Процедура : 2017/0359(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0296/2018

Внесени текстове :

A8-0296/2018

Разисквания :

PV 15/04/2019 - 20
CRE 15/04/2019 - 20

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.20

Приети текстове :

P8_TA(2019)0378

ДОКЛАД     ***I
PDF 1078kWORD 147k
27.9.2018
PE 619.410v02-00 A8-0296/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 1093/2010

(COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Маркус Фербер

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
   ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 1093/2010

(COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0790),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0453/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 22 август 2018 г.(1),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 април 2018 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0296/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(3)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

2017/0359 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 1093/2010

(Текст от значение за ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(4),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(5),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Строгите пруденциални изисквания са неразделна част от нормативните условия, при които финансовите институции могат да предоставят услуги в рамките на Съюза. По отношение на пруденциалното третиране и надзор, както за инвестиционните посредници, така и за кредитните институции се прилагат Директива 2013/36/ЕС(6) и Регламент (ЕС) № 575/2013(7), а разпоредбите относно лицензирането им и другите организационни изисквания и изисквания за етичност се съдържат в Директива 2004/39/ЕО(8).

(2)  Действащите пруденциални режими по Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС се основават до голяма степен на последователните възприемания на международните регулаторни стандарти, определени от Базелския комитет по банков надзор за големите банкови групи, и само отчасти са насочени към специфичните рискове, присъщи на разнообразните дейности на инвестиционните посредници. Поради това специфичните уязвими точки и рискове, присъщи на инвестиционните посредници, следва да бъдат специално разгледани чрез подходящи и пропорционални пруденциални норми на равнището на Съюза.

(3)  Рисковете, които самите инвестиционни посредници срещат и пораждат за своите клиенти и в по-широк план — за пазарите, на които извършват дейност, са функция на естеството и размера на дейността им, независимо дали тези посредници действат само като агенти на клиентите си, без да са страна по сключените сделки, или сключват сделките за собствена сметка.

(4)  Подходящото управление на инвестиционните посредници във висш интерес на техните клиенти следва да се гарантира чрез подходящи пруденциални изисквания. При тези изисквания следва да се вземе предвид потенциалът за поемане на прекомерен риск от инвестиционните посредници и техните клиенти, както и различните степени на риск, които инвестиционните посредници могат да поемат и пораждат. Цел на пруденциалните изисквания следва да бъде и недопускането на неоправдана административна тежест за инвестиционните посредници.

(5)  Голяма част от изискванията, произтичащи от въведената с Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС уредба, са насочени към преодоляването на общите рискове, пред които са изправени кредитните институции. Съответно, действащите изисквания до голяма степен са калибрирани така, че да се запази капацитетът на кредитните институции за отпускане на заеми през различните икономически цикли и да се защитят вложителите и данъкоплатците от евентуална несъстоятелност, и нямат за цел да бъдат приспособявани за различните рискови профили на инвестиционните посредници. Инвестиционните посредници нямат големи портфейли от потребителски и корпоративни заеми и не приемат депозити. Вероятността тяхната несъстоятелност да окаже неблагоприятно въздействие върху цялостната финансова стабилност е по-малка, отколкото при кредитните институции. Следователно рисковете, пред които са изправени и които пораждат инвестиционните посредници, се различават значително от рисковете, пред които са изправени и които пораждат кредитните институции. Тази разлика трябва да бъде отразена ясно в пруденциалната уредба на Съюза.

(6)  Пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници по силата на Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013 се основават на тези за кредитните институции. Инвестиционните посредници, чийто лиценз е ограничен до конкретни инвестиционни услуги, които не попадат във фокуса на действащата пруденциална уредба, са предмет на различни видове освобождаване от посочените изисквания. По този начин се отчита, че в това си качество съответните дружества не пораждат риск, който е от същото естество като риска, който пораждат кредитните институции. Инвестиционните посредници, чиято дейност, в т.ч. търгуване в ограничен мащаб с финансови инструменти, попада във фокуса на действащата уредба, се подчиняват на съответните заложени в нея капиталови изисквания, но могат да се освободят от други изисквания — по отношение например на ликвидността, големите експозиции и ливъриджа. За инвестиционните посредници, чийто лиценз не е подчинен на посочените ограничения, се прилагат всички изисквания съгласно действащата уредба — както и за кредитните институции.

(7)  Търгуването с финансови инструменти — независимо дали е за целите на управлението на риска, хеджирането и управлението на ликвидността, или е с цел позициониране спрямо стойността във времето на дадените инструменти, е дейност, която могат да извършват както кредитните институции, така и инвестиционните посредници с лиценз за търговия за собствена сметка и която вече е предвидена в пруденциалната уредба на Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013. Поради това за тези инвестиционни посредници следва да продължат да се прилагат произтичащите от посочените разпоредби капиталови изисквания да бъде покрит този риск: така ще бъдат избегнати неравни условия на конкуренция, които може да доведат до регулаторен арбитраж между кредитните институции и инвестиционните посредници в тази област. Експозициите на тези инвестиционни посредници към техните контрагенти по конкретни сделки и съответните капиталови изисквания също са обхванати от посочените разпоредби и поради това също следва да продължат да се прилагат в опростена форма. От своя страна, предвидените в действащата уредба разпоредби относно големите експозиции също са приложими в случаите, когато експозициите на тези инвестиционни посредници към определени техни контрагенти по сделки са особено големи, поради което създават прекомерно концентриран източник на риск за съответния инвестиционен посредник при неизпълнение на задължение от страна на контрагента. Поради това посочените разпоредби също следва да продължат да се прилагат в опростена форма спрямо инвестиционните посредници.

(8)  Различията в прилагането на действащата уредба в различните държави членки е заплаха за лоялната конкуренция сред инвестиционните посредници в Съюза. Тези различия произтичат от цялостната сложност на прилагането на уредбата спрямо отделните инвестиционни посредници въз основа на предоставяните от тях услуги, като някои национални органи изменят или рационализират това прилагане в националното законодателство или практика. Предвид факта, че действащата пруденциална уредба не разглежда всички рискове, пред които са изправени и които пораждат някои видове инвестиционни посредници, в някои държави членки към определени инвестиционни посредници се прилагат високи изисквания за осигуряване на допълнителен капитал. Следва да бъдат създадени единни разпоредби, които да разглеждат тези рискове, за да се осигури хармонизиран пруденциален надзор в Съюза върху инвестиционните посредници.

(9)  Поради това е необходим специфичен режим за пруденциален надзор върху инвестиционните посредници, които поради своя размер и взаимосвързаност с други финансови и икономически субекти нямат системно значение. По отношение на инвестиционните посредници със системно значение обаче ще продължи да се прилага действащият пруденциален режим, въведен с Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013. Тези инвестиционни посредници са подгрупа инвестиционни посредници, спрямо които понастоящем се прилага уредбата на Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013 и които не се ползват от специални освобождавания от нейните основни изисквания. Бизнес моделите и профилите на риска на най-големите и взаимосвързани в най-голяма степен инвестиционни посредници са сходни с тези на значимите кредитни институции, тъй като те предоставят услуги, подобни на банковите, и поемат рискове в значителен мащаб. Поради това е целесъобразно по отношение на тези инвестиционни посредници да продължат да се прилагат разпоредбите, предвидени в Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013. Нещо повече, инвестиционните посредници със системно значение са достатъчно големи и техните бизнес модели и профили на риска представляват заплаха за стабилното и нормално функциониране на финансовите пазари по същия начин, както големите кредитни институции.

(10)  Специфичният режим за пруденциален надзор върху инвестиционните посредници, които поради своя размер и взаимосвързаност с други финансови и икономически субекти не се смятат за имащи системно значение, следва да обхваща специфичните делови практики на различните видове инвестиционни посредници. В частност инвестиционните посредници, за които съществува най-голяма вероятност да породят риск за своите клиенти, за пазарите или за собственото си нормално функциониране, следва да са предмет на ясни и ефективни пруденциални изисквания, съобразени с тези специфични рискове. Въпросните пруденциални изисквания следва да бъдат съобразени с вида на инвестиционния посредник, с висшия интерес на клиентите на този вид инвестиционен посредник, както и с целта за насърчаване на гладкото и нормално функциониране на пазарите, на които този вид инвестиционни посредници извършват дейност. С изискванията следва да се ограничат установените рискови области и да се осигури организираната и с минимално отражение върху стабилността на финансовите пазари ликвидация на неплатежоспособните инвестиционни посредници.

(10a)  Режимът, предвиден в настоящия регламент, следва да не засяга задължението на определените маркет-мейкъри съгласно Директива 2014/65/ЕС да предоставят котировки и да присъстват постоянно на пазара.

(11)  Пруденциалният режим за инвестиционните посредници, които поради своя размер и взаимосвързаност с други финансови и икономически субекти не се смятат за имащи системно значение, следва да се прилага индивидуално за отделните инвестиционни посредници. От друга страна, в голямата си част рисковете, които малките и невзаимосвързаните посредници поемат, са ограничени; поради това, когато са част от банкова група, която подлежи на консолидиран надзор по силата на Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС в държавата членка, където е и нейното седалище, тези посредници следва да могат да ползват от изключение от конкретните пруденциални изисквания, тъй като в тези случаи прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС на консолидирано равнище за групата следва да покрива адекватно съответните рискове. С цел да се отрази възможното действащо третиране съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС на групи от инвестиционни посредници, от дружеството майка в такива групи следва да се изиска да разполага с достатъчно капитал, за да поддържа балансовата стойност на дяловите си участия в дъщерните дружества. Освен това, с цел да бъдат взети предвид случаите, в които такива групи от инвестиционни посредници пораждат по-висок риск или се намират в по-тясна взаимосвързаност, тези групи следва да са предмет на капиталови изисквания, ползващи за основа консолидираното положение на групата. Когато са част от застрахователна група, на тези малки и невзаимосвързани инвестиционни посредници също следва да се даде възможност да се възползват от освобождаване от изискванията за концентрация, оповестяване и докладване.

(12)  С цел на инвестиционните посредници да се позволи да продължат да използват разполагаемите си собствени средства за целите на приложимите за тях капиталови изисквания съгласно обхващащата инвестиционните посредници пруденциална уредба, определението за собствени средства, както и техният състав, следва да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 575/2013. Това включва пълно приспадане на балансовите позиции от собствените средства в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013, например отсрочените данъчни активи и позициите в капиталови инструменти на други субекти от финансовия сектор. На инвестиционните посредници обаче следва да се позволи да не приспадат несъществените си позиции в капиталови инструменти на субекти от финансовия сектор, ако ги държат с цел търгуване, с цел да се подкрепи пазарът на такива инструменти. С цел съставът на собствените средства да се приведе в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 575/2013, минимум 56% от нормативно изискуемия капитал за инвестиционните посредници следва да се състои от елементи на базовия собствен капитал от първи ред, до 44% — от елементи на допълнителния капитал от първи ред и до 25% — от елементи на капитала от втори ред.

(13)  С цел да се гарантира, че инвестиционните посредници винаги извършват дейност въз основа на изискуемия за лицензирането им капитал, от всеки инвестиционен посредник следва да се изиска да разполага във всеки един момент с постоянен минимален капитал, равен на определения в Директива (ЕС) ----/--/[ДИП] изискуем начален капитал за лицензирането му за съответните инвестиционни услуги.

(14)  С цел да се осигури просто прилагане на изискването за минимален капитал за малките и невзаимосвързани инвестиционни посредници, изискуемият капитал за тях следва да е по-високата от следните стойности: изискуемия постоянен минимален капитал или една четвърт от постоянните им общи разходи, изчислени въз основа на дейността им през предходната година в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2015/488 на Комисията(9). Малки и невзаимосвързани инвестиционни посредници, които предпочитат да прилагат допълнителна регулаторна предпазливост и да избегнат прекласификация, следва да не бъдат възпрепятствани да държат повече собствен капитал или да прилагат по-строги мерки, отколкото се изисква съгласно настоящия регламент.

(15)  С цел да се вземат предвид по-високите рискове при инвестиционните посредници, които не са малки и невзаимосвързани, изискуемият минимален капитал за тях следва да е най-високата от следните стойности: изискуемия постоянен минимален капитал, една четвърт от постоянните им общи разходи за предходната година или изискуемия капитал, получен като сбор от размерите изискуем капитал, изчислени по факторите, с които се отчитат рисковете (т.нар. „фактори К“), които са специфични за всеки посредник в зависимост от рисковете в дадени сфери на дейност на съответния посредник.

(16)  За целите на приложимите спрямо инвестиционните посредници пруденциални изисквания инвестиционните посредници следва да се смятат за малки и невзаимосвързани, ако предоставяните от тях инвестиционни услуги не крият висок риск за техните клиенти, за пазара или за самите тях и ако размерът им е такъв, че е малко вероятно материализирането на свойствените за дейността им рискове или неплатежоспособността им да имат мащабно неблагоприятно въздействие върху клиентите им и върху пазарите. Съответно малък и невзаимосвързан инвестиционен посредник следва да означава дружество, което не търгува за собствена сметка, нито поема рискове при търгуването с финансови инструменти, което ▌контролира ограничени средства или активи на клиенти и чиито ▌активи в портфейли, управлявани по собствена преценка, са по-малко от 1,2 милиарда евро, чийто обем обработени дневно клиентски нареждания за покупко-продажба са по-малко от 100 милиона евро при сделките с парични разплащания и по-малко от 1 милиард евро при сделките с деривати, чийто баланс е по-малък от 100 милиона евро и чийто общ размер на брутни годишни приходи от инвестиционни услуги е по-малко от 30 милиона евро.

(17)  С цел да се избегне регулаторният арбитраж и да не се насърчават инвестиционните посредници да структурират дейността си така, че да не надхвърлят праговете, над които те не се считат за малки и невзаимосвързани, праговете за управляваните активи, за обема обработени клиентски нареждания за покупко-продажба, за размера на баланса и за общия размер на брутните приходи следва да се прилагат комбинирано за всички инвестиционни посредници, които са част от една и съща група. Другите критерии — дали инвестиционният посредник държи парични средства на клиенти, дали управлява или съхранява активи на клиенти или дали търгува с финансови инструменти и се излага на пазарен риск или на риск от контрагента — са дихотомични и не позволяват такова преструктуриране, поради което следва да се оценяват за всеки отделен инвестиционен посредник. С цел да могат да се обхванат динамичните бизнес модели и рисковете, които те пораждат, на текущ принцип, тези критерии и прагове следва да се оценяват в края на деня, с изключение на критерия за държане на парични средства на клиенти, който следва да се оценява в рамките на работния ден, и на критериите за баланса и за общите брутни приходи, които следва да се оценяват въз основа на положението на инвестиционния посредник в края на последната финансова година.

(18)  Инвестиционните посредници, които надхвърлят изискуемите прагове или не удовлетворяват другите критерии, следва да не бъдат считани за малки и невзаимосвързани и следва да са предмет, при спазване на специалните преходни разпоредби на настоящия регламент, на изискванията за останалите инвестиционни посредници. Това следва да насърчава инвестиционните посредници да планират операциите си така, че да могат недвусмислено да бъдат считани за малки и невзаимосвързани. За да бъдат считани за малки и невзаимосвързани, инвестиционните посредници, които не удовлетворяват критериите за такова третиране, следва да преминат етап на наблюдавани, като трябва да удовлетворяват критериите и да не надхвърлят съответните прагове в продължение на поне на шест последователни месеца.

(19)  Всички инвестиционни посредници следва да изчисляват капиталовото си изискване въз основа на съответния набор от фактори К, с които се отчита рискът за клиентите, рискът за пазара и рискът за самото дружество. Факторите К, с които се отчита рискът за клиентите, са свързани с активите на клиенти, които се управляват ▌(K-AUM), с активите, които се съхраняват и администрират (K-ASA), с държаните парични средства на клиенти (K-CMH), както и с обработените клиентски нареждания за покупко-продажба (K-COH).

(20)  Факторите К, с които се отчита рискът за пазара, отразяват риска във връзка с нетните позиции (K-NPR), разглеждан в светлината на разпоредбите на РКИ относно пазарния риск, а при позиции, които са предмет на централизиран клиринг — въз основа на предоставеното допълнително обезпечение на клиринговия член на дадения инвестиционен посредник (K-CMG), ако компетентният орган е разрешил това. Инвестиционните посредници следва да имат възможност едновременно да прилагат K-NPR и K-CMG за различни позиции.

(21)  Факторите К, с които се отчита рискът за самото дружество, отразяват риска за даден инвестиционен посредник от неизпълнение на задължение от страна на негов контрагент по сделка (K-TCD), разглеждан в светлината на опростените разпоредби относно кредитния риск от контрагента — въз основа на РКИ, на риска от концентрация при големите експозиции на даден инвестиционен посредник към дадени контрагенти — въз основа на разпоредбите на РКИ относно риска, свързан с големите експозиции в търговския портфейл (K-CON), както и на породените от дневния поток на трансакциите (DTF) на дадения инвестиционен посредник операционни рискове.

