efter samråd med övriga berörda behöriga myndigheter ska beslut om dessa tillsynsmetoder fattas av den behöriga myndighet som skulle ha varit grupptillsynsmyndighet om moderföretaget varit etablerat i unionen. Varje åtgärd som vidtas med stöd av denna punkt ska meddelas övriga berörda behöriga myndigheter, EBA och kommissionen.

3.  Den behöriga myndighet som skulle ha varit grupptillsynsmyndighet om moderföretaget varit etablerat i unionen får framför allt kräva etablering av ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag i EU samt tillämpa artikel 7 i [förordning (EU) ----/---[IFR] på detta värdepappersinriktade holdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag.

Artikel 52Samarbete med tillsynsmyndigheter i tredjeländer

Kommissionen kan lägga fram rekommendationer till rådet om att inleda förhandlingar med ett eller flera tredjeländer om möjligheterna att utöva tillsyn över följande värdepappersföretags uppfyllande av villkoren i gruppkapitaltestet:

(a)  Värdepappersföretag vars moderföretag har huvudkontor i ett tredjeland.

(b)  Värdepappersföretag belägna i tredjeland vars moderföretag har huvudkontor inom EU.

AVDELNING VOFFENTLIGGÖRANDE AV DE BEHÖRIGA MYNDIGHETERNA

Artikel 53 Krav på offentliggörande

1.  Behöriga myndigheter ska offentliggöra alla följande upplysningar:

(a)  Texterna till de lagar och andra författningar samt den allmänna vägledning som antas i deras medlemsstater enligt detta direktiv.

(b)  Hur de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom detta direktiv och [förordning (EU) ----/---[IFR] har utnyttjats.

(c)  De allmänna kriterier och metoder som de använder för den översyn och utvärdering som avses i artikel 33.

(d)  Aggregerade statistiska data om centrala aspekter av hur detta direktiv och [förordning (EU) ----/---[IFR] har genomförts i deras medlemsstat, inbegripet hur många och vilken typ av tillsynsåtgärder som har vidtagits enligt artikel 36.2 a och de administrativa sanktioner som har vidtagits i enlighet med artikel 16.

2.  De upplysningar som offentliggörs i enlighet med punkt 1 ska vara tillräckligt omfattande och exakta för att göra det möjligt att på ett meningsfullt sätt jämföra hur de behöriga myndigheterna i de olika medlemsstaterna tillämpar punkterna b, c och d.

3.  Upplysningarna ska offentliggöras i ett gemensamt format och uppdateras regelbundet. De ska vara tillgängliga på en och samma webbplats.

AVDELNING VIDELEGERADE AKTER OCH GENOMFÖRANDEAKTER

Artikel 54 Utövande av delegering

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2, 8.4, 27.3 och 33.6 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med [den dag då detta direktiv träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.2, 27.3 och 33.6 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.2, 8.4, 27.3 och 33.6 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på [två månader från ] den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [två månader] på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 55 Genomförandeakter

Ändringar av storleken på startkapital som anges i artiklarna 8 och 11.7 i syfte att beakta utvecklingen på det ekonomiska och monetära området ska antas som genomförandeakter i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 56.2.

Artikel 56Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av Europeiska bankkommittén, inrättad genom kommissionens beslut 2004/10/EG(25). Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

AVDELNING VII

ÄNDRINGAR AV ANDRA DIREKTIV

Artikel 57Ändringar av direktiv 2013/36/EU

Direktiv 2013/36/EU ska ändras på följande sätt:

(1)  I titeln ska orden ”och värdepappersföretag” utgå.

(2)  Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Syfte

I detta direktiv fastställs regler för följande:

(a)  Behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut.

(b)  Tillsynsbefogenheter och verktyg för de behöriga myndigheternas tillsyn över kreditinstitut.

(c)  De behöriga myndigheternas tillsyn över kreditinstitut på ett sätt som överensstämmer med bestämmelserna i förordning (EU) nr 575/2013.

(d)  Offentliggörandekrav för behöriga myndigheter när det gäller reglering och tillsyn av kreditinstitut.’’

(3)  Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.  Detta direktiv ska tillämpas på kreditinstitut.”

(b)  Punkterna 2 och 3 ska utgå.

(c)  I punkt 5 ska led 1 utgå.

(d)  Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.  De enheter som avses i led 3–24 i punkt 5 och i de delegerade akter som antagits i enlighet med punkterna 5a och 5b i denna artikel ska behandlas som finansiella institut vid tillämpning av artikel 34 och avdelning VII kapitel 3.’’

(4)  Artikel 3.1 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

”(3)  institut: institut enligt definitionen i artikel 4.1.3 i [förordning (EU) ----/----[IFR].

(b)  Led 4 ska utgå.

(5)  Artikel 5 ska ersättas med följande:

”Artikel 5Samordning inom medlemsstater

Medlemsstater som har fler än en behörig myndighet med befogenhet att utöva tillsyn över kreditinstitut och finansiella institut ska vidta nödvändiga åtgärder för att en samordning ska etableras mellan dessa myndigheter.’’

(6)  Följande artikel ska införas som artikel 8a:

”Artikel 8a

Särskilda krav för auktorisation av kreditinstitut som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013

1.  Medlemsstaterna ska kräva att de företag som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 som redan har fått auktorisation enligt avdelning II i direktiv 2014/65/EU senast ska ansöka om auktorisation i enlighet med artikel 8 vid någon av följande tidpunkter:

(a)  När genomsnittet av de samlade månatliga tillgångarna, beräknat över en sammanhängande tolvmånadersperiod, överstiger 30 miljarder EUR. eller

(b)  När genomsnittet av de samlade månatliga tillgångarna, beräknat över en sammanhängande tolvmånadersperiod, understiger 30 miljarder EUR, och företaget ingår i en grupp där det sammantagna värdet av de samlade tillgångarna i samtliga företag i gruppen som bedriver någon av de verksamheter som avses i avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, och vars samlade tillgångar understiger 30 miljarder EUR, beräknat över en sammanhängande tolvmånadersperiod, överstiger 30 miljarder EUR.

2.  De företag som avses i punkt 1 får fortsätta att bedriva verksamhet enligt artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 tills de erhåller den auktorisation som avses i den punkten.

3.  Genom undantag från punkt 1 ska företag enligt artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 som den [den dag då direktiv ---/---/EU [IFD] träder i kraft – 1 dag] bedriver verksamhet som värdepappersföretag med auktorisation enligt direktiv 2014/65/EU ansöka om auktorisation i enlighet med artikel 8 inom [1 år + 1 dag efter ikraftträdandet av direktiv ---/---/EU [IFD]

4.   Om den behöriga myndigheten, efter att ha fått information i enlighet med artikel [95a] i direktiv 2014/65/EU, fastställer att ett företag ska auktoriseras som kreditinstitut i enlighet med artikel 8 i detta direktiv, ska den underrätta företaget och den behöriga myndigheten enligt definitionen i artikel 4.1.26 i direktiv 2014/65/EU samt från och med tidpunkten för denna underrättelse överta auktorisationsförfarandet.

4a.  Vid förnyad auktorisation ska EBA se till att processen är så effektiv som möjligt och att hänsyn tas till information från aktuella auktorisationer.

5.  EBA ska utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att närmare fastställa

(a)  de uppgifter som företaget ska överlämna till de behöriga myndigheterna i samband med ansökan om auktorisation, inbegripet verksamhetsplanen enligt artikel 10,

(b)  beräkningsmetoden för de tröskelvärden som avses i punkt 1.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i punkterna a och b i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den [1 januari 2019].

(7)  I artikel 18 ska följande led ska införas som led aa:

”aa) utnyttjar sin auktorisation enbart för att bedriva den verksamhet som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 och vars samlade tillgångar i genomsnitt under en sammanhängande femårsperiod understigit de tröskelvärden som anges i den artikeln,”.

(7a)  Artikel 20 ska ändras på följande sätt:

    (a) Punkt 2 ska ersättas med följande:

    ”2. EBA ska på sin webbplats offentliggöra och minst årligen uppdatera en förteckning med namnen på alla kreditinstitut som har beviljats auktorisation.

(b) Följande punkt ska införas:

    ”3a. Den förteckning som avses i punkt 2 i denna artikel ska innehålla namnen på de företag som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 och ska identifiera dessa kreditinstitut som sådana. Förteckningen ska också ange eventuella ändringar i förhållande till den föregående versionen av förteckningen.”

(8)  Avdelning IV ska utgå.

