Nós Imeachta : 2017/0359(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0296/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0296/2018

Díospóireachtaí :

PV 15/04/2019 - 20
CRE 15/04/2019 - 20

Vótaí :

PV 16/04/2019 - 8.20

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0378

TUARASCÁIL     ***I
PDF 815kWORD 110k
27.9.2018
PE 619.410v02-00 A8-0296/2018

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais stuamachta gnólachtaí infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

(COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD))

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

Rapóirtéir: Markus Ferber

PR_COD_1consamCom

LEASUITHE
DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais stuamachta gnólachtaí infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

(COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD))

(Gnáthnós Imeachta Reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2017)0790),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0453/2017),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach an 22 Lúnasa 2018(1),

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 19 Aibreán 2018(2),

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A8-0296/2018),

1.  Ag glacadh a seasamh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2.  Á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

LEASUITHE Ó PHARLAIMINT NA hEORPA(3)*

ar an togra ón gCoimisiún

---------------------------------------------------------

2017/0359 (COD)

Togra le haghaidh

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

maidir leis na ceanglais stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach,(4)

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa,(5)

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)  Dlúthchuid de na coinníollacha rialála ar ar féidir le hinstitiúidí airgeadais seirbhísí a sholáthar san Aontas is ea ceanglais stuamachta láidre. Tá gnólachtaí infheistíochta, maille le hinstitiúidí creidmheasa, faoi réir Threoir 2013/36/AE(6) agus faoi réir Rialachán (AE) Uimh. 575/2013(7)maidir lena láimhseáil stuamachta agus maidir le maoirseacht stuamachta, agus leagtar amach na ceanglais údarúcháin agus na ceanglais eile eagrúcháin agus iompair atá orthu i dTreoir 2004/39/CE(8).

(2)  Den chuid is mó, is ar leaganacha comhleanúnacha de na caighdeáin rialála idirnáisiúnta atá na córais stuamachta reatha faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi Threoir 2013/36/AE bunaithe, ar caighdeáin iad a leagann Coiste Basel um Maoirseacht ar Bhaincéireacht síos le haghaidh grúpaí móra baincéireachta agus nach ndírítear ach i bpáirt ar na rioscaí sonracha a bhaineann le gníomhaíochtaí éagsúla na ngnólachtaí infheistíochta. Dá bhrí sin, ba cheart díriú go sonrach ar na leochaileachtaí sonracha agus ar na rioscaí a bhaineann le gnólachtaí infheistíochta trí bhíthin socruithe iomchuí agus comhréireacha stuamachta ar leibhéal an Aontais.

(3)  Na rioscaí a thabhaíonn gnólachtaí infheistíochta iad féin agus na rioscaí a bhaineann leo dá gcliaint agus do na margaí leathana ina n-oibríonn siad, is ar chineál agus ar mhéid a ngníomhaíochtaí a bhraitheann siad, lena n-áirítear cibé acu a ghníomhaíonn gnólachtaí infheistíochta mar ghníomhairí dá gcliaint agus nach páirtí iad sna hidirbhearta a thagann as sin iad féin, nó a ghníomhaíonn siad mar phríomhaithe sna trádálacha.

(4)  Le ceanglais fhónta stuamachta, ba cheart a áirithiú go ndéanfar gnólachtaí infheistíochta a bhainistiú ar dhóigh ordúil chun leas a gcliant. Ba cheart a chur san áireamh iontu poitéinseal na ngnólachtaí infheistíochta agus a gcuid cliant rioscaí iomarcacha a ghlacadh mar aon leis na leibhéil éagsúla riosca a ghlacann gnólachtaí infheistíochta chucu féin agus na leibhéil éagsúla riosca a bhaineann leo. Ar an gcuma chéanna, ba cheart é a bheith d’aidhm ag na ceanglais stuamachta sin ualach riaracháin míchuí ar ghnólachtaí infheistíochta a sheachaint.

(5)  Tá roinnt mhaith de na ceanglais a eascraíonn as creat Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus creat Threoir 2013/36/AE ceaptha chun díriú ar na rioscaí comhchoiteanna a bhíonn ann d’institiúidí creidmheasa. Dá réir sin, tá na ceanglais atá ann calabraithe, tríd is tríd, chun acmhainn iasachtaithe institiúidí creidmheasa a chaomhnú le linn timthriallta eacnamaíocha agus chun taisceoirí agus cáiníocóirí a chosaint ó chliseadh a d’fhéadfadh tarlú, agus níor ceapadh iad le díriú ar phróifílí riosca éagsúla gnólachtaí infheistíochta. Ní bhíonn punanna móra iasachtaí miondíola agus corparáideacha ag gnólachtaí infheistíochta agus ní ghlacann siad taiscí. Is lú seans go bhféadfadh tionchar díobhálach a bheith ag cliseadh gnólachtaí infheistíochta ná cliseadh institiúidí creidmheasa ar chobhsaíocht fhoriomlán airgeadais. Mar sin, is mór an difear idir na rioscaí atá ann do ghnólachtaí infheistíochta agus na rioscaí a bhaineann leo i gcomparáid leis na rioscaí atá ann d’institiúidí creidmheasa agus na rioscaí a bhaineann leo sin, agus ba cheart an difear sin a léiriú go soiléir i gcreat stuamachta an Aontais.

(6)  Is bunaithe ar cheanglais stuamachta na n-institiúidí creidmheasa atá na ceanglais stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta faoi Threoir 2013/36/AE agus faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013. Is iomaí díolúine ó na ceanglais sin atá ag na gnólachtaí infheistíochta a bhfuil a raon údaraithe teoranta do sheirbhísí infheistíochta sonracha nach ndíríonn an creat stuamachta atá ann faoi láthair orthu. Is aitheantas é sin nach ionann rioscaí do na gnólachtaí sin, sa cháil sin, agus d’institiúidí creidmheasa. Tá na ceanglais chomhfhreagracha den chreat, ó thaobh caipitil de, infheidhme ar ghnólachtaí infheistíochta a dhéanann gníomhaíochtaí a ndíríonn an creat atá ann faoi láthair orthu agus a bhaineann le trádáil ionstraimí airgeadais ar bhonn teoranta, ach is féidir leo díolúintí a fháil i réimsí eile amhail leachtacht, neamhchosaintí móra agus giaráil. Na gnólachtaí infheistíochta nach bhfuil na teorainneacha sin lena raon údaraithe, tá siad faoi réir an chreata ina iomláine maille leis na hinstitiúidí creidmheasa.

(7)  Trádáil ionstraimí airgeadais, bíodh sí chun críocha bainistíochta riosca, fálaithe agus bainistíochta leachtachta nó chun suíomhanna treocha a ghlacadh maidir le luach na n-ionstraimí le himeacht ama, is gníomhaíocht í a fhéadann idir institiúidí creidmheasa agus ghnólachtaí infheistíochta atá údaraithe le déileáil ar a gcuntas féin a dhéanamh agus ar ar tugadh aghaidh cheana féin le creat stuamachta Threoir 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 575/2013. Chun éagothromaíocht iomaíochta a sheachaint, ar rud é a d’fhéadfadh a bheith ina cúis le harbatráiste rialála idir institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta sa réimse sin, ba cheart leanúint dá bhrí sin, maidir leis na gnólachtaí infheistíochta sin, d’fheidhm a bheith ag na ceanglais chaipitil a eascraíonn as na rialacha sin chun an riosca sin a chumhdach. Neamhchosaintí na ngnólachtaí infheistíochta sin ar a gcontrapháirtithe trádála in idirbhearta sonracha agus na ceanglais chaipitil chomhfhreagracha, tá siad cumhdaithe sna rialacha freisin agus dá bhrí sin ba cheart leanúint d’fheidhm a bheith acu ach ar bhealach simplithe. Ar deireadh, is ábhartha freisin na rialacha maidir le neamhchosaintí móra sa chreat atá ann faoi láthair i gcásanna ina bhfuil neamhchosaintí trádála na ngnólachtaí infheistíochta sin ar chontrapháirtithe sonracha an-mhór agus, dá thoradh sin, ina bhfoinse ró-chomhchruinnithe riosca don ghnólacht infheistíochta de thoradh mhainneachtain an chontrapháirtí. Dá bhrí sin, ba cheart leanúint d’fheidhm a bheith ag na forálacha sin maidir le gnólachtaí infheistíochta ach ar bhealach simplithe.

(8)  Is baol do chothroime iomaíochta le haghaidh gnólachtaí infheistíochta san Aontas iad na héagsúlachtaí i gcur i bhfeidhm an chreata atá ann sna Ballstáit éagsúla. Eascraíonn na héagsúlachtaí sin as an gcastacht fhoriomlán a bhaineann leis an gcreat a chur i bhfeidhm maidir le gnólachtaí infheistíochta éagsúla bunaithe ar na seirbhísí a sholáthraíonn siad, i gcás ina ndéanann roinnt údaráis náisiúnta an cur i bhfeidhm sin a choigeartú nó a chuíchóiriú sa dlí náisiúnta nó sa chleachtas náisiúnta. Ós rud é nach ndírítear sa chreat stuamachta atá ann ar na rioscaí uile atá ann do chineálacha áirithe gnólachtaí infheistíochta agus na rioscaí a bhaineann leo, cuireadh forlíontáin chaipitil mhóra i bhfeidhm maidir le gnólachtaí infheistíochta áirithe i roinnt Ballstát. Ba cheart forálacha aonfhoirmeacha ina ndíreofar ar na rioscaí sin a leagan síos chun a áirithiú go ndéanfar maoirseacht stuamachta chomhchuibhithe ar ghnólachtaí infheistíochta ar fud an Aontais.

(9)  Mar sin, tá gá le córas stuamachta sonrach le haghaidh gnólachtaí infheistíochta nach gnólachtaí infheistíochta sistéamacha iad de bhua a méide agus a n-idirnascthachta le gníomhaithe airgeadais agus eacnamaíocha eile. Mar sin féin, ba cheart do ghnólachtaí infheistíochta sistéamacha a bheith faoi réir an chreata stuamachta atá ann faoi Threoir 2013/36/AE agus faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013. Is fothacar iad na gnólachtaí infheistíochta sin de na gnólachtaí infheistíochta lena mbaineann creat Threoir 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus ní bhaineann siad tairbhe as díolúintí tiomnaithe ó aon cheann de phríomhcheanglais an chreata. Tá samhlacha gnó agus próifílí riosca ag na gnólachtaí infheistíochta is mó agus ag na gnólachtaí is idirnasctha atá cosúil leo sin atá ag institiúidí creidmheasa tábhachtacha – cuireann siad seirbhísí de ‘chineál an bhainc’ ar fáil agus déanann siad rioscaí ar scála mór a fhrithghealladh. Dá bhrí sin, is iomchuí na gnólachtaí infheistíochta sin a bheith faoi réir na bhforálacha a leagtar amach i dTreoir 2013/36/AE agus i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013. Ina theannta sin, tá gnólachtaí infheistíochta sistéamacha sách mór le bheith ina mbagairt ar fheidhmiú cobhsaí ordúil na margaí airgeadais, agus tá samhlacha gnó agus próifílí riosca acu atá ina mbagairt air sin, ar aon chéim le hinstitiúidí creidmheasa móra.

(10)  Leis an gcóras stuamachta sonrach le haghaidh gnólachtaí infheistíochta nach meastar, de bhua a méide agus a n-idirnascthachta le gníomhaithe airgeadais agus eacnamaíocha eile, gur gnólachtaí infheistíochta sistéamacha iad, ba cheart díriú ar na cleachtais ghnó shonracha atá ag gnólachtaí infheistíochta de chineálacha éagsúla. Na gnólachtaí infheistíochta sin lena mbaineann an poitéinseal is airde chun rioscaí a ghiniúint do chliaint, do na margaí agus d’fheidhmiú rianúil na ngnólachtaí infheistíochta féin, ba cheart iadsan go háirithe a bheith faoi réir ceanglais stuamachta atá follasach agus éifeachtach agus saincheaptha do na rioscaí sonracha sin. Ba cheart na ceanglais stuamachta sin a bheith calabraithe ar bhealach atá comhréireach le cineál an ghnólachta infheistíochta, le leas chliaint an chineáil sin gnólachta infheistíochta agus le cothú fheidhmiú rianúil ordúil na margaí ina n-oibríonn na cineálacha sin gnólachtaí infheistíochta. Ba cheart, leis na ceanglais sin, réimsí sainaitheanta riosca a mhaolú agus ba cheart iad a bheith ina gcuidiú chun a áirithiú, i gcás ina dteipfeadh ar ghnólachta infheistíochta, gurbh fhéidir é a leachtú ar bhealach ordúil leis an íosmhéid suaite do chobhsaíocht na margaí airgeadais.

(10a)  Níor cheart go ndéanfadh an córas dá bhforáiltear sa Rialachán seo difear don oibleagáid a bhíonn ar chruthaitheoirí margaidh ainmnithe ag ionaid trádála de bhun Threoir 2014/65/AE luachana a chur ar fáil agus a bheith i láthair sa mhargadh ar bhonn leanúnach.

(11)  An córas stuamachta le haghaidh gnólachtaí infheistíochta nach meastar, de bhua a méide agus a n-idirnascthachta le gníomhaithe airgeadais agus eacnamaíocha eile, gur gnólachtaí infheistíochta sistéamacha iad, ba cheart feidhm a bheith aige maidir le gach gnólacht infheistíochta ar bhonn aonair. Mar sin féin, toisc gur teoranta den chuid is mó na rioscaí a thabhaíonn gnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha, ba cheart a cheadú do na gnólachtaí sin leas a bhaint as díolúine ó na ceanglais stuamachta sonracha i gcás inar cuid iad de ghrúpa baincéireachta ar sa Bhallstát céanna atá a cheannáras agus atá faoi réir maoirseacht chomhdhlúite faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi Threoir 2013/36/AE, óir i gcásanna den sórt sin ba leor cur i bhfeidhm comhdhlúite Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Threoir 2013/36/AE chun na rioscaí sin a chumhdach. Chun macasamhlú a dhéanamh ar an láimhseáil is féidir a dhéanamh cheana ar ghrúpaí gnólachtaí infheistíochta faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi Threoir 2013/36/AE, ba cheart ceangal a chur ar an máthairghnóthas i ngrúpaí den sórt sin leordhóthain caipitil a bheith aige chun luach a shealúchas sna fochuideachtaí, de réir na leabhar, a chumhdach. Thairis sin, chun aghaidh a thabhairt ar chásanna ina bhfuil leibhéal níos airde riosca nó idirnascthachta ag grúpaí gnólachtaí infheistíochta den sórt sin, d’fhéadfaidís a bheith faoi réir ceanglais chaipitil ar bhonn staid chomhdhlúite an ghrúpa. I gcás inar cuid de ghrúpa árachais iad, ba cheart go gceadófaí do na gnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha sin leas a bhaint as díolúine ó cheanglais chomhchruinnithe, nochta agus tuairiscithe.

(12)  Chun go mbeidh gnólachtaí infheistíochta in ann leanúint de bheith ag brath ar na cistí dílse atá acu cheana chun na ceanglais chaipitil atá orthu a chomhlíonadh de réir an chreata stuamachta a bhaineann go sonrach le gnólachtaí infheistíochta, ba cheart sainmhíniú agus comhdhéanamh na gcistí dílse a ailíniú le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013. Áirítear leis sin, asbhaintí iomlána ó ítimí den chlár comhardaithe ó chistí dílse i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, amhail sócmhainní cánach iarchurtha agus sealúchais ionstraimí caipitil de chuid eintitis earnála airgeadais eile. Mar sin féin, ba cheart do ghnólachtaí infheistíochta a bheith in ann sealúchais neamhthábhachtacha ionstraimí caipitil in eintitis earnála airgeadais a dhíolmhú ó asbhaintí má bhíonn siad ina seilbh chun críocha trádála chun tacú leis an déanamh margaidh sna hionstraimí sin. Chun comhdhéanamh na gcistí dílse a ailíniú le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, ba cheart do ghnólachtaí infheistíochta 56 % ar a laghad den cheanglas caipitil a shásamh le hítimí de chuid Ghnáthchothromas Leibhéal 1, agus d’fhéadfadh ítimí breise de chuid Leibhéal 1 agus Leibhéal 2 a bheith incháilithe suas le 44 % agus 25 % den chaipiteal rialála faoi seach.

(13)  Chun a áirithiú go bhfeidhmeoidh gnólachtaí infheistíochta, i gcónaí, ar bhonn an leibhéil caipitil a cheanglaítear maidir lena n-údarú, ba cheart do gach gnólacht infheistíochta, i gcónaí, ceanglas maidir le híosmhéid buan caipitil a shásamh arb ionann é agus an ceanglas caipitil tosaigh a cheanglaítear chun údarú a fháil leis na seirbhísí infheistíochta ábhartha a sheoladh i gcomhréir le Treoir (AE) ----/--/[IFD].

(14)  Chun a áirithiú go gcuirfear i bhfeidhm go simplí an ceanglas íosmhéid caipitil ar ghnólachtaí beaga neamh-idirnasctha, ba cheart caipiteal a bheith acu is ionann agus, pé acu is airde, an ceanglas atá orthu maidir le híosmhéid buan caipitil nó aon cheathrú dá bhforchostais sheasta arna dtomhas ar bhonn a ngníomhaíochta le linn na bliana roimhe sin i gcomhréir le Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/488 ón gCoimisiún(9). Gnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha ar fearr leo réamhchúram rialála breise a fheidhmiú agus athaicmiú a sheachaint, níor cheart cosc a chur orthu seilbh a bheith acu ar chistí dílse atá de bhreis ar na cistí dílse a cheanglaítear leis an Rialachán seo ná cosc a chur orthu bearta a chur i bhfeidhm atá níos déine ná na bearta a cheanglaítear leis an Rialachán seo.

(15)  Chun a chur san áireamh gurb airde na rioscaí atá ag gnólachtaí infheistíochta nach gnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha iad, is éard ba cheart a bheith sa cheanglas atá orthu maidir le híosmhéid caipitil ná an ceanglas is airde atá orthu maidir le híosmhéid buan caipitil, aon cheathrú dá bhforchostais sheasta don bhliain roimhe sin, nó suim an cheanglais atá orthu de réir na sraithe fachtóirí riosca atá saincheaptha do ghnólachtaí infheistíochta (‘K-fhachtóirí’) lena socraítear caipiteal i ndáil leis na rioscaí i réimsí gnó sonracha de chuid gnólachtaí infheistíochta.

(16)  Ba cheart gnólachtaí infheistíochta a mheas mar ghnólachtaí infheistíochta beaga agus neamh-idirnasctha chun críocha na gceanglas stuamachta sonracha ar ghnólachtaí infheistíochta i gcás nach seolann siad seirbhísí infheistíochta lena mbaineann ardriosca do chliaint, do na margaí ná dóibh féin agus má fhágann a méid gur lú an dóchúlacht go mbeidh siad ina gcúis le tionchair dhiúltacha fhorleathana ar chliaint agus ar na margaí i gcás ina dtiocfadh isteach rioscaí a bhaineann lena ngnó nó i gcás ina gclisfidís. Dá réir sin, ba cheart gnólachtaí infheistíochta beaga agus neamh-idirnasctha a shainmhíniú mar na gnólachtaí sin nach ndéileálann ar a gcuntas féin ná nach dtabhaíonn riosca de thoradh ionstraimí airgeadais a thrádáil, a bhfuil líon teoranta sócmhainní nó suim theoranta airgid cliant faoi rialú acu, ar lú ná EUR 1.2 billiún na sócmhainní atá acu faoi bhainistíocht punainne lánroghnach ▌, ar lú ná EUR 100 milliún in aghaidh an lae na horduithe cliaint a láimhseálann siad i dtrádálacha in airgead tirim nó ar lú na EUR 1 bhilliún in aghaidh an lae iad i gcás díorthach, agus ar lú ná EUR 100 milliún a gclár comhardaithe agus ar lú ná EUR 30 milliún a n-ollioncam iomlán bliantúil ó fheidhmiú a seirbhísí infheistíochta.

(17)  Chun an t-arbatráiste rialála a chosc agus an dreasacht a laghdú do ghnólachtaí infheistíochta a n-oibríochtaí a struchtúrú sa dóigh nach sáróidh siad na tairseacha nach mbeidís cáilithe mar ghnólachtaí beaga neamh-idirnasctha os a gcionn, ba cheart na tairseacha maidir le sócmhainní faoi bhainistiú, orduithe cliant arna láimhseáil, méid an chláir chomhardaithe agus ollioncam iomlán a chur i bhfeidhm ar bhonn comhcheangailte i gcás na ngnólachtaí infheistíochta uile ar cuid den ghrúpa céanna iad. Na critéir eile, mar atá an bhfuil airgead cliant i seilbh gnólachta infheistíochta, an bhfuil sócmhainní cliant á gcoimirciú agus á riar aige, nó an dtrádálann sé ionstraimí airgeadais agus an dtabhaíonn sé riosca margaidh nó riosca contrapháirtí, is critéir dhénártha iad nach bhfágann aon scóip d’athstruchtúrú den sórt sin agus dá bhrí sin ba cheart iad a mheasúnú ar bhonn aonair. Chun samhlacha gnó atá ag athrú a cheapadh mar aon leis na rioscaí a bhaineann leo ar bhonn leanúnach, ba cheart na critéir agus na tairseacha sin a mheasúnú ag deireadh an lae, diomaite de sheilbh airgid cliant ar cheart é a mheasúnú laistigh den lá agus méid an chláir chomhardaithe agus ollioncam iomlán ar cheart iad a mheasúnú ar bhonn staid an ghnólachta infheistíochta ag deireadh na bliana airgeadais.

(18)  An gnólacht infheistíochta a sháróidh na tairseacha rialála nó a dteipfidh air na critéir eile a shásamh, níor cheart a mheas gur gnólacht infheistíochta beag agus neamh-idirnasctha é agus ba cheart é a bheith faoi réir na gceanglas atá ar ghnólachtaí infheistíochta eile, faoi réir na bhforálacha idirthréimhseacha sonracha a leagtar amach sa Rialachán seo. Ba cheart go spreagfadh sé sin gnólachtaí infheistíochta lena ngníomhaíochtaí gnó a phleanáil sa dóigh go mbeidh siad cáilithe go soiléir mar ghnólachtaí beaga agus neamh-idirnasctha. I gcás an ghnólachta infheistíochta nach sásóidh na ceanglais nach mór a chomhlíonadh le bheith ina ghnólacht infheistíochta beag agus neamh-idirnasctha, le gur féidir leis a bheith cáilithe don láimhseáil chéanna, ba cheart foráil a dhéanamh maidir le céim faireacháin ina sásóidh an gnólacht sin na critéir agus ina bhfanfaidh sé faoi bhun na dtairseach ábhartha ar feadh sé mhí as a chéile ar a laghad.

(19)  Ba cheart do gach gnólacht infheistíochta na ceanglais chaipitil atá air de réir sraith K-fhachtóirí lena gceaptar an riosca don chustaiméir (RtC), an riosca don mhargadh (RtM) agus an riosca don ghnólacht (RtF). Leis na K-fhachtóirí faoi RtC, ceaptar sócmhainní cliant faoi bhainistiú ▌ (K-AUM), sócmhainní atá á gcoimirciú agus á riar (K-ASA), airgead cliant i seilbh (K-CMH), agus orduithe cliant arna láimhseáil (K-COH).

(20)  Leis an K-fhachtóir faoi RtM ceaptar suíomh an ghlanriosca (K-NPR) i gcomhréir leis na forálacha maidir le riosca margaidh sa Rialachán maidir le Ceanglais Chaipitil nó, i gcás ina gceadóidh an t-údarás inniúil é le haghaidh suíomhanna a imréitítear go lárnach, bunaithe ar chorrlaigh a bhreactar le comhalta imréitigh an ghnólachta infheistíochta (K-CMG). Ba cheart rogha a bheith ag gnólacht infheistíochta K-NPR agus K-CMG a chur i bhfeidhm go comhuaineach ar shuíomhanna difriúla.

(21)  Leis na K-fhachtóirí faoi RtF ceaptar neamhchosaint an ghnólachta infheistíochta ar mhainneachtain a gcontrapháirtithe trádála (K-TCD) i gcomhréir le forálacha simplithe maidir le riosca creidmheasa an chontrapháirtí atá bunaithe ar an Rialachán maidir le Ceanglais Chaipitil, riosca comhchruinnithe neamhchosaintí móra an ghnólachta infheistíochta ar chontrapháirithe sonracha atá bunaithe ar fhorálacha de chuid an Rialacháin sin maidir le riosca neamhchosaintí móra sa leabhar trádála (K-CON), rioscaí oibriúcháin shreabhadh trádála laethúil an ghnólachta infheistíochta (K-DTF).