(22)  Общият изискуем капитал по факторите К е сборът от изискуемия капитал при факторите К от всяка една от трите групи рискове — за клиентите, за пазара и за самото дружество. K-AUM, K-ASA, K-CMH, K-COH и K-DTF отразяват обема на дейността, за която се отнася всеки един от тях. Обемът за K-CMH се изчислява въз основа на пълзящата средна стойност от предходните 12 календарни месеца. Обемите за ▌K-ASA, K-COH и K-DTF се изчисляват въз основа на пълзящата средна стойност за предходните три месеца, а за K-AUM — въз основа на предходната година. С цел да се определи изискуемият капитал, тези обеми се умножават по съответните коефициенти, установени в настоящия регламент. Изискуемият капитал при K-NPR се определя съгласно РКИ, а при K-CON и K-TCD — чрез опростено прилагане на съответните изисквания на РКИ във връзка съответно с третирането на големите експозиции в търговския портфейл и с кредитния риск от контрагента. Ако инвестиционен посредник не извършва дадена дейност, отнасящият се до нея фактор К е равен на нула.

(23)  Факторите К, с които се отчита рискът за клиентите, са приблизителни стойности, покриващи тези сфери на стопанска дейност на дадения инвестиционен посредник, в които при проблеми би могла да възникне вреда за клиентите. K-AUM отразява риска от вреда за клиентите поради некоректно управление по собствена преценка на клиентски портфейл или незадоволителни резултати и осигурява сигурност и ползи за клиентите по отношение на непрекъснатостта на услугите по текущо управление на портфейл ▌. K-ASA отразява риска, свързан със съхраняването и администрирането на активи на клиенти, и гарантира, че даденият инвестиционен посредник разполага с адекватен за целта капитал, без значение дали активите са включени в баланса му, или са обособени в други сметки. K-CMH отразява риска от вреда за клиентите, когато инвестиционен посредник държи техни средства, като се отчита дали те са включени в баланса му, или са обособени в други сметки. K-COH отразява риска от вреда за клиентите при изпълнение от страна на инвестиционен посредник – но не от негово, а от тяхно име – на техни нареждания за покупко-продажба, например когато услугата представлява само изпълнение на нареждане от клиент или когато посредникът е част от верига за изпълнение на нареждания от клиенти.

(24)  Факторът К, с който се отчита рискът за пазара, пораждан от инвестиционните посредници, които търгуват за собствена сметка, се основава на правилата, отнасящи се до пазарния риск при позициите във финансови инструменти, валутни операции и стоки, в съответствие с разпоредбите на изменения Регламент (ЕС) № 575/2013(10). Така на инвестиционните посредници се предоставя възможността да изберат метода, който да прилагат: стандартизирания подход по Регламент (ЕС) № 575/2013 (опростения стандартизиран подход по изменения Регламент (ЕС) № 575/2013), ако активите им са под 300 милиона евро, или преразгледания стандартизиран подход по изменения Регламент (ЕС) № 575/2013, както и възможността да използват вътрешни модели. В последните два случая размерът на получения изискуем капитал може да бъде намален до 65%, като на предвидената в изменения Регламент (ЕС) № 575/2013 възможност за временно прилагане на посочените разпоредби за срок от три години бъде придаден постоянен характер с цел да се вземе предвид като цяло по-малката значимост от пруденциална гледна точка на съответните инвестиционни посредници. Като алтернативен вариант за позициите, които преминават през централизиран клиринг – който подлежи на одобрение от компетентния орган – изискуемият капитал следва да бъде равен на допълнителното обезпечение, което са предоставили на своя клирингов член.

(25)  За инвестиционните посредници, които търгуват за собствена сметка, факторите К за K-TCD и K-CON при риска за самото дружество представляват опростено прилагане на разпоредбите на РКИ, отнасящи се съответно до кредитния риск от контрагента и риска във връзка с големите експозиции. K-TCD отразява риска за инвестиционен посредник, ако негов контрагент по извънборсова сделка с деривати, репо сделка, сделка за предоставяне/получаване в заем на ценни книжа или стоки, трансакция с удължен сетълмент и маржин заемна сделка не изпълни задълженията си, стойността на експозициите на този инвестиционен посредник да се умножи – въз основа на разменната стойност на активите и допълнително капиталово изискване с оглед на потенциалната бъдеща експозиция – по коефициенти с оглед на риска съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013, като се вземе предвид редуцирането на риска в резултат на ефикасно прихващане и размяна на обезпечения. K-CON отразява риска от концентрация, породен когато експозицията на инвестиционен посредник към индивидуални или тясно свързани контрагенти от частния сектор надхвърли 25% от нормативно изискуемия за него капитал или — ако е към кредитни институции или други инвестиционни посредници — други специфични прагове, като съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 се налага допълнително капиталово изискване за експозициите, надхвърляща тези ограничения. На последно място, K-DTF отразява операционните рискове за инвестиционните посредници, които се пораждат от значителни по обем сделки, сключени в рамките на деня за собствена сметка или за клиенти от името на посредника; в зависимост от условната стойност на сключените в рамките на деня сделки, тези рискове могат да се дължат на неадекватни вътрешни процеси или системи или на грешка в тях, или на неадекватно или грешно човешко действие, както и на външни фактори.

(26)  Всички инвестиционни посредници следва да наблюдават и контролират собствения риск от концентрация, в т.ч. по отношение на клиентите си. Единствено инвестиционните посредници, спрямо които се прилага изискването за минимален капитал, изчислен по факторите К, обаче следва да предоставят на компетентните органи информация за собствения риск от концентрация. Специализиралите се в търгуването със стокови деривати или с квоти за емисии или техни деривати инвестиционни посредници, които са концентрирали големи експозиции към нефинансовите групи, от които са част, могат да надхвърлят ограниченията за риска от концентрация, без да им е необходим допълнителен капитал по К-CON, доколкото това надхвърляне е за целите на управлението на ликвидността или риска на равнище група.

(27)  Всички инвестиционни посредници следва да разполагат с вътрешни процедури за наблюдение и управление на потребностите си от ликвидност. Тези процедури следва да спомогнат да се гарантира нормалното им функциониране във всеки един момент, без да се налага да се заделя ликвидност специално с оглед на евентуални извънредни обстоятелства. За тази цел поне една трета от размера на изискуемия за инвестиционните посредници капитал, изчислен въз основа на обичайните им общи разходи, следва непрекъснато да бъде в ликвидни активи. Тези ликвидни активи следва да бъдат с високо качество и да са съобразени с изброените в Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията относно отношението на ликвидно покритие(11), както и с процентните намаления на стройността на тези активи по силата на посочения делегиран регламент. С цел да се обхване разликата в профилите на ликвидност на инвестиционните посредници и на кредитните институции, списъкът с подходящите ликвидни активи следва да бъде допълнен със свободните от тежести парични средства на посредника (които не включват парични средства на клиенти). Освен това, малките и невзаимосвързани посредници биха могли да включат в ликвидните активи и елементи, свързани с търговските им вземания и таксите или комисионите, които са предмет на вземания в рамките на 30 дни, стига тези елементи да не надхвърлят една трета от изискуемата минимална ликвидност, да не се използват за удовлетворяване на други допълнителни изисквания по отношение на ликвидността, наложени от компетентния орган, и стойността им да се намали с 50%. По изключение и при условие че веднага уведомят съответния компетентен орган, на инвестиционните посредници следва да се разреши да слязат под изискуемия праг, като с цел да изпълнят изискванията по отношение на ликвидността, превърнат в парични средства своите ликвидни активи. Размерът на наличните ликвидни активи следва да се намали с поне 1,6% от стойността на всички предоставени на клиентите финансови гаранции, които, ако бъдат реализирани, могат да увеличат потребностите от ликвидност.

(28)  В допълнение към новия пруденциален режим следва да се разработят подходящи пропорционални разпоредби за предоставяне на информация, които да бъдат внимателно съобразени с дейността на инвестиционните посредници и с изискванията на пруденциалната уредба. Изискването за предоставяне на информация от инвестиционните посредници следва да обхваща равнището и състава на техните собствени средства, основата за изчисляване на приложимите към тях капиталови изисквания, профила и размера на тяхната дейност — във връзка с параметрите за определянето им като малки и невзаимосвързани посредници, приложимите към тях изисквания по отношение на ликвидността и спазването от тяхна страна на разпоредбите относно риска от концентрация. На ЕБО следва да се възложи да разработи проект на технически стандарти за изпълнение за доуточняване на подробните образци и на реда и условията за това задължително предоставяне на информация, като стандартите следва да са съобразени с размера и сложността на съответния инвестиционен посредник и в частност да отчитат факта дали съответният посредник се счита за малък и невзаимосвързан или не.

(29)  С цел да се осигури прозрачност за инвестиращите в инвестиционните посредници и за пазарите в по-широк смисъл, посредниците, които не се считат за малки и невзаимосвързани, следва публично да оповестяват капиталовите си равнища, приложимите към тях капиталови изисквания, управленската си рамка, както и своята политика и практики относно възнагражденията. Прозрачността по отношение на възнаграждението на лицата с високи доходи е от полза с оглед на общия интерес да се допринася за гладкото и стабилно функциониране на финансовите пазари, като се има предвид важната роля на посочените лица в управлението на стопанската дейност и дългосрочните резултати на инвестиционните посредници. От съображения за поверителност следва да се изисква оповестяването на възнаграждението на лицата с високи доходи да се извършва в обобщен вид. Малките и невзаимосвързани посредници следва да бъдат освободени от изискванията за публично оповестяване, освен когато емитират инструменти на допълнителния капитал от първи ред, за да се осигури прозрачност за инвестиращите в тези инструменти.

(30)  С цел да се улесни плавният преход за инвестиционните посредници от изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС към изискванията на настоящия регламент и Директива (ЕС) ---/----[ДИП] е целесъобразно да се предвидят подходящи преходни мерки. В частност, за срок от пет години от датата на прилагане на настоящия регламент, инвестиционните посредници, за които изискуемият капитал по настоящия регламент би могъл да бъде над два пъти повече от изискуемия за тях капитал по Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС, следва да могат да смекчат въздействието на потенциалните увеличения, като ограничат размера на изискуемия за тях капитал до два пъти размера на съответния изискуем за тях капитал съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС.

С цел да не се поставят в неблагоприятно положение новите инвестиционни посредници, чиито профили са сходни с тези на вече създадените, инвестиционните посредници, спрямо които никога не са се прилагали капиталови изисквания съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС, следва, в срок от пет години от датата на прилагане на настоящия регламент, да могат да ограничат размера на изискуемия съгласно настоящия регламент капитал до два пъти размера на изискуемия за тях капитал, определен въз основа на постоянните им общи разходи.

Също така, за срок от пет години от датата на прилагане на настоящия регламент, инвестиционните посредници, спрямо които съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС се е прилагало само изискване за начален капитал и за които изискуемият капитал съгласно настоящия регламент би могъл да бъде над два пъти повече от този съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС, следва да могат да ограничат размера на изискуемия за тях капитал съгласно настоящия регламент до два пъти размера на изискуемия за тях начален капитал съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС.

Когато е приложимо, от тези преходни мерки би следвало да могат да се възползват и инвестиционните посредници по член 498 от Регламент (ЕС) № 575/2013, който ги освобождава от своите капиталови изисквания, доколкото приложимите спрямо тези инвестиционни посредници изисквания за начален капитал зависят от предоставяните от тях инвестиционни услуги или дейности. За срок от пет години от датата на прилагане на настоящия регламент, изискуемият за тях капитал по преходните разпоредби на настоящия регламент следва да бъде изчисляван с оглед на тези приложими размери. 

До настъпването на по-ранната от двете дати — пет години от датата на прилагане на настоящия регламент или датата на прилагане на приетите изменения към Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС по отношение на капиталовите изисквания с оглед на пазарния риск, въведени по силата на член 1, точка 84 от предложението на Комисията за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013, инвестиционните посредници, за които се прилагат съответните разпоредби на настоящия регламент, следва да продължат да изчисляват изискуемия капитал за търговския портфейл съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013.

(31)  Бизнес моделът и профилът на риска на най-големите инвестиционни посредници, които предоставят ключови пазарни и инвестиционни банкови услуги на едро (сделки с финансови инструменти за собствена сметка, поемане на емисия финансови инструменти или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение), са сходни с тези на значимите кредитни институции. Дейността на тези посредници ги излага на кредитен риск — основно под формата на кредитен риск от контрагента, както и на пазарен риск — при позициите, които откриват за собствена сметка, независимо дали това е във връзка с клиент, или не. Поради това и предвид тяхната големина и системно значение те представляват риск за финансовата стабилност.

(32)  Ефективният пруденциален надзор върху тези големи посредници от страна на националните компетентни органи също е проблематичен. Въпреки че най-големите инвестиционни посредници предоставят трансгранични инвестиционни банкови услуги в значителен мащаб, като инвестиционни посредници те подлежат на пруденциален надзор от страна на посочените в Директива 2004/39/ЕС органи, които може и да не съвпадат с посочените в Директива 2013/36/ЕС компетентни органи; при прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС това може да създаде условия на неравнопоставеност в Съюза. Това пречи на надзорните органи да получат обща пруденциална перспектива, което е от основно значение за ефективното предприемане на мерки за преодоляване на рисковете, свързани с големите трансгранични посредници. В резултат на това може да бъде понижена ефективността на пруденциалния надзор и да се наруши лоялната конкуренция в Съюза. Следователно на най-големите инвестиционни посредници следва да се предостави статут на кредитни институции, за да се създадат полезни взаимодействия от надзора върху насочената към професионалните инвеститори трансгранична дейност в обособена група субекти, насърчаването на лоялната конкуренция и създаването на необходимите условия за съгласуван надзор на различните групи.

(33)  По силата на този си статут на кредитни институции инвестиционните посредници следва да продължат да прилагат Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС, както и да подлежат на надзор от страна на компетентните органи, отговарящи за кредитните институции, включително ЕЦБ, в рамките на Единния надзорен механизъм. Това ще осигури съгласувано и ефективно прилагане на пруденциалния надзор върху кредитните институции, както и единно прилагане на единната нормативна уредба за финансовите услуги спрямо всички кредитни институции с оглед на системното им значение. С цел да се предотврати регулаторният арбитраж и да се ограничи рискът от заобикаляне на изискванията, компетентните органи следва да се стремят да не допускат групите, които потенциално са от системно значение, да структурират операциите си така, че да не надхвърлят посочените в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) прагове и така да заобикалят задължението по силата на член 8а от Директива 2013/36/ЕС да кандидатстват за лиценз за кредитна институция.

(33a)  Предприятията следва да приемат депозити или други възстановими средства от обществеността и да отпускат кредити за своя собствена сметка само след като са получили разрешение за тези дейности в съответствие с Директива 2013/36/ЕС.

(34)  Освен това надзорът на кредитните институции на консолидирана основа има за цел да гарантира, наред с другото, стабилността на финансовата система и за да бъде ефективен, този надзор следва да се прилага спрямо всички групи, в т.ч. спрямо тези, чиито дружества майки не са кредитни институции или инвестиционни посредници. Следователно всички кредитни институции, в т.ч. тези, които преди са имали статут на инвестиционни посредници, следва да се подчиняват на разпоредбите на дял VII, глава 3, раздел I от Директива 2013/36/ЕС относно извършвания от компетентните органи на индивидуална и консолидирана основа надзор върху дружеството майка.

(35)  С Регламент (ЕС) № 600/2014 се въведе хармонизиран на равнището на Съюза режим за предоставяне на достъп до вътрешния пазар на посредниците от трети държави, предоставящи инвестиционни услуги или дейности на установени в Съюза допустими контрагенти и професионални клиенти. За да бъде възможен такъв достъп, Комисията трябва да приеме решение за еквивалентност на съответната нормативна уредба, а ЕОЦКП да регистрира дадения посредник от трета държава. Важно е да се отбележи, че оценяването на еквивалентността на съответната нормативна уредба се извършва съгласно съответното приложимо право на Съюза, както и че се изисква да са налице средства, позволяващи ефективно да се следи дали се изпълняват условията, въз основа на които съответната нормативна уредба е сметната за еквивалентна. За тази цел от регистрираните посредници от трети държави следва да се изиска ежегодно да предоставят на ЕОЦКП информация за мащаба и обхвата на предоставяните услуги и извършваните дейности в Съюза. Следва да се подобри и сътрудничеството във връзка с надзора, гарантирането на прилагането и изпълнението на условията, въз основа на които съответната нормативна уредба е сметната за еквивалентна.

(35a)  С цел да се гарантират еднакви условия на конкуренция и да се насърчи прозрачността на пазара на Съюза, Регламент (ЕС) № 600/2014 следва да се измени с цел котировките, ценовите подобрения и цените на изпълнение на систематичните участници да се подчиняват на режима за стъпки на котиране при търговия с всякакви стъпки. Следователно приложимите към настоящия момент регулаторни технически стандарти, отнасящи се до режима за стъпки на котиране, следва да се прилагат и за неговия разширен обхват.

(36)  С оглед на защитата на инвеститорите и на целостта и стабилността на финансовите пазари в Съюза, когато приема решение за еквивалентност на съответната нормативна уредба, Комисията следва да отчита потенциалните рискове от услугите и дейностите, които посредници от съответната трета държава може да предоставят и извършват в Съюза в резултат на това решение. Системното значение следва да се преценява въз основа на критерии като например вероятния мащаб и обхват на предоставянето на услуги и извършването на дейностите от страна на посредници от съответната трета държава. Със същата цел Комисията може да сметне за целесъобразно да вземе предвид факта дали третата държава е определена като неоказваща съдействие юрисдикция за данъчни цели по съответната политика на Съюза или като високорискова трета държава съгласно член 9, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/849(12).