(9)  I artikel 51.1 ska första stycket ersättas med följande:

”De behöriga myndigheterna i en värdmedlemsstat kan göra en framställan till den samordnande tillsynsmyndigheten när artikel 112.1 är tillämplig eller till de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten om att en filial till ett kreditinstitut ska betraktas som betydande.’’

(10)  Artikel 53.2 ska ersättas med följande:

”2.  Vad som sägs i punkt 1 ska inte hindra behöriga myndigheter från att utbyta uppgifter med varandra eller förmedla uppgifter till ESRB, EBA eller Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (Esma), som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010* i enlighet med detta direktiv, förordning (EU) nr 575/2013, [direktiv ---/---/EU [IFD] om tillsyn av värdepappersföretag], andra direktiv som gäller för kreditinstitut, artikel 15 i förordning (EU) nr 1092/2010, artiklarna 31, 35 och 36 i förordning (EU) nr 1093/2010 och artiklarna 31 och 36 i förordning (EU) nr 1095/2010. Den informationen ska omfattas av punkt 1.”

______________________________________________________________

*   Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(11)  I artikel 66.1 ska följande led ska införas som led aa:

”aa)  Bedrivande av minst en av de verksamheter som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 och överskridande av de tröskelvärden som avses i den artikeln utan att vara auktoriserad som kreditinstitut.”

(12)  I artikel 76.5 ska andra meningen utgå.

(13)  Artikel 86.11 ska ersättas med följande:

”11.  De behöriga myndigheterna ska säkerställa att instituten har likviditetsåterställningsplaner med tillbörliga strategier och lämpliga genomförandeåtgärder som kan sättas in vid eventuella likviditetsbortfall, även för filialer som är etablerade i en annan medlemsstat. De behöriga myndigheterna ska säkerställa att dessa planer testas av instituten åtminstone en gång om året, uppdateras på grundval av resultatet av de alternativa scenarier som avses i punkt 8 och rapporteras till och godkänns av personer i ledande befattning så att motsvarande justeringar kan göras av interna riktlinjer och processer. Instituten ska vidta de nödvändiga operativa åtgärderna på förhand för att säkerställa att likviditetsåterställningsplanerna kan genomföras omedelbart. Sådana operativa steg ska inbegripa innehav av säkerheter som är omedelbart tillgängliga för centralbanksfinansiering. I detta ingår att vid behov hålla säkerheter i en annan medlemsstats valuta eller valutan i ett tredjeland som kreditinstitutet har exponering mot och, när det är operativt nödvändigt, inom en värdmedlemsstats territorium eller ett tredjelands territorium vars valuta institutet har exponering mot.’’

(14)  Artikel 110.2 ska utgå.

(15)  Artikel 114.1 ska ersättas med följande:

”1.  Om det uppstår en krissituation, inbegripet en sådan situation som beskrivs i artikel 18 i förordning (EU) nr 1093/2010 eller en situation med en negativ utveckling på marknaderna, som kan äventyra likviditeten på marknaderna och stabiliteten i det finansiella systemet i någon av de medlemsstater där enheter ur en grupp har auktoriserats eller där betydande filialer enligt artikel 51 har inrättats, ska den samordnande tillsynsmyndigheten enligt kapitel 1 avsnitt 2 och, i tillämpliga fall, avdelning IV kapitel I avsnitt 2 i [Europaparlamentets och rådets direktiv ---/---/EU [IFD]*, snarast möjligt underrätta EBA och de myndigheter som avses i artiklarna 58.4 och 59 och lämna alla uppgifter som är avgörande för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter. Dessa skyldigheter ska gälla för alla behöriga myndigheter.

__________________________________________________________________

*  [Europaparlamentets och rådets direktiv ---/----/EU av den … om …..].”

(16)  Artikel 116 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

2.  De behöriga myndigheter som deltar i tillsynskollegierna och EBA ska ha ett nära samarbete. Kraven på konfidentialitet enligt avdelning VII kapitel 1 avsnitt II i detta direktiv och, i tillämpliga fall, avdelning IV kapitel I avsnitt 2 i [direktiv ---/---/EU [IFD] får inte förhindra att de behöriga myndigheterna utbyter konfidentiell information inom tillsynskollegier. Tillsynskollegiers inrättande och funktion ska inte påverka de behöriga myndigheternas rättigheter och skyldigheter enligt det här direktivet och förordning (EU) nr 575/2013.”

(b)  Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.  De behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen av dotterföretagen till ett moderinstitut inom EU, ett finansiellt moderholdingföretag inom EU eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EU och de behöriga myndigheterna i en värdmedlemsstat där betydande filialer enligt artikel 51 har inrättats, ECBS‑centralbanker i tillämpliga fall och tredjeländers tillsynsmyndigheter när det är motiverat och om det finns krav på konfidentialitet som enligt samtliga behöriga myndigheter ska anses vara likvärdiga med kraven i avdelning VII kapitel 1 avsnitt II i detta direktiv och, i tillämpliga fall, avdelning IV kapitel I avsnitt 2 i [direktiv ---/---/EU [IFD], kan delta i tillsynskollegierna.”

(c)  Punkt 9 ska ersättas med följande:

”9.  Med förbehåll för de krav på konfidentialitet som avses i avdelning VII kapitel 1 avsnitt II i detta direktiv och, i tillämpliga fall, avdelning IV kapitel I avsnitt 2 i [direktiv ---/---/EU [IFD], ska den samordnande tillsynsmyndigheten informera EBA om verksamheten i tillsynskollegiet, bland annat i krissituationer, och vidarebefordra all information som är särskilt relevant till EBA för att uppnå samstämmighet i tillsynen.”

(17)  Artikel 125.2 ska ersättas med följande:

  ”2.  Den information som erhålls inom ramen för gruppbaserad tillsyn och särskilt allt sådant informationsutbyte mellan behöriga myndigheter som föreskrivs i detta direktiv ska omfattas av krav avseende tystnadsplikt som är minst likvärdiga med dem som avses i artikel 53.1 i detta direktiv för kreditinstitut eller artikel 13 i [direktiv ---/----/EU [IFD].”

(18)  I artikel 128 ska andra stycket utgå.

(19)  Artikel 129.2, 129.3 och 129.4 ska utgå.

(20)  Artikel 130.2, 130.3 och 130.4 ska utgå.

(21)  I artikel 143.1 ska led d ersättas med följande:

”(d)  Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i avdelning VII kapitel 1 avsnitt II i detta direktiv och, i tillämpliga fall, avdelning IV kapitel I avsnitt 2 i direktiv ---/---/EU [IFD], aggregerade statistiska data om centrala aspekter av hur tillsynsramen tillämpas i varje medlemsstat, inbegripet hur många och vilken typ av tillsynsåtgärder som har vidtagits enligt artikel 102.1 a och de administrativa sanktioner som har vidtagits i enlighet med artikel 65.”

Artikel 57a

Ändring av direktiv 2014/59/EU

I artikel 2.1 ska led 3 ersättas med följande:

”(3)  värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.2 i förordning (EU) nr 575/2013 som omfattas av de krav på startkapital som föreskrivs i artikel 8.1 i [direktiv (EU ---/---- [IFD]].”

Artikel 58Ändringar av direktiv 2014/65/EU

Direktiv 2014/65/EU ska ändras på följande sätt:

(1)  I artikel 8 ska led a ersättas med följande:

”(a)  inte längre uppfyller de villkor på vilka auktorisationen har beviljats, t.ex. kraven i [förordning (EU) ----/---[IFR]”.

(2)  Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15Startkapital

”Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna inte beviljar auktorisation om värdepappersföretaget med beaktande av typen av investeringstjänst eller investeringsverksamhet inte har ett tillräckligt startkapital i enlighet med kraven i artikel 8 i [direktiv ---/---/EU [IFD].”

(3)  Artikel 41 ska ersättas med följande:

Artikel 41

Beviljande av auktorisation

”1. Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där tredjelandsföretaget har etablerat eller avser att etablera sin filial ska bevilja auktorisation endast om den behöriga myndigheten har förvissat sig om att

(a)  villkoren enligt artikel 39 är uppfyllda, och

(b)  tredjelandsföretagets filial kommer att kunna följa bestämmelserna som avses i punkterna 2 och 3.

Den behöriga myndigheten ska informera tredjelandsföretaget inom sex månader efter det att en fullständig ansökan har lämnats in om huruvida auktorisation har beviljats eller inte.