(22)  Is éard atá sa cheanglas caipitil foriomlán de réir na K-fhachtóirí ná suim na gceanglas de réir K-fhachtóirí faoi RtC, RtM agus RtF. Baineann K-AUM, K-ASA, K-CMH, K-COH agus K-DTF leis an méid gníomhaíochta dá dtagraíonn gach K-fhachtóir. Déantar an méid i gcás K-CMH a ríomh ar bhonn meán rollach ón 12 mhí féilire roimhe sin. Ríomhtar na méideanna i gcás ▌, K-ASA, K-COH agus K-DTF ar bhonn mheán rollach na 3 mhí roimhe sin, ach i gcás K-AUM is ar an mbliain roimhe sin atá sé bunaithe. Iolraítear na méideanna sin faoi na comhéifeachtaí comhfhreagracha a leagtar amach sa Rialachán seo chun an ceanglas caipitil a chinneadh. Is ón Rialacháin maidir le Ceanglais Chaipitil a fhaightear na ceanglais chaipitil do K-NPR, ach i gcás na gceanglas caipitil do K-CON agus K-TCD déantar na ceanglais chomhfhreagracha den Rialachán maidir le Ceanglais Chaipitil a chur i bhfeidhm ar bhealach simplithe i ndáil le láimhseáil neamhchosaintí móra sa leabhar trádála agus láimhseáil riosca creidmheasa an chontrapháirtí faoi seach. Bíonn méid an K-fhachtóra cothrom le nialas, i gcás nach bhfuil an gnólacht i mbun na gníomhaíochta ábhartha.

(23)  Garmheastacháin is ea na K-fhachtóirí faoi RtC lena gcumhdaítear réimsí gnó na ngnólachtaí infheistíochta as a bhfhéadfadh díobháil do chliaint teacht i gcás ina mbeadh fadhbanna ann. Le K-AUM ceaptar an riosca díobhála do chliaint de dheasca bainistíocht lánroghnach mhícheart ar phunanna custaiméirí nó de dheasca droch-fhorghníomhaithe agus soláthraíonn sé deimhniú agus tairbhí custaiméara i ndáil le leanúnachas na seirbhísí maidir leis an mbainistíocht punainne ▌ atá ar siúl. Le K-ASA ceaptar an riosca a bhaineann le sócmhainní custaiméirí, agus áirithítear go bhfuil i seilbh gnólachtaí infheistíochta caipiteal atá i gcomhréir le comharduithe den sórt sin, gan beann ar iad a bheith ar a chlár comhardaithe féin nó leithscartha i gcuntais eile. Le K-CMH ceaptar riosca an phoitéinsil díobhála i gcás ina bhfuil airgead a chustaiméirí i seilbh an ghnólachta infheistíochta, agus é á chur san áireamh an ar a chlár comhardaithe féin nó leithscartha i gcuntais eile atá siad. Le K-COH ceaptar an riosca is féidir a bheith ann do chliaint an ghnólachta a bhforghníomhaíonn a orduithe (in ainm an chliaint, agus ní in ainm an ghnólachta féin), mar shampla mar chuid de sheirbhísí ‘forghníomhaithe amháin’ do chliaint nó i gcás inar cuid de shlabhra d’orduithe cliaint é an gnólacht.

(24)  K-fhachtóir RtM do ghnólachtaí infheistíochta a dhéileálann ar a gcuntas féin, tá sé bunaithe ar rialacha maidir le riosca margaidh i ndáil le suíomhanna in ionstraimí airgeadais, i malairt eachtrach, agus i dtráchtearraí i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 arna leasú(10). Dá bharr sin is féidir le gnólachtaí infheistíochta a roghnú cé acu a chuirfidh siad i bhfeidhm, an cur chuige caighdeánaithe faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 (cur chuige caighdeánaithe simplithe faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 arna leasú) má tá a sócmhainní faoi bhun EUR 300 milliún, nó an cur chuige caighdeánaithe athbhreithnithe faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 arna leasú chomh maith leis an rogha samhlacha inmheánacha a úsáid. Sa dá chás dheireanacha sin, féadfaidh na ceanglais chaipitil a thiocfadh astu a laghdú go 65 %, rud a dhéanfaidh deis bhuan den deis atá ann faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 arna leasú é sin a chur i bhfeidhm ar bhonn sealadach ar feadh trí bliana, chun a chur san áireamh gur lú ar an iomlán tábhacht stuamachta an ghnólachta infheistíochta. De rogha air sin, ba cheart an ceanglas caipitil atá ar ▌shuíomhanna a imréitítear go lárnach, faoi réir fhormheas an údaráis inniúil, a bheith comhionann leis na corrlaigh a bhreacann siad lena gcomhalta imréitigh.

(25)  I gcás na ngnólachtaí infheistíochta a dhéileálann ar a gcuntas féin, is éard atá sna K-fhachtóirí do K-TCD agus do K-CON faoi RtF ná cur i bhfeidhm simplithe na rialacha maidir le riosca creidmheasa an chontrapháirtí agus riosca na neamhchosaintí móra atá sa Rialachán maidir le Ceanglais Chaipitil. Le K-TCD ceaptar an riosca don ghnólacht infheistíochta a bhaineann le contrapháirtithe i ndíorthaigh thar an gcuntar (OTC), in idirbhearta athcheannaigh, in idirbhearta maidir le hurrúis nó tráchtearraí a iasachtú nó a fháil ar iasacht, in idirbhearta socraíochta iarchurtha agus in idirbhearta iasachta corrlaigh, loiceadh a n-oibleagáidí a chomhlíonadh trí luach na neamhchosaintí a mhéadú, bunaithe ar an gcostas athsholáthair maille le forlíontán i gcomhair neamhchosaint fhéideartha amach anseo, faoi fhachtóirí riosca atá bunaithe ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, lena gcuirtear san áireamh éifeachtaí maolaitheacha na glanluachála éifeachtaí agus an mhalartaithe comhthaobhachta. Le K-CON ceaptar an riosca comhchruinnithe i ndáil le contrapháirtithe aonair nó contrapháirtithe atá an-idirnasctha san earnáil phríobháideach a bhfuil neamhchosaintí ag gnólachtaí orthu atá os cionn 25 % dá gcaipiteal rialála, nó os cionn tairseacha malartacha sonracha i ndáil le hinstitiúidí creidmheasa nó gnólachtaí infheistíochta eile, trí fhorlíontán caipitil a fhorchur i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le neamhchosaintí iomarcacha os cionn na dteorainneacha sin. Ar deireadh, le K-DTF ceaptar rioscaí oibriúcháin an ghnólachta infheistíochta de dheasca méideanna móra trádálacha arna ndéanamh ar a chuntas féin nó do chliaint ina ainm féin in aon lá amháin a d’fhéadfadh a bheith ann mar gheall ar phróisis inmheánacha neamhleora nó ar chliseadh próiseas inmheánach, mar gheall ar dhaoine agus córais nó mar gheall ar eachtraí seachtracha, bunaithe ar luach barúlach na dtrádálacha laethúla.

(26)  Ba cheart do gach gnólacht infheistíochta faireachán agus rialú a dhéanamh ar a riosca comhchruinnithe, lena n-áirítear maidir lena gcustaiméirí. Mar sin féin, níor cheart go ndéanfadh ach na gnólachtaí infheistíochta atá faoi réir ceanglas maidir le híosmhéid caipitil de réir na K-fhachtóirí tuairisc a thabhairt do na húdaráis inniúla maidir lena rioscaí comhchruinnithe. I gcás gnólachtaí infheistíochta atá speisialaithe i ndíorthaigh tráchtearraí nó i lamháltais astaíochta nó i ndíorthaigh díobh sin a bhfuil neamhchosaintí comhchruinnithe móra acu i ndáil leis na grúpaí neamhairgeadais lena mbaineann siad, féadfar na teorainneacha leis an riosca comhchruinnithe a shárú gan caipiteal breise faoi K-CON fad a dhéanfar sin chun críocha leachtachta nó bainistithe riosca ar leibhéal an ghrúpa.

(27)  Ba cheart nósanna imeachta inmheánacha a bheith ag gach gnólacht infheistíochta chun faireachán a dhéanamh ar na ceanglais leachtachta atá orthu agus chun iad a bhainistiú. Ba cheart na nósanna imeachta sin a bheith ina gcuidiú chun a áirithiú go bhfeidhmeoidh siad ar bhealach ordúil le himeacht ama, gan riachtanas a bheith ann leachtacht a chur i leataobh go sonrach le haghaidh tráthanna struis. Chun na críche sin, ba cheart do gach gnólacht infheistíochta aon trian ar a laghad den cheanglas forchostas seasta atá air a choinneáil i sócmhainní leachtacha i gcónaí. Ba cheart na sócmhainní leachtacha sin a bheith d’ardcháilíocht agus ailínithe leis na sócmhainní sin a liostaítear i Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 ón gCoimisiún maidir leis an gCóimheas Cumhdaigh ar Leachtacht(11) maille leis na caolchorrlaigh a bhfuil feidhm acu maidir leis na sócmhainní sin faoin Rialachán Tarmligthe sin. Chun an difríocht idir próifílí leachtachta na ngnólachtaí infheistíochta agus próifílí leachtachta na n-institiúidí creidmheasa a chur san áireamh, ba cheart an liosta de shócmhainní leachtacha iomchuí a fhorlíonadh le hairgead dílis neamhualaithe an ghnólachta (nár cheart airgead cliant a áireamh leis). Thairis sin, d’fhéadfadh gnólachtaí beaga neamh-idirnasctha ítimí a chur san áireamh a bhaineann le féichiúnaithe trádála agus táillí nó coimisiúin is infhaighte laistigh de 30 lá mar shócmhainní leachtacha, ar choinníoll nach mó iad ná aon trian den cheanglas maidir le híosmhéid leachtachta, nach n-áirítear iad i gcomhair aon cheanglais leachtachta breise arna bhforchur ag an údarás inniúil, agus go gcuirtear caolchorrlach 50 % i bhfeidhm orthu. I gcúinsí eisceachtúla, ba cheart cead a bheith ag gnólachtaí infheistíochta teacht faoi bhun na tairsí atá ina ceangal orthu trí luach airgid a chur ar a sócmhainní leachtacha chun na ceanglais leachtacha atá orthu a chumhdach, ar chuntar go dtabharfaidh siad fógra dá n-údarás inniúil láithreach. Mar gheall ar gach ráthaíocht airgeadais a thabharfar do chustaiméirí a d’fhágfadh, i gcás ina gcuirfí i bhfeidhm í, gur mó an riachtanas leachtachta, ba cheart an méid sócmhainní leachtacha atá ar fáil a laghdú 1.6 % de luach iomlán na ráthaíochta, ar a laghad.

(28)  Ba cheart creat tuairiscithe rialála comhfhreagrach a fhorbairt in éineacht leis an gcóras stuamachta nua agus ba cheart é a bheith saincheaptha go cáiréiseach do ghnó na ngnólachtaí infheistíochta agus do cheanglais an chreata stuamachta. Ba cheart na ceanglais tuairiscithe ar ghnólachtaí infheistíochta a bheith bainteach le leibhéal agus le comhdhéanamh a gcistí dílse, leis na ceanglais chaipitil atá orthu, leis an mbonn ar a ríomhtar na ceanglais chaipitil atá orthu, lena bpróifíl gníomhaíochta agus lena méid i ndáil leis na paraiméadair ar a meastar go bhfuil gnólachtaí infheistíochta beag agus neamh-idirnasctha, leis na ceanglais leachtachta atá orthu agus lena gcomhlíonadh i leith na bhforálacha maidir leis an riosca comhchruinnithe. Ba cheart an cúram a thabhairt do ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme a fhorbairt chun na teimpléid mhionsonraithe agus na socruithe a shonrú i gcomhair an tuairiscithe rialála sin agus ba cheart na caighdeáin sin a bheith comhréireach le scála agus le castacht na ngnólachtaí infheistíochta éagsúla agus ba cheart a chur san áireamh iontu, go háirithe, an meastar gnólachtaí infheistíochta a bheith beag agus neamh-idirnasctha.

(29)  Chun trédhearcacht a chur ar fáil dá n-infheisteoirí agus do na margaí i gcoitinne, ba cheart do na gnólachtaí infheistíochta nach meastar a bheith beag agus neamh-idirnasctha a leibhéil chaipitil, na ceanglais chaipitil atá orthu, a socruithe rialachais agus a mbeartais agus a gcleachtais luacha saothair a nochtadh go poiblí. Baineann an trédhearcacht maidir le luach saothair an luchta ardioncaim leis an leas coiteann, mar atá rannchuidiú leis na margaí airgeadais a bheith fónta agus cobhsaí, ó tharla go bhfuil ról tábhachtach ag an lucht ardioncaim i stiúradh ghnó agus fheidhmíocht fhadtéarmach na ngnólachtaí infheistíochta. Ar chúiseanna rúndachta, is ar bhonn comhiomlán ba cheart a cheangal go nochtfaí luach saothair an luchta ardioncaim. Níor cheart gnólachtaí beaga neamh-idirnasctha a bheith faoi réir na gceanglas maidir le nochtadh poiblí, ach amháin i gcás ina n-eiseoidís ionstraimí breise de chuid Leibhéal 1 chun trédhearcacht a chur ar fáil dóibh siúd a infheistíonn sna hionstraimí sin.

(30)  Ar mhaithe le hascnamh rianúil na ngnólachtaí infheistíochta ó cheanglais Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Threoir 2013/36/AE chuig na ceanglais faoin Rialachán seo agus faoi Threoir (AE) ----/--[IFD], is iomchuí foráil a dhéanamh maidir le bearta idirthréimhseacha iomchuí. Go háirithe, ar feadh tréimhse cúig bliana ó dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, na gnólachtaí infheistíochta a dtiocfadh breis agus dúbailt ar an gceanglas caipitil a bheadh orthu faoin Rialachán seo i gcomparáid leis an gceanglas caipitil atá orthu faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi Threoir 2013/36/AE, ba cheart iad a bheith in ann éifeachtaí na méaduithe a d’fhéadfadh a bheith ann a mhaolú tríd an gceanglas caipitil a theorannú do dhá oiread an cheanglais caipitil ábhartha atá orthu de réir Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Threoir 2013/36/AE.

Ionas nach bhfágfar faoi mhíbhuntáiste gnólachtaí infheistíochta nua a bhfuil a bpróifílí cosúil le gnólachtaí a bhí ann cheana, ba cheart na gnólachtaí infheistíochta nach raibh riamh faoi réir Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ná Threoir 2013/36/AE a bheith in ann an ceanglas caipitil atá orthu faoin Rialachán seo a theorannú do dhá oiread an cheanglais forchostas seasta atá orthu ar feadh tréimhse cúig bliana ó dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo.

Ar an gcuma chéanna, na gnólachtaí infheistíochta nach raibh faoi réir ach ceanglas caipitil tosaigh faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi Threoir 2013/36/AE agus a dtiocfadh breis agus dúbailt ar an gceanglas caipitil a bheadh orthu faoin Rialachán seo i gcomparáid lena gcás faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi Threoir 2013/36/AE, ba cheart iad a bheith in ann an ceanglas caipitil atá orthu faoin Rialachán seo a theorannú do dhá oiread an cheanglais caipitil tosaigh a bhí orthu faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi Threoir 2013/36/AE ar feadh tréimhse cúig bliana ó dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo.

Ba cheart na bearta idirthréimhseacha sin, i gcás inarb infheidhme, a bheith ar fáil freisin do na gnólachtaí infheistíochta dá dtagraítear in Airteagal 498 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 lena ndíolmhaítear na gnólachtaí sin ó na ceanglais cistí dílse faoin Rialachán sin, cé go mbraitheann na ceanglais i leith na ngnólachtaí infheistíochta sin maidir le caipiteal tosaigh ar na gníomhaíochtaí nó na seirbhísí infheistíochta a bhfuil siad ina mbun. Ar feadh tréimhse cúig bliana ó dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, ba cheart na ceanglais chaipitil atá orthu de réir na bhforálacha idirthréimhseacha a ríomh i bhfianaise na leibhéal infheidhme sin. 

Ar feadh tréimhse cúig bliana ó dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, nó go dtí dáta chur i bhfeidhm na n-athruithe arna nglacadh ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus ar Threoir 2013/36/AE i dtaca le ceanglais chaipitil le haghaidh riosca margaidh de bhun Airteagal 1(84) den Togra ón gCoimisiún le haghaidh Rialachán lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, pé acu is túisce, ba cheart do na gnólachtaí infheistíochta atá faoi réir na bhforálacha comhfhreagracha den Rialachán seo leanúint den cheanglas caipitil atá orthu maidir leis an leabhar trádála a ríomh i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

(31)  Na gnólachtaí infheistíochta is mó a chuireann príomhsheirbhísí margaidh mórdhíola agus baincéireachta infheistíochta ar fáil (ag déileáil ar a gcuntas féin in ionstraimí airgeadais nó ag frithghealladh ionstraimí airgeadais nó ag cur ionstraimí airgeadais ar bhonn gealltanas daingean), tá samhlacha gnó agus próifílí riosca acu atá cosúil leo sin atá ag institiúidí creidmheasa tábhachtacha. Fágann a ngníomhaíochtaí na gnólachtaí sin ar a neamhchosaint ar riosca creidmheasa, i bhfoirm riosca creidmheasa an chontrapháirtí den chuid is mó chomh maith le riosca margaidh i ndáil leis na suíomhanna a ghlacann siad ar a gcuntas féin, baineadh sé sin le cliant nó ná baineadh. Dá thoradh sin, is riosca iad don chobhsaíocht airgeadais, mar gheall ar a méid agus ar a dtábhacht shistéamach.

(32)  Baineann dúshlán breise leis na gnólachtaí móra sin i ndáil leis na húdaráis inniúla náisiúnta maoirseacht stuamachta éifeachtach a dhéanamh orthu. Cé go gcuireann na gnólachtaí infheistíochta is mó seirbhísí baincéireachta infheistíochta trasteorann ar fáil ar scála mór, ós gnólachtaí infheistíochta iad tá siad faoi réir maoirseacht stuamachta ag na húdaráis arna n-ainmniú de réir Threoir 2004/39/AE, agus ní gá gurb ionann na húdaráis inniúla sin agus na húdaráis arna n-ainmniú de réir Threoir 2013/36/AE, rud is féidir a bheith ina chúis le héagothromaíocht iomaíochta maidir le cur i bhfeidhm fhorálacha Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Threoir 2013/36/AE laistigh den Aontas. Cuireann sé sin cosc ar mhaoirseoirí peirspictíocht stuamachta fhoriomlán a fháil, rud atá bunriachtanach chun dul i ngleic go héifeachtach leis na rioscaí a bhaineann le gnólachtaí móra trasteorann. Dá thoradh sin, b’fhéidir go dtiocfadh laghdú ar éifeacht na maoirseachta stuamachta agus go dtiocfadh saobhadh ar an iomaíocht laistigh den Aontas. Dá bhrí sin, ba cheart stádas institiúidí creidmheasa a thabhairt do na gnólachtaí infheistíochta is mó chun sineirgí a chruthú trí mhaoirsiú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí margaidh mórdhíola trasteorann i ngrúpa piaraí, trí chothromaíocht iomaíochta a chur chun cinn, agus trí mhaoirseacht chomhsheasmhach idir grúpaí a cheadú.

(33)  Dá bhrí sin, ba cheart do na gnólachtaí sin, de bhua éirí ina n-institiúidí creidmheasa, leanúint de Rialachán (AE) 575/2013 agus Treoir 2013/36/AE a chur i bhfeidhm faoi réir mhaoirseacht na n-údarás inniúil, lena n-áirítear BCE faoi chuimsiú an tSásra Maoirseachta Aonair, a bhfuil na hinstitiúidí creidmheasa faoina gcúram. D’áiritheofaí ar an dóigh sin go gcuirfí maoirseacht stuamachta na n-institiúidí creidmheasa chun feidhme ar bhealach comhsheasmhach éifeachtach, go gcuirfí an leabhar rialacha aonair do sheirbhísí airgeadais i bhfeidhm ar an mbealach céanna maidir le gach institiúid creidmheasa i bhfianaise a dtábhachta sistéamaí. Chun cosc a chur leis an arbatráiste rialála agus chun rioscaí a laghdú go rachfaí timpeall ar rialáil, ba cheart do na húdaráis inniúla gach iarracht a dhéanamh staideanna a sheachaint ina ndéanfadh grúpaí a d’fhéadfadh a bheith sistéamach a n-oibríochtaí a struchtúrú ar bhealach áirithe ionas nach sáróidís na tairseacha a leagtar amach in Airteagal 4(1)(1)(b) agus go rachaidís timpeall ar an oibleagáid údarú a lorg i gcáil institiúidí creidmheasa de bhun Airteagal 8a de Threoir 2013/36/AE.

(33a)  Níor cheart do ghnóthais taiscí nó cistí inaisíoctha a ghlacadh ón bpobal agus níor cheart dóibh creidmheasanna a dheonú dá gcuntas féin ach amháin nuair a bheadh údarú faighte acu le haghaidh na ngíomhaíochtaí sin i gcomhréir le Treoir 2013/36/AE.

(34)  Ina theannta sin, is é is aidhm leis an maoirseacht ar institiúidí creidmheasa ar bhonn comhdhlúite, inter alia, cobhsaíocht an chórais airgeadais a áirithiú agus, le go mbeidh sí éifeachtach, ba cheart í a chur i bhfeidhm maidir le gach grúpa, lena n-áirítear na grúpaí sin nach institiúidí creidmheasa ná gnólachtaí infheistíochta iad a máthairghnóthais. Dá bhrí sin, ba cheart gach institiúid creidmheasa, lena n-áirítear na cinn sin a raibh stádas gnólachtaí infheistíochta acu roimhe seo, a bheith faoi réir na rialacha maidir le maoirseacht aonair agus chomhdhlúite an mháthairghnóthais ag na húdaráis inniúla de bhun Roinn I de Chaibidil 3 de Theideal VII de Threoir 2013/36/AE.

(35)  Le Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 tugadh isteach córas comhchuibhithe de chuid an Aontais le haghaidh rochtain a dheonú do ghnólachtaí tríú tír a chuireann gníomhaíochtaí nó seirbhísí infheistíochta ar fáil do chontrapháirtithe incháilithe agus do chliaint ghairmiúla atá bunaithe san Aontas. Braitheann rochtain ar an margadh inmheánach ar an gcoinníoll go nglacann an Coimisiún cinneadh coibhéise agus go ndéanann ÚEUM an gnólacht tríú tír a chlárú. Tá sé tábhachtach go ndéanfaidh an measúnú ar choibhéis ar bhonn an dlí ábhartha is infheidhme de chuid an Aontais agus go mbeadh uirlisí éifeachtacha i bhfeidhm chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh na gcoinníollacha ar deonaíodh coibhéis orthu. Ar na cúiseanna sin, ba cheart ceangal a chur ar ghnólachtaí atá cláraithe sa tríú tír tuairisc a thabhairt go bliantúil do ÚEUM le faisnéis maidir le scála agus scóip na seirbhísí a chuireann siad ar fáil agus na ngníomhaíochtaí a dhéanann siad san Aontas. Chomh maith leis sin, ba cheart feabhas a chur ar an gcomhar maoirseachta i ndáil le faireachán, forfheidhmiú agus comhlíonadh maidir leis na coinníollacha coibhéise.

(35a)  Leis an aidhm cothromaíocht iomaíochta a chruthú agus trédhearcacht mhargadh an Aontais a chur chun cinn, ba cheart Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 a leasú chun luachana ó inmheánaitheoirí sistéamacha, feabhsuithe praghais agus praghsanna forghníomhúcháin a chur faoi réir an chórais luachála ticeanna i gcás na méideanna uile. Dá bharr sin, ba cheart go mbeadh feidhm freisin ag na caighdeáin theicniúla rialála is infheidhme faoi láthair i dtaca leis an gcóras luachála ticeanna maidir le raon feidhme níos leithne an Rialacháin sin.

(36)  Chun cosaint na n-infheisteoirí a áirithiú chomh maith le sláine agus cobhsaíocht na margaí airgeadais san Aontas, ba cheart don Choimisiún, tráth a ghlacfadh sé cinneadh coibhéise, na rioscaí féideartha a chur san áireamh a bhaineann leis na seirbhísí agus leis na gníomhaíochtaí a mbeadh gnólachtaí an tríú tír sin ina mbun san Aontas tar éis an chinnidh sin. Ba cheart a dtábhacht shistéamach a mheas ar bhonn critéir amhail an scála agus an scóip is dócha a bheadh ag baint le soláthar na seirbhísí agus déanamh na ngníomhaíochtaí ag na gnólachtaí ón tríú tír lena mbaineann. Chun na críche céanna, féadfaidh an Coimisiún a mheas gurb iomchuí a chur san áireamh an bhfuil an tríú tír sainaitheanta mar dhlínse neamh-chomhoibríoch chun críocha cánach faoin mbeartas ábhartha de chuid an Aontais nó mar thríú tír ardriosca de bhun Airteagal 9(2) de Threoir (AE) 2015/849(12).