(37)  Доколкото целите на настоящия регламент, а именно създаване на ефективна и пропорционална уредба на пруденциалния надзор, която да гарантира, че лицензираните да осъществяват дейност в рамките на Съюза инвестиционни посредници работят на стабилна финансова основа и се управляват подходящо, включително, когато е приложимо, във висшите интереси на техните клиенти, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба и последиците си могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в посочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(38)  Преработената уредба на пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници е изградена върху основата на доклад, изготвен от Европейския банков орган (ЕБО) с участието на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и основаващ се на задълбочен анализ, събиране на данни и консултации за постигане на безупречен режим на пруденциален надзор върху всички инвестиционни посредници без системно значение.

(39)  С цел да се осигури еднообразното прилагане на настоящия регламент, на ЕБО следва да се възложи изготвянето на проекти на технически стандарти за установяване на начина на изчисляване на постоянните общи разходи, за установяване на начина на определяне на изискуемия капитал, равен на предоставеното на клиринговите членове първоначално допълнително обезпечение, както и за установяване на образците за изискваните по силата на настоящия регламент публични оповестявания и предоставяне на информация.

(40)  С цел да се осигури единното прилагане на настоящия регламент и да се вземе предвид развитието на финансовите пазари, в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на Комисията следва да се делегират правомощия да приема актове за доуточняване на определенията в настоящия регламент и за въвеждането на технически изменения на несъществени елементи в капиталовите изисквания в настоящия регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(41)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, и по-специално във връзка с приемането на изготвените от ЕБО проекти на технически стандарти за изпълнение за образците за оповестяване и предоставяне на информация, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия.

(42)  С цел да се гарантира правната сигурност и да се избегне дублиране между действащата пруденциална уредба, приложима за кредитните институции и инвестиционните посредници, и настоящия регламент, Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС се изменят, за да се изключат инвестиционните посредници от техния обхват. От друга страна, инвестиционните посредници, които са част от банкова група, следва да продължат да подлежат на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС, които се отнасят за банковите групи — например разпоредбите относно междинното предприятие майка в ЕС по [член 21б] от Директива 2013/36/ЕС и разпоредбите относно пруденциалната консолидация в първа част, дял 2, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ПЪРВА ЧАСТ ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ДЯЛ I

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет и обхват

С настоящия регламент се установяват единни пруденциални изисквания, приложими за инвестиционните посредници, които са предмет на лицензиране и надзор съгласно Директива 2014/65/ЕС и са предмет на надзор за спазването на капиталовите изисквания съгласно Директива (ЕС) ----/--[ДИП], по отношение на следното:

а)  капиталовите изисквания, свързани с количествено измерими, единни и стандартизирани параметри на риска за самото дружество, риска за клиентите и риска за пазара;

б)  изискванията за ограничаване на риска от концентрация;

в)  изискванията по отношение на ликвидността, свързани с количествено измерими, единни и стандартизирани параметри на ликвидния риск;

г)  изискванията за докладване във връзка с букви а), б) и в);

д)  изискванията за публично оповестяване.

Член 2

Надзорни правомощия

С цел да се осигури спазването на настоящия регламент, компетентните органи разполагат с правомощията и следват процедурите, предвидени в Директива (ЕС) ----/--[ДИП].

Член 3 Спазване на по-строги изисквания от страна на инвестиционните посредници

Настоящият регламент не възпрепятства инвестиционните посредници да държат собствени средства и техни елементи, надхвърлящи неговите изисквания, нито да прилагат по-стриктни от изискваните в него мерки.

Член 4Определения

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)  „предприятие за спомагателни услуги“ означава предприятие за спомагателни услуги, както е определено в член 4, параграф 1, точка 18 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(2)  „клиент“ означава клиент, както е определен в член 4, параграф 1, точка 9 от Директива 2014/65/ЕС;

(3)  „брокери на стоки“ означава брокери на стоки, както са определени в член 4, параграф 1, точка 145 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(4)  „стокови деривати“ означава стокови деривати, както са определени в член 2, параграф 1, точка 30 от Регламент (ЕС) № 600/2014;

(5)  „компетентен орган“ означава компетентен орган, както е определен в член 3, параграф 1, точка 5 от Директива (ЕС) ----/--[ДИП];

(6)  „кредитна институция“ означава кредитна институция, както е определена в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(7)  „дневен поток на трансакциите“ означава стойността на трансакциите в търговския портфейл, когато посредникът търгува за собствена сметка, независимо дали от собствено име или от името на клиент;

(8)  „търговия за собствена сметка“ означава търговия за собствена сметка, както е определена в член 4, параграф 1, точка 6 от Директива 2014/65/ЕС;

(9)  „деривати“ означава деривати, както са определени в член 2, параграф 1, точка 29 от Регламент (ЕС) № 600/2014;

(10)  „консолидиране на факторите К“ означава положението, при което изискванията на настоящия регламент според факторите К се прилагат спрямо инвестиционен посредник по същия начин, по който биха се прилагали, ако въпросният инвестиционен посредник, заедно с един или повече други субекти от същата група, биха образували един-единствен инвестиционен посредник;

(11)  „изпълнение на нареждания от името на клиенти“ означава изпълнение на нареждания от името на клиенти, както е определено в член 4, параграф 1, точка 5 от Директива 2014/65/ЕС;

(12)  „експозиция“ има следните значения:

а)  за целите на ограничаването на риска от концентрация – всеки актив или задбалансова позиция в търговския портфейл, които не се числят изрично към предвидените в член 40 изключения;

б)  за целите на докладването за риска от концентрация – всеки актив или задбалансова позиция;

(13)  „финансова институция“ означава предприятия, което не е нито кредитна институция, нито инвестиционен посредник и чиято основна дейност е да придобива дялови участия или да извършва една или повече от дейностите, изброени в точки 2—12 и точка 15 от приложение I към Директива 2013/36/ЕС, включително финансов холдинг, смесен финансов холдинг, инвестиционен холдинг, платежна институция по смисъла на Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар или дружество за управление на активи, но с изключение на застрахователен холдинг и застрахователен холдинг със смесена дейност съгласно определението в член 212, параграф 1, буква ж) от Директива 2009/138/ЕО;

(14)  „финансов инструмент“ означава финансов инструмент, както е определен в член 4, параграф 1, точка 50 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(15)  „финансов холдинг“ означава финансов холдинг, както е определен в член 4, параграф 1, точка 20 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(16)  „субект от финансовия сектор“ означава предприятие от финансовия сектор, както е определено в член 4, параграф 1, точка 27 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(17)  „начален капитал“ означава начален капитал, както е определен в член 3, параграф 1, точка 17 от Директива (ЕС) ----/--[ДИП];

(18)  „група от свързани клиенти“ означава група от свързани клиенти, както е определена в член 4, параграф 1, точка 39 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(19)  „инвестиционна консултация“ означава инвестиционен съвет, както е определен в член 4, параграф 1, точка 4 от Директива 2014/65/ЕС;

(20)  „инвестиционен посредник“ означава инвестиционен посредник, както е определен в член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2014/65/ЕС;

(21)  „инвестиционен холдинг“ означава финансова институция, чиито дъщерни дружества са изключително или предимно инвестиционни посредници или финансови институции, като поне едно от тези дъщерни дружества е инвестиционен посредник, и която не представлява финансов холдинг, както е определен в член 4, параграф 1, точка 20 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(22)  „инвестиционни услуги и дейности“ означава инвестиционни услуги и дейности, както са определени в член 4, параграф 1, точка 2 от Директива 2014/65/ЕС;

(23)  „група инвестиционни посредници“ означава група от предприятия, сред които няма кредитни институции, чието дружество майка е инвестиционен посредник, инвестиционен холдинг или смесен финансов холдинг и която може да включва други финансови институции и обвързани агенти, притежавани от инвестиционния посредник. Групата от инвестиционни посредници може да се състои от дружество майка и нейните дъщерни дружества или от дружества, които удовлетворяват условията на член 22 от Директива 2013/34/ЕС;

(24)  „фактори К“ означава определеният в трета част, дял II изискуем капитал според рисковете, които даден инвестиционен посредник поражда за клиентите си, за пазара и за самия себе си;

(25)  „K-AUM“ или „фактор К във връзка с управляваните активи (AUM)“ означава изискуемият капитал, определен според стойността на активите, които даден инвестиционен посредник управлява за клиентите си ▌по собствена преценка ▌, като към тези активи спадат предоставените на друг субект активи, но не и активите, които друг субект е предоставил на инвестиционния посредник. При изчисляването се изключват активите, които вече са взети предвид по K-ASA;

(26)  „K-CMH“ или „фактор К във връзка с държаните парични средства на клиенти (CMH)“ означава изискуемият капитал, определен според стойността на паричните средства на клиенти, които даден инвестиционен посредник държи или контролира, като се отчитат правните договорености във връзка с обособяването на активи и независимо от националния счетоводен режим, приложим за държаните от този инвестиционен посредник парични средства на клиенти;

(27)  „K-ASA“ или „фактор К във връзка със съхраняваните и администрираните активи (ASA)“ означава изискуемият капитал, определен според стойността на активите, които инвестиционен посредник съхранява и администрира за клиенти, включително тези, които е предоставил на друг субект и тези, които друг субект му е предоставил, когато тези активи са включени в баланса на инвестиционния посредник или са обособени в други сметки;

(28)  „K-COH“ или „фактор К във връзка с обработените нареждания на клиенти (COH)“ означава изискуемият капитал, определен според стойността на нарежданията, които даден инвестиционен посредник обработва за клиенти, като получава и предава нареждания на клиенти, както и като изпълнява нареждания от името на клиенти;

(29)  „K-CON“ или „фактор К във връзка с риска от концентрация (CON)“ означава изискуемият капитал, определен според стойността на експозициите в търговския портфейл на даден инвестиционен посредник към клиент или група свързани клиенти, когато тази стойност надхвърли посочените в член 36, параграф 1 ограничения;

(30)  „K-CMG“ или „фактор К във връзка с предоставената на клирингов член гаранция (CMG)“ означава изискуемият капитал, равен на стойността на първоначалното допълнително обезпечение, предоставено на клирингов член в случаите, когато изпълнението и сетълментът на сделките на търгуващ за собствена сметка инвестиционен посредник се извършват под отговорността на общ клирингов член;

(31)  „K-DTF“ или „фактор К във връзка с дневния поток на трансакциите (DTF)“ означава изискуемият капитал, определен според стойността на дневния поток на трансакциите, които даден инвестиционен посредник извършва при търгуване за собствена сметка или като изпълнява от собствено име нареждания от името на клиенти, с изключение на стойността на нарежданията, които даден инвестиционен посредник обработва за клиенти чрез получаване и предаване на нареждания на клиенти и чрез изпълнение на нареждания от името на клиенти, което е вече отразено в COH;

(32)  „K-NPR“ или „фактор К с оглед на риска във връзка с нетните позиции (NPR)“ означава изискуемият капитал, определен според стойността на записаните сделки в търговския портфейл на даден инвестиционен посредник;

(33)  „K-TCD“ или „фактор К във връзка с риска при неизпълнение на контрагент по сделка (TCD)“ означава изискуемият капитал, определен според експозициите в търговския портфейл на даден инвестиционен посредник към посочените в член 25 инструменти и трансакции, пораждащи риск при неизпълнение на контрагент по сделка;

(34)  „трансакции с удължен сетълмент“ означава трансакции с удължен сетълмент, както са определени в член 272, точка 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(35)  „маржин заемни сделки“ означава маржин заемни сделки, както са определени в член 272, точка 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(36)  „ръководен орган“ означава ръководен орган, както е определен в член 4, параграф 1, точка 36 от Директива 2014/65/ЕС;

(37)  „дружество майка“ означава предприятие майка, както е определено в член 2, параграф 9 и член 22 от Директива 2013/34/ЕС;

(38)  „участие“ означава участие, както е определено в член 4, параграф 1, точка 35 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(39)  „печалба“ означава печалба, както е определена в член 4, параграф 1, точка 121 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(40)  „квалифициран централен контрагент“ или „КЦК“ означава квалифициран централен контрагент, както е определен в член 4, параграф 1, точка 88 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(41)  „управление на портфейл“ означава управление на портфейл, както е определено в член 4, параграф 1, точка 8 от Директива 2014/65/ЕС;

(42)  „нормативно изискуем капитал“ означава изискуемият капитал, посочен в член 11;

(43)  „репо сделка“ означава репо сделка, както е определена в член 4, параграф 1, точка 83 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(44)  „дъщерно дружество“ означава дъщерно предприятие по смисъла на член 2, параграф 10 и член 22 от Директива 2013/34/ЕС, в т.ч. дружество, дъщерно на дъщерно дружество на първостепенно дружество майка;

(45)  „обвързан агент“ означава обвързан агент, както е определен в член 4, параграф 1, точка 29 от Директива 2014/65/ЕС;

(46)  „общи брутни приходи“ означава годишните приходи на инвестиционен посредник от извършените дейности и предоставените услуги, за които е лицензиран, в т.ч. приходите от лихвени вземания, от акции и други ценни книжа с фиксиран или променлив доход, от комисиони и такси, както и извлечената печалба или понесената загуба от търгуваните активи, от активите, държани по справедлива стойност, или от хеджиране, но без да се включват приходите, които не се дължат на извършените инвестиционни дейности и услуги;

(47)  „експозиция по търговско финансиране“ означава експозиция по търговско финансиране, както е определена в член 4, параграф 1, точка 91 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(48)  „търговски портфейл“ означава търговски портфейл, както е определен в член 4, параграф 1, точка 86 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(49)  „инвестиционен посредник майка от Съюза“ означава инвестиционен посредник в държава членка, който не е дъщерно дружество на друг лицензиран в държава членка инвестиционен посредник, нито е установен в държава членка холдинг или смесен финансов холдинг;

(50)  „инвестиционен холдинг майка от Съюза“ означава инвестиционен холдинг в държава членка, който не е дъщерно дружество на лицензиран в държава членка инвестиционен посредник или на друг инвестиционен холдинг в държава членка;

(51)  „смесен финансов холдинг майка от Съюза“ означава дружество майка на инвестиционен посредник, който е смесен финансов холдинг по смисъла на член 2, точка 15 от Директива 2002/87/ЕО.

2.  В съответствие с член 54 Комисията се оправомощава да приема делегирани актове с цел да изясни:

а)  определенията, посочени в параграф 1, с цел осигуряване на еднообразното прилагане на настоящия регламент;

б)  определенията, посочени в параграф 1, с оглед отчитане на промените на финансовите пазари при прилагането на настоящия регламент.

ДЯЛ II

РАВНИЩЕ НА ПРИЛАГАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА

ГЛАВА 1

Прилагане на изискванията на индивидуална основа

Член 5Общ принцип

Инвестиционните посредници спазват изискванията, определени в части от втора до седма, на индивидуална основа.

Член 6Освобождавания

1.  Компетентните органи могат да освободят инвестиционен посредник от прилагането на член 5 за втора, трета, четвърта, шеста и седма част, ако са налице всички изброени по-долу условия:

а)  инвестиционният посредник е дъщерно дружество и е включен в надзора, упражняван на консолидирана основа върху кредитна институция, финансов холдинг или смесен финансов холдинг в съответствие с разпоредбите на първа част, дял II, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

б)  и инвестиционният посредник, и неговото дружество майка подлежат на лицензиране и надзор от една и съща държава членка;

в)  компетентните органи, натоварени с надзора на консолидирана основа по силата на Регламент (ЕС) № 575/2013, са съгласни с такова освобождаване;

г)  собствените средства са адекватно разпределени между дружеството майка и инвестиционния посредник, като са изпълнени и всички изброени по-долу условия:

(i)  инвестиционният посредник удовлетворява условията по член 12, параграф 1;

(ii)  понастоящем няма и не се предвиждат съществени практически или правни пречки за бързото прехвърляне на капитал или за изплащане на задълженията от дружеството майка;

(iii)  след като компетентният орган е дал съгласието си, дружеството майка заявява, че гарантира поетите от инвестиционния посредник задължения или че рисковете при инвестиционния посредник са пренебрежимо малки;

(iv)  процедурите за оценка, измерване и контрол на риска на дружеството майка обхващат инвестиционния посредник; както и че

(v)  дружеството майка държи повече от 50% от акциите с право на глас в капитала на инвестиционния посредник или има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на ръководния му орган.

1a.  Компетентните органи могат да освободят инвестиционните посредници от прилагането на член 5 за четвърта, шеста и седма част, ако са налице всички изброени по-долу условия:

а)  инвестиционният посредник е дъщерно дружество и е включен в надзора, упражняван на консолидирана основа върху застрахователно или презастрахователно предприятие в съответствие с разпоредбите на член 228 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(13).

б)  както инвестиционният посредник, така и неговото дружество майка подлежат на лицензиране и надзор от една и съща държава членка;

в)  компетентните органи, натоварени с надзора на консолидирана основа по силата на Директива 2009/138/ЕО , са съгласни с такова освобождаване;

г)  собствените средства са адекватно разпределени между дружеството майка и инвестиционния посредник, като са изпълнени и всички изброени по-долу условия:

i)  инвестиционният посредник удовлетворява условията по член 12, параграф 1;

ii)  понастоящем няма и не се предвиждат съществени практически или правни пречки за бързото прехвърляне на капитал или за изплащане на задълженията от дружеството майка;

iii)  след като компетентният орган е дал съгласието си, дружеството майка заявява, че гарантира поетите от инвестиционния посредник задължения или че рисковете при инвестиционния посредник са пренебрежимо малки;

iv)  процедурите за оценка, измерване и контрол на риска на дружеството майка обхващат инвестиционния посредник; както и че

v)  дружеството майка държи повече от 50% от акциите с право на глас в капитала на инвестиционния посредник или има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на ръководния му орган.