2. Den filial till tredjelandsföretaget som auktoriserats i enlighet med punkt 1 ska fullgöra de skyldigheter som fastställs i artiklarna 16–20, 23, 24, 25 och 27, 28.1 och 30, 31 och 32 i detta direktiv och i artiklarna 3–26 i förordning (EU) nr 600/2014 och i de bestämmelser som antagits i enlighet med dessa artiklar och ska stå under tillsyn av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där auktorisationen beviljades.

Medlemsstaterna ska inte ställa några ytterligare krav på organisation och drift av filialen vad beträffar de aspekter som omfattas av detta direktiv och ska inte ge någon filial till ett tredjelandsföretag en mer gynnsam behandling än unionens företag.

Medlemsstaterna ska säkerställa att behöriga myndigheter årligen meddelar Esma hur många filialer till tredjelandsföretag som är verksamma inom deras territorium.

3. En filial till ett tredjelandsföretag som har auktoriserats i enlighet med punkt 2 ska årligen rapportera följande information till den behöriga myndighet som avses i punkt 2:

(a)  Omfattningen av filialens tjänster och verksamhet i den medlemsstaten.

(b)  Omsättningen och det sammanlagda värdet av tillgångar som är knutna till de tjänster och den verksamhet som avses i led a.

(c)  En detaljerad beskrivning av investerarskyddsarrangemang som är tillgängliga för filialens kunder, inbegripet dessa kunders rättigheter till följd av det system för ersättning till investerare som avses i artikel 39.2 f.

(d)  Den riskhanteringsstrategi och de arrangemang som filialen tillämpar för att utföra de tjänster och den verksamhet som avses i led a.

4. De behöriga myndigheter som avses i punkt 2, de behöriga myndigheterna för enheter som ingår i samma grupp som filialer till tredjelandsföretag som auktoriserats i enlighet med punkt 1 tillhör, samt Esma och EBA ska nära samarbeta med varandra för att säkerställa att alla gruppens verksamheter inom unionen står under omfattande, konsekvent och effektiv tillsyn i enlighet med detta direktiv, förordning (EU) nr 600/2014, direktiv 2013/36/EU, förordning (EU) nr 575/2013, direktiv [[direktiv ---/---/EU* [IFD] och förordning [förordning (EU) ---/---* [IFR].

5. EBA ska utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att närmare fastställa den information som avses i punkt 3.

Esma ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den [infoga datum].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

6. Esma ska utarbeta ett förslag till tekniska genomförandestandarder för att fastställa i vilket format den information som avses i punkt 3 ska rapporteras till de nationella behöriga myndigheterna.

Esma ska lämna in detta förslag till tekniska genomförandestandarder till kommissionen senast den [datum ska infogas].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

(4)  I artikel 81.3 ska led a ersättas med följande:

”(a)  För att kontrollera att villkoren för att värdepappersföretag ska få starta verksamhet är uppfyllda och för att underlätta övervakning av sådan verksamhet, förfaranden för administration och redovisning samt mekanismer för internkontroll.”

(5)  Följande artikel ska införas som artikel 95a:

”Artikel 95a

Övergångsbestämmelse för auktorisation av kreditinstitut som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013

Behöriga myndigheter ska underrätta den behöriga myndighet som avses i artikel 8 i direktiv 2013/36/EU om de beräknade samlade tillgångarna i ett företag som har ansökt om auktorisation enligt avdelning II i detta direktiv före [ikraftträdandet av direktiv ---/---/EU [IFD]] för att bedriva verksamhet enligt avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga I överstiger 30 miljarder EUR samt underrätta den sökande om detta.”

AVDELNING VIIIÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 59Övergångsbestämmelser

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att andra värdepappersföretag än de som anges i punkt 2, som fanns senast den 1 januari 20xx [den dag då detta direktiv träder i kraft] och vars startkapital understiger de nivåer som avses i artikel 8 ska uppfylla villkoren i den artikeln senast [fem år efter ikraftträdandet av detta direktiv] genom en årlig höjning på 5 000 EUR.

Om den årliga höjning som anges i första stycket inte är tillräcklig för att värdepappersföretaget ska ha uppnått den startkapitalsnivå som krävs vid femårsperiodens slut, ska medlemsstaterna tillåta ytterligare en övergångsperiod på högst fem år. De behöriga myndigheterna ska fastställa gällande årsbelopp under denna ytterligare övergångsperiod.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att råvaruhandlare uppfyller bestämmelserna i artikel 8 senast [fem år efter ikraftträdandet av detta direktiv].

Artikel 60Översyn

Senast [tre år efter datum för tillämpning av detta direktiv och förordning (EU) ----/--- [IFR]] ska kommissionen, i nära samarbete med EBA och Esma, överlämna en rapport och, om så är tillämpligt, ett lagstiftningsförslag till Europaparlamentet och rådet om följande:

(a)  Bestämmelserna om ersättning i detta direktiv och i förordning (EU) ----/---[IFR] samt i UCITS- och AIFMD-direktiven, i syfte att uppnå lika spelregler för alla värdepappersföretag i unionen.

(aa)  En bedömning, som ska ta hänsyn till den EBA-rapport som avses i artikel 32a och taxonomin för hållbar finansiering [infoga hänvisning till lagtext när den blir tillgänglig], om huruvida

(i)  miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsrisker (ESG) behöver beaktas i ett värdepappersföretags interna styrning,

(ii)  ESG-risker behöver beaktas för ett värdepappersföretags ersättningspolicy,

(iii)  ESG-risker behöver beaktas för ett värdepappersföretags behandling av risker,

(iv)  ESG-risker behöver ingå i tillsynsmyndigheternas översyns- och utvärderingsprocess.

(b)  Ändamålsenligheten vad gäller de arrangemang för informationsutbyte som fastställs i detta direktiv.

(c)  Unionens och medlemsstaternas samarbete med tredjeländer vid tillämpning av detta direktiv och förordning (EU) ----/---[IFR].

(d)  Genomförandet av detta direktiv och förordning (EU) ----/---[IFR] för värdepappersföretag på grundval av deras rättsliga struktur eller ägandemodell.

Artikel 61Införlivande

1.  Medlemsstaterna ska senast [18 månader efter detta direktivs ikraftträdande ] anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

2.  Medlemsstaterna ska tillämpa dessa bestämmelser från och med [datum för tillämpning av förordning (EU) ----/---[IFR].

3.  Medlemsstaterna ska till kommissionen och EBA överlämna texten till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

När de dokument som åtföljer medlemsstaternas anmälan av sina införlivandeåtgärder inte är tillräckliga för att det till fullo ska gå att bedöma om införlivandebestämmelserna överensstämmer med vissa bestämmelser i detta direktiv, får kommissionen på begäran från EBA i syfte att fullgöra sina uppgifter enligt förordning (EU) nr 1093/2010 eller på eget initiativ begära att medlemsstaterna lämnar mer detaljerad information om införlivandet och genomförandet av de bestämmelserna och detta direktiv.

4.  De bestämmelser som avses i punkt 1 ska innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs.

Artikel 62Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Vid tillsyn och resolution av värdepappersföretag ska hänvisningar till förordning (EU) nr 36/2013 i andra unionsrättsakter tolkas som hänvisningar till detta direktiv.

Artikel 63Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

(1)

EUT C 0, 0.0.0000, s. 0. Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)

EUT C 0, 0.0.0000, s. 0. Ännu ej offentliggjort i EUT.

(3)

* Ändringar till ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar markeras med symbolen ▌.

(4)

EUT C […], […], s. […].

(5)

EUT C […], […], s. […].

(6)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(7)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(8)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).

(9)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(10)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(11)

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Bedömning av ersättningsreglerna i direktiv 2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013 (COM(2016) 510 final).

(12)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(13)

EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.

(14)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

(15)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

(16)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1).

(17)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

(18)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG (EUT L 35, 11.2.2003, s. 1).

(19)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

(20)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (EUT L 331, 15.12.2010, s. 1).

(21)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).

(22)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302 17.11.2009, s. 32).

(23)

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

(24)

Kommissionens rekommendation 2009/384/EG av den 30 april 2009 om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn (EUT L 120, 15.5.2009, s. 22).

(25)

Kommissionens beslut 2004/10/EG av den 5 november 2003 om inrättande av Europeiska bankkommittén (EUT L 3, 7.1.2004, s. 36).


YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (12.7.2018)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2013/36/EU och 2014/65/EU

(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

Föredragande av yttrande: Kostas Chrysogonos

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  De nuvarande tillsynsordningar som fastställs i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU utgår i huvudsak från de successiva ändringar av de internationella regelstandarderna för stora bankgrupper som antagits av Baselkommittén för banktillsyn och tar bara delvis hänsyn till de särskilda riskerna i värdepappersföretags olika verksamheter. Värdepappersföretags särskilda sårbarheter och risker bör därför hanteras genom lämpliga och proportionella tillsynsbestämmelser på unionsnivå.