(37)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, mar atá creat stuamachta éifeachtach comhréireach a chur ar bun lena áirithiú go n-oibreoidh na gnólachtaí infheistíochta, atá údaraithe chun oibriú san Aontas, ar bhonn fónta airgeadais agus go ndéanfar iad a bhainistiú ar dhóigh ordúil lena n-áirítear, i gcás inarb ábhartha, chun leas a gcliant, a bhaint amach go leordhóthanach agus de bharr a scála agus a n-éifeachtaí, gur fearr is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

(38)  D’eisigh an tÚdarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE), le rannpháirtíocht an Údaráis Eorpaigh um Urrúis agus Margaí (ÚEUM), tuarascáil bunaithe ar anailís chúlra chríochnúil, ar bhailiú sonraí agus ar chomhairliúchán le haghaidh córas stuamachta saincheaptha do gach gnólacht infheistíochta neamhshistéamach atá mar bhonn leis an gcreat stuamachta athbhreithnithe do ghnólachtaí infheistíochta.

(39)  Chun cur i bhfeidhm comhchuibhithe an Rialacháin seo a áirithiú, ba cheart an cúram a thabhairt do ÚBE caighdeáin theicniúla a dhréachtú chun ríomh na bhforchostas seasta, an ríomh lena socraítear ceanglais chaipitil arb ionann iad agus an corrlach tosaigh arna bhreacadh le comhaltaí imréitigh, agus na teimpléid don nochtadh poiblí agus don tuairisciú rialála a cheanglaítear faoin Rialachán seo a shocrú.

(40)  Chun cur i bhfeidhm aonfhoirmeach an Rialacháin seo a áirithiú agus forbairtí sna margaí airgeadais a chur san áireamh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le tuilleadh sonrú a dhéanamh ar na sainmhínithe sa Rialachán seo agus ar choigeartú teicniúil ar eilimintí neamhriachtanacha na gceanglas caipitil sa Rialachán seo. Tá sé tábhachtach go háirithe go rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn an ullmhúcháin a bheidh ar bun aige, lena n-áirítear comhairliúcháin ar leibhéal na saineolaithe agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

(41)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, agus go háirithe maidir le glacadh dhréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme ÚBE maidir leis na teimpléid don nochtadh agus don tuairisciú, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún.

(42)  Chun deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú agus forluí a sheachaint idir an creat maoirseachta is infheidhme faoi láthair maidir le hinstitiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta araon agus an Rialachán seo, leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Treoir 2013/36/AE ionas nach gcuimseofar gnólachtaí infheistíochta faoina raon feidhme a thuilleadh. Mar sin féin, ba cheart do ghnólachtaí infheistíochta ar cuid de ghrúpa baincéireachta iad a bheith faoi réir na bhforálacha sin i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus i dTreoir 2013/36/AE atá ábhartha maidir leis an ngrúpa baincéireachta, amhail na forálacha maidir leis an máthairghnóthas idirmheánach de chuid AE dá dtagraítear in [Airteagal 21b] de Threoir 2013/36/AE agus faoi réir na rialacha maidir le comhdhlúthú stuamachta a leagtar amach i gCaibidil 2 de Theideal 2 de Chuid a hAon de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CUID A hAON FO

RÁLACHA GINEARÁLTA

TEIDEAL I

ÁBHAR, RAON FEIDHME AGUS SAINMHÍNITHE

Airteagal 1

Ábhar agus raon feidhme

Leagtar síos leis an Rialachán seo ceanglais stuamachta aonfhoirmeacha a bhfuil feidhm acu maidir le gnólachtaí infheistíochta atá údaraithe agus faoi mhaoirsiú de réir Threoir 2014/65/AE agus atá faoi mhaoirsiú maidir le comhlíonadh ceanglas stuamachta de réir Threoir (AE) ----/--[IFD] i ndáil leis na nithe seo a leanas:

(a)  ceanglais chaipitil a bhaineann le heilimintí inchainníochtaithe, aonfhoirmeacha agus caighdeánaithe den riosca don ghnólacht, den riosca don chustaiméir agus den riosca don mhargadh;

(b)  ceanglais lena dteorannaítear an riosca comhchruinnithe;

(c)  ceanglais leachtachta a bhaineann le heilimintí inchainníochtaithe, aonfhoirmeacha agus caighdeánaithe den riosca leachtachta;

(d)  ceanglais tuairiscithe a bhaineann le pointe (a), pointe (b) agus pointe (c);

(e)  ceanglais maidir le nochtadh poiblí.

Airteagal 2

Cumhachtaí maoirseachta

Chun críocha comhlíonadh an Rialacháin seo a áirithiú, beidh ag na húdaráis inniúla na cumhachtaí a leagtar amach i dTreoir (AE) ----/--[IFD] agus leanfaidh siad na nósanna imeachta a leagtar amach inti.

Airteagal 3 Ceanglais nío

s déine a chur i bhfeidhm ag gnólachtaí infheistíochta

Ní chuirfidh an Rialachán seo cosc ar ghnólachtaí infheistíochta cistí dílse agus a gcomhpháirteanna de bhreis orthu siúd a cheanglaítear leis an Rialachán seo a bheith ina seilbh acu, ná bearta a chur i bhfeidhm atá níos déine ná iad siúd a cheanglaítear leis an Rialachán seo.

Airteagal 4Sainmhínithe

1.  Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)  ciallaíonn ‘gnóthas seirbhísí coimhdeacha’ gnóthas seirbhísí coimhdeacha mar a shainmhínítear é in Airteagal 4(1)(18) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(2)  ciallaíonn ‘cliant’ cliant mar a shainmhínítear é in Airteagal 4(1)(9) de Threoir 2014/65/AE;

(3)  ciallaíonn ‘déileálaithe tráchtearraí’ déileálaithe tráchtearraí mar a shainmhínítear iad in Airteagal 4(1)(145) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(4)  ciallaíonn ‘díorthaigh tráchtearraí’ díorthaigh tráchtearraí mar a shainmhínítear iad in Airteagal 2(1)(30) de Rialachán (AE) Uimh. 600/2014;

(5)  ciallaíonn ‘údarás inniúil’ údarás inniúil mar a shainmhínítear é in Airteagal 3(5) de Threoir (AE) ----/--[IFD];

(6)  ciallaíonn ‘institiúid creidmheasa’ institiúid creidmheasa mar a shainmhínítear é in Airteagal 4(1)(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(7)  ciallaíonn ‘sreabhadh trádála laethúil’ luach na n-idirbheart sa leabhar trádála i gcás ina mbeidh an gnólacht ag déileáil ar a chuntas féin, bíodh sin ar a shon féin nó thar ceann cliaint;

(8)  ciallaíonn ‘déileáil ar a chuntas féin’ déileáil ar a chuntas féin mar a shainmhínítear é in Airteagal 4(1)(6) de Threoir 2014/65/AE;

(9)  ciallaíonn ‘díorthaigh’ díorthaigh mar a shainmhínítear iad in Airteagal 2(1)(29) de Rialachán (AE) Uimh. 600/2014;

(10)  ciallaíonn ‘cás comhdhlúite K-fhachtóra’ an cás ar toradh é ar cheanglais an Rialacháin seo a chur i bhfeidhm i gcomhréir le K-fhachtóirí ar ghnólacht infheistíochta faoi mar a bheadh an gnólacht infheistíochta sin, maille le heintiteas amháin nó níos mó sa ghrúpa céanna, ina ghnólacht infheistíochta aonair;

(11)  ciallaíonn ‘orduithe a fhorghníomhú thar ceann cliant’ orduithe a fhorghníomhú thar ceann cliant mar a shainmhínítear é in Airteagal 4(1)(5) de Threoir 2014/65/AE;

(12)  ciallaíonn ‘neamhchosaint’ an méid seo a leanas:

(a)  chun críocha teorainneacha leis an riosca comhchruinnithe, aon sócmhainn nó ítim lasmuigh den chlár comhardaithe atá á coinneáil sa leabhar trádála agus nach bhfuil díolmhaithe go sainráite faoi Airteagal 40;

(b)  chun críocha an riosca comhchruinnithe a thuairisciú, aon sócmhainn nó ítim lasmuigh den chlár comhardaithe;

(13)  ciallaíonn ‘institiúid airgeadais’ gnóthas seachas institiúid creidmheasa nó gnólacht infheistíochta, arb é a phríomhghníomhaíocht sealúchais a fháil nó ceann amháin nó níos mó de na gníomhaíochtaí a liostaítear i bpointe 2 go pointe 12 agus i bpointe 15 d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2013/36/AE a dhéanamh, lena n-áirítear cuideachta sealbhaíochta airgeadais, cuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha, cuideachta sealbhaíochta infheistíochta, institiúid íocaíochta de réir bhrí Threoir 2007/64/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le seirbhísí íocaíochta sa mhargadh inmheánach, agus cuideachta bainistíochta sócmhainní, ach diomaite de chuideachtaí sealbhaíochta árachais agus cuideachtaí sealbhaíochta árachais gníomhaíochtaí measctha mar a shainmhínítear iad i bpointe (g) d’Airteagal 212(1) de Threoir 2009/138/CE;

(14)  ciallaíonn ‘ionstraim airgeadais’ ionstraim airgeadais mar a shainmhínítear í in Airteagal 4(1)(50) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(15)  ciallaíonn ‘cuideachta sealbhaíochta airgeadais’ cuideachta sealbhaíochta airgeadais mar a shainmhínítear í in Airteagal 4(1)(20) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(16)  ciallaíonn ‘eintiteas earnála airgeadais’ eintiteas earnála airgeadais mar a shainmhínítear é in Airteagal 4(1)(27) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(17)  ciallaíonn ‘caipiteal tosaigh’ caipiteal tosaigh mar a shainmhínítear é in Airteagal 3(17) de Threoir (AE) ----/--[IFD];

(18)  ciallaíonn ‘grúpa cliant nasctha’ grúpa cliant nasctha mar a shainmhínítear é in Airteagal 4(1)(39) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(19)  ciallaíonn ‘comhairle infheistíochta’ comhairle infheistíochta mar a shainmhínítear í in Airteagal 4(1)(4) de Threoir 2014/65/AE;

(20)  ciallaíonn ‘gnólacht infheistíochta’ gnólacht infheistíochta mar a shainmhínítear é in Airteagal 4(1)(1) de Threoir 2014/65/AE;

(21)  ciallaíonn ‘cuideachta sealbhaíochta infheistíochta’ institiúid airgeadais, ar gnólachtaí infheistíochta nó institiúidí airgeadais ar fad nó den chuid is mó iad a fochuideachtaí agus ceann amháin ar a laghad de na fochuideachtaí sin ina gnólacht infheistíochta, agus nach cuideachta sealbhaíochta airgeadais í mar a shainmhínítear sin in Airteagal 4(1)(20) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(22)  ciallaíonn ‘seirbhísí agus gníomhaíochtaí infheistíochta’ seirbhísí agus gníomhaíochtaí infheistíochta mar a shainmhínítear iad in Airteagal 4(1)(2) de Threoir 2014/65/AE;

(23)  ciallaíonn ‘grúpa gnólachta infheistíochta’ grúpa gnóthas nach bhfuil institiúid creidmheasa ann, ar gnólacht infheistíochta, cuideachta sealbhaíochta infheistíochta nó cuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha é a mháthairghnóthas agus ar ar féidir institiúidí airgeadais eile agus gníomhairí faoi cheangal atá faoi úinéireacht an ghnólachta infheistíochta a áireamh. Is éard is féidir a bheith sa ghrúpa gnólachta infheistíochta ná máthairghnóthas agus a chuid fochuideachtaí, nó gnóthais a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 22 de Threoir 2013/34/AE;

(24)  ciallaíonn 'K-fhachtóirí' na ceanglais chaipitil a leagtar amach i dTeideal II de Chuid a Trí i gcomhair na rioscaí a ghabhann le gnólacht infheistíochta do na custaiméirí, do na margaí agus don ghnólacht féin;

(25)  ciallaíonn ‘K-AUM’ nó ‘K-fhachtóir i ndáil le sócmhainní faoi bhainistiú (AUM)’ an ceanglas caipitil a bhaineann le luach na sócmhainní a bhainistíonn an gnólacht infheistíochta dá chliaint de réir bainistíocht punainne lánroghnach ▌, lena n-áirítear sócmhainní arna dtarmligean chuig gnóthas eile agus diomaite de shócmhainní arna dtarmligean ag gnóthas eile chuig an ngnólacht infheistíochta. Fágfar ar lár sa ríomh sócmhainní a cuireadh san áireamh cheana féin faoi K-ASA;

(26)  ciallaíonn ‘K-CMH’ nó ‘K-fhachtóir i ndáil le seilbh airgid cliant (CMH)’ an ceanglas caipitil a bhaineann leis an méid airgid cliant atá i seilbh nó faoi rialú an ghnólachta infheistíochta, agus á gcur san áireamh na socruithe dlíthiúla i ndáil le leithscaradh sócmhainní agus gan beann ar an gcóras cuntasaíochta náisiúnta is infheidhme maidir leis an airgead cliant atá i seilbh an ghnólachta infheistíochta;

(27)  ciallaíonn ‘K-ASA’ nó ‘K-fhachtóir i ndáil le sócmhainní atá á gcoimirciú agus á riar (ASA)’ an ceanglas caipitil a bhaineann le luach na sócmhainní atá á gcoimirciú agus á riar ag an ngnólacht infheistíochta ar son a chliant, lena n-áirítear sócmhainní arna dtarmligean chuig gnóthas eile agus sócmhainní arna dtarmligean ag gnóthas eile chuig an ngnólacht infheistíochta, i gcás ina bhfuil na sócmhainní sin le feiceáil ar chlár comhardaithe an ghnólachta infheistíochta féin nó i gcás ina bhfuil siad ar leithscaradh i gcuntais eile;

(28)  ciallaíonn ‘K-COH’ nó ‘K-fhachtóir i ndáil le horduithe cliaint arna láimhseáil (COH)’ an ceanglas caipitil a bhaineann le luach na n-orduithe a láimhseálann an gnólacht infheistíochta ar son a chliant, trí orduithe cliant a ghlacadh agus a tharchur agus trí orduithe a fhorghníomhú thar ceann cliant;

(29)  ciallaíonn ‘K-CON’ nó ‘K-fhachtóir i ndáil leis an riosca comhchruinnithe (CON)’ an ceanglas caipitil a bhaineann leis na neamhchosaintí i leabhar trádála an ghnólachta infheistíochta i leith cliaint nó grúpa cliant nasctha ar mó a luach ná na teorainneacha a leagtar síos in Airteagal 36(1);

(30)  ciallaíonn ‘K-CMG’ nó ‘K’fhachtóir i ndáil le ráthaíocht comhalta imréitigh (CMG)’ an ceanglas caipitil arb ionann é agus méid na gcorrlach tosaigh arna mbreacadh le comhalta imréitigh, i gcás ina ndéanfar idirbhearta an ghnólachta infheistíochta atá ag déileáil ar a chuntas féin a fhorghníomhú agus a shocrú faoi chúram comhalta imréitigh ghinearálta;

(31)  ciallaíonn ‘K-DTF’ nó ‘K-fhachtóir i ndáil le sreabhadh trádála laethúil (DFT)’ an ceanglas caipitil a bhaineann le luach laethúil na n-idirbheart a iontrálann an gnólacht infheistíochta trí dhéileáil ar a chuntas féin nó trí fhorghníomhú orduithe thar ceann cliant, ina ainm féin, gan a chur san áireamh luach na n-orduithe a láimhseálann gnólacht infheistíochta do chliaint trí orduithe cliaint a fháil agus a tharchur agus trí orduithe a fhorghníomhú thar ceann cliant mar atá léirithe cheana in COH;

(32)  ciallaíonn ‘K-NPR’ nó ‘K-fhachtóir i ndáil le riosca an ghlansuímh (NPR)’ an ceanglas caipitil a bhaineann le luach na n-idirbheart arna dtaifead i leabhar trádála an ghnólachta infheistíochta;

(33)  ciallaíonn ‘K-TCD’ nó ‘K-fhachtóir i ndáil le riosca mainneachtana an chontrapháirtí trádála (TCD)’ an ceanglas caipitil a bhaineann leis na neamhchosaintí i leabhar trádála an ghnólachta infheistíochta in ionstraimí agus in idirbhearta dá dtagraítear in Airteagal 25 as a dtagann riosca mainneachtana an chontrapháirtí trádála;

(34)  ciallaíonn ‘idirbhearta socraíochta iarchurtha’ idirbhearta socraíochta iarchurtha mar a shainmhínítear in Airteagal 272(2) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(35)  ciallaíonn ‘idirbheart iasachta corrlaigh’ idirbheart iasachta corrlaigh mar a shainmhínítear in Airteagal 272(3) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(36)  ciallaíonn ‘comhlacht bainistíochta’ comhlacht bainistíochta mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1)(36) de Threoir 2014/65/AE;

(37)  ciallaíonn ‘máthairghnóthas’ máthairghnóthas de réir bhrí Airteagal 2(9) agus Airteagal 22 de Threoir 2013/34/AE;

(38)  ciallaíonn ‘rannpháirtíocht’ rannpháirtíocht mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1)(35) de Rialachán Uimh. 575/2013;

(39)  ciallaíonn 'brabús' brabús mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1)(121) de Rialachán Uimh. 575/2013;

(40)  ciallaíonn ‘contrapháirtí lárnach cáilitheach’ nó ‘CPLC’ contrapháirtí lárnach cáilitheach mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1)(88) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(41)  ciallaíonn ‘bainistíocht punainne’ bainistíocht punainne mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1)(8) de Threoir 2014/65/AE;

(42)  ciallaíonn ‘caipiteal rialála’ an ceanglas caipitil a shonraítear in Aireagal 11;

(43)  ciallaíonn ‘idirbheart athcheannaigh’ idirbheart athcheannaigh mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1)(83) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(44)  ciallaíonn ‘fochuideachta’ fochuideachta de réir bhrí Airteagal 2(10) agus Airteagal 22 de Threoir 2013/34/AE, lena n-áirítear aon fhochuideachta de chuid gnóthas fochuideachta de chuid máthairghnóthas deiridh;

(45)  ciallaíonn ‘gníomhaire faoi cheangal’ gníomhaire faoi cheangal mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1)(29) de Threoir 2014/65/AE;

(46)  ciallaíonn ‘ollioncam iomlán’ ioncam oibriúcháin bliantúil an ghnólachta infheistíochta, i dtaca leis na seirbhísí agus leis na gníomhaíochtaí infheistíochta atá an gnólacht údaraithe a dhéanamh, lena n-áirítear ioncam a thagann as ús infhála, as scaireanna agus urrúis eile, bídís ina n-urrúis toraidh sheasta nó ina n-urrúis toraidh athraithigh, as coimisiún agus táillí, aon ghnóthachan agus caillteanais a thabhaíonn an gnólacht infheistíochta maidir lena shócmhainní trádála, sócmhainní a shealbhaítear ar luach cóir, nó as gníomhaíochtaí fálaithe, ach diomaite d’aon ioncam nach mbaineann leis na seirbhísí ná leis na gníomhaíochtaí infheistíochta a dhéanann sé;

(47)  ciallaíonn ‘neamhchosaint trádála’ risíocht trádála mar a shainmhínítear i bpointe (91) d’Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(48)  ciallaíonn ‘leabhar trádála’ leabhar trádála mar a shainmhínítear i bpointe (86) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(49)  ciallaíonn ‘máthairghnólacht infheistíochta Aontais’ máthairghnólacht i mBallstát nach fochuideachta é de chuid gnólacht infheistíochta eile atá údaraithe in aon Bhallstát, ná de chuid cuideachta sealbhaíochta infheistíochta nó cuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha atá bunaithe in aon Bhallstát;

(50)  ciallaíonn ‘máthairchuideachta sealbhaíochta infheistíochta Aontais’ cuideachta sealbhaíochta infheistíochta i mBallstát nach fochuideachta é de chuid gnólacht infheistíochta atá údaraithe in aon Bhallstát ná de chuid cuideachta sealbhaíochta infheistíochta eile in aon Bhallstát;

(51)  ciallaíonn ‘máthairchuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha Aontais’ máthairghnóthas grúpa gnólachta infheistíochta ar cuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha é mar a shainmhínítear in Airteagal 2(15) de Threoir 2002/87/CE.

2.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 54 chun an méid seo a leanas a shoiléiriú:

(a)  na sainmhínithe a leagtar amach i mír 1 chun cur i bhfeidhm aonfhoirmeach an Rialacháin seo a áirithiú;

(b)  na sainmhínithe a leagtar amach i mír 1 chun forbairtí sna margaí airgeadais a chur san áireamh agus an Rialachán seo á chur i bhfeidhm.

TEIDEAL II

LEIBHÉAL CUR I BHFEIDHM CEANGLAS

CAIBIDIL 1

Cur i bhfeidhm ceanglas ar bhonn aonair

Airteagal 5 Prio

nsabal Ginearálta

Comhlíonfaidh gnólacht infheistíochta, ar bhonn aonair, na hoibleagáidí a leagtar síos i gCuid a Dó go Cuid a Seacht.

Airteagal 6 Díolúintí

1.  Féadfaidh na húdaráis inniúla gnólacht infheistíochta a dhíolmhú ó chur i bhfeidhm Airteagal 5 i ndáil le Cuid a Dó go Cuid a Ceathair, Cuid a Sé agus Cuid a Seacht, i gcás ina bhfuil feidhm ag an méid seo a leanas ar fad:

(a)  gur fochuideachta é an gnólacht infheistíochta agus go gcuimsítear ar bhonn comhdhlúite é leis an maoirseacht ar institiúid chreidmheasa, ar chuideachta sealbhaíochta airgeadais nó ar chuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha, i gcomhréir le forálacha Chaibidil 2 de Theideal II de Chuid a hAon de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(b)  go bhfuil an gnólacht infheistíochta agus a mháthairghnóthas faoi réir a n-údaraithe agus a maoirsithe ag an mBallstát céanna;

(c)  go n-aontaíonn na húdaráis is inniúil maidir leis an maoirseacht ar bhonn comhdhlúite i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 leis an díolúine sin;

(d)  go bhfuil na cistí dílse dáilte go leordhóthanach idir an máthairghnóthas agus an gnólacht infheistíochta agus go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas ar fad:

(i)  go gcomhlíonann an gnólacht infheistíochta na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1);

(ii)  nach ann d'aon bhac dlíthiúil, praiticiúil ná ábharach, ná súil le bac den sórt sin, ar an máthairghnóthas caipiteal a aistriú agus dliteanais a aisíoc go pras;

(iii)  le cead ón údarás inniúil roimh ré, go ndearbhóidh an máthairghnóthas go ráthaíonn sé gealltanais an ghnólachta infheistíochta nó go bhfuil rioscaí an ghnólachta infheistíochta diomaibhseach;

(iv)  go gcuimsíonn nósanna imeachta rialaithe, tomhais agus meastóireachta riosca an mháthairghnóthais an gnólacht infheistíochta; agus

(v)  go bhfuil os cionn 50 % de na cearta vótála a bhaineann le scaireanna i gcaipiteal an ghnólachta infheistíochta i seilbh an mháthairghnóthais nó go bhfuil sé de cheart aige formhór na gcomhaltaí de chomhlacht bainistíochta an ghnólachta infheistíochta a cheapadh nó a chur as oifig.