2.  Компетентните органи могат да освободят инвестиционен посредник от прилагането на член 5 за пета част, ако са налице всички изброени по-долу условия:

а)  инвестиционният посредник е включен в надзора, упражняван на консолидирана основа в съответствие с разпоредбите на първа част, дял II, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

б)  групата е въвела функции за централизирано управление на ликвидността; както и че

в)  компетентните органи, натоварени с надзора на консолидирана основа по силата на Регламент (ЕС) № 575/2013, са съгласни с такова освобождаване.

ГЛАВА 2

Прилагане на изискванията за спазване на капиталовия тест за групата и изключения

Член 7Капиталов тест за групата

1.  Собствените средства на всеки инвестиционен посредник майка от Съюза, инвестиционен холдинг майка от Съюза и смесен финансов холдинг майка от Съюза са достатъчни, за да покрият поне сбора на следните елементи:

а)  сумата на цялата балансова стойност на всички дялови участия, подчинени вземания и инструменти, посочени в член 36, параграф 1, букви з) и и), член 56, букви в) и г) и член 66, букви в) и г) от Регламент (ЕС) № 575/2013, в инвестиционни посредници, финансови институции, дружества за спомагателни услуги и обвързани агенти в групата инвестиционни посредници; както и че

б)  общия размер на всички условни задължения към инвестиционни посредници, финансови институции, дружества за спомагателни услуги и обвързани агенти.

2.  Компетентните органи могат да позволят на инвестиционен холдинг майка от Съюза или на смесен финансов холдинг майка от Съюза да държи по-малък размер собствени средства от изчисления по параграф 1, стига този по-малък размер да не е по-малък от сбора на капиталовите изисквания за всеки инвестиционен посредник, финансова институция, дружество за спомагателни услуги и обвързан агент в групата, и общия размер на евентуалните условни задължения към тези субекти.

За целите на параграф 1, ако съюзното или националното право в областта на надзора не се прилага за някой от субектите по параграф 1, спрямо такъв субект се прилага изискване за номинален размер на собствените средства.

3.  Инвестиционните посредници майка от Съюза, инвестиционните холдинги майка от Съюза и смесените финансови холдинги майка от Съюза разполагат със системи за наблюдение и контрол на източниците на капитал и финансиране на всеки инвестиционен посредник, инвестиционен холдинг, смесен финансов холдинг, финансова институция, дружество за спомагателни услуги и обвързан агент в групата.

Член 8Консолидация на факторите К

Компетентните органи на инвестиционен посредник майка от Съюза или определените в съответствие с член 42, параграф 2 от Директива (ЕС)----/--[ДИП] компетентни органи могат да изискат от инвестиционен посредник майка от Съюза, инвестиционен холдинг майка от Съюза или смесен финансов холдинг майка от Съюза да се съобразят с изискванията на член 15 предвид консолидирането на факторите К, когато е налице някое от изброените по-долу обстоятелства:

а)  групата като цяло е източник на значителен риск за потребителите или за пазара, който риск не е напълно отразен от капиталовите изисквания, приложими общо за посредниците в групата или за всеки субект поотделно; или

б)  за групите инвестиционни посредници с висока степен на взаимосвързаност от гледна точка на управлението на риска – индивидуалното прилагане на изискванията за всеки инвестиционен посредник би довело до дублиране на изискванията за тези посредници.

ВТОРА ЧАСТ

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

Член 9Изискуеми собствени средства

1.  Инвестиционният посредник разполага със собствени средства, състоящи се от сумата на неговия капитал от първи ред и капитал от втори ред, когато:

а)  най-малко 56% от тази сума се състои от базов собствен капитал от първи ред в съответствие с част втора, дял 1, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

б)  до 44% от тази сума може да се състои от допълнителен капитал от първи ред в съответствие с част втора, дял 1, глава 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

в)  до 25% от тази сума може да се състои от капитал от втори ред в съответствие с част втора, дял 1, глава 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

2.  Чрез дерогация от параграф 1, при определянето на собствените средства не се прилагат:

а)  праговете на освобождаване, посочени в член 48 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

б)  приспаданията, посочени в членове 46, 60 и 70 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

в)  активиращото събитие, посочено в член 54, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013. Вместо това активиращото събитие се определя от инвестиционния посредник с оглед на посочения в параграф 1 инструмент на допълнителния капитал от първи ред;

г)  общата стойност, посочена в член 54, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013. Подлежащият на преобразуване или преоценка размер е пълната стойност на главницата на посочения в параграф 1 инструмент на допълнителния капитал от първи ред.

3.  Когато по силата на настоящия регламент определят собствените си средства инвестиционните посредници спазват разпоредбите на втора част, дял 1, глава 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

3a.  Чрез дерогация от параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член компетентните органи могат да разрешават на инвестиционните посредници, които отговарят на условията, посочени в член 12, параграф 1, да изпълняват капиталовите изисквания с допустими инструменти, различни от посочените в Регламент (ЕС) № 575/2013.

Член 10Дялови участия извън финансовия сектор

1.  За целите на настоящата част, при определянето на посочените в член 26 от Регламент (ЕС) № 575/2013 елементи на базовия собствен капитал от първи ред инвестиционните посредници изваждат сумите, с които се надхвърлят посочените в букви а) и б) граници:

а)  всяко дялово участие в субект извън финансовия сектор, което надхвърля 15% от нормативно изискуемия за дадения инвестиционен посредник капитал;

б)  общия размер на дяловите участия на дадения инвестиционен посредник в субекти извън финансовия сектор, който надхвърля 60% от нормативно изискуемия за дадения инвестиционен посредник капитал.

2.  Компетентните органи могат да забранят на инвестиционен посредник да има дялови участия по параграф 1, чийто размер надхвърля посочените в същия параграф проценти от нормативно изискуемия капитал. Когато упражнят това право, компетентните органи незабавно оповестяват публично решението си.

3.  Акциите в субекти извън финансовия сектор не се включват в изчислението по параграф 1, ако е изпълнено някое от изброените по-долу условия:

а)  тези акции са държани временно в рамките на операция за предоставяне на финансова помощ съгласно член 79 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

б)  държането на тези акции е поета позиция, държана за срок от пет работни дни или по-малко;

в)  тези акции се държат от името на инвестиционния посредник за чужда сметка.

4.  Акциите, които не са финансови активи с фиксиран доход по смисъла на член 35, параграф 2 от Директива 86/635/ЕИО, не се включват в изчислението по параграф 1.

ТРЕТА ЧАСТ КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ

ДЯЛ IОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 11Изискуем капитал

1.  Инвестиционните посредници разполагат по всяко време с капитал, чийто размер е равен на най-високия от следните размери:

а)  изискуемия капитал въз основа на режийните разходи, изчислен в съответствие с член 13;

б)  изискуемия постоянен минимален капитал, изчислен в съответствие с член 14;

в)  изискуемия капитал по фактори К, изчислен в съответствие с член 15.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 инвестиционните посредници, които удовлетворяват условията по член 12, параграф 1, разполагат във всеки един момент с капитал, равен на по-високия от посочените в параграф 1, букви а) и б) размери.

3.  Ако компетентният орган сметне, че дейността на даден инвестиционен посредник се е променила драстично, той може по силата на дял IV, глава 2, раздел 4 от Директива (ЕС) ----/--[ДИП] да изиска от него капитал с различен от посочения в параграф 1 размер.

Член 12

Малки и невзаимосвързани инвестиционни посредници

1.  За целите на настоящия регламент инвестиционен посредник се приема за малък и невзаимосвързан, ако удовлетворява всички изброени по-долу условия:

а)  управляваните активи (AUM), изчислени в съответствие с член 17, са по-малко от 1,2 млрд. евро;

б)  обработените клиентски нареждания за покупко-продажба (COH), изчислени в съответствие с член 20, възлизат на по-малко от някоя от следните стойности:

i) 100 млн. евро дневно – при сделките с парични разплащания; или

ii) 1 млрд. евро дневно – при сделките с деривати;

в)  съхраняваните и администрирани активи (ASA), изчислени в съответствие с член 19, са 50 000 000 евро;

г)  държаните парични средства на клиенти (CMH), изчислени в съответствие с член 18, са 5 000 000 евро;

д)  дневният поток на трансакциите (DTF), изчислен в съответствие с член 32, е нула;

е)  рискът във връзка с нетните позиции (NPR) или предоставената на клирингов член гаранция (CMG), изчислени в съответствие с членове 22 и 23, са нула;

ж)  неизпълнението на контрагент по сделка (TCD), изчислено в съответствие с член 26, е нула;

з)  общият баланс на инвестиционния посредник е по-малък от 100 млн. евро;

и)  общият размер на брутните годишни приходи на инвестиционния посредник от инвестиционни услуги и дейности е по-малко от 30 млн. евро.

За целите на букви а), б), в), д), е) и ж) се прилагат стойностите в края на деня.

За целите на буква г) се прилагат стойностите в рамките на деня.

За целите на букви з) и и) се прилагат стойностите към края на последната финансова година.

2.  Условията по параграф 1, букви а), б), з) и и) се прилагат комбинирано за всички инвестиционни посредници, които са част от група.

Условията по букви в), г), д), е) и ж) се прилагат за всеки инвестиционен посредник поотделно.

2a.  За целите на параграф 1, букви а) – г) инвестиционният посредник не се счита за малък и невзаимосвързан инвестиционен посредник, в случай че инвестиционният посредник надхвърля, въз основа на пълзящата средна стойност, приложимия праг за предходния шестмесечен период.

2б.  За целите на параграф 1, букви д), е) и ж) инвестиционният посредник не се счита за малък и невзаимосвързан инвестиционен посредник след изтичането на срок от три месеца, считано от датата, на която приложимият праг не е бил спазен.

3.  За целите на параграф 1, букви з) и и) инвестиционният посредник не се счита за малък и невзаимосвързан инвестиционен посредник, в случай че приложимият праг е надхвърлен на края на предходната финансова година.

4.  Ако инвестиционен посредник, който не е изпълнявал всички условия по параграф 1, започне да ги изпълнява, той започва да се счита за малък и невзаимосвързан инвестиционен посредник, след като изминат три месеца от датата, на която е започнал да изпълнява условията, стига компетентният орган да одобри това.

Член 13

Изискуем капитал въз основа на режийните разходи

1.  За целите на член 11, параграф 1, буква а) изискуемият капитал въз основа на режийните разходи е равен минимум на една четвърт от режийните разходи за предходната година.

2.  Ако компетентният орган сметне, че дейността на инвестиционния посредник е претърпяла съществена промяна, той може да промени посочения в параграф 1 размер на капитала.

3.  Изискуемият капитал за инвестиционните посредници, които предходната година не са имали режийни разходи, е равен минимум на една четвърт от режийните разходи, заложени в бизнес плана за годината след годината на започване на стопанска дейност – стига компетентният орган да разреши това.

4.  ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП и вземе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2015/488 на Комисията, разработва проект на регулаторни технически стандарти за:

  а) доуточняване на изчисляването на посочения в параграф 1 изискуем капитал, и

  б)  определяне за целите на настоящия регламент на понятието съществена промяна, посочено в параграф 2.

ЕБО представя на Комисията този проект на регулаторни технически стандарти до [девет месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].  

Комисията се оправомощава да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 14Изискуем постоянен минимален капитал

За целите на член 11, параграф 1, буква б), изискуемият постоянен минимален капитал е равен минимум на посочения в член 8 от Директива (ЕС) ----/--[ДИП] начален капитал.

ДЯЛ IIИЗИСКУЕМ КАПИТАЛ ПО ФАКТОРИТЕ К

ГЛАВА 1 Общи принципи

Член 15 Изискуем капитал по факторите К и приложими коефициенти

1.  За целите на член 11, параграф 1, буква в) изискуемият капитал по факторите К е равен минимум на сбора на следните елементи:

а)  изчислените в съответствие с глава 2 фактори К, с които се отчита рискът за клиентите;

б)  изчислените в съответствие с глава 3 фактори К, с които се отчита рискът за пазара;

в)  изчислените в съответствие с глава 4 фактори К, с които се отчита рискът за самото дружество.

2.  Към съответните фактори К се прилагат следните коефициенти:

Таблица 1

ФАКТОРИ К

КОЕФИЦИЕНТ

▌Активи, управлявани в рамките на управление на портфейли по собствена преценка▌

K-AUM

0,02%

Държани парични средства на клиенти

K-CMH (по обособени сметки)

0.3%

K-CMH (по необособени сметки)

0,5%

Съхранявани и администрирани активи

K-ASA

0,04%

Обработени клиентски нареждания за покупко-продажба

K-COH парични разплащания

0,1%

 

K-COH деривати

0,01%

Дневен поток на трансакциите

K-DTF парични разплащания

0,1%

 

K-DTF деривати

0,01%

3.  Инвестиционните посредници наблюдават стойността на факторите К за всяка тенденция, която би могла да доведе до съществено изменение на размера на изискуемия капитал за следващия отчетен период и уведомяват компетентния орган за това изменение.

4.  Ако компетентният орган сметне, че дейността на даден инвестиционен посредник се е променила драстично, като това има отражение върху стойността на даден фактор К, той може по силата на член 36, параграф 2, буква а) от Директива (ЕС) ----/--[ДИП] да изиска от него друг размер.

5.  С цел да се осигури еднообразното прилагане на настоящия регламент и да се вземе предвид развитието на финансовите пазари, ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, разработва проекти на регулаторни технически стандарти за:

а)  определяне на методите за измерване на факторите К в трета част, дял II;

б)  изменение на коефициентите по параграф 2 от настоящия член;

в)  определяне на понятието обособена сметка за целите на настоящия регламент, като се уточняват условията, които гарантират защитата на парите на клиентите в случай на несъстоятелност на инвестиционен посредник;

г)  извършване на оценка дали дейностите по предоставяне на становища следва да бъдат включени в K-AUM и уточняване на методите за тяхното възможно включване.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея от настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

6.  ЕОЦКП коригира коефициентите K-DTF, посочени в таблица 1 от параграф 2, ако в при неблагоприятни пазарни условия, посочени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/578 на Комисията, изискванията относно K-DTF изглеждат прекалено ограничаващи и вредят на финансовата стабилност.

ГЛАВА 2Фактори К, с които се отчита рискът за клиентите

Член 16

Изискуем капитал по факторите К, с които се отчита рискът за клиентите

Изискуемият капитал по факторите К, с които се отчита рискът за клиентите, се изчислява по следната формула:

K-AUM + K-CMH + K-ASA + K-COH

където

а)  K-AUM е равен на AUM, определена в съответствие с член 17 и умножена по съответния коефициент в член 15, параграф 2;

б)  K-CMH е равен на CMH, определена в съответствие с член 18 и умножена по съответния коефициент в член 15, параграф 2;

в)  K-ASA е равен на ASA, определена в съответствие с член 19 и умножена по съответния коефициент в член 15, параграф 2;

г)  K-COH е равен на COH, определена в съответствие с член 20 и умножена по съответния коефициент в член 15, параграф 2.

Член 17

Определяне на AUM за изчисляването на K-AUM

1.  За изчисляването на K-AUM AUM е пълзящата средна стойност на общата стойност на управляваните активи в рамките на даден месец, която се взима за последния работен ден на всеки от предходните 15 календарни месеца, конвертирана във функционалната валута на субектите към момента, като се изключват последните 3 най-близки месечни стойности.

AUM е средната аритметична стойност на останалите 12 месечни стойности.

AUM се изчислява в рамките на първите 14 дни на всеки календарен месец.

2.  Ако инвестиционен посредник официално е предоставил управлението на управляваните активи на друг финансов субект, тези предоставени активи се включват в общата стойност на AUM, определена съгласно параграф 1.

Ако друг финансов субект официално е предоставил управлението на управляваните активи на инвестиционния посредник, тези предоставени активи се включват в общата стойност на AUM, определена съгласно параграф 1.

3.  Ако инвестиционен посредник управлява активи за по-малко от 15 месеца, за да изчисли K-AUM той може да използва прогнозни стойности за AUM, като спазва кумулативно следните изисквания:

а)  данните за минали периоди се използват веднага щом са налични;

б)  компетентният орган е оценил положително предоставените в съответствие с член 7 от Директива 2014/65/ЕС прогнозни стойности за управляваните активи.

Член 18

Определяне на CMH за изчисляването на K-CMH

1.  За изчисляването на K-CMH CMH е пълзящата средна стойност на общата стойност на държаните дневно парични средства на клиенти, която се взима в края на всеки работен ден през предходните 12 календарни месеца.

CMH е средната аритметична стойност на дневните взети стойности през последните 12 календарни месеца.

K-CMH се изчислява в края на работния ден, следващ деня, в който е взета стойността съгласно първа алинея.

2.  Ако инвестиционен посредник е държал парични средства на клиенти за по-малко от 12 месеца, за да изчисли K-CMH той може да използва прогнозни стойности, като спазва кумулативно следните изисквания:

а)  данните за минали периоди се използват веднага щом са налични;

б)  компетентният орган е оценил положително предоставените в съответствие с член 7 от Директива 2014/65/ЕС прогнозни стойности за управляваните активи.