(2)  De nuvarande tillsynsordningar som fastställs i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU utgår i huvudsak från de successiva ändringar av de internationella regelstandarderna för stora bankgrupper som antagits av Baselkommittén för banktillsyn och tar bara delvis hänsyn till de särskilda riskerna i värdepappersföretags olika verksamheter. Värdepappersföretags särskilda sårbarheter och risker bör därför hanteras genom effektiva, lämpliga och proportionella tillsynsbestämmelser på unionsnivå, vilket kommer att bidra till att skapa lika spelregler i hela EU och garantera en effektiv tillsyn, samtidigt som efterlevnadskostnaderna hålls under kontroll och tillräckligt med kapital säkerställs för de flesta värdepappersföretags risker.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Välgrundade tillsynskrav bör säkerställa att värdepappersföretag förvaltas på ett ordnat sätt som tjänar kundernas intressen. De bör ta hänsyn till möjligheten att värdepappersföretag och deras kunder ägnar sig åt ett alltför stort risktagande och till storleken på de risker som värdepappersföretag tar och utgör. Sådana tillsynskrav bör dessutom försöka undvika att lägga en alltför stor administrativ börda på värdepappersföretag.

(3)  Välgrundade tillsynskrav bör säkerställa att värdepappersföretag förvaltas på ett ordnat sätt som tjänar kundernas intressen. De bör ta hänsyn till möjligheten att värdepappersföretag och deras kunder ägnar sig åt ett alltför stort risktagande och till storleken på de risker som värdepappersföretag tar och utgör. Sådana tillsynskrav bör dessutom försöka undvika att lägga en oproportionerlig administrativ börda på värdepappersföretag. Samtidigt bör dessa krav göra det möjligt att nå en balans mellan att garantera säkerhet och sundhet i olika värdepappersföretag och undvika överdrivna kostnader som kan underminera deras affärsverksamhets bärkraft.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Många av de krav som härrör från förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU är utformade för att hantera risker som är gemensamma för kreditinstitut. De nuvarande kraven är därför i hög grad inriktade på att bevara kreditinstituts utlåningsförmåga genom konjunkturcyklerna och att skydda insättare och skattebetalare vid fallissemang, inte på att hantera värdepappersföretags olika riskprofiler. Värdepappersföretag har inte stora portföljer av privat- och företagslån och tar inte emot inlåning. Risken att deras fallissemang får skadliga effekter för den finansiella stabiliteten i stort är mindre än för kreditinstitut. De risker som värdepappersföretag är exponerade för och utgör skiljer sig därför i hög grad från de risker som kreditinstitut är exponerade för och utgör, och denna skillnad bör tydligt beaktas i unionens tillsynsram.

(4)  Många av de krav som härrör från förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU är utformade för att hantera risker som är gemensamma för kreditinstitut. De nuvarande kraven är därför i hög grad inriktade på att bevara kreditinstituts utlåningsförmåga genom konjunkturcyklerna och att skydda insättare och skattebetalare vid fallissemang, inte på att hantera värdepappersföretags olika riskprofiler. Värdepappersföretag har inte stora portföljer av privat- och företagslån och tar inte emot inlåning. Risken att deras fallissemang får skadliga effekter för den finansiella stabiliteten i stort är mindre än för kreditinstitut men de innebär ändå en risk som måste hanteras genom en robust ram. De risker som värdepappersföretag är exponerade för och utgör skiljer sig därför i hög grad från de risker som kreditinstitut är exponerade för och utgör, och denna skillnad bör tydligt beaktas i unionens tillsynsram.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Skillnader mellan hur den nuvarande ramen tillämpas i olika medlemsstater riskerar att skapa en situation med olika spelregler för värdepappersföretag i unionen. Skillnaderna beror på att det är komplicerat att tillämpa ramen på olika värdepappersföretag beroende på vilka tjänster de tillhandahåller, vilket gör att vissa nationella myndigheter anpassar eller förenklar tillämpningen i sin nationella lagstiftning eller praxis. Eftersom den nuvarande tillsynsramen inte beaktar alla risker som vissa typer av värdepappersföretag är exponerade för och utgör har stora kapitaltillägg tillämpats för vissa värdepappersföretag i en del medlemsstater. Det bör fastställas enhetliga bestämmelser som beaktar dessa risker för att säkerställa en harmoniserad tillsyn av värdepappersföretag i hela unionen.

(5)  Skillnader mellan hur den nuvarande ramen tillämpas i olika medlemsstater riskerar att skapa en situation med olika spelregler för värdepappersföretag i unionen, vilket hämmar investerares tillgång till nya möjligheter och bättre sätt att hantera sina risker. Skillnaderna beror på att det är komplicerat att tillämpa ramen på olika värdepappersföretag beroende på vilka tjänster de tillhandahåller, vilket gör att vissa nationella myndigheter anpassar eller förenklar tillämpningen i sin nationella lagstiftning eller praxis. Eftersom den nuvarande tillsynsramen inte beaktar alla risker som vissa typer av värdepappersföretag är exponerade för och utgör har stora kapitaltillägg tillämpats för vissa värdepappersföretag i en del medlemsstater. Det bör fastställas enhetliga bestämmelser som beaktar dessa risker för att säkerställa en klar och harmoniserad tillsyn av värdepappersföretag i hela unionen.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  I vissa medlemsstater kan de myndigheter som är behöriga för tillsynen av värdepappersföretag vara andra än de myndigheter som är behöriga för marknads- och uppförandetillsyn. Det är därför nödvändigt att skapa en mekanism för samarbete och informationsutbyte mellan dessa myndigheter.

(7)  I vissa medlemsstater kan de myndigheter som är behöriga för tillsynen av värdepappersföretag vara andra än de myndigheter som är behöriga för marknads- och uppförandetillsyn. Det är därför nödvändigt att skapa en mekanism för samarbete och informationsutbyte mellan dessa myndigheter för att i hela unionen säkerställa en harmoniserad tillsyn av värdepappersföretag som fungerar snabbt och effektivt.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Storleken på det startkapital som ett värdepappersföretag måste ha bör utgå från de tjänster och verksamheter som värdepappersföretaget har auktorisation att erbjuda och bedriva i enlighet med direktiv 2004/39/EG. Medlemsstaternas möjlighet att i vissa situationer sänka kravet på startkapital på det sätt som föreskrivs i direktiv 2013/36/EU och det faktum att det direktivet inte har genomförts på samma sätt har lett till en situation där kravet på startkapital varierar inom unionen. För att komma till rätta med denna fragmentering bör kravet på startkapital harmoniseras.

(9)  Storleken på det startkapital som ett värdepappersföretag måste ha bör utgå från de tjänster och verksamheter som värdepappersföretaget har auktorisation att erbjuda och bedriva i enlighet med direktiv 2004/39/EG. Medlemsstaternas möjlighet att i vissa situationer sänka kravet på startkapital på det sätt som föreskrivs i direktiv 2013/36/EU och det faktum att det direktivet inte har genomförts på samma sätt har lett till en situation där kravet på startkapital varierar inom unionen. För att komma till rätta med denna fragmentering bör kravet på startkapital harmoniseras i enlighet med detta för alla värdepappersföretag i unionen.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  En väl fungerande inre marknad förutsätter att ansvaret för tillsynen över värdepappersföretags finansiella sundhet och framför allt deras solvens ligger hos den behöriga myndigheten i företagets hemmedlemsstat. För att uppnå en effektiv tillsyn av värdepappersföretag även i andra medlemsstater där de tillhandahåller tjänster eller har en filial bör ett nära samarbete med de behöriga myndigheterna i dessa medlemsstater säkerställas.

(11)  En väl fungerande inre marknad förutsätter att ansvaret för tillsynen över värdepappersföretags finansiella sundhet och framför allt deras solvens ligger hos den behöriga myndigheten i företagets hemmedlemsstat. För att uppnå en effektiv tillsyn av värdepappersföretag även i andra medlemsstater där de tillhandahåller tjänster eller har en filial bör ett nära samarbete och informationsutbyte med de behöriga myndigheterna i dessa medlemsstater säkerställas.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  För att få information och bedriva tillsyn, framför allt för att säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet, bör värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter från fall till fall kunna utföra kontroller på plats, inspektera verksamheten hos värdepappersföretags filialer inom deras territorium och kräva information om dessa filialers verksamhet. Ansvaret för tillsynsåtgärder avseende dessa filialer bör emellertid även framöver vila på hemmedlemsstaten.