1a.  Féadfaidh na húdaráis inniúla gnólacht infheistíochta a dhíolmhú ó chur i bhfeidhm Airteagal 5 i ndáil le Cuid a Ceathair, Cuid a Sé agus Cuid a Seacht, i gcás ina bhfuil feidhm ag an méid seo a leanas ar fad:

(a)  gur fochuideachta é an gnólacht infheistíochta agus go gcuimsítear ar bhonn comhdhlúite é leis an maoirseacht ar ghnóthas árachais nó athárachais i gcomhréir le hAirteagal 228 de Threoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(13);

(b)  go bhfuil an gnólacht infheistíochta agus a mháthairghnóthas faoi réir a n-údaraithe agus a maoirsithe ag an mBallstát céanna;

(c)  go n-aontaíonn na húdaráis atá inniúil i dtaobh maoirseacht ar bhonn comhdhlúite, i gcomhréir le Treoir 2009/138/CE, leis an díolúine sin;

(d)  go bhfuil na cistí dílse leithdháilte go leordhóthanach idir an máthairghnóthas agus an gnólacht infheistíochta agus go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas ar fad:

(i)  go gcomhlíonann an gnólacht infheistíochta na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1);

(ii)  nach ann d'aon bhac dlíthiúil, praiticiúil ná ábharach ar an máthairghnóthas caipiteal a aistriú agus dliteanais a aisíoc go pras, agus nach mbeifí ag súil le bac den sórt sin a bheith ann;

(iii)  arna fhormheas roimh ré ag an údarás inniúil, go ndearbhóidh an máthairghnóthas go ráthaíonn sé gealltanais an ghnólachta infheistíochta nó go bhfuil rioscaí an ghnólachta infheistíochta diomaibhseach;

(iv)  go ndéantar an gnólacht infheistíochta a chur san áireamh i nósanna imeachta rialaithe, tomhais agus meastóireachta riosca an mháthairghnóthais; agus

(v)  go bhfuil os cionn 50 % de na cearta vótála a bhaineann le scaireanna i gcaipiteal an ghnólachta infheistíochta i seilbh an mháthairghnóthais nó go bhfuil sé de cheart aige formhór na gcomhaltaí de chomhlacht bainistíochta an ghnólachta infheistíochta a cheapadh nó a chur as oifig.

2.  Féadfaidh na húdaráis inniúla gnólachtaí infheistíochta a dhíolmhú ó chur i bhfeidhm Airteagal 5 maidir le Cuid a Cúig i gcás ina gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas ar fad:

(a)  go gcuimseofar an gnólacht infheistíochta ar bhonn comhdhlúite sa mhaoirseacht i gcomhréir le Caibidil 2 de Theideal II de Chuid a hAon de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(b)  go bhfuil feidhmeanna bainistíochta leachtachta láraithe bunaithe ag an ngrúpa; agus

(c)  go n-aontaíonn na húdaráis is inniúil maidir leis an maoirseacht ar bhonn comhdhlúite i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 leis an díolúine sin.

CAIBIDIL 2

Cur i bhfeidhm na gceanglas maidir le comhlíonadh na tástála caipitil grúpa agus díolúintí

Airteagal 7An tástáil caipitil grúpa

1.  Beidh i seilbh máthairghnólachta infheistíochta Aontais, máthairchuideachta sealbhaíochta infheistíochta Aontais nó máthairchuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha Aontais leordhóthain cistí dílse chun ar a laghad iomlán an mhéid seo a leanas a chlúdach:

(a)  suim an luacha iomláin, de réir na leabhar, atá ar aon sealúchais, éilimh fho-ordaithe agus ionstraimí dá dtagraítear i bpointe (h) agus i bpointe (i) d'Airteagal 36(1), i bpointe (c) agus i bpointe (d) d'Airteagal 56, agus i bpointe (c) agus i bpointe (d) d'Airteagal 66 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i ngnólachtaí infheistíochta, in institiúidí airgeadais, i ngnóthas seirbhísí coimhdeacha agus i ngníomhairí faoi cheangal sa ghrúpa gnólachta infheistíochta; agus

(b)  méid iomlán aon dliteanais theagmhasaigh i bhfabhar gnólachtaí infheistíochta, institiúidí airgeadais, gnóthais seirbhísí coimhdeacha agus gníomhairí faoi cheangal.

2.  Féadfaidh na húdaráis inniúla ligean do mháthairchuideachta sealbhaíochta infheistíochta Aontais nó do mháthairchuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha Aontais méid cistí dílse is ísle ná an méid arna ríomh de réir mhír 1 a bheith ina seilbh, ar choinníoll nach ísle an méid sin ná suim na gceanglas cistí dílse a fhorchuirtear, ar bhonn aonair, ar ghnólachtaí infheistíochta, ar institiúidí airgeadais, ar ghnóthais seirbhísí coimhdeacha agus ar ghníomhairí faoi cheangal sa ghrúpa, agus méid iomlán aon dliteanas teagmhasach i bhfabhar na n-eintiteas sin.

Chun críocha mhír 1, i gcás nach bhfuil feidhm ag aon reachtaíocht stuamachta de chuid an Aontais ná ag aon reachtaíocht stuamachta náisiúnta maidir leis na heintitis dá dtagraítear i mír 1, beidh feidhm ag ceanglas barúlach cistí dílse.

3.  Beidh córais i bhfeidhm ag máthairghnólacht infheistíochta Aontais, ag máthairchuideachta sealbhaíochta infheistíochta Aontais nó ag máthairchuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha Aontais chun faireachán agus rialú a dhéanamh ar fhoinsí caipitil agus maoinithe na ngnólachtaí infheistíochta, na gcuideachtaí sealbhaíochta infheistíochta, na gcuideachtaí sealbhaíochta airgeadais mheasctha, na n-institiúidí airgeadais, na ngnóthas seirbhísí coimhdeacha agus na ngníomhairí faoi cheangal uile laistigh den ghrúpa gnólachta infheistíochta.

Airteagal 8Comhdhlúthú de réir K-fhachtóirí

Féadfaidh údaráis inniúla máthairghnólachta infheistíochta Aontais nó na húdaráis inniúla arna gcinneadh i gcomhréir le hAirteagal 42(2) de Threoir (AE)----/--[IFD] ceangal a chur ar mháthairghnólacht infheistíochta Aontais, ar mháthairchuideachta sealbhaíochta infheistíochta Aontais nó ar mháthairchuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha Aontais na ceanglais a chomhlíonadh a leagtar amach in Airteagal 15 ar bhonn na staide arna comhdhlúthú de réir K-fhachtóirí i gcás ina mbeidh feidhm ag ceachtar den dá choinníoll seo a leanas:

(a)  go bhfuil rioscaí ábhartha nach beag ann do chustaiméirí nó don mhargadh, arb é an grúpa ina iomláine is cúis leo agus nach leor mar a cheaptar iad leis na ceanglais chaipitil is infheidhme ar bhonn aonair maidir leis na gnólachtaí infheistíochta sa ghrúpa; nó

(b)  i gcás grúpaí gnólachta infheistíochta ag a bhfuil ardleibhéal idirnascachta ó thaobh bainistíocht riosca de, go bhféadfaí na ceanglais ar na gnólachtaí sin a dhúbailt de thoradh na ceanglais a chur i bhfeidhm ar an ngnólacht infheistíochta ar bhonn aonair.

CUID A DÓ

CISTÍ DÍLSE

Airteagal 9 Ceanglais cistí dílse

1.  Beidh ag gnólacht infheistíochta cistí dílse arb é a bheidh iontu suim chaipiteal Leibhéal 1 agus chaipiteal Leibhéal 2 an ghnólachta, agus sa chás sin:

(a)  is éard a bheidh i 56 % ar a laghad den tsuim ná caipiteal Ghnáthchothromas Leibhéal 1 i gcomhréir le Caibidil 2 de Theideal 1 de Chuid a Dó de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(b)  féadfaidh caipitil breise de Leibhéal 1 a bheith i suas le 44 % den tsuim, i gcomhréir le Caibidil 3 de Theideal 1 de Chuid a Dó de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(c)  féadfaidh caipiteal de Leibhéal 2 a bheith i suas le 25 % den tsuim, i gcomhréir le Caibidil 4 de Theideal 1 de Chuid a Dó de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

2.  De mhaolú ar mhír 1, ní bheidh feidhm ag an méid seo a leanas maidir le cistí dílse a chinneadh:

(a)  na díolúintí tairsí dá dtagraítear in Airteagal 48 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(b)  na hasbhaintí dá dtagraítear in Airteagail 46, 60 agus 70 de Rialachán (CE) Uimh. 575/2013;

(c)  an teagmhas truiceartha dá dtagraítear in Airteagal 54(1)(a) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013. Seachas sin, sonróidh an gnólacht infheistíochta an teagmhais truiceartha i dtéarmaí na hionstraime breise de Leibhéal 1 dá dtagraítear i mír 1;

(d)  an méid comhiomlán dá dtagraítear in Airteagal 54(4)(a) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013. Is éard a bheidh sa mhéid a bheidh le díluacháil nó le comhshó ná príomhshuim na hionstraime breise de Leibhéal 1 dá dtagraítear i mír 1.

3.   Cuirfidh gnólacht infheistíochta i bhfeidhm na forálacha a leagtar amach i gCaibidil 6 de Theideal 1 de Chuid a Dó de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus na ceanglais cistí dílse á gcinneadh aige de bhun an Rialacháin seo.

3a.  De mhaolú ar mhíreanna 1, 2 agus 3 den Airteagal seo, féadfaidh údaráis inniúla a cheadú do ghnólachtaí infheistíochta a bhfuil na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1) á gcomhlíonadh acu a gceanglas cistí dílse a chomhlíonadh le hionstraimí incháilithe seachas iad sin a liostaítear i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

Airteagal 10Sealúchais lasmuigh den earnáil airgeadais

1.  Chun críocha na Coda seo, déanfaidh gnólacht infheistíochta méideanna de bhreis ar na teorainneacha a shonraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) a asbhaint ón gcinneadh i leith ítimí Ghnáthchothromas Leibhéal 1 dá dtagraítear in Airteagal 26 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013:

(a)  sealúchas, ar mó a mhéid ná 15 % de chaipiteal rialála an ghnólachta infheistíochta, i ngnóthas nach eintiteas de chuid na hearnála airgeadais é;

(b)  méid iomlán na sealúchas atá ag an ngnólacht infheistíochta i ngnóthais nach eintitis earnála airgeadais iad, de bhreis ar 60 % dá chaipiteal rialála.

2.  Féadfaidh na húdaráis inniúla toirmeasc a chur ar ghnólacht infheistíochta sealúchais dá dtagraítear i mír 1 a bheith aige ar mó a méid ná na céatadáin caipitil rialála a leagtar síos sa mhír sin. Poibleoidh na húdaráis inniúla gan mhoill an cinneadh ina bhfeidhmeoidh siad an chumhacht sin.

3.  Ní dhéanfar scaireanna i ngnóthais nach eintitis de chuid na hearnála airgeadais iad a chur san áireamh sa ríomh a shonraítear i mír 1 i gcás ina gcomhlíonfar aon cheann de na coinníollacha seo a leanas:

(a)  go bhfuil na scaireanna sin i seilbh an ghnólachta go sealadach le linn oibríocht cúnaimh airgeadais amhail dá dtagraítear in Airteagal 79 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(b)  gur suíomh frithgheallta atá ag an ngnólacht ar feadh cúig lá oibre nó níos lú é sealúchas na scaireanna sin;

(c)  go bhfuil na scaireanna sin i seilbh an ghnólachta infheistíochta ina ainm féin agus thar ceann daoine eile.

4.  Ní dhéanfar scaireanna nach sócmhainní seasta airgeadais iad amhail dá dtagraítear in Airteagal 35(2) de Threoir 86/635/CEE a áireamh sa ríomh a shonraítear i mír 1.

CUID A TRÍ CEANGLAIS CHAIPITIL

TEIDEAL I FORÁLACHA GINEARÁLTA

Airteagal 11 Ceanglas

caipitil

1.  Beidh ag an ngnólacht infheistíochta i gcónaí caipiteal arb ionann é agus an ceann is airde acu seo a leanas:

(a)  an ceanglas atá air maidir le forchostais sheasta arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 13.

(b)  an ceanglas atá air maidir le híosmhéid buan arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 14.

(c)  an ceanglas de réir K-fhachtóirí atá air arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 15.

2.  De mhaolú ar mhír 1, maidir le gnólacht infheistíochta a chomhlíonfaidh na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1), ní bheidh aige tráth ar bith ach an caipiteal arb ionann é agus an ceann is airde de na méideanna a shonraítear i bpointí (a) agus (b) de mhír 1.

3.  I gcás ina measfaidh na húdaráis inniúla go bhfuil athrú ábhartha tagtha ar ghníomhaíochtaí gnó an ghnólachta infheistíochta, féadfaidh siad ceangal a chur ar an ngnólacht infheistíochta a bheith faoi réir ceanglas caipitil éagsúil dá dtagraítear san Airteagal seo, i gcomhréir le roinn IV de Chaibidil 2 de Theideal IV de Threoir (AE)----/--[IFD].

Airteagal 12Gnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha

1.  Measfar go bhfuil gnólacht infheistíochta beag agus neamh-idirnasctha chun críocha an Rialacháin seo i gcás ina gcomhlíonfaidh sé na coinníollacha seo a leanas ar fad:

(a)  gur lú ná EUR 1.2 billiún a shócmhainní faoi bhainistiú (AUM) arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 17;

(b)  gur lú a orduithe cliaint arna láimhseáil (COH) arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 20, ná:

i) EUR 100 milliún in aghaidh an lae i gcás trádálacha in airgead tirim, nó

ii) EUR 1 billiún aghaidh an lae i gcás díorthach.

(c)  gurb é EUR 50 000 000 méid na sócmhainní atá á gcoimirciú agus á riar (ASA) aige arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 19;

(d)  gurb é EUR 5 000 000 méid na seilbhe airgid cliant (CMH) aige arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 18;

(e)  gurb é nialas méid an tsreafa trádála laethúil (DFT) aige arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 32;

(f)  gurb é nialas méid riosca an ghlansuímh (NPR) nó na ráthaíochta comhalta imréitigh (CMG) aige arna ríomh i gcomhréir le hAirteagail 22 agus 23;

(g)  gurb é nialas méid riosca mainneachtana an chontrapháirtí trádála (TCD) aige arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 26;

(h)  gur lú ná EUR 100 milliún iomlán chlár comhardaithe an ghnólachta infheistíochta;

(i)  gur lú ná EUR 30 milliún ollioncam iomlán bliantúil an ghnólachta infheistíochta ó sheirbhísí infheistíochta agus ó ghníomhaíochtaí.

Chun críocha phointí (a), (b), (c), (e), (f), agus (g) is ag na leibhéil ag deireadh an lae a bheidh feidhm.

Chun críocha phointe (d), is ag na leibhéil ionlae a bheidh feidhm.

Chun críocha phointí (h) agus (i), is ag na leibhéil is infheidhme ag deireadh na bliana airgeadais deiridh a bheidh feidhm.

2.  Na coinníollacha a leagtar amach i bpointí (a), (b), (h) agus (i) de mhír 1, beidh feidhm acu ar bhonn comhcheangailte i gcás na ngnólachtaí infheistíochta uile ar cuid de ghrúpa iad.

Na coinníollacha a leagtar amach i bpointí (c), (d), (e), (f) agus (g), beidh feidhm acu maidir le gach gnólacht infheistíochta ar bhonn aonair.

2a.  Chun críocha phointí (a) go (d) de mhír 1, ní mheasfar gnólacht infheistíochta a bheith ina ghnólacht infheistíochta beag agus neamh-idirnasctha i gcás ina ndearna sé, ar bhonn meán rollach, dul thar an tairseach is infheidhme le linn na tréimhse sé mhí roimhe sin.

2b.  Chun críocha phointí (a), (f) agus (g) de mhír 1, ní mheasfar gnólacht infheistíochta a bheith ina ghnólacht infheistíochta beag agus neamh-idirnasctha tar éis tréimhse trí mhí ón dáta nár baineadh an tairseach amach.

3.  Chun críocha phointí (h) agus (i) de mhír 1, ní mheasfar gnólacht infheistíochta a bheith ina ghnólacht infheistíochta beag agus neamh-idirnasctha i gcás ina rabhthas imithe thar an tairseach is infheidhme ag deireadh na bliana airgeadais roimhe sin.

4.  I gcás nach raibh na coinníollacha uile a leagtar amach i mír 1 á gcomhlíonadh ag an ngnólacht infheistíochta ach gur chomhlíon sé na coinníollacha sin ina dhiaidh sin, measfar, faoi réir a fhormheasta ag an údarás inniúil, gur gnólacht infheistíochta beag idirnasctha é tar éis tréimhse trí mhí ón dáta ar comhlíonadh na coinníollacha sin.

Airteagal 13Ceanglas maidir le forchostais sheasta

1.  Chun críocha Airteagal 11(1)(a), is éard a bheidh sa cheanglas maidir le forchostais sheasta ná aon cheathrú ar a laghad d'fhorchostais sheasta na bliana roimhe sin.

2.  I gcás ina measfaidh na húdaráis inniúla go bhfuil athrú ábhartha tagtha ar ghníomhaíocht an ghnólachta infheistíochta, féadfaidh an t-údarás inniúil an méid caipitil dá dtagraítear i mír 1 a choigeartú.

3.  Faoi réir a fhormheasta ag na húdaráis inniúla, i gcás nach bhfuil aon fhorchostais sheasta ón mbliain roimhe sin ag an ngnólacht infheistíochta, beidh caipiteal aige arb ionann é agus aon cheathrú ar a laghad de na forchostais sheasta atá réamh-mheasta ina phlean gnó don bhliain tar éis bliain tosaithe a ghníomhaíochtaí.

4.  Déanfaidh ÚBE, i gcomhairle le ÚEUM, agus Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/488 ón gCoimisiún á chur san áireamh aige, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt chun:

  (a)  fríomh an cheanglais dá dtagraítear i mír 1 a shonrú tuilleadh agus

  (b)  chun críche an Rialacháin seo, coincheap an athraithe ábhartha, dá dtagraítear i mír 2, a shainiú.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin [naoi mí ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].  

Tarmligtear an chumhacht chuig an gCoimisiún na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 14Ceanglas maidir le híosmhéid buan

Chun críocha Airteagal 11(1)(b), is éard a bheidh sa cheanglas maidir le híosmhéid buan na leibhéil caipitil tosaigh a shonraítear in Airteagal 8 de Threoir (AE)----/--[IFD], ar a laghad.

TEIDEAL IICEANGLAS CAIPITIL DE RÉIR K-FHACHTÓIRÍ

CAIBIDIL 1Prion

sabail ghinearálta

Airteagal 15 Ceanglas de réir K-fhachtóirí agus comhéifeachtaí is infheidhme

1.  Chun críocha Airteagal 11(1)(c), is éard a bheidh sa cheanglas de réir K-fhachtóirí suim an mhéid seo a leanas ar a laghad:

(a)  K-fhachtóirí maidir leis an riosca don chustaiméir (RtC) arna ríomh i gcomhréir le Caibidil 2;

(b)  K-fhachtóirí maidir leis an riosca don mhargadh (RtM) arna ríomh i gcomhréir le Caibidil 3;

(c)  K-fhachtóirí maidir leis an riosca don ghnólacht (RtF) arna ríomh i gcomhréir le Caibidil 4;

2.  Beidh feidhm ag na comhéifeachtaí seo a leanas maidir leis na K-fhachtóirí comhfhreagracha:

Tábla 1

K-FHACHTÓIRÍ

COMHÉIFEACHT

Sócmhainní faoi bhainistiú faoi ▌bhainistíocht punainne lánroghnach ▌

K-AUM

0.02%

Seilbh airgid cliant

K-CMH (ar chuntais leithscartha)

0.3%

K-CMH (ar chuntais neamh-leithscartha)

0.5%

Sócmhainní atá á gcoimirciú agus á riar

K-ASA

0.04%

Orduithe cliaint arna láimhseáil

Trádálacha in airgead tirim K-COH

0.1%

 

Díorthaigh K-COH

0.01%

Sreabhadh trádála laethúil

Trádálacha in airgead tirim K-DTF

0.1%

 

Díorthaigh K-DTF

0.01%

3.  Déanfaidh an gnólacht infheistíochta faireachán ar luach a K-fhachtóirí i dtaca le haon treochtaí a d'fhéadfadh a fhágáil go mbeadh ceanglas caipitil a bheadh éagsúil go hábhartha air le haghaidh na chéad tréimhse tuairiscithe eile agus tabharfaidh sé fógra dá údarás inniúla faoin gceanglas caipitil sin atá éagsúil go hábhartha.

4.  I gcás ina measfaidh na húdaráis inniúla go bhfuil athrú ábhartha tagtha ar ghníomhaíochtaí gnó an ghnólachta infheistíochta a dhéanann difear do mhéid K-fhachtóra ábhartha, féadfaidh siad an méid comhfhreagrach a choigeartú i gcomhréir le hAirteagal 36(2)(a) de Threoir (AE) ----/--[IFD].

5.  Chun cur i bhfeidhm aonfhoirmeach an Rialacháin seo a áirithiú agus chun forbairtí sna margaí airgeadais a chur san áireamh, déanfaidh ÚBÉ, i gcomhairle le ÚEUM, dréacht-chaighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt chun:

(a)  na modhanna lena dtomhaistear na K-fhachtóirí i dTeideal II de Chuid a Trí a shonrú;

(b)  na comhéifeachtaí a shonraítear i mír 2 den Airteagal seo a choigeartú;

(c)  coincheap an chuntais neamh-leithscartha a shainiú chun críche an Rialacháin seo trí na coinníollacha trína n-áirithítear go ndéanfar airgead cliant a chosaint i gcás cliseadh gnólachta infheistíochta a shonrú;

(d)  measúnú a dhéanamh i dtaobh cibé acu ar cheart gníomhaíochtaí comhairliúcháin a áireamh in K-AUM agus na modhanna dá gcuimsiú féideartha a shonrú.

Déantar an chumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagail 10 go 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

6.  Déanfaidh ÚEUM coigeartú ar chomhéifeachtaí K-DTF dá dtagraítear i dTábla 1 de mhír 2 i gcás inar cosúil, i gcásanna d’anás sa mhargadh, amhail dá dtagraítear i Rialachán arna Tharmligean (AE) Uimh. 2017/578 ón gCoimisiún, go bhfuil ceanglais K-DTF róshriantach agus díobhálach don chobhsaíocht airgeadais.

CAIBIDIL 2K-fhachtóirí RtC

Airteagal 16 Ceanglas de réir K-fhachtóirí RtC

Is leis an bhfoirmle seo a leanas a chinnfear an ceanglas de réir K-fhachtóirí RtC:

K-AUM + K-CMH + K-ASA + K-COH

i gcás

(a)  inarb ionann K-AUM agus AUM (sócmhainní faoi bhainistiú) arna thomhas i gcomhréir le hAirteagal 17, arna iolrú faoin gcomhéifeacht chomhfhreagrach in Airteagal 15(2);

(b)  inarb ionann K-CMH agus CMH (seilbh airgid cliaint) arna thomhas i gcomhréir le hAirteagal 18, arna iolrú faoin gcomhéifeacht chomhfhreagrach in Airteagal 15(2);

(c)  inarb ionann K-ASA agus ASA (sócmhainní atá á gcoimirciú agus á riar) arna thomhas i gcomhréir le hAirteagal 19, arna iolrú faoin gcomhéifeacht chomhfhreagrach in Airteagal 15(2);

(d)  inarb ionann K-COH agus COH (orduithe cliaint arna láimhseáil) arna thomhas i gcomhréir le hAirteagal 20, arna iolrú faoin gcomhéifeacht chomhfhreagrach in Airteagal 15(2);

Airteagal 17AUM a thomhas chun críocha K-AUM a ríomh

1.  Chun críocha K-AUM a ríomh, is éard a bheidh san AUM ná meánluach rollach na sócmhainní iomlána míosúla faoi bhainistiú, arna thomhas ar an lá gnó deireanach de gach ceann de na 15 mhí féilire roimhe sin arna thiontú san airgeadra feidhmiúil a bheidh ag na heintitis ag an am sin, diomaite de na 3 luach mhíosúla is déanaí.

Is éard a bheidh in AUM ná meán nó meán uimhríochtúil simplí na 12 thomhas mhíosúla atá fágtha.

Ríomhfar K-AUM laistigh de na chéad 14 lá de gach mí féilire.

2.  I gcás ina bhfuil na sócmhainní faoi bhainistiú tarmligthe go foirmiúil ag an ngnólacht infheistíochta chuig eintiteas airgeadais eile, cuirfear na sócmhainní tarmligthe sin san áireamh i méid iomlán AUM arna thomhas i gcomhréir le mír 1.

I gcás ina bhfuil na sócmhainní faoi bhainistiú tarmligthe go foirmiúil ag eintiteas airgeadais eile chuig an ngnólacht infheistíochta, ní chuirfear na sócmhainní tarmligthe sin san áireamh i méid iomlán na sócmhainní faoi bhainistiú arna thomhas i gcomhréir le mír 1.

3.  I gcás ina bhfuil na sócmhainní á mbainistiú ag an ngnólacht infheistíochta le níos lú ná 15 mhí, féadfaidh sé réamh-mheastacháin ghnó ar AUM a úsáid chun K-AUM a ríomh, faoi réir na gceanglas carnach seo a leanas:

(a)  go n-úsáidfear sonraí stairiúla a luaithe a bheidh siad ar fáil;

(b)  go bhfuil measúnú dearfach déanta ag an údarás inniúil ar mheastacháin ghnó an ghnólachta infheistíochta arna dtíolacadh i gcomhréir le hAirteagal 7 de Threoir 2014/65/AE.