Член 19

Определяне на ASA за изчисляването на K-ASA

1.  За изчисляването на K-ASA ASA е пълзящата средна стойност на общата стойност на съхраняваните и администрираните дневно активи, която се взима в края на всеки работен ден през предходните 15 календарни месеца, като се изключват последните 3 най-близки календарни месеца.

ASA е средната аритметична стойност на дневните взети стойности през останалите 12 календарни месеца.

K-ASA се изчислява в рамките на първите 14 дни на всеки календарен месец.

2.  Ако инвестиционен посредник е започнал да упражнява дейност преди по-малко от 15 месеца, за да изчисли K-ASA той може да използва прогнозни стойности, като спазва кумулативно следните изисквания:

а)  данните за минали периоди се използват веднага щом са налични;

б)  компетентният орган е оценил положително предоставените в съответствие с член 7 от Директива 2014/65/ЕС прогнозни стойности за управляваните активи.

Член 20

Определяне на COH за изчисляването на K-COH

1.  За изчисляването на K-COH COH е пълзящата средна стойност на общата стойност на обработените дневно клиентски нареждания за покупко-продажба, която се взима в края на всеки работен ден през предходните 6 календарни месеца, като се изключват последните 3 най-близки календарни месеца.

COH е средната аритметична стойност на дневните взети стойности за останалите 3 календарни месеца.

K-COH се изчислява в рамките на първите 14 дни на всеки календарен месец.

2.  COH се определя като сбор на абсолютната стойност на нарежданията за покупка и абсолютната стойност на нарежданията за продажба както при сделките с парични разплащания, така и при сделките с деривати, в съответствие със следното:

а)  при сделките с парични разплащания стойността на сделката е платената или получената сума;

б)  при сделките с деривати стойността на сделката е условната стойност на договора.

Обработените клиентски нареждания за покупко-продажба (COH) изключват сделките, обработени от инвестиционния посредник, които произтичат от обслужването на инвестиционния портфейл на клиента, когато инвестиционният посредник вече изчислява K-AUM по отношение на инвестициите на клиента.

Инвестиционните посредници могат да изключат от изчисляването на COH всички нареждания, които не са изпълнени, когато неизпълнението се дължи на своевременна отмяна на нареждането от страна на клиента.

3.  Ако инвестиционен посредник е започнал да упражнява дейност преди по-малко от 3 месеца, за да изчисли K-COH той може да използва прогнозни стойности, като спазва кумулативно следните изисквания:

а)  данните за минали периоди се използват веднага щом са налични;

б)  компетентният орган е оценил положително предоставените в съответствие с член 7 от Директива 2014/65/ЕС прогнозни стойности за управляваните активи.

ГЛАВА 3

Фактори К, с които се отчита рискът за пазара

Член 21Изискване във връзка с факторите К, с които се отчита рискът за пазара

1.  Изискуемият капитал по факторите К, с които се отчита рискът за пазара, за позициите в търговския портфейл на търгуващ за собствена сметка инвестиционен посредник, без значение дали за себе си или от името на клиент, е ▌ K-NPR, изчислен в съответствие с член 22.

1a.  Чрез дерогация от параграф 1 компетентният орган позволява на инвестиционния посредник да определи изискването във връзка с факторите К, с които се отчита рискът за пазара, като използва K-CMG , изчислен в съответствие с член 23, за позиции, които са преминали централизиран клиринг, когато са изпълнени следните условия:

а)  инвестиционният посредник не е част от група, в която има кредитна институция;

б)  изпълнението и сетълментът на подлежащите на централизиран клиринг трансакции на инвестиционния посредник се извършват под отговорността на клирингов член и или са гарантирани от този клирингов член, или се уреждат на база „доставка срещу плащане“;

в)  изчисляването на първоначалното допълнително обезпечение, предоставено от инвестиционния посредник на клиринговия член, се извършва по вътрешен модел на този клирингов член, при който се съблюдават изискванията на член 41 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14).

Член 22Изчисляване на K-NPR

1.   За целите на K-NPR изискуемият капитал за позициите в търговския портфейл на търгуващ за собствена сметка инвестиционен посредник, без значение дали за себе си или от името на клиент, се изчислява по един от следните подходи:

а)  [опростения стандартизиран] подход, установен в част трета, дял IV, глави 2 – 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 ▌;

б)  стандартизирания подход, установен в [трета част, дял IV, глава 1а от Регламент (ЕС) № 575/2013 в съответствие с член 1, точка 84 от Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на коефициента на ливъридж, коефициента на стабилност на нетното финансиране, изискванията за собствените средства и приемливите задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за докладване и оповестяване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012];  

в)  подхода на вътрешните модели, установен в [трета част, дял IV, глава 1б от Регламент (ЕС) № 575/2013 в съответствие с член 1, точка 84 от Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на коефициента на ливъридж, коефициента на стабилност на нетното финансиране, изискванията за собствените средства и приемливите задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за докладване и оповестяване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012].

K-NPR, изчислен по посочените в букви б) и в) подходи, се умножава с 65%.

2.   За целите на параграф 1, буква а), второ изречение инвестиционните посредници изчисляват размера на балансовите и задбалансовите си операции в съответствие с [член 325а, параграфи 2—7 от Регламент (ЕС) № 575/2013].

Член 23Изчисляване на K-CMG

1.  ▌K-CMG е най-големият общ размер на първоначалното допълнително обезпечение, предоставено от инвестиционния посредник на клиринговия член през предходните 3 месеца.

2.  ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, разработва проект на регулаторни технически стандарти за определяне на начина на изчисляване на посочения в параграф 1, буква в) размер на първоначалното допълнително обезпечение.     

ЕБО представя на Комисията този проект на регулаторни технически стандарти до [девет месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Комисията се оправомощава да приеме посочените в първа алинея изменени регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

ГЛАВА 4

Фактори К, с които се отчита рискът за самото дружество

Член 24Изискуем капитал по факторите К, с които се отчита рискът за самото дружество

1.  Изискуемият капитал по факторите К, с които се отчита рискът за самото дружество, се изчислява по следната формула:

K-TCD +K-DTF + K-CON

където

K-TCD е стойността, изчислена в съответствие с член 26;

K-DTF е равен на DTF, определен в съответствие с член 32 и умножен по съответния коефициент в член 15, параграф 2;

K-CON е стойността, изчислена в съответствие с член 38.

Източник за K-TCD и K-CON са трансакциите, вписани в търговския портфейл на търгуващ за собствена сметка инвестиционен посредник, без значение дали за себе си или от името на клиент.

Източник за K-DTF са трансакциите, вписани в търговския портфейл на търгуващ за собствена сметка инвестиционен посредник, без значение дали за себе си или от името на клиент, и трансакциите, които инвестиционен посредник извършва в изпълнение от собствено име на клиентски нареждания за покупко-продажба.

Раздел I

Неизпълнение на контрагент по сделка

Член 25Обхват

1.  Настоящият раздел обхваща следните трансакции:

a)  дериватните инструменти, изброени в приложение II към Регламент (ЕС) № 575/2013, с изключение на следните:

i)  извънборсовите деривати, търгувани с централни правителства и централни банки на държави членки

ii)   извънборсовите деривати, чийто пряк или непряк клиринг се извършва от квалифициран централен контрагент (КЦК);

iii)   извънборсовите деривати, чийто клиринг се извършва от клирингов член — за сделките, които подлежат на задължителен клиринг по силата на член 4 от Регламент (ЕС) № 648/2012 или на равностойно изискване за клиринг на такъв договор в трета държава, стига да са изпълнени всички изброени по-долу условия:

аа. участващите в тези трансакции позиции и активи на инвестиционния посредник са отличими и обособени — както при клиринговия член, така и при КЦК – от позициите и активите на този клирингов член и на останалите му клиенти, а така също в резултат на това отличаване и обособяване тези позиции и активи са защитени от несъстоятелност съгласно националното право в случай на неизпълнение или несъстоятелност на клиринговия член или на един или повече от неговите клиенти;

бб. в случай на неизпълнение или несъстоятелност на клиринговия член законовите и подзаконовите актове, както и договорните клаузи, които са приложими спрямо него или го обвързват, улесняват прехвърлянето на позициите на клиента, свързани с тези договори или трансакции и със съответното обезпечение, към друг клирингов член в рамките на приложимия пределен рисков период;

вв. инвестиционният посредник е получил независимо писмено мотивирано правно становище, потвърждаващо, че в случай на повдигнат иск инвестиционният посредник няма да понесе загуби поради несъстоятелността на своя клирингов член или на някой от неговите клиенти;

iv)   борсово търгуваните деривати;

v)  дериватите, държани за хеджиране на позиция на посредника, възникнала при дейност, несвързана с търговския портфейл;

б)  трансакциите с удължен сетълмент;

в)  репо сделките;

г)  сделките за предоставяне/получаване в заем на ценни книжа или стоки;

д)  маржин заемните сделки.

2.  Чрез дерогация от настоящия раздел инвестиционните посредници могат да изчисляват изискуемия си капитал за трансакциите по параграф 1, като използват някой от методите в [трета част, дял II, раздел 3, 4 или 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013]. Те незабавно уведомяват за това компетентния орган.

Член 26 Изчисляване на K-TCD

За целите на K-TCD изискуемият капитал се изчислява по следната формула:

Изискуем капитал = Стойност на експозицията * RF

където RF е определеният в таблица 2 за всеки вид контрагент коефициент с оглед на риска.

Таблица 2

Вид контрагент

 

Коефициент с оглед на риска

Кредитни институции и инвестиционни посредници

1,6%

Други контрагенти

8%

Член 27 Изчисляване на стойността на експозицията

Стойността на експозицията се изчислява по следната формула:

Стойност на експозицията = Max (0; RC + PFE - C)

където:

RC = разменната стойност, определена в съответствие с член 28;

PFE = потенциалната бъдеща експозиция, определена в съответствие с член 29; както и че

C = обезпечението, определено в съответствие с член 30.

Разменната стойност (RC) и обезпечението (C) се прилагат за всички трансакции по член 25.

Потенциалната бъдеща експозиция (PFE) се прилага само за договорите за деривати и трансакциите с удължен сетълмент.

Член 28Разменна стойност (RC)

Посочената в член 27 разменна стойност се определя, както следва:

а)  при договорите за деривати RC е текущата пазарна стойност;

б)  при трансакциите с удължен сетълмент RC е размерът на сетълмента;

в)  за репо сделките и сделките за предоставяне/получаване в заем на ценни книжа или стоки RC е нетният размер на получените или заетите парични средства.

Член 29

Потенциална бъдеща експозиция

1.  Потенциалната бъдеща експозиция по член 28 се изчислява за всяка трансакция с деривати и трансакция с удължен сетълмент и представлява произведението на следните елементи:

а)  ефективната условна стойност (ЕУС) на трансакцията, определена в съответствие с параграфи 2 – 6 от настоящия член;

б)  пруденциалния коефициент (ПК), определен в съответствие с параграф 7 от настоящия член; както и че

в)  матуритетния коефициент (МК), определен в съответствие с параграф 8 от настоящия член.

2.  Ефективната условна стойност (ЕУС) е произведението на условната стойност, изчислена в съответствие с параграф 3 от настоящия член, матуритета – за договорите за лихвени и кредитни деривати, изчислен в съответствие с параграф 4 от настоящия член, и делтата – за опционните договори, изчислена в съответствие с параграф 6 от настоящия член.

3.  Ако не е ясно обявена и неизменна до падежа, условната стойност се определя, както следва:

а)  условната стойност за дериватите върху валути е условната стойност на рамото на договора в чужда валута, конвертирана в националната валута. Ако и двете рамена на дериват върху валути са в чужда валута, условната стойност на всяко рамо се конвертира в националната валута и за условна стойност се взима рамото, чиято стойност в националната валута е по-висока;

б)  за дериватите върху дялови инструменти, дериватите върху стоки, както и за квотите за емисии и техните деривати, условната стойност е произведението на текущата (бъдещата) цена на единица от съответния инструмент и броя единици, обект на сделката;

в)  за трансакциите, при които има множество плащания в зависимост от определени обстоятелства – дигиталните опции или структурираните форуърдни контракти „Target redemption forwards“, инвестиционните посредници изчисляват условната стойност за всяко определено обстоятелство и използват най-голямата получена стойност;

г)  ако условната стойност е формула с пазарни стойности, за да определят условната стойност на сделката инвестиционните посредници задават текущите пазарни стойности;

д)  за суаповете с променлива условна стойност като намаляващите и увеличаващите се суапове, инвестиционните посредници приемат за условна стойност на сделката средната условна стойност за остатъчната валидност на суапа;

е)  суаповете с ливъридж се конвертират според условната стойност на равностойния суап без ливъридж, така че когато всички лихвени проценти на даден суап се умножат по даден коефициент, обявената условна стойност да се умножи по коефициента за лихвените проценти, за да се определи условната стойност;

ж)  за договорите за деривати, при които главницата се разменя повече от веднъж, условната стойност е сумата по договора, умножена по броя на размените на главницата по договора.

4.  Условната стойност на лихвените и кредитните деривати за срока до падежа (в години) на тези договори се адаптира в зависимост от матуритета, определен по следната формула:

Матуритет = (1 – exp (-0,05 * срок до падежа)) / 0,05;

5.  Падежът на договор е последната дата, на която договорът все още подлежи на изпълнение.

Ако дериватът е свързан със стойността на друг лихвен или кредитен инструмент, периодът се определя според базовия инструмент.

Падежът на опция е последната посочена в договора дата, на която тя може да бъде упражнена.

Остатъчният срок до падежа на договор за деривати, структуриран така, че на определени дати всички неуредени експозиции се уреждат и условията се актуализират, така че справедливата стойност на договора да бъде нула, е периодът до датата на следващата актуализация.

6.  Инвестиционните посредници могат сами да изчисляват делтата на опциите и суапциите, като използват подходящ модел. Този модел трябва да оценява степента на изменение на стойността на опцията при леки изменения на пазарната стойност на базовия актив. За трансакциите, които не са опции или суапции, делтата е 1 за дългите позиции и -1 за късите.

7.  Пруденциалният коефициент (РК) за всеки клас активи се определя по следната таблица:

Таблица 3

Клас активи

 

Пруденциален коефициент

Лихвен процент

0,5%

Валутни операции

4%

Кредит

1%

Отделен капиталов инструмент

32%

Капиталов индекс

20%

Стоки и квоти за емисии

18%

8.  Матуритетният коефициент (МК) за всяка трансакция се изчислява по следната формула:

        MК = (min (M;1 год.) / 1 год.)^0.5

При сделките без допълнително обезпечение матуритетът (М) е по-краткият от следните периоди: 1 година или остатъчният срок до падежа на договора за деривати – както е определен в параграф 5, втора алинея, но без да бъде по-кратък от десет работни дни.

При сделките с допълнително обезпечение матуритетът (М) е пределният рисков период. За трансакциите с деривати, които не подлежат на централизиран клиринг и са предмет на ежедневни маржин споразумения, минималният пределен рисков период е поне десет работни дни, а за трансакциите с деривати, които подлежат на централизиран клиринг и са предмет на ежедневни маржин споразумения – пет работни дни.

Член 30Обезпечение

1.  Стойността на всяко предоставено и получено от инвестиционния посредник непарично обезпечение както по двустранни, така и по подлежащи на клиринг трансакции по член 23, се намалява, както е посочено в следната таблица:

Таблица 4

Клас активи

Намаление на стойността при репо сделки

Намаление на стойността при други трансакции

 

Дългови ценни книжа, емитирани от централни правителства или централни банки

≤ 1 год.

0,707%

1%

> 1 год. ≤ 5 год.

2,121%

3%

> 5 год.

4,243%

6%

Дългови ценни книжа, емитирани от други субекти

≤ 1 год.

1,414%

2%

> 1 год. ≤ 5 год.

4,243%

6%

> 5 год.

8,485%

12%

Секюритизиращи позиции

≤ 1 год.

2,828%

4%

> 1 год. ≤ 5 год.

8,485%

12%

> 5 год.

16,970%

24%

Котирани акции и конвертируеми инструменти

14,143%

20%

Злато

10,607%

15%

Парични наличности

0%

0%

За целите на таблица 4 секюритизиращите позиции не включват пресекюритизиращите позиции.

2.  Стойността на непаричното обезпечение, което инвестиционният посредник е предоставил на свой контрагент, се увеличава, а стойността на непаричното обезпечение, което инвестиционният посредник е получил от свой контрагент, се намалява, като се използва таблица 4.

3.  Ако валутата на трансакцията е различна от тази на полученото или предоставеното обезпечение, се прилага допълнително намаление на стойността от 8% за несъответствието между валутите.