(12)  För att få information och bedriva tillsyn, framför allt för att säkerställa stabiliteten och säkerheten i det finansiella systemet, bör värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter från fall till fall kunna utföra kontroller på plats, inspektera verksamheten hos värdepappersföretags filialer inom deras territorium och kräva information om dessa filialers verksamhet. Ansvaret för tillsynsåtgärder avseende dessa filialer bör emellertid även framöver vila på hemmedlemsstaten.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att säkerställa att de skyldigheter som fastställs i detta direktiv och i [förordning (EU) ---/---[IFR] uppfylls bör medlemsstaterna föreskriva administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder som är effektiva, proportionella och avskräckande. För att säkerställa att administrativa sanktioner har en avskräckande verkan bör de, utom under vissa väl definierade omständigheter, offentliggöras. För att kunder och investerare ska kunna fatta väl underbyggda beslut om sina investeringsalternativ bör de ha tillgång till information om administrativa sanktioner och åtgärder som ålagts värdepappersföretag.

(16)  För att säkerställa att de skyldigheter som fastställs i detta direktiv och i [förordning (EU) ---/---[IFR] uppfylls bör medlemsstaterna föreskriva administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder som är effektiva, proportionella och avskräckande. För att säkerställa att administrativa sanktioner har en avskräckande verkan bör de offentliggöras. För att kunder och investerare ska kunna fatta väl underbyggda beslut om sina investeringsalternativ bör de ha tillgång till information om administrativa sanktioner och åtgärder som ålagts värdepappersföretag.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  För att upptäcka överträdelser av de nationella bestämmelser genom vilka detta direktiv införlivas och överträdelser av [förordning ---/---/EU [IFR] bör medlemsstaterna ha nödvändiga undersökningsbefogenheter och inrätta effektiva mekanismer för rapportering av potentiella eller faktiska överträdelser.

(17)  För att upptäcka överträdelser av de nationella bestämmelser genom vilka detta direktiv införlivas och överträdelser av [förordning ---/---/EU [IFR] bör medlemsstaterna ha nödvändiga undersökningsbefogenheter och inrätta effektiva och snabba mekanismer för rapportering av potentiella eller faktiska överträdelser.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Värdepappersföretag bör ha ett internt kapital som är tillräckligt i fråga om kvantitet, kvalitet och fördelning för att täcka de särskilda risker mot vilka de är eller kan bli exponerade. Behöriga myndigheter bör säkerställa att värdepappersföretag har tillräckliga strategier och processer för att bedöma och upprätthålla sitt interna kapitals tillräcklighet.

(18)  Värdepappersföretag bör ha ett internt kapital tillgängligt som är tillräckligt i fråga om kvantitet, kvalitet och fördelning för att täcka de särskilda risker mot vilka de är eller kan bli exponerade. Behöriga myndigheter bör säkerställa att värdepappersföretag har tillräckliga strategier och processer för att bedöma och upprätthålla sitt interna kapitals tillräcklighet.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  För att anpassa ersättningar till värdepappersföretags riskprofiler och säkerställa lika spelregler bör värdepappersföretag vara underkastade klara och tydliga principer om företagsstyrning och ersättningsregler som tar hänsyn till skillnaderna mellan kreditinstitut och värdepappersföretag. Små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag bör emellertid undantas från dessa regler eftersom bestämmelserna om ersättningar och företagsstyrning i direktiv 2014/65/EU är tillräckligt utförliga för dessa typer av företag.

(20)  För att anpassa ersättningar till värdepappersföretags riskprofiler och säkerställa lika spelregler bör värdepappersföretag vara underkastade klara och tydliga principer om företagsstyrning och ersättningsregler som är könsneutrala och tar hänsyn till skillnaderna mellan kreditinstitut och värdepappersföretag. Små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag bör emellertid undantas från dessa regler eftersom bestämmelserna om ersättningar och företagsstyrning i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU är tillräckligt utförliga för dessa typer av företag.

 

______________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Som svar på allmänhetens växande krav på skattetransparens och för att främja ett ansvarsfullt företagande bland värdepappersföretag är det lämpligt att kräva att dessa företag ska offentliggöra viss information om bland annat vinster, skatter och eventuella offentliga bidrag.

(24)  Som svar på allmänhetens växande krav på skattetransparens och för att främja ett ansvarsfullt företagande bland värdepappersföretag är det lämpligt att kräva att dessa företag varje år ska offentliggöra viss information om bland annat vinster, skatter och eventuella offentliga bidrag.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska utse en eller flera behöriga myndigheter som ska utföra de funktioner och åligganden som föreskrivs i detta direktiv. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och EBA om detta och, om det finns mer än en behörig myndighet, informera om varje behörig myndighets funktioner och åligganden.

1.  Medlemsstaterna ska utse en eller flera behöriga myndigheter som ska utföra de funktioner och åligganden som föreskrivs i detta direktiv. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen, EBA och Esma om detta och, om det finns mer än en behörig myndighet, informera om varje behörig myndighets funktioner och åligganden.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 6 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  behöriga myndigheter, i egenskap av parter i det europeiska systemet för finansiell tillsyn, samarbetar i en anda av förtroende och med fullständig ömsesidig respekt, särskilt i arbetet med att se till att lämpliga och tillförlitliga uppgifter utväxlas mellan dem och andra parter i systemet,

(a)  behöriga myndigheter, i egenskap av parter i det europeiska systemet för finansiell tillsyn, samarbetar i en anda av förtroende och med fullständig ömsesidig respekt, särskilt i arbetet med att se till att lämpliga, tillförlitliga och uttömmande uppgifter utväxlas mellan dem och andra parter i systemet,

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 6 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  behöriga myndigheter gör sitt bästa för att efterleva de riktlinjer och rekommendationer som EBA utfärdar i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/201038, och att svara på de varningar och rekommendationer som utfärdats av Europeiska systemrisknämnden (ESRB) i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/201039.

(c)  behöriga myndigheter gör sitt bästa för att säkerställa efterlevnad de riktlinjer och rekommendationer som EBA utfärdar i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/201038, och att svara på de varningar och rekommendationer som utfärdats av Europeiska systemrisknämnden (ESRB) i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/201039.

__________________

__________________

38 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

38 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

39 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (EUT L 331, 15.12.2010, s. 1).

39 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (EUT L 331, 15.12.2010, s. 1).

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska genom genomförandeakter uppdatera beloppet för det startkapital som avses i punkterna 1–3 i denna artikel i syfte att beakta utvecklingen på det ekonomiska och monetära området. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 56.2.

4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta genomförandeakter i enlighet med artikel 54 för att uppdatera beloppet för det startkapital som avses i punkterna 1–3 i denna artikel i syfte att beakta utvecklingen på det ekonomiska och monetära området.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Hemmedlemsstatens behöriga myndigheter ska omedelbart förse värdmedlemsstatens behöriga myndigheter med all information och alla resultat som rör potentiella problem och risker som ett värdepappersföretag utgör för skyddet av kunder eller stabiliteten i värdmedlemsstatens finansiella system som konstaterats i tillsynen av värdepappersföretagets verksamhet.

2.  Hemmedlemsstatens behöriga myndigheter ska omedelbart förse värdmedlemsstatens behöriga myndigheter med all information och alla resultat som rör potentiella problem och risker som ett värdepappersföretag utgör för skyddet av kunder eller stabiliteten och säkerheten i värdmedlemsstatens finansiella system som konstaterats i tillsynen av värdepappersföretagets verksamhet.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om värdmedlemsstatens behöriga myndigheter, efter att ha lämnat den information och de resultat som avses i punkt 2, anser att hemmedlemsstatens behöriga myndigheter inte har vidtagit de nödvändiga åtgärder som avses i punkt 3, får värdmedlemsstatens behöriga myndigheter, efter att ha informerat hemmedlemsstatens behöriga myndigheter och EBA, vidta lämpliga åtgärder för att skydda de kunder som tillhandahålls tjänsterna och stabiliteten i det finansiella systemet.