Airteagal 18AUM a thomhas chun críocha K-AUM a rí

omh

1.  Chun críocha K-CMH a ríomh, is éard a bheidh in CMH ná meánluach rollach iomláine an airgid cliant laethúil i seilbh, arna thomhas ag deireadh gach lae gnó do na 12 mhí féilire roimhe sin.

Is éard a bheidh in CMH meán nó meán uimhríochtúil simplí na dtomhas laethúil i rith na 12 mhí féilire.

Ríomhfar K-CMH faoi dheireadh an lae gnó tar éis an tomhais dá dtagraítear sa chéad fhomhír.

2.  I gcás ina bhfuil seilbh airgid cliant ag an ngnólacht infheistíochta le níos lú ná 12 mhí, féadfaidh sé réamh-mheastacháin ghnó a úsáid chun K-CMH a ríomh, faoi réir na gceanglas carnach seo a leanas:

(a)  go n-úsáidfear sonraí stairiúla a luaithe a bheidh siad ar fáil;

(b)  go bhfuil measúnú dearfach déanta ag an údarás inniúil ar mheastacháin ghnó an ghnólachta infheistíochta arna dtíolacadh i gcomhréir le hAirteagal 7 de Threoir 2014/65/AE.

Airteagal 19AUM a thomhas chun críocha K-AUM a ríomh

1.  Chun críocha K-ASA a ríomh, is éard a bheidh in ASA ná meánluach rollach na sócmhainní iomlána laethúla atá á gcoimirciú agus á riar, arna thomhas ag deireadh gach lae gnó do na 15 mhí féilire roimhe sin, diomaite de na 3 mhí féilire is déanaí.

Is éard a bheidh in ASA ná meán nó meán uimhríochtúil simplí na dtomhas laethúil do na 12 mhí féilire atá fágtha.

Ríomhfar K-ASA laistigh de na chéad 14 lá de gach mí féilire.

2.  I gcás ina bhfuil an gnólacht infheistíochta ag feidhmiú le níos lú ná 15 mhí, féadfaidh sé réamh-mheastacháin ghnó a úsáid chun K-ASA a ríomh, faoi réir na gceanglas carnach seo a leanas:

(a)  go n-úsáidfear sonraí stairiúla a luaithe a bheidh siad ar fáil;

(b)  go bhfuil measúnú dearfach déanta ag an údarás inniúil ar mheastacháin ghnó an ghnólachta infheistíochta arna dtíolacadh i gcomhréir le hAirteagal 7 de Threoir 2014/65/AE.

Airteagal 20 COH a thomhas chun críocha K-COH a ríomh

1.  Chun críocha K-COH a ríomh, is éard a bheidh in COH ná meánluach rollach na n-orduithe cliaint iomlána laethúla arna láimhseáil, arna thomhas ag deireadh gach lae gnó le linn na 6 mhí féilire roimhe sin, diomaite de na 3 mhí féilire is déanaí.

Is éard a bheidh in COH ná meán nó meán uimhríochtúil simplí na dtomhas laethúil do na 3 mhí féilire atá fágtha.

Ríomhfar K-COH laistigh de na chéad 14 lá de gach ráithe.

2.  Tomhaisfear COH mar shuim luach absalóideach na gceannachán agus luach absalóideach na ndíolachán do thrádálacha in airgead tirim agus do dhíorthaigh araon i gcomhréir leis an méid seo a leanas:

(a)  i gcás trádálacha in airgead tirim, is é an méid a íocfar nó a gheofar don trádáil an luach.

(b)  i gcás díorthach, is é méid barúlach an chonartha luach na trádála.

Le COH, déanfar idirbhearta a bheidh á láimhseáil ag an ngnólacht infheistíochta agus a eascraíonn as seirbhísiú a dhéanamh ar phunann infheistíochta cliaint a eisiamh más rud é go mbeidh K-AUM i leith infheistíochtaí an chliaint sin á ríomh cheana féin ag an ngnólacht infheistíochta.

Féadfaidh gnólachtaí infheistíochtaí ríomh COH a eisiamh ó aon orduithe nach bhfuil forghníomhaithe, más rud é go dtarlaíonn an neamh-fhorghníomhú sin mar gheall ar chealú tráthúil an ordaithe ag an gcliant.

3.  I gcás ina bhfuil an gnólacht infheistíochta ag feidhmiú le níos lú ná 3 mhí, féadfaidh sé réamh-mheastacháin ghnó a úsáid chun K-COH a ríomh, faoi réir na gceanglas carnach seo a leanas:

(a)  go n-úsáidfear sonraí stairiúla a luaithe a bheidh siad ar fáil;

(b)  go bhfuil measúnú dearfach déanta ag an údarás inniúil ar mheastacháin ghnó an ghnólachta infheistíochta arna dtíolacadh i gcomhréir le hAirteagal 7 de Threoir 2014/65/AE.

CAIBIDIL 4

K-fhachtóirí RtM

Airteagal 21Ceanglas de réir K-fhachtóirí RtM

1.  Is éard a bheidh sa cheanglas de réir K-fhachtóirí RtM i gcás shuíomhanna leabhair trádála an ghnólachta infheistíochta atá ag déileáil ar a chuntas féin, bíodh sin ar a shon féin nó thar ceann cliaint, ná K-NPR arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 22▌.

1a.  De mhaolú ar mhír 1, ceadóidh údarás inniúil do ghnólacht infheistíochta an ceanglas de réir K-fhachtóirí RtM a chinneadh trí úsáid a bhaint as K-CMG arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 23, le haghaidh suíomhanna a dhéantar a imréiteach go lárnach más rud é go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

(a)  nach cuid de ghrúpa a chuimsíonn institiúid creidmheasa é an gnólacht infheistíochta;

(b)  gur faoi fhreagracht comhalta imréitigh a dhéantar forghníomhú agus socrú na n-idirbheart de chuid an ghnólachta infheistíochta a imréitítear go lárnach, agus go ráthaíonn an comhalta imréitigh sin iad nó seachas sin go socraítear ar bhonn seachadadh in aghaidh íocaíochta iad;

(c)  gur ar shamhail inmheánach de chuid an chomhalta imréitigh a chloíonn leis na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 41 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(14) a bhunaítear ríomh an chorrlaigh tosaigh a bhreacann an gnólacht infheistíochta leis an gcomhalta imréitigh;

Airteagal 22K-NPR a ríomh

1.   Chun críocha K-NPR, is ar cheann de na modhanna seo a leanas a ríomhfar an ceanglas caipitil i gcás shuíomhanna leabhair trádála an ghnólachta infheistíochta atá ag déileáil ar a chuntas féin, bíodh sin ar a shon féin nó thar ceann cliaint:

(a)  an cur chuige [caighdeánaithe simplithe] a leagtar amach i gCaibidil 2 go Caibidil 4 de Theideal IV de Chuid 3 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013▌;

(b)  an cur chuige caighdeánaithe a leagtar amach in [Caibidil 1(a) de Theideal IV de Chuid a Trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i gcomhréir le hAirteagal 1(84) den Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i dtaca leis an gcóimheas giarála, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an riosca creidmheasa contrapháirtí, leis an riosca margaidh, leis na neamhchosaintí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na neamhchosaintí ar ghnóthais chomh-infheistíochta, leis na neamhchosaintí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012];  

(c)  modh na samhlacha inmheánacha a leagtar amach in [Caibidil 1(b) de Theideal IV de Chuid a Trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i gcomhréir le hAirteagal 1(84) den Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i dtaca leis an gcóimheas giarála, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an riosca creidmheasa contrapháirtí, leis an riosca margaidh, leis na neamhchosaintí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na neamhchosaintí ar ghnóthais chomh-infheistíochta, leis na neamhchosaintí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012].

K-NPR arna ríomh de réir na modhanna a shonraítear faoi phointe (b) agus faoi phointe (c), déanfar é a mhéadú faoi fhachtóir 65 %.

2.   Chun críocha an dara habairt de phointe (a) de mhír 1, is i gcomhréir le [mír 2 go mír 7 d'Airteagal 325a de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013] a ríomhfaidh an gnólacht infheistíochta méid an ghnó ar an gclár comhardaithe agus lasmuigh den chlár comhardaithe.

Airteagal 23K-CMG a ríomh

1.  ▌Is éard a bheidh in K-CMG an méid iomlán corrlaigh tosaigh is airde a bhreac an gnólacht infheistíochta leis an gcomhalta imréitigh leis na 3 mhí roimhe sin.

2.  Ceapfaidh ÚBE, i gcomhar le ÚEUM, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála lena sonrófar ríomh an mhéid corrlaigh tosaigh dá dtagraítear i mír 1(c).     

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin [naoi mí ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Tarmligtear an chumhacht chuig an gCoimisiún na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

CAIBIDIL 4

K-fhachtóirí RtF

Airteagal 24Ceanglas de réir K-fhachtóirí RtF

1.  Is leis an bhfoirmle seo a leanas a chinnfear an ceanglas de réir K-fhachtóirí RtF:

K-TCD +K-DTF + K-CON

i gcás

gurb ionann K-TCD agus an méid arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 26;

gurb ionann K-DTF agus DTF arna thomhas i gcomhréir le hAirteagal 32, arna iolrú faoin gcomhéifeacht chomhfhreagrach a leagtar síos in Airteagal 15(2), agus

gurb ionann K-CON agus an méid arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 38.

Is ar na hidirbhearta arna dtaifeadadh i leabhar trádála an ghnólachta infheistíochta atá ag déileáil ar a chuntas féin, bíodh sin ar a shon féin nó thar ceann cliaint, a bheidh K-TCD agus K-CON bunaithe.

Is ar na hidirbhearta arna dtaifeadadh i leabhar trádála an ghnólachta infheistíochta atá ag déileáil ar a chuntas féin, bíodh sin ar a shon féin nó thar ceann cliaint, agus ar na hidirbhearta a dtéann an gnólacht infheistíochta ina mbun trí orduithe a fhorghníomhú thar ceann cliant ina ainm féin, a bheidh K-DTF bunaithe.

Roinn I

Mainneachtain an chontrapháirtí trádála

Airteagal 25 Raon Feidhme

1.  Beidh na hidirbhearta seo a leanas faoi réir na Roinne seo:

(a)  ionstraimí díorthach a liostaítear in Iarscríbhinn II de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, diomaite díobh seo a leanas:

(i)  díorthaigh thar an gcuntar a thrádáiltear le rialtais láir agus bainc cheannais na mBallstát;

(ii)   díorthaigh thar an gcuntar a imréitítear go díreach nó go hindíreach trí chontrapháirtí lárnach cáilitheach (CPLC);

(iii)   díorthaigh thar an gcuntar a imréitítear trí chomhalta imréitigh, i gcás ina bhfuil na hidirbhearta faoi réir oibleagáid imréitigh de bhun Airteagal 4 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 nó faoi réir ceanglas coibhéiseach an conradh sin a imréiteach i dtríú tír, nó i gcás ina gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas ar fad:

aa. go bhfuil suíomhanna agus sócmhainní an ghnólachta infheistíochta a bhaineann leis na hidirbhearta sin idirdhealaithe agus leithscartha, ar leibhéal an chomhalta imréitigh agus CPLC araon, ó shuíomhanna agus sócmhainní an chomhalta imréitigh agus chliaint eile an chomhalta imréitigh sin agus mar gheall ar an idirdhealú sin agus ar an leithscaradh sin, nach mbeadh baint ag na suíomhanna agus na sócmhainní sin le féimheacht faoin dlí náisiúnta i gcás mhainneachtain nó dhócmhainneacht an chomhalta imréitigh nó duine amháin nó níos mó dá chliaint eile;

bb. go n-éascaíonn na dlíthe, na rialacháin, na rialacha agus na socruithe conarthacha is infheidhme, nó atá ceangailteach, maidir leis an gcontrapháirtí lárnach, aistriú na suíomhanna de chuid an chliaint a bhaineann leis na conarthaí agus leis na hidirbhearta sin agus aistriú na comhthaobhachta comhfhreagraí chuig comhalta imréitigh eile laistigh den tréimhse chorrlaigh is infheidhme maidir leis an riosca i gcás mhainneachtain nó dhócmhainneacht an chomhalta imréitigh bhunaidh;

cc. go bhfuil tuairim dhlíthiúil neamhspleách atá réasúnaithe agus i scríbhinn faighte ag an ngnólacht infheistíochta arb é a conclúid nach dtabhódh an gnólacht infheistíochta, i gcás agóid dhlíthiúil, aon chaillteanas mar gheall ar dhócmhainneacht a chomhalta imréitigh nó mar gheall ar dhócmhainneacht aon chliant de chuid a chomhalta imréitigh.

(iv)   díorthaigh arna dtrádáil ar mhalartán;

(v)  seilbh díorthach le haghaidh suíomh de chuid an ghnólachta ar gníomhaíocht leabhair neamhthrádála is bunús leis;

(b)  idirbhearta socraíochta iarchurtha;

(c)  idirbhearta athcheannaigh;

(d)  idirbhearta maidir le hurrúis nó tráchtearraí a iasachtú nó a fháil ar iasacht;

(e)  idirbhearta iasachta corrlaigh.

2.  De mhaolú ar an Roinn seo, féadfaidh an gnólacht infheistíochta a cheanglais chaipitil maidir leis na hidirbhearta dá dtagraítear i mír 1 a ríomh le ceann de na modhanna a chur i bhfeidhm a leagtar amach i [Roinn 3, Roinn 4 nó Roinn 5, Teideal II, Cuid 3 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013] agus cuirfidh an gnólacht infheistíochta é sin in iúl don údarás inniúil gan mhoill.

Airteagal 26 K-

TCD a ríomh

Chun críocha K-TCD, is leis an bhfoirmle seo a leanas a chinnfear an ceanglas caipitil:

Ceanglas caipitil = Luach na neamhchosanta * RF

nuair is é RF an fachtóir riosca arna shainiú de réir chineál an chontrapháirtí i gcomhréir le Tábla 2.

Tábla 2

Cineál an chontrapháirtí

 

Fachtóir riosca

Institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta

1.6%

Contrapháirtithe eile

8%

Airteagal 27 Luach na neamhchosanta a ríomh

Is i gcomhréir leis an bhfoirmle seo a leanas a chinnfear ríomh luach na neamhchosanta:

Luach na neamhchosanta = Max (0; RC + PFE - C)

nuair:

RC = an costas athsholáthair mar a chinntear in Airteagal 28 é.

PFE = an neamhchosaint fhéideartha thodhchaí mar a chinntear in Airteagal 29 í; agus

C = an chomhthaobhacht mar a chinntear in Airteagal 30 í.

Beidh feidhm ag an gcostas athsholáthair (RC) agus ag an gcomhthaobhacht (C) maidir leis na hidirbhearta uile dá dtagraítear in Airteagal 25.

Is maidir le conarthaí díorthach agus idirbhearta socraíochta iarchurtha, agus maidir leo sin amháin, a bheidh feidhm ag an neamhchosaint fhéideartha thodhchaí (PFE).

Airteagal 28Costas athsholáthair (RC)

Déanfar an costas athsholáthair dá dtagraítear in Airteagal 27 a chinneadh mar a leanas:

(a)  i gcás conarthaí díorthach, an margadhluach reatha a bheidh in RC (CMV);

(b)  i gcás idirbhearta socraíochta iarchurtha, an méid socraíochta a bheidh in RC;

(c)  i gcás idirbhearta athcheannaigh agus idirbhearta maidir le hurrúis nó tráchtearraí a iasachtú nó a fháil ar iasacht, is éard a bheidh in RC an glanmhéid airgid thirim arna iasachtú agus arna fháil ar iasacht.

Airteagal 29Neamhchosaint fhéideartha thodhchaí

1.  I gcás gach idirbhirt díorthach agus gach idirbhirt socraíochta iarchurtha, is mar thoradh ar an méid seo a leanas a ríomhfar an neamhchosaint fhéideartha thodhchaí (PFE) dá dtagraítear in Airteagal 28:

(a)  méid barúlach iarbhír (EN) an idirbhirt arna chinneadh i gcomhréir le mír 2 go mír 6 den Airteagal seo;

(b)  an fachtóir maoirseachta (SF) arna chinneadh i gcomhréir le mír 7 den Airteagal seo; agus

(c)  an fachtóir aibíochta (MF) arna chinneadh i gcomhréir le mír 8 den Airteagal seo;

2.  Is éard a bheidh sa mhéid barúlach iarbhír ná toradh an mhéid bharúlaigh arna ríomh i gcomhréir le mír 3 den Airteagal seo, a ré le haghaidh conarthaí díorthach ráta úis agus creidmheasa arna ríomh i gcomhréir le mír 4 den Airteagal seo, agus a dheilte le haghaidh conarthaí rogha arna ríomh i gcomhréir le mír 6 den Airteagal seo.

3.  Mura bhfuil an méid barúlach luaite go soiléir agus socraithe go haibíocht, is mar a leanas a chinnfear é:

(a)  i gcás díorthaigh malairte eachtraí, is éard a bheidh sa mhéid barúlach méid barúlach chuid an airgeadra eachtraigh den chonradh, arna chomhshó san airgeadra intíre. Más in airgeadraí nach iad an t-airgeadra intíre iad a ainmnítear an dá chuid de dhíorthach malairte eachtraí, déanfar méid barúlach gach coda a chomhshó san airgeadra intíre agus is í an chuid ar mó a luach airgeadra intíre a bheidh sa mhéid barúlach;

(b)  i gcás díorthaigh chothromais agus tráchtearraí agus lamháltais astaíochta agus díorthaigh díobh sin, is éard a bheidh sa mhéid barúlach toradh an phraghais (thodhchaí) reatha ar aon aonad amháin den stoc agus líon na n-aonad dá dtagraítear sa trádáil;

(c)  i gcás idirbhearta ag a bhfuil dea-thorthaí iomadúla a bhraitheann ar staid ar leith lena n-áirítear roghanna digiteacha nó réamhchonarthaí de chineál fuascailte sprice, ríomhfaidh an gnólacht infheistíochta an méid barúlach do gach staid agus úsáidfidh sé an ríomh is airde a gheofar;

(d)  i gcás inar foirmle luachanna margaidh é an méid barúlach, iontrálfaidh an gnólacht infheistíochta na margadhluachanna reatha chun an méid barúlach trádála a chinneadh;

(e)  i gcás babhtálacha barúlacha athraitheacha amhail babhtálacha amúchta agus babhtálacha tiomsaitheacha, is é an meánmhéid barúlach ar feadh a bhfuil fágtha de shaolré na babhtála a úsáidfidh gnólachtaí infheistíochta mar mheánmhéid barúlach don trádáil;

(f)  déanfar babhtálacha giaráilte a chomhshó i meánmhéid barúlach na babhtála neamhghiaráilte coibhéisí sa dóigh, nuair a mhéadófar gach ráta i mbabhtáil faoi fhachtóir, go méadófar an méid barúlach atá dearbhaithe faoin bhfachtóir ar na rátaí úis chun an méid barúlach a chinneadh;

(g)  i gcás conradh díorthach lena mbaineann malartuithe iomadúla príomhshuime, méadófar an méid barúlach faoi líon na malartuithe príomhshuime sa chonradh díorthach chun an méid barúlach a chinneadh.

4.  Déanfar méid barúlach na ndíorthach ráta úis agus creidmheasa don am atá fágtha go haibíocht (i mblianta) na gconarthaí sin a choigeartú i gcomhréir leis an ré a leagtar amach san fhoirmle seo a leanas:

Ré = (1 – exp (-0.05 * am go haibíocht)) / 0.05;

5.  Is éard a bheidh in aibíocht conartha ná an dáta is déanaí ar féidir an conradh a fhorghníomhú.

Má tá an díorthach bainteach le luach ionstraime eile ráta úis nó creidmheasa, is ar bhonn na hionstraime foluití a chinnfear an tréimhse ama.

I gcás roghanna, is éard a bheidh san aibíocht ná an dáta feidhmithe conarthach a shonraítear sa chonradh.

I gcás conradh díorthach atá struchtúrtha sa dóigh go ndéantar, ar dhátaí sonraithe, aon neamhchosaint atá fós amuigh a shocrú agus na téarmaí a athshocrú sa dóigh gurb é nialas luach cóir an chonartha, beidh an aibíocht atá fágtha comhionann leis an am go dtí an chéad dáta athshocraithe eile.

6.  Féadfaidh an gnólacht infheistíochta féin an deilte a ríomh le haghaidh roghanna agus roghtálacha, ag úsáid samhail chuí. Déanfaidh an tsamhail sin meastachán ar ráta athraithe luach na rogha i ndáil le hathruithe beaga ar mhargadhluach an fholuitigh. I gcás idirbhearta nach roghanna ná roghtálacha iad, is é 1 a bheidh sa deilte i gcás suíomhanna fada agus -1 i gcás suíomhanna gearra.

7.  Is de réir an tábla seo a leanas a chinnfear an fachtóir maoirseachta (SF) i gcás gach aicme sócmhainní:

Tábla 3

Aicme sócmhainní

 

Fachtóir maoirseachta

Ráta úis

0.5%

Malairt eachtrach

4%

Creidmheas

1%

Cothromas aonainm

32%

Innéacs cothromais

20%

Tráchtearra agus lámhaltas astaíochta

18%

8.  Is leis an bhfoirmle seo a leanas a chinnfear an fachtóir aibíochta (MF) i gcás gach idirbhirt:

        MF = (min (M;1 bhliain) / 1 bhliain)^0.5

I gcás trádálacha gan cumhdach corrlaigh, is éard a bheidh san aibíocht (M) aon bhliain amháin nó, más giorra é, a bhfuil fágtha d'aibíocht an chonartha díorthach de réir mar a chinntear sin sa dara fomhír de mhír 5, gan a bheith níos giorra ná deich lá gnó.

I gcás trádálacha faoi chumhdach corrlaigh, is éard a bheidh san aibíocht (M) an tréimhse chorrlaigh faoi riosca. Deich lá gnó ar a laghad a bheidh san íostréimhse chorrlaigh faoi riosca i gcás idirbhearta díorthach nach n-imréitítear go lárnach atá faoi réir comhaontuithe laethúla corrlaigh agus cúig lá gnó i gcás idirbhearta díorthach a imréitítear go lárnach atá faoi réir comhaontuithe laethúla corrlaigh.

Airteagal 30 Comhthaobhacht

1.  An chomhthaobhacht neamhairgid a bhreacfaidh agus a ghlacfaidh an gnólacht infheistíochta, in idirbhearta déthaobhacha agus imréitithe araon dá dtagraítear in Airteagal 23, beidh sí faoi réir caolchorrlaigh i gcomhréir leis an tábla seo a leanas:

Tábla 4

Aicme sócmhainní

Caolchorrlach idirbheart athcheannaigh

Caolchorrlach idirbheart eile

 

Urrúis fiachais arna n-eisiúint ag rialtais láir nó ag bainc cheannais

≤ 1 bhliain

0.707%

1%

> 1 bhliain ≤ 5 bliana

2.121%

3%

> 5 bliana

4.243%

6%

Urrúis fiachais arna n-eisiúint ag eintitis eile

≤ 1 bhliain

1.414%

2%

> 1 bhliain ≤ 5 bliana

4.243%

6%

> 5 bliana

8.485%

12%

Suíomhanna urrúsúcháin

≤ 1 bhliain

2.828%

4%

> 1 bhliain ≤ 5 bliana

8.485%

12%

> 5 bliana

16.970%

24%

Gnáthscaireanna liostaithe agus luachanna in-chomhshóite

14.143%

20%

Ór

10.607%

15%

Airgead tirim

0%

0%

Chun críocha Thábla 4, ní áireofar suíomhanna ath-urrúsúcháin ar na suíomhanna urrúsúcháin.

2.  Déanfar luach na comhthaobhachta neamhairgid a bhreacfaidh an gnólacht infheistíochta lena chontrapháirtí a mhéadú agus déanfar luach na comhthaobhachta neamhairgid a ghlacfaidh an gnólacht infheistíochta óna chontrapháirtí a laghdú de réir Thábla 4.

3.  I gcás neamhréir airgeadraí idir an t-idirbheart agus an chomhthaobhacht a bhreacfar nó a ghlacfar, beidh feidhm ag caolchorrlach breise 8 % i ngeall ar neamhréir airgeadraí.