Член 31

Нетиране

За целите на настоящия раздел инвестиционните посредници могат да третират напълно съчетани договори, включени в споразумението за нетиране, като един договор с условна стойност по главницата, равна на нетните постъпления, и да нетират както други трансакции, подлежащи на новация, при която всички задължения между инвестиционния посредник и неговия контрагент автоматично се сливат и предишните брутни задължения се заменят, в юридически смисъл, с нетен размер на ново единствено задължение, така и други трансакции, стига инвестиционният посредник да може да убеди компетентния орган, че са изпълнени следните условия:

а)  със споразумение за нетиране или друго споразумение се създава само едно правно задължение, обхващащо всички включени трансакции, така че инвестиционният посредник ще има правото да получи или задължението да плати единствено нетната сума от положителните и отрицателните пазарни стойности на отделните включени трансакции, ако негов контрагент не изпълни договорните си задължения поради някое от следните обстоятелства:

i)  просрочие;

ii)  несъстоятелност;

iii)  ликвидация;

iv)  сродни обстоятелства;

б)  споразумението за нетиране не съдържа клауза, която при неизпълнение на контрагента да позволява на изправната страна да извършва само ограничени плащания или да не извършва никакви плащания в полза на неизправната страна, даже ако неизправната страна е нетен кредитор;

в)  инвестиционният посредник е получил независимо писмено мотивирано правно становище, потвърждаващо, че ако споразумението за нетиране бъде юридически оспорено, вземанията и задълженията на инвестиционния посредник биха представлявали сумата по буква а) при следния правен ред:

–  правото на юрисдикцията, в която е учреден контрагентът;

–  ако участва клон на чуждо дружество – правото на юрисдикцията, в която се намира клонът;

–  правото, по което са уредени отделните трансакции в споразумението за нетиране; или

–  правото, по което са уредени договорите или споразуменията, необходими за изпълнение на договорното нетиране.

Раздел IIДневен поток на трансакциите

Член 32

Определяне на DTF за изчисляването на K-DTF

1.  За изчисляването на K-DTF, DTF е пълзящата средна стойност на общата стойност на дневния поток на трансакциите, която се взима в края на всеки работен ден през предходните 15 календарни месеца, като се изключват последните 3 най-близки календарни месеца.

DTF е средната аритметична стойност на дневните взети стойности за останалите 12 календарни месеца.

DTF се изчислява в рамките на първите 14 дни на всяка година.

2.  DTF се определя като сбор на абсолютната стойност на нарежданията за покупка и абсолютната стойност на нарежданията за продажба както при сделките с парични разплащания, така и при сделките с деривати, в съответствие със следното:

а)  при сделките с парични разплащания стойността на сделката е платената или получената сума;

б)  при сделките с деривати стойността на сделката е условната стойност на договора.

3.  DTF изключва сделките, сключени от инвестиционни посредници, които предлагат услуги по управление на портфейл от името на предприятия за колективно инвестиране.

DTF включва сделките, които инвестиционните посредници са сключили от свое име, без значение дали са ги сключили за своя сметка или от името на клиент.

4.  Ако инвестиционен посредник е започнал да упражнява дейност преди по-малко от 15 месеца, за да изчисли K-DTF той може да използва прогнозни стойности, като спазва кумулативно следните изисквания:

а)  данните за минали периоди се използват веднага щом са налични;

б)  компетентният орган е оценил положително предоставените в съответствие с член 7 от Директива 2014/65/ЕС прогнозни стойности за управляваните активи.

ГЛАВА 4a

Член 32aПруденциално третиране на активи, които имат експозиция към дейности, свързани с екологични или социални цели

1. След консултация с ЕССР ЕБО извършва оценка въз основа на наличните данни и на констатациите на Експертната група на високо равнище по финансирането за устойчиво развитие на Комисията дали специално пруденциално третиране на активи, които имат експозиция към дейности, свързани в значителна степен с екологични или социални цели, под формата на коригирани фактори К или коефициенти на коригирани фактори К, би било обосновано от пруденциална гледна точка. По-специално ЕБО разглежда следните елементи:

а)  методологични варианти за оценка на експозициите на класове активи към дейности, свързани в значителна степен с екологични или социални цели;

б)  специфични рискови профили на активи, които имат експозиция към дейности, свързани в значителна степен с екологични или социални цели;

в)  рискове, свързани с амортизационни отчисления поради нормативни промени, като например смекчаване на последиците от изменението на климата;

г)  възможното въздействие на специално пруденциално третиране на активи с експозиция към дейности, свързани в значителна степен с екологични или социални цели;

2. ЕБО представя констатациите си в доклад до Комисията, Европейския парламент и Съвета до ... [две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

3. Въз основа на доклада, посочен в параграф 2, Комисията по целесъобразност представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение.

ЧЕТВЪРТА ЧАСТ

РИСК ОТ КОНЦЕНТРАЦИЯ

Член 33Задължение за наблюдение

1.  Инвестиционните посредници текущо наблюдават и контролират своя риск от концентрация в съответствие с настоящата част, като използват ефективни административни и счетоводни процедури, както и надеждни механизми за вътрешен контрол.

2.  За целите на настоящата част термините „кредитна институция“ и „инвестиционен посредник“ включват субектите от публичния или частния сектор, в т.ч. техните клонове, които са лицензирани в трета държава, чиито надзорни и нормативни пруденциални изисквания са най-малкото равностойни на приложимите в Съюза, и които, ако биха били установени в Съюза, биха били кредитни институции или инвестиционни посредници по смисъла на настоящия регламент.

Член 34Изисквания за предоставяне на информация

Инвестиционните посредници, които не изпълняват условията по член 12, параграф 1, предоставят на компетентните органи поне веднъж годишно информация за следните рискови равнища:

а)  равнището на риска от концентрация при експозициите в търговския портфейл във връзка с неизпълнение на контрагентите — за всеки контрагент поотделно и общо за всички контрагенти;

б)  равнището на риска от концентрация спрямо кредитните институции, инвестиционните посредници и останалите субекти, където се държат парични средства на клиенти;

в)  равнището на риска от концентрация спрямо кредитните институции, инвестиционните посредници и останалите субекти, където са депозирани ценни книжа на клиенти;

г)  равнището на риска от концентрация спрямо кредитните институции, където са депозирани парични средства на самия посредник; както и че

д)  равнището на риска от концентрация, свързан с приходите.

Член 35Изчисляване на стойността на експозицията

1.  Инвестиционен посредник, който не изпълнява условията по член 12, параграф 1, изчислява за целите на настоящата част следните експозиции:  

(a)  експозициите в търговския портфейл към даден клиент, като добавя тези експозиции към нетните експозиции по всички финансови инструменти, емитирани от дадения клиент.

Нетната експозиция се изчислява, като се изваждат позициите по поемане на емисии, записани или частично поети от трети страни по силата на официално споразумение, намалени със следните коефициенти:

Таблица 5

работен ден 0:

100 %

работен ден 1

90 %

работни дни 2 и 3:

75 %

работен ден 4:

50 %

работен ден 5:

25 %

след работен ден 5:

0 %.

С оглед на естеството на поетите рискове на въпросните пазари инвестиционният посредник въвежда системи за текущо наблюдение и контрол на експозициите, произтичащи от поемане на емисии, за периода между първоначалното поемане на задължението и следващия работен ден;

б)  експозициите към групи от свързани клиенти, като добавя всички експозиции в рамките на групата към даден клиент, които се третират като една-единствена експозиция.

2.  При изчисляването на експозицията си към даден клиент или към група свързани клиенти инвестиционният посредник предприема всички необходими стъпки, за да идентифицира базовите активи в съответните сделки, както и контрагента по базисните експозиции.

Член 36Ограничаване на риска от концентрация

1.  Стойността на експозицията към даден клиент или към група свързани клиенти на търгуващ за собствена сметка инвестиционен посредник, без значение дали за себе си или от името на клиент, не надхвърля 25% от нормативно изискуемия за него капитал, освен ако не изпълни посоченото в член 37 задължение за уведомяване и посочения в член 38 изискуем капитал при K-CON.

Ако даденият клиент е кредитна институция или инвестиционен посредник или ако в група свързани клиенти има кредитна институция или инвестиционен посредник, тази стойност не надхвърля по-високата от двете стойности: 25% от нормативно изискуемия за инвестиционния посредник капитал, изчислен в съответствие с член 11, или 150 млн. евро, като освен това общата стойност на експозициите към всички свързани клиенти, които не са нито кредитни институции, нито инвестиционни посредници, не надхвърля 25% от нормативно изискуемия за инвестиционния посредник капитал.

Ако 25% от нормативно изискуемия за инвестиционния посредник капитал е по-малко от 150 млн. евро, стойността на експозицията не надхвърля 100% от нормативно изискуемия за инвестиционния посредник капитал.

2.  Максималните стойности по параграф 1 могат да бъдат надхвърлени, ако са изпълнени следните условия:

a)  инвестиционният посредник спазва, за надхвърлянето на максималната стойност по параграф 1, изчисления в съответствие с член 38 изискуем капитал при K-CON;

б)  до 10 дни включително след настъпване на надхвърлянето експозицията в търговския портфейл към дадения клиент или група свързани клиенти не надхвърля 500% от нормативно изискуемия за инвестиционния посредник капитал;

в)  общият размер на надхвърляне, което трае над 10 дни, не превишава 600 % от нормативно изискуемия за инвестиционния посредник капитал.

Член 37Задължение за сътрудничество

1.  Ако посочените в член 36, параграф 1 максимални стойности бъдат надхвърлени, инвестиционният посредник незабавно уведомява компетентните органи за размера на надхвърлянето, за името на съответния клиент и ако е приложимо — за името на съответната група свързани клиенти.

2.  Компетентните органи могат да предоставят на инвестиционния посредник ограничен срок за спазване на посочената в член 36, параграф 1 максимална стойност.

Ако е приложима посочената в член 36, параграф 1 стойност от 150 млн. евро, компетентните органи могат да позволят на инвестиционния посредник да надхвърли максималната стойност от 100% от нормативно изискуемия за него капитал.

Член 38Изчисляване на K-CON

1.  За целите на изчисляването на K-CON, посоченото в член 36, параграф 2 надхвърляне е експозицията в търговския портфейл към дадения клиент или дадената група свързани клиенти.

2.  Ако надхвърлянето е траело до 10 дни включително, изискуемият капитал K-CON е 200% от посочените в параграф 1 изисквания.

3.  След като изтекат 10 дни, считано от датата на настъпване на надхвърлянето, последното се записва в съответния ред в колона 1 от таблица 6.

4.  Изискуемият капитал при K-CON е произведението от надхвърлянето и съответния коефициент в колона 2 от таблица 6.

Таблица 6

Колона 1:

Надхвърляне на максималните стойности

(като процент от нормативно изискуемия капитал)

Колона 2:

Коефициенти

До 40%

200 %

От 40% до 60%

300 %

От 60% до 80%

400 %

От 80% до 100%

500 %

От 100% до 250%

600 %

Над 250%

900 %

5.  С цел да се осигури еднообразното прилагане на настоящия регламент и да се вземе предвид развитието на финансовите пазари, Комисията следва да се оправомощи да приема актове в съответствие с член 54 за установяване на метода за изчисляване на фактора К в настоящия член.

Член 39Процедури за недопускане заобикалянето на капиталовото изискване при K-CON от инвестиционните посредници

1.  Инвестиционните посредници не прехвърлят експозициите, чиято стойност временно надхвърля максималната стойност по член 36, параграф 1, към друг субект, без значение дали този субект е от същата група или не, нито предприемат фиктивни операции, за да закрият експозицията в рамките на 10-дневния период по член 38 и да открият нова експозиция.

2.  Инвестиционните посредници имат системи за незабавно уведомяване на компетентните органи за всяко посочено в параграф 1 прехвърляне.

Член 40Изключения

1.  От изискванията по член 38, параграф 1 се изключват следните експозиции:

a)  експозициите извън търговския портфейл;

б)  експозициите, които са изцяло приспаднати от собствените средства на инвестиционния посредник;

в)  някои експозиции, поети в обичайния ход на уреждане на разплащания, сделки с чужда валута и с ценни книжа, както и на извършени парични преводи;

г)  активи, които представляват вземания към централни правителства:

(i)  експозициите към централни правителства, централни банки, субекти от публичния сектор, международни организации или многостранни банки за развитие (МБР), както и експозициите, които се ползват с гаранции от тези субекти или които могат да бъдат отнесени към тях;

(ii)  експозициите към централни правителства или централни банки (извън посочените в подточка i), които експозиции са — или, където е приложимо, са финансирани — в националната валута на заемополучателя;

(iii)  експозициите към — или с гаранции от — регионални правителства и местни органи от държавите от Европейското икономическо пространство (ЕИП);

д)  експозициите към централни контрагенти и вноските в гаранционни фондове на централни контрагенти.

2.  Компетентните органи могат частично или изцяло да изключат от приложното поле на член 38, параграф 1 следните експозиции:

a)  покрити облигации;

б)  експозиции към — или с гаранции от — регионални правителства и местни органи от държавите от ЕИП;

в)  държавни ценни книжа, държани за целите на изискванията по отношение на ликвидността, стига компетентният орган да е преценил, че тези ценни книжа са с инвестиционен рейтинг;

г)  експозиции към признати борси, както са определени в член 4, параграф 1, точка 72 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Член 41Освобождаване за брокерите на стоки и квоти за емисии

1.  Разпоредбите на настоящата част не се прилагат спрямо брокерите на стоки и квоти за емисии, ако за вътрешногруповите трансакции са изпълнени всички изброени по-долу условия:

a)  другият контрагент не е финансов контрагент;

б)  двамата контрагенти са включени в една и съща консолидация;

в)  към двамата контрагенти се прилагат подходящи централизирани процедури за оценка, измерване и контрол на риска;

г)  трансакцията може да бъде оценена като намаляваща рисковете, свързани пряко с търговската дейност или финансовото управление на този нефинансов контрагент или на тази група.

2.  За целите на настоящия член се приема, че контрагентите са включени в една и съща консолидация, когато:

a)  контрагентите са включени в консолидация в съответствие с член 22 от Директива 2013/34/ЕС;

б)  контрагентите са включени в консолидация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1606/2002;

в)  във връзка с група, чието дружество майка е с централно управление в трета държава, контрагентите са включени в консолидация съгласно общоприетите счетоводни принципи на трета държава, приети за еквивалентни на МСФО в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 1569/2007, или съгласно счетоводните стандарти на трета държава, чието използване е разрешено в съответствие с член 4 от същия регламент.

3.  Инвестиционните посредници уведомяват компетентните органи, преди да прибягнат до посоченото в параграф 1 освобождаване.

Компетентните органи разрешават да се използва освобождаването само ако са изпълнени всички условия по параграф 1.

ПЕТА ЧАСТ

ЛИКВИДНОСТ

Член 42Изискване по отношение на ликвидността

1.  Размерът на ликвидните активи на инвестиционен посредник е равен минимум на една трета от размера на изискуемия за него капитал въз основа на режийните му разходи, изчислен в съответствие с член 13, параграф 1.

За целите на първа алинея за ликвидни активи се приемат всяка една от изброените по-долу категории:

a)  активите, посочени в членове 10—13 и член 15 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията;

б)  свободните парични средства;

ба)  свободните краткосрочни депозити в кредитна институция, даващи на инвестиционния посредник пряк достъп до ликвидност;

бб)  акциите, депозитарните разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и други подобни финансови инструменти, за които има ликвиден пазар по смисъла на член 14 от Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, като стойността им се намалява с 50%;

бв)  други финансови инструменти, за които има ликвиден пазар по смисъла на член 14 от Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, като стойността им се намалява с 50%.

2.  За целите на параграф 1 инвестиционен посредник, който удовлетворява условията по член 12, параграф 1, може да включи в ликвидните си активи търговските си вземания и таксите или комисионите, дължими в рамките на 30 дни, ако тези удовлетворяват следните условия:

a)  те представляват до една трета от посочената в параграф 1 изискуема минимална ликвидност;

б)  те не се използват за удовлетворяване на други допълнителни изисквания по отношение на ликвидността, наложени от компетентния орган с оглед на специфичните за дружеството рискове по силата на член 36, параграф 2, буква к) от Директива (ЕС) ----/--[ДИП];

в)  стойността им се намалява с 50%.

Член 43Временно ограничаване на изискването по отношение на ликвидността

1.  Инвестиционните посредници могат при извънредни обстоятелства да ограничат държаните от тях ликвидни активи. Ако пристъпят към такова ограничаване, инвестиционните посредници незабавно уведомяват компетентния орган.

2.  Спазването на посоченото в член 42, параграф 1 изискване по отношение на ликвидността се възобновява до 30 дни, считано от първоначалното ограничаване.

2a.  ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, издава насоки за конкретизиране на това какво попада в обхвата на извънредните обстоятелства за целите на параграф 1.

Член 44Гаранции за клиентите

Инвестиционните посредници увеличават ликвидните си активи с 1,6% от общия размер на предоставените на клиентите гаранции.

ШЕСТА ЧАСТОПОВЕСТЯВАНИЯ ОТ СТРАНА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ

Член 45Обхват

1.  Инвестиционните посредници, които не удовлетворяват изискванията по член 12, параграф 1, оповестяват публично информацията, посочена в настоящата част, в деня, в който публикуват годишните си финансови отчети.

2.  Инвестиционните посредници, които удовлетворяват изискванията по член 12, параграф 1 и които емитират инструменти на допълнителния капитал от първи ред, оповестяват публично информацията, посочена в членове 46, 48, 49 и 50, в деня, в който публикуват годишните си финансови отчети.

3.  Инвестиционните посредници, които удовлетворяват изискванията по член 23 от Директива (ЕС) ----/-- [ДИП], оповестяват публично информацията, посочена в членове 47 и 51.

Инвестиционните посредници, които удовлетворяват изискванията по член 23 от Директива (ЕС) ----/-- [ДИП], започват да оповестяват информацията от финансовата година след финансовата година, през която е извършена оценката, посочена в член 23, параграф 1 от Директива (ЕС) ----/-- [ДИП].