4.  Om värdmedlemsstatens behöriga myndigheter, efter att ha lämnat den information och de resultat som avses i punkt 2, anser att hemmedlemsstatens behöriga myndigheter inte har vidtagit de nödvändiga åtgärder som avses i punkt 3, får värdmedlemsstatens behöriga myndigheter, efter att omedelbart ha informerat hemmedlemsstatens behöriga myndigheter och EBA, vidta lämpliga åtgärder för att skydda de kunder som tillhandahålls tjänsterna och stabiliteten och säkerheten i det finansiella systemet.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om hemmedlemsstatens behöriga myndigheter motsätter sig de åtgärder som vidtas av värdmedlemsstatens behöriga myndigheterna, får de hänskjuta ärendet till EBA, som ska agera i enlighet med förfarandet i artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010. Om EBA agerar i enlighet med den artikeln ska dess beslut fattas inom en månad.

5.  Om hemmedlemsstatens behöriga myndigheter motsätter sig de åtgärder som vidtas av värdmedlemsstatens behöriga myndigheterna, får de hänskjuta ärendet till EBA, som ska agera i enlighet med förfarandet i artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010. Om EBA agerar i enlighet med den artikeln ska dess beslut fattas så snart som möjligt och inte senare än inom en månad.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  EBA ska överlämna det förslag till tekniska standarder som avses i punkterna 6 och 7 till kommissionen senast [nio månader från ikraftträdandet av detta direktiv].

8.  EBA ska överlämna det förslag till tekniska standarder som avses i punkterna 6 och 7 till kommissionen senast [sex månader från ikraftträdandet av detta direktiv].

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Värdmedlemsstatens behöriga myndigheter ska ha befogenhet att i tillsynssyfte och om de anser det vara relevant för stabiliteten i värdmedlemsstatens finansiella system från fall till fall utföra kontroller på plats och inspektioner av den verksamhet som bedrivs av värdepappersföretags filialer inom deras territorium samt kräva information från en filial om dess verksamhet,

Värdmedlemsstatens behöriga myndigheter ska ha befogenhet att i tillsynssyfte och om de anser det vara relevant för stabiliteten eller säkerheten i värdmedlemsstatens finansiella system från fall till fall utföra kontroller på plats och inspektioner av den verksamhet som bedrivs av värdepappersföretags filialer inom deras territorium samt kräva information från en filial om dess verksamhet,

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Innan de utför dessa kontroller och inspektioner ska värdmedlemsstatens behöriga myndigheter samråda med hemmedlemsstatens behöriga myndigheter.

Innan de utför dessa kontroller och inspektioner ska värdmedlemsstatens behöriga myndigheter utan dröjsmål samråda med hemmedlemsstatens behöriga myndigheter.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Efter sådana kontroller och inspektioner ska värdmedlemsstatens behöriga myndigheter underrätta hemmedlemsstatens behöriga myndigheter om den information som är relevant för riskbedömning av det berörda värdepappersföretaget.

Så snart som möjligt efter sådana kontroller och inspektioner ska värdmedlemsstatens behöriga myndigheter underrätta hemmedlemsstatens behöriga myndigheter om den information som är relevant för riskbedömning av det berörda värdepappersföretaget.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Konfidentiell information som sådana myndigheter och personer erhåller i tjänsten får endast röjas i sammandrag eller i sammanställning förutsatt att enskilda värdepappersföretag eller personer inte kan identifieras, dock med förbehåll för fall som omfattas av straffrättslig lagstiftning.

Konfidentiell information som sådana myndigheter och personer erhåller i tjänsten får röjas i sammandrag eller i sammanställning förutsatt att enskilda värdepappersföretag eller personer inte kan identifieras, dock med förbehåll för fall som omfattas av straffrättslig lagstiftning.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  De behöriga myndigheterna får utbyta konfidentiell information vid tillämpning av punkt 2, får uttryckligen ange hur informationen ska behandlas och uttryckligen begränsa ytterligare överföringar av informationen.

4.  De behöriga myndigheterna får utbyta konfidentiell information vid tillämpning av punkt 2 och får uttryckligen ange hur informationen ska behandlas.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 15 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att varje person som är auktoriserad i enlighet med direktiv 2006/43/EG40 och som i ett värdepappersföretag utför de uppgifter som avses i artikel 73 i direktiv 2009/65/EG41 eller artikel 34 i direktiv 2013/34/EU eller någon annat lagstadgad uppgift, är skyldig att omgående rapportera till de behöriga myndigheterna alla sakförhållanden eller beslut rörande det värdepappersföretaget, eller ett företag som har nära förbindelser med det värdepappersföretaget, som

Medlemsstaterna ska föreskriva att varje person som är auktoriserad i enlighet med direktiv 2006/43/EG40 och som i ett värdepappersföretag utför de uppgifter som avses i artikel 73 i direktiv 2009/65/EG41 eller artikel 34 i direktiv 2013/34/EU eller någon annat lagstadgad uppgift, är skyldig att så snart som möjligt rapportera till de behöriga myndigheterna alla sakförhållanden eller beslut rörande det värdepappersföretaget, eller ett företag som har nära förbindelser med det värdepappersföretaget, som

__________________

__________________

40 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).

40 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).

41 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302 17.11.2009, s. 32).

41 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302 17.11.2009, s. 32).

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  I fråga om en juridisk person, administrativa sanktionsavgifter på upp till 10 % av företagets totala årliga nettoomsättning, inbegripet bruttointäkter i form av ränteintäkter och liknande intäkter, intäkter från aktier och andra värdepapper med rörlig eller fast avkastning och provisionsintäkter under det föregående räkenskapsåret.

(d)  I fråga om en juridisk person, administrativa sanktionsavgifter på upp till 15 % av företagets totala årliga nettoomsättning, inbegripet bruttointäkter i form av ränteintäkter och liknande intäkter, intäkter från aktier och andra värdepapper med rörlig eller fast avkastning och provisionsintäkter under det föregående räkenskapsåret.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 17 – stycke 1 – led b – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv)  att höra alla personer som går med på att höras i syfte att samla in uppgifter som rör föremålet för en utredning.

iv)  att höra alla relevanta personer i syfte att samla in uppgifter som rör föremålet för en utredning.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 18

Artikel 18

Offentliggörande av administrativa sanktioner och åtgärder

Offentliggörande av administrativa sanktioner och åtgärder

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att behöriga myndigheter utan onödigt dröjsmål på sin officiella webbplats offentliggör varje administrativ sanktion och åtgärd som har vidtagits i enlighet med artikel 16, som inte har överklagats och inte längre kan överklagas. Offentliggörandet ska omfatta information om överträdelsens typ och identiteten på den fysiska eller juridiska person som sanktionen eller åtgärden gäller. Informationen ska inte offentliggöras förrän den berörda personen har underrättats om dessa sanktioner eller åtgärder och i den mån det är nödvändigt och proportionellt.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att behöriga myndigheter utan onödigt dröjsmål på sin officiella webbplats offentliggör varje administrativ sanktion och åtgärd som har vidtagits i enlighet med artikel 16, som inte har överklagats och inte längre kan överklagas. Offentliggörandet ska omfatta information om överträdelsens typ och identiteten på den fysiska eller juridiska person som sanktionen eller åtgärden gäller. Informationen ska inte offentliggöras förrän den berörda personen har underrättats om dessa sanktioner eller åtgärder och i den mån det är nödvändigt och proportionellt. De behöriga myndigheterna ska se till att samma information publiceras på det berörda värdepappersföretagets officiella webbplats.

2.  Om medlemsstaterna tillåter offentliggörande av administrativa sanktioner eller åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 16 och som har överklagas ska de behöriga myndigheterna på sin officiella webbplats också offentliggöra information om överklagandets status och om resultatet av detta.

2.  Om medlemsstaterna tillåter offentliggörande av administrativa sanktioner eller åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 16 och som har överklagas ska de behöriga myndigheterna på sin officiella webbplats också offentliggöra information om överklagandets status och om resultatet av detta. De behöriga myndigheterna ska se till att samma information publiceras på det berörda värdepappersföretagets officiella webbplats.

3.  Behöriga myndigheter ska i följande fall offentliggöra anonymiserad information om administrativa sanktioner och åtgärder som har vidtagits i enlighet med artikel 16:

3.  Behöriga myndigheter ska i följande fall offentliggöra anonymiserad information om administrativa sanktioner och åtgärder som har vidtagits i enlighet med artikel 16:

(a) Om sanktionen har ålagts en fysisk person och ett offentliggörande av personuppgifter befinns vara oproportionellt.

(a) Om sanktionen har ålagts en fysisk person och ett offentliggörande av personuppgifter befinns vara oproportionellt.

(b) Om ett offentliggörande skulle äventyra en pågående brottsutredning eller utgöra ett hot mot de finansiella marknadernas stabilitet.