Airteagal 31Glanluacháil

Chun críocha na Roinne seo, féadfaidh an gnólacht infheistíochta conarthaí lánmheaitseála atá ar áireamh i gcomhaontú glanluachála a láimhseáil faoi mar a bheidís ina n-aon chonradh amháin ag a mbeadh príomhshuim bharúlach a bheadh coibhéiseach leis na fáltais ghlana, féadfaidh sé glanluacháil a dhéanamh ar idirbhearta eile atá faoi réir nuachan faoina ndéantar na hoibleagáidí uile idir an gnólacht infheistíochta agus a chontrapháirtí a chónascadh go huathoibríoch sa dóigh go ndéanann an nuachan aon mhéid aonair glan a chur go dlíthiúil in ionad na n-olloibleagáidí a bhí ann roimhe sin, chomh maith le hidirbhearta eile ina n-áirithíonn an gnólacht infheistíochta, chun sástacht an údaráis inniúil, go bhfuil na coinníollacha seo a leanas comhlíonta:

(a)  conradh glanluachála leis an gcontrapháirtí nó comhaontú eile lena gcruthaítear oibleagáid dhlíthiúil aonair, lena gcumhdaítear na hidirbhearta uile atá ar áireamh, sa mhéid agus go mbeadh éileamh ag an ngnólacht infheistíochta ar ghlacadh, nó go mbeadh sé faoi oibleagáid íocaíochta, i leith shuim ghlan na luachanna deimhneacha agus diúltacha marcála ón margadh atá ar na hidirbhearta aonair atá ar áireamh, agus an tsuim sin amháin, i gcás ina mainneodh contrapháirtí feidhmiú de thoradh aon cheann díobh seo a leanas:

(i)  mainneachtain;

(ii)  féimheacht;

(iii)  leachtú;

(iv)  imthosca comhchosúla.

(b)  nach bhfuil aon chlásal sa chonradh glanluachála lena dtugtar cead, i gcás mainneachtain contrapháirtí, don chontrapháirtí neamh-mhainneachtana íocaíochtaí teoranta amháin a dhéanamh, nó gan aon íocaíochtaí a dhéanamh, le heastát an pháirtí mainneachtana, fiú má tá an páirtí mainneachtana ina ghlanchreidiúnaí;

(c)  go bhfuil tuairim dhlíthiúil réasúnaithe i scríbhinn faighte ag an ngnólacht infheistíochta go mbeadh, i gcás agóid dhlíthiúil i gcoinne an chomhaontaithe ghlanluachála, éilimh agus oibleagáidí an ghnólachta infheistíochta coibhéiseach leis na héilimh agus oibleagáidí dá dtagraítear i bpointe (a) de réir an chórais dlí seo a leanas:

–  dlí na dlínse ina bhfuil an contrapháirtí corpraithe;

–  má tá brainse coigríche de chontrapháirtí bainteach, dlí na dlínse ina bhfuil an brainse suite;

–  an dlí a rialaíonn na hidirbhearta aonair sa chomhaontú glanluachála; nó

–  an dlí a rialaíonn aon chonradh nó aon chomhaontú atá riachtanach chun an ghlanluacháil a chur i gcrích.

Roinn IISreabhadh trádála laethúil

Airteagal 32DTF a thomhas chun críocha K-DTF a ríomh

1.  Chun críocha K-DTF a ríomh, is éard a bheidh sa DTF ná meánluach rollach an tsreafa trádála laethúla iomlána, arna thomhas ag deireadh gach lae gnó le linn na 15 mhí féilire roimhe sin, diomaite de na 3 mhí féilire is déanaí.

Is éard a bheidh in DTF ná meán nó meán uimhríochtúil simplí na dtomhas laethúil do na 12 mhí féilire atá fágtha.

Ríomhfar K-DTF laistigh de na chéad 14 lá de gach bliain.

2.  Tomhaisfear DTF mar shuim luach absalóideach na gceannachán agus luach absalóideach na ndíolachán do thrádálacha in airgead tirim agus do dhíorthaigh araon i gcomhréir leis an méid seo a leanas:

(a)  i gcás trádálacha in airgead tirim, is é an méid a íocfar nó a gheofar don trádáil an luach.

(b)  i gcás díorthach, is é méid barúlach an chonartha luach na trádála.

3.  Ní chuirfear san áireamh in DTF idirbhearta a dhéanfaidh gnólacht infheistíochta a chuireann seirbhísí bainistithe punainne ar fáil thar ceann gnóthais chomh-infheistíochta.

Cuirfear san áireamh in DTF idirbhearta a dhéanfaidh an gnólacht infheistíochta ina ainm féin ar a shon féin nó thar ceann cliaint.

4.  I gcás ina bhfuil an gnólacht infheistíochta ag feidhmiú le níos lú ná 15 mhí, féadfaidh sé réamh-mheastacháin ghnó a úsáid chun K-DTF a ríomh faoi réir na gceanglas carnach seo a leanas:

(a)  go n-úsáidfear sonraí stairiúla a luaithe a bheidh siad ar fáil;

(b)  go bhfuil measúnú dearfach déanta ag an údarás inniúil ar mheastacháin ghnó an ghnólachta infheistíochta arna gcur faoina bhráid i gcomhréir le hAirteagal 7 de Threoir 2014/65/AE.

CAIBIDIL 4a

Airteagal 32aLáimhseáil stuamachta sócmhainní atá neamhchosanta ar ghníomhaíochtaí a ngabhann cuspóirí comhshaoil nó sóisialta leo

1. Tar éis dul i gcomhairle le BERS, déanfaidh ÚBE, ar bhonn na sonraí atá ar fáil agus thorthaí Ghrúpa Saineolais Ardleibhéil an Choimisiúin maidir le hAirgeadas Inbhuanaithe, measúnú ar cibé an mbeadh bonn cirt ó thaobh na stuamachta de ann do láimhseáil stuamachta tiomanta ar na sócmhainní atá neamhchosanta ar ghníomhaíochtaí a ngabhann cuspóirí comhshaoil nó sóisialta go substaintiúil leo, i bhfoirm k-fhachtóirí coigeartaithe nó comhéifeachtaí k-fhachtóirí coigeartaithe. Go háirithe, déanfaidh ÚBE imscrúdú ar na nithe seo leanas:

(a)  roghanna modheolaíochta chun a mheas cé chomh neamhchosanta atá aicmí sócmhainní ar ghníomhaíochtaí a ngabhann cuspóirí comhshaoil nó sóisialta go substaintiúil leo;

(b)  sainphróifílí riosca ar shócmhainní atá neamhchosanta ar ghníomhaíochtaí a ngabhann cuspóirí comhshaoil nó sóisialta leo;

(c)  rioscaí a bhaineann le dímheas sócmhainní mar gheall ar athruithe rialála amhail maolú ar an athrú aeráide;

(d)  na héifeachtaí a d’fhéadfadh a bheith ag láimhseáil stuamachta ar shócmhainní atá neamhchosanta ar ghníomhaíochtaí a ngabhann cuspóirí comhshaoil nó sóisialta leo ar chobhsaíocht airgeadais;

2. Déanfaidh ÚBE tuarascáil ar a chinntí a chur faoi bhráid an Choimisiúin, Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle faoin ... [dhá bhliain i ndiaidh dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

3. Ar bhonn na tuarascála dá dtagraítear i mír 2, déanfaidh an Coimisiún, i gcás inarb iomchuí, togra reachtach a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

CUID A CEATHAIR

RIOSCA COMHCHRUINNITHE

Airteagal 33Oibleagáid maidir le faireachán

1.  Déanfaidh an gnólacht infheistíochta faireachán agus rialú ar a riosca comhchruinnithe i gcomhréir leis an gCuid seo, trí bhíthin nósanna imeachta fónta riaracháin agus cuntasaíochta agus sásraí daingne rialaithe inmheánaigh.

2.  Chun críocha na Coda seo, cuimseoidh na téarmaí institiúid creidmheasa agus gnólacht infheistíochta gnóthais phríobháideacha nó phoiblí, a mbrainsí san áireamh, arbh é a bheadh iontu dá mbeidís bunaithe san Aontas institiúid creidmheasa nó gnólacht infheistíochta mar a shainmhínítear iad sa Rialachán seo agus ar tugadh údarú dóibh i dtríú tír ina gcuirtear ceanglais stuamachta maoirseachta agus rialála i bhfeidhm atá coibhéiseach ar a laghad leis na ceanglais sin a chuirtear i bhfeidhm san Aontas.

Airteagal 34Ceanglais maidir le tuairisciú

An gnólacht infheistíochta nach gcomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1), déanfaidh sé na leibhéil riosca seo a leanas a thuairisciú do na húdaráis inniúla ar bhonn bliantúil ar a laghad:

(a)  leibhéal an riosca comhchruinnithe a bhaineann le mainneachtain contrapháirtithe i gcás neamhchosaintí sa leabhar trádála, ar bhonn contrapháirtí aonair agus ar bhonn comhiomlán;

(b)  leibhéal an riosca comhchruinnithe i leith na n-institiúidí creidmheasa, gnólachtaí infheistíochta agus eintitis eile a bhfuil airgead cliant á sealbhú acu;

(c)  leibhéal an riosca comhchruinnithe i leith na n-institiúidí creidmheasa, gnólachtaí infheistíochta agus eintitis eile ina gcuirtear urrúis cliant i dtaisce;

(d)  leibhéal an riosca comhchruinnithe i leith na n-institiúidí creidmheasa ina bhfuil airgead tirim i dtaisce ag an ngnólacht; agus

(e)  leibhéal an riosca comhchruinnithe a eascraíonn as tuillimh.

Airteagal 35 Luach na neamhchosanta a ríomh

1.  An gnólacht infheistíochta nach gcomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1), déanfaidh sé na neamhchosaintí seo a leanas a ríomh chun críocha na Coda seo:  

(a)  neamhchosaintí ar chliaint aonair a thagann chun cinn sa leabhar trádála, trí na neamhchosaintí sin a chur leis na neamhchosaintí glana sna hionstraimí airgeadais uile arna n-eisiúint ag an gcliant aonair sin.

Déanfar an neamhchosaint ghlan a ríomh trí asbhaint na suíomhanna frithgheallta sin atá suibscríofa nó fo-fhrithgheallta ag tríú páirtithe ar bhonn comhaontú foirmiúil, arna laghdú faoi na fachtóirí seo a leanas:

Tábla 5

lá oibre 0:

100 %

lá oibre 1:

90 %

laethanta oibre 2 go 3:

75 %

lá oibre 4:

50 %

lá oibre 5:

25 %

i ndiaidh lá oibre 5:

0 %.

Cuirfidh an gnólacht infheistíochta córais ar bun chun faireachán agus rialú a dhéanamh ar a neamhchosaintí frithgheallta idir tráth an ghealltanais tosaigh agus an lá gnó dar gcionn, i bhfianaise chineál na rioscaí arna dtabhú sna margaí atá i gceist.

(b)  neamhchosaintí ar ghrúpaí cliant nasctha, trí shuimiú na neamhchosaintí uile ar na cliaint aonair sa ghrúpa, agus iad a láimhseáil mar neamhchosaint aonair.

2.  Le linn don ghnólacht infheistíochta an neamhchosaint ar chliant nó ar ghrúpa cliant nasctha a ríomh, déanfaidh sé gach beart réasúnta chun na sócmhainní foluiteacha sna hidirbhearta ábhartha a shainaithint mar aon le contrapháirtí na neamhchosaintí foluiteacha.

Airteagal 36 Teorainneacha le rioscaí comhchruinnithe

1.  An gnólacht infheistíochta atá ag déileáil ar a chuntas féin, bíodh sin ar a shon féin nó thar ceann cliaint, ní thabhóidh sé neamhchosaint ar chliant aonair ná ar ghrúpa cliant nasctha ar mó a luach ná 25 % dá chaipiteal rialála, ach amháin má chomhlíonann sé an oibleagáid maidir le fógra a thabhairt a leagtar amach in Airteagal 37 agus an ceanglas caipitil de réir K-CON a leagtar amach in Airteagal 38.

I gcás inar institiúid creidmheasa nó gnólacht infheistíochta an cliant aonair sin, nó i gcás ina bhfuil institiúid creidmheasa nó gnólacht infheistíochta amháin nó níos mó i ngrúpa cliant nasctha, ní bheidh an luach sin níos airde ná 25 % de chaipiteal rialála an ghnólachta infheistíochta arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 11 nó EUR 150 milliún, cibé acu is airde, ar choinníoll nach mó ná 25 % de chaipiteal rialála an ghnólachta infheistíochta suim luachanna na neamhchosanta ar na cliaint nasctha uile nach institiúidí creidmheasa ná gnólachtaí infheistíochta iad.

I gcás ina bhfuil an méid EUR 150 milliún níos airde ná 25 % de chaipiteal rialála an ghnólachta infheistíochta, ní bheidh luach na neamhchosanta níos airde ná 100 % de chaipiteal rialála an ghnólachta infheistíochta.

2.  Féadfar dul thar na teorainneacha dá dtagraítear i mír 1 i gcás ina gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas:

(a)  go gcomhlíonfaidh an gnólacht infheistíochta, i dtaca leis an mbarrachas i leith na teorann a leagtar síos i mír 1, an ceanglas caipitil de réir K-CON arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 38;

(b)  i gcás ina mbeidh 10 lá nó tréimhse is giorra caite ó tháinig ann don bharrachas, nach mbeidh an neamhchosaint sa leabhar trádála ar an gcliant aonair nó ar an ngrúpa cliant nasctha atá i gceist níos mó ná 500 % de chaipiteal rialála an ghnólachta infheistíochta;

(c)  i gcás aon bharrachais a mhairfidh ar feadh tréimhse is faide ná 10 lá, nach mó iad, ina n-iomláine, ná 600 % de chaipiteal rialála an ghnólachta infheistíochta.

Airteagal 37 Oibleagáid maidir le fógra a thabhairt

1.  I gcás ina sárófar na teorainneacha dá dtagraítear in Airteagal 36(1), tabharfaidh gnólacht infheistíochta fógra gan mhoill do na húdaráis inniúla faoi mhéid an bharrachais, ainm an chliaint aonair lena mbaineann agus, i gcás inarb infheidhme, ainm an ghrúpa cliant nasctha lena mbaineann.

2.  Féadfaidh údaráis inniúla tréimhse theoranta a dheonú don ghnólacht infheistíochta chun cloí leis an teorainn dá dtagraítear in Airteagal 36(1).

I gcás inarb infheidhme an méid EUR 150 milliún dá dtagraítear in Airteagal 36(1), féadfaidh na húdaráis inniúla cead a thabhairt an teorainn 100% de chaipiteal rialála an ghnólachta infheistíochta a shárú.

Airteagal 38 K-CON a ríomh

1.  Chun críocha K-CON a ríomh, is éard a bheidh sa bharrachas dá dtagraítear in Airteagal 36(2) an neamhchosaint ar an gcliant aonair nó ar an ngrúpa cliant nasctha atá i gceist a bheidh tagtha chun cinn sa leabhar trádála.

2.  I gcás nár mhair an barrachas ar feadh tréimhse is faide ná 10 lá, is éard a bheidh sa cheanglas caipitil de réir K-CON 200 % de na ceanglais dá dtagraítear i mír 1.

3.  Tar éis na tréimhse 10 lá arna ríomh ón dáta ar tháinig ann don bharrachas, déanfar an barrachas a shannadh sa líne iomchuí i gColún 1 de Thábla 6.

4.  Is éard a bheidh sa cheanglas caipitil de réir K-CON toradh an bharrachais arna iolrú faoin bhfachtóir comhfhreagrach i gColún 2 de Thábla 6.

Tábla 6

Colún 1:

Barrachas thar na teorainneacha

(bunaithe ar chéatadán de chaipiteal rialála)

Colún 2:

Fachtóirí

Suas le 40 %

200 %

Ó 40 % go 60 %

300 %

Ó 60 % go 80 %

400 %

Ó 80 % go 100 %

500 %

Ó 100 % go 250 %

600 %

Os cionn 250 %

900 %

5.  Chun cur i bhfeidhm aonfhoirmeach an Rialacháin seo a áirithiú agus forbairtí sna margaí airgeadais a chur san áireamh, tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 54 chun an modh lena dtomhaisfear an K-fhachtóir san Airteagal seo a shonrú.

Airteagal 39Nósanna imeachta chun cosc a chur ar ghnólachtaí infheistíochta an ceanglas caipitil de réir K-CON a sheachaint

1.  Maidir leis na neamhchosaintí a sháróidh an teorainn a leagtar síos in Airteagal 36(1), ní dhéanfaidh gnólachtaí infheistíochta iad a aistriú go sealadach chuig cuideachta eile, bídís nó ná bídís sa ghrúpa céanna, ná ní dhéanfar idirbhearta saorga chun an neamhchosaint a ghlanadh le linn na tréimhse 10 lá dá dtagraítear in Airteagal 38 agus neamhchosaint nua a chruthú.

2.  Déanfaidh gnólachtaí infheistíochta córais a choimeád ar bun lena áirithiú go ndéanfar aon aistriú dá dtagraítear i mír 1 a thuairisciú láithreach do na húdaráis inniúla.

Airteagal 40Eisiaimh

1.  Eisiafar na neamhchosaintí seo a leanas ó na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 38(1):

(a)  neamhchosaintí nach sa leabhar trádála a thiocfaidh siad chun cinn;

(b)  neamhchosaintí a asbhainfear ina n-iomláine as cistí dílse an ghnólachta infheistíochta;

(c)  neamhchosaintí áirithe a thabhófar le linn gnáthshocrú seirbhísí íocaíochta, idirbhearta airgeadra eachtraigh, idirbhearta urrús agus soláthar tarchuir airgid;

(d)  ítimí sócmhainne arb éard atá iontu éilimh ar rialtais láir:

(i)  neamhchosaintí ar rialtais láir, bainc cheannais, eintitis earnála poiblí, eagraíochtaí idirnáisiúnta nó bainc forbartha iltaobhacha (MDBanna) agus neamhchosaintí atá ráthaithe ag na daoine sin nó atá inchurtha ina leith;

(ii)   neamhchosaintí ar rialtais láir nó ar bhainc cheannais (seachas iad siúd dá dtagraítear faoi phointe (i) atá ainmnithe agus, i gcás inarb infheidhme, cistithe in airgeadra náisiúnta an iasachtaí;

(iii)  neamhchosaintí ar rialtais réigiúnacha agus údaráis áitiúla na stát atá sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) nó neamhchosaintí atá ráthaithe acu sin.

(e)  neamhchosaintí ar chontrapháirtithe lárnacha agus ranníocaíochtaí le cistí mainneachtana contrapháirtithe lárnacha.

2.  Féadfaidh údaráis inniúla na neamhchosaintí seo a leanas a dhíolmhú ina n-iomláine nó i bpáirt ó chur i bhfeidhm Airteagal 38(1):

(a)  bannaí faoi chumhdach;

(b)  neamhchosaintí ar rialtais réigiúnacha agus údaráis áitiúla na stát atá in LEE nó neamhchosaintí atá ráthaithe acu sin;

(c)  seilbh ceanglas leachtachta in urrúis rialtais, ar choinníoll gurb é measúnú a dhéanfar orthu, de lánrogha an údaráis inniúil, gur de ghrád infheistíochta iad;

(d)  neamhchosaintí ar mhalartuithe aitheanta mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1)(72) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 iad.

Airteagal 41Díolúine do dhéileálaithe tráchtearraí agus lamháltas astaíochtaí

1.  Ní bheidh feidhm ag forálacha na Coda seo maidir le déileálaithe tráchtearraí agus lamháltas astaíochtaí má chomhlíontar na coinníollacha uile seo a leanas i gcás idirbhearta laistigh de ghrúpa:

(a)  gur contrapháirtí neamhairgeadais é an contrapháirtí eile;

(b)  go gcuimsíonn an comhdhlúthú céanna an dá chontrapháirtí;

(c)  go bhfuil an dá chontrapháirtí faoi réir na nósanna imeachta láraithe iomchuí maidir le riosca a mheas, a thomhas agus a rialú;

(d)  gur féidir a mheas go laghdóidh an t-idirbheart rioscaí a bhaineann go díreach le gníomhaíocht tráchtála nó le gníomhaíocht um maoiniú cisteáin an chontrapháirtí neamhairgeadais nó an ghrúpa sin.

2.  Chun críocha an Airteagail seo, measfar go gcuimsíonn an comhdhlúthú céanna contrapháirtithe ar cheann amháin de na coinníollacha seo a leanas:

(a)  go gcuimsíonn an comhdhlúthú na contrapháirtithe i gcomhréir le hAirteagal 22 de Threoir 2013/34/AE;

(b)  go gcuimsíonn an comhdhlúthú na contrapháirtithe i gcomhréir le hAirteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 1606/2002;

(c)  i dtaca le grúpa a bhfuil ceannoifig a mháthairghnóthais i dtríú tír, go gcuimsíonn an comhdhlúthú na contrapháirtithe i gcomhréir le prionsabail chuntasaíochta tríú tír a bhfuil glacadh go ginearálta leo agus a chinnfear a bheith coibhéiseach le IFRS i gcomhréir le hAirteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 1569/2007 nó caighdeáin chuntasaíochta tríú tír a cheadaítear a úsáid i gcomhréir le hAirteagal 4 den Rialachán sin.

3.  Tabharfaidh an gnólacht infheistíochta fógra don údarás inniúil sula n-úsáidfidh sé an díolúine dá dtagraítear i mír 1.

Ní cheadóidh an t-údarás inniúil cur i bhfeidhm na díolúine ach amháin má chomhlíontar na coinníollacha uile a leagtar amach i mír 1.

CUID A CÚIG

LEACHTACHT

Airteagal 42 Ceanglas leachtachta

1.  Beidh i seilbh an ghnólachta infheistíochta méid sócmhainní leachtacha atá coibhéiseach ar a laghad leis an tríú cuid de na ceanglais forchostas seasta arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 13(1).

Chun críocha na chéad fhomhíre, is éard a bheidh i sócmhainní leachtacha aon cheann de na nithe seo a leanas:

(a)  na sócmhainní dá dtagraítear in Airteagal 10 go hAirteagal 13, agus in Airteagal 15 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 ón gCoimisiún;

(b)  airgead neamhualaithe;

(ba)  taiscí gearrthéarma neamhualaithe ag institiúid creidmheasa lena dtabharfar rochtain éasca ar leachtacht don ghnólacht infheistíochta;

(bb)  scaireanna, admhálacha tasclainne, ETFanna, deimhnithe agus ionstraimí airgeadais eile dá samhail, nach mbeidh margadh leachtach ann ina leith de réir bhrí Airteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais faoi réir caolchorrlach 50 %;

(bc)  ionstraimí airgeadais eile, nach mbeidh margadh leachtach ann ina leith de réir bhrí Airteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais faoi réir caolchorrlach 50 %.

2.  Chun críocha mhír 1, féadfaidh an gnólacht infheistíochta a chomhlíonfaidh na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1) infháltais ó fhéichiúnaithe trádála agus táillí nó coimisiúin is infhaighte laistigh de 30 lá a áireamh ar a shócmhainní leachtacha freisin, i gcás ina mbeidh na hinfháltais sin i gcomhréir leis na coinníollacha seo a leanas:

(a)  gurb ionann iad agus suas leis an tríú cuid de na ceanglais íosmhéid leachtachta dá dtagraítear i mír 1;

(b)  nach n-áireofar iad mar chuid d’aon cheanglais bhreise leachtacha a cheanglaíonn an t-údarás inniúil le haghaidh rioscaí atá sonrach don ghnólacht i gcomhréir le hAirteagal 36(2)(k) de Threoir (AE) ----/--[IFD];

(c)  go bhfuil siad faoi réir caolchorrlach 50 %.

Airteagal 43Laghdú sealadach ar an gceanglas leachtachta

1.  Féadfaidh an gnólacht infheistíochta, in imthosca eisceachtúla, méid na sócmhainní leachtacha ina sheilbh a laghdú. I gcás ina ndéanfar laghdú den sórt sin, tabharfaidh an gnólacht infheistíochta fógra don údarás inniúil gan mhoill.

2.  Comhlíonfar an ceanglas leachtachta a leagtar amach in Airteagal 42(1) an athuair laistigh de 30 lá ón laghdú tosaigh.

2a.  Déanfaidh ÚBE, i gcomhairle le ÚEUM, treoirlínte a eisiúint lena sonrófar cad is imthoisc eisceachtúil ann chun críche mhír 1.

Airteagal 44Ráthaíochtaí do chustaiméirí

Méadóidh an gnólacht infheistíochta a shócmhainní leachtacha faoi 1.6 % de mhéid iomlán na ráthaíochtaí a thugtar do chustaiméirí.

CUID A SÉ

NOCHTADH AG GNÓLACHTAÍ INFHEISTÍOCHTA

Airteagal 45Raon feidhme

1.  An gnólacht infheistíochta nach gcomhlíonfaidh na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1), nochtfaidh sé go poiblí an fhaisnéis a shonraítear sa Chuid seo an lá céanna a fhoilseoidh sé a ráitis airgeadais bhliantúla.