4.  Инвестиционните посредници могат да определят подходящите средства и места с оглед на ефективното спазване на посочените в параграфи 1 и 2 изисквания за оповестяване на информация. При възможност за всички оповестявания се използва едно и също средство и те се правят на едно и също място. Ако една и съща или сходна информация се оповестява посредством две или повече средства, във всяко оповестяване се прави препратка към еднородната информация, оповестявана чрез другите средства.

Член 46Цели във връзка с управлението на риска и политика по управление на риска

Инвестиционните посредници оповестяват по силата на член 45 своите цели във връзка с управлението на риска, както и своята политика по управление на риска, за всяка отделна категория риск в трета, четвърта и пета част, включително стратегиите и процесите за управление на тези рискове, както и декларация за риска, одобрена от ръководния орган, в която се описва накратко цялостният рисков профил според търговската стратегия на инвестиционния посредник.

Член 47 Управление

Инвестиционните посредници оповестяват по силата на член 45 следната информация за вътрешната управленска рамка:

a)  броя на директорските постове, заемани от членовете на ръководния орган;

б)  политиката за осигуряване на разнообразие при подбора на членовете на ръководния орган, целите на тази политика и всички заложени целеви показатели, както и информация доколко са били изпълнени тези цели и целеви показатели;

в)  информация дали инвестиционният посредник е създал отделен комитет по риска и колко пъти годишно е заседавал този комитет.

Член 48Собствени средства

1.  Инвестиционните посредници оповестяват по силата на член 45 следната информация за собствените си средства:

a)  пълно равнение между, от една страна, елементите на базовия собствен капитал от първи ред, на допълнителния капитал от първи ред и на капитала от втори ред, и от друга – съответните филтри и приспадания, приложени към собствените средства на тези инвестиционни посредници и към счетоводния баланс в одитираните им финансови отчети;

б)  описание на основните характеристики на емитираните инструменти на базовия собствен капитал от първи ред, на допълнителния капитал от първи ред и на капитала от втори ред;

в)  пълните условия, отнасящи се до инструментите на базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред;

г)  отделна информация за естеството и размера на приложените пруденциални филтри и приспадания, както и за елементите, които по отношение на собствените средства не се приспадат;

д)  описание на всички ограничения, прилагани при изчисляването на собствените средства съгласно настоящия регламент, както и на инструментите, пруденциалните филтри и приспаданията, към които се прилагат тези ограничения.

2.  ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, разработва проект на технически стандарти за изпълнение, с които се установяват образци за оповестяванията по параграф 1, букви а), б), г) и д).

ЕБО представя на Комисията този проект на технически стандарти за изпълнение в рамките на [девет месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

В съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 Комисията се оправомощава да приеме посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение.

Член 49Капиталови изисквания

Всеки инвестиционен посредник оповестява по силата на член 45 следната информация във връзка със спазването на изискванията, установени в член 11, параграф 1 и в член 22 от Директива (ЕС) ----/--[ДИП]:

a)  обобщена информация за своя подход за оценяване на адекватността на вътрешния си капитал с оглед на настоящата и бъдещата си дейност;

б)  при поискване от компетентния орган — резултата от проведения от него вътрешен процес на оценка на капиталовата адекватност, в т.ч. състава на допълнителните собствени средства в зависимост от процеса на надзорен преглед, съгласно посоченото в член 36, параграф 2, буква а) от Директива (ЕС) ----/--[ДИП];

в)  изискуемия капитал, изчислен както поотделно — по всеки приложим спрямо дадения инвестиционен посредник фактор К, както е посочено в член 15, така и в обобщена форма — като сума от приложимите фактори К;

г)  изискуемия капитал въз основа на режийните разходи, определен в съответствие с член 13.

Член 50Оповестяване на възвращаемостта на активите

Инвестиционните посредници оповестяват възвръщаемостта на своите активи, изчислена като нетната им печалба, разделена на общия баланс в годишния им отчет, както е посочено в член 45.

Член 51Политика и практики на възнаграждение

Всеки инвестиционен посредник оповестява по силата на член 45 следната информация за своята политика и практики, включително свързаните с неутралността по отношение на половете аспекти, на възнаграждение на категориите служители, чиято служебна дейност има съществено отражение върху неговия профил на риска:

a)  основните концептуални параметри на системата на възнаграждение, в т.ч. равнището на променливо възнаграждение и критериите за предоставянето му, политиката на изплащане на възнаграждението в инструменти и на отлагане на изплащането на възнаграждение, както и критериите за придобиване на права;

б)  отношенията на постоянно и променливо възнаграждение, определени в съответствие с член 28, параграф 2 от Директива (ЕС) ----/--[ДИП];

в)  обобщена количествена информация за възнагражденията, с разбивка за висшето ръководство и за служителите, чиито действия имат съществено отражение върху профила на риска на инвестиционния посредник, като се посочва следното:

i) размера на предоставените в рамките на финансовата година възнаграждения, с разбивка по постоянно възнаграждение, включително описание на постоянните му компоненти, и по променливо възнаграждение, както и броя на получателите;

ii) размера и формите на предоставеното променливо възнаграждение с разбивка по парични средства, акции, свързани с акции инструменти и други видове, поотделно за изплатената авансово част и за частта с отложено плащане;

iii) размера на отложеното възнаграждение, предоставено за резултатите за минали периоди, с разбивка по възнаграждението, което ще бъде дължимо през дадената финансова година, и възнаграждението, което ще бъде дължимо следващите години;

а) размера на отложеното възнаграждение, което ще бъде дължимо през дадената финансова година и което е намалено вследствие на съобразяване с резултатите;

б) размера на предоставеното през дадената финансова година гарантирано променливо възнаграждение и броят на лицата, които са получили такова възнаграждение;

в) размера на изплатените през дадената финансова година, но предоставени в предишни периоди обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения;

г) размера на предоставените през дадената финансова година обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения с разбивка по изплатена част и част, чието изплащане е отложено, с посочване на броя на лицата, получили такива обезщетения, както и на най-високото такова обезщетение, изплатено на отделно лице;

▌ ▌ е)  информация дали се ползва от дерогацията, предвидена в член 30, параграф 4 от Директива (ЕС) ----/--[ДИП].

За целите на буква е) инвестиционните посредници, които се ползват от такава дерогация, посочват дали дерогацията им е била предоставена въз основа на буква а) или на буква б) от член 30, параграф 2 от Директива (ЕС) ----/--[ДИП], или двете. Инвестиционните посредници посочват също така за кои принципи на възнаграждение прилагат дерогация, броя служители, които се ползват от нея, както и общото възнаграждение на тези служители с разбивка по постоянен и променлив компонент.

Настоящият член не засяга разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679.

Член 51аИнвестиционна политика

1.  Инвестиционните посредници оповестяват съгласно член 45 следната информация за своята инвестиционна политика:

a)  процента на участие за всички преки и непреки дялови участия, когато ефективната собственост надвишава 5% от капиталовите ценни книжа с право на глас от който и да е клас, с разбивка по държави членки и сектор;

б)  пълна информация относно гласуването по време на заседанията на акционерите и по-специално процента на одобрение на предложенията, направени от управителите на субектите, в които има дялово участие съгласно буква а);

в)   прибягването до помощта на упълномощени съветници;

г)  насоките за гласуване относно субектите, в които има дялово участие съгласно буква а).

  Изискването за оповестяване, посочено в буква б), не се прилага, ако договорните споразумения на всички акционери, представлявани от инвестиционния посредник на събранието на акционерите, не оправомощават инвестиционния посредник да гласува от тяхно име, освен ако след получаване на дневния ред на заседанието акционерите не дадат изрично право на глас.

2.  Разпоредбите на параграф 1 не се прилагат по отношение на инвестиционни посредници, които изпълняват критериите, посочени в член 30, параграф 4 от Директива (ЕС) ----/--[ДИП]/.

3.  ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, разработва проект на технически стандарти за изпълнение, с които се установяват образци за оповестяванията по параграф 1. За да се избегнат различия в прилагането на настоящия регламент и Директива (ЕС) 2017/828, при разработването на техническите стандарти ЕБО взема предвид член 3ж от посочената директива.

  ЕБО представя на Комисията проектите на регулаторните технически стандарти за изпълнение до... [девет месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

  В съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 Комисията се оправомощава да приеме посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение.

Член 51бРискове от екологичен, социален и управленски характер

От... [3 години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] инвестиционните посредници, които не отговарят на критериите, посочени в член 30, параграф 4 от Директива (ЕС) ----/-- [ДИП], оповестяват информация за рисковете от екологичен, социален и управленски характер, физическите рискове и преходните рискове, както са определени в доклада по [член 32а (нов) от [Директива (ЕС) ----/-- [ДИП] член 98, параграф 7в от Директива 2013/36/ЕС.

За целите на първа алинея информацията се оповестява през първата година веднъж годишно, а през втората година и след това – два пъти годишно.

СЕДМА ЧАСТ ОПОВЕСТЯВАНИЯ ОТ СТРАНА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ

Член 52Изисквания за предоставяне на информация

1.  Инвестиционните посредници представят на компетентните органи годишен доклад, в който предоставят всички долупосочени сведения:

a)  размера и структурата на собствените средства;

б)  капиталовите изисквания;

в)  начина на изчисляване на изискуемия капитал;

г)  степента на активност във връзка с условията по член 12, параграф 1, включително разбивка на приходната част на баланса по инвестиционни услуги и приложими фактори К;

д)  риска от концентрация;

е)  изискванията по отношение на ликвидността.

2.  Чрез дерогация от параграф 1, информацията по букви д) и е) не се изисква от инвестиционните посредници, които удовлетворяват условията по член 12, параграф 1.

2a.  При искане от компетентния орган инвестиционните посредници му предоставят информация относно общото възнаграждение на всеки член на ръководния орган или на висшето ръководство.

3.  ЕБО разработва проект на технически стандарти за изпълнение за установяване на форматите, датите на предоставяне на информация, определенията и информационно-техническите решения във връзка с предоставянето на информация по параграф 1, като се взима предвид разликата в степента на подробност на информацията, предоставена от инвестиционен посредник, който удовлетворява условията по член 12, параграф 1.

ЕБО предоставя на Комисията посочения в първа алинея проект на технически стандарти за изпълнение не по-късно от [девет месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Комисията се оправомощава да приеме в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение.

Член 53Изисквания за предоставяне на информация спрямо инвестиционните посредници, които извършват дейност по член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013

1.  Инвестиционните посредници, които не изпълняват условията по член 12, параграф 1 и извършват някоя от дейностите, посочени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, ежемесечно проверяват размера на общите си активи, а веднъж на тримесечие предоставят тази информация на компетентния орган и на ЕБО.

2.  Когато инвестиционен посредник по параграф 1 принадлежи към група, в която едно или повече други дружества са инвестиционни посредници, които извършват някоя от дейностите, посочени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, тези инвестиционни посредници ежемесечно проверяват размера на общите си активи и се уведомяват взаимно. Веднъж на тримесечие тези инвестиционни посредници съобщават размера на комбинираните си общи активи на съответните компетентни органи и на ЕБО.

3.  Когато изчисленият за период от дванадесет последователни месеца средномесечен размер на общите активи на инвестиционните посредници по параграфи 1 и 2 достигне някой от праговете по член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, ЕБО уведомява за това тези инвестиционни посредници и компетентните лицензиращи органи в съответствие с член [8а] от Директива 2013/36/ЕС.

4.  ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, разработва проект на регулаторни технически стандарти за доуточняване на задължението за предоставяне на информация на съответните компетентни органи по параграфи 1 и 2 с цел да се постигне ефективно наблюдение на праговете по член [8а], параграф 1, букви а) и б) от Директива 2013/36/ЕС.

ЕБО представя на Комисията този проект на технически стандарти до [1 януари 2019 г.].

Комисията се оправомощава да приеме посочените в настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

ОСМА ЧАСТДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 54Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 2, член 12, параграф 5, член 15, параграф 5 и член 38, параграф 5, се предоставя на Комисията за неопределен срок от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 2 и член 15, параграф 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 2 и член 15, параграф 5, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от [два месеца] след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с [два месеца] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 55Актове за изпълнение

Определянето на образците за оповестяванията по член 48, параграф 2 и на форматите, датите, определенията и информационно-техническите решения за предоставяне на информация, предвидени в член 52, параграф 2, се приемат с акт за изпълнение по процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.

Член 56Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Европейския банков комитет, създаден с Решение 2004/10/ЕО на Комисията(15). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(16).

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

ДЕВЕТА ЧАСТПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ, ДОКЛАДВАНЕ, ПРЕГЛЕДИ И ИЗМЕНЕНИЯ

ДЯЛ IПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 57Преходни разпоредби

1.  Членове 42—44 и 45—51 се прилагат за брокерите на стоки и квоти за емисии от [пет години след датата на прилагане на настоящия регламент].

2.  Инвестиционните посредници изпълняват изискванията на трета част, дял IV от Регламент (ЕС) № 575/2013, докато не изтекат пет години от по-ранната от двете дати: датата на прилагане на настоящия регламент или датата на прилагане на разпоредбите, посочени в член 22, параграф 1, букви б) и в), по силата на [трета част, дял IV, глави 1а и 1б от Регламент (ЕС) № 575/2013, в съответствие с член 1, точка 84 от Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на коефициента на ливъридж, коефициента на стабилност на нетното финансиране, изискванията за собствените средства и приемливите задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за докладване и оповестяване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012].

3.  Чрез дерогация от член 11 инвестиционните посредници могат да ограничат изискуемия си капитал за период от пет години, считано от [датата на прилагане на настоящия регламент], както следва:

a)  два пъти съответния изискуем капитал съгласно трета част, дял 1, глава 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, който би се прилагал, ако инвестиционният посредник беше останал в обхвата на посочения регламент;

б)  два пъти приложимия по параграф 13 от настоящия регламент изискуем капитал въз основа на общите режийни разходи, ако инвестиционният посредник не е бил създаден на или преди [датата на прилагане на настоящия регламент];

в)  два пъти посочения в дял IV от Директива 2013/36/ЕС изискуем начален капитал, приложим на [датата на прилагане на настоящия регламент], ако към въпросния момент дружеството е подлежало само на изискване за начален капитал.

Член 58Дерогация за дружествата по член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013

Инвестиционните посредници, които към датата на влизане в сила на настоящия регламент удовлетворяват условията по член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 и все още не са получили лиценз за кредитни институции в съответствие с член 8 от Директива 2013/36/ЕС, продължават да се уреждат от Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС.

ДЯЛ IIДОКЛАДВАНЕ И ПРЕГЛЕДИ

Член 59Клауза за преглед

1.  Не по-късно от [3 години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията извършва преглед и представя доклад, придружен по целесъобразност от законодателно предложение, относно следното:

a)  условията, при които инвестиционните посредници да бъдат приемани за малки и невзаимосвързани посредници в съответствие с член 12;

б)  методите за измерване на факторите К в трета част, дял II и в член 38;

в)  коефициентите, посочени в член 15, параграф 2;

г)  разпоредбите на членове 42—44;

д)  разпоредбите на трета част, дял II, глава 4, раздел 1, глава 4;

е)  част трета към брокерите на стоки и квоти за емисии;

еа)  изменението на определението за „кредитна институция“ в Регламент (ЕС) № 575/2013 вследствие на разпоредбите на член 60, параграф 2, буква а) от настоящия регламент и потенциалните нежелани отрицателни последици;

еб)  разпоредбите, указани в членове 46 и 47 от Регламент (ЕС) № 600/2014 и привеждането им в съответствие с последователна рамка за еквивалентност в областта на финансовите услуги;

ев)  праговете, посочени в член 12, параграф 1 от настоящия регламент;

ег)  прилагането на стандартите от Основното преразглеждане на търговския портфейл за инвестиционните посредници;

ед)  метода на определяне на стойността на деривата в член 32, параграф 2, буква б) и член 20, параграф 2, буква б) и целесъобразността на въвеждането на алтернативна мерна система и/или калибриране;

ее)  целесъобразността на неприлагането на ограниченията по отношение на предприятията за спомагателни услуги, както са определени в член 4, параграф 1, точка 18 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

еж)  необходимостта от разработване на макропруденциални инструменти за преодоляване на специфичните рискове, които инвестиционните посредници биха могли да създадат за финансовата стабилност.

2.  Не по-късно от [3 години след датата на прилагане на настоящия регламент] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета изчерпателен доклад относно прилагането на настоящия регламент.

ДЯЛ IIIИЗМЕНЕНИЯ

Член 60Изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013

Регламент (ЕС) № 575/2013 се изменя както следва:

1.  В заглавието текстът „и инвестиционните посредници“ се заличава.