(b) Om ett offentliggörande skulle äventyra en pågående brottsutredning eller utgöra ett hot mot de finansiella marknadernas stabilitet.

(c) Om ett offentliggörande skulle orsaka det berörda värdepappersföretaget eller de fysiska personerna oproportionell skada.

(c) Om ett offentliggörande skulle orsaka det berörda värdepappersföretaget eller de fysiska personerna oproportionell skada.

4.   De behöriga myndigheterna ska säkerställa att uppgifter som offentliggörs enligt denna artikel ligger kvar på deras officiella webbplats i minst fem år. Personuppgifter får endast ligga kvar på den behöriga myndighetens officiella webbplats om detta är tillåtet enligt gällande regler för uppgiftsskydd.

4.   De behöriga myndigheterna ska säkerställa att uppgifter som offentliggörs enligt denna artikel ligger kvar på deras officiella webbplats i minst fem år. Personuppgifter får endast ligga kvar på den behöriga myndighetens officiella webbplats om detta är tillåtet enligt gällande regler för uppgiftsskydd.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 19 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska underrätta EBA om de administrativa sanktioner och åtgärder som har vidtagits enligt artikel 16, eventuella överklaganden av dessa sanktioner och åtgärder samt resultatet av dessa. EBA ska upprätthålla en central databas över administrativa sanktioner och åtgärder som rapporterats till bankmyndigheten endast för informationsutbyte mellan de behöriga myndigheterna. Databasen ska bara vara tillgänglig för behöriga myndigheter och ska uppdateras regelbundet.

De behöriga myndigheterna ska underrätta EBA om de administrativa sanktioner och åtgärder som har vidtagits enligt artikel 16, eventuella överklaganden av dessa sanktioner och åtgärder samt resultatet av dessa. EBA ska upprätthålla en central databas över administrativa sanktioner och åtgärder som rapporterats till bankmyndigheten endast för informationsutbyte mellan de behöriga myndigheterna. Databasen ska bara vara tillgänglig för behöriga myndigheter och Esma ska uppdateras regelbundet, och minst varje kvartal.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretag som omfattas av detta avsnitt genomför dess krav i dotterföretag som är finansiella institut enligt definitionen i artikel 4.13 i [förordning (EU) nr ---/----[IFR], inbegripet dotterföretag som är etablerade i tredjeländer, såvida moderföretaget inom EU inte kan påvisa för de behöriga myndigheterna att tillämpning av detta avsnitt strider mot lagen i det tredjeland där dotterföretaget är etablerat.

Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretag som omfattas av detta avsnitt genomför dess krav i dotterföretag som är finansiella institut enligt definitionen i artikel 4.13 i [förordning (EU) nr ---/----[IFR], inbegripet dotterföretag som är etablerade i tredjeländer, såvida moderföretaget inom EU inte påvisar för de behöriga myndigheterna att tillämpning av detta avsnitt strider mot lagen i det tredjeland där dotterföretaget är etablerat.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretagen tillämpar de principer som avses i punkt 1 på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till deras storlek, interna organisation och verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretagen tillämpar de principer som avses i punkt 1 på ett sätt som är proportionerligt och lämpligt med hänsyn till deras storlek, interna organisation och verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 29 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om ett värdepappersföretag får extraordinärt offentligt finansiellt stöd enligt definitionen i artikel 2.1.28 i direktiv 2014/59/EU ska medlemsstaterna säkerställa att följande krav tillämpas:

Om ett värdepappersföretag får extraordinärt offentligt finansiellt stöd enligt definitionen i artikel 2.1.28 i direktiv 2014/59/EU ska det inte betala någon rörlig ersättning.

(a)  Den samlade personalens rörliga ersättning ska vara begränsad till en procentandel av nettointäkterna om den rörliga ersättningen är oförenlig med upprätthållandet av en sund kapitalbas och det extraordinära offentliga finansiella stödets upphörande inom rimlig tid.

 

(b)  Värdepappersföretagen ska fastställa gränser för ersättningen till ledamöter i värdepappersföretagets ledningsorgan.

 

(c)  Värdepappersföretaget ska bara ge ledamöter i värdepappersföretagets ledningsorgan rörlig ersättning om detta har godkänts av den behöriga myndigheten.

 

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Om den rörliga ersättningen är prestationsbaserad ska totalbeloppet baseras på en kombination av en resultatbedömning av personen, den berörda affärsenheten och värdepappersföretagets totala resultat.

(a)  Om den rörliga ersättningen är prestationsbaserad ska totalbeloppet baseras på en kombination av en resultatbedömning av personen, oavsett kön, den berörda affärsenheten och värdepappersföretagets totala resultat.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 1 – led j – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Minst 50 % av den rörliga ersättningen ska bestå av något av följande instrument:

(j)  Minst 60 % av den rörliga ersättningen ska bestå av något av följande instrument:

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja)  som undantag från led j, om ett värdepappersföretag inte utfärdar någon av dessa instrument, kan nationella behöriga myndigheter godkänna användningen av alternativa arrangemang som uppfyller samma mål.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  Minst 40 % av den rörliga ersättningen ska skjutas upp över en tre- till femårsperiod, beroende på vad som är lämpligt med tanke på värdepappersföretagets affärscykel, verksamhetens art, dess risker och den berörda personens verksamhet, med undantag för särskilt höga rörliga ersättningar då minst 60 % av den rörliga ersättningen ska skjutas upp.

(k)  Minst 50 % av den rörliga ersättningen ska skjutas upp över en tre- till femårsperiod, beroende på vad som är lämpligt med tanke på värdepappersföretagets affärscykel, verksamhetens art, dess risker och den berörda personens verksamhet, med undantag för särskilt höga rörliga ersättningar då minst 70 % av den rörliga ersättningen ska skjutas upp.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 1 – led l – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l)  Upp till 100 % av den rörliga ersättningen ska sänkas om värdepappersföretagets finansiella resultat är svagt eller negativt, inbegripet genom malus- och återkravsförfaranden för vilka värdepappersföretagen har fastställt kriterier som särskilt omfattar situationer där personen i fråga

(l)  100 % av den rörliga ersättningen ska sänkas om värdepappersföretagets finansiella resultat är svagt eller negativt, inbegripet genom malus- och återkravsförfaranden för vilka värdepappersföretagen har fastställt kriterier som särskilt omfattar situationer där personen i fråga

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Ett värdepappersföretag vars tillgångsvärde i genomsnitt uppgår till högst 100 miljoner EUR under den fyraårsperiod som föregår det aktuella räkenskapsåret.

(a)  Ett värdepappersföretag vars tillgångsvärde i genomsnitt uppgår till högst 50 miljoner EUR under den fyraårsperiod som föregår det aktuella räkenskapsåret.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna har de befogenheter som krävs för att säkerställa att värdepappersföretag som fastställts vara betydande i enlighet med artikel 26.4 inrättar en ersättningskommitté. Ersättningskommittén ska göra en kompetent och oberoende bedömning av ersättningspolicy och ersättningspraxis och de incitament som skapats för hantering av risker, kapital och likviditet.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna har de befogenheter som krävs för att säkerställa att värdepappersföretag som inte uppfyller kriterierna i led a i det första stycket i artikel 30.4a inrättar en ersättningskommitté. Ersättningskommittén ska göra en kompetent och oberoende bedömning av ersättningspolicy och ersättningspraxis och de incitament som skapats för hantering av risker, kapital och likviditet. I en koncern kan ersättningskommittén också vara gemensam för hela koncernen.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att förenkla ramarna: Om detta ändringsförslag godtas finns det bara en möjlig underavdelning av klass 2 (tröskelvärdet på 100 miljoner euro i balansräkningen). Dessutom bör man begränsa de nationella myndigheternas utrymme för skönsmässig bedömning och därigenom garantera lika konkurrensvillkor och rättssäkerhet.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna har de befogenheter som krävs för att garantera att ersättningskommittén ansvarar för förberedelserna inför beslut om ersättning, inbegripet beslut som får konsekvenser för det berörda värdepappersföretagets risker och riskhantering och som ska fattas av ledningsorganet. Ordföranden och ledamöterna i ersättningskommittén ska vara ledamöter i ledningsorganet som inte är anställda det berörda värdepappersföretaget. Om arbetstagarna enligt nationell rätt måste vara representerade i ledningsorganet ska ersättningskommittén innehålla en eller flera arbetstagarrepresentanter.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna har de befogenheter som krävs för att garantera att ersättningskommittén ansvarar för förberedelserna inför beslut om ersättning, inbegripet beslut som får konsekvenser för det berörda värdepappersföretagets risker och riskhantering och som ska fattas av ledningsorganet. Ordföranden och ledamöterna i ersättningskommittén ska vara ledamöter i ledningsorganet som inte är anställda det berörda värdepappersföretaget. Om arbetstagarna enligt nationell rätt måste vara representerade i ledningsorganet ska ersättningskommittén innehålla en eller flera arbetstagarrepresentanter. Värdepappersföretag ska sträva efter en jämn könsfördelning i sina ersättningskommittéer.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna samlar in den information som offentliggjorts i enlighet med artikel 51 c, d och f i [förordning (EU) ----/---[IFR] och använder den för att jämföra ersättningstrender och ersättningspraxis. De behöriga myndigheterna ska lämna denna information till EBA.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna samlar in den information som offentliggjorts i enlighet med artikel 51 a, b, ba, c, d och f i [förordning (EU) ----/---[IFR] och använder den för att jämföra ersättningstrender och ersättningspraxis. De behöriga myndigheterna ska lämna denna information till EBA och Esma. EBA ska offentliggöra en årlig rapport om dessa trender och metoder.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  EBA ska i samråd med Esma utfärda riktlinjer för tillämpningen av en sund ersättningspolicy. Dessa riktlinjer ska åtminstone beakta de krav som avses i artiklarna 28–31 och principerna om en sund ersättningspolicy i kommissionens rekommendation 2009/384/EG43.

3.  EBA ska i samråd med Esma utfärda riktlinjer för tillämpningen av en sund och könsneutral ersättningspolicy. Dessa riktlinjer ska åtminstone beakta de krav som avses i artiklarna 28–31 och principerna om en sund ersättningspolicy i kommissionens rekommendation 2009/384/EG43.

_________________

_________________

43 Kommissionens rekommendation 2009/384/EG av den 30 april 2009 om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn (EUT L 120, 15.5.2009, s. 22).

43 Kommissionens rekommendation 2009/384/EG av den 30 april 2009 om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn (EUT L 120, 15.5.2009, s. 22).

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 32 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretag på begäran lämnar information till behöriga myndigheter om antalet fysiska personer vid varje värdepappersföretag som får en ersättning på 1 miljon EUR eller mer per räkenskapsår, uppdelat på ersättningsintervaller om 1 miljon EUR vardera, och deras arbetsuppgifter, vilket affärsområde det rör sig om samt ersättningens beståndsdelar såsom lön, rörlig ersättning, långsiktiga förmåner och pensionsavsättningar. De behöriga myndigheterna ska överlämna den informationen till EBA som ska offentliggöra den i ett gemensamt rapporteringsformat uppdelat efter hemmedlemsstat. EBA kan i samråd med Esma utarbeta riktlinjer för att underlätta tillämpningen av denna punkt och säkerställa enhetligheten hos den information som samlas in.

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretag på begäran lämnar information till behöriga myndigheter om antalet fysiska personer vid varje värdepappersföretag som får en ersättning på 500 000 EUR eller mer per räkenskapsår, uppdelat på ersättningsintervaller om 500 000 EUR vardera, och deras arbetsuppgifter, vilket affärsområde det rör sig om samt lön, rörlig ersättning, långsiktiga förmåner och pensionsavsättningar. De behöriga myndigheterna ska överlämna den informationen till EBA som ska offentliggöra den i ett gemensamt rapporteringsformat uppdelat efter hemmedlemsstat och värdmedlemsstat. EBA ska i samråd med Esma utarbeta riktlinjer för att underlätta tillämpningen av denna punkt och säkerställa enhetligheten hos den information som samlas in.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 33 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  Den inkluderande bedömningen av risker i samband med miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfaktorer i värdepapperföretagens riskreducerande arrangemang.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 2 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  kräva att värdepappersföretag begränsar den rörliga ersättningen till en procentandel av nettointäkterna när denna är oförenlig med upprätthållandet av en sund kapitalbas,

(g)  kräva att värdepappersföretag tillfälligt stoppar den rörliga ersättningen när denna är oförenlig med upprätthållandet av en sund kapitalbas,

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 2 – stycke 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(la)  kräva att värdepappersföretag minskar de risker som säkerheten i deras nätverks- och informationssystem utsätts för i syfte att säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet hos processerna och uppgifterna.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 37 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Värdepappersföretaget är exponerat för risker eller riskelement som inte omfattas eller inte omfattas i tillräcklig utsträckning av kapitalkravet i del tre i [förordning (EU) ----/---[IFR].

(a)  Värdepappersföretaget är exponerat för risker eller riskelement som inte omfattas eller inte omfattas i tillräcklig utsträckning av kapitalkravet i del tre i [förordning (EU) ----/---[IFR], särskilt med hänsyn till riskerna i samband med miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade faktorer.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det uppstår en krissituation, inbegripet en sådan situation som beskrivs i artikel 18 i förordning (EU) nr 1093/2010 eller en negativ utveckling på marknaderna som kan äventyra likviditeten på marknaderna och stabiliteten i det finansiella systemet i någon av de medlemsstater där enheter i en värdepappersföretagsgrupp har auktoriserats, ska den grupptillsynsmyndighet som har utnämnts enligt artikel 42 snarast möjligt underrätta EBA, ESRB och alla berörda behöriga myndigheter i enlighet med kapitel 1 avsnitt 2 i denna avdelning och lämna alla upplysningar som är avgörande för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Om det uppstår en krissituation, inbegripet en sådan situation som beskrivs i artikel 18 i förordning (EU) nr 1093/2010 eller en negativ utveckling på marknaderna som kan äventyra likviditeten på marknaderna och stabiliteten och säkerheten i det finansiella systemet i någon av de medlemsstater där enheter i en värdepappersföretagsgrupp har auktoriserats, ska den grupptillsynsmyndighet som har utnämnts enligt artikel 42 snarast möjligt underrätta EBA, ESRB och alla berörda behöriga myndigheter i enlighet med kapitel 1 avsnitt 2 i denna avdelning och lämna alla upplysningar som är avgörande för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 54

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 54

Artikel 54

Utövande av delegering

Utövande av delegering

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2, 27.3 och 33.6 ska ges till kommissionen tills vidare från och med [den dag då detta direktiv träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2, 8.4, 27.3 och 33.6 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med [den dag då detta direktiv träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.2, 27.3 och 33.6 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.2, 8.4, 27.3 och 33.6 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.2, 27.3 och 33.6 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på [två månader från ] den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [två månader] på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.2, 27.3, 8.4 och 33.6 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på [två månader från ] den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [två månader] på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 58a (ny)

Direktiv 2014/59/EU

Artikel 2 – punkt 1 – led 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 58a

 

Ändringar av direktiv 2014/59/EU

 

Direktiv 2014/59/EU ska ändras på följande sätt:

 

I artikel 2.1 ska led 3 ersättas med följande: 

 

”3. värdepappersföretag: värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.2 i förordning (EU) nr 575/2013 som omfattas av de krav på startkapital som föreskrivs i artikel 8.1 i direktiv (EU) ---/--- [IFD]. 

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att ändra den referens som används i BRRD för att definiera de värdepappersföretag som omfattas av direktivet, eftersom den hänvisning till kapitalkravsdirektivet som för närvarande används kommer att strykas genom IFD.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 60 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Senast [5 år från den dag då detta direktiv börjar tillämpas] och därefter vart tredje år, ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om tillämpningen av detta direktiv och dess effekter.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Tillsyn av värdepappersföretag

Referensnummer

COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

18.1.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

18.1.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Kostas Chrysogonos

24.1.2018

Behandling i utskott

15.5.2018

 

 

 

Antagande

10.7.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean‑Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

18

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Razvan Popa

Max Andersson, Pascal Durand

1

-

ECR

Angel Dzhambazki

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Tillsyn av värdepappersföretag

Referensnummer

COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)

Framläggande för parlamentet

20.12.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

18.1.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

18.1.2018

ITRE

18.1.2018

JURI

18.1.2018

 

Inget yttrande avges

       Beslut

DEVE

31.1.2018

ITRE

23.1.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Markus Ferber

23.1.2018

 

 

 

Behandling i utskott

16.5.2018

19.6.2018

 

 

Antagande

24.9.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

9

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jo Leinen, Julia Pitera, Virginie Rozière, Sabine Verheyen

Ingivande

27.9.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

35

+

ALDE

Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

9

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Marcus Pretzell, Marco Zanni

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

NI

Steven Woolfe

0

0

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 12 oktober 2018Rättsligt meddelande