2.  An gnólacht infheistíochta a chomhlíonfaidh na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1) agus a eiseoidh ionstraimí Breise Leibhéal 1, nochtfaidh sé go poiblí an fhaisnéis a leagtar amach in Airteagail 46, 48, 49 agus 50 an lá céanna a fhoilseoidh sé a ráitis airgeadais bhliantúla.

3.  Nochtfaidh an gnólacht infheistíochta go poiblí an fhaisnéis a leagtar amach in Airteagal 47 agus Airteagal 51 i gcás ina gcomhlíonfaidh sé na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 23 de Threoir (AE) ----/--[IFD].

Déanfaidh an gnólacht infheistíochta a chomhlíonfaidh na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 23 de Threoir (AE) ----/--[IFD] an fhaisnéis a nochtadh ón mbliain airgeadais tar éis na bliana airgeadais ina ndearnadh an measúnú dá dtagraítear in Airteagal 23(1) de Threoir (AE) ----/--[IFD].

4.  Féadfaidh gnólacht infheistíochta an meán agus an suíomh iomchuí a chinneadh chun na ceanglais maidir le nochtadh dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2 a chomhlíonadh go héifeachtach. Déanfar gach nochtadh in aon mheán amháin nó in aon suíomh amháin, más féidir. Má nochtar an fhaisnéis chéanna nó faisnéis chomhchosúil in dhá mheán nó níos mó, cuirfear le gach meán acu tagairt do mhacasamhail na faisnéise sna meáin eile.

Airteagal 46 Cuspóirí agus beartais bainistíochta riosca

Déanfaidh an gnólacht infheistíochta a chuid cuspóirí agus beartas bainistíochta riosca a nochtadh i gcás gach catagóire riosca ar leithligh i gCuid a Trí go Cuid a Cúig i gcomhréir le hAirteagal 45, lena n-áirítear na straitéisí agus na próisis chun na rioscaí sin a bhainistiú agus ráiteas riosca arna fhormheas ag an gcomhlacht bainistíochta ina dtugtar tuairisc ghonta ar phróifíl fhoriomlán riosca an ghnólachta infheistíochta i ndáil leis an straitéis ghnó.

Airteagal 47 Rialachas

Nochtfaidh an gnólacht infheistíochta an fhaisnéis seo a leanas maidir le socruithe rialachais inmheánaigh, i gcomhréir le hAirteagal 45:

(a)  líon na stiúrthóireachtaí atá ag comhaltaí an chomhlachta bainistíochta;

(b)  an beartas maidir le héagsúlacht i dtaca le comhaltaí den chomhlacht bainistíochta a roghnú, na cuspóirí agus aon spriocanna iomchuí a leagtar amach sa bheartas sin, agus a mhéid a baineadh amach na cuspóirí agus na spriocanna sin;

(c)  cibé acu atá nó nach bhfuil coiste riosca ar leithligh curtha ar bun ag an ngnólacht infheistíochta agus an méid uaireanta a tháinig an coiste riosca le chéile in aghaidh na bliana.

Airteagal 48 Cistí dílse

1.  Nochtfaidh an gnólacht infheistíochta an fhaisnéis seo a leanas maidir lena chistí dílse, i gcomhréir le hAirteagal 45:

(a)  réiteach iomlán idir ítimí Ghnáthchothromas Leibhéal 1, ítimí Breise Leibhéal 1, ítimí Leibhéal 2 agus na scagairí agus na hasbhaintí is infheidhme a chuirtear i bhfeidhm maidir le cistí dílse an ghnólachta infheistíochta agus an clár comhardaithe i ráitis airgeadais an ghnólachta infheistíochta arna n-iniúchadh;

(b)  tuairisc ar phríomhghnéithe ionstraimí Ghnáthchothromas Leibhéal 1 agus ionstraimí Breise Leibhéal 1 agus ionstraimí Leibhéal 2 arna n-eisiúint ag an ngnólacht infheistíochta;

(c)  na téarmaí agus coinníollacha iomlána a bhaineann le gach ionstraim Ghnáthchothromas Leibhéal 1, Bhreise Leibhéal 1 agus Leibhéal 2;

(d)  nochtadh ar leithligh ar chineál agus ar mhéideanna na scagairí stuamachta agus na n-asbhaintí arna gcur i bhfeidhm mar aon le hítimí nach n-asbhaintear i dtaca le cistí dílse;

(e)  tuairisc ar na srianta go léir a chuirtear i bhfeidhm maidir le ríomh cistí dílse i gcomhréir leis an Rialachán seo agus na hionstraimí, na scagairí stuamachta agus na hasbhaintí a bhfuil feidhm ag na srianta sin maidir leo;

2.  Forbróidh ÚBE, i gcomhairle le ÚEUM, dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme chun teimpléid maidir le nochtadh faoi phointí (a), (b), (d) agus (e) de mhír 1 a shonrú.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin [naoi mí ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Tugtar an chumhacht don Choimisiún na caighdeáin theicniúla cur chun feidhme dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 49Ceanglais chaipitil

Déanfaidh an gnólacht infheistíochta an fhaisnéis seo a leanas a nochtadh maidir le comhlíonadh na gceanglas a leagtar síos in Airteagal 11(1) agus in Airteagal 22 de Threoir (AE) ----/--[IFD], i gcomhréir le hAirteagal 45:

(a)  achoimre ar chur chuige an ghnólachta infheistíochta maidir le leordhóthanacht a chaipitil inmheánaigh a mheasúnú chun tacú le gníomhaíochtaí reatha agus todhchaí;

(b)  ar iarratas ón údarás inniúil, toradh an phróisis inmheánaigh measúnaithe ar leordhóthanacht caipitil, lena n-áirítear comhdhéanamh na gcistí dílse breise atá bunaithe ar an bpróiseas athbhreithnithe maoirseachta dá dtagraítear in Airteagal 36(2)(a) de Threoir (AE) ----/--[IFD];

(c)  na ceanglais chaipitil arna ríomh ar leithligh, i gcomhréir le gach K-fhachtóir is infheidhme maidir leis an ngnólacht infheistíochta mar a leagtar amach in Airteagal 15 iad, agus i bhfoirm chomhiomlán, bunaithe ar shuim na K-fhachtóirí is infheidhme;

(d)  an ceanglas forchostas seasta arna chinneadh i gcomhréir le hAirteagal 13.

Airteagal 50 Nochtadh an toraidh ar shócmhainní

Déanfaidh an gnólacht infheistíochta an toradh ar shócmhainní a ríomhfar mar an glanbhrabús arna roinnt ar iomlán a chláir comhardaithe a nochtadh ina thuarascáil bhliantúil dá dtagraítear in Airteagal 45.

Airteagal 51Beartas agus cleachtais luacha saotha

ir

Nochtfaidh gnólachtaí infheistíochta an fhaisnéis seo a leanas maidir lena mbeartas agus maidir lena gcleachtais luacha saothair, lena n-áirítear gnéithe a bhaineann le neodracht inscne, i gcás na gcatagóirí foirne a bhfuil tionchar ábhartha ag a gcuid gníomhaíochtaí gairmiúla ar phróifíl riosca an ghnólachta infheistíochta, i gcomhréir le hAirteagal 45;

(a)  na saintréithe is tábhachtaí maidir le ceapadh an chórais luacha saothair, lena n-áirítear an leibhéal luacha saothair inathraithe agus na critéir ar a mbronntar é, an beartas maidir le híocaíocht amach in ionstraimí, an beartas maidir le hiarchur agus na critéir dhílsithe;

(b)  na cóimheasa idir luach saothair seasta agus inathraithe arna socrú i gcomhréir le hAirteagal 28(2) de Threoir (AE) ----/--[IFD];

(c)  faisnéis chainníochtúil chomhiomlán maidir le luach saothair, arna miondealú de réir an lucht bainistíochta shinsearaigh agus na mball foirne a bhfuil tionchar ábhartha ag a gcuid gníomhaíochtaí ar phróifíl riosca an ghnólachta infheistíochta, ag tabhairt an méid seo a leanas le fios:

i) na méideanna luacha saothair arna mbronnadh le linn na bliana airgeadais, arna ndealú idir luach saothair seasta, maille le tuairisc ar na comhpháirteanna seasta, agus luach saothair inathraithe, chomh maith le líon na dtairbhithe;

ii) méideanna agus foirmeacha luacha saothair inathraithe arna mbronnadh, arna ndealú idir airgead tirim, scaireanna, ionstraimí atá nasctha le scaireanna agus cineálacha eile ar leithligh don chuid a íoctar roimh ré agus don chuid iarchurtha;

iii) méideanna luacha saothair iarchurtha arna mbronnadh do thréimhsí feidhmíochta roimhe sin, arna ndealú idir an méid atá le dílsiú le linn na bliana airgeadais agus an méid atá le dílsiú sna blianta ina dhiaidh sin:

a) an méid luacha saothair iarchurtha atá le dílsiú le linn na bliana airgeadais, agus a laghdaítear trí choigeartuithe feidhmíochta;

b) na dámhachtainí luacha saothair inathraithe ráthaithe le linn na bliana airgeadais, agus líon thairbhithe na ndámhachtainí sin;

c) na scaoilíocaíochtaí arna mbronnadh i dtréimhsí roimhe sin, a íocadh amach le linn na bliana airgeadais;

d) méideanna na scaoilíocaíochtaí arna mbronnadh le linn na bliana airgeadais, arna ndealú ina n-íocaíochtaí roimh ré agus ina n-íocaíochtaí iarchurtha, líon thairbhithe na n-íocaíochtaí sin agus an íocaíocht is airde a bronnadh ar dhuine aonair;

▌ ▌ (f)  faisnéis maidir le cibé acu a bhaineann nó nach mbaineann an gnólacht infheistíochta tairbhe as maolú a leagtar síos in Airteagal 30(4) de Threoir (AE) ----/--[IFD].

Chun críocha phointe (f), cuirfidh gnólachtaí infheistíochta a bhaineann tairbhe as maolú den sórt sin in iúl cibé acu ar deonaíodh an maolú sin ar bhonn phointe (a) nó phointe (b) d’Airteagal 30(4) de Threoir (AE) ----/--[IFD], nó an dá cheann. Léireoidh siad freisin cé na prionsabail luacha saothair a gcuirfidh siad an maolú nó na maoluithe i bhfeidhm maidir leo, líon na mball foirne a bhaineann tairbhe as an maolú nó na maoluithe agus a luach saothair iomlán, arna dhealú idir luach saothair inathraithe agus seasta.

Beidh an tAirteagal seo gan dochar do na forálacha a leagtar amach i Rialachán (AE) 2016/679.

Airteagal 51aBeartas infheistíochta

1.  I gcomhréir le hAirteagal 45, nochtfaidh gnólachtaí infheistíochta an fhaisnéis seo a leanas maidir lena mbeartas infheistíochta:

(a)  an ráta rannpháirtíochta le haghaidh gach sealúchais dhírigh agus indírigh inar mó úinéireacht thairbhiúil ná 5 % d’aon aicme d’urrúis i dtaca le cothromas vótála, arna mhiondealú de réir an Bhallstáit agus na hearnála;

(b)  an iompraíocht vótála iomlán ag cruinnithe na ngeallsealbhóirí, go háirithe céatadán formheasa na dtograí arna gcur chun tosaigh ag bainistíocht na n-eintiteas arna sealbhú i gcomhréir le pointe (a);

(c)   an t-atarlú chuig gnólachtaí comhairleoirí seachvótála;

(d)  na treoirlínte vótála maidir leis na heintitis arna sealbhú i gcomhréir le pointe (a).

  An ceanglas nochta dá dtagraítear i bpointe (b), ní bheidh feidhm aige mura ndéantar le socrúcháin chonarthacha na ngeallsealbhóirí uile a ndéanann an gnólacht infheistíochta ionadaíocht orthu ag cruinniú na ngeallsealbhóirí an gnólacht infheistíochta a údarú chun vótáil ar a son mura dtugann na geallsealbhóirí orduithe vótála sainráite tar éis dóibh clár oibre an chruinnithe a fháil.

2.  Ní bheith feidhm ag mír 1 maidir le gnólachtaí infheistíochta a chomhlíonann na critéir dá dtagraítear in Airteagal 30(4) de Threoir (AE) ----/--[IFD]/

3.  Forbróidh ÚBE, i gcomhairle le ÚEUM, dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme chun teimpléid maidir le nochtadh faoi mhír 1 a shonrú. Chun dibhéirseacht i gcur chun feidhme idir an Rialachán seo agus Treoir (AE) 2017/828 a sheachaint, déanfaidh ÚBE Airteagal 3g den Treoir sin a chur san áireamh, agus na caighdeáin theicniúla sin á bhforbairt aige.

  Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin … [naoi mí ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

  Tugtar an chumhacht don Choimisiún na caighdeáin theicniúla cur chun feidhme dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 51bRioscaí a bhaineann le ESG

Ón ... [3 bliana tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], déanfaidh gnólachtaí infheistíochta nach gcomhlíonann na critéir dá dtagraítear i mír 4 d’Airteagal 30 de Threoir (AE) ----/--[IFD] faisnéis a nochtadh maidir le rioscaí a bhaineann le ESG, rioscaí fisiciúla agus rioscaí idirthréimhseacha de réir mar a shainítear sa tuarascáil dá dtagraítear in [Airteagal 32a (nua) de Threoir (AE) ---/--[IFD] Airteagal 98(7c) de Threoir 2013/36/AE].

Chun críche na chéad fhomhíre, nochtfar an fhaisnéis ar bhonn bliantúil an chéad bhliain agus ar bhonn leathbhliantúil an dara bliain agus ina dhiaidh sin.

CUID A SEACHT

TUAIRISCIÚ AG GNÓLACHTAÍ INFHEISTÍOCHTA

Airteagal 52 Ceanglais maidir le tuairisciú

1.  Cuirfidh gnólacht infheistíochta tuarascáil bhliantúil faoi bhráid na n-údarás inniúil lena n-áirítear an fhaisnéis uile seo a leanas:

(a)  leibhéal agus comhdhéanamh na gcistí dílse;

(b)  ceanglais chaipitil;

(c)  ríomhanna na gceanglas caipitil;

(d)  an leibhéal gníomhaíochta i dtaca leis na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1), lena n-áirítear an clár comhardaithe agus miondealú ar an ioncam de réir seirbhís infheistíochta agus an K-fhachtóra is infheidhme;

(e)  riosca comhchruinnithe;

(f)  ceanglais leachtachta.

2.  De mhaolú ar mhír 1, maidir le gnólacht infheistíochta a chomhlíonann na coinníollacha in Airteagal 12(1), ní cheanglófar air an fhaisnéis a shonraítear i bpointe (e) agus i bpointe (f) a thuairisciú.

2a.  Ar iarraidh ón údarás inniúil, tuairisceoidh gnólacht infheistíochta don údarás inniúil sin maidir le luach saothair iomlán gach comhalta dá chomhlacht bainistíochta nó dá bhainistíocht shinsearach.

3.  Forbróidh ÚBE, i gcomhairle le ÚEUM, dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme chun na formáidí, na dátaí tuairiscithe, na sainmhínithe agus réitigh TF a shonrú atá le cur i bhfeidhm maidir leis an tuairisciú dá dtagraítear i mír 1, ina gcuirfear san áireamh éagsúlacht ghráinneacht na faisnéise a chuirfidh isteach an gnólacht infheistíochta a chomhlíonann na coinníollacha in Airteagal 12(1).

Forbróidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme dá dtagraítear sa chéad fhomhír faoin [naoi mí ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Tugtar an chumhacht don Choimisiún na caighdeáin theicniúla cur chun feidhme dá dtagraítear sa mhír seo a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 54Ceanglais tuairiscithe le haghaidh gnólachtaí infheistíochta a dhéanann na gníomhaíochtaí dá

dtagraítear in Airteagal 4(1)(1)(b) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013

1.  Maidir le gnólachtaí infheistíochta nach gcomhlíonann coinníollacha Airteagal 12(1) agus a dhéanann aon cheann de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 4(1)(1)(b) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, fíoróidh siad méid a sócmhainní iomlána ar bhonn míosúil agus tuairisceoidh siad an fhaisnéis sin don údarás inniúil agus do ÚBE gach ráithe.

2.  I gcás ina bhfuil gnólacht infheistíochta dá dtagraítear i mír 1 ina chuid de ghrúpa inar gnólacht infheistíochta ceann amháin nó níos mó de na gnóthais a dhéanann aon cheann de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 4(1)(1)(b) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, fíoróidh na gnólachtaí infheistíochta sin méid a sócmhainní iomlána ar bhonn míosúil agus cuirfidh siad a chéile ar an eolas. Ansin, tuairisceoidh na gnólachtaí infheistíochta sin a gcomhshócmhainní iomlána do na húdaráis inniúla agus do ÚBE gach ráithe.

3.  I gcás ina sroichfidh meán shócmhainní iomlána míosúla na ngnólachtaí infheistíochta dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2 aon cheann de na tairseacha a leagtar amach in Airteagal 4(1)(1)(b) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 arna ríomh thar thréimhse dhá mhí dhéag as a chéile, tabharfaidh ÚBE fógra maidir leis sin do na gnólachtaí infheistíochta sin agus do na húdaráis atá inniúil ar údarú a dheonú i gcomhréir le hAirteagal [8a] de Threoir 2013/36/AE.

4.  Forbróidh ÚBE, i gcomhairle le ÚEUM, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála chun an oibleagáid faisnéis a thabhairt do na húdaráis inniúla ábhartha dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 a shonrú a thuilleadh le go bhféadfar faireachán éifeachtach a dhéanamh ar na tairseacha a leagtar amach i mír 1(a) agus (b) d’Airteagal [8a] de Threoir 2013/36/AE.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin [1 Eanáir 2019].

Déantar an chumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa mhír seo a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

CUID A hOCHT

GNÍOMHARTHA TARMLIGTHE AGUS GNÍOMHARTHA CUR CHUN FEIDHME

Airteagal 54An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagail 4(2), 12(5), 15(5) agus 38(5) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse neamhchinntithe ama ón [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 4(2) agus Airteagal 15(5) a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Sula nglacfaidh sé gníomh tarmligthe, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 4(2) agus Airteagal 15(5) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse [dhá mhí] tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú [dhá mhí] ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 55 Gníomhartha cur chun feidhme

Sonrú na dteimpléad maidir le nochtadh a fhorordaítear in Airteagal 48(2), agus na bhformáidí, na ndátaí tuairiscithe, na sainmhínithe agus réitigh TF atá le cur i bhfeidhm maidir leis an tuairisciú mar a fhorordaítear in Airteagal 52(2), glacfar mar ghníomhartha tarmligthe é i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 56(2).

Airteagal 56Nós imeachta coiste

1.  Déanfaidh an Coiste Baincéireachta Eorpach a bunaíodh le Cinneadh 2004/10/CE ón gCoimisiún(15) cúnamh a thabhairt don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(16).

2.  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

CUID A NAOIFORÁLACHA IDIRTHRÉIMHSEACHA, TUARASCÁLACHA, ATHBHREITHNITHE AGUS LEASUITHE

TEIDEAL IFORÁLA

CHA IDIRTHRÉIMHSEACHA

Airteagal 57Forálacha idirthréimhseacha

1.  Beidh feidhm ag Airteagal 42 go hAirteagal 44 agus Airteagal 45 go hAirteagal 51 maidir le déileálaithe tráchtearraí agus lamháltas astaíochtaí ón [cúig bliana ó dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo].

2.  Go dtí cúig bliana ó dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo nó ó dháta chur i bhfeidhm na bhforálacha dá dtagraítear in Airteagal 22(1)(b) agus (c) de bhun [Chaibidil 1(a) agus Chaibidil 1(b) de Theideal IV de Chuid a Trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, i gcomhréir le hAirteagal 1(84) den Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i dtaca leis an gcóimheas giarála, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an riosca creidmheasa contrapháirtí, leis an riosca margaidh, leis na neamhchosaintí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na neamhchosaintí ar ghnóthais chomh-infheistíochta, leis na neamhchosaintí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012], cibé acu is túisce, déanfaidh an gnólacht infheistíochta na ceanglais a leagtar amach i dTeideal IV de Chuid a Trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a chur i bhfeidhm.

3.  De mhaolú ar Airteagal 11, féadfaidh gnólachtaí infheistíochta na ceanglais chaipitil atá orthu a theorannú ar feadh tréimhse cúig bliana ón [dáta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo] mar a leanas:

(a)  dhá oiread an cheanglais chaipitil ábhartha a bheadh orthu de bhun Chaibidil 1 de Theideal 1 de Chuid a Trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 dá leanfaidís de bheith faoi réir an Rialacháin sin;

(b)  dhá oiread an cheanglais forchostas sheasta is infheidhme a leagtar amach in Airteagal 13 den Rialachán seo i gcás nárbh ann don ghnólacht infheistíochta an [dáta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo] nó roimhe sin;

(c)  dhá oiread an cheanglais chaipitil tosaigh is infheidhme a leagtar amach i dTeideal IV de Threoir 2013/36/AE an [dáta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo] i gcás ina raibh gnóthas faoi réir ceanglas caipitil tosaigh, agus faoina réir sin amháin, go dtí an tráth sin.

Airteagal 58Maolú ar ghnóthais dá dtagraítear in Airteagal 4(1)(1)(b) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013

Gnólachtaí infheistíochta a bhfuil, ar dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, coinníollacha Airteagal 4(1)(1)(b) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 comhlíonta acu agus nach bhfuil údarú mar institiúidí creidmheasa i gcomhréir le hAirteagal 8 de Threoir 2013/36/AE faighte acu go fóill, leanfaidh siad de bheith faoi réir Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Threoir 2013/36/AE.

TEIDEAL IITUARASCÁLACHA AGUS ATHBHREITHNIÚ

Airteagal 59 Clásal athbhreithnithe

1.  Faoin [3 bliana ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar an méid seo a leanas agus déanfaidh sé tuarascáil, lena ngabhfaidh togra reachtach, más iomchuí, a thíolacadh maidir leis:

(a)  na coinníollacha ar a gcáilíonn gnólachtaí infheistíochta mar ghnólachtaí beaga neamh-idirnasctha i gcomhréir le hAirteagal 12;

(b)  na modhanna lena dtomhaistear na K-fhachtóirí i dTeideal II de Chuid a Trí agus in Airteagal 38;

(c)  na comhéifeachtaí in Airteagal 15(2);

(d)  na forálacha a leagtar amach in Airteagal 42 go hAirteagal 44;

(e)  na forálacha a leagtar amach i Roinn 1 de Chaibidil 4 de Theideal II de Chuid a Trí;

(f)  cur i bhfeidhm Chuid a Trí maidir le déileálaithe tráchtearraí agus lamháltas astaíochtaí;

(fa)  modhnú an tsainmhínithe ar institiúid creidmheasa i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 mar thoradh ar phointe (a) d’Airteagal 60(2) den Rialachán seo agus iarmhairtí diúltacha neamhbheartaithe ionchasacha;

(fb)  na forálacha a leagtar amach in Airteagal 46 agus Airteagal 47 de Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 agus a n-ailíniú le creat comhsheasmhach maidir le coibhéis i seirbhísí airgeadais;

(fc)  na tairseacha a leagtar amach in Airteagal 12(1) den Rialachán seo;

(fd)  cur i bhfeidhm chaighdeáin an Bhun-Athbhreithnithe ar an Leabhar Trádála maidir le gnólachtaí infheistíochta;

(fe)  an modh chun tomhas a dhéanamh ar luach díorthaigh i bpointe (b) d’Airteagal 32(2) agus pointe (b) d’Airteagal 20(2), agus a iomchuí atá sé méadrach agus/nó calabrúchán malartach a thabhairt isteach;

(ff)  a iomchuí atá sé gan srianta a chur i bhfeidhm maidir le gnóthais seirbhísí coimhdeacha mar a shainmhínítear iad i bpointe (18) d’Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(fg)  an gá uirlisí macrastuamachta a fhorbairt chun dul i ngleic le rioscaí ar leith a d’fhéadfadh a bheith ag gnólachtaí infheistíochta ar chobhsaíocht airgeadais.

2.  Faoin [3 bliana ó dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo], cuirfidh an Coimisiún▌ tuarascáil chuimsitheach ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle▌.

TEIDEAL IIIL

EASUITHE

Airteagal 60Leasuithe ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013

Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 mar a leanas:

1.  Sa teideal, scriostar na focail ‘agus gnólachtaí infheistíochta’.

2.  Leasaítear Airteagal 4(1) mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (1):

“(1) ciallaíonn ‘institiúid creidmheasa’ gnóthas arb é a ghnó aon cheann de na nithe seo a leanas:

(a)  taiscí nó cistí inaisíoctha eile a ghlacadh ón bpobal agus creidmheasanna a dheonú dá chuntas féin;

(b)  aon cheann de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (3) agus i bpointe (6) de Roinn A d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE a dhéanamh, i gcás ina bhfuil feidhm ag ceann amháin de na nithe seo a leanas, ach nach déileálaí tráchtearraí agus lamháltas astaíochtaí, gnóthas comh-infheistíochta ná gnóthas árachais é an gnóthas:   

i) is mó luach iomlán shócmhainní an ghnóthais ná EUR 30 billiún, nó

ii) ní mó luach iomlán shócmhainní an ghnóthais EUR 30 billiún, agus tá an gnóthas ina chuid de ghrúpa nach mó ná EUR 30 billiún comhluach iomlán shócmhainní na ngnóthas uile sa ghrúpa a dhéanann aon cheann de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (3) agus i bpointe (6) de Roinn A d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE agus a bhfuil a sócmhainní iomlána faoi bhun EUR 30 billiún, nó

iii) ní mó luach iomlán shócmhainní an ghnóthais EUR 30 billiún, agus tá an gnóthas ina chuid de ghrúpa inar mó ná EUR 30 billiún comhluach iomlán shócmhainní na ngnóthas uile sa ghrúpa a dhéanann aon cheann de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (3) agus i bpointe (6) de Roinn A d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE, i gcás ina gcinnfidh na maoirseoirí a bheadh freagrach as an údarú faoi Airteagal 8a de Threoir 2013/36/AE agus an maoirseoir comhdhlúthaithe i gcomhairle leis an gcoláiste maoirseachta amhlaidh chun dul i ngleic leis an mbaol a d’fhéadfadh a bheith ann go bhféadfaí dul timpeall ar an riail agus chun dul i ngleic le rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann do chobhsaíocht airgeadais an Aontais.

Chun críche phointe (ii) agus phointe (iii), i gcás ina bhfuil an gnóthas ina chuid de ghrúpa tríú tír, déantar sócmhainní iomlána gach brainse den ghrúpa tríú tír arna údarú san Aontas a áireamh i gcomhluach iomlán shócmhainní na ngnóthas uile sa ghrúpa.

Chun críocha an Airteagail seo, déantar gach tairseach a ríomh ar an leibhéal comhdhlúthaithe is airde.

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (2):

“(2) ciallaíonn ‘gnólacht infheistíochta’ duine mar a shainmhínítear é in Airteagal 4(1)(1) de Threoir 2014/65/CE, atá údaraithe faoin Treoir sin, diomaite d'institiúid creidmheasa;”.

(c)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (3):

(3)  ciallaíonn ‘institiúid’ institiúid creidmheasa atá údaraithe faoi Airteagal 8 de Threoir 2013/36/AE nó gnóthas dá dtagraítear in Airteagal 8a(3) de Threoir 2013/36/AE;’’.

(d)  scriostar pointe (4);

(e)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (26):

“(26) ciallaíonn ‘institiúid airgeadais’ gnóthas seachas institiúid, arb é a phríomhghníomhaíocht sealúchais a fháil nó ceann amháin nó níos mó de na gníomhaíochtaí a liostaítear i bpointe 2 go pointe 12 agus i bpointe 15 d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2013/36/AE a shaothrú, lena n-áirítear gnólacht infheistíochta, cuideachta sealbhaíochta airgeadais, cuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha, institiúid íocaíochta de réir bhrí Threoir 2007/64/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le seirbhísí íocaíochta sa mhargadh inmheánach, agus cuideachta bainistíochta sócmhainní, ach ní áirítear leis cuideachtaí sealbhaíochta árachais ná cuideachtaí sealbhaíochta árachais gníomhaíochtaí measctha mar a shainmhínítear i bpointe (g) d’Airteagal 212(1) de Threoir 2009/138/AE iad;’’.

(f)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (51):

“(51) ciallaíonn ‘caipiteal tosaigh’ méid agus cineálacha na gcistí dílse a shainítear in Airteagal 12 de Threoir 2013/36/AE;’’;

(g)  cuirtear pointe (145) isteach;

“(145) ciallaíonn ‘déileálaithe tráchtearraí agus lamháltas astaíochtaí’ gnóthais arb é a bpríomhghnó eisiach seirbhísí nó gníomhaíochtaí infheistíochta a sholáthar i dtaca leis na díorthaigh tráchtearraí nó na conarthaí díorthach tráchtearraí dá dtagraítear i bpointí 5, 6, 7, 9 agus 10, díorthaigh lamháltas astaíochtaí dá dtagraítear i bpointe 4, nó lamháltais astaíochtaí dá dtagraítear i bpointe 11 de Roinn C d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE;’’.

3.  Leasaítear Airteagal 6 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:

“(4) Comhlíonfaidh institiúidí creidmheasa na ceanglais a leagtar síos i gCuid a Sé agus i gCuid a Seacht ar bhonn aonair.’’.

(b)  scriostar mír 5.

4.  I gCuid I, Teideal II, Caibidil 2 maidir le comhdhlúthú stuamachta, cuirtear Airteagal 10a nua isteach:

“Chun críocha chur i bhfeidhm na Caibidle seo, le máthairchuideachtaí sealbhaíochta airgeadais i mBallstát agus le máthairchuideachtaí sealbhaíochta airgeadais Aontais, cuimseofar gnólachtaí infheistíochta i gcás inar máthairghnóthais institiúide iad na gnólachtaí infheistíochta sin.’’.

5.  In Airteagal 11, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:

‘‘3. Comhlíonfaidh máthairinstitiúidí de chuid AE, institiúidí atá á rialú ag máthairchuideachta sealbhaíochta airgeadais de chuid AE agus institiúidí atá á rialú ag máthairchuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha de chuid AE, comhlíonfaidh siad na hoibleagáidí a leagtar síos i gCuid a Sé ar bhonn chás comhdhlúite na máthairinstitiúide, na cuideachta sealbhaíochta airgeadais nó na cuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha sin, má tá sa ghrúpa institiúid creidmheasa nó gnólacht infheistíochta amháin nó níos mó atá údaraithe leis na seirbhísí agus na gníomhaíochtaí infheistíochta a liostaítear i bpointe (3) agus i bpointe (6) de Roinn A d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2004/39/CE a chur ar fáil”.

6.  Scriostar Airteagal 15.

7.  Scriostar Airteagal 16.

8.  Scriostar Airteagal 17.

9.  In Airteagal 81, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a) de mhír 1:

“(a) is ceann díobh seo a leanas an fhochuideachta:

(i)  institiúid;

(ii)  gnóthas atá faoi réir cheanglais an Rialacháin seo agus Threoir 2013/36/AE, de bhua an dlí náisiúnta is infheidhme;

(iii)  gnólacht infheistíochta;’’.

10.  In Airteagal 82, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a) de mhír 1:

“(a) is ceann díobh seo a leanas an fhochuideachta:

(i)  institiúid;

(ii)  gnóthas atá faoi réir cheanglais an Rialacháin seo agus Threoir 2013/36/AE, de bhua an dlí náisiúnta is infheidhme;

(iii)  gnólacht infheistíochta;’’.

11.  Leasaítear Airteagal 93 mar a leanas:

(a)  scriostar mír 3.

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4, mhír 5 agus mhír 6:

‘‘4. I gcás ina dtiocfaidh institiúid atá laistigh den chatagóir dá dtagraítear i mír 2 faoi rialú duine nádúrtha nó dhlítheanaigh nach é an duine é a raibh an institiúid faoina rialú roimhe sin, bainfidh méid chistí dílse na hinstitiúide sin amach an méid caipitil tosaigh a cheanglaítear.

5. I gcás cumasc dhá institiúid nó níos mó atá laistigh den chatagóir dá dtagraítear i mír 2, ní thitfidh méid chistí dílse na hinstitiúide a thiocfaidh as an gcumasc sin faoi bhun chistí dílse iomlána na n-institiúidí cumaiscthe tráth an chumaisc, fad nach bhfuil méid an chaipitil tosaigh a cheanglaítear bainte amach.

6. I gcás ina measfaidh na húdaráis inniúla gur gá an ceanglas a leagtar síos i mír 1 a chomhlíonadh chun sócmhainneacht institiúide a áirithiú, ní bheidh feidhm ag na forálacha a leagtar síos i mír 2 go mír 4.’’.

12.  Scriosfar Roinn 2 de Chaibidil I, Teideal I, Cuid a Trí an [cúig bliana ó dháta chur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. ____/____IFR].

12a.  In Airteagal 119, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5:

  "5.  Déanfar neamhchosaintí ar institiúidí airgeadais arna n-údarú agus arna maoirsiú ag na húdaráis inniúla agus atá faoi réir ceanglais stuamachta atá inchomparáide leo sin a chuirtear i bhfeidhm maidir le hinstitiúidí i dtéarmaí stóinseachta a láimhseáil mar neamhchosaintí ar institiúidí. Chun críche na míre seo, measfar na ceanglais stuamachta a shainmhínítear i Rialachán (AE) ---/--- [IFR] a bheith inchomparáide leis na ceanglais a chuirtear i bhfeidhm ar institiúidí ó thaobh stóinseachta de.

13.  In Airteagal 197, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c) de mhír (1):

“(c) urrúis fiachais arna n-eisiúint ag institiúidí agus ag gnólachtaí infheistíochta, ar urrúis iad ag a bhfuil measúnú creidmheasa ó IMCS a dheimhnigh ÚBE a bheith bainteach le céim 3 den cháilíocht chreidmheasa nó le céim níos airde, de réir na rialacha ualaithe riosca maidir le neamhchosaintí ar institiúidí faoi Chaibidil 2;’’.

14.  In Airteagal 202, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an fhrása réamhráitigh:

‘‘Féadfaidh an institiúid úsáid a bhaint as institiúidí, gnóthais árachais agus athárachais agus gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin mar sholáthraithe incháilithe na cosanta neamhchistithe creidmheasa a cháilíonn don láimhseáil a leagtar amach in Airteagal 153(3) i gcás ina gcomhlíonfaidh siad na coinníollacha uile seo a leanas:’’.

15.  Scriostar Airteagal 388.

16.  In Airteagal 456(1), scriostar pointe (f) agus pointe (g).

17.  In Airteagal 493, scriostar mír 2.

18.  Scriostar Airteagal 498.

19.  In Airteagal 508, scriostar mír 2 agus mír 3.

Airteagal 61

Leasuithe ar Rialachán (AE) Uimh. 600/2014

Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 mar a leanas:

(-1)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad theideal Chaibidil III:

  “TRÉDHEARCACHT LE hAGHAIDH INMHEÁNAITHEOIRÍ CÓRASACHA AGUS GNÓLACHTAÍ INFHEISTÍOCHTA A THRÁDÁLANN THAR AN gCUNTAR AGUS CÓRAS MÉIDEANNA TICEANNA D’INMHEÁNAITHEOIRÍ CÓRASACHA

(-1a)  Cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas:

“Airteagal 17aMéideanna ticeanna

Luachanna ó inmheánaitheoirí córasacha, feabhsuithe praghais ar na luachanna sin agus praghsanna forghníomhúcháin, comhlíonfaidh siad na méideanna ticeanna a leagtar amach i gcomhréir le hAirteagal 49 de Threoir 2014/65/AE.”

(-1b)  In Airteagal 40(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:

  “Féadfaidh feidhm a bheith le toirmeasc nó le srian in imthosca áirithe, nó a bheith faoi réir eisceachtaí a bheidh sonraithe ag ÚEUM, agus féadfaidh feidhm díreach a bheith acu maidir le cuideachta bainistíochta de bhun phointe (c) d’Airteagal 2(1) de Threoir 2009/65/CE agus maidir le bainisteoir ciste infheistíochta malartach de bhun phointe (b) d’Airteagal 4(1) de Threoir 2011/61/AE.”

(-1c)  In Airteagal 42(2), cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tríú fomhír:

  “Féadfaidh feidhm a bheith le toirmeasc nó le srian in imthosca áirithe, nó a bheith faoi réir eisceachtaí a bheidh sonraithe ag an údarás inniúil, agus féadfaidh feidhm díreach a bheith acu maidir le cuideachta bainistíochta de bhun phointe (c) d’Airteagal 2(1) de Threoir 2009/65/CE agus maidir le bainisteoir ciste infheistíochta malartach de bhun phointe (b) d’Airteagal 4(1) de Threoir 2011/61/AE.”

(1)  Leasaítear Airteagal 46 mar a leanas:

  (-a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

"1.   Féadfaidh gnólacht tríú tír seirbhísí infheistíochta a sholáthar nó gníomhaíochtaí infheistíochta a liostaítear i bpointí (1), (2), (4), (5), (7), (8) nó (9) de Roinn A d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE a dhéanamh le seirbhísí coimhdeacha nó gan aon seirbhísí coimhdeacha do chontrapháirtithe incháilithe agus do chliaint ghairmiúla de réir bhrí Roinn I d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2014/65/AE atá bunaithe ar fud an Aontais gan aon bhrainse a bhunú ach amháin i gcás ina mbeidh sé cláraithe i gclár gnólachtaí tríú tír a choinníonn ÚEUM i gcomhréir le hAirteagal 47.”

(a)  i mír 2, cuirtear pointe (d) isteach mar a leanas:

“(d) go mbeidh na socruithe agus na nósanna imeachta is gá bunaithe ag an ngnólacht chun an fhaisnéis a leagtar amach i mír 6a a thuairisciú.’’;

(b)  cuirtear mír 6a isteach mar a leanas:

‘‘6a. Déanfaidh gnólachtaí tríú tír a chuireann seirbhísí ar fáil nó a dhéanann gníomhaíochtaí i gcomhréir leis an Airteagal seo ÚEUM a chur ar an eolas, ar bhonn bliantúil, faoin méid seo a leanas:

(a)  scála agus scóip na seirbhísí agus na ngníomhaíochtaí arna gcur ar fáil agus arna ndéanamh ag na gnólachtaí san Aontas;

(b)  láimhdeachas agus luach comhiomlán na sócmhainní i gcomhréir leis na seirbhísí agus leis na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (a);

(c)  cibé acu an ndearnadh socruithe i dtaobh cosaint infheisteoirí, agus tuairisc mhionsonraithe air sin;

(d)  an beartas bainistithe riosca agus socruithe arna gcur i bhfeidhm ag an ngnólacht maidir leis na seirbhísí agus na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (a) a chur ar fáil agus a dhéanamh.’’;

(c)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 7:

‘‘7. Déanfaidh ÚEUM, i gcomhairle le ÚBE, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt chun an fhaisnéis nach mór don ghnólacht iarrthach tríú tír a sholáthar san iarratas ar chlárú dá dtagraítear i mír 4 agus an fhaisnéis nach mór a thuairisciú i gcomhréir le mír 6a a shonrú.

Déanfaidh ÚEUM na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin a chur faoi bhráid an Choimisiúin faoin [dáta le cur isteach].

Déantar an chumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.’’;

(d)  cuirtear mír 8 isteach mar a leanas:

‘‘8. Forbróidh ÚEUM dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme chun an fhormáid ina bhfuil an t-iarratas ar chlárú dá dtagraítear i mír 4 le cur isteach agus an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 6a le tuairisciú.

Déanfaidh ÚEUM na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme sin a chur faoi bhráid an Choimisiúin faoin [dáta le cur isteach].

Déantar an chumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún na caighdeáin theicniúla cur chun feidhme dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.’’.

(2)   Leasaítear Airteagal 47 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre de mhír 1:

“Féadfaidh an Coimisiún cinneadh a ghlacadh i gcomhréir leis an ▌nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 50 i ndáil le tríú tír ina ndearbhófar go n-áirithíonn socruithe dlíthiúla agus maoirseachta an tríú tír sin gach ceann de na nithe seo a leanas:

(a)  go gcomhlíonann gnólachtaí atá údaraithe sa tríú tír sin ceanglais maidir le stuamacht, le heagrúchán, le rialú inmheánach agus le gnó a sheoladh atá ceangailteach de réir dlí agus ag a bhfuil éifeacht choibhéiseach leis na ceanglais a leagtar amach sa Rialachán seo, i dTreoir 2013/36/AE, i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, i dTreoir (AE) ----/--[IFD] agus i Rialachán (AE)----/---[IFR] agus i dTreoir 2014/65/AE agus sna bearta cur chun feidhme arna nglacadh faoi na Rialacháin agus na Treoracha sin;

(b)  go bhfuil gnólachtaí atá údaraithe sa tríú tír sin faoi réir maoirseacht agus forfheidhmiúchán éifeachtach lena áirithiú go gcomhlíonfar na ceanglais is infheidhme maidir le stuamacht, le heagrúchán, le rialú inmheánach agus le gnó a sheoladh atá ceangailteach de réir dlí; agus

(c)  go bhforáiltear i gcreat dlí an tríú tír sin maidir le córas coibhéiseach éifeachtach le haghaidh aitheantas a thabhairt do ghnólachtaí infheistíochta atá údaraithe faoi chórais dlí tríú tír;

Maidir leis na seirbhísí a chuireann gnólachtaí tríú tír ar fáil agus na gníomhaíochtaí a dhéanann siad san Aontas tar éis an cinneadh dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh, i gcás inar dócha go mbeidh tábhacht shistéamach leo don Aontas, i dtaca leis na ceanglais maidir le stuamacht, le heagrúchán, le rialú inmheánach agus maidir le gnó a sheoladh atá ceangailteach de réir dlí, ní fhéadfar a mheas go bhfuil éifeacht choibhéiseach acu leis na ceanglais a leagtar amach sna gníomhartha dá dtagraítear san fhomhír sin ach amháin tar éis measúnú mionsonraithe gráinneach a dhéanamh. Chun críche an mheasúnaithe sin, déanfaidh an Coimisiún measúnú freisin ar an gcóineasú maoirseachta idir an tríú tír lena mbaineann agus an tAontas agus cuirfidh sé an méid sin san áireamh.

Agus an cinneadh dá dtagraítear sa chéad fhomhír á ghlacadh, cuirfidh an Coimisiún san áireamh an aithnítear an tríú tír mar dhlínse neamh-chomhoibríoch chun críoch cánach faoin mbeartas ábhartha de chuid an Aontais nó mar thríú tír a bhfuil ardriosca ag baint léi de bhun Airteagal 9(2) de Threoir (AE) 2015/849.”;

(b)  i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):

“(c) na nósanna imeachta maidir le comhordú gníomhaíochtaí maoirseachta lena n-áirítear imscrúduithe agus cigireachtaí ar an láthair.’’;

(ba)  cuirtear isteach an mhír seo a leanas:

“2a. Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 50 lena dtabharfar soiléiriú ar na coinníollacha a cheanglaítear le soláthar seirbhísí nó déanamh gníomhaíochtaí go gcomhlíonfar iad chun go measfaí gur dócha go mbeadh tábhacht shistéamach leo don Aontas.”

(bb)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:

  "4. Ní fhéadfaidh tríú tír na cearta faoi Airteagal 46(1) a úsáid a thuilleadh i gcás ina nglacfaidh an Coimisiún cinneadh i gcomhréir leis an ▌nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 50 ag tarraingt siar a chinneadh faoi mhír 1 den Airteagal seo i ndáil leis an tríú tír sin.”

(c)  cuirtear isteach mír 5 mar a leanas:

‘‘5. Déanfaidh ÚEUM faireachán ar na forbairtí rialála agus maoirseachta, ar na cleachtais forfheidhmiúcháin agus ar fhorbairtí margaidh ábhartha eile i dtríú tíortha a mbeidh cinntí coibhéise glactha ag an gCoimisiún ina leith de bhun mhír 1 chun a fhíorú an bhfuil na coinníollacha ar glacadh na cinntí ar a mbonn fós á gcomhlíonadh. Cuirfidh an tÚdarás ▌tuarascáil ar a chinntí faoi bhráid an Choimisiúin, Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ar bhonn bliantúil.”.

(ca)  cuirtear mír 5a isteach mar a leanas:

“5a. Déanfaidh an Coimisiún, ar bhonn bliantúil, liosta cinntí a sholáthar do Pharlaimint na hEorpa maidir le coibhéis arna deonú, arna cur ar fionraí nó arna tarraingt siar, lena n-áirítear míniúchán ar an réasúnaíocht a thacaíonn leis na cinntí sin.”

Airteagal 62Leasú ar Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 mar a leanas:

(1)   In Airteagal 4(2), cuirtear pointe (v) leis mar a leanas:

“(v) maidir le Rialachán (AE) ----/---- [IFR] agus Treoir (AE)----/--[IFD], údaráis inniúla mar a shainmhínítear in Airteagal 3(5) de Threoir (AE)----/--[IFD] iad.’’.

CUID A DEICHFORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 63Teacht i bhfeidhm agus dáta an chur i bhfeidhm

1.  Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an […] lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

2.  Beidh feidhm ag an Rialachán seo ón [18 mí tar éis dháta an teacht i bhfeidhm].

2a.  D’ainneoin mhír 2, beidh feidhm ag pointe (-1) d’Airteagal 61(1) ón ... [20 lá tar éis an lá a fhoilsítear an Rialachán seo in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh].

3.  Chun críocha na gceanglas stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta, déanfar tagairtí do Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i ngníomhartha eile de chuid an Aontais a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa  Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán  An tUachtarán

(1)

  [IO C 0, 0.0.0000, lch. 0. / Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil].

(2)

  [IO C 0, 0.0.0000, lch. 0. / Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil].

(3)

* Leasuithe: tá aon téacs nua nó leasaithe aibhsithe i gcló trom iodálach; léirítear aon rud atá scriosta leis an tsiombail ▌.

(4)

  IO C […], […], lch. […].

(5)

  IO C […], […], lch. […].

(6)

  Treoir 2013/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le rochtain ar ghníomhaíochtaí institiúidí creidmheasa agus maoirseacht stuamachta ar institiúidí creidmheasa agus ar ghnólachtaí infheistíochta, lena leasaítear Treoir 2002/87/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/48/CE agus Treoir 2006/49/CE (IO L 176, 27.6.2013, lch. 338-436).

(7)

  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (IO L 176, 27.6.2013, lch. 1-337).

(8)

  Treoir 2004/39/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Aibreán 2004 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais lena leasaítear Treoir 85/611/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/6/CEE ón gComhairle agus Treoir 2000/12/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 93/22/CEE ón gComhairle (IO L 145, 30.4.2004, lch. 1–44).

(9)

  Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/488 ón gCoimisiún an 4 Meán Fómhair 2014 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 241/2014 maidir le ceanglais cistí dílse ar ghnólachtaí bunaithe ar fhorchostais sheasta (IO L 78, 24.3.2015, lch. 1).

(10)

  Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i dtaca leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an riosca creidmheasa contrapháirtí, leis an riosca margaidh, leis na neamhchosaintí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na neamhchosaintí ar ghnóthais chomh-infheistíochta, leis na neamhchosaintí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012.

(11)

  Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 2015/61 ón gCoimisiún an 10 Deireadh Fómhair 2014 chun Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a fhorlíonadh a mhéid a bhaineann le cumhdach leachtachta le haghaidh Institiúidí Creidmheasa (IO L 11, 17.1.2015, lch. 1-36).

(12)

  Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2006/70/CE ón gCoimisiún (IO L 141, 5.6.2015, lch. 73).

(13)

  Treoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le dul i mbun ghnó an Árachais agus an Athárachais, agus gabháil don ghnó sin, (Sócmhainneacht II) (IO L 335, 17.12.2009, lch. 1).

(14)

  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála (IO L 201, 27.7.2012, lch. 1).

(15)

  Cinneadh 2004/10/CE ón gCoimisiún an 5 Samhain 2003 lena mbunaítear an Coiste Baincéireachta Eorpach (IO L 3, 7.1.2004, lch. 36).

(16)

  Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).


AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

Ceanglais stuamachta maidir le gnólachtaí infheistíochta

Tagairtí

COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)

Dáta a thíolactha don Pharlaimint

20.12.2017

 

 

 

An coiste freagrach

       Dáta a fhógartha sa suí iomlánach

ECON

18.1.2018

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fhógartha sa suí iomlánach

DEVE

18.1.2018

BUDG

18.1.2018

ITRE

18.1.2018

JURI

18.1.2018

 

AFCO

18.1.2018

 

 

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

DEVE

31.1.2018

BUDG

24.1.2018

ITRE

23.1.2018

JURI

24.1.2018

 

AFCO

26.2.2018

 

 

 

Rapóirtéir/rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Markus Ferber

23.1.2018

 

 

 

Arna phlé i gcoiste

16.5.2018

19.6.2018

 

 

Dáta an ghlactha

24.9.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

33

8

0

Comhaltaí a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Julia Pitera, Sabine Verheyen

Dáta an chur síos

27.9.2018


VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

33

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

8

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Marcus Pretzell, Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

NI

Steven Woolfe

0

0

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 12 Deireadh Fómhair 2018Fógra dlíthiúil