2.  Член 4, параграф 1 се изменя както следва:

a)  точка 1 се заменя със следното:

„1) „кредитна институция“ означава предприятие, чийто предмет на дейност е сред изброените по-долу:

a)  приема депозити или други възстановими средства от обществеността и отпуска кредити за своя собствена сметка;

б)  при някое от изброените по-долу обстоятелства извършва някоя от дейностите, посочени в приложение I, раздел А, точки 3 и 6 от Директива 2014/65/ЕС, без обаче да е брокер на стоки или квоти за емисии, нито предприятие за колективно инвестиране или застрахователно предприятие:   

i) общата стойност на активите на предприятието надхвърля 30 млрд. евро;

ii) общата стойност на активите на предприятието не надхвърля 30 млрд. евро, но предприятието е част от група, в която комбинираната обща стойност на активите на всички предприятия от групата, които извършват някоя от дейностите, посочени в приложение I, раздел А, точки 3 и 6 от Директива 2014/65/ЕС, и чиято обща стойност на активите не надхвърля 30 млрд. евро, надхвърля 30 млрд. евро; или

iii) общата стойност на активите на предприятието не надхвърля 30 млрд. евро, но дружеството е част от група, в която комбинираната обща стойност на активите на всички предприятия от групата, които извършват някоя от дейностите, посочени в приложение I, раздел А, точки 3 и 6 от Директива 2014/65/ЕС, надхвърля 30 млрд. евро — ако надзорните органи, които ще бъдат отговорни за лицензирането съгласно член 8а от Директива 2013/36/ЕС и консолидиращият надзорен орган, като се консултира с колегията от надзорни органи, реши така с оглед на потенциалната опасност от заобикаляне на изискванията и потенциалните рискове за финансовата стабилност на Съюза.

За целите на подточки ii) и iii), когато предприятието е част от група от трета държава, общата стойност на активите на всеки клон на групата от трета държава с лиценз в Съюза, е включена в комбинираната обща стойност на активите на всички предприятия в групата.

За целите на настоящия член всички прагове се изчисляват на най-високата степен на консолидация.

б)  точка 2 се заменя със следното:

„2) „инвестиционен посредник“ означава лице по смисъла на член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2014/65/ЕС, което е лицензирано съгласно посочената директива, с изключение на кредитна институция;“;

в)  точка 3 се заменя със следното:

(3)  „институция“ означава кредитна институция, лицензирана съгласно член 8 от Директива 2013/36/ЕС или дружество по член 8а, параграф 3 от Директива 2013/36/ЕС;“;

г)  точка 4) се заличава;

д)  точка 26 се заменя със следното:

„26) „финансова институция“ означава дружество, различно от институция, чиято основна дейност е да придобива дялови участия или да извършва една или повече от дейностите, изброени в точки 2—12 и точка 15 от приложение I към Директива 2013/36/ЕС, включително инвестиционен посредник, финансов холдинг, смесен финансов холдинг, инвестиционен холдинг, платежна институция по смисъла на Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар или дружество за управление на активи, но не застрахователен холдинг, нито застрахователен холдинг със смесена дейност съгласно определението в член 212, параграф 1, буква ж) от Директива 2009/138/ЕО;“;

е)  точка 51 се заменя със следното:

„51) „начален капитал“ означава размерът и видът собствени средства, посочени в член 12 от Директива 2013/36/ЕС;“;

ж)  добавя се точка 145:

„145) „дилъри на стоки и квоти за емисии“ означава предприятие, чиято основна дейност се състои изключително в предоставянето на инвестиционни услуги или извършването на инвестиционни дейности във връзка със стоковите деривати или договорите за стокови деривати, посочени в точки 5), 6), 7), 9) и 10), дериватите на квоти за емисии, посочени в точка 4), или квотите за емисии, посочени в приложение I, раздел В, точка 11) от Директива 2014/65/ЕС;“.

3.  Член 6 се изменя както следва:

a)  параграф 4 се заменя със следното:

„4) Кредитните институции спазват изискванията, предвидени в шеста и седма част, на индивидуална основа.“;

б)  параграф 5 се заличава.

4.  В част I, дял II, глава 2 „Пруденциална консолидация“ се създава нов член 10а:

„За целите на прилагането на настоящата глава, за финансови холдинги майки в държава членка и финансови холдинги майки от Съюза се приемат инвестиционните посредници, които са дружества майки на дадена институция.“.

5.  В член 11 параграф 3 се заменя със следното:

„3. Институциите майки от ЕС, институциите, контролирани от финансов холдинг майка от ЕС, и институциите, контролирани от смесен финансов холдинг майка от ЕС, изпълняват задълженията, предвидени в шеста част, въз основа на консолидационното състояние на въпросната институция майка, финансов холдинг или смесен финансов холдинг, ако групата се състои от една или повече кредитни институции или инвестиционни посредници, лицензирани да предоставят инвестиционните услуги и дейности, изброени в приложение I, раздел А, точки 3 и 6 от Директива 2004/39/ЕО.“.

6.  член 15 се заличава.

7.  член 16 се заличава.

8.  член 17 се заличава.

9.  Член 81, параграф 1, буква а) се заменя със следното:

„a) дъщерното предприятие е някое от следните:

i)  институция;

ii)  предприятие, за което съгласно приложимото национално право се прилагат изискванията на настоящия регламент и Директива 2013/36/ЕС;

iii)  инвестиционен посредник;“.

10.  Член 82, параграф 1, буква а) се заменя със следното:

„a) дъщерното предприятие е някое от следните:

i)  институция;

ii)  предприятие, за което съгласно приложимото национално право се прилагат изискванията на настоящия регламент и Директива 2013/36/ЕС;

iii)  инвестиционен посредник;“.

11.  Член 93 се изменя както следва:

a)  параграф 3 се заличава;

б)  параграфи 4, 5 и 6 се заменят със следното:

„4. Когато контролът върху дадена институция, попадаща в посочената в параграф 2 категория, бъде поет от физическо или юридическо лице, различно от лицето, контролирало институцията преди това, размерът на нейните собствени средства трябва да достигнат размера на изисквания начален капитал.

5. При сливане на две или повече институции, попадащи в посочената в параграф 2 категория, размерът на собствените средства на образувалата се след сливането институция не трябва да спада под общите собствени средства, които са имали слелите се институции в момента на сливането, докато не бъде достигнат размерът на изисквания начален капитал.

6. Когато компетентните органи преценят, че за да се осигури платежоспособността на дадена институция е необходимо посоченото в параграф 1 изискване да бъде спазено, разпоредбите в параграфи 2—4 не се прилагат.“.

12.  В трета част, дял I, глава 1 раздел 2 се заличава при изтичането на [5 години от датата на прилагане на Регламент (ЕС) ___/___[РИП].

12a.  В член 119 параграф 5 се заменя със следното:

  "5.  Експозициите към финансови институции, лицензирани и обект на надзор от компетентните органи и подлежащи на пруденциални изисквания, сравними с прилаганите към институциите по отношение на надеждност, се третират като експозиции към институции. За целите на настоящия параграф пруденциалните изисквания, определени в Регламент (ЕС)----/---[РИП], се считат за сравними с тези прилагани към институциите по отношение на надеждността.“

13.  В член 197, параграф 1 буква в) се заменя със следното:

„ в) емитирани от институции и инвестиционни посредници дългови ценни книжа с присъдена кредитна оценка от АВКО, която е определена от ЕБО като съответстваща на трета или по-благоприятна степен на кредитно качество съгласно разпоредбите в глава 2 за рисково претегляне на експозициите към институции;“.

14.  В член 202 уводното изречение се заменя със следното:

„Като допустими доставчици на кредитна защита с гаранции, които отговарят на изискванията за третиране по член 153, параграф 3, институцията може да използва институции, инвестиционни посредници, застрахователни и презастрахователни предприятия и агенции за експортно застраховане, които удовлетворяват всички изброени по-долу условия:“.

15.  Член 388 се заличава.

16.  В член 456, параграф 1 се заличават букви е) и ж).

17.  В член 493 параграф 2 се заличава.

18.  Член 498 се заличава.

19.  В член 508 се заличават параграфи 2 и 3.

Член 61

Изменения на Регламент (ЕС) № 600/2014

Регламент (ЕС) № 600/2014 се изменя както следва:

(-1)  Заглавието на дял III се заменя със следното:

  „ПРОЗРАЧНОСТ ЗА СИСТЕМАТИЧНИТЕ УЧАСТНИЦИ И ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ, ТЪРГУВАЩИ НА ИЗВЪНБОРСОВИТЕ ПАЗАРИ, И РЕЖИМ ЗА СТЪПКИ НА КОТИРАНЕ ЗА СИСТЕМАТИЧНИТЕ УЧАСТНИЦИ

(-1a)  Добавя се следният член:

„Член 17aСтъпки на котиране

„Котировките на систематичните участници, ценовите подобрения по тези котировки и цените на изпълнение са в съответствие със стъпките на котиране, определени в съответствие с член 49 от Директива 2014/65/ЕС.“

(-1б)  В член 40, параграф 1 алинея втора се заменя със следния текст:

  „Забрана или ограничение могат да се прилагат при конкретни обстоятелства или те могат да подлежат на изключения, определени от ЕОЦКП, и може да бъдат прилагани пряко по отношение на дружество за управление съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Директива 2009/65/EО и по отношение на лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, съгласно член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2011/61/EС.”

(-1в)  В член 42, параграф 2 третата алинея се заменя със следното:

  „Забрана или ограничение могат да се прилагат при конкретни обстоятелства или те могат да подлежат на изключения, определени от компетентния орган, и може да бъдат прилагани пряко по отношение на дружество за управление съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Директива 2009/65/EО и по отношение на лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, съгласно член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2011/61/EС.”

(1)  Член 46 се изменя както следва:

  -a)  параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Дружество от трета държава може да предоставя инвестиционни услуги или да извършва инвестиционни дейности, посочени в точки (1), (2), (4), (5), (7), (8) или (9) от раздел А от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, със или без допълнителни услуги за допустими контрагенти и професионални клиенти по смисъла на раздел I от приложение II към Директива 2014/65/ЕС, установени в Съюза, без да установява клон, ако е регистрирано в регистър на дружествата от трета държава, воден от ЕОЦКП в съответствие с член 47.

a)  в параграф 2 се добавя следната буква г):

„г) инвестиционният посредник е въвел необходимите механизми и процедури за предоставяне на посочената в параграф 6а информация.“;

б)  добавя се следният параграф 6а:

„6а. Посредниците от трети държави, които предоставят услуги или упражняват дейност в съответствие с настоящия член, ежегодно информират ЕОЦКП за следното:

a)  мащаба и обхвата на предоставяните от посредници услуги и упражняваната от тях дейност в Съюза;

б)  оборот и обща стойност на активите, съответстваща на услугите и дейностите, посочени в буква а);

в)  дали са били предприети мерки за защита на инвеститорите, като такива мерки бъдат подробно описани;

г)  своята политика на управление на риска и договореностите, които използват за услугите и дейностите, посочени в буква а).“;

в)  параграф 7 се заменя със следното:

„7. ЕОЦКП, като се консултира с ЕБО, разработва проект на регулаторни технически стандарти за определяне на информацията, която подалото заявление дружество от трета държава предоставя в заявлението си за посочената в параграф 4 регистрация, както и на информацията, която трябва да бъде предоставена по силата на параграф 6а.

ЕОЦКП представя на Комисията този проект на регулаторни технически стандарти до [да се въведе дата].

Комисията се оправомощава да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

г)  добавя се следният параграф 8:

„8. ЕОЦКП разработва проект на технически стандарти за изпълнение за определяне на формата, в който се подава посоченото в параграф 4 заявление за регистрация и се предоставя посочената в параграф 6а информация.

ЕОЦКП представя на Комисията този проект на технически стандарти за изпълнение до [да се въведе дата].

Комисията се оправомощава да приеме в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение.“.

(2)   Член 47 се изменя както следва:

a)  параграф 1, първа алинея се заменя със следното:

„Комисията може по процедурата ▌, посочена в член 50, да приеме решение по отношение на трета държава, в което се посочва, че правната и надзорната уредба на тази трета държава гарантират, че:

a)  лицензираните в тази трета държава посредници спазват правно обвързващи пруденциални, организационни и етични изисквания и изисквания за вътрешен контрол, чийто ефект е еквивалентен на този на изискванията, определени в настоящия регламент, в Директива 2013/36/ЕС, в Регламент (ЕС) № 575/2013, в Директива (ЕС) ----/-- [ДИП], в Регламент (ЕС)----/---[РИП], в Директива 2014/65/ЕС и в мерките за изпълнение, приети съгласно посочените регламенти и директиви;

б)  лицензираните в тази трета държава посредници подлежат на ефективен надзор и правоприлагане, с които се осигурява спазването на приложимите правно обвързващи пруденциални, организационни и етични изисквания и изисквания за вътрешен контрол; както и че

в)  правната уредба на тази трета държава предвижда ефективна еквивалентна система за признаването на инвестиционните посредници, лицензирани съгласно правния режим на третата държава.

Когато вследствие на прието решение по първа алинея посредник от трета държава предоставя услуги и упражнява дейност в Съюза, които услуги и дейност е вероятно да са от системно значение за Съюза, ефектът на посочените в първа алинея правно обвързващи пруденциални, организационни и етични изисквания и изисквания за вътрешен контрол може да се счита, че е еквивалентен на този на изискванията, установени в посочените в същата алинея актове, само след обстойна и детайлна оценка. За целите на тази оценка Комисията оценява и взима под внимание и сближаването в областта на надзора между съответната трета държава и Съюза.

Когато взима решение по първа алинея, Комисията може да вземе предвид дали третата държава е посочена като неоказваща съдействие юрисдикция за данъчни цели по съответната политика на Съюза или като високорискова трета държава съгласно член 9, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/849.“;

б)  в параграф 2 буква в) се заменя със следното:

„в) процедурите във връзка с координирането на надзорните дейности, в т.ч. разследвания и проверки на място.“;

ба)  добавя се следният параграф:

„2а. „На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50, с които се уточняват условията, на които трябва да отговаря предоставянето на услуги или извършването на дейности, за да се счита, че е вероятно да е от системно значение за Съюза.“

бб)  параграф 4 се заменя със следното:

  „4. Дружество от трета държава не може да продължи да се ползва с правата съгласно член 46, параграф 1, ако Комисията приеме решение съгласно процедурата ▌, посочена в член 50, с което се оттегля решението по параграф 1 от настоящия член по отношение на тази трета държава.“

в)  добавя се следният параграф 5:

„5. ЕОЦКП следи промените в нормативната и надзорната уредба, практиките на правоприлагане, както и другите съответни пазарни тенденции в третите държави, за които Комисията съгласно параграф 1 е приела решения за еквивалентност, за да провери дали все още са налице условията, въз основа на които са взети тези решения. Органът ежегодно представя ▌доклад до Комисията, Европейския парламент и Съвета.“.

ва)  добавя се следният параграф 5а:

„5а. Веднъж годишно Комисията предоставя на Европейския парламент списък с решенията за еквивалентност, които са одобрени, временно преустановени или оттеглени, включително обосновка в подкрепа на тези решения.“

Член 62Изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010

Регламент (ЕС) № 1093/2010 се изменя както следва:

(1)   В член 4, параграф 2 се добавя подточка v):

„v) по отношение на Регламент (ЕС) ----/---- [РИП] и Директива (ЕС)----/-- [ДИП] — компетентните органи, както са определени в член 3, параграф 5 от Директива (ЕС)----/-- [ДИП].“.

ДЕСЕТА ЧАСТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 63Влизане в сила и дата на прилагане

1.  Настоящият регламент влиза в сила на […] ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Настоящият регламент се прилага от [18 месеца след датата на влизането му в сила].

2a.  Независимо от параграф 2, разпоредбите на член 16, параграф 1, точка -1) се прилагат от ... [20 дни след деня на публикуването на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз].

3.  За целите на пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници, позоваванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 в други актове на Съюза се тълкуват като позовавания на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

[ОВ C 0, 0.0.0000 г., стр. 0. / Все още непубликувано в Официален вестник].

(2)

[ОВ C 0, 0.0.0000 г., стр. 0. / Все още непубликувано в Официален вестник].

(3)

** Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(4)

  ОВ C […], […] г., стр. […].

(5)

  ОВ C […], […] г., стр. […].

(6)

  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338—436).

(7)

  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1—337).

(8)

  Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/EИО и 93/6/EИО на Съвета и Директива 2000/12/EО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/EИО на Съвета (ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1—44).

(9)

  Делегиран регламент (ЕС) 2015/488 на Комисията от 4 септември 2014 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 по отношение на основаните върху режийни разходи капиталови изисквания за дружествата (ОВ L 78, 24.3.2015 г., стр. 1).

(10)

  Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на коефициента на ливъридж, коефициента на стабилност на нетното финансиране, изискванията за собствените средства и приемливите задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за докладване и оповестяване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012.

(11)

  Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции (ОВ L 11, 17.1.2015 г., стр. 1—36).

(12)

Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

(13)

  Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) (OB L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).

(14)

  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г, стp. 1).

(15)

  Решение 2004/10/ЕО на Комисията от 5 ноември 2003 година за създаване на Европейски банков комитет (ОВ L 3, 7.1.2004 г., стр. 36).

(16)

  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Пруденциални изисквания към инвестиционните посредници

Позовавания

COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)

Дата на представяне на ЕП

20.12.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

18.1.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

18.1.2018

BUDG

18.1.2018

ITRE

18.1.2018

JURI

18.1.2018

 

AFCO

18.1.2018

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

DEVE

31.1.2018

BUDG

24.1.2018

ITRE

23.1.2018

JURI

24.1.2018

 

AFCO

26.2.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Markus Ferber

23.1.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

16.5.2018

19.6.2018

 

 

Дата на приемане

24.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

8

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Julia Pitera, Sabine Verheyen

Дата на внасяне

27.9.2018


  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

8

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Marcus Pretzell, Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

NI

Steven Woolfe

0

0

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 12 октомври 2018 г.Правна